Вярнуцца: Кнігадрук у Полацку (1774–1829)

Выданні друкарні Таварыства Ісуса 1807–1812 гг.


Аўтар: Баўтовiч М.,
Дадана: 17-11-2017,
Крыніца: Полацк: Грэка-каталіцкая парафія Святапакутніка Язафата, 2015.

Спампаваць
1807

Catalogus personarum ...

254. Catalogus personarum et officiorum Societatis Jesu in Imperio Rossiaco ex Anno 1806 in Annum 1807.

Polociae:Typis Coll. SocietatisJesu, [1807].

45 с.;12°, лацінская.

Estreicher - wyd. 2, III, 41.

Collegium Ecclesiasticum …

255. Collegium Ecclesiasticum Romano-Catholicum ac Archidioecesis Mohiloviensis, eiusque regimen Capitulum, Officium, Curia, Collegiatae et Decani Foranei nec non Ecclesiae utriusque Cleri in Decanatus respectivos divisae. Opera Ill. Metropolitani Archiepiscopi in ann. 1807.

Polociae: TypisCollegiiSoc. Jesu, 1807.

[?] с.;8°, лацінская.

Estreicher - wyd. 2, III, 2 55.

Заўвага. Даведнік Магілёўскай дыяцэзіі. Гл. № 90.

PIRAMOWICZ, Grzegorz Wincenty (1735 - 1801)

256. Dykcyonarz starożytności. Przez Xiędza Grzegorza Piramowicza Byłey za Panowania Polskiego Kommissyi Edukacyiney Sekretarza ułożony. Według pierwiastkowey 1779. Warszawskiey Edycyi, z dołożeniem w swoich mieyscach Przydatkow od samegoż Autora na końcu jey położonych, i omyłek znacznieyszych poprawieniem, nowo przedrukowany.

w Połocku : w Drukarni Coll. Soc. Jesu, Roku 1807.

[20], 407 с.; 8°, польская.

Estreicher - wyd. 1, ІІІ, 408.

Заўвага. Выданне папраўленае і дапоўненае. Сам укладальнік ва ўступе адзначае, што збольшага гэта пераклад працы Нікаля Фурго (Nicolas Furgault, 1705 - 1794), якая пад назвай "Nouveau Recueil historique d'antiquités grecques et romaines en forme de dictionnaire " ўбачыла святло ў Парыжы ў 1768 г.

Grammatyka francuzka ...

257. Grammatykafrancuzkakrótkozebranadlauczącychsię ięzykafrancuzkiego.

Połock: [1807].

[?] с.;8°; француская, польская.

Kadulska - 216.

Заўвага. Выданне згаданае пад № 18 у "Вопісе кнігасховішча пры друкарні ..." з пазнакай "нанова складзеная". Магчыма, гэта ўжо не апрацоўка граматыкі Ламона, але перавыданне граматыкі Тадэвуша Кундзіча (Tadeusz Kundzicz, 1747 - 1829), што ў 1802 г. выйшла ў Вільні. Гл. №№ 32, 92, 294, 387.

KRASICK, Ignacy (1735 - 1801)

258. Historya. Na2 księgipodzielona. PowieluedycyachwPołocku.

Połock : 1807.

256 с.;12°, польская.

Kadulska - 215.

Заўвага. Выданне згаданае пад № 7 у "Вопісе кнігасховішча пры друкарні ...".

Kalendarz Połocki ...

259. Kalendarz Połocki.

Połock: 1807.

[?] с.;[?]°, польская.

Estreicher - wyd. 2, XІІІ, 219.

Заўвага. Гл. №№ 81, 94, 248.

KRASICKI, Ignacy (1735 - 1801)

260. Mikołaia Doświadczyńskiego przypadki.

Połock : 1807.

[?] с.;8°, польская.

Крыловский - 261.

Заўвага. Першае полацкае выданне твора. Гл. № 340.

DAWID (1040 – 970 a.C.n.)

261. Psałterz Dawida. Nowo przetłumaczony przez Franc. Karpińskiego, po edycyach warszawskich nowo przedrukowany.

Połock:druk. Coll. Soc. Jesu, 1807.

517, [4] с.;8°, польская.

Estreicher - X, 21.

Заўвага. Вершаваны пераклад псальмаў Давыда працы Францішка Карпінскага (Franciszek Karpiński, 1741 - 1825) выйшаў у Варшаве ў 1786 г. як пяты і шосты тамы серыі "Zabawki Wierszem i Prozą". Падаецца, у полацкім выданні, у адрозненне ад варшаўскага, дзве часткі злучаныя ў адну кнігу, бо ў бібліяграфічных запісах маецца толькі агульная колькасць старонак.

[CHEVASSU, Joseph (1674 - 1752)]

262. Rozmyślania dla księży świeckich o powinnościach chrześciańskich. Z Listów i Ewangelii, które się każdey Niedzieli we Mszy świętey czytają, wzięte. Służące Kapłanom ku należytemu przygotowaniu do Mszy świętey i Kommunii, ku poznaniu obowiązków stanu Kapłańskiego, i ku przysposobieniu się do dawania pożytecznych nauk ludowi Chrześciańskiemu. Ułożone przez Jednego Kapłana, Plebana w DyecezyiŚwiętego Klaudiusza po Francuzku, a Dopiero na Język Polski Przełożonepracą J. W. J. księdza Jana Benisławskiego, Biskupa Gadareńskiego, Koadjutora Arcy-Biskupstwa Mohilewskiego. Część piąta.

w Połocku : w DrukarniColl. Soc. Jesu, Roku Pańskiego 1807.

[?] с.;[8°], польская.

Крыловский - 101.

Заўвага. Апошняя пятая частка пяцітамовага выдання Жазэфа Шэвасу. Падназва гэтай часткі няясна, але францускае выданне выходзіла з пазначэннем "Pour les Fêtes de la Très-Sainte Vierge, des Apôtres & de quelques autres Saints" (На святы Найсвятое Дзевы, апосталаў і некаторых іншых святых) . Гл. №№ 110, 146, 184, 205.

(42KB) 'Тэалогія дагматычна-палемічная' К. Сарданьі, т. 2 (1810)..

KRASICKI, Ignacy (1735 - 1801)

263. Satyry.

Połock : 1807.

[?] с.;8°, польская.

Kadulska - 215.

Заўвага. Першае полацкае выданне. Згаданае пад № 8 у "Вопісе кнігасховішча пры друкарні ...". Гл. № 343.

BAZYLI Wielki (329 - 379)

264. Ustawy Świętego Oyca Naszego Bazylego Wielkiego przez Józ. Wel. Ruckiego zebrane i klasztorowi Mińskiemu panien tegoż zakonu podane. Po wileńskiej 1771 r. edycyi nowo przedrukowane.

Połock : 1807.

[28], 218, [6] с.; 8°, польская.

Estreicher - wyd. 2, ІІ, 139.

Заўвага. Перавыданне нормаў манаскага жыцця паводле Св. Базыля Вялікага, сабраных уніяцкім мітрапалітам Язэпам Вельямінам Руцкім (Józef Welamin Rucki, 1574 - 1637).

Zbiór wybornego ...

265. Zbiór wybornego i gruntownego nabożeństwa: na codzienne, tygodniowe, miesięczne, w dni święte, roczne, i okolo świętych sakramentów, podzielonego. Za pozwoleniem Zwierzchności poczwarte do druku podany.

wPołocku: wdrukarni XX. Jezuitów, 1807.

578с.; 8°, польская.

University of Pennsylvania, Penn Libraries Catalog, BX2125.P6 Z3 1807.

Заўвага. Чацвёртае выданне малітоўніка пасля двух хэлмскіх (1767, 1772) і варшаўскага (1788). Гл. № 492.

1808

Catalogus sociorum ...

266. Catalogus sociorum et officiorum provinciae Societatis Jesu in Imperio Rossiaco ex anno 1807 in annum 1808.

Polociae: Typis Coll. Societatis Jesu, [1808].

44 с.;12°, лацінская.

Estreicher - wyd. 2, III, 41.

Заўвага. Такі самы паводле структуры спіс сяброў Таварыства Ісуса і іхных абавязкаў, але са зменай у назве. Слова "правінцыя" ўжытае толькі ў гэтым выданні.

Człowiek wnętrzny …

267. Człowiek wnętrzny czyli o nauka o namiętnościach człowieka każdemu pożyteczna, przez jednego kapłana Dyecezyi Wileńskiey zebrana i do druku podana a przez innego kapłana po łotewsku wiernie przełożona i znowu przedrukowana Za pozwoleniem zwierzchności.

w Połocku: w Drukarni S.J., Roku 1808.

Cyłwaks jkszkigs aba mocieyba ab korrybom cyłwaka jk winam Darreyga nu wina baznickunga zam rendiszonu Wilnies sałasieyta yn da spîdarnies paduta a nu cyta baznickunga pa łatwyskam iztiszni porłykta i iz jauna izpîsta. Pa zwalieyszonay Wiersiniku. Połockâ : Spîdarnî Bażnickungu J., Godâ 1808.

94 с.; 8°, польская, латгальская.

Estreicher - wyd. 2, ІІІ, 534.

Заўвага. Польскамоўная частка ёсць трэцім выданнем пасля піярскага (1778) і базыльянскага (1796) віленскіх выданняў. Латгальская ж з'яўляецца перакладам, за аўтара якога вызнаюць Тадэвуша Кучынскага.

TOMASZEWSKI, Augustyn (1759 - 1814)

268. De l'insuffisance de la philosophie paienne avant la venue de J. C. contre Fréret. Discours prononcé à l'ouverture des leçons de théologie par Dom Augustin Tomaszewski, Pretre de l'order de St. Basile, Dr. en Théologie Proffeseur public Ordinaire de Théologie dogmatique et d'histoire ecclesiastique, en l'Université Imperial de Vilna. Traduit du polonais par M. l'abbé Harmand.

à Połock : de l'Imprimeri du Collége de la Comp. de Jésus, 1808.

[2], 70 с.; 8°, француская.

Estreicher - wyd . 1, IV, 513.

Заўвага. Кніга ёсць перакладам прамовы доктара тэалогіі Віленскага ўнівэрсітэту базыльяніна Аўгусціна Тамашэўскага, якую ў 1808 г. выдалі віленскія базыльяны пад назвай "Rozprawa o niedostateczności filozofii pogan przed przyjściem Chrystusa Pana przeciw Freretowi, miana przy otwarciu lekcyj teologicznych". Перакладчык на францускую мову схаваўся пад імем абат Арман. Магчыма ім быў Тадэвуш Бжазоўскі, які перакладаў з францускай (гл. №№ 49, 118, 350, 416).

Elementarz łotewski.

269. Elementarz łotewski.

[Połock] : 1808.

[?] с.;[?]°, латгальская.

Kadulska - 209.

Заўвага. Выданне згаданае пад № 19 у "Вопісе кнігасховішча пры друкарні ...". Магчыма, ёсць другім пасля 1801 г. выданнем латгальскага лемантара. Гл. №№ 123, 493.

LHOMOND, Charles François (1727 - 1794)

270. Epitome historiae sacrae [ad usum tironum linguae latinnae].

Polociae: 1808.

[?] с.;12°, лацінская.

Estreicher - wyd. 1, ІI, 594.

Заўвага. Кароткая гісторыя ад стварэння свету да нараджэння Хрыста. Першае выданне ўбачыла святло ў Парыжы ў 1784 г.

OVERBERG, Bernhard Heinrich von (1754 - 1826)

271. Katolisches Unterrichtsbuch.

Połock:1808.

[?] с.;[?]°, нямецкая.

Estreicher - Х, 26.

Заўвага. Пэўна, ёсць першым томам выдання, што ў Нямеччыне выйшла пад назвай "Christkatholisches Religions-handbuch von der christlichen Lehre". Гл. № 282.

[BAGIŃSKI, Stefan]

272. Kawieklis piestieygs aba Piestieyga Mocieyba ab Numani Diwa, ab Łayku, ab Nôwi un ab Myużeybu piestieygam Kawieklam Łatwiszu redieszń parakstita. In pazwaleyszonay Wiersiniku.

Połockâ : Gromatu Spidarnî izspista, Goda 1808.

31 с.;8°, латгальская.

Estreicher - wyd. 2, ІІІ, 534.

Заўвага. Звестак пра аўтара няшмат. Вядома, што пэўны час быў пробашчам Стыглаўскай парафіі ў Латгаліі (Латвія).

SKARGA, Piotr (1532 - 1612)

273. Kazania przygodne i pisma rozne W. X. Piotra Skargi Societatis Jesu: Na małe Tomiki podzielone. Według ostatniey (Roku 1738) czwartey, Wileńskiey Edycyi: Na nowo, już to piąty raz, wychodzące. Tom I.

Połock: z Drukarni Połockiey Collegii Societatis Jesu, Roku Pańskiego 1808.

[22], 390, [19] с.;8°, польская.

Estreicher - wyd. 1, IV, 253.

Заўвага. Першы том пяцітамовага выдання ўтрымлівае творы "Areopagus" i"Zawstydzenie Aryanow". Гл. №№ 187, 274, 283, 284, 285.

SKARGA, Piotr (1532 - 1612)

274. Kazania przygodne i pisma rozne W. X. Piotra Skargi Societatis Jesu: Na małe Tomiki podzielone. Według ostatniey (Roku 1738) czwartey, Wileńskiey Edycyi: Na nowo, już to piąty raz, wychodzące. Tom ІI.

Połock: z Drukarni Połockiey Collegii Societatis Jesu, Roku Pańskiego 1808.

374, [6] с.;8°, польская.

Estreicher - wyd. 1, IV, 253.

Заўвага. Другі том пяцітамовага выдання ўтрымлівае творы "O boju i żołnierstwіe Chrześcijańskim" i"Kazania o czterech końcach ostatnich". Гл. №№ 273, 283, 284, 285.

COINTERAUX, François (1740 - 1830)

275. Szkoła budowli Wieyskiey, czyli sposob iak stawić mocne i trwałe od wielu piątr domy z ubitey szczerey ziemi, lub innych pospolitych i tannych materyałów wynaleziony od P. Franc. Cointeraux z figurami w ośmiu tablicach zawartemi, skrócony dokladnie i wiernie (z francuzkiego).

wPołocku; wdrukarniColl. Soc. J.; 1808.

59 с., 8 табл.;8°; польская.

Estreicher - wyd. 2, III, 253.

Заўвага. Другое выданне працы францускага архітэктара. Гл. № 121.

1809

Akty naypotrzebnieysze ...

276. Akty naypotrzebnieysze dla zbawienia duszy naszey.

[Połock] : [1809].

[?] с.;8°, польская.

Estreicher - wyd. 1, І, 15.

Заўвага. Перадрук нейкага раней выданага катэхізіса, бо змешчаны ў кнізе дазвол духоўнае ўлады дадзены ў Калішы ў 1782 г.

ZALLINGER, Francisco (1743 - 1828)

277. Algebra seu arithmetica literalis conscripta a R. P. Francisco Zallinger S. J. Act. LL. et Phil. doctore in Caes. Reg. Leop. Univers. Oenip. mathes. prof. ord. publ. Post editionem Augustanam reimpressa.

Polociae:TypisColl.SocietatisJesu, 1809.

98 с.;8°, лацінская.

Estreicher - wyd. 1, V, 235.

Заўвага. Поўнае імя аўтара Franz Seraphin von Zallinger zum Thurn. Быў прафэсарам матэматыкі каралеўскага ўнівэрсітэту ў Інсбруку (Аўстрыя). Кніга з'яўляецца перадрукам з нейкага аўсбурскага выдання, верагодна "Praelectiones ex Mathesi pura et applicata", што выйшла ў 1793 г. Гл. таксама № 156.

JUVENCIUS, Josephus (1643 - 1719)

278. Appendix de Diis et Heroibus Poeticis ad Ovidii Metamorphoseon,et reliquorum Poetarum intelligentiam necessaria.Auctore R. P. Josepho Juvencio S. J.

Polociae: Typis Coll. Societatis Jesu, 1809.

85,[2]с.;8°, лацінская.

Estreicher - wyd. 1, II, 310.

Заўвага. Вядомы францускі педагог, філолаг, гісторык Жазэф дэ Жувансі адапта-ваў для школьных патрэбаў шмат твораў антычных аўтараў. Гл. №№ 202, 203.

Catalogus sociorum ...

279. Catalogus sociorum et officiorum Societatis Jesu in Imperio Rossiaco ex anno 1808 in annum 1809.

Polociae: Typis Coll. Societatis Jesu, [1809].

44 с.;12°, лацінская.

Estreicher - wyd. 2, III, 41.

Заўвага. Пад такой назвай спіс сяброў Таварыства Ісуса выходзіў да выгнання іх з Расейскай імперыі.

CRISPUS, Gaius Sallustius (86 - 35 a.C.n.)

280. C. C. SallustiiCatilinaria et Jugurthina bella.

Polociae: Typis Coll. Societatis Jesu, 1809.

174с.;8°, лацінская.

Estreicher - XІ, 146.

ALVARIS, Emmanuelis (1526 - 1582)

281. Grammatyka ięzyka łacińskiego dla użytku młodzieży w szkołach XX. Jezuitów.

Połock: drukS. J., 1809.

[?] с.;8°, лацінская, польская.

Estreicher - wyd. 1, ІІ, 77.

Заўвага. Адаптавае выданне граматыкі Альварыса. Гл. №№ 230, 347, 429.

OVERBERG, Bernhard Heinrich von (1754 - 1826)

282. Katolisches Unterrichtsbuch.

Połock: 1809.

[?] с.;[?]°, нямецкая.

Estreicher - Х, 31.

Заўвага. Пэўна,другі том выдання. Гл. № 271.

SKARGA, Piotr (1532 - 1612)

283. Kazania przygodne i pisma rozne W. X. Piotra Skargi Societatis Jesu: Na małe Tomiki podzielone. Według ostatniey (Roku 1738) czwartey, Wileńskiey Edycyi: Na nowo, już to piąty raz, wychodzące. Tom ІІI.

Połock: z Drukarni Połockiey Collegii Societatis Jesu, Roku Pańskiego 1809.

427, [12] с.;8°, польская.

Estreicher - wyd. 1, IV, 253.

Заўвага. Трэці том пяцітамовага выдання ўтрымлівае творы "O 3-ch sakramentach" i"Siedm Filarów". Гл. №№ 273, 274, 284, 285.

SKARGA, Piotr (1532 - 1612)

284. Kazania przygodne i pisma rozne W. X. Piotra Skargi Societatis Jesu: Na małe Tomiki podzielone. Według ostatniey (Roku 1738) czwartey, Wileńskiey Edycyi: Na nowo, już to piąty raz, wychodzące. Tom ІV.

Połock: z Drukarni Połockiey Collegii Societatis Jesu, Roku Pańskiego 1809.

422, [8] с.;8°, польская.

Estreicher - wyd. 1, IV, 253.

Заўвага. Чацвёрты том пяцітамовага выдання ўтрымлівае творы "O 4-ch sakramentach" i"Kazania na święta". Гл. №№ 273, 274, 283, 285.

SKARGA, Piotr (1532 - 1612)

285. Kazania przygodne i pisma rozne W. X. Piotra Skargi Societatis Jesu: Na małe Tomiki podzielone. Według ostatniey (Roku 1738) czwartey, Wileńskiey Edycyi: Na nowo, już to piąty raz, wychodzące. Tom V.

Połock: z Drukarni Połockiey Collegii Societatis Jesu, Roku Pańskiego 1809.

464, [14] с.;8°, польская.

Estreicher - wyd. 1, IV, 253.

Заўвага. Апошні том пяцітамовага выдання ўтрымлівае творы "Pobudki do modlitwy", "Nauki i modlitwy żołnierskie" i"Kazania seymowe". Гл. №№ 273, 274, 283, 284.

CLÉMENT, Denis Xavier (1706 - 1771)

286. La Journée du Chrétien sanctifiée par la prière et la méditation.

à Połock: L'imprimerie du Collège de la Compagnie de Jesus,1809.

[4], 321, [3] с.;8°, француская.

Kadulska - 214.

Заўвага. Выданне згаданае пад № 106 у "Вопісе кнігасховішча пры друкарні ...".Пашыранае ў параўнанні з выданнем 1802 г. Гл. № 172.

Oda z okoliczności …

287. Oda z okoliczności wyniesienia na godność prefekta Kongregacyi Studentskiey Wielmożnego Imć Pana Karola Proszyńskiego generałowicza bywszych woisk W. X. L. marszałkowicza powiatu ihumeńskiego, Imieniem Teyże Kongregacyi złożona i w Kościele

Połockim Soc. Jesu. Uroczyście śpiewana. Roku 1809. Miesiąca StyczniaDnia 31. Za pozwoleniem Zwierzchności.

wPołocku: w Drukarni Coll. Soc. Jesu, [1809].

[?] с.;4°, польская.

Kadulska - 137.

Заўвага. Прэфект студэнцкай Марыйнай кангрэгацыі абіраўся з найбольш пабожных вучняў. Гл. №№ 320, 376, 399.

NEPOS, Cornelius (100 – 25 a.C.n.)

288. Vitae Excellentium Imperatorum.

Polociae: Soc. Jesu, 1809.

191 с.;8°, лацінская.

Estreicher - XI, 146.

Заўвага. Другое выданне кароткіх жыццяпісаў знакамітых уладароў старажытнасці. Гл. № 224.

1810

MUŚNICKI, Nikodem (1765 - 1805)

289. Bogaty Diogenes.

Połock: 1810.

[?] с.;8°, польская.

Kadulska - 225.

Заўвага. Асобнае выданне камедыі, якая раней друкавалася ў зборніку "Zabawki Teatralne" (гл. №№ 211, 244). Кніжка згаданая ў "Спісе кніжак разнастайнае тэматыкі, перададзеных беларускім гімназіям у 1831 годзе". Гл. № 192.

Catalogus sociorum ...

290. Catalogus sociorum et officiorum Societatis Jesu in Imperio Rossiaco ex anno 1809 in annum 1810.

Polociae:TypisColl.SocietatisJesu, [1810].

44 с.;12°, лацінская.

Estreicher - wyd. 2, III, 41.

Compendium geometriae ...

291. Compendium geometriae practicae linearis pro Classibus Inferioribus.

Polociae: Typis Collegii Soc. Jesu, 1810.

25 с., 1 табл.;8°, лацінская.

Estreicher - wyd. 2, III, 264.

Заўвага. Гл. №№ 158, 229, 407.

PHAEDRUS, Augustus Libertus (20 a.C.n. - 54 p.C.n.)

292. Fabularum Aesopicarum libri V et novarum fabularum Appendix cum adnotationibus.

Polociae : Soc.Jesu,1810.

98 с.;8°, лацінская.

Estreicher - 1881-1900, III, 367.

IWANEK, Jerzy (1643 - 1693)

293. Filiatio mariana.

Polociae : typ. Soc.Jesu,1810.

[?] с.;16°, лацінская.

Estreicher - wyd. 1, VI, 300.

Grammatyka francuzka ...

294. Grammatyka francuzka krótko zebrana dla uczących się języka francuzkiego.

Połock: Coll. Soc. Jesu, 1810.

185с.;8°; француская, польская.

Estreicher - wyd. 2, IX, 212.

Заўвага. Гл. №№ 32, 92, 257, 387.

CAECILIUS, Gaius Plinius Secundus (61 - 113)

295. Panegiricus Traiano Augusto.

Polociae: 1810.

[?] с.;8°, лацінская.

Kadulska - 225.

Заўвага. Кніга згаданая ў "Спісе кніжак разнастайнае тэматыкі, перададзеных беларускім гімназіям у 1831 годзе". Гл. №№ 180, 375.

SARDAGNA, Carolus (1731 - 1775)

296. Theologia dogmatico-polemica qua adversus veteres novasque haereses ex scripturis, patribus, atque ecclesiastica historia, catholica veritas defenditur: Auctore P. Carolo Sardagna Societatis Jesu, in episcopali Lyceo ad D. Pauli Ratisbonae. Theol. Dogmatico-polemicae prof. ord. et exam. Synodali. Tomus I. Secundis curis recognitus, complectens. Tractatum I. de Deo ejusque Christo, Editio secunda.

Polociae: TypisCollegiiSoc. Jesu, 1810.

[20], 374, [10] с.;4°; лацінская.

Estreicher - wyd. 1, IV, 182.

Заўвага. Другое пасля рэгенсбурскага 1771 г. выданне працы тэолага Карла Сарданьі.

SARDAGNA, Carolus (1731 - 1775)

297. Theologia dogmatico-polemica: qua adversus veteres novasque haereses ex Scripturis, patribus, atque ecclesiastica historia, catholica veritas defenditur. Auctore P. Carolo Sardagna Societatis Jesu, in episcopali Lyceo ad D. Pauli Ratisbonae. Theol. Dogmatico-polemicae prof. ord. et exam. Synodali. Tomus II. Complectens Tractatum II. De Vera Religione Et Verbo Dei, Et Tractatus III, De Ecclesia Partem Priorem.

Polociae: TypisCollegiiSoc. Jesu, 1810.

[4], [4], 433, [10] с.;4°; лацінская.

Estreicher - wyd. 1, IV, 182.

Заўвага. Другі том "Тэалогіі дагматычна-палемічнай".

SARDAGNA, Carolus (1731 - 1775)

298. Theologia dogmatico-polemica: qua adversus veteres novasque haereses ex Scripturis, patribus, atque ecclesiastica historia, catholica veritas defenditur. Auctore P. Carolo Sardagna Societatis Jesu, in episcopali Lyceo ad D. Pauli Ratisbonae. Theol. Dogmatico-polemicae prof. ord. et exam. Synodali.Tomus III. Complectens Tractatus III. De Ecclesia Partem Alteram.

Polociae: TypisCollegiiSoc. Jesu, 1810.

[?] с.;4°; лацінская.

Estreicher - wyd. 1, IV, 182.

Заўвага. Трэці том "Тэалогіі дагматычна-палемічнай".

SARDAGNA, Carolus (1731 - 1775)

299. Theologia dogmatico-polemica: qua adversus veteres novasque haereses ex Scripturis, patribus, atque ecclesiastica historia, catholica veritas

defenditur. Auctore P. Carolo Sardagna Societatis Jesu, in episcopali Lyceo ad D. Pauli Ratisbonae. Theol. Dogmatico-polemicae prof. ord. et exam. Synodali. Tomus IV. Complectens Tractatum IV. De Peccatis, Bonis Operibus, Et LiberoArbitrio.

Polociae: TypisCollegiiSoc. Jesu, 1810.

[?] с.;4°; лацінская.

Estreicher - wyd. 1, IV, 182.

Заўвага. Чацвёрты том "Тэалогіі дагматычна-палемічнай".

SARDAGNA, Carolus (1731 - 1775)

300. Theologia dogmatico-polemica: qua adversus veteres novasque haereses ex Scripturis, patribus, atque ecclesiastica historia, catholica veritas defenditur. Auctore P. Carolo Sardagna Societatis Jesu, in episcopali Lyceo ad D. Pauli Ratisbonae. Theol. Dogmatico-polemicae prof. ord. et exam. Synodali. Tomus V. Complectens Tractatum V. De Gratia Christi, Justificatione, Et Praedestinatione.

Polociae: TypisCollegiiSoc. Jesu, 1810.

[4], [8], 479, [13] с.;4°; лацінская.

Estreicher - wyd. 1, IV, 182.

Заўвага. Пяты том "Тэалогіі дагматычна-палемічнай".

SARDAGNA, Carolus (1731 - 1775)

301. Theologia dogmatico-polemica: qua adversus veteres novasque haereses ex Scripturis, patribus, atque ecclesiastica historia, catholica veritas defenditur. Auctore P. Carolo Sardagna Societatis Jesu, in episcopali Lyceo ad D. Pauli Ratisbonae. Theol. Dogmatico-polemicae prof. ord. et exam. Synodali. Tomus VI. Complectens tractatus VI. De sacramentis partem primam, in qua agitur de sacramentis in genere, ac de baptismo et confirmatione in specie.

Polociae: TypisCollegiiSoc. Jesu, 1810.

[4], [9], 361, [14] с.;4°; лацінская.

Estreicher - wyd. 1, IV, 182.

Заўвага. Шосты том "Тэалогіі дагматычна-палемічнай".

SARDAGNA, Carolus (1731 - 1775)

302. Theologia dogmatico-polemica: qua adversus veteres novasque haereses ex Scripturis, patribus, atque ecclesiastica historia, catholica veritas defenditur. Tomus VII. Complectens tractatus VI. De sacramentis partem alteram, in qua agitur de sacramentis eucharistiae, extremae unctionis, et ordinis. Auctore P. Carolo Sardagna Societatis Jesu, in episcopali Lyceo ad D. Pauli Ratisbonae. Theol. Dogmatico-polemicae prof. ord. et exam. Synodali.

Polociae: TypisCollegiiSoc. Jesu, 1810.

[4], [8], 417, [17] с.;4°; лацінская.

Estreicher - wyd. 1, IV, 182.

Заўвага. Сёмы том "Тэалогіі дагматычна-палемічнай".

SARDAGNA, Carolus (1731 - 1775)

303. Theologia dogmatico-polemica: qua adversus veteres novasque haereses ex Scripturis, patribus, atque ecclesiastica historia, catholica veritas defenditur. Auctore P. Carolo Sardagna Societatis Jesu, in episcopali Lyceo ad D. Pauli Ratisbonae. Theol. Dogmatico-polemicae prof. ord. et exam. Synodali. Tomus VIII. Complectens Tractatus VI. De sacramentis partem III. in qua agitur de sacramentis poenitentiae et matrimonii.

Polociae: TypisCollegiiSoc. Jesu, 1810.

[4], [8], 436, [15] с.;4°; лацінская.

Estreicher - wyd. 1, IV, 182.

Заўвага. Апошні восьмы том "Тэалогіі дагматычна-палемічнай".

KRASICKI, Ignacy (1735 - 1801)

304. Wiersze różne X. Biskupa Warmińskiego Ignacego Krasickiego.

Połock : 1810.

[?] с.;8°, польская.

Kadulska - 215.

Заўвага. Выданне згаданае пад № 5 у "Вопісе кнігасховішча пры друкарні ...".

Zebranie nauk

305. Zebranienauk, zktórychuczniowieszkół PołockichXX. Jezuitówdadzą dowódrocznegopostępku, w Połocku Roku 1810 Mca Lipca 23 dnia.

Połock : 1810.

[?] с.;4°, польская.

Estreicher - wyd. 1, V, 278.

Заўвага. Выданне змяшчае праграмы навучання ў розных класах, спісы вучняў. Гл. №№ 313, 377, 398, 437.

1811

[RUSNATI, Aloysius (1751 - 1820)]

306. A Sua Altezza Reale Antonietta Amalia di Coburg Duchessa di Würtemberg in occasione del Suo felice arrivo a Polozco canzonetta cantabile.

Polociae : 1811.

[?] с.;2°, італьянская.

Kadulska - 215.

Заўвага. Выданне згаданае пад № 1 у "Спісе кніжак разнастайнае тэматыкі, перададзеных беларускім гімназіям у 1831 годзе". Твор прымеркаваны да наведання Полацка беларускім генэрал-губернатарам герцагам Аляксандрам фон Вюртэмберг і ягонай жонкай Антуанэтай Амаліяй фон Саксэн-Кобург.

Catalogus sociorum ...

307. Catalogus sociorum et officiorum Societatis Jesu in Imperio Rossiaco ex anno 1810in annum 1811.

Polociae: Typis Coll. Societatis Jesu, [1811].

46 с.;12°, лацінская.

Estreicher - wyd. 2, III, 41.

PIETROBONI, Ignazio (1749 - 1831)

308. Compendio della dottrina cristiana ad uso dei Fanciulli.

Polociae: 1811.

[61]с.;12°, італьянская.

Estreicher - wyd. 1, ІІІ, 398.

Заўвага. Першае выданне падручніка хрысціянскае навукі для дзетак полацкага езуіта італьянскага паходжання. Гл. № 382.

Gromota Łyugszonu ...

309. Gromota Łyugszonu uz guda Diwa Kunga ikszan tryadibas winiga, wyssu Swatokas Jumprawas Maryas un Diwa Swatu. Ar dzismiem un eysu Katoliszku Mocieybu diel waiadzieybas Łatwiszu izdrukowota.

Połocka:Noma taysieyszonas gromotu pi Baznickungu Jezuitu, 1811.

[18], 372, [6] с.; 12°, латгальская.

Estreicher - wyd. 2, IX, 255.

Заўвага. Першае выданне малітоўніка з катэхізісам. Гл. № 445.

Recueil de piéces ...

310. Recueil de piéces choisies a l'usage des eléves, qui apprennent la langue françoise. Prémiere partie contenant un choix de maximes, d' anecdotes.

À Polock: dans l' imprimerie des Jesuites, 1811.

133, [2] с.; 8°, француская.

Estreicher - wyd. 1, IV, 29.

Заўвага. Першая частка зборурозных сэнтэнцыяў. Гл. № 394.

Recueil de piéces ...

311. Recueil de piéces choisies a l'usage des eléves, qui apprennent la langue françoise.

À Polock: dans l' imprimerie des Jesuites, 1811.

160, [1] с.; 8°, француская.

Estreicher - wyd. 1, IV, 29.

Заўвага. Другая частка зборурозных сэнтэнцыяў. Гл. № 395.

Serenissimae Imperatoriae ...

312. Serenissimae Imperatoriae Principi Magnae Duci Catharinae Pawlownae in Auspicatissimo, cum Serenissimo Conjuge Imperatorio Principe Georgio Holstein-Oldenburgensi Novgorodensi, Tverensi, ac Jaroslavensi Gubernatore Generali Polociam Adventu Divenctissima Societas Jesu in Alba Rossia d.d.d.

Polociae: TypisColl. Soc. Jesu, 1811.

10 с.; 4°, лацінская, француская ... .

Catalogue - II, 133.

Заўвага. Вершы з нагоды прыезду ў Полацк сястры імператара Аляксандра І Кацярыны Паўлаўны з ейным мужам генэрал-губернатарам Наўгародскім, Цвярскім і Яраслаўскім Георгам Гальштайн-Альдэнбурскім.

Treść nauk ...

313. Treść nauk z których uczniowie szkół Połockich Towarzystwa Jezusowego dadzą dowód swego postępku.

Zebranienauk, zktórychuczniowieszkół PołockichXX. Jezuitówdadzą dowódrocznegopostępku, w Połocku Roku 1811 Mca Lipca 24 dnia.

Połock: 1811.

[?] с.;4°, польская.

De Backer - IV, 584; Kadulska - 193.

Заўвага. Назвы ў розных крыніцах розняцца, але, пэўна, ідзецца пра адно выданне. Гл. №№ 305, 377, 398, 437.

1812

Augustissimo ac Potentissimo ...

314. Augustissimo ac Potentissimo Alexandro I. Imperatori et AutocratoriTotius Rossiae instituta benevolentissime a Sua Imperatoria Majestateedito calendis martii diplomate et quarto Idus Junii solemni ritu initiata Academia Polocensis Societatis Jesu D.D.D.

Polociae : In Typographia Academica, 1812.

48 с.; 4°, лацінская, француская, нямецкая, польская, грэцкая,расейская.

Estreicher - wyd. 2, I, 82.

Заўвага. Збор вершаў з нагоды падвышэння імператарам Аляксандрам І Полацкай калегіі Таварыства Ісуса да ўзроўню акадэміі.

Catalogus sociorum ...

315. Catalogus sociorum et officiorum Societatis Jesu in Imperio Rossiaco ex anno 1811 in annum 1812.

Polociae:TypisColl.SocietatisJesu, [1812].

47 с.;12°, лацінская.

Estreicher - wyd. 2, ІІІ, 43.

Katholischer Katechismus ...

316. Katholischer Katechismus. Katolicki katechizm na 1-szą klasę.

Połock: [1812].

[?] с.;18°, нямецкая.

Kadulska - 209.

Заўвага. Выданне згаданае пад № 20 у "Вопісе кнігасховішча пры друкарні ..." з пазначэннем, што выдадзенае "па-нямецку". Браўн (Brown, 87) без пазначэння году падае выданне "Katholischer Katechismus". Ня выключана, што гэтыя згадкі пра адно выданне. Гл. №№ 126, 137, 317, 365, 410, 463.

Katholischer Katechismus ...

317. Katholischer Katechismus. Katolicki katechizm na 2-gą klasę.

Połock: [1812].

[?] с.;18°, нямецкая.

Kadulska - 209.

Заўвага. Выданне згаданае пад № 20 у "Вопісе кнігасховішча пры друкарні ..." з пазначэннем, што выдадзенае "па-нямецку". Браўн (Brown, 87) без пазначэння году падае выданне "Katholischer Katechismus". Ня выключана, што згадкі пра адно выданне. Вымагае праверкі меркаванне аб перавыданні ў Полацку твораў Бенэдыкта Штраўха (Benedict Strauch, 1724 - 1803), катэхізісы якога "Römisch-katholischer Catechismus zum Gebrauch der Schlesischen Schulen für die zweite Classe der Kinder" выходзілі з друку не аднойчы. Гл. №№ 126, 137, 316, 365, 410, 463.

Kołposzona.

318. Kołposzona.

Połocka; 1812.

[?] с.;[12]°; латгальская.

Kadulska - 214.

Заўвага. Выданне згаданае пад № 110 у "Вопісе кнігасховішча пры друкарні ..." з пазнакаю, што прызначанае яно для "службы Божай па-латгальску". Каталог латыскіх старадрукаў (Seniespiedumi, 325) падае выданне "Kołposzonas par mienesi Mai", перадрукаванае ў 1822-1837 гг. з полацкага. Укладальнікі мяркуюць, што перадрук зроблены з аднаго з выданняў перакладу Тадэвуша Кучынскага (1799 і 1801 гг.). Верагодна, і гэтае выданне належыць да той самай групы. Гл. №№ 107, 139.

Materie nauk …

319. Materie nauk przez ciąg roku szkolnego w Gimnazjum Witebskim dawanych.

Połock : 1812.

[?] с.;[?]°, польская.

I. Stasiewicz-Jasiukowa. Nowożytna Myśl Naukowa w Szkołach i Księgozbiorach Polskiego Oświecenia, 1976, s . 196.

Pieśń nowo obranemu ...

320. Pieśń nowo obranemu studentskiey sodalisów N. M. P. kongregacyi prefektorowi Jegomości panu Donatowi Żebrowskiemu mayorowiczowiwoyskrossyiskich na uroczystym prefektury ogłoszeniu z muzyką grana roku 1812 dnia 28 stycznia.

Połock: [1812].

8 с.;4°, польская.

Estreicher - wyd. 1, V, 321.

Заўвага. Гл. №№ 287, 376, 399.

Przywiley ...

321. Przywiley Naymiłościwszego Imperatora i Samowładzcy Wszech Rossyi na Jezuicką Połocką Akademią.

Połock: [1812].

8 с.;2°, польская.

Estreicher - X, 44.

Заўвага. Тэкст імператарскага прывілея на закладанне Полацкае Акадэміі.

 
Top
[Home] [Library] [Maps] [Collections] [Memoirs] [Genealogy] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX