Вярнуцца: Кніга № 560. Кн. перапісаў 3

Тэкст кнігі


Дадана: 24-06-2011,
Крыніца: Менск 2010.ТЭКСТ КНІГІ № 560 Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага [1] [1]

[Дэмаркацыя1542 г.]

I-З[2] росказаньӕ г(о)҃ с(по)д(а)ра Королӕ Его м(и)л(о)҃ сти Жыкгимонъта, з Божε й милости | Королӕ Польского, Вεликого кнӕзӕ Литовъского, Рүского, Прүского, | Жомо йтъского, Мазовε цкого и ины х, п(а)҃на нашого милостивого. |

Про памεть намъ, посланъцомъ г(о)҃ с(по)д(а)ръскимъ Иванү Глεбовичү Ко рсакү, а Ӕнү Кмитичү Соколовича, которыε εсмо гра [3]ницы пописовали стародавъныи | пана Радивиловы, долъгость и широкость, какъ долъго и широко Нεмцы за|брали зεмъли г(о)҃ с(по)д(а)ра Королӕ Его м(и)л(о)҃ сти, зεмълӕми пана Мистра Лиѳлӕнтъ|ского почонъшы wтъ wзεра Кү рчомъ, а ж до границъ Московъски х. |

Выεхавъши с Кү рчомъ wзεра - початокъ ты х границъ. |

Напε рвε й wт wзεра Кү рчомъ до wзεра Кεвънинӕ үдолъжиню εстъ вε рста, | а в шыриню такε ж вε рста до границы Радивиловы до пнӕ бεрεзового. |

А wт wзεра Кεвънинӕ до Солатъ wзεра үдолъжиню εстъ полъвε рсты, | а в шыриню до Радивиловы границы полъмили добраӕ до горы | Солънεчъноε. |

А wт wзεра Солатъ рεкою Солатицою үни з до wзεра А рклεжεра үдолъжъ | εстъ границою вε рста, а вширки до Радивиловы границы такε ж вε рста. |

А wт wзεра А рклεжεра рεкою до Күмъпотӕ wзεра үдо лжиню үни з | двε вε рстε, а wт wзεра Күмъпотӕ до мостъкү, которы й на Ѡшоринε | лεжить на Радивилово й границы үши рки вε рста. |

А wт wзεра Күмъпотӕ до wзεра Ктү҃ лвина рεчъко й Кү мпотεю үдолъ ж | вε рста, а вши рин до Радивиловы границы по҃ лвε рсты. |

А wт wзεра Ктү҃ лбина рεчъкою Ктү҃ лбиною до wзεра Пε ртεкинӕ вдо҃ лж по҃ л|вε рсты, а вширки до границы Радивилово й такъжε полъвε рсты. |

А wт Порътεкинӕ wзεра рεчъкою По ртεкинεю вни з до рεчъки Cки рны үдо҃ лжъ | по҃ лвε рсты, а ҃ вши рки до Радивиловы границы до рε҃ чки Ѡкъмεны такε ж по҃ лвε рсты. || [1v.]

А wтъ ты х двү х рεчокъ, гдε сӕ зошъли Ски рною рεкою до wзεра Пεтъринӕ | вεръста. |

А wтъ Пεтринӕ wзεра до дороги, котораӕ идεть съ солока в зεмълю | Нεмεцъкүю, вдолъжъ на горү рεчъкою Ски рною милӕ, а вширки до Ради|виловы границы милӕ ж. |

А чεрε з дорогү тою ж рεчъкою Ски рною ү возεро Ски рнотӕ үдо лжъ wтъ | тоε дороги до wзεра Ски рнотӕ вε рста, а вширки до Радивиловы грани|цы милӕ до wз(ε)ра Ѡкъмεна, котороε wзεро граничы м пана Радиви|ловымъ рүбεжомъ. |

А wтъ wзεра Ски рнотӕ рεчъкою Ски рною үвεрхъ ү возεро Ски рно үдо л|жъ двε вε рстε, тамъ сӕ сконъчывають зεмъли пановъ смольвεнъскихъ, | кү границы Дрысвӕ цко й. Того всεго забрано зε мли ҃г(оспо)҃д(а)ръскоε [4] прε з Лиѳъ [5]|лӕнъты, почоншы wтъ wзεра Кү рчмъ а ж до wзεра Ски рна чотыры | мили, добрых людε й зогънаны х пановъ смольвεнъски х, и на и х пүщахъ | wсажоны х w рокъ и пӕть. |

[Дрысвяцкая мяжа]

Түтъ сӕ почынаεть граница Дриεвε цкаӕ [6]. |

Потъкалъ насъ вра дникъ Дриεвε цки й [7] панъ Сεмεнъ Ма цкεвичъ со въсεю | волостью Дрыεвεцкою [8] и з лю дми старыми, добрε свεдомыми грани|цы и знаковъ Радивиловы х. |

Напε рвε й повεли насъ wтъ wзεра Ски рна полεмъ, што нε мцы сεго лεта | wтънӕли и житомъ засεӕли. || [҃в/2]

А wтъ того полӕ повεли насъ лεсомъ ко мъхү, а мхомъ ү вεзεро [9] Сомонисъ. До | того wзεра Сомона wтъ wзεра Ски рна полъмили, а въши рки до Радивиловы | границы до wзεра Ѡкчоринӕ милӕ. |

А потомъ wтъ wзεра Сомонӕ повεли насъ болотомъ, а з болота чεрε з горү лεсо м | до городища, котороε стоить на пүщи. До того городища wтъ wзεра Сомонӕ | милӕ, а вширки до Радивиловы границы до Ѡстро г[о] Рогү Рыча wзεра милӕ. |

А wтъ городища повεли насъ лεсомъ до рεчъки Ричицы, котораӕ идεть | wзεра Вεликого Рича ү возεро Дрысвεтъ; до тоε рεчъки wтъ городища | по лмили, а вширки до Радивиловы границы чεрε з wзεро Рычо милӕ. |

А потомъ повεли насъ wтъ рεчъки Ричыцы лεсы и проробъками а ж до w|зεра Си тна. До того wзεра Ситъна wтъ рεчъки Рычыцы полъмили, а вширки | до Радивиловы границы до wзεра Бεлого милӕ. А в повεтε Дрисвε цкомъ | зεмль забраны х и людε й з ни х согънаны х 100 ҃и 30 ҃и 3. |

А wтъ wзεра Си тнӕ полε м до зεмъли Браславъскоε полъвε рсты. |

А то εстъ граница пана Радивилава, [10] по которо й панъ Радивилъ εхалъ, | [11]почонъшы wтъ смо҃ лвεнъски х пановъ зεмль а ж до зεмъли Браславъскоε, на|пε рвε й w т wзεра Ѡкъмεна лεсо м ү wзεро Ѡкчорино, а wтъ wзεра Ѡкчорина | рεчъкою Ѡ҃ кчоринeю ү wзεро Рычо, а Рычо жъ wзεромъ ү Ѡстры й Рогъ, | а з Ѡстрого Рогү боромъ ү Бεлоε wзεро түды εхалъ панъ Радивилъ, | граничачи зεмлю Дрысвεцкүю зъ зεмълӕми пана Ми стра Лиѳълӕнтъско҃ г(о). | А к томү wзεрү Бεломү прилεгъла зεмълӕ Браславъскаӕ на то й границы Радивилово й. || [2v.]

[Браслаўская мяжа]

Түтъ почынаε тсӕ граница Браславъскаӕ. [12] Повεли насъ люди браславъ [13]|скии лεсомъ по зε мли Браславско й а ж до болота Бүжина. |

А тымъ болотомъ до wзεра Ѡрεхова, а wтъ Си тна wзεра до wзεра Ѡрεхо|ва двε мили, а wтъ того болота үширки до Радивиловы границы полъ|торы мили до wзεра Бεлого, котороε лεжить на Радивилово й границы. |

Потомъ повεли насъ лεсомъ к городищү. До того городища wтъ wзεра | Ѡрεхова полъмили, а вширки до Радивиловы границы двε мили до ча҃ с|ты х wзε р. |

А wтъ городища повεли насъ лεсомъ до чоловεка браславъского до Абрама, | а wтъ городища до Абрама полъмили, а wтъ Абрама вширки до Радиви|ловы границы до сосъны, в которо й сосънε εстъ знакъ камε҃ н, по҃ лтрεти мили. |

А wтъ Аврама повεли насъ до сεлища Ма цка Кгродεвича, гдε εсмо и тεпε р нашли | хоромы стоӕть, а wтъ Абрама до сεлища Ма цкова полъмили, а wтъ сεли|ща Ма цкова вширки до Радивиловы границы до закла дноε могилы по҃ лчвε рти | мили, котораӕ могила лεжить мεжи двεма wзεры - мεжы Лεшы м wзεромъ и Солонымъ wзεромъ. |

А wтъ Ма цкова сεлища повεли насъ лεсомъ к озεрү Стрүстү, а до того wзεра | Стрүста wтъ Ма цкова сεлища полъторы мили, а швирки [14] до Радивиловы | границы до wзεра Плюса чотыры мили. |

А wзεромъ Стрүстомъ үдолъжиню милӕ чεрε з пεрεворотьε мимо Вεли|күю Горү ү возεро Снүдо, а wтъ Вεликоε Горы чεрε з wзεро Снүдо мало wставъ|лӕючы поправε ӕкобы чεтьвε ртүю часть wзεра Снүда. || [҃г/3]

А с того wзεра Снүда рεчъкою Үклεницою ү wзεро Волюшо үдолъжъ wтъ [15] | Вεликоε Горы [16] до того Волюша бо҃ лшε й мили, [17] а wтъ того Волюша вши рки до | Радивиловы границы до wзεра Пεрεсвεча [18] пӕть миль. |

А c озεра Волюша Протолъ сю рεчъкою, котораӕ по д зεмълεю идεть ү возεро Елεнько [19] Малоε. |

А c озεра Елεнька Малого рε҃ чкою Елε҃ нкою ү wзεро Е҃ лно Большоε, а wтъ wзεра | Волюша до wзεра Е҃ лна Большого үдо҃ лжъ вεликаӕ милӕ, а вширки до рε чки | Кобылы, котораӕ выходить с озεра Пεрεсвεта кү Ради(ви) лово й границы пӕть | миль. |

А c озεра Е҃ лна Бо҃ лшого рε҃ чкою Е҃ лницою ү wзεро Ѡба҃ бε; үдо҃ лжъ wтъ wзεра | Ельна до wзεра Ѡбабъӕ полъмили. |

А c озεра Ѡбабъӕ рε҃ чкою За днεю үвε рхъ ү возε ро Д҃ бро. |

А c озεра Дбра с тою ж рεчкою үвε рхъ ү возεро Малоε Двε рца. |

А c того Малого wзεра Двεрε ц ү Бо҃ лшоε wзεро Двε рца, а wтъ wзεра Дбра до | Большого wзεра Двε рца үдолъжъ милӕ, а вши рки до границы Радивило|вы пӕть миль. |

А c озεра Двε рца Бо҃ лшого рε҃ чкою Микү҃ лскою үвε рхъ нε доходӕчы wзεра | Микүльского поправε ү вε рстε мимо голова тоε wзεро боромъ до рү҃ч(ъ)ӕ | Глүбо҃ чца, а тымъ Глүбо҃ чцомъ до старины кнӕзε й Масальски х полъ|торы мили, а вширки до Радивиловы границы до камεнӕ Кобылы, | которы й лεжить ү Двинε рεцε, выби т на кобыли й [к]шта҃ л҃ т, пӕть ми҃ л. | Түтъ сӕ скончываεть зεмълӕ Браславъскаӕ. || [3v.]

А в повεтε Браславъскомъ зεмль забраны х и людε й с ни х выгънаны х шεсть|дεсӕтъ ҃и 4 лю дски х, а wсобъно чотыры пүстовъщины мεстъскихъ. |

А повεдають старыи люди браславъцы, и жбы всε забрано и выгъ|нано ү повεтε Браславъскомъ триста чоловεкомъ. Лεчъ намъ имε҃ н и х нε по|вεдили, што и памεтүховъ и х нεмъцы выстинали и повεшали. |

А почонъши wтъ wзεра Кү рчомъ а ж до Двины рεки забра҃ нӕ wтъ Кнӕства | Вεликого Литовъского үдо҃ лжъ дεвεтьна дцать миль. А в томъ кгрүнътε | людε й выгнаны х и забраны х 100 ҃и 40 ҃и 6 чоловεковъ, wкромε ты х, | которы х памεтати нε могүть. [20] |

А wзε р малы х и вεлики х забрано 50 ҃и 9 wзε р. Түтъ сӕ почынаεть зε млӕ [21] | Поло цкаӕ. |

То εстъ зεмъли кнӕзε й Масальски х. Рү҃ ч(ь)εмъ Глүбо҃ чцомъ почонъши wтъ зε мли [22] | и границы Браславъскоε до Двины рεки үдо҃ лжъ двε мили, а вши рки Дви|наю рεкаю до того камεнъ Кобылы три мили. |

[Друйская мяжа (мяжа Полацкага ваяводства)]

То сүть зεмъли пана Миха йловы Сопεжины. |

Түтъ насъ потъкалъ вра дникъ Дрү йски й пана Миха йловъ Сопεжи н Василε й Ка|чанъ з боӕры и ҃ з лю дми пана Миха йловыми, и повεли насъ wтъ Двины | рεки рεкою Ѡнъдрыцою үвε рхъ до wзεра Инъдра. |

А такъ повεдилъ тотъ вра дникъ, з боӕры и з лю дми ҃п(а)на Миха йловыми, | и ж тыми мεстъцы чεрε з рεчъкү И҃ ндрицү никотороε кривъды нεтъ, а ж | до того wзεра И҃ ндра. || [҃д/4]

А wзεра Инъдра рεчъкою Кгεкгүжицою үвε рхъ, а с тоε рεчъки направо по҃ ш|ли знаки и рүбεжы старыи по дεрεвъю, што ж и сами εсмо и х видεли вεль|ми частыε знаки до wзεра Ѡ рмεӕ. В ты х мε стца х Нεмъцы пεрεшъли тыε | стариε границы, и зεмъли сами собε затεсали вдолъжиню наполъ|мили, а вши рки вε рста мεжи ты х двү х wзε р - wзεра Инъдра, а wзεра Ѡ рмεӕ. |

А тымъ wзεромъ Ѡ рмεεмъ, рεчъкою Ѡ рмεицою ү wзεро Ѡсүнъцо. |

А с того wзεра Ѡсүнъца ү Вεликоε wзεро Ѡсүно. |

А с того Вεликого wзεра Ѡсүна рεчъкою Ѡсүницою а ж до рεчъки Во дги, гдε впа|даεть Во дга рεчъка ү Восүницү рεкү. Түтъ сӕ сконъчила зεмълӕ пана Ми|ха йлова Сопεжина, а пришла граница Ѡсвεискаӕ ҃п(а)на воεводы Поло цкого. |

[Асвейская мяжа]

Түтъ насъ поткалъ вра дникъ Ѡсвε йски й ҃п(а)на воεводы Поло цкого Сεмεнъ Стε [23]|пановичъ, и з лю дми, и з волостью Ѡсвεискою, и повε л насъ үвε рхъ рεкою Во д|гою милю. |

А с тоε рεчъки Водъги ү дрүгүю рεчъкү Малүю Во дгү үвε рхъ та҃ к|жε милю. А тыи wбε двε рεчъки Во дги идүтъ зεмъли Нεмεцъ|коε, граничачы зεмълю Ѡсвεискүю зεмълεю Лиѳълӕнтъскою. |

А тою рεчъкою Водъгою Малою ү дεрεво wльхү, ү которо й wль|сε нашли εсмо знаки и рүбεжы стариε. А з лүгү выεхавъшы на го|рү, түтъ привεли насъ к двүмъ копъцомъ пана Радивиловы м. | Ѡдинъ копεцъ поло цки й, а дрүги й ү Нεмε цко й стoронε. А в поло цкомъ копъ|цы стоить пεнь со҃ сновы й, в которо й сосънε бо рть была чоловεка | wсвεиского Козина. Какъ жε в томъ пни и тεпε р знаки сүть. || [4v.] А такъ тыε люди wсвε йскии повεдили пεрε д нами, и ж в томъ мεстъ [24]|цү панъ Радивилъ хлεба εлъ, какъ түю границү чынилъ. [25] |

А wтъ ты х двү х копъцовъ по дεрεвъю вεльми частыε знаки и рүбε|жи и помхомъ, по дεрεвъю стариε рүбεжи пошли. |

А на д wзεромъ Гагалинъцомъ ү соснε стариε рүбεжи с о дноε стороны | выщεпаны и вы жжεны, а з дрүгоε стороны цεлы. |

А wтъ wзεра Гагалинъца по мъхү, по дεрεвъю рүбεжы пошли ү рү|чε й Бεлы й, а рүчъεмъ Бεлымъ ү рεчъкү Човъшү. |

А рεчъкою Човъшою үни з ү рεкү Саръю. Түтъ намъ повεдилъ | вра дникъ пана воεводы Полоцъкого Сεмεнъ: "И ж түтъ нεмεцъкии | люди Лотыгола, үходӕчы чεрεзъ тыи границы злодε йскимъ | wбычаεмъ, бо рти казили, и звε р ловили, и рыбү ловили. Лε҃ч | тыми разы, вжε какъ господаръ Его милость рачылъ Васъ | послати, посланъцовъ своихъ, длӕ довεдываньӕ гра|ницъ стародавъны х. |

А такъ вжо Вамъ бүдүчы в Кү рчма х, и нεмъцы заεхавъшы са|ми собε зεмъли Ѡсвε йскоε затεсали, почонъши wтъ рεчъки Чо҃ в|шы, гдε үпадаεть ү рεкү Саръю. А Са҃ р(ъ)ε рεкою үни з, ажъ до үстьӕ | рεки Ѡсүницы, котораӕ үпадаεть ү түю ж рεкү Саръю. Того всεго | wстрова үдолъжъ пӕть миль, а ҃в҃ши҃ рки двε мили Ѡ|свε йскоε зεмъли". || ε/5]

[26]А по дрүго й сторонε, күды мы εхали, почонъшы о д рεчъки Ѡ дги, гдε үпала ү рεкү Ѡ|сүницү, по ты х знакохъ, ӕко вышε й wписаны, а ж до рεчъки Човъшы, гдε впадаε т | ү рεкү Са р(ъ)ю, пӕть миль. |

А wтътоль повεли насъ үвε рхъ рεкою Са р(ъ)εю полъторы мили до рεчъки Ма|лεницы, а Мεлεницою рεчъкою үвε рхъ. |

Аwт[27] тоε рεчъки Малεницы направо сүходо ломъ к городищү, а wтъ городища ү | рεчε й[28] Красъны х [29], а Красънымъ рүчъεмъ үни з до рεчъки Любавъки. |

А Любавъкою рεчъкою үни з ү рεкү Синю, котораӕ вышла с озεра Ѡсвεӕ. |

А тою Синεю рεкою до рүчъӕ Нεвεровъского, которы й вышолъ с правоε рүки | и дεлить wтъ Мочажа сεла горо дничого [30] Поло цкого з братьεю, котороε | сεло Мочажо Моско҃ вски й[31] wтънӕлъ [32], а тотъ рүчε й Нεвεровъски й үпалъ ү Си|ню рεкү. [33] |

А таӕ Синӕ рεка пошла ү зεмълю Московъскүю, а зεмлεю Московъскүю үпала ү Исү рεкү, а Исою рεкою ү Вεликүю рεкү бли зко Ѡпочъки - города московъ|ского. |

[34]А түтъ, на то й границы Моча зко й, на томъ рүчъи Нεвεровъскомъ, ко торы й | рүчε й пошолъ ү рεкү Синю, түтъ стоӕлъ самъ станомъ панъ Радиви л | на борү, нε приходӕчи к томү рүчъю Нεвεровъскомү, и wтъграничылъ | до ты х трε х горокъ до рε҃ чки Рүбанъки, котораӕ рεка вышъла с пүшъ|чы нεмε цкоε Рүбанъка, гдε сүть три копъцы насыпаны: w дна нεмε ц|каӕ, а дрүгаӕ псковъскаӕ, а трεтӕӕ поло цкаӕ. Ино вжε то Моско҃ вски й сε | тыи зεмъли давъно wтънӕлъ и посεлъ. [35] || [5v.]

[36]А на ты х лεтε х вжε нεдавъно Московъски й wтънӕлъ Сεбε ж и Мочажъ по [37] тотъ | рүчε й Нεвεровъски й, которы й насъ wтъграничылъ wтъ Мочажа. А мы вси | по тыи границы за дεдовъ и wтъцовъ нашы х, и мы сами вεчъно дε ржа|ли εсмо. [38] |

Почонъшы wтъ Д вины рεки, а ж до границъ псковъски х до рεчъки Рүбанъки, | по границү Вεликого кнӕзӕ Витовътовү, а по Витовътε по границү | Радивиловү. [39][40] |

[Дэмаркацыя студзеня 1541г.]

[41]З[42] росказаньӕ наӕснε йшого ҃г(оспо)҃д(а)ра нашого милостивого Жикгимонта, з Бо|жε й ҃м(и)҃л(о)҃ сти Королӕ Польского, Вεликого кнӕзӕ Литовъского, Рүского, | Прүского, Жомо йтъского, Мазовε цкого и ины х, прошълого рокү того ж ҃м(ε)҃ с(ε)ца гεнъ|вара выε ждчали на поправεньε ты х границъ, пана Радивиловы х, Па|новε Рада и х ҃м(и)҃л(о)҃ сть Вεликого Кнӕ зства Литовъского вεлε҃бны й кнӕ з Ю ри | Ѳальчεвъски й, бискүпъ Лү цки й, а кнӕ з Вεньцлавъ з Вε рбича, бискүпъ Жомо йт|ски й, а вεльмо жныи пановε, панъ Ӕнъ Миколаεвичъ Радивилъ [43], староста | Жомо йтъски й, по дчаши й ҃г(оспо)҃д(а)ра Королӕ Его ҃м(и)҃л(о)҃ сти, дε ржавъца Василисъки й, | а панъ Ӕнъ Ю рεвичъ Глεбовича, воεвода Полоцъки й, ма ршалокъ ҃г(оспо)҃д(а)ра | Королӕ Его ҃м(и)҃л(о)҃ сти, а кнӕ з Ӕнъ з Доманова, сεкрεта р ҃г(оспо)҃д(а)ра Королӕ | Его ҃м(и)҃л(о)҃ сти, пробощъ и плεбанъ Вилεньски й. || s/ 6]

А стороны зεмъли Лиѳълӕнтъскоε, з росказаньӕ вεлεбъного и вεльможного | пана, а пана Гε рмана дε Брүклεнъ, иначε й Газε҃ нкапъ, мистра Лиѳълӕнтско҃ г(о), | вεлεбны й кнӕ з Ӕнъ Амүкгъ Сасεнъ, бискүпъ Кү ршовъски й, Ӕнъ з Рεкри, кү҃ нто р | Вεлεньски й, Гεнъдры х Апүлεнъ, староста Ерүньски й, Рεманъдү҃ с Аскарεмъбε ркъ, | күнъто р Рεвεльски й, Ӕнъ Боко ршъ т, Ѳилипъ дε Брүкгεнь. Коториε пановε, и х | милость, приεхавъшы на тоε мεстъцε прεрεчоноε Кү рчмы, зүпо҃ лною радою | и w дно ста йнымъ үмысломъ үчинили знакъ и початокъ ты х грани ц на д | wзεро м Кү рчмы, үсыпали стороны Кнӕ зства Вεликого Литовъского нεма|лы й копε ц wколо дүба, а стороны Лиѳлӕнтъского, напротивъко томү | копъцү такε ж үсыпаны й копε ц нεмалы й, а wтътоль рачили и х ҃м(и)҃л(о)҃ сть | εхати кү морү, только до конъца и х ҃м(и)҃л(о)҃ сть доεхати нε могли длӕ | многихъ причынъ. |

[Дэмаркацыястудзеня1542 г. (працяг)]

А потомъ тоε ж наӕснε йшоε кнӕжε Жикгимонтъ, з Божε й ҃м(и)҃л(о)҃ сти Король По҃ лски й, | Вεлики й кнӕ з Литовъски й, Рүски й, Прүски й, Жомо йтъски й, Мазовε цки й и ины х, длӕ | пεвънε йшого довεдываньӕ, а лεпъшого вырозүмεньӕ, рачылъ насъ посла|ти Ивана [44] Глεбовича Ко рсака, а Ӕна Кмитү Соколовича [45], Ѡлε хна Кривъца, а | Миколаӕ Трεтӕка, лεта Бо жεго нарожεньӕ [46] тисεча пӕтьсотъ соро к | [47]второго, ҃м(ε)҃ с(ε)ца [48] гεнъвара два дцатого ҃д҃нӕ, на пεвъны й[49] и положоны й рокъ, wтъ Маεйстатү[50] ҃г(о)҃ с(по)҃д(а)ра нашого милостивого Королӕ Его м(и)҃л(о)҃ сти с паномъ Лиѳъ|лӕнтъскимъ, тоεстъ на дεнь Свεтого Анътониӕ. [51] а такъ мы, вышε й | писаныи посланъцы, были εсма готовы и приεхали на мεстъцо зложо|ноε wтъ Его ҃м(и)҃л(о)҃ сти ҃г(о)҃ с(по)҃д(а)ра нашого милостивого, Королӕ Его ҃м(и)҃л(о)҃ сти, на Кү р|чмы, до которого мεстъца посланъцы Мистра Лиѳълӕнтъского на то й | дεнь быти нε могли, алε назавътрε й, по Свεтомъ Анътонию, к намъ до | Кү рчмъ приεхали, [52] тоεстъ шлӕхεтъныε и үтъстивыε пановε Ӕнъ Бокорыщъ, || [6v.] а Лавърε҃ нтиүсъ Ши҃ нхεль, Ѳилипъ Ѳүнъдε рбрүкгъ, а Ӕнъ Вεръкεль. |

А тамъ, на томъ мεстъцү, [53] коли εсмо зъεхалисӕ и чынили εсмо таковүю | ро змовү, ӕко которымъ wбычаεмъ мεли бы хмо искати грани ц Радивило|вы х, үзӕвъши Бога на помочъ и свεтүю справε дливость, [54] и такъ тε ж чы|нεчы к воли и росказанью Его ҃м(и)҃л(о)҃ сти ҃г(о)҃ с(по)҃д(а)ра нашомү милостивомү, Королю | Его ҃м(и)҃л(о)҃ сти, wни с нами үчынили таковоε постановεньε, и листо м своимъ | намъ wписалисӕ, [55] которы й листъ наполъ ро зрεзали, и намъ w днү наполо|вицү дали, а дрүгүю собε зоставили, [56] ко ториε в о дно слово было написано. | Нашы х листε х пε рши х а ртыкүлъ стоить, [57] гдε по дданыε Его ҃м(и)҃л(о)҃ сти ҃г(о)҃ с(по)҃д(а)ра нашо҃ г(о) | милостивого, Королӕ Его ҃м(и)҃л(о)҃ сти, насъ повεдүть, маεмъ и х наслεдовати. [58] | А такъ мы вси, ӕко посланъцы ҃г(о)҃ с(по)҃д(а)ра нашого милостивого, Королӕ Его | ҃м(и)҃л(о)҃ сти, тако тε ж посланъцы пана Мистра Лиѳълӕнтъского, вси вεсполо҃ к | во длүгъ постановεньӕ и призволεньӕ, [59] посланъцовъ пана Мистра Лиѳъ|лӕнтъского, εхали εсмо границою. |

Напε рвε й почεли εсмо wтъ ты х двү х копъцовъ, которыε пановε и х ҃м(и)҃л(о)҃ сть | үчынили прошълого годү, ӕко вышε й wписано εстъ, чεрε з wзεро Кү҃ рчмы | кү зεмъли пановъ Во҃ лчъковичовъ. И привεли насъ шлӕ хта [60] и по дданы Его | ҃м(и)҃л(о)҃ сти ҃г(о)҃ с(по)҃д(а)ра нашого милостивого, Королӕ Его ҃м(и)҃л(о)҃ сти, повεтү Мо йшокго҃ л|ского смолъвεнε кү wномү копъцү, которы й стоить на д wзεромъ Кү҃ рчмы | при горε на то й жε зεмли. И повεдили пεрε д нами, и ж на томъ мεстъцү стоӕ|ла сосъна, а противъ тоε сосъны липа, ү которо й липε знаки пана Ради|виловы были, которыε знаки и з дεрεвомъ нε мцы с корεнӕ выкопали, ӕко мы | сами очима своими то видεли, и ж на томъ мεстъцү εстъ знакъ - выкопа наӕ | ӕма. [61] || [҃з / 7]

А затымъ түтъ сталосӕ мεжи нами ро здεлεнε: ӕ, Иванъ Глεбовичъ Корса҃ к, | а Ӕнъ Кмита [62] - стороны Вεликого Кнӕ зства Литовъского, Ӕнъ Боко рытъ, | а Лавърεнътиү҃ с Шинъхεль - cтороны панъства и зε мли Лиѳълӕнтъскоε, | посланы кү границамъ московъскимъ на горү. |

А на дрүгүю сторонү кү Солономү морү, [63] то εстъ на долъ, εхали Ѡлε хно Кры|вε ц, а Микола й Трεтӕкъ, а стороны зεмъли Лиѳълӕнтъскоε Ѳилипъ Ѳү҃ ндε р|брүкгъ, а Ӕнъ Вε ркгεль. |

А коли было назавтрε й ү нεдεлю, то εстъ по Свεтомъ Анътонию, мы, ко|торыε были εсмо посланы кү границамъ московъскимъ, зъεхалисӕ ε смо | вεсполокъ з обү сторонъ на тоε ж мεстъцо на копε ц, ү которомъ сосъна | и липа, и с тыми з ими с корεнӕ выкопаны сүть [64], и хотεли εсмо постү|повати и εхати во длε үмовы и wписаньӕ пановъ посланъцовъ мистра | Лиѳълӕнтъского, [65] лεчъ wны намъ чо҃ г(о) допүстити нε хотεли, повεдаючы | причыны нεслүшъныε - ӕкобы то нε былъ копε ц Радивиловъ, алε пεчъ, | ү которо й попεлъ жгли. |

А к томү тε ж повεдили, и ж в томъ зүполънои наүки wтъ пана своεго нε маε м, | абы намъ допүстить мεли искати и писати, малεвати грани ц | Радивиловы х, и взӕли то собε до навүки пана своεго пεвъны й рокъ до | сεрεды. А скоро бы имъ была принεсεна навүка wтъ пана Мистра | и х, того ж часү мεли намъ дати знати. |

А коли тотъ дεнь пришолъ, то εсть сεрεда, wны жа дноε наүки wтъ ҃п(а)҃на | своεго намъ нε повεдили, и възεли то собε εщо на пεвъны и wстато҃ чны й || [7v.] рокъ до сүботы по д добрымъ а рицε рскимъ словомъ, и ж мεли дати зна|ти намъ волю пана своεго. А коли тотъ дεнь пришолъ, то εстъ сүбота, такεжъ, ӕкъ и пε рвε й, жадноε наүки wтъ пана своεго, [66] котораӕ бы мεла | дана быти, нε повεдили, только үказовали намъ листъ пана ми|стра и х Лиѳълӕнтъского, которы й бы л писанъ до Его ҃м(и)҃л(ос)ти ҃г(о)҃ с(по)҃д(а)ра | нашого милостивого, Королӕ Его м(и)л(о)҃ сти Жикгимонъта, и повεдили | намъ, и ж мы того чинити нε можεмъ, ани хочεмъ. Абысъмы васъ пү|ститъ мεли, гдε по дданыε г(о)҃ с(по)д(а)ра Королӕ Его м(и)л(о)҃ сти повεдүть, | было бы то шкодою панъствү Лиѳълӕнтъскомү. |

И мы wбачывъшы и х вεликүю нεсталость, и ж wни ани на листъ сво й, | ани [67] на прирεчεньε слова своεго [68] насъ пүстити нε хотεли, [69] и мы, wка|завъшысӕ шлӕ хтε и рыцε рствү, которыε при насъ на тотъ часъ были | и εхали εсмо по сεсыи, күды нεмъцы кгвалътовънε забрали, ро змεраючы | долъгость и широкость во длүгъ росказаньӕ и наүки Его м(и)л(о)҃ сти г(о)҃ с(по)д(а)ра | нашого милостивого Королӕ Его м(и)л(о)҃ сти. |

[Уладанні паноў смольвенскіх]

Напε рвε й коли εсмо приεхали ωзεро Кү рчмы з боӕры шлӕ хтою и з доста|точънымъ доводомъ по ддаными Его м(и)л(о)҃ сти г(о)҃ с(по)д(а)ра нашого милостивого | Королӕ Его м(и)л(о)҃ сти, [70] которы х ωныε шлӕ хта мεли и привεли насъ на зεмълю | Волъчъкавичовъ, [71] котораӕ εстъ задана панε й Лавърыново й Шүково й, [72] | и повεдили пεрε д нами тыε свεтъки по дданыε г(о)҃ с(по)д(а)ра нашого милости|вого Королӕ Его м(и)л(о)҃ сти, которы х ставили пановε смольвε҃ нскиε Мацовичи | и Богдановичы, и ж таӕ зεмълӕ εстъ стародавна пановъ смольвε҃ нски х, | которүю тεпε р Нεмъцы ωтънεли. Часть ωтънεли тоε зε мли полε м, [73] || [҃и / 8] а часть ωтънεли лεсомъ. Которүю часть ωтънεли полεмъ, томү лεтъ | ωсмъ, [74] а дрүгүю часть, гдε стоӕли боӕрε нεдалεко ωтъ ωзεра Кү рчомъ, | ӕкъ таӕ часть ω днεта томү лεтъ три дцать. [75] |

А потомъ εхали εсмо границою, гдε тεпε р по дданыε Его м(и)л(о)҃ сти г(о)҃ с(по)д(а)ра нашого | милостивого Королӕ Его м(и)л(о)҃ сти дε ржать. |

Напε рвε й ωтъ ωзεра Күрчомъ до ωзεра Кεвънина үдолъжъ εстъ вε рста, | а вшириню такε ж вε рста до границы Радивиловы до пнӕ бεрεзового. |

А ωтъ Кεвънина ωзεра до ωзεра Солатъ үдо҃ лжъ εстъ полъвε рсты, а вши р|ки до границы Радивиловы добраӕ полъмили до гори Со ҃лнεчъноε. |

А на д тымъ ωзεромъ Солати ωтънεто εстъ сεлищовъ, на которы х ωсади л | своими лю дми Каспо р Бридо҃ лкговичъ, а на двү҃ х сεлища х тотъ Каспо р збү|довалъ собε дво р. Имӕ на ты х людε й, которы х выгъналъ Бридо҃ лкгъ, | ωтε ц Каспоровъ: | [76]Юдасъ, Сакъ, Ми҃ нтε р, Ротъкүсъ, Кгεдысь, Ѡ҃ ска. На Юдовомъ сεлищү а на Са|ковомъ - на ты х зεмълӕ х самъ Каспо р сεдить, [77] а на ты х чεтырε х зεмълӕ х | ωсадилъ Каспо р литъвою: на Минтεрεвъщи҃ знε [78] ωсадилъ Юшъка Бε рто|шεвича, на Ротъковъщинε а Кгεдε ҃сщи знε ωсадилъ Во йтъка Пацовича, | на Ѡчишъки ωсадилъ Ма ртина плεбана. |

Сүмою ты х людε й выгнаны х шεсть чоловεковъ по дданы х г(о)҃ с(по)д(а)ра нашого. || [8v.]

А ωтъ ωзεра Сола т рεчъкою Солатицою ү возεро А рклεжεро, үни з ωтъ Со|латъ ωзεра до ωзεра А рклεжεра [79] үдолъжъ εстъ границою вεрста. А на ка҃ н|цы ωзεра А рклεжεра за рεчъкою сεдить чоловεкъ нεмεцки й Адамъ Нарү|тεвичъ. |

А ωтъ ωзεра А рклεжεра рεкою, до ωзεра Күмъпотӕ үдолъжъ, үни з двε вε рстε, | а вши рки ωтъ того Күмъпотӕ до границы Радивиловы вε рста. А [80] на д ты м | ωзεромъ Күмъпотεмъ, на зε мли Мацовичовъ, сεдӕть люди Ӕспоровы, [81] а | [82]которы х выгъналъ тотъ жε Ӕспо р. Имεна ты х людε й Дацүсъ, Кгε рка, Нарү|тисъ, [83] а ωсадилъ такъжε литъвою, которыε повътεкали ωтъ пано҃ в | свои х, то εстъ Ӕкүбъ, Күкүлεносъ, [84] Са ркглεлюсъ, Күдисъ, Кгрикгε҃ л, Иосεлεно҃ с, | Пεтърε҃ л, Бүтъкүносъ. А ωтъ ωзεра Кү мпотӕ долгостъкү, которы й намъ | шεринε [85] на Радивилово й границы, үши рки вε рста. |

А ты х выгнаны х вышε й писаны х людε й три чоловεки. |

А ωтъ Комъпотӕ ωзεра до ωзεра Скү҃ лбина рεчъкою Комъпотεю ү|долъжъ вε рста, а вши рки до границы Радивилово й полъвε рсты. |

А ωтъ Скү лбина ωзεра рεчъкою Скүлъбиною до ωзεра Пε ртεкина үдолъжъ | полъвε рсты, а вши рки до границы Радивилово й такε ж полъвε рсты. |

А ωтъ Пεрътεкина ωзεра рεчъкою Пε ртεкинεю үни з до рεчъки Ски рны | үдолъжъ полъвε рсты, а вши рки до границы Радивилово й такε ж полъвε рсты | до рεчъки Ѡкъмεны. || [҃ѳ/9]

А ωтъ ты х двү х рεчокъ, гдε сошлисӕ Ски рною рεчкою, до ωзεра Пεтъринӕ | вεрста. |

А ω т Пεтринӕ ωзεра до дороги, котораӕ идεть [съ] солока ү зεмълю Нεмε цкүю, ү|до҃ лжъ на горү рεчъкою Ски рною милӕ, а попεрεкъ до границы Радивиловы | такε ж милӕ. По түю дорогү сконъчываεтьсӕ зεмълӕ Мацовичовъ, а | пришъла зεмълӕ Богъдановичовъ. |

А чεрε з дорогү түю ж рεкою Ски рною ү возεро Ски рнотӕ үдо҃ лжъ ωтъ тоε до|роги до ωзεра Ски рнотӕ вε рста, а вши рки до границы Радивилово й милӕ | до ωзεра Ѡкъмεна, котороε ωзεро граничить Радивиловымъ рүбε|жомъ. |

А ωтъ ωзεра Ски рнотӕ рεкою Ски рною үвε рхъ ү возεро Ски рно үдо҃ лжъ двε | вε рстε, [86] тамъ сӕ сконъчываεть зεмълӕ пановъ смо҃ лвεнъски х. Кү границы | Дрысвε цко й того всεго забрано зεмъли г(о)҃ с(по)д(а)ръско й чεрε з Лиѳълӕнъты, почо҃ н|шы ωтъ ωзεра Кү рчомъ а ж до ωзεра Ски рна чотыры мили добры х. |

А по рε҃ чцε Ѡкъмεнε всε пүща была, а по д тою пүщεй люди сεдεли Богдано|вичовъ. А тотъ лεсъ Бридолкгъ ро зробилъ и лю дми своими ωсадилъ, | и затымъ и люды Богдановичовъ забралъ, и границү собε үчынилъ | рεчъкою Ски рною. А тыε люди прочъ выслалъ и своими лю дми ωсади҃ л, | коториε злодεи и ро збо йники з Литъвы повтεкали, [87] ӕко ж намъ и тεпεрε|чи ωтъ ты х злодεεвъ вεликиε кривъды становӕтьсӕ. |

А которы х людε й на то й пүщи посажалъ, тымъ людεмъ имӕна напε рвε й: || [9v.] Кги рдюши҃ с Мижовичъ; [88] Ю дка Кгирεпεлада҃ с, [89] Станεлисъ, бра т | εго, Милошъ Сакишъкисъ; [90] Ма ртинъ Кишъкεли, [91] Можүкъ, братъ εго, | Ӕнεлись Матεεвичъ, [92] Бε йти ҃с лотыголи҃ н, [93] Ма ртинъ Жεпанисъ, Ӕнү҃ ш|ка Накүтεвичъ, Мӕдεлисъ и з Дисны, Ми хно Би ржовичъ, Тви ртисъ, | Мацъко Сε длӕ р, [94] Васко Прү дникъ. [95] |

То тыε люди, которы х на нашо й пүщи посажалъ Бридо҃ вкгъ нεмε ц | на зεмъли Богдановичовъ, ро зробивъшы пүщү, ωсадилъ пεтъна дца т | чоловεковъ. |

А которы х людε й из зεм ль нашы х выгналъ, тымъ имӕна: Станъко а Пε тръ | Римъдεвичы - ты х выгналъ, а на ты х зεмлӕ х посадилъ Пεтра Ши҃ л|вεнӕ; на Ски рно йти ωзεрε сεдεлъ Пεтъкүсъ, а братъ εго Ѡнъдрүсъ - ты х | выгналъ, а посадилъ Ӕна Бε йтишъка. |

Мицүсъ а Ротъкү҃ с Пүнεвичы - ты х выгналъ, а посадилъ Станεлӕ, Сви|ланεва зӕтӕ; на то й жε зεмъли посадилъ Ӕнεлӕ Нарцовича, а Радлӕ | Станьковича. |

Ма ртина а Бε йнар ма Добε йшовичовъ выгналъ, [96] а на то й зεмъли посадилъ | Грица Стεпановича [97] а Матεӕ Станьковича; Ѡлε хна а Матεӕ Хотю|тановичовъ выгналъ, а посадилъ Станεла Таракишъка; Потӕ Во йкги҃ н|товича выгналъ, а түю зεмълю Ба ртошү Кгиковичү ωтъдалъ. |

Ты х жо боӕ р г(о)҃ с(по)д(а)рски х Богдановичовъ и х людε й выгнаны х ωдина дца т | чоловεковъ. || і/10]

То εстъ люди Богдановичовъ и зεмъли, которы х нεмε ц Бридо҃ лкгъ | выгналъ моцъно кгвалъто м, и границү собε үчынилъ ωтъ Ѡкъмεны | рεки рεкою Ски рнотεю ωтъ Дрысвε цкого рүбεжа, а ж до ωзεра Ски рнотӕ, на|полъ дεлӕчи то ωзεро. [98] А то сӕ стало за күнътотора [99] Нεвъгиньского кнӕ|зӕ Рүдого, а за нашого м(и)л(о)҃ с(ъ)тивого Королӕ Его м(и)л(о)҃ с(ъ)ти Жикгимонъта, [100] ӕкъ | Его м(и)л(о)҃ с(ъ)ть на Ѡтъчи знε своε й Вεликомъ Кнӕ зствε Лито҃ вскомъ; [101] |

То сүть люди Мо ркү ртовичовъ, которы х Бридо҃ лкгъ нεмε ц выгналъ | и своими лю дми ωсадилъ напε рвε й: |

Сташүса того согналъ, [102] а посадилъ Ба ртоша Кгиковича; Матъӕса Күмо|нӕ согъналъ, [103] а Станиса на то й зεмъли посадилъ; Ю хна Мацовича со҃ гна л, | а Романа на то й зεмъли посадилъ; [104] Пεтра Нацовича выгъналъ, [105] а Масӕ | на то й зεмъли посадилъ; [106] Ю рӕ Биздεнεвича выгналъ, [107] а посадилъ Кгε й|тεлӕ; [108] Мица Попүтεвича Толаконьского выгналъ, а посадилъ Ро|мεкεлӕ Пεтьковича, дрисъвε цкого чоловεка; Рүкъша Монътεвича | выгналъ, [109] а посадилъ Дүтъша, [110] Лотъвина; [111] Ивана Пү йковича | Алεсӕ выгналъ, а Милε йка Лεсεвича на то й зεмъли посадилъ; Юшъ|ка Ма ртиновича того нε гналъ, и тεпε р на то й зεмъли сεдитъ, а и м | слүжить. |

Тотъ жε нεмεцъ Бридо҃ вкгъ людε й [съ] зεмъли боӕ р г(о)҃ с(по)д(а)ръски х Мо ркү рто|вичовъ 10 чоловεковъ [выгналъ], а на тыхъ зεмълӕ х своими лю дми ωсади҃ л. |

Сүмою ты х вси х людε й согнаны х ү повεтε Смольвεньскомъ три д|цать чоловεковъ, а на пүщи ты х жо боӕ р г(о)҃ с(по)д(а)ръски х смольвӕнъ то т жε || [10 v.] нεмεцъ Бридо҃ вкгъ, ро зробивъшы пүщү, ωсадилъ пεтъна дцать чоло|вεковъ. |

А на то пановε смольвεньскиε ставили пεрε д нами свεтъковъ добры х, | людε й стары х, вεры го дны х. |

Напε рвε й Ротъкүсъ Бε йнаровичъ, чоловεкъ панε й Бо ртъково й на Кү рчмах; | Кга йжүтисъ Ми хновичъ, чоловεкъ кнӕзӕ бискүпа Вилεньского; Соло цки й Ӕ дкү҃ с Лεсεвичъ, чоловεкъ кнӕзӕ бискүпа Вилεньского с Озεрεсъ. |

Тыε три свεтъки стариε, которы х на возε х вывозили до насъ, коториε нε | могли ходить, прε д старостою асвεтъчыли тымъ ωбычаεмъ, в о дно слово | повεдаючы, и ж панъ Радивилъ Ѡстиковичъ εхалъ тыми границами, | которыε сүть копаны, и копъцы сыпаны ωтъ ωзεра Кү рчомъ, просто | посεрε д самого ωзεра кү сосънε, гдε тεпεрε нε мцы сказили, [112] з дрүгоε сторо|ны того ωзεра Күръчомъ, [113] гдε ж и мы сами тамъ копали и сыпали тыε | копъцы своими рүками, [114] а противъ тоε со҃ сны липа стоӕла, [115] а томү εстъ | сεмъдεсӕтъ лεтъ и три лεта. |

Павεлъ Римүтεвичъ, [116] Бε рнатъ Вичүносъ, Мε҃ лви д Рүтε йкεносъ, Матε й Во й|ска д - люди кнӕзӕ бискүпа Вилεньского с Озεрε҃ с. |

[117]Тыε вси ωднимъ словомъ свεтъчыли, повεдаючы, и ж εсмо тамъ хожи|вали з отъцы нашыми, лүбӕ бирали ү томъ лεсε, которы й былъ | на д ωзεромъ Күрчмы. [118] А такъ намъ ωтъцовε наши повεдывали и үка|зывали намъ тотъ копε ц, сыпаны й ωколо со҃ сны, и ж тотъ копε ц εстъ Радивиловъ, гдε тεпε р нεмъцы сказили и с корεнӕ выкопали. [119] |

[120]Кү зма Паньковичъ, боӕринъ г(о)҃ с(по)д(а)ръски й повεтү Мо йшокгольского, свεтъчы҃ л | тымъ ωбычаεмъ: «Иж ε м[121] ӕ слүжилъ панү Радивилү в тотъ часъ, и носилε м | за ни м дрεвъцо, и былε м в тотъ часъ, ӕкъ тамъ копъцы сыпано, а то мү лε т сε мдεсӕтъ | и три лεта». [122] || [҃a҃i / 11]

При томъ тε ж ставили чотыро х свεтъковъ, боӕ р г(о)҃ с(по)д(а)ръски х дрысвε цски х, а двү х | боӕ р пүтъны х: |

Во йтъко Мишто ртовичъ, [123] Ѡнъдрүсъ Матεεвичъ, [124] Юшъко Нεкрашεвичъ, Савъ|ка Монюлεвичъ. А двү х боӕ р пүтъны х: Митъко Павъловичъ, Алъхимъ Коза. | Тыε вси свεтъки свεтъчыли в о дно слово: коли εхалъ панъ Радивилъ Ѡсти|ковичъ, граничεчи зεмълю Др(ы)҃ с(вε) тскү ю Королӕ Его м(и)л(о)҃ с(ъ)ть Казимира з Ыѳълӕнты, [125] | мы в тотъ часъ εхали з отъцы нашыми. И панъ Радивилъ, пεрεεха҃ вшы | wзεро Кү рчмы до зεмъли Радивила Волъчковича, Мацовичовъ и Бо [126]|гдановичовъ, ү кра й того wзεра стоӕла со҃ сна, и казалъ копъцы ко|пати wколо тоε сосъны панъ Радивилъ, [127] и мы з отъцы нашыми [128] | своими рүками тыε копъцы копали, а томү εстъ 70 лε т и три лεта. |

Ю рӕ Гаромε йковичъ, Матε й Ма рлкиновичъ, [129] Микола й Пεтровичъ - люди | повεтү Мεми жского, по дданыε Его Королεвъскоε м(и)л(о)҃ сти; [130] Ӕнъ Дεвъкго|вичъ, чоловεкъ повεтү Раканъти҃ сского. [131] |

Тыε чотыры свεтъки тымъ ωбычаεмъ свεтъчыли, [132] и ж ωтъ|цовε и дεдовε наши в томъ лεсε, которы й ро зробили нεмъцы на д | тымъ ωзεромъ Кү рчмы, мεли бо рти свои, и с ты х бо ртε й давали да҃ н | мεдовүю до Вилна, [133] а такъ мы хожывали з отъцы нашыми с ты х | бо ртε й мεдү брати, и мεвали εсмо свои бо рти, ӕкъ ү зεмълӕ х | панъски х, такъ и ү кнӕ зки х, а ж до границъ Лиѳълӕнтъски х, идүчи | по длε границы Радивилово й, [134] коториε бо рти нинε нεмъцы по|рүбали и вы жгли а ж до корεнӕ. |

Микола й Кги рдюшεвичъ, старε ц волости Дрысвεцкоε, Станиславъ | Анъдрүшεвичъ, боӕринъ пүтъны й - || [11v.]

Тыε два свεтъки свεтъчыли тымъ ωбычаεмъ, и ж ωтъцовε нашы на м | үказывали тыε копъцы, которыε сыпалъ панъ Радивилъ. Ѡтъцовε | нашы тамъ были, и тыε копъцы сами своими рүками сыпали. |

А на то мы вси боӕрε смольвεньскии Мацовичы, Волчъковичы и Богда|новичы, по дданы Его м(и)л(о)҃ с(ъ)ти г(о)҃ с(по)д(а)ра нашого милостивого Королӕ Его м(и)л(о)҃ с(ъ)ти, | готови εсмо своими ωсобами и з свεтъками своими поприсεгнүти, | и ж то εстъ граница и копъцы сыпаны правъдивыε пана Радивиловы, [135] | ӕко ж тыε боӕрε г(о)҃ с(по)д(а)рскиε смольвεньскиε вывεли границү свою до ωзεра | Ски рна и подали дрисвεчаномъ. [136] | [137]

[Дрысвяцкая воласць]

[138]Түтъ сӕ почынаεть граница Дрысвεтъскаӕ. [139] |

Потъкалъ насъ вра дникъ Дрысвεтъски й панъ Сεмεнъ Мацъковичъ со ҃ в|сεю волостью Дрысвε цкою, з лю дми старыми, добрε свεдомыми | границъ и знаковъ Радивиловы х, и повεли насъ ωтъ ωзεра Ски рна | [140]полεмъ, што нε мцы сεго лεта ωтънεли и житомъ засεӕли. А ωтъ | того полӕ лεсомъ ко мъхү, а мхомъ ү возεро Самони҃ с, до того Самонӕ | ωзεра ωтъ Ски рна ωзεра полъмили, а вши рки до Радивиловы гра|ницы до ωзεра Акгоринӕ милӕ. |

А в томъ кгрүнътε, пεрεстүпивъшы границү пана Радивиловү | Дрысвεтьско й волости, кнӕ з кү҃ нто р Нε҃ вгиньски й Рүды й забралъ | ωтъ панъства Кнӕ зства Вεликого Литовъского ү три дцать лεтε х | два дцать чоловεковъ з домы, и з зεмълӕми и х. И подалъ и х нεмъцү | Бридо҃ лкгү, ωтъцү Каспоровү. Имεна тымъ людεмъ Радивила: | Нεкрашεвича того самого забили, [141] и домъ со жгли, а статокъ εго [142] || [҃в҃і/12] побрали, а зεмълю кү дворү своεмү привε рнүли и тεпε р пашүтъ; |

А дрүги й чоловεкъ Пεтько. А в того Пεтька шεсть сыновъ было, а ко жды й | ωсобно жилъ и слү жбү ωсобънүю слүжилъ, на ймӕ: Василь, Сεмεнъ, Кү рӕнъ, | Ивашъко, Гри дко, а Ѡникε й. Ты х вси х выгүбили, постинали и повεшали, а зε мли | и х кү дворү своεмү привε рнүли и тεпε р пашүть; |

А Микола й Станькεвичъ з двεма братами двү х повεсили, а трεти й живъ | зосталъ. Зεмъли и х кү дворү привε рнүли, и тεпε р пашүть; |

А Сочү҃ с былъ з двεма братεньники, Рүкъ а Мε йлю҃ с. Ты х вси х повεшали, | а зεмъли и х кү дворү своεмү пашүть. |

АИво҃ лтоваӕ нεмъкинӕ за своεго дε ржаньӕ выгнала двү х чоловεковъ - Стε|пана а Милоша. А на тоε мεстъцо ωсадила двү х жε чоловεковъ з Ли т|вы прихожи х, Римεлӕ а Ѡбо рскӕ, которыε и тεпε р сεдӕть а ε й слүжӕ т. |

Таӕ ж Иволътоваӕ нεмъкинӕ забрала такъ трεти й го д чεтырε х бра|тεньниковъ Болътӕ, Нарүта, Добрагоста, [143] а Шымъка. Ты х трε х | братεниковъ покололи, а чεтьвε рты й живъ зосталъ, [144] на ймӕ Шы мко. | Ты х вси х домы пожгли, а статокъ и х побрали, а зεмълю и х и тεпε р кү | дворү своεмү пашүть. |

Ты х людε й, вышε йписаны х, выгнаны х, [145] два дцать чоловεковъ. |

А потомъ ωтъ Сомонӕ ωзεра повεли насъ болотомъ, а з болота | чεрε з горү лεсомъ до городища, котороε стоить на пүщи, и до того | городища ωтъ ωзεра Сомонӕ [146]милӕ [147], а вши рки до границы Радивиловы, | до Ѡстрого Рогү Рича ωзεра милӕ. || [12v.]

А в томъ кгрүнътε тотъ жε күнъто р Нε҃ вгински й Рүды й тоε ж волости | Дрисвε цкоε забралъ людε й того ж часү ωтъ Вεликого Кнӕ зства Лито҃ вско г(о) | 50 ҃и 4 чоловεки з домы и з зεмълӕми и х, ωсадилъ лотъвою и ли т|вою прихожими лю дми, [148] и подалъ и х нε мцү Брюкү напε рвε й[149]. | [150]

Натӕ мεчъника выгналъ, [151] а на то м мεстъцү посадилъ Бε ртюлӕ ло твина; | Матүлӕ выгъналъ, а на то м мεстъцү посадилъ Вилима лотъвина; | Матεӕ выгъналъ, а ωсадилъ Станӕ литъвина, прихожого чоловεка; | Нεкраша вы҃ гналъ, а ωсади҃ л Ӕна литвина ж; Ӕнъка выгналъ, а ωсади҃ л Григора, |

[152][153]Кирε йка- - выгналъ - - - а ωсадилъ - - - Ба ртоша |

Марътина - - выгналъ - - - а ωсадилъ - - - Мажεлӕ |

Пашъка - - выгналъ - - - а ωсадилъ - - - Ю рга |

Марътина - - выгналъ - - - а ωсадилъ - - - Масӕ |

Ликлү йтӕ - - выналъ [154] - - - а ωсадилъ - - - Бε рната |

Павъла - - выгналъ - - - а ωсадилъ - - - Пεтъра |

Молъдӕ - - выгналъ - - - а ωсадилъ - - - Пεтюлӕ |

Рымъша - - выгналъ - - - а ωсадилъ - - - Лавърина |

Во҃ йтъка - - выгналъ - - - а ωсадилъ - - - Нарүша |

Мεдε йша - - выгналъ - - - а ωсадилъ - - - Станӕ |

А Богдана Нарүшεвича забрали и тεпε р имъ слүжить, и з зε млεю | своεю. А томү Богданү, какъ забрали, трεти й го д. |

А пүстыхъ зεмль лεжить, с которы х согналъ тотъ жε кнӕзь | Рүды й людε й г(о)҃ с(по)д(а)ръски х дрысвε цкихъ жε 30 и 8. Имӕна тымъ | зεмълӕмъ: || [҃҃г҃і/13]

[155]Анъдрεεвщина - - - Мүрӕновъщина - - - Кεщεвъщина |

Вӕжишъковъщина- - - Ӕцъковъщина - - - Ѡлε хновщина |

Кги рдюсовъщина - - - Рацовъщына - - - Монεто ҃вщи зна |

Кгεнεловъщина - - - Пашъковъщына - - - Ю рεвъщины |

Ма ртиновъщина - - - Кго йжовъщина - - - Анъдрүсовъщина |

Мацъковъщина - - - Ӕновъщина - - - Павъловъщина |

Авктовεро҃ вщина - - - Ми хновъщина - - - Ӕновъщина |

Нарε йковъщина - - - Во йтъковъщина - - - Алεхъновъщина |

Пεтъковъщина - - - Монъховъщина [156] - - - Ма ртиновъщина |

На рковъщина - - - Римъдε҃ вщина - - - Едовъщина |

Пашъко҃ вщина - - - Борисовъщина - - - Ѡсмоловъщина |

Стεпано҃ вщина - - - Добъковъщина - - - Ходотовъщина |

Миколаεвъщина - - - Мεльвидовъщина |

Всихъ ты х зεмль, вышε йписаны х, с которы х люди согнано, и и х зεмль пүсты х | забраныхъ 50 и 4 [157]. |

А ωтъ того городища повεли насъ лεсомъ до рεчъки Ричыцы, котораӕ идε т | с озεра Вεликого Рича ү возεро Дрисвε т. До тоε рεчъки ωтъ городища полъ|мили, а вши рки до границы Радивиловы чεрε з ωзεро Рычо милӕ. |

Тотъ кгрүнтъ ωтънӕлъ тотъ жε күнъто р Рүды й, [158] с которого кгрү҃ нтү | со ҃гналъ и зърүбилъ мεчомъ и ω҃ гнεмъ тридцать чоловεковъ, и подалъ | ихъ зεмεнинү своεмү Кгошинү нεмъцү, коториε зεмъли и пүщи, | и ωзεра тεпεръ дε ржить по жонε своε й зεмεнинъ лифълӕнтъски й | Ло рнисъ. Имεна ты х зεмль: || [13v.]

[159]Авласовъщина - - Васильεвъщина - - Альхимовъщина |

Күсъвεвъщина - - Лεвошъковъщина - - Микүловъщына |

Акатεвъщина - - Мотьковъщина - - Забεловъщина | [160]

Скаръковъщина - - Ходотовъщина - - Ӕновъщина |

Лεщовъщина - - Михалъковъщина - - Хвальковъщина |

Бүдε йковъщина - - Митовъщина - - Надε йковъщина |

Працовъщина - - Нарүшовъщина - - Пи҃ ктεвъщина |

Күнъцовъщина - - Евънεвъщина - - Зыковъщына |

Нарүшовъщина - - Минитовъщина - - Нарүсовъщина |

Ѡникъεвъщина - - Мискүтовъщина - - Пашъковъщина |

Тыхъ пүстовъщинъ забраны х и людε й, с ни х согънаны х, тридца т | пүстовъщинъ. |

А потомъ повεли насъ ωтъ рεчъки Ричыцы лεсы и проробъками, а ж до | ωзεра Ситъна. До того ωзεра Ситъна ωтъ рεчъки Ричыцы полъ|мили, а вши рки, до границы Радививиловы [161], до ωзεра Бεлого милӕ. |

А пошо дши ωтъ ωзεра Ситъна полεмъ до зεмъли Браславъскоε полъ|вε рсты. |

Тотъ кгрүнтъ ωтънӕлъ күнто р Нεвъгинъски й Рүды й и выгналъ лю|дε й г(о)҃ с(по)д(а)ръски х дрисвεтьски х три дцать чоловεковъ бε з ω дного, и подалъ и х | нεмъцү [162] Миньштεрү, [163] какъ жε и тεпε р сынъ того Миньштεровъ дε р|жить тыε люди и дво р собε на ты х зεмълӕхъ ново бүдүεть. А какъ | почалъ бүдовати, томү тεпε р дрүгоε лεто, а инъшиε зεмъли кү дворү | своεмү и тεпε р пашε т. Имεна ты х зεмль: [164] || [д҃і/14]

[165]Евънεвъщина - - Спи рдεвъщина - - Ѡчовъщина |

Мацεлεвъщина - - Станьковъщина - - Пεтъровъщина |

Ӕковъщина - - Ӕцъковъщина - - Анъдрεεвъщина |

Пацовъщина - - Юшъковъщина - - Матε йковъщина |

Нεжишъко҃ вщина - - Рымъдεсо҃ вщина - - Бүтъковъщина |

Ӕкүбовъщина - - Анъдрε йковъщина- - Кги рдεвъщина |

Авъри мковъщина - - Шүдεлεвъщина - - Адамовъщина |

Ма ртиновъщина - - Дицовъщина - - Рүдεвъщина |

Симоновъщина - - Кги рдε҃ вщина - - Лазарεвъщина |

Вжи рблεвъщина [166]- - Жибӕтовъщина [167] |

Сүмою ты х пүстовъщинъ три дцать бε з ω дно й[168]. Чεрε з нεмъцы забраны х | вси х тыхъ зεмль пүсты х и людε й, с ни х согнаны х, ү повεтε Дрысвε цкомъ | 100 и 30 и [169]три. |

Ѡзεра ү повεтε Дрысвε цкомъ, коториε нεмъцы ωтънεли, напεръвε й | Ѡкъмεно, [170] Гатино, [171] Ски рно, [172] Сомони ҃с, Ѡкгорини҃ с, [173] Ричо, Красъны й, | Лининисъ, [174] Сито. |

Ѡзε р чεрε з нεмъцы ωтънаты х [175] ү повεтε Дрисвεцъкомъ дεвεть. |

Какъ жо на тыи знаки старыи п(а)҃на Радивиловы границы, вра дни҃ к | Дрысвεцъки й панъ Сεмεнъ Мацъковичъ ставилъ пεрε д нами свεтъко ҃в | людε й стари х, вεри го дны х. Имεна ты х свεтъковъ: |

Во йтъко Ми҃ што ртовичъ [176], боӕринъ г(о)҃ с(по)д(а)ръски й, [177] Анъдрε й Матεεви҃ ч, та҃ кжε боӕри҃ н г(о)҃ с(по)д(а)ръски й, | Сава Боӕриновичъ, такъжε боӕринъ г(о)҃ с(по)д(а)ръски й. А к томү людε й | пүтъныхъ г(о)҃ с(по)д(а)ръски х Дрысвεцъкого повεтү на ймӕ: || [14v.] Митько Павъловичъ, Пашъко Бεнa ровичъ [178], Микола й Кги рдюшεвичъ, стар|ε ц Дрысвε цки й, Микола й Мамичъ, Алъхимъ Прокоповичъ. |

Тыε вси свεтъки свεтъчыли тымъ ωбычаεмъ: [179] «Мы памεтаεмъ, коли | панъ Радивилъ ε здилъ и граничилъ з нεмъцы за Его м(и)л(о)҃сти Королӕ | Казимира. В тотъ часъ ωтъцовε наши ε здили с паномъ Радивиломъ, | и насъ в тотъ часъ, дεтε й свои х, зъ собою брали. И тотъ ε здъ памε|таεмъ, и границү пана Радивиловү, почонъшы ωтъ Смольвεньски х | зεмль: [180] |

Ѡтъ ωзεра Ѡкъмεна лεсомъ ү возεро Акгорино, а ωтъ ωзεра Акгорина | рεчъкою Акгориною ү возεро Рычо, а Ричомъ ωзεромъ ү Ѡстры й Рогъ, | а з Ѡстрого Рогү боромъ ү Бεлоε ωзεро. [181] |

[182]К томү ωзεрү Бεломү прилεгъла зεмълӕ Брасла҃ вскаӕ. А послε [183] того | ε здү пана Радивилова ωтъцы нашы и мы сами тыε зεмъли и во|ды во въпокои дε ржали, а ж до Рүдого күнътора. |

А потомъ тотъ Рүды й күнъторъ, бүдүчы за живота своεго, тыε | зεмъли и воды забралъ. А коли вжо было по смε рти того Рүдого | күнътора мы ωпӕтъ тыε зεмъли и воды дε ржали во впокои | пεтъна дцать лεтъ. | [184]

А потомъ тεпεрεшъни й күнъто р Нεвъгиньски й Вили м со ҃ всεго того насъ вы|гналъ. |

А на томъ на всεмъ мы вси готови εсмо присεгънүти и з дεтьми нашы ми, | и ж то εсть правъдиваӕ граница пана Радивилова, и инъшы х многи х людε й | пры ты х свεтъко х ставили, [185] коториε то слыхали ω т ωтъцовъ своихъ, | и при ты х свεтъко х такъжε присӕгънүти хочать». [186][187] || [҃ε҃і/15]

[Браслаўскі павет]

[188]И түтъ допровадилъ насъ панъ Сεмεнъ Мацъковичъ, үра дникъ Дрысвε цки й, | со въсими лю дми дрисвε цкими кү границы Браславъско й за ωзεро Ситъно, гдε | вжо прилεгъли зεмъли Браславскиε: [189] |

Түтъ сӕ почынаεть граница Браславъскаӕ. Повεли насъ люди браславъ|скиε лεсомъ по зεмъли Браславъско й аж до болота Бүжина. |

А тымъ болотомъ до ωзεра Ѡрεхова ωтъ Ситъна ωзεра до ωзεра Ѡрεхова | двε мили, а ωтъ болота попεрокъ [190] до границы Радивиловы полътори мили | до ωзεра Бεлого, котороε ωзεро лεжить на границы Радивилово й. |

Потомъ повεли насъ лεсомъ к городищү. До того городища ωтъ ωзεра | Ѡрεхова полъмили, а вши рки до границы Радивиловы двε мили до часты х | ωзε р. |

А ωтъ городища повεли насъ лεсомъ до чоловεка браславъского до Абрама. | А ωтъ городища до Абрама полъмили, а ωтъ Абрама вши рки до границы | Радивиловы, до сосъны, в которо й сосьнε εсть знакъ, камεнь пүшεчъны й, по҃ л|трεти мили. |

А ωтъ Абрама повεли насъ до сεлища Мацъка Кгорεвича, гдε ж εсмо и тεпε р | нашли хоромы стоӕть. А ωтъ Абрама до сεлища Ма цкова полъмили, | а ωтъ сεлища Ма цкова вши рки до границы Радивиловы, до закла дноε моги|лы полъчεтьвε рты мили, [191] котораӕ могила стоить мεжы двεма ω|зεры: мεжи ωзεромъ Лεшимъ, а Солонымъ ωзεромъ. |

А ωтъ Мацъкова сεлища повεли насъ лεсомъ к озεрү Стрүстү, а до того | ωзεра Стрүста ωтъ Ма цкова сεлища полътори мили, а попεрεкъ до | границы Радивиловы, до ωзεра Плюса чотыри мили. || [15v.]

А ωзεромъ Стрүстомъ үдолъжъ милӕ чεрε з пεрεворотъε, мимо [192] Вεликүю | Горү ү возεро Снүдо, а ωтъ Вεликоε Горы чεрε з ωзεро Снүдо мало ωста҃ в|лӕючы поправε, ӕкобы чεтьвε ртүю часть ωзεра Снүда. |

А с то҃ г(о) ωзεра Снүда рεчъкою Үклε йницою ү возεро Волюшо, үдо҃ лжъ ωтъ Вε|ликоε Горы, до того Волюша большε мили, а ωтъ того Волюша вши рки до | границы Радивиловы, до ωзεра Пεрεсвεта [193] пӕть миль. |

А с ωзεра Волюша Прото҃ лчю рεчъкою, котораӕ по по дзεмεлью идεть ү во|зεро Елεнько Малоε. |

А с озεра Елεнька Малого рεчъкою Елεнькою ү возεро Ельно Болъшоε, а ωтъ ω|зεра Волюша до ωзεра Ельно Болъшого үдолъжъ вεликаӕ милӕ, а вши рки | до рεчъки Кобылы, котораӕ выходить с озεра Пεрεсвεта кү Радивило|во й границы, пӕть миль. |

А с озεра Ельна Болъшого рεчъкою Ельницою ү возεро Ѡбабъε, үдолъжъ | ωтъ ωзεра Ельна до ωзεра Ѡбабъӕ полъмили. |

А с озεра Ѡбабъӕ рεчъкою За днεю үвε рхъ ү возεро Дбро. А о т ωзεра Дбрӕ тою ж | рεчъкою үвε рхъ ү возεро Малоε Двε рца. |

А с того ωзεра Малого Двεрεцъ ү Большоε ωзεро Двε рца. А ωтъ ωзεра Дбрӕ | до Большого ωзεра Двε рца үдо҃ лжъ милӕ, а вши рки до границы Радивило|во й пӕть миль. |

[194]А с озεра Двε рца Бо҃ лшого рεчъкою Микүльскою үвε рхъ, нε доходӕчы ωзεра | Микүльского поправε ү вε рстε мимо Головатоε ωзεро, боромъ до рү҃ чӕ | Глүбочъца. А тымъ Глүбо҃ чцомъ до старины кнӕзε й Масальски х полъ|тори мили. Т үтъ сӕ сконъчыла зεмълӕ Браславъскаӕ [195]. А вши рки до | границы Радивиловы, до камεнӕ, которы й лεжить ү Двинε рεцε Кобыла, | выби т на кобыли й [к]шталтъ, пӕть милъ. [196]-ІІІпм-Тү т сѧ ско҃ нчисѧ зε млѧ Бра|славъскаѧ. -ІІпм || [҃s҃і / 16]

І-Түтъ сӕ почынаεть зεмълӕ Полоцъкаӕ. Ѡтъ того рүчъӕ Глүбо҃ чца, а мεжи | тыми двεма границами, мεжи Радивиловы границы, [197] и тоε границы, [198] што | нεмъцы забрали, по которо й мы εхали ωтъ границы Дрысвεцъкоε, а ж до гра|ницы Поло цкоε, ү повεтε Браславъскомъ, коториε ωзεра нεмъцы забрали, | имεна тымъ ωзεромъ: |

[199]Плюсо - - - Пεрεсвεтъ - - - Зεлεноε - - - Кривоε |

Засεчъно - - - Долъгоε - - - Замошъно - - - Шилово |

Борилово - - - Двεръцо - - - Двε рцо Бо҃ лшоε - - - Дбро |

Ѡбабъε - - - Елъно - - - Елεнько Малоε- - - Волюшо |

Снүдо - - - Комεно - - - Камε҃ нко Малоε- - - Воεтъко |

Ѡстровнъ [200]- - - Кривоε - - - Долъгоε - - - Чо рноε |

Частыε ωзεрка 4- - - Крүтӕ҃ кло- - - Шоки - - - Асεрини҃ с |

Придүшъно - - - Күглоε [201] - - - Долъгоε - - - Забо рноε |

Ѡкъмεно - - - Снүдо - - - Вεликоε - - - Ѡ҃ лшε҃ нко |

Стрүсто - - - Бүзино - - - Лεшоε [202] |

А ты х ωзε р забраны х ү Браславъскомъ повεтε сорокъ ωзεръ и о дно. | А на тыε забираньӕ зεмль и во дъ [203] ү Браславъскомъ повεтε ставилъ | пεрε д нами свεтъковъ вра дникъ пана Павловъ Браславъски й Шε мбε҃ л | людε й добры х, стары х, вεры го дны х. Имεна тымъ свεтъкомъ: напε рвε й | Василь Лүнъ, [204] а Тимоѳε й Скробъ, [205] а Дорошъко Костъко, а Пашъко Со|болεвичъ, Занько Бεрεснεвичъ, Павεлъ Баровичъ, Анъкипъ Ӕнүтε|вичъ, Га҃ врило Анъдрыӕновичъ, Чε рнисъ Тимошъковичъ, Грыго р Абε йбε й|ски й, Мεлъта Соболεвичъ. [206] || [16v.]

А при ты х свεтъко х многи х людε й добры х было, а свε тчыли тымъ ωбычаε м, | и ж послε того ε здү пана Радивилового ωтъцы нашы и мы сами тыε зε мли | и воды во въпокои дε ржали εсмо, а ж до Рүдого күнътора. |

А потомъ тотъ Рүды й күнъто р, бүдүчы за жывота своεго тыε зεмъли | и воды забралъ, [207] а коли вжо было по смε рти того күнътора Рүдого мы | ωпӕтъ тыε зεмъли и воды во въпокои дεръжали пεтъна дцать | лεтъ. |

А потомъ нинεшни й кү҃ нто р Нεвъгинъски й Вили м со ҃ всεго того насъ вы|гналъ. |

А к томү тотъ жε күнъто р Рүды й тоε ж волости Браславъскоε выгна҃ л, | а инъшы х выгүбилъ, постиналъ и повεшалъ людε й г(о)҃ с(по)д(а)ръски х, которы х | людε й зεмъли тεпε р пүсты лεжать 60 ҃и 4. Ни жли имεнъ тыхъ | людε й и зεмль ωномү повεдити нε үмεли, бо ты х вси х людε й ища дцки х | нεмъцы выстинали. |

А ωсобъно чотыры пүстовъщыны мεстъски х: Мозεлε҃ въщина, Стεпано҃ в|щина, Павъловъщина, [208] а Пүшъкарεвъщина. Того пүшкара самого нε мцы | забили. |

А повεдають старыи люди браславъцы, и жбы всεго забрано и вы|гнано ү повεтε Браславъскомъ триста чоловεко҃ в, лεчъ намъ имεнъ и х | нε повεдили, што и памӕтүховъ и х нεмъцы выкорεнили, пости|нали и повεшали. |

[209]А почонъши ωтъ ωзεра Кү рчомъ, а ж до Двины рεки, забраньӕ чεрε з нε мцы | ωтъ Кнӕ зства Вεликого Литовъского үдолъжъ дεвεтъна дцать милъ. |

А в томъ кгрүнтε людε й выгнаны х и забраны х триста и сорокъ и шε ст[210] || [҃зі/17] чоловεковъ, ωкромъ ты х, которы х памεтати нε могүть. [211][212] |

В томъ жε кгрүнътε ωзε р малы х и вεлики х забрано 50 ҃и 9 ωзε р. |

А на томъ всεмъ мы сами и з дεтьми своими готовы εсмо по присεгнүти, и ж то | εстъ правъдиваӕ граница пана Радивилова [213]. [214] |

То εстъ зεмъли кнӕзε й Масальски х: рүчъεмъ Глүбочъцомъ, ωтъ Брасла҃ в|скоε границы до Двины рεки үдо҃ лжъ - двε мили, а вши рки, рεкою Двиною, до то҃ г(о) | камεнӕ Кобылы - три мили. |

[Друйскія ўладанні Сапегі]

Түтъ насъ по ткалъ вра дникъ Дрү йски й пана Миха йловъ Сопεжинъ Василε й Коча҃ н | з боӕры и з лю дми пана Миха йловыми, и повεли насъ ωтъ Двины рεки рεкою И҃ н|дрыцεю үвε рхъ ү возεро Инъдро. [215] |

А повεдилъ тотъ вра дникъ з боӕры и з людми пана Миха йловыми, и ж тыми | мεстъцы чεрε з рεчъкү Инъдрицү никотороε кривъды нεтъ а ж до того ωзεра | Инъдра. [216] |

А ωзεра Инъдра рεчъкою Кгεкгүжицою үвε рхъ, а с тоε рεчъки направо пошли | знаки и рүбεжи старыε по дεрεвъю, што ж εсмо и сами и х видεли - вεльми | частыε знаки до ωзεра Ѡ рмεӕ. В ты х мεстъца х нεмъцы пεрεшли тыε ста|риε границы, и зεмъли сами собε затεсати [217] үдолъжъ на полъмили, а впεрε҃ к | вε рста мεжи ты х двү х ωзε р - ωзεра Инъдра и ωзεра Ѡ рмεӕ. [218] |

А ты м ωзεромъ Ѡ рмεεмъ, рεчъкою Ѡ рмεицою ү возεро Ѡсүнъцо. |

А с того ωзεра Ѡшүнъца ү Вεликоε ωзεро Ѡсүно. |

А с того Вεлико҃ г(о) ωзεро Ѡсүна рεчъкою Ѡсүницою а ж до рεчъки Во дги, гдε үпа|даεть Вод га ү Восүницү рεкү. Тү т сӕ сконъчыла зεмълӕ ҃п(а)на Миха йлова Сопε|жина, а пришъла граница Ѡсвε йскаӕ пана воεводы Поло цкого. || [17v.]

[Асвейская воласць Полацкага ваяводства]

[219]Түтъ потъкалъ насъ үра дникъ Ѡсвε йски й пана воεводы Поло цкого Сεмε҃ н Стεпано|вичъ и з лю дми, и з волостью Ѡсвε йскою, и повεлъ насъ үвε рхъ рεчъкою Во дгою милю. |

А с тоε Во дги ү дрүгүю рεчъкү Малүю Во дгү үвε рхъ такъжε милӕ. А тыε ωбε двε | рεчъки Во дги идүтъ [зъ] зεмъли Нεмε цкоε, граничεчы зεмълю Ѡсвε йскүю зεмълεю | Лиѳлӕнтъскою. |

А тою рεчъкою Во дгою Малою ү дεрεво о҃ лхү, ү которо й ωльсε нашли εсмо знаки | и рүбεжи стариε. А з лүгү выεхавъшы на горү, түтъ привεли насъ к двү м копъ|цомъ пана Радивиловымъ, ωдинъ копε ц полоцъки й, а дрүги й ү нεмε цко й | сторонε. А в полоцъкомъ копъцы пεнь сосъновы й, ү которо й сосьнε бо рть | [220]была чоловεка ωсвε йского Козина. Какъ жо в томъ пни и тεпε р знаки сүть. | А какъ тыε люди ωсвε йскиε повεдили пεрε д нами, и ж в томъ мεстъцү панъ | Радивилъ хлεба εлъ, ӕк түю границү чынилъ. |

А ωтъ ты х двү х копъцовъ по дεрε҃ вю вεльми частыи знаки и рүбεжи, и по м|хомъ, по дεрεвъю стариε рүбεжи пошли. |

А на д ωзεромъ Гагалинъцомъ ү сосьнε стариε рүбεжи с о дноε стороны вы|щεпаны и вы жжεны, а з дрүгоε стороны цεлы. |

А ωтъ ωзεра Гагалинъца по мъхү, по дεрεвью рүбεжы пошли ү рүчε й Бεлы х [221], | а рүчъεмъ Бεлымъ ү рεчъкү Човъшү. |

А рεчъкою Чо҃вшою үни з ү рεкү Са рю. Түтъ намъ повεдилъ үра дникъ | пана воεводы Поло цкого Сεмεнъ, и ж түтъ нεмε цкиε люди лотыгола, үхо|дӕчы чεрε з тыε границы злодε йскимъ ωбычаεмъ, бо рти казили, и звε р ло|вили, и рыбү ловили[222], лεчъ тыми разы, үжо какъ г(о)҃҃ с(по)д(а)ръ Его м(и)л(о)҃ сть рачы҃ л васъ послати, по|сланъцовъ свои х, длӕ довεдываньӕ грани ц стародавъны х. [223] || [҃и҃і/ 18]

А такъ вжо вамъ, бүдүчы ү Кү рчмохъ, и нεмъцы, заεхавъшы, сами собε зε м|ли Ѡсвε йскоε затεсали, [224] почонъшы ωтъ рεчъки Човъшы, гдε үпадаεть ү рε|кү Са рю, а Са рεю рεкою үни з. А до үстъӕ рεки Ѡсүницы, котораӕ үпадаε т | ү түю ж рεкү Са рю, того всεго ωстрова үдо҃ лжъ пӕть миль, а попεрε҃ к - двε мили Ѡсвε йскоε зεмъли. [225] |

А по дрүго й сторонε, күды мы εхали, почонъши ωтъ рεчъки Ѡ дги, гдε үпала | ү рεкү Ѡсүницү, по ты х знако х, ӕко вышε й ωписано, а ж до рεчъки Човъшы, [226] | гдε үпадаεть ү рεкү Са рю, пӕть миль. [227] |

А ωтътоль повεли насъ үвε рхъ рεкою Са рεю по҃ лторы мили до рεчъки | Малεницы, а Малεницою рεчъкою үвεрхъ. |

А с тоε рεчъки Ма лεницы направо сүходо ломъ к городищү, а ωтъ городи|ща ү рүчε й Красъны й, а Красъным рүчъε м үни з, до рεчъки Любавъки. |

А Люба҃ вкою рεчъкою үни з ү рεкү Синӕ, [228] котораӕ вышъла с озεра Ѡсъвεӕ. |

А тою Синεю рεкою до рүчъӕ Нεвεро҃ вского, которы й вышо҃ л с правоε рүки и дεли т | ωтъ Мочажа сεла горо дничого Поло цкого з братьεю, котороε сεло Мо|чажо Моско҃ вски ω днӕлъ и привε рнүлъ εго къ Сεбεжү. А тотъ рүчε й Нε|вεровъски й үпалъ ү Синю рεкү [229]. |

А таӕ Синӕ рεка пошла ү зεмълю Московъскүю, а зε млεю Московъскою | үпала ү Исү рεкү, а Исою рεкою ү Вεликүю рεкү блиско Ѡпочъки, | города московъского. |

А түтъ на то й границы Моча жско й, на томъ рүчъи Нεвεровъскомъ, | которы й рүч(ε й) [230] пошолъ ү рεкү Синю, түтъ стоӕлъ самъ стано м | панъ Радивиль на борү, нε приходӕчы к томү рүчъю Нεвεро҃ вскомү, || [18v.] и ωтъграничилъ до ты х трε х горокъ, до рεчъки Рүбанъки, котораӕ рεка | вышъла с пүщи нεмε цкоε Рүбанъка, гдε сүть три го҃ рки [231] насыпаны - ω дна нε|мεцъкаӕ, а дрүгаӕ псковъскаӕ, а трεтӕӕ поло цкаӕ, ино вжо то Мо|сковъски й тыε зεмъли давъно ωтънӕлъ и посεлъ. |

А на ты х лεтε х вжо нεдавъно ωтънӕлъ московъски й Сεбε ж Моча ж по тотъ | рүчε й Нεвεровъски й, которы й насъ ωтъграничилъ ωтъ Мочажа. А мы вси по тыε границы за дεдовъ и ωтъцовъ нашы х, и мы сами вεчъно дε ржали [232] | εсмо. |

[233]Почонъшы ωтъ Двины рεки, а ж до границъ Псковъски х, до рεки Рүба҃ нки, | по границү Вεликого кнӕзӕ Витовътовү, а по Вито҃ втε по границү Радиви|ловү. |

[234]То повεдили многиε волости Полоцъкиε, почонъшы ωтъ Двины рεки, | ӕко вышε й ωписана, а ж до границы Моча жскоε [235]. Имεна тымъ людεмъ, кото|риε свεтъчать волости Ѡсвε йскоε: |

Микита Анисимо ҃в а Микита Романовъ, Лүкъӕнъ Тεлитиничъ, А҃ н|дрε й Миштинъ, Коза Анисимовъ. |

[236]А при ни х многиε люди, нεско҃ лко сотъ чоловεко҃ в, тыε вси на то м готови присε҃ гнү|ти, и ж тыε границы и тыε зε мли Поло цкиε ωтъ Нεмε ц дεды и ωтъцы нашы, | и мы сами, вεчъно дε ржали εсмо, ӕко ж и тεпε р[237] дε ржимъ. И түтъ, ү того рүчъӕ | Нεвεровъского, ωтъ границы Моча жскоε, мы, посла҃ нцы г(о)҃҃ с(по)д(а)ра нашо ҃г(о) вεликого, | Королӕ Жикгимонъта, розεхали [238]ІІпм-сѧ -ІІпм[239]І-εсмо, [240] Иванъ Глεбовичъ Ко рсакъ, а Ӕнъ [241] | Кмитичъ Соколовича, выписавъшы всю границү, почонъшы ωтъ ω|зεра Кү рчомъ, а ж до рүчъӕ Нεвεровъского, по границү Моча жскүю, по которою [242] | нεда҃ вно Московъски й ωтънӕлъ -I. |

Koniec [243] || [ѳ҃і/19]

IIIпм-Carta goła. Instigator. -IIIпм[244] || [19v.][245] || [҃к/20]

І-[246]З росказаньӕ г(о)҃ с(по)д(а)ра Королӕ Его милости Жыкгимонъта, з Божε й ми|лости Королӕ Польского, Вεликого кнӕзӕ Литовъского, Рүского, Прү҃ с|кого, Жомо й҃тского, Мазовε цкого и ины х,пана нашого милостивого. [247] |

[248]Про памεть намъ, посланъцомъ г(о)҃с(по)д(а)ръскимъ, Иванү Глεбовичү Ко рсакү, [249] | а Ӕнү Кмитичү Соколовича, которыε εсмо кривъды пописовали под|даны х Его м(и)л(о)҃ сти г(о)҃ с(по)д(а)ра нашого милостивого, коториε сӕ и м стали ωтъ | пограни҃ чковъ [250] п(а)҃на Мистра Лифлӕнтъского, почонъшы w҃ т wзεра Кү рчо м, | а ж до грани ц Московъски х. |

[Скаргі жыхароў Майшаголскага павету]

[251]Напε рвε й пришли пεрε д насъ шлӕ хта и по дданыε Его м(и)л(о)҃ сти г(о)҃ с(по)д(а)ра нашого | м(и)л(о)҃ стивого, и з лю дми своими, Во йтε х Хрщоновичъ, а Кгабриӕлъ Юшъкови҃҃ ч, | Ӕнъ Ма ртиновичъ, хорүжичъ, а Григо р Матεεвичъ, зεмӕнε повεтү Мо йшо|кгольского, [252] и поставили пεрε д нами чоловεка своεго Миколаӕ Кгε йдовича, | коториε сӕ жаловали и ωповεдали свои кривъды и үтисъки, коториε | сӕ стали напε рвε й ωтъ Ӕсъпорового ωтъца Бридолъкга нεмъца, | ωтъ самого тε ж того Ӕспорора [253] нεмъца, што ж забрали двү х чоловεко҃ в | и х властъны х на ймӕ Матεӕ, а Станӕ, брата εго, з домы и со въсимъ | статъкомъ и х, со въсимъ тымъ, што ωни ү домε х свои х мεли. [254] А такъ | ω дного заморили на ймӕ Матεӕ, [255] а братъ εго Станюсъ ωтъ того Ӕ|спора нεмъца былъ үтεкъ, [256] а такъ тотъ Ӕспо р, догонивъшы εго на ω|зεрε Кү рчмахъ, ωбεсилъ, а томү εстъ, ӕкъ того чоловεка ωбεсилъ, чо|тыры годы. А ӕкъ тыε люди забраны, томү лεтъ два дцать, за | пана воεводү Вилεньского пана Миколаӕ Миколаεвича Радивила. || [20v.]

При томъ тε ж тотъ жε Во йтε х Хрщоновичъ поклада҃ л пεрε д нами сво й списокъ, | пописавъши вси шкоды, коториε маεть ωтъ ты х жε Лиѳълӕнтъ. Напε р|вε й и ж εго чоловεкъ власъны й на ймӕ Сташи҃ с Мεдвεшовичъ, үзӕвъшы ү нεго | два дцать копъ грошε й то рговати, и с тыми пεнε зми втεкъ до Нεмεцъ, и взӕ҃ л | зεмълю потъ күнъторомъ Нεвъгиньскимъ Вилимомъ, [257] и тотъ Во й|тεхъ поколькүкроть ε здилъ до нεго з листы г(о)҃ с(по)д(а)рскими, жεдаючы | права и справε дливости нашого своεго по дданого, и тотъ күнъто р Вилимъ | нε хотεлъ с нимъ справε дливости чинити, [258] и нεкоториε листы г(о)҃ с(по)д(а)рскиε | ү сεбε загамовалъ, а томү ωсмы й рокъ. |

К томү тε ж тотъ жε Во йтε х Хрщоновичъ жεдалъ права ү того ж күнътора | Вилима на нε мца Ӕспора, и ж εго чоловεкъ властны й, тивүнε ц на ймӕ Станисъ | Трεпикъ, которы й εго вε з статокъ долговы й, мεлъ на свои х рүка х, и побра҃ вшы | вεсъ εго статокъ и сво й, што мεлъ ү домү своεмъ, зъ жоною и з дε тми втε҃ к | до Нεмε ц. И тотъ Во йтε х по ймалъ εго ү Возεрεсε х, [259] а такъ тотъ жε Ӕ҃ спор взӕ҃҃ л | εго на свои рүки, и положилъ рокъ εго постановити за двε нεдεли кү правү. | А коли томү рокъ пришолъ, [260] тогъды тотъ Ӕспо р ани самъ сталъ, и того чоловεка кү правү нε поставилъ, ωтъ которого шкодүю | такъ много - ω сто копъ грошε й. А томү чεтьвε рты й рокъ. |

В томъ жε εго тε ж спискү εстъ ωписано, и ж εго властъныε два чоло|вεки Во йтъко а Матεлисъ, зъ жонами и з дεтьми своими, втεкъли до | Нεмε ц и възεли зεмълю потъ күнъторомъ Нεвъгиньски м Вилимо м. | А томү Матεю, ӕкъ втεкъ, чεтьвε рты й го д, а Во йтъко втεкъ сεго | рокү. || [҃к҃а / 21]

К томү тε ж εго чоловεкъ властны й на ймӕ Нарүши҃ с и з жоною, и з дεтьми | своими, втεкъ до Нεмεцъ и мεшъкаεть ү нεмъца Тилӕ, [261] гдε ж и до | ты х часовъ тотъ нεмε ц εмү того чоловεка выдати нε хочεть. | А томү чεтьвε рты й го д. |

Тотъ жε Во йтε х покладалъ пεрε д нами жалобү на нε мца Ӕспора Бридо҃ л|кговича, и ж, наεхавъшы на εго властъноε ωзεро на ймε И҃ лкги с помочъ|ники своими, людε й εго побилъ, а ω ҃н самъ лε двε втεкъ. [262] А такъ на то м | ωзεрε двү х εго чоловεковъ үтопилъ в тотъ часъ. [263] А томү шосты й рокъ. |

[264]Жалоба Кгабрыӕла Юшъковича [265] |

Покладалъ пεрε д нами жалобү Кга҃ брыӕлъ Юшъковичъ на күнътора Нε҃ вги҃ н|ского Вилима, и ж тотъ күнъто р, наславъшы людε й свои х на домъ | εго чоловεка на ймӕ Станӕ, εго самого Станӕ взӕли, и дεтε й εго по|брали, и тεпε р ү нεго мεшъкаεть, а братъ того Станӕ на ймӕ Ма рти҃ н | втεкъ до күнътора Вилима со въсимъ статъко м свои м. А томү пӕты й | рокъ. |

Покладалъ тε ж пεрε д нами жалобү тотъ Кгабриӕлъ на нεмъца | Вε ркεлӕ, што ж εго чεлεди повътεкало пӕтεро, и мεшъкають ү того | Вε ркεлӕ, на ймӕ Ӕкүбъ Пото ртинисъ и з чεты рма сынами своими. | А Ӕкүбъ Малε йшовичъ самъдрүгого [зъ] сыномъ. А такъ тотъ Вε ркεль | и до си х часовъ тоε чεлεди выдати εмү нε хочεть. А томү пεтъна дца т | лεть. |

Жалоба Ӕна Ма ртиновича, хорүжича |

Покладалъ пεрε д нами жалобү[266] Ӕнъ Ма ртиновичъ на вра дника Новосεльского, | которы й былъ вра дникомъ ωтъ күнътора Нεвъгинъского Вилима || [21v.] ү Новомъ Мεстεчъкү, на Миха йла, [267] и ж, наславъшы людε й күнъторовы х на домъ | чоловεка εго на ймӕ Михала, εго самого повεсили, и статокъ εго вεсь забрали | и до Нεмεц провадили. [268] А то сӕ стало сεго годү. [269] |

К томү тε ж повεдилъ пεрε д нами тотъ жε Ӕ҃ н Ма ртиновичъ, иж εго күха р на й|мӕ Лεвъко, үчынивъшы εмү шкоды нεмалыи и втεкъ до кнӕжого Кү р|пиника. И ωнъ поколькүкроть на того Кү рпиника права просилъ, и ω҃ н | εмү на того Кү рпиника права нε далъ, [270] а того күхара выдати нε хочεть. | А томү трεти й го д. |

К томү тε ж томү ж Ӕнү Ма ртиновичү үтεкъ чоловεкъ εго властны й на й|мӕ Мӕлүкашъ до людε й Вε ркεлεвы х, [271] а такъ и до ты х часовъ εго выдати нε хо|чать. А томү сεмы й рокъ. |

Жалоба Григора Матεεвича |

Покладалъ пεрε д нами жалобү Григор Матεεвичъ на нεмъца күнъ|торового Енъдриха, и ж εго сεмεро чεлεди үтεкъло нεвольнои, и мε ҃ш|кають ү того Енъдриха, на ймӕ Микъ з жоною и з дεтьми, самъ пӕ т, | а Юркгεль Битиникъ [272] самъдрүго й[273]. А такъ тоε чεлεди и до ты х ча|совъ выдати нε хочεть, [274] а томү дрүги й го д. А за Вεркεлεмъ нεмъцомъ | Пεтърεль …ковичъ [275], [276] а такъ ӕ поколькүкроть тоε чεлεди проси҃ л, | а ωни выдати нε хочүть. |

Жалоба панε й Ганъны Шүково й |

Пришε дшы пεрε д насъ намεстъникъ панε й Ганъны Шүково й и поклада҃ л | пεрε д нами жалобү ωтъ панε й Ганъны Шүково й на нε мца Вε ркεлӕ, и ж εε | тивүнεцъ на ймӕ Нарүшъ Матεεвичъ үтεкъ до того нε мца Вε ркεлӕ, [277] || [к҃в/22] выбравъшы статокъ вεсь с того двора панε й Ганъны, ӕкъ жита, и пшε|ницы, ωвъсы, и инъшεε збо жε, котороε на свои х рүка х мεлъ, ро зпродавъшы | тоε збо жε и с пεнε зми втεкъ до Нεмεц, а збро й сүполъны х побралъ на двана д|цати пахоликовъ. А втεкъ самъдεвӕтъ и з сынъми, и з ынъшεю чεлε дю своεю. | А томү чεтьвε рты й го д. |

Ещо ж дрүги й чоловεкъ на ймӕ Матε йко Жакъ тоε ж панε й Ганъны Шүково й | зашолъ за дрүгого нεмъца Ѳрε дрыха, [278] а затымъ нεмъцомъ мεшъкаю|чы, пришолъ [279] до чоловεка панε й Ганъны до Ма цка Ки рвида, и взӕвъшы двоε конε й | ү того чоловεка Мацька и втεкъ до того ж нε мца Ѳрε дрыха. А томү трεти й | го д. |

Тε ж чоловεкъ күнътора Вилимо҃ в Анъдрε йко Лавъриновичъ пограбилъ ко|нӕ и з сε дломъ ү чоловεка тоε ж панε й Ганъны Пεтюлӕ Матεεвича, а поло тна | бεлого шεстьна дцать локо т. А томү шосты й го д. |

Тε ж чоловεкъ тоε ж панε й Ганъны Нарү҃ ш Ротъкови҃ ч мεнӕ҃ л коньми [съ] щоловε|комъ [280] күнъторовымъ Адамо м Пы мпεрεвичо м, [281] и пошли могоричү пити | до ко рчмита кү нторового Крищона. А такъ за по званьεмъ εго по тпи҃ вши | и заснүлъ εсми ү то й ко рчмε, [282] а такъ тотъ Крищонъ ωбобралъ εго пӕ|ного, ωтънӕлъ ү нεго [зъ] сорокъма грошε й калитү. А томү трεти й годъ. |

Жалоба Шимона Козака |

Покладалъ пεрε д нами жалобү Шимо҃ н Козакъ, и ж чоловε҃ к εго властны й | Богданъ Чижεвичъ зашолъ за нεмъца Ѳрε дрыха самътрεтε й [зъ] синъми | своими. [283] А такъ тотъ Козакъ поколькүкроть просилъ права и спра|вε дливости на того по дданого своεго, а ωнъ и до сих часовъ права дати | нε хочεть. А томү лεтъ пӕть. [284] || [22v.]

Жалоба людε й по дданы х ты х жо боӕ р смо ҃лвεньски х |

Покладалъ пεрε д нами жалобү Тимоѳε й Возиловичъ на күнътора Нε҃ вги҃ н|ского Вилима, и ж, наεхавъшы на εго до м, статокъ вεсь выбрали и до м со жгли, и | конӕ взӕли пописъного, рогатоε животины 60 поголо҃ вӕ, ωвεцъ | сорок, [285] а инъшых статъки погорεли, а въ гүмънε жита полътора|ста копъ згорεло. А томү трεти й го д. |

Жалоба Ӕкима Альшаниковича |

Жаловалъ пεрε д нами Ӕкимъ Альшаниковичъ на того ж кү҃ нтора Вилима, | и ж, наεхавъшы на εго домъ, статокъ домовы й вεсъ побрали, жита | ү клεти два дцать бочокъ со жгли. А томү трεти й го д. [286] |

Жалоба Ӕна Ми хновича |

Жаловалъ пεрε д нами Ӕнъ Ми хновичъ на того ж Вилима, и ж, наεхавъшы на ε҃ г(о) | домъ с помочъники своими, домъ εго со жгли, а в гүмнε 4 пεрεплоты | жита со ж(г)ли. А томү трεти й го д. |

[Скаргі жыхароў Дрысвяцкага павету]

[287]Покладали пεрε д нами жалобы свои люди повεтү Дрисвε цкого, коториε | мають кривъды ωтъ нεмε ц. |

Напεрвε й покладалъ пεрε д нами жалобү Матε҃ л Рүда Пεтровичъ на нε мца Вε р|кεлӕ, и ж, наεхавъшы на εго домъ, тотъ Вε ркεль с помочъники своими вεсь | εго статокъ побрали, конε й взӕли двана дцать, воловъ чотыры сохи, коро҃ в | пεтъна дцать, ωвεцъ 70, ко з 20 и 5, свинε й покололи 20, күровъ по|били 50, сεрмӕгъ взӕли пεтъна дцать, кожүховъ пεтъна дцать, | а чотыры сүкъни полътришовы х[288] жε҃ нски х, кожүхи бараньи чотыры жε҃ нскии, [289] || [к҃г/23] котълы чотыри пивъныи, топоровъ шεсть, косы чотыры, сε рповъ ωсмъ, а пчо҃ л | үльεвъ два дцать выдрали. Наωстатокъ ωтъца εго скололи. А томү лεтъ | ωсмъ. |

Жалоба Павла Ӕновича |

Покладалъ пεрε д нами жалобү Павεлъ Ӕновичъ, и ж чоловεкъ күнътора Нεвъги҃ н|ского Вилεмовъ лотъвинъ Бε ртъ Мεтовичъ, спо ткавъшы εго на Добровольно й | дорозε, ро збо йны м ωбычаε м взӕлъ ү нεго полъбочъки пшεницы, а дрүгүю по҃ л|бочъки жита. А с калиты ωтънӕлъ дεсεть грошε й и шапъкү, и самого εго ра|нилъ. А то сӕ стало сεго рокү. |

Тотъ жε Павεлъ εщо жаловалъ на нεмъца Мишто ртовича, и ж, приεхавъшы до | εго домү, взӕлъ конε й два бε з жа дноε вины εго. А томү лεтъ дεсεть. |

Тотъ жε Павεлъ εщо жаловалъ намъ на нεмъца Кришътоѳора, и ж, наεха҃ вшы на ε҃ г(о) | домъ властъны й, статокъ вεсь забралъ, конε й взӕлъ два, коровы три, [290] | ωвεцъ дεсεтεро, прости ц ωсмъ, полотъна 100 локотъ, кожүхи два. | А томү лεтъ пεтъна дцать. |

Жалоба Павъла Бо ртъковича |

Жаловалъ пεрε д нами Павεлъ Бо ртъковичъ на людε й нεмεцъки х Го рнεвы х, и ж, | ӕкъ ωнъ поεхалъ на свою властънүю зεмълю, и ωни, пεрεнεмъшы εго на добро й | вольно й дорозε, и взӕли ү нεго конε й два. По въторы й ра з того ж часү ӕкъ | ωнъ поεхалъ ү лεсъ по дрова, [291] а такъ тыε ж люди, пεрεнε мшы εго на дорозε, | взӕли конε й два пописъны х, кожүхи чотыры, сεрмӕги чотыры, | сεкиры чотыры. А то сӕ стало сεго рокү. [292] |

Жалоба Шимъка Ӕновича |

Жаловалъ Шимъко Ӕновичъ намъ на нε мца Бридолъкга Атилӕ, и ж, наεха҃ вши || [23v.] на εго домъ, статокъ вεсь побрали, чотыры сүкни взӕли - двε лү҃ нскии, | а двε камъба рскии. А на полю жита сεӕного потопътали на двана дца т | бочокъ, [293] а рогатоε животины взӕли 50 поголовъӕ, а трε х чоловεковъ | до смε рти забили. А томү трεти й го д. [294] |

Жалоба Во йтъка Мишто ртовича |

Жаловалъ прε д нами Во йтъко Мишто ртовичъ, боӕри҃ н г(о) с(по)д(а)ръски й дрысвε цки й, | на күнътора Нεвъгинъского Вилима, и ж, приславъшы слүгъ свои х на εго | домъ, вεсь стато҃ к казалъ выбрати. А на поли жита сεӕного на 100 | копъ пожали, и побрали пшεницы 30 копъ, εчъмεню два дцать копъ, | горохү сεӕного бочъкү - то всε побрали. |

Ещо ж по вторы й ра з наεхавъшы на εго до м, моцъно кгва҃ лтомъ то т жε Ӕ҃ н Вε ркεль, | а Ӕспо р Бридолъкговичъ вси статъки зъ εго домү побрали, а на д то ω҃ сми | чоловεковъ εго такъжε зъграбили на ймӕ Можүка, а Миколаӕ, А҃ ндрεӕ, Ю рӕ, | Пεтъра, а Мацка, Ӕнүшъка, [295] а Болътромεӕ. Побрали в ни х конε й, взӕли | пописъны х два, [296] коториε стоӕли по пεти копъ грошε й, [297] а клӕчъ шεсть, | воловъ чотыры сохи, [298] коровъ двана дцать, ωвεцъ 60, [299] ко з двана дцать, | свинε й 50, гүсε й 80, [300] күровъ 100, панъцεры два, [301] сεдла чотыры, мεчы | чотыры, ωстроги пӕтεри, [302] косъ 8, рогатинъ [303]дεсεть, топоро҃ в | два дцать, лεмεшовъ пӕть па р, шүбү лисью парпӕномъ критү, | о днора дкү люнъскүю, сыно҃ в и нεвεстокъ εго сүко҃ н лүнъских сε м, а готовы х | пεнεзε й εго самого шεстьдεсӕтъ копъ грошε й, а сыновъ εго 100 копъ | грошε й. А томү сεмы й год. [304] |

Ещо ж по трεти й ра з кнӕ з[305] күнъто р Вилимъ, наεха҃ вши мо цно кгва҃ лто м на до м того ж | Во йтъка, стакъки [306] вси выбрали и домъ со жгли, жита на поли сεӕного [307] || [к҃д/24] на шεстьдεсӕтъ бочокъ пожали, пшεницы на пεть бочокъ, εчъмεню шεсть | бочокъ, ωвъса три дцать бочокъ, ӕрицы чотыры бочъки, грεчихи три бо ҃чки. | То всε пожали и побрали, [308] конε й взӕли 20 и 5, воловъ пӕть со х, коровъ пε т|на дцать, ωвε ц 50, ко з 6 [и] 10, свинε й 30, а пεнεзε й готовы х 100 копъ грошε й, | сүконъ лүньски х двана дцать, котълы пивъныε вεликиε три, а мεньши х | котъловъ двана дцать, поставъ сүкъна лүнъского. А томү εстъ лεтъ шε ст. |

Жалоба Пашъка Бε йнаровича |

Жаловалъ намъ Пашъко Бε йнаровичъ на людε й нεмε цкихъ Ѡ рнεвы х, и ж εго сына | Миколаӕ, по ймавъшы, ү вεзεньε ωсадили, а в домү εго вси ста тки выбра|ли, ү гүмънε 100 копъ жита взӕли, а на поли сεӕно҃ г(о) жита на дεсεть бочо҃ к | пожали, пшεницы на бочъкү, εчъмεню двε бочъки, горохү бочъкү - то | всε пожали и побрали, [309] пчолъ үльεвъ 50 выдрали, а старогү мεдү двε | бε рковиски, [310] взӕли коноп҃ л 3 бεрковε҃ ски [311], полотъна бεлого шεстьсотъ локотъ, сүконь ко҃ лтришовы х | жεньски х три, а то рлопы бεли҃ нныи три, сε рмӕгъ двана дцатъ, прости ц | три дцать, а пεнεзε й готовы х 100 копъ грошε й, котεлъ пивъны й вεлики й | а два котълы малы х, косы чотыри, сεки р шεсть, [312] сε дла двε [313], мεчы три, | рогатинъ шεсть. А томү трεти й го д. [314] |

Жалоба Ӕнүша Дидӕ Калитӕ |

Покладалъ пεрε д нами жалобү Ӕнүшъ Дидӕ Калитисъ, и ж коли сεдεлъ | на пε ршомъ сεлищи, а та ҃к нεмъцы, наε ждчаючы, по сεмикроть εго домъ | ро змεтывали и статокъ домовы й побрали, [315] а жита сεӕного [316] | на сорокъ бочокъ пожали, [317] а статъкү взεли - конε й пεтъна дцать, во|ловъ чотыры сохи. А брато҃ в εго в то т часъ пεти до смε рти забили. [318] А то|мү лεтъ два дцать. || [24v.]

Жалоба Томаса Бүтεвича |

Жаловалъ пεрε д нами Томасъ Бүтεвичъ [319] на того ж күнътора Нε҃ вги҃ нского Вилима, | и ж, наεхавъшы на εго домъ з лю дми своими, домъ εго со жгли и ста тки домовыи | побрали, а сорокъ копъ жыта в озεрεдε со жгли, а конε й взӕли пεтъна дцать, | воловъ чотыры сохи, коровъ два дцать. А брата εго Нарүша до смεрти забили. | А томү трεти й го д. [320] |

Жалоба Васка Кү знεца |

Жаловалъ пεрε д нами Васко Кү знεцъ на того ж Вилима, и ж, наεхавъшы на εго до м | з лю дми своими, до м εго со жгли и статокъ домовы й вε҃ с побрали: [321]конε й взӕ ли двана дцать, воловъ | чотыры сохи, коровъ ωсмъ, ωвεцъ сорокъ. А томү трεти й го д. «А того собε шко|дүю ω сто копъ грошε й и два дцать копъ грошε й». |

Жалоба Матεӕ Борисовича |

Покладалъ пεрε д нами жалобү Матε й Борисовичъ на того ж кү҃ нтора Нε҃ вги҃ н|ского Вилима, и ж ӕкъ былъ тотъ күнъто р по д замъкомъ Браславъскимъ, | и которого часү жогъ мεсто Браславъскоε, [322] а такъ в тотъ часъ εго по ймали | и въ вεзεньи своεмъ дε ржали, али ж мүсилъ дати ωкүпү за сεбε томү кү҃ н|торү Вилимү 50 копъ грошε й. [323] А в тотъ часъ ӕкъ εго по ймали, ωтънεли | ү нεго чотыры копы грошε й, мεчъ и рогатинү. [324] А томү трεти й го д, [325] а того | собε [шкодүε] ω шεстьдεсӕтъ копъ грошε й, бε з копы грошε й. [326] |

[Cкаргі жыхароў Браслаўскага павету]

[327]Жалоба людε й повεтү Браславъского, которыи кры҃ вды маю т ωтъ Лиѳъ|лӕнтъ, а напε рвε й ωтъ күнътора Нεвъгиньского кнӕзӕ Рүдого. [328] || [к҃ε/ 25]

Жалоба Ѡвърама Шү рковича |

Жаловалъ намъ Ѡвърамъ Шү рковичъ на күнътора Нεвъгиньско҃ г(о) Рүдого, | и ж, наεхавъшы на εго домъ вεсь статокъ выбрали: конε й взӕл три дцать, [329] | а шεсть копъ грошε й, ωвε҃ ц взӕли три дцатεро, полотъна бεлого полътора|ста локотъ, [330] а сү҃ кна лүнъского поставъ, то рлопъ бεлинъны й. А томү лε т | два дцать. [331] |

Жалоба Гришъка Шε мбεлӕ, зεмεнина г(о)҃ с(по)д(а)ръского повεтү Брасла҃ вского |

Покладалъ пεрε д нами жалобү Гришъко Шεмъбε҃ л, которүю маεть ωтъ кү҃ нтора | Рүдого: "И ж, напεрвε й наславъшы слүгъ свои х на мо й домъ, статокъ вεсь домо|вы й забрали: конε й взӕли пӕть, которыε стоӕли по дεсεти копъ грошε й, | а клӕчъ робочы х ωдина дцать, а збро й чотыры сүполъны х, а сεдεлъ дεвεть, | шүбы двε - ωднү күнюь [332], а дрүгүю ли҃ссь(ю), сүкномъ па рпӕнъскимъ критү, | а два каѳътаны кита йчεны х, а готовы х пεнεзε й сто копъ грошε й, а жεньско҃ г(о) | платьӕ то рлопы два бεлинъны х кита йкою криты х, колънε р пε рловы й, | брамъкү, а двε сүкни па рпӕнъски х, а мы҃ с цεновы х пӕть, а конъви | двε цыновыи, а животины рогатоε 50 поголовъӕ:, ωвε ц 100 и 20. | А томү лεтъ два дцать». [333] |

Жалоба Микиты Анътоновича |

Жаловалъ намъ Микита Анътоновичъ на күнътора Рүдого, и ж, наεха҃ вшы | на εго домъ, вεсь εго статокъ выбрали: конεй взӕли 50 и три, воло҃ в | три дцать со х и три сохи, коровъ и по дтεлъковъ полътораста поголо҃ вӕ, | ωвε ц 100 и два дцатεро, сүконъ ко҃ лтришовы х дεсεть, збро й три сүпо҃ лны х, | жита чыстого взӕли с клεти 200 бочокъ, а на поли сεӕного жита побили || [25v.] на три дцать бочокъ, а готовы х пεнεзε й взӕли полътораста копъ грошε й, а | братовъ εго двү х до смε рти забили. А томү лεтъ два дцать. |

Жалоба Хрола Анътоновича |

Жаловалъ намъ Хроль Анътоновичъ на того ж күнътора Нεвъгиньского | Рүдого, и ж, наεхавъшы на εго до м, статокъ вεсь забра҃ л: конε й взӕлъ три, | воловъ пӕть сохъ, коровъ пӕть, ωвε ц три дцатεро, жита на поли сεӕ|ного побили на два дцать бочокъ. На ωстато҃ к и домъ со жгли. А томү | лεтъ два дцать. |

Жалоба Микиты Анътоновича |

Жаловалъ намъ Микита Анътоновичъ на того ж күнътора Рүдого, и ж, наε|хавъшы на домъ дӕ дка εго Лεвошъка, статокъ εго вεсь забрали: конε й | взӕли ωсмъ, воловъ шεсть со х, коровъ дεвεть, ωвε ц 40. Жита на по|ли сεӕного на три дцать бочокъ побили, на ωстатокъ εго самого | и сына εго до смε рти забили, и до м εго со жгли. А томү лεтъ два дцать. |

Жалоба Мацъка Кгродεвича |

Жаловалъ намъ Мацъко Кгродεвичъ на күнътора Рүдого, и ж, наε ждчаючы | на домъ εго поколькүкроть домъ εго зграбили. Напε рвε й конε й взӕли | 50, воловъ [334]пӕть со х, коровъ и по дтεлъковъ полътараста, ωвε ц 300, ко з | сто, свинε й[335]сто. А платьӕ - кожүховъ тридцать, сε рмӕгъ 40; сε дла чо|тыры, а пεнεзε й готовы х три копы грошε й, прости ц три дцать. | А брата εго до смε рти забили. А томү лεтъ два дцаты х. [336] || [к҃ѕ|26]

[Cкаргі жыхароў Друйскай воласціБраслаўскага павету]

Жалоба волости Дрү йскоε ү повεтε Брасла҃ вскомъ, которыε | крывъды мають ωтъ күнътора Нε҃ вгинъского Рүдо ҃г(о) |

Жалоба Анъдрεӕ Боровика |

Жаловалъ намъ [337] Андрε й Боровикъ на күнътора Нεвъгиньского Рү|дого, и ж, наεхавъшы на εго домъ вεсь статокъ выбралъ: конε й взӕлъ дεвεть, | воловъ чотыры сохи, коровъ дεвεть, по дтεлъковъ ωсмъ, ωвεцъ и ко з три дцатεро, | пчолъ два дцать үльεвъ со жгли, и домъ εго со жгли, а вεпри чотыры взӕли, | жита чыстого [съ] сви рна два дцать бочокъ взӕли, лεмεшовъ ωсмъ па р. А брата | εго и слүжεбъника пана Сопεги старого до смε рти забили. [338] А томү лεтъ | двадъцать. |

Жалоба боӕрина г(о)҃ с(по)д(а)ръско҃ г(о) Данила |

Жаловалъ намъ боӕринъ г(о)҃ с(по)д(а)ръски й Данило на того ж күнътора Рүдого, и ж, наε|хавъшы на εго домъ, два двори εго со жгли со въсимъ статъкомъ домовымъ, | зброи и инъшиε статъки домовыи побрали, конε й взӕли два - за ωдного | дано сεмъ копъ грошε й, а за дрүгого пӕть копъ грошε й, а клӕчъ робочыхъ сεмъ, | а коровы чотыры, ωвε ц три дцать, а в гүмънε жита со жгли полътораста копъ. | А томү лεтъ два дцать. А в томъ домү собε шкодүю на 80 копъ грошε й. | А дрүги й домъ того ж Данила тотъ жε Рүды й күнъто р на д ωзεромъ Стрүсто м | со жгли, а статакъ εго побрали: конε й взӕли добры х три, а клӕчъ дεсεть, | воловъ три соги [339], коровъ до йны х сεмъ, ωвε ц 50, а в гүмънε жита со жгли | сто копъ и 70 копъ. А томү лεтъ 20. А въсεго того в томъ домү собε шко|дүю на сто копъ грошε й и на 70 копъ грошε й. |

Того ж Данила чоловεкү εго Занькү тотъ жε Рүды й күнъто р, наεха҃ вшы, до м εго со ж|гли, а статокъ εго побрали: конε й взӕли сεмъ, коровъ пӕть, ωвε ц три д|цать, а в гүмънε жита со жгли сто копъ, а в клεти со жгли чистого жита пε тна дца т || [26v.] бочокъ, а үльεвъ со пъчолами три дцать со жгли. А томү лεтъ два дцать. А того | ωнъ собε шкодүεть на 50 копъ грошε й. | Eщо ж того ж Данила чоловεкү εго Нεкрашү тотъ жε Рүды й күнъто р домъ εго, на|εхавъшы, со въсимъ статъкомъ сожгли, а инъшыи побрали: конε й взӕли три, | коровъ два дцать, а в гүмънε со жгли ωсмъ копъ жита. А томү лεтъ два д|цать. А всεго того ωнъ собε шкодүεть два дцать копъ грошε й и три копы | грошε й. [340] |

Жалоба боӕрина г(о)҃ с(по)д(а)ръско҃ г(о) Микүлы Анътоновича |

Жаловалъ намъ Микүла Анътоновичъ на того ж күнътора Рүдого, и ж на ω|зεрε Снүдε ωтъца εго до смε рти забили. [341] Тε ж ӕкъ ωнъ послалъ до дво рца своεго | по сεно, [342] в тотъ часъ тотъ күнъто р Рүды й ωтънӕлъ ү ни х конε й дεсεть, и з сεномъ, | и людε й εго побилъ, сε рмӕги взӕлъ чотыры, а кожүхи чотыры. [343] А томү | лεтъ два дцать. |

Жалоба боӕрина г(о)҃ с(по)д(а)ръско҃ г(о) Тимоѳεӕ |

Иж за күнътора Нεвъгиньского Рүдого нεмъцы на домъ εго наεхавъшы, статокъ вε҃ с | побрали, а по сεмькроть на тотъ домъ приε жджали [344] и хоромы ро змεтали, | и зграбили добры х конε й, [345] за которы х дано по пεти копъ грошε й, 10 взӕли, | а клӕчъ пашъны х 40 и 3 клӕчы, воловъ два дцать со х, коровъ 50, [346] ωвε ц | полътрεтӕста. А всεго того ωнъ собε шкодүεть ω пӕтьсотъ | копъ грошε й. [347] А томү лεтъ два дцать. [348] |

Тε ж боӕрынү г(о)҃ с(по)д(а)ръскомү Аѳанасү Анътоновичү тотъ жε күнъто р Рүд|ы й домъ εго ро змεта҃ л, а статокъ домовы й вεсь забралъ, а жита на по|ли сεӕного потопътали на пεтъна дцать бочокъ, а конε й взӕли 15, [349] воло҃ в[350] || ҃з/ 27] ωсмъ со х. А томү лεтъ два дцать, а того собε ωнъ шкодүεть ω 50 копъ гро [351]|шε й. |

Eщо ж дрүгомү боӕринү г(о)҃ с(по)д(а)ръскомү Лεваню Исаковичү тотъ жε Рүды й кү҃ н|то р домъ εго [зъ]жогъ и со въсимъ статъкомъ εго, [352] а в гүмнε жита зжогъ | сто копъ, конε й взӕлъ два, воловъ двε сосε, коровы чотыры, а жωнъкү εго | до смε рти забили. А томү лεтъ два дцать, [353] а того ωнъ собε шкодүεть ω со|рокъ копъ грошε й. [354] |

[Скаргі жыхароў Браслаўскай воласці]

То сүть жалобы тоε ж волости Браславъскоε, которыи [кривъды] мають ωтъ күнъ|тора тεпεрεшънεго Нεвъгинъского Вилима. |

Жалоба Матεӕ Вεличъковича |

Покладалъ пεрε д нами жалобү Матε й Вεличъковичъ, [355] которүю маεть [кривъдү] | ωтъ күнътора Нεвъгинъского Вилима, [356] и ж, наεхавъшы моцъно кгвалъто м | εго домъ выграбилъ, [357] бы дла рогатого сорокъ поголовъӕ выгъналъ, | а сε рмӕги чотыры взӕлъ, [358] кожүхи три, и домъ εго зжо ҃г, [359] а томү лεтъ | шεсть. И ωнъ сӕ по вторы й ра з посεлилъ, [360] ино тотъ жε күнъто р Вили м, | приεхавъшы, домъ εго зжо҃ г со въсимъ статъкомъ домовымъ, и жи|та в озεрεдε сто копъ со жгли. А томү трεти й го д. |

Жалоба Васӕ Пεтъровича |

Жаловалъ намъ Вась Пεтровичъ на күнътора Нεвъгиньского Вили|ма, и ж, наεхвъшы на домъ εго вεсь статокъ выбрали, [361] и домъ εго со жгли, | жита в озεрεдε сто копъ и два дцать копъ со жгли, а инъшы й статокъ | погорεлъ, конε й взӕли два, коровъ пӕть. [362] А томү лεтъ | три. || [27v.]

Жалоба Во йкүта Станьковича |

Покладалъ пεрε д нами жалобү Во йкүтъ Станьковичъ, которыи шкоды маε т | ωтъ күнътора Нεвъгиньского Вилима, и ж, наεхавъшы на домъ εго, жита в озεрεдε | сто копъ и дεсεть копъ жогъ, [363] а статокъ εго домовы й вεсь побрали, а инъшыи | со жгли. А конε й взӕли два, волы два, коровъ пӕть. А томү трεти й го д. |

Жалоба Ѡпанаса Ѡтъронεвича |

Покладалъ пεрε д нами жалобү Ѡпанасъ Ѡтъронεвичъ, которыи шкоды | маεть ωтъ күнътора Нεвъгиньского Вилима, и ж, наεхавъшы на εго домъ, | статокъ вεсь побрали, а жита в озεрεдε сто копъ со жгли, а на поли | сεӕного жита побили на двана дцать бочокъ, конε й взӕли чотыры, коро҃ в | шεсть, ωвε ц дεсεть, сε рмӕги чотыры, кожүхи три, гүсε й побили | два дцатεро. Наωстато҃ к домъ εго со жгли. А томү трεти й го д. |

Жалоба Никипора Сидоровича |

Жаловалъ намъ Никипо р Сидоровичъ, которыи крывъды маεть ω т | того ж Вилима, и ж, наεхавъшы домъ εго зжогъ, жита в озεрεдε дεсεть | копъ со жгли и ҃ статокъ εго побрали, а инъшы й статокъ погорεлъ. [364] А то|мү трεти й го д. |

Жалоба Кгрε йтεлӕ Акглинишъка

Жаловалъ пεрε д нами Кгрε йтεль Акг линишъцишъ на того ж күнътора Нε ҃вги҃ н|ского Вилима, и ж, наεхавъшы на εго домъ, статокъ вεсь побрали и до м | со жгли, жита в озεрεдε два дцать копъ со жгли, а инъшы й статокъ погорε҃ л. | А томү трεти й годъ. || [҃к҃и | 28]

Жалоба Ѡвърама Шүръковича |

Жаловалъ намъ Ѡвърамъ Шү рковичъ на того ж Вилима, и ж, наεхавъшы на εго | домъ, статокъ вεсь побрали и домъ со жгли, конε й взӕли чотыры, воловъ | двε сохи, коровъ пӕть, а жита в озεрε(дε) два дцать копъ со жгли. А томү трεти й | го д. |

Жалоба Анъдрεӕ Хоминича |

Жаловалъ намъ Анъдрε й Хоминичъ на того ж күнътора Вилима, и ж, наεхавъшы | на εго домъ, статокъ вεсь побрали и домъ εго со жгли, волы взӕли тры, коровъ | пӕть, ωвε ц и ко з 50 и 5, свинε й покололи дεвεтεро, жита в озεрεдε три д|цать копъ со жгли. А томү трεти й го д. [365] |

Жалоба Нεвεра Лεсεвича |

Жаловалъ намъ Нεвεръ Лεсεвичъ на күнътора Нεвъгиньского Вилима, и ж, на|εхавъшы на εго домъ, вεсь статокъ выбрали, конε й взӕли два, [366] жита в озεрεдε | 20 копъ со жгли, и до м εго со жгли. А томү трεти й годъ. |

Жалоба Ивашъка Мосεвича |

Жаловалъ пεрε д нами Ивашъко Мосεвичъ на того ж Вилима, [367]иж, наε ха҃вшы[368] на домъ εго ωтъца, | на ймӕ Мосӕ, до смε рти забили, а статокъ εго побрали: конε й взӕли дεсεть, во|ловъ три сохи, коровъ дεсεть, [369] ωвε ц сорокъ, свинε й три дцатεро, сε рмӕгъ дεсεть, | простицъ дεвεть, пчолъ шεсть үльεв со жгли, и домъ εго со жгли. А томү трε|ти й го д. |

Жалоба Стεпана Ү рслого |

Жаловалъ намъ Стεпанъ Ү рслы й на того ж күнътора Нεвъгиньского Вилима, | и ж, наεхавъшы на εго домъ, статокъ вεсь побрали, и домъ со жгли, конε й взӕлъ | три, коровы чотыры, жита в озεрεдε со жгли 30 копъ, горохү взӕли пӕть бочо҃ к, | а инъшы й статокъ погорε҃ л. А томү трεти й годъ. [370] || [28v.]

Жалоба Сүбоча Станεвича |

Жаловалъ намъ Сүбочъ Станεвичъ на того ж Вилима, [371] и ж, наεхавъшы на εго | домъ, вεсь статокъ побралъ и домъ со жгли, а в гүмнε жита шεстьдεсӕтъ | копъ со жгли, εчъмεню дεсεть копъ, и инъшыи статъки погорεли. [372] А томү трε|ти й годъ. |

Жалоба Ма цка Жви рблεвича |

Жаловалъ пεрε д нами Мацъко Жви рблεвичъ на того ж күнътора Нεвъги҃ нского | Вилима, [373] и ж, наεхавъшы на домъ εго и домъ брата εго, вси статъки | домовыи побрали, и домы и х со жгли, жита в гүмънε полътораста копъ | взӕли, εчъмεню двε пεрεп лоты, пшεницы такъжε двε пεрεплоты, конε й | взӕли чотыры, үльεвъ со пъчолами со жгли сорокъ. [374] А томү трεти й годъ. |

[Скаргі мяшчанаў браслаўскіх]

[375]Жалобы мεщанъ браславъски х, коториε кривъды мають ωтъ того ж | күнътора Нεвъгинъского Вилима |

Жаловалъ пεрε д нами Ӕковъ Прошъковичъ на күнътора Нεвъгинъского Вили|ма, и ж, наεхавъшы домъ ε ҃г(о) зжогъ, а статокъ домовы й побрали, [376] конε й взӕли пӕ҃ т(ь), | жита в озεрεдε сорокъ копъ со жгли. [377] А томү трεти й го д. |

Жалоба Васильӕ Альхимовича |

Жаловалъ пεрε д нами Василε й Альхимовичъ на того ж Вилима, и ж, наεхавъшы | домъ εго зжогъ, а статокъ εго вεсь побрали, [378] конε й взӕли три, коровъ три, | ωвε ц чотыры, сε рмӕги три, кожүхи чотыры. [379] А томү трεти й го д. |

Жалоба Па рѳεна Алεкъсанъдровича |

Жаловалъ на м Па рѳεнъ Алεкъсанъдровичъ на того ж күнътора Вили|ма, и ж, наεхавъшы на домъ εго, статокъ вεсь выбрали: конε й взӕли пӕ҃ т(ь), [380] || [҃к҃ѳ| 29] воловъ двε сохи, коровъ пӕть, [381] ωвεцъ три дцатεро, свинε й дεсεть, и до м εго | со жгли, а ҃ в домү три дцать үльεвъ пчолъ згорεло. [382] А томү трεти й годъ. |

Жалоба Лεвонӕ Слүжобъного |

Жаловалъ намъ Лєвонь [383] Слүжобъны й на того ж Вилима, и ж, наεха҃ вшы на εго домъ, | статокъ вεсь выбрали и до м со жгли, конε й взӕли три, коровъ три, жита | в озεрε(дε) сорокъ копъ со жгли, а сεна в о дринε сто возовъ со жгли. А томү трεти й годъ. |

Жалоба Сεмεна Альхимовича |

Жаловалъ намъ Сεмεнъ Альхимовичъ на того ж Вилима, и ж, наεхавъшы на до м εго, | статокъ вεсь выбрали и до м со жгли, коровы взӕли три, ωвε ц дεвεть, | а жита в озεрεдε сорокъ копъ со жгли. [384] А томү трεти й го д. |

Жалоба Ходора Альхимовича |

Жаловалъ намъ Ходо р Альхимовичъ на того ж Вилима, и ж, наεхавъшы на εго дом, | статокъ вεсь побрали и домъ со жгли, жита в озεрεдε шεстьдεсӕтъ копъ | со жгли, а сεна в о дринε сорокъ возъ со жгли. А томү трεти й го д. |

Жалоба Григора Ивановича |

Жаловалъ пεрε д нами Григо р Ивановичъ на того ж күнътора Вилима, и ж εго | зεмεнинъ нεмεцъ Дεнисъ, и ж ӕкъ ωнъ εхалъ ү бо р по дрова, [385] а такъ тотъ Дε|нисъ үзӕлъ ү нεго ү εго властъномъ лεсε конε й дεвεть, сε рмӕгъ дεвεть, | а кожүхи чотыры, а сεки р дεвεть. А томү чотыры годы. |

Жалоба Пилипа Алεкъсанъдровича |

Жаловалъ на м Пилипъ Алεкъсанъдровичъ на күнътора Вилима, и ж, наεхавъшы на εго | домъ, вεсь статокъ забрали и до м со жгли, жита в озεрεдε сто копъ со жгли, а | сεна в о дринε 50 во з(овъ) со жгли. А томү трεти й го д. || [29v.]

Жалоба Ивана Нагишъки |

Жаловалъ намъ Иванъ Нагишъка на того ж күнътора Вилима: "И ж которого | часү тотъ күнъто р приходилъ мεста Браславъского жεчъ и ӕмъ проти҃ в | и х выε ждчалъ, и тыи нεмъцы в тотъ часъ мεнε с конӕ збили и ранили, | а того конӕ взӕли, а ӕ самъ лε двε втεкъ". А томү трεти й го д. |

Жалоба Хомы Заньковича |

Жаловалъ намъ Хома Заньковичъ на того ж Вилима, и ж, наεхавъшы на εго до м, | статъки вси выбрали и до м εго со жгли, а кони и животинү побрали, а того | ωнъ собε шкодүεть два дцать копъ грошε й и пӕть копъ грошε й. |

Жалоба Ахромεӕ Заньковича |

Жаловалъ намъ Ахромε й Заньковичъ на того ж Вилима, и ж, наεхавъшы на εго | домъ, вεсь статокъ выбрали и домъ со жгли, а того ωнъ собε шкодүεть | ωсмъ копъ грошε й. А томү трεти й го д. |

Жалоба Дашъка Занькεвича |

Жаловалъ пεрε д нами Дашъко Занькεвичъ на того ж Вилима, [386] и ж, наεхавъшы на εго | домъ, вεсь стато҃ к выбрали и домъ со жгли, [387] а того ωнъ собε шкодүεть пӕ҃ т | копъ грошε й. А томү трεти й го д. |

Жалоба Симона Мε двε дника |

Жаловалъ на м Симо ҃н Мε двε дникъ на того ж Вилима, и ж, наεхавъшы на εго до м, вεсь ста|токъ выбрали и домъ со жгли, а ωнъ того собε шкодүεть пεть копъ гро|шε й. А томү трεти й го д. [388] || [҃л | 30]

Жалоба Лүгины Мε двε дника |

Жаловалъ намъ Лүгина Мε двε дникъ на того ж Вилима, и ж, наεхавъшы на ε҃ г(о) до м вε҃ с стато҃ к | выбрали и до м со жгли, а того собε ωнъ шкодүεть пεть копъ грошε й. А томү трεти й го д. |

Наεхавъши тотъ жо күнъто р Вили м Үстинү Күлакү до м со жгли и статокъ до|мовы й [выбрали]: конε й взӕли дεвεть, воловъ двε сохи, коровъ ωдина дцать, ωвε ц соро҃ к, | ко з дεсεть, жита в озεрεдε дεвεносто копъ со жгли. А томү трεти й годъ. | "А всεго того шкодүю сεмъдεсӕтъ копъ грошε й". |

Василю Люню тотъ жо күнъто р Вилимъ два домы зжогъ и ста тки вси по|брали, и матъкү, и сына εго забили, конε й взӕли 30 и конӕ, животины | рогатоε взӕли сто и [389] 70 поголовъӕ, ωвεцъ сто, үльεвъ со пъчолами | со жг(л)и шεстьдεсӕтъ, а в гүмнε жита со жгли дεвεтьдεсӕтъ копъ. | А томү трεти й го д. "А всεго того шкодүю, ωкромъ головъщинъ, сто и дεсε т | копъ грошε й". |

Василю Бүдиловичү тотъ жо күнъто р Вилимъ наεхавъшы, до м выграби|ли и брата εго до смε рти забили, а конε й взӕли дεсεть, коровъ ωсмъ, | ωвε ц сорокъ, ко з сεмъ. А того собε шкодүεть ω сто копъ грошε й. А томү | трεти й го д. |

Василью Тимоѳεεвичү тотъ жε күнъто р Вилимъ трикроть наε ждча|ючы домъ εго зграбилъ, статокъ вεсь выбрали, [390] а на ωзεрε Снүдε | чотыры нεводы εго взӕли. А томү трεти й го д. "А того собε шкодүю | ω 70 копъ грошε й". |

Ү Василӕ Мо знεвича тотъ жε Вилимъ домъ εго выграбилъ и стато҃ к | вεсь побрали, а конε й взӕли пӕть, воловъ двε сохи, коровъ чотыры, ωвε ц || [30v.] два дцатεро, а ωтъца εго до смε рти забили. "А того собε шкодүю ω три д|цать копъ грошε й". А томү трεти й го д. |

Стεпанү Дирү тотъ жε Вилимъ, наεхавъшы, домъ εго со жгли, [391] и статокъ вε҃ с(ь) | побрали: животины рогатоε сεмεро взӕли, а ωвεцъ три дцатεро, а в гү м|нε дεвεносто копъ жита со жгли. [392] "А того собε шкодүю ω три дцать копъ | грошε й". А томү трεти й го д. |

Артεмү Дашъковичү тотъ жε Вилимъ, наεхавъшы, домъ εго со жгли и ста|токъ побрали, а самого Ерътεма забили, воловъ взӕли двε сохи, ωвε ц | пεтъна дцать. "А того собε шкодүю дεсεть копъ грошε й". [393] А томү лεтъ | три. |

Дεмидү Бү рцовичү, наεхавъшы, тотъ жε Вилимъ домъ εго со жгли, а | статокъ вεсь побрали:, конε й взӕли пεтъна дцать, [394] животины ро|гатоε сорокъ, [395] ωвεцъ 50, а жита в гүмънε со жгли сто копъ и 70 копъ. | "А того собε шкодүю полътораста копъ грошε й". А томү трεти й го д. |

Братү εго Занькү тотъ жε Вилимъ, наεхавъшы, домъ εго зграбили, | а статокъ вεсь побрали: конε й взӕли сεмъна дцать, а животины | рогатоε сорокъ и пӕть, ωвε ц 70, пчолъ үльεвъ по҃ лтрεтӕ дцать [396] | выдрали. "А того собε шкодүю 50 копъ грошε й и пӕть копъ грошε й". | А томү трεти й го д. |

Дорошъкү тотъ жε Вилимъ, наεхавъшы, два домы εго ро змεтали и ста|токъ вεсь побрали: конε й взӕли три дцать, коровъ дεвεть, а нεво|ды взӕли два щεты рма [397] коньми. [398] "А того собε шкодүю ω сто копъ | грошε й". А томү трεти й го д. [399][400] || [҃л҃а | 31]

Василю Күлакү тотъ күнъто р Вилимъ, наεхавъшы домъ εго со жгли и ста|токъ вεсь побрали: конε й взӕли сεмъ, коровъ дεсεть, ωвε ц трина дцать, | а в гүмнε жита со жгли 70 копъ, а на поли сεӕного жита побили на шε҃ ст(ь) | бочокъ. "А того собε шкодүю ω 50 копъ грошε й". А томү трεти й годъ. |

Павълү Боровикү тотъ жε күнъто р Вилимъ, наεхавъшы, домъ εго со жгли | и статокъ побрали: конε й взӕли два дцать, а ωтъца εго Василӕ до смε р|ти забили, а воловъ взӕли чотыры сохи, коровъ два дцать, ωвε ц сорокъ. | "А того собε шкодүю сто копъ грошε й". А томү трεти й го д. |

Пилипү Алεкъсанъдровичү тотъ жε күнъто р Вилимъ, наεхавъшы, домъ | εго со жгли, а статокъ домовы й побрали: конε й взӕли сεмъ, коровъ пεтъна д|цать, ωвε ц 50, а в гүмънε жита со жгли полътораста копъ, а и҃ ншы й | статокъ погорεлъ. "А того шкодүю сто копъ грошε й". А томү лεтъ три. |

Василю Пилиповичү тотъ жε Вилимъ, наεхавъшы, домъ εго со жгли | и статокъ побрали, а в клεти жита со жгли двана дцать бочокъ, а конε й | взӕли сεмъ. "А того шкодүю двана дцать копъ грошε й". |

Данилү Ѡстротовичү тотъ жε Вилимъ, наεхавъшы, домъ со жгли, а ста|токъ побрали, конε й взӕли трина дцать, воловъ чотыры сохи, коро҃ в | сεмъна дцать, ωвε ц 50, ко з двана дцать, а в гүмънε жита со жгли по҃ л|тораста копъ, а в клεти со жгли дεсεть бочокъ жита, [401] а попεлү взӕли | двана дцать лаштовъ. "А того собε шкодүю 200 копъ грошε й". А то|мү лεтъ три. |

Тишъкү Күликовичү тотъ жε Вилимъ, наεхавъшы, домъ εго со жгли | и статокъ домовы й побрали: конε й взӕли ωсмъ, коровъ дεсεть, | ωвε ц трина дцать, свинε й дεсεть, пчолъ два дцать үльεвъ сожъгли, | жита в гүмънε со жгли сорокъ копъ, [402] а двоε чεлεди скололи. [403] "А того шко|дүю 70 копъ грошε й". А томү трεти й годъ. || [31v.]

Василю Лүнεвичү в [404] тотъ жε Вилимъ, наεхавъшы на εго домъ, вεсь ста|токъ выбрали: жита в сви рнε три дцать бочокъ взӕли, ωвъса | три дцать бочокъ, εчъмεню дεсεть бочокъ, [405]а пчолъ сорокъ[406] үльεвъ выдрали. Тотъ | жε Василь чεгънүлъ [407] в тотъ часъ ωзεро своε, а такъ тотъ күнъторъ, | приεхавъшы з лю дми своими, нεво д ωтънӕли, конε й взӕли двана дца т, | рогатинъ двана дцать, пεшъни чотыры, [408] а брата εго Прокопа | до смε рти забили. "А того шкодүю шεстьдεсӕтъ копъ грошε й". [409] А томү трεти й го д. |

Тимоѳεю Лүнεвичү тотъ жε күнъто р Вилимъ, наεхавъшы, домъ | εго зграбили и статокъ забрали: [410] конε й взӕли двана дцать, а | двү х сыновъ εго до смε рти забили. "А того шкодүю ωсмъ копъ грошε й". | А томү трεти й го д. |

Жалоба Анъдрεӕ Боровика |

Жаловалъ намъ Анъдрε й Боровикъ на того ж күнътора Нεвъгинь|ского Вилима, и ж, наεхавъшы на εго домъ, статокъ вεсы [411] выбрали: | конε й взӕли ωсмъ, коровы три, сε рмӕгъ ωсмъ, рүчъницы двε. | "А того собε шкодүю шεсть копъ грошε й". А томү трεти й го д. |

Жалоба Дεмида Бү рцεвича |

Жаловалъ намъ Дεмидъ Бү рцεвичъ на того ж күнътора Вилима, | и ж, наεхавъшы на εго домъ, вεсь статокъ выбрали: коро҃ в взӕли три д|цать, ωвεцъ три дцатεро, гүсε й 50, сεръмӕгъ [412]ωсмъ, кожүховъ | пӕть, и домъ εго со жгли. А томү лεтъ три. || [҃л҃в|32]

Жалоба Занька Бү рцовича |

Жаловалъ намъ Занько Бү рцовичъ на того ж Вилима, и ж, наεхавъшы на εго | домъ, статокъ вεсь выбрали и домъ εго со жгли, ωвε ц взӕли пεтъна дцать, | и инъшыи рүхомыи статъки побрали, үльεвъ со пчолами пεтъна дца т | взӕли. А томү трεти й го д. |

Жалоба Кү змы Сидоровича |

Жаловалъ намъ боӕринъ г(о)҃ с(по)д(а)ръски й Кү зма Сидоровичъ на того ж кү҃ нтора | Нεвъгиньского Вилима, и ж, наεхавъшы на до м εго, вεсь статокъ выбрали | и до м со жгли, конε й взӕли ωсмъ пашъны х, а шεсть валаховъ, а клӕчъ бо|ронъны х д(в)ана дцать, воловъ чотыры сохи, коровъ ωсмъна дцать, | ωвε ц 50, кромъ инъшоε дробъноε животины, которүю порүбали, | покололи, а в гүмънε жита со жгли сто копъ и шεстьдεсӕтъ копъ. | А томү трεти й го д. А всεго того шкодүю ω сто копъ грошε й и три дцать | копъ грошε й. |

[Скаргі жыхароў Браслаўскай воласці

на Вінькеля Індрыха Ганусавіча]

Жалоба тоε ж волости Браславъскоε, коториε кривъды мають ωтъ | зεмεнина нεвъгиньского нεмъца Винькεлӕ Ганүсовича Инъдыха с помо҃ чю | күнътора Нεвъгиньского [413] |

Жалоба Дорошъка Ѡбабε йского |

Жаловалъ намъ Дорошъко Ѡбабε йски й на того Ви҃ нкεлӕ Инъдрыха Ганү|совича, и ж, наεхавъшы на εго лεсъ ωтъчы зны й, взӕлъ конε й чотыры, сεкири | три, сε рмӕги чотыры, а мεховъ пӕть, наωстатокъ домъ εго со жгли, | грεчыхи пӕть бочокъ взӕли, а на поли жита сεӕного побили | на сεмъ бочокъ, а коровы взӕли три. А томү лεтъ дεсεть. || [32v.]

Жалоба Костъки Ѡбабε йского |

Жаловалъ намъ Костъко Ѡбабε йски й на того ж Инъдриха нεмъца, и ж, наεха҃ в|шы на домъ εго, статокъ вεсь побралъ и до м εго (зъ)жогъ, конε й в(з)ӕлъ два|на дцать, сүкни взӕлъ жεньскии колътришовыи три, сε рмӕги три, | кожүхи три, сεки р дεсεть, ωвε ц три дцать, а пεнεзε й взӕлъ готовы х | пӕть копъ грошε й. А томү лεтъ пεтъна дцать. |

Жалоба Занька Бεрε҃ снεвича |

Жаловалъ намъ Занько Бεрεснεвичъ на того ж нεмъца Инъдрыха, и ж, | наεхавъшы на εго домъ, вεсь статокъ выбралъ, конε й взӕлъ дεсεть, | воловъ двε сохи, коровъ пӕть, простицъ дεсεть, а в гүмънε жи|та взӕли дεсεть копъ. А томү лεтъ пεтъна дцать. |

Жалоба Гавърыла Анъдрεεвича |

Жаловалъ намъ Гавърило Анъдрεεвичъ на того ж Винькεлӕ Ганүсовича, | и ж, наεхавъшы на εго домъ, чоловεковъ εго двү х до смε рти забили и | домъ со жгли, а в гүмънε ωсмъ копъ жита взӕли, а три бочъки соло|дү пшεничъного, конε й взӕли три, волы два, коровы три, ωвεцъ | и ко з два дцатεро, а мεдү прεсъного пεтъна дцать пүдовъ взӕли, | а пчолъ три дцать үльεвъ выдрали, [414] а в сүсεда εго сӕбра на ймӕ Маца | пчолъ 50 үльεвъ выдрали, а в дрүгого сӕбра εго Римъша пчолъ три д|цать үльεвъ выдрали тотъ жε Винькεль, а простицъ взӕли двана д|цать, сε рмӕгъ пӕть, кожүхи чотыры, рогатинъ шεсть, лүки два. | А томү лεтъ пεтъна дцать. || [҃л҃г | 33]

Жалоба Алεкъшεӕ Васьнεвича |

Жаловалъ намъ Алεкъшε й Васнεвичъ на того ж Инъдриха Ланүсовича [415], и ж, наε|хавъшы на εго домъ, вси εго статъки побрали: воловъ взӕли сохү, коровъ | пεтъна дцать, ωвεцъ 50, и домъ εго со жгли. А томү лεтъ пεтънадъцать. |

Жалоба Ивана Дεцъковича |

Жаловалъ намъ Иванъ Дεцъковичъ на того ж Винькεлӕ Ганүсовича И҃ ндри|ха, и ж, наεхавъшы на εго домъ с помочъю күнътора Нεвъгиньского Вилима, | статокъ вεсь побрали, а брата εго на ймӕ Макъсима до смε рти забили. А | томү пεтъна дцать лεтъ. [416] "А того собε шкодүю ω дεсεть копъ грошε й". |

[Скарга князя Юрыя Масальскага]

Жалоба кнӕзε й дрү йски й[417], кнӕзӕ Ю рӕ Тимоѳεεвича Масальского, коториε | шкоды εмү стали ωтъ Лиѳълӕнтъ с помочъю күнътора Нεвъгиньско҃ г(о) | Вилима [418] |

Покладалъ пεрε д нами жалобү кнӕ з Ю ри Тимоѳεεвичъ Масальски й на Ви҃ н|кεлӕ Ганүсовича. [419] Напε рвε й, пришεдшы, тотъ Ганүсовичъ на бүдү чоловεка εго | Ѡтрохима ү Ва рнεвича х попεлъ взӕли полъчεтьвεрта ста [420] лашъта сма҃ л|цованого, а нεсмальцованого попεлү взӕли чотыры лашты. |

Ещо по вторы й ра з тотъ жε Винькεль Ганүсовичъ, наεхавъшы на до м того ж | Ѡтърохима с помочъю күнътора Вилима, домъ εго со жгли, а статокъ | εго побрали вεсь, сεлε дцовъ два дцать бочокъ взӕли, жита ү клεти дεсε т | бочокъ взӕли, εчъмεню дεсεть бочокъ, сεрмӕгъ дεсεть, кожүховъ дεсε т, | лεмεшовъ пӕть па р, сεки р пӕть, котълы чотыры, ко з шεсть, триного ҃в | дεсεть, сорочокъ мү жски х и жεньски х три дцать, полотъна бεлого 200 локо т, | намε дцовъ жεньски х тонъки х два дцать, [421] чεпъцовъ пεтъна дцать, ска|тε ртε й и рүчъниковъ двана дцать, воловъ взӕли двε сохи, коровъ | два дцать, по дтεлъковъ дεсεть, ωвε ц три дцать, свинε й сорокъ, по|росӕтъ шεстьдεсӕтъ, гүсε й сорокъ, күровъ два дцать, а в гүмънε | жита сто копъ взӕли, ωвъса двана дцать пεрεплотовъ, пшεницы || [33v.] дεсεть копъ, грεчыхи три пεрεп лоты, инъшы х статъковъ много побрали | и гүмъно со жгли, мεдү прεсъного двε [422] бε рковεски, [423]а 300, бо ртε й со пчола|ми взӕли, а потомъ насъ [зъ] ты х зεмли наши х со҃ гнали, а конӕ взӕли, кото|ры й стоӕлъ рүбълӕ грошε й. А томү лεтъ сεмъ. |

Тε ж күнъто р Нεвъгиньски й Вилимъ загамовалъ попεлү сεмъ лаштовъ | кнӕзӕ Ю рӕ Тимоѳεεвича по д за мкомъ Нεвъгинью. Ещо ж того ж часү посла҃ л | кнӕзь Юръи Кривого своεго волочити, [424] ино на томъ ωзεрε забили | слүжεбъника εго на ймӕ Гришъка, шлӕ хтича, а с нимъ чотырε х чо ловεко҃ в, | мүжε й, до смε рти побили, а з нεводомъ конε й взӕли чотыры. А томү лε т | пӕть. |

Тотъ жε Винькεль с помочъю күнътора Нεвъгиньского Вилима, наεха҃ в|шы на кнӕзӕ Ю рεвъ дворεцъ Понизовъски й, людε й εго побили и шкоды нεма|лыи почынили, [425] напε рвε й наεхавъшы на чоловεка εго домъ на ймӕ Ю ркгεлӕ | и на зӕтӕ εго Совε йка. Сами х и х змүчыли, а с клεтε й статъкү побрали: на|пε рвε й сε рмӕгъ шεсть, кожүхи чотыры, а күбълы два з бεлымъ пла тε м, | сорочокъ пεтъна дцать, а пεнεзε й готовы х сεмъ копъ грошε й, конε й взӕли | ωсмъ, [426] воловъ шεсть со х, а үльεвъ со пъчолами выдрали три дцать | и пӕть, [427] а сεмъ чоловεковъ εго до смε рти забили. А томү лεтъ пӕть. |

Тотъ жε Винькεль с помочъю Вилима күнътора, наεхавъшы на дрүгого | чоловεка кнӕжого домъ на ймӕ Ӕнүша, статокъ вεсь побрали: сε рмӕ ҃г | взӕли двана дцать, кожүховъ ωсмъ, рүчъницы чотыры, сүконь жεньски х | лүнъскихъ шεсть, ү сви рнε со жгли жита двана дцать бочокъ, ωвъса сто | бочокъ, εчъмεню сорокъ бочокъ, пшεницы двана дцать бочокъ, горо|хү пӕть бочокъ, а пεнεзε й готовы х взӕли три дцать копъ грошε й, конε й[428] || [҃л҃д | 34] взӕли три дцатεро и двоε, [429] воловъ шεсть со х, коровъ сεмна дцать, ωвεцъ сорокъ, | свинε й 80, гүсε й 50, пчолъ выдрали сто үльεвъ, а в гүмнε со жгли жита сто ко ҃п, | а инъши х ӕринъ пшεницы, ωвъса, [430]єчъмεню, грεчихи 300 копъ и три копы. [431] | А томү лεтъ пӕть. |

Жалоба Ю хна Стεспановича [432], чоловεка к҃нӕзӕ Ю рӕ Маса҃ лско҃ г(о) |

Жаловалъ намъ Ю хно Стεпановичъ на нεмъца Винькεлӕ Ганүсовича, и ж, наεха ҃в|шы на εго домъ, статокъ вεсь выбрали, взӕли с клεти ωсмъна дцать күбъ|ловъ, а в күблε х пεнεзε й готовы х сорокъ копъ грошε й, [433] а сорочокъ мүжъскихъ | сεмъна дцать, полътораста сорочокъ жεньски х, [434] сүконь лүнъски х жεнь|ски х шεстьна дцать, [435] косъ пεтъна дцать, сε рповъ три дцать и два, ү сви рнε | жита взӕли сто бочокъ, ωвъса полътораста бочокъ, [436] пшεницы 50 | бочокъ, εчъмεню 90 бочокъ, горохү три дцать бочокъ, а ү [437] сти ртε жита | со жгли сто копъ и 80 копъ, ӕринъ үсӕки х 300 копъ и 70 копъ, животи|ны рогатоε взӕли 50 поголовъӕ, ωвε ц и ко з 80, свинε й покололи 70, ко|нε й взӕли 50, а самого Ю хна мүчили и үши ωбрεзали, а пεнεзε й готовы х | 70 копъ грошε й взӕли. А томү лεтъ сεмъ. | [438]

Тεж по вторы й ра з тотъ жε Винькεль Ганүсовичъ, наεхавъшы на имε҃ нε | кнӕзӕ Ю рεво Понизобъскоε, взӕли пεнεзε й готовы х пӕть копъ грошε й, | а кони два и з сε длами, [439] а доломаны лүнъскиε два, [440] а двε жүпицы лүнъ|скиε жъ, а с клεти жита взӕли 70 бочокъ, а ӕрынъ всӕки х взӕли | сто бочокъ, а воловъ двε сохи, коровъ шεсть, ωвε ц три дцатεро, | ко з двана дцать. А томү лεтъ сεмъ. |

Тε ж нεмъцы, наεхавъши на дво р чоловεка кнӕжого на ймӕ Бо ртъка, ста|токъ εго вεсь выбрали: с клεти взӕли сорочокъ мү жски х и жεньски х || [34v.] пεтьдεсӕтъ, [441] а намε дцовъ 30, сε рмӕгъ пӕть, [442] кожүхи чотыры, а пεнεзε й | готовы х сεмъ копъ грошε й, жита с клεти взӕли три дцать бочокъ, ӕринъ | всӕки х 70 бочокъ, сε рповъ пӕть, косъ чотыры, а воловъ взӕли три | сохи, коровъ ωсмъ, ωвεцъ два дцать и пӕть, ко з двана дцать, конε й шεсть. | А томү лεтъ три дцать. |

На Ю ркгεлεвъ дво р кнӕзӕ Ю рεвого чоловεка, наεхавъшы, күнъто р Нεвъги҃ н|ски й Рүды й, статокъ εго вεсь выбралъ: с клεти взӕлъ полотъна бεло҃ г(о) | сто локотъ, сε рмӕгъ пӕть, кожүхи три, сε рповъ сεмъ, сεкири три, ко|сы чотыры, скатε рти чотыры, а пεнεзε й готовы х пӕть копъ грошε й, | конε й взӕли чотыры, коровъ пӕть, воловъ двε сохи, свинε й три дца|тεро, ωвεцъ шεстεро, ко з двана дцатεро. А томү лεтъ три дцать. |

Жалоба Хролӕ Епимаховича |

Жаловалъ намъ Хроль Епимаховичъ на того ж күнътора Нεвъгиньского бы҃ в|шого Рүдого, и ж, наεхавъшы на домъ εго, статокъ вεсь выбралъ: с клεти взӕ|ли сорочокъ пεтъна дцать, намε дцовъ сεмъна дцать, готовы х пεнεзε й двε ко|пε грошε й, сε рмӕги двε, кожүхи два, сεкири двε, косы двε, животины | рогатоε взӕли пεтъна дцать, [443] конε й два, коровы три, ωвεцъ ωсмъ, ко з двε, | а нεво д взӕли новы й. А томү лεтъ три дцать. |

Тотъ жε күнъто р Рүды й на домъ Ю ркгεлӕ, а брата εго Миколаӕ, людε й кнӕ|зӕ Ю рεвы х, статокъ вεсь домовы й побралъ: взӕ҃ л сорочокъ пεтъна дцать, | намε дцовъ сεмъна дцать, воловъ пεтъна дца т со х, коровъ три дцать, по д|тεлъковъ ωсмъ, ωвε ц сорокъ, конε й шεстьна дцать, кожүхи чотыры, | сε рмӕги три, ко з три дцать, күровъ сорокъ, полотъна сто локотъ, | ко҃ с шεстьна дцать, топоры два, то рлопы бεлинъныε два [444], сүкъни [445] || [҃л҃ε|35] лүнъскиε двε, а готовы х пεнεзε й сорокъ копъ грошε й. [446] |

Ещо ж по вторы й ра з тыε ж нεмъцы на ты х жо людε й на домъ Ю ркгεлӕ, а Миколаӕ [наεхавъшы], | конε й взӕли пӕть, воловъ 2 сохи, күбълы чотыры з бεлымъ пла тε м, | а сорочокъ мү жски х сорокъ, а жεньски х сорочокъ шεстьдεсӕтъ, намε дцо҃ в 50, | рүчъниковъ три дцать, скатε ртε й 80, а полотъна бεлого 50 локотъ, кожү|ховъ шεсть дε с ӕтъ [447], сε рмӕгъ сεмъ, а двε сүкни жεньски х камъба рски х, сε р|повъ дεсεть, косы чотыры, а εго ωтъца Станька до смε рти забили, а три д|цать копъ грошε й взӕли. А томү лεтъ три дцать. |

Тε ж наεхавъшы на дворεцъ кнӕзӕ Ю рӕ Масальского, Минъшто р нεмε ц с күнъ|тором Рүдымъ, намεстъника εго на ймӕ Пεтра змүчили, и взӕли ү нεго | готовы х пεнεзε й три дцать копъ грошε й и пӕть копъ грошε й, а двε доломаны | лүнъскихъ чεрълεныхъ, а ω днора дки двε па рпӕнъски х, а жүпицы три лүнъ|скии, а чотыры валахи и з сε длами, ү клεтε х кнӕжих взӕли домовыхъ | рεчε й, косъ сεмъ, сε рповъ шεстьна дцать, мӕса старого двана дцать полътε й, | сε рмӕгъ ωсмъ, кожүховъ ωсмъ, а клӕчъ робочыхъ шεстьна дцать, коро҃ в | дεвεть, ωвεцъ три дцатεро, ү клεтε х жита со жгли 70 бочокъ, ӕринъ | всӕкихъ сто бочокъ и шεстьдεсӕтъ бочокъ, а в сти ртε жита двεстε | копъ со жгли и шεстьдεсӕтъ копъ, ωвъса сто и три дцать копъ, εчъмεню | 80 копъ, грεчихи сто копъ, пшεницы 70 копъ, а рикүнью εго на ймӕ | Настасью до смε рти забили, свинε й покололи шεстьдεсӕтъ. А томү | лεтъ три дцать. |

На кнӕзӕ Ю рεвого чоловεка дво р наεхавъшы на ймӕ Мозюковъ, тыε ж нε мцы | вεсь статокъ εго выбрали: сεръмӕгъ взӕли дεсεть, кожүховъ шεсть, | а сүкъни двε жεньскии колътришовыи, а камъба рскихъ сүконъ двε, | скатε ртε й дεсεть, а пεнεзε й готовы х дεсεть копъ грошε й, а сε рповъ дεсεть, ко҃ с шε сть[448], | ІІпм-топоро҃ в-ІІпм[449] шεсть, а коро҃ в дεсεть, ωвεцъ пεтъна дцать, конε й пεтъна дцать, [450] ко з ωдина дца т, | а в клεти жита со жгли три дцать бочокъ, а ӕри҃ н всӕки х 70 копъ. А т омү[451] лεтъ 30. || [35v.]

На Пεтьковъ дво р наεхавъшы, тыε ж нεмъцы ү клεти взӕли поло тна бεлого | сто локотъ и три дцать локотъ, скатε ртε й шεстьдεсӕтъ, сε рмӕгъ пӕть, ко|жүхи три, сε рповъ пεтъна дцать, косъ ωсмъ, пεнεзε й готовы х полъпεты | копы грошε й, а конε й взӕли сεмъ, коровъ дεсεть, ωвεцъ трина дцать, ко з | пεтъна дцать, вεпровъ пӕть, свинε й дεсεть, сεки р ωсмъ, а жита с клεти | взӕли сорокъ бочокъ, ωвъса пεтъна дцать бочокъ, εчъмεню 50 бочокъ, грε|чыхи три дцать бочокъ, пшεницы дεвεть бочокъ, горохү три бо҃ чки. | А двү х чоловεковъ εго до смε рти забили на ймӕ Миколаӕ, а Павεлъка, | а дочъкү εго Алютү, а жонъкү Доротү, а Ба рбарү, а Матърүнү до смε р|ти забили. А томү лεтъ три дцать. |

Тыε ж нεмъцы, наεхавъшы на домъ чоловεка кнӕзӕ Ю рεвого на ймӕ Бо ртъ|ка, вεсь статокъ выбрали: скатε рти взӕли чотыры, а три копы гро|шε й, а сүкъни двε ка мба рскихъ, сεръмӕгъ пӕть, кожүхи три, косъ пӕ т, | сεкир пӕть, свирεпы двε, коровъ пӕть, ωвε ц дεсεть, ко з пεтъна дцать, | свинε й поко лоли [452] пεтъна дцать, [453] а пӕть чоловεковъ εго до смε рти забили на й|мӕ Стасӕ, а Бо ртъка, Нεсташа, Ромε йка, а риболова кнӕжого Станӕ. | А томү лεтъ три дцать. |

Тε ж тыε ж нεмъцы, наεхавъшы на домъ Хролъковъ, статокъ вεсь | выбрали: ү клεти взӕли три сεръмӕги, кожүхи два, сε рповъ пӕ т, | косы двε, ωвε ц дεвεть, ко з ωдина дцать, свинε й покололи двадъцать, | свирεпү и нεводокъ новы й взӕли. А томү лεтъ три дцать. |

Тыε ж нεмъцы, наεхавъшы на домъ Гри дковъ Бо ртъниковъ, с клεти | взӕли скатε ртε й ω҃ смъ, а полотъна бεлого сто локотъ и три дцать | локо т, сε рмӕгъ сε мна дцать, кожүховъ дεсεть, [454] а пεнεзε й готовы х ωсмъ копъ [455] || [҃л҃s| 36] грошε й, воловъ взӕли ωсмъ со х, коровъ сорокъ и двε, ωвε ц 50, свинε й покололи | шεстьдεсӕтъ и три, а в бо ртεхъ пчолъ выдрали полътораста ү҃ лεвъ. | А томү лεтъ тридъцатъ. |

Тыε ж нεмъцы, наεхавъшы на Снεшъковъ домъ и на братанича, εго стато҃ к | вεсь выбрали и домъ со жгли, а того Снεшъка и братанича εго до смε рти | забили, Снεшъка забили самопӕтого, а Пεтъра забили само чεтьвε р|того и з сεмъεю и х, а Богдана забили самопӕтого, а Ѡнъдрүшовү жонү | забили самопӕтүю и з дεтьми и х. Ты х вси х побиты х два дцать головъ | и чотыры, [456] а Ӕнъка забили самопӕтого, а статокъ побрали и х, а домы | и х по жгли. А томү лεтъ три дцать. |

Тотъ жε күнъторъ Рүды й, наεхавъшы на дворεцъ кнӕзӕ Ю рεвъ Пона|зовски й, статокъ вεсь побралъ, сε рповъ взӕлъ пεтъна дцать, косы | три, жита с клεти на дво р высыпали шεстьна дцать бочокъ, сε рмӕги | взӕли чотыры, ү пүни сεна со жгли шεстьдεсӕтъ во з. Наωстатокъ | и дво р εго со жгли. |

Тотъ жε күнъторъ Нεвъгинъски й Рүды й, наεхавъшы на домъ Ю рковъ | Колεсниковъ, вεсь статокъ побрали, сεрмӕгъ взӕли пӕть, кожүхи чотыры, сүкъню жεньскүю камъба рскүю, колънεры два ωкъсами тны х, | колънεръ сεрεбрεны й, полотъна бεлого 80 локотъ, косы чотыры, | сε рповъ сεмъ, топоры чотыры, свинε й побили двана дцатεро, и домъ | со жгли со въсимъ статъкомъ εго. А томү лεтъ три дцать. |

Тотъ жε күнъто р Рүды й, наεхавъшы на домъ Ма ртиновъ, стато҃ к | вεсь выбрали и домъ εго со жгли: сε рмӕгъ взӕли дεсεть, кожүхи | три, полотъна бεлого 50 локотъ, сεрповъ пӕть, косы три, | топоры три, а полъторы копы грошε й, конε й взӕли два, свинε й побили || [36v.] ωдина дцатεро, а инъшы й статокъ погорεлъ. А томү лεтъ три дцать. [457] |

Тотъ күнъто р Рүды й, наεхавъшы на домъ Нарүша, статокъ вεсь побрали | и домъ εго со жгли: взӕли с клεти два дцать сорочокъ мү жски х, а жεньскихъ | три дцать сорочокъ, намε дцовъ сорокъ, скатε ртε й сεмъ, простицъ ωсмъ, | а три копы грошε й, косы чотыры, сε рповъ ωдина дцать, сεкири чотыры, | полотъна бεлого сто локотъ, свинε й покололи двана дцать, волъны | взӕли дεсεть рүнъ, сүщовъ тисӕчү. А томү лεтъ три дцать. |

Жалоба кнӕзӕ того ж Масальско҃ г(о) кнӕзӕ Ю рӕ Дрү йского |

Жаловалъ намъ кнӕ з тотъ жε Масалъски й тымъ ωбычаεмъ, и ж нε мцы зεм|ли εго забрали и въживали и х, а трε х служεбъниковъ шлӕ хтичовъ до | смε рти побили на ймӕ Сεнька, Ми҃ клаша, а Марътина, [458] а при ни х [459] мү|жовъ дεсεть чоловεко҃ в до смε рти побили. "А ωзεра мои властъныε | по ловили [460], и бобъры гонили з нашоε пүщи, а с хо жлε й плоты собε робили". | А томү шосты й рокъ. |

[Скаргі сапежыных людзей

жыхароў Браслаўскага павета]

Жалоба по дданы х пана Миха йла Сопεги и зεмӕнъ пана Миха йло|выхъ [461] |

Жалоба Еро цкого а Во йтεха, боӕ р пана Миха йловы х Сопεжины х |

Покладали [462] пεрε д нами жалобы Ероцъки й а Во йтε х на слүжεбъника Вε ркεлε|вого Миколаӕ Склεра, и ж тотъ Склӕ р ωтънӕлъ ү того Еро цкого по ҃лωсъ|мадεсӕтъ копъ грошε й, [463] и тыи боӕрε просили права на того Склӕра ү нε м|ца Вε ркεлӕ, и тотъ Вε ркεль на слүжεбъника своεго Склӕра права дати нε | хотεлъ. А томү пӕты й го д. |

Кнӕ з Рεзи цки й, наславъшы на имεньε пана Миха йлово кгвалътомъ, и каза҃ л | по ймати чо ловεка [464] εго Микитү Лүхънεӕ, и до сεбε казалъ привε҃ сти. А томү | шосты й годъ. || [҃л҃з|37][465]

Ещо ж дрүгого чоловεка пана Миха йлового ж Ходора Давидовича лотыголинъ [466] | рεзицъки й на ймӕ Плӕнъ скололъ и конӕ по д нимъ взӕлъ. А томү шосты й | го д. |

Юринү, чоловεкү ҃п(а)на Миха йловү, на йми҃ т εго втεкъ ү повεтъ Рε зицки й, үкравъши | ү того Юрина три дцать копъ грошε й. А томү трεти й го д. |

Сидора Ю хновича, ҃п(а)на Миха йлового чоловεка, ӕ҃ к ωнъ εхалъ з Осүӕ, а та҃ к пεрεнε мшы εго | лотыголи҃ н на ймӕ Блисъ на доброво ҃лно й дорозε на ймεньи ҃п(а)на Миха йловомъ, | ро збилъ конӕ и инъшыи рεчи ү нεго побралъ. А к томү 2 копε грошε й ωтънӕ҃ л. | А томү дрүги й го д. |

Нεстεра а Мала҃ ни, мεщаномъ пана Миха йловымъ, нεмε ц Гεнъдрыховъ Пла|тарεвъ на ймӕ Бε ртисъ ωтънӕлъ ү ни х готовы х пεнεзε й чотыры копы | грошε й. А томү шосты й рокъ. |

Ганьково й сына Митъка ро збили лотыгола, ω тнεли в нεго конӕ и по҃ л|тори копы грошε й, поло тна бεло҃ го(о) взӕли 20 локо т. А томү шосты й го д. |

А на рεцε Воεчыцы по длε ωзεра Снүда, ү повεтε Браславъско м, побили нε мцы | пӕти чоловεковъ пана Миха йловы х. Имӕна тымъ побитымъ людε м: | Ӕнъ Тилεвичъ Чεмεрица боӕринъ, а Лавърынъ күхар, а Сεбεсты|ӕнъ рыболовъ, а Стась Жакъ, и сына мεщаньского Павла. А при ни х | взӕли конε й шεсть, а всεго статъкү за полътрεтӕ дца т копъ грошε й | побрали. А томү трεти й годъ. |

IIIпм-Mikolay Puzeliewsky |

Instigator W(ielkiego) K(sięstwa) Lit(ewskiego) -IIIпм[467]|| [37v.][468] || [38][469] || [38v.][470] || [471][1]Уверсе аркуша архіўныя паметкі:

52 -VпмVІІнд-по 1542 [неразборліва, 8-10 літар]-VІІнд |

Vпм-Carta Pierwsza -VпмІ-Листъ ҃a |

[2]Ініцыяльная літара.

[3]Фраза Иванү Глεбовичү Ко рсакү, а Ӕнү Кмитичү Соколовича, которыε εсмо гра- падкрэслена ў рукапісе светла-карычневым чарнілам, якім выкананыя архіўныя паметыXVIIIст. (почыркVпм).

[4]Урукапісе грдъскоε .

[5]У рукапісе справа на маргінэзе почыркамVпмнапісана Dryswiata.

[6]Так у рукапісе.

[7]Так у рукапісе.

[8]Так у рукапісе.

[9]Так урукапісе.

[10]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[11]У рукапісезлева на маргінэзе надпіс почыркамVпм, неразборліва (5-6 літар).

[12]У рукапісе тут знак пунктуацыі ў выглядзе коскі.

[13]У рукапісе справа на маргінэзе паметка почыркамVпм Brasław .

[14]Так урукапісе, трэба а вширки .

[15]Справа на маргінэзе паметка ў выглядзе крыжыка, зробленая простым алоўкам (ХІХ ст. ?).

[16]У рукапісеў радку вертыкальная рысачка, зробленая простым алоўкам (ХІХ ст. ?).

[17]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[18]Літара ч праўленая.

[19]Літара к праўленая ўрукапісе.

[20]Злева на маргінэзе паміж абзацамі почыркамVпмпастаўлены крыжык (акцэнтуацыя фрагмента тэксту).

[21]Справа на маргінэзе почыркамVпмнадпіс Ziemia Połocka.

[22]Справа на маргінэзе почыркамVпмнадпіс Połock.

[23]Справа на маргінэзе почыркамVпмнадпіс Oswey.

[24]Злева на маргінэзе паметка - касы крыжык, просты аловак (ХІХ ст. ?).

[25]Фраза -и, и ж в томъ мεстъ|цү панъ Радивилъ хлεба εлъ, какъ түю границү чынилъ падкрэслена простым алоўкам (ХІХ ст. ?).

[26]Надпісана над радком почыркамVпм А под еto cтороне us.

[27]Надрадковае скарачэнне ў выглядзе кружочка з кропкай у цэнтры.

[28]Так у тэксце, павінна быць рүчεй.

[29]Так у рукапісе.

[30]Падкрэслена ў рукапісе.

[31]Падкрэслена ў рукапісе.

[32]Словы -ть wтъ Мочажа сεла горо дничого Поло цкого з братьεю, котороε сεло Мочажо Моско҃ вски й wтънӕлъ падкрэслена простым алоўкам (ХІХ ст. ?).

[33]Абзац справа абведзены скабой, просты аловак (ХІХ ст. ?).

[34]СловыА түтъ, на то й границы Моча зко й, на падкрэслены простым алоўкам (ХІХ ст. ?).

[35]Абзац справа абведзены скабой, просты аловак (ХІХ ст. ?).

[36]Абзац злева абведзены скабой і пазначаны касым крыжыкам, просты аловак (ХІХ ст. ?).

[37]Словы wтънӕлъ Сεбε ж и Мочажъ по падкрэслены простым алоўкам (ХІХ ст. ?).

[38]Фраза А мы вси по тыи границы за дεдовъ и wтъцовъ нашы х, и мы сами вεчъно дε ржали εсмо падкрэслена простым алоўкам (ХІХ ст. ?)

[39]Росчырк пяра.

[40]Ніжэй абзаца на маргінэзе пазначана NB , почыркVпм.

[41]Абзац размешчаны ніжэй папярэдняга праз пяць інтэрвалаў.

[42]Ініцыяльная літара.

[43]Словы Миколаεвичъ Радивилъ падкрэслены светла-карычневым чарнілам (почыркVпм?).

[44]Словы рачылъ насъ послати Ивана падкрэслены простым алоўкам (ХІХ ст. ?).

[45]Словы Глεбовича Ко рсака, а Ӕна Кмитү Соколовича падкрэслены светла-карычневым чарнілам (почыркVпм?).

[46]Тутурукапісе коска.

[47]Злева на маргінэзе напісана 1542 , просты аловак, почыркVІIнд.

[48]Словы Бо жεго нарожεньӕ, тисεча пӕтьсотъ соро к второго, ҃м(ε)҃ с(ε)ца падкрэслены светла-карычневым чарнілам (почыркVпм?).

[49]Тутурукапісе коска.

[50]Слова Маейстату надпісанае над словам г(о)с(по)д(а)ра.

[51]Тутурукапісе коска.

[52]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[53]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[54]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[55]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[56]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[57]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[58]Урукапісетут стаіць коска.

[59]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[60]Тут урукапісе коска.

[61]У правым ніжнім куце кустодыя А заты м түтъ .

[62]Праўлена ў рукапісе.

[63]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[64]Літара ь праўлена ў рукапісе.

[65]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[66]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[67]У рукапісе над літарай и пастаўлена кропка.

[68]Тутурукапісе коска.

[69]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[70]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[71]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[72]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[73]Кустод а часть выканана почыркамIIпм.

[74]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[75]Тутурукапісе коска.

[76]Далейшы тэкст аформлены як новы абзац - праз тры інтэрвалы.

[77]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[78]Тутурукапісе коска.

[79]Тутурукапісе коска.

[80]Загалоўная літара ў рукапісе.

[81]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[82]Злева на маргінэзе крыжык, прастаўлены простым алоўкам (ХІХ ст. ?).

[83]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[84]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[85]Так у рукапісе.

[86]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[87]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[88]Гэты знак ёсць урукапісе.

[89]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[90]У арыгінале двукроп'е.

[91]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[92]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[93]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[94]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[95]Тутурукапісе коска.

[96]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[97]Тутурукапісе коска.

[98]Тутурукапісе коска.

[99]Так у рукапісе, павінна быць күнътора .

[100]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[101]Гэты знак ёсць у рукапісе.

[102]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[103]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[104]Тутурукапісе коска.

[105]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[106]Тутурукапісе коска у.

[107]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[108]Тутурукапісе коска.

[109]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[110]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[111]Тутурукапісе коска.

[112]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[113]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[114]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[115]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[116]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[117]Ніжэй ад папярэдняга абзацу на адзін інтэрвал.

[118]Тутурукапісе коска.

[119]Тутурукапісе коска.

[120]Ніжэй ад папярэдняга абзацу на адзін інтэрвал.

[121] Так у рукапісе, магчыма, трэба чытаць ε си.

[122]У правым ніжнім куце кустод При то м тε ж.

[123]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[124]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[125]Фраза коли εхалъ панъ Радивилъ Ѡстиковичъ, граничεчи зεмълю Др(ы)҃ с(вε) тскү ю, Королӕ Его м(и)л(о)҃ с(ъ)ть Казимира, з Ыѳълӕнты падкрэслена простым алоўкам (ХІХ ст. ?).

[126]Словы И панъ Радивилъ, пεрεεха҃ вшы wзεро Кү рчмы до зεмъли Радивила Волъчковича, Мацовичовъ и Бо- падкрэслены простым алоўкам (ХІХ ст. ?).

[127]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[128]Справа на маргінэзе напісана 1542 , просты аловак (ХІХ ст. ?).

[129]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[130]Тут у рукапісе коска.

[131]У рукапісе двукроп'е.

[132]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[133]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[134]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[135]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[136]Тутурукапісе кропка.

[137]Паміж абзацамі праведзена чарнілам гарызантальная лінія.

[138]Злева на маргінэзе касы крыжык, нанесены чарнілам.

[139]Тутурукапісе кропка.

[140]Злева на маргінэзе касы крыжык, нанесены простым алоўкам (ХІХ ст. ?).

[141]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[142]Справа ўнізе кустод побрали .

[143]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[144]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[145]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[146]Тут у рукапісе даукроп'е.

[147]Надпісана над радком.

[148]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[149]Слова напε рвε йперакрэслена простым алоўкам.

[150]У рукапісе паміж абзацамі почыркамVІIнд(просты аловак) зроблены даследчы надпіс за нимъ следуютъ имена забранныхъ людей.

[151]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[152]Злева на маргінэзе да канца старонкі простым алоўкам зроблена скаба (ХІХ ст.).

[153]Гэтыя звесткі пададзены ў выглядзе табліцы з чатырма калонкамі, паміж калонкамі прастаўлены прочыркі.

[154]Так у рукапісе, павінна быць выгналъ.

[155]Гэтыя звесткі пададзены ў выглядзе табліцы з трыма калонкамі, паміж калонкамі прастаўлены прочыркі.

[156]Літара х праўлена ў рукапісе.

[157]Табліца і гэты сказ злева, знізу і справа абведзены простым алоўкам (ХІХ ст. ?).

[158]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[159]Гэтыя звесткі пададзены ў выглядзе табліцы з трыма калонкамі, паміж калонкамі прастаўлены прочыркі.

[160]Справа на маргінэзе простым алоўкам нанесена рыска.

[161]Так у рукапісе, трэба Радивиловы .

[162]Літара ү праўлена.

[163]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[164]Гэтаедвукроп'е ёсць у рукапісе.

[165]Гэтыя звесткі пададзены ў выглядзе табліцы з трыма калонкамі, паміж калонкамі прастаўлены прочыркі.

[166]Так у рукапісу, магчыма, павінна быць Жви рблεвъщина .

[167]Далей у апошняй калонцы прастаўлены прочыркі.

[168]Праўлена з слова одного .

[169]Тут у рукапісе двукроп'е.

[170]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[171]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[172]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[173]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[174]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[175]Так у рукапісе.

[176]Напісана невыразна.

[177]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[178]Зыходзячы з тэксту наарк. 24 напісанне прозвішча, праўдападобна, Бεйнаровичъ .

[179]Тутурукапісе коска.

[180]Гэтае двукроп'е ёсць у рукапісе.

[181]Тут у рукапісе двукроп'е.

[182]Злева на маргінэзе простым алоўкам прастаўлены крыжык.

[183]СловыК томү ωзεрү Бεломү прилεгъла зεмълӕ Брасла҃ вскаӕ. А послε падкрэслены ў рукапісе простым алоўкам (ХІХ ст. ?).

[184]У канцы радка чарнілам прастаўлена вертыкальная рысачка.

[185]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[186]Ніжэй праз усю старонку чарнілам праведзена гарызантальная лінія.

[187]Унізе справа кустода И түтъ почыркамIIпм.

[188]Злева на маргінэзе почыркамVпмнадпіс Z[iemia]. Bracław|ska.

[189]Урукапісетры кропкі, размешчаныя вертыкальна.

[190]Тут урукапісе коска.

[191]Тут урукапісе коска.

[192]Уверсе паміж словамі гарызантальная рысачка.

[193]Паміж літарамі с і т атрамантавая пляма.

[194]Злева на маргінэзе почыркамVпмнапісана Hłuboczek.

[195]Гэты сказ у рукапісе перакрэслены карычневым чарнілам (почырк ІІ пм).

[196]Гэтае двукроп'е ёсць у рукапісе.

[197]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[198]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[199]Гэтыя звесткі пададзены ў выглядзе табліцы з чатырма калонкамі, паміж калонкамі прастаўлены прочыркі.

[200]Апошняялітара праўлена, магчыма, павінна быць Ѡстровъно .

[201]Так у рукапісе, магчыма, павінна было быць Крүглоε .

[202]Далей два росчыркі пяра.

[203]Праўлена ў рукапісе, літара ъ дапісана ніжэй радка.

[204]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[205]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[206]Далей росчырк пяра.

[207]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[208]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[209]Злевана маргінэзечарнілам прастаўлены крыжык.

[210]Унізе справа кустод чоловεко҃ в.

[211]Тут у рукапісе двукроп'е.

[212]Радок заканчваецца трымя росчыркамі пяра ў выглядзе хвалістых ліній.

[213]Словы по присεгнүти, и ж то εстъ правъдиваӕ граница пана Радивилова падкрэслены чарнілам.

[214]Справа на маргінэзе паміж абзацамі чарнілам прастаўлена зорачка.

[215]Далей росчырк пяра.

[216]Далей росчырк пяра.

[217]Так у рукапісе, магчыма, павінна быць затεсали.

[218]Тут у рукапісе коска.

[219]У рукапісе злева на маргінэзе чарнілам прастаўлены крыжык.

[220]Злевана маргінэзе чарнілам зроблена памета - гарызантальная рысачка.

[221]Так у рукапісе.

[222]Словы и рыбү ловили надпісаны над радком.

[223]Тут да канца радка чарнілам праведзена лінія.

[224]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[225]Туту рукапісе коска.

[226]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[227]Туту рукапісе коска.

[228]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[229]Ад словаў до рүчъӕ і да канца абзаца падкрэсленапростымалоўкам (ХІХ ст. ?), справа на маргінэзе таксама алоўкам увесь абзац абведзены дужкай.

[230]Апошнія дзве літары заліты атрамантаваю плямкаю.

[231]Літара р праўлена ў рукапісе.

[232]Ад словаў вжо нεдавъно і да слова дε ржали падкрэслена простым алоўкам (ХІХ ст. ?), злева на маргінэзе алоўкам абзац абведзены дужкай; таксама злева пастаўлены касы крыжык.

[233]Ініцыяльная літара.

[234]Ініцыяльная літара.

[235]Словы а ж до границы Моча жскоε падкрэслены простым алоўкам (ХІХ ст. ?).

[236]Ініцыяльная літара.

[237]Словы и тыε зε мли поло цкиε ωтъ Нεмε ц дεды и ωтъцы нашы, и мы сами, вεчъно дε ржали εсмо, ӕко ж и тεпε рпадкрэслены простым алоўкам (ХІХст. ?).

[238]Фраза И түтъ, ү того рүчъӕ Нεвεровъского, ωтъ границы Моча жскоε, мы, посла҃ нцы Г(о)҃҃ с(по)д(а)ра нашо ҃г(о), вεликого Королӕ Жикгимонъта, розεхали падкрэслена простым алоўкам (ХІХст. ?).

[239]Часціца -сѧ дапісана над радком почыркам ІІпм.

[240]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[241]Словы Иванъ Глεбовичъ Ко рсакъ, а Ӕнъ падкрэсленыпростымалоўкам (ХІХ ст. ?).

[242]Словы -зεра Кү рчомъ, а ж до рүчъӕ Нεвεровъского, по границү Моча жскүю, по ко- падкрэсленыпростымалоўкам (ХІХ ст. ?).

[243]Напісанаў канцы аркуша, у правай частцы радкапочыркам ІІІпм(інстыгатара Пузялеўскага) і падкрэслена.

[244]Напісаная почыркам ІІІ пм (інстыгатара Пузялеўскага) у сярэдзіне аркуша і на сярэдзіне радка. Вышэй і ніжэй фразы часткі аркуша перакрэслены, уверсе - у выглядзе літарыZ, унізе - росчыркам пяра.

[245]Аркуш не нумараваны, перакрэслены ў выглядзе літарыZ.

[246]Ініцыяльная літара.

[247]У канцы радка знаходзіццадвукроп'е.

[248]Ініцыяльная літара.

[249]Радок падкрэслены простым алоўкам.

[250]Так у рукапісе.

[251]Ініцыяльная літара.

[252]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[253]Так у рукапісе.

[254]Тутурукапісе коска.

[255]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[256]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[257]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[258]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[259]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[260]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[261]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[262]Тутурукапісе коска.

[263]Тутурукапісе коска.

[264]Ніжэй праз тры інтэрвалы.

[265]Скаргі ўстойліва афармлены ў рукапісе наступным чынам: загаловак размешчаны па сярэдзіне радка; загаловак размешчаны ніжэй папярэдняга тэксту на адзін-паўтара ці два інтэрвалы. Праз адзін-два інтэрвалы ніжэй загалоўка знаходзіцца тэкст скаргі, які пачынаецца са словаў Покладалъ ці Жаловалъ. У канцы скаргі пазначана, як даўно адбыліся падзеі, што апісваюцца ў тэксце.

[266]Напісана над радком.

[267]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[268]Тут урукапісе коска.

[269]Тут урукапісе коска.

[270]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[271]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[272]Літара к праўлена.Магчыма, імя-мянушка, якая паходзіць ад вызначэння занятка:bitininkas- 'пчаляр', літ.

[273]Літары о йпраўлены.

[274]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[275]Пачатак прозвішча не чытаецца (2-3 літары).

[276]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[277]Унізе справа кустод выбра҃ вши .

[278]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[279]Прыстаўка при- надпісана над радком.

[280]Так у рукапісе, г. зн. з чоловεкомъ .

[281]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[282]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[283]Тут урукапісе коска.

[284]Далей росчырк пяра.

[285]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[286]Далей росчырк пяра.

[287]Гэтыя скаргі пачынаюцца адразу праз адзін інтэрвал ніжэй ад папярэдняга тэксту.

[288]Таку рукапісе,павінна быць колътришовыхъ .

[289]Унізе справа кустод ко тлы чотыри.

[290]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[291]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[292]Далей росчырк пяра.

[293]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[294]Далей росчырк пяра.

[295]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[296]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[297]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[298]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[299]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[300]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[301]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[302]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[303]Тут у рукапісе двукроп'е.

[304]Далей росчырк пяра.

[305]Злітнае напісанне з наступным словам, праўлена.

[306]Відавочна,памылка, трэба статъки .

[307]Унізе справа кустод на шε(с) тдεсӕтъ , які заканчваецца двукроп'ем.

[308]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[309]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[310]Туту рукапісе двукроп'е.

[311]Фраза взяли коноп҃л :҃г: беркове҃ски надпісана над радком.

[312]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[313]Праўдападобна, павінна быць два .

[314]Далей росчырк пяра.

[315]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[316]Тутурукапісе коска.

[317]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[318]Тутурукапісе коска.

[319]Тутурукапісе коска.

[320]Заканчваецца двукроп'ем.

[321]Тутурукапісе двукроп'е.

[322]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[323]Тутурукапісе коска.

[324]Тутурукапісе коска.

[325]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[326]Заканчваецца двукроп'ем.

[327]Знаходзіцца ніжэй папярэдняга тэксту праз паўтара інтэрвала.

[328]Тутурукапісе двукроп'е.

[329]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[330]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[331]Далей росчырк пяра.

[332]Так у рукапісе, трэба кунью .

[333]Далей росчырк пяра.

[334]Тут у рукапісе двукроп'е.

[335]Тут у рукапісе двукроп'е.

[336]Далей росчырк пяра.

[337]Напісана два разы.

[338]Тутурукапісе коска.

[339]Так у рукапісе, трэба сохи .

[340]Далей росчырк пяра.

[341]Тутурукапісе коска.

[342]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[343]Тутурукапісе коска.

[344]Другая літара ж рэдукаваная.

[345]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[346]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[347]Тутурукапісе коска.

[348]У рукапісе пастаўлена двукроп'е.

[349]Гэтая коска ёсць урукапісе.

[350]Унізе справа кустод ωсмъ.

[351]Пачатак слова закрыты чарнільнаю плямаю.

[352]Гэтая коска ёсць урукапiсу.

[353]Гэтая коска ёсць урукапiсу.

[354]Тут у рукапісе коска.

[355]Гэтая коска ёсць урукапiсу.

[356]Гэтая коска ёсць урукапiсу.

[357]Гэтая коска ёсць урукапiсу.

[358]Гэтая коска ёсць урукапiсу.

[359]Гэтая коска ёсць урукапiсу.

[360]Гэтая коска ёсць урукапiсу.

[361]Гэтая коска ёсць урукапiсу.

[362]Тутурукапісе коска.

[363]Гэтая коска ёсць урукапiсу.

[364]Тутурукапісе коска.

[365]Уканцы радка прастаўлена двукроп'е.

[366]Гэтая коска ёсць у рукапісе.

[367]Гэтая коска ёсць у рукапісе.

[368]Словы и ж наεха ҃вшы надпісаны над радком, а літары ж і в яшчэ дадаткова вынесены над гэтымі словамі.

[369]Гэтая коска ёсць у рукапісе.

[370]Уканцы радка прастаўлена двукроп'е.

[371]Гэтая коска ёсць у рукапісе.

[372]Тутурукапісе коска.

[373]Гэтая коска ёсць у рукапісе.

[374]Тутурукапісе коска.

[375]Размешчана на два інтэрвылы ніжэй ад папярэдняга тэксту.

[376]Гэтая коска ёсць у рукапісе.

[377]Тутурукапісе коска.

[378]Гэтая коска ёсць у рукапісе.

[379]Гэтая коска ёсць у рукапісе.

[380]Унізе справа кустод воловъ.

[381]Гэтая коска ёсць у рукапісе.

[382]Тутурукапісе коска.

[383]У дадзеным выпадку літара є , магчыма, з'яўляецца варыянтам напісання літары ε .

[384]Тутурукапісе коска.

[385]Гэтая коска ёсць у рукапісе.

[386]Гэтая коска ёсць у рукапісе.

[387]Гэтая коска ёсць у рукапісе.

[388]Далей росчырк пяра.

[389]У рукапісе перад и двукроп'е.

[390]Гэтая коска ёсць у рукапісе.

[391]Гэтая коска ёсць у рукапісе.

[392]Тутурукапісе коска.

[393]Тутурукапісе коска.

[394]Гэтая коска ёсць у рукапісе.

[395]Гэтая коска ёсць у рукапісе.

[396]Так у рукапісе.

[397]Так у рукапісе. Трэба с чεты рма.

[398]Тут у рукапісе коска.

[399]Далей росчырк пяра.

[400]Унізе справа кустод Василю Күлакү.

[401]Гэтая коска ёсць у рукапісе.

[402]Гэтая коска ёсць у рукапісе.

[403]Тут у рукапісе коска.

[404]Так у рукапісе.

[405]Гэтая коска ёсць у рукапісе.

[406]Надпісана над словам үльевъ .

[407]Так у рукаписе, трэба тεгънүлъ.

[408]Гэтая коска ёсць у рукапісе.

[409]Тут у рукапісе коска.

[410]Тут у рукапісе коска.

[411]Так у рукапісе, павінна было быць весь .

[412]Тут у рукапісе двукроп'е.

[413]Загаловак вылучаны паводле сэнсу. У рукапісе аформлена як звычайны абзац.

[414]Гэтая коска ёсць у рукапісе.

[415]Так у рукапісе; трэба Ганусовичъ .

[416]Тут у рукапісе коска.

[417]Так у рукапісе,павінна быць дрүйских.

[418]Загаловак вылучаны паводле сэнсу. У рукапісе афрмлены як звычайны абзац.

[419]Тут у рукапісе коска.

[420]Заканчэнне слова -ста перакрэслена ў рукапісе.

[421]Гэтая коска ёсць у рукапісе.

[422]Так у рукапісе, трэба два .

[423]Тут у рукапісе двукроп'е, традыцыйна яно ставілася вакол лічэбнікаў.

[424]Гэтая коска ёсць у рукапісе.

[425]Гэтая коска ёсць у рукапісе.

[426]Гэтая коска ёсць у рукапісе.

[427]Гэтая коска ёсць у рукапісе.

[428]Унізе справа кустод взӕли.

[429]Гэтая коска ёсць у рукапісе.

[430]Магчыма, патоўшчанае напісанне літары ε.

[431]Тут у рукапісе коска.

[432]Так у рукапісе, відавочна павінна быць Стεпановича .

[433]Гэтая коска ёсць у рукапісе.

[434]Гэтая коска ёсць у рукапісе.

[435]Гэтая коска ёсць у рукапісе.

[436]Гэтая коска ёсць у рукапісе.

[437]Кепска чытаецца.

[438]Далейшы тэкст знаходзіцца ніжэй на 2 інтэрвалы.

[439]Гэтая коска ёсць у рукапісе.

[440]Гэтая коска ёсць у рукапісе.

[441]Гэтая коска ёсць у рукапісе.

[442]Гэтая коска ёсць у рукапісе.

[443]Гэтая коска ёсць у рукапісе.

[444]Літара а праўлена з літары ε .

[445]Унізе справа кустод лүнъскиε.

[446]На канцырадку неразборлівая памета.

[447]Закрэсленаў рукапісе.

[448]Надпісана над радком.

[449]Слова топоро҃ в дапісана злева на маргінэзе ў радок почыркам ІІ пм.

[450]Гэтая коска ёсць у рукапісе.

[451] -омү надпісана над радком.

[452]Надпісана над радком.

[453]Гэтая коска ёсць у рукапісе.

[454]Гэтая коска ёсць у рукапісе.

[455]Унізе справа кустод грошε й.

[456]Гэтая коска ёсць у рукапісе.

[457]У рукапісе знак пунктуацыі ў выглядзе коскі.

[458]Гэтая коска ёсць у рукапісе.

[459]Літара и праўлена.

[460] ло надписана над радком.

[461]Загаловак вылучаны паводле сэнсу. У рукапісе аформлены як звычайны абзац.

[462]Налітары и чарнільнае пляма.

[463]Гэтая коска ёсць у рукапісе.

[464] ло надписана над радком.

[465]Прастаўлена пагінацыя таксама почыркамVІ пм: 37 .

[466] ло надписана над радком.

[467]Завяральны запіс на польскай мове інстыгатара (рэвізора) Мікалая Пузялеўскага, які правяраў стан кніг-копій Метрыкі ВКЛ на пачаткуXVIIст.

[468]У самым нізе аркуша па сярэдзіне радка карычневым чарнілам напісана 1740 fuit (почыркIVпм). Гэтая паметка - сведчанне праверкі кнігі. Вышэй аркуш перакрэслены ў выглядзе літарыZ. Аркуш не нумараваны. Унізе злева маецца папяровая накладка - след рэстаўрацыі Кнігі ў другой паловеXVIIIст. (?).

[469]Завяральны запіс Камісіі Урадавага Сената па ўпарадкаванню кніг Літоўскай Метрыкі, 1835-1837 гг., Санкт-Пецярбург. Напісана ў верхняй палове аркуша. Почыркі ХІХ ст. Сам запіс зроблены Пятром Бабічам, подпісы Уладзіслаўлева і другі неразборлівы подпіс зроблены іншымі почыркамі і атрамантамі. Ніжэй - накладная сургучная пячатка Сенату:

Въ сей книгѣ номерованныхъ и запечатан|ныхъ листовъ 37 тридцать семь, за подпи|сомъ Комисiи учрежденной Господиномъ Ми|нистромъ Юстицiи для разсмотрѣнiя и при|вѣдѣнiя въ порядокъ Метрическихъ книгъ на|ходящихся въ Польской Метрикѣ, состоя|щей при 3 м Департаментѣ Правитель|ствующаго Сената. |

Інш. поч. і чрнл. Оберъ Прокуроръ Владиславлевъ |

Ніжэй інш. поч. і чрнл. Статскiй Совѣтникъ Г. Пиринъ подпіс неразборлівы |

Ніжэй інш. поч. і чрнл. Коллежскiй Ассесоръ Петръ Бибинъ ||

[470]Аркуш не нумараваны. Тэкст адсутнічае.

[471]Аркуш не нумараваны, падклеены да фарзацнага аркуша ніжняй накрыўкі. Змяшчае завяральныя запісы супрацоўнікаў ЦГАДА (РГАСА) (1939-1957 гг., Масква), чрнл. штамп, графы запоўнены інш. поч. і чрнл.:

Ц Г А Д А падкрэсленне штампа |

ОФЦУ (РСО) |

ФОНД № 389, Литовская метрика графа запоўнена рукою |

в настояще м № 560 графа запоўнена рукою |

пронумеровано листов 37 графа запоўнена рукою |

|

Литерные: |

Пропущены: |

Чертежи: |

ЦГАДА | ЦГАДА |

ПРОВЕРЕНО | ПРОВЕРЕНО |

12. IV .195 7 г. інш. поч. і чрнл. | 29. I Х.195 5 г. інш. поч. і чрнл. |

Подпись Кощраков | Подпись (неразборліва)

ЦГАДА |

ПРОВЕРЕНО |

7.Х .195 7 г. інш. поч. і чрнл. |

Подпись Беляева інш. поч. і чрнл. ||

 
Top
[Home] [Library] [Maps] [Collections] [Memoirs] [Genealogy] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX