Вярнуцца: Metriciana T. 2.

Geometricus: гістарычная геаграфія і картаграфія Geometricus: Historical Geography and Cartography


Дадана: 26-06-2011,
Крыніца: Менск 2003.Міхаіл Ф. СПІРЫДОНАЎ. ГЕАГРАФІЧНЫ ПАКАЗАЛЬНІК-КАМЕНТАРЫЙ ДА ПЕРАПІСУ ВОЙСКА ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА 1528 Г.


Abstract: Michail F. SPIRYDONAŬ. Geagrafičny pakazalnik-kamientaryj da pierapisu vojska Vialikaha Kniastva Litoŭskaha 1528 h. [Geographical Index-Comment to the Cencus of Army of the Grand Duchy of Lithuania in 1528] // METRICIANA: Daśledavańni i materyjały Metryki Vialikaha Kniastva Litoŭskaha. Vol. II (ATHENAEUM: Commentarii Historiae et Culturae. VIII, 2003). P. 70-131.


640 different geographical objects (especially villages, 276 or 43,1 %) are represented in the Geographical Index-Comment to the Cencus of Army of the Grand Duchy of Lithuania in 1528. 633 titles (or 98,9 %) are titles of the inhabited localities. The author identified and located 532 (or 84,0 % from all) inhabited localities, including 401 (or 75,4 %) in Podlasie Province. These inhabited localities were on modern territories of Poland Republic - 405 (or 76,1 %), Republic of Belarus - 65 (or 12,2 %), Lithuanian Republic - 55 (or 10,4 %), Ukraine - 5 (or 0,9 %), Russian Federation - 2 (or 0,4 %). The historical comment to each main item consists of information from a source: 1. the term designating kind of an object: "bajary" / gentry, "Vajavodstva" / Province, "Volasć" / smallest administrative division etc.; 2. the administrative, judicial, military, territorial status: Vajavodstva, Ziamla / Land, "Paviet" / Region, Volasć, and also "Parafija" as unit of church division in Bielsk Region (Paviet) of Podlasie Province (Vajavodstva); 3. determination of some objects in the property of the state in the person of the Great Duke of Lithuania ("haspadar") - "haspadarski" / "majesty". There are modern informations about the inhabited localities: 1. the title in Belarusian and Russian languages, and also in languages of countries, where they are located nowadays; 2. the type of locality; 3. the administrative significance; 4. the administrative and territorial determination; 5. country. Two maps are enclosed to the Index-Comment: 1. The inhabited localities in the Geographical Index-Comment to the Cencus of Army of the Grand Duchy of Lithuania, 1528, 1: 25 000 000; 2. The inhabited localities of Podlasie Province in the Geographical Index-Comment to the Cencus of Army of the Grand Duchy of Lithuania, 1528, 1: 330 000.


Як вядома, разнастайныя геаграфічныя аб'екты, пераважна населеныя пункты, сустракаюцца амаль у кожнай гістарычнай крыніцы Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага (ВКЛ). Але выкарыстанне такіх аб'ектаў у даследаваннях іншы раз па розных прычынах натыкаецца на пэўныя складанасці ідэнтыфікацыі і лакалізацыі многіх з іх, асабліва дробных.

Значная колькасць розных геаграфічных аб'ектаў упамінаецца, у прыватнасці, у перапісе ("реестре", "пописе") войска ВКЛ 1528 г. Ён апублікаваны ў 1915 г. у трыццаць трэцім томе вядомага серыйнага выдання " Русская историческая библиотека" (18, с. 7-232). Аднак адпаведныя паказальнікі да яго, як і да там жа і тады ж апублікаваных перапісаў войска 1565 і 1567 гг., не былі выдадзены, хаця гэта і планавалася рэдактарам гэтага тома С. Л. Пташыцкім (18, с. ІІ). Адсутнасць паказальнікаў, у т. л. геаграфічнага, істотна ўскладняе выкарыстанне гістарычна-геаграфічных даных перапісаў войска ВКЛ як 1528, так і іншых гадоў. Менавіта таму мы вырашылі скласці дадзены геаграфічны паказальнік-каментарый да перапісу войска ВКЛ 1528 г. па яго выданню 1915 г., аднак з улікам адхіленняў ад рукапісу-арыгінала. Спадзяёмся, што, нягледзячы на пэўную гіпатэтычнасць, абумоўленую вялікай складанасцю рашэння пастаўленай задачы, ён будзе карысны даследчыкам мінулага ВКЛ.

У перапісе войска ВКЛ 1528 г. розныя геаграфічныя аб'екты фігуруюць у яго розных асноўных структурных частках, якія перш за ўсё адпавядаюць тагачасным адміністрацыйна-судова-ваенна-тэрытарыяльным адзінкам першага рангу гэтай дзяржавы: 1) "Виленский повет" (ваяводства) (18, с. 21-62), 2) "Троцкий повет" (ваяводства) (18, с. 63-109), 3) "Подля(ш)ское воеводство" (18, с. 120-182), 4) "Волынская земля" (18, с. 183-188), 5) "Полоцкая земля" (ваяводства) (18, с. 192-196), 6) "Витебская земля" (18, с. 196-198) і 7) "Жомойтская земля"(18, с. 200-232). Рэгіянальнае размяшчэнне геаграфічных аб'ектаў мае пэўнае значэнне пры вырашэнні пытанняў іх ідэнтыфікацыі і лакалізацыі.

Геаграфічныя звесткі ў рэгіянальных спісах шляхты ВКЛ маюць, як правіла, істотныя асаблівасці. У Віленскім і Троцкім ваяводствах фігуруюць пераважна адміністрацыйна-судова-ваенна-тэрытарыяльныя адзінкі другога рангу - паветы і іх цэнтры. Іншыя геаграфічныя аб'екты ў гэтых спісах сустракаюцца адносна рэдка. Тое ж назіраецца і ў "пописе шляхты земли Жомойтское…", дзе ў якасці геаграфічных аб'ектаў фігуруюць амаль выключна "волости", г. зн. тэрытарыяльныя адзінкі трэцяга рангу.

Істотныя асаблівасці маюць геаграфічныя даныя ў рэестрах зямян Падляшскага ваяводства. У Дарагічынскай зямлі гэтага ваяводства геаграфічныя аб'екты ўпамінаюцца без наменклатур звычайна ў форме выразаў тыпу: "Войтковскии", "Вышемерскии, земяне," "Глуховскии, земяне," і г. д. Аналагічны характар маюць геаграфічныя даныя і ў рэестры зямян мельніцкіх Падляшскага ваяводства: "Боратынскии", "Бернатскии", "Кореневскии, земяне," і г. д.

Аналіз гэтых і адпаведных даных Дарагічынскай зямлі і Мельніцкага павета перапісу войска ВКЛ 1567 г. дазваляе сцвярджаць, што ў прыведзеных прыкладах фігуруюць не прозвішчы зямян, а ў сваеасаблівай форме назвы жыхароў пэўных сёл. Так, "Войтковскии" перапісу 1528 г. у перапісе 1567 г. фігуруюць як жыхары сяла "Войтковиче Старе" (18, с. 124, 916-917); "Осинскии, земяне," - як жыхары старога сяла "Осины" (18, с. 121, 1003); а "Секлицкии" - як жыхары сяла "Секлюки" (18, с. 124, 885-886).

У адрозненне ад рэестраў зямян Дарагічынскай зямлі і Мельніцкага павета ў адносна вялікім рэестры зямян Бельскай зямлі Падляшскага ваяводства геаграфічныя аб'екты фігуруюць звычайна ў формах "Село Болесты, земяне," або "Село Нивино, Поплавскии, земяне" і г. д. Да таго ж усе зямянскія сёлы ў гэтым рэестры згрупаваны ў пятнаццаці парафіях: "Бельской", "Бронской" (Бранской), "Вышенской", "Вышковской", "Долобовской", "Домановской", "Дубровской", "Кобылинской", "Кулешской", "Лубинской", "Плонской", "Саражской", "Сокольской", "Топичевской" і "Яблоньской". Вызначэнне парафіяльнай прыналежнасці паселішчаў аблягчае іх ідэнтыфікацыю і лакалізацыю.

Варта таксама заўважыць, што многія суседнія сёлы Бельскай зямлі мелі двухчленныя назвы з агульным элементам: "Новое Ольшово", "Ольшевских", "Старое Ольшево"; "Багинских Томковят", "Багинских Якубувят"; "Выпыхи-", "Грегоревята-", "Макары-", "Шепетки-Боровских"; "Космытки Лапы", "Лапы-", "-Витове", "-Жакове", "-Квиты", "-Корчакы", "-Рахове", "-Углеве" і г. д. Такія сёлы, як мы мяркуем, з'яўляліся дробнымі часткамі вялікіх шляхецкіх ваколіц, якія ўтварыліся ў выніку паступовых падзелаў і рассяленняў першапачатковых сямей шляхты. Яны захоўваліся і ў далейшым (36, s. 27, 31 і інш.).

Аналіз жа выкарыстаных картаграфічных матэрыялаў сведчыць аб тым, што пэўным зямянскім сёлам 1528 г. адпавядаюць пэўныя сучасныя населеныя пункты, якія, як правіла, захавалі свае гістарычныя назвы. Таму і такія своеасаблівыя геаграфічныя назвы мы таксама ўключылі ў дадзены геаграфічны паказальнік-каментарый.

Вялікая колькасць розных тапонімаў узнаўляецца на падставе назваў не геаграфічных аб'ектаў, а толькі геаграфічных прыметнікаў - назваў, у прыватнасці, рэгіянальных груп "бояр", "земян", "татар" і іншых катэгорый ваеннаабавязаных служылых людзей, а таксама тагачасных службовых пасад. Без геаграфічных тэрмінаў фігуруюць нават буйныя населеныя пункты: "Бельск", "Браславль", "Городно", "Дорогичин", "Ковно", "Мельник", "Москва", а таксама шмат іншых геаграфічных аб'ектаў. Мы ўслед за М. К. Любаўскім (7, с. 17, 20, 22, 180-190) насуперак усебакова не абгрунтаваным поглядам польскіх гісторыкаў (48, s. 14) не лічым, што Берасцейскі павет у 1528 г. з'яўляўся адміністрацыйна-тэрытарыяльнай адзінкай Падляшскага, а не Трокскага ваяводства, таму сэнс выразу "А то земяне подляшскии, што людей не мають", які размешчаны адразу пасля кароткага "Реистру земян берестейских", дакладна цяжка зразумець. Па кантэксту, "берестейские земяне" адносіліся да Трокскага павета, а таму "подляшские" павінны былі быць улічанымі ў рэестры зямян Падляшскага ваяводства. Не зусім зразумелымі ўяўляюцца нелагічныя выразы тыпу: "Бирштанский повет Троцкого повета", "Вилькомирский повет Виленского повета", "Керновский повет Виленского повета", "Мойшокголский повет Виленского повета". Тое ж трэба адзначыць адносна выразу "Реистр бояр Ковенского повету Троцкого". Усе гэтыя факты сведчаць аб недастатковай распрацаванасці геаграфічнай тэрміналогіі ў тагачаснай "рускай" мове, на якой у ВКЛ стваралася большасць пісьмовых крыніц. Таму адзін і той жа тэрмін абазначаў істотна розныя паняцці. Гэта абумоўлівае пэўныя цяжкасці ў асэнсаванні, у прыватнасці, некаторых даных па геаграфіі ВКЛ XVI ст.

У дадзены геаграфічны паказальнік уключаны і некаторыя тыя назвы паселішчаў, якія фігуруюць у перапісе як прозвішчы. Па нашаму ўяўленню, напрыклад, словы "Бокей Зомневич" і "Груша Зомнович" у рэестры "бояр новгородских" у сапраўднасці трэба разумець як з "Омневич", або "Омнович", г. зн. як назва населенага пункта, які, дарэчы, існуе і цяпер (Амневічы), а не як прозвішчы.

Неабходна таксама падкрэсліць тое, што мы пры наяўнасці імяннога паказальніка ў адрозненне ад Г. У. Борака (2), як правіла, не ўлічвалі назвы тых паселішчаў, якія можна ўзнавіць ад некаторых прозвішчаў пэўнага геаграфічнага паходжання, г. зн. адтапонімных антрапонімаў. Таму ў нашым паказальніку адсутнічаюць назвы існуючых, у прыватнасці, у Мінскай вобласці населеных пунктаў Пашкавічы, Ратамка і Стаўбуновічы, ад якіх утварыліся тапаантрапамонімы, фігуруючыя, напрыклад, у попісе войска ВКЛ 1528 г. "бояр меньских": "Пажковский", "Ратомский", "Столбунович" і г.д. (18, с. 29-30).

У выніку дэталёвага аналізу ўсіх тапонімаў у розных формах і кантэкстах высветлілася, што ў перапісе войска ВКЛ 1528 г. адлюстраваны 644 розныя геаграфічныя аб'екты: "бискупства" - 2, "воеводства" - 5, "волости" - 21, "дворы" - 9, "державы" - 4, "замки" - 3, "земли" - 6, "именья" - 16, "парафии" - 15, "поветы" - 12, гістарычныя рэгіёны - 5, "сёла" - 276, "староства" - 5, "хоружества" - 25 і іншыя, амаль выключна населеныя пункты, але без вызначэння іх геаграфічных наменклатур.

Важнай часткай тапонімаў, што зафіксаваны ў перапісе войска ВКЛ 1528 г. у розных формах і кантэкстах, з'яўляюцца назва самой дзяржавы "Великое князство Литовское", а таксама назвы пяці гістарычных рэгіёнаў ВКЛ ("Волынь", "Жомойть", "Литва", "Подляшье" і "Русь"; 10; 26) і яго дзяржаўных адміністрацыйна-судова-ваенна-тэрытарыяльных адзінак розных рангаў: першага рангу (ваяводствы: "Виленское", "Киевское", "Подля(ш)ское"; "Полоцкое" і "Троцкое"; землі: "Витебская", "Волынская", "Жомойтская" і "Полоцкая"), другога (паветы: "Бельский" (і "земля"), "Виленьский", "Дорогицкий" (і "земля"), "Мельницкий", "Мстиславский" (і "земля"), "Троцкий" і іншыя), а таксама воласці: "Бержаны", "Биржаняны", "Вешвяне" і іншыя. Вартыя ўвагі і звесткі аб ваенна-тэрытарыяльным падзеле ВКЛ. Яны адлюстраваны, у прыватнасці, пераважна ў кантэкстах: "хоружая", "хоружий" і "хоружство". Усяго апошніх адзінак мы налічылі 25: "Бирштанское", "Василишское", "Веленское", "Вилькейское", "Витебское", "Высокодворское", "Ейшишское", "Ковенское", "Кревское", "Курклевское", "Лепуньское", "Медницкое", "Мемижское", "Мерецкое", "Мойшакголское", "Новгородское", "Остриньское", "Ошменское", "Пенянское", "Рудоминское", "Свирское", "Сомилишское", "Тондягольское", "Троцкое" і "Ясвойнское". Мяркуючы па падліках розных даследчыкаў, якія да 1565 г. налічвалі ў ВКЛ больш, чым 70 харужстваў (33, s. IV-VI; 9; 35, s. 178-180), адпаведныя звесткі перапісу войска ВКЛ 1528 г. уяўляюцца далёка не поўнымі.

Абсалютная большасць тапонімаў (637 або 98,9% усіх) абазначае розныя населеныя пункты або ўтворана ад іх назваў. Мяркуючы па адпаведных даных вядомага даследавання М. К. Любаўскага (7), дзе ў розных кантэкстах упамінаюцца 2030 населеных пунктаў, з якіх на яго карце на тэрыторыі ВКЛ абазначаны 859 (8), у перапісе войска ВКЛ 1528 г. адлюстравана толькі нязначная колькасць паселішчаў, што існавала ў той час у гэтай дзяржаве. Дарэчы, згодна ж з нашымі падлікамі паселішчаў, якія ўпамінаюцца ў перапісе войска ВКЛ 1567 г., толькі ў Ашменскім павеце Віленскага ваяводства іх названа больш 300 (21; 22, с. 106). Нягледзячы на гэта, даныя перапісу 1528 г. аб населеных пунктах уяўляюць вялікую навуковую каштоўнасць: гэта першая крыніца XVI ст. з масавымі данымі аб іх.

Адной з асноўных праблем пры складанні дадзенага геаграфічнага паказальніка-каментарыя з'яўляліся ідэнтыфікацыя гістарычных населеных пунктаў, асабліва дробных сельскіх, з існуючымі або існаваўшымі і тым самым лакалізацыя іх. Складаная праблема месцазнаходжання гістарычных паселішчаў вырашалася на падставе даных некаторых даследаванняў (7; 10; 27; 36; 44), а таксама шляхам пошукаў адпаведных даных на сярэднявечнай карце (42), навуковых гістарычных картах (8; 23; 34; 37; 45), расійскіх (1:126 000, 1:420 000) ХІХ - пачатку ХХ ст. (3; 20), савецкіх і польскіх тапаграфічных, аглядна-тапаграфічных, агульнагеаграфічных, а таксама адміністрацыйных і іншых картах (1:200 000, 1:300 000, 1:500 000, 1:1 000 000) апошніх дзесяцігоддзяў (5; 17; 19; 29-31; 38-40; 43; 46-47; 49-51), на якіх адлюстравана тэрыторыя былога ВКЛ. Пры гэтым асноўным прынцыпам ідэнтыфікацыі і лакалізацыі гістарычных населеных пунктаў была сугучнасць гістарычных і сучасных назваў. Улічваліся таксама пэўныя лакалізуючыя прыкметы, асабліва павятовая, ваяводская або парафіяльная прыналежнасць населеных пунктаў. Іншы раз, калі гістарычныя назвы паселішчаў ВКЛ у выніку паланізацыі, русіфікацыі, беларусізацыі, украінізацыі і літуанізацыі, а таксама масавых пераіменаванняў у савецкі перыяд (4) адрозніваюцца ад сучасных (напрыклад, "Видогоща" - "Камсамолец"), вырашыць праблему іх ідэнтыфікацыі і лакалізацыі было вельмі складана. У выпадках жа, калі існаваўшыя населеныя пункты па розных прычынах зніклі (11, с. 3-4; 13, с. 11), і гэта не адлюстравана ў выкарыстаных намі даведачных матэрыялах, ідэнтыфікаваць і лакалізаваць такія паселішчы аказалася немагчымым. Таму некаторыя пазіцыі дадзенага паказальніка захоўваюць пэўную ступень гіпатэтычнасці, а некаторыя гістарычныя населеныя пункты зусім не ідэнтыфікаваны і не лакалізаваны.

У выніку адпаведных пошукаў нам удалося ідэнтыфікаваць і лакалізаваць большую частку (540 або 84,8% усіх 637) населеных пунктаў перапісу войска ВКЛ 1528 г. Найбольшая колькасць паселішчаў адлюстравана ў рэестры зямян Падляшскага ваяводства: 482 або 75,7% усіх. Паколькі павятовая або ваяводская прыналежнасць большасці астатніх паселішчаў у перапісе войска ВКЛ 1528 г. не паказана, мы высветлілі гэта пытанне па вядомых картах М. К. Любаўскага (8) і Я. Якубоўскага (34). У адпаведнасці з імі ў Віленскім ваяводстве былі размешчаны 50 паселішчаў або 7,8%, у Троцкім - 44 або 6,9%, у Жамойцкай зямлі - 24 або 3,8% усіх. Астатнія населеныя пункты (37 або 5,8% усіх) знаходзіліся ў іншых ваяводствах і землях ВКЛ, а таксама на тэрыторыі суседніх краін (Рускай дзяржавы: Масква і Смаленск; Каралеўства Польскага: Ломжа). Аднак дадзеныя падлікі прыблізныя, таму што ваяводская прыналежнасць неідэнтыфікаваных і нелакалізаваных паселішчаў вызначалася намі гіпатэтычна.

Варта таксама адзначыць, што з 637 усіх населеных пунктаў перапісу войска ВКЛ 1528 г. 77 (12,1%) цяпер знаходзяцца на сучаснай тэрыторыі Беларусі, 65 (10,2%) - Літвы, 486 (76,3%) - Польшчы, 2 (0,3%) - Расіі і 7 (1,1%) - Украіны.

Ствараючы дадзены геаграфічны паказальнік-каментарый, мы кіраваліся не толькі пэўнымі археаграфічнымі традыцыямі, але і імкненнем па магчымасці максімальна павысіць яго інфарматыўнасць. Неабходнасць гэтага мы абгрунтавалі ў некалькіх сваіх адпаведных артыкулах (24-25; 27-28). Таму ён істотна адрозніваецца ад традыцыйных такіх паказальнікаў.

У дадзеным паказальніку ўлічаны ўсе геаграфічныя назвы, што адлюстраваны ў перапісе войска ВКЛ 1528 г., у той форме, у якой яны зафіксаваны ў гэтай крыніцы як у публікацыі, так і ў рукапісе-арыгінале. Але, каб зменшыць яго аб'ём, усе геаграфічныя назвы, што ўтвораны ад асноўнай, улічаны ў асноўнай пазіцыі, г. зн. сучаснай назве геаграфічнага аб'екта. Асноўныя ж назвы, калі яны не супадаюць з сучаснымі, займаюць дадатковыя, спасылачныя, пазіцыі. Так, дадатковую, адсылачную, пазіцыю мае толькі "Новгородок", а ўсе ўтвораныя ад гэтай назвы ўключаны ў алфавітным парадку ў асноўную пазіцыю "Навагрудак". Толькі адзіную, асноўную, пазіцыю маюць таксама ўсе неідэнтыфікаваныя і нелакалізаваныя аб'екты.

У якасці гістарычнага каментарыя, каб даць максімальна магчымае поўнае ўяўленне аб тагачасных геаграфічных аб'ектах, амаль кожная асноўная пазіцыя суправаджаецца разнастайнымі звесткамі-каментарыямі, што маюцца ў самой крыніцы. У гістарычны каментарый уключаны розныя кантэкставыя даныя аб большасці з іх: 1 - тэрмін, што абазначае від аб'екта: "бояре", "воеводство", "волость", "двор", "замок", "земля", "именье", "парафия", "повет", "село", "хоружство" і т.п.; 2 - адміністрацыйна-судова-ваенна-тэрытарыяльная прыналежнасць: "воеводство", "волость", "земля", "повет", а таксама "парафия" як адзінка царкоўнага падзелу Бельскай зямлі Падляшскага ваяводства; 3 - прыналежнасць некаторых аб'ектаў дзяржаве ў асобе вялікага князя ("господара") - "господарскии".

Усе такія звесткі мы даём на мове крыніцы, г. зн. тагачаснай "рускай" мове.

Істотным адрозненнем дадзенага паказальніка ад традыцыйных з'яўляецца і тое, што яго важным атрыбутам, як мы ўпэўнены, служыць сціслы каментарый аб сучасным статусе і месцазнаходжанні тых населеных пунктаў, якія ўдалося ідэнтыфікаваць з існуючымі і лакалізаваць.

Пэўныя сучасныя звесткі аб назвах, месцазнаходжанні населеных пунктаў, іх статусе і іншыя мы атрымалі з розных даведнікаў, большасць якіх, на жаль, устарэла або няпоўная (1; 11-16; 41), а таксама карт (17; 19; 31). Неабходна падкрэсліць тое, што сучасныя каментарыі да населеных пунктаў Рэспублікі Беларусь і асабліва Літоўскай Рэспублікі, хаця ў ёй праводзіцца рэформа адміністрацыйна-тэрытарыяльнага падзелу і ўведзена, у прыватнасці, новая адзінка - уезд ("apskritis"; 38-40), што ўлічана ў нашым паказальніку, даюцца пераважна на падставе менавіта ўстарэлых даведнікаў.

У адрозненне ад Беларусі і Літвы сучасная адміністрацыйна-тэрытарыяльная прыналежнасць гістарычных населеных пунктаў Падляшша добра адлюстравана на картах з паказальнікамі Любельскага (Люблінскага), Мазавецкага і Падляшскага ваяводстваў (50-52), што былі выдадзены пасля ўвядзення з 1 студзеня 1999 г. у Рэспубліцы Польшча новага тэрытарыяльнага падзелу (32; 47).

Галоўная мэта сучасных каментарыяў - даць чытачу канкрэтнае ўяўленне аб сучасных не столькі статусе, колькі месцазнаходжанні гістарычных населеных пунктаў, што фігуруюць у перапісе войска ВКЛ 1528 г.

Асноўная пазіцыя населеных пунктаў, якія ідэнтыфікаваны і лакалізаваны, уключае кароткія сучасныя даныя аб іх: 1 - назва на беларускай і рускай мовах, а таксама на мовах краін, дзе яны цяпер знаходзяцца; 2 - тып; 3 - адміністрацыйнае значэнне; 4 - адміністрацыйна-тэрытарыяльная прыналежнасць; 5 - дзяржаўная прыналежнасць; 6 - індэкс размяшчэння на адной з карт, што прыкладаюцца да дадзенай публікацыі: 1) Населеныя пункты, што ўпамінаюцца ў перапісе войска ВКЛ 1528 г. і 2) Населеныя пункты Падляшскага ваяводства, што ўпамінаюцца ў перапісе войска ВКЛ 1528 г. Неабходна заўважыць, што на гэтых картах абазначаны толькі тыя населеныя пункты, якія ўдалося ідэнтыфікаваць і лакалізаваць, акрамя Масквы. Абазначэнне яе на карце абумовіла б значнае павелічэнне яе фармату, што, на нашу думку, немэтазгодна.

Сучасны каментарый да такіх населеных пунктаў прыводзіцца на беларускай мове. Пры гэтым усе сучасныя іншамоўныя назвы паселішчаў звычайна транскрыбіраваліся на беларускую і рускую мовы, іншы раз без уліку іх традыцыйнага напісання.

Такім чынам, напрыклад, у дадзеным паказальніку населеныя пункты адлюстраваны ў наступнай форме.

У Беларусі:

нелакалізаваны:

Волневичи. Новгородский б.

лакалізаваны:

Берестье гл. Брэст

Брэст, Брест, г., ц. р-на і вобл. РБ. Карта 1: В-2

берестейские зем. Троцкого пов.

луцкий и берестейский бискуп

Берестье

У Літве - адпаведна:

Жолдунское, с. Керновского пов. Виленский пов.

Вильна гл. Вільнюс

Вільнюс, Вильнюс, Vilnius, г., ц. у. і р-на, сталіца ЛР.Карта 1: В-4

виленский бискуп

Виленский великий сойм

виленский в-д.

виленский кравец

виленский пан

Виленский пов.

виленский тивун

виленьская воеводиная

Виленьский пов.

У Польшчы - адпаведна:

Бискупки, с. Яблонской пар. Бельской земли Подляшского в-д

Бельск Падляскі, Бельск Подляски, Bielsk Podlaski, г., ц. Бельскай гм. і пав. Падляскага в-д. РП. Карта 1: В-2

Бельск

бельская войская

Бельская земля Подляского в-д.

Бельская пар. Бельской земли

бельские б.

бельские зем.

бельскии б.

Бельский пов.

бельский судья

Ва Украіне:

Бранники. Волынская земля

Володымер гл. Уладзімір-Валынскі

Уладзімір-Валынскі (Валадымыр-Валынськы), Владимир-Волынский (Володымыр-Волынськый), Володимир-Волинський, г., ц. р-на Валынскай вобл. Украіны. Карта 1: Г-3

володымерский староста

Такім чынам, дзякуючы ўключэнню ў пазіцыі ідэнтыфікаваных і лакалізаваных населеных пунктаў кароткіх сучасных звестак аб іх, дадзены геаграфічны паказальнік пераўтвараецца ў сапраўдны паказальнік-каментарый. Такі паказальнік, як мы мяркуем, істотна дапаможа ўсім карыстальнікам арыентавацца ў геаграфічных рэаліях перапісу войска ВКЛ 1528 г.

Усе асноўныя пазіцыі паказальніка маюць парадкавыя нумары, а асноўныя назвы набраны тоўстым шрыфтам.

Трэба адзначыць тое, што колькасць асноўных пазіцый паказальніка-каментарыя да населеных пунктаў (548) значна меншая за колькасць апошніх (637), якія фігуруюць у перапісе войска ВКЛ 1528 г. Гэта тлумачыцца пераважна тым, што, мяркуючы па сукупнасці даных выкарыстаных даведачных матэрыялаў, частка (89) гістарычных населеных пунктаў Падляшскага ваяводства з цягам часу злілася з пяццюдзесяццю адным суседнім, кожны з якіх цяпер з'яўляецца адным паселішчам. Таму па некалькі (ад 2 да 10) такіх населеных пунктаў мы ўключылі ў асноўную пазіцыю пад адным нумарам.

У заключэнне мы выказваем шчырую падзяку сваім калегам Р. А. Аляхновіч, М. А. Вайтовічу, А. І. Грушу, Л. Ю. Міхайлоўскай, У. М. Свяжынскаму, В. І. Ходану, В. М. Цемушаву і А. С. Ціхановіч, а таксама літоўскаму калегу Д. Вілімасу, дзякуючы разнастайнай дапамозе каторых створаны дадзены геаграфічны паказальнік-каментарый да перапісу войска ВКЛ 1528 г.

У геаграфічным паказальніку-каментарыі выкарыстаны наступныя скарачэнні: ап. - апілінка; б. - бояре, боярин; в. - вёска; в-д. - ваяводства, воевода, воеводство; вер. - верагодна; вобл. - вобласць; вол. - волость; г. - горад; гм. - гміна; гос. - господарский; гп. - гарадскі пасёлак; гс. - гарадскі савет; дв. - двор; зем. - земяне, земянин; и. - имение; ЛР - Літоўская Рэспубліка; м. - мястэчка; мщ. - мещанин, мещане; пав. - повет; пар. - парафія; пс. - пасялковы савет; РБ - Рэспубліка Беларусь; р-н - раён; РП - Рэспубліка Польшча; с. - село; сс. - сельсавет; у. - уезд; хор. - хоружая, хоружий, хоружство; ц. - центр, цэнтр.


Крыніцы, даследаванні, карты і даведнікі

1. Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. Т. 1-15. Мн., 1996-2002.

2. Б о р я к Г. В. "Пописы земского войска" Великого княжества Литовского XVI в. как историко-географический источник (на примере украинских земель) // Исследования по истории Литовской метрики: Сб. науч. трудов. М., 1989. С. 215-227.

3. Военно-топографическая карта России. 1 : 126 000. 1855-1875. Ряд Х, листы 1-8; ряд XI, листы 1-9; ряд XII, листы 1-9; ряд XIII, листы 2-9; ряд ХIV, листы 2-9; ряд XV, листы 1-10; ряд XVI, листы 1-11; ряд XVII, листы 1-10, ряд XVIII, листы 1-10; ряд XIX, листы 1-9; ряд ХХ, листы 1-9.

4. Ж у ч к е в и ч В. А. Краткий топономический словарь Белоруссии. Мн., 1974. Приложение. С. 439-447 (Алфавитный указатель переименований за 1918-1973 гг.).

5. Литовская ССР. 1 : 600 000. М., 1956.

6. Літоўская ССР. 1 : 2 500 000 // БелСЭ. Т. 6. Мн., 1972. С. 400-401. Дадатак.

7. Л ю б а в с к и й М. К. Областное деление и местное управление Литовско-Русского государства ко времени издания Первого Литовского Статута: Исторические очерки. М., 1893.

8. Ён жа. Политическая карта Литовско-Русского государства конца XV и начала XVI в. 1:2 520 000 // Ён жа. Областное деление … Приложение.

9. Ён жа. Литовско-русский сейм: Опыт по истории учреждения в связи с внутренним строем и внешнею жизнью государства. М., 1901.

10. Н а с е в і ч В., С п і р ы д о н а ў М. "Русь" у складзе Вялікага княства Літоўскага ў XVI ст. // З глыбі вякоў. Наш край: Гіст.-культуралаг. зб. Вып. 1. Мн., 1996. С. 4-27.

11. Р а п а н о в і ч Я.Н. Слоўнік назваў населеных пунктаў Віцебскай вобласці. Мн., 1977.

12. Ён жа. Слоўнік назваў населеных пунктаў Брэсцкай вобласці. Мн., 1980.

13. Ён жа. Слоўнік назваў населеных пунктаў Мінскай вобласці. Мн., 1981.

14. Ён жа. Слоўнік назваў населеных пунктаў Гродзенскай вобласці. Мн., 1982.

15. Ён жа. Слоўнік назваў населеных пунктаў Магілёўскай вобласці. Мн., 1983.

16. Ён жа. Слоўнік назваў населеных пунктаў Гомельскай вобласці. Мн., 1986.

17. Республика Беларусь. 1 : 400 000. Мн., 1992.

18. Русская историческая библиотека. Т. 33: Литовская метрика. Отд. 1. Ч. 3. Книги публичных дел. Т. 1: Переписи войска литовского. Пг, 1915.

19. Рэспубліка Беларусь. 1 : 400 000. Мн., 1997.

20. Специальная карта Европейской России. 1 : 420 000. Пг., 1915. Л. 4-7, 13-16, 27-30, 44.

21. С п и р и д о н о в М. Ф. Количество населенных пунктов, названных в поветах Великого княжества Литовского, полностью или частично находившихся на территории Белоруссии (По данным переписи войска Великого княжества Литовского 1567 г.). 1:2 800 000 // Ён жа. Исторический документ - для современной серии книг: Населенные пункты Белоруссии в переписи войска Великого княжества Литовского 1567 г. // Навіны Беларускай акадэміі. 1991. 28 чэрв.

22. Ён жа. Перепись войска Великого княжества Литовского 1567 г. как источник по истории поселений Белоруссии // Литовская Метрика: Исследования 1988 г. Сб. статей. Вильнюс, 1992. С. 96-111.

23. Ён жа. Беларусь в конце XVI в. 1 : 1 000 000 // Ён жа. Закрепощение крестьянства Беларуси (XV-XVI вв.). Мн., 1993. Приложение.

24. Ён жа. Пути повышения информативности указателей населенных пунктов в публикациях источников по истории Великого княжества Литовского XVI в. // Тэзісы міжнар. навук.-тэарэтыч. канф. "Архівазнаўства, крыніцазнаўства, гістарыяграфія Беларусі: стан і перспектывы". 1-2 снежня 1993 г. Ч. 1. Мн., 1993. С. 74-79.

25. Ён жа. Узнаўленне публікацыі Метрыкі ВКЛ // Беларускі гістарычны агляд. 1996. Т. 3, сш. 2. С. 259-275. Рэц. на кн.: Литовская Метрика. Кн. 225: Кн. судных дел 6 (1528-1547) / Подгот. И. Валиконите, С. Лазутка и др. Вильнюс: Изд. Вильнюсского университета, 1995. 448 с.

26. Ён жа. "Литва" и "Русь" в Беларуси XVI в. // Наш радавод. Матэрыялы мiжнар. навук. канф. "Гiстарычная памяць народаў Вялiкага княства Лiтоўскага i Беларусi XIII-XX ст." (Гродна, 3-5 лiп. 1996 г.). Кн. 7. Гродна, 1996. С. 206-211.

27. Ён жа. Беларусь на карце Вялікага княства Літоўскага 1613 г. // Гістарычны альманах. Т. 8. 2003. С. 3-55.

28. Ён жа. Метрика Великого княжества Литовского как источник по истории поселений // Lietuvos Metrika. 1991-1996 metų tyrinėjimai. Vilnius, 1998. C. 115-133.

29. Топографическая карта. 1 : 200 000. 1980 і інш. О-34-XXXIV-XXXVI; O-35-XXXI-XXXVI; N-34-IV-VI, -X-XII, -XVII-XVIII, -XXIII-XXIV, -XXIX-XXX, -XXXV-XXXVI; N-35-I-XXXVI; N-36-I, -VII, -XIII-XIV, -XIX-XXI, -XXV-XXVII, -XXXI-XXXII; M-34-V-VI; M-35-I-VI; M-36-I.

30. Топографическая карта. 1 : 500 000. O-34-Г; О-35-В-Г; N-34-Б,-Г; N-35-А-Г; N-36-А,-В; М-34-Б; М-35-А,-Б; М-36-А.

31. Україна: Оглядова мапа. 1 : 1 000 000. Київ, 1994.

32. B o c h l i ń s k i J., Z a w a d z k i J. Polska: Nowy podział terytorialny. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa, 1999.

33. B o n i e c k i A. Poczet rodów w Wielkim Księstwie Litewskiem w XV i XVI w. Warszawa, 1887.

34. J a k u b o w s k i J. Wielkie Księstwo Litewskie w połowie XVI w. Część północna. 1 : 1 600 000 // Ён жа. Mapa Wielkiego Księstwa Litewskiego w połowie XVI w. 1. Część północna. 1 : 1 600 000. Objaśnienie do mapy. Kraków, 1928. Dodatek.

35. K a m i e n i e c k i W. Chorążowie w parlamentaryzmie litewskim przed unią lubelską // Antemurale. R. 9. Roma, 1965. S. 165-203.

36. L a s z u k A. Zaścianki i królewszczyzny. Struktura własności ziemskiej w województwie podlaskim w drugiej połowie XVII w. Warszawa, 1998.

37. L a s z u k A., A d a m c z y k B. Województwo podlaskie w II połowie XVII w. Osadnictwo i struktura własności ziemskiej. 1 : 270 000 // L a s z u k A. Zaścianki … Dodatek.

38. Lietuvos Respublika. Administracinis žemėlapis. 1 : 600 000. Riga, 1992.

39. Lietuvos Respublika. 1 : 500 000. Riga, 1999.

40. Lietuvos Respublikos administracinis suskirstymas, 2000 m. 1 : 400 000. Vilnius, 2000.

41. Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinynas. 2 d. / Par. Z. Noreika ir V. Stravinskas. Vilnius, 1976.

42. Magni Ducatus Lithuaniаe... 1 : 1 293 000. Amsterodami, 1613 // К о р д т В. Материалы по истории русской картографии. Вторая серия. Вып. 2: Карты всей России и западных её областей до конца XVII в. Киев, 1910. № 13-16.

43. Mapa topograficzna. 1 : 200 000. 1985 і інш. N-34-XVII-XVIII, -XXIII-XXIV, -XXIX-XXX, -XXXV-XXXVI; M-34-V-VI.

44. M i c h a l u k D. ZiemiamielnickawojewództwapodlaskiegowXVI-XVIIw.:Osadnictwo,własnośćziemskaipodziałykościelne. Toruń, 2002.

45. M i c h a l u k D., W o ł o w s k i K. W. Mapy 1-11 // M i c h a l u k D. Ziemia… Załączniki.

46. Polska: Atlas samochodowy. 1 : 300 000. Warszawa; Wrocіaw, 1992.

47. Rzeczpospolita Polska: Mapa administracyjna 1 : 750 000. Wyd. 2. Warszawa; Wrocław, 1999.

48. Urzędnicy podlascy XIV-XVIII w: Spisy / Oprac. E. Dubas-Urwanowicz, W. Jarmolik, M. Kulecki, J. Urwanowicz. Kórnik, 1994.

49. Województwo białostockie. Mapa turystyczna. 1 : 180 000. Białystok, 1990.

50. Województwo lubelskie. Mapa administracyjno-drogowa. 1 : 200 000. Katowice, 2000.

51. Województwo mazowieckie. Mapa administracyjno-drogowa. 1 : 225 000. Katowice, 2000.

52. Województwo podlaskie. Mapa administracyjno-drogowa. 1 : 200 000. Katowice, 2000.


Айна гл. Гайна

1. Алэндзке, Олэндзке, Olędzkie, в. Браньскай гм. Бельскага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Олянды, с. Топичевской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 137

2. Альшаніца, Ольшаница, Olszanica, в. Вышкаўскай гм. Бельскага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-3

Рыбалты, с. Вышковской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 131

3. Альшэва, Ольшэво, Olszewo, в. Боцькаўскай гм. Бельскага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-3

Ольшевских, с. Лубенской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 128

4. Альшэва, Ольшэво, Olszewo, в. Браньскай гм. Бельскага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Новое Олшово, с. Топичевской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 136

Старое Олшево, с. Топичевской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 136

5. Амневічы, Омневичи, в. Руткаўскага сс. Навагрудскага р-на Гродзенскай вобл. РБ. Карта 1: В-3

Омневичи ("Зомневич"). Новгородский б. 33,36

Омновичи ("Зомнович"). Новгородский б. 36

6. Анікшчай, Аникшчяй, Anykščiai, г., ц. р-на Уцянскага ў. ЛР. Карта 1: Б-3

оникштенские б. Виленского пов. 61, 62

оникштенский наместник 13

Оникшты Виленского пов. 21

7. Антоне, Антоне, Antonie, в. Пасьвентнскай гм. Беластоцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Березовских Антонев, с. Саражской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 142

8. Арогала, Арёгала, Ariogala, г. Расяйняйскага р-на Каўнаскага ў. ЛР. Карта 1: Б-2

Ойрякгола, вол. Жомойтской земли 207

9. Асіны, Осины, Osiny, в. Сядлецкай гм. і пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: Г-1. Вер.:

Осинскии, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 121

10. Аструвэк, Острувэк, Ostrówek, в. Рэпкаўскай гм. Сакалоўскага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: Г-1. Вер.:

Островскии, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 121

11. Астрына, Астрына, гп., ц. пс. Шчучынскага р-на Гродзенскай вобл. РБ. Карта 1: В-3

остриньские б. Троцкого пов. 88

[остриньский] хор. 88

острыньские б. Троцкого пов. 4, 87

12. Аўкштадварыс, Аукштадварис, Aukštadvaris, м., ц. ап. Тракайскага р-на Вільнюскага ў. ЛР. Карта 1: В-3

высокодворские б. Троцкого пов. 73, 74

[высокодворский] хор. 73

13. Ашмяны, Ошмяны, г., ц. р-на Гродзенскай вобл. РБ. Карта 1: Б-3

Ошмена, дв. Виленского пов. 2, 21

ошменские б. 26, 27

ошменский хор. 21, 69

14. Бабруйск, Бобруйск, г., ц. р-на Магілёўскай вобл. РБ. Карта 1: В-5

бобруйтские данники 12

Багинских Томковят гл. Багіньске Старэ

Багинских Якубувят гл. Багіньске Старэ

15. Багіньске Старэ, Багиньске Старэ, Bagińskie Stare, в. Вышкаўскай гм. Бельскага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Багинских Томковят, с. Топичевской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 133

Багинских Якубувят, с. Топичевской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 133

16. Бажымы, Божимы, Borzymy, в. Пэрляеўскай гм. Сямятыцкага пав. Падляскага в-д. Карта 2: В-2

Боримове Дорогицкой земли Подляшского в-д. 124

17. Бакалажэва, Бакалажэво, Bakałarzewo, в., ц. гм. Сувальскага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 1: Б-2

Довспуда 21

18. Балесты, Болесты, Bolesty, в. Альшанскай гм. Лосіцкага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2:
Г-2

Болесты, зем., Мельницкого пов. Подляшского в-д. 120

19. Балесты, Болесты, Bolesty, в. Бельскай гм. і пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-3

Болесты, с. Бельской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 125

Банки гл. Клапоты Банькі

20. Баратынец Ляцкі, Боратынец Ляцки, Boratyniec Lacki, в. Сямятыцкага гм. і пав. Падляскага в-д. Карта 2: В-2

Боратыньскии, зем., Мельницкого пов. Подляшского в-д. 120

21. Бароўске Міхалы, Боровске Михалы, Borowskie Michały, в. Турасьнькасьцельнай гм. Беластоцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-3

Боровских Выпыхи, с. Саражской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 140

Боровских Макары, с. Саражской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 140

Боровских Шепетки, с. Саражской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 140

Грегоревята Боровских, с. Саражской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 140

Михалове, с. Саражской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 140

22. Беласток (Бялысток), Белосток (Бялысток), Białystok, г., ц. гм., пав. і Падляскага в-д. РП. Карта 2: А-3

Белый Сток 21

23. Беліца, Белица, в., ц. сс. Лідскага р-на Гродзенскай вобл. РБ. Карта 1: В-3

Белица 21

Белицкий пов. 20, 21

Белица гл. Беліца

Белуньскии гл. Блуньскии

Белый Сток гл. Беласток

Бельск гл. Бельск Падляскі

24. Бельск Падляскі, Бельск Подляски, Bielsk Podlaski, г., ц. Бельскай гм. і пав. Падляскага в-д. РП. Карта 1: В-2. Карта 2: Б-3

Бельск 109

бельская войская 128

Бельская земля Подляского в-д. 5, 124

Бельская пар. Бельской земли 124

бельские б. 167

бельские зем. 168

бельскии б. 169

Бельский пов. 125,182

бельский судья 125

Березово гл. Бжозуў

Березовских Антонев гл. Антоне

Березовских Матковята гл. Бжазова Стара

Березовских Старое гл. Бжазова Стара

Березовских Хрщоны гл. Бжазова Хшчоны

Березынских Яновят гл. Бжэзіны

Березынскаго Вытрикуша гл. Бжэзіны

Берестье гл. Брэст

Бержаны гл. Бяржанай

Бернатскии гл. Бярнаты Сьрэдне

Бернаты гл. Бярнаты Сьрэдне

Бернаты Сколимово гл. Цярпігуж

Бетикгола гл. Бяцігала

25. Бжазова Панкі, Бжозово Панки, Brzozowo Panki, в. Пасьвентнскай гм. Беластоцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Брозовских Панков, с. Саражской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 142

26. Бжазова Старэ, Бжозово Старэ, Brzozowo Stare, в. Пасьвентнскай гм. Беластоцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Березовских Матковята, с. Саражской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 141

Березовских Старое, с. Саражской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 141

27. Бжазова Хшчоны, Бжозово Хщоны, Brzozowo Chrzczony, в. Пасьвентнскай гм. Беластоцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Березовских Хрщоны, с. Саражской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 141

28. Бжозуў, Бжозув, Brzozów, в. Сакалоўскай гм. і пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: В-1

Березово, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 121

29. Бжускі Старэ, Бжуски Старэ, Brzóski Stare, в. Высокамазавецкай гм. і пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Брозки, с. Дубровской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 174

30. Бжэзіны Янавента, Бжэзины Яновента,BrzezinyJanowięta, в. Браньскай гм. Сямятыцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: В-2

Березынских Яновят, с. Долобовской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 182

Березынского Вытрикуша, с. Долобовской пар. Бельской земли Подляшского в-д.182

Хростянка Березница, с. Долобовской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 182

31. Бжэзьніца, Бжезьница, Brzeźnica, в. Браньскай гм. Бельскага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Брезница, с. Бранской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 181

Биржаняны гл. Біржувенай

32. Біржувенай, Биржувенай, Biržuvėnai, в. Луоцкай ап. Цяльшайскага р-на і ў. ЛР. Карта 1: Б-2

Биржаняны вол. Жомойтской земли 220

33. Бірштанас, Бирштонас, Birštonas, г. Каўнаскага ў. Карта 1: Б-3

бирштанские б. Троцкого пов. 84

Бирштанский пов. Троцкого пов. 84

[бирштанский] хор. 84

Бирштаны гл. Бірштанас

34. Бискупки, с. Яблонской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 170

Блехи гл. Стэлёнгі

35. Блунскии (у публікацыі - "Белуньскии") Дорогицкой земли Подляшского в-д. 122

36. Бляхи Дорогицкой земли Подляшского в-д. 122

Бобровских Кгзиково гл. Гзікі

Бобруйск гл. Бабруйск

37. Богы, Бохы, Bohy, в. Рэпкаўскай гм. Сакалоўскага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: В-2. Вер.:

Богове, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 124

Богове гл. Богы

Богушы гл. Старэ Багушы

Болесты гл. Балесты

Боратыньскии гл. Баратынец Ляцкі

Боримове гл. Бажымы

38. Боркавічы, Борковичи, в., ц. сс. Верхнядзвінскага р-на Віцебскай вобл. РБ. Карта 1: Б-5

Борковичи ("Зборкович"). Полоцкий мщ. Полоцкая земля 196

Борковичи гл. Боркавічы

39. Борково, с. Кобылинской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 156

Боровских Выпыхи гл. Бароўске Міхалы

Боровских Грегоревята гл. Бароўске Міхалы

Боровских Макары гл. Бароўске Міхалы

Боровских Шепетки гл. Бароўске Міхалы

40. Брадачэ, Бродачэ, Brodacze, в. Бялянскай гм. Сакалоўскага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: В-1

Бродачи Дорогицкой земли Подляшского в-д. 122

41. Бранники. Волынская земля 184

42. Браньск, Браньск, Brańsk, г., ц. гм. Бельскага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 1: В-2. Карта 2: Б-2

Бронская пар. Бельской земли Подляшского в-д. 181

Браслав гл. Браслаў

Браславль гл. Браслаў

43. Браслаў, Браслав, г., ц. р-на Віцебскай вобл. РБ. Карта 1: Б-4

Браславль Виленского пов. 3, 62

браславское и. 11

браславцы 62

Брезница гл. Бжэзніца

Бродачи гл. Брадачы

Брозки гл. Бжускі Старэ

Брозовских Панков гл. Бжазова Панкі

44. Брозовских Шады Керш, с. Саражской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 142

Бронская пар. гл. Браньск

Брусово гл. Брушэва

45. Брушэва, Брушэво,Bruszewo, в. Сакольскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Брусово, с. Соколовской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 150

46. Брэст, Брест, г., ц. р-на і вобл. РБ. Карта 1: В-2

берестейские зем. Троцкого пов. 5, 100

луцкий и берестейский бискуп 8

Берестье 109

47. Будлева, Будлево, Budlewo, в. Вышкаўскай гм. Бельскага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2:
Б-2

Будлево, с. Топичевской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 135

Будлево гл. Будлева

Буйнове гл. Буйны

48. Буйны, Буйны, Bujny, в. Сакольскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Буйнове, с. Соколовской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 151

49. Буков, с. Кулешской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 149

Буков Хоенки гл. Хаяне Паўлавента

Букове гл. Хаяны Пецкі

Букове Кгорки гл. Хаяны Гарчаны

Букове Пецовскии Хоенка гл. Хаяны Пецкі

Бурсичи гл. Лапы

Бусичи гл. Лапы

50. Бучын Шляхецкі, Бучин Шляхецки, Buczyn Szlachecki, в. Сабнеўскай гм. Сакалоўскага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: В-1. Вер.:

Бущин, с., зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 122

51. Бучына Мікосы, Бучино Микосы,BuczynoMikosy, в. Высокамазавецкай гм. і пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Бучино, с. Кулешской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 150

Микоши, с. Кулешской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 150

Бучино гл. Бучына Мікосы

Бущин гл. Бучын Шляхецкі

Быки гл. Чарнова Бікі

52. Бяржанай, Бярженай, Beržėnai, в. Пашыленайскай ап. Кельмескага р-на Шаўляйскага ў. ЛР. Карта 1: Б-2

Бержаны, вол. Жомойтской земли 6, 224

53. Бярнаты Сьрэдне, Бернаты Сьрэдне, Biernaty Średnie, в. Лосіцкай гм. і пав. Мазавецкага
в-д. РП. Карта 2: Г-2. Вер.:

Бернатскии, зем., Мельницкого пов. Подляшского в-д. 120

Бернаты, зем., Мельницкого пов. Подляшского в-д. 120

54. Бяцігала, Бятигала, Betygala, м., ц. ап. Расяйняйскага р-на Каўнаскага ў. ЛР. Карта 1: Б-2

Бетикголцы, б. Виленского пов. 58

55. Ваенец, Военец, Wojeniec, в. Дзядкавіцкай гм. Сямятыцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: В-2

Военча, с. Долобовской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 182

56. Вайткове Старэ, Войткове Старэ, Wojtkowie Stare, в. Цяханавецкай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: В-1

Войтковскии Дорогицкой земли Подляшского в-д. 124

57. Валынь, Волынь, Волинь - гістарычны рэгіён і адміністрацыйна тэрытарыяльная адзінка ВКЛ, а таксама Украіны.

Волынская земля 183

Волынь 6, 21

Волыньская земля 6

волыньские и. 16

58. Варанцэвічы, Воронцевичи, в. Воўкавіцкага сс. Талачынскага р-на Віцебскай вобл. РБ. Карта 1: Б-5

Воронцевичи, и. 10

Варпахы гл. Варпэнхы Старэ

59. Варпэнхы Старэ, Варпэнхы Старэ,WarpęchyStare, в. Вышкаўскай гм. Бельскага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-3

Варпахы, с. Вышковской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 131

Вартеле гл. Варэле Старэ

60. Варэле Старэ, Варэле Старэ, Warele Stare, в. Клюкаўскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Вартеле, с. Вышенской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 175

Васевеселло гл. Вясола

61. Васілішкі, Василишки, в., ц. сс. Шчучынскага р-на Гродзенскай вобл. РБ. Карта 1: В-3

василишские б. Троцкого пов. 4, 86, 87

[василишский] хор. 86

Василишки гл. Васілішкі

62. Ваўкавыск, Волковыск, г., ц. р-на Гродзенскай вобл. РБ. Карта 1: В-3

волковыйские б. Троцкого пов. 5

волковыские б. 94

волковыский войт 97

Вака гл. Воке

63. Ваявудкі Дольнэ, Воевудки Дольнэ, Wojewódki Dolne, в. Бялянскай гм. Сакалоўскага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: В-1. Вер.:

Воеводскии Дорогицкой земли Подляшского в-д. 122

64. Вгоновскии Дорогицкой земли Подляшского в-д. 124

65. Вейная, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 123

Велемерскии гл. Гжымалы

Велемичи гл. Велямічы

Велена гл. Вялюона

Великое князство Литовское гл. Вялікае княства Літоўскае, Рускае, Жамойцкае і далей

66. Велипичи ("Свелипич"). Новгородский б. Вер., той жа населены пункт, што і "Вилепичи" і "Вилипичи" 33

67. Велямічы, Велемичи, в., ц. сс. Столінскага р-на Брэсцкай вобл. РБ. Карта 1: В-4

Велемичи ("Звелемич"). Городецкий б. 191

68. Верево Дорогицкой земли Подляшского в-д. 122

Верезубы гл. Выразэмбы Канаты

Верозубы гл. Выразэмбы Падаўцэ

Вертень гл. Верцень

69. Верхучая Дорогицкой земли Подляшского в-д. 124

70. Верцень, Верцень, Wiercień, в. Боцькаўскай гм. Бельскага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-3

Вертень, с. Лубенской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 129

Вешвяне гл. Вяшвенай

Видогоща гл. Камсамолец

71. Відукле, Видукле, Viduklė, м., ц. ап. Расяйняйскага р-на Каўнаскага ў. ЛР. Карта 1: Б-2

Видукли, вол. Жомойтской земли 212, 231

Видукли гл. Відукле

Вилепичи ("Свилепич"). Новгородский б. Вер., той жа населены пункт, што і "Велипичи" і "Вилипичи" 36

Вилипичи ("Свилипич"). Новгородский б. Вер., той жа населены пункт, што і "Велипичи" і "Вилепичи" 36

Вилькея гл. Вількія

72. Вількія, Вилькия, Vilkija, г. Каўнаскага р-на і ў. ЛР. Карта 1: Б-2

[вилькейский] хор. 200

Вилькея, дв. гос. Жомойтской земли 200

Вилькомир гл. Укмярге

Вильна гл. Вільнюс

73. Вільнюс, Вильнюс, Vilnius, г., ц. у і р-на, сталіца ЛР. Карта 1: В-4

виленский бискуп 7, 13

Виленский великий сойм 1-2

виленский в-д. 8, 15, 19

виленский кравец 43

виленский пан 8

Виленский пов. 2, 21

виленский тивун 12

виленьская воеводиная 17

Виленьский пов. 62

Вирики гл Выжыкі

Витебск гл. Віцебск

74. Віцебск, Витебск, г., ц. р-на і вобл. РБ. Карта 1: Б-6

Витебская земля 6, 196

витебские б. 197

витебские мещане 198

витебский городничий 196

витебский хор. 196

Влосты гл. Костры Влосты

75. Влосты Альшанка, Влосты Ольшанка, Włosty Olszanka, в. Шапятоўскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Олшанка Влости, с. Дубровской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 174

Влудкове гл. Улодкі

Вноры Авкуштыновята гл. Уноры Старэ

Вноры Прибковята гл. Уноры Старэ

Воеводскии гл. Ваявудкі Дольнэ

Военча гл. Ваянец

Войнове гл. Войны Ваўжыньцэ

76. Войны Ваўжыньцэ, Войны Вавжиньце,WojnyWawrzyńce, в. Шапятоўскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Войнове, с. Дубровской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 175

Войтехи гл. Вышонкі Вайцехы

Войтехове Рожки гл. Рожкі Хшчоны

Войтковскии гл. Вайткове Старэ

77. Воке, Воке, Vokė, частка г. Вільнюса ЛР. Карта 1: Б-3

Вацкии татары казаки 112

вацкий атаман 112

Волковыйск гл. Ваўкавыск

Волковыск гл. Ваўкавыск

78. Волневичи. Новгородский б. 35

Володымер гл. Уладзімір-Валынскі

79. Волца, Волца, в. Малюшыцкага сс. Карэліцкага р-на Гродзенскай вобл. РБ. Карта 1: В-4

Волца. Новгородский б. 36

Волынь гл. Валынь

Воронцевичи гл. Варанцэвічы

80. Вресково Дорогицкой земли Подляшского в-д. 122

Вретемль гл. Рэцімля

Вробле гл. Урубля

Вруцк гл. Оўруч

Вселюб гл. Уселюб

Вспалы гл. Яблань Спалы

Вшемерскии гл. Гжымалы

81. Выжыкі, Выжики, Wyrzyki, в. Старакорніцкай гм. Лосіцкага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: Г-2

Вирики, зем., Мельницкого пов. Подляшского в-д. 120

82. Выкна Старэ, Выкно Старэ,WyknoStare, в. Кулешакасьцельнай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: А-1

Выкно Кулеши, с. Кулешской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 147

Выкно Кулеши гл. Выкна Стара

Выпыхове Вышенщы гл. Вышонкі Выпыхы

83. Выразэмбы Канаты, Вырозэмбы Конаты, Wyrozęby Konaty, в. Рэпкаўскай гм. Сакалоўскага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: В-1. Вер.:

Верезубы, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 121

84. Выразэмбы Падаўцэ, Вырозэмбы Подавцэ, Wyrozęby Podawce, в. Рэпкаўскай гм. Сакалоўскага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: В-1. Вер.:

Верозубы, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 121

Высокий Двор гл. Аўкштадварыс

Вычолки гл. Вычулкі

85. Вычулкі, Вычулки, Wyczółki, в. Нужэцстацкай гм. Сямятыцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Г-2

Вычолки, зем., Мельницкого пов. Подляшского в-д. 120

Вышемерскии гл. Вышомеж

Вышенки гл. Вышонкі Касьцельнэ

86. Вышкі, Вышки,Wyszki, в., ц. гм. Бельскага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 1: Б-2. Карта 2:
Б-2

Вышки, с. Вышковской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 130

Вышковская пар. Бельской земли Подляшского в-д. 129

Вышки гл. Вышкі

87. Вышомеж, Вышомеж, Wyszomierz, в. Косуўляцкай гм. Сакалоўскага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: В-1. Вер.:

Вышемерскии, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 122

Вышонки гл. Вышонкі Вайцехы

88. Вышонкі Вайцехы, Вышонки Войцехы, Wyszonki Wojciechy, в. Клюкаўскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Войтехи, с. Вышенской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 176

Вышонки, с. Вышенской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 176

89. Вышонкі Выпыхы, Вышонки Выпыхы, Wyszonki Wypychy, в. Клюкаўскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Выпыхове Вышенщы, с. Вышенской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 176

90. Вышонкі Касьцельнэ, Вышонки Косьцельне, Wyszonki Kościelne, в. Клюкаўскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 1: В-2. Карта 2: Б-2

Вышенская пар. Бельской земли Подляшского в-д. 175

91. Вялікае княства Літоўскае, Рускае, Жамойцкае і далей;Великое княжество Литовское, Русское, Жомойтское и далее; Lietuvos, Rusijos, Žemaitijos ir toliau Didžioji Kunigaikštystė; Āелике князівство Литовське, Руське, Жомойтське та далій; Wielkie Księstwo Litewskie, Ruskie, Żmudzkie i dalej

Великое князство Литовское 1-2, 7

92. Вялікая Сваротва, Великая Своротва, в. Пачапаўскага сс. Баранавіцкага р-на Брэсцкай вобл. РБ. Карта 1: В-3

Своротва .Новгородские б. 35, 36

93. Вялюона, Вялюона, Veliuona, м., ц. ап. Юрбаркскага р-на Таўрагскага у. ЛР. Карта 1: Б-2

Велена, дв. гос. Жомойтской земли 203

[веленский] хор. 203

94. Вясола, Весола, Wesoła, в. Сакалоўскай гм. і пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: В-1. Вер.:

Васевеселло, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 122

95. Вяшвенай, Вешвенай, Viešvėnai, в., ц. ап. Цяльшайскага р-на і ў. ЛР. Карта 1: Б-2

Вешвяне, вол. Жомойтской земли 219

96. Гавіны, Гавины, Gawiny, в. Вышкаўскай гм. Бельскага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Кгавинове, с. Топичевской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 134

97. Гадзебы, Годзебы, Godzieby, в. Вышкаўскай гм. Бельскага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Фальки Кгодябы, с. Топичевской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 132

98. Гайна, Гайна, в., ц. сс. Лагойскага р-на Мінскай вобл. РБ. Карта 1: Б-4

Айна, дв. гос. Виленского пов. 3, 30, 31

99. Галашэ Гуркі, Голашэ Гурки, Gołasze Górki, в. Высокамазавецкай гм. і пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-1

Кголасе Кгорки, с. Кулешской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 148

100. Галашэ Домб, Голашэ Домб, Gołasze Dąb, в. Кулешакасьцельнай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-1

Кголаси Дубовых, с. Кулешской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 147

101. Галашэ Мосьціцке, Голашэ Мосьцицке, Gołasze Mościckie, в. Кулешакасьцельнай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-1

Кголасе Мостиска, с. Кулешской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 148

102. Галашэ Пушча, Голашэ Пуща, Gołasze Puszcza, в. Высокамазавецкай гм. і пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-1

Кголасе Пуща, с. Кулешской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 148

Галки гл. Галкі

103. Галкі, Галки,Gałki, в. Рэпкаўскай гм. Сакалоўскага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2:
В-1. Вер.:

Галки, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 121

104. Галуўкі Дужэ, Холувки Дужэ, Hołówki Duże, в. Юхнавецкасьцельнай гм. Беластоцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-3

Головки, с. Саражской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 139

105. Галэмбе, Голэмбе, Gołębie, в. Пасьвентнскай гм. Беластоцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Голубы, с. Саражской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 141

Ганезское гл. Гонёндз

106. Гандзінга, Гандинга, Gandinga, в. Наўсодзішскай ап. Плунгенскага р-на Цяльшайскага ў. ЛР. Карта 1: Б-2

Кгондинкга, вол. Жомойтской земли 218

кгондинский тивун 21

107. Гансуўка Оссэ, Гансувка Оссэ, Gąsówka Osse, в. Лапскай гм. Беластоцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Гусовка, с. Саражской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 144

Осое, с. Плонской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 166

108. Гарбова Старэ, Гарбово Старэ, Garbowo Stare, в. Кабылінабажымскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: А-2

Кгарбово Старое, с. Кобылинской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 157

Курины, с. Кобылинской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 157

Новое Кгарбово, с. Кобылинской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 159

Франки у Курине, с. Кобылинской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 157

109. Гарбосовскии (у публікацыі - "Гардосовскии") , зем., Дорогицкой земли Подляшского
в-д. 124

Гардосовскии гл. Гарбосовскии

110. Гедрайчай, Гедрайчяй, Giedraičiai, м., ц. ап. Малетайскага р-на Уцянскага ў. ЛР. Карта 1: Б-3

кгедройтские б. Виленского пов. 3, 58

кгедройтские князья Виленского пов. 3, 58

кгедройтские люди Виленского пов. 15

кгедройцкии б. Виленского пов. 60

кгедройцкии князи Виленского пов. 60

111. Гералты Новэ, Гералты Новэ, Gierałty Nowe, в. Шапятоўскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Кгералтове, с. Дубровской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 172

112. Гжымалы, Гжималы, Grzymały, в. Косуўляцкай гм. Сакалоўскага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: В-1.

Вшемерскии (у публікацыі - "Велемерскии") Дорогицкой земли Подляшского
в-д. 122

Грималы Дорогицкой земли Подляшского в-д. 122

113. Гзікі, Гзики, Gziki, в. Турасьнькасьцельнай гм. Беластоцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-3

Бобровских Кгзиково, с. Саражской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 139

Глуховскии гл. Глухуў

114. Глухуў, Глухув, Głuchów, в. Мордскай гм. Сядлецкага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: Г-2. Вер.:

Глуховскии, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 121

Головки гл. Галуўкі Дужэ

Голубы гл. Галэмбе

115. Гоняндз, Гонёндз, Goniądz, г., ц. гм. Манецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 1: В-2

Ганезское ыменье 9

116. Горбатавічы, Горбатовичи, в. Варанчанскага сс. Карэліцкага р-на Гродзенскай вобл. РБ. Карта 1: В-4

Горбутовичи. Новгородский б. 33

Городок гл. Давыд-Гарадок

Городно гл. Гродна

117. Горскии, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 121

Гредница гл. Сьрадзіньске

Грималы гл. Гжымалы

118. Гродзке Старэ, Гродзке Старэ, Grodzkie Stare, в. Кулешакасьцельнай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: А-2

Кгроцких, с. Кулешской пар. Бельской земли Подляшского пар. 146

119. Гродна, Гродно, г., ц. р-на і вобл. РБ. Карта 1: В-2

городенская городничая 18

городенский староста 8, 13

городеньские б. Троцкого пов. 5, 90, 91, 93

Городно 13

Грубишки гл. Трубишки

120. Грушава, Грушево, в. Гарадзецкага сс. Кобрынскага р-на Брэсцкай вобл. РБ. Карта 1: В-3

грушовские б. Кобрынские б. 192

Грушово гл. Грушава

121. Гурске, Гурске, Górskie, в. Вышкаўскай гм. Бельскага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2:
Б-2

Кгорка, с. Топичевской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 134

Гусовка гл. Гансуўка Оссэ

122. Давыд-Гарадок, Давид-Городок, г. Столінскага р-на Брэсцкай вобл. РБ. Карта 1: В-4

городецкие б. 6, 190, 191

123. Далубова, Долубово, Dołubowo, в. Дзядкавіцкай гм. Сямятыцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 1: В-2. Карта 2: В-2

Долобовская пар. Бельской земли Подляшского в-д. 182

124. Даманова, Даманово, Dаmanowo, в. Браньскай гм. Бельскага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 1: В-2. Карта 2: Б-2

Доманово, с. Домановской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 181

Домановская пар. Бельской земли Подляшского в-д. 178

125. Дамброва Далэнгі, Домброва Долэнги, Dąbrowa Dołęgi, в. Шапятоўскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-1

Долянкги, с. Дубровской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 175

126. Дамброва Мачыдлы, Домброва Мочидлы, Dąbrowa Moczydły, в. Шапятоўскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Мочидлове, с. Дубровской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 173

127. Дамбруўка Касьцельна, Домбрувка Косьцельна, Dąbrówka Kościelna, в. Шапятоўскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 1: В-2. Карта 2: Б-2

Дубровская пар. Бельской земли Подляшского в-д. 172

128. Дарсунішкіс, Дарсунишкис, Darsūniškis, в. Вілунайскай ап. Кайшадорскага р-на Каўнаскага ў. ЛР. Карта 1: Б-3

дорсунишские б. Троцкого пов 4, 83

129. Дваракі Стаські, Двораки Стаськи, Dworaki Staśki, в. Сакольскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Дворакове, с. Соколовской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 153

Дворакове гл. Дваракі Стаські

Дворница гл. Дхорница

Дедковскии гл. Дзядкавіцэ

Держков гл. Дзержкі

130. Дзержкі, Дзержки, Dzierżki, в. Пасьвентнскай гм. Беластоцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Держков, с. Саражской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 143

131. Дзірвоненай, Дирвоненай, Dirvonėnai, в. Раўдзенайскай ап. Шаўляйскага р-на і ў. ЛР. Карта 1: Б-2

Дирваны, вол. Жомойтской земли 221

Дирвяны, вол. Жомойтской земли 220

Дырвяны, вол. Жомойтской земли 6

132. Дзядкавіцэ, Дзядковицэ, Dziadkowice, в., ц. гміны Сямятыцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: В-2

Дедковскии, зем., Мельницкого пов. Подляшского в-д. 120

Дирваны гл. Дзірвоненай

Дирвяны гл. Дзірвоненай

133. Длуге Каменьске, Длуге Каменьске, Długie Kamieńskie, в. Гярануўскай гм. Сакалоўскага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: Б-1. Вер.:

Длугкии, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 123

Длугкии гл. Длуге Каменьске

Дмоскии гл. Дмохы Рэнткі

134. Дмохы Рэнткі, Дмохы Рэнтки, Dmochy Ręntki, в. Сакалоўскай гм. і пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: Г-1. Вер.:

Дмоскии, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 122

135. Доброгостскии Дорогицкой земли Подляшского в-д. 124

Довспуда гл. Бакалажэва

Долобово гл. Далубова

Долянкги гл. Дамброва Даленгі

Доманово гл. Даманова

Дорогичин гл. Драгічын

Дорсунишки гл. Дарсунішкіс

136. Драгічын, Дрохичин, Drohiczyn, г., ц. гм. Сямятыцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 1: В-2. Карта 2: В-2

Дорогицкая земля Подляского в-д. 5, 121

[дорогицкий] возный 121

дорогицкий войт 124

Дорогицкий пов. 125

Дорогичин 109

Дриса гл. Дрыса

137. Дрозды, Дрозды, Drozdy, в. Турасьнькасьцельнай гм. Беластоцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-3

Дрозды, с. Саражской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 139

138. Дрыса, Дрыса, рака. Карта 1: Б-5

Дриса 196

139. Дубна, Дубно, в., ц. сс. Мастоўскага р-на Гродзенскай вобл. РБ. Карта 1: В-3

Дубеньское и. 13

Дубно гл. Дубна

Дубовое гл. Дэмбова

Дуброво гл. Дамбруўка Касьцельна

140. Дхорница (у публікацыі - "Дворница") Дорогицкой земли Подляшского в-д. 123

Дыбово гл. Дыбуў

141. Дыбуў, Дыбув, Dybów, в. Косуўляцкай гм. Сакалоўскага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: В-1

Дыбово Дорогицкой земли Подляшского в-д. 122

Дырвяны гл. Дзірваненай

142. Дэмбова, Дэмбово, Dębowo, в. Браньскай гм. Бельскага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Дубовое, с. Лубенской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 128

Ейшишки гл. Эйшышкес

Ейшышки гл. Эйшышкес

Емелки Ковали гл. Ямёлкі Раўкі

Емелки Миколаевята гл. Ямёлкі Раўкі

Ерусольскии гл. Ярузале

Ещовты гл. Яшчолты

143. Ёсвайняй, Йосвайняй, Josvainiai, м., ц. ап. Кейданскага р-на Каўнаскага ў. ЛР. Карта 1:
Б-2

Ясвойни, дв. Жомойтской земли

[ясвойнский] хор. 230-231

Жабровскии гл. Жэбры Вельке

144. Жале, Жале,Żale, в. Гродзіскай гм. Сямятыцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: В-2

Жале Дорогицкой земли Подляшского в-д. 123

145. Жалудок, Желудок, гп., ц. пс. Шчучынскага р-на Гродзенскай вобл. РБ. Карта 1: В-3

жолудские б. Троцкого пов. 4, 89

146. Жамойць, Жемайтия, Žemaitija - гістарычны рэгіён і адміністрацыйна-тэрытарыяльная адзінка ВКЛ, а таксама гістарычны рэгіён ЛР.

Жомойтская земля 6, 200

жомой[т]ские и. 21

жомойтский бискуп 8

жомойтский староста 8

жомойтское и. 21

147. Жарэнай, Жаренай, Žarėnai, м., ц. ап. Цяльшайскага р-на і ў. ЛР. Карта 1: Б-2

Жораны, вол. Жомойтской земли 6

Жоряны, вол. Жомойтской земли 222

Жеброве гл. Жэбры Вельке

148. Железницкии Дорогицкой земли Подляшского в-д. 122

Жемлы гл. Зэмлы

149. Жеребчичи Дорогицкой земли Подляшского в-д. 121

Жижморы гл. Жэжмарай

150. Жирове Дорогицкой земли Подляшского в-д. 123

151. Жолдунское, с. Керновского пов. Виленский пов. 48

Жолудок гл. Жалудок

Жомойть гл. Жамойць

152. Жонцэ, Жонцэ, Rzące, в. Сакольскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Рядци, с. Соколовской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 151

Жоряны гл. Жарэнай

Жохи гл. Жохы Старэ

Жохове гл. Жохы

153. Жохы, Жохы, Żochy, в. Косуўляцкай гм. Сакалоўскага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: В-1.

Жохове Дорогицкой земли Подляшского в-д. 123

154. Жохы Старэ, Жохы Старэ, ŻochyStare, в. Новапякуцкай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Жохи, с. Вышенской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 177

155. Жэбры Вельке, Жэбры Вельке, Żebry Wielkie, в. Клюкоўскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2. Вер.:

Жабровскии Дорогицкой земли Подляшского в-д. 123

Жеброве Дорогицкой земли Подляшского в-д. 123

156. Жэжмарай, Жежмаряй, Žiežmariai, г., ц. ап. Кайшадорскага р-на Каўнаскага ў. ЛР. Карта 1: Б-3

жижморские б. Троцкого пов. 4, 68, 69

157. Жэпкі Новэ, Жэпки Новэ, Rzepki Nowe, в. Новапякуцкай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Репных, с. Вышенской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 177

158. Заблотье, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 123

159. Завады, Завады, Zawady, в. Рэпкаўскай гм. Сакалоўскага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: В-1. Вер.:

Завады Кожуховскии Дорогицкой земли Подляшского в-д. 122

160. Завады, Завады, Zawady, в. Бельскай гм. і пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-3

Завады , с. Бельской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 125

Поняты, с. Бельской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 125

Завады Кожуховскии гл. Завады

161. Загародскі Пагост,Загородский Погост, в., ц. сс. Пінск. р-на Брэсцкай вобл. РБ. Карта 1: В-4

Погост Пинский б. 188

Закрыи гл. Закшэ

162. Закшэ, Закшэ, Zakrze, в. Лосіцкай гм. і пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: Г-2

Закрыи, зем., Мельницкого пов. Подляшского в-д. 120

163. Закшэва, Закшэво, Zakrzewo, в. Вышкаўскай гм. Бельскага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Сасины, с. Вышковской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 130

Сасины Закревки, с. Вышковской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 129

Залесе гл. Залесе Лабэндзке

Залесе гл. Залесе Старэ

164. Залесе, Залесе, Zalesie, в. Сямятыцкай гм. і пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: В-2. Вер.:

Залескии, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 121

Залескии Дорогицкой земли Подляшского в-д. 122

165. Залесе Лабэндзке, Залесе Лабэндзке,ZalesieŁabędzkie, в. Кабылінабажымскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: А-2

Залесе, с. Кобылинской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 160

166. Залесе Новэ, Залесе Новэ, Zalesie Nowe, в. Шапятоўскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Залесных Вышенских, с. Вышенской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 177

167. Залесе Старэ, Залесе Старэ, Zalesie Stare, в. Вышкаўскай гм. Бельск пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Залесе, с. Топичевской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 136

Залескии гл. Залесе

Залесных Вышенских гл. Залесе Новэ

168. Залужье Полоцкой земли 195

Зарубы гл. Зарэмбы

169. Зарэмбы, Зарэмбы, Zaręby, в. Дзядкавіцкай гм. Сямятыцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: В-2

Зарубы, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 124

Здроды гл. Здроды Старэ

170. Здроды Старэ, Здроды Старэ,ZdrodyStare, в. Пасьвентнскай гм. Беластоцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Здроды, с. Плонской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 167

Зимнохи гл. Зімнохы

Зимнохи Суслы гл. Зімнохы Суслы

171. Зімнохы, Зимнохы, Zimnochy, в. Суражскай гм. Беластоцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-3

Зимнохи, с. Саражской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 138

172. Зімнохы Суслы, Зимнохы Суслы, Zimnochy Susły, в. Суражскай гм. Беластоцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-3

Зимнохи Суслы, с. Саражской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 138

173. Зэмлы, Зэмлы, Zemły, в. Макабодскай гм. Сядлецкага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: Г-1

Жэмлы Дорогицкой земли Подляшского в-д. 122

174. Ігнаткі, Игнатки,Ignatki, в. Вышкаўскай гм. Бельскага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Кгнатове, с. Топичевской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 135

175. Ідзькі Млыноўске, Идзьки Млыновске, Idźki Młynowskie, в. Сакольскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: А-2

Идыки, с. Соколовской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 154

Идыки гл. Ідзькі Млыноўске

176. Кабоскі, Кобоски,Koboski, в. Новапякуцкай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Скупеве Кобошки, с. Домановской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 179

177. Кабылін Бажымы, Кобылин Божимы, Kobylin Borzymy. в., ц. гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 1: В-2. Карта 2: А-2

Кобылино, с. Кобылинской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 161

Кобылинская пар. Бельской земли Подляшского в-д. 156

178. Кабылін Крушэва, Кобылин Крушево, Kobylin Kruszewo, в. Кабылінабажымскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: А-2

Крушево, с. Кобылинской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 161

179. Кабылін Пагажалкі, Кобылин Погожалки, Kobylin Pogorzałki. в. Кабылінабажымскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: А-2

Погорелка, с. Кобылинской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 162

180. Кабылін Цяшымы, Кобылин Тешимы, Kobylin Cieszymy, в. Кабылінабажымскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: А-2

Тешимове, с. Кобылинской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 161

181. Кабыляны Гурнэ, Кобыляны Гурнэ, Kobylany Górne, в. Рэпкаўскай гм. Сакалоўскага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: Г-1. Вер.:

Кобыляны, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 121

182. Кавесы, Ковесы,Kowiesy, в. Бялянскай гм. Сакалоўскага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: Г-1. Вер.:

Ковеши, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 121

183. Кажанёўка, Кожэнёвка,Korzeniowka, в. Дзядковіцкай гм. Сямятыцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: В-2.

Кореневскии, зем., Мельницкого пов. Подляшского в-д. 120

184. Кажанюўка Дужа, Кожэнювка Дужа,KorzeniówkaDuża, в. Сямятыцкай гм. і пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: В-2. Вер.:

Кореневко, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 124

185. Кажухуў, Кожухув, Kożuchów, в. Бялянскай гм. Сакалоўскага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: В-1 Вер.:

Кожухово Дорогицкой земли Подляшского в-д. 122

186. Калінова Солькі, Калиново Сольки,KalinowoSolki, в. Кулешакасьцельнай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Калиново Сулки, с. Кулешской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 149

187. Калінова Старэ, Калиново Старэ, Kalinowo Stare, в. Кулешакасьцельнай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Калиновка Троянки, с. Кулешской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 145

188. Калінова Часнова, Калиново Чосново,KalinowoCzosnowo, в. Высокамазавецкай гм. і пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Чиновских Калиновка, с. Кулешской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 149

Калиновка Троянки гл. Калінова Старэ

Калиново Сулки гл. Калінова Солькі

Калискии гл. Каліскі

189. Каліскі, Калиски, Kaliski, в. Рэпкаўскай гм. Сакалоўскага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: Г-1. Вер.:

Калискии, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 121

190. Кальніца, Кальница, Kalnica, в. Браньскай гм. Бельскага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Кальница, с. Бранской пар. Бельской земли. Подляшского в-д. 181

Кальница гл. Кальніца

191. Камаі, Камаи, в., ц. сс. Пастаўскага р-на Віцебскай вобл. РБ. Карта 1: Б-4

Комайский дв. 16

Каменец гл. Камянец

192. Каменка, с. Бельской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 127

Каменка гл. Каменьске Ацёскі

Каменских Отески гл. Каменьске Ацёскі

193. Каменское, и.коршевского тивуна 21

Камень гл. Камянка

194. Каменьске Ацёскі, Каменьске Отёски, Kamieńskie Ocioski, в. Пасьвентнскай гм. Беластоцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Каменка, с. Саражской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 143

Каменских Отески, с. Саражской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 143

Каменьскии гл. Камянка

195. Камсамолец,Комсомолец, в. Папернянскага сс. Мінскага р-на і вобл. РБ. Карта 1: Б-4

Видогоща 15

196. Камянец,Каменец, гп., ц. р-на Брэсцкай вобл. РБ. Карта 1: В-2

каменецкие б. Троцкого пов. 5, 99

197. Камянка, Камянка, Kamianka, в. Рэпкаўскай гм. Сакалоўскага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: В-1. Вер.:

Камень, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 123

Каменьскии, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 121

198. Канява, Канява, Kaniava, в., ц. ап. Варэнскага р-на Алітускага ў. ЛР. Карта 1: Б-3

коневские б. Троцкого пов. 4, 83

199. Карклянай, Каркленай, Karklėnai, м. ц. ап. Кельмескага р-на Шаўляйскага ў. ЛР. Карта 1: Б-2

Коркляне, вол. Жомойтской земли 6, 223

200. Карошчын, Корощин, Koroszczyn, в. Цярэспальскай гм. Бяльскага пав. Люблінскага (Любельскага) в-д. РП. Карта 1: В-2

Корощин. Берестейский зем.-пан 101

201. Каршува, Каршува, Karšuva, в. Скаўдвільскай ап. Таўрагскага р-на і ў. ЛР. Карта 1: Б-2

Коршово, вол. Жомойтской земли 6

Коршогво, вол. Жомойтской земли 215

коршевский ( у публікацыі - "куршевский") тивун 21

202. Карыціны, Корытины, Koryciny, в. Гродзіскай гм. Сямятыцага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: В-2.

Корытеньскии, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 121

Касмы гл. Краснадэмбы Касмы

203. Касянка Лесьна, Косянка Лесьна, Kosianka Leśna, в. Гродзіскай гм. Сямятыцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: В-2. Вер.:

Косинскии Дорогицкой земли Подляшского в-д. 124

204. Каўнас, Каунас, Kaunas, г., ц. р-на і ў. ЛР. Карта 1: В-2

ковенские б. Троцкого пов. 4, 63

[ковенский] хор. 64

Ковно Троцкого пов. 105

205. Кацьмеры, Коцьмеры, Koćmiery, в. Вышкаўскай гм. Бельскага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Котмиры Выпыха, с. Топичевской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 133

Котмиры Здроевскии, с. Топичевской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 133

Старое Котмиры (у публікацыі - "Старое Котмири", с. Топичевской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 133

206. Кашэва, Кошэво, Koszewo, в. Браньскай гм Бельскага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2:
Б-2

Кошево, с. Лубенской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 128

Кошево, с. Лубенской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 128

Кгавинове гл. Гавіны

Кгарбово Старое гл. Гарбова Старэ

207. Кгедетоины. Рудоминский б. Виленский пов. 43

Кгедройти гл. Гедрайчай

Кгералтове гл. Гералты Новэ

Кгзиково Бобровских гл. Гзікі

Кгнатове гл. Ігнаткі

Кголасе Кгорки гл. Галаша Гуркі

Кголасе Мостиска гл. Галашэ Мосьціцке

Кголасе Пуща гл. Галаша Пушча

Кголаси Дубовых гл. Галаша Дэмб

Кгондинкга гл. Гандзінга

Кгорка гл. Горске

Кгроцких гл. Гродзке Старэ

208. Кежкі, Кежки, Kierzki, в. Кабылінабажымскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: А-2. Вер.:

Керково, с. Кобылинской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 157

Кельмы гл. Кяльме

Керково гл. Кежкі

Кернов гл. Кярнаве

Кеселеньскии гл. Кісяляны Куцэ

209. Кешки Дорогицкой земли Подляшского в-д. 123

210. Кіеў (Кыіў), Киев (Кыив), Київ, г., ц. р-на і вобл., сталіца Украіны. Карта 1: Г-6

киевские ыменья 12

киевский в-д. 8

Киев гл. Кіеў

Киколки гл. Яблань Кікольске

211. Кикркгянскии (у публікацыі - "Кирклянскии") татары казаки 112

Кирклянскии гл. Кикрглянские

Кирсново гл. Кярснова

212. Кісяляны Куцэ, Киселяны Куцэ, Kisielany Kuce, в. Макабодскай гм. Сядлецкага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: Г-1. Вер.:

Кеселеньскии, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 121

213. Клапоты Банькі, Клопоты Баньки, Kłopoty Bańki, в. Гродзіскай гм. Семятыцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: В-2.

Банки Дорогицкой земли Подляшского в-д. 124

214. Клапоты Буйны, Клопоты Буйны, Kłopoty Bujny, в. Сямятыцкай гм. і пав. Падляскага
в-д. РП. Карта 2: В-2. Вер.:

Клопотовскии Дорогицкой земли Подляшского в-д. 124

Клепацкии гл. Кляпачэ

215. Клецк, Клецк, г., ц. р-на Мінскай вобл. РБ. Карта 1: В-4

клецкие б. 6, 189, 190

клецкие татары 190

Клопотовскии гл. Клапоты Буйны

216. Клоскі Сьвігоне, Клоски Сьвигоне, Kłoski Świgonie, в. Кабылінабажымскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: А-2

Клоскове Миколаевята, с. Кобылинской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 158

Клоскове Свикгоневята, с. Кобылинской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 157

Клоскове Миколаевята гл. Клоскі Сьвігоне

Клоскове Свикгоневята гл. Клоскі Сьвігоне

217. Кляпачэ, Клепачэ, Klepacze, в. Драгічынскай гм. Сямятыцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: В-2

Клепацкии Дорогицкой земли Подляшского в-д. 124

218. Кнаты Дорогицкой земли Подляшского в-д. 123

219. Кнерут (у публікацыі - "Синерута"). Волынская земля 186

Кобринь гл. Кобрын

220. Кобрын,Кобрин, г., ц. р-на Брэсцкай вобл. РБ. Карта 1: В-3

кобриньские б. 6

кобрынские б. 191, 192

Кобылино гл. Кабылин Бажымы

Кобыляны гл. Кабыляны Гурнэ

Ковеши гл. Кавесы

Ковно гл. Каўнас

Кожухово гл. Кажухаў

Козелки Плонскии гл. Плонка Козлы

221. Колоты, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 122
Комаи гл. Камаі
Конева гл. Канява

222. Конты, Конты, Kąty, в. Дзядковіцкай гм. Сямятыцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: В-2
Куты, зем., Мельницкого пов. Подляшского в-д. 120-121

Кореневко гл. Кажанюўка Дужа

Кореневскии гл. Кажанёўка

223. Корево. Новгородский б. 33

Коркляне гл. Карклянай

Корощин гл. Карошчын

Коршево гл. Каршува

Коршово гл. Каршува

Коршогво гл. Каршува

Корытеньскии гл. Карыціны

Косинскии гл. Касянка Лесьна

224. Коскі Выпыхы, Коски Выпыхы, Koski Wypychy, в. Пэрляеўскай гм. Сямятыцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: В-2. Вер.:

Коскове Дорогицкой земли Подляшского в-д. 124

Коскове гл. Коскі Выпыхы

Косовскии гл. Косуў Ляцкі

Космытки Лапы гл. Лапы

Костры гл. Костры Старэ

225. Костры Влосты, Костры Влосты, Kostry Włosty, в. Клюкоўскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2. Вер.:

Влосты, с. Вышенской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 177

226. Костры Старэ, Костры Старэ, Kostry Stare, в. Клюкоўскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Костры, с. Вышенской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 176

Котмиры Выпыха гл. Кацмеры

Котмиры Здроевскии гл. Кацмеры

227. Косуў Ляцкі, Косув Ляцки, Kosów Lacki, в., ц. гм. Сакалоўскага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: В-1

Косовскии Дорогицкой земли Подляшского в-д. 123

Коцове гл. Коцэ Басе

Коцы Боровыи гл. Коцэ Баровэ

228. Коцэ Баровэ, Коцэ Боровэ, Koce Borowe, в. Цяханавецкай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Коцы Боровыи Дорогицкой земли Подляшского в-д. 124

229. Коцэ Басе, Коцэ Басе,KoceBasie, в. Цяханавецкай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Коцове, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 124

Кошево гл. Кашэва

230. Кражай, Кражай, Kražiai, м., ц. ап. Кельмескага р-на Шаўляйскага ў. ЛР. Карта 1: Б-2

Крожи вол. Жомойтской земли 225

Крожы вол. Жомойтской земли 6

231. Краковкли, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 124

232. Крапіўніца Гайкі, Кропивница Гайки, Kropiwnica Gajki, в. Кабылінабажымскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: А-2

Кропилница, с. Кобылинской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 162

233. Краснадэмбы Касмы, Краснодэмбы Касмы, Krasnodęby Kasmy, в. Сакалоўскай гм. і пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: В-1

Касмы Дорогицкой земли Подляшского в-д. 122

Краснодубы Дорогицкой земли Подляшского в-д. 122

Краснодубы гл. Краснадэмбы Касмы

234. Красова Вельке, Красово Вельке, Krasowo Wielkie, в. Новапякуцкай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Красово, с. Домановской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 178

Красово гл. Красова Вельке

Красовскии гл. Красэвічэ Старэ

235. Красэвічэ Старэ, Красэвичэ Старэ, Krasewicze Stare, в. Сямятыцкай гм. і пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: В-2. Вер.:

Красовскии Дорогицкой земли Подляшского в-д. 124

Крево гл. Крэва

Кривино гл.Крывіна

Крижово гл. Кшыжэва

Кринскии гл. Крынкі Яркі

Криньскии гл. Крынкі Саболі

Кричов гл. Крычаў

Крожи гл. Кражай

Крожы гл. Кражай

Кропилница гл. Крапіўніца Гайкі

Крушево гл. Кабылін Крушэва

Крушево Варвелевята гл. Крушэва Выпыхы

Крушево Марковята гл. Крушэва Выпыхы

236. Крушэва Выпыхы, Крушэво Выпыхы, Kruszewo Wypychy, в. Сакольскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Крушево Варвелевята, с. Соколовской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 153

Крушево Марковята, с. Соколовской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 153

237. Крывіна, Кривино, в. Бікложскага сс. Бешанковіцкага р-на Віцебскай вобл. РБ. Карта 1: Б-5

Кривинский дворец 16

238. Крынкі Саболе, Крынки Соболе, Krynki Sobole, в. Сямятыцкай гм. і пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: В-2. Вер.:

Криньскии, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 123

239. Крынкі Яркі, Крынки Ярки, Krynki Jarki, в. Гродзіскай гм. Сямятыцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: В-2

Кринскии, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 121

240. Крычаў, Кричев, г., ц. р-на Магілёўскай вобл. РБ. Карта 1: В-6

Кричов, ыменье 19

Кричов, дворец 19

241. Крычына,Кричино, в. Весялоўскага сс. Барысаўскага р-на Мінскай вобл. РБ. Карта 1:
Б-5. Вер.:

Крычинский стяг 5

Крычынский стяг 117

242. Крэва, Крево, в., ц. сс. Смаргоньскага р-на Гродзенскай вобл. РБ. Карта 1: Б-4

кревские б. Виленского пов. 39

Кревское хор. Виленского пов. 3, 38

243. Кудельковцы, рудоминские б. Виленский пов. 42

Кудельскии гл. Кудэльчын

244. Кудэльчын, Кудэльчин, Kudelczyn, в. Бялянскай гм., Сакалоўскага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: В-1. Вер.:

Кудельскии Дорогицкой земли Подляшского в-д. 122

Кукавки гл. Кукаўкі

245. Кукаўкі, Кукавки, Kukawki, в. Пшасмыцкай гм. Сядлецкага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: Г-2

Кукавки, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 121

Малки, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 121

Кулеш гл. Кулешэ Касьцельнэ

246. Кулешата, с. Кобылинской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 161

Кулеши гл. Кулешэ Касьцельнэ

Кулеши Рокитница гл. Кулешэ Касьцельнэ

247. Кулешэ Касьцельнэ, Кулешэ Косьцельне, Kulesze Kościelne, в., ц. гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 1: В-2. Карта 2: А-2

Кулеш, с. Кулешской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 147

Кулешская пар. Бельской земли Подляшского в-д. 145

Кулеши Рокитница, с. Кулешской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 146

Куриловичи гл. Курылавічы

Курины гл. Гарбова Стара

Куркли гл. Куркляй

248. Куркляй, Куркляй, Kurkliai, м., ц. ап. Анікшчайскага р-на Уцянскага ў. ЛР. Карта 1: Б-3

курклевские б. Троцкого пов. 5, 108, 109

курклевский хор. 108

249. Куровских, с. Кулешской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 149

Курцове гл. Курчэ

250. Курчэ, Курчэ, Kurcze, в. Сакалоўскай гм. і пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: В-1.

Курцове Дорогицкой земли Подляшского в-д. 123

Куршево гл. Каршува

251. Курылавічы,Куриловичи, в. Язненскага сс. Мёрскага р-на Віцебскай вобл. РБ. Карта 1: Б-5

Куриловичи. Люди полоцких мщ. Полоцкая земля 196

Куты гл. Конты

Кучай гл. Лучае

252. Кшыжэва, Кшижэво, Krzyżewo, в., Сакольскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: А-2

Крижово, с. Плонской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 163

крижовский войт 163

253. Кяльме, Кельме, Kelmė, г., ц. р-на Шаўляйскага ў. ЛР. Карта 1: Б-2

Келменьская вол. Жомойтской земли 6, 228

254. Кярнаве, Кярнаве, Kernavė, м. Муснікскай ап. Шырвінцскага р-на Вільнюскага ў. ЛР. Карта 1: В-3

Кернов Виленского пов. 18

керновские б. Виленского пов. 3, 45, 47, 48

Керновский пов. Виленского пов. 48

255. Кярснова, Керсново, Kiersnowo, в. Браньскай гм. Бельскага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Кирсново, с. Бранской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 182

Лазово гл. Лазуў

256. Лазуў, Лазув, Łazów, в. Стэрдыньскай гм. Сакалоўскага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: В-1

Лазово Дорогицкой земли Подляшского в-д. 123

Лазы Дорогицкой земли Подляшского в-д. 123

Лазы гл. Лазуў

257. Лапене Зыскі, Лопене Зыски, Łopiеnie Zyski, в. Новапякуцкай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Лопене, с. Домановской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 178

258. Лапушэ, Лопушэ, Łopusze, в. Драгічынскай гм. Сямятыцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: В-2. Вер.:

Лопускии Дорогицкой земли Подляшского в-д. 124

259. Лапы, Лапы, Łapy, г., ц. Лапскай гм. Беластоцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Бурсичи, с. Саражской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 145

Бусичи, с. Саражской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 145

Космытки Лапы, с. Саражской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 145

Лапы, с. Саражской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 145

Лапы Витове, с. Саражской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 144

Лапы Жакове, с. Саражской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 145

Лапы Квиты, с. Саражской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 144

Лапы Корчакы, с. Саражской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 144

Лапы Рахове, с. Саражской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 144

Лапы Углеве, с. Саражской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 144

Лопеней, с. Саражской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 142

Лапы Витове гл. Лапы

Лапы Жакове гл. Лапы

Лапы Квиты гл. Лапы

Лапы Корчакы гл. Лапы

Лапы Рахове гл. Лапы

Лапы Углеве гл. Лапы

260. Ларскии татары казаки 111

261. Ласосна, Лососна, в. Баранавіцкага сс. Гродзенскага р-на і вобл. РБ. Карта 1: В-2. Вер.:

лососинские татары 116

Лососинский стяг 5, 115

Лебеда гл. Лебяда

262. Лебяда,Лебеда, в. Гасцілаўскага сс. Лідскага р-на Гродзенскай вобл. РБ. Карта 1: В-3

Лебеда, и. 18

Лепуны гл. Лепоніс

263. Лепоніс, Лепонис, Lieponys, в., ц. ап. Тракайскага р-на Вільнюскага ў. ЛР. Карта 1: Б-3

лепуньские б. Троцкого пов. 4, 72, 73

[лепуньский] хор. 73

264. Леснево, с. Кобылинской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 156

Лешна гл. Лешня

265. Лешня, Лешня, Lesznia, в. Суражскай гм. Беластоцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-3

Лешна, с. Саражской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 137

266. Лешчка Дужа, Лещка Дужа, Leszczka Duża, в. Пэрляеўскай гм. Сямятыцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: В-2. Вер.:

Лещки, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 123

Лещиловичи гл. Ляшчылава

Лещки гл. Лешчка Дужа

267. Ліда, Лида, г., ц. р-на Гродзенскай вобл. РБ. Карта 1: В-3

лидские б. 32

Лидский дв. гос. Виленского пов. 3, 31

Лида гл. Ліда

268. Липеньскии, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 122

269. Ліпіны, Липины, Lipiny, в. Дзядковіцкай гм. Сямятыцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: В-2

Улипиньскии, зем., Мельницкого пов. Подляшского в-д. 120

270. Липкове Дорогицкой земли Подляшского в-д. 123

271. Ліпск, Липск, в. Крывошынскага сс. Ляхавіцкага р-на Брэсцкай вобл. РБ. Карта 1: В-4

Липск, и. 8

Липск гл. Ліпск

272. Літва (Летува), Литва (Летува), Lietuva - скарочаная назва ВКЛ, а таксама гістарычны рэгіён гэтай дзяржавы.

литовские и. 17

Литва гл. Літва

273. Літва Стара, Литва Стара, Litwa Stara, в. Кулешакасьцельнай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: А-2

Литвяны, с. Кулешской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 146

Литвяны гл. Літва Стара

274. Лозы, Лозы, Łozy, в. Папротнянскай гм. Сядлецкага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2:
Г-1. Вер.:

Лосы Дорогицкой земли Подляшского в-д. 121

275. Ломжа, Ломжа, Łomża, г., ц. гм. і пав. Падляскага в-д. РП. Карта 1: В-2

ломзенская старостиная 18

Ломза гл. Ломжа

Лопене гл. Лапене Зыскі

Лопене Пекуты гл. Новэ Пякуты

Лопеней гл. Лапы

Лопусскии гл. Лапушэ

Лососна гл. Ласосна

Лосы гл. Лозы

Лубин гл. Лубін Касьцельны

276. Лубін Касьцельны, Лубин Косьцельны, Łubin Kościelny, в. Бельскай гм. і пав. Падляскага в-д. РП. Карта 1: В-2. Карта 2: Б-3

Лубин, с. Лубенской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 129

Лубинская пар. Бельской земли Подляшского в-д. 128

277. Лукавіца, Лукавица, Łukawica, в. Пасьвентнскай гм. Беластоцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Лукавица, с. Топичевской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 136

Лукавица гл. Лукавіца

278. Лунева Вельке, Лунево Вельке, Łuniewo Wielkie, в. Клюкаўскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-1. Вер.:

Луневскии, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 123

Луневскии гл. Лунева Вельке

279. Лупицкии Дорогицкой земли Подляшского в-д. 123

280. Луцк, Луцк, Луцьк, г., ц. р-на і Валынскай вобл. Украіны. Карта 1: Г-3

луцкий и берестейский бискуп 8

луцкий староста. Волынская земля 183

луцкий войт. Волынская земля 186

Лучай (у публікацыі - "Кучай") с. Вышковской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 130

281. Лучае, Лучае, Łuczaje, в. Вышкаўскай гм. Бельскай гм. і пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-3

Кучай (у публікацыі - "Лучай") с. Вышковской пар. Бельской земли Подляшского
в-д. 130

282. Лучичкии, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 121

Любовицкии гл. Любовіч Велькі

283. Любовіч Велькі, Любович Вельки, Lubowicz Wielki, в. Клюкаўскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Любовицкии Дорогицкой земли Подляшского в-д. 124

284. Люктино. Рудоминский б. Виленский пов. 43

285. Ляшчылава, Лещилово, в. Шайцераўскага сс. Верхнядзвінскі р-на Віцебскай вобл. РБ. Карта 1: Б-5

Лещиловичи ("Злещилович"). Полоцкий мщ. Полоцкая земля 196

286. Магяльніца, Могельница, Mogielnica, в. Корчаўскай гм. Сакалоўскага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: В-2

Могильницкии, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 122

Майково гл. Мойкі

287. Майшагала, Майшягала, Maišiagala, м., ц. ап. Вільнюскага р-на і ў. ЛР. Карта 1: Б-3

мойшакголские б. Вилен пов. 3, 48, 50

мойшакголский хор. 49

Мойшокголский пов. Вилен пов. 49

288. Макова, Маково, Makowo, в. Кабылінабажымскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: А-2

Маковских, с. Кобылинской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 162

Маковских гл.Макова

289. Малеч,Малеч, в., ц. сс. Бярозаўскага р-на Брэсцкай вобл. РБ. Карта 1: В-3

Малеч. Кобрынский б. 192

Малешевскии гл. Стара Малішэва

Малинаво гл. Малінова

290. Малінова, Малиново, Malinowo, в. Дзядковіцкай гм. Сямятыцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: В-2

Малинаво Дорогицкой земли Подляшского в-д. 124

Малки гл. Кукаўкі

Малюшычи гл. Малюшычы

291. Малюшычы,Малюшичи, в., ц. сс. Карэліцкага р-на Гродзенскай вобл. РБ. Карта 1: В-4

Малюшычи. Новгородский б. 36

292. Малявіцэ, Малевицэ, Malewice, в. Дзядковіцкай гм. Сямятыцкага пав Падляскага в-д. РП. Карта 2: В-2

Молевскии, зем., Мельницкого пов. Подляшского в-д. 121

Маковских гл.Макова

293. Маркава,Марково, в., ц. сс. Маладзечанскага р-на Мінскай вобл. РБ. Карта 1: Б-4

Марково, дв. гос. Виленского пов. 3, 38

марковские б. 38

294. Маркова, Марково, Markowo, в. Браньскай гм. Бельскага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Марково, с. Домановской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 179

Марково гл. Маркава

Марково гл. Маркова

295. Марсково Дорогицкой земли Подляшского в-д. 123

296. Масква, Москва, г., ц. вобл., сталіца Расійскай Федэрацыі.

Москва 16

Матешычи гл. Мацёшыцы

297. Мацёшыцы, Матёшицы, в. Руткаўскага сс. Навагрудскага р-на Гродзенскай вобл. РБ. Карта 1: В-3

Матешычи. Новгородский б. 36

298. Мачурскии, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 124

299. Мачыдлы Якубавента, Мочидлы Якубовента, Moczydły Jakubowięta, в. Шапятоўскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Мочидлове, с. Яблонской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 169

300. Межвін Малы, Межвин Малы, Mierzwin Mały, в. Вышкаўскай гм. Бельскага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2. Вер.:

Мирвино Якшовята, с. Топичевской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 137

Мирвинских Бартошовят, с. Топичевской пар. Бельской земли Подляшского в-д.137

Мединкгоны гл. Мядзінгенай

Медники гл. Мядзінінкай

Медынкгоны гл. Мядзінгенай

Медусове гл. Мядусы Дваракі

Медусы гл. Мядусы Пакшыўнэ

Межиреч гл. Міжэрычы

Мелник гл. Мельнік

301. Мельнік, Мельник, Mielnik, г., ц. гм. Сямятыцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 1: В-2. Карта 2: В-3

Мелник 109

мельницкие зем. Подляского в-д. 5, 120

Мельницкий пов. 125

мельницкий староста 121

мельницкий судья 100

Мемиж гл. Нямежыс

302. Мень, Мень, Mień, в. Браньскай гм. Бельскага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Меньских, с. Домановской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 181

Меньск гл. Мінск

Меньских гл. Мень

Мереч гл. Мяркіне

303. Міжэрычы, Мижеричи (Межиречье), в. Тулаўскага сс. Зэльвенскага р-на Гродзенскай вобл. РБ. Карта 1: В-3. Вер.:

Межиреч, плебания 20

Микоши гл. Бучына Мікосы

304. Мілкавіцэ Стаўкі, Милковицэ Ставки, Miłkowice Stawki, в. Драгічынскай гм. Сямятыцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: В-2. Вер.:

Мильковичи Дорогицкой земли Подляшского в-д. 124

Мильковичи гл. Мілкавіцэ Стаўкі

Мимиж гл. Нямежыс

305. Мінск,Минск, г., ц. р-на і вобл., сталіца РБ. Карта 1: В-4

меньскии б. 30

Меньский дв. гос. Виленского пов. 2, 29

Мирвино Якшовята гл. Межвін

Мирвинских Бартошовят гл. Межвін

Михалове гл. Бароўске Міхалы

306. Миштане Дорогицкой земли Подляшского в-д. 123

Могильницкии гл. Магяльніца

Моженино гл. Мэнжэнін

307. Мойкі, Мойки, Mojki, в. Кабылінабажымскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: А-2

Майково, с. Кобылинской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 156

Мойшакгола гл. Майшагала

Мойшокгола гл. Майшагала

Молевскии гл. Малявіцэ

308. Молмотки, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 124

309. Морве Дорогицкой земли Подляшского в-д. 124

Москва гл. Масква

310. Москвін, Москвин, Moskwin, в. Вышкаўскай гм. Бельскага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Москвино, с. Топичевской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 135

Москвино гл. Москвін

Мочидлове гл. Дамброва Мачыдлы

Мочидлове гл. Мачыдлы Якубавента

Мстислав гл. Мсціслаў

Мстиславль гл. Мсціслаў

311. Мсціслаў,Мстислав, г., ц. р-на Магілёўскай вобл. РБ. Карта 1: Б-6

Мстиславль 21

Мстиславская земля 6

мстиславские б. 198, 199, 200

мстиславский б. 21

Мстиславский замок 198

Мстиславский пов. 21

312. Мучино Дорогицкой земли Подляшского в-д. 122

Мыслики гл. Мысткі Жым

313. Мысткі Жым, Мыстки Жим, Mystki Rzym, в. Высокамазавецкай гм. і пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Мыслики, с. Дубровской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 174

Рим, с. Дубровской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 174

314. Мэнжэнін, Мэнжэнин, Mężenin, в. Плятэруўскай гм. Лосіцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: В-2

Моженино, зем., Мельницкого пов. Подляшского в-д. 120

315. Мядзінгенай, Медингенай, Medingėnai, в., ц. ап. Плунгескага р-на Цяльшайскага ў. ЛР. Карта 1: Б-2

Мединкгоны, вол. Жомойтской земли 221

Медынкгоны, вол. Жомойтской земли 6

316. Мядзінінкай, Мядининкай, Medininkai, в., ц. ап. Вільнюскага р-на і ў. ЛР. Карта 1: Б-3

Медники, и. Виленского пов. 21

Медники, дв. гос. Виленского пов. 2, 27

медницкие б. Виленского пов. 28, 29

медницкий хор. 27

317. Мядусы Дваракі, Мёдусы Двораки, Miodusy Dworaki, в. Пэрлееўскай гм. Сямятыцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: В-2. Вер.:

Медусове Дорогицкой земли Подляшского в-д. 123

318. Мядусы Пакшыўнэ, Мёдусы Покшивнэ,MiodusyPokrzywne, в. Пэрлееўскай гм. Сямятыцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: В-2. Вер.:

Медусы Дорогицкой земли Подляшского в-д. 123

319. Мяркіне, Мяркине,Merkinė, м., ц. ап. Варэнскага р-на Алітускага ў. ЛР. Карта 1: Б-3

мерецкие б. Троцкого пов. 4, 85

мерецкий хор. 85

меречские б. Троцкого пов. 85

320. Навагрудак,Новогрудок, г., ц. р-на Гродзенскай вобл. РБ. Карта 1: В-3

новгородские б. 35, 37

новгородские кухари 37

новгородские садовники 37

новгородские татары 5, 118

Новгородский замок гос. Виленского пов. 3, 32, 37

новгородский хор. 34

321. Наваселяц, Новоселец, Nowosielec, в. Лосіцкай гм. і пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2:
Г-2

Новосельцы, зем., Мельницкого пов. Подляшского в-д. 120

322. Нараў, Нарэв,Narew, в., ц. гм. Гайнуўкскага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 1: В-2

Нарва 131

Нарва гл. Нараў

323. Насілуў, Насилув, Nasiłów, в. Папротнянскай гм. Сядлецкага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: Г-1

Носиловскии, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 121

Неверово гл. Нявярова Сохы

Неменчин гл. Нямянчыне

Немыйскии гл. Старэ Нямые

Нетецкии гл. Нецяч Двур

324. Нецяч Двур, Нетеч Двур, Nieciecz Dwór, в. Сабнеўскай гм. Сакалоўскага пав. Мазавецага в-д. РП. Карта 2: В-1

Нетецкии Дорогицкой земли Подляшского в-д. 122

Нивино Боровыи гл. Нявіна Борова

Нивино Ежовскии гл. Нявіна Старэ

Нивино Лесных гл. Нявіна Лесьна

Нивино Малиновских гл. Нявіна Старэ

Нивино Поплавскии гл. Нявіна Паплаўске

Нивино Яновята гл. Нявіна Старэ

325. Нова Лупянка, Нова Лупянка, Nowa Łupianka, в. Сакольскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: А-2

Новая Лупянка, с. Плонской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 165

Новая Лупянка гл. Лупянка Нова

Новгород гл. Навагрудак

Новгородок гл. Навагрудак

Новое Кгарбово гл. Гарбова Старэ

Новое Олшово гл. Альшэва

Новосельцы гл. Наваселяц

326. Новэ Пякуты, Новэ Пекуты, Nowe Piekuty, в., ц. гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Лопене Пекуты, с. Домановской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 178

Пекуты Яновята, с. Домановской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 179

Носиловскии гл. Насілуў

327. Носкі Сьнетнэ, Носки Сьнетнэ, Noski Śnietne, в. Сакольскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Снетна Носки, с. Соколовской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 151

Снетна Други, с. Соколовской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 151

Носово гл. Носуў

328. Носуў, Носув, Nosów, в. Лесьнападляскай гм. Бяльскага пав. Люблінскага (Любельскага) в-д. РП. Карта 1: В-2

Носово 15

329. Нявіна Баровэ, Невино Боровэ, Niewino Borowe, в. Вышкаўскай гм. Бельскай гм. і пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-3

Нивино Боровыи, с. Бельской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 127

330. Нявіна Лесьнэ, Невино Лесьнэ, Niewino Leśne, в. Вышкаўскай гм. Бельскага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-3

Нивино Лесных, с. Бельской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 127

331. Нявіна Паплаўске, Невино Поплавске, Niewino Popławskie, в. Вышкаўскай гм. Бельскага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-3

Нивино Поплавскии, с. Бельской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 127

332. Нявіна Старэ, Невино Старэ, Niewino Stare, в. Вышкаўскай гм. Бельскага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-3

Нивино Ежовскии, с. Бельской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 127

Нивино Малиновских, с. Бельской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 126

Нивино Яновята, с. Бельской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 126

Старое Нивино, с. Бельской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 126

333. Нявярова Сохы, Невярово Сохы, Niewiarowo Sochy, в. Гродзіскай гм. Сямятыцкага пав. Падляскага в-д. Карта 2: В-2

Неверово, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 124

334. Нямежыс, Нямежис,Nemėžis, в., ц. ап. Вільнюскага р-на і ў. ЛР. Карта 1: Б-3

мемижские б. Виленского пов. 3, 43, 45

мемижский хор. 43

мимижские б. Виленского пов. 44

335. Нямянчыне, Нямянчине, Nemenčinė, г., ц. ап. Вільнюскага р-на і ў. ЛР. Карта 1: Б-3

неменчинские б. Виленского пов. 3

неменчиньские б. Виленского пов. 61

336. Оброное. Новгородский б. 33

337. Овдово, дворец 9

338. Ожепово Дорогицкой земли Подляшского в-д. 124

339. Озяблове Дорогицкой земли Подляшского в-д. 122

Ойрякгола гл. Арогала

340. Оленьскии, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 121

Олшанка Влости гл. Влосты Альшанка

Ольшевских гл. Альшэва

Олянды гл. Алендска

Омневичи гл. Амневічы

Омновичи гл. Амневічы

Оникшты гл. Анікшчай

341. ОплотВолчки, с. Бельской земли Подляшского в-д. 169

342. Осенки, с. Яблонской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 171

Осинскии гл. Асіны

Осое гл. Гансуўка Оссэ

Острина гл. Астрына

Островскии гл. Аструвэк

343. Островскии, зем., Мельницкого пов. Подляшского в-д. 121

Острына гл. Астрына

344. Оўруч, Овруч, Овруч, г., ц. р-на Жытомірскай вобл. Украіны. Карта 1: Г-5

вруцкий державца 13

Ошмена гл. Ашмяны

345. Пагожэль, Погожэль, Pogorzel, в. Сакалоўскай гм. і пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2:
В-1

Погорел, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 122

Падерево Кобуски гл. Падэрэвэк

346. Падковскии, зем. Дорогицкой земли Подляшского в-д. 122

347. Падляшша (Падлясе), Подляшье (Подлясе), Podlasie - гістарычны рэгіён ВКЛ, а таксама РП.

подляские и. 17

Подляское в-д. 5

подляская воеводиная 17

подляшские зем. 101

подляшское и. 9

348. Паднесьна, Поднесьно, Podnieśno, в. Сухажэбрскай гм. Сядлецкага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: Г-1

Поднесеньскии Дорогицкой земли Подляшского в-д. 122

349. Падэрэвак, Падэрэвэк, Paderewek, в. Стэрдыньскай гм. Сакалоўскага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: В-1

Падерево Кобуски Дорогицкой земли Подляшского в-д. 123

350. Паже, с. Соколовской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 151

351. Паны, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 121

352. Папарчай, Папарчяй, Paparčiai, в., ц. ап. Кайшадорскага р-на Каўнаскага ў. ЛР. Карта 1: Б-3

Попорти, татары 120

353. Паплавы, Поплавы, Popławy, в. Браньскай гм. Бельскага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Поплавы, с. Бранской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 181

354. Паплавы, Поплавы, Popławy, в. Старакорніцкай гм. Лосіцкага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: Г-2

Поплавскии, зем., Мельницкого пов. Подляшского в-д. 120

Папоротная гл. Папротня

355. Папротня, Папротня, Paprotnia, в., ц. гм. Сядлецкага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: Г-1

Папоротная, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 121

356. Параево Кгдали, с. Бельской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 126

Патковскии гл. Паткуў

357. Паткуў, Паткув, Patków, в. Плятэруўскай гм. Лосіцкага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: Г-2. Вер.:

Патковскии Мельницкого пов. Подляшского в-д. 120

358. Патумшай, Патумшяй, Patumšiai, в. Луоцкай ап. Цяльшайскага р-на і ў. ЛР. Карта 1: Б-2

Потумши, вол. Жомойтской земли 6, 222

359. Паюрыс, Паюрис, Pajūris, м., ц. ап. Шылальскага р-на Таўрагскага ў. ЛР. Карта 1: Б-2

Поюре, вол. Жомойтской земли 6, 216

Пекуты Яновята гл. Новэ Пякуты

Пеняны гл. Пянянкай

Перелая гл. Пярлая

Перлиевскии гл. Пэрляева

Петрашкове гл. Пятрашкі

Петриково Вышки гл. Пятшыкова Вышкі

Петриково Солубки гл. Пятшыкова Галомбкі

Петриковышки гл. Пятшыкова Вышкі

Петровята гл. Яблань Пятравічэ

Петрусы гл. Пятрусы

360. Пінск, Пинск, г., ц. р-на Брэсцкай вобл. РБ. Карта 1: В-4

пинские б. 188, 189

пинский староста 9

пиньские б. 6

361. Пішчаты Пятравента, Пищаты Пётровента, Piszczaty Piotrowięta, в. Кабылінабажымскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: А-2

Пищаты Станковята, с. Кобылинской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 158

Пищаты Тосики, с. Кобылинской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 159

Пищатыи Петровята, с. Кобылинской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 158

Пинск гл. Пінск

Пирхалы гл. Пежхалы

Пищаты Станковята гл. Пішчаты Пятравента

Пищаты Тосики гл. Пішчаты Пятравента

Пищатыи Петровята гл. Пішчаты Пятравента

Плевки гл. Плеўкі

362. Плеўкі, Плевки, Plewki, в. Шапятоўскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Плевки, с. Дубровской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 175

Плискии гл. Плішкі

363. Плішкі, Плишки, Pliszki, в. Папротнянскай гм. Сядлецкага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: Г-2. Вер.:

Плискии, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 121

Плонка гл. Плонка Касьцельна

364. Плонка Касьцельна, Плонка Косьцельна, Płonka Kościelna, в. Лапскай гм. Беластоцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 1: В-2. Карта 2: А-2

Плонская пар. Бельской земли Подляшского в-д. 163

365. Плонка Козлы, Плонка Козлы, Płonka Kozły, в. Лапскай гм. Беластоцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: А-2

Козелки Плонскии, с. Плонской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 164

366. Плотніца, Плотница, в., ц. сс. Столінскага р-на Брэсцкай вобл. РБ. Карта 1: В-4

Плотница. Пинский б. 189

Плотница гл. Плотніца

367. Плюты, Плюты, Pluty, в. Папротнянскай гм. Сядлецкага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: Г-1

Плюты, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 121

Пневскии гл. Пнявіскі

368. Пнявіскі, Пневиски, Pniewiski, в. Пшасмыцкай гм. Сядлецкага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: Г-2. Вер.:

Пневскии, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 121

Погорел гл. Пагожэль

Погорелка гл. Кабылін Пагажалкі

Погост гл. Загародскі Пагост

Подлясе гл. Падлясе

Подляшье гл. Падлясе

Поднесеньскии гл. Паднесьна

Полазъе гл. Пулазе Сьвежэ

369. Полацк,Полоцк, г., ц. р-на Віцебскай вобл. РБ. Карта 1: Б-5

Полоцкая земля 6, 192

полоцкие мщ. 195

полоцкий в-д. 10, 193

полоцкий воеводич 12, 14

полоцкий лентвойт 194

Полоцк гл. Полацк

370. Полоновскии Дорогицкой земли Подляшского в-д. 124

Поняты гл. Завады

371. Поняты, с. Бельской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 125

372. Порасьль Вайславы, Поросьль Войславы, Porośl Wojsławy, в. Пасьвентнскай гм. Беластоцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Поросль Войславы, с. Соколовской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 152

Поросль Глухово, с. Соколовской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 152

Поросль Гривич, с. Соколовской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 152

Поросль Миколаевята, с. Соколовской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 152

Поросль Любиево, с. Соколовской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 153

Поплавы гл. Паплавы

Поплавскии гл. Паплавы

Попорти гл. Папарчай

373. Порозиньскии Дорогицкой земли Подляшского в-д. 124

Поросль Войславы гл. Порасьль Вайславы

Поросль Глухово гл. Порасьль Вайславы

Поросль Гривич гл. Порасьль Вайславы

Поросль Любиево гл. Порасьль Вайславы

Поросль Миколаевята гл. Порасьль Вайславы

Потумши гл. Патумшай

374. Почоки, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 122

Поюры гл. Паюрыс

375. Превоитскии Дорогицкой земли Подляшского в-д. 122

Пригоды гл. Пшыгоды

Пропойск гл. Слаўгарад

Просмытскии гл. Пшасмыкі

376. Простынь, Простынь, Prostyń, в. Малкінягурнаўскай гм. Астроўскага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 1: В-1

Простыня Дорогицкой земли Подляшского в-д. 123

Холевы Дорогицкой земли Подляшского в-д. 123

Простыня гл. Простынь

Прошанка гл. Прушанка

Прошанка Баранки гл. Прушанка

Прошанка Старая гл. Прушанка

377. Прушанка, Прушанка, Pruszanka, в. Браньскай гм. Бельскага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Прошанка, с. Яблонской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 171

Прошанка Баранки, с. Домановской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 180

Прошанка Старая, с. Домановской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 180

378. Пулазе Сьвержэ, Пулазе Сьвержэ, Pułazie Šwierże, в. Шапятоўскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Полазъе, с. Дубровской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 172

379. Пуня, Пуня, Punia, в. Бутрымоніскай ап. Алітускага р-на і ў. ЛР. Карта 1: Б-3

пуняне, татары 118

380. Путкавіцэ Надольнэ, Путковицэ Надольнэ, Putkowice Nadolne, в. Драгічынскай гм. Сямятыцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: В-2.

Путковскии Дорогицкой земли Подляшского в-д. 124

Путковскии гл. Путкавіцэ Надольнэ

381. Пухалы Старэ, Пухалы Старэ,PuchałyStare, в. Браньскай гм. Бельскага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: В-2

Пухальскии Дорогицкой земли Подляшского в-д. 123

Пухальскии гл. Пухалы Старэ

382. Пшасмыкі, Пшэсмыки, Przesmyki, в., ц. гм. Сядлецкага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: Г-2.

Просмытскии, зем., Дорогицкой земли Подлшского в-д. 121

383. Пшыгоды, Пшигоды,Przygody, в. Сухажэбрскай гм. Сядлецкага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: Г-1.

Пригоды, зем., Дорогицкой земли Подляшской в-д. 121

Пырки гл. Пэркі Мазоўшэ

384. Пэркі Мазоўшэ, Пэрки Мазовшэ, Perki Mazowsze, в. Сакольскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Пырки, с. Соколовской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 153

385. Пэрляева, Пэрлеево, Perlejewo, в., ц. гм. Сямятыцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: В-2.

Перлиевскии Дорогицкой земли Подляшского в-д. 123

386. Пянянкай, Пенянкай, Peniankai, в. Шаймінішкскай ап. Анікшчайскага р-на Уцянскага ў. ЛР. Карта 1: Б-3

пенянские б. Виленского пов. 55, 57

пенянский державца 8

пенянский хор. 56

пеняньское и. Виленского пов. 9

пеняньские б. 3

387. Пярлая, Перлоя, Perloja, в. Нядзінгенскай ап. Варэнскага р-на Алітускага ў. ЛР. Карта 1: Б-3

перелайские б. Троцкого пов. 4, 82

388. Пятки Дорогицкой земли Подляшского в-д. 123

389. Пятрашкі, Петрашки, Pietraszki, в. Браньскай гм. Бельскага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Петрашкове, с. Домановской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 180

390. Пятрусы, Петрусы, Pietrusy, в. Альшанскай гм. Лосіцкага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: Г-2.

Петрусы, зем., Мельницкого пов. Подляшского в-д. 120

391. Пятшыкова Вышкі, Петшиково Вышки,PietrzykowoWyszki, в. Бельскай гм. і пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-3

Петриково Вышки (у публікацыі - "Петриковышки"), с. Бельской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 125

392. Пятшыкова Галомбкі, Петшиковэ Голомбки, Pietrzykowe Goląbki, в. Бельскай гм. і пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-3

Петриково Солубки, с. Бельской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 126

393. Пяшхалы, Пешхалы, Pierzchały, в. Вышкаўскай гм. Бельскага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Пирхалы, с. Топичевской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 134

394. Рагачоў, Рогачов, г., ц. р-на Гомель. вобл. РБ. Карта 1: В-6

рогачовские б. 6, 191

395. Рагова, Рогово, Rogowo, в. Харошчскай гм. Беластоцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: А-2. Вер.:

Рогово, с. Бельской земли Подляшского в-д. 169

роговскии б. 169

396. Раготна, Роготна, в., ц. сс. Дзятлаўскага р-на Гродзенскай вобл. РБ. Карта 1: В-3

Роготная 21

397. Радамля,Радомля, в. Жаліўскага сс. Чавускага р-на Магілёўскай вобл. РБ. Карта 1: В-6

радомльские б. 199, 200

родомльские б. 200

398. Радльня, Радльня, Radlnia, в. Альшанскай гм. Лосіцкага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: Г-2. Вер.:

Рядлино, зем., Мельницкого пов. Подляшского в-д. 120

Радчиньскии гл. Рачыны

Радомль гл. Радамля

399. Радунь, Радунь, гп., ц. пс Воранаўскага р-на Гродзенскай вобл. РБ. Карта 1: Б-3

радуньские б. Троцкого пов. 4, 80

400. Разбіты Камень, Розбиты Камень, Rozbity Kamień, в. Бялянскай гм. Сакалоўскага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: В-1

Розбит Камень Дорогицкой земли Подляшского в-д. 122

401. Развадуў, Розвадув,Rozwadów, в. Сарнацкай гм. Лосіцкага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: Г-2

Розвадово, зем., Мельницкого пов. Подляшского в-д. 120

402. Расейняй, Расейняй, Raseiniai, г., ц. р-на Каўнаскага ў. ЛР. Карта 1: Б-2

Росейни, вол. Жомойтской земли 6, 209

Ратынцы гл. Стары Ратынец

403. Рачыны, Рачины, Raczyny, в. Пшасмыцкай гм. Сядлецкага пав. Мазавецкага в-д. в-д. РП. Карта 2: Г-2. Вер.:

Радчиньскии, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 122

404. Ревутскии, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 122

405. Редишово Дорогицкой земли Подляшского в-д. 124

406. Редки, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 122

407. Резники, с. Домановской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 179

408. Репки, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 122

Репных гл. Жэпкі Новэ

Ретово гл. Рэтавас

Рикачи гл. Яблань Рыкачэ

Рим гл. Мысткі Жым

Рогачов гл. Рагачоў

Рогово гл. Рагова

Роготная гл. Раготна

Родомль гл. Радамля

Рожки Бенки гл. Рошкі Хшчоны

Рожки Войтковята гл. Рошкі Хшчоны

Рожки Михалкове Лесныи гл. Рошкі Хшчоны

Рожки Трояны гл. Рошкі Хшчоны

Рожки Хрщоновята гл. Рошкі Хшчоны

Рожки Шчепановята гл. Рошкі Хшчоны

Рожки Яновята гл. Рошкі Хшчоны

Рожков Влотки гл. Рошкі Улодкі

Розбит Камень гл. Разбіты Камень

Розвадово гл. Развадуў

Росейни гл. Расейняй

Росутины гл. Русацін

409. Рошкі Улодкі, Рошки Влодки, Roszki Włodki, в. Лапскай гм. Беластоцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: А-2

Рожков Влотки, с. Плонской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 164

410. Рошкі Хшчоны, Рошки Хщоны, Roszki Chrzczony, в. Сакольскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: А-2

Войтехове Рожки, с. Плонской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 166

Рожки Бенки, с. Плонской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 164

Рожки Войтковята, с. Плонской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 164

Рожки Михалкове Лесныи, с. Плонской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 166

Рожки Трояны, с. Плонской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 164

Рожки Хрщоновята, с. Плонской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 166

Рожки Шчепановята, с. Плонской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 166

Рожки Яновята, с. Плонской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 163

411. Рубешевскии Дорогицкой земли Подляшского в-д. 122

412. Рудаміна, Рудамина, Rudamina, в., ц. ап. Вільнюскага р-на і ў. ЛР. Карта 1: Б-3

рудоминские б. Виленского пов. 3, 39, 42, 43

рудоминский хор. 39

Рудомина гл. Рудаміна

413. Рудыи, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 122

Русатины гл. Русацін

414. Русацін, Русатин, в. Райцаўскага сс. Карэліцкага р-на Гродзенскай вобл. РБ. Карта 1: В-3

Росутины. Новгородский б. 36

Русатины. Новгородский б. 36

415. Русь - гістарычны рэгіён ВКЛ.

руские люди 13

Русь 12

416. Русь Стара, Русь Стара, Ruś Stara, в. Высокамазавецкай гм. і пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Соколы Русь, с. Соколовской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 150

Рыбалты гл. Альшаніца

417. Рыбалты, Рыбалты, Rybałty, в. Гродзіскай гм. Сямятыцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: В-2

Рыбалты, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 124

Рытелевскии гл. Рытэле Свенцке

418. Рытэле Сьвенцке, Рытэле Свенцке, Rytele Swięckie, в. Косуўляцкай гм. Сакалоўскагна пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: Б-1

Рытелевскии, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 122

Свяцкие Рытели Дорогицкой земли Подляшского в-д. 122

419. Рэтавас, Ретавас, Rietavas, г., ц. ап. Плунгескага р-на Цяльшайскага ў. ЛР. Карта 1: Б-1

Ретово, вол. Жомойтской земли 6, 218

420. Рэцімля, Ретимля, в. Уселюбскага сс. Навагрудскага р-на Гродзенскай вобл. РБ. Карта 1: В-3

Вретемль. Новгородский б. 35

Рядци гл. Жанцэ

Рядлино гл. Радльня

421. Сабалева, Соболево, Sobolewo, в. Клюкаўскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-1. Вер.:

Соболеве Крынскии Дорогицкой земли Подляшского в-д. 124

422. Савіцэ Двур, Савицэ Двур, Sawice Dwór, в. Рэпкаўскай гм. Сакалоўскага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: В-1. Вер.:

Совицкии, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 121

Садовскии гл. Сады

423. Сады, Сады, Sady, в. Драгічынскай гм. Сямятыцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: В-2. Вер.:

Садовскии, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 124

424. Саколы, Соколы, Sokoły, в., ц. гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 1: В-2. Карта 2: Б-2

Соколовская пар. Бельской земли Подляшского в-д. 150

соколовский плебан 154

Соколы, с. Соколовской пар. Бельской земли Подляшского в-д., костёл 151

Самсоны гл. Яблань Самсоны

Сараж гл. Сураж

425. Сарнакі, Сарнаки, Sarnaki, в., ц. гм. Лосіцкага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: Г-2. Вер.:

Сернацкии, зем., Мельницкого пов. Подляшского в-д. 120

Сасины гл. Закшэва

Сасины Закревки гл. Закшэва

426. Сасэнкі Яйкі, Сосэнки Яйки, Sosenki Jajki, в. Мордскай гм. Сядлецкага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: Г-2. Вер.:

Яйки, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 121

Свецко Третиничи гл. Тшаціны

Свинарин гл. Сьвіняры

427. Свір, Свирь, гп., ц. пс. Мядзельскага р-на Мінскай вобл. РБ. Карта 1: Б-4

свирская хор. 18

свирские б. 39

Свирское хор. Виленского пов. 3, 38

Свир гл. Свір

Своротва гл. Вялікая Сваротва

Свяцкие Рытели гл. Рытэле Свенцке

Севица гл. Сівіца

Секлицкии гл. Сяклюкі

Середница гл. Сьрэдніца Паўлавента

Сернацкии гл. Сарнакі

428. Сернікі, Серники, Серники, в., ц. сс. Зарычнэнскага р-на Рыўненскай вобл. Украіны. Карта 1: Г-4

Серники. Пинский б. 189

Серники гл. Сернікі

429. Сиверчино, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 121

430. Сівіца, Сивица, в. Сінькоўскага сс. Смаргоньскага р-на Гродзенскай вобл. РБ. Карта 1:
Б-4. Вер.:

Севица , и. 21

Сикоры гл. Сікоры

431. Сікоры, Сикоры, Sikory, в. Бялянскай гм. Сакалоўскага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: В-1.

Сикоры Дорогицкой земли Подляшского в-д. 122

432. Сікоры Барткавента, Сикоры Бартковента,SikoryBartkowięta, в. Кабылінабажымскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: А-2

Сикоры Бартковята, с. Кобылинской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 161

Сикоры Бартковята гл. Сікоры Барткавента

Сикоры Миколаевята гл. Сікоры Паўлавента

Сикоры Павловята гл. Сікоры Паўлавента

433. Сікоры Паўлавента, Сикоры Павловента, Sikory Pawłowięta, в. Кабылінабажымскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: А-2

Сикоры Миколаевята, с. Кобылинской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 160

Сикоры Павловята, с. Кобылинской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 160

Сикоры Томковята, с. Кобылинской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 160

Сикоры Якушковята, с. Кобылинской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 160

Сикоры Петровята гл. Сікоры Пятравента

434. Сікоры Пятравента, Сикоры Пётровента, Sikory Piotrowięta, в. Кабылінабажымскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: А-2

Сикоры Петровята, с. Кобылинской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 161

Сикоры Томковята гл. Сікоры Паўлавента

Сикоры Якушковята гл. Сікоры Паўлавента

Синерут гл. Кнерут

435. Скарупкі, Скорупки, Skorupki, в. Рэпкаўскай гм. Сакалоўскага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: В-1

Скорупки Дорогицкой земли Подляшского в-д. 122

Скибневскии гл. Скібнеў Падаўцэ

436. Скібнеў Падаўцэ, Скибнев Подавцэ,SkibniewPodawce, в. Сакалоўскай гм. і пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: В-1

Скибневскии Дорогицкой земли Подляшского в-д. 123

437. Сківы Дужэ, Скивы Дужэ,SkiwyDuże, в. Сямятыцкай гм. і пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: В-2

Скивскии, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 124

Скивскии гл. Сківы Дужэ

Скидель гл. Скідаль

438. Скідаль,Скидаль, г., ц. сс. і гс. Гродзенскага р-на і вобл. РБ. Карта 1: В-3

Скиделский пов. 18

Склоды гл. Склоды Баровэ

439. Склоды Баровэ, Склоды Боровэ, Skłody Borowe, в. Новапякуцкай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Склоды, с. Домановской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 178

Склоды Щепановята, с. Домановской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 179

Склоды Щепановята гл. Склоды Баровэ

Сколимовскии гл. Цярпігуж

Скорупки гл. Скарупкі

Скрипков гл. Скшыпкі Дужэ

440. Скудош Дорогицкой земли Подляшского в-д. 123

Скупеве Кобошки гл. Кабошкі

441. Скшыпкі Дужэ, Скшипки Дужэ, Skszypki Duże, в. Бельскай гм. і пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-3

Скрипков, с. Бельской пар. и земли Подляшского в-д. 124

442. Слаўгарад,Славгород, г., ц. гс. і р-на Магілёўскай вобл. РБ. Карта 1: В-6

пропойский державца 183

Сливово гл. Яблань Сьлівова

443. Слонім, Слоним, г., ц. р-на Гродзенскай вобл. РБ. Карта 1: В-3

слонимские б. Троцкого пов. 5, 97, 98

Слоним гл. Слонім

444. Смаленск, Смоленск, г., ц. р-на і вобл. Расійскай Федэрацыі. Карта 1: Б-7

смоленские б. 3, 62

смолненин 13

445. Смарчэва, Сморчево, Smorczewo, в. Драгічынскай гм. Сямятыцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: В-2

Сморщове, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 124

446. Смирдикгрохи, с. Саражской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 143

Смоленск гл. Смаленск

Смонево гл. Смуняў

Сморщове гл. Смарчэва

447. Смуняў, Смунев, Smuniew, в. Репкаўскай гм. Сакалоўскага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: Г-1

Смонево Дорогицкой земли Подляшского в-д. 122

Смурлове гл. Шмурлы

Снетна Други гл. Носкі Сьнетнэ

Снетна Носки гл. Носкі Сьнетнэ

Соболеве Крынскии гл. Сабалева

Совицкии гл. Савіцэ Двур

Соколово гл. Саколы

Соколы гл. Саколы

Соколы Русь гл. Русь Стара

Сомилишки гл. Сямялішкес

448. Сосна Казулкі, Сосна Козулки, Sosna Kozółki, в. Сухажэбрскай гм. Сядлецкага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: Г-1. Вер.:

Сошная, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 121

Сошная гл. Сосна Казулкі

Ставиреи гл. Ставярэя Міхалавента

449. Ставярэя Міхалавента, Ставерэе Михаловента, Stawiereje Michałowięta, в. Шапятоўскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Ставиреи, с. Дубровской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 173

450. Станьскии Дорогицкой земли Подляшского в-д. 122

451. Стара Лупянка, Стара Лупянка, Stara Łupianka, в. Лапскай гм. Беластоцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: А-2

Старая Лупянка, с. Плонской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 165

452. Стара Малішэва, Стара Малишэва, Stara Maliszewa, в. Косуўляцкай гм. Сакалоўскага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: В-1

Малешевскии Дорогицкой земли Подляшского в-д. 122

Старая Лупянка гл. Лупянка Стара

Старое Котмыри гл. Кацмеры

Старое Котмири гл. Кацмеры

Старое Нивино гл. Нявіна Старэ

Старое Олшево гл. Альшэва

453. Стары Ратынец, Стары Ратынец, Stary Ratyniec, в. Стэрдыньскай гм. Сакалоўскага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: В-1

Ратынцы Дорогицкой земли Подляшского в-д. 122

Старыи Бернатскии гл. Старэ Бярнаты

454. Старэ Багушэ, Старэ Богушэ, Stare Bogusze, в. Гродзіскай гм. Сямятыцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: В-2

Богушы Дорогицкой земли Подляшского в-д. 123

455. СтарэБярнаты, Старэ Бернаты,StareBiernaty, в. Лосіцкай гм. і пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: Г-2

Старыи Бернатскии, зем., Мельницкого пов. Подляшского в-д. 120

456. СтарэНямые, Старэ Немые, Stare Niemyje, в. Рудкаўскай гм. Бельскага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Немыйскии Дорогицкой земли Подляшского в-д. 124

Струсове гл. Струсы

457. Струсы, Струсы, Strusy, в. Папратнянскай гм. Сядлецкага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: Г-1

Струсове, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 121

458. Стыпулкі Шыманы, Стыпулки Шиманы,StypułkiSzymany, в. Кабылінабажымскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: А-2

Стыпулки Козелки, с. Кобылинской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 158

Стыпулки Свяховята, с. Кобылинской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 158

Стыпулки Шимоновята, с. Кобылинской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 158

Стыпулки Козелки гл. Стыпулкі Шыманы

Стыпулки Свяховята гл. Стыпулкі Шыманы

Стыпулки Шимоновята гл. Стыпулкі Шыманы

459. Стэлёнгі, Стэлёнги, Stelągi, в. Стэрдыньскай гм. Сакалоўскага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: В-1. Вер.:

Блехи Дорогицкой земли Подляшского в-д. 122

Стелюкги Дорогицкой земли Подляшского в-д. 122

Холевы Дорогицкой земли Подляшского в-д. 124

Стэлюкги гл. Стэлёнгі

Судерва гл. Судзярве

460. Судзярве, Судярве, Sudervė, в., ц. ап. Вільнюскага р-на і ў. ЛР. Карта 1: Б-3

судеревские б. Виленского пов. 3, 60, 61

461. Сураж, Сураж, Suraż, г., ц. гм. Беластоцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 1: В-2. Карта 2: Б-2

саражская войтовая 138

Саражская пар. Бельской земли Подляшского в-д. 137

Сутиньскии гл. Сутна

462. Сутна, Сутно, Sutno, в. Мельніцкай гм. Сямятыцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Г-3

Сутиньскии, зем., Мельницкого пов. Подляшского в-д. 121

463. Сухажэбры, Сухожэбры, Suchożebry, в., ц. гм. Сядлецкага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: Г-1

Сухоребри, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 122

Сухоребри гл. Сухажэбры

464. Суша, Суша, в., ц. сс. Лепельскага р-на Віцебскай вобл. РБ. Карта 1: Б-5. Вер.:

суский наместник. Полоцкая земля 194

465. Сьвіняры, Сьвиняры, Świniary, в. Макабодскай гм. Сядлецкага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: Г-1. Вер.:

Свинарин Дорогицкой земли Подляшского в-д. 122

466. Сьрэдзіньске, Сьрэдзиньске, Średzińskie, в. Суражскай гм. Беластоцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-3. Вер.:

Гредница, с. Саражской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 137

467. Сьрэдніца Паўлавента, Сьрэдница Павловента, Średnica Pawłowięta, в. Шапятоўскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Середница, с. Дубровской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 174

468. Сяклюкі, Секлюки, Sekluki, в. Боцькаўскай гм. Бельскага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: В-2

Секлицкии Дорогицкой земли Подляшского в-д. 124

469. Сямялішкес, Сямялишкес,Semeliškės, м., ц. ап. Тракайскага р-на Вільнюскага ў. ЛР. Карта 1: Б-3

сомилишские б. Троцкого пов. 4, 70, 71

сомилишский хор. 70

470. Тавлиньскии, зем., Мельницкого пов. Подляшского в-д. 120

471. Тапчэва, Топчево, Topczewo, в. Вышкаўскай гм. Бельскага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 1: В-2. Карта 2: Б-2

Топичевка, с. Топичевской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 135

Топичево, с. Топичевской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 135

Топичевская пар. Бельской земли Подляшского в-д. 131

472. Тарновскии, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 121

473. Таўенай, Тауенай, Taujėnai, м., ц. ап. Укмергскага р-на Вільнюскага ў. ЛР. Карта 1: Б-3

Товянцы, б. Вилькомир. пов. Виленского пов. 53

Тваровскии гл. Тварогі Ляцке

474. Тварогі Ляцке, Твароги Ляцке, Twarogi Lackie, в. Пэрлееўскай гм. Сямятыцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: В-2. Вер.:

Тваровскии Дорогицкой земли Подляшского в-д. 124

475. Творкі, Творки,Tworki, в. Вышкаўскай гм. Бельскай гм. і пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-3

Творкове, с. Вышковской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 130

Творкове гл. Творкі

Тельши гл. Цяльшай

Тешимове гл. Кабылін-Цяшымы

476. Типирский стяг 5, 117

Тирликовскии гл. Тэрлікуў

477. Тлачэва, Тлочево, Tłoczewo, в. Новапякуцкай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Тлоче, с. Домановской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 178

Тлоче гл. Тлачэва

Товяны гл. Таўенай

478. Токари Дорогицкой земли Подляшского в-д. 122

Тондягола гл. Цянджогала

479. Тонка, с. Плонской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 165

Топичевка гл. Тапчэва

Топичево гл. Тапчэва

480. Тракай, Тракай, Trakai, г., ц. ап. і р-на Вільнюскага ў. ЛР. Карта 1: Б-3

троцкая воеводиная 17

троцкие б. 5, 106-108

троцкии татары казаки 113

троцкий атаман 113

троцкий в-д. 8

троцкий воеводич 8

Троцкий замок 89

троцкий пан 8

Троцкий пов. 4, 20, 63, 109

троцкий скарбный 74, 107

троцкий хор. 107

481. Трацевичи ("Страцевич"). Новгородский б. 33

482. Трашчычы, Трощичи, в. Жухавіцкага сс. Карэліцкага р-на Гродзенскай вобл. РБ. Карта 1: В-4

Трошчичи. Новгородский б. 33

Трошчычи. Новгородский б. 33

483. Трестянцы Дорогицкой земли Подляшского в-д. 122

Трешково гл. Трещково

484. Трещково (у публикацыі - "Трешково"), с. Топичевской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 134

485. Трубишки (у публікацыі - "Грубишки"), зем., Дорогицкой земли Подляшского
в-д. 121

Троки гл. Тракай

Трошчичи гл. Трашчычы

Трошчычи гл. Трашчычы

486. Трускалясы Нівіска, Трусколясы Нивиска, Truskolasy Niwiska, в. Сакольскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: А-2

Трусколесы Нивиско, с. Соколовской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 154

487. Трускалясы Старэ, Трусколясы Старэ, Truskolasy Stare, в. Сакольскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: А-2

Трусколесы, с. Соколовской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 155

Трусколесы Абрамовята, с. Соколовской пар. Бельской земли Подляшского в-д.154

Трусколесы Войтковята, с. Соколовской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 154

Трусколесы гл. Трусколясы Старэ

Трусколесы Абрамовята гл. Трусколясы Старэ

Трусколесы Воитковята гл. Трусколясы Старэ

Трусколесы Нивиско гл. Трусколясы Нівіска

Тряски гл. Тшаскі

488. Тударава, Тудорово, в. Красненскага сс. Карэліцкага р-на Гродзенскай вобл. РБ. Карта 1: В-4

Тудурово. Новгородский б. 33

Тудурово гл. Тударава

489. Тшаскі, Тшаски, Trzaski, в. Цяханавецкай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Тряски, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 124

490. Тшаціны, Тшэцины, Trzeciny, в. Высокамазавецкай гм. і пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-1. Вер.:

Свецко Третиничи Дорогицкой земли Подляшского в-д. 123

Трестянцы Дорогицкой земли Подляшского в-д. 122

Тыборово гл. Тыборы Міштале

491. Тыборы Міштале, Тыборы Миштале, Tybory Misztale, в. Высокамазавецкай гм. і пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-1. Вер.:

Тыборово Дорогицкой земли Подляшского в-д. 123

492. Тэрлікуў, Тэрликув,Terlików, в. Сарнацкай гм. Лосіцкага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: Г-2

Тирликовскии, зем., Мельницкого пов. Подляшского в-д. 120

Ужвента гл. Ужвянціс

493. Ужвянціс, Ужвянтис, Užventis, г., ц. ап. Кельмескага р-на Шаўляйскага ў. ЛР. Карта 1:
Б-2

Ужвента, вол. Жомойтской земли 6, 224

494. Узловское ыменье 21

495. Укмярге, Укмярге, Ukmergė, г., ц. р-на Вільнюскага ў. Карта 1: Б-3

вилькомирские б. Виленского пов. 3, 53, 55

вилькомирский олтариста 52

Вилькомирский пов. Виленского пов. 3, 50

496. Уладзімір-Валынскі (Валадымыр-Валынськы), Владимир-Волынский (Володимир-Волинський), Володимир-Волинський, г., ц. р-на Валынскай вобл. Украіны. Карта 1: Г-3

володымерский староста. Волынская земля 183

Улипиньскии гл. Ліпіны

497. Улодкі, Влодки, Włodki, в. Рэпкаўскай гм. Сакалоўскага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: В-1

Влудкове Дорогицкой земли Подляшского в-д. 122

498. Уноры Старэ, Вноры Старэ, Wnory Stare, в. Кабылінабажымскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: А-2

Вноры Авкуштыновята, с. Кобылинской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 159

Вноры Прибковята, с. Кобылинской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 159

Упита гл. Упіце

499. Упіце, Упите, Upytė, в., ц. ап. Панявежскага р-на і ў. ЛР. Карта 1: Б-3

упитские б. Троцкого пов. 5, 102, 105, 106

упитский б. Троцкого пов. 21

500. Урубле, Врубле, Wróble, в. Высокамазавецкага гм. і пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Вробле, с. Кулешской пар. Бельской земли Подляшского пар. 149

501. Уселюб, Вселюб, в., ц. сс. Навагрудскага р-на Гродзенскай вобл. РБ. Карта 1: В-3

Вселюб, и. 21

Усовка гл. Гансуўка Оссэ

Утена гл. Уцяна

502. Уцяна, Утяна, Utena, г., ц. р-на і ў. ЛР. Карта 1: Б-3

Утена Виленского пов. 21

Ушенки Яблонскии гл. Яблань Ушыньске

503. Фалькі, Фальки, Falki, в. Вышкаўскай гм. Бельскага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Фальки Бартошовята, с. Топичевской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 132

Фальки Влости, с. Топичевской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 132

Фальки Климковята, с. Топичевской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 132

Фальки Яновята, с. Топичевской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 132

Фальки Бартошовята гл. Фалькі

Фальки Влости гл. Фалькі

Фальки Кгодябы гл. Гадзебы

Фальки Климковята гл. Фалькі

Фальки Яновята гл. Фалькі

504. Фашчэ, Фащэ, Faszcze, в.Кулешакасьцельнай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Фащы, с. Соколовской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 150

Фащы гл. Фашчэ

505. Філіпы, Филипы, Filipy, в. Вышкаўскай гм. Бельскага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2:
Б-2

Фолки Филипы, с. Топичевской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 131

Фолки Филипы гл. Філіпы

506. Франкі Пяскі, Франки Пяски, Franki Piaski, в. Кабылінабажымск. гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: А-2

Франки, с. Соколовской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 155

Франки Хростели, с. Кобылинской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 162

Франки гл. Франкі Пяскі

Франки у Курине гл. Гарбова Старэ

Франки Хростели гл. Франкі Пяскі

507. Хадоры, Ходоры, Chodory, в. Турасьнькасьцельнай гм. Беластоцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-3

Ходоры, с. Саражской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 139

508. Хаяне Паўлавента, Хояне Павловента, Chojanie Pawłowięta, в. Кулешакасьцельнай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2. Вер.:

Буков Хоенки, с. Кулешской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 149

509. Хаяны Пецкі, Хояны Пецки, Chojany Piecki, в. Кулешакасьцельнай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Букове, с. Кулешской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 146

Букове Пецовскии Хоенка, с. Кулешской пар. Бельской земли Подляшского в-д.147

510. Хаянэ Гарчаны, Хоянэ Горчаны, Chojane Gorczany, в. Кулешакасьцельнай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Букове Кгорки, с. Кулешской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 147

Хибово гл. Хыбуў

Ходоры гл. Хадоры

Холевы гл. Простынь

Холевы гл. Стэлёнгі

511. Хохлове, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 124

Хростянка Березница гл. Бжэзіны

512. Хузино, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 122

513. Хыбуў, Хыбув, Chybów, в. Сарнацкай гм. Лосіцкага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2:
Г-2

Хибово, зем., Мельницкого пов. Подляшского в-д. 120

Церин гл. Цырын

514. Цырын, Цырин, в., ц. сс. Карэліцкага р-на Гродзенскай вобл. РБ. Карта 1: В-4

церинский тивун. Новгородскій б. 33

515. Цяльшай, Тяльшяй, Telšiai, г., ц. р-на і ў. ЛР. Карта 1: Б-2

Тельши, вол. Жомойтской земли 6, 219

516. Цянджогала, Тянджогала, Tendžiogala, в. Васілішкскай ап. Расейняйскага р-на Каўнаскага ў. ЛР. Карта 1: Б-2

Тондягола, вол. Жомойтской земли 229

[тондягольский] хор. 229

Тондякгола, вол. Жомойтской земли 6

517. Цярпігуж, Терпигуж, Cierpigórz, в. Мордскай гм. Сядлецкага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: Г-2. Вер.:

Бернаты Сколимово Дорогицкой земли Подляшского в-д. 122

Сколимовскии, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 121

518. Чайкі, Чайки, Czajki, в.Сакольскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: А-2

Чайки, с. Кобылинской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 162

Чайки гл. Чайкі

519. Чалішчавічы, Челищевичи, в. Аніскавіцкага сс. Кобрынскага р-на Брэсцкай вобл. РБ. Карта 1: В-3

Челищевичи. Кобрынский б. 192

520. Чапскии, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 121

521. Чаравацічы, Череватичи, в. Батчынскага сс. Кобрынскага р-на Брэсцкай вобл. РБ. Карта 1: В-3

черевачицкие б. Кобрынские б. 192

Чарково гл. Чаркуўка Дужа

522. Чаркуўка Дужа, Чаркувка Дужа,CzarkówkaDuża, в. Пэрлееўскай гм. Сямятыцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: В-2

Чарково, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 123

523. Чарна Велька, Чарна Велька, Czarna Wielka, в. Гродзіскай гм. Сямятыцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: В-2. Вер.:

Чарнатскии, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 121

Чарнатскии гл. Чарна Велька

524. Чарнова Бікі, Чарново Бики, Czarnowo Biki, в. Кулешакасьцельнай гм.Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: А-1

Быки, с. Кулешской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 147

525. Чачкі Вельке, Чачки Вельке, Czaczki Wielkie, в. Турасьнькасьцельнай гм. Беластоцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-3

Чачкове, с. Саражской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 139

Чачкове гл. Чачкі Вельке

526. Чачэрск,Чечерск, г., ц. р-на Гомель. вобл. РБ. Карта 1: В-6

Чичерск 19

Челищевичи гл. Чалішчавічы

Черевачичи гл. Чаравацічы

Чиновских Калиновка гл. Калінова Часнова

Чичерск гл. Чачэрск

527. Чоконовский дворец 17

Шавлы гл. Шаўлы

528. Шанькуў, Шанькув, Szańków, в. Лосіцкай гм. і пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Г-2

Шенякове, зем., Мельницкого пов. Подляшского в-д. 120

529. Шапятова, Шэпетово, Szepietowo, в. Шапятоўскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Шепетово Миколаевята, с. Дубровской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 173

530. Шапятова Ваўжыньцэ, Шэпетово Вавжиньце, Szepietowo Wawrzyńce, в. Шапятоўскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Шепетовскии Лавринцевята, с. Дубровской пар. Бельской земли Подляшского
в-д. 173

531. Шараносы, Шэрэносы,Szerenosy, в. Юхнавецкасьцельнай гм. Беластоцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: А-3
Шкроносы (у публікацыі - "Широносы"), с. Саражской пар. Бельской земли Подляшского

в-д. 139

532. Шаўдува, Шяудува, Šiauduva, в. Падзевіцкай ап. Шыляльскага р-на Таўрагскага ў. ЛР. Карта 1: Б-2

Шовды, вол. Жомойтской земли 6, 218

533. Шаўлы, Шавлы, Szawły, в. Альшанскай гм. Лосіцкага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: Г-2.

Шавлы, зем., Мельницкого пов. Подляшского в-д. 120

534. Шейвянцы, пенянские б. Виленского пов. 3, 58

Шемборы Андреевята гл. Шымборы Анджэявента

Шемборы Якубовята гл. Шымборы Анджэявента

Шемборы Яновята гл. Шымборы Анджэявента

Шенякове гл. Шанькуў

Шепетово Миколаевята гл. Шапятова

Шепетовскии Лавринцевята гл. Шапятова Ваўжыньцэ

Широносы гл. Шараносы

Шкроносы гл. Шараносы

535. Шмурлы, Шмурлы, Szmurły, в. Браньскай гм. і пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Смурлове, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 124

Шовды гл. Шаўдува

536. Шымборы Анджэявента, Шимборы Анджэёвента, Szymbory Andrzejowięta, в. Шапятоўскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Шемборы Андреевята, с. Яблонской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 171

Шемборы Якубовята, с. Яблонской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 172

Шемборы Яновята, с. Яблонской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 172

537. Эйшышкес, Эйшишкес, Eišiškės, г. Шальчынінкскага р-на Вільнюскага ў. ЛР. Карта 1:
Б-3

ейшишские б. Троцкого пов. 4

ейшишский державца 183

ейшышские б. Троцкого пов. 76, 77

[ейшышский] хор. 77

538. Ябланова Выпыхы, Яблоново Выпыхы, Jabłonowo Wypychy, в. Сакольскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: А-2

Яблоново, с. Плонской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 163

539. Ябланова Конты, Яблоново Конты, Jabłonowo Kąty, в. Сакольскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: А-2

Яблоново Куты, с. Плонской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 163

540. Яблань Дамброва, Яблонь Домброва, Jabłoń Dąbrowa, в. Новапякуцкай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2. Вер.:

Яблонских Добовве, с. Яблонской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 170

541. Яблань Касьцельна, Яблонь Косьцельна, Jabłoń Kościelna, в. Новапякуцкай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 1: В-2. Карта 2: Б-2

Яблонская пар. Бельской земли Подляшского в-д. 169

542. Яблань Кікольске, Яблонь Кикольске, Jabłoń Kikolskie, в. Шапятоўскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Киколки, с. Яблонской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 172

543. Яблань Пятроўцэ, Яблонь Пётровцэ, Jabłoń Piotrowce, в. Новапякуцкай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Петровята, с. Яблонской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 169

544. Яблань Рыкачэ, Яблонь Рыкачэ, Jabłoń Rykacze, в. Высокамазавецкай гм. і пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Рикачи, с. Яблонской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 170

545. Яблань Самсоны, Яблонь Самсоны, Jabłoń Samsony, в. Шапятоўскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Самсоны, с. Яблонской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 171

546. Яблань Спалы, Яблонь Спалы, Jabłoń Spały, в. Новапякуцкай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Вспалы, с. Яблонской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 170

547. Яблань Сьлівова, Яблонь Сьливово, Jabłoń Śliwowo, в. Новапякуцкай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Сливово, с. Яблонской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 169

548. Яблань Ушыньске, Яблонь Ушиньске, Jabłoń Uszyńskie, в. Высокамазавецкай гм. і пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Ушенки Яблонскии, с. Яблонской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 171

549. Яблань Янкоўцэ, Яблонь Янковцэ, Jabłoń Jankowce, в. Новапякуцкай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-2

Яблонских Янковят, с. Яблонской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 169

Яблоново гл. Ябланова Выпыхы

Яблоново Куты гл. Ябланова Конты

Яблонских Добовве гл. Яблань Дамброва

Яблонских Янковят гл. Яблань Янкоўцэ

Яблонь гл. Яблань Касьцельна

550. Яблон Войтковята, с. Яблонской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 170

551. Яблонских Марковят, с. Яблонской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 171

Ямелки Петровята гл. Ямёлкі Раўкі

Яйки гл. Сасэнкі Яйкі

552. Якубоўске, Якубовске, Jakubowskie, в. Боцькаўскай гм. Бельскага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: Б-3

Якубовскии, зем. Мельницкого пов. Подляшского в-д. 121

Якубовскии гл. Якубоўске

553. Ямёлкі Раўкі, Ямёлки Равки, Jamiołki Rawki, в. Сакольскай гм. Высокамазавецкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: А-2

Емелки Ковали, с. Соколовской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 156

Емелки Миколаевята, с. Соколовской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 155

Ямелки Петровята, с. Соколовской пар. Бельской земли Подляшского в-д. 155

554. Ярузале, Ерузале, Jeruzale, в. Макабодскай гм. Сядлецкага пав. Мазавецкага в-д. РП. Карта 2: Г-1. Вер.:

Ерусольскии, зем., Дорогицкой земли Подляшского в-д. 122

Ясвойни гл. Ёсвайняй

555. Яшчолты, Ящолты, Jaszczołty, в. Драгічынскай гм. Сямятыцкага пав. Падляскага в-д. РП. Карта 2: В-2

Ещовты Дорогицкой земли Подляшского в-д. 124

Михаил Ф. СПИРИДОНОВ


ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ-КОММЕНАТРИЙ К ПЕРЕПИСИ ВОЙСКА ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО 1528 Г.

Резюме

Составленный впервые «Географический указатель-комментарий к переписи войска Великого княжества Литовского 1528 г.» отражает 640 разных географических объектов, особенно сел (276 или 43,1 %), фигурирующих в ее публикации 1915 г. в разных формах и контекстах. Абсолютное большинство топонимов (633 или 98,9%) относится к населенным пунктам. Несмотря на существенную неполноту их учета в Переписи, она является первым источником с массовыми данными о них.

Удалось идентифицировать и локализовать 532 или 84,0% всех 633 населенных пунктов, в т.ч. 401 или 75,4% в Подляшском воеводстве. Из них на современных же территориях находились: Республики Польша - 405 (76,1%), Республики Беларусь - 65 (12,2%), Литовской Республики - 55 (10,4%), Украины - 5 (0,9%) и Российской Федерации - 2 (0,4%). Идентификация и локализация большинства населенных пунктов заметно повышает информативность данного указателя-комментария и тем самым значительно отличает его от традиционных.

Исторический комментарий к каждой основной позиции состоит из сведений самого источника: 1 - термин, обозначающий вид объекта: «бояре», «воеводство», «волость» и т.п.; 2 - административно-судебно-военно-территориальная принадлежность: «воеводство», «волость», «земля», «повет», а также «парафия» как единица церковного деления Бельской земли Подляшского воеводства; 3 - принадлежность некоторых объектов государству в лице великого князя литовского («господара») - «господарскии».

Информативность данного указателя по сравнению с традиционными существенно повышена включением в него кратких современных сведений о населенных пунктах: 1 - название на белорусском и русском языках, а также на языках стран, где они ныне расположены; 2 - тип поселения; 3 - административное значение; 4 - административно-территориальная принадлежность; 5 - государственная принадлежность.

К данному указателю-комментарию приложены две карты: 1. Населенные пункты, которые упоминаются в переписи войска ВКЛ 1528 г. 1 : 25 000 000 и 2. Населенные пункты Подляшского воеводства, которые упоминаются в переписи войска ВКЛ 1528 г. 1 : 330 000.

Данный указатель-комментарий существенно облегчит использование географических данных, фигурирующих в Переписи войска ВКЛ 1528 г.

 
Top
[Home] [Library] [Maps] [Collections] [Memoirs] [Genealogy] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX