Вярнуцца: Metriciana T. 1.

Бібліяграфія Bibliography


Дадана: 26-06-2011,
Крыніца: Менск 2001.Артурас ДУБОНІС. Найважнейшыя працы даследчыкаў Літвы па Літоўскай Метрыцы: Бібліяграфія


Abstract: Artūras DUBONIS. The Most Significant Publications of the Researchers of Lithuania about the Lithuanian Metrica: The Bibliography // METRICIANA: Dasledavanni i materyjały Metryki Vialikaha Kniastva Litouskaha. Vol. I (ATHENAEUM: Commentarii Historiae et Culturae. 1 (3) - 2001).


Гэта далёка не поўная бібліяграфія даследаванняў па Літоўскай Метрыцы (ЛМ), якія праводзяцца ў Літве. Мы прапусцілі кароткія нататкі, анатацыі на выдадзеныя кнігі ЛМ у перыядычным друку, рознага роду агляды, інтэрв'ю і г. д. - усё тое, што не дадае нічога новага да праблемаў ЛМ. Мы ўключылі апісанні ўсіх выдадзеных у Літве кніг ЛМ таму, што кожная з іх мае прадмовы на літоўскай, расійскай і англійскай мовах, якія, як правіла, з'яўляюцца даследаваннем апублікаванай кнігі. Таксама мы не вылучалі прац па праблемах ЛМ, якія былі выкананыя асобнымі аўтарамі і ўключаныя ў тэматычныя зборнікі артыкулаў па ЛМ, такія як "Литовская Метрика: исследования 1988 г.", "Lithuanian Metrica: Investigations in 1991-1996", "Новости Литовской Метрики", "Lietuvos Metrikos studios".

A. Baliulis. Iš Lietuvos Metrikos knygų ir dokumentų leidimo istorijos [З гісторыі выдання кніг і дакументаў Літоўскай Метрыкі]. Lietuvosarchyvai. 1996, Nr. 7. Р. 43-61.

A. Baliulis. Lietuvos Metrikos leidimo perspektyvos [Перспектывы выдання Літоўскай Метрыкі]. MokslasirLietuva. 1991, Nr. 2. Р. 90-91.

E. Banionis. Lietuvos Metrika [Літоўская Метрыка]. Voruta. 1992, Nr. 27 (p. 1), 28 (p. 3), 29-30 (p. 3), 31-32 (p. 2), 41 (p. 7).

E. Banionis. Lietuvos Metrika: tyrimų problematika [Літоўская Метрыка: праблематыка даследавання]. Mokslas ir gyvenimas. 1987, Nr. 6. Р. 10-11.

E. Banionis. Lietuvos Metrikos knygos: sąvoka, terminas, definicija [Кнігі Літоўскай Метрыкі: паняцці, тэрміны, дэфініцыі]. Lietuvos istorijos metraštis 1988. Vilnius, 1989. Р. 135-148.

J. Čirūnaitė. Baltiški LDK kariuomenės dokumentų antroponimai [Балцкія антрапонімы ў дакументах войска ВКЛ]. Darbai ir dienos. 1999, Nr. 10 (19). Р. 69-78 [паводле Попісу войска 1528 г.].

А. Dubonis. Lietuvos Metrika: tyrimai ir leidyba [Літоўская Метрыка: даследаванні і выданні]. Atgimimas. 1995.02.08, Nr. 5. Р. 15.

P. Galaunė. Lietuvos kultūros turtų likimas [Лёс культурных каштоўнасцяў Літвы]. Chikago, 1982. Р. 43-70; тое ж самае ў Mūsų žinynas. Nr. 9-11. Kaunas, 1923.

Z. I[vinskis]. Lietuvos Metrika [Літоўская Метрыка]. Lietuvių enciklopedija. Т. 16. Boston, 1958. Р. 135-137.

K. Jablonskis. Informacinis pranešimas apie Lietuvos istorinius archyvus SSSR [Інфармацыйнае паведамленне пра гістарычныя архівы Літвы ў СССР]. Proskyna. 1990, Nr. 3. Р. 167-168.

S. Jegelevičius. "Lietuvos imperinės pretenzijos" arba kam tarnauja prof. Patricijos Kennedy Grimsted rašiniai ["Літоўскія імперскія прэтензіі" альбо каму служат артыкулы праф. Патрыцыі Кэнэды Грымстэд]. Lietuvos aidas. 1993.08.26, Nr. 164. Р. 9.

S. Jegelevičius. Lietuvos Metrika: kada ir kaip į Lietuvą pateko jos mikrofilmai [Літоўская Метрыка: калі і як яе мікрафільмы апынуліся ў Літве]. Naujasis židinys-Aidai. 1999, Nr. 4. Р. 174-185.

A. Kasparavičius. Lietuvos Metrikos negrąžinimo istorija (1920-1930): intarpai Lietuvos ir SSRS diplomatinių santykių mozaikai [Гісторыя невяртання Літоўскай Метрыкі (1920-1930): устаўкі ў мазаіку дыпламатычных адносінаў паміж Літвой і СССР]. Naujasis židinys-Aidai. 1996, Nr. 3. Р. 114-125.

Z. Kiaupa. Simono Daukanto parengti Lietuvos Metrikos medžiagos rinkiniai [Зборнікі з матэрыяламі Літоўскай Метрыкі, падрыхтаваныя Сімонасам Даўкантасам]. Lietuvių atgimimo istorijos studijos. Kn. 5. Vilnius, 1993. Р. 104-117.

Z. Kiaupa. The Lithuanian Metrica and the Lithuanian nobility at the end of the eighteenth century. Lithuanian historical studies. 1996, No 1. Р. 78-83.

J. Kiaupienė. Geschichtsquellen des Ostseeraumes in der Litauischen Metrik. Zwischen Lübeck und Novgorod: Wirtschaft, Politik und Kultur im Ostseeraum vom frühen Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert / hrsg. v. O. Pelc u. G. Pickhan. Lüneburg, 1996. S. 223-232.

J. Kiaupienė. Lietuvos Metrika: praeitis, dabartis, ateitis [Літоўская Метрыка: мінулае, сённяшняе, будучыня]. Atgimimas. 1994.07.13, Nr. 28. Р. 14.

J. Kiaupienė. Lithuanian Metrica-3: after the international symposium has finished. Revue Baltique: organe de la collaboration des etats Baltes. 1996, Nr. 7. Р. 111-114.

S. Lazutka. Język Statutów litewskich i Metryki litewskiej. Lithuania. 1997, Nr. 1-2. S. 27-33.

Lietuvos Metrika: knyga Nr. 1 (1380-1584) / užrašymų knyga 1. Parengė A. Baliulis ir R. Firkovičius. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998. P. 207.

Lietuvos Metrika: knyga Nr. 3 (1440-1498) / užrašymų knyga 3. Parengė L. Anužytė ir A. Baliulis. Vilnius: Žara, 1998. P. 165.

Lietuvos Metrika (1427-1506): knyga Nr. 5 / užrašymų knyga 5. Parengė E. Banionis. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993. P. 402.

Lietuvos Metrika: knyga Nr. 8 (1499-1514) / užrašymų knyga 8. Parengė A. Baliulis, R. Firkovičius, D. Antanavičius. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995. P. 708.

Lietuvos Metrika: knyga Nr. 10 (1440-1523) / užrašymų knyga 10. Parengė E. Banionis ir A. Baliulis. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997. P. 178.

Lietuvos Metrika: knyga Nr. 11 (1518-1523) / įrašų knyga 11. Parengė A. Dubonis. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997. P. 227.

Lietuvos Metrika: knyga Nr. 25 (1387-1546) / užrašymų knyga 25. Parengė D. Antanavičius ir A. Baliulis. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998. P. XXII, 460.

Lietuvos Metrika (1522-1530): 4-oji Teismų bylų knyga (XVI a. pabaigos kopija). Parengė S. Lazutka, I. Valikonytė ir kt. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1997. P. CL, 513.

Lietuvos Metrika (1528-1547): 6-oji Teismų bylų knyga (kopija - XVI a. pabaiga). Parengė S. Lazutka, I. Valikonytė ir kt. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1995. P. CL, 337.

Рэцэнзія: V. Raudeliūnas. Antrasis Lietuvos Metrikos tomas [Другі том Літоўскай Метрыкі]. Istorija. Nr. 36, 1997. P. 280-298. [Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai].

Lietuvos Metrika (1533-1535): 8-oji Teismų bylų knyga (XVI a. pabaigos kopija). Parengė I. Valikonytė, S. Lazutka ir kt. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1999. P. XCIV, 304.

Lietuvos Metrika: knyga Nr. 530 (1566-1572) / viešųjų reikalų knyga 8. Parengė D. Baronas ir L. Jovaiša. Vilnius: Žara, 1999. P. 116.

Lietuvos Metrika: knyga Nr. 564 (1553-1567) / viešųjų reikalų knyga 7. Parengė A. Baliulis. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1996. P. 205.

Lietuvos Metrika:1988 metų tyrinėjimai / ЛитовскаяМетрика:исследования1988г. / Lithuanian Metrica: investigations in 1988, Vilnius: "Academia", 1992. P. 189.

Lietuvos Metrika:1991-1996 metų tyrinėjimai / Lithuanian Metrica: investigations in 1991-1996, Vilnius: LII leidykla, 1998. P. 294.

Lietuvos Metrikos naujienos. Vilnius: LII leidykla, 1996-1999, Nr. 1-3.

Nr. 1, 1996/1997. P. 29.

Nr. 2, 1998. P. 32.

Nr. 3 ,1999. P. 35.

Гл. Новости Литовской Метрики.

Lietuvos Metrikos studijos [Штудыі Літоўскай Метрыкі]. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1998. P. 159.

Metryka Litewska: księga sigillat 1709-1719 / oprac. A. Rachuba, Warszawa: PWN, 1987. S 266.

Z. Kiaupa [ рэцэнзія ]. Lietuvos istorijos metraštis 1988. Vilnius, 1989. Р. 181-185.

Э. Банiонiс. З гiсторыi Лiтоўскай Метрыкi. Беларускiгiстарычны часопiс. 1994, № 1 (5), с. 17-23.

Э. Банёнис. Источниковедческий анализ и принципы публикации корпуса делопроизводственной документации: (из опыта подготовки к публикации книги 1492-1506 гг. канцелярии Великого Княжества Литовского). Актуальные проблемы изучения и издания письменных исторических источников: тезисы докладов всесоюзной научной сессии. Кутаиси, 18-20 окт. 1988 г. Тбилиси, 1988. С. 20-22.

Э. Банёнис. К вопросу о генезисе посольских книг (1480-1486). Исследования по истории Литовской Метрики. Ч. 1. Москва: Институт истории СССР АН СССР, 1989. С. 64-84.

Э. Банёнис. Литовская Метрика и архив Великого Княжества Литовского. Спорные вопросы отечественной историиXI-XVIIIвв.: первые чтения, посвященные памяти А. А. Зимина. Москва, 14-18 мая 1990 г. Москва, 1990. С. 27-29.

Новости Литовской Метрики [зборнік анатацыяў і паведамленняў]. Вильнюс: Издательство Института истории Литвы, 1996-1999. № 1-3.

№ 1, 1996/1997. С. 30.

№ 2, 1998. С. 32.

№ 3. 1999. С. 42.

Vilnius, 2000.05.30

 
Top
[Home] [Library] [Maps] [Collections] [Memoirs] [Genealogy] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX