Вярнуцца: Уніяцкая царква Ў этнакультурным развіцці Беларусі (1596-1839 гады)

Змест


Аўтар: Марозава С.В.,
Крыніца: Уніяцкая царква Ў этнакультурным развіцці Беларусі (1596-1839 гады), Гродна: ГрДУ, 2001.

Спампаваць
УВОДЗІНЫ……..…1

Глава 1. ГІСТАРЫЯГРАФІЯ І КРЫНІЦЫ……..…7

ГІСТАРЫЯГРАФІЯ……..…7

КРЫНІЦЫ……..…40

Глава 2. НАБЛІЖЭННЕ БЕЛАРУСІ ДА ЗАХОДНЕЕЎРАПЕЙСКАЙ КУЛЬТУРНАЙ ПРАСТОРЫ ПРАЗ УНІЮ.……..…52

ЗАКЛЮЧЭННЕ БЕРАСЦЕЙСКАЙ УНІІ Ў КАНТЭКСЦЕ РЭЛІГІЙНА-ПАЛІТЫЧНАЙ І ЭТНАКУЛЬТУРНАЙ СІТУАЦЫІ Ў ЕЎРОПЕ……..…52

СІНТЭЗ ВІЗАНТЫЙСКАЙ КУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЫ, УСХОДНЕСЛАВЯНСКІХ ТРАДЫЦЫЙ І ЗАХОДНІХ УПЛЫВАЎ У БЕЛАРУСКІМ УНІЯЦТВЕ……..…70

СТВАРЭННЕ ЦАРКВОЙ УЛАСНАЙ СІСТЭМЫ АДУКАЦЫІ……..…87

КНІЖНАЯ КУЛЬТУРА ЦАРКВЫ……..…103

САКРАЛЬНАЕ МАСТАЦТВА……..…119

РЭЛІГІЙНАЯ ПЕРААРЫЕНТАЦЫЯ БЕЛАРУСІ Ў КАНЦЫ ХVІІІ - ПЕРШАЙ ТРЭЦІ ХІХ СТ. І ЛЁС КУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЫ УНІЯЦКАЙ ЦАРКВЫ……..…144

Глава 3. УНІЯЦТВА Ў ЭТНАКАНФЕСІЙНАЙ САМАСВЯДОМАСЦІ БЕЛАРУСАЎ……..…165

1596 ГОД У СВЯДОМАСЦІ БЕЛАРУСКАГА ГРАМАДСТВА. ЦАРКОЎНЫ МЕНТАЛІТЭТ УНІЯТАЎ І ІХ АТАЧЭННЯ……..…165

БАРАЦЬБА УНІЯЦКАЙ ЦАРКВЫ ЗА САМАВЫЗНАЧЭННЕ Ў САЮЗЕ З РЫМАМ……..…183

УНІЯЦКАЯ ЦАРКВА Ў МОЎНЫХ ПРАЦЭСАХ КАНЦА ХVІ - ПЕРШАЙ ПАЛОВЫ ХІХ СТ.……..…197

ЭТНАКАНФЕСІЙНАЯ ІДЭНТЫФІКАЦЫЯ УНІЯТАЎ……..…213

ДЭФАРМАЦЫЯ ЭТНІЧНАЙ САМАСВЯДОМАСЦІ УНІЯТАЎ У СУВЯЗІ СА СКАСАВАННЕМ ІХ ВЕРЫ……..…226

ПРАЯВЫ НАЦЫЯНАЛЬНАГА І РЭЛІГІЙНАГА ПАТРЫЯТЫЗМУ Ў АДКАЗ НА ЗЛОМ УНІЯЦКАЙ ТРАДЫЦЫІ……..…237

ЗАКЛЮЧЭННЕ..……..…256

СПІС КРЫНІЦ І ЛІТАРАТУРЫ……..…260Навуковае выданне


Марозава Святлана Валянцінаўна


УНIЯЦКАЯ ЦАРКВА Ў ЭТНАКУЛЬТУРНЫМ РАЗВIЦЦI БЕЛАРУСI

(1596-1839 гады)Рэдактар Н.М.Красніцкая

Камп'ютарная вёрстка: С.П.МарозаўЗдадзена ў набор 09.04.2001. Падпісана да друку 23.06.2001.

Фармат 60х84/16. Папера афсетная № 1.

Друк афсетны. Гарнітура Таймс.

Ум.друк.арк. 20,46. Ул.-выд.арк. 19,36.

Тыраж 100 экз.


Падатковая льгота - Агульнадзяржаўны класіфікатар

Рэспублікі Беларусь АКРБ 007-98, ч.1, 22.11.20.400.


Установа адукацыі

«Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы».

ЛВ № 96 ад 02.12.97 г.

Вул. Ажэшкі, 22, 230023, Гродна.

Надрукавана на тэхніцы выдавецкага аддзела Установы адукацыі

«Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы».

ЛП №111 ад 29.12.97 г.

Вул. Ажэшкі, 22, 230023, Гродна.

 
Top
[Home] [Library] [Maps] [Collections] [Memoirs] [Genealogy] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX