Папярэдняя старонка: Новая лiтаратура па гiсторыi. Бiблiяграфiчны паказальнiк

Новая лiтаратура па гiсторыi 1991 


Дадана: 12-03-2011,
Крыніца: Мiнск 1993.Мiнiстэрства культуры рэспублiкi беларусь

Нацыянальная бiблiятэка беларусi

Новая лiтаратура па гiсторыi
i гiстарычных навуках беларусi

(Бiблiяграфiчны паказальнiк)

1991

Мiнск 1993


ББК 91.9:63.3(2Б)

Н72

Складальнiк: Г.I.Антонава

Рэдактар: А.В.МураўёваН72 Новая лiтаратура па гiсторыi i гiстарычных навуках Беларусi, 1991: Бiблiягр. паказ. / Нац. б-ка Беларусi; Склад.: Г.I.Антонава; Рэд.: А.В.Мураўева. - Мн., 1993. - 154 с.


Першы выпуск паказальнiка ўключае друкаваную прадукцыю па гiсторыi Беларусi, археалогii, этнаграфii, гiстарыяграфii, крынiцазнаўству, археаграфii, дыпламатыцы, храналогii, сфрагiстыцы, генеалогii, геральдыцы, нумiзматыцы i iнш. незалежна ад месца выдання i мовы (акрамя раённых газет i нефармальнага друку). Але ў iм адбылiся значныя структурныя змены, што бачна са зместу паказальнiка. Апiсанне даецца згодна з правапiсам крынiц.


ББК 91.9:63+63.3(2Б)я1+
63.4(2Б)я1+63.5(2Б)я1


Н 04503010000-007
ОМ332-93 1-92 Нацыянальная бiблiятэка Беларусi, 1993ЗМЕСТ

Гiстарыяграфiя 6

Iгнатоўскi У.М. 8

Ермаловiч М.I. 8

Працы агульнага характару пра Беларусь увогуле 9

Беларуская дзяржаўнасць. Межы 10

Нацыянальныя пытаннi i мiжнацыянальныя адносiны 11

Мiжнародныя сувязi 12

Ураджэнцы Беларусi за яе межамi 13

Польшча 13

Расiя 14

СССР 15

Шмiт О.Ю. 15

Эмiграцыя 15

Гiсторыя навукi 16

Смолiч А.А. 17

Гiсторыя грамадска-палiтычнай думкi 17

Партыi. Грамадскiя арганiзацыi. Аб'яднаннi 18

Луцкевiч I.I. 19

Кампартыя Беларусi 19

Машэраў П.М. 20

Маладзёжны рух 20

Прафсаюзны рух 21

Канфесii. Рэлiгiйнае жыццё. Атэiзм 21

Гiсторыя права 23

Гiсторыя вайсковасцi 24

Гiсторыя прамысловасцi, сувязi i транспарту 24

Гiсторыя медыцыны i аховы здароўя 24

Гiсторыя спорту 25

Гiсторыя асветы i педагогiкi 25

Балiцкi А.В. 27

Гiсторыя культуры 27

Гiсторыя друку i сродкаў масавай iнфармацыi 29

40 год газеце "Физкультурник Белоруссии" 29

Гiсторыя беларускай мовы i лiтаратуры 29

Карскi Я.Ф. 31

Тарашкевiч Б.А. 31

Гiсторыя мастацтва 32

Буйнiцкi I.Ц. 33

Да выстаўкi "Мастацкiя тканiны ХУШ-ХIХ стст." 33

Гiсторыя архiтэктуры 34

Працы агульнага характару пра асобныя мясцовасцi 36

Брэсцкая вобласць 36

Вiцебская вобласць 37

Гомельская вобласць 38

Гродзенская вобласць 39

Магiлёўская вобласць 40

Мiнская вобласць 41

Тапанiмiка 42

Мiкратапанiмiя Гомеля 44

Дэмаграфiя. Статыстыка 44

Музеi. Архiвы 45

Помнiкi. Гiстарычныя мясцiны 47

Гiсторыя па асобных перыядах 47

Старажытны перыяд 47

IХ-ХIII стагоддзi 47

Полацкае княства 48

Ефрасiння Полацкая 49

1230-я гг. - 1569 г. 49

Ф.Скарына 51

1569 г. - канец ХУШ стагоддзя 52

Цяпiнскi В. 55

Сiмяон Полацкi .55

Тызенгауз А. 55

Капiевiч (Капiеўскi) I.Ф. 56

Канец ХУШ - ХIХ стагоддзе 56

Паўстанне 1794 г. 57

Напалеонаўскае нашэсце 1812 г. 57

Дзекабрысты на Беларусi 58

Паўстанне 1830-1831 гг. 58

Паўстанне 1863-1864 гг. 58

ХХ стагоддзе 58

Рэвалюцыя 1905-1907 гг. 60

Першая сусветная вайна 60

Лютаўская рэвалюцыя 1917 г. 60

Кастрычнiцкая рэвалюцыя 1917 г. 60

З гiсторыi Брэст-Лiтоўскага дагавора 1918 г. 61

Беларуская Народная Рэспублiка 61

Утварэнне БССР 62

Барацьба з Польшчай. Рыжскi дагавор 1921 г 62

Беларусiзацыя 63

Заходняя Беларусь (1921-1939) 63

Рэпрэсii на Беларусi 64

З матэрыялаў дыскусii вакол Курапат 67

Другая сусветная вайна 68

Вялiкая Айчынная вайна (1941-1944) 70

Напярэдаднi агрэсii. Абарончыя баi 74

Паўлаў Дз.Р. 77

Абарона Брэсцкай крэпасцi 78

Абарона Вiцебска 78

Абарона Мiнска 79

Абарона Магiлёва 79

Абарона Гомеля 79

Мабiлiзацыя сiл i сродкаў на адпор ворагу 79

Ураджэнцы Беларусi на франтах вайны 80

Усенародная барацьба на акупiраванай Беларусi 81

Партызанскi рух на асобных тэрыторыях 82

Баранавiцкая вобласць 82

Беластоцкая вобласць 82

Брэсцкая вобласць 83

Вiлейская вобласць 83

Вiцебская вобласць 83

Шмыроў М. П. 83

Гомельская вобласць 84

Магiлёўская вобласць 84

Мiнская вобласць 84

Палеская вобласць 85

Пiнская вобласць 86

Удзел антыфашыстаў у барацьбе
беларускага народа 86

Акупацыйны рэжым 86

Вязнi канцлагераў 88

Вызваленне Беларусi 89

Народная гаспадарка 91

Развiццё прамысловасцi 92

Развiццё сельскай гаспадаркi 92

Прышчэпаў Дз. Ф. 93

Войны ў Афганiстане i iншых рэгiёнах i Беларусь 94

Археалогiя 94

Этнаграфiя 95

Этнагенез беларусаў 98

Спецыяльныя гiстарычныя навукi 99

Геральдыка. Сiмволiка 100

Нумiзматыка 100

Археаграфiя. Архiвiстыка 101

Генеалогiя 101

Методыка даследаванняў i выкладання 101

Навуковыя канферэнцыi. Сiмпозiумы. Сходы 101

Дапаможныя паказальнікі 103

Iмянны паказальнiк 103

Геаграфiчны паказальнiк 152ГIСТАРЫЯГРАФIЯ

1. Арлоў У. Глядзелi вокны на Сафiю...: [Разважаннi пiсьменнiка-гiсторыка па прабл. беларус. гiст. навукi] / Гутарку вяла Т.Фаменка // Настаўн. газ. 1991. 16 студз.

2. В. Луналi беларускiя сцягi...: [Аб асвятленнi пытанняў гiсторыi Беларусi на старонках часоп. "Lituano-Slavica Posnaniensia" Пазнан. ун-та,1989] // Спадчына. 1991. N 6. С.111-112.

3. Грыцкевiч В. "Абэцэдаршчына" i Абэцэдарскi: [Крызiс беларус. гiст. навукi: Роздум над арт. С.Падокшына "Абэцэдаршчына" (ЛiМ, 1990, 8 чэрв.)] // ЛiМ. 1991. 5 лiп. (N 27). С.14-15.

4. Дмитриев К.В. Изучение проблем исторической географии Великого княжества Литовского в белорусской историографии ХIХ-ХХ вв. // Реализм исторического мышления: Пробл. отеч. истории периода феодализма: Чтения, посвящ. памяти А.Л.Станиславского: Тез. докл. и сообщ. М., 1991. С.73-75.

5. Ермаловiч М. "Ганарыцеся сваёй Бацькаўшчынай...": [Стан гiст. навукi ў рэсп.] / Запiсаў Р.Гамзовiч // Нар. газ. 1991. 9 мая.

6. З гiсторыяй на "Вы": Публ. арт. / Укл. Арлова У. - Мн.: Маст. лiт., 1991.- 398 с.:iл. - Са зместу: Грыцкевiч А. Каранi i кветкi дагматызму:[З дакл. на рэсп. навук.-практ. канф. "Народ. Культура. Перабудова" у чэрв. 1989 г. аб прабл. гiстарыяграфii Беларусi феадал. перыяду (1569-?)]. С.36-45. Бiч М. Нацыянальны нiгiлiзм i беларуская гiстарыяграфiя. С.72-93. Чаропка В. ...I робiцца трывожна: [Аб фальсiфiкацыi беларус. гiсторыi]. С.127-149. Арлоў У. Каб не ператварыцца ў таўраў: [Прабл. беларус. гiстарыяграфii]. С.204-225.(Перадрук. з часоп.: Нёман. 1989. N 3). Арлоў У. "Совершенно секретно", або Адзiн у трох iпастасях: Нататкi няўдзяч. вучня [Л.С.Абэцэдарскага]. С.257-271. Ткачоў М. Пiсьменнiкi, гiсторыя i "рэвiзоры": [Гiст. творы К.Тарасава i крытыка А.Залескага]. С.293-319.(Перадрук з часоп. : Полымя. 1989. N 7).

7. Индова Е.И. Некоторые итоги и задачи изучения аграрной истории дооктябрьского периода на примере обобщающих региональных работ // Сельское хозяйство и крестьянство Беларуси: (Материалы науч. конф.). Мн., 1991. С.16-21.

8. Iофе Э. Час пiсаць сапраўдную гiсторыю: [Пра гiст.-дакум. хронiкi сер. "Памяць" выд-ва "Беларус. Сав. Энцыкл.", 1985-1989] // Беларусь. 1991. N 1. С.16-17.

9. Иоффе Э.Г. Из истории белорусской деревни: (Сов. историография соц.-экон. развития белорус. деревни середины ХУП - первой половины ХIХ в.).- Мн.: Ураджай, 1990.-245 с.-Библиогр. в прим.: с.218-240. Имен. указ.: с.241-244.

10. Историческая наука в 20-30-е годы: "Круглый стол" Науч. совета по историографии и источниковедению / Материалы подгот. А.И.Алаторцева // История и историки: [Сб.]. М., 1990. С.64-105. Из содерж.: Петриков П.Т.: [Также о кн. В.Н.Михнюка "Становление и развитие исторической науки Советской Белоруссии в 1919-1941 гг." (1985 г.)]. С. 99.

11. Йоффе Е.Г. Володимир Iвановiч Пiчета [1878-1947] // Укр. iст. журн. 1991. N 10. С.103-112. Бiблiогр.:(39 назв.). Укр.

12. Карев Д.В. Исторические реалии и историографическое мифотворчество: (К пробл. влияния политики на деформацию ист. знания о прошлом дорев. Белоруссии в 1920-1980-е гг.) // Тезисы республиканской межвузовской научной конференции "Современный социализм: методология изучения, противоречия, перспективы развития". Гродно, 1990. Ч.1. С. 94-98.

13. Карлюкевич А. Генерал от... краеведения: [О воен. топографе М.И.Без-Корнило-виче (1796-?), изучавшем белорус. край и его историю] // Во славу Родины. 1991. 21 дек.

14. Касцюк М.П. "Гiсторыя Беларусi-амаль суцэльная белая пляма": [Гутарка з дыр. Iн-та гiсторыi АН Рэсп. Беларусь] / Запiсаў А.Коктыш // Звязда. 1991. 25 снеж.

15. Лiс А. Праўдзiвае слова гiсторыка: [Да 85-годдзя даследчыцы Зах. Беларусi з Польшчы А.Бергман] // ЛiМ. 1991. 14 чэрв. (N 24). С.12.

16. Метод в историческом исследовании: Тез. докл. и сообщ. Всесоюз. шк.-семинара, Минск, 21-25 окт. 1991 г. / БГУ и др.; Редкол.: Балыкина Е.Н. и др.- Мн., 1991.-214 с.-Из содерж.: Кохановский А.Г. Проблемы формирования интеллигенции Белоруссии в конце ХУШ-начале ХХ в.: К вопр. о методе исслед.; Совершенствование краеведческо-археологической деятельности в Белоруссии в конце ХIХ-начале ХХ вв. С.11-14. Толеренок С.В. Особенности в изучении вопросов культурно-национального движения в Белоруссии (1795-1863). С.31-34. Пашкевич В.И. Применение системного анализа при изучении аграрной истории Белоруссии ХУШ в. С.55. Ходин С.Н. Пути развития сельскохозяйственного производства БССР во второй половине 20-х гг.: (Структур.-функцион. анализ). С.64-65. Швед В.В. Контентный анализ ярмарочной торговли в Белоруссии в период кризиса феодализма (1830-1850-е гг.). С.65-67. Дубенецкий Э.С. Опыт применения синхронно-диахронного метода при анализе вопросов социального развития и становления межнациональных отношений в Белоруссии (Конец ХIХ-20-е гг. ХХ в.). С.79-81. Завьялов С.М. Новые материалы о составе Чрезвычайных комиссий Белоруссии в начале гражданской войны. С.83-86. Сосно В.А. Особенности подхода к комплексу источников по аграрной политике царизма в Белоруссии в конце ХУШ - первой половине ХIХ в. С.98-100. Елинская М.М. Применение СУБД L BASE-II для изучения развития школьного образования в Белоруссии в ХУI-ХУШ вв. С.167-169. Кохановский А.Г. База данных по социальной истории Белоруссии конца ХIХ в. С.169-170.

17. Мiхальчанка А.М. З сiвой мiнуўшчыны: [Гутарка з уклад. кн. "Дакументы па гiсторыi Беларусi, якiя зберагаюцца ў цэнтр. дзярж. арх. СССР" нач. Гал. арх. упр. пры Савеце Мiнiстраў БССР] / Запiсала В.Кудраўцава//Настаўн. газ. 1991. 5 чэрв.

18. Наш радавод: Материалы междунар. науч. конф. по регион. истории Вост. Европы "Культура народов Великого княжества Литовского и Белоруссии, ХШ - нач. ХХ в." / Сост. Д.Карев.-Гродно, 1990-1991.

Кн. 1/2. 1990. 283 с. Из содерж.: Карев Д.В. Великое княжество Литовское (ХIУ - нач. ХУI в.) в российской либеральной историографии конца ХIХ- нач. ХХ в.: (М.К.Любавский и его труды по истории ВКЛ). С.146-160. Кручковский Т.Т. Великое княжество Литовское времен Витовта в современной польской историографии. С.161-165. Карев Д.В. У истоков белорусской национальной историографии, Конец ХУШ-5О-е гг. ХIХ в.: (Ист. наука Белоруссии и Литвы времен Т.Нарбута). С.199-245.

Кн. 3, ч. 1. 1991. 201 с. Содерж.:Илизаров С.С. Первые научные известия о восточнобелорусских землях Российской империи. С.11-13. Афиани В.Ю. Источники по истории Белоруссии и Литвы в Российской периодической печати ХУШ - первой половине ХIХ в. С.14-17. Малиновская Т.Г. Обращение к изучению Белорусской народной культуры в первой половине ХIХ века. С.18-20. Кузняева С.А. Белоруссия в русской литературе путешествий первой половины ХIХ века. С.21-25. Гужаловский А.А. Тамаш Зан - первый белорусский музеевед. С.26-31. Kosmanowa B. Wielkie ksiestwo Litewskie w tworczosci Jozefa Ignacego Kraszewskego. С.32-38. Сосна У.А. Прыгонная вёска ў творчасцi В.I.Дунiна-Марцiнкевiча. С.39-43. Карев Д.В., Юпатов А.Н. Историческое краеведение на Витебщине в ХIХ- начале ХХ века. С.44-48. Карев Д.В. Белорусская историография в эпоху капитализма (1861-1917) С.49-115. Михальченко С.И. "Асновы дзяржаўнасцi Беларусi" М.В.Довнар-Запольского: история создания и историографические корни.С.116-119.Шумейко М.Ф. Неопубликованная монография М.В.Довнар-Запольского "История Белоруссии" как историографический источник. С.120-124. Задорожнюк Э.Г., Задорожнюк И.Е. Некоторые аспекты взаимодействия "московского" и "польско-литовского" начал в "Истории общественной мысли" Г.Плеханова. С.125-131. Чирков С.В. Проблемы этнической и культурной истории Западной Руси в концепции А.Е.Преснякова. С.132-136. Простоволосова Л.Н. История Литвы и Белоруссии на страницах журнала "Библиограф". С. 137-140. Нечухрин А.Н. Творческая биография В.В.Латышева. С.141-145. Швед В.В. Декабристы и Белоруссия: (Постановка пробл.). С.146-149. Лабынцев Ю.А., Толкачева Л.Л. Международная славяноведческая программа "История книжной культуры Подляшья" и ближайшие планы ее реализации. С.150-153. Штакельберг Ю.И. Архивные источники и их использование для биографических исследований. С. 154-161. Шведов С.В. Документы ЦГВИА об Отечественной войне 1812 г. на территории Литвы и Белоруссии. С.162-166. Анхимюк Ю.В. Источники по истории и культуре народов Великого княжества Литовского из собрания А.П.Гранкова. С.167-172. Сурмач Г. Дакументы са збораў музея iмя I.Луцкевiча - крынiцазнаўчая база для вывучэння бiяграфiй дзеячаў беларускага Адраджэння. С.173-179. Батракова К.П. К вопросу о роли документальных источников при изучении проблем развития культуры на Гродненщине в ХIХ-нач. ХХ в. С.180-184. Варатнiкова А.А. Гiсторыка-культурная iнтэрпрэтацыя Жыровiцкага "Дыярыуша" (Пач. ХIХ ст.). С.185-189. Паўловiч С.I. Тэстамент як гiстарычная крынiца: (Першапачатковы варыянт). С.190-192. Бабкова В.У. Новыя дадзеныя аб В.Цяпiнскiм на падставе актавага матэрыялу ЦДГА БССР у Мiнску. С.194-195. Штакельберг Ю.И. Сфрагистика как источник для изучения истории нелегальных организаций. С.198-201.

Кн. 3, ч. 3. С.409-603. Из содерж.: Кручковский Т.Т. Польша, Литва, Западная Русь: проблема формирования федеративных структур: (Концептуал. подходы соврем. пол. историографии). С.522-534.

19. Партия. Народ. Победа: Тез. науч.-теорет. конф., посвящ. 45-летию победы советского народа в Великой Отеч. войне. В 2 ч. Ч. 2.- Мн.,1990.- 260 с.-Из содерж.: Павлов В.П. Участие польских антифашистов в советском партизанском движении: Историография пробл. С.193-199. Кнатько Г.Д. Вопросы изучения мемуаров руководителей партийного подполья [Белоруссии] как исторического источника. С.199-204. Хандогин И.Ф. Белорусская операция в кривом зеркале буржуазных фальсификаторов. С.210-214. Жук Н.П. Отражение эффективности партизанского движения Белоруссии в западногерманской буржуазной историографии. С.222-227. Павлов Я.С. О состоянии научной разработки проблемы партийного руководства всенародным партизанским движением в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. С.241-248.

20. Петрашкевiч А., Ламека У. Гiстарычная памяць i спадчына: [Аб выд. у рэсп. кн. "Памяць"] // Чырв. змена. 1991. 4-10 лiстап. (N 45). С.10.

21. Петрыкаў П.Ц. Перыядызацыя гiсторыi гiстарычнай навукi ў БССР // Весцi АН БССР. Сер. грамад. навук. 1990. N 6. С.52-65. Рэз. рус., англ. Бiблiягр. спасылкi ў падрадк. заўв.

22. Платонов Р. К новому уровню исследований: [Из истории деятельности Ин-та ист.-полит. исслед. Компартии Белоруссии] // Коммунист Белоруссии. 1991. N 6. С.73-77.

23. Прибылов В.И. Как в Польше переписывают историю: [Обзор публ. пол. журн., посвящ. ист. проблематике. Также о ст. Е.Козловского "Последний этап оборонительной войны Польши (17 сент.-6 окт. 1939 г.)", касающейся вопр. воссоединения зап. обл. Украины и Белоруссии с СССР] // Воен.-ист. журн. 1991. N 2. С.30-33.

24. Сiдарцоў У.Н. Сучасныя падыходы да вывучэння гiсторыi Вялiкай Кастрычнiцкай сацыялiстычнай рэвалюцыi i грамадзянскай вайны // Актуальныя пытаннi гiсторыi БССР: Сав.перыяд. Мн., 1991. С.14-23.

25. Титова А.А. Скориниана В.И.Пичеты // ХП Всесоюзная конференция историков-славистов "Основные направления историко-славистических исследований и преподавание университетского курса по истории южных и западных славян на современном этапе, 25-27 янв. 1990 г.: Тез. докл. и сообщ. М., [1990]. С.46-47.

26. Туронак Ю. Памяцi Бранiслава Туронка.-Ню-Ёрк; Варшава: Беларус. iн-т навукi й мастацтва, 1990.-58 с.: iл.


Iгнатоўскi У.М.

(1881-1931)


27. Iгнаценка I., Кароль А. Усевалад Iгнатоўскi i яго час.-Мн., 1991.-123 с.-(Б-чка газ. "Голас Радзiмы").

28. Iофе Э. Першы прэзiдэнт (БелАН) // Чырв. змена. 1991. 18-24 сак. (N 12). С.9.

29. Iофе Э. Усевалад Iгнатоўскi: самагубства цi не? // Настаўн. газ. 1991. 16 студз.

30. Кiштымаў А. Усевалад Iгнатоўскi: маладыя гады // ЛiМ. 1991. 30 жн. (N 35). С.14-15.

31. Кузняцоў М. З пакутнага крыжа // Чырв. змена. 1991. 20-26 мая (N 21). С.21; 27 мая -2 чэрв. (N 22). С.13; 3-9 чэрв.(N 23). С.21.

32. Мелiшкевiч У. Вучоны, асветнiк, педагог // Нар. трыбуна. 1991. 22-28 крас. (N 17). С.5; 1-5 мая (N 18). С.5; 6-12 мая (N 19). С.5; 13-19 мая (N 21). С.5.

33. Михнюк В., Токарев Н. По следам одной версии: [О гибели В.М.Игнатовского, 1931] // Полит. собеседник. 1991. N 9. С.15-16.

34. Мiхнюк У. Сумленна служыў народу // ЛiМ. 1991. 17 мая (N 20). С.13.

35. Мяснiкоў А. Жыцiе i ўваскрэсенне Усевалада Iгнатоўскага // Коммунист Белоруссии. 1991. N 4. С.75-81.

36. Петриков П.Т. Игнатовский Всеволод Макарович / Правл. о-ва "Знание" БССР.-Мн.,1991.-16 с.

37. Шчарбакоў А. Дык калi ж нарадзiўся Iгнатоўскi // ЛiМ. 1991. 3 мая (N 18). С.11.


Ермаловiч М.I.

(н.1921)


38. Захарына Т. Шлях да вечнасцi // Зрок. 1991. N 9/10. С.8-10.

39. Карлюкевiч А. Летапiсец беларускай гiсторыi // Чырв. змена. 1991. 8-14 крас. (N 15). С.20.

40. Марцiновiч А. Вяртанне ў будучыню // ЛiМ. 1991. 3 мая (N 18). С.6.

41. Сiдарэвiч А. Несiстэмны гiсторык // Крынiца. 1991. N 12. С.38-39. Беларус., рус.

42. Siemaszko Z.-S. Jozef Mackiewicz na tle Rzeczypospolitej wielu narodow // Wiez (Warszawa). 1991. N 2. S. 83-105. Пол.

Iосiф Мацкевiч на фоне народаў Рэчы Паспалiтай: [Пол. гiсторык пра народы, у т.л. i беларусаў, якiя засялялi Рэч Паспалiтую].

ПРАЦЫ АГУЛЬНАГА ХАРАКТАРУ ПРА БЕЛАРУСЬ УВОГУЛЕ

43. Акудовiч В. Пошукi страчанага вобраза: [Месца i роля беларусаў у гiсторыi Еўропы] // ЛiМ. 1991. 8 сак. (N 10). С.6-7.

Дыскус.: Гальпяровiч Н. Толькi намаганнямi ўсiх // ЛiМ. 1991. 17 мая (N 20). С.6-7.

44. Бацькаўшчына, 1990: Штогоднiк гiст. лiт.: Для сярэд. i ст. шк. узросту / Уклад. С.С.Панiзнiк; Маст. Т.В.Кублiцкая.-Мн.: Юнацтва, 1990.-237 с., [4] л. iл.: iл.-Змест: Дыла Я. На шляху з варагаў у грэкi: [Урыўкi з гiст. рамана]; У iмя дзяцей: Гiст. аповесць; Падуанскi студэнт: [Урыўкi з гiст. драмы пра Ф. Скарыну]. С.6-123. Караткевiч У. Сiвая легенда; Ладдзя роспачы: Аповесцi. С.125-226. Шматаў В. Урокi Скарыны. С. 228-233.

45. Верашчака Ю. Аб найменьнях-"Гуды"-"Крывiчы"-"Русь": Гiст.-крытыч. нарыс [1923 г.] / Уступ. арт.:В.Вячорка // Спадчына. 1991. N 1. С.85-91.

46. Дакументы па гiсторыi Беларусi, якiя зберагаюцца ў цэнтральных дзяржаўных архiвах СССР / Беларус. Сав. Энцыкл. i iнш.; Рэд.-склад. А.М.Мiхальчанка, Т.А.Вараб'ёва.-Мн.: БелСЭ, 1990.-261 с.-(Энцыкл. б-чка "Беларусь").

47. З гiсторыяй на "Вы": Публ. арт. / Укл. У.Арлова.-Мн.: Маст. лiт., 1991.-398 с.: iл.-Са зместу: Грыцкевiч А. Карл Маркс i Фрыдрых Энгельс пра Беларусь. С.9-16. Грыцкевiч В. Пад знакам дня ўчарашняга: [Арт. 1982 г.: Водгук на падруч. "История БССР" (Ч. 1. Мн., 1981) пад рэд. В.В.Чапко, А.I.Iгнаценкi]. С.226-256. Тарасаў К. Падзеi гiсторыi i версii лiтаратуры. С.272-292.

48. Заляцук Я. Лiтва - наша самая даўгавечная назва: [На думку аўтара, Беларусi трэба вярнуць гiст. назву "Лiтва"] // Наша слова. 1991. 28 жн.-3 верас. (N 28). С.2.

49. Зотаў Г. Зданi мiнулых эпох: [Позiрк на беларус. гiсторыю i культуру] // Магiлёўс. праўда. 1991. 25 чэрв.

50. Зяньковiч М.А. Вяртанне гонару: Аповесць-падарожжа па "белых плямах" гiсторыi. -Мн.: Маст. лiт., 1991.-455 с.-Са зместу: [Дзекабрысцкая Беларусь: М.Пушчын]. С.55-57. [Браты Калiноўскiя ў Пецярбургу]. С.57-59. [З жыцця ў Пецярбургу Б.I.Эпiмах-Шыпiлы]. С.59-63. [Акалiчнасцi спробы самазабойства (1930) i гiбелi (1942) Я.Купалы]. С.63-67. [З гiсторыi партызанскага руху на Беларусi: А.Касаеў на Магiлёўшчыне]. С.249-255. [Лёс удзельнiкаў мiнскага з'езда РСДРП К.Петрусевiча, П.Румянцава i iх сыноў]. С.322-326. [Жыццё i пагiбель М.М.Хатаевiча, былога сакратара Гомел. абкома партыi, потым другога сакратара ЦК Кампартыi Украiны]. С.327-336.

51. * Игнатовский В. Литовцы и Литва: [Отр. из "Краткого очерка истории Белоруссии"] / Пер., прим. В.Паулаускаса // Политика. 1991. N 3. С.27-29. Литов. [1]

52. Iгнатоўскi У.М. Кароткi нарыс гiсторыi Беларусi [IХ ст.-20-я гг. ХХ ст.] / Уступ. арт. А.П.Грыцкевiча; Камент. i заўвагi Э.Н.Гнеўкi.-5-е выд.-Мн.: Беларусь, 1991.-190 с., [12] л. iл.

53. История родов русского дворянства: [Есть также материалы об инород. (в т.ч. литов.) знати в России]: В 2 кн. / Ред. А.И.Литовченко.- М.: Современник: Лексика, 1991.-Кн.1-2. + "Перечень гербов", "Алфавитный перечень прозваний князей, графов, дворян", "Перечень родословных таблиц".

54. Кароткi агляд гiсторыi Беларусi для беларускiх дапаўняльных школаў / Улажыў П.Рагач.-Беласток, 1990.-90 с.: iл. + "Гiстарычныя мапы".

55. Катэрлi А. Русь Белая i Русь Чорная: Як успрымалiся старажыт. геагр. назвы ў роз. перыяды: Пункт погляду // Звязда. 1991. 6 лют.

56. Катэрлi А. Чорная Русь - не "лiтоўская": (Наконт адной версii пiсьменнiка К.Тарасава ў кн. "Памяць пра легенды" пра назву Чорная Руcь) // Голас Радзiмы. 1991. 12 снеж. (N 50). С.6.

57. Лойко О. Сквозь дебри мифов продираясь...: [Размышления писателя о том, как белорусы оказались изолированными от собственной истории] // Нёман. 1991. N 8. С.167-176.

58. Майсеня А. "Ешчэ Мiншчызна не згiнэла?": Лiст да рэд. "Жыце Варшавы": [Аб мiфiчнасцi прэтэнзiй на "польскасць" краю: З гiсторыi] // Нар. газ. 1991. 2 лiп.

59. Павловский С., Саганович Г. Древняя Литва и современная Летува: [Были белорусы и русинами, и литвинами, и тутэйшыми, и даже поляками. А земля их - и Русью, и Литвой, и Северо-Западным краем, и Западной Россией...] // Нёман. 1991. N 1. С. 162-165.

60. Пiлiпенка М. Як спытаюцца нас...: (Гiст. нататкi пра ўзнiкненне Беларусi) // Голас Радзiмы. 1991. 29 жн. (N 35). С.1,6; 5 верас. (N 36). С.6; 12 верас. (N 37). С.6; 19 верас. (N 38). С.6; 26 верас. (N 39). С.6.

61. Пилипенко М.Ф. Возникновение Белоруссии: Новая концепция.- Мн.: Беларусь, 1991.-142 с.

Рэц.: Iофэ Э.Р. Калi i як ўзнiкла Беларусь? // Весцi АН БCCР. Сер. грамад. навук. 1991. N 6. С.118-119.

Курочкiн О. Дослiдження етнiчної iсторiї бiлорусiв // Народна творчiсть та етнографiя. 1992. N 1. С.68-70. Укр.

Даследаваннi этнiчнай гiсторыi беларусаў.

Локотко А.И. // Весн. Беларус. ун-та. Сер. 3, Гiсторыя. Фiласофiя. Эканомiка. Права. 1991. N 2. С.79.

Рогалеў А. Ля вытокаў бацькаўшчыны // Спадчына. 1991. N 5. С.109-112.

62. Сiўчык В. 1. Дзве Лiтвы; 2. Разменная манета цi казырная карта?; 3. Лёгкая здабыча; 4. Непазбежны фiнал, цi Магчымыя варыянты вырашэння пытання: Славян. аспекты вiлен. катастрофы: [Гiст. Вiльня на працягу вякоў (ХУ ст.-1940 г.) з'яўлялася, на думку аўтара, палiт. i культ. цэнтрам беларус. народа] // Голас Радзiмы. 1991. 16 мая (N 20). С.5; 23 мая (N 21). С.5; 30 мая (N 22). С.5; 6 чэрв. (N 23). С.5.

63. Сяргеева Г. Роздум пасля кангрэса, якi паклаў пачатак адраджэння духоўнасцi, роднай мовы, гiстарычнай памяцi, пашырэння нацыянальнай свядомасцi [Мiнск, 25-27 мая 1991 г.] // Беларусь. 1991. N 9. С.24.

64. Улiцёнак А.Л. Iншадумцы==Мыслящие иначе: Гутаркi з тымi, каго яшчэ ўчора клеймавалi "дэмагогамi", "нефармаламi", "дысiдэнтамi", "нацыяналiстамi": В.Акулаў, У.Арлоў, В.Вячорка, А.Емяльянаў, В.Iвашкевiч, М.Кукабака, С.Навумчык, З.Пазьняк, А.Сiдарэвiч, М.Ткачоў, Ю.Хадыка, С.Шушкевiч, М.Шэляговiч / Прадм. В.У.Быкава.-Мн.: Беларусь, 1991.-309, [2] с.: iл.

65. Хадыка Ю., Шукелойць А. Мы гэтак шмат страцiлi...: [Гутарка прадстаўнiка Беларус. нар. фронту "Адраджэнне" на ХIХ сустрэчы беларусаў Паўноч. Амерыкi з б. супрац. мiн. музеяў: Маст. i культ. жыццё ў Мiнску падчас ням. акупацыi. Страты беларус. гiст. спадчыны] // ЛiМ. 1991. 26 лiп. (N 30). С.14-15.

66. Цьвiкевiч А. "Западно-руссизм": "Зап.-рус." шк. i яе прадстаўнiкi: [З гiсторыi русiфiкацыi Беларусi] // Спадчына. 1991. N 2. С.29-43; N 3. С.20-35; N 4. С.44-63; N 6. С.18-35. Бiблiягр. спасылкi ў падрадк. заўв. Заканчэнне будзе.(Перадрук. аднайм. кн.[Мн., 1929]).

Беларуская дзяржаўнасць. Межы

67. Асиновский С. Второе дыхание: [Была ли у белорусов своя государственность?] // Во славу Родины. 1991. 14 сент.

68. Беларусь в исторической государственной и церковной жизни / Сост. и издал А.Мартос.-Мн., 1990.-299 с.-Репринт. изд.: Буэнос-Айрес, 1966.

Рэц.: Ю.З. Зусiм iншая гiсторыя // ЛiМ. 1991. 28 чэрв. (N 26). С.3.

69. Ваяводства? Павет? Воласць?: [Пра адм.-тэрыт. падзел, якi iснаваў на Беларусi да 1917 г., i неабходнасць рэформы: Гутарка за "круглым сталом" супрац. Iн-та гiсторыi АН Рэсп. Беларусь] / Прымалi ўдзел М.Спiрыдонаў, М.Бiч, П.Башко, А.Цiтоў; Запiсаў В.Жданко // Звязда. 1991. 12 снеж.

70. Вытокi нашай дзяржаўнасцi: [Матэрыялы / Падрыхт. В.Iпатава, У.Старасценка]; Фотарэпрадукцыя А.Каляды]//Культура. 1991.14-20 лiстап.(N 2). С.4-5. Змест: [Герб "Пагоня"]; Пра назву старажытнабеларускай дзяржавы; Дзяржаўная сiмволiка Вялiкага княства Лiтоўскага; Мiндоўг (1200-1263): Вялiкi князь Вялiкага княства Лiтоўскага (1230-1263).

71. Гарун А. "Рэальная палiтыка"; Далей нi можна; Пад адным штандарам; Польшча i яе суседзi; "Незалежная Беларусь"; У гасьцiнах у Вiльнi; Груганьнё: [Публiцыстыка 1918-1919 гг. па прабл. дзяржаўнасцi i палiт. незалежнасцi рэсп.] / Уступ. арт.: Ю.Гарбiнскi // Спадчына. 1991. N 1. С.25-32; N 2. С.23-28.

72. Гарэцкi Р., Шыраеў Я. Аб'ектыўна пра [дзяржаўную] мяжу [памiж Беларуссю i Лiтвой: Аналiз этнасу Вiлен. краю i яго гранiц] // ЛiМ. 1991. 9 жн. (N 32). С.14-15.

73. Доўнар-Запольскi М.В. Асновы Дзяржаўнасцi Беларусi.-2-е выд.- [Мн., 1991].- 14с.-Факс. узнаўленне выд.: Вiльня: Прамень, 1919.

74. Казлоў Л. Ад мяжы - да гранiцы: [З гiсторыi дзярж. межаў Беларусi] // Крынiца. 1991. N 1. С.16-17; N 2. С.28-29; N 3. С.31; N4. С.18-19, 30. Беларус., рус.

75. Карелин Е.Г. Проведение реформы районирования СССР в 20-е годы: (На материалах Зап. обл. РСФСР): [В содерж. имеется материал о Гомельщине] // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 8, История. 1991. N 1. С.60-71. Библиогр. в подстроч. прим.: 40 назв.

76. Кравцевич А. О литовско-белорусской границе: [Из истории вопр.] // Нар. газ. 1991. 14 лют.

77. Несцяровiч Я.Ю. На шляху да беларускай савецкай дзяржаўнасцi // Актуальныя пытаннi гiсторыi БССР: Сав. перыяд. Мн., 1991. С.23-31.

78. Рогалев А. Кто же мы, белорусы?: У истоков белорус. государственности. Еще одна версия: [Языковед. анализ] // Полит. собеседник. 1991. N 2. С. 28-31; N 3. С.24-27; N 4. С.22-24.

79. Саламонаў А. Якой ты была, Беларусь мая? цi Яшчэ раз пра дзяржаўныя межы: [Роздум аўт. над этнагр. картамi беларус. племенi 1903, 1917 гг.] // Беларусь. 1991. N 9. С.32-33.

80. Старавойтаў А. "Гульня ў карты"-небяспечная: [Да пытання беларус.-лiтоўс. мяжы] // ЛiМ. 1991. 11 студз. (N 2). С.16.

81. Цiтоў А. На поўнач ад Мiнска: Як змянiлiся абрысы Беларусi на геагр. карце Еўропы ў 20-40-х гг. нашага ст. [паводле падпiсання дагавора памiж РСФСР i Лiтоўс. Рэсп.] // Звязда. 1991.2-4 кастр.

82. Цiтоў А. "Узбуйненне": [Фармiраванне паўдн.-усход. мяжы рэсп., 1921-1927] // Спадчына. 1991. N 5. С.17-23. + "Карта-схема этнаграфiчных i палiтычных межаў Беларусi ў 1921-1926 гг." (памiж с.32-33).

83. Чудин Ю. Укрупнение БССР: [Страницы истории, 20-е гг.] // Человек и экономика. 1991. N 6. С.21.

84. Ширяев Е. Белорусы: история и территория: [От древнейш. времен до наших дней] // Нёман. 1991. N 7. С.152-164.

85. Юхо Я. Фармаванне тэрыторыi беларусаў // Спадчына. 1991. N 6. С.2-11.


Гл. таксама N 18,880,996,1203

Нацыянальныя пытаннi i мiжнацыянальныя адносiны

86. Авторханов А. Империя Кремля: [Нац. вопр. и нац. политика в СССР].-Мн.; М.: Полифакт: Дружба народов, 1991.-112 с.-(Экспресс-кн.).

То же // Дружба народов. 1991. N 1. С.216-242; N 2. С.193-211; N 3. С.138-157; N 4. С.224-247; N 5. С.206-216.

87. Бабкин Г. "Покупка земли... есть чисто буржуазное явление"; Дорога на хутор; <<Я всю жизнь прожил "зайцем">>: [Из истории латыш. колоний в Беларуси] // Знамя юности. 1991. 4-6 дек.

88. Iгнацьеў В. Гiсторыя вучыць...: [Аб вырашэннi нац. пытанняў у Магiлёўс. вобл., 2-я палова 20-х гг.] // Магiлёўс. праўда. 1991. 23 студз.

89. Канапацкi I. Беларускiя татары: мiнуўшчына i сучаснасць // Спадчына. 1991. N 3. С.74-77.

90. Лакотка А. Стала iм роднай зямля беларуская...: [З гiсторыi рассялення татар на Беларусi] // Спадчына. 1991. N 3. С.64-73.

91. Лобузова О.И. Реализация права наций на самоопределение в Белоруссии в 1917-1919 гг. // Тенденции и перспективы развития права и укрепления социалистической законности: Тез. докл. респ. науч.-практ. конф. Мн., 1990. Вып. 4. С.35-36.

92. Менская С. Татары на Беларусi // Полацак. 1991. N 8. С.57-58.

93. Минц Л. Сороктатар и не только это: [О татарах на землях Великого княжества Литов.] // Вокруг света. 1991. N 8. С.14-19.

94. Наш радавод: Материалы междунар. науч. конф. по регион. истории Вост. Европы "Культура народов Великого княжества Литовского и Белоруссии, ХШ-нач. ХХ в."/ Сост. Д.В.Карев.-Гродно, 1991.

Кн. 3, ч. 2. С. 203-407. Из содерж.: Мыльников А.С. "Эффект Скорины": специфика межэтнических контактов в полиэтнической среде. С.282-286. Конан У.М. Беларуская культура ХШ-ХУП стст. i праблема нацыянальнага Адраджэння. С.293-298.

Кн. 3, ч. 3. С.409-603. Из содерж.: Смоленчук А.Ф. Э.Ожешко и национальные отношения в начале ХХ века на территории Белоруссии и Литвы. С.592-597.

95. Смирнов Ю.П., Сташкевич Н.С. Об одном из аспектов идейно-политической борьбы в Белоруссии в 20-30-е гг.: [Нац.-культур. cтр-во в респ. Национал-демократизм и национал-уклонизм. Политика белоруссизации. Политическое размежевание в белорусской эмиграции. Судьбы Д.Ф.Жилуновича, В.М.Игнатовского, Д.Ф.Прищепова, А.В.Балицкого, П.В.Ильюченка, А.Ф.Адамовича и др. Репрессии среди творческой интеллигенции республики.] // Страницы истории Компартии Беларуссии: суждения, аргументы, факты. Мн., 1990. С.156-177.

96. Сосна У. Адкуль палякi на Беларусi: [Водгук на арт. Р.Кацынэля "Мы - частка народа Беларусi" (ЛiМ, 1990, 28 верас.)] // ЛiМ. 1991. 8 лют.(N 6). С. 16.

97. Тарасевич Т. "Берем из прошлого огонь...": [О положении пол. населения в Белоруссии и белорусов в Польше: Из истории вопр.] // Беларус. час. 1991. 11-18 лют. (N 7). С.6.

98. Podlaski K. (Skaradzinski B.) Bialorusini. Litwini. Ukraincy.-Bialystok: Versus, 1990.-151 s.-Пол.

Беларусы.Лi-тоўцы. Украiнцы.

99. Skaradzinski B. Polacy-Bialorusini sasiedztwo przedziwne // Spoleczenstwo Otwarte (Warszawa). 1991. N 9. S.3-10. Пол.

Палякi-беларусы-суседства дзiўнае.

100. Tomaszewski J. Bialorusini w oczach polakow, 1918-1939 // Literatura na swiecie (Warszawa). 1991. N 8/9. S.221-241. Пол.

Беларусы вачыма палякаў, 1918-1939.

101. Wrobel P. Ksztaltowanie sie bialoruskiej swiadomosci narodowej a Polska.-Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1990.-110 s.-(Prace Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. 1990. Т. 15). Пол.

Фармiраванне беларускай нацыянальнай свядомасцi ў Польшчы: [Сярэд. стагоддзi-1941 г.].


Гл. таксама N 1006,1032

Мiжнародныя сувязi

102. Беларусь на мiжнароднай арэне пасля Вялiкай Айчыннай вайны: (Старонкi з навуч. дапам. "Гiсторыя БССР". 11 кл.) // Настаўн. газ. 1991. 30 кастр., 6 лiстап.

103. Канчевский И.В. "На Востоке и на Западе-ищите!": [Из истории отношений Белоруccии со странами Запада: Отр. из кн. "Адвечным шляхам"]: Пер. с белорус. / Предисл. В.Конона // Дело (Восток + Запад). 1991. N 1. С.50-51.

104. Караичев Л. Беларусь-не выдумка!: [Из истории белорус.-фр. отношений]: Размышления писателя // Сов. Белоруссия. 1991. 2 окт.

105. Лейкiн Э.А. Мiжнародныя сувязi Беларускай ССР // Актуальныя пытаннi гiсторыi БCCР: Сав. перыяд. Мн., 1991. С.181-190.

106. Тихонов О.А. От подручных к суверенным: [Участие респ. в работе ООН, 1945-1990] // Нёман. 1991. N 10. С.123-132.

107. Цiхамiраў А. "Стаць гаспадарамi на сваёй зямлi!": Першы выхад Беларусi на мiжнар. арэну: [Барацьба за адраджэнне дзяржаўнасцi Беларусi ў час першай сусвет. вайны. Удзел у Канф. народаў Расii (май 1916) у Стакгольме i ў Ш Кангрэсе нацый (чэрв. 1916) у Лазане] // ЛiМ. 1991. 8 лiстап. (N 45). С.5,12.

108. Gomolka K. Niektore aspekty polityki rzadu polskiego wobec Bialorusinow w latach 1918-1926 // Zeszyty Naukowe Politechniki Gdanskiej (Gdansk). 1990. N 29. S.65-70. Пол.

Некаторыя аспекты палiтыкi польскага ўрада ў адносiнах да беларусаў у 1918-1926 гг.

Ураджэнцы Беларусi за яе межамi

109. Асиновский С. Фиалка домейкиана: [Об ученом-минералоге И.Домейке, уроженце м. Медведки Корел. р-на (1802-1889)] // Во славу Родины. 1991. 31 авг.

110. Багадзяж М. Грандэ Эдукадор: [Пра беларус. вучонага-геолага I.Дамейку, ураджэнца м. Мядзведка Карэл.р-на] // Чырв. змена. 1991.4 студз. (N 1). С.18.

111. Залоска Ю. Вяртанне ў Вiльню: [Аб гiсторыi i сучас. становiшчы беларус. этнасу ў Лiтве] // ЛiМ. 1991. 4 студз. (N 1). С.5,12.

112. Иосько М. "Личное дело доктора Русселя", ставшее делом государственной важности: [Гл. из кн. о Н.К.Судзиловском-Русселе, белорус. деятеле междунар. рев. движения, уроженце Могилева] / Публ. А.С.Иосько-Шавлюкевич // Коммунист Белоруссии. 1991. N 1. С.59-64; N 2. С.54-61; N 4. С.81-85.

113. Ильинская А. Страницы жизни шамординской схимонахини Серафимы [(И.Бобковой): Об уроженке Гомеля]: (Духов. очерк) // Лит. учеба. 1990. Кн.5. С.3-36.

114. Калюта I. Хто вы, д-р Русель?: Спроба незвычайн. блiцiнтэрв'ю па асабiстых пытаннях з не- звычайн. чалавекам - М.К.Судзiлоўскiм-Руселем: [Ураджэнец Магiлёва] // Беларусь. 1991. N 9. С.34.

115. Мiхно I. Беларусы ва Усходняй Прусii [1946-1947]: Нататкi з вандроўкi [у Калiнiнград] // ЛiМ. 1991. 16 жн. (N 33). С.16.

116. Пракопчык Л. Вяртанне ў Багданава: [Пра мастака, прафесара Вiлен. ун-та, ураджэнца Валожыншчыны Ф.Рушчыца (1870-1936) // Пракопчык Л. "Дрэмле памятка дзён...". Мн., 1991. С.122-130.

117. Черепица В. Принеманскими следами "Овода": [Об истории создания романа Э.Л.Войнич и о прототипе гл. героя М.Войниче, жизнь которого связана с Гродненщиной] // Гродн. правда. 1991. 21, 23 авг.

118.* Bergmanowa A. O pisarzach i dziennikarzach zydowskich pochodzacych z Bialorusi // Studia z Dziejow ZSRR i Europy Srodkowej (Wroclaw). 1990. T.25. S.173-178.Пол.

Пра яўрэйскiх пiсьменнiкаў i журналiстаў, выхадцаў з Беларусi.

Польшча

119. Пракопчык Л. Генерал з Вiдзаў [Т. Ваўжэцкi (1753-1816), сенатар i мiнiстр юстыцыi ў Царстве Польскiм] // Голас Радзiмы. 1991. 2 мая (N 18). С.8.

120. Пракопчык Л. "Дрэмле памятка дзён...": Краязн. нарысы.-Мн.: Полымя, 1991.-174 с.: iл., фат.-Са зместу: Генерал касiнераў [Т. Ваўжэцкi]. С.77-84; Станiслаў Манюшка-наш зямляк: [Нарадзiўся ў фальварку Убель, Чэрвен. р-н]. С.106-113.

121. Тарасаў К.I. "Айчына дум маiх": [А.Мiцкевiч] // Тарасаў К.I. Памяць пра легенды. Мн., 1990. С.213-228.

122. Хомчанка В. Наш славуты зямляк: Некаторыя штрыхi да партр. "жалезнага Фелiкса" // ЛiМ. 1991. 13 верас. (N 37). С.5,12.

123. Якса-Ронiкер Б. Дзяржынскi [Ф.Э.]-"чырвоны кат": [Успамiны пол. пiсьменнiка: Раздз. з кн.] // Бярозка. 1991. N 11. С.29-31.

124. Якса-Ронiкер Б. Дзяржынскi-"чырвоны кат": Раздз. з кн. / Пер. з пол. М.Клiмковiч // Крынiца. 1991. N 5. С.40-42. Беларус., рус.

125. Iwanicki M. Ukraincy, Bialorusini, Litwini i Niemcy w Polsce w latach 1918-1990.-Siedlce: Wydaw. Uczelniane WSRP, 1991.-205 s.-Пол.

Украiнцы, беларусы, лiтоўцы i немцы ў Польшчы ў 1918-1990 гг.

126. Janowicz S. Bialoruska mniejszosc narodowa w Polsce // Wiez (Warszawa). 1991. N 2. S.50-56. Пол.

Беларуская нацыянальная меншасць у Польшчы.

127. Jaxa-Ronikier B. Dzierzynski-"czerwony kat".-Krakow: Cracovia, 1990.-297,[3] s. :portrПол.

Tez // Zycie i Mysl (Poznan). 1991. N 3/4. S.115-118. Пол.

Дзяржынскi-"чырвоны кат".

128. Niczyporowicz I. Znak Krzyza, nia miecza // Wokanda (Warszawa). 1990. N 36. S.7. Пол.

Знак крыжа, а не мяча: [Беларусы на Беласточчыне].

Расiя

129. Асиновский С. "Когда я буду отходить...": [О географе, исследователе Сибири Я.Д. Черском (1845-1892), уроженце д. Свольна Верхнедвин. р-на] // Во славу Родины. 1991. 20 июля.

130. Багадзяж М. Нястомны падарожнiк [К. Ельскi (1837-1896), ураджэнец в. Ляды Чэрвен. р-на] // Чырв. змена. 1991. 11-17 сак. (N 11). С.18.

131. Бобрович В. Видок Фиглярин: Ист. этюд [, посвящ. Ф.В.Булгарину (1789-1859), уроженцу Слутчины] // Полит. собеседник. 1991. N 11. С.54-57.

132. Бобрович В. Герой свободы: [О талантливом военачальнике М.Г. Черняеве, участнике освобождения Туркестана (1859), главнокомандующем повстанч. отрядами в сербо-турец. войне (1876-1878), уроженце д. Тубушки Круглян. р-на] // Полит. собеседник. 1991. N 12. С.17-20.

133. Бобрович В. Публичное слово Федора Плевако: [Уроженец Ивенец. р-на] // Полит. собеседник. 1991. N 8. С.52-54.

134. Богодяж М. Свислочь течет в ... Амазонку?: [О путешественнике К.Ельском, уроженце д. Ляды (теперь Черв. р-н)] // Во славу Родины. 1991. 5 окт.

135. Васiлевiч У., Карашчанка I. Да землякоў, за 4000 кiламетраў...: Сiбiр. дзённiк: [Традыцыi i побыт беларус. перасяленцаў (Канец ХIХ ст.-1914, 1940-1941 гг.)] // ЛiМ. 1991. 11 студз.(N 2). С.13-15; 18 студз. (N 3). С.14-15; 25 студз. (N 4). С.14-15.

136. Забродский Э., Корнилович Э. Из тюрьмы не вернулся...: О наших земляках из когорты борцов: [О марксисте П. Грибакине (?-1902), уроженце в. Усвяты, Гродн. обл.] // Коммунист Белоруссии. 1991. N 9. С.75-77.

137. Мядзведзеў М.Н., Чэхаўской Д.Я. Асiлак Якуба [Чэхаўскi: Ураджэнец Гродна] / Пер. на беларус. мову А.Ф.Чарданцавай.-Мн.: Полымя, 1991.-173, [2] c., [16] л. iл.-(Нашы славутыя землякi).

138. Пикуль В. Петербургские сюжеты / Подгот. текстов и публ. А.Пикуль // Аврора. 1991. N 7. С.11-33. Из содерж.: Тайный советник: [О рус. языковеде К.А. Коссовиче (1815-1883), уроженце Белоруссии]. С.21-33.

139. Пржэвальскi I.Ф. Род Пржэвальскiх паходзiць з Вiцебшчыны: [Пра вучонага-падарожнiка М.М. Пржэвальскага i яго родавыя каранi] // Вiцеб. рабочы. 1991. 10 студз.

140. * Сазановiч У. Мужнасць была iх паролем: [Пра ўдзельнiка барацьбы за ўстанаўленне Сав. улады ў Самаркандзе камiсара В.С. Гушчу, ураджэнца в.Велямiчы Мазыр.павета Мiн.губернi (Столiн. р-н)] // Нар. трыбуна. 1991. 7-13 студз.(N 2). С.5.

141. Сафронова Н. Звезда Богданова [А.А. (Малиновского)]: К малоизуч. биогр. земляка-мыслителя [(1873-1928), ураджэнца г. Соколка Гродн. губернии] // Коммунист Белоруссии. 1991. N 5. С.58-65.

142. Скварцоў I. "Невядомы" генерал: [Пра ген. М.Р.Чарняева (1827-1898), ураджэнца в. Тубышкi Круглян. р-на] // Магiлёўс. праўда. 1991. 14,15 жн.

143. Сцiбла Ф. З адзiным жаданнем: [Пра першую ў Расii жанчыну-урача В.А.Кашавараву-Рудневу, ураджэнку Магiлёўс. губернi] // Магiлёўс. праўда. 1991. 1 чэрв.

144. Шаруха I. Даследчык Сiбiры: [Пра географа, заолага, прыродазнаўца А.А.Бялынiцкага-Бiрулю (1864-1937), ураджэнца м. Бабкоў Аршан. павета] // Вiцеб. рабочы. 1991. 9 лют. С.4.

145. Шарухо И.Н. К 190-летию М.П.Вронченко (1801-1855) [, члена-учредителя Географического общества, путешественника, геодезиста, уроженца г.п. Копысь, Оршан. р-н] // Вестн. Белорус. ун-та. Сер. 2, Химия. Биология. География. 1991. N 3. C. 71-73. Библиогр.: 5 назв.

СССР

146. Бобровников В. Комбриг Медведев: Первый начальник Местной противовоздуш. обороны: [О герое гражд. войны, уроженце Двинска Витеб. губернии (1898-1937)] // Воен. знания. 1991. N 9. С.8-9.

147. Виц-Маргулес Б. Магистр истории: [К 100-летию со дня рождения историка античности, уроженца Могилева С.Я.Лурье] // Магiлёўс. праўда. 1991. 12 лют.

148. Герштейн С.С. Из воспоминаний о Я.Б.Зельдовиче: [Академик физ.-мат. наук, уроженец Минска] // Успехи физ. наук. 1991. Т. 161, N 5. С.170-171.

149. Каханоўскi Г. Маладзечна-Мiнск-Урал, а далей-усюды: Нататкi краязнаўцы [пра ўрал. беларусаў] // Голас Радзiмы. 1991. 4 лiп. (N 27). С.6; 11 лiп. (N 28). С.6; 18 лiп. (N 29). С.6; 25 лiп. (N 30).С. 6; 1 жн. (N 31).С. 7.

150. Кондрияненко В. "Адам, салют!": [О жизни и творчестве писателя-большевика А. Дмитриева, уроженца д. Никоновичи Быхов. р-на] // Полит. собеседник. 1991. N 12. С.28-32.

151. Лецка Я. Згукi дзей мiнулых: Беларусы ў Маскве ў 20-я гг. // Скарынiч: Лiт.-навук. гадавiк. Мн., 1991. Вып. 1. С.196-200.

152. Плешавеня В. Параднёны з небам: [Пра К.Ф.Мiхаленку, ураджэнца Гомеля: З гiсторыi авiяцыi] // Гомел. праўда. 1991. 1 кастр.

153. Слесарэнка А. Наталенне акцёрскай смагi: [З жыцця вядомага акцёра П.М.Алейнiкава, ураджэнца в. Крывель Шклоўс. р-на] // Голас Радзiмы. 1991. 16 мая (N 20). С.6; 23 мая (N 21).С. 6.

154. Юрченко Г.Ф. На земле Мстиславщины взращенный: Очерк жизни и науч. деятельности П.П.Кобеко [, специалиста в обл. физики твердого тела (1897-1954)].-Мн.: Навука i тэхнiка, 1991.-144 с.: ил.-Библиогр.: с. 137-143.

155. Юхник Д. Адмирал с Полесья: [О контр-адмирале И.Д.Снитко (1895-1981), уроженце д. Ополь Иван. р-на] // Заря. 1991. 22 янв.


Шмiт О.Ю.

(1891-1956)


156. Iофе Э. Ламаносаў з Магiлёва // Чырв. змена. 1991. 7-13 кастр. (N 41). С.10.

157. Могилевец Н. Отто Шмидт и филателия // Магiлёўс. праўда. 1991. 14 жн.

158. Ножников Н. Один во многих ипостасях // Магiлёўс. праўда. 1991. 29 жн.

159. Сафонаў А. Першы сярод чэлюскiнцаў // Звязда. 1991. 28 верас.

Эмiграцыя

160. Абрасiмаў П. Марк Шагал: З успамiнаў // Вiцеб. рабочы. 1991. 21 лют.

161. Адважны В. (Гэрмановiч Я.). Спрэчка пад касьцёлам: Сцэн. абразок.-Лёндан: Выд-ва "Божым шляхам", 1991.-12 с.-Са зместу: Пасьляслоўе: [Звесткi пра жыццё лiтаратара i святара]. С.12.

162. Белямук М. Пачатак: [Беларус. эмiграцыя: Успамiны] // Полацак. 1991. N 1. С.18-23; N 2. С.30-35; N 3.С. 46-48; N 4. С.39-41; N 5. С.40-42; N 6/7. С.54-58.

163. Высоцкий В. Он родом из Витебска: [М.Шагал] // Хозяин. 1991. N 12. С.42-43.

164. Вярбоўская В. Жыве ў Амерыцы дзяўчынка з Моталя...: Мазаiка характару: Дыялогi з доктарам М.Дзямковiч // ЛiМ. 1991. 9 жн. (N 32). С.12, 15.

165. Гайдук Ю. Беларусы ў Латгалii: учора i сёння: [З гiсторыi беларус. эмiграцыi ва усх. Латвiю] // Чырв. змена. 1991. 9-15 верас. (N 37). С.13.

166. Галубовiч В. Беларусы ў Амерыцы: [З гiсторыi] // ЛiМ. 1991. 20 верас. (N 38). С.16.

167. Глушаков В. Письма из Англии [Ф.Г.Кузьмича, уроженца Давид-Городка, Столин. р-н] // Полит. cобеседник. 1991. N 9. С.17-20.

168. Дубок М. Спадар Я.Станкевiч [(1891-1976), беларускi дзяржаўны дзеяч] // Полацак. 1991. N 10. С.34.

169. Латышонак А. Беларуская эмiграцыя: [Арт. з Польшчы] // Чырв. змена. 1991. 28 студз.-3 лют. (N 5). С.7. (Перадрук. са штогоднiка: Беларускi каляндар, 1990).

170. Лецка Я. Беларус - акадэмiк астранаўтыкi: [Пра беларуса Б.У.Кiта, вучонага, асветнiка, пасля вайны эмiгранта] // ЛIМ. 1991. 13 снеж. (N 50). С._16.

171. Мірачыцкі Л. Міхал Забейда-Суміцкі: Эмігранцкі лёс, служэнне мастацтву і гуманізму // Полацак. 1991. N 10. С.35-37.

172.Приходько В. Жизнь и судьба рыцаря монархии [, одного из лидеров монархистов за границей И.Л.Солоневича: Уроженец д.Рудники Пружан. р-на] // 7 дней. 1991. 17-23 июня (N 25). С.12.

173.Сачанка Б.І. Беларуская эміграцыя.-2-е выд., дап. і папр. -Мн., 1991.-112 с.-(Б-чка газ. "Голас Радзімы").

Рэц.: Краслаўскі В. // Голас Радзiмы. 1991. 26 верас. (N 39). С.5.

174. Сачанка Б. З жыцця беларускай эмiграцыi: [М.Абрамчык, Л. Генiюш, Ю.Вiцьбiч, С.Кандыбовiч i iнш.] // ЛiМ. 1991. 4 кастр. (N 40). С.14-15; 11 кастр. (N 41). С.14-15.

175. Сачанка Б.I. Не абяляючы i не ачарняючы [беларускую эмiграцыю: Гутарка з пiсьменнiкам] / Запiсаў В.Краслаўскi // Голас Радзiмы. 1991. 3 студз. (N 1). С.6.

176. Сяргеева Г., Шалястовiч К. Дзеля гiстарычнай справядлiвасцi: [Гутарка заг. аддз. гiсторыi замеж. сувязей Беларусi Iн-та гiсторыi АН БССР i журналiста па прабл. беларус. эмiграцыi] // Голас Радзiмы. 1991. 2 мая (N 18). С.4.

177. Шагал Б. Далёкае святло: [Фрагм. з кн. успамiнаў жонкi мастака (уроджанай Разенфельд)] / Уступ. i пер. Р.Мацвеевай // Вiцеб. рабочы. 1991. 9, 10, 15, 17 студз. Змест: Першае спатканне; На мосце; Шклянка сельтэрскай вады; Гадавiна.

178. Шелдышева Н. Пока вражда не разделила...: К 100-летию со дня рождения И.Л.Солоневича [,фило- софа-мыслителя, уроженца д. Рудники Пружан. р-на] // Полит. собеседник. 1991. N 12. С.25-26.

179. Юрэвiч Л. "Мы дойдзем!": [З жыцця беларус. пiсьменнiка Ю.Вiцьбiча] // ЛiМ. 1991. 8 лiстап. (N 45). С.6-7.

180. Ягорава В. Сумны вандроўнiк родам з Вiцебска [-М.Шагал] // Крынiца. 1991. N 11. С.31. Беларус., рус.

181. Emigrace ze SSSR w mezi valecnem Ceskoslovensku: Katalog vystavy z fondu Slovanske knihovny.- raha, 1991.-63 s.-Чеш., укр., рус.

Эмiграцыя з СССР у Чэхаславакiю ў перыяд памiж першай i другой сусветнымi войнамi: Кат. выст. з фонду Славац. б-кi: [Ёсць матэрыялы пра беларусаў].

182. Mirkulewicz A. Refleksje bialoruskie // Wiez (Warszawa). 1991. N 2. S.106-119. Пол.

Беларускiя разважаннi:[Пра беларус. эмiгранц. грамад. арг., 1917-1944].


Гл. таксама N 95,1250,1296,1654

Гiсторыя навукi

183. Брыль В. Генiй трох народаў: [Пра аднаго з арганiзатараў БДУ (1921), выдат. беларус., укр. i рус. навукоўца М.А.Янчука] // Чырв. змена. 1991. 9-15 снеж.(N 50). С.19.

184. Булавко А.Г., Макаревич А.А. Смерчи на территории Белоруссии // Вестн. Белорус. ун-та. Сер.2, Химия. Биология. География. 1991. N 3. С.53-56.

185. Булаўка А., Макарэвiч А. Незвычайныя прыродныя з'явы ў Беларусi // Род. прырода. 1991. N12. С.32.

[Да N 184-185].Да гiсторыi пытання.

186. Дуброўскi I. Марганiсцкая грэчка: [З успамiнаў пра прэзiдэнта АН БССР А.Р.Жэбрака] // ЛiМ. 1991. 30 жн. (N 35).С. 5, 12.

187. Из истории борьбы с лысенковщиной: [Письма и документы ученых-генетиков, в т.ч. и акад. АН БCCР А.Р.Жебрака] / Публ. подгот. В.Есаков, С.Иванова, Е.Левина // Изв. ЦК КПСС. 1991. N 4. С.125-141; N 6. С.157-173.

188. Каваленка В. Не зусiм юбiлейнае слова: Iн-ту лiт. iмя Я.Купалы АН БССР 60 г. // Полымя. 1991. N 7. С.207-213.

189. Карзенка Г.У. Развiццё навуковага патэнцыялу ў Беларусi (Сярэдзiна 60-х-80-я гг.) // Актуальныя пытаннi гiсторыi БССР: Сав. перыяд. Мн., 1991. С. 137-149.

190. Киштымов А.Л. Три биографии: К вопр. о генезисе науч.-техн.культуры в Белоруссии: [Я.О.Наркевич-Иодко, А.И.Стульгинский, А.А.Павловский] // Наш радавод: Материалы науч. конф. по регион. истории Вост. Европы...Гродно, 1991. Кн. 3, ч. 1. С.337-346.

191. Куксин И.Е. Александр Давыдович Дубах, 1883-1942: [Сов. ученый в обл. с.-х. мелиорации, акад. АН БССР] / АН СССР; Отв. ред. В.М.Зубец.-М.: Наука, 1990.-109 с.-(Науч.-биогр. сер.).

192. Мiлiнкевiч А. Першы беларускi прыродазнаўца: [Да 250-годдзя з дня нараджэння Ж.Э.Жылiбера (1741-1814)] // Гродн. правда. 1991. 21 июня.

193. Наука и техника Советской Белоруссии в 1917-1990 гг.:Хроника важнейших событий: [Справ.] / АН БССР. Ин-т истории; Сост.: Г.В.Корзенко и др.; Под ред. П.Т.Петрикова.-Мн.: Навука i тэхнiка, 1991.-191 с.: ил.

194. Токараў М.У. Дзейнасць Акадэмii навук БССР у першыя пасляваенныя гады (1946-1950 ) // Весцi АН БССР. Сер. грамад. навук. 1991. N 3. С.51-58. Рэз. рус., англ. Бiблiягр. спасылкi ў падрадк. заўв.

195. Яцкевич А.Н. Книжные интересы ученых-биологов Белоруссии (Вторая половина ХIХ-нач. ХХ в.) // Кнiжная культура Беларусi: Да 500-годдзя з дня нараджэння Ф.Скарыны: (Зб. навук. прац). Мн., 1991. С.174-189. Бiблiягр.: 44 назв.


Смолiч А.А.

(1891-1938)


196. А.С. Калiсьцi ў Менску: [Штрыхi да партр. вучонага, грамад. дзеяча, настаўнiка-краязнаўца, ураджэнца в. Бацэвiчы Клiчаўс. р-на] // Полацак. 1991. N 9. С.29-31.

197. Аношка В. "Каб Беларусь перастала быць краем, невядомым для самiх беларусаў" // Настаўн. газ. 1991. 2 лiстап.

198. Гурскi Б. Вернемся да Смолiча: З нагоды аднаго юбiлею i не толькi... // ЛiМ. 1991. 26 лiп. (N 30). С.6-7.

199. Карлюкевiч А. Вяртанне ў... Беларусь // Магiлёўс. праўда. 1991. 4 чэрв.

200. Марцiновiч А. Памятае не толькi Вольса... // ЛiМ. 1991. 11 кастр. (N 41). С.4.

201. Аркадзь Антонавiч Смолiч:(Да 100-годдзя з дня нараджэння): Бiблiягр. давед./ АН БССР i iнш.; Склад. А.Болатаў, Г.Рыдзеўскi.-Мн.,1991.-27c.


Гл. таксама N 19,28,1199,1239

Гiсторыя грамадска-палiтычнай думкi

202. Абдзiраловiч I. Адвечным шляхам: (Дасьледзiны беларус. сьветапогляду) // Вобраз' 90: Лiт.-крыт. арт. Мн., 1990. С.43-85.

203. Забавский Н.М. Аграрный вопрос в общественно-политическом движении в Белоруссии в период Ш Государственной думы (1907-1912) // Сельское хозяйство и крестьянство Беларуси: (Материалы науч. конф.). Мн., 1991. С.150-156.

204. Конон В.Н. Просветительская эстетика в Белоруссии в ХУШ - первой половине ХIХ века // Историко-философские исследования: Ежегодник'91. Мн., 1991. С. 91-108. Библиогр.: 27 назв.

205. Луцкевiч А. Дзённiк: [Публ. запiсаў грамад. дзеяча бурж.-дэмакр. руху Беларусi, 1918-1919, 1936] / Публ., заўвагi, уступ. арт. А.Сiдарэвiча // Полымя. 1991. N 4. С.205-224; N 5. С.168-192. Бiблiягр. спасылкi ў падрадк. заўв.

206.Луцкевiч Л. Барацьбiт i будаўнiк // ЛiМ. 1991. 3 мая (N 18).С.13.

207. Луцкевiч Л. Заслужыў пашану нашчадкаў // Голас Радзiмы. 1991. 2 мая (N 18). С.4-5.

[Да N 206,207]. Да 100-годдзя з дня нараджэння К.С.Дуж-Душэўскага (1891-1959), грамад.-палiт. дзеяча Беларусi, ураджэнца м.Глыбокае Вiленскай губернi.

208. Межвузовская научная конференция "Традиции отечественной философии": (Материалы выступлений и тез. докл.). В 2 ч. Ч. 2 / Филос. о-во СССР и др. -Гродно, 1991.-172 с.-Из содерж.: А.Ф.Бадюков. Экономические традиции общественно-политической мысли Белоруссии ХУI-ХУП вв. С.82-84. Т.М.Прудко. Традиции и новации в преподавании философии в высшей школе Белоруссии (1960-1970 гг.). С.143-145. Т.А.Богуш. Проблема культурно-национальной традиции в советской белорусской философской литературе 60-70-х гг. С.149-150.

209. Наш радавод: Материалы междунар. науч. конф. по регион. истории Вост. Европы "Культура народов Великого княжества Литовского и Белоруссии, ХШ-нач. ХХ в.". Кн. 3, ч. 2. / Сост. Д.В.Карев.- Гродно, 1991.- С. 203-407.- Из содерж.: Подокшин С. А. Философия истории М.Стрыйковского. С.287-292. Старостин Б.А. Зарождение историко-научной и историко-культурной мысли в белорусском регионе в ХУI-ХУШ вв. С.299-307. Дорошевич Э.К. Социально-политическая мысль Белоруссии эпохи Просвещения. С.325-336.

210. Памятники философской мысли Белоруссии, ХУП -первой половины ХУШ в.: [Кн. содержит тексты филос. и науч. культуры Белоруссии, представленной именами А.Волана, А.Мужиловского, Л.Сапеги, М.К.Сарбевского, Л.Залусского, С.Лауксмина, А.Олизаровского, А.Кояловича, Т.Биллевича, С.Полоцкого, К.Лыщинского,И.Копиевича,А.Скорульского, С.Шадурского, Б.Добшевича, Г.Конисского, К.Нарбута, и лит. о творчестве назван. философов] / В.В.Дубровский, М.В.Кашуба, С.А.Подокшин и др.; АН БССР. Ин-т философии и права; Сост. и подгот. текстов: С.А.Подокшин.- Мн.: Навука i тэхнiка, 1991. - 319 с.

211. Подокшин С.А. Проблема "Восток-Запад" в общественно-философской мысли Белоруссии и России ХУI-ХУП вв. // Кнiжная культура Беларусi: Да 500-годдзя з дня нараджэння Ф.Скарыны: (Зб. навук. прац). Мн., 1991. С.40-44.

212. Прадмовы i пасляслоўi паслядоўнiкаў Францыска Скарыны [-С.Буднага. В.Цяпiнскага, Л.Мамонiча, М.Сматрыцкага, М.Кавячынскага, Л.Крышкоўскага: З беларус. фiлас. публiцыстыкi другой палавiны ХУI-першай палавiны ХУП ст.] / АН БССР. Iн-т лiт. iмя Я.Купалы; Уклад., уступ. арт. i камент. У.Г.Кароткага.-Мн.: Навука i тэхнiка, 1991.-309 с.: iл.

213. Шалькевiч В.Ф. Ацэнкi канстытуцыi 3 мая 1791 года ў грамадска-палiтычнай думцы Беларусi ХIХ ст. // Весн. Беларуc. ун-та. Сер. 3, Гiсторыя. Фiласофiя. Эканомiка. Права. 1991. N 3. С.70-72. Бiблiягр.: 11 назв.

214. Barszczewski A.,Bergman A., Tomaszewski I. Ignacy Dworczanin-bialoruski polityk i uczony.-Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1990.-101 s.

Iгнат Дварчанiн [1895-1937]-беларускi палiтык i вучоны.


Гл. таксама N 914,976,1001

Партыi. Грамадскiя арганiзацыi. Аб'яднаннi

215. Белорусская партия социалистов-федералистов: история, программные установки: [Из арх. Компартии Белоруссии] / Предисл. и публ. Н.Сташкевича // Парт. вестн. 1991. N 3. С.71-78.

216. Герасiмаў В. "На Беларусi можа быць толькi беларуская ўлада": Творчая спадчына нацыянал-дэмакратаў [1917-1924 ] // ЛiМ. 1991. 13 снеж. (N 50). С.14-15.

217. Дакументы Беларускае Сацыялiстычнае Грамады часоў рэвалюцыi 1905 г. / Уступ. арт. А.Сiдарэвiча // Спадчына. 1991. N 3. С.36-43.

218. Жылуновiч З. Нацыянал-дэмакраты за "працай" (1920-1928): [Перадрук. арт. (Маладняк, 1930, N 12)] / Паслясл. А.Жынкiна // Спадчына. 1991. N 4. С.85-97; N 5. С.62-75.

219. Iофе Э. "Той самы [С.М.] Некрашэвiч..." [(1883-1937), адзiн з кiраўнiкоў Беларус. партыi сацыялiстаў-рэвалюцыянераў, старш. Iнбелкульта] // Полымя. 1991. N 6. С.130-143. Бiблiягр. спасылкi ў падрадк. заўв.

220. Кохановский А.Г. Категория "интеллигенция" в истолковании белорусских демократов // Актуальные проблемы социально-гуманитарных и естественных наук: Тез. науч. конф., посвящ. 70-летию ун-та. Мн., 1991. С.178-179.

221. Левчук Н. Мартиролог-описание страданий: [Белорус. гражд. ист.-просвет. о-во памяти жертв сталинизма "Мартиролог Белоруссии"] // Во славу Родины. 1991. 3 сент.

222. Луцкевiч А. За дваццаць пяць гадоў (1903-1928): Успамiны аб працы першых беларус. палiт. арг.: Беларус. рэв. грамада, Беларус. сац. грамада / Паслясл. А.М.Сiдарэвiча.- Мн.: БелСЭ, 1991.- 64 с.

223. Мехаў У. Пра Аляксандру Iзмайловiч i не толькi пра яе: [Мартыралог партыi сацыялiстаў-рэвалюцыянераў, у т.л. яе беларус. прадстаўнiкоў] // Спадчына. 1991. N 1. С.46-51: фат.

224. Овруцкий Л., Червякова М. Бунд - известный и неизвестный: [Из истории Всеобщего еврейс. рабочего союза в Литве, Польше и России. В содерж. имеется материал о Бунде в Белоруссии: Беседа историков] // Родина. 1991. N 9/10. С.64-68.

225. Орлов В. Первый день весны: О народовольце, эсере И.Гриневицком (1856-1881) / Пер. с белорус. В.Щедриной // Сов. Белоруссия. 1991. 12 мая.

226. Пазьняк Я. Правiльны шлях БХД; Два кiрункi; Аб сям'i; Славянская iдэя, цi на немцаў пугала?..: [З гiсторыi хрысцiян.-дэмакр. руху на Беларусi, 20-30-я гг.] / Аўт. уступ. арт. "Беларуская хрысцiянская дэмакратыя i Ян Пазьняк" I.Багдановiч // Спадчына. 1991. N 6. С.47-53.

227. Пяткевiч А. Жыццё дзеля iдэi: Да 100-годдзя з дня нараджэння А.Станкевiча [(1891-1949), лiдэра вызваленч. руху Зах. Беларусi, грамад.-палiт. дзеяча, вучонага, асветнiка, публiцыста] // Гродн. правда. 1991. 25 дек.

228. Риж С.М., Куштевская Т.В. Вера: Страницы жизни [белорус. революционерки, чл.РСДРП, уроженки Минска,] В.К.Слуцкой.-М.:Политиздат, 1991.-96 с.

229. Сiдарэвiч А. З жыцця Антона Луцкевiча [(1884-1946), дзеяча БСГ, рэд. "Нашай нiвы"] // ЛiМ. 1991. 18 студз. (N 3). С.13-14; 25 студз. (N 4). С.12-13; 1 лют. (N 5). С.13-15. Змест: Маёнтак; Астрожныя запiсы; Расправа.

230. Сташкевич Н.Социалисты-федералисты [1918-1921] // Коммунист Белоруссии. 1991. N 7. С.68-74.

231. Сташкевич Н. Эсеры: прошлое без будущего?: [Судьба партии белорус. социалистов-революционеров, 1918-1924] // Коммунист Белоруссии. 1991. N9. С.84-90.


Луцкевiч I.I.

(1881-1919)


232. Белая С. Як крынiчны струмень... // Настаўн. газ. 1991. 5 чэрв.

233. Галубовiч В. Творца духу беларускага // ЛiМ. 1991. 31 мая (N 22). С.14-15.

234. Крывiцкi Л. Нельга абысцi маўчаннем // Спадчына. 1991. N 1. С.10-17.

235. Сiдарэвiч А. Паходня // Добры вечар. 1991. 15 мая.

236. Успамiны пра Iвана Луцкевiча / А.Будзька, М.Гарэцкi, Л.Родзевiч // Спадчына. 1991. N 1. С.18-20.

237. Чаркасава Д. Апантанасць: [Па матэрыялах гутаркi з пляменнiкам беларус. грамад. дзеяча Л.А.Луцкевiчам] // Голас Радзiмы. 1991. 30 мая (N 22). С.1,7.

238. Majecki H. Chrescijanska Demokracja w Grodnie w okresie miedzywojennym // Bialostocczyzna (Bialystok). 1992. N 1. S.11-13. Пол.

Хрысцiянская дэмакратыя ў Грод-не памiж першай i другой сусветнымi войнамi.

239. Majecki H. Poczatki dzialalnosci Chrzescijanskiej Demokracji na Bialostocczyznie // Bialostocczyzna (Bialystok). 1991. N 4. S.16-18. Пол.

Пачатак дзейнасцi Хрысцiянскай дэмакратыi на Беласточчыне [1919-1926 ].


Гл.таксама N 50,842,1107,1108,1140,1153,1653, 1658,1677

Кампартыя Беларусi

240. Авторханов А. Происхождение партократии / Подгот. текста и публ. С.Николаева // Октябрь. 1991. N 3. С.148-181. Из содерж.: Кризис в ЦК по Брестскому миру. С.162-173.

241. Алпеев А.Н. От застоя к перестройке: Развитие индустрии БССР в 70-80-е гг.: [Методы полит. и организат. работы Компартии Белоруссии]. - Мн.: Университетское, 1991.-113 с.- Библиогр. ссылки в подстроч. прим.

242. Антановiч С. "Быць iдэйна-свядомымi!": Заўвагi на палях стэнагр. крас. (1974 г.) Пленума ЦК КП Беларусi // ЛiМ. 1991. 10 мая (N 19). С.14-15.

243. Бандарэнка М.А. Павышэнне адукацыйнага ўзроўню камунiстаў рэспублiкi ў 60-70-я гады // Весцi АН БССР. Сер. грамад. навук. 1991. N 4. С.62-68. Рэз. англ., рус. Бiблiягр. спасылкi ў падрадк. заўв.

244. Гарбуль П.И. Деятельность Компартии Белоруссии по повышению роли печати в развитии творческой активности рабочих промышленных предприятий (80-е гг.): Автореф. дис... канд. ист. наук / Белорус. гос. ун-т им. В.И. Ленина.- Мн., 1990.- 22 с.

245. Иоффе Э. О чем промолчали биографы: Новые факты пребывания Сталина в Белоруссии [1919] // Во славу Родины. 1991. 12 февр.

246. Иоффе Э. Сталин в Белоруссии [1919] // Беларус. думка. 1991. Кастр. С.83-87.

247. Каплуновская Е.И. Периодическая печать как источник изучения внутрипартийной борьбы в период заключения Брестского мира // Вестн. Харьк. ун-та. 1991. N 350. С.94-97. Библиогр.: 9 назв.

248.* Могильницкий В. Вера Хоружая и Сталин: [О малоизвест. страницах жизни белорус. революционерки] // Индустр. Караганда. 1991. 2 марта.

249. Павлов С. По долгу совести: [К 80-летию Ф.А. Сурганова (1911-1976), парт., гос. и обществ. деятеля респ.] // Сов. Белоруссия. 1991. 7 июня.

250. Паўлаў М. Бальшавiкi i Беларусь: [Пункт погляду] // Вiцеб. рабочы. 1991. 26 верас.

251. Сачанка Б. Вярхi i нiзы: [Парт. кiраўнiкi рэсп. i творч. iнтэлiгенцыя,1938-1990] // ЛiМ. 1991. 13 верас. (N 37). С.14-15.

252. Страницы истории Компартии Белоруссии: суждения, аргументы, факты: [Сб. ст. и документов] / Ин-т истории партии при ЦК КП Белоруссии-фил. Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС; Сост. Ю.П.Смирнов, Н.С.Сташкевич; Под ред. Р.П.Платонова.- Мн.: Университетское, 1990. - 446с.-Из содерж.:Жилинский Н.М., Сорока В.А. Их имена живут в сердцах народа: [В.И. Ленин и Беларусь. Его соратники, выходцы из Белоруссии. Связи Н.К. Крупской с респ.].С.20-46. Кобяк С.В., Мацко А.Н. Акт исторической справедливости: (Из истории борьбы КПЗБ за социал. и нац. освобождение трудящихся Зап. Белоруссии). С.180-199. Хроника важнейших событий истории Компартии Белоруссии (Окт. 1917- май 1945 гг.) / Сост. Е.С. Фалей. С.253-280. Некоторые цифровые данные по составу Компартии Белоруссии (1919-1945) / Сост.Н.П.Кру- пеня. С.281-288. Составы руководящих органов Компартии Белоруссии (с I по ХУП съезд КП(б)Б) / Сост. Е.С.Фалей, Н.П.Крупеня. С.289-328. Персоналии: Извлеч. из публ. руководителей КП(б)Б (А.Ф.Мясников, Д.Ф.Жилунович, А.Г.Червяков, А.И.Криницкий, В.Г.Кнорин, И.А.Адамович, Н.М.Голодед, П.К.Пономаренко). С.328-386. По следам дополнительного изучения материалов, связанных с репрессиями, которые имели место в период 30-40-х и начала 50-х гг. С.387-430.

253. Хацкевiч А. Незабыўныя сустрэчы: [Успамiны пра парт. i дзярж. дзеяча Беларусi К.Т. Мазурава (1914-1989)] // Вяч. Мiнск. 1991. 8 студз. Беларус., рус.

254. Чернявский И. Белоруссия всегда жила в нем: [Из воспоминаний о первом секретаре ЦК КПСС Белоруссии П.К. Пономаренко] // Белорус. нива. 1991. 27 июня.

255. Якутов В.Д. Сергей Притыцкий: Страницы биогр.- Мн.: Беларусь, 1991.-175 с.

256. Якутаў У. Сяргей Прытыцкi: Урыўкi з кн. // Звязда. 1991. 7, 8 мая.


Машэраў П.М.

(1918-1980)


257. Азгур З. "Чалавек ён быў..." // Беларусь. 1991. N 7. С.4-6.

258. Блок В. Погиб или?.. // Полит. собеседник. 1991. N 12. C.12-13.; Сов.патриот. 1991 Окт. (N 41). С.10.

259. Делец М. Один день с Машеровым: [Из воспоминаний первого секретаря Баранов. райкома партии] // Сов. Белоруссия. 1991. 13-15 ферв.

260. Якутов В. Командир отряда // Белорус. нива. 1991. 7-9, 12 мая.

261. Якутаў У. Нескораныя // Чырв. змена. 1991. 6-12 мая (N 19). С.6; 13-19 мая (N 20).С.6.


Гл. таксама N 22,588,1222,1228,1333,1335,1336, 1502,1708

Маладзёжны рух

262. Баркоўскi А. "Гайсакi", "Сёстры Вогнiшча" i iншыя: [З гiсторыi беларус. скаўц. арг.] // Чырв. змена. 1991. 28 кастр.- 3 лiстап. (N 44). С.6.

263. Булацкi Р. Вера Харужая ў "Чырвонай змене" // Чырв. змена. 1991. 15-21 крас. (N 16). С.3.

264. Макарэвiч А. Два "адноўленыя" гады: Камсамольцы 20-х...// Чырв. змена. 1991. 6-12 мая (N 19). С.3.

265. Медзянiк У.I., Жайваронак А.Б. Камсамол Беларусi ва ўмовах адмiнiстрацыйна-каманднай сiстэмы 30-х гадоў // Весн. Беларус. ун-та. Сер. 3, Гiсторыя. Фiласофiя. Эканомiка. Права. 1991. N 1. С.3-5. Бiблiягр.: 6 назв.

266. Скаўцкi рэгулямiн: Ч.1. Ваўчаняты: [Статут з частк. прагр. фармiравання дзяцей да 11-цi гадоў, выдадзены Гал. кiраўнiцтвам Згуртавання беларус. скаўтаў на чужыне (ЗБСЧ) у 1947 г.] / Прадм. А.Лозкi // Настаўн. газ. 1991. 27 лiстап. С.5-6.

267. Маjecki H. Legion Mlоdych na Bialostocczyznie (1932-1939) // Bialostocczyzna (Bialystok). 1992. N1. S.38-39. Пол.

Легiён Маладых на Беласточчыне (1932-1939): [Пра маладзёж. суполкi].


Гл. таксама N 1217,1548

Прафсаюзны рух

268. Агееў А.Р. Рабочыя ў прафесiянальных саюзах Беларусi ў 1956-1965 гг.: Абвешчаныя правы i рэальнасць // Весцi АН БССР. Сер. грамад. навук. 1991. N 6. С.56-65. Рэз. рус., англ. Бiблiягр. спасылкi ў падрадк. заўв.


Гл. таксама N 380

Канфесii. Рэлiгiйнае жыццё. Атэiзм

269. Абламейка С. Беларускiя унiяты: вяртанне праз пакуты: [Гутарка са старш. Мiн. грэка-каталiц. абшчыны] /Запiсаў З.Жданюк // Звязда. 1991. 14 лiстап.

270. Бабкин Г. Иван Собольщиков и витебский "раскол": [Из истории религ. жизни в респ., ХУШ-ХХ вв.] // Знамя юности. 1991. 19 сент.

271. Бабкин Г. Эти загадочные Марыяне: [Из истории друйских законников-мариянов, 1923-1990-я гг.] // Знамя юности. 1991. 26 сент.

272. Высоцкий В. Староверы Вишневской пущи [Новогруд. р-н] // Лесн. газ. 1991. 29 янв.

273. Гарошка Л. Пад знакам "рускае i польскае веры": [З гiсторыi беларус. рэлiг. жыцця, ХУI-ХХ стст.].-[Мн.]: Кантакт, 1990.-93 c.: iл. Перадрук. з часоп.:Божы шлях. 1954-1955. N 61-65.

274. Горбiк C. Шукаць свой шлях: [Адраджэнне Беларус. Унiяц. царквы. Звесткi з гiсторыi] // ЛiМ. 1991. 12 лiп. (N 28). С.14-15.

275. Гришанова Л. "Да обрящет ищущий...": [Из истории катол. кафедр. костела св. Станислава в Могилеве] // Магiлёўс. праўда. 1991. 14 снеж.

276. Дучыц Л.У. Звесткi аб язычнiцкiх iдалах на тэрыторыi Беларусi // Весцi АН БССР. Сер. грамад. навук. 1990. N 6. С.87-91. Рэз. рус., англ. Бiблiягр. спасылкi ў падрадк. заўв.

277. Дучыц Л.У. На гары, дзе Змееў камень // Чырв. змена. 1991. 17-23 чэрв. (N 25). С.18.

278. Дучыц Л.У. Старажытныя калоны // Чырв. змена. 1991. 25 лют.- 3 сак. (N 9). С.14.

[Да N 274,276]. З гiсторыi язычнiцтва на Беларусi.

279. Канановiч У.I. Клецк [у ХУI ст.] - адзiн з цэнтраў рэфармацыйнага руху ў Беларусi // Научно-исследовательский кружок и историческое краеведение: (Сб. ст.). Гродно, 1990. С.27-28. Библиогр.: 10 назв.

280. Круглов А.А. Становление и развитие научно-атеистической мысли в Белоруссии (1917-1987) : Автореф. дис... д-ра филос. наук / Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина.- Мн., 1991.- 48 с., включ. обл.- Библиогр.: 50 назв.

281. Крыванос Х. За царкоўнымi дзвярыма: [З гiсторыi мiн. царквы св. Марыi Магдалiны i горада] // Мiн. праўда. 1991. 3 студз.

282. Лыч Л. Да Бога - на роднай мове: [З гiсторыi каталiц. царквы ў Беларусi] // Звязда. 1991. 5, 6, 10 снеж.

283. Лыч Л. Рэлiгiя i мова // ЛiМ. 1991. 19 лiп. (N 29). С.5,12; 2 жн. (N 31). С.14-15; 9 жн. (N 32). С.13-14; 16 жн. (N 33). С.13-14; 23 жн. (N 34). С.13-14; 30 жн. (N 35). С.13-15; 6 верас. (N 36). С.13-15.

284. Ляўкоў Э. Не кажы, просты камень: [З гiсторыi беларус. культавых збудаванняў дахрысьцiян. эпохi] // Бярозка. 1991. N 11. С.26-28.

285. Ляўкоў Э. Святы камень: [Аб пакланеннi валунам: З гiсторыi Беларусi] // Чырв. змена. 1991. 21-27 студз. (N 4). С.11.

286. Мартос А. Православная церковная жизнь Беларуси под властью России: [Отр. из кн. "Беларусь в ист. гос. и церков. жизни"] // Беларус. час. 1991. 10-17 чэрв. (N 24). С.8; 17-24 чэрв. (N 25). С.8; 24 чэрв.-1 лiп. (N 26). С.8.

287. Мiрановiч А. Царкоўныя брацтвы на Беларусi // Беларускi каляндар, 1991. Беласток, 1991. С.136-139.

288. Наш радавод: Материалы междунар. науч. конф. по регион. истории Вост. Европы "Культура народов Великого княжества Литовского и Белоруссии, ХШ - нач. ХХ в.". Кн. 3, ч. 2 / Cост. Д.В.Карев. - Гродно, 1991.- С. 203-407.-

Из содерж.: Васюк Г.В., Карев Д.В. Православная церковь в ВКЛ и Польше в ХIУ - ХУП вв. С.203-210. Krahel F. Organizacja terytorialna diecezji Wilenskiej (1388-1795). С.211-217. Палуцкая С.В. Унiяцкая царква ў кантэксце культурна-гiстарычнага развiцця Вялiкага княства Лiтоўскага. С.218-226. Виноградов Г.Н. Гуманистическая концепция церковной унии митрополита Григория Цамблака (Первая четверть ХУ в.). С.227-230. Ульяновский В.И. К идее патриаршества и восточной миссии униатской церкви в первой половине ХУП в.: (Москов. патриарх Игнатий в Вильно). С.231-237. Kosman M. Reformacja w panstwie jagiellonow-oczekiwania i rzeczywistosc. С.238-246. Иванова Л.С. Реформация и культурная жизнь в Белоруссии во второй половине ХУI - первой половине ХУП вв. С.247-252. Любащенко В.И. Роль реформационно-еретических движений в формировании гуманистической культуры Белоруссии и Украины (ХУI-ХУП вв.). С.253-257. Капраль М.М. Реформування братств на землях Украiни та Бiлорусii (Кiнець ХУI - початок ХУП столiття). С.258-262. Сагановiч Г.М. Канфесiйная палiтыка маскоўскiх улад на акупаванай тэрыторыi Вялiкага княства Лiтоўскага (1654-1667). С.263--267. Починская И.В. Книгопечатание для старообрядцев на землях Белоруссии и Литвы. С.268-274.

289. Оболенская С.Н., Топорков А.Л. Народное православие и язычество Полесья [, в т.ч. и Белорусского] // Язычество восточных славян: Сб. науч. тр. Л., 1990. С.150-151.

290. Рассадзiн С. Палавецкiя каменныя "бабы" на Беларусi [у ХШ ст.: З гiсторыi языч. вераванняў] // Мастацтва Беларусi. 1991. N 6. С.63-64.

291. Седляревич Т. Купола - в отблеске времени: [Из дорев. истории церкви св. Марии Магдалины в Минске] // Веч. Минск. 1991. 8 нояб.

292. Смiлавiцкi Л. "Просiм памiлаваць...": Пiсьмы сялян-вернiкаў да А.Р.Чарвякова [1929 -1930] // ЛiМ. 1991. 26 лiп. (N 30). С.16.

293. Станкевiч Ю., Матусевiч Я.Я. Айцец Ян: "Голас сэрца адзiн": [Iнтэрв'ю карэспандэнта з грэка-каталiц. (унiяц.) святаром па прабл. адраджэння ў рэсп. унii] // Маладосць. 1991. N 7. С.139-143.

294. Тарасаў К. Пазасланяныя крыжам: [Светаўспрыманнi дахрысцiян. часоў так званага язычнiцтва на беларус. землях] // Тарасаў К. Памяць пра легенды. Мн., 1990. С. 27-40.

295. Тарасаў С. Адкуль прыйшло хрысьцiянства ў Беларусь? // Полацак. 1991. N 10. С.10-13.

296. Туронак Н. Беларускiя Марыяны ў Друi [1923-1938] // Спадчына. 1991. N 5. С.51-56. Бiблiягр.: 5 назв.

297. Туронак Ю. Каталiцызм у Беларусi - маштаб праблемы // Скарынiч: Лiт.-навук. гадавiк. Мн., 1991. Вып. 1. С. 230-237.

298. 1000-годдзе Полацкай епархii: З камюнiке навук. калёквiума Беларус. праваслаўн. царквы // Голас Радзiмы. 1991. 5 снеж. (N 49). С.2.

299. Царенков Л. Уния была ненавистна народу: [Полемика с М.Хаустовичем (ЛiМ, 1990, 5 окт.)] // Полит. собеседник. 1991. N 3. С.34-36.

300. Церковь, общество и государство в феодальной России: Сб. ст. / АН СССР. Ин-т истории; Отв. ред. А.И.Клибанов.- М.: Наука, 1990.- 352 с.

Из содерж.: Синицына Н.В. Автокефалия русской церкви и учреждение Московского патриархата (1448-1589 гг.): [Есть также сведения из истории Великого княжества Литов.]. С.126-151.Библиогр.: 55 назв. Морозова Л.Е. Сочинения новгородских авторов о "Новом учении" Феодосия Косого. Дмитриев М.В. "Новое учение" Феодосия Косого и реформационное движение в Речи Посполитой во второй половине ХУI-начале ХУП в.: (К вопр. о масштабе восточноевропейс. реформации): [В обеих ст. есть также материал из истории белорус. свободомыслия]. С.224-252. Библиогр.: 43, 70 назв. Яковенко С.Г. Римская курия и планы церковной унии на восточнославянских землях (60-е годы ХУI в.). С.253 - 260. Библиогр.: 38 назв.

301. Цудадзейныя абразы Беларусi / Падрыхт. да друку В.Iпатава, I.Старасценка // Культура. 1991. 14 кастр. (N 1). С.4-5.

302. Шкут А. Иезуиты на Полесье?: [Храм в д. Юровичи Калинков. р-на] // Знамя юности. 1991. 26 июля.

303. Янушкевiч Ф. Беларускi каталiцызм: [Гiсторыя i сучаснасць] // ЛiМ. 1991. 8 лiстап. (N 45). С.15.

304. Hlebowicz A. Minsk katolicki // Zad (Warszawa). 1991. N 50. S.5. Пол.

Мiнск каталiцкi.

305. Kosciol unicki na Bialorusi // Wschod (Warszawa). 1991. N 15. S.12-15. Пол.

Унiяцкая царква на Беларусi.

306. Lijewska E. "Kraina pusta, biala i otwarta": [Katolicy na Bialorusi i Litwie] // W Drodze (Poznan). 1991. N 1. S.81-88. Пол.

"Краiна пустая, белая i адкрытая": [Католiкi ў Беларусi i Лiтве].

307. Mironowicz A. Podlaskie osrodki i organizacje prawoslawne w ХУI i ХУП wieku.-Bialystok, 1991.-303 s. + 1 l.m.-Пол.

Падляскiя праваслаўныя цэнтры i арганiзацыi ў ХУI i ХУП стст. [у Рэчы Паспалiтай].

308. Romanowski A. Katyn, Kuropaty, Bog: [Katolicy na Bialorusi] // Tygodnik Rowszechny (Krakow). 1990. N 48. S.7: il. Пол.

Катынь, Курапаты, Бог: [Католiкi на Беларусi].

309. Sosna G. Biblioqrafia parafii prawoslawnych na Bialostocczyznie: czesc alfabetyczna. Suplement I.-Ryboly, 1991.-297 s.-Пол.

Бiблiяграфiя праваслаўных прыходаў на Беласточчыне: Алф. частка: Дадат.1. Пра Беларусь гл. геагр. паказ. С. 283-295.

310. Sosna G. Dzieje Kosciola Prawoslawneqo na Bialostocczyznie // Slawia orientalis (Warszawa). 1990. T. XXXIX, N 1/2. S.93-112. Пол.

Гiсторыя праваслаўнай царквы на Беласточчыне.

311. Turonek J. Katolicyzm na Bialorusi-skala problemy: Polemica // Res Publica (Warszawa). 1990. N11. S.75-80. Пол.

Каталiцызм на Беларусi-маштаб праблемы: Палемiка.

312. Turonek J. Odpowiedz na replike Adama Hlebowicza: [Katolicyzm na Bialorusi] // Res Publica (Warszawa). 1990. N 12. S.112-113. Пол.

Адказ на рэплiку Адама Хлебовiча: [Каталiцызм на Беларусi].


Гл. таксама N 520,521,528,530,533,534,541-544,
557,652,657,659,674,812,819,873,981,987-989,991,992,1006-1008,1010,1014, 1015,1017,1022-1025

Гiсторыя права

313. Денисенко М.А. Совершенствование законодательства Белорусской ССР о местных Советах в условиях новой экономической политики // Тенденции и перспективы развития права и укрепления социалистической законности: Тез. докл. респ. науч.-практ. конф. Мн., 1990. Вып. 4. С.39-41.

314. Мельнiкаў М. Парламентарыi першых Саветаў [у Магiлёўскай вобласцi] // Магiлёўс. праўда. 1991. 9 студз.

315. Сатолин В.Н. Первая кодификация законодательства о браке и семье Белорусской ССР [1918-1927] // Весн. Беларус. ун-та. Сер. 3, Гiсторыя. Фiласофiя. Эканомiка. Права. 1991. N 1. С.65-67. Бiблiягр.: 5 назв.

316. Чернега Л.В. Деятельность правоохранительных органов на Гродненщине летом 1920 года // Научно-исследовательский кружок и историческое краеведение: (Сб. ст.). Гродно, 1990. С.22-25. Библиогр.: 13 назв.

317. Юхо I.А. Крынiцы беларуска-лiтоўскага [феадальнага] права: [У т.л. Законы Ману, Законы Хамурапi, Законы дванаццацi таблiц, Кодэкс Юстыцыяна, Руская Праўда, статуты Вялiкага княства Лiтоўс.1529, 1566, 1588 гг.].

318. Jasinska T. Nieznane bialoruskie teksty prawnicze z 1 polowy ХУП wieku // Slavia orientalis (Warszawa). 1990. Т. ХХХIХ, N 3/4. S.323-329. Пол.

Невядомыя беларускiя юрыдычныя тэксты 1-й паловы ХУП ст.


Гл. таксама N 887,929,937,977,980,981,983,984,
987,999,1000,1006,1034,1036,1048, 1100

Гiсторыя вайсковасцi

319. Герасiмаў В. У прасторы i ў часе: [З гiсторыi нац. вайск. адукацыi на Беларусi] // Полымя. 1991. N 11. С.212-225. Бiблiягр. спасылкi ў падрадк. заўв.

320. Краўцэвiч А. Продак стаяў насмерць: Скарб зброi ХШ ст. з Гродна // Мастацтва Беларусi. 1991. N 6. С.60-62.

321. Ласкавы Г. Меч узнiмаюць Рагвалодавы ўнукi...: [З гiсторыi зброi] // Чырв. змена. 1991. 25 лiстап.-1 снеж. (N 48). С.7.

322. Макушнiкаў А. Зброя нашчадкаў радзiмiчаў // Спадчына. 1991. N 2. С.48-51.

323. Ткачоў М.А. Замкi i людзi: [З гiсторыi ваен. справы прыватнаўладал. паселiшчаў Беларусi ХIУ - ХУШ стст.].- Мн.: Навука i тэхнiка, 1991. -184 с.: iл.


Гл. таксама N 1031,1213,1236

Гiсторыя прамысловасцi, сувязi i транспарту

324. Болбас М. На зависть потомкам: [О качестве продукции белорус. предприятий: Из истории] // Человек и экономика. 1991. N 8. С.28.

325. Дрозд С.С., Гулевич Н.Ю. Гомсельмаш: [Из истории завода, 1930-1985].-Мн.: Ураджай, 1991. -176 с.

326. Етчик Е.Л. Минск от конки до метро.- Мн.: Полымя, 1991.-134 с.: ил.

То же // Вираж. 1991. N 1. С.54; N 2. С.60-61; N 5. С.50-51; N 7. С.50-51. Продолж. Начало: N7-12, 1989; N 1-8, 10-12, 1990.

327. Коласаў Л. Ляцiць пiсьмо, не знае межаў...: Заметкi калекцыянера аб гiсторыi магiлёўс. пошты // Магiлёўс. праўда. 1991. 22 кастр.

328. Пiцерскi I.I. Без мiнулага няма будучынi: [З гiсторыi вiцеб. лакаматыўн. дэпо] // Вiцеб. рабочы. 1991. 12 кастр.

329. Пракопчык Л. Варшаўка: [З гiсторыi шашы Масква - Брэст] // Пракопчык Л. "Дрэмле памятка дзён...". Мн., 1991. С.61-65.

330. Развитие автомобильных дорог Белоруссии: [Из истории вопр., 1917-1990] / М-во стр-ва и эксплуатации автомоб. дорог Белорус. ССР; Сост. М.Г.Сает при участии А.Г.Стрельцеса.- Мн., 1991.-70 с.

331. Сардараў А.С. "Вечныя дарогi": [З гiсторыi беларус. шляхоў] // Спадчына. 1991. N 3.С. 6-14.

332. Сардаров А.С. Из варяг в греки: [Из истории развития автомоб.дорог в респ.: Беседа с руководителем службы эстетики и архитектуры дор.отрасли респ.] / Записал М.Г.Сает // Вираж. 1991. N 11. С.34-35.

333. Тарасов Е.В., Райский В.Я., Костян С.И. Мелиормаш: Очерк истории Мозыр. з-да мелиоратив. машин.- Мн.: Полымя, 1990.-71 с., [4] л. цв. фот.

Гiсторыя медыцыны i аховы здароўя

334. Белов С.И. Памятник доктору С.Ф.Нарбуту [(1853-1926): О жизни и деятельности врача, Браслав, Витеб. обл.] // Здравоохранение Белоруссии. 1991. N 2. С.83-85. Библиогр. ссылки в подстроч. прим.

335. Белов С.И. Первый доктор медицины Белоруссии Франциск Скорина // Сов. здравоохранение. 1990. N 5. С.68-71.

336. Белов С.И. Улица доктора Гавриила Ефимовича Саета [(1872-1919) в Мозыре: Из истории здравоохранения в городе] // Здравоохранение Белоруссии. 1991. N 1. С.78-80. Библиогр. ссылки в подстроч. прим.

337. Гриб И.И., Кугель М.Б., Березко А.П. Малоизвестные страницы истории борьбы с туберкулезом на Бобруйщине // Пробл. туберкулеза. 1991. N 5. С.72-75.

338. Гурская Р.I. Месца нараджэння - Гомель: [Да 69-годдзя з дня адкрыцця сан.-эпiдэмiял. ст.] / Гутарку запiсаў В.Мiнкоў // Гомел. праўда. 1991. 29 кастр.

339. Кравцова Н.Г., Полойко И.В., Щавелева М.В. Из истории создания Белорусского научно-исследовательского института [1927-1933] // Современные технологии и здоровье человека: Сб. науч. тр. Мн., 1991. С. 132-134.

340. Малчанаў А. "Хто ты, доктар?": [Аб мед. адукацыi ў ХIХ ст. i прафесiяналiзме беларус. медыкаў] // Чырв. змена. 1991. 4-10 лiстап. (N 45). С.7.

341. Плешевеня В. Мы были вместе: [О работе москов. медиков в освобожденной Белоруссии, 1944-1946] // Беларус. нива. 1991. 4 сент.

342. Савко Е.А., Биркос А.А. Организация охраны здоровья матерей и детей в Гродно в послевоенный период // Здравоохранение Белоруссии. 1991. N 12. С. 38-40.

343. Тищенко Е.М. Роль медицинской службы Красной Армии в предупреждении эпидемической угрозы на освобожденной от немецко-фашистских захватчиков территории Белоруссии // Здравоохранение Белоруссии. 1991. N 7. С.17-19. Библиогр.: 20 назв.


Гл. таксама N 615,839,967,1042,1343,1545,1548

Гiсторыя спорту

344. Бычков В.Д., Юшкевич М.А., Нестеров В.Н. Физическая культура и спорт на Могилевщине: [Из истории вопр.].-Могилев, 1991.-205 с.: ил.

345. Зейналов А. Первопроходцы: [Из истории тяжелой атлетики на Гродненщине] // Физкультурник Белоруссии. 1991. 15 янв.

346. Коган В.Л. Ринг зовет: [Воспоминания извест. в респ. боксера: Из истории респ. бокса сов. периода].-Мн.: Полымя, 1990.-86 с.: ил.

Гiсторыя асветы i педагогiкi

347. Арлова Г. Ад нашых продкаў: [З гiсторыi нар. педагогiкi] // Настаўн. газ. 1991. 30 студз.; 9 лют.

348. Арлова Г. Як дрэва без каранёў: [Аб сувязях беларус. нар. i навук. педагогiкi: З гiсторыi] // Настаўн. газ. 1991. 27 лют.

349. Баталка Т.I. Нацыянальная палiтыка ў галiне народнай асветы Беларусi ў 20-я гг. // Весн. Беларус. ун-та. Сер. 3, Гiсторыя. Фiласофiя. Эканомiка. Права. 1991. N 2. С.13-16.

350. Великий А.Ф. К вопросу о подготовке национальных кадров высшей школы в республике в 1930-1941 гг. // Пути внедрения психолого-педагогической теории в практику: Сб. науч. ст. Мн., 1991. С. 38-44. Библиогр.: 22 назв.

351. Высшие учебные заведения Белоруссии: Библиогр. указ., 1974-1988 / АН. БССР. Центр. науч. б-ка им. Я.Коласа; Сост. А.Д.Василевская.-Мн., 1991.-429 с.-(Наука и н.-и. работа в Белоруссии).

352. Дубянецкi Э. Ад "господина" да жабрака-такi шлях настаўнiка з эпохi царызму ў эпоху "светлого будущего": [Умовы жыцця настаўнiкаў сярэд. навуч. устаноў Беларусi ў ХIХ-пач. ХХ ст.] // Настаўн. газ. 1991. 21 снеж.

353. Дубянецкi Э. Настаўнiк у мiнулым i сёння: [Аб узроўнi матэр. забяспечанасцi настаўнiкаў сярэд. навуч. устаноў Беларусi ў ХIХ -пач. ХХ ст. i ў наш час] // Чырв. змена. 1991. 7-13 кастр. (N 41). С.7.

354. Ермалёнак В. Слова пра настаўнiка [Ф.Д.Манцэвiча (1890-1941), аднаго з кагорты адраджэнцаў, якi змагаўся за беларус. нац. культуру] // Вiцеб. рабочы. 1991. 29 лiстап.

355. Iваненка А. Позiрк у мiнулае: [З гiсторыi ўтварэння першага вуч-шча для сляпых дзяцей ў Мiнску] // Зрок. 1991. N 6/7. С.10-11.

356. Капранава В. "В стенах лицея процветал...": [З гiсторыi нар. адукацыi] // Настаўн. газ. 1991. 23 студз.

357. Касмылёў В. Няздзейсненыя надзеi: Чым заканчвалiся спробы адкрыць ВНУ ў дарэв. Беларусi // Настаўн. газ. 1991. 21 жн.

358. Кiсялёў А. Мае школьныя чытаннi: [З успамiнаў аб ваен. i пасляваен. гадах вучня вiцеб. шк.] // Вiцеб. рабочы. 1991. 27 жн.

359. Ковалив В.В. Основные тенденции развития музыкального воспитания в общеобразовательных школах Белоруссии (1917-1950-е гг.): Автореф. дис... канд. пед. наук / Мин. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького.-Мн., 1990.-18 с.

360. Кожушков А.И., Яновский О.А. Белорусский университет: Хроника событий (1919-1989) / Под ред. Ф.Н.Капуцкого и др.-Мн.: Университетское, 1990.-238 с.

361. Лаврецкий Г.А. Школы зодчества на территории Белоруссии (ХI-ХП вв.) // Архитектура и стр-во Белоруссии. 1991. N 2. С.44-3-я с. обл.

362. Лакотка А. Напiсанае застаецца, або Пра тое, дзе бяруць пачатак нацыянальныя хронiкi i летапiсы // Беларусь. 1991. N 10. С.14-15.

363. Лис Н.И. Ведущая тенденция развития средней общеобразовательной школы Белоруссии 40-х-начала 50-х годов // Совершенствование профессионального психолого-педагогического мастерства в условиях непрерывного образования: (Сб. науч. ст.). Мн., 1991. С.14-25. Библиогр.: 6 назв.

364. Ляшук В. Адгукнiцеся, хто iх ведаў...: З гiсторыi сав. [беларус.] методыкi 20-х гг.: [Таксама пра метадыстаў I.Самковiча, I.Пратасевiча] // Беларус. мова i лiт. у шк. 1991. N 11. С.36-39.

365. Ляшук В. Змена прыярытэтаў: [Выкладанне лiт. у беларус. шк. у перадваен. час] // Настаўн. газ. 1991. 17 жн.

366. Ляшук В. Светлыя сляды: [Пед.iдэi М.I.Каспяровiча, дзеяча асветы 20-х гг., ураджэнца в. Iзабалёва Пухав. р-на] // Настаўн. газ. 1991. 13 сак.

367. Мулярчик П.П. "Мы учились для жизни...": [Из воспоминаний гимназиста Пин. муж. гимназии] / Записала и коммент. С.Герасимова // Рэспублiка. 1991. Лiстап. (N 29). С.6; Учит. газ. 1991. 23-30 июля (N 30). С.3.

368. Наш радавод: Материалы междунар. науч. конф. по регион. истории Вост. Европы "Культура народов Великого княжества Литовского и Белоруссии, ХI-нач. ХХ в.". Кн. 3, ч. 2 / Сост. Д.В.Карев.-Гродно, 1991.-С.203-407.-Из содерж.: Елинская М.М. К вопросу об изучении "семи свободных наук" в средних школах Белоруссии в ХУI-начале ХУП в. С.312-316. Касмылёў В.С. Да гiсторыi вышэйшых навучальных устаноў на Беларусi. С.347-351.

369. Несцяровiч В. Вяртанне на родны парог [Я.А.Гладкага (1890-1972): Адзiн з заснавальнiкаў першай беларус. шк. у Барыс. павеце, склад. падручнiкаў i дапам. на беларус. мове, аўтар фальклор.-этнагр. зб. Лагойшчыны. Пасля вайны-у эмiграцыi. Ураджэнец в. Мiхалкавiчы Лагойс. р-на] // Мiн. праўда. 1991. 3 снеж.

370. Орлова А.П. Национальной школе-опыт народной педагогики: [Из опыта учеб.-воспитат. работы шк. Белоруссии 20-х гг.] // Сов. педагогика. 1991. N 7. С.88-91.

371. Палупанаў У. Аб чым расказаў Лемантар // Настаўн. газ. 1991. 13 лiстап. С.6.

372. Палупанаў У. Дума пра Адама Варлыгу // ЛiМ. 1991. 20 снеж. (N 51). С.4.

[Да N 371-372]. Пра беларускага асветнiка i педагога Я.А.Гладкага (1890-1972).

373. Пiчэта У.I. Пытаньне аб вышэйшай школе на Беларусi ў мiнулым [ХУШ-ХХ].-Мн.: Навука i тэхнiка, 1991.-49 с.-(Згукi мiнуўшчыны).

374. Поссе В. "Не можно равнодушно взирать на жалкое состояние...", или Экскурс в историю образования на Беларуси // Знамя юности. 1991. 22 нояб.; 20 дек.

375. Проблемы школьного учебника: Сб. ст. Вып. 19: История шк. учеб. кн. / Сост. В.Р.Рокитянский.-М.: Просвещение, 1990.-416 с.: ил.-Библиогр. прим. в конце ст.-Из содерж.: Мечковская Н.Б. Общеобразовательный характер азбук и букварей в восточнославянской традиции ХУI-ХУП вв. С.126-142. Крот М.С. Программы и учебники семилетней школы Белорусской ССР (1919-1930 гг.). С.377-398.

376. Сафонава В. Дзень учарашнi, дзень сённяшнi [народнай адукацыi Беларусi] // Вiцеб. рабочы. 1991. 28 лют.

377. Сiўко У. Сэрца лепш сваё паслухай...: [Пра Наваград. беларус. гiмназiю: Нататкi гiмназiста] / Афармл. У.Круглова // Беларусь. 1991. N 10. С.12-14.

378. Смiлавiцкi Л.Л. Настаўнiкi Беларусi i калектывiзацыя // Нар. асвета. 1991. N 11. С.78-80.

379. Смiлавiцкi Л.Л. Старонкi айчыннай педагогiкi: [Да 95-годдзя з дня нараджэння беларус. педагога, акад. АН БССР П.Я.Панкевiча (1896-1938)] // Нар. асвета. 1991. N 5. С.78-80.

380. Смиловицкий Л.Л. Деятельность культпросветучреждений профсоюзов БССР в 1926-1929 годы // Сборник статей по основным направлениям научно-исследовательской работы. Мн., 1991. Ч. 1. С.17-23.

381. Смиловицкий Л.Л. Деятельность политико-просветительных учреждений БССР в 1926-1929 гг. // Вопр. культуры и искусства Белоруссии. 1991. Вып. 10. С.3-8.

382. Снапкоўская С.В. Праблема роднай мовы ў педагагiчнай думцы Беларусi ў пачатку ХХ ст. // Весцi АН БССР. Сер. грамад. навук. 1991. N 4. С.23-27. Рэз. англ., рус. Бiблiягр. спасылкi ў падрадк. заўв.

383. Сянкевiч Н. Метэаралагiчныя станцыi ў дарэвалюцыйных навучальных установах [90-я гг. ХIХ ст.] // Спадчына. 1991. N 6. С.65-66.

384. Сянькевiч Г.Р. Лiквiдацыя непiсьменнасцi i малапiсьменнасцi ў Беларускай ССР (20-30-я гг.) / Праўл. Т-ва "Веды" Беларус. ССР.-Мн., 1990.-20с.


Балiцкi А.В.

(1891-1937)


385. Васiлеўская Н. Лёс наркама асветы // Зрок. 1991. N 8. С.6-8.

386. Iофе Э. Наркам з вёскi Балiчы Антон Балiцкi // Крынiца. 1991. N 6. С.27-29. Беларус., рус.

387. Кароль А. Наркам беларускага адраджэння // Голас Радзiмы. 1991. 3 кастр. (N 40). С.3; 10 кастp. (N 41). С.3; 17 кастр. (N 42). С.3.

388. Смiлавiцкi Л. Апала // Полымя. 1991. N 12. С.228-238.

389. Смиловицкий Л. Нарком // Гродн. правда. 1991. 9 июля.


Гл. таксама N 16,208,243,319,820,824,1010,1020,
1021,1175,1215,1335

Гiсторыя культуры

Гл. таксама ГIСТОРЫЯ МАСТАЦТВА


390. Арлова Л. Азiрнёмся ў мiнулае: Калi Мiнск быў культ. цэнтрам? [Канец ХIХ-ХХ ст.] // Мастацтва Беларусi. 1991. N 8. С.15-19.

391. Бакуменка М.М. Скарбы Белай Русi: [Гутарка з шукальнiкам-тэарэтыкам, у т.л. пра скарбы Напалеона, князёў Радзiвiлаў у Нясвiжы, скарбы Магiлёва, што знiклi ў 1941 г.] / Запiсаў В.Зданюк // Звязда. 1991. 5 лiп.

392. Беларуска -польскiя культурныя сувязi: Матэрыялы навук. канф. 17-24 кастр. 1988 г. / АН БССР i iнш.; Рэд. кал.: С.В.Марцэлеў (гал. рэд.) i iнш.-Мн.: Навука i тэхнiка, 1991.-219 с.-Змест: I.У.Чаквiн. Дынамiка этнасацыяльнай, дэмаграфiчнай i канфесiяльнай структуры насельнiцтва беларуска-польскага этнiчнага паўзмежжа канца ХУШ-1-й паловы ХIХ ст. С.6-15. П.У.Церашковiч. Этнасацыяльная i канфесiяльная сiтуацыя ў паласе беларуска-польскага паўзмежжа ў 2-й палове ХIХ-пачатку ХХ ст. С.15-21. Л.А.Малчанава. Беларуска-польскiя паралелi ў прыладах першаснай апрацоўкi глебы (рала, саха, плуг, разак). С.22-27. I.Марчык. Польска-беларускiя сувязi ў галiне старадаўнiх формаў прылад для апрацоўкi зямлi. С.27-37. Л.I.Мiнько. Прылады i машыны для ўборкi зерневых i апрацоўкi зерня на тэрыторыi Беларусi i Польшчы ў ХIХ-пачатку ХХ ст. С.38-42. А.Вожняк. Дом i сядзiба ў вёсках мазавецка-падляшскага пагранiчча ў канцы ХУШ ст. у святле архiўных крынiц. С.42-50. Б.Даўжыцка. Традыцыйныя формы i сродкi народнага транспарту на польска-беларускiм пагранiччы. С.50-64. Н.I.Буракоўская. Беларуска-польскiя паралелi ў традыцыйным кушнерстве. С.64-67. I.Турнаў. Класiфiкацыя i сiстэматызацыя тэкстыльнай тэхнiкi для даследаванняў над тэкстыльнай вытворчасцю Беларусi ў ХУI-ХУШ стагоддзях. С.68-79. Г.М.Курыловiч. Беларуска-польскiя паралелi ў традыцыйным ткацтве (Канец ХIХ-пачатак ХХ ст.). С.80-85. Я.Багдановiч. Польска-беларускiя культурныя сувязi ў сферы народнага харчавання. С.86-96. В.С.Цiтоў. Хлеб у традыцыйна-бытавой культуры беларусаў i палякаў. С.96-101. Р.Гурскi. Польскiя даследаваннi беларускага фальклору ў ХIХ i ХХ стст. С.101-110. М.Чурак. Даследаванне беларускага фальклору ў Польшчы ў ХХ ст. С.110-119. Б.Бялаказовiч. Мiкалай Янчук пра Оскара Кольберга i Адольфа Хiбiнскага. С.119-130. Я.Шыманьска. Сiмволiка валачобных песень. С.130-139. Г.А.Барташэвiч. Некаторыя асаблiвасцi жанравай песеннай творчасцi другой сусветнай вайны. С.139-146. К.П.Кабашнiкаў. Народная проза другой сусветнай вайны. С.146-157. А.С.Фядосiк. Сатыра беларускiх партызан другой сусветнай вайны. С.157-164. Т.В.Габрусь. Агульныя рысы ў беларускiм i польскiм манументальным дойлiдстве канца ХУI-пачатку ХУП ст. С.165-171. А.М.Кулагiн. Польскi рамантызм у архiтэктуры Беларусi эпохi капiталiзму. С.171-184. Я.М.Сахута. Рэдкiя i забытыя вiды народнага мастацтва беларуска-польскага прыгранiчча. С.184-189. В.В.Церашчатава. Уклад беларускiх майстроў у сярэдневяковы манументальны жывапiс Польшчы.С.189-195. Е.Мiхневiч. Сувязi Станiслава Манюшкi з Варшавай у Мiнска-Вiленскi перыяд яго жыцця ў святле пiсем кампазiтара. С.195-203. Г.Р.Куляшова. Творчая садружнасць. С.204-209. Т.Я.Гаробчанка. Польская драматургiя на сцэне тэатраў Беларусi. С.209-217.

393. Вярнуць нацыянальныя скарбы: "Круглы стол" па пытаннях захавання i вяртання спадчыны / Прымалi ўдзел А.Я.Мальдзiс, Ю.В.Хадыка, А.С.Лiс, Г.I.Сурмач, Я.С.Кулiк, Л.I.Збралевiч, В.М.Iпатава; Матэрыялы падрыхт. В.М.Iпатава // Спадчына. 1991. N 1. С.2-9.

394. Гамулка Х. Дзейнасць Беларускага iн-та гаспадаркi i культуры (1926-1937) // Беларускi каляндар, 1991. Беласток, 1991. С.140-145.

395. Никита Иванович Горбачевский: История кн. культуры Подляшья: Вспом.-информ. библиогр. материалы / Гос. б-ка БССР им. В.И.Ленина; Сост. Л.Л.Толкачева.-Мн., 1991.-103 с.

396. Гужаловский А.А. Становление просветительной работы в музеях Белоруссии: (Доокт. период) // Вопр. культуры и искусства Белоруссии. 1991. Вып. 10. С.8-13.

397. Дадиомова О.В. Музыкальные бурсы в Белоруссии // Вопр. культуры и искусства Белоруссии. Мн., 1990. Вып. 9. С.66-71. Библиогр.: 29 назв.

398. Киреева Г.В. Белорусская старопечатная кирилловская книга в фондах Государственной библиотеки БССР им. В.И.Ленина // Кнiжная культура Беларусi: Да 500-годдзя з дня нараджэння Ф.Скарыны: (Зб. навук. прац). Мн., 1991. С.130-142. Бiблiягр.: 19 назв.

399. Культура Беларусi на пачатку ХХ ст.: (Старонкi з навуч. дапам. "Гiсторыя БССР", 11 кл.) // Настаўн. газ. 1991. 20 лiстап.; 4 снеж. Змест: Узмацненне шавiнiзму ў палiтыцы царызму. Барацьба з беларускiм адраджэннем. Газета "Наша нiва"-цэнтр адраджэння руху.

400. Лабынцев Ю.А. Белорусская печатная литература эпохи Ренессанса и межславянское культурное общение: Автореф. дис... д-ра филол. наук / АН БССР. Ин-т лит. им. Я.Купалы.-Мн., 1991.-42 с. -Библиогр.: 23 назв.

401. Лiпай А. Несцi свой крыж наканавана кожнай нацыi. Беларусам жа свой крыж патрэбна яшчэ i знайсцi...: [Пра пошукi крыжа Ефрасiннi Полацкай] // Рэспублiка. 1991. Кастр. (N 20). С.7.

402. Лукьянчик Ч., Масько И. Где зарыт клад?: [Ценные находки послед. лет в белорус. земле] // Человек и экономика. 1991. N 4. С.32-33.

403. Наш радавод: Материалы междунар. науч. конф. по регион. истории Вост. Европы "Культура народов Великого княжества Литовского и Белоруссии, ХШ-нач. ХХ в." / Сост. Д.Карев.-Гродно, 1990-1991.

Кн. 1/2. 1990. 283 с. Из содерж.: Карев Д.В. Е.Ф.Карский и история белорусской культуры. С. 191-198.

Кн. 3, ч. 2. 1991. С.203-407. Из содерж.: Трусов И.Г. К вопросу о возможности существования дохристианской рунической письменности на территории Белоруссии. С.276-281. Солодкин Я.Г. Из истории культурных связей России и Литвы во второй половине ХУI-начале ХУП в. С.308-311. Филатова Е.Н. Магнатские центры культуры в Белоруссии во 2-ой половине ХУШ в.: (По владениям Сапег в Новогруд. воеводстве). С.319-324.

404. Рубашевский Ю. "Печатана в Бресте...": [О возникновении первой на территории Белоруссии тип. в 1553 г. при поддержке М.Радзивилла Черного и его роли в истории отеч. культуры ХУI в.] // Заря. 1991. 11 мая.

405. Сыракомля У. Ксёндз Мацей Сарбеўскi // Спадчына. 1991. N 3. С.100-103.

406. * Тихонович И.С. Роль виленского университета (1578-1842) в распространении польского языка на землях Литвы, Белоруссии и Украины // Acta Baltico-Slavica. 1990. Т. 19. S.179-192.

407. Указатель литературы, изданной в Белоруссии в 1861-1917 гг.: Естеств. науки. Техника. Сел. хоз-во. Медицина / Центр. науч. б-ка им. Я.Коласа; Сост. Н.Ю.Березкина.-Мн., 1991.-98 с.

408. Чарнышова Л. Сарбеўскi [М.К.]-у нашай спадчыне: Ад перакладчыка // Спадчына. 1991. N 3. С.95-99.

409. Шыбека З., Шыбека С. Калi мiнчане вучылiся чытаць: [Да 100-годдзя адкрыцця публ. б-кi iмя Пушкiна] // Голас Радзiмы. 1991. 16 мая (N 20). С.1,7.

410. Bialorus: Bibliografia pismiennictwa wydanego w Polsce: 1989 / Oprac. bibliografii: H. Bajkowska, G.Michalowski; Wojewodzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bialej Podlaskiej.-Biala Podlaska, 1991.-23 s.-Пол.

Беларусь: Бiблiяграфiя лiтаратуры, выдадзенай у Польшчы ў 1989 г. / Склад.: Х.Байкоўска, Г.Мiхалоўскi.

411. Maroszek J. Muzeum Historyczne w Grodnie: 70 lat istnienia // Bialostocczyzna (Bialystok). 1991. N 1. S.1-2. Пол.

Гiстарычны музей у Гродне: Да 70-годдзя iснавання.

412. Szymanska J. Piesni wschodnioslowianskie w zbiorach Instytutu Sztuki PAN // Slavia orientalis (Warszawa). 1990. Т. ХХХIХ, N 3/4. S.423-427. Пол.

Усходнеславянскiя песнi ў зборы Iнстытута мастацтваў ПАН.

413. Trusow I. Dzieje ksiegozbioru Muzeum Historycznego w Grodnie // Bialostocczyzna (Bialystok). 1991. N1. S.3-4. Пол.

Гiсторыя кнiжнага збору Гiстарычнага музея ў Гродне.


Гл. таксама N 18,49,94,288,684,685,843,923,946,985,986,1006,1022-1025,1179,1684,1929

Гiсторыя друку i сродкаў масавай iнфармацыi

414. Аляксейчык Я.Я. "Сёння, 18 студзеня...": [Да 70-годдзя БЕЛТА: Гутарка з дыр. агенцтва] // Звязда. 1991. 18 студз.

415. Бiблiяграфiчны паказальнiк газет, што зберагаюцца ў дзяржаўных архiвах БССР (1917-1941) / Беларус. Сав. Энцыкл. i iнш.; Склад. С.I.Паўловiч.-Мн.: БелСЭ, 1990.-69 с.

416. Бярозкiна Н. Нават i ў Лепелi... выдавалiся навуковыя часопiсы да рэвалюцыi. А сёння? // ЛiМ. 1991. 15 лют.(N 7). С.4.

417. Гiсторыя беларускага мастацтва: У 6 т. / АН БССР. Iн-т мастацтвазнаўства, этнаграфii i фальклору; Рэдкал.: С.В.Марцэлеў (гал. рэд.) i iнш. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1987-.

[Т.] 4: 1917-1941 / С.В.Марцэлеў, Л.М.Дробаў, П.А.Карнач i iнш. 1990. 351 с.: iл. Бiблiягр.: с. 338-342 i бiблiягр. спасылкi ў падрадк. заўв. Паказ. iмён.: с.348-351.

418. Евженко И.Е. Научная книга в Белоруссии (Вторая половина ХУI в.) // Кнiжная культура Беларусi: Да 500-годдзя з дня нараджэння Ф.Скарыны: (Зб. навук. прац). Мн., 1991. С.143-159. Бiблiягр.: 44 назв.

419. Желковский А. Первопечатники из Новогрудка: [Из истории гор. полиграфии с 1875 г.] // Гродн. праўда. 1991. 2 нояб.

420. Забаўскi М. "Наша нiва": "за нас нiхто гаварыць не можа": [Першае легал. перыяд. выд. на беларус. мове]: З гiсторыi руху за нац. адраджэнне // Голас Радзiмы. 1991. 12 снеж. (N 50). С.1,7.

421. * Кемпфи А. Из истории польской печати в Гродно // Mаgazin Wilenski(Вильнюс). 1991. N 2. С.12,23. Пол.

422. Конан У. "Любiў бязмер свой край пакутны...": Лёс i творчасць Л.Гмырака [(1891-1915), аднаго з публiцыстаў "Нашай нiвы"] // ЛiМ. 1991. 19 лiп. (N 29). С.14-15.

423. Мiрачыцкi Л. "Крынiца" у лёсе беларусаў: [Палiт., грамадзян. i лiт. газ .ў 1917-1940 гг.] // Полацак. 1991. N 5. С.26-28.

424. Рэтраспектыва: Да 70-годдзя газ. "Чырв. змена" / Матэрыял падрыхт.: А.Макарэвiч, Л.Палуда, С.Плюшчэня // Чырв. змена. 1991. 18-24 сак. (N12). С.5; 25-31 сак. (N 13). С.12; 8-14 крас. (N 15). С.10. Змест: Пачатак шляху. Адчуць дваiстасць 30-х гадоў. | штыком, i пяром... Марныя надзеi акрыленага юнацтва.

425. Слука О.Г. Молодежная печать Белоруссии на еврейском и польском языках [1917-1941] // Весн. Беларус. ун-та. Сер. 4, Фiлалогiя. Журналiстыка. Педагогiка. Псiхалогiя. 1991. N 2. С.70-72.

426. Умецкая Е.С. Книгопечатание в Гродно в конце ХIХ в. (1861-1900) // Сборник статей по основным направлениям научно-исследовательской работы. Мн., 1991. Ч. 1. С.93-98.

427. Филиппович И. Так вот какая ты была...: [Газ. "Могилев. губерн. ведомости" (1838-1917)] // Могилев. ведомости. 1991. 16-23 янв.(N 4).С.1.

40 год газеце "Физкультурник Белоруссии"

428. Ищенко В. Счастливого плавания! // Физкультурник Белоруссии. 1991. 1 июня.

429. Ловгач В. Энциклопедия спортивной жизни // Физкультурник Белоруссии. 1991. 1 июня.


Гл. таксама N 244,247,398,828,926,952,954,965,966,1016,1041,1182,1248,1342,1548,1565

Гiсторыя беларускай мовы i лiтаратуры

430. Абабурка М. Тарас з горацкай прапiскай?: (Колькi слоў пра напiсанне паэмы "Тарас на Парнасе"): [З гiсторыi твора] // Магiлёўс. праўда. 1991. 28 верас.

431. Бузук П. Становiшча беларускай мовы сярод iншых славянскiх моваў: [Публ. дакл. вядомага лiнгвiста: Да юбiлею аўтара (1891-1938)] / Публ. падрыхт. Я. Гаварушка // Беларус. мова i лiт. у шк. 1991. N 7/8. С.83-91. Бiблiягр.: 19 назв.

432. Букчин С. Возвращение классиков: О разгадке авторства поэм "Энеида навыворот" и "Тарас на Парнасе" // Нёман. 1990. N 12. С.151-163. Библиогр. в подстроч. прим.

433. Бэрд Т. Нататкi аб беларускай лiтаратуры на эмiграцыi // Беларускi каляндар, 1991. Беласток, 1991. С.167-172.

434. Вабiшчэвiч В. Максiм Багдановiч i гiсторыя Беларусi // Беларус. мова i лiт. у шк. 1991. N 12. С.3-7. Бiблiягр.: 9 назв.

435. Валкавыцкi Г. Вiры: Нататкi рэд. [беластоц. штотыднёвiка "Нiва". У кн. ёсць таксама матэрыял пра беларус. лiтаратуру i лiтаратараў, 1954-1987].-Беласток, 1991.-184 с.-(Б-чка Беларус. лiт. аб-ня "Белавежа"; Кн. 5).

436. Вячорка В. Правапiс-люстэрка гiсторыi... // Спадчына. 1991. N 4. С.2-10.

437. Гаварушка Я. "Радзiўся пад хмурым сонцам...": [Пра беларус. лiнгвiста П.Бузука (1891-1938)] // ЛiМ. 1991. 5 лiп. (N 27). С.12.

438. Гора, звонящая колоколами: [Предание, Витеб. уезд] // Знамя юности. 1991. 12 янв.

439. Жураўскi А.I. Рэформа правапiсу [1933] i як гэта было // Настаўн. газ. 1991. 5,8,12,22,26, 29 чэрв.; 3 лiп.

440. Запрудский С. Человек из прошлого, или Почему трудно стирать "белые пятна" в истории белорусского языкознания: [Я.Лёсик и культура Белоруссии 20-30-х гг.] // Нёман. 1991. N 6. С.180-190.

441. I падаўся асiлак да мора: Легенда пра Нёман i Лошу // Пiянер Беларусi. 1991. 19 снеж.

442. Казакова Т.П. Белорусская литература ХУ века и древнерусская письменность: (Летописание, оратор. проза): Автореф. дис... канд. филол. наук / АН Респ. Беларусь. Ин-т лит. им. Я.Купалы.-Мн., 1991.-21 с.

443. Казбярук У. Загадкi гiсторыi [беларускай] лiтаратуры // Полымя. 1991. N 12. С.213-227.

444. Калубович А. Свидетельства о гибели памятников письменности: [Разд. из кн. "Мова ў гiсторыi беларус. пiсьменства" (Мюнхен-Лондон, 1974-1975)] // Нёман. 1991. N 7. С.137-151.

445. Каўка А. Лiст да рускага сябра: [Звесткi з гiсторыi беларус. мовы] // З гiсторыяй на "Вы": Публ. арт. Мн., 1991. С.370-391.

446. Каўка А. Як загiнуў Янка Купала?: [Нататка-ўспамiн А.Свяневiч з арх. пол. Iн-та У. Сiкорскага ў Лондане] // Звязда. 1991. 30 лiстап.

447. Ковалев С.В. Героико-эпическая поэзия Белоруссии и Литвы конца ХУI века: Автореф. дис... канд. филол. наук / АН БССР. Ин-т лит. им. Я.Купалы.-Мн., 1991.-20 с.-Библиогр.: 6 назв.

448. Лойка А. Перыядызацыя [гiсторыi беларускай лiтаратуры]-гэта сур'ёзна // Полымя. 1991. N 1. С.215-240.

449. Мархель У.I. Прадвесце: Беларус.-пол. лiт. узаемадзеянне ў першай палавiне ХIХ ст. / АН БССР. Iн-т лiт. iмя Я.Купалы.-Мн.: Навука i тэхнiка, 1991.-112 с.

450. Павленко Е. "Слово..."-творение Белой Руси: [Об авторстве "Слова о полку Игореве"] // Гомел. праўда. 1991. 21 мая.

451. Пачабыт Я. Назад дарогi няма: [Да пытання аб адмене рэформы беларус. правапiсу 1933 г.] // Настаўн. газ. 1991. 9 кастр.

452. Пересыпкина Л. "Умираю за Советскую Беларусь...": [О письмах Я.Купалы и Я.Коласа из арх. КГБ БССР] // Красная звезда. 1990. 30 сент.

453. Пятроўская Г. Марыя Косiч [(1850?-?)-беларуская пiсьменнiца, перакладчыца, этнограф, фалькларыст] // Работнiца i сялянка. 1991. N 11. С.12.

454. Рагойша В.П. Вяршынi: З невядомага i забытага пра Я.Купалу, Я.Коласа, М.Багдановiча.- Мн.: Унiверсiтэцкае, 1991.-199 с.-(Са скарбнiцы беларус. культуры).

455. Сачанка Б., Шагун А. Дванаццаць гадоў да гiбелi: Невядомыя факты смерцi паэта-класiка [Я. Купалы] // Голас Радзiмы. 1991. 25 крас. (N 17). С. 6.

456. Сваяк К. (Стэповiч К.) Дзея маей мысьлi, сэрца i волi: [Запiскi, 1906-1925 : Пра час i пра сябе.]-2-е выд.-Лёндан: Выд-ва "Божым шляхам", 1991.-47 с., 1 л. партр.-Са зместу: Аўтабiяграфiя К. Сваяка. С.44.

457. Семяновiч А.А. Гiсторыя беларускай савецкай драматургii, 1917-1955 гг.: Вучэб. дапаможнiк.-Мн.: Выш. шк., 1990.-294 с.

458. "Слово о полку Игореве": Библиогр. указ. (1968-1987 гг.): Изд., пер., исслед. на рус., укр. и белорус. яз. / АН СССР. Ин-т рус. лит.; Сост. Н.Ф.Дробленкова и др.-Л.: Наука, 1991.-207 с.

459. Тамашэвiч Т.I. Гiсторыя беларускага мовазнаўства: Дапаможнiк па спецкурсу для студэнтаў спецыяльнасцi 0219-"Беларуская мова i лiтаратура" / М-ва нар. адукацыi БССР. Дзярж. ун-т iмя У.I.Ленiна, Гродз. дзярж. ун-т iмя Я.Купалы.-Мн., 1991.-55 с.

460. Федароўскi М. Люд беларускi. Вяселле: [Фальклор] / Уклад., прадм. i пер. з пол. I.М.Саламевiча.-Мн.: Полымя, 1991.-142 с.-(Лiт. помнiкi Беларусi).

Рэц.: А.М. Гэта мы-беларусы... // ЛiМ. 1991. 31 мая (N 22). С.6.

461. Фядосiк А.С. Iлюзорнасць i сапраўднасць: "Белыя плямы" у гiсторыi фалькларыстыкi 20-30-х гг. / АН БССР. Iн-т мастацтвазнаўства, этнаграфii i фальклору.-Мн.: Навука i тэхнiка, 1991.-77 с.


Карскi Я.Ф.

(1861-1931)


462. Булахаў М. Ля вытокаў беларускай фiлалогii // Звязда. 1991. 4 студз.

463. Дубянецкi Э. "Жывая народная мова-неаддзялiмая прыкмета беларускай народнасцi" // Голас Радзiмы. 1991. 24 студз. (N 4). С.7.

464. Наркевiч А. Выдатны вучоны-славiст // ЛiМ. 1991. 4 студз. (N 1). С.13.

465. Плыгаўка Л.Л. Вялiкi вучоны - патрыёт зямлi Беларускай: [Пазаклас. заняткi ў IХ-ХI кл.: З вопыту работы настаўнiцы баранав. сярэд. шк. N 2] // Беларус. мова i лiт. у шк. 1991. N 1. С.12-20. Лiт. пра Я.Ф. Карскага: с.19-20.

466. Преображенская М.Н. Евфимий Федорович Карский (1861-1931) // Рус. речь. 1991. N 1. С.81-85.

467. Са спадчыны акадэмiка Я.Карскага: Навук. чытаннi да 130-годдзя з дня нараджэння / Гродз. дзярж. ун-т; Рэдкал.:Данiльчык З.П. i iнш.-Гродна, 1991.-72 с.-Бiблiягр. у канцы арт.


Тарашкевiч Б.А.

(1892-1937?)


468. Казюля Я. Неюбiлейны рэпартаж // Чырв. змена. 1991. 15-21 крас. (N 16). С.16.

469. Музею [Б.] Тарашкевiча быць у Радашковiчах / А.Мальдзiс, Г.Кiсялёў, А.Лiс, Г.Каханоўскi // ЛiМ. 1991. 12 лiп. (N 28). С.16.

470. Новiкава Т. Сэрцам адданы роднаму краю вучоны, пiсьменнiк, барацьбiт: Дыдакт. матэрыял // Беларус. мова i лiт. у шк. 1991. N 12. С.61-66.

471. Berqman S. O Bronislawie Taraszkiewiczu // Literatura na swiecie (Warszawa). 1991. N 8/9. S.274-276. Пол.

Пра Бранiслава Тарашкевiча.

472. Budziszewska W. "Zielnik litewski" M Federowskieqo a jeqo "Lud bialoruski" // Slavia orientalis (Warszawa). 1990. T. XXXIX, N 3/4. S.273-278. Пол.

"Гербарый лiтоўскi" М.Федароўскага i яго "Люд беларускi".

473. Kondratiuk M. Warianty nazw miejscowych w zbiorze piesni ludowych Michala Federowskieqo // Slavia orientalis (Warszawa). 1990. T. XXXIX, N 3/4. S.331-338. Пол.

Варыянты мясцовых назваў у зборы народных песень М. Федароўскага.

474. Pauls J.P. Symbiosis of paqan and Christian beliefs in Polessian folklore // Slavia orientalis (Warszawa). 1990. T. XXXIX, N 3/4. S.391-396. Англ.

Сiмбiёз язычнiцкiх i хрысцiянскiх вераванняў у фальклоры Палесся.

475. Saczanka B. "Snia mi sie sny o Bialorusi": (Tajemnica smierci Janki Kupaly) / Przelozyla T.Skorynkiewicz // Literatura na swiecie (Warszawa). 1991. N 8/9. S.130-154. Пол.

"Сняцца сны аб Беларусi": (Тайна смерцi Я.Купалы).

476. Sielicki F. Wierzenia i obyczaje na Wilejszczyznie w okresie miedzywojennym.-Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskieqo, 1991.-197 s.-(Slavica Wratislaviensia LXI).-Пол.

Вераваннi i звычаi Вiлейшчыны ў перыяд памiж першай i другой сусветнымi войнамi.

477. * Wozniakowski K. Polskie srodowisko literackie Bialoruskiej SRR w latach 1919-1989 :(Dzieje.Dorobek.Perspektywy) // Przeqlad Polonijny (Wroclaw). 1990. Z. 3. S.5-32. Пол.

Польскае лiтаратурнае асяроддзе Беларускай ССР у 1919-1989 гг.: (Гiсторыя. Дасягненнi. Перспектывы).


Гл. таксама N 50,283,382,392,735,903,950,955,956,963,977,982,1028-1030,1052,1100,1173,1174,1187,1204,1234,1235,1331,1929,1944

Гiсторыя мастацтва

Гл. таксама Гiсторыя культуры


478. Аляхновiч Ф. Беларускi тэатр [у 1910-1919 гг.: Публ. заключ. раздз. кн.] / Уступ. арт.: В.Ракiцкi // Спадчына. 1991. N 1. С.33-43.

479. Барышаў Г. Commedia dell'arte ў Беларусi [ХШ ст.] // Мастацтва Беларусi. 1991. N 6. С.14-18. Бiблiягр.: 19 назв.

480. Гужалоўскi А. Сабранае застаецца, калi свой не адхiнецца...: I.Луцкевiч - збiральнiк беларус. старажытнасцей // Мастацтва Беларусi. 1991. N 10. С.67-69. Бiблiягр.: 6 назв.

481. Дадзiёмава В. Аркестровае выканальнiцтва Беларусi: [З гiсторыi, ХУШ ст.] // Полацак. 1991. N 6/7. С.11-16. Бiблiягр. спасылкi ў падрадк. заўв.

482. Дадзiёмава В. Гетман-кларнет: М.К.Агiнскi [1730-1800] i яго музыч. спадчына: [Пошукi i знаходкi] // Мастацтва Беларусi. 1991. N 7. С.17-20: партр., нот.

483. Дадиомова О.В. Музыкальная культура городов Белоруссии в ХУШ ст. // Вопр. культуры и искусства Белоруссии. 1991. Вып. 10. С.23-28.

484. Драздовiч Я. Дзённiк беларускага мастака [1933-1935] // Маладосць. 1991. N 5. С.117-128; N 6. С.101-107; N 7.С.111-124; N 8. С.103-123; N 9. С.127-134; N 10. С.113-130; N 11. С.101-112. Працяг будзе.

485. Живалевский В.С. Лютня и гитара на белорусских землях // Вопр. культуры и искусства Белоруссии. 1991. Вып. 10. С.20-23.

486. Карпенка А. Перапляценне культур: Беларус. барока i рус. iканапiс // ЛiМ. 1991. 9 жн. (N 32). С.11.

487. Квятковiч У. Памiж Варшавай i Масквой: Нататкi пра беларус. кампазiтара ХIХ ст. Ф. Мiладоўскага (1819-1889) // Бярозка. 1991. N 12. С.28-29.

488. Кiчына Я. Цяжкi шлях да iсцiны: Аб лёсе творчай спадчыны Вiцеб. маст. шк. [i пра яе дыр. маст. Ю.М. Пэна (1854-1937)] // Вiцеб. рабочы. 1991. 4 лiп.

489. Крэпак Б. Вiцебскi авангард: [З гiсторыi Вiцеб. маст. шк.] // Спадчына. 1991. N 4. С.30-41.

490. Кулiковiч М. Савецкая беларуская опера: [Публ. арт. паводле англ. арыг.,1957] // Спадчына. 1991. N 6. С.75-88.

491. Лазука Б., Iвашка В. Беларускае мастацтва ў другой палове ХIХ- пачатку ХХ ст.: [Метад. рэкамендацыi для правядзення факультатыўн. заняткаў па тэме "Развiццё беларус. мастацтва ў дакастр. перыяд"] // Беларус. мова i лiт. у шк. 1991. N 1. С.65-74. Заканчэнне. Пачатак: N 9, 1989.

492. Мальдзiс А. Мастак з Лошы [Л.Дабжынскi (1907-1937)] // ЛiМ. 1991. 23 жн. (N 34). С.16.

493. Мальцаў У. Запозненая прэм'ера: Нью-Ёрк. версiя гiсторыi беларус. тэатра // ЛiМ. 1991. 9 жн. (N 32). С.10-11.

494. Музыкальный театр Белоруссии: Доокт. период / Г.И.Барышев, А.Л.Капилов, Г.Г.Кулешова и др.; АН БССР. Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора.-Мн.: Навука i тэхнiка,1990.-383 с.: ил.-Библиогр. ccылки в подстроч. прим.-Указ. имен: с.366-378.-Указ. произведений: с.379-383.

495. Налiвайка Л. Дзве падзеi - вехi [1918, 1929 : З гiсторыi беларус. Т-ва прыхiльнiкаў выяўл. мастацтва] // Мастацтва Беларусi. 1991. N 7. С.74-76.

496. Наш радавод: Материалы междунар. науч. конф. по регион. истории Вост. Европы "Культура народов Великого княжества Литовского и Белоруссии, ХШ-нач. ХХ в.". Кн. 3, ч. 2 / Cост. Д.В.Карев.-Гродно, 1991. С.203-407.-Из содерж.: Хадыка Ю.В. Традыцыйнае мастацтва i беларускае Адраджэнне. С.357-365. Пуцко В.Г. "Темные века" в истории украинской и белорусской иконописи. С.366-374. Ветер Э.И. Фрески Белыничского монастыря. С.383-386. Корнилова Л.А. Чудотворные католические иконы Богоматери в Белоруссии. С.387-393. Горшковоз О. Алтари Христиана Поукера в Гродненском иезуитском костеле. С.394-395. Лихач Т.В. Григорианский хорал в литургических книгах Белоруссии ХУШ в. С.396-399.

497. Нiкалаеў М. Мастацтва пераплёту: Беларус. рукапiс. кн. // Мастацтва Беларусi. 1991 . N 7. С.45-53: iл. Бiблiягр. спасылкi ў падрадк. заўв. (14 назв.).

498. Нiкiфаровiч В. Названы iмем Купалы: [З гiсторыi тэатра] // Полымя. 1991. N 9. С.174-191.

499. Ножников Н. А вы слыхали о [B.B.] Кумельском? [(1884-1939): О первом в Могилеве засл. арт. БССР и засл. деятеле искусств БССР] // Магiлёўс. праўда. 1991. 14 снеж.

500. Пракопчык Л. "Зрысавана з натуры": [З жыцця графiка i кампазiтара ХIХ ст. Н.Орды (1807-1883), ураджэнца в. Варацэвiчы, Iванаўс. р-н] // Пракопчык Л. "Дрэмле памятка дзён...". Мн., 1991. С.92-105.

501. Пяткевiч-Загiдулiна М. Дзеля карысцi Бацькаўшчыны...: [Мастак К. Альхiмовiч (1840-1917). Прымаў удзел у паўстаннi 1863 г.] // ЛiМ. 1991. 19 лiп. (N 29). С.16.

502. Сiмакова В.А. З мiнулага музычнай культуры Беларусi i Расii [Канец ХIХ-пач. ХХ ст.] // Весн. Беларус. ун-та. Сер. 3, Гiсторыя. Фiласофiя. Эканомiка. Права. 1991. N 1. С.6-8. Бiблiягр.: 12 назв.

503. Сташкевiч А., Дзярновiч А. Госця або панi?: Па слядах знаходкi: [Раскопкi 1990 г. у Бярозе, Брэсц. вобл.] // Мастацтва Беларусi. 1991. N 11. С.67-69. Бiблiягр.: 6 назв.

504. Трусаў А. Вобраз спрадвечны i вечны: Антрапаморф. выявы на беларус. кафлi ХУ-ХУП стст. // Мастацтва Беларусi. 1991. N 10. С. 64-66. Бiблiягр.: 9 назв.

505. Трусаў А....I з чортам мог бы паспрачацца!: [Пра беларус. керамiста С.Iванова (Палубеса), ХУП ст.] // Пiянер Беларусi. 1991. 16 мая.

506. Трусов О.А. Мстиславльские изразцы // Памятники культуры: Новые открытия: Письменность. Искусство. Археология: Ежегодник, 1989. М., 1990. С.334-340. Библиогр.: 21 назв.

507.* Фiлякоў У. Беларускi Леанарда да Вiнчы [- Я.Н.Драздовiч (1888-1954)] // Пiянер Беларусi. 1991. 19 верас.

508. Цiхановiч Я. Успамiны Яўгена Цiхановiча: [Больш падрабязна пра сям'ю У.I.Галубка (1882-1942). Таксама пра Мiнск у гады акупацыi] // Полацак. 1991. N 5. С.8-14; N 6/7. С.37-43; N 8. С.38-43; N 9. С.34-41; N 10.С. 52-57.

509. Янiцкая М. Налiбоцкi крышталь: [З гiсторыi мануфактуры,1717-1866] // Мастацтва Беларусi. 1991. N 7. С.43-44.


Буйнiцкi I.Ц.

(1861-1917)


510. Няфёд У. Iгнат Буйнiцкi: Пачынальнiк беларус. праф. тэатра вачыма яго сучаснiкаў // Звязда. 1991. 15 жн.

511. Няфёд У.I. Iгнат Буйнiцкi-бацька беларускага тэатра: Вачыма сучаснiкаў i ў памяцi нашчадкаў.-Мн.: Навука i тэхнiка, 1991.-124 с., [20] л. iл.

Рэц.:Волчок Г. Жизнь и слава Игнатия Буйницкого // Знамя юности. 1991. 24 окт.

Кудраўцаў I. Пра бацьку - з павагай i любоўю // ЛiМ. 1991. 11 кастр. (N 41). С.7.

Салаўёў В. Энтузiяст з фальварка Палiвачы // Добры вечар. 1991. 2 кастр.

512. Няфёд У. Слова пра Буйнiцкага // Полымя. 1991. N 8. С.172-185. Бiблiягр. спасылкi ў падрадк. заўв.

513. Трусава А. "Усе шчыра вiталi беларусаў..." // Пiянер Беларусi. 1991. 22 жн.


Да выстаўкi "Мастацкiя тканiны ХУШ-ХIХ стст."

(Мiнск, лiстап. 1990-студз.1991)


514. Вайцяхоўская В. Беларускае мастацтва з польскiх сховаў // ЛiМ. 1991. 1 лют. (N 5). C.11.

515. Вайцяхоўская В. З польскiх сховаў // Голас Радзiмы. 1991. 14 лют. (N 7). С.6.

516. Друкарава С., Багадзяж М. Куды знiклi габелены князя Радзiвiла // Чырв. змена. 1991. 28 студз.-3 лют. С.6.

517. Капёнкiна В. З земляў Вялiкага княства Лiтоўскага // Мастацтва Беларусi. 1991. N 8. С.67-69.

518. Пiвоцка М. Мастацкiя тканiны ХУШ-ХIХ стагоддзяў: [Арт. з Польшчы] / Пер. з пол. Н.Высоцкай, Н.Трыфанавай // Мастацтва Беларусi. 1991. N 9. С.66-67.

519. Dadiomowa O. Materialy do historii burs muzycznych na terenie Bialorusi w XУШ i na poczatku XIX w. // Muzyka (Wroclaw). 1990. N 2. S.83-94. Пол.

Матэрыял да гiсторыi музычных вучэбных устаноў на тэрыторыi Беларусi ў ХУШ i пачатку ХIХ ст.


Гл. таксама N 538,852,1045,1224,1889,1890

Гiсторыя архiтэктуры

520. Адамович С.Ф., Кушнярэвiч А.М. Дамiнiканскi кляштар у Навагрудку // Весцi АН БССР. Сер. грамад. навук. 1991. N 4. С.78-83. Рэз. англ., рус. Спасылкi ў падрадк. заўв.

521. Адамовiч С. Eзуiцкi кляштар у Мiнску [ХУШ ст.] // Добры вечар. 1991. 17 кастр.

522. Анюкоў М. Прашчур праслязiўся б, пабачыўшы сёння Мсцiслаў...: [Аб адраджэннi помнiкаў архiтэктуры старажытнасцi] // Звязда. 1991. 6 лют.

523. Архитекторы Советской Белоруссии: Биогр. справ. / Союз архитекторов БССР; Сост. В.И.Аникин и др.-Мн.: Беларусь, 1991.-262 с.: ил.

524. Архiтэктурная спадчына Беларусi: (Метад.-бiблiягр. матэрыялы ў дапамогу масавым б-кам) / Дзярж. б-ка Рэсп. Беларусь; Склад. Г.А.Злотнiкава.-Мн., 1991.-48 с.

525. Асiноўскi С. Чырвоны замак смалянскi: [Аршан. р-н] // Чырв. змена. 1991. 27 мая-2 чэрв. (N 22). С.10.

526. Багадзяж М. Гальшанскi замак : [Ашмян. р-н] // Беларусь. 1991. N 2. С.16.

527. Багадзяж М. Скарбы Нясвiжскага палаца // Зрок. 1991. N 9/10. С.38-40.

528. Булкин В.А. Полоцкий Софийский собор в ХIХ-начале ХХ в.: [Из истории реставрац. работ] // Вестн. Ленингр. ун-та. Сер. 2, История. Языкознание. Литературоведение. 1991. Вып. 1. С.3-12.

529. Васюк Н. Камянi гiсторыi: [Аб рэстаўрацыi старажыт. часткi Кобрына] // Нар. трыбуна. 1991. 5-11 жн. (N 32). С.6.

530. Васюк Н. Спаскi кляштар: [З архiтэктуры Кобрына] // Чырв. змена. 1991. 12-18 жн. (N 33). С.16.

531. Габрусь Т.В. Помнiкi манументальнага дойлiдства Мiншчыны: Гiст.-мастацтвазн. нарыс.-Мн.: Полымя, 1991.-42 с.: iл.

532. Гузень А. У старажытных Гальшанах: [Аб помнiках архiтэктуры, Ашмян.р-н] // Гродн. правда. 1991. 28 авг.

533. Гулый А. Покровский собор в Барановичах // Хозяин. 1991. N 2. С.43.

534. Дубiнка В. Вяртанне святынi: [Будслаўс. касцёл, 1783, Мядзел. р-н] // Спадчына. 1991. N 4. С.41-43.

535. Колединский Л.В. Верхний замок Витебска в ХI-ХУП вв.: Автореф. дис... канд. ист. наук / АН БССР. Ин-т истории.-Мн., 1991.-35 с.-Библиогр.: 27 назв.

536. Краўцэвiч А.К. Гарады i замкi Беларускага Панямоння ХIУ-ХУШ стст.: Планiроўка, культура.-Мн.: Навука i тэхнiка, 1991.-171 с.

537. Крэскiян Г. Повязь стагоддзяў: [Аб ахове помнiкаў архiтэктуры ў Нясвiж. р-не] // Мiн. праўда. 1991. 27 снеж.

538. Кулагiн А.М. Архiтэктура i мастацтва Полацка: Тэксты для работы з каляр. iл. на занятках // Беларус. мова i лiт. у шк. 1991. N 10. С.60-62: каляр. iл.

539. Кулагiн А.М. Шэдэўры архiтэктуры ракако: Гiст.-архiт.нарыс.-Мн.: Полымя, 1991.-71 с.: iл.-(Помнiкi беларус. дойлiдства).-Тэкст парал. беларус., рус.

540. Кулагин А.Н. Жемыславльские "Лазенки": [Дворцово-парковый ансамбль в д. Жемыславль Ивьев. р-на] // Хозяин. 1991. N 8. С.44.

541. Кушнеревич А.Н. Культовое зодчество Белоруссии ХIУ-ХУI вв.: Ист. и архит.-археол. исслед.: Автореф. дис... канд. ист. наук / АН СССР. Ин-т археологии.-Л., 1990.-22 с.

542. Кушнярэвiч А.М. Да гiсторыi культавага дойлiдства Беларусi ХШ ст. // Весцi АН БССР. Сер. грамад. навук. 1991. N 2. С.100-105. Рэз. рус., англ. Бiблiягр. спасылкi ў падрадк. заўв.

543. Кушнярэвiч А.М. Кляштар бернардзiнцаў у Iўi // Архитектура и стр-во Белоруссии. 1991. N 3. С.45.

544. Кушнярэвiч А.М. Культавае дойлiдства Беларусi ХIУ ст. // Весцi АН БССР. Сер. грамад. навук. 1991. N 5. С.65-71. Бiблiягр. спасылкi ў падрадк. заўв. (41 назв.).

545. Кушнярэвiч А., Маскалёў У. Цiкавыя знаходкi з Гальшан [1985-1990] // Спадчына. 1991. N 1. С.55: iл.

546. Лавровская И.Б. "Белые пятна" культуры нашей: Судьба памятников истории и архитектуры Бреста (ХIУ-ХIХ вв.) // Архитектура и стр-во Белоруссии. 1991. N 4. С.41-44; N 6. С.29,42-44. Библиогр.: 12 назв.

547. Лакотка А. Размова ля камiна: [З гiсторыi iнтэр'ера помнiкаў сядзiб. архiтэктуры] // Беларусь. 1991. N 5. С.26-27.

548. Лакотка А.I. Сiлуэты старога Мiнска: Нарысы драўлян. архiтэктуры.-Мн.: Полымя, 1991. -126 с.

Рэц.: Зушчык В. // ЛiМ. 1991. 1 лiстап. (N 44). С.11.

549. Лiтвiнава Т. Дом с мезанiнам: [Домiк паляўнiчага: З гiсторыi архiт. помнiка Гомеля (1820) // Гомел. праўда. 1991. 4 студз.

550. Локотко А.И. Когда молчат предания...: [Из истории деревян. монумент. зодчества в Белоруссии] // Архитектура и стр-во Белоруссии. 1991. N 3. С.40-44.

551. Луцевич Л.П. Старый парк в Рованичах: [Из истории белорус. деревян. зодчества, Червен. р-н] // Архитектура и стр-во Белоруссии. 1991. N 3. С.8-10.

552. Лямцава В. Першая старонка: [З гiсторыi дойлiдства Гомеля] // Гомел. праўда. 1991. 18 лiп.

553. Лямцава В. Старонка другая: [Дойлiдства Гомельшчыны] // Гомел. праўда. 1991. 22 жн.

554. Малiноўскi М. Слуцкая брама [у Нясвiжы] // Мiн. праўда. 1991. 13 верас.; Голас Радзiмы. 1991. 24 кастр. (N 43). С.7-8.

555. Марозаў В.Ф. Палац у Гомелi: Гiст.-архiт. нарыс.-Мн.: Полымя, 1991.-94 с.: iл.-(Помнiкi беларус. дойлiдства).-Тэкст парал. беларус., рус.

556. Маслянiцына I., Багадзяж М. Падарожжа ў стылi барока: [З гiсторыi Верхняга горада, Мiнск, ХУП-ХУШ ст.] // Добры вечар. 1991. 14 чэрв.

557. Морозов В.Ф. Церковь в Славгороде: гипотеза об авторстве // Архитектура и стр-во Белоруссии. 1991. N 1. С.43-44. Библиогр.: 14 назв.

558. Мысливец В. Чтим ли край, где мы живем?: [О судьбе памятника архитектуры ХУП в.-дворце Сапегов в Ружанах] // Полит.собеседник. 1991. N 1. С.44-46.

559. Наш радавод: Материалы междунар. науч. конф. по регион. истории Вост. Европы "Культура народов Великого княжества Литовского и Белоруссии, ХШ-нач.ХХ в.". Кн. 3, ч. 2 / Cост. Д.В.Карев.-Гродно, 1991.-С.203-407.-Из содерж.: Мальдзiс А.В. Беларусь як пасрэднiца ў пашырэннi мастацкага стылю барока з Захаду на Усход. С. 375-382. Кушнеревич А.Н. Одностолпные постройки ХП-ХУ вв. Белоруссии и Прибалтики. С.400-402. Гордеев Ю.Ю. Гродно в ХУШ веке: (Специфика ист.-архит. развития). С.403-407.

560. Пастернак Т. Регенерация: [Архит. облик ист. части Витебска] // Нар. слова. 1991. 18 мая (N 20). С.6.

561. Помнiкi архiтэктуры Беларусi: [Каталог] / Уклад. Ю.I.Галаўко.- Мн.: Полымя, 1991.-17 с.: каляр. iл.-Беларус., рус.

562. Пракопчык Л. Схаваны шэдэўр: [Гайцюнiш. дом-крэпасць, ХУП ст.] // Пракопчык Л. "Дрэмле памятка дзён...". Мн., 1991. С.47-51.

563. Пярвышын У.М. Помнiкi Гнезна [Ваўкавыс. р-н]: Гiст.-архiт. нарыс.-Мн.: Полымя, 1991.-63 с.: iл.-(Помнiкi беларус. дойлiдства).-Тэкст парал. беларус., рус.

564. Союз архитекторов Белорусской ССР между ХШ и ХIУ съездами / Сост.: В.Аникин и др.-[Мн., 1991].-49 с.-Из содерж.: Союз архитекторов Белорусской ССР: Ист. справка. С.3-7.

565. Тарасаў С. Вялiкi пасад у Полацку // Полацак. 1991. N 5. С.22-25. Бiблiягр.: 5 назв.

566. Ткачоў М. Сафiя Полацкая: [Архiтэктурныя] партрэты // Спадчына. 1991. N 2. С.44-48.

567. Хозераў I. Полацкая архiтэктура ХI-ХП стагоддзяў у святле новых даследаванняў // Маладосць. 1991. N 6. С.151-154; N 7. С.145-148: iл.; N 8. С.145-151; N 10. С.148-154.

568. Юнчык А. Хто захавае сувязь часоў?: [Палац Пуслоўскiх ля Косава, Iвац. р-н] // Сел. газ. 1991. 12 янв.

569. Якiмовiч Ю. Галасы з Леты: [Пра беларус. дойлiдаў ХУI-ХУП стст.] // Мастацтва Беларусi. 1991. N 2. С.70-72. Бiблiягр.: 17 назв.

570. Якимович Ю.А. Зодчество Белоруссии ХУI-середины ХУП в.: Справ. пособие.-Мн.: Навука i тэхнiка, 1991.-368 с.: iл.

571. Jaroszewski T.S. Mir - zamek na znaczku // Spotkania z Zabytkami (Warszawa). 1990. N 6. S.21-25. Пол.

Мiр - замак на значку: [Аб архiтэктуры Мiр. замка].

572. Kasprzycka A. Polskie krajobrazy bialoruskie: [Zabytki architektury i malarstwa w Minsku] // Polonistyka (Warszawa). 1991. N 1. S.58-62: il. Пол.

Польскiя краявiды Беларусi: [Помнiкi архiтэктуры i жывапiсу ў Мiнску].


Гл. таксама N 361,392,586,852

Працы агульнага характару пра асобныя мясцовасцi

573. Карлюкевiч А. Далёкая дарога: [Аб кн. межвыдавец. сер. "Нашы славутыя землякi"] // Настаўн. газ. 1991. 4 снеж.

574. Кононенко В. Убит, но еще опасен: [О прошлой и соврем.судьбе П.Морозова, мальчика из семьи белорус. крестьян-переселенцев] // Полит. собеседник. 1991. N 9. С.44-51.

575. Лиокумович Т.Б. Потомки А.С.Пушкина в Белоруссии.- Мн.: Университетское, 1991.-95 с., [4] л. фот.

Рэц.: Ножников Н. Отзвук пушкинских времен // Магiлёўс. праўда. 1991. 8 чэрв.

576. Малiшэўскi У.А., Пабока П.М. Нашы гарады: [З гiсторыi краю].- Мн.: Нар. асвета, 1991.-303 с.: iл.

577. Пастухов И.Н. "Тушинский вор": [Откуда был родом Лжедмитрий П? Новая версия] // Во славу Родины. 1991. 26 окт.

Брэсцкая вобласць

578. Абрамов В. Крепость над Бугом: [Из истории стр-ва Брест. крепости] // Во славу Родины. 1991. 22 июня.

579. Алешко В.А., Потемкин М.И. Барановичи: Ист.-экон. очерк.-Мн.: Полымя, 1991.-125 с.: ил.-(Города Белоруссии).

580. Барысюк У. Закруцiн: [З гiстоpыi станцыi па чыгунцы Брэст - Ковель, Маларыц. р-н] // Заря. 1991. 3 июля.

581. Белавежская пушча: Фазэнда?.. Нац. парк?.. Запаведнiк?..: [Арт. аб статусе нац. запаведнiка] // Род. прырода. 1991. N 8. С.20-23. Са зместу: Жукаў П. [Белавежская пушча - запаведнiк: Ёсць гiст. звесткi]. С.23.

582. Борисовец А. Магдебургское право в Бресте: [Страницы истории, ХIУ-ХУШ вв.] // Заря. 1991. 2 нояб.

583. Борисовец А. Ремесло - "наука почтивая": [О развитии ремесел городища Берестье] // Заря. 1991. 14 июня.

584. Бубен И. Нам не дано предугадать...: [Из истории д. Крошин Баранов. р-на] // Белорус. нива. 1991. 2 февр.

585. Глушаков В. Тихая моя Родина...: Ист. этюд: [Давид-Городок, Столин. р-н] // Полит. собеседник. 1991. N 7. С.34-39; N 8. С.28-31.

586. Клiмец М. Гiсторыя Пружаншчыны ў помнiках // Заря. 1991. 31 мая.

587. Клiмец М. Паэт у Сухопальскай воласцi: [З гiсторыi жыцця пол. паэта Ф.Карпiнскага (1741-1825) на Пружаншчыне] // Заря. 1991. 23 июля.

588. Котляр И. В хмурый декабрьский день: 16 лет назад встречали избр. брестчане Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнева // Нар. трыбуна. 1991. 2-8 снеж. (N 49). С.6; 9-15 снеж. (N 50). С.6.

589. Лаўроўская I. Брэст - не крэпасць...: [З гiсторыi горада] // Чырв. змена. 1991. 5-11 жн. (N 32). С.16.

590. * Малашевский В. А пуща живет: [Из истории Беловеж. пущи] // Нар. трыбуна. 1991. 7-13 cтудз. (N 2). С. 8.

591. Малашевский В. Потомки Пушкина на Брестчине // Нар. трыбуна. 1991. 2 лют. (N 5). С.7.

592. Маслянiцына I. Легенда пра князёўну Соф'ю: [З гiсторыi Пiнска] // Чырв. змена. 1991. 29 крас.-5 мая (N 18). С.14.

593. Семенчук Г. Там, где родился Адам Мицкевич...: [Из истории фольварка Заосье, Баранович. р-н] // Заря. 1991. 6 мая.

594. Сонич А. "Здесь в Заосье...": [Белорус. места, связанные с именем А.Мицкевича] // Во славу Родины. 1991. 1 июня.

595. Стасевiч П.С. Вёска [Моталь] над Ясельдай [Iван. р-н.]: Гiст.-краязн. нарыс.- Мн.: Полымя, 1991.-101 с.

Рэц.: Калянковiч I. Ёсць такая вёска // Нар. трыбуна. 1991. 1-7 лiп. (N 27). С.6.

596. Сутько Ю. Брестский этап Степана Бандеры [, одного из руководителей Организации украинских националистов] // Белорус. нива. 1991. 13 сент.

598. * Шэлехаў М. Князь Давыд i яго горад: [Нататкi краязнаўца пра гiсторыю Давыд-Гарадка] // Нар. трыбуна. 1991. 21-27 кастр. (N 43). С.8.

599. Karpyza W. Lyskow // Bialostocczyzna (Bialystok). 1991. N 4. S.21-26. Пол.

Лыскава: [Гiсторыя вёскi Пружан. р-на].

Вiцебская вобласць

600. Акуневiч В. Ладзiлi ў Вiцебску водаправод...: [З гiсторыi горада] // Вiцеб. рабочы. 1991. 20, 21 снеж.

601. Арлоў У. Бацька гарадоў Беларусi: [З гiсторыi Полацка] // Беларусь. 1991. N 12. С.29.

602. Дединкина С. Путешествие вокруг света во время войны: Рассказ ровесника Октября, матроса и пред. сел. Совета [ В.А.Хованского из д. Сосновка Витеб. р-на] // Нар. слова. 1991. 25 снеж. (N 58). С.5.

603. Дучыц Л.У. Браслаўскае Паазер'е ў IХ-ХIУ стст.: Гiст.-археал. нарыс / Iн-т гiсторыi АН БССР; Пад рэд. Г.В.Штыхава.- Мн.: Навука i тэхнiка, 1991.-120 с.: iл.- Бiблiягр.: с.94-104.- Паказ.: с.116-119.

604. Iосiфаў М. "Град Кiцеж" на Друцi: [З гiсторыi Друцка, Талачын. р-н] // Вiцеб. рабочы. 1991. 6 чэрв.; Хозяин. 1991. N 11. С.46.

605. Малиновский М. Ушедший в небытие: [Из истории Друцка, Толочин. р-н] // Во славу Родины. 1991. 15 июня.

606. Малыха И. Схватка с террористами: [Об акции 3 июня 1927 г. в Москве. Также о поисках и поимке преступников в Витеб. обл.] // Вестн. границы. 1991. N 5. С.52-54.

607. Падлiпскi А. Ён памяць пакiнуў...: [Пра грамад. дзеяча У.А.Кадыгробава (1877-?), намеснiка пракурора акруж. суда ў Вiцебску, члена Дзярж. Думы IУ склiкання ад Гродз. губернi, ураджэнца Барыс. павета Мiн. губернi] // Вiцеб. рабочы. 1991. 19 верас.

608. Падлiпскi А. З роду тых Арсеньевых...: [Пра краязнаўцу з Вiцебска В.С.Арсеньева, родзiча М.Ю.Лермантава па лiнii мацi] // Вiцеб. рабочы. 1991. 27 лiп.

609. Падлiпскi А. Нашы славутыя землякi: Старонкi гiсторыi // Вiцеб. рабочы. 1991. 20, 22, 23 жн. Змест: Вучоны з Вiцебска: [С.I.Чыр'еў (1850-?)]; Кнiгалюб i палiглот: [В.В.Дабравольскi (1892-1932)]; Як раней называлiся Малыя Лётцы?: [Пра iнжынера Г.I.Свянцiцкага (1850-?)]; Герой Шыпкi [У.I.Андрыянаў (?-1911)]; Ткацкая школа [у Старым Сяле].

610. Падлiпскi А. Скальпелем i прыгажосцю: Старонкi жыцця выдат. вiцяблянiна П.М.Красавiцкага (1873-1950), доктара i краязнаўца // Вiцеб. рабочы. 1991. 15 кастр.

611. Памяць: Гiст.-дакум.хронiка Бешанков. р-на / Беларус. Сав. Энцыкл.; Рэдкал.: I.П.Шамякiн (гал. рэд.) i iнш.; Маст. А.М.Хiлькевiч.-Мн.: БелСЭ, 1991.-423 с., [4] л. iл.: iл.

612. Плавiнскi М. Сцежкамi легендарнага Тараса: [Хто аўтар "Тараса на Парнасе" - невядома, але тое, што ён жыў на Вiцебшчыне не выклiкае сумнення: Нататкi краязнаўца] // Вiцеб. рабочы. 1991. 25-27 верас.

613. Подлипский А. Витебск, ул. Гоголя, 6: [Об истории р-на Витебска - Заручевье] // Нар. слова. 1991. 1 снеж. (N 52). С.3.

614. Подлипский А. Петр Столыпин и Витебск // Нар. слова. 1991. 27 лiстап. (N 50). С.4.

615. Пракопчык Л. Доктар Нарбут [С.Т. (1853-1926), Браслаў] // Пракопчык Л. "Дрэмле памятка дзён...". Мн., 1991. С.131-137.

616. Рыўкiн М. Пра бацькоўскi дом М.Шагала: З арх. крынiц // Вiцеб. рабочы. 1991. 15 студз.

617. Сiмановiч Д. "Парыж - ты мой другi Вiцебск...": [З лiт. дзённiка] // Вiцеб. рабочы. 1991. 13 чэрв.

618. Сцяпанаў Ю. Тут быў Пушкiн [Вiцебск, 1820, 1824 ] // Вiцеб. рабочы. 1991. 6 лiп.

619. Тиво М. У разрушенного замка: [Из истории п. Смоляны Оршан. р-на] // Белорус. нива. 1991. 17 июля.

620. Шпыркоў А. Клясцiцы: [Гiст. лёс вёскi Расон. р-на] // Вiцеб. рабочы. 1991. 30 мая.

621. Шыдлоўскi К.С. Памятныя месцы Станiслава Нарбута ў Браславе // Наш радавод: Материалы междунар. науч. конф... Гродно, 1990. Кн. 1/2. С.278-279.

622. Якiмовiч Ю. Лынтупы i Старое Саколiна: [З гiсторыi гар. пасёлка (Пастаўс. р-н) i вёскi (Талачын. р-н) // Вiцеб. рабочы. 1991. 17 лiп.

623. Якiмовiч Ю. Чашнiкi: [З гiсторыi паселiшча] // Вiцеб. рабочы. 1991. 1 кастр.

624. Яршоў I. З агню ды ў полымя: [З гiсторыi граматы маск. цара Аляксея Мiхайлавiча жыхарам Оршы аб узяццi iх пад сваю апеку (1654)] // Вiцеб. рабочы. 1991. 27 снеж.

Гомельская вобласць

625. Аноп Л. Седые камни Жлобина: [Из истории города] // Во славу Родины. 1991. 2 февр.

626. Гомель: Энцикл. справ. / Белорус. Сов. Энцикл.; Редкол.: И.П.Шамякин (гл. ред.) и др.-Мн.: БелСЭ, 1990.-527 с., 12 л. ил.

627. Захаваць старажытную Тураўшчыну: [Размова па прабл. утварэння нац. парка. Ёсць таксама звeсткi з гiсторыi мясцовасцi] / В.А.Казько, Л.Д.Побаль, Д.С.Голад, М.М.Пiкулiк, А.А.Крывiцкi, М.А.Саскевiч, У.С.Герасiмаў, М.Р.Шруб, М.М.Арцюшка // Гомел. праўда. 1991. 4 студз.

628. Клыга А. Вечар-расказ пра Румянцава [М.П.: Аб памят. мясцiнах Гомеля, якiя звязаны з iмем выдат. чалавека] // Гомел. праўда. 1991. 24 мая.

629. Макушнiкаў А. Гомель, 1775 год: Хто быў тады яго жыхарамi? // Гомел. праўда. 1991. 12 лiстап.

630. Макушнiкаў А. З гiсторыi гомельскiх вулiц // Гомел. праўда. 1991. 15 студз.

631. Макушнiкаў А. У пошуках гiстарычных каранёў: [З гiсторыi Рэчыцы. Па матэрыялах археал. раскопак] // Гомел. праўда. 1991. 12 студз.

632. Музычэнка Р. Адроджаны з руiн i попелу [Гомель] // Гомел. праўда. 1991. 26 лiстап.

633. Радзевiч А. Вакзал i Прывакзальная плошча: Да 850-годдзя Гомеля // Гомел. праўда. 1991. 16 жн.

634. Расцiславаў М. Налiвайка ў Гомелi: [З гiсторыi горада, 1594-1596] // Гомел. праўда. 1991. 16 лют.

635. Рогалев А.Ф. Мозырь - столица Полесья: [Из истории города] // Рус. речь. 1990 .N 6. С.91-95.

636. Рогалеў А. Жыткавiчы: [З гiсторыi горада] // Гомел. праўда. 1991. 13 снеж.

637. Рогалеў А. Муцiжар: [З гiсторыi вёскi Калiнкав. р-на] // Знамя юности. 1991. 4 июля.

638. Рогалеў А. "Нашы немцы" з вёскi Роза Люксембург: [З гiстоpыi вёскi ў Ельс. р-не] // Звязда. 1991. 14 жн.

639. Рогалеў А. Радуга: [З гiсторыi вёскi ў Ветк. р-не] // Чырв. змена. 1991. 25 лют.-3сак. (N 9). С.14.

640. Рогалеў А. Сляды старажытных булгар: [З гiсторыi назвы в. Боўгарка Ельс. р-на] // Гомел. праўда. 1991. 9 студз.

641. Рогалеў А. "Старая" Ветка: гiсторыя дзiўная i своеасаблiвая // Гомел. праўда. 1991. 23 мая; 13 лiп.; 31 жн.; 7,14,28 верас.; 2 лiстап.; 3,24 снеж.

642. Рогалеў А. Юркавiчы: [З гiсторыi вёскi ў Ветк. р-не] // Гомел. праўда. 1991. 13 жн.

643. Рогалеў А. Як князь надаў вулiцы сваё iмя: [З гiсторыi Гомеля] // Гомел. праўда. 1991. 14 сак.

644. Саскевiч М. Захаваць старажытную Тураўшчыну: [Аб старажыт. рассяленнi славян на Палессi] // Заря. 1991. 15 февр.

645. Стукала А. Маякоўскi ў Гомелi [1925]: Невядомыя дакументы // Гомел. праўда. 1991. 29 cтудз.

646. Яротов А. Рогачевская валюта [1918] // Человек и экономика. 1991. N 11. С.34.

Гродзенская вобласць

647. Бабкин Г. Где ты, аллея Мечтаний?: [Об истории пос. Альбертин Слоним. р-на: Из воспоминаний старожила И.И.Ануфровича] // Знамя юности. 1991. 22 февр.

648. Бiтэль П. Баруны: [З гiсторыi вёскi Ашмян. р-на] // Голас Радзiмы. 1991. 31 кастр. (N 44). С.5, 8.

649. Васiлючак М.В., Крэнь I.П., Мараш Я.Н. Iўе: Гiст.-экан.нарыc / Пад агул. рэд. I.П.Крэня.-Мн.: Беларусь, 1991.-127 с. :iл.-(Гарады Беларусi).

650. Вершицкая Т. О кунигасе Миндовге и колдунье Раине: [Из истории Новогрудка] // Во славу Родины. 1991. 16 февр.

651. Вершицкая Т. Там, где цветут орхидеи: [Из истории оз. Свитязь] // Во славу Родины. 1991. 5 мая.

652. Вирский Н.А. Дней былых седая слава... [Свято-Успенского монастыря в д. Жировичи, Слоним. р-на] // Хозяин. 1991. N 2. С.42-43.

653. Госцеў А., Швед В. Шлюб князя-iзгоя, або Як пачынаўся Горадзен // Гродн. правда. 1991. 1 нояб.

654. Дзелянкоўскi М. I як жа не бераглi: [Краязн. нататкi пра Скiдзель] // Род. прырода. 1991. N 1. С.14-15.

655. Дрозд С. М.С.Ляскоў i Гродзеншчына: Да 160-годдзя з дня нараджэння пiсьменнiка // Гродн. правда. 1991. 25 мая.

656. Iгнатовiч Ф. Сябар Элiзы Ажэшка: [Пра I.I.Касцялкоўскага (1833-1895),ураджэнца Гродзеншчыны] // Гродн. правда. 1991. 20 июля.

657. Кемпфi А. Аб "сталiчным Навагрудку" i аб наваградскай Божай Мацi Замкавай / Пер. з пол. В.Мудрова // Спадчына. 1991. N 1. С.21-24.

658. Корзун Э.С. Вёска чацвёртага брата: [Аб гiсторыi старадаўн. паселiшча Гальшаны Ашмян. р-на: Гутарка з краязнаўцам] / Запiсала Л.Навiцкая // Гродн. правда. 1991. 2 окт.

659. Корнилова Л., Милинкевич А. Коложская церковь [ХII в., Гродно: Из истории храма и города] // Гродн. правда. 1991. 14 июня.

660. Крэпасць: [Паданне: З гiсторыi Навагрудка] / Запiсала I.Маслянiцына // Гродн. правда. 1991. 31 янв.

661. Левков Э. Добывали камень-кремень...[в Гродненской. обл.: Из истории] // Белорус. нива. 1991. 30 авг.

662. Маслянiцына I. Цыганская песня Росiцы гарачая, як агонь, i пяшчотная, як вада: [Нар. паданне: З гiсторыi в. Князева Зэльвен. р-на] // Беларусь. 1991. N 7. С.19.

663. Пракопчык Л. "Дрэмле памятка дзён...": Краязн. нарысы.-Мн.: Полымя, 1991.-174 с.: iл., фат.-Са зместу: Крэўскiя таямнiцы: [З гiсторыi мястэчка, ХШ-ХIУ стст.]. С.3-18; Гальшанскiя муры: [З гiсторыi вёскi,1280-ХХ ст.]. С.28-38; Любчанская даўнiна: [З гiсторыi гар. пасёлка, Навагруд. р-н]. С.39-46; Шчорсаўскi скарб: [З гiсторыi вёскi. Таксама пра б-ку графаў Храптовiчаў]. С.52-60.

664. Сланеўскi А. Дзе Нёмана iмклiвая плынь: [З гiсторыi в. Шчорсы Навагруд. р-на] // Звязда. 1991. 17 лiп.

665. Спiрыдонаў М. Умелi ж раней працаваць!: Пра адзiн занядбаны помнiк: [З гiсторыi в. Адампаль Навагруд. р-на] // ЛiМ. 1991. 13 верас. (37). С.16.

666. Сяльверстава С.Я. Старонкi з жыцця Гродна ў сярэдзiне 90-х гадоў ХIХ ст. // Дарогамi Максiма Багдановiча: Зб. Гродна, 1991. С.19-25.

667. Сянкевiч С. Там, дзе стаяў горад Свiцязь...: [Легенды Навагрудчыны] // Звязда. 1991. 9 жн.

668. Трусаў I.Г. Гняздо старажытнага роду [Храптовiчаў, в. Шчорсы, Навагруд. р-н] / Запiсала Л.Навiцкая // Гродн. правда. 1991. 25 мая.

669. Чыгрын С. Старажытны Слонiм // Гродн. правда. 1991. 21 сент.

670. Bispinq J. Massalany // Bialostocczyzna (Bialystok). 1991. N 4. S.42-43. Пол.

Масаляны: [З гiсторыi вёскi ў Берастав. р-не].

671. Bodak B. Wspomnienia z ziemi nowoqrozkiej. Cz. 1/2 // Pracownia (Ostroleka). 1990. N 2. S.5-25; N 3. S.21-41. Пол.

Успамiны пра зямлю навагрудскую.

672. Gasztold T. Zaqadka Dyndyliszek: Z Bialorusi // Pobrzeze (Koszalin). 1990. N 2. S.18-19. Пол.

Загадка Дындылiшак: [З гiсторыi вёскi ў Iўеўс. р-не].

673. Karpyza W. Ros - kresowe miasteczko dawnej Bialostocczyzny // Bialostocczyzna (Bialystok). 1991. N 2. S.14-17. Пол.

Рось - гарадок на ўскраiне старой Беласточчыны: [Гiсторыя пасёлка ў Ваўкавыс. р-не з ХIУ да ХХ ст.].

674. Maroszek J. Czy istnial "Monaster Przemienienia Panskieqo w Puszczy Narewskiej"? // Bialostocczyzna (Bialystok). 1991. N 2. S.33-36. Пол.

Цi iснаваў манастыр "Przemienienia Panskieqo" у пушчы Нарэўскай?: [Пра праваслаўн. манастыр на беразе ракi Нараў, Гродзеншчына, ХУI-ХУШ стст.].

675. Postolowicz L. Bartnictwo w dawnej Puszczy Grodzienskiej do konca XУП w. // Bialostocczyzna (Bialystok). 1991. N 3. S.9-12. Пол.

Бортнiцтва ў старой Пушчы Гродзенскай да канца ХУП ст.


Гл. таксама N 737а

Магiлёўская вобласць

676. Абабурка М. Буйнiчы... Буйнiцкае поле: [З гiсторыi вёскi Магiлёўс. р-на. Таксама пра абарону горада ў 1941 г.] // Магiлёўс. праўда. 1991. 20 чэрв.

677. Абабурка М. Падарожнiкi пра старажытную Магiлёўшчыну // Магiлёўс. праўда. 1991. 29 жн.; 5 верас.

678. Антановiч Р. Вяртанне з нябыту: Бялын. фрэскi: [З гiсторыi гар. пас.] // Магiлёўс. праўда. 1991. 24 крас.

679. Асиновский С. Подневольные звезды: [Из истории Шклова] // Во славу Родины. 1991. 29 июня.

680. Голубеў Я. Шклоў славiўся не толькi агуркамi: [З гiсторыi] // Магiлёўс. праўда. 1991. 26 кастр.

681. Горкi: [Альбом] / Склад. Р.Я.Макееў.- Мн., 1991.-111 с.: iл.- Тэкст парал. беларус., рус., пол.-Са зместу: Лiўшыц У.М. [Уступ. арт.]. С.5-15.

682. Зiнькевiч Л. Захавальнiк старога горада: [Пра саматуж. калекцыянера П.Д.Урублеўскага з Мсцiслава // Магiлёўс. праўда. 1991. 29 кастр.

683. Iгнацьеў В. Узнiмалiся з разрухi: [Аб аднаўленнi Магiлёўс. вобл. пасля вайны] // Магiлёўс. праўда. 1991. 29 жн.

684. Калiнкiна С. Бiблiятэка-прывiд // Гомел. праўда. 1991. 29 кастр.

685. * Калинкина С. Тайны исполкомовских подвалов, или Библиотека-призрак // Веч. Алма-Ата. 1991. 24 дек.

[Да N 684-685]. З гicторыi г.Клiмавiчы.

686. Кандрусевич А. Губернатор Дембовецкий [А.С.: Из истории Могилев. губернии, 1872-1893] // Магiлёўс. праўда. 1991. 27,30 крас.; 1 мая.

687. Косцераў А. Гiсторыi пацёртыя радкi...: [Магiлёў 20-х гг.] // Магiлёўс. праўда. 1991. 11, 13 снеж.

688. Марцiновiч А. Прысады яго жыцця: [М. Гарэцкi i яго роднае гняздо ў в. Малая Багацькаўка Мсцiсл. р-на] // Род. прырода. 1991. N 11. С.22-23.

689. Мацкевiч Б. "Пасля першай не закусваю...": [Пра беларуса Р.Дольнiкава, ураджэнца в. Сахараўка Горац. р-на, якi стаў прататыпам галоўнага героя аповесцi М. Шолахава "Лёс чалавека"] // Настаўн. газ. 1991. 8 мая.

690. Мельнiкаў М. Пушкiн пра наш край // Магiлёўс. праўда. 1991. 4 крас.

691. Могилевец Н. Отмечены высшим званием: [Об уроженцах Могилева Героях Сов. Союза: О.Ю.Шмидте, О.М.Недвецком, М.В.Лусто, Е.И.Златине, Л.Д.Лорченко, А.Д.Мельникове и полном кавалере ордена Славы Е.Л.Минкине // Магiлёўс. праўда. 1991. 13 чэрв.

692. Муравицкий В. Сотни лет назад: [Страницы истории Могилева] // Магiлёўс.праўда. 1991. 16 жн.

693. Ненадавец А. Бабруйская крэпасць: [Звесткi з гiсторыi] // Беларусь. 1991. N 6. С.16-17.

694. Ненадовец А. Бобруйская цитадель: [Из истории города, ХIХ в.] // Во славу Родины. 1991. 26 янв.

695. Ножнiкаў М. Шаснаццаць радкоў i ўсё жыццё: Да 70-годдзя засл. работнiка культуры БССР краязнаўца М.Ф.Мельнiкава // Магiлёўс. праўда. 1991. 17 мая.

696. Ножников Н. Неизвестная трагедия на Дубравенке произошла весной 1942 г.: [О наводнении в обл.] // Магiлёўс. праўда. 1991. 9 мая.

697. Памяць: Гiст.-дакум. хронiка Бых. р-на / Беларус. Сав. Энцыкл.; Рэдкал.: I.П.Шамякiн i iнш.; Маст. А.М.Хiлькевiч.- Мн.: БелСЭ, 1990.-576 с., [8] л. iл.: iл.

698. Филиппович И. Могилев. Год 1918-й // Магiлёўс. праўда. 1991. 16,17 студз.

Мiнская вобласць

699. Алехнович В. Фаниполь: Были Белой Руси // Нар. газ. 1991. 19 верас.

700. Баравой Р. Цiхiя мiнскiя ўскраiны: [З гiсторыi горада] // Добры вечар. 1991. 30 снеж. С.3. Працяг будзе.

701. Боянков П. "Издревле славная...": [Из истории д. Крупцы (ныне микрор-н Веснянка г. Минска)] // Полит. собеседник. 1991. N 12. С.5.

702. Вiлейка: Рэк. спiс / Мiн. абл. б-ка iмя А.С.Пушкiна; Склад. В.П.Алешка.- Мн., 1990.-9 с.- Частка тэксту на рус. мове.-(Па гарадах нашай вобл.).

703. Глiнскi Л.А. Радзiвiлаўскi садоўнiк: [Успамiны жыхара Нясвiжа] / Запiсаў К.Прыёмка // Мiн. праўда. 1991. 26 кастр.

704. Дземiдзенка Ф. Вёскi роднай цяпло: [З гiсторыi в. Бярвiшчы Уздз. р-на] // Мiн. праўда. 1991. 3 лiп.

705. Дзянiсаў У. Сядзiба на пляцу Волi: [З гiсторыi Мiнска, ХУШ-ХХ cтст.] // Добры вечар. 1991. 17 чэрв.

706. Дзярновiч А. Горад мастака [В.Ваньковiча-Мiнск, ХIХ ст.] // Добры вечар. 1991. 12 жн.

707. Зубкоўскi Б. Якуб Колас у Беразянцы [Пухав. р-н] // Полит. собеседник. 1991. N 11. С.58-59.

708. Иоффе Э. Сталин в Минске: [Из новых арх. документов, 1919 ] // Белорус. нива. 1991. 24 дек.

709. Карлюкевич А. Две жизни Дукоры: [Из истории деревни Пухов. р-на] // Во славу Родины. 1991. 18 мая.

710. Карлюкевич А. Марьина Горка: [Из истории города] // Во славу Родины. 1991. 6 июля.

711. Карлюкевич А. Хорош был игуменский мед...: [Из истории Червеня] // Во славу Родины. 1991. 17 авг.

712. Каханоўскi Г.А. А сэрца ўсё iмкне да бацькаўскага краю...: З бiягр. М.Багдановiча [1911, Ракуцёўшчына, Маладзеч. р-н] / Маст. Ю.П.Герасiменка-Жызнеўскi.- Мн.: Маст. лiт., 1991.-77 с., [8] л. iл.-Бiблiягр.: 26 назв.

713. Кулагин А.Н. Магнатская резиденция [Радзивиллов в пос. Новинки, Клец. р-н] // Хозяин. 1991. N 5. С.43.

714. Кулiнковiч С. Раўбiчы [Мiнскi р-н] // Работнiца i сялянка. 1991. N 8. С.6-7: iл.

715. Кундалевич В.М. Жодино.-Мн.: Полымя, 1990.-72 с.: ил.-(Города-побратимы).-На обл. авт. не указан.-Текст парал.: рус., фр.

716. Лакатко А. Ля вытокаў Вiлii: [З гiсторыi Вiлейкi] // Голас Радзiмы. 1991. 27 чэрв. ( N 26). С.7-8.

717. Латош Г. Падняпроўская Бярозаўка: [Гiст.-этнагр. нарыс пра вёску Бярэз. р-на] // Настаўн. газ. 1991. 2 лiстап.

718. Лёсiк Я. "Апавяданне без назвы": [Успамiны з маленства: Замалёўкi з жыцця в. Мiкалаеўшчына [Стаўбц. р-н, 80-я гг. ХIХ-пач. ХХ ст.] / Уступ. арт.: А. Жынкiн // Спадчына. 1991. N 3. С.44-63.

719. Лянкевiч Г. Хрушчоў у Крупiцы [Мiн. р-н, 1958 ] // Мiн. праўда. 1991. 23 лiп.

720. Макей С. Валы жэнь! // Мiн. праўда. 1991. 13 лiп.

721. Макей С. "Волы жень!.."// Во славу Родины. 1991. 25 мая. Авт. ст. Макин [!] С.

[Да N 720,721].З гiсторыi Валожына.

722. Макей С. Столица гончаров: [Из истории Ивенца, Волож. р-н] // Мiн. праўда. 1991. 31 жн.; Во славу Родины. 1991. 19 окт.

723. Малиновский М. Город мастеров: [Из истории Слуцка] // Во славу Родины. 1991. 21 сент.

724. Малиновский М. Золотая Узда: [Об истории поселка] // Во славу Родины. 1991. 24 авг.

725. Марынiна М. Слуцк: [Ёсць таксама звесткi з гiсторыi горада] // Работнiца i сялянка. 1991. N10. С.6-8.

726. Мяслянiцына I., Багадзяж М. Два твары адной вулiцы [Iнтэрнацыянальнай у Мiнску] // Добры вечар. 1991. 29 кастр.

727. Маслянiцына I. Разбойнiк-шавец: Легенда [пра Капыль] // Чырв. змена. 1991. 17-23 чэрв. (N 25). С.19.

728. Мяжэвiч У. Ля сiвых муроў...: [Горад-помнiк Нясвiж] // Чырв. змена. 1991. 25 лiстап.-1 снеж. (N 48). С.10.

729. Ножников Н. Улицы Минска в честь наших земляков:[Об увековечении памяти уроженцев Могилев. обл.] // Могилев. ведомости. 1991. 18-25 июля (N 29). С.8.

730. Пiлiпчык В. Пакуль не дагарэў зялёнай свечкай парк: [Аб лёсе старога парка ў в. Бабоўня Капыл. р-на] // Род. прырода. 1991. N 12. С.7-9.

731. Пiнчук М.Я. Дзед Мiкалай расказвае...: [Успамiны доўгажыхара з в. Касарычы Круп. р-на пра дарэв. жыццё] / Запiсаў А. Смiрноў // Чырв. змена. 1991. 28 студз.-3 лют. (N 5). С.9, 16; 4-16 сак. (N 10). С.9; 29 крас.-5 мая (N 18). С.9; 1-7 лiп. (N 27). С.9; 30 верас.-6 кастр. (N 40). С.7; 28 кастр.-3 лiстап. (N 44). С.7;2-8 снеж. (N 49). С.9.

732. Пракопчык Л. "Дрэмле памятка дзён...": Краязн. нататкi.- Мн.: Полымя, 1991.-174 с.: iл., фат.- Са зместу: Легенды старога Лоска: [Таксама пра С.Буднага, якi жыў у гэтай вёсцы Валожын. р-на]. С.19-27; Фальварак Люцiнка [В.Дунiна-Марцiнкевiча ў Валожынскiм р-не]. С.85-91; Бядулеў Пасадзец [Лагойскi р-н]. С.114-121; Паэтычная калыска Купалы: [З гiсторыi Лагойшчыны: Юзефава, Косiна, Прудзiшча, Казiмiраўка, Селiшча, Бяларучы, Малыя Бясяды,Карпiлаўка, Акопы]. С.138-164; Лысагорскiя сябры: [Я.Купала i браты Бычкоўскiя. Ёсць таксама звесткi з гiсторыi вёскi ў Мiн. р-не]. С.165-173.

733. Рагойша В. Там, дзе бруiцца Iслач...: [Ёсць таксама матэрыял з гiсторыi Валожыншчыны] / Беларус. аддз-не Лiт. фонду СССР.- Мн.: БелСЭ, 1991.-143 с.: iл.- Беларус., рус.

734. Родчанка Р. Слуцкая старасвеччына: (Факты i разважаннi).- Мн.: Полымя, 1991.-71 с.: iл.

735. Рубiн I. Няўжо травою зарасце?: [Па тарашкевiч. мясцiнах, Радашковiчы Маладзеч. р-на] // Нар. газ. 1991. 11 кастр.

736. Снетков Д. Генерал Скобелев - почетный гражданин Минска // Полит. собеседник. 1991. N 2. С.52-54.

737. Снетков Д. Когда поклонимся Скобелеву // Во славу Родины. 1991. 6 снеж.

[Да N 736,737]. Да 150-годдзя з дня нараджэння генерала М.Дз. Скобелева, ганаровага грамадзянiна Мiнска (1881 г.).

737а. Сыракомля У. Вандроўкi па маiх былых ваколiцах: Успамiны, даслед. гiсторыi [Беларусi ад старажытнасцi да свайго часу, праз хронiку гарадоў i мястэчак - Нясвiжа, Стоўбцаў, Койданава, Мiра i iнш.] / Пер. з пол. i прадм. К.Цвiркi // Полымя. 1991. N 5. С.193-217; N 6. С.144-189; N 7. С.163-186.

738. Тимофеев В. Величие природы и дел человеческих: [Из истории Несвижа] // Полит. собеседник. 1991. N 5. С.29-30 с.: ил.

739. Улевiч В. Гiсторыя старога маёнтка: [З успамiнаў жыхара в. Куль Стаўбц. р-на А.А.Лямбовiча] // Чырв. змена. 1991. 24-30 чэрв. (N 26). С.7.

740. Федоровская Р. Директор, статский советник...: [Из истории Слуц. муж. гимназии (сегодня сред. шк. N 1)] // Знамя юности. 1991. 17 янв.

741. Чорны Д.М. Клецк: Гiст.-экан. нарыс.- Мн.: Беларусь, 1991.-96 с.: iл.- (Гарады Беларусi).

Тапанiмiка

742. Астраўцоў С. 33 вулiцы [Гродна] // Гродн. правда. 1991. 1 окт.

743. Аўчыннiкава Р. Вiцьба - "водная рака" // Вiцеб. рабочы. 1991. 6 чэрв.

744. Аўчыннiкава Р. Лясное возера Нешчарда [у Вiцебскай вобл.: З гiсторыi назвы] // Вiцеб. рабочы. 1991. 17 кастр.

745. Бараноўскi I. Брэст? Бярэсце? Берасьце? // ЛiМ. 1991. 27 снеж. (N 52). С.12.

746. Вiж М. Вяртаць! Але як?: Да прабл. вяртання беларус. паселiшчам гiст. iмёнаў // Голас Радзiмы. 1991. 7 лiстап. (N 45). С.7- 8.

747. Вiцьбiч Ю. Плыве з-пад Сьвятое Гары Нёман: Маст. нарыс: [Раздз. з кн. (Мюнхен, 1956): З гiсторыi беларус. геагр. назваў] / Уступ. сл. Б.Сачанкi // Спадчына. 1991. N 5. С.33-44; N 6. С.36-46.

748. Галоўка С. Што ў назве тваёй, Стоўбцы? // Чырв. змена. 1991. 25 лiстап.-1 снеж. (N 48). С.10.

749. Гордеев Ю. Старые улицы Гродно // Гродн. правда. 1991. 30 янв.

750. Дзянiсаў У. Чаму Менск стаў Мiнскам // Добры вечар. 1991. 21 студз.

751. Дроздов В. Как корчевали память: [Из истории белорус. топонимики, 1918-1973 ] // Нар. газ. 1991. 24, 26 крас.; 7 мая. Продолж. следует. + "Из истории переименований" / Сост. В.Жучкевич.

752. Жураўскi А. Карысна заглядваць i ў гiсторыю...: [З беларус. тапанiмiкi] // Звязда. 1991. 26 лiп.

753. Карнялюк К. Па вулiцы iду... у пазаўчора: [Тапанiмiка Вiцебcка] // Чырв. змена. 1991. 28 кастр.-3 лiстап. (N 44). С.10.

754. Койта К. Вулiцы Гродна: 33 цi 13?: [Аб вяртаннi гiст. назваў] // Гродн. правда. 1991. 16 окт.

755. Конан М. Вёска мая беларуская...: Як мы захоўваем першапачатк. нац. назвы нашых насел. пунктаў [Чашн. р-н] // Вiцеб. рабочы. 1991. 3 студз.

756. Лыч Л. Назвы Бацькаўшчыны: вярнуць страчанае // З гiсторыяй на "Вы": Публ. арт. Мн., 1991. С.150-168. (Перадрук. з газ.: ЛiМ. 1989. 4 жн.).

757. Маслянiцына I. Шэры настаўнiк: [З гiсторыi назвы в. Пестунь Пухав. р-на] // Чырв. змена. 1991. 25-31 сак. (N 13). С.10.

758. Мезенка Г. Гарадское ўпарадкаванне Беларусi ў люстэрку ўрбананiмii // Спадчына. 1991. N1.С.56-57.

759. Мезенко А.М. Урбанонимия Белоруссии: Автореф. дис... д-ра филол. наук / Белорус. гос. ун-т. -Мн., 1991.-35 с.- Библиогр.: 46 назв.

760. Мезенко А.М. Урбанонимия Белоруссии.-Мн.: Университетское, 1991.-167 с.- (Русский язык: теория, функционирование, преподавание).

761. Мельнiчэнка М. Назвы роднага краю: Iмёны малiнаўскiх наваколляў [Лоеўс. р-н] // Гомел. праўда. 1991. 1 лют.

762. Могилевец Н. Пантеон. Но из каких героев?: [Из истории названий улиц Могилева] // Магiлёўс. праўда. 1991. 24 лiп.

763. Ножников Н. Имена и времена: [Из истории названий улиц Могилева] // Магiлёўс. праўда. 1991. 28 лют.; 20 сак.; 9 мая.

764. Ножников Н. Кто дал имя тебе?: О названии Могилева и не только о нем // Во славу Родины. 1991. 9 февр.

765. Павловский А. Лучин - Могилев?: Новая версия о происхождении города и его названия // Магiлёўс. праўда. 1991. 25 чэрв.

766. Пiваварчык С., Пiваварчык I. Астрына: [Паданне аб назве пасёлка Шчуч. р-на] // Гродн. правда. 1991. 25 мая.

767. Рогалев А. О "старой" и "новой" топонимии Белоруссии // Полит. собеседник. 1991. N 7. С.56-58; N 8. С.21-22.

768. Рогалеў А. Адкуль прыйшоў князь Рагвалод? // Вiцеб. рабочы. 1991. 6 чэрв.

769. Рогалеў А. Булгары: Вёска пад такой назвай ёсць у Асiпов. р-не Магiлёўс. вобл. // Магiлёўс. праўда. 1991. 4 студз.

770. Рогалеў А. Бушацiн: [Аб паходжаннi назвы вёскi Лоеўс. р-на] // Гомел. праўда. 1991. 21 сак.

771. Рогалеў А. Бягомль: [З гicторыi назвы гар. пасёлка ў Докшыц. р-не] // Настаўн. газ. 1991. 13 сак.

772. Рогалеў А. Вялiкiя Славенi: [Аб назвах насел. пунктаў Шклоўс. р-на] // Магiлёўс. праўда. 1991. 9 лют.

773. Рогалеў А. Давыдаўка: [Аб гiсторыi назвы вёскi Гомел. р-на] // Гомел. праўда. 1991. 8 лют.

774. Рогалеў А. I ўсё ж - Мiнск!: [Аб назве сталiцы рэсп.] // Звязда. 1991. 25 лiп.

775. Рогалеў А. Лескi, Ляскавiчы, Ляскаўшчына [Акцябр. р-н] // Гомел. праўда. 1991. 16 лют.

776. Рогалеў А. Марохарава: [Паходжанне назвы вёскi Жытк. р-на] // Гомел. праўда. 1991. 19 сак.

777. Рогалеў А. Матнявiчы: [З гiсторыi назвы вёскi Чачэр. р-на] // Гомел. праўда. 1991. 2 сак.

778. Рогалеў А. Назвы рэк i азёраў Беларусi // Род. слова. 1992. N 3. С.49-51.

779. Рогалеў А. Радуга: [Вёска ў Ветк. р-не] // Чырв. змена. 1991. 25 лют.-3 сак. (N 9). С.14.

780. Рогалеў А. Сянькоўшчына [-вёска ў Слонiмскiм р-не] // Знамя юности. 1991. 16 янв.

781. Рогалеў А. Тапанiмiчная "рэвалюцыя": Пра дзве хвалi перайменаванняў [на Беларусi] - у 1938-1939 i 1964 гг. // Звязда. 1991. 29 жн.

782. Рогалеў А. Цярэнiчы, Iванаўка i суседнiя пасяленнi [Гомельскага раёна] // Гомел. праўда. 1991. 21 верас.

783. Трусов И. Улицы Гродно: история и день сегодняшний // Гродн. правда. 1991. 9 окт.

784. Тычына М. Рэзалi слых "Панiчы...": [Аб назвах старажыт. вёскi Слуц. р-на] // Нар. газ. 1991. 23 лют.

785. Тычына М. Што ў назве тваёй, вулiца [Слуцка]? // Мiн. праўда. 1991. 15 кастр.

786. Федоровская Р. 1. Обры из-под Кобрина; 2. Через озера-на Островки: [Топонимика Белоруссии] // Знамя юности. 1991. 23, 24 окт.

787. Цiхановiч А. Нашто адраклiся?: [Прабл. тапанiмiкi ў рэсп.] // Звязда. 1991. 28 сак.

788. Юхо И. Польские псевдонимы в стране Гардарики: [Рассказ проф. БГУ им. Ленина] / Записал И.Гуковский // 7 дней. 1991. 30 сент.-6 окт. (N 40). С.3.

Мiкратапанiмiя Гомеля

789. Кавалёва Я. Ля Басавай гары за Кузнечным мостам // Гомел. праўда. 1991. 3 студз.

790. Мезенка А. А iсцiна ўсё ж даражэй, або Яшчэ раз пра найменнi вулiц Гомеля ХУШ стагоддзя // Гомел. праўда. 1991. 12 лют.

791. Музычэнка Р. Былая Нiкольская // Гомел. праўда. 1991. 21 лiстап.

792. Музычэнка Р. Вулiца iмя Кiрава // Гомел. праўда. 1991. 24 мая.

793. Музычэнка Р. "Гарэлае балота"// Гомел. праўда. 1991. 14 лют.

794. Музычэнка Р. Чаму пасёлак назвалi Фестывальным // Гомел. праўда. 1991. 21 сак.

795. Рогалеў А. Былая Батарэйная // Гомел. праўда. 1991. 31 студз.

796. Рогалеў А. Вёска Лешчынец // Гомел. праўда. 1991. 25 студз.

797. Рогалеў А. Загадка Рэчыцкай вулiцы // Гомел. праўда. 1991. 10 студз.

798. Рогалеў А. "Казачна-каляровыя" найменнi // Гомел. праўда. 1991. 4 лiп.

799. Рогалеў А. Карнiлаўская (Дэканаўская) вулiца // Гомел. праўда. 1991. 13 верас.

800. Рогалеў А. Ленiнградская вулiца // Гомел. праўда. 1991. 5 снеж.

801 Рогалеў А. Нямецкая вулiца // Гомел. праўда. 1991. 25 лiп.

802 Рогалеў А. Палеская i суседнiя вулiцы // Гомел. праўда. 1991. 10 кастр.

803. Рубцоў Я. Вулiца Ляшчынская // Гомел. праўда. 1991. 25 студз.

804. Чвярток А. Вулiцы iмя Урыцкага i Войкава // Гомел. праўда. 1991. 21 сак.


Гл. таксама N 1926

Дэмаграфiя. Статыстыка

805. Итоги Всесоюзной переписи населения 1979 года: Стат. сб.: [В 10 т.] / Гос. ком. СССР по статистике, Информ.-изд. центр.-М., 1989-1990.

Т.5: Распределение населения СССР, союзных и автономных республик, краев и областей по источникам средств существования. 1990. 192 с.

Т.6, ч.1: Число и состав семей. Число рожденных детей. Численность членов семей и одиночек. Число и размер семей. [1990?]. 167 с.

Т.6, ч.2: Состав семей, распределение членов семей и одиночек по возрасту. [1990?]. 367 с.

Т.6, ч.3: Число рожденных детей. [1990?]. 161с.

Т.7: Распределение населения СССР, союзных и автономных республик, краев и областей по общественным группам. 1990. 344 с.

Т.8: Распределение занятого населения СССР и союзных республик по отраслям народного хозяйства. 1990. 425 с.

Т.9, ч.1.: Распределение населения СССР и союзных республик по занятиям. 1990. 285 с.

Т.9, ч.2: Распределение населения СССР и союзных республик по занятиям. 1990. 369 с.

Т.10: Продолжительность проживания населения в месте постоянного жительства по СССР, союзным и автономным республикам, краям и областям. 1990. 296 с.

806. Кожурин В.С. О численности населения СССР накануне Великой Отечественной войны: (Неизвест. документы): [В содерж. имеется материал о Белоруссии] // Воен.-ист. журн. 1991. N 2. С.21-26.

807. Красовский К.К. Геодемографические особенности миграционных процессов в городских поселениях Брестской области // Пути внедрения психолого-педагогической теории в практику: Сб. науч. ст. Мн., 1991. С.245-253. Библиогр.: 4 назв.

808. Манак Б.А., Чушко И.П., Хайлов Е.Л. Новые черты в динамике населения БССР в 80-е гг. // Актуальные проблемы социально-гуманитарных и естественных наук: Тез. науч. конф., посвящ. 70-летию ун-та. Мн., 1991. С.244-245.

809. Матюнин С.В. Расселение белорусов: (Опыт этнодемогеогр. исслед.): Автореф. дис... канд. геогр. наук / Пед. ун-т им. А.И.Герцена.-С.-П., 1991.-23 с.-Библиогр.: 11 назв.

810. Миграционные процессы в России и СССР: Вып. 1 / Авт.: А.С.Брук, В.М.Кабузан; АН СССР. Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Сов. о-во по культ. связям с соотечественниками за рубежом.-М., 1991.-129 с.

811. Научно-исследовательский кружок и историческое краеведение: (Сб. ст.).-Гродно,1990.-Из содерж.: Ковкель И.И. Белорусы: проблемы миграции. С.9-11. Библиогр: 23 назв. Шумович В.В. Социальный и национальный состав населения г.Кобрина во второй половине ХIХ в. С.25-26. Библиогр.: 9 назв.


812. Наш радавод: Материалы междунар. науч. конф. по регион. истории Вост. Европы "Культура народов Великого княжества Литовского и Белоруссии,XIII-нач.XX в. / Сост.Д.Карев.-Гродно,1991. -Кн.3,ч.3.-С.409-603.-Из содерж.: Чаквiн I.У. Этнасацыяльная, дэмаграфiчная i канфесiянальная структура насельнiцтва Гродзенскай губернii ў канцы ХУШ - першай палове ХIХ ст. С.505-514. Кушнир А.И. Этнический состав интеллигенции Белоруссии в конце XIXв.:(По материалам переписи 1897г.). C.515-520.


Гл. таксама N 1013

Музеi. Архiвы

813. Абакумоўская Т. Зруйнаваная спадчына: [Аб становiшчы Ветк. музея нар. творчасцi] // Рэспублiка. 1991. Жн. (N 9). С.7.

814. Адамовiч С. Быў такi музей [Я.Стаброўскага ў Слонiме] // Настаўн. газ. 1991. 3 жн.

815. Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.- Мн.: Полымя, 1991.-[17] с.: ил.

816. Васенiн А. Музей на самай справе "рэвалюцыйны": [Аб рабоце Бяроз. гiст.-рэв. музея] // Заря. 1991. 1 нояб.

817. Веткаўскi музей народнай творчасцi: / Аўт. тэксту Нячаева Г.Р., Лявонцьева С.I. - Мн.: Полымя, 1991.-[28] с.: iл.- Тэкст парал. беларус., рус.

818. Витебский областной музей Героя Советского Союза М.Ф.Шмырева: Крат. путеводитель / М-во культуры БССР.-2-е изд.- Мн.: Полымя, 1990.-27 с.: ил.

819. Вiц Б. I храм, i музей...: [Рэсп. музей гiсторыi рэлiгii, Гродна] // ЛiМ. 1991. 1 лют. (N 5). С.10-11.

820. Волкова Г.Н.,Товчигречко Л.Э., Шелухо В.Д. Школьные народные музеи боевой славы: Справ.-путеводитель / Пед. о-во БССР, Респ. станция юных туристов М-ва нар. образования БССР.- Мн., Полымя, 1991.-78 с.: ил.

821. Гiлевiч Ж.В., Малеiн В.А. Барысаўскi краязнаўчы музей: Давед.-Мн.: Полымя, 1991.-87 с.: iл.-Тэкст парал. беларус., рус.

822. Гуртоўцава Ю. Пад крыламi старога млына: [Дзярж. беларус. музей нар. архiтэктуры i быту, Мiн. р-н] // Вяч. Мiнск. 1991. 6 чэрв. Беларус., рус.

823. Жданко В. У Пiнкавiчы, да Коласа: [Вяск. этнагр. музей у Пiн. р-не] // Звязда. 1991. 5 студз.

824. Жукоўскi А.С. Назавi яго iмем: (З вопыту пошукавай i даслед. работы савета Нар. музея рэв. i баявой славы i пярв. арг. дабраахвот. т-ва аховы помнiкаў гiсторыi i культуры сярэд. шк. N 4 iмя П.I.Батава г. Слонiма Гродз. вобл.) / Гродз. абл. савет Беларус. т-ва аховы помнiкаў гiсторыi i культуры.-Гродна, 1990.-14 с.

825. Казюля Я. Цi быць музею ў Слонiме? // Звязда. 1991. 1 лют.; Сов. Белоруссия. 1991. 16 февр.

826. Кiрылаў Г. Памяццю ўрастаем у свой край: [Аб краязн. музеi ў Германав. сярэд. шк. Шаркоўшч. р-на] // Вiцеб. рабочы. 1991. 3 студз.

827. * Кривицкий Л. Источник народной памяти: [О Белорус. ист.-этногр. музее в Вильнюсе, 1921 г.] // Эхо Литвы (Вильнюс). 1991. 15 февр.

828. Ладзiсава Г. "Не толико жив ест человек хлебом...": [Аб музеi беларус. кнiгадрукавання ў Полацку] // ЛiМ. 1991. 22 лiстап. (N 47). С.2.

829. Леанiдава I. Памятаць ахвяры: [Аб адкрыццi музея "Дзяцiнства, апаленае вайной" у вiцеб. сярэд. шк. N 38] // Вiцеб. рабочы. 1991. 3 лiп.

830. Лiўшыц У.М. Горацкi гiстарычна-этнаграфiчны музей: Давед.- Мн.: Полымя, 1991 .- 95 с.: iл.- Тэкст парал.: беларус., рус.

831. Мальчэўская Я. Гiсторыю з рахунку не спiсаць: [Аб адкрыццi гiст. музея ў Чашнiках] // Вiцеб. рабочы. 1991. 4 чэрв.

832. Марадудзiна Н. Цi панясуць вiноўнiкi сямiгадовай валтузнi крымiнальную адказнасць?: [Да стварэння гiст.-археал. музейн. комплексу "Мiнскае замчышча"] // Рэспублiка. 1991. Кастр.(N 17).С.7.

833. Масько И., Лукьянчик И. Где зарыт клад?: ["Минский клад" и др. ценные находки в белорус. земле: Беседа ст. науч. сотрудника Гос. музея БССР и журналиста] // Человек и экономика. 1991. N 4. С.32-33.

834. Мiхасенка А. ...I ажывае гiсторыя: [Уздз. краязн. музей] // Мiн. праўда. 1991. 29 студз.

835. Панасюк П. Прикосновение к подвигу: [Музею героич. обороны Брест. крепости - 35 лет] // Заря. 1991. 7 нояб.

836. Петрусевiч I. Тайны старога млына: [Дзярж. беларус. музей нар. архiтэктуры i быту, Мiн. р-н] // Голас Радзiмы. 1991. 14 лют. (N 7). С.8.

837. Писняк Г. Открывая историю заново... // Магiлёўс. праўда. 1991. 18,19 кастр.

838. Писняк Г. Постижение... // Магiлёўс. праўда. 1991. 26,27 верас.

[Да N 837-838]. Пра Магiлёўскi краязнаўчы музей i яго дырэктара I.С.Мiгулiна.

839. Светлович Т.Г. Республиканский музей истории медицины Белорусской ССР // Сов. здравоохранение. 1991. N 9. С.71-73.

840. Слямнёў В....Назваць бы - "Архiў ХХ стагоддзя": [Гутарка з дыр. Рэсп. арх. сав. перыяду гiсторыi. Ёсць таксама звесткi з гiсторыi арх.] / Запiсаў Л.Лiпень // Добры вечар. 1991. 5 снеж.

841. Сурмач Г. Лёс нашай спадчыны: Час вярнуць нац. гiст. каштоўнасцi з сусед. сховаў // ЛiМ. 1991. 3 мая (N 18). С.14-15.

842. Сурмач Г. Музэй Iвана Луцкевiча ў Вiльнi // Полацак. 1991. N 4. С.34-35.

843. Ткачева П. Музейные истории: [О Гос. белорус. музее нар. архитектуры и быта, Мин. р-н] // Зорька. 1991. 11 окт.

844. Хадыка А. А хто там iдзе?..: [Музей старажыт. беларус. культуры пры Iн-це мастацтвазнаў-ства, этнаграфii i фальклору АН БССР] // Нар. газ. 1991. 18 мая.

845. Шаўчук I.I., Леанавец В.Ц. Архiўнае будаўнiцтва ў БССР (60-80-я гг.) // Весцi АН БССР. Сер. грамад. навук. 1991. N 2. С.94-100. Рэз. рус., англ. Бiблiягр. спасылкi ў падрадк. заўв.

846. Шелдышева Н. "Минский клад": [О выст. кладов в Гос. музее БССР] // Сов. торговля. 1990. 1 сент.

847. Шоцiк В. Вяртанне рэдкай кнiгi: [Аб стварэннi аддз. рэд. кн. i старадрукаў у Гродз. дзярж. гiст.-археал. музеi] // Гродн. правда. 1991. 9 окт.

848. Шурховецкий В. О тех, кого "не было": [Музей воинов-интернационалистов в Гомеле] // Во славу Родины. 1991. 27 июня.

849. Magdziak-Miszewska A. Jest takie muzeum // Wiez (Warszawa). 1991. N 2. S. 149-150. Пол.

Ёсць такi музей: [Пра музей старажытнабеларус. культуры Iн-та мастацтвазнаўства, этнаграфii i фальклору АН Рэсп. Беларусь].

Гл. таксама N 18,46,402,415,469,1833,1977,1978


Помнiкi. Гiстарычныя мясцiны


850. Мiхальчык М. Загiнуўшых чакаюць вечна: [Мемар. комплекс у в. Доры Валож. р-на] // Беларус. час. 1991. 5-12 жн. (N 32). С.5.

851. Памятники Минска: [Справ.-путеводитель] / Авт.-сост. В.П.Шамов.- Мн.; Полымя, 1991.-208 с., [8] л. ил.

852. Список памятников истории и культуры республиканского значения Белорусской ССР: В 2 кн. / Науч. ред.: Г.И.Дайлидова и др.- Мн.: БелСЭ, 1990.

Кн. 1: Памятники истории. Памятники архитектуры. Памятники искусства. 272 с.

Кн. 2: Памятники археологии. 279 с.

853. Seges R. Nieswiez: historia i zabytki.-Warszawa: Gryf, 1991.-23 s.: 1 il., fot.-(Biblioteczka Kresowa; 1). Пол.

Нясвiж: гiсторыя i помнiкi.

Гiсторыя па асобных перыядах

Гл. таксама N 7,12,494

Старажытны перыяд


854. Гурин М.Ф. Ранние поселения славян в Белорусском Полесье // УI Международный конгресс славянской археологии, г. Прилеп, Югославия, 1990 г.: Тез. докл. подгот. сов. исследователи. М., 1990. С.23-25.

855. Зализняк Л.Л. Население Полесья в мезолите: [В т.ч. и Белорус. Полесья] / АН УССР. Ин-т археологии-Киев: Наук. думка, 1991.-153 с.

856. Копытин В.Ф. Каменный век на территории Белоруссии: Учеб. пособие / М-во нар. образования БССР. Мин. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. Могилев. гос. пед. ин-т им. А.А.Кулешова.-Мн.: 1990.-96 с.-Библиогр.: с.95-96.

857. Медведев А.М. Белорусское Понеманье в раннем железном веке (1 тысячелетие до н.э.- У в. н.э.): Автореф. дис... канд. ист. наук / АН СССР. Ин-т археологии.- М., 1991.-19 с.

858. Рассадзiн С.Я. Нiжнесожскiя гарадзiшчы ранняга жалезнага веку:тыпалогiя i культурна-храналагiчная дыферэнцыяцыя // Весцi АН БССР. Сер. грамад. навук. 1991. N 6. С.72-80. Рэз. рус., англ. Бiблiягр. спасылкi ў падрадк. заўв.

859. Третьяков В.П. Неолитические племена лесной зоны Восточной Европы.- Л.: Наука, 1990.-195 с.- Из содерж.: Памятники Смоленщины и Белоруссии. С.17-27.

860. Штыхов Г.В. Так начинали предки: [Из истории развития крестьянства Белоруссии, УI-ХШ вв.] // Хозяин. 1991. N 1. С.42-43.


Гл. таксама N 1823,1925

IХ-ХIII стагоддзi

861. Голубев В.Ф., Лойко П.О. Белорусская средневековая деревня в крестьянских жалобах // Хозяин. 1991. N 5. С.42-43.

862. Грыцкевiч А., Грыцкевiч В., Мальдзiс А. Няўжо "забароненая зона"?: [З гiсторыi Беларусi феад. перыяду] // З гiсторыяй на "Вы": Публ. арт. Мн., 1991. С.17-27. (Перадрук. з часоп.: Сов. славяноведение. 1988. N 3).

863. Иов О.В. Сельские поселения IХ-ХШ вв. западной части Белорусского Полесья: Автореф. дис... канд. ист. наук / АН Беларуси. Ин-т истории.-Мн., 1991.-22 с.

864. История крестьянства СССР с древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции: В 5 т. / АН СССР. Ин-т истории СССР; Редкол.: В.И.Буганов (отв. ред.) и др.-М.: Наука, 1987 -

Т.2: Крестьянство в периоды раннего и развитого феодализма [, IХ в.- первая половина ХУП в.: В содерж. есть материал о Белоруссии] / Редкол.: Н.А.Горская (отв. ред.) и др. 1990. 615 с.: ил.

865. На службе Отечеству: Учеб. пособие для полит. занятий: [В содерж. имеется материал о борьбе укр. и белорус. народов за независимость, Х-ХУП вв.] / Под ред. А.Г.Евдошенко.-М.: Воениздат, 1991.-159 с.

866. Наш край: Гродненщина в IХ-ХШ вв.: (Материал в помощь лектору, пропагандисту, учителю) / Идеол. отд. Гродн. обкома Компартии Белоруссии, Упр. нар. образования облисполкома; Подгот. С.В.Полуцкая.- Гродно, 1990.-32 с.-Библиогр. в прим.: 72 назв.

867. Рогалеў А. Трагедыя [тураўскага] князя Святаполка [975-1019]: Загадкi паданняў // Гомел. праўда. 1991. 1 лicтап.

868. Рыер Я.Р. Развiццё сярэдневяковай вёскi на тэрыторыi Беларусi i ў суседнiх землях:Вучеб. дапаможнiк / М-ва нар. адукацыi БССР i iнш.- Магiлёў, 1990.-72 с.: iл.- Рэз. рус.-Бiблiягр.:17 назв.

869. Сельское хозяйство и крестьянство Беларуси :( Материалы науч. конф., 27-29 окт. 1989 г., Гомель) / Редкол.: М.О.Бич и др.-Мн., 1991.-189с.-Библиогр. в конце ст.-Из содерж.: Коробушкина Т.Н. Земледельческие орудия территории Белоруссии в Х-ХШ вв. С.22-27: рис. Голубев В.Ф. Община в системе социально-экономических отношений белорусской феодальной деревни. С.40-51.

870. Чаропка В. Без вiны вiнаваты : Святаполк Акаянны [-тураўскi князь (975-1019)] // Крынiца. 1991. N 11. С.27-29. Беларус., рус.


Гл. таксама N 361,535,542,603,663,860,1818,1820,1851,1859,1894,1929,1968

Полацкае княства

871. Багадзяж М. <<"Златоуст", паче всех воссиявший нам на Русi...>>: [К.Тураўскi] // Беларусь. 1991. N 9. С.25.

872. Ермаловiч М.I. Старажытная Беларусь: Полац. i новагарод. перыяды.- Мн.: Маст. лiт., 1990.-366 с.:iл.-Бiблiягр.: с.353-364.

873. Пуцко В. Аб iконе Багамацеры Эфескай у старажытным Полацку // Полацак. 1991. N 8. С.16-20. Бiблiягр. спасылкi ў падрадк. заўв.

874. Рогалеў А. Загадкi старажытных паданняў, або Тры сюжэты "Повести временных лет": [Пра полац. князя Рагвалода] // Голас Радзiмы. 1991. 16 мая (N 20). С.7-8.

875. Рогалеў А. "Сватанне" Уладзiмiра да Рагнеды // Голас Радзiмы. 1991. 26 верас. (N 39). С.8; Вiцеб. рабочы. 1991. 1 лiстап.

876. Рогалеў А. Таямнiцы Уладзiмiра i Рагнеды // Голас Радзiмы. 1991. 19 верас. (N 38). С.8; Вiцеб. рабочы. 1991. 17 кастр.

877. Семянчук Г.М. Пачатковы этап фармiравання тэрыторыi Полацкай зямлi (IХ-Х стст.) // Весцi АН БССР. Сер. грамад. навук. 1991. N 3. С.66-74. Рэз. рус., англ. Бiблiягр. спасылкi ў падрадк. заўв.

878. Сказания о Русской земле: [В 4 т.] / Сост. А.Д.Нечволодов.-Репринт. воспроизведение.-М.: Т-во рус. художников, [1991?]- .

Ч. 1: С древнейших времен до расцвета русского могущества при Ярославе Мудром: [Есть также материал о Полоц. княжестве, о Рогволоде, Рогнеде, Святополке, Ярославе]. 335 с.: ил.

879. Тарасаў К.I. "Рогволожи внуци": [Трагiчны лёс Рагнеды, аднаго з яе сыноў Iзаслава (980?-1001) i праўнукаў Усяслава (?-?) i Брачыслава (? -1044?)] // Тарасаў К.I Памяць пра легенды. Мн.,1990. С.9-24..

880. Тарасаў С. "Адлiк дзяржаўнасцi-з Рагвалода" // Спадчына. 1991. N 2. С.16-17.

881. Тарасаў С. Полацкае княства ў ХI ст. // Полацак. 1991. N 8. С.9-15. Бiблiягр. спасылкi ў падрадк. заўв.

882. Тарасаў С. Рагнеда i Рагвалод: [Пра полац. князя i яго дачку] // Нар. газ. 1991. 17 верас. С. 4.

883. Тарасаў С.В. Чарадзей сёмага веку Траяна: Усяслаў Полацкi.-Мн.: Навука i тэхнiка, 1991.-67 с., [9] л. iл., партр.-(Нашы славутыя землякi).

884. Чаропка В. Заслуга князя Брачыслава: [З гiсторыi Полаччыны] // Нар. газ. 1991. 2 кастр.

885. Чаропка В. У часы мiжусобiц: Рагвалод Барысавiч [1119-1162] // Крынiца. 1991. N 8. С.32-34. Беларус., рус.

886. Юрганов А.Л. У истоков деспотизма: [Также о Полоц. княжестве] // История Отечества: люди, идеи,решения: Очерки истории России IХ-нач. ХХ в. М., 1991. С.34-75.

887. Юхо I. Полацкае старадаўняе права // Полацак. 1991. N 1. С.3-7. Бiблiягр.: 5 назв.


Ефрасiння Полацкая

(каля 1120-1173)


888. Арлоў У. Вяртанне сьвятынi [- мошчаў сьвятой Еўфрасiньнi: Звесткi з гiсторыi] // Полацак. 1991. N 4. С.4-7; N 5. С.4-5; Культура. 1991. 10-16 снеж. (N 5). С.7; 17-23 снеж. (N 6). С.7; Нар. слова. 1991. 28 верас. (N 39). С.4-5.

889. Высоцкий В. Полоцкая мадонна // Хозяин. 1991. N 6. С.42.

890. Гаранiн С. Ля вытокаў духоўнасцi // Зрок. 1991. N 4/5. С.6-7,13.

891. Житие преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой // Москва. 1991. N 6. С.164-168.

892. Маслянiцына I. Цень вялiкай асветнiцы // Чырв. змена. 1991. 14-20 кастр. (N 42). С.15.

893. Пересыпкина Л. "Яко Луна солнечная..." // Торг. газ. 1991. 8 янв.


Гл. таксама N 52,567,1855,1947

1230-я гг. - 1569 г.

894. Акулич М.А. Белорусская печатная книга в Сербии и Болгарии в конце ХУI-первой половине ХУП в. // ХП Всесоюзная конференция историков-славянистов "Основные направления историко-славистических исследований и преподавание университетского курса по истории южных и западных славян на современном этапе, 25-27 янв. 1990 г.: Тез. докл. и сообщ. М., [1990]. С.64-65.

895. Альгерд [1296-1377] / Матэрыял падрыхт. В.Iпатава, У.Старасценка; Фат. А.Каляды // Культура. 1991. 10-16 cнеж. (N 5). С.4-5.

896. Арлоў В. У памяцi-Грунвальд // Вiцеб.рабочы. 1991. 18 лiп.

897. Асиновский С. Было ли Великое княжество литовским?: [Из истории Белоруссии] // Во славу Родины. 1991. 28 сент.

898. Астраўцоў С. Супольная дзяржава беларусаў, украiнцаў, лiтоўцаў: [З Мiжнар. навук. канф., прысвеч. Вялiкаму княству Лiтоўс., 22 кастр. 1991 г.]// Гродн. правда. 1991. 25 окт.

899. Банёнис Э. Великое княжество Литовское: основные тенденции государственного и культурного развития в ХУ веке // Наш радавод: Материалы междунар. науч. конф... Гродно, 1991. Кн.3, ч.3. С.535-544.

900. Беларусь у складзе Вялiкага княства Лiтоўскага i Рэчы Паспалiтай: (Вучеб.-метад. дапаможнiк для выкладчыкаў i студэнтаў па курсу "Палiтычная гiсторыя") / Аўт.-склад.: А.I.Котаў; Беларус. дзярж. ун-т iмя У.I. Ленiна. Каф. палiт. гiсторыi.-Мн., 1991.-23 с.

901. Булавко А.Г. Страницы истории мелиорации в Белоруссии [ХУI-ХХ вв.] // Пробл. Полесья. 1991. Вып. 14. С.226-236. Библиогр.: 8 назв.

902. Бутромеев В. Великие князья Великого княжества [Литовского: Миндовг, Войшелк, Тройден, Витень, Гедимин, Ягайла, Витовт, Свидригайло, Сигизмунд, Казимир, Сигизмунд П] // Полит.собеседник. 1991. N 10. С.40-47.

903. Василяускене А.В.-В. Списки Второго Литовского Статуса на старобелорусском языке: (Палеография, хронология, дипломатика): Автореф. дис... канд. ист. наук / Вильнюс. ун-т.-Вильнюс, 1990.-25 с.-Библиогр.: 10 назв.

904. Вiтаўт Вялiкi [1350-1430] / Матэрыял падрыхт. В.Iпатава, У.Старасценка; Фат.А.Каляды // Культура. 1991. 31 снеж.(N 7) С.4-5.

905. Гедымiн [1275?-1341] / Матэрыял падрыхт. В.Iпатава, У.Старасценка; Фат.А.Каляды // Культура. 1991. 3-9 снеж. (N 4). С.4-5.

906. Грицкевич А.П. Внешняя политика Великого княжества Литовского в первой половине ХУI века: (Вост. направл.) // Франциск Скорина и Вильнюс: Сб. материалов науч. конф... Вильнюс, 1991. С.33-41. Библиогр.: 17 назв.

907. Дубаневич Л. Битва у Синей Воды [белорусского войска с монголо-татарами в 1362 г.] // Во славу Родины. 1991. 16 нояб.

908. Дубаневич Л. Грюнвальд // Во славу Родины. 1991. 2 нояб.

909. Думiн С. Пра вывучэнне гiсторыi Вялiкага княства Лiтоўскага // З гiсторыяй на "Вы": Публ. арт. Мн., 1991. С.28-35. (Перадрук. з часоп.: Сов. славяноведение, 1988, N 6).

910. Ермаловiч М.I. Па cлядах аднаго мiфа: [Утварэнне Вялiкага княства Лiтоўс.,50-60-я гг. ХШ ст.].-2-е выд., дап.-Мн.: Навука i тэхнiка, 1991.-98 с.: iл.

911. Замалеев А.Ф., Зоц В.А. Отечественные мыслители позднего средневековья, Конец ХIУ-первая треть ХУП в.-Киев: Лыбидь, 1990.-173 с.: ил.-Из содерж.: "Людям посполитым рускага языка": Ф.Скорина, С.Будны. С.74-91; Ревнители истины: Ф.Косой. С.92-103.

912. Зотаў Г. Стольнiкi i падстольнiкi: [Таксама ёсць звесткi з гiсторыi Вялiкага княства Лiтоўс.] // Магiлёўс. праўда. 1991. 1 сак.

913. Iванова Л. ...А побач з кнiгаю святою-свецкая!: [Пра культ. i грамад. дзеяча Вялiкага княства Лiтоўс. М.Радзiвiла Чорнага(1515-1565)] // Пiянер Беларусi. 1991. 18 лiп.

914. Iгнатаў У.К. Iдэi асветнiцкага абсалютызму i фiласофii гiсторыi ў творчасцi Сiмяона Полацкага: (Беларус. перыяд) // Весцi АН БССР. Сер. грамад. навук. 1991. N 4. С. 28-36. Рэз. англ., рус. Бiблiягр. спасылкi ў падрадк. заўв.

915. Iпатава В. Дачка вялiкага Вiтаўта [Соф'я (1371-1453)] // Работнiца i сялянка. 1991. N 9. С. 20-21.

916. История Отечества: люди, идеи, решения: Очерки истории России IХ-нач. ХХ в. / Cост. С.В.Мироненко.-М.: Политиздат, 1991.-367 с.-Из содерж.: Думин С.В., Турилов А.А. "Откуда есть пошла Русская земля?": [Также о землях, на которых расположена соврем. Беларуcь]. C.7-33. Думин С.В. Другая Русь: (Великое княжество Лит. и Рус.). С.76-126.

917. Кароль С. Вершнiкi на конях: [Вялiкае княства Лiт., ХIУ ст.] // Голас Радзiмы. 1991. 25 крас. (N 17). С.4; 2 мая (N 18). С.5.

918. "Летапiс Вялiкiх князёў Лiтоўскiх" / Пер. са старабеларус. i камент. В.Чамярыцкага // Спадчына. 1991. N 1-5. Змест: [З гiсторыi княжання Альгерда (1296-1377), Ягайлы (1348-1434), Кейстута (?-1382). N 1. С.78-84; Вiтаўта (1392-1430). N 2. С.61-67; N 3. С.78-81; N 4. С.98-99; Свiдрыгайлы (1370-1452). N 5. С.90-93].

919. Лойка А. Беларускiя Сярэдневякоўе i Адраджэнне [ХIУ-ХУ стст.] // Беларус. мова i лiт. у шк. 1991. N 5. С.51-57.

920. Менжинский В.С. Копийная книга записей метрики Великого княжества Литовского N 25 и история белорусского землевладения первой половины ХУI века // Исследования по истории Литовской метрики. М., 1990. Ч. 2. С.185-195.

921. Наш край: Гродненщина в составе Великого княжества Лит. и Речи Посполитой: (Материал в помощь лектору, пропагандисту, учителю) / Идеол. отд. Гродн. обкома Компартии Белоруссии, Упр. нар. образования облисполкома; Подгот. Мараш Я.Н.,Полуцкая С.В.].-Гродно, 1990.-36 с.

922. Наш радавод: Материалы междунар. науч. конф. по регион. истории Вост. Европы "Культура народов Великого княжества Литовского и Белоруссии, ХШ-нач. ХХ в." / Сост. Д.Карев.-Гродно, 1990.

Кн. 1/2. 283 с. Из содерж.: Гришко Р.И., Дмитриев К.В. Последний канцлер Великого княжества Литовского: (И.Л.Хрептович-гос. деятель и просветитель Белоруссии и Литвы второй половины ХУШ в.). С.127-142.

Кн. 3, ч.3. С.409-603. Из содерж.: Карев Д.В., Гришко Р.И. Шляхта восточных районов Речи Посполитой: Соц.-экон., полит. и культ.-бытовой облик. К постановке пробл.). С.487-495.

923. Парэцкi Я.I. Ян Вiслiцкi [1480?-1516?].-Мн.: Унiверсiтэцкае, 1991.-112 с.-(Са скарбнiцы беларус. культуры).

924. Саганович Г. Обретаем ли мы свое прошлое?: [Об участии белорусов в Грюнвальд. битве] // Нёман. 1990. N 12. С.185-187.

925. Сагановiч Г. "Тэрмiн "нашэсце мангола-татараў на Беларусь"-надуманы" [ХШ ст.: Фрагм. выступлення] // Спадчына. 1991. N 2. С.12-15.

926. Сацута I. Загадкi Брэсцкай бiблii: [Другое выд. бiблii: З гiсторыi кнiгадрукавання, ХУI ст.] // Чырв. змена. 1991. 22-28 лiп. (N 30). С.10.

927. Собаль В. Ля вытокаў самакiравання: З гiсторыi Мiнска [ХIУ-ХIХ] // Добры вечар. 1991. 13 мая.

928. Спиридонов М.Ф. Жалобы как одна из форм борьбы крестьянства Белоруссии в ХУI в. против усиления феодальной эксплуатации // Сельское хозяйство и крестьянство Беларуси: (Материалы науч. конф.). Мн., 1991. С.52-62.

929. Старостина И.П. Cудебник Казимира 1468 г.: [Моногр.: Из истории права Великого княжества Лит.] // Древнейшие государства на территории СССР: Материалы и исслед., 1988-1989 гг. М., 1991. С.170-344.

930. Тарасаў К.I. Памяць пра легенды: Постацi беларус. мiнуўшчыны.-Мн.: Полымя, 1990.-263 с.: iл.-Са зместу: Русь Лiтоўская: [Постацi князёў Мiндоўга (1200?-1263), Войшалка (1223-1268), Гедымiна (?-1341)]. С.43-58; Сiняя Вада [1362 г.] i поле Кулiкова: [Вялiкiя бiтвы з Ардой, у якiх прымалi ўдзел палкi з Наваградчыны, Полаччыны, Друцка i iнш. беларус. зямель]. С.61-74; Пагоркi Грунвальда. С.77-96; "Выбар зроблены...": [Пра С.Буднага]. С.113-126.

931. Ткачоў М. "За няпоўныя сто гадоў-сто сорак крыжацкiх паходаў...": [ХIУ ст.: Фрагм. выступлення на чытаннях "Народы Усх. Еўропы ў барацьбе за дзярж. незалежнасць. З нагоды 580-годдзя Грунвальд. бiтвы",26 снеж. 1990 г.] // Спадчына. 1991. N 2. С.9-12.

932 Хадыка А. Рыцарства, ХУI стагоддзе // Спадчына. 1991. N 6. С.57-64.

933. Цыганкоў Л. Вялiкi князь, альбо Чый нацыянальны герой Кейстут [ХIУ ст.] // Настаўн. газ. 1991. 7 жн.

934. Цярохiн С.Ф. Славутыя адвагай на вайне: Да 580-годдзя Грунвальд. бiтвы (1410-1990).-Мн., 1991.-79 с.-(Б-чка газ. "Голас Радзiмы").

Рэц.: Бабак Д. // Голас Радзiмы. 1991. 6 чэрв. (N 23). С.5.

935. Чаропка В. Вiцень [(?-каля 1316): Вялiкi князь Вялiкага княства Лiтоўс.] // Спадчына. 1991. N6. С.89-94.

936. Шаблюк В.В. Сельские поселения Верхнего Понеманья ХIУ-ХУШ вв.: (По археол. и письм. источникам): Автореф. дис... канд. ист. наук / АН БССР. Ин-т истории.-Мн., 1991.-24 с.-Библиогр.: 8 назв.

937. Юхо I. Унii Вялiкага княства Лiтоўскага // Полацак. 1991. N 6/7. С.6-10.

938. Ягайла [1348-1434] / Матэрыял падрыхт. В.Iпатава, У.Старасценка; Фат. А.Каляды // Культура. 1991. 17-23 снеж. (N 6). С.4-5.


Гл. таксама N 16,52,94,273,279,288,290,317,320,323,375,403,404,442,504,535,536,541,544,546,569,570,582,603,624,663,864,1820,1830,1851,1894,1929,1938,1947, 1976


Ф.Скарына

(1490?-1551?)


939. Белы А. Мэдальерны вобраз Скарыны // Полацак. 1991. N 1. С.8-13.

940. Белы А. Скарына ў "Зале сарака" [Падуанскага унiверсiтэта] // Беларус. мова i лiт. у шк. 1991. N 10. С.64-65: каляр. iл.

941. Брага С. Доктар [Станiслаў] Скарына ў Маскве // Спадчына. 1991. N 4. С.11-29.

942. Вялiчка У. [Станiслаў] Скарына-нашчадак Скарыны: [Дыялог з вучоным] // Беларусь. 1991 .N 9. С.8.

[Да N 941,942]. Ёсць таксама звесткi пра Ф.Скарыну.

943. Глухов А. Познать мудрость и науку // Библиотекарь. 1990. N 5. С.51-53.

944. Гравюры Францыска Скарыны: [Альбом] / Аўт. тэксту i склад. Л.Ц.Баразна; Прадм. В.Ф.Шматава.- 2-е выд.-Мн.: Беларусь, 1990.-191 с.: iл.

945. * Гринвальд Д. Его герб-солнце // Пиониерис (Рига). 1990. 1 мая. Латыш.

946. Дварчанiн I.С. Францiшак Скарына як культурны дзеяч i гуманiст на беларускай нiве / Пер. з чэш. Т.Кароткай.-Мн.: Навука i тэхнiка, 1991.-187 с.

Рэц.: Iофе Э. Першая дысертацыя // ЛiМ. 1991. 11 кастр. (N 41). С.6-7.

947. * Дементьевский А. Будто в эпоху Ренессанса // Ладья (Рига). 1990. Окт.

948. Зiма М. Францiшак Скарына i яго iмя: [Арт. з Чэха-Славакii] // Беларус. лiнгвiстыка. 1990. Вып. 38. С.15-17. Бiблiягр. спасылкi ў падрадк. заўв.

949. Кавко А. Свет нетленной ласки // Моск. правда. 1990. 25 нояб.

950. Кавко А.К. Францишек Скорина и белорусская литература ХУI-начала ХХ в.: Пробл. преемственности: Автореф. дис... д-ра филол. наук / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А.М.Горького.-М., 1991.-43 с.-Библиогр.: 51 назв.

951. Казбярук У. Велiч здзяйсненняў Францiшка Скарыны // Беларускi каляндар, 1991. Беласток, 1991. С.127-135.

952. Кнiжная культура Беларусi: Да 500-годдзя з дня нараджэння Ф.Скарыны: (Зб. навук. прац) / АН БССР. Цэнтр. навук. б-ка iмя Я.Коласа.-Мн., 1991. - 223 с.

953. Конан У.М. Боская i людская мудрасць: (Ф.Скарына: жыццё,творчасць, светапогляд).-Мн., 1990.-64 с.-(Б-чка газ. "Голас Радзiмы").

954. * Кривицкий Л. Франциск Скорина-первопечатник виленский // Эхо Литвы (Вильнюс). 1990. 31 июля.

955. Лабынцаў Ю. "Зерцало жития...": З лiт. спадчыны Ф.Скарыны.-Мн.: Маст. лiт., 1991.-222 с.: iл.

956. Лабынцев Ю. Зерцало жития: [О лит. наследии Ф.Скорины] // Сов. славяноведение. 1990. N 5. С.37-46. Библиогр.:17 назв.

957.* Лапинскене А. Праздник Скорины // Деновидис (Вильнюс). 1990. 7-14 дек. С.3. Литов.

958. Лойко О. "Слово без дела-мертво..." // Дело (Восток + Запад). 1991. N 1. С.50.

959. Лойко О. Франциск Скорина // Слово. 1990. N 4. С.67.

960. Ляксеева I., Марачкiн А. Скарына ў творах Драздовiча // Беларус.мова i лiт. у шк. 1991. N 10. С. 62-64: каляр. iл.

961. Маляўка П. Сусветнае iмя // Гродн. правда. 1991. 3 янв.

962. Немировский Е.Л. Жизнь и деятельность Франциска Скорины в свете новейших исследований // Кни9га: Исслед. и материалы. М., 1990. Сб. 61. С.95-115.

963. Павловец Д.Д. Франциск Скорина и родной язык: [Роль Ф.Скорины в борьбе за сохранение эстет. ценностей белорус. яз.] // Рус. речь. 1990. N 4. С.99-104.

964. Падарожная кнiжка Скарыны: Зб., прысвеч. 500-годдзю беларус. першадрукара: [Прадм. i вершы Скарыны; выказваннi вучоных пра яго;творы, прысвеч. гуманiсту i асветнiку; асноўныя даты жыцця]: Для сярэд. i ст. шк. узросту / Уклад. С.Панiзнiк, В.Дышыневiч; Прадм. В.Чамярыцкага; Маст. I.Бокiй.-Мн.: Юнацтва, 1990.-326 с.: iл.

965. Савин О. Великий белорусский печатник // Распространение печати. 1990. N 12. С.42-43.

966. Сацута I. Адкрыць нашчадкам першадрукара // Заря. 1991. 31 мая.

967. Сверкунова О. "Светя другим, сгораю...": [О врачеб. деятельности белорус. просветителя] // Мед. газ. 1990. 20 июня.

968. * Северинец К. Векам грядущим адресовано // Ладья (Рига). 1990. Окт.

969. Селицкий Ф. Франциск Скорина в польской науке // Сов. славяноведение. 1990. N 5. С.27-36. Библиогр.: 66 назв.

970. Скарынiч: Лiт.-навук гадавiк [па прабл. вывучэння творчай спадчыны Ф.Скарыны]. Вып. 1 / Уклад. А.К.Каўка.-Мн.: Маст. лiт., 1991.-238 с., [9] л. iл.

Рэц.: Колганова А. // Кн. обозрение. 1991. 7 июня (N 23). С.10.

.... Плавiнскi М. Працяг Скарынiяны // Вiцеб. рабочы. 1991. 20 чэрв.

971. * Скорининское солнце // Ладья (Рига). 1990. Окт.

972. Тарасаў К.I. Глосы да часоў Жыгiмонта Старога: [Ф.Скарына] // Тарасаў К.I. Памяць пра легенды. Мн., 1990. С.99-110.

973. * Флаум Л. Великий просветитель // Ладья (Рига). 1990. Окт.

974. Цiтоў А. Загадка герба Франьцiшка Скарыны // Полацак. 1991. N 4. С.8-11.

975. Чамярыцкi В. Шлях да Скарыны: [Гутарка з навук. супрац. Iн-та лiт. iмя Я.Купалы АН БССР] / Запiсаў С.Кавалёў // Беларусь. 1991. N 11. С.30-31.

976. Шатэрнiк А. Служыў Богу i Уладзе?: Сiмволiка Скарыны // ЛiМ. 1991. 31 мая (N 22). С.11.

977. Юхо Я. Скарыне, аўтару "Статута...": [Аб удзеле Ф.Скарыны ў падрыхт. Статута Вялiкага княства Лiтоўс. 1529 г. на беларус. мове] // ЛiМ. 1991. 24 мая (N 21). С.15.

978. Яскевiч А.А. Cкарына i патрыстыка // Весцi АН БССР. Сер. грамад. навук. 1991. N 3. С.93-101. Рэз. рус., англ. Бiблiягр. спасылкi ў падрадк. заўв.


Гл. таксама N 25,44,94,273,335,864,865,868,869

1569 г. - канец ХVIII стагоддзя

979. Анiшчанка Я.К. Генеральнае межаванне Полацкага i Магiлёўскага намеснiцтваў [1783-1785] // Весцi АН БССР. Сер. грамад. навук. 1990. N 6. С.72-79. Рэз. рус., англ. Бiблiягр. спасылкi ў падрадк. заўв.

980. Анiшчанка Я.К. Сеймавы праект 1788 г. [Вялiкага княства Лiтоўскага] i яго рэалiзацыя царызмам // Весцi АН БССР. Сер.грамад.навук. 1991. N 5. С.57-65. Рэз. рус., англ. Бiблiягр. спасылкi ў падрадк. заўв.

981. Васюк Г.В. К вопросу о политико-правовом положении православной церкви в Речи Посполитой во второй половине ХУI века // Научноисследовательский кружок и историческое краеведение: (Сб. ст.). Гродно, 1990. С.16-19. Библиогр.: 17 назв.

982. Войнiч I. Пiсьменнiк-палемiст [I.В.Руцкi (1574-1637 ), ураджэнец Навагрудчыны] // Спадчына. 1991. N 5. С.45-51.

983. Грачухiна С., Мальдзiс А. Яе вiталi i на Беларусi: [Да 200-годдзя Канстытуцыi 3 мая 1791 г. Рэчы Паспалiтай] // ЛiМ. 1991. 3 мая (N 18). С.16.

984. Грыцкевiч В. Наша першая Канстытуцыя [1791 г.] // Нар. газ. 1991. 7 мая.

985. Дадзiёмава В. Дзвесце гадоў назад: Муз. культура гарадоў Беларусi ў ХУШ ст.: новы погляд, новыя меркаваннi // Мастацтва Беларусi. 1991. N 1. С.70-72.

986. Дадиомова О.В. Музыкальная культура городов Белоруссии в ХУП ст. // Вопросы культуры и искусства Белоруссии. Мн., 1991. Вып. 10. С.23-28. Библиогр.: 4 назв.

987. Дмитриев М.В. Брестская уния 1596 г. и униатство в конце ХУI-первой половине ХУП в. // ХП Всесоюзная конференция историков-славистов "Ос-новные направления историко-славистических исследований и преподавание университетского курса по истории южных и западных славян на современном этапе", 25-27 янв. 1990 г.: Тез. докл. и сообщ. М., [1990]. С.41-44.

988. Дмитриев М.В. Православие и реформация: Реформац. движения в вост. слав. землях Речи Посполитой во второй половине ХУI в.-М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990.-135 с.-Рез. нем.-Библиогр. в конце глав.-Имен. указ.: с.130-135.

989. Дмитриев М.В. Реформационное движение и общественная мысль восточнославянских земель во второй половине ХУI-первой половине ХУП в. // Филос. и социол. мысль. 1990. N 11. С.55-68. Библиогр. в подстроч. прим. (35 назв.). Укр., рус.

990. Жданович В. "Так кто же настоящий король?": [О княж. роде Радзивиллов] // Дело (Восток + Запад). 1991. N 1. С.53.

991. Кавалёў С. Звiнелi над Дзвiной званы...: [З гiсторыi унiяцтва на Беларусi: I.Кунцэвiч (1580-1623) i вiцьбiчы] // Вiцеб. рабочы. 1991. 9 лют. С.3-4.

992. Кандрусевiч А. Вялiкi асветнiк: [Пра царкоўн.-палiт. i культ. дзеяча ХУШ ст. Г.I.Канiскага (1717-1795)] // Магiлёўс. праўда. 1991. 24-26 верас.

993. Колобова И.Н. Монета и денежный счет восточнобелорусского рынка второй половины ХУП - третьей четверти ХУШ в.: Автореф. дис... канд. ист. наук / Львов. гос. ун-т им. И.Франко.-Львов, 1990.-17 с.-Библиогр.: 13 назв.

994. Кондзеля Л., Цегельский Т. "Концерт трех черных орлов": (Споры о разделах Польши [1772, 1793, 1795]) :[Ст. из Польши] // Историки отвечают на вопросы. М., 1990. Вып. 2. С.83-105.

995. Лiтванiя: [Карта Вялiкага княства Лiтоўс. напачатку ХУШ ст.] // Культура. 1991. 26 лiстап.-2 снеж. (N 3). С.4-5.

996. Лойка П. Незалежнасць пасля Люблiна 1569], або Магнацка-шляхецкая "беларусiзацыя": [З гiсторыi беларус. дзяржаўнасцi, ХУП-ХУШ ] // Спадчына. 1991. N 5. С.11-16.

997. Лойка П.А. Прыватнаўласнiцкiя сяляне Беларусi: Эвалюцыя феадал. рэнты ў другой палове ХУI-ХУШ ст. / АН БССР. Iн-т гiсторыi.-Мн.: Навука i тэхнiка, 1991.-112 с.: табл.-Бiблiягр. спасылкi ў падрадк. заўв.

998. Лютый А.М. Генезис капитализма в промышленности Белоруссии (Вторая половина ХУШ-первая половина ХIХ в.): Учеб.-метод. пособие / М-во нар. образования БССР. Мин. гос. пед. ин-т им. А.М. Горького.-Мн., 1991.-40 с.

999. Макарава Т. Страчаны шанц: Да 200-й гадавiны Канстытуцыi Рэчы Паспалiтай // Крынiца. 1991. N 5. С.32-33. Беларус., рус.

1000. Макарова Т.И. Конституция Речи Посполитой 3 мая 1791 г.: К 200-летию принятия // Весн. Беларус. ун-та. Сер. 3, Гiсторыя. Фiласофiя. Эканомiка. Права. 1991. N 2. С.55-58. Библиогр.:8 назв.

1001. * Малашевский В. Неистовый Афанасий [Филиппович из Бреста (1597?-1648)] // Нар. трыбуна. 1991. 24-30 чэрв. (N 26). С.6.

1002. Малиновский М. Герой или разбойник?: [О руководителе казачье-крестьян. восстания на Украине и в Белоруссии С.Наливайко (?-1597)] // Во славу Родины. 1991. 26 окт.

1003. Малiноўскi М. Хто схаваў атаманаў: [З гiсторыi барацьбы з пан. прыгнётам. Паўстанне атаманаў Мацюшы i Голага, 90-я гг. ХУI ст.] // Чырв. змена. 1991. 25-31 сак.( N 13). С.7.

1004. Мельников М. ... Вставал священник полковой: [Штурм Измаила, участие в нем полоц. полка, подвиг белорус. cвященника Т. Куцинского] // Магiлёўс. праўда. 1991. 5 кастр.

1005. Мялешка В. "Праблема вайны 1654-1667 гг. заслугоўвае перагляду": [Фрагм. выступлення] // Спадчына. 1991. N 2. C.20-22.

1006. Наш радавод: Материалы междунар. науч. конф. по регион. истории Вост. Европы "Культура народов Великого княжества Литовского и Белоруссии, ХШ-нач. ХХ в." / Сост. Д.Карев.-Гродно, 1990.

Кн. 1/2. 283 с. Из содерж.: Хорошкевич А.Л. Неизвестные смоленские документы Витовта. C.166-168. Кагановiч У.I. Межусобная барацьба ў Вялiкiм княстве Лiтоўскiм у 1377-1392 гг. С.169-171. Грыцкевiч А.П. Знешняя палiтыка Вiтаўта:( Зах. накiрунак). C.172-173. Васюк Г.В. Православная церковь в ВКЛ и внешняя политика Витовта. C.174-176. Корнилова Л.А. Католические монашеские ордена в Великом княжестве Литовском в конце ХIУ-первой половине ХУ века. С.177-181. Мiлiнкевiч А.У., Пашэнда Е. Фара Вiтаўта ў Гродна. С.182-184. Банёнис Э.Д. Бояре Литвы и шляхта Польши в Городне в 1413 г. С.185-187. Мараш И.Я. Страницы истории еврейской общины г.Гродно (ХIУ-ХУ вв.) С.188-190.

Кн. 3, ч. 3. С.409-603. Из содерж.: Думин С.В. Служилые татары в Великом княжестве Литовском в конце ХIУ - начале ХУI в.: (Формирование группы). С.439-448. Янiцкая М.М. Роля мецэнацтва Радзiвiлаў у развiццi культуры Беларусi ў ХУI-ХУШ стст. С.478-486. Шаблюк В.У. Вёска на Гродзеншчыне ў ХУI-ХУШ стст. С.496-500. Сокол С.Ф. Некоторые особенности формирования правовой культуры Белоруссии в эпоху Возрождения. С.545-550. Дербина Г.В. Право и семья в Белоруссии в эпоху Возрождения. C.551-555. Rachuba A. Rola armii w unifikacji kulturowej spoleczenstwa Wielkieqo ksiestwa Litewskieqo w XУП w. С.556-561. Пол. Томсинов В.А. Некоторые аспекты влияния правовой культуры Великого княжества Литовского на российскую юриспруденцию. С.562-565.

1007. Нечуй-Левицкий И. Уния и Петро Могила, Киевский митрополит: [В содерж. имеется материал о Белоруссии, ХУП в.] / Подгот. к публ. и пер. с укр. В.А.Медуниной // Москва. 1991. N 2. С.128-136.

1008. Орлов В. Победитель: [О выдающемся белорус. атеисте К.Лыщинском (1634?-1689)] / Пер. с белорус. В.Щедриной // Сов. Белоруссия. 1991. 12 янв.

1009. Праз дым стагоддзяў: (Метад. рэкамендацыi б-кам рэсп. па прапагандзе лiт. аб гiсторыi Беларусi ХУП-ХУШ стст.) / Б-ка БССР iм. У.I.Ленiна; Склад. Э.У.Фёдарава.-Мн., 1991.-44 с.

1010. Пракошына К. Мялецiй Сматрыцкi[-беларускi асветнiк, царкоўны i дзяржаўны дзеяч (1578?-1633)] // Настаўн. газ. 1991. 27 сак.

1011. Ротт-Жебровский Т. Сымон Будный как продолжатель дела Франциска Скорины // Франциск Скорина и Вильнюс: Сб. материалов науч. конф... Вильнюс, 1991. С.83-85. Рез. лит.

1012. Саверчанка I. Канцлер Леў Сапега [1557-1633] // Голас Радзiмы. 1991. 14 лют. (N 7). С.5; 21 лют. (N 8). С.5; 28 лют. (N 9). С.5; 14 сак. (N 11). С.5 ; 21 сак. (N 12). С.5 ; 28 сак. (N 13). С.5; 4 краc. (N 14). С.5; 11 крас. (N 15). С.5.

1013. Сельское хозяйство и крестьянство Беларуси:( Материалы науч. конф., 27-29 окт. 1989 г., Гомель) / Редкол.: М.О.Бич и др.-Мн.,1991.-189с.-Библиогр. в конце ст.-Из содерж.: Мелешко В.И. К вопросу о путях повышения культуры земледелия в Белоруссии в последней трети ХУШ в. С.63-74. Пашкевич Б.И. Восстановление сельского хозяйства Белоруссии после разорения в годы Северной войны. С.75-82. Мелешко В.И., Королева Е.Г. Скотоводство в крестьянском хозяйстве Белоруссии во второй половине ХУШ в. С.83-99. Королева Е.Г. Численность и структура сельского населения Белоруссии в конце ХУШ-первой половине ХIХ в. С.108-124.

1014. Тарасаў К.I. Памяць пра легенды: Постацi беларус. мiнуўшчыны.-Мн.: Полымя, 1990.-263 с.: iл.-Са зместу: Гонар:[А.Фiлiповiч (1597?-1648)]. С.129-146; Супраць цемры невуцтва:[С.Полацкi (1629-1680)]. С.149-162; "Брэсцкi монстр": [К.Лышчынскi (1634?-1689)]. С.165-178; "Заезная карчма": [Рэч Паспалiтая ў канцы ХУП-ХУШ ст.]. С.181-196.

1015. Царенков Л. Кунцевич: святой или грешник?: [Из истории униатства в респ.] // Полит. собеседник. 1991. N 6. С.24-29.

Дыскус.:Боянков П. Свидетельство старинной хроники: [Есть также материалы из истории могилев. бунта в 1618 г.] // Полит. собеседник. 1991. N 11. С.36.

1016. Цукерман А.Я. Естественнонаучная проблематика в периодической печати Белоруссии и Литвы 60-х годов ХУШ века // Кнiжная культура Беларусi: Да 500-годдзя з дня нараджэння Ф.Скарыны: (Зб. навук. прац). Мн., 1991. С.160-173. Бiблiягр.: 26 назв.

1017. Цыркуноў А. Сматрыцкi i ўнiяцкая царква [ХУП ст.] // ЛiМ. 1991. 11 студз. (N 2). С.12.

1018. Шкялёнак М. У трохсотыя ўгодкi сьмерцi Вялiкага Канцлера Льва Сапегi: Адбiтка з "Гадавiка" выд. 1933 г. у Вiльнi.-Мн., 1990.-45 с.-(Гадавiк Беларус. Навук т-ва; Кн. 1).

1019. Шкялёнак М. Леў Сапега: [Нарыс 1933 г.] // Спадчына. 1991. N 1. С.58-78: iл.


Гл. таксама N 18,42,52,119,120,208-210,211,273,279,288,300,307,318,323,392,403,447,496,504,505,535,536,546,556,559,569,570,582,629,705,790,864,865,894,911,921,922,927,936,950,1851,1891,1894,1929,1938


Цяпiнскi В.

(1530-я, або пач. 1540-х-1603?)


1020. Васiль Цяпiнскi. Новыя дакументы / Уступ. арт. В.Бабковай // Спадчына. 1991. N 3. С.15-19.

1021. Жураўскi А. Васiль Цяпiнскi // Настаўн. газ. 1991. 7 верас.


Сiмяон Полацкi

(1629-1680)


1022. Званарова Л., Конан У. Сiмяон Полацкi // Настаўн. газ. 1991. 19 кастр.

1023. Малиновский М. Симеон Полоцкий // Во славу Родины. 1991. 30 нояб.

1024. Тарасаў К.I. Супраць цемры невуцтва // Тарасаў К.I. Памяць пра легенды. Мн.,1990. С.149-162.

1025. Шалемава А.А. Сiмяон Полацкi-асветнiк i паэт // Беларус. мова i лiт. у шк. 1991. N 10. С.69-72.


Тызенгауз А.

(1733-1785)


1026. Волох В. Антоний Тизенгауз [-казначей Великого княжества Литовского, Гродненский староста, уроженец г.п. Желудок, Щучин. р-н] // Гродн. правда. 1991. 7 авг.

1027. Пракопчык Л. Трагедыя Антонiя Тызенгаўза // Пракопчык Л. "Дрэмле памятка дзён...". Мн., 1991. С.66-76.


Капiевiч (Капiеўскi) I.Ф.

(1650?-1714)


1028. Абабурка М. Iлья Капiевiч: хто ён i адкуль?..: [Асветнiк, кнiгавыдавец, вучоны-лiнгвiст, ураджэнец Беларусi] // Настаўн. газ. 1991. 25 верас.

1029. Абабурка М. "Халоп" Пятра Вялiкага // Маладосць. 1991. N 10. С.131-135.

1030. Сацута I. Яшчэ раз пра Iллю Капiевiча // Настаўн. газ. 1991. 18 снеж.

1031.* Chojeсki S. Zmiany w silach zbrojnych Rzeczypospolitej w dobie Sejmu Wielkieqo (1788-1792).-Warszawa: Czasopisma Wojskowe, 1991.-15 s.: 3 mapy.-Пол.

Змены ва ўзброеных сiлах Рэчы Паспалiтай у перыяд Вялiкага Сейма (1788-1792).

1032. Dumin S. Szlachta tatarska w Wielkim Ksiestwie Litewskim i zmiany w jej sytuacji prawnej w XУI-XУШ ww. // Roczniki Historyczne (Poznan). 1991. S.147-163. Пол.

Татарская шляхта ў Вялiкiм княстве Лiтоўскiм i змяненнi ў яе прававым становiшчы ў ХУI-ХУШ стст.

1033. Jurkiewicz J. Powinnosci wloscian w dobrach prywatnych w Wielkim Ksiestwie Litewskim w XУI-ХУП ww.-Poznan: Wydawnictwa Naukowe UAM, 1991.-475 s.-(Historia / Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu; N 152).-Пол.

Павiнасцi ўладальнiкаў прыватных маёнткаў у Вялiкiм княстве Лiтоўскiм у ХУI -ХУП стст.

1034. Kazinierczyk A. Sejm grodzienski, 31 grudnia 1692-11 luteqo 1693 r. // Studia Historyczne (Krakow). 1990. N 1. S.21-36. Пол.

Сейм гродзенскi, 31 снеж. 1692- 11 лют. 1693 г

1035. Kosman M. Historia: wielkosе i upadek Rzeszypospolitej szlacheckiej: Podrecznik dla kl. szostej szkoly podstawowej.-Wyd. 6 zm.-Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedaqoqiczne, 1991.-175 s.: faks., fot., mapy., pl., portr., rys.-Пол.

Гiсторыя: велiч i заняпад Рэчы Паспалiтай шляхецкай: Падручнiк для 6 кл. сярэд. шк.

1036. Krieqsejsen W. Sejmiki Rzeczypospolitej szlacheckiej w XУП i XУШ wieku.-Warszawa: Wydawniсtwa Sejmowe, 1991.-296 s.: faks., fot., 1 mapa, err.-Пол.

Сеймiкi Рэчы Паспалiтай шляхецкай у ХУП-ХУШ стст.

1037. Milewski J.J. Wojewodowie bialostoccy w okresie II Rzeczypospolitej // Bialostocczyzna (Bialystok). 1991. N 3. S.17-20. Пол.

Беластоцкiя ваяводы ў перыяд П Рэчы Паспалiтай.

1038. Rzonca J. Rzeczpospolita Polska w latach 1596-1599: wybrane zagadnienia polityki wewnetrznej i zagranicznej.-Opole: WSP, 1990.-205 s.-(Studia i Monografie / Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Powstancow Slaskich w Opolu; N 156).-Пол.

Рэч Паспалiтая ў 1596-1599 гг.: Выбр. пытаннi ўнутранай i знешняй палiтыкi.


Гл. таксама N 6,9,16,18,273

Канец ХVIII - ХIХ стагоддзе

1039. Анiшчанка Я.К. Першыя мерапрыемствы царскага ўрада ў адносiнах да дзяржаўнага сялянства Беларусi (1772-1776 гг.) // Весцi АН БССР. Сер. грамад. навук. 1991. N 3. С.58-66. Рэз. рус., англ. Бiблiягр. спасылкi ў падрадк. заўв.

1040. Арлоў У. "Трэба казаць пра акупацыю": [З гiсторыi ўзаемаадносiн з Расiяй, 90-я гг. ХУШ ст.: Фрагм. выступлення на чытаннях "Народы Усх. Еўропы ў барацьбе за дзярж. незалежнасць. З нагоды 580-годдзя Грунвальд. бiтвы", 26 снеж. 1990 г.] // Спадчына. 1991. N 2. С.18-20.

1041. Березкина Н.Ю. Отраслевые периодические издания Белоруссии второй половины ХIХ-начала ХХ в. // Кнiжная культура Беларусi: Да 500-годдзя з дня нараджэння Ф.Скарыны: (Зб. навук. прац). Мн., 1991. С.201-213. Бiблiягр.: 34 назв.

1042. Калачев Б. Неумирающее ремесло: [О проституции в дорев. России. Также о практике медико-полицейс. надзора за проституцией в Минске в конце ХIХ в.] // Родина. 1991. N 2. С.76-79.

1043. Карев Д.В. Историческое сознание белорусского крестьянства в ХIХ-начале ХХ в.: (Пробл. влияния полит. и идеол. факторов) // Реализм исторического мышления: Пробл. отеч. истории периода феодализма: Чтения, посвящ. памяти А.Л.Станиславского: Тез. докл. и сообщ. М., 1991. С.109-111.

1044. Люты А.М., Тумiловiч Г.М. Дваранства Беларусi ў перыяд разлажэння i крызiсу феадалiзму (Канец ХУШ-першая палова ХIХ ст.): Вучэб.-метад. дапаможнiк / М-ва нар. адукацыi БССР. Мiн. пед. iн-т iмя А.М.Горкага.-мн., 1991.-21 с.

1045. Малашевский В. Художник, этнограф, историк [Н.Орда (1807-1883), уроженец д. Вороцевичи, Иван. р-н] // Нар. трыбуна. 1991. 18-24 лiстап. (N 47). С.8.

1046. Малиновский М. Бунт в Крошине: [О выступлении крестьян против властей, 1826 г., Баранов. р-н] // Во славу Родины. 1991. 12 окт.

1047. Мерзляк В.И. Внутренняя торговля Белоруссии конца ХУШ-первой трети ХIХ в.: Метод. пособие к спецкурсу по истории БССР / Мин. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького.-Мн., 1991.-61 с.: табл.-Библиогр.: 119 назв.

1048. Наш радавод: Материалы междунар. науч. конф. по регион. истории Вост. Европы "Культура народов Великого княжества Литовского и Белоруссии ХШ-нач. ХХ в." / Сост. Д.Карев.-Гродно, 1991.

Кн. 3, ч. 3. С.409-603 с. Из содерж.: Томсинов В.А. Законодательная политика царизма в Западных губерниях Российской империи в конце ХУШ-первой половине ХIХ в. С.571-575. Талерёнок С.В. Разработка планов полонизации белорусского населения в Виленском учебном округе, 1803-1804 гг. С.576-580. Сяльверстава С.Я. Вiленскiя генерал-губернатары i культура: М.I.Кутузаў i Ф.Я.Мiркавiч. С.581-585. Токть С.В., Карев Д.В. Граф М.Н.Муравьев-проводник политики и идеологии царизма в Белоруссии в 30-60-е годы ХIХ века. С.586-591.

1049. Ножнiкаў М. Бiлi Карла i пад Раеўкай: [Бiтва са шведамi ў 1708 г. ля в. Раеўка тагачас. Мсцiсл. ваяводства] // Магiлёўс. праўда. 1991. 18 снеж.

1050. Сельское хозяйство и крестьянство Беларуси: (Материалы науч. конф., 27-29 окт. 1989 г., Гомель) / Редкол.: М.О.Бич и др.-Мн., 1991.-189 с.-Из содерж.: Лойко П.О. Помещичьи и государственные повинности крестьян Белоруссии после присоединения к Российской империи. С.31-39. Сосно В.А. К вопросу о причинах пожалований крестьян в Белоруссии в 70-90- е годы ХУШ века. С.100-107. Крюк В.П. Об идеологических воззрениях белорусских крестьян во второй половине ХIХ века. С. 136-142. Кохановский А.Г. Уровень социальных процессов среди крестьянства по уездам Белоруссии в конце ХIХ в.: (Опыт применения многомер.стат. анализа). С.143-149.

1051. Таляронак С. Беларусь: мiнулае стагоддзе: [Русiфiкацыя рэсп.] // Чырв. змена. 1991. 25-31 сак. (N 13). С.7.

1052. Тарасаў К.I. За годнасць народа: [Ф.Багушэвiч (1840-1900)] // Тарасаў К.I. Памяць пра легенды. Мн., 1990. С.247-262.

1053. Шыбека З. Ад рэформы да рэвалюцыi: [Аб зямел. рэформе 1861 г. i становiшчы ў Беларусi] // Голас Радзiмы. 1991. 18 лiп. (N 29). С.1,3.

1054. Шыбека З.В. Сацыяльнае размежаванне беларусаў у канцы ХIХ ст. // Весцi АН БССР. Сер. грамад. навук. 1991. N 6.С.65-72. Рэз. рус., англ. Бiблiягр. спасылкi ў падрадк. заўв.


Гл. таксама N 4,9,16,18,52,195,204,213,273,340,352,353,373,383,390,392,426,449,491,502,514-519,528,546,
666,694,706,811,812,927,950,994,998,1006,1013,1851,1863,1890,1891,1906,1938,1975

Паўстанне 1794 г.

1055. Каўка А. Беларускi вызваленчы рух [1794-1918]: Спроба агляду // Спадчына. 1991. N 5. С.5-10.

1056. Тарасаў К.I. Начальнiк паўстання: [Т.Касцюшка] // Тарасаў К.I. Памяць пра легенды. Мн., 1990. С.199-210.

1057. Karpyza W. Pomnik Traugutta w Swisloczy // Bialostocczyzna (Bialystok). 1990. N 2. S.9-14. Пол.

Помнiк Траугутту ў Свiслачы [Гродз. вобл.].

1058. Skalkowski A.M. Kosciuszko w swietle nowszych badan / Przedmowa poprzedzil D.Lukasiewicz.-Warszawa: Klio, 1991.-80 s.-Пол.

Касцюшка ў святле новых даследаванняў.

1059. Szyndler B.Tadeusz Kosciuszko 1746-1817. -Warszawa: Bellona, 1991.-488 s.: il.,faks., fot., 2 mapy kolor.,portr.,err.

Тадэвуш Касцюшка, 1746-1817.

Напалеонаўскае нашэсце 1812 г.

1060. Мазинг Г.Ю., Ерусалимчик Л.Ф. Березина, год 1812-й: [О разгроме наполеон. армии].-Мн.: Полымя, 1991.-127 с.: ил.-Библиогр.: с.125-126. -Крат. слов. воен. терминов: с.123-124.

1061. Малиновский М. Крест на свободе: [О событиях 1812 г. на Беларуси] // Во славу Родины. 1991. 14 дек.

1062. Манiс М. Айчыны верныя сыны: [Аб падзеях 1812 г. у Полацку, у т.л. пра Кульнева Я.П.] // Вiцеб. рабочы. 1991. 15,16,21,23 мая.

1063. Пiлiпчык В. Напалеонаўскiя скарбы: [Пошукi i легенды] // Полымя. 1991. N 10. С.181-193.

1064. Таланов А.И. Гусарская баллада: [Из летописи Гродн. гусар. полка и его шефе ген.-майоре Я.П.Кульневе] / Репрод. А.Е.Шадрина // Воен.-ист. журн. 1991. N 2. С.62-65, [2] л. цв. ил.

1065. Тарасаў К.I. "Насустрач уласнай пагiбелi": [1812 г. на Беларусi] // Тарасаў К.I. Памяць пра легенды. Мн., 1990. С.231-244.

1066. Цуба М. Якой была вайна 1812 года для Беларусi? // ЛiМ. 1991. 7 чэрв. (N 23). С.13.

1067. Bielecki R. Berezyna, 1812 / Ilustracje M.Iedrczak.-Warszawa: Bellona, 1990.-246 s.- Пол.

Бярэзiна, 1812.


Гл. таксама N 18

Дзекабрысты на Беларусi

1068. Даўжонак В. Мiнскi варыянт Канстытуцыi [М.М.Мураўёва: З гiсторыi дзекабрысц. руху на Беларусi] // Вяч. Мiнск. 1991. 19 лют. Беларус., рус.

1069. Декабристы и Белоруссия: (К 165-летию восстания декабристов): Библиогр. указ. лит. / Гродн. гос. ун-т им. Я.Купалы и др.: Сост. Г.М.Таюрская, В.В.Швед.-Гродно, 1990.-38 с.

1070. Тарасова М. "Гений добродетели": [О декабристе С.Муравьеве-Апостоле и его пребывании в Белоруссии (Бобруйске, Витебске, Могилеве)] // Магiлёўс. праўда. 1991. 2 мая.

1071. Черепица В. "Предоставив народам право решить...": Белорус. земли в планах декабристов и чл. пол. "Патриотического общества" // Беларус. думка. 1991. Лiстап. С.78-82.


Гл. таксама N 50

Паўстанне 1830-1831 гг.

1072. Русак О.Б. Отношение крестьянства Белоруссии к восстанию 1830-1831 гг. // Сельское хозяйство и крестьянство Беларуси: (Материалы науч. конф.). Мн., 1991. С.126-135.

1073. Талерчык А. Мiхал Валовiч [(1806-1833)- арганiзатар паўстання на Слонiмшчыне, 1833] // Гродн. правда. 1991. 3 сент.

1074. Швед В. Восстание 1830-1831 годов // Гродн.правда. 1991. 12 июня.

1075. Шумаў В. Радкi,напiсаныя ў каземаце: [Пра дзекабрыста А.В.Карнiловiча (1800-1834), ураджэнца Магiлёўшчыны] // Магiлёўс. праўда. 1991. 26 студз.


Гл. таксама N 18

Паўстанне 1863-1864 гг.

1076. Асиновский С. Письмо из-под виселицы: [О К.Калиновском] // Во славу Родины. 1991. 23 нояб.

1077. Бiч М. У крывым люстэрку: К.Калiноўскi: праўда i вымыслы // Настаўн. газ. 1991. 17,24,27 лiп.

1078. Кiсялёў Г.В. "Як салодка памерцi за Радзiму...": (Таленавiты камандзiр паўстанцаў 1863г. Л.Нарбут) // Наш радавод: Материалы междунар. науч. конф... Гродна, 1990. Кн. 1/2. С.270-277.

1079. Сандамiрскi Н. Хто ён, Граф Бандынэлi?: [Пра ўраджэнца в. Калацiчы, удзельнiка паўстання 1863 г. А.Р.Абуховiча (1840-1898?)] // Магiлёўс. праўда. 1991. 15 чэрв.

1080. Сiмакоў А. "Белы" паплечнiк Калiноўскага: [А.Аскерка (1830-1911), ураджэнец в. Рудакоў Хойн. р-на] // Чырв. змена. 1991. 25 лют.-3 сак. (N 9). С.11.

1081. Содаль У. Паўстанец з Кушлянаў: [А.Ясевiч са Смаргоншчыны] // Чырв. змена. 1991. 21-27 студз. (N 4). С.11.

1082. Таляронак С. Той самы Мураўёў...: Генерал-карнiк i паўстанне 1863 г. у Беларусi i Лiтве // Настаўн. газ. 1991. 9,16,20,27 лют.; 2,20 сак.

1083. Токць С. "Мураўёўшчына" i "мураўёўцы": [З гiсторыi русiфiкацыi Беларусi, 1861-1863 : Погляд аўт.] // ЛiМ. 1991. 12 лiп. (N 28). С.14-15.

1084. Чыгрын С. Тут яго сляды: [Пра кiраўнiка паўстання ў Гродне Ф.Юндзiла (1825-1865) // Гродн. правда. 1991. 25 мая.

1085. Berg N.V. Zapiski o powstaniu polskiem 1863 i 1864 rr. i poprzedzajacej powstanie epoce demonstracyi do 1856 r. / Z ros. przel. K.Jasklowski. T. 1.-Chotomow: Verba, 1991.-334 s.-Пол.

Запiскi аб паўстаннi польскiм 1863 i 1864 гг. i папярэдняй эпосе да 1856 г.

ХХ стагоддзе

1086. Адамовiч С. Рэмiнiсцэнцыi з нагоды: Я мяркую так...: [Гiсторыя Беларусi ХХ ст.] // Настаўн. газ. 1991. 3 лiп.

1087. Актуальныя пытаннi гiсторыi БССР: Сав. перыяд: Дапам. для настаўнiкаў i вучняў стар. кл. / Склад. В.М.Фамiн i iнш.; Пад рэд. У.Н.Сiдарцова. -Мн.: Нар. асвета, 1991.-191 с.

1088. [Беларусь у 1907-1913 гг.]: (Старонкi з навук. дапам. "Гiсторыя БССР", 10 кл.) // Настаўн. газ. 1991. 16,19,26 кастр. Змест: Развiццё прамысловасцi; Аграрная рэформа i развiццё сельскай гаспадаркi; Грамадскi рух. Увядзенне земстваў.

1089. Бирилко А. На графских развалинах: Б. батрак вспоминает о порядке и порядках, царивших некогда в имении [графа И.Хрептовича Щорсы, Новогруд. р-н] // Белорус. нива. 1991. 19 окт.

1090. Власт (Ластоўскi В.). Уражаннi ад паездкi ў Беларускую Радавую Сацыялiстычную Рэспублiку [1926 г.: Падарож. нарыс] / Прадм. Я.Лецкi // Маладосць. 1991. N 1. С.86-107.

1091. Голубович А. Прошение губернатору: [О попытке издания в Минске в 1916 г. еженедельника на белорус. яз. "Беларусь"] // Веч. Минск. 1991. 30 дек.

1092. Грачова Г., Федарэнка Л. Напярэдаднi НЭПа: Старонкi гiсторыi [Гомел. губернi: Станаўленне Саветаў у краi] // Гомел. праўда. 1991. 18 лiп.

1093. Забаўскi М. Сталыпiн i Беларусь: [Асаблiвасцi палiтыкi царызму ў Беларусi, 1906-1911] // Звязда. 1991. 7 мая.

1094. Заработная плата и пенсионное обеспечение железнодорожников Белоруссии в 1900-1913 гг.: Метод. разраб. к спец. семинару "История рабочего класса БССР" / Мин. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького; Сост. П.А.Тупик.-Мн., 1990.-23 с.

1095. Здановiч А. Лёс чэкiста [Я.К.Ольскага (Кулiкоўскага, ?-1937) у 1921-1922 гг. старшынi Беларус. ЧК] // Звязда. 1991. 21, 23 мая.

1096. Кудасов В. Губчека [Могилевской губернии] против взяточников [1918] // Магiлёўс. праўда. 1991. 16 мая.

1097. Кузняцоў М. Старшыня Мiнскага Савета [у лiп. 1917 г. I.Е.Любiмаў (1882-1937)] // Звязда. 1991. 7 лiстап.

1098. Кушнер В.Ф. О некоторых особенностях перехода к новой экономической политике в Белоруссии // Страницы истории Компартии Белоруссии: суждения, аргументы, факты. Мн., 1990. С.96-101.

1099. Лiўшыц У. Рэвалюцыяй мабiлiзаваны: [Пра С.Д.Пагодзiна, бальшавiка, камандзiра атрада Чырв. Армii, барацьбiта за Сав. уладу ў Горацкiм р-не, ураджэнца в. Гушчына Горац. р-на] // Магiлёўс. праўда. 1991. 29-30 студз.

1100. Мартинович И.И. Принцип национального языка в уголовном судопроизводстве Белорусской ССР [ХХ в.] // Право и демократия: Межвед. сб. науч. тр. / Белорус. гос. ун-т. 1991. N 4. С.128-135. Библиогр.: 11 назв.

1101. Мяснiкоў А. Язэп Адамовiч [(1897-1937): Лёс старш. Саўнаркама БССР] // Звязда. 1991. 14-16 лют.

1102. Пищуленок М. Жили-были, хлебушек растили: [О положении в сел. хоз-ве на территории Витеб. губернии в 1914-1918 гг.] // Нар. слова. 1991. 7 снеж. (N 53). С.4.

1103. Савицкий Э.М. Рабочее движение в Беларуси (Июнь 1907-февр. 1917 гг.): Автореф. дис... д-ра ист. наук / Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина.-Мн., 1991.-46 [1] с.

1104. Orlowicz M. Przewodnik po ziemiach dawnej Polski, Litwy i Rusi.-Warszawa, 1990.-212 s.- Пол.

Экскурс па землях старой Польшчы, Лiтвы i Расii: [Беларусь у 1901-1939 гг.].

1105. Tomczonek Z. Ruch ludowy w powiecie grodzienskim w okresie miedzywojennym // Bialostocczyzna(Bialystok). 1991. N 2. S.21-23; N 3. S.20-22. Пол.

Народны рух у Гродзенскiм павеце ў перыяд памiж першай i другой мiравымi войнамi.


Гл. таксама N 11,16,18,52,94,203,205-207,214,219,222,226,229,232-237,245,246,249,251-261,263-265,
273,280,313-316,330,349,352,353,373,375,382,384-390,392,396,415,422,423,491,495,502,528,705,781,808,
840,950,1041,1043,1819,1851,1863,1906,1938

Рэвалюцыя 1905-1907 гг.

1106. [Рэвалюцыя 1905-1907 гг. на Беларусi]: (Старонкi з навук. дапам. "Гiсторыя БССР", 10 кл.) // Настаўн. газ. 1991. 14,18,21 верас.;2 кастр. Змест: Пачатак рэвалюцыi; Беларусь у перыяд найвышэйшага ўздыму рэвалюцыi; Адступленне рэвалюцыi. Дэпутаты Беларусi ў I i П Дзяржаўных Думах; Беларускi нацыянальны рух у рэвалюцыi.

1107. Террористическая деятельность социалистов-революционеров в Белоруссии накануне и в период революции 1905-1907 гг. / Мин. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького; Сост. Г.А.Самусевич. - Мн., 1991. - 29 с.

1108. Устюгова А.Г. СДКПиЛ и интеллигенция в период революции 1905-1907 гг. // Научно-исследовательский кружок и историческое краеведение: (Сб. ст.). Гродно, 1990. С.14-15.

1109. Фiлякоў У.Г. Рэвалюцыя 1905-1907 гг. i беларускае нацыянальнае Адраджэнне // Наш радавод: Материалы междунар. науч. конф... Гродно, 1991. Кн. 3, ч. 3. С.593-601.


Гл. таксама N 217

Першая сусветная вайна

1110. Беларусь у перыяд першай сусветнай вайны: (Старонкi з навуч. дапам. "Гiсторыя БССР", 11 кл.) // Настаўн. газ. 1991. 16 лiстап.

1111. Ваганов С., Круль М. Белорусский Верден: [Первая мировая война на территории Белоруссии. Также о сражении в марте 1916 г. близ Нарочи] // Труд. 1991. 5 апр.

1112. Данилов Ю.Н. На пути к крушению // Воен.-ист. журн. 1991. N 9. С.80-84; N 10. С.66-84; N 11. С.77-86; N 12. С.50-58. Продолж. следует. Из содерж.: Переезд царя в Могилев и перемены в ставке. N 10. С.69-70.

1113. Добрынин М. Забытые могилы: [О захоронениях рус. солдат времен первой мировой войны. На прим.Лунинца] // Воен.-ист. журн. 1991.N 9. С.51.

1114. Круль М. Под сенью "пяти крестов": [Из истории первой мировой войны в Вилейс. и Мядел. р-нах. О реставрации здесь воин. кладбищ] // Сов. Белоруссия. 1991. 14 мая.

1115. Последние дни императорской власти: [Есть также материалы о Ставке в Могилеве] / По неизд. документам сост. А.Блок.-Мн.: Выш. шк., 1991.- 112 с.

1116. Cачек М. Авиаторы цитадели: [О подвиге прапорщика Иванова и поручика Алексеева, 1915 г., Брест. крепость] // Заря. 1991. 10 янв.

Гл. таксама N 1102,1103

Лютаўская рэвалюцыя 1917 г.

1117. Игнатенко И. Февраль 1917 года [в Белоруссии]: объективная реальность // Сов. Белоруссия. 1991. 27 февр.

1118. Лукомский А.С. Из воспоминаний: [Первые месяцы революции (февраль-июль 1917 г.) в Ставке Верхов. Главнокомандующего в Могилеве глазами генерала, однополчанина А.А.Брусилова, Л.Г.Корнилова, А.И.Деникина] // Архив русской революции / Издан. И.В.Гессеном. М., 1991. Т. 1/2. С.14-44.

1119. Пучкова Л.В. Борьба солдатских масс Западного фронта в [февр.-июне] 1917 г. за демократический мир // Весн. Беларус. ун-та. Сер. 3, Гiсторыя. Фiласофiя. Эканомiка. Права. 1991. N 3. С.3-7. Бiблiягр.: 21 назв.

1120. Смольянинов М.М. Революционное сознание солдат Западного фронта в [февр.-окт.] 1917 г. / АН БССР. Ин-т истории; Под ред. И.М.Игнатенко.-Мн.: Навука i тэхнiка, 1991.-264 с.


Гл. таксама N 1102,1103

Кастрычнiцкая рэвалюцыя 1917 г.

1121. Абразоўскi В. Ад кастрычнiка 1917-га да лютага 1918-га: Хронiка падзей [на Беларусi] // ЛiМ. 1991. 7 чэрв. (N 23). С.14-15; 14 чэрв. (N 24). С.14-15.

1122. Гарун А. (Новадворскi А.). З цяжкiм возам на гнiлой грэблi: [Аб сац. рэвалюцыi на Беларусi] / Прадм.Ю.Гарбiнскага // ЛiМ. 1991. 8 лiстап. (N 45). С.16 (Перадрук з газ.: Беларус. шлях. 1918. N 18-20).

1123. Деятельность большевистской военной печати Западного фронта в период установления Советской власти в Белоруссии (25 окт. 1917 г.-февр. 1918 г.): Метод. разраб. / Мин. гос. пед. ин-т им. А.М.Горькго; Сост. В.В.Куницкий.-Мн., 1991.-20 с.

1124. Краўцоў М. 20 гадоў назад: (Успамiн пра Усебеларус. з'езд 1917 г.) / Публ. А.Траяноўскага // Бярозка. 1991. N 1. С.3-5.

1125. Куницкий В.В. Деятельность большевистской военной печати Западного фронта по идейно-политическому воспитанию солдат (1917-1920): Автореф. дис... канд. ист. наук / АН Беларуси. Ин-т истории.-Мн., 1991.-18, [1] с., включ. обл.

1126. Лукомский А. Из воспоминаний: Корнилов. выступление и начало Добровол.армии: [События разворачиваются также на территории Белоруссии] // Архив русской революции / Издан. И.В.Гессеном. М., 1991. Т. 5/6. С.101-191.

1127. * Ляушка В. Храбрый белорусский батальон [в составе Литовской армии, 1919-1923] // Вакаринес науйенос (Вильнюс). 1990. 7 сент. С.6. Литов., рус.

1128. Сафонов Н. На волне отчаяния и насилия: [Окт. революция в Белоруссии] // Нар. газ. 1991. 7 лiстап. С.2.

1129. Цвыроў Л.Р. Да пытання аб дзейнасцi камiтэтаў Заходняга фронту ў сакавiку-кастрычнiку 1917 г. // Весн. Беларус. ун-та. Сер. 3, Гiсторыя. Фiласофiя. Эканомiка. Права. 1991. N 3. С.7-10. Бiблiягр.: 19 назв.

З гiсторыi Брэст-Лiтоўскага дагавора 1918 г.

1130. Ефимкин А.П. "Мы заплатили немецким империалистам золото...": [Фин. аспект Брест. мира. О том, как проходила операция по отправке золота в Германию через Белоруссию] // История СССР. 1990. N 5. С.147-151.

1131. Звягинцев В. Первый смертный приговор: [О деле контр-адм. А.М.Щастного, 1918. В содерж. имеется материал о тайных пунктах Брест-Литов. договора] // Человек и закон. 1991. N 3/4. С.112-147.

1132. "Ни мира, ни войны": Из истории мир.переговоров в Брест-Литовске в 1918 г. / Публ. подгот. В.А.Авдеев // Воен.-ист. журн. 1991. N 2. С.45-48.

1133. Панцов А.В. Брестский мир // Вопр. истории. 1990. N 2. С.69-79. Библиогр. в подстроч. прим.

1134. Самович В. Брестский мир // Заря. 1991. 1 марта.

1135. Стрелец М. О чем умолчал Л.Троцкий // Заря. 1991. 10 дек.

1136. Троцкий Л. Переговоры в Бресте. Мир: [Свидетельство участника переговоров] // Заря. 1991. 7,12 нояб.

1137. Чернин О. Брест-Литовск [1917-1918: Из мемуаров] // Архив русской революции / Издан. И.В.Гессеном. М., 1991. Т. 1/2. С.108-132.


Гл. таксама N 24,91,247

Беларуская Народная Рэспублiка

1138. Дакументы Рады БНР // Полацак. 1991. N 2. С.11-13.

1139. Кароль А. Нараджэнне рэспублiкi (?!) // Голас Радзiмы. 1991. 3 студз. (N 1). С.1,3.

1140. Коўтун В. "Шчыру ахвярнасць клаў я для краю...": Лiт.-архiўн. эсэ [з эпохi рэв. Адраджэння нацыi: А.Пашкевiч, С.Кайрыс, В.Чыж, Ф.Умястоўскi, А.Бурбiс. Таксама ёсць звесткi з гiсторыi Беларус. Сац. Грамады] // Полымя. 1991. N 7. С.214-215.

1141. * Кривицкий Л. Это не только история // Эхо Литвы (Вильнюс). 1991. 23 марта.

1142. Круталевiч В. 25 сакавiка 1918 г. у гiсторыi самавызначэньня Беларусi // Полацак. 1991. N 3. С.8-10; N 4. С.12-14; N 5. С.29-31.

1143. * Курневский А. День независимости Белоруссии // Сов. Эстония (Таллинн). 1991. 22 марта.

1144. Платонаў Р.П., Сташкевiч М.С. БНР: рэальнасць цi iлюзiя? // Страницы истории Компартии Белоруссии: суждения, аргументы, факты. Мн., 1990. С.87-96.

1145. Платонов Р., Сташкевич Н. Провозглашенная надежда, или Еще раз о событиях 25 марта 1918 года // Сов. Белоруссия. 1991. 6-8 июня.

1146. Платонов Р., Сташкевич Н. Трудный путь к свободе: О ряде важнейших событий 1919 г. в истории Белоруссии // Сов. Белоруссия. 1991. 16,18,25 июля;1,8,9 авг. Содерж.: Миссия полномочного представителя ЦК сталкивается с сопротивлением; Тем временем Раду БНР продолжает лихорадить; Белорусские эсеры ищут компромисс с большевиками, премьер-министр маневрирует; Бунт на тонущем корабле.

1147. Станкевiч Я. "Узыходзiла сонца незалежнае Беларусi": (Успамiны) // Полацак. 1991. N 2. С.14-16.

1148. Цвикевичъ А. Краткiй очеркъ возникновения Бълорусской Народной Республики.-Факс. выд.-Мн., 1990.-16 с.-Факс. узнаўленне выд.: Кiев, 1918.

1149. Taraszkiewicz B. Bialoruskie postulaty polityczne // Literatura na swiecie (Warszawa). 1991. N 8/9. S.254-273. Пол.

Беларускiя палiтычныя патрабаваннi: [Арт. упершыню апублiкаваны 15 жн. 1920 г. у часоп. "Przymierze" (Варшава)].

Утварэнне БССР

1150. Дайнеко В. История не может соврать...: [Из истории образования СССР и союз. респ., в т.ч. и БССР] // Магiлёўс. праўда. 1991. 20 сак.

1151. * Дехтерук В. Помнить и знать свою историю: К 73-й годовщине провозглашения независимости Белоруссии // Сев. побережье (Кохтла-Ярве). 1991. 21 марта.

1152. Палемiчны клуб "Звязды": Нараджэнне рэсп. / Удзельнiкi размовы: М.Кузняцоў, А.Залескi, А.Мальдзiс, У.Якутаў, П.Башко, У.Палуян,Я.Бабосаў, А.Кароль, В.Круталевiч, М.Сташкевiч, I.Iгнаценка // З гiсторыяй на "Вы": Публ. арт.

Мн., 1991. С.94-112. (Перадрук. з газ.: Звязда. 1988. 25 верас.).

1153. Сташкевич Н.С., Шумейко М.Ф. У истоков создания [БССР] // Страницы истории Компартии Белоруссии: суждения, аргументы, факты. Мн., 1990. С.46-70.

1154. Шумейко М. Именем рабочих и крестьян: [К 70-летию "Декларации о провозглашении независимости Советской Социалистической Республики Белоруссии] // Полит. собеседник. 1991. N 7. С.28-30.

Барацьба з Польшчай. Рыжскi дагавор 1921 г.

1155. В Риге 70 лет тому назад: Письма А.Г.Червякова о сов.-пол. переговорах [1921] / Публ. подгот. М.Шумейко // Коммунист Белоруссии. 1991. N 9. С.14-20.

1156. Видлога В. Память не померкнет: [О борьбе слутчан с белополяками, 1920] // Сов. Белоруссия. 1991. 9 окт.

1157. Газiн Д. Сын свайго часу: [Пра камандзiра кавалерыйс. палка I.Ф.Шубiна (1881-1937), удзельнiка вызвалення Вiцебшчыны ад iнтэрвентаў // Вiцеб. рабочы. 1991.19,20,22,26,27 лiстап.

1158. Козляков В. "Белорусская карта" Савинкова [Б.В.,1920-1924] // Полит. собеседник. 1991. N 5. С.34-37.

1159. Манусевич А.Я. Трудный путь к Рижскому мирному договору 1921 г. // Новая и новейшая история. 1991. N 1. С.19-43. Библиогр.: 138 назв.

1160. Описание польского отступления в августе 1920 г.: [Также из Белоруссиии: Из частной переписки] // Архив русской революции / Издан. И.В.Гессеном. М., 1991. Т. 1/2. С.311-312.

1161. Пилсудский против Тухачевского: (Два взгляда на сов.-пол. войну 1920 г.): Сб.-М.: Воен. изд-во, 1991.-254 с.

1162. Спивачук А.М. "Дело" Гая [Г.Д.: Также об освобождении Гродно от белополяков: Отр. из кн.] // Гродн. правда. 1991. 11 янв.

1163. Цiтоў А. Рыжскi гешэфт: Памiж Польшчай i Расiяй // Голас Радзiмы. 1991. 5 снеж. (N 49). С.3; 12 снеж. (N 50). С.3; 19 снеж. (N 51). С.3.

1164. * Bielacki A. Bandyta czy bohater narodowy? / Przelozyl J.Czykwin // Literatura na swiecie (Warszawa). 1991. N 8/9. S.242-249. Пол.

Бандыт цi народны герой?: [Пра С. Булак-Балаховiча].

1165. * Gomolka K. Polska wobec oddzialow Stanislawa Bulak-Balachowicza w 1920 r. // Dzieje Najnowsze (Wroclaw). 1991. N 1. S.3-8. Пол.

Польшча ў адносiнах да атрадаў Станiслава Булак-Балаховiча ў 1920 г.

1166. Lewandowski J. Mitohistoria: [Wydarzenia w Pinski w 1919 r.] // Krytyka (Warszawa). 1991. N34/35. S.75-101. Пол.

Мiфагiсторыя: [Падзеi ў Пiнcку ў 1919 г.]

1167. * Musialik L.M. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920.-Wloclawek: Wloclawskie Wydawnictwa Diecezjalne, [1991].-160 s.: 12 s. tabl., 3 k. tabl. zloz.-Пол.

Польска-бальшавiцкая вайна 1919-1920.

1168. Olech U. Wojna polsko-sowiecka, 1919-1921: Materialy do biblioqrafii.-Warszawa: WIH, 1990.-100 s.-Пол.

Польска-савецкая вайна, 1919-1921: Матэрыялы да бiблiягр.

1169. Polak B. Dzialania wojsk wielkopolskich na froncie litewsko-bialoruskim (Kwiecien-drudzien 1919) // Lituano-Slawica Posnaniensia. Studia historica (Poznan). 1990. T.IУ. S.91-110. Пол.

Дзеяннi вялiкапольскiх войск на лiтоўска-беларускiм фронце (Крас.-снеж. 1919 г.).

1170. Zakrzewski A. "Na Wilno, Minsk, Warszawe -marsz..." // Wokanda. 1990. N 21/23. S. 9. Пол. "На Вiльна, Miнск, Варшаву- марш...!: [З гiсторыi пол.-сав. вайны (1918-1920)].


Гл. таксама N 1548

Беларусiзацыя

1171. Андрэева Е. Без кiтайскай сцяны: Беларусiзацыя 20-х гадоў i дашк. выхаванне // Настаўн. газ. 1991.13,16 лiстап.

1172. Головач А.В., Тугай В.В. Белоруссизация: история и современность // Формирование мировоззренческой культуры молодежи: Сб. ст. Мн., 1991. С.36-41.

1173. Дубянецкi Э. Беларусiзацыя 20-х гадоў: якой яна была?: З гiсторыi мовы // Чырв. змена. 1991. 4-10 сак. (N 10). С.10.

1174. Дубянецкi Э. "Папяровая" беларусiзацыя: Як яна праходзiла ў кiруючых установах Беларусi: З гiсторыi мовы [20-я гг.] // Чырв. змена. 1991. 2-8 верас. (N 36). С. 16.

1175. Дубянецкi Э. Чаму вучыць мiнулае: Як праходзiла беларусiзацыя шк. у 20-я гг. // Настаўн. газ. 1991. 6 лют.

1176. Король А.С. Белоруссизация: 20-30-е гг. // Страницы истории Компартии Белоруссии: суждения, аргументы, факты. Мн., 1990. С.136-156.

1177. Лыч Л. Беларусiзацыя // Полацак. 1991. N2. С.17-22; N 3. С.14-17; N 4. С.36-38. Бiблiягр. спасылкi ў падрадк. заўв.

1178. Спрынчан А. Гады дваццатыя: беларусiзацыя: [З дакументаў Нар. камiсарыята земляробства, 1924, 1926] // Маладосць. 1991. N 2. С.125-129.

1179. Цiтоў А. Так пачыналася адраджэнне: Нац.-культ. буд-ва ў БССР 1921-1928 гг. // З гiсторыяй на "Вы": Публ. арт. Мн., 1991. С.113-126.


Гл. таксама N 94

Заходняя Беларусь (1921-1939)

1180. Глина В.Н. Парламентаризм и революционный процесс в Западной Белоруссии: (Из истории парламент. деятельности белорус. послов в пол. сейме в 20-е гг. ХХ ст.) // Тезисы республиканской межвузовской научной конференции "Современный социализм: методология изучения, перспективы развития". Гродно, 1990. Ч. 1. С.207-209.

1181. Полуян И.В. Западная Белоруссия в период экономического кризиса, 1929-1933 гг. / Под ред. М.П.Костюка.-Мн.: Навука i тэхнiка, 1991.-207 с.-Библиогр.: с.198-206.

1182. Цыпрыяновiч С. (Найдзюк Я.) Беларуская друкарня iмя Францiшка Скарыны ў Вiльнi (1926-1940):[З жыцця Зах. Беларусi. Аўтар-шматгадовы кiраўнiк друкарнi].-Лёндан: Выд-ва "Божым шляхам", 1991.-32 с.: iл.

1183. Kowalski W. Bolszewicka okupacja Bialostocczyzny: Cz. 1-2 // Kontrasty. 1990. N 3. S.2-6; N 4. S.14-18. Пол.

Бальшавiцкая акупацыя Беласточчыны [1918-1939 гг.].

1184. Mackiewicz S. Historia Polski od 11 listopada 1918 r. do 17 wrzesnia 1939 r.-Warszawa, 1990.-324 s.-Пол.

Гiсторыя Польшчы ад 11 лiстапада 1918 г. да 17 верасня 1939 г.

1185. Milewski J.J. Bezrobocie w wojewodztwie bialostockim w okresie miedzywojennym // Bialostocczyzna (Bialystok). 1992. N 1. S.17-20. Пол.

Беспрацоўе ў Беластоцкiм ваяводстве ў перыяд памiж першай i другой мiравымi войнамi.

1186. Milewski J.J. Obchody swieta 3 Maja w okresie miedzywojennym na Bialostocczyznie // Bialostocczyzna (Bialystok). 1991. N 2. S.18-20. Пол.

Святкаванне 3 мая ў перыяд памiж першай i другой мiравымi войнамi на Беласточчыне.


Гл. таксама N 252,1217,1288-1292,1297,1301-1303,1305,1308-1313,1315-1319

Рэпрэсii на Беларусi

1187. Аляхновiч Ф. У капцюрох ГПУ: [Успамiны драматурга] / Публ. i прадм. А.Змiтровiча // Полымя. 1991. N 1. С.149-214.

1188. "Бацьку арыштавалi 13 лютага 1937 года...": [Расказ жыхароў в. Барсукi Лепел. р-на П.М.Буевiч (Казлоўская), З.Л.Лук'яновiч (Урбан), Я.Ф.Цялiца (Казлоўская), Я.Ю.Гардзiёнак, М.В.Бяляк, М.I.Сазонавай, У.Г.Пруснай (Урбан)] / Запiсаў А.Шуневiч // ЛiМ. 1991. 31 мая (N 22). С.13.

1189. Бруцкi А. "У тую ноч я стаў сiвым...": У лiп. 41-га на скрыжаваннi дарог ля в. Мiкалаёва [Шумiл. р-н] адбылася трагедыя, змрочная тайна якой людзям толькi яшчэ адкрываецца: Нарыс // Вiцеб. рабочы. 1991. 3 студз.

1190. Бугай Н. Шли поезда на восток: [По материалам и документам арх. НКВД-МВД СССР о переселении народов с территории Белоруссии, 30-50-е гг.] // Полит. собеседник. 1991. N 5. С.33,61-63.

1191. Бычэня У. "Трацкiст" Шкраба [М.В.: Пра старш. рабачкама Старадар. МТС, Чэрвен. р-н]: Старонкi гiсторыi // Мiн. праўда. 1991. 25 верас.

1192. Вайндрах Г., Самовiч У. Iмя i гонар вернуты многiм тысячам рэпрэсiраваных у гады сталiнiзму [на Беларусi] // Заря. 1991. 8 мая.

1193. Гарадзецкi М. Спецперасяленцы: [Пра лёс сваiх бацькоў, ураджэнцаў в. Вялiкiя Забалоццi Магiлёўс. р-на расказвае журналiст] // Магiлёўс. праўда. 1991. 18-22 чэрв.

1194. Гарэлiкаў А. Пра час i пра сябе: [З успамiнаў заг. Звяняцк. пач. шк. Хойн. р-на] // Гомел. праўда. 1991. 8 лют.

1195. Дзиковский В.И. Как это было: (Воспоминания "врага народа")[уроженца Гомеля, с 1933 г.нач. отд-ния уголов. розыска Ростов. обл.] // Сов. милиция. 1990. N 7. С.49-62; N 8. С.61-72.

1196. Жалязоўскi А. Аршанскiя "курапаты" // Нар. газ. 1991. 19 студз.

1197. Жданов С. Так был или не был состав преступления?: [О работе Комис. Политбюро ЦК КПСС по изуч. материалов, связ. с репрессиями 30-50-х гг. Есть сведения о 1-м секретаре ЦК КПБ В.Ф. Шаранговиче] // Полит. собеседник. 1991. N 1. С.56-63.

1198. Жук П.А. "Колькi нас, ахвяр?": [Гутарка са старш. Гродз. аб-ня рэпрэсiраваных] / Запiсаў Б.Пракопчык // Звязда. 1991. 22 жн.

1199. Жучко М. На мiнным полi памяцi: Аб рэабiлiтацыi вучоных АН БССР, рэпрэсiр. у 30-40-я гг. // Мiн. праўда. 1991. 29 студз.

1200. Зайкоўскi С.С. На скрыжаваннях болю i надзеi: [З успамiнаў ураджэнца Бялынiч] / Падрыхт. да друку М.Карпечанка // Магiлёўс. праўда. 1991. 3-5 cтудз.

1201. Зваротны адрас-турма НКУС: [Публ. пiсьмаў беларусаў Паўлава А.М., Сiнельнiкава Ф.С., Нязнамава-Любуцiна Р.Л. са сталiн.лагераў] / Прадм. i падрыхт. тэкстаў да друку А.Лукашука // Спадчына. 1991. N 2. С.57-60.

1202. Игнатьев В. Голодных-к расстрелу: [По документам нар. судов обл., 1946-1947 гг.: О суровых приговорах за мелкое хищение в голод. послевоен. годы] // Могилев. ведомости. 1991. 16-23 янв. (N 4). С.6.

1203. Iофе Э. Прэзiдэнт Лiтбела: [Пра К.Г.Цiхоўскага] // Звязда. 1991. 16 мая.

1204. Казлова С. Недаспяваныя песнi: Па слядах рэпрэсiр. пiсьменнiкаў-землякоў [з Вiцебшчыны У.Дубоўкi, К.Буйло, Л.Чарняўскай, В.Ластоўскага, М.Зарэцкага, I.Батрака, С.Знаёмага, Т.Кляшторнага] // Вiцеб. рабочы. 1991. 12 студз. С.5.

1205. * Канавалюк В., Мiцковiч М. ...Лiчыць правераным: [Пра трагiч. лёс таленавiтага ваеначальнiка М.Германовiча з Жабiнкаўшчыны] // Нар. трыбуна. 1991. 9-15 верас. (N 37). С.5; 16-22 верас. (N 38). С.5;23-29 верас. (N 39). С.5.

1206. Карачун Р. У калгасе не значыўся...: Яму не прыйшлося прайсцi па этапу, але на роднай зямлi ён зведаў не менш здзекаў: [Пра С.А.Бэбку, Лiд. р-н, в. Сангайлы] // Гродн. правда. 1991. 19 окт.

1207. Касперович Э.А. Спецпереселенцы: [О траг. судьбах крестьян из Белоруссии].-Мн.: Беларусь, 1991.-112 с., [4] л. ил.

1208. Конюхов Н.Г. 18 лет в сталинских застенках: (Из зап. бригад. комиссара): [Также о репрессиях в Белорус. воен. округе] // Вiцеб. рабочы. 1991. 29,31 студз.; 6,7 лют.

1209. Котт В. Судьба переселенцев [с Гродненщины в пос. Белосток Тюменской обл.] // Гродн. правда. 1991. 30 янв.

1210. Крейдич М. Долгая дорога домой [семьи Палто из д. Мотоль Ивановского р-на] // Заря. 1991. 31 янв.

1211. Кривенок М. "Виновен в передаче сведений...": [О судьбе А.А.Бабашинского, уроженца д. Красыни Лиозн. р-на] // Нар. слова. 1991. 1 чэрв. (N 22). С.6.

1212. Круглов Г. Год, вычеркнутый из жизни: [О репрессир. дивиз. инж. И.В.Егорове из Белорус. воен. округа, 1938] // Во славу Родины. 1991. 23 авг.

1213. Крэер М. Мой мiлы, няшчасны бацька...: [Пра пам. нач. Мiн. ваен. вуч-шча М.К.Крэера] // Вяч. Мiнск. 1991. 22 жн. Беларус., рус.

1214. Кузьмин Г. "Оставить Родину я не могу...": [О судьбе Ф.И.Петроченко, уроженца Витеб. губернии, чл. П Гос. Думы, придвор. почтальона] // Лит. Россия. 1991. 1 февр. (N 5). С.28.

1215. Лабаноўскi Л. "Рэабiлiтаваны пасмяротна..." [настаўнiкi Краснапольскага р-на] // Настаўн. газ. 1991. 3 жн.

1216. Липай А. "На зямлi, дзе што нi крок, то Курапаты...": [О расстреле колонны политзаключенных из Мин. тюрьмы конвоем НКВД в первые дни войны] // Знамя юности. 1991. 20 июля.

1217. Малашевский В. Судьбу выбирали сами: [О чл. КСМЗБ В.П.Мартыновиче] // Белорус. нива. 1991. 12 мая.

1218. Марцiновiч А. Курапаты-Iгумен: крывавая дарога // ЛiМ. 1991. 2 жн. (N 31). С.13.

1219. Матлаш I. У энкавэдысцкiм пекле: [З успамiнаў рэпрэсiраванага з Рэчыцы] // ЛiМ. 1991. 22 лют. (N 8). С.16.

1220. Матуйза Н.I. Вяртанне добрага iмя: [Гутарка з жонкай рэпрэсiр. Р.В.Матуйзы з Лепеля] / Запiсала А.Цялятка // Вiцеб. рабочы. 1991. 9 лют. С.2.

1221. Мiхайлаў В. Сталiнскi вязень: [Пра Ф.К.Трызну, ураджэнца Кiраўшчыны] // Магiлёўс. праўда. 1991. 22,23,26 лют.

1222. "Мы больше стремимся к материальному благополучию, чем к своей внутренней чистоте...": [О зав.отд. Антопол. райкома КП(б)Б К.М.Миронюк: Ст.] // Коммунист Белоруссии. 1991. N 1. С.64-71. Содерж.: Самович В. "Простите меня, родные...". Просмыцкий Н. Вернуть доброе имя.

1223. Наливайко Б. Из плена в ссылку: [О судьбе уроженца Слуцка Н.Н.Ковальского] // Во славу Родины. 1991. 13 нояб.

1224. Новiк В. Лёс музыканта [П.В.Карузы] // Полацак. 1991. N 3. С.24-27; N 4. С. 22-24.

1225. Нячаеў I. Боль душы - пачатак справы: [Аб стварэннi асац. ахвяр незакон. рэпрэсiй у Гомелi] // Гомел. праўда. 1991. 17 снеж.

1226. Пазьняк З. "Вада змяшалася з крывёй...": [Пра масавыя расстрэлы супрацоўнiкамi НКУС вязняў у Мiнску, Глыбокiм, Вiлейцы, у Iгумене (Чэрвене)] // Нар. газ. 1991. 9 жн.

1227. Памёр ад "ожирения сердца...": [Публ. заключэння аб смерцi святара А.Станкевiча] // Спадчына. 1991. N 1. С.45.

1228. Платонов Р., Величко В. Зловещая тень [Л.П.] Цанавы: [О последствиях для респ. парт. орг. деятельности ставленника Берии: Из стеногр. выступлений Н.С.Патоличева, К.Т.Мазурова, И.Д.Ветрова, В.И.Козлова, И.Ф.Климова, С.О.Притыцкого, Н.А.Халипова, О.А.Здоровенина, Н.Е.Авхимовича на июн. (1953 г.) Пленуме ЦК КПБ] // Коммунист Бeлоруccии. 1991. N 2. С.62-69; N 3. С.64-73.

1229. Платонов Р., Величко В. Облава: [Репрессии в Белоруссии: По материалам стеногр. Ш Пленума ЦК КП(б)Б, 1937 г., июль] // Бeларуc. думка. 1991. Cнежань. С.84-90. Продолж. следует.

1230. Почанин С.З. "Мне нечего скрывать": [Из жизни А.Г.Червякова, июнь 1937 г.] // Страницы истории Компартии Белоруссии: суждения, аргументы, факты. Мн., 1990. С.177-180.

1231. Правда истории: память и боль: [Репрессии в Белоруссии в 30-50-е гг.] / Сост. Н.М.Жилинский.-Мн.: Беларусь, 1991.-432 с., [4] л. ил.

1232. Рыбчинский А., Кутищев В. Письмо Сталину: (Штрихи к портр. полководца, командарма 1 ранга И.П.Белова [, до ареста в 1938 г. командующего особым Белорус. воен. округом, чл. ЦИК БССР и ЦК КП(б)Б]) // Воен. вестн. 1991. N 2. С.87-90.

1233. Сазановiч У. Стыне сэрца ад яго ўспамiнаў, або Расказ пра нашага земляка, якi 10 год правёў у лагерах: [З жыцця П.П.Апанасевiча, ураджэнца в. Бабаевiчы Клец. р-на] // Голас Радзiмы. 1991. 9 мая (N 19). С.3.

1234. Сачанка Б. Ахвяры i каты: [Беларус. пiсьменнiкi ў гады рэпрэсiй] // ЛiМ. 1991. 24 мая (N 21). С.14-15.

1235. Сачанка Б. З малавядомага i забытага...: [Пра рэпрэсiр. беларус. лiтаратараў] // ЛiМ. 1991. 28 чэрв. (N 26). С.14-15.

1236. Селиванов П. Комкор белорусского стрелкового [корпуса И.Ф.Блажевич: Уроженец д. Новоселки Трок. уезда, Вилен. губернии] // Во славу Родины. 1991. 3 окт.

1237. Сiдорын Я. "Нам пашчасцiла выжыць...": [Лёс I.А.Барысевiча з Асiповiч] // Магiлёўс. праўда. 1991. 6 лют.

1238. Смиловицкий Л. "Кто был ничем, тот стал?..": [Из жизни комсомолки Ф.К.Лагацкой, уроженки д. Гричино Дзержин. р-на] // Добры вечар. 1991. 1 лiп.

1239. Смиловицкий Л. Уроки одной драмы:[О письме чл. правл. Всебелорус. о-ва историков-марксистов В.Сербента, П.Саевича, М.Югова, М.Поташа в ЦК КПБ, обвинявших ученых БГУ им.В.И.Ленина в нацдэмовщине, 1931] // Сов. Белоруссия. 1991. 16 авг.

1240. Стасiшкiс А. Адгукнiцеся, сведкi...: [Аб расстрэле палiт. зняволеных з Мiн. турмы канвоем НКУС, 1941] // ЛiМ. 1991. 7 чэрв. (N 23). С.4.

1241. Тычина М. "Где золото роют в горах...": [О репрессир. из д. Мащицы Слуц. р-на И.Н.Вечере и его сыне Е.И.Вечере] // Белорус. нива. 1991. 15 февр.

1242. Тычина М. Параскева-великомученица: [О жительнице д. Кутнево Солигор. р-на П.Ф.Барановской] // Белорус. нива. 1991. 1 нояб.

1243. Тычина М. "Соловки" местного значения: [О семье Колешко из д. Подлесье Слуц. р-на] // Белорус. нива. 1991. 19 июля.

1244. Тычина М. Тодорова полька: [О жителе д. Борки Слуц. р-на Т.Жавриде] // Сел. газ. 1991. 25 янв.

1245. Тычына М. Васiлёў пасад: [Пра В.В.Малевiча, Cлуц. р-н] // Мiн. праўда. 1991. 7 чэрв.

1246. Тычына М. Хутар Наруцкiх, або Як высякалi каранi сялянскай самастойнасцi [1937, в. Кутнева Салiгор. р-на] // Мiн. праўда. 1991. 4 студз.

1247. Тычына М. Чацвёра: [Пра сям'ю Чаркоўскiх з в. Заграддзе, Слуц. р-н] // Мiн. праўда. 1991. 7 мая.

1248. Уласевич Я. В сибирском калейдоскопе, 1936-1944: [Воспоминания сотрудницы "Звязды"' уроженки Минска] / Вступ. слово Э.Касперовича // Нёман. 1991. N 9. С.150-173; N 10. С.161-180; N11. С.119-172.

1249. * Федоров В. Реабилитирован посмертно...: [О судьбе Н.П.Винса с Бреста] // Нар. трыбуна. 1991. 24-30 чэрв. (N 26). С.5.

1250. Федорович В.Ф. Только палачи были настоящими: [О судьбе М.Безручко, эмигранта, вернувшегося на родину (в Бобруйск) в 1932 г. и репрессированного, и его дочери А.Бакач] // Человек и экономика. 1991. N 7. С.37-38. Авт. ст. не указан.

1251. Ходцева Т. Комдив Василевич [И.И. Об уроженце д. Подстарынь Ивац. р-на, участнике пол.-сов. войны и разгрома отрядов Булак-Балаховича и Савинкова, воен. комиссара Объедин. белорус. воен. шк. команд. состава им. ЦИК БССР] // Во славу Родины. 1991. 17 июля.

1252. Чыгрын С. Лёс гiмназiста [В.Ф.Новiка са Слонiма] // Гродн. правда. 1991. 31 янв.

1253. Чыгрын С. Павiнен нехта адказаць... [З успамiнаў Р.А.Пастухова (Р.М.Малiноўскага) са Слонiма] // ЛiМ. 1991. 11 студз. (N 2). С.15.

1254. Чыгрын С. Растаптаная мара: [Пра жыхара Слонiма В.Ф.Новiка] // Настаўн. газ. 1991. 29 мая.

1255. Шлык Ф. "Хочу полной правды": [Рассказ Г.М.Лесуна об отце М.В.Кашкане из д. Старый Койтен Березин. р-на] // Сов. Белоруссия. 1991. 5 сент.

З матэрыялаў дыскусii вакол Курапат

1256. Безрукий Л. Куропаты: мифы или реальность? // Во славу Родины. 1991. 2 июля.

1257. Буцевич В., Граблюк Е., Яковлев Е. О чем молчат брустверы? // Полит. собеседник. 1991. N 9. С.11-13.

1258. Горелик Е. Кто же стрелял в затылок? или К чему ведет погоня за сенсацией // Сов. Белоруссия. 1991. 28 февр.

1259. Горелик Е. "Ниспровергатели", или Кто жаждет иной правды о Куропатах // Нар. газ. 1991. 4 верас.

1260. Евжин Е. Бумеранг: Куропаты: поиск продолжается // Полит.собеседник. 1991. N 10. С.22-25.

1261. Евжин Е. "Кого убили?" и "Кто убил?" // Полит. собеседник. 1991. N 6. С.38-41.

1262. Загороднюк И.Х., Торопов О. Кто же стрелял в Куропатах?: [Беседа командира партиз. отряда с журналистом] // Во славу Родины. 1991. 30 янв.

1263. Загороднюк И.Х. Куропаты: кто же стрелял в затылок? // Во славу Родины. 1991. 31 июля.

1264. Загороднюк И.Х. Куропаты: фальсификация века? // Воен.-ист. журн. 1991. N 6. C.50-53.

1265. Залесский Б. Бывшие партизаны опровергают выводы правительственной комиссии // Веч. Минск. 1991. 26 июня.

1266. Заявление общественной комиссии по расследованию преступлений, совершенных в лесном массиве близ деревень Цна-Иодково-Зеленый Луг, ныне известном под названием "Куропаты" / По поручению комис. подписал председатель Л.П.Безрукий // Полит. собеседник. 1991. N 9. С.14-15.

1267. Корзун В.П. Куропаты??? // Полит. собеседник. 1991. N 3. С.28-30.

1268. Куропаты: миф времен перестройки?: [Ст.] // Во славу Родины. 1991. 3 авг. Содерж.: М. Позняков."Свидетельствую: здесь убивали фашисты". А. Смолянко. "Чью память хотим увековечить?".

1269. Куропаты: правда и вымыслы: [Ст.] / Авт.: А.Николаевский, Я.Чернокруцкий, М.Б.Осипова, В.П. Корзун // Полит. собеседник. 1991. N 8. С.18-20.

1270. Леганьков В. Куропаты: скандал разрастается // Сел. жизнь. 1991. 6 авг.

1271. Леганьков В. Так кто же стрелял в Куропатах? // Сел. жизнь. 1991. 9 июля.

1272. Осiпава М. Нялёгкiя пошукi iсцiны // Вяч. Мiнск. 1991. 13 жн.

1273. Осипова М. За свои слова отвечаю // Веч. Минск. 1991. 14 авг.

1274. Пазняк З. Асцярожна, сталiнiзм! // ЛiМ. 1991. 16 жн. (N 33). С.4.

1275. Позняков М.И. Я-очевидец, я-живой свидетель! // Веч. Минск. 1991. 2 авг.

1276. Санич А. Куропаты: [Живой свидетель трагедии М.И.Позняков приехал из Майкопа] // Белорус. нива. 1991. 10 авг.

1277. Смолянко А., Рубцов Ю. Куропаты: точку ставить рано // Красная звезда. 1991. 10 апр.

1278. Смолянко А. Куропаты вновь взывают к совести // Во славу Родины. 1991. 27 нояб.

1279. Смолянко А. Назревает сенсация? // Красная звезда. 1991. 2 июля.

1280. Смолянко А. "Я-очевидец трагедии": [По материалам беседы с подпольщиком-партизаном М.И. Позняковым] // Красная звезда. 1991. 7 авг.

1281. Собалеў В.В. Пракуратура сумняваецца ў паказаннях сведкi [М.I.Пазнякова: Гутарка з нач. следчай часцi Пракуратуры БССР] / Запiсаў Б.Залескi // Вяч. Мiнск. 1991. 13 жн.

1282. Тарнавский Г.С. Выстрелы под соснами: [Беседа с зам. пред. правительств. комис., прокурором БССР] / Записал Е.Горелик // Труд. 1990. 22 июня.

1283. Тарнавский Г.С. Кто стрелял в затылок? / Беседу записал Е.Горелик // Советская Белоруссия: Люди. События. Факты. Мн.,[1991]. С.10-13.(Пресс-бюллетень, N 6).

1284. * Тарнавский Г.С. Что видели куропатские сосны?: Завершено следствие по "Куропат. делу": [Беседа с зам. пред. правительств. комис., прокурором БССР / Записал Е.Горелик // Коммунист Таджикистана (Душанбе). 1990. 26 июня.

1285. Шыманскi М. У Курапатах стогнуць сосны // Полымя. 1991. N 7. С.149-162.

1286. Libich H. Spod Wilna na Syberie: Wspomnienia zolnierza Armii Krajowej Okrequ Nowoqrodzkieqo "Now" z pobytu w sowieckich wiezieniach i obozach Katorzniczych w latach 1944-1956.-Warszawa: For, 1990.-151 s.-Пол.

З пад Вiльнюса ў Сiбiр: Успамiны салдата Армii Краёвай Навагрудскай акругi "Now" аб знаходжаннi ў савецкiх турмах i лагерах у 1944 -1956 гг.


Гл. таксама N 95,214,219,227,252,292,385-389,1157,1348,1786,1806-1808

Другая сусветная вайна

1287. Асиновский С. "Чужие" ветераны: [О воинах пол. армии (ныне жителях Респ. Беларусь), воевавших с фашистами в сент. 1939 г.] // Во славу Родины. 1991. 22 нояб.

1288. Бойцов В. "Мы идем как освободители...": [Сент. 1939 г.: Новые докум. источники] // Красная звезда. 1991. 27 нояб.

1289. Дашков С. Это было...: Биогр. и путевые докум.-публицист. очерки.-Новосибирск: Кн. изд-во, 1990.-122 с.-Из содерж.: Ветер с востока: [Об освобождении Зап. Белоруссии и Украины].-С.70-79.

1290. Iваноў М. Вызваленне цi вайна?: 1939 г. у нашай нац. свядомасцi // Голас Радзiмы. 1991. 19 верас. (N 38). С.5; 26 верас. (N 39). С.5.

1291. Кульша З. Ветераны "странной войны": [Сент. 1939 г. на Брестчине] // Заря. 1991. 3сент.

1292. Ласкович В. Год тридцать девятый // Заря. 1991. 3,4 янв.

1293. Львов А. За два года до войны: [О взаимодействии сов. и нем. войск на Брест. направлении в 1939 г.] // Во славу Родины. 1991. 26 февр.

1294. Мандрик И. Не ради славы: [Об участнике фр. Сопротивления И.Михайловиче, уроженце Витеб. обл.] // Белорус. нива. 1991. 3 сент.

1295. Международные отношения и страны Центральной и Юго-Восточной Европы в начале второй мировой войны (Сент. 1939-авг. 1940 гг.): [Беседа "за круглым столом" в Ин-те славяноведения и балканистики АН СССР: Из истории начала второй мировой войны. Есть также материал о Белоруссии] / Принимали участие Волков В.К., Смирнова Н.Д., Гибианский Л.Я., Случ С.З., Парсаданова В.С., Прибылов В.И., Григорьянц Т.Ю., Покивайлова Т.А., Поп И.И., Марьина В.В., Валева Е.Л., Варславан А.Я., Решетникова О.Н., Пушкаш А.И., Желицки Б.Й., Жигунов Е.К., Ерещенко М.Д.; Материалы подгот. В.И.Прибылов // Сов. славяноведение. 1991. N 1. С. 3-27.

1296. Назаров М. Эмиграция и война: [Русская эмиграция во П Мировой войне: В содерж. имеется материал о создании эмигрантами в Белоруссии отрядов по борьбе с Сов. властью] // Грани. 1991. N 161. С. 211-243.

1297. * Наркун А. Пишу о своем сентябре: [Из воспоминаний жителя Лиды о событиях 1939 г.] // Курьер Виленьски (Вильнюс). 1990. 19 июля. Пол.

1298. Парфенович И.О. Уроженцы Белоруссии-участники европейского движения Сопротивления: [Квицинский В.А., Калач Б.П., Ксензов С.М., Зуйке вич П.И., Гриневский А.М., Аниченко В.В., Шавров П.Д., Маневич Л.Я., Чумаров Д.Ф., Грынь В., Фролов Н., Воронище Ф.К., Метков В., Кожемякин Ф., Киселев И., Антоненко В., Лисовец Н. // Партия. Народ. Победа: Тез. науч.-теорет. конф... Мн., 1990. Ч.2. `С.238-241.

1299. Плешевеня В. Дочери Белоруссии и Франции: [О белорус. участницах фр. движения Сопротивления, 1944 ] // Заря. 1991. 27 сент.

1300. Плешевеня В. Подвиг, которому нет равных: Как сов. женщины Н.Лисовец и Р.Семенова стали лейтенантами фр. армии: [О белорус. участницах фр. Сопротивления] // Мiн. праўда. 1991. 3 верас.

1301. Прибылов В.И. "Захват" или "воссоединение"?: (Зарубеж. историки о 17 сент. 1939 г.) // Воен.-ист. журн. 1990. N 9. С.13-18; N 10. С.13-23.

1302. Семашко Е. Схватка длиною в 10 лет: [О борьбе чекистов с формированиями Армии Крайовой, действовавшими на территории Зап. Белоруссии, 1944-1954] // Полит. собеседник. 1991. N 2. С.55-57; N 6. С.44-46.

1303. Семиряга М.И. 17 сентября 1939 года // Сов. славяноведение. 1990. N 5. С.3-16. Библиогр.: 27 назв.

1304. Сенилов Б.В. Эмиссии военных денежных знаков фашистской Германии: [Также в Белоруссии] // Сенилов Б.В. Военные деньги второй мировой войны. М., 1991. С.14-30.

1305. * Сурвило Е. Солдаты сентября из Белоруссии: [Об участниках событий 1939 г. А.Лапшевиче, Ш. Випцаповиче, Я. Шаткевиче] // Курьер Виленьски (Вильнюс). 1990. 24 июля. Пол.

1306. 1937: Показания маршала Тухачевского: [В содерж. есть также материал о возможном развертывании Германией и Польшей военных действий против Белорус. воен. окр.] / Публ. подгот. В.К.Виноградов // Воен.-ист. журн. 1991. N 8. С.44-53; N 9. С.55-63.

1307. Хацкевiч А. Цi будзе прызнанне? : Адказ прафесара на пiсьмо б. воiна: [Аб удзеле сав.грамадзян у другой сусвет. вайне ў складзе антыгiтлер. каалiцыi] // Звязда. 1991. 2 кастр.

1308. Bielski M. Obrona Grodna we wrzesniu 1939 r. // Wojskowy Przeqlad Historyczny (Warszawa). 1990. N 3/4. S.52-77. Пол.

Абарона Гродна ў вераснi 1939 г.

1309. Ciecwierz M. "Smierc bialemu orlowi": Zabor Bialeqostoku przez Armie Czerwona w 1939 r. // Prawo i Zycie (Warszawa). 1990. N 43. S.10-11. Пол.

"Смерць беламу арлу": Асада Беластока Чырвонай Армiяй у 1939 г.

1310. Cyqan W.K. Dzialania wojenne na Nowoqrodczyznie, Wilenszczyznie i Grodzienszczyznie po 17.9.1939 r. // Wojskowy Przeqlad Historyczny (Warszawa). 1990. N 1/2. S.60-78. Пол.

Ваенныя дзеяннi на Навагрудчыне,Вiленшчыне i Гродзеншчыне да 17.9.1939 г.

1311. Dziemianowicz R., Przyqodzka R. Wies bialostocka w latach 1939-1941 // Bialostocczyzna (Bialystok). 1991. N 44. S.27-29. Пол.

Беластоцкая вёска ў 1939-1941 гг.

1312. Grzelak Cz. Grodno, 1939.-Warszawa: Instytut Wydawniczy Zwiazkow Zawodowych. 1990.-72 s.-Пол.

Гродна,1939.

1313. Izdebski J. Sytuacja militarna miedzy Wisla a Buqiem po 15.9.1939 r. // Wojskowy Przeqlad Historyczny (Warszawa). 1991. N 2. S.70-80: il. Пол.

Ваенная сiтуацыя памiж Вiслай i Бугам пасля 15.9.1939 г.[ у час перагавораў памiж СССР i Германiяй].

1314. Noskowski W. Walki 77 pp AK w obronie Liemi Lidzkiej // Wojskowy Przeqlad Historyczny (Warszawa). 1990. N 3/4. S.120-129: il. Пол.

Баi 77-га палка Армii Краёвай пры абароне лiдскай зямлi [1942-1944].

1315. Olszyna-Wilczynska A. Relacja qeneralowei... z wydarzen wojennych z wrzesnia 1939 r. na terenie dowodztwa Okrequ Korpusu nr III Grodno / Oprac. M.Bielski // Dzieje Najnowsze (Wroclaw). 1991. N 1. S.83-99. Пол.

Справаздача генералаў ... аб ваенных падзеях з верасня 1939 г. на тэрыторыi камандавання акругi 3-га корпуса Гродна.

1316. Przyjemski I., Przyjemski S. Dwie interpretacje walk o Grodno, 17 wrzesnia 1939 // Prawo i Zycie (Warszawa). 1990. N 37. S.11. Пол.

Дзве iнтэрпрэтацыi баёў за Гродна, 17 верас. 1939 г.

1317. Sieminskie I. Grodzienskie Orleta // Lad (Warszawa). 1990. N 37. S.1,6-7. Пол.

Гродзенскiя арляты: [Абарона Гродна ў верас. 1939 г.]

1318. Sprawozdanie sadowe w sprawie orqanizatorow, kierownikow i uczestnikow polskieqo podziemia w zapleczu Armii Czerwonej na terytorium Polski, Litwy, oraz obwodow zachodniс Bialorusi i Ukrainy : Rozpatrzonej przez Koleqium Wojskowe Sadu Najwyzszeqo ZSRR 18-21 czerwca 1945 r. w Moskwie / Komisariat Ludowy Sprawiedliwosci ZSRR.- Rzeszow: Krajowa Aqencja Wydawnicza, 1991.-XУШ, 322 s.-Пол.

Судовая справаздача па справе арганiзатараў, кiраўнiкоў i ўдзельнiкаў польскага падполля ў тыле Чырвонай Армii на тэрыторыi Польшчы, Лiтвы, а таксама заходнiх абласцей Беларусi i Украiны: Разгледжаны Ваен. Калегiяй Вярхоўн. Суда СССР 18-21 чэрв. 1945 г. у Маскве.

1319. Szarski K. Wesolo wzniesione kielichy: Defilada w Brzesciu we wrzesnia 1939 r. // Polityka (Warszawa). 1990. N 25. S.14. Пол.

Весела ўзнятыя бакалы: Парад у Брэсце ў верас. 1939 г.


Гл. таксама N 23,1463

Вялiкая Айчынная вайна (1941-1944)

1320. Антипенко Н. Алмаз маршальской звезды: [Воспоминания зам. по тылу у Г.К.Жукова о Великой Отеч. войне] // Тыл Вооруж. Сил. 1991. N 2. С.29-32; N 3. С.29-32; N 4. С.26-29; N 5. С.23-26; N 6. С.27-29; N 8. С.24-26. Из содерж.: На Курской дуге: [Есть материал о Белоруссии, о К.К.Рокоссовском]. N 3. С.29-32; Рядом с К.К. Рокоссовским: [О Белорус. операции]. N 4. С.26-29.

1321. Бессмертное племя матросовцев, 1941-1945: [Есть также материал о белорусах] / Сост. В.Ф.Толубко, А.Г.Янкевич.-М.: Воениздат, 1990.-287 с., 10 л. ил. + "Вспомним поименно...": [Список воинов-матросовцев (с.234-284)].

1322. Борисов И. Память военного детства [Гродно] // Гродн. правда. 1991. 22 июня.

1323. В ряду матросовцев: [О воинах-белорусах и уроженцах Белоруссии, совершивших подвиг, подобный подвигу А.М.Матросова, в годы войны] / Белорус. гос. музей истории Великой Отеч. войны; Подгот. С.М.Езерская.-Мн.: Полымя, 1990.-14 с.: ил.

1324. Грузицкий Ю.Л. К 50-летию начала Великой Отечественной: (Материал в помощь лектору) / Правл. о-ва "Знание" БССР.-Мн., 1991.-22 с.-Библиогр.: с.21-22.

1325. Дзецi-героi: Нарысы: Для сярэд. шк. узросту / Пер. з балг. В.Сахарчук.-Мн.: Юнацтва; Сафiя: Народна младеж, 1991.-206 с.-Са зместу: Данiленка М. Грышава жыццё: [Г.Падабедаў. Пахаваны ў Чачэрску]. С.98-102. Курто Я.,Ткачоў П. Трубач 44-га палка:[В.Казьмiн, абаронца Брэсц. крэпасцi]. С.103-111. Рунец П. Маленькi агiтатар: [М.Хацько, ураджэнец в. Якшыцы Клец. р-на]. С.103-118. Марозаў В. Было герою чатырнаццаць год: [М.Казей, разведчык 200-й партыз. брыгады iмя К.К. Ракасоўскага, Мiн. вобл.]. С.119-124. Махнач А. Разам з дарослымi: [В.Зенкiна, Н.Кiжаватава, Л.Несцярчук -абаронцы Брэсц. крэпасцi]. С.125-133. Шымук В. Толькi ўперад: [М.Гойшык, падрыўнiк партыз. брыгады iмя Ф.Э. Дзяржынскага, Брэсц. вобл.]. С.134-140. Скрыпка М. Пакуль б'ецца сэрца: [А. Галасевiч, ураджэнец в. Люцiна Клiчаўс. р-на]. С. 141-150. Машкоў У. Ён не сказаў нi слова: [С.Расленка з в. Веляшковiчы, Лёзнен. р-н]. С.151-152. Выратаваны сцяг: [I.Вольны з Пустынкаўс.дзiцячага дома, Мсцiслаўс. р-н]. С.152-155. Зуёнак В. Кнiга-партызанка: [П.Гамберг з брыгады "Буравеснiк", Мiн. вобл.]. С.156-158. Шыловiч Г. Запальнiчка: [В.Раманоўскi, Лагойс.р-н]. С.159-160. Хомчанка В. Святочны салют: [П.Рыцiк, Я.Радзiвончык]. С.161-162. Зазека Я. Юрка вядзе нацянькi...: [Хлопчык з в. Малыя Сабалькi]. С.163-167. Кобрын У. Партызанскi сувязны: [I.Грынкевiч, ураджэнец в. Меткава Мiн. р-на]. С.168-171. Дончык В. Юная партызанка: [В.Арцем'ева з г.п. Карма]. С.172-174. Сакалоў М. Клятва юнгi [А. Альхоўскага з Пiнскай флатылii].С.175-179. Пташнiк Е. На дарозе: [С.Пратасеня з в. Хадакi Лагойс. р-на]. С.180-181. Курто Я. Па заданнях партызан: [В.Пашкевiч з Барысава]. С.182-190. Краснапёрка Г. "Баба сеяла гарох...": [Л.Герасiменка з Мiнска]. С.191-192. Мiхаевiч М. Героi побач з табой: [Т.Осiпава з Мiнска]. С.193-195. Макарэвiч I. Праўнук Iвана Сусанiна: [Ц.Баран з в. Байкi Пружан. р-на]. С.196-197. Кiйранен А. Гром вайны: [Н.Радзiеўскi з Магiлёўшчыны]. С.198-200. Беразняк П. Лазутчык: [У.Iваноў з пас. Акцябрскi, Акцябр. р-н]. С.201-205.

1326. Дмитриев О. Атакуют гвардейцы: [О боевом пути Иркут.-Пин. мотострелковой дивизии. Также о боях на территории Белоруссии] // Физкультурник Белоруссии. 1991. 8 янв.

1327. Дмитриев О. Приказы с грифом "секретно":[Также об использовании штраф. рот и заград. отрядов в боевых действиях, в т.ч. и на территории Белоруссии] // Мiн. праўда. 1991. 12,13,15,16,19, 20,22 лiстап.

1328. Зайцев А.Д., Рощин И.И., Соловьев В.Н. Зачислен навечно: Биогр. справ. [о Героях Сов. Союза, в т.ч. белорусах и участниках боев в Белоруссии]: В 2 кн.-М.: Политиздат, 1990.

Кн. 1: (Амбросимов-Ляпота). 1990. 382 с.

1329. Ильенков В.Ф. "Вставай, страна огромная!..": [Белоруссия в Великой Отеч. войне: Беседа с зам. командующего войсками Белорус. воен. окр.] // Веч. Минск. 1991. 21 июня.

1330. Iофе Э. Гiтлер на Беларусi // Зрок. 1991. N 9/10. С.14-15.

1331. Iшла вайна народная...: Беларус. пiсьменнiкi ў Вялiкай Айчыннай: Бiягр. Успамiны. Творы / Уклад. С.А.Мiхальчука, Л.Я.Прокшы; Прадм. А.К.Сульянава.-Мн.: Маст. лiт., 1991.-814 с.: iл.

1332. Капусцiна Г. Шпiталь, у якiм не лячылi: [Штраф. батальёны ў гады вайны, у т.л. на Беларусi, Краснапол. р-н, в. Вялiкi Восаў: Успамiны] // Чырв. змена. 1991. 20-26 мая (N 21). С.8.

1333. Козак К.И. Партийная организация Барановичской области-организатор борьбы трудящихся против немецко-фашистских оккупантов в годы Великой Отечественной войны (Июнь 1941-июль 1944 гг.): Автореф. дис... канд. ист. наук.-М., 1991.23 с.

1334. Кузьменка У.I. Апаэтызаваць? Не, даследаваць!: [Аб падзеях Вялiкай Айчын. вайны на тэрыторыi Беларусi] / Гутарку са ст. навук. супрац. Iн-та гiсторыi АН БССР вёў В.Краслаўскi // Голас Радзiмы. 1991. 14 лют. (N 7). С.4; 21 лют.(N 8). С.4; 28 лют. (N 9). С.4; 7 сак. (N 10). С.4.

1335. Партия. Народ. Победа: Тез. науч.-теорет. конф., посвящ. 45-летию победы сов. народа в Великой Отеч. войне / Мин. высш. парт. шк.; Ред. сов.: Павлов В.П. и др.-Мн., 1990.

Ч.1. 139c. Из. содерж.: Соколов Н.К. Высшая школа БССР в годы Великой Отечественной войны. С.23-26. Литвин А.М. К вопросу о создании оперативных групп ЦК КП(б)Б, ЦШПД и БШПД при Военных Советах фронтов и армий Белорусского направления. С.71-77. Канапацкий И.Б. Братская взаимопомощь и единство народов СССР [в Белоруссии] в годы Великой Отечественной войны. С.126-129.

Ч.2. С.140-260. Из. содерж.: Васько А.Ю. Идейно-политическая работа КП(б)Б среди польского населения западных областей Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (1941-1944 гг.) С.156-162. Лемешонок В.И. Особенности идеологической работы Компартии Белоруссии на оккупированной территории в годы Великой Отечественной войны. С.248-254.

1336. Платонов Р.П., Лемешонок В.И. Компартия Белоруссии- организатор всенародной борьбы против немецко-фашистских захватчиков на оккупированной территории республики // Страницы истории Компартии Белоруссии: суждения, аргументы, фaкты. Мн., 1990. С.226-252.

1337. Погребняк Н. Проводила мать пять сыновей...: [О судьбе А.Ф.Куприяновой из Жодино, Смолев. р-н] // Во славу Родины. 1991. 8 июня.

1338. Рядом с отцами: Очерки [о юных белорус. героях, 1941-1944] / Сост. А.Ф.Мазурова.-Мн.: Юнацтва, 1991.-270 с., [16] л. ил.-Содерж.: Котельников П. Гавроши Брестской крепости: [П.Клыпа, П.Васильев, Н.Новиков, А.Кижеватова, В.Зенкина, В.Измайлов, В.Козьмин, C.Аксенов, В.Донцов]. С.7-11. Орлята Борисова: [В.Пашкевич, А.Климкович, В.Соколова, М.Бутвиловский]. С.12. Голованова Л. За чертой детства: [А.Азаркевич из Негорелого, Дзержин. р-н]. С.13-17. Герасимов В. Борцовский характер [семьи Борсук из Малых Бесяд, Логойс.р-н]. С.17-25. Герасимов В. На ступеньках рейхстага: [Г.А.Артеменков]. С.25-28. Морозов В. Из заслоновцев-самый юный: [Л.Л.Анкинович]. С.28-32. Асташенок В. В строю борцов: [Воспоминания о партиз. детстве, Пухович.р-н]. С.33-34. Викторов В. "Буду бороться!..":[В.Афанасьев из бригады "Разгром", Мин. обл.]. С.34-36. Герасимов В. Найти решение: [И.Дежурко и И.Борейко из Столина]. С.37-42. Викторов В. Отряд неуловимых: [М.Букса из Пинска]. С.42-45. Васильева З. От тебя зависит...: [Воспоминания партиз. связной, Мин. обл.]. С.45-48. Вашкевич Л. Мое участие в борьбе [Гродно]. С.48-49. Крашенинников Е. Братья [Миша,Леня,Витя] Назаровы [ из Оршанского подполья]. С.49-52. Дончик В. Сын отряда возмездия: [К.Буяков из партиз. бригады им. П.К.Пономаренко, Баранович. обл.]. С.52-57. Лукин В. "Дайте мне задание...": [А.К.Вольский из Минска]. С.57-60. Миранович Г. Орленок [В.Воробьев из отряда им. Щорса, Брест. обл.]. С.60-63. Зенькович Л. Партизанская сестра [А.Горбатовская, Баранович. обл.]. С.63-65. Герасимов В. Трижды славен солдат [А.Гришаков]. С.65-69. Герасимов В. Служили два брата: [Г. и Н.Соколовские]. С.69-72. Гуло А. Сашка, разведчик отважный...: [1-я Мин. партиз. бригада]. С.72-73. Николаев Н. Солдаты не стонут: (Отр. из докум. повести "Минские молодогвардейцы"): [М.Гурло]. С.74-78. Демеш-Вагина О. Мcтить, мстить, мстить...: [Из воспоминаний разведчицы бригады "Чекист", Могилев. обл.]. С.78-81. Герасимов В. Мальчишечий командир: [С.Денищенков]. С.81-87. Лобановский Л. Отцовская шинель: [Сын полка А.Жаков из г.п. Краснополье, Могилев. обл.]. С.87-88. Голованова Л. Награда за храбрость [В.Дончику, партизану отряда им. С.М.Кирова, Полес. обл.]. С.88-93. До последней минуты: [А.Дорошевич. Погиб в Барановичах]. С.94-95. Герасимов В. Ванина характеристика: [И.Дубицкий из д. Писаревичи, Солигор. р-н]. С.95-97. Самый юный комсомолец: [Ю.И.Жданко]. С.98-102. Викторов В. После расстрела: [Г.Захаров из бригады им. А.В.Суворова, Баранович. обл.]. С. 102-105. Зенькович Л. Мальчишка с бронепоезда: [А.Игнатов, участник освобождения Белоруссии]. С. 105-108. Гебелева С. Мы тебе доверяем: [П.А.Калиновский, политрук партиз. отряда им. М.И.Калинина, Руден. р-н]. С.109-112. Рубин С. И наступило утро...: [М.Дормаш и А.Карнач-бойцы диверс. взвода, Мин. обл.]. С.112-119. Клюйко А. Иду в партизаны: [Отряд им. М.И.Калинина, Мин. обл.: Воспоминания]. С.119-121. Герасимов В. Как Вася Князев [из д. Смоловка Октябрьского р-на] до Берлина дошел. С.121-125. Ткачев М. Жить ему хотелось долго...: [М.Козлов из п. Ветренка Быхов. р-на]. С.125-126. Среди народных мстителей: [П.Конопацкий из партиз. соединения В.З.Коржа, Пин. обл.]. С.126-127. Зенькович Л. Дочь комбрига: [З.В.Корж]. С.128-131. Герасимов В. Солдат из деревни Добрянка [Славгород. р-н: Пра С.С.Кравникова]. С.131-133. Масленников С. Скорее в бой!: [Л.Кузубов]. С.133-135. Дончик В. "Цыганочка": [В.Кульбеева из Витебска]. С.135-138. Кастрючин В. Судьба одной награды: [А.В.Боровик из 3-й Мин. партиз. бригады]. С.138-139. Морозов В. Приближая победу...: [А.А.Кульпанович из бригады "Буревестник", Мин. обл.]. С.140-141. Апарович И. В дозоре [Н.Курлянский из бригады им. К.К.Рокоссовского, Мин. обл.]. С.142-143. Мазурова А. Смелого пуля боится: [Подпольщик из Гомеля В.Кучерявый]. С.143-144. Карнач А. Сильнее огня: [В.Ларочкина из д. Лучин, Рогачев. р-н]. С.144-145. Мазурова А. Умей защитить мечту: [Г.Ли, пулеметчик из партиз. бригады "Пламя", Мин. обл.]. С.145-146. Родинский Д., Царьков Н. Он стал солдатом: [Ю.А.Лизюков]. С.146-148. Малей В. И я воевал за победу: [Воспоминания разведчика из отряда им. А.Я.Пархоменко, Вилейс. обл.]. С.148-149. Матусевич В. Тот памятный бой: [Воспоминания партизана из отряда "Коммунист", Мин. обл.]. С.149-151. Герасимов В. Санитарка Люба Литвинчук [из партизанской бригады им. В.М.Молотова, Пин. обл.]. С.151-153. Мазурова А. Виктор [Мельников: Мин. подпол. орг. "Непокоренные"]. С.153-155. Лосев Д. Быховский "Карандаш": [Б.Кильчицкий]. С.155-159. Герасимов В. Маленькая азбука Игоря Михайлова [ из Бреста]. С.160-163. Федоров В. Шел войной мальчишка: [Сын полка из д. Буглаи Краснопол. р-на М.Москалев]. С.163-165. Раевич М. И нашла медаль героя... [В.Дулебенца из д. Хадечин, Кличев. р-н]. С.166-167. Не сказав врагу ни слова: [О подвиге Ф.Нехайчика, помогавшего Мин. подполью]. С.168. Геллер М. Отважная девчонка [Т.Осененко: О партиз. разведчице из Постав, Вилейс. обл.]. С.168-171. Капилов А. Бои Саши Остроухова [,минского подпольщика, партизана]. С.171-175. Дончик В. Серебряные трубы: [В.Павловский из Бреста]. С.175-179. Можейко С., Акулович И. Наш друг [К.Д.Девятчонок: Из истории Могилев. подполья]. С.180. Морозов В. "За меня останешься ты, сынок...":[В.А.Петрович из партиз. бригады "Буревестник", Мин. обл.]. С.180-183. Герасимов В. Курс-пролив Лаперуза: [Матрос Н.Провада с Витебщины]. С.183-186. Наряд вне очереди: [Г.Пудилов, Баранович. партиз. соединения]. С.186-189. Пушкарчук Н. Мои храбрые ровесники [-А.Остроухов, М. и Е.Толстые, Ю.Семенчук, А.Шибко, Н.Чикун из подпольной организации, Узден. р-н]. С.190-191. Дончик В. По приказу сердца: [О.Семенов, партиз. разведчик из бригады им. С.М.Буденного, Баранович. обл.]. С.191-195. Герасимов В. Бесстрашный разведчик [М.Сивеня, Брест. обл.]. С.195-198. Морозов В. Сокольчик [И.] из "Буревестника" [Мин.обл.]. С.199-202. Герасимов В. В борьбе за мир: [Смирнов В.]. С.203-204. Дончик В. Ее пароль: [Спиридонова Г., партизанка бригады им. В.И.Ленина, Витеб. обл.]. С.205-210. Буланов В. Как газеты почтальона спасли: [Воспоминания бойца батальона белорус. орлят]. С.210-211. Голованова Л. Через фронтовые версты: [И.Стасевич, уроженец Стародорож. р-на]. С.211-216. Викторов В. Прорыв: [А.Ульянов из Минска]. С.216-219. Геллер М. Гвардии рядовой [П.П.Уселенок из д. Росица, Верхнедвин. р-н]. С.219-224. Мазурова А. Плечом к плечу с наставником: [С.Фалович, связной Мин. подполья]. С.224-226. Фролович Р. Партизанские костры: [Воспоминания бобруйс. подпольщика, позднее партизана бригады им. 25-летия БССР, Баранович. обл.]. С.226-228. Герасимов В. Конник генерала Доватора [П.Хилькевич]. С.228-232. Хлебус Е. Я взрослым стал: [Воспоминания партизана отряда им. А.Ф.Боруцкого, Пин. обл.]. С.233-234. Хомко-Зайцева Н. Знамя сохранено!: [Воспоминания пионерки из д. Дубляны, Мостов. р-н]. С.234-237. Имени Люси Чаловской: [О связной партиз. отряда им. Ф.Э.Дзержинского, Мин.обл.]. С.237. Герасимов В., Морозов В. Звали солдата Клавой [Шпаликовой: О связистке из Красника, Пружан. р-н]. С.238-241. Скопа В. Приказ был выполнен: [С.Шарай из бригады "Гроза", Витеб. обл.]. С.241-242. Яцко К. Самый счастливый день: [Воспоминания партизана из Орши]. С.242-244. Дончик В. Баллада о Васильке [Шолухове из Александровки, Рогачев. р-н]. С.244-247. Ольховой А. Презирая смерть: [Г.Юшкевич, боец партиз. разведгруппы "Чайка", Мин. обл.]. С.247-254. Николаев В. Даны кораблям имена пионеров... [М.Казея, В.Ситницы, Б.Царикова, З.Портновой, В.Щербацевича, В.Стабровского]. С.254-261. Киреенок С. Адъютант [командира отряда 2-й Белорусской бригады им. П.К.Пономаренко Ф.] Москалев. С.261-263. Левин В. Вышел живым из огня партизанский разведчик [Ф.Юшкевич, Лельчиц. р-н]. С.263-266.

1339. Сафронов И.В. По законам войны: [Беседа с зам. командующего Белорус. фронтом по тылу] / Записал Е.Матвеев // Тыл Вооруж. Сил. 1990. N 5. С.5-11.

1340. Солдаты славы не искали: Пишем кн. "Память": [Поим. список Героев Сов. Союза, уроженцев Бреста, и тех, кто получил это звание за освобождение города, и тех, кто проживает в Бресте; также список павших защитников Бреста, прах которых покоится на гарнизон. кладбище] // Заря. 1991. 26 июля.

1341. Стамiнок Я. Змагалiся за Радзiму: З летапiсу Вялiкай Айчыннай // Вiцеб. рабочы. 1991. 23 лют. Змест: Танкiст Пётр Дворак: [Ураджэнец в. Нiкраполле (Вiцеб. р-н)]; Таня: [Баi за Лёзна]; Загiнуў на Брэстчыне: [М.Т.Кавалеўскi, ураджэнец Сеннен. р-на]; Гiсторыя - рака, а яе берагi - памяць: [Вайна на Вiцебшчыне].

1342. Тарасевiч Р. З пасведчаннем "Чырвонкi": [З успамiнаў ваен. кар. газ.] // Чырв. змена. 1991. 7-13 студз. (N 2). С.3.

1343. Тищенко Е.М. Подготовка медицинского персонала в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны // Мед. сестра. 1990. N 10. С.49-51.

1344. Шакаров С.Ф., Лещинский М.П. Юные герои Гомельщины: Очерки.-Мн.: Юнацтва, 1991.-173 с. - Содерж.: Под огнем врага: [С.П.Анищенко]. С.5.; Ходил в разведку: [В.Ф.Антонов]. С.6-7; Мужество пионерки: [В.Артемьева]. С.7-8; Галстук над рейхстагом: [Г.Артеменков]. С.9-10; Находчивый пулеметчик: [А.Т.Асюлев]. С.11-12; Удачная вылазка:[Б.А.Алферов]. С.12-13; Потерпи родной: [Е.С. Акулова]. С.14; Оружие будет:[Толя из Жлобина]. С.15-16; Остался в строю: [В.С. Буданков]. С.16-17; Юный командир орудия: [Г.И.Барсук]. С.18-20; Вместе с одноклассниками:[В.Борисовец]. С.20-21; Гарнизон перестал существовать: [Б.В.Бокуть]. С.21-23; Награжден посмертно: [М.Ф.Борсук]. С. 24-25; Кавалер трех орденов Славы: [В.Д.Ветошкин]. С.25-26; На подступах к Одеру: [И.Е.Власов]. С.26-28; Храбрый минометчик: [В.А.Воробьев]. С.28-32; Юный разведчик: [В.Е.Головачев]. С.33-34; Спасла пионерское знамя: [М.Голофаева]. С.35-36; Товарищей не выдал: [А.Губарев]. С.37-38; В партизаны-с пулеметом: [М.Гонтаров]. С.39-41; Сила воли-огромная: [В.Н.Гринштейн]. С.41-43; Задание выполнил: [П.Гребенок]. С.43-45; Помогал летчикам: [Б.Л.Горелик]. С.45-46; Дошел до Берлина: [А.И.Данилов]. С.46-47; Мужество: [В.Д.Дончик]. С.47-49; "Вызываю огонь на себя!": [А.Ф.Дюбко]. С.49-50; По самолету-огонь!: [С.Денищенков]. С.50-52; Сапожник-тоже солдат: [А.Ф. Домчик]. С.52-53; По заданию Москвы: [Н.А.Дорошевич]. С.53-54; Два выстрела с тыла: [А.П.Данилицкий]. С.55; Радиоприемник для партизан: [В.Г.Ерш]. С.56-57; Партизаны живыми не сдаются: [Е.И.Езепов]. С.57-58; Девятилетний "Гаврош":[А.И.Есьман]. С.59-60; Осталась в отряде: [Т.А.Ефимова]. С.60-61; По приказу сердца: [Л.А.Жлоба]. С.62-63; Долгий путь к Победе: [А.А.Жуков]. С.63-64. Вывозил раненых: [А.П.Журавлев]. С.64-65; Закрыл амбразуру собой: [И.С.Зайцев]. С.65-66; Взорвал фашистский танк: [Т.Захаренко]. С.67-68; Подпольщица Катя: [Е.Я. Злотникова (Никифорова)]. С.68-69; "Подарок" для коменданта: [Виктор]. С.70-71;...Смертью храбрых: [В.Иванов]. С.72-73; Здравствуй, родной город!: [Б.Ф.Исаченко]. С.73-74; Политрук роты: [М.А.Кочан]. С.74-75; Ходил в разведку: [В.И.Карташев]. С.75-76; Погиб в неравном бою: [П.Коваленко]. С.77-78; И один в поле воин: [П.Ковалев]. С.78-79; Плечом к плечу со взрослыми!: [О.А.Козлов]. С.79-80; Поле боя не покинул: [В.М.Колесников]. С.81; Партизанская хитрость: [М.Н.Комаров]. C.82-83; Награжден медалью "За отвагу: [И.Корбут]. С.84; Спасли офицера: [А. и И.Короховы]. С.85; Плацдарм удержали: [А.Кострома]. С.86-87; Знамя отстояли: [С.С.Кравников]. С.87-88; На вооружение отряда: [И.Кругликов]. С. 89-90; Вернулись без потерь:[А.М.Кулагин]. С.90-91; Суровая партизанская жизнь: [К.С.Куркевич]. С.91-92; Доставали медикаменты: [О.П.Кучерявенко (Казанцева)]. С.93-94; Дважды воскресший: [В.Д.Кучерявый]. С.94-97; Фашисты не прошли: [Н.П.Лапыко]. С.97-100; Вместе с отцом: [Ю.А.Лизюков]. С.100-101; Задание выполнено:[В.Лоевский]. С.101-104; "О, смелый Сокол!": [В.Мазейко]. С.104-105; На переднем крае: [П.Трофименко]. С.105-106; Собирал оружие: [М.Д.Марченко]. С.107; Мужественная пионерка: [Е.Москаленко]. С.108-109; С мечтой о Родине: [И.Озеранский]. С.109-111; Долгие версты: [П.Д.Орлов]. С.111-112; Никогда не забудем: [И.Пекурин]. С.112-114; Пример героизма: [Д.Н.Пенязьков]. С.114-116; Прорвали кольцо блокады: [С.А.Плохотин]. С.116-117; Рядом с братом: [Г.Подобедов]. С.118-119; Юный подрывник: [В.Н.Поляков]. С.119-120; По закону мужества: [М.Т.Потапенко]. С.121-122; Выследили и обезвредили:[Б.Прохорова]. С.123-124; Генка-радист: [Г.Б.Ракитский]. С.124-125; Он не дрогнул: [Е.В.Семенчиков]. С.126-127; Девочка-разведчица: [К.И. Сергеева]. С.127-128; Во фланг фашистам: [И.В.Сиваков]. С.129-130; Память жива: [В.В.Ситница]. С.130-134; Участник "рельсовой войны":[В.А.Сладкевич]. С.135-136; Сестричка:[Е.М.Соломыкина]. С.136-137; Осталась на родной земле: [Н.И.Телеш]. С.138; Гранатами по танкам:[М.Ф.Толкачев]. С.139-141; Медали на гимнастерке: [Шура]. С.141-142; Враг отброшен:[С.Д.Титов]. С.142-143; Дома не сгорели: [В.Тюфяев]. С.144-145; До конца своих дней: [А.Ушев]. С.146-148; Ложный аэродром-раскрыт: [Роберт из Бобруйска]. С.148-149; Кавалерист с Полесья: [П.Хилькевич]. С.149-150; Он любил жизнь: [А.Черноголов]. С.151-152; Воздушный стрелок: [В.С.Черняев]. С.152-153; Герой Днепра: [Б.Цариков]. С.154-155; Был примером для всех:[Т.Ф.Шакаров]. С.155-157; Провел ... в плен: [Н.Шевченко]. С.157-158; Атака, равная жизни:[К.Д.Шевченко]. С.159-160; Благодарность пионеру:[В.А.Шкабарин]. С.161-162; Не отставал от взрослых: [В.Шолухов]. С.162-164; Сведения для "Орла":[Е.И.Шукевич]. С.164-165; Спас командира:[Н.Эренбург]. С.166-167; Выжил, чтобы мстить:[Ф.Л.Юшкевич]. С.167-168; Ксения-подпольщица: [К.К.Азарова (Ясенова)]. С.169-170.


Гл. таксама N 392,815,829

Напярэдаднi агрэсii. Абарончыя баi

1345. Абрамович В. Памятники трагических дней, или Как по приказу Сталина были оголены Западные границы // Знамя юности. 1991. 31 июля.

1346. Акулов П. На Березине, в 41-м...: [О моряках Березин. отряда реч. кораблей Пин. флотилии] // Во славу Родины. 1991. 27 июля.

1347. Андрушкевiч Б. Нескароныя // Гомел. праўда. 1991. 21 жн.

1348. Анфилов В. Как "оправдался" Сталин: [О репрессировании военачальников (в частности ген. армии Д.Г.Павлова), в результате чего Зап. фронт потерпел тяжелое поражение в начале войны] // Родина. 1991. N 6/7. С.31.

1349. Бармiнскi В. Першыя баi на Вiцебшчыне: [Успамiны] // Вiцеб. рабочы. 1991. 19 чэрв.

1350. Беларускi народ у Вялiкай Айчыннай вайне Савецкага Саюза. Адпор ворагу ў пачатковы перыяд вайны: (Старонкi з навуч. дапам. "Гiсторыя БССР", 10 кл.) // Настаўн. газ. 1991. 28 верас.

1351. Бiрукоў Г. Гэтага не забыць: [З гiсторыi абароны Гомельшчыны: Успамiны] // Гомел. праўда. 1991. 11 верас.

1352. Болотевич К. Они были первыми: [Воспоминания о защитниках Гродненщины] // Гродн. правда. 1991. 21 июня.

1353. Брагин Э., Потоцкий С. ...А дальше -плен: [Из воспоминаний пограничника о боях 1941 г. в Белоруссии] // Во славу Родины. 1991. 22 июня.

1354. Бужан В. И одиночка не сломила: [Об участнике оборон.боев в Белоруссии в 1941 г. Н.Ф.Кюнге] // Во славу Родины. 1991. 30 авг.

1355. Бужан В. Испытание верности: [О семье нач. Брест. погран. заставы И.Г.Тихонова, 1941] // Вестн. границы. 1991. N 10. С.40-42.

1356. Бужан В. Ты помнишь, Валентина?: [О судьбе В.Тихоновой - дочери нач. Брест. погран. заставы] // Заря. 1991. 11 июня.

1357. Волкогонов Д. 22 июня 1941 года: [В содерж. есть материал о Белоруссии] // Знамя. 1991. Кн. 6. С.3-15.

1358. Гастелло В. В боях обрели они имя свое: Полвека назад совершил бессмерт. подвиг экипаж Н.Гастелло [у г.п. Радашковичи] // Красная звезда. 1991. 26 июня.

1359. Грабовский С. Герои Березины: [Оборон.бои в р-не Борисова, 1941] // Мiн. праўда. 1991. 8 чэрв.

1360. Грабовский С. Герои из 41-го: [О воинах, удостоенных звания Героя Сов. Союза за подвиги на белорус. земле,- Н.М.Чепурном,К.Н.Осипове,Б.Л.Хигрине,Ф.А.Баталове] // Во славу Родины. 1991. 11, 12 июня.

1361. Грабовский С. На пятый день войны...: [О подвиге Героя Сов. Союза Н.Ф.Гастелло, г.п. Радашковичи Молодеч. р-на] // Физкультурник Белоруссии. 1991. 21 июня. С.3.

1362. Гриневич В. Дуэль: [О подвиге П.С.Тимощука в бою у д. Гибайловичи Круп. р-на,1941] // Мiн. праўда. 1991. 7 верас.

1363. Далгатовiч Б. Помнiць урокi гiсторыi: [З гiсторыi першых дзён вайны ў Беларусi] // Вiцеб. рабочы. 1991. 1 кастр.

1364. 22 июня 1941 г.: первые часы войны: [Документы: В содерж. имеются материалы о Минске, Белостоке, Гродно] / Публ. подгот. И.М.Нагаев] // Сов. архивы. 1991. N 3. С.10-15.

1365. Директива СНК СССР и ЦК BКП(б) партийным и советским организациям прифронтовых областей о мобилизации всех сил и средств на разгром фашистских захватчиков, 29 июня 1941 г.: [В т. ч. Брест., Белосток., Вилейс. обл.] // Воен. мысль. 1991. N 6. С.24-25; Изв.ЦК КПСС. 1991. N 6. С. 217.

1366. Дмитриев О. По долгу памяти: [О боях на территории Белоруссии в 1941 г.] // Мiн. праўда. 1991. 15 мая.

1367. Доклад у фюрера 5.12.40: [Предварит. обсуждение плана "Барбаросса". Есть материалы, касающиеся Белоруссии] / Публ. подгот. А.С.Прокопенко, А.С.Сухинин // Воен.-ист. журн. 1991. N 2. С.4-5.

1368. Долготович Б. Западный фронт: лето 1941 года: (По материалам Центр. арх. М-ва обороны СССР) // Белорус. нива. 1991. 12 июня.

1369. Долготович Б. "Иду на таран": [Из хроники боев 22 июня 1941 г. в Белоруссии] // Сов. Белоруссия. 1991. 22 июня.

1370. Долготович Б. На Западном фронте летом 1941 г.: По материалам Центр. арх. М-ва обороны СССР // Полит. собеседник. 1991. N 5. С.54-56; Магiлёўс. праўда. 1991. 7 чэрв.

1371. Долготович Б. Помним их имена: [Подвиги Героев Сов. Союза на белорус. земле, 1941] // Во славу Родины. 1991. 11, 12 июня.

1372. Желковский А. Остались неизвестными: [О событиях 12-го дня войны у д. Гуды Лид. р-на] // Гродн. правда. 1991. 22 июня.

1373. Захаренко Л. Выходила на берег "Катюша..." // Во славу Родины. 1991. 18 июля.

1374. Захаренко Л. Орден Александра Невского за... "ледовое побоище" // Во славу Родины. 1991. 11 июля.

[Да N 1373,1374]. Са свят у Оршы, прысвечаных 50-годдзю першага залпа батарэi гвардзейскiх рэактыўных мiнамётаў.

1375. Иоффе Э. Генерал из легенды: [Д.М.Карбышев в Белоруссии, 1911-1941] // Белорус. нива. 1991. 4 июня.

1376. Иоффе Э. Диверсанты: Так начиналась война [в Белоруссии] // Во славу Родины. 1991. 21 июня.

1377. Иоффе Э. Трагедия маршала [Г.И.Кулика, представителя Ставки Глав. Командования на Зап. фронте в июне - авг. 1941 г.] // Коммунист Белоруссии. 1991. N 8. С.81-86.

1378. Киселев В. <<Строго секретно: операция "Родина">>: [По воспоминаниям чекистов С.А.Ваупшасова и А.К.Спрогиса: Основ. события разыгрывались на территории Белоруссии и примыкающих к ней зап. обл. РСФСР, 1941 г., лето] // Во славу Родины. 1991. 14,18-20,25 июня.

1379. Киселев В., Раманичев Н. Трагическое начало: В содерж. имеется материал о Белоруссии] // Лидер. 1991. N 6. С.32-38.

1380. Королев Н. Застава в огне: [Белорус. (Зап.) Особый округ] // Гродн. правда. 1991. 20 июня.

1381. Короткевич В. Уцелевшие чудом: [Оборона Гродно] // Гродн. правда. 1991. 22 июня.

1382. Коршук У.К. Некаторыя пытаннi пачатку другой сусветнай вайны // Актуальныя пытаннi гiсторыi БССР: Сав. перыяд. Мн., 1991. С.110-121.

1383. Коцаренко В. Накануне: Из хроники послед. мир. дней [в Малорит. р-не] // Заря. 1991. 22 июня.

1384. Левитский Г.А. Первые семь дней [войны в Бобруйске:Воспоминания] / Записал В.Синютин // Воен.знания. 1991. N 6. С.2-3.

1385. Литвин А.М. Как это было [в июне -августе 1941: Бои в Белоруссии, в т.ч. и в Брест. крепости] // Нёман. 1991. N 6. С.160-179.

1386. Лихачев В. В 1941-м, под Полоцком: Малоизвест. страницы обороны Полоцка // Полит. собеседник. 1991. N 8. С.62-64.

1387. М.З. Так яна пачыналася...: [З сустрэчы ўдзельнiкаў абарончых баёў у Беларусi] // ЛiМ. 1991. 21 чэрв. (N 25). С.4.

1388. Малафеев А.М. Уроки начального периода Великой Отечественной войны: [Также на территории Белоруссии] // Воен. мысль. 1991. N 9. С.8-17.

1389. Мандрик И. Где вы сейчас, друзья?: [Об отряде самообороны из мест. жителей в д. Свят-Гурск в р-не Сопоцкина, 1941] // Гродн. правда. 1991. 5 июля.

1390. Мартынов А. Еще был мир...: [Воспоминания о первых днях войны в Кобрине] // Заря. 1991. 21 июня.

1391. Маслюков С. Они сражались за Родину: [О курсантах курсов мл. политруков в Бресте А.Хакимове, Р.Бегишеве, Б.Н.Клубте, П.М.Стрекачеве, 1941] // Во славу Родины. 1991. 3 сент.

1392. Молосай В. Так начиналась война: [Из воспоминаний уроженца д. Нача Круп. р-на] // Белорус. нива. 1991. 22 июня.

1393. Навахацкi М. Летам сорак першага...: Да 50-годдзя абарончых баёў на Гомельшчыне // Гомел. праўда. 1991. 30 лiп.

1394. Нападение не было внезапным: [Документы о деятельности сов. разведки и контрразведки накануне войны] / Коммент. и подгот. Н.Леонова, В.Ямпольского // Сов. патриот. 1991. Июнь - июль (N 27). С.4. Из содерж.: Из докладной записки заместителя наркома внутренних дел СССР и НКВД СССР о сосредоточении немецких войск вблизи советских границ, 14 июля 1940 г.: [В т.ч. и вблизи Белорус. погранич. окр.]; Сообщение НКВД СССР N 1798/Б в ЦК ВКП(б) и СНК СССР о полученных пограничными отрядами НКВД Белорусской, Украинской и Молдавской ССР сведениях относительно военных приготовлений немцев вблизи границы с СССР, 2 июня 1941 г.

1395. Напярэдаднi i спачатку: [Гутарка за "круглым сталом" у Iн-це гiст.-палiт. даслед. аб пачатку вайны] / Прымалi ўдзел А.Тозiк, У.Лемяшонак, М.Шумейка, Р.Платонаў, А.Яцэнка, М.Аўхiмовiч, В.Каршук, П.Лiпiла. // Звязда. 1991. 22 чэрв.

1396. Народное ополчение защищает Родину: [Также о создании отрядов нар. ополчения в Белоруссии] / П.В.Добров, А.Д.Колесник, Г.А.Куманев, Я.Е.Пашко; Отв. ред. Д.М.Проэктор.- М.: Наука, 1990.-381 с.

1397. Орлов А.С. СССР - Германия: военно-политические отношения накануне агрессии (Август 1939 - июнь 1941 г.): [Есть также материал о Белоруссии] // Воен.-ист. журн. 1991. N 10. С.13-20.

1398. Павлов В. Как спасали миллионы: [Об истории спасения ценностей из Волковыс. и Мстисл. район. отд. Госбанка, 1941 г.] // Человек и экономика. 1991. N 5. С.4.

1399. Павлов В.П. Спасая народное достояние: [О спасении белорус. финансистами материал. ценностей в первые дни войны: Браслав., Волковыс., Мстисл. р-ны] // Деньги и кредит. 1991. N 5. С.59-62.

1400. Паўлаў Ф. I паклiкала Айчына ў бой: [Успамiны пра першыя днi вайны, у т.л. на Беларусi] // Гомел. праўда. 1991. 22 чэрв.

1401. Петров Б.Н. О стратегическом развертывании Красной Армии накануне войны: [Сов. воен. планирование на 1941 г., в т.ч. и в Белоруссии. В тексте (с. 12-20) приведены довоен. секрет. документы] / Публ. подгот. Е.И.Зюзин // Воен.-ист. журн. 1991. N 12. С.10-20.

1402. Пинчук В. Как это было [в июне 1941 на Гродненщине: Из воспоминаний командующего Зап. фронтом Д.Г.Павлова и рядовых солдат] // Во славу Родины. 1991. 19,20 июня.

1403. Писляков Д. Об отходе не помышляли :[ Об А.Махмудове, Ж.Байсембекове, И.Гончарове, Беловеж. пуща,1941] // Во славу Родины. 1991. 6 июня.

1404. Писляков Д. Шел третий день войны...: [О подвиге на р. Щаре (в направлении Баранович) Я.Г.Рыбака, 1941] // Во славу Родины. 1991. 25 окт.

1405. Платонов Р.П., Тозик А.А., Лемешонок В.И. Накануне: (По материалам обмена мнениями историков об обстановке в Белоруссии накануне Великой Отеч. войны) // Страницы истории Компартии Белоруссии: суждения, аргументы, факты. Мн., 1990. С.199-215.

1406. Платонов Р.П. Накануне и вначале: Размышления участников "круглого стола" в Ин-те ист.-полит. исслед. о начале войны: [Выводы и обобщения] / Принимали участие: Н.Е.Авхимович, Е.И.Барановский, П.В.Добров, П.П.Липило, В.К.Коршук, В.И.Лемешонок, Я.С.Павлов, А.А.Тозик, М.Ф.Шумейко, Р.А. Черноглазова, А.Ф.Хацкевич // Парт. вестн. 1991. N 3. C.54-63.

1407. Плешавеня В. Генералы з сялян:[Баявы шлях ген.-маёра Г.Н.Захарава, якi змагаўся за свабоду Беларусi ў 1941, 1944 гг.] // Вiцеб. рабочы. 1991. 4 верас.

1408. Плешавеня В. Орша сорак першага... // Вiцеб. рабочы. 1991. 24 лiп.

1409. Плешевеня В. "Я приказал посадить...": [Из воспоминаний Героя Сов. Союза Г.Н.Захарова о первых днях войны в Белоруссии] // Мiн. праўда. 1991. 30 лiп.

1410. Последние письма с фронта, 1941: Сб. Т.1. / Редкол.: Г.А.Стефановский (пред.) и др.- М.: Воениздат, 1991.- 416 с.- Из содерж.: Оставались за линией фронта: [В содерж. имеются письма белорус. партизан, воинов и их родных]. С.372-393.

1411. Поссе В. "...Мы за ценой не постоим": Письма из 41-го...: [Из полевой почты частей Особого Зап. округа] // Нёман. 1991. N 8. С.138-166.

1412. Рожков Д. Подвиг во имя Родины: [О Герое Сов. Союза Н.Гастелло, г.п. Радашковичи Молодеч. р-на] // Распространение печати. 1991. N 5. С.34-35.

1413. Рыбалко Е. "Думайте о Родине!..": [О Д.М.Карбышеве в годы Великой Отеч. войны] // Воен. вестн. 1991. N 11. С.29-31.

1414. Рыжанькоў Л. Героi суровага 1941-га: [Аб баях на тэрыторыi Мiн. вобл.] // Мiн. праўда. 1991. 22 чэрв.

1415. Савин М. Так начиналась война...: Из зап. кн. воен. фотокорреспондента [Июнь 1941 г., Белоруссия] // Смена. 1991. N 6. С.130-139.

1416. Садовский Е. Война до Минска не задержалась // Во славу Родины. 1991. 22 июня.

1417. Сафонов А. С лейкой и блокнотом: Белорус. страницы из дневника [воен. журналиста] П.А.Лидова // Заря. 1991. 14,15,18 июня.

1418. Семенюк Н. Миллионы в мешках: Как спасали деньги для Страны Советов: [Об управляющем Буда-Кошелев. район. госбанком К.М.Згировском] // Белорус. нива. 1991. 31 авг.

1419. Семенюк Н. Огненный рейс: [Из истории эвакуации Минска. О враче мин. дет. изолятора N 43 П.В.Дыло, спасшем детей в первые дни войны] // Мiн. праўда. 1991. 3 лiп.

1420. Сидоров В. Укрепленные районы: Уроки и выводы: [О том, какую роль сыграли укреп. р-ны в Великой Отеч. войне. В содерж. имеется материал о Полоц., Мин., Мозыр., Слуц., Гродн. Брест. укреп. р-нах] // Воен. вестн. 1991. N 4. С.46-49.

1421. Скирдо М. Были и победы!: [Об успеш. действиях сов. войск в 1941 г., в т.ч. под Гродно, на Борис.-Орш., Витеб., Борис. и Бобруйс. направлениях] // Воен. знания. 1991. N 12. С.2.

1422. Соловьев Н. Баллада о Кузьмине: [О воздуш. таране П.А.Кузьмина в бою у с. Каменка Щуч. р-на, 22 июня 1941 г.] // Во славу Pодины. 1991. 18 июня.

1423. Соловьев Н. Рейд на танке [Д.И.Малько, Минск, 3 июля 1941 г.] // Веч. Минск. 1991. 12 июля.

1424. Старинов И. Партизанская война: [Отр. из кн.: О тактике партиз. действий, в т.ч. и на территории Белоруссии, разрабатываемой сов. воен. наукой в 1925-1935 гг., и практике партиз. движения в 1941-1944 гг. на Украине и в Белоруссии] // Воен. вестн. 1991. N 11. С.26-28.

1425. Cтэльмашок Ф., Царкоў М. Апалчэнцы вядуць бой:[З гiсторыi абароны Гомельшчыны] // Гомел. праўда. 1991. 20 жн.

1426. Сысоев А. Пассажиры последнего поезда: [О Герое Сов. Союза А.И.Лизюкове и участниках оборон. боев в р-не Борисова] // Веч. Минск. 1991. 10 июля.

1427. Торбин Я. За каждую пядь земли: [Из воспоминаний участника оборон. боев в Гродн. обл.] // Во славу Родины. 1991. 18 июня.

1428. Тычына М. На "Кацюшы" - у родны горад: [Пра Дз.М.Элiшэвiча, якi ў 1941 г. абараняў Слуцк, а ў чэрв. 1944 - удзельнiчаў у баях за яго вызваленне] // Мiн. праўда. 1991. 22 чэрв.

1429. Халiпаў В. Апаленае дзяцiнства: [З успамiнаў хлопца з ваен. гарадка Уручча (Мiнск), 1941 г.] // Чырв. змена. 1991. 17-23 чэрв.(N 25). С. 5.

1430. Царкоў М. Бясцэнныя рэлiквii: Подзвiг камкора [Л.Р.] Пятроўскага i яго воiнаў на Дняпр. рубяжы [Гомел. вобл.] // Гомел. праўда. 1991. 18 лiп.

1431. Царкоў М. Змагалiся па-геройску: [З гiсторыi абароны Гомельшчыны: Аб дзейнасцi кам. атрада пад камандаваннем А.В.Маневiча] // Гомел. праўда. 1991. 24 верас.

1432. Черкашин Н. Болевая точка: (Малоизвест. страницы истории Брест. укреп. района) [1941] // Родина. 1991. N 6/7. С.29-30.

1433. Черношей Р. В июне 41-го [в районе Лиды] // Гродн. правда. 1991. 15 июня.

1434. Шведаў А. На зямлi рагачоўскай: [Абарончыя баi на Гомельшчыне] // Гомел. праўда. 1991. 26 лiп.

1435. Шевченко В.Н. О применении стратегических резервов в летне-осенних кампаниях 1941-1942 годов: [В содерж. имеется материал о Белоруссии] // Воен. мысль. 1991. N 9. С.2-7.

1436. Шибалис М. Горькая осень 41-го: [Из воспоминаний воен. журналиста. Есть материалы о ред. газ. "За Савецкую Беларусь". В редкол. тогда входили М.Лыньков, К.Крапива, П.Бровка, П.Панченко, П.Глебка, М.Танк и др.] // Белорус. нива. 1991. 5 нояб.

1437. Шмелев А.Д. Реквием по 9-му пульбату: [Из истории первых дней войны, Гродно] // Во славу Родины. 1991. 20 авг.

1438. Шумейко М. Если завтра война...: Воен.-полит. обстановка в Белоруссии накануне Великой Отеч. войны] // Белоруc. нива. 1991. 20 июня.


Паўлаў Дз.Р.

(1897-1941)


1439. Акулаў П. Трагедыя на Заходнiм фронце [1941 г., чэрв.-лiпень] // Магiлёўс. праўда. 1991. 22 чэрв.

1440. Иоффе Э.Г. Лев Мехлис - доверенное лицо Сталина: [Также о Д.Г.Павлове] // Человек и экономика. 1991. N 12. С.29-39.

1441. Иоффе Э. Судьба командующего // Человек и экономика. 1991. N 6. С.22-23.

1442. Кнатько Г.Д. Генерал Д.Г.Павлов в воспоминаниях современников: (Материал в помощь лектору) / Правл. о-ва "Знание" БCCР.- Мн.,1991.-26 с.

1443. Коростелев А. Семь дней и вся жизнь // Сов. патриот. 1991. Апр. (N 15). С.7.

1444. Мукомолов А., Доронин С. Расстрелянные генералы:[Д.Г.Павлов, В.Е.Климовских, А.Т.Григорьев, А.А.Коробков, Зап. фронт] // Мiн. праўда. 1991. 23 жн.

1445. Пальчиков П., Гончаров А. "Измены я не совершал..." // Воен. знания. 1991. N 11. С.9-11, 25.

1446. Петренко Г. Роковая премьера генерала Павлова // Армия и культура. 1991. N 5/6. С.12-14.

1447. Простите нас, генерал / Подгот. В.Бадуркин // Труд. 1991. 6 июня.

Абарона Брэсцкай крэпасцi

1448. Абрамов В. Один из четырнадцати: [О В.Я.Венедиктове] // Заря. 1991. 19 июня.

1449. Акулаў П. Стаялi насмерць // Гомел. праўда. 1991. 22 чэрв.; Вiцеб. рабочы. 1991. 12 чэрв.

1450. Алексеев П. Справедливость восторжествовала: [О полковом комиссаре Е.Фомине] // Красная звезда. 1991. 20 июня.

1451. Андреенков А. Я - крепость. Веду бой...: [Из воспоминаний участника обороны крепости] // Сов. Белоруссия. 1991. 22 июня.

1452. Высоцкий В. Помнят камни Бреста // Лесн. газ. 1991. 18 мая.

1453. Герои Бреста: Новые документы, свидетельства очевидцев / Сост. П.Н.Панасюк и др.; Лит. обраб. С.В.Маслюкова.- Мн.: Беларусь, 1991.-320 с., [12] л. ил.

1454. Ивин М. Освободительная оккупация [Июнь-июль 1940 г.: Гл. из воспоминаний] // Звезда. 1991. N 7. С.158-170. Из содерж.: [О П.М.Гаврилове, в дальнейшем участнике обороны крепости, Герое Сов. Союза]. С.169-170.

1455. Изгаршев В. Вице-президент Маутхаузена, но прежде чем стать им, солдату из Брестской крепости пришлось пройти через казематы и застенки фашистских концлагерей: [Из биогр. Б.Абрамова] // Правда. 1991. 25 июня.

1456. Иоффе Э. "Необходимо овладеть цитаделью..." // Мiн. праўда. 1991. 21 чэрв.

1457. Калинина Т. Федор и Елена: [О Ф.Л.Зазирном] // Клуб. 1991. N 1. С.15-16.

1458. Корбут В. С верой в победу: [О боевом пути мед. сестры окр. воен. госпиталя Брест. крепости А.В.Стародов-Савиной] // Магiлёўс. праўда. 1991. 18 чэрв.

1459. Крепость над Бугом // Магiлёўс. праўда. 1991. 22 чэрв.

1460. Купчиков В.И. До последнего патрона: Докум. очерки о защитниках Брест. крепости - уроженцах и жителях Верхневолжья.- Иваново: Верхне-Волж. кн. изд-во, 1990.-280 с.

1461. Леганьков В. Крепость ведет бой...: [Об обороне крепости и соврем. пробл. мемориал. комплекса] // Сел. жизнь. 1991. 14 июня.

1462. Остроухов П. Цитадель славы // Воен. вестн. 1991. N 6. С.34-35.

1463. Писляков Д. Его помнит Франция: [Об участнике обороны Брест. крепости и фр. Сопротивления Ф.И.Лаенкове] // Во славу Родины. 1991. 20 авг.

1464. Сенчук Н. Военврач из крепости[ -Б.А.Маслов] // Заря. 1991. 9 мая.

1465. Сенчук Н. Нам говорили: войны не будет...: [Из истории обороны крепости] // Знамя юности. 1991. 3 июля.

1466. Сутько Ю. Сегодня, полвека назад // Белорус. нива. 1991. 22 июня.

1467. Токарев М. Звезды не гаснут: [О В.Шабловском] // Во славу Родины. 1991. 2,3 авг.

1468. Федосик В.И. Крепость славы и братства // Партия. Народ. Победа: Тез. науч.-теорет. конф... Мн., 1990. Ч. 2. С.171-176.

1469. Халилуев Б. Он погиб на рассвете: [О М.М.Меджидове] // Заря. 1991. 4 дек.

1470. Хаметов М.И. Непокоренная твердыня: К 50-летию героич. обороны Брест. крепости.-2-е изд., доп.- М.: Воениздат, 1991.-222 с., 15 л. ил.

1471. Хромых Л. Дерево памяти: [О судьбе Н.Ф.Щербакова] // Заря. 1991. 22 июня.

1472. Юхник Д. Нет, не затерялся след: Новое о героях Бреста // Заря. 1991. 22 июня.


Гл. таксама N 1325

Абарона Вiцебска

1473. Бурдо А. З хронiкi баёў за Вiцебск: [Новыя даследаваннi] // Вiцеб. рабочы. 1991. 3 снеж.

1474. Кузьмiч Т. Навечна ў нашых сэрцах: 6 жн. адбылося перапахаванне астанкаў абаронцаў Вiцебска // Вiцеб. рабочы. 1991. 9 жн.

Абарона Мiнска

1475. Акаловiч М. Гэта было пад Мiнскам // Мiн. праўда. 1991. 19,25 чэрв.

1476. Акулаў П. На танк - з бутэлькай: [З гiсторыi 100-й стралк. дывiзii пад камандаваннем ген.-маёра I.М.Русiянава. Таксама пра абарончыя баi пад Мiнскам у чэрв. 1941 г.] // Вяч. Мiнск. 1991. 11 чэрв. Беларус., рус.

1477. Акулов П. Комдив сотой [И.Н.Руссиянов] // Во славу Родины. 1991. 22 июня.

1478. Багадзяж М., Куфцерын У. Калi скончыцца вайна?: [Ёсць звесткi з гiсторыi абароны горада] // Добры вечар. 1991. 21 чэрв.

1479. Иоффе Э. В огненном кольце // Во славу Родины. 1991. 15,21 мая.

1480. Хазанов А. От корня "Русь": [Об участии 100-й стрелковой дивизии под командованием И.Н.Руссиянова в обороне Минска] // Красная звезда. 1991. 17 июля.

Абарона Магiлёва

1481. Благов И. Дивизия пропавших без вести // Магiлёўс. праўда. 1991. 16-17 лiп.

1482. Величко В. Могилевская битва - это второй Брест, только в гораздо больших масштабах // Коммунист Белоруссии. 1991. N 7. С.56-63.

1483. Иоффе Э. Оборона Могилева: трагическое и героическое // Белорус. нива. 1991. 10 июля.

1484. Ляжнюк А. Нездарма лiчаць гiсторыкi // Магiлёўс. праўда. 1991. 9 лiп.

1485. Ножнiкаў М. Дарагая цана // Магiлёўс. праўда. 1991. 26 лiп.

1486. Ножников Н. Хроника тех давних дней // Магiлёўс. праўда. 1991. 14 верас.

1487. Плешавеня В. Таран над Магiлёвам...: [Пра подзвiг ген. Г.Н.Захарава] // Магiлёўс. праўда. 1991. 17 жн.

1488. Путко А. Запоздалая правда о Могилевской битве // Известия. 1991. 11 марта; Магiлёўс. праўда. 1991. 15 сак.

1489. Симонов К. "...Век не забыть": [Публ. 5-й гл. кн. "Разные дни войны", посвящ. обороне Могилева] // Магiлёўс. праўда. 1991. 3,5,6,9,10 крас.

1490. Смирнов В., Дружинин Н. Днепровская твердыня // Магiлёўс. праўда. 1991. 24 мая.

1491. Уладзiмiраў А. Змова маўчання? // Магiлёўс. праўда. 1991. 23 жн.

1492. Чуб А. Знойное лето 41-го // Магiлёўс. праўда. 1991. 14 мая.

1493. Шалюта А. Днi i ночы мужнасцi // Магiлёўс. праўда. 1991. 23 крас.; 7,16 мая.

Абарона Гомеля

1494. Зеленский В.А. Гомельский рубеж, год 1941.- Мн.: Беларусь, 1991.-175 с., [2] л. фот.

1495. Калганаў В. Бой прымае МСПА: [Аб рабоце гар. штаба мясц. супрацьпаветр. абароны] // Гомел. праўда. 1991. 2 лiп.

1496. Паўлаў Ф. Слаўная старонка барацьбы // Гомел. праўда. 1991. 10 верас.

1497. Стэльмашок Ф., Царкоў М. Контрудар 63-га стралковага // Гомел. праўда. 1991. 7 жн.

1498. Царкоў М. На чале абароны Гомеля: [Пра жыццёвы i баявы шлях ген.-маёра I.М.Беразоўскага] // Гомел. праўда. 1991. 10 верас.

1499. Stelmasiak A. Droga na Golgofe // Konfrontacje (Warszawa). 1990. N 7. S.17. Пол.

Дорога на Галгофу: [Пра дзеяннi НКВД у 1941 г. на Беларусi].


Гл. таксама N 19,50,806,835

Мабiлiзацыя сiл i сродкаў на адпор ворагу

1500. Кобринец П.Н., Макаревич А.Ф. К вопросу о перестройке промышленности на военный лад в условиях Великой Отечественной войны: (На материалах Компартии Белоруссии) // Исторический опыт партийной работы в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.): Межвуз. сб. науч. ст. Петрозаводск, 1990. С.35-42. Библиогр. ссылки в подстроч. прим.

1501. Лунин В.В. Этот страшный первый день: [Эвакуация Минска] / Беседу записал А.Осипенко // Веч. Минск. 1991. 21 июня.

1502. Партия. Народ. Победа: Тез. науч.-теорет. конф., посвящ. 45-летию победы сов. народа в Великой Отеч. войне / Мин. высш. парт. шк.;Ред. сов.:Павлов В.П. и др.- Мн.,1990.

Ч.1. 139 с. Из содерж.: Богушевич Н.А. Партийное руководство эвакуацией ресурсов народного хозяйства и населения республики (Июнь - август 1941 г.). С.30-34. Руденкова С.С. Меры по сохранению колхозной собственности в начале Великой Отечественной войны [в Белоруссии] С.39-42. Цобкало А.А. Участие интеллигенции села в подготовке трудящихся к защите Родины накануне Великой Отечественной войны: (На материалах БССР) С.45-49.

Ч.2. С.140-260. Из. содерж.: Король В.Е. Сотрудничество белорусского народа и братских республик СССР в области науки и культуры в годы Великой Отечественной войны. С.176-181.

1503. Прокша И. В степи над Уралом: Рассказ эвакуированной [из Минска, 1941-1943] // Нёман. 1990. N 12. С.144-150.

1504. Ярмоленка Я. Помнiцца i снiцца: [Успамiны: З гiсторыi эвакуацыi Мазыра] // Настаўн. газ. 1991. 22 чэрв.

Ураджэнцы Беларусi на франтах вайны

1505. Вярхоўскi С. "Iду на таран!...": [Лётчыкi Магiлёўшчыны ў баях за Радзiму] // Магiлёўс. праўда. 1991. 18-19 кастр.

1506. Дземiдзенка Ф. I яго крывёю абагрэты Ленiнград: [Пра ўраджэнца в. Касцяшы Уздз. р-на М.I.Кулiкоўскiх] // Мiн. праўда. 1991. 22 чэрв.

1507. Дзюкаў В. Падарожжаў хапiла з лiшкам // Гомел. праўда. 1991. 4 кастр.

1508. Дюков В. Штурман с особой трассы // Во славу Родины. 1991. 17 сент.

[Да N 1507, 1508]. Пра ўраджэнца Рэчыцы М.П.Палавiнку, былога лётчыка Краснаярскай асобнай трасы ў 1942-1944 гг.

1509. Забашевич М. На пути к Берлину: [О Герое Сов. Союза Д.С.Наруцком, уроженце Слуц. р-на] // Мiн. праўда. 1991. 22 чэрв.

1510. Зялёнка В.I. Распiсаўся на рэйхстагу: [Расказ ураджэнца в. Мятлiчыцы Лагойс. p-на] / Запiсала Т.Рудак // Мiн. праўда. 1991. 22 чэрв.

1511. Лихачев В. Наша Зина: [О Герое Сов. Союза санинструкторе З.М.Туснолобовой-Марченко, уроженке Россон. р-на] // Во славу Родины. 1991. 24 янв.

1512. Меженцев Ф. На северных широтах [уроженцы Могилевщины: Воспоминания о начале войны] // Магiлёўс. праўда. 1991. 19 чэрв.

1513. Пiражок У. "Абавязваюся грамiць нечысць": [З кн. "Апошнiя пiсьмы з фронту": З бiягр. ураджэнца м.Папаева Аршан. р-на П.В.Макарава] // Вiцеб. рабочы. 1991. 9 мая.

1514. Писляков Д. "Вперед, братцы!": [Из воспоминаний уроженца Черик. р-на о годах войны] // Нар. газ. 1991. 22 чэрв.

1515. Писляков Д. Двое из созвездия героев: [О Героях Сов. Союза П.В.Соловьеве, уроженце Белоруссии, и К.Мамутове, участнике освобождения Рогачева] // Во славу Родины. 1991. 14 нояб.

1516. Плешавеня В. Подзвiг Iвана Коласа: [Пра ваен. разведчыка, ураджэнца в. Картынiчы Лельчыц. р-на] // Гомел. праўда. 1991. 17 верас.

1517. Плешевеня В. Наш, советский Сент-Экзюпери: Быль о герое, летчике К.Ф.Михаленко [,уроженце Гомеля] // Мiн. праўда. 1991. 12 лiстап.

1518. Правалiнскi М. Салдацкi лёс: [Пра ўдзельнiка Вялiкай Айчын. вайны М.Р.Цiхановiча, ураджэнца в. Дубаўляны Мiн. р-на] // Вяч. Мiнск. 1991. 18 чэрв. Беларус., рус.

1519. Провалинский М. Да, он был летчик-ас!: [Об уроженце д. Есипово Оршан. р-на В.Н.Провалинском] // Белорус. нива. 1991. 18 дек.

1520. Салаўёў М. Праз усю вайну...: [Пра Героя Сав. Саюза В.М.Гiнтаўта, ураджэнца Мiн. р-на] // Вяч. Мiнск. 1991. 17 студз. Беларус., рус.

1521. Слободян М. Мы были вместе: [О Е.Ключнике, уроженце Бреста: Воспоминания однополчанина] // Заря. 1991. 14 дек.

1522. Сташэўскi А.М. Тэгеран 1943 года: [Гутарка з удзельнiкам вайны, жыхаром в. Хацiнава Любан. р-на] / Запiсаў М.Тычына // Мiн.праўда. 1991. 20 жн.

1523. Стэльмашок Ф., Царкоў М. Высокi лёс: [Пра Героя Сав. Саюза А.I.Лiзюкова, ураджэнца Гомеля] // Гомел. праўда. 1991. 3 жн.

1524. Сысоеў А. Iшла другая гадзiна вайны...: [Таран Л.Г.Буцелiна, ураджэнца пас. Родня Клiмав. р-на] // Вяч. Мiнск. 1991. 20 чэрв. Беларус., рус.; Магiлёўс. праўда. 1991. 26 лiп. Рус.; Во славу Родины. 1991. 3 дек. Рус.

1525. Трацевский Л. Генерал из легенды: [О подвиге уроженца Витебщины Л.М.Доватора в дек.1941 г. под Москвой] // Во славу Родины. 1991. 20 дек.

1526. Фаличев О. Ловушка для карателей: [Эпизод из биогр. чекиста А.Н.Ботяна, уроженца д. Чертовичи, Волож. р-на] // Во славу Родины. 1991. 23 окт.

1527. Шибалис М. Не выбрасывайте ключи...: Ретроспектива фронт. газетчика [о боевом братстве в годы войны. Также о белорусах-фронтовиках] // Коммунист Белоруссии. 1991. N 5. С.70-75.

1528. Ярашэвiч (Лось) М., Клiмовiч (Лось) М. Брат наш, наш вечны герой: [Успамiны пра С.Я.Лося (ураджэнца г.п. Ушачы) i публ. яго пiсьмаў з фронту] // Маладосць. 1991. N 8. С.136-144.

1529. Ярохiн А. Загiнулi каля магiлы Нячая:[Пра воiнаў-беларусаў, якiя абаранялi вышыню ля в. Лебядзiнага Днепрапятр. вобл.,1943-1944] // Гомел. праўда. 1991. 9 мая.

Усенародная барацьба на акупiраванай Беларусi

1530. Аперацыя "Пераход": [З гiсторыi партыз. барацьбы ў Беларусi. Таксама пра камандзiра "Першай рускай нацыянальнай брыгады" У.У.Гiль-Радзiёнава] / Падрыхт. да друку А.Заерка // Звязда. 1991. 23 студз.

1531. Бараноўскi Я., Казак К., Антановiч Т. Каб не было забытых iмёнаў: [З гiсторыi партыз. руху ў рэсп.: Здабыткi вывучэння фондаў Цэнтр. парт. арх. Кампартыi Беларусi] // Звязда. 1991. 3 лiп.

1532. Беларусь партызанская: [Альбом] / Склад. Р.А.Чарнаглазава; Аўт. тэксту Р.А.Чарнаглазава, I.I.Масткоў; Мастак Т.А.Мельянец; Фота В.П.Сiдарава.- Мн.: Беларусь, 1990.- 295 с.: iл. Беларус., рус.

1533. * Васильев Г. В рядах партизан Белоруссии: [Г.Ахмедьяров из Урал. обл.] // Приуралье (Уральск). 1990. 11 авг.

1534. Горчаков О.А. Вне закона: Автобиогр. хроника: [На материале партиз. войны в Белоруссии].- М.: Сов. писатель, 1990.-528 с.

1535. Грузицкий Ю.Л. Шла война народная... // Сов. здравоохранение. 1991. N 7. С.6-10.

1536. Гуленка У. "Акаўцы", "бульбаўцы", "аунаўцы"...: Цi былi ў Беларусi антыфашысц. i адначасова антысав. партыз. фармiраваннi або арг.? // Звязда. 1991. 20-22 лют.

1537. Гуленка У. Аўтаiнтэрв'ю, або Вайна ў тыле ворага: [Беларус. партызаны ў гады вайны: "белыя плямы" гiсторыi] // Крынiца. 1991. N 4. С.4-6. Беларус., рус.

1538. Гуленка У. Партызанскi рух [у Беларусi]: Спроба неiдэалагiзаванага аналiзу, альбо Некалькi пытанняў сабе // Звязда. 1991. 7 жн.

1539. Данiлачкiн П. Партызанскi парад [у Мiнску ў 1944 г.] // Мiн. праўда. 1991. 3 лiп.

1540. Заерко А. Призрачность второй присяги: "Тюркские добровольцы" в лесах Белоруссии [1942-1944] // Полит. собеседник. 1991. N 12. С.27-28.

1541. Калюта В.В. Проблемы становления белорусского подполья в начальный период Великой Отечественной войны // Весн. Беларус. ун-та. Сер. 3, Гiсторыя. Фiласофiя. Эканомiка. Права. 1991. N 3. С.10-13. Бiблiягр.: 9 назв.

1542. Каминский В. Он был мужественно красив...: [О Герое Сов. Союза чекисте А.М.Рабцевиче, одном из организаторов партиз. движения в Белоруссии, уроженце д. Михалево, Бобруйс. р-н] // Магiлёўс. праўда. 1991. 1 чэрв.

1543. Колос И.А. По заданию Центра: Зап. разведчика: [О борьбе разведчиков и белорус. партизан в тылу врага в годы войны].- М.: Физкультура и спорт, 1991.-286 с.

1544. Кузьменко В.И. Советская интеллигенция в партизанском движении в Белоруссии, 1941-1944 гг. / Ин-т истории АН БССР; Под ред. А.Ф.Юденкова.-Мн.: Навука i тэхнiка, 1991.-118 с.-Библиогр. в прим.: с.101-107.

1545. Лебедевич Н.В. Становление и развитие сети медицинских учреждений партизанских формирований Белоруссии (1941-1944 гг.) // Здравоохранение Белоруссии. 1991. N 7. С.10-17.

1546. Мiхальчанка А. Колькi "каштаваў" Кубэ?: [Аб унiк. дакументах перыяду Вялiкай Айчын. вайны на тэрыторыi Беларусi, якiя паступiлi з Музея ахвяр фашысц. генацыду ў Вашынгтоне: Гутарка з нач. Галоўн. арх. упр. пры Савеце Мiнiстраў рэсп.] / Запiсала С.Калiнкiна // Звязда. 1991. 1 лiстап.

1547. Орлов В.В. Трудности становления подполья и партизанского движения в Белоруссии в начальный период Великой Отечественной войны // Актуальные проблемы социально-гуманитарных и естественных наук: Тез. науч. конф., посвящ. 70-летию ун-та. Мн., 1991. С.36.

1548. Партия. Народ. Победа: Тез. науч.-теорет. конф., посвящ. 45-летию победы сов. народа в Великой Отеч. войне: В 2 ч. / Мин. высш. парт. шк. и др.; Ред. сов.: Павлов В.П. и др.- Мн., 1990.

Ч. 1. 139 с. Из содерж.: Языкович Э.Ф. Единый патриотический фронт партизан и населения в борьбе против немецко-фашистских захватчиков на оккупированной территории Белоруссии (1941-1944 гг.). С.62-67. Шарков А.В., Примаченок А.А. Вклад сотрудников органов внутренних дел Белоруссии в создание подпольных организаций и групп в тылу врага в годы Великой Отечественной войны. С.87-90. Лебедевич Н.В. Помощь населения медико-санитарной службе в лечении и обслуживании раненых и больных партизан Белоруссии (1941-1944 гг.). С.95-99. Корякин А.А. Боевая деятельность рейдирующих партизанских формирований в третий период всенародной борьбы против немецко-фашистских оккупантов в Белоруссии. С.107-111. Богослов Г.И. Партизаны гражданской - участники всенародной борьбы в тылу врага на территории Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. С.116-118. Кузьменко В.И. Об интернациональном характере партизанского движения в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. С.121-126. Крючок Р.Р. Боевое содружество народных мстителей Белоруссии с партизанами Прибалтики и современность. С.129-133.

Ч. 2. С.140-260. Из содерж.: Коваленя А.А. Идейно-политическая работа подпольных комсомольско-молодежных организаций Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. С.148-152. Ермолович В.И. Листовки как средство мобилизации населения оккупированной территории Белоруссии на борьбу с врагом. С.162-167.

1549. Счастная А. Если останусь жива...: Дневник воен. лет: [Из воспоминаний медсестры партиз. бригады] / Подгот. текста, публ. и вступ. слово В.Счастного. Нёман. 1991. N 5. С.155-183.

1550. Усенародная барацьба супраць фашысцкiх захопнiкаў. Развiццё падпольнага руху: (Старонкi з навуч. дапам. "Гiсторыя БССР", 10 кл.) // Настаўн. газ. 1991. 9 кастр.

1551. Ягорычаў В. Дапамагалi i хлебам, i соллю // Вiцеб. рабочы. 1991. 19 верас.


Гл. таксама N 1725,1740

Партызанскi рух на асобных тэрыторыях

Б а р а н а в i ц к а я в о б л а с ц ь

1552. Горбачевский И.И., Пеньковский И.К. Отряд назывался "Балтиец".- Мн.: Беларусь, 1991.-160 с., [4] л. ил.

Рэц.: Овчаренко В. Это было под Лидой // Сов. Белоруссия. 1991. 9 мая.

1553. Заяц I. Чорны шлях: [Дзецi пiянер. лагера "Наваельня" - удзельнiкi партыз. руху, Дзятлаўс. р-н] // Гродн. правда. 1991. 9,11,12 окт.

1554. Козак К.И. Роль Ивенецко-Налибокской партизанской зоны в развитии всенародной борьбы на территории Барановичской области в годы войны // Партия. Народ. Победа: Тез. науч.-теорет. конф... Мн., 1990. Ч. 1. С.102-107.

1555. Крамко Я. Разведчыкi: [Аб партызанах Стаўбцоўс., Мiр. i Карэлiц. р-наў] // Звязда. 1991. 9 мая.

1556. Куликов К.И. Версты мужества: Очерки.-Ижевск: Удмуртия, 1990.-288 с., [4] л. фот.-Из содерж.: Когда мы вернемся домой: [О командире партиз. отряда, позднее бригады С.К.Камашеве (М. Стрелкове)]. С.235-271.

1557. Подварков И.И. С верой в победу: [Партиз. движение в Зельвен., Дятл., Мостов., Слоним., Волковыс. р-нах].- Мн.: Беларусь, 1991.-216 с., [4] л. ил.

Гл. таксама N 1333,1338


Б е л а с т о ц к а я в о б л а с ц ь

1558. Гладкий С.П., Кобринец П.Н., Чудинов С.В. На земле Гродненской: [О боевом пути партиз. бригады им. К.Калиновского и ее командире Н.К.Войцеховском] // Гродн. правда. 1991. 22,23,25 мая.

Гл. таксама N 1338,1557


Б р э с ц к а я в о б л а с ц ь

1559. Аронина А. Боролись как могли: [О подпол. работе в годы войны в Бресте] // Заря. 1991. 7 июня.

1560. Бессонов Г. Имя бесстрашного, имя неуловимого: [М.Н.Чернак - нач. разведки Старосел. партиз. отряда] // Заря. 1991. 29 окт.

1561. Бессонов Г. Как это было: Из истории Брест. подполья // Заря. 1991. 1 февр.

1562. Воробьев В.А. Будь героем, сын!: [Воспоминания брест. подпольщика и партиз. разведчика] / Лит. запись С.В.Миронова.-2-е изд., перераб. и доп.- Мн.: Беларусь, 1991.-142 с., [4] л. ил.

1563. Панютич А. Сашина груша: [О юном партиз.-разведчике С.Тарасевиче из д. Плеховщина Березов. р-на] // Нар. газ. 1991. 4 лiп.

1564. Тарасевич Г. Его первый эшелон: [О П.И.Павловском, командире группы подрывников отряда "Сов. Белоруссия"] // Веч. Минск. 1991. 15 мая.

1565. Ткачук Ж. "А то и с пулеметом...": В годы партиз. подполья они связали свою судьбу с "Зарей": [Ответств. секретарь подпол. газ. А.М.Припотнев, наборщица Н.К.Логвина, ред. В.Ф.Калиберов] // Заря. 1991. 4 мая.

1566. Федотов Г. Земля в огне: [Отр. из кн. о партиз. борьбе на Брестчине] // Заря. 1991. 9,14, 15,17 мая.


Гл. таксама N 1325,1338


В i л е й с к а я в о б л а с ц ь

1567. Буткевич С. Был такой комбриг Родионов: [О командире Первой антифашист. партиз. бригады В.Гиле] // Нар. газ. 1991. 28 верас.

1568. Кiрылаў Г. Нiхто не забыты? Нiшто не забыта?: Праз 47 гадоў адшукана магiла партыз. камбрыга [У.У.] Гiль-Радзiёнава i яго прах з воiн. ўшанаваннямi перапахаваны ва Ушачах // Вiцеб. рабочы. 1991. 19 верас.

1569. Ланевский Г.А. Начиналось с подполья.-Мн.: Беларусь, 1991.-176 с., [8] л. ил.

1570. Ланевский Г. Сторона моя, Россонщина...: Зап. партизана // Во славу Родины. 1991. 20-24, 27 авг.

[Да N 1569,1570]. Успамiны падпольшчыка Расонскай патрыятычнай арганiзацыi, начальнiка штаба партызанскага атрада iмя Шчорса пра П.М. Машэрава.


Гл. таксама N 1338,1530


В i ц е б с к а я в о б л а с ц ь

1571. Мiхайлаў К. З ручаiн складаецца рака: [З успамiнаў партызана з Асвейшчыны] // Вiцеб. рабочы. 1991. 9 мая.

1572. Обрыньба Н. Жизнь заново: Воспоминания о войне [партизана-художника Лепел. партиз. бригады] / Лит. запись Д.Д.Чебановой.- М.: Сов. художник, 1991.- 350 с.: фот.

1573. Пiгулеўская А. Выбухi на чыгунцы: [Пра партыз. падрыўнiкоў, Шумiл. р-н] // Вiцеб. рабочы. 1991. 15 мая.

1574. Пiгулеўская А. Партызанскiя буднi [2-га партызанскага атрада "Грозны"] // Вiцеб. рабочы. 1991. 1 мая.

1575. Пiгулеўская А. Урок камiсара [М.Г.Жыжава: Агiт.-масавая работа партызан Шумiл. р-на сярод насельнiцтва] // Вiцеб. рабочы. 1991. 7 мая.

1576. Пржэвальскi I. Пра дзяўчат з чацвёртага батальёна: [Пра Н.Раманоўскую, М.Рэут, Л.Машкей, З.Ульянаву, А.Шумкову, сясцёр Iгнацюк, сясцёр Лятос, Т.Янцубаеву i iнш. з партыз. брыгады Кiрылава, Сеннiцкi р-н] // Вiцеб. рабочы. 1991. 9 мая.


Шмыроў М. П.(Бацька Мiнай)

(1891-1964)


1577. Газiн Д. Каб не атрымалася крыва...// Вiцеб. рабочы. 1991. 18 снеж.

1578. Касцянюк Т. Памяць у сэрцах нашчадкаў // Вiцеб. рабочы. 1991. 23 лiп.

1579. Овчаренко В. Наш батька Минай // Сов. Белоруссия. 1991. 24 дек.

1580. Пагарэлаў А. Паклон табе шчыры i нiзкi! // Вiцеб. рабочы. 1991. 21 снеж.

1581. Плешавеня В. Чалавек-легенда // Вiцеб. рабочы. 1991. 10,11 снеж.

1582. Плешевеня В. Большевистский бандит N 1 // Мiн. праўда. 1991. 20 лiстап.

1583. Прыгожы М. "Нас мужнасць не пакiне..." // Вiцеб. рабочы. 1991. 24 снеж.

1584. Шаiрка С. У памяцi народнай // Вiцеб. рабочы. 1991. 9 лiп.

1585. Янчук Г. Запомним эти имена // Венок славы: Антология худож. произведений о Великой Отеч. войне. М., 1990. Т. 12. С.251-255.


Гл. таксама N 818,1338,1530,1567-1570


Г о м е л ь с к а я в о б л а с ц ь

1586. Бадулин А.Н. Диверсионная деятельность Гомельского партизанского соединения на железнодорожных коммуникациях врага // Партия. Народ. Победа: Тез. науч.-теорет. конф... Мн., 1990. Ч. 1. С.91-94.

1587. Грыцкоў А. З пачуццём выкананага абавязку: [З гiсторыi брыгады "Бальшавiк"] // Гомел. праўда. 1991. 26 лiстап.

1588. Задунайский Р."Король Колымы" в тылу врага:[Отряд особого назначения им.Ф.Э.Дзержинского и его бойцы: В.Коломеец, М.Григорьев, И.Шацкий, М.Сибиряков, Ш.Дзнеладзе] // Во славу Родины. 1991. 23 янв.

1589. Стэльмашок Ф. Гэтых дзён не змоўкне Слава: [Гераiч. шлях брыгады "Бальшавiк"] // Гомел. праўда. 1991. 21 жн.


М а г i л ё ў с к а я в о б л а с ц ь

1590. Вавуло В. "Все время в бою...": [О юном подпольщике, потом партизане из Могилева Б.Степанчуке] // Зорька. 1991. 10 мая.

1591. Волостных Е. Уникум, или "Подарок" для вождей: [Об операции "Стол" группы партиз. разведчиков И.Е.Парховченко и судьбе мастера-краснодеревщика Я.Орлова] // Сов. Белоруссия. 1991. 3 июля.

1592. Гарэлiк А. Камбрыг: [Дакум. нарыс пра камандзiра 2-й Бабр. партыз. брыгады А.В.Львова] // Магiлёўс. праўда. 1991. 13-15,18 чэрв.

1593. Горишняк В. Судьба: [О партизане из д. Свислочь Осипович. р-на И.И.Ивчике] // Магiлёўс. праўда. 1991. 15-17 кастр.

1594. Зайцава В.П. Нам пагражала смерць: [Успамiны партызанкi з Клiчаўшчыны] // Магiлёўс. праўда. 1991. 3 лiп.

1595. Киселев В., Попов Ю. "Атомный след" в Белоруссии: Неизвест. операция белорус. партиз. разведки [1943-1944, Киров. воен.-оператив. группа] // Полит. собеседник. 1991. N 4. С.46-50.

1596. Косцiн М. Аперацыя "Стол": [З успамiнаў камандзiра ўзвода партыз. атрада iмя Чапаева. Таксама пра майстра Я.Арлова з в. Нядашава Магiлёўс. р-на] / Запiсаў У.Бардзiлоўскi // Магiлёўс. праўда. 1991. 6 жн.

1597. Назаренко М. Листок из кувшина: [О партизанке А.Т.Воробьевой, схваченной немцами при выполнении задания в д. Дашковка, Могилев. р-н] // Белорус. нива. 1991. 29 июня.

1598. Павлов Я., Цыбулько А. Сводки о нем молчали: [Об одном из организаторов партиз. борьбы в респ. В.И.Ничипоровиче] // Мiн. праўда. 1991. 12, 13,16,17,19,20,23,24,26 лiп.

1599. Плешевеня В. Чудо-стол для Сталина [мастера из д. Недашево Могилевского р-на Я.Орлова], едва не доставшийся Гитлеру // Мiн.праўда. 1991. 24 жн.

1600. Ратько А.Ф. Партийное руководство развитием партизанского движения на Могилевщине в 1942 году // Партия. Народ. Победа: Тез. науч.-теорет. конф... Мн., 1990. Ч. 1. С.111-116.

1601. Украiнка С. Соль на загоеных ранах: [Праўда пра налёт партызан на в. Нiканавiчы Бых. р-на] // ЛiМ. 1991. 13 снеж. (N 50). С.6.


Гл. таксама N 1338,1588


М i н с к а я в о б л а с ц ь

1602. Аркадьев Л. Казнена в сорок первом...: [О мин. подпольщице М. Брускиной] // Труд. 1991. 26 окт.

1603. Арлоў В. Пакуль свабодаю гарым...: [Пра мар'iнагор. падпольшчыцу Л.М.Нiчыпаровiч] // Настаўн. газ. 1991. 3 лiп.

1604. Асташкин Н. Часы остановились в полночь: [Х.А. Хатагов - один из тех, кто готовил акцию возмездия против гауляйтера Белоруссии В.Кубе] // Красная звезда. 1991. 27 нояб.; Мiн. праўда. 1991. 4 снеж.

1605. Бачыла Ф. Атрад ["Перамога"] пачынае дзейнiчаць: [Новыя старонкi да кн."Застаюся жыць"] // Чырв. змена. 1991. 17-23 чэрв. (N 25). С.8.

1606. * Ворончук И. По следам слуцких подпольщиков: Расскажу об одном поиске: [Об А.Хотенко и Е.Дербеневой, погибших в 1943 г.] // Марийс. правда (Йошкар-Ола). 1991. 6 нояб.

1607. Давыдова Б., Новиков И. Решили: сделать героем...: [Из истории Мин. парт. подполья. О роли в нем И.К.Ковалева] // Нар. газ. 1991. 30 крас.

Дыскус.: Борсук В. Против фальсификации // Нар. газ. 1991. 23 лiп.

1608. Доморад К.И. Против фальсификации истории зарождения и становления партийного подполья в Минске в 1941-1942 гг. // Партия. Народ. Победа: Тез. науч.-теорет. конф... Мн.,1990.Ч. 2. С.227-232.

1609. Клiмаў I. Доўгi шлях да праўды: Гiсторыя без "белых плям": [Пра аднаго з кiраўнiкоў мiн. падполля I.К.Кавалёва] // Звязда. 1991. 3 студз.

1610. Лысак И. Старые раны: [О связной партиз. отряда "Большевик" бригады им.И.В.Сталина А.И.Чабанович, Дзержин. р-н] // Сов. Белоруссия. 1991. 18 июня.

1611. Лянкевiч Г. А сябе не зберагла: [Пра сувязную партыз. атрада М.А.Свiрыдовiч: З успамiнаў жыхара в. Закружка Мiн. р-на Ф.I.Ламакi] // Мiн. праўда. 1991. 22 чэрв.

1612. Московский О., Сгибнев А. Охота на гауляйтера [В.Кубе: Руководитель операции Н.П.Федоров: По воспоминаниям очевидцев П.Д.Трошкова, М.Б.Осиповой, Е.Г.Мазаник, Ф.Ф.Кузнецова и по новым арх. материалам] // Сов. воин. 1991. N 11. С.30-31.

1613. Мысливец В. Не сестра ли Хатыни [д. Хозенинки Пуховичского р-на: Из истории партиз. движения в крае] // Полит. собеседник. 1991. N 10. С.8.

1614. Осiпава М.Б. Тады, у сорак першым...: [Гутарка з Героем Сав. Саюза, мiн. падпольшчыцай] / Запiсала А.Уладзiмiрава // Работнiца i сялянка. 1991. N 6. С.2-3.

1615. Паўлаў У.П. Засада: [Разгром ням. батальёна на шашы Лагойск - Плешчанiцы партызанамi 1-й антыфашысц. брыгады, 1943] // Мiн. праўда. 1991. 9 мая.

1616. Паўлаў У.П. Мiна ў гасцёўнi: [З гiсторыi Мiн. падполля: В.Ф.Дзярыба-Манцывода, М.П.Чыжэўская, Н.П.Маiсеева, Н.Л.Правiльшчыкава] // Настаўн. газ. 1991. 8 мая.

1617. Паўлаў У.П. Навукова-педагагiчныя работнiкi - удзельнiкi Мiнскага падполля ў гады Вялiкай Айчыннай вайны // Весн. Беларус. ун-та. Сер.3, Гiсторыя. Фiласофiя. Эканомiка. Права. 1991. N 2. С.6-9. Бiблiягр.:9 назв.

1618. Петраченко Д. Её называли "Друг": [О мин. подпольщице Н.Ф.Романовой] // Сов. Белоруссия. 1991. 16 янв.

1619. Плешевеня В. Возмездие: [О Е.Г.Мазаник] // Мiн. праўда. 1991. 24 жн.

1620. Правалiнскi М. Цаною жыцця: [Пра партызана атрада "Буравеснiк" Г.С.Асiпяна] // Звязда. 1991. 2 лiп.

1621. Семенюк Н. То утро опять вспоминая...: [О связной партиз. отряда особого назначения с Мин. подпольем Н.А.Радкевич] // Белорус. нива. 1991. 9 мая.

1622. Ушаков Н.В. Неостывшая память: Из зап.партизана [,уроженца Смолевич] // Во славу Родины. 1991. 3 июля.

1623. Шумейка М. Кавалер беларускага ордэна: Да 100-годдзя з дня нараджэння Л.Адзiнцова [,аднаго з арганiзатараў Мiн. парт. падполля] // Звязда. 1991. 16 лiп.

1624. Шумилин Г. Александр Седов, он же...: [О разведчике И.М.Позняке, выполнявшем особое задание в Минске] // Красная звезда. 1990. 27 окт.

1625. Яковлев В. Оборотень: [Ст. нач. разведки партиз. соединения Слуц. зоны о предателе Родины Малевском (Сидоркине)] // Во славу Родины. 1991. 17 дек.


Гл. таксама N 1325,1338,1530,1567,1568,1598


П а л е с к а я в о б л а с ц ь

1626. Духанiн А. Змагалася ўся сям'я [Гарбачовых з в. Хамiчы Калiнкавiцкага. р-на] // Гомел. праўда. 1991. 9 мая.

1627. Жыгоцкi М. Легендарны дзед // Полымя. 1991. N 7. С.187-196.

1628. Жыгоцкi М. Чаго дзед Талаш у Маскву лётаў?: Гiсторыя з геаграфiяй [1943 г.] // Беларусь. 1992. N 3. С.18.

[Да N 1627, 1628]. Штрыхi да партрэта В.I.Талаша (1844-1946),ураджэнца в.Белкi Петрыкаўскага р-на.

1629. Клевжиц М. Ночной разговор: [Докум. рассказ о Ф.И.Лисовиче, организаторе партиз. движения на Полесье] // Нар. трыбуна. 1991. 1-5 мая (N 18). С.4.

1630. Козыр У.Г., Каплан Р.Л. У Акцябрскiм партызанскiм краi: [Успамiны] // Гомел. праўда. 1991. 6 жн.

1631. Лемешонок В. Они были первыми: [О Героях Сов. Союза, участниках партиз. борьбы в Белоруссии Т.П.Бумажкове и Ф.И.Павловском] // Сов. Белоруссия. 1991. 6 авг.

1632. Падута З.М. Партизанское знамя: [О юной партизанке Л.Беляевой из д. Поречье Окт. р-на] // Сов. Белоруссия. 1991. 3 июля.

1633. Соловьев Н. Первый из партизан: [О Герое Сов. Союза Т.П.Бумажкове] // Мiн. праўда. 1991. 6 жн.


Гл. таксама N 1338


П i н с к а я в о б л а с ц ь

1634. Корчев М.С. В Пословских лесах: [Из воспоминаний комиссара партиз. отряда, действовавшего на границе Пин. и Камень-Кашир. (Украина) р-нов] // Белорус. нива. 1991. 12,16,18,19,23 июля.

1635. Леоновец А. Конь Васька: [История командира партиз. отряда на Пинщине В.З.Коржа] // Сов. Белоруссия. 1991. 25 дек.

1636. Литвинчук В. Риск: [О действиях партиз. отряда им. Н.Т.Шиша на Пинщине, 1942] // Нар. трыбуна. 1991. 10-16 чэрв. (N 24). С.4; 17-23 чэрв. (N 25). С.4-5.

1637. Пчелка Е. Цыганок: [О связном партиз. отряда М.Ф.Пацовском, Пин. обл.] // Сов. Белоруссия. 1991. 13 авг.


Гл. таксама N 1338,1629

Удзел антыфашыстаў у барацьбе беларускага народа

1638. Венцек Б. Участие поляков в борьбе советского народа с немецко-фашистскими захватчиками на временно оккупированной территории Белоруссии (1941-1944 гг.): Автореф. дис... канд. ист. наук / АОН ЦК КПСС.- М., 1991.-23 с.

1639. Галенчык В. Партызанскiя лапцi француза Альфрэда [Стрэйта, 1943-1944 гг., Узда] // Мiн. праўда. 1991. 27 верас.

1640. Хацкевiч А. "Над Нёманам i Ашмянкай": [Аб аднайм. кн. Т.Гаштольда, прысвеч. дзейнасцi пол. падполля i фармiраванню Армii Краёвай у Стаўбц., Валож., Iвянец., Навагруд., Маладзеч., Ашмян.р-нах у гады ням.-фашысц. aкупацыi] // Звязда. 1991. 27 снеж.

Акупацыйны рэжым

1641. Борисов И. Письма с каторги: [О судьбе уроженки д. Конюхи (Гродн. р-н) М.Жук, угнан. в 1943 г. в Вост. Пруссию] // Гродн. правда. 1991. 27 февр.

1642. Высоцкi В. Перахiтрылi смерць: [Пра лёс С.Бярковiч з в. Гусакi Мiёр. р-на] // Вiцеб. рабочы. 1991. 8 чэрв. С. 4.

1643. Гарэлiк Я. Карнiк жыве ў Антарыо: [Аб злачынствах М.Паўлоўскага, Нясвiж. р-н] // Мiн. праўда. 1991. 15 кастр.

1644. Гребенкина А. Долгий путь на Родину: Судьба брест. сирот, вывез. в годы оккупации // Заря. 1991. 10 сент.

1645. Дубовик Н. Где же вы теперь, остарбайтеры?: [Выдержки из писем: Белорусы рассказывают о своей жизни в Германии в годы войны] // Сов. Белоруссия. 1991. 9 мая.

1646. Желковский А. Их было одиннадцать: [О монахинях-назаретянках, расстрел.фашистами в 1943 г. в Новогрудке] // Гродн. правда. 1991. 6 июля.

1647. Зимак З. Ценой своей жизни: [О помощи брестчан узникам гетто, 1942] // Заря. 1991. 25 окт.

1648. Вацлаў Iваноўскi (1880-1943): [Палiт. дзеяч акупац. рэжыму на Беларусi]: Зб. матэрыялаў i ўспамiнаў / Л.Луцкевiч, Л.Крывiцкi, Ю.Туронак, А.Жынкiн, Ю.Сабалеўскi, А.Шукелайць, Я.Кiпель, Алена С.- Мн., 1991.- 63 с.

1649. Ивченко И. Был ли Кипель спадаром?: [Из истории оккупации Минска. Также о сотрудничестве белорусов с оккупац. режимом] // Полит. собеседник. 1991. N 10. С.20-21.

1650. Иоффе Э. Гетто: [Из истории Мин. гетто] // Во славу Родины. 1991. 17 дек.

1651. Иоффе Э. Трагедия и героизм минского гетто // Добры вечар. 1991. 21 кастр.

1652. Кастрыцкi М. Як я быў аднаасобнiкам: [З успамiнаў пра гады акупацыi, Случчына, 1942] // Нар. газ. 1991. 7 лiстап. С.2.

1653. Кашников В. В России 1941-1944 гг.: [Нар.-Труд. Союз в СССР в годы Великой Отеч. войны. В содерж. имеется материал о Белоруссии] // Грани. 1991. N 162. С.153-176.

1654. Корзун В. В объятиях "спадароў"-предателей: [О руководителях белорус. полит. эмиграции Сев. Америки, в годы войны сотрудничавших с оккупац. режимом, - Б.Рогуле, Е.Колубовиче, М.Ганько, М.Седневе] // Полит. собеседник. 1991. N 1. С.22-25.

1655. Коршук У.К., Лемяшонак У.I. Фашызм [у Беларусi]: злачынныя мэты, злачынныя сродкi // Весн. Беларус. ун-та. Сер. 3, Гiсторыя. Фiласофiя. Эканомiка. Права. 1991. N 2. С.3-6. Бiблiягр.:9 назв.

1656. Краўчонак I. "Калi не я, дык хто?": [З успамiнаў жыхаркi пас. Кiраўскi Вiцеб. р-на пра гады ням. акупацыi] / Запiсала Т.Кузьмiч // Вiцеб. рабочы. 1991. 3 жн. С.3.

1657. Кулiч Р.М. Памяць прарастае абелiскам: [З успамiнаў сведкi трагедыi 1942 г. блiз в. Рудск Iван. р-на] / Запiсала Г.Казлова // Нар. трыбуна. 1991. 26-31 жн. (N 35). С.5.

1658. Лапец П.Д., Макаревич А.Ф. Профашистская "Белорусская народная самопомощь": реальности и иллюзии // Партия. Народ. Победа: Тез. науч.-теорет. конф...Мн., 1990. Ч. 1. С.81-87.

1659. Лашкевiч У. Маналог дзядзькi Валодзi: [Аб удзеле укр. фармiраванняў у карных аперацыях у Лагойс. р-не] / Запiсаў Я.Тyрайкевiч // Голаc Радзiмы. 1991. 20 чэрв. (N 25). С.3.

1660. Лоханов М. Каратели [из эсэсовцев] // Магiлёўс. праўда. 1991. 28 верас.

1661. Мараш Я., Плешевеня А. Гродненское гетто // Полит. собеседник. 1991. N 7. С.51-53.

1662. Микулик Н. Без вины виноватый: [Из воспоминаний уроженца Бреста, угнан. на работу в Германию, позже заключ. сначала фашист., потом. сталин. лагерей] // Заря. 1991. 14 февр.

1663. Павельчук Л. Кровавый след: [О злодеяниях националистов-бандеровцев в Зап. Белоруссии в воен. и послевоен. годы] // Заря. 1991. 6 июля.

1664. Паўлаў У. Ратуючы будучыню, або Вялiкае сэрца Настассi Антонаўны [Жукавай: Брасл.дом груд. дзiцяцi ў гады акупацыi] // Вiцеб. рабочы. 1991. 20 лiп.

1665. Пiшчулёнак М. Не - бяспамяцтву!: [Аб злачынствах ням. акупантаў у Вiцебску] // Вiцеб. рабочы. 1991. 26 чэрв.

1666. Платонаў Р., Лемяшонак У., Шумейка М. Калi б мы не перамаглi...: [Аб тым, што прынёс фашызм беларус. народу] // Звязда. 1991. 15 студз.

1667. Платонов Р., Лемешонок В., Шумейко М. Сообщники: [О действиях литов. полицейс .батальонов в Белоруссии в годы оккупации] // Сел. газ. 1991. 31 янв.

1668. Потапович А. Кто не помнит прошлого...: [О злодениях фашистов в Белоруссии] // Белорус. нива. 1991. 19 нояб.

1669. Редкозубова Н. Платили в зависимости от национальности: [О деятельности полицейс. отрядов в годы войны на территории Белоруссии: Беседа с зав. отд. Центр. гос. арх. Окт. революции и соц. стр-ва БССР] / Записал Н.Дебело // 7 дней. 1991. 29 июля - 4 авг. (N 31). С.9.

1670. Романовский В.Ф., Михальченко А.Н. Оккупация: преступные цели - преступные средства // Страницы истории Компартии Белоруссии: суждения, аргументы, факты. Мн., 1990. С.215-225.

1671. Рощин В. Неизвестная Хатынь: [Новый взгляд на историю сожжения белорус. деревни, Логойс. р-н] // Рабочая трибуна. 1990. 10 нояб.

1672. Савченко И. Оккупация: [О преступлениях фашизма в Белоруссии] // Магiлёўс. праўда. 1991. 3-5 лiп.

1673. Семенюк В. Яма: Почему оказалась забытой трагедия Мин. гетто // Труд. 1991. 11 июля.

1674. Соколова Е. Под знаком геноцида:[Об экон. политике и структуре хоз. органов оккупац. режима] // Полит. собеседник. 1991. N 11. С.28-29.

1675. Так это было: Хроника трагедии в свидетельствах очевидцев и документах: [Также о событиях войны на территории Белоруссии] / Подгот. А.Тарасов, А.Черняк // Правда. 1991. 22 июня.

1676. Толочко М. Святые из Новогрудка: [О монахинях-назаретянках, расстрел. фашистами в 1943 г. в Новогрудке] // Сов. Белоруссия. 1991. 12 нояб.

1677. Трушнович Я. На путях в Россию: (К истории Нар.-Труд. Союза) // Посев. 1991. N 6. С.114-122. Из содерж.: Минск: [НТС в Минске в годы Великой Отеч. войны]. С.117-118.

1678. Туронак Ю. Беларусь пад нямецкай акупацыяй: [Раздз. з аднайм. кн.] / Пер. з пол. В.Мартыненкi i У.Панады // Чырв. змена. 1991. 12-18 жн. (N 33). С.19; 19-25 жн. (N 34). С.19; 26 жн.-1 верас. (N 35). С.13; 2-8 верас. (N 36). С.19; 9-15 верас. (N 37). С.19; 16-22 верас. (N 38). С.19; 23-29 верас. (N 39). С.13; 30 верас.-6 каcтр. (N 40). С.11; 7-13 кастр. (N 41). С.15; 14-20 кастр. (N 42). С.17; 21-27 кастр. (N 43). С.11.

1679. Туронак Ю. Белоруссия во время немецкой оккупации: Страницы из кн. / Авториз. пер. с пол. И.Карпикова; Предисл. А.М.Литвина // Нёман. 1991. N 10. С.133-160.

1680. Тычына М. Кублiшчанскi расстрэл: [Успамiны сведак трагедыi Слуц. р-на Н.Н.Самусевiч, Г.Р.Шыловiч, А.С.Цвiркi] // Мiн. праўда. 1991. 24 снеж.

1681. Тычына М. Петрусiха: [З успамiнаў пра В.В.Кунцэвiч, ураджэнку в. Сорагi Слуц. р-на] // Мiн. праўда. 1991. 9 мая.

1682. Хруцкi К. Сястра Хатынi [- вёска Каранёва, Ушац. р-н] // Вiцеб. рабочы. 1991. 13 лiп.

1683. Шевяков А.А. Гитлеровский геноцид на территориях СССР: [В содерж. имеется материал о Белоруссии] // Социол. исслед. 1991. N 12. С.3-11.

1684. Шепелев В. Судьба "Смоленского архива": [Также о книгах, вывезенных из б-к Белоруссии в годы Великой Отеч. войны] // Изв. ЦК КПСС. 1991. N 5. С.135-138.

1685. Шерман Б.П. ...И ужаснулась земля :(О зверствах нем. фашистов на территории г.Барановичи и его окрестностей, 27 июня 1941 - 8 июля 1944 гг.): Факты, документы, свидетельства.- Барановичи, 1990.-76 с.: ил.

1686. Шорахава Е. "...Будуць расстраляныя": [Аб парадках у акупiр. Мiнску] // Вяч. Мiнск. 1991. 18 лiп. Беларус., рус.

1687. Pujdak M. Meczennicy z Lidy. Czesc 2 // Przeglad Katolicki (Warszawa). 1990. N 47/48. S. 12-13. Пол.

Пакутнiкi з Лiды. Ч. 2.

1688. Seniuch C. Bohaterowie i ofiary: [Wojna i okupacja na Bialorusi] // Fortuna (Warszawa). 1991. N 3. S.21-23: il. Пол.

Героi i ахвяры [акупацыi Беларусi].

1689. Wisniewski T. Zaglada gminy zydowskiej w Grodnie // Bialostocczyzna (Bialystok). 1992. N 1. S.20-24. Пол.

Знiшчэнне яўрэйскай абшчыны ў Гродне [1941-1944].


Гл. таксама N 508

Вязнi канцлагераў

1690. Баркун Г. Шталаг N 352: [О лагере сов. военноплен. в Масюковщине, Мин. р-н] // Мiн. праўда. 1991. 23 лiп. +"Список уроженцев Минской области, погибших в лагере".

1691. Галавачанка Р. На брацкiх магiлах не ставяць крыжоў...: [Па ўспамiнах вязняў Азарыц. канцлагера, Даманав. (цяпер Калiнкав. р-на)] / Аўт. успамiнаў: А.П.Шкуран, Г.I.Давыдоўская, М.Д.Высоцкая, М.А.Комлеў, А.К.Галавачанка, С.У.Удругава, П.Я.Гасак // Настаўн. газ. 1991. 14 снеж.

1692. Iльiн А. Попел "Трасцянца" стукае ў сэрцы [Мiн. р-н] // Настаўн. газ. 1991. 22 чэрв.

1693. Канстанцiнаў А.Н. "Нас забiвалi голадам": [Успамiны вязня Магiлёўс. канцлагера] // Магiлёўс. праўда. 1991. 8 мая.

Дыскус.: Раiна I. Нiхто не хацеў памiраць // Магiлёўс. праўда. 1991. 29 мая.

1694. Кудракова Г. "Боль застаўся...": Нiхто не забыты?: [Па пiсьмах непаўналет. вязняў канцлагера "Азарычы", Даманав. р-н] // Звязда. 1991. 25 чэрв.

1695. Кудрякова Г. "Теперь я понимаю - это были мертвые": [О малолет. узниках концлагеря "Озаричи", Доманов. р-н] // Знамя юности. 1991. 9 июля.

1696. Кузьмiч Т. Ёсць жывыя?: [Вязнi канцлагера ля в. Мар'янова Лёзнен. р-на] // Вiцеб. рабочы. 1991. 9 лiп.

1697. Куфцерын У. Забыты попел Трасцянца [Мiн. р-н] // Настаўн. газ. 1991. 8 мая.

1698. Лагерь смерти - Озаричи: [Свидетел. показания узников лагерей на территории Доманов. р-на] / Публ. И.Лосева, О.Габаянц] // Родина. 1991. N 6/7. С.71-73.

1699. Лупанов М. Всем смертям назло: [Из воспоминаний заключенного фашист. концлагеря "Масюковщина", Мин. р-н] // Мiн. праўда. 1991. 18 чэрв.

1700. Лыч Н.А. Шлях да пакут пачынаўся ў Вiцебску...: [Гутарка са старш. рэсп. савета "Дзецi вайны", вязнем Асвенцыма / Запiсала Т.Кузьмiч] // Вiцеб. рабочы. 1991. 13 лiстап.

1701. Мэттэ К.Ю. Война в плену: [О Луполов. концлагере, Могилев. р-н] // Магiлёўс. праўда. 1991. 19,20,23,24 лiп.

1702. Савоняко М.Я. Немецко-фашистские лагеря на оккупированной территории Гродненщины в годы Великой Отечественной войны // Научно-исследовательский кружок и историческое краеведение: (Сб. ст.). Гродно, 1990. С.19-22. Библиогр.: 10 назв.

1703. "Существовавшие до сих пор правила...отменяются": [Документы фашист. Германии, касающиеся вопр. о плен. сов. гражданах] / Публ. подгот. К.Б.Иванович // Воен.-ист. журн. 1991. N 11. С.38-43. Из содерж.: Отчет о лагере для военнопленных в Минске. С.42.

1704. * Laskowicz K. Wilejka: [Radzieckie wiezienia] // Karta (Warszawa). 1991. N 3. S.84-92. Пол.

Вiлейка: [Сав. зняволеныя].

Вызваленне Беларусi

1705. Абраменкаў В. Мне стала роднай Беларусь: [З успамiнаў аб вызваленнi Беларусi, у прыватнасцi Пiнска i Брэста] // Гомел. праўда. 1991. 3 лiп.

1706. Бардзiлоўскi У. Пра што расказала франтавое фота: [Пра ўдзельнiкаў вызвалення Мiнска -З.А.Дзюдзiна, Р.Я.Мышынскага, В.I.Рагулiна] // Вяч. Мiнск. 1991. 2 лiп. Беларус., рус.

1707. Бессонов Г. Освобождение // Нар. трыбуна. 1991. 22-28 лiп. (N 30). С.1-2.

1708. Бисярин А. В бой увлекали политруки: [О парт.-полит. работе в Белорус. наступат. операции летом 1944 г.] // Во славу Родины. 1991. 14 февр.

1709. Борисов И. Снайпер Надежда Кирьян: [Погибла в боях за д. Ковшово, Мостов. р-н, 1944] // Во славу Родины. 1991. 8 мая.

1710. "Будзеш ты, будзе Радзiма...": Франтавое пiсьмо [Гомель, 1944] // Гомел. праўда. 1991. 9 мая.

1711. Бурковский В. Не забуду никогда: [Из воспоминаний ветерана о боях за Брест. обл.] // Заря. 1991. 27 июля.

1712. Вызваленне Беларусi: (Старонкi з навук. дапам. "Гiсторыя БССР", 10 кл.) // Настаўн. газ. 1991. 12 кастр.

1713. Даўгатовiч Б. Вогненны шчыт: [Пра бой роты ст. лейтэнанта А.М.Меркушава каля в. Сычкава, Бабр. р-н, 1944] // Мiн. праўда. 1991. 9 мая.

1714. Дмитриев О. Мастер танковых атак: [О Герое Сов. Союза Н.В.Копылове] // Физкультурник Белоруссии. 1991. 25 сент.

1715. Дмитриев О. Три "тигра" плюс знамя [Об А.Булате] // Физкультурник Белоруссии. 1991. 4 сент.

1716. Долготович Б. Почетный гражданин Слонима: [О Герое Сов. Союза И.М.Сухомлине] // Во славу Родины. 1991. 7 сент.

1717. Долготович Б. Трижды воскресший [Г.В.Сковородкин] // Во славу Родины. 1991. 9 окт.

1718. Дунаев П., Дмитриев Ю. Дважды посмертно // Труд. 1991. 7 дек.

1719. Дунаев П., Дмитриев Ю. Не нужен мне берег канадский...: Исповедь б. комбата Сапрыкина // Труд. 1991. 21 февр.

1720. Дунаев П., Дмитриев Ю. Подвиг отмене не подлежит: Жизнь и смерть комбата Сапрыкина // Труд. 1991. 8 янв.

[Да N 1718,1720]. Пра Героя Савецкага Саюза У.А. Сапрыкiна, удзельнiка баёў ля в. Чырвоная Слабада Дубровенскага р-на ў 1943 г.

1721. Евдокимова М. Бой под Волковыском [1944 г.] // Гродн. правда. 1991. 5 июля.

1722. Жандаев М. В небе войны: [Из воспоминаний воен. летчика о боевых сражениях в годы войны, в т.ч. и при освобождении Белоруссии].- Алма-Ата: Казахстан, 1991.-144 с.-(Огнен. годы).

1723. Желковский А. За нашу и вашу свободу...: [Об А.Мацук, участнице боев под Ленино Горец. р-на в окт. 1943 г.] // Гродн. правда. 1991. 12 окт.

1724. Заяц I. Помнiк у Дзятлаве: [Пра баявы шлях Героя Сав. Саюза Я.Я.Фогеля] // Гродн. правда. 1991. 12 июня.

1725. И взошла заря!..: [О взаимодействии частей регуляр. и партиз. отрядов, о помощи жителей Белоруссии Красной Армии при освобождении респ.: Материалы и документы] / Подгот. к печати Р.Платонов и В.Лемешонок // Белорус. нива. 1991. 3 июля.

1726. Карачун Р. Лучшая память - цветущий город: 16 июля - День освобождения Гродно от фашист. захватчиков // Гродн. правда. 1991. 16 июля.

1727. Карлюкевич А. Судьба вровень с веком: [О Герое Сов. Союза И.В.Богданове, отличившемся при освобождении Киров. р-на] // Во славу Родины. 1991. 4 окт.

1728. Клугман З. Салдаты ў мiлiцэйскiх шынялях: [Успамiны ўдзельнiка вызвалення Магiлёва] // Магiлёўс. праўда. 1991. 28,29 мая.

1729. Коржуев Н. Люди помнят героя: [О подвиге летчика С.Ножевникова в небе над д. Радунь, Ворон. р-н, 1944] // Белорус. нива. 1991. 12 мая.

1730. Косов А. Не танк - яблоко раздора: [Из истории освобождения Минска: Кто первый: тацинцы или котельниковцы?] // Во славу Родины. 1991. 6 авг.

Дыскус.: Громыко Г. Снова о танке. И об этике: Нужна правда. И только правда // Во славу Родины. 1991. 21 нояб.

1731. Кузуб А. Ордэн знайшоў гаспадара: [Пра А.Е.Дзiвiдзенку] // Мiн. праўда. 1991. 9 кастр.

1732. * Курсов П. В боях за город Волковыск: [Из воспоминаний ветерана] // Марийс. правда (Йошкар-Ола). 1990. 1 мая.

1733. Левичев И. Вспомним всех поименно: [Есть также материалы об освобод. боях за Ленино, Могилев, Новогрудок, Гродно] // Нар. трыбуна. 1991. 17-23 чэрв. (N 25). С.4-5.

1734. Ленкевич Г. Она была быстрее ветра: [О летчице В.Ф.Ломако, уроженке д.Закружка Мин. р-на] // Физкультурник Белоруссии. 1991. 28 дек.

1735. Малиновский Б.Н. Участь свою не выбирали: [В содерж. имеются материалы также о боевых действиях в Белоруссии при форсировании Днепра и освобождении респ.].-Киев: Украiна, 1991.-255 с.

1736. Мацкевiч В. Жыццё пасля смерцi: [Пра Героя Сав. Саюза У.А.Сапрыкiна, удзельнiка боя пад в. Чырвоная Слабада Дубров. р-на, 1943 г.] // Голас Радзiмы. 1991. 4 лiп. (N 27). С.1,3.

1737. Момыш-улы Б. Бои за Духовщину и на Витебском направлении // Момыш-улы Б. Психология войны. Алма-Ата, 1990. С.206-207.

1738. Мураўскi Б. У дымным небе над "катлом": [Бамбардзiровач. авiяцыя ў баявых дзеяннях у канцы чэрв. 1944 г. пад Бабруйскам] // Магiлёўс. праўда. 1991. 18 снеж.

1739. Николаев А.Я. Случай под Бобруйском [1944 г.] // В боях за Родину: [Сб.ст.] / Сост. И.Л.Наумченко. Саранск, 1990. С.74-76.

1740. Партия. Народ. Победа: Тез. науч.-теорет. конф... Мн., 1990.

Ч. 1. 139 с. Из содерж.: Михалькевич Г.Н. Деятельность подпольных организаций и групп по обеспечению частей Красной Армии разведывательной информацией в период освобождения Белоруссии от фашистских оккупантов. С.99-102.

Ч. 2. С.140-260. Из содерж.: Рахимов З.К., Паршев Ф. Участие воинов-узбекистанцев в освобождении Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. С.167-171.

1741. Паўлаў Ф. У баях за Рагачоў [у лютым 1944 г.] // Гомел. праўда. 1991. 23 лют.

1742. Плотников Н.П. В первой траншее: [Мемуары] / Лит. запись А.С.Кейзарова.- Мн.: Беларусь, 1991.- 160 с., 2 л. фот.- Из содерж.: У Сожа, Прони, Днепра: [Освобождение Белоруссии]. С.74-130.

1743. Погребняк Н. Погибну, но не предам...: [О Герое Сов. Союза Ю.В.Смирнове, совершившем свой подвиг у д. Шалашино Дубровен.р-на, июнь 1944 г.] // Во славу Родины. 1991. 20 авг.

1744. Погребняк Н. Последний бой Петра Пономарева: [О подвиге Героя Сов. Союза, отличившегося при освобождении Пропойс. (н. Славгород.) р-на] // Во славу Родины. 1991. 12 июля.

1745. Подиенков И. <<Командую десяткой "коробок"...>>: [О Герое Сов. Союза М.А.Кузьмине, отличившемся при освобождении Миор. р-на] // Во славу Родины. 1991. 7 сент.

1746. Провалинский М. Живет имя героя // Во славу Родины. 1991. 24 сент.

1747. Провалинский М. Сверкая блеском стали... // Мiн. праўда. 1991. 5 лiп.

[Да N 1746, 1747]. Пра Героя Савецкага Саюза Н.Р.Рафiева, удзельнiка вызвалення Бабруйскага р-на i г. Мiнска.

1748. Провалинский М. Подвиг под Минском: [О Герое Сов. Союза К.А.Авакяне, 1944 г., Червен. р-н] // Во славу Родины. 1991. 23 февр.

1749. Провалинский М. Свято помнит земля Беларуси: [О сержанте Г.Акперове, отличившемся в боях у д. Волма Смолевич. р-на, и партизане бригады "Буревестник" Г.Осипяне] // Белорус. нива. 1991. 4 дек.

1750. Провалинский М. Четырьмя фронтами: Операция "Багратион" // Мiн. праўда. 1991.3 лiп.

1751. Прыходзька П. Па слядах маланкi: Кн.-дзённiк.- Мн.: Маст. лiт., 1991.-269 с., [4] л. iл.: iл.- Са зместу: Ад Дняпра да Влтавы: [Таксама пра вызваленне Беларусi]. С.167-268.

1752. Самсонов А.М. Вторая мировая война,1939-1945: Очерк важнейших событий.- 4-е изд., испр., доп.- М.: Наука, 1990.-637 с.- Из содерж.: Операция "Багратион". С.425-440.

1753. Свердлов Ф. Подвиг пулеметчика: [О Герое Сов. Союза С.И.Болгарине, участвовавшем в освобождении Гродно] // Гродн. правда. 1991. 5 июля.

1754. Свердлов Ф. Родом из Сковорово: [О гл. маршале танковых войск П.А.Ротмистрове. В содерж. имеется материал о его участии в Белорус. операции] // Сов. патриот. 1991. Июнь - июль (N 27). С.10-11.

1755. Светлишин Н. "Где Жуков - там победа": В боях за Белоруссию // Коммунист Белоруссии. 1991. N 7. С.64-67.

1756. Свярдлоў Ф. Разгром гiтлераўцаў ля Вiцебска [у 1943 г.] // Вiцеб. рабочы. 1991. 21 верас. С.2.

1757. Сергиевский Ю. Их вел в атаку Мендельсон...: [Из воспоминаний участника боя за д. Редьки Дубров. р-на] // Знамя юности. 1991. 19 июля.

1758. Смирнов Е.И. Фронтовое милосердие: [О белорус. операции "Багратион"].- М.: Воениздат, 1991.- 430 с.-(Воен. мемуары).

1759. Соколов Н. Рубежи солдатской славы: [Об участнике освобождения Минска Герое Сов. Союза Н.И.Колычеве] // Во славу Родины. 1991. 5 июля.

1760. Сорокин И. За Белосток [1944] // Гродн. правда. 1991. 8 мая.

1761. Стэльмашок Ф., Царкоў М. Яны змагалiся за Гомель [у 1944: Пра М.А.Сяргееву, I.Ф.Дзмiтрыева, У.А.Маркелава, Р.М.Галавацкага, А.А.Ландышава, I.Р.Педчанку] // Гомел. праўда. 1991. 26 лiстап.

1762. Тараненко Н.И. Рубежи мужества: Очерки о фронтовиках: [235-я стрелковая дивизия: Также о подвигах белорусов] / Под ред. И.П.Гришина.- Мн.: Навука i тэхнiка, 1991.-334 с.: ил.- Из содерж.: По дорогам Витебщины [1943]. С.76-134.

Рэц.: Васильев С. Правда о солдатском мужестве // Во славу Родины. 1991. 18 дек.

1763. Тарасевич Г. Минск, 3 июля сорок четвертого... // Добры вечар. 1991.3 лiп.

1764. Тарасевич Г. "На Минск, боевые друзья!" // Во славу Родины. 1991. 3 июля.

1765. Тлас М. Жуков - полководец, стратег.-[М.]: СП "Лексика", 1991.- 262 с.- Из содерж.: Освобождение Белоруссии. С.148-158.

1766. Худолеев Б. "О, письма фронтовые грозных лет, - бесценней документов в мире нет!": [Из писем К.А.Войтовского, погибшего при освобождении Гомел. обл.] // Сов. Белоруссия. 1991. 16 янв.

1767. Чайка М. Цеплыня сустрэч: [Пра воiнаў 2-га гвардз. Тацын. танкавага корпуса, удзельнiкаў вызвалення Мiнска] // Мiн. праўда. 1991. 9 мая.


Гл. таксама N 19,1407,1417,1428,1505,1515

Народная гаспадарка

1768. Агропромышленный комплекс Белоруссии, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, ЧСФР, ФРГ, Финляндии и Швеции: [Справ., 1975-1989] / ВНИИТЭИагропром. Белорус. фил.- Мн., 1991.- 114 с.

1769. Адамушка В. Хто такi Голубеў [I.П.?: Адзiн з першых на Беларусi Герояў Працы] // Вяч. Мiнск. 1991. 25 чэрв. (Iх iмёнамi названы вулiцы).Беларус., рус.

1770. Жаворонков Б. "Добровольность при поголовном охвате...": Из истории гос. займов в СССР.[Также в Белоруссии, 1938 г.] // Человек и экономика. 1991. N 11. С.34.

1771. Игнатенко А.П., Нестерович Я.Ю. Социально-экономическое развитие БССР (1944-1960 гг.): Учеб. пособие по курсу "История БССР" для студентов [вузов] / Белорус. гос. ун-т им. В.И. Ленина.-Мн., 1990.- 83 с.- Библиогр.: 9 назв.

1772. Клiнцоў Ю. Зазiрнiце ў люстэрка гiсторыi: [Аб экан. палiтыцы ў Беларусi, 20-30-я гг.] // Гомел. праўда. 1991. 31 студз.

1773. Кооперативно-колхозное строительство в СССР, 1923-1927: Документы и материалы / Сост.: Е.А.Тюрина и др.- М.: Наука, 1991.-427 с.

1774. Марчанка I.Я., Грыгор'ева В.В. Сацыяльна-эканамiчнае развiццё БССР (Сярэдзiна 50-х - сярэдзiна 80-х гг.) // Актуальныя пытаннi гiсторыi БССР: Сав. перыяд. Мн., 1991.С.121-129.

1775. Микула Е. Концессии в БССР [20-е гг.] // Человек и экономика. 1991. N 8. С.29-30.

1776. Наш край: Соц.-экон. и культ. развитие Гродненщины в нач. 50 - середине 60-х гг.: (Материал в помощь лектору, пропагандисту, учителю) / Идеол. отд. Гродн. обкома Компартии Белоруссии, Упр. нар. образования облисполкома; Материал подгот.: Крень И.П. и др.- Гродно, 1990.-26 с.

1777. Наш край: Экон. и социал. развитие Гродн. обл. (1966-1985 гг.): (Материал в помощь лектору, пропагандисту и учителю) / Идеол. отд. Гродн. обкома Компартии Белоруссии, Упр. нар. образования облисполкома; Материал подгот.: Верхось В.П. и др. -Гродно, 1990.-20 с.: ил.

1778. Осмоловский В. От гражданской войны - к гражданскому миру: [О введении нэпа в респ. в 1921 г.] // Белорус. нива. 1991. 11 июля.

1779. Пiшчулёнак М. Вяртанне бiржы: [З гiсторыi Вiцеб. тавар. бiржы, 1924] // Вiцеб. рабочы. 1991. 4 лiп.

1780. Хрестоматия по экономической географии БССР: Кн. для учащихся / Сост. З.Я.Андриевская, С.И.Сидор; Под ред. О.Ф.Якушко.- Мн.: Нар. асвета, 1991.-256 с.: ил.

1781. Ширко Л. Хлебец на память: Семейн. реликвии: [Из жизни И.П.Голубева, участника трех революций, одного из первых в Белоруссии Героев Соц. Труда (1933)] // Клуб. 1991. N 9. С.2.

1782. Эканомiка Беларусi ў пасляваенныя гады (1945-1985): (Старонкi з навук. дапам. "Гiсторыя БССР", 11 кл.) // Настаўн. газ. 1991. 7,18 снеж.

1783. Banasikowski E. Nazew Ziemi Wilenskiej.-Warszawa; Paryz: Editions Spotkania, 1990.-455 s. -Пол.

На клiч Вiленскай зямлi: [Ёсць таксама звесткi пра Беларусь 1944-1955 гг.].

Развiццё прамысловасцi

1784. Гомельская кондитерская фабрика "Спартак": Дела и люди: [Из истории фабрики] / Авт.-сост.: В.Я.Райский, К.Т.Леоненко.-Гомель, 1990.- 62 с., [8] л. цв. ил.

1785. Осмоловский В.П. Индустриализация республики: некоторые аспекты истории [1926-1935 гг.] // Страницы истории Компартии Белоруссии: суждения, аргументы, факты. Мн., 1990. С.101-122.


Гл. таксама N 241,244

Развiццё сельскай гаспадаркi

1786. Врублевский А.П., Протько Т.С. Социалистический путь: как мы начинали: [Из истории развития сел. хоз-ва респ.] // Хозяин. 1991.

Ст. 1: Накануне "великого перелома" // N 1. С.10-11.

Ст. 2: Год "сплошной коллективизации" // N 2. С.8-9.

Ст. 3: Разверстка на "кулаков" // N 3. С.12-13.

Ст. 4: Борьба с "кулацкими идеологами" // N 5. С.12-13.

1787. Грыгор'еў Г.А. Арганiзацыя i дзейнасць кас грамадскай узаемадапамогi калгасаў БССР (1931-1941) // Весцi АН БССР. Сер. грамад. навук. 1991. N 2. С.87-93. Рэз. рус., англ. Бiблiягр. спасылкi ў падрадк. заўв.

1788. Жаворонков Б. Большая показуха: Как создавался миф о грандиоз. победах колхоз. строя [к концу 30-х гг. в Белоруссии] // Человек и экономика. 1991. N 2. С.26-31.

1789. Котаў I. Як жыць, селянiн?: [Развiццё беларус. вёскi ў 20-я гг.] // Чырв. змена. 1991. 4 студз. (N 1). С.19.

1790. Кузнецов Н.В. Коллективизация: трудные пути // Страницы истории Компартии Белоруссии: суждения, аргументы, факты. Мн., 1990. С.122-136.

1791. Курило Н.В. Некоторые проблемы истории возникновения и развития сельскохозяйственных коммун в Белоруссии // Научно-исследовательский кружок и историческое краеведение: (Сб. ст.). Гродно, 1990. С.29-31. Библиогр.: 15 назв.

1792. Микула Е.И. Влияние новой экономической политики на кооперативно-колхозное строительство в белорусской деревне (1921 - нач. 30-х гг.): Автореф. дис... канд. ист. наук / АН Беларуси. Ин-т истории.- Мн., 1991.-29 с.

1793. Мiкула Я.I. Новая эканамiчная палiтыка i калгаснае будаўнiцтва ў Беларусi ў 1921-1929 гг. // Весцi АН БССР. Сер. грамад. навук. 1990. N 6. С.79-87. Рэз. рус., англ. Бiблiягр. спасылкi ў падрадк. заўв.

1794. Осмоловский В.П. Коллективизация в Белорусской ССР: Опыт и уроки / Правл. о-ва "Знание" БССР.- Мн.: О-во "Знание" БССР, 1991.-20 с. - (Материал в помощь лектору).-Библиогр.: 7 назв.

1795. Пархiмовiч М.М. Новая эканамiчная палiтыка ў беларускай вёсцы: на пачатку шляху // Весн. Беларус. ун-та. Сер. 3, Гiсторыя. Фiласофiя. Эканомiка. Права. 1991. N 2. С.9-12. Бiблiягр.: 13 назв.

1796. Процька Т., Антановiч Т., Лапец П. Мужыкi i бабы, або Аб тым, як з дапамогаю кулака выпрамлялася партыйная лiнiя ў сялянскiм пытаннi // Беларусь. 1991. N 7. С.12-15.

1797. Сарокiн А. Эксперымент: чалавек i зямля: [Асэнсаванне з пазiцый сённяш. дня прабл., звязаных з калектывiзацыяй у рэсп. у 30-я гг.] // Маладосць. 1991. N 7. С.134-138.

1798. Сельское хозяйство и крестьянство Беларуси: (Материалы науч. конф.).- Мн., 1991.-189 c.- Из содерж.: Ходин С.Н. Некоторые аспекты колхозного строительства в БССР (1921-1929 гг.). С.157-164. Курило Н.В. О производственном развитии сельскохозяйственных коммун БССР (20-30-е гг.). С. 165-170. Сорокин А.Н. Преобразование колхозов в совхозы: причины, трудности, результаты (50-е гг.). С.171-181.

1799. Смiлавiцкi Л. Другое прыгоннае права (бальшавiкоў): Тое-сёе пра калектывiзацыю [у Беларусi] // Крынiца. 1991. N 9. С.14-15. Беларус., руc.

1800. Смиловицкий Л. Досталинские колхозы [в Белоруссии, 1919-1929] // Человек и экономика. 1991. N 7. С.34-35.

1801. Тимоховцев Н.М. Батрак - это звучит гордо?: [О батрачестве в Белоруссии, 20-е гг.: Беседа с историком] / Записал В.Дроздов // Нар. газ. 1991. 12 студз.

1802. Ходин С.Н. Колхозное строительство в Белорусской ССР в 1921 - первой половине 1929 гг.: Автореф. дис... канд. ист. наук / Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина.- Мн., 1990.-22 с.-Библиогр.: 3 назв.

1803. Ходин С.Н. Формирование элементов административно-командной системы в аграрном секторе экономики Советской Белоруссии в 20-е гг. // Актуальные проблемы социально-гуманитарных и естественных наук: Тез. науч. конф., посвящ. 70-летию ун-та. Мн., 1991. С.180.

1804. Шабайлава С.Р. Праблемы падрыхтоўкi кадраў масавых сельскагаспадарчых прафесiй у БССР (1971-1985 гг.) // Весцi АН БССР. Сер. грамад. навук. 1991. N 6. С.48-56. Рэз. рус., англ. Бiблiягр. спасылкi ў падрадк. заўв.

1805. Шыбека З. Цi былi кулакi на Беларусi? // ЛiМ. 1991. 22 сак. (N 12). С.5, 12.

Дыскус.: Панютич В. Повторение мифов // Белорус. нива. 1991. 6 авг.


Прышчэпаў Дз. Ф.

(1896-1940)


1806. Акшевский И.М. Он любил эту землю: Повесть о наркоме [земледелия респ. Д.Ф.Прищепове], несправедливо осужд., сосл. и, вероятно, расстрелян., не получившем после своей смерти пяди род. эемли на могилу.- Мн.: Беларусь, 1991.-127 с.: фот.

То же // Нёман. 1991. N 4. С.109-125.

1807. Иоффе Э. Нарком земледелия [Д.Ф.Прищепов] // Человек и экономика. 1991. N 2. С.32-33.

1808. Ходин С. Вернуться к цветному изображению: Еще раз о наркоме Д.Ф.Прищепове // Полит. собеседник. 1991. N 12. С.43-44.


Гл. таксама N 378

Войны ў Афганiстане i iншых рэгiёнах i Беларусь

1809. Вспомнит ли Родина своих сыновей?: [Беседа с воинами-афганцами из Белоруссии] / Записал А.Ерошенко // Во славу Родины. 1991. 28 дек.

1810. Дземiдзенка Ф. Рассакрэчаны: [Аб тым, як беларус з Уздзеншчыны быў кiтайскiм добраахвотнiкам у Карэi: Пра I.I.Дзеравягу] // Мiн. праўда. 1991. 2 жн.

1811. Iваноў У. "Я пакляўся яго забiць..."; Вiзiт да Анвархана; Апошнi дзень: [Дакум. нататкi аб вайне ў Афганiстане ураджэнца Беларусi] // Беларусь. 1991. N 5. С.24-25,30.

1812. Памяць: Афганiстан: [У кн. увекавечаны iмёны 750 чалавек. Гэта - беларусы i прадстаўнiкi iншых народаў, што пахаваны на яе пагостах пасля гiбелi ў Афганiстане] / Беларус. Сав. Энцыкл.; Рэд.: А.Л.Петрашкевiч (куратар выд.) i iнш.-Мн.: БелСЭ, 1991.-495 с.: iл.

Рэц.: Стэльмашок Ф. // Гомел. праўда. 1991. 17 снеж.

1813. Сяргейчык I.Л. Горкi пыл Гiндукуша: Афган. дзённiк.-Мн.: Выд-ва ЦК КП Беларусi,1991.-95 с. - (Б-ка часоп. "Маладосць"; 3 (33)).

1814. Тамашэвiч Г. "Афганiстан": [З кн. па ўвекавечанню памяцi герояў, якiя загiнулi ў Афганiстане i пахаваныя на пагостах Беларусi] // Заря. 1991. 14 сент.

1815. Тарасов В. "На третьем расстреле я уже не хотел жить...": [Об уроженце Минщины Г.Юшкевиче (псевдоним), который выполнял спецзадание в Египте осенью 1970 г.] // Нар. газ. 1991. 30 жн.


Гл. таксама N 848

Археалогiя

1816. Абрамовiч В. Помнiкам - надзейная ахова: [Гарадзiшча ля в. Вежкi Дубров. р-на] // Вiцеб. рабочы. 1991. 10 жн. С.8.

1817. Аксамiтаў А.С., Малаш Л.А. З душой славянiна: Жыццё i дзейнасць З.Я.Даленгi-Хадакоўскага (1784-1825) [ураджэнца в. Гайна Лагойс. р-на].-Мн.: Полымя, 1991.-150 с.: iл. - (Нашы славутыя землякi).

1818. Александровiч Н.П. Структурны аналiз калекцый косткавых рэшткаў з раскопак Верхняга замку ў Слуцку (ХП-ХШ стст.) // Весцi АН БССР. Сер. грамад. навук. 1991. N 4. С.74-78. Рэз. англ., рус. Спасылкi ў падрадк. заўв.

1819. Алексеев Л.В. Судьбы археологии и исторического краеведения Белоруссии и Смоленщины в 20-30-е гг. ХХ в. // Сов. археология. 1990. N 4. С.241-252.

1820. Бубенько Т.С. Посад Витебска Х - первой половины ХIУ вв.: (По материалам исслед. Нижнего замка): Автореф. дис... канд. ист. наук / АН СССР. Ин-т археологии. Ленингр. отд-ние.- Л., 1991.-24 с.-Библиогр.: 17 назв.

1821. Гомельщина: археология, история, памятники. Секция археологии и нумизматики: Тез. 2-й Гомел. обл. науч. конф. по ист. краеведению, 1991 г. / Гомел. обл. археол. центр и др.-Гомель, 1991.- 103 с.: ил.

1822. Дубицкая Н.Н. Некоторые вопросы технологии изготовления керамической посуды на городище Чаплин [Лоев. р-н] // Керамика как исторический источник: (Подходы и методы изучения): Тез. докл. Всесоюз. науч. археол. конф. Куйбышев, 1991. С.54-55.

1823. Дучыц Л. Варагi на Беларусi: [Скандынаўс. знаходкi канца I - пач. П тысячагоддзя] // Чырв. змена. 1991. 9-15 снеж. (N 50). С.17.

1824. Калiноўскi П. Пячорны леў з-пад...Смаргонi: [Знаходкi палеантолагаў] // Род. прырода. 1991. N 8. С.29.

1825. Краўцэвiч А., Трусаў А. Знаходкi ў Лiдскiм замку // Спадчына. 1991. N 5. С.57.

1826. Маслянiцына I. Ля вытокаў старажытнай Лошы: [Раскопкi ў наваколлях в. Малiнаўка i Дворыцкая Слабада, Мiн. р-н] // Добры вечар. 1991. 12 лiп.

1827. Мiлюцiн У., Яцкевiч З. Войны i скарбы: Старажыт. Менск: [З археал. знаходак] // Добры вечар. 1991. 26 лiстап.

1828. Мяцельскi А. Шаўнеўскiя знаходкi: [Аб археал.даслед. гарадзiшча каля в.Шаўнева Горац.р-на] // Магiлёўс. праўда. 1991. 2 кастр.

1829. Назаровiч М. Спынiцеся: Помнiкi старажытнасцi: [Аб падрыхт. карты археал. помнiкаў Круглян. р-на] // Магiлёўс. праўда. 1991. 4 чэрв.

1830. Собаль В. Знаходка на Нямiзе: [Ганчар. горан, ХУI ст.: З гiсторыi Мiнска] // Добры вечар. 1991. 17 чэрв.

1831. Хатылёва С. У глыбiню стагоддзяў: [З гiсторыi археал. раскопак на тэрыторыi Лiд. р-на] // Чырв. змена. 1991. 4-10 лют. (N 6). С.11.

1832. Чарняўскi М. Ля вытокаў нашай мiнуўшчыны: [З гiсторыi Беларусi: Па матэрыялах археал. раскопак] // Нар. газ. 1991. 16 лют.

1833. Чыгрын С. Слова пра Iосiфа Стаброўскага [-заснавальнiка Слонiмскага гiсторыка-краязнаўчага музея (1869-1968)] // Голас Радзiмы. 1991. 16 мая (N 20). С.4.

1834. Шостак Ю. Археолагi на Беласточчыне: [Выст. "Археал. даслед. ў Беластоц. ваяводстве ў 1955-1987 гг.", Гродна] // Чырв. змена. 1991. 9-15 снеж. (N 50). С.19.


Гл.таксама N 603,832,847,852,854,1854

Этнаграфiя

1835. "А калядачкi, а вярнiцеся..." / Матэрыялы падрыхт.: Г.Булыка, Т.Дзмiтрусёва, В.Iпатава // Культура. 1991. 24-30 снеж. (N 7). С.4-5.

1836 Батяев В.Ф. Развитие трудовой обрядности сельского населения Белорусской ССР: (Ист.-этногр. исслед.): Автореф. дис... канд. ист. наук / АН БССР. Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора.-Мн., 1991.-16 с.-Библиогр.: 5 назв.

1837. Беларускi каляндар / Беларус. Сав. Энцыкл. iмя П.Броўкi; Рэд.-склад. В.С.Бугаёў; Пад рэд. А.Л.Петрашкевiча.-Мн.: БелСЭ, 1991.-173 c.

Рэц.: Барыс С. Беларускiя календары // Беларус. мова i лiт. у шк. 1991. N 1. С.78-79.

Гiлевiч М. Парупся! // Чырв. змена. 1990. 11 снеж. С.8.

Марчук Г. // Звязда. 1991. 5 студз.

1838. Беларускiя традыцыйныя абрады i святкаваннi: Метад. рэкамендацыi для сярэд. спец. навуч. устаноў / Беларус. вучэб.-метад. цэнтр М-ва нар. адукацыi БССР; Склад. Л.I.Коханава, Т.Б.Бондар.-Мн., 1991.-18 с.-Бiблiягр.: 6 назв.

1839. Буракоўская Н. Ехаў дзядзька на чоўне...: З гiсторыi матэрыял. культуры // Настаўн. газ. 1991. 3 жн.

1840. Буракоўская Н. Заворванне: (Першы выхад у поле) // Чырв.змена. 1991. 29 крас.-5 мая (N 18). С.11.

1841. Буракоўская Н. Запрашаем на вячоркi: Па нар. календары: [Пiлiпаўка] // Чырв. змена. 1991. 9-15 снеж. (N 50). С.17.

1842. Буракоўская Н. Запрашаем на талаку // Чырв. змена. 1991. 27 мая - 2 чэрв. (N 22). С.7.

1843. Буракоўская Н. Калядкi, калядкi, блiны i аладкi... // Настаўн. газ. 1991. 25 снеж.

1844. Буракоўская Н. Стаўлю сноп на сто коп...: [Жнiўн. абрады] // Настаўн. газ. 1991. 28 жн.

1845. Буракоўская Н. У нас сягоння дажыначкi... // Чырв. змена. 1991. 19 - 25 жн. (N 34). С.8.

1846. Васiлевiч У.А. Дзе ты, чароўная папараць-кветка?: [Купалле] // Нар. газ. 1991. 6 лiп.

1847. Васiлевiч У.А. Збiральнiкi: [О.Кольберг, З.Глогер, I.Берман, А.Троiцкi, А.Пшчолка, Э.Яленская-Дмахоўская, Бiрута, У.Вярыга, Ч.Пяткевiч, К.Машынскi].- Мн.: Навука i тэхнiка,1991.-189 с.

1848. Васiлевiч У.А. Купалле // Салон.1991.N 6. С.18.

1849. Вiннiкава М. Народнае ткацтва Беларусi // Салон. 1991. N 5. С.17.

1850. Глыбiнны У. Беларускi арнамент / Публ. С.Адамовiча // ЛiМ. 1991. 13 снеж. (N 50). С.8-9. (Перадрук з часоп.: Новы шлях. 1944. N 4).

1851. Грамадскi быт i культура гарадскога насельнiцтва Беларусi [пачынаючы з ХI ст.] / В.К.Бандарчык,В.М.Бялявiна, С.А.Мiлючэнкаў i iнш.; АН БССР. Iн-т мастацтвазнаўства, этнаграфii i фальклору.- Мн.: Навука i тэхнiка, 1990.-248 с.: iл.- Бiблiягр. спасылкi ў падрадк. заўв.

1852. Грыцкевiч А. Найдасканаласць тутэйшая i еўрапейская: З гiсторыi вытворчасцi слуц. паясоў // Мастацтва Беларусi. 1991. N 8. С.38-40,63-66. Бiблiягр.: 42 назв.

1853. Дробышева Т. Коляды [на Туровщине, Житкович. р-н] // Сов. Белоруссия. 1991. 4 янв.

1854. Дучиц Л.В. Наряд для кривичанки: [Рассказ науч. сотр. Ин-та истории АН БССР по результатам археол. раскопок в Лепел. р-не] / Записал Е.Быковский // Сов. Белоруссия. 1991. 13 авг.

1855. Дучыц Л.У. Старадаўнiя моднiкi: Як апраналiся на Вiцебшчыне ў ХI-ХП стcт. // Вiцеб. рабочы. 1991. 12 верас.

1856. Дучыц Л.У. Як апраналася Прадслава: [Гутарка са ст. навук. супрац. аб-ня археалогii Iн-та гiсторыi АН БССР] / Вяла А.Котава // Работнiца i сялянка. 1991. N 7. С.22-23.

1857. Ехала каляда з Полацку, з Полацку / Запiсала З.Мажэйка // Вiцеб. рабочы. 1991. 5 студз. С.8.

1858. Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография / Пер. с нем. К.Д.Цивиной; Прим. Т.А.Бернштам и др.; Послесл. К.В.Чистова. - М.: Наука, 1991.- 511 с.: ил.-(Этногр. б-ка).

1859. Иов О.В. Крестьянское хозяйство на территории Белоруссии в ХI-ХШ вв. // Хозяин.1991. N 2. С. 40-41.

1860. Исследования в области балто-славянской духовной культуры: Погребальный обряд / АН СССР; Отв. ред. В.В.Иванов, Л.Г.Невская.-М.: Наука, 1990.-255 с.- Из содерж.: Виноградова Л.Н., Толстая С.М. Мотив "уничтожения-проводов нечистой силы" в восточнославянском купальском обряде. С.99-118; Толстой Н.И. Переворачивание предметов в славянском погребальном обряде. С.119-128; Невская Л.Г. Балто-славянское причитание: реконструкция семантичесой структуры: [Анализ белорус., укр., рус. и литов. текстов]. С.135-146. Библиогр.: [17] назв. Дучиц Л.В. Курганы белорусско-литовско-латышского пограничья. С.163-170.

1861. Казакова I.В. Рытуальны смех i плач у сямейна-абрадавым фальклоры Магiлёўшчыны // Весцi АН БССР. Сер. грамад. навук. 1991. N 5. С.77-84. Бiблiягр. спасылкi ў падрадк. заўв. (13 назв.).

1862. Казакова I.В. Функцыянальная роля магii ў старажытным рытуале вяселля // Весцi АН БССР. Сер. грамад. навук. 1990. N 6. С.98-104. Рэз. рус., англ. Бiблiягр. спасылкi ў падрадк. заўв.

1863. Калмыкова Л.Э. Материалы по народному искусству ХIХ - начала ХХ в. // Древнерусское и народное искусство. М., 1990. С.107-136.

1864. Каляда Г.К. Сiмволiка птушак у карагодных песнях беларусаў // Весцi АН БССР. Сер. грамад. навук. 1991. N 5. С.84-89. Рэз. англ., рус. Бiблiягр. спасылкi ў падрадк. заўв.

1865. Каляда Г.К. Сiмволiка раслiн i дрэў у карагодных песнях беларусаў // Весцi АН БССР. Сер. грамад. навук. 1991. N 4. С.84-90. Рэз. англ., рус. Спасылкi ў падрадк. заўв.

1866. Канапацкi I.Б., Якубоўскi Я.А. Святы беларускiх татараў // Беларус. мова i лiт. у шк. 1991. N 1. С.74-75.

1867. Карлюкевич А.Хранитель автографов Петра I [-белорусский этнограф А.К.Ельский (1834-1916), уроженец в. Дудичи, Пухович. р-н] // Во славу Родины. 1991. 5 янв.

1868. Квир А. Возвращение коляды // Сов. Белоруссия. 1991. 28 дек.

1869. Коваль У. Печ у хаце: [Этнагр. нататкi] // Работнiца i сялянка. 1991. N 1. С.12.

1870. Король Т. И зазвучит Юрье песнями: [Нар. праздник земледел. календаря на Беларуси] // Сов. Белоруссия. 1991. 1 мая.

1871. * Кривицкий Л. Основоположник Возрождения: [К 110-й годовщине со дня рождения белорус. этнографа, археолога И.И.Луцкевича] // Галве (Тракай). 1991. 21 июня. Литов.

1872. Крук I. Дзяды // Работнiца i сялянка. 1991. N 11. С. 20.

1873. Кутырева Г.Г. Жнивные песни в системе белорусского песенного календаря: (Мелодико-типол. параллели) // Вопр. культуры и искусства Белоруссии. 1991. Вып. 10. С.36-39.

1874. Кухаронак Т. Грамнiцы - палавiна зiмiцы // Звязда. 1991. 14 лют.

1875. Кухаронак Т. Купалле // Звязда. 1991. 5 лiп.

1876. Кухаронак Т. Масленiца // Звязда. 1991. 13 лют.

1877. Кухаронак Т. Радзiны // Салон. 1991. N 4. С. 19.

1878. Кухаронак Т. "Сею грэчку i пшанiцу, а мне дайце палянiцу...": Каляды // Звязда. 1991. 5 студз.

1879. Кухаронак Т. Сёмуха // Звязда. 1991. 24 мая.

1880. Кухаронак Т. "Таму жана молада, што доля мiла...": [Шлюб. традыцыi на Беларусi: З гiсторыi] // Беларусь. 1991. N 8. С.14-15.

1881. Локотко А.И. Белорусское народное зодчество, Середина ХIХ-ХХ в.- Мн.: Навука i тэхнiка, 1991.-287 с.: ил.

1882. Лысенко О.В., Островский А.Б. Логические схемы окказиональных обрядов вызывания дождя белорусского Полесья // Язычество восточных славян: Сб. науч. тр. Л., 1990. С.108-119. Библиогр. в подстроч. прим.

1883. Лявонава А.К. Старажытнабеларуская скульптура / АН БССР.Iн-т мастацтвазнаўства, этнаграфii i фальклору.- Мн.: Навука i тэхнiка, 1991.- 203, [3] с.: iл.

1884. Малаш Л. Из первых - первый: [О зачинателе славяновед. науки З.Доленге-Ходаковском (А.Чарноцком), 1784-1825. Родился в д. Гайна Логойс. р-на] // Нёман. 1990. N 12. С.170-184. Библиогр. ссылки в подстроч. прим.

1885. Малиновский М. Академия в... Сморгони?: [О цыган. медвежьей акад., ХУШ в.] // Во славу Родины. 1991. 12 мая.

1886. Маслова Г.С. Из истории восточнославянской этнографии: (Жизнь и творчество Н.И.Лебедевой): [Основными регионами исслед. этнографа были южнорус. губернии и Белоруссия] // Сов. этнография. 1991. N 5. С.45-57.

1887. Михальченко С.И. Эволюция мировоззрения М.В.Довнар-Запольского (до 1917 г.) // Из истории общественно-политической мысли России ХIХ в.: Межвуз. сб. науч. тр. М., 1990. С.125-140.

1888. Мишуров Г.С. Истоки народно-инструментальной культуры Белоруссии // Сборник статей по основным направлениям научно-исследовательской работы. Мн., 1990. Ч.2. С.39-43.

1889. Мишуров Г.С., Яконюк Н.П. Народно-инструментальная культура Белоруссии: Учеб.-метод. пособие / Мин. ин-т культуры.-Мн., 1991.-67 с.: нот. -Из содерж.:Традиционное народно-инструментальное творчество Белоруссии ХIХ века. С.3-25; Народно-инструментальная культура Белоруссии 1920-30-х годов. С.26-27.

1890. Мишуров Г.С. Народно-инструментальные традиции Белоруссии ХIХ в. // Вопр. культуры и искусства Белоруссии. Мн., 1991. Вып. 10. С.28-36. Библиогр.: 16 назв.

1891. Наш радавод: Материалы междунар. науч. конф. по регион. истории Вост. Европы "Культyра народов Великого княжества Литовского и Белоруссии, ХШ-нач. ХХ в.". Кн. 3, ч. 3 / Белорус. фонд культуры; Отв. ред. и сост. Д.В.Карев.-Гродно, 1991.-С.409-603.-Из содерж.: Верещагина А.Б., Гурко А.В. Об отголосках древнеиндоевропейского культа огня в белорусской свадебной обрядности. С.424-427. Sielicki F. Krzyz w wierzeniach ludu Wilejszczyzny. С.428-434. Истомина Э.Г. Проблемы изучения бытовой крестьянской культуры Белоруссии ХУШ-начала ХХ в.: (Ист.-экол. аспект). С.501-505.

1892. Новiкава А. ...I крыху гiсторыi [памiнальнага абраду Дзяды] // Добры вечар. 1991. 1 лiстап.

1893. Нячаева Г. Споведзь колераў i ўзораў, альбо Фiласофiя народнага касцюма: [Неглюб. строй, Ветк. р-н] // ЛiМ. 1991. 10 мая (N 19). С.13.

1894. Поздняков В.С. Клецк Х-ХУШ: (История материальной культуры белорус. феод. города): Автореф. дис...канд. ист. наук / АН Беларуси. Ин-т истории.-Мн., 1991.-25, [2] с.: схем.

1895. Пятроўская Г. Вясна, вясна, ты з чым прыйшла?!: [Вялiкдзень] // Беларус. нива. 1991. 15 мая.

1896. Пятроўская Г.А. Купалiнка - ноч маленька... // Белорус. нива. 1991. 6 июля.

1897. Пятроўская Г.А. Пачынальнiк беларускага народазнаўства М.Я.Нiкiфароўскi [(1845-1910): Ураджэнец в. Вымна Вiцеб. р-на] / АН БССР. Iн-т мастацтвазнаўства, этнаграфii i фальклору.- Мн.: Навука i тэхнiка, 1991.-72 с.

1898. Рабаданова Л.И. Названия одежды, головных уборов и материалов для их изготовления в памятниках старобелорусской письменности: Автореф. дис... канд. филол. наук / АН Беларуси. Ин-т языкознания им. Я.Коласа.-Мн., 1991.-22 с.

1899. Рылко М.I.Захавальнiк талентаў: [Гутарка са збiральнiкам старадаўн. рэчаў] / Запiсала А.Гузень // Гродн. правда. 1991. 14 февр.

1900. Сахута Я.М. Беларускае народнае мастацкае кавальства.-Мн.: Полымя, 1990.-190 с.: iл.- Са зместу: З гiсторыi кавальскага рамяства. С.7-50.

1901. Сачанка Б. Доўнар-Запольскi [М.В.(1867-1934), ураджэнец Рэчыцы] // ЛiМ. 1991. 4 студз. (N 1). С.13-15.

1902. Сысоў У. Дзяды // Звязда. 1991. 1 лiстап.

1903. Сысоў У. Змiтраўская субота: [Аб паходжаннi свята] // Чырв. змена. 1991. 28 кастр.- 3 лiстап. (N 44). С.11.

1904. Сям'я i сямейны быт беларусаў / В.К.Бандарчык, Г.М.Курыловiч, Л.В.Ракава i iнш.; АН БССР. Iн-т мастацтвазнаўства, этнаграфii i фальклору.-Мн.: Навука i тэхнiка, 1990.-256 с.- Аўт. таксама: Кухаронак Т.I., Углiк I.Р., Чаквiн I.У.- Бiблiягр. спасылкi ў падрадк. заўв.

1905. Тарашкевiч Р. Ад прадзедаў спакон вякоў: [Аб адраджэннi нар. традыцый i абрадаў у в. Вулька i Лобча Лунiн. р-на] // Заря. 1991. 11 окт.

1906. Титов В.С. Историко-этнографическое районирование материальной культуры белорусов (ХIХ-нач. ХХ в.): Автореф. дис...д-ра ист. наук / АН СССР. Ин-т этнографии и антропологии им. Н.Н.Миклухо-Маклая.- М., 1991.- 38 с.- Библиогр.:21 назв.

1907. Топорков А.Л. Домашняя утварь в поверьях и обрядах Полесья // Этнокультурные традиции русского сельского населения ХIХ-начала ХХ в.: [Сб. ст.]. М., 1990. Вып. 2. С.67-135.

1908. Фадзеева В.Я. Беларуская народная вышыўка / АН БССР. Iн-т мастацтвазнаўства, этнаграфii i фальклору.- Мн.: Навука i тэхнiка, 1991.-199 с.: iл.

1909. Хатэнка А. Год ад году, век ад веку: (Дзяды) // Культура. 1991. 14-20 лiстап.(N 2). С.2.

1910. Швяцова Г. Iдзе каляда калядуючы! // Настаўн. газ. 1991. 12 студз.

1911. Шэляговiч Т.Э. Адам Багдановiч [- этнограф, фалькларыст, мовазнавец (1862-1940)] // Беларус. мова i лiт. у шк. 1991. N 2. С.75-78.

1912. Юдо П. Свята ў зiмовую ноч // Настаўн. газ. 1991. 20 лют.

1913. Юр'еў С. Ой, рана, на Iвана: [Купалле] // Добры вечар. 1991. 5 лiп.

1914. Якiмовiч В. Пахаванне стралы: [Нар. абрад у в. Стаўбуны Ветк. р-на] // Чырв. змена. 1991. 15-21 лiп. (N 29). С.23.

1915. Barszczewski A. Bialoruska obrzedowosc i folklor wschodniej Bialostocczyzny (narodziny, wesele, smierc) / Projekt okladki W.Pietruk; Projekt mapki E.Kruk.-Bialystok: Sekcja naukowa ZG BTSK, 1990.-177 s. + "Mapa miejscowosci wschodniej Bialostocczyzny przebadanych pod wzgledem folkloroznawczym".- Пол.

Беларуская абраднасць i фальклор усходняй Беласточчыны: (Нараджэнне, вяселле, смерць).


Гл. таксама N 392,813,814,817,821-823,825-827,831,834,836-838,843

Этнагенез беларусаў

1916. Акудовiч В. Пошукi страчанага вобраза: [Каранi беларус. менталiтэту] // ЛiМ. 1991. 8 сак. (N 10). С.6.

Дыскус.: Чарота I. У пошуках спрадвечнай iснасцi, а не ўяўна "страчанага вобраза" // ЛiМ. 1991. 17 мая (N 20). С.6-7.

1917. Белы А. Вытокi нацыянальнай сьвядомасьцi [беларусаў] // Полацак. 1991. N 2. С.6-10; N 3. С.3-7.

1918. Браiм I.М. Актуальныя этнанацыянальныя праблемы [i iх гiстарычныя вытокi, у т.л. i на Беларусi] (Матэрыял у дапамогу лектару) / Праўл. т-ва "Веды" Рэсп. Беларусь.- Мн., 1991.-22 с.-Бiблiягр.: 12 назв.

1919. Дегтярев А., Фроянов И. Мир восточных славян // Лепта. 1991. N 6. С.168-172.

1920. Дмитриев С.В. К вопросу о функционировании и генезисе этнонима "кривичи" // Язычество восточных славян: Сб. науч. тр. Л., 1990. С.143-149.

1921. Дубавец С. Белорусы уходят...: [Из истории белорус. этноса: Авт. версия] // Нёман. 1991. N 10. С.183-189.

1922. Загорульский Э.М. Из истории возникновения древнерусской народности // Весн. Беларус. ун-та. Сер. 3, Гiсторыя. Фiласофiя. Эканомiка. Права. 1991. N 2. С.16-20. Бiблiягр.: 13 назв.

1923. Кажадуб А. Рака вады жывой: Ч. 2: [Эсэ: Разважаннi пра беларус. этнас: Водгук на арт. Л.М.Гумiлёва "Мiфы i рэальнасць этнасферы" (Дружба народов, 1989, N 11] // Маладосць. 1991. N 11. С.117-135; N 12. С.129-147. (Ч. 1: 1989, N 10-11).

1924. Канановiч У. Голас маладой нацыi: [З гiсторыi беларус. этнасу i нац. прыналежнасцi К.Калiноўскага] // ЛiМ. 1991. 18 студз. (N 3). С.16.

1925. Лысенко П.Ф. Дреговичи / АН БССР. Ин-т истории; Под ред. В.В.Седова.- Мн.: Навука i тэхнiка, 1991.-244 с.: ил.

1926. Лыч Л. Тапанiмiя i этнас: Мiжэтн. працэсы на Беларусi ў люстэрку тапанiмii // Род. слова. 1992. N 1. С.13-16; N 2. С.6-10.

1927. Мiжнародны кангрэс беларусiстаў: Матэрыялы "круглага стала" "Беларуская дыяспара" // Беларусь. 1991. N 9. С.20-23. Аўт.: Г.Сяргеева, В.Кiпель, Г.Сурмач, Я.Мойсiк, Я.Запруднiк, Ю.Васiлеўскi, Б.Сачанка, А.Мальдзiс, А.Баршчэўскi, Л.Мiрачыцкi.

1928. Мiкулiч Т.М. Этналiнгвiстычныя працэсы i нацыянальная самасвядомасць насельнiцтва Беларусi // Весцi АН БССР. Сер. грамад. навук. 1991. N 4. С.91-96. Рэз. англ., рус. Спасылкi ў падрадк. заўв.

1929. Наш радавод: Материалы междунар. науч. конф. по регион. истории Вост. Европы "Культура народов Великого княжества Литовского и Белоруссии, ХШ-нач. ХХ в.". Кн. 3, ч. 3 / Белорус. фонд культуры; Отв. ред. и сост. Д.В.Карев.-Гродно, 1991. С.409-603. Из содерж.: Церашковiч П.У. Гiсторыя Беларусi ў кантэксце iнфармацыйнай тэорыi этнасу. С.409-416. Микулич Т.Н. Особенности этноязыкового развития Белоруссии ХШ-ХУШ вв. как проявление специфики культурной жизни. С.417-423.

1930. Рогалеў А. Вялiкая, Малая i Белая Русь: адзiнства i разнастайнасць: (Спроба "абаранiць" iдэю аб старажытнарус. народнасцi): [Водгук на арт. С.Цярохiна "Па звычаях i законах продкаў сваiх" ("Голас Радзiмы", 1990, N 46/47)] // Голас Радзiмы. 1991. 17 студз. (N 3). С.1,6; 24 студз. (N 4). С. 6.

1931. Ролсан Я. I зноў лiтоўскае пытанне: [Да паходжання назвы Беларусь - Вялiкае княства Лiтоўскае: Арт. з Аўстралii] // Голас Радзiмы. 1991. 1 жн. (N 31). С.5.

1932. Сацута I.У. Хто такiя яцвягi? // Беларус. мова i лiт. у шк. 1991. N 10. С.74-77.

1933. Супрун В. Аб старажытнай "Лiтве": [Меркаваннi аб гiсторыi народаў Беларусi i Летувы] // ЛiМ. 1991. 27 снеж. (N 52). С.4.

1934. Сядоў В.В. Беларусы: балты цi славяне? / Iнтэрв'ю правёў В.Калiноўскi // Чырв. змена. 1991. 7-13 кастр. (N 41). С.17.

Дыскус.: Рогалеў А. Балты былi. Але не толькi... // Чырв. змена. 1991. 4-10 лiстап. (N 45). С.19.

1935. Тарасаў К.I. Русь Лiтоўская // Тарасаў К.I. Памяць пра легенды. Мн., 1990. С.43-58.

1936. Терешкович П.В. Современная этнополитическая ситуация в Белоруссии: [Анализ важнейших тенденций развития этнополит. процессов в респ. в 80-х гг. Есть также ист. материал] // Национальные процессы в СССР. М., 1991. С.150-164. Библиогр.: 6 назв.

1937. Церашковiч П.У. Гiсторыя Беларусi ў кантэксце iнфармацыйнай тэорыi этнасу: [Гутарка з этнолагам] / Запiсаў Ю.Залоска // ЛiМ. 1991. 20 снеж. (N 51). С.5,12.

1938. Чаквин И.В., Терешкович П.В. Из истории становления национального самосознания белорусов (ХIУ - нач. ХХ в.) // Сов. этнография. 1990. N 6. С.42-54. Библиогр.: 66 назв.

1939. Чаропка В. Гiпотэзы патрабуюць доказаў, але тое, што даследчыкi ранняй гiсторыi Еўропы звяртаюцца да Беларусi, сведчыць: у далёкiя гады яна не была глухою правiнцыяй // Беларусь. 1991. N 9. С.30-31.

1940. Ширяев Е.Е. Беларусь: Русь Белая, Русь Черная и Литва в картах: [Размышления над этногенезом белорусов с помощью старин. и соврем. карт] / Моск. о-во белорус. культуры им. Ф.Скорины.-Мн.: Навука i тэхнiка, 1991.-117 с.: карт.

1941. Штыхаў Г. Археалогiя пра крывiчаў // Спадчына. 1991. N 6. С.12-15.

1942. Штыхаў Ю. Полацкiя крывiчы // Полацак. 1991. N 8. С.5-8. Бiблiягр. спасылкi ў падрадк. заўв.


Гл. таксама N 809,812

Спецыяльныя гiстарычныя навукi

1943. Васiлеўскi Ю. Шляхi беларускай маркi // Спадчына. 1991. N 4. С.112.

1944. Коласаў Л. Фiлатэлiстычнае ўшанаванне памяцi песняра: [Аб фiлатэлiст. калекцыi аўт., прысвеч. Я.Коласу] // Голас Радзiмы. 1991. 28 лiстап. (N 48). С.8.

1945. Макушнiкаў А. Расказваюць старажытныя пячаткi: [З гiсторыi сфрагiстыкi: Знаходкi ХI-ХП стст. на Гомельшчыне] // Гомел. праўда. 1991. 15 лiстап.

1946. Орлов А. Лотерейные билеты рассказывают [также и об истории республики] // Добры вечар. 1991. 5 снеж.

1947. Тарасаў С.В. З гiсторыi полацкай эпiграфiкi Х-ХУ стст. // Кнiжная культура Беларусi: Да 500-годдзя з дня нараджэння Ф.Скарыны: (Зб. навук. прац). Мн., 1991. С.114-129. Бiблiягр.: 24 назв.

Геральдыка. Сiмволiка

1948. Асиновский С. "Погоня" // Во славу Родины. 1991. 9 нояб.

1949. Белямук М. Эмблема на шчыце герба "Пагоня" // Полацак. 1991. N 8. С.26-31; N 9. С.23-28; N 10. С.38-41.

1950. Васiлеўскi П. "Пагоня" - дзяржаўны герб // ЛiМ. 1991. 27 снеж. (N 52). С.4.

1951. Вячорка В. "...Пакрый сабой народны рух!": Да гiсторыi беларус. нац. сцяга // Звязда. 1991. 11 верас.

1952. Грыцкевiч А.П. Герб i сцяг Рэспублiкi Беларусь: Навук.-гiст. даведка // Пiянер Беларусi. 1991. 3 кастр.

1953. З гiсторыяй на "Вы": Публ. арт.-Мн.: Маст. лiт., 1991.-Са зместу: Ткачоў М. Нацыянальныя сiмвалы: народ i гiсторыя. С.331-354. Вячорка В. "Кроў лягла чырвонай паласой...": Да гiсторыi беларус. нац. колераў. С.355-369.

1954. Мелешко А.А. Источники новой силы - в глубине веков: [Из истории флага Беларуси] // Хозяин. 1991. N 11. 2-я с. обл.

1955. Мелешко А. Символ Республики Беларусь -герб "Погоня" // Хозяин. 1991. N 12. С.43.

1956. Меликаев В. Герб Минска: каким ему быть? // Знамя юности. 1991. 6 авг.

1957. * Стралец М. Дзяржаўная сiмволiка Рэспублiкi Беларусь: [Меркаванне вучонага] // Нар. трыбуна. 1991. 7-13 кастр. (N 41). С.4.

1958. Стуканов А., Космылев В. Кто же ты, "рыцер збройны на коне з мечем"? // Полит. собеседник. 1991. N 4. С.16-21: ил.

1959. Тарасаў К.I. Пазасланяныя крыжам: [Язычнiц. i хрысцiян. сiмволiка на Беларусi] // Тарасаў К.I. Памяць пра легенды. Мн., 1990. С.27-40.

1960. Трусаў А.А. Дык што ёсць гiстарычная справядлiвасць?: [Аб дзярж. сiмвалах Беларусi: Гутарка з гiсторыкам] / Запiсала А.Цiхановiч // Звязда. 1991. 17 верас.

1961. Цiтоў А. Прыпадзём да першакрынiцы: [Аб гербах Вiцебска] // Вiцеб. рабочы. 1991. 20 чэрв.

1962. Цiтоў А. Сiмвал незалежнасцi: [Да 400-годдзя з дня атрымання Мiнскам улас. герба] // Голас Радзiмы. 1991. 31 студз. (N 5). C.1,6; Добры вечар. 1991. 11 студз.

1963. Цiтоў А. Якiм быць гербу незалежнай Беларусi? // Звязда. 1991. 31 жн.

1964. Чарняўскi I. Зварот да сваiх вытокаў: [Аб гiсторыi герба Мiнска i Беларусi: Арт. старш. пастаян. камiс. Мiнгарсавета па культуры, ахове i адраджэннi гiст.-культ. спадчыны] // Добры вечар. 1991. 26 снеж.

1965. "Чырвоны пас на белым тле радзiмы...": З гiсторыi беларус. нац. сiмвалаў / Падрыхт. А.Лiпай // Знамя юности. 1991. 27 сент.

1966 Швед В. Символы старого герба [Гродно] // Гродн. правда. 1991. 16 янв.

1967. Штыхаў Г., Галенчанка Г. Беларуская гiстарычная сiмволiка // Добры вечар. 1991. 17 верас.

Гл. таксама N 974

Нумiзматыка

1968. Бекцiнееў Ш. Мясцовыя грошы: [Станаўленне грашовага абарачэння на тэрыторыi Беларусi ў IХ-Х стст. Грашовыя знакi i iх назвы] // Чырв. змена. 1991. 23-29 снеж. (N 52). С.10.

1969. Масько I. Фальшываманэтчыкi старажытнага Полацка // Полацак. 1991. N 3. С.11-13.

1970. Рабцэвiч В.Н. Беларускiя грошы: [Расказ дац. каф. археалогii, этнаграфii i дапамож. гiст. дысцыплiн] / Запiсаў А.Маеўскi // Мiн. праўда. 1991. 16 кастр.

1971. Рожук А. Куда скачет рыцарь?: [О старых литов. монетах] // Во славу Родины. 1991. 8 февр.

1972. Сiнчук I. Скарб з вёскi Рубяжэвiчы [Стаўбцоўскага р-на: Манеты 60-х гг. ХУП ст.] // Спадчына. 1991. N 6. С.72-74.

1973. Шчарбакова Т. Скарбы зямлi магiлёўскай: [Пра старадаўн. манеты] // Магiлёўс. праўда. 1991. 4 чэрв.

1974. Fic S. Dukat koronacyjny Augusta П Mocnego jako przyklad monety pamiatkowej saskopolskiej na ziemiach Rzeczypospolitej // Kaliskie Zeszyty Muzealne (Kalisz). 1990. N 1. S.58-62: il. Пол.

Каранацыйны дукат Аўгуста П Моцнага як прыклад мемарыяльнай саксонска-польскай манеты на землях Рэчы Паспалiтай.

Археаграфiя. Архiвiстыка

1975. Варатнiкова А.А. Беларуская археаграфiя ў першай палавiне ХIХ ст. // Весцi АН БССР. Сер. грамад. навук. 1991. N 5. С.72-76. Бiблiягр. спасылкi ў падрадк. заўв.

1976. Василяускене А.В. Неизвестный список Второго Литовского Статута [1566] // Исследования по археографии и источниковедению отечественной истории ХУI-ХХ вв.: Межвуз. сб. науч. тр.- Днепропетровск, 1990.-С.12-19.- Библиогр.: 23 назв.

1977. Дакументы па гiсторыi Беларусi, якiя зберагаюцца ў цэнтральных дзяржаўных архiвах СССР / Гал. арх. упр. пры СМ БССР; Рэд.-склад. А.М.Мiхальчанка, Т.А.Вараб'ёва.- Мн.: БелСЭ, 1990.- 261 с.-(Энцыкл. б-чка "Беларусь").

1978. Додонов Б.Ф. Итоги и перспективы работ по подготовке "Хроник...": [О семинаре-совещ. в Минске архивистов и историков России, Украины, Белоруссии, на котором подведены итоги и намечены перспективы работ по подгот. "Хроник рабочего и с.-д. движения в России в 1895-февр. 1917 г."] // Сов. архивы. 1991. N 3. С.111-112.

Генеалогiя

1979. Аксак В. Iх iмёны павiнны ўвайсцi ў нашу гiсторыю: [З гiсторыi роду Наркевiчаў-Ёдкаў] // Нар. газ. 1991. 23 лют.

1980. Василевский П. Из рода Янушкевичей: [Братья живописец Феликс и скульптор Валерьян, уроженцы Ракова] // Нёман. 1991. N 10. С.181-182.

1981. Наш радавод: Материалы междунар. науч. конф. по регион. истории Вост. Европы "Культура народов Великого княжества Литовского и Белоруссии, ХШ - нач. ХХ в.". Кн. 1/2 / Сост. Д.Карев.-Гродно, 1990.-283 с.-Из содерж.: Рыкова О.В. Из истории создания дореволюционных генеалогических справочников. С.41-71. Карев Д.В. Отечественная генеалогия: (Вехи пройденного пути). С.72-79. Нарбут А.Н. Из опыта работы с генеалогическими источниками. С.80-90. Гостев А.П. О возникновении удельного Городенского княжества и князьях городенских. С.107-108. Станишевский В.Н. Род Улащиков. С.111-113. Грыцкевiч А.П. Задачы беларускай генеалогii.С.114-116. Нарбут А.Н. Юнзиллы - древний род из Гродно. С.117-122. Полховская С.П. Род Урсын Немцевичей на Гродненщине. С.123-126. Игнатович Ф.И. Династия медиков Карнацевичей. С.143-145. Нарбут А.Н. Нарбуты: происхождение и родословные. С.263-269. Госцеў А.П. Сведкi гiсторыi: [Род Нарбутаў]. С.280-282. Нарбут А.Н. Гедиминовичи в истории Белоруссии. С.456-460. Аверьянов К.А. Великая княгиня московская Софья Витовтовна. С.461-467. Бычкова М.Е. Белорусские предки Ивана Грозного. С.468-470.

1982. Носевич В. Взлет и падение временщиков: [Из истории рода Глинских, выходцев из Литвы, потомков золотоордын. вельможи, ХУI в.] // Парус. 1991. N 1. С.42-43.

1983. Тихомирова В. "Частица земли русской": [О роде Гортынских в Могилеве] // Магiлёўс. праўда. 1991. 14 лют.

Методыка даследаванняў i выкладання

1984. Ракуць В.У. Канцэнтрычны падыход у выкладаннi гiсторыi // Нар. асвета. 1991. N 7. С.25-27.

1985. Сухадолава В.У. Славутая наша зямлячка: Вiктарына пра Ефрасiнню Полацкую // Беларус. мова i лiт. у шк. 1991. N 10. С.33-34.

Навуковыя канферэнцыi. Сiмпозiумы. Сходы

1986. Актуальные проблемы социально-гуманитарных и естественных наук: Тез. науч. конф., посвящ. 70-летию ун-та, Минск, апр. 1991.-Мн., 1991.-254 с.

1987. Беларуска-польскiя культурныя сувязi: Матэрыялы навук. канф. [Мiнск], 17-24 кастр. 1988 г.-Мн.: Навука i тэхнiка, 1991.-219 с.

1988. Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства: Матэрыялы Першай усесаюз. навук. канф. (17-19 лiп. 1990 г.).- Вiцебск, 1990.-213 с.

1989. Ваяводства? Павет? Воласць?: [Гутарка за "круглым сталом" супрац. Iн-та гiсторыi АН Рэсп. Беларусь пра адм.-тэрыт. падзел Беларусi, якi iснаваў да 1917 г., i неабходнасць рэформы сёння] // Звязда. 1991. 12 снеж.

1990. ХП Всесоюзная конференция историков-славистов "Основные направления историко-славистических исследований и преподавание университетского курса по истории южных и западных славян на современном этапе, 25-27 янв. 1990 г.: Тез. докл. и сообщ.-М., [1990].-214 с.

1991. "Декабристские чтения-1": Тез. Респ. межвуз. науч. конф., посвящ. 165-летию со дня восстания декабристов (4-6 дек. 1990 г.).-Гродно, 1990.-95 с.

1992. Кавко А.К. "Круглый стол", посвященный энциклопедии "Франциск Скорина и его время" [Минск, 14 июня 1989 г.] // Сов. славяноведение. 1990. N 5. С. 109-111.

1993. Межвузовская научная конференция "Традиции отечественной философии": (Материалы выступлений и тез. докл.). Ч. 2 / Филос. о-во СССР и др.- Гродно, 1991.-172 с.

1994. Метод в историческом исследовании: Тез. докл. и сообщ. Всесоюз. шк.-семинара, Минск, 21-25 окт. 1991 г.-Мн., 1991.-214 с.

1995. Мiжнародны кангрэс беларусiстаў [Мiнск, 25-27 мая 1991 г.]: Матэрыялы "круглага стала" "Беларуская дыяспара" // Беларусь. 1991. N 9. С.20-23.

1996. Научно-исследовательский кружок и историческое краеведение: (Сб. ст.): Материалы УI науч.-практ. конф., посвящ. 35-летию ист.-краевед. кружка при каф. истории БССР Гродн. гос. ун-та им. Я.Купалы, состоявшейся 27 апр. 1990 г.- Гродно, 1990.-87 с.

1997. Палуцкая С. Археолагi сустракалiся ў Гродне: [Аб канф. археолагаў рэсп. па прабл.археалогii Гродзеншчыны] // Гродн. правда. 1991. 10 дек.

1998. Партия. Народ. Победа: Тез. науч.-теорет. конф., посвящ. 45-летию победы сов. народа в Великой Отеч. войне: В 2 ч. Ч. 1-2.-Мн., 1990.-260 с.

1999. Сельское хозяйство и крестьянство Беларуси: (Материалы науч. конф., 27-29 окт. 1989 г., Гомель).-Мн., 1991.-189 с.-На обл. загл. на белорус. яз.

2000. Франциск Скорина и Вильнюс: Сб. материалов Респ. науч. конф., посвящ. 500-летию со дня рождения Ф.Скорины / Вильнюс. ун-т; Сост. Л.В.Судавичене.-Вильнюс, 1991.-145 с.

2001. Франциск Скорина и традиции гуманизма в славянской культуре: Тез. докл. и сообщ. на науч. конф., посвящ. 500-летию со дня рождения Ф.Скорины, Москва, 20-21 нояб. 1990 г.-Мн.: БелСЭ, 1990.-65с.

2002. Тезисы Второй гомельской областной научной конференции по историческому краеведению "Гомельщина: Археология, история, памятники", 1991: Секция археологии и нумизматики.-Гомель, 1991.-103 с.

2003. Тезисы республиканской межвузовской научной конференции "Современный социализм: методология изучения, противоречия, перспективы развития", Гродно, 4-6 дек. 1990.-Гродно, 1990.

Ч. 1. 214 с.

Ч. 2. 258 с.

2004. Тенденции и перспективы развития права и укрепления социалистической законности. Вып. 4: Тез. докл. респ. науч.-практ. конф. (24-25 апр. 1990 г.).-Мн., 1990.-252 с.

2005. Цяжкi шлях да незалежнасцi: [З гiст. чытанняў, прысвеч. 580-годдзю Грунвальд. бiтвы] // Спадчына. 1991. N 2. С.7-22.

2006. Шляхам стагоддзяў: Матэрыялы дзвюх канф. аднаго года: Ягелон. ун-т (Кракаў), 20-25 лют. 1989 г. Беларус. ун-т (Мiнск), 23-28 кастр. 1989 г.-Мн.: Унiверсiтэцкае, 1992.-166 с.

2007. Mironowicz A. Konferencja naukowa poswiecona F.Skorynie // Bialostocczyzna (Bialystok). 1991. N 1. S.41-42. Пол.

Навуковая канферэнцыя, прысвечаная Ф.Скарыне [Варшава,15-20 чэрв. 1990 г.].


ДАПАМОЖНЫЯ ПАКАЗАЛЬНІКІ

Iмянны паказальнiк


А.М. 460
А.С. 196
Абабурка М. 430,676,
677,1028,1029
Абакумовская Т. 813
Абдзiраловiч I. 202
Абламейка С. 269
Абразоўскi В. 1121
Абраменкаў В. 1705
Абрамов Б. (1455)
Абрамов В. 578,1448
Абрамовiч В. 1345,1816
Абрамчык М. (174)
Абрасiмаў П. 160
Абуховiч-Бандынэлi А.Р.
(1079)
Абэцэдарскi Л.С. (3,6)
Авакян К.А. (1748)
Авдеев В.А. 1132
Аверьянов К.А. 1981
Авторханов А. 86,240
Агееў А.Р. 268
Агiнскi М.К. (482)
Адамович А.Ф. (95)
Адамович И.А. (252)
Адамовiч С.Ф. 520,521,
814,1086,1850
Адамовiч Я. (1101)
Адамушка В. 1769
Адважны В. 161
Адзiнцоў Л.Я. (1623)
Ажэшка Э. (94,656)
Азаркевич А. (1338)
Азарова К.К. (1344)

Азгур З. 257
Айцец Ян. гл. Матусевiч
Я.Я.
Акаловiч М. 1475
Акперов Г. (1749)
Аксак В. 1979
Аксамiтаў А.С. 1817
Аксенов С. (1338)
Акудовiч В. 43,1916
Акулаў В. 64
Акулаў П. 1346,1439,
1449,1476,1477
Акулич М.А. 894
Акулова Е.С. (1344)
Акулович И. 1338
Акуневiч В. 600
Акшевский И.М. 1806
Алаторцева А.И. 10
Алейнiкаў П.М. (153)
Александровiч Н.П. 1818
Алексеев (1116)
Алексеев Л.В. 1819
Алексеев П. 1450
Алена С. 1648
Алехнович В. 699
Алешка В.П. 702
Алешко В.А. 579
Алпеев А.Н. 241
Алферов Б.А. (1344)
Альгерд (895,918)
Альхiмовiч К. (501)
Альхоўскi А. (1325)
Аляксей Мiхайлавiч (611)
Аляксейчык Я.Я. 414

Аляхновiч Ф. 478,1187
Андреенков А. 1451
Андриевская З.Я. 1780
Андрушкевiч Б. 1347
Андрыянаў У.I. (609)
Андрэева Е. 1171
Аникин В.И. 523,564
Аниченко В.В. (1298)
Анiшчанка Я.К. 979,980,
1039
Анищенко С.П. (1344)
Анкинович Л.Л. (1338)
Аноп Л. 625
Аношка В. 197
Антановiч Р. 678
Антановiч С. 242
Антановiч Т. 1531,1796
Антипенко Н. 1320
Антоненко В. (1298)
Антонов В.Ф. (1344)
Ануфрович И.И. 647
Анфилов В. 1348
Анхимюк Ю.В. 18
Анюкоў М. 522
Апанасевiч П.П. (1233)
Апарович И. 1338
Аркадьев Л. 1602
Арлова Г. 347,348
Арлова Л. 390
Арлоў В. 896,1603
Арлоў У. 1,6,64,601,
888,1040
Арлоў Я. (1591,
1596,1599)
Аронина А. 1559
Арсеньеў В.С. (608)
Артеменков Г.А. (344,
1338)
Арцем'ева В. (1325,1344, 1344)
Арцюшка М.М. 627
Асiноўскi С. 67,109,
129,525,679,897,
1287,1948
Асiпян Г.С. (1620)
Аскерка А. (1080)
Асташенок В. (1338)
Асташкин Н. 1604
Астраўцоў С. 742,898
Асюлев А.Т. (1344)
Аўхiмовiч М. 1228,1395,
1406
Аўчыннiкава Р. 743,744
Афанасьев В. 1338
Афиани В.Ю. 18
Ахмедьяров Г. (1533)

Бабак Д. 934
Бабашинский А.А. (1211)
Бабкiн Г. 87,270,271,
647
Бабкова В. 18,1020
Бабосаў Я. 1152
Багадзяж М. 110,130,
134,516,526,527,
556,726,871,1478
Багдановiч А.Я. (1911)
Багдановiч I. 226
Багдановiч М. (424,
454,666,712)
Багдановiч Я. 392
Багушэвiч Ф. (1052)
Бадулин А.Н. 1586
Бадуркин В. 1447
Бадюков А.Ф. 208
Байсембеков Ж. (1403)
Бакач А. (1250)
Бакуменка М.М. 391

Балiцкi А.В. (95,385,
389)
Балыкина Е.Н. 16
Бандарчык В.К. 1851,
1904
Бандарэнка М.А. 243
Бандера С. (596)
Банёнис Э.Д. 899,1006
Баравой Р. 700
Баразна Л.Ц. 944
Баран Ц. (1325)
Барановская П.Ф. (1257)
Бараноўскi I. 745
Бараноўскi Я.I. 1406,
1531
Бардзiлоўскi У. 1596,
1706
Баркоўскi А. 262
Баркун Г. 1690
Бармiнскi В. 1349
Барсук Г.И. (1344)
Барташэвiч Г.А. 392
Баршчэўскi А. 1927
Барыс С. 1837
Барысевiч I.А. (1237)
Барысюк У. 580
Барышаў Г.I. 479,494
Баталка Т.I. 349
Баталов Ф.А. (1360)
Батрак I. (1204)
Батракова К.П. 18
Батяев В.Ф. 1836
Бачыла Ф. 1605
Башко П. 69,1152
Бегишев Р. (1391)
Без-Корнилович М.И. (13)
Безрукий Л.П. 1256,1266
Безручко М. (1250)
Бекцiнееў Ш. 1968

Белая С. 232
Белов И.П. (1232)
Белов С.И. 334-336
Белы А. 939,940,1917
Беляева Л. (1632)
Белямук М. 162,1949
Беразняк П. 1325
Беразоўскi I.М. (1498)
Бергман А. (15)
Березка А.П. 337
Березкина Н.Ю. 407,1041
Берман I. (1847)
Бернштам Т.А. 1858
Бессонов Г. 1560,1561,
1707
Биллевич Т. (210)
Бирилко А. 1089
Биркос А.А. 342
Бiрукоў Г. 1351
Бiрута гл. Даравiнская А.
Бисярин А. 1708
Бiтэль П. 648
Бiч М. 6,69,859,1008,
1049,1077
Благов И. 1481
Блажевич И.Ф. (1236)
Блок А. 1114
Блок В. 258
Бобкова И. 113
Бобрович В. 131-133
Бобровников В. 146
Богданов А.А. (141)
Богданов И.В. (1727)
Богослов Г.И. 1548
Богуш Т.А. 208
Богушевич Н.А. 1502
Бойцов В. 1288
Бокiй I. 964
Бокуть Б.В. (1344)

Болатаў А. 201
Болбас М. 324
Болгарин С.И. (1753)
Болотевич К. 1352
Бондар Т.Б. 1838
Борейко И. (1338)
Борисов И. 1322,1641,
1709
Борисовец А. 582,583
Борисовец В. (1344)
Боровик А.В. (1338)
Борсук, сям'я (1338)
Борсук В. 1607
Борсук М.Ф. (1344)
Ботян А.Н. (1526)
Боянков П. 701,1015
Брага С. 941
Брагин Э. 1353
Браiм I.М. 1918
Брачыслаў (879,884)
Брежнев Л.И. (588)
Броўка П. (1436),1837
Брук А.С. 810
Брусилов А.А. (1118)
Брускина М. (1602)
Бруцкi А. 1189
Брыль В. 183
Бубен И. 584
Бубенько Т.С. 1820
Бугаёў В.С. 1837
Бугай Н. 1190
Буганов В.И. 864
Буданков В.С. (1344)
Будзька А. 236
Будны С. (212,732
911,930,1011)
Буевiч П.М. 1188
Бужан В. 1354-1356
Бузук П. 431,(437)

Буйло К. (1204)
Буйнiцкi I.Ц. (510-513)
Букса М. (1338)
Букчин С. 432
Булавко А.Г. 901
Булак-Балахович С.М.
(1164,1165,1251)
Буланов В. (1338)
Булат А. (1719)
Булаўка А. 184,185
Булахаў М. 462
Булацкi Р. 263
Булгарин Ф.В. (131)
Булкин В.А. 528
Булыка Г. 1835
Бумажков Т.П. (1631,
1633)
Буракоўская Н.I. 392,
1839-1845
Бурбiс А. (1140)
Бурдо А. 1473
Бурковский В. 1711
Бутвиловский М. (1338)
Буткевич С. 1567
Бутромеев В. 902
Буцевич В. 1257
Буцелiн Л.Г. (1524,1706)
Буяков К. (1338)
Быковский Е. 1854
Бычков В.Д. 344
Бычкова М.Е. 1981
Бычкоўскi А. (732)
Бычкоўскi Ян (732)
Бычкоўскi Ясь (732)
Бычэня У. 1191
Бэбка С.А. (1206)
Бэрд Т. 433
Бядуля З. (719)
Бялаказовiч Б. 392

Бялынiцкi-Бiруля А.А.
(144)
Бялявiна В.М. 1851
Бяляк М.В. 1188
Бярковiч С. (1642)
Бярозкiна Н. 416

В. 2
Вабiшчэвiч В. 434
Вавуло В. 1590
Ваганов С. 1111
Вайндрах Г. 1192
Вайцяхоўская В. 514, 515
Валева Е.Л. 1295
Валкавыцкi Г. 435
Валовiч М. (1073)
Ваньковiч В. (706)
Вараб'ёва Т.А. 46, 1977
Варатнiкова А.А. 18,
1975
Варлыга А. гл. Глад-
кi Я.А.
Варславан А.Я. 1295
Васенiн А. 816
Василевич И.И. (1251)
Васiлевiч У.А. 135,
1846-1848
Василевская А.Д. 351
Васiлеўская Н. 385
Васiлеўскi П. 1950, 1980
Васiлеўскi Ю. 1927, 1943
Васильев Г. 1533
Васильев П. (1338)
Васильев С. 1762
Васильева З. (1338)
Васiлючак М.В. 649
Василяускене А.В.-В.
903,1976
Васько А.Ю. 1335

Васюк Г.В. 288, 981, 1006
Васюк Н. 529,530
Ваупшасов С.А. 1383
Ваўжэцкi Т. (119, 120)
Вашкевич Л. (1338)
Великий А.Ф. 350
Величко В. 1228,1229,
1482
Венедиктов В.Я. (1448)
Венцек Б. 1638
Верашчака Ю. гл. Ластоў-
скi В. 45
Верещагина А.Б. 1891
Верхось В.П. 1777
Вершицкая Т. 650,651
Ветер Э.И. 496
Ветошкин В.Д. (1344)
Ветров И.Д. 1228
Вечер Е.И. (1241)
Вечер И.Н. (1241)
Видлога В. 1156
Вiж М. 746
Виктор (1338,1348)
Викторов В. 1338
Вiннiкава М. 1849
Виноградов В.К. 1306
Виноградов Г.Н. 288
Виноградова Л.Н. 1860
Винс Н.П. (1249)
Випцапович Ш. (1305)
Вирский Н.А. 652
Вiслiцкi Я. (923)
Вiтаўт (18,902,904,
918,1006)
Вiц Б. 819
Виц-Маргулес Б. 147
Вiцень (902,935)
Вiцьбiч Ю. (174,179),
747

Власов И.Е. (1344)
Власт гл. Ластоўскi
Вожняк А. 392
Войнiч I. 982
Войнич М. (117)
Войтовский К.А. (1766)
Войцеховский Н.К. (1558)
Войшалк (902,930)
Волан А. (210)
Волков В.К. 1295
Волкова Г.Н. 820
Волкогонов Д. 1357
Волостных Е. 1591
Волох В. 1026
Волчок Г. 511
Вольны I. (1325)
Вольскi А.К. (1338)
Воробьев В.А. (1338,
1344,1562)
Воробьева А.Т. (1597)
Воронище Ф.К. (1298)
Ворончук И. 1606
Вронченко М.П. (145)
Врублевский А.П. 1786
Высоцкая М.Д. 1691
Высоцкая Н. 518
Высоцкий В. 163,272,
889,1452,1642
Вялiчка У. 942
Вярбоўская В. 164
Вярхоўскi С. 1505
Вярыга У. (1847)
Вячорка В. 45,64,
436,1951,1953

Габаянц О. 1698
Габрусь Т.В. 392,531
Гаварушка Я. 431,437
Гаврилов П.М. (1454)

Газiн Д. 1157,1577
Гай Г.Д. (1162)
Гайдук Ю. 165
Галавацкi Р.М. (1761)
Галавачанка А.К. 1691
Галавачанка Р. 1691
Галасевiч А. (1325)
Галаўко Ю.I. 561
Галенчанка Г. 1967
Галенчык В. 1639
Галоўка С. 748
Галубовiч В. 166,233
Галубок У.I. (508)
Гальпяровiч Н. 43
Гамберг П. (1325)
Гамзовiч Р. 5
Гамулка Х. 394
Ганько М. (1654)
Гарадзецкi М. 1193
Гаранiн С. 890
Гарбачовы, сям'я (1626)
Гарбiнскi Ю. 71,1122
Гарбуль П.И. 244
Гардзiёнак Я.Ю. 1188
Гаробчанка Т.Я. 392
Гарошка Л. 273
Гарун А. 71,1122
Гарэлiк А. 1592
Гарэлiк Я. 1643
Гарэлiкаў А. 1194
Гарэцкi М. 236
Гарэцкi Р. 72
Гасак П.Я. 1691
Гастелло В. 1358
Гастелло Н.Ф. (1358,
1361,1412)
Гаштольд Т. (1640)
Гебелева С. 1338
Гедымiн (902,905,930)

Гедыминовичи, род (1981)
Геллер М. 1338
Генiюш Л. (174)
Герасiмаў В. 216,319
Герасiмаў У.С. 627
Герасiменка Л. (1325)
Герасiменка-Жызнеў
скi Ю.П. 712
Герасимов В. 1338
Герасимова С. 367
Германовiч М. (1205)
Герштейн С.С. 148
Гессен И.В. 1118,1126,
1137,1160
Гибианский Л.Я. 1295
Гiлевiч Ж.В. 821
Гiлевiч М. 1837
Гiль-Радзiёнаў У.У.
(1530,1567,1568)
Гiнтаўт В.М. (1520)
Гiтлер (1330,1599)
Гладкi Я.А. (369,371,
372)
Гладкий С.П. 1558
Глебка П. (1436)
Глина В.Н. 1180
Глiнскi А.А. 703
Глинские, род (1982)
Глогер З. (1847)
Глухов А. 943
Глушаков В. 167,585
Глыбiнны У. 1850
Гмырак Л. (422)
Гнеўка Э.Н. 52
Гойшык М. (1325)
Голад Д.С. 614
Голованова Л. 1338
Головач А.В. 1172
Головачев В.Е. (1344)

Голодед Н.М. (252)
Голофаева М. (1344)
Голубев В.Ф. 859,861
Голубеў I.П. (1769,1781)
Голубеў Я. 680
Голубович А. 1091
Голы (1003)
Гонтаров М. (1344)
Гончаров А. 1445
Гончаров И. (1403)
Горбатовская А. (1338)
Горбачевский И.И. 1552
Горбачевский Н.И. (395)
Горбiк С. 274
Гордеев Ю. 559,749
Горелик Б.Л. (1344)
Горелик Е. 1258,1259,
1282-1284
Горишняк В. 1593
Горская Н.А. 864
Гортынские, род (1983)
Горчаков О.А. 1534
Горшковоз О. 496
Госцеў А.П. 653,1981
Граблюк Е. 1257
Грабовский С. 1359-1361
Гранков А.П. 18
Грачова Г. 1092
Грачухiна С. 983
Гребенкина А. 1644
Гребенок П. (1344)
Гриб И.И. 337
Грибакин П. (136)
Григорьев А.Т. (1444)
Григорьев М. (1588)
Григорьянц Т.Ю. 1295
Гринвальд Д. 945
Гриневицкий И. (225)
Гриневич В. 1362

Гриневский А.М. (1298)
Гринштейн В.Н. (1344)
Гришаков А. (1338)
Гришанова Л. 275
Гришин И.П. 1762
Гришко Р.И. 922
Громыко Г. 1730
Грузицкий Ю.Л. 1324,
1535
Грыгор'ева В.В. 1774
Грыгор'еў Г.А. 1787
Грынкевiч I. (1325)
Грынь В. (1298)
Грыцкевiч А.П. 6,
47,52,862,906,1006,
1852,1952,1981
Грыцкевiч В.П. 3,
47,862,984
Грыцкоў А. 1587
Губарев А. (1344)
Гужалоўскi А.А. 18,
396,480
Гузень А. 532,1899
Гуковский И. 788
Гулевич Н.Ю. 325
Гуленка У. 1536-1538
Гуло А. 1338
Гулый А. 533
Гумiлёў Л.М. (1923)
Гурин М.Ф. 854
Гурко А.В. 1891
Гурло М. (1338)
Гурская Р.I. 338
Гурскi Б. 198
Гурскi Р. 392
Гуртоўцава Ю. 822
Гушча В.С. (140)
Гэрмановiч Я. гл. Адваж- ны В.

Дабжынскi Л. (492)
Дабравольскi В.В. (609)
Давыдова В. 1607
Давыдоўская Г.I. 1691
Дадзiёмава В. 397,481-
483,985,986
Дайлидова Г.И. 852
Дайнеко В. 1150
Даленга-Хадакоўскi З.Я.
(1817,1884)
Дамейка I. (109),(110)
Данiлачкiн П. 1539
Данiленка М. 1325
Данилицкий А.П. (1344)
Данилов А.И. (1344)
Данилов Ю.Н. 1112
Данiльчык З.П. 467
Даравiнская А. (1847)
Даўгатовiч Б. (Далгато-
вiч Б.) 1363,1368-1371,
1713,1716,1717
Даўжонак В. 1068
Даўжыцка Б. 392
Дашков С. 1289
Дварчанiн I.С. (214),946
Дворак П. (1341)
Дебело Н. 1669
Девятчонок К.Д. (1338)
Дегтярев А. 1919
Дединкина С. 602
Дежурко И. (1338)
Делец М. 259
Дембовецкий А.С. (686)
Дементьевский А. 947
Демеш-Вагина О. (1338)
Деникин А.И. (1118)
Денисенко М.А. 313

Денищенков С. (1338,
1344)
Дербенева Е. (1606)
Дербина Г.В. 1006
Дехтерук В. 1151
Дзелянкоўскi М. 654
Дземiдзенка Ф.I. 704,
1506,1810
Дзеравяга I.I. (1810)
Дзiвiдзенка А.Е. (1731)
Дзиковский В.И. 1195
Дзмiтрусёва Т. 1835
Дзмiтрыеў I.Ф. (1761)
Дзнеладзе Ш. (1588)
Дзюдзiн З.А. (1706)
Дзюкаў В. 1507,1508
Дзямковiч М. (164)
Дзянiсаў У. 705,750
Дзяржынскi Ф.Э. (122-
124,127)
Дзярновiч А. 503,706
Дзярыба-Манцывода В.Ф.
(1616)
Дмитриев А. (150)
Дмитриев K.В. 4,922
Дмитриев М.В. 300,987-
989
Дмитриев О. 1326,1327,
1366,1714,1715
Дмитриев С.В. 1920
Дмитриев Ю. 1718-1720
Добров П.В. 1396,1406
Добрынин М. 1113
Добшевич Б. (210)
Доватор Л.М. (1525)
Додонов Б.Ф. 1978
Дольнiкаў Р. (689)
Доморад К.И. 1608
Домчик А.Ф. (1344)

Донцов В. (1338)
Дончык В. 1325,(1338,
1344)
Дормаш М. (1338)
Доронин С. 1444
Дорошевич А. (1338)
Дорошевич Э.К. 209
Дорошкевич Н.А. (1344)
Доўнар-Запольскi М.В. 18,
73,(1887,1901)
Драздовiч Я.Н. 484,(507,
960)
Дробаў Л.М. 417
Дробленкова Н.Ф. 458
Дробышева Т. 1853
Дрозд С.С. 325,655
Дроздов В. 751,1801
Дружинин Н. 1490
Друкарава С. 516
Дубавец С. 1921
Дубаневич Л. 907,908
Дубах А.Д. (191)
Дубенецкий Э.С. 16
Дубiнка В. 534
Дубицкая Н.Н. 1822
Дубицкий И. (1338)
Дубовик Н. 1645
Дубок М. 168
Дубоўка У. (1204)
Дубровский В.В. 210
Дуброўскi I. 186
Дубянецкi Э. 352,353,
463,1173-1175
Дуж-Душэўскi К. (206,
207)
Дулебенец В. (1338)
Думин С.В. 909,916,1006
Дунаев П. 1718-1720
Дунiн-Марцiнкевiч В.I.

(18,732)
Духанiн А. 1626
Дучыц Л.У. 276-278,
603,1823,1854-1856,
1860
Дыла Я. 44
Дыло П.В. (1419)
Дышыневiч В. 964
Дюбко А.Ф. (1344)

Евдокимова М. 1721
Евдошенко А.Г. 865
Евженко И.Е. 418
Егоров И.В. (1212)
Езепов Е.И. (1344)
Езерская С.М. 1323
Елинская М.М. 16,368
Ельскi К. (130,134)
Ельский А.К. (1867)
Емяльянаў А. 64
Ерещенко М.Д. 1295
Ермалёнак В. 354
Ермаловiч М.I. 5,872,
910
Ермолович В.И. 1548
Ерошенко А. 1809
Ерусалимчик Л.Ф. 1060
Ерш В.Г. (1344)
Есаков В. 187
Есьман А.И. (1344)
Етчик Е.Л. 326
Ефимкин А.П. 1130
Ефимова Т.А. (1344)
Ефрасiння Полацкая (401,
888-893,1985)

Ёвжин Е. 1260,1261

Жаворонков Б. 1770,1788
Жаврид Т. (1244)

Жайваронак А.Б. 254
Жаков А. (1338)
Жалязоўскi А. 1196
Жандаев М. 1722
Жданко В. 69,823
Жданко Ю.И. (1338)
Жданов С. 1197
Жданович В. 990
Жданюк З. 269
Желицки Б.Й. 1295
Желковский А. 419,1372,
1646,1723
Живалевский В.С. 485
Жигунов Е.К. 1295
Жилинский Н.М. 252,1231
Жлоба Л.А. (1344)
Жук М. (1641)
Жук Н.П. 19
Жук П.А. 1198
Жукава Н.А. (1664)
Жукаў П. 581
Жуков А.А. (1344)
Жуков Г.К. (1320,1755,
1765)
Жукоўскi А.С. 824
Журавлев А.П. (1344)
Жураўскi А.I. 439,752,
1021
Жучкевич В. 751
Жучко М. 1199
Жыгоцкi М. 1627,1628
Жыжаў М.Г. (1575)
Жылiбер Ж.Э. (192)
Жылуновiч З.Х. (95),218,
(252)
Жынкiн А. 218,718,1648
Жэбрак А.Р. (186,187)

Забаўскi М.М. 203,420,1093

Забашевич М. 1509
Забродский Э. 136
Забэйда-Сумiцкi М. (171)
Завьялов С.М. 16
Загороднюк И.Х. 1262-
1264
Загорульский Э.М. 1922
Задорожнюк И.Е. 18
Задорожнюк Э.Г. 18
Задунайский Р. 1588
Заерка А. 1530,1540
Зазека Я. 1325
Зазирный Ф.Л. (1457)
Зайкоўскi С.С. 1200
Зайцава В.П. 1594
Зайцев А.Д. 1328
Зайцев И.С. (1344)
Залескi А. (6),1152
Залескi Б. 1265,1296
Зализняк Л.Л. 855
Залоска Ю. 111,1937
Залусский Л. (210)
Заляцук Я. 48
Замалеев А.Ф. 911
Зан Т. (18)
Запруднiк Я. 1927
Запрудский С. 440
Зарэцкi М. (1204)
Захараў Г.Н. (1338,
1407,1409,1487)
Захаренко Л. 1373,1374
Захаренко Т. (1344)
Захарына Т. 38
Заяц I. 1553,1724
Збралевiч Л.I. 393
Званарова Л. 1022
Звягинцев В. 1131
Згировский К.М. (1418)
Здановiч А. 1095

Зданюк В. 391
Здоровенин О.А. 1228
Зейналов А. 345
Зеленин Д.К. 1858
Зеленский В.А. 1494
Зельдович Я.Б. (148)
Зенкiна В. (1325,1338)
Зенькович Л. 1338
Зiма М. 948
Зимак З. 1647
Зiнькевiч Л. 682
Златин Е.И. (691)
Злотнiкава Г.А. 524
Злотникова Е.Я. (1344)
Змiтровiч А. 1187
Знаёмы С. (1204)
Зотаў Г. 49,912
Зоц В.А. 903
Зубец В.М. 191
Зубкоўскi Б. 707
Зуёнак В. 1325
Зуйкевiч П.И. (1298)
Зушчык В. 548
Зюзин Е.И. 1401
Зялёнка В.I. 1510
Зяньковiч М.А. 50

Иван Грозный (1981)
Iваненка А. 355
Иванов (1116)
Иванов В. (1344)
Иванов В.В. 1860
Iванова Л. 288,913
Иванова С. 187
Иванович К.Б. 1703
Iваноў М. 1290
Iваноў С. (505)
Iваноў У., генерал-афга-
нец 1811

Iваноў У., юны партызан
(1325)
Iваноўскi В. (1648)
Iвашка В. 491
Iвашкевiч В. 64
Ивин М. 1454
Ивченко И. 1649
Ивчик И.И. (1593)
Iгнатаў У.К. 914
Игнатенко А.П. 1771
Игнатов А. (1338)
Игнатович Ф.И. 656,1981
Iгнатоўскi У.М. 51,52,
(95)
Iгнаценка А.I. (47)
Iгнаценка I. 27,1117,
1120,1152
Iгнацьеў В. 88,683, 1202
Iгнацюк Н. (1576)
Iгнацюк Р. (1576)
Iгнацюк Т. (1576)
Изгаршев В. 1455
Измайлов В. (1338)
Iзмайловiч А. (223)
Iзяслаў (879)
Илизаров С.С. 18
Ильенков В.Ф. 1329
Iльiн А. 1692
Ильинская А. 113
Ильюченок П.В. (95)
Индова Е.И. 7
Иов О.В. 863,1859
Iосiфаў М. 604
Иосько М. 112
Иосько-Шавлюкевич А.С.
112
Iофе Э.Г. 8,9,11,28,29,
61,156,219,245,246,386,
708,1203,1375-1377,1440,
1441,1456,1479,
1483,1650,1651,1807
Iпатава В.М. 70,301,393,
895,904,905,915,938,1835
Исаченко Б.Ф. (1344)
Истомина Э.Г. 1891
Ищенко В. 428

Кабашнiкаў К.П. 392
Кабузан В.М. 810
Каваленка В. 188
Кавалеўскi М.Т. (1341)
Кавалёва Я. 789
Кавалёў I.К. (1607,
1609)
Кавалёў С. 975,991
Кавячынскi М. 212
Кагановiч У.I. 1006
Кадыгробаў У.А. (607)
Кажадуб А. 1923
Казак К. 1531
Казакова I.В. 1861,1862
Казакова T.П. 442
Казанцева О.П. гл. Куче-
рявенко (1344)
Казбярук У. 443,951
Казей М. (1325,1338)
Казимир (902)
Казлова Г. 1657
Казлова С. 1204
Казлоў Л. 74
Казлоўская П.М. гл. Буе-
вiч П.М.
Казлоўская Я.Ф. гл. Цялi-
ца Я.Ф.
Казько В.А. 627
Казьмiн В. (1325)
Казюля Я. 468,825
Кайрыс С. (1140)

Калач Б.П. (1298)
Калачев Б. 1042
Калганаў В. 1495
Калиберов В.Ф. (1565)
Калинина Т. 1457
Калiнкiна C. 684,685,
1546
Калiноўскi В., брат
К.Калiноўскага (50)
Калiноўскi В., журна-
лiст 1934
Калiноўскi К. (50,
1076,1077,1924)
Калiноўскi П.А. (1338),
1824
Калмыкова Л.Э. 1863
Калубович А. 444
Калюта В.В. 1541
Калюта I. 114
Каляда А. 895,904,905,
938
Каляда Г.К. 1864,1865
Калянковiч I. 595
Камашев С.К. (1556)
Каминский В. 1542
Канавалюк В. 1205
Канановiч У.I. 279,1924
Канапацкi I.Б. 89,1335,
1866
Кандрусевич А. 686,992
Кандыбовiч С. (174)
Канiскi Г.I. (210,992)
Канстанцiнаў А.Н.. 1693
Канчевский И.В. 103
Капёнкiна В. 517
Капiевiч I.Ф. (210,
1028-1030)
Капилов А.Л. 494,1338
Каплан Р.Л. 1630

Каплуновская Е.И. 247
Капраль М.М. 288
Капранава В. 356
Капусцiна Г. 1332
Капуцкий Ф.Н. 360
Караичев Л. 104
Караткевiч У. 44
Карачун Р. 1206,1726
Карашчанка I. 135
Карбышев Д.М. (1375,
1413)
Карев Д.В. 12,18,94,
209,288,368,403,496,
559,922,1006,1043,1048,
1891,1929,1981
Карелин Е.Г. 75
Карзенка Г.У. 189
Карлюкевiч А. 13,39,
199,573,709-711,1727,
1867
Карнацевичи, род (1981)
Карнач А. 1338
Карнач П.А. 417
Карнiловiч А.В. (1075)
Карнялюк К. 753
Кароль А.С. 27,387,1139,
1152,1176
Кароль С. 917
Кароткая Т. 946
Кароткi У.Г. 212
Карпенка А. 486
Карпечанка М. 1200
Карпиков И. 1679
Карпiнскi Ф. (587)
Карскi Я.Ф. (403,449-
454,462-467)
Карташев В.И. (1344)
Каруза П.В. (1224)
Каршук В. 1395

Касаеў А. (50)
Касмылёў В.С. 357,368
Касперович Э.А. 1207,
1248
Каспяровiч М.I. (366)
Кастрыцкi М. 1652
Кастрючин В. 1338
Касцюк М.П. 14
Касцюшка Т. (1056,
1058,1059)
Касцялкоўскi I.I. (656)
Касцянюк Т. 1578
Катэрлi А. 55,56
Каўка А.К. 445,446,
949,950,970,1055,1992
Каханоўскi Г. 149,469,
712
Кацынэль Р. (96)
Кашаварава-Руднева В.А.
143
Кашкан М.В. (1255)
Кашников В. 1653
Кашуба М.В. 210
Квир А. 1868
Квицинский В.А. (1298)
Квятковiч У. 487
Кейзаров А.С. 1742
Кейстут (918,933)
Кемпфi А. 421,657
Кiжаватава Н. (1325)
Кижеватова А. (1338)
Кiйранен А. 1325
Кильчицкий Б. (1338)
Кипель В. (1649),1927
Кiпель Я. 1648
Киреева Г.В. З98
Киреенок С. 1338
Кiрылаў Г. 826,1568
Кирьян Н.И. (1706)

Киселев В. 1378,1379,1595
Киселев И. (1298)
Кiсялёў А. 358
Кiсялёў Г.В. 469,1078
Кiт Б.У. (170)
Кiчына Я. 488
Кiштымаў А.Л. 30,190
Клевжиц М. 1629
Клибанов А.И. 300
Клiмаў I. 1609
Клiмец М. 586,587
Климкович А. (1338)
Клiмковiч М. 121
Климов И.Ф. 1228
Клiмовiч М. 1528
Климовских В.Е. (1444)
Клiнцоў Ю. 1772
Клубт Б.Н. (1391)
Клугман З. 1728
Клыга А. 628
Клыпа П. (1338)
Клюйко А. (1338)
Ключник Е. (1521)
Кляшторны Т. (1204)
Кнатько Г.Д. 19,1442
Кнорин В.Г. (252)
Князев В. (1338)
Кобеко П.П. (154)
Кобринец П.Н. 1500,1558
Кобрын У. 1325
Кобяк С.В. 252
Ковалев П. (1344)
Ковалев С.В. 447
Коваленко П. (1344)
Коваленя А.А. 1548
Ковалив В.В. 359
Коваль У. 1869
Ковальский Н.Н. (1223)
Ковкель И.И. 811

Коган В.Л. 346
Кожемякин Ф. (1298)
Кожурин В.С. 806
Кожушков А.И. 360
Козак К.И. 1333,1554
Козлов В.И. 1228
Козлов М. (1338)
Козлов О.А. (1344)
Козловский Е. (23)
Козляков В. 1158
Козыр У.Г. 1630
Козьмин В. (1338)
Койта К. 754
Коктыш А. 14
Колас I.А. (1516,1543)
Колас Я. (452,454,
707,1944)
Коласаў Л. 327,1944
Колганова А. 970
Колединский Л.В. 535
Колесник А.Д. 1396
Колесников В.М. (1344)
Колешко, семья (1243)
Колобова И.Н. 993
Коломеец В. (1588)
Колубович Е. (1654)
Колычев Н.И. (1750)
Кольберг О. (392,1847)
Комаров М.Н. (1344)
Комлеў М.А. 1691
Конан М. 755
Конан У.М. 94,103,
204,422,953,1022
Кондзель Л. 994
Кондрияненко В. 150
Кононенко В. 574
Конопацкий П. (1338)
Конюхов Н.Г. 1208
Копылов Н.В. (1714)

Копытин В.Ф. 856
Корбут В. 1458
Корбут И. (1344)
Корж В.З. (1635)
Корж З.В. (1338)
Коржуев Н. 1729
Корзенко Г.В. 193
Корзун В.П. 1267,1269,
1654
Корзун Э.С. 658
Корнилов Л.Г. (1118)
Корнилова Л.А. 496,659,
1006
Корнилович Э. 136
Коробков А.А. (1444)
Коробушкина Т.Н. 869
Королев Н. 1380
Королева Е.Г. 1013
Король В.Е. 1502
Король Т. 1870
Коростелев А. 1443
Короткевич В. 1381
Корохов А. (1344)
Корохов И. (1344)
Корчев М.С. 1634
Коршук У.К. 1382,1406,
1655
Корякин А.А. 1548
Косiч М.М. (453)
Космылев В. 1958
Косов А. 1730
Косой Ф. (300,911)
Коссович К.А. 138
Кострома А. (1344)
Костюк М.П. 1181
Костян С.И. 333
Косцераў А. 687
Косцiн М. 1596
Котава А. 1856

Котаў А.I. 900
Котаў I. 1789
Котельников П. 1338
Котляр И. 588
Котт В. 1209
Коўтун В. 1140
Коханава Л.I. 1838
Кохановский А.Г. 16,
220,1050
Коцаренко В. 1383
Кочан М.А. (1344)
Коялович А. (210)
Кравников С.С. (1338,
1344)
Кравцова Н.Г. 339
Крамко Я. 1555
Крапива К. (1436)
Красавiцкi П.М. (610)
Краслаўскi В. 173,175
Краснапёрка Г. 1325
Красовский К.К. 807
Краўцоў М. 1124
Краўцэвiч А.К. 76,320,
536,1825
Краўчонак I. 1656
Крашенинников Е. 1338
Крейдич М. 1210
Крень И.П. 1776
Кривенок М. 1211
Кривицкий Л. 827,954,
1141,1871
Криницкий А.И. (252)
Крот М.С. 375
Кругликов И. (1344)
Круглов А.А. 280
Круглов Г. 1212
Круглоў У. 377
Крук I. 1872
Круль М. 1111,1114

Крупеня Н.П. 252
Крупская Н.К. (252)
Круталевiч В. 1142,1152
Кручковский Т.Т. 18
Крыванос Х. 281
Крывiцкi А.А. 627
Крывiцкi Л. 234,1648
Крышкоўскi Л. 212
Крэер М. 1213
Крэер М.К. (1213)
Крэнь I.П. 649
Крэпак Б. 489
Крэскiян Г. 537
Крюк В.П. 1050
Крючок Р.Р. 1548
Ксензов С.М. (1298)
Кублiцкая Т.В. 44
Кубэ В. (1546,1604,
1612)
Кугель М.Б. 337
Кудасов В. 1096
Кудракова Г. 1694,1695
Кудраўцава В. 17
Кудраўцаў I. 511
Кузнецов Ф.Ф. 1612
Кузняева С.А. 18
Кузняцоў М. 31,1097,
1152,1790
Кузуб А. 1731
Кузубов Л. (1338)
Кузьменка У.I. 1334,
1544,1548
Кузьмин Г. 1214
Кузьмин М.А. (1745)
Кузьмин П.А. (1422)
Кузьмiч Т. 1474,1656,
1696,1700
Кузьмич Ф.Г. (167)
Кукабака М. 64

Куксин И.Е. 191
Кулагiн А.М. 392,537,
539,713,(1344)
Кулешова Г.Г. 494
Кулик Г.И. (1377)
Кулiк Я.С. 393
Куликов К.И. 1556
Кулiковiч М. 490
Кулiкоўскi Я.К. гл.
Ольскi Я.К.
Кулiкоўскiх М.I. (1506)
Кулинкович С. 714
Кулiч Р.М. 1657
Кульбеева В. (1338)
Кульнеў Я.П. (1062,
1064)
Кульпанович А.А. (1338)
Кульша З. 1291
Куляшова Г.Р. 392,494
Куманев Г.А. 1396
Кумельский В.В. (499)
Кундалевич В.М. 715
Куницкий В.В. 1123,1125
Кунцэвiч В.В. (1681)
Кунцэвiч I. (991,1015)
Купала Я. (50,446,452,
454,455,475,732)
Куприянова А.Ф. (1337)
Купчиков В.И. 1460
Курило Н.В. 1791,1798
Куркевич К.С. (1344)
Курлянский Н. (1338)
Курневский А. 1143
Курочкiн О. 61
Курсов П. 1732
Курто Я. 1325
Курыловiч Г.М. 392,1904
Кутищев В. 1232
Кутузаў М.I. (1048)

Кутырева Г.Г. 1873
Куфцерын У. 1478,1697
Кухаронак Т.I. 1874-
1880,1904
Куцинский Т. (1004)
Кучерявенко О.П. (1344)
Кучерявый В.Д. (1338,
1344)
Кушнер В.Ф. 1098
Кушнир А.И. 812
Кушнярэвiч А.М. 520,
541-545,559
Куштевская Т.В. 228
Кюнг Н.Ф. (1354)

Лабаноўскi Л. 1215
Лабынцаў Ю. 18,400,955,
956
Лавренций Г.А. 361
Лавровская И.Б. 546
Лагацкая Ф.К. (1238)
Ладзiсава Г. 828
Лаенков Ф.И. (1463)
Лазука Б. 491
Лакотка А.I. 61,90,362,
547,548,550,716,1881
Ламака Ф.I. 1611
Ламека У. 20
Ландышаў А.А. (1761)
Ланевский Г.А. 1569,
1570
Лапец П.Д. 1658,1796
Лапинскене А. 957
Лапшевич А. (1305)
Лапыко Н.П. (1344)
Ларочкина В. (1338)
Ласкавы Г. 321
Ласкович В. 1292
Ластоўскi В. 1090,

(1204)
Латош Г. 717
Латышев В.В. 18
Латышонак А. 169
Лауксмин С. (210)
Лаўроўская I. 589
Лашкевiч У. 1659
Леанавец В.Ц. 834
Леанiдава I. 829
Лебедева Н.И. (1886)
Лебедевич Н.В. 1545,
1548
Левин В. 1338
Левина Е. 187
Левитский Г.А. 1384
Левичев И. 1733
Левков Э. 661
Левчук Н. 221
Леганьков В. 1270,1271,
1461
Лейкiн Э.А. 105
Лемяшонак У.I. 1335,
1336,1395,1405,1406,
1631,1655,1666,1667,
1725
Ленин В.И. (252)
Ленкевич Г. 1734
Леоненко К.Т. 1784
Леонов Н. 1394
Леоновец А. 1635
Лермантаў М.Ю. (608)
Лесун Г.М. 1255
Лецка Я. 151,170,
1090
Лещинский М.П. 1344
Лёсик Я. (440),718
Лжедмитрий II (577)
Ли Г. (1338)
Лидов П.А. 1417

Лизюков Ю.А. (1338,
1344,1348)
Лiзюкоў А.I. (1426,
1523)
Лиокумович Т.Б. 575
Лiпай А. 401,1216,1965
Лiпень Л. 840
Лiпiла П.П. 1395,1406
Лiс А.С. 15,393,469
Лис Н.И. 366
Лисовец Н. (1298,1300)
Лисович Ф.И. (1629)
Литвин А. 1335,1385,
1679
Лiтвiнава Т. 549
Литвинчук В. 1636
Литвинчук Л. (1338)
Литовченко А.И. 53
Лiўшыц У.М. 681,831,
1099
Лихач Т.В. 496
Лихачев В. 1386,1511
Лобановский Л. 1338
Лобузова О.И. 91
Ловгач В. 429
Логвина Н.К. (1565)
Лоевский В. (1344)
Лозка А. 266
Лойка А. 57,448,919,
958,959
Лойка П.А. 861,996,997,
1050
Ломако В.Ф. (1734)
Лорченко Л.Д. (691)
Лосев Д. 1338
Лосев И. 1698
Лось Маруся гл. Клiмо-
вiч М.
Лось Маня гл. Ярашэвiч М.

Лось С.Я. (1528)
Лоханов М. 1660
Лукашук А. 1201
Лукин В. 1338
Лукомский А.С. 1118,
1126
Лук'яновiч З.Л. 1188
Лукьянчик И. 402,833
Лунин В.В. 1501
Лупанов М. 1699
Лурье С.Я. (147)
Лусто М.В. (691)
Луцевич Л.П. 551
Луцкевiч А. 205,228,
(229)
Луцкевiч I.I. (232-237,480,842,1871)
Луцкевiч Л. 206,207,
237,1648
Лыньков М. (1436)
Лысак И. 1610
Лысенко О.В. 1882
Лысенко П.Ф. 1925
Лыч Л. 282,283,756,
1177,1926
Лыч Н.А. 1700
Лышчынскi К. (210,
1008,1014)
Львов А. 1293
Львоў А.В. (1592)
Любавский М.К. (18)
Любащенко В.И. 288
Любiмаў I.Е. (1097)
Люты А.М. 998,1044
Лявонава А.К. 1883
Лявонцьева С.I. 817
Ляжнюк А. 1484
Ляксеева I. 960

Лямбовiч А.А. 739
Лямцава В. 552,553
Лянкевiч Г. 719,1611
Ляскоў М.С. (655)
Лятос В. (1576)
Лятос Р. (1576)
Ляушка В. 1127
Ляўкоў Э. 284,285
Ляшук В. 364-366

М.З. 1387
Маеўскi А. 1970
Мажэйка З. 1857
Мазаник Е.Г. 1612,(1619)
Мазейко В. (1344)
Мазинг Г.Ю. 1060
Мазуров К.Т. (253),1228
Мазурова А.Ф. 1338
Маiсеева Н.П. (1616)
Майсеня А. 58
Макарава Т.I. 999,1000
Макараў П.В. (1513)
Макарэвiч А.А. 184,185
Макарэвiч А.Ф. 264,424,
1500,1658
Макарэвiч I. 1325
Макееў Р.Я. 681
Макей С. 720-722
Макураў К.Т. (242)
Макушнiкаў А. 322,
629-631,1945
Малафеев А.М. 1388
Малаш Л.А. 1817,1884
Малашевский В. 590,591,
1001,1045,1217
Малевiч В.В. (1245)
Малевский (1625)
Малеiн В.А. 821
Малей В. (1338)

Малиновский гл. Богда-
нов А.А.
Малиновский Б.Н. 1735
Малиновский М. 554,605,
723,724,1002,1003,
1023,1046,1061,1885
Малiноўскi Р.М. гл. Пас-
тухоў Р.А.
Малiшэўскi У.А. 576
Малчанава Л.А. 392
Малчанаў А. 340
Малыха И. 606
Мальдзiс А.I. (Маль-
дзiс А.В., Маль-
дзiс А.Я.) 393,469,
492,559,862,983,
1152,1927
Малько Д.И. (1423)
Мальцаў У. 493
Мальчэўская Я. 830
Маляўка П. 961
Мамонiч Л. 199
Мамутов К. (1515)
Манак Б.А. 808
Мандрик И. 1294,1389
Маневiч А.В. (1431)
Маневич Л.Я. (1298)
Манiс М. 1062
Манусевич А.Я. 1159
Манцэвiч Ф.Д. (354)
Манюшка С. (117,392)
Марадудзiна Н. 832
Марачкiн А. 960
Мараш И.Я. 1006
Мараш Я.Н. 649,921,
1661
Маркелаў У.А. (1761)
Маркс К. (47)
Марозаў В. 1325,1338

Марозаў В.Ф. 555,557
Мартинович И.И. 1100
Мартос А. 68,286
Мартыненка В. 1678
Мартынов А. 1390
Мартынович В.П. (1217)
Мархель У.I. 449
Марцiновiч А. 40,200,
688,1218
Марцэлеў С.В. 392,417
Марчанка I.Я. 1774
Марченко М.Д. (1344)
Марчук Г. 1837
Марчык I. 392
Марынiна М. 725
Марьина В.В. 1295
Маскалёў У. 545
Масленников С. 1338
Маслов Б.А. (1464)
Маслова Г.С. 1886
Маслюков С.В. 1391,1453
Маслянiцына I. 556,592,
660,662,726,727,757,
892,1826
Масткоў I.I. 1532
Масько I. 402,833,1968
Матвеев Е. 1339
Матлаш I. 1219
Матросов А.М. (1323)
Матуйза Н.I. 1220
Матуйза Р.В. (1220)
Матусевич В. (1338)
Матусевiч Я.Я. 293
Матюнин С.В. 809
Махмудов А. (1403)
Махнач А. 1325
Мацвеева Р. 177
Мацкевiч Б. 689
Мацкевiч В. 1736

Мацко А.Н. 252
Мацук А. (1723)
Мацюша (1003)
Машкей Л. (1576)
Машкоў У. 1325
Машынскi К. (1847)
Машэраў П.М. (257-261,
1569,1570)
Маякоўскi У. (632)
Медведев А.М. 857
Медведев М.Е. (146)
Меджидов М.М. (1469)
Медзянiк У.I. 265
Медунина В.А. 1007
Меженцев Ф. 1512
Мезенка Г.М. 758-760,
790
Мелешко А.А. 1954,1955
Меликаев В. 1956
Мелiшкевiч У. 32
Мельнiкаў М.Ф. 314,690,
(695),1004
Мельников А.Д. (691)
Мельников В. (1338)
Мельнiчэнка М. 761
Мельянец Т.А. 1532
Менжинский В.С. 920
Менская С. 92
Мерзляк В.И. 1047
Меркушаў А.М. (1713)
Метков В. (1298)
Мехаў У. 223
Мехлiс Л. (1440)
Мечковская Н.Б. 375
Мигулин И.С. (837,838)
Мiкула Я.I. 1775,1792,
1793
Микулик Н. 1662
Мiкулiч Т.М. 1928,1929

Мiладоўскi Ф. (487)
Мiлiнкевiч А.У. 192,659,
1006
Мiлюцiн У. 1827
Мiлючэнкаў С.А. 1851
Мiндоўг (70,650,902,
930)
Минкин Е.Л. (691)
Мiнкоў В. 338
Минц Л. 93
Мiнько Л.I. 392
Мiрановiч А. 287
Миранович Г. 1338
Мiрачыцкi Л. 171,423,
1927
Мiркавiч Ф.Я. (1048)
Миронов С.В. 1562
Миронюк К.М. (1222)
Мiхаевiч М. 1325
Мiхайлаў В. 1221
Мiхайлаў К. 1571
Михайлов И. (1338)
Михайлович И. (1294)
Мiхаленка К.Ф. (152)
Михаленко К.Ф. (1517)
Михалькевич Г.Н. 1740
Мiхальчанка А.М. 17,46,
1546,1670,1977
Михальченко С.И. 18,1887
Мiхальчук С.А. 1331
Мiхальчык М. 850
Мiхасенка А. 834
Мiхневiч Е. 392
Мiхно I. 115
Мiхнюк У.М. (10),33,34
Мiцкевiч А. (121,593,
594)
Мiцковiч М. 1205
Мишуров Г.С. 1888-1890

Могила П. (1007)
Могилевец Н. 157,691,
762
Могильницкий В. 248
Можейко С. 1338
Мойсiк Я. 1927
Молосай В. 1392
Момыш-улы Б. 1737
Морозов П. (574)
Морозова Л.Е. 288
Москалев М. (1338)
Москалев Ф. (1338)
Москаленко Е. (1344)
Московский О. 1612
Мудроў В. 657
Мужиловский А. (210)
Музычэнка Р. 632,791-
794
Мукомолов А. 1444
Мулярчик П.П. 367
Муравицкий В. 692
Муравьев-Апостол С.
(1070)
Мураўёў Мiк. Мiх. (1068)
Мураўёў Мiх. Мiк. (1048,
1082,1083)
Мураўскi Б. 1738
Мыльников А.С. 94
Мысливец В. 558,1613
Мышынскi Р.Я. (1706)
Мэттэ К.Ю. 1701
Мядзведзеў М.Н. 137
Мяжэвiч У. 728
Мялешка В.I. 1005,1013
Мясников А.Ф. (252)
Мяснiкоў А. 35,1101
Мяцельскi А. 1828

Навахацкi М. 1393

Навiцкая Л. 658,668
Навумчык С. 64
Нагаев И.М. 1364
Назаренко М. 1597
Назаров В. (1338)
Назаров Л. (1338)
Назаров М. 1296,(1338)
Назаровiч М. 1829
Найдзюк Я. гл. Цыпрыяно-
вiч С.
Налiвайка Л. 495
Налiвайка С. (634,1002)
Наливайко Б. 1223
Нарбут А.Н. 1981
Нарбут К. (210)
Нарбут Л. (1078)
Нарбут С.Т. (615,621)
Нарбут С.Ф. (334)
Нарбуты, род (1981)
Наркевiч А. 464
Наркевич-Иодко Я.О. (190)
Наркевiчы-Ёдкi, род
(1979)
Наркун А. 1297
Наруцкий Д.С. (1509)
Наруцкiя, сям'я (1246)
Наумченко И.Л. 1739
Невская Л.Г. 1860
Недвецкий О.М. (691)
Некрашэвiч С.М. (219)
Немировский Е.Л. 962
Ненадавец А. 693,694
Нестеров В.Н. 344
Несцяровiч В. 369
Несцяровiч Я.Ю. 77,1771
Несцярчук Л. (1325)
Нехайчик Ф. (1338)
Нечволодов А.Д. 878
Нечуй-Левицкий И. 1007

Нечухрин А.Н. 18
Нiкалаеў М. 497
Нiкiфаровiч В. 498
Нiкiфароўскi М.Я. (1897)
Никифорова Е.Я. гл. Злот-
никова Е.Я.
Николаев А.Я. 1739
Николаев В. 1338
Николаев Н. 1338
Николаев С. 240
Николаевский А. 1269
Ничипорович В.И. (1598)
Нiчыпаровiч Л.М. (1603)
Новадворскi А. гл. Га-
рун А.
Новiк В. 1224
Новiк В.Ф. (1252,1254)
Новiкава А. 1892
Новiкава Т. 470
Новиков И. 1607
Новиков Н. (1338)
Ножевников С. (1729)
Ножнiкаў М. 158,499,
575,695,696,729,763,
764,1049,1485,1486
Носевич В. 1982
Нязнамаў-Любуцiн Р.Л.
1201
Няфёд У. 510-512
Нячаева Г.Р. 817,1893
Нячаеў I. 1225

Оболенская С.Н. 289
Обрыньба Н. 1572
Овруцкий Л. 224
Овчаренко В. 1552,1579
Озеранский И. (1344)
Олизаровский А. (210)
Ольскi Я.К. (1095)

Ольховой А. 1338
Орда Н. (500,1045)
Орлов А. 1946
Орлов А.С. 1398
Орлов В. 225,1008
Орлов В.В. 1547
Орлов П.Д. (1344)
Орлов Я. гл. Арлоў Я.
Орлова А.П. 370
Осененко Т. (1338)
Осiпава М.Б. 1269,1272,
1273,1612,1614
Осiпава Т. (1325)
Осипенко А. 1501
Осипов К.Н. (1360)
Осипян Г. (1749)
Осмоловский В.П. 1778,
1785,1794
Островский А.Б. 1882
Остроухов А. (1338)
Остроухов П. 1462

Пабока П.М. 576
Павельчук Л. 1663
Павленко Е. 450
Павлов В.П. 19,1398,
1399,2005
Павлов С. 249
Павлов Я.С. 19,1406,
1598
Павловец Д.Д. 963
Павловский А.А. (190),
765
Павловский В. (1338)
Павловский П.И. (1564)
Павловский С. 59
Павловский Ф.И. (1631)
Пагарэлаў А. 1580
Пагодзiн С.Д. (1099)

Падабедаў Г. (1325)
Падлiпскi А. 607-610,
613,614
Падута З.М. 1632
Пазьняк З. 64,1226,
1274
Пазьняк Я. 226
Палавiнка М.П. (1507,
1508)
Палто, семья (1210)
Палубес гл. Iваноў С.
Палуда Л. 424
Палупанаў У. 371,372
Палуцкая С. 288,866,
921,1997
Палуян У. 1152
Пальчиков П. 1445
Панада У. 1678
Панасюк П.Н. 835,1453
Панiзнiк С.С. 44,964
Панкевiч П.Я. (379)
Панцов А.В. 1133
Панченко П. (1436)
Панютич А. 1563
Панютич В. 1805
Парсаданова В.С. 1295
Парфенович И.О. 1298
Пархiмовiч М.М. 1795
Парховченко И.Е. (1591)
Паршев Ф. 1740
Парэцкi Я.I. 923
Пастернак Т. 560
Пастухов И.Н. 577
Пастухоў Р.А. 1253
Патоличев Н.С. 1228
Паулаускас В. 51
Паўлаў А.М. 1201
Паўлаў Дз.Р. (1348,
1402,1439-1447)

Паўлаў М. 250
Паўлаў У.П. 1548,1615-
1617,1664
Паўлаў Ф. 1400,1496,
1741
Паўловiч С.I. 18,415
Паўлоўскi М. (1643)
Пацовский М.Ф. (1637)
Пачабыт Я. 451
Пашкевiч А. (1140)
Пашкевич Б.И. 1013
Пашкевiч В. (1325,1338)
Пашкевич В.И. 16
Пашко Я.Е. 1396
Пашэнда Е. 1006
Педчанка I.Р. (1761)
Пекурин И. (1344)
Пеньковский И.К. 1552
Пенязьков Д.Н. (1344)
Пересыпкина Л. 452,893
Петр I (1867)
Петраченко Д. 1618
Петрашкевiч А.Л. 20,
1812,1837
Петренко Г. 1446
Петров Б.Н. 1401
Петрович В.А. (1338)
Петроченко Ф.И. (1214)
Петрусевiч I. 836
Петрусевiч К. (50)
Петрыкаў П.Ц. 10,21,36,
193
Пiваварчык I. 766
Пiваварчык С. 766
Пiвоцка М. 518
Пiгулеўская А.
1573-1575
Пiкулiк М.М. 627
Пикуль А. 138

Пикуль В. 138
Пiлiпенка М.Ф. 60,
61
Пiлiпчык В. 730,1063
Пилсудский Ю. (1161)
Пинчук В. 1402
Пiнчук М.Я. 731
Пiражок У. 1513
Писляков Д. 1403,1404,
1463,1514,1515
Писняк Г. 837,838
Пiцерскi I.I. 328
Пiчэта У.I. (10,25),
373
Пiшчулёнак М. 1102,
1665,1779
Плавiнскi М. 612,970
Платонаў Р.П. 22,252,
1144-1146,1228,1229,
1336,1395,1405,1406,
1666,1667,1725
Плевако Ф. (133)
Плеханов Г. (18)
Плешавеня В. 152,341,
1299, 1300, 1407-
1409, 1487, 1516,
1517, 1581,1582,1599,
1619
Плешевеня А. 1661
Плотников Н.П. 1742
Плохотин С.А. (1344)
Плыгаўка Л.Л. 465
Плюшчэня С. 424
Побаль Л.Д. 627
Погребняк Н. 1337,1743,
1744
Подварков И.И. 1557
Подиенков И. 1745
Подобедов Г. (1344)

Подокшин С.А. 209-211
Поздняков В.С. 1894
Позняк И.М. (1624)
Позняков М.И. 1268,1275,
1276,1280,1281
Покивайлова Т.А. 1295
Полойко И.В. 339
Полуян И.В. 1181
Полховская С.П. 1981
Поляков В.Н. (1344)
Пономарев П. (1744)
Пономаренко П.К. (252,
254)
Поп И.И. 1295
Попов Ю. 1595
Портнова З. (1338)
Поссе В. 374,1411
Потапенко М.Т. (1344)
Потапович А. 1668
Поташ М. (1239)
Потемкин М.И. 579
Потоцкий С.М. 1353
Поукер Х. (482)
Почанин С.З. 1230
Починская И.В. 288
Правалiнскi М. 1518,
1519,1620,1746-1750
Правiльшчыкава Н.Л.
(1616)
Пракопчык Б. 1213
Пракопчык Л. 116,119,
120,329,500,562,615,
663,732,1027
Пракошына К. 1010
Пратасевiч I. (364)
Пратасеня С. (1325)
Преображенская М.Н. 466
Пресняков А.Е. 18
Пржэвальскi I.Ф. 139,1576

Пржэвальскi М.М. (139)
Прибылов В.И. 23,1295,
1301
Примаченок А.А. 1548
Припотнев А.М. (1565)
Приходько В. 172
Прищепов Д.Ф. (95,
1806-1808)
Провада Н. (1338)
Провалинский В.Н. (1519)
Прокопенко А.С. 1367
Прокша И. 1503
Прокша Л.Я. 1331
Просмыцкий Н. 1222
Простоволосова Л.Н. 18
Прохорова Б. (1344)
Процька Т. 1786,1796
Проэктор Д.М. 1396
Прудко Т.М. 208
Прусная У.Г. 1188
Прыгожы М. 1583
Прыёмка К. 703
Прытыцкi С.В. (244,245,
255,256),1228
Прыходзька П. 1751
Пташнiк Е. 1325
Пудилов Г. (1338)
Пуслоўскiя, род
(554)
Путко А. 1488
Пуцко В.Г. 496,873
Пучкова Л.В. 1119
Пушкарчук Н. 1338
Пушкаш А.И. 1295
Пушкiн А.С. (575,591,
618,690)
Пушчын М. (50)
Пчелка Е. 1637
Пшчолка А. (1847)

Пэн Ю.М. (488)
Пярвышын У.М. 563
Пяткевiч А. 227
Пяткевiч Ч. (1847)
Пяткевiч-Загiдулiна М.
501
Пятроўская Г. 453,1895-
1897
Пятроўскi Л.Р. (1430)

Рабаданова Л.И. 1898
Рабцевич А.М. (1542)
Рабцэвiч В.Н. 1970
Рагач П. 54
Рагвалод (768,874,
878,880,882,885)
Рагнеда (875,876,878,
879,882)
Рагойша В. 733
Рагойша В.П. 454
Рагулiн В.I. (1706)
Радзевiч А. 633
Радзiвiл, Мiкалай Чорны
(404,905)
Радзiвiлы, род (713,
982,1006)
Радзiвончык Я. (1325)
Радзiеўскi Н. (1325)
Радкевич Н.А. (1621)
Раевич М. 1338
Разенфельд Б. гл. Шагал Б.
Раiна I. 1693
Райский В.Я. 333,1784
Ракава Л.В. 1904
Ракитский Г.Б. (1344)
Ракiцкi В. 478
Ракуць В.У. 1984
Раманичев Н. 1379
Раманоўская Н. (1576)
Раманоўскi В. (1325)
Расленка С. (1325)
Рассадзiн С.Я. 290,858
Расцiславаў М. 634
Ратько А.Ф. 1600
Рафiеў Н.Р. (1746,1747)
Рахимов З.К. 1740
Редкозубова Н. 1669
Решетникова О.Н. 1295
Риж С.М. 228
Роберт (1344)
Рогалеў А. 61,78,635-
643,767-782,795-802,
867,874-876,1930,1934
Рогуля Б. (1654)
Родзевiч Л. 236
Родинский Д. 1338
Родчанка Р. 734
Рожков Д. 1412
Рожук А. 1971
Рокитянский В.Р. 375
Рокоссовский К.К. (1320)
Ролсан Я. 1931
Романова Н.Ф. (1618)
Романовский В.Ф. 1670
Ротмистров П.А. (1754)
Ротт-Жебровский Т.
1011
Рощин В. 1671
Рощин И.И. 1328
Рубашевский Ю. 404
Рубiн I. 735
Рубин С. 1338
Рубцов Ю. 1277
Рубцоў Я. 803
Рудак Т. 1510
Руденкова С.С. 1502
Румянцаў М.П. (628)
Румянцаў П. (50)
Румянцаў У.П. (50)
Рунец П. 1325
Русак О.Б. 1072
Руссиянов И.Н. (1476,
1477,1480)
Руцкi I.В. (982)
Рушчыц Ф. (116)
Рыбак Я.Г. (1404)
Рыбалко Е. 1413
Рыбчинский А. 1232
Рыдзеўскi Г. 201
Рыер Я.Р. 868
Рыжанькоў Л. 1414
Рыкова О.В. 1981
Рылко М.I. 1899
Рыўкiн М. 616
Рыцiк П. (1325)
Рэут М. (1576)

Сабалеўскi Ю. 1648
Саверчанка I. 1012
Савин М. 1415
Савин О. 965
Савинков Б.В. (1158,1251)
Савицкий Э.М. 1103
Савко Е.А. 342
Савоняко М.Я. 1702
Савченко И. 1672
Сагановiч Г.М. 59,288,
924,925
Садовский Е. 1416
Саевич П. (1239)
Сает Г.Е. (336)
Сает М.Г. 330,332
Сазановiч У. 140,1233
Сазонава М.I. 1188
Сакалоў М. 1325
Саламевiч I.М. 460
Саламонаў А. 79
Салаўёў В. 511
Салаўёў М. 1520
Самковiч I. (364)
Самовiч У. 1134,1192,
1222
Самсонов А.М. 1752
Самусевич Г.А. 1107
Самусевiч Н.Н. 1680
Сандамiрскi Н. 1079
Санич А. 1276
Сапега Л. (210,1012-
1014,1018,1019)
Сапеги, род (403)
Сапрыкiн У.А. (1718-
1720,1736)
Сарбевский М.К. (210,
405,408)
Сардараў А.С. 331,332
Сарокiн А. 1797
Саскевiч М.А. 627,644
Сатомин В.Н. 315
Сафонава В. 376
Сафонаў А. 159,1417
Сафонов Н. 1128
Сафронов И.В. 1339
Сафронова Н. 141
Сахарчук В. 1325
Сахута Я.М. 392,1900
Сацута I.У. 926,966,
1030,1932
Сачанка Б.I. 173-175,
251,455,747,1234,1235,
1901,1927
Сачек М. 1116
Сваяк К. 456
Сверкунова О. 967
Светлишин Н. 1755
Светлович Т.Г. 839
Свiдрыгайла (902,918)
Свiрыдовiч М.А. (1611)
Свяневiч А. 446
Свянцiцкi Г.I. (609)
Свярдлоў Ф. 1753,1754,
1756
Святаполк (867,870,
878)
Сгибнев А. 1612
Северинец К. 968
Седляревич Т. 291
Седнев М. (1654)
Седов В.В. 1925
Селиванов П. 1236
Селицкий Ф. 969
Семашко Е. 1302
Семенов О. (1338)
Семенова Р. (1300)
Семенчиков Е.В. (1344)
Семенчук Ю. (1338)
Семенюк В. 1673
Семенюк Н. 1418,1419,
1621
Семиряга М.И. 1303
Семяновiч А.А. 457
Семянчук Г.М. 593,877
Сенилов Б.В. 1304
Сенчук Н. 1464,1465
Серафима гл. Бобкова И.
Сербент В. (1239)
Сергеева К.И. (1344)
Сергиевский Ю. 1757
Сибиряков М. (1588)
Сиваков И.В. (1344)
Сивеня М. (1338)
Сигизмунд II (902)
Сiдарава В.П. 1532
Сiдарцоў У.Н. 24,1087
Сiдарэвiч А. 41,64,
205,217,228,229,235
Сидор С.И. 1780
Сидоркин гл. Малевский
Сидоров В. 1420
Сiдорын Я. 1237
Сiмакова В.А. 502
Сiмакоў А. 1080
Сiмановiч Д. 617
Симонов К. 1489
Сiмяон Полацкi (210,
914,1014,1022-
1025)
Сiнельнiкаў Ф.С. 1201
Синицына Н.В. 300
Сiнчук I. 1972
Синютин В. 1384
Ситница В.В. (1338,
1344)
Сiўко У. 377
Сiўчык В. 62
Скарына С. (941,942)
Скарына Ф. (25,211,
335,906,911,930,
939,940,943-978,
1011,1016,1041,
2000,2001,2007)
Скварцоў I. 142
Скирдо М. 1421
Скобелев М.Д. (736,737)
Сковородкин Г.В.
(1717)
Скопа В. 1338
Скорульский А. (210)
Скрыпка М. 1325
Сладкевич В.А. (1344)
Сланеўскi А. 664
Слесарэнка А. 153
Слободян М. 1521
Слука О.Г. 425
Слуцкая В.К. (228)
Случ С.З. 1295
Слямнёў В. 840
Сматрыцкi М. 212,(1010,
1017)
Смiлавiцкi Л.Л. 292,
378-381,388,389,1238,
1239,1799,1800
Смирнов В., корреспондент
1490
Смирнов В., юный партизан
(1338)
Смирнов Е.И. 1758
Смирнов Ю.В. (1743)
Смирнов Ю.П. 95,252
Смирнова Н.Д. 1295
Смiрноў А. 731
Смоленчук А.Ф. 94
Смолiч А. (196-201)
Смольянинов М.М. 1120
Смолянко А. 1268,1277-
1280
Снапкоўская С.В. 382
Снетков Д. 736,737
Снитко И.Д. (155)
Собалеў В.В. 1281
Собаль В. 927,1830
Собольщиков И.И. (270)
Содаль У. 1081
Сокол С.Ф. 1006
Соколов Н.К. 1335,1759
Соколова В. (1338)
Соколова Е. 1674
Соколовский Г. (1338)
Соколовский Н. (1338)
Сокольчик И. (1338)
Соловьев В.Н. 1328
Соловьев Н. 1422,1423,
1633
Соловьев П.В. (1520)
Солодкин Я.Г. 403
Соломыкина Е.М. (1344)
Солоневич И.Л. (172,
178)
Сонич А. 594
Сорока В.А. 252
Сорокин А.Н. 1798
Сорокин И. 1760
Сосна У. 16,18,96,
1050
Соф'я (592,915,1981)
Спивачук А.М. 1162
Спиридонова Г. (1338)
Спiрыдонаў М. 69,665,
928
Спрогис А.К. 1378
Спрынчан А. 1178
Стабровский В. (1838)
Стаброўскi I. (1833)
Стаброўскi Я. (814)
Сталiн I.В. (245,246,
248,708,1232,1348,
1440,1599)
Сталыпiн П.А. (614,
1093)
Стамiнок Я. 1341
Станишевский В.Н. 1981
Станкевiч А. (227,1227)
Станкевiч Ю. 293
Станкевiч Я. (168),1147
Старавойтаў А. 80
Старасценка I. 301
Старасценка У. 70,301,
895,904,905,938
Старинов И. 1424
Стародов-Савина А.В. (1458)
Старостин Б.А. 209
Старостина И.П. 929
Стасевич И. (1338)
Стасевiч П.С. 595
Стасiшкiс А. 1240
Сташкевiч А. 503
Сташкевiч М.С. 95,215,
230,231,252,1144-1146,
1152,1153
Сташэўскi А.М. 1522
Степанчук Б. (1590)
Стефановский Г.А. 1410
Стралец М. 1135,1957
Стрекачев П.М. (1391)
Стрелков М. гл. Камашев С.К.
Стрельцес А.Г. 330
Стрыйковский М. (209)
Стрэйт А. (1639)
Стукала А. 645
Стуканов А. 1958
Стульгинский А.И. (190)
Стэльмашок Ф. 1425,
1497,1523,1589,1761
Стэповiч К. гл. Сваяк К.
Судавичене Л.В. 2000
Судзiлоўскi-Русель М.К.
(112,114)
Сульянаў А.К. 1331
Супрун В. 1933
Сурвило Е. 1305
Сурганов Ф.А. (249)
Сурмач Г.I. 18,393,841,
842,1927
Сутько Ю. 596,1466
Сухадолава В.У. 1985
Сухинин А.С. 1367
Сухомлин И.м. (1716)
Сцiбла Ф. 143
Сцяпанаў Ю. 618
Счастная А. 1549
Счастны В. 1549
Сыракомля У. 405,737а
Сысоеў А. 1426,1524,
1706
Сысоў У. 1902,1903
Сядоў В.В. 1934
Сяльверстава С.Я. 666,
1048
Сянкевiч Н. 383
Сянкевiч С. 667
Сянькевiч Г.Р. 384
Сяргеева Г. 63,176,
1927
Сяргеева М.А. (1761)
Сяргейчык I.Л. 1813
Таланов А.И. 1064
Талаш В.I. (1627),(1628)
Талерчык А. 1073
Таляронак С. 16,1048,
1051,1082
Тамашэвiч Г. 1814
Тамашэвiч Т.I. 459
Танк М. (1436)
Таня (1341)
Тараненко Н.И. 1762
Тарасаў К.I. (6),47,
(56),121,294,879,
930,972,1014,1024,
1052,1056,1065,
1935,1959
Тарасаў С.В. 295,565,
880-883,1947
Тарасевiч Р. 1342,1564,
1763,1764
Тарасевич С. (1563)
Тарасевич Т. 97
Тарасов А. 1675
Тарасов В. 1815

Тарасов Е.В. 333
Тарасова М. 1070
Тарашкевич Б. (468-470,
735)
Тарашкевiч Р. 1905
Тарнавский Г.С. 1282-
1284
Таюрская Г.М. 1069
Телеш Н.И. (1344)
Тиво М. 619
Тимофеев В. 738
Тимоховцев Н.М. 1801
Тимощук П.С. (1362)
Титов В.С. 1906
Титов С.Д. (1344)
Титова А.А. 25
Тихомирова В. 1983
Тихонов И.Г. (1355)
Тихонов О.А. 106
Тихонова В. (1356)
Тихонович И.С. 406
Тищенко Е.М. 343,1343
Ткачева П. 843
Ткачоў М. 6,64,323,
566,931,1338,1953
Ткачоў П. 1325
Ткачук Ж. 1565
Тлас М. 1765
Товчигречко Л.Э. 820
Тозик А.А. 1395,1405,
1406
Токараў М.У. 33,194
Токарев М. 1467
Токць С. 1083
Толкачев М.Ф. (1344)
Толкачева Л.Л. 18,395
Толочко М. 1676
Толстая С.М. 1860
Толстой Е. (1338)
Толстой М. (1338)
Толстой Н.И. 1860
Толубко В.Ф. 1321
Толя (1344)
Томсинов В.А. 1006,1048
Топорков А.Л. 289,1907
Торбин Я. 1427
Торопов О. 1262
Трацевский Л. 1525
Траяноўскi А. 1124
Третьяков В.П. 859
Троiцкi А. (1847)
Тройден (902)
Трофименко П. (1344)
Троцкий Л. (1135),1136
Трошков П.Д. 1612
Трусава А. 513
Трусаў А.А. 504-506,
1825,1960
Трусаў I.Г. 403,666,
783
Трушнович Я. 1677
Трызна Ф.К. (1221)
Трыфанава Н. 518
Тугай В.В. 1172
Тумiловiч Г.М. 1044
Тупик П.А. 1094
Турайкевiч Я. 1659
Тураўскi К. (871)
Турилов А.А. 916
Турнаў I. 392
Туронак Б. (26)
Туронак Ю. 26,296,297,
1648,1678,1679
Туснолобова-Марченко З.М.
(1511)
Тухачевский М.Н. (1161,1306)
Тызенгауз А. (1026,1027)
Тычына М. 784,785,1241-1247,1428,1522,1680,1681
Тюрина Е.А. 1773
Тюфяев В. (1344)
Углiк I.Р. 1904
Удругава С.У. 1691
Украiнка С. 1601
Уладзiмiр (875,876)
Уладзiмiрава А. 1614
Уладзiмiраў А. 1491
Уласевич Я. 1248
Улащики, род (1981)
Улевiч В. 739
Улiцёнак А.Л. 64
Ульянава З. (1576)
Ульянов А. (1338)
Ульяновский В.И. 288
Умецкая Е.С. 426
Умястоўскi Ф. (1140)
Урбан З.Л. гл. Лук'яно-
вiч З.Л.
Урбан У.Г. гл. Прус-
ная У.Г.
Урсын Немцевичы, род
(1981)
Урублеўскi П.Д. (682)
Уселенок П.П. (1338)
Устюгова А.Г. 1108
Усяслаў (879,883)
Ушаков Н.В. 1622
Ушев А. (1344)
Фадзеева В.Я. 1908
Фалей Е.С. 252
Фаличев О. 1526
Фалович С. (1338)
Фаменка Т. 1

Фамiн В.М. 1087
Федароўскi М. 460,(472,
473)
Федарэнка Л. 1092
Федоров В. 1249,1338
Федоров Н.П. (1617)
Федорович В.Ф. 1250
Федоровская Р. 740,786
Федосик В.И. 1468
Федотов Г. 1566
Фёдарава Э.У. 1009
Филатова Е.Н. 403
Фiлiповiч А. (1001,
1014)
Филиппович И. 427,698
Фiлякоў У. 507,1109
Флаум Л. 973
Фогель Я.Я. (1724)
Фомин Е. (1450)
Фролов Н. (1298)
Фролович Р. (1338)
Фроянов И. 1919
Фядосiк А.С. 392,461
Хадыка А. 844,932
Хадыка Ю.В. 64,65,393,
496
Хазанов А. 1480
Хайлов Е.Л. 808
Хакимов А. (1391)
Халилуев Б. 1469
Халiпаў В. 1429
Халипов Н.А. 1228
Хаметов М.И. 1470
Хандогин И.Ф. 19
Харужая В. (248,263)
Хатагов Х.А. (1604)
Хатаевiч М.М. (50)
Хатылёва С. 1831

Хатэнка А. 1909
Хаустовiч М. (299)
Хацкевiч А.Ф. 253,1307,
1406,1640
Хацько М. (1325)
Хiбiнскi А. (392)
Хигрин Б.Л. (1360)
Хiлькевiч А.М. 611,697
Хилькевич П. (1338,1344)
Хлебус Е.Я. 1338
Хованский В.А. (602)
Ходин С.Н. 1798,1802,
1803,1808
Ходцева Т. 1251
Хозераў I. 567
Хомко-Зайцева Н. (1338)
Хомчанка В. 122,1325
Хорошкевич А.Л. 1006
Хотенко А. (1606)
Храптовiчы, род (663,
668)
Хрептович И. (1089)
Хрептович И.Л. (922)
Хромых Л. 1471
Хруцкi К. 1682
Хрушчоў М.С. (719)
Худолеев Б. 1766
Цамблак Г. (288)
Цанава Л.П. (1228)

Царенков Л. 299,1015
Цариков Б. (1338),(1344)
Царкоў М. 1338,1425,
1430,1431,1497,
1498,1523,1761
Цвикевич А. 66,1148
Цвiрка А.С. 1680
Цвiрка К. 597
Цвыроў Л.Р. 1129
Цегельский Т. 994
Церашковiч П.У. 392,
1929,1936-1938
Церашчатава В.В. 392
Цивина К.Д. 1858
Цiтоў А. 69,81,82,
974,1163,1179,
1961-1965
Цiтоў В.С. 392
Цiхамiраў А. 107
Цiхановiч А. 787,1960
Цiхановiч М.Р. (1518)
Цiхановiч Я. 508
Цiхоўскi К.Г. (1203)
Цобкало А.А. 1502
Цуба М. 1066
Цукерман А.Я. 1016
Цыбулько А. 1598
Цыганкоў Л. 933
Цыпрыяновiч С. 1182
Цыркуноў А. 1017
Цялiца Я.Ф. 1188
Цялятка А. 1220
Цяпiнскi В. (18),212,
(1020,1021)
Цярохiн С.Ф. 934
Чабанович А.И. 1610
Чайка М. 1767
Чаквiн I.У. 392,812,
1904,1938
Чаловская Л. (1338)
Чамярыцкi В. 918,964,975
Чапко В.В. (47)
Чарвякоў А.Р. (252,292),
1155,(1230)
Чарданцава А.Ф. 137

Чаркасава Д. 237
Чаркоўскiя, сям'я (1247)
Чарнаглазава Р.А. 1406,
1532
Чарноцкi А. гл. Даленга-
Хадакоўскi З.Я.
Чарнышова Л. 408
Чарняеў М.Р. (142)
Чарняўская Л. (1204)
Чарняўскi I. 1964
Чарняўскi М. 1832
Чаропка В. 6,870,884,
885,935,1931
Чарота I. 1916
Чвярток А. 804
Чебанова Д.Д. 1572
Чепурной Н.М. (1360)
Червякова М. 224
Черепица В. 117,1071
Черкашин Н. 1432
Чернак М.Н. (1560)
Чернега Л.В. 316
Чернин О. 1137
Черноголов А. (1344)
Чернокруцкий Я. 1269
Черношей Р. 1433
Чернявский И. 254
Черняев В.С. (1344)
Черняев М.Г. (132)
Черняк А. 1675
Черский Я.Д. (129)
Чикун Н. (1338)
Чирков С.В. 18
Чистов К.В. 1858
Чорны Д.М. 741
Чуб А. 1492
Чудин Ю. 83
Чудинов С.В. 1558
Чумаров Д.Ф. (1298)
Чурак М. 392
Чушко И.П. 808
Чыгрын С. 669,1084,
1252-1254,1833
Чыж В. (1140)
Чыжэўская М.П. (1616)
Чыр'еў С.I. (609)
Чэхаўскi Я. (137)
Чэхаўской Д.Я. 137
Шабайлава С.Р. 1804
Шабловский В. (1467)
Шаблюк В.У. 936,1006
Шавров П.Д. (1298)
Шагал Б. 177
Шагал М. (160,163,177,180,616)
Шагун А. 455
Шадрин А.Е. 1064
Шадурский С. (210)
Шаiрка С. 1584
Шакаров С.Ф. 1344
Шакаров Т.Ф. (1344)
Шалемава А.А. 1025
Шалькевiч В.Ф. 213
Шалюта А. 1493
Шалястовiч К. 176
Шамов В.П. 851
Шамякiн I.П. 611,626,697
Шарай С. (1338)
Шарангович В.Ф. (1197)
Шарков А.В. 1548
Шаруха I.М. 144,145
Шаткевич Я. (1305)
Шатэрнiк А. 976
Шаўчук I.I. 845
Шацкий И. (1588)
Швед В.В. 16,18,653,1069,1074,1966
Шведаў А. 1434
Шведов С.В. 18
Швяцова Г. 1910
Шевченко В.Н. 1435
Шевченко К.Д. (1344)
Шевченко Н. (1344)
Шевяков А.А. 1683
Шелдышева Н. 178,846
Шелухо В.Д. 820
Шепелев В. 1684
Шерман Б.П. 1685
Шибалис М. 1436,1527
Шибко А. (1338)
Ширко Л. 1781
Ширяев Е.Е. 1940
Шиш Н.Т. (1636)
Шкабарин В.А. (1344)
Шкраба М.В. (1191)
Шкуран А.П. 1691
Шкут А. 302
Шкялёнак М. (Шкелёнак М.)
1018,1019
Шлык Ф. 1255
Шматаў В.Ф. 44,944
Шмелев А.Д. 1437
Шмiт О.Ю. (156-159,691)
Шмырев М.Ф. (818)
Шмыроў М.П. (Бацька Мi-
най) (1577-1585)
Шолахаў М. (689)
Шолухов В. (1338,1344)
Шорахава Е. 1686
Шостак Ю. 1834
Шоцiк В. 847
Шпаликова К. (1338)
Шпыркоў А. 620
Шруб М.Р. 627
Штакельберг Ю.И. 18
Штыхаў Г.В. 603,860, 1941,1967
Штыхаў Ю. 1942
Шубiн I.Ф. (1157)
Шукевич Е.И. (1344)
Шукелайць А. 65,1648
Шумаў В. 1075
Шумейка М.Ф. 18,1153-
1155,1395,1406,1438,
1623,1666,1667
Шумилин Г. 1624
Шумкова А. (1576)
Шумович В.В. 811
Шуневiч А. 1188
Шура (1344)
Шурховецкий В. 848
Шушкевiч С. 64
Шчарбакова Т. 1973
Шчарбакоў А. 37
Шчарбакоў Г. гл. Вiцьбiч Ю.
Шыбека З.В. 409,1053,
1054,1805
Шыбека С. 409
Шыдлоўскi К.С. 621
Шыловiч Г.Р. 1325,1680
Шыманскi М. 1285
Шыманьска Я. 392
Шымук В. 1325
Шыраеў Я. 72,84
Шэлехаў М. 598
Шэляговiч М. 64
Шэляговiч Т.Э. 1911
Щавелева М.В. 339
Щастный А.М. (1131)
Щедрина В. 225,1003
Щербаков Н.Ф. (1471)
Щербацевич В. (1338)

Элiшэвiч Дз.М. (1428)
Энгельс Ф. (47)
Эпiмах-Шыпiла Б.I. (50)
Эренбург Н. (1344)
Ю.З. 68
Югов М. (1239)
Юденков А.Ф. 1544
Юдо П. 1912
Юндзiл Ф. (1084)
Юнзиллы, род (1981)
Юнчык А. 568
Юпатов А.Н. 18
Юрганов А.Л. 886
Юр'еў С. 1913
Юрка (1325)
Юрченко Г.Ф. 154
Юрэвiч Л. 179
Юхник Д. 155,1472
Юхо I.А. 317,788,
887,937
Юхо Я. 85,977
Юшкевич Г. (1338,1815)
Юшкевич М.А. 344
Юшкевич Ф.Л. (1338,1344)

Ягайла (902,918,938)
Ягорава В. 180
Ягорычаў В. 1551
Языкович Э.Ф. 1548
Якiмовiч В. 1914
Якiмовiч Ю.А. 569,
570,622,623
Яковенко С.Г. 300
Яковлев В. 1625
Яковлев Е. 1257
Яконюк Н.П. 1889
Якса-Ронiкер Б. 123,124
Якубоўскi Я.А. 1866
Якутаў У.Дз. 255,256,
260,261,1152
Якушко О.Ф. 1780
Яленская-Дмахоўская Э.
(1847)
Ямпольский В. 1394
Янiцкая М.М. 509,1006
Янкевич А.Г. 1321
Яновский О.А. 360
Янушкевич В. (1980)
Янушкевiч Ф. 303
Янушкевiч Фел. (1980)
Янцубаева Т. (1576)
Янчук Г. 1585
Янчук М.А. (183,392)
Яраслаў (878)
Ярашэвiч М. 1528
Ярмоленка Я. 1504
Яротов А. 646
Ярохiн А. 1529
Яршоў I. 624
Ясевiч А. (1081)
Ясенова К.К. гл. Азарова К.К.
Яскевiч А.А. 978
Яцкевич А.Н. 195
Яцкевiч З. 1827
Яцко К. 1338
Яцэнка А. 1395

Bajkowska H. 410
Banasikowski E. 1783
Barszczewski A. 214,1915
Berg N.V. 1085
Bergman A. 214
Bergman S. 471
Bergmanowa A. 118
Bielacki A. 1164
Bielecki R. 1067
Bielski M. 1308
Bisping J. 670
Bodak B. 671
Budziszewska W. 472

Chojecki S. 1031
Ciecwierz M. 1309
Cygan W.K. 1310

Dadiomowa O. 519
Dumin S. 1032
Dziemianowicz R. 1311

Fic S. 1974

Gasztold T. 672
Gomolka K. 108,1165
Grzelak Cz. 1312

Hlebowicz A. 304,(312)

Iwanicki M. 125
Izdebski J. 1313

Janowicz S. 126
Jaroszewski T.S. 571

Jasinska T. 318
Jaxa-Ronikier B. 127
Jurkiewicz J. 1033

Karpyza W. 599,673,1057
Kasprzycka A. 572
Kazinierczyk A. 1034
Kondratiuk M. 473
Kosman M. 288,1035
Kosmanowa B. 18

Kowalski W. 1183
Krahel F. 288
Kraszewski J.I. (18)
Kriegsejsen W. 1036
Kruk E. 1915

Laskowicz K. 1704
Lewandowski J. 1166
Libich H. 1286
Lijewska E. 306

Mackiewicz S. 1184
Magdziak-Miszewska A.
849
Majecki H. 238,239,267
Maroszek J. 411,674
Michalowski G. 410
Milewski J.J. 1037,
1185,1186
Mirkulewicz A. 182
Mironowicz A. 307,2007
Musialik Z.M. 1167

Niczyporowicz I. 128
Noskowski W. 1314

Olech U. 1168
Olszyna-Wilczynska A.
1315
Orlowicz M. 1104

Pauls J.P. 474
Рietruk W. 1915
Podlaski K. 98
Polak B. 1169

Postolowicz L. 675
Przygodzka R. 1311
Przyjemski I. 1316
Przyjemski S. 1316
Pujdak M. 1687

Rachuba A. 1006
Rzonca J. 1038
Romanowski A. 308

Saczanka B. 475
Seges R. 853
Seniuch C. 1688
Sielicki F. 476,1891
Sieminskie I. 1317
Siemaszko Z.-S. 42
Skalkowski A.M. 1058
Skaradzinski B. гл. Pod-
laski K.
Sosna G. 309,310
Stelmasiak A. 1499
Szarski K. 1319
Szyndler B. 1059
Szymanska J. 412

Taraszkiewicz B. 1149
Tomaszewski I. 100,214
Tomczonek Z. 1105
Trusow I. 413
Turonek J. 311,312

Wisniewski T. 1689
Wrobel P. 101
Wozniakowski K. 477

Zakrzewski A. 1170


Геаграфiчны паказальнiк

[2]

Адампаль, в. (Навагрудскi р-н) 665
Азарыцкiя лагеры смерцi
1691,1694,1695,1698
Акопы, ф. (Лагойскi р-н)
732
Акцябрскi, п. 1325
Акцябрскi р-н 775,1325,
1338,1630,1632
Альбертин, п. (Слонiмскi
р-н) 647
Аляксандраўка, в. (Рага-
чоўскi р-н) 1338
Антопаль, г.п. (Драгi-
чынскi р-н) 1222
Аршанскi пав. 140
Аршанскi р-н 144,145,
525,619,1421,1513,1519
Асвейшчына 1571
Асвенцiм, канц. л. 1700
Асiповiцкi р-н 769,1593
Асiповiчы, г. 1237
Астравецкi р-н 136
Астрына, г.п. (Шчучынскi
р-н) 766
Афганiстан 1809,
1811-1814
Ашмянскi р-н 526,532,
648,658,1640
Ашмяны, г. 536


Бабаевiчы,в. (Клецкi
р-н) 1233
Бабкоў, м. (Аршанскi р-н)
144
Бабоўня, в. (Капыльскi
р-н) 730
Бабруйск, г. 693,694,
1070,1250,1338,1344,1384
Бабруйскi р-н 1421,1542,
1713,1746,1747
Бабруйшчына 337,1738,1739
Байкi, в. (Пружанскi р-н)
1325
Балiчы, в. (Шчучынскi р-н)
386
Баранавiцкая вобл.
1333,1338,1554-1557
Баранавiцкi р-н 584,593,
594,1046
Баранавiчы, г. 248,533,
579,1338,1685
Барсукi, в. (Лепельскi
р-н) 1188
Баруны, в. (Ашмянскi
р-н) 648
Барысаў, г. 821,1325,
1359
Барысаўскi пав. 369,607
Барысаўскi р-н 1421, 1426

Бацэвiчы, в. (Клiчаўскi
р-н) 196-201
Белавежская пушча 581,
590,1403
Беласток, г. (Польшча)
435,1364,1760
Беласток, п. (Цюменская
вобл.) 1209
Беластоцкая вобл. 1365
Беласточчына 128,267,
238,309,310,673,1037,
1183,1185,1186,1309,
1312,1834,1915
Белая Русь 55,450,
1930,1940
Белкi, в. (Петрыкаўскi
р-н) 1627,1628
Беразянка, в. (Пухавiцкi
р-н) 707
Бераставiцкi р-н 670
Бешанковiцкi р-н 611
Болгарка (Боўгарка), в.
(Ельскi р-н) 640
Боркi, в. (Слуцкi р-н)
1244
Браслаў, г. 334,615,
621,1664
Браслаўскае Паазер'е 603
Браслаўскi р-н 284,1399
Брэст, г. 329,404,546,
582,583,588,589,596,
745,926,1001,1249,1319,
1338,1340,1391,1521,
1559,1561,1562,1644,
1647,1662,1705
Брэстчына 591,1291,
1293,1341,1566
Брэсцкая вобл. 503,807,

1338,1365,1560,1711
Брэсцкая крэпасць 578,
835,1116,1325,1338,
1385,1448-1472
Брэсцкая пагранзастава
1355,1356,1394
Брэсцкi р-н 1420,1432
Буг, р. 1313
Буглач, в. (Краснапольскi
р-н) 1338
Буда-Кашалёва, г. 1418
Будслаў, п. (Мядзельскi
р-н) 534
Буйнiчы, в. (Магiлёўскi
р-н) 676
Булгары, в. (Асiповiцкi
р-н) 769
Бушацiн, в. (Лоеўскi р-н)
770
Быхаў, г. 1338
Быхаўскi, р-н 150,697,
1338,1601
Бягомль, г.п. (Докшыцкi
р-н) 771
Бяларучы, в. (Лагойскi
р-н) 732
Бялынiчы, г.п. 496,678,
1200
Бярвiшчы, в. (Уздзенскi
р-н) 704
Бяроза, г. 503,816
Бярозаўка, в. (Бярэзiнскi
р-н) 717
Бярозаўскi р-н 1563
Бярэзiна, р. 1060,1067,
1346,1359
Бярэзiнскi р-н 717,1255

Валожын, г. 720,721

Валожынскi р-н 722,
732,850,1526,1640
1987
Валожыншчына 116,733
Варацэвiчы, в. (Iванаў-
скi р-н) 500,1045
Варшава, г. 487,1170
Ваўкавыск, г. 536,1721,
1732
Ваўкавыскi р-н 563,673,
1398,1399,1557
Вежкi, в. (Дубровенскi
р-н) 1816
Велямiчы, в. (Столiнскi
р-н) 140
Веляшковiчы, в. (Лёз-
ненскi р-н) 1325
Верхнядзвiнскi р-н 129,
1338
Ветка, г. 641,813,817
Веткаўскi р-н 1893
Ветранка, в. (Быхаўскi
р-н) 1338
Вiдзы, г.п. (Браслаўскi
р-н) 119
Вiлейка, г. 702,716,
1226,1704
Вiлейская вобл. 1341,
1365
Вiлейскi р-н 703,1114
Вiлейшчына 62,72,476,
1310
Вiленская губ. 206,
207,1236
Вiльня, г. 62,71,111,
116,288,406,827,842,
954,1048,1170,1182,
1286,2000
Вiсла, р. 1313

Вiцебск, г. 163,180,
270,328,358,488,535,489,
560,600,607-610,613,
614,616-618,753,818,
829,991,1070,1338,1473
1474,1665,1700,1779,
1820,1961
Вiцебская вобл. 606,744,
1294
Вiцебская губ. 146,
1102,1214
Вiцебскi р-н 602,1341,
1421,1656,1756,1897
Вiцебскi пав. 438
Вiцебшчына 18,139,612,
1157,1204,1338,1341,
1349,1525,1737,1762,1855
Вiцьба, р. 743
Волма, в. (Смалявiцкi р-н)
1749
Воранаўскi р-н 562,1729
Вулька, в. (Лунiнецкi р-н)
1905
Вымна, в. (Вiцебскi р-н)
1897
Вялiкае княства Лiтоўскае
4,18,70,93,288,300,317,
897-900,902,910,912,
913,916-918,921,929,
937,980,995,1006,1026,
1027,1032,1033,1931
Вялiкi Восаў, в. (Красна-
польскi р-н) 1332
Вялiкiя Забалаццi, в. (Ма-
гiлёўскi р-н) 1193
Вялiкiя Славенi, в.
(Шклоўскi р-н) 772

Гайна, в. (Лагойскi р-н)

1817,1884,1891
Гайцюнiшкi, в. (Воранаўскi р-н) 562
Гальшаны, в. (Ашмянскi р-н) 526,532,545,658, 663
Гародня гл. Гродна
Германавiчы, в. (Шаркаўшчынскi р-н) 826
Германiя 19,114,115,
1304,1306,1313,1641,
1645,1703
Гiбайлавiчы, в. (Крупскi р-н) 1362
Глускi р-н 1079,1597
Глыбокае, г. 1226
Глыбокае, м. (Вiленская
губ.) 206,207
Гнезна, в. (Ваўкавыскi р-н) 563
Гомель, г. 113,152,
325,338,550,552,555,
626,628-630,632-634,
643,645,789-804,848,
1195,1225,1338,1494-
1498,1517,1523,1710,
1761,1784,1999,2002
Гомельская вобл. 50,
1430,1766
Гомельская губ. 1092
Гомельскi р-н 773,782
Гомельшчына 75,553,1344,
1347,1351,1393,1425,
1431,1434,1586,1821,
1945
Горацкi р-н 689,1099,
1723,1828
Горкi, г. 681,831

Гродзенская вобл. 661,
1427,1777
Гродзенская губ. 141,
607,812
Гродзенскi пав. 1105
Гродзенскi р-н 654,1389,
1420,1641
Гродзеншчына 18,117,141,
316,345,655,656,674,675,
866,921,1006,1209,1310,
1352,1402,1558,1702,
1776,1981
Гродна, г. 137,239,320,
342,411,413,421,426,496,
536,559,653,659,666,742,
749,754,783,819,847,
1006,1026,1027,1034,
1064,1084,1162,1308,
1315-1317,1322,1338,
1364,1381,1421,1437,
1661,1689,1726,1733,
1753,1834,1966,1997,2003
Грунвальд (Польшча) 896,
908,924,930,931,934,2005
Грычына, в. (Дзяржынскi
р-н) 1238
Гуды, в. (Лiдскi р-н)
1372
Гусакi, в. (Мiёрскi р-н)
1642
Гушчына, в. (Горацкi р-н) 1099

Давыд-Гарадок,г. (Столiнскi р-н) 167,585,598
Давыдаўка, в. (Гомельскi р-н) 773

Даманавiцкi р-н гл.
Калiнкавiцкi р-н
Дашкаўка, в. (Магi-
лёўскi р-н) 1597
Дворыцкая Слабада, в.
(Мiнскi р-н) 1826
Дзвiнск, г. 146
Дзяржынск, г. 737а
Дзяржынскi р-н 584,
686,1238,1338,1610
Дзятлава, г.п. 1724
Дзятлаўскi р-н 1553,
1557
Днепрапятроўская вобл.
1529
Дняпро, р. 1430,1490,
1735,1742,1751
Докшыцкi р-н 771
Доры, в. (Валожынскi
р-н) 850
Драгiчынскi р-н 1222
Друцк, в. (Талачынскi
р-н) 604,605,930
Друя, г.п. (Браслаў-
скi р-н) 271,296
Дубаўляны, в. (Мiнскi
р-н) 1518
Дубляны, в. (Мастоўскi
р-н) 1338
Дубравенка, р. 696
Дубровенскi р-н 1718-
1720,1736,1743,1757,
1816
Дудзiчы, в. (Пухавiцкi
р-н) 1867
Дукора, в. (Пухавiцкi
р-н) 709
Дындылiшкi, в. (Iўеўскi

р-н) 672

Ельскi р-н 638,640
Есiпава, в. (Зiмянскае
Есiпава) (Аршанскi р-н)
1519

Жабiнкаўшчына 1205
Жалудок, г.п. (Шчучынскi
р-н) 1026,1027
Жамыслаўль, в. (Iўеўскi
р-н) 540
Жлобин, г. 625,1344
Жодзiна, г. 715,1337
Жыровiчы, в. (Слонiмскi
р-н) 18,652
Жыткавiцкi р-н 776,1853
Жыткавiчы, г. 635

Завоссе, ф. (Баранавiцкi
р-н) 593,594
Заграддзе, в. (Слуцкi р-н)
1247
Закружка, в. (Мiнскi р-н)
1611,1734
Закруцiн, чыг. ст. (Маларыцкi р-н) 580
Заходняя Беларусь 15,18,
227,1180,1181,1217,
1288-1290,1292,1297,
1301-1303,1305,1308-
1313,1315-1319,1335,
1663
Заходняя Русь 18
Звяняцкае, в. (Хойнiцкi
р-н) 1194
Зэльвенскi р-н 662,1557

Iванаўка, в. (Гомельскi
р-н) 782
Iванаўскi р-н 155,500,
595,1045,1210,1657
Iвацэвiцкi р-н 568,
1251
Iвянец, г.п. (Валожын-
скi р-н) 722
Iвянецкi р-н 133,1640
Iгумен гл. Чэрвень
Iзабалёва, в. (Пухавiц-
кi р-н) 366
Iслач, р. 732
Iўе, г.п. 543,649
Iўеўскi р-н 540,672

Казiмiраўка, в. (Мя-
дзельскi р-н) 732
Калацiчы, в. (Глускi
р-н) 1079
Калiнiнград, г. 115
Калiнкавiцкi р-н 302,
637,1626,1691,1694,
1695,1698
Каменка, в. (Шчучынскi
р-н) 1422
Камен-Кашырскi р-н (Ук-
раiна) 1634
Канюхi, в. (Гродзенскi
р-н) 1641
Капыль, г.п. 727
Капыльскi р-н 730
Каранёва, в. (Ушацкi
р-н) 1682
Карма, г.п. 1325
Карпiлаўка, в. (Лагойскi
р-н) 732
Картынiчы, в. (Лельчыцкi
р-н) 1516

Карэлiцкi р-н 109,110,
1555
Касарычы, в. (Крупскi р-н)
731
Касцяшы, в. (Уздзенскi
р-н) 1506
Каўшова, в. (Мастоўскi
р-н) 1709
Кiраўскi, п. (Вiцебскi
р-н) 1656
Кiраўскi р-н 1727
Кiраўшчына 1221
Клецк, г. 279,741,1894
Клецкi р-н 713,1233,1325
Клiмавiцкi р-н 1524
Клiмавiчы, г. (Шклоўскi
р-н) 684,685
Клiчаўскi р-н 196-201,
1325,1338
Клiчаўшчына 1594
Клясцiцы, в. (Расонскi
р-н) 620
Князева, в. (Зэльвенскi
р-н) 662
Кобрын, г. 529,530,
786,811,1390
Койданава гл. Дзяржынск
Копысь, г.п. (Аршанскi
р-н) 145
Косава, г. 568
Косiна, в. (Лагойскi
р-н) 732
Краснаполле, г.п. 1338
Краснапольскi р-н 1215,
1332,1338
Краснiк, х. (Пружанскi
р-н) 1338
Красынi, в. (Лёзненскi
р-н) 1211

Крошын, в. (Баранавiцкi
р-н) 584,1046
Круглянскi р-н 132,142,
1829
Крупiцы, в. (Мiнскi
р-н) 719
Крупскi р-н 731,1362,
1392
Крупцы, в. (Мiнскi р-н)
701
Крывель, в. (Шклоўскi
р-н) 153
Крэва, мяст. (Смаргонскi
р-н) 663
Кублiшча, в. (Слуцкi р-н)
1680
Куль, в. (Стаўбцоўскi
р-н) 739
Курапаты, мяст. 308,
1218,1256-1285
Кутнёва, в. (Салiгорскi
р-н) 1242,1246
Кушляны, в. (Смаргонскi
р-н) 1081

Лагойск, г. 1615
Лагойскi р-н 358,732,
1325,1338,1510,1659,
1671,1817,1884
Лагойшчына 369,732
Латвiя 87,165,1860
Лебядзiнае, выш. (Днепра-
пятроўская вобл.) 1529
Лельчыцкi р-н 1338,1516
Ленiна, п. (Горацкi р-н)
1723,1733
Ленiнград, г. 1506
Лепель, г. 416,1220

Лепельскi р-н 1188,1572,
1854
Лескi, в. (Акцябрскi р-н)
775
Лёзна, г.п. 1341
Лёзненскi р-н 1211,1325,
1696
Лiда, г. 536,1297,1552,
1687,1825
Лiдскi р-н 1206,1314,
1372,1433,1831
Лiтва 18,48,51,53,59,62,
72,76,80,81,94,98,224,
288,306,403,406,447,
1006,1016,1082,1104,
1318,1667,1860,1933,1982
Лобча, в. (Лунiнецкi р-н)
1905
Лоеўскi р-н 761,770,1822
Лоск, в. (Валожынскi р-н)
732
Лоша, в. (Астравецкi р-н)
492
Лоша, р. 441,1826
Лунiнец, г. 1112
Лунiнецкi р-н 1905
Лупалава, в. (Магiлёўскi
р-н) 1701
Лучын, в. (Рагачоўскi р-н)
765,1338
Лынтупы, г.п. (Пастаўскi
р-н) 622
Лысая Гара, в. (Мiнскi
р-н) 732
Лыскава, в. (Пружанскi
р-н) 599
Любанскi р-н 1522
Любча, г.п. (Навагрудскi

р-н) 663
Люцiна, в. (Клiчаўскi
р-н) 1325
Люцынка, ф. (Валожын-
скi р-н) 732
Ляды, в. (Чэрвенскi р-н)
130,134
Ляскавiчы, в. (Акцябрскi
р-н) 775
Ляскаўшчына, в. (Акцябр-
скi р-н) 775

Магiлёў, г. 112,114,
147,156-159,275,327,
391,427,499,676,682,
687,691,692,698,762-
765,837,838,1015,1070,
1112,1115,1118,1338,
1491-1493,1590,1693,
1728,1733,1983
Магiлёўскае н-ва
979
Магiлёўская вобл. 88,
314,683,696,729,
1202,1338
Магiлёўская губ. 143,
686,1096
Магiлёўскi р-н 663,
1193,1591,1596,1597,
1599,1701
Магiлёўшчына 50,344,
677,690,1075,1325,
1505,1512,1600,1861,
1973
Мазыр, г. 333,336,636,
1504
Мазырскi пав. 140
Мазырскi р-н 1420

Маладзечанскi р-н 469,
712,735,1358,1361,1412,
1640
Маладзечна, г. 149
Маларыцкi р-н 580,1383
Малая Багацькаўка, в.
(Мсцiслаўскi р-н) 688
Малдова 1394
Малiнаўка, в.(Лоеўскi р-н)
761
Малiнаўка, в. (Мiнскi р-н)
1826
Малыя Бясяды, в. (Лагойскi
р-н) 732,1338
Малыя Лётцы, в. (Вiцебскi
р-н) 609
Мар'iна Горка, г. 710,
1603
Марохарава, в. (Жыткавiцкi
р-н) 776
Мар'янова, в. (Лёзненскi
р-н) 1696
Масаляны, в. (Бераставiцкi
р-н) 670
Масква, г. 151,329,487,
606, 2001
Мастоўскi р-н 1338,1557,
1709
Масюкоўшчына, в. (Мiнскi
р-н) 1690,1699
Матнявiчы, в. (Чачэрскi
р-н) 777
Машчыцы, в. (Слуцкi р-н)
1241
Медвядка, мяст. (Карэлiцкi
р-н) 109,110
Меткава, в. (Мiнскi р-н)
1325
Мiёрскi р-н 1642,1745

Мiкалаеўшчына, в.
(Стаўбцоўскi р-н)
718
Мiкалаёва, в. (Шумi-
лiнскi р-н) 1189
Мiнск, г. 18,65,148,
149,196,228,269,281,
291,304,326,355,390,
409,508,521,548,556,
700,701,705,706,708,
726,729,736,737,750,
774,832,833,844,846,
849,851,927,1042,1068,
1091,1097,1170,1213,
1216,1226,1240,1248,
1325,1338,1364,1416,
1419,1423,1429,1475-
1480,1501,1503,1539,
1602,1604,1607-1609,
1612,1614,1616-1619,
1621,1623,1624,1649-
1651,1673,1677,1686,
1703,1706,1730,1746,
1747,1759,1763,1764,
1767,1827,1830,1956,
1962,1964,1978,1986,
1987,1992,1994,1995
Мiнская вобл. 725,1325,
1341,1414
Мiнская губ. 607
Мiнскi р-н 714,719,
732,822,836,843,1325,
1420,1518,1520,1611,
1690,1692,1697,1699,
1734,1738,1826
Мiншчына 58,531,1815
Мiр, г.п. 536,571,737а
Мiрскi р-н 1555

Мiхалёва, в. (Бабруйскi
р-н) 1542
Мiхалкавiчы, в. (Лагойскi
р-н) 369
Моталь, в. (Iванаўскi р-н)
164,595,1210
Мсцiслаў, г. 506,522,
682,1398
Мсцiслаўскае в-ва
1049
Мсцiслаўскi р-н 688,1325,
1398,1399
Мсцiслаўшчына 154
Муцiжар, в. (Калiнкавiцкi
р-н) 637
Мядзельскi р-н 534,732,
1114
Мятлiчыцы, в. (Лагойскi
р-н) 1510

Навагрудак, г. 377,419,
520,536,650,657,660,
671,1646,1676,1733
Навагрудскае в-ва
403
Навагрудская акруга 1286
Навагрудскi р-н 272,
663-665,1089,1640
Навагрудчына 654,658,
930,982,1192,1310
Наваельня, г.п. (Дзятлаў-
скi р-н) 1553
Навiнкi, п. (Клецкi р-н)
713
Налiбакi, в. (Стаўбцоўскi
р-н) 509
Нараў, р. 674
Нарач, воз. 1111

Нача, в. (Крупскi р-н)
1392
Негарэлае, г.п. (Дзяр-
жынскi р-н) 1338
Неглюбка, в. (Веткаўскi
р-н) 1893
Нешчарда, воз. 744
Нёман, р. 441,747
Нiканавiчы, в. (Быхаўскi
р-н) 150,1601
Нiкраполле, в. (Вiцебскi
р-н) 1341
Нядашава, в. (Магiлёўскi
р-н) 1591,1596,1599
Нямiга, р. 1830
Нясвiж, г. 391,527,536,
554,597,703,728,731а,
738,853
Нясвiжскi р-н 537,1643

Опаль, в. (Iванаўскi р-н)
155
Орша, г. 624,1196,1338,
1373,1374,1408

Падлессе, в. (Слуцкi р-н)
1243
Падстарынь, в. (Iвацэвiц-
кi р-н) 1251
Палеская вобл. 1338
Палессе 289,302,474,
636,644,854,855,863,
1344,1629,1882,1907
Палiвачы, ф. (Глыбоцкi
р-н) 511
Панiчы, в. (Слуцкi р-н)
784
Панямонне 536,857,936
Папаева, мяст. (Аршанскi

р-н) 1513
Парэчча, в. (Акцябрскi
р-н) 1632
Пасадзец, в. (Лагойскi
р-н) 732
Паставы, г. 1338
Пастаўскi р-н 622
Пестун, в. (Пухавiцкi р-н)
757
Петрыкаўскi р-н 1627,1628
Пiнкавiчы, в. (Пiнскi р-н)
823
Пiнск, г. 367,592,1166,
1705
Пiнская вобл. 1341,1637
Пiнскi р-н 823,1634
Пiншчына 1325,1636
Пiсаравiчы, в. (Салiгорскi
р-н) 1338
Плехаўшчына, в. (Бярозаў-
скi р-н) 1563
Плешчанiцы, г.п. (Лагойскi
р-н) 1615
Полацк, г. 298,528,538,
565-567,601,828,873,
1062,1386,1857,1942,
1947,1969
Полацкае княства 871-893
Полацкае н-ва 979
Полацкi р-н 1420
Полаччына 884,930
Польшча 2,15,18,19,23,71,
96,97,99-101,108,119,
125,224,288,392,410,421,
446,449,969,994,1006,
1104,1163,1165,1196,
1287,1306,1318
Прапойск, г. гл. Слаўгарад

Прапойскi р-н гл. Слаў-
гарадскi р-н
Проня, р. 1742
Прудзiшча, в. (Лагой-
скi р-н) 732
Пружанскi р-н 172,178,
599,1325,1338
Пружаншчына 586,587
Прусiя гл. Германiя
Пустынкi, в. (Мсцi-
слаўскi р-н) 1325
Пухавiцкi р-н 366,707,
709,757,1338,1613,1867

Раванiчы, в. (Чэрвеньскi
р-н) 551
Рагачоў, г. 646,1515,
1741
Рагачоўскi р-н 1338
Радашковiчы, г.п. (Мала-
дзечанскi р-н) 469,
735,1358,1361,1412
Радуга, в. (Веткаўскi
р-н) 639,779
Радунь, в. (Воранаўскi
р-н) 1729
Раеўка, в. (Расiйская
Федэрацыя) 1049
Ракаў, в. (Валожынскi
р-н) 1980
Ракуцёўшчына, в. (Мала-
дзечанскi р-н) 712
Расiя 75,81,224,502,
1163,1378
Расонскi р-н 620,1511
Расоншчына 1569,1570
Раўбiчы, в. (Мiнскi р-н)
714

Родня, п. (Клiмавiцкi р-н)
1524
Роза Люксембург, в. (Ель-
скi р-н) 638
Росiца, в. (Верхнядзвiнскi
р-н) 1338
Рось, г.п. (Ваўкавыскi
р-н) 673
Рубяжэвiчы, в. (Стаўбцоў-
скi р-н) 1972
Рудакоў, в. (Хвойнiцкi
р-н) 1080
Рудзенскi р-н 1338
Руднiкi, в. (Пружанскi
р-н) 172,178
Рудск, в. (Iванаўскi р-н)
1657
Ружаны, г.п. (Пружанскi
р-н) 558
Рэдзькi, в. (Дубровенскi
р-н) 1757
Рэч Паспалiтая 900,921,
981,983,984,988,999,
1000,1014,1031,1035-
1038,1974
Рэчыца, г. 631,1219,
1507,1508,1901

Салiгорскi р-н 1242,
1246,1341
Сангайлы, в. (Лiдскi р-н)
1206
Сапоцкiн, г.п. (Гродзенскi
р-н) 1389
Сасноўка, в. (Вiцебскi
р-н) 602
Сахараўка, в. (Горацкi
р-н) 689
Свiслач, в. (Асiповiцкi

р-н) 1593
Свiслач, г.п. (Гродзен-
скi р-н) 1057
Свiцязь, воз. 651,667
Свольна, в. (Верхня-
дзвiнскi р-н) 129
Свят-Гурск (Свяцк), в.
(Гродзенскi р-н) 1389
Селiшча, в. (Лагойскi
р-н) 719
Сенненскi р-н 1341,1576
Сiбiр 135,1286
Сiняя Вада (Сiнюха), р.
(Украiна) 907,930
Скiдзель (Скiдаль), г.
(Гродзенскi р-н) 654
Слаўгарад, г. 557
Слаўгарадскi р-н 1744
Слонiм, г. 536,669,814,
824,825,1252-1254,
1716,1833
Слонiмскi р-н 647,652,
780,1557
Слонiмшчына 1073
Слуцк, г. 723,725,734,
740,785,1156,1223,
1428,1606,1818,1852
Слуцкi р-н 784,1241,
1243-1245,1247,1420,
1509,1680,1681
Случчына 131,1625,1652
Смаленшчына (Расiйская
Федэрацыя) 1819
Смалоўка, в. (Акцябрскi
р-н) 1338
Смалявiцкi р-н 1337,
1749
Смалявiчы, г. 1622
Смаляны, п. (Аршанскi

р-н) 525,619
Смаргоншчына 1081,1831
Смаргонь, г. 1824,1885
Сож, р. 1742
Сорагi, в. (Слуцкi р-н)
1681
Старадарожскi р-н 1338
Старое Саколiна, в. (Та-
лачынскi р-н) 622
Старое Сяло, в. (Вiцебскi
р-н) 610
Стары Койцiн, в. (Бярэзiн
cкi р-н) 1255
Старыя Дарогi, в. (Чэр-
веньскi р-н) 1191
Стаўбун, в. (Веткаўскi
р-н) 1923
Стаўбцоўскi р-н 718,739,
1555,1640,1972
Стаўбцы (Стоўбцы), г.
737а,748
Столiн, г. 1338
Столiнскi р-н 140,167,
585
Сычкава, в. (Бабруйскi
р-н) 1713
Сянькоўшчына, в. (Слонiм-
скi р-н) 780

Талачынскi р-н 604,605,
622
Трасцянец, канц. л. 1692,
1697
Тубушкi (Тубышкi), в.
(Круглянскi р-н) 132,
142
Тураўшчына 627,644,1853

Убель, в. (Чэрвеньскi

р-н) 120
Узда, г.п. 724,834,
1639
Уздзенскi р-н 704,
1338,1506
Уздзеншчына 1810
Украiна 98,288,406,496,
1002,1394,1424,1659
Урал 149,1503
Уручча (Мiнск) 1429
Усвяць, х. (Астравецкi
р-н) 136
Ушацкi р-н 1682
Ушачы, г.п. 1528,1568

Фанiпаль, в. (Дзяржынскi
р-н) 699

Хадакi, в. (Лагойскi р-н)
1325
Хадэчын, в. (Клiчаўскi
р-н) 1338
Хазянiнкi, в. (Пухавiцкi
р-н) 1613
Хамiчы, в. (Калiнкавiцкi
р-н) 1626
Хатынь, в. (Лагойскi р-н)
1671
Хацiнава, в. (Любанскi
р-н) 1522
Хойнiцкi р-н 1080,1194

Цюменская вобл. 1209
Цярэнiчы, в. (Гомельскi
р-н) 782

Чаплiн, в. (Лоеўскi р-н)
1822

Чартавiчы, в. (Валожынскi
р-н) 1526
Чачэрск, г. 1325
Чачэрскi р-н 777
Чашнiкi, г. 623,830
Чашнiцкi р-н 755
Чорная Русь 55,56,1940
Чырвоная Слабада, в. (Дуб-
ровенскi р-н) 1718-
1720,1736
Чэрвень, г. 711,1218,
1226
Чэрвеньскi р-н 120,130,
134,551,1191,1748
Чэрыкаўскi р-н 1514

Шалашына, в. (Дубровенскi
р-н) 1743
Шаркаўшчынскi р-н 826
Шаўнева, в. (Горацкi р-н)
1828
Шклоў, г. 679,680
Шклоўскi р-н 153,684,
685,772
Шумiлiнскi р-н 1189,
1573,1575
Шчара, р. 1404
Шчорсы, в. (Навагрудскi
р-н) 663,664,668,1089
Шчучынскi р-н 386,766,
1026,1027,1422

Юзэфава, м. (Юзуфова, в.)
(Мiнскi р-н) 732
Юравiчы, в. (Калiнкавiцкi
р-н) 302
Юркавiчы, в. (Веткаўскi р-н) 642


Якшыцы, в. (Клецкi р-н)
1325
Ясельда, р. 595[1] Зорачкай адзначаны матэрыялы, не прагледжаныя de visu.

[2] Скарачэннi: в.-вёска, в-ва-ваяводства, вобл.-вобласць, воз.-возера, выш.-вышыня, г.-горад, г.п.-гарадскi пасёлак, губ.-губерня, пасёлак, канц.л.-канцэнтрацыйны лагер, м.-маёнтак, мяст.-мястэчка, н-ва-намеснiцтва, п.-пасёлак, пав.-павет, р.-рака, р-н-раён, ст.-станцыя, ф.-фальварак, х.-хутар, чыг. ст.-чыгуначная станцыя.

 
Top
[Home] [Maps] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX