Вярнуцца: Чарнякевіч Андрэй

Спіс публікацый


Аўтар: Чарнякевіч Андрэй,
Дадана: 14-10-2015,
Крыніца: pawet.net.Чарнякевіч Андрэй Мікалаявіч - кандыдат гістарычных навук.

Сфера навуковых інтарэсаў - гісторыя беларускага нацынальнага руху, у тым ліку - на Гарадзеншчыне; польска-беларускіх адносінаў; гісторыі Гродна ў 1919-1939 г.г.; гісторыі гарадской тапанімікі; гістарыяграфіі праваслаўнай царквы на Беларусі. Аўтар шэрагу публікацый краязнаўчай тэматыкі ў мясцовам і рэспубліканскім друку.

Спіс публікацый

Кнігі:

1. Андрей Павач (А. Вашкевич, А. Чернякевич) Sursum corda Красная книга Гродно. - Гродно, «ЮрСа Принт», 2012. - 344 с.

2. Андрей Павач (А. Вашкевич, А. Чернякевич) Под крылом Коложи. Карманная история Гродно. - Гродно, «ЮрСа Принт», 2014. - 222 с.

3. Ад Каложы да фартоў: гістарычная спадчына Гродна: гісторыка-архітэктурны энцыклапедычны даведнік / Янка Лялевіч, Ігар Трусаў, Андрэй Чарнякевіч. - Мінск: Лімарыус, 2008. - 92 с.

4. Біяграфія гарадзенскіх вуліц: Ад Фартоў да Каложы / Андрэй Вашкевіч, Алесь Госцеў, Віктар Саярін, Ігар Трусаў, Андрэй Чарнякевіч, Ян Лялевіч, Ігар Лапеха - Гарадзенская бібліятэка. - Гародня-Wrocław, 2012. - с. 369

5. Гродназнаўства: гісторыя еўрапейскага горада. Аўт.кал.: А. Госцеў, А. Дабрыян, В. Карнялюк, С. Марозва, А. Чарнякевіч, В. Швед. - Гарадзенская бібліятэка. - Гародня-Wrocław, 2012. - с. 390.

6. Гродназнаўства: дапам. / А.П. Госцеў [і інш. ]; пад агул. рэд. В.В. Шведа, В.Р. Карнелюка. - Гродна: ГрДУ, 2009. - 219 с. ( Чарнякевіч А. - с. 132-154 ).

7. Евреи Гродно. Очерки истории и культуры. - Гродно: Белорусский государственный музей истории религии, Общественное объединение «Гродненский еврейский общинный дом Менора», 2000. - 124 с. (в соавторстве).

8. Кароткі нарыс беларускага пытаньня. - Рэдактары: А. Вашкевіч, А. Пашкевіч, А. Чарнякевіч. - Мінск, 2009. - с. 396;

9. Саяпін В., Вашкевіч А., Трусаў І., Чарнякевіч А. "Упошуках гісторыі": паўсядзённае жыццё савецкага Гродна ( Дапаможнік ). - Мінск-Гродна, 2010. - 48 с.;

10. Чарнякевіч А. Гарадзенскія апосталы. Беларускі нацыянальны рух у Гродна ў 1918-1920 г.г.. - Гродна. - Грамадскае аб'яднанне "Ратуша". - 1999. - 82 с.

11. Чарнякевіч А. Памяць пра Гродна. Матэр'ялы да біяграфічнага слоўніка міжваенага горада 1919-1939. Юрсапрынт, Гродна, 2015. 306 с.

12. Чарнякевіч А. Постаці беларускага нацыянальнага руху ў Гродне 1909-1939: біяграфічны даведнік / пад рэд. І.Коўкеля. - Мінск, 2003. - 341 с.

13. Чернякевич А., при участии И.Трусова «Новый Свет» и его окрестности. - Минск: Лимариус, 2009. - 68 с.;

14. Экономическая теория. Учеб.-метод. комплекс для студентов неэкономических специальностей вузов / Д.В. Карев, С.И. Рапецкая, А.Н. Чернякевич, М.О. Швец, Н.В, Юргель; Под общ. ред. Д.В, Карева. ГЦВИЕ. - Гродно: ЮрСаПринт, 2011. - 188 с.

15. Ліс-Блонскі, Станіслаў Балахоўцы. - Беласток: Беларускае гістарычнае таварыства; Вільня: Інстытут беларусістыкі, 2012. - 225 с. Пераклад, прадмова, каментары: Андрэй Вашкевіч, Андрэй Чарнякевіч.

16. Балахоўцы: Сведчанні. Дакументы. Даследванні. - Смаленск, Інбелкульт, 2014. - 470 с. Пераклад, прадмова, каментары: Андрэй Вашкевіч, Андрэй Чарнякевіч, Юрась Юркевіч. - 2-е выд., дапоўненае і перапрацаванае.

Артыкулы, тэзісы, матэр'ялы:

1. Czarniakiewicz A. Stosunki białorusko-polskie pod koniec I wojny światowej / Magazyn Polski - 2008, № 1-2 (43-44). - str. 12-18.

2. Czarniakiewicz A., Paszkiewicz Kwestia białoruska w planach Oddziału II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w latach 1919-1923 // Przegąd historyczno-wojskowy kwartalnik. - Rok XII (LXIII) No. 3 (236). - Warszawa, 2011. - str. 43-56;

3. Czerniakiewicz A. «Inwestycja w lojalność»: Próby finansowania przez polskie instytucje rządowe białoruskiego ruchu narodowego // Przegląd Wschodni. Tom XII. - Zeszyt 4 (48). - Str. 825-862.

4. Czerniakiewicz A. «Obcy w trzecim rzędzie»: państwo białoruskie jako produklt rosyjskiej geopolityki // Ofiary imperium. Imperium jako ofiary. 44 spojrzenia. - Warszawa, 2010. - str. 476 - 482;

5. Czerniakiewicz A. Ekscesy antyżydowskie wojsk polskich na Kresach Północno-Wschodnich RP ( IV-VIII 1919 roku ) // świat niepożegnany: żydzi na dawnychyiemiach wschodnich Rzeczypospolitej w XVIII-XX wieku. - War.-Londyn: Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna Wydawnicza RYTM, Polonia Aid Foundation Trust, 2004. - S. 581-589.

6. Czerniakiewicz A. Kształtowanie się ośrodku polonofilskiego w białoruskim ruchu narodowym ( listopad 1918 - grudzień 1919 ) // Białoruskie Zeszyty Historyczne. - Białystok, 2008. - Tom 29;

7. Czerniakiewicz A. Polsko-białoruskie stosunki wzajemne w końcowym etapie wojny polsko-sowieckiej // Rok 1920. Z perspektywy osiemdziesięciolecia. - War.: Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN, 2001. - S. 195-203.

8. Czerniakiewicz A. Przejmowanie wladzy przez Polakow w Grodnie (koniec 1918 - kwiecien 1919) // Poczatki niepodleglosci. Lomza - Bialystok - Grodno - Suwalki. 1918 -1919. - Bialystok, 1998 - S. 41-50.

9. Czerniakiewicz A. Raporty Romualda Ziemkiewicza z lat 1923-1925 // Białoruskie Zeszyty Historyczne. - Białystok, 2007. - Tom 27. - s. 224-275.

10. Czarniakiewicz A. Rymowana kronika // Rocznik Grodzieński. - Rok 2012. - Nr 4. - Str. 198-206;

11. Czerniakiewicz A. Tworzenie bialoruskich struktur panstwowych: listopad 1918 - maj 1919 // Rok 1918. Odrodzona Polska w nowej Europie. - War.: Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN, 1999. - S. 152-165.

12. Вашкевич А., Чернякевич А. Взгляд с другой стороны: бои за Гродно в 1939 году глазами советского корреспондента // Rocznik Grodzieński. - Rok 2012. - Nr 4. - Str. 168-170;

13. Вашкевич А., Чернякевич А. 25 марта: истоки национального праздника // Деды: дайджест публикаций о белорусской истории , Составление, научное редактирование А.Е. Тараса. - Минск: Харвест, 2011. - с. 239-258.

14. Вашкевіч А., Чарнякевіч А. 25 сакавіка: вытокі нацыянальнага свята // Arche-пачатак. - 2008, № 3. - С. 62-85.

15. Вашкевіч А., Чарнякевіч А. Гродна, якога не было: заходнебеларускі горад, як аб'ект гісторыяпісання // Гістарыяграфія і крыніцы па гісторыі гарадоў і працэсаў урбанізацыі ў Беларусі. Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гродна, 25 - 26 верасня 2009 г.) / ГрДУ імя Я.Купалы; рэдкал.: І.Крэнь, І.Соркіна (адк. рэдактары) [і інш.]. - Гродна: ГрДУ, 2009. - С. 398 - 406.

16. Вашкевіч А., Чарнякевіч А. Занёманскі Фарштат Гародні ў XVI - першай палове XX ст.: эвалюцыя гарадской прасторы // Гарадзенскі палімпсест. 2012. Людзі даўняй Гародні. XV - XX стст. / Пад рэд. А.Ф. Смаленчука, Н.У. Сліж. - Гродна, 2013. - с. 210-221;

17. Дубік С., Чарнякевіч А. Сярэдняя Літва // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 6. Кн. 1. - Мн.: БелЭн, 2001. - С. 483-485.

18. Коўкель І., Чарнякевіч А. Партызанскі рух на Гродзеншчыне 1921-1925 // Слонімшчына вачыма навукоўцаў і краязнаўцаў: матэр'ялы рэгіянальнай гісторыка-краязнаўчай канферэнцыі, прысвечанай 750-годзю г. Слоніма і 70-годзю заснавання Слонімскага раённага краязнаўчага музея імя І.І. Стаброўскага / Пад рэд. І.П. КРэня. ГАУПП "Слонімская друкарня", 2002. - С. 254-259.

19. Коўкель І., Чарнякевіч А. Рэвалюцыйны і грамадска-палітычны рух у 1917-1920 гг. // Памяць: Гіст. - дакум. хроніка горада Гродна / Рэд. кал.: Г.П. Пашкоў, Я.М. Жабрун, І.П. Крэнь і інш. - Мн.: БелЭН, 1999. - С. 271 - 277.

20. Ляхоўскі У., Чарнякевіч А. Гродзенская губернская управа // Берасцейск Хранограф : сборник навуковых прац : Рэд. рада Часнощўскі і інш. - Вып. 5. - 2010, Брэст, Альтернатива. - с. 122-153;

21. Ляхоўскі У., Чарнякевіч А. Кузьма Цярэшчанка: Acta non verba // Arche-пачатак. - 2011. - № 11. - С. 23-64;

22. Ляхоўскі У., Чарнякевіч А. Паўлюкевіч А. // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 6. Кн. 2. - Мн.: БелЭн, 2003. - С. 422.

23. Ляхоўскі У., Чарнякевіч А. Першы беларускі полк // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 6. Кн. 2. - Мн.: БелЭн, 2003. - С. 423.

24. Ляхоўскі У., Чарнякевіч А. Цярэшчанка К.Ю. // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 6. Кн. 2. - Мн.: БелЭн, 2003. - С. 128-129.

25. Пашкевич А., Чернякевич А. Опыт легальной политической борьбы в белорусском национальном движении накануне выборов в парламент II Речи Посполитой осенью 1922 года // Сельское хозяйство - проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов УО «ГГАУ» / Под ред. ч.-к. НАН Беларуси Пестиса В.К. - Гродно: УО «ГГАУ», 2005. - Т.1. - с. 23-27.

26. Пашкевіч А., Вашкевіч А., Чарнякевіч А. Кароткая прадмова да "Кароткага нарысу беларускага пытаньня" // Arche-пачатак. - 2007, № 11. - С. 93-103.

27. Пашкевіч А., Чарнякевіч А. "Бацька" беларускіх паланафілаў // Гістарычны альманах. - 2010. - Том 16. - с. 37 - 58;

28. Пашкевіч А., Чарнякевіч А. Рапарты Р.Зямкевіча ў ІІ аддзел Генеральнага штаба польскага войска за 1922 год // Беларускі археаграфічны штогоднік. - Мінск, 2005. - Выпуск 6. - С. 248-259.

29. Пашкевіч А.В., Чарнякевіч А.М. "Стары нямецкі агент" ці "Бацька радзіміцкага народу"? // Arche-пачатак. - 2005, № 4. - С. 147-165.

30. Пашкевіч А.В., Чарнякевіч А.М. Кароткі нарыс гісторыі ўзаемаадносін беларускага нацыянальнага руху і ІІ аддзелу Галоўнага камандаваньня (Генэральнага штабу) Войска Польскага ў 1918-1923 гг. // Arche-пачатак. - 2009. - № 8. - С. 22-73;

31. Пашкевіч А.В., Чарнякевіч А.М. Лягічна незьвязаная гісторыя // Arche-пачатак. - 2007, № 9. - С. 86-96.

32. Пашкевіч А.В., Чарнякевіч А.М. М.У. Кобрын, Беларускі нацыянальны рух 1917-1920, Мінск: Беларускае выдавецкае Таварыства "Хата", 2004, 96 с. // Białoruskie Zeszyty Historyczne. - Białystok, 2007. - Tom 28. - s. 265-278;

33. Пашкевіч А., Чарнякевіч А. Місія за лінію фронту // Ісці на святло лабірынтамі даўніх падзей. Зборнік памяці Віталя Скалабана. - Мінск, Лімарыўс, 2013. - С. 249-268;

34. Пашкевіч А.В., Чарнякевіч А.М. Невядомыя старонкі біяграфіі В.Адамовіча, ці да гісторыі палітычнага авантурызму ў беларускім нацыянальным руху // Берасцейскі хранограф: Зб. навук. прац. Вып. 4 / Дзярж. ун-т ім. А.С. Пушкіна; рэд. Рада: М.Э. Часноўскі [і інш.]. - Брэст: Изд-во Академия, 2004. - С. 314-334.

35. Пашкевіч А.В., Чарнякевіч А.М. Псыхалёгія здрады: беларускі нацыянальны рух вачыма канфідэнта ІІ аддзела польскага Генэральнага штабу // Arche-пачатак. - 2005, № 6. - С. 214-271;

36. Чарнякевіч А. Ад супрацоўніцтва да здрады: беларускі рух і ІІ аддзел Польскага Генеральнага штабу 1919-1939 // Гістарычны альманах. - Том 13. - Гродна, 2007. - С. 13-46;

37. Чарнякевіч А. Айчына пад страхою. Гродна як лакальны асяродак беларускага нацыянальнага руху // Arche-пачатак. - 2014, № 7-8. - Ст. 221-248.

38. Чарнякевіч А. Аляксандр Бахановіч: дырэкторыя па беларуску // Асоба ў гісторыі: гераічнае і трагічнае: матэрыялы Др-й міжнар. навук.-канф., прысв. памяці праф. У.У. Мелішкевіча ( Брэст, 12-13 лістап. 2004 г. ) / рад. А.М. Вабішчэвіч [ і інш. ]. - Брэст : Акадэмія, 2006. - С. 194-202.

39. Чарнякевіч А. Беларуская Часовая Рада: яе месца і роля ў беларускім нацыянальным руху ў Польшчы сярэдзіны 1920-х гадоў // Грамадскія рухі і палітычныя партыі ў Беларусі ( апошняя чвэрць ХІХ - пачатак ХХІ ст. ): матэр'ялы Рэсп. навук. канф. ( Гродна, 23-24 кастр. 2008 г. ) / ГрДУ імя Я. Купалы; рэдкал.: І.І. Коўкель ( адк. рэд. ) [ і інш.]. - Гродна: ГрДУ, 2009. - с. 284-292.

40. Чарнякевіч А. Беларускія паланафілы вачамі сучаснікаў: да гісторыі станаўлення стэрэатыпаў // Problemy cywilizacyjnego rozwoju Białorusi, Polski, Rosji i Ukrainy od końca XVIII do XXI wieku. - Kraków, Wydawnictwo Uniwersitetu Jagiellońskiego, 2007. - str. 77-80;

41. Чарнякевіч А. Беларускія паланафілы і Грамада. 1925 - пачатак 1927 г. // Гістарычны альманах. - Том 12. - Гродна, 2006. - С. 64-78.

42. Чарнякевіч А. Беларускія палітычныя партыі і арганізацыі ў Заходняй Беларусі ( 1921-1939 гг. ) // Грамадскія рухі і палітычныя партыі ў Беларусі ( апошняя чвэрць ХІХ - пачатак ХХІ ст. ): матэр'ялы Рэсп. навук. канф. ( Гродна, 23-24 кастр. 2008 г. ) / ГрДУ імя Я. Купалы; рэдкал.: І.І. Коўкель ( адк. рэд. ) [ і інш.]. - Гродна: ГрДУ, 2009. - с. 35-47.

43. Чарнякевіч А. Бітва за Гродна // Праблемы гуманітарнай бяспекі Беларусі» - Мінск, 2013.

44. Чарнякевіч А. Бялецкі К.Я. // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 6. Кн. 2. - Мн.: БелЭн, 2003. - С. 349.

45. Чарнякевіч А. Вырваць, што можна… Стварэньне Найвышэйшай Рады Беларускай Народнай Рэспублікі як досьвед беларускага "мірнага выкарыстаньня палякаў" // Arche-пачатак. - 2011. - № 11. - С. 406-421;

46. Чарнякевіч А. "Гвалтоўная эстэтызацыя": архітэктурна-планіровачныя змены ў міжваенным Гродна. - Горад Святога Губерта: альманах лакальнай гісторыі. Выпуск 9 (2014) / рэдкал. І. Соркіна [и інш.]. - Гродна, 2014. - Ст. 6 - 18.

47. Чарнякевіч А. Гістарыяграфія беларускага нацыянальнага руху на Гродзеншчыне ў першай палове ХХ стагоддзя // Заходні рэгіён Беларусі вачыма гісторыкаў і краязнаўцаў: зборнік навук. артыкулаў / Гродз. дзфрж. ун-т; рэдкалегія: І.П.Крэнь, У.І.Навікі, В.А.Белазаровіч ( адк.рэдактары ) [ і інш. ]. - Гродна: ГрДУ, 2006. - С. 106-112.

48. Чарнякевіч А. Гісторыя стварэння і дзейнасці Першага беларускага палка Ў Гродне // Беларусь у гады Першай сусветнай вайны: Смаргоншчына: трагедыя, гераізм, памяць: матэр. міжнар. навук.-практыч. канф. ( Смаргонь, 18-19 мая 2007 г. ) / навук. рэд. А.М. Літвін, У.В. Ляхоўскі. - Мінск: Чатыры чвэрці, 2009. - с. 468-490;

49. Чарнякевіч А. Да гісторыі стварэння Найвышэйшай Рады БНР 13 снежня 1919 года // Беларусь і суседзі: гістарычныя шляхі, узаемадзеянне і ўзаемаўплывы, Міжнародная навук. канф. (2006, Гомель). Міжнародная навуковая канферэнцыя "Беларусь і суседзі: гістарычныя шляхі, узаемадзеянне і ўзаемаўплывы", 28-29 верасня 2006: [ матэрыялы ] / рэдкал. : Р. Р. Лазько (адказ. рэд.) [ і інш. ]. - Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2006. - с. 98-102.

50. Чарнякевіч А. Да гісторыі фармавання паланафільскага крыла ў беларускім нацыянальным руху летам 1919 года // Подготовка педагогических и научных кадров историков и развитие исторической науки в Беларуси: материалы респ. науч.-практ. конф., 30 сент. 2004 г., Гродно / под ред. Е.А.Ровбы, А.Н.Нечухрина, И.П.Креня. - Гродно: ГрГУ, 2005. - С.355-361.

51. Чарнякевіч А. Дваццаць год з гісторыі беларускага тэатра ў Гродне (1910-1930) // Гарадзенскі гадавік. - 2014, № 3. - Ст. 82-94.

52. Чарнякевіч А. З гісторыі Гарадзенскага Беларускага нацыянальнага камітэту. Канец 1918 - пачатак 1921 г. // Гарадзенскі палімпсестю ХІІ - ХХ стст. Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі (Горадня, 7 лістапала 2008 г. ) / Пад рэдакцыяй А.Ф. Смаленчука, Н.У. Сліж. - Горадня-Беласток: ІГДБ (ЕГУ). - 2008. - С. 151-172.

53. Чарнякевіч А. Крымінальны сусвет міжваеннай Гародні. 1919-1939 гг. // Гарадзенскі палімпсест. 2011. Асоба, грамадства, дзяржава. XVІ - XX стст. / Пад рэд. А.Ф. Смаленчука, Н.У. Сліж. - Мінск: Зміцер Колас, 2012. - с. 332-341;

54. Чарнякевіч А. Культ Юзафа Пілсудскага ў міжваеннай Гародні // Гарадзенскі соцыум 2013. Гісторыя і памяць. XV-XX стст. / Пад рэд. А. Краўцэвіча і А. Смаленчука. - Ст. 238-247.

55. Чарнякевіч А. Міністр БНР: дзіўныя шляхі Яўгена Ладнова // Личность в истории: героическое и трагическое: сборник материалов Пятой междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 20-летию истор. факультета, Юрест, 23-24 ноября 2011 г. / Брест. гос. ун-т имени А.С.Пушкина; редкол.: М.Э.Чесновский (гл. ред.) [и др.] - Брест: БрГУ, 2012. - ст. 243-249;

56. Чарнякевіч А. "Новая ўлада": з гісторыі саветызацыі Гародні ў гады польска-бальшавіцкай вайны // Гістарычны альманах. - Том 18. - Гродна, 2012. - С. 85-107;

57. Чарнякевіч А. Палітыка польскіх школьных уладаў у Ваўкавыску падчас польска-савецкай вайны 1919-1920 г.г. // Краязнаўца. Інфармацыйны бюлетэнь Ваўкавыскага рэгіянальнага краязнаўчага таварыства. - 2000. - № 1. - С. 13-16.

58. Чарнякевіч А. Паміж грызнёй і барацьбой: беларускі палітычны нацыяналізм у Горадні ( канец 1918 - пачатак 1921 г.г. ) // Arche. - 2009. - № 3. - С. 329-410;

59. Чарнякевіч А. Парадоксы ўлады: беларускі палітычны камітэт і Палескі паход генерала С. Балаховіча // Беларусь і суседзі: шляхі фарміравання дзяржаўнасці, міжнацыянальныя і міждзяржаўныя адносіны. Выпуск 3. Гомель, 2014. Ст. 90-93.

60. Чарнякевіч А. Партрэт на фоне "інтэр'ера": штодзённае жыццё беларускага дзеяча ў Гродна 1909-1939 г.г. / Białoruś w XX stuleciu w kręgu kultury i polityki. - Toruń, 2007. - str. 137-160.

61. Чарнякевіч А. Прыватнае жыццё публічнай асобы: Кузьма Цярэшчанка і ягоны лёс // Личность в иістории: героическое и трагическое: сборник материалов Четвёртой междунар. науч.-практ. конф. аспирантов и молодых учёных; Брест, 26-27 ноября 2010 г. / Брест. гос. ун-т имени А.С. Пушкина; редкол.: М.Э. Чесновский (гл.ред.) (и др.). - Брест: БрГУ, 2011. - с. 166-170;

62. Чарнякевіч А. Прытулішча выгнанцаў: штодзённае жыцьцё беларускага дзеяча ў Гародні 1909 - 1939 // Гарадзенскі палімпсест. 2010. Дзяржаўныя і сацыяльныя структуры XVi - XX ст. / Пад рэд. А.Ф. Смаленчука, Н.У. Сліж. - Мінск: Зміцер Колас, 2011. - с. 422-436;

63. Чарнякевіч А. Самаабарона Літвы і Беларусі // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 6. Кн. 1. - Мн.: БелЭн, 2001. - С. 216.

64. Чарнякевіч А. Сацыяльна-культурная трансфармацыя г.Гродна паміж дзвюма Сусветнымі войнамі (1919-1939 гг.) //1939 год у лёсе беларускага народа : зб. матэрыяла рэг нальн. круглага стала, Брэст, 29 кастр. 2009 г. / Брэсцк дзярж. ун-т мя А.С. Пушк на ; рэд. рада: В.Г. Швайко (гал. рэд.) [ нш.]. - Брест : БрДУ, 2010. - С. 6-17.

65. Чарнякевіч А. Сільвестр Ваявудскі і беларускі нацыянальны рух 1919 - 1933 // Stosunki polsko-białoruskie historia i współczesność. Kraków, 2013. S. 167 - 190.

66. Чарнякевіч А. Страж Крэсова // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 6. Кн. 1. - Мн.: БелЭн, 2001. - С. 427.

67. Чарнякевіч А. Трансфармацыя гарадской прасторы: ад «імперскага» да «польскага» Гродна // Трэці міжнародны кангрэс даследчыкаў Беларусі. Працоўныя матэр'ялы. - Том. 3, 2014. - Ст. 380-383.

68. Чарнякевіч А. Тымчасовая кіруючая камісія на тэрыторыі Паўночнай Літвы // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 6. Кн. 1. - Мн.: БелЭн, 2001. - С. 549-550.

69. Чарнякевіч А. Уплыў працэсаў урбанізацыі на развіццё беларускага нацыянальнага руху ў Гродне ( 1918 - 1939 ) // Гарады Беларусі ў кантэксце палітыкі, эканоміі, культуры: зб. навук. арт. / ГрДУ ім. Я.Купалы; рэдкал.: І.П. Крэнь, І.В, Соркіна (адк. Рэд.) [і інш.]. - Гродна : ГрДУ, 2007. - С. 193 - 197.

70. Чарнякевіч А. Упраўленне прыфрантавых і этапных тэрыторый // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 6. Кн. 1. - Мн.: БелЭн, 2001. - С. 587.

71. Чарнякевіч А. Францішак Грынкевіч і беларускі нацыянальны рух // Этносоциальные и конфессиональные процессы в трансформирующемся обществе. Материалы международной научной конференции, в 2-х частях. Часть 2 / редактор Н.П. Дудко. - Гродно. - 2001. - С. 229-232.

72. Чарнякевіч А. Цэнтральная беларуская рада Гродзеншчыны // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 6. Кн. 2. - Мн.: БелЭн, 2003. - С. 118.

73. Чернякевич А. Акция Гродненской польской организации войсковой (ПОВ) по освобождению К. Цвирко-Годыцкого // Этнасацыяльныя і культурныя працэсы ў заходнім рэгіёне Беларусі: гісторыя і сучаснасць. Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі / пад рэд. І.П.Крэня - Гродна: ГрДу, 1998. - С. 148-150.

74. Чернякевич А. Белорусское партизанское движение в Польше и его вожди // «От «германской» к Гражданской: становление корпуса народных вожаков русской смуты». - М.: АИРО-XXI, 2014. Стр. 393-406.

75. Чернякевич А. Беларусь под польской оккупацией ( февраль 1919 - март 1921 г.г. ) // Пытанні адукацыі і выхавання. - 2009. - № 1(38) - 2 (39). - С. 58-80;

76. Чернякевич А. Гродненская еврейская община в годы польско-советской войны 1919-1920 гг. // Евреи Беларуси: История и культура: Сб. науч. тр. - Вып. 6 / Сост.-ред.. И.Герасимова. - Мн.: Изд-во «Четыре четверти», 2001. - С. 96-111.

77. Чернякевич А. Западная Беларусь в контексте историко-экономической мысли Польши (1919-1939) / Этносоциальные и конфессиональные процессы в современном обществе: сб. науч. ст. / ГрГУ им. Я.Купалы; редкол.: М.А.Можейко (отв. ред.)[и др.]. - Гродно: ГрГУ, 2008. - С. 145-148.

78. Чернякевич А. Знакомьтесь, Городница // Мінулае Гродзеншчыны: навукова-метадычны дапаможнік для настаўнікаў гісторыі і геаграфіію Выпуск 12 / склад. М.Л. Еўдакіменка. - Гродна: ДУА "Гродзенскі АІРА", 2010. - с. 3-71;

79. Чернякевич А. Историко-краеведческие исследования на территории Западной Беларуси в 1919-1939 гг. как фактор формирования белорусского национального сознания // Історична наука, історична пам'ть та національна свідомість модерноі доби в Украіні, Білорусі та Польщі / За ред. В. Масненка та ін. - Черкаси: Вертикаль, 2011. - С. 130-136;

80. Чернякевич А. К истории установления польской власти в Бресте // Берасцейскі хранограф: Зб. навук. прац. Выпуск 2. - Брэст: Выдавецтва С. Лаўрова, 1999. - С. 101-107.

81. Чернякевич А. Конфессиональная политика польских властей на оккупированной территории Беларуси в 1919-1920 г.г. // Шляхі развіцця інтэлекта і творчасці маладых. Матэрыялы рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыў «Работа з адоранай студэнцкай і вучнёўскай моладзю: стан, формы і метады, перспектывы развіцця». - Гродна. - 2001.- С. 315-321.

82. Чернякевич А. Национальные процессы в Гродно в период советско-польской войны 1919-1920 г.г. // Чалавек. Этнас. Тэрыторыя. Праблемы развіцця заходняга рэгіёна Беларусі: Матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі: У 2 частках / Брэсцкі дзярж. ўн-т. - Брэст, 1998. - Ч. ІІ. - С.119-130.

83. Чернякевич А. Оккупация или освобождение: установление польской власти на северо-восточных землях бывшей Речи Посполитой 1919 - 1920 гг. // Матэрыялы з гісторыі польска-беларускіх узаемаадносін у ХХ ст.: Зборнік навуковых прац ІІІ міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі. Мінск, 9-10 червеня 2011 г. Навук. рэд. Е.Расоўска, А.Вялікі. - Мн., 2011. - С. 129-150.

84. Чернякевич А. Пинский расстрел как предвестник Холокоста ( о трагических событиях весны 1919 г. ) // Диаспоры, 2004, № 4. - стр. 164-186.

85. Чернякевич А. Политика Польши на оккупированной территории Беларуси в период польско-советской войны ( февраль 1919 - март 1921 года ) // Автореферат на соискание учёной степени канд. ист. наук. - Мн. - 2001. - 20 с.

86. Чернякевич А. Православная церковь Беларуси в эпоху Речи Посполитой ( по материалам польских источников и литературы второй половины XVI - XX конца веков ) // Веснік Гродзенскага Дзяржаўнага Універсітэта Імя Я. Купалыю - Серыя 1. Гісторыя, філасофія, паліталогія, сацыялогія. - № 3(72). - 2008. - стр. 85-91.

87. Чернякевич А. Православная церковь Беларуси конца XVIII - начала XX веков (по материалам польских источников и литературы) // Веснік Гродзенскага Дзяржаўнага Універсітэта Імя Я. Купалыю - Серыя 1. Гісторыя, філасофія, паліталогія, сацыялогія. - № 3(86). - 2009. - стр. 82-87.

88. Чернякевич А. Православная церковь на белорусских землях в условиях польской окуппации 1919 - 1902 гг //Этноцосиальные и конфессиональные процессы в современном обществе: сб. науч. ст. / ГрГУ им. Я. Купалы; редкол.: М.А. Можейко, ( отв. ред. ) [ и др. ]. - Гродно, ГрГУ, 2010. - с. 238-241;

89. Чернякевич А. Православная церковь на белорусских землях в условиях польской оккупации1919-1920 гг. ( по материалам польских источников и литературы ) // Веснік Гродзенскага Дзяржаўнага Універсітэта Імя Я. Купалыю - Серыя 1. Гісторыя, філасофія, паліталогія, сацыялогія. - № 3. - 2010;

90. Чернякевич А. Точка отсчёта: Польша и идея белорусской государственности в период польско-советской войны 1919-1920 гг. // Геополитические трансформации в Восточной Европе между двумя мировыми войнами (К 90-летию подписания Рижского мирного договора): материалы международной научно-практической конференции. Брест, 17-18 марта 2011 г. / Брест. гос. ун-т имени А.С. Пушкина; редкол.: М.Э. Чесновский (гл. ред.) и др.. - Брест: БрГУ, 2011. - с. 23-29;

91. Чернякевич А. Формирование польских органов гражданской администрации на территории Беларуси в 1919-1920 г.г. // Экономика и право переходного периода: Материалы IV Международной научно-методической конференции. - Гродно: Издательство Гродненского филиала НИСЗ, 2000. - С.179-180.

92. Чернякевич А.Н. Гродно. 19-23 июля 1920 года // Шлях у навуку: Матэрыялы 7-й рэспублiканскай навукова-практычнай канферэнцыi, прысвечанай 40-годдзю студэнцкага навукова-краязнаўчага гуртка Гродзенскага дзяржаўнага унiверсiтэта iмя Янкi Купалы (31 мая 1995 г.). Мн.: БелНДIДАС, 1996. - c. 187-191.

 
Top
[Home] [Library] [Maps] [Collections] [Memoirs] [Genealogy] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX