Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

Kronika Ziemi Lidzkiej i Nowogr ó dczyzny.

 

3 marca odby ł si ę Dzie ń ż ydowskiej kultury. Od 1 wrze ś nia w Lidzie dzia ł a niedzielna szko ł a dla ż ydowskich dzieci. Podczas lekcyj dzieciaki ucz ą iwryt, histori ę i tradycje, muzyk ę i ta ń ce swoich przodk ó w. Na zaj ę cia ucz ę szcza 20 dzieci. Podobny sobotni kurs istnieje tak ż e dla doros ł ych.

***

Na gwiazdk ę TKPZL otrzyma ł o du żą ilo ść pi ę knych kal ę darzy dla uczni ó w, kt ó re s ą po ż yteczne dla wszystkich ucz ą cych j ę zyka polskiego. Zawieraj ą bowiem nie tylko same kalendarium, ale tak ż e informacje z j ę zyka i literatury polskiej, historii, fizyki, chemii i innych przedmiot ó w. Kalendarze otrzymali nie tylko uczniowie lidzkich szk ół , ale tak ż e Krupowa, Brzoz ó wki, Bolciszek, Radunia, Wasiliszek, Szczuczyna, Wo ł kowyska, S ł onimia, Grodna, Baranowicz i Mi ń ska.

***

18-20 marca w Lidzie odby ł si ę II Konkurs muzyczny im. G ó rskiego, znakomitego muzyka i kompozytora, urodzonego w Lidzie. Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej zafundowa ł o dwie pierwsze nagrody dla akordeonist ó w, lidzki oddzia ł ZPB tak ż e przekaza ł jako nagrody szaliki i koszule. Zorganizowa ł o i przeprowadzi ł o konkurs Lidzkie liceum muzyczne.

***

25-30 marca z inicjatywy TKPZL przy udziale obwodowego Instytutu doskonalenia nauczycieli odby ł si ę kurs metodyczny dla nauczycieli j ę zyka polskiego z Lidy i okolic. Nasze go ś cie z Polonijnego Centrum Nauczycieli w Lublinie - polonista Gra ż yna Wi ś niewska, nauczycielka klas pocz ą tkowych Jolanta Studi ń ska oraz muzyk Jacek Szpuner przekazali cz ęść swej wiedzy i swego serca naszym nauczycielom. Odby ł o si ę rzeczowe spotkanie w zarz ą dzie TKPZL z udzia ł em metodyka z obwodowego Instytutu doskonalenia nauczycieli p. Marj ą . Przy okazji odby ł y si ę tak ż e specjalne zaj ę cia dla m ł odzie ż y przygotowuj ą cych si ę na studia do RP, oraz zaj ę cia z zespo ł em "Jutrzenka".

Przy okazji, warto przypomnie ć ż e pierwszy kurs w Polsce i pierwszy kurs zagraniczny ( w Lidzie) zosta ł zorganizowany przez Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie dla nauczycieli w ł a ś nie z Lidy i rejonu przy wsp ół udziale Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej.

***

Czym wcze ś niej rozpocznie si ę nauka j ę zyka ojczystego tym lepsze b ę d ą post ę py. W ł a ś nie dlatego w kilku przedszkolach Lidy pracuj ą k ół ka j ę zyka polskiego. Ju ż trzeci rok uczy uczy polskiego w przedszkolu nr. 27 pani Irena Wojtkiewicz. Dzieciaki ch ę tnie bior ą udzia ł w r óż nych polonijnych imprezach TKPZL, odznaczaj ą u siebie w przedszkolu polskie ś wi ę ta.

***

W dn. 28, 29, 30, 31 marca lidzka rada Bia ł oruskiego Frontu Narodowego zorganizowa ł a pikiet ę przeciw podpisaniu um ó w z Rosj ą . Zbierano podpisy do rady Najwy ż szej RB

***

Na prze ł omie marca i kwietnia ko ś ci ół pijar ó w (planetarium) zosta ł przekazany prawos ł awnym.

***

5 kwietnia ukaza ł si ę pierwszy (zerowy) numer biuletyniu I Lidzkiej Dru ż yny Harcerskiej im. W.Pileckiego "Czuwaj!"On zawiera informacje z historii dru ż yny, o bohaterze II Wojny ś wiatowej - patronie dru ż yny Witoldzie Pileckim, sprawach dru ż yny. Gratulujemy harcerzom wspania ł ego pomys ł u i czekamy na kolejne wydania.

***

8 kwietnia w ramach Festywalu kultur narod ó w RB odby ł si ę Dzie ń kultury polskiej, zorganizowany przez Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej i rejonowy oddzia ł Zwi ą zku Polak ó w na Bia ł orusi. Szczeg ół owy reporta ż na stronie.

***

Po zimowej przerwie ruszy ł a budowa Domu polskiego w Lidzie. Budowlani zapewniaj ą , ż e na gwiazdk ę dom b ę dzie uko ń czony.

***

Trwa zbi ó rka poda ń do pierwszej klasy polskiej w szkole Nr 16. Zgodnie z informacj ą pani prezes Izabeli Tyrkin jest 18 poda ń . Jednak pewne si ł y wyst ę puj ą przeciwko powstaniu takiej klasy. Rodzice! Od Was zale ż y los przysz ł ej polskiej klasy! Nie dajmy si ę uwie ść przeciwnikom naszego odrodzenia!

***

W tegorocznej olimpiadzie j ę zyka i literatury polskiej wzi ę li udzia ł uczniowie k ół ka j ę zyka polskiego przy Domie tw ó rczo ś ci. Oksana Nowokszczonowa, cz ł onek TKPZL, przesz ł a do trzeciej tury. Gratulujemy!

***

Dobrze spisali si ę przedstawiciele TKPZL tak ż e w quizie historycznym, zaproponowanym przez Polsk ą Macierz Szkoln ą w Grodnie. Helena Berdowska szcz ęś liwie przesz ł a ci ęż k ą drog ę III tur ó w i dosta ł a si ę do fina ł u, natomiast An ż elika Wienskiel by ł a trzeci ą w superfinale, w nagrod ę dosta ł a radiomagnetofon. Tak trzyma ć Lidzianki!

***

W Domie tw ó rczo ś ci odby ł si ę konkurs na lepszego ucznia 1996 roku. Innesa Nowicka, przedstawicielka k ół ka j ę zyka polskiego (nauczycielka mgr. Irena Ko ł yszko) zaj ęł a III miejsce.

***

15 kwietnia TV Sankt-Petersburga nada ł o film "W rytmie k ół ... w rytmie ł ez ..." autorstwa Barbary Bali ń skiej i Krzysztofa Kalukina o naszym krajanie, poecie Aleksandrze Jurewiczu. Film zosta ł nakr ę cony przez Gda ń sk ą TV podczas III ś wiatowego Zjazdu Lidzian.

***

W dn. 21 kwietnia TKPZL z inicjatywy wice-prezesa Stanis ł awa Uszakiewicza zorganizowa ł o wyjazd do Iwiewskiego rejonu w celu za ł atwienia dokument ó w kombatanckich dla by ł ych ż o ł nierzy Wojska Polskiego. Opr ó cz p. Stanis ł awa w wyprawie wzi ę li udzia ł AK-owcy J ó zef Kunkiewicz, Edward Sapie ż ko oraz prezes Aleksander Ko ł yszko.

***

Wiele ciekawych polskich imprez organizuj ą dzieci 5z klasy szko ł y Nr 16(wychowawca - Stanis ł aw Maskiewicz). Tak w kwietniu zaproszono rodzic ó w na Dzie ń Matki, a 7 maja odby ł o si ę spotkanie kombatant ó w Polskich Si ł Zbrojnych. W spotkaniu udzia ł wzi ę li Adolf Alfons, Marian Ba ł trusz, Wac ł aw Burak (AK), Wac ł aw Bartoszewicz (LWP) oraz uczestnik kompanii wrze ś niowej Stanis ł aw Paw ł owicz. Dzieci z ciekawo ś ci ą s ł ucha ł y opowie ś ci polskich kombatant ó w, dla wielu z nich to by ł o pierwsze spotkanie z polskimi ż o ł nierzami. Dzieci przedstawi ł y wspania ł y myzyczno-poetycki pragram. Na pami ą tk ę o spotkaniu dzieci otrzyma ł y prezenty, zafundowane przez TKPZL.

***

7 maja w Radzie Miejskiej odby ł o si ę spotkanie przedstawicieli organizacyj spo ł ecznych i partyj politycznych z przedstawicielami w ł adz miejskich i Ministerstwa Kultury RB w sprawie zachowania tablicy pami ą tkowej ku czci Ludwika Narbutta. Jak wiadomo, po przekazaniu by ł ego ko ś cio ł a pijar ó w prawos ł awnym, zosta ł zdj ę ty tekst tablicy w j ę zyku bia ł oruskim, i zagro ż ona sama tablica. Z inicjatywy TKPZL do Ministerstwa Kultury by ł wys ł any odpowiedni list, poparty przez inne organizacje i partie polityczne. Podczas spotkania strony dosz ł y do porozumienia o konieczno ś ci zachowania tablicy jako zabutku historii i kultury.

***

15 maja lidzki oddzia ł ZPB wsp ó lnie z Podlaskim oddzia ł em Stowarzyszenia Wsp ó lnota Polska zaprosi ł y lidzian na wybory "Miss Polonia Lida 1996" . Wybory odbywa ł y si ę pod has ł em "Dziewczyna. Mi ł o ść . Wiosna." W ci ą gu trzech miesi ę cy dziewczyny przygotowywa ł y si ę do konkursu, z 20 do fina ł u wesz ł o 10 dziewczyn. Miss zosta ł a Anna Juchniewicz, uczenica 10 klasy szko ł y Nr 10. By ł a wspania ł a zabawa.

 

Warszawa.

W dn. 26-28 kwietnia odby ł si ę Zjazd ś wiatowego Zwi ą zku ż o ł nierzy Armii Krajowej. Wybrano now ą Rad ę Naczeln ą i Zarz ą d G łó wny. Prezesem ZG ś Z ż AK zosta ł wybrany major "Szcz ę sny" Stanis ł aw Karolkiewicz. Go ś ciem Zjazdu by ł jedyny reprezentant Bia ł orusi, prezes lidzkiego Klubu AK J ó zef Kunkiewicz.

***

Lublin.

W dn. 14 kwietnia w Trybunale Koronnym w Lublinie zosta ł a otwarta kolejna wystawa naszego wsp ół pracownika Czes ł awa Ko ł yszko. Wernisa ż u towarzyszy ł recital fortepianowy Jerzego Bonia. Podczas wernisa ż u m ł odemu arty ś cie zosta ł a wr ę czona nagroda im. Antoniego Ma ś li ń skiego, wybitnego profesora sztuki, lidzianina.