Вярнуцца: Кніга № 560. Кн. перапісаў 3

Паказальнік імёнаў і асобаў


Дадана: 24-06-2011,
Крыніца: Менск 2010.У паказальніку адзначаныя імёны, якія сустракаюцца ў тэксце крыніцы менавіта ў той час, калі Кніга № 560 была часткаю дзейнага архіва Канцылярыі ВКЛ - а гэта значыць на працягу XVI-XVII ст. Адсылкі да імёнаў, якія знаходзяцца ў тэксце Кнігі № 560, робяцца ў паказальніку на нумары аркушаў.

Непасрэдна ў Кнізе № 560 Метрыкі ВКЛ фігуруе 415 персаналія першай паловы XVI ст., г. з. людзі, названыя па імені ці пасадзе. У тэксце фігуруе 9 зборных паняццяў (асвейскія людзі, браслаўскія людзі, дрысвяцкія людзі, латыгола, немцы, пасланнікі гаспадарскія, пасланнікі лівонскія, Сапежыны людзі, смолвенскія баяры), але, зыходзячы з кантэкста, гэтыя паняцці заўжды канкрэтныя і часта персаналізаваныя. З больш ранняга перыяду (XV ст.) рэгулярна прыгадваюцца Вітаўт і Радзівіл Осцікавіч, а таксама магістр Бернд фон дер Борх. Асобныя ўладныя роды апроч канкрэтных персаналіяў прадстаўленыя ўсёй фаміліяй (Масальскія, Корсакі). Дзеля прызначэння даты прыгадваецца імя св. Антонія. Апроч таго, у паказальніку фігуруюць 5 перасаналій, звязаных з працэсамі зверкі і ўпарадкавання Метрыкі ВКЛ у XVII-XVIII ст.

З XVI ст. прадстаўлены вельмі розныя па статусу людзі: паны Рады Вялікага Княства Літоўскага (Рады-Паноў) і радавітыя князі, саноўнікі ды службовыя асобы ВКЛ і Лівоніі, шляхта, святары, сяляне, чэлядзь нявольная. Вылучаюцца наступныя асноўныя катэгорыі прыгаданых асобаў: 1) непасрэдныя ўдзельнікі дэмаркацый з боку ВКЛ, пасланцы Караля і Вялікага князя Жыгімонта Старога; 2) саноўнікі і ўдзельнікі дэмаркацыі з боку Лівоніі; 3) жыхары памежжа ВКЛ рознага стану, памочнікі і сведкі дэмаркацыі, у тым ліку мясцовая адміністарцыя; 4) жыхары памежжа з боку Лівоніі; 5) такая вялікая частка прыгаданых, як скаржнікі, што складалі свае крыўды, панесеныя з боку лівонскіх памежных жыхароў, а найперш ордэнскай адміністрацыі Дынабурга.

Усе імёны пададзены ў назоўным склоне, размешчаны ў алфавітным парадку і вылучаны тоўстым шрыфтам. Кожная асоба ў паказальніку адзначаецца як пад асабовым імем, так і пад прозвішчам ці імем-мянушкай (варыянт - указанне на рамяство, занятак ці этнічна-тэрытарыяльнае паходжанне); калі прозвішча ці імя-мянушка адсутнічаюць - пад імем па бацьку, якія з цягам часу пераўтвараліся ў прозвішчы. Калі асоба мела падвойнае прозвішча, то яна адзначаецца як пад першым, так і пад другім прозвішчамі.

Асноўная згадка кожнай персаналіі даецца на сучаснай беларускай мове. Гэтак робіцца дзеля таго, каб выпрацаваць адпаведныя беларускія ўзоры ўжывання даўніх імёнаў для сучаснай літаратуры - навуковай, папулярнай, краязнаўчай. Задача стварэння сучаснай формы імёнаў прымушае ў кожным канкрэтным выпадку вырашаць праблемы аднясення антрапоніма да прозвішча, імя па бацьку, прозвішча-мянушкі, мянушкі. Калі сучасная і гістарычная форма напісання імёнаў супадаюць, то такое імя даецца толькі адзін раз.

Практыка стварэння формаў сучасных імёнаў ужо замацоўваецца ў беларускай метрыстыцы - менавіта такім чынам рыхтуе Імянныя паказальнікі Валеры Мянжынскі [1]. Ва ўкраінскіх выданнях Метрыкі ВКЛ таксама выкарыстоўваецца прынцып перадачы асноўнай згадкі імя паводле прынцыпаў нацыянальнай антрапаніміі [2]. Але пры перакладзе на сучасную мову імёны не павінны губляць ідэнтычнасці і падпадаць пад празмерную мадэрнізацыю. Так, Григор не будзе перадавацца ў нашым паказальніку як Рыгор; захоўваецца форма Грыгор.

Асноўная згадка пачынаецца з прозвішча (ці імя па бацьку ў выпадку адсутнасці прозвішча), далей ідзе імя, імя па бацьку (калі згадка пачынаецца з прозвішча), мянушка. Пасля сучаснай беларускай формы імя ў асноўнай згадцы пасля двукроп'я падаюцца формы напісання імя ў крыніцы ва ўсіх арфаграфічных варыянтах, якія падзяляюцца нахіленай рыскай /. Першай ставіцца форма, якая найбольш часта ўжывалася. Калі форма імя ў назоўным склоне выклікае сумневы, то ў асноўнай згадцы ў двукоссі прыводзіцца цытата з крыніцы. Парадак размяшчэння элемента поўнага імя таксама падаецца паводле крыніцы - найчасцей пачынаючы з асабовага імя, далей ідуць іншыя элементы поўнага імя. Складовыя часткі імёнаў і іхныя формы, якія ўдалося аднавіць паводле іншых крыніцаў, бяруцца ў прамыя дужкі. Далей у паказальніку імя асобы падаецца ва ўсіх варыянтах, пачынаючы з розных элементаў поўнага імя, і робяцца адсылкі да асноўнай згадкі. У выпадку яўна геаграфічнага складніка наймення чалавека (да прыкладу, Міхна Біржавіч, Бейціс Латыголін, Ян Ліцвін), у паказальніку падаюцца абедзве пошукавыя пазіцыі - паводле імені і паводле мянушкі. Такім чынам, выхад на асноўную згадку ажыццяўляецца ў любым выпадку. Але курсівам удакладняецца менавіта верагоднасць выканання этнічна-рэгіянальным вызначэннем функцыі імя-мянушкі:

Бейтис Лотыголин - гл. Бейціс Латыголін

Бейціс Латыголін (латгал , магчыма, імя-мянушка) :Бейтис Лотыголин, жыхар памежжа

лотыголин Бейтис - гл. Бейціс Латыголін

У выпадках, калі вядома агульнапрынятае пазнейшае родавае прозвішча, то яно падаецца як асноўная пазіцыя, бо менавіта на такую форму арыентуюцца даследчыкі ў пошуках патрэбнай інфармацыі. Трэба таксама ўлічваць, што нямецкія і латышскія імёны жыхароў Лівоніі падаюцца ў Кнізе № 560 Метрыкі ВКЛ у фанетычнай (славянізаванай) інтэрпрэтацыі яе стваральнікаў; часам імёны лівонскіх службоўцаў падаюцца паводле лацінізаваных варыянтаў, калі тыя вядомыя паводле лацінскіх дакументаў. Для службоўцаў ордэна і лівонскіх біскупаў іх арыгінальныя імёны магчыма ўдакладніць паводле даведнікаў. У паказальніку ўсе формы імёнаў такіх асобаў прыводзяцца як паводле Кнігі № 560, так і ў іх аўтэнтычным напісанні. Часціца фон, якая пазначае прыналежнасць да рыцарскага стану, у беларускай форме напісання ставіцца на канцы:

Аскаремберк Ремандус - гл. Шарэнберг Рэмерт фон

Ремандус Аскаремберк - гл. Шарэнберг Рэмерт фон

Шарэнберг Рэмерт фон /vonScharenbergRemmert: Ремандус Аскаремберк, комтур Рэвельскі (1534-1550: Militzer, s. 117), лівонскі камісар у час дэлімітацыі 1541 г.

У выпадках, калі форма імя ў назоўным склоне можа выклікаць пытанне, то прыводзіцца кароткая цытата з крыніцы, дзе гэтае імя фігуруе. Цытата падаецца пасля формы імя па-старабеларуску і заключаецца ў круглыя дужкі і двукоссі. Імёны па-беларуску і па-старабеларуску таксама падаюцца ў двукоссях. Пры рэканструкцыі беларускай формы імя пасля яго ставіцца знак пытання:

"Мажук" (?): "Мозюк" ("на князя Юръевого чоловека дворъ наехавъшы на ймя Мозюковъ")

Калі элементы поўнага імя (імя, імя па бацьку ці прозвішча) розных асобаў супадаюць, то такія імёны маркіруюцца рымскімі лічбамі па парадку ліку. У Паказальніку такія імёны размяшчаюцца паводле парадку знаходжання на аркушах крыніцы:

Аляксандравіч Піліп(І): ПилипАлександрович, мешч. брасл., скаржнік - 29

Аляксандравіч Піліп(ІІ): ПилипАлександрович, мешч. брасл., пацярпелы - 31

Ствараючы канструкцыю Паказальніка імёнаў не ўхіліцца ад праблемы суаднясення найменняў на -ович / -евич, -ич да прозвішчаў ці да імёнаў па бацьку. Прынцып простай літаральнай перадачы супярэчыць законам сучаснай беларускай мовы. Праблема ўзнікае тады, калі неабходна паставіць націск у залежнасці ад таго - прозвішча гэта, ці імя па бацьку. Прозвішча, як сямейнае спадчыннае найменне, дадавалася да імя чалавека. У першай палове XVI ст. прозвішчы ў Вялікім Княстве Літоўскім не былі такой рэдкай з'явай. Актавыя і метрыкарныя матэрыялы ВКЛ сведчаць, што апроч княскіх і вяльможных (панскіх) фамілій прозвішчамі валодалі баяры-шляхта, а таксама мяшчане. Часта чалавек вызначаўся паводле імені свайго бацькі, адсюль і пашырэнне найменняў на -ич(-ович). Суфікс -ич утвораны з даўняга tjь, які меў памяншальнае значэнне. Гэты старажытны суфікс выступае і ва ўскладненай форме -ович / -евич. Найменні на -ич аб'ядноўваюць у сабе не толькі значэнні прыналежнасці, але і ўзроставай памяншальнасці. За формамі на -ович / -евич, -ич замацавалася толькі значэнне імя па бацьку, і ўтварыліся яны як ад імёнаў, так і ад імёнаў-мянушак. Можна пагадзіцца з прынятым у беларускай лінгвістыцы поглядам, што кампаненты наймення на -ович / -евич, -ич у XIV-XVII cт. не з'яўляліся прозвішчамі ў нашым сучасным разуменні, як правіла, яны выступалі ў якасці імён па бацьку [3]. Таму яны павінны перадавацца сродкамі сучаснай беларускай літаратурнай мовы з націскам на іншых ад канца, апроч перадапошняга, складах [4]. У выпадку, калі мы маем справу з шляхецкім родам, за якім найменне на -ович / -евич, -ич замацавалася як прозвішча, то гэтыя найменні падаюцца паводле правілаў прозвішча.

У тэксце таксама прысутнічаюць славізаваныя формы нямецкіх імёнаў, у якіх падаюцца і імёны па бацьку. Пры адсутнасці прозвішча галоўнай пазіцыяй у такіх выпадках будзе імя:

Бридолгович Каспор - гл.Каспар Брыдоўгавіч

Каспар Брыдоўгавіч: Каспор Бридолгович / Яспор / Яспор Бридолгович, немец Лівоніі, уладальнік селішчаў над воз. Солат

Даволі складана выглядалі ў XVI ст. поўныя жаночыя імёны. Спачатку падавалася прозвішча мужа, далей - вытворнае ад яго імя, а таксама часам вытворнае ад iмя па бацьку мужа, далей - дзявочае прозвішча ці прозвішча першага мужа, толькі потым называлася ўжо ўласнае імя і імя па бацьку. Натуральна, усе гэтыя элементы такой вялікай імянной канструкцыі вытрымліваліся не заўжды. У паказальніку падаюцца ўсе гэтыя імёны, але як асноўнае падаецца прозвішча мужа ці, для незамужніх, родавае прозвішча.

Паказальнік імёнаў мае характар каментарыяў. У асноўнай згадцы пасля формаў сучаснага напісання імя і напісання паводле крыніцы праз працяжнік падаюцца звесткі паводле Кнігі № 560: 1) нацыянальна-дзяржаўная прыналежнасць (калі асоба была жыхаром ВКЛ, то гэта звычайна не адзначаецца; дзяржаўная прыналежнасць жыхароў Лівоніі адзначаецца заўжды); 2) сацыяльны статус асобы (зямянін, баярын, селянін - "жыхар селішча") ці рэгіянальна-функцыянальнае акрэсленне асобаў непрывілеяваных станаў (жыхар памежжа, сведка ў памежнай справе); 3) тытул ці яго адпаведнік у ВКЛ (пан, князь); 4) пасада; 5) інфармацыя пра роднасныя адносіны ці ступені сваяцтва з асобамі, прыгаданымі ў тэксце Кнігі № 560. Праз кропку з коскай падаюцца іншыя кароткія біяграфічныя звесткі (калі гэта магчыма) паводле іншых крыніцаў і даследаванняў (вядома, гэты пункт датычыць вышэйшай часткі шляхецкага і духоўнага саслоўяў ВКЛ і Лівоніі). Калі ў каментарыях прыгадваецца імя чалавека, персаналія якога таксама прысутнічае ў Кнізе № 560, то гэтае імя вылучаецца тоўстым шрыфтам, што азначае - гэтую асобу таксама трэба шукаць у паказальніку. Неабходныя ўдакладненні па датах і крыніцах змяшчаюцца ў круглыя дужкі. Усе гэтыя каментарыі робяцца на беларускай мове, пры неабходнасці падаюцца цытаты з крыніцы, якія бяруцца ў двукоссі.

Каб зрабіць Паказальнік імёнаў больш функцыянальным для шырэйшага кола чытачоў, а таксама "састыкаваць" паказальнік Кнігі № 560 з паказальнікамі іншых выдадзеных кніг Метрыкі ВКЛ, дзе напісанне імёнаў "мадэрнізуецца": перадача імёнаў паводле крыніцы робіцца сучасным кірылічным шрыфтам ("грамадзянскім"); імёны пішуццца без вылучэння курсівам вынасных літараў і заключэння ў дужкі скарочаных; літары "ъ" і "ь" выкарыстоўваюцца паводле сучасных правілаў правапісу; дыграф "кг" замяняецца літарай "г". Такім чынам, літары з тэксту крыніцы перадаюцца ў паказальніку праз літары сучаснага шрыфту:

ε як е

ω як о

ү як у

ѳ як ф

ӕ як я

ѧ як я

У заканчэнні ўступа да Паказальніка імёнаў і асобаў застаецца толькі канкрэтызаваць значэнне некаторых тэрмінаў, што выкарыстоўваюцца ў каментарыях:

- выгнанец - гэтае азначэнне тычыцца памежных жыхароў ВКЛ, якія былі выгнаныя лівонцамі са сваёй зямлі;

- уцякач - таксама жыхар памежжа ВКЛ, які ўцёк у Лівонію;

- пасяленец - чалавек, паселены лівонскім саноўнікам ці землеўладальнікам на зямлі, з якой папярэдне былі сагнаныя яе карыстальнікі - жыхары ВКЛ; часта такімі пасяленцамі станавіліся былыя ўцекачы;

- пацярпелы - жыхар ВКЛ, які асабіста і гаспадарка якога панеслі страты ад наезду лівонцаў;

- скаржнік - жыхар ВКЛ, які склаў афіцыйную скаргу памежным камісарам ВКЛ на страты, панесеныя ад дзеянняў лівонцаў; найчасцей скаржнікі былі пацярпелымі самі, але не ўсе пацярпелыя, як вынікае са зместу Кнігі № 560, складалі такія афіцыйныя скаргі cамастойна, часам такія скаргі падавалі іхныя феадальныя сеньёры;

- спраўца - асоба, якая абвінавачвалася скаржнікамі ў нанясенні асабістых фізічных і матэрыяльных стратаў.

А

1. Абабейскі Дарошка: ДорошкоОбабейский, жыхар Брасл. вол., скаржнік - 32

2. Абабейскі Костка: КосткоОбабейский, жыхар Брасл. вол., скаржнік - 32 v.

3. Абейбейскі Грыгор: Грыгор Абейбейский, жыхар Брасл. пав., сведка ў памежнай справе 1542 г. - 16

4. Аборск: Оборск, "з Літвы прыхожы", чал. Івалтавай Немкіні, пасяленец - 12

5. Абрам: Абрам/ Аврам, жыхар памежжа ВКЛ, чал. брасл. - 2 v., 15

Аврам/ Абрам - гл.Абрам

6. Аглінішціш Грэйцель: Кгрейтель Акглинишциш / Кгрейтель Акглинишка, жыхар Брасл. вол., скаржнік - 27 v.

7. Адам Наруцевіч: Адам Нарутевич, жыхар Лівоніі, "чал. нямецкі" - 8 v.

Адам Нарушэвіч - гл.Нарушэвіч Адам Тадэвуш Станіслаў

Адам Пымперевич - гл.Пымперавіч Адам

Акглинишка/ АкглинишцишКгрейтель - гл.Аглінішціш Грэйцель

Акглинишциш/ Акглинишка Кгрейтель - гл.Аглінішціш Грэйцель

Александрович Парфен - гл.Аляксандравіч Парфен

Александрович Пилип - гл.Аляксандравіч Піліп

Алекшей Васневич - гл.Васневіч Алякшэй

8. Алесь, жыхар памежжа ВКЛ, чал. Моркуртавічаў, выгнанец - 10

9. Альшáнікавіч Якім: Яким Альшаникович, падданы баяр смолвенскіх, скаржнік - 22 v.

Альхим Коза - гл.Каза Альхім

Алхим Прокопович - гл.Пракопавіч Альхім

Альхимович Василей - гл.Альхімавіч Васілей

Альхимович Семен - гл.Альхімавіч Сямён

Альхимович Ходор - гл.Альхімавіч Ходар

10. Альхімавіч Васілей: Василей Альхимович, мешч. брасл., скаржнік - 28 v.

11. Альхімавіч Сямён: Семен Альхимович, мешч. брасл., скаржнік - 29

12. Альхімавіч Ходар: Ходор Альхимович, мешч. брасл., скаржнік - 29

13. Алюта: жыхарка Друйск. вол., дачка Пецькі (ІІ) і Дароты, пацярпелая - 35 v.

Аляксандр Сапега - гл.Сапега Аляксандр Міхал

14. Аляксáндравіч Парфен: Парфен Александрович, мешч. брасл., скаржнік - 28 v.

15. Аляксáндравіч Піліп: Пилип Александрович, мешч. брасл., скаржнік, пацярпелы - 29, 31

Амуг Сасен Ян - гл.[Мюнхгаўзен]ЁганесIVфон

Андреевич Гаврило /АндрыяновичГаврило - гл.Андрыянавіч Гаўрыла

Андрей - гл.Андрэй

Андрей / ОндрусМатеевич - гл.Мацеевіч Андрэй

АндрейБоровик - гл.Баравік Андрэй

Андрейко Лавринович - гл.Лаўрынавіч Андрэйка

АндрейМатеевич - гл.Мацеевіч Андрусь

Андрей Миштин - гл.Мішцін Андрэй

Андрей Хоминич - гл.Хамініч Андрэй

16. Андру́шавіч Станіслаў: Станислав Андрушевич, б. пут. дрысв., сведка ў памежнай справе 1542 г. - 11

Андрушевич Станислав - гл.Андру́шавіч Станіслаў

17. Андрыянавіч Гаўрыла: Гаврило Андрыянович /Гаврила Андреевич, жыхар Брасл. пав. (вол.), сведка ў памежнай справе 1542 г. - 16, 32 v.

АндрыяновичГаврило /Андреевич Гаврило - гл.Андрыянавіч Гаўрыла

18. Андрэй: Андрей, жыхар Дрысв. пав., чал. Міштартавіча Войтка, пацярпелы - 23 v.

Анисимов Коза - гл.Анісімаў Коза

Анисимов Микита - гл.Анісімаў Мікіта

19. Анікей: Оникей, жыхар Дрысв. пав., чал. Радзівілаў, сын Пецькі (І), пацярпелы - 12

20. Анісімаў Каза:Коза Анисимов, жыхар Асв. вол., сведка ў памежнай справе 1542 г. - 18 v.

21. Анісімаў Мікіта:Микита Анисимов, жыхар Асв. вол., сведка ў памежнай справе 1542 г. - 18 v.

Анкип Янутевич - гл.Януцевіч Анкіп

22. Антонавіч Афанасі:Афанасий Антонович, б. друйск., скаржнік - 26 v.

23. Антонавіч Мікіта:Микита Антонович, б. дрысв., скаржнік - 26 v.

24. Антонавіч Мікула:Микула Антонович, жыхар Брасл. пав., скаржнік - 25

25. Антонавіч Хрол: ХролАнтонович, жыхар Брасл. пав., скаржнік - 25 v.

26. Антоні, святы:светой Антоний, святы, у дзень памяці якога (20 студзеня) быў прызначаны пачатак дэлімітацыі 1542 г. - 6, 7

АнтоновичАфанасий - гл.Антонавіч Афанасі

Антонович Микита - гл.Антонавіч Мікіта

Антонович Микула - гл.Антонавіч Мікула

Антонович Хрол - гл.Антонавіч Хрол

Апулен Генрых - гл.Тулен Гайнрых фон

Артем / Ертем Дашкович- гл.Дашкавіч Арцём

Асвейскі ўраднік - гл.Сцяпанавіч Сямён

27. асвейскія людзі: жыхары Асв. вол. Пол. ваяводства- 4, 4 v.

Аскаремберк Ремандус - гл.Шарэнберг Рэмерт фон

28. Астротавіч Даніла: ДанилоОстротович, мешч. брасл., пацярпелы - 31

Атиль Бридолкг - гл.Брыдоўг Аціль

29. Атрахім: Отрохим, жыхар Друйск. вол., чал. кн. Масальскага Юр'я Цімафеевіча, пацярпелы - 33

30. Атроневіч Апанас: Опанас Отроневич, жыхар Брасл. вол., скаржнік - 27 v.

Афанасий Антонович - гл.Антонавіч Афанасі

АхромейЗанькович - гл.Занькавіч Ахрамей

Б

31. Багдан: Богдан, жыхар Друйск. вол., пацярпелы - 36

32. Багданавічы: Богдановичы, б-ры, "панове смольвенскія", уладанні якіх размяшчаліся пры мяжы з Лівоніяй каля воз. Курчум - 7 v., 9, 9 v., 10, 11, 11 v.

33. Балтрамей[Барталамей]/ Болтромей, жыхар Дрысв. пав., чал. Міштартавіча Войтка, пацярпелы - 23 v.

34. Барбара: жыхарка Друйск. вол., падданая кн. Масальскага Юр'я Цімафеевіча, пацярпелая - 35 v.

35. Баравік Андрэй (І):Андрей Боровик, жыхар Друйск. вол., скражнік - 26

36. Баравік Андрэй (ІІ):Андрей Боровик, мешч. брасл., скражнік - 31 v.

37. Баравік Павел: Павел Боровик, мешч. брасл., сын Васіля (ІІ), пацярпелы - 31

38. Баровіч Павел:Павел Барович, жыхар Брасл. пав., сведка ў памежнай справе 1542 г. - 16

39. Барташ: Бартош, жыхар Лівоніі, чал. Брука, пасяленец - 12 v.

Бартош - гл.Барташ

Бартош Кгикович - гл.Гікавіч Барташ

40. Барысавіч Мацей:Матей Борисович, жыхар Дрысв. пав., скаржнік - 24 v.

41. Баярынавіч Сава: Сава Бояринович ( магчыма, імя-мянушка паводле сацыяльнага стану), б. пут. дрысв., сведка ў памежнай справе 1542 г. - 14 v.

42. Бейнаравіч Пашка:Пашко Бейнарович / Пашко Бенарович, б. пут. Дрысв. пав., сведка ў памежнай справе 1542 г., скаржнік - 14 v., 24

Бейнарм Добейшевич - гл.Дабейшавіч Бейнарм

43. Бéйнаравіч Роткус:Роткус Бейнарович, жыхар Смолв. пав., чал. пані Борткавай, сведка ў памежнай справе 1542 г. - 10 v.

Бейнарович Пашко - гл.Бейнаравіч Пашка

Бейтис лотыголин - гл.Бейціс Латыголін

Бейтишк Ян - гл.Бейцішк Ян

44. Бейціс Латыголін (латгал, магчыма, імя-мянушка) :Бейтис лотыголин, жыхар Лівоніі, чал. Брыдоўга, пасяленец - 9 v.

45. Бейцішк Ян:Ян Бейтишк, жыхар Лівоніі, чал. Брыдоўга, пасяленец - 9 v.

Бенарович Пашко - гл.Бейнаравіч Пашка

Бересневич Занько - гл.Бярэсневіч Занька

Бернат - гл.Бярнат

Бернат Вичунос - гл.Вічунас Бярнат

Берт Метович - гл.Метавіч Берт

46. Бе́рташавіч Юшка: Юшка Бертошевич, "літва", пасяленец - 8

Бертис - гл.Берціс

Бертюль лотвин - гл.Берцюль Лотвін

47. Берціс:Бертис, немец Лівоніі, чал. Плятэра Гайнрыха, спраўца - 37

48. Берцюль Лотвін (латыш, магчыма,імя-мянушка паводле этнічнага паходжання): Бертюль лотвин, жыхар Лівоніі, чал. Брука, пасяленец - 12 v.

Бизденевич Юръя - гл.Бíздзеневіч Юр'я

Биржович Михно - гл.МіхнаБіржавіч

Битиник Юркгель - гл.Юргель Біцінік

49. Біздзéневіч Юр'я:Юръя Бизденевич, жыхар памежжа ВКЛ, чал. Моркуртавічаў, выгнанец - 10

50. Біцінік Юргель ( магчыма, імя-мянушка, якое паходзіць ад вызначэння занятку:bitininkas- 'пчаляр', літ.) :Юркгель Битиник, жыхар Майшаг. пав., чэл. няв. Мацеевіча Грыгора, уцякач у Лівонію - 21 v.

51. Бліс: Блис, жыхар Лівоніі, латгал («лотыголин»), спраўца - 37

Богдан - гл.Багдан

Богдан Чижевич - гл.Чыжэвіч Багдан

Богдан Нарушевич - гл.На́рушавіч Багдан

Богдановичы - гл.Багданавічы

52. Бокаршт Ян: Ян Бокоршт / Ян Бокорыщ, лівонскі камісар падчас дэлімітацыяў 1541 г. і 1542 г. - 6, 7

Бокоршт Ян - гл.Бокаршт Ян

Бокорыщ Ян - гл.Бокаршт Ян

Болтромей - гл.Балтрамей

Болть - гл.Больць

53. Больць: Болть, жыхар памежжа ВКЛ, брат Нарута, Дабрагоста, Шымкі, пацярпелы - 12

Борисович Матей - гл.Барысавіч Мацей

БоровикАндрей - гл.Баравік Андрэй

Боровик Павел - гл.Баравік Павел

54. Бортка: жыхар Друйск. вол., чал. кн. Масальскага Юр'я Цімафеевіча, пацярпелы - 34, 35 v.

55. Борткавая на Курчмах:Бортковоя на Курчмах, пані, уладальніца зямлі ў Смолв. пав. - 10 v.

56. Борткавіч Павел: Павел Борткович, жыхар Дрысв. пав., скаржнік - 23

57. Бортнік Грыдзька: Гридко Бортник ( магчыма, імя-мянушка, якое паходзіць ад вызначэння занятку), жыхар Друйск. вол., пацярпелы - 35 v.

58. Борх, Бернд фон дер /Borch,Berndvonder: Мистр Лифлянтский / пан Мистр Лифлянтский, 38-ы Магістр Нямецкага ордэна ў Лівоніі (І.1472-1483: Arbusow, S. 321; Militzer, s. 109), падчас кіравання якога ў 1473 г. адбылася дэмаркацыя мяжы з ВКЛ ("Радзівілава граніца") - 2

Бояринович Сава - гл.Баярынавіч Сава

59. Браслаўскі пушкар - 16 v.

60. Браслаўскія людзі: жыхары Брасл. пав. - 2 v., 3 v.

61. Бридовг / Бридолг / Брыдолг - гл.Брыдоўг

62. Бридолг / Брыдолг / Бридовг - гл.Брыдоўг

63. Бридолг Атиль - гл.Брыдоўг Аціль

64. Бридолгович Каспор - гл.Каспар Брыдоўгавіч

65. Бругеней, Герман фон (Газенкамп) /Brüggenei,Hermannvon(Hasenkamp): Герман де Бруклен, иначей Газенкап / Мистр Лифлянтский / пан Мистр Лифлянтский / пан Лифлянтский, пан Мистр, 41-і Магістр Нямецкага ордэна ў Лівоніі (пасля 18.ІІ.1535 - V 4.ІІ.1549; Arbusow, S. 321; Militzer, s. 109) - 1, 6, 7, 7 v., 20

66. Бруген, Філіп фон:Филип де Бруген, лівонскі камісар падчас дэлімітацыі 1541 г. - 6

67. Брук:немец Брюк, немец Лівоніі, уладальнік зямлі на памежжы - 12 v.

Бруген Филип де - гл.Бруген, Філіп фон

Бруклен Герман де - гл.Бруген, Герман фон (Газэнкамп)

Брюк немец - гл.Брук

68. Брыдоўг:Брыдолг / Бридолг / Бридовг / Бридовг немец, немец Лівоніі, бацька Каспара Брыдоўгавіча, спраўца - 8, 9, 9 v., 10, 10 v., 11 v., 20

69. Брыдоўг Аціль: Бридолкг Атиль, немец Лівоніі, спраўца - 23

70. Будзілавіч Васіль:Василь Будилович, мешч. брасл., пацярпелы - 30

Будилович Василь - гл.Будзілавіч Васіль

71. Бурцавіч Дзямід: Демид Бурцович, мешч. брасл., брат Бурцавіча Занькі, пацярпелы, скаржнік - 30 v., 31 v.

72. Бурцавіч Занька: Занько Бурцович, мешч. брасл., брат Бурцавіча Дзяміда, пацярпелы, скаржнік - 30 v., 32

Бурцович Демид - гл.Бурцавіч Дзямід

Бурцович Занько - гл.Бурцавіч Занька

73. Буткунас: Буткунос, «літва», уцякач, пасяленец Каспара Брыдоўгавіча - 8 v.

74. Бýцевіч Томас:Томас Бутевич, жыхар Дрысв. пав., скаржнік - 24 v.

Бутевич Томас - гл.Буцевіч Томас

75. Бярнат: Бернат, чал. Брука, пасяленец - 12 v.

76. Бярэсневіч Занька:Занько Бересневич, жыхар Брасл. пав. (вол.), сведка ў памежнай справе 1542 г., скаржнік - 16, 32 v.

В

77. Вазíлавіч Цімафей: Тимофей Возилович, падданы б-р смолвенскіх, скаржнік - 22 v.

Василей Альхимович - гл.Альхімавіч Васілей

Василийский державца - гл.Радзівіл Ян Мікалаевіч

Василь Будилович - гл.Будзілавіч Васіль

Василь Кулак - гл.Кулак Васіль

Василь Лунь - гл.Лунь Васіль

Василь Луневич - гл.Луневіч Васіль

Василь Люнь - гл.Лунь Васіль

Василь Пилипович - гл.Піліпавіч Васіль

Василь Тимофеевич - гл.Цімафеевіч Васіль

78. Васіль (І): Василь, жыхар Дрысв. вол., сын Пецькі, пацярпелы - 12

79. Васіль(ІІ): Василь, мешч. брасл., бацька Баравіка Паўла, пацярпелы - 31

Васневич Алекшей - гл.Васневіч Алякшэй

80. Вáсневіч Алякшэй (Аляксей): Алекшей Васневич, жыхар Брасл. вол., скаржнік - 33

Вась Петрович - гл.Пятровіч Вась

Васько Кузнец - гл.Кузнец Васька

Васько Прудник - гл.Пруднік Васька

Веленский кунтор - гл.Рэке Ёган фон дэр

Величкович Матей - гл.Вялічкавіч Мацей

Венцлав з Вербича - гл.Вярбіцкі Венцлаў

Вергел Ян / Веркел - гл.Веркель Ян

81. Веркель Ян: Ян Веркель / Ян Вергел / Веркель, немец Лівоніі, лівонскі камісар падчас дэлімітацыі 1542 г., спраўца - 6 v., 7, 21, 21 v., 22 v., 23 v., 36 v.

Виленский бискуп - гл.Гальшанскі Павел

Виленский пробощ и плебан - гл.ДаманоўскіЯн

Вилим кунтор Невгинский - гл.Вілім

Вилим лотвин - гл.Вілім Лотвін

Винькель / Винькель Ганусович / Винькель Ганусович Индых / Винькель Индрых Ганусович / Индрих немец / Индрых немец / Индрих Ланусович / Ганусович - гл.Вінькель Індрых (Генрых) Ганусавіч

Винькель Ганусович / Винькель Ганусович Индых / Винькель Индрых Ганусович / Винькель / Индрих немец / Индрых немец / Индрих Ланусович / Ганусович - гл.Вінькель Індрых (Генрых) Ганусавіч

Винькель Ганусович Индых / Винькель Индрых Ганусович / Винькель Ганусович / Винькель / Индрих немец / Индрых немец / Индрих Ланусович / Ганусович - гл.Вінькель Індрых (Генрых) Ганусавіч

Винькель Индрых Ганусович / Винькель Ганусович Индых / Винькель Ганусович / Винькель / Индрих немец / Индрых немец / Индрих Ланусович / Ганусович - гл.Вінькель Індрых (Генрых) Ганусавіч

Вичунос Бернат - гл.Вічунас Бярнат

Вілім / кунтор Невгинский Вилим - гл.[Фюрстэнберг] Вільгельм фон

82. Вілім Лотвін (латыш, магчыма, імя-мянушка паводле этнічнага паходжання) :Вилим лотвин, жыхар памежжа Лівоніі, чал. Брука, пасяленец - 12 v.

83. Вінькель Індрых (Генрых) Ганусавіч: Винькель Индрых Ганусович / Винькель Ганусович Индых / Винькель Ганусович Индрих / Винькель Ганусович / Винькель / Индрих немец / Индрых немец / Индрих Ланусович / Ганусович, немец Лівоніі, "зям. неўгінскі", спраўца - 32, 32 v., 33, 33 v., 34

84. Вітаўт:Витовт, Вялікі князь Літоўскі (1392-1430); (* 1350 - V 27.Х.1430) - 5 v., 18 v.

85. Вічунас Бярнат: Бернат Вичунос, жыхар Азяросаў, чал. біскупа Вілен. Гальшанскага Паўла, сведка ў памежнай справе 1542 г. - 10 v.

Возилович Тимофей - гл.Вазілавіч Цімафей

86. Войгінтавіч Поця:Потя Войкгинтович, чал. Багданавічаў, выгнанец - 9 v.

Войкут Станькович - гл.Станькавiч Войкут

87. Войскад Мацей: Матей Войскад, жыхар Азяросаў, чалавек біскупа Вілен. Гальшанскага Паўла, сведка ў памежнай справе 1542 г. - 10 v.

Войтек - гл.Войтак

88. Войтак:Войтек, жыхар Дрысв. вол., выгнанец - 12 v.

Войтех - гл.Войцах

Войтех Хрщонович - гл.Хршчонавіч Войцах

89. Войтка:Войтко, жыхар Майшагол пав., чалавек Хршчоновіча Войцаха, уцякач у Лівонію - 20 v.

Войтко Миштортович - гл.Міштартавіч Войтка

Войтко Пацович - гл.Пацавіч Войтка

90. Войцах: Войтех, жыхар Друйск. вол., зям., баярын Сапегі Міхайла Іванавіча, пацярпелы - 36 v.

Волчкавичи / Волчковичи - гл.Воўчкавічы

91. Воўчкавічы:Волчковичи / Волчкавичи, б-ры, "панове смольвенскія", уладанні якіх размяшчаліся ў Майшаг. пав. пры мяжы з Лівоніяй каля воз. Курчум, сведкі ў памежнай справе - 6 v., 7 v., 11, 11 v.

92. Вялічкавіч Мацей:Матей Величкович, жыхар Брасл. вол., скаржнік - 27

93. Вярбіцкі Венцлаў (Вацлаў) / князь Венцлав з Вербича, біскуп Жам. (1534-1555: Błaszczyk, Diecezjażmudzka, s. 76), пан Рады ВКЛ, камісар ВКЛ у дэлімітацыі 1541 г.; гасп. сакратар - 5 v.

Г

Габриял Юшкович - гл.Юшкавіч Габрыял

ГаврилоАндреевич/Гаврило Андрыянович - гл.Андрыянавіч Гаўрыла

Гаврило Андрыянович /ГаврилоАндреевич - гл.Андрыянавіч Гаўрыла

Газенкап - гл.Бруген, Герман фон (Газенкамп)

94. [Гальшанскі]Павел: князь бискуп Виленский / пан Павел, князь, біскуп Віл. (1536-1555: Wolff ,Kniaziowie, s. 103-104; Ochmański, Biskupstwowileńskie, s. 16-17; Насевіч); (* каля 1490 - V 4.IX.1555) - 10 v., 16

Ганна пани - гл. Шукавая Лаўрынава Ганна

Ганна Шуковая - гл.Шукавая Лаўрынава Ганна

Ганусович / Винькель Индрых Ганусович / Винькель Ганусович Индых / Винькель Ганусович / Винькель / Индрих немец / Индрых немец / Индрих Ланусович - гл.Вінькель Індрых (Генрых) Ганусавіч

Ганусович Индрых Винькель / Ганусович Индых Винькель / Винькель Ганусович / Винькель / Индрих немец / Индрых немец / Индрих Ланусович / Ганусович - гл.Вінькель Індрых (Генрых) Ганусавіч

Ганусович Индых Винькель / Ганусович Индрых Винькель / Винькель Ганусович / Винькель / Индрих немец / Индрых немец / Индрих Ланусович/ Ганусович - гл.Вінькель Індрых (Генрых) Ганусавіч

95. Ганька: жыхарка Друйск. вол., падданая Сапегі Міхайла Іванавіча, маці Міцькі - 37

96. Гарамейкавіч Юр'я:Юръя Гаромейкович, жыхар Меміж. пав., сведка ў памежнай справе 1542 г. - 11

Гаромейкович Юръя - гл.Гарамейкавіч Юр'я

Гаспадарскія пасланцы - гл.Пасланцы гаспадарскія(1542 г.)

97. Гедысь: Кгедысь, жыхар Майшаг. пав., уладальнік селішча на памежжы ВКЛ - 8

98. Гейдавіч Мікалай:Миколай Кгейдович, чал. Майшаг. пав., скаржнік - 20

Гейдович Миколай - гл.Гейдавіч Мікалай

99. Гейцель: Кгейтель, чал. Брыдоўга, пасяленец - 10

Гендрых Платар / кунтор Невгинский княз Рудой / кунтор Невгинский Рудый / князь Рудый - гл.Плятэр Гайнрых

100. Генрых: Ендрих, немец Лівоніі, чал. комтура [Фюрстэнберга] Вільгельма - 21 v.

Генрых Апулен - гл.Тулен Гайнрых фон

101. Герка: Кгерка, жыхар Майшаг. пав., выгнанец - 8 v.

Гикович Бартош - гл.Гікавіч Барташ

Гирепеладас Юдка - гл.Гірэпеладас Юдка

Гирдюшевич Миколай - гл.Гірдзюшавіч Мікалай

Гирдюшис Мижович - гл.Міжавіч Гірдзюшыс

102. Гікавіч Барташ: Бартош Кгикович, чал. Брыдоўга, пасяленец - 9 v., 10

103. Гірдзюшавіч Мікалай:Миколай Кгирдюшевич / старец волости Дрысвяцкое, б. пут., старац Дрысв. вол., сведка ў памежнай справе 1542 г. - 11, 14 v.

104. Гірэпеладас Юдка:Юдка Кгирепеладас ( магчыма, імя-мянушка, этымалогія ад літ.girios- лясная,peleda- сава), чал. Брыдоўга, брат Станелiса, пасяленец - 9 v.

Глебовича Ян Юревич - гл.Глябовіч Ян Юр'евіч

105. Глябовіч Ян Юр'евіч: Ян Юревич Глебовича / пан воеводаПолоцкий, (* ? - V 23.IV.1549) ваявода Полац. (1532-1542), маршалак гасп. (1516-1542), пан Рады ВКЛ, камісар ВКЛ падчас дэлімітацыі 1541 г.; ваявода Віцебскі (1528), ваявода Віл. (1542-1549), канцлер ВКЛ (1546) (Wolff, Senatorowieidygnitarze, s. 160; Boniecki, Poczet, s. XLVII; PSB IX, s. 541-542; Urzędnicycentralni, № 215, s. 52, № 555, s. 88, 209; Urzędnicywileńskie, № 1105, s. 193, 654; Спірыдонаў, Полаччына, с. 16) - 4, 5 v., 17, 17 v.

Горевич Мацко / Гродевич Мацко/ Мацко - гл.Гродзевіч Мацка

106. Горневы:Горневы / Орневы, «людзі нямецкія», спраўцы - 23, 24

Господар - гл.Жыгімонт (Стары)

Гошин немец - гл.Гошын Немец

107. Гошын Немец ( магчыма, імя-мянушка паводле этнічнага паходжання): Кгошин немец, немец Лівоніі, "зям." Дынаб. комтура [ Плятэра] Гайнрыха - 13

Григел - гл.Грыгел

Григор - гл.Гр ыгор

Григор Иванович - гл.Іванавіч Грыгор

Григор Матеевич - гл.Мацеевіч Грыгор

Гридко - гл.Грыдзька

Гришко - гл.Грышка

Гришко Шембел - гл.ШэмбельГрышка

Гриц Степанович - гл.Сцяпанавіч Грыц

Гродевич Мацко / Горевич Мацко / Мацко - гл.Гродзевіч Мацка

108. Грóдзевіч Мацка:Мацко Гродевич / Мацко Горевич / Мацко / Мацко Кгродевич, уладальнік "селішча" ў Брасл. вол., скаржнік - 2 v., 15, 25 v.

109. Грыгель:Кгрикгел, «літва», уцякач, асаджаны Каспарам Брыдоўгавічам - 8 v.

Грыгор Абейбейский - гл.Абейбейскі Грыгор

110. Грыгор:Григор, жыхар памежжа Лівоніі, чал. Брука, пасяленец - 12 v.

111. Грыдзька:Гридко, жыхар Дрысв. пав., чал. Радзівілаў, сын Пецькі (І), пацярпелы - 12

Гридко Бортник - гл.Бортнік Грыдзька

112. Грышка: Гришко, шл., служэбнік Масальскага Юр'я Цімафеевіча, пацярпелы - 33 v.

Д

113. Дабéйшавіч Бейнарм:Бейнарм Добейшович, жыхар Майшаг. пав., чалавек Багданавічаў, выгнанец - 9 v.

114. Дабéйшавіч Марцін:Мартин Добейшович, жыхар Майшаг. пав., чалавек Багданавічаў, выгнанец - 9 v.

115. Дабрагост:Добрагост, жыхар памежжа ВКЛ, брат Больця, Нарута, Шымкі, пацярпелы - 12

Давидович Ходор - гл.Давыдавіч Ходар

116. Давыдавіч Ходар: Ходор Давидович, жыхар Друйск. вол., чал. Сапегі Міхайла Іванавіча, пацярпелы - 37

117. Даманоўскі Ян:князь Ян з Доманова, (V Х.1563) сакратар гаспадарскі (1540), пробашч і плябан Віленскі; камісар ВКЛ пад час дэлімітацыі 1541 г.; канонік Вілен. (1529), біскуп Жам. (1555-1563) ( PSB V, s. 298-299; Błaszczyk, Diecezja żmudzka, s. 76; Urzędnicycentralni, № 943, s. 128, 205) - 5 v.

Данило - гл.Даніла

ДанилоОстротович - гл.Астротавіч Даніла

118. Даніла: Данило, б. друйск., скаржнік - 26

119. Дарота: Дорота, жыхарка Друйск. вол., жонка Пецькі (ІІ), маці Алюты, пацярпелая - 35 v.

120. Дарошка: Дорошка, мешч. брасл., пацярпелы - 30 v.

121. Дацус, жыхар Майшаг. пав., выгнанец - 8 v.

122. Дашкавіч Арцём: Артем Дашкович / Ертем, мешч. брасл., пацярпелы - 30 v.

Дашкович Артем - гл.Дашкавіч Арцём

ДашкоЗанькевич - гл.Занькавіч Дашка

Девкгович Ян - гл.Дзеўгавіч Ян

Демид Бурцович - гл.Бурцавіч Дзямід

Денис - гл.Дэніс

Децкович Иван - гл.Дзецкавіч Іван

123. Дзе́ўгавіч Ян:Ян Девкгович, жыхар Раканцішскага пав., сведка ў памежнай справе 1542 г. - 11

124. Дзецкавіч Іван: Иван Децкович ( магчыма, імя-мянушка паводле сацыяльнага статуса - пасады бацькі), жыхар Брасл. вол., брат Максіма, скаржнік - 33

125. Дзідзя-Каліціс Януш:Януш Дидя Калитис, жыхар Дрысв. пав., скаржнік - 24

126. Дзір Сцяпан: СтепанДир, мешч. брасл., пацярпелы - 30 v.

ДирСтепан - гл.Дзір Сцяпан

Добейшович Бейнарм - гл.Дабейшавіч Бейнарм

Добейшович Мартин - гл.Дабейшавіч Марцін

Добрагост - гл.Дабрагост

Дорота - гл.Дарота

Дорошка - гл.Дарошка

Дорошко Костко - гл.Костка Дарошка

ДорошкоОбабейский - гл.Абабейскі Дарошка

Друйскі ўраднік - гл.Качан Васіль

(князи) Друйские / Масальские - гл.Масальскія (Юр'я і Іван Цімафеевічы)

Дрысвяцкай воласці стараста - гл.Гірдзюшавіч Мікалай

127. Дрысвяцкія людзі: дрисветские люди, жыхары Дрысв. вол., 1 v., 2, 13 v.

128. ДутшЛотвін (латыш, магчыма, імя-мянушка): Дутш Лотвин, жыхар Лівоніі, чал. Брыдоўга, пасяленец - 10

Дынабургскі комтур - гл. [ Плятэр] Гайнрых; [Фюрстэнберг] Вільгельм фон

129. Дэніс: Денис, немец Лівоніі, «зям.» комтура [Фюрстэнберга] Вільгельма - 29

Е

Ендрих - гл.Генрых

Епимахович Хрол - гл.Епімахавіч Хрол

130. Епімахавіч Хрол: Хрол Епимахович, жыхар Друйск. вол., скаржнік - 34 v.

Ертем / Артем Дашкович - гл.Дашкавіч Арцём

Ероцкий - гл.Яроцкі

Ерунский староста - гл.Тулен Гайнрых фон

Ё

Ёахім Храптовіч - гл.Храптовіч (Літавор-) Ёахім Ігнацы Язэп

131. Ёсяленас:Иоселенос, «літва», уцякач, асаджаны Каспарам Брыдоўгавічам - 8 v.

Ж

Жак Матейко - гл.Жак Мацейка

132. Жак Мацейка:Матейко Жак, жыхар Майшаг. пав., чал. пані Шукавай Ганны, уцякач у Лівонію - 22

133. Жак Стась: Стась Жак, жыхар Брасл. пав., чал. Сапегі Міхайла Іванавіча, пацярпелы - 37

134. Жапáніс Марцін:Мартин Жепанис, чал. Брыдоўга, пасяленец - 9 v.

135. Жвірблевіч Мацка:Мацко Жвирблевич(магчыма, імя-мянушка ад літ. žvirblis- верабей), жыхар Брасл. вол., скаржнік - 28 v.

Жепанис Мартин - гл.Жэпаніс Марцін

Жигимонт / Жыгимонт - гл.Жыгімонт (Стары)

Жомойтский бискуп - гл.Вярбіцкі Венцлаў

Жомойтское староста - гл.Радзівіл Ян Мікалаевіч

136. Жыгімонт Стары: Жыгимонт / Жигимонт/ господар Егомилость/Его милостьгосподар наш милостивыйКорольЕго милость, (* 1.І.1467 - V 1.IV.1548) Кароль Польскі і Вялікі князь Літоўскі (1506-1548) - 1, 4 v., 5 v., 6, 6 v., 7 v., 8, 10, 17 v., 18 v., 20

З

137. Занька: Занько, жыхар Друйск. вол., чал. Данілы - 26

138. Зáнькавіч Ахрамей: Ахромей Занькович, мешч. брасл., скаржнік - 29 v.

139. Зáнькавіч Хама: Хома Занькович, мешч. брасл., скаржнік - 29 v.

140. Зáнькевіч Дашко: ДашкоЗанькевич, мешч. брасл., скаржнік - 29 v.

Занько - гл.Занька

Занько Бересневич - гл.Бярэсневіч Занька

Занько Бурцович - гл.Бурцавіч Занька

Занькович Ахромей - гл.Занькавіч Ахрамей

Занькович Хома - гл.Занькавіч Хама

И

Иван Децкович - гл.Дзецкавіч Іван

Иван Нагишка - гл.Нагішка Іван

Иванович Григор - гл.Іванавіч Грыгор

Ивашко - гл.Івашка

ИвашкоМосевич - гл.Мосевіч Івашка

Иволтовая немкиня - гл.Івалтавая Немкіня

Индрих немец / Индрых немец / Индрых Ганусович Винькель / Индых Ганусович Винькель / Винькель Ганусович / Винькель / Индрих Ланусович / Ганусович - гл.Вінькель Індрых (Генрых) Ганусавіч

Индрых Ганусович Винькель / Индых Ганусович Винькель / Индрих немец / Индрых немец / Винькель Ганусович / Винькель / Индрих Ланусович / Ганусович - гл.Вінькель Індрых (Генрых) Ганусавіч

Индых Ганусович Винькель / Индрых Ганусович Винькель / Индрих немец / Индрых немец / Винькель Ганусович / Винькель / Индрих Ланусович / Ганусович - гл.Вінькель Індрых (Генрых) Ганусавіч

Индрых немец / Индрих немец / Индрых Ганусович Винькель / Индых Ганусович Винькель / Винькель Ганусович / Винькель / Индрих Ланусович / Ганусович - гл.Вінькель Індрых (Генрых) Ганусавіч

Иоселенос - гл.Ёсяленас

Исакович Левань - гл.Ісакавіч Левань

І

141. Івалтавая Нéмкіня (немка, магчыма, імя-мянушка) : Иволтовая немкиня, лівонка, трымальніца зямлі на памежжы, спраўца - 12

142. ІванІVВасілевіч Грозны (Жахлівы):Московский, Вялікі князь Маскоўскі з 1533, ад 16.І.1547 Цар, (*25.VIII.1530 - V 18.ІІІ.1584), пад час яго ўладарання ў вайну 1534-1537 гг. адбылося далучэнне полацкіх тэрыторый вакол новазбудаванага замка Себеж да Маскоўскай дзяржавы - 5 v.*, 18*, 18 v.*

143. Іванавіч Грыгор:Григор Иванович, мешч. брасл., скаржнік - 29

144. Івашка: Ивашко, жыхар Дрысв. пав., чал. Радзівілаў, сын Петкі (І), пацярпелы - 12

145. Інфлянцкі магістр - гл.Борх, Бернд фон дер; Бругеней, Герман фон (Газенкамп)

146. Ісакавіч Левань:Левань Исакович, б. дрысв., скаржнік - 27

К

147. Каза Альхім:Алхим Коза, б. пут. дрысв., сведка ў памежнай справе 1542 г. - 11

148. Казак Шымон: Шимон Козак ( магчыма, імя-мянушка), жыхар Майшагол. пав., скаржнік - 22

149. Казімір (IV): Король Казимир, (* 30.ХІ.1427 - V 7.VІ.1492) Вялікі князь Літоўскі (1440-1492), Кароль Польскі (адначасова ад 1447) - 11, 14 v.

150. Калеснік Юрка: Юрка Колесник, жыхар Друйск. вол., пацярпелы - 36

Калитис Дидя Януш - гл.Каліціс Януш Дзідзя

151. Каспар Брыдоўгавіч:Каспор Бридолгович / Яспор / Яспор Бридолгович, немец Лівоніі, сын Брыдоўга, спраўца - 8, 8 v., 11 v., 20, 20 v., 21, 23 v.

152. Качан Васіль:Василей Качан, ураднік Друйск. Сапегі Міхайла Іванавіча - 3 v., 17

153. Кгабриял Юшкович - гл.Юшкавіч Габрыял

Кгедысь - гл.Гедысь

154. Кгейдович Миколай - гл.Гейдавіч Мікалай

Кгейтель - гл.Гейцель

Кгерка - гл.Герка

Кгикович Бартош - гл.Гікавіч Барташ

Кгирепеладас Юдка - гл.Гірэпеладас Юдка

КгирдюшевичМиколай - гл.Гірдзюшавіч Мікалай

Кгоревич Мацко / Кгродевич Мацко / Мацко / Гродевич Мацко / Горевич Мацко - гл.Гродзевіч Мацка

Кгрейтель Акглинишциш / Акглинишка - гл.Аглінішціш Грэйцель

Кгрикгел - гл.Грыгел

Кгродевич Мацко / Кгоревич Мацко / Мацко / Гродевич Мацко / Горевич Мацко - гл.Гродзевіч Мацка

Кирейко - гл.Кірэйка

Кишкели Мартин - гл.Кішкялі Марцін

155. Кірвід Мацка:Мацко Кирвид, жыхар Майшаг. пав., чал. Шукавай Ганны, пацярпелы - 22

156. Кірэйка: Кирейко, жыхар Дрысв. вол., выгнанец - 12 v.

157. Кішкялі Марцін:Мартин Кишкели ( магчыма, імя-мянушка, этымалогія ад літ.kiškelis- зайчык), чал. Брыдоўга, брат Мажука (І), пасяленец - 9 v.

Кмита Соколович Ян / Кмитич Соколович Ян / Кмита Ян - гл.Кміціч-Сакаловіч Ян Войцахавіч

158. Кміціч-Сакаловіч Ян Войцахавіч:Ян Кмита Соколович / Ян Кмитич Соколович / Ян Кмита, гасп. пасланнік, камісар ВКЛ на лівонскую мяжу падчас дэлімітацыі 1542 г.; гербу "Харугва" (альбо "Яліта"), маршалак гасп. (1554-1563), дзяржаўца Вількамірскі (1553-1563) і Анікштынскі (1554-1563) ( ArchiwumSanguszków VI, s. 230; Boniecki, Poczet, s. XXXV, XLI; Boniecki, Herbarz X, s. 189; Любавский, Сейм, с. 646; Wojtkowiak, Urzędnicy, s. 151; Urzędnicycentralni, № 591, s. 91, 215; Кміта Кунцавіч, Кміта Кунцэвіч, Саковіча: Urzędnicy wileńskie, № 137, 3774, s. 75, 493, 669) - 1, 6, 7, 18 v., 20

Коза Альхим - гл.Каза Альхім

Коза Анисимов - гл.Анісімаў Каза

Козак Шимон - гл.Казак Шымон

159. Козін:Козин, чал. асв. - 4, 17 v.

Колесник Юрка - гл.Калеснік Юрка

160. Корсак Іван Глебавіч:Иван Глебович Корсак, гасп. пасланнік, камісар ВКЛ падчас дэлімітацыі 1542 г.; V 1552, дваранін гасп. (фіксуецца ў 1512-1523), гараднічы і цівун Полац. (1533), дзедзіч Баркулабава ( Полоцкая ревизия, с. 6, 10, 51, 52; Boniecki, Herbarz XI, s. 172; Hedemann, Miasta, s. 12; LM-8, р. 163; Нарбут, Вып. 4, с. 48; Спірыдонаў, Полаччына, с. 8, 12, 18) - 1, 5, 6, 7, 18*, 18 v., 20

161. Корсакі: городничи Полоцкий з братьею, (Глебавічы) Іван, Астафі (шл.; Полоцкая ревизия, с. 102, 104), Ян (шл.; Полоцкая ревизия, с. 100, 101, 104), Сямён, Багдан, Андрэй (Boniecki, Herbarz XI, s. 172-173; Нарбут, Вып. 4, с. 48) - 5, 18

162. Костка Дарошка:Дорошко Костко, жыхар Брасл. пав., сведка ў памежнай справе 1542 г. - 16

КосткоОбабейский - гл.Абабейскі Костка

Кривец Олехна / Крывец Олехно - гл.Крывец АлехнаФёдаравіч

Криштофор - гл.Крыштафор

Крищон - гл.Крышчон

163. Крывец Алехна Фёдаравіч:Олехна Кривец / Олехно Крывец, камісар ВКЛ падчас дэлімітацыі 1542 г.; гербу "Астоя" ?, V 1547/48, дваранін гасп. (1512), дзяк Канцылярыі ВКЛ (1522-1528), падключы Віл. (1532-1536), цівун і гараднічы Троц. (1536-1547), войскі Віл. (1541) (Dogiel , CD-5, p. 195; Boniecki, Poczet, s. VII, XIX-ХХ, 159; Арх. ЮЗР, VIII-5, с. 7; Urzędnicycentralni, Nr. 933, s. 127, 218; LM-8, р. 163; Urzędnicywileńskie, Nr. 708, s. 148, Nr. 1132, s. 198, 678; Груша, Канцылярыя, с. 163) - 6, 7

164. Крыштафор:немец Криштофор, немец Лівоніі, спраўца - 23

165. Крышчон (Хрысціян ?):Крищон, жыхар Дынаб. комтурства Лівоніі, карчмар - 22

166. Кудзіс: Кудис, «літва», уцякач, асаджаны Каспарам Брыдоўгавічам - 8 v.

Кудис - гл.Кудзіс

167. Кузнец Васька: Васько Кузнец ( магчыма, імя-мянушка паводле занятку), жыхар Дрысв. пав., скаржнік - 24 v.

КузьмаСидорович - гл.Сідаравіч Кузьма

168. Кукуленас: Кукуленос, «літва», уцякач, асаджаны Каспарам Брыдоўгавічам - 8 v.

169. Кулак Васіль:Василь Кулак, мешч. брасл., пацярпелы - 31

170. Кулак Усцін:Устин Кулак, мешч. брасл., пацярпелы - 30

Куликович Тишко - гл.Куліковіч Цішка

171. Куліковіч Цішка:Тишко Куликович, мешч. брасл., пацярпелы - 31

172. Кумань Маціяс:Матъяс Кумонь, жыхар памежжа ВКЛ, чал. Моркуртавічаў, выгнанец - 10

Кумонь Матъяс - гл.Кумань Маціяс

173. Курпінік: Курпиник ( магчыма, імя-мянушка, этымалогія ад літ.kurpininkas- шавец), службовец Дынаб. комтура [Фюрстэнберга] Вільгельма, спраўца - 21 v.

Куршовский бискуп - гл.[Мюнхгаўзен] ЁганесIVфон

174. Кур'ян: Куръян, жыхар Дрысв. пав., чал. Радзівілаў, сын Петкі (І), пацярпелы - 12

Л

Лаврин - гл.Лаўрын

Лавринович Андрейко - гл.Лаўрынавіч Андрэйка

Лаврынова Шукова - гл.Лаўрынава Шукавая

Ланусович Индрих / Винькель Индрых Ганусович / Винькель Ганусович Индых / Винькель Ганусович / Винькель / Индрих немец / Индрых немец / Ганусович - гл.Вінькель Індрых (Генрых) Ганусавіч

175. Латыгола: Лотыгола / немецкие люди Лотыгола, латгалы, жыхары Дынабургскага комтурства - 4 v., 37

176. Лаўрын (І):Лаврин, чал. Брука, пасяленец - 12 v.

177. Лаўрын (ІІ): Лаврин, жыхар Брасл. пав., чал. Сапегі Міхайла Іванавіча, кухар, пацярпелы - 37

178. Лаўрынавіч Андрэйка:Андрейко Лавринович, чалавек Дынаб. комтура [Фюрстэнберга] Вільгельма - 22

Лаўрынова Шукавая - гл.Шукавая Лаўрынава Ганна

Левань Исакович - гл.Ісакавіч Левань

Левко - гл.Леўка

Левон Служобный - гл.Служобны Лявон

Левошка - гл.Лявошка

Лесевич Милейка - гл.Лесевіч Мілейка

Лесевич Невер - гл.Лесевіч Нявер

179. Лéсевіч Нявер: Невер Лесевич, жыхар Брасл. вол., скаржнік - 28

180. Лéсевіч Мілейка:Милейка Лесевич, чал. Брыдоўга, пасяленец - 10

Лесевич Солоцкий Ядкус - гл.Салоцкі Лесевіч Ядкус

181. Леўка:Левко, жыхар Майшаг. пав., кухар Марцінавіча Яна, уцякач у Лівонію - 21 v.

Ликлуйть - гл.Ліклуйць

литвин Стань - гл.Стань Ліцвін

литвин Ян - гл.Ян Ліцвін

Лифлянтскиймистр - гл.Борх, Бернд фон дер; Бругеней, Герман фон (Газенкамп)

Лифлянтский пан - гл.Бругеней, Герман фон (Газенкамп)

182. Ліклуйць:Ликлуйть, жыхар Дрысв. вол., выгнанец - 12 v.

Лорнис- гл.Лорніс

183. Лорніс:Лорнис, «зям. лівонскі», трымальнік грунтаў, з якіх сагнаны жыхары ВКЛ - 13

лотвин Бертюль - гл.Берцюль Лотвін

лотвин Вилим - гл.Вілім Лотвін

лотыгола - гл.Латыгола

лотыголин Бейтис - гл.Бейціс Латыголін

ЛугинаМедведник - гл.Мядзведнік Лугіна

Лукъян Телитинич - гл.Цяліцініч Лук'ян

184. Лунь Васіль:Василь Лунь / Василь Люнь, мешч. брасл., сведка ў памежнай справе 1542 г., пацярпелы - 16, 30

Луневич Василь - гл.Луневіч Васіль

Луневич Тимофей - гл.Луневіч Цімафей

185. Лỳневіч Васіль: Василь Луневич, мешч. брасл., брат Пракопа, пацярпелы - 31 v.

186. Лỳневіч Цімафей: Тимофей Луневич, мешч. брасл., пацярпелы - 31 v.

187. Лухней Мікіта: Микита Лухней, жыхар Друйск. вол., чал. Сапегі Міхайла Іванавіча, пацярпелы - 36 v.

Луцкий бискуп - гл.Фальчэўскі Юры

188. Лявошка: Левошка, жыхар Брасл. пав., дзядзька Антонавіча Мікіты, пацярпелы - 25 v.

М

Мажель - гл.Мажэль

189. Мажук (І):Можук(магчыма, паходзіць ад імя-мянушкі; ад літ.mažykas- "малышок"; выпадак уяўнай этымалогіі), чал. Брыдоўга, брат Кішкеля Марціна, пасяленец - 9 v.

190. Мажук(ІІ):Можук, жыхар Дрысв. пав., чал. Міштартавіча Войтка, пацярпелы - 23 v.

191. "Мажук" (ІІІ) (?): "Мозюк" ("на князя Юръевого чоловека дворъ наехавъшы на ймя Мозюковъ"), жыхар Друйск. вол., чал. кн. Масальскага Юр'я Цімафеевіча, пацярпелы - 35

192. Мажэль:Мажель ( магчыма, імя-мянушка, этымалогія ад літ.maželis- малодшы), чал. Брука, пасяленец - 12 v.

193. Максім: Максим, жыхар Брасл. вол., брат Дзецкавіч Іван, пацярпелы - 33

194. Малання: Маланья, жыхарка Іказні (?), мяшчанка Сапегі Міхайла Іванавіча, пацярпелая - 37

195. Малейшавіч Якуб:Якуб Малейшович, жыхар Майшаг. пав., чэл. Юшкавіча Габрыяла, уцякач у Лівонію - 21

Малейшович Якуб - гл.Малейшавіч Якуб

196. Маміч Мікалай:Миколай Мамич, б. путны Дрысв. пав., сведка ў памежнай справе 1542 г. - 14 v.

197. Манюлевіч Саўка:Савка Монюлевич, б. дрысв., сведка ў памежнай справе 1542 г. - 11

198. Маркуртавічы:Моркуртовичи, б-ры смолвенскія - 10

МарлкиновичМатей - гл.Ма́рлкінавіч Мацей

199. Ма́рлкінавіч Мацей:Матей Марлкинович, жыхар Меміж. пав., сведка ў памежнай справе 1542 г. - 11

Мартин - гл.Марцін

Мартин Добейшович - гл.Дабейшавіч Марцін

Мартин Жепанис - гл.Жэпаніс Марцін

Мартин Кишкели - гл.Кішкялі Марцін

Мартинович Ян - гл.Марцінавіч Ян

200. Марцін (І):Мартин, плябан - 8

201. Марцін (ІІ, ІІІ)(дзве розныя асобы):Мартин, жыхар Дрысв. вол., выгнанец - 12 v.

202. Марцін(IV):Мартин, жыхар Майшаг. пав., брат Станя (ІІІ), уцякач у Лівонію - 21

203. Марцін(V):Мартин, жыхар Друйск. вол., пацярпелы - 36

204. Марцін(VI):Мартин, жыхар Друйск. вол., шл., служэбнік кн. Масальскага Юр'я Цімафеевіча, пацярпелы - 36 v.

205. Мáрцінавіч Юшка:Юшко Мартинович, жыхар памежжа ВКЛ, уцякач ад Моркуртавічаў да Брыдоўга - 10

206. Мáрцінавіч Ян:Ян Мартинович, зям. Майшаг. пав., харужыч, скаржнік - 20, 21

207. Мархач-Пузялеўскі Мікалай:MikolayPuzeliewskyInstigatorWKL/Instigator, інстыгатар ВКЛ (1604-1623); (V перад 1626), адзін з кіраўнікоў камісіі, якая паводле пастановы Сейма 1607 г. займалася параўнаннем кніг-копій Метрыкі ВКЛ з арыгіналамі, асноўныя працы завершаны да 1621 г. (S...cki, s. 159; Urzędnicycentralni, Nr. 183, s. 49, 220; ЭГБ 5, с. 123) - 19, 37

Масальские / князи Друйские - гл.Масальскія (Юр'я і Іван Цімафеевічы)

208. Масальскі Юр'я Цімафеевіч: князь Юръя Тимофеевич Масальский / князь Юръя Масальский / князь друйский князь Юръя Тимофеевич Масальский / Масальский князь Юръя Друйский / князь Юръя Тимофеевич / князь Юръя, князь, уладальнік Друі; V 1557 г. (Нарбут 3, с. 105; Князі Масальскі, с. 108, 111, 143) - 33, 33 v., 34, 34 v., 35, 35 v., 36, 36 v.

209. Масальскія (Юр'я і Іван Цімафеевічы):Масальские / князи Друйские, князі, "старына" якіх ляжыць у Друйск. вол. Брасл. пав.; Цімафей Уладзіміравіч Масальскі ў 1496 г. атрымаў ад вкл Аляксандра Друю; у 1552 г. Друяй разам з Масальскім Юр'ем Цімафеевічам валодаў таксама ягоны брат Іван Цімафеевіч (Бранденбург Н. Е. Род князей Мосальских (XIV-XIXст.). СПб., 1892; Полоцкая ревизия, с. 105, 107; Hedemann, Historja; Hedemann, Miasta; Шыдлоўскі, Друя, с. 59-60) - 3, 3 v., 15 v., 17, 33

210. Мась: чал. Брука, пасяленец - 12 v.

211. Мась: чал. Брыдоўга, пасяленец - 10

212. Матеевич Андрей/ Ондрус - гл.Мацеевіч Андрусь

Матеевич Григор - гл.Мацеевіч Грыгор

Матеевич Наруш - гл.Мацеевіч Наруш

Матеевич Ондрус / Андрей - гл.Мацеевіч Андрэй

Матеевич Петюль - гл.Мацеевіч Пецюль

Матеевич Янелис - гл.Мацеевіч Яняліс

Матей - гл.Мацей

Матей Борисович - гл.Барысавіч Мацей

Матей Величкович - гл.Вялічкавіч Мацей

Матей Войскад - гл.Войскад Мацей

Матей Марлкинович - гл.Марлкінавіч Мацей

Матей Станькович - гл.Станькавiч Мацей

Матей Хотютанович - гл.ХацютанавічМацей

Матейко Жак - гл.Жак Мацейка

Мателис - гл.Мацеліс

Матель Руда Петрович - гл.Руда-Пятровіч Мацель

213. Матруна: жыхарка Друйск. вол., падданая кн. Масальскага Юр'я Цімафеевіча, пацярпелая - 35 v.

214. Матуль: жыхар Дрысв. вол., выгнанец - 12 v.

Матъяс Кумонь - гл.Кумань Маціяс

215. Мац: жыхар Брасл. вол., сусед і сябра АндрыянавічаГаўрылы, пацярпелы - 32 v.

216. Мацавіч Юхна:Юхно Мацович, жыхар памежжа ВКЛ, чал. Моркуртавічаў, выгнанец - 10

217. Ма́цавічы:Мацовичи, б-ры, "панове смольвенскія", уладанні якіх размяшчаліся пры мяжы з Лівоніяй каля воз. Курчум - 7 v., 8 v., 9, 11, 11 v.

218. Мацéевіч Андрэй:Ондрус Матеевич / Андрей Матеевич, б. дрысв., сведка ў памежнай справе 1542 г. - 11, 14

219. Мацéевіч Грыгор:Григор Матеевич, зям. Майшаг. пав., скаржнік - 20, 21 v.

220. Мацéевіч Наруш:Наруш Матеевич, жыхар Майшаг. пав., цівун пані Шукавай Лаўрынавай Ганны, уцякач у Лівонію - 21 v.

221. Мацéевіч Пецюль:Петюль Матеевич, жыхар Майшаг. пав., чал. пані Шукавай Лаўрынавай Ганы, пацярпелы - 22

222. Мацéевіч Янеліс:Янелис Матеевич, чал. Брыдоўга, пасяленец - 9 v.

223. Мацей(І):Матей, жыхар Дрысв. вол., выгнанец - 12 v.

224. Мацей(ІІ):Матей, чал. Майшаг. пав., брат Станя(ІІ), забраны лівонцамі - 20

225. Мацеліс:Мателис, жыхар памежжа ВКЛ, чалавек Хршчонавіча Войцаха, уцякач у Лівонію - 20 v.

226. Мацка: Мацко, жыхар Дрысв. пав., чал. Міштартавіча Войтка, пацярпелы - 23 v.

227. Ма́цкавіч Сямён:Семен Мацкович / Семен Мацкевич, ураднік Дрысв. - 1 v., 11 v., 14, 15

228. Мацкевич Семен / Семен Мацкович - гл.Мацкавіч Сямён

Мацко /Гродевич Мацко / Горевич Мацко - гл.Гродзевіч Мацка

Мацко Жвирблевич - гл.Жвірблевіч Мацка

Мацко Кирвид - гл.Кірвід Мацка

Мацко Седляр - гл.Сядляр Мацка

Мацкович Семен / Семен Мацкевич - гл.Мацкавіч Сямён

Мацович Юхно - гл.Мацавіч Юхна

Мацовичи - гл.Мацавічы

МедведникЛугина- гл.Мядзведнік Лугіна

МедведникСимон - гл.Мядзведнік Сымон

Медвешович Сташис - гл.Мядзвешавіч Сташыс

Медейша - гл.Мядзейша

229. Мейлюс ( магчыма, імя-мянушка, этымалогія ад літ.meilius- ласкавы, пяшчотны) : жыхар памежжа ВКЛ, пацярпелы, брат Сочуса і Рука - 12

Мельвид Рутейкенос- гл.РуцейкенасМельвид

Мелта Соболевич - гл.Собалевіч Мелта

230. Метавіч Берт: Берт Метович, латыш («лотвин»), чал. комтура Дынабург. [Фюрстэнберга] Вільгельма, спраўца - 23

Метович Берт - гл.Метавіч Берт

мечник Нать - гл.Наць Мечнік

Мижович Гирдюшис - гл.Міжавіч Гірдзюшыс

Мик - гл.Мік

Микита Анисимов - гл.Анісімаў Мікіта

Микита Антонович - гл.Антонавіч Мікіта

Микита Лухней - гл.Лухней Мікіта

Микита Романов - гл.Раманаў Мікіта

Миклаш - гл.Міклаш

Миколай - гл.Мікалай

Миколай Гейдович - гл.Гейдавіч Мікалай

Миколай Гирдюшевич - гл.Гірдзюшавіч Мікалай

Миколай Кгейдович - гл.Гейдавіч Мікалай

Миколай Кгирдюшевич - гл.Гірдзюшавіч Мікалай

Миколай Мамич - гл.Маміч Мікалай

Миколай Миколаевич Радивил - гл.Радзівіл Мікалай Мікалаевіч

Миколай Петрович - гл.Пятровіч Мікалай

Миколай Склер / Скляр - гл.Скляр Мікалай

Миколай Станькевич - гл.Станькавіч Мікалай

Миколай Третяк - гл.Трацяк Мікалай Івашкавіч

Микула Антонович - гл.Антонавіч Мікула

Милейка Лесевич - гл.Лесевіч Мілейка

Милош - гл.Мілаш

Милош Сакишкис - гл.Сакішкіс Мілаш

Минтер - гл.Мінцер

Минштер / Минштор - гл.Мінштар

Мистр Лифлянтский - гл.Борх, Бернд фон дер; Бругеней, Герман фон (Газенкамп)

Митко Павлович - гл.Паўлавіч Міцька

Михайло Сопега / пан Михайло / Сопега - гл.Сапега Міхайла Іванавіч

Михайловы люди - гл.Сапегавы людзі

Михно Биржович - гл.Міхна Біржавіч

Миць Попутевич Толаконский - гл.Папуцевіч Талаконскі Міць

Мицус Пуневич - гл.Пуневіч Міцус

Миштин Андрей - гл.Мішцін Андрэй

Миштортович Войтко - гл.Міштартавіч Войтка

231. Міжавіч Гірдзюшыс:Гирдюшис Мижович, чал. Брыдоўга, пасяленец - 9 v.

232. Мік:Мик, жыхар Майшаг. пав., чэл. няв. Мацеевіча Грыгора, уцякач у Лівонію - 21 v.

233. Мікалай (І):Миколай, жыхар Дрысв. пав., чал. Міштартавіча Войтка, пацярпелы - 23 v.

234. Мікалай (ІІ):Миколай, сын Бейнаравіча Пашка, пацярпелы - 24

235. Мікалай (ІІІ):Миколай, жыхар Друйск. вол., чал. кн. Масальскага Юр'я Цімафеевіча, брат Юргеля (ІІ), пацярпелы - 34 v., 35

236. Мікалай (IV): Миколай, жыхар Друйск. вол., чал. кн. Масальскага Юр'я Цімафеевіча, пацярпелы - 35 v.

237. Міклаш: Миклаш, жыхар Друйск. вол., шл., служэбнік кн. Масальскага Юр'я Цімафеевіча, пацярпелы - 36 v.

238. Мілаш:Милош, жыхар памежжа ВКЛ, выгнанец - 12

239. Мінцер: Минтер, жыхар селішча на памежжы ВКЛ - 8

240. Мінштар:Минштер / Минштор немец, немец Лівоніі, трымальнік з. на памежжы, спраўца - 13 v., 35

241. Мінштартавіч (Міштартавіч): сын Минштеров / немец Миштортович, сын Мінштара, немец Лівоніі, спраўца - 13 v., 23

242. Міхайла:Михайло, "врадник Новосельский" комтура Дынабургскага, "врадник у Новом Местечку", спраўца - 21, 21 v.

243. Міхал:Михал, жыхар Майшаг. пав., чал. Марцінавіча Яна - 21 v.

244. МіхнаБіржавіч (з Біржаў ?, магчыма, імя-мянушка паводле месца паходжання): Михно Биржович, чал. Брыдоўга, пасяленец - 9 v.

245. Мíхнавіч Гайжуціс:Гайжутис Михнович, жыхар Смолв. пав., чалавек біскупа Вілен. Гальшанскага Паўла, сведка ў памежнай справе 1542 г. - 10 v.

246. Мíхнавіч Ян:Ян Михнович, падданы баяр смолвенскіх, скаржнік - 22 v.

247. Міцька:Митька, жыхар Друйск. вол., падданы Сапегі Міхайла Іванавіча, сын Ганькі, пацярпелы - 37

248. Міштартавіч Войтка:Войтко Миштортович, б. дрысв., сведка ў памежнай справе 1542 г., скаржнік - 11, 14, 23 v.

249. Мішцін Андрэй:Андрей Миштин, жыхар Асв. вол., сведка ў памежнай справе 1542 г. - 18 v.

Можука - гл.Мажука

"Мозюк" - гл."Мажук" (ІІІ) (?)

250. Молдзь:Молдь, жыхар Дрысв. вол., выгнанец - 12 v.

Монтевич Рукша - гл.Монцавіч Рукша

251. Мо́нцавіч Рукша:Рукша Монтевич, жыхар памежжа ВКЛ, чал. Моркуртавічаў, выгнанец - 10

252. Мосевіч Івашка:ИвашкоМосевич, жыхар Брасл. вол., скаржнік - 28

253. Мося: жыхар Брасл. вол., бацька Мосевіча Івашкі, пацярпелы - 28

Московский - гл.ІванІVВасілевіч

254. [Мюнхгаўзен] ЁганесIVфон /vonMünchhausen,JohannesIV: князь Ян Амуг Сасен, біскуп Курляндыі (1540-1560: Arbusow, S. 324, 326; Radzimiński, s. 38), лівонскі камісар пад час дэлімітацыі 1541 г.; адначасова біскуп Эзельскі (як Ёганес V, 1542-1560) - 6

Мяделис из Дисны - гл.Мядзеліс з Дзісны

255. Мядзведнік Лугіна: ЛугинаМедведник, мешч. брасл., скаржнік - 30

256. Мядзведнік Сымон: Симон Медведник, мешч. брасл., скаржнік - 29 v.

257. Мядзвешавіч Сташыс:Сташис Медвешович, жыхар памежжа ВКЛ, чал. Хршчонавіча Войцаха, уцякач, спраўца - 20 v.

258. Мядзейша:Медейша, жыхар Дрысв. вол., выгнанец - 12 v.

259. Мядзеліс з Дзісны:Мяделис из Дисны, чал. Брыдоўга, пасяленец - 9 v.

260. Мялукаш ( магчыма, імя-мянушка, этымалогія ад літ.mielukas- міленькі) : жыхар Майшаг. пав., чал. уласны Марцінавіча Яна, уцякач у Лівонію - 21 v.

Н

261. Нагішка Іван: Иван Нагишка, мешч. брасл., скаржнік - 29 v.

Накутевіч Янушка - гл.Нáкуцевіч Янушка

262. Нáкуцевіч Янушка:Янушка Накутевич, чал. Брыдоўга, пасяленец - 9 v.

263. Нарут, жыхар Дрысв. вол., брат Больця, Дабрагоста, Шымкі, пацярпелы - 12

Нарутевич Адам - гл.Адам Наруцевіч

Нарутис - гл.Наруціс

264. Наруш (І), чал. Брука, пасяленец - 12 v.

265. Наруш (ІІ), брат Буцевіча Томаса, пацярпелы- 24 v.

266. Наруш (ІІІ): жыхар Друйск. вол., пацярпелы - 36 v.

Наруш Матеевич - гл.Мацеевіч Наруш

Наруш Роткович - гл.Роцькавіч Наруш

267. На́рушавіч Багдан:Богдан Нарушевич, жыхар памежжа ВКЛ, забраны Брукам - 12 v.

Нарушевич Богдан - гл.На́рушавіч Багдан

Нарушис - гл.Нарушыс

268. Нарушыс:Нарушис, жыхар Майшаг. пав., чал. Хршчонавіча Войцаха, уцякач у Лівонію - 21

269. Нарушэвіч Адам Тадэвуш Станіслаў:AdamiNaruszewiczMagniDucatusLitvaniaenotarii, вялікі пісар ВКЛ (1781-1788), кіраўнік рэарганізацыі кніг Метыркі ВКЛ у 1784-1787 гг.; (* 20.Х.1733 - V 8.VІІ.1796), гісторык, езуіт, біскуп-каад'ютар Смаленскі (1774), біскуп Смаленскі (1788), біскуп Луцкі (1789), сакратар Пастаяннай Рады РП (1781-1786) (Wolff, Senatorowieidygnitarze, s. 282; PSB ХХІІ, s. 554-561; Urzędnicycentralni, Nr. 978, s. 131, 223; ЭГБ 5, с. 124, 296) - [0І]

270. Наруціс:Нарутис, жыхар памежжа ВКЛ, выгнанец - 8 v.

271. Нáрцавіч Янель:Янель Нарцович, чал. Брыдоўга, пасяленец - 9 v.

272. Настасья: жыхарка Друйск. вол., даглядчыца жывёлы ("рикунья") кн. Масальскага Юр'я Цімафеевіча, пацярпелая - 35

Нать - гл.Наць

273. Нáцавіч Пётр:Петр Нацович, жыхар Майшаг. пав., чал. Моркуртавічаў, выгнанец - 10

Нацович Петр - гл.Нацавіч Пётр

274. Наць Мечнік(імя-мянушка паводле занятку):Нать мечник, жыхар Дрысв. вол., каваль-мечнік, выгнанец - 12 v.

Невгинский кунтор - гл.Дынабургскі комтур

Невер Лесевич - гл.Лесевіч Нявер

275. Некраш (І): жыхар Друйск. вол., чал. Данілы, пацярпелы - 26 v.

276. Некраш (ІІ): жыхар Дрысв. вол., выгнанец - 12 v.

277. Не́крашавіч:Некрашевич, жыхар Дрысв. пав., чал. Радзівілаў, пацярпелы - 11 v.

278. Не́крашавіч Юшка:Юшко Некрашевич, б. дрысв., сведка ў памежнай справе 1542 г. - 11

Некрашевич Юшко - гл.Некрашавіч Юшка

немкиня Иволтовая - гл.Івалтавая Немкіня

279. Немцы, тут маецца на ўвазе не ўся Лівонія, а канкрэтныя жыхары краю - 4, 4 v., 10 v., 11, 11 v., 29 v., 34, 35, 35 v., 36, 36 v., 37

280. Несташ: жыхар Друйск. вол., чал. кн. Масальскага Юр'я Цімафеевіча, пацярпелы - 35 v.

281. Несцер: жыхар Іказні (?), мешч. Сапегі Міхайла Іванавіча, пацярпелы - 37

Никипор Сидорович - гл.Сідаравіч Нікіпар

О

ОбабейскийДорошко - гл.Абабейскі Дарошка

ОбабейскийКостко - гл.Абабейскі Костка

Оборск - гл.Аборск

Оврам Шуркович - гл.Шуркавіч Аўрам

ОлехнаХотютанович - гл.Хацютанавіч Алехна

282. Ондрус (І), жыхар памежжа ВКЛ, чалавек Багданавічаў, выгнанец, брат Петкуса - 9 v.

283. Ондрус (ІІ), жыхар Друйск. вол., пацярпелы - 36

Ондрус / АндрейМатеевич - гл.Мацеевіч Андрэй

Оникей - гл.Анікей

Опанас Отроневич - гл.Атроневіч Апанас

Орневы - гл.Горневы

284. Оска, жыхар Майшаг. пав., выгнанец - 8

Остикович Радивил - гл. Радзівіл (Людвік) Осцікавіч

Отроневич Опанас - гл.Атроневіч Апанас

Отрохим - гл.Атрахім

ОстротовичДанило - гл.Астротавіч Даніла

П

285. Павел (І): жыхар Дрысв. вол., выгнанец - 12 v.

286. Павел (ІІ): жыхар Брасл. пав., чал. Сапегі Міхайла Іванавіча, сын мяшчанскі, пацярпелы - 37

(пан) Павел - гл.Гальшанскі Павел

Павел Барович - гл.Баровіч Павел

Павел Боровик - гл.Баравік Павел

Павел Борткович - гл.Борткавіч Павел

Павел Римутевич - гл.Рымуцевіч Павел

Павел Янович - гл.Янавіч Павел

287. Павелка: жыхар Друйск. вол., чал. кн. Масальскага Юр'я Цімафеевіча, пацярпелы - 35 v.

Павлович Митко - гл.Паўлавіч Міцька

288. Панькавіч Кузьма:Кузьма Панькович, б. Майшаг. пав., сведка ў памежнай справе 1542 г. - 10 v.

289. Папуцевіч Талаконскі Міць: Миць Попутевич Толаконский, жыхар памежжа ВКЛ, чал. Моркуртавічаў, выгнанец - 10

Парфен Александрович - гл.Аляксандравіч Парфен

290. пасланцы гаспадарскія (1542 г.):посланцы господарские ( Кміціч-Сакаловіч Ян Войцахавіч, Корсак Іван Глебавіч, Крывец Алехна Фёдаравіч, Трацяк Мікалай Івашкавіч) - 1, 4 v., 5, 5 v., 6 v.

291. пасланцы Лівонскага магістра (1542 г.): посланцы Мистра Лифлянтского ( Бокаршт Ян, Веркель Ян, Фундэрбруг Філіп, Шынхель Лаўрэнціюс) - 7

292. Патарцініс Якуб:Якуб Потортинис ( магчыма, імя-мянушка, этымалогія ад літ.patartinis- рэкамендаваны), жыхар Майшаг. пав., чэл. Юшкавіча Габрыяла, уцякач у Лівонію - 21

293. Паўлавіч Міцька:Митко Павлович, б. пут. дрысв., сведка ў памежнай справе 1542 г. - 11, 14 v.

294. Пашка: жыхар Дрысв. вол., выгнанец - 12 v.

Пашко Бейнарович/ Пашко Бенарович - гл.Бейнаравіч Пашка

Пашко Соболевич - гл.Сабалевіч Пашка

295. Пацавіч Войтка: Войтко Пацович, жыхар Майшаг. пав., пасяленец - 8

Петко - гл.Пецька

296. Петкус, жыхар памежжа ВКЛ, чалавек Багданавічаў, брат Андруся, выгнанец - 9 v.

Петрел - гл.Пятрэл

Петр - гл.Пётр

Петр Нацович - гл.Нацавіч Пётр

Петр Римдевич - гл.Рымдзевіч Пётр

Петр Шилвень - гл.Шылвень Пётр

Петрель - гл.Пятрэль

Петрович Вась - гл.Пятровіч Вась

Петрович Миколай - гл.Пятровіч Мікалай

Петькович Ромекель - гл.Пецькавіч Рамекель

Петрович Руда Матель - гл.Руда-Пятровіч Мацель

Петюл - гл.Пяцюль

Петюл Матеевич - гл.Мацеевіч Пяцюль

297. Пецька (І):Петко, жыхар Дрысв. пав., чал. Радзівілаў, бацька Васіля (І), Сямёна, Кур'яна, Івашкі, Грыдзькі, Анікея, пацярпелы - 12

298. Пецька (ІІ): Петко ("Петков двор"), жыхар Друйск. вол., муж Дароты, бацька Алюты, пацярпелы - 35 v.

299. Пецькавіч Рамекель:Ромекель Петькович, жыхар Дрысв. вол., чал. Брыдоўга, пасяленец - 10

300. Пётр (І):Петр, чал. Брука, пасяленец - 12 v.

301. Пётр (ІІ):Петр, жыхар Дрысв. пав., чал. Міштартавіча Войтка, пацярпелы - 23 v.

302. Пётр (ІІІ): Петр, жыхар Друйск. вол., намеснік кн. Масальскага Юр'я Цімафеевіча, пацярпелы - 35

303. Пётр(IV):Петр, жыхар Друйск. вол., пацярпелы - 36

Пилип Александрович - гл.Аляксандравіч Піліп

Пилипович Василь - гл.Піліпавіч Васіль

304. Піліпавіч Васіль: Василь Пилипович, мешч. брасл., пацярпелы - 31

305. Платар Гендрых / кунтор Невгинский княз Рудой / кунтор Невгинский Рудый / князь Рудый - гл.Плятэр Гайнрых

306. Плян: латыш, жыхар Рэжыцкага комтурства ("лотыголин резицкий») - 37

307. Плятэр Гайнрых /PlaterHeinrich: Гендрых Платар / кунтор Невгинский княз Рудой / кунтор Невгинский Рудый / князь Рудый, комтур Дынабургскі ў 1513-1525 (Militzer, s. 111) - 10, 11 v., 12 v., 13, 13 v., 14 v., 16 v., 24 v., 25, 25 v., 26, 26 v., 27, 34 v., 35, 36, 36 v., 37

Полоцкий воевода - гл.ГлябовічЯн Юр'евіч

Полоцкий городничий - гл.Корсак Іван Глебавіч

Полоцкий городничий з братиею - гл.Корсакі

Потортинис Якуб - гл.Патарцініс Якуб

Потя Войкгинтович - гл.Войгінтавіч Поця

308. Пракоп: Прокоп, мешч. брасл., брат Луневіча Васіля, пацярпелы - 31 v.

309. Пракопавіч Альхім:Альхим Прокопович, б. путны Дрысв. пав., сведка ў памежнай справе 1542 г. - 14 v.

Прокопович Альхим - гл.Пракопавіч Альхім

310. Прошкавіч Якаў: Яков Прошкович, мешч. брасл., скаржнік - 28 v.

Прошкович Яков - гл.Прошкавіч Якаў

311. Пруднік Васька:Васько Прудник ( магчыма, імя-мянушка паводле занятку), чал. Брыдоўга, пасяленец - 9 v.

312. Пуйкавіч Іван:Иван Пуйкович ( магчыма, імя-мянушка, этымалогія ад літ.puikus- цудоўны), жыхар памежжа ВКЛ, чал. Моркуртавічаў, выгнанец - 10

313. Пуневіч Міцус:Мицус Пуневич, жыхар памежжа ВКЛ, чалавек Багданавічаў, выгнанец - 9 v.

314. Пуневіч Роткус:Роткус Пуневич, жыхар памежжа ВКЛ, чалавек Багданавічаў, выгнанец - 9 v.

315. Пымперавіч Адам:Адам Пымперевич, чал. Дынаб. комтура [Фюрстэнберга] Вільгельма - 22

316. Пятровіч Вась:ВасьПетрович, жыхар Брасл. вол., скаржнік - 27

317. Пятровіч Мікалай:Миколай Петрович, жыхар Меміж. пав., сведка ў памежнай справе 1542 г. - 11

318. Пятрэль (І):Петрель, жыхар Майшаг. пав., чэл. няв. Мацеевіча Грыгора, уцякач у Лівонію - 21 v.

319. Пятрэль (ІІ):Петрель, «літва», уцякач, асаджаны Каспарам Брыдоўгавічам - 8 v.

320. Пяцюль:Петюл, чал. Брука, пасяленец - 12 v.

Р

321. Радзівіл Мікалай Мікалаевіч:Миколай Миколаевич Радивил, пан, ваявода Вілен.; (* каля 1470 - V X/XI.1521), крайчы ВКЛ (1488-1493), падчашы ВКЛ (1493-1505), маршалак земскі (1505), ваявода Троц. (1505-1510), пан Рады ВКЛ, ваявода Вілен. і канцлер ВКЛ (1510-1521), у 1518 атрымаў ад імператара Святой Рымскай імперыі тытул князя на Ганёндзы і Медэлі (Wolff, Senatorowieidygnitarze, s. 57, 73, 160, 289; Boniecki, Poczet, s. XXXVI, XL; Wolff ,Kniaziowie, s. 81; PSB XXX, s. 316-319; Wojtkowiak, Urzędnicy, s. 151, 153; Urzędnicycentralni, Nr. 213, s. 52, Nr. 265, s. 57, Nr. 403, s. 72, Nr. 1086, s. 143, 234; Насевіч, Табл. 5; Нарбут, Вып. 2, с. 128; Urzędnicywileńskie, Nr. 150, s. 77, Nr. 1103, s. 193, s. 715) - 20

322. Радзівіл (Людвік) Осцікавіч:пан Радивил / пан Радивил Остикович, кіраўнік дэмаркацыі 1473 г., якая стала базавай для ўсіх пазнейшых дэмаркацыяў (мяжа, усталяваная тады, атрымала назву "Радзівілавай граніцы") ( гл. таксамаГеаграфічны паказальнік-каментарый); (* каля 1400 - V 1477), маршалак гасп. (1420-1428, 1440 - каля 1452), маршалак земскі (1433-1434, 1463-1474), дзяржаўца Анікшцкі (1440-1442), Пянянскі і Ўшпольскі (1442/43-1477), ваявода Троц. (1463-1477), кашталян Віл. (1475-1477), пан Рады ВКЛ (Wolff, Senatorowieidygnitarze, s. 56, 58, 78, 167; Boniecki, Poczet, s. XXV, XXXVI, XL, 270; PSB XXX, s. 132-134; Wojtkowiak, Urzędnicy, s. 150-151; Semkowicz, s. 61-62; Urzędnicycentralni, Nr. 481, s. 81, Nr. 397, s. 71, 232; Насевіч, Табл. 5, с. 26-27; Нарбут, Вып. 2, с. 127-128; Urzędnicywileńskie, Nr. 126, s. 73, Nr. 146, s. 76, Nr. 366, s. 108, 703) - 1, 1 v., 2, 4, 4 v., 5, 5 v., 6 v., 10 v., 11, 11 v., 14 v., 16 v., 17 v., 18

323. Радзівіл Ян Мікалаевіч: Радивил Ян Миколаевич, стараста Жам. (1535), падчашы гасп. (1517-1542), дзяржаўца Васілішскі (1523-1542), пан Рады ВКЛ, камісар ВКЛ у дэлімітацыі 1541 г.; (* 1495 ? - V І.1542), дзяржаўца Маркаўскі (1520-1534), стараста Беліцкі (1522), дзяржаўца Ковенскі (1531-1538) (Wolff, Senatorowieidygnitarze, s. 290; Boniecki, Poczet, s. XXXІІІ; PSB XXX, s. 192-195; Urzędnicycentralni, Nr. 1089, s. 143, 233; Насевіч, Табл. 5; Нарбут, Вып. 2, с. 137; Urzędnicywileńskie, Nr. 69, s. 64, 714) - 5 v.

Радивил - гл.Радзівіл (Людвік) Осцікавіч

Радивил Миколай Миколаевич - гл.Радзівіл Мікалай Мікалаевіч

Радивил Ян Миколаевич - гл.Радзівіл Ян Мікалаевіч

Радль Станькович - гл.Станькавiч Радль

324. [Радэ Рольф фон /RhadeRolfvon]: князь Резицкий, комтур Рэжыцы (1535-1541; Militzer, s. 118), спраўца - 36 v.

325. Раман:Роман, чал. Брыдоўга, пасяленец - 10

326. Раманаў Мікіта:Микита Романов, жыхар Асв. вол., сведка ў памежнай справе 1542 г. - 18 v.

327. Рамейка: Ромейка, жыхар Друйск. вол., чал. кн. Масальскага Юр'я Цімафеевіча, пацярпелы - 35 v.

Ревельскийкунтор - гл.Шарэнберг Рэмерт фон

(з) Рекри Ян - гл.Рэке Ёган фон дэр

Резицкий князь - гл.[Радэ Рольф фон /RhadeRolfvon]

Ремандус Аскаремберк - гл.Шарэнберг Рэмерт фон

Римдевич Петр - гл.Рымдзевіч Пётр

Римдевич Станько - гл.Рымдзевіч Станька

Римель - гл.Рымель

Римутевич Павел - гл.Рымуцевіч Павел

Римша - гл.Рымша

Роман - гл.Раман

Романов Микита - гл.Раманаў Мікіта

Ромейка - гл.Рамейка

Ромекель Петькович - гл.Пецькавіч Рамекель

Рутейкенос Мельвид - гл.Руцейкенас Мельвід

РотковичНаруш - гл.Роцькавіч Наруш

328. Роткус, жыхар селішча на памежжы ВКЛ - 8

Роткус Пуневич - гл.Пуневіч Роткус

329. Роцькавіч Наруш: Наруш Роткович Наруш, жыхар Майшаг. пав., чал. Шукавай Лаўрынавай Ганны, скаржнік - 22

330. Руда-Пятровіч Мацель:Матель Руда Петрович, жыхар Дрысв. пав., скаржнік - 22 v.

Руды / кунтор Невгинский князъ Рудой / кунтор Невгинский Рудый / князь Рудый / Гендрых Платар - гл.Плятэр Гайнрых

331. Рук: жыхар памежжа ВКЛ, пацярпелы, брат Сочуса і Мейлюса - 12

Рукша Монтевич - гл.Монцавіч Рукша

332. Руцейкенас Мельвід:Мельвид Рутейкенос, жыхар Азяросаў, чал. Біскупа Віл. Гальшанскага Паўла, сведка ў памежнай справе 1542 г. - 10 v.

333. Рымдзевіч Пётр:Петр Римдевич, жыхар памежжа ВКЛ, чалавек Багданавічаў, выгнанец - 9 v.

334. Рымдзевіч Станька:Станько Римдевич, жыхар памежжа ВКЛ, чалавек Багданавічаў, выгнанец - 9 v.

335. Рымель:Римель, "з Літвы прыхожы", чал. Івалтавай Немкіні, пасяленец - 12

336. Ры́мутавіч Павел:Павел Римутевич, жыхар Азяросаў, чал. біскупа Віл. Гальшанскага Паўла, сведка ў памежнай справе 1542 г. - 10 v.

337. Рымша(І): жыхар Дрысв. вол., выгнанец - 12 v.

338. Рымша (ІІ): Римша, жыхар Брасл. вол., сябра АндрыянавічаГаўрылы, пацярпелы - 32 v.

339. Рэке Ёган фон дэр /JohannvonderRecke:Ян з Рекри кунтор Веленский, комтур Фелінскі (1535-1549: Militzer, s. 112), лівонскі камісар падчас дэлімітацыі 1541 г. - 6

С

Сава Бояринович - гл.Баярынавіч Сава

340. Савейка: Совейко ( магчыма, імя-мянушка, этымалогія ад літ.sąveika- талака), жыхар Друйск. вол., чал. кн. Масальскага Юр'я Цімафеевіча, зяць Юргеля (І), пацярпелы - 33 v.

Савка Монюлевич - гл.Монюлевіч Саўка

341. Сак, жыхар селішча на памежжы ВКЛ - 8

Сакаловіч Ян - гл.Кміціч-Сакаловіч Ян Войцахавіч

342. Сакішкіс Мілаш:Милош Сакишкис, чал. Брыдоўга, пасяленец - 9 v.

343. Салоцкі Лесевіч Ядкус:Солоцкий Ядкус Лесевич, жыхар Cмолв. пав. з Азяросаў, чал. біскупа Віл. Гальшанскага Паўла, сведка ў памежнай справе 1542 г. - 10 v.

344. Сапега Аляксандр Міхал:AlexandriprincipisSapieha, князь, канцлер ВКЛ (1775-1793); (* 12.ІX.1730 - V 28.V.1793), абозны ВКЛ (1748-1750), генерал-маёр (1750), падскарбі дворны (1750-1754), ваявода Полац. (1754-1775), гетман польны ВКЛ (1762-1775) (Wolff, Senatorowieidygnitarze, s. 158, 162, 195, 248-249; Sapiehowie III, s. 355-389; PSB XXXIV, s. 565-569; Urzędnicycentralni, Nr. 177, s. 48, Nr. 228, s. 53, Nr. 707, s. 103; Nr. 1272, s. 163, 236; Насевіч, Табл. 7; Нарбут, Вып. 2, с. 159, 162) - [0І]

345. Сапега Міхайла Іванавіч: Михайло Сопега / пан Сопега / пан Михайло, пан, уладальнік Іказні і іншай маёмасці ў Друйск. вол., скаржнік; (* 1505 ? - V пачатак 1540-х; раней прынятая дата 1540 ?: Насевіч, Табл. 7, с. 35; Нарбут, с. 160), - 3 v., 4, 17, 26, 36 v., 37

346. Сапегавы людзі: люди пана Михайловы / служебник пана Сопеги / подданые пана Михайла Сопеги, падданыя Сапегі Міхайла Іванавіча, пацярпелыя - 3 v., 26, 36 v.

347. Сарглелюс: Саркглелюс, «літва», уцякач, асаджаны Каспарам Брыдоўгавічам - 8 v.

Сасен Амуг Ян - гл.[Мюнхгаўзен] ЁганесIV

348. Свілан:Свилан, цесць Станеля - 9 v.

349. Себестыян: жыхар Брасл. пав., чал. Сапегі Міхайла Іванавіча, рыбак, пацярпелы - 37

Седляр Мацко - гл.Сядляр Мацка

Семен - гл.Сямён

Семен / Степанович Семен - гл.Сцяпанавіч Сямён

Семен Альхимович - гл.Альхімавіч Сямён

Семен Мацкевич / Мацкович - гл.Мацкавіч Сямён

350. Cенька: жыхар Друйск. вол., шл., служэбнік кн. Масальскага Юр'я Цімафеевіча, пацярпелы - 36 v.

Сидор Юхнович - гл.Юхнавіч Сідар

Сидорович Кузьма - гл.Сідаравіч Кузьма

Сидорович Никипор - гл.Сідаравіч Нікіпар

Симон Медведник - гл.Мядзведнік Сымон

351. Сíдаравіч Кузьма: Кузьма Сидорович, б. брасл., скражнік - 32

352. Сíдаравіч Нікіпар: Никипор Сидорович, жыхар Брасл. вол., скаржнік - 27 v.

Склер Миколай / Скляр - гл.Скляр Мікалай

353. Скляр Мікалай: Миколай Склер / Скляр ( магчыма, імя-мянушка паводле прафесіі - шкляр), лівонец, служэбнік Веркеля Яна, спраўца - 36 v.

354. Скроб Цімафей:Тимофей Скроб, жыхар Брасл. пав., сведка ў памежнай справе 1542 г. - 16

355. Служобны Лявон: Левон Служобный ( магчыма, імя-мянушка), мешч. брасл., скаржнік - 29

356. Смольвенскі стараста - 10 v.

357. Смольвенскія баяры:пановεсмольвенские / бояры господарские смольвяне - іх уладанні знаходзіліся заходней Дрысвяцкай воласці; цэнтр уладанняў - мястэчка Смальвы (цяпер Smalvоs у Зарасайскім р-не Уцянскага пав. Літ. Р.) ( гл. таксамаБагданавічы, Воўчкавічы, Мацавічы, Маркуртавічы) - 1 v., 2, 6 v., 7 v., 9, 10, 10 v., 11 v., 22 v.

358. Снешка: Снешко, жыхар Друйск. вол., пацярпелы - 36

359. Собалевіч Мелта:Мелта Соболевич, жыхар Брасл. пав., сведка ў памежнай справе 1542 г. - 16

360. Собалевіч Пашка:Пашко Соболевич, жыхар Брасл. пав., сведка ў памежнай справе 1542 г. - 16

Соболевич Мелта - гл.Собалевіч Мелта

Соболевич Пашко - гл.Собалевіч Пашка

361. Соколович Кмита Ян / Соколович Кмитич Ян / Кмита Ян - гл.Кміціч-Сакаловіч Ян Войцахавіч

СолоцкийЯдкус Лесевич - гл.Салоцкі Ядкус Лесевіч

Сопега / Михайло Сопега / пан Михайло - гл.Сапега Міхайла Іванавіч

Сопежин Михайло / Сопега / Сопега Михайло - гл.Сапега Міхайла Іванавіч

362. Сочус: жыхар памежжа ВКЛ, пацярпелы, брат Рука і Мейлюса - 12

363. Станевіч Субач: Субоч Станевич, жыхар Брасл. вол., скаржнік - 28 v.

364. Станеліс:Станелис, чал. Брыдоўга, пасяленец, брат Гірэпеладаса Юдкі - 9 v.

365. Станель, чал. Брыдоўга, пасяленец, зяць Свілана - 9 v.

СтанельТаракишка - гл.ТаракішкаСтанель

Станис Трепик - гл.Трэпік Станіс

Станислав Андрушевич - гл.Андру́шавіч Станіслаў

366. Станіс:Станис, чал. Брыдоўга, пасяленец - 10

367. Станіслаў Аўгуст (Панятоўскі):StanislausAugustus, Кароль Польскі і Вялікі князь Літоўскі (1764-1795), (* 17.І.1732 - V 12.ІІ.1798) - [0І]

Стань/ Станюс - гл.Стань

368. Стань(І): чал. Брука, пасяленец - 12 v.

369. Стань (ІІ): Стань / Станюс, жыхар Майшаг. пав., брат Мацея (ІІ), забраны лівонцамі - 20

370. Стань (ІІІ): чал. Юшкавіча Габрыяла, жыхар Майшаг. пав., брат Марціна (IV), забраны лівонцамі - 21

371. Стань(IV): жыхар Друйск. вол., чал. кн. Масальскага Юр'я Цімафеевіча, "рыбалоў княжы", пацярпелы - 35 v.

372. Стань Ліцвін ( магчыма, імя-мянушка паводле паходжання): Стань литвин, чал. прыхожы, чал. Брука, пасяленец - 12 v.

373. Станька: жыхар Друйск. вол., бацька Юргеля (ІІ), пацярпелы - 35

374. Ста́нькавiч Войкут: Войкут Станькович, жыхар Брасл. вол., скаржнік - 27 v.

375. Ста́нькавiч Мацей: Матей Станькович, чал. Брыдоўга, пасяленец - 9 v.

376. Ста́нькавiч Радль: Радль Станькович, чал. Брыдоўга, пасяленец - 9 v.

Станькевич Миколай - гл.Станькавіч Мікалай

377. Ста́нькевіч Мікалай:Миколай Станькевич, жыхар памежжа ВКЛ, пацярпелы - 12

Станько Римдевич - гл.Рымдзевіч Станька

Станькович Войкут - гл.Станькавiч Войкут

Станькович Мацей - гл.Станькавiч Мацей

Станькович Мікалай - гл.Станькавiч Миколай

Станькович Радль - гл.Станькавiч Радль

Станюс/ Стань - гл.Стань

378. Стась: жыхар Друйск. вол., чал. кн. Масальскага Юр'я Цімафеевіча, пацярпелы - 35 v.

Стась Жак - гл.Жак Стась

Сташис Медвешович - гл.Мядзвешавіч Сташыс

379. Сташус: жыхар памежжа ВКЛ, чал. Моркуртавічаў, выгнанец - 10

Степан - гл.Сцяпан

СтепанДир - гл.Дзір Сцяпан

Степан Урслый - гл.Урслы Сцяпан

Степанович Гриц - гл.Сцяпанавіч Грыц

Степанович Семен / Семен - гл.Сцяпанавіч Сямён

Степанович Юхно / Юхно - гл.Сцяпанавіч Юхна

Субоч Станевич - гл.Станевіч Субач

380. Сцяпан:Степан, жыхар памежжа ВКЛ, выгнанец - 12

381. Сцяпанавіч Грыц:Гриц Степанович, чал. Брыдоўга, пасяленец - 9 v.

382. Сцяпанавіч Сямён:Семен Степанович / Семен, ураднік Асв. ваяводы Полац. - 4, 4 v., 17 v.

383. Сцяпанавіч Юхна: Юхно Степанович / Юхно, жыхар Друйск. вол., чал. кн. Масальскага Юр'я Цімафеевіча, скаржнік - 34

384. Сядляр Мацка: Мацко Седляр ( магчыма, імя-мянушка паводле занятку), чал. Брыдоўга, пасяленец - 9 v.

385. Сямён: Семен, жыхар Дрысв. пав., чал. Радзівілаў, сын Пецькі (І), пацярпелы - 12

Т

386. Таракішка Станель:СтанельТаракишка, чал. Брыдоўга, пасяленец - 9 v.

Твиртис - гл.Цвірціс

Телитинич Лукъян - гл.Цяліцініч Лук'ян

Тилевич Ян Чемерица - гл.Чамярыца Ян Цілевіч

Тиль - гл.Ціль

Тимофеевич Василь - гл.Цімафеевіч Васіль

Тимофеевич Юръя Масальский / Юръя Тимофеевич/ князь Юръя Масальский / князь друйский князь Юръя Тимофеевич Масальский / Масальский князь Юръя Друйский - гл.Масальскі Юр'я Цімафеевіч

Тимофей Возилович - гл.Вазілавіч Цімафей

Тимофей - гл.Цімафей

Тимофей Луневич - гл.Луневіч Цімафей

Тимофей Скроб - гл.Скроб Цімафей

Тимошкович Чернис - гл.Цімошкавіч Чэрніс

Тишко Куликович - гл.Куліковіч Цішка

Толаконский Попутевич Миць - гл.Папуцевіч Талаконскі Міць

Томас Бутевич - гл. Бутавіч Томас

387. Трацяк Мікалай Івашкавіч:Миколай Третяк, камісар ВКЛ падчас дэлімітацыі 1542 г.; V пасля 1552, дваранін гасп., харунжы земскі (1544) (Wolff, Senatorowieidygnitarze, s. 202; Urzędnicycentralni, Nr. 7, s. 28, 245) - 6, 7

Трепик Станис - гл.Трэпік Станіс

Третяк Миколай - гл.Трацяк Мікалай Івашкавіч

388. Трэпік Станіс:Станис Трепик, жыхар Майшаг. пав., чал. Хршчонавіча Войцаха, цівунец, уцякач у Лівонію - 20 v.

389. Тулен Гайнрых фон /HeinrichvonThülen: Гендрых Апулен староста Еруньский, войт (фогт) Ервеньскі (1527-1551: Militzer, s. 113), лівонскі камісар падчас дэлімітацыі 1541 г. - 6

У

390. Урслы Сцяпан:Степан Урслый, жыхар Брасл. вол., скаржнік - 28

Устин Кулак - гл.Кулак Усцін

Ф

Фальчевский Юри - гл.Фальчэўскі Юры

391. Фальчэўскі Юры:велебный князь Юри Фальчевский, біскуп Луцкі, пан Рады ВКЛ; камісар ВКЛ падчас дэлімітацыі 1541 г. - 5 v.

Фредрых - гл.Фрыдрых

392. Фрыдрых: Фредрых, немец Лівоніі - 22

Фундербруг Филип - гл.Фундэрбруг Філіп

393. Фундэрбруг Філіп:Филип Фундербруг, лівонскі камісар падчас дэлімітацыі 1542 г. - 6 v., 7

394. [Фюрстэнберг] Вільгельм фон / [Fürstenberg,Wilhelmvon]: Вілім / кунтор Невгинский княз Вилим, комтур Дынабургскі (1535-1554: Militzer, s. 111), спраўца - 14 v., 20 v., 21, 22 v., 23, 23 v., 24 v., 27, 27 v., 28, 28 v., 29, 29 v., 30, 30 v., 31, 31 v., 32, 33, 33 v.

Х

395. Хамініч Андрэй: АндрейХоминич, жыхар Брасл. вол., скаржнік - 28

396. Хацютанавіч Алехна:ОлехнаХотютанович, чал. Багданавічаў, выгнанец - 9 v.

397. Хацютанавіч Мацей:Матей Хотютанович, чал. Багданавічаў, выгнанец - 9 v.

Ходор Альхимович - гл.Альхімавіч Ходар

Ходор Давидович - гл.Давыдавіч Ходар

Хома Занькович - гл.Занькавіч Хама

ХоминичАндрей - гл.Хамініч Андрэй

Хотютанович Матей - гл.Хацютанавіч Мацей

Хотютанович Олехна - гл.Хацютанавіч Алехна

398. Храптовіч (Літавор-) Ёахім Ігнацы Язэп:procancellariatuJoachimcomitisChreptowicz, граф, падканцлер ВКЛ (1773-1793); (* 4.І.1729 - V 4.ІІІ.1812), стольнік Наваградскі (1752-1764), вялікі сакратар ВКЛ (1764-1773), міністр замежных спраў РП (1791-1792), канцлер ВКЛ (1793), абіраўся дэпутатам Трыбуналу ВКЛ (1753, у 1765 маршалак), паслом на соймы (1754, 1756, 1758, 1764, 1766), стараста Старадубскі (1767) (Wolff, Senatorowieidygnitarze, s. 162, 166, 316; S...cki, s. 157; PSB ІІІ, s. 441-443; Urzędnicycentralni, Nr. 229, s. 53, Nr. 1147, s. 149, Nr. 1447, s. 181, 204; Нарбут, Вып. 3, с. 142, 144; ЭГБ 6-2, с. 81-82; DeputaciTrybunału, s. 236, 282, 285) - [0І]

Хрол Антонович - гл.Антонавіч Хрол

Хрол Епимахович - гл.Епімахавіч Хрол

399. Хролка: ("дом Хролков"), жыхар Друйск. вол., пацярпелы - 35 v.

Хрщонович Войтех - гл.Хршчонавіч Войцах

400. Хршчóнавіч Войцах:Войтех Хрщонович, зям. Майшаг. пав., скаржнік - 20, 20 v., 21

Ц

401. Цвірціс:Твиртис ( магчыма, імя мянушка, этымалогія ад літ.tvirtis- цвердзь), чал. Брыдоўга, пасяленец - 9 v.

402. Ціль:Тил, немец Лівоніі - 21

403. Цімафеевіч Васіль: Василь Тимофеевич, мешч. брасл., пацярпелы - 30

404. Цімафей: Тимофей, б. друйск., скаржнік - 26 v.

405. Цімошкавіч Чэрніс: Чернис Тимошкович, жыхар Брасл. пав., сведка ў памежнай справе 1542 г. - 16

406. Цяліцініч Лук'ян: Лукъян Телитинич, жыхар Асв. вол., сведка ў памежнай справе 1542 г. - 18 v.

Ч

407. Чамярыца Ян Цілевіч: Ян Тилевич Чемерица, жыхар Брасл. пав., б. Сапегі Міхайла Іванавіча, пацярпелы - 37

Чемерица Тилевич Ян - гл.Чамярыца Ян Цілевіч

Чернис Тимошкович - гл.Цімошкавіч Чэрніс

Чижевич Богдан - гл.Чыжэвіч Багдан

408. Чыжэвіч Багдан:Богдан Чижевич, жыхар Майшаг. пав., чал. Казака Шымона, уцякач у Лівонію - 22

Ш

409. Шарэнберг Рэмерт фон /vonScharenbergRemmert: Ремандус Аскаремберк, комтур Рэвельскі (1534-1550: Militzer, s. 117), лівонскі камісар падчас дэлімітацыі 1541 г. - 6

Шембел - гл.Шэмбель

Шембель Гришко - гл.Шэмбель Грышка

Шильвень Петр - гл.Шыльвень Пётр

Шимка Янович - гл.Янавіч Шымка

Шимон Козак - гл.Казак Шымон

Шинхель Лаврентиус - гл.Шынхель Лаўрэнціус

410. Шукавая Лаўрынава Ганна:пани Ганна Шуковая /паниЛаврыновая Шукова /пани Ганна, уладальніца маёмасці ў Майшаг. пав. - 7 v., 21 v.

411. Шуркавіч Аўрам: Оврам Шуркович, жыхар Брасл. пав. (вол.), скаржнік - 25, 28

Шуркович Оврам - гл.Шуркавіч Аўрам

412. Шыльвень Пётр:Петр Шилвень, чалавек Брыдоўга, пасяленец - 9 v.

413. Шымка:Шымко, жыхар памежжа ВКЛ, пацярпелы, брат Больця, Нарута, Дабрагоста - 12

Шымко - гл.Шымка

414. Шынхель Лаўрэнціус:Лаврентиус Шинхель, лівонскі камісар падчас дэлімітацыі 1542 г. - 6 v., 7

415. Шэмбель:Шембел(ь), ураднік Брасл. біскупа Віл. Гальшанскага Паўла - 16

416. Шэмбель Грышка:Гришко Шембел(ь), зям. Брасл. пав., скаржнік - 25

Ю

417. Юдас, жыхар селішча на памежжы ВКЛ - 8

Юдка Гирепеладас - гл.Гірэпеладас Юдка

418. Юрга: чал. Брука, пасяленец - 12 v.

419. Юргель (І): Юркгель, жыхар Друйск. вол., чал. кн. Масальскага Юр'я Цімафеевіча, цесць Савейкі, пацярпелы - 33 v., 34 v.

420. Юргель (ІІ): Юркгель, жыхар Друйск. вол., чал. кн. Масальскага Юр'я Цімафеевіча, брат Мікалая (ІІІ), пацярпелы - 34 v., 35

Юрка Колесник - гл.Калеснік Юрка

Юркгель - гл.Юргель

Юркгель Битиник - гл.Біцінік Юргель

Юръя - гл.Юр'я

(князь) Юръя / Юръя Масальский / Юръя Тимофеевич Масальский /князь друйский князь Юръя Тимофеевич Масальский / Масальский князь Юръя Друйский / князь Юръя Тимофеевич - гл.Масальскі Юр'я Цімафеевіч

Юръя Бизденевич - гл.Біздзеневіч Юр'я

Юръя Гаромейкович - гл.Гарамейкавіч Юр'я

Юръя Масальский / Юръя Тимофеевич Масальский /князь друйский князь Юръя Тимофеевич Масальский / Масальский князь Юръя Друйский / князь Юръя Тимофеевич / князь Юръя - гл.Масальскі Юр'я Цімафеевіч

Юръя Тимофеевич/ Юръя Тимофеевич Масальский / князь Юръя Масальский / князь друйский князь Юръя Тимофеевич Масальский / Масальский князь Юръя Друйский / князь Юръя - гл.Масальскі Юр'я Цімафеевіч

Юръя Тимофеевич Масальский /князь Юръя Масальский / князь друйский князь Юръя Тимофеевич Масальский / Масальский князь Юръя Друйский / князь Юръя Тимофеевич / князь Юръя - гл.Масальскі Юр'я Цімафеевіч

421. Юр'я (І): Юръя, жыхар Дрысв. пав., чал. Міштартавіча Войтка, пацярпелы - 23 v.

422. "Юр'я" (ІІ): "Юръя" ("Юрину человеку"), жыхар Друйск. вол., чал. Сапегі Міхайла Іванавіча, пацярпелы - 37

423. Юхнавіч Сідар: Сидор Юхнович, жыхар Друйск. вол., чал. Сапегі Міхайла Іванавіча, пацярпелы - 37

Юхно / Юхно Степанович - гл.Сцяпанавіч Юхна

Юхно Мацович - гл.Мацавіч Юхна

Юхно Степанович / Юхно - гл.Сцяпанавіч Юхна

Юхнович Сидор - гл.Юхнавіч Сідар

Юшкавіч Габрыял:Кгабриял Юшкович/ Габрыял Юшкович, зям. Майшаг. пав., скаржнік - 20, 21

Юшко Бертошевич - гл.Берташавіч Юшка

ЮшкоМартинович - гл.Марцінавіч Юшка

Юшко Некрашевич - гл.Не́крашавіч Юшка

Юшкович Габриял - гл.Юшкавіч Габрыял

Я

Ядкус Солоцкий Лесевич - гл.Салоцкі Лесевіч Ядкус

Яким Альшаникович - гл.Альшанікавіч Якім

Яков Прошкович - гл.Прошкавіч Якаў

424. Якуб, "літва", уцякач - 8 v.

Якуб Малейшович - гл.Малейшавіч Якуб

Якуб Потортинис - гл.Патарцініс Якуб

Ян Амуг Сасен - гл.[Мюнхгаўзен] ЁганесIV

Ян Бейтишк - гл.Бейцішак Ян

Ян Веркель / Ян Вергел / Веркель - гл.Веркель Ян

Ян Девкгович - гл.Дзеўгавіч Ян

Ян з Доманова - гл.Даманоўскі Ян

ЯнзРекри - гл.Рэке Ёган фон дэр

Ян Кмита Соколович / Ян Кмитич Соколович / Ян Кмита - гл.Кміціч-Сакаловіч Ян Войцахавіч

Ян литвин - гл.Ян Ліцвін

425. Ян Ліцвін ( імя-мянушка паводле паходжання): Ян литвин, чал. прыхожы, чал. Брука, пасяленец - 12 v.

Ян Мартинович - гл.Марцінавіч Ян

Ян Михнович - гл.Міхнавіч Ян

Ян Тилевич Чемерица - гл.Чамярыца Ян Цілевіч

426. Янавіч Павел:Павел Янович, жыхар Дрысв. пав., скаржнік - 23

427. Янавіч Шымка:Шимка Янович, жыхар Дрысв. пав., скаржнік - 23

Янелис Матеевич - гл.Мацеевіч Янеліс

Янель Нарцович - гл.Нарцавіч Янель

428. Янка (І): жыхар Дрысв. вол., выгнанец - 12 v.

429. Янка (ІІ): жыхар Друйск. вол., пацярпелы - 36

Янович Павел - гл.Янавіч Павел

ЯновичШимка - гл.Янавіч Шымка

430. Янутавіч Анкіп:Анкип Янутевич, жыхар Брасл. пав., сведка ў памежнай справе 1542 г. - 16

Янутевич Анкип - гл.Янутавіч Анкіп

431. Януш: жыхар Друйск. вол., чал. кн. Масальскага Юр'я Цімафеевіча, пацярпелы - 33 v.

Януш Дидя Калитис - гл.Дзідзя-Каліціс Януш

432. Янушка: жыхар Дрысв. пав., чал. Міштартавіча Войтка, пацярпелы - 23 v.

Янушка Накутевіч - гл.Накуцевіч Янушка

433. Яроцкі: Ероцкий, жыхар Друйск. вол., зям., баярын Сапегі Міхайла Іванавіча, пацярпелы - 36 v.

Яспор - гл.Каспар Брыдоўгавіч

Яспор Бридолгович - гл.Каспар Брыдоўгавіч

AdamiNaruszewicz - гл.Нарушэвіч Адам Тадэвуш Станіслаў

AlexandriSapieha - гл.Сапега Аляксандр Міхал

ChreptowiczJoachim - гл.Храптовіч (Літавор-) Ёахім Ігнацы Язэп

Instigator - гл.Мархач-Пузелеўскі Мікалай

JoachimChreptowicz - гл.Храптовіч (Літавор-) Ёахім Ігнацы Язэп

MikolayPuzeliewsky - гл.Мархач-Пузялеўскі Мікалай

NaruszewiczAdami - гл.Нарушэвіч Адам Тадэвуш Станіслаў

PuzeliewskyMikolay - гл.Мархач-Пузялеўскі Мікалай

SapiehaAlexandri - гл.Сапега Аляксандр Міхал

StanislausAugustus - гл.Станіслаў Аўгуст (Панятоўскі)[1]Метрыка-43, с. 114-125.

[2]Метрика-561, с. 82, 538-554.

[3] Усціновіч А. К. Антрапанімія Гродзеншчыны і Брэстчыны (XIV-XVIII cтст.). Мн., 1975. С. 153; Шур, Васіль. З гісторыі ўласных імёнаў. Мн., 1993. С. 38.

[4] Гл. дыскусію на гэты конт: Свяжынскі У. М. Лінгвістычныя праблемы падрыхтоўкі выдання ўнутраных вопісаў актаў Магілёўскага магістрата. Т. 1 // Архіварыус: Зборнік навукова-папулярных паведамленняў і артыкулаў. Вып. 1. Мн., 2001. С. 135-137.

 
Top
[Home] [Library] [Maps] [Collections] [Memoirs] [Genealogy] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX