Вярнуцца: Кніга № 560. Кн. перапісаў 3

Прадметна-тэрміналагічны паказальнік


Дадана: 24-06-2011,
Крыніца: Менск 2010.Паказальнік улучае ўсе тэрміны крыніцы і выконвае інфармацыйна-пошукавую функцыю. У паказальнік уключаныя ўсе знамянальныя словы - назоўнікі, дзеясловы, прыметнікі; асноўнымі адзінкамі паказальніка з'яўляюцца назоўнікі ў назоўным склоне і дзеясловы ў форме інфінітыва. Гэтыя словы вылучаныя тоўстым шрыфтам. Разам з адзіночнымі словамі прыведзены словазлучэнні тэрміналагічнага характару, назоўнікі дапаўняюцца аднароднымі прыметнікамі. У паказальнік уключаны таксама тапанімічны матэрыял, які выступае ў якасці прыметнікаў пры назоўніках. У асобных выпадках тэрміны падаюцца ва ўсіх арфаграфічных варыянтах (але сучаснымі літарамі), пры гэтым асноўным з'яўляецца варыянт, які складае норму старабеларускай пісьмовай мовы. Варыянты словаў даюцца праз касую рыску /, у круглым дужках () падаюцца вытворныя словы ці іншыя ўстойлівыям формы гэтага ж слова, у тым ліку з адзначэннем звартнай часціны - се / - ся, калі яна не заўжды ўжываецца пры даденым дзеяслове. Зорачкай * пазначаюцца ўскосныя прыгадкі. У выпадку шматзначнага значэння слова падаецца пераклад на сучасную беларускую мову ў тым значэнні, пад якім слова выступае ў крыніцы. Такія пераклады-ўдакладненні падаюцца ў квадратных дужках []. Дробныя часткі цэлага (паўвярсты, паўмілі, паўчвэрці) улічваюцца ў асноўнай пазіцыі (цэлай адзінкі). Да асноўнага варыянту тэрміна робяцца адсылкі ад неасноўных варыянтаў. Адсылкі ад тэрмінаў да тэксту крыніцы робяцца паводле нумароў аркушаў Кнігі № 560.


А

абы - 7

абысмы - 7 v.

артыкул - 6 v.

першы - 6 v.

стояти - 6 v.

асветчыти - 10 v.

обычаем - 10 v.


Б

береза - 8

берковец - 33 v.

меду - 33 v.

бирати - 10 v.

луб - 10 v.

бискуп - 5 v., 6, 10 v.

Виленский - 10 v.

Жомойтский - 5 v.

Куршовский - 6

Луцкий - 5 v.

близко / блиско - 5, 18

бобр (-ы) - 36 v.

гонити - 36 v.

Бог - 1, 5 v., 6, 6 v.

болото - 2, 2 v., 12, 15

больше - 15 v.

бор - 2, 3, 5, 14 v., 15 v., 18, 29

борть - 4, 4 v., 11, 17 v., 33 v., 36

взяти - 33 v.

выдирати - 36

выжечи - 11

казити - 4 v., 17 v.

мевати - 11

мети - 11

порубати - 11

бочка - 22 v.-24, 25, 26-26 v., 27 v., 28, 31-36

гороху - 23 v., 24, 28, 33 v., 34, 35 v.

гречиха / гречыха - 32, 35 v.

ечменю - 24, 31 v., 33, 33 v., 34, 35 v.

жита - 22 v., 23, 23 v., 24, 25, 25 v., 26, 26 v., 27 v., 31, 31 v., 32, 33, 33 v., 34, 34 v., 35, 35 v., 36

овса - 24, 31 v., 33 v., 34, 35 v.

пшеницы - 23, 24, 33 v., 34, 35 v.

селедцов - 33

солоду - 32 v.

ярин - 34 v., 35

боярин (-ы) - 3 v., 7 v., 8, 9 v., 10, 10 v., 11, 11 v., 14, 17, 22 v., 23 v., 26, 26 v., 27, 32, 36 v., 37

господарский - 9 v., 10, 10 v., 11, 11 v., 14, 23 v., 26, 26 v., 27, 32

дрысвецкий - 11, 23 v.

пана - 36 v., 37

путны ( гл. таксама люди путные) - 11

смольвенский - 10, 11 v., 22 v.

стояти - 8

шляхта - 7 v.

брамка - 25

забирати - 25

брат / братенник - 5, 9 v., 12, 20, 21, 24, 24 v., 25 v., 26, 28 v., 30, 30 v., 31 v., 33, 34 v.

имя - 21, 33

братанич (-а) - 36

забити - 36

брати - 14 v.

дети - 14 v.

братия - 18

городничого полоцкого - 18

буда - 33

чоловека - 33

будовати - 13 v.

двор - 13 v.

на землях - 13 v.

ново - 13 v.

почынати - 13 v.

будучы - 4 v., 14 v., 16 v., 18

за живота - 14 v., 16 v.

быдло - 27

выгоняти - 27

поголовье - 27

рогатое - 27

быти - 4, 6, 6 v., 7 v., 11 v., 12, 14 v., 16 v.

там - 11 v.

быхмо - 6 v.


В

валах (-ов) - 32, 35

взяти - 32, 35

з седлами - 35

везенье - 24, 24 v.

Великое Князство Литовское / Князство Великое Литовское /WKL - 3 v., 6, 7, 11 v., 12 v., 16 v., 37

панство - 11 v.

вепр - 26, 35 v.

взяти - 26, 35 v.

вера (-ы) - 10 v., 14, 16

годные - 10 v., 14, 16

верста - 1, 1 v., 2, 4, 8, 8 v., 9, 13 v., 15 v., 17

весполокъ - 6 v., 7

вести - 6 v.

вешати / повешати - 3 v., 12, 16 v.

людей - 16 v.

вечно - 5 v., 18 v.

держати - 18 v.

вживати - 36 v.

земли - 36 v.

взяти / узяти - 6 v., 7, 20 v., 21, 22, 22 v., 23, 23 v., 24, 24 v., 25, 25 v., 26, 26 v., 27, 27 v., 28, 28 v., 29, 29 v., 30, 30 v., 31, 31 v., 32, 32 v., 33, 33 v., 34, 34 v., 35, 35 v., 36, 36 v., 37

Бога на помоч - 6 v.

борти - 33 v.

валах - 32, 35

вепри / вепров - 26, 35 v.

волны - 36 v.

волов - 23 v., 25, 25 v., 26, 26 v., 27, 27 v., 28, 29, 30, 30 v., 31, 32, 32 v., 33, 33 v., 34, 34 v., 35, 36

гороху - 28, 34, 35 v.

гречыхи - 32, 33 v., 35 v.

грошей - 20 v., 23 v., 25, 25 v., 32 v., 33 v., 34, 34 v., 35, 35 v., 36, 36 v.

гусей - 23 v., 31 v., 33, 34

до науки - 7

доломаны - 34, 35

ечменю - 28 v., 31 v., 33, 34, 35 v.

животины - 22 v., 23 v., 30, 30 v., 34, 34 v.

жита - 25, 26, 28 v., 31 v., 32 v., 33, 34, 34 v., 35 v.

жупицы - 34, 35

зброй - 25

землю - 20 v.

кляч - 23 v., 26 v., 32, 35

кожухов - 22 v., 23, 25 v., 26 v., 27, 27 v., 28 v., 29, 31 v., 32 v., 33, 33 v., 34 v., 35, 35 v., 36

коз - 23 v., 25 v., 26, 28, 30, 32 v., 33, 34, 34 v., 35 v.

колнеров - 36

коня / коней - 22, 22 v., 23, 23 v., 24 v., 25, 25 v., 26, 26 v., 27, 27 v., 28, 28 v., 29, 29 v., 30, 30 v., 31, 31 v., 32, 32 v., 33 v., 34, 34 v., 35, 35 v., 36, 37

коров - 23 v., 25, 25 v., 26, 26 v., 27, 27 v., 26, 28 v., 29, 30, 30 v., 31, 31 v., 32, 32 v., 33, 34, 34 v., 35, 35 v., 36

кос - 23, 23 v., 34, 34 v., 35, 35 v., 36, 36 v.

котлы - 23, 33

кублы - 33 v., 34, 35

куров - 23 v., 33, 34 v.

лемешов - 23 v., 26, 33

луки - 32 v.

меду - 32 v., 33 v.

мехов - 32

мечы - 23 v.

мяса - 35

на руки - 20 v.

намедцов - 33, 34 v., 35, 36 v.

невод / неводок - 30, 30 v., 33 v., 34 v., 35 v.

обычаем разбойным - 23

овец - 22 v., 23 v., 25, 25 v., 26, 26 v., 27 v., 28, 28 v., 29, 30, 30 v., 31, 32, 32 v., 33, 34, 34 v., 35, 35 v., 36

овса - 31 v., 33, 34, 35 v.

однорадку - 23 v., 35

остроги - 23 v.

панцеры - 23 v.

пенезей - 23 v., 25 v., 32 v., 33 v., 34, 34 v., 35, 35 v.

пешни - 31 v.

платья - 25, 33 v., 35

под ним - 37

подтелков - 25, 26, 33, 34 v.

полотна - 25, 33, 34 v., 35, 35 v., 36, 36 v., 37

попелу - 31, 33

поросят - 33

простиц - 25 v., 28, 32 v., 36 v.

пчол - 32

пшеницы - 23, 28 v., 33, 34, 35 v.

речей - 35

рогатин - 23 v., 31 v., 32 v.

рок - 7

ручников - 33, 35

ручниц - 31 v., 33 v.

с клети - 25

свиней - 23 v., 25 v., 28, 29, 31, 33, 34, 34 v., 35 v.

свирепы - 35 v.

седл - 23 v., 25 v., 34, 35

секир - 23, 29, 32, 32 v., 33, 34 v., 35 v., 36 v.

селедцов - 33

сермяг - 22 v., 23, 25 v., 26 v., 27, 27 v., 28, 28 v., 29, 31 v., 32, 32 v., 33, 33 v., 34 v., 35, 35 v., 36

серпов - 23, 34, 34 v., 35, 35 v., 36, 36 v.

скатертей - 33, 34 v., 35, 35 v., 36 v.

собе - 7

солоду - 32 v.

сорочок - 33, 33 v., 34, 34 v., 35, 36 v.

статок - 24, 30 v.

сукна - 25

сукни / суконь - 22 v., 23 v., 25, 32 v., 33 v., 34, 34 v., 35, 35 v., 36

сущов - 36 v.

топоров - 23, 23 v., 34 v., 35, 36

торлоп - 25, 34 v.

триногов - 33

ульев - 32

чепцов - 33

чоловека - 21

шуб - 23 v.

ярин - 34 v.

видети - 4, 6 v., 17

вина - 23

жадноя - 23

вода (-ы) - 14 v., 16 v.

держати - 14 v., 16 v.

забирати - 14 v., 16 v.

водлуг - 6 v., 7 v.

постновенья и призволенья - 6 v.

росказанья и науки - 7 v.

воевода - 4, 4 v., 5 v., 17, 17 v., 20

Виленский - 20

Полоцкий - 4, 4 v., 5 v., 17, 17 v.

воз - 10 v., 29, 36

сена - 29, 36

возеро / озеро (-а) - 1, 1 v., 2, 2 v., 3, 3 v., 4, 4 v., 5, 6, 6 v., 7 v., 8, 8 v., 9, 9 v., 10, 10 v., 11, 11 v., 12, 13, 13 v., 14, 14 v., 15, 15 v., 16, 16 v., 17, 17 v., 18, 18 v., 20, 21, 26, 26 v., 30, 31 v., 33 v., 36 v., 37

великое - 3 v., 17

властное - 21, 36 v.

волочити - 33 v.

держати - 13

забраное - 16, 17

имя - 16, 21

лежати - 15

малое - 3 v., 17

над - 17 v.

наезжати - 21

отнятое - 3 v., 14

половити - 36 v.

частое - 2 v., 15

чегнути - 31 v.

возити - 20 v.

статок - 20 v.

вол (-ов) - 22 v., 23 v., 24, 24 v., 25, 25 v., 26, 26 v., 27, 27 v., 28, 29, 30, 30 v., 31, 32, 32 v., 33, 33 v., 34, 34 v., 35

взяти - 22 v., 23 v., 24, 24 v., 25, 25 v., 26, 26 v., 27, 27 v., 28, 29, 30, 30 v., 31, 32, 32 v., 33, 33 v., 34, 34 v., 35

соха - 22 v., 23 v., 24, 24 v., 25, 25 v., 26, 26 v., 27, 28, 29, 30, 30 v., 31, 32, 32 v., 33, 33 v., 34, 34 v., 35

волостъ (-и) - 1 v., 4, 11, 11 v., 12 v., 16 v., 17 v., 18 v., 26, 27, 32

Браславская - 16 v., 27, 32

Дрисветская / Дриевецкая - 1 v., 11, 11 v., 12 v.

Друйская - 26

многие - 18 v.

Освейская - 4, 17 v., 18 v.

Полоцкие - 18 v.

волна (-ы) [воўна] - 36 v.

взяти - 36 v.

рун - 36 v.

волочити - 33 v.

озеро - 33 v.

воля - 6 v., 7 v.

пана - 7 v.

впадати - 4

вперек - 17

впокои - 14 v.

врадник / урадник - 1 v., 3 v., 4 v., 11 v., 14, 15, 16, 17, 17 v., 21

Браславский - 16

Дрисветский / Дриевецкий - 1 v., 11 v., 14, 15

Друйский - 3 v., 17

Новосельский - 21

Освейский - 4, 4 v.*, 17 v.

втекати / утекати - 8 v., 20, 20 v., 21, 21 v., 22, 29 v., 37

до кунтора - 21

до Немец - 20 v., 21, 22

ледве - 21, 29 v.

наймит - 37

от немца - 20

от панов - 8 v.

с пенезми - 22

со статком - 21

челедь - 21 v.

чоловек - 21 v.

вширки - гл.уширки

выбивати - 3, 15 v.

на кшталт - 15 v.

выбирати - 22, 23 v., 24, 25, 26, 28, 29, 29 v., 30, 31 v., 34 v., 35, 35 v., 36

статок - 22, 23 v., 24, 25, 26, 28, 29, 29 v., 30, 31 v., 34 v., 35, 35 v., 36

выводити - 11 v.

границу - 11 v.

вывозити - 10 v.

светков - 10 v.

выграбити - гл.зграбити

выгоняти / согнати / гнати - 3 v., 8, 8 v., 9 v., 10, 12, 12 v., 13 v., 14 v., 16 v., 27

быдло - 27

гвалтом - 10

людей / чоловеков - 8, 8 v., 9 v., 10, 12, 12 v., 13 v., 16 v.

выгубити - 12, 16 v.

людей - 16 v.

выдавати - 21, 21 v.

кухара - 21 v.

хотети - 21, 21 v.

челеди - 21, 21 v.

чоловека - 21

выдирати - 23, 24, 30 v., 31 v., 32 v., 33 v., 34, 36

ульев - 23, 24, 30 v., 31 v., 32 v., 33 v., 34, 36

выезжати - 1, 4, 5 v., 17 v., 29 v.

против - 29 v.

выжыгати - 4 v., 11, 17 v.

борти - 11

до коренья - 11

рубежи - 4 v., 17 v.

выкопывати - 6 v., 7, 10 v.

корень / с кореня - 6 v., 7, 10 v.

выкореняти - 16 v.

памятухов - 16 v.

выписывати - 18 v.

границу - 18 v.

вырозуменье - 6

лепшее - 6

выстинати - 3 v., 16 v.

людей - 16 v.

высылати - 9

люди - 9

проч - 9

высыпати - 36

жита - 36

на двор - 36

выходити - 3, 5, 15 v., 18, 18 v.

речка - 15 v., 18 v.

с пущи - 18 v.

вышей - 6

вышейписаные - гл.писаные

выщепавыти - 4 v., 17 v.

рубежи - 17 v.


Г

гвалтовне / гвалтом - 7 v., 10, 36 v.

выгнати - 10

забрали - 7 v.

моцно - 10

насылати - 36 v.

где - 21

генвар - 5 v., 6

месец - 5 v., 6

год - 6 v., 12, 12 v., 20, 20 v., 21, 21 v., 22, 22 v., 23 v., 24 v., 27, 27 v., 28, 28 v., 29, 29 v., 30, 30 v., 31, 31 v., 32, 36 v., 37

прошлый - 6 v.

сей - 21 v.

голова (-в) - 3, 36

побити - 36

головщина - 30

гонити - 36 v.

бобров - 36 v.

з пущи - 36 v.

гора - 1, 1 v., 2, 4, 6 v., 7, 8, 9, 12, 15 v., 17 v.

горка - 5, 18 v.

насыпана - 18 v.

немецкая - 18 v.

полоцкая - 18 v.

псковская - 18 v.

город - 5, 18

московский - 5, 18

городище - 2, 2 v., 5, 12, 13, 15, 18

стояти - 12

городничий - 5, 18

Полоцкий - 5, 18

горох - 23 v., 24, 28, 33 v., 34, 35 v.

бочка - 23 v., 24, 28, 33 v., 34, 35 v.

взяти / побрати - 23 v., 24, 28, 34, 35 v.

пожати - 24

сеяный - 23 v.

сжигати - 33 v.

господар - 1, 4 v., 5 v., 6, 6 v., 7 v., 8, 11 v., 17 v., 18 v., 20

великий - 18 v.

готовость / готовы - 6, 11 v., 14 v., 17, 18 v.

есмо - 14 v., 17

присегнути / поприсегнути - 14 v., 17, 18 v.

граница (-ы) - 1, 1 v., 2, 2 v., 3, 4, 4 v., 5, 5 v., 6, 6 v., 7, 8, 8 v., 9, 10, 10 v., 11, 11 v., 12, 13, 13 v., 14, 14 v., 15, 15 v., 16, 17, 17 v., 18, 18 v., 20

Браславская - 2 v., 3 v., 15, 17

Витовтова - 5 v., 18 v.

выводити - 11 v.

выписывати - 18 v.

доведыванье - 17 v.

Дрысвяцкая / Дрисветская / Дриевецкая - 1 v., 9, 11 v., 16

ехати - 8

забраная - 16

знак - 6

искати - 7

копаны - 10 v.

Лифлянтская - 11

малевати - 7

Московская - 1, 7, 20

Мочазкая / Мочажская - 5, 18, 18 v.

Освейская - 4, 17

переступати - 11 v.

писати - 7

подати - 11 v.

Полоцкая - 16, 18 v.

початок / почоншы / почынати ся- 6, 14 v., 15

правдивая - 11 v., 14 v., 17

приходити - 17

Псковская - 5 v., 18 v.

Радивилова - 1, 1 v., 2, 2 v., 3, 5 v., 6 v., 7, 8, 8 v., 9, 10 v., 11, 11 v., 12, 13, 13 v., 14, 14 v., 15, 15 v., 16, 17, 18 v.

старая / стародавняя - 1, 4, 4 v., 17, 17 v.

чынити / учынити - 4 v., 9, 10, 17 v.

граничити / граничети - 1 v., 2, 4, 9, 11, 14 v., 17 v.

з Немцы - 14 v.

землю - 11, 17 v.

рубежом - 9

гречиха / гречыха (-и) - 24, 32, 33 v., 34, 35, 35 v.

бочка - 24, 32, 35 v.

взяти - 32, 33 v., 35 v.

копа - 34, 35

пожати - 24

переплоты - 33 v.

сжигати - 34, 35

ярина - 34

грошы (-ей) - 22, 23, 24, 24 v., 25, 25 v., 26, 26 v., 27, 29 v., 30, 30 v., 31, 31 v., 32, 32 v., 33, 33 v., 34, 34 v., 35, 35 v., 36, 36 v., 37

взяти / побирати - 24, 25, 25 v., 32 v., 33 v., 34, 34 v., 35, 35 v., 36, 36 v.

давати - 26, 26 v.

коп - 24, 24 v., 25, 25 v., 26, 26 v., 27, 29 v., 30, 30 v., 31, 31 v., 32, 32 v., 33, 33 v., 34, 34 v., 35, 35 v., 36, 36 v., 37

отняти - 24 v., 36 v., 37

рубль - 33 v.

украдати - 37

шкодовати - 24 v., 26, 26 v., 27, 29 v., 30, 30 v., 32, 33

грунт - 3 v., 11 v., 12, 13, 13 v., 16 v., 17

отняти - 13, 13 v.

тот - 17

гумно - 22 v., 24, 26, 26 v., 27, 28 v., 30, 30 v., 31, 32, 32 v., 33, 33 v., 34

сжигати - 33 v., 34

гусь (-ей) - 23 v., 27 v., 31 v., 33

взяти - 23 v., 31 v., 33

побити - 27 v.


Д

давати - 6 v., 7, 7 v., 11, 21 v., 22, 26, 26 v., 36 v.

грошей - 26, 26 v.

дань - 11

за коня - 26, 26 v.

знати - 7, 7 v.

право - 21 v., 22, 36 v.

хотети - 22

давно - 5

дань - 11

до Вильна - 11

медовая - 11

с бортей - 11

дати - 24 v.

окупу - 24 v.

двор - 8, 12, 13 v., 22, 26, 34 v., 35, 35 v., 36

будовати / збудовати - 8, 13 v.

на селище - 8

наезжати - 34 v., 35, 35 v.

свой - 13 v.

сжигати - 26, 36

чоловека - 34 v.

дворец - 26 v., 33 v., 35, 36

наезжати - 33 v., 35, 36

дед - 5 v., 11, 18 v.

делити - 5, 10, 18

напол - 10

день - 6, 7

пришол - 7

Светого Антония - 6

дерево / деревъе - 4, 4 v., 6 v., 17, 17 v.

липа - 6 v.

ольха - 4, 17 v.

сосна - 6 v.

державца - 5 v.

Василийский - 5 v.

держати - 5 v., 8, 13, 13 v., 14 v., 16 v., 18 v., 24 v.

в везеньи - 24 v.

вечно - 18 v.

во впокои - 14 v., 16 v.

воды - 14 v., 16 v.

возеро - 13

земли - 5 v.*, 8*, 13, 14 v., 16 v.

людей - 13 v.

по жоне - 13

пущи - 13

дети (-ей) - 14 v., 17, 20 v., 21, 21 v., 36

брати / побрати - 14 v., 21

забити - 36

свои - 21

доведыванье - 6, 17 v.

границ - 17 v.

певнейшее - 6

доведывати - 4 v.

границ - 4 v.

довод - 7 v.

достаточный - 7 v.

догоняти - 20

доезжати - 6

до конца - 6

дол - 7

долгость / долгостка - 1, 7 v., 8 v.

розмераючы - 7 v.

должиня - 1

доломан (-ы) - 34, 35

взяти - 34, 35

лунский - 35

черленый - 35

дом - 11 v., 12, 12 v., 20, 20 v., 21, 21 v., 22 v., 23, 23 v., 24, 24 v., 25, 25 v., 26, 26 v., 27, 27 v., 28, 28 v., 29, 29 v., 30, 30 v., 31, 31 v., 32, 32 v., 33, 33 v., 34, 34 v., 35, 35 v., 36, 36 v.

брата - 28 v., 30 v., 34 v.

братанича - 36

властный - 23

дядька - 25 v.

забирати - 11 v., 12 v., 20

зграбити / выграбити - 25 v., 27, 30, 30 v., 31 v.

наехати / наезжати - 22 v., 23, 23 v., 24 v., 25, 25 v., 26, 26 v., 27 v., 28, 28 v., 29, 29 v., 30, 30 v., 31, 31 v., 32, 32 v., 33, 34, 34 v., 35, 35 v., 36, 36 v.

приезжати - 23

розметати - 24, 26 v., 30 v.

свой - 20 v.

сжигати / зжигати - 11 v., 12, 22 v., 23 v., 25 v., 26, 27, 27 v., 28, 28 v., 29, 29 v., 30, 30 v., 31, 31 v., 32, 32 v., 33, 36, 36 v.

чоловека / людей - 21, 21 v., 33 v., 34, 35

допровадити - 15

допускати / допустити - 7

дорога - 1 v., 9, 23, 37

вольная - 23

добрая - 23

добровольная - 37

на йменье - 37

доходити - 3, 15 v.

дочка (-у) - 35 v.

забивати - 35 v.

древцо - 10 v.

носити - 10 v.

дровы - 23, 29

дуб - 6

дядька - 25 v.


Е

есмо / есми - 2 v., 4, 5 v., 6 v., 7, 7 v., 8, 10 v., 11, 11 v., 14 v., 15, 16 v., 17, 17 v., 18 v., 20, 22

готовы - 14 v., 17

ести - 4 v., 17 v.

хлеб - 4 v., 17 v.

езд - 14 v.

паметати - 14 v.

тот - 14 v.

ездити / ехати - 2, 5, 6, 6 v., 7, 7 v., 8, 10 v., 11, 14 v., 16, 16 v., 18, 20 v., 23, 37

водле умовы и описанья - 7

границою / границами - 6 v., 8, 10 v.

з листы - 20 v.

куды - 18

на дол - 7

на землю - 23

по сесыи - 7 v.

ехати - 23, 29

в лес / у бор - 23, 29

по дровы - 23, 29

ечмень (-ю) - 23 v., 24, 28 v., 31 v., 33, 33 v., 34, 35, 35 v.

бочка - 24, 31 v., 33, 33 v., 34, 35 v.

взяти / побрати - 23 v., 24, 28 v., 31 v., 33, 34, 35 v.

коп - 23 v., 28 v., 34, 35

переплоты - 28 v.

пожати - 24

сжигати - 28 v., 33 v., 34, 35

ярина - 34


Ж

жалоба (-у) - 21, 21 v., 22, 22 v., 23, 23 v., 24, 24 v., 25, 25 v., 26, 26 v., 27, 27 v., 28, 28 v., 29, 29 v., 30, 31 v., 32, 32 v., 33, 34, 34 v., 36 v.

волости - 26, 27, 32

земян - 36 v.

князя - 33, 36 v.

людей - 21 v., 24 v.

мещан - 28 v.

на кунтора - 22 v.

на немца - 21

подданных - 36 v.

покладати - 21, 21 v., 22, 22 v., 23, 24, 24 v., 25, 27, 27 v., 33, 36 v.

тым обычаем - 36 v.

жаловати (ся) - 20, 22 v., 23, 23 v., 24, 24 v., 25, 25 v., 26, 26 v., 27, 27 v., 28, 28 v., 29, 29 v., 30, 31 v., 32, 32 v., 33, 34, 34 v., 36 v.

нам / перед нами - 22 v., 23 v., 24, 24 v., 25, 25 v., 26, 26 v., 27, 27 v., 28, 28 v., 29, 29 v., 30, 31 v., 32, 32 v., 33, 34, 34 v., 36 v.

жедаючы - 20 v.

права - 20 v.

справедливости - 20 v.

жечь - 7, 29 v.

место - 29 v.

попел 23 v.- 7

живот [жыццё] - 14 v.

животина (-у, -ы) - 22 v., 23 v., 25, 29 v., 30, 30 v., 32, 34, 34 v.

взяти / забирати / побрати - 22 v., 23 v., 25, 29 v., 30, 30 v., 34

дробная - 32

иншая - 32

поголовья - 22 v., 23 v., 30, 34

поколоти - 32

порубати - 32

рогатое - 22 v., 25, 30, 30 v., 34, 34 v.

жити - 12

особно - 12

жито - 1 v., 11 v., 22, 22 v., 23 v., 24, 24 v., 25, 25 v., 26, 26 v., 27, 27 v., 28, 28 v., 29, 30, 30 v., 31, 31 v., 32, 32 v., 33, 33 v., 34, 34 v., 35, 35 v., 36

взяти - 24, 25, 26, 28 v., 31 v., 32 v., 33, 34, 34 v., 35 v.

высыпати - 36

бочка - 22 v., 23 v., 24, 26, 26 v., 27 v., 31, 31 v., 32, 33, 33 v., 34, 34 v., 35, 35 v., 36

засеяти / сеяное - 11 v., 23 v., 24, 25, 25 v., 26 v., 27 v., 31, 32

згорети / сжигати - 22 v., 24 v., 27 v., 30, 30 v., 32, 33 v., 34, 35

коп - 22 v., 23 v., 24, 24 v., 26, 26 v., 27, 27 v., 28, 28 v., 29, 30, 30 v., 31, 32, 32 v., 33, 34, 35

побити - 25, 25 v., 27 v., 31, 32

пожати - 23 v., 24

потоптати - 23 v., 26 v.

переплот - 22 v.

чыстое - 25, 26

жона / жонка - 13, 20 v., 21, 21 v., 27, 35 v.

жупица (-ы) - 34, 35

взяти - 34, 35

лунская - 34, 35


З

забивати / забити - 11 v., 16 v., 23 v., 24, 24 v., 25 v., 26, 26 v., 27, 28, 30, 30 v., 31, 31 v., 32 v., 33, 33 v., 35, 35 v., 36

брата - 31 v., 33

братанича - 36

детей - 36

до смерти - 24 v., 25 v., 26, 26 v., 27, 28, 30, 30 v., 31, 31 v., 32 v., 33, 33 v., 35, 35 v., 36

дочку - 35 v.

жонку - 27, 35 v.

матку - 30

отца - 26 v., 30 v., 31, 35

пушкара - 16 v.

риболова - 35 v.

рикунью - 35

семью - 36

служебника - 33 v.

сына - 30, 31 v.

чоловека - 23 v., 32 v., 33 v., 35 v.

забиранье / забранье - 16, 16 v.

вод - 16

земль - 16

от Великого Князства Литовского - 16 v.

удолж - 16 v.

через - 16 v.

забирати / побирати / побрати - 1, 1 v., 3 v., 7 v., 9, 11 v., 12, 13 v., 14, 14 v., 16 v., 17, 20, 20 v., 21, 21 v., 22, 22 v., 23, 23 v., 24, 24 v., 25, 25 v., 26, 26 v., 28, 28 v., 29 v., 30, 31, 31 v., 32, 32 v., 33, 33 v., 36, 36 v., 37

брамку - 25

воды - 14 v., 16 v.

возеро - 16, 17

волов соху - 22 v., 24

все - 23 v., 24

гвалтовне - 7 v.

гороху - 23 v.

детей - 21

домы - 11 v.

ечменю - 23 v.

животины (-у) - 25, 29 v.

жита - 26

зброй - 22, 26

земли - 1, 1 v., 9, 11 v., 14 v., 16 v., 36 v.

кафтан - 25

кляч - 25, 26

кожухов - 23

коз - 24

колнер - 25

конви - 25

коней - 23 v., 24, 25, 26, 26 v., 29 v.

коров - 22 v., 23, 24, 26, 26 v.

котлы - 24

людей / чоловеков - 9, 11 v., 12, 12 v., 14, 16 v., 20

мис / мыс - 25

овец - 23, 24, 25, 26

пенезей - 24, 25

платье - 25

полотна - 23

постав сукон - 24

простицу - 23

пустовщину - 13 v.

пшеницы - 23 v.

речи - 37

свиней - 24

статок - 11 v., 12, 20 v., 21 v., 22 v., 23, 23 v., 24, 24 v., 25 v., 26, 26 v., 28, 28 v., 30, 31, 31 v., 32, 32 v., 33, 33 v., 36, 36 v., 37

сукню - 25

торлоп - 25

загамовати - 20 v., 33 v.

листы - 20 v.

попелу - 33 v.

суконь - 24

задавати - 7 v.

заезжати - 4 v., 18

замок - 24 v., 33 v.

Браславский - 24 v.

Невгинь - 33 v.

заморити - 20

чоловека - 20

зарубити - 13

мечом - 13

засеяти - 1 v.

поле - 1 v.

заснути - 22

затесати - 4, 4 v., 17, 18

земли - 4 v., 17, 18

сами собе - 17, 18

затым - 7, 9

заходити - 22

за немца - 22

збожа - 22

иншае - 22

зброя - 22, 25, 26

взяти / побрати - 22, 25, 26

пахоликов - 22

супольная - 22, 25

збудовати - 8

двор - 8

звер - 4 v., 17 v.

ловити - 4 v., 17 v.

згорети - гл.погорети

зграбити / выграбити - 23 v., 25 v., 26 v., 27, 30, 30 v., 31 v.

дом - 25 v., 27, 30, 30 v., 31 v.

коней - 26 v.

чоловеков - 23 v.

земенин / земянин - 13, 20, 25, 29, 32, 36 v.

господарский - 25

лифлянтский - 13

невгинский - 32

немец - 13, 29, 32

пана - 36 v.

повету Браславского - 25

повету Мойшоголского - 20

земля (-и) - 1 v., 2, 2 v., 3, 3 v., 4, 6, 6 v., 7, 7 v., 8, 8 v., 9, 9 v., 10, 11, 11 v., 12, 12 v., 13, 13 v., 14, 14 v., 15, 15 v., 16, 16 v., 17, 17 v., 18, 18 v., 20 v., 23, 33 v., 36 v.

Богдановичов - 9, 9 v., 11

бояр господарских - 10

Браславская - 2, 2 v., 3, 3 v., 13 v., 14 v., 15, 15 v.

вживати - 36 v.

взяти - 20 v.

властная - 23

Волчковичов / Волчкавичов - 6 v., 7 v., 11

вышейписаная - 13

господарская - 1 v., 9

граничити - 11

держати - 13, 14 v., 16 v.

Дрысвецкая / Дрысветская - 2, 11

забраная / забирати - 2, 3 v., 11 v., 13, 14, 14 v., 16 v., 36 v.

затесати - 4 v., 17, 18

имя - 12 v., 13 v., 16 v.

иншая - 13 v.

князкая - 11

князей Масальских - 3 v., 17

лежати - 12 v., 16 v.

Лифлянтская - 2, 4, 6, 7, 17 v.

людей господарских - 16 v.

Мацовичов - 8 v., 9, 11

Московская -5, 18

Немецкая - 1 v., 4, 9, 17 v.

Освейская - 4, 4 v., 17 v., 18

отдати - 9 v.

отняти - 5, 7 v., 18 v.

пахать - 12

панов смольвенских - 1 v., 2, 7 v., 9

панская - 11

под - 3

Полоцкая - 3 v., 16, 18 v.

посести - 18 v.

пот - 20 v.

привернути - 12

прилегати - 14 v., 15

пустая ( гл. таксама пустовщина) - 13, 14, 16 v.

Радивила - 11

седети - 8

скончывати ся - 9, 15 v., 17

согнати - 33 v.

Сопежины - 3 v., 4

зжигати - гл.сжигати

злодей - 9

з Литвы - 9

змучыти / змучити - 33 v., 35

людей - 33 v.

наместника - 35

знак (-и) - 1 v., 2 v., 4, 4 v., 5, 6, 6 v., 11 v., 14, 15, 17, 17 v., 18

границ - 6

камень - 2 v., 15

находити - 17 v.

описаны / вышей описаны - 5, 18

Радивилов - 1 v., 6 v., 11 v.

стары - 14, 17, 17 v.

учинити - 6

часты / вельми частые - 4, 4 v., 17, 17 v.

знати - 7, 7 v.

волю - 7 v.

дати - 7

зоставити - 6 v.

наполовицу - 6 v.

собе - 6 v.

зостати ся - 12

жити - 12

зошлитисе - 1 v.

зуполный - 6

зъехати ся - 6 v., 7

зять - 9 v., 33 v.


И

идти - 3, 4, 9, 11, 13, 15 v., 17 v.

границою - 11

дорога - 9

речка - 13, 15 v.

рубежи - 17 v.

именье - 34, 36 v., 37

князя - 34

наезжати - 34

пана - 37

имя (имена) - 3 v., 8, 8 v., 9, 9 v., 11 v., 12, 13, 13 v., 14, 16, 16 v., 18 v., 20, 20 v., 21, 21 v., 22, 28, 33, 33 v., 34, 35, 35 v., 36 v., 37

брата - 21, 33

возеро - 16, 21

землям - 13, 13 v., 16 v.

кухара - 21 v.

лотыголина - 37

людей / чоловеков - 8, 8 v., 9, 9 v., 11 v., 12*, 14, 16 v., 18 v., 20, 20 v., 21, 21 v., 22, 33 v., 34, 35, 35 v., 36 v.

наместника - 35

немца - 37

отца - 28

рикуньи - 35

светков - 14, 16

служебника - 33 v., 36 v.

тивунец - 21 v.

челеди - 21 v.

шляхтич - 36 v.

instigator - 19, 37

искати - 6 v., 7

границ - 7


К

казати - 11, 23 v., 36 v.

поймати - 36 v.

привести - 36 v.

казити - 4 v., 17 v.

борть - 4 v., 17 v.

калита - 22, 23

з грошей - 22

камень - 3, 3 v., 15, 15 v., 17

лежати - 15 v.

пушечный - 15

канец - 8 v.

озера - 8 v.

кафтан - 25

забрати - 25

китайченый - 25

китайка - 25

клеть - 22 v., 25, 31, 33, 33 v., 34, 34 v., 35, 35 v., 36, 36 v.

княжая - 35

кляча - 23 v., 25, 26, 26 v., 32, 35

боронных - 32

взяти / забирати - 23 v., 26, 26 v., 32, 35

пашная - 26 v.

робочая - 25, 26, 35

князь - 1, 5 v., 6, 10, 10 v., 11 v., 12 v., 15 v., 18 v., 20, 21 v., 23 v., 24 v., 33, 33 v., 34, 34 v.*, 35 v., 36, 36 v.

бискуп Виленский - 10 v.

велебный - 5 v.

Великий Литовский - 1, 5 v., 18 v., 20

друйский - 33, 33 v.*, 34*, 34 v.

кунтор Невгиньский - 10, 11 v., 12 v., 23 v., 24 v.

наяснейший (Великий Литовский) - 6

Резицкий - 36 v.

КнязствоВеликое Литовское - гл.Великое Князство Литовское

кобыла - 3

кожух - 22 v., 23, 25 v., 26 v., 27, 27 v., 28 v., 29, 31 v., 32 v., 33, 33 v., 34 v., 35, 35 v., 36

бараньи - 22 v.

взяти / забрати - 22 v., 23, 25 v., 26 v., 27, 27 v., 28 v., 29, 31 v., 32 v., 33, 33 v., 34 v., 35, 35 v., 36

женский - 22 v.

платье - 25 v.

коза - 23 v., 24, 25 v., 26, 28, 30, 32 v., 33, 34, 34 v., 35 v.

взяти / побирати - 23 v., 24, 25 v., 26, 28, 30, 32 v., 33, 34, 34 v., 35 v.

коли - 6 v., 7, 7 v., 11, 14 v., 16 v., 20 v., 24

вжо - 14 v., 16 v.

колнер - 25, 36

взяти / забирати - 25, 36

оксамитный - 36

перловый - 25

серебреный - 36

конва - 25

забирати - 25

цыновая - 25

конец - 6, 10 v.

указывати - 10 v.

конь (-я, -ей) - 22, 22 v., 23, 23 v., 24, 24 v., 25, 25 v., 26, 26 v., 27, 27 v., 28, 28 v., 29, 29 v., 30 v., 31, 31 v., 32, 32 v., 33 v., 34, 34 v., 35, 35 v., 37

взяти / побрати - 22, 22 v., 23, 24, 24 v., 25, 25 v., 26, 26 v., 27, 27 v., 28, 28 v., 29, 29 v., 30 v., 31, 32, 32 v., 33 v., 34, 34 v., 35, 35 v., 37

добрый - 26 v.

з седлом - 22, 34

зграбити - 26 v.

отнети - 26 v., 37

пашны - 32

пограбити - 22

пописны - 22 v., 23, 23 v.

розбити - 37

стоити - 23 v.

копа - 20 v., 22 v., 23 v., 24, 24 v., 25, 25 v., 26, 26 v., 27, 27 v., 28, 29, 29 v., 30, 30 v., 31, 31 v., 32, 32 v., 33, 33 v., 34, 34 v., 35, 35 v., 36, 37

гречихи - 34, 35

грошей - 20 v., 23 v., 24 v., 25, 25 v., 26, 26 v., 27, 29 v., 30, 30 v., 31, 31 v., 32, 32 v., 33, 33 v., 34, 34 v., 35, 35 v., 36, 37

ечменю - 23 v., 34, 35

жита - 22 v., 23 v., 24, 26 v., 27, 27 v., 28, 29, 30, 30 v., 32 v., 33, 35

овса - 34, 35

пенезей - 25, 25 v., 32 v., 33 v., 34, 34 v., 35, 35 v.

пшеницы - 23 v., 33 v., 34, 35

ярин - 34

копати - 10 v.

копец - 10 v.

руками - 10 v.

копец - 4, 4 v., 5, 6, 6 v., 7, 10 v., 11, 11 v., 17 v.

другий - 17 v.

копати - 10 v., 11

немалый - 6

немецкий - 5, 17 v.

полоцкий - 4, 5, 17 v.

правдивый - 11 v.

псковский - 5

Радивилов - 7, 10 v., 17 v.

руками - 11

сыпаны / сыпати - 10 v., 11 v.

указывати - 10 v., 11 v.

усыпати / усыпаный - 6

корень - 6 v., 7, 10 v.

корова - 22 v., 23, 23 v., 24, 24 v., 25, 26, 26 v., 27, 27 v., 28, 28 v., 29, 30, 30 v., 31, 31 v., 32, 32 v., 33, 34, 34 v., 35, 35 v., 36

взяти / забирати / побирати - 22 v., 23, 23 v., 24, 24 v., 25, 26, 26 v., 27, 27 v., 28, 28 v., 29, 30, 30 v., 31, 31 v., 32, 32 v., 33, 34, 34 v., 35, 35 v., 36

поголовье - 25

Король - 1, 5 v., 6, 6 v., 7 v., 8, 10, 11, 11 v., 14 v., 18 v., 20

Польский - 1, 5 v., 20

корчма - 22

корчмит - 22

кунторов - 22

коса - 23, 23 v., 34, 34 v., 35, 35 v., 36, 36 v.

взяти - 23, 23 v., 34, 34 v., 35, 35 v., 36, 36 v.

котел (-ы) - 23, 24, 33

великий - 24

взяти / побирати - 23, 24, 33

малый - 24

пивный - 23, 24

край - 11

озера - 11

кривда (-ы) - 3 v., 9, 20, 22 v., 24 v., 26, 27 v., 28 v., 32

великая - 9

мети - 22 v., 24 v., 26, 27 v., 28 v., 32

никоторая - 17

оповедати - 20

от злодеев - 9

пописывати - 20

становитися - 9

крыти / крити - 23 v., 25

парпяном - 23 v., 25

сукном - 25

кубел - 33 v., 34, 35

з платьем - 33 v., 35

куды - 18

ехати - 18

куница - 25

кунтор - 6, 10, 11 v., 13, 13 v., 14 v., 16 v., 20 v., 21, 22, 22 v., 23, 23 v., 24 v., 25, 25 v., 26, 26 v., 27, 27 v., 28, 28 v., 29, 29 v., 30, 30 v., 31, 31 v., 32, 33, 33 v., 34 v., 35, 36, 36 v.

Веленский - 6

Невгинский - 10, 11 v., 13*, 13 v., 14 v., 16 v., 20 v., 21, 22*, 22 v., 23, 23 v., 24 v., 25, 25 v., 26, 26 v., 27, 27 v., 28, 28 v., 29*, 29 v.*, 30*, 30 v., 31*, 31 v., 32, 33, 33 v., 34 v., 35*, 36, 36 v.*

нинешний - 16 v.

Ревельский - 6

теперешний - 14 v., 27

кура (-ов) - 22 v., 23 v., 33, 34 v.

взяти - 23 v., 33, 34 v.

побити - 22 v.

кухар - 21 v., 37

имя - 21 v.

[к]шталт - гл. шталт


Л

лашт - 31, 33, 33 v.

попелу - 31, 33, 33 v.

ледве - 21

втекати - 21

лежати - 1, 2 v., 3, 12 v., 15, 15 v., 16 v.

возеро - 15

земель - 12 v., 16 v.

камень - 15 v.

у реце - 15 v.

лемех (лемешов) - 23 v., 26, 33

взяти - 23 v., 26, 33

пара - 23 v., 26, 33

лес - 2, 2 v., 8, 9, 10 v., 11, 11 v., 12, 13, 13 v., 14 v., 15, 23, 29, 32

властный - 29

ехати - 23

наезжати - 32

отняти - 8

отчызный - 32

розробити - 9, 11

лето [год] - 1 v., 5 v., 6, 7 v., 8, 10 v., 11, 11 v., 14 v., 16 v., 18 v., 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 v., 26, 26 v., 27, 30 v., 31, 31 v., 32, 32 v., 33, 33 v., 34, 34 v., 35, 35 v., 36, 36 v.

лечъ - 3 v., 7, 16 v., 17 v.

липа - 6 v., 7, 10 v.

стояти - 6 v., 10 v.

лиса - 23 v.

лист (-ом) - 6 v., 7 v., 20 v.

господарский - 20 v.

загамовати - 20 v.

мистра - 7 v.

некоторый - 20 v.

описатися - 6 v.

розрезати - 6 v.

указовати - 7 v.

Литва [людзі] / литвин - 8, 8 v., 12 v.

люди - 12 v.

осажати - 8 v., 12 v.

Лифлянты / Ыфлянты ( гл. таксамаНемцы, сторона Лифлянтская, сторона Немецкая) - 6, 7, 11, 17 v., 20 v., 24 v., 33

ловити - 4 v., 17 v.

звер - 4 v., 17 v.

рыбу - 4 v., 17 v.

локоть - 22, 23, 25, 33, 34 v., 35 v., 36, 36 v., 37

полотна - 22, 23, 25, 33, 34 v., 35 v., 36, 36 v., 37

Лотва [людзі] / лотвин - 12 v., 23

люди / чоловек - 12 v., 23

осажати - 12 v.

Лотыгола [людзі] / лотыголин - 4 v., 9 v., 17 v., 37

имя - 37

люди немецкие - 17 v.

резицкий - 37

луб - 10 v.

бирати - 10 v.

луг - 4, 17 v.

лук (-и) - 32 v.

взяти - 32 v.

люди (-ей) - 1 v., 2, 2 v., 3 v., 4, 4 v., 8, 8 v., 9, 9 v., 10, 10 v., 11, 11 v., 12 v., 13, 13 v., 14, 14 v., 15, 16, 16 v., 17, 17 v., 18 v., 20, 21, 21 v., 22 v., 23, 24, 24 v., 26 v., 31 v., 33 v., 37

бискупа Виленского - 10 v.

Богдановичов - 9

бояр господарских - 10

браславские / браславцы - 2 v., 3 v., 15, 16 v., 24 v.

веры годные - 14, 16

выгнаные / выгоняти / зогнаные / согнаные - 1 v., 2, 3 v., 8, 8 v., 10, 13 v., 16 v.

выгубити - 16 v.

выстинати - 16 v.

господарские - 12 v., 13 v., 14, 16 v.

добре сведомые - 1 v.

добрые - 1 v., 16, 16 v.

дрисветские / дрисвецкие - 12 v., 13 v., 15

забраные / забирати - 3 v., 12 v., 14, 16 v., 20

змучыти - 33 v.

имя - 8, 8 v., 9, 9 v., 11 v., 12*, 14, 16 v., 18 v., 37

иншыя - 14 v.

ищадские - 16 v.

кунторовы - 21 v.

Литва - 12 v.

Лотва - 12 v.

Лотыгола - 4 v.

многия - 14 v., 16 v., 18 v.

Моркуртовичов - 10

насылати - 21, 21 v.

немецкие - 4 v., 17 v., 23, 24

осадити / осажоные - 1 v., 8, 9, 9 v., 10

освейские - 4 v., 17 v.

панов смольвенских - 1 v.

побити - 21, 26 v., 33 v., 37

повешати - 16 v.

подданые - 22 v.

постинати - 16 v.

прихожие - 12 v.

путные ( гл. таксама боярин путный) - 14

Радивила - 11 v.

свои - 31 v.

седят - 8 v.

сведомые - 11 v.

согнаные / согнано - 12 v., 13, 13 v., 14

старые - 1 v., 3 v., 10 v., 11 v., 14, 16, 16 v.

сума - 8, 10

чоловеков - 17


М

мало - 2 v., 15 v.

оставляючы - 15 v.

маейстат - 6

малевати - 7

границ - 7

маршалок - 5 v.

господарский - 5 v.

мати / матка - 30

забивати - 30

мати / мевати - гл.мети

мед (-у) - 11, 32 v., 33 v.

берковески - 33 v.

брати / взяти - 11, 32 v., 33 v.

дань - 11

пресный - 32 v., 33 v.

пуд - 32 v.

межи [паміж] - 2 v., 7, 16, 17

границами - 16

озер - 17

меняти ся - 22

коньми - 22

месец - 5 v., 6

генвар - 5 v., 6

место - 24 v., 29 v.

Браславское - 24 v., 29 v.

жечь - 29 v.

приходити - 29 v.

местце / местцо - 3 v., 4, 4 v., 6, 6 v., 7, 12 v., 17, 17 v.

зложоное - 6

преречоное - 6

тое / тыи - 17, 17 v.

мети / мати - 6 v., 7, 7 v., 11, 20, 20 v., 22, 22 v., 24 v., 25, 27, 27 v., 28 v., 32

борти - 11

дати - 7 v.

кривды - 22 v., 24 v., 27*, 27 v., 28 v., 32

на руках - 20 v., 22

статок - 20 v.

у домех - 20

час - 7

шкоды - 20 v., 27 v.

мех (-ов) - 32

взяти - 32

меч (-ом) - 13, 23 v., 24 v.

взяти - 23 v.

зарубити - 13

отнети - 24 v.

мечник - 12 v.

мешкати - 21, 21 v., 22

тепер - 21

за немца / у немца - 21, 21 v., 22

мещанин (-ане) - 28 v., 37

браславский - 28 v.

милость - 1, 4 v., 5 v., 6, 6 v., 7 v., 8, 10, 11, 11 v., 14 v., 17 v., 20

Божея - 1, 5 v., 6, 20

Его / господара - 4 v., 6, 6 v., 8, 10, 11, 11 v., 14 v., 17 v., 20

миля - 1, 1 v., 2, 2 v., 3, 3 v., 4, 4 v., 5, 8, 9, 11 v., 12, 13, 13 v., 15, 15 v., 16 v., 17, 17 v., 18

великая - 3, 15 v.

добрая - 1, 8, 9

мимо - 2 v., 3, 15 v.

миса / мыса - 25

забирати - 25

ценовая - 25

Мистр - 1, 6, 20

Лифлянтский - 1, 6, 20

могила - 2 v., 15

закладная - 2 v., 15

стояти - 15

могорича - 22

пити - 22

мора - 6, 7

Солоное - 7

Московский / московский - 5, 5 v., 18, 18 v.

мосток - 1

мох - 2, 4 v., 11 v., 17 v.

мочь - 3 v., 6, 7 v., 10 v., 16 v.

паметати - 17

муж (-ов) [мужчына] - 33 v., 36 v.

побити - 33 v., 36 v.

мусити - 24 v.

дати - 24 v.

мучити - 34

мясо - 35

взяти -35

полтей - 35

старое - 35


Н

навука / наука - 7, 7 v.

взяти - 7

господара - 7 v.

жадная - 7, 7 v.

зупольная - 7

Мистра - 7

пана - 7, 7 v.

наезжати / наехати - 21, 22 v., 23, 23 v., 24 v., 25, 25 v., 26, 26 v., 27, 27 v., 28, 28 v., 29, 29 v., 30 v., 31, 31 v., 32, 32 v., 33, 33 v., 34, 34 v., 35, 35 v., 36, 36 v.

гвалтом - 23 v., 27

моцно - 23 v., 27

на возеро - 21

на двор - 34 v., 35, 35 v.

на дворец - 33 v., 35, 36

на дом - 22 v., 23, 23 v., 24 v., 25, 25 v., 26, 26 v., 27 v., 28, 28 v., 29, 29 v., 30 v., 31, 31 v., 32, 32 v., 33, 33 v., 34, 34 v., 35, 35 v., 36, 36 v.

на именье - 34

на лес - 32

с помочники - 21, 22 v.

с помочъю - 33, 33 v.

назавтрей - 6, 7

наймит - 37

втекати - 37

намедка (-цев) - 33, 34 v., 35, 36 v.

взяти - 33, 34 v., 35, 36 v.

женских - 33

тонких - 33

наместник - 21 v., 35

замучити - 35

имя - 35

наостаток - 23, 27 v., 32, 36

напервей - 2, 6 v., 7 v., 8, 9, 10, 10 v., 12 v., 14, 16, 20, 20 v., 22 v., 24 v., 25, 25 v., 33, 33 v.

напол - 6 v.

розрезати - 6 v.

наполовица / напол - 6 v., 10

делити - 10

направо - 4, 5, 17, 18

пойти - 17

напротивко - 6

нароженье - 6

Боже - 6

наследовати - 6 v.

насылати - 21, 21 v., 25, 36 v.

гвалтом - 36 v.

людей - 21, 21 v.

на именье - 36 v.

слуг - 25

насыпати - 5

находити - 2 v., 4, 15, 17 v.

знаки - 17 v.

рубежи - 17 v.

невод - 30, 30 v., 31 v., 33 v., 34 v.

взяти - 30, 30 v., 33 v., 34 v.

новый - 34 v.

отняти - 31 v.

недавно - 5 v., 18 v.

недалеко - 8

неделя - 7, 20 v.

немкиня - 12

Немцы / немец ( гл таксамалюди немецкие) - 1, 3 v., 4, 4 v., 6 v., 7 v., 9 v., 10, 10 v., 11, 11 v., 13, 13 v., 14, 14 v., 16, 16 v., 17, 18, 18 v., 20, 20 v., 21, 21 v., 22, 22 v., 23, 24, 26 v., 29, 29 v., 32 v., 34, 35, 35 v., 36, 36 v., 37

взяли / забрали - 7 v., 16, 35 v., 36 v.

выгнали - 10

заехавшы - 18

земенин - 13, 29

имя - 37

кунторов - 21 v.

наезжаючы / наехали - 24, 26 v., 34, 35*, 35 v., 36

осадили - 10 v.

отнели - 7 v., 11 v.

перешли - 17

побили - 37

посажали - 9 v.

розробили - 11

сбивати - 29 v.

сказили - 10 v.

через - 14, 16 v.

несталость - 7 v.

великая - 7 v.

нижли - 16 v.

носити - 10 v.

древцо - 10 v.


О

обачывати - 7 v.

несталость - 7 v.

обесити - 20

чоловека - 20

обобрати - 22

пьяного - 22

обрезати - 34

уши - 34

обычай - 4 v., 6 v., 10 v., 11, 16 v., 17 v., 23, 36 v.

асветчыти / светчыти - 10 v., 11

злодейский - 4 v., 17 v.

который - 6 v.

разбойный - 23

той / тот - 10 v., 11, 11 v., 14 v., 16 v., 36 v.

овес (овса) - 22, 24, 31 v., 33, 33 v., 34, 35

бочка - 24, 31 v., 33 v., 34

взяти - 31 v., 34

коп - 34, 35

переплотов - 33

пожати - 24

сжигати - 33 v., 34, 35

ярина - 34

овца - 22 v., 23, 23 v., 24, 25, 26, 27 v., 28, 29, 30, 30 v., 31, 32, 32 v., 33, 34, 34 v., 35, 35 v., 36

взяти / забирати / побирати - 22 v., 23, 23 v., 24, 25, 26, 27 v., 28, 29, 30, 30 v., 31, 32, 32 v., 33, 34, 34 v., 35, 35 v., 36

огонь - 12 v.

однорадка (-у) - 23 v., 35

взяти - 23 v., 35

парпянская - 35

одностайный - 6

одрина - 29

одымати / одняти - 18

село - 18

озеро - гл.возеро

озерод / озеред - 24 v., 27, 27 v., 28, 28 v., 29, 30

оказыватися - 7 v.

шляхце - 7 v.

окроме / окром - 3 v., 17, 30

головщины - 30

окуп - 24 v.

дати - 24 v.

ольха - 4, 17 v.

описанье - 6 v., 7

описатися - 6 v.

листом - 6 v.

описывати - 20 v.

оповедати - 20

кривды и утиски - 20

опять - 14 v., 16 v.

осадити / посадити / посажати - 1 v., 8, 8 v., 9, 9 v., 10, 12 v., 24

литвою - 8 v., 12 v.

лотвою - 12 v.

людей / людьми / чоловеков - 8, 8 v., 9, 9 v., 10, 12 v.

на пущи / пущах - 1 v., 9, 9 v.

у везенье - 24

особа - 11 v.

особно - 3 v., 16 v.

оставляючы - 2 v.

остаток - 25 v.

остров - 4 v., 18

острога - 23 v.

взяти - 23 v.

отграничыти - 5, 5 v., 18 v.

отдати - 9 v.

землю - 9 v.

отец (-а) - 5 v., 8, 10 v., 11, 11 v., 14 v., 16 v., 18 v., 20, 23, 26 v., 28, 30 v., 31, 35

забити - 26 v., 30 v., 31, 35

имя - 28

поведати - 10 v.

указывати - 10 v., 11 v.

отнети / отняти - 1 v., 5, 5 v., 7 v., 8, 11 v., 12 v., 13 v., 14, 18 v., 22, 23, 24 v., 26 v., 31 v., 36 v., 37

возеро - 3 v., 14

грошей - 24 v., 36 v., 37

грунт - 12 v., 13 v.

землю - 5, 7 v., 18 v.

калиту / с калиты - 22, 23

коня / коней - 26 v., 37

лес - 8

меч - 24 v.

невод - 31 v.

пенезей - 37

поле - 1 v., 7 v., 8, 11 v.

рогатину - 24 v.

сено - 26 v.

шапку - 23

отчизна - 10

Великое Князство Литовское - 10

отътоль - 5, 6

очи - 6 v.

свои - 6 v.


П

паметух / памятух - 3 v., 16 v.

выкореняти - 16 v.

паметати - 3 v., 14 v., 17

езд - 14 v.

коли - 14 v.

моч - 17

паметь - 1, 20

пан (панове) - 1, 2, 3 v., 4, 4 v., 5, 5 v., 6, 6 v., 7, 7 v., 8 v., 10 v., 11, 11 v., 14, 14 v., 15, 16 v., 17, 17 v., 18, 20, 26, 36 v.

велебный, вельможный - 5 v., 6

воевода - 17, 17 v., 20

воля - 7 v.

Лифлянтский / Мистр Лифлянтский - 6, 6 v., 7 v.

милостивый - 1, 20

посланец Мистра Лифлянтского - 7

свой (господар) - 7

смольвенские - 1 v., 7 v., 10 v.

шляхетный и утстивый - 6

пани - 7 v., 10 v., 21 v., 22

панство - 7, 7 v., 11 v.

Великое Князство Литовское - 11 v.

Лифлянтское - 7, 7 v.

панцер - 23 v.

взяти - 23 v.

пара - 23 v., 26, 33

лемешов - 23 v., 26, 33

парпян - 23 v.

пахати - 12, 13 v.

землю - 12

пахолик - 22

пенезь - 20 v., 22, 23 v., 24, 25, 25 v., 32 v., 33 v., 34, 34 v., 35, 35 v., 37

взяти / забирати / побирати - 24, 25, 25 v., 32 v., 33 v., 34, 34 v., 35, 35 v.

готовый - 23 v., 24, 25, 25 v., 32 v., 33 v., 34, 34 v., 35, 35 v., 37

коп - 24, 25, 25 v., 32 v., 33 v., 34, 34 v., 35, 35 v., 37

пень - 1, 4, 8, 17 v.

березовый - 1, 8

сосновый - 4, 17 v.

переворотье - 2 v., 15 v.

через - 15 v.

переезжати - 11

перейти - 4

перенемати - 23, 37

на дорозе - 23, 37

переплот - 22 v., 28 v., 33 v.

гречыхи - 33 v.

жита - 22 v.

ечменю - 28 v.

пшеницы - 28 v.

переступати - 11 v.

границу - 11 v.

печ - 7

пешня (-ю) - 31 v.

взяти - 31 v.

пиво - 23, 24

писаные - 12, 18 v.

писати - 6, 6 v., 7, 7 v., 8 v.

границ - 7

лист - 7 v.

пити - 22

могоричу - 22

платье - 25, 25 v., 33 v., 35

белое - 33 v., 35

взятии / забирати - 25, 25 v., 33 v., 35

женское - 25

кожухов - 25 v.

кублы - 33 v., 35

сермяг - 25 v.

торлоп - 25

плебан - 5 v., 8

Виленский - 5 v.

плот - 36 v.

робити - 36 v.

с хожлей - 36 v.

побирати - гл.забирати

побрати - гл.забирати

побити - 21, 22 v., 25, 25 v., 26 v., 27 v., 31, 33 v., 36, 36 v., 37

голов - 36

гусей - 27 v.

до смерти - 33 v., 36 v.

жита - 25, 25 v., 27 v., 31

куров - 22 v.

людей / люди / человек - 21, 26 v., 33 v., 36 v., 37

мужов - 36 v.

свиней - 36

служебников - 36 v.

шляхтичов - 36 v.

поведати / поведити - 3 v., 4 v., 6 v., 7, 7 v., 10 v., 16 v., 17, 17 v., 18 v., 21 v.

имя - 16 v.

нам - 7 v., 17 v.

науки - 7, 7 v.

оному - 16 v.

перед - 7 v., 17 v., 21 v.

причыны - 7

повесити - 21 v.

чоловека - 21 v.

повести - 1 v., 2, 2 v., 3 v., 4, 5, 11 v., 12, 13, 13 v., 15, 17, 17 v., 18

полем - 11 v.

рекою / речкою - 17, 17 v.

уверх - 17, 17 v., 18

повет - 2, 3 v., 6 v., 10, 10 v., 11, 14, 16, 16 v., 20, 22 v., 24 v., 25, 26, 36 v., 37

Браславский - 3 v., 16, 16 v., 24 v., 25, 26, 37

Дрисвецкий - 2, 14, 22 v.

Мемижский - 11

Мойшоголский - 6 v., 10 v., 20

Ракантисский - 11

Резицкий - 37

Смольвенский - 10

повешати - гл.вешати

повтекати - 9

поголовье - 22 v., 25, 27, 30, 34

быдло - 27

взяти / забирати - 25, 34

выгоняти - 27

животины - 22 v., 25, 30, 34

коров - 25

подтелков - 25

погорети / згорети - 22 v., 27, 27 v., 28, 31, 36 v.

в гумне - 22 v.

жита - 22 v.

статок - 22 v., 27, 27 v., 28, 31, 36 v.

пограбити - 22

коня - 22

пограничник - 20

Мистра Лифлянтского - 20

подавати - 11 v., 13, 13 v.

границу - 11 v.

дом - 11 v.

землю - 11 v.

людей / чоловека - 11 v., 13, 13 v.

подданый - 6 v., 7 v., 8, 11, 11 v., 20, 20 v., 22, 22 v., 36 v.

бояр - 22 v.

господара - 7 v., 8, 11, 11 v., 20

пана - 36 v.

подземелье ( гл. таксамаземля под) - 15 v.

подле - 11

границы - 11

подошодши - 13 v.

подтелок - 25, 25 v., 26, 33, 34 v.

взяти - 25, 25 v., 26, 33, 34 v.

поголовье - 25

подчаший - 5 v.

господара - 5 v.

поехати - гл.ехати

пожати - 23 v., 24

все - 24

гречихи - 24

ечменю - 24

жита - 23 v., 24

овса - 24

пшеницы - 24

ярицы - 24

позванье - 22

поймати - 20 v., 24, 24 v., 36 v.

казати - 36 v.

чоловека - 36 v.

пойти - 5, 17, 18, 22

знаки - 17

направо - 17

пити - 22

рубежи - 17

покладати - 20 v., 21, 21 v., 22, 22 v., 23, 24, 24 v., 25, 27, 27 v., 33, 36 v.

жалобу - 21, 21 v., 22, 22 v., 23, 24, 24 v., 25, 27, 27 v., 33, 36 v.

перед нами - 21, 21 v., 22, 22 v., 23, 24, 27, 33, 36 v.

список - 20 v.

поколоти - 12, 22 v., 28, 32, 34, 35, 35 v., 36, 36 v.

животины - 32

свиней - 22 v., 28, 34, 35, 35 v., 36, 36 v.

поколькукроть - 20 v.

полбочки - гл.бочка

полверсты - гл.верста

поле (-м) - 1 v., 2, 7 v., 8, 11 v., 13 v., 23 v., 24, 25, 25 v., 26 v., 27 v., 31, 32

отняти - 7 v., 8

повести - 11 v.

побити - 25, 25 v., 27 v., 31, 32

подошодши - 13 v.

пожати - 24

потоптати - 26 v.

полмили - гл.миля

половити - 36 v.

возеро - 36 v.

положити - 20 v.

рок - 20 v.

полотно - 22, 23, 25, 33, 34 v., 35, 35 v., 36, 36 v., 37

белое - 22, 25, 33, 34 v., 35, 35 v., 36, 36 v., 37

взяти / забирати - 23, 25, 33, 34 v., 35, 36

локоть - 23, 25, 33, 34 v., 35 v., 36, 36 v., 37

пограбити - 22

полторы / полтори - 15 v.

полтреть - гл.треть

полть - 35

мяса - 35

полчверть / полчетверты - гл.чверть

помоч - 6 v., 32, 33, 33 v.

помочник - 21, 22 v.

попел (-у) - 7, 31, 33, 33 v.

взяти - 31, 33

жечь - 7

загамовати - 33 v.

ластов / лаштов - 31, 33, 33 v.

несмальцованый - 33

смальцованый - 33

поперек / поперок - 9, 15, 18

острова - 18

пописывати - 1, 20, 20 v.

границы - 1

кривды - 20

шкоды - 20 v.

поправе - 2 v., 3, 15 v.

оставляючы - 15 v.

поправенье - 5 v.

границ - 5 v.

поприсегати - 11 v.

порося - 33

взяти - 33

порубати - 11, 32

борти - 11

до коренья - 11

животины - 32

посадити / посажати - гл.осадити

поседати / посести - 5, 18 v.

земли - 18 v.

поселити ся - гл.селити ся

посеред - 10 v.

озера - 10 v.

посланец - 1, 4 v., 6, 6 v., 7, 18 v., 20

господарски / господара - 1, 4 v.*, 6*, 6 v., 18 v., 20

лифлянтски / Мистра Лифлянтского - 6, 6 v., 7

посылати - 17 v.

после - 14 v.. 16 v.

езду - 16 v.

постав - 24, 25

сукна - 24, 25

поставити - гл.ставити

постановенье - 6 v.

постановити - 20 v.

ку праву - 20 v.

постинати - 12, 16 v.

людей - 16 v.

поступовати - 7

водле умовы и описанья - 7

посылати - 4 v., 6, 7, 17 v., 26 v., 33 v.

волочити - 33 v.

по сено - 26 v.

посланцев - 17 v.

рачыти - 17 v.

поткати / потыкати - 1 v., 3 v., 4, 11 v., 17, 17 v.

потом - 6, 8, 12, 13 v., 14 v., 15, 16 v., 33 v.

потоптати - 23 v.

жита - 23 v.

потпити - 22

початок / почоншы - 1, 6

границ - 1

учинити - 6

почынати (ся) - 1, 1 v., 2, 2 v., 3 v., 4 v., 5, 5 v., 6 v., 9, 11 v., 13 v., 14 v., 15, 16, 16 v., 18, 18 v., 20

будовати - 13 v.

граница - 11 v., 14 v., 15

земля - 15 v.

от копцов - 6 v.

от озера - 9, 16 v., 18 v., 20

от реки / речки - 18, 18 v.

право - 20 v., 21 v., 22, 36 v.

давати - 21 v., 22, 36 v.

жедаючы - 20 v.

постановити - 20 v.

просити - 21 v., 22, 36 v.

преречоны (-ое) - 6

местце - 6

привернути - 12, 18

землю - 12

ку двору - 12

село - 18

привести - 36 v.

казати - 36 v.

чоловека - 36 v.

приводити - 4, 6 v., 7 v., 17 v.

на землю - 7 v.

приезжати - 6, 7 v., 23, 26 v., 27, 31 v.

до дому / на дом - 23, 26 v., 27

с людьми - 31 v.

призволенье - 6 v.

прийти - 4

прилегати - 2, 14 v., 15

земля - 14 v., 15

приносити - 7

навуку - 7

приреченье - 7 v.

слова - 7 v.

присегати - 14 v., 17, 18 v.

готовы - 14 v., 17, 18 v.

хотети - 14 v.

присылати - 23 v.

слуг - 23 v.

приходити - 5, 7, 9, 17, 18, 20, 20 v., 21 v., 22, 29 v., 33

граница - 17

день - 7

до чоловека - 22

земля - 9

места - 29 v.

на буду - 33

перед нами - 21 v.

рок - 20 v.

причына - 6, 7

неслушная - 7

поведити - 7

пробощ - 5 v.

Виленский - 5 v.

провадити - 21 v.

до Немец - 21 v.

статок - 21 v.

проробка - 2, 13 v.

просити - 21 v., 22, 36 v.

право - 21 v., 22, 36 v.

справедливости - 22

простица - 23, 25 v., 28, 32 v., 36 v.

взяти / забрати - 23, 28, 32 v., 36 v.

против - 10 v., 29 v.

выезжати - 29 v.

сосны - 10 v.

проч - 9

пуд - 32 v.

меду - 32 v.

пуня - 36

пустити - 7 v.

пустовщина (-ы) ( гл. таксамаземля пустая) - 3 v., 13 v., 14, 16 v.

забраная - 13 v.

местская - 3 v., 16 v.

сума - 14

пушкар - 16 v.

пушча / пуща (-и) - 1 v., 2, 5, 9, 9 v., 10, 10 v., 12, 13, 18 v., 36 v.

держати - 13

немецкая - 5, 18 v.

розробити - 9 v., 10 v.

пчала (пчол) - 23, 24, 26, 26 v., 28, 28 v., 29, 30, 30 v., 31, 31 v., 32, 32 v., 33 v., 34, 36

пшеница (-ы) - 22, 23, 23 v., 24, 28 v., 33, 33 v., 34, 35, 35 v.

бочка - 23, 24, 33 v., 34, 35 v.

взяти / побрати - 24, 28 v., 33, 34, 35 v.

коп - 23 v., 33 v., 34, 35

переплот - 28 v.

пожати - 24

сжигати - 33 v., 34, 35

ярина - 34

пьяны - 22


Р

Рада - 5 v., 6

Великого Княства Литовского - 5 v.

зуполная - 6

раз - 4 v., 17 v., 23, 23 v., 27, 33, 34, 35

тый - 17 v.

ранити - 23, 29 v.

самого - 23

рачити / рачыти - 4 v., 6, 17 v.

река - 1 v., 3, 3 v., 4, 4 v., 5, 5 v., 8 v., 9, 10, 15 v., 16 v., 17, 17 v., 18, 18 v., 37

выходити - 18 v.

устье - 18

речка - 1, 1 v., 2, 3, 3 v., 4, 4 v., 5, 5 v., 8 v., 9, 13, 13 v., 15 v., 17 v., 18, 18 v.

выходити - 15 v.

другая - 17 v.

идти - 17 v.

упадати - 18

реч (-ы) - 35, 37

взяти - 35

домовые - 35

иншые - 37

побрати - 37

рикунья - 35

забивати - 35

имя - 35

робити - 36 v.

плот - 36 v.

рогатина - 23 v., 24 v., 31 v., 32 v.

взяти - 23 v., 31 v., 32 v.

отнети - 24 v.

розбити - 37

коня - 37

сына - 37

розбойник - 9

з Литвы - 9

розделене - 7

розмерати - 7 v.

долгость и широкость - 7 v.

розметати - 24, 26 v., 30 v.

дом - 24, 26 v., 30 v.

хоромы - 26 v.

розмова (-у) - 6 v.

таковую - 6 v.

чынити - 6 v.

розпродавати - 22

розрезати - 6 v.

лист - 6 v.

напол - 6 v.

розробити - 9, 9 v., 11

лес - 9, 11

пущ - 9 v.

розъехати ся - 18 v.

рок [год] - 1 v., 5 v., 6, 7, 20 v., 21, 21 v., 23, 36 v., 37

взети - 7

до суботы - 7 v.

остаточный - 7

певный - 6, 7

положити / положоный - 6, 20 v.

приходити - 20 v.

прошлый - 5 v.

росказанье - 1, 5 v., 6, 6 v., 7 v., 20

господара - 6 v., 7 v., 20

рубеж (-и) - 1 v., 4, 4 v., 9, 10, 17, 17 v.

выщепаны и выжжены - 4 v., 17 v.

Дрысвецкий - 10

идти - 4, 4 v., 17, 17 v.

находити - 17 v.

Радивилов - 1 v., 9

старые - 4, 4 v., 17, 17 v.

целые - 4 v., 17 v.

рубль - 33 v.

грошей - 33 v.

стоити - 33 v.

рука (-ах) - 5, 10 v., 11 v., 18, 20 v., 22

на - 20 v., 22

правая - 5, 18

сыпати - 10 v., 11 v.

руно - 36 v.

волны - 36 v.

ручей - 3, 3 v., 4 v., 5, 5 v., 15 v., 16, 17, 17 v., 18, 18 v.

ручник (-ов) - 33, 35

взяти - 33, 35

ручница (-ц) - 31 v., 33 v.

взяти - 31 v., 33 v.

рыба / риба - 4 v., 17 v.

ловити - 4 v., 17 v.

рыболов / риболов (-а) - 35 v., 37

забити / побити - 35 v., 37

рыцерство - 7 v.


С

сбивати - 29 v.

с коня - 29 v.

сведомость - 11 v.

границ - 11 v.

светка - 7 v., 10 v., 11, 11 v., 14, 14 v., 16, 16 v.

добры - 10 v.

имена - 14, 16

поведити - 7 v.

поприсегнути - 11 v.

светчыти - 11, 11 v., 14 v.

ставити - 7 v., 10 v., 11, 14, 14 v., 16

стары - 10 v., 14

светчыти - 10 v., 11, 11 v., 14 v., 16 v., 18 v.

одним словом / в одно слово - 10 v., 11

тым обычаем - 10 v., 11, 11 v., 14 v., 16 v.

свинья (-ей) - 22 v., 23 v., 24, 25 v., 28, 29, 31, 33, 34, 34 v., 35, 35 v., 36, 36 v.

взяти / побирати - 23 v., 24, 25 v., 28, 29, 31, 33, 34, 34 v., 35 v.

побити - 36

поколоти - 22 v., 28, 34, 35, 35 v., 36, 36 v.

свиран - 26, 31 v., 33 v., 34

свирепа (-у) - 35 v.

взяти - 35 v.

сгоняти (согнаные) - 13, 13 v., 14

з грунту - 13

з земель - 12 v.

людей - 12 v., 13 v., 14

седети - 8, 8 v., 9 v., 10, 24

на земле - 8, 8 v., 10

на озере - 9 v.

на селище - 24

седло - 22, 23 v., 25, 25 v., 35

взяти - 23 v., 25, 25 v.

секира (-у, -ы) ( гл. таксаматопор) - 23, 29, 32, 32 v., 33, 34 v., 35 v., 36 v.

взяти - 23, 29, 32, 32 v., 33, 34 v., 35 v., 36 v.

секретар - 5 v.

господара - 5 v.

селедец (-ов) - 33

бочка - 33

взяти - 33

селити ся - 27

селище - 2 v., 8, 15, 24

отнето - 8

село - 5, 18

семья (-ю) - 36

забивати - 36

сено - 26 v., 29, 36

воз - 29, 36

отнети - 26 v.

сжигати - 29, 36

середа - 7

сермяга - 22 v., 23, 25 v., 26 v., 27, 27 v., 28, 28 v., 29, 31 v., 32, 32 v., 33, 33 v., 34 v., 35, 35 v., 36

взяти - 22 v., 23, 26 v., 27, 27 v., 28, 28 v., 29, 31 v., 32, 32 v., 33, 33 v., 34 v., 35, 35 v., 36

платье - 25 v.

серп (-ов) - 23, 34, 34 v., 35, 35 v., 36, 36 v.

взяти - 23, 34, 34 v., 35, 35 v., 36, 36 v.

сесыя - 7 v.

сеяти - 11 v.

жито - 11 v.

сжигати / сгорети - 11 v., 12, 22 v., 23 v., 24 v., 25 v., 26, 26 v., 26 v., 27, 27 v., 28, 28 v., 29, 29 v., 30, 30 v., 31, 32, 32 v., 33, 33 v., 34, 35, 36, 36 v.

гороху - 33 v.

гречихи - 34, 35

гумно - 33 v.

двор - 26, 36

дом - 11 v., 12, 22 v., 23 v., 24 v., 25 v., 26, 26 v., 27, 27 v., 28, 28 v., 29, 29 v., 30 v., 31, 32, 32 v., 33, 36, 36 v.

ечменю - 28 v., 33 v., 34, 35

жита - 26, 26 v., 27, 27 v., 28, 28 v., 29, 30, 30 v., 31, 32, 33 v., 34, 35

место - 24 v.

овса - 33 v., 34, 35

пчол - 26, 26 v., 28, 28 v., 29, 30, 31

пшеницы - 33 v., 34, 35

сена - 29, 36

статок - 26, 26 v., 27, 27 v., 28 v., 36

улья - 26, 26 v., 28, 28 v., 29, 30, 31

ярин - 34, 35

сказити - 10 v.

границы - 10 v.

копец - 10 v.

скатерть - 33, 34 v., 35, 35 v., 36 v.

взяти - 33, 34 v., 35, 35 v., 36 v.

скончывати ся / скончыти ся - 1 v., 3, 4, 9, 15 v., 17

земля - 9, 15 v., 17

сколоти - 23, 31

отца - 23

челеди - 31

скоро - 7

слово - 6 v., 7 v., 10 v.

добре - 7 v.

одно - 10 v.

поведаючы - 10 v.

приреченье - 7 v.

рыцерске - 7 v.

слуга - 23 v., 25

служба - 12

особная - 12

служебник (-а) - 26, 33 v., 36 v.

забивати - 33 v., 36 v.

имя - 33 v., 36 v.

старый - 26

шляхтич - 33 v., 36 v.

служити - 10, 10 v., 12, 12 v.

з землею - 12 v.

Радивилу - 10 v.

службу - 12

слыхати - 14 v.

от отцов - 14 v.

смерть - 14 v., 16 v., 24, 24 v., 25 v., 26, 26 v., 27, 28, 30, 31, 31 v., 32 v., 33, 33 v., 35, 35 v., 36, 36 v.

смолвене - 6 v.

согнати - 33 v.

з земли - 33 v.

солод (-у) - 32 v.

бочка - 32 v.

взяти - 32 v.

пшеничный - 32 v.

солок - 1 v., 9

сорочка (-у, -ек) - 33, 33 v., 34, 34 v., 35, 36 v.

взяти - 33, 33 v., 34, 34 v., 35, 36 v.

женская - 33, 34, 35, 36 v.

мужская - 33, 34, 35, 36 v.

сосна - 2 v., 4, 4 v., 6 v., 7, 10 v., 11, 15, 17 v.

стояти - 11

соха - 22 v., 23 v., 24, 24 v., 25, 25 v., 26, 26 v., 27, 28, 29, 30, 30 v., 31, 32, 33, 33 v., 34, 35

волов - 22 v., 23 v., 24, 24 v., 25, 25 v., 26, 26 v., 27, 28, 29, 30, 30 v., 31, 32, 33, 33 v., 34, 35

список - 20 v.

покладати - 20 v.

спотыкати - 23

на дорозе - 23

справедливость (-и) - 6 v., 20 v., 22

жедаючы - 20 v.

просити - 22

светая - 6 v.

чынити - 20 v.

ставити - 7 v., 10 v., 11, 14, 14 v., 16, 20, 20 v.

ку праву - 20 v.

сам - 20 v.

светка, светков - 7 v., 10 v., 11, 14, 14 v., 16

чоловека - 20

стан - 5, 18

становити (ся) - 10, 20

кривды - 20

старец - 11, 14 v.

Дрисвецкий / волости Дрисвецкое - 11, 14 v.

старина - 3, 15 v.

князей Масальских - 3, 15 v.

стародавно - 7 v.

староста - 5 v., 6, 10 v.

Ерунский - 6

Жомойтский - 5 v.

стати (ся) - 7, 21 v., 23, 33

шкоды - 33

статок (-и) - 11 v., 12, 20, 20 v., 21, 21 v., 22, 22 v., 23, 23 v., 24, 24 v., 25, 25 v., 26, 26 v., 27, 27 v., 28, 28 v., 29, 29 v., 30, 30 v., 31, 31 v., 32, 32 v., 33, 33 v., 34, 34 v., 35, 35 v., 36, 36 v.

весь / вси - 20, 21, 21 v., 23, 23 v., 24, 24 v., 25, 25 v., 26, 26 v., 27, 27 v., 28, 28 v., 29, 29 v., 30, 30 v., 31 v., 32, 32 v., 33, 33 v., 34, 34 v., 35, 36, 36 v.

взяти - 24

возити - 20 v.

выбирати / забирати / побирати - 11 v., 12, 20, 21 v., 22, 22 v., 23, 23 v., 24, 24 v., 25, 25 v., 26, 26 v., 27, 27 v., 28, 28 v., 29, 29 v., 30, 30 v., 31, 31 v., 32, 32 v., 33, 33 v., 34, 34 v., 35, 35 v., 36, 36 v.

долговый - 20 v.

домовый - 22 v., 24, 24 v., 25, 26, 26 v., 27, 27 v., 30, 31, 34 v.

иншый - 22 v., 26, 26 v., 27, 28, 28 v., 31, 32, 33 v., 35 v., 36 v.

мети - 20 v.

погорети - 22 v., 27 v., 28, 31, 36 v.

провадити - 21 v.

рухомый - 32

сжигати - 26, 26 v., 27, 27 v., 36

стирта - 34, 35

стоити - 23 v., 25, 33 v.

грошей - 23 v., 25, 33 v.

рубль - 33 v.

сторона - 4, 4 v., 5, 6, 7, 10 v., 17 v., 18

Великого Князства Литовского - 6, 7

другая - 4 v., 5, 7, 10 v., 17 v., 18

земли - 6

Лифлянтская - 6, 7

Немецкая - 4, 17 v.

обе - 7

одна - 4 v., 17 v.

стояти - 2, 2 v., 4, 5, 6 v., 8, 15, 18

артыкул - 6 v.

копец - 6 v.

межи - 15

станом - 5, 18

хоромы - 15

субота - 7 v.

сукно - 24, 25

взятии / побирати - 24, 25

лунское - 24, 25

парпянскае - 25

постав - 24, 25

сукня - 22 v., 23 v., 24, 25, 32 v., 33 v., 34, 34 v., 35, 35 v., 36

взяти / забирати / побирати - 22 v., 23 v., 24, 25, 32 v., 33 v., 34 v., 35, 36

женская - 22 v., 32 v., 33 v., 34, 35, 36

камбарская - 23 v., 35, 35 v., 36

колтришовая - 22 v., 25, 32 v., 35

лунская - 23 v., 24, 33 v., 34, 35

невесток - 23 v.

парпянская - 25

сынов - 23 v.

сума - 8, 10, 14

людей - 8, 10

пустовщин - 14

сусед - 32 v.

сябра - 32 v.

суть - 3 v., 5, 10, 10 v.

суходол - 5, 18

сущ - 36 v.

сходитися - 9

сын (-а) - 12, 13 v., 21, 22, 24, 25 v., 30, 31 v., 37

мещанский - 37

сыпати - 10 v., 11 v.

копец - 10 v., 11 v.

руками - 10 v., 11 v.

сябра - 32 v.

имя - 32 v.

сусед - 32 v.


Т

там - 6 v., 10 v.

тепер / тепере / теперечи - 2 v., 7 v., 9, 10, 10 v., 12, 12 v., 13 v., 15, 18 v., 21

тивунец - 20 v., 21 v.

имя - 21 v.

то - 3 v.

только - 6

тому - 13 v.

топор (-ов) ( гл. таксамасекира) - 23, 23 v., 34 v., 35, 36

взяти - 23, 23 v., 34 v., 35, 36

торговати - 20 v.

торлоп - 25, 34 v.

белинный - 25, 34 v.

взяти / забирати - 25, 34 v.

китайкой критый - 25

платье женское - 25

треть - 15

триног (-ов) - 33

взятии - 33

тут - 3, 3 v., 4, 7, 11 v., 15, 15 v., 16, 17, 17 v., 18, 18 v.


У

уверх - 1 v., 3, 3 v., 4, 5, 9, 15 v., 17, 17 v., 18

повести - 17, 17 v., 18

удолж - 1 v., 3, 3 v., 4 v., 8, 8 v., 9, 15 v., 16 v., 17, 18

забиранье - 16 v.

острова - 18

удолжиню - 2 v., 4

узяти - гл.взяти

указовати / указывати - 7 v., 10 v., 11 v.

копец - 10 v., 11 v.

лист - 7 v.

украдати - 37

грошы - 37

улье (-я) - 23, 26, 26 v., 28, 28 v., 29, 30, 30 v., 31, 31 v., 32, 32 v., 33 v., 34, 36

выдирати - 23, 24, 30 v., 31 v., 32 v., 33 v., 34, 36

пчол - 23, 26, 26 v., 28, 28 v., 29, 30, 30 v., 31, 31 v., 32, 32 v., 33 v., 34, 36

сжигати - 26, 26 v., 28, 28 v., 29, 30, 31

умети - 16 v.

поведити - 16 v.

умова - 7

умысл - 6

одностайный - 6

униз - 1, 4 v., 5, 8 v., 17 v., 18

упадати - 4 v., 5, 17, 18

у реку - 4 v., 5, 17, 18

урадник - гл.врадник

устье - 4 v., 18

реки - 18

усыпати - 6

утекати - гл.втекати

утиск - 20

оповедати - 20

утопити - 21

человеков - 21

уходити - 4 v., 17 v.

через границы - 17 v.

учынити / учинити - 6, 6 v., 21 v., 33 v.

знак границ - 6

копец - 6 v.

постановенье - 6 v.

початок границ - 6

шкоды - 33 v.

ухо (уши) - 34

обрезати - 34

уширки / вширки - 1, 1 v., 2, 2 v., 3, 3 v., 4, 4 v., 8, 8 v., 9, 11 v., 12, 13, 13 v., 15, 15 v., 17


Х

хлеб - 4 v., 17 v.

ести - 4 v., 17 v.

ходити / хоживати - 10 v., 11

там - 10 v.

хожля - 36 v.

хоромы - 2 v., 15, 26 v.

розметати - 26 v.

стояти - 15

хоружич - 20, 21

хотети / хотечи - 7, 7 v., 14 v., 20 v., 21, 21 v., 22

выдавати - 21, 21 v.

давати - 22

присегати - 14 v.

чынити - 20 v.


Ц

цына / цен - 25


Ч

час - 7, 10 v., 11, 12 v., 14 v., 21, 21 v., 22, 23, 24, 24 v., 26 v., 29 v., 31 v., 33 v.

который - 29 v.

мети - 7

сей - 21

той / того / тот - 10 v., 11, 12 v., 14 v., 21, 21 v., 23, 24, 24 v., 26 v., 29 v., 31 v., 33 v.

часть - 2 v., 7 v., 8, 15 v.

земли - 7 v.

отнели - 7 v., 8

четвертая - 15 v.

чверть / четверть / четвертая часть - 2 v., 15, 15 v.

чегнути - 31 v.

озеро - 31 v.

челедь (-и) - 21, 21 v., 22, 31

имя - 21 v.

невольная - 21 v.

сколоти - 31

ыншея - 22

чепец (-ов) - 33

взяти - 33

через - 12, 14, 15 v., 17

речку - 17

чоловек (-а, -ов) - 2 v., 3 v., 4, 8 v., 9 v., 10, 10 v., 11, 11 v., 12, 13, 13 v., 15, 16 v., 17 v., 18 v., 20, 20 v., 21, 21 v., 22, 23, 23 v., 26, 26 v., 32 v., 33, 33 v., 34, 34 v., 35, 35 v., 36 v., 37

браславский - 2 v., 15

взяти - 21

власный / властный - 20, 20 v., 21, 21 v., 22

выгнаны / выгоняти - 3 v., 8 v., 9 v., 12, 16 v.

выдавати - 21

двор - 35

дрисветский - 10, 13 v.

другой - 12, 37

забивати - 23 v., 32 v., 33 v., 35 v.

забраны / забирати - 3 v., 11 v., 12 v., 16 v., 20

заморити - 20

зарубити - 13

зашол - 22

зграбити - 23 v.

имя - 20, 20 v., 21, 21 v., 22, 23 v., 33 v., 34, 35, 35 v., 36 v.

княжый / князя - 33 v., 34, 34 v., 35 v.

кунтора - 23

лотвин - 23

мужов - 33 v., 36 v.

немецкий - 8 v.

несколько сот - 18 v.

обесити - 20

освейский - 4, 17 v.

пана - 37

побити до смерти - 33 v., 36 v.

повесити - 21 v.

поймати - 36 v.

привести - 36 v.

прихожий - 12 v.

ракантисский - 11

сколоти - 37

утекати - 21 v.

утопити - 21

чынити / чинити - 4 v., 6 v., 7 v., 17 v., 20 v.

границу - 4 v., 17 v.

к воли и росказанью - 6 v.

розмову - 6 v.

справедливость - 20 v.


Ш

шапка (-у) - 23

отняти - 23

широкость - 1, 7 v.

розмераючы - 7 v.

шкода (-ы) - 7 v., 20 v., 21 v., 27 v., 33, 33 v.

мети - 20 v., 27 v.

немалыи - 21 v., 33 v.

от Лифлянт - 20 v.

панству - 7 v.

пописывати - 20 v.

стати - зз

учынити - 21 v., 33 v.

шкодавати - 20 v., 24 v., 26, 26 v., 27, 29 v., 30, 30 v., 31, 31 v., 32, 33

много - 20 v.

шляхта - 6 v., 7 v., 20

боярин - 7 v.

шляхтич - 33 v., 36 v.

забити - 33 v., 36 v.

имя - 33 v., 36 v.

служебник - 33 v., 36 v.

шталт - 3, 15 v.

выбивати - 15 v.

кобылий - 3, 15 v.

шуба (-у) - 23 v., 25

взяти - 23 v., 25

кунья - 25

лисья - 23 v., 25

парпяном крыта - 23 v.

шыриня - 1, 8 v.


Ы

Ыфлянты - гл.Лифлянты


Я

яма - 6 v.

выкопаная - 6 v.

ярина / ярица - 24, 34, 34 v., 35

бочка - 34, 34 v., 35

взяти - 34 v.

всякая / усякая - 34, 35

гречиха - 34

ечмень - 34

коп - 34, 35

овес - 34

пожати - 34

пшеница - 34

сжигати - 35

ярица - гл.ярина

 
Top
[Home] [Library] [Maps] [Collections] [Memoirs] [Genealogy] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX