Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

 

Radość parafian w Berdówce


W sobotnie popołudnie 3 października 2009 r. wierni parafii Berdówka k. Lidy od godzin porannych oczekiwali na przybycie ks. biskupa Aleksandra, kapłanów i gości z sąsiednich parafii.
Przez 8 ostatnich lat wierni na czele ze swoim ks. proboszczem Jerzym Swisłockim skrzętnie prowadzili budowę nowej świątyni. Nastał więc dzień, w którym uroczyste poświęcenie nowego kościoła miało zapoczątkować kolejny etap dziejów parafii w Berdówce.

Radość wiernych nie miała granic. Parafianie berdowscy z dumą patrzyli na własną świątynię. Jej gmach, mimo swej skromnej sylwet­ki architektonicznej, przyciąga wzrok przechodniów i podróżujących przez gościniec samochodem.
Położony nad jeziorem w nowej części Berdówki, kościół rzeczywi­ście stał się ozdobą terenu. Zgrabna wieża wraz z gmachem jednej nawy podłużnej i dobudowanymi we frontonie zakrystiami tworzą je­den obiekt sakralny, który odtąd moż­na uważać za wizytówkę wsi.
Pan Bóg wynagrodził wiernych tej parafii darem nowej świątyni. W wyniku burzliwych dziejów historii i działania radzieckich władz ate­istycznych w latach 40. i 50. XX stu­lecia parafia utraciła dwa kościoły - jeden zabytkowy w dworze Kirjanowskim, a drugi postawiony ze środków parafian w starej części wioski, który był zrobiony w stylu „zakopiańskim”, bardzo rozpo­wszechnionym w tym czasie w archidiecezji wileńskiej.
W 1957 r. kościół pw. Trójcy Przenajświętszej został zamknięty i rozebrany na budulec dla jednego z budynków miejscowej szkoły. Od tamtego roku wierni nie mieli wła­snego kościoła i byli zmuszeni dojeżdżać do Lidy i Lipniszek. W 1993 r. po rozpoczętych przez wiernych staraniach parafia odrodziła się i od­zyskała właśnie jeden z budynków po dawnej szkole, który był posta­wiony z budulca kościelnego. Przez 16 lat w zaadaptowanym budynku mieściła się wspólnota parafialna wraz ze swymi duszpasterzami (ks. Stanisław Lugowski SDB 1993-1999, ks. Jerzy Swisłocki 1999 - po dzień dzisiejszy).
3 października podczas Mszy św. o godz. 16.00 nowa świątynia pod zachowanym dawnym tytułem parafii Trójcy Przenajświętszej w Berdówce została uroczyście po­święcona przez ks. biskupa Aleksan­dra. Na uroczystość poświęcenia przybyli liczni kapłani oraz wierni z dekanatu Lidzkiego. Kościół sze­roko otworzył swe drzwi. Wśród ze­branych panowała niezwykła cie­pła atmosfera wdzięczności Panu Bogu i ludziom, którzy przyczynili się do budowy parafialnej świątyni. „Nowa świątynia dla Pana” - w tych słowach ks. biskup Aleksander na wprowadzenie Mszy św. ukazał rolę i przeznaczenie dla wspólnoty parafialnej każdego własnego bu­dynku sakralnego. Ks. Biskup zachę­cił wiernych, aby przez swą częstą obecność w kościele troszczyli się o świętość tego miejsca i uczyli tu młodego pokolenia miłości do Boga i bliźniego. Po słowach powitania i specjalnej modlitwie nastąpił upra­gniony przez wszystkich moment poświęcenia kościoła.
Ks. Biskup pobłogosławił i po­święcił gmach, który odtąd ma być przeznaczony na stałą służbę Panu Bogu i miejscowym wiernym. Ks. prof. Roman Kotlimowski z WSD w Grodnie w słowach kaza­nia szczególnie przypomniał zgro­madzonym o zagrożeniach wiary, które rodzą się z braku świątyń, wia­ry w Boga i troski o bliźniego czło­wieka. Kulminacyjnym momentem ca­łej ceremonii było postawienie w tabernakulum i pozostawienie dla czci wiernych w kościele Najświęt­szego Sakramentu. Przy ołtarzu przeniesionym z dotychczasowej kaplicy zapłonęła wieczna lampka.
Z serc pełnych wdzięczności Panu Bogu za dar żywej i realnej obecności Chrystusa w świątyni po­płynął uroczysty hymn „Ciebie Boga wysławiamy”. Dziękowało Panu Bogu jak młodsze pokolenie, tak i starsze. Starsze za to, że udało się przechować skarb wiary i być uczestnikami doniosłej uroczystości, o któ­rej w Berdówce 20 lat temu i więcej, w związku z panującym ateistycznym systemem władzy, nikt nie mógł nawet pomyśleć. Młodsze pokole­nie mogło szczycić się, że posiada tak piękną świątynię - dom dla Pana, który odtąd będzie domem dla wszystkich wiernych parafii, a szcze­gólnie dla dzieci i młodzieży, któ­rzy będą stanowić o przyszłości i roz­woju swojej parafii. Gratulacje ze strony ks. Biskupa, kapłanów, miejscowych przedstawicieli władzy i wiernych były składane na ręce ks. Jerzego Swisłockiego, proboszcza parafii w Berdówce, na barkach któ­rego spoczął zasadniczy obowiązek troski o budowę nowej świątyni. „Budowa nowej świątyni trwała 8 lat i dzięki ofiarom ludzi Dobrej woli i stałej pomocy parafian dobiegła koń­ca. Pozostaje jeszcze do końca wy­posażyć wystrój wewnętrzny i zagospodarować plac przykościelny” - zaznaczył ks. Jerzy Swisłocki. War­to zaznaczyć, że jest to drugi kościół w terenie, który udało się ks. Jerze­mu wraz z wiernymi postawić w tak krótkim odcinku czasu. Pierwszy kościół parafialny pw. Św. Kazimie­rza Królewicza w 2003 r. został po­święcony przy osiedlu Pierwszomajskim i w wiosce Nieciecz dekanatu Lidzkiego.
Miłym akcentem zakończenia całej uroczystości było wspólne zdjęcie i poczęstunek, który przygoto­wali parafianie berdowscy dla przy­byłych kapłanów i gości.
Życie toczy się do przodu i po skończonej uroczystości przed wspólnotą parafialną w Berdówce, po osiągniętym owocu swoich trosk i trudów w postaci nowej świątyni, powstało nowe wezwanie: aby i nadal troszczyli się o to święte miej­sce i ożywiali je swoją codzienną modlitwą.
Ks. Antoni Cremza