Вярнуцца: Луцкевіч Л. Вандроўкі па Вільні

Імянны паказьнік


Аўтар: Луцкевіч Лявон,
Дадана: 03-12-2011,
Крыніца: Луцкевіч Л. Вандроўкі па Вільні. Вільня, 1998.

Спампаваць
Абрамовіч, Людзьвік 138

Ажэшка, Эліза 96

Альгерд, князь 20, 21, 48

Аляхновіч, Франьцішак 107, 139, 145

Антановіч, Антон 140

Антон (Кумец) 48

Анцукевіч, Мікола 40, 139, 144, 145

Арсеньнева, Натальля 91, 121

Астрожскі, Канстанцін 50

Астроўскі, Радаслаў 102, 111, 113, 120


Бабіч, Якуб 28, 29, 31, 66

Багдановіч, Вячаслаў 10, 113, 120

Багдановіч, Максім 13, 26, 41, 63, 69, 84, 88, 89, 91, 113

Багдановіч Янка 120, 125, 144

Багушэвіч, Апалінары 57

Багушэвіч, Франьцішак (Бурачок, Мацей) 11, 57, 88, 134

Бадунова, П .91

Барыс, князь 108

Басанавічус, Ёнас 96

Бацяньскі, Людзьвік 116

Бергман, Аляксандра 127

Біньдзюк, Ігнат 102

Біржышка 52

Блок, А. 123

Бонч-Асмалоўскі 82

Буйніцкі, Ігнат 96

Бурбіс, Алесь 96

Бядуля, Зьмітрок 84, 85, 96


Валынец 130, 132 Васілеўскі 130

Васілёк, Міхась 125, 130

Вітан-Дубейкаўскі, Лявон 44, 118, 139

Вітан-Дубейкаўская, Юлія (Кветка Вітан; Мэнке, Юлія) 91, 94, 95

Вітаўт, князь 38

Владзіміравас, Лявас 29, 30

Войцік, Антон 102,131

Войцік, Людзьвіка (Верас, Зоська) 82, 102, 115, 127-129,139, 140

Вольскі 78


Гапаўня, Аляксандар 57

Галі, Джавані Марыя 46

Галкоўскі, Канстанцін 121,133, 134, 141

Гарэцкая, Леаніла 90

Гарэцкі, Максім 11, 73, 74, 78, 86, 90, 95, 109

Гаўрылік 130, 132

Гіра, Людас 84

Грабінскі, Баляслаў 145

Грэцкі 130

Говін, Сьцяпан 127

Горыд 130

Грым 91

Грыневіч, Антон 126, 128

Грышкевіч, Франук 145

Гуцэвіч, Лаўрэнцій 24, 121, 138

Гушча, Т. 91

Гедымін, князь 19, 38


Даніловіч, Барыс 81, 82, 89, 91, 92, 93, 96, 108

Даніловіч, Леў 81

Дварчанін, Ігнат 78, 90, 130, 132

Дзічкоўскі 140

Драздовіч, Язэп (Нарцызаў, Я.) 91, 109, 126, 128, 130

Дрэма, Владас 21

Дунін-Марцінкевіч, Вінцук 56, 96

Дыліс, Павал 135


Жыгімонт, Аўгуст 25, 32

Жыгімонт, Стары 32

Жыгімонт, III 50, 110

Жылка, Уладзімер 13, 16, 140


Забэйда-Суміцкі, Міхась 121, 134

Зайцаў, Ціхан Фролавіч 139

Запкінд 76

Заор, Джавані 46

Засім, Мікола 130

Зізаній 21


Іаан (Круглец) 48

Іваноўскі, Вацлаў 87, 145

Ільяшэвіч, Мікола 140


Каганец, Карусь 96

Кайрыс, Сьцяпан 73, 94

Каліноўскі, Кастусь 11, 12, 58, 59

Каменская, Марыя 100, 101

Каменскі, Іван 101

Кароль, Зінаіда 140

Кароль, Сымон 98, 140

Каруза, Павал 140

Касьцюшка, Тадэвуш 41, 42, 44

Кахановіч, Міхал 139

Кіркор, Адам 20, 50, 116, 138, 139

Клецкін, Барыс 90, 91

Клімаў, Іван Фролавіч 122

Колас, Я куб 39, 74, 79, 80, 88, 98, 100-102

Крапіўніцкі 96

Краўцоў, Макар 91

Круцініс, Вітас 29

Крынчык 131, 132

Коўш, Аляксандар 116, 120, 129, 140

Кульчыцкая, Яніна 122

Кульчыцкі 120, 140

Купава, Мікола 100

Купала, Янка 80, 81, 84-87, 89, 91, 92, 97, 98, 122, 123

Купрын, А. 91

Кухта, Марцін 88, 89


Ластоўская, Ганна 82

Ластоўскі, Вацлаў 82-84, 96, 98, 132, 134

Левін 129

Леўчык, Гальяш 130

Лойка, Алег 78, 91

Лукашэвіч 113

Луцкевіч, Антон 75, 79, 81, 84, 87, 92, 94, 96, 129, 130, 139

Луцкевіч, Іван 41, 52, 53, 74, 75, 81, 82, 84, 87, 89, 92-96, 107-109, 139

Лявіцкі, Антон (Ядзьвігін Ш.) 74, 91, 138


Мазоль 131

Макманус 91

Мамонічы, браты 31, 34

Манкевіч 113

Манькоўскі 82

Манюшка, Станіслаў 56, 57

Маразовіч, Іван (Мапанка, Янка) 130

Мароз, Вольга 113, 140

Марцінчык 131

Марцінкявічус, Юсьцінас 30

Марыя Яраслаўна Віцебская 20

Машара, Міхась 14, 125

Міска 131

Міхалевіч, Аляксандар 139

Міцкевіч, Адам 12, 36, 37, 50, 121

Мураўёў 60 Мядзёлка, Паўліна 96

Мятла, Ігнат 113, 129

Мятла, Пётра 113


Навіна, Антон 74

Нагродзкі, Зыгмунд 57, 58, 133

Найдзюк, Чэсь 125

Найдзюк, Язэп 125

Напалеон 25, 26

Ніжанкоўская, Вера Андрэеўна 81

Нэканда-Трэпка, Антон 121, 122

Нэмзэр, Ізраіль 91, 92

Нядзюрава 51


Падчашынскі 135

Пазьняк, Зянон 123, 124

Пазьняк, Янка 123

Панізьнік, Сяргей 12

Паўловіч, Сяргей 120,139

Паўлюкоўскі, Уладзіслаў (Ініцкі) 130, 139

Пац, Міхал Казімір 45, 46

Пачобут 12

Пачопка, Янка 130, 131

Пашкевічанка, Алаіза (Цётка) 52, 71-75, 84, 88, 91, 94, 96

Пецюкевіч, Марыян 145

Пілсудзкі 138

Прозарава 71

Пэрэці, Пэтра 46

Пясэцкая-Шляпэліс, Марыя 77

Пяледа, Лазьдзіну 82, 85


Радзевіч, Леапольд 96

Райсмілер 51

Рак-Міхайлоўскі, Сымон 91, 113, 128

Раманаў 108

Ром 76

Роўда 140

Рулінскі 140

Рушчыц, Фэрдынанд 12, 119, 135


Сакалова-Лекант, Алёна 111, 139

Саламея 13

Самойла, Уладзімер 121, 122, 129

Сапега, Леў 31, 32, 34-36, 47

Серакоўскі, Зыгмунт 60

Сергіевіч, Пётра 47, 109, 118, 135, 140

Сіняўская 120

Скарына, Франьціцшк 11, 28-31, 66, 123

Скурчанка, Марыя 52

Славацкі, Юліюш 138

Слушка, Дамінік 43

Сматрыцкі, Мілецій 21

Смоліч, Аркадзь 90, 91

Смуглевіч, Франьцішак 12, 50, 138

Стагановіч 130

Станкевіч, Адам 32, 53, 125, 144

Станкевіч, Міраслава (Русак, Міраслава) 115

Станкевіч, Станіслаў 113-116, 139

Станкевіч, Янка 120

Станкевіч, Яраслаў 115

Станкевічанка, Уладзя 84

Стэповіч, Кастусь (Сваяк, Казімер) 148, 139

Сымановіч, Станіслаў 75

Сыракомля, Уладзіслаў (Кандратовіч, Людзьвік) 55,56, 132, 138, 139

Сыркін 76

Сьнітчанка, Вера 117, 119

Сяўрук, Міхась 118


Талочка, Уладзіслаў 138

Тамашэўскі, Ежы 12б

Танк, Максім 60, 12/, /25

Тарашкевіч, Браніслаў 81, 90, 117, 120, 128. 129

Татур, Гэнрык 108

Тукеркес, Іван 74, 75

Тышкевічы 50

Тышкевіч, Яўстафій 108. 138, 139


Уласаў, Аляксандар 79-82, 84, 85

Уласаў, Мікіта 81

Умястоўскі, Франук 74

Урублеўскія 41


Хадкевічы 66


Цітовіч, Генадзь 107

Цьвірка, Пятрас 126

Цэтэрман 82


Чарадзей, Усяслаў 108, 109

Чурлёніс 138


Шнаркевіч, Надзея (Калядзянка) 119, 140

Шнаркевіч, Язэп 120,140

Шпакоўскі 89

Шрэйтар 46

Шутовіч,Янка 125, 147

Шыла, Мікола 126, 129

Шырма, Клаўдзія 117

Шырма, Рыгор 117, 118, 121, 134


Эпімах-Шыпіла, Браніслаў 98


Юліяна, Цьвярская 21, 48

Юрашайціс 91


Ягайла, князь 19, 24

Якубоніс 36

Янкоўскі, Чэслаў 138

Ярэміч, Фабіян 102

Яўстафій (Няжыла) 48

 
Top
[Home] [Library] [Maps] [Collections] [Memoirs] [Genealogy] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX