Вярнуцца: Метрыка Вялікага Княства Літоўскага

Кніга 43 Book of inscriptions 43


Дадана: 07-06-2013,
Крыніца: Мінск, 2003.

Спампаваць
МЕТРЫКА
Вялікага Княства Літоўскага
Архіў Канцылярыі Вялікага Князя Літоўскага

(41KB) Метрыка ВКЛ. Кніга 43.

NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS
HISTORY INSTITUTE OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS

METRYKA
Vialikaha Kniastva Litouskaha
(1523-1560)
Kniha zapisau 43

METRICA
of the Grand Duchy of Lithuania
(1523 -1560)
Book of inscriptions 43

MGDL
Minsk «Belaruskaya navuka» 2003

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ
ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ

МЕТРЫКА
Вялікага Княства Літоўскага
Кніга 43
(1523 -1560)
Кніга запісаў 43. (Копія канца XVI ст.)

Падрыхтаваў кандыдат гістарычных навук В. С. Мянжынскі
Мінск «Беларуская навука» 2003

УДК 930.22:94(476) «15»
ББК 63.3.(4 Беи)
М54

Рэдакцыйная калегія: Г. Я. Галенчанка, М. П. Касцюк, М. К. Кошалеў, В. С. Мянжынскі, У. I. Навіцкі, М. С. Сташкевіч

Рэцэнзенты:
кандыдат гістарычных навук Ю. М. Бохан
кандыдат гістарычных навук В. А. Варонін
кандыдат гістарычных навук А. I. Груша

Метрыка Вялікага Княства Літоўскага: Кн. 43 (1523-1560): Кн. запісаў 43 (Коп. канца XVI ст.) / Падрыхт. В. С. Мянжынскі; НАН Беларусі, Ін-т гісторыі. - Мн.: Бел. навука, 2003. - 167 с.

ISBN 985-08-0542-0.

Адна найбольш цікавая з кніг серыі археаграфічных выданняў матэрыялаў Метрыкі - дзяржаўнага архіва Вялікага Княства Літоўскага, найвялікшага комплексу дакументаў па гісторыі Беларусі, Літвы, Украіны, некаторых рускіх зямель XV-XVIII стст. 43-я кніга (па нумарацыі Расійскага дзяржаўнага архіва старажытных актаў, г. Масква) - важная крыніца для даследавання заканадаўчай дзейнасці вярхоўнай улады, феадальнай гаспадаркі, сацыяльных, палітычных, этнічных, царкоўна-рэлігійных, культурных працэсаў, для вывучэння генеалогіі прадстаўнікоў прывілеяваных саслоўяў і гістарычнай геаграфіі, дзяржаўнай мовы Вялікага Кііяства Літоўскага. Матэрыялы кнігі праліваюць святло па дзейнасць канцылярыі ВКЛ і могуць быць выкарыстаны пры вывучэнні дыпламатыкі, гістарычнага дакументазнаўства. Дакументы кнігі даюць магчымасць прасачыць развіццё шляхецкага землеўладання, дапоўніць даныя па генеалогіі беларускіх шляхецкіх родаў. Вялікае значэнне маюць дакументы кнігі і для вывучэння гісторыі беларускіх гарадоў і сёлаў. Кніга ўводзіць у навуковы ўжытак цэлы шэраг матэрыялаў, невядомых дагэтуль даследчыкам.
Разлічана на навукоўцаў, выкладчыкаў, студэнтаў, усіх, хто цікавіцца гісторыяй старажытнай Беларусі, яе мовай, культурай.

УДК 930.22:94(476) «15»
ББК 63.3.(4 Беи)
© Мянжынскі В. С., падрыхтоўка, 2003
ISBN 985-08-0542-0
© Афармленне. УП «Беларуская навука», 2003


Кніга ў DjVu
 
Top
[Home] [Library] [Maps] [Collections] [Memoirs] [Genealogy] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX