Папярэдняя старонка: Артыкулы

Голубеў В. Вялікая аграрная рэформа ХVІ ст. 


Аўтар: Голубеў Валянцін,
Дадана: 17-07-2013,
Крыніца: Голубеў Валянцін. Вялікая аграрная рэформа ХVІ ст. // Спадчына №4-1993. С. 63-78.Зусім яшчэ нядаўна, распавядаючы пра падзеі нашае мінуўшчыны, гісторыкі мелі за правіла ўставіць хоць нешта пра тое, як дрэнна было на Беларусі i як далёка яна адставала ў палітычным ды эканамічным разьвіцьці ад усходняга суседа. Здаецца, праўдзівыя гісторыкі ўжо змаглі паказаць, што ў палітыцы, дзяржаўным будаўніцтве, развоі юрыдычнае думкі ды культуры яшчэ ў пару фэадалізму нашая краіна займала адно зь першых месцаў у Эўропе, далека абышоўшы будучых «настаўнікаў».

Менш вядома пра эканамічны ды гаспадарчы стан Беларусі да таго, як яна была анэксаваная Расейскай імпэрыяй. Праўда ў тым, што Беларусь (шла папераду i ў эканоміцы, у прыватнасьці, у сельскай гаспадарцы, якая тады складала эканамічную аснову грамадзтва.

Канец XV-XVІ стст., ці не найцікавейшы пэрыяд у гісторыі Бацькаўшчыны, атрымаў назву Залатога Веку. Азначаны ён быў, між іншым, i эканамічным росквітам дзяржавы. Павялічваліся плошчы ворных земляў, расла вытворчасьць таварнай сельскагаспадарчай прадукцыі. Сталы рост попыту на збожжа ў краінах Заходняй Эўропы, адным з асноўных пастаўшчыкоў якога было Вялікае Княства, вымушаў зёмляўласьнікаў, найперш дзяржаву, да пэўных эканамічных захадаў, якія б стымулявалі сельскагаспадарчую вытворчасьць. Дзеля падвышэньня вытворчасьці была распачатая рэарганізацыя панскай гаспадаркі. Плянавалася як пашырэньне старадаўніх фэадальных гаспадарак («двароў»), так i стварэньне гэтак званых «фальваркаў» - новых гаспадарак з таварным характерам вытворчасьці, заснаваных на працы прыгонных сялянаў. Разам з тым адсутнасьць адзінае сыстэмы вымярэньня зямлі, абкладаньня павіннасьцямі й падаткамі паставіла дзяржаву перад неабходнасьцю больш шырокіх аграрных пераўтварэньняў.

Дакладны ўлік, разьмеркаваньне зямлі ў дзяржаве, уніфікацыя павіннасьцяў i сталі мэтамі цэлага комплексу тэхнічных, эканамічных i сацыяльных заказаў, названых у гісторыі аграрнай рэформай сярэдзіны XVІ ст., ці «Валочнай памерай». Назва гэтая ўтварылася ад найбольш вядомага дакуманту аграрнае рэформы - «Уставы на валокі», датаванае 1 красавіка 1557 г.

Аграрныя пераўтварэньні на Беларусі, у тым ліку i перемер зямлі на валокі, у некаторых гаспадарскіх, прыватных i царкоўных уладаньнях пачаліся ужо з канца XV ст. Але гэта былі, як правіла, адзінкавьія спробы рэарганізацыі гаспадаркі у межах асобнага маёнтку. Шырэйшыя пераўтварэньні, зьвязаныя зь перамерам зямлі на валокі ды стварэньнем фальваркау, адбыліся ва уладаньнях каралевы Боны. Так, захаваўся комплекс дакумантаў пра валочную памеру у Пінскім i Клецкім княствах у 1552-1555 гг. [1] i 30-40-я гг. XVI ст. Спробы перамеру зямлі на валокі адзначаныя і ў некаторых гаспадарскіх уладаньнях. Аграрная рэформа пачалася тут раней за 1557 г., але менавіта «Устава на валокі» вызначыла асноўны зьмест рэформы, якая, аднак, пачалася раней за 1557 г.

На жаль, інструкцыя вялікакняскім (ці каралеўскім) мернічым, пра існаваньне якой сьведчаць дакуманты, хутчэй за ўсё не захавалася. Вядома толькі, што памеры пачаткова падлягалі тыя вялікакняскія землі, дзе здавён існавалі гаспадарчыя двары. Там праводзіўся перамер сялянскай зямлі i ўводзілася абкладаньне павіннасьцямі прапарцыйна яе колькасьці, а у прыдатных месцах ствараліся новыя гаспадаркі-фальваркі.

З прычыны недакладнасьцяу, дапушчаных пры памеры (у тым ліку з-за нявызначанасьці валокі як адзінкі зямельнае плошчы), вялікі князь выдаў загад аб рэвізіі правядзеньня памеры. Для рэвізораў i была зацьверджаная «Устава на валокі». Гэты дакумант вызначаў асноўныя мэты аграрнае рэформы, прадугледжваў шэраг тэхнічных (перамер зямлі), сацыяльных (зьмены ў становішчы фэадальна залежнага насельніцтва), эканамічных (стварэньне новых гаспадарак, зьмены у сыстэме павіннаснага абкладаньня) захадау.

У якасьці меры плошчы і адначасна адзінкі павіннаснага абкладаньня уводзілася валока (30 маргоў, ці 21,36 га), Ставілася мэта пашырэньня фальваркаў: «Фольварки хочем мети, абы везде становены, яко наболшы быти могуть пры каждых замках и дворех нашых, окром где бы кгрунты злые и непожиточные были...» Пад фальваркі звычайна адводзілі землі, лепшыя і якасьцю глебы, і разьмяшчэньнем. Велічыні фальварачнага i сялянскага ворыва суадносіліся як адзін да сямі, г. зн. на апрацоўку аднае фальварачнае валокі адводзілася сем валок сялянскіх. Кожная сялянская сям'я атрымлівала зямельны надзел памерам і валокі ці яе частку, зь якой i выконвала дакладна вызначаныя павіннасьці. Атрыманыя валокі, з увагі на павіннасьці сялянаў, дзяліліся на «цяглыя», «асадныя» (чыншавыя) i «службовыя». Цяглыя сяляне абавязаныя былі адбываць паншчыну два дні на тыдзень i выходзіць на дадатковыя працы - гвалты, талокі. Акрамя тага, яны мусілі плаціць чынш ад 6 да 21 гроша з валокі ў залежнасьці ад якасьці глебы (грунт добры, сярэдні, дрэнны і вельмі дрэйны). Асадныя сяляне мелі павіннасьць плаціць з валокі па 30 грошаў «асады», адбываць на год 12 талок ці плаціць за іх 12 грошаў, а за гвалты даваць бочку жыта ці 10 грошаў. Асноўным са "службовых" валок было выкананьне на карысьць фэадала дваровай, рамеснай, прамысловай i да т. п. службаў.

Устава складалася з 49 артыкулаў, дзе, акрамя правілаў вымярэньня зямлі на валокі (арт. 29), зьмешчаныя, між іншым, абавязкі сельскай адміністрацыі (7 i 8) статус гарадоў, што ня мелі магдэбурскага права (9-14), сялянскія павіннасьці (15-19), парадак арганізацыі фальваркаў (20-25) ды інш.

Аграрная рэформа («валочная памера») у дзяржаўных уладаньнях, праведзеная паводле «Уставы на валокі», дала пачатак перабудове сельскай гаспадаркі Вялікага Княства Літоўскага. Увядзеньне аднастайнай адзінкі пазямельнай меры, абкладаньня павіннасьцямі, дакладны памер апошніх сьведчыў пра пераход эканомікі на новы ўзровень, спрыяў гаспадарчай стабільнасьці дзяржавы.

Валянцін ГОЛУБЕЎ

УСТАВА НА ВОЛОКИ

и дололняющіе ее документы Шестой Книги Литовских Публичных Дел Метрики Литовской.

Фрагмэнты друкуюцца э адаптацыяй правапісу пааодле выданьня: «Устава на валоки». Изданіе Императорской Археографической Коммиссін, Юрьев, 1913. Правілы чытаньня старабеларускіх тэкстаў гл. у «Спадчыне», № 2, 1992.

Реестр уставы короля его милости у-во всем Великом Князстве Литовском. Лет Бож'его Нароженья 1557, месеца апреля 1 дня.

 1. О боярох путных и о служках.
 2. О бортях.
 3. О конюхох.
 4. О стрельцох.
 5. О одверных.
 6. О осочникох.
 7. О войтах и всих их повинностях, о переоре меж и о винах.
 8. О лавникох.
 9. О местах и их повинностях.
 10. О капщызне.
 11. О резниках.
 12. О коморниках в местах.
 13. О корчмах.
 14. О торгох.
 15. О цыншох и повинностях и о роботах людей тяглых.
 16. О огородникох.
 17. О овсе и сене.
 18. О серебщызнах с подданых.
 19. Естли на роботу подданый не выйдеть.
 20. О фолваркох у гумнех, о засеванью и ужатью и о даванью в отсоп, о евьях и о семи волоках.
 21. О оборе быдла и о скурах всяких.
 22. О огороды дворные.
 23. О ставех и сажавках и о млынех и млынарех.
 24. О сеножатех дворных.
 25. Где кони в дворех нашых стоять.
 26. О листех на данину.
 27. О платах и всих иных доходех, яко мають выбирати.
 28. О днех, личбам назначоных, и о писарех скарбных и абы врад пенезей пры собе не задержывал.
 29. О ревизорах, мерникох и о номере волочной и о селидбах и о отменах им, о затаеных кгрунтех.
 30. О битью на враде пры ревизору и о усправедливенью.
 31. О доходех на врад и о лежни.
 32. О судеревных лесох, пущах и бобровых гонех, о борти, сеножати и оступех и лесех розмероных.
 33. О вольности подданых до пущы.
 34. О вольности подданых до рек и озер и часов голодных отходити, будованье и ведомство продати и о пустых и нерозробленых волоках.
 35. О подводах далеких и о будованью замков, дворов, и ажбы врад на свою потребу подвод не выганял и о подводы под пенези, о воженье до портов.
 36. О воженье каменья.
 37. О мосты.
 38. О сторожу.
 39. О ремесники.
 40. О ловенье рыб в озерах.
 41. О позвы и децкіе на подданых и о крывды и грабежи, им почыненые.
 42. О мысьливстве.
 43. О злодеях и злочинцах.
 44. О повинности замку Виленского и Троцкого.
 45. О шляхте в земли Жомойтской.
 46. О волостях Руских.
 47. О зештью старост и державец.
 48. О входы до пущи, абы никому, одно подданым даваны на цыншох.
 49. О дерево стоячое в пущы.

Устава на волоки господара короля его милости у-во всем Великом Князстве Литовском. Лета Бож'его Нароженья 1557, месеца апреля 1 дня.

Артыкул 1. О боярохъ путных и о служках.

Бояре путные стародавные, а не вкупные хочем мети, абы были на двух волоках постановены, с которых абы за вси повинности, пенезми ошцовавши водле кгрунту, яко люди осадные, платили, а на службу тяглую и в подводу ходити не повинни; а коли з росказанья нашого на дорогу поедуть, того году ничого платити не мають, а без воли и росказанья нашого враду нашому их на дорогу и нигде не посылати; а, будучы на дорозе, служыти им по-старому; навезка им, яко и перед тым, водле статуту; служок с таких же бояр ревизорове обирати и не болш, толко с потребу пры каждом замку и дворе нашом зоставити мають, которых служба будеть езьдити з листы нашыми до дворов, оному врадови прылеглых, а с пенязми платов нашых до Вильни до скарбу и за крывдами подданых колеею з росказанья врадового ездити, а за то им на один конь две волоки вольных от всих платов мети, а на потребу враду ездити не повинни. [...]


Артыкул 7. Войтове на селах мають мети по одной волоце вольной, а похочеть ли, маеть ему и другая быти прыдана на цыншу, ошацовавшы вси повинности и доходы водле кгрунту; а служба их то - з росказанья врадового на роботу и цынщы и с платы нашыми выгоняти и пры отдаванью платов быти, подданых куправу место децкого перед урадом ставити, пры роботах всяких место прыстава над людьми войтовства своего стояти, пры отвоженью овсов и сен до Вильни м инде э людьми войтовства своего ездити и их отдавати, переоры волок не прынятых, стены, границы и концы на кождый рок межы поддаными нашыми поправовати и поновляти под виною копою грошей. А где бы от которого суседа видел концы альбо границы покажоны, маеть то врадови оповедити под тою ж виною; а судити враду подданых о всем дня торгового, кром прычыны крвавое и кгвалтовное; о такой вине, коли ж кольвек повелить урад, ставити ку праву подданого войт повинен. А который бы с подданых войта послушон не был, а за позваньем его перед урадом не стал, по такового свовольного врад децкого послати маеть, и от непослушного децкованья на милю в обе стороне грош; а пры суде войту быти и справедливости подданому допомогати, вин нашых ведомость мети и ревизором оповедати и того стеречы, абы врад вин и пересудов над уставу не брал. А естли бы за мовеньем его врад того не перестал, маеть то войт ревизору оповедити. А войта враду о всякую вину судити, только войтовства в него не отнимати, аж посполу з ревизором дознавшы вину и неслушную справу его, и, того скинувши войта, иншого уставити, мужа тое ж волости неподозраного, на которого поддани зволять. Которые войтове и теж лавники по селам судов жадных судити, поклонов и вымыслов над поддаными чынити не мають под виною до скарбу нашого рублем грошей, одно, обачывшы где кольве шкоду нашу господарскую, урадови и ревизору оповедати, ничого не закрываючы, под тою ж виною. А коли войтовство кому дають, прысегати ему не надобе, кгды ж вже вина на войта описана. А откупов урад с подданых за роботу брати не маеть; а где бы брал, маеть то войт ревизору оповедати под виною копою грошей. А естли бы войт волоку пустую кому нанял, альбо от ураду нанятую перед ревизором утаил, тогды за то скарати его, яко злодея, горлом. А у войтовство кождому маеть быти волок сто, мало больш альбо менш, водле прылеглости, хотя два и тры села и большей злучыти. А для розознанья подданых войт маеть мети шнур, однакое меры справеный и досветчоный, и часу мокрого альбо сухого жавжды его лихтовати и досветчати, и естли подданый один другому межу переореть и сказить, ино враднику на копу не ездити, пересуду и проезду не брати, але войт межу направить и возметь на том, хто сказил, на врад дванадцать грошей, а собе за працу чотыры грошы; а вина битая, правом переведеная,- дванадцать грошей; а хотя б не переведена, а за обжалованьем поеднана,- таковая ж вина; а естли будеть станеть ся, а не жалуючы враду, поеднають ся, тая вина - шесть грошей, хто еднаеть, и объявити того врадови войт и лавники повинни под виною копы грошей.


Артыкул 8. Лавники в селах по два, по тры, альбо и болш, подле великости села, люди неподозраные, веры годные, мають быти становлены, которых повинность шкод межы подданых в ыспасях и в иншых речах огледати; и за працу лавнику оглядного от шкоды грош; за тым жо грошом то, што ему оказывано, справедливе под прысегою перед урадом сознавати повинен, а посьветчыть ли несправедливе, карати его за слушным доводом, яко крывопрысяжцу, горлом; а безчестья лавнику рубль грошей; нижли от потяглей и всяких повинностей с поддаными з волок своих вызволены быти не мають.


Артыкул 9. О местах и их повинностях. Места упрывильеваные прывильев своих ужывати будуть; а которые не вызволены от платов, мають платити з волоки кгрунту преднего цыншу 50 грошей, а з среднего кгрунту - 40 грошей, с подлого - 30 грошей, а зо всякого кгрунту за толоки - по 12 грошей; а з домов в рынку от прута - по пол 8 пенезя, у-в улицах от прута - 5 пенезей, з огородов в месте от прута - пол з пенезя, а з гуменных пляцов на передместью от прута один пенязь, то есть от моркгу 3 грошы; а иншых повинностей полнити и стацеи давати и з листы нашыми и врадников нашых ездити не повинни. А войту местскому, где пры болшом месте, по волоце, а пры меншом по пол волоки ревизорове нашы давати мають, за што они повинни будуть порадку в местех и пожытков нашых прымножати и догледати, на подводы складати и платити всим по тому, яко в особливой уставе нашой описано.


Артыкул 10. Капщына одиакова по всему Великому Князьству Литовскому маеть быти брана, то есть од меду - копа грошей, от пива - копа грошей, от горелки - 30 грошей; а пры отбиранью капщыны и вписыванью в рейстр, хто ново прыйметь, врад не большей брати маеть, только от меду, от пива чотыры пенези, от горелки - 2 пенези, от волоки - 12 пенезей; а хто шынку и волоки не маеть, тот от ворот - 2 пенези; а обачывшы лепшый пожыток знаймованья шынку, вольно будеть кому хотя наняти, або тым же мещаном, за ведомостью подскарбего нашого.


Артыкул 11. Резники вси в местех нашых абы ся вписывали в рейстр ревизора, а в небытности его враду; с которых на нас маеть быти брано у кождый год за камень лою по 15 грошей, а особно на врад за лопатку от кождого быдляти пенязми дня торгового, то есть за воловую и яловичную - грош 1, а за вепровую - 5 пенезей, за баранью, козью, теляч'ю - по тры пенези; а пищого от каменья лою, то есть от пятнадцати грошей на врад по 2 пенези. Даем теж вольность всим подданым нашым и чыи кольвек будь, абы дня торгового возили до мест на торг мясо всякого быдляти битого, почавши от дня светого Болтромея аж до Месопуст; а торговое на врад так же мають давати пенязми, а большей ничого; а хто бы здохлое, шаленое и вродоватое на продажу прывозил, а то на него слушне переведено будеть, водле права того скарати горлом, яко фалшера, для чого подданые нашы, б'ючы быдла в селах, мають оказывати лавником; а хто кольвек мясо на торг везеть, тот и скуру быдляти забитого з собою взяти маеть для подозренья в злодействе.


Артыкул 12. Коморники в местех быти могуть, которые жадных робот на нас ани на врад наш делати не мають, одно, иж торгов и вольностей местских ужывають, и абы теж нихто поблудне а без ведомости враду на кгрунтех нашых не мешкал, мають давати в кождый год до скарбу нашого по 2 грошы; и про то врадови мають господары, коморники прыймуючы, оповедати для того, жебы межы такими коморники збродня в местех не была.


Артыкул 13. Корчмы покутные конечне по селам абы не были для злодейства и иншых збытков, што врад заборон яти маеть водле статуту; так же пива нихто с подданых нашых на селах варыти не смел под виною копою грошей на нас, бо с того многие з них в роспустность и вбозство прыходять; вежде в кождом войтовстве а в слушном селе, злаща пры гостинцу, можеть быти корчма за ведомостью враду альбо ревизора постановлена, одно так, яко бы капщызна наша не гинула; с которое подданым нашым кгрунтов шынковных ужывати не заборонено.


Артыкул 14. Торги ничые новые подле мест нашых ближей трох миль ку переказе местом и торгов нашым абы не были, окром торгов старых, - тые по давному быти мають.


Артыкул 15. Цыншу з волоки кгрунту доброго - 21 грош, з середнего - 12 грошей, с подлого - 8 грошей, а з вельми подлого, песковатого альбо блотливого - 6 грошей; овса з волок доброго и середнего кгрунту - по две бочки, а с подлого - одна бочка, а естли пенязьми за овес будеть казано давати, ино за кождую бочку - пять грошей, а за отвоз бочки каждое - 5 грошей; с тых же менованых кгрунтов с кождое волоки сена воз один альбо 3 грошы за сено а за отвоз 2 грошы, а з вельми подлого кгрунту сена и овса давати не повинни; нижли с кождое волоки всякого кгрунту мають давати гусь альбо полтора гроша, кур двое альбо пенезей 16, яец двадцать або пенезей 4; на неводы грошей два, за стацею грошей полтретя, а коли стацею кажем брати, ино один раз в год за тые пенязи мають давати с трыдцати волок яловицу одну, бараны два а с кождое волоки по курати и по десяти яец, а пенезей вже того году за стацыю не давати. Робота тяглым людем с каждое волоки по два дни на неделю, а толоки чотыры лете, с чым кажуть, за што маеть быти отпущона им робота о Бож'ем Нароженьи тыйдень, о Месопустех тыйдень, о Великодни тыйдень; а которых на роботу не надобе, ино их на осаде посадити, и будуть давати с кождого кгруиту осады грошей 30, толок 12, або за толоки грошей дванадцать; а з кгвалты перво уставленые - жыта бочка альбо грошей 10; и вже такіе осадники робити ничого не повинни, кром сена, розделивши на войтовства тяглые и осадные сеножати ровно, и то им зробити и в час спратати; а з застенков тая повинность, где волока быти не можеть, от моркгу кгрунту доброго - грошы 3 и пенези 4, а з среднего моркгу - грошы 3, а с подлого - грошы 2, а з наддар подлого - пол 2 гроша, а 3 волоки сеножатное, где могуть быти дрова и проробки и сеножати добрые,- 50 грошей, а з середніе - 30 грошей, а с подлое - 20 грошей, а з наддар подлое, блотливое або песковатое-15 грошей; а, иж вже подданые нашы на тых платех и повинностях волочных суть осажоны и постановены, про то жадных стацей давати ани пойдыймованья чынити на послы нашы и чужоземскіе не повинни.


Артыкул 16. Огородники пры дворех нашых мають быти, даючы кождому по тры моркги земли, а им с того служыти по одному дню в тыйдень пешо, а жоны их лете не больш, одно шесть дней до жнива альбо до полотья будут повинни.


Артыкул 17. Oвсы дяколные подданые нашы волостные з волок мають отвозити до Вильни, до ловов, до портов и до иншых дворов нашых, где кажем, за 20 миль, а сено за 15 миль; а к тому ещо сена дворного с кождое волоки по возу одному отвезти повинни, где им будеть росказано; а коли дворных сен и овсов с потребу на нашы кони быти можеть, тогды пенязми сено и овес заплатити; а, отдаючы овсы дяколные, не мають в иншую меру, только в бочку давати, в которой чотыры корцы Краковских, под стрых, без верху и топтанья, а болшей им не надобе платити, только вписного в рейстр от бочки овса пенязь; и много хто откуль сен и овсов прыйметь, маеть с того квитовати, не беручы за квит ничого; а, коли сен и овсов потреба наша укажеть где инде кольве провадити, таковые далекости, яко вышей описано, до порту и инде до дворов и ловов, о том за часу, о Светом Болтромею от нас альбо з скарбу через лист ведомо учынити врадником нашым. А с того не вымовляти ся всим подданым нашым в Жомойти и с Подляское земли. А, иж за отвоз овса платять подданые от двух бочок по 10 грошей за 20 миль, то за кождую милю прыйдеть по полгрошку; тогды таковые, хто до Вильня, альбо где кольве, уставичне овсов не возять, а будеть на то росказанье наше, ино колько миль до порту, альбо где инде провадити будуть тот овес, так много им з отвозовых пенезей отпустити, за милю от кождое бочки по полтретя пенезя, а остатком тых пенезей отвозовых наймовати судины на отпроваженье водою таких овсов до Вильни; альбо где потреба наша укажеть. А которое уставичне овсы возять, ино м того останку отвозов на них не брати.


Артыкул 18. Серебщызна на подданых нашых абы николи от волов и кляч не брана, одно з волок, однако с кождое, не ужываючы розности кгрунту доброго и подлого; а з Руских волостей серебщына по старому и там, где померы нет.


Артыкул 19. Робота подданым через войта маеть быти заказана дня неделного, с чым и на который день волость до роботы прыйти мають; а войт того ж дня людем закажеть работу, и который чоловек не выйдеть на роботу, ино за первый день огурного заплатить грош, а за другій день барана, а коли и третій раз огурыть ся або за п'янством не выйдеть, ино бичом на лавце скарати, а дни повинные заробити; а ведже, где бы з якое прыгоды не мог подданый выйти на роботу, он маеть через суседа альбо лавника враду оповедати, а врад, порозумевшы слушной прычыне, не маеть его никоторою с тых виною казнити, а иншого дня заробити повинное, што змешкал, а не откупати ся от роботы никому. Пустых волок подданым не пахати; а который, не вписавшы ся в рейстр, смееть то вчынити, збож'е до гумна нашого тратить и вины рубль грошей до скарбу нашого заплатить. А становити ся ку роботе подданым, як слонце всходить, а зыйти, як заходить; а отпочывку тым, што з былом робять, перед обедом година, в полудню година, над вечором година; а которіе пешо робять, тым отпочывку и в тые часы, одно по полгодины маеть быти; а то лете на великом дни отпочыненье; а хто рано на роботу не выйдеть за огурством, таковый другого дня только часу, як омешкал, заробити маеть.


Артыкул 20. Фолварки хочем мети, абы везде становены, яко наболшы быти могуть, пры каждых замкох и дворех нашых, окром где бы кгрунты злые и непожыточные были,- таковые казати людьми осажати, зоставившы на врад в кождом поли по одной волоце; а то врад огородники и своим быдлом заробити маеть, а к тому моркг земли на огород, с чого личбы чынити и платити не повинен. Урад наш гумно в пильной опатрности мети маеть, яко бы в нем ни в чом шкоды нам не было, а збож'я ужатья всякого маеть мети на себе третій сноп, отдавшы первей десетину и засеявшы пашню нашу; а умолоты всякого збож'я ревияорове нашы у-во всих гумнах пры дворех нашых пробовати мають, и того догледати и научыти, абы везде з выбоем и без опилку збож'я молочоны были. А продаванья збож'я гуменного маеть быти на личбе прынято, по чему врадник положыть, яко продавал; для того и для всих подданых мають быти бочки в местах торговые, в дворех и гумнах нашых, в селах и на всих гостинцахі однакое меры, по чотыры корцы Краковских, которых корцов на тот час десеть в полубочку Виленском; и тою ж мерою продавати и засевати пашню з гумна и под клеймом однаким такіе бочки держати. А в гумнех нашых маеть быти гуменник, подданый наш, в той жо волости оселый, чоловек добрый, справный, не подозраный, который на тую службу гуменную маеть мети волоку, от цыншов и всяких иных платов, робот и повинностей вольную. А около засеванья пашни урад маеть пильность чынити, абы вси засеваны; а где бы который за недбалостью не засеял альбо теж пашню кому наймовал, а то бы ся слушне перед ревизором оказало, таковый маеть дати с кождого моркгу незасеяного або кому нанятого по десети коп збож'я, о чом с пильностью ревизорове мають ся доведывати от войтов, лавников и иншых подданых нашых; ведже, где бы в котором году неврожай был, а так много, чым бы пашню засеял, не нажал, маеть о то по науку послати до подскарбего нашого за часу, а подскарбій маеть ему казати старым збож'ем засевати; а где бы не было, за пенези цыншовые куповати альбо з ыншого двора прыбавляти, абы ся тым николи пашни нашы не зменшывали, а з гумна нашого жыта в отсоп не давати, одно леть голодных, и то алиж з нашым альбо подскарбего нашого листом; а дати то на волю подданых, усхотять ли у копах альбо молочоным жытом брати. Ев'и теж, где бы врад розумял непотребные, маеть з гумна нашого выкинути, кгды ж на быдло и на стадо солома от збож'я не з ев'и молочоного пожыточнейшая есть; а где бы ев'и мети потреба, там оподаль стодол и стирт у гумнех нашых и подданых для небезпечности от огня мають быти вделаны. А на заробенье пашни на кождую волоку абы было оставлено по семи волок оселых подданых нашых з волы и с клячами, поблизу двора и пашни, которые по два дни в тыйдень служыти мають с чим урад роскажеть.


Артыкул 21. О оборе быдла всякого и о рыкуньях. Пры кождом фольварку нашом хочем мети дворнички, то есть рыкуньи порадные, котрым на рок за працу их з нашых пенезей по две копе грошей маеть быти давано от ураду а тры бочки жыта з гумна нашого, а четвертая с третего снопа врадничого на выхованье, для чого пры кождом фолварку нашом мають ховати прынамней до двадцати коров; а естли бы так много не было, ино з гуменных пенезей купити, колько можеть который двор выховати, и то перед ревизором оказати, и маеть врад в дойзренью и добрЬй опатрности быдло дворное мети. А до скарбу нашого от коровы дойное не большей платити, только двадцать грошей, а от овцы старое за волну на рок один грош, а от молодое по полугрошку, а прыплодки в рейстр писати и ведомости пры личбе чынити. А где дойные овцы и козы быти могуть, маеть с таковых ревизор плат становити, а врад дворничок к тому прымушати маеть, абы и с того пожыток был, кгды ж то на многих местцах за добрым дозреньем быти можеть; а где бы ку рыкуньи невест альбо девок была потреба, то ревизор постановити маеть водле великости быдла, которым урад с пенезей нашых наем платити маеть; а, старое быдло, скопы и козлы прадаючы, пенези до скарбу нашого отдавати, а згожое, а злаща поблизу, до кухни нашое отсылати. А которое быдля здохнеть, ино за скуру воловую пять грошей, за коровью з грошы, а иншого дробного быдла здохлого скур не платити в скарбе, нижли свереп стадных скур не продаючы, оказывати конюшому нашому дворному. А то все ревизорове мають в бачности мети и на местцу пры пописыванью оборы в рейстра писати для того, абы не было забавенье пры личбе.


Артыкул 22. Огороды дворные абы были везде розмероны, с которых врад маеть дати до скарбу с кождого моркгу по 12 грошей; а с конопель дворных вжо не повинно неводов робити; а естли бы огородных речей до кухни нашое потреба была, тогды врад маеть отсылати, где будеть росказанье наше, а пенязми вже не будеть повинен платити.


Артыкул 23. Врадники нашы, обробившы ся от пашни у-в осень и на весьне, ставы и сажавки поддаными будовати мають, а пенезей гуменных и за рыбы и с продаванья старого быдла браных можеть выдати до двадцати коп на наемника и на грабары до такое роботы; а коли ревизор прыедеть, тую роботу и наклад ему окажеть; а где бы местце на став большого накладу потребовало, то ревизор, огледавшы, маеть нам поведити, а з нашого росказанья будеть справовати таковые стгюы; а за працу враднику - с кождого ставу пры спусте десятая рыба; нижли не спущати ставов без нашого веданья; а в спустных ставех врад и нихто, ины ниякою сетью рыб ловити не мають под карностью срокгою; а где пры ставех могуть быти млыны и фолюше, альбо млыны на руду, маеть врад казати будовати звычаем тым, яко ся заховываеть, намовившы ся з ревизором а млынаром,- третея мерка з млива и волоку одну давати, а две мерки на пожыток скарбу нашого, и с тое третее мерки повинен млынар до роботы млыиа и спустов мистром быти, и оправовати и кгвалтов стеречы, и с помочью подданых гамовати железа, и вси потребы до млына своим накладом маеть справовати, а з волоки до замку альбо двора, которому послушон, один день в тыйдень тесельскою роботою служыти; а который млынар в злодействе будеть досветчон, таковый маеть одпадати права млынарского и от млына, а ведже олиж з явного суда поконаный; а где бы што вонтпливого в таковом суде около справы млынарское было, маеть врад иных млынаров к тому везвати и, взявшы порозуменье от них, так млынара отсудити.


Артыкул 24. Сена з дворных сеножатей на врад наш даем пятый воз, так же пятую стирту альбо оборог, ровно кладучы наш и врадовый; але врад маеть с пильностью прычыняти ся, абы сеножати дворные не залегали и зарослые выправованы и в час покошоны были; а где бы иначей, а нам бы в том шкода ся деяла, тогды маеть то нам нагородити з своего пятого воза, чого ревизор пильне дозрети маеть.


Артыкул 25. Где кони в дворех нашых стоять, ино, што на тые кони и машталеры пры них выдано будеть, яко в нашом альбо конюшого нашого листе оброк им на тійдень описан будеть, за квитом машталерским, под печатью шляхтича, человека доброго, одного, альбо двух, на личбе прыняти; ведже врадники нашы мають в дозренью своем мети, абы овсы и сена на сторону не шли, а пры нашых конех машталеры своих коней не ховали бы; а где посланец наш пры конех будеть, тогды од того з его печатью, а не от машталера, квит взяти; и што бы теж врад на узденицы, попонки и на иншые потребы коней нашых пенезей выдал, а то на квите посланца або машталерском окажеть, и то так же на личбе ему прыняти. [...]


Артыкул 28. О днех, личбам назначоных, и о писарех скарбных и абы вряд пенезей при собе не задерживал.

К тому хочем мети, абы врядники в пожиткох наших так заховали ся, а платы и доходы, што кольвек можеть быти выбрано, отдавали в скарб наш, первей свята Бож'его Нароженья, а отдавшы пенези, маеть взяти квит подскарбего ку личбе альбо скарбного, за который квит не мають болшей брать в скарбе, только два грошы; а можеть ли и личбу учынити на тот же час, маеть быти слухан, и по личбе, чого справить ся, квитовати такового; а пенези и личбу отбирати на замку нашом, где дом зросказанья нашого ускаэан будеть; а брати личбу по рейстрах и уставе ревизорской, а там, где ревизор не был, ино по первой уставе.

А певные часы врадником всим чынити личбу складаем: от Нового Лета напервей личба почынаеть ся генвара дня первшого з земли Жомойтское, с тивунств и з держав тамошних, то есть с Плотель, с Телш, з Биржань, з Вирженян, с Тверы, з Кгондинкги, з Дирван обеюх половиц, з Ужвенты, з Ретова, з Шовдов, с Поюря обеюх половиц, з Вешвень, з Ойракголы, с Коршова, а доконають ся дня 15 того ж месеца.

Шестьнадцатого дня генвара почнуть ся личбы з Велены, с Керстомони, з Росеины, з Ясвоини, з Вилькеи, с Крож, з Боток и зо всее волости Упитское, кгды ж там фолварков нет; а доконають ся дня первшого февраля.

Второго дня февраля почнуть ся личбы з восковничого Виленского, с ключа Луцкого и зо всих мыт Волынских и Подляских, Руских, с корчмами, с Ковенских мыт и Жомойтских; а доконають ся личбы 23 дня, у вилею Светого Матея.

А по том февраля дня 24 почнуть ся личбы з замков и дворов Троцкого повету, з Берестья, з Милейчыч, з Мельника, з Лосич, з Дорогичына и с подымного, с Каменца, з Городка, з Высокого, с Тыкотина, с Кнышына, з Забелья; а доконають ся до дня шостого марца.

Семого дня того ж месеца марца почнуть ся личбы зо Мстибогова, з Зельвы, з Волпы, з Волковыска и з войтовства тамошнего, з Лыскова, з Межыреча, з Слонимского староства, з Лососиное, з Байкевич; а доконають ся марца семогонадцать дня.

Того ж месеца осмогонадцать дня почнуть ся личбы з Белицы, з Ожы, с Перелома, и з неводницством, с Перевалки, з Василишок, з Острыны, з Мереча и фолварков тамошних, с Коневы, з Дубич, з Радуни, з Ейшышок, з Воран, з Волкиник и Лепун; а доконають ся марца 28 дня.

Того ж месеца 29 дня почнуть ся личбы з Олиты, с фолварков и неводницства тамошнего, з Симна, з Бирштан, з Дорсунишок, с Ковна, з Румшышок, с Кормялова, з Сомилишок, з Жыжмор, з Жослей, с тивунства, городницства и с ключа Троцкого, с капщызны места тамошнего и с капщызны места Городенского; а доконають ся личбы с Троцкого повету до дня 7 апрыля.

Осмого дня месеца апреля почнуть ся личбы з замков и дворов повету Виленского, з Браславля, з Опсы и з неводницств тамошних, з Дисен, з Довкгялишок з неводницством, з Ляхович, з Айны, с Красного Села, з Маркова, з Мядела, з Лебедева, з Дунилович, з Ушполь, с Пенян, з Абелы, з Утяны, з Оникшт, з Вилкомиря, з Воложына, з Болник, а доконають ся того ж месеца 21 дня.

Апреля 22 дня почнуть ся личбы з Лиды, с Траб, з Кгераноин, и с фолварков, с тивунства, з неводницства, з городницства, с ключа и с капщызны Виленское, с капщызны Новгородское и от права Майдемборского тамошнего, с капщызны Церынское и места Менского, с Крева, з Ошмяны, з Медник, з Любова, з Ракантишок, з Виршун и з млына Виленского; а доконають ся личбы повету Виленского мая 5 дня.

Шостого дня месеца мая почнуть ся личбы з волостей Руских, напервей з Речыцы, з Мозыра, з Бобруйска, с Чычерска, с Пропойска, з Омстиславля, з Оршы, з Любеча; доконають ся 18 дня того ж месеца.

Девятогонадцать дня мая почнуть ся личбы з Гом'я, з Глуска, з Могилева, з Свислочы, з Борысова, з Любошан, от права Майдемборского и з бобровницства Полоцкого; а доконають ся личбы з волостей Руских остатнего дня того ж месеца мая.

А иные дворы, который кгды будуть влучоны в ту справу, мають ити в личбе тых днев и в тые ж поветы назначоные, каждый ку которому належыть; в тых часех, назначоных личбы, маеть каждый урадник первого дня, яко которым державам описано, ку личбе становити и оказати ся подскарбему нашому, а подскарбій маеть росказати писаром скарбным отправовати и личбу брати, ничым не задержываючы. И про то хочем мети два писары скарбных на прыймованье личбы, которые иж бы одностайне, однакою моц'ю и згодливе брали личбу, кому подскарбій отправовати роскажеть, пильне догледаючы пожытков нашых, а маючы рейстра прошлое личбы, и в чом бы вонтпливость альбо шкоду бачыли, не мають того никому замолчывати, але подскарбему оповедати, а подскарбій нам; и во всем послушенство абы чынили ку подскарбему и всякіе справы нигде индей, одно ку нему, доносили, так же й рейстра личб, с одного складаючы, ку подскарбему прыносити мають. А без ведома подскарбего, яко писары личёы, так и скарбные пенезей прыймовати не мають. А за квиты абы болшей не брали дьяки скарбные, только по 12 грошей. А не даючы розных квитов, вси доходы и пожытки одного двора с фолварки а по том гумно со всим господарством на одном выписати, и, в чом бы ся усправедливил прошлое личбы, што на ревизора оставлено было, со всего один квит; в тых же квитех описывати, где, в котором ураде што прыбавлено, а што зменшало пожытков. А за писанье квитов их дьяки не мають болшей брати, только 2 грошы, хотя бы на аркушу цалом и болшей был; то всего за один квит грошей 14. А над то таковым писаром скарбным з ласки нашое з скарбу давати на год за их службу и на страву, кождому з них, по сту и шестидесят коп грошей, по пятнадцати локот одомашки, а на их слуги и дьяки обеюм по поставу сукна колтрышового. Тые ж писары скарбные не мають ся забавляти своими потребами на тот час, личбам назначоный, абы ничым предлуженье и омешканье не было в отправе личбы; а естли бы который своими потребами альбо вымыслы которыми день личбы не беручы, альбо личбу писары скарбные и скарбный пенези без воли и ведома подскарбего прыймовали и, послушенства ку старшому своему не чынячы, нам чым забавенье в скарбных делех, што бы належало через подскарбего доносити до нас, а сам доносил, в чом коли будеть дознан, иж, вымышляючы пожыток, то собе чынил и предлужыл личбы, то нам об'явити подскарбій винен; а мы, вины его дознавшы, с тым учыним, што будеть воля наша. Ведже то все, што бы они видели и розумели шкодного в пожыткох и потребного ку ведомости нашой, кгды подскарбему об'явить, подскарбій нам об'явити винен, а на што будеть воля наша, то им ознаймити, а они по тому, яко им подскарбій именем нашым роскажеть, мають справовати ся; а где бы подскарбій того занехал, а нам не оповедал, тогды тые писары нашы мають то нам доносити и оповедати, водле прысяги своее и повинности ку нам, пану своему.

То теж опатруючы, абы нихто млатов нашых пры собе не задержывал и личбу чынил на часы назначоные, про то так постановляем: с которого бы враду пенези до Бож'его Нароженья в скарб наш не отданы, таковому врадникови, якого стану будь, по Бож'ем Нароженьи подскарбій, оповедавши нам, а з волею и за листом нашым, маеть увослати дворанина в ыменье его, што бы за оную суму стояло, и, естли заставить в суме альбо ку которому дворови прылучыть, маеть ся в том водле росказанья нашого заховати; а вже таковым вымова не будеть пущона на спустошенье, згоренье, вымеретье и вбозство на волоках подданых, але, всю суму сполна алиж заплатить, то ж именье з рук в заставника возметь...


Артыкул 29. О ревизорах, мерннкох, о померы волочной по селидбах подданых. Ревизоры мають быти прысяглые, люди добрые, сумненья побожного, оселые, а не голоты, в помере волочной и в господарстве добре умеетные, абы вмел всего достаточне и справедливе выведати и вказати пожыток наш врадови, в чом можеть прычынити; теж ревизор маеть догледати, а с пильностью доведывати ся, абы нихто з шляхты и подданых нашых в пущах на власных кгрунтех нашых проробков не чынили и никак не прывлащали, и оповедати нам так недбалого врадника, в чыем бы ся то ураде деяло. Тые ж ревизоры мають догледати, абы от мерников селидбы назначываны в третем середнем поли, а где бы мерник того не вчынил, тогды сам ревизор маеть назначыти селидбы, а врад маеть с пилностью прымусити подданых селити ся на местцах назначоных, чого тот же ревизор маеть догледати и всих справ господарства врадового, естли слушне а радне справуються, а нерадного и такового, который бы ся водле уставы и росказанья нашого справовал, маеть ревизор под тою ж прысягою, которою обовязан, не закрывати, але нам оповедати и довести того на него, а мы учыним с тым, што ся слушного нам повидить. Ревизор, где бы в ревизыиего помера ещо не дошла або не порадная была, маеть мети до кождого двора одного слугу, к тому мерника одного, через которых померу справовати будеть, а плату такому слузе на год по десети коп грошей з скарбу нашого; а от померы знову альбо перемеренья брати мають по десети грошей с кождое волоки, а где бы только поправовал - 2 грошы от волоки; а таковые мерники естли бы ся неслушне справовали и лениво, для своего пожытку мерили, за то ревизор сам маеть отповедати; естли бы теж до колька дворов нашых потреба мерников, ино одного уставити и дати тры волоки ему вольных от всих повинностей, к тому войтовство одно, а то вчынити за нашым ведомом; а не иный хто обирати маеть таковых мерников, одно ревизор; а где номера пойдеть, мають мерыти всякій кгрунт купленый и заставный, кгды ж кметь и вся его маетность наша ест; а писати кгрунт, яко велики волоки вдлож и поперок на которых местцах, и, естли бы с прычыны лихого кгрунту наддавки чынили, то мають пры том же описывати; а где могуть быти волоки прогоняные, мерыти в тры поля, в кождое поле 11 моркгов, то есть у волоку 33 моркги з наддавком, а не могуть ли быти прогоняные волоки с прычын розных, ино моркговати; а где без земянских кгрунтов не выпростують ся, таковые земли беручы, нашыми кгрунты мають отдавати, где бы земяном споручку их именьям, и ровно, яким кгрунтом возметь, и колько таких, и так много отдати; а где бы ся ровный кгрунт на отмену не трафил, ино за волоку кгрунту преднего средним кгрунтом полторы волоки дати, а за среднего кгрунту волоку подлым две дати, то то вчынить за волоку кгрунту преднего подлого кгрунту тры волоки; а где наддар подлым, блотливым або песковатым, кгрунтом прыйдеть отмену давати, то даем на пилное уваженье ураду нашого, ревизора и мерников, абы нам и оному, в кого беруть, шкода не была, для чого отмена абы не была без ураду давана; але, хто бы таковое отмены за упором прыймовати не хотел, мають зоставити таковую отмену, уписавшы до книг оного ж ураду нашого, а врад маеть напомикати его о бранье отмены, на чом естли бы не переставаючы и нам не обжаловавшы, упорне стены волокам и границы казил и в оный кгрунт, в померу взятый, уступовал ся, того врад наш маеть моцно боронити альбо правом кгвалту на таковом позыскивати. Ревизор и мерники мають на то бачность мети, абы ку прылеглым замком и двором села и всякіе кгрунты нашы прылучали, яко ку которому двору ближей а споруч, а ведже так, иж бы можности и шырокости врадов тым таковым переменяньем в подданых и кгрунтех не зменшывало. Тые ж ревизоры и мерники мають ся доведывати посполу з урадом от войтов и лавников и подданых о землях и всяких кгрунтех нашых затаеных, або от кого кольве забраных, и то нам, господару, доносити и оповедати водле прысяги и повинности своее.


Артыкул 30. Вси врадники нашы сами особами своими мають бывати на врадех своих в час прыеханья ревизора, кром панов рад нашых альбо тых, которые посельствы и иншыми послугами нашыми альбо потребами речи посполитое обовязаны; ведже таковые врадником альбо наместником своим росказати повинни, абы всякое послушенство в нашых пожыткох ку ревизором и посланцом нашым мели, около всего ведомость им давали, а в чом бы ся якая шкода нам альбо крывда подданым деяла, абы врадники або наместник на враде во всем перед ревизором отказывал; а врадники и наместники мають быти люди добрые, веры годные. А естли бы наш врадник з своего наместника або з слуги за прошеньем от войта або подданого справедливости укрывжоному подданому не вчынил, ино хотя б того слуги не было, повинен сам пан перед ревизором о тую крывду ему отказывати и с права всказаное нагородкти, а собе на том слузе шкоды доходити; а который бы врадник о такую крывду не отповедал альбо нагорожати крывды и шкоды подданым не хотел, то маеть ревизор нам, господару, а в небытности нас подскарбему ознаймити, не з'еждчаючы з оного враду, и возметь науку, яко ся в том заховати.


Артыкул 31. О доходы на врад з ласки нашое и о лежни. Во всих замкох и дворех нашых, где земли на волоки суть розмероны, даем з ласки нашое сосподарское на врад наш плат весь з десятое волоки, кром овса и сена, третій сноп з гумен нашых всякого збож'я, торговое и померное все и за лопатки пенязми дня торгового, десятая рыба пры спущанью ставов; вина - который подданый на работу не выйдеть - грош 1 за день, а за другий день барана; списного - от волоки пенезей 14, а где и за овес отбирають - ино от бочки по пенезю, вижованья - грош, от прысяги - 2 грошы, пересуду - от копы грошей 3, децкованье и помилное слугам - куница, за девкою и вдовою, кгды до другое волости замуж идеть,- грошей 12, поколодного - грош, з нив нашых - третій грош, за скаженье межы - 12 грошей; нижли врад наш за вины подданых, заруки и ни за што иного лежнев в домы, ани теж по коледы Великодные и пожытки вымышленые и о скаженье меж в'еждчати ани всылати на суды не маеть, чого ревизор пилне стеречы и боронити повинен.


Артыкул 32. О судеревных лесох и пущах и бобровых гонех, о борти,г сеножати, о оступех и лесех размероных.

Есть некоторые лесы пущы и дубровы нашы, до которых з стародавна шляхта и подданые их уступы и входы мають весполок с поддаными нашыми; о таковых пущах и лесох вси враднкки нашы и их наместники мають ревизором ведомость чынити и спольне а пильне ся о том выведывати, хто за якою справедливостью и з много служоб людей входы свои маеть; и, выведавши певне яко много того кгрунту, мають о том справу давати нам, водле которое ведомости великости и малости кгрунту нашого комисары заслати маем; а поколь комисары нашы на то выедуть, маеть урад подданым росказати ужывати тых кгрунтов по первому, абы з держанья не выпущоны, а пожыток до скарбу с того множыти; ведже, где бы спор шол о реч ровную, меншую альбо мало большую, нижли о волоку, тогды таковые речи можеть врад з ревизором альбо с померчым кончыти и становити, не ждучы зосланья комисаров от нас, абы ся для так ровное речы в замкненью померы волок омешканье не деяло; а врад, яко повинен, с пильностью маеть дойзрети, жебыхмо шкоды в справедливости кгрунту нашого не мели. А лесы, на волоки розмероные, где годно, на пашню людми осажати и вольности маеть давати урад на пять альбо на шесть лет, аж и до десети; а то маеть быти, где чорные лесы, а тяжкіе ку выробленью; и то даем на баченье врадовое, а ревизор, прыехавшы, вольность оную уважыть и цынш постановить по выседенью воли платити водле уставы; ведже таковые лесы, где бы на пашню згодити ся не могли, помераючы, не мають прогоняти и прорубывати волок, одно, в коло обмерывшы и границы положывшы, пописати довгость и шырокость шнуров и колько волок и моргков, яко ся вымерыть, и, зморкговавши, на рейстра пописати; а ведже от таковое померы меншы брати, то есть от десети моркгов грош; а где сеножати в пущах нашых суть, ино врад и лесничый мають давати ведомость ревизору, а ревизор маеть, где бы потреба, до двора нашого таковые сеножати прывернути альбо межы поддані іх на плате роздати. А подданые на козбу вси, колько их наймуть, одным разом мають ходити, оповедавшы ся лесьничому; а ручницы, пса, рогатины и ничого, чым бы звера забил, не брати ему з собою. А где бы межы пущою, болота и лесы кгрунту на пашню годного трох волок меншей было, там людей не садити для злодейства и прокрадыванья мыт, але на плате роздавати. У-в оступех и ловех нашых проробков и сеножатей никому не мети водле уфалы. Ловы и оступы в пущах нашых ревизоры з лесничыми и теж осочники, почавши от Беловеж, аж до Ковна, порадком слушным росправити и ростесати казати мають на розные часы для вольнейшого перебыванья и ведомости о зверу, и яко много до которого оступу людей потреба, и о далекости оступов мають, с пилностью межы собою то постановившы, в рейстр уписати и на враде зоставити, абы за ведомостью потребы певное лйчбы людей з далеких волостей не гнано, кгды ж ся и без того обыйти може. А подданые нашы тяглые и осадные, каждый з волок своих, повинни будуть до оступов нашых пешо ходити и з возми ездити; а поколь в ловех нашых мешкати будуть, потоль на иншые роботы ходити не повинни; але хлопята и старые абы в ловы не ходили. К тому теж врад без ведомости, листу и росказанья нашого подданых в ловы выгоняти не маеть под ласкою нашою. Бортное дерево наше все абы врад в своей ведомости мел, чого ревизорове догледати мають; дани теж медовые водле старых звычаев ити мають с пущ, а з ульев домовых и з бортей на волоках жадин с подданых плату давати не повинен; а за борть шляхецкую, которая бы ся подданому у волоце достала, так с пчолами, яко пустая, маеть быти заплата водле статуту, то есть за борть пустую 15 грошей, со пчолами - 30 грошей; а хто бы заплаты прыняти не хотел, тому вольне борть свою зо пня спустити и взяти. А во всих нашых и обчых пущах, где перед тымь подданые нашы бобры на нас гонили, и тепер по первому гонити мають; а где бы в реках и озерах нашых ново бобры ся показали, и там ловити мають; а за працу их брати им бобра пятого альбо почерев'е от кождого бобра. А где подданые в пущах нашых лазни для входов мають, пры таковых лазнях абы конечно быдла и собак не ховали, чого им врадник и лесничый боронити мають.


Артыкул 33. Вольность подданые до пущы нашое, хотя ж и головное, ведже не глубоко, мають мети по дрова, по хворост на гороженье, по дере: во на будованье, по лыка, на свою только потребу, а не на продажу; а где для оступов закажуть им, ино, поколь заграничать ревизорове, того вжывати, и то так, абы на одном местцу брали, а на другом загаили; а робятам малым и невестам губ, овоцу лесного всякого, ягод и хмелю во всяких пущах нашых не боронити. А на своихволоках подданым вольно забити волка, лисицу, рыся, росомаку, заеца, белку и иншый звер малый, так же птахи всякие, и продавати, кому хотячы, не оповедаючы враду; але серны, иншого болшого зверу не бити и на своих волоках, а особливе в пущах и под пущами нашыми ручниц ховати и жадного зверу ловити не мають под горлом. Воль. ность подданым до рек и озер нашых рыб ловити крыгою, удою, броднем, трыгубицею, обором и иншыми малыми сетками урад и неводничый не мають заборонити, нижли езов забивати не могуть, а месеца апреля, мая, іюня ничым рыб не ловити в озерах, только для множенья их в тых месецах, чого врад и неводничые заборонити мають, ведже в реках вольных завжды подданым улов на рыбы. Подданый убогій и недостаточный часов голодных, засеявшы на зиму, кгды отходить кормити ся, маеть оповедати ся врадови пры войте и указати убозство и недостаток свой, для чого то учынити : мусить; таковому домовство и засевок не маеть быти бран аж до Светого Яна; а не вернеть ли ся до того часу, тратить засевок, и будеть то все отдано иншому без поклону врадничого. А который бы чоловек, не оповедавшы ся враднику пры войте, втек з волоки, тая земля зо всим домовством, : што останеть, иншому дати, а збеглого сам врад и через войта искати мають; : а где найдуть, а выдати не схотять, ино правом доходити. Пак ли сам отходень : после часу назначоного, альбо збег, правом зысканый, любо и без права, вернеть ся, таковых на пустых волоках осажати. А естли за крывдою от врадника и войта выйдеть подданый, а потом прыйдеть; ревизор винности его маеть ся доведати и вважыти прычыну, естли прыпусти его ку засевку и будо ванью альбо ни. Продати на волоце будованье и домовство подданому вольно перед урадом пры войте и лавникох, а тым, хто купить, засадившы волоку свою, который бы дуж потягли тягнути, можеть у месте або на пустой I волоце сести; а тот, хто купить, не маеть большей дати врадникови, только 2 гроши; а записного в рейстр грош; а, естли в том ураде нет места и волоки пустое, ино ему до иншого именья нашого вольно ити, вземшы лист от : ураду до оного, где ся переносить, же добровольне вышол, волоку осадившы, и в том ему перед урадом або войтом уистити ся, абы инде не шол, только до волости нашое. [...]


Артыкул 37. Мосты на местцах звыклых подданые мають робити, как бы безпечный переезд был, без мостовничого, каждый за своим войтом; а, коли войт недбале ся заховываеть, ино врад его маеть напоменути; и если непослушны подданые войта, ино их врад кажеть выгнати ку той роботе за войтом; а на гостинцах и дорогах, где мы, господар, з двором нашым едем, там за дойзреньем врадовым звыклыи мосты робити; а за то ничого на подданых врадник и мостовничый его брати не маеть. А мостовничый, от нас посланый, маеть только людей боярских у мощенью мостов догледати, абы были добре зароблены; а естли бы подданые нашы осадне за росказаньем и листом нашым мосты мостили незвыклые, им неповинные, за то им будеть отпущоно с платов нашых; а поддаными тяглыми мосты робити за дни, им повиноватые.


Артыкул 38. На сторожу замков и дворов нашых чергою подданые ходити повиини, але не большей их врад брати маеть. одно яко ревизор уставить; а ревизор не маеть по особе враду ставити сторожы, только водле потребы, великости и важности дворов нашых; а с тых же сторожов до коней нашых, где будуть стояти, до кождое стайни, один сторож, а до двенадцати волов кормных так же одного сторожа.


Артыкул 39. Ремесники всякого ремесла мають быти на одной вольной : волоце ставены от ревизора пры всих замкох и дворех нашых, водле потребы, а злаща пры гостинцах и тых дворех, в которых частей бываем, то есть тесли, ковали, слесари, колодеи, бондары, рыболове, кграбары; а тых ремесни ков не маеть урад до домов своих посылати; ани роботами своими забавляi ти. [...]


Артыкул 41. Позвы жадные и децкіе од панов воевод, так же и в земли Жомойтской от старосты, абы не были даваны на подданых нашых, але врад, под которым есть подданый, маеть с ним справедливость неомешканую х водле права делати; так же теж, если подданый панов рад нашых з особна ста ну вшелякого, вчынил бой якій, крывду або грабеж подданым нашым, старостове, державцы, тивуны и их врадники мають подданым нашым во всем спра ведливости доводити так, яко бы ся подданым нашым на всем крывда и шкода нагородила; а посылати врадови своего слугу з войтом и служкою за крывдами подданых без вымовы, которому слузе врадничому помильного от кождое мили по грошу, и то, коли што презыщеть, а не зыщеть ли, на том ничого не брати. А хто бы справедливости делати и шкод нагорожати подданым нашым за обосланьем врадовым не хотел, ну таковому врад маеть ся заховати водле статуту; а которые оселости и людей не мають, тогды вземшы лист от ураду, ку справе рок положыти, а не станеть ли альбо на позов отзоветь ся, маеть урад зослати, а, с права грабеж вчынившы, шкодному дати, што бы за его шкоду стояло.


Артыкул 42. Многіе з шляхты и подданых нашых, ужываючы мысливства, збож'я и ярыны подданых нашых топчуть и шкоду им чынять; таковое шкодливое мысливство маеть быти от ураду заказано и боронено; а хто ся не уйметь, правом его о то умовляти и шкоды позыскивати.


Артыкул 43. Старостове, державцы и тивунове абы злодеев и иных злочынцов карати казали водле статуту, без вины злодейское, которая перед тым бывала, а маетности злодейское и кождого злочынцы абы конечно на врад и никого иного не брано, одно ее пры земли, жоне и детех зоставовати; а не будеть ли жоны и детей, иншого на том осадити; так же теж от умерщын и от бегщын абы конечно брати не смели, але на той маетности и том кгрунте иншых годных подданых нашых осажали, абы тым не множыли ся пустки. [...]


Артыкул 47. Кгды ж вже через ревизоров и померчых о всих кгрунтех и подданых нашых вшелякая ведомость до скарбу нашого дошла, хочем мети, абы по смерти старост, державец и тивунов знову увяжчые подданых нашых не пописывали, списного и стацей никоторых на них не брали под ласкою нашою и нагороженьем совите шкод подданым, одно маеть рейстр ревизорский скарбу нашого взяти, або з рейстров войтовских во всем ся справити, што в том ураде прыбыло, або теж спустошало, а з якое прычыны; которая ведомость и досвятченье пры враде, войте и лавникох маеть быти, а по смерти старост, державец и тивунов нашых, естли бы была потреба всыланья на врад от панов рад альбо от пана подскарбего, тогды того ж ревизора послати, который там на ревизеи будеть; а што с третего снопа врадничого там зостанеть, маеть ревизор на зешлого половину дать, а другую наставаючому враднику а собе на выхованье взяти; а што ся дотычеть замков нашых украинных, там по смерти враду нашого маеть быти послано от нас або от панов рад нашых, которых враду то належыть, для осторожности : от непрыятеля.


Артыкул 48. Хочем мети, абы вси уходы до пущ и лесов, озер и рек нашых и забиванье езов и дерево бортное, сеножати и иншые всякіе пожытки на кгрунтех властных нашых никому иному, одно подданым месть и волостей нашых от ураду на цыншох и платех нашых даваны были для прымноженья пожытков скарбу нашого, чого ревйзоровв пильне выведывати и стеречь, мають, жебы то было без шкоды нашое, абы теж такими вступы и входы за вкупы и поклоны нихто влостности нашое забирати не мог.


Артыкул 49. Хочем теж мети, абы в пущах нашых лесничые никому дерева стоячого на будованье ани на жадную реч, дла пожытков своих давати не смели, под срокгою карностью нашою; ведже лежачое дерево могуть давати, але не иншому кому, одно нашым подданым, которые бы на волоках своих ку их потребам лесу не мели.


А во всих тых справах коло размноженья пожытков нашых и порадности господарства в помере кгрунтов нашых обравшы на то первей сего справцою, поручыли есмо державцы Кнышынскому, пану Петру Фальчевскому, где ж и на сесь час подле оного першого злеценья и сее уставы нашое хочем мети: где бы в котором именьи нашом потреба вказывала, абы он з нашого росказанья догледал и доеждчал, яко около померы, так и в іных речах, господарству належачых, становячы ку пожытку скарбному подле воли нашое господарское.[1] Писцовая книга Пинского и Клецкого княжеств, составленная пинским старостою Станиславом Хвальчевским в 1552-1555 гг. Внльна, 1884.

 
Top
[Home] [Maps] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX