Вярнуцца: Кніга № 560. Кн. перапісаў 3

Геаграфічны паказальнік-каментарый


Дадана: 24-06-2011,
Крыніца: Менск 2010.У геаграфічным паказальніку фіксуюцца ўсе тапонімы (айконімы - назвы паселішчаў; гідронімы - уласныя назвы водных аб'ектаў; мікратапонімы; аронімы - назвы форм рэльефа) [1], а таксама назвы ўсіх адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак (якія можна разглядаць у дадзеным выпадку як макратапонімы), што прыгаданыя ў Кнізе № 560. Тапонімы змешчаны ў алфавітным парадку, назвы перадаюцца сучаснай графікай. Геаграфічны паказальнік выконвае функцыі каментарыя, у якім утрымліваюцца звесткі па гісторыка-геаграфічнай ідэнтыфікацыі і лакалізацыі тапанімічных аб'ектаў у межах старых і новых адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак.

Усе тапонімы падаюцца ў той форме, у якой яны фігуруюць у крыніцы - па-старабеларуску. Але для ідэнтыфікаваных і лакалізаваных тапонімаў асноўная згадка даецца на беларускай мове, а таксама (праз коску) на літоўскай ці латышскай (з указаннем мовы) - у залежнасці ад сучаснага знаходжання аб'екта; а таксама на іншых мовах - у залежнасці ад месцазнаходжання аб'екта (эстонскай, расійскай). Для рэкаў і азёраў, размешчаных на тэрыторыі двух ці трох сучасных дзяржаваў, адпаведна падаецца напісання на ўсіх гэтых мовах (з указаннем мовы). У выпадку з ідэнтыфікаванымі і лакалізаванымі аб'ектамі у паказальніку робяцца адсылкі ад формы напісання паводле крыніцы да асноўнай згадкі (па-беларуску). У асноўнай згадцы пасля двукроп'я падаецца напісанне тапоніма паводле крыніцы; варыянты напісання прыводзяцца праз касыя рыскі /. Назвы тапанімічных аб'ектаў, якія фігуруюць у крыніцы ва ўскоснай форме, а таксама перададзеныя ў форме прыметнікаў, раскрываюцца як назоўнікі ў старабеларускай форме (напрыклад, «смолвенские паны» - «Смолвенский повет»; «державца Василийский» - «Василишки»; «кумтор Ревельский» - «Ревель»). У асобных выпадках можа падавацца словазлучэнне, у якім фігуруе тапонім. Пры гэтым раскрытыя і пераведзеныя ў форму назоўніка назвы пазначаюцца зорачкай *. У тым выпадку, калі назва аб'екта на адным і тым жа архіўным аркушы пададзеная як прама і ў форме назоўніка, так і ўскосна і ў форме прыметніка, спасылка на аркуш даецца двойчы - без зорачкі і з зорачкай. Калі назва тапанімічнага аб'екта на ўсіх аркушах фігуруе ва ўскоснай форме ці ў форме прыметніка, зорачка ставіцца пасля назвы аб'екта ў асноўнай згадцы. Усе асноўныя згадкі паказальніка маюць парадкавы нумар, а назвы тапанімічных аб'ектаў у асноўных згадках вылучаюцца тоўстым шрыфтам.

У выпадку з населенымі пунктамі ці гаспадарчымі аб'ектамі пасля коскі падаюцца звесткі пра тапонім паводле Кнігі № 560 ці, у круглых дужках) па стану на першую палову XVI ст. паводле іншых крыніцаў: 1) тып населенага пункта ці гаспадарчага аб'екта (горад-места, замак, мястэчка, сяло, двор, "дварэц", маёнтак, зямля, пустка); 2) адміністрацыйна-гаспадарчыя функцыі аб'екта (цэнтр маёнтка, войтаўства і г. д.); 3) адміністрацыйнае значэнне аб'екта (для ВКЛ - цэнтр воласці, павета, ваяводства; для Лівоніі - цэнтр комтурства, фогства ці духоўнанага / біскупскага ўладання); 4) адміністрацыйна-гаспадарчая прыналежнасць аб'екта (для ВКЛ - маёнтак; для Лівоніі - мыза / маёнтак); 5) від уласнасці (дзяржаўная, шляхецкая, царкоўная), імя уласніка ці ўладальніка-карыстальніка паводле крыніцы; 6) адміністрацыйна-тэрытарыяльная прыналежнасць аб'екта (для ВКЛ адміністрацыйна-судова-ваенна-тэрытарыяльныя адзінкі трэцяга рангу - воласць, другога рангу - павет / зямля, першага рангу - ваяводства / зямлі; для Лівоніі першага рангу - комтурства, фогства, духоўная / біскупская тэрыторыя, другога рангу - парафія); 7) дзяржаўная прыналежнасць (ВКЛ, Лівонія, Маскоўская дзяржава). Важныя звесткі па статусу і прыналежнасці аб'екта паводле іншых крыніцаў ці даследаваняў прыводзяцца у круглых дужках (). Для гідралагічных аб'ектаў указваецца, што гэта - рака, возера, ручай, балота. Указваецца таксама аказуальнасць аб'екта ў Кнізе № 560 - характарыстыка падзеі і абставіны, у якіх фігуруе аб'ект у тэксце крыніцы (напрыклад, "памежны маркер" ці "зямля на памежжы, карыстальнік якой сагнаны лівонцамі").

Праз кропку з коскай падаецца сучасны звесткі пра паселішча: 1) тып населенага пункта (горад, гарадскі пасёлак, веска, хутар); 2) адміністрацыйнае значэнне (для Беларусі - цэнтр сельскага Савета, раёна, вобласці, сталіца дзяржавы; для Літвы - цэнтр апілінкі-самакіравання, раёна, павета; для Латвіі - цэнтр воласці, павета (раёна), сталіца дзяржавы); 3) адміністрацыйна-тэрытарыяльнае размяшчэнне населенага пункта (для Беларусі - сельскі Савет, раён, вобласць; для Літвы - апілінка-самакіраванне, раён, павет; для Латвіі - воласць, павета (раён)); 4) дзяржаўная прыналежнасць. Калі ідэнтыфікацыя тапанімічнага аб'екта выклікае сумненні, то пасля звестак па яго лакалізацыі курсівам адзначаецца вер. (верагодна).

Далей праз коску з кропкай для аб'ектаў, важных у справе рэканструкцыі памежнай сітуацыі, указваюцца каардынаты лакалізаванага тапанімічнага аб'екта паводле тапаграфічнай карты маштабу 1 : 200.000: нумар аркуша, квадрат. Выпадкі гіпатэтычнай рэканструкцыі пазанчаюцца знакам пытання (?). Таксама прыводзяцца звесткі аб прысутнасці аб'екта на іншых гісторыка-геаграфічных картах (гл. Спіс скарачэнняў). Для абласных, раённых, павятовых цэнтраў Беларусі, Літвы, Латвіі, Эстоніі, Расіі лакалізацыя на карце маштабу 1 : 200.000 не праводзіцца.

Праз працяжнік даюцца адсылкі на архіўныя аркушы крыніцы. Адсылкі робяцца ў асноўных згадках, якімі з'яўляюцца ў ідэнтыфікаваных і лакалізаваных аб'ектах назвы, пададзеныя па-беларуску, у выпадку неідэнтыфікаваных і нелакалізаваных аб'ектаў - прыгадкі на мове крыніцы.

Усе адпаведныя скарачэнні змешчаныя ў агульным Спісе скарачэнняў.

Ствараючы геаграфічны паказальнік-каментарый, у імкненні па магчымасці максімальна павысіць ягоную інфарматыўнасць, аўтар карыстаўся метадычнымі прапановамі і практычнымі напрацоўкамі Міхаіла Ф. Спірыдонава [2], улічваў археаграфічны досвед Валерыя Мянжынскага, рэалізаваны ў ягоных выданнях кніг Метыркі ВКЛ [3], а таксама скарыстаў метадычныя выкладкі, зробленыя аўтарам у сумесных з В. Мянжынскім працах [4]. Асноўны прынцып гэтай методыкі заключаецца ў перакрыжаваным супастаўленні звестак старажытных, навукова-гістарычных і тапаграфічных карт з параўнаннем інфармацыі ў геаграфічных даведніках ды спісах населеных пунктаў ХІХ і ХХ ст. [5] Пры гэтым важным крытэрыем ідэнтыфікацыі і лакалізацыі гістарычных населеных пунктаў з'яўляецца сугучнасць гістарычных і сучасных назваў.

Складаная праблема месцазнаходжання гістарычных паселішчаў вырашалася на падставе дадзеных спецыяльных даследаванняў [6], у тым ліку па гісторыі рэгіёну [7], а таксама шляхам пошуку адпаведных дадзеных на "Радзівілаўскай" карце 1613 г. [8], навукова-гістарычных карт [9], расійскіх [10] і польскіх [11] тапаграфічных і аглядна-тапаграфічных картах другой паловы ХІХ - першай паловы ХХ ст., тапаграфічных і палітыка-адміністрацыйных картах другой паловы ХХ - пачатку ХХІ ст. па дадзеным рэгіёне [12]. Пры вызначэнні маркераў і лініі мяжы важнае знячэнне мае спецыяльная літаратура, прысвечаная праблеме дэлімітацыяў і дэмаркацыяў паміж ВКЛ і Лівоніі (Курляндыі) [13], а таксама сутыку мяжы ВКЛ, Расіі (Пскоўшчыны) і Лівоніі [14]. Для праяснення гісторыка-геаграфічнай сітуацыі на тэрыторыі Полаччыны важнае значэнне маюць справаводчыя матэрыялы XVI ст., блізкія па часу стварэння да храналогіі Кнігі № 560 - гэта крыніцы, які паходзяць з канцылярыі ВКЛ [15], так і расійскія крыніцы [16], а таксама даследаванні гэтых помнікаў [17]. Ідэнтыфікацыя і лакалізацыя аб'ектаў на тэрыторыі Лівоніі мае сваю спецыфіку, бо адзін і той жа тапанімічны аб'ект мае некалькі назваў - латышскую (ці эстонскую) і нямецкую, а таксама старабеларускую (у Метрыцы ВКЛ). У такіх выпадках трэба карыстацца адпаведнымі даведнікамі [18]. Методыка вызначэння і суаднясення тапонімаў Лівоніі ў розных мовах рэгіёна распрацаваная аўтарам гэтых радкоў [19].

На тэрыторыі Беларусі лакалізацыя аб'ектаў у межах сучасных адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак і статусу паселішча даюцца паводле даведніка Яўгена Рапановіча [20], энцыклапедычных выданняў [21], тапанімічнага слоўніка Вадзіма Жучкевіча [22], кніг серыі " Памяць" па дадзенаму рэгіёну [23].

Водныя аб'екты лакалізоўваліся таксама з дапамогаю адпаведных энцыклапедычных выданняў [24]. Сярод водных аб'ектаў найбольшыя праблемы па ідэнтыфікацыі і лакалізацыі ўзніклі менавіта з малымі вазёрамі. І гэта не дзіўна - беларускія навукоўцы, якія распачалі інвентарызацыю водных аб'ектаў, выявілі толькі на тэрыторыі Віцебскай вобл. 250 неўлічаных азёраў (паводле інфармацыі загадчыка лабараторыі Цэнтральнага НДІ комплекснага выкарыстання водных рэсурсаў міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольняга асяроддзя Беларусі Віктара Раманава) [25]. Пакуль што гэтыя вазёры ў афіцыйных спісах пазначаныя нумарамі. Здаецца вельмі пераканаўчым, што назвы падобным аб'ектам павінны давацца, а можа і вяртацца, з улікам гістарычных звестак. Тут сваю місію можа выканаць і Кніга № 560 Метрыкі ВКЛ.


А

1. Аба́б'е: Обабъе, воз., Брасл. пав.; Брасл. р-н Віцебскай вобл., N-35-IV: 80-12, ( Блакітная кніга, с. 28) - 3, 15 v., 16

2. Аба́біца: Задняя, рэчка, Брасл. пав., частка р. Абабіцы паміж азёрамі Абаб'е і Дубра, Брасл. р-н Віцебскай вобл., N-35-IV: 80-12, ( Блакітная кніга, с. 28) - 3, 15 v.

3. Авктоверовщина, з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік сагнаны лівонцамі - 13

4. Авласовщина, з. у Дрысв. пав., забраная лівонцамі - 13 v.

5. Авримковщина, з. пуст. Дрысв. пав., карыстальнік якой сагнаны лівонцамі - 14

6. Агорина / Акгорина / Акгориня, воз., Дрысв. вол., на "Радзивилавай границы"; N-35-IІІ: 72-72 (?) - 11 v., 14 v.

7. Агорина / Акгорина, рэч., Дрысв. вол., на "Радзивилавай границы"; N-35-IІІ: 72-72 (?) - 14 v.

8. Адамовщина, з. пуст. Дрысв. пав., карыстальнік якой сагнаны лівонцамі - 14

9. Акатевщина, з. у Дрысв. пав., забраная лівонцамі - 13 v.

10. Акгорина, р. - 14 v.

11. Алехновщина, з.пуст., Дрысв. пав., карыстальнік сагнаны лівонцамі - 13

12. Альхимовщина, з. у Дрысв. пав., забраная лівонцамі - 13 v.

13. Андреевщина, з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік сагнаны лівонцамі - 13

14. Андрейковщина, з. пуст. Дрысв. пав., карыстальнік якой сагнаны лівонцамі - 14

15. Андрусовщина, з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік сагнаны лівонцамі - 13

16. Апочка, Опочкарас.: Опочка, «гор. маскоўскі»; гор. - ц. Апочацкага р-на Пскоўскай вобл. РФ - 5, 18

17. Арклежеро, воз., Смолвенская вол.; N-35-III: 76-64 (?) - 1, 8 v.

18. Асвейскае: Освея, воз., Асв. вол.; Верхнядзв. р-н Віцеб. вобл., О-35-ХХХV: 68-12 - 5, 18

19. Асвейская воласць: Освейская волость / Освейская земля, вол. Полац. ваяв., дзярж. - 4, 4 v., 17 v., 18, 18 v.

20. Асвейскаяграніца: Освейская граница - 4, 17

21. Асеринис, воз., Брасл. п. - 16

22. Асуне,Asūneлат.: Осунцо / Ошунца; Осуно Великое, група воз. - Вялікае і Малае Асуне, Друйск. вол.; Краслаўскі пав. Лат. Р., О-35-ХХХIV: 08-36, ("Кніга рубяжоў" Полац. пав. 1563-1571 г.: ЛМ-566; Писцовые книги, с. 428; Оглоблин , Кн. III, Отд. II. С. 36-39; Кн. IV, Отд. II. С. 75, Карта) - 4, 17

23. Асуніца,Asūnīcaлат.: Осуница / "у Восуницу", р., Друйск. і Асв вол.; Краслаўскі пав. Лат. Р., О-35-ХХХIV: 08-36, 08-40, N-35-IV: 04-40, 04-44, 04-48, ("Кніга рубяжоў" Полац. пав. 1563-1571 г.: ЛМ-566; Писцовые книги, с. 426; Оглоблин , Кн. III, Отд. II. С. 36-39; Кн. IV, Отд. II. С. 75, Карта) - 4, 4 v., 5, 17, 18

Б

24. Балтыйскае мора: Солоное мора - 7

Белое - гл.Бяляны

25. Белы: Белый, руч., Асв. вол.; Верхнядзв. р-н Віцеб. вобл., Краслаўскі пав. Лат. Р., О-35-ХХХIV: 12-52 - 4 v., 17 v.

26. Бе́рца (?): Дверцо Большое, Дверцо Малое, воз., Брасл. пав.; Брасл. р-н Віцеб. вобл., N-35-IV: 84-12, ( Блакітная кніга, с. 66) - 3, 15 v., 16

Биржы - гл.Біржай

27. Біржай*,Biržaiліт.: Биржы, (мяст., ц. вол., Упіцкі пав. Троц. ваяв., уладанні Радзівілаў); гор., ц Біржанскага р-на Панявежскага пав. Літ. Р. - 9 v.*

Большое Дверцо - гл.Бе́рца (?)

28. Борилово, воз., Брасл. п. - 16

29. Борисовщина, з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік сагнаны лівонцамі - 13

30. Браслаў: Браславский замак / Браславское место, гор. - ц. Брасл. пав., дзярж.; гор. - ц. Брасл. р-н Віцеб. вобл. - 2 v.*, 3 v.*, 24 v., 28 v.*, 29 v.

31. Браслаўская граніца: Браславская граница - 2 v., 3 v., 15, 17

32. Браслаўскі павет: Браславский повет / Браславская земля / земли Браславские / Браславская волость - 2, 2 v., 3, 3 v., 13 v., 13 v.*, 14 v., 15, 15 v., 16, 16 v., 24 v., 25*, 26, 27, 32, 37

33. Будейковщина, з. у Дрысв. пав., забраная лівонцамі - 13 v.

34. Бу́жа: Бузино / болото Бужино, воз., Брасл. пав.; Брасл. р-н Віц. вобл., N-35-III: 72-92 ( Блакітная кніга, с. 76) - 2 v., 15, 16

Бужино / Бузино - гл. Бужа

Бузино / Бужино - гл. Бужа

35. Бутьковщина, з. пуст. Дрысв. пав., карыстальнік якой сагнаны лівонцамі - 14

36. Бяляны: Белое, воз., на мяжы Дрысв. вол. і Брасл. пав., на "Радзівілавай граніцы"; на мяжы паміж РБ (Браслаўскі р-н Віцебскай вобл.) і Лат. Р. (Даўгаўпілскі пав.), N-35-III: 76-88, (Дэлімітацыя 1529: ЛМ-223, арк. 203-206; Dogiel . Limites, p. 219-225), (Wojtkowiak, Lithuania, mapa 6) - 2, 2 v., 13 v., 14 v., 15

В

37. Варневичи, буда ў Друйск. вол. - 33

Василийская держава - гл.Васілішкі

38. Васильевщина, з. у Дрысв. пав., забраная лівонцамі - 13 v.

39. Васілішкі*: Василийская держава, ц. дзяржавы (стараства), (Троцкае ваяв.), у кан. XV - пач. XVI ст. прыгадваецца як цэнтр павету ( ЭГБ-2, с. 229-230; ЭнцВКЛ-2, с. 391-392); в., ц. с/с Шчучынскага р-на Гродз. вобл. РБ - 5 v.

Веленское кунторство - гл.Фелінскае комтурства

Великая - гл.Вялікая

Великая Гора - гл.Вялікая Гара

Великая Рича / Рича / Ричо / Рыча- гл.Рычы

40. Великое, воз., Брасл. п. - 16

Великое Осуно - гл.Асуне

Великое Князство Литовское / Князство Великое Литовское / Литва / WKL - гл.Вялікае Княства Літоўскае

Вербич, фамільнае ўладанне Вярбіцкіх - 5 v.

41. Вжирблевщина, з. пуст. Дрысв. пав., карыстальнік якой сагнаны лівонцамі - 14

42. Віленскае біскупства*: Виленское бискупство - 10 v.*

43. Віленскае пробаства і плябанства*: Виленское пробоство и плебанство ( гл. таксамаПаказальнік імёнаў і асобаў) - 5 v.

44. Вільня,Vilniusліт.: Вилна, гор., сталіца ВКЛ, цэнтр Віл. ваяв. і пав.; гор. - сталіца Літ. Р. - 11

45. Вільяндзі,Viljandiэст. ( Fellinням.): Велень, ц. комтурства Нямецкага ордэна ў Эстоніі; г., ц. Вільяндзкага пав. ЭР - 6

46. Вітаўтава граніца: Витовтова граница - 5 v., 18 v.

47. Водзьга: Водга / Одга, р., мяжа Лівоніі і Асв. вол.; Краслаўскі пав. Лат. Р., N-35-IV: 04-44 (?) - 4, 5, 17, 17 v., 18

Водга Малая - гл.Малая Водзьга

48. Воетко, воз., Брасл. п. - 16

49. Воечыца, р., Брасл. п. - 37

50. Войтковщина, з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік сагнаны лівонцамі - 13

Волюшо - гл. Воласа

51. Воласа Паўднёвы і Паўночны: Волюшо, воз., Брасл. пав.; Брасл. р-н Віцеб. вобл., N-35-IV: 76-08, ( Блакітная кніга, с. 101-102) - 3, 15 v., 16

52. Востры Рог: Острый Рог, паўн.-зах. Затока (?) воз. Рычы, на "Радзівілавай граніцы"; на мяжы паміж РБ (Брасл. р-н Віцеб. вобл.) і Лат. Р. (Даўгаўп. пав.), N-35-III: 76-76 - 2, 12, 14 v.

53. Вяжишковщина, з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік сагнаны лівонцамі - 13

54. Вялікае Княства Літоўскае: Великое Князство Литовское / Князство Великое Литовское / Литва / WKL - 1*, 3 v., 5 v., 5 v.*, 6, 7, 9, 10, 11 v., 12, 12 v., 16 v.

55. Вялікая,Великаярас.: Великая, р., "у зямлі Маскоўскай"; Пскоўская вобл. РФ - 5, 18

56. Вялікая Гара: Великая Гора, узвышша паміж ("переворотье") азёрамі Струста і Снуды, Брасл. пав.; Брасл. р-н Віцебск. вобл., 174 м, N-35-IV: 76-00 - 2 v., 3, 15 v.

57. Вялікая Ельня: Ельно Большое / Ельно, воз., Брасл. пав.; Брасл. р-н Віцеб. вобл., N-35-IV: 80-12 - 3, 15 v., 16

Г

58. Гагалинец, воз., Асв. вол.; Верхнядзв. р-н Віцеб. вобл., O-35-XXXIV: 12-52 (?), ("Кніга рубяжоў" Полац. пав. 1563-1571 г.: ЛМ-566, Писцовые книги, с. 426, Оглоблин, Кн. III, Отд. II. С. 36-39; Кн. IV, Отд. II. С. 75, Карта) - 4, 17 v.

59. Гойжовщина / Кгойжовщина, з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік сагнаны лівонцамі - 13

60. Гатино, воз., Дрысв. пав. - 14

61. Гегужыца: Кгекгужица, р., упадае ў воз. Індра, Друйск. вол.; Краслаўскі пав. Лат. Р., N-35-IV: 04-32 (?) - 4, 17

62. Гедесщизна, Кгедесщизна, з. над воз. Солат; N-35-III: 72-60, 76-60 (?) - 8

63. Генелоўшчына / Кгенеловщина, з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік сагнаны лівонцамі - 13

64. Гирдевщина / Кгирдевщина, з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік сагнаны лівонцамі - 14

65. Гирдюсовщина / Кгирдюсовщина, з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік сагнаны лівонцамі - 13

66. Глубочиц, руч., Брасл. пав.; N-35-IV: 84-16 (?) - 3, 3 v., 15 v., 16, 17

67. Головатое, воз., Брасл. пав. - 15 v.

Д

68. Даўгаўпілс*,Daugavpilsлат.: Невгинь, (гор., зам.), ц. комтурства Нямецкага ордэна ў Лівоніі; гор., ц. Даўгаўпілскага пав. Лат. Р. - 10*, 11 v.*, 12 v.*, 13*, 13 v.*, 14 v.*, 16 v.*, 20 v.*, 21*, 22 v.*, 23*, 23 v.*, 24 v.*, 25*, 25 v.*, 27*, 27 v.*, 28*, 28 v.*, 29*, 29 v.*, 30*, 30 v.*, 31*, 31 v.*, 32*, 33*, 33 v., 34 v.*, 36*

Дбро - гл.Дубра

Дверцо Большое - гл.Бе́рца (?)

Дверцо Малое - гл.Бе́рца (?)

69. Дзвіна (Заходняя Дзвіна),Daugava лат.: Двина, р. - 3, 3 v., 5 v., 15 v., 16 v., 17, 18 v.

70. Дзісна: Дисна, (мяст. Полац. ваяв.); г. раён. падпарадкавання Мёрскага р-на Віцеб. вобл., (Hedemann, Miasta) - 9 v.

71. Дицовщина, з. пуст. Дрысв. пав., карыстальнік якой сагнаны лівонцамі - 14

Дисна - гл.Дзісна

72. Добковщина, з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік сагнаны лівонцамі - 13

73. Добровольная дорога - 23

74. Долгое ( тры аб'екты), воз., Брасл. п. - 16

75. Доманово, фамільнае ўладанне Даманоўскіх - 5 v.

Дрисвет / Дрысвет - гл.Дрысвяты

76. Друйская воласць: Друйская волость, вол. Полац. ваяв., улад. Сапегаў - 3 v.*, 4*, 17*, 26, 33*

77. Друя: Друя, (мяст.) ц. Друйск. вол.; г/п, ц. Друйскага п/с Брасл. р-на Віцеб. вобл.; N-35-IV: 84-24, 84-28, (Hedemann, Miasta) - 3 v.*, 4*, 17*, 26*, 33*

Дрысвет / Дрисвет - гл.Дрысвяты

78. Дрысвяты,Drūkšiaiліт.: Дрысвет / Дрисвет, воз., Дрысв. вол.; на мяжы РБ (Браслаўскі р-н Віцебскай вобл.) і Літ. Р. Зарасайскі р-н Уцянскага пав.), ( Блакітная кніга, с. 155-156) - 2, 13

79. Дрысвяты: Дрысвяты, ц. вол. (пав.), дзярж.; в.-ц. Дрысвяцкага с/с Браслаўскага р-на Віцебскай вобл., N-35-III: 60-76 (Aleksandrowicz, Geneza, № 105; Спірыдонаў, Беларусь, № 111; НА) - 1 v.*, 2*, 10*, 11*, 11*, 11 v.*, 12 v.*, 12 v.*, 14*

80. Дрысвяцка воласць: Дрысвяцкая волость / Дриевецкая волость / Дрисвецкий повет / Дрисветская земля / Дрисвецкая земля - 1 v., 2, 10*, 11, 11*, 11 v., 11 v.*, 12 v., 12 v.*, 14, 14*, 15*

81. Дрысвяцкая граніца: Дрысвяцкая граница / Дрысвяцкая граница / Дриевецкая граница / Дрысвецкая граница / Дрысвецкий рубеж - 1 v., 9, 10, 11 v., 16

82. Дубра: Дбро, воз., Брасл. пав.; Брасл. р-н Віцеб. вобл., N-35-IV: 80-12, ( Блакітная кніга, с. 158) - 3, 15 v., 16

Е

83. Едовщина, з. пуст., Дрысв. вол., карыстальнік сагнаны лівонцамі - 13

84. Евневщина(два аб'екты), з. у Дрысв. вол., забраная лівонцамі - 13 v., 14

Еленька / Ельница - гл. Еленька

Еленько Малое - гл. Малая Ельня

Ельно Большое / Ельно - гл. Вялікае Ельня

85. Еленька: Еленька / Ельница, р., Брасл. пав.; пратока паміж азёрамі Вялікаея і Малое Ельня, Брасл. р-н Віцеб. вобл., N-35-IV: 80-12 - 3, 15 v.

86. Ервеньскае войтаўства (фогцтва)*: Еруньское староство, адмін.-тэрыт. адзінка Нямецкага ордэна ў Лівоніі - гл. Пайдэ

Еруньское староство - гл.Ервеньскае войтаўства (фогцтва)

Ж

87. Жамойць: Жомойть, гіст.-геагр. рэгіён ВКЛ - 1*, 5 v.*, 6*

88. Жамойцкае біскупства*: бискупство Жомойтское ( гл. таксамаПаказальнік імёнаў і асобаў) - 5 v.

89. Жамойцкае стараства*: Жомойтское староство ( гл. таксамаПаказальнік імёнаў і асобаў) - 5 v.

90. Жибятовщина, з. пуст. Дрысв. пав., карыстальнік якой сагнаны лівонцамі - 14

Жомойть - гл.Жамойць

З

91. Забеловщина, з. у Дрысв. пав., забраная лівонцамі - 13 v.

92. Заборное, воз., Брасл. п. - 16

Задняя - гл.Абабіца

93. Замошно, воз., Брасл. п. - 16

94. Зарасай,Zarasaiліт.: Озересы / (Езеросы), (мяст.), ц. маёнткаў Вілен. біскуп.; гор., ц. Зарасайскага р-на Ўцянскага пав. Літ. Р., (Wojtkowiak, Lithuania, mapa 7) - 10 v., 20 v.

95. Засечно, воз., Брасл. п. - 16

96. Зеленое, воз., Брасл. п. - 16

97. Зыковщына, з. у Дрысв. пав., забраная лівонцамі - 13 v.

И

98. Илкги, воз., Майшаг. пав., уласнасць Хршчанавіча Воцеха - 21

Индра - гл.Індра

Индрица / Ондрица - гл.Індрыца

Иса - гл.Іса

І

99. Індра,Indrasлат.: Индра, воз., Друйск. вол.; Краслаўскі пав. Лат. Р., N-35-IV: 04-28 - 3 v., 4, 17

100. Індрыца,Indricaлат.: Индрица, Ондрица, р., упадае ў р. Дзвіна, Друйск. вол.; Краслаўскі пав. Лат. Р., N-35-IV: 88-20, 88-24, 92-24, ("Списанье поветовъ и границъ", межы Брасл. пав. 1565-1566: ЛМ-528, арк. 118-118 v., РИБ, т. 30, стлб. 884; "Кніга рубяжоў" Полацкага пав. 1563-1571 г.: ЛМ-566, Писцовые книги, с. 428, Оглоблин , Кн. III, Отд. II. С. 36-39; Кн. IV, Отд. II. С. 75, Карта; Stern, s. 235. Wojtkowiak .Dryświaty, s. 131) - 3 v., 17

101. Іса,Иссарас.: Иса, р., "зямля Маскоўская" (Себеж. вол.) [26]; Пскоўская вобл. РФ (Казлоў-Цітоў, с. 6) - 5, 18

К

102. Кабыла: Кобыла, камень у рэчышчы р. Дзвіна ў сутоку з р. Кабыла, на "Радзівілавай граніцы"; N-35-IV: 92-08 (?), (Дэлімітацыя 1529: ЛМ-223, арк. 203-206; Dogiel . Limites, 1758, p. 219-225), (Варонін; Wojtkowiak, Lithuania, mapa 6) - 3, 3 v., 15 v., 17

103. Кабыла: Кобыла, р., упадае ў р. Дзвіна, Брасл. пав.; Брасл. р-н Віцебскай вобл., Краслаўскі пав. Лат. Р., N-35-IV: 88-04, 88-08, 92-08 (?), (Дэлімітацыя 1529: ЛМ-223, арк. 203-206; Dogiel . Limites, 1758, p. 219-225) - 3, 15 v.

104. Каменко Малое, воз., Брасл. пав. - 16

105. Кевнино, воз., Смолв. вол., N-35-III: 76-60 (?) - 1, 8

Кгедесщизна - гл.Гедесщизна

Кгенеловщина - гл.Генеловщина

Кгекгужица - гл.Гегужыца

Кгирдевщина - гл. Гирдевщина

Кгирдюсовщина - гл.Гирдюсовщина

Кгойжовщина - гл.Гойжовщина

106. Кещевщина, з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік сагнаны лівонцамі - 13

Князство Великое Литовское / Великое Князство Литовское / Литва / WKL - гл.Вялікае Княства Літоўскае

Кобыла - гл.Кабыла

107. Комено, воз., Брасл. пав. - 16

Компотя - гл. Кумпотя

108. Красны: Красный, руч., Асв. вол.; Верхнядзв. р-н Віцеб. вобл., О-35-ХХХV: 60-20 (?) - 5, 18

109. Красное, воз., Дрысв. вол. - 14

110. Кривое ( два аб'екты), воз., Брасл. пав. - 16

111. Кривое, воз., Друйск. вол. - 33 v.

112. К[р]углое, воз., Брасл. п. - 16

113. Крутякло, воз., Брасл. п. - 16

114. Ктулбино, р. - 1

115. Ктулвино / Ктулбино, воз., Смолв. вол. - 1

116. Кумпотя / Компотя, воз., Смолв. вол.; N-35-III: 72-64 (?) - 1, 8 v.

117. Кумпотя / Компотя, р., Смолв. вол.; N-35-III: 72-64 (?) - 1, 8 v.

118. Кунцовщина, з. у Дрысв. пав., забраная лівонцамі - 13 v.

119. Курляндскае біскупства*: Куршовское бискупство, царкоўна-адмін. тэрыторыя на захадзе Латвіі ( гл. таксамаПаказальнік імёнаў і асобаў) - 6

120. Курцум, Kurcumsлат.: Курчом / Курчм / Курчмы, воз., традыцыйнае месца пачатку дэмаркацый; Даўгаўпілскі пав. Лат. Р.; N-35-IІІ: 76-60, (Дэлімітацыя 1529: ЛМ-223, арк. 203-206; Dogiel . Limites, p. 219-225) (Wojtkowiak . Dryświaty, s. 130; Wojtkowiak, Lithuania, mapa 6) - 1, 1 v., 3 v., 4 v., 6, 6 v., 7 v., 8, 9, 10 v., 11, 16 v., 18, 18 v., 20

Курчм / Курчом - гл.Курцум

121. Кусвевщина, з. у Дрысв. пав., забраная лівонцамі - 13 v.

Л

122. Лазаревщина, з. пуст. Дрысв. пав., карыстальнік якой сагнаны лівонцамі - 14

123. Латвія*: лотва / лотвин, - 10*, 12 v.*

124. Латгалія*: Лотыгола / лотыголин, Паўднёва-Ўсходні гіст.-геагр. рэгіён Латвіі - 4 v., 9 v., 37

125. Левошковщина, з. у Дрысв. пав., забраная лівонцамі - 13 v.

126. Лешое, воз., Брасл. пав. - 2 v., 15, 16

127. Лещовщина, з. у Дрысв. пав., забраная лівонцамі - 13 v.

128. Лининис, воз., Дрысв. п. - 14

Литва / Князство Великое Литовское / Великое Князство Литовское / WKL - гл.Вялікае Княства Літоўскае

Лифлянты / Немцы / Немецкая земля / земли пана Мистра Лифлянтского / земля Лифлянтская / панство и земля Лифлянтская / панство Лифлянтское / Лифлянты / Ыфлянты - гл.Лівонія

129. Лівонія: Немцы / Немецкая земля / Лифлянты / земли пана Мистра Лифлянтского / земля Лифлянтская / сторона Лифлянтская / панство и земля Лифлянтская / панство Лифлянтское / Лифлянты / Ыфлянты - 1, 1 v., 2, 4, 6, 6*, 6 v.*, 7, 7 v., 9, 10 v.*, 11, 17 v., 18 v., 20 v., 21, 21 v., 22, 24 v., 33

130. Лівонская граніца: границы Ливонские - 11

131. Луцкае біскупства*: бискупство Луцкое - 5 v.*

132. Любаўка: Любавка, р., Асв. вол.; Верхнядзв. р-н Віцеб. вобл., О-35-ХХХV: 64-20, 64-24, ("Кніга рубяжоў" Полац. пав. 1563-1571 г.: ЛМ-566, Писцовые книги, с. 426, Оглоблин, Кн. III, Отд. II. С. 36-39; Кн. IV, Отд. II. С. 75, Карта) - 5, 18

М

133. Мазоўша*: Мазовша, гіст.-геагр. рэгіён Польшчы - 1, 5 v., 6

134. Майшагала,Maišіagalaліт.: Мойшакгола, (мяст.), ц. Майшаголскага пав. (Вілен. ваяв.); ц. апілінкі-самакіравання Вільнюскага р-на і пав. Літ. Р. ( Метрыка-523, с. 425)- 6 v., 10 v.

135. Майшаголскі павет: Мойшокголский повет, (Вілен. ваяв.), гл. Майшагала, ( Urzędnicywileńskie, s. 64) - 6 v., 10 v.

136. Малая Водзьга: Водга Малая, р., мяжа Лівоніі і Асв. вол.; Краслаўскі пав. Лат. Р., N-35-IV: 04-44 (?) - 4, 17 v.

137. Малая Ельня: Еленько Малое, воз., Брасл. пав.; Брасл. р-н Віцеб. вобл., N-35-IV: 80-08 - 3, 15 v., 16

Маленица / Меленица - гл. Мальніца

Малое Дверцо - гл.Бе́рца (?)

138. Мальніца: Маленица / Меленица, р., Асв. вол.; Краслаўскі пав. Лат. Р., Верхнядзв. р-н Віцеб. вобл., О-35-ХХХIV: 20-56, 20-60, ("Кніга рубяжоў" Полац. пав. 1563-1571 г.: ЛМ-566, Писцовые книги, с. 426, Оглоблин, Кн. III, Отд. II. С. 36-39; Кн. IV, Отд. II. С. 75, Карта; Блакітная кніга, с. 322) - 5, 18

139. Мартиновщина ( два аб'екты), з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік сагнаны лівонцамі - 13, 14

140. Маскоўская граніца: границы Московские - 1, 7, 20

141. Матейковщина, з. пуст. Дрысв. пав., карыстальнік якой сагнаны лівонцамі - 14

142. Мацелевщина, з. пуст. Дрысв. пав., карыстальнік якой сагнаны лівонцамі - 14

143. Мацковщина, з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік сагнаны лівонцамі - 13

Меленица / Маленица - гл. Мальніца

144. Мельвидовщина, з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік сагнаны лівонцамі - 13

Мемижский повет - гл. Меміжскі павет

145. Меміжскі павет: Мемижский повет, (Вілен ваяв. / пав.), гл.Нямежыс, ( Urzędnicywileńskie, s. 72) - 11

146. Миколаевщина, з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік сагнаны лівонцамі - 13

147. Микульская, р., Брасл. пав.; N-35-IV: 84-16 (?) - 3, 15 v.

148. Микульское, воз., Брасл. пав.; N-35-IV: 84-16 (?) - 3, 15 v.

149. Минтеревщизна, з. над воз. Солат; N-35-III: 72-60, 76-60 (?) - 8

150. Микуловщина, з. у Дрысв. пав., забраная лівонцамі - 13 v.

151. Минитовщина, з. у Дрысв. пав., забраная лівонцамі - 13 v.

152. Мискутовщина, з. у Дрысв. пав., забраная лівонцамі - 13 v.

153. Митовщина, з. у Дрысв. пав., забраная лівонцамі - 13 v.

154. Михалковщина, з. у Дрысв. пав., забраная лівонцамі - 13 v.

155. Михновщина, з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік сагнаны лівонцамі - 13

156. Мозелевщина, з. пуст. мейская Брасл. - 16 v.

Мойшокголский повет - гл. Майшаголскі павет

157. Монетовщизна, з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік сагнаны лівонцамі - 13

158. Монховщина, з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік сагнаны лівонцамі - 13

Московская земля - гл. Расія

Московские границы - гл.Маскоўская граніца

159. Мотьковщина, з. у Дрысв. пав., забраная лівонцамі - 13 v.

160. Мочаж: Мочаж, с., Асв. вол., ( Полоцкая ревизия, 1552, с. 105, 162: Себежская вол.), (Natanson Leski, s. 134) - 5, 5 v., 18, 18 v.

161. Мочажская граніца: Мочазкая / Мочажская граница - 5, 18, 18 v.

162. Муряновщина, з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік сагнаны лівонцамі - 13

Н

163. Надейковщина, з. у Дрысв. пав., забраная лівонцамі - 13 v.

164. Нарейковщина, з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік сагнаны лівонцамі - 13

165. Нарковщина, з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік сагнаны лівонцамі - 13

166. Нарусовщина, з. у Дрысв. пав., забраная лівонцамі - 13 v.

167. Нарушовщина ( два аб'екты), з. у Дрысв. пав., забраная лівонцамі - 13 v.

Невгинь - гл.Даўгаўпілс

Неверовский - гл.Няверыца

168. Нежишковщина, з. пуст. Дрысв. пав., карыстальнік якой сагнаны лівонцамі - 14

Немецкая земля / Немцы / Лифлянты / земли пана Мистра Лифлянтского / земля Лифлянтская / панство и земля Лифлянтская / панство Лифлянтское / Лифлянты / Ыфлянты - гл.Лівонія

169. Новое Местечко / Новое Село, н/п у Лівоніі - 21, 21 v.

170. Няве́рыца, Неверицарас.: Неверовский, руч., Асв. вол.; р., Верхнядзв. р-н Віцеб. вобл., Себежскі р-н Пскоўскай вобл. РФ, О-35-ХХХV: 68-24, ("Кніга рубяжоў" Полац. пав. 1563-1571 г.: ЛМ-566, Писцовые книги, с. 426, Оглоблин, Кн. III, Отд. II. С. 36-39; Кн. IV, Отд. II. С. 75, Карта - памылковая лакалізацыя), ( Блакітная кніга, с. 273) - 5, 5 v., 18, 18 v

171. Нямежыс,Nemėžіsліт.: Мемиж, (мяст.), ц. Меміжскага пав. Вілен. ваяв. / пав.; в., ц. апілінкі-самакіравання Вільнюскага р-на і пав. Літ. Р., ( Метрыка-523, с. 428) - 11

О

Обабъе - гл.Абаб'е

Одга / Водга - гл. Водзьга

Озересы - гл.Зарасай

172. Огоринис / Окгоринис, воз., Дрысв. п. - 14

173. Окмена, воз., Смолв. вол., Дрысв. пав.; на мяжы Літ. Р. (Зарасайскі р-н Уцянскага пав.) і Лат. Р. (Даўгаўпілскі р-н), N-35-IІІ: 72-68 (?), (Дэлімітацыя 1529: ЛМ-223, арк. 203-206; Dogiel . Limites, p. 219-225) - 1, 1 v., 2, 9, 14, 14 v., 16

174. Окмена, р., Смолв. вол., на "Радзівілавай граніцы"; N-35-IІІ: 72-68 (?) - 1, 1 v., 2, 8 v., 9, 10

175. Окчорино, р., Смолв. вол., на "Радзівілавай граніцы" - 2

176. Окчорино /Ошорино, р., Смолв. вол., на "Радзівілавай граніцы" - 1, 2

177. Олехновщина, з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік сагнаны лівонцамі - 13

178. Ольшенко, воз., Брасл. п. - 16

Ондрица / Индрица - гл.Індрыца

179. Оникъевщина ( два аб'екты), з. у Дрысв. пав., забраная лівонцамі - 13 v., 14

Опочка - гл.Апочка

180. Орехово, воз., Брасл. пав. (Дэлімітацыя 1529 - мяжа Дрысв. вол.: ЛМ-223, арк. 203-206; Dogiel . Limites, p. 219-225) - 2 v., 15

Ормея - гл.Орміяс

181. Орміца,Ormicaлат.: Ормеица, р., Друйск. вол.; Краслаўскі пав. Лат. Р., N-35-IV: 04-36, О-35-ХХХIV: 08-36 - 4, 17

182. Орміяс,Ormiasлат.: Ормея, воз., Друйск. вол.; Краслаўскі пав. Лат. Р., N-35-IV: 04-32, 04-36 - 4, 17

Освейская волость / Освейская земля - гл.Асвейская воласць

Освейская граница - гл.Асвейская граніца

Освея - гл. Асвейскае

183. Осмоловщина, з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік сагнаны лівонцамі - 13

184. Островно, воз., Брасл. п. - 16

Острый Рог - гл. Востры Рог

185. Осуй, н/п (?) - 37

Осуница - гл. Асуніца

Осуно Великое - гл.Асуне

Осунцо / Ошунца - гл.Асуне

Ошорино - гл.Окчорино

186. Очишки, з. над воз. Солат; N-35-III: 72-60, 76-60 (?) - 8

187. Очовщина, з. пуст. Дрысв. пав., карыстальнік якой сагнаны лівонцамі - 14

П

188. Павловщина, з. пуст. мейская Брасл. - 16 v.

189. Пайдэ,Paideэст., Weissensteinням.: адмін. ц. Ервеньскае войтаўства (фогцтва); г., ц. Ярвеньскага пав. (Järva Maakond) ЭР - 6

190. Павловщина, з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік сагнаны лівонцамі - 13

191. Пашковщина/Пашковщына ( тры аб'екты), з. пуст. Дрысв. пав., карыстальнік сагнаны лівонцамі - 13, 13 v.

192. Пацовщина, з. пуст. Дрысв. пав., карыстальнік якой сагнаны лівонцамі - 14

193. Пересвет, воз., Брасл. пав., на "Радзівілавай граніцы" - 3, 15 v., 16

194. Пертекиня / Портекиня, воз., Смолв. вол.; N-35-III: 72-68 (?) - 1, 8 v.

195. Пертекиня / Портекиня, р., Смолв. вол.; N-35-III: 72-68 (?) - 1, 8 v.

196. Петковщина, з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік сагнаны лівонцамі - 13

197. Петрина, воз. - 1 v., 9

198. Петровщина, з. пуст. Дрысв. пав., карыстальнік якой сагнаны лівонцамі - 14

199. Пиктевщина, з. у Дрысв. пав., забраная лівонцамі - 13 v.

200. Плюсы: Плюсо, воз., Брасл. пав., на "Радзівілавай граніцы"; Брасл. р-н Віцеб. вобл., N-35-IV: 88-00, ( Блакітная кніга, с. 293) - 2 v., 15, 16

201. Полацкае ваяводства: Полоцкая земля / Полоцкое воеводство / Полоцкие волости ( гл. таксамаПаказальнік імёнаў і асобаў) - 3 v., 4*, 4 v.*, 5 v.*, 16, 18 v.

202. Полацкае гарадніцтва: Полоцкое городництво* ( гл. таксамаПаказальнік імёнаў і асобаў) - 5

203. Полацкая граніца: Полоцкая граница - 16

204. Польшча: Польша ("король Польский") - 1*, 5 v.*, 6*

205. Понизобское/ Понизовский/Поназовский: маёнтак ("дворец", "именье") кн. Масальскага Юр'я Цімафеевіча ў Друйск. вол. - 33 v., 34, 36

206. Працовщина, з. у Дрысв. пав., забраная лівонцамі - 13 v.

207. Придушно, воз., Брасл. п. - 16

208. Протолся / Протолчя, р. "падземная", Брасл. пав. - 3, 15 v.

209. Прусія: Прусия - 1*, 5 v.*, 6*

210. Пскоўскія граніцы: Псковские границы - 5 v., 18 v.

211. Пушкаревщина, з. пуст. мейская Брасл. - 16 v.

Р

212. Радзівілава граніца, Радзівілаў рубеж: Радивилова граница, Радивилов рубеж, мяжа, усталяваная ў выніку дэмаркацыі 1473 г., якая стала базавай для ўсіх пазнейшых дэмаркацыяў, ( гл. таксамаПаказальнік імёнаў і асобаў: Радзівіл (Людвік) Осцікавіч) - 1, 1 v., 2, 2 v., 3, 4*, 4 v., 5 v., 6, 6 v., 7, 8, 8 v., 9, 10 v., 11, 11 v., 12, 13, 13 v., 14, 14 v., 15, 15 v., 16, 17, 18 v.

213. Расія: Московская земля - 5, 5 v.*, 18

214. Ракантисский повет - 11

215. Рацовщына, з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік сагнаны лівонцамі - 13

Ревельское кунторство - гл.Рэвельскае комтурства

216. Римдевщина, з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік сагнаны лівонцамі - 13

Рича / Великая Рича / Ричо / Рыча - гл.Рычы

Ричица / Ричыца / Рычыца - гл. Рычанка

217. Ротковщина, з. над воз. Солат; N-35-III: 72-60, 76-60 (?) - 8

218. Рубанка, "пуща немецкая" - 5

219. Рубанка, р., на памежжы ВКЛ, Лівоніі і Пскоўскай зямлі; O-35-XXXV: 72-36 (?) - 5, 5 v., 18 v.

220. Рудевщина, з. пуст. Дрысв. вол., карыстальнік якой сагнаны лівонцамі - 14

221. Русь*: гіст.-культ. рэгіён ВКЛ - 1*, 5 v.*, 6*

222. Рымдесовщина, з. пуст. Дрысв. вол., карыстальнік якой сагнаны лівонцамі - 14

223. Рычанка: Рычыца / Ричица / Ричыца, р. ("речка"), Дрысв. вол.; Браслаўскі р-н Віцебскай вобл., выцякае з воз. Рычы, упадае ў воз. Дрысвяты, N-35-III: 72-80, 64-76 ( Блакітная кніга, с. 315) - 2, 13, 13 v.

224. Рычы, Ričuлат.: Рыча / Рича / Великая Рича / Ричо, воз., Дрысв. пав., на "Радзівілавай граніцы"; на мяжы РБ (Брасл. р-н) і Лат. Р (Даўгаўпілскі пав.), (Дэлімітацыя 1529: ЛМ-223, арк. 203-206; Dogiel . Limites, p. 219-225; Блакітная кніга, с. 315-316) - 2, 12, 13, 14, 14 v.

Рычыца / Ричица / Ричыца - гл. Рычанка

225. Рэвельскае комтурства*: кунторство Ревельское, адмін.-тэр. адзінка Нямецкага ордэна ў Лівоніі, гл.Талін- 6

226. Рэжыцкае фогства (войтаўства): повет Резицкий, адм.-тэр.-судовая адзінка Нямецкага ордэна ў Лівоніі, гл.Рэзэкне - 36 v.*, 37

227. Рэзэкне, Rēzekneлат., Rosittenням.: Резица / Розытенъ, гор., зам., ц. Рэжыцкага фогства; гор., ц. Рэзэкненскага пав. Лат. Р. - 36 v.*, 37*

С

228. Саково, сел., Смолв. пав., забранае лівонцамі ( гл. таксамаПаказальнік імёнаў і асобаў: Сак) - 8

229. Самонис / Самонь / Сомонис/ Сомона / Сомоня, воз. Дрысв. п. (Samonie ?: SG-10, s. 255) - 2, 11 v., 12, 14

230. Сар'янка,Sarjankaлат.: Саръя, р., Асв. вол.; Краслаўскі пав. Лат. Р., Верхнядзв. р-н Віцеб. вобл., О-35-ХХХIV: 12-56 - 4 v., 5, 17 v., 18

231. Себеж: Себеж, гор., ц. Себежскай вол.; гор., ц. Себежскага р-на Пскоўскай вобл. РФ, (Шеломанова; ЭнцВКЛ-2, с. 561) - 5 v., 18, 18 v.

232. Симоновщина, з. пуст. Дрысв. пав., карыстальнік якой сагнаны лівонцамі - 14

Синя - гл. Сінюха

Ситно / Сито - гл. Сіта

233. Сінюха,Zilupeлат., Синяярас.: Синя, р., Асв. вол.; Верхнядзв. р-н Віцеб. вобл., Лудзенскі пав. Лат. Р., Себежскі р-н Пскоўскай вобл. РФ, О-35-ХХХV: 68-24, ("Кніга рубяжоў" Полац. пав. 1563-1571 г.: ЛМ-566, Писцовые книги, с. 426, Оглоблин , Кн. III, Отд. II. С. 36-39; Кн. IV, Отд. II. С. 75, Карта; Natanson Leski, s. 179; Блакітная кніга, с. 334) - 5, 18

234. Сіта: Ситно / Сито, воз., на мяжы паміж Дрысв. вол. і Брасл. пав.; на мяжы РБ (Браслаўскі р-н Віцебскай вобл.) и Латвіі (Даўгаўпілскі пав.), N-35-III: 72-84, (Дэлімітацыя 1529: ЛМ-223, арк. 203-206; Dogiel . Limites, p. 219-225; Блакітная кніга, с. 334) - 2, 2 v., 13 v., 14, 15

235. Скарковщина, з. у Дрысв. пав., забраная лівонцамі - 13 v.

236. Скірна, Skirnaліт.: Скирна, воз., Смолв. вол., Дрысв. пав.; на мяжы Лат. Р. (Даўгаўпілскі пав.) і Літ.Р. (Зарасайскі р-н Уцянскага пав.), N-35-III: 72-72, (маёмасць - SG-10, s. 677) - 1 v., 2, 9, 11 v., 14

237. Скірна, Skirnaліт.: Скирна, р., Смолв. вол.; на мяжы Лат. Р. (Даўгаўпілскі пав.) і Літ.Р. (Зарасайскі р-н Уцянскага пав.), N-35-III: 72-72 - 1, 1 v., 2, 8 v., 9

238. Скирнотя /Скирнойтя, воз., Смолв. вол., Дрысв. вол.; N-35-III: 72-72 (?) - 1 v., 9, 9 v., 10

239. Скирнотя, р. - 10

240. Скулбина, р. Смолв. пав., N-35-III: 72-68 (?) - 8 v.

241. Скулбино, воз., Смолв. пав., N-35-III: 72-68 (?) - 8 v.

242. Смалвас,Smalvosліт.: Смолвы, (мяст.) ц. Смолв. пав., дзярж.; в. Зарасайскага р-на Уцянскага пав. Літ. Р., N-35-III: 68-56 - 1 v.*, 2*, 6 v.*, 7 v.*, 9*, 10*, 14 v.*, 22 v.*

243. Смолвенскі павет: Смолвенский повет / Смолвенские земли / Смолвенских панов земли / пущи бояр господарских смольвян; прыгадваецца таксама як частка Майшаголскага пав. ( гл. таксама Паказальнік імёнаў і асобаў,) - 1 v.*, 2*, 6 v.*, 7 v.*, 9*, 10, 10*, 10 v.*, 11 v.*, 14 v., 22 v.

244. Снуды: Снуда / Снудо, воз., Брасл. п.; Брасл. р-н Віцеб. вобл., N-35-IV: 76-04, ( Блакітная кніга, с. 342-343) - 2 v., 3, 15 v., 16, 26 v., 30, 37

245. Солат, воз., Смолв. пав., N-35-III: 72-60, 76-60 (?) - 1, 8, 8 v.

246. Солатица, р., Смолв. пав.; N-35-III: 72-60, 76-60 (?) - 1, 8 v.

247. Солнечная Гора, пагорак, Смолв. пав., на "Радзівілавай граніцы", (Дэлімітацыя 1529: ЛМ-223, арк. 203-206; Dogiel . Limites, p. 219-225) - 1, 8

248. Солоное, Borneлат. (?): воз., Брасл. пав.; N-35-IІІ: 84-92 (?), (Дэлімітацыя 1529: ЛМ-223, арк. 203-206; Dogiel . Limites, p. 219-225) - 2 v., 15

Солоное мора - гл. Балтыйскае мора

Сомона / Сомонис / Сомоня - гл.Самонис

249. Спирдевщина, з. пуст. Дрысв. пав., карыстальнік якой сагнаны лівонцамі - 14

250. Станьковщина, з. пуст. Дрысв. пав., карыстальнік якой сагнаны лівонцамі - 14

251. Степановщина, з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік сагнаны лівонцамі - 13

252. Степановщина, з. пуст. мейская Брасл. - 16 v.

253. Струста: Струсто, воз., Брасл. п.; Брасл. р-н Віцеб. вобл., N-35-IV: 76-00, ( Блакітная кніга, с. 352) - 2 v., 15, 15 v., 16, 26

Т

254. Талін,Tallinn эст., Revalням.: Ревель, гор., ц. Рэвельскага комтурства; гор., сталіца ЭР - 6

У

255. Укленіца: Укленица, рэчка, Брасл. п.; пратока паміж азёрамі Снуды і Воласа Паўднёвы, N-35-IV: 76-04 - 3, 15 v.

Ф

256. Фелінскае комтурства: Веленское кунторство*, тэрытар.-адмін. Адзінка Нямецкага ордэна ў Лівоніі - гл.Вільяндзі

Х

257. Хвальковщина, з., Дрысв. пав., забраная лівонцамі - 13 v.

258. Ходотовщина ( два аб'екты), з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік сагнаны лівонцамі - 13, 13 v.

Ч

259. Чаўшыца, Čaušicaлат.: Човша, р., Асв. вол.; у ніжнім цячэнні вядомая як Тоўша, Краслаўскі пав. Лат. Р., Верхнядзв. р-н Віцеб. вобл., О-35-ХХХIV: 12-52, ("Кніга рубяжоў" Полац. пав. 1563-1571 г.: ЛМ-566, Писцовые книги, с. 426, Оглоблин, Кн. III, Отд. II. С. 36-39; Кн. IV, Отд. II. С. 75, Карта) - 4 v., 5, 17 v., 18

260. Човша, р., Асв. вол. - 4 v., 5, 17 v., 18

261. Чорное, воз., Брасл. пав. - 16

Ш

262. Шилово, воз., Брасл. п. - 16

263. Шоки, воз., Брасл. п. - 16

264. Шуделевщина, з. пуст. Дрысв. пав., карыстальнік якой сагнаны лівонцамі - 14

Ы

Ыфлянты / Лифлянты / Немцы / Немецкая земля / земли пана Мистра Лифлянтского / земля Лифлянтская / панство и земля Лифлянтская / панство Лифлянтское / Лифлянты - гл.Лівонія

Ю

265. Юдово, сел., Смолв. пав., забранае лівонцамі ( гл. таксамаПаказальнік імёнаў і асобаў: Юдас) - 8

266. Юревщина, з. пуст. Дрысв. пав., карыстальнік сагнаны лівонцамі - 13

267. Юшковщина, з. пуст. Дрысв. пав., карыстальнік якой сагнаны лівонцамі - 14

Я

268. Яковщина, з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік якой сагнаны лівонцамі - 14

269. Якубовщина, з. пуст. Дрысв. пав., карыстальнік якой сагнаны лівонцамі - 14

270. Яновщина ( тры аб'екты), з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік сагнаны лівонцамі - 13, 13 v.

271. Яцковщина, з. пуст., Дрысв. пав., карыстальнік сагнаны лівонцамі - 13

W

WKL / Великое Князство Литовское / Князство Великое Литовское / Литва - гл.Вялікае Княства Літоўскае[1] Гл. падрабязней: Никонов В. А. Введение в топонимику. М., 1965. С. 42-51; Попов А. И. Географические названия. М.-Л., 1965. С. 7-9; Мурзаев Э. М. Очерки топонимики. М., 1974. С. 20-27; Жучкевич В. А. Общая топонимика / 3 изд. Мн., 1980. С. 7.

[2] Спиридонов М. Ф. Пути повышения информативности указателей населенных пунктов в публикациях источников по истории Великого княжества Литовского XVI в. // Тэзісы міжнар. навук.-тэарэт. канф. "Архівазнаўства, крыніцазнаўства, гістарыяграфія Беларусі: стан і перспектывы", 1-2 снежня 1993 г. Ч. 1. Мн., 1993. С. 74-79; Ён жа. Метрика Великого княжества Литовского как источник по истории поселений // LietuvosMetrika. 1991-1996metųtyrinėjimai. Vilnius, 1998. P. 115-133; Ён жа. Населенные пункты в географических указателях публикаций источников Великого княжества Литовского XVI в. // Беларускі археаграфічны штогоднік. Вып. 3. Мн., 2002. С. 42-50; Ён жа. Геаграфічны паказальнік-каментарый // Перапіс войска Вялікага княства Літоўскага 1528 года. Метрыка Вялікага княства Літоўскага. Кн. 523. Кн. Публічных спраў 1. Мн., 2003. С. 399-443; Ён жа. Геаграфічны паказальнік-каментарый да перапісу войска Вялікага Княства Літоўскага 1528 г. // Metriciana.Даследаванні і матэрыялы Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага. Т. ІІ, 2003. С. 70-131.

[3]Метрыка Вялікага Княства Літоўскага. Кніга 28 (1522-1552 гг.). Кніга запісаў 28 / Падрыхтоўка тэкстаў да друку і навук. апарат: Валеры Мянжынскі, Уладзімір Свяжынскі. Мн., 2000. С. 9-10, 221-233; Метрыка Вялікага Княства Літоўскага. Кніга 43 (1523-1560 гг.): Кніга запісаў 43 (Копія канцаXVIст.) / Падрыхтаваў В. С. Мянжынскі. Мн., 2003. С. 16-18, 126-132; Метрыка Вялікага Княства Літоўскага. Кніга 46 (1562-1565). Кніга запісаў 46 (Копія канцаXVIст.) / Падрыхтаваў В. С. Мянжынскі. Мн., 2006. С. 26-28, 193-202.

[4] Мянжынскі В, Дзярновіч А. Шляхта і яе зямельныя ўладанні ў Ашмянскім (Ошменским) павеце ў першай палове XVI ст. (паводле Кнігаў № 12-31 Метрыкі ВКЛ) // Metriciana: Даследаванні і матэрыялы Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага. Том І. Мн., 2001. С. 46-108; Мянжынскі В., Дзярновіч А. Шляхта, іншыя землеўласнікі і землеўладальнікі ды іхныя зямельныя ўладанні ў Берасцейскім, Камянецкім і Кобрынскім паветах у другой палове XV - першай палове XVI ст. (паводле Кнігаў №№ 12-33 Метрыкі ВКЛ) // Metriciana: Даследаванні і матэрыялы Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага. Т. ІІІ, 2004. С. 57-196.

[5]Географическо-статистическій словарь Россійской имперіи. Т. I-IV / Сост. П. П. Семеновъ. СПб., 1863-1885; Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1-15. Warszawa, 1880-1902; Гошкевичъ И. И. Виленская губернія: Полный списокъ населенныхъ местъ со статистическими данными о каждом поселеніи, составленный по официальнымъ сведениямъ. Вильна, 1905; Списокъ населенныхъ местъ Витебской губерніи. Витебскъ, 1906; Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego powszechnego spisu ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych żródeł urzędowych. T. 7, cz. 2: Ziemia Wileńska. Warszawa, 1923.

[6] Любавскій М. К. Областное деленіе и местное управленіе Литовско-Русскаго государства ко времени изданія Первого Литовского Статута. Историческіеочерки. М., 1892; Ochmański J. Powatanie i rozwój latyfundium biskupstwa wileńskiego (1387-1550). Poznań, 1963; Aleksandrowicz S. Geneza i rozwój sieci miasteczek Białorusi i Litwy do połowy XVII w. // Acta Baltiko-Slavica. T. 7. Białystok, 1970. S. 47-108; Ochmański J. Biskupstwo wileńskie w średniowieczu. Ustrój i uposażenie. Poznań, 1972; Wojtkowiak Z. Urzędnicy zarządu lokalnego na Litwie. Tytulatura zarządców powiatowych przed reformą administracyjną z lat 1565-1566 // Studia Żródłoznawcze. T. XXIV, 1979. S. 139-155; Malczewska M. Latyfundium Radziwiłłów w XV do połowy XVI w. Warszawa; Poznań, 1985; Aleksandrowicz S. Rozwój kartografii Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do połowy XVIII wieku. Poznań, 1989.

[7] Довгялло Д. Друя, заштатный город Виленской губернии // Памятная книжка Виленской губернии на 1907 г. Вильна, 1907. С. 1-39; Hedemann O. Historja powiatu brasławskiego. Wilno, 1930; Hedemann O. Dzisna i Druja, magdeburskie miasta. Wilno, 1934; Пичета В. И. Полоцкая земля в начале XVI в. // Пичета В. И. Белоруссия и Литва XV-XVI вв. М., 1961; Wojtkowiak Z. Dryświaty - rubiez litewska w Sredniowieczu // Lituano-Slavica Posnanensia. Studia Historica. 1985, № 1. S. 115-139; Шыдлоўскі К. Друя // Спадчына. 1990, № 2. С. 59-60; Насевіч В. Браслаўскі павет // ЭнцВКЛ. С. 342-343; Ён жа. Полацкае ваяводства // ЭГБ, т. 5. С. 524-525; Wojtkowiak Z. LithuaniaTranswilniensissaec.XIV-XVI.PodziałyLitwyPółnocnejwpóźnymśredniowieczu. Poznań, 2005; Спірыдонаў М. Полаччына ў сярэдзіне XVI ст. // CommentariiPolocensesHistorici. T. I, 2004. C. 5-19.

[8]MagniDucatusLithuaniae… 1 : 1 293 000. Amsterodami, 1613 // Кордт В. Материалы по истории русской картографии. Вторая серия. Вып. 2: Карты всей России и западных ее областей до конца XVII в. Киев, 1910. № 13-16; Aleksandrowicz S. Mapa Wielkiego Księstwa Litewskiego Tomasza Makowskiego z 1613 r. tzw. "radziwiłłowska" jako źródło do dziejów Litwy i Białorusi // Studia źródłoznawcze. Warszawa, Poznań, 1965. T. 10. S. 33-67; Спірыдонаў М. Беларусь на карце Вялікага княства Літоўскага 1613 г. // З глыбі вякоў. Наш край: Гіст.-культуралаг. зб. Вып. 2. Мн., 1997. С. 133-195.

[9] Любавский М. К. Политическая карта Литовско-Русского государства конца XV и начала XVI века [Карта 1 2 520 000] // Любавский. Областное деление… Приложение; Jakubowski J. Mapa Wielkiego Księstwa Litewskiego w połowie XVI w. 1. Część północzna. 1 : 600 000. Kraków, 1928. S. 5-21; Спиридонов М. Ф. Беларусь в конце XVI в. 1 : 1 000 000 // Ён жа. Закрепощение крестьянства Беларуси (XV-XVIвв.). Мн., 1993. Приложение; Нацыянальны атлас Беларусі. Мн., 2002. С. 266-267; Ён жа. Браслаўскі павет у канцы XVI ст. [Карта] // ЭнцВКЛ. С. 342; ЭГБ, т. 2. С. 70; Атлас гісторыі Беларусі ад старажытнасці да нашых дзён. Мн.: БелЭн, 2004. С. 25; Ён жа. Полацкае ваяводства ў канцы XVI ст. [Карта 1 : 1 400 000] // ЭГБ, т. 5. С. 524; Атлас гісторыі Беларусі ад старажытнасці да нашых дзён. Мн., 2004. С. 47. Гл. таксама агляд: Спиридонов М. Ф. Беларусь XVI в. на исторических картах // Гістарыяграфія гісторыі Беларусі: стан і перспектывы развіцця. Мн., 2000. С. 90-94.

[10]Военно-топографическая карта России ("трёхвёрстка"). 1 : 126 000. 1855-1876. Ряд IX, лист 4; Ряд Х, листы 4-7; Ряд XI, листы 4-6; Специальная карта Европейской России. 1 : 420 000. Петроград, 1915.

[11]. Województwo wileńskie. Mapa sztabowa. 1 : 100 000. Wojskowy Instytut Geograficzny, 1937. (Рэпрынт: MapyWileńszczyzny. Cz. I-V. Gdańsk, 2001-2003).

[12]Топографическая карта. 1 : 200 000. 1980 і інш. N-35-III-IV, O-XXIX-XXV; Витебская область. Общегеографическая карта. 1 : 200 000. М., 1990; Рэспубліка Беларусь. 1 : 400 000. Мн., 1997; LietuvosRespublika.Administracinisžemėlapis. 1 : 600 000. Riga, 1992; Lietuvos Respublika. 1 : 500 000. Riga, 1999; Lietuvos Respublikos administracinis suskirstymas, 2000 m. 1 : 400 000. Vilnius, 2000; Latvija. 1 : 500 000. Riga, 1999; Псковскаяобласть.Топографическаякарта. 1 : 200 000. М., 2000.

[13] Löwis of Menar K. v. Erläuterungen zu der Karte von Livland im Mittelalter. Reval, 1895; Kolankowski L. Zygmunt August wielki książe Litwy do roku 1548. Lwów, 1913. S. 266-268; Natanson Leski J. Dzieje granicy Wschodniej Rzeczypospolitej. Cz.1: Granica Moskiewska w epoce Jagiellońskiej. Lwów; Warszawa, 1922; Stern C. v. Livlands Ostgrenze im Mittelalter von Peipus bis zu Düna // Mitteilungen aus der livländischen Geschichte. Bd. 23. Riga, 1924-1926; Wojtkowiak Z. Delimitacja litewsko-kurlandzka z 1584 roku // Lituano-Slavica Posnanensia. Studia Historica. 1989, № 3. S. 267-27; Maksimaitienė O. Lietuvos istorinės geografijos ir kartografijos bruožai. Vilnius, 1991. P. 80; Дзярновіч А. Пачатак мяжы: дэмаркацыя мяжы паміж Вялікім княствам Літоўскім і Лівоніяй на тэрыторыі Браслаўшчыны ў XV-XVI ст. // Браслаўскія чытанні: матэрыялы IV-й навукова-краязнаўчай канфэрэнцыі 24-25 красавіка 1997 г. Браслаў, 1997. С. 4-76; Mugurēvičs Ē. Novadu veidošanās un to robežs Latvijas teritorijās // Latvijas zemju robežas 1000 gadas. Rīga, 1999. P. 54-90; Jakovļeva M. Robežas un administratīvais iedalījums Latvijas teritorijā 16. gs. otrajā pusē un 17. gs. // Тамсама. P. 91-130; Казлоў Л. Р. Беларусь на сямі рубяжах (ХІ - пачатак ХХ ст.). Мн., 2000. С. 11-14; Яковлева М. Вопрос о границах в отношениях герцогства Курляндия и Великого Княжества Литовского в XVI-XVIII веках // SenosiosŽiemgalosistorinisiretnokultūrinispaveldas/SenāsZemgalesvēsturiskaisunetniskāskultūrasmantojums. Vilnius, 2004. P. 103-107.

[14] Янин В. Л. Новгород и Литва: пограничные ситуации ХIII-XV веков. М., 1998.

[15]Полоцкая ревизия 1552 г. / Подг. И. И. Лаппо. М., 1905.

[16]Писцовые книги Московского государства. Часть1. Писцовые книги XVIвека. Отд.II / Под ред. Н. В. Калачова. СПб.: Изд-е Императорского Русского Географического общества, 1877. С. 421-566.

[17] Оглоблин Н. Н. Объяснительная записка к карте Полоцкого повета во 2-й половине XVI-го века // Сборник Археологического института. СПб., 1880. Кн. III, Отделение II. С. 3-53; Кн. IV, Отделение II. С. 3-75; Панов В. А. Социальный строй Полоцкой земли по данным «Полоцкой ревизии 1552 года» // Журналъ Министерства Народнаго Просвещения. Новая серия. Ч. LVI. 1915, апрель, № 4. С. 209-263.

[18]BaltischeshistorischesOrtslexikon / Hrsg. von Hans Feldmann und Heinz von zur Mühlen. Teil 1. Köln; Wien, 1990; Teil 2. Lettland: (Südlivland und Kurland). 1990. ( Quellen und Studien zur baltischen Geschichte; Bd. 8, 8/II).

[19] Дзярновіч А. "…innostraLivonia". Дакументальныя крыніцы па гісторыі палітычных адносінаў паміж Вялікім Княствам Літоўскім і Лівоніяй у канцыXV- першай паловеXVIcт.: Сістэматызацыя і актавы аналіз. Том І. Мн., 2003. С. 322-333.

[20] Рапановіч Я. Н. Слоўнік назваў населеных пунктаў Віцебскай вобласці. Мн., 1977. Нажаль, на момант падрыхтоўкі нашага выдання новы нарматыўны даведнік В. Лемцюговай па Віцебскай вобл. яшчэ не быў выдадзены.

[21]Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. Т. 1-18. Мн., 1996-2004; Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. Т. 1-6. Мн., 1993-2003; Вялікае Княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 2 т. Т. 1. Мн., 2005.

[22] Жучкевич В. А. Краткий топонимический словарь Белоруссии. Мн., 1974.

[23]Памяць: Браслаўскі раён: Гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі. Мн., 1998; Памяць: Гісторыка-дакументальная хроніка Верхнядзвінскага раёна. У 2 кн. Мн., 1999-2000.

[24]Энцыклапедыя прыроды Беларусі. Т. 1-5. Мн., 1983-1986; Блакітная кніга Беларусі (Водныя аб'екты Беларусі). Энцыклапедыя. Мн., 1994.

[25] Паведамленні інфармацыйнага агенцтва Interfax.by і інфрамацыйнага сайта Tut.by ад 1 чэрвеня 2009 г.

[26] У Кнізе № 560 прыводзяцца памылковы звесткі пра тое, што р. Сіняя ўпадае ў р. Іса; Сіняя непасрэдна ўпадае ў р. Вялікую.

 
Top
[Home] [Library] [Maps] [Collections] [Memoirs] [Genealogy] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX