Вярнуцца: Вопісы парафій Лідскага дэканату ў 1784 г.

Парафія Шчучынская і Ятвеская


Дадана: 11-11-2013,
Крыніца: Лідскі Летапісец № 63.(З магістарскай працы Андрэя Рыбака пад кіраўніцтвам прафесара, доктара габілітаванага Юзафа Марошка, 2004)

Пераклад з польскай Леаніда Лаўрэша

Парафія Шчучынская

1.

Касцёл парафіяльны з школамі ксяндзоў - піяраў, знаходзіцца ў мястэчку Шчучын у Віленскім ваяводстве, у павеце і дэканаце Лідскім, вёскі і мястэчкі гэтай парафіі згодна з алфавітам:

Барыскі (Boryski), яснавяльможнага пана Сцыпіёна, падстолія Літоўскага, паміж летнім усходам і поўначчу ад касцёла Шчучынскага палова мілі.

Буйвічы (Bujwicze), таго ж яснавяльможнага пана падстолія, паміж поўднем і зімовым захадам за чвэрць мілі ад касцёла.

Віты (Wity), таго ж васпана, на летні ўсход палова мілі.

Гернікі (Gierniki), таго ж яснавяльможнага пана падстолія, паміж поўначчу і летнім усходам вялікая міля.

Даргёўцы (Dorgiejowce), таго ж яснавяльможнага пана падстолія і васпана Валя, на летні ўсход палова вялікай мілі ад касцёла.

Захалы (Zahały), таго ж васпана, на ўсход палова вялікай мілі.

Мажалёўцы (Mozelowce), таго ж васпана, на летні ўсход чвэрць мілі ад касцёла

Мажалёўцы (Mozelowce), фальварак васпанства Міласэрных, там жа.

Мікалайкаўшчына (Mikołajkowszczyzna), таго ж васпана, паміж летнім усходам і поўднем малая міля.

Міклашы (Mikłasz e), таго ж васпана, паміж поўначчу і летнім усходам чвэрць мілі.

Навасёлкі (Nowosiołki), яснавяльможнага пана падстолія, на летні захад каля тысячы крокаў.

Шчучынак (Szczuczynek), фальварак таго ж васпана, паміж летнім захадам і летнім поўднем палова мілі.

Янчукі (Janczuki), той жа ягомосці, паміж летнім захадам і поўднем палова мілі.

2.

Ад касцёла парафіяльнага, суседнія касцёлы:

Ішчална , касцёл у землях васпана Валя, на ўсход паўтары вялікія мілі.

Ляцк , касцёл і вёска, належная ксяндзу плябану, на захад вялікая міля.

Ражанка ў тым жа павеце і дэканаце, у землях васпана Паца, старасты Вілейскага, на поўдзень адна міля.

Ятвеск , касцёл у землях яснавяльможнага пана падстолія, на зімовы захад міля.

3.

Значнейшыя гарады каля Шчучынскага касцёла:

Ліда , судовы горад, пры рацэ Лідзейцы, паміж усходам і поўднем за сем вялікіх міль.

Наваградак , ваяводскі горад таго ж ваяводства, паміж зімовым усходам і поўднем за дзесяць вялікіх міль.

Ваўкавыск , судовы горад, паміж поўднем і зімовым захадам за сем вялікіх міль.

Гародня , судовы і соймавы горад, на зімовы захад за дзесяць міль.

4.

Дарога са Шчучына да Ліды на большай частцы пясчаная і месцамі камяністая, выпраставаная і ўпарадкаваная.

Дарога да Наваградка пясчаная, камяністая, няроўная.

Дарога да Ваўкавыска няроўная, пясчаная, камяністая і гарыстая.

Дарога да Гародн і роўная, месцамі пясчаная, на большай частцы выпраставаная, можна добра даехаць за сем гадзін.

5.

Азёраў у парафіі Шчучынскай няма, як і значных гразяў і балотаў.

Ставы ёсць у самым мястэчку Шчучыне, адзін яснавяльможнага пана падстолія і другі яго ж за тысячу крокаў у гору на зімовы захад ад касцёла Шчучынскага.

6.

Палёў у парафіі Шчучынскай болей, чым лясоў, калі ехаць да Вільні на Ішчалну, не шмат, але расце дрэва, здатнае да будоўлі, належыць яснавяльможнаму пану падстолію. У іншых месцах, у тым ліку на тракце Віленскім на Васілішкі, растуць бярозы, асіны, вольхі, дубы - усе на землях таго ж яснавяльможнага пана, плошчай у квадратную мілю і болей.

7.

Млыноў толькі два, на вышэй апісаных ставах.

8.

Дарогі партыкулярныя і публічныя тракты ў гэтай парафіі згодна з працягласцю:

Дарога да Ішчалны , дзе касцёл парафільяны, на тракце публічным да Вільні, у асноўным ідзе праз лес, праз мілю ёсць новазбудаваная карчма васпана Валя, на ўсход ад касцёла, ад гэтай карчмы, па правым баку бачна карчма васпана Радзіваноўскага, далей тракт ідзе да Жалудка . Зараз, адразу выехаўшы ад мястэчка, дарога адрамантаваная, з левага боку цераз малую паўмілі фальварак васпанства Міласэрных, карчма яснавяльможнага пана падстолія і блізкія адна ад другой вёскі Мажалёўцы і Віты , на летні ўсход ад касцёла.

Дарога да Ражанкі , дзе касцёл парафіяльны, цераз мілю на поўдзень, па дарозе праз чвэрць мілі ад мястэчка Шчучын вёска васпана Камінскага, за ёй улева дарога да Ракавіч.

Дарога да Ятвеска , дзе касцёл парафіяльны, праз мілю паміж поўднем і зімовым захадам, гэта публічны тракт да Гародні, па ходу праз чвэрць мілі добрая грэбля, стаў і карчма на гары васпана Паца. Дарога выпраставана і ідзе полем.

Дарога праз грэблю да мястэчка Гернікі , адначасова і тракт на Васілішкі і далей да Вільні, па левым баку вышэй апісаная грэбля, праз тысячу крокаў узняўшыся на гару да вёскі Навасёлкі, дарога ідзе далей і па левым баку бачны фальварак васпана Паца пад назвай Тур'я, потым вёска Янчукі з карчмой, а па левым баку фальварак пана падстолія Шчучынак , праз палову мілі ад мястэчка на зімовы ўсход сонца, далей па ходу ляжыць вёска Думусёўцы пана падстолія, потым фальварак Радзевічы ксяндзоў - піяраў, далей касцёл парафіяльны ў Ляцку, праз вялікую мілю ад Шчучына ў кірунку на захад, ад гэтага мястэчка прама ідзе новавыпраставаная дарога, на якой праз палову малой мілі карчма і вёска Тапялішкі пана падстолія, гэта Астрынскі тракт . Не даехаўшы да карчмы, дарога ідзе направа да вёскі Гернікі , якая знаходзіцца на Віленскім тракце праз мілю ад Шчучына, паміж поўначчу і летнім усходам.

9.

Парафія Шчучынская не мае ваяводскіх і павятовых межаў, цалкам ляжыць і Лідскім павеце.

Парафія Ятвеская

1.

Малы касцёл, далучаны да Шчучынскай парафіі, стаіць у вёсцы Ятвеск у Віленскім ваяводстве, у павеце і дэканаце Лідскім, гэтую парафію складаюць наступныя вёскі і мястэчкі:

Ятвеск (Jatwiesk), фальварак яснавяльможнага пана Сцыпіёна, падстолія Літоўскага, паміж зімовым усходам і поўднем, ад касцёла за тысячу крокаў.

Барташы (Bartosze), ці Ятвеск, вёска таго ж яснавяльможнага пана, на зімовы захад за некалькі сотняў крокаў.

Жылічы (Zylicze), таго ж, паміж поўначчу і зімовым захадам за чвэрць мілі.

Зарэчча (Zarzecze), вёска таго ж, на ўсходзе за тысячу крокаў

2.

Суседнія касцёлы ад парафіяльнага касцёла наступныя:

Шчучын , касцёл парафільяны, у тым жа павеце і дэканаце, на землях яснавяльможнага пана падстолія, на ўсход сярэдняя міля.

Ражанка , касцёл парафіяльны, на землях васпана Паца, міля паміж поўднем і зімовым усходам.

Каменка , касцёл парафіяльны, у Гарадзенскім павеце, на землях васпана Тызенгаўза, падскарбія надворнага, сярэдняя міля на зімовы захад.

Лацк , касцёл парафільяны, праз палову вялікай мілі на захад.

3.

Значнейшыя гарады каля касцёла:

Гародня , на захад праз восем міль.

4.

Дарога з Ятвеска да Гародні добрая, на большай частцы выпраставана, ідзе палямі.

5.

Азёраў , значных балотаў , рэкаў і т.д. няма.

6.

Няма таксама ані гораў, ані бароў, ані лясоў, толькі месцамі зараслі і хмызняк, які займае каля 1/10 квадратнай мілі.

7.

Млыноў , тартакоў няма.

8.

Дарогі партыкулярныя і публічныя тракты ідуць так:

Дарога да Шчучына , дзе ёсць касцёл парафіяльны адначасова тракт да Наваградка , пачынаецца ад Ятвескага касцёла, ідзе ў кірунку на ўсход, дзе ёсць грэбля і праз тысячу крокаў вёска пад назвай Зарэчча , яснавяльможнага пана Сцыпіёна, падстолія Літоўскага, далей па правым баку бачны Ятвескі фальварак, далей праз поле і дзве невялікія грэблі праз палову вялікай мілі па левым баку бачны фальварак яснавяльможнага пана Сцыпіёна Шчучынак і карчма васпана Паца Тур'я , далей праз грэблю будзе Шчучын .

Дарога да Ражанкі , дзе ёсць касцёл парафіяльны, адначасова публічны тракт да Гародні , на зімовы захад, пачынаецца ад касцёла Ятвескага, ідзе праз поле, грэблю і хмызняк, праз палову мілі будзе карчма, вёска і фальварак Ельня яснавяльможнага пана Тызенгаўза, падскарбія надворнага, дзе Лідскі павет мяжуе з Гарадзенскім, адсюль прамая дарога аж да Каменкі .

Дарога да Лацка , дзе ёсць касцёл парафільны, праз палову мілі на захад, пачынаецца ад касцёла Ятвескага і ідзе да Шчучына , ад пачатку ідзе па грэблі і засценкам, узяўшы ўлева, праз хмызяк дарога ідзе да вёскі Дубраўляны яснавяльможнага пана падскарбія Літоўскага, праз палову чвэрці мілі праз хмызняк і поле будзе другая вёска таго ж яснавяльможнага пана і ксяндзоў-піяраў пад назвай Догі , праз чвэрць мілі ад Ятвеска, потым праз палову вялікай мілі ад Ятвеска праз поле будзе Лацк .

Дарога прыватная ці засценак, да вёскі Жылічы яснавяльможнага пана Сцыпіёна, падстолія Літоўскага, праз чвэрць мілі паміж поўначчу і зімовым захадам. Дарога пачынаецца ад касцёла і, узяўшы трошкі ўправа, ідзе праз вёску Барташы , якая недалёка ад касцёла знаходзіцца, далей праз поле да Жылічаў , дзе мяжа парафіі.

Ятвеская парафія мае мяжу з Гарадзенскім паветам у вёсцы Ельня яснавяльможнага пана Тызенгаўза, падскарбія надворнага.

Гэтае апісанне нашых парафій подпісам маёй рукі падцвярджаю, кс. Себасцьян Заблоцкі , Scholar Piarum Superior Шчучынскага кляштара.

 
Top
[Home] [Library] [Maps] [Collections] [Memoirs] [Genealogy] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX