Вярнуцца: Шлях у навуку

Змест


Дадана: 07-01-2012,
Крыніца: Шлях у навуку. Гродна: ГрДУ, 2011.

Спампаваць
СТУДЭНЦКІ ГУРТОК І ЯГО РОЛЯ Ў СТАНАЎЛЕННІ СПЕЦЫЯЛІСТА - ГІСТОРЫКА 3

КРЭНЬ І.П., ІВАШЧАНКА Н.А. НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧЫ ГІСТОРЫКА - КРАЯЗНАЎЧЫ ГУРТОК "НІКА": ГІСТОРЫЯ Ў ПАДЗЕЯХ І АСОБАХ 3

МАРОЗАВА С.В. НАВУКОВА-ПЕДАГАГІЧНАЯ ШКОЛА ПРАФЕСАРА Я.Н.МАРАША 9

ГОСЦЕЎ А.П. КРАЯЗНАЎСТВА ЯК НАВУКА АЛЬБО ЎВОДЗІНЫ Ў АЗБУКУ КРАЯЗНАЎЦЫ 17

ЯГНЕШКА Н.Л. ВЫПУСКНІК ГІСТАРЫЧНАГА ФАКУЛЬТЭТА І ГІСТОРЫКА-КРАЯЗНАЎЧАГА ГУРТКА: МІХАІЛ ПАЎЛАВІЧ КАСЦЮК 23

СОРКІНА І.В. ЛАКАЛЬНАЯ ГІСТОРЫЯ Ў ПРАЦАХ ГУРТКОЎЦАЎ КАНЦА 1980-Х - ПАЧАТКУ 2000-Х ГАДОЎ 27

ГЕДРОЙЦЬ П.С., КІЕНКА Д.Г., ПІВАВАРЧЫК С.А. З ВОПЫТУ ДЗЕЙНАСЦІ СТУДЭНЦКАГА ТАВАРЫСТВА ВАЙСКОВАЙ АРХЕАЛОГІІ І ГІСТОРЫІ "РУБОН" 34


КАНФЕСІЙНАЯ ГІСТОРЫЯ І КРАЯЗНАЎСТВА 38

ПЯТРАУСКАС М.А. КАНФЕСІЙНАЯ ТРАНСФАРМАЦЫЯ: ТЭРМІНАЛАГІЧНЫ АСПЕКТ 38

БАРТАШЭВІЧ А.Ю. РЭЛІГІЯ І ГАРАДСКАЯ СУПОЛЬНАСЦЬ У НОВЫ ЧАС: СІМБІЁЗ ЦІ СЕКУЛЯРЫЗАЦЫЯ? 43

ЛАВРЕЕНКО Л.В. ПРАВОСЛАВНЫЕ БРАТСКИЕ ШКОЛЫ НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ В XVI - ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVII ВВ. 47

МИРОНОВ А.В. МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В МИНСКОЙ ЕПАРХИИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 50

А. КРОТ А. АЙЦЕЦ ІГНАТ КУЛЬЧЫНСКІ І ЯГО «APPENDIX AD SPECIMEN ECCLESIAE RUTHENICAE…» 55

БРУЙЛО А.А. ЦАРСКАЯ ПАЛІТЫКА Ў ДАЧЫНЕННІ ДА УНІЯЦКАЙ ЦАРКВЫ Ў 1838 - 1839 ГГ. З КАНАНІЧНАГА ПУНКТУ ПОГЛЯДУ 60

СЦЯЦКЕВІЧ П.Т. ПАЛІТЫКА ЎРАДА РАСІЙСКАЙ ІМПЕРЫІ НА БЕЛАРУСКІХ ЗЕМЛЯХ У АДНОСІНАХ ДА ІУДАІЗМА (АПОШНЯЯ ТРЭЦЬ XVIII - СЯРЭДЗІНА XIX СТ.) 65

ЛИНКЕВИЧ В.Н. М. О. КОЯЛОВИЧ О КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ В БЕЛОРУССИИ В 1860-Е - 1880-Е ГГ. 70

ТУБЕЛЕВИЧ В.И. ПОЛОЖЕНИЕ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ ВКЛ В ТРУДЕ «ЛИТОВСКАЯ ЦЕРКОВНАЯ УНИЯ» М.О. КОЯЛОВИЧА 75

ФЕДАРОВІЧ П.С. УДЗЕЛ СВЯТАРОЎ ВІЛЕНСКАЙ ДЫЯЦЭЗІІ Ў СТУДЗЕНСКІМ ПАЎСТАННІ. РЭПРЭСІІ АДНОСНА ДУХАВЕНСТВА ПАСЛЯ ПАЎСТАННЯ 79

ЭЙСМАНТ П.М. СКАСАВАННЕ КАТАЛІЦКІХ КЛЯШТАРАЎ У ГРОДНЕ ПАСЛЯ ПАЎСТАННЯЎ 1830 − 1831 І 1863 − 1864 ГГ. 84

МІНЬКО Ю.С. ІГНАЦІЙ ЯКУБ МАССАЛЬСКІ − КНЯЗЬ І БІСКУП ВІЛЕНСКІ 89

ШИДЛОВСКИЙ А.К. ХРИСТИАНСКИЕ КОНФЕССИИ БЕЛАРУСИ В ВОССТАНИИ 1863 − 1864 ГГ. 94

ПРОЦЭНКО О.Э. СМЕШАННЫЕ БРАКИ И КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА В 60-ЫЕ ГОДЫ XIX - НАЧАЛЕ XX ВЕКА В ГРОДНЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ 97

ЧУЛЬ Р.В. ЦАРКОЎНЫЯ СВЯТЫНІ УЛАДАЎСКАГА БЛАГАЧЫННЯ (ДРУГАЯ ПАЛОВА XIX - ПАЧАТАК XX СТСТ.) 105

РОМАНОВ С. ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕРКВИ МЕСТЕЧКА СВИСЛОЧЬ В XIX - СЕРЕДИНЕ ХХ ВВ. 108

САЎЧЫК К.В. ДЗЯРЖАЎНАЯ РЭГІСТРАЦЫЯ ПРАВАСЛАЎНЫХ АБШЧЫН У БССР У ПЕРШЫЯ ПАСЛЯВАЕННЫЯ ГАДЫ: УМОВЫ ПРАВЯДЗЕННЯ І РОЛЯ ЧАЛАВЕЧАГА ФАКТАРУ (НА МАТЭРЫЯЛАХ БЕЛАРУСКАГА ЎСХОДНЯГА ПАЛЕССЯ) 112


ЗАХОДНЯЯ БЕЛАРУСЬ У 1921 - 1939 ГАДАХ 117

ЗАГІДУЛІН А.М. ЗАХОДНЯЯ БЕЛАРУСЬ У ДАСЛЕДАВАННЯХ ГРОДЗЕНСКІХ ГІСТОРЫКАЎ 117

ГАРМАТНЫ В.П. ВАЙСКОВАЕ АСАДНІЦТВА ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ (1921 − 1939 ГГ.) У ПРАЦАХ СУЧАСНЫХ БЕЛАРУСКІХ ДАСЛЕДЧЫКАЎ 122

ВАШКЕВІЧ А.Ф. МАТЭРЫЯЛЫ ПА ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСКАЙ ХРЫСЦІЯНСКАЙ ДЭМАКРАТЫІ Ў ФОНДАХ АСОБАГА АРХІВА ЛІТВЫ 126

САРАКАВІК І.А. ГРАМАДСКІ РУХ СТУДЭНЦТВА ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ Ў МІЖВАЕННЫ ПЕРЫЯД 131

КУЗЬМИЧ В.И. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОЛЬСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ В ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ В 1918 - 1926 ГГ. 135

САМОСЮК Н.В. ЯЗЫКОВОЙ ВОПРОС В ОТНОШЕНИЯХ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛЕССКОЙ ЕПАРХИИ В 1921 − 1939 ГГ. 139

КАЗАРЭЗ І.Л. КАЗІМІР СВАЯК: ПАЭТ МІЖ СВЯТАРОЎ І СВЯТАР МІЖ ПАЭТАЎ 143

ГОРНЫ А.С. ТОДАР ВЕРНІКОЎСКІ - БЕЛАРУСКІ ГРАМАДСКІ І ЦАРКОЎНЫ ДЗЕЯЧ ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ 147

ВАЙЦЕШЧЫК Г.С. З ГІСТОРЫІ МЯСТЭЧКА ЗЭЛЬВА (20 - 30 ГГ. XX СТ.) 152


ГІСТАРЫЯГРАФІЯ І КРЫНІЦЫ 157

БЕЛАЗАРОВІЧ В.А. ВЫКЛАДЧЫКІ ГРОДЗЕНСКАГА УНІВЕРСІТЭТА - ДАСЛЕДЧЫКІ ГІСТОРЫІ ГРОДНА 157

КАНАНОВІЧ У.І. ВОБРАЗ БІТВЫ Ў НАРАТЫЎНЫХ КРЫНІЦАХ ВКЛ ЭПОХІ РЭНЕСАНСУ 162

МАРОЗ М.С. ІНВЕНТАРЫ ЯК ГІСТАРЫЧНАЯ КРЫНІЦА (НА ПРЫКЛАДЗЕ ІНВЕНТАРОЎ КАПЫЛЯ XVII - XVIII CТСТ.) 169

КОЗЛОВСКАЯ Н.В. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ЭЛИТ В СОВРЕМЕННОМ СОЦИОГУМАНИТАРНОМ ЗНАНИИ 173

ЗАНЕВСКИЙ С.В. ДВОРЯНСКОЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ В ИССЛЕДОВАНИЯХ П.Н. ЖУКОВИЧА 177

БУТЬКО В.Н. УСТНАЯ ИСТОРИЯ: МЕТОДЫ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА 182

МАРОЗАЎ С.П. ТЭОРЫЯ САЦЫЯКУЛЬТУРНАЙ ТРАЎМЫ П. ШТОМПКА ЯК

ТЭАРЭТЫКА-МЕТАДАЛАГІЧНАЯ АСНОВА ВЫВУЧЭННЯ ІДЭЙ І ПРАЕКТАЎ АДРАДЖЭННЯ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА 186

КАЛЯГА А.У. ГАСПАДАРЧЫЯ ІНСТРУКЦЫІ ФОНДУ СЛІЗНЯЎ: ВОПЫТ АНАЛІЗУ 193

ЧЕРНЯК Д.А. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ А. МИЦКЕВИЧА (1815 − 1829 ГГ.) 198

АЛЬХОВИК Р.В. ДВЕ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА В ОЦЕНКАХ СОВРЕМЕННИКОВ 202

СІНЯК С.А., ЦЫНКЕВІЧ А.А. НАЦЫЯНАЛЬНЫ ФАКТАР СТАНАЎЛЕННЯ ДЗЯРЖАЎНАСЦІ І ТЭРЫТАРЫЯЛЬНАЙ ЦЭЛАСНАСЦІ БЕЛАРУСІ НА САВЕЦКАЙ АСНОВЕ Ў 1918-1924 ГГ. У ПРАЦАХ У.М. ІГНАТОЎСКАГА 207

ГАВРИЛОВЕЦ Л.В. ВОПРОС О ПОЛЬСКО-ГЕРМАНСКОЙ ГРАНИЦЕ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 211

МАКРУШЫЧ А.М. КРЫНІЦЫ ПА ГІСТОРЫІ ЭТНАКУЛЬТУРНАЙ ПАЛІТЫКІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ У 1990-Х - ПАЧАТКУ 2000-Х ГГ. 215


ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ І КРАЯЗНАЎСТВА 221

СОБОЛЕВСКАЯ О.А. БЕДНОСТЬ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН У ЕВРЕЕВ БЕЛОРУССКОЙ ЧАСТИ ЧЕРТЫ ОСЕДЛОСТИ В XIX ВЕКЕ 221

ЕРМАК Ю.Г. СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ ЕВРЕЙСКОЙ ДЕВОЧКИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 227

КАРДЭЛЬ Ю.В. ДЗЕЙНАСЦЬ ОРГАНАЎ САМАКІРАВАННЯ Ў Г. ГРОДНА ПАСЛЯ АДМЕНЫ МАГДЭБУРГСКАГА ПРАВА 230

КАЗАК Т.В. ФАТАГРАФІЯ Ў ГРОДЗЕНСКІХ ФОТАМАЙСТЭРНЯХ 1860-1939 ГГ. 234

РУСИНА Л.Н. МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ГРОДНО ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ В. 241

НАФІКАВА Г.С. МАСТАЦКІ ВОБРАЗ ГРОДЗЕНСКАЙ АРХІТЭКТУРЫ МАДЭРНА 246

СИЛЬВАНОВИЧ С.А. БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ В РАЙОНЕ ЛУННО В ИЮНЕ 1941 Г. 256

ГАПОНЕНКО Т.В. ВИТЕБСКИЙ КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ «5-ЫЙ ПОЛК» (1941 − 1944 ГГ.) 260

НОСОВА А.А. ЗНАЧЕНИЕ Г. ГРОДНО В ПРОЦЕССЕ РЕПАТРИАЦИИ СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН ИЗ ГЕРМАНИИ 264

ФИРОНОВА Е.А. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕТИ ДЕТСКИХ ДОМОВ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 1944 − 1960 ГГ. 268

ДОНСКИХ С.В. КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ РЕГИОНАЛИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ТУРИЗМА 272

 
Top
[Home] [Library] [Maps] [Collections] [Memoirs] [Genealogy] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX