Вярнуцца: Кніга № 560. Кн. перапісаў 3

Спіс скарачэнняў


Дадана: 24-06-2011,
Крыніца: Менск 2010.Гістарычныя, гісторыка-геаграфічныя і археаграфічныя тэрміны

адмін. - адміністартыўны (-ая)

Асв. - асвейскі

Асв. вол. - Асвейская воласць, Асвейскай воласці

б., б-ня, б-ры - баярын, баярыня, баяры (гаспадарскія)

б. пут. - баярын путны

Брасл. пав. (вол.) - Браслаўскі павет (Браслаўская воласць), Браслаўскага павета (Браслаўскай воласці)

в. - вёска

ваяв. - ваяводства

вер. - верагодна

Вілен. - віленскі, віленскага

Віцеб. вобл. - Віцебская вобласць

ВКЛ - Вялікае Княства Літоўскае

вкл - Вялікі князь Літоўскі

воз. - возера

вол. - воласць

г. - год

гасп. - гаспадарскі, гаспадарскія

гор. - горад

г/п - гарадскі пасёлак

гл. - глядзі

Гродз. - гродзенскі (-ая)

Даўгаўп. пав. - Даўгаўпілскі павет Латвійскай Рэспублікі

дзярж. - дзяржаўная (-ы)

друйск. - друйскі

Друйск. вол. - Друйская воласць (Друйскай воласці)

Дрысв. - дрысвяцкі, дрысвяцкія

Дрысв. пав. (вол.) - Дрысвяцкі павет (Дрысвяцкая воласць), Дрысвяцкага павета (Дрысвяцкай воласці)

Дынаб. - дынабургскі, дынабургскага

Жам. - жамойцкі

з. - зямля

з. пуст. - зямля пустая, пустка

зам. - замак

зям. - зямянін, зямянка

кн. - князь

лат. - латышскі, латышская мова

Лат. Р. - Латвійская Рэспубліка

Лід. пав. - Лідскі павет, Лідскага павету

літ. - літоўскі, літоўская мова

Літ. Р. - Літоўская Рэспубліка

Майшаг. пав. - Майшаголскі (-ага) павет (-у)

Меміж. пав. - Меміжскі (-ага) павет (-у)

мешч. - мешчанін

мяст. - мястэчка

пав. - павет, павету

Полац. - полацкі, полацкага

поч. - почырк, почыркам

р. - рака

рас. - расійскі

РБ - Рэспубліка Беларусь

р-н - раён

РП - Рэч Паспалітая

руч. - ручай

РФ - Расійская Федэрацыя

с. - сяло

Себеж. вол. - Себежская воласць Маскоўская дзяржавы (Расіі)

сел. - селішча

Смолв. пав. (вол.) - Смолвенкі (-ага) павет (-у) (воласць, -і)

с/с - сельскі Савет

Троц. - троцкі

ц. - цэнтр

чал. - чалавек

чрнл. - чарнілы (атрамант), чарніламі

чэл. (няв.) - чэлядзь (нявольная)

шл. - шляхчыц

ЭР - Эстонская Рэспубліка

эст. - эстонскі (-а)

Сімвалы

* - дата нараджэння (у генеалогіі).

V - дата сканання (у генеалогіі).

Архіўныя крыніцы і літаратура

Арх. ЮЗР - Архив Юго-Западной России. Ч. I-VIII. Киев: В типографии И. и А. Давиденко, 1859-1914.

Блакітная кніга - Блакітная кніга Беларусі (Водныя аб'екты Беларусі). Энцыклапедыя. Мн.: Беларуская энцыклапедыя, 1994.

Булыка. Даўнія запазычанні - Булыка А. М. Даўнія запазычанні беларускай мовы. Мн.: Навука і тэхніка, 1972.

Булыка. Лексічныя запазычанні - Булыка А. М. Лексічныя запазычанні ў беларускай мовеXIV-XVIII cт. Мн.: Навука і тэхніка, 1980.

Варонін - Варонін В. А. Звесткі пра Барысаў камень з першай паловы XVI ст. // Гістарычна-археалагічны зборнік. № 15. Мн., 2000. С. 126-127.

Горбачевскій - Горбачевскій Н. Словарь древняго актоваго языка Сѣверо-Западнаго краяiЦарства Польскаго. Вильна: Тип. А. И. Зака, 1874.

Груша, Канцылярыя - Груша А. І. Канцылярыя Вялікага княства Літоўскага 40-х гадоўXV- першай паловеXVIст. Мн.: Беларуская навука, 2006.

ГСБМ - Гістарычны слоўнік беларускай мовы / Рэд. А. І. Жураўскі, А. М. Булыка. Вып. 1-29. Мн.: Навука і тэхніка (Беларуская навука), 1982-2009.

Казлоў-Цітоў - Казлоў Л. Р., Цітоў А. К. Беларусь на сямі рубяжах. Мн., 1993.

Каштанов - Каштанов С. М. Актовая археография. М.: Наука, 1998.

Князі Масальскі - Князі Масальскі: документиі матеріалиXVIст. Випуск 1 / Підготовка до друку й авторьский текст Андрія Блануци, Дмитра Ващука. Киïв: Університетське відавництво "Пульсари", 2007.

Лаучюте - Лаучюте Ю. А. Словарь балтизмов в славянских языках. Ленинград: Наука, Ленинградское отделение, 1982.

ЛМ-5 - Метрыка ВКЛ, Кніга запісаў 5: РГАДА, Ф. 389, оп. 1, д. 5; НГАБ, KMФ-18, воп. 1, спр. 5.

ЛМ-223 - Метрыка ВКЛ, Кніга судовых справаў 3: РГАДА, Ф. 389, оп. 1, д. 223; НГАБ, КМФ-18, воп. 1, спр. 223.

ЛМ-525 - Метрыка ВКЛ, Кніга публічных спраў 3: РГАДА, Ф. 389, оп. 1, д. 525; НГАБ, KMФ-18, воп. 1, спр. 525.

ЛМ-528 - Метрыка ВКЛ, Кніга публічных спраў 7: РГАДА, Ф. 389, оп. 1, д. 528; НГАБ, KMФ-18, воп. 1, спр. 528.

ЛМ-566 - Метрыка ВКЛ, Кніга перапісаў 9: РГАДА, Ф. 389, оп. 1, д. 566; НГАБ, KMФ-18, воп. 1, спр. 566.

Любавский, Областное деление - Любавский М. К. Областное деление и местное управление Литовско-Русского государства ко времени издания Первого Литовского Статута. Исторические очерки. М.: Унив. тип., 1892.

Любавский, Сейм - Любавский М. К. Литовско-русский сейм: Опыт по истории учреждения в связи с внутренним строем и внешнею жизнью государства. М.: Унив. тип., 1900.

Метрыка-43 - Метрыка Вялікага Княства Літоўскага. Кніга 43 (1523-1560 гг.): Кніга запісаў 43 (Копія канцаXVIст.) / Падрыхтаваў В. С. Мянжынскі. Мн.: Беларуская навука, 2003.

Метрыка-523 - Перапіс войска Вялікага княства Літоўскага 1528 года. Метрыка Вялікага княства Літоўскага. Кн. 523. Кн. публічных спраў 1 / Падрыхтавалі А. І. Груша, М. Ф. Спірыдонаў, М. А. Вайтовіч. Мн.: Беларуская навука, 2003.

Метрика-561 - Литовська Метрика. Книга 561. Ревізіï украïнськіх замків 1545 року / Підготував Володимир Кравченко; НТШ в Америцi; НТШ в Украïні; НАНУ, Інститут украïнськоï археографіï та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Киïв, 2005. (Архівні джерела, т. 7).

Нарбут - Нарбут А. Н. Генеалогия Белоруссии. Вып. 1-4. М., 1995-1996.

Насевіч - Насевіч В. Л. Генеалагічныя табліцы старадаўніх княжацкіх і магнацкіх беларускіх родаў 12-18 стагоддзяў. Мн.: Беларуская энцыклапедыя, 1993.

Насовіч - Насовіч І. І. Слоўнік беларускай мовы. Мн.: БелЭн, 1983. (Факсіміле з выдання: Носовичъ И. И. Словаръ бѣлорусскаго нарѣчія. СПб.: Тип. Имп. АН, 1870).

НА - Беларусь у другой палове XVI ст. Карта. 1 : 1 500 000 [Аўтар М. Спірыдонаў] // Нацыянальны атлас Беларусі. Мн.: РУП "Белкартаграфія", 2002. Карта № 266.

НГАБ - Нацыянальны Гістарычны Архіў Беларусі (у Мінску).

Оглоблин - Оглоблинъ Н. Н. Объяснительная записка къ карте Полоцкаго повета во 2-й половине XVI-го века //Сборникъ Археологическаго института. СПб., 1880. Кн. III, Отделеніе II. С. 3-53; Кн. IV, Отделеніе II. С. 3-75.

Писцовые книги - Писцовые книги Московскаго государства. Часть 1. Писцовые книги XVIвека. Отд. II / Подъ ред. Н. В. Калачова. СПб.: Изд-е Императорскаго Русскаго Географическаго общества, 1877.

Полоцкая ревизия - Полоцкая ревизия 1552 г. / Подг. И. И. Лаппо. М., 1905.

Прыгодзіч, Ціванова - Прыгодзіч М. Р., Ціванова Г. К. Старабеларускі лексікон: Падручныперакладны слоўнік. Мн.: Бел. выд. тав-ва "Хата", 1997.

Пташицкій. Описаніе книгъ - Пташицкій С. Л. Описаніе книгъ и актовъ Литовской Метрики. СПб.: Типография Правительствующего Сената, 1887.

РГАДА - Российский Государственный Архив Древних Актов / Расійскі Дзяржаўны архіў Старажытных Актаў (Масква).

РИБ, т.30 - Литовская Метрика. Отделъ первый-второй. Часть третья: Книга публичных делъ. Томъ первый // Русская историческая библіотека. Т. 30. Юрьев, 1914.

РНБ - Российская Национальная Библиотека / Расійская Нацыянальная Бібліятэка (Санкт-Пецярбург).

СБГПЗБ - Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча: У 5 т. Мн.: Навука і тэхніка, 1979-1986.

Скурат. Меры - Скурат К. У. Даўнія беларускія меры (лексічны аналіз). Мн.: Навука і тэхніка, 1974.

Спірыдонаў, Беларусь - Спірыдонаў, Міхаіл. Беларусь на карце Вялікага княства Літоўскага 1613 г. // З глыбі вякоў. Наш край: Гіст.-культуралаг. зб. Вып. 2. Мн., 1997. С. 133-195.

Спірыдонаў, Полаччына - Спірыдонаў, Міхаіл. Полаччына ў сярэдзіне XVI ст. // CommentariiPolocensesHistorici. T. I, 2004. C. 5-19.

Старабеларускія лексіконы - Старабеларускія лексіконы: («Лексисъ съ толкованіемъ словенскіхъ мовъ просто», «Лексис…» Л. Зізанія, «Синонима славеноросская») / Укладанне, рэканструкцыя, сучаснае правапісна-графічнае ўпарадкаванне тэкстаў, прадмова, пасляслоўе і каментарыі Алены А. Яскевіч. Мн.: Універсітэцкае, 1992.

ТСБМ - Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы / Пад рэд. М. Р. Судніка, М. Н. Крыўко. Мн.: БелЭн, 1996.

Шеломанова - Шеломанова Н. Б. Себежская земля в XVI в.: (Историко-географический обзор) // Археографический ежегодник за 1967 г. М., 1969.

Шыдлоўскі, Друя - Шыдлоўскі, Канстанцін. Друя // Спадчына. 1990, № 2. С. 59-60.

ЭГБ - Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. Т. 1-6. Мн.: БелЭн, 1993-2003.

ЭнцВКЛ - Вялікае Княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 2 т. Мн.: БелЭн, 2005-2006.

Яшкін. Назвы - Яшкін І. Я. Беларускія геаграфічныя назвы. Тапаграфія. Гідралогія. Мн.: Навука і тэхніка, 1971.

Яшкін, Слоўнік - Яшкін І. Я. С лоўнік беларускіх мясцовых геаграфічных тэрмiнаў: Тапаграфія. Гідралогія. Мн.: Беларуская навука, 2005.

Aleksandrowicz, Rozwój - Aleksandrowicz S. Rozwój kartografii Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do połowy XVIII wieku / 2 wyd., popr. i uzup. Poznań, 1989. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Seria Historia, Nr. 138).

Aleksandrowicz, Geneza - Aleksandrowicz S. Geneza i rozwój sieci miasteczek Białorusi i Litwy do połowy XVII w. // Acta Baltiko-Slavica. T. 7. Białystok, 1970. S. 47-10

Arbusow - Arbusow L. GrundrissderGeschichteLiv-,Est-,undKurlands. Riga, 1918.

Archiwum Sanguszków - Archiwum ksążąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie. T. 1-7. Lwów, 1887-1910.

AGAD - Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie:

AGAD, AR - Archiwum Radziwiłłowskie;

AGAD, ML - Metryka Litewska (транслітэраваная; Кнігі 191A - 219);

AGAD, Tzw. ML - Tak zwana Metryka Litewska.

Błaszczyk, Diecezja żmudzka - Błaszczyk G. Diecezja żmudzka od XV do początku XVII w.: Ustrój. Poznań, 1993.

Boniecki, Herbarz - Boniecki A. Herbarz polski. Cz. 1: Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlachieckich. T. I-XVI. Warszawa, 1899-1913.

Boniecki, Poczet - Boniecki A. Poczet rodów w Wielkim Księstwie Litewskim w XV i XVI wieku. Warszawa, 1887.

Deputaci Trybunału - Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego (1697-1794). Spis / Pod redakcją Andrzeja Rachuby; Opracowali Andrzej Rachuba i Przemysław P. Romaniuk przy współpracy Andreja Macuka i Jewgienija Aniszczenki; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Warszawa, 2004.

Dogiel , CD-5 - Dogel M. Codex diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lituaniae, in quo pacta, foedera, tractatus pacis… aliaque omnis generis publico nomine actorum et gestorum monumenta nunc primum ex archivis publicis eruta… rebus ordine chronologico dispositis exhibentur. T. V: In quo ut universae Livoniae, ita speciatim Curlandiae et Semigalliae Ducatum res continetur. Vilnae, 1759.

Dogiel, Limites - Dogel M. Limites Regni Poloniae et Magni Ducatus Litvaniae ex originalibus et exemplis authenticis descript et in lucem editi. Vilnae, 1758.

Grimsted, Sułkowska-Kurasiowa. The "Lithuanian Metrica" - Grimsted P. K., Sułkowska-Kurasiowa I. The "Lithuanian Metrica" in Moscow and Warsaw: Reconstruction the Archives of the Grand Duchy of Lithuania. Cambridge (Massachusetts, USA), 1984.

Hedemann, Historja - Hedemann O. Historja powiatu brasławskiego. Wilno, 1930.

Hedemann, Miasta - Hedemann O. Dzisna i Druja, magdeburskie miasta. Wilno, 1934.

LM-5 - Lietuvos Metrika - Lithuanian Metrica - ЛитовскаяМетрика.Kn. 5 (1427-1506): Užrašymų knyga5 / Parengė Egidijus Banionis . Vilnius, 1993.

LM-8 - Lietuvos Metrika = Lithuanian Metrica = Литовская Метрика.KnygaNr. 8 (1499-1514): Užrašymųknyga8 / Parengė Algirdas Baliulis, Romualdas Firkovičius, Darius Antanavičius. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995.

Militzer - Militzer, Klaus. Wykaz urzędów Zakonu Kawalerów Mieczowych i zakonu krzyżackiego w Inflantach z Estonią // Inflanty w średniowieczu. Władztwa zakonu krzyżackiego i biskupów / Pod. red. M. Biskupa. Toruń, 2002. S. 107-121.

Natanson Leski - Natanson Leski, Jan. Dzieje granicy Wschodniej Rzeczypospolitej. Cz. 1: Granica Moskiewska w epoce Jagiellońskiej. Lwów; Warszawa, 1922.

Ochmański, Biskupstwo wileńskie - Ochmański J. Biskupstwo wileńskie w średniowieczu: Ustrój i upisażenie. Poznań, 1972.

PSB -Polski słownik biograficzny. T. I-XXXVII. Kraków-Warszawa, 1935-1998.

Radzimiński - Radzimiński, Andrzej. Podziały kościelne Inflant z Estonią // Inflanty w średniowieczu. Władztwa zakonu krzyżackiego i biskupów / Pod. red. M. Biskupa. Toruń, 2002. S. 17-42.

S...cki - S...cki. Dostojnicy litewscy. Rozbiór krytyczny i uzupełnienie dzieła J. Wolfa "Senatorowie" // Ateneum. T. I, 1886. S. 150-164.

Sapiehowie - [Gorczak B.] Sapiehowie. Materjały historyczno-genealogiczne i majątkowe. T. I-III. S.-Petersburg, 1891.

Semkowicz - Semkowicz, Władysław. O litewskich rodach bojarskich zbratanych ze szlachtą polską w Horodle roku 1413 // Lithuano-Slavica Posnanensia. Studia Historica. T. III, 1989. S. 7-139.

SG - Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich / Рod redakcją Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego. T. 1-15. Warszawa, 1880-1902 (Eleсtronic facsimile edition: Conceived and edited by Rafał T. Prinke, with additional materials by William F. Hoffman. Chicago, USA: Polish Genealogical Society of America, 2002).

Stern - Stern, C. v. Livlands Ostgrenze im Mittelalter von Peipus bis zu Düna // Mitteilungen aus der livländischen Geschichte. Bd. 23. Riga, 1924-1926.

Urzędnicy centralni - Urzędnicy centralni i dostojnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVIII wieku. Spisy / Oprac. Henryk Lulewicz i Andrzej Rachuba // Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku. Spisy / Pod red. Antoniego Gąsiorowskiego. Tom XI. Kórnik: Biblioteka Kórnicka, 1994.

Urzędnicy wileńskie - Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. T. I: Województwo wilenskie, XIV-XVIII wiek / Pod red. A. Rachuby; Oprac. H. Lulewicz, A. Rachuba, P. Romaniuk, przy współpracy U. Jemialianczyk, A. Macuk. Warszawa, 2004.

Wojtkowiak . Delimitacja - Wojtkowiak Z. Delimitacja litewsko-kurlandzka z 1584 roku // Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historica. 1989, T. 3. S. 267-276.

Wojtkowiak . Dryświaty - Wojtkowiak Z. Dryświaty - rubież litewska w średniowieczu // Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historica. 1985, T. 1. S. 115-139.

Wojtkowiak, Lithuania - Wojtkowiak, Zbysław. LithuaniaTranswilniensissaec.XIV-XVI.PodziałyLitwyPółnocnejwpóźnymśredniowieczu. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2005.

Wojtkowiak, Urzędnicy - Wojtkowiak, Zbysław. Urzędnicy zarządu lokalnego na Litwie. Tytulatura zarządców powiatowych przed reformą administracyjną z lat 1565-1566 // Studia Źródłoznawcze. T. XXIV, 1979. S. 139-155.

Wolff , Kniaziowie - Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy od końcu czternastego wieku. Warszawa, 1895.

Wolff, Senatorowie i dygnitarze- Wolff J. Senatorowie i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego 1386-1795. Kraków, 1885.

 
Top
[Home] [Library] [Maps] [Collections] [Memoirs] [Genealogy] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX