Вярнуцца: Генрык Жавускі. Успаміны Сапліцы

ЗМЕСТ


Аўтар: Генрык Жавускі,
Дадана: 11-12-2012,
Крыніца: Генрык Жавускі. Успаміны Сапліцы. Мінск Лімарыус, 2005.

Спампаваць
Нязручны класік. Аляксандр Фядута ... 5
Пропаведзь канфедэрата ... 16
Пан Дзержаноўскі ... 23
Пан Бялецкі ... 28
Пан Азулевіч ...34
Пан Равінскі ... 40
Князь Радзівіл Пане Каханку ... 59
Пан Агінскі ... 76
Люблінскі трыбунал ... 86
Запарожская Сеч ... 106
Пан Валадковіч ... 125
Пан Бароўскі ... 137
Сава ... 154
Пан Лешчыц ... 169
Пан Чапскі ... 177
Даўнейшы польскі суд ... 186
Як я жаніўся ... 197
Тадэвуш Рэйтан ... 206
Члухаўскі кляштар ... 224
Ксёндз Марэк ... 230
Станіслаў Жавускі ... 240
Блаславёнсія Ганна з Амяцінскіх ... 256
Паўлік ... 264
Пан Рысь ... 286
Кароль Станіслаў ... 309
Канеўскі замак ... 333
Каментар ... 353


Літаратурна-мастацкае выданне

Жавускі Генрык

Успаміны Сапліцы

Пераклад з польскай М. Кенькі

Адказны за выпуск М. Шыбко

Рэдактар Л. Карамазава

Мастак Г. Мацур

Карэктар Т. Нікалаева

Падпісана ў друк 15.02.2005. Фармат 84x108 1/32

Папера афсетная. Друк афсетны. Ум. друк. арк. 19,32. Ул.-выд. арк. 16,35. Наклад 1000 асоб. Заказ 623.

Выдавецтва ТАА Лімарыус». Ліцэнзія № 02330/0056933 ад 30.04.2004 г. 220030, Мінск, Стралковая, 14.

Надрукавана з гатовых дыяпазітываў у друкарні ТДА «НоваПрынт». Ліцэнзія № 02330/0056647 ад 28.03.2004 г. 220047, Мінск, Купрэвіча, 2.
 
Top
[Home] [Library] [Maps] [Collections] [Memoirs] [Genealogy] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX