Папярэдняя старонка: Новая лiтаратура па гiсторыi. Бiблiяграфiчны паказальнiк

Новая лiтаратура па гiсторыi 1992, І палова 


Дадана: 13-03-2011,
Крыніца: Мiнск 1994.Мiнiстэрства культуры Рспублiкi Беларусь

Нацыянальная бiблiятэка Беларусi

Новая лiтаратура па гiсторыi
i гiстарычных навуках беларусi

(Бiблiяграфiчны паказальнiк)

1992

І палова

Мiнск 1994


ББК 91.9:63.3(2Б)

Н72


Складальнiкі: Г.I.Антонава
А.Ю.Барысава
З.Л.Елісавецкая
А.І.Касінская
З.С.Лаўрова
К.І.Шышкова

Рэдактар А.В.МураўёваН72 Новая лiтаратура па гiсторыi i гiстарычных навуках Беларусi, 1992, І палова: Бiблiягр. паказ. / Нац. б-ка Беларусi; Склад.: Г.I.Антонава і інш.; Рэд. А.В.Мураўёва. - Мн., 1994.-229 с.


Другі выпуск бягучага паказальнiка ўключае літаратуру, выдадзеную ў канцы 1991 - першай палове 1992 г. незалежна ад месца выдання i мовы. Гэта публікацыі архіўных матэрыялаў, дакументаў і ўспамінаў, манаграфіі, вучэбныя дапаможнікі для ВНУ і сярэдняй школы, працы па методыцы выкладання гісторыі, артыкулы са зборнікаў, часопісаў і газет (у тым ліку ўпершыню з беларускіх раённых па фондах Нацыянальнай бібліятэкі), тэзісы дакладаў навуковых канферэнцый, сімпозіумаў і інш., аўтарэфераты дысертацый, рэцэнзіі, бібліяграфічныя дапаможнікі.

Разлічаны на ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі.


ББК 91.9:63+63.3(2Б)Н 4503010000-004
М332-94 3-94 Ó Нацыянальная бiблiятэка Беларусi, 1994


Змест

Гiстарыяграфiя. Крынiцазнаўства 9

Персаналiя 11

У.М.Ігнатоўскі 11

Выкладанне гiсторыi 12

З прапаноў да Канцэпцыі гістарычнай адукацыі ў сярэдняй школе 12

Агульныя працы 13

Тэрыторыя. Насельнiцтва 15

Эканомiка. Сацыяльна-эканамiчныя адносiны. Сацыяльная структура 15

Палiтычны лад. Дзяржава i права. Унутраная палiтыка 16

Сацыяльныя рухi i плынi. Палiтычныя партыi i арганiзацыi 17

Нацыянальныя пытаннi i мiжнацыянальныя адносiны 17

Вайсковая справа 19

Знешняя палiтыка. Мiжнародныя сувязi 20

Ураджэнцы Беларусi за яе межамi 20

Польшча 20

Расiя 21

СССР 22

Эмiграцыя 23

Iдэалогiя. Грамадская свядомасць. Культура. Педагогiка 25

З матэрыялаў працы камісіі Вяртанне 28

З гiсторыi ўжывання слова спадар у беларускай лексіцы 29

Канфесii. Рэлiгiйнае жыццё. Атэiзм 29

З гiсторыi язычнiцтва 32

Музеi. Гiстарычныя помнiкi i мясцiны. Архiвы 33

Музеi 33

Помнiкi i памятныя мясцiны 36

Помнiкi культавага дойлiдства 37

Асобныя будынкі 40

Архiвы 40

Гiсторыя па асобных перыядах 41

Старажытны перыяд 41

IX стагоддзе-1230-я гады 43

Персаналiя 45

Полацкае княства 45

Персаналiя 46

Рагнеда 46

Усяслаў Чарадзей і яго сыны 46

Ефрасiння Полацкая 47

Турава-Пiнскае княства 47

Персаналiя 47

1230-я - 1569 гады 48

З мiжнароднага круглага стала Беларусь у Вялiкiм княстве Лiтоўскiм 49

Эканомiка. Сацыяльна-эканамiчныя адносiны. Сацыяльная структура 49

Палiтычны лад. Дзяржава i права. Унутраная палiтыка 50

Сацыяльныя рухi i плынi. Палiтычныя партыi i арганiзацыi 51

Нацыянальныя пытаннi i мiжнацыянальныя адносiны 51

Вайсковая справа 51

Знешняя палiтыка. Мiжнародныя сувязi 52

Iдэалогiя. Грамадская свядомасць. Культура 53

Канфесii. Рэлiгiйнае жыццё. Атэiзм 54

Персаналiя 54

Ф.Скарына 56

1569 год - канец XVIII стагоддзя 56

Эканомiка. Сацыяльна-эканамiчныя адносiны. Сацыяльная структура 57

Палiтычны лад. Дзяржава i права. Унутраная палiтыка 57

Сацыяльныя рухi i плынi. Палiтычныя партыi i арганiзацыi 59

Вайсковая справа 59

Знешняя палiтыка. Мiжнародныя сувязi 59

Iдэалогiя. Грамадская свядомасць. Культура 60

З гісторыі асветы і адукацыі 60

З гiсторыi тэатра 61

Канфесii. Рэлiгiйнае жыццё. Атэiзм 61

Персаналiя 61

Л.Сапега 63

Канец XVIII стагоддзя - 1918 год 63

Тэрыторыя. Насельнiцтва 64

Эканомiка. Сацыяльна-эканамiчныя адносiны. Сацыяльная структура 64

З гісторыі мінскай гарадской конкі 66

Палiтычны лад. Дзяржава i права. Унутраная палiтыка 67

Сацыяльныя рухi i плынi. Палiтычныя партыi i арганiзацыi 68

Скаўцкі рух на Беларусі 69

Нацыянальныя пытаннi i мiжнацыянальныя адносiны 69

Вайсковая справа 69

Знешняя палiтыка. Мiжнародныя сувязi 70

Iдэалогiя. Грамадская свядомасць. Культура 70

З гiсторыi навукі 72

З гiсторыi друку 72

З гiсторыi асветы i адукацыi 73

Полацкая акадэмія 75

З гiсторыi тэатра 75

Канфесii. Рэлiгiйнае жыццё. Атэiзм 76

Персаналiя 77

Паўстанне 1794 г. 77

Напалеонаўскае нашэсце 78

Дзекабрысты на Беларусі 80

Паўстанне 1830-1831 гг. 80

Паўстанне 1863-1864 гг. 80

Рэвалюцыя 1905-1907 гг. 81

Першая сусветная вайна 81

Брэст-Літоўскі дагавор 82

Лютаўская рэвалюцыя 82

Кастрычніцкая рэвалюцыя 83

1918-1985 гады 83

Тэрыторыя. Насельнiцтва 84

Эканомiка. Сацыяльна-эканамiчныя адносiны. Сацыяльная структура 85

Палiтычны лад. Дзяржава i права. Унутраная палiтыка 87

Рэпрэсii (1920-1960-я гг.) 89

Я.Купала 99

Персаналiя 100

П.М.Машэраў 100

Сацыяльныя рухi i плынi. Палiтычныя партыi i арганiзацыi 100

Нацыянальныя пытаннi i мiжнацыянальныя адносiны 102

Вайсковая справа 102

Знешняя палiтыка. Мiжнародныя сувязi 102

Iдэалогiя. Грамадская свядомасць. Культура. Медыцына 103

З гiсторыi навукi 105

Iнбелкульт (1922-1928 гг.) 106

З гiсторыi бiблiятэк 106

З гiсторыi сродкаў масавай iнфармацыi 107

З гiсторыi асветы i адукацыi 109

З гісторыі медыцыны і аховы здароўя 111

З гiсторыi тэатра 111

У.І.Галубок 112

З гiсторыi літаратуры і мовы 112

С.М.Новік-Пяюн 113

Канфесii. Рэлiгiйнае жыццё. Атэiзм 113

Персаналiя 114

А.Станкевіч 114

Б.А.Тарашкевіч 114

БНР 115

Утварэнне БССР 117

Барацьба з Польшчай. Рыжскі дагавор 1921 г. 117

Заходняя Беларусь у складзе Польшчы (1921-1939) 119

Другая сусветная вайна (1939-1945) 120

Па старонках кнiг Памяць 122

Вялiкая Айчынная вайна (1941-1945) 126

Напярэдаднi агрэсii. Абарончыя баi 127

Абарона Брэсцкай крэпасцi 130

Абарона Віцебска 131

Абарона Мінска 131

Абарона Магiлёва 131

Ураджэнцы Беларусi на франтах вайны 132

Усенародная барацьба на акупiраванай Беларусi 134

Партызанскi рух на асобных тэрыторыях 135

Баранавiцкая вобласць 135

Беластоцкая вобласць 135

Брэсцкая вобласць 135

Вiлейская вобласць 136

Вiцебская вобласць 136

Гомельская вобласць 138

Магiлёўская вобласць 138

Мiнская вобласць 139

Палеская вобласць 141

Пiнская вобласць 141

Удзел антыфашыстаў у барацьбе беларускага народа 142

Польскi рух Супрацiўлення на Беларусi. Дзейнасць Армii Краёвай (АК) 142

Акупацыйны рэжым 142

Вязні канцлагераў 145

Азарыцкія лагеры смерці 147

З гісторыі мінскага гета 148

Вызваленне Беларусi 148

Калабарацыя на Беларусi 151

Войны ў Афганiстане i iншых рэгiёнах i Беларусь 152

Гiстарычнае краязнаўства 153

Брэсцкая вобласць 153

Вiцебская вобласць 155

З гісторыі Друцка 157

З гiсторыi Оршы 157

Гомельская вобласць 157

З гісторыі Жлобіна 158

З гiсторыi Рагачова 159

Гродзенская вобласць 159

З гiсторыi Ваўкавыска 162

З гісторыі Навагрудка 162

Магiлёўская вобласць 162

З гісторыі Быхава 163

З гiсторыi Магiлёва 164

З гісторыі Мсціслава 164

З гісторыі Шклова 165

Мiнская вобласць 165

З гiсторыi Мiнска 167

З гiсторыi Нясвiжа 169

Археалогiя 169

Этнаграфiя 170

Этнагенез беларусаў 170

Матэрыяльная культура. Гаспадарка 172

Паселiшчы. Жыллё 172

Промыслы. Рамёствы 172

Адзенне. Аздабленнi 173

Святы. Абрады. Звычаi 173

Вялікдзень 175

Каляды 175

Купалле 176

Масленіца 176

Радаўніца 176

Стрэчанне (Грамніцы) 176

Юр'я 177

Фальклор. Паданнi. Легенды 177

Персаналiя 178

Спецыяльныя гiстарычныя навукi 178

Генеалогiя 178

З гiсторыi роду Радзiвiлаў 179

З гісторыі роду Пушкіных 179

Метралогія 179

Храналогія 179

Геральдыка 179

З гiсторыi герба Пагоня і бел-чырвона-белага сцяга 180

Нумiзматыка 181

Філатэлія 182

Анамастыка 182

Тапанiмiка 182

З гісторыі назвы рэспублікі 186

Мікратапанімія Гомеля 187

Мікратапанімія Мінска 187

Дапаможныя паказальнікі 189

Імянны паказальнік 189

Геаграфiчны паказальнік 217

Паказальнік матэрыялаў сесій, канферэнцый, нарад, сімпозіумаў, чытанняў, круглых сталоў 229

Паказальнiк бібліяграфічных крыніц 230Гiстарыяграфiя. Крынiцазнаўства

1. Васiлеўскi Д. Крынiцы мiнулага Беларусi [-"пiнкосы", яўрэйскiя летапiсы] // З глыбi вякоў. Наш край: Гiст.-культурал. зб. - Мн., 1992. - С.213-214.

2. Грыцкевiч А. Беларусь i Лiтва - спадкаемцы ВКЛ: Акцэнты, нарэшце, расстаўлены!: [Адносiны гiсторыкаў у мiнулым i цяпер да ролi i значэння Беларусi ў ВКЛ. Таксама пра вынiкi мiжнар."круглага стала" па прабл. "Беларусь у Вялiкiм княстве Лiтоўскiм", Мiнск, 6-7 крас. 1992 г.] // Культура. - 1992. Чэрв.(N 24). - С.4-5.

3. Грыцкевiч В. Падчарка iдэалогii: [Развiццё беларус. гiстарыяграфii з 30-х гг. XX ст. да нашых дзён] // Чырв. змена. - 1992. 30 сак.-5 крас. (N 14). - С.5.

4. Грыцкевiч В. Якой быць беларускай гiстарычнай навуцы // Полымя. - 1992. N 5. - С.202-228.

5. Калянковiч I. А праўда адна: [Аб сучас. даслед. гiсторыi Беларусi] // Заря. - 1992. 18 июня.

6. Касцюк М.П. Гiсторыя Бацькаўшчыны - наша багацце: А мы iм па-ранейшаму не ўмеем даражыць: [Аб канцэпцыi нац. гiсторыi Беларусi: Гутарка з дыр. Iн-та гiсторыi АН Беларусi] / Запiсаў А.Мяснiкоў // Звязда. - 1992. 29 крас.

7. Краўцэвiч А. Патрабуецца мiф: Да стварэння канцэпцыi нац. гiсторыi // ЛiМ. - 1992. 17 крас.(N 16). - С.12.

8. Лойка П. Гiсторыя з маскоўска-пецярбургскiм ухiлам: [Пра перыядызацыю сярэднявеч. гiсторыi Беларусi (XШ -XУШ стст.)] // Настаўн. газ. - 1992. 20 мая.

9. Мальдзiс А.В. Цi ўсю спадчыну мы наследуем?: [Прэзiдэнт Мiжнар. асац. беларусiстаў акрэслiвае прабл. гiст. навукi ў рэсп.] // Беларус. думка. - 1992. N 1. - С.56-60.

10. Мы толькi на шляху да свабоды: [Выступленнi на "круглым стале" па прабл. гiсторыi Беларусi i яе выкладання ў навуч. установах рэсп. (Мiнск, 22 сак.1992 г.)] / Удзельнiкi: М.Ткачоў, А.Трусаў, В.Голубеў, А.Кулеш, Г.Сагановiч, В.Вячорка, Ю.Хадыка, У.Колас; Падрыхт. Т.Антонава // Голас Радзiмы. - 1992. 9 крас.(N 15). - С.1, 7.

11. Назарова Е.Л. Спорный вопрос истории Полоцкой земли в латышской историографии конца XIX-начала XX в. // Образование Древнерусского государства: Спор. пробл. - Мн., 1992. - С.53-56.

12. Остапенко А.И. Англо-американская историография советско-польской войны 1919-1920 гг. // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 8, История. - 1992. N 3. - С.79-88. - Библиогр.:62 назв.

13. Сiдарэнка Б.I. Магiлёў па старажытных крынiцах // Паведамленнi 2-й абласной краязнаўчай канферэнцыi (29 кастр. 1991 г.). - Магiлёў, 1992. - С.33-34.

14. Храпко Л.П. Уплыў грамадска-палiтычнай сiтуацыi другой паловы 40-х-першай паловы 50-х гадоў [XX стагоддзя] на развiццё гiстарычнай навукi ў БССР // Старонкi гiсторыi Беларусi. - Мн., 1992. - С.140-148. - Бiблiягр.:19 назв.

15. Челядинский А. Как учиться у прошлого?: [О глубоком кризисе ист. науки, о месте ист. знаний и переориентации образоват. политики в обл. истории, в т.ч. в респ.] // Сов. Белоруссия. - 1992. 24 янв.

16. Шаўчук I.I. Аб некаторых аспектах партыйнага кiраўнiцтва гiстарычнай навукай у БССР (70-80-я гг.[XX ст.]) // Старонкi гiсторыi Беларусi. - Мн., 1992. - С.148-156. - Бiблiягр.:15 назв.

17. Историография отечественной и всемирной истории: Указ. работ, опубл. в СССР в 1990 г. Ч.1. Отечественная история: [В содерж. имеется материал о Белоруссии] / М-во культуры и туризма Рос. Федерации и др.; Сост.: Н.В.Вителис, Г.В.Трубицына. - М., 1992. - 57 с.

18. *Biskup M. Stan badan nad bitwa Grunwaldzka // Studia Grunwaldzkie (Olsztyn). - 1991. T.1. - S.11-23. - Пол. [1]

Стан даследаванняў Грунвальдскай бiтвы.

19. Odziemkowski J. Problem badawczy "Grunwald" i jego realizacja w latach 1987-1988 // Studia Grunwaldzkie (Olsztyn). - 1992. T 1. - S. 189-194. - Пол.

Даследчая праблема "Грунвальд" i яе рэалiзацыя ў 1987-1988 гг.

20. *Rogala J. Nowe badania uczonych litewskich dotyczace dziejow ksiegozbiorow na Wilenszczyznie i Bialorusi // Z Badan nad Polskimi Ksiegozbiorami Historycznymi (Warszawa). - 1991. [Z.] 11. - S.235-256. - Пол.

Новыя даследаваннi лiтоўскiх вучоных, якiя датычацца гiсторыi кнiгазбораў на Вiленшчыне i Беларусi.


Гл. таксама N 56, 746

Персаналiя

21. Мiрачыцкi Л. Сейбiт разумнага, добрага, вечнага: (Да 80-годдзя з дня нараджэння П.Бiтэля [1912-1991, беларус. гiсторыка, вязня сталiн. лагера]) // Маладзеч. газ. - 1992. 27 чэрв.

22. Мiтрафан Доўнар-Запольскi (1867-1934)[, беларускi гiсторык, этнограф, фалькларыст] // Род.слова. - 1992. N 6. - С.79.

23. Падлiпскi А. Сын двух народаў: [Б.Р.Брэжга (1887-1957), гiсторык i архiвiст, ураджэнец Рэжац. павета Вiцеб. губернi, даследчык мiнулага Латвii i Вiцеб. краю, адзiн з арганiзатараў архiўн. справы на Вiцебшчыне. Каля 30 яго друк. прац прысвечаны гiсторыi Вiцебска i Полацка] // Вiцеб. рабочы. - 1992. 7 студз.

24. Палубiнскi А. [Беларускi] гiсторык Я.Ф. Арлоўскi [(1862-1913): Ураджэнец в. Славенск Валож. р-на] // Свiсл. газ. - 1992. 23 крас.

25. Шчарбакова С. Даследчык роднага краю [-беларускi гiсторык I.I.Грыгаровiч (1782?-1852)] // Магiлёўс. праўда. - 1992. 18 студз.; Паведамленнi 2-й абласной краязнаўчай канферэнцыi (29 кастр.1991 г.). - Магiлёў 1992. - С.53-55.


Гл. таксама N 45.

У.М.Ігнатоўскі (1881-1931)

26. Аношкiн I. Вяртанне Усевалада Iгнатоўскага // Магiлёўс. праўда. - 1992. 29 крас.

27. Вiж М. Цiхае вяртанне // Голас Радзiмы. - 1992. 16 крас.(N 16). - С.1, 7.

28. Кароль А. Крытыка без падстаў: [Рэц. на арт. М.Вiжа "Цiхае вяртанне" (Голас Радзiмы, 1992, 16 крас.), прысвеч. гiсторыку У.Iгнатоўскаму] // Голас Радзiмы. - 1992. 23 крас.(N 17). - С.7.

29. Палоннiк Н. Падмурак абуджэння: [Лёс У.М.Iгнатоўскага i яго кн. "Кароткi нарыс гiсторыi Беларусi"] // Зара над Друццю (Бялын. р-н). - 1992. 25 сак.

30. У.М.Iгнатоўскi:старонкi жыцця i навуковай дзейнасцi / Адказ. за вып.:Iгнатоўская Л.Я. i iнш. - Мн., 1991. - 142 с. - (Беларусiстыка: Тэмат. зб.; N 15).

Змест: Касцюк М.П.У.М.Iгнатоўскi - чалавек, вучоны, грамадзянiн: (Прадм.). С.9-19. Рэфераты прац вучонага ("Босыя на вогнiшчы", "Вялiкi Кастрычнiк на Беларусi", "Вывучэнне Кастрычнiцкай рэвалюцыi", "Гiсторыя Беларусi ў XIX- пач.XX ст.", "Кароткi нарыс гiсторыi Беларусi", "Камунiстычная партыя Беларусi i беларускае пытанне", "Кароткi нарыс нацыянальна-культурнага адраджэння Беларусi", "1863 год на Беларусi")/Аўт. рэф.:Мушынскi М.I., Якушэвiч С.С., Мацяс I.Дз., Кароль А.С., Фiлатава А.М., Сакалова М.М.С.20-95. Бiблiяграфiя прац У.М.Iгнатоўскага.С.96-97. Бiблiяграфiя прац аб У.М.Iгнатоўскiм.С.98-100. Кiштымаў А.Л. Асноўныя даты жыццця i дзейнасцi У.М.Iгнатоўскага.С.101-106. Кароль.А.С., Скалабан В.В., Токараў М.У. Вы абвiнавачваецеся:Лiт.сцэнарый дакум.фiльма.С.107-141.


Гл. таксама N 987.

Выкладанне гiсторыi

31. Ануфрыеў В. Заблыталiся ў трох соснах: [Аб прабл. выкладання гiсторыi ў шк.] // Настаўн. газ. - 1992. 24 чэрв.

32. Грицкевич А. Независимому государству - независимую историю: [О преподавании истории в высш. шк.] // Веч. Минск. - 1992. 11 июня.

33. Грыцкевiч В. I козы сытыя i сена цэлае: Погляд на канцэпцыю гiст. адукацыi // Настаўн. газ. - 1992. 25 студз.

34. Лойко Т.В. Введение в историю Беларуси: Учеб. метод. пособие для студентов всех специальностей / Белорус. политех. акад. - Мн., 1992. - 38 с.

35. Орлов В. История учит...Но как изучать историю?: [О пробл. обучения истории и краевед. работе в шк.: Ст. учителя истории 3-й марьиногор. шк., Пухов. р-н] // Сов. Белоруссия. - 1992. 13 мая. - С.2.

36. Шалак М. Гiсторыя ў школе i школа гiсторыi: [Прабл. выкладання айчын. i замеж. гiсторыi ў шк.] // Настаўн. газ. - 1992. 4 крас.


Гл. таксама N 10, 15.

З прапаноў да "канцэпцыі гістарычнай адукацыі ў сярэдняй школе"

37. Грыцкевiч В. Якую гiсторыю нам вывучаць? // ЛiМ. - 1992. 10 крас.(N 15). - С.16.

38. Зайцаў А. Пазiцыi i прынцыпы // Настаўн. газ. - 1992. 11 крас.

39. Iофе Э. Арыентацыя на дэзiнфармацыю // Настаўн. газ. - 1992. 14 сак.

40. Лойка Т. Дзяржава - прывiд: Добра пастаралiся гiсторыкi i палiтыкi роз. часоў, каб убiць нам у голаў, быццам Беларусь нiколi не мела незалежнасцi i дзяржаўнасцi // Настаўн. газ. - 1992. 26 лют.

41. Салаўёў А. Маркс плюс Фрэйд - фiласофiя абсурду? // Настаўн. газ. - 1992. 15 лют.

42. Сянькевiч М. Спявай, крошка, з намi... // Настаўн. газ. - 1992. 11 студз.

43. Чэлядзiнскi А. Скруха разгубленай Клiо // Настаўн. газ. - 1992. 11 студз.

Агульныя працы

44. Альшэўская Л. Цi ёсць у нас беларускiя каранi?: [Погляд на гiсторыю Беларусi XШ-XX стст. Ёсць звесткi з гiсторыi беларус. мовы] // Сцяг Саветаў (Клiч. р-н). - 1992. 1, 5, 8, 12, 15 лют.

45. Арлоў У. "Совершенно секретно", або Адзiн у трох iпастасях: Лiт.-публ. арт. Эсэ: [Разважаннi пра гiсторыю Беларусi. Ёсць матэрыялы пра гiсторыка Л.С.Абэцэдарскага]. - Мн.: Беларус. Дом друку, 1992. - 80 с. - (Б-чка часоп. "Маладосць").

46. Бруцкi А. Мы не пыл на вятрах гiсторыi: [Водгук на арт. М.Тарасевич "Кто мы и откуда"(Витеб. курьер, 1992, 12, 19 марта)] // Вiцеб. рабочы. - 1992. 27 сак.

47. Зотаў Г. Пазначаны не толькi Чарнобылем... [народ Беларусi, а i сваёй гiсторыяй, сваiм уласным сацыяльным i палiтычным вопытам: Факты з гiсторыi рэсп.] // Магiлёус. праўда. - 1992. 10 студз.

48. Иловайский Д.И. Краткие очерки русской истории [IX в.-2 марта 1881 г.: В тексте есть материал о Зап. землях, в т.ч. Беларуси]: Учеб.пособие:Курс старшего возраста. - М.: Моск.фонд культуры, 1992.

Ч.1. - 192 с.

Ч.2. - 149 с.

49. Кавалёў С. Гiсторыя ў асобах: [Пра сер."Нашы славутыя землякi" выд-ва "Навука i тэхнiка"] // Культура. - 1992. Сак.(N 9). - С.7.

50. Казлоў Л. З дазволу караля i вялiкага князя: [Першае выд. беларус. гiст. анекдотаў] / Прадм. У.П.Някляева. - Мн.: Полымя, 1992. - 112 с.: iл. - Давед.: с.107-108. Паказ iмёнаў: с.109-110. Бiблiягр.: с.111.

51. Канановiч А. Ведаць гiсторыю Беларусi: [Водгук на арт. Предко Л. "Считаю бестактным"(Наш час, 1992, 18 янв.)] // Наш час (Волковыс.р-н). - 1992. 8 февр.

52. Канановiч У. "Для мяне беларускасць пачалася з Вiльнi...": [Роля Вiльнi ў гiсторыi Беларусi] // ЛiМ. - 1992. 24 крас.(N 17). - С.11.

53. Караткевiч У. Зямля пад белымi крыламi: Нарыс [пра прыроду, фауну i флору, фальклор, этнаграфiю i гiсторыю Беларусi. Ёсць цiкавыя звесткi пра Мiнск, Полацк, Вiцебск, Магiлёў, Гомель, Брэст, Гродна i iнш. гарады]. - 2-е выд. - Мн.: Нар. асвета, 1992. - 192 с.: iл.

54. Конисский Г. История Русов или Малой России: [Авт. кн. архиепископ Белорусский (1717-1795): В содерж. есть материал по истории Беларуси]. - Репринт.изд. - Киев: РИФ "Дзвiн", 1991. - IУ, 261, 45 с. - На пер.авт.не указан.Воспроизведение изд. 1846 г. - Киев: Рад.пысьмэннык, 1991. - 317 с.

55. Кузьмiч Т. Вярнуць гiстарычную спадчыну: [Звесткi з гiсторыi Беларусi, больш падрабязна пра Усяслава Чарадзея (1029?-1101). У арт. пералiчаны таксама кн., якiя можна прачытаць па гiсторыi род. краю] // Праца (Зэльв. р-н). - 1992. 30 чэрв.

56. Ласкоў I. "Сольются в русском море"?: Адкрыты лiст А.I.Салжанiцыну [як адказ на яго параду "Как нам обустроить Россию": Гiсторыя Беларусi, таксама яе асвятленне ў расiйс. гiстарыяграфii, беларус.-расейс. узаемаадносiны на працяглым адрэзку гiсторыi]: Пер. з рус. // Голас часу (Лондан). - 1992. N1. - С. 10-15;. - N 2. - С. 17-22;. - N 3. - С. 9-14. - Пач.:N 6, 1991.

57. Ластоўскi В. Што трэба ведаць кожнаму беларусу? // Што трэба ведаць кожнаму беларусу: Зб.арт.роз.аўт... - [Мн.], 1992. - С.1-19; Настаўн.газ. 1992. 11 студз.

Змест:Беларускi народ;Беларуская зямля;Беларуская мова;Гiсторыя Беларусi;Вера (рэлiгiя) Беларуса;Бацькаўшчына;Адзнакi Беларусi;Патрыятычныя павiннасцi;Беларус у сям'i;Беларус на чужынi;Чым можэм гардзiцца;

58. Мароз А. Леон Васiлеўскi (1870-1936) i яго адносiны да Беларусi: [Аналiз прац вядомага знаўца славян. прабл.] // Беларус. каляндар на 1992 г. - Беласток, 1992. - С.100-107.

Змест: Агульныя звесткi аб публiцысце; Гiстарычна-палiтычныя падзеi на беларускiх землях; Нацыянальныя пытаннi.

59. Мартос А. Мацi мая - Беларусь: [З гiсторыi краю, XП-пач. XX ст.] // Могилев. ведомости. - 1992. 9-16 янв.(N 2). - С.5;. - 16-23 янв.(N 3). - С.7;. - 20-27 февр.(N 8). - С.5. - У арт. аўт.:Мартас [!].

60. Пiлiпенка М.Ф. Ведаць гiсторыю сваёй Бацькаўшчыны: [Закранаюцца пытаннi гiсторыi Беларусi з першабыт. часоў да XX ст.] / Iнтэрв'ю эапiсаў В.Саковiч // Калiнкав. навiны. - 1992. 21 крас.

61. Предко Л. Считаю бестактным: [Размышления над историей государства (ВКЛ-БНР-БССР)] // Наш час (Волковыс. р-н). - 1992. 18 янв.

62. Степин Г. И я тоже считаю бестактным: [Отклик на ст. Л.Предко "Считаю бестактным"(Наш час, 1992, 18 янв.)] // Наш час (Волковыс.р-н). - 1992. 25 янв.

63. Тарасевич М. Кто мы и откуда: [Размышления над историей Беларуси] // Витеб.курьер. - 1992. 12, 19 марта.

64. Указатель неопубликованных библиографических списков и картотек, составленных библиотеками Беларуси в 1991 году / Нац. б-ка Беларуси; Сост. В.А.Далецкая. - Мн., 1992. - 52 с.

См. разд. "История Беларуси", "Политические партии", "Военная наука. Военное дело", "Искусство", "Архитектура".

65. *Gach P.P. Laczy nas wspolne dziedzictwo: Sesja na temat historii i przyszlosci Bialorusi, Litwy, Polski i Ukrainy // Akcent (Lublin). - 1992. N 2/3. - S.380-386. - Пол.

Яднае нас агульная спадчына: Сесiя на тэму гiсторыi i будучынi Беларусi, Лiтвы, Польшчы i Украiны.

66. Seniuch Cz. Ziemia udreczona, ziemia zywa // Literatura na swiecie (Warszawa). - 1991. N 8/9. - S.7-15. - Пол.

Зямля змучаная, зямля жывая: [З гiсторыi Беларусi].


Гл. таксама N 2080.

Тэрыторыя. Насельнiцтва

67. Вячорка В. На ўсходзе [Беларусi: Пра землi Велiж., Невельс. i Себеж. паветаў, а таксама пра гарады Усвят i Велiж, якiя некалi ўваходзiлi ў склад беларус. адм. утварэнняў, а зараз-гэта тэрыторыя Пскоўс. i Смал. вобл.] // Спадчына. - 1992. N 3. - С.16-21.

68. Назвы гiстарычных абласцей Беларусi: [Паступова з усiх назваў перамагла - Белая Русь] / Падрыхт Я.Саламевiч, С.Асiноўскi // Во славу Родины. - 1992. 24 апр.

69. Пешкава А. Пераважаюць беларусы: [Мiграц. працэсы ў нац. складзе жыхароў Беларусi, XШ-XX стст.] // Голас Радзiмы. - 1992. 20 лют. (N 8). - С.3, 4.


Гл. таксама N 890, 893.

Эканомiка. Сацыяльна-эканамiчныя адносiны. Сацыяльная структура

70. Буракоўская Н. Ад чоўна да парахода: [Гiсторыя суднабудавання на Беларусi, IX-XX стст.] // Настаўн. газ. - 1992. 24 чэрв.

71. Васюченок Л. "Краса и гордость" без прикрас: [Хим. и нефтехим. пром-сть Беларуси вчера, сегодня, завтра. Есть ист. справка, XУ-XX вв.] // Дело (Восток+Запад). - 1992. N 2/3. - С.16-19.

72. З гiсторыi [шклозавода "Гута" ("Залессе"), што на р. Iлья Вiлейскага р-на, 1769-1939 гг.] // Шлях перамогi (Вiлейс. р-н). - 1992. 8 лют.

73. Калядзiнскi Л. Калi заснавана пошта на Беларусi?..[X ст.-1649 г.] // Нар. газ. - 1992. 4 чэрв.

74. Салаўёў М. Бешанковiцкiя кiрмашы: [Звесткi з гiсторыi] // Голас Радзiмы. - 1992. 6 лют. (N 6). - С.8.

75. Шадыро В.И. Изменение ландшафтов западнодвинского бассейна в связи с земледельческим освоением: (Прошлое и настоящее) // Человек, экология, симметрия: Материалы Междунар. симпозиума... - Мн., 1991. - С.131-133.

Палiтычны лад. Дзяржава i права. Унутраная палiтыка

76. Брыкс М. Пад гербам "Пагоня", або Гiстарычныя вытокi дзяржаўнасцi Беларусi i яе нацыянальнай сiмволiкi [УШ ст.-1922 г.: Таксама ёсць звесткi пра князя Рагвалода, Рагнеду, Iзяслава, Брачыслава, Усяслава; пра ўзнiкненне беларус. мовы, пра Беларусь часоў Вялiкага княства Лiтоўскага i Рэчы Паспалiтай] // Пра ўсё патроху (Штотыдн. дадат. да газ. "Прыпяц. праўда" Нараўл. р-на). - 1992. 4 студз. - Працяг. Пач.:1 студз, 1992; Чачэр. весн. - 7, 12 лют., 1992.

77. Клiнцоў Ю. Нацыянальны партрэт беларусаў: [Гiсторыя Беларусi i яе дзяржаўнасцi, IX- XУП стст.] // Гомел. праўда. - 1992. 14, 15 студз.

78. Круталевич В. Четыре этапа независимости: К истории провозглашения белорус. государственности: [ Манифест 1919 г., Декларация 1920 г., ст. Конституции СССР 1977 г., Декларация 1990 г.] // Беларус. думка. 1992. N 1. - С.63-69.

79. Лыч Л. Беларуская Галгофа: Дзярж. суверэнiтэт: традыцыi i прабл. // ЛiМ. 1992. 14 лют.(N 7). - С.5, 12; 21 лют.(N 8). - С.5, 12.

80. Мартас А. Беларусь у гiстарычным дзяржаўным i царкоўным жыццi: [Урыўкi з кн., якая выйшла з друку ў 1966 г. у Аргенцiне] // Прац. слава (Валож. р-н). - 1992. 16, 19, 23 мая;2, 6, 13, 20, 23, 27 чэрв. - Працяг будзе.

81. Пётра з Арленят. Што было i што павiнно быць: [З гiсторыi беларус. дзяржаўнасцi. Сувязi беларусаў i лiтоўцаў] // Што трэба ведаць кожнаму беларусу: Зб.арт.роз.аўт... - Мн., 1992. - С.37-56.

82. Сулима "Сим победиши!..": Очерк крит. оптимизма [, или "Второе пророчество о Беларуси - поверженной и разделенной, попавшей на Востоке под власть сталинской тирании, а на Западе - в кабалу польских националистов..."] / Предисл."Пророк в своем Отечестве"[ об авторе - публицисте и лит. критике (1878-1941)], коммент., пер. с белорус. В.Конона // Нёман. - 1992. N 1. - С.154-187.

83. Сяргеева Г.Г., Снапкоўскi У.Е. Знешнепалiтычныя аспекты суверэнiтэту Беларусi: гiстарычны агляд [XIУ-XX стст.] // Весцi АН Беларусi. Сер. грамад. навук. 1992. N 2. - С.35-52.

84. Уварова Т.Б. Зарубежные авторы о национальных проблемах в СССР: [Также о создании белорус. государственности] // Этногр. обозрение. - 1992. N 5. - С.152-162.

85. Юхо Я. Прававая культура Беларусi i нацыянальная самасвядомасць народа: [З гiсторыi] // Культура. - 1992. Сак.(N 10). - С.7.

86. Юхо Я. Усталяваньне дзяржаўнасьцi ўсходнiх славян: [Карот. нарыс па гiсторыi дзяржавы i права на Беларусi] // Полацак (Клiўленд). - 1992. N 6. - С.17-21. - Працяг будзе.


Гл. таксама N 64, 407, 414.

Сацыяльныя рухi i плынi. Палiтычныя партыi i арганiзацыi

87. Аношкiн I. Беларусiзацыя: надумка цi патрэбнасць?: [Гiсторыя i сучаснасць] // Магiлёўс. праўда. - 1992. 9 чэрв.

88. Гiсторыя айчыннай фiласофскай думкi: Вучэб.-метад.распрац. / Брэсц.дзярж.пед.iн-т; Аўт.распрац.С.А.Яцкевiч. - Брэст, 1992. - 11 с.

89. Лосский Н. Украинский и белорусский сепаратизм // Север. - 1992. N 4. - С.99-103.

90. Пилявец Л.Б. Истоки свободомыслия восточных славян [в т.ч. и белорусов]. - Киев: О-во "Знание" УССР, 1991. - 32 с. - (Сер.2, Мировоззрение; N 10. Тематический цикл "История религии и атеизма"). Укр.-Библиогр.:12 назв.

Нацыянальныя пытаннi i мiжнацыянальныя адносiны

91. Гутман Я. Это и наша Родина: [Еврейс. пробл. в Белоруссии: прошлое, настоящее, планы на нац. возрождение народа и его культуры] // Сов. Белоруссия. - 1992. 30 янв.

92. Даўгяла З. Цыганы на Беларусi: Гiст. нарыс // Спадчына. - 1992. N 4. - С.54-67.

93. Крывёнак М. Калi ж узыдзе зорка шчасця?: Цi добра жылося беларусу ў пол. i рас. дзяржавах? // Вiцеб. рабочы. - 1992. 29 крас.

94. Кузьмiч I. Заглянем крыху ў гiсторыю: [Погляд на гiсторыю беларус.-пол. адносiн, каталiцтва i праваслаўя на Беларусi] // Чырв. сцяг (Нясвiж. р-н). - 1992. 21 студз.

95. *Лауринавичюс Ч. Литва-Беларусь: [Беседа с историком] / Записал В. Ляушка // Голос Литвы (Вильнюс). - 1992. 11-17 марта. - С.4.

96. Макаўчык Г. Нацыянальная спадчына: [Водгук на арт. I.Кузьмiча "Заглянем крыху ў гiсторыю" (Чырв. сцяг, 1992, 21 студз.)] // Чырв. сцяг (Нясвiж. р-н). - 1992. 11 крас.

97. Малиновский М. Дети ветра: [Цыгане на Беларуси: Расселение (начиная с XУ в.), образ жизни, занятия] // Во славу Родины. 1992. 11 апр.

98. Малиновский М. Какого роду татарское племя?: [Из истории появления (XIУ в.) и расселения татар в Беларуси] // Во славу Родины. 1992. 6 июня.

99. Паседзька М. Беларускiя татары [XIУ-XIX стст.] // Светлагор. навiны. - 1992. 13 мая.

100. Рэзананс: [Водгукi на арт. I.Кузьмiча "Заглянем крыху ў гiсторыю" (Чырв. сцяг, 1992, 21 студз.)] // Чырв. сцяг (Нясвiж. р-н). - 1992. 18 лют.

Змест: Язвiнскi А. Зямля мая нiколi не будзе нi Польшчай, нi Расiяй. Iвашкевiч В. Не ўсё так, як здаецца. Хомiч Н. Мы - жывыя сведкi. Стрыеўскi Р. Дадатак да гiсторыi.

101. Сосiс I. Яўрэi на Беларусi: Сац. адносiны [у XIУ-XУШ стст.] // Спадчына. - 1992. N 2. - С. 75-81. - Перадрук з часоп.: Наш Край, 1925.

102. Станкевiч Я. Беларускiя масульмане i беларуская лiтаратура арабскiм пiсьмом [XУ-XIX стст.] // Спадчына. - 1992. N 3. - С.90-95. - Перадрук з выд.: "Гадавiк Беларус. Навук. Т-ва", кн.1 (Вiльня, 1933).

103. Сцяпанаў В. Нацыянальныя меншасцi на Аршаншчыне[- латышы, татары, цыганы: Старонкi гiсторыi] // Аршан. газ. - 1992. 14 студз.

104. Тарашкевiч Б. Не пакiдайце сваёй мовы: [З гiсторыi развiцця беларус.-рус. i беларус.-пол. адносiн: Урыўкi з арт. i прамоў 1923 г.] // Маладзеч. газ. - 1992. 18 студз.

105. Терешкович П. Русские в Беларуси: постинтернационалистская рефлексия // Нёман. - 1992. N 6.С.164-176.

106. * Тирилис Р. "За нашу и вашу свободу!" - говорят литовцы и белорусы: [Ист. связи двух народов] // Kardas (Вильнюс). - 1991. N 4. - С.23. - Литов.

107. Тугай У.В., Галавач А.В. Дзе песнi з Даўгавы гучалi: [Пра шматвяк. сувязi беларус. i латыш. народаў, пра жыццё i побыт латышоў у Беларусi. Таксама гiсторыя кантактаў, iх сучасны стан, узаемадзеянне культур]. - Мн.: Полымя, 1992. - 87 с.: iл. - (На зямлi Беларусi ў згодзе).

108. Цярэшчанка Н. Хто яны, палякi Магiлёва? // Ратуша. - 1992. Сак.(N 6). - С.5, 7.

109. Якубовский Б. Татары на Витебщине [XУ-XX вв.] // Нар. слова. - 1992. 26 чэрв. - С.4.

110. Янец С. Чытаючы "Глос знад Нёмна"[- орган Саюза палякаў на Беларусi: Разважаннi аб беларус.-пол. адносiнах, таксама ў гiст. аспекце] // Лiд. газ. - 1992. 31 сак.


Гл. таксама N 56, 58, 77, 81, 1865, 1873.

Вайсковая справа

111. Асиновский С. Тогда, в Грюнвальде...: [Факты из воен. истории Беларуси, X-XX вв.] // Во славу Родины. - 1992. 22 февр.

112. Забытая слава: [Водгукi чытачоў на карот. агляд ваен. гiсторыi Беларусi "Забытая слава"(Звязда, 1992, 18-22, 25-27 лют.)] // Звязда. - 1992. 13 мая.

Змест: Жылко В. Сказана не аб усiм. Дулеба Э. А пра iнтэрнацыяналiзм забылi? Мормыш Б. Не ўсе злачынцы, хто прайшоў праз БКА. Няронская А. Гiсторыя вачыма беларуса. Лызiкава А., Анзель I., Паўлючэнка В. Не трэба антырускай гiсторыi.

113. Забытая слава: Карот. агляд ваен. гiсторыi Беларусi [X-XX стст.] / Падрыхт. Г.Штыхаў i iнш. // Чырв. змена. - 1992. 10-16 лют.(N 7). - С.14; 17-23 лют.(N 8). - С.14; 24 лют.-1 сак.(N 9). - С.14; 2-8 сак.(N 10). - С.14.; 9-15 сак.(N 11). - С.14; 16-22 сак.(N 12). - С.14; Во славу Родины. - 1992. 25, 26 февр.;3-5, 10 марта; Звязда. - 1992. 18-22, 25-27 лют.; Полымя (Карэл. р-н). - 1992. 29 лют.;7, 21, 28 сак.;16, 23 мая; Культура. - 1992. Сак.(N 8). - С.4-5; Сак.(N 9). - С.4-5; Сак.(N 10). - С.4-5; Нар. газ. - 1992. 12 сак. - С.3-4; Сов. Белоруссия. - 1992. 30 июня.

114. Залужны У. Вехi памяцi: [З гiсторыi войска Беларусi] // Беларусь. - 1992. N 2. - С. 10-11.

115. Орловский О. Забыта ли слава?: [Отклик на ст."Забытая слава"(Во славу Родины, 1992, 25, 26 февр.;3-5, 10 марта)] // Во славу Родины. - 1992. 23 апр.

116. Сарычаў Э. Умешваючыся ў сварку феадалаў: [Водгук на публ."Забытая слава"(Чырв. змена, 1992, 10-16 лют.i iнш.)] // Нар. газ. - 1992. 7 крас.

117. Селиванов П. Позвольте не со всем согласиться: [Критич. анализ сов. периода обзора воен. истории Беларуси в публ. "Забытая слава"(Во славу Родины, 1992, 25, 26 февр.;3-5, 10 марта)] // Во славу Родины. - 1992. 18 апр.

118. Слушко I. Зброя мiнулых стагоддзяў [Гродзеншчыны: З выст. Гродз. дзярж. гiст.-археал. музея] // Гродн. правда. - 1992. 4 янв.

119. Штыхов Г.В. "Настало время правды...": [Беседа с одним из авт. публ."Забытая слава"(Во славу Родины, 1992, 25, 26 февр.;3-5, 10 марта) об источниках, которыми пользовался авт. коллектив, о необходимости концепции воен. истории Беларуси] / Записал А.Карлюкевич // Во славу Родины. - 1992. 12 марта.


Гл. таксама N 64, 1784.

Знешняя палiтыка. Мiжнародныя сувязi

120. Грыцкевiч А. Ва ўсе вякi мы жылi побач...: [Хронiка ўзаемаадносiн Беларусi i Польшчы, XIУ ст.-1991 г.] // Нар. газ. - 1992. 23 чэрв. - С. 5.

121. Мiрачыцкi Л.П. Беларуска-югаслаўскiя культурныя i навуковыя сувязi [Пачынаючы з XП ст.]. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1992. - 215 с.: iл.

122. Панiзьнiк С. Рысы крэўнасцi: [Пра беларус.-латыш. культ. сувязi] // Голас Радзiмы. - 1992. 14 мая (N 20). - С.4.

123. Похлебкин В.В. Внешняя политика Руси, России и СССР за 1000 лет в именах, датах, фактах. - М.: Междунар. отношения, 1992. Вып.1.: Ведомства внешней политики и их руководители: Справ.:[Есть также белорус. материал]. - 286 с.

124. Цмыг М. Беларускiя галасы Парыжа: [Гутарка з адк. сакратаром Мiжнар. асац. "Беларусь-Францыя" пра беларус.- фр. сувязi i беларус. эмiграцыю ў Францыi] / Запiсаў i камент. К.Шалястовiч // Голас Радзiмы. - 1992. 23 крас.(N 17). - С.4.


Гл. таксама N 81, 107, 110.

Ураджэнцы Беларусi за яе межамi

125. Луцкевич Л.А. К своим истокам: [Белорусы на территории Литвы: Из истории] // Лад (Вильнюс). - 1992. N 1. - С.6-9.

126. Панiзьнiк С. Хто паклiча да згоды?: [Пра беларусаў у Даўгаўпiлсе (Латвiя) i дзейнасць беларус. культ.-асвет. таварыства "Бацькаўшчына", створ. у 1921 г.] // Голас Радзiмы. - 1992. 26 сак.(N 13). - С.4.


Гл. таксама N 23.

Польшча

127. Бергман А. Уладзiмiр Самойла (1878-1941) - беларускi дзеяч у Польшчы ў гадах 1919-1939 / Пер. с пол. Н.Баршчэўская // Беларускi каляндар на 1992 г. - Беласток, 1992. - С.85-92.

128. Зюлковски М. Шаблоны - старые, рецепты - новые: [Отклик консула Респ. Польша в Минске на ст. М.Слемнева, С.Польского, С.Матюнина "Страны разные, народ - один!"(Нар. газ., 1992, 4 студз.)] // Нар. газ. - 1992. 13 лют.

129. Калiноўскi В. Калi беларусы ў меншасцi...: [Беларусы на Беласточчыне i iх арг.] // Чырв. змена. - 1992. 23-29 сак. (N 13). - С.11.

130. Калiноўскi В. Суайчыннiкi з-за мяжы: [Беларусы на Беласточчыне] // Чырв. змена. - 1992. 24 лют.-1 сак. (N 9). - С.10.

131. Палубiнскi А. Вучоны, педагог, пiсьменнiк са Сток [ - Ю. Пашкоўскi (1787-?): Ураджэнец в. у Свiсл. р-не] // Свiсл. газ. - 1992. 18 сак.

132. Саўчанка М. Рафал Юзаф Чарвякоўскi [(1743-1816): Заснаваў першую ў Кракаве ўнiверсiтэц. клiнiку. Ураджэнец Пiншчыны] // Полес. правда (Пiн. р-н). - 1992. 4 янв.

133. Слемнев М., Польский С., Матюнин С. Страны разные, народ - один!: [Пробл. белорусов в Польше: история и современность] // Нар. газ. 1992. 4 студз.

Расiя

134. Абабурка М. Яшчэ раз пра Iллю Капiевiча [(1651?-1714), асветнiка, перакладчыка, кнiгавыдаўца, ураджэнца Мсцiслаўшчыны: Маскоўс. перыяд жыцця] // Настаўн. газ. - 1992. 21 сак.

135. Арлоў У. Прысуд выканаў невядомы: [З жыцця народнiка I.Грынявiцкага (1856-1881), ураджэнца в.Басiн Бабруйс. павета] // Полымя. - 1992. N 1. - С.204-223.

136. Грыцкевiч В. З роду Ходзькаў: [Пра братоў Аляксандра (1804-1891), паэта, перакладчыка, этнографа-усходазнаўца, i Iосiфа (1800-1881), картографа Закаўказзя, ураджэнцаў в. Крывiчы Мядзел. р-на] // Нарач. зара (Мядзел. р-н). - 1992. 27 мая.

137. Гусак А.А. Практычная механiка i "Мёртвыя душы": М.[Ф.] Ястрэбскi [(1808-1874), ураджэнец Барысаўшчыны, лаўрэат Дзямiдаўс. прэмii, iнжынер-будаўнiк, аўтар першага ў Расii курса практыч. механiкi, таленавiты лiтаратар]. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1992. - 54 с.: [8] л.iл. - (Нашы славутыя землякi). - Бiблiягр. ў падрадк. заўв.

138. Гучок Е. "Ах, умолчу ль о мамушке родной...": Белорус. судьба Арины Родионовны [Яковлевой: О белорус. происхождении няни Пушкина] // Знамя юности. 1992. 17, 19 июня.

139. Гучок Я. Беларускi лёс Арыны Радзiвонаўны [Якаўлевай]?: [Пра беларус. паходжанне нянькi Пушкiна] // Звязда. - 1992. 21, 28 лют.

141. Карнiловiч Э. Ён снiў Дварэц багатым: [Пра дзейнасць у Туле (1905-1907) вайскоўца-рэвалюцыянера П.I.Панькова, ураджэнца в. Дварэц Рагач. р-на] // Свабод. слова (Рагач.р-н). - 1992. 29 лют.

142. Карнiловiч Э. Жах веяў на хвалях: [З жыцця Ц. Глебкi (1881-1906), бальшавiка з в. Харосiца Навагруд. павета, якi за ўдзел у паўстаннi ў Кранштаце быў расстраляны ў 1906 г.] // Новае жыццё (Навагруд. р-н). - 1992. 19, 22, 26 лют.

143. Корнилович Э. Самопожертвование: [О судьбе белорусов Р.Коротчика, Т.Глебко, Е.Лящука, расстрелянных в 1906 г. за участие в восстании матросов Балт. флота] // Авангард (Буда-Каш.р-н). - 1992. 1 лют.

144. Лiўшыц У. "Асаблiва небяспечны. Узяць жывым!": [Пра рэвалюцыянера-нарадавольца У.I.Бычкова (1861-1883), ураджэнца Горак] // Магiлёўс. праўда. - 1992. 25 лют.

145. Ляшковiч В. Перагортваючы старонкi гiсторыi: [Пра контр-адмiрала С.Канаржэўскага, ураджэнца Маладзеч. р-на, удзельнiка абароны Севастопаля ў 1854 г.] // Маладзеч. газ. - 1992. 5 лют.

146. Малиновский М. Кто он, Каэтан Коссович [из Полоцка (1814-1883)]? // Во славу Родины. - 1992.18 янв.

147. Ягорава Л. Чым вядомы пасёлак Свольна [Верхнядзвiнскага р-на: Пра вучонага, славутага падарожнiка i географа, удзельнiка паўстання 1863-1864 гг. I.Д.Чэрскага] // Аршан. газ. - 1992. 24 студз.

СССР

148. Арлоў В. Павел Сухi, авiяканструктар: [Ураджэнец Глыбокага (1895-1975)] // Вiцеб. рабочы. - 1992. 17 студз.

149. Кляменцеў Е.I., Кашанаў А.А., Бiрын В.М. Беларусы ў Карэлii: фармiраванне этнiчнай групы // Весцi АН Беларусi. Сер. грамад. навук. 1992. N 1. - С.90-98.

150. Ламiнскi У. Вакол свету пад вадой: [Пра ураджэнца в. Нiзькi Касцюк.р-на В.Гулакова, удзельнiка першага ў гiсторыi сусвет. мораплавання групавога кругасвет. падвод. паходу сав. атам. лодак, 1966] // Голас Касцюкоўшчыны. - 1992. 11 сак.

151. Сцяпанава А. Леў Сямёнавiч Выгоцкi [(1896-1934): Вядомы вучоны-псiхолаг, ураджэнец Оршы] // Аршан. газ. - 1992. 16 студз.

152. Чыгрын С. Поруч са Сталiным стаяў чалавек, якога не ўсе ведалi ў твар: Роля "мiстэра iкс" адводзiлася асабiстаму целаахоўнiку правадыра ген.-лейт. МДБ СССР ураджэнцу в.Бабынiчы Слонiм.р-на М.С.Уласiку // Беларусь. - 1992. N 1. - С.21: фат.

153. Юрчанка Г. З Беларуссю заручаны: [Аб лёсе паэта С.Фамiна (1906-1941), ураджэнца Мсцiслаўшчыны, якi загiнуў у сталiн. засценках] // Магiлёўс. праўда. - 1992. 14 лют.

Эмiграцыя

154. Антонава Т. Натхняюць вобразы Радзiмы: Нататкi пра творчасць мастачак [Т.Стагановiч, Г.Русак, Н.Кудасавай, I.Рагалевiч-Дутко], нашых суайчыннiц з ЗША // Голас Радзiмы. - 1992. 2 студз.(N 1). - С.6;. - 9 студз.(N 2). - С.6. - Заканчэнне. Пач.: N 52, 1991.

155. Антонава Т.А. У землякоў, за акiянам: [З жыцця i твор. дзейнасцi беларус. эмiгрантаў у ЗША - Н.Арсенневай, I.Рагалевiч-Дутко, Т.Стагановiч, Н.Кудасавай, Л.Махнюк, Г.Русак, А.Орса-Раманы, З.Кiпель, М.Кавыля, А.Шукелойця, Б.Андрусышына, Я.Запруднiка, В.Кiпеля]. - Мн., 1992. - 111 с. - (Б-чка газ."Голас Радзiмы").

156. Базан Л. Вяртанне да майстра: [Вiцеб.матывы ў творчасцi М.Шагала] // Мастацтва. - 1992. N 1. - С.22-26.

157. Балонкi эмiгранцкiх выданьняў: Васiль Захарка [(1878-1943): З жыцця Прэзiдэнта БНР у эмiграцыi ў Празе] // Полацак. - (Клiўленд). - 1992. N 2. - С.31. - Перадрук. з часоп.: Бацькаўшчына, 1953, N 10-11.

158. Беларускi падручнiк: [Спiс замеж. выд. да 1952 г.] / Публ. У.Мамонькi // Культура. - 1992. Люты (N 6). - С.3.

159. Беларусь за межамi Беларусi: [Эмiграц. беларус. выд-вы i рэд.] // Чырв. змена. - 1992. 24 лют.-1 сак. (N 9). - С.5.

160. Белямук М. Да "Новай зямлi" пры дапамозе дзядзькi Мiхася з Клiўленда: Гутарка з заснавальнiкам калонii беларусаў у Клiўлендзе i аб-ня маладых беларусаў ЗША, сакратаром культ.-асвет.часоп."Полацак" / Запiсаў З.Лукашук // Чырв. змена. - 1992. 24 лют.-1 сак. (N 9). - С.4.

161. Белямук М. Ён быў нашанiўцам: [З жыцця беларус. эмiграцыi.Лёс А.Будзкi (1882-1958)] // Полацак (Клiўленд). - 1992. N 5. - С.4-5.

162. Белямук М. "Не загiнулi мы i не згiнем...": [Гутарка з сакратаром часоп. "Полацак" (Клiўленд, ЗША)] / Запiсаў А.Марцiновiч // ЛiМ. - 1992. 3 крас.(N 14). - С.16.

163. Бяленiс Л., Пануцэвiч I. Слова пра бацьку [А.Будзьку: Успамiны дачок] // Полацак (Клiўленд). - 1992. N 5. - С.6-9.

164. Валько М. Далёка ад роднай зямлi: [Пра лёс М.М.Мiцкевiча (Антося Галiны, 1897-1992), малод. брата Я.Коласа, празаiка i публiцыста, у 1944 г. эмiгрыраваўшага на Захад] // Чырв. сцяг (Нясвiж. р-н). - 1992. 14 крас.

165. Голуб А. Ёсць чым ганарыцца: [Пра К.М.Ельскага (1837-1896), вучонага-бiёлага, падарожнiка, удзельнiка паўстання 1863 г., ураджэнца в. Ляды Чэрв. р-на. Пасля паражэння паўстання жыў у эмiграцыi] // Чырв. Кастр. (Акцябр. р-н). - 1992. 23 мая.

166. Ермалёнак В. Лондан: канферэнцыя ў гонар нашага земляка: [Пра Ч.Сiповiча (1914-1981), ураджэнца в. Дзедзiна Мiёр. р-на, бiскупа ўсёй Беларус. грэка-катал. царквы на Захадзе, стваральнiка б-кi i музея Ф.Скарыны ў Лондане] // Cцяг працы (Мiёр. р-н). - 1992. 18 крас.

167. Золак Я. "Мы верылi, што вернемся...": Гутарка з пiсьменнiкам-эмiгрантам / Запiсала Н.Капшай // ЛiМ. 1992. 7 лют.(N 6). - С.16.

168. Калубович А. Восемь волн белорусской эмиграции [1794-1944]: Пер. с белорус. // Нёман. 1992. N 2. - С.136-150.

169. Кац Д. Госць з Оксфарда: [Гутарка з праф. Оксфард. ун-та, якi расказвае пра знакамiтых ураджэнцаў в. Мiхалiшкi Астравец. р-на] / Запiсала Т.Сямёнава // Астравец. праўда. - 1992. 16 мая.

170. Краўчанка П. "Да сёння помню нумар мiнскага тэлефона...": [Пра мастака-эмiгранта з Беларусi А.Ахола-Вало] // Голас Радзiмы. - 1992. 7 мая (N 19). - С.4.

171. Малиновский М. Герой трех народов: [Участник восстания 1863-1864 гг. в Беларуси и Литве и обороны Париж. коммуны, почет. гражданин Греции С.С.Минейко-Газдава (1840-1925), уроженец д. Зеленый Бор Ошмян. р-на] // Во славу Родины. - 1992. 15 февр.; Голас Радзiмы. - 1992. 14 мая (N 20). - С.7, 8.

172. Мерляк К. Беларусы ў Аргентыне // Полацак (Клiўленд). - 1992. N 1. - С.27-31; N 2. - С.49-54; N 3. - С.56-58; N 4. - С.37-39.

173. Надсан А. Нашы за мяжою: [З гiсторыi беларус. эмiграцыi ў Англii: Гутарка з дзеячам беларус. эмiграцыi] / Запiсаў У.Давыдоўскi // Культура. 1992. Люты (N 7). - С.1.

174. Никоноров С. Учение [Н.О.] Лосского [(1870-1965): Выдающийся философ XX в., уроженец местечка Креславка Витеб. губернии, эмигранта с 1945 г.] // Нар. слова. - 1992. 6 чэрв. - С.5.

175. Орлова И. Сэр [И.] Шонберг из Пинска: [Об ученом и изобретателе, создателе англ. 405-строч. системы электрон. телевидения, уроженце Пинска (1880-1963)] // Полес. правда (Пин. р-н). - 1992. 4 янв.

176. Палчанiнаў Р. Пошта згуртавання беларусаў Вялiкай Брытаннi: [З гiсторыi адзiнай беларус. пошты на тэрыторыi Вялiкабрытанii, 1971] // Беларус. калекцыянер. - 1992. Студз.-лют. (N 1/2). - С.5.

177. Пiкарда Г. Кожны дзень, кожны час, Беларусь!: [Пра беларус. кампазiтара М.Кулiковiча-Шчаглова, якi у 1944 г. эмiгрыраваў у Германiю] // Голас Радзiмы. - 1992. 28 мая (N 22). - С.1, 6;. - 4 чэрв.(N 23). - С.6-7.

178. Профессор Давид Эрлих: [О создателе шк. хирургов в Израиле, уроженце Пинска] // Пин. неделя. - 1992. 12 июня.

179. Рубашевский Ю. Был такой брестчанин [М.Бегин - премьер-министр Израиля, (1977-1983)] // Брест. курьер. - 1992. 20-26 марта. - С.2.

180. Сельвясюк В. Вяртанне [мастачкi-эмiгранткi Г.Русак на Радзiму] // Мастацтва. - 1992. N 4. - С 43-48

181. Чаркасава Дз. Цярнiсты шлях Мiколы Равенскага // Голас Радзiмы. - 1992. 16 крас.(N 16). - С.6;. - 23 крас.(N 17). - С.6.

182. Черкасова Д. Жил песней...: [ М.Забейда-Сумицкий (1900-1981)] // Нёман. - 1992. N 4. - С.162-168.

183. Чыгрын С. Слова пра Яна Пятроўскага [(1905): Перакладчык, аўтар мемуараў "Стагодзьдзе ў рэтраспекце", ураджэнец Слуцка, з 30-х гг. эмiгрант] // Праца (Зэльв. р-н). - 1992. 4 лют.

184. Шалястовiч К. Вяртанне Навума Царыка, альбо Колькi пудоў солi наканавана "з'есцi" ветерану эмiграцыi // Голас Радзiмы. - 1992. 20 лют. (N 8). - С.5.

185. Шерман К. "Мериканцы": [О судьбах белорус. реэмигрантов из Латин. Америки] // Нёман. - 1992. N 2. - С.157-177.

186. Шукелойць А. "Мы не можам, як i iншыя народы, карыстацца нацыяналiзмам": [Гутарка са старш. Беларус.- амер. Задзiночання ў Амерыцы, ураджэнцам в. Якелеўшчына Ашмян.р-на] / Гутарку вяла Т.Антонава // Голас Радзiмы. - 1992. 19 сак.(N 12). - С.1, 7;. - 26 сак.(N 13). - С.7, 8.


Гл. таксама N 124, 397, 1125, 1969.

Iдэалогiя. Грамадская свядомасць. Культура. Педагогiка

187. Асиновский С. Заговорят ли в Марьиной Горке по-белорусски?: [Из истории упадка и возрождения языка в Беларуси, XУП-XX вв.] // Во славу Родины. - 1992. 15 апр.

188. Асиновский С. И вот развеялся туман...: [Имена, даты, факты из истории письменности и культуры Беларуси] // Во славу Родины. - 1992. 23 мая.

189. Варна Б. З крыжом Ефрасiннi Полацкай выйшаў у велькi свет беларускi народ: Нататкi кар. газ. ["Перамога"] з выст. графiкi ў Дзятл. музеi: [Ёсць звесткi з гiсторыi нар. мастацтва] // Перамога (Дзятл. р-н). - 1992. 9 мая.

190. Волах В. Адкуль прыйшоў саламяны павук: [З гiсторыi старажыт. традыцыi пляцення з саломы на Гродзеншчыне] // Гродн. правда. - 1992. 30 июня.

191. Вяршыцкая Т. Традыцыi пiсьменства [ на Навагрудчыне, XI-XУП стст.] // Новае жыццё (Навагруд. р-н). - 1992. 4 крас.

192. Гайкевiч П.Г. Нам засталася спадчына: [З гiсторыi нац. мастацтва беларус. Палесся] // Светлае жыццё (Лельч. р-н). - 1992. 3 крас.

193. Дабравольская А. Беларуская народная цацка: [Гiсторыя i традыцыi] // Настаўн. газ. - 1992. 23 мая.

195. Зайкоўскi Э.М. Калi на Беларусi з'явiлася пiсьмо? // Спадчына. - 1992. N 2. - С.13-17.

196. Запруднiк Я. Гiстарычныя i культурныя асновы беларускай нацыянальнай сьведамасцi: [Арт. аднаго з лiдэраў беларус. эмiграцыi (ЗША), падрыхт. паводле дакл. на пол.-беларус.-укр.-лiтоўс. канф. (Рым, 30 крас. 1990 г.)] // Спадчына. - 1992. N 2. - С.87-91.

197. Конан У. Беларускае нацыянальнае Адраджэнне: Аналiз паняцця [i гiсторыя этапаў] // Звязда. - 1992. 6 лют.

198. Кушнярэвiч А. Готыка ў Iўi // Спадчына. - 1992. N 1. - С.55-57.

199. Ласкоў I. Адкуль пайшла беларуская мова: [Скар. заключ. раздз. кн. "Племя пяцi родаў"] // ЛiМ. - 1992. 27 сак.(N 13). - С.14-15.

200. Латыш М.I. Сёння. Заўтра. Вечна.: Адраджэнне нац. традыцый у выхаваннi моладзi: [З гiсторыi беларус. педагогiкi, пачынаючы са старажытнасцi] // Адукацыя i выхаванне. - 1992. N 6. - С.39-46.

201. Лёсiк Я. Родная мова i яе значэнне: [Арт. 1919 г.:Ёсць звесткi з гiсторыi мовы] // Што трэба ведаць кожнаму беларусу: Зб.арт.роз.аўт... - Мн., 1992. - С.20-36.

202. Лыч Л. Адродзiмся цi загiнем?: Нац.- культ. адраджэнне беларусаў: гiст. вопыт i сучас. прабл. // Нар. газ. - 1992. 21 сак.

203. Лямец А. Дазвольце ўдакладнiць: [З гiсторыi беларус. мовы: Разважаннi аўтара] // Голас Радзiмы. - 1992. 16 студз.(N 3). - С.7.

204. Майхрович А.С. Поиск истинного бытия и человека: Из истории философии и культуры Беларуси: [Рассматриваются явления раз. ист. эпох - от жизнеучит. пафоса старобелорус. письменности до характера позиции белорус. рев. демократов] / Под ред. Д.И.Широканова. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1992. - 247 с.

205. Малiноўскi М. Слуцкiя паясы: [Звесткi з гiсторыi] // Культура. - 1992. Люты (N 6). - С.7.

206. Мальдзiс А. Роля культурнай спадчыны, яе вяртанне, захаванне i памнажэнне: [Аб неабходнасцi напiсання комплекс. гiсторыi беларус. культуры, запаўненне "белых плям" у нашым мiнулым] // Культура. - 1992. Студз.(N 2). - С.1.

207. Навумовiч У.А. Нацыянальна-культурнае адраджэнне Беларусi i развiццё беларускай лiтаратуры: Агул. рух i гал. тэндэнцыi:[Ёсць звесткi з гiсторыi пытання] / Беларус. дзярж. ун-т. - Мн., 1992. - 16 с.

208. Нiзаўцова В. Старажытны лялечны тэатр: (З гiсторыi магiлёўс. батлейкi [XУI-XX стст.]) // Ратуша. - 1992. Чэрв.(N 12). - С.5.

209. Пратасевiч Р. Сказ пра нашых славутых землякоў: [Агляд кнiг, выдадзеных у бягучым годзе ў беларус. выд-вах, прысвеч.вялiкiм беларусам, дзеячам навукi i культуры] // Рэспублiка. - 1992. 4 чэрв. - С.6.

210. Пуцiлоўскi У. Ад самых вытокаў [беларускай мовы, XУ-XX стст.] // Берастав. газ. - 1992. 3 чэрв.

211. Сапунов Ю.В., Сергачев С.А. Дом из глины: опыт предков: [Архит. наследие белорус. народа и практ. советы по его использованию] // Архитектура и стр-во Беларуси. - 1992. N 3. - С.9-11.

212. Снетков Д. Язык народа - не средство спекуляции: [Отклик на ст. Л.М.Лыча "Причина упадка и пути возрождения"(Белорус. нива, 1992, 25, 28, 31 янв.)] // Белорус. нива. - 1992. 10 июня.

213. Станкевiч Я. Беларуская вымова царкоўна-славянскага пiсьма / Прадм. В.Вячоркi // Спадчына. - 1992. N 2. - С.52-57. - Перадрук з часоп.: Род. мова, 1931, N 6.

214. Станкевiч Я. Гiсторыя беларускага языка. - Мн.: Адраджэнне, 1992. - 16 с.

215. Станкевiч А. Родная мова ў сьвятынях // Спадчына. - 1992. N 1. - С.59-66. - Перадрук. з кн.(Вiльня, 1929)

216. "Усе мы - сведкi гiстарычнай падзеi...": [Фрагм. дыскус. па прабл. выяўлення муз. помнiкаў Беларусi] / Прымалi ўдзел: Скарабагатаў В., Мальдзiс А., Нiкалаеў М., Саламаха А., Назiна I., Копа С., Трылупайтэне Ю., Шчарбакова Т., Жывалеўскi В., Бунцэвiч Н., Iўчанка Н.; Запiсала Мушынская Т. // Мастацтва. - 1992. N 3. - С.14-20.

217. Финкельштейн Л. Керамика: Искусство высокого огня [в Белоруссии: Из истории] // Адукацыя i выхаванне. - 1992. N 2. - С.118-120.

218. Хадыка А. Из тьмы светлеющие лики: Старобелорус. портр. // Нёман. - 1992. N 1. - С.148-152.

219. Цiхановiч А., Жданко В. Настальгiя па iмперыi: 10 чэрв. г.г. гiсторык-архiвiст Дз.Сняткоў на старонках "Белорус. нивы" падзялiўся з чытачамi "навуковым адкрыццём": беларус. мовы нiколi не iснавала: [Адказ на гэты арт."Язык народа-не средство спекуляции"] // Звязда. - 1992. 17 чэрв.

220. Шатон Г. Беларускi шлях у прасторы i ў часе: [Нататкi пра гiсторыю беларус. культуры i рэлiгii, больш падрабязна пра унiяцтва] // Голас Радзiмы. - 1992. 7 мая (N 19). - С.1, 7.

221. Шчарбакова Т. На пачатку шляху: [Якая музыка гучала ў беларус. вёсках i гарадах на пач. хрысцiянства, у эпоху барока i ў мiнулым ст.] // Мастацтва. - 1992. N 3. - С.5-9.

222. Януш I. Такая ж прыгожая, як усе...: [З гiсторыi беларус. мовы] // Лепел. край. - 1992. 18 крас.

223. Янушкевiч Я. У прадчуваннi знаходак: Арх. Варшавы, Вроцлава, Кракава [i беларус. лiт. спадчына: Знаходкi 1988 г.] // Полымя. - 1992. N 4. - С.173-206.

224. *Chrystianizacja Rusi Kijowskiej i jej konsekwencje dla krajow i narodow Europy srodkowo-wschodniej: [Materialy z sesji: Wybor prac dotyczacych jezykoznawstwa i kultury] // Roczniki Humanistyczne (Lublin). - 1988. T.36. Z.7. (Wyd. 1992). - S.5-134: il., rys., tab. - Res. - Пол.

Матэрыялы сесii "Хрысцiянiзацыя Кiеўскай Русi i яе вынiкi для краiн i народаў сярэднеўсходняй Еўропы":[Працы, якiя датычацца мовазнаўства i культуры].

225. *Jankeviciene A. Gotyka architektura sakralna Litwy i Bialorusi // Lituano-Slavica Posnaniensia (Poznan). - 1991. T.5. - S.17-46: il., rys., tab. - Пол.

Гатычная культавая архiтэктура Лiтвы I Беларусi


Гл. таксама N 20, 44, 64, 102, 107, 399, 1883, 1901.

З матэрыялаў працы камісіі "Вяртанне"

226. Антонава Т. "Дзе маё дабро?" // Голас Радзiмы. - 1992. 4 чэрв.(N 23). - С.7.

227. Арлоў У. Хто выкраў крыж Еўфрасiннi [Полацкай]? // Беларусь. - 1992. N 1. - С.10-13.

228. Вяртанне: Дакументы i арх.матэрыялы па прабл.пошуку i вяртання нац.каштоўнасцей, якiя знаходзяцца за межамi Рэсп.Беларусь / Беларус.фонд культуры i iнш.; Склад.А.А.Толстiк. - Мн., 1992. - 256 с.

229. Герасiмаў В. Што рабiць? або Пра тое, дзе адказ на пытанне: куды дзявалася кнiжнае i рукапiснае багацце беларусаў? // Беларусь. - 1992. N 2. - С.18.

230. *Калi ж вернуцца на Беларусь зарабаваныя беларускiя скарбы з Расii? // Беларус. - 1992. Чэрв.(N 391). - С.4.

231. Мальдзiс А. А што ў сховiшчах Расii? // Рэспублiка. - 1992. 2 чэрв. - С.5.

232. Мальдзiс А. Куды знiклi магiлёўскiя зборы? // Рэспублiка. - 1992. 28 сак. - С.4.

233. Мальдзiс А. Паставiць на навуковы грунт [пошукi культурных каштоўнасцей Беларусi па ўсяму комплексу гуманiтарных навук, у т. л. па музыцы] // Мастацтва. - 1992. N 3. - С.12-13.

234. Мальдзiс А. Скарбы мiнскага музея. Дзе яны? Сляды вядуць у заходнiм кiрунку // Рэспублiка. - 1992. 9 крас. - С.4.

235. Мальдзiс А. Страчана. Але ёсць надзея... // Рэспублiка. - 1992. 20 мая (N 93). - С.4.

236. Мальдзiс А. Час вяртання настаў // Культура. - 1992. Май (N 18). - С.4-5;. - Май (N 19). - С.4-5;. - Май (N 20). - С.4-5.

237. Рошчына Т. Цi вернецца Скарына на Радзiму? // Рэспублiка. - 1992. 11 чэрв. - С.4.

З гiсторыi ўжывання слова "спадар" у беларускай лексіцы

238. Васько А. Адкуль пайшло "спадарства" // Жыццё Палесся (Мазыр. р-н). - 1992. 9, 11 крас.

239. Корнев В. Откуда есть и пошло "спадарства" // Полит. собеседник. - 1992. N 1. - С.11-15.

240. Крамко I. Як бы Таварышу са Спадаром памiрыцца // Звязда. - 1992. 30 студз.

241. Паседзька М. Дык будзем спадарамi // Светлагор. навiны. - 1992. 19 лют.

242. Спадар, спадарыня, спадарства... // Свiсл. газ. - 1992. 22 лют.

Канфесii. Рэлiгiйнае жыццё. Атэiзм

243. Анцыповiч М. Каталiцтва - Унiяцтва - Беларускасць: [З гiсторыi рэлiгii на Беларусi] // Ратуша. - 1992. Май (N 9). - С.6.

244. Асиновский С. "...Наиперве принял веру римскую": [О распространении католицизма в Белоруссии, XIУ-XX вв.] // Во славу Родины. - 1992. 18 апр.

245. Астапенка А. Ёсць такая царква?..: [Водгук на арт. С.Гардуна "Якая царква была нацыянальнай"(ЛiМ, 1992, 14 лют.)] // ЛiМ. - 1992. 10 крас.(N 15). - С.15.

246. Белорусские святые: [Биогр. сведения, деятельность] // Мин. епарх. ведомости. - 1992. N 1/4. - С.31-52.

Содерж.: Святитель Мина, епископ Полоцкий (?-1116). Преподобный Мартин Туровский (?-1150). Благоверный великий князь Ростислав-Михаил (?-1167). Преподобная Евфросиния, игумения Полоцкая (1120?-1173). Святитель Дионисий, епископ Полоцкий (?-1182). Святитель Кирилл, епископ Туровский (1130?-1183). Святитель Лаврентий, епископ Туровский (?-1184). Преподобный Елисей Лавришевский (?-1250). Святитель Симеон, епископ Полоцкий (?-1289).Праведная дева Иулиания, княжна Ольшанская (?-1550). Праведная София, княгиня Слуцкая (1585-1612). Преподобномученик Афанасий, игумен Брестский (1596?-1648). Преподобномученик Макарий, игумен Пинский (1605-1687). Мученик младенец Гавриил Белостокский (1684-1690).

247. Боянков П. Униатство: факты без комментариев // Полит. собеседник. - 1992. N 1. - С.24-26.

248. Бяляцкi А. [З гiсторыi Браслаўшчыны: У т.л. пра рэлiг. стасункi ў краi] // Хрысьцiян. Думка. - 1992. N 1. - С.105-116.

249. Вера праваслаўная - вера беларуская? // Культура. - 1992. Крас. (N 15). - С.3-4.

Змест: Матрунчык М. Знаёмцеся: праваслаўнае брацтва [трох вiленскiх пакутнiкаў, заснаванае ў 1584 г.]. Аньцiпенка А. Царква i нацыянальная культура.

250. Весялкоўскi Ю. Хрысьцiянства на Беларусi: Нарысы па гiсторыi Беларусi // Голас часу (Лондан). - 1992. N 3. - С.2-6.

251. Гардун С. Якая царква была нацыянальнай [на Беларусi: З гiсторыi пытання: Водгук на арт. Л.Лыча "Рэлiгiя i мова"(ЛiМ, 1991, 19 лiп.;2, 9, 16, 23, 30 жн.;6 верас.)] // ЛiМ. - 1992. 14 лют.(N 7). - С.14-15.

252. Грудзiна А. Вера нашых шклоўскiх продкаў [са старажытных часоў да XIX ст.] // Ударны фронт (Шклоўс. р-н). - 1992. 4, 11 студз.

253. Грыцкевiч А. Унiяцкая царква: гiсторыя, сучаснасць, перспектывы: Навук. беларус. канф. у Лондане ["Унiяцкая царква на Беларусi", 1991 г.] // Наша слова. - 1992. 15 студз. (N 2). - С.6.

254. Дзмiтрый, епiскап Полацка-Вiцебскi. З Полацка быў пачатак: [Да 1000-годдзя хрысцiян. царквы на Беларусi] / Гутарку запiсала Т.Фiлiмонава // Вiцеб. рабочы. - 1992. 13 сак.

255. Дзярновiч А. Frates strictioris observantiae: [Бернардыны на Беларусi] // Наша нiва. - 1992. N 7. - С.8.

256. Дзярновiч А. Ordo Frates Minores: [Геаграфiя францiшканцаў на Беларусi] // Наша нiва. - 1992. N 6. - С.8.

257. Ермаловiч М. Полацкая эпархiя й яе роля ў гiсторыi Беларусi // Полацак (Клiўленд). - 1992. N 1. - С.6-8.

258. Короткая Т.П., Прокошина Е.С., Чудникова А.А. Старообрядчество в Беларуси: [Причины возникновения (XУП в.), формирование основ. представлений, их эволюция, ответвление различных толков и согласий, их распространение] / Под ред. А.С.Майхровича. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1992. - 117 с.

259. Крыж - знак смерцi i ўваскрашэння: [З гiсторыi ўжывання роз. форм крыжа на Беларусi] // Кiравец. - 1992. 10 чэрв.

260. Мельников А.А. Путь непечален: Ист. свидетельства о святости Белой Руси. - Мн.: Изд-во Белорус. Православ. Церкви Москов. Патриархата, 1992. - 241 с.: ил. - (К 1000-летию Православ. Церкви на Беларуси).

261. Перагудаў В. Узвiжанне, альбо Уваскрашэнне двухгаловага арла ў Беларусi: [З гiсторыi барацьбы рэлiгiй] // Прац. слава (Валож. р-н). - 1992. 4, 11, 18, 29 лют.

262. Послание Синода Белорусского Экзархата в преддверии 1000-летия Православной Церкви на Беларуси: [Есть материалы по истории православия на Беларуси] // Мин. епарх. ведомости. - 1992. N 1/4. - С.1-3; Праца (Зэльв.р-н). - 1992. 25 студз.; Слонiм.весн. - 1992. 30 студз.

263. Станкевiч А. Мы - дзецi аднаго народа: [Скароч. тэкст арт. "950-годдзе хрысцiянства ў Беларусi", напiсанага беларус. царкоўн., палiт. i грамад. дзеячам, загiнуўшым ў 1949 г.] // Вiцеб. рабочы. - 1992. 16 крас.

264. Станкевiч А. Хрысьцiянства i беларускi народ: [Раздз. з аднайм. кн.] // Хрысьцiян. Думка. - 1992. N 1. - С.35-61.

265. Сьвяржынскi Ю. "Беларусь - сувязю ў ланцугу ўсходняга i заходняга хрысьцiянства ў мiнуўшчыну i дацяпер": [Дап. i крытыч. заўв. да выступлення А.Грыцкевiча на сiмп. у Ватыкане "Хрысцiянства i культура ў Еўропе: памяць, свядомасць, план на будучыню"] // Голас часу (Лондан). - 1992. N 2. - С.33-37.

265а. Тарасаў С. Адкуль прыйшло хрысьціянства ў Беларусь? // Полацак (Кліўленд). - 1992. N 1. - C.9-13.

266. Трусаў А. Перад Богам ўсе роўныя: [Водгук на арт. С.Гардуна "Якая царква была нацыянальнай"(ЛiМ, 1992, 14 лют.)] // ЛiМ. - 1992. 10 крас.(N 15). - С.14-15.

267. Фурсевiч I. Царква ў нашым краi: [З гiсторыi катал., унiяц. i праваслаўн. цэркваў на Беларусi, у т.л. у Докш. р-не, IX-XIX стст.] // Род. вытокi (Докш.р-н). - 1992. 24 студз.

268. Шунейка Я. На ўзьбярэжжах: Беларусь у катал. сьвеце: [З гiсторыi каталiцызму на Беларусi. Пошук блiз. i падоб. ў параўнаннi з Партугалiяй (XIУ-XУП стст.)] // Хрысьцiян. Думка. - 1992. N 1. - С.128-137.

269. Hej A. Gdzies na Bialej Rusi / Rozm. przepz. K.Renik // Przeglad Powszechny (Warszawa). - 1991. N 5. - S.205-217. - Пол.

Дзесьцi на Белай Русi: [Ёсць звесткi з гiсторыi каталiцтва на Беларусi]

270. *Hlebowicz A. Bialoruska walka o dusze // Lad (Warszawa). - 1990. N 47. - S.7. - Пол.

Барацьба за душу на Беларусi: [Становiшча беларус. касцёлаў].

271. *Jarco J. Wschodniokoscielne obsesje: [Bialorus i Ukraina] // Lad (Warszawa). - 1990. N 26. - S.4;. - N 31. - S.5. - Пол.

Усходнецаркоўная манiя:[Беларусь i Украiна: пытаннi рэлiгii].

272. Kosciol unicki na Bialorusi // Wschod (Warszawa). - 1991. N 15. - S.12-15. - Пол.

Унiяцкая царква на Беларусi: [Звесткi з гiсторыi].

273. Mirski J. Kosciol katolicki na Bialorusi - przelom // Zeszyty Historyczne (Warszawa). - 1991. Z.97. - S.176-192. - Пол.

Касцёл каталiцкi на Беларусi - пералом.

274. Sosna G. Bibliografia parafii prawoslawnych na Bialostocczyznie: Czesc alf. Supl.1. - Ryboly: Orthdruk, 1991. - 297 s.- Skor. nazw. osobowych: S.263-282; Skor. nazw geogr.: S.283-295. - Пол.

Бiблiяграфiя праваслаўных парафiй на Беласточчыне.Частка алфавiтная. Дадат.1.

275. Turonek J. Katolicyzm na Bialorusi - skala problemy: Polemika // Res Publica (Warszawa). - 1990. N 11. - S.75-80. - Пол.

Каталiцызм на Беларусi: [Ёсць звесткi з гiсторыi].

276. *Witko Z. Twierdza Niestaniszki / Oprac. B.Komorowski // Glos (Warszawa). - 1990/1991. N 67/69. - S.56-60. - Пол.

Крэпасць Нястанiшкi: [Вёска ў Смаргон. р-не: Рэлiгiя на Беларусi].


Гл. таксама N 80, 94, 96, 100, 220, 1781.

З гiсторыi язычнiцтва

277. Крывальцэвiч М.М. Культ каменных сякер на Беларусi // Старонкi гiсторыi Беларусi. - Мн., 1992. - С.7-11.- Бiблiягр.:28 назв.

278. Левков Э.А. "Камень, как бог..." // Рэспублiка. - 1992. 23 крас. - С.4.

279. Ляўкоў Э.А. Маўклiвыя сведкi мiнуўшчыны: [Валуны-помнiкi прыроды, гiсторыi i этнаграфii Беларусi. Ёсць таксама пералiк вядомых валуноў па абл. з указаннем iх месцазнаходжання] / Аўт. паслясл. Л.В.Аляксееў. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1992. - 215 с.: фат., карт.

280. Ляўкоў Э. Перуноў камень [ля в. Папялы, Глыбоц.р-н] // Весн. Глыбоччыны. - 1992. 29 мая.

281. Маслянiцына I., Багадзяж М. Вялес-скотнiк [- паганскi бог] // Чырв. змена. - 1992. 22-28 чэрв. (N 26). - С.9.

282. Маслянiцына I, Багадзяж М. Самая прыгожая: [Пра беларус.паган.багоў] // Чырв. змена. - 1992. 20-26 крас. (N 17). - С.9.

283. Орлов В. Под десницей Перуна и Рода // Знамя юности. - 1992. 26-28 мая.

284. Салавей Л. Пантэон багоў у мiфалогii беларусаў // Спадчына. - 1992. N 3. - С.61-66.

285. Ярашэвiч У. Вераваннi нашых продкаў у дахрысцiянскiя часы // Нар. слова. - 1992. 22 лют. - С.5.

Музеi. Гiстарычныя помнiкi i мясцiны. Архiвы

286. Гедройц В. Культура выратуе нас: [Пра культ.-гiст. спадчыну Мiн. р-на: помнiкi гiсторыi i архiтэктуры, музеi] // Мiн. праўда. - 1992. 27 сак.

287. Лямцева В.М. Проблемы сохранения и использования архитектурных памятников в Гомельской области на территории, пострадавшей от Чернобыльской катастрофы [Ветк., Наровлян., Хойник., Чечер., Браг. р-ны] // Природные и социально-экономические комплексы Белорусского Полесья в экстремальных условиях: (Материалы респ.науч.-практ.конф.). - Гомель, 1992. - С.140-142.

288. Шкуратава I. Дрэмле памятка дзён: [Пра курганы-помнiкi ў в. Пусты Асавец Магiлёўс. р-на] // Прыдняпр. нiва (Магiлёўс. р-н). - 1992. 15 лют.


Гл. таксама N 189, 837, 846, 1128, 1686, 1750, 1823, 1843.

Музеi

289. Барадзейка Л. Адпачынак у музеi: [Гiсторыя краю на стэндах Лепел. музея] // Лепел. край. - 1992. 21 студз.

290. Бродскi Я. Каб ведалi мiнулае: [Пра гiст.-этнагр. музей у Чарацянк. сярэд. шк., Гомел. р-н] // Маяк (Гомел. р-н). - 1992. 12 лют.

291. Бяланава В. Вывучаем нацыянальную культуру: [Аб адраджэннi нар. традыцый i аб адкрыццi Пыцькаўскага клуба-музея нар. рамёстваў] // Авангард (Буда-Каш. р-н). - 1992. 20 чэрв.

292. В скромной избушке - царство узоров: Впервые на Пинщине открыт сел. музей нар. творчества [в Жабчицах, Пин.р-н] // Пин. неделя. - 1992. 21 февр.

293. Васiльева Т. Адчынiў дзверы музей [ Г.I. Цiтовiча ў вёсцы Новы Пагост, Мiёр. р-н] // Сцяг працы (Мiёр. р-н). - 1992. 23 мая.

294. Войт Л. Жыве народная памяць: [З экспазiцыi гiст.-мемарыял. музея "Памяць" у калгасе iмя Дзяржынскага Рэчыц. р-на] // Дняпровец (Рэчыц. р-н). - 1992. 21 студз.

295. Гiльбурд В. Узыходжанне да рыцарства: [Пра музей В.К.Бялынiцкага-Бiрулi i музей дзекабрыстаў у Магiлёве] // Магiлёўс. праўда. - 1992. 6 сак.

296. Гужаловский А.А. Музеи Белоруссии в дооктябрьский период // Музей и власть: Из истории музеев. - М., 1991. - Ч. 2. - С. 44-61. -Библиогр.: 70 назв.

297. Дабрыян П. [Лiтаратурна-краязнаўчы] музей iмя В.Таўлая [ у Баранавiчах] // Слонiм. весн. - 1992. 3 сак.

298. Жалкоўскi А. У добры шлях, музей!: [Аб адкрыццi гiст.-краязн. музея ў Навагрудку i яго экспанатах] // Гродн. правда. - 1992. 12 марта.

298а. Зінькевіч Л. Аптымісты з верай у мінулае: [Аб стварэнні ў Магілёве музея гісторыі горада] // Магілёс. праўда. - 1992. 28 мая.

299. И литературный, и краеведческий: [Музей В.Тавлая в Барановичах] // Сов. Белоруссия. - 1992. 26 мая.

300. Иванова Р. "И принесоша его ко Берестью...": [Десять лет назад в Бресте открылся уник. археол. музей] // Заря. - 1992. 29 февр.

301. Iванова А. У [Слонiмскiм раённым краязнаўчым] музеi - выстаўка [старых манет, медалёў, значкоў ХУП-ХХ стст.] // Слонiм. весн. - 1992. 23 мая.

302. Каваленка Г. Запрашае [этнаграфiчны] музей "Беларуская хатка" [у в. Цярэшкавiчы, Гомел. р-н] // Маяк (Гомел. р-н). - 1992. 11 сак.

303. Карачан А. Чаму мы такiя бяспамятныя?..: [Пра лёс б-кi, арх., маст. калекцыi маёнтка роду Храптовiчаў у Шчорсах Навагруд. р-на i неабходнасць узнаўлення сядзiбы i стварэння музея] // Рэспублiка. - 1992. 22 крас. - С.6.

304. Кiрылаў Г. Германавiчы. Музей iмя Драздовiча [Шаркаўшч. р-н] // Вiцеб. рабочы. - 1992. 12 мая.

305. Кiрылаў Г. Спадчына, якая патрэбна ўсiм: [Планы ўратавання сада вядомага беларус. садавода-селекцыянера I.П.Сiкоры ў Шаркоўшч. р-не i стварэннi там музея] // Вiцеб. рабочы. - 1992. 23 крас.

306. Краскоўскi К. У музеi [ саўгаса "Завалочыцы" Глускага р-на] - новыя экспанаты: [Матэрыялы пра землякоў-ветэранаў вайны М.Я.Хаванскага i Н.П.Змiтрук] // Радзiма (Глус. р-н). - 1992. 20 мая.

307. Крашанiннiкава М. Музей Таўлая [у баранавiцкай сярэдняй школе N 5] // Настаўн. газ. - 1992. 10 чэрв.

308. Лазаковiч I. Родная спадчына: [Пра этнагр. музей у Любонiц. сярэд. шк., Кiраўскi р-н] // Кiравец. - 1992. 18 крас.

309. Лiсiцкая I. Домiк сонечнага колеру: [Музей А. Мiцкевiча ў Навагрудку] // Новае жыццё (Навагруд. р-н). - 1992. 16 мая.

310. Лысенко З. Разбудят ли декабристы местную власть?: [Об увековечении памяти декабрист. движения в Могилеве и судьбе Могилев. музея декабристов] // Магiлёўс. праўда. - 1992. 2 чэрв.

311. Малашевский В. Достоево: прошлое и настоящее: [О родине предков Ф.М.Достоевского, Иван. р-н: По материалам шк.музея] // Во славу Родины. - 1992. 6 февр.

312. Маслоўскi С. Другое нараджэнне музея [М.Гарэцкага ў в. Малая Багацькаўка Мсцiсл. р-на: Гутарка з гал. спецыялiстам М-ва культуры Рэсп. Беларусь / Вяла Р.Бакуновiч ] // Культура. - 1992. 23 лiстап.(N 45). - С.7.

313. Маслоўскi С. Музей i грамадства: Хто каму вiнен?: [З гiсторыi музейн. руху на Беларусi, XУШ-XX стст.] // Культура. - 1992. Сак.(N 11). - С.7.

314. Наше наследие: [О Гос. музее искусства и этнографии им. Я.Дроздовича в пос. Германовичи Шарковщ. р-на] // Веч. Минск. - 1992. 8 июня.

315. Пархута Я. Скарб: [З гiсторыi музея ў в. Морына Iўеўскага р-на] // Пархута Я. Крынiца ёсць у родным краi... - Мн., 1992. - С.206-220.

316. Пятроўская М. У культуры таксама цяжкiя днi: [Ваен.-гiст. музей iмя А.В.Суворава ў Кобрыне] // Кобр. весн. - 1992. 18 сак. - С.3.

317. Распопава Г. Музеi ў нашым горадзе [Оршы] // Аршан. газ. - 1992. 19 мая.

318. Светлович Т.Г. Основные направления деятельности [Республиканского] музея истории медицины Беларуси // Здравоохранение Беларуси. - 1992. N 6. - С.43-45.

319. Севярынчык Л. Музей чыгуначнiкаў [у Оршы: З гiсторыi станаўлення ўчастка Орша-Лепель, 1924-1926 гг.] // Лепел. край. - 1992. 4 крас.

320. Снiтко А. Узнёслая фантазiя мастрых: [З этнагр. экспазiцыi гiст.-краязн. музея ў Навагрудку] // Новае жыццё (Навагруд.р-н). - 1992. 16 мая.

321. У калгасным музеi [Маст. р-н] // Зара над Нёманам (Маст. р-н). - 1992. 9 студз.

322. Усцiнаў А. [Школьны] этнаграфiчны музей у Ломашах [Глыбоц. р-н] // Весн. Глыбоччыны. - 1992. 24 сак.

323. Усяму пачатак - каранi: [Аб адкрыццi музея "Вiлейшчына лiтаратурная" у Iльян. сярэд.шк., Вiлейс.р-н] // Шлях Перамогi (Вiлейс.р-н). - 1992. 30 крас.

324. Филиппович И. Муравьев-Апостол: повторная казнь?: [О музее декабристов в Могилеве: его истории и дальнейшей судьбе] // Магiлёўс. праўда. - 1992. 16 чэрв.

325. Чарныш А. Апавядаюць экспанаты [ваенна-гiстарычнага музея iмя П.I.Баграцiёна ў Ваўкавыску] // Наш час (Волковыс.р-н). - 1992. 26 мая.

326. Шастак Ю. Новыя залы Новага замка: [Аб адкрыццi Гродз. дзярж. гiст.-археал. музея i яго экспазiцыi] // Берастав. газ. - 1992. 11 студз.; Слонiм. весн. - 1992. 11 студз.; Праца (Зэльв. р-н). - 1992. 16 студз.; Зара над Нёманам (Маст. р-н). - 1992. 19 лют.; Полымя (Карэл. р-н). - 1992. 29 лют.

327. Шынкарчук З. Iдуць вучнi ў музей [баявой славы, створаны ў ельскай сярэдняй школе N 3] // Нар. голас (Ельс.р-н). - 1992. 21 студз.

328. Янин Э. Так жили предки: [ Материалы с экспозиции Бобр. район. музея по теме "Крестьянство Бобруйщины, 2-я половина XIX - нач.XX в."] // Трыбуна працы (Бабр. р-н). - 1992. 20 мая.


Гл. таксама N 118, 388, 735, 814, 1064, 1355, 1837.

Помнiкi i памятныя мясцiны

329. Адзярыха М. Апiсанне Койданаўскага замку // З глыбi вякоў. Наш край: Гiст.-культурал. зб. - Мн., 1992. - С.214-220.

329а. Гасянкоў У. Памятныя месцы Мсціслава // Святло Кастрычніка (Мсцісл. р-н). - 1992. 17 чэрв.

330. Дылейка А.А., Жаўнерчык В.Э. Цi ведаеце вы помнiкi гiсторыi i культуры Беларусi?. - Мн.: Нар. асвета, 1992. - 95 с.: iл.

331. Клокаў С. Асцярожна - помнiкi гiсторыi [на Расоншчыне i iх ахова] // Голас Расоншчыны. - 1992. 19 лют.

332. Кудаба Ч.П. Па Вiлii: Падарож. запiсы [лiтоўс. краязнаўца. У т.л. пра унiкал. помнiкi Смаргоншчыны, Ашмян, Вiльнi. Ёсць звесткi пра беларус. археолага К.П.Тышкевiча (1806-1868), кампазiтара i грамад. дзеяча М.К.Агiнскага (1765-1833)] / Прадм. Г.Каханоўскага; Пер. з лiтоўс. Г.Войцiн. - Мн.: Полымя, 1992. - 126 с.: iл.

333. Кулагiн А. З архiтэктурнай даўнiны: [Помнiкi дойлiдства ў Уздз. р-не, XШ-XIX стст.] // Чырв. зорка (Уздз. р-н). - 1992. 1, 11, 22, 25 крас.

333а. Марозаў В.Ф. Палац у Жылічах == Дворец в Жиличах [Кіраўс. р-н]. - Мн.: Полымя, 1992. - 76 с.:

334. Несцяровiч В. Ты вечна ў сэрцах, Хатынь: [Пра мемарыял.комплекс] // Род. край (Лагойс. р-н). - 1992. 28 сак.

335. Палуцкая С. Помнiкi Гродзеншчыны [ i iх ахова] // Гродн. правда. - 1992. 19 мая.

336. Папко А. Сведкi сiвой даўнiны: [Помнiкi археалогii Уздз. р-на, IX-XIX стст.] // Чырв. зорка (Уздз. р-н). - 1992. 14 сак.

337. Пярвышын У. Пружанскi палацык: Гiст.-архiт. нарыс. - Мн.: Полымя, 1992. - 79 с.: iл.

338. Русов П.А. Деревянные сооружения Менска XШ-XУП вв.: (Опыт архит.-археол. реконструкции) / Под ред. С.А.Сергачева. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1992. - 53 с.: iл.

339. Светозаров Л. Дому-крепости - 380 лет: [Из истории д. Гайтюнишки Ворон. р-на, XУI-XУП вв.] // Воран. газ. - 1992. 25 крас.

339а. Стальмашонак I. Свiслацкi замак [Бабр. р-н] // Запаветы Ленiна (Асiпов. р-н). 1992. 1 лют.

340. Супрун В. Палац у Ружанах [XУI ст.] // Полацак (Клiўленд). - 1992. N 5. - С.59-61.

341. Тычына М. Рэлiквii сiвых вякоў: [Пра помнiкi гiсторыi i архiтэктуры Слуцка XУП-XX стст.] // Мiн. праўда. - 1992. 17 крас.

342. Уладзiмiраў А. Насыпаць Курган Славы: [Аб стварэннi мемарыялу ў в. Копцi Вiцеб. р-на ў памяць аб сав. воiнах, загiнуўшых у 1941-1944 гг.] // Ленiн. праўда (Вiцеб. р-н). - 1992. 18 студз.

343. Церковь-крепость в Сынковичах [XУ в., Зельв. р-н] // Во славу Родины. - 1992. 27 мая.

344. Шаблюк В. Кухцiцкая сядзiба: помнiкi i людзi: [З гiсторыi маёнтка, помнiка архiтэктуры, Уздз. р-н, ХУI-ХХ стст.] // Чырв. зорка (Уздз. р-н). - 1992. 15 крас.

345. Щербакова Т. Былое и дома: [История Могилева в памятниках архитектуры] // Магiлёўс. праўда. - 1992. 30 крас.

346. Якiмовiч Ю. Архiтэктурны ансамбль у Лынтупах [Паст. р-н, XIX-XX стст.] // Вiцеб. рабочы. - 1992. 25, 27 сак.

347. Яршоў I. Да гiсторыi Дубровенскага замка [XУI-XУП стст.] // Дняпр. праўда (Дубров. р-н). - 1992. 25 сак.

348. *Orda N. Album widokow historycznych Polski: Poswiecony rodakom. - Gdansk: JMJ, 1991. - 138 [2] s.: fot., 1 mapa. Пол.

Альбом гiстарычных краявiдаў Польшчы: Прысвечаны суайчыннiкам:[Помнiкi старажытнасцi:беларускiя, лiтоўскiя, польскiя].


Гл. таксама N 393, 737, 1355, 1706, 1751, 1832, 1851, 1854, 1862.

Помнiкi культавага дойлiдства

349. Архитектурная "жемчужына" [Гродно - фарный (бывший иезуитский) костел и монастырь, XУП-XУШ вв.] // Во славу Родины. - 1992. 4 июня.

350. Бiбiкава А. "Збавi i ўратуй!": [Аб аднаўленнi храмаў у Шчуч. р-не, больш падрабязна пра касцёл Пятра i Паўла ў мястэчку Ражанка, 1674 г.] // Дзяннiца (Шчуч.р-н). - 1992. 1 студз.

351. Быў у Дудаковiчах храм... [1859] // Сел. жыццё (Кругл. р-н). - 1992. 11 сак.

352. Бягомльская царква [XУ-XIX стст.: Таксама ёсць звесткi з гiсторыi Бягомля] / Уступ. слова i падрыхт. да друку В.Скараход // Род. вытокi (Докш.р-н). - 1992.7 студз.

353. Ермашкевiч М. Помнiкi мiнулага: [З гiсторыi Сен. касцёла, пабуд. у 1609 г.] // Голас Сенненшчыны. - 1992. 14 крас.

354. Ёсць у Iўi храм: [З гiсторыi адзiнай дзеючай на Беларусi мячэцi, пабудаванай у 80-я гг. XIX ст.] // Гродн. правда. - 1992. 27 июня.

355. Жылко В. Забутэ прытулыско: [Детловыцькы прыбражэжькиi монастыр, шо колысь був пуд Лунынцэм (XУП ст.)] // Збудiнне. - 1992. 16-20 апр.

356. З глыбi вякоў. Наш край: Гiст.-культурал. зб. - Мн.: Крок уперад, 1992. - 253 с. -

Са зместу: Краўцэвiч А., Трусаў А. Археалагiчнае вывучэнне Лiдскага замка i г. Лiды. С.83-96. Кушнярэвiч А. Францысканскi кляштар у Гальштанах: Некаторыя вынiкi археал. вывучэння. С.104-120. Дзярновiч А., Калнiн В. Гiсторыка-археалагiчныя даследаваннi Бярозаўскага кляштара картузаў. С.120-149.

357. Загорскi В. Адродзiм духоўную святыню [- касцёл у Лагойску, помнiк XУП ст.] // Род. край (Лагойс. р-н). - 1992. 18 крас.

358. Калядзiнскi Л. Храм сьв. Мiхаiла зь Вiцебску // Полацак (Клiўленд). - 1992. N 6. - С.14-15.

359. Карпук А. "Мураванка": [З гiсторыi храма ў вёсцы Шчуч. р-на] // Полацак (Клiўленд). - 1992. N 3. - С.60.

360. Коласаў Л. З гiсторыi Лунiнецкай царквы // Лунiн. навiны. - 1992. 25 крас.

361. Копцiк Ю. Бернардзiнскi кляштар [у Оршы, XУП-XIX стст.] // Аршан. газ. - 1992. 16 чэрв.

362. Копцiк Ю. Касцёл св.Iосiфа [у Оршы, XУП ст.] // Аршан. газ. - 1992. 23 мая.

363. Космылев В. Святой Рох - покровитель Минска?: [ Ист. сведения о костеле на Золотой Горке и внутр. облике храма в XIX в.] // Веч. Минск. - 1992. 10 марта.

364. Кривонос Ф. Церковь в Блони [XУI- XIX вв.] // Пухав. навiны. - 1992. 25 крас.

365. Крыванос Х. Крынiца. Каплiца. Ды горкiя згадкi...[ пра Крыжаўзвiжанскую каплiцу, пабудавануя ў канцы 30-х гг. XУШ ст. у г.п. Ракаў, Валож. р-н] // Культура. - 1992. Крас.(N 13). - С.4-5.

366. Кулагiн А. Грынявiцкi касцёл францысканцаў [Свiсл.р-н, 1792] // Голас Радзiмы. - 1992. 30 крас.(N 18). - С.8.

367. Кухараў У.I. Мы - часцiнка гэтай гiсторыi: [Культавыя будынкi Вiцебшчыны - помнiкi гiсторыi i культуры: Гутарка з мастаком] / Запiсаў П.Мiхайлаў // Вiцеб. рабочы. - 1992. 22 крас.

368. Кушнярэвiч А.М. Верхняя царква ў Гроднi // Старонкi гiсторыi Беларусi. - Мн., 1992. - С.57-62. -Бiблiягр.:15 назв.

369. Ляўковiч А. Журба па касцёле: [З гiсторыi будавання i разбурэння касцёла ў в. Волма Дзяржын. р-на] // Сцяг Кастрычнiка (Дзяржын. р-н). - 1992. 18 студз.

370. Новiк А. Помнiкi спраў мiнулых: [З гiсторыi царквы Казанскай Мацi Боскай (1902) у в. Дарагакупава Бешанков. р-на] // Зара (Бешанков. р-н). - 1992. 14 сак.

371. Окуневский Г. По документам... памятник: [Из истории Велико-Лапениц. Франциск. монастыря, Волковыс. р-н, XУП-XX вв.] // Наш час (Волковыс. р-н). - 1992. 12 февр.

372. Палубiнскi А. Грынявiцкi касцёл [, пабудаваны ў 1792 г., Свiсл. р-н] // Свiсл. газ. - 1992. 16 мая.

373. Пастернак Т. Благая весть о Благовещенске: [В содерж. имеются сведения об истории Благовещ. церкви в Витебске, построен. в середине XП в.] // Нар. слова. - 1992. 21 сак. - С.5.

374. Пятровiч В. Фары Вiтаўта - 600 год: [З навук. канф., прысвеч. юбiлею першага гродз. касцёла, Гродна, 14 сак. 1992] // Гродн. правда. - 1992. 17 марта.

375. Раманаў Д. Як будавалася [Лужаснянская Свята-Пакроўская] царква [у гонар перамогi Расii над войскамi Напалеона, 1815 г.] // Ленiн. праўда (Вiцеб. р-н). - 1992. 3 сак.

376. Сiмвал еднасцi i перасцярогi: [З гiсторыi касцёла Вострая Брама ў Вiльнi, XУI ст.] // Астрав. праўда. - 1992. 29 студз.

377. Старасценка У. Езуiцкi комплекс на плошчы Свабоды [у Мiнску: З гiсторыi будаўнiцтва (XУП-XУШ стст.) i далейшы лёс] // Добры вечар (Добрый вечер). - 1992. 19 сак.

378. Столярчук К. Петропавловский собор: [ Из истории кафедр. собора на площади Свободы в Минске, разруш. в 1937 г., в т.ч. и о покушении И.Пулихова на губернатора П.Г.Курлова, которое произошло у входа в храм в 1906 г.] // Веч. Минск. - 1992. 17 марта.

379. Столярчук К. Синагога - это из былого...: [ Из истории Хоральной (XIX в.) и Холодной (XУП в.) синагог Минска] // Веч. Минск. - 1992. 26 марта.

380. Тихая обитель: [Жирович. монастырь, XУI ст., Слоним. р-н] // Во славу Родины. - 1992. 19 июня.

381. Трусаў А. Гродзенскi касцёл i кляштар брыгiтак // Голас Радзiмы. - 1992. 27 лют.(N 9). - С.8.

382. Трэпет Л. Беразвецкi ўнiяцкi кляштар у XУШ ст. [Глыб.р-н] // Весн. Глыбоччыны. - 1992. 20 сак.

383. Фурсевiч I. З гiсторыi царквы [Докшыцкага] раёна [XУП-XIX стст.] // Род. вытокi (Докш.р-н). - 1992. 18 лют.

384. Царыкаў У. Каранi i галiнкi: [Ёсць звесткi з гiсторыi Троiц.сабора ў Хоцiмску, XIX ст.] // Шлях Кастрычнiка (Хоцiм. р-н). - 1992. 7 студз.

385. Шинкевич А.Н. Кутеинская Лавра:страницы истории [монастырского комплекса в Орше] / Оршан.гор.отд-ние О-ва охраны памятников истории и культуры. - Орша, 1992. - 20 с.: ил. - Авт.на обл.не указан.

386. Яцына К. Адрадзiць святыню нашага краю [- Iльiнскую каплiцу, XУП ст., Глыбокае] // Весн. Глыбоччыны. - 1992. 21 лют.


Гл. таксама N 538, 805, 807, 1209, 1706, 1707, 1764, 1841.

Асобныя будынкі

387. Касцюковiчам - 400 гадоў: [З гiсторыi архiтэктуры дарэв. будынкаў горада] // Голас Касцюкоўшчыны. - 1992. 15 крас.

388. Коржова С. В графской ратуше: [О памятнике архитектуры 2-й половины XУШ в. в Чечерске и экспозиции район. гос. ист.-этногр. музея, которому отдано это здание] // Белорус. нива. - 1992. 13 июня.

389. Минский Смольный: [ "Биогр." мин. гостиного двора на площади Свободы, XУШ в.] // Веч. Минск. - 1992. 7 февр.

390. Назаранка Б. "Залатыя пункты" сталiцы: Нарыс [пра гiсторыю архiт. помнiкаў Мiнска] // Акно. - 1992. N 2/3. - С.47-51.

391. Пазняк З.С. Тэатр iмя Янкi Купалы - помнiк архiтэктуры i гiсторыi. - Мн.: Полымя, [1992]. - 1 л.(слож. в 16 с.): iл.

392. Столярчук К. Ратуша: [ Из истории мин. ратуши на Собор. площади, XУI-XIX вв.] // Веч. Минск. - 1992. 25 февр.

393. Цiхановiч Я. Менская мазаiка: [З гiсторыi Дома Урада, помнiкаў Ленiну, Сталiну i iнш.] // Культура. - 1992. Крас.(N 13). - С.3.

394. Шыпенка Я. Чачэрская ратуша [- помнiк архiтэктуры 2-й паловы XУШ ст.] // Чачэр. весн. - 1992. 10 крас.

395. Яцкевiч З. [Магiлёўская] ратуша // Ратуша (Магiлёў). - 1992. Крас.(N 8). - С.5.

Архiвы

396. Корнеев В.Е., Копылова О.Н. Архивы на службе тоталитарного государства (1918-нач. 1940-х гг.): [О неизвест. аспекте деятельности арх. учреждений, связан. с выявлением компрометирующего материала на сов. граждан. В содерж. есть материал о присоединении к СССР зап. обл. Беларуси] // Отеч. архивы. - 1992. N 3. - С.13-24. - Библиогр.: 72 назв.

397. Мiхальчанка А. Тайнае становiцца яўным: Гутарка з нач. Гал. архiўн. упр. пры Савеце Мiнiстраў РБ пра рассакрэчванне арх. дакументаў, у тым лiку тых, што датычацца беларус. эмiграцыi, дзейнасцi беларус. iнтэлiгенцыi (Ф.Аляхновiча, М.Кавыля, Н.Арсеньевай, Я.Запруднiка) у гады Вялiкай Айчын. вайны] / Запiсала Дз.Чаркасава // Голас Радзiмы. - 1992. 19 сак.(N 12). - С.1, 3, 7.

398. Пшеничный А.П. Архивы на оккупированной территории [в т.ч. и в Белоруссии] в годы Великой Отечественной войны // Отеч. архивы. - 1992. N 4. - С.90-98. - Библиогр.: 49 назв.

399. Шлюбскi А. Матэр'ялы да крыўскае гiсторапiсы: Доля кнiгасховаў i архiваў [, якiя знаходзiлiся на беларус. землях, пачынаючы з XП ст. i да 1924 г.] // Спадчына. - 1992. N 3. - С.67-75. - Працяг будзе. Перадрук з часоп.:Крывiч (выходзiў у Ковне на беларус. мове), 1923-1927.


Гл. таксама N 739, 1625.

Гiсторыя па асобных перыядах

Старажытны перыяд

400. Арлоў У. Адкуль наш род: Апавяданнi па гiсторыi Беларусi // Пралеска. - 1992. N 5, 6.

Змест: Першыя жыхары беларускай зямлi. Каменны век. Жалезны век. Славяне i балты. Старажытныя багi. Святы нашых продкаў. Дзе пасялiлiся славяне. N 5. С.21-23; Рагвалод i Рагнеда. N 6. С.14-16.

401. Гайба М. Першыя пасяленцы [ на тэрыторыi Беларусi, у т.л. на тэрыторыi Навагруд. р-на, X тысячагоддзе да н.э.-канец X ст.] // Новае жыццё (Навагруд. р-н). - 1992. 8 лют.

402. Дубiцкая Н.М. Керамiка гарадзiшча Чаплiн:(Некаторыя пытаннi тэхналогii вытворчасцi, П ст. да н.э.-П ст. н.э.): [Па матэрыялах археал. раскопак у Лоеўс. р-не] // Весцi АН Беларусi. Сер. грамад. навук. - 1992. N 3/4. - С.56-61.

403. Дучыц Л.У., Шадыра В.I. Аб славянскiм рассяленнi на паўночным захадзе Беларусi [I-П ст. н.э.]: (Па матэрыялах курган. магiльнiка каля в. Вусце Брасл. р-на ) // Весцi АН Беларусi. Сер. грамад. навук. - 1992. N 3/4. - С.73-79.

404. Iльюцiк А. Гарадзiшча "Талерка" [каля в.Беразiно ў Докшыцкiм р-не, I ст. да н.э.- Ш-IУ ст. н.э.): З гiсторыi археал. даслед.на Беларусi] // Род. вытокi (Докш.р-н). - 1992. 20 чэрв.

405. Калечыц А.Г. Кароткi нарыс далетапiснай гiсторыi Чэрыкаўшчыны // Заклiк Iльiча (Чэрык. р-н). - 1992. 10, 17, 24 чэрв. - Працяг будзе.

406. Калядзiнскi Л. Было гарадзiшча Алёхаўка [УП-УI ст. да н.э.- IУ-У ст. н.э.] // Чырв. зорка (Уздз. р-н). - 1992. 6 чэрв.

406а. Кароткі нарыс далетапіснай гісторыі Чэрыкаўшчыны // Заклік Ільіча (Чэрык.р-н).-1992. 10,17,24 чэрв.;1.8 ліп.

407. Лабарэвiч Я. Старажытная Беларусь: [З гiсторыi ўзнiкнення дзяржавы] // Перамога (Дзятл.р-н). - 1992. 4 студз. - Пач.: 5, 19 снеж, 1991. Працяг будзе.

408. Паведамленнi 2-й абласной краязнаўчай канферэнцыi (29 кастр. 1991 г.) / Магiлёўс. абл. краязн. музей; Рэд. савет: Аненкаў В.М. i iнш. - Магiлёў, 1992. - 55 с.

Са зместу: Копытин В.Ф. Новые памятники каменного века в Чаусском районе. С.5-7. Седин А.А. Некоторые сведения о памятниках третьей четверти I тысячелетия н.э. в окрестностях Могилева. С.8-11. Салопонов А.В. Горское замчище [Горец. р-н]. С.12-13. Лошенков М.И. Городище Петровичи - поселение раннего железного века в бассейне Березины [Бобруйс. р-н]. С.14-15. Шмидт Е.А. Племена северной части Верхнего Поднепровья и зарубинецкая культура [Могилев. обл.]. С.18-20.

409. Пракаповiч I. За цемраю вякоў мiнулых: (Даславян. перыяд на Пастаўшчыне [IX тысячагоддзе да н.э.- УШ ст.н.э.]) // Паст. край. - 1992. 13, 20, 24, 27 сак.

410. Рассадзiн С.Я. Да пытання аб сувязях старажытнага насельнiцтва Беларусi са скiфскiмi землямi ў УШ-Ш стст. да н.э. // Весцi АН Беларусi. Сер. грамад. навук. - 1992. N 2. - С.66-74.

411. Рассадзiн С.Я. Этнас поўдня Беларусi ў далетапiсны час // Старонкi гiсторыi Беларусi. - Мн., 1992. - С.12-25. -Бiблiягр.:51 назв.

412. Рыболовство и морской промысел в эпоху мезолита-раннего металла в лесной и лесостепной зоне Восточной Европы: [Сб.ст.] / Ин-т археологии АН СССР; Под ред. Н.Н.Гуриной. - Л., 1991. - 246 с.: ил, табл. -Библиогр.:с.237-244.

Из содерж.: Чернявский М.М. Древнейшие рыболовные орудия Северной Белоруссии. С.91-95. Исаенко В.Ф. Древнее рыболовство в [белорусском] Полесье. С.96-106. Калечиц Е.Г.Древние орудия рыболовства Посожья:[Вост. Беларусь]. С.107-108.

413. Чарняўскi М. Вытокi: (Альтэрнатыўн. погляд): [Этнакульт. працэсы ў першабыт. гiсторыi Беларусi. Сярод важнейшых-з'яўленне першага чалавека, пераход да вытвор. формаў гаспадаркi, авалоданне металаробчай справай i зараджэнне дзяржаўнасцi] // Беларус. думка. - 1992. N 2. - С.63-69. - Бiблiягр.:8 назв.

414. Чарняўскi М. Гiсторыя Беларусi ў iлюстрацыях: [Па слядах археал. раскопак] // Маладосць. - 1992. N 1-6. - Працяг будзе.

Са зместу: На пачатку шляху. N 1. С.149-155; Век першых металаў. N 2. С.149-153; Эпоха жалеза i земляных замкаў [УП ст. да н. Хр.-УШ ст. пасля н. Хр.]. N 3. С.146-151; Каранi беларускага радаводу: [Плямёны яцвягаў, лiтвы, драгавiчоў, крывiчоў i радзiмiчаў]. N 4. С.151-157.

415. Чарняўскi М. Могiльнiкi культуры шарападобных амфар на Гродзеншчыне // З глыбi вякоў. Наш край: Гiст.-культурал. зб. - Мн., 1992. - С.5-15.

416. Шмидт Е.А. Племена верховьев Днепра до образования древнерусского государства: Днепр.-двин. племена (УШ в. до н.э.- Ш в. н.э.): [Рассматриваемая авт. территория по соврем. адм. делению охватывает сев.-вост. часть Могилёв. обл. и сев. часть Витеб. обл.]. - М.: Прометей, 1992. - 207 с.: ил.

417. Ярашэвiч У. У першабытныя часы: [Беларусь X тысячагоддзя да н.э.-IX ст. н.э.] // Нар. слова. - 1992. 24 студз. - С.4;. - 8 лют. - С.5.


Гл. таксама N 1692, 1880, 1898.

IX стагоддзе-1230-я гады

418. Алексеев Л.В. Е.Ф.Канкрин и история открытия "Борисовых камней" в Белоруссии [XП в.] // Сов.археология. - 1991. N 2. - С.256-265. - Библиогр.:22 назв.

419. Асиновский С. "И нача ставити по градомъ церкви...": [Из истории возведения православ. храмов на Беларуси, X-XП вв.] // Во славу Родины. - 1992. 25 апр.

420. Асиновский С. Ятвяги: [О древ. племени, жившем между Нёманом и Вилией на территории нынешнего Полесья (X-XШ вв.)] // Во славу Родины. - 1992. 14 марта.

421. Багадзяж М. Цi ганарыцца нам Нямiгай?: [Бiтва на Нямiзе ў 1067 г.] // Добры вечар (Добрый вечер). - 1992. 23 чэрв.

422. Баравы В. Без агню i мяча: [З гiсторыi ўвядзення хрысцiянства на Гродзеншчыне, IX-X стст.] // Берастав. газ. - 1992. 3 чэрв.

423. Енуков В.В. Ранние этапы формирования смоленско-полоцких кривичей: (По археол. материалам): [Моногр. посвящена анализу погребал. древностей Смолен. Поднепровья и Витеб. Подвинья]. - М., 1990. - 262 с.

424. Заяц Ю. Вакол бiтваў на Нямiзе: Пра старажыт. Менск i яго акругi: [ Па матэрыялах археал. раскопак] // Добры вечар (Добрый вечер). - 1992. 19 сак.

425. Краўцэвiч А. Комплекс зброi i рыштунку XШ ст. з-пад Гродна // З глыбi вякоў. Наш край: Гiст.-культурал. зб. - Мн., 1992. - С.40-46.

426. Мавродин В.В. Некоторые соображения о фауне на Руси во времена "Слова о полку Игореве": [О роли охоты в жизни вост. славян, в т.ч.и белорусов] // Вестн. Ленингр. ун-та.Сер.2, История, языкознание, литературоведение. - 1991. Вып.3. - С.19-21. - Рез.англ.

427. Марозаў А. З глыбiнь стагоддзяў: [З гiсторыi ўзнiкнення г.п. Бялынiчы (XШ ст.) i пра паходжанне яго назвы] // Зара над Друццю (Бялын. р-н). - 1992. 16 мая.

428. Мартас А. Христианство в Беларуси: [Отрывок из кн. б. Витеб. и Полоц. епископа "Беларусь в исторической государственной и церковной жизни" (Аргентина, 1966 г.) // Во славу Родины. - 1992. 27 мая; 4, 19 июня. - Продолж. следует.

429. Мiлюцiн У. Арабскiя манеты на Браслаўшчыне [IX-XI стст.] // Брасл. звязда. - 1992. 21 сак.

430. Мяцельскi А. I прашчур прасiў пра тое ж...: Абразок [XП-XШ стст.] з гарадзiшча каля в.Горы [Гор.р-н] // Мастацтва. - 1992. N 6. - С.32-33.

431. Праваслаўю на Беларусi - 1000 гадоў: [Пасланне сiнода Беларус. Экзархата да вернiкаў i пастыраў з нагоды свята - 1000-годдзя заснавання Полац. епархii, Х ст.] // Праца (Зэльв. р-н). - 1992. 25 студз.; Слонiм. весн. - 1992. 30 студз.

432. Прыбыткiн П. Бярэзiнскi край у IX-XП стст. // Сцяг Ленiна (Бярэз. р-н). - 1992. 28 студз.

433. Пуцко В. Крыж Еўфрасiньнi Полацкай i ўзьвiжальныя крыжы XП-XШ стст. // Полацак (Клiўленд). - 1992. N 4. - С.12-17.

434. Сидоренко Б. Как князь Владимир дань собирал...: [Из истории похода Киевс. князя на родимичей и битве на р.Песчанка в 984 г., Славгор. р-н] // Магiлёўс. праўда. - 1992. 18 крас.

435. Уляхiн М. Духоўнае значэньне крыжа прэпадобнае [Еўфрасiньнi] // Полацак (Клiўленд). - 1992. N 4. - С.8-11.

436. Фурык В. Нямыя сведкi гiсторыi: [Пра археал. раскопкi курганоў на Любаншчыне i унiк. знаходкi, якiя характэрны для XI-XП стст.] // Голас Любаншчыны. - 1992. 17 чэрв.

437. Штыхаў Ю. Аб стварэннi Полацкай эпархii [992?] // Полацак (Клiўленд). - 1992. N 1. - С.4-5.

438. Штыхаў Ю. З гiсторыi вывучэньня крыжа прэпадобнай Еўфрасiньнi // Полацак (Клiўленд). - 1992. N 6. - С.11-13.

439. Ярашэвiч У. Грамадска-палiтычны лад [Беларусi XП-XУ стст.] // Нар. слова. - 1992. 10 крас. - С.4.

440. Ярашэвiч У. Старажытная Лiтва [уключала г.Мiнск, Навагрудак, Слонiм, Ляхавiчы, 1040-1132 гг.] // Нар. слова. - 1992. 27 чэрв. - С.6.

441. Ярашэвiч У. Сярэдзiна X стагоддзя: [Беларус. землi ў складзе Кiеўс. Русi, Полац. княства] // Нар. слова. - 1992. 6 сак. - С.4.


Гл. таксама N 1692, 1867, 1882, 1894.

Персаналiя

442. Мельнiкаў А. Шлях немаркотны: Нарысы па гiсторыi беларус. святасцi // Беларусь. - 1992. N 1-6. - Працяг будзе.

-Са зместу: Святасць Полацкай зямлi. N 1. C.17-18; N 2. Укл. л., с.19; Свяцiцель Кiрыл, епiскап Тураўскi. N 3. С.8, укл. л.; Дабраверны Расцiслаў-Мiхаiл, князь Смаленскi, вялiкi князь Кiеўскi. N 4. Укл. л., с.19. Найпадобная Еўпраксiя, у манастве Еўфрасiння, князёўна Полацкая, княгiня Пскоўская. N 5. Укл. л., с.19.

Полацкае княства

443. Гуревич Ф.Д. Скандинавские находки X-XI вв.на территории Белоруссии // : [О предметах вооружения сев. происхождения в Полоц.земле] // Скандинавский сборник. - Таллинн, 1990. - Т.33. - С.122-134.

444. Ласкавы Г.В. Узбраенне воiнаў XП-XШ стст. з феадальных сядзiб-замкаў паўночнага захаду Полацкай зямлi: (Па матэрыялах раскопак гарадзiшчаў Пруднiкi i Маскавiчы) // Старонкi гiсторыi Беларусi. - Мн., 1992. - С.47-57. Бiблiягр.:52 назв.

445. Рогалеў А.Ф. Да пытання аб паходжаннi крывiчоў [- старажытнага народа, якi засяляў тэрыторыю ў басейнах ракi Вялiкай i Пскоўскага возера, у Вiцебска-Полацкiм Прыдзвiннi i ў Смаленскiм Прыдняпроўi: Аб першым "крывiцкiм" дзярж. утварэннi на зямлi Беларусi з цэнтрам у Полацку (X ст.): Версiя // Весцi АН Беларусi.Сер.грамад.навук. - 1992. N 1. - С.116-122.

446. Семянчук Г.М. Полацкая зямля ў XП-першай палавiне XШ ст.: (Змены ў адм.-палiт. i тэрыт. структурах) // Весцi АН Беларусi. Сер. грамад. навук. - 1992. N 3/4. - С.41-49.

447. Тарасаў С.В. Полацкае княства ў XI ст.: (Станаўленне i барацьба за дзярж. незалежнасць) // Старонкi гiсторыi Беларусi. - Мн., 1992. - С.37-47. -Бiблiягр.:24 назв.

448. Тарасаў С. Полацкая зямля [-першая дзяржава на тэрыторыi Беларусi, IX-XIV стст.: Таксама пра дзейнасць князя Усяслава Брачыславiча (1044-1101)] // Беларус. думка. - 1992. N 3. - С.64-72.

449. Чарняўскi М. Гiсторыя Беларусi ў iлюстрацыях: [Па слядах археал. раскопак] // Маладосць. - 1992. N 1-6. - Працяг будзе.

Са зместу: Падмуркi дзяржаўнасцi; Зорны час старабеларускай дзяржавы:[З гiсторыi Полац. княства, IX-XI стст.]. N 5. С.148-154; N 6. C.153-157.

450. Ярашэвiч У. Страта незалежнасцi: [Войны памiж полац. i кiеўс. князямi, 1103-1129 гг.] // Нар. слова. - 1992. 19 чэрв. - С.4.

451. Ярашэвiч У. У IX стагоддзi: [З гiсторыi Полац. княства] // Нар. слова. - 1992. 29 лют. - С.5.


Гл. таксама N 11, 431, 437, 441.

Персаналiя

452. Логаш В. Князь Рагвалод [?-980?] // Новае жыццё (Навагруд. р-н). - 1992. 20 чэрв.

453. Марчук Г., Ткачоў М. Наш славянскi род: [Аб славутых асобах, якiя ў той цi iншы перыяд гiсторыi станавiлiся сiмвалам роду цi нацыi] // Рэспублiка. - 1992. 7 мая. - С.4.

Са зместу: Мiжусобiцы:Уладзiмiр iдзе на Полацк:[Рагвалод].

454. Творогов О.В. Князья Рюриковичи: Крат.биогр.:[В т.ч. и о правлении на Полоц.земле]. - М.: Рус.мир, 1992. - 96 с.

455. Ярашэвiч У. Брачыслаў [, полацкi князь, XI ст.] // Нар. слова. - 1992. 20 сак. - С.4.

456. Ярашэвiч У. Радавод полацкiх князёў [ад Рагвалода, XI-XIII стст.] // Нар. слова (Вiцебск). - 1992. 12 чэрв. - С.4.


Гл. таксама N 400, 442, 448.

Рагнеда

457. Гайдук М. Рагнеда // Берастав. газ. - 1992. 13 мая.

458. Iпатава В. Рагнеда // Рэспублiка. - 1992. 23 мая (N 96). - С.4.

459. Маслянiцына I. Рагнеда славутая i ... невядомая // Добры вечар (Добрый вечер). - 1992. 20, 22 мая.

460. Ярашэвiч У. Рагнеда // Нар. слова. - 1992. 18 сак. - С.4.


Гл. таксама N 400.

Усяслаў Чарадзей (1029?-1101) і яго сыны

461. Арлоў У. Час Чарадзея: [Урыв.з кн."Таямнiцы полацкай гiсторыi"] // Зрок. - 1992. N 4. - С.22-24;. - N 5. - С.21-25;. - N 6. - С.22-25.

462. Кривич А. Всеслав Чародей // Во славу Родины. - 1992. 20 июня.

463. Тарасаў С. Усяслаў Чарадзей // Рэспублiка. - 1992. 30 мая (N 101). - С.4.

464. Ткачоў М. Усяслаў Чарадзей: Гiст. нарыс // Род. слова. - 1992. N 3. - С.73-77.

465. Ярашэвiч У. Барыс Усяславiч [?-1128] // Нар. слова. - 1992. 9 мая. - С.2.

466. Ярашэвiч У. Глеб Усяславiч [- менскi князь (1070-1119) ] // Нар. слова. - 1992. 30 мая. - С.3; Герой працы (Шумил.р-н). - 1992. 23 чэрв.

467. Ярашэвiч У. Нашчадкi Усяслава Чарадзея: [Пра сыноў Усяслава Брачыславiча: Барыса, Давыда, Глеба, Рамана, Святаслава i Расцiслава, пач. XП ст.] // Нар. слова. - 1992. 24 крас. - С.4.


Гл. таксама N 55.

Ефрасiння Полацкая (каля 1101-1167)

468. Арлоў У. "Нiбы прамень сонечны..." // Пачатк. шк. - 1992. N 1. - С.37-41;. - N 2. - С.38-43.

469. Арлоў У.А. Еўфрасiння Полацкая == Евфросиния Полоцкая. - Мн.: Маст. лiт., 1992. - 220 с.: [13] л.iл. - (Святыя зямлi беларускай). -Бiблiягр.:с.216-218.

470. Асиновский С. Княжна...монахиня...святая... // Во славу Родины. - 1992. 7 марта.

471. Iванова Н. Ефрасiння Полацкая // Берастав. газ. - 1992. 25 сак.

472. Iпатава В. Асветленыя яе душой... // Рэспублiка. - 1992. 5 чэрв.

473. Кузьмiч Т. Асветнiца з роду Усяслава: (Ефрасiння Полацкая) // Праца (Зэльв.р-н). - 1992. 22 крас.

474. Мельнiкаў А. Жыцiе и жыцьцё сьвятой Еўфрасiньнi, iгуменьнi Полацкай // Полацак (Клiўленд). - 1992. N 4. - С.4-7.

475. Мельнiкаў А. Найпадобная Еўфрасiння, iгумення Полацкая // Беларусь. - 1992. N 2. - С.19.

476. Трусава А. "Яко луна солнечная..." // Культура. - 1992. Май (N 20). - С.1.

Турава-Пiнскае княства

477. Iоў А. Турава-Пiнскае княства [УШ-IX стст.] // Беларус. думка. - 1992. N 5. - С. 63-70. - Бiблiягр.: [20 назв.].

Персаналiя

478. Батюшка А. Пынська пычетка: [З жыцця тураўс. князя Iзяслава (1024-1054)] // Збудiнне (Мiнск). - 1992. 16-29 февр.

479. Дубок М. Сьвяты Кiрыла Тураўскi [1130-1182] // Полацак (Клiўленд). - 1992. N 3. - С.34-35.

480. Клевченя А.С. Кирилл Туровский и византийская культура // Отечественная философская мысль XI-XУП вв. и греческая культура: Сб. науч. тр. - Киев, 1991. - С.300-310. Библиогр.:14 назв.

481. Марчук Г., Ткачоў М. Златавуст з Турава: [Епiскап Кiрыла Тураўскi (1130?-1182?)] // Рэспублiка. - 1992. 26 чэрв. - С.4.

482. Тютюник А. "Окаянный": Этюды из рус. истории:[Прозвище свое турово-пин. князь Святополк (980?-1019) получил за то, что, домогаясь киев. престола, убил трех своих братьев. Авт. выдвигает гипотезу: был ли князь виновен в гибели Бориса, Глеба, Святослава] // Наука и жизнь. - 1991. N 10. - С.136-145.


Гл. таксама N 442.

1230-я - 1569 гады

483. Казлоў Л. Усмешкi летапiсных радкоў: [Гумарыст. погляд на гiсторыю Беларусi: Па летапiсах i хронiках часоў Вялiкага княства Лiтоўс.] // Крынiца. - 1992. N 5/6. - С.42-46.

484. Канановiч У. Клецк у складзе Вялiкага княства Лiтоўскага, Рускага i Жамойцкага [XШ- пач.XУI ст.] // Да новых перамог (Клец.р-н). - 1992. 18 лют.;3 сак.

485. Кемпфи А. О Гродно времен Ягеллонов и Баторого [Первая половина XУI в.] // Magazin Wilenski (Вiльнюс). - 1991. N 15/16. - С.18-19.

486. Купскi М. Пра наш Мядзел [у часы княжання Гедымiна, XIУ ст.] // Нарач. зара (Мядзел. р-н). - 1992. 20 мая.

487. Полубинский А. Свислочские дороги австрийского посла [ С. Герберштейна (1486-1566): Автор труда "Записки о Московии", издан. в Вене в 1540 г. Здесь собраны также материалы о Беларуси - политика, экономика, быт, памятники письменности. Они приведены в ст.] // Свiсл. газ. - 1992. 6, 10 чэрв.

488. Прыбыткiн П. Наш [Бярэзiнскi] край у XIУ-першай палове XУП ст. // Сцяг Ленiна (Бярэз. р-н). - 1992. 8 лют.

489. Слiўкiн В. Лiда ў чатырнадцатым стагоддзi // Лiд. газ. - 1992. 4, 9, 11, 16 студз. - Пач.: N 162-166, 1991.

490. Сямёнава Т. Наша агульная спадчына: [З сустрэчы ў Гервятах беларус. i лiтоўс. навукоўцаў, прысвеч. Вялiкаму княству Лiтоўск.] // Астрав. праўда. - 1992. 24 чэрв.

491. Храналогiя [Беларусi, 1305-1775 гг.] // Во славу Родины. - 1992. 3, 17, 31 янв.;14, 28 февр.;. - 13, 27 марта;10, 24 апр.;15, 29 мая;. - 12, 26 июня.


Гл. таксама N 2, 8, 18, 1884, 1889, 1986.

З мiжнароднага "круглага стала" "Беларусь у Вялiкiм княстве Лiтоўскiм" (Мiнск, 6-7 красавіка 1992 г)

492. Бабак Д. Маладая старажытная дзяржава // Голас Радзiмы. - 1992. 23 крас.(N 17). - С.4-5.

493. Беларусь: позiрк у гiсторыю // Добры вечар (Добрый вечер). - 1992. 13 крас.

494. Беларусь у Вялiкiм княстве Лiтоўскiм: Стэнагр.пасядж.мiжнар."круглага стала", якiя адбылiся ў Мiнску 6-7 крас. 1992 г. / Прымалi удзел: Ю.Бардах, М.Бiч, Г.Галенчанка, С.Грачыёцi, А.Грыцкевiч, Д.Дзiнглi, М.Ермаловiч, Дз.Караў, М.Карп, Е.Клачоўскi, У.Конан, В.Кушнер, П.Лойка, Г.Люлевiч, А.Рахуба, Г.Сагановiч, У.Сосна, А.Смулкова, С.Тарасаў, М.Ткачоў, А.Трусаў, П.Церашковiч, А.Цеханавецкi, Г.Цыхун, I.Чаквiн, П.Шупляк, Я.Юхо, М.Янiцкая, А.Яноўскi, В.Голубеў, В.Бянькоўскi; Рэд.: I.Бродка iнш. - Мн., 1992. - 124 с. - (Беларусiстыка: Тэмат. зб. / АН Беларусi).

495. Калiноўскi В. Ад перамены месцаў складаемых... // Чырв. змена. - 1992. 13-19 крас.(N 16). - С.3.

496. Мальдзiс А. За круглым сталом - гiсторыкi // Рэспублiка. - 1992. 14 крас. - С.6.

497. Мальдзiс А. Крок па шляху да iсцiны: [Гутарка з прэзiдэнтам Мiжнар. асац. беларусiстаў] / Запiсаў У. Панада // ЛiМ. - 1992. 1 мая (N 18). - С.12.

498. Мальдзiс А. Падсумаваны вынiкi [работы "круглага стала"] // Астрав. праўда. - 1992. 13 мая.

Эканомiка. Сацыяльна-эканамiчныя адносiны. Сацыяльная структура

499. Варна Б. "Двор Здетельский" [у XУ ст.] быў - тут [, на вулiцы Азёрнай: З гiсторыi Дзятлава] // Перамога (Дзятл. р-н). - 1992. 30 чэрв.

500. Голубеў В.Ф. Сялянскае землеўладанне i землекарыстанне на Беларусi XУI-XУШ стст. / Пад рэд. В.I.Мялешкi. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1992. - 175 с.: iл.

501. История крестьянства Западного региона РСФСР: Период феодализма: [Большое место в кн. отведено истории края (соврем. Смолен., Брян. и Калуж. обл.) в XУ-первой половине XУП в., когда западнорус. земли входили в состав Великого княжества Литов. и Речи Посполитой] / Редкол.: А.А.Кондрашенков (отв. ред.) и др. - Воронеж, 1991. - 342 с.

502. Наскоў Г. Як плавалi нашы продкi , або Цi была марской дзяржавай Беларусь?: [З гiсторыi развiцця мараплавання на Беларусi, аб яе ролi ў нараджэннi i станаўленнi Чарнамор. флоту, у развiццi мараплавання i геагр. адкрыццяў на Поўначы i Далёкiм Усходзе (XУI, XУШ стст.)] // Нар. газ. - 1992. 10 чэрв.

503. Ненадавец А. Працавiтая пчолка: [З гiсторыi бортнiцтва i пчалярства на Беларусi, XУI-XУП стст.Таксама пра нар. павер'i, што звязаны з пчоламi] // Голас Радзiмы. - 1992. 11 чэрв.(N 24). - С.4, 7, 8.

504. Пушкiн I. 427 угодкi беларускай пошты // Ратуша. - 1992. Май (N 10). - С.7.

505. Пушкiн I. Магiлёўскiя шкларобы [XУI-XУШ стст.] // Ратуша. - 1992. Май (N 10). - С.6.

506. Старыкевiч С. Беларускiя "талеркi", цi расiйскiя "сацiнавыя трусы?": [Ёсць матэрыял пра ўжыванне беларус. талераў, 1529-1704 гг.] // Маладзеч. газ. - 1992. 15 крас.

Палiтычны лад. Дзяржава i права. Унутраная палiтыка

507. Борисов О. Ядвига и сорок разбойников: [Из криминал. истории близ Ошмян, Конец XУ-нач. XУI в.] // Лесн.газ. - 1992. 6 февр.

508. *Виснер Г. Опасности государственности Великого княжества Литовского: [В содерж. есть материал о Беларуси] / Пер. с пол.Р.Гришкайте, С.Кулакаускене. - Вильнюс: Минтис, 1991. - 176 с.

508а. Вольф Ю. Князі на абшарах Вялікага княства Літоўскага ад канца XIV ст. / Пер. з пол. К.Камоцкі // Спадчына. 1992. N 4. С.102-110; N 5. С.104-112; N 6. С102-110. Працяг будзе.

509. Доўнар Т. "Судов и справ своих отступили и выреклись...": [З гiсторыi суд. рэформы на Беларусi, 1529-1566 гг.] // Суд.весн. - 1992. N 2. - С.54-56.

510. Доўнар Т.I. Суды феадальнай Беларусi [XУI-XУШ] // Суд.весн. - 1992. N 1. - С.59-61.

511. Ермаловiч М.I. Утварэнне Вялiкага княства Лiтоўскага // Беларус. думка. - 1992. N 6. - С.53-57. - Заканчэнне будзе.

512. Зотаў Г. "Залатыя" вольнасцi i свавольствы: [Пра шляхец. дэмакратыю i аўтарытэт законаў: З гiсторыi Вялiкага княства Лiтоўс.] // Магiлёўс. праўда. - 1992. 30 мая.

513. Лойка П.А. Палiтычная барацьба ў Вялiкiм княстве Лiтоўскiм, Рускiм, Жамойцкiм у XIУ-першай палове XУ ст.: вытокi i вынiкi // Старонкi гiсторыi Беларусi. - Мн., 1992. - С.74-83. -Бiблiягр.:17 назв.

514. Моргун А., Шавель А. Рэч Паспалiтая: Гiст. нарыс:[Чым была гэтая дзяржава для беларус. народа?:Да адраджэння iдэi палiт. блока незалеж.краiн, XIУ ст.-1795 г.] // Чырв. змена. - 1992. 27 студз.-2 лют.(N 5). - С.7.

Змест:Шлях да Рэчы Паспалiтай;Утварэнне Рэчы Паспалiтай;Знiшчэнне Рэчы Паспалiтай.

515. Прывiлей 1447 г.: [З гiсторыi развiцця заканадаўства i дзярж. права]. Судзебнiк 1468 г.: [Першы дзярж.кодэкс крымiнал.i працэсуал. права] // Культура. - 1992. Люты(N 4). - С.4-5.

516. Чаропка В. Вайна Свiдрыгайлы [-вялiкага князя Вялiкага княства Лiтоўскага, 1430-1432] // Культура. - 1992. Студз. (N 3). - С.4-5.

517. *Baranowski A.J. Rola zakonow w rozwoju oblicza miast i regionow dawnego Wielkiego Ksiestwa Litewskiego // Lituano-Slavica Poznaniensia (Poznan). - 1991. T.5. - S.81-94. - Пол.

Роля законаў у развiццi аблiчча гарадоў i рэгiёнаў Вялiкага княства Лiтоўскага.

518. *Wasilewski T. Synowie Giedymina w. ks. Litwy a nastepstwo tronu po nim // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Sectio F Historia (Lublin). - 1990. Vol.45. - S.183-196. - Res. Пол.

Сыны Гедымiна, вялiкага князя Лiтвы, i атрыманне ў спадчыну трона пасля iх.


Гл. таксама N 439, 557, 565.

Сацыяльныя рухi i плынi. Палiтычныя партыi i арганiзацыi

519. Флоря Б.Н. "Служебная организация" и ее роль в развитии феодального общества у восточных и западных славян [в т.ч. и белорусов] // Отеч.история. - 1992. N 2. - С.56-74.

Нацыянальныя пытаннi i мiжнацыянальныя адносiны

520. Урбан П. Да пытання этнiчнай прыналежнасцi старажытных лiцьвiноў: [Нац. характар Вялiкага княства Лiтоўскага] // Полацак (Клiўленд). - 1992. N 1. - С.19-22;. - N 2. - С.23-27;. - N 3. - С.23-27;. - N 4. - С.23-28;. - N 5. - С.34-39;. - N 6. - С.27-31. - Працяг будзе.

Вайсковая справа

521. Цярохiн С. Славутыя адвагай на вайне: [Старонкi з аднайм. кн.: Гiсторыя бiтваў пад Крутагор'ем (1249), на Сiняй Вадзе (1362), пад Грунвальдам (1410)] // Нар. газ. - 1992. 23, 24-27, 30 чэрв. - С.5-6. - Працяг будзе.


522. *Adamczewski M., Bienkowski W. [Recenzja] // Studia Grunwaldzkie (Olsztyn). - 1992. T.2. - S.96-104. - Rec.: Baranowski H., Czarcinski I. Bibliografia bitwy pod Grunwaldem i jej tradycji.-Torun, 1990; Mierzwa W. Bibliografia grunwaldzka.-Olsztyn, 1990. Пол.

Рэцэнзiя на бiблiяграфiчныя выданнi аб Грунвальдскай бiтве.

523. *Biskup M. [Recenzja] // Przeglad Historyczny (Warszawa). - 1990. Z.3/4. - S.521-526. - Rec.: Nadolski A. Grunwald.-Olsztyn, 1990. Пол.

Водгук на кнiгу аб грунвальдскай бiтве.

524. *Jasinski G. Marcina Gerssa opis bitwy pod Grunwaldem // Studia Grunwaldzkie (Olsztyn). - 1991. T.1. - S.153-172. - Пол.

Апiсанне бiтвы пад Грунвальдам Марцiна Герца.

525. Konopka H. Grunwald w podrecznikach historii Polski wydanych w Krolestwie Polskim w latach 1880-1905 // Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Warszawski Filia w Bialymstoku. Z.56: Humanistyka Dzial H - Prace Historyczne (Bialystok). - 1991. T.10. - S.17-30: tab. - Пол.

Грунвальд у падручнiках гiсторыi Польшчы, выданых у Каралеўстве Польскiм у 1880-1905 гг.

526. *Madolski A. Stan archeologicznych badan pol Grunwaldu (do roku 1988) // Studia Grunwaldzkie (Olsztyn). - 1991. T.1. - S.24-33. - Пол.

Стан археалагiчных даследаванняў палёў Грунвальда (да 1988 г.)

527. *Nowakowski A., Mielczarek M., Wawrzonowska Z. Badania archeologiczne na polach Grunwaldu w latach 1980-1985 // Studia Grunwaldzkie (Olsztyn). - 1991. T.1. - S.77-105: il., rys., mapy. - Пол.

Археалагiчныя даследаваннi на палях Грунвальда ў 1980-1985 гг.

528. *Ptak J. Dzialania zbrojne Polski i Litwy przeciwko panstwu krzyzackiemu w Prusach jesienia 1330 roku // Studia Grunwaldzkie (Olsztyn). - 1991. T.1. - S.34-51. - Пол.

Ваенныя дзеяннi Польшчы i Лiтвы супраць крыжацкай дзяржавы ў Прусii восенню 1330 г.

529. *Stomma L. Jagiello pod Grunwaldem // Polityka (Warszawa). - 1992. N 44. - S. 13. - Пол.

Ягелла пад Грунвальдам.

530. *Wasilewski T. Uwagi o liczebnosci, skladzie etnicznym i uzbrojeniu litewskiego pospolitego ruszenia konnego w latach 1410-1529 // Studia Grunwaldzkie (Olsztyn). - 1991. T.1. - S.52-56. - Пол.

Заўвагi аб колькасцi, этнiчным складзе i ўзбраеннi лiтоўскага коннага апалчэння ў 1410-1529 гг.


Гл. таксама N 534, 539, 555, 566, 2014.

Знешняя палiтыка. Мiжнародныя сувязi

531. Заичкин И.А., Почкаев И.Н. Великое княжество Литовское и его отношения с Русью // Заичкин И.А., Почкаев И.Н. Русская история (IX-середина XУШ в.): Попул. очерк. - М., 1992. - С.191-197.

Iдэалогiя. Грамадская свядомасць. Культура

532. Андрэева Е., Лыч Л. Нацыянальная асвета: традыцыi i праблемы: [Навук. экскурс у гiсторыю асветы Беларусi, XУI-XУП стст.] // Настаўн. газ. - 1992. 20 чэрв.

533. Вабiшчэвiч А. "Робiл поп Ананiя...": [Пра пiн. разьбяра Ананiя i яго творчасць, Канец XУ- пач. XУI ст.] // Заря. - 1992. 18 июня.

534. Дзядзенка З. Сучаснiк Скарыны i Гусоўскага [- Я.Вiслiцкi (1485-1520): Аўтар вядомай паэмы "Пруская вайна", прысвеч. Грунвальд. бiтве] // Аршан. газ. - 1992. 14 крас.

535. З глыбi вякоў. Наш край: Гiст.-культурал. зб. - Мн.: Крок уперад, 1992. - 253 с.

Са зместу: Собаль В. Традыцыя кавальства i металаапрацоўкi сярэдневяковага Менска. С.68-83. Трусаў А. Антрапаморфныя выявы на беларускай кафлi XУ-XУП стст. С.97-104. Ганецкая I. Тэхналогiя дэкаратыўнай апрацоўкi маёлiкавых вырабаў на Беларусi. С.165-179. Ляўкова Т., Сiнчук I. Петраграфiчнае вывучэнне археалагiчнай керамiкi з раскопак у Магiлёве i Быхаве. С.179-189. Сiнчук I. Магiлёўская цэгла XУШ ст.: (Аналiз метрал. паказчыкаў). С.190-200.

536. Iканапiс Беларусi XУ-XУШ стагоддзяў: [Альбом] / Аўт. тэксту i склад. Н.Ф.Высоцкая; Фота: Г.Лiхтаровiч i iнш. - Мн.: Беларусь, 1992. - 231 с.: каляр. iл. Тэкст парал. беларус., рус., англ., фр., ням.

537. Кiпель З. Беларуская перакладная лiтаратура XУ-XУП стст.: Выяўленьне i перахаваньне яе: [З матэрыялаў Мiжнар. кангрэса беларусiстаў] // Культура. - 1992. Май (N 19). - С.7.

538. Кушнярэвiч А. А вежавы квартэт гучаў...: Старонкi культавага дойлiдства на Беларусi XУI ст. // Мастацтва Беларусi. - 1992. N 2. - С.65-66.

539. Лойка А. Ян Вiслiцкi: Пад знакам лацiны: [Пра паэта-лацiнiста i яго паэму "Пруская вайна" (1516), прысвеч. Беларусi XУI ст., у т.л. i бiтве пад Грунвальдам] // Культура. - 1992. Люты (N 7). - С.4-5.

540. Луцкевiч I. Ай Кiтаб: [Пра помнiк беларус. пiсьменства - "Ай Кiтаб" (тлумачэнне Карану), напiс. па-беларус. араб. лiтарамi (ХУI або ХУП ст.)] // Спадчына. - 1992. N.3. - С.89-90. - Перадрук. з часоп.: Наша Нiва, 1920.

541. Марзалюк I. Старэйшая навучальная ўстанова Магiлёва [XУI ст.] // Ратуша. - 1992. Чэрв.(N 11). - С.6.

542. Немировский Е.Л. Начало славянского книгопечатания кирилловским шрифтом: К 500-летию [в т.ч. и белорус. кн.] // Книга: Исслед. и материалы. - М., 1991. - Сб.63. - С.52-71.

543. Сагановiч Г., Ганецкая I., Церах Л. Незвычайная сустрэча: Кафля з Гарадоц. замка [Маладзеч р-н, XУI ст.] // Мастацтва. - 1992. N 6. - С.34-38.

544. Седов В. Влияние западных балтов на культуру соседних славов [в т.ч. и белорусов] в средневековье: Камен.могилы Мозыря и Полесья / Пер. Л.Гедрайтис // Liaudies kultura (Вильнюс). - 1991. N 6. - С.4-5. - Литов.

545. Собаль В.Е., Мансураў В.А., Карпечанка А.В. Кафля i пальчатка: погляд з функцыянальнага боку: [Аналiз некаторых вiдаў беларус. сярэдневяковай керамiкi] // Весцi АН Беларусi. Сер. грамад. навук. - 1992. N 2. - С.74-80.

546. Шаблюк В.В. Планировка местечек Верхнего Понеманья XУI-XУШ веков: [ Результат ист.-архит. исслед.] // Архитектура и стр-во Беларуси. - 1992. N 2. - С.28-29.

547. Ялiнская М. Школы праваслаўных брацтваў у сярэднявечнай Беларусi [Сярэдзiна XУ-XУП ст.] // Спадчына. - 1992. N 1. - С.51-55.


Гл. таксама N 338, 340, 343, 344, 352, 364, 374, 376, 380, 392, 433, 559.

Канфесii. Рэлiгiйнае жыццё. Атэiзм

548. Апанасевiч Р. Наша спадчына: [З гiсторыi будавання касцёлаў у Мядзел. р-не, XУI-XУШ стст.] // Нарач. зара (Мядзел. р-н). - 1992. 22 крас.

549. Гаховiч М. Кнiжка доктара гiстарычных навук Антона Мiрановiча ["Падляшскiя асяродкi i арганiзацыi праваслаўныя ў XУI-XУП стст."(Беласток, 1991)] // Голас часу (Лондан). - 1992. N 2. - С.27-29.

550. Урбанович У. Зодчество предков: [Из истории возведения костелов на Беларуси, в т.ч. и в Ворон.р-не, XУI-XУШ вв.] // Воран. газ. - 1992. 15 студз.

551. Цыркунов В. Баркалабовская чудотворная: [История иконы пресвятой Богородицы (XУI в.), Бых.р-н] // Магiлёўс. праўда. - 1992. 13 чэрв.


Гл. таксама N 547, 552.

Персаналiя

552. Багадзяж М. Атлант кальвiнiзму: [Мiкалай Радзiвiл Чорны (1515-1565). Пры iм Нясвiж стаў цэнтрам гэтай рэлiг.плынi] // Чырв. змена. - 1992. 6-12 крас.(N 15). - С.6.

553. Весялкоўскi Ю. Кейстут [(?-1382)] у абароне сваiх заходнiх гранiцаў // Голас часу (Лондан). - 1992. N 3. - С.23-27.

554. Вiленскiя пакутнiкi: Святыя Антонiй, Iаан, Яўстафiй: Барацьба памiж паганцамi i хрысцiянамi падчас княжання Альгерда, XIУ ст. / Матэрыял падрыхт. В.Чаропка // Культура. - 1992. Студз.(N 2). - С.4-5.

555. Жыгiмонт I Стары // Культура. - 1992. Люты (N 6). - С.4-5.

Змест: Чаропка В. Жыгiмонт Стары (1467-1548)[- кароль Польшчы i князь Вялiкага княства Лiтоўскага i Рускага]. Трусаў А. Канстанцiн Астрожскi [з роду турава-пiнскiх князёў](1460-1530): Адзiн з самых слаўных вояў часоў Жыгiмонта; Бiтва пад Воршай: Нар. песня; Жыгiмонт i [ каралева Польшчы] Бона (1494-1557).

556. Iванова Л. Жыгiмонт-Аўгуст [(1520-1572): Кароль Польшчы i вялiкi князь Вялiкага княства Лiтоўскага] // Культура. - 1992. Сак. (N 12). - С.4-5.

557. Казiмiр IУ Ягелончык [1427-1492] / Матэрыял падрыхт. У.Старасценка // Культура. - 1992. Люты (N 4). - С.4-5.

Змест: Вялiкi князь Вялiкага княства Лiтоўскага (1440-1492). Кароль Польшчы (1447-1492).

558. Карлюкевич А. Яков Полочанин: К 750-летию Ледового побоища: Рассказ о земляке и его полоц. дружине] // Во славу Родины. - 1992. 4 апр.

559. Малиновский М. "Меж поэтов невольный избранник": [Н.Гусовский (1480?-1533?)] // Во славу Родины. - 1992. 1 февр.

560. Марзалюк I. З чаго пачыналася Вялiкае Княства: [З жыцця вялiкага князя Войшалка (1223-1267) ] // Ратуша. - 1992. Люты (N 3). - С.5;. - Сак.(N 6). - С.5.

561. Марзалюк I. Час Вiценя (1293-1316) // Ратуша. - 1992. Крас.(N 7). - С.6.

562. Маслянiцына I., Багадзяж М. Каралева [Польшчы] Барбара Радзiвiл (1520-1551) // Чырв. змена. - 1992. 4-10 мая (N 19). - С.6.

563. Маслянiцына I. Спадарожнiца воiна: [Бiрутэ, дачка Гедымiна i жонка Давыда Гарадзенскага, Канец XШ-пач.XIУ ст.] // Чырв. змена. - 1992. 25-31 мая. (N 22). - С.10.

564. Насевiч В.Л. Род князёў Друцкiх у гiсторыi Вялiкага княства Лiтоўскага (XIУ-XУI стст.) // Старонкi гiсторыi Беларусi. - Мн., 1992. - С.83-104. -Бiблiягр.:52 назв.

565. Саверчанка I.В. Астафей Валовiч [1520?-1587]: (Гiст.-бiягр. нарыс [дзярж. дзеяча]). - Мн., 1992. - 94 с. - (Б-чка газ."Голас Радзiмы").

566. Сагановiч Г.М. Айчыну сваю баронячы: К.Астрожскi [(1460-1530), найвышэйш. гетман Вялiкага княства Лiтоўск.]. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1992. - 62 с.,: iл., [8] арк. партр. - (Нашы славутыя землякi).

567. Старасценка У. Аляксандр [-вялiкi князь Вялiкага княства Лiтоўскага (1492-1506), кароль Польшчы (1501-1506)] i яго час / Падрыхт. В.Iпатава // Культура. - 1992. Люты (N 5). - С.4-5.

568. Чаркасава Дз. [Рэцэнзiя на кнiгу I.Саверчанкi "Астафей Валовiч"] // Голас Радзiмы. - 1992. 11 чэрв.(N 24). - С.4.

569. Чаропка В. "...Быў пэўны ў сваiм рашэннi хрысьцiцца": [Вялiкi лiтоўс. князь Гедымiн i яго час (XIУ ст.)] // Хрысьцiян. Думка. - 1992. N 1. - С.62-72.

570. Чаропка В. Гедымiн [(1275?-1341), вялiкi князь Вялiкага княства Лiтоўскага] // Спадчына. - 1992. N 1. - С.85-89.

571. Шышыгiна-Патоцкая К.Я. Чорная дама Нясвiжскага замка [-польская каралева Барбара Радзiвiл (1522-1551)]. - Мн.: Полымя, 1992. - 36 с.: iл.

572. Petrus J.T., Karpovic T.A. Portrety osobistosci dawnej Rzeczypospolitej w zbiorach minskich: Katalog wystawy. - Krakow: Arta, 1991. - 92, [2] s.: [44] s. portr. (w tym kolor.) Пол.

Партрэты асоб даўняй Рэчы Паспалiтай у зборах мiнскiх: Каталог выставы.

Ф.Скарына (1490- 1551?)

573. Алехнович С. Франциск Скорина // Родина. - 1992. N 4. - С.92-93.

574. Арлоў У. У гасподзе Падуанскай: [Старонкi жыццяпiсу Ф. Скарыны] // Пачатк. шк. - 1992. N 5. - С.40-44.

575. Карэнда I. О, Маргарыта!..: [Пра сямейн. жыццё Ф.Скарыны] // Гаспадыня. - 1992. N 4/5. - С.24.

576. Парэцкi Я. Хрысцiянская этыка ў разуменнi Ф.Скарыны i Л.Талстога // Полымя. - 1992. N 6. - С.221-229.

577. Паўловiч У. Сучаснiк, май здольнасць пераўвасабляцца: Загадкi надпiсаў на партр. Ф.Скарыны // Мастацтва Беларусi. - 1992. N 2. - С.61-64.

578. Равяка Р. Тайнапiс скарынаўскiх сiмвалаў [, у прыватнасцi асабiстага герба Ф. Скарыны: сонца i месяца: Версiя] // Звязда. - 1992. 10 крас.


Гл. таксама N 2016.

1569 год - канец XVIII стагоддзя

579. Анiшчанка Я.К. Акоп уздоўж мяжы: [З гiсторыi падзелу Рэчы Паспалiтай, 1772-1775 гг. Зацвярджэнне гранiц памiж Расiяй i Польшчай на тэрыторыi паўн.-усход. зямель Беларусi:На падставе дакументаў] // Спадчына. - 1992. N 3. - С.14-15.

580. Залесны Р. Рукапiс з глыбiнi стагоддзяў: [Невядомыя старонкi гiсторыi Кармы, XУП ст.] // Зара над Сожам (Карм. р-н). - 1992. 15 лют.

581. Краўцова В. Коратка аб мястэчках [у Беларусi, XУШ- пач. XX ст.] // Голас Радзiмы. - 1992. 27 лют.(N 9). - С.8.

582. Фiлатава А. Першы падзел Рэчы Паспалiтай [1772]: Хто вiнаваты ? // Звязда. - 1992. 8 мая.

583. Wyczanski A. Polska Rzecza Pospolita Szlachecka. - Warszawa: Panst. Wydaw. Naukowe, 1991. - 440 s.: 24 s.tabl., faks., fot., portr., err. Пол.

Польшча перыяду Рэчы Паспалiтай:[Ёсць таксама звесткi з гiсторыi Беларусi].


Гл. таксама N 8, 488, 491, 1680, 1700, 1884, 1986, 1989, 1990.

Эканомiка. Сацыяльна-эканамiчныя адносiны. Сацыяльная структура

584. 18 сакавiка: [Гiст.даведка аб заснаваннi Сверж. фаянсавай мануфактуры князем М.Радзiвiлам у 1742 г.] // Звязда. - 1992.-18 сак.

585. Запрагаюць хлопцы коней: [Ёсць звесткi пра клец. кiрмашы-выставы коней, XУШ ст.] // Мiн. праўда. - 1992. 28 сак.

586. Капустина Л. Идут на грозу: [ Также из истории королев. канала между Мухавцом и Пиной, XУШ в.] // Белорус. нива. - 1992. 8 мая.

587. Козловский Н. Пинская Венеция: [Из истории шлюза по карте-схеме 1650 г.] // Пин. неделя. - 1992. 27 марта. - С.4.

588. Костерня: [Из истории Могилева, 1661 г.] // Вестн. Могилева. - 1992. 13 марта. - С.7.

589. Хурсiн I. Пошта ўчора i сёння: [Ёсць звесткi аб паштовай сувязi на Вiцебшчыне, Пач. XУШ ст.-1917 г.] // Вiцеб. рабочы. - 1992. 5 лют.

590. Яцкевiч З. Да пытання аб адной выяве г. Магiлёва пач. XУШ ст. // Паведамленнi 2-й абласной краязнаўчай канферэнцыi (29 кастр. 1991 г.). - Магiлёў, 1992. - С.38-40.


Гл. таксама N 500, 501, 502, 503, 505, 506, 1690, 1886, 2009, 2012.

Палiтычны лад. Дзяржава i права. Унутраная палiтыка

591. Датий А. Рыбное дело: Мафия в Минске в 1948 г.?: Из уголов. дела // Сыщик. - 1992. N 2. - С.132-140.

592. Мялешка В., Лойка П. I ўзняўся люд просты: Да 300-годдзя з дня нараджэння В. Вашчылы - кiраўнiка Крыч. паўстання 1740-1744 гг. - Мн.: Беларусь, 1992. - 80 с.: iл., [4] л.iл.

593. Пушкiн I. Беларускi "Марат": [П.К.Бжастоўскi заснаваў у межах Вялiкага княства Лiтоўскага Паўлаўс. рэсп.(1767-1824)] // Ратуша. - 1992. Люты (N 3). - С.5.

594. Пушкiн I. Магiлёўскi магiстрат у 1636 годзе // Ратуша. - 1992. N 8. - С.5.

595. Са Статута [Вялiкага княства Лiтоўскага] 1588 года: [Прыведзеныя арт. датычацца прынцыпаў судаводства] // Суд.весн. - 1992. N 2. - С.57.

596. Януш I. Павевы гiсторыi: [Пра пераемнасць дэмакрат. iдэi i традыцый у праекце новай Канстытуцыi Рэсп. Беларусь з першай нац. канстытуцыяй, ратыфiкаванай сеймам Рэчы Паспалiтай, куды ўваходзiла i Беларусь, 3 траўня 1791 г.] // Лепел. край. - 1992. 1 лют.


597. *Bardach J. Konstytucja 3 maja a unia polsko-litewska // Przeglad Historyczny (Warszawa). - 1991. Z.3/4. - S.383-410. - Пол.

Канстытуцыя 3 мая i польска-лiтоўская унiя.

598. *Bardach J. Problematyka Ш Statutu litewskiego w swietle biezacych badan // Lituano-Slavica Posnaniensia (Poznan). - 1991. T.5. (Wyd. 1992). - S.286-290. - Пол.

Праблематыка Статута Вялiкага княства Лiтоўскага [1588 г.] ў святле бягучых даследаванняў.

599. *Kopczynski M. Prawo czy obowiazek?: Funkcje urzedow w Rzeczypospolitej i Szwecji XУП wieku // Przeglad Historyczny. - 1991. Z. 3/4. - S.371-381. - Пол.

Права цi абавязак?: Функцыi ўстаноў у Рэчы Паспалiтай i Швецыi XУП ст.

600. *Krasinski J. Dwiescie lat Konstytucji 3 Maja // Ateneum Kaplanskie (Wloclawek). - 1991. T. 116. Z. 3. - S. 456-472. - Пол.

Дзвесце гадоў Канстытуцыi 3 Мая.

601. *Nagielski M. Dzialania zbrojne rokoszu Jerzego Lubomirskiego w 1665 r. // Studia i Materialy do Historii Wojskowosci (Wroclaw). - 1991. T.34. - S. 101-148: mapy. - Пол.

Ваенная дзейнасць сеймiка Ежы Любамiрскага ў 1665 г.

602. *The Origin of Human Rights: the Constution of 3 May 1791, the French Declaration of Rights, the Bill of Rights: Proceedings at the seminar held at the Nicolaus Copernicus University, May 3-5, 1991 / By J.L.Justynski. - Torun: Wydaw. Adam Marszalek, 1991. - 190, [2] s. - Англ.

Паходжанне гуманнага права: Канстытуцыя 3 Мая 1791, французская дэкларацыя правоў, "Бiлль аб правах": Працы семiнара, праведз. ун-там Н. Капернiка 3-5 мая 1991 г.

603. *Unia Brzeska i jej nastepstwa: Materialy z sesji naukowej, ktora odbyla sie w Gdansku w kwietniu 1991 roku / Pod. red. T.Stegnera. - Gdansk: KNH UG, 1991. - 112 s. Пол.

Брэсцкая унiя i яе вынiкi: Матэрыялы навук. сес., якая адбылася ў Гданьску ў крас. 1991 г.

604. *Ustawa rzadowa: Prawo uchwalone dniu 3 maja roku 1791 / Do druku przygot. G.Jakubowicz. - [Warszawa]: Biblioteka Narodowa, [1991]. - Teka [3]k: il Пол.

Закон урада: Закон, устаноўл. 3 мая 1791 г.


Гл. таксама N 509, 510, 514, 565, 646, 648, 649.

Сацыяльныя рухi i плынi. Палiтычныя партыi i арганiзацыi

605. Семашко Е. Были ли массоны в Беларуси?: [О деятельности общества, начиная со второй половины XУШ в.] // 7 дней. - 1992. 22-28 июня (N 26). - С.4.


Гл. таксама N 519.

Вайсковая справа

Гл. N 601, 633, 635, 637.

Знешняя палiтыка. Мiжнародныя сувязi

606. Бiтэль П. Барацьба за Смаленск [Рэчы Паспалiтай з Масквой (1654)] // Спадчына. - 1992. N 2. - С.25-28.

607. Князева Ч. Бiтва са шведамi [рускага войска за Клецк, 18 крас. 1706 г.] // Да новых перамог (Клец. р-н). - 1992. 4 крас.

608. Марзалюк I. Як Магiлёў на бок Масквы перайшоў: [Падзеi XУI-XУП стст.] // Крынiца (Родник). - 1992. N 1/2. - С.62-64.

609. Пачобут-Адлянiцкi Я. Бiтва на Басi: [ Са старонак "Мемуараў" ашмян. стольнiка (1640-1703) пра ваен. справы ў 1658-1660 гг., у т.л. пра бiтву з маскоўс. войскам пад час ваен. супрацьстаяння Рус. дзяржавы i Рэчы Паспалiтай ] // Спадчына. - 1992. N 2. - С.95-99.

610. Яршоў I. З агню ды ў полымя: [Аналiз дакументаў XУП ст. i ацэнка гiст. сiтуацыi, звяз. з тагачас. Оршай у вынiку яе далучэння да Расii, 1654] // Аршан. газ. - 1992. 16 студз.


Гл. таксама N 531, 629.

Iдэалогiя. Грамадская свядомасць. Культура

611. Вазноўскi В. Мiж шляхецкiх засценкаў - Нясвiжам i Слонiмам: (Культура беларус. шляхты, XУШ ст.) // Шляхам стагоддзяў: Матэрыялы дзвюх канф. аднаго года. - Мн., 1992. - С.148-158.

612. Верацiла М. Кубак-жарт [XУП-XУШ стст.: Знаходка з в.Мачульна Ваўкавыс. р-на] // Спадчына. - 1992. N 1. - С.57-59.

612а. Карпечанка М. Бялыніцкая друкарня: [Звесткі з гісторыі, XVII ст.] // Зара над Друццю (Бялын.р-н). 1992. 5 лют.

613. Карповiч М. Тут друкавалi кнiгi [Любча, Навагруд. р-н, XУП ст.] // Новае жыццё (Навагруд. р-н). - 1992. 4 крас.

614. Малиновский М. Кто и как наступал на белорусский язык [XУП-XIX вв.] // Во славу Родины. - 1992. 19 мая.

615. Малiноўскi М. Цыганская [мядзвежая] акадэмiя ў ...Смаргонi?: [Заснавана ў XУШ ст. Радзiвiламi] // Культура. - 1992. Чэрв.(N 23). - С.3.

616. Рошчына Т., Фурс А. Бiблiятэка [I.Л.] Храптовiча [у Шчорсах, Навагруд. р-н, Другая палова XУШ-XX ст.] // Спадчына. - 1992. N 3. - С.57-60.

617. Яцкевiч З. Магiлёўскiя цацкi [XУП-XIX стст.] // Ратуша. - 1992. Чэрв.(N 12). - С.5.

618. Bernatowicz T. Nagrobki dzieciece fundacji Mikolaja Krzysztofa Radziwilla Sierotki // Lituano-Slavica Posnaniensia (Poznan). - 1991. T.5. - S.69-80: il. - Пол.

Заснаванне надмагiльных помнiкаў дзецям Мiкалая Крыштафа Радзiвiла Сiроткi:[Таксама ў касцёле ў Нясвiжы, 1593-1596 гг.]


Гл. таксама N 338, 341, 347, 349, 353, 355, 357, 361, 362, 365, 377, 379, 382, 384, 386, 389, 394, 532, 535, 536, 537, 538, 540, 546, 547, 1909.

З гісторыі асветы і адукацыі

619. Пирог С. "Давать оным приличное воспитание": [О первом на Пинщине жен. учеб. заведении - мариавит. монастыре (1746-конец 30-х гг.XIX в.)] // Заря. - 1992. 8 февр.

620. Рычагоў А.Х. Прапаганда i практычнае выкарыстанне ў Беларусi [у XУП-XX стст.] спадчыны Яна Амоса Каменскага // Педагогiка, звернутая да чалавека: Матэрыялы навук.-практ. канф., прысвеч. 400-годдзю з дня нараджэння Я.А.Каменскага. - Мн., 1992. - С.14-16.

621. Таляронак С. Брацкiя (праваслаўныя) школы на Беларусi ў XУI [пасля 1569 г.]-XУП стст. // Пачатк. шк. - 1992. N 3. - С.38-40.

622. Таляронак С. Унiяцкiя школы на Беларусi (Канец XУI-пач. XУII ст.) // Пачатк. шк. - 1992. N 6. - С.51-52.

623. Яцкевiч С. Першая [Брэсцкая брацкая] школа[, заснаваная ў 1591 г.] // Заря. - 1992. 30 янв; Чырв. змена. - 1992. 25-31 мая (N 22). - С. 8, 9.

З гiсторыi тэатра

624. Барышаў Г. Школьны тэатр [на Беларусi: З гiсторыi, XУП-XУШ стст.] // Культура. - 1992. Студз.(N 1). - С.4-5.

625. Барышев Г. Театральная культура Белоруссии XУШ века. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1992. - 293 с.: iл.

626. Вабiшчэвiч А. Сцэны старога замка: [Нясвiж. тэатр. часоў Радзiвiлаў, XУШ ст.] // Настаўн. газ. - 1992. 18 студз.

Канфесii. Рэлiгiйнае жыццё. Атэiзм

627. Пирог С. Центр православия на Полесье: [Из истории Богоявлен. монастыря в Пинске, 1614-1799] // Заря. - 1992. 11 апр.

628. Пярвышын У. Быхаўская сiнагога: [З гiсторыi, 40-50-я гг. XУП ст.] // Магiлёўс. праўда. - 1992. 28 мая; Паведамленнi 2-й абласной краязнаўчай канферэнцыi (29 кастр.1991 г.). - Магiлёў 1992. - С.46-47.

629. Славяне и их соседи: К XУШ Междунар.конгр.византинистов. Вып.3: Католицизм и православие в средние века. / АН СССР. Ин-т славяноведения и балканистики; Редкол.: Г.Г.Литаврин (отв. ред. серии) и др. - М., 1991. -Библиогр. в конце ст. - 176 с.

Из содерж.: Яковенко С.Г. Православная иерархия Речи Посполитой и планы церковной унии в 1590-1594 гг. С.41-58. Флоря Б.Н. Брестские синоды и Брестская уния. С.59-75. Дмитриев М.В. Религиозно-культурная и социальная программа греко-католической церкви в Речи Посполитой в конце XУI- первой половине XУП в. С.76-95. Турилов А.А. К истории проектов ликвидации Брестской унии: (Неизвест. послание князя К.К. Острожского патриарху Иову). С.128-140. Заборовский Л.В., Захарьина Н.С. Религиозный вопрос в польско-российских переговорах у д. Немежа в 1656 г.: (Предыстория. Документы). С.158-175.


Гл. таксама N 249, 547, 548, 549, 550, 603, 621, 622, 623, 636, 640, 641, 642, 644.

Персаналiя

630. Багадзяж М. Княгiня - драматург [Францiшка Урсула Радзiвiл (1705-1753)] // Чырв. змена. - 1992. 13-19 крас.(N 16). - С.6.

631. Багадзяж М. Нясвiжскi пiлiгрым: [Мiкалай Крыштоф Сiротка (1549-1616)] // Маладосць. - 1992. N 5. - С.121-124.

632. Батюшка А. Наш остатнij король: [Станiслаў Аўгуст Панятоўскi (1732-1798)] // Збудiнне (Мiнск). - 1992. 1-15 мая.

633. Бельскi А.М., Ткачоў М.А. Вялiкае мастацтва артылерыi: К.Семяновiч [(1600?-1651?), беларус. вучоны, вынаходнiк шматступеневай ракеты]. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1992. - 52 с., [9] арк. iл., партр. - (Нашы славутыя землякi).

634. Грыцкевiч А. Стэфан Баторый [(1533-1586), вялiкi князь лiтоўскi, кароль Польшчы] // Культура. 1992. Май (N 17). - С.4-5.

635. Кавалёў С. Шляхамi Радзiвiлаў: [Агляд твораў XУI ст., прысвеч. падзеям Лiвон. вайны (1558-1583), а таксама гетманам Вялiкага княства Лiтоўс.- Мiкалаю Радзiвiлу Рудому (1512-1584) i яго сыну Крыштафу Радзiвiлу Перуну (1547-1603) // Полымя. - 1992. N 3. - С.188-203.

636. Лаўрык Ю. Iпацi Пацей [(1541-1613), пiсьменнiк-палемiст, дзяржаўны, палiтычны i царкоўны дзеяч, заснавальнiк унii на Беларусi] // Спадчына. - 1992. N 2. - С.58-65.

637. Малиновский М. На его трудах училась вся Европа...: [Из жизни и творч.деятельности белорус. ученого-артиллериста К.Семеновича (1600?-1651?) // Во славу Родины. - 1992. 13 июня.

638. Окуневский Г. Еще раз об Огинских [, магнатах Волковыского уезда, XУП-XУШ вв.] // Наш час (Волковыс.р-н). - 1992. 16 июня.

639. Орешко В. Несвижские меценаты: [Род Радзивиллов в целом и некоторые его представители: Радзивилл М.К.Сиротка (1549-1616), Радзивилл М.К.Рыбонька (1702-1762)] // Дело (Восток-Запад). - 1992. N 2/3. - С.52-53, 62.

640. Пархута Я. На зямлi берасцейскай: [З жыцця К.Лышчынскага (1634?-1689)] // Пархута Я. Крынiца ёсць у родным краi... - Мн., 1992. - C.72-95.

641. Правда об Иосафате Кунцевиче [(1580-1623): Белорус. деятель униат. церкви, архиепископ Полоцкий]. - [Репринт.изд.]. - Мн., 1992. - 17 с. -Вых.дан.ориг.:Вильна:Тип.Вилен.свято-духов.братства, 1896.

642. Святая праведная София, княгиня Слуцкая [(1585-1612): О последней княгине рода князей Слуц. и Копыл., потомков великого князя Ольгерда из рода Рюриковичей, ставшей в 1600 г. женой Я.Радзивилла, поборнице православия в Слуцке] // Во славу Родины. - 1992. 27 мая.

643. Сельверстова С., Шершеневич А. Право на память: [Роль короля Польши и Великого княжества Литовского Стефана Батория (1533-1586) в истории Гродно] // Гродн. правда. - 1992. 4 апр.

644. Сьвяржынскi Ю. Язафат Кунцэвiч [(1580-1623), унiяцкi царкоўна-палiтычны дзеяч ВКЛ] i яго аднадумцы: [Аб прымус. насаджэннi унiяцтва на Беларусi: Адказ на арт. I.Саверчанкi "Канцлер Леў Сапега" (Голас Радзiмы, 1991, 21 сак.) i М.Паўлава "Забойства на Прачысьцейскай гары" (Выбар, 1991, 6 лiстап.) // Голас часу (Лондан). - 1992. N 3. - С.15-19.

645. *Besala J. Stefan Batory. - Warszawa: Panst. Instytut Wydawniczy, 1992. - 550, [1] s., [8] s.: tabl.: faks., fot., 1 mapa, portr., err. - Wskazowki bibliogr.: s. 497-499. Пол.

Стэфан Баторы: [Бiягр. караля Польшчы, XУI ст.]


Гл. таксама N 565, 568, 592.

Л.Сапега (1557-1633)

646. Зотаў Г. Права, сiла i мараль: [Водгук на кн. I.В.Саверчанкi "Канцлер Вялiкага княства: Леў Сапега" (Мн., 1992)] // Магiлёўс. праўда. - 1992. 21, 23 мая.

647. Магiлевец Я. Леў Сапега // Ратуша. - 1992. Крас.(N 8). - С.6.

647а. Раманчук П. Залаты час Льва Сапегі // Рэспубліка. 1992. 25 ліп. - С.4.

648. Раманчук П. Леў з беларускага роду Сапегаў // Рэспублiка. - 1992. 4 крас. - С.3.

649. Саверчанка I.В. Канцлер Вялiкага княства Леў Сапега. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1992. - 63с.: iл., [8] л.iл. - (Нашы славутыя землякi).


Гл. таксама N 644.

Канец XVIII стагоддзя - 1918 год

650. Бич М.О., Сидорцов В.Н., Фомин В.М. История Беларуси, XX в.: Учеб. пособие для 10-11-х кл. сред. шк. - Мн.: Нар. асвета, 1992. - 352 с.

651. Каранi нашы глыбокiя: [З гiсторыi Кругляншчыны, ХIХ-пач. ХХ ст.] // Cел. жыццё (Кругл. р-н). - 1992. 15, 22 студз.;5, 12 лют. - Пач.: N 91, 98, 100, 104, 106, 110, 1991.

652. Карнялюк К. Слова пра Багушэўск: [Ёсць звесткi з гiсторыi гар. пасёлка ў Сен. р-не, XIX-XX стст.] // Голас Сенненшчыны. - 1992. 30 чэрв.

652а. Крупенька І. З гісторыі маёй вёскі [Дубраўка, 1904-1990-я гг., Шклоўс. р-н] // Ударны фронт (Шклоўс.р-н). 1992. 27 мая.

653. Логiн А. Незабыўнае: З падарож. зап. А. Логiна: [З гiсторыi в. Моладава Карэл. р-на, Пач. XX ст.] / Падрыхт. да друку М. Антончык // Полымя (Карэл. р-н). - 1992. 13 чэрв.

654. Школе - 125 гадоў: [Звесткi з гiсторыi в. Негiн Касцюк. р-на i мясцовай шк.] // Голас Касцюкоўшчыны. - 1992. 12 лют.

655. Яцкевiч Т. Падбалоцце: [З гiсторыi вёскi ў Зэльв. р-не, XIX ст.] // Праца (Зэльв. р-н). - 1992. 23 чэрв.


Гл. таксама N 581, 1662, 1684, 1700.

Тэрыторыя. Насельнiцтва

656. Анiшчанка Я.К. Перадумовы Генеральнага межавання ўсходняй Беларусi [1772-1782 гг.] // Старонкi гiсторыi Беларусi. - Мн., 1992. - С.104-113.- Бiблiягр.: 29 назв.

657. Бензярук А. Дакументу-100 гадоў: [Стат. паказчыкi насельнiцтва Жабiнкi ў 1892 г.] // Сел. праўда (Жабiн.р-н). - 1992. 16 мая.

658. Параўноўваючы з 1905 годам: [Аб колькасцi насельнiцтва ў в. Кульшычы, Дзенькаўцы, Старына i Рыбакi Маст. р-на] // Зара над Нёманам (Маст. р-н). - 1992. 16 мая.

Эканомiка. Сацыяльна-эканамiчныя адносiны. Сацыяльная структура

658а. Андрэюшкаў А. Байцы вогненнага фронту: [Ёсць таксама звесткі з гісторыі пажар. аховы на Асіповіччыне, 1910-1985 гг.] // Запаветы Леніна (Асіпов.р-н). 1992. 15 крас.

659. Бензярук А. Зямля i воля: пасля скасавання прыгоннага стану: [Пружан., Брэсц.i Кобрын. паветы пасля манiфеста 19 лют. 1861 г.] // Сел. праўда (Жабiнк.р-н). - 1992. 4, 5 лют.

660. Будзiмер В. Сялянскае землекарыстанне на Беларусi: [Становiшча ў 1861-1917 гг. i змаганне за зямлю пасля рэвалюцыi] // Беларус. свет (Дэтройт). - 1991. N 22. - С.68-75.

661. Глазштэйн С., Яцкевiч З. Паўфаянсавыя i фаянсавыя вырабы апошняй чвэрцi XУШ-пачатку XX ст. у Магiлёве: (Па данных археал. даследаванняў) // Паведамленнi 2-й абласной краязнаўчаў канферэнцыi (29 кастр.1991 г.). - Магiлёў, 1992. - С.21-24.

662. Дабжынская М. Прастытуцыя ў Мiнску сто гадоў назад // Звязда. - 1992. 4 лют.

663. Исторические вехи [Речицкого метизного] завода [1911-1985 гг.] // Дняпровец (Рэчыц. р-н). - 1992. 7 мая.

664. Каранеўскi А. Iнтэграцыя - катэгорыя гiстарычная: [З гiсторыi Ашмян. пазык.-ашчад. т-ва, Ашмян. т-ва сел. гасп-кi i iнш. т-ваў, 1902-1914 гг.:Па матэрыялах раён. краязн. музея] // Ашмян. весн. - 1992. 8, 11 крас.

665. Киштымов А. Беларусь на всемирных выставках ХIХ века [в Париже (1867, 1878, 1889), Лондоне (1851, 1862), Вене (1873), Филадельфии (1876), Чикаго (1893)] // Человек и экономика. - 1992. N 4. - С.46.

666. Киштымов А. Карьера предпринимателя:А.И.Стульгинский: [ О деятельности белорус. инженера, дир. Добруш. писчебумаж. ф-ки (1851-1915)] // Человек и экономика. - 1992. N 5. - С.36-37.

667. Коласаў Л. Служба надвор'я: [З гiсторыi метэаралогii Лунiн. р-на, 2-я палова XIX ст.- 1947 г.] // Лунiн. навiны. - 1992. 14 сак.

668. Крапiвiн С. Фунт губернскага Мiнска: [Аб цэнах на тавары i паслугi ў Мiнску, Пач. XX ст.-1914 г.] // Нар. газ. - 1992. 16 чэрв. - С.6;. - 17 чэрв. - С.6.

669. Кривенок М. Как занимались земским хозяйством в Витебской губернии [1911 г.] // Нар. слова. - 1992. 4 крас. - С.2.

670. Лапо М.I. З нагоды юбiлею завода: [Пра заснаванне ў 1872 г. i гiсторыю Клiмав. лiкёра-гарэлач. з-да] / Гутарку запiсаў В.Бондараў // Голас Касцюкоўшчыны. - 1992. 15 лют.

671. Палубiнскi А. Уладальнiк Свiслачы [ граф В.К. Тышкевiч (1757-1816)] // Свiсл. газ. - 1992. 20, 24 чэрв.

672. Панюцiч В.П. Змяненне сацыяльнага складу сельскага насельнiцтва Беларусi ў другой палавiне XIX ст.: [Развiццё капiталiзму ў вёсцы] // Весцi АН Беларусi. Сер. грамад. навук. - 1992. N 1. - С.65-73.

673. Пархута Я. Гутнiкi: [З гiсторыi шклозаводада "Нёман" у в. Бярозаўка Лiд. р-на] // Пархута Я. Крынiца ёсць у родным краi... - Мн., 1992. - С.28-37.

674. Полацкi манэтны двор [у 1796 г.] // Беларус. калекцыянер. - 1992. Студз.-лют.(N 1/2). - С.2.

675. Пракаповiч I. На пачатку стагоддзя: [Гандл.-прам. дзейнасць Паст., 1895-1912] // Паст. край. - 1992. 24 студз.

676. Путро П. Оживет Августовский канал?: [Из истории стр-ва (с 1825 г.) и эксплуатации канала вод. пути к Балтике, в обход Пруссии, и планах реконструкции его на территории Гродненщины] // Гродн. правда. - 1992. 4 июня.

677. Рамязоўская "салтычыха": З успамiнаў жандара Ламачэўскага аб катаваннi памешчыцай Стоцкай сваёй пакаёўкi [30-я гг. XIX ст.: Па матэрыялах Мазыр. краязн. музея / Падрыхт. да друку П.Акунец] // Нар. голас (Ельс.р-н). - 1992. 18 студз.

678. Рыбакоў А. Тое-сёе з жыцця мяшчан [Беларусi, XIX ст.] // Добры вечар (Добрый вечер). - 1992. 24 студз.

679. Скараход В. Збеглыя [прыгонныя сяляне ў Докшыцкiм р-не, XУШ-XIX стст.] // Род. вытокi (Докш.р-н). - 1992. 18 лют.

680. Скараход В. Фальварак Бярозкi [у Докшыцкiм р-не: З экан. жыцця сядзiбы, XIX ст.] // Род. вытокi (Докш. р-н). - 1992. 18 лют.

681. Соловьев Н. Слава России ковалась в Кричеве: [Граф Н.А.Потемкин свою предпринимател. деятельность начал в Крич. старостве в конце XУШ в.] // Предприниматель. - 1992. N 14. - С.6.

682. Соловьев Н. Уречские люстры и зеркала: [Об изделиях Уреч. мануфактуры, XУШ-XIX стст.] // Мiн. праўда. - 1992. 27 лют.

683. Стельмашонок И.М. Товарищ Максима [Горецкого - А.Н.Сухий, землеустроитель: Есть материалы о землемер.-агроном. уч-ще в Горы-Горках (1909-1919)] // Святло Кастрычнiка (Мсцiсл. р-н). - 1992. 20 мая.

684. Цi ведаеце вы, што...!: [Факты з гiсторыi шклозавода "Гута" ("Залессе") у Вiлейс. р-не, XIX-XX стст.] // Шлях перамогi (Вiлейс. р-н). - 1992. 8 лют.

685. *Шаўчэнка А. Быў такi завод [торфа "Шлях сацыялiзму" у Добрушы]: З гiсторыi горада i р-на // Ленiнец (Добруш. р-н). - 1992. 9 студз.

686. "Яго правасхадзiцельству Мiнскаму губернатару...": [Аб арэнд. адносiнах у сел. гасп-цы ў 1909 г., Лельч. р-н: Па арх. матэрыялах] / Падрыхт. В.Феранц // Светлае жыццё (Лельч. р-н). - 1992. 10 студз.

687. Sielicki F. Zycie gospodarcze i spoleczne, szkolnictwo oraz kultura wiejska na Wilejszczyznie w okresie miedzywojennym. - Wroclaw: Wydaw. Uniwersytetu Wroclawskiego, 1991. - 178 s. - (Akta Universitatis Wratislaviensis; N 1244. Slavica Wratislaviensia; T.65 Пол.

Сельскае гаспадарчае i грамадскае жыццё, народная адукацыя i культура сельская на Вiлейшчыне у перыяд памiж першай i другой сусветнымi войнамi.


Гл. таксама N 589, 1834, 1886.

З гісторыі Мінскай гарадской конкі

688. Быков П. Минской конке - 100 лет // Веч. Минск. - 1992. 11 мая.

689. Етчик Е. Задолго до трамвая // Сов. Белоруссия. - 1992. 25 апр.

690. Кацман И. От конки до метро // Веч. Минск. - 1992. 17 марта.

691. Мiнская конка // Во славу Родины. - 1992. 15 мая.

692. Полещук Е. Трамвай с гужевым приводом: 10 мая 1992 г. исполнилось 100 лет со дня открытия в Минске кон.-желез. дороги // Белорус. нива. - 1992. 13 мая.

693. Станюта Д. Рэйкi памятаюць // Добры вечар (Добрый вечер). - 1992. 11 мая.

694. Шыбека З., Шыбека С. Мiнская конка // Голас Радзiмы. - 1992. 28 мая (N 22). - С.8.

Палiтычны лад. Дзяржава i права. Унутраная палiтыка

695. Анiшчанка Я.К. Дваранскiя выбары ў Полацкiм намеснiцтве 1789 г.: [Аб механiзме фармiравання i функцыянiравання органаў дваран. самакiравання i працэдуры выбараў. Даецца поўны тэкст рытуалу, па якому з 1777 г. праводзiлiся выбары суд.-адм. улады беларус. губерняў] // Весцi АН Беларусi. Сер. грамад. навук. - 1992. N 3/4. - С.49-56.

696. Арлоў В. За бацькам Мураўёвым!?: [З гiсторыi русiфiкацыi Беларусi, 1860-я гг. - сучаснасць] // Нар. слова. - 1992. 22 лют. - С.5.

697. Богданов Л.П. Военные поселения в России [ в XIX в.: Также в Витеб. и Могилев. губерниях]. - М.: АИО "Принт", 1992. - 89 с.

698. Галаўко С. Як Радзiвiлы з мiкалаеўцамi судзiлiся: [Аб тым, як сяляне в. Мiкалаеўшчына выйгралi суд.працэс у Радзiвiлаў, 1863-1879 гг.] // Прамень (Стаўбц. р-н). - 1992. 1 крас.; Каласавiны: Тэз. дакл. i паведамленняў навук.канф., прысвеч. 110-годдзю з дня нараджэння Я.Коласа. - Мн. 1992. - С.66-70.

699. Далiдовiч Г. Што i як далей?: Палiт.-лiт. роздум: [Беларус. iнтэлiгенцыя i палiтыка: ад В.Дунiна-Марцiнкевiча да братоў А.I. i I.I. Луцкевiчаў. Больш падрабязна пра падзеi сак. 1917-1919 гг.(БНР)] // ЛiМ. - 1992. 22 мая (N 21). - С.5, 12.

700. Iльяшэвiч М. Расейская палiтыка на землях былога Беларуска-Лiтоўскага гаспадарства за панаваньня Кацярыны II i Паўла I (1772-1801). - Факс. выд. - Мн., 1992. - 24 с. - Факс. узнаўленне выд.: Вiльня, 1933.

701. Лозка А. Невядомы бунт [у Манчыцах i Замошшы, 1876 г.] i яго арганiзатар [Ц.I.Шкробат] // Светлае жыццё (Лельч. р-н). - 1992. 19 мая.

702. Палубятка I. З гiсторыi беларускiх гiмнаў [1910-1930] // Зара над Нёманам (Маст. р-н). - 1992. 8 крас.

703. Таляронак С. Паланiзацыя пад маскай Адраджэння [, якую праводзiла на Беларусi у 1803-1804 гг. Вiленская навучальная акруга на чале з яе куратарам А.Чартарыйскiм (1770-1861)] // Настаўн. газ. - 1992. 27 мая.

704. Шепелев Л.Е. Титулы, мундиры, ордена в Российской империи (XУШ в.-1917 г.): [Есть также описание двух орденов Речи Посполитой:Белого Орла и святого Станислава (с.200-201)] / АН СССР. - Л.: Наука, 1991. - 223 с. - (Страницы истории нашей Родины). + Словарь основных частных и общих титулов:с.221-223.

705. Ratajczyk L. W obronie niepodleglosci Rzeczypospolitej i Konstytucji 3 [Trzeciego] Maja. - [Warszawa]: Polska Fundacja Kosciuszkowska, 1991. - [2], 63 s., [3] s. mapy Пол.

У абарону незалежнасцi Рэчы Паспалiтай i Канстытуцыi 3 [Трэцяга] Мая: [Пра пол.-рас. вайну 1792 г. i ўдзел у ёй Т.Касцюшкi]


Гл. таксама N 593, 775, 1242.

Сацыяльныя рухi i плынi. Палiтычныя партыi i арганiзацыi

706. Гарбiнскi Ю., Жынкiн А. Сiбiрскiя дарогi беларускай гiсторыi: [Па архiўн. дакументах пра А.У.Прушынскага (псеўд. Алесь Гарун), паэта, эсэра-максiмалiста, асуджанага ў 1908 г.] // Маладосць. - 1992. N.3. - С.139-145.

707. Карлюкевич А. А он, мятежный, искал бури...: [О революционере-народнике, деятеле орг."Земля и воля" и "Черный передел" А.О.Бонч-Осмоловском (1857-1927), уроженце Витебска] // Во славу Родины. - 1992. 29 февр.

708. Курсов В. Была на Полесье Громада: [Из истории партии] // Пин. неделя. - 1992. 21 февр.

709. Махнач Н., Пракошына К. Франц Савiч (1815-1846): [Дзеяч сац.-вызвал. руху ў Беларусi 30-х гг. XIX ст., заснав. таямн. арг. "Дэмакрат.т-ва"] // Настаўн. газ. - 1992. 13 чэрв.

710. Рыбчонак С. Менскiя масоны [1816-1821] // Добры вечар (Добрый вечер). - 1992. 11 мая.

711. Савицкий Э.М. К изучению рабочего и социал-демократического движения в России (1895-февр.1917 г.[в т.ч. и в Белоруссии]) // Отеч. история. - 1992. N 3. - С.183-186.

712. Сiдарэвiч А. Людзi з ружамi: [ З гiсторыi Беларус. Сац.-дэмакрат. Грамады (БСДГ)] // Крынiца (Родник). - 1992. N 3/4. - С.42-43.

713. Старасценка У. Беларуская Рэвалюцыйная (Сацыялiстычная) Грамада [1902-1907, 1917-1918 гг.] // Добры вечар (Добрый вечер). - 1992. 12 чэрв.

714. Цвiрка К. Дарогамi Тамаша Зана: [Пра аднаго з арганiзатараў радыкал. згуртаванняў моладзi ў Вiльнi (1817-1823) i звязаныя з iм мясцiны - в. Мясата (Маладзеч.р-н) i Мiнск] // Полымя. - 1992. N 5. - С.159-172.

715. Шалькевiч В.Ф. З гiсторыi фiласофскай i грамадска-палiтычнай думкi Беларусi ў першай трэцi XIX ст. // Весн. Беларус. ун-та. Сер.3, Гiсторыя. Фiласофiя. Палiталогiя. Сацыялогiя. Эканомiка. Права. - 1992. N 2. - С.75-79. - -Бiблiягр.: 17 назв.

716. Яршоў I. Рад сустрэцца з нашчадкамi: [Аб дзейнасцi аршан. нарадавольцаў, 80-гг. XIX ст.] // Вiцеб. рабочы. - 1992. 23 чэрв.

717. *Sliwa M. Stosunek polskiego ruchu robotniczego do obchodow grunwaldzkich w Krakowie w 1910 roku // Studia Grunwaldzkie (Olsztyn). - 1991. T.1. - S.173-187. - Пол.

Адносiны польскага рабочага руху да грунвальдскiх святкаванняў у Кракаве ў 1910 гг.


Гл. таксама N 605, 759, 760, 764.

Скаўцкі рух на Беларусі

718. Акiмаў В. Скаўты на Беларусi жылi. I спадзяёмся будуць жыць: [З гiсторыi скаўц. руху (пач. XX ст.) i аб адраджэннi яго традыцый у наш час] // Рэспублiка. - 1992. 20 сак. - С.8.

719. Лабарэвiч Я. Скаўцкi рух на Беларусi: [Гiст. даведка] // Перамога (Дзятл. р-н). - 1992. 14 студз.

720. Лозка А. Трывогi i надзеi беларускага скаўтынгу: [Ёсць гiст. звесткi, Канец XIX-пач. XX ст.] // Нар. газ. - 1992. 11 лют.

Нацыянальныя пытаннi i мiжнацыянальныя адносiны

721. Газiн Дз. Латышы на Вiцебшчыне: [З гiсторыi пытання, 1873-30-я гг. XX ст.] // Нар. слова. - 1992. 1 мая. - С.6.

722. Казбеков Б. Испытаны временем: [Из истории узб.-белорус.связей, 1907-1987 гг.] // Правда Востока(Ташкент). - 1991. 6 дек.

723. Смалянчук А. Так было, так павiнна быць: (Беларус. пытанне ў Вiлен. пол. пан.-клерык. друку 1905-1907 гг.) // Голас Радзiмы. - 1992. 25 чэрв. (N 26). - С. 4. - Заканчэнне будзе.

724. Хайтовiч Г. Менскiя габрэi: [Гiст. нарыс., XIX-XX стст.] // Культура. - 1992. Май (N 21). - С.4-5.

725. Янец С. Сусед суседа паважаць павiнен: [З гiсторыi пол.-беларус. адносiн, Канец XУШ ст.] // Лiд. газ. - 1992. 23 чэрв.

Вайсковая справа

726. Панасюк П. Биография - полтора столетия: [К 150-летию Брест. крепости] // Заря. - 1992. 25 апр.

727. Рубашевский Ю. Злобы дня в жизни армии: Размышления штаб. ген. Брест.-Литов. крепости [М.В.Грулева: Из кн., изд. в 1911 г.] // Веч. Брест. - 1992. 11 марта.

728. Супрунюк О. Тайны земли берестейской: [Из истории стр-ва Брест. крепости] // Брест. курьер. - 1992. 15-21 мая.

729. Шалуха Б. Нараджэнне гвардыi: [Дзейнасць 2-га Аршан. атрада Чырв. гвардыi ў канцы 1917 г.] // Аршан. газ. - 1992. 22 лют.

Знешняя палiтыка. Мiжнародныя сувязi

730. Мельцер Д. За свободу Болгарии: [Об участии воинов-белорусов в рус.-турец. войне 1877--1878 гг.] // Веч. Минск. - 1992. 3 марта.

731. Цыхун Г. Сыны Беларусi - героi Балгарыi: [Удзел беларусаў у вызваленнi Балгарыi ад турэц. рабства] // Звязда. - 1992. 3 сак.

Iдэалогiя. Грамадская свядомасць. Культура

732. Аксамiтаў А. Ля вытокаў беларускага мовазнаўства: Са спадчыны З.Даленгi-Хадакоўскага [1784-1825] // Род. слова. - 1992. N 5. - С.52-57. - Бiблiягр.:39 назв.

733. Базарэвiч М. З любоў'ю да роднага слова: [Погляд М.Багдановiча на гiсторыю беларус. мовы] // Сцяг Ленiна (Бярэз. р-н). - 1992. 20 лют.

734. Дубянецкi Э. Выйсцi з нацыянальнага анабiёзу: Некаторыя аспекты псiхал., духоўн. развiцця беларус. народа ў XIX-XX стст.] // ЛiМ. - 1992. 5 чэрв.(N 23). - С.5, 12.

735. Калiнкiна С. Сакрэтнае рассакрэчана: [З матэрыялаў архiва беларус. музея iмя I.Луцкевiча ў Вiльнi аб жыццi i дзейнасцi беларус. пiсьменнiкаў, вучоных, палiт. дзеячаў пач. XX ст.] // Голас Радзiмы. - 1992. 9 студз.(N 2). - С.7.

736. Калiнкiна С. Тайны выканкомаўскiх падвалаў: [З гiсторыi пошукаў у Клiмавiчах б-кi дамiнiк. манастыра, 1898-1914, 1958] // Голас Радзiмы. - 1992. 2 студз.(N 1). - С.6.

737. Карпечанка М. З думай пра нашчадкаў: [Пра Н.Орду (1807-1883), мастака, на карцiнах якога адлюстраваны шматлiкiя гiстар. i архiт. помнiкi Беларусi, у т.л. Бялын. касцёл кармелiтаў] // Зара над Друццю (Бялын. р-н). - 1992. 21 студз.

738. Карпечанка М. Лiтаратура Прыдруцкага краю: [З гiсторыi культ. жыцця, XIX-XX стст.] // Зара над Друццю (Бялын. р-н). - 1992. 29 студз.;5, 12, 26 лют.;11, 18, 25 сак.;8, 15, 23 крас.

739. Каханоўскi Г. Таямнiцы за Чортавым мастом: [З матэрыялаў Цэнтр. гiст. арх. Тарту пра вучонага-заолага, батанiка, палеантолага У.I.Дыбоўскага (1838-1910);гiсторыка У.М.Iгнатоўскага (1881-1931) i яго брата, дзеяча беларус. культуры М.М.Iгнатоўскага (1884-?); пра рэвалюцыянера-народнiка, вучонага-ветэрынара А.П.Ражава; пiсьменнiка I.Л.Дылу (1880-1973); педагога, супрацоўнiка газ."Наша нiва"Х.П.Iмшэннiка (1884-?); гiсторыка I.I.Лапу (1869-1944); вучонага-археолага М.В.Прахава (1840-?); вучонага-славiста А.С.Будзiловiча (1846-1908 i iнш.)] // Маладосць. - 1992. N 5. - С.125-147.

740. Латышонак А. Народзiны беларускай нацыянальнай iдэi [у другой палове XУШ- пач. XIX ст.: Яе пачынальнiкамi былi М.Баброўскi, I.Данiловiч, I.Анацэвiч, П.Сасноўскi, Я.Ярашэвiч, а цэнтрам-Беластоцкая акруга, якая ў 1795-1807 гг. знаходзiлася ў межах Прусii] // Спадчына. - 1992. N 1. - С.9-14.

741. Лiўшыц У. З вышынi горацкага "Парнаса": ["Горацкая" версiя напiсання паэмы "Тарас на Парнасе"] // Магiлёўс. праўда. - 1992. 19 лют.

742. Лянкевiч Г. Успомнiм славутага земляка: [Пра Ф.I.Пастарнацкага (1845-1902), рус. тэрапеўта, якi заснаваў у в. Пяцеўшчына сел. участк. бальнiцу] // Мiн. праўда. - 1992. 12 лют.

743. Майхровiч А.С. Францiшак Багушэвiч: характар i накiраванасць светапогляду // Весцi АН Беларусi. Сер. грамад. навук. - 1992. N 1. - С.99-104.

744. Мальдзiс А. Моўная сiтуацыя на Астравеччыне ў сярэдзiне XIX ст.: [Па матэрыялах апытанняў, якiя праводзiлiся Рус. геагр. т-вам у 50-80-я гг. XIX ст.] // Астрав. праўда. - 1992. 13 мая.

745. Марозаў А.У. Сацыяльна-псiхалагiчныя аспекты адлюстравання рэчаiснасцi ў сямейна-бытавых песнях беларусаў [у прыгонны час] // Весцi АН Беларусi.Сер.грамад.навук. - 1992. N 2. - С.88-94.

746. Цьвiкевiч А. "Западно-руссизм": "Зап.-рус". шк. i яе прадстаўнiкi // Спадчына. - 1992. N 1-3. - Перадрук. з часоп.: Полымя, 1927-1929. Працяг. Пач.: N 2-4, 6, 1991.

Змест: Погляд i дзейнасць М.О.Каяловiча [(1828-1891): Гiсторык, публiцыст, ураджэнец Гродзеншчыны]. N 1. С.29-50; "Западно-руссизм" у iдэолёгiчным аформленьнi. Спробы iдэолёгiчнага аформленьня "западно-руссизма"[70-80-я гг. XIX ст.]. N 2. С.29-51; Характарыстыка становiшча Беларусi ў 80-90-я гг.[XIX ст.]. N 3. С.22-37.

747. Шалькевiч В. Бiблiятэка Вiктара Калiноўскага [, брата К.Калiноўскага, зноўдзена ў кнiгасховiшчах Польшчы] // Голас Радзiмы. - 1992. 5 сак.(N 10). - С.5;. - 12 сак.(N 11). - С.5.

748. Шыбека З. Ступенi нашага саматварэння: [З гiсторыi навук.-асвет. дзейнасцi беларусаў, 80-я гг. XIX-XX ст.] // ЛiМ. - 1992. 28 лют.(N 9). - С.14-15.

749. Януш I. "Надзвычай шкодны ў палiтычных адносiнах...": [Пра дзеяча беларус. культуры XIX ст. А.I.Вярыгу-Дарэўскага (1816-1884)] // Вiцеб. рабочы. - 1992. 8 лют.

750. Яшкiн I. Да вытокаў моўнай сiтуацыi ў Беларусi: Матэрыялы для сацыялiнгвiстыкi, 50-80-я гг. XIX ст. // Полымя. - 1992. N 4. - С.207-225.

751. Morozow W. Dzialalnosc architektow warszawskich i wilenskich na Bialorusi w koncu XУШ i I polowie XIX wieku / Tlumacz J.M.Michalowski // Biuletyn Historii Sztuki. - 1990. N 3/4. - S.267-287: il., rys. - Res. Пол.

Дзейнасць варшаўскiх i вiленскiх архiтэктараў у Беларусi у канцы XУШ i 1-й палове XIX ст.

752. Sielicki F. Polskie ludowe piesni zartobliwe, rodzinne i rozne spiewane na wilejszczyznie w okresie miedzywojennym // Acta Universitatis Wratislaviensis, N 1137 Slavica Wratislaviensia (Wroclaw). - 1991.T.56. - S.103-121. - Пол.

Польскiя народныя жартаўлiвыя, сямейныя i iншыя песнi, якiя спявалi на Вiлейшчыне ў перыяд памiж першай i другой сусветнымi войнамi.


Гл. таксама N 341, 346, 354, 363, 366, 388, 614, 616, 617, 699, 706, 815, 858, 861, 1012, 1897, 1908, 1909.

З гiсторыi навукі

753. Гапоненка В.А. З гiсторыi станаўлення фiзiчнай навукi ў Беларусi (Другая палова XIX - пач. XX ст.) // Старонкi гiсторыi Беларусi. - Мн., 1992. - С.114-123.

754. Денисов В. Наука зарождалась в Беняконях: [Из истории создания и деятельности Гродн. обл. с.-х. опыт. станции, 1908-1992] // Воран. газ. - 1992. 24 чэрв.

755. Кiсялёў У. Якуб [Антонавiч] Наркевiч-Ёдка: Сцежкамi беларус. навукоўца-першапраходца [у галiне электраграфii, ураджэнца Уздз. р-на (1848-1905)], iмя i справы якога незаслужана забытыя // Звязда. - 1992. 14 студз.


Гл. таксама N 776.

З гiсторыi друку

756. Будзевiч С. "Наша доля": [З гiсторыi першай газ. на беларус. мове, якая друкавалася у Вiльнi, 1906-1907] // Лiд. газ. - 1992. 29 крас.

757. Дубавец С. Белоруская газета ["Наша Нiва"] из Вильнюса [1906-1915] // Сов. Белоруссия. - 1992. 16 мая.

758. Забаўскi М.М. Барацьба на два франты: (З гiсторыi газ. "Наша нiва") // Старонкi гiсторыi Беларусi. - Мн., 1992. - С.124-131. -Бiблiягр.:20 назв.

759. Наша Доля: Першая беларус. газ. для вёсковага i местовага рабочага народу. - Факс. выд. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1991. - [48] с. Факс. узнаўленне выд.: Вiльня, 1906, N 1-6.

760. Сачанка Б. Вызваляў дух народа: [А.М.Уласаў (1874-1941), рэд. беларус. газ. "Наша нiва", адзiн з арганiзатараў i дзеячаў Беларус. Сац. Грамады, ахвяра ГУЛАГа] // ЛiМ. - 1992. 12 чэрв.(N 24). - С.8, 14-15.

761. Станюта Д. Прэс-архiў: [З гiсторыi газ."Северо-Западный край", 1902-1905] // Добры вечар (Добрый вечер). - 1992. 10 чэрв.

762. Станюта Д. Прэс-архiў: [Пра "Вечерние известия"(Дадат. да "Минской газеты-копейки") - першую гар. "вячорку", 1914-1915] // Добры вечар (Добрый вечер). - 1992. 23 чэрв.

763. Туронак Ю. "Загляне сонца... [i ў наша ваконца]" i Вацлаў Iваноўскi: [Пра першую легал. беларус. выдавец. суполку, заснаваную ў 1906 г., i яе старшыню] // Спадчына. - 1992. N 2. - С.65-74.

764. Юрэвiч Л. "Выйдзем разам да работы": Факс. выд.[першай легал. грамад.-палiт. i лiт. газ.] "Наша Доля"[, органа Беларус. Сац. Грамады, якая выходзiла ў 1906 г. у Вiльнi] // ЛiМ. - 1992. 7 лют.(N 6). - С.7.

З гiсторыi асветы i адукацыi

765. Азярыцка-Слабадской [сярэдняй] школе [у Смалявiцкiм р-не] - 100 гадоў // Ленiн. заклiк (Смаляв. р-н). - 1992. 29 лют.

766. Бабцова Т. Школе - 140 гадоў: [З гiсторыi Макран. сярэд. шк., адкрытай у 1851 г.] // Маяк Прыдняпроўя (Быхаў). - 1992. 26 лют.

767. Делендик И.П. О некоторых особенностях школьных реформ правительства царской России в Северо-Западном крае в начале 60-х гг. XIX в. // Весн. Беларус. ун-та. Сер.3, Гiсторыя. Фiласофiя. Палiталогiя. Сацыялогiя. Эканомiка. Права. - 1992. N.2. - С.8-11. - Бiблiягр.: 14 назв.

768. Дубянецкi Э. "Ад платы за навучанне вызвалiць": Матэрыял. становiшча навучэнцаў Беларусi ў XIX-пач. XX ст. // Настаўн. газ. - 1992. 20 мая.

769. З нашай гiсторыi: [Сiстэма нар. адукацыi ў Светлагор. р-не, 50-я гг. ХIХ-ХХ ст.] // Светлагор. навiны. - 1992. 19 лют.

769а. Ільюшэнка М. З цемры да святла: [З гісторыі нар. адукацыі ў Шклоўс. р-не, 1908-1990-я гг.] // Ударны фронт (Шклоўс. р-н). - 1992. 29 студз.

770. Крапивин С. О прадедушке, который бросал камни в автомобиль: (Фрагм. док.-ист. повести "Гимназия у перекрестка" [о Мин. муж. правительств. гимназии в 1913 г., ее учениках и преподавателях]) // Нар. газ. - 1992. 18 лют. - С.5.

771. Крэйц Ю. У Полацкай настаўнiцкай семiнарыi: Успамiны [Канец XIX-пач.XX ст.] // Голас Радзiмы. - 1992. 14 мая (N 20). - С.4;. - 21 мая (N 21). - С.4;. - 28 мая (N 22). - С.4;. - 4 чэрв.(N 23). - С.4.

772. Лухверчык В.М. З гiсторыi музычнага выхавання ў настаўнiцкiх семiнарыях Беларусi [XIX-пач. XX ст.] // Нар. асвета. - 1992. N 1. - С.79-80.

773. Масальскi П. Суайчыннiк: [Успамiны пра сустрэчы з Ю.Крэйцам, настаўнiкам, аўтарам нататкаў "У Полацкай настаўнiцкай семiнарыi"] // Голас Радзiмы. - 1992. 11 чэрв.(N 24). - С.4.

774. Мяцельскi М.С. Бацькоўскi рух за перабудову школы [на Беларусi] (1905-1917) // Адукацыя i выхаванне. - 1992. N 4. - С.47-52.

775. Мяцельскi М.С. Земствы i школа на Беларусi (1903-1917) // Пачатк. шк. - 1992. N 4. - С.32-36. - Бiблiягр.:36 назв.

776. Назаров С.И. 150 лет Белорусской сельскохозяйственной академии: (Прошлое, настоящее, будущее) // Материалы научно-производственной конференции, посвященной 150-летию образования Белорусской сельскохозяйственной академии. - Горки, 1992. - С.3-14.

777. Пакутник Н. Народное училище [в д. Дречаны, Свислоч. р-н: Приведено решение сел. схода (3 сент.1911 г.) о необходимости открытия в деревне нар. уч-ща] // Свiсл. газ. - 1992. 12 лют.

778. Пятроў Ю. Першая школа Мсцiслава [1872 г.] // Святло Кастрычнiка (Мсцiсл. р-н). - 1992. 12 лют.

779. Розенблюм А. Так нараджалася гiмназiя [у Барысаве, 1906] // Адзiнства (Барыс. р-н). - 1992. 18 сак.

779а. Слаўны шлях гістарычны [Доўгаўскай сярэдняй школы, Кліч. р-н, 1863-1985 гг.] // Сцяг Саветаў (Кліч. р-н). - 1992. 19 лют.

780. Сотнiкаў I. Рэпетытарства стагоддзе таму: за i супраць: [У чым бачылi педагогi мiнуўшчыны прычыны ўзнiкнення рэпетытарства] // Настаўн. газ. - 1992. 8 лют.

781. Таляронак С. "Тутэйшы край мае для нас велiзарнае значэнне": Палiтыка царызму ў галiне нар. адукацыi на Беларусi, Другая палова 60-х гг. XIX ст. // Настаўн. газ. - 1992. 15 студз.

782. Турко А. Дзе ў Стоўбцах рыхтавалi пiсараў?: [З гiсторыi прыхад. вуч-шча, заснаванага ў 1822 г.] // Прамень (Стаўбц. р-н). - 1992. 11 лют.

783. Хмяльнiцкая Л. Вiцебская гiмназiя: [Звесткi з гiсторыi мужчын. аляксандр. гiмназii на Сабор. вулiцы (цяпер iмя Крылова), якая дзейнiчала з 1808 па 1876 гг., i пра яе выпускнiкоў, вядомых дзеячаў расейс., беларус. i пол. культур] // Вiцеб. рабочы. - 1992. 21, 22 студз.

784. Чэчат В.У. Педагог Гарбачэўскi [I.Д.(1860-?): У арт. змешчаны таксама урыўкi з працы асветнiка "Сельскi настаўнiк"(Вiцебск, 1895) // Адукацыя i выхаванне. - 1992. N 5. - С.112-115.

785. Beauvois D. Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko-ruskich, 1803-1832 / Przeklad z jezyka francuskiego I.Kania. - Rzym; Lublin: Fundacja Jana Pawla II: Redakcja Wydawnictw KUL, 1991. Пол. T.1: Uniwersytet Wilenski. - 383 s. T.2: Szkoly podstawowe i srednie. - 459 s.

Польская школа на лiтоўска-рускiх землях у 1803-1832 гг. Т.1: Вiленскi унiверсiтэт; Т.2: Школа няпоўная сярэдняя i сярэдняя.


Гл. таксама N 619, 620, 654, 683, 703, 1786.

Полацкая акадэмія

786. Арлоў У. Полацкая акадэмiя // Голас Радзiмы. - 1992. 25 чэрв.(N 26). - С.8.

787. Главацкi Л. Згадкi пра загубленую Прыгажосць: [Водгук на арт. Л.Малашэнi "Цi стане Полацк зноў унiверсiтэцкiм горадам?" (Нар.слова, 1992, 25 студз.)] // Нар. слова. - 1992. 28 лют. - С.4.

788. Крывёнак М. Вярнуць бы Полацку былое хараство: [Водгук на арт. Л.Малашэнi "Цi стане Полацк зноў унiверсiтэцкiм горадам?" (Нар. слова, 1992, 25 студз.)] // Нар. слова. - 1992. 28 лют. - С.4.

789. Лiпень Л. Ад езуитаў засталася спадчына: [З навук.-практ. нарады, прысвеч. 180-годдзю заснавання Полац. езуiц. акад., Полацк, 6, 7 чэрв. 1992. г.] // Добры вечар (Добрый вечер). - 1992. 16 чэрв.

790. Малашэня Л. Быў Полацак навуковым цэнтрам... // Звязда. - 1992. 1 лют.

791. Малашэня Л. Цi стане Полацк зноў унiверсiтэцкiм горадам? // Нар. слова. - 1992. 25 студз. - С.5.

792. Полацкая акадэмiя // Во славу Родины. - 1992. 10 апр.

З гiсторыi тэатра

793. Буйко У. Iнтэрв'ю сам-насам: [Звесткi з гiсторыi тэатра ў Барысаве, XIX-XX стст.] // Адзiнства (Барыс.р-н). - 1992. 4 крас.

794. Мiгаль В. З крынiц жыватворных: [Гiсторыя стварэння (1902) i станаўлення тэатра аршан. чыгуначнiкаў] // Аршан. газ. - 1992. 26 сак.

795. Соломаха Е. Оперный сезон 100 лет назад: [ Из истории мин. оперы] // Веч. Минск. - 1992. 25 февр.

796. Старасценка У. Як пачыналiся купалаўцы...: [Да 75-годдзя са дня стварэння у Мiнску Беларус. дзярж. тэатра (1917-1920)] // Добры вечар (Добрый вечер). - 1992. 8 мая.

797. Столярчук К. Как появился Купаловский театр: [Начало сооружения здания - 1888 г., 5 июня 1890 г.- день открытия] // Веч. Минск. - 1992. 2 апр.

798. Столярчук К. Первый театр [в Минске: Открыт в 1825 г. в здании по ул. Интернациональной] // Веч. Минск. - 1992. 13 апр.

799. *Jedrychowski Z. Aktorzy teatru wilenskiego na Grodzienszczyznie 1841-1843 // Pamietnik Teatralny (Warszawa). - 1991. Z.1. - S.191-210: il. - Пол.

Акцёры вiленскага тэатра на Гродзеншчыне, 1841-1843.

800. *Judkowiak B. Z dziejow teatru nieswieskiego: U poczatkow teatru // Pamietnik Teatralny (Warszawa). - 1990. Z.3/4. - S.305-336: il. - Пол.

З гiсторыi Нясвiжскага тэатра: У вытокаў тэатра [1740 г.].

Канфесii. Рэлiгiйнае жыццё. Атэiзм

801. Астраўцоў С. У Мiнскай духоўнай семiнарыi: [З гiсторыi i жыцця навуч. установы ў Жыровiчах, Слонiм. р-н, XУП ст.-1985 г.] // Гродн. правда. - 1992. 3 марта.

802. Бензярук А. Iгнацiй, епiскап Брэсцкi: [Пра I.Жалязоўскага (1802-1872), ураджэнца в. Вялiкiя Сяхновiчы, Жабiн. р-н] // Сел. праўда (Жабiн.р-н). - 1992. 11 крас.

803. Гаховiч М. За аўтакефалiю царквы беларускага народу: [Ёсць матэрыял пра гiсторыю царквы на Беларусi ў XX ст.] // Голас часу (Лондан). - 1992. N 3. - С.6-9.

804. Карлюкевич А. Загадка игуменьи Макрины [Мечиславской: Из истории гонений на Беларуси на униат. веру цар. правительства России. Также об издевательствах над монахинями мин. костела базилианок (1838-1845)] // Во славу Родины. - 1992. 16 мая.

805. Мандрык I. Стаiць у Сар'i святы храм...: [Пра касцёл у вёсцы Верхнядзвiн. р-на, ператвор. у праваслаўн. царкву, 1850-я гг.-пач. XX ст.] // Нар. слова. - 1992. 25 студз. - С.5.

806. Марозаў А. Служыў верай i праўдай: [Пра настаяцеля Бялын. манастыра Архiмандрыта Данiiла (Дзмiтрыя Растоўскага, 1821-1893)] // Зара над Друццю (Бялын. р-н). - 1992. 30 крас.

807. Мацельскi М. Цэрквы-мураўёўкi на Барысаўшчыне: [Архiтэктура праваслаўн. храмаў Барыс. р-на, пабуд. па загаду графа М.Н.Мураўёва ў стылi, характэр. для Расii (ХIХ ст.)] // Адзiнства (Барыс. р-н). - 1992. 27 мая.

808. Прачакоў Ю. Уз'яднанне [Грэка-Каталiцкай Царквы на Беларусi з Праваслаўнай, 1839] // Ратуша. - 1992. Люты (N 3). - С.6.

809. Таляронак С. Вунiя i каталiцызм на Беларусi ў 1772-1839 гг. // Голас часу (Лондан). - 1992. N 2. - С. 12-17; ЛiМ. - 1992. 8 мая (N 19). - С.14-15.

810. Таляронак С. Палiтыка царызму ў адносiнах да каталiцкай i унiяцкай царквы на Беларусi (1772-1839) // Весцi АН Беларусi. Сер. грамад. навук. - 1992. N 2. - С.60-66.

811. Шунейка С. Свята божага цела: Аднаўленне сакрам. традыцыi: [З гiсторыi свята вербнiкаў-хрысцiян. катал. канфесii ў дарэв. Мiнску: Успамiны сведкi] / Запiсаў Ф.Нёманец // ЛiМ. - 1992. 19 чэрв.(N 25). - С.16.

812. Якiм быў Уздзенскi прыход 100 гадоў таму назад?: Па матэрыялах Цэнтр. дзярж. гiст. арх. Беларусi / Падрыхт. да друку Л. Калядзiнскi // Чырв. зорка (Уздз. р-н). - 1992. 25 крас.


Гл. таксама N 627, 771, 772.

Персаналiя

813. Гуринович Э. О чести, доблести и отваге: [Страницы биогр. А.В.Суворова, его роль в истории Беларуси, 1768-1772, 1794 гг.] // Крынiца (Родник). - 1992. N 5/6. - С.30-31.

814. Каханоўскi Г.А., Каханоўскi А.Г. Руплiвец нашай старасветчыны: Яўстах Тышкевiч [(1814-1873): Кн. прысвеч. ураджэнцу Лагойска, стваральнiку Вiлен. музея старажытнасцей, вядомаму этнографу, краязнаўцу, археолагу]. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1992. - 63 с.: iл., [9] л.партр. - (Нашы славутыя землякi).

815. Равiнскi Г. Генерал [Э.] Кавэрскi [(1837-1916): Да 155-годдзя з дня нараджэння навук. i грамад. дзеяча Беларусi, ураджэнца Чэрв. р-на, аднаго з заснавальнiкаў айчын. геадэзii i картаграфii, прыклаўшага шмат намаганняў для пабудавання Чырв. касцёла iмя св. Аляксея ў г.п.Iвянец Валож. р-на] // Прац слава (Валож. р-н). - 1992. 13 чэрв.

816. Сачок М. Бацька песняра: [А.Я.Багдановiч (1862-1940), беларус. этнограф, фалькларыст, публiцыст i мовазнаўца] // Гродн. правда. - 1992. 21 марта.

817. Собаль В. Бацька паэта-класiка[-А.Я.Багдановiч] // Вiцеб. рабочы. - 1992. 20 сак.

818. Сушчук Л. Авторськэ доповнiнне до публыкашыны "Памыт i бызпамытьство": [А.В.Сувораў на Кобрыншчыне] // Збудiнне (Мiнск). - 1992. 1-15 июня.

819. Таляронак С. Агiнскi [М.К.] i яго час: [Удзел дзярж.дзеяча i вядомага кампазiтара ў паўстаннi 1794 г., яго праект стварэння Вялiкага герцагства Лiтоўскага (1811 г.)] // Голас часу (Лондан). - 1992. N 1. - С. 15-18. - Заканчэнне. Пач.:N 6, 1991.

Паўстанне 1794 г.

820. Емяльянчык У.П. Невядомы Касцюшка: [Гутарка з гiсторыкам] / Запiсала В.Улевiч // Звязда. - 1992. 23 чэрв.

821. Лесовой Н. Не то, что нынешнее племя: [О завещании Т. Костюшко, что хранится в Гродн. центр. гос. арх.] // Сов. Белорус. - 1992. 8 февр.

822. Пархута Я. Гара Шыбельная: [Падарожжа па мясцiнах Т.Касцюшкi ў Беларусi] // Пархута Я. Крынiца ёсць у родным краi... - Мн., 1992. - С.221-231.

823. *Kosciuszko pod Dubienka: Praca / Pod red. A.Witusika. - Lublin: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1992. - 78, [2] s., [4] s.: tabl.:il. w tym kolor.), 1 mapa. Пол.

Касцюшка пад Дубенкай: [Бiтва 1792 г.]

824. Matwiejczyk W. Duchowienstwo Krakowa wobec Powstania Kosciuszkowskiego w 1794 r. // Roczniki Humanistyczne (Lublin). - 1988. T.36, Z.2. - S.255-318: tab. - Summ. Пол.

Адносiны духавенства Кракава да паўстання Касцюшкi ў 1794 г.

825. Ratajczyk L. O tradycjach kosciuszkowskich na Bialorusi. - [Warszawa]: Polska Fundacja Kosciuszkowska, 1991. - [2], 17, [3] s., [1] k. mapa: 1 faks., fot., 1 portr. Пол.

Аб традыцыях касцюшкоўскiх на Беларусi: [Ёсць звесткi з бiяграфii Т.Касцюшкi]


Гл. таксама N 705, 819, 1663.

Напалеонаўскае нашэсце

826. Алешин В. Отечественная война 1812 года: [В содерж. есть материал о воен. действиях на территории Белоруссии] // Воен. вестн. - 1992. N 3/4. - С.109-112.

827. Антонов Н. Нашествие: [К 180-летию войны 1812 г.Также о событиях на театре воен. действий 1-й и 2-й Зап. армий, в т.ч. и на территории Белоруссии] // Во славу Родины. - 1992. 24 июня.

828. Асиновский С. Под знаменами Наполеона воевали 23 тысячи белорусов // Во славу Родины. - 1992. 27 июня.

829. Безотосный В. Секретная экспедиция: [Из истории рус. воен. разведки, ее роли в воен. действиях 1812 г. Часть событий разворачивается в Белоруссии] // Родина. - 1992. N 6/7. - С.22-25. - Библиогр.:9 назв.

830. Горбовский А. Охотники за сокровищами: В поисках Эльдорадо: [Из истории кладоискательства, в т. ч. и "клада Наполеона" в Белоруссии] // Сребро, и злато, и каменья: [Сб. очерков] о кладах, найден. и ненайден. - М., 1991. - С.3-31.

831. Груцо И.А., Баранов К.В., Гужаловский А.А. Из истории Отечественной войны 1812 г.: Предвар. данные подвод. разведки на р.Березине // Памятниковедение: Сб.науч.тр. - М., 1991. - Вып.2. - С.66-70. -Библиогр.:9 назв.

832. Гуц К. Мы ж не Iваны...: [З гiсторыi бiтвы памiж рус. i фр. войскамi каля в. Салтанаўка (Магiлёўс. р-н) 10-11 лiп. 1812 г.] // Прыдняпр. нiва (Магiлёўс. р-н). - 1992. 15 лют.

833. Давыдов Д. Три письма на 1812 г. кампанию, писанные русским офицером, убитым в сражении при Монмартре, 1814 г.: [Также о событиях на территории Белоруссии] / Предисл. и публ. Вальковича А. // Родина. - 1992. N 6/7. - С.156-159.

834. Динабургский уездный стряпчий, 27 июня 1812 г.: [Рапорт Витеб. губерн. прокурору о мародерстве в войсках] / Публ. С.Шведова // Родина. - 1992. N 6/7. - С.155.

835. Дондуков И. В далеком 1812-м [в Беларуси] // Веч. Минск. - 1992. 23 июня.

836. Ермалёнак В. 1812 год: [Пра Дрысен. умацаваны лагер, помнiк вайны 1812 г., i пра баявыя дзеяннi ў тых мясцiнах] // Cцяг працы (Мiёр. р-н). - 1992. 18 лют.

837. Кабяк Э. Стаяць каплiцы: [Помнiк, пабуд. у 1912 г. у гонар 100-годдзя бiтвы пад Гарадзечна ў вайну 1812 г.] // Чырв. змена. - 1992. 24 лют.-1 сак. (N 9). - С.9.

838. Копысь у 1812 годзе / Падрыхт. В.Лютынскi // Аршан. газ. - 1992. 26 сак.

839. Лютынскi В. Лепель у 1812 годзе // Лепел. край. - 1992. 30 чэрв.

840. Лютынскi В. "Тут сталi ў дванаццатым сцяной": [Пра баявыя дзеяннi у Чашн. р-не] // Чырв. прамень (Чашн.р-н). - 1992. 10 сак.

841. Лютынскi В. Шклоў у 1812 годзе // Ударны фронт (Шклоўс.р-н). - 1992. 13 чэрв.

842. Малиновский М. Генерал Властов [Е.И.(1770-1837): Также о боях на территории Белоруссии] // Во славу Родины. - 1992. 17 июня.

843. Малиновский М. Слово о Федоре Мироновой: [Крепостная из д. Погирщина Витеб. губернии, партизанка-разведчица в войне 1812 г.] // Во славу Родины. - 1992. 21 марта.

844. Малiноўскi М. Французская навала i пасля яе: (Да 180-годдзя напалеонаўс. нашэсця) // Голас Радзiмы. - 1992. 18 чэрв.(N 25). - С.1, 4-5.

845. Местр Ж. де. "Наполеона сгубила Москва": [Из анализа итогов закончившегося этапа войны. Также о событиях на территории Белоруссии, в т.ч. о переправе через Березину] / Пер. с фр. и прим. В.Мильчиной // Родина. - 1992. N 6/7. - С.163-165.

846. Мирзоян С. Вокруг "Наполеона и Жозефины": [О разгроме наполеон. армии в Брилев. сражении, Борис. р-н] // Адзiнства (Барыс.р-н). - 1992. 23 мая.

847. Нестерчук Л. Храму Христа Спасителя - жить!: [Из истории сооружения в Москве Кафедр. Спас. собора (1839-1883). Также о том, как события 1812 г. на Брестчине связаны с этим храмом] // Заря. - 1992. 4 янв.

848. Несцярчук Л. Дарога да Храма цi да комплексу?: [ Пра гiсторыю будаўнiцтва ў Маскве Кафедр. Спас. сабора. З Беларуссю яго звязваюць нiцi падзей 1812 г.] // Звязда. - 1992. 9 студз.

849. Снетков Д. "Защищать до самого нельзя": Так воевали с Наполеоном Я.П.Кульнев и его чудо-богатыри [из Гродн. гусар. полка] // Во славу Родины. - 1992. 11 февр.

850. Таляронак С. Докшыцы ў вайне 1812 г. // Род. вытокi (Докш.р-н). - 1992. 11 лют.

851. Тормасов А.П. Тормасову П.П., 5 авг. 1812 г., Ратно: [О воен. действиях в р-не Кобрин-Пружаны] / Публ. С.Шведова // Родина. - 1992. N 6/7. - С.155.

852. Успамiнаючы 1812-ы год...: [Партыз. барацьба на тэрыторыi Шаркоўшч. i iнш. р-ноў Вiцеб. вобл.] / Падрыхт. да друку Л.Лабачэўская // Клiч Радзiмы (Шаркоўшч. р-н). - 1992. 12 лют.

853. Яроменка К. Iшоў Напалеон: [Гродзеншчына пад час вайны 1812 г.: Прыведзены звесткi з кн. М.Ястрабцова "Запiскi, якiя адносяцца да гiсторыi аб вайне 1812 г."(1837)] // Гродн. правда. - 1992. 10 марта.


Гл. таксама N 1834.

Дзекабрысты на Беларусі

Гл. N 1699, 1769.

Паўстанне 1830-1831 гг.

854. Старонкi мiнулага: [Паўстанне супраць рускага царызму у Дзiсен. павеце ў 1831, 1861-1863 гг.] / Падрыхт. К.А.Кожан // Клiч Радзiмы (Шаркоўшч. р-н). - 1992. 30 мая;10, 13, 17, 24, 27 чэрв. - Працяг будзе.

Паўстанне 1863-1864 гг.

855. Богодяж М. Вечный инсургент: [Об участнике восстания скульпторе Г.Д.Сандерсе (настоящее имя - Г. Дмаховский, 1810-1863), уроженце д. Заболотье Брасл. р-на] // Во славу Родины. - 1992. 4 янв.

856. Лiўшыц У. Горацкiя паўстанцы [i iх кiраўнiк Л.Звяждоўскi] // Магiлёўс. праўда. - 1992. 18 сак.

857. Светозаров Л. [Ф.] Богушевич в отряде [Л.Т.] Нарбута: [Из истории восстания на Виленщине] // Воран. газ. - 1992. 3 чэрв.

858. Сонич А. Наполеон Орда [(1807-1883): Об активном участнике восстания художнике, уроженце д. Вороцевичи Иван. р-на] // Во славу Родины. - 1992. 25 янв.

859. Сущук А. Об истории подлинной и переписанной: О сподвижнике К.Калиновского Р.Траугуте, уроженце д. Шестаково Каменец. р-на] // Знамя юности. - 1992. 6 февр.

860. Шастак Ю. Наш Кастусь [Калiноўскi] // Берастав. газ. - 1992. 22, 25, 29 крас.

861. Януш I. ...I нават на этапах не губляў пачуцця гумару: [Пра аднаго з кiраўнiкоў сялян. паўстання на Вiцебшчыне у 1863 г. А.I.Вярыгу-Дарэўскага (1818-1884)] // Нар. газ. - 1992. 18 лют. - С.5.


Гл. таксама N 165.

Рэвалюцыя 1905-1907 гг.

862. Карнiловiч Э. Хто пра яго ведае?: [М.М.Васiлеўскi, удзельнiк першай рускай рэвалюцыi ў Магiлёўс. губернi, ураджэнец Аршан. павета] // Сцяг Iльiча (Талач.р-н). - 1992. 13 чэрв.

Першая сусветная вайна

863. Кацнельсон В. Праз пакуты - на радзiму: [Пра А.Л.Талстую (малодшую дачку вялiкага пiсьменнiка), якая у 1914-1915 гг. узначалiла рухомы санiтар. атрад, база якога знаходзiлася непадалёку ад Маладзечна, а ў в. Залессе пад Смаргонню быў разгорнуты шпiталь] // Светлы шлях (Смаргон.р-н). - 1992. 18 крас.

864. Нарачанскi М. След першай iмперыялiстычнай [вайны ў вёсцы Кабыльнiк (цяпер Нарач), 1914-1916] // Нарач. зара (Мядзел. р-н). - 1992. 6 мая.

865. Скворцов Н. Два поезда: [О пребывании в Могилеве императора Николая II (23 авг. 1916, февр.1917 г.) и пред. ВЦИК М.И.Калинина (14-15 июня 1919 г.)] // Вестн.Могилева. - 1992. 4, 10, 17 янв.

866. Шмiдт Н. Крыжы i пагоркi: [Пра пахаваннi ў Мядзел. р-не рус. i ням. салдат, загiнуўшых у першую мiравую вайну] // Мiн. праўда. - 1992. 2 чэрв.

867. Giza A. Armia niemiecka wobec ludnosci polskiej na ziemiach litewskich, bialoruskich i ukrainskich w latach 1915-1918 // Zeszyty Naukowe/ Uniwersytet Szczecinski, N 71. Szczecinskie Studia Historyczne (Szczecin). - 1991. N 4. - S.61-77. - Summ. Пол.

Нямецкая армiя ў адносiнах да польскага насельнiцтва на лiтоўскiх, беларускiх i украiнскiх землях у 1915-1918 гг.


Гл. таксама N 878.

Брэст-Літоўскі дагавор

868. Брестский мир: [Отр. из кн. "Наше Отечество"] // Рос. газ. - 1991. 3, 6, 7 авг. - Продолж. Нач.:30, 31 июля;1 авг., 1991. Загл.:1917 год:почему февраль? почему октябрь?

869. Весялкоўскi Ю. Беларусь у першай сусветнай вайне. Мiрная канфэрэнцыя ў Берасьцi // Голас часу (Лондан). - 1992. N 1. - С.18-21;. - N 2. - С. 22-27.

870. Сосков В. "Похабный" мир, или Как Владимир Ильич Ленин чуть не стал нобелевским лауреатом: [Из истории заключения Брест. мира] // Поиск. - 1992. 22-28 февр.(N 9). - С.14.

871. Фельштинский Ю. Крушение мировой революции. - М.: Терра, 1992- . Очерк 1: Брестский мир, Окт. 1917-нояб. 1918. - 656 с. - Библиогр.: с.644-655.

872. Фельштинский Ю. Мир, которого не было: [Ст.из США] // Родина. - 1991. N 3. - С.16-20.

873. Шилин П. Баталии в Белом дворце: [Из истории подписания Брест-Лит. мир. договора] // Заря. - 1992. 5 марта.

874. Шилин П. Загадка замка в Скоках: [Из истории переговоров в Брест-Литовске (3 дек. 1917-3 марта 1918) и встрече делегаций в Скоках: По новым документам в фондах обл. краевед. музея] // Заря. - 1992. 18 янв.

Лютаўская рэвалюцыя

875. Белая Русь в марте семнадцатого: [По публ.газ."Могилев.вест." и "Ведомости Мин.губерн.комиссариата"] / Подгот. С.Михайлов // Рэспублiка. - 1992. 12 сак. - С.4.

876. Кучынская Е. Быхаўскiя вязнi: [Аб удзельнiках карнiлаўс. мяцяжу, якiя ўтрымлiвалiся ў Быхаўс. турме, 1917 г.] // Магiлёўс. праўда. - 1992. 7 мая.

877. Палажэнцава Т. Адрачэнне: Апошнi iмператар Расii быў арыштаваны ў Магiлёве [21 сак. 1917 г.] // Магiлёўс. праўда. - 1992. 12 сак.

878. Поссе В.А. От февраля до Бреста: Воспоминания:[Фрагм. из кн."Мой жизненный путь"] / Подгот.текста Н.А.Поссе, В.Ю.Черняева;Вступ.ст. и коммент.В.Ю.Черняева // Рус.прошлое. - 1991. N 1. - С.173-251.

879. Шляпников А.Г. Канун семнадцатого года. Семнадцатый год: [Мемуары чл. Рус. бюро ЦК РСДРП, наркома труда в первом Сов. правительстве, впервые изд. в 20-х гг.]: В 3 т. / Сост., авт. прим. А.С.Смольников, А.А.Чернобаев. - М.: Политиздат, 1992. Т.2: Семнадцатый год: [Есть материалы о событиях в Могилеве]. - 496 с.


Гл. таксама N 865.

Кастрычніцкая рэвалюцыя

880. Дикгоф-Деренталь А. Убийство генерала Духонина [Могилев, 3 дек. 1917] // Родина. - 1992. N 2. - С.55-59.

881. З кагорты камiсараў: [Пра С.Л.Аношку, кiраўнiка рэв. i партыз. руху на Глушчыне, Окт. 1917-1918] / Падрыхт. да друку С.Анташкевiч // Радзiма (Глус. р-н). - 1992. 12 лют.

882. Карнiловiч Э. Адзiн з "папярэднiкаў" Д.Дудаева: [Бiягр. матэрыял пра магiляўчанiна I.М.Чарнаглаза (1884-1930), удзельнiка ўстанаўлення Сав. улады ў Магiлёве, сакратара Iнгуш. абкома ВКП(б) у 20-я гг.] // Магiлёўс. праўда. - 1992. 28 студз.

883. Скалабан В. Драма пачалася з тэатра: [Пра 1-ы Усебеларус. з'езд, якi адбыўся ў снеж. 1917 г. у памяшканнi Мiн. гар. тэатра (сёння тэатр iмя Я.Купалы)] // Добры вечар (Добрый вечер). - 1992. 3 студз.

884. Трамбицкий Ю. Отец белого движения: [О послед. нач. штаба Верхов. главнокомандующего ген. М.В.Алексееве и его попытке спасти Ставку в Могилеве от "рев. перетряски"] // Сов. воин. - 1992. N 5/6. - С.76-79.

885. Цвыраў Л.Р. Вынiкi выбараў ва Ўстаноўчы сход на Заходнiм фронце ([Кастр.-снеж.] 1917) // Весн. Беларус. ун-та. Сер.3, Гiсторыя. Фiласофiя. Палiталогiя. Сацыялогiя. Эканомiка. Права. - 1992. N 2. С.3-5. - Бiблiягр.: 15 назв.


Гл. таксама N 1237.

1918-1985 гады

886. Клiмуць Я. Вярнуць гiстарычную памяць: [Погляд на паслякастр. гiсторыю Беларусi] // Магiлёўс. праўда. - 1992. 20 сак.

887. Навучальна-метадычны дапаможнiк для студэнтаў па курсу "Гiсторыя Беларусi"[60-я-першая палова 80-х гг.] / Аўт.-склад.: С.М.Ходзiн, В.А.Цяплова; Беларус. дзярж. ун-т. - Мн., 1992. - 38 с.

888. Пятроўскi Я. Дзярэчын - малы Версаль: [Пра вёску ў Зэльв. р-не, 30-я гг. XX ст.: Урыўкi з кн. мемуараў эмiгранта, ураджэнца Слуцка, "Стагодзьдзе ў рэтраспекце"] / Падрыхт. публ. С.Чыгрын // Праца (Зэльв. р-н). - 1992. 8, 18, 25 лют.;3, 10, 24, 28 сак.

889. Гiсторыя Беларусi савецкага перыяду ў перыядычным друку: Бiблiягр.паказ.арт.газ.i часоп., 1986-1991 гг. / Гродз. дзярж. ун-т iмя Я.Купалы; Склад.: Г.М.Таюрская, Э.С.Ярмусiк. - Гродна, 1992. - 91 с.


Гл. таксама N 3, 14, 16, 650.

Тэрыторыя. Насельнiцтва

890. Гiсторыя не церпiць перакосаў: [З гiсторыi нац.-тэрыт. прабл.памiж Беларуссю i Лiтвой:Лiст у газ.беларус.дзеячаў навукi i культуры] / Падпiсалi:Р.Гарэцкi, М.Ермаловiч, Я.Лецка, А.Лiс, Б.Сачанка, В.Сiўчык, М.Лужанiн, В.Цiтоў, С.Цярохiн // Звязда. - 1992. 11 студз.

891. "Гiсторыя не церпiць перакосаў...": [Водгукi на аднайм.зварот па прабл. Вiлен. краю (Звязда, 1992, 11 студз.) // Звязда. - 1992. 10 сак.

Змест:Касцян С. Абаранiць беларусаў. Паўловiч У., Белы У., Малашкевiч Г.Ёсць годнасць i ў нас. Самуйлаў Д.Хопiць гандляваць Радзiмай! Бусел М.Заступiцца за сябе. Блiнкоўскi А.Праблему трэба вырашаць. Вайцяховiч Ф.Спрыяць адраджэнню.

892. Красовский К.К. Геодемографическое развитие городских структур Брестской области: [По материалам Всесоюз.переписей 1959, 1970, 1979, 1989 гг. и пол.переписей 1921 и 1931 гг.]:Автореф.дис...канд.геогр.наук / Белорус.гос.ун-т. - Мн., 1992. - 25 с.

893. Майсеня А. Мы не агрессоры, но должны помнить о том, что у Беларуси есть законные национальные интересы на Виленщине // Нар. газ. 1992. 15 студз.

894. Трэцi лiшнi: [Прабл. гiсторыi беларус.-лiтоўс. адносiн (20-40-я гг. XX ст.), а таксама статуса Вiльнi i Вiлен. краю] // Голас Радзiмы. - 1992. 23 студз.(N 4). - С.3, 5.

895. Цiтоў А. Адно стагоддзе - i восемь падзелаў: Як дзялiлi Беларусь [у 1918-1950] // Культура. - 1992. Крас.(N 14). - С.4-5.

896. Ширяев Е. Виленский край или Белорусско-Литовский?: [Об этнич. и полит. границах территории: Взгляд и предложения ученого] // Нар. газ. 1992. 21 студз.

897. Шыраеў Я. Чыя Вiленшчына? Хай рассудзiць ААН: [Прабл. Вiлен. краю: гiсторыя i сучаснасць] // Звязда. 1992. 5 лют.


Гл. таксама N 690.

Эканомiка. Сацыяльна-эканамiчныя адносiны. Сацыяльная структура

898. Аристова М.А. Красная касынка улицы Машинистов: [Беседа с первой в Беларуси женщиной-машинистом:Есть ист.материал] / Записал А.Валовой // Гудок. - 1992. 24 июня.

899. Асiпенак (Бярозка) Е.М. "Успамiнаю з радасцю": [Расказ жыхаркi в.Елькаўшчына, першай жанчыны-трактарысткi б.калгаса "Ясная паляна" у Кругл. р-не аб стварэннi калгаса, сваёй рабоце i злёце трактарыстак у Мiнску (20-30-я гг.)] / Запiсала Т.Жалудкова // Сел. жыццё (Кругл. р-н). - 1992.18 крас.

900. Бродскi Я. Свята ў Цярэнiчах: Калгас "1-е Мая" адзначыў свае 60-годдзе: [Гiсторыя i сённяш. дзень калгаса, створ. у маi 1932 г.] // Маяк (Гомел. р-н). - 1992. 30 мая.

901. Вучэбна-метадычная распрацоўка па курсу "Гiсторыя Беларусi" па тэме "Матэрыяльнае становiшча насельнiцтва i культура Беларусi (1961-1985 гг.)" / Аўт.-склад.: А.Л.Абецадарская i iнш.; Беларус. дзярж. ун-т. - Мн., 1992. - 24 с.

902. Гарадзецкi М. Спецперасяленцы: [ З гiсторыi калектывiзацыi на Беларусi] // Полымя. - 1992. N 4. - С.135-147.

903. Дрозд С.С., Гулевич Н.Ю. Гомсельмаш: [О 60-летнем пути крупнейш. предприятия по производству кормоубороч. техники]. - Мн.: Ураджай, 1991. - 176 с.: [8] л. фот.

904. З гiсторыi гаспадаркi [саўгаса "Бальшавiк" Мiнскага р-на, створанага у 1932 г.] // Наша жыццё (Мiн.р-н). - 1992. 3 сак.

905. Колданов В.Я. Очерки истории советского лесного хозяйства: [В содерж.есть также материал о Беларуси]. - М.: Экология, 1992. - 256 с.

906. Купчын Н. "Справядлiвасць" узору 1933-га...: [З гiсторыi калектывiзацыi на Аршаншчыне] // Аршан. газ. - 1992. 7 мая.

907. Микула Е. Забытые имена [белорусских ученых-аграрников и хозяйственников 20-х гг.: М.М.Карклин, Н.Л.Аксючиц, И.А.Адамович, Р.А.Бонч-Осмоловский, Д.Ф.Прищепов] // Человек и экономика. - 1992. N 3. - С.34-35.

908. Мiкула Я.I. Фармiраванне камандна-адмiнiстрацыйных метадаў кiраўнiцтва кааператыўным рухам у беларускай вёсцы ў 1926-1929 гг. // Старонкi гiсторыi Беларусi. - Мн., 1992. - С.131-139. -Бiблiягр.:18 назв.

909. Мiрановiч М.М. З гiсторыi [стварэння калгаса "Чырвоная Беларусь" у Багушэвiчах, Бярэз. р-н: Гутарка з жыхаром вёскi] / Вёў У.Несцяровiч // Сцяг Ленiна (Бярэз. р-н). - 1992. 11 сак.

910. Мяснiкоў А. Камiсар земляробства: [Накiд да палiт. партр. Д.Ф.Прышчэпава (1896-1940)] // Беларусь. - 1992. N.3. - С.19-21.

911. Нестерович Н. Потенциально опасен...: О репрессир. наркоме земледелия БССР К.Ф.Бенеке [1895-1937] // Белорус. нива. - 1992. 17 марта.

912. Несцяровiч I.Л. Гiсторыя маслазавода [у г. Старыя Дарогi, створанага ў 40-я гг.] / Падрыхт. да друку Л. Ананiч // Навiны Старадарожчыны. - 1992. 4 крас.

913. О "родимых пятнах" прошлого: [Факты из истории Витеб. обл., 1919-1923 гг.: По материалам Гос. арх. Витеб. обл. и арх. б. Витеб. ОК КПБ о гос. и лич. землепользовании, о борьбе с использованием служеб. положения в лич. целях] / Подгот. и коммент. И.Мандрик // Нар. слова. - 1992. 22 крас. - С.3.

914. Пачатак быў такiм: [Да 45-годдзя калгаса "Багданаўскi" Валож. р-на: Звесткi з гiсторыi] // Прац. слава (Валож. р-н). - 1992.26 мая.

915. Рыбiк Н. "Трактарыст тады быў - што лётчык": [Пра аднаго з першых беларус. трактарыстаў I.Ф.Грабоўскага, пра работу МТС, створанай у Астравец. р-не у 1944 г.] // Астравец. праўда. - 1992. 5 лют.

916. Сает М. От бога дорожник: [И.И.Григорович в истории становления и развития автомоб. дорог Беларуси] // Вираж. - 1992. N 6. - С.18-19: ил.

917. Сорокин А. Аренда земли: исторический опыт [20-х гг. на Беларуси] // Белорус. нива. - 1992. 25 апр.

918. Сцежкамi ўчарашняга i сённяшняга дня: [Гiсторыя i сучаснасць калгаса "Ленiнец" Маст. р-на. Ёсць звесткi з гiсторыi вёсак Макары, Сарвасы, Дудкi, Данцы, Задвор'е, Гоўчава, Нацкава i Курылавiчы, якiя размешчаны на тэрыторыi калгаса. Ёсць звесткi пра паходжанне iх назваў] // Зара над Нёманам (Маст. р-н). - 1992. 9 студз.

919. Уладзiмiраў А. Першая трактарыстка [у Вiцебскiм р-не-Т.А.Буракова] // Ленiн. праўда (Вiцеб. р-н). - 1992. 25 студз.

920. Ходзiн С.М. Асноўныя тэндэнцыi развiцця сельскагаспадарчай вытворчасцi БССР у 1921-1929 гг. // Весн. Беларус. ун-та. Сер.3, Гiсторыя. Фiласофiя. Эканомiка. Права. - 1992. N 1. - С.3-6. - -Бiблiягр.: 17 назв.

921. Ходин С.Н. Колхозное строительство и социально-психологическая перестройка крестьянства Белоруссии в 1921-1929 гг. // Человек и его время: Сб.материалов Всесоюз.шк.молодых историков. - М., 1991. - С.141-148. -Библиогр.:19 назв.

922. Чумачэнка В.З. Па волi лёсу: [Успамiны пра Мiнск 20-х гг. Ёсць звесткi пра Чарвякова А.Р. i Апанскага I.К.] // Культура. - 1992. Студз.(N 2). - С.7.

923. Шкардзiнскi С. Хутаршчына: [З гiсторыi iснавання хутароў на Уздзеншчыне да пачатку калектывiзацыi] // Чырв. зорка (Уздз. р-н). - 1992. 15 крас.

924. Як жылi, аб чым клапацiлiся: [Як вырашалася "зямельнае пытанне" у 1918 г. у Шаркоўшч. р-не] / Падрыхт. да друку Л.Лабачэўская // Клiч Радзiмы (Шаркоўшч.р-н). - 1992. 25 студз.

925. *Czapski M. Inzynierowie Drugiej Rzeczypospolitej. Cz.1 / Polskie Towarzystwo Historii Techniki. - Warszawa: PTNT, 1991. - [2], 230, [3] s.: faks., portr., rys. Пол.

Iнжынеры Другой Рэчы Паспалiтай: Бiягр. iнжынераў i гiсторыя тэхнiкi, 1918-1939 гг. Ч.1.


Гл. таксама N 319, 667, 673, 683, 684, 687, 688, 689, 691, 692, 693, 694, 965, 967, 1217, 1671, 2015, 2017, 2018.

Палiтычны лад. Дзяржава i права. Унутраная палiтыка

926. Аляксандр Чарвякоў: ...Я нiколi не быў ворагам: Выбр. арт. i прамовы. Успамiны сучаснiкаў [ М.Чарота, В.Нартыш-Блука, I.Клiмашэўскага, М.Шапiры, У.Мяжэвiча, М.Лужанiна, Я.Садоўскага i дачкi С.Чарвяковай] / Склад. В.Ц.Мыслiвец. - Мн.: Беларусь, 1992. - 183 с.

927. Ананич В.А. Организация работы с кадрами милиции в Белоруссии (1971-1985 гг.): Учеб. пособие / М-во внутр. дел. Респ. Беларусь. - Мн., 1992. - 57 с.

928. Барскi А. Калектывiзацыя i [беларускiя] пiсьменнiкi // Барскi А. З пабачанага i перажытага. - Мн., 1992. - С.212-226.

929. Кузнецов Н.В. А.Ф.Мясников. Жизнь и деятельность [первого председателя ЦИК БССР (1886-1925)]. - [ Мн., 1991. - Машинопись].

930. Нарком [унутраных спраў] з Зубарэвiч: [Пра П.Д.Малаковiча (1895-1937), рэвалюцыянера, удзельнiка партыз. руху ў Беларусi ў 1918-1920-х гг., дзярж. дзеяча рэсп., рэпрэсiр.] / Падрыхт. да друку Т.Матусевiч // Радзiма (Глус. р-н). - 1992. 18 студз.

931. Ничипорович А. Не дать угаснуть надежде: [Пробл. реабилитации в Беларуси: История вопр.] // Суд.весн. - 1992. N 2. - С.58-59.

932. Пономаренко П.К. События моей жизни: [Из воспоминаний первого секретаря ЦК КП(б)Б, 1938-1947 гг.] / Предисл. А.Кудравца; Публ. и подгот. текста Ф.Т.Константинова // Нёман. - 1992. N 3. - С.150-177;. - N 4. - С.132-158.

933. Рагойша В. Бацька нацыi: Я.Купала i дзярж. незалежнасць Беларусi // Полымя. - 1992. N 6. - С.230-241.

934. Рагойша В. "Беларусь была, ёсць i будзе": Купал. канцэпцыя дзярж. незалежнасцi Беларусi: [Па старонках публiцыстыкi паэта i твораў асветн. беларусазн. характару 1919-1920 гг.] // Звязда. - 1992. 4 чэрв.

935. Савченко М.И. Республика Беларусь - морская держава: (Междунар.-правовой аспект, 1965-1972 гг.) // Весн. Беларус. ун-та. Сер.3, Гiсторыя. Фiласофiя. Эканомiка. Права. - 1992. N 1. - С.59-62. - Бiблiягр.: 7 назв.

936. Садоўскi Я. Наш незабыўны Алесь: Да 100-годдзя з дня нараджэння А.Р.Чарвякова // Наша жыццё (Мiн.р-н). - 1992. 21 сак.

937. Сазонкин В. Какими были бывшие первые - Н.С.Патоличев, К.Т.Мазуров и П.М. Машеров: [Из воспоминаний б. телохранителя, полковника КГБ в отставке] // Беларус.час. - 1992. 25 мая-1 чэрв.(N 21). - С.8;. - 1-8 чэрв. (N 22). - С.8;. - 8-15 чэрв.(N 23). - С.8. - Продолж. следует.

938. Симуров А. Вожди, вожаки, вожачки: [Гл. из кн. "Хотите - верьте, хотите - нет": О руководителях респ.парт.орг. Н.И.Гусарове, Н.С.Патоличеве, К.Т.Мазурове, П.М.Машерове, Т.Я.Киселеве, Н.Н.Слюнькове, Е.Е.Соколове, А.А.Малофееве] // Рэспублiка. - 1992. 18 сак. - С.7;. - 19 сак. - С.7;. - 21 сак. - С.7;. - 24 сак. - С.7;. - 26 сак. - С.7;. - 28 сак. - С.7;. - 31 сак. - С.7.;. - 2 крас. - С.7. - 4 крас. - С.7.

939. Симуров А. Теневой кабинет: [Прил.к публ."Вожди, вожаки, вожачки" ("Рэспублiка", 1992, 18, 19, 21, 24, 26, 28, 31 сак.; 2, 4 крас.):О помощниках парт.руководителей респ.] // Рэспублiка. - 1992. 8 крас. - С.7;. - 9 крас. - С.7.

940. Токарев М. Спустя многие десятилетия: [Из практики реабилитации жертв сталин. репрессий, одна из которых - белорус И.Цыган] // Гарадоц. весн. - 1992. 18 студз.; Голас Веткаўшчыны. - 1992. 21 сак.

941. Тугай В.В. Немецкие сельские советы в Белоруссии в 20-х годах XX в. // Рапалльская политика: истоки, традиции и современность: Тез. докл. и сообщ. - Мн., 1992. - С.76-80.

942. Советские криминалисты: Биобиблиогр. справ.: [В содерж. указаны также белорус. криминалисты] / Высш. шк. МВД СССР. - Нижний Новгород: Высш. шк. МВД СССР, 1991. - 180 с.

943. *Benyskiewicz J. Spoleczenstwo, wladza, panstwo: w latach 1918-1939. - Zielona Gora: Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. T.Kotarbinskiego, 1991. - 156 s. Пол.

Грамадства, улада, дзяржава ў 1918-1939 гг.


Гл. таксама N 378, 699, 702, 865, 882, 883, 885, 946, 977, 985, 1004, 1005, 1006, 1013, 1018, 1038, 1055, 1165, 1234, 1235, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1249, 1250, 1251, 1253, 1358.

Рэпрэсii (1920-1960-я гг.)

944. ...Аб лёсе бацькi звестак не маю: [Аб расстраляным у 1938 г. жыхары Крупак П.Д.Фядулаве] / Падрыхт. публ. Грыгор'еў Г., Грыгор'ева В. // Ленiн.курсам (Круп. р-н). - 1992. 17 чэрв.

945. Анташкевiч С. Без вiны вiнаватыя: [Аб рэпрэсiр. у 1920-50-я гг. жыхарах Глус. р-на] // Радзiма (Глус. р-н). - 1992. 11 сак.

946. Аркадзь Смолiч [1891-1938]: паказаннi на допытах: [Пра беларус. навукоўца-географа, дзеяча Беларус. Сац. Грамады i БНР] / Падрыхт. А.Кароль, У.Мiхнюк // Голас Радзiмы. - 1992. 20 лют.(N 8). - С.1, 3;. - 27 лют.(N 9). - С.3;. - 5 сак.(N 10). - С.3;. - 12 сак.(N 11). - С.3;. - 19 сак.(N 12). - С.3. - + Паказаннi А.Смолiча пра У.М.Iгнатоўскага, В.Ю.Ластоўскага, Г.I.Гарэцкага.

947. Баравуля М. Партызанскi камдыў, або Яшчэ адна ахвяра сталiнiзму: [Пра В.С.Пыжыкава, якi ўзначальваў партыз. дывiзiю ў Барыс. р-не, 1942-1943 гг.] // Круп. весн. - 1992. 18, 21 студз.; 11 лют. - Пач.:N 137-138, 143, 144, 145, 1991.

948. Бараноўскi I. Мейсца сустрэчы зьмянiць нельга...: [Пра вязняў брэсц. турмы Л.Генiюш i С.Лазара (1949)] // Брест. курьер. - 1992. 12-18 июня.

949. Барскi А. Аб "Пiсьме беларускага народа Вялiкаму Сталiну"; Кулачка, вораг народа: [Рэпрэсii на Беласточчыне: Успамiны] // Барскi А. З пабачанага i перажытага: Абразкi, арт., дарож. нататкi. - Мн., 1992. - С.21-30.

950. Безрукий Л. Опорочить любой ценой?: [Отклик на ст. М.Крукоўскага "Брудныя справы за чужой спiнай"(Нар. газ., 1992, 8 лют.) о событиях у Курапатах] // Нар. газ. - 1992. 13 сак.

951. Бiрала З. З мiнулага: [Успамiны паэта пра сваё жыццё (нарадзiўся ў 1906 г.)] // Полымя. - 1992. N 5. - С.197-201.

952. Борисов И. Возвращение из ада: [О жителе Скиделя Н.К.Павлюкевиче, жертве ГУЛАГа] // Гродн. правда. - 1992. 9 июня.

953. Бунеев Ю. Раскрестьянивание: [По материалам Баранов. фил. гос. арх. в 1947-1949 гг. в разряд кулаков попало 1257 хозяйств б. Баранов. обл.] // Наш край (Баранов. р-н). - 1992. 25 янв.

954. Вернем iх добрыя iмёны: Iмёны грамадзян Чэрык. р-на, неабгрунтавана рэпрэсiр. у 20-50-я гг. i ў далейшым рэабiлiт. // Заклiк Iльiча (Чэрык. р-н). - 1992. 15, 22, 29 студз.;25 сак.;13, 20 мая. - Пач.: N 109-110, 1991.

955. Вернем iх добрыя iмёны: [Спiс рэпрэсiр. у 20-50-х гг. жыхароў Дрыб. р-на] // Ленiн. шлях (Горац. i Дрыб. р-ны). - 1992. 4, 11 сак.

956. Вернем iх добрыя iмёны: Спiсы грамадзян Чавус. р-на, рэпрэсiр. у 20-50-х гг. i пасля рэабiлiт. / Падрыхт. I.I.Гаўрылаў // Iскра (Чавус. р-н). - 1992. 22 студз.

957. Вернем iх добрыя iмёны: [Спiс рэпрэсiр. жыхароў Шклоўс. р-на] // Ударны фронт (Шклоўс.р-н). - 1992. 11, 18, 22, 29 студз.; 5, 19, 29 лют.;. - 11 сак.; 11 крас.;13, 16, 23 мая;. - 24, 27 чэрв. - -Працяг будзе. Пач.:N 98, 111, 1991.

958. Вернем iх добрыя iмёны: Спiс грамадзян [Кругл.] р-на, неабгрунтавана рэпрэсiр. у 20-50-я гг. / Публ. падрыхт. I.I.Гаўрылаў // Сел. жыццё (Кругл. р-н). - 1992. 4 студз.;11, 18, 25 сак.;1, 8 крас.

959. Вернем их добрые имена: Список граждан Осипов. р-на, необоснованно репрессир. в 20-50-х гг. и впоследствии реабилитир. // Запаветы Ленiна (Асiпов. р-н). - 1992. 18, 22, 25, 29 крас.;. - 8, 13, 16, 20, 23, 30 мая;. - 3, 6, 13, 17, 20, 24 чэрв. - Продолж. следует.

960. Вернуты добрыя iмёны: [Спiс рэабiлiт. жыхароў Бых. р-на] // Маяк Прыдняпроўя (Бых. р-н). - 1992. 15 крас. - Працяг будзе.

961. Вернуты добрыя iмёны: [Спiс жыхароў Касцюк. р-на, якiя былi рэпрэсiр.ў 1920-1950 гг.] // Голас Касцюкоўшчыны. - 1992. 15, 22, 25 студз.;15 лют.

962. Вернуты добрыя iмёны: [Спiс жыхароў Кiраўс. р-на, незаконна рэпрэсiр.у 1920-1950-я гг.] // Кiравец. - 1992. 28 сак.; 1, 4 крас. - Працяг будзе. Пач.:N 109-110, 1991.

963. Вернуты добрыя iмёны: Спiс грамадзян Клiмав. р-на, неабгрунтавана рэпрэсiр. у 1920-1950-я гг. // Род. нiва (Клiмав. р-н). - 1992. 18, 22 студз.;11, 15, 23 крас.;. - 1, 16, 27, 30 мая;3, 27 чэрв. - Працяг будзе.

964. Вернуты добрыя iмёны [неабгрунтавана рэпрэсiраваным у 20-30-я гг. жыхарам Хоцiмскага р-на] // Шлях Кастрычнiка (Хоцiм. р-н). - 1992. 29 мая;2, 9, 16, 19, 23, 30 чэрв. - Працяг будзе.

965. Вiктарава А. Яго аплаквалi патаемна...: [Пра рэпрэсiр. у 1944 г. старшыню калгаса "Чырвоны Кастрычнiк" М.I.Кавалёнка з в. Лабачова Бешанков. р-на] // Зара (Бешанков. р-н). - 1992. 9 мая.

966. "Ворагi народа" - больш не ворагi: Спiс грамадзян Бабр. р-на, неабгрунтавана рэпрэсiр. у 20-50-я гг.:(З матэрыялаў УКДБ па Магiлёўс. вобл.) // Трыбуна працы (Бабр. р-н). - 1992. 18, 25 сак.

967. Врублевский А.П., Протько Т.С. Из истории репрессий против белорусского крестьянства, 1929-1934 / Ин-т истории АН Беларуси; Под ред. М.П.Костюка. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1992. - 144 с.: iл.

968. Гаварушка Я. Мiкола Нiкановiч [(1902-1944), пiсьменнiк з в. Кляннiк: З гiсторыi рэпрэсiй у Смаляв. р-не] // Ленiн. заклiк (Смаляв. р-н). - 1992. 11 студз.

969. Газiн Дз. Жыццё працягваецца: [Пра А.Я. Балцiна, настаўнiка Мазалаўс. шк., рэпрэсiр. у 1938 г., Вiцеб. р-н] // Ленiн. праўда (Вiцеб. р-н). - 1992. 19 мая.

970. Галухiн У. Арыштаваныя ордэны: [Лёс А.С.Курсакова з Магiлёўшчыны, рэпрэсiр. у 1949 г.] // Маяк Прыдняпроўя (Бых. р-н). - 1992. 8 мая.

971. Галухiн У. Чалавек з таго свету: Ён быў адзiн з тысяч вязняў сталiн. лагераў [- В.А.Ясенецкi, жыхар Быхава] // Маяк Прыдняпроўя (Бых. р-н). - 1992. 30 крас.

972. Гарэлiк Я. "Прыгавор прыведзены ў выкананне...". Дзе?: [Па матэрыялах гутаркi з б. супрацоўнiкам КДБ рэсп. У.М.Дашкоўскiм аб масавых расстрэлах рэпрэсiр. на тэрыторыi Беларусi] // Звязда. - 1992. 3 лют.

973. Гаўрылаў I. Ахвяры рэпрэсiй [у Бялынiцкiм р-не] // Зара над Друццю (Бялын. р-н). - 1992. 16, 18 студз.;27 мая;24 чэрв. - Працяг будзе.

974. Гринюк Ф.В. "Видом на жительство не служит...": [Интервью с репрессир. в 1951 г. уроженцем д. Гута Ивьев. р-на] / Записал Г.Мирончик // Iўеўс. край. - 1992. 22 лют.

975. Грыгор'еў Г., Грыгор'ева В. "...Засталося асудзiць толькi Сталiна": [Пра рэпрэсiр. у 1937 г. Л.П.Мохава, ураджэнца в. Улужжа Кругл. р-на] // Сел. жыццё (Кругл. р-н). - 1992. 20 мая.

976. Грыгор'еў Г., Грыгор'ева В. "Змова" у Паўлавiцкiм сельсавеце [Круглянскага раёна: Пра рэпрэсii ў 1932-1933 гг.: Па матэрыялах суд. спраў] // Сел. жыццё (Кругл. р-н). - 1992. 15 крас.

977. Грыгор'еў Г., Грыгор'ева В. "...Прашу вярнуць добрае iмя": [Пра рэпрэсiр. у 1937 г. Ф.К.Жука, старш. Кругл. райвыканкама] // Сел. жыццё (Кругл. р-н). - 1992. 23 крас.

978. Грыгор'еў Г., Грыгор'ева В. Расстраляны ў Оршы: [Настаўнiк з в.Азёры Кругл. р-на М.К.Калтанюк, 1937 г.] // Сел. жыццё (Кругл. р-н). - 1992. 27 мая.

979. Дадатковы спiс жыхароў [Расонскага] р-на, рэпрэсiраваных i рэабiлiтаваных // Голас Расоншчыны. - 1992. 9, 16, 23 чэрв. - Заканчэнне будзе.

980. Дадатковы спiс рэпрэсiраваных грамадзян Ельскага р-на // Нар. голас (Ельс.р-н). - 1992. 8, 12, 19 мая.

981. Дадатковы спiс ахвяр рэпрэсiй [у Жыткавiцкiм р-не] // Новае Палессе (Жытк. р-н). - 1992. 24 крас.

982. Дединкина С. Не жажду воды, но жажду услышать слово: [О жителях Витеб. обл., репрессир. в конце 20-х-нач. 50-х гг.] // Нар. слово. - 1992. 13 мая. - С.2.

983. Ермолинский В. Как нас отрывали от родины: [ О раскулачивании: Из воспоминаний уроженца Копыл. р-на, 1930] // Беларус. час. - 1992. 17-24 лют.(N 8). - С.8.

984. Жыхары [Крупскага] раёна, рэпрэсiраваныя ў 30-40 гг. / Падрыхт. публ. Д.Хромчанка // Ленiн. курсам (Круп. р-н). - 1992. 27 чэрв.

985. Захоўваць вечна: справа N 20951-с: [Працэс 20-30-х гг. над нацдэм. арг. "Саюз вызвалення Беларусi": Публ. матэрыялаў арх. КДБ РБ з паказаннямi А.В.Балiцкага, Я.Л.Дылы, М.Ф.Красiнскага, А.Ф.Ляжневiча, П.В.Мядзёлкi, Д.Ф.Прышчэпава, А.А.Смолiча, А.М.Сака, I.I.Цвiкевiча. Ёсць звесткi з жыцця Я.Купалы. Бiягр. даведкi аб назв. i iнш. дзеячах, прозвiшчы якiх упамiнаюцца ў матэрыялах, прыведз. у канцы арт.] / Уступ. слова i падрыхт. матэрыялаў У.М.Мiхнюка // Маладосць. - 1992. N 6. - С.110-132.

986. Iгнацьеў В. "Пераканаўча прашу разабрацца...": [Пра раскулачванне сялян Магiлёўс. р-на ў 20-я гг.] // Прыдняпр. нiва (Магiлёўс. р-н). - 1992. 25 сак.

987. Иоффе Э. "Из польских шпионов"?: Исполнилось 70 лет со дня основания Ин-та белорус. культуры: [О судьбах руководителей Ин-та (С.Некрашевича, В.Игнатовского и др.), обвиненных в "контррев. национал.-демократизме", объявленных "врагами народа", "польскими шпионами"] // Знамя юности. - 1992. 5 февр.

988. Калеснiк У. Контрбеларусiзацыя: [Дап. да другога выд. кн."Ветразi Адысея. У.Жылка i рамантыч. традыцыя беларус. паэзii"] // Спадчына. - 1992. N 4. - С.84-98.

Змест: Арышты [у 1930]; Прысуды без суда.

989. Калубовiч А. На крыжовай дарозе: [Рэпрэсii на Беларусi ў 20-30-я гг.: Успамiны] // Спадчына. - 1992. N 3. - С.76-88.

990. Канстанцiнава А. Жыццё патухла, як зарнiца...: [З жыцця рэпрэсiр. у 1937 г. мастака Р.М.Семашкевiча] // Маладзеч. газ. - 1992. 4 студз.

991. Карачун Р. У чорным лабiрынце: [Дакум.] аповесць пра трагiч. лёс вязнiцы гiтлераўс. i сталiн. лагераў [Я.Д. Урублеўскай-Ягоравай, яе прадзед з боку бацькi - генерал Парыжскай Камуны удзельнiк паўстання 1863 г. В. Урублеўскi] // Слонiм. весн. - 1992. 4, 14, 16, 21, 28, 30 студз. - Заканчэнне. Пач.: N 118, 121, 124, 126, 128, 129, 130, 132, 133, 138, 139, 141, 142, 1991.

992. Каспiровiч С.П. У малатарнi рэпрэсiй: [Успамiны пра раскулачванне ў Чэрв. р-не ў 30-я гг. i лёс сям'i] / Запiсала Г.Шчур // Раён. весн.(Чэрв.р-н). - 1992. 15, 26 лют.; Сцяг Ленiна (Бярэз.р-н). - 1992. 13 лют.

993. Каспяровiч I. За што?: [З успамiнаў рэпрэсiр. з в. Манылы (зараз Сярэдняе) Мiн. р-на] // ЛiМ. - 1992. 1 мая (N 18). - C.16.

994. Кiпель Я. Апошнiя днi [беларускага пiьменнiка] Уладзiмiра Жылкi: [Арт. эмiгранта, кiраўнiка Навук. аддз. БЦР] / Публ. Б. Сачанкi // Маладосць. - 1992. N 4. - С.124-126.

995. Кнiга-летапiс "Памяць": Спiс асоб, бязвiнна расстраляных у г. Мазыры i яго наваколлi ў перыяд палiт. рэпрэсiй 30-40-х гг. // Прыпяц. праўда (Нараўл. р-н). - 1992. 15, 18, 22, 25, 29 лют.;3 сак.

996. Кнiгу "Памяць" напiшам разам: Спiс ураджэнцаў i жыхароў Калiнкав. р-на, якiя без вiны расстраляны ў г. Мазыры i яго ваколiцах у перыяд палiт. рэпрэсiй 30-40-х гг. // Калiнкав. навiны. - 1992. 6, 9, 16, 20, 23 чэрв. - Працяг будзе.

997. Коўцiк У. Па прыдуманай бiяграфii: [Пра лёс дачкi рэпрэсiр. у 1929 г. А.П.Маркевiча, жыхара Слуцка] // Шлях Iльiча (Слуц. р-н). - 1992. 19, 22 лют.

998. Коўцiк У. Успрынялi як цуд; Паклiкалi родныя мясцiны: [Пра лёс Я.С.Талстога, жыхара в. Навадворцы Слуц. р-на, рэпрэсiр. у 1937 г.] // Слуц. край. - 1992. 25 сак.;11 крас.

999. Кругi па вадзе: [Пра рэпрэсiр. у 30-я гг. жыхароў Круп. р-на - Г.А.Фрэйндорфа, Б.Д.Старадубца, М.Я.Крываротаву, У.К.Садоўскага, I.Г.Кулакоўскага] / Падрыхт. публ. Г. Грыгор'еў, В.Грыгор'ева // Ленiн. курсам (Круп. р-н). - 1992. 17 чэрв.

1000. Крукоўскi М. Брудныя справы за чужой спiнай: [Водгук на арт. М.I.Пазнякова "Я - очевидец, я - свидетель!"(Веч. Минск, 1991, 2 авг.) аб падзеях у Курапатах] // Нар. газ. - 1992. 8 лют.

1001. Кузьмiцкi В. З прастораў жыцця: Дак. нарыс [аб рэпрэсiях на Беларусi ў 30-40-я гг.] // Адзiнства (Барыс.р-н). - 1992. 4, 10, 16, 25, 28, 30 студз.;18 крас. - Пач.: N 183, 184, 186, 187.189-191, 193, 194, 197-200, 1991. Працяг будзе.

1002. Лабаноўскi Л. У ноч перад расстрэлам: [Пра рэпрэсiр. у 1933 г. Ф.Я.Шурпiна i А.М.Сандрыгайлу, жыхароў в. Траўна Краснапол. р-на. Ёсць звесткi з гiсторыi вёскi, XУШ-XX стст.] // Голас Краснапольшчыны. - 1992. 23 мая.

1003. Лепiкаў В. Жыў-быў кулак Антон: [Рэпрэсii i раскулачванне ў Клiч. р-не] // Сцяг Саветаў (Клiч. р-н). - 1992. 29 студз.

1004. Лёс наркома [земляробства Д.Ф.Прышчэпава, расстралянага ў 1940 г.] / Падрыхт. публ. Д.Хромчанка // Ленiн. курсам (Круп. р-н). - 1992. 27 чэрв.

1005. Лившиц С.Ю., Ляшко М.П. Как убили [А.Г.] Червякова [(1892-1937), старшыню ЦВК БССР] // Фемида. - 1992. 23 марта (N 12). - С.3, 4.

1006. Лившиц С.Ю., Ляшко М.П. Смерть под пытками: [ О трагич. судьбе Н.М.Голодеда (1894-1937), пред. СНК БССР] // Фемида. - 1992. 18-24 мая (N.20). - С.5.

1007. Лiпень А. Помнiць усё, што было: [З успамiнаў жыхара в. Качына Мiн. р-на пра рэпрэсii на Беларусi, у т.л. у Астрав.р-не, 1939-1947] // Астрав. праўда. - 1992. 21 сак.

1008. Лисичик Т. Без вины виноватые: [О раскулач. и репрессир. в 1950 г. жителе с.Федьковичи Жабинк. р-на Р.Ф.Бойко] // Белорус. нива. - 1992. 15 янв.

1009. Лукашэвiч М. Вернуты добрыя iмёны [рэпрэсiраваным жыхарам Магiлёўскага р-на]: (Працягваем публ. звестак пра рэабiлiт.землякоў) / Публ.падрыхт.|.Гаўрылаў // Прыдняпр. нiва (Магiлёўс.р-н). - 1992. 15 студз.;4 сак.;8 крас.

1010. Маркоўскi К.К. "Тата, я дачакаўся...": [Успамiны пра лёс сваёй сям'i, якая жыла у Лельчыцах Гомел. вобл. i была рэпрэсiр. у 1930 г.] // Ленiн. заклiк (Смаляв. р-н). - 1992. 13, 20 мая.

1011. Мартынович В.Г., Кондратова А.Г. На полосе жестокости: [Воспоминания чл. Брест. обл. ассоц. жертв незакон. репрессий] // Брест. курьер. - 1992. Янв.(N 4). - С.2.

1012. Марцiновiч А. "Не гасiце агнёў! Хай гараць весялей": [Пра А.К.Гурло (1892-1938), беларус. паэта, удзельнiка штурму Зiмняга палаца 25 кастр. 1917 г., грамадзян. вайны, рэпрэсiр. у 1930-м г.] // Слава працы (Капыл.р-н). - 1992. 1 лют.

1013. Михнюк В. Найдено в архивах КГБ: [Поиски и находки, связ.с материалами о репрессиях 30-х гг. в Беларуси.Есть сведения о судьбе К.Езовитова, деятеля БНР, и П.Бодуновой, секретаря ЦК партии белорус. эсеров] / Записал Е.Семашко // 7 дней. - 1992. 18-24 мая (N 21). - С.4.

1014. Михнюк В.Н. Объект изучения - репрессии [в Белоруссии в 20-х-начале 50-х гг.: Беседа с руководителем группы по изучению полит. репрессий Ин-та истории АН Беларуси] // Сов. Белоруссия. - 1992. 21 янв.

1015. Мiхнюк У.М. Праўда прабiвае завалы сакрэтнасцi: Аб'ект вывучэння - рэпрэсii: [Гутарка з кiраўнiком групы па вывучэнню палiт. рэпрэсiй Iн-та гiсторыi АН Беларусi] // Звязда. - 1992. 16 студз.

1016. Мiхнюк У., Паўлаў Я. Як загiнуў [К.Б.] Езавiтаў [1946] // Полацак (Клiўленд). - 1992. N 6. - С.37.

1017. Мурылёў В. Рэпрэсiраваная да ... нараджэння: [Лёс В.М.Новiк, бацька якой быў рэпрэсiр. у 30-я гг.] // Шахцёр (Салiгор. р-н). - 1992. 31 студз.

1018. Мяснiкоў А. Загадка [А.Р.] Чарвякова: [Расказ пра тое, як знiшчылi старш. ЦВК СССР i БССР] // Звязда. - 1992. 13 чэрв.

1019. Наливайко Б. Дело армейских "повстанцев" [Минск, 1932] // Во славу Родины. - 1992. 3 апр.

1020. Наш долг - назвать их имена: [Список жертв сталин. репрессий по Гродн. обл.] // Гродн. правда. - 1992. 14 янв.

1021. Паршинов А.А. Жизнь под страхом: [Воспоминания уроженца Сморгони о репрессиях в Белоруссии] / Записал Г.Минин // Гродн. правда. - 1992. 15 февр.

1022. Патук Л. "Сям'я была кулацкай...": [Пра раскулачванне жыхароў Ельс. р-на ў 1929-1930 гг.] // Нар. голас (Ельс.р-н). - 1992. 2 чэрв.

1023. Патук Л. Сям'я была кулацкай: [Пра раскулачванне сялян у Жытк. р-не ў 30-я гг., больш падрабязна пра лёс сям'i С.Ф.Касцюка з в. Дзедаўка] // Новае Палессе (Жытк. р-н). - 1992. - 25 лют.

1024. Патук Л. Сям'я была кулацкай: [З гiсторыi раскулачвання сялян у Мазыр. р-не у 20-30-я гг.] // Калiнкав. навiны. - 1992. 23 мая.

1025. Петров М.Н. Операция ВЧК "Вихрь": [О следствии по делу контррев. орг. в Витеб.губернии, возбужд.по лож.доносу Г.К.Павловича, 1921 г.] // Вопр. истории. - 1991. N 7/8. - С.217-223.

1026. Петров С. "Краткий курс" Норильлага: [О репрессир. минчанине Л.В.Коваленко] // Во славу Родины. - 1992. 29 янв.

1027. Платонов Р., Величко В. Облава: [ Репрессии в Белоруссии: По материалам стеногр. Ш Пленума ЦК КП(б)Б, 1937, июль] // Беларус. думка. - 1992. N 1. - С.89-95. - -Окончание. Нач.: Снеж., 1991.

1028. Прыма В. Зорны час i трагедыя дзеда Данiлы: [Лёс Д.Петуховiча з в. Чырвонадворцы, якi быў раскулачаны ў 30-я гг.] // Шахцёр (Салiгор. р-н). - 1992. 11 лют.

1029. *Пунга Х. "Страдания на войне - это ерунда...": [Беларусь в 1928-1930 гг.] // Лауку авизе (Рига). - 1991. 25 окт. - С.7.

1030. Раманцоў В. Жудасныя водгукi: Рэпрэссii не абмiнулi i нашых землякоў / Выкарыст. ўспамiны А.А.Манкевiча са Светлагор. р-на // Светлагор. навiны. - 1992. 23 мая.

1031. Расстрел по разнарядке, или Как это делали большевики: [Публ. документов из рассекреч. арх. о репрессиях 1937 г. Есть также материал о Беларуси] // Труд. - 1992. 4 июня.

1032. Рэпрэсiраваныя i рэабiлiтаваныя жыхары горада, якiя жывуць у Слуцку // Шлях Iльiча (Слуц. р-н). - 1992. 1 лют.

1033. Рэпрэсiраваныя землякi: [Спiс жыхароў i ураджэнцаў Вiлейc. р-на, якiя былi рэпрэсiр. у 1939-40-х гг.] / Падрыхт. В.Коласава // Шлях перамогi (Вiлейс. р-н). - 1992. 6, 16 чэрв.

1034. Сазановiч У. Стыне сэрца ад успамiнаў нашага земляка [П.П.Апанасевiча, ураджэнца Клецкага р-на], якi 10 гадоў правёў у лагерах // Мiн. праўда. - 1992. 17 крас.

1035. Салаўёў А.К. Да агентурнай работы не прыгодны: [Рэпрэсii ў Нясвiж. р-не, 20-40-я гг.: Паводле матэрыялаў мiн. абл. упр. КДБ] // Мiн. праўда. - 1992. 19 мая.

1036. Сечко И.И. Узник Норильлага: [ Исповедь уроженца с. Великий Рожан Солигор. р-на] / Записали В.Борисенко, В.Рощин // Белорус. нива. - 1992. 14 янв.

1037. Сiдаровiч А. 1926 i iншыя гады: [Пра лёс жыхароў Маст. р-на роз. узростаў, мабiлiз. у рады Чырв. Армii ў 1944 г.] // Зара над Нёманам (Маст.р-н). - 1992. 7 мая.

1038. Соловьев А. В райисполком не вернулся: [О трагич. судьбе руководителей Краснослобод. р-на Мин. обл. - К.Р.Дыгуна, Т.И.Бурдилова и др., репрессир. в 1937 г.] // Белорус. нива. - 1992. 15 мая.

1039. Спiс [рэпрэсiраваных жыхароў Мсцiслаўшчыны] // Святло Кастрычнiка (Мсцiсл. р-н). - 1992. 5, 8, 11, 15, 18, 23 крас. - Працяг будзе.

1040. Спiс ахвяр рэпрэсiй паслярэвалюцыйнага часу сярод насельнiцтва Верхнядзвiнскага раёна // Дзвiн. праўда (Верхнядзвiн. р-н). - 1992. 4 студз.

1041. Спiс грамадзян Краснапольскага р-на, неабгрунтавана рэпрэсiраваных у 20-50-х гг. // Голас Краснапольшчыны. - 1992. 3, 6, 10, 13, 17, 27 чэрв. - Працяг будзе.

1042. Спiс грамадзян Слаўгарадскага р-на, неабгрунтавана рэпрэсiраваных у 20-50-я гг. i ў наступным рэабiлiтаваных // Ленiн. слова (Слаўгар. р-н). - 1992. 27 мая;3, 10, 24 чэрв. - Працяг будзе.

1043. Спiс жыхароў Жыткавiцкага р-на, бязвiнна загiнуўшых у час сталiнскiх рэпрэсiй 30-40-х i пачатку 50-х гадоў, цяпер рэабiлiтаваных i ўключаных у раённую кнiгу "Памяць" // Новае Палессе (Жытк. р-н). - 1992. 10, 14, 17, 24 крас.

1044. Спiс рэабiлiтаваных грамадзян Слаўгарадскага р-на, якiя былi рэпрэсiраваны ў 30-50-я гг. / Склад. В.Драздоў // Ленiн. слова (Слаўгар. р-н). - 1992. 15 студз.

1045. Спiс ураджэнцаў Лельчыцкага р-на, бязвiнна расстраляных у г. Мазыры i яго наваколлi ў перыяд палiтычных рэпрэсiй 30-40-х гг. // Светлае жыццё (Лельч. р-н). - 1992. 5, 9, 23, 26, 30 чэрв. - Працяг будзе.

1046. Список граждан Глусского р-на, необоснованно репрессированных в 1920-1950-х годах и в последующем реабилитированных // Радзiма (Глус. р-н). - 1992. 12, 15, 22, 26 лют.;30 мая. - Продолж. следует.

1047. Станюта Д. Трагедыя [беларускай] iнтэлiгенцыi:новыя дакументы...: [Пра асветнiка А.М.Уласава. Ёсць звесткi пра гiбеь Я.Купалы] // Добры вечар (Добрый вечер). - 1992.10 лют.

1048. Супрун В. Патрыёты маўчаць не схацелi!: [ Успамiны пра трагiч. падзеi 1946-1947 гг.- масавыя арышты моладзi на Беларусi] / Прадм. Э.Ялугiна // Наша слова. - 1992. 18 сак.(N 11). - С.4.

1049. Сцяшко В.А. Праз сорак гадоў: [Успамiны вязня ГУЛАГа, жыхара в. Равань Старадарож. р-на, рэпрэсiр. у 50-я гг.] / Падрыхт. да друку Л.Ананiч // Навiны Старадарожчыны. - 1992. 4, 8 крас.

1050. Токарев М. По "разнарядке" наркома Бермана: [О репрессиях в Осипович. р-не, 1937-1938 гг.] // Голас Веткаўшчыны. - 1992. 4 сак.; Гарадоц. весн. - 1992. 4 студз.

1051. Толочко М. Цветы на могилу священника: [О репрессир. ксендзе В.Пионтковском, который в 70-х гг. в д. Медведичи Ляхович. р-на создал подпол. духов. катол. семинарию] // Сов. Белоруссия. - 1992. 11 февр.

1052. Тычына М. Стукайце ў пакой 701-ы, або З чым iдуць туды нашчадкi колiшнiх "ворагаў народа": [Рэпрэсii ў Мiн. вобл., 30-я гг.] // Мiн. праўда. - 1992. 9 чэрв.

1053. У той супярэчлiвы час...: [Пра рэпрэсii i раскулачванне сялян у Круп. р-не, 20-30-я гг.] / Падрыхт. публ. Хромчанка Д. // Ленiн. курсам (Круп. р-н). - 1992. 27 чэрв.

1054. Филиппович И. Крымский хан:инженер, созидатель, узник ГУЛАГа [В.Д.Селим-Гирей] // Вестн.Могилева. - 1992. 27 марта.

1055. Хацкевiч А. Чарот супраць Чарвякова?: [З пратаколаў допыту паэта i грамад. дзеяча, 1937] // Звязда. - 1992. 3 сак.

1056. Цалавальнiкаў I. Загублены талент: [Пра мастака М.В.Клюшнева, жыхара в.Лубяное Бялын. р-на, рэпрэсiр. у 30-я гг.] // Зара над Друццю (Бялын.р-н). - 1992. 29 студз.

1057. Цiмафееў В. Ахвяры беззаконня i палiтычных рэпрэсiй [у Расонскiм р-не: Спiс] // Голас Расоншчыны. - 1992. 26 мая.

1058. Цыялкоўскi К. Горкiя малiнаўкi дзяцiнства: Споведзь-быль:[З успамiнаў пра раскулачванне насельнiцтва i рэпрэсii на Беларусi, 30-я гг.] // Трыбуна працы (Бабр. р-н). - 1992. 1, 5 лют.

1059. Чарняўскi М. Iшоў за лепшай доляй, а трапiў - у ГУЛАГ: [Пра рэпрэсiр. у 1936 г. У.С.Антановiча з в. Андрэйкi Мядзел. р-на] // Нарач. зара (Мядзел. р-н). - 1992. 1 крас.

1060. Чарняўскi М. Паўстагоддзя забыцця i маўчання: [Рэпрэсii на Беларусi ў 1939-1941 гг.] // ЛiМ. - 1992. 3 студз.(N 1). - С.12.

1061. Чашей В.С. Из произвола 1930-х годов: [Из воспоминаний о репрессиях в Могилеве] // Ратуша. - 1992.

1062. Штрыхi да аўтапартрэта, напiсаныя Алесем Гурло [1892-1938] у сталiнскiх засценках: [Паказаннi паэта пад час следства ў 1930 г.] // Лiм. - 1992. 10 крас.(N 15). - С.8-9.

1063. Шуканаў М. У лiку рэпрэсiраваных: [Пра С.С.Зязюлiна, ураджэнца в.Рэкта Жлоб.р-на] // Новы дзень (Жлоб.р-н). - 1992. 17 чэрв.

1064. Шыдлоўскi К. Жудасныя старонкi нашай гiсторыi: [З экспазiцыi Брасл. музея, прысвеч. ахвярам сталiн. рэпрэсiй на Браслаўшчыне] // Брасл. звязда. - 1992. 7 мая.

1065. Шыман Л. Мая няволя: [Успамiны ураджэнца 1926 г.з в. Запалякi (Маладзеч.р-н) пра сваё жыццё] // Полацак (Клiўленд). - 1992. N 1. - С.34-39;. - N 2. - С.38-41;. - N 3. - С.36-42;. - N 4. - С.43-46;. - N 5. - С.52-57.

1066. Шэлянгоўскi Б. За адсутнасцю саставу злачынства [рэабiлiтаваны 11 жыхароў в. Мышкавiчы Кiраўс. р-на, якiя былi рэпрэсiр. у 1932 г.] // Кiравец. - 1992. 11 сак.

1067. Юшкевiч С. Маўчаць не даюць факты: [Водгук на публ. К.Цыялкоўскага "Горкiя малiнаўкi дзяцiнства" (Трыбуна працы, 1992, 1, 5 лют.)] // Трыбуна працы (Бабр. р-н). - 1992. 15 лют.

1068. Янiн С. Яго памятаюць i любяць: [Пра лёс беларус. пiсьменнiка, ураджэнца Бабруйшчыны П.Галавача (1903-1937), загiнуўшага час сталiн. рэпрэсiй] // Трыбуна працы (Бабр. р-н). - 1992. 19 лют.

1069. Яны рэабiлiтаваны: [Спiс жыхароў Слуц. р-на i г. Слуцка, якiя былi рэпрэсiр. у гады сталiн. рэжыму] // Слуц. край. - 1992. 4, 8, 15, 22 крас.;8, 20 мая.

1070. Ярашук Р. Рэабiлiтаваны пасмяротна: [Раскулачаныя сем'i з в. Мурава (Пруж. р-н)] // Раён. буднi (Пруж. р-н). - 1992. 9 мая.

1071. *Aljachnovic F. 7 [Siedem] lat w szponach GPU: Przel. z bialorus. - Warszawa: Centrum Informacyjno-Reklamowe CIR, 1990. - 167 s. Пол.

Сем гадоў у кiпцюрах ГПУ: [Мемуары]: Пер. з беларус.

1072. *Iwanow M. Pierwszy narod ukarany: Stalinizm wobec polskiej ludnosci kresowej (1921-1938). - Warszawa: Omnipress, 1991. - 172 s., 4 s. tabl., 1 k. mapa, 3 portr. Пол.

Першы пакараны народ: Адносiны сталiнiзму да пол. насельнiцтва ўскраiн (1921-1938):[У змесце ёсць звесткi аб Беларусi].

1073. *Jasiewicz Z. [Recenzja] // Lud (Wroclaw). - 1991. T.74. - S.253-256. Пол. - Rec.: Iwanow M. Pierwszy narod ukarany: Polacy w Zwiazku Radzieckim w latach 1921-1939.-Wroclaw, 1990. Пол.

Водгук на кнiгу аб лёсе польскага насельнiцтва ў Савецкiм Саюзе ў гады сталiнскiх рэпрэсiй, 1921-1939.


Гл. таксама N 21, 26, 27, 29, 30, 396, 760, 911, 926, 930, 940, 1094, 1111, 1112, 1114, 1116, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1126, 1127, 1133, 1135, 1142, 1147, 1148, 1167, 1178, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1202, 1203, 1204, 1205, 1213, 1214, 1215, 1216, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1253, 1309, 1315, 1324, 1456, 1512.

Я.Купала (1882-1941)

1074. Зенькович Н. Ему помогли умереть: [Фрагм. из кн. "Вяртанне гонару"(Мн., 1991)] // Заря. - 1992. 23 янв.

1075. Зяньковiч М. Слаўны i трагiчны лёс Янкi Купалы: [Пра папытку самагубства (1930) i абставiны гiбелi паэта: Фрагм. з кн. аўт. "Вяртанне гонару" (Мн., 1991)] // Cцяг працы (Лёзн. р-н). - 1992. 4 студз.

1076. Саченко Б. Загадка смерти Янки Купалы // Во славу Родины. - 1992. 26 июня.


Гл. таксама N 985, 1047.

Персаналiя

П.М.Машэраў (1918-1980)


1077. Аслезов С. Не надо искать ведьм там, где их нет, или Сплетни под копирку: К дорож.-трансп. происшествию с П.М.Машеровым // Вираж. - 1992. N 4. - С.40-42;. - N 5. - С. 42-45.

1078. Аслезов С. Пришелец из будущего?: (П.М.Машеров-легенды и быль): [Отклик на ст. В.Блока "Погиб или...?"(Сов.патриот, 1991, N 41] // Патриот. - 1992. Янв.(N 3). - С.10;. - Янв.(N 4). - С.12;. - Февр.(N 5). - С.12;. - Февр.(N 6). - С.5;. - Февр.(N 7). - С.10.

1079. Аслезов С. Человек из будущего: П.М.Машеров - легенды и быль: Гл. из докум. повести // Во славу Родины. - 1992. 13-15, 19, 20 мая.

1080. Блок В. Можно ли ставить точку?: [О ст. С.Аслезова "Пришелец из будущего?"(Патриот, 1992, N 3-7) из цикла ст. о трагич. судьбе П.М.Машерова] // Патриот. - 1992. Июнь (N 23). - С.7, 11.

1081. Блок В. Что было бы, если бы в "Чайке" вместо Машерова ехал Черненко?: [Из истории гибели П.М.Машерова] // Голос. - 1991. 22-28 июля (N 28). - С.10.

1082. Матуковский Н. Последний день Петра Машерова // Известия. - 1992. 3 марта; Во славу Родины. - 1992. 12 марта.


Гл. таксама N 937, 938.

Сацыяльныя рухi i плынi. Палiтычныя партыi i арганiзацыi

1083. Булат М.Г. Перамена i перастройка-галоснасць i перастройка [-гэтыя словы ўжывалiся падпольнай арганiзацыяй "Беларускi Вызвольны Рух"(БВР), якая iснавала ў Мiнску ў 1931-1932 гг.] // Голас часу (Лондан). - 1992. N 3. - С.14-15.

1084. Васiлеўская Г.А. Што помнiцца...: Аповесць пра дзяцiнства В.Харужай [, напiсаная па ўспамiнах людзей, якiя яе ведалi]. - Мн.: Юнацтва, 1991. - 188 с.: iл. - (Слава твая, Радзiма)

1085. Ершова Э.Б. Белорусская художественная интеллигенция в крутоверти большевистской политики в 20-е годы // Интеллигенция в политической истории ХХ века: Тез. докл. межгос. науч.-теорет. конф., Иваново, 23-24 апр. 1992 г. - Иваново, 1992. - С. 116-118.

1086. Жайворонок А. Непокорных просто запрещали: Как комсомол "возглавил" молодеж. движение в Беларуси:[ О молодеж. орг. 20-х гг.: Новое прочтение документов об узурпации комсомолом власти в молодеж. движении респ.] // Во славу Родины. - 1992. 2 апр.

1087. Медзянiк В.I., Жайваронак А.Б., Гайдукевiч Л.М. Маладзёжны рух у Беларусi (1918-1930) // Весн. Беларус. ун-та. Сер.3, Гiсторыя. Фiласофiя. Палiталогiя. Сацыялогiя. Эканомiка. Права. - 1992. N 2. - С.6-8. - -Бiблiягр.:14 назв.

1088. Станкевiч А. "Да iдэалу незалежнасцi iдзецца i дарогай незалежнай": [Пра партыю Беларус. Хрысцiян. дэмакратыi (БХД) у 20-я гг. XX ст.: Урыўкi з кн. "Беларускi хрысцiянскi рух"(Вiльня, 1939)] / Падрыхт. Г.Булыка // Культура. - 1992. Люты (N 4). - С.2.

1089. Стужынская Н. Сялянская вайна на Беларусi: [ Гiсторыя паўстанц. руху, 1918-1921] // Звязда. - 1992. 28 мая.

1090. Супрун В. Яны змагалiся за Бацькаўшчыну: [Пра падпол. патрыят. арг. моладзi "Чайка", Слонiм, 1946-1947 гг.] // Полацак (Клiўленд). - 1992. N 2. - С.7-9.

1091. Толочко М. Из-за них следователи НКВД начали читать "Молодую гвардию": [О подпол. орг."Саюз вызвалення Беларусi", созд. в Новогрудке в окт. 1946 г., и ее членах. Приведены воспоминания некоторых из них] // Сов. Белоруссия. - 1992. 12 февр. - С.6.

1092. Хаткевiч Г. Яны думалi пра незалежную Беларусь: [Пра падпол. патрыят. групы i арг. моладзi першых пасляваен. гг.] // Настаўн. газ. - 1992. 10 чэрв.

1093. Юзвюк У. Да 65-годдзя [Беларускай Работнiцка-Сялянскай] Грамады // Беларускi каляндар на 1992 г. - Беласток, 1992. - С. 93-99.

1094. Якубовский В. Делегат несостоявшегося съезда: [Об И.П.Рыжове (1890-1941), парт. и профсоюз. деятеле Беларуси, репрессир. в 1937 г.] // Белорус. час. - 1992. 9-16 сак.(N 11). - С.6.

1095. Taraszkiewicz B. Bialoruskie postulaty polityczne // Literatura na Swiecie (Warszawa). - 1991. N 8/9. - S.254-273. - Пол.

Беларускiя палiтычныя пастулаты [1918-1920 гг.]

1096. *Zychowska M. Harcerstwo brzeskie 1918-1939. - Tarnow: Wydzial Kultury i Sztuki Urzedu Wojewodzkiego, 1990. - 31 s.: fot., portr. Пол.

Брэсцкая харцарская арганiзацыя, 1918-1939.


Гл. таксама N 707, 708, 718, 719, 760, 1013, 1048, 1201, 1274, 1349, 1358.

Нацыянальныя пытаннi i мiжнацыянальныя адносiны

1097. Залесский А.И., Кобринец П.Н. О национальных отношениях в Советской Белоруссии: Ист.очерки. - Гродно, 1992. - 193 с. - Библиогр.:с.179-191.

1098. Мехаў У. Пiшу са скрухай i болем: [Яўрэйства на Беларусi ў сав. час] // Спадчына. 1992. N 2. - С.82-86.

1099. Сажыч Я. Хацелi з нас зрабiць "палякаў" праваслаўных: [З гiсторыi апалячвання беларус. народа:Успамiны ўраджэнца Навагрудка, 30-я гг.] // Полацак (Клiўленд). - 1992. N 5. - С.42-44.

1100. *Siedlecki J. Losy Polakow w ZSRR w latach 1939-1986. - Bydgoszcz, 1990. - 404 s. Пол.

Палякi ў СССР у 1939-1986 гг.


Гл. таксама N 721, 722, 724, 890, 894, 1260, 1425, 1868.

Вайсковая справа

1101. Беларуская мова ў Чырвонай Армii: Па матэрыялах газ."Чырвонаарм. праўда"[1935 г.: Месца беларус. мовы ў БВА i працэс яе выцiскання iлюструюць лiсты i заметкi чытачоў] / Агляд падрыхт Ю.Васiлеўскi // Во славу Родины. - 1992.30 июня.

1102. Бочаров Е. Святая святых: [Ко Дню пограничника: Из истории погранвойск на территории респ. с мая 1918 по июнь 1941 г.] // Сов. Белоруссия. - 1992. 28 мая.

1103. Жуковский А. Это было под Слонимом: [О стр-ве подзем. аэродрома в 1941 г. Использованы воспоминания А.В.Кропачева, участника событий] // Гродн. правда. - 1992. 7 мая.

1104. *Gomolka K. Geneza, dzialalnosc i rozpad bialoruskich oddzialow wojskowych (1917-1920) // Studia i Materialy do Historii Wojskowosci (Wroclaw). - 1991. T.34. - S.185-190. - Пол.

Паходжанне, дзейнасць i распад беларускiх ваенных атрадаў (1917-1920)


Гл. таксама N 726, 1019, 1037, 1177, 1182, 1236.

Знешняя палiтыка. Мiжнародныя сувязi

1105. Барскi А. Аб Польшчы i польска-беларускiх адносiнах [1939-1989]: Iнтэрв'ю для беларус. тэлебачання // Барскi А. З пабачанага i перажытага. - Мн., 1992. - С.167-177.

1106. Рапалльская политика: истоки, традиции и современность: Тез. докл. и сообщ. участников науч. семинара (26-27 мая 1992 г.) / Мин. гос. пед. ин-т; Отв. ред. Г.А.Космач. - Мн., 1992. - 86 с. Из содерж.: Бабков А.М. Два направления в политике Германии в отношении Белоруссии в 1918 г. С.13-14. Ганшевская И.А. Белорусско-германские экономические, научно-технические и культурные связи в 20-е годы XX в. С.28-30. Снапковский В.Е. Проблема репараций с Германии для Беларуси. С.55-58.

1107. Lossowski P. Polska w Europie i swiecie:1918-1939: Szkice z dziejowpolityki zagranicznej i polozenia miedzynarodowego II Rzeczypospolitej. - Warczawa: Ksiazka i Wiedza, 1990. - 298 s. Пол.

Польша в Европе и мире, 1918-1939: [В содерж. есть материал о связях с Беларусью].


Гл. таксама N 1141, 1239, 1240, 1252.

Iдэалогiя. Грамадская свядомасць. Культура. Медыцына

1108. Александровiч А. З гiсторыi парка Перамогi [ у Уздзе: Заснаваны ў 1962 г.] // Чырв. зорка (Уздз. р-н). - 1992. 8 мая.

1109. Арочка М. Спавяданне беларускай iдэi: [Л.Генiюш] // Полымя. - 1992. N 1. - С.224-242.

1110. Багдановiч Я. На жыццёвым шляху: Успамины [беларус. выдавец. работнiка i журналiста пра беларус. культ. жыццё ў Вiльнi ў 20-30-я гг.]. - Мн.: Маст. лiт., 1992. - 144 с.

1111. Быкава Н. "Мне ноччу поўдзень снiцца...": [Пра П.А.Бузука (1891-1938), даследчыка-лiнгвiста i педагога. Працаваў у Беларусi з 1925 г. Стаў ахвярай сталiн. рэпрэсiй] // Настаўн. газ. - 1992. 24 чэрв.

1112. Бярозка У. Наканаванае лёсам: [Жыццёвы i творчы шлях А.Бабарэкi (1899-1938), беларус. пiсьменнiка i крытыка, ахвяры ГУЛАГа] // Вiцеб. рабочы. - 1992. 18 чэрв.

1113. Васiлючак М. Гэтая мова будзе жыць: Да 70-годдзя Т-ва беларус. шк.[, культ.-асвет. арг. у Зах. Беларусi, 1921-1937] // Гродн. правда. - 1992. 9 янв.

1114. Гениюш Л. Исповедь: [ Повесть о пережитом белорус. поэтессы (1910-1983)] / Пер. с белорус. В.Тараса // Нёман. - 1992. N 1. - С.7-61; N 2. - С.29-106.

1115. Гiсторыя беларускага мастацтва: У 6 т. / Рэдкал. С.В.Марцэлеў (гал. рэд.) i iнш. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1992. Т.5: 1941-да 60-х гг. / Рэд. П.А.Карнач. - 255 с.

1116. Грыгор'ева В., Грыгор'еў Г. Сем гадоў i ўсё жыццё: Драма i трагедыя Ф. Аляхновiча [1883-1944]-драматурга i чалавека // Лiм. - 1992. 24 крас.(N 17). - С.8-9.

1117. Драздовiч Я. Дзённiк // Маладосць. - 1992. N 1. - С.115-134;. - N 2. - С.113-130. - Заканчэнне. Пач.: N 5-11, 1991.

1118. Дубянецкi Э.С., Дубянецкi С.Ф. Перашкоды на шляху нацыянальна-культурнага адраджэння Беларусi: (Матэрыял у дапамогу лектару) / Праўл. т-ва "Веды". - Мн., 1992. - 26 с. -Бiблiягр.:с.25-26. Бiблiягр.ў падтэкст.заўв.

Змест:Дэнацыяналiзацыя грамадства:гiсторыя i формы правядзення; "Контрбеларусiзацыя" 30-80-х гг. i яе трагiчныя вынiкi; Небяспека сучаснага "западно-руссизма".

1119. Iофе Э. Першы тэарэтык мастацтва [, самабытны фiлосаф культуры Я.I.Барычэўскi (1883-1934), ураджэнец Мiнска, рэпрэсiр.] // Мастацтва. - 1992. N 3. - С.34-37.

1120. Карнiловiч Э. Настаўнiк, салдат, рэдактар: [Пра П.П.Шастакова, нам. наркома асветы БССР, рэд."Сав.Беларусi", дыр. Дзярж. выд-ва, рэпрэсiр. у 1937 г.] // Святло Кастрычнiка (Мсцiсл. р-н). - 1992. 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 лют.

1121. Клiмуць Я. Андрэй Мрый [(1893-1943): Пра пiсьменнiка, удзельнiка лiтаб'яднання "Узвышша", рэпрэсiр. у 30-я гг.(сапрўд.iмя-А.А.Шашалевiч] // Голас Краснапольшчыны. - 1992. 17 чэрв.

1122. Клiмуць Я. Клiм Грыневiч [(1912-1941): Беларус. паэт, ураджэнец в. Шасцёраўка Клiмав. р-на, рэпрэсiр.] // Род. нiва (Клiмав. р-н). - 1992. 25 сак.

1123. Кошур С. Вернуты з забыцця: [Пра творчасць паэта-сатырыка А.Р.Зiмiёнка (Анатоля Дзеркача, 1887-1937) ураджэнца в. Турэц Карэл. р-на, рэпрэсiр. у 1936 г.] // Полымя (Карэл. р-н). - 1992. 9 студз.

1124. Лыч Л.М. Причина упадка и пути возрождения [белорусского языка: Страницы истории гонения на язык в респ., роль нар. образования и прессы в его возрождении, 20-я гг. XX ст.-1985 г.] // Белорус. нива. - 1992. 25, 28, 31 янв.

1125. Мамонька У. "Запiсы" Беларускага iнстытута навукi i мастацтва ў Нью-Йорку: [Агляд арт. М.Кулiковiча "Беларуская музыка" i Р.Максiмовiча "Важнейшыя моманты культурных працэсаў Беларусi"] // Культура. - 1992. Сак.(N 12). - С.3;. - Крас.(N 13). - С.7.

1126. Марцiновiч А. " У нас сэрцы чыстыя...": Новае пра З.Астапенку [(1910-1944), беларус. паэта, ахвяру рэпрэсiй] // ЛiМ. - 1992. 3 студз.(N 1). - С.13-14.

1127. Мяснiкоў А. "Жывiце без мяне... ": [Апошнiя словы Я.Лёсiка (1884-1940), беларус. лiтаратара, мовазнаўца, публiцыста: Раздз. з дак. аповесцi] // Полымя. - 1992. N 1. - С.176-203; Голас Радзiмы. - 1992. 2 студз.(N 1); Прамень (Стаўбц. р-н). - 1992. 14, 18, 21, 25, 28 студз.;1, 4, 8 лют.

1128. Налiвайка Л. Мастацтва належыць... чырвонай мятле: Мастацтва [Беларусi] i дэкрэты аб ахове помнiкаў (1917-1920) // Мастацтва. - 1992. N 4. - С.2-5. - Бiблiягр.:15 назв.

1129. Олимпийцы Гродненщины: [Названы имена чемпионов XУШ-XXIУ Игр, 1964-1988] // Гродн. правда. - 1992. 16 апр.

1130. Паседзька М. Запавет Багушэвiча: [З гiсторыi правапiсу беларус. мовы, 1918-1933 гг.] // Cветлагор. навiны. - 1992. 29 студз.

1131. Сахута Я. Кветкi азёрнага краю: [Ёсць звесткi пра гiсторыю развiцця беларус. нар. мастацтва] // Голас Радзiмы. - 1992. 2 крас.(N 14). - С.6.

1132. Сергiенка Р. Дык чаму нас вучыць гiсторыя?: Беларус. музыка i таталiтарызм [20-80-я гг.] // Мастацтва. - 1992. N 5. - С.54-55;. - N 6. - С.68-70.

1133. Сiмакоў А. Пасрэднiк культур: [Д. Выгодскi (1893-1943), гамяльчанiн, пiянер лацiнаамерыканiстыкi, ахвяра сталiнiзму] // Гомел. праўда. - 1992. 10 студз.

1134. Хронограф: [Из истории культур. жизни Ошмян. р-на: Перепеч. из газет за 1939-1957 гг.] // Ашмян. весн. - 1992. 13 чэрв.

1135. Цыхун А. Нязломны беларус Макар Краўцоў: [Да 100-годдзя з дня нараджэння паэта М.М.Касцевiча, удзельнiка Слуцкага паўстання (1920 г.), аўтара ваяц. гiмна "Мы выйдзем шчыльнымi радамi...". Загiнуў у засценках Беластоц. турмы ў 1940 г.] // Гродн. правда. - 1992. 28 мая.

1136. Чуеўскi С. Адраджэнне: [Пра капыл. ганчароў, з-д глiн. пасуды, якi працаваў з 1946 г., i адраджэнне ганчар справы у наш час] // Слава працы (Капыл. р-н). - 1992. 22 крас.

1137. Шур А. Алiмпiйскiя чэмпiёны з Вiцебска [1964-1980] // Вiцеб. рабочы. - 1992. 14 мая.

1138. Шчакацiхiн М. Мотывы краязнаўства ў сучасным мастацтве: (З вынiках Усебеларус. Выст.[1926 г.]) // З глыбi вякоў. Наш край: Гiст.-культурал. зб. - Мн., 1992. - С.201-213.


Гл. таксама N 177, 181, 699, 733, 734, 739, 745, 752, 901, 969, 978, 985, 988, 990, 994, 1047, 1056, 1074, 1075, 1238, 1272, 1358, 1504, 1825, 1858.

З гiсторыi навукi

1139. Академический научный комплекс "Институт тепло-и массообмена им.А.В.Лыкова" Академии наук Беларуси: [Есть ист. справка] / Авт.-сост.В.Л.Драгун. - Мн., 1992. - 32 с.: ил. -Загл.обл. и текст парал.:рус., англ.

1141. Рэзнiк А.М. З гiсторыi замежных сувязей вучоных Беларускай ССР (1929-1939 гг.) // Весцi АН Беларусi. Сер. грамад. навук. - 1992. N 3/4. - С.34-41.

1142. Чарняўскi М. Вучоны са Скароў: [Пра М.В.Мялешку (1892-1938), рэпрэсiр. беларус. вучонага археолага, гiсторыка, этнографа] // Нарач. зара (Мядзел. р-н). - 1992. 29 крас.

1143. Деятели белорусской науки: (Персоналия): Библиогр. указ., 1974-1990 / АН Беларуси. Центр науч. б-ка им. Я.Коласа; Сост.: А.Д.Василевская. - Мн., 1992. - 434 с. - (Наука и науч.-исслед. работа в Респ. Беларусь).


Гл. таксама N 754, 1855.

Iнбелкульт (1922-1928 гг.)

1144. Iофе Э. Гуртаваў усе беларускiя сiлы: Споўнiлася 70 год з дня заснавання Iнбелкульта // ЛiМ. - 1992. 14 лют. - С.6-7.

1145. Iофе Э. Другое беларускае адраджэнне // Добры вечар (Добрый вечер). - 1992. 13 студз.

1146. Мазец В. Iнбелкульт: як гэта было // Настаўн. газ. - 1992. 24 чэрв.

1147. Расстраляны Iнстытут // Добры вечар (Добрый вечер). - 1992. 20 лют.

1148. Цiхановiч А. Iнбелкульт: з Койданаўскай да Курапатаў // Звязда. - 1992. 21 лют.

1149. Шыбека З. Сямiгадовы шлях Iнбелкульта ў нiкуды i да нашых сэрцаў // Голас Радзiмы. - 1992. 9 крас.(N 15). - С.6, 8.


Гл. таксама N 987.

З гiсторыi бiблiятэк

1150. Арыхоўская I.У. Кнiжная скарбнiца Белдзяржунiверсiтэта: [Да 70-годдзя фундам. б-кi БДУ] // Весн. Беларус. ун-та. Сер.4, Фiлалогiя. Журналiстыка. Педагогiка. Псiхалогiя. - 1992. N 1. - С.71-73.

1151. Герасiмаў В. Бiблiятэчная птушка Фенiкс: З гiсторыi Урад. б-кi Беларусi // Полымя. - 1992. N.6. - С.215-220.

1152. Патапенка А. З юбiлеем, бiблiятэка: [Да 30-годдзя Барыс. раён. дзiцячай б-кi] // Адзiнства (Барыс.р-н). - 1992. 26 лют.

1153. Соловьев Н. "Первый директор" [Национальной библиотеки Беларуси И.Б.Симановский (1892-1967)] // Добры вечар (Добрый вечер). - 1992. 7 мая.

1154. Нацыянальная бiблiятэка Беларусi, 1922-1992: Да 70-годдзя з дня заснавання i 100-годдзя з дня нараджэння першага дыр. I.Б.Сiманоўскага: Бiблiягр. паказ. / Нацыянальная б-ка Беларусi; Склад.З.А.Сядая. - Мн., 1992. - 232 с.


Гл. таксама N 736.

З гiсторыi сродкаў масавай iнфармацыi

1155. Васiлеўскi М. Добрых спраў вятры не завеюць: Рэпартаж са святкавання 60-гадовага юбiлею [Браг.] раён. газ. "Маяк Палесся" // Маяк Палесся (Браг. р-н). - 1992. 22 лют.

1156. Грахоўскi C. Так яна пачыналася: [З гiсторыi Глус. раён. газ., лiстап. 1930 г.: Расказ пiсьменнiка пра тое, як ён рабiў першы нумар] // Радзiма (Глус. р-н). - 1992. 4 сак.

1157. Давыдаў А. Друкаваны радок летапiсу: [З гiсторыi Светлагор. раён. газ., якая выдаецца з мая 1932 г.] // Светлагор. навiны. - 1992. 1 мая.

1158. Залесны Р. Летапiсец Прысожскага краю: [З гiсторыi Карм. раён. газ. "Зара над Сожам" (1932)] // Зара над Сожам (Карм. р-н). - 1992. 25 студз.

1159. Как угли горячие строки: Очерки о журналистах [Белоруссии, о тех, кто сражался на фронтах и в тылу врага, о тех, кто был летописцем сурового времени: Кн.2.] / Сост.: Виногоров Н.А., Дрозд А.Е., Пучинский И.М. - Мн.: Ассоц. "Ажур", 1992. - 256 с. - Загл. 1-й кн.: Летописцы боевого подвига.

Содерж.: Поколодняя О. По долгу и призванию:[В.Е.Самутин, секретарь Белосток. подпол. обкома партии, в 1943 г. ред. подпол. газ. "Вiцеб. рабочы", в 1944-газ. "Звязда", позднее - "Сов. Белоруссии"]. C.7-14. Климентенко С. Однажды избранным путем: [Я.Г.Миско, ученик Вилен. гимназии, член КПЗБ, в годы войны разведчик, в мир.время - ред. "Колхоз.правды"]. С.15-24. Колос А. Цветут его сады:[В.П.Станкевич - в годы войны зам. ред., потом ред. радиостанции "Сав. Беларусь"]. С.25-33. Савицкая Я. Спокойной жизни не искал: [С.К.Майхрович, отв. ред. радиостанции "Сав. Беларусь", в 1943 г. ред. подпол. газ. "Белосток. правда"]. С.34-39. Шибалис М. Под старой седой елью:[Г.В.Будай, участник Дзержин. подполья, ред. Ивенец. подпол. газ. "Нар. мститель"]. С.40-48. Новиков И. На острие: [А.Матусевич, участник спецгруппы "Мстители", в годы войны сотрудник пронем. "Беларус.газ.", издаваемой в Минске, исполнитель акции по уничтожению ее ред.В. Козловского]. С.49-55. Акалович Н. Ради Победы:[ А.Д.Сакевич, радист Мин. подпол. обкома партии, ред. Любан. подпол. газ. "Клiч Радзiмы", в 1943 - газ."Мин. большевик"]. С.56-62. Борушко В. Сын Березани:[А.В.Яблонский, участник партиз. движения в Березин. р-не, издавал рукопис. журн. "За Родину", с 1943 г. - ред. подпол. газ. "Сцяг Ленiна"]. С.63-70. Левин Р. Строки легендарных лет:[Г.И.Гужавин, участник оборон. боев под Молодечно, партизан бригады им. В.Чкалова, инструктор Баранович. подпол. обкома комсомола, ред. подпол. газ. "Молодой мститель"]. С.71-77. Громыко В. До последнего удара сердца: [Ф.И.Лепесский, наборщик и метранпаж в тип. подпол. газ. "Нар. мститель"]. С.78-90. Терещенко В. Двое с "Острова печати": [Г. М. Щербатов, сотрудник ред. подпол. газ. "Звязда", и журналист этой газ. Ф. Костюковец]. С. 91-99. Пучинский И. Таким запомнился: [И. П. Лукьянович, в годы войны ред. арм. газ. "Знамя советов" и "За победу"]. С. 100-107. Мицкевич И. Его газетные университеты: [М. И. Шибалис, ред. дивиз. газ. "В атаку"]. С. 108-116. Голованова Л. Специальный корреспондент [партизанской бригады А. Данукалова (Витеб. обл. ) О. И. Симонова]. С. 117-125. Виногоров Н. Дорога без привала: [А. И. Белошеев, журналист, участник освобождения Брест. крепости]. С. 126-135. Пидорин Н. Все 1418 дней: [М. И. Акшевский, воен. журналист]. С. 136-142. Ерошенко П. Максимыч: [П. М. Скитов, в годы войны отв. секретарь дивиз. газ. "Отваж. воин"]. С. 143-148. Акулов П. Репортажи с переднего края: [А. Н. Сысоев, фронт. кор. ]. С. 149-155. Кухарев С. , Маерович В. Незабываемое время: [И. А. Матыль, в годы войны участник партиз. движения на Могилевщине, с 1943 г. - ред. "Чырв. змены"]. С. 156-161. Тарасевич Г. Встреча с юностью: [А. П. Титов, фронт. кор., участник освобождения Белоруссии]. С. 162-167. Каряка Н. Работник дивизионки ["Защитник Родины" М. В. Гурьев]. С. 168-174. Дрозд А. Рядовой газетного цеха [Д. М. Пульянов]. С. 175-184. Жардецкая Р., Егорова О. Диалог о воспитателе [Д. С. Пинхасике]. С. 185-192. Степанов И. Дорогие страницы: [А. Т. Василевский, ред. подпол. "Сялян. газ.", органа Вилейс. обкома партии]. С. 193-198. Ваганова М. Все, что мог сказать...: [Л. Ш. Нехамкин, отв. секретарь газ. "Сов. Белоруссия"]. С. 199-204. Барсуков И. Только труд: [М. В. Плотников, ред. многотиражки погранотряда в 1942 г. ]. С. 205-210. Бацкалевич В. Человек большой души: [А. Ф. Астапов, командир партиз. отряда им. С. Лазо, отв. ред. газ. "Савецкi патрыёт"]. С. 211-214. Довжонок В. Порохом пахнущие строки: [В. Аринич, воен. кор. газ. "Красноарм. правда"]. С. 215-218. Капилов К. Перо не ржавеет: [Н. В. Погребняк, сотрудник арм. ред. "В бой за Родину"]. С. 219-223. Стук А. Алеша: [А. Г. Масалович, ред. подпол. газ. "Большевит. трибуна" и "Ленин. призыв" Сен. и Оршан. р-нов]. С. 224-227. Жарский П. Всегда в строю: [И. Хазан, партизан бригады им. П. К. Пономаренко, действовавшей в Брест. и Баранович. обл., возглавлял партиз. типографию]. С. 228-233. Юдчиц А. Эти мгновения остаются навсегда: [В. Н. Лупейко, участник партиз. движения на Брестчине, фотопублицист]. С. 234-238. Голованова Л. Четыре длинных года [войны в жизни и творчестве фотокорреспондента В. И. Аркашева]. С. 239-245. Ярохин А. Все - людям: [В. А. Левданский, партизан бригады "Пламя", действовавшей в Пухов. р-не, выпускал газ. "Партизан Белоруссии" - орган Пухов. подпол. райкома партии]. С. 246-250. Семенов С. В редакцию не вернулись: [П. Василевский, П. Бедулин, Ю. Гордон, М. Демьянов, Г. Сарвилин, В. Базылев, журналисты краснопол. район. газ. "Чырвоны сцяг"]. С. 251-255.

1160. Кошур С. Загiнуў за праўду: [Пра беларус. журналiста У.А.Вараву (Дзядка, 1896-1929), ураджэнца в.Вялiкiя Жухавiчы Карэл. р-на] // Полымя (Карэл. р-на). - 1992. 14 студз.

1161. Кудлаёў К. Буднi часiн далёкiх: Да 60-годдзя "Ленiнскага слова" // Ленiн.слова (Слаўгар.р-н). - 1992. 21 сак.

1162. Летапiс праўды жыцця: [З гiсторыi раён.газ.] // Голас Краснапольшчыны. - 1992. 11 сак.

1163. Мяснiкоў А. Падпольны псеўданiм - "Кашлаты": [Пра друкара падпол. газ."Звязда"(1943) А.С.Шурпача] // Звязда. - 1992. 11 лют.

1164. На пульсе часу i падзей: [Да 60-годдзя газ. "Маяк Палесся" Браг. р-на] // Маяк Палесся (Браг. р-н). - 1992. 19 лют.

1165. Протько Т. Как нам язык отрезали...: [ Из истории цензуры печати в респ.: Главлит Белоруссии в 1919-1935 гг.] // Крынiца. - 1992. N 3/4. - С.27; N 5/6. - С.7-9. - Загл. в N 5/6: Тайный политический сыск.

1166. Ракаў М. Змагалася газета з ворагам: [Успамiны партызана пра выд. Талач. падпол. газ., 1943 г.] // Голас Сенненшчыны. - 1992. 9 мая.

1167. Рэвалюцыянер, паэт, чалавек ад плуга: Iвану Андрэевiчу Казлоўскаму - 100 гадоў: [Факты бiягр., байкi першага рэд. i заснавальнiка аршан. газ. "Набат", рэпрэсiр. ў 1938 г.] // Аршан. газ. - 1992. 29 лют.

1168. Феакцiстаў Р. Малодшая сястра раёнкi: [З гiсторыi шматтыражкi калгаса iмя Лепяшынскага "Слова калгаснiка" (1958)] // Зара над Сожам (Карм. р-н). - 1992. 25 студз.


Гл. таксама N 1110.

З гiсторыi асветы i адукацыi

1169. Авечкiна В. Першы рэктар БДУ [У.I.Пiчэта (1878-1947)] // Настаўн. газ. - 1992. 18 сак.

1170. Бабко Л. Урок длиною в четверть века: [О мин. шк. спорт. профиля, созд. в 1967 г.(с 1989 г. -училище олимп. резерва), о ее роли в создании нац. системы развития спорта] // Cов. Белоруссия. - 1992. 12 февр. - С.5.

1171. Баталка Т.I. З гiсторыi будаўнiцтва нацыянальнай беларускай школы (1919-1922) // Весн. Беларус. ун-та. Сер.3, Гiсторыя. Фiласофiя. Палiталогiя. Сацыялогiя. Эканомiка. Права. - 1992. N 2. - С.11-15. - Бiблiягр.: 7 назв.

1172. Вопросы истории школы и педагогической мысли в Белоруссии: Сб.науч.ст. / Гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. - Мн., 1992. - 74 с.

- Содерж.: Кулинкович К.А. Состояние и актуализация изучения в Белоруссии истории школы и педагогической мысли как науки. С.3-13. Андрэева Е.Г. Нацыянальная палiтыка Беларусi 20-х гадоў i школа. С.13-19. Гримоть А.А. Школа Белорусской ССР в 1931-1941 гг. С.27-32. Коваленко Г.П. Развитие физического воспитания в школах Белоруссии (1921-1925 гг.). С.32-37. Ковалив В.В. Музыкально-педагогические взгляды и деятельность А.А.Гриневича [1877-1937]. С.38-42. Миклашевич А.А. Производственное обучение в городских школах Белоруссии (1959-1966 гг.). С.42-47. Чикалова И.Р. Профессионально-технические училища БССР (1976-1985 гг.). С.47-52. Шаронова Т.Г. Народная педагогика - источник развития педагогической мысли в Белоруссии. С.52-59. Лис Н.И. Средняя общеобразовательная школа Белоруссии на пороге преобразований 50-х годов. С.59-67.

1173. Игнатьев В. Первый [народный] университет города [Могилёва, 1918 г.] // Магiлёўс. праўда. - 1992. 1 лют.

1174. Каляда В.К. [Маларыцкаму вучылiшчу механiзатараў-40: Гутарка з дыр.] // Голас часу (Маларыц. р-н). - 1992. 7 сак.

1176. Сафонава В. Школа беднаты: [З гiсторыi шк. адукацыi ў Мiн. вобл., 20-30-я гг.] // Мiн. праўда. - 1992. 3 сак.

1177. Смирнов Н. Мы помним алые погоны...: Листая страницы истории Мин. суворов. [воен. уч-ща] // Во славу Родины. - 1992. 22 апр.

1178. Тумаш В. Беларуская Вiленская гiмназiя [20-я гг.: Успамiны.Больш падрабязна пра Ф.Аляхновiча, Б.Тарашкевiча, В.Грышкевiча, А.Луцкевiча, I.Дварчанiна, А.Станкевiча, Р.Шырму, Я.Драздовiча, якiя выкладалi тут розныя дысцыплiны] // Полацак (Клiўленд). - 1992. N 3. - С.50-52;. - N 4. - С.55-57;. - N 5. - С.49-51. - Працяг будзе.

1179. Хацкевич А.Ф. 70 славных лет [Белорусскому политехническому институту] // Материалы 47-й научно-технической конференции, посвященной 70-летию Белорусского политехнического института. - Мн., 1992. - Ч.3. Секцыя "Гуманитарные науки". - С.11-13.

1180. Шарапо А.В., Саченко И.И. Меридианы дружбы: [Из истории БГУ. О работе вуза со студентами-иностранцами]. - Мн.: Университетское, 1992. - 136 с.: ил.

1181. Шорахава Е. Педагагiчная хронiка [рэспублiкi з 1918 па 1941 гг.] // Настаўн. газ. - 1992. 8, 22 крас.

1182. Януш I. Ваенныя кадры кавалiся на Лепельшчыне: [Пра ваен. вуч-шчы на Беларусi, 1940-1941 гг.] // Нар. слова. - 1992. 8 мая. - С.4.


Гл. таксама N 683, 765, 769.

З гісторыі медыцыны і аховы здароўя

1183. Бойко Ю. Опыт работы патологоанатомической службы в Гродненской области [1961-1991] // Здравоохранение Беларуси. - 1992. N 5. - С.44-48. - Библиогр.:5 назв. Рез. англ.

1184. Гiнзбург Б. Разам з усiм народам: [Пра удзел медыкаў Вiцеб. р-на ў вайне] // Ленiн. праўда (Вiцеб. р-н). - 1992. 12 мая

1185. Соколовский Е.И. Результаты борьбы с туберкулезом в сельском [Вороновском] районе за 30 лет [1960-1990] // Здравоохранение Беларуси. - 1992. N 2. - С 52-55. - Библиогр.:7 назв.

1186. Тищенко Е.М. Формирование структур здравоохранения на территории Белоруссии в 1943-1945 гг. // Здравоохранение Беларуси. - 1992. N 6. - С.72-73.

1187. Эпидемиологический анализ заболеваемости населения дифтерией в Республике Беларусь за 1950-1990 гг.: (Информ.-аналит. материал для практ. врачей) / В.С.Борткевич, В.П.Филонов, А.Г.Мороз, В.М.Коржунов, В.Л.Колодкина; БелНИИ эпидемиологии и микробиологии М-ва здравоохранения Респ. Беларусь. - Мн., 1992. - 62 с.

З гiсторыi тэатра

1188. 17 сакавiка: 60 гадоў назад (1932 г.) створаны Дзярж. рус. тэатр РБ iмя М.Горкага // Звязда. - 1992.-17 сак.

1189. Бандарчык Т. Так мы пачыналi: [Фрагм. з успамiнаў пра першыя крокi БДТ-2] // Театр. Беларусь. - 1992. N 1. - С.45-48.

1190. Бур'ян Б. Прымушаючы нас плакаць i смяяцца: Нататкi прысаромл. рэцэнзента:[З гiсторыi беларус. тэатра] // Тэатр. Беларусь. - 1992. N 1. - С.22-27.

1191. Ждановiч I., Сяўковiч Г. Партрэт у неюбiлейным iнтэр'еры: [Ёсць звесткi з гiсторыi тэатра, у т.л. пра Ф.Ждановiча] // Тэатр. Беларусь. - 1992. N 1. - С.56-60.

1192. Wosiek M. Panstwowy Wedrowny Teatr Polski w Minsku 1929-1936 // Pamietnik Teatralny (Warszawa). - 1990. Z.3/4. - S.487-494: il. - Пол.

Дзяржаўны вандроўны польскi тэатр у Мiнску, 1929-1936.


Гл. таксама N 793, 794, 796.

У.І.Галубок (1882-1942)

1193. Кекелева Т. I ажыло слова... // Настаўн. газ. - 1992. 13 мая. - С.8.

1194. Пархута Я. Гасцёўня Галубка // Пархута Я. Крынiца ёсць у родным краi... - Мн., 1992. - С.108-122.

1195. Саматыга А. Першы народны артыст Беларусi // Адзiнства (Барыс. р-н). - 1992. 23 мая.

1196. Цiхановiч Я. Другая муза Уладзiслава Галубка // Род. слова. - 1992. N 5. - С.72-73.

1197. Цiхановiч Я. Незвычайны чалавек // Культура. - 1992. Чэрв.(N 24). - С.3.

1198. Цiхановiч Я. Успамiны Яўгена Цiхановiча: [Пра культ.жыццё Беларусi 30-х гг., больш падрабязна пра артыста, Драматурга, рэжысёра i арганiзатара "тэатра на колах" У.I.Галубка] // Полацак (Клiўленд). - 1992. N 1. - С.40-45;. - N 2. - С.42-47;. - N 3. - С.43-47;. - N 4. - С.47-51;. - N 5. - С.10-15;. - N 6. - С.53-56. - Працяг.Пач.:N 5-10, 1991.Заканчэнне будзе.

З гiсторыi літаратуры і мовы

1199. Бембель А. З "падпольнай" кнiгi: [Фрагм. з кн.-даследавання "Роднае слова i маральна-эстэтычны прагрэс" (Лондан, 1985), за якую аўтар, паэт i фiлосаф, быў выгнаны з АН БССР] // Наша слова. - 1992. 5 лют.(N 5). - С.6;. - 12 лют.(N 6). - С.6;. - 19 лют.(N 7). - С.6;. - 26 лют.(N 8). - С.6.

1200. Лыч Л. Гучала "халопская" на ўвесь голас: Моўн. палiтыка: праз прызму часу: [Практыка рэгулявання моўн. працэсаў у першыя пасля Кастрычнiка гады, моўн. палiтыка ў перыяд "беларусiзацыi" i дэнацыяналiзацыi] // Настаўн. газ. - 1992. 6 чэрв.

1201. Русецкий А.В. Опыт и проблемы реализации политики КПСС в области художественной культуры в 80-е годы.: Автореф. дис... д-ра ист. наук / Акад. обществ. наук. - М., 1990. - 53 с.


Гл. таксама N 738, 928, 933, 934, 946, 948, 1055, 1062, 1068, 1076, 1101, 1222, 1717, 1788, 1831.

С.М.Новік-Пяюн (1906)

1202. Карлюкевич А. Узник трех режимов // Во славу Родины. - 1992. 28 янв.

1203. Кляшчук А. Песнi з-за кратаў // Рэспублiка. - 1992. 15 крас. - С.5.

1204. Мацкевiч В. Крыж i кайданы Сяргея Новiка-Пеюна // Голас Радзiмы. - 1992. 21 мая (N 21). - С.6.

1205. Пархута Я. Адысея Маладога Дзядка // Пархута Я. Крынiца ёсць у родным краi... - Мн., 1992. - С.446-459.

Канфесii. Рэлiгiйнае жыццё. Атэiзм

1206. Берасцень С. Ксёндз Глякоўскi [С. (1896-1943?): Ураджэнец Свiсл. р-на] // ЛiМ. - 1992. 8 мая (N 19). - С.10-11.

1207. Гучаў, як песня [старадаўнi звон Опсаўскага касцёла (1935), Брасл. р-н: Звесткi з гiсторыi] // Кiравец (Кiраўс. р-н). - 1992. 1 студз.; Берастав. газ. - 1992. 15 студз.; Сцяг Кастрычнiка (Дзяржын. р-н). - 1992. 21 студз.

1208. Тычына М. Рэха маскоўскага выбуху, або Як быў узарваны ў 30-я гады Свята-Мiкалаеўскi сабор [у Слуцку] // Мiн. праўда. - 1992. 14 лют.

1209. Фёдараў В. Нашчадкi шарыкавых i сёння збiраюць свой ураджай: [Пра царкву Казанскай Мацi Боскай у в. Дарагакупава Бешанков. р-на, пабуд. у пач. XX ст.] // Зара (Бешанков. р-н). - 1992. 25 студз.

1210. *Hlebowicz A. Kosciol na Bialorusi w latach 1946-1959 // Glos (Warszawa). - 1991. N 4. - S.31-40. - Пол.

Касцёл на Беларусi ў 1946-1959 гг.

1211. *Hlebowicz A. Kosciol w niewoli: Kosciol rzymskokatolicki na Bialorusi i Ukraine po II wojnie swiatowej. - Warszawa: Glos, 1991. - 148, [4] s. -Пол.

Царква ў няволi: Касцёл рымска-каталiц. на Беларусi i Украiне пасля другой сусветнай вайны.

1212. *Renik K. [Recenzja] // Przeglad Powszechny (Warszawa). - 1991. N 12. - S.565-567. - Rec.: Hlebowicz A. Kosciol w niewoli.- Warszawa, 1991. -Пол.

Водгук на кнiгу пра рымска-каталiцкую царкву на Беларусi i Украiне пасля другой сусветнай вайны.


Гл. таксама N 354, 803, 948, 1051.

Персаналiя

1213. Болотов А., Ридевский Г. Страницы биографии: В прошлом году исполнилось 100 лет со дня рождения А.А.Смолича (1891-1938), ученого, обществ.деятеля // Ратуша. - 1992. Май (N 10). - С.4.

1214. Бярозка У. Людзi на "зломе": [I.А.Пятровiч (Я.Нёманскi, 1890-1937), беларус. пiсьменнiк, дзярж. i грамад. дзеяч., ахвяра сталiн. рэпрэсiй] // Вiцеб. рабочы. - 1992. 31 сак.

1215. Камароўскi Я., Бушлякоў Ю. "Мы даўлетнiх волатаў нашчадкi...": Колькi слоў пра В.Ластоўскага [(1883-1938), удзельнiка беларус. адраджэн. руху пач. XX ст., ахвяру ГУЛАГа] // ЛiМ. - 1992. 12 чэрв.(N 24). - С.16.

1216. Сташкевiч М., Смiрноў Ю. Палiтычны партрэт Зьмiцера Жылуновiча [(1887-1937), пiсьменнiка i дзяржаўнага дзеяча] // Полацак (Клiўленд). - 1992. N 2. - С.14-17;. - N 3. - С.10-13;. - N 4. - С.29-33.

1217. Шибалис М. Кирилл [Прокофьевич] Орловский [(1895-1968): О Герое Сов. Союза, Герое Соц. Труда, прославлен. партиз. командире и пред. колхоза "Рассвет", который носит его имя, уроженце с. Мышкович Киров. р-на] // Ленiн. слова (Слаўгар. р-н). - 1992. 30 мая.


Гл. таксама N 816, 817, 922, 946, 985, 988, 1004, 1006, 1013, 1018, 1260, 1276.

А.Станкевіч (1891-1949)

1218. Дубавец С. Адам Станкевiч [(1891-1949): Лiдэр вызваленч. руху ў Зах. Беларусi, грамад. палiт. дзеяч] // Голас Радзiмы. - 1992. 9 студз.(N 2). - С.8.

1219. Зайка В. Ксёндз Адам Станкевiч // Звязда. - 1992. 26 чэрв.

1220. Сiдарэвiч А. Ксёндз Адам Станкевiч i яго справа: Да 100-годдзя з дня нараджэння // Хрысьцiян. Думка. - 1992. N 1. - С.20-34.

1221. Этэнка Л. Арышт i смерць кс. Адама Станкевiча: Да 100-годдзя з дня нараджэння // ЛiМ. - 1992. 6 сак.(N 10). - С.14-15.


Гл. таксама N 1178.

Б.А.Тарашкевіч (1892-1938)

1222. Барысюк У. [Б.А.Тарашкевiч -] вучоны, рэвалюцыянер, грамадзянiн // Нар.трыбуна. - 1992. 6-12 студз.(N 2). - С.6.

1223. Бергман А. Бранiслаў Тарашкевiч: 100 г. з дня нараджэння [аўтара першай беларус. "Граматыкi"] / Пер. з пол. i падрыхт. да друку А. Дышлевiч // Род. слова. - 1992. N 1. - С. 69-73. - + "Жыццяпiс Бранiслава Тарашкевiча" (c. 73-74).

1224. Да 100-х угодкаў Бранiслава Тарашкевiча // Настаўн. газ. - 1992. 18 студз.

Змест: Тарашкевiч Б. Не пакiдайце сваёй мовы; Казюля Я. [Аб Б.Тарашкевiчу].

1225. Каханоўскi Г. Лiдэр: (Да стагоддзя з дня нараджэння Б.Тарашкевiча) // Маладзеч. газ. - 1992. 18 студз.

1226. Крамко I. Бранiслаў Тарашкевiч:"Я заўсёды быў беларусам" // Звязда. - 1992. 21 студз.

1227. Крамко I. Ён [Б.А.Тарашкевiч] выбраў самую цяжкую дарогу // Голас Радзiмы. - 1992. 23 студз.(N 4). - С.1, 7.

1228. Марцiновiч А. Быў. Ёсць. Будзе: 100 гадоў з дня нараджэння Б.Тарашкевiча // ЛiМ. - 1992. 7 лют.(N 6). - С.12.

1229. Пархута Я. "Мову родную жабрую...": [З жыцця Б.А.Тарашкевiча] // Пархута Я. Крынiца ёсць у родным краi... - Мн., 1992. - С.160-175.

1230. Плешавеня А. Бранiслаў Тарашкевiч у Гродне // Гродн. правда. - 1992. 22 янв.

1231. Пяткевiч I. На вятрах часу: Да 100-годдзя з дня нараджэння Б.Тарашкевiча // Мiн. праўда. - 1992. 17 студз.

1232. Стэльмак М. Адгукнiцеся, беларускiя сэрцы!: [Да 100-годдзя з дня нараджэння Б.А.Тарашкевiча] // Рэспублiка. - 1992. 18 студз. - С.5.

1233. Фурсевiч I. Аўтар першай беларускай граматыкi // Род. вытокi (Докш.р-н). - 1992. 25 лют.


Гл. таксама N 1178.

БНР

1234. 25 сакавiка - Дзень Волi // Культура. - 1992. Сак.(N 11). - С.4-5.

Са зместу: Трусаў А....I паўстала новая дзяржава...:[Заснаванне БНР]. Дзянiсаў У. Дом [Рады БНР у Мiнску], якога мы не ведаем: [З успамiнаў Э.Вайнiловiча (1847-1928), вядомага мiн. грамад. дзеяча].

1235. 25 сакавiка - Дзень Волi: Абвяшчэнне БНР // Ратуша. - 1992. Крас.(N 7). - С.10.

1236. Аўтабiяграфiя Канстантына Барысавiча Езавiтава [, аднаго з арганiзатараў беларускiх войскаў у БНР (1883-1946)] // Полацак (Клiўленд). - 1992. N 5. - С.16-23.

1237. Казбярук У. Бальшавiцкая прынцыповасць аднаго геолага: [Пра БНР, яе дзярж. сiмволiку, I усебеларус. з'езд у снеж. 1917 г.: Водгук на арт. В.Корзуна "Флаг над городом: Как провели нар. депутатов Белоруссии" (Навiны беларус. акадэмii, 1991, N 46, 47)] // Звязда. - 1992. 16 студз.

+Апавяданне М.Гарэцкага "Усебеларускi з'езд 1917 года"

1238. Калубовiч А. Акт 25-га сакавiка й Адраджэньне нацыянальнай беларускай культуры // Спадчына. - 1992. N 1. - С.67-84.

1239. Кароткi абрыс беларускага пытання: З дакументаў Генеральнага штаба (II Аддз.), Варшава, 1928: [Адносiны беларус.палiтыкаў (больш падрабязна аб дзейнасцi ўрада Ластоўскага) з зарубежжам, у т.л. пра Пол.-лiтоўс.канф.у Бруселi i Бел. нац.-палiт.канф. у Празе 1921 г.] / Падрыхт.А.Баршчэўскi // Наша нiва (Беласток). - 1992. 12 студз.(N 2). - С.7;. - 9 лют.(N 6). - С.7;. - 23 лют.(N 8). - С.8;. - 8 сак.(N 10). - С.8;. - 22 сак.(N 12). - С.4;. - 5 крас.(N 14). - С.8;. - 19 крас.(N 16). - С.8;. - 10 мая (N 18/19). - С.11;. - 24 мая (N 21). - С.8;. - 7 чэрв (N 23). - С.8;. - 21 чэрв.(N 25). - С.8. - Пач.:N 42, 1989.

1240. Ковалева Л. Забытые страницы истории: (Борьба представителей БНР за независимость Белоруссии на Генуэз. конф.): Материалы в помощь лектору-пропагандисту / Могилев. гос. пед. ин-т им. А.А.Кулешова. - Могилев, 1992. - 12 с.

1241. Краслаўскi В. Што ў памяцi нашай...: [Разважаннi пра ўтварэнне БНР] // Голас Радзiмы. - 1992. 2 крас.(N 14). - С.2.

1242. Краўцоў М. "Хай воля вечна будзе з намi...": Чаму 25 сак. адзначаецца ва ўсiм свеце як "беларускi дзень"? // Светлагор. навiны. - 1992. 19, 22 лют.

1243. Латоцiн Л. Такая адметная дата [- дзень нараджэння БНР] // Магiлёўс. праўда. - 1992. 24 сак.

1244. Лiпень Л. За вольную Беларусь!: [З гiсторыi барацьбы за дзяржаўнасць рэсп. i абвяшчэнне БНР] // Добры вечар (Добрый вечер). - 1992. 25 сак.

1245. Мiхайлаў В. Гiсторыю не перапiшаш: [Утварэнне БНР] // Заклiк Iльiча (Петрык. р-н). - 1992. 28 сак.

1246. Панiзнiк С. Настане час, калi дзень 25 сакавiка стане святым для кожнага беларуса: [БНР i член яе першага ўрада К.Б.Езавiтаў] // Звязда. - 1992. 25 сак.

1247. Пастухоў Р. 25 сакавiка нараджалася незалежнасць [Беларусi] // Слонiм. весн. - 1992. 24 сак.

1248. Рудовiч С. Белы, чырвоны, белы...: [Пра К.С.Дуж-Душэўскага (1891-1959), дзеяча нац.-вызваленч. руху, дзярж. сакратара урада БНР, аўтара эскiза нац. сцяга рэсп.] // Звязда. - 1992. 25 сак.

1249. Сiдарэвiч А. Акт, скiраваны ў будучыню: У 74-я ўгодкi абвяшчэння незалежнасцi БНР // ЛiМ. - 1992. 20 сак.(N 12). - С.5, 12.

1250. Трусаў А. Напрадвеснi Адраджэння: [БНР i яе заснавальнiкi] // Звязда. - 1992. 19 сак.

1251. Цадко А. На шляху да незалежнасцi // Маладзеч. газ. - 1992. 25 сак.

1252. Цiхамiраў А. "Справа нацыянальная i дзяржаўная Беларусi пастаўлена ва ўсёй шырынi...": [Дзейнасць беларус. дэлегацыi на чале са старш. урада БНР, мiнiстрам замеж. спраў рэсп. А.Луцкевiчам на мiжнар. кангрэсе ў Парыжы (студз. 1919- студз. 1920)] // ЛiМ. - 1992. 3 крас.(N 14). - С.5, 14-15.

1253. Цьвiкевiч А. "Лiквiдацыя БНР не была манэўрам": З арх. КДБ: [Па старонках следчых паказанняў] // Полацак (Клiўленд). - 1992. N 2. - С.10-13;. - N 3. - С.7-9.


Гл. таксама N 157, 699, 1016, 2020, 2021.

Утварэнне БССР

1254. Прыбытка Г. Абвяшчэнне БССР i Масква: [ Пра дзейнасць Беларус. Нац. Камiсарыята (Белнацкама) у Маскве, 1918] // Род. слова. - 1992. N 1. - С.74-75.

Барацьба з Польшчай. Рыжскі дагавор 1921 г.

1255. Антонаў I.Г. Успамiны аб польскай акупацыi Гарадзеншчыны ў 1919-1921 гг.: Мал. гвалтаў i зьдзекаў фацэт. пол. паноў // Голас часу (Лондан). - 1992. N 1, 3. - Працяг будзе.

-Са зместу:Адносiны грамадзян да прыходу палякаў у Гародню i першыя днi

акупацыi места. N 1. С.40-44. Урачысты ўезд у Гародню маршала

Пiлсудскага i беларускiя "азефы". N 3. С.32-34.

1256. Булак-Балаховiч [С.(1883-1939)]: бандыт цi герой?: [Па матэрыялах арх. КДБ РБ. У публ. таксама змешчаны ўспамiны К.Б.Езавiтава, аднаго з дзеячаў беларус. нац.-вызваленч. руху] / Падрыхт. А.Хацкевiч // Звязда. - 1992. 16 чэрв.

1257. Кухараў С.I. Чырвоныя кветкi...: [З гiсторыi партыз. руху, Дукора, 1920] // Кухараў С.I. Зоркi-незабудкi. - Мн., 1992. - С.5-19.

1258. Луцкевiч А. Польская окупацыя ў Беларусi. - Мн., 1992. - 19 с. -Факс. выд.: Вiльня, 1920.

1259. Незабытыя iмёны: [Пра аднаго з арганiзатараў партыз. руху на Беларусi ў 1918-1920 гг., ураджэнца в. Усцярхi Глус. р-на С.Л.Вiлюгу (1891-1961)] // Радзiма (Глус. р-н). - 1992. 8 крас.

1260. Оськин А. Был ли Пилсудский [Ю.] белорусом? // Рабочая трибуна. - 1991. 20 нояб.

1261. Сандамiрскi Н. А было гэта так...: [Пра Ф.С.Кабернiка, ураджэнца в.Заракуша Глус. р-на, удзельнiка партыз. руху на Беларусi ў 1918 г. супраць пол. легiянераў, удзельнiка падаўлення лева-эсэраўс. мецяжу i разгрома банды Караткевiча ў Старадарож. р-не] // Радзiма (Глус. р-н). - 1992. 8 лют.

1262. Тухачевский М. Поход за Вислу. Пилсудский Ю. Война 1920 года. - М.: Изд-во "Новости", 1992. - 320 с. - (Сер."Время, события, люди").

1263. *Bonczak Z. Z dziejow pierwszej ofenzywy wojsk Tuchaczewskiego w 1920 roku // Zeszyty Naukowe. Uniwersitet Warszawski Filia w Bialymstoku. Z.56: Humanistyka Dzial H - Prace Historyczne (Bialystok). - 1991. T.10. - S. 89-101. - Пол.

З гiсторыi першага наступлення войск Тухачэўскага ў 1920 г.

1264. *Czubinski A. Wokol wojny lat 1919-1920 // Wiadomosci Historyczne (Warszawa). - 1991. N 2. - S.89-102. - Пол.

Вакол вайны 1919-1920 гг.

1265. *Dokumenty do wojny 1920 r. ze zbiorow Lwa Trockiego / Oprac. J. Stepien // Wojskowy Przeglad Historyczny (Warszawa). - 1992. N 2. - S. 179-195. - Пол.

Дакументы вайны 1920 г. са збору Льва Троцкага.

1266. *Garlicki A. Bunt: [Marsz gen. Lucjana Zeligowskiego na Wilno 8.X.1920 r.] // Polityka (Warszawa). - 1992. N 41. - S. 13: il. - Пол.

Бунт: [Марш ген. Л. Жэлiгоўскага на Вiльню, 1921 г.].

1267. *Karpus Z., Rezmer W. Sluzba jeniecka w wojsku polskim w latach 1918-1939 // Studia i Materialy do Historii Wojskowosci (Wroclaw). - 1991. T.34. - S.207-228: rys., tabl. - Пол.

Служба ваеннапалонных у войску польскiм у 1918-1939 гг.

1268. *Kostowski L.W. Moje wakacje na wojnie. - Warszawa: Mysl, 1992. - 45, [2] s. Пол.

Мае канiкулы на вайне: [Польшча ў 1918-1939 гг., пол.-сав. вайна 1919-1920 гг.: Мемуары]

1269. *Mackiewicz S. Klucz do Pilsudskiego. - Warszawa: Iskry, 1992. - 172, [4] s. Пол.

Ключ да Пiлсудскага:[Бiягр.]

1270. *Ponarski Z. Gorace lato 1920 w Wilnie // Prawo i Zycie (Warszawa). - 1992. N 33. - S. 10: il. - Пол.

Гарачае лета 1920 у Вiльнi.

1271. Wojna polsko-sowiecka 1920 roku: Przebieg walk i tlo miedzynarodowe: Materialy sesji naukowej w Instytucie Historii PAN, 1-2 pazdziernika 1990 / Polska Akademia Nauk. Instytut Historii; Pod red.A.Koryna. - Warszawa: Wyd. IH PAN, 1991. - 235 s., [2] k.map. Пол.

Польска-савецкая вайна 1920 года: Ход баёў i мiжнар. становiшча: Матэрыялы навук. сес. у Iн-це гiсторыi ПАН, 1-2 кастр. 1990 г.


Гл. таксама N 12, 930.

Заходняя Беларусь у складзе Польшчы (1921-1939)

1272. Глiна В.Н. Пытаннi гуманiзму ў нацыянальна-адраджэнчым руху Беларусi: (З гiсторыi адраджэн. думкi ў Зах. Беларусi ў 20-30-я гг. XX ст.) // Духовно-ценностные ориентиры массовых действий людей: Тез. докл. респ. межвуз. науч. конф. - Гродно, 1992. - Ч.2. - С.160-161.

1273. Жамойцiн Я. Фрагменты з перажытога: [З жыцця Зах. Беларусi, 1939-1941 гг.] // Беларускi каляндар на 1992 г. - Беласток, 1992. - С.108-121.

1274. Ласковiч В. На мяжы жыцця i смерцi: [Успамiн пра падпольшчыка, чл. КПЗБ I.М.Падлепскага, 1932-1933] // Сел. праўда (Жабiнк.р-н). - 1992. 22 лют.

1275. Мартынаў I. Маркаўцы: [Пра Ф.Р.Маркава (1913-1958), дзеяча рэв. руху у Зах. Беларусi ў 30-я гг., у гады вайны камандзiра партыз. атрада, якi дзейнiчаў у Маладзеч. р-не, i яго саратнiкаў] // Маладзеч. газ. - 1992. 21, 24, 29 студз.;5, 12, 26 лют.;. - 4, 11, 25 сак.;1, 8, 15, 22, 29 крас.;. - 7, 8, 13, 23 мая;3, 10, 17, 24 чэрв.

1276. Свечкiн С. Сяргей - сын батрака: [С.В.Прытыцкi i гiсторыя станаўлення Прынёман. краю, 30-50-я гг.] // Лiд. газ. - 1992. 14 мая.

1277. *Boyd L.A. Kresy: fotografie z 1934 roku / Wstep S.G.Mikos; [Przekl. z ang. J.Fenrychowa]. - Krakow: Znak, 1991. - 24, [3] s., [132] s.fot - Oryg.: "Polish countrysides".- Пол.

Крэсы: фатаграфii 1934 года: У змесце ёсць матэрыялы па этнаграфii Беларусi

1278. Klos J. Wilno: Przewodnik krajoznawczy Juljusza Klosa. - [Gdansk]: Gdanska Oficyna Wydawnicza: Towarzystwo Milosnikow Wilna i Ziemi Wilenskiej. Oddzial w Gdansku, [1991]. - УШ, 323, [4] s., [2] k. tabl.: fot., pl. Пол.

Вiльна [1918-1939 гг.]: Краязнаўчы давед.Ю.Клоса


Гл. таксама N 396, 1084, 1096, 1099, 1107, 1110, 1113, 1175, 1178, 1918.

Другая сусветная вайна (1939-1945)

1279. Барскi А. Аб першым днi акупацыi [Беласточчыны]; Аб драме [Беласточчыны ў першыя днi вайны: Успамiны] // Барскi А. З пабачанага i перажытага. - Мн., 1992. - С.30-44.

1280. Воинствующая некомпетентность: [О сов. военноплен. во второй мировой войне (военнослужащих, а также гражд. лицах из р-нов Прибалтики, зап. обл. Белоруссии и Украины):[Отклик на ст. Б.Соколова "Русские коллаборационисты" (Независимая газ., 1991, 29 окт.): По материалам нем. протоколов допросов сов. генералов] / Предисл. и публ. Л.Е.Решина // Воен.-ист. журн. - 1992. N 2. - С.51-58.

1281. Готовил ли СССР превентивный удар?: Из арх. М-ва обороны СССР / Публ. Зюзина Е.И. // Воен.-ист. журн. - 1992. N 1. - С.7-29.

-Из содерж.: Заключительная речь народного комиссара обороны Союза ССР Героя и Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко на военном совещании 31 дек. 1940 г.:[Также есть данные о стратег. развертывании на западе Белоруссии]. С.27-29.

1282. Иван Никитич Руссиянов: Автобиогр. [участника освободит.боев в Зап. Белоруссии и оборон. за Минск в 1941] / Публ. подгот.Н.С.Долгодумов // Воен.-ист. журн. - 1991. N 12. - С.28-30.

1283. Iваноў М. Вызваленне цi няволя?: [Падзеi 1939-1940-га гг. у Зах. Беларусi] // Голас Радзiмы. - 1992. 6 лют.(N 5). - С.4;. - 13 лют.(N 7). - С.4;. - 20 лют.(N 8). - С.4;. - 27 лют.(N 9). - С.4;. - 5 сак.(N 10). - С.4;. - 12 сак.(N 11). - С4. - Працяг. Пач.: N 38, 39, 1991.

1284. *Ильенков В. Трагедия Скирмунтов: Почему, услышав о ней, старожилы Полесья отводят глаза:[События 1939 г.] // Пiн. весн. - 1992. 25 сак.

1285. Iльяшук А. 1939: гэта было вызваленне // Голас Радзiмы. - 1992. 23 крас.(N 17). - С.1, 5.

1286. Канун и начало войны: Документы и материалы / Сост.:Л.А.Киршнер. - Л.: Лениздат, 1991. - 431 с.: ил.

Из содерж.: Воссоединение Западной Белоруссии и Западной Украины с СССР. С.157-161. Военные действия на западном направлении:Семидетко В.А. Истоки поражения в Белоруссии. С.385-387. Первые дни войны в документах:[Боевые донесения 4-й Армии Зап.фронта]. С.388-389. Окружение в Белоруссии. С.390-391. Из воспоминаний командира 1-й гвардейской дивизии генерал-майора И.Н.Руссиянова. С.391. Из дневника начальника Генерального штаба сухопутных войск Германии генерал-полковника Ф.Гальдера. С.392. Документ Вермахта:[Приказ командующего войсками группы армий "Центр" о результатах сражений в р-не Белосток-Минск]. С.392.

1287. Пикуль В. "В этом городе Ленин подписал Брест-Литовский договор...": [Публ. из кн. "Площадь павших борцов", посвящ. встрече Гитлера и Муссолини в Бресте в авг. 1941 г.] // Нар. трыбуна. - 1992. 23-29 сак. - С.4.

1288. Польскi ордэн - беларусу [Б.Мiхневiчу, ураджэнцу в. Навасады Воран. р-на: Узнагароджаны вышэйш. знакам пол. салд. славы за ўдзел у ваен. дзеяннях 1939 г. у складзе пол. армii] // Вiцеб. рабочы. - 1992. 7 студз.

1289. Ражкавец С. Так прыходзiла вызваленне [у Махроўскi сельскi совет: Iван. р-н у час падзей верас. 1939-1940 гг.] // Чырв. звязда (Iван.р-н). - 1992. 28 студз. - С.2.

1290. Уладзiмiраў У. Лёс - як вiно на палыне: [Пра М.К.Кушаля, жыхара в. Яшкавiчы Валож. р-на, трапiўшага ў сав. лагер для ваеннапалонных у 1939 г. разам з iнш. пол. воiнамi] // Прац. слава (Валож. р-н). - 1992. 13 чэрв.

1291. Bodak B. Wspomnienia z Ziemi Nowogrodzkiej. Cz.3 // Pracownia (Kwartalnik Literacko-Artystyczny, Ostroleka). - 1990. N 4. - S.17-32. - Пол.

Успамiны аб зямлi Навагрудскай часоў другой сусветнай вайны.

1292. *Januszek F. Polityka oswiatowa ZSRR na okupowanych terenach wschodnich П Rzeczypospolitej w latach 1939-1941: (Na przykladzie wojewodztwa bialostockiego) // Przeglad Historyczno-Oswiatowy (Warszawa). - 1991. N 3/4. - S.133-147. - Пол.

Асветнiцкая палiтыка СССР на акупiраваных усходнiх тэрыторыях П Рэчы Паспалiтай у 1939-1941 гг.: На прыкл. Беластоц. ваяводства.

1293. Lipinska G. Jesli zapomne o nich... - Warszawa: Editions Sportkania, 1990. - 462 s.- Skorowidz nazwisk: s.453-462. Пол.

Калi пра iх забыць: Падзеi другой сусвет. вайны. Ёсць таксама звесткi пра абарону Гродна 1939 г., ваен. дзеяннi ў Мiнску, Магiлёве i г.д.

1294. *Maron J. [Recenzja] // Zaranie Slaskie (Katowice). - 1990. Z.3/4. - S.322-324. - Rec.: Wrzesien 1939 w relacjach i wspomnieniach / Oprac. M.Ciepielewicz, E.Kozlowski.-Warszawa, 1989. Пол.

Рэцэнзiя на кнiгу аб падзеях верасня 1939 года ва ўспамiнах i справаздачах.

1295. *Ponarski Z. W Wilnie po 17 wrzesnia 1939 // Prawo i Zycie (Warszawa). - 1992. N 38. - S. 10-11: il. - Пол.

У Вiльнi пасля 17 верасня 1939.

1296. Sieminski J. Walczace Grodno: [Wspomnienia harcerza]. - Bialystok, 1990 Пол.

Гродно сражается:[Воспоминания харцера о сент. событиях 1939 г.].

1297. *Skrzypkowski Z. Przyszlismy was oswobodzic...: Drohiczynskie wspomnienia z lat niewoli. - Warszawa, 1991. - 122 s., [32] s. tabl.: faks., fot., 1 mapa, portr. Пол.

Прыйшлi мы вас вызвалiць: Драгiч. успамiны з гадоў няволi [1939-1945 гг. Школа i асвета ў Драгiчыне з 1944 г.].

1298. *Slusarczyk J. Stosunki polsko-radzieckie, 1939-1945. - Warszawa, 1991. - 312 s. Пол.

Польска-савецкiя адносiны, 1939-1945.

1299. Turonek J. Bialorus pod okupacja niemiecka. - Warszawa: Ksiazka i Wiedza, 1993. - 285, [3] s.: faks., fot., mapy, portr. Пол.

Беларусь у гады нямецкай акупацыi, 1939-1945 гг.

1300. Waszczynski J. [Recenzja] // Biuletyn Glownej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamieci Narodowej (Warszawa). - 1991. T.33. - S.258-261. - Rec.: Gross J.T. The revolution from abroad: The Soviet Conquest of Poland's Western Ukraine and Western Belorussia.-Princetown, 1988.-Англ.

Рэцэнзiя на кнiгу аб савецкiм заваяваннi Заходняй Украiны i Заходняй Беларусi.

Па старонках кнiг "Памяць"

1301. Архiвы паведамляюць: Спiсы ўраджэнцаў Верхнядзвiншчыны, якiя загiнулi на фронце або ў партызанах у гады Вялiкай Айчын. вайны // Дзвiн. праўда (Верхнядзвiн. р-н). - 1992. 26 чэрв.

1302. Ахвяры гiтлераўскiх катаў: [Спiс жыхароў Слаўгарада яўрэйс. нацыянальнасцi, расстраляных акупантамi ў кастр. 1941 г.] / Падрыхт. В.Драздоў // Ленiн. слова (Слаўгар. р-н). - 1992. 25 сак.

1303. В районную книгу "Память": [Список уроженцев Ворон. р-на, участников Великой Отеч. войны] // Воран. газ. - 1992. 19, 26 лют.

1304. Воины-земляки г. Ошмяны, погибшие на фронтах Великой Отечественной войны: [Список] // Ашмян. весн. - 1992. 28 сак.

1305. Вспомним всех поименно: [Список жителей Свислоч. р-на, погибших в годы войны] // Свiсл. газ. - 1992. 5 лют.;4 сак.

1306. Дадатковы спiс воiнаў-землякоў i партызан, якiя загiнулi i прапалi без вестак на франтах Вялiкай Айчыннай вайны па г. Калiнкавiчы // Калiнкав. навiны. - 1992. 14 сак.

1307. Дадатковы спiс воiнаў-землякоў, загiнуўшых на франтах Вялiкай Айчыннай вайны 1941-1945 гг., па Ельскаму р-ну // Нар. голас (Ельс.р-н). - 1992. 8 мая.

1308. Дадатковы спiс прапушчаных iмён ураджэнцаў Лельчыцкага р-на - воiнаў армii i флоту, партызан i мiрных жыхароў, загiнуўшых у Вялiкую Айчынную вайну 1941-1945 гг. // Светлае жыццё (Лельч. р-н.). - 1992. 25, 28 лют.;6, 13 сак.

1309. Залiчыць у памiнальныя рэестры: [Спiс жыхароў i ураджэнцаў Верхнядзвiн. р-на, загiнуўшых i прапаўшых без вестак у гады вайны, а таксама ахвяр рэпрэсiй паслярэв. часу] // Дзвiн. праўда (Верхнядзвiн.р-н). - 1992. 14 крас.; 1 мая. - Загл. 2-га арт.: Iмёны паведамляе чытач.

1310. Кнiга "Памяць": [Спiс загiнуўшых у Вялiкую Айчын. вайну жыхароў Слуц. р-на] // Шлях Iльiча (Слуц. р-н). - 1992. 11, 15, 18, 22, 25, 29 студз.;. - 1, 8, 12, 19, 22, 26 лют.;4, 11, 25, 28 сак.;. - 1 крас.;6, 17, 24 чэрв. - Працяг будзе. З N 24 (25 сак.) назва газ.: Слуцкi край.

1311. Кнiга "Памяць": [Спiс загiнуўшых партызан i падпольшчыкаў, ураджэнцаў Любан. р-на] // Голас Любаншчыны. - 1992. 22, 29 лют.;18 сак.;9 мая. - Працяг будзе.

1312. Кнiга памяцi: [Спiс жыхароў i ураджэнцаў Ваўкавыс. р-на, якiя загiнулi на франтах Вялiкай Айчын. вайны] // Наш час (Волковыс.р-н). - 1992. 4, 7, 11, 14, 22, 29 апр.; 1 мая

1313. Кнiгу "Памяць" напiшам разам: Спiс воiнаў-землякоў i партызан, якiя загiнулi i прапалi без вестак на франтах Вялiкай Айчын. вайны [Калiнкав. р-н] // Калiнкав. навiны. - 1992. 15, 18, 22 лют.

1314. Кнiгу "Памяць" напiшам разам: Спiс воiнаў-землякоў, якiя загiнулi або прапалi без вестак на франтах Вялiкай Айчын. вайны 1941-1945 гг. па г. Калiнкавiчы // Калiнкав. навiны. - 1992. 9 мая.

1315. Людзi з вогненных вёсак: Спiс воiнаў, партызан, сувязных, мiр. жыхароў [Салiгор. р-на], якiя загiнулi ў час Вялiкай Айчын. вайны 1941-1945 гг. пры выкананнi воiн. абавязкаў i рэпрэсiр. у гады культу асобы Сталiна // Шахцёр (Салiгор. р-н). - 1992. 3, 10, 14, 17, 21, 24, 28 студз.;. - 14, 21, 25 лют.;13, 20, 24, 27 сак.;. - 10, 14, 17, 24 крас.;8, 12, 19, 26 мая;. - 2, 5, 9, 16, 19, 23, 26, 30 чэрв. - Працяг будзе. Пач.: N 177, 1991.

1316. Навечна ў памяцi народнай: [Спiс ураджэнцаў Дубров. р-на, якiя не вярнулiся з вайны] // Дняпр. праўда (Дубров. р-н). - 1992. 12, 15, 19, 22, 26, 29 лют.;4 сак.

1317. Напiшам кнiгу "Памяць": Жыхары г. Мар'iна Горка, якiя загiнулi на франтах Вялiкай Айчын. вайны 1941-1945 гг. i ў партыз. атрадах // Пухав. навiны. - 1992. 24, 28 сак.;22 крас.

1318. Напiшам кнiгу "Памяць": [Спiс ураджэнцаў Маладзечна, якiя загiнулi ў гады вайны, i воiнаў-афганцаў, жыхароў г. Маладзечна i Маладзеч. р-на] // Маладзеч. газ. - 1992. 14 студз.

1318а. Нікто не забыты: [Спіс жыхароў Кругл. р-на, якія загінулі ў гады вайны] // Сел. жыццё (Кругл. р-н). - 1992. 15,22,25,29 студз.; 1,5,12,15,19,26 лют. - Працяг будзе. Пач.: N 89,91,93,95,100,102,106,108,110. 1991.

1319. Отдали жизнь за Родину: Список генералов, адмиралов, дивиз. и корпус. комиссаров Сов. Армии и Воен.-Мор. Флота, погибших, умерших и пропавших без вести в период Великой Отеч. войны (22 июня 1941-9 мая 1945 г.): [Есть сведения о Беларуси] / Публ. подгот. А.Д.Сидоров // Воен.-ист. журн. - 1992. N 6/7. - С.20-21. - Продолж.следует. Нач.: N 6, 9-11, 1991.

1320. Пайменны спiс воiнаў i партызанаў [ураджэнцаў Бярэзiнскага р-на], якiя загiнулi у гады Вялiкай Айчыннай вайны // Сцяг Ленiна (Бярэз. р-н). - 1992. 11 студз. - Працяг. Пач.: N 107-109, 111, 113, 114, 117-119, 121, 126, 131, 132, 137-139, 144, 149, 1990;N 18, 19, 21, 25, 54-57, 65, 66, 82-85, 88-100, 102-121, 145-149, 1991.

1321. Памяць: Воiны-землякi [Гор. р-на], якiя загiнулi ў сав.-фiнлянд. вайну, 1939-1940 гг.: Спiс] // Ленiн. шлях (Гор. i Дрыб. р-ны). - 1992. 25 крас.

1322. Памяць: Загiнуўшыя [у 1941-1943 гг.] удзельнiкi кам. падполля, партызаны, актывiсты партыз. руху, мiрныя жыхары [Гор.р-на:Спiс] // Ленiн. шлях (Гор.i Дрыб.р-ны). - 1992. 15 студз.

1323. Памяць: [Спiс жыхароў Добруш. р-на, расстраляных у 1941-1943 гг. i вывезеных ў Германiю] // Ленiнец (Добруш. р-н). - 1992. 4 студз.

1324. Пiшам раённую кнiгу "Памяць": [Спiс воiнаў, партызан, жыхароў Петрык. р-на, якiя загiнулi ў гады вайны i былi рэпрэсiраваны] // За новыя рубяжы (Петрык. р-н). - 1992. 14, 17, 28, 31 студз.;4, 14, 25, 28 лют. - ;31 сак.;7, 14;24 крас.;12, 22, 29 мая;. - 2, 5, 12 чэрв. - Працяг будзе.

1325. Погибли за Родину: [Список жителей и уроженцев Витеб. р-на, погибших при защите Родины и выполнении интернац. долга] // Ленiн. праўда (Вiцеб. р-н). - 1992. 9, 16, 23, 30 чэрв. - Продолж. следует

1326. Слаўгарадчане, якiя не вярнулiся з вайны: [Спiс] // Ленiн. слова (Слаўгар. р-н). - 1992. 15 студз.;5, 12, 26 лют.;. - 4, 18, 25 сак.;1, 8, 15, 23 крас.;13, 20 мая;. - 10, 17 чэрв. - Пач.: N 50-104, 1991. Працяг будзе.

1327. Спiс воiнаў [Дзяржынскага р-на], якiя загiнулi i прапалi без вестак: (Даныя М-ва абароны) // Сцяг Кастрычнiка (Дзяржын. р-н). - 1992. 18, 22, 25 лют.;3, 14, 17 сак.;. - 8, 15, 18 крас. - Працяг будзе.

1328. Спiс жыхароў Васiлевiцкага гарсавета, якiя загiнулi на франтах Вялiкай Айчыннай вайны // Дняпровец (Рэчыц. р-н). - 1992. 13 лют. - Працяг будзе.

1330. Спiс ураджэнцаў Лельчыцкага р-на - воiнаў армii i флоту, партызан i мiрных жыхароў, загiнуўшых у Вялiкую Айчынную вайну 1941-1945 гг. // Светлае жыццё (Лельч. р-н). - 1992. 3, 10, 14, 17, 28, 31 студз.;. - 4, 7, 11, 14, 18 лют.;19, 22, 29 мая;2 чэрв.

1331. Спiс ураджэнцаў Барысаўскага р-на, якiя загiнулi i прапалi без вестак у партызанскiх атрадах i ў падполлi // Адзiнства (Барыс.р-н). - 1992. 4, 10, 11, 14 студз.; 22 крас.; 9 мая;. 10, 13, 17, 20, 24, 27 чэрв. - Працяг будзе. Пач.:N 198, 1991.

1332. Список военнопленных [уроженцев Беларуси], похороненных в коммуне Лянгельмяки (Финляндия) // Голас Радзiмы. - 1992. 30 студз. (N 5). - С.4.

1333. У кнiгу "Памяць": [Спiс партызан, падпольшчыкаў i жыхароў Уздз. р-на, якiя загiнулi ў гады вайны] // Чырв. зорка (Уздз. р-н). - 1992. 11, 15, 18, 22, 25, 29 лют.; 3, 10, 24, 28 сак.; 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 30 крас.; 7, 13, 16, 20, 23, 27 мая; 3, 6, 10, 13, 17, 20 чэрв.

1333а. У кнігу "Памяць": Спіс воінаў, партызан і падпольшчыкаў - жыхароў Бабр. р-на, якія загінулі ў гады Вялікай Айчын. вайны // Трыбуна працы (Бабр. р-н). - 1992. 4,15,22 студз.; 5,12,19,26 лют.; 4,11, сак. - Пач.: 10 жн., 1991.

1334. У кнiгу "Памяць": Спiс ахвяр генацыду:[Докш. р-н у гады вайны: Публ. з кн."Памяць: Докшыцы-Параф'янава"(Тэль-Авiв, 1990)] / Пер. з англ. А.Кавалевiча // Род. вытокi (Докш.р-н). - 1992. 17 чэрв.

1335. У народную кнiгу "Памяць": [Спiс удзельнiкаў падполля i партыз. руху ў Лiд. р-не] // Лiд. газ. - 1992. 4, 7, 9 крас.

1336. У раённую кнiгу "Памяць": [Спiс жыхароў Карэл. р-на, якiя загiнулi ў гады вайны] // Полымя (Карэл. р-н). - 1992. 30 мая. - Заканчэнне. Пач.: N 96, 1991.

1337. У раённую кнiгу "Памяць" [Крупскага р-на]: Воiны Чырв. Армii, загiнуўшыя ў фiнлянд. вайну i на франтах Вялiкай Айчын. вайны // Ленiн. курсам (Круп. р-н). - 1992. 8, 18 крас.;20, 23 мая.

1338. У раённую кнiгу "Памяць": [Спiс воiнаў, партызанаў, падпольшчыкаў i жыхароў вёсак Капыл. р-на, якiя загiнулi у гады вайны] // Слава працы (Капыл. р-н). - 1992. 18, 28 студз.;29 лют.;14, 25 сак. - 1, 4, 8 крас.;13, 16, 20, 30 мая. - Працяг будзе. Пач.: N 136, 1991.

1338а. У раённую кнігу "Памяць": [Спіс жыхароў Магілёўс. р-на, якія загінулі ў вайну] // Прыдняпр. ніва (Магілёўс. р-н). - 1992. 4,11,15,18,22,25,29 студз.; 1,5,8,12,15,19,22,26,29 лют.; 4,11,14,18,21,25 сак.; 1,4,8,15,25 крас. - Пач.: N 102-116,118-127,133-140, 1990; 2-22,25-27,29-36,38-53,56-58,60-98,100-105,108,111, 1991.

1339. У раённую кнiгу "Памяць": Партызаны-землякi, якiя загiнулi ў гады Вялiкай Айчын. вайны: [Спiс Магiлёўс. р-на] // Прыдняпр. нiва (Магiлёўс. р-н). - 1992. 27 мая; 3, 6, 13, 17, 20, 24, 27 чэрв. - Заканчэнне будзе.

1340. Успомнiм усiх пайменна: [Спiс жыхароў Старадарож. р-на, загiнуўшых i прапаўшых без вестак у гады вайны] // Навiны Старадарожчыны. - 1992. 4, 15, 18, 22 студз.;5, 22 лют.;. - 11, 18, 21, 25 сак.;10, 13, 17 чэрв. - Пач.: N 101, 1991.

1341. Успомнiм усiх пайменна, Жлобiн: [Спiс жыхароў горада, загiнуўшых у гады вайны] // Новы дзень (Жлоб.р-н). - 1992. 9 студз.;5 лют.;11 сак.;. - 1, 15, 22 крас.

1342. Успомнiм усiх пайменна: Спiс воiнаў-землякоў, загiнуўшых на франтах Вялiкай Айчын. вайны ў 1941-1945 гг.[Клец.р-н] // Да новых перамог (Клец.р-н). - 1992. 4, 7, 18, 21, 25 крас.;1, 9, 20, 23, 26, . - 30 мая;2 чэрв.

1343. Успомнiм усiх пайменна: Спiс жыхароў [Старадарож.] р-на, якiя загiнулi на сав.-фiнлянд. вайне ў 1939-1940 гг. // Навiны Старадарожчыны. - 1992. 11 крас.

1344. Успомнiм усiх пайменна: Спiс жыхароў г.Старыя Дарогi, якiя былi расстраляны ў 1941-1942 гг. у гета // Навiны Старадарожчыны. - 1992. 25 крас.

1345. Хромчанка Д. "Памяць"- гэта дакладнасць i праўда: [Дадат. спiс загiнуўшых у Вялiкую Айчын. вайну жыхароў Круп. р-на] // Ленiн курсам (Круп. р-н). - 1992. 20 мая.

1346. Яны загiнулi за Радзiму: [Спiс жыхароў Лагойс. р-на] // Род. край (Лагойс. р-н). - 1992. 11, 14, 18 студз.


Гл. таксама N 1571.

Вялiкая Айчынная вайна (1941-1945)

1347. Багадзяж М. Салдаты Вялiкай Айчыннай...Колькi iх у нашай зямлi [беларускай: Пра дзейнасць Мiн. гар. гiст. патрыят. аб-ня "Белая Русь" па пошуку i перазахаванню астанкаў сав. воiнаў, загiнуўшых у вайну на Беларусi] // Ленiн. праўда (Вiцеб. р-н). - 1992.14 студз.; Маладзеч. газ. - 1992. 14 студз.; Наша жыццё (Мiн. р-н). - 1992. 4 лют.; Шахцёр (Салiгор. р-н). - 1992. 12 мая

1348. Борисов И. "Сатурн" на ладони: [Из истории охоты чекистов за секретами абвер. шк. шпионов на территории Белоруссии, 1943. Также о развед.- диверс. группе "Родные", действовавшей в треугольнике Минск-Дзержинск-Заславль] // Нёман. - 1992. N 5. - C.153-177.

1349. Быков В. Партия воевала. С кем?: [Размышления писателя о роли ком.партии в годы войны] // Родина. - 1991. N 6/7. - С.46.

1350. Газiн Дз. На подступах да Вiцебска: [Аб тым , як у студз.-лют. 1942 г. пасля разгрому немцаў пад Масквой 4-й Ударнай армiяй была зроблена спроба вызвалення Вiцебска] // Вiцеб. рабочы. - 1992. 24 студз.

1351. Далгатовiч Б. Хто такi Фрыц Шменкель: [Ням. антыфашыст Герой Сав. Саюза удзельнiк партыз. руху ў Смален. вобл., расстраляны ў Мiнску] // Добры вечар (Добрый вечер). - 1992. 23 чэрв.

1352. Жук-Борскi А. "Айчынная вайна" i Рэспублiка Беларусь: [Аўт. адказвае на пытанне: "Цi была для беларус. народа вайна 1941-1945 гг. "айчыннай"?] // Голас часу (Лондан). - 1992. N 3. - С.20-23.

1353. Иоффе Э. Святой их жертвенность была: Евреи в Великой Отеч. войне: [Есть сведения о евреях, уроженцах Белоруссии - Героях Сов. Союза, генералах, партизанах и подпольщиках] // Во славу Родины. - 1992. 4 июня.

1354. Кашэвiч Т. Назавем усiх пайменна: [Аб рабоце па падрыхт. Ельс. раён. кн. "Памяць". У змесце ёсць матэрыял пра ўдзел ураджэнцаў р-на ў Вялiкай Айчын. вайне] // Нар. голас (Ельс.р-н). - 1992. 15 лют.

1355. Краснабаеў В. Экспанаты [Жлобiнскага гiсторыка-краязнаўчага] музея расказваюць...[аб падзеях вайны на тэрыторыi раёна] // Новы дзень (Жлоб. р-н). - 1992. 8 мая.

1356. Лiчбы i факты: [Вялiкая Айчын. вайна на Аршаншчыне] // Аршан. газ. - 1992. 27 чэрв. - С.4.

1357. Мезенцаў В. Безыменныя магiлы [загiнуўшых савецкiх салдат на Вiцебшчыне] // Ленiн. праўда (Вiцеб. р-н). - 1992. 3 сак.


Гл. таксама N 1159, 1184, 1752.

Напярэдаднi агрэсii. Абарончыя баi

1358. 1941 год: трагическое и героическое: Тез. межресп. науч. конф., посвящ. 50-летию начала Великой Отеч. войны, 19-21 июня 1991 г. / Ин-т истории АН БССР и др.; Ред. совет: А.М.Литвин (отв. ред.) и др.; Сост. С.С.Руденкова. - Мн., 1991. - 235 с.

Из содерж.: Шумейко М.Ф. Военно-политическая обстановка в Белоруссии накануне Великой Отечественной войны. С.15-21; Вишневский А.Ф., Примаченок А.А. Правовые меры повышения обороноспособности страны накануне и в период Великой Отечественной войны. С.21-27; Рябцев А.С. Общественно-политические организации СССР в начальный период Великой Отечественной войны. С.27-31; Гайба Н.П. Оборонительные бои 3-й и 10-й армии в июне 1941 г.: (Ист. обзор). С.31-37; Данилов Н.Я. К вопросу об обороне г. Бобруйска в 1941 г. С.37-42; Курпатин Э.Я., Макаревич В.А. К вопросу о героической обороне Могилева в 1941 году. С.43-45; Скринников М.И. О хозяйственно-политической и военно-организаторской работе Советов депутатов трудящихся Белоруссии в начальный период войны. С.46-48; Король В.Е. К истории сотрудничества мастеров литературы и искусства Белоруссии и республик СССР в первый период Великой Отечественной войны. С.61-67; Лазько Р.Р. Спроба стварэння Першай воинскай часцi [з польскiх камунiстаў Заходняй Беларусi] натэрыторыi СССР. С.72-74; Шарков А.В. Участие работников органов внутренних дел Белорусской ССР в вооруженной борьбе с немецко-фашистскими захватчиками летом 1941 г. С.84-89; Добров П.В. Народное ополчение Белоруссии в Великой Отечественной войне (22 июня-авг. 1941 г.). С.90-94; Алещенко М.И. Хмельничане-Герои Советского Союза в боях за Белоруссию. С.94-95; Зданович В.Б. Организация молодежи на отпор врагу в начальный период войны. С.105-109; Коваленя А.А. К вопросу об участии белорусской молодежи в борьбе с врагом в 1941 г. С.109-115; Павлов В.П. Некоторые вопросы разработки стратегии и подготовки к партизанской борьбе в тылу врага в предвоенные годы [в т.ч. и на территории Белоруссии]. С.115-120; Кузьменко В.И. О социальных процессах в Белоруссии (июль-дек. 1941 г.). С.123-129; Протченко В.З. К вопросу о возникновении партизанского движения в Белоруссии. С.130-134; Гуленко В.И. Актуальные проблемы становления вооруженной борьбы в тылу врага (в т.ч. и на территории Белоруссии). С.134-139;Киселев В.К. Зарождение контрразведки партизан Белоруссии (июнь-дек. 1941 г.). С.139-143; Клопоток В.В. К вопросу о руководстве партизанским движением в первый период Великой Отечественной войны (в т.ч. и на территории Белоруссии). С.143-147; Лебедевич Н.В. Медицинские работники в рядах подпольщиков Белоруссии (1941-первая половина 1942 г.). С.147-151; Симонов С.М. Трудное начало: (Чекисты Белоруссии в июне-дек. 1941 г.). С.151-155; Кобринец П.Н. К вопросу об интернационально-патриотическом воспитании партизан и подпольщиков Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. С.156-160; Бадулин А.Н. Возникновение партизанского движения в Гомельской области и преодоление трудностей его развития в первые месяцы Великой Отечественной войны (июль-дек. 1941 г.). С.160-166; Васько А.Ю. К вопросу возникновения партизанского движения в западных областях Белоруссии в начале Великой Отечественной войны. С.167-172; Калюта В.В. Деятельность антифашистского подполья на территории западных областей Белоруссии впервый период Великой Отечественной войны. С.172-177. Савоняко М.Я. Гитлеровская политика геноцида в отношении евреев [в т.ч. и в Белоруссии] . С.185-188. Кнатько Г.Д. Белоруссия летом 1941 г.:(Мемуар. источники). С.198-204; Ермолович В.И. Советские листовки как исторический источник: (По материалам 1941 г., в т.ч. и на территории Белоруссии). С.209-214; Жумарь С.В. К вопросу об изучении белорусской антисоветской периодической печати периода Великой Отечественной войны (1941-1944 гг.). С.215-218; Руденкова С.С. О некоторых особенностях материально-технического обеспечения партизан Белоруссии в начальный период войны. С.226-231.

1359. Васильев И.Д. Роковые июньские дни: [Воспоминания свидетеля и очевидца, солдата танкового полка, дислоцировавшегося в р-не Белостока] / Записал Е.Семашко // 7 дней. - 1992. 8-21 июня (N 24/25). - С.2.

1360. Галавешкiн В. Першы бой [55-й стралковай дывiзii, Баранавiчы, 24-25 чэрв. 1941 г.] // Да новых перамог (Клец.р-н). - 1992. 9 мая.

1361. Дз'ячэнка А. Паведамленне даўжынёй у 51 год: [Пра лётчыка А.Баранава, загiнуўшага у 1941 г. у р-не в. Ясень Астрав.р-на] // Запаветы Ленiна (Асiпов. р-н). - 1992. 27 чэрв.

1362. Дуднiк I. У агнi народжаная [153-я стралковая дывiзiя: Абарончыя баi на Вiцебшчыне ў лiп.-верас. 1941 г.] // Вiцеб рабочы. - 1992. 4 лют.

1363. Иоффе Э. Борисов. Август сорок первого: Был ли Гитлер в Белоруссии?: [Версия] // Знамя юности. - 1992. 9 июня.

1364. Июнь 1941-го: Хроника трагич. дней начала войны в письмах наших читателей: [Воспоминания о первых боях на Гродненщине] / Публ. подгот. Р.Карачун // Гродн. правда. - 1992. 20 июня.

1365. Кулакоў А. "Дазвольце мне...": [Пра Б.Л.Хiгрына, ураджэнца Оршы, загiнуўшага у лiп. 1941 г. ля в. Вослеўка Бялын. р-на] // Зара над Друццю (Бялын. р-н). - 1992. 11 сак.

1366. Кулiкаў I. А помнiк каля вёскi ёсць: [Таксама пра бой каля в. Дубраўка Шклоўс. р-на у лiп. 1941 г.] // Ударны фронт (Шклоўс.р-н). - 1992. 15 студз.

1367. Легендарный командарм генерал-полковник Болдин И.В. (1892-1965): [Участник оборон. боев 1941 г. и освобождения Белоруссии] / Авт-сост.: Глухов И.А. - Гродно, 1992. - [26]с.: ил. - (100-летию со дня рождения посвящается).

1368. Лихачев В. Комендант Полоцкого УРа: [Н.С.Дэви (1898-1941). Служил после гражд. войны на различ. команд. должностях в Белорус. воен. округе. Летом 1941 г. был комендантом Полоц. укреп.р-на] // Во славу Родины. - 1992. 22 янв.

1369. Решин Л. Честь превыше всего: [О Д.М.Карбышеве, чья воен. биогр.(1941 г.) связана с Беларусью] // Во славу Родины. - 1992. 15 янв.

1370. Свярдлоў Ф. Навечна ў страi: [Пра подвiг Героя Сов. Союза Б.Л.Хiгрына, ураджэнца Оршы, загiнуўшага ля в. Вослеўка Бялын. р-на ў лiп. 1941 г.] // Вiцеб. рабочы. - 1992. 5 лют.

1371. Скаринкин И. Комкор Магон [Э.Я.(1899-1941): О командире 45-го стрелкового корпуса, который вёл оборон. бои в р-не Климовичей и Кричева в авг. 1941 г.] // Род. нiва (Клiмав. р-н). - 1992. 9, 16, 20, 23, 27 мая.

1372. Скрытая правда войны: 1941 год: Неизвест. документы / Сост., вступ. ст. и коммент. П.Н.Кнышевского и др. - М.: Рус. кн., 1992. - 348 с., 16 л.ил. - (Россия в лицах, документах, дневниках).

-Из содерж.:"Если завтра война...":Просчеты планирования:[Также свидетельства мобилизац. и боевой готовности войск Особого Зап. Округа (позднее Зап.фронта) к лету 1941 г.]. C.13-15, 17-19, 34-39, 41-48, 64-66. Трагедия тыла:[Также документы об организации работы тыла Зап.фронта]. С.86-92. Уроки Жлобинской операции [6 июля 1941 г.:Материалы расследования причин поражения]. С.99-111. Пороги безвластия:[Также результаты проверки правовой и оборон.деятельности Витеб.гарнизона]. С.112-121. Пути-дороги:[Об эвакуации населения из Белоруссии и упорядочении использования и организации движения по дорогам респ.]. С.149. По фактам измены [в т.ч. и красноармейцев, уроженцев БССР]. С.266-269. Преступления и наказания:[Из приказов по войскам Зап.фронта в пределах Белоруссии]. С.300-301.

1373. Суравец С. Няроўны бой [у пасёлку Скачок, Кiраўскi р-н: З успамiнаў аўтара, 1941, чэрв.] // Кiравец. - 1992. 20 мая.

1374. Токараў М. У пачатковы перыяд вайны: У палоне апынулiся каля 3 млн. сав. воiнаў [, у т.л. i абаронцы Брэсц. крэпасцi] // Трыбуна працы (Бабр. р-н). - 1992. 8 мая; Шахцёр (Салiгор. р-н). - 1992. 8 мая; Зара над Сожам (Карм. р-н). - 1992. 9 мая; Прыпяц. праўда (Нараўл. р-н). - 1992. 9 мая; Маяк Палесся (Браг.р-н). - 1992. 13 мая; Ленiн. слава (Слаўгар. р-н). - 1992. 20 мая; Маяк (Гомел. р-н). - 1992. 3 чэрв. Ленiн. заклiк (Смаляв. р-н). - 1992. 6 чэрв.; Ударны фронт (Шклоўс. р-н). - 1992. 6 чэрв.; Сел. жыццё (Кругл. р-н). - 1992. 13 чэрв.; Кiравец (Кiраўс. р-н). - 1992. 17 чэрв.; Берастав. газ. - 1992. 20 чэрв.; Чырв. сцяг (Нясвiж. р-н). - 1992. 20 чэрв.; Голас Сенненшчыны. - 1992. 23 чэрв. Сел. новь (Гродн. р-н). - 1992. 27 июня.

1375. Черкашин Н. Болевая точка: Неиэвест. страницы истории [дотов] Брест. укреп.р-на, 1941 // Зрок. - 1992. N 6. - С.12-13.

1376. Черон Ф. Пять дней войны: [Воспоминания об июньских днях 1941 г. на направлении Брест-Белосток-Барановичи / Публ. Ю.Кублановского // Труд. - 1992. 25 июня. - Из публ. "Всерос. мемуар. литературы", т.6.

1377. Шыдлоўскi К. Сведчаць архiўныя дакументы: [З гiсторыi абарончых баёў на Браслаўшчыне, таксама пра гiбель сав. самалётаў у наваколлi воз. Дрывяты ў чэрв.-лiп. 1941 г.] // Брасл. звязда. - 1992. 20 чэрв.


Гл. таксама N 1286.

Абарона Брэсцкай крэпасцi

1378. Ефимов А. Кудрявцевы: [О защитнике крепости Н.Я.Кудрявцеве и его семье ] // Патриот. - 1992. Май (N 17-18). - C.3.

1379. Кухараў С.I. Неўмiручасць: [Я.Фамiн]; Самая юная: [В.Зенкiна]:Нарысы // Кухараў С.I. Зоркi-незабудкi. - Мн., 1992. - С.34-44, 117-122.

1380. Ласкович В.П. "Каждый, как брат родной...": [Новое имя в истории обороны крепости - Я.А.Лицит] // Сов. Белоруссия. - 1992. 13 июня.

1381. Махнач А. Командир восточного форта [П.М.Гаврилов] // Ради жизни на земле: Сб. - М., 1991. - С.14-52.

1382. Самович В. Когда Брежнев был в Бресте, он плакал, как ребенок / Интервью взял А.Гурин // Веч. Брест. - 1992. Март (N 12).

1383. Цасюк В. Лiчылiся без весткi прапаўшымi: Устаноўлены 5 новых прозвiшчаў абаронцаў Брэсцкай крэпасцi [ - А.Шумкоў, А.Басце, Ф.Гменны, Ц.Пасугiнаў, П.Канавалаў] // Звязда. - 1992. 7 крас.

Абарона Віцебска

1384. Высоцкий В. Витебские ворота: [Из истории обороны города, 1941] // Лесн. газ. - 1992. 9 мая.

1385. Непляховiч П. Гераiчная 153-я стралковая...[у абарончых баях у раёне Вiцебска ў чэрвенi-лiпенi 1941 г.] // Вiцеб. рабочы. - 1992. 14 лют.


Гл. таксама N 1372.

Абарона Мінска

Гл. N 1282, 1286.

Абарона Магiлёва

1386. Верховский С. Тараны в небе Могилева [ в 1941: Совершили А.П.Кобец (1914-1941) и Н.В.Терехин (1916-1942)] // Магiлёўс. праўда. - 1992. 12 мая.

1387. Вiтэр А.Ф. "Свая вайна": [Абарона зах. рубяжоў Магiлёва: Успамiны] // Магiлёўс. праўда. - 1992. 7, 8, 12 мая.

1388. Иоффе Э. Оборона Могилева: героическое и трагическое [1941, июнь-июль] // Во славу Родины. - 1992. 10 июня.

1389. Нiкалаеў А. Абарона Магiлёва // Голас Сенненшчыны. - 1992. 9 мая.


Гл. таксама N 1358.

Ураджэнцы Беларусi на франтах вайны

1390. Аляксандраў Н. У аблоках мы ляталi адных...: [Успамiны аднапалчан пра лётчыка-знiшчальнiка Л.Ф.Васкрасенскага, ураджэнца в. Бабiнiчы Аршан.р-на] // Аршан. газ. - 1992. 9 мая.

1391. Арэшка А. Сцяг над Рейхстагам: Легенда. Вымысел. Праўда: [Ёсць звесткi пра ураджэнца Рэчыцы М.А.Пачкоўскага] // Беларусь. - 1992. N 5. - С.24-25.

1392. Верховский С. Могилевские Гастелло: [О Г.С.Козедубе и М.И.Ракевиче, 1942 г.] // Магiлёўс. праўда. - 1992. 8 студз.

1393. Гарэлiк А. У памяцi народнай [лётчыкi з Бабруйшчыны Б.I.Коўзан, У.А.Парахневiч, Ф.Ф.Архiпенка, 1944 г.] // Трыбуна працы (Бабр. р-н). - 1992. 27 чэрв.

1394. Гасянкоў У. Камiсар эскадрыллi гiдрасамалётаў [з Мсцiслаўшчыны В.М.Сырнiкаў (1907-1942)] // Святло Кастрычнiка (Мсцiсл. р-н). - 1992. 26 лют.

1395. Драздоў В. Зоркi i краты: [Пра лёс поўн. кавалера ордэнаў Славы, удзельнiка Параду Перамогi I.В.Дарошчанку, ураджэнца в. Дуброўкi, Чашн.р-н] // Нар. газ. - 1992. 7 мая.

1396. Жыццё, апаленае баямi: Да 90-годдзя з дня нараджэння двойчы Героя Сав.Саюза С.Ф.Шутава [(1902-1961), ураджэнца в.Дварэц Глус.р-на] / Падрыхт. да друку С.Анташкевiч // Радзiма (Глус. р-н). - 1992. 29 студз.

1397. Калеснiкаў В. Першы таран: [Пра Героя Сав. Саюза беларуса Б.I.Коўзана (1922-1985), адзiнага ў свеце лётчыка, якi таранiў 4 варожыя самалёты] // Трыбуна працы (Бабр. р-н). - 1992. 11 студз.

1398. Кричевцов А. Нет, не без вести пропал...: (Страничка из фронтовой биогр. летчика-истребителя А.Котлярова[, уроженца д. Ивановка Гомел. р-на]) // Красн. звезда. - 1992. 22 янв.

1399. Кузнецов Н. Был первый бой: [Воспоминания участника обороны Одессы, уроженца Мин. обл.] // Во славу Родины. 1992. 20 июня.

1400. Кухараў С.I. Лiсткi з легенды: [З ваен. жыцця П.Буцко з в.Дабучын Пруж. р-на i Ф.Варанiшча са Смаргонi] // Кухараў С.I. Зоркi-незабудкi. - Мн., 1992. - С.19-33.

1401. Левичев И. Улица его отца: [Из воен. биогр. З.Ф.Поплавского, уроженца д.Буяки Брест.р-на] // Беларус. думка. - 1992. N 5. - С.60-61.

1402. Лiўшыц У. "Ён быў салдатам Айчыны": Да 90-годдзя з дня нараджэння I.I.Якубоўскага [, палкаводца Вялiкай Айчын. вайны, ураджэнца в. Зайцава Горац. р-на] // Магiлёўс. праўда. - 1992. 10 студз.

1403. Лысак I. На вайне як на вайне: [З жыцця жыхара Дзяржынска Я.А.Мялешкi, якi прымаў удзел у баях за Варшаву i Берлiн] // Сцяг Кастрычнiка (Дзяржын. р-н). - 1992. 20 мая.

1404. Маркаў А. Iшлi баi нялёгкiя...: [Успамiны жыхара г.п. Зэльва пра наступленне Сав. Армii ва Усход. Памеранii, Лют.-сак. 1945 гг.] // Праца (Зэльв. р-н). - 1992. 25 лют.

1405. Маркаў А. Перад вачыма - Сталiнград: [Успамiны жыхара г.п. Зэльва пра баi ў лiстап. 1942-студз. 1943 г.] // Праца (Зэльв. р-н). - 1992. 28 студз.

1406. Маркаў А. Цаной жыцця: [Успамiны жыхара г.п. Зэльва пра наступленне сав. войск на Берлiн] // Праца (Зэльв. р-н). - 1992. 9 мая.

1407. Матуковский Н. Зачем была война: [О Герое Сов.Союза З.Туснолобовой-Марченко, уроженке Россон. р-на] // Известия. - 1992. 20 июня.

1408. Плешавеня В. Коннiкi Даватара: [Пра легендар. земляка - генерала Л.М.Даватара, ураджэнца в. Хоцiна Бешанков. р-на] // Вiцеб. рабочы. 1992. 9 мая.

1409. Плешавеня В. Смерцi ў вочы: Быль пра нашага земляка [ураджэнца в. Кончыцы Пiн. р-на] У.Кончыца] // Мiн. праўда. - 1992. 9 мая.

1410. Плешевеня В. Чудо на Висле: [О воен. разведчике И.А.Колосе, уроженце д. Кортыничи Лельчиц. р-на] // Мiн. праўда. - 1992. 27 лют.

1411. Погребняк Н. ... Не дожив до девятнадцатой весны: [Судьба Героя Сов. Союза Ф.А.Смолячкова (1923-1942), уроженца д.Подгорье Бых.р-на] // Маяк Прыдняпроўя (Бых. р-н). - 1992. 17 чэрв.

1412. Погребняк Н. Память сердца: [К 50-летию со дня гибели Героя Сов.Союза Ф.А.Смолячкова (1923-1942), уроженца д.Подгорье Бых.р-на] // Во славу Родины. - 1992. 15 янв.

1413. Провалинский М. Почерк сапера: [Об уроженце д. Дубовляны Мин. р-на, кавалере ордена Славы трех степеней М.Г.Тихановиче, проявившем себя в сражении за освобождение Украины, Польши, Чехословакии] // Белорус. нива. 1992. 19 мая.

1414. Провалинский М. Солдатская судьба: [ Об участнике войны, уроженце Минска В.В.Вальчаке] // Белорус. нива. 1992. 26 мая.

1415. Разанаў В. На кручы Церака: [Пра I.У.Радзеўскага, ураджэнца в.Рыжкавiчы Шклоўс. р-на, удзельнiка баёў ў Кабардзiна-Балкарыi восенню 1942 г.] // Ударны фронт (Шклоўс.р-н). - 1992. 25 студз.

1416. Савельеў В. Лiтары на медальёне: [Аб прапаўшым без вестак у гады вайны Гарэлiкаве I.В. з в. Патапаўка Буда-Каш. р-на] // Авангард (Буда-Каш.р-н). - 1992. 12 лют.

1417. Сазанович В. Мои земляки: [О не вернувшихся с войны жителях д.Бабаевичи Клец.р-на] // Красн.звезда. - 1991. 6 нояб.

1418. Хандогин И. Танковый таран: [О Герое Сов. Союза Н.Н.Томашевиче, уроженце Лепел. р-на] // Сов. Белоруссия. - 1992. 8 мая.

1419. Хацянкоў У. Узляцеўшаму ў бессмяротнасць: [Памяцi Героя Сав.Саюза А.К.Гараўца, ураджэнца в.Машканы Сен.р-на] // Вiцеб. рабочы. - 1992. 14 студз.

1420. Цiтоў I. Парламенцёры: [Пра афiцэраў 11-й гвардз. дывiзii, якiя ўручылi каменданту Кёнiгсберга ультыматум аб капiтуляцыi (1945). Сярод iх - капiтан У.Шпiтальнiк, ураджэнец Гомельшчыны] // Нар. газ. - 1992. 23 мая.

Усенародная барацьба на акупiраванай Беларусi

1421. Акудовiч В. Вялiкая Айчынная цi другая сусветная?: [Роля i месца Беларусi ў партыз. руху: Водгук на арт. Я.Шыраева "Партызаны правакавалi акупантаў..." (ЛiМ, 1992, N 14)] // ЛiМ. - 1992. 26 чэрв.(N 26). - С.5.

1422. Акшевский И. Медаль фейерверкера: [О подвиге Н.Т.Коршикова, уроженца д.Рудня Славгор.р-на, предупредившего командование 858-го полка о нем.диверс.группе в р-не д.Гайшин, 1943 г.] // Белорус. нива. - 1992. 28 янв.

1423. Комаровский П.М. Так воевали [брестские] банковцы [М.С.Шустерман, С.Н.Аношин, В.А.Комаров, Ю.Н.Долгособуров, Е.В.Кайгородцева, В.А.Нестеренко, М.А.Королева, Н.Н.Пикула, В.Н.Соцкая, А.Н.Орехов, С.Ф.Адамская: Более подробно о судьбе В.А.Нестеренко, брест. подпольщика, позднее комиссара партиз. отряда им. Щорса] // Деньги и кредит. - 1992. N 5. - С.69-70.

1424. Марозаў У. Iду за табой, мужнасць: [Пра жыхара в. Булынкi (Дзяржын. р-н) В.Ф.Падабеда, якi ў першыя днi вайны выратаваў ад смерцi маёра Чырв. Армii М.М.Варакiна] // Мiн. праўда. - 1992. 27 лют.

1425. Мацко А., Коваленя А. В одной цепи навстречу огню: [Участие евреев в белорус.партиз.движении] // Беларус. думка. - 1992. N 6. - С.69-70. - (У лжи короткие ноги: Правда и вымыслы воен. истории Беларуси).

1426. Михалькевич Г.Н. Подполье Белоруссии в борьбе против немецко-фашистских оккупантов в годы Великой Отечественной войны (Ноябрь 1942- июль 1944 гг.): Автореф. дис... канд. ист. наук / Акад. обществ. наук. - М., 1991. - 25 с. - Библиогр.:5 назв.

1427. Павлов В.П. Операция "деньги": [О том, как партизаны и подпольщики во время Великой Отеч. войны изымали денеж. средства у врага, вносили их в фонд обороны или использовали в интересах подполья ] // Деньги и кредит. - 1992. N 5. - С. 66-68.

1428. Пашкевiч Н. На арэлях разбэрсанай думкi...: [Водгук на арт. Я.Шыраева "Партызаны правакавалi акупантаў..."(ЛiМ, 1992, N14)] // ЛiМ. - 1992. 3 крас.(N 14). - С.10-11, 12.

1429. Савин О.М. В лесах Белоруссии: [О пензенцах, участниках партиз. борьбы в респ.] // Савин О.М. Судьбы солдатские. - Саратов, 1991. - С.154-163.

Из содерж.:Отряды дрались под Минском; На могилевской земле; Из бригады "Чекист"(Могилев.обл.); Бойцы Брестского соединения; Под Пинском, Витебском, Гомелем; Радист подпольной "Звязды"[Ю.А.Захаров].

1430. Садоўскi Я. Выратавальнiкi з вёскi Панiжаны: [Пра сялян вёскi Мiн.р-на, якiя прымалi бежанцаў з мiн.гета i перапраўлялi ў партыз. атрады] // Наша жыццё (Мiн. р-н). - 1992. 28 сак.

1432. Сильные духом: Кто из командиров партиз. формирований Беларуси удостоен воин. звания генерала в годы Великой Отеч. войны // 7 дней. - 1992. 4-10 мая (N 19). - С.4.

1433. Шыраеў Я. "Партызаны правакавалi акупантаў...": [Аўт. версiя: Супрацiўленне акупантам на Беларусi - справа, цалкам iнспiраваная чэкiсц. органамi] // ЛiМ. - 1992. 3 крас.(N 14). - С.10-11.


Гл. таксама N 1163.

Партызанскi рух на асобных тэрыторыях

Баранавiцкая вобласць

1434. Барысаглебскi Л. Навагрудскае падполле: [Пра групу В.Таўлая, Студз. 1942-лiп.1944 гг.] // Новае жыццё (Навагруд. р-н). - 1992. 22 крас.

1435. Васько А. У гады ваеннай навалы: [Акупац. рэжым i партыз. рух у Лiд. р-не, 1942-1944 гг.] // Лiд. газ. - 1992. 28 мая;4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 25 чэрв.

1436. Грачанiчэнка В. Важак "нёманскiх казакоў"...: [Д.А. Дзенiсенка, камандзiр партыз. атрада, Баранав. вобл., 1942-1943 гг.] // Новае жыццё (Навагруд. р-н). - 1992. 8 мая.

Гл. таксама N 1217, 1335.

Беластоцкая вобласць

1437. Холад I. ...I агнi партызанскiх кастроў: [Успамiны пра партыз. рух на тэрыторыi Беластоц., Брэсц. i Мiн. вобл. i баявых сяброў] // Слава працы (Капыл. р-н). - 1992. 9 мая.

Брэсцкая вобласць

1438. Зимак З. В бою под Косово: [О разгроме враж. гарнизона летом 1942 г. отрядами им. Щорса, Димитрова, Ворошилова] // Нар. трыбуна. - 1992. 9-15 сак. - С.6.

1439. Полюхович Н. "... И отворились засовы тюрьмы": [Об А. Пачковском, уроженце Пружан, в годы войны участнике десант.-диверс. группы "Тихотемные", что действовала на территории Брест. обл.]: Пер. с пол. авт. // Пин. весн. - 1992. 26 лют.

1440. Селiвонiк В.С. У суровыя гады падполля: [Успамiны кiраўнiка антыфашысц. кам. у Жабiн. р-не аб тым, як мясцовыя патрыёты змагалiся супраць акупантаў] / Запiсаў Iванчанка М. // Сел. праўда (Жабiн.р-н). - 1992. 25 сак.

1441. Чалавек з легенды: [Пра камандзiра партыз. атрада "Чэкiст" Р.С.Каравая: Партыз.рух на Брэстчыне] // Навiны Камянеччыны. - 1992. 15 крас.

Гл. таксама N 1217, 1423, 1437.

Вiлейская вобласць

1442. Калядная ноч 1943-га ў Глыбокiм: [Пра дзейнасць мясцовага падполля] // Весн. Глыбоччыны. - 1992. 7, 10, 14, 17, 21 студз. - Пач.: N 111, 112, 1991.

Гл. таксама N 1275.

Вiцебская вобласць

1443. Ануфрыеў В. Партызаны [Фёдар i Яўхiм] Еўдакiмавы [з вёскi Заполле, Вiцеб. р-н, 1942 г.] // Ленiн. праўда (Вiцеб. р-н). - 1992. 3 сак.

1444. Ануфрыеў В. Першая вёска [ у Беларусi - Цiмахi, Вiцеб. р-н: Вызвалена ў лют. 1942 г. Яна так i засталася савецкай. Праз яе ў час iснавання "Сураж. варот" iшоў галоўн. шлях з партыз. зоны на Вялiкую зямлю] // Ленiн. праўда (Вiцеб. р-н). - 1992. 1 лют.

1445. Ануфрыеў В. Сумесна з армiяй [утрымлiвала "Суражскiя вароты" 1-ая Беларуская партызанская брыгада] // Ленiн. праўда (Вiцеб. р-н). - 1992. 4 крас.

1446. Ануфрыеў В. Узнагарода за мужнасць: [Пра байца 1-й Беларус. партыз. брыгады, якая дзейнiчала на тэрыторыi Вiцеб. вобл., I.Ф. Балыку, 1943] // Ленiн. праўда (Вiцеб. р-н). - 1992. 22 лют.

1447. Барминский В. О тех, кого помню: [Воспоминания о боевых товарищах партиз. отряда им. Щорса бригады им. Чапаева Полоц.-Лепел. зоны] // Сов. Белоруссия. - 1992. 8 мая.

1448. Былi героi, былi шкурнiкi: [З гiсторыi акупацыi Дубров. р-на: Аб недахопах па арг. парт. работы i партыз. руху: З дакументу, састаўл. сувязной Вiцеб. абкома КП(б)Б Л.I.Майзiт у верас. 1942 г.] / Камент. i падрыхт. К.Фёдараў // Дняпр. праўда (Дубров. р-н). - 1992. 18 сак.

1449. Валковiч Л. Выканаць апошнi абавязак: [Партыз. буднi атрада Дубняка на Расоншчыне, арганiзатарам якога быў П.М.Машэраў. Таксама пра гiбель В.Малахава] // Вiцеб. рабочы. - 1992.9 мая

1450. Газiн Дз. Ля вёскi Платы: [Пра подзвiг партызана М.Ф.Сiльнiцкага, Вiцеб. р-н, 1942 г.] // Ленiн. праўда (Вiцеб. р-н). - 1992. 28 сак.

1451. Ермашкевiч П. Там, дзе iшлi на прарыў: [Падарожжа па месцах партыз. баёў у час прарыва варожай блакады ў р-не Полац.-Лепел. зоны ў крас.-маi 1944 г.] // Вiцеб. рабочы. - 1992. 28 студз.

1452. Казлоўскi П. Браслаўскiя партызаны // Брасл. звязда. - 1992. 6, 10, 13, 24, 27 чэрв. - Працяг будзе.

1453. Клячын А. Нiколi не забуду...: [З гiсторыi партыз. атрада iмя Суворава, якi дзейнiчаў у Лепел. i Талач. р-нах, 1944 г.: Успамiны] // Голас Сенненшчыны. - 1992. 9 мая.

1454. Кухараў С.I. Обальскiя арляняты: [З гiсторыi обал. падполля. Больш падрабязна пра Героеў Сав. Саюза З.Партнову, Е.Зянькову] // Кухараў С.I. Зоркi-незабудкi. - Мн., 1992. - С.44-76.

1455. Мачахоўскi А. Не кiдай камень у мiнулае: [Успамiны пра загiнуўшых баявых сяброў з брыгады "Чэкiст", Талач.р-н, 1942-1943 гг.] // Сцяг Iльiча (Талач.р-н). - 1992. 25 крас.

1456. Палiсадзiн В. Партызанская сям'я [Сялiцкiх з в. Мiшкавiчы, Шумiл.р-н: Таксама пра рэпрэсii на Беларусi] // Герой працы (Шумiл.р-н). - 1992. 19 мая.

1457. Пасэ У. У грозным 1943-м: [Пра дзейнасць партыз. фармiраванняў на тэрыторыi Бешанков. р-на] // Зара (Бешанков. р-н). - 1992. 9 мая.

1458. Паўлаў У. З кагорты бясстрашных: Да 50-годдзя з дня гiбелi М.Ф.Сiльнiцкага [(1921-1942), Героя Сав. Саюза, партызана з Вiцебшчыны] // Вiцеб. рабочы. - 1992. 18 сак.

1459. Пушкiн Я. З кагорты аляксееўцаў: [Пра В.А.Блахiна, камандзiра партыз. брыгады "Аляксей" на Вiцебшчыне] // Добры вечар (Добрый вечер). - 1992. 9 студз.

1460. Раманаў А. На стыку трох рэспублiк: [Урыўкi з успамiнаў камандзiра партыз. брыгады iмя К.К.Ракасоўскага пра барацьбу з акупантамi ў краi на стыку гранiц Расii, Беларусi i Латвii, 1942-1943 гг.] // Дзвiн. праўда. (Верхнядзвiн. р-н). - 1992. 5, 16, 19 чэрв. - Працяг будзе.- У газ. за 5 чэрв.назва: Пачатак.

1461. Фралоў Б. "Сакрэтная" зброя: [Гiсторыя напiсання пракламацыi "Пiсьмо беларускiх партызан Адольфу Гiтлеру". Аўтар знаёмiць з расказам газетчыка Шурпача, як той выконваў даручэнне аднаго з кiраўнiкоў Паўн.-Зах. аператыўн. групы, якая дзейнiчала на тэрыторыi Вiцеб. вобл., Зiмянiна М.В.] // Вiцеб. рабочы. - 1992. 17 студз.; Заря. - 1992. 11 янв.; Астрав. праўда. - 1992. 25 студз.

1462. Ханяк А. Браты Армонiкi [ - Вiт, Алег, Руфiн, Леў: З гiсторыi партыз. атрада N 68 пад камандаваннем У.Е.Лабанка, якi дзейнiчаў на Лепельшчыне у 1942-1943 гг.] // Лепел. край. - 1992. 24 сак.

1463. Шишов И. Девочка из легенды: [О партизанке из Витеб.обл. Н.Богдановой] // Гудок. - 1991. 16 нояб.

1464. Ястрабаў М.I. Успомнi, таварыш...: З партыз. дзённiка:[Аб масавым партыз. руху на Ушаччыне] // Вiцеб. рабочы. - 1992. 21, 28 мая; 2, 4, 9 чэрв.

Гл. таксама N 1166, 1497.

Гомельская вобласць

1465. Герасёў Р. Чэкiст Мачалаў: [Пра падпол. групу В.Я.Мачалава ў Добруш.р-не] // Гомел. праўда. - 1992. 17 студз.

1466. Зубрэй У. Партызанскiя акопы: [Аб аперацыях партыз. злучэння С.А.Каўпака ля в. Глушкавiчы Лельч. р-на] // Гомел. праўда. - 1992. 9 мая.

1467. Кухараў С.I. Гулкае рэха: [Пра Героя Сав. Саюза Х.Я.Кухарава, партызана з Добруша, Гомел. р-н ]; Дзяўчына ў белым: [А.Душкевiч: Пра лёс партыз. сям'i з п.Чарняцкая Паляна Буда-Каш. р-на] // Кухараў С.I. Зоркi-незабудкi. - Мн., 1992. - С.106-117, 129-139.

Гл. таксама N 1358.

Магiлёўская вобласць

1468. Вярбiцкi Г. Так пачыналася барацьба: Да 50-годдзя партыз. брыгады "Чэкiст" [, якая дзейнiчала на Шклоўшчыне ў 1941-1942 гг.] // Ударны фронт (Шклоўс.р-н). - 1992. 23 крас.

1469. Грышанаў Ф. Грамiлi варожыя гарнiзоны: [Успамiны пра дзейнасць партызан на Кругляншчыне, 1943 г.] / Падрыхт. да друку В.Д.Гузаў // Сел. жыццё (Кругл. р-н). - 1992. 20 мая

1470. Ламiнскi У. Iшла вайна народная: [Падполле i партыз. рух на Касцюкоўшчыне, 1941-1943] // Голас Касцюкоўшчыны. - 1992. 4 студз.; 1 лют.; 4 сак. - Пач.: N 52-109, 1991.

1472. Марзалюк А. Скупым радком архiва: [У змесце ёсць матэрыял пра дзейнасць 13-й Касцюк. партыз. брыгады i 41-га асоб. атрада] // Голас Краснапольшчыны. - 1992. 5 лют.

1473. Мiрановiч А. Не забыць нiколi: [З гiсторыi Асiпов. падполля, 1943-1944 гг.] // Запаветы Ленiна (Асiпов. р-н). - 1992. 4 крас.

1474. Мэтэ К. Кветкi да помнiка: (Пра ўшанаванне памяцi Героя Сав. Саюза камандзiра 121-га партыз. палка А.М.Касаева, загiнуўшага на Магiлёўшчыне ў лют.1944 г.) // Зара над Друццю (Бялын.р-н). - 1992. 1 лют.

1475. Паўлаў А. "Там, дзе ты цяпер стаiш, - там i поле Кулiкова": [Пра ўдзел партыз. брыгады "Чэкiст" у вызваленнi Кругл. р-на ў чэрв. 1944 г.] // Сел. жыццё (Кругл. р-н). - 1992. 27 чэрв.

1476. Серыкаў У. Узначальваў падпольны райком: [Пра Д.П.Белахвостава i яго дзейнасць у 1943 г. у Бялын. р-не] // Зара над Друццю (Бялын.р-н). - 1992. 15 крас.

1477. Собалеў М. Вызваленне Клiчава [партызанамi ў сакавiку 1942 г.: Успамiны] // Сцяг Саветаў (Клiч. р-н). - 1992. 21 сак.

1478. Солдатенко И.С. С верой в победу: [О партиз. движении в Климович. р-не в 1942-1943 гг.] // Род. нiва (Клiмав. р-н). - 1992. 30 мая;3, 6 чэрв. - Працяг будзе.

1479. Стэльмах I. Родам з Ялiзава: [З гiсторыi мясц.падполля. Больш падрабязна пра А.Карагiна] // Запаветы Ленiна (Асiпов.р-н). - 1992. 8, 16, 20, 27, 30 мая;6, 10, 17, 24, 27 чэрв. - Працяг будзе.

1480. Цiмiнскi А. Пад пошум начы: [Лёс ураджэнца в. Вязаўнiца В.К.Карнеева, партызана атрада "За Савецкую Беларусь", потым байца Сав. армii] // Запаветы Ленiна (Асiпов.р-н). - 1992. 22 лют.

1481. Чорны М. Мсцiўцы: (Дак. аповесць):[З гiсторыi партыз. руху на Касцюкоўшчыне, 1941-1943] // Голас Касцюкоўшчыны. - 1992. 11, 18, 22, 25, 29 студз.;. - 1, 5, 8, 15, 26 лют.

1482. Шараев Н. Отряд [Николая] Щербакова: [О партиз. движении в Климович. р-не, 1941-лето 1942 г.: Отр. из кн. "Григорьевская операция" (М., 1966)] // Род. нiва (Клiмав. р-н). - 1992. 1 крас.

1483. Ярохiн А. Атрад асобага прызначэння: (Хронiка аднаго пошуку):[З гiсторыi партыз. спецатрада пад камандаваннем М.В.Зябнiцкага, якi дзейнiчаў у Магiлёўс. вобл. у 1941-1943 гг.] // Голас Краснапольшчыны. - 1992. 18, 22 студз.

1484. Яшчэ адно iмя: [Пра Г.Б.Iльiну (Кошалеву) i Л.А.Базанаву, якiя ў гады вайны працавалi радысткамi ў асiпов. падполлi, 1943-1944 гг.: Па матэрыялах Канакоўс. газ."Заря" (1982, 26 мая) i з пiсьма Г.Б.Iльiной С.П.Фунцiкаву] / Падрыхт. А.Герасiмчук // Запаветы Ленина(Асiпов. р-н). - 1992. 29 студз.

Гл. таксама N 1322, 1339, 1491, 1501.

Мiнская вобласць

1485. Александровiч А. Александроўскi бой [14 чэрв. 1942 г.: З гiсторыi партыз. руху ў Уздз. р-не] // Чырв. зорка (Уздз. р-н). - 1992. 17 чэрв.

1486. Валько М. Партызанская сувязная: [Пра М.I.Шчурок з Нясвiжа, сувязную брыгады "Дзядзi Колi", што дзейнiчала на Барысаўшчыне] // Чырв. сцяг (Нясвiж.р-н). - 1992. 30 чэрв.

1487. *Ворончук И. По следам слуцких подпольщиков [А.Хотенко и Е.Дербеневой]: Расскажу об одном поиске // Марийс.правда (Йошкар-Ола). - 1991. 6 нояб.

1488. Вялiчка А. Яна ў нашых сэрцах: [Пра Ф.Конанаву (1918-1942), кiраўнiка камс.-маладзёж. падпол. групы ў в. Нежын Любан. р-на] // Голас Любаншчыны. - 1992. 22 лют.

1490. Евсиевич М. Трагедия в Пристани: [О том, как безответств. действия партизан спровоцировали массовые расстрелы мир.населения, Пухович.р-н] // Пухав. навiны. - 1992. 8 мая.

1491. Кухараў С.I. Моцныя духам: [З ваен. бiягр. У.А.Цiхамiрава, аднаго з арганiзатараў i кiраўнiкоў партыз. руху ў Мiн. i Магiлёўс. вобл., 1941 г.]; Рыжык: [Пра партыз. жыццё i смерць хлопца з Iванiч, Чэрв. р-н]; Вiцькава заданне: [З гiсторыi партыз. барацьбы ў Пухав. р-не] // Кухараў С.I. Зоркi-незабудкi. - Мн., 1992. - С.77-88, 88-89, 99-105.

1492. Лянкевiч Г. Камiсар атрада [З.В.Бадроў: З гiсторыi мiн. падполля i партыз. руху ў Мiн. вобл.] // Наша жыццё (Мiн.р-н). - 1992. 22 лют.

1493. Маiсеенка Д.С. Падпольны райкам дзейнiчаў [у былым Халопенiцкiм р-не, 1942 г.] // Ленiн.курсам (Круп. р-н). - 1992. 27 мая.

1494. Марозаў У. Успамiнаючы паходы [партызанскай брыгады iмя Ракасоўскага на Мiншчыне] // Сцяг Кастрычнiка (Дзяржын. р-н). - 1992. 10 сак.

1495. Орлов В. Клинокский бой [1942, март, Чэрв.р-н] // Пухав. навiны. - 1992. 21 сак.; Во славу Родины. - 1992. 8 мая.

1496. Скараход В. Падполле [на Бягомльшчыне, 1941-1944] // Род. вытокi (Докш.р-н). - 1992. 10, 14, 17, 21, 24, 28 студз.

1497. Сомонов Ф. Не склонили головы: [Разведыват. и диверс. работа спецгруппы в Минске и его окрестностях, в р-не Сураж. "ворот"] / Лит. обраб. А.Е. Миронова. - Мн.: Беларусь, 1992. - 144 с.: ил.

1498. Турко А. Грозныя саракавыя: [Партыз. рух на Стаўбцоўшчыне, 1941-1942 гг.] // Прамень (Стаўбц. р-н). - 1992. 8, 13 мая. - Заканчэнне будзе.

1499. Хацкевич А. Пробивается правда полвека: Новая страница истории мин. антифашист. подполья: [Посмерт. судьба его руководителя И.К.Ковалева] // Нёман. - 1992. N 4. - С.121-131.

1500. Чарняк I. Баi на Опiне: [Успамiны пра партыз. баi на Любаншчыне i Старобiншчыне, 1941-1942 гг.] // Голас Любаншчыны. - 1992. 4 студз.

1501. Шчарбакоў Р. Незабыўнае: [Дзейнасць 208-га партыз. палка ў Чэрв. i Клiч. р-нах: Успамiны камiсара] // Сцяг Саветаў (Клiч.р-н). - 1992. 21 сак.

1502. Яковлев В. Москва знала все: [О подпольщиках-патриотах А.Фомине из Слуцка и В.Ротченко из Тимковичей, организаторах разведыват. работы в тылу врага] // Во славу Родины. - 1992. 9 апр.

1503. Яраш М. За свабоду Радзiмы: [Аб баявых справах першых партыз. атрадаў i брыгад на Барысаўшчыне ў 1942 г., iх камандзiрах, радавых партызанах i падпольшчыках] // Адзiнства (Барыс.р-н). - 1992. 9 мая.

1504. Марголина С.М. Герой Советского Союза профессор Е.В.Клумов: Биобиблиогр. указ. / М-во здравоохранения БССР и др. - Мн., 1991. - 34 с.

Гл. таксама N 947, 1348, 1437.

Палеская вобласць

1505. Алiсейка М. Сумесна з падпольшчыкамi: [Успамiны пра партыз. рух у в. Ракаў, 1941 г.] // Калiнкав. навiны. - 1992. 9 мая.

1506. Васько А. У гады суровых выпрабаванняў: [Пра дзейнасць падпол. арг. на Петрыкаўшчыне, 1943 г.] // За новыя рубяжы (Петрык. р-н). - 1992. 16 чэрв.

1507. Дербан В. 50-я партизанская: [Из истории зарождения и развития партиз. движения в Житкович. р-не] / Предисл. И.Ветрова // Новае Палессе (Жытк. р-н). - 1992. 20, 24, 27, сак.;3, 10, 17, крас.;. - 1, 8, 22 мая;16, 19 чэрв. - Продолж. следует.

1508. Зубрэй У. Ля былых партызанскiх акопаў: [Пра баявую дзейнасць партыз. злучэння С.А.Каўпака на тэрыторыi Лельч. р-на, у т.л. ля в. Глушкавiчы] // Светлае жыццё (Лельч. р-н). - 1992. 9 мая.

1509. Зубрэй У. Партызанскiя бярозкi: Пра дзяўчат-партызанак, якiя ваявалi на Гомельшчыне // Гомел. праўда. - 1992. 21 студз.

1510. Кудзелiн В. Суровая праўда вайны: [Пра баявую дзейнасць партызан атрада I.В.Дубiка 130-й Петрык. брыгады, 1943 г.: Успамiны] // За новыя рубяжы (Петрык. р-н). - 1992. 8, 19 мая;19, 30 чэрв. - Працяг будзе.

1511. Лаўрыновiч В. Аперацыя "Штаб" [партызанскага атрада "Чырвоны Кастрычнiк", 1941, Акцябр. р-н] // Радзiма (Глус. р-н). - 1992. 23 мая.

1512. Трыбуналаў У. Жыццёвыя вёрсты: [Лёс Д.Фамiча, у гады вайны - удзельнiка партыз. руху на Глушчыне, потым рэпрэсiр.] // Радзiма (Глус. р-н). - 1992. 8 мая.

Пiнская вобласць

1513. Балахонов С.Н. Тропы ведут к дороге: [Об участии пермяков в партиз. борьбе на Пинщине]. - Пермь: Кн. изд-во, 1991. - 168 с.

1514. Наша справка: [Партиз. соединения, действовавшие на территории Пин. р-на ] // Пин. неделя. - 1992. 14 февр.

Гл. таксама N 1217.

Удзел антыфашыстаў у барацьбе беларускага народа

1515. Ласковiч В., Грабенкiна А. Антыфашысцкi рух у Брэсцкiм р-не (1941-1944 гг.) // Заря над Бугом (Брэсц. р-н). - 1992. 19, 26, 28 февр.;4, 7, 11, 12, 25 марта; 1, 3, 11, 15 апр.


Гл. таксама N 1358.

Польскi рух Супрацiўлення на Беларусi. Дзейнасць Армii Краёвай (АК)

1516. Ковзан В. Преклоняюсь перед их храбростью: [Воспоминания о сражении пол. партизан с нем. оккупантами 5 мая 1944 г. в д. Секеровцы Ошмян.р-на] // Ашмян.весн. - 1992. 14 студз.

1517. *Piskunowicz H. Ostatnie miesiace dzialalnosci AK na Wilenszczyznie i Nowogrodczyznie // Wojskowy Przeglad Historyczny (Warszawa). - 1992. N 1. - S. 209-218. - Пол.

Апошнiя месяцы дзейнасцi Армii Краёвай на Вiленшчыне i Навагрудчыне.


Гл. таксама N 1358, 1659.

Акупацыйны рэжым

1518. 23 вагона истории: [Донесение оператив. команды Витебска за период с 16.X по 20.XI 1943 г. об отправке из Витебска в Ригу и Вильно обл. архива, гор. б-ки, музеев и транспорта с людьми / Авт. предисл.: М.Пищуленок; Коммент.: А.Подлипский // Нар. слова. - 1992. 13 чэрв. - С.6.

1519. Беланова Т. Память о прошлой войне: [Буда-Каш. р-н в годы оккупации: По данным Гос. арх.Гомел. обл.] // Авангард (Буда-Каш.р-н). - 1992. 8 мая.

1520. Газiн Дз. Гэтага нельга забыць: [Пра масавы расстрэл фашыстамi жыхароў в.Вярхоўе i Койтава Вiцеб. р-на 13 чэрв. 1942 г.] // Ленiн. праўда (Вiцеб. р-н). - 1992. 25 крас.

1521. Газiн Дз. Паслухайце страшэнную праўду: [Пра злачынствы фашыстаў на Вiцебшчыне] // Вiцеб. рабочы. - 1992. 9 мая.

1522. Гельфанд Б. Жалобны юбiлей: [12 крас. 1942 г. былi расстраляны ўсе яўрэi Жлобiна i Стрэшына] // Новы дзень (Жлоб.р-н). - 1992. 1 крас.

1523. Глухая А. Гэтага забыць нельга: [Пра тых, хто былi вывезены з Любаншчыны ў гады вайны ў Германiю i iнш. краiны Еўропы] // Голас Любаншчыны. - 1992. 3 чэрв.

1524. Дробыш Н. Следы ведут в США: [Б.Шерман издал кн. "...И ужаснулася земля" о зверствах гитлеровцев в годы войны в Баранович. р-не] // Белорус. нива. - 1992. 9 янв.

1525. Езавiтаў К.Б. Уласнаручныя паказаньнi Езавiтава, Канстантына Барысавiча: [З жыцця Беларусi ў гады акупацыi. Склад Беларус. Цэнтр. Рады] // Полацак (Клiўленд). - 1992. N 6. - С.39-40.

1526. Еленская И. Не спи, память людская, или О трагедии пинского гетто [1941-1942 гг.] // Пин. весн. - 1992. 14 сак.

1527. Жадан П.В. Русская судьба: Зап. члена НТС о гражд. и второй мировой войне. - М.: Терра, 1991. - 235 с.

Из содерж.: На аэродроме под Минском:[Из жизни оккупир.Беларуси, 1943, март]. С.132-146.

1528. Жучко М. Па прыкметах вышэйшай расы: [Генацыд беларус. народа на тэрыторыi Мiн. вобл., 1941 г.] // Мiн. праўда. - 1992. 21 студз.

1529. Зайцаў У. Абялiць не ўдасца!: [Факты аб злачынствах акупантаў у лагерах смерцi ў Вiцебску i расправах над мiр. жыхарамi ў р-нах вобл.] // Вiцеб. рабочы. - 1992. 7, 11 лют.

1530. Заяц I. Доўгi шлях у Наваельню: [Па старонках музея "Дзецi лiхалецця" у сярэд. шк. Дзятл. р-на.: Пра лёс дзяцей пiянер. лагера б. Баранавiц. вобл., якiя сталi вязнямi фашысц. лагераў у Драздах i Сёмкаве пад Мiнскам] // Настаўн. газ. - 1992. 16 мая.

1531. Заяц I. Чорны шлях: [Пра лёс дзяцей вядомых рэвалюцыянераў, дзеячоў кам. партыi i антыфашысц. падполля Iталii, Германii, Аўстрыi, Балгарыi i iнш. краiн, якiх вайна заспела ў пiянер. лагеры "Наваельня" Дзятл. р-на: Па дакументах музея, адкрытага ў сярэд. шк.] // Во славу Родины. - 1992. 16, 17 июня.

1532. Зiмак З. Галгофа на Броннай гары: [ З гiсторыi лiквiдацыi брэсц. гета, 1942 г.] // Нар. газ. - 1992. 3 сак.

1533. Iваноўскi У. Востраў смерцi: [З гiсторыi расстрэла жыхароў в. Жалезiнка Слаўгар. р-на] // Ленiн. слова (Слаўгар.р-н). - 1992. 8 мая.

1534. Казiнец Б. Апавяданне партызана: [Пра масавыя забойствы яўрэяў ў Докшыцах i р-не, 1941-1942 гг.:Урывак з кн."Памяць: Докшыцы-Параф'янава"(Тэль-Авiв, 1990)] / Пер. з англ. А.А.Кавалевiча, I.Б.Крукавай // Род. вытокi (Докш.р-н). - 1992. 17 крас.

1535. Какорын В. Крык душы: [12500 яўрэяў загублена ва ўрочышчы Зацiшша Стол. р-на фашыстамi] // Рэспублiка. - 1992. 29 крас. - С.3.

1536. Кiндзяева Н. "Майго сэрца боль невымерная": [Масавыя расстрэлы яўрэяў у Чашнiках, 1942, лют.] // Чырв. прамень (Чашн.р-н). - 1992. 22 лют.

1537. Ламiнскi У. Увекавечым загiнуўшых: [Пра расстрэлы жыхароў Касцюк. р-на, 1941-1943 гг.] // Голас Касцюкоўшчыны. - 1992. 12 лют.

1538. Мандрык I. Не страцiць памяцi: [Асвейс. р-н у гады акупацыi] // Вiцеб. рабочы. - 1992. 25 сак.

1539. Мацко А., Коваленя А. Кубе: "уничтожить все транспорты с евреями": [Гауляйтер в Белоруссии] // Беларус. думка. - 1992. N 6. - С.67-69. - (У лжи ноги короткие: Правда и вымыслы воен. истории Беларуси).

1540. Мельнiк Э.П. Праўда аб вайне: [Успамiны жыхаркi Старых Дарог пра акупацыю горада i створаны фашыстамi дзятдом] / Запiсала Л.Ананiч // Навiны Старадарожчыны. - 1992. 23 мая.

1541. Падута Г.В. Нiколi не забуду: [З успамiнаў жыхаркi знiшч.у крас.1942 г. в.Селiшча Акцябр.р-на] // Трыбуна працы (Бабр. р-н). - 1992. 20 чэрв.

1542. Паўтарэнка К. Познi авёс: [З успамiнаў пра Вiцебшчыну ў гады вайны] // Настаўн. газ. - 1992. 9 мая.

1543. Расказваюць сведкi трагедыi [пра масавае знiшчэнне яўрэяў у Браславе, 1941-1942 гг.] // Брасл. звязда. - 1992. 13 чэрв.

1544. Савоняко М.Я. Гродненское гетто // Весн. Беларус. ун-та. Сер.3, Гiсторыя. Фiласофiя. Палiталогiя. Сацыялогiя. Эканомiка. Права. - 1992. N 2. - С.20-22. - -Бiблiягр.:6 назв.

1545. Сiнiцына Г. "...Я бачыла гета ў Оршы" [1941 г.] // Аршан. газ. - 1992. 23 чэрв.

1546. След вайны на Мастоўшчыне: З акта камiс. па ўлiку нанес.ўрону Маст. р-ну (у старых межах) // Зара над Нёманам (Маст. р-н). - 1992. 7 мая.

1547. Суд народа - самы страшны: [Акупац. рэжым у Лоеўс. р-не, 1941-1944 гг.: Па арх. дакументах] / Падрыхт. В.П.Крупейчанка // Серп i молат (Лоеўс. р-н). - 1992. 14, 17, 21 сак.

1548. Суховерха И.И. Еще не кончилась война...: [О преступлениях гитлер. пособников на белорус. земле] // Белорус. нива. - 1992. 22 апр.

1549. Тычына М. Гэта было ў 1943-м: [Аб расстрэле мiр.жыхароў в.Кублiшча Слуц. р-на 17 чэрв. 1943 г.] // Шлях Iльiча (Слуц. р-н). - 1992. 15 студз.

1550. Хоцын Г. Заградская трагедыя: [Успамiны пра жыццё в.Заграддзе Жлоб.р-на пад час ням.акупацыi, 1941-1943] // Новы дзень (Жлоб.р-н). - 1992. 8 мая.

1551. Цибизов Ю. Война и сокровища: [В содерж. имеются списки произведений искусства и ред. кн., вывезен. из Беларуси в 1941-1944 гг.] // Сов. музей. - 1992. N 2. - С.2-7.

1552. Цэпялевiч Е. Кроўны абавязак: [Аб масавым расстрэле яўрэяў у Браславе, 3 чэрв. 1942 г.] // Брасл. звязда. - 1992. 27 мая.

1553. Черная книга: [О трагедии евреев в годы войны] / Сост.В.Гроссман, И.Эренбург. - М.: СП "Интербук", 1991. - 272 с.

Из содерж.: Белоруссия: История минского гетто: Рассказ старого человека, Шмуэля Довида Кугеля. Истребление евреев в Глубоком и в других местечках: Рассказ инженера Пикмана из Мозыря и др.

1554. Шамрыла М. Сёстры Хатынi: [Пра спаленыя ў гады вайны вёскi Вялiкiя Сялюцiчы i Беразнякi, Петрык. р-н, 1942 г.] // За новыя рубяжы (Петрык. р-н). - 1992. 8 мая.

1555. Яковлев И. Трагедия Бронной Горы [Берез.р-н, 1942 г.] // Заря. - 1992. 20 июня.

1556. Яцкевич. "Я из сожженной Хатыни...": [Из воспоминаний] / Записал П.Космынин // Во славу Родины. - 1992. 9 апр.

1557. *Galinski A. Eksterminacja inteligencji polskiej latem 1942 r. w Nowogrodzkiem // Biuletyn Glownej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamieci Narodowej (Warszawa). - 1991. T.33. - S.185-198. - Пол.

Знiшчэнне польскай iнтэлiгенцыi летам 1942 г. у Навагрудку.

1558. Sielicki F. Zaglada Zydow w miasteczkach Dolhinow, Budslaw, Krzywicze i Kurzeniec w bylym powiecie wilejskim // Acta Universitatis Wratislaviensis, N 1197. Slavica Wratislaviensia (Wroclaw). - 1991. T.62. - S. 83-97. - Пол.

Знiшчэнне яўрэяў у мястэчках Даўгiнава, Будслаў, Крывiчы i Куранец у былым Вiлейскiм павеце.


Гл. таксама N 398, 1302, 1323, 1334, 1344, 1358, 1434, 1435, 1641.

Вязні канцлагераў

1559. Акалович Н. Беспамятство: [О Тростенец. лагере смерти и охране памят. мест массовых захоронений жертв фашизма] // Рэспублiка. - 1992. 1 мая. - С.5.

1560. Богдан Т. "Сахар" нашего детства: [ Из воспоминаний жительницы д. Ляды Жлоб. р-на, узницы концлагеря Дессау] // Белорус. нива. - 1992. 8 мая.

1561. Васiлеўскi М. Хто жывы - каб помнiў!: (Успамiн старога салдата): [Пра расстрэл сав. ваеннапалонных у канцлагеры Альтэнграбаў (Германiя) 13 кастр. 1941 г.: Прыведзены успамiны сведкi тых падзей Д.Ф.Клiменкi, жыхара Брагiна] // Маяк Палесся (Браг. р-н). - 1992. 18 крас.

1562. Дзеравяшка В. Шэсць год у палоне: [Лёс ваеннапалон. I. Селядцова з Чырвонай Слабады, Бялын. р-н] // Зара над Друццю (Бялын. р-н). - 1992. 23 мая.

1563. Куфтерин В. "Дорога смерти" Тростенца // Сов. Белоруссия. - 1992. 31 янв.

1564. Мазаева Л. Ах, война, что ты, подлая, сделала!..: [Об узнике фашист. лагерей М.М.Парфенове, жителе Минска] // Добры вечар (Добрый вечер). - 1992.8 мая.

1565. Мамiкава М.М. "На огне сожжены их тела...": З успамiнаў вязнiцы Асвенцыма [, ураджэнкi в.Тапарышча Круп.р-на, 1943-1945 гг.] // Ленiн.курсам (Круп.р-н). - 1992. 9 мая.

1566. Микулик Н.И. А выжить хотелось всем: [Воспоминания малолет.узника фашист.лагерей] // Заря. - 1992. 16, 18, 30 апр.

1567. Минин Г. С номером на руке и памятью - в сердце: [Об узнике фашист. концлагеря П.А.Хоменко, жителе Слонима] // Гродн. правда. - 1992. 9 мая.

1568. Панцялейка А. Мiнулае болем адгукаецца ў сэрцы: [Пра жыхарку Браслава В.С. Леўчанкаву, вязня канцлагераў Дахау i Гохланд] // Брасл. звязда. - 1992. 22 лют.

1569. Панцялейка А. Яны жывуць побач з намi: [Пра вязняў канцлагераў з Браслаўшчыны] // Брасл. звязда. - 1992. 11 крас.

1570. Раманаў А.Т., Сакалова А.I. "Я - з лагера смерцi...": [Успамiны вязняў канцлагераў, ураджэнцаў Вiцеб. вобл.] // Вiцеб. рабочы. - 1992. 11 крас.

1571. Решин Н., Васильева Т., Леонтьева Л. Дети Освенцима: Они были угнаны из партиз. р-нов Беларуси карателями-власовцами и "казаками":[О кровавых экспедициях карат. батальонов на территории Беларуси в 1942-1943 гг.] // Во славу Родины. - 1992. 4-6 февр. - + Список белорусских детей в возрасте до 16 лет с указанием года и места рождения и даты смерти, погибших в лагере.

1572. Скрыплёнак Ц.Дз. Не забыць нiколi: [Успамiны вязня канцлагера Ротскотэн у Германii жыхара Пастаў] / Запiсала Ф.Касаткiна // Пастаўс. край. - 1992. 8 мая.

1573. Хурбатаў В. Заложнiкi Слава i Вася: [Лёс дзяцей, якiя ў 1942 г. трапiлi ў канцлагер у Гомелi] // Чачэр. весн. - 1992. 4 лют.

1574. Цiмiнскi А. Гэфтлiнг Васiльеў: [Лёс К.Р.Васiльева з в. Навасёлкi, у гады вайны вязня некалькiх канцэнтрац. лагераў] // Запаветы Ленiна (Асiпов.р-н). - 1992. 15 крас.

1575. Шухоўскi З. Я пацвярджаю: [Успамiны вязня фашысц. канцлагера ў Старых Дарогах] // Навiны Старадарожчыны. - 1992. 22 крас.


Гл. таксама N 1431, 1530.

Азарыцкія лагеры смерці

1575а. Бабкоў А. Лагер смерці ў Азарычах // Трыбуна працы (Бабр. р-н). - 1992. 29 лют.; 4 сак.

1576. Бобков А. О чем молчит обелиск: [ О концлагере в Озаричах] / Приведены воспоминая очевидца П.А.Балуто // Белорус. нива. - 1992. 15 мая.

1577. Бобков А. Озаричи: лагерь смерти: [О применении в лагере в марте 1944 г. бактериол. оружия] / Приведен рассказ узника П.А.Балуто // Во славу Родины. - 1992. 1 апр.

1578. Галавачэнка Р. Праз тыфозна-марознае пекла [Азарыцкага лагера смерцi]... / Прыведз. успамiны С.С.Мышкаўца, ураджэнца Петрык. р-на i В.А.Коршун (Мазейка), ураджэнкi в. Гуслiшча Акцябр. р-на // Нар. газ. - 1992. 11 крас.

1579. Галавачэнка Р. Чубатыя вязнi [Азарыцкага лагера смерцi] // Чырв. змена. - 1992. 23-29 сак.(N 13). - С.6.

1580. Захаваем для нашчадкаў [гiсторыю Азарыцкага лагера смерцi] // Калiнкав. навiны. - 1992. 9 мая.

1581. Рыбiк Н. Вязнi [Азарыцкага] лагера смерцi [ С.Ц. i В.П. Палуяны] // Астрав. праўда. - 1992. 8 крас.

1582. Сквозь ад: [Из воспоминаний узников Озарич. концлагеря] / Подгот. к печати Г.Головаченко // Во славу Родины. - 1992. 21 мая. - Авт.:Г.И.Давыдовская [, уроженка д. Октябрь Жлоб. р-на], А.П.Шкуран [, уроженец д. Порослищи Октябр. р-на], О.А.Коршун (Мазейко) [, уроженка д. Гуслищи Октябр. р-на], С.С.Мышковец [, уроженец Петриков. р-на], М.Д.Высоцкая [, жительница Осиповичей].

1583. Сквозь боль и гнев: [Воспоминания малолет.узников концлагеря Озаричи, уроженцев деревень Стайки и Амнищево, Логойс.р-н] / Подгот. Г.Головаченко // Во славу Родины. - 1992. 20 июня.

Из содерж.: Понкратенко Е.Х."Мое сердце не может забыть...". Смоляк Н.И. "Мы слышали жуткие крики людей...".

1584. Старавойтаў С.В. Блуканне па пакутах [вязняў Азарыцкага лагера смерцi: Успамiны] // Калiнкав. навiны. - 1992. 21 сак.

1585. Сяднёў В. Вязнi канцлагера "Азарычы" [з Чавускага раёна] / Прыведзены таксама успамiны Л.Ц.Казловай i М.П.Казакова] // Iскра (Чавус. р-н). - 1992. 8 мая.

З гісторыі мінскага гета

1586. Гай Д.И. Десятый круг;[Телохранитель]: Повести. - М.: Сов.писатель, 1991. - 320 с., 1 л.портр.

-Из содерж.:Десятый круг:Жизнь, борьба и гибель мин.гетто:[По воспоминаниям б.узников]. С.147-313.

1587. Иоффе Э. Это было 2 марта [1942 г. // Сов. Белоруссия. - 1992. 29 февр. - С.1.

1588. Нардштэйн М. Беларускiя праведнiкi: [Аб малалет. ахвярах мiн. гета i жыхарах вёсак Парэчча i Святое Пухав. р-на, якiя у 1943 г. выратавалi каля 40 яўрэйс. дзяцей] // Ленiн. заклiк (Смаляв. р-н). - 1992. 23 мая.

1589. Семенюк В. ...И осталась неразделенной боль еврейского народа // Нар. газ. - 1992. 16 мая.

1590. У Черной ямы минского гетто // Сов. Белоруссия. - 1992. 4 марта.


Гл. таксама N 1430, 1553.

Вызваленне Беларусi

1591. Акулаў П. Гвардыя не адступае...: [Гвардз. Рагач. дывiзiя пры вызваленнi Гомельшчыны] // Гомел. праўда. - 1992. 22 лют.

1592. Андрэеў А.А. Бой за Асiповiчы [27-28 чэрв. 1944 г.: З кн. аўтара "Па ваенных дарогах"] // Запаветы Ленiна (Асiпов. р-н). - 1992. 27 чэрв.

1593. Астроўская В. Узнагарода знайшла героя: [Пра удзельнiка вызвалення Магiлёва В.Д.Анцюха] // Сцяг Саветаў (Клiч.р-н). - 1992. 22 лют.

1594. Багданец I.С. Тады, у сорак трэцiм: [З дзённiк.запiсаў пра баi за вызваленне Беларусi ў р-не Ваўкулакава i Чырв. Слабады, Дубров. р-н] // Дняпр. праўда (Дубров. р-н). - 1992. 27 чэрв.

1595. Барысаў I. Подзвiг камандзiра батарэi [С.I.Барысава ў студзенi 1944 г., Лёзн. р-н] // Cцяг перамогi (Лёзн. р-н). - 1992. 25 лют.

1596. Болотевич К. Обелиски встали в караул [в деревне Гожа, Гродн. обл.: На них имена десятков бойцов раз. национальностей, погибших при форсировании Немана] // Сов. Белоруссия. - 1992. 20 июня.

1597. Борисов И. Забвению не подлежит: [Об участнике освобождения Гродненщины С.И.Борисове] // Гродн. правда. - 1992. 7 мая.

1598. Верещак С. Роковой осколок: [О выдающемся полководце И.Д.Черняховском и увековечении его памяти в Белоруссии. Приведены воспоминания водителя Б.Виноградова о послед. дне жизни генерала] // Во славу Родину. - 1992. 27 июня.

1599. Дабранскi I. Фронт стаяў. Ляглi салдаты...: [З гiсторыi вызвалення Дрыб. i Чавус. р-наў, 1944 г.] // Магiлёўс. праўда. - 1992. 14 мая.

1600. Дмитриев Ю., Дунаев П. В подвиге отказать: [Воен. судьба Героя Сов. Союза В.А.Сапрыкина, участника боев за д.Красная Слобода Дубров.р-на, 1943 г. // Труд. - 1991. 8 авг.

1601. Долготович Б. Да, шли мальчишки по минному полю: [Об участии подростков в разминировании берега р.Сож в р-не д.Новая Зеньковина Кормян.р-на осенью 1944 г.] // Сов. Белоруссия. - 1992. 19 марта

1602. Долготович Б. На могильных крестах через Березину: [Об освобождении Борисова и Минска в июле 1944 г.] // Мiн. праўда. - 1992. 23 крас.

1603. Долготович Б. Огонь на себя: [Из воен.биягр. Г.В.Сковородкина:В боях за освобождение Белоруссии] // Веч. Минск. - 1992. 8 мая.

1604. Дюков В. Дорогами Победы: [Об участнике боёв за освобождение Белоруссии П.И.Капленко] // Дняпровец (Рэчыц. р-н). - 1992. 25 чэрв.

1605. Дюков В. Навечно в памяти народной: [Из истории освобождения Светлогор. р-на в 1944 г. Есть также материал о подвиге Героя Сов. Союза А.И.Ершова, погибшего в боях за д. Корени] // Дняпровец (Рэчыц.р-н). - 1992. 16 чэрв.

1606. Дюков В. Свидание с юностью: [О боевом пути В.А.Дубова, участника освобождения Беларуси] // Дняпровец (Рэчыц. р-н). - 1992. 23 чэрв.

1607. Заранок К. Я люблю гэтага чалавека: [Пра С.М.Яўцеева, якi ў 1943 г. удзельнiчаў у баях за вызваленне Веткi] // Голас Веткаўшчыны. - 1992. 8, 23 мая.

1608. Iвановiч А. Пошук называе новыя iмёны: [Водгук на кн. В.Д.Гузава "42 дывiзiя", прысвеч. падзеям на Кругляншчыне ў чэрв.-лiп. 1944 г.] // Сел. жыццё (Кругл. р-н). - 1992. 27 мая.

1609. Iвулiн В. Вароты на Мiнск: [З гiсторыi Вiцеб.-Аршан. наступ. аперацыi сав. войск у чэрв. 1944 г.] // Дняпр. праўда (Дубров. р-н). - 1992. 27 чэрв.

1610. Как это было...: [Из истории освобождения Витебска, 26 июня 1944 г.: Фрагм. из кн. С.П.Кирюхина "43-я армия в Витебской операции", воспоминаний писателей А.Т.Твардовского и Е.Г.Кригера, из газ. "Красная звезда" (1944, 27 июня) и Белорус. сов. энцикл.(Т.3] // Нар. слова. - 1992. 26 чэрв. - С.2.

1611. Карпук У. Два днi мужнасцi i гераiзму: [Пра вызваленне Карэл. р-на, 5-6 лiп. 1944 г.] // Полымя (Карэл. р-н). - 1992. 12 лют.

1612. Карпук У. На Беластоцкiм напрамку: [З гiсторыi Беластоц. наступ. аперацыi (напрамак Навагрудак - Ваўкавыск) 2-га Беларус. фронта, 6-8 лiп. 1944 г.] // Полымя (Карэл. р-н). - 1992. 18, 22 студз.;1 лют.

1613. Качук М. Праслаўленая авiяцыйная [Першая гвардзейская Валгаградская дывiзiя: З гiсторыi гераiч. баёў за вызваленне Беларусi] // Лiд. газ. - 1992. 8 мая.

1614. Клокаў С. Бой пад Сiвошынам: [З гiсторыi вызвалення Расон. р-на, 1-3 лiстап. 1943 г.: Успамiны] // Голас Расоншчыны. - 1992. 7 мая.

1615. Коган I. Iшлi баi на Аршанскiм напрамку [1943 г.] // Аршан. газ. - 1992. 27 чэрв. - С.4.

1616. Красiн А. Напрамак - за Дзвiну: [Пра баi за вызваленне Бешанков. р-на летам 1944 г.] // Зара (Бешанков. р-н). - 1992. 27 чэрв.

1617. Крываротаў А. Шлях у бессмяротнасць: [З гiсторыi баёў за в. Мнагаверш Калiнкав. р-на ў студз. 1944 г.] // Калiнкав. навiны. - 1992. 14 студз.

1618. Кулакоў Ф. Пра Зою i Аляксандра Касмадзям'янскiх: [Таксама пра ўдзел брата ў баях пад Оршай за в. Старая Тухiнь i Кiраёва Дубров. р-на, 1943 г.] // Аршан. газ. - 1992. 28 студз.

1619. Лугаўцоў В.А. Вызваляў сваю вёску [Калыбанава, Круп. р-н]: З успамiнаў афiцэра Сав. Армii / Публ. падрыхт. Л.Ф.Шмаўганец // Ленiн.курсам (Круп.р-н). - 1992. 9 мая.

1620. Наливайко Б.М. Эхо штурмовых ударов: Рассказы о воен. летчиках [, участвовавших в освобождении Белоруссии]. - Мн.: Беларусь, 1992. - 256 с., [4] л.фот.: ил.

1621. Пакутник Н. 69-я стрелковая дивизия: [Также об ее участии в освобождении Беларуси] // Свiсл. газ. - 1992. 22, 30 крас.

1622. Панков В.Д. Огненные рубежи: [Освобождение Климовичей, Хотимска и Кричева в сент.- окт. 1943 г.: Отрывок из одноимен. авт. кн. (М., 1984)] // Род. нiва (Клiмав. р-н). - 1992. 18 крас.

1623. Панцялейка А. Пошук яшчэ не закончан: [Лёс Г.С.Эфрона, сына М.Цвятаевай, удзельнiка баёў за вызваленне Браслаўшчыны ў лiп. 1944 г.] // Брасл. звязда. - 1992. 9 мая.

1624. Пегаў А. Крушэнне "Усходняга вала" пад Вiцебскам: Прысвячаецца мiльёнам загiнуўшых за Радзiму, невядомых па злой волi жывых: [Баi за горад, 22-24 чэрв. 1944 г.] // Вiцеб. рабочы. - 1992. 25 чэрв.

1625. Подобед И. Архивы помнят всё...: [О Ф.Е.Ганжурове, уроженце д. Беседь Ветк. р-на, участнике освобождения Беларуси: По материалам Центр. арх. М-ва обороны СССР] // Голас Веткаўшчыны. - 1992. 22 лют.

1626. Салдатамi былi ўсе, нават генералы: Яны вызвалялi Любаншчыну [у чэрв. 1944 г.] // Голас Любаншчыны. - 1992. 9 мая.

Змест: Паўлаў Ф. [Пра ген. М.В.Iгнатава, камандзiра 4-га арт. корпуса]. Фралоў П. [Пра гераiч. шлях 28-й армii i яе камандуючага ген.-лейт. А.А.Лучынскага].

1627. Солонец Г. Личное; Как река начинается с родника; "А мы с тобой, брат, из пехоты..."; Главная гордость - люди: [120-й Рогач. дивизии - 50 лет: История формирования, боевой путь, в т.ч. освобождение Беларуси] // Во славу Родины. - 1992. 27 марта.

1628. Сурков А. Дорога жизни: [Полоц.тракт, июль 1944 г.] // Красная звезда. - 1992. 20 июня.

1629. Тарасевiч Р. Васiль Магонаў i яго аднапалчане: [Успамiны пра вызваленне Веткаўшчыны, 1943 г.] // Голас Веткаўшчыны. - 1992. 22 лют.

1630. Тарасевiч Р. Я праходзiў тут з фронтам: [Успамiны ўдзельнiка вызвалення Бабруйска ў чэрв.1944 г.] // Трыбуна працы (Бабр. р-н). - 1992. 13 мая.

1631. Тарасевiч Р. Як мы бралi Рагачоў: [Успамiны пра баi за вызваленне горада ў лют. 1944 г.] // Свабод. слова (Рагач. р-н). - 1992. 10 сак.

1632. Титов А. В небе над Волковыском: [Бои за освобождение города: Воспоминания] // Гродн. правда. - 1992. 9 мая.

1633. Уварава Л. Батальён просiць агню: [Баi за Скварскi плацдарм на зах. беразе Пронi ў студз. 1944 г., Чавус. р-н. Больш падрабязна пра ўдзельнiка гэтых баёў I.К.Калпакова] // Iскра (Чавус. р-н). - 1992. 24 чэрв.

1634. Урбан Р. Занесцi ў спiсы: [Пра К.Ф.Гулiду, загiнуўшага ў баi за вызваленне Вiцеб. вобл., 1944 г.] // Дзвiн. праўда (Верхнядзвiн. р-н). - 1992. 11 лют.

1635. Фралоў П. Бой ля вёскi Галкi: [Вызваленне вёскi у верас. 1943 г. 60-м кавалерыйс. палком пад камандаваннем I.Ф.Гарланава, Браг.р-н] // Маяк Палесся (Браг. р-н). - 1992. 9 мая.

1636. Шнаркевiч М.М. У баях за Сухары: [Успамiны пра вызваленне вёскi ў чэрв. 1944 г., Магiлёўс. р-н] / Запiсала Г.Сiдарэнка // Прыдняпр. нiва (Магiлёўс. р-н). - 1992. 18 студз.


Гл. таксама N 1367.

Калабарацыя на Беларусi

1637. Барскi А. Зняць кляймо [здраднiка з А.Надсана: Беларусь у гады акупацыi] // Барскi А. З пабачанага i перажытага. - Мн., 1992. - С.227-236.

1638. Лiтвiн А. " Гiсторыя кожным новым пакаленнем перапiсваецца нанова...", альбо Флiрт багiнi Клiо, да якой трэба прывыкнуць: [ Калабарацыя на Беларусi ў час Вялiкай Айчын.вайны: Гутарка з гiсторыкам] / Запiсаў Ю. Залоска // ЛiМ. - 1992. 22 мая (N 21). - С.14-15.

1639. Мацко А., Коваленя А. Забытая ли слава?: [Из истории "Белорусской Краевой Обороны"] // Беларус. думка. - 1992. N 6. - С.70-71. - (У лжи ноги короткие: Правда и вымыслы воен. истории Беларуси).

1640. Прокша Л. Не адракаюся нi ад чаго: [Гутарка з пiсьменнiкам пра дзейнасць Ф.Кушаля, Ю.Вiцьбiча, У.Клiшэвiча, М.Ганько ў гады вайны] / Гутарку вёў В.Мацкевiч // Голас Радзiмы. - 1992. 16 крас.(N 16). - С.3.

1641. Решин Л. "Ост-батальоны": [Докум. исслед.о вооруж. формированиях, созд. оккупантами из сов. граждан по нац. признаку, в т.ч. и на территории Беларуси] // Во славу Родины. - 1992. 24, 25 марта.

1642. Хомiч I. Вайна далёкая i блiзкая: [Пункт погляду на мiнулую вайну. Аўт. сцвярджае, што на Беларусi iшла сапраўд. грамадзян. вайна, дзесяткi тысяч беларусаў служылi ў нямец. фармiраваннях i iнш. установах, уваходзiлi ў Краёвую ахову (з 1943 г.)] // Настаўн. газ. - 1992. 20 чэрв.


Гл. таксама N 1116, 1358.

Войны ў Афганiстане i iншых рэгiёнах i Беларусь

1643. В районную Книгу памяти: Список земляков [Ошмян. р-на], погибших после Великой Отеч. войны при прохождении воен. службы или при выполнении задач аналогич. характера (с 1946 г. по настоящее время) // Ашмян. весн. - 1992. 10 чэрв.

1644. Вернасць традыцыi: [Пра воiнаў-iнтэрнацыяналiстаў з Чачэр. р-на, загiнуўшых ў Афганiстане] // Чачэр. весн. - 1992. 13 сак.

1645. Дроздов В. Они летали в небе над Кореей, или Правда о неизвестной войне: [О белорусах - Героях Сов. Союза, участниках войны Л.К.Щукине и Е.М.Стельмахе, 1951-1953 гг.] // Нар. газ. - 1992. 11 чэрв.

1646. Ерашэнка М. Аб'язджаючы мiны...: [Успамiны воiна-афганца з Слаўгар. р-на] // Ленiн. слова (Слаўгар. р-н). - 1992. 22 лют.

1647. Касцень А. I выкляты той перавал: [Пра воiна-афганца А.Касцюкевiча з г.п. Лынтупы Паст. р-на] // Паст. край. - 1992. 25 крас.

1648. Кисина З. Горькая полынь: [Об А.Мысливце, уроженце д. Толкачевичи Узд. р-на, погибшем при выводе сов. войск из Афганистана] // Сов. Белоруссия. - 1992. 15 февр.

1649. Коган Р. Это была война: [Афган. война глазами женщин Бреста, матерей и жен погибших там воинов] // Брест. курьер. - 1992. 8-14 мая.

1650. Мiхайлаў М. "Iван, навошта ты тут?..": [Пра У.М.Кастрова з Бялынiч, якi з iнш. сав. вайскоўцамi прымаў удзел (1971-1973 гг.) у iзраiл.-егiпец. канфлiкце] // Зара над Друццю (Бялын. р-н). - 1992. 10 чэрв.

1651. Навечно в памяти: [Список борисовчан, погибших на войне в Афганистане] // Адзiнства (Барыс.р-н). - 1992. 25 крас.

1652. Памяць жыве: [Пра воiнаў-афганцаў з Верхнядзвiн. р-на] // Дзвiн. праўда (Верхнядзвiн.р-н). - 1992. 28 лют.

1653. Пятрова А. Людзi - зоркi: [Пра лётчыка А.Скобава (1951-1984), ураджэнца в. Дубрава Шумiл. р-на, загiнуўшага ў Афганiстане] // Герой працы (Шумiл.р-н). - 1992. 22 лют.

1654. Смолянко А.В., Соколовский Г.В. Желтый ветер Гиндукуша: [Белорусы на афган.вайне]. - Мн.: Беларусь, 1992. - 78 с.: ил.

1655. Фурык А. Яны навечна засталiся маладымi: [Пра воiнаў-афганцаў з Чэрв. р-на] // Раён. весн.(Чэрв.р-н). - 1992. 27 чэрв.

1656. Эстафета ў надзейных руках: [Пра воiнаў-афганцаў, у т.л. загiнуўшых, з Люб. р-на] // Голас Любаншчыны. - 1992. 13 чэрв.


Гл. таксама N 1318, 1325, 1752.

Гiстарычнае краязнаўства

1657. Каханоўскi Г.А. Ф.Багушэвiч i краязнаўства // Весцi АН Беларусi. Сер. грамад. навук. - 1992. N 1. - С.104-108.

1658. Раманюк М. Саюз промня i чалавечага генiю: Краязн. фат. Беларусi [дакастр. перыяду, 1850-1917] // Мастацтва. - 1992. N 3. - С.26-34.

1659. *Smigielski B. [Recenzja] // Nowe Ksiazki (Warszawa). - 1992. N 4. - S.14: il. - Rec.: Lopalewski T. Miedzy Niemnem a Dzwina: Ziemia wilenska i nowogrodzka.-Warszawa, 1990. Пол.

Рэцэнзiя на кнiгу аб гiсторыi Вiленшчыны, Гродзеншчыны i Навагрудчыны. Таксама ў ёй ёсць звесткi аб дзейнасцi ў гэтых мясцiнах у гады вайны Армii Краёвай.


Гл. таксама N 891, 1138, 1682, 1869.

Брэсцкая вобласць

1660. Бакун В. Запрашаем у гасцёўню: [Гiсторыя i сучаснасць в. Бездзеж Драгiч. р-на] // Заря. - 1992. 18 июня.

1661. Барысавец А., Слесарук Т. Гарнiзонныя могiлкi ў Брэсце [XIX-XX стст.] // Заря. - 1992. 12 мая.

1662. Бубен I. Крошын i Паўлюк Багрым: [Ёсць звесткi пра вёску ў XIX ст.(Баранав.р-н) з кн. "Маладая Беларусь" (Пецярбург, 1913)] // Настаўн. газ. - 1992. 3 чэрв.

1663. Вiнярскi Г. Надпiс на помнiку: "Выбранецкiя шыхты" на радзiме Т.Касцюшкi [знаёмяцца з месцамi яго дзяцiнства- в.Сяхновiчы Жабiн.р-на i маёнткам Мерачоўшчына Iвац.р-на] // Настаўн.газ. - 1992. 21 сак.

1664. Высокае: [Выява герба i карот. звесткi з гiсторыi горада ў Камян. р-не] // Во славу Родины. - 1992. 17 янв.

1665. Давыд-Гарадок: [Выява герба i карот. звесткi з гiсторыi горада ў Стол. р-не ] // Во славу Родины. - 1992. 10 апр.

1666. Дубровский А. За историей деревень [Пинщины] // Весн.("Палессеводбуд"). - 1992. 12 чэрв.

1667. Камянец: [Выява герба i карот. звесткi з гiсторыi гар. пас.] // Во славу Родины. - 1992. 17 янв.

1668. Карнялюк К. Ружанам сёлета - 440 // Раён. буднi (Пруж.р-н). - 1992. 9 мая.

1669. Кобрын: [Выява герба i карот. звесткi з гiсторыi горада] // Во славу Родины. - 1992. 31 янв.

1670. Козлович А. На все четыре стороны: [Очерк о геогр. особенностях полес. края, в т.ч. д.Горск, Берез. р-на] // Сто народов, сто языков: Этногр. очерки. - М., 1992. - С. 59-66.

1671. Козловский Н. Пожар [в Пинске в 1921 г.] // Пин. неделя. - 1992. 5 июня. - С. 5.

1672. Кузьмiч У. Юбiлей у вераснi: [500-годдзе Ляхавiч] // Ляхав. весн. - 1992. 29 крас.

1673. Мартынув Л. Кобрынь: [Звесткi з гiсторыi] // Збудiнне (Мiнск). - 1992. 1-15 июня.

1674. Пархута Я. Каранi: [З гiсторыi в. Моталь Iван. р-на] // Пархута Я. Крынiца ёсць у родным краi... - Мн., 1992. - С.232-252.

1675. Пiнск: [Выява герба i звесткi з гiсторыi горада] // Во славу Родины. - 1992. 10 апр.

1676. Пружаны: [Выява герба i карот. звесткi з гiсторыi горада] // Во славу Родины. - 1992. 13 марта.

1677. Ружаны: [Выява герба i карот. звесткi з гiсторыi гар. пасёлка ў Пруж. р-не] // Во славу Родины. - 1992. 28 февр.

1678. Шпак I. Звалiся куршамi: [Вёсцы Куршынавiчы Ляхав. р-на - 440 г.] // Ляхав. весн. - 1992. 18 лют. - С.2.


Гл. таксама N 311, 337, 340, 355, 356, 587, 619, 623, 708, 1174, 1887, 1930, 1936.

Вiцебская вобласць

1679. Браслаў: [Выява герба i карот. звесткi з гiсторыi горада] // Во славу Родины. - 1992. 15 мая.

1680. Гедэман О. Гiстарычная спадчына: [Публ. манагр."Глыбокае" вядомага гiсторыка i краязнаўцы, выдадзен. на пол. мове ў Вiльнi (1935)] / Пер. У.М.Завальнюк; Лiт. апрац. I.У.Бунто // Весн. Глыбоччыны. - 1992. 12, 19, 22, 29 мая;9, 12, 23 чэрв. - Працяг будзе.

1681. Дзiсна: [Выява герба i карот. звесткi з гiсторыi горада, Мiёр. р-н] // Во славу Родины. - 1992. 26 июня

1682. Дзiсна, Дзiсёнка...: [З гiсторыi ракi: Паводле кн. "Материалы по истории и географии Дисненского и Вилейского уездов Виленской губернии" (Витебск, 1896)] / Падрыхт. да друку Л.Лабачэўская // Клiч Радзiмы (Шаркоўшч. р-н). - 1992. 14 сак.

1683. Друя: [Выява герба i карот. звесткi з гiсторыi гар. пасёлка ў Брасл. р-не] // Во славу Родины. - 1992. 24 апр.

1684. Ермалёнак В. За гiсторыяй Мiёршчыны - у Пецярбург: [Звесткi з гiсторыi Мiёр. р-на, ХIХ-ХХ стст.: Па матэрыялах Цэнтр. дзярж. гiст. Архiва i Дзярж. б-кi iмя Салтыкова-Шчадрына ў Санкт-Пецярбургу] // Cцяг працы (Мiёр. р-н). - 1992. 14 студз.

1685. Ермалёнак В. Таямнiца Наўгародаў: [З гiсторыi вёскi ў Мiёр. р-не i пра паходжанне яе назвы] // Сцяг працы (Мiёр. р-н). - 1992. 4 студз.

1686. Карнялюк К. Смаляны: [Разважаннi аб гiсторыi i помнiках вёскi ў Аршан. р-не] // Аршан. газ. - 1992. 27 лют.

1687. Карнялюк К. Той замак князя сярод бору...: [Пра в. Смаляны ў Аршан. р-не, яе гiсторыю i назву] // Вiцеб. рабочы. - 1992. 13 сак.

1688. Кiндзяева Н. Капцевiчы... Копцевiчы: [З гiсторыi вёскi ў Чашн. р-не, XУП ст.-40-я гг. XX ст.] // Чырв. прамень (Чашн.р-н). - 1992. 9, 13, 16 чэрв.

1689. Кiндзяева Н.Т. Цi выйдзе кнiга "Памяць"?: [Гутарка з аўт.-склад. Ёсць звесткi з гiсторыi Чашн. р-на] // Чырв. прамень (Чашн. р-н). - 1992. 14 сак.

1690. Копцiк Ю. Будзе ў Баранi свой герб: [З гiсторыi заснавання (1598) горада i аб праэктах яго герба] // Аршан. газ. - 1992. 1 мая.

1691. Ластоўская Р. Жыццё праз стагоддзi: [Старонкi гiсторыi в. Савiчы Паст. р-на, XУI-XX стст.] // Паст. край. - 1992. 17, 21, 30 крас.

1692. Малахаў В. Каля вытокаў гiсторыi [Лёзненскага раёна з першабытных часоў да ХI ст.] // Cцяг перамогi (Лёзн. р-н). - 1992. 10 сак.

1693. Мандрык I. Эрыдан, Рубонь, Руба...: [З гiсторыi пас. Руба Вiцеб. вобл., X-XX стст., таксама пра яго назву ] // Нар. слова. - 1992. 29 мая. - С.3.

1694. Навагонскi Э. Маршруты продкаў вялi праз Оршу: [Аб верагоднасцi iснавання старажыт. волаку, якi праходзiў праз Оршу на Вiцебск, на аснове аналiзу назваў азёраў i рэк Аршаншчыны] // Аршан. газ. - 1992. 22, 23 крас.

1695. Новiк А. Настальгiя аб мiнулым: [Ёсць звесткi з гiсторыi в. Марцiнава Бешанков. р-на, XП-XX стст.] // Зара (Бешанков. р-н). - 1992. 4 крас.

1696. Пархута Я. Ты i ёсць жыццё: [З гiсторыi Браслаўшчыны] // Пархута Я. Крынiца ёсць у родным краi... - Мн., 1992. - С.287-298.

1697. Паставы: [Выява герба i карот. звесткi з гiсторыi горада] // Во славу Родины. - 1992. 15 мая.

1698. Пищуленок М. Путешествие в начало века: [Факты и стат. данные из истории Витебска, XУI-нач. XX в.] // Нар. слова. - 1992. 31 студз. - С.4.

1699. Пятровiч В. Жыў у Бешанковiчах [у 1821 г. дзекабрыст А.А.Бястужаў-Марлiнскi] // Зара (Бешанков. р-н). - 1992. 19 мая.

1700. Пячонкiн В. Знiкаючая вёска: [З гiсторыi Макараўкi, Аршан. р-н] // Аршан. газ. - 1992. 14 крас.

1701. Пячонкiн В. Кропка на карце: [З гiсторыi в. Барздоўка, Аршан. р-н] // Аршан. газ. - 1992. 7 мая.

1702. Скрабатун У. Захаваем багатую спадчыну Глыбокага: [Звесткi з гiсторыi горада, пра яго архiтактуру, пра людзей, чыi iмёны звязаны з Глыбокiм: пiсьменнiкаў Л.I.Ракоўскага, М.Мiнскага, Т.Даленгу-Мастовiча, М.Машару, К.Акулу, дзеяча беларус. нац.-вызвал. руху К.С.Дуж-Душэўскага] // Весн. Глыбоччыны. - 1992. 28, 31 студз.;11, 14, 18 лют. - Пач.: N 109, 1991.

1703. Содаль У. Не адзiн Гаўрыла ў Полацку: [Вялiкiя палачане] // Полацак (Клiўленд). - 1992. N 2. - С.21-22.

1704. Хмяльнiцкая Л. "На Белай Русi ў Сар'i...": [З гiсторыi вёскi ў Верхнядзв. р-не i пан. роду Лапацiнскiх, б. уладальнiкаў вёскi] // Дзвiн. праўда (Верхнядзвiн. р-н). - 1992. 2 чэрв.; Вiцеб. рабочы. - 1992. 4 чэрв.

1705. Шыдлоўскi К. Дрысвяты: [Нарыс аб гiсторыi вёскi i яе наваколля, Брасл. р-н] // Брасл. звязда. - 1992. 22, 29 студз.;1, 5, 19, 22, 26 лют.

1706. Шынкевiч А.М. Аршанская даўнiна: [ Археал. i архiт. помнiкi Оршы, Куцеiн. Богаяўл. манастыра, аршан. навакол. вёсак, г. Дуброўна, г.п. Копысь]. - Мн.: Полымя, 1992. - 142 с.: iл.

1707. Якiмовiч Ю. Касцёл у Обалi: [З гiсторыi вёскi ў Сен. р-не] // Вiцеб. рабочы. - 1992. 16 крас.


Гл. таксама N 72, 74, 109, 248, 257, 293, 331, 342, 346, 347, 352, 353, 358, 367, 370, 382, 383, 386, 409, 429, 589, 652, 669, 674, 675, 680, 721, 783, 794, 865, 906, 919, 924, 1137, 1182, 1184, 1301, 1309, 1316, 1325, 1356, 1357, 1600, 1908, 1909, 1943, 2019, 2024.

З гісторыі Друцка

1708. Iосiфаў М. "Град Кiцеж" на Друцi [XI-XУ ст.] // Нар. газ. - 1992. 5 сак.

1709. Малiноўскi М. А 900-годдзе мiнула...: [Аўтар даказвае, што в. Друцк у Талач. р-не ўпершыню ўпамiнаецца ў летапiс. крынiцах пад 1078 г.] // Вiцеб. рабочы. - 1992. 18 сак.

1710. Малiноўскi М. Горад [Друцк], якi знiк у безданi часу [XI-XУI стст.] // Голас Радзiмы. - 1992. 9 студз.(N 2). - С.6, 8.

З гiсторыi Оршы

1711. Копцiк Ю. Цi быў баярын Орша заснавальнiкам горада? // Аршан. газ. - 1992. 23 чэрв.

1712. Орша: [Выява герба i карот. звесткi з гiсторыi горада] // Во славу Родины. - 1992. 12 июня.

1713. Сулкоўскi С. "Узяў сына Манамаха Ръшу": [Да 925-годдзя горада] // Звязда. - 1992. 20 лют.

1714. Храналогiя гiсторыi Оршы / Склад.А.М.Кудзiн. - Орша, 1992. - 102 с.

1715. Шаўцоў Л.Г. "Падземныя хады ў Оршы - гэта не байкi": [Гутарка пра гiсторыю горада i пра I.I.Петрачэнку, аднаго з першых яго даследчыкаў] / Запiсаў Ю.Копцiк // Аршан. газ. - 1992. 27 чэрв.

1716. Шутаў А. Мой горад // Аршан. газ. - 1992. 27 чэрв. - С.2.


Гл. таксама N 361, 362, 385, 610, 1706, 2048, 2052.

Гомельская вобласць

1717. Верабей А. Песняр роднага Прыдняпроўя: У.Караткевiч i Рагачоўшчына // Свабод. слова (Рагач.р-н). - 1992. 10 чэрв.

1718. Гарыст I., Гарыст Т. Каплiчы i Пескi: [З гiсторыi в. Каплiчы ў Калiнкав. р-не i пра паходжанне яе назвы] // Калiнкав. навiны. - 1992. 11 студз.

1719. З гiсторыi вёскi Дзяржынск: [Лельч. р-н, ХIУ ст.-30-я гг. ХХ ст.] / Падрыхт. П.С.Лукашэвiч // Светлае жыццё (Лельч. р-н). - 1992. 13 сак.

1720. Зелянкоўскi А. "Памяць". Хойнiцкi раён: [Старонкi гiсторыi, 1512- 80-я гг. XX ст.] // Ленiн. сцяг (Хойн. р-н). - 1992. 12 мая.

1721. Карнялюк К. Кiсцянi - вёска слаўная: [З гiсторыi вёскi ў Рагач. р-не] // Свабод. слова (Рагач.р-н). - 1992. 26 лют.

1722. Кляцоўская Т. Штрыхi гiсторыi [вёскi Старакраснае Рэчыцкага раёна i пра паходжанне яе назвы] // Дняпровец (Рэчыц.р-н). - 1992. 11 крас.

1723. Лiпскi У. Адпяванне жывых: Аповесць пра адну вёску [Шоўкавiчы, Рэчыц. р-н] // Полымя. - 1992. N 2. - С.120-140;. - N 3. - С.125-171.

1724. Рабянок П.П. Хто напоўнiць ветразь?: Публiцыстыка [журналiста з Рэчыцы пра мiнулае i сённяш.дзень род.краю]. - Мн.: Маст. лiт., 1992. - 142 с. - (Рэспублiка.Час.Людзi).

1725. Радчанка Р. Брагiн буйней за Хойнiкi?: [З гiсторыi насел. пунктаў Рэчыц. павету, XУШ-XIX стст.] // Маяк Палесся (Браг. р-н). - 1992.

1726. Радчанка Р. Некалькi падарожжаў у мiнулае: [З гiсторыi Брагiншчыны, У-Ш тысячагоддзе да н.э.-XУП ст.] // Маяк Палесся (Браг. р-н). - 1992. 29 лют.;7 сак. - Заканчэнне будзе.

1727. Рогалеў А. Гомельская "Амерыка": [Б. ускраiна горада ў пач. XX ст. i ў нашы днi] // Гомел. праўда. - 1992. 1 лют.

1728. Рогалеў А. "Старая" Ветка: гiсторыя дзiўная i своеасаблiвая // Гомел. праўда. - 1992. 18 студз. - Заканчэнне. Пач.:23 мая, 1991.

1729. Рогалеў А. Сябровiчы...: [З гiсторыi вёскi ў Чачэр.р-не, таксама пра паходжанне яе назвы] // Голас Радзiмы. - 1992. 14 мая (N 20). - С.6.

1730. Сяргеева В. Гэта наша зямля: [З гiсторыi г. Васiлевiчы, Рэчыц. р-н, XУI-XX стст.] // Дняпровец (Рэчыц. р-н). - 1992. 23 студз. - Пач.: N 184, 186, 189, 195, 1991.

1731. Цi ведаеце вы...: (Малавядомыя факты з гiсторыi [Светлагор.] р-на): [Архiўн. матэрыялы i хронiка] / Падрыхт. Т. Маслюкоў // Светлагор. навiны. - 1992. 13 мая.

1732. Шведаў А. Адрас iмянiннiцы:Азяраны, школа...: [Да 200-годдзя Рагачоўс. р-на] // Гомел. праўда. - 1992. 6 студз.

1733. Шур В. З гiсторыi вулiц горада Мазыра // Жыццё Палесся (Мазыр. р-н). - 1992. 18 крас.


Гл. таксама N 287, 388, 394, 580, 663, 685, 686, 900, 903, 980, 1155, 1157, 1158, 1164, 1168, 1306, 1308, 1313, 1314, 1324, 1328, 1329, 1330, 1341, 1354, 1355, 1892, 1910, 1926, 1939, 2060.

З гісторыі Жлобіна

1734. Аноп Л.П. Жлобiн: Гiст.-экан. нарыс. - Мн.: Беларусь, 1992. - 142 с.: Iл. - (Гарады Беларусi).

1735. Данiленка Л. Дакументы сведчаць [пра жыццё горада, XIX-пач.XX ст.] // Новы дзень (Жлоб. р-н). - 1992. 11 студз.

1736. Старонкi гiсторыi [1945-1991] // Новы дзень (Жлоб.р-н). - 1992. 12 лют.

З гiсторыi Рагачова

1737. Верасень У. Наш горад вачыма сучаснiкаў: [Апiсанне Рагачова Н.П.Дабрынiным, М.М.Мураўёвым, А.С.Дэмбавецкiм, XIX ст.] // Свабод. слова (Рагач.р-н). - 1992. 1 лют.

1738. Знаете ли вы [ историю Рогачева, XIX в.] // Свабод. слова (Рагач.р-н). - 1992. 4 сак.

1739. Отсюда есть пошел город Рогачев: В лето 1142... // Свабод. слова. - 1992. 4 сак.

1740. Пiнчук Н. Сучасныя клопаты старажытнага горада: [Ёсць звесткi з гiсторыi Рагачова, XI-XIX стст.] // Свабод. слова (Рагач.р-н). - 1992. 1 мая.

Гродзенская вобласць

1741. 190 лет бывшей Гродненской губернии // Гродн. правда. - 1992. 19 марта.

1742. Ашмяны: [Выява герба i карот. звесткi з гiсторыi горада] // Во славу Родины. - 1992. 12 июня.

1743. Грышко Р. Воранава: [З гiсторыi гар. пасёлка, XУП-XIX стст.] // Воран. газ. - 1992. 9 студз.

1744. Грышко Р. З гiсторыi вёскi Беняконi [XУП-XIX стст., Воран. р-н] // Воран. газ. - 1992. 1 лют.

1745. Дзеравянчычы: [Старонкi гiсторыi вёскi Слонiм. р-на, ХIУ ст.-20-я гг. ХХ ст.] / Падрыхт. В.Валадашчук; На аснове матэрыялаў, сабран. А.А.Сянкевiчам // Cлонiм. весн. - 1992. 25 лют.

1746. Калеснiк Л. Ад прадзедаў, з сiвых вякоў...: [З гiсторыi сядзiбы Бiспiнкаў, у т.л. старадаўн. парка, Масаляны Берастав. р-на] // Берастав. газ. - 1992. 19 лют.

1747. Каранеўскi А. Краязнаўчая "нiва": [Агляд краязн. лiт. аб Iўi, Ашмянах, Смаргонi i iнш. гарадах р-на за 1991 г. ] // Ашмян. весн. - 1992. 27 мая.

1748. Карнялюк К. Дзе гарэлi кавальскiя печы: [З гiсторыi в. Геранёны Iўеўс. р-на i пра паходжанне назвы] // Iўеўс. край. - 1992. 22 лют.

1749. Карнялюк К. Каб не збяднела наша памяць: [З гiсторыi мястэчка Цырын (ХУI-XX стст.) Карэл. р-на i пра паходжанне яго назвы] // Полымя (Карэл. р-н). - 1992. 16 мая.

1749а. Карнялюк К. Слова пра Жалудок: [Ёсць звесткі з гісторыі гар. пасёлка] // Дзянніца (Шчуч. р-н). - 1992. 6 кастр.

1750. Кляцоўскi М. З глыбiнi сiвых вякоў: [З гiсторыi в. Варняны Астрав. р-на, XIУ-XX стст.] // Астрав. праўда. - 1992. 20, 30 мая;6 чэрв.

1751. Кляцоўскi М. Лiтоўскiя песнi, беларускiя песнi: [Гiсторыя i архiт. помнiкi в. Гервяты i iнш. насел. пунктаў Гервяц. сел. савета, Астрав. р-н XШ-XX стст.] // Астрав. праўда. - 1992. 28 сак.;4 крас.

1752. Кляцоўскi М. Нiхто не забыты: [З гiсторыi насел. пунктаў Астрав. р-на, пра удзел мясцовых жыхароў ў Вялiкай Айчын. вайне i вайне ў Афганiстане] // Астрав. праўда. - 1992. 18, 25 крас.

1753. Кляцоўскi М. Тут кожная вёска - гiсторыя [Астравецкага раёна] // Астрав. праўда. - 1992. 29 лют.;11, 14 сак.

1754. Лiда: [Выява герба i карот. звесткi з гiсторыi горада] // Во славу Родины. - 1992. 24 апр.

1755. Любча: [Выява герба i карот. звесткi з гiсторыi гар. пасёлка ў Навагруд. р-не] // Во славу Родины. - 1992. 14 февр.

1756. Мусиенко С.Ф. Гродненские мотивы в творчестве Зофьи Налковской // Зофье Налковской посвящается...: Материалы науч. конф. - Мн., 1991. - С.32-41. -Библиогр.:13 назв.

1757. Окуневский Г. Листая страницы истории: [Из истории родового поместья князей Огинских Великой Лапеницы, Свисл. р-н, XУП-XX вв.] // Наш час (Волковыс. р-н). - 1992. 23 янв.; 17 марта.

1758. Окуневский Г. Хроника Волковысского уезда [XУI-нач. XX в.] // Наш час (Волковыс.р-н). - 1992. 23 мая.

1759. Палубiнскi А. Штрыхi да гiсторыi Вялiкай Бераставiцы [i яе ваколiц, XУП-XIX стст.] // Берастав. газ. - 1992. 25 крас.

1760. Прывалка: [Выява герба i карот. звесткi з гiсторыi вёскi ў Гродз. р-не] // Во славу Родины. - 1992. 26 июня.

1761. Русаў П. "...И с подписом руки моее властное": [Пра гiсторыю i архiтэктуру Дзятлава, 1498 г.-XIX ст. Больш падрабязна пра дакумент - першы аб'ёмны iнвентар маёнтка "Здзецельскi"(так некалi называлася Дзятлава)] // Перамога (Дзятл. р-н). - 1992. 11, 18 крас.

1762. Рыжкевiч В. Вытокi: [Гiсторыя i сённяш. дзень вёскi ў Шчуч. р-не , XП ст.- 40-я гг. XX ст.] // Дзяннiца (Шчуч. р-н). - 1992. 30 чэрв. - (Вёска Орля над Нёманам).

1763. Себасцян А. Паўтара стагоддзя назад: [З гiсторыi насел. пунктаў Маст. р-на (Масты, Лунна, Глядавiчы, Шчарбавiчы, Багатырэвiчы, Панiжаны, Мазанава, Каўшова, Княжаводцы, Дубна, Зяльвяне i iнш.)] // Зара над Нёманам (Маст.р-н). - 1992. 29 крас.

1764. Сiўко У. Дзе Нёман магутны цячэ: [З гiсторыi в. Дзяляцiчы Навагруд. р-на i яе тапанiмiкi. Ёсць таксама звесткi пра унiяц. царкву, якая iснавала да 1945 г.] // Новае жыццё (Навагруд. р-н). - 1992. 4, 7, 11 сак.

1765. Сланеўскi А. Любча - значыць любiць: [З гiсторыi пасёлка ў Навагруд. р-не] // Звязда. - 1992. 15 лют.

1766. Слонiм: [Выява герба i карот. звесткi з гiсторыi горада] // Во славу Родины. - 1992. 28 февр.

1767. Содаль У. Жупранская старонка: [Ёсць таксама звесткi з гiсторыi вёскi, Ашмян.р-н]. - Мн.: Полымя, 1992. - 63 с.: iл.

1768. Содаль У. "Тут кожная трэсачка - памяць": [Ф.Багушэвiч i Кушляны, Смаргон. р-н] // Беларус. думка. - 1992. N 2. - С.71-75.

1769. Урбанович М. Декабрист [Я.Троянский] жил в Вороново [1827 г.] // Воран. газ. - 1992. 15 лют.

1770. Фесенко И. Знатные земляки [Вороновщины: Археолог, этнограф, краевед В.А.Шукевич (1852-1919), архитектор К.И.Подчешинский (1790-1860), биолог С.Б.Юндил (1762-1847), историк, археолог Т.Е.Нарбут (1784-1864), участник восстания 1863-1864 гг. Л.Т.Нарбут (1832-1863), А.Мицкевич, Ф.Богушевич и др.] // Воран. газ. - 1992. 4 студз.

1771. Цыхун А. Мястэчка Адэльск [Гродзенскага раёна] // Гродн. правда. - 1992. 2 апр.

1772. Цыхун А.П. Акадэмiк з вёскi Лаша [Гродзенскага раёна] Я.Ф.Карскi: Краязн.-бiблiягр. нарыс. - Гродна, 1992. - 74 с.: iл.

1773. Черепица В. Принеманскими тропами "Овода": [О прототипе гл. героя извест. романа М.Войниче, жизнь которого связана с Гродненщиной] // Беларус. думка. - 1992. N 1. - С.81-86.

1774. Чыгрын С. "З наднямонскiх крынiц маёй песнi вытокi...": [З гiсторыi г.п. Зэльва (XШ-XУI стст.) i пра паэтаў i пiсьменнiкаў з Зэльвеншчыны: М.Цяплiнскага (1810-1847), М.Радзевiч (1863-1944), I.Макея (1882-1955), Л.Генiюш (1910-1983), М.Iоську (1930-1986), Ю.Генiюша (1935-1985) i iнш.] // Праца (Зэльв. р-н). - 1992. 20 мая.

1775. Ярославцев Э. Заболоть: [Из истории местечка в Ворон. р-не, XУП-XX вв.] // Воран. газ. - 1992. 25 сак.

1776. Яцкевiч З. Археалагiчныя доследы Шчучына [i гiсторыя горада, XУI-XIX стст.] // Дзяннiца (Шчучын. р-н.). - 1992. 29 крас.

1777. *Kaczorowski B. Grodno: historia i zabytki. - Warszawa: Historia pro Futuro: Gryf, 1991. - 39 s.: fot., 1 pl., portr. - (Biblioteczka Kresowa; 2). Пол.

Гродна: гiсторыя i помнiкi


Гл. таксама N 118, 191, 198, 276, 303, 335, 339, 343, 349, 356, 366, 368, 371, 374, 380, 381, 401, 415, 422, 485, 489, 499, 507, 550, 613, 615, 643, 653, 655, 671, 673, 744, 777, 801, 888, 915, 918, 1129, 1134, 1183, 1230, 1291, 1296, 1303, 1304, 1305, 1312, 1326, 1336, 1833, 1905, 1917, 1920, 1924, 1933, 1961.

З гiсторыi Ваўкавыска

1778. Ваўкавыск: [Выява герба i карот. звесткi з гiсторыi горада] // Во славу Родины. - 1992. 3 янв.

1779. Дубровский А. Из истории старого города [XI-XУ вв.] // Наш час. (Волковыс. р-н). - 1992. 13 июня.

1780. Окуневский Г. Каждый раз восставал из пепла [1252-1985] // Наш час (Волковыс.р-н). - 1992. 7 мая.

З гісторыі Навагрудка

1781. Канстанцiн, епiскап Навагрудскi i Лiдскi. Цярплiва нясi свой крыж: [З гiсторыi Навагрудка (XI-XX стст.) i Навагруд. епархii] // Лiд. газ. - 1992. 30 мая.

1782. Навагародак: [Выява герба i карот. звесткi з гiсторыi горада] // Во славу Родины. - 1992. 14 февр.

1783. Сланеўскi А. Горад сiвой легенды: Мiнула 740 гадоў з часу першага ўпамiнання ў Iпацьеўс. летапiсе Навагрудка // Звязда. - 1992. 12 сак.


Гл. таксама N 309.

Магiлёўская вобласць

1784. Агурцоў У. На Буйнiцкiм полi: [Баi, якiя адбылiся тут за пяць стагоддзяў, XУI-XX] // Прыдняпр. нiва (Магiлёўс. р-н). - 1992. 15 лют.

1785. Арцем'еў В. Пушкiн на Магiлёўшчыне // Род. нiва (Клiмав. р-н). - 1992. 15 студз. - Пач.: 1991, N 90, 101, 107.

1785а. Бабровіч В. [М.В.] Неўраў у Лыскоўшчыне: [Аб знаходжанні рус. мастака-перадзвіжніка ў Кругл. р-не, Канец XIX-пач. XX ст.] // Сел. жыццё (Кругл. р-н). - 1992. 18 крас.

1786. Васiлькоў В., Васiлькоў А. I дзе б, сябры, мы нi былi...: [З гiсторыi в. Гайшына Слаўгар. р-на з XIX ст. да сённяш. часу. Таксама ёсць звесткi аб заснаваннi ў вёсцы ў 1862 г. нар. вуч-ша] // Ленiн. слова (Слаўгар. р-н). - 1992. 15, 29 студз.;5, 26 лют.;18 сак.;. - 11, 18 крас.

1787. Грахоўскi С. Мястэчка... Мястэчка: Элегiя [ пра Глуск] // Полымя. - 1992. N.2. - С.141-193.

1787а. Жлоба П. Забытая богам і людзьмі?: [З гісторыі в. Папоўка, Бых. р-на] // Магілёўс. праўда. - 1992. 1 крас.

1787б. Кныш У. У Грудзінаўскім парку: [З гісторыі маёнтка графіні А.Д.Талстой, Бых. р-н] // Маяк Прыдняпроўя (Бых. р-н). - 1992. 19 лют.

1787в. Кожемяко А. Климовичи: [Из истории города] // Могилев. ведомости. - 1992. 19-26 марта (N 12). С.7.

1787г. Крычаў: [Выява герба і карот. звесткі з гісторыі горада // Во славу Родины. - 1992. 31 янв.

1787д. Ламінскі У. Баронькі: [З гісторыі вёскі ў Касцюк. р-не] // Голас Касцюкоўшчыны. - 1992. 11 крас.

1787е. Ламінскі У. Брацькавічы: [З гісторыі вёскі ў Касцюк. р-не] // Голас Касцюкоўшчыны. - 1992. 27 мая.

1787ж. Ламінскі У. Бялынкавічы: [З гісторыі вёскі ў Касцюк. р-не] // Голас Касцюкоўшчыны. - 1992. 1 крас.

1787з. Ламінскі У. Касцюковіцкі наш край: [З гісторыі р-на ад першабыт. часоў] // Голас Касцюкоўшчыны. - 1992. 22,25 крас. - Працяг будзе.

1787и. Ламінскі У., Бондараў В. Касцюковічам - 400 гадоў // Голас Касцюкоўшчыны. - 1992. 4 студз.

1788. Ножнiкаў М. I нас не абмiналi песняры: Колас i Купала на Магiлёўшчыне: Да 110-годдзя першых нар. паэтаў // Ратуша. - 1992. Чэрв.(N 12). - С.17.

1789. Пушкiн I. Апошнi з магiкан: [Да 80-годдзя магiлёўс. краязнаўца I.I.Фiлiповiча] // Ратуша. - 1992. Чэрв.(N 11). - С.6.

1789а. Рябцев В. Вместе с Россией: [Из истории Могилев. губернии, более подробно о Климов. уезде, 1770-е-1913 гг.] // Род. ніва (Клімав. р-н). - 1992. 15,23 крас.

1789б. Цішчанка У. Пра вёскуУлукі [Слаўгарадскага р-на] і яе жыхароў: [XIII-XX ст.] // Ленін. слова (Слаўгар. р-н). - 1992. 13,17,24 чэрв. - Працяг будзе.

1789в. Юбілей Таварыства [вывучэння Магілёўскай губерні (1902 г.): Карот. інфарм.] // Ратуша. - 1992. Крас. (N 7). С.5.

1789г. Яцкевіч З. Гістарычная спадчына: Прабл. вывучэння [Магілёўс. краю] // Ратуша. - 1992. Крас. (N 7). С.5.


Гл. таксама N 252, 387, 405, 408, 427, 651, 654, 670, 736, 738, 899, 1156, 1857, 2051

З гісторыі Быхава

1790. Быхаў: [Выява герба i карот. звесткi з гiсторыi горада] // Во славу Родины. - 1992. 29 мая.

1791. З глыбiнь стагоддзяў: [Матэрыял па гiсторыi Быхава (1430-1825)] / Прадм. М. Леўчанкi // Маяк Прыдняпроўя (Бых. р-н). - 1992. 1 лют. - Перадрук з кн.:"Верхнее Приднепровье и Белоруссия" из сер. "Россия. Полное географичекое описание нашего Отечества" (Т. 9).

1792. Нiкольскi Л. Праз вякi i праз год: [З гiсторыi наведвання Быхава вялiкiмi дзярж. дзеячамi - Пятром I (1706), ген. П.Баграцiёнам (1812), Аляксандрам I (1825) i iнш.] // Маяк Прыдняпроўя (Бых. р-н). - 1992. 29 лют.


Гл. таксама N 535, 876.

З гiсторыi Магiлёва

1793. Бяспанскi С. Каранованыя i iншыя асобы ў Магiлёве: [Падбор фактаў аб знаходжаннi ў горадзе караля Рэчы Паспалiтай Уладзiслава IУ (1617), Лжэдзмiтрыя II (1607), рас. цара Аляксея Мiхайлавiча (1654), караля Яна Казiмiра (1664), Пятра I (1706), швед. караля Карла XII (1708), iмператрыцы Кацярыны II i аўстрыйс. iмператара Iосiфа II (1780), iмператара Аляксандра I (1802), цара Мiкалая II (1915), царыцы Аляксандры Фёдараўны з дзецьмi (1916)] // Магiлёўс. праўда. - 1992. 7, 9 крас.

1794. Гордеев Б. Есть и другие версии по поводу наименований улиц Могилева: [Ответ на ст. Т.Сычевой "Садовая, Весновая и Карабановская есть" ("Магiлёус. праўда", 1992, 4 крас.)] // Магiлёўс. праўда. - 1992. 7 мая.

1795. Марзалюк I. Да пытання аб першапачатковай даце Магiлёва: (Да пытання пiсьм. крынiц i археал. матэрыялаў) // Ратуша. - 1992. Чэрв.(N 12). - С.6.

1796. Марухiна Д.Ю. Стары Магiлёў / Прадм.i запiс гутаркi з археолагам Р.Ш. // Ратуша. - 1992. Май (N 9). - С.7.

1797. Могилевец Н. В зеркале прессы [Могилева: История и современность, XIX-XX вв.] // Магiлёўс. праўда. - 1992. 23 мая.

1798. Ножнiкаў М. Апакалiпсiс-42, або Трагедыя на Дубравенцы ў Магiлёве: [Аб затапленнi горада ў час вясен. паводкi ў 1942 г.] // Звязда. - 1992. 2 крас.

1799. Сiдарэнка Б. "...А се гроди киевские": [Версii адносна ўзнiкнення горада, XШ-XIУ стст.] // Магiлёўс. праўда. - 1992. 7 лют.

1800. Сычева Т. Садовая, Весновая и Карабановская есть: [Из истории улиц Могилева] // Магiлёўс. праўда. - 1992. 4 крас.

1801. Филиппович И. Дом купцов Оношко: [Из истории Могилева] // Вестн.Могилева. - 1992. 12 июня. - С.5.


Гл. таксама N 13, 108, 208, 295, 345, 384, 505, 535, 588, 590, 594, 608, 617, 1173, 1886, 1929, 1953, 1954, 1962, 2049.

З гісторыі Мсціслава

1802. Барэйша Г. Пра Мсцiслаў i мсцiслаўцаў: [Рэц. на кн. М.А.Ткачова i А.А.Трусава "Старажытны Мсцiслаў" (Мн., 1992)] // Святло Кастрычнiка (Мсцiсл. р-н). - 1992. 3 чэрв.

1803. Мсцiслаў: [Выява герба i карот. звесткi з гiсторыi горада] // Во славу Родины. - 1992. 29 мая.

1804. Ножнiкаў М. "Беларускi Суздаль": [Рэц. на кн. М.А.Ткачова, А.А.Трусава "Старажытны Мсцiслаў" (Мн., 1992)] // Магiлёўс. праўда. - 1992. 16 крас.

1805. Ткачоў М.А., Трусаў А.А. Старажытны Мсцiслаў / Аўт. прадм. Г.А.Каханоўскi. - Мн.: Полымя, 1992. - 110 с.: iл. - (Па род. краi).- Бiблiягр.: с.109.


Гл. таксама N 778.

З гісторыі Шклова

1806. Дзярновiч А. "Узнаўленне" Шклова // Магiлёўс. праўда. - 1992. 4 сак.

1807. Дзярновiч А. Шклоў: Да пытання узнаўлення горада // Паведамленнi 2-й абласной краязнаўчай канферэнцыi (29 кастр. 1991 г.). - Магiлёў, 1992. - С.50-52.

1808. Iльюшэнка М. Чытаючы даўнiя выданнi: [Старонкi гiсторыi Шклова, XУI-XX стст.] // Ударны фронт (Шклоўс.р-н). - 1992. 27 чэрв.

1809. Яцкевiч З. Агурковая сталiца [Шклоў] // Ратуша. - 1992. Май (N 10). - С.6.


Гл. таксама N 1982.

Мiнская вобласць

1810. Аленчык М. Нам застаецца спадчына: [Пра пiсьменнiкаў, ураджэнцаў Любан. р-на: У.Сыракомлю, П.М.Шпiлеўскага, I.А.Муравейку, У.А.Паўлава, Н.Лагун] // Голас Любаншчыны. - 1992. 21 сак.

1811. Багдановiч Б. Дзень горада Капыля: [З гiсторыi, XШ-XX стст.] // Слава працы (Капыл. р-н). - 1992. 3 чэрв.

1812. Баравы Р. Да пытання аб летапiснай Нямiзе // З глыбi вякой. Наш край: Гiст.-культурал. зб. - Мн., 1992. - С.158-165.

1813. Барысаў: [Выява герба i карот. звесткi з гiсторыi горада] // Во славу Родины. - 1992. 13 марта.

1814. Весялуха У. З нашым краем звязаны: [Аб знаходжаннi на Вiлейшчыне пiсьменнiка В.I.Дунiна-Марцiнкевiча (1807-1884), археолага i этнографа А.Кiркора (1819-1886), пол. пiсьменнiцы i мастачкi Э.Кунавiч] // Шлях перамогi (Вiлейс. р-н). - 1992. 1 лют.

1815. Весялуха У. Непаўторная повязь часу: [Пра А.Гурыновiча (1869-1893), лiт. дзейнасць якога была звязана з Вiлейшчынай] // Шлях перамогi (Вiлейс. р-н). - 1992. 9 чэрв.

1816. Вiлейка: [Выява герба i карот. звесткi з гiсторыi горада] // Во славу Родины. - 1992. 3 янв.

1817. Дорах К. Маркава: [З гiсторыi вёскi ў Маладзеч. р-не] // Мiн. праўда. 1992. 28 студз.

1818. Захарэнка А. Краснае: [З гiсторыi вёскi ў Маладзеч. р-не] // Работнiца i сялянка. - 1992. N 5/6. - С.10-11.

1819. Кiсялёў У. ...I чуецца голас грымотнага бруку: Гiст.-дакум. нарыс [пра Даўгiнаўс. тракт ў межах Уздзеншчыны. Таксама ёсць звесткi з гiсторыi геагр. назваў] // Чырв. зорка (Уздз. р-н). - 1992. 7, 16, 23 мая.

1820. Кудракова Г. Пра Валожыншчыну - мовай архiваў: [Звесткi з гiсторыi, XУ-XX стст.] // Прац. слава (Валож. р-н). - 1992. 19 мая.

1821. Куфцерын У. Лошыца: [З гiсторыi вёскi ў Мiн. р-не] // Род. прырода. - 1992. N 4. - С.28-29.

1822. Лянкевiч Г. Доктар [Ф.I.] Пастарнацкi: [(1845-1902). Ён лячыў хворых сялян у часы знаходжання ў сваiм маёнтку у в. Пяцеўшчына Мiн. р-на] // Наша жыццё (Мiн. р-н). - 1992. 18 студз.

1823. Марцiновiч А.А. Ля Каменкi бруiстай: [З гiсторыi Капыльшчыны, пра архiт. помнiкi краю i яго ўраджэнцаў: паэтаў Л.Лобiка (1871-1918), Х.Чарнышэвiча (?-?), Я.Шолама (1836-1917), А.Гурло (1892-1938), С.А.Астрэйку (1912-1937);лiтаратуразнаўцу С.Х.Александровiча (1921-1986); пiсьменнiкаў З.Х.Жылуновiча (1887-1937), А.А.Бабарэку (1899-1938), пра сям'ю Наркевiчаў-Ёдкаў. - Мн.: Полымя, 1992. - 158 с.: iл. - (Па род. краi).

1824. Мацаральнiк А., Пасенка Н., Кiсялёў У. Шацк [Пухавiцкага р-на]: старажытны i малады: Да 500-годдзя ўпамiнання аб iм у гiст. крынiцах // Мiн. праўда. - 1992. 25 крас.

1825. Мiцкевiч Д. Мiкалаеўшчына: [З гiсторыi вёскi ў Стаўбц. р-не. Ёсць звесткi аб яе месцы ў бiягр. i творчасцi Я. Коласа, прыведзена таксама радаводная паэта, пачынаючы з 1791 г.] // Прамень (Стаўбц. р-н). - 1992. 18 крас.

1826. Палубiнскi А.С. Пра мястэчка Свiслач i яго гiстарыёграфа: [Гутарка з краязнаўцам, асветнiкам, дыр. Свiсл. краязн. музея] / Запiсаў В.Акудовiч // Культура. - 1992. Крас.(N 14). - С.3.

1827. Палупанаў У. Тут пачыналася наша дзяржаўнасць: [Гiсторыя в. Гайна Лагойс. р-на, XIУ-XIX стст., таксама паходжанне яе назвы] // Род. край (Лагойс. р-н). - 1992. 7 студз.

1828. Пiлiпчык В. Мястэчка Бабоўня i ваколiцы: [З гiсторыi Капыльшчыны, XIУ-XX стст.] // Слава працы (Капыл. р-н). - 1992. 1, 13, 16, 20, 23, 27 мая.

1829. Праверце, папраўце, дапоўнiце: [Спiс iснуючых i знiкшых у роз. часы насел. пунктаў Маладзеч. р-на] // Маладзеч. газ. - 1992. 17 чэрв.

1830. Слуцк: [Выява герба i карот. звесткi з гiсторыi горада] // Во славу Родины. - 1992. 27 марта.

1831. Содаль У. Пуцявiнамi [Янкi] Купалы // Род. слова. - 1992. N 3-5.

Змест: [ Падарожжа ў в. Бараўцы Вiлейс. р-на]. N 3. C.66-72, 3-я с. вокл.; У Астрашыцкiм Гарадку. N 4. C.67-71; [Нататкi пра вёскi Сёмкава (Мiн. р-н), Яхiмаўшчына (Маладзеч. р-н), Казiмiраўка (Вiлейс. р-н, паселiшча зараз не iснуе)]. N 5. С.70-73.

1832. Стрыбульская Н. "Замэчак" павiнен быць адноўлены: [З гiсторыi г.п. Заслаўе] // Наша жыццё (Мiн. р-н). - 1992. 17 чэрв.

1833. Сыракомля У. Вандроўкi па маiх былых ваколiцах: Успамiны [пра славутых людзей краю - фiлосафа С.Маймана (1753?-1800, Карэл.р-н), мастака Ю.Гескага (2-я палова XУШ-пач.XIX ст., Мiн.р-н), паэта А.Плуга (1823-1903, Слуц.р-н)], даслед. гiсторыi i звычаяў [Нясвiжа, Стаўбцоў, Койданава, Мiра, мястэчка Свержань] / Пер. з пол., прадм. i камент. К.Цвiркi. - Мн.: Полымя, 1992. - 159 с.: iл. - (Лiт. помнiкi Беларусi).

1834. Турко А. У памяцi народнай увасобiм: [Старонкi з гiсторыi в. Новы Свержан Стаўбц. р-на. Больш падрабязна аб фаянс. мануфактуры (1742-1760-я гг.) i бiтве з французамi падчас iх адступлення з Расii 1 лiстап. 1812 г.] // Прамень (Стаўбц. р-н). - 1992. 1 крас.

1835. Фурык У. Ажываюць сiвыя стагоддзi: [З гiсторыi Любаншчыны, XУI-XX стст. Таксама ёсць зветкi пра нар. промыслы ў р-не] // Голас Любаншчыны. - 1992. 3 чэрв.

1836. Шаблюк В. На карце некалькi Дзяржынскаў: Койданава было адно. Але "па шматлiкiх просьбах працоўных...": [З гiсторыi горада ў Мiн. вобл.] // Сцяг Кастрычнiка (Дзяржын. р-н). - 1992. 14 сак.

1837. Шуракова В. Храмы духоўнасцi: [Па экспанатах раён. краязн. музея: З гiсторыi Капыля, 1274-XX ст.] // Слава працы (Капыл. р-н). - 1992. 16 мая.


Гл. таксама N 286, 329, 333, 334, 336, 341, 344, 357, 364, 432, 484, 486, 488, 548, 585, 607, 682, 684, 687, 742, 765, 779, 782, 793, 904, 909, 912, 914, 923, 1108, 1152, 1176, 1310, 1315, 1317, 1318, 1320, 1327, 1333, 1340, 1342, 1345, 1346, 1430, 1431, 1893, 1918, 1922, 2042.

З гiсторыi Мiнска

1838. Асиновский С. О чем молчит Немига: К 925-летию Минска: [Старин.улица города: ее история и гибель] // Во славу Родины. - 1992. 30 мая.

1839. Баравой Р. Цiхiя мiнскiя ўскраiны: [Камароўка, Залатая горка, Ляхаўка, Пярэспа (Старажоўка)] // Добры вечар (Добрый вечер). - 1992. 28 студз.; 4 сак. - -Заканчэнне. Пач.:30 снеж., 1991.

1840. Булаўка А., Макарэвiч А. Чаму i як разлiваюцца рэкi: [З гiсторыi пытання] // Род. прырода. - 1992. N 3. - С.15-17.

Са зместу: Вулiцы Мiнска пад вадою:[З гiсторыi весн. разлiваў Свiслачы, 2-я палова XIX-XX ст].

1841. Долготович Б. Не должно быть забытых погостов: [Также из истории мин. воен. кладбища и церкви А.Невского] // Сов. Белоруссия. - 1992. 16 янв.

1842. Иоффе Э. Разве Сталин бывал в Белоруссии?: [К вопр. о пребывании в Минске в июле 1919 г.] // Магiлёўс. праўда. - 1992. 29 лют.; Авангард (Буда-Каш. р-н). - 1992. 29 лют.; Чырв. Кастрычнiк (Акцябр. р-н). - 1992. 29 лют.; Трыбуна працы (Бабр. р-н). - 1992. 29 лют.;4 сак.; Маяк Палесся (Браг. р-н). - 1992. 4 сак.; Маяк Прыдняпроўя (Бых. р-н). - 1992. 4 сак.; Воран. газ. - 1992. 14 сак.; Сел. новь (Гродн. р-н). - 1992. 10 марта.; Ленiн. заклiк (Смаляв. р-н). - 1992. 18 сак.; Ленiн. сцяг (Хойн. р-н). - 1992. 31 сак.; Дзяннiца (Шчуч. р-н). - 1992. 31 сак.; Кiравец (Кiраўс. р-н). - 1992. 23 мая; Чырв. сцяг (Нясвiж. р-н). - 1992. 26 мая; Берастав. газ. - 1992. 27 мая

1843. Лакотка А.I. Сiлуэты старога Мiнска: Нарысы драўлян. архiтэктуры [1067-пач.XX ст.]. - Мн.: Полымя, 1991. - 126 с.: iл. - (Помнiкi беларус. дойлiдства).

1844. Малиновский С. Спадар Минск // Добры вечар (Добрый вечер). - 1992. 17, 18 чэрв.

1845. Мiраславiч А. Перад мiнуўшчынай i вечнасцю...: З гiсторыi Вайсковых могiлак у Мiнску // Род. слова. - 1992. N 5. - С. 74-76.

1846. Орлов А. Память о Минске в открытках // Добры вечар (Добрый вечер). - 1992. 6 лют.

1847. Орлюк С. Минчанин Освальд в Далласе: [О предполагаемом убийце Д.Кеннеди и его жизни в Минске] // Комс. правда. - 1991. 26 нояб.

1848. Столярчук К. Две улицы [- Скобелевская (ныне Красноармейская) и Захарьевская (часть соврем. пр. Ф.Скорины), XIX ст.] // Веч. Минск. - 1992. 14 мая.

1849. Шибека З. Знать свой край родной: [Движение краеведов Минска: История и современность] // Веч. Минск. - 1992. 27 февр.

1850. Шыбека З. Цi будзе працяг краязнаўчаму руху мiнчан?: [Звесткi з гiсторыi] // Добры вечар (Добрый вечер). - 1992. 20 лют.


Гл. таксама N 338, 363, 377, 378, 379, 389, 390, 391, 392, 393, 424, 535, 662, 668, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 710, 724, 770, 795, 797, 798, 811, 922, 1170, 1188, 1192, 1959, 1960, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102.

З гiсторыi Нясвiжа

1851. Валько М. Пра Нясвiж: [Водгук на бр. R.Seges i M.Iwaszkiewicz "Nieswiez. Historia i zabytki" (Варшава, 1991) ] // Чырв. сцяг (Нясвiж. р-н). - 1992. 15 лют.

1852. Нясвiж: [Выява герба i карот. звесткi з гiсторыi горада] // Во славу Родины. - 1992. 27 марта.

1853. Рогалеў А. Нясвiж // Настаўн. газ. - 1992. 24 чэрв.


1854. Seges R. Nieswiez: Historia i zabytki / Sklad: M.Iwaszkiewicz. - Warszawa: Gryf, 1991. - 24 s.: il. Пол.

Гiсторыя i помнiкi Нясвiжа.


Гл. таксама N 618, 626, 800.

Археалогiя

1855. Вяргей В.С. Археалагiчная навука ў Беларускай ССР, 1919-1941 гг. / Пад рэд. Я.Г.Шмiдта. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1992. - 144 с. - Паказ iмёнаў: с.128-132. Геагр. паказ.: с.132-143.

1856. Козлович В. Еще одна тайна Брестской крепости: [По материалам археал. раскопак] // Заря. 1992. 30 июня.

1857. Марзалюк I.А. Уклад Е.Р.Раманава ў вывучэнне помнiкаў археалогii Магiлёўшчыны // Паведамленнi 2-й абласной краязнаўчай канферэнцыi (29 кастр.1992 г.). - Магiлёў, 1992. - С.25-27.

1858. Пархута Я. А што ў краiне красналюдкаў?: [З жыцця i працы археолага М.Чарняўскага] // Пархута Я. Крынiца ёсць у родным краi... - Мн., 1992. - С.123-135.

1859. Русаў П. Зямля скажа сама пра сябе: [Пра помнiкi XУI-XIX стст., якiя былi выяўлены падчас раскопак у Дзятлаве] // Перамога (Дзятл. р-н). - 1992. 17, 21 сак.

1860. Семянчук Г. Мiнулае Браслаўшчыны: Новыя адкрыццi [у вынiку археал.раскопак у наваколлi возера Дрысвяты] // Брасл. звязда. - 1992. 15, 18 крас.

1861. Шастак Ю. Археалагiчныя даследаваннi Беласточчыны [у XIX-XX стст.] // Голас Радзiмы. - 1992. 7 мая (N 19). - С.8.


Гл. таксама N 288, 402, 403, 404, 406, 414, 418, 423, 430, 436, 443, 499, 526, 535, 612, 1776, 1866, 1867, 1881, 1898.

Этнаграфiя

1862. Дучыц Л. Помнiкi даўнiны [-гарадзiшчы, курганы, культавыя валуны, каменныя крыжы-] ва ўяўленьнi беларусаў // Полацак (Клiўленд). - 1992. N 6. - С.34-36.


Гл. таксама N 400, 615, 1277, 2022.

Этнагенез беларусаў

1863. Астроўскi Ю. Беларусы: адзiн народ i тры нацыi?: [З прадм.:"Мэта гэтага паведамлення - даць прымальны падмурак для кансалiдацыi беларусаў з тымi, хто каранямi свайго паходжання звязаны з нашым краем, але сёння адасоблена лiчыць сябе палякам або рускiм"] // ЛiМ. - 1992. 15 мая (N 20). - С.14-15.

1864. Гумилев Л.Н. От Руси к России: Очерки этн. истории: [Есть также белорус. материал] / Послесл. С.Б.Лаврова. - М.: Экопрос, 1992. - 336 с.

1865. Заичкин И.А., Почкаев И.Н. Образование украинской и белорусской народностей // Заичкин И.А., Почкаев И.Н. Русская история (IX- середина XУШ в.): Попул. очерк. - Мн., 1992. - С.197-199.

1866. Зайкоўскi Э. Спасцiгнуць космас, у якiм жыве нацыя: [Гутарка з археолагам i даследчыкам, якi лiчыць, што асновы беларус. менталiтэту закладзены ў часы паган.(язычн.) гiсторыi] / Вёў Ю.Залоска // ЛiМ. - 1992. 6 сак. (N 10). - С.5, 12.

1867. Iоў А.В. Этнiчны склад насельнiцтва Заходняга Палесся ў X-XШ стст.: (Па матэрыялах сел. паселiшчаў) // Старонкi гiсторыi Беларусi. - Мн., 1992. - С.25-36. -Бiблiягр.: 36 назв.

1868. Карлов В.В. Количественные и качественные показатели этнического и этнокультурного развития народов СССР. Восточнославянские народы. Белорусы. // Карлов В.В. Введение в этнографию народов СССР: (Стадиал. закономерности и лок.-ист. особенности этнокульт. процессов), 1920-1980 гг.:Учеб. пособие. - [М]., 1992.-. - Ч.2. - С.154-166.

1869. Клiмчук Ф. Феномен Брэсцка-Пiнскага Палесся: [ Этн. гiсторыя зах. участка беларус.-пол. памежжа] // Чырв. змена. - 1992. 18-24 мая (N 21). - С.9.

1870. Кожедуб А. Время расколов: [О белорус.этносе] // Лит. Россия. - 1991. 27 сент.(N 39). - С.10.

1871. Кулiк В. Беларусы: балты цi славяне? // Чырв. змена. - 1992. 24 лют.-1 сак.(N 9). - С.10.

1872. Лыч Л. Тапанiмiя i этнас: Мiжэтнiч. працэсы на Беларусi ў люстэрку тапанiмii // Род. слова. - 1992. N 1. - С.13-16;. - N 2. - С.6-10.

1873. Мажароўскi В. Ад А да Я: Армения, Ятвягiя i ...Маiсей: [Погляд на этнагенез беларусаў i гiсторыю мiжнац. адносiн] // Голас Радзiмы. - 1992. 2 студз.(N 1). - С.5.

1874. Мiкулiч А.I., Салiвон I.I. Месца беларусаў сярод усходнiх славян па даных антрапалогii // Весцi АН Беларусi. Сер. грамад. навук. - 1992. N 1. - С.81-90.

1875. Паседзька М. Як нас цяпер называць?: [З гiсторыi беларус. нацыi ад старажыт. часоў да ХIХ ст.] // Cветлагор. навiны. - 1992. 26 лют.

1876. Рогалев А. Откуда шли предки белорусов?: Полем. заметки по поводу ст. О.Н.Трубачева "В поисках единства."А кто там идет?":Взгляд на этногенез белорусов" (Рус.речь, 1991, N 3-5) // Рус. речь. - 1992. N 3. - С.70-83.

1877. Рогалеў А. "Скуль, якога мы роду? ": Некалькi думак пра паходжанне беларусаў: [Водгук на арт. М.Пiлiпенкi "Як спытаюцца нас..." (Голас Радзiмы, 1991, N 35-39)] // Голас Радзiмы. - 1992. 18 чэрв.(N 25). - С.5, 7.

1878. Сажыч Я. I паны гаварылi нашай мовай: [Разважаннi ўраджэнца Навагрудка, хто ён-беларус, паляк цi лiтвiн] // Полацак (Клiўленд). - 1992. N 4. - С.34-36.

1879. Трубачев О.Н. В поисках единства."А кто там идет?": Взгляд на этногенез белорусов // Рус.речь. - 1991. N 3. - С.72-83;. - N 4. - С.81-96;. - N 5. - С.83-92. - Продолж. Нач.:N 1, 2, 5, 6, 1990.

1880. Человек. Экология. Симметрия: Материалы Междунар. симп.(с участием Междунар. рабочей группы по пробл. Чернобыля), Минск, 9-11 окт. 1991 г. / Белорус. ком. по прогр. ЮНЕСКО "Человек и биосфера" и др.; Под ред. Л.И.Тегако, Э.Б.Матулиса. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1991. - 138 с.

-Из содерж.: Загорульский Э.М. Расселение славян в Белорусии. С. 128-131. Кушнир А.И. К вопросу формирования краниологических типов населения Белоруссии начала П тыс. н.э. С. 133-134.

1881. Штыхаў Г.В. Адкуль мы ёсць, пайшлi: [З гiсторыi фармiравання беларусаў як этнасу: Па матэрыялах археал. даслед.] // Рэспублiка. - 1992. 9 крас.(N 69). - С.4.

1882. Штыхаў Г. Насельнiцтва зямель Беларусi ў IX-XШ стст.: (Вытокi беларус. народнасцi) // З глыбi вякоў. Наш край: Гiст.-культурал. зб. - Мн., 1992. - С.15-40.

1883. Шчэрбiч М. Што ж мы за нацыя?: [Разважаннi аб гiсторыi станаўлення беларус. нацыi i развiцця беларус. мовы] // Заклiк Iльiча (Чэрык. р-н). - 1992. 11 крас.


Гл. таксама N 411, 414, 445, 520.

Матэрыяльная культура. Гаспадарка

Паселiшчы. Жыллё

1884. Бубенька Т. Жыллё феадальнага Вiцебска: (Па матэрыялах даследаванняў Нiжняга замка) // З глыбi вякоў. Наш край: Гiст.-культурал. зб. - Мн., 1992. - С.46-48.

1885. Дзядзюля С. Ён пры цару стаяў: [Пра старажыт. млын у Заслаўi] // Мiн. праўда. - 1992. 11 сак.

1886. Марзалюк I., Яцкевiч З. Хатняе асвятленне магiлёўцаў XУП-XIX стст. // Ратуша. - 1992. Крас.(N 7). - С.6.

1887. Пархута Я. Курная хата [у в.Ражкоўка Камянецкага р-на] // Пархута Я. Крынiца ёсць у родным краi... - Мн., 1992. - С.5-16.

1888. Шур В. Пра вёскi слабады на Беларусi [XI-XУШ стст.: Ёсць звесткi пра паходжанне iх назваў] // За новыя рубяжы (Петрык. р-н). - 1992. 7 лют.


Гл. таксама N 211.

Промыслы. Рамёствы

1889. Александровiч Н. Пiсьмовыя сведчаннi аб паляваннi на Беларусi ў сярэднiя вякi // З глыбi вякоў. Наш край: Гiст.-культурал. зб. - Мн., 1992. - С.149-158.

1890. Волах В. Аб чым расказаў куфар: [Ёсць звесткi з гiсторыi нар. промыслаў i нар. мастацтва] // Голас Радзiмы. - 1992. 4 чэрв.(N 23). - С.6, 8.

1891. Нестер А.Т. Полесский лен и славянские традиции: [В содерж. есть материал о белорус. особенностях ткац. сырья, способов и орудий обработки льна] // Этногр. обозрение. - 1992. N 2. - С.89-101. - -Библиогр.: 51 назв.

1892. Пархута Я. Вясёлка на покуцi: [Ручнiк на Палессi] // Пархута Я. Крынiца ёсць у родным краi... - Мн., 1992. - С.267-286.

1893. Сабалеўская Г. У iмя мiнулага i будучага...: [З гiсторыi нар. промыслаў i творчасцi iвянец. майстроў, XУI-XX стст.] // Прац. слава (Валож. р-н). - 1992. 25 крас.


Гл. таксама N 412, 426, 1835.

Адзенне. Аздабленнi

1894. Дучыц Л. Прыгажунi далёкiх стагоддзяў: [З гiсторыi беларус. галаўн. убораў, XI-XШ стст.] // Культура. - 1992. Сак.(N 8). - С.8.

1895. Дучыц Л. Як апраналiся нашыя продкi // Полацак (Клiўленд). - 1992. N 3. - С.17-22.

1896. Лялькi ў беларускiх нацыянальных касцюмах: [Апiсанне беларус. нац. касцюмаў асоб. рэгiёнаў рэсп. Раскрыты таксама асаблiвасцi выканання лялек] / Мiн. палац дзяцей i моладзi; Склад.:Т.А.Церашковiч. - Мн., 1992. - 14 с., [6] с.фот.

1897. Рыбакова С.Б. Попытка анализа белорусского народного женского костюма конца XIX-начала XX в.: Регион Поднепровья // Паведамленнi 2-й абласной краязнаўчай канферэнцыi (29 кастр.1991 г.). - Магiлёў, 1992. - С.35-37.

1898. Сулiмаў I. Цiкавая знаходка [у Чэрыкаўскiм р-не - скроневае кальцо, што насiлi жанчыны ў старажытнасцi] // Заклiк Iльiча (Чэрык.р-н). - 1992. 11 сак.

1899. Фадеева О.Е. В поисках утраченного образа, или Ностальгия по самобытности: [ Беседа с науч. сотр. Музея древнебелорус. культуры Ин-та искусствоведения, этнографии и фольклора АН РБ о нар. костюме] / Вела Т. Яковлева // Беларус. думка. - 1992. N 4. - С.82-87.

1900. Хадыка А. Старабеларуская шляхецкая мода // Спадчына. - 1992. N 3. - С.51-56.


1901. *Turnau I. Ubior narodowy w dawnej Rzeczypospolitej. - Warszawa: IHKM PAN, 1991. - 208 s., [72] s.tabl., faks., fot., portr., rys. Пол.

Нацыянальнае адзенне ў Рэчы Паспалiтай XУ-XIX стст.

Святы. Абрады. Звычаi

1902. Атапiн В. Гуканне вясны: [Свята на Саракi] // Вiцеб. рабочы. - 1992. 27 сак.

1903. Буракоўская Н. Ой, позна, позна я звечару сяджу, ой, тонка, звонка белы кужаль праду...: [Нар. абрад "Вячоркi" на Беларусi] // Настаўн. газ. - 1992. 23 мая.

1904. Васiлевiч У. "Дабравешчанейка святое, пашлi сонейка залатое...": [Праваслаўн. свята на Беларусi] // Культура. - 1992. Крас.(N 13). - С.4.

1905. Вербнiца, Вялiкдзень [ на Пiншчыне i Вiленшчыне: Звесткi з гiсторыi] // Берастав. газ. - 1992. 18 крас.

1906. Каваль У. Стары Новы год: [З гiсторыi абраду] // Гомел.ведамасцi. - 1992. 11 студз. - С.1.

1907. Каляда Г. Пахаванне стралы; Купалле // Зрок. - 1992. N 5. - С.28-29.

1908. Кур'яновiч А. "Пятроў дзень"- вяршыня лета: [Глыбокае, XIX-пач.XX ст.] // Весн. Глыбоччыны. - 1992. 26 чэрв.

1909. Кур'яновiч А. Тройцын дзень: [Як яго святкавалi ў Глыбокiм у XУШ ст.] // Весн. Глыбоччыны. - 1992. 5 чэрв.

1910. Лопатин Г. Ветковские змееборцы: По материалам этногр. экспедиций:[Нар. поверья в Ветк. р-не] // Голас Веткаўшчыны. - 1992. 30 крас.

1911. Маслянiцына I., Багадзяж М. Даждзьбог: [Таксама пра нар. павер'i, звязаныя з месяцам маем] // Чырв. змена. - 1992. 25-31 мая (N 22). - С.9.

1912. От Рождества до Сретения: [Христиан. праздники (Поклонение волхвов, Обрезание Господне, Крещение), таинства и обряды] // Белорус. нива. - 1992. 14 февр.

1912а. Святы і абрады Берасцейшчыны: [Запісаны ў Пінску, Іванаве, вёсках Лоўча (Лунін. р-н), Азяты (Жабін. р-н), Заруддзе (Іван. р-н), Бездзеж (Драгіч. р-н) / Бел. ін-т прабл. культуры, Берасц. навук.-метад. цэнтр культуры; Уклад Р.І.Тарашкевіч; Уступ. арт. В.Дз.Ліцвінка. - Мн., 1992. - 43 с.

1913. Сысоў У. Гуканне вясны // Чырв. змена. - 1992. 9-15 сак.(N 11). - С.7.

1914. Сысоў У.М. Традыцыя ямнага пахавання ў беларусаў: узаемаадносiны вербальна-рытуальных кампанентаў: [Разглядаецца гiст. эвалюцыя традыцыi] // Весцi АН Беларусi.Сер.грамад.навук. - 1992. N 3/4. - С.86-92.

1915. Ушэсце: [Пра царкоўн. свята на Беларусi, больш падрабязна на Гомельшчыне] // Мiн. праўда. - 1992. 2 чэрв.

1916. Юркевич Н.Г. Возвращение к храму: [Из истории белорус. свадеб. обряда] / Вела интервью Т.Яковлева // Беларус. думка. - 1992. N 3. - С.75-79.

1917. Ярохiн А. Народныя абрады i звычаi Свiслаччыны: [Таксама пра дзейнасць збiральнiка беларус. фальклору М. Федароўскага (1853-1923)] // Свiсл. газ. - 1992. 8 крас.

1918. Sielicki F. Wierzenia i obyczaje na Wilejszczyznie w okresie miedzywojennym. - Wroclaw: Wydaw. Uniwersytetu Wroclawskiego, 1991. - 197 s. - (Akta Universitatis Wratislaviensis; N 1178. Slavica Wratislaviensis; T.61. Пол.

Вераваннi i звычаi на Вiлейшчыне ў перыяд памiж першай i другой сусветнымi войнамi


Гл. таксама N 544.

Вялікдзень

1919. Вялiкдзень [на Беларусi] // Мiн. праўда. - 1992. 25 крас.

1920. Кошур С. Вялiкдзень: [Больш падрабязна пра валачоб. песнi, запiс. у 1913-1914 гг. у в.Моладава Карэл. р-на] // Полымя (Карэл. р-н). - 1992. 18 крас.

1921. Крук I. Вялiкдзень // Работнiца i сялянка. - 1992. N 5/6. - С.2.

1922. Юдо П. Святыя званы дзяцiнства [у вёсцы Каўшэвiчы, Вiлейс. р-н: Успамiны пра святкаванне Вялiкадня] // Настаўн. газ. - 1992. 25 крас.


Гл. таксама N 1905, 1938.

Каляды

1923. Бирючков А. С Рождеством Христовым!: [О нар. обрядах, связан. с древ. праздником] // Гомел. праўда. - 1992. 6 студз.

1924. Васiлеўскi В. "Го-го, каза, го-го шэрая": [Святкаванне Каляд на Глушчыне] // Берастав. газ. - 1992. 4 студз.; Радзiма (Глус. р-н). - 1992. 4 студз.

1925. Ёсць пытанне!: [Хрысцiян.абрады пад час Калядаў] // Чырв.змена. - 1992. 6-12 студз.(N 2). - С.2.

1926. Зотава Л. Гары, калядная зорка!: [Каляд. абрад у в.Маканавiчы Рэчыц.р-на] // Дняпровец (Рэчыц.р-н). - 1992. 21 студз.

1927. Кабачэўскi В. "Цярэшку жанiлi" да ранку: [Пра адзiн з арыгiн. каляд. абрадаў на Беларусi] // Звязда. - 1992. 5 студз.

1928. Каваль У. Каляды // Гомел. ведамасцi. - 1992. 4 студз. - С.8.

1929. Каляда, каляда, калядачка мая: [Святкаванне ў Магiлёве] // Магiлёўс.праўда. - 1992. 9 студз.

1930. Кляшчук А. Добры вечар, шчодры вечар: [Каляды ў Давыд-Гарадку] // Белорус. нива. - 1992. 1 янв.

1931. Коваль У. Дзявочыя варажэннi // Гомел.ведамасцi. - 1992. 18 студз. - С.1.

1932. Крук I. Лёсам наканаванае: [Каляд.-навагод. варажба на Беларусi ў мiнулым i сёння] // Культура. - 1992. Студз.(N 3). - С.8; Люты (N 5). - С.8. - Загал. у N 3: Наканаванае лёсам.

1933. Кумпель М. Як каляду святкавалi: [Успамiны жыхаркi Берастав. р-на] // Берастав. газ. - 1992. 4 студз.

1934. Лопатин Г. "С кем вековать, приходи...": [Из истории девичьих гаданий на Ветковщине] // Голас Веткаўшчыны. - 1992. 8 студз.

1935. Мальдзiс А. Гiмн святой ночы // Нар.газ. - 1992. 9 студз.

1936. Мароз В. Рэтра-альбом: [Калядкi ў Брэсце] // Брест.курьер. - 1992. Янв.(N 2).

1937. Маслянiцына I., Багадзяж М. Ой, Каляда, Каляда... // Чырв. змена. - 1992. 30 снеж.-5 студз.(N 1). - С.12.

1938. Саламонаў А. Галоўныя святы нашага народа [- Каляды, Вялiкдзень i Радаўнiца] // Добры вечар (Добрый вечер). - 1992. 27 крас.

1939. Сулкоўская А. I пайшла каляда калядуючы...: [Нар.свята на Жыткаўшчыне] // Новае Палессе (Жытк.р-н). - 1992. 10 студз.


Гл. таксама N 1955.

Купалле

1940. Васiлевiч У. Купала Iвана на вулку звала... // Пралеска. - 1992. N 5. - C.16-17.

1941. Канаш В.П. Раскладайце, палiце Купалля агнi! // Адукацыя i выхаванне. - 1992. N 6. - С.28-30.


Гл. таксама N 1907, 1955.

Масленіца

1942. Атапiн В. Масленiца // Вiцеб.рабочы. - 1992. 21 лют.

1943. Ивлева Л.М., Ромодин А.В. Масленичная похоронная игра в традиционной культуре белорусского Поозерья [Витеб.обл.] // Зрелищно-игровые формы народной культуры: Сб.науч.ст. - Л., 1990. - С.196-203.

1944. Крук I. Масленiца // Работнiца i сялянка. - 1992. N 3/4. - С.20-21.

Радаўніца

1945. Крук I. Радаўнiца // Звязда. - 1992. 30 крас.

1946. Сысоў У. Радаўнiца: пакланiся свайму роду-племенi! // Чырв. змена. - 1992. 27 крас.-3 мая (N 18). - С.6.


Гл. таксама N 1938.

Стрэчанне (Грамніцы)

1947. Атапiн В. Грамнiцы // Вiцеб.рабочы. - 1992. 7 лют.

1948. Бiручкоў А. Грамнiцы (Стрэчанне) // Гомел.праўда. - 1992. 15 лют.

1949. Крук I. Прыйшлi Грамнiцы-скiдай рукавiцы // Звязда. - 1992. 13 лют.

Юр'я

1950. Буракоўская Н. Юр'я, Юр'я, падай ключы... // Настаўн. газ. - 1992. 1 мая.

1951. Крук I. Свята юраўскага дня // Чырв. змена. - 1992. 27 крас.-3 мая (N 18). - С.6.

1952. Кухаронак Т. Юр'я // Звязда. - 1992. 2 мая.

Фальклор. Паданнi. Легенды

1953. Бяспанскi С.I. Магiлёўскiя гiстарычныя паданнi // Паведамленнi 2-й абласной краязнаўчай канферэнцыi (29 кастр. 1991 г.). - Магiлёў, 1992. - С.48-49.

1954. Бяспанскi С. Паданнi Магiлева: [Пра цудатворную iкону Багародзiцы, пра князя А.Д.Меншыкава, аб Iосiфаўскiм саборы] // Ратуша. - 1992. Крас.(N 7). - С.5.

1955. Гiлевiч Н. Мой белы дзень: Кн. пра фальклор i мову нашай Бацькаўшчыны: Для ст. шк. узросту: [Дадзены лаканiч. характарыстыкi ўсiх жанраў вус. нар. творчасцi, прыведз. прыклады каляд., веснавых, хрэсбiн., купал. песен i г.д.]. - Мн.: Юнацтва, 1992. - 334 с.: iл.

1956. Кабашнiкаў К. Вуснапаэтычная творчасць Кругляншчыны: [Паданнi, абрады, песнi i iнш.] // Сел. жыццё (Кругл. р-н). - 1992. 19 лют.;4, 11, 18, 25 сак.;1, 8 крас.

1957. Кабашнiкаў К. Збiраем народныя песнi i паданнi [Кругляншчыны: Ёсць таксама звесткi пра паходжанне назваў вёсак р-на] // Сел. жыццё (Кругл. р-н). - 1992. 17 чэрв.

1958. Лiс А.С. Каляндарна-абрадавая паэзiя: [Звесткi з гiсторыi] // Паэзiя беларускага земляробчага календара. - Мн., 1992. - С.5-107.

1959. Малiноўскi М. Абабраны Мянеск: [Легенды i паданнi пра назву сталiцы] // Добры вечар (Добрый вечер). - 1992. 23 чэрв.

1960. Малiноўскi М. Дзе жыў легендарны Мянеск?: [Паданне пра заснаванне горада] // Добры вечар (Добрый вечер). - 1992. 10 лют.

1961. Маслянiцына I. Бяздоннае возера [Глыбокае на Слонiмшчыне: Паданне] // Гродн. правда. - 1992. 22 янв.

1962. Машэка: [Паданне пра заснаванне Магiлёва i паходжанне яго назвы] // Чырв. змена. - 1992. 24 крас.-3 мая (N 18). - С.8.

1963. Чарнабай Н. З легендаў i казак былых пакаленняў...: [З гiсторыi паходжання назваў Брагiна i вёсак Брагiн. р-на] // Чырв. змена. - 1992. 22-28 чэрв.(N 26). - С.8-9.

1964. Malasz L. Bielaruskija wiasielnyja sirockija piesni // Slavia Orientalis (Warszawa). - 1990. N 3/4. - S.359-369. - Пол.

Беларускiя вясельныя сiроцкiя песнi.


Гл. таксама N 352, 503, 745, 752, 2050.

Персаналiя

1965. Васiлевiч У. Iаан Берман [(1830?-1893): З жыцця беларус. этнографа, святара Валож. прыходу] // Прац. слав (Валож. р-н). - 1992. 14 студз.

1966. Ефременков М.С. Краевед и фольклорист В.Н.Добровольский [1856-1920: Осмысление фольклор.-этногр. наследия белорус. ученого] // Науч. докл.высш. шк. Филол. науки. - 1991. N 3. - С.103-106.

1967. Жабрак П. Жывая спадчына: [Пра беларус. нар. казачнiка I.Ю.Макея (1882-1955), ураджэнца в. Дзярэчын, Зэльв. р-н] // Праца (Зэльв. р-н). - 1992. 18 лют.

1968. Лiтвiновiч А. Гартаючы старыя часопiсы: [Пра прысвеч. Беларусi гiст.-этнагр. арт. Хлапiцкага Э.(1830-1894)] // ЛiМ. - 1992. 3 крас.(N 14). - С.14.


Гл. таксама N 22, 1917.

Спецыяльныя гiстарычныя навукi

Генеалогiя

1969. *Ильенков В. Тереза Савицкая из Орды: Более чем через пятьдесят лет отсутствия приехала на Пинщину последняя из древ. полес. рода Орд: Из истории рода] // Пiн. весн. - 1992. 3 чэрв.

1970. Iпатава В. Алена Глiнская - мацi Iвана Грознага: [З гiсторыi роду выхадцаў з Вялiкага княства Лiтоўскага] // Работнiца i сялянка. - 1992. N 1. - С. 21.

1971. Кiсялёў Г. Хто вы, Карафа-Корбуты?: [Пра старажыт. шляхет. род, цесна звязаны з беларус.-лiтоўс. краем, сярод прадстаўнiкоў якога-лiтаратар Ялегi Пранцiш Вуль (1835-1880-я гг.), ураджэнец Вiцебска, удзельнiк паўстання 1863 г.] // Полымя. - 1992. N 3. - С.172-187.

1972. *Wysocki W.J. [Recenzja] // Glos (Warszawa). - 1990/1991. N 67/69. - S.111-113. - Rec.: Pilsudski S., Pilsudski R., Kadenacy T. Kronika rodu Pilsudskich.-Londyn, 1988. Пол.

Водгук на кнiгу аб родзе Пiлсудскiх.


Гл. таксама N 1704, 1825, 1984, 1992, .

З гiсторыi роду Радзiвiлаў

1973. Жданович В. Богат и славен Радзивилл // Дело (Восток+Запад). - 1992. N 1. - С.52-53.

1974. Рыбченок С. Радзивиллы: [История рода и судьбы отдел. его представителей, XУ-XIX вв.] // Веч. Минск. - 1992. 3 февр.


1975. Mackiewicz S. Dom Radziwillow. - Warszawa: Czytelnik, 1990. - 254 s. +"Genealogia Radziwillow". Пол.

Дом Радзiвiлаў.


Гл. таксама N 639.

З гісторыі роду Пушкіных

1976. Генеалагiчнае дрэва беларускiх нашчадкаў А.С.Пушкiна / Склаў Ц.Б.Лiякумовiч // Чырв. змена. - 1992. 10-16 лют.(N 7). - С.6.

1977. Пашкевiч А. Пушкiнскiя беларусы: [Патомкi А.С.Пушкiна ў Бабр. i Баранав. р-нах] // Чырв. змена. - 1992. 10-16 лют.(N 7). - С.6.

1978. Русаков В.М. Рассказы о потомках А.С.Пушкина: [Также и в Беларуси]. - СПб: Лениздат, 1992. - 447 с.: ил.

Метралогія

1979. Макей С. Даметрычная сiстэма мер у Беларусi // Прац. слава (Валож. р-н). - 1992. 22 крас.

1980. Макей С. ...I ваяводам будзе вымерана: [З гiсторыi сiстэмы мер на Беларусi, XП-XX стст.] // Во славу Родины. - 1992. 28 марта.


Храналогія

1981. Лозка А. З гiсторыi [беларускага] календара, XУI-XX стст.] // Чырв. змена. - 1992. 24 лют.-1 сак.(N 9). - С.8-9;. - 23-29 лют.(N 13). - С.8-9.

Геральдыка

1982. 230 гадоў з дня атрымання герба г. Шкловам: [Карот. iнфарм.] // Ратуша. - 1992. Крас.(N 8). - С.6.

1983. Анёлы на гербе [Мiнска] // Добры вечар (Добрый вечер). - 1992. 23 чэрв.

1984. Батюшка А. Гэрб рода Напалёна Горды // Збудiнне (Мiнск). - 1992. 16-31 марта.

1985. Гербы городов Беларуси // Хозяин. - 1992. N 3-6.

-Содерж.: Минск, Брест. N 3. 4 c. обл.; Витебск, Гомель, Гродно. N 4. 4-я с. обл.; Могилев, Бобруйск, Пружаны. N 5. 4-я с. обл.; Полоцк, Пинск, Мозырь. N 6. 4-я c. обл.

1986. Копцiк Ю. Да пытання аб гербе Оршы // Аршан. газ. - 1992. 27 лют.

1987. Подлипский А. Значки с гербами белорусских городов [60-е гг. XX в.] // Нар. слова. - 1992. 17 чэрв. - С.3.

1988. Рогалеў А. Стаў сiмвалам рог...: [Пра старадаўнi герб Рагачова i паходжанне назвы горада] // Свабод. слова (Рагач.р-н). - 1992. 4 сак.

1989. Сiдарук I. Уратуй Кобрын, святая Ганна: [Ёсць таксама звесткi пра старажыт. герб горада (1589)] // Рэспублiка. - 1992. 13 чэрв. - С.3.

1990. Сцяпанаў В. Пра сiмволiку герба [Оршы] 1620 года: [Дзве версii] // Аршан. газ. - 1992. 7 мая.

1991. Тычына М. Уваскрашэнне слуцкай "Пагонi": [Гiсторыя герба Слуцка] // Нар. газ. - 1992. 13 чэрв.

1992. Янiцкая М. Повязь часоў: [Пра герб. пячаткi, звяз. з гiсторыяй пол.-беларус. роду Цеханавецкiх, мсцiслаўс. i заслаўс. князёў, якiя на працягу XУI-пач. XX ст. аказалi значны ўплыў на развiццё эканомiкi i культуры Усход. Беларусi] // ЛiМ. - 1992. 5 чэрв.(N 23). - С.16.


Гл. таксама N 76, 578, 1237, 1248, 1664, 1665, 1667, 1669, 1675, 1676, 1677, 1679, 1681, 1683, 1690, 1697, 1712, 1742, 1754, 1760, 1766, 1778, 1782, 1790, 1803, 1813, 1816, 1830, 1852.

З гiсторыi герба "Пагоня" і бел-чырвона-белага сцяга

1993. Беларускi нацыянальны сцяг // Весн. Глыбоччыны. - 1992. 24 сак.; Род. вытокi (Докш. р-н). - 1992. 3 крас.

1994. Белямук М. Эмблема на шчыце герба "Пагоня" // Полацак (Клiўленд). - 1992. N 1. - С.14-18;. - N 2. - C.28-30;. - N 3. - С.28-31;. - N 4. - С.18-22;. - N 6. - С.18-25.

1995. Герб "Пагоня" / Паводле арт. А. Мялешкi // Весн. Глыбоччыны. - 1992. 24 сак.; Род.вытокi (Докш. р-н). - 1992. 3 крас.

1996. Грицкевич А.П. Символы независимой Беларуси / Записала С.Фокина // Жизнь. - 1992. N 2. - С.6-7.

1997. Грыцкевiч А.П. Герб "Пагоня" i бел-чырвона-белы сцяг // Светлы шлях (Смаргон.р-н). - 1992. 9 студз.

1998. Казбярук У. Летапiсы пра нараджэнне "Пагонi" // Спадчына. - 1992. N 3. - С.9-14.

1999. Калинкина С. Новое о "Погоне": [Об уник. документах, хранившихся в арх. Литвы] // Сов. Белоруссия. - 1992. 20 июня.

2000. Краўцоў Т. "Не разбiць, не спынiць, не стрымаць..." // Маяк Палесся (Браг. р-н). - 1992. 12 лют.

2001. Краўцоў Т. "Штандар наш, бел-чырвона-белы" // Маяк Палесся (Браг. р-н). - 1992. 29 студз.

2002. Мелешко А. Символ Республики Беларусь - герб "Погоня" // Нар. голас (Ельс.р-н). - 1992. 8 лют.; Свабод. слова (Рагач. р-н). - 1992. 29 студз.

2003. Новiк-Пяюн С.М. Мой шчаслiвы дзень: [Маналог аб гербе "Пагоня"] / Запiсаў У.Панада // Спадчына. - 1992. N 2. - С.2-4.

2004. Палескi А. Аб нашай незалежнасцi // Герой працы (Шумiл. р-н). - 1992. 4 студз.

2005. Паходжанне дзяржаўнага герба Рэспублiкi Беларусь // Во славу Родины. - 1992. 13 марта.

2006. Пякарскi А. На 43 гады раней...: [Аўт.версiя гiсторыi герба Пагоня] // Спадчына. - 1992. N 3. - С.8-9.

2007. Трусаў А. Вяртанне старажытных сiмвалаў // ЛiМ. - 1992. 21лют.(N 9). - С.16.

2008. Трусаў А.А. Пакуты "Пагонi" // Чырв. змена. - 1992. 24 лют.-1 сак.(N 9). - С.7.

Нумiзматыка

2009. Беларуская валюта [300 гадоў назад] // Ратуша. - 1992. Люты (N 3). - С.5.

2010. Бугара Ю. Грошы Беларусi [X-XУШ стст.] // Культура. - 1992. Крас.(N 16). - С.4-5.

2011. Каталог бон и дензнаков России, РСФСР, СССР, окраин и образований [, в т.ч. и Беларуси] (1769-1927) / Под ред. Ф.Г.Чучина. - Факс. изд. - М., 1991. - 128 с.- Факс. воспроизведение изд.:М., 1927

2012. Кравцевич А.К, Синчук И.И. Клады монет [УП в.] из городского поселка Мир Гродненской обл. // Краткие сообщения АН СССР, Ин-т археологии., 1991. - Вып.205. - С.117-126.

2013. Рабцэвiч В. Беларусь не ведала манаполii адной манеты на працягу большага адрэзку сваёй гiсторыi: [ Па матэрыялах гутаркi з вядомым беларус. даследчыкам- нумiзматам] / Запiсала А. Цiхановiч // Звязда. - 1992. 29 мая.

2014. *Mielczarek M. Monety znalezione na polach Grunwaldu w latach 1980-1985 // Studia Grunwaldzkie (Olsztyn). - 1992. T.1. - S.145-149: il. - Пол.

Манеты, знойдзеныя на палях Грунвальда ў 1980-1985 гадах.


Гл. таксама N 429, 506.

Філатэлія

2015. Арлоў А. Паштовыя маркi Беларусi [1918-1920 гг.] // Добры вечар (Добрый вечер). - 1992. 27 лют.

2016. Борис А.И. Выдающиеся деятели медицины и естествознания XУ-XУШ вв. в филателии: [Среди других - Ф.Скорина] // Здравоохранение Беларуси. - 1992. N 5. - С.76-80.

2017. Коласаў Л. Адбiткi мiнуўшчыны: [З гiсторыi ўжывання паштовых марак i штэмпеляў ва ўстановах сувязi Беларусi ў 20-30-я гг. Ёсць таксама звесткi з гiсторыi назваў беларус. гарадоў] // Чырв. Кастр. (Акцябр. р-н). - 1992. 23 мая.

2018. Коласаў Л. Паштовы штэмпель - адбiтак гiсторыi: [Звесткi пра штэмпелi гарадоў Беларусi 20-30-х гг. i iх выявы] // Беларус. калекцыянер. - 1992. Студз.-лют. (N 1/2). - С.4; Голас Радзiмы. - 1992. 21 мая (N 21). - С.8.

2019. Сухорскi Г. Вiцебск вачыма фiлатэлiста: [Партр. горада, яго гiсторыя, геаграфiя i культура на фiлатэлiст. матэрыяле] // Беларус. калекцыянер. - 1992. Студз.-лют.(N 1/2). - С.8.

2020. Сымболiка i аўтары марак БНР [1918-1922] // Голас Радзiмы. - 1992. 23 студз.(N 4). - С.8.

2021. Яшчэ пра маркi [БНР] "Асобны атрад" / Пер. з ням. Т.Шавека // Беларус. калекцыянер. - 1992. Студз.-лют.(N 1/2). - С.2.

Змест: Вайкард Х. [Маркi БНР 1920 г.: Лiст з Гамбурга]. Егар Г. Маркi беларускага армейскага корпуса: [Арт.з часоп."Пошта" (1920, N 5)].

Анамастыка

2022. Жаночыя iмёны XУП ст. Мужчынскiя iмёны XУП ст. / Падрыхт. Л.Дучыц // Культура. - 1992. Люты (N 5). - С.8.

Тапанiмiка

2023. Адкуль назва [вёсак Стральцы, Машталеры, Жылiчы, Кухары i Хамiчы, Маст. р-н]? // Зара над Нёманам (Маст. р-н). - 1992. 18 сак.

2024. Акуневiч В. Тапанiмiчная рэвалюцыя на фоне Вiцебска [Канец XIX-пач. XX ст.] // Нар. слова. - 1992. 8 лют. - С.4.

2025. Аўчыннiкава Р. Возера Тутчо [у Падзвiннi: З гiсторыi яго назвы] // Вiцеб. рабочы. - 1992. 7 лют.

2026. Аўчыннiкава Р. Сесiто - рачное арпеджыо: [Старажыт. тапонiмы рэк i азёр Вiцебшчыны] // Вiцеб. рабочы. - 1992. 21 мая.

2027. Аўчыннiкава Р. Хонка: [Рэчка ў Расон. р-не] // Вiцеб. рабочы. - 1992. 10 студз.

2028. Банькоўскi Я. Вёска з сям'ю назвамi [- Мiжэрычы] // Праца (Зэльв. р-н). - 1992. 30 мая.

2029. Борисов И. Улицы Скиделя: [Из топонимики города] // Гродн. правда. - 1992. 7 мая.

2030. Вулiца далёкага дзяцiнства: [Вяртанне старых назваў вулiцам Пружан] // Раён. буднi (Пруж.р-н). - 1992. 10 сак. - С.3.

2031. Вялiкiм Гасцiнцам да Адраджэння: [Вяртанне гiст. назваў вулiцам Маладзечна: Дыскусiя] // Маладзеч. газ. - 1992. 18, 25 студз.;1, 12 лют.;6, 28 сак.

Змест: Палiвада С. Кола часу не спынiць; Калачык Г. У што гэта абыдзецца. 1 лют.

Кавалевiч. З павагай да гiсторыi, да людзей...; Каравай У. Да пытання аб перайменаваннi. - 12 лют.

Лазар М. Патрэбна сваё, адметнае; Лiтко Н. Хто чужынец у Беларусi?; Харытонаў Дз. Навошта ж беларусаў пераймяноўваць. - 6 сак.

Кшталтны А. Са сваёй мовы на чужую?; Шаўчэнка I.Д., Кароль С.С. Ёсць прапанова; Хацiлоўскi Я.М. Шмат розуму не трэба. - 28 сак.

Галуза В. Помнiць дабро.

2032. Галоўка С. Ад чаго пайшоў Славенск: [З гiсторыi назвы вёскi ў Валож. р-не] // Прац. слава (Валож. р-н). - 1992. 14 крас.

2033. Галоўка С. Што ў вашай назве, Стоўбцы? // Голас Радзiмы. - 1992. 23 крас.(N 17). - С.4, 8.

2034. Галоўка С. "Што ў назве тваёй, Стоўбцы?" // Прамень (Стаўбц. р-н). - 1992. 3 сак.

2035. Ганчарык М. Валожын. Адкуль назва // Прац. слава (Валож. р-н). - 1992. 6 чэрв.

2036. Гаховiч М. Антыправаслаўная дэмагогiя: [Да пытання аб вяртаннi гiст. назваў беларус. гарадам i вёскам: Водгук на арт. М.Вiжа "Вяртаць, але як?"(Голас Радзiмы, 1991, N 45)] // Голас Радзiмы. - 1992. 2 студз.(N 1). - С.5.

2037. Дрозд С. Беларускiя вольнiцы: [Пра назвы паселiшчаў, вёсак, лясн. хутароў на Мастоўшчыне i Свiслаччыне] // Лiм. - 1992. 1 мая (N 12). - С.4.

2038. Дрозд С. Беларускiя вольнiцы: [Iдэя свабоды i волi ў беларус. тапонiмах] // Гродн. правда. - 1992. 9 июня.

2039. Ермаков Н. У истока - Беседка, в устье - Беседь: [О происхождении названия р. Беседь и деревень Беседка, Беседовичи, Беседь Ветк. р-на] // Белорус. нива. - 1992. 29 февр.; Голас Веткаўшчыны. - 1992. 4 сак.

2040. Ермалёнак В. Мiёры - Мёры: [З гiсторыi ўжывання назвы горада, ХУI ст.-1939 г.] / Камент. Л.Матэленак // Cцяг працы (Мiёр. р-н). - 1992. 21 сак.

2041. Имени "белорусского Чапая" [А.Самуйлика: Из топонимики Каменца] // Сов. Белоруссия. - 1992. 11 янв.

2042. Калядзiнскi Л. Вернем iмёны: [З тапанiмiкi Узды i яе вулiц, таксама з гiсторыi горада, XI-XУШ стст.] // Чырв. зорка (Уздз. р-н). - 1992. 1 лют.

2043. Кандыдатаў М. Дзе знаходзiцца Ясная Паляна?: [З тапанiмiкi вёсак Гомел. вобл.] // Светлагор. навiны. - 1992. 9 мая.

2044. Карлюкевiч А. За Цiтаўкаю - Слабада: [З тапанiмiкi Вiлейс. р-на] // Звязда. - 1992. 21 лют.

2045. Карнялюк К. Цi спiцца руплiвым...: [Аб назве в.Сноў у Нясвiж. р-не] // Рэспублiка. - 1992. 22 крас. - С.6.

2046. Клiнаў I. Страчаная памяць: [Тапонiмы Вiцебшчыны] // Вiцеб. рабочы. - 1992. 21 мая.

2047. Козлович А. Что в имени твоем?: (Попытка соц. прогноза с помощью топонимики):[В белорус.названиях местности очень много персоналий - таков вывод коллекционера] // Лит.газ. - 1992. 8 апр.(N 15). - С.13.

2048. Копцiк Ю. "Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную...": [З гiсторыi назваў вулiц Оршы: Па матэрыялах хат. арх. I.А.Яршова] // Аршан. газ. - 1992. 7, 9, 11, 14 крас.

2049. Магiлевец Я. Найменне Магiлёва: [Гiст. тапонiмы горада и вобл.] // Ратуша. - 1992. Крас.(N 7). - С.6.

2050. Малiноўскi М. Нёман, Нямунас, Мемель...: [З гiсторыi паходжання назвы ракi.Таксама нар. паданнi пра яе] // Голас Радзiмы. - 1992. 20 лют. (N 8). - С.5, 8; Во славу Родины. - 1992. 11 янв.

2051. Марозаў А. Як назваць цябе вулiца?: [Пералiчаны вядомыя людзi, чыi iмёны звязаны з гiсторыяй Бялынiч: дзекабрыст К.Чарноўскi, вучоныя Л.Дракiн, С.Вайтовiч, М.Малюшыцкi, арганiзатар партыз. руху на Аршаншчыне Л.Сялiцкi, герой вайны 1812 г., вызвалiцель Бялынiч ад французаў Д.Давыдаў] // Зара над Друццю (Бялын. р-н). - 1992. 28 сак.

2052. Навагонскi Э. Шлях пралягаў праз Оршу, або Пра тое, як беларускiя падарожнiкi-краязнаўцы шукалi адказ на загадку i як iм дапамаглi ў гэтым марыйскiя школьнiкi: [З гiсторыi паходжання назвы Оршы] // Вiцеб. рабочы. - 1992. 25 чэрв.

2053. Новiкаў I. З гiсторыяй трэба быць на "Вы": [Водгук на арт. С.Янца "...I зажывуць памiж намi" (Лiд. газ., 1992, 23 студз.), прысвеч. тапанiмiцы Лiды] // Лiд. газ. - 1992. 5 сак.

2054. Пыталiся - адказваем: [Пра паходжанне назвы в. Вышкава Карэл. р-на] // Полымя (Карэл. р-н). - 1992. 14 студз.

2055. Пышынскi У. Што ў назвах вулiц?..: [Водгук на арт. С.Янца "...I зажывуць памiж намi" (Лiд. газ., 1992, 23 студз.), прысвеч. тапанiмiке Лiды] // Лiд. газ. - 1992. 21 сак.

2056. Раманцоў В. Да родных каранёў: [Аб неабходнасцi вяртання гiст. назваў беларус. гарадам - Светлагорску, Верхнядзвiнску, Слаўгараду i iнш.] // Светлагор. навiны. - 1992. 11 крас.

2057. Раманцоў В. Какаль [ - вёска ў Светлагорскiм р-не: З гiсторыi назвы] // Светлагор. навiны. - 1992. 18 сак.

2058. Раманцоў В. Мiкалаеўка, Пятровiчы, Раковiчы: [Аб паходжаннi назваў вёсак Светлагор. р-на] // Светлагор. навiны. - 1992. 19 лют.

2059. Рогалев А. Брагинские Савичи // Белорус. нива. - 1992. 19 мая.

2060. Рогалев А.Ф. Историко-топонимическое описание "чернобыльских" деревень: (Деревни Савичи и Двор-Савичи Браг.р-на Гомел.обл.) // Природные и социально-экономические комплексы Белорусского Полесья в экстремальных условиях: (Материалы респ.науч.-практ.конф.). - Гомель, 1992. - С.136-140.

2061. Рогалеў А. А ў назвах жыве памяць...: [Тапанiмiка Вiцебшчыны] // Вiцеб. рабочы. - 1992. 24 студз.

2062. Рогалеў А. Iмя даецца толькi раз...: Да прабл. вяртання беларус. паселiшчам гiст. назваў // Голас Радзiмы. - 1992. 5 сак.(N 10). - C.1, 7.

2063. Рогалеў А. Назвы рэк i азёраў Беларусi: [Этымал. замалёўкi пра паходжанне назваў рэк Нёман i Сцвiга] // Род. слова. - 1992. N 3. - С.49-51.

2064. Рогалеў А. "Старое" i "новае": [Пра перайменаваннi насел. пунктаў на Вiцебшчыне ў 1939 i 1964 гг.] // Вiцеб. рабочы. - 1992. 13 сак.

2065. Рогалеў А. Стоўпня [-вёска ў Рагачоўскiм р-не] // Белорус. нива. - 1992. 30 апр.

2066. Рогалеў А.Ф. Сцежкi ў даўнiну: Геагр. назвы Беларус. Палесся. - Мн.: Полымя, 1992. - 159 с.

2067. Родчанка Р. Эшалон прышчэпаў за лiтару "А"...: [З гiсторыi назвы Слуцка] // Слуц. край. - 1992. 24 чэрв.

2068. Семянчук Г. Дзе гэта вулiца: [Звесткi з гiсторыi тапанiмiкi Гродна. Таксама прапановы па перайменаванню вулiц i плошчаў горада] // Гродн. правда. - 1992. 28 янв.

2069. Смальянаў I. Пра цудоўную кнiгу [Я.Баршчэўскага] "Шляхцiц Завальня" i пра тое, чаму наш гарпасёлак завецца Лёзна // Cцяг перамогi (Лёзн. р-н). - 1992. 14 студз.

2070. Шур В. Буда: [Тапанiм. назва i яе шматлiкiя варыянты на Беларусi] // Настаўн. газ. - 1992. 23 мая.

2071. Шур В. Гары вада: [Сувязь тапанiм. назваў з асновай "руд" i рэальн. залежамi ў радовiшчах] // Настаўн. газ. - 1992. 24 чэрв.

2072. Шур В. Пра вёскi Руднi на Беларусi: [Аб паходжаннi назваў] // Прыпяц. праўда (Нараўл.р-н). - 1992. 21 студз.; Жыццё Палесся (Мазыр.р-н). - 1992. 25 студз.; Светлае жыццё (Лельч.р-н). - 1992. 31 студз.; Нар. голас (Ельс.р-н). - 1992. 1 лют.; Чачэр. весн. - 1992. 21 лют.; Авангард (Буда-Каш.р-н). - 1992. 26 лют.; Маяк Палесся (Браг.р-н) . - 1992. 28 сак.

2073. Шур В. Пра назвы вулiц Мазыра // Жыццё Палесся (Мазыр. р-н). - 1992. 29 лют.

2074. Шыдлоўскi К., Панцялейка А. Вернем вулiцам горада [Браслава] iх гiстарычныя назвы // Брасл. звязда. - 1992. 23 мая.

2075. Шымуковiч Ф. Аб памяцi для памяцi: [Пра назвы вулiц Дзiсны, Мiёр. р-н] // Сцяг працы (Мiёр. р-н). - 1992. 21 сак.

2076. Янец С. ...I зажывуць памiж намi: [З гiсторыi назвы Лiды i яе вулiц] // Лiд. газ. - 1992. 23 студз.

2077. Януш I. Гартаючы старонкi гiсторыi: [Тапанiмiка Лепел. р-на] // Лепел. край. - 1992. 16 чэрв.

2078. Януш I. Не ўспомнiлi мясцовых iмён: [Пра перайменаванне насел. пунктаў Лепельшчыны, 1918-1939 гг.] // Нар. слова. - 1992. 10 чэрв. - С.3.


Гл. таксама N 427, 918, 1685, 1687, 1693, 1694, 1705, 1718, 1722, 1729, 1733, 1748, 1749, 1764, 1794, 1800, 1819, 1827, 1836, 1848, 1872, 1888, 1957, 1962, 1963, 1988, 2017.

З гісторыі назвы рэспублікі

2079. Ермолович Н. Откуда пошла Белая Русь?: Взгляд историка на один распростран. миф // Дело (Восток+Запад). - 1992. N 1. - С.50-51.

2080. Iмя тваё Белая Русь: [У кн. сабр. арт. сучас. гiсторыкаў Я.Юхо, К.Тарасава, В.Вячоркi, А.Рогалева, А.Грыцкевiча, Г.Сагановiча i iнш., фрагм. летапiсаў, хронiк, арт. гiсторыкаў XIX-пач. XX ст. В.Ламанскага, А.Патэбнi, Я.Карскага i iнш. пра паходжанне назвы "Белая Русь", а таксама скароч. варыянт кн. У.Iгнатоўскага "Кароткi нарыс гiсторыi Беларусi"] / Уклад. Г.М.Сагановiч. - Мн.: Полымя, 1991. - 319 с.

2081. Рогалеў А. Што ж такое Чорная Русь?: [Даследаванне старадаўн. геагр. наймення ў дачыненнi да часткi беларус. тэрыторыi, XI-XIX стст.] // Род. слова. - 1992. N 6. - С.74-78.

2082. Сагановiч Г.М. Да гiсторыi назвы "Белая Русь" [XШ-XУП стст.] // Старонкi гiсторыi Беларусi. - Мн., 1992. - С.63-73. -Бiблiягр.:53 назв.

2083. Шур В. Адкуль назва Беларусь // Нар. голас (Ельс. р-н). - 1992. 1 студз.; Ленiн. сцяг (Хойн. р-н). - 1992. 14 студз.; Настаўн. газ. - 1992. 25 студз.; Сцяг перамогi (Лёзн. р-н). - 1992. 28 студз.; Клiч Радзiмы (Шаркоўшч. р-н). - 1992. 19 лют.; Чырв. прамень (Чашн.р-н). - 1992. 29 лют.

2084. Ярашэвiч У. Адкуль пайшла назва "Белая Русь" // Нар. слова. - 1992. 11 студз. - С.5.

Мікратапанімія Гомеля

2085. Макушников О. Когда город был юным: 5 страниц из истории древ. Гомеля. [Страница 1]: Колыбель над Сожем // Гомел. праўда. - 1992. 28 мая. - Продолж. следует.

Содерж.: Колыбель над Сожем.

2086. Музычэнка Р. Вулiца iмя Крылова // Гомел. праўда. - 1992. 2 крас.

2087. Музычэнка Р. Вулiца iмя Чкалава // Гомел. праўда. - 1992. 5 сак.

2088. Рогалеў А. [Вулiца] iмя Дастаеўскага // Гомел. праўда. - 1992. 9 студз.

2089. Рогалеў А. Маскоўская вулiца // Гомел. праўда. - 1992. 9 крас.

2090. Рогалеў А. "Прайду па Абрыкосавай, звярну на Вiнаградную...": Некалькi заўваг пра ўнутрыгар. найменнi [Гомеля] // Звязда. - 1992. 4 студз.

2091. Рогалеў А. Раён вулiцы Бакунiна // Гомел. праўда. - 1992. 19 сак.

Мікратапанімія Мінска

2092. Аднаўленне тапанiмiкi [ Мiнска: Праект канцэпцыi, распрац. Тапанiм. кам. Беларус. краязн. т-ва i кам. па культуры i гiсторыi БНФ "Адраджэнне"] // Культура. - 1992. Крас.(N 15). - С.2.

2093. Войнiч Я. "Тэрмiн Менск, уведзены нацдэмамi... ": [З дакум. крынiц] // Звязда. - 1992. 17 крас.

2094. Iсаенка У. Назвы вулiц - наша гiсторыя: [Да пытання аб перайменаваннях вулiц Мiнска] // Добры вечар (Добрый вечер). - 1992. 30 чэрв.

2095. Как нам называть свою столицу?: [О возвращении Минску ист. назв.] // Нар. газ. - 1992. 2 крас. -

Содерж.: Малиновский М. И не Менск, и не менчуки, а... Меньск и меняне. Наско М. Вярнуць гiстарычную назву.

2096. Кулiк Я. Пра князя Рагвалода, Пiшчалу i праблемы тапанiмiкi [Мiнска] // Звязда. - 1992. 15 крас.

2097. Рогалеў А. Мiнск на Менск?: Цi патрэбен нам такi тапанiм. "бартэр"? // Рэспублiка. - 1992. 22 крас. - С.1.

2098. Федоров Р. Надо ли "велосипед" менять на "ровар": [О формах топонима "Минск" и "Менск"] // Рэспублiка. - 1992. 4 чэрв. - С.1.

2099. Цярохiн У. Трэба мяняць "коней", каб было на стагоддзi: [Да пытання аб змяненнi назваў вулiц Мiнска] // Добры вечар (Добрый вечер). - 1992. 13 лют.

2100. Чарняўскi I. У кагорце дзяржаўных мужоў, або Яшчэ раз пра сталiчны iмёнаслоў: [Аб назвах вулiц Мiнска] // Звязда. - 1992. 6 сак.

2101. Штыхаў Г., Крамко I. Менск стаў Мiнскам у вынiку сацыяльна-палiтычных, а не лiнгвiстычных працэсаў, - такая думка гiсторыка i фiлолага // Звязда. - 1992. 27 сак.

2102. Шур В. Цi будзе Мiнск зноў Менскам? // Жыццё Палесся (Мазыр. р-н). - 1992. 13 лют.


Дапаможныя паказальнікі

Імянны паказальнік


(Лiчбы адсылаюць да парадкавага нумара запiсу ў бiблiяграфii, лiчбы ў дужках - да парадкавага нумара запісу аб асобе)


Абабурка М. 134

Абецадарская А.Л. 901

Абэцэдарскi Л.С. (45)

Авечкiна В. 1169

Агiнскi М.К. (332), (819)

Агiнскiя, род (638)

Агурцоў У. 1784

Адамович И.А. (907)

Адамская С.Ф. (1423)

Адзярыха М. 329

Акалович Н. 1159, 1559

Акiмаў В. 718

Аксамiтаў А. 732

Аксючиц Н.Л. (907)

Акудовiч В. 1421, 1826

Акула К. (1702)

Акулаў П. 1591

Акулов П. 1159

Акуневiч В. 2024

Акунец П. 677

Акшевский И. 1422

Александровiч А. 1108, 1485

Александровiч Н. 1889

Александровiч С.Х. (1823)

Алексеев Л.В. 418

Алексеев М.В. (884)

Аленчык М. 1810

Алехнович С. 573

Алешин В. 826

Алещенко М.И. 1358

Алiсейка М. 1505

Альгерд (554)

Альшэўская Л. 44

Аляксандр (567)

Аляксандр I (1792), (1793)

Аляксандра Фёдараўна (1793)

Аляксандраў Н. 1390

Аляксееў Л.В. 279

Аляксей Мiхайлавiч (1793)

Аляхновiч Ф. (397), (1116), (1178)

Ананич В.А. 927

Ананiч Л. 912, 1049, 1540

Анацэвiч I. (740)

Андрусышын Б. (155)

Андрэева Е.Г. 532, 1172

Андрэеў А.А. 1592

Андрэюшкаў А. 658а

Аненкаў В.М. 408

Анзель I. 112

Анiшчанка Я.К. 579, 656, 695

Аноп Л.П. 1734

Аношин С.Н. (1423)

Аношка С.Л. (881)

Аношкiн I. 26, 87

Антановiч У.С. (1059)

Анташкевiч С. 881, 945, 1396

Антонава Т. 10, 154, 186, 226

Антонава Т.А. 155

Антонаў I.Г. 1255

Антонiй (554)

Антонов Н. 827

Антончык М. 653

Ануфрыеў В. 31, 1443, 1444, 1445, 1446

Анцiпенка А. 249

Анцыповiч М. 243

Анцюх В.Д. (1593)

Аньцiпенка А. гл. Анцiпенка А. 249

Апанасевiч П.П. (1034)

Апанасевiч Р. 548

Апанскi I.К. (922)

Аристова М.А. 898

Арлоў А. 2015

Арлоў В. 148, 696

Арлоў У. 45, 135, 227, 400, 461, 468, 574, 786

Арлоў У.А. 469

Арлоўскi Я.Ф. (24)

Армонiк А. (1462)

Армонiк В. (1462)

Армонiк Л. (1462)

Армонiк Р. (1462)

Арочка М. 1109

Арсеннева Н. (155)

Арсеньева Н. (397)

Архiпенка Ф.Ф. (1393)

Арцем'еў В. 1785

Арыхоўская I.У. 1150

Арэшка А. 1391

Асиновский С. 111, 187, 188, 244, 419, 420, 470, 828, 1838

Асiноўскi С. 68

Асiпенак(Бярозка) Е.М. 899

Аслезов С. 1077, 1078, 1079, (1080)

Астапенка А. 245

Астапенка З. (1126)

Астраўцоў С. 801

Астрожскi К. (566)

Астроўская В. 1593

Астроўскi Ю. 1863

Астрэйка С.А. (1823)

Атапiн В. 1902, 1942, 1947

Аўчыннiкава Р. 2025, 2026, 2027

Афанасий Брестский (246)

Ахола-Вало А. (170)


Бабак Д. 492

Бабарэка А.А. (1112), (1823)

Бабко Л. 1170

Бабков А.М. 1106

Бабкоў А. 1575а

Бабровіч В. 1785а

Баброўскi М. (740)

Бабцова Т. 766

Багадзяж М. 281, 282, 421, 552, 562, 630, 631, 1347, 1911, 1937

Багданец I.С. 1594

Багдановiч А.Я. (816), (817)

Багдановiч Б. 1811

Багдановiч М. (733)

Багдановiч Я. 1110

Баграцiён П. (1792)

Багрым П. (1662)

Багушэвiч Ф. (743), (1657), (1768)

Бадроў З.В. (1492)

Бадулин А.Н. 1358

Базан Л. 156

Базанава Л.А. (1484)

Базарэвiч М. 733

Бакун В. 1660

Бакуновiч Р. 312

Балахонов С.Н. 1513

Балiцкi А.В. (985)

Балуто П.А. 1576, (1577)

Балцiн А.Я. (969)

Балыка I.Ф. (1446)

Бандарчык Т. 1189

Банькоўскi Я. 2028

Баравой Р. 1839

Баравуля М. 947

Баравы В. 422

Баравы Р. 1812

Барадзейка Л. 289

Баранаў А. (1361)

Баранов К.В. 831

Бараноўскi I. 948

Бардах Ю. 494

Барминский В. 1447

Барскi А. 928, 949, 1105, 1279, 1637

Барсуков И. 1159

Баршчэўская Н. 127

Баршчэўскi А. 1239

Баршчэўскi Я. (2069)

Барыс Усяславiч (465), (467)

Барысавец А. 1661

Барысаглебскi Л. 1434

Барысаў I. 1595

Барысаў С.I. (1595)

Барысюк У. 1222

Барычэўскi Я.I. (1119)

Барышаў Г. 624

Барышев Г. 625

Барэйша Г. 1802

Басце А. (1383)

Баталка Т.I. 1171

Баторый С. (485), (634), (643)

Батюшка А. 478, 632, 1984

Бацкалевич В. 1159

Бегин М. (179)

Безотосный В. 829

Безрукий Л. 950

Беланова Т. 1519

Белахвостаў Д.П. (1476)

Белы У. 891

Бельскi А.М. 633

Белямук М. 160, 161, 162, 1994

Бембель А. 1199

Бенек К.Ф. (911)

Бензярук А. 657, 659, 802

Берасцень С. 1206

Бергман А. 127, 1223

Берман I. (1965)

Бжастоўскi П.К. (593)

Бiбiкава А. 350

Бiрала З. 951

Бiрутэ (563)

Бiручкоў А. 1948

Бiрын В.М. 149

Бирючков А. 1923

Бiспiнкi (Бiспiнгi), род (1746)

Бiтэль П. (21), 606

Бiч М. 494

Бич М.О. 650

Блахiн В.А. (1459)

Блiнкоўскi А. 891

Блок В. (1078), 1080, 1081

Бобков А. 1576, 1577

Богдан Т. 1560

Богданов Л.П. 697

Богданова Н. (1463)

Богодяж М. 855

Богушевич Ф. (857), (1770)

Бодунова П. (1013)

Бойко Р.Ф. (1008)

Бойко Ю. 1183

Болдин И.В. (1367)

Болотевич К. 1596

Болотов А. 1213

Бона (555)

Бондараў В. 670, 1787а

Бонч-Осмоловский А.О. (707)

Бонч-Осмоловский Р.А. (907)

Борис (482)

Борис А.И. 2016

Борисенко В. 1036

Борисов И. 952, 1348, 1597, 2029

Борисов О. 507

Борисов С.И. (1597)

Борткевич В.С. 1187

Борушко В. 1159

Бочаров Е. 1102

Боянков П. 247

Брачыслаў (76), (455)

Брежнев Л.И. (1382)

Бродка I. 494

Бродскi Я. 290, 900

Бруцкi А. 46

Брыкс М. 76

Брэжга Б.Р. (23)

Бубен I. 1662

Бубенька Т. 1884

Бугара В. 2010

Будзевiч С. 756

Будзiловiч А.С. (739)

Будзiмер В. 660

Будзька А.А. (161), (163)

Бузук П.А. (1111)

Буйко У. 793

Булак-Балаховiч С.Н. (1256)

Булат М.Г. 1083

Булаўка А. 1840

Булыка Г. 1088

Бунеев Ю. 953

Бунто I.У. 1680

Бунцэвiч Н. 216

Бур'ян Б. 1190

Буракова Т.А. (919)

Буракоўская Н. 70, 1903, 1950

Бурдилов Т.И. (1038)

Бусел М. 891

Буцко П. (1400)

Бушлякоў Ю. 1215

Быкава Н. 1111

Быков В. 1349

Быков П. 688

Бычкоў У.I. (144)

Бяланава В. 291

Бяленiс Л. 163

Бялынiцкi-Бiруля В.К. (295)

Бяляцкi А. 248

Бянькоўскi В. 494

Бярозка У. 1112, 1214

Бяспанскi С. 1793, 1954

Бяспанскi С.I. 1953

Бястужаў-Марлiнскi А.А. (1699)


Вабiшчэвiч А. 626

Ваганова М. 1159

Вазноўскi В. 611

Вайкард Х. 2021

Вайнiловiч Э. (1234)

Вайтовiч С. (2051)

Вайцяховiч Ф. 891

Валадашчук В. 1745

Валковiч Л. 1449

Валовiч А. (565), (568)

Валовой А. 898

Валько М. 164, 1486, 1851

Валькович А. 833

Вальчак В.В. (1414)

Варава У.А. (1160)

Варакiн М.М. (1424)

Варанiшча Ф. (1400)

Варна Б. 189, 499

Васiлевiч У. 1904, 1940, 1965

Василевская А.Д. 1143

Васiлеўская Г.А. 1084

Васiлеўскi В. 1924

Васiлеўскi Д. 1

Васiлеўскi Л. (58)

Васiлеўскi М. 1155, 1561

Васiлеўскi М.М. (862)

Васiлеўскi Ю. 1101

Васильев И.Д. 1359

Васiльева Т. 293

Васильева Т. 1571

Васiльеў К.Р. (1574)

Васiлькоў А. 1786

Васiлькоў В. 1786

Васiлючак М. 1113

Васкрасенскi Л.Ф. (1390)

Васько А. 238, 1435, 1506

Васько А.Ю. 1358

Васюченок Л. 71

Вашчыла В. (592)

Величко В. 1027

Верабей А. 1717

Верасень У. 1737

Верацiла М. 612

Верещак С. 1598

Верховский С. 1386, 1392

Весялкоўскi Ю. 250, 553, 869

Весялуха У. 1814, 1815

Ветров И. 1507

Вiж М. 27, (28)

Вiктарава А. 965

Вiлюга С.Л. (1259)

Виногоров Н. 1159

Виногоров Н.А. 1159

Виноградов Б. 1598

Вiнярскi Г. 1663

Вiслiцкi Я. (534), (539)

Виснер Г. 508

Вителис Н.В. 17

Вiтэр А.Ф. 1387

Вiцень (561)

Вiцьбiч Ю. (1640)

Вiцька 1491

Вишневский А.Ф. 1358

Владимир (434)

Властов Е.И. (842)

Войнич М. (1773)

Войнiч Я. 2093

Войт Л. 294

Войцiн Г. 332

Войшалк (560)

Волах В. 190, 1890

Вольф Ю. 508а

Ворончук И. 1487

Врублевский А.П. 967

Вуль Я.П. (1971)

Выгодскi Д. (1133)

Выгоцкi Л.С. (151)

Высоцкая М.Д. 1582

Высоцкая Н.Ф. 536

Высоцкий В. 1384

Вялiчка А. 1488

Вярбiцкi Г. 1468

Вяргей В.С. 1855

Вяршыцкая Т. 191

Вярыга-Дарэўскi А.I. (749), (861)

Вячорка В. 10, 67, 213, 2080


Гаварушка Я. 968

Гавриил Белостокский (246)

Гаврилов П.М. (1381)

Газiн Дз. 721, 969, 1350, 1450, 1520, 1521

Гайба М. 401

Гайба Н.П. 1358

Гайдук М. 457

Гайдукевiч Л.М. 1087

Гайкевiч П.Г. 192

Галавач А.В. 107

Галавач П. (1068)

Галавачэнка Р. 1578, 1579

Галавешкiн В. 1360

Галаўко С. 698

Галенчанка Г. 494

Галiна А. гл. Мiцкевiч М.М. (164)

Галоўка С. 2032, 2033, 2034

Галубок У.I. (1193), (1194), (1195), (1196), (1197), (1198)

Галуза В. 2031

Галухiн У. 970, 971

Гальдер Ф. 1286

Ганецкая I. 535, 543

Ганжуров Ф.Е. (1625)

Ганчарык М. 2035

Ганшевская И.А. 1106

Ганько М. (1640)

Гапоненка В.А. 753

Гаравец А.К. (1419)

Гарадзецкi М. 902

Гарбачэўскi I.Д. (784)

Гарбiнскi Ю. 706

Гардун С. (245), 251, (266)

Гарланаў I.Ф. (1635)

Гартны Ц. гл. Жылуновiч З. (1216)

Гарун А. гл. Прушынскi А.У. (706)

Гарыст I. 1718

Гарыст Т. 1718

Гарэлiк А. 1393

Гарэлiк Я. 972

Гарэлiкаў I.В. (1416)

Гарэцкi Г.I. (946)

Гарэцкi М. 1237

Гарэцкi Р. 890

Гасянкоў У. 329а, 1394

Гаўрылаў I. 973, 1009

Гаўрылаў I.I. 956, 958

Гаховiч М. 549, 803, 2036

Гедрайтис Л. 544

Гедройц В. 286

Гедымiн (486), (563), (569), (570)

Гедэман О. 1680

Гельфанд Б. 1522

Генiюш Л. (948), (1109)

Гениюш Л. 1114

Генiюш Л. (1774)

Генiюш Ю. (1774)

Герасёў Р. 1465

Герасiмаў В. 229, 1151

Герасiмчук А. 1484

Герберштейн С. (487)

Гескi Ю. (1833)

Гiлевiч Н. 1955

Гiльбурд В. 295

Гiнзбург Б. 1184

Гитлер А. (1287), (1363)

Гiтлер А. (1461)

Главацкi Л. 787

Глазштэйн С. 661

Глеб (482)

Глеб Усяславiч (466), (467)

Глебка Ц. (142)

Глебко Т. (143)

Глiна В.Н. 1272

Глiнская А. (1970)

Глухая А. 1523

Глухов И.А. 1367

Глякоўскi С. (1206)

Гменны Ф. (1383)

Голованова Л. 1159

Головаченко Г. 1582, 1583

Голодед Н.М. (1006)

Голуб А. 165

Голубеў В. 10, 494

Голубеў В.Ф. 500

Горбовский А. 830

Горда Н. гл. Орда Н. (1984)

Гордеев Б. 1794

Грабенкiна А. 1515

Грабоўскi I.Ф. (915)

Грахоўскi С. 1156, 1787

Грачанiчэнка В. 1436

Грачыёцi С. 494

Григорович И.И. (916)

Гримоть А.А. 1172

Гриневич А.А. (1172)

Гринюк Ф.В. 974

Грицкевич А. 32

Грицкевич А.П. 1996

Гришкайте Р. 508

Громыко В 1159

Гроссман В. 1553

Грудзiна А. 252

Грулев М.В. (727)

Груцо И.А. 831

Грыгаровiч I.I. (25)

Грыгор'ева В. 944, 975, 976, 977, 978, 999, 1116

Грыгор'еў Г. 944, 975, 976, 977, 978, 999, 1116

Грыневiч К. (1122)

Грынявiцкi I. (135)

Грыцкевiч А. 2, 120, 253, (265), 494, 634, 2080

Грыцкевiч А.П. 1997

Грыцкевiч В. 3, 4, 33, 37, 136

Грышанаў Ф. 1469

Грышко Р. 1743, 1744

Гужаловский А.А. 296, 831

Гузаў В.Д. 1469, (1608)

Гулаков В. (150)

Гулевич Н.Ю. 903

Гуленко В.И. 1358

Гулiда К.Ф. (1634)

Гумилев Л.Н. 1864

Гуревич Ф.Д. 443

Гурин А. 1382

Гурина Н.Н. 412

Гуринович Э. 813

Гурло А. (1062), (1823)

Гурло А.К. (1012)

Гурыновiч А. (1815)

Гусак А.А. 137

Гусаров Н.И. (938)

Гусовский Н. (559)

Гутман Я. 91

Гуц К. 832

Гучок Е. 138

Гучок Я. 139


Дабжынская М. 662

Дабравольская А. 193

Дабранскi I. 1599

Дабрынiн Н.П. (1737)

Дабрыян П. 297

Даватар Л.М. (1408)

Давыд Гарадзенскi (563)

Давыд Усяславiч (467)

Давыдаў А. 1157

Давыдаў Д. (2051)

Давыдов Д. 833

Давыдовская Г.И. 1582

Давыдоўскi У. 173

Далгатовiч Б. 1351

Даленга-Мастовiч Т. (1702)

Даленга-Хадакоўскi З.Я. (732)

Далiдовiч Г. 699

Данiiл, архiмандрыт (806)

Данiленка Л. 1735

Данилов Н.Я. 1358

Данiловiч I. (740)

Дарошчанка I.В. (1395)

Датий А. 591

Даўгяла З. 92

Даўмонт (554)

Дашкоўскi У.М. 972

Дварчанiн I. (1178)

Дединкина С. 982

Делендик И.П. 767

Денисов В. 754

Дербан В. 1507

Дербенева Е. (1487)

Дз'ячэнка А. 1361

Дзенiсенка Д.А. (1436)

Дзеравяшка В. 1562

Дзiнглi Д. 494

Дзмiтрый, епiскап 254

Дзядзенка З. 534

Дзядзюля С. 1885

Дзядок гл. Варава У.А. (1160)

Дзянiсаў У. 1234

Дзяркач А. гл. Зiмiёнак А.Р. (1123)

Дзярновiч А. 255, 256, 356, 1806, 1807

Дикгоф-Деренталь А. 880

Дионисий Полоцкий (246)

Дмаховский Г. (855)

Дмитриев М.В. 629

Дмитриев Ю. 1600

Добров П.В. 1358

Добровольский В.Н. (1966)

Довжонок В. 1159

Долгодумов Н.С. 1282

Долгособуров Ю.Н. (1423)

Долготович Б. 1601, 1602, 1603, 1841

Долецкая В.А. 64

Дондуков И. 835

Дорах К. 1817

Достоевский Ф.М. (311)

Доўнар Т. 509

Доўнар Т.I. 510

Доўнар-Запольскi М.В. (22)

Драгун В.Л. 1139

Драздовiч Я. 1117, (1178)

Драздоў В. 1044, 1302, 1395

Дракiн Л. (2051)

Дробыш Н. 1524

Дрозд А. 1159

Дрозд А.Е. 1159

Дрозд С. 2037, 2038

Дрозд С.С. 903

Дроздов В. 1645

Друцкiя, род (564)

Дубавец С. 757, 1218

Дубiцкая Н.М. 402

Дубов В.А. (1606)

Дубок М. 479

Дубровский А. 1666, 1779

Дубянецкi С.Ф. 1118

Дубянецкi Э. 734, 768

Дубянецкi Э.С. 1118

Дуднiк I. 1362

Дуж-Душэўскi К.С. (1248), (1702)

Дулеба Э. 112

Дунаев П. 1600

Дунiн-Марцiнкевiч В.I. (1814)

Духонин Н.Н. (880)

Дучыц Л. 1862, 1894, 1895, 2022

Дучыц Л.У. 403

Душкевiч А. (1467)

Дыбоўскi У.I. (739)

Дыгун К.Р. (1038)

Дыла I.Л. (739)

Дыла Я.Л. (985)

Дылейка А.А. 330

Дышлевiч А. 1223

Дэви С.С. (1368)

Дэмбавецкi А.С. (1737)

Дюков В. 1604, 1605, 1606


Евсиевич М. 1490

Егар Г. 2021

Егорова О. 1159

Езавiтаў К.Б. (1016), (1236), (1246), (1256), 1525

Езовитов К. (1013)

Еленская И. 1526

Елисей Лавришевский (246)

Ельскi К.М. (165)

Емяльянчык У.П. 820

Енуков В.В. 423

Ерашэнка М. 1646

Ермаков Н. 2039

Ермалёнак В. 166, 836, 1684, 1685, 2040

Ермаловiч М. 257, 494, 890

Ермаловiч М.I. 511

Ермашкевiч М. 353

Ермашкевiч П. 1451

Ермолинский В. 983

Ермолович В.И. 1358

Ермолович Н. 2079

Ерошенко П. 1159

Ершов А.И. (1605)

Ершова Э.Б. 1085

Етчик Е. 689

Еўдакiмаў Ф. (1443)

Еўдакiмаў Я. (1443)

Еўпраксiя (442)

Ефимов А. 1378

Ефрасiння Полацкая (227), (246), (433), (435), (438), (468), (469), (470), (471), (472), (473), (474), (475), (476)

Ефременков М.С. 1966


Жабрак П. 1967

Жадан П.В. 1527

Жайваронак А.Б. 1087

Жайворонок А. 1086

Жалкоўскi А. 298

Жалудкова Т. 899

Жалязоўскi I. (802)

Жамойцiн Я. 1273

Жардецкая Р. 1159

Жарский П. 1159

Жаўнерчык В.Э. 330

Жданко В. 219

Жданович В. 1973

Ждановiч I. 1191

Ждановiч Ф. (1191)

Жлоба П. 1787а

Жук Ф.К. (977)

Жук-Борскi А. 1352

Жуковский А. 1103

Жумарь С.В. 1358

Жучко М. 1528

Жывалеўскi В. 216

Жыгiмонт I Стары (555)

Жыгiмонт II (556)

Жылка У. (988), (994)

Жылко В. 112, 355

Жылуновiч З. (1216)

Жылуновiч З.Х. (1823)

Жынкiн А. 706


Забаўскi М.М. 758

Забейда-Сумицкий М. (182)

Заборовский Л.В. 629

Завальнюк У.М. 1680

Загорскi В. 357

Загорульский Э.М. 1880

Заичкин И.А. 531, 1865

Зайка В. 1219

Зайкоўскi Э. 1866

Зайкоўскi Э.М. 195

Зайцаў А. 38

Зайцаў У. 1529

Залесны Р. 580, 1158

Залесский А.И. 1097

Залоска Ю. 1638, 1866

Залужны У. 114

Зан Т. (714)

Запруднiк Я. (155), 196, (397)

Заранок К. 1607

Захарка В. (157)

Захаров Ю.А. (1429)

Захарьина Н.С. 629

Захарэнка А. 1818

Заяц I. 1530, 1531

Заяц Ю. 424

Звяждоўскi Л. (856)

Зданович В.Б. 1358

Зелянкоўскi А. 1720

Зенкiна В. (1379)

Зенькович Н. 1074

Зимак З. 1438

Зiмак З. 1532

Зiмiёнак А.Р. (1123)

Зiмянiн М.В. (1461)

Зiнькевiч Л. 298а

Змiтрук Н.П. (306)

Золак Я. 167

Зотава Л. 1926

Зотаў Г. 47, 512, 646

Зубрэй У. 1466, 1508, 1509

Зюзин Е.И. 1281

Зюлковски М. 128

Зябнiцкi М.В. (1483)

Зязюлiн С.С. (1063)

Зянькова Е. (1454)

Зяньковiч М. 1075


Iаан (554)

Iван Грозны (1970)

Iванова А. 301

Iванова Л. 556

Iванова Н. 471

Иванова Р. 300

Iвановiч А. 1608

Iваноў М. 1283

Iваноўскi В. (763)

Iваноўскi У. 1533

Iванчанка М. 1440

Iвашкевiч В. 100

Ивлева Л.М. 1943

Iвулiн В. 1609

Iгнатаў М.В. (1626)

Игнатовский В. (987)

Iгнатоўская Л.Я. 30

Iгнатоўскi М.М. (739)

Iгнатоўскi У. (26), (27), (28), 2080

Iгнатоўскi У.М. (29), (30), (739), (946)

Игнатьев В. 1173

Iгнацьеў В. 986

Iзяслаў (76), (478)

Иловайский Д.И. 48

Ильенков В. 1284, 1969

Iльiна (Кошалева)Г.Б. (1484)

Iльюцiк А. 404

Iльюшэнка М. 769а, 1808

Iльяшук А. 1285

Iльяшэвiч М. 700

Iмшэннiк Х.П. (739)

Иов, патриарх (629)

Iосiф II (1793)

Iосiфаў М. 1708

Iоська М. (1774)

Iоў А. 477, 1867

Iофе Э. 39, 1119, 1144, 1145

Иоффе Э. 987, 1353, 1363, 1388, 1587, 1842

Iпатава В. 458, 472, 567, 1970

Iсаенка У. 2094

Исаенко В.Ф. 412

Иулиания Ольшанская (246)

Iўчанка Н. 216


Кабачэўскi В. 1927

Кабашнiкаў К. 1956, 1957

Кабернiк Ф.С. (1261)

Кабяк Э. 837

Кавалевiч 2031

Кавалевiч А. 1334

Кавалевiч А.А. 1534

Кавалёнак М.I. (965)

Каваленка Г. 302

Кавалёў С. 49, 635

Каваль У. 1906, 1928

Кавыль М. (155), (397)

Кавэрскi Э. (815)

Казакоў М.П. (1585)

Казбярук У. 1237, 1998

Казiмiр IУ Ягелончык (557)

Казiнец Б. 1534

Казлова Л.Ц. (1585)

Казлоў Л. 50, 483

Казлоўскi I.А. (1167)

Казлоўскi П. 1452

Казюля А. 1224

Кайгородцева Е.В. (1423)

Какорын В. 1535

Калачык Г. 2031

Калеснiк Л. 1746

Калеснiк У. 988

Калечиц Е.Г. 412

Калечыц А.Г. 405

Калинин М.И. (865)

Калiнкiна С. 735, 736

Калинкина С. 1999

Калiноўскi В. 129, 130, 495, (747)

Калiноўскi К. (859), (860)

Калнiн В. 356

Калпакоў I.К. (1633)

Калтанюк М.К. (978)

Калубович А. 168

Калубовiч А. 989, 1238

Калюта В.В. 1358

Каляда В.К. 1174

Каляда Г. 1907

Калядзiнскi Л. 73, 358, 406, 812, 2042

Калянковiч I. 5

Камароўскi Я. 1215

Каменскi Я.А. (620)

Камоцкі К. 621а

Канавалаў П. (1383)

Канановiч А. 51

Канановiч У. 52, 484

Канаржэўскi С. (145)

Канаш В.П. 1941

Кандыдатаў М. 2043

Канкрин Е.Ф. (418)

Канстанцiн Навагрудскi i Лiдскi, епiскап 1781

Канстанцiнава А. 990

Капiевiч I. (134)

Капилов К. 1159

Капленко П.И. (1604)

Капустина Л. 586

Капшай Н. 167

Каравай Р.С. (1441)

Каравай У. 2031

Карагiн А. (1479)

Каранеўскi А. 664, 1747

Караткевiч У. 53, (1717)

Караў Дз. 494

Карафа-Корбуты, род (1971)

Карачан А. 303

Карачун Р. 991, 1364

Карбышев Д.М. (1369)

Карклин М.М. (907)

Карл XII (1793)

Карлюкевич А. 119, 558, 707, 804, 1202

Карлюкевiч А. 2044

Карнач П.А. 1115

Карнееў В.К. (1480)

Карнiловiч Э. 141, 142, 862, 882, 1120

Карнялюк А. 652

Карнялюк К. 1668, 1686, 1687, 1721, 1748, 1749, 1749а, 2045

Кароль А. 28, 946

Кароль А.С. 30

Кароль С.С. 2031

Карп М. 494

Карпечанка А.В. 545

Карпечанка М. 621а, 737, 738

Карповiч М. 613

Карпук А. 359

Карпук У. 1611, 1612

Карскi Я. 2080

Карскi Я.Ф. (1772)

Карэнда I. 575

Каряка Н. 1159

Касаеў А.М. (1474)

Касаткiна Ф. 1572

Касмадзем'янская З. (1618)

Касмадзем'янскi А. (1618)

Каспяровiч I. 993

Каспяровiч С.П. 992

Кастроў У.М. (1650)

Касцевiч М.М. (1135)

Касцень А. 1647

Касцюк М.П. 6, 30

Касцюк С.Ф. (1023)

Касцюкевiч А. (1647)

Касцюшка Т. (820), (822), (1663)

Касцян С. 891

Каханоўскi А.Г. 814

Каханоўскi Г. 332, 739, 1225

Каханоўскi Г.А. 814, 1657, 1805

Кац Д. 169

Кацман И. 690

Кацнельсон В. 863

Кацярына II 700, (1793)

Качук М. 1613

Кашанаў А.А. 149

Кашэвiч Т. 1354

Каяловiч М.О. (746)

Кейстут (553)

Кекелева Т. 1193

Кемпфи А. 485

Кеннеди Д. (1847)

Кiндзяева Н. 1536, 1688

Кiндзяева Н.Т. 1689

Кiпель В. (155)

Кiпель З. (155), 537

Кiпель Я. 994

Кiркор А. (1814)

Киршнер Л.А. 1286

Кiрыла Тураўскi (442), (479), (480), (481)

Кiрылаў Г. 304, 305

Кирюхин С.П. 1610

Киселев В.К. 1358

Киселев Т.Я. (938)

Кисина З. 1648

Кiсялёў Г. 1971

Кiсялёў У. 755, 1819, 1824

Кiштымаў А.Л. 30

Киштымов А. 665, 666

Клачоўскi Е. 494

Клевченя А.С. 480

Клiмашэўскi I. 926

Клiменка Д.Ф. (1561)

Климентенко С. 1159

Клiмуць Я. 886, 1121, 1122

Клiмчук Ф. 1869

Клiнаў I. 2046

Клинцоў Ю. 77

Клiшэвiч У. (1640)

Клокаў С. 331, 1614

Клопоток В.В. 1358

Клумов Е.В. (1504)

Клюшнеў М.В. (1056)

Кляменцеў Е.I. 149

Кляцоўская Т. 1722

Кляцоўскi М. 1750, 1751, 1752, 1753

Клячын А. 1453

Кляшчук А. 1203, 1930

Кнатько Г.Д. 1358

Кныш У. 1787б

Кнышевский П.Н. 1372

Князева Ч. 607

Кобец А.П. (1386)

Кобринец П.Н. 1097, 1358

Ковалев И.К. (1499)

Ковалева Л. 1240

Коваленко Г.П. 1172

Коваленко Л.В. (1026)

Коваленя А. 1425, 1539, 1639

Коваленя А.А. 1358

Ковалив В.В. 1172

Коваль У. 1931

Ковзан В. 1516

Коган I. 1615

Коган Р. 1649

Кожан К.А. 854

Кожедуб А. 1870

Кожемяко А. 1787в

Козедуб Г.С. (1392)

Козлов В.В. 1868

Козлович А. 1670, 2047

Козлович В. 1856

Козловский Н. 587, 1671

Колас У. 10

Колас Я. (1788), (1825)

Коласава В. 1033

Коласаў Л. 360, 667, 2017, 2018

Колданов В.Я. 905

Колодкина В.Л. 1187

Колос А. 1159

Колос И.А. (1410)

Комаров В.А. (1423)

Комаровский П.М. 1423

Конан У. 197, 494

Конанава Ф. (1488)

Кондратова А.Г. 1011

Кондрашенков А.А. 501

Конисский Г. 54

Конон В. 82

Константинов Ф.Т. 932

Кончыц У. (1409)

Копа С. 216

Копцiк Ю. 361, 362, 1690, 1711, 1715, 1986, 2048

Копылова О.Н. 396

Копытин В.Ф. 408

Коржова С. 388

Коржунов В.М. 1187

Корзун В. (1237)

Корнев В. 239

Корнеев В.Е. 396

Корнилович Э. 143

Королева М.А. (1423)

Король В.Е. 1358

Короткая Т.П. 258

Коротчик Р. (143)

Коршиков Н.Т. (1422)

Коршун (Мазейка) В.А. 1578

Коршун О.А. 1582

Космач Г.А. 1106

Космылев В. 363

Космынин П. 1556

Коссович К.А. (146)

Костюк М.П. 967

Костюшко Т. (821)

Котляров А. (1398)

Коўзан Б.I. (1393)

Коўцiк У. 997, 998

Кошур С. 1123, 1160, 1920

Кравцевич А.К 2012

Крамко I. 240, 1226, 1227, 2101

Крапiвiн С. 668

Крапивин С. 770

Красiн А. 1616

Красiнскi М.Ф. (985)

Краскоўскi К. 306

Краслаўскi В. 1241

Краснабаеў В. 1355

Красовский К.К. 892

Краўцова В. 581

Краўцоў М. 1242

Краўцоў М. гл. Касцевiч М.М. (1135)

Краўцоў Т. 2000, 2001

Краўцэвiч А. 7, 356, 425

Краўчанка П. 170

Крашанiннiкава М. 307

Кривенок М. 669

Кривич А. 462

Кривонос Ф. 364

Кригер Е.Г. 1610

Кричевцов А. 1398

Кропачев А.В. (1103)

Крук I. 1921, 1932, 1944, 1945, 1949, 1951

Крукава И.Б. 1534

Круковский Н. (950)

Крукоўскi М. 1000

Крупейчанка В.П. 1547

Крупенька І. 652а

Круталевич В. 78

Крывальцэвiч М.М. 277

Крыванос Х. 365

Крываротава М.Я. (999)

Крываротаў А. 1617

Крывёнак М. 93, 788

Крэйц Ю. 771, (773)

Кубе В. (1539)

Кублановский Ю. 1376

Кугель Ш.Д. (1553)

Кудаба Ч.П. 332

Кудасава Н. (154), (155)

Кудзелiн В. 1510

Кудзiн А.М. 1714

Кудлаеў К. 1161

Кудравец А. 932

Кудракова Г. 1820

Кудрявцев Н.Я. (1378)

Кузнецов Н. 1399

Кузнецов Н.В. 929

Кузьменко В.И. 1358

Кузьмiцкi В. 1001

Кузьмiч I. 94, (96), (100)

Кузьмiч Т. 55, 473

Кузьмiч У. 1672

Кулагiн А. 333, 366

Кулакаускене С. 508

Кулакоў А. 1365

Кулакоў Ф. 1618

Кулакоўскi I.Г. (999)

Кулеш А. 10

Кулiк В. 1871

Кулiк Я. 2096

Кулiкаў I. 1366

Кулiковiч М. (1125)

Кулiковiч-Шчаглоў М. (177)

Кулинкович К.А. 1172

Кульнев Я.П. (849)

Кумпель М. 1933

Кунавiч Э. (1814)

Кунцевич И. (641)

Кунцэвiч Я. (644)

Купала Я. (933), (934), (985), (1047), (1074), (1075), (1076), (1788), (1831)

Купскi М. 486

Купчын Н. 906

Кур'яновiч А. 1908, 1909

Курлов П.Г. (378)

Курпатин Э.Я. 1358

Курсакоў А.С. (970)

Курсов В. 708

Куфтерин В. 1563

Куфцерын У. 1821

Кухараў С.I. 1257, 1379, 1400, 1454, 1467, 1491

Кухараў У.I. 367

Кухараў Х.Я. (1467)

Кухарев С. 1159

Кухаронак Т. 1952

Кучынская Е. 876

Кушаль М.К. (1290)

Кушаль Ф. (1640)

Кушнер В. 494

Кушнир А.И. 1880

Кушнярэвiч А. 198, 356, 538

Кушнярэвiч А.М. 368

Кшталтны А. 2031


Лабаноўскi Л. 1002

Лабарэвiч Я. 407, 719

Лабачэўская Л. 852, 924, 1682

Лаврентий Туровский (246)

Лавров С.Б. 1864

Лагун Н. (1810)

Лазаковiч I. 308

Лазар М. 2031

Лазар С. (948)

Лазько Р.Р. 1358

Лакотка А.I. 1843

Ламанскi В. 2080

Ламачэўскi (677)

Ламiнскi У. 150, 1470, 1537, 1787д, 1787е, 1787ж, 1787з, 1787и

Лапа I.I. (739)

Лапацiнскiя, род (1704)

Лапо М.I. 670

Ласкавы Г.В. 444

Ласковiч В. 1274, 1515

Ласкович В.П. 1380

Ласкоў I. 56, 199

Ластоўская Р. 1691

Ластоўскi В. 57, (1215)

Ластоўскi В.Ю. (946), (1239)

Латоцiн Л. 1243

Латыш М.I. 200

Латышонак А. 740

Лауринавичюс Ч. 95

Лаўрык Ю. 636

Лаўрыновiч В. 1511

Лебедевич Н.В. 1358

Левин Р. 1159

Левичев И. 1401

Левков Э.А. 278

Ленин В.И. (870)

Леонтьева Л. 1571

Лепiкаў В. 1003

Лёсiк Я. 201, (1127)

Лесовой Н. 821

Леўчанка М. 1791

Леўчанкава В.С. (1568)

Лецка Я. 890

Лжэдзмiтрый (1793)

Ли Х.О. (1847)

Лившиц С.Ю. 1005, 1006

Лiпень А. 1007

Лiпень Л. 789, 1244

Лiпскi У. 1723

Лiс А. 890

Лiс А.С. 1958

Лис Н.И. 1172

Лiсiцкая I. 309

Лисичик Т. 1008

Литаврин Г.Г. 629

Лiтвiн А. 1638

Литвин А.М. 1358

Лiтвiновiч А. 1968

Лiтко Н. 2031

Лiўшыц У. 144, 741, 856, 1402

Лихачев В. 1368

Лiхтаровiч Г. 536

Ліцвінка В.Дз. 1912а

Лицит Я.А. (1380)

Лiякумовiч Ц.Б. 1976

Лобiк Л. (1823)

Логаш В. 452

Логiн А 653

Лозка А. 701, 720, 1981

Лойка А. 539

Лойка П. 8, 494, 592

Лойка П.А. 513

Лойка Т. 40

Лойко Т.В. 34

Лопатин Г. 1910, 1934

Лосский Н. 89

Лосский Н.О. (174)

Лошенков М.И. 408

Лугаўцоў В.А. 1619

Лужанiн М. 890, 926

Лукашук З. 160

Лукашэвiч М. 1009

Лукашэвiч П.С. 1719

Лухверчык В.М. 772

Луцкевiч А. (1178), (1252), 1258

Луцкевiч I. 540

Луцкевич Л.А. 125

Лучынскi А.А. (1626)

Лызiкава А. 112

Лысак I. 1403

Лысенко З. 310

Лыч Л. 79, 202, (251), 1200, 1872

Лыч Л.М. (212), 532, 1124

Лышчынскi К. (640)

Люлевiч Г. 494

Лютынскi В. 838, 839, 840, 841

Ляжневiч А.Ф. (985)

Лямец А. 203

Лямцева В.М. 287

Лянкевiч Г. 742, 1492, 1822

Ляўкова Т. 535

Ляўковiч А. 369

Ляўкоў Э. 280

Ляўкоў Э.А. 279

Ляушка В. 95

Ляшко М.П. 1005, 1006

Ляшковiч В. 145

Лящук Е. (143)


Мавродин В.В. 426

Магiлевец Я. 647, 2049

Магон Э.Я. (1371)

Магонаў В. (1629)

Маерович В. 1159

Мажароўскi В. 1873

Мазаева Л. 1564

Мазец В. 1146

Мазуров К.Т. (937), (938)

Маiсеенка Д.С. 1493

Майзiт Л.I. (1448)

Майман С. (1833)

Майсеня А. 893

Майхрович А.С. 204, 258

Майхровiч А.С. 743

Макаревич В.А. 1358

Макарий Пинский (246)

Макарэвiч А. 1840

Макаўчык Г. 96

Макей I. (1774)

Макей I.Ю. (1967)

Макей С. 1979, 1980

Макрина Мечиславская, игумения (804)

Максiмовiч Р. (1125)

Макушников О. 2085

Малады Дзядок гл. Новiк-Пяюн С.М. (1205)

Малаковiч П.Д. (930)

Малахаў В. (1449), 1692

Малашевский В. 311

Малашкевiч Г. 891

Малашэня Л. (787), (788), 790, 791

Малиновский М. 97, 98, 146, 171, 559, 614, 637, 842, 843, 2095

Малиновский С. 1844

Малiноўскi М. 205, 615, 844, 1709, 1710, 1959, 1960, 2050

Малофеев А.А. (938)

Мальдзiс А. 206, 216, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 496, 497, 498, 744, 1935

Мальдзiс А.В. 9

Малюшыцкi М. (2051)

Мамiкава М.М. 1565

Мамонька У. 158, 1125

Мандрик И. 913

Мандрык I. 805, 1538, 1693

Манкевiч А.А. 1030

Мансураў В.А. 545

Марголина С.М. 1504

Марзалюк А. 1472

Марзалюк I. 541, 560, 561, 608, 1795, 1886

Марзалюк I.А. 1857

Маркаў А. 1404, 1405, 1406

Маркаў Ф.Р. (1275)

Маркевiч А.П. (997)

Маркоўскi К.К. 1010

Мароз А. 58

Мароз В. 1936

Марозаў А. 427, 806, 2051

Марозаў А.У. 745

Марозаў В.Ф. 333а

Марозаў У. 1424, 1494

Мартас А. 59, 80, 428

Мартин Туровский (246)

Мартынаў I. 1275

Мартынаў Л. 1673

Мартынович В.Г. 1011

Мартынув Л. гл. Мартынаў Л. 1673

Марухiна Д.Ю. 1796

Марцiновiч А. 162, 1012, 1126, 1228

Марцiновiч А.А. 1823

Марцэлеў С.В. 1115

Марчук Г. 453, 481

Масальскi П. 773

Маслоўскi С. 312, 313

Маслюкоў Т. 1731

Маслянiцына I. 281, 282, 459, 562, 563, 1911, 1937, 1961

Матрунчык М. 249

Матуковский Н. 1082, 1407

Матулис Э.Б. 1880

Матусевiч Т. 930

Матэленак Л. 2040

Матюнин С. (128), 133

Махнач А. 1381

Махнач Н. 709

Махнюк Л. (155)

Мацаральнiк А. 1824

Мацельскi М. 807

Мацкевiч В. 1204, 1640

Мацко А. 1425, 1539, 1639

Мацяс I.Дз. 30

Мачалаў В.Я. (1465)

Мачахоўскi А. 1455

Машара М. (1702)

Машеров П.М. (937), (938), (1077), (1078), (1079), (1080), (1081), (1082)

Машэраў П.М. (1449)

Медзянiк В.I. 1087

Мезенцаў В. 1357

Мелешко А. 2002

Мельнiк Э.П. 1540

Мельнiкаў А. 442, 474, 475

Мельников А.А. 260

Мельцер Д. 730

Меншыкаў А.Д. (1954)

Мерляк К. 172

Местр Ж. де 845

Мехаў У. 1098

Мiгаль В. 794

Мiкалай II (1793)

Миклашевич А.А. 1172

Микула Е. 907

Мiкула Я.I. 908

Микулик Н.И. 1566

Мiкулiч А.I. 1874

Мильчина В. 845

Мiлюцiн У. 429

Мина Полоцкий (246)

Мiндоўг (554)

Минейко-Газдава С.С.(Минейка З.) (171)

Минин Г. 1021, 1567

Мiнскi М. (1702)

Мiрановiч А. (549), 1473

Мiрановiч М.М. 909

Мiраславiч А. 1845

Мiрачыцкi Л. 21

Мiрачыцкi Л.П. 121

Мирзоян С. 846

Миронов А.Е. 1497

Миронова Ф. (843)

Мирончик Г. 974

Мiхайлаў В. 1245

Мiхайлаў М. 1650

Мiхайлаў П. 367

Михайлов С. 875

Михалькевич Г.Н. 1426

Мiхальчанка А. 397

Мiхневiч Б. (1288)

Михнюк В. 1013

Михнюк В.Н. 1014

Мiхнюк У. 946, 1016

Мiхнюк У.М. 985, 1015

Мiцкевiч А. (309)

Мицкевич А. (1770)

Мiцкевiч Д. 1825

Мицкевич И. 1159

Мiцкевiч М.М. (164)

Могилевец Н. 1797

Моргун А. 514

Мормыш Б. 112

Мороз А.Г. 1187

Мохаў Л.П. (975)

Мрый А. гл. Шашалевiч А.А. (1121)

Музычэнка Р. 2086, 2087

Муравейка I.А. (1810)

Мураўёў М.М. (1737)

Мураўёў М.Н. (807)

Мурылёў В. 1017

Мусиенко С.Ф. 1756

Муссолини Б. (1287)

Мушынская Т. 216

Мушынскi М.I. 30

Мысливец А. (1648)

Мыслiвец В.Ц. 926

Мышкавец С.С. 1578

Мышковец С.С. 1582

Мэтэ К. 1474

Мядзёлка П.В. (985)

Мяжэвiч У. 926

Мялешка А. 1995

Мялешка В. 592

Мялешка В.I. 500

Мялешка М.В. (1142)

Мялешка Я.А. (1403)

Мясников А.Ф. (929)

Мяснiкоў А. 6, 910, 1018, 1127, 1163

Мяцельскi А. 430

Мяцельскi М.С. 774, 775


Навагонскi Э. 1694, 2052

Надсан А. 173, (1637)

Назаранка Б. 390

Назаров С.И. 776

Назарова Е.Л. 11

Назiна I. 216

Наливайка Л. 1128

Наливайко Б. 1019

Наливайко Б.М. 1620

Налковская З. (1756)

Наполеон (830)

Нарачанскi М. 864

Нарбут Л.Т. (857), (1770)

Нарбут Т.Е. (1770)

Нардштэйн М. 1588

Наркевiч-Ёдка Я.А. (755)

Наркевiчы-Ёдкi, сям'я (1823)

Нартыш-Блук В. 926

Насевiч В.Л. 564

Наско М. 2095

Наскоў Г. 502

Некрашевич С. (987)

Нёманец Ф. 811

Нёманскi Я. гл. Пятровiч I.А. (1214)

Немировский Е.Л. 542

Ненадавец А. 503

Непляховiч П. 1385

Нестер А.Т. 1891

Нестеренко В.А. (1423)

Нестерович Н. 911

Нестерчук Л. 847

Несцяровiч В. 334

Несцяровiч I.Л. 912

Несцяровiч У. 909

Несцярчук Л. 848

Неўраў М.В. (1785а)

Нiзаўцова В. 208

Нiкалаеў А. 1389

Нiкалаеў М. 216

Нiкановiч М. (968)

Николай II (865)

Нiкольскi Л. 1792

Никоноров С. 174

Ничипорович А. 931

Новiк А. 370, 1695

Новiк В.М. (1017)

Новiк-Пяюн С.М. (1202), (1203), (1204), (1205), 2003

Новiкаў I. 2053

Новиков И. 1159

Ножнiкаў М. 1788, 1798, 1804

Някляеў У.П. 50

Няронская А. 112


Огинские, род (1757)

Окуневский Г. 371, 638, 1757, 1758, 1780

Оношко (1801)

Орда Н. (737), (858), (1984)

Орды, род (1969)

Ореховская А.Н. (1423)

Орешко В. 639

Орлов А. 1846

Орлов В. 35, 283, 1495

Орлова И. 175

Орловский К.П. (1217)

Орловский О. 115

Орлюк С. 1847

Орса-Рамана А. (155)

Остапенко А.И. 12

Острожский К.К. (629)

Оськин А. 1260


Павел I 700

Павлов В.П. 1358, 1427

Павлович Г.К. (1025)

Павлюкевич Н.К. (952)

Падабед В.Ф. (1424)

Падлепскi I.М. (1274)

Падлiпскi А. 23

Падута Г.В. 1541

Пазняк З.С. 391

Пазнякоў М.I. (1000)

Пакутник Н. 777, 1621

Палажэнцава Т. 877

Палескi А. 2004

Палiвада С. 2031

Палiсадзiн В. 1456

Палоннiк Н. 29

Палубiнскi А. 24, 131, 372, 671, 1759

Палубiнскi А.С. 1826, (1826)

Палубятка I. 702

Палупанаў У. 1827

Палуцкая С. 335

Палуян В.П. (1581)

Палуян С.Ц. (1581)

Палчанiнаў Р. 176

Панада У. 497, 2003

Панасюк П. 726

Панiзнiк С. 122, 126, 1246

Панков В.Д. 1622

Пануцэвiч I. 163

Панцялейка А. 1568, 1569, 1623, 2074

Панькоў П.I. (141)

Панюцiч В.П. 672

Панятоўскi С.А. (632)

Папко А. 336

Парахневiч У.А. (1393)

Партнова З. (1454)

Парфенов М.М. (1564)

Пархута Я. 315, 640, 673, 822, 1194, 1205, 1229, 1674, 1696, 1858, 1887, 1892

Паршинов А.А. 1021

Парэцкi Я. 576

Паседзька М. 99, 241, 1130, 1875

Пасенка Н. 1824

Пастарнацкi Ф.I. (742), (1822)

Пастернак Г. 373

Пастухоў Р. 1247

Пасугiнаў Ц. (1383)

Пасэ У. 1457

Патапенка А. 1152

Патоличев Н.С. (937), (938)

Патук Л. 1022, 1023, 1024

Патэбня А. 2080

Паўлаў А. 1475

Паўлаў М. (644)

Паўлаў У. 1458

Паўлаў У.А. (1810)

Паўлаў Ф. 1626

Паўлаў Я. 1016

Паўловiч У. 577, 891

Паўлючэнка В. 112

Паўтарэнка К. 1542

Пацей I. (636)

Пачковский А. (1439)

Пачкоўскi М.А. (1391)

Пачобут-Адлянiцкi Я. 609

Пашкевiч А. 1977

Пашкевiч Н. 1428

Пашкоўскi Ю. (131)

Пегаў А. 1624

Перагудаў В. 261

Пётр I (1792), (1793)

Пётра з Арленят 81

Петрачэнка I.I. (1715)

Петров М.Н. 1025

Петров С. 1026

Петуховiч Д. (1028)

Пешкава А. 69

Пидорин Н. 1159

Пiкарда Г. 177

Пикман (1553)

Пикула Н.Н. (1423)

Пикуль В. 1287

Пiлiпенка М. (1877)

Пiлiпенка М.Ф. 60

Пiлiпчык В. 1828

Пiлсудскi Ю. (1255)

Пилсудский Ю. (1260), 1262

Пилявец Л.Б. 90

Пiнчук Н. 1740

Пионтковский В. (1051)

Пирог С. 619, 627

Пiчэта У.I. (1169)

Пищуленок М. 1518, 1698

Платонов Р. 1027

Плешавеня А. 1230

Плешавеня В. 1408, 1409

Плешевеня В. 1410

Плуг А. (1833)

Погребняк Н. 1411, 1412

Подлипский А. 1518, 1987

Подобед И. 1625

Подчешинский К.И. (1770)

Поколодняя О. 1159

Полещук Е. 692

Полочанин Я. (558)

Полубинский А. 487

Польский С. (128), 133

Полюхович Н. 1439

Понкратенко Е.Х. 1583

Пономаренко П.К. 932

Поплавский З.Ф. (1401)

Поссе В.А. 878

Поссе Н.А. 878

Потемкин Н.А. (681)

Почкаев И.Н. 531, 1865

Пракаповiч I. 409, 675

Пракошына К. 709

Пратасевiч Р. 209

Прахаў М.В. (739)

Прачакоў Ю. 808

Предко Л. (51), 61, (62)

Примаченок А.А. 1358

Прищепов Д.Ф. (907)

Провалинский М. 1413, 1414

Прокошина Е.С. 258

Прокша Л. 1640

Протченко В.З. 1358

Протько Т. 1165

Протько Т.С. 967

Прушынскi А.У. (706)

Прыбытка Г. 1254

Прыбыткiн П. 432, 488

Прыма В. 1028

Прытыцкi С.В. (1276)

Прышчэпаў Д.Ф. (910), (985), (1004)

Пулихов И. (378)

Пунга Х. 1029

Путро П. 676

Пуцiлоўкi У. 210

Пуцко В. 433

Пучинский И. 1159

Пучинский И.М. 1159

Пушкiн А.С. (1785), (1976), (1977)

Пушкин А.С. (1978)

Пушкiн I. 504, 505, 593, 594, 1789

Пушкiн Я. 1459

Пшеничный А.П. 398

Пыжыкаў В.С. (947)

Пышынскi У. 2055

Пякарскi А. 2006

Пярвышын У. 337, 628

Пяткевiч I. 1231

Пятрова А. 1653

Пятровiч В. 374, 1699

Пятровiч I.А. (1214)

Пятроў Ю. 778

Пятроўская М. 316

Пятроўскi Я. (183), 888

Пячонкiн В. 1700, 1701


Р.Ш. 1796

Рабцэвiч В. 2013

Рабянок П.П. 1724

Равенскi М. (181)

Равiнскi Г. 815

Равяка Р. 578

Рагалевiч-Дутко I. (154), (155)

Рагвалод (76), (400), (452), (453), (2096)

Рагнеда (76), (400), (457), (458), (459), (460)

Рагойша В. 933, 934

Радзевiч М. (1774)

Радзеўскi I.У. (1415)

Радзiвiл, Крыштаф Пярун (635)

Радзiвiл, Мiкалай Крыштоф Сiротка (618), (631), (639)

Радзiвiл, Мiкалай Руды (635)

Радзiвiл, Мiкалай Чорны (552)

Радзiвiл, Мiхал Казiмiр Рыбанька (639)

Радзiвiл, Францiшка Уршуля (630)

Радзiвiл, Барбара (562), (571)

Радзiвiл, Мiхал (584)

Радзiвiл, Януш (642)

Радзiвiлы, род (615), (626), (698), (1973), (1974)

Радчанка Р. 1725, 1726

Ражаў А.П. (739)

Ражкавец С. 1289

Разанаў В. 1415

Ракаў М. 1166

Ракевич М.И. (1392)

Ракоўскi Л.I. (1702)

Раман Усяславiч (467)

Раманаў А. 1460

Раманаў А.Т. 1570

Раманаў Д. 375

Раманаў Е.Р. (1857)

Раманцоў В. 1030, 2056, 2057, 2058

Раманчук П. 647а, 648

Раманюк М. 1658

Распопава Г. 317

Рассадзiн С.Я. 410, 411

Расторгуев П.А. 194

Растоўскi Дз. (806)

Расцiслаў Усяславiч (467)

Расцiслаў-Мiхаiл (442)

Рахуба А. 494

Решин Л. 1369, 1641

Решин Л.Е. 1280

Решин Н. 1571

Ридевский Г. 1213

Рогалев А. 1876, 2059

Рогалев А.Ф. 2060

Рогалеў А. 1727, 1728, 1729, 1853, 1877, 1988, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2080, 2081, 2088, 2089, 2090, 2091, 2097

Рогалеў А.Ф. 445, 2066

Родчанка Р. 2067

Розенблюм А. 779

Ромодин А.В. 1943

Ростислав-Михаил (246)

Ротченко В. 1502

Рошчына Т. 237, 616

Рощин В. 1036

Рубашевский Ю. 179, 727

Руденкова С.С. 1358

Рудовiч С. 1248

Русак Г. (154), (155), (180)

Русаков В.М. 1978

Русаў П. 1761, 1859

Русецкий А.В. 1201

Русов П.А. 338

Руссиянов И.Н. (1282), 1286

Рыбакова С.Б. 1897

Рыбакоў А. 678

Рыбiк Н. 915, 1581

Рыбчонак С. 710, 1974

Рыжкевiч В. 1762

Рыжов И.П. (1094)

Рыжык (1491)

Рычагоў А.Х. 620

Рэзнiк А.М. 1141

Рюриковичи, род (454)

Рябцев А.С. 1358

Рябцев В. 1789а


Сабалеўская Г. 1893

Савельеў В. 1416

Саверчанка I. (568), (644)

Саверчанка I.В. 565, (646), 649

Савин О.М. 1429

Савицкая Я. 1159

Савицкий Э.М. 711

Савiч Ф. (709)

Савоняко М.Я. 1358, 1544

Савченко М.И. 935

Сагановiч Г. 10, 494, 543, 2080

Сагановiч Г.М. 566, 2082

Садоўскi У.К. (999)

Садоўскi Я. 926, 936, 1430

Сает М. 916

Сажыч Я. 1099, 1878

Сазанович В. 1417

Сазановiч У. 1034

Сазонкин В. 937

Сак А.М. (985)

Сакалова А.I. 1570

Сакалова М.М. 30

Саковiч В. 60

Салавей Л. 284

Саламаха А. 216

Саламевiч Я. 68

Саламонаў А. 1938

Салаўёў А. 41

Салаўёў А.К. 1035

Салаўёў М. 74

Салжанiцын А.I. (56)

Салiвон I.I. 1874

Салопонов А.В. 408

Саматыга А. 1195

Самович В. 1382

Самойла В.И. 82

Самойла У. (127)

Самуйлаў Д. 891

Самуйлик А. (2041)

Сандамiрскi Н. 1261

Сандерс Г.Д. гл. Дмаховский Г. (855)

Сандрыгайла А.М. (1002)

Сапега Л. (646), (647), (647а), (648), (649)

Сапрыкин В.А. (1600)

Сапунов Ю.В. 211

Сарычаў Э. 116

Сасноўскi П. (740)

Саўчанка М. 132

Сафонава В. 1176

Сахута Я. 1131

Сачанка Б. 760, 890, 994

Саченко Б. 1076

Саченко И.И. 1180

Сачок М. 816

Светлович Т.Г. 318

Светозаров Л. 339, 857

Свечкiн С. 1276

Свiдрыгайла (516)

Свярдлоў Ф. 1370

Свяржынскi Ю. 265, 644

Святаслаў Усяславiч (467)

Святополк "Окаянный" (482)

Святослав (482)

Себасцян А. 1763

Севярынчык Л. 319

Седая З.А. 1154

Седин А.А. 408

Седов В. 544

Селиванов П. 117

Селiвонiк В.С. 1440

Селим-Гирей В.Д. (1054)

Сельверстова С. 643

Сельвясюк В. 180

Селядцоў I. (1562)

Семашкевiч Р.М. (990)

Семашко Е. 605, 1013, 1359

Семенов С. 1159

Семенович К. (637)

Семенюк В. 1589

Семидетко В.А. 1286

Семяновiч К. (633)

Семянчук Г. 1860, 2068

Семянчук Г.М. 446

Сергачев С.А. 211, 338

Сергiенка Р. 1132

Серыкаў У. 1476

Сечко И.И. 1036

Сiдаровiч А. 1037

Сiдарук I. 1989

Сiдарэвiч А. 712, 1220, 1249

Сiдарэнка Б. 1799

Сiдарэнка Б.I. 13

Сiдарэнка Г. 1636

Сидоренко Б. 434

Сидоров А.Д. 1319

Сидорцов В.Н. 650

Сiкора I.П. (305)

Сiльнiцкi М.Ф. (1450), (1458)

Сiмакоў А. 1133

Симановский И.Б. (1153)

Сiманоўскi I.Б. (1154)

Симеон Полоцкий (246)

Симонов С.М. 1358

Симуров А. 938, 939

Сiнiцына Г. 1545

Сiнчук I. 535

Синчук И.И. 2012

Сiповiч Ч. (166)

Сiўко У. 1764

Сiўчык В. 890

Скалабан В. 883

Скалабан В.В. 30

Скарабагатаў В. 216

Скараход В. 352, 679, 680, 1496

Скаринкин И. 1371

Скарына Ф. (166), (237), (574), (575), (576), (577), (578), (2016)

Скворцов Н. 865

Скирмунты, семья (1284)

Скобаў А. (1653)

Сковородкин Г.В. (1603)

Скорина Ф. (573)

Скрабатун У. 1702

Скринников М.И. 1358

Скрыплёнак Ц.Дз. 1572

Сланеўскi А. 1765, 1783

Слемнев А. 133

Слемнев М. (128)

Слесарук Т. 1661

Слiўкiн В. 489

Слушко I. 118

Слюньков Н.Н. (938)

Смальянаў |. 2069

Смалянчук А. 723

Смирнов Н. 1177

Смiрноў Ю. 1216

Смолiч А. (946)

Смолiч А.А. (985)

Смолич А.А. (1213)

Смольников А.С. 879

Смоляк Н.И. 1583

Смолянко А.В. 1654

Смолячков Ф.А. (1411), (1412)

Смулкова А. 494

Снапковский В.Е. 1106

Снапкоўскi У.Е. 83

Снетков Д. 212, 849

Снiтко А. 320

Сняткоў Дз. (219)

Собалеў М. 1477

Собаль В. 535, 817

Собаль В.Е. 545

Содаль У. 1703, 1767, 1768, 1831

Соколов Б. (1280)

Соколов Е.Е. (938)

Соколовский Г.В. 1654

Соколовский Е.И. 1185

Солдатенко И.С. 1478

Соловьев А. 1038

Соловьев Н. 681, 682, 1153

Соломаха Е. 795

Солонец Г. 1627

Сомонов Ф. 1497

Сонич А. 858

Сорокин А. 917

Сосiс I. 101

Сосков В. 870

Сосна У. 494

Сотнiкаў I. 780

София Слуцкая (246), (642)

Соцкая В.Н. (1423)

Стагановiч Т. (154), (155)

Сталiн I.В. (152)

Сталин И.В. (1842)

Стальмашонак І. 339а

Станкевiч А. 215, 263, 264, 1088, (1178), (1218), (1219), (1220), (1221)

Станкевiч Я. 102, 213, 214

Станюта Д. 693, 761, 762, 1047

Старавойтаў С.В. 1584

Старадубец Б.Д. (999)

Старасценка У. 377, 557, 567, 713, 796

Старыкевiч С. 506

Сташкевiч М. 1216

Стельмах Е.М. (1645)

Стельмашонок И.М. 683

Степанов И. 1159

Степин Г. 62

Столярчук К. 378, 379, 392, 797, 798, 1848

Стоцкая (677)

Стрыбульская Н. 1832

Стрыеўскi Р. 100

Стужынская Н. 1089

Стук А. 1159

Стульгинский А.И. (666)

Стэльмак М. 1232

Стэльмах I. 1479

Сувораў А.В. (813), (818)

Сулима гл. Самойла В.И. 82

Сулiмаў I. 1898

Сулкоўская А. 1939

Сулкоўскi С. 1713

Супрун В. 340, 1048, 1090

Супрунюк О. 728

Суравец С. 1373

Сурков А. 1628

Сухi П.В. (148)

Сухий А.Н. (683)

Суховерха И.И. 1548

Сухорскi А. 2019

Сушчук Л. 818

Сущук А. 859

Сцяпанава А. 151

Сцяпанаў В. 103, 1990

Сцяшко В.А. 1049

Сыракомля У. (1810), 1833

Сырнiкаў В.М. (1394)

Сысоў У. 1913, 1946

Сысоў У.М. 1914

Сычева Т. 1800

Сычова Т. (1794)

Сьвяржынскi Ю. гл. Свяржынскi Ю. 265, 644

Сяднёў В. 1585

Сялiцкi Л. (2051)

Сялiцкiя, сям'я (1456)

Сямёнава Т. 169, 490

Сянкевiч А.А. 1745

Сянькевiч М. 42

Сяргеева В. 1730

Сяргеева Г.Г. 83

Сяўковiч Г. 1191


Тавлай В. (299)

Талстая А.Д. (1787б)

Талстая А.Л. (863)

Талстой Л.М. (576)

Талстой Я.С. (998)

Таляронак С. 621, 622, 703, 781, 809, 810, 819, 850

Тарас В. 1114

Тарасаў К. 2080

Тарасаў С. 265а, 448, 463, 494

Тарасаў С.В. 447

Тарасевич Г. 1159

Тарасевiч М. (46)

Тарасевiч Р. 1629, 1630, 1631

Тарашкевiч Б. 104, (1178), (1223), 1224, (1224), (1225), (1226), (1227), (1228), (1229), (1230), (1231)

Тарашкевiч Б.А. (1222), (1232), (1233)

Тарашкевіч Р.І. 1912а

Таўлай В. (297), (307), (1434)

Таюрская Г.М. 889

Твардовский А.Т. 1610

Творогов О.В. 454

Тегако Л.И. 1880

Терехин Н.В. (1386)

Терешкович П. 105

Терещенко В. 1159

Тимошенко С.К. 1281

Тирилис Р. 106

Титов А. 1632

Тиханович М.Г. (1413)

Тищенко Е.М. 1186

Ткачоў М. 10, 453, 464, 481, 494

Ткачоў М.А. 633, (1802), (1804), 1805

Токараў М. 1374

Токараў М.У. 30

Токарев М. 940, 1050

Толочко М. 1051, 1091

Толстiк А.А. 228

Томашевич Н.Н. (1418)

Тормасов А.П. 851

Тормасов П.П. (851)

Трамбицкий Ю. 884

Траугут Р. (859)

Троянский Я. (1769)

Трубачев О.Н. (1876), 1879

Трубицына Г.В. 17

Трусава А. 476

Трусаў А. 10, 266, 356, 381, 494, 535, 555, 1234, 2007

Трусаў А.А. (1802), (1804), 1805, 2008

Трусаў М. 1250

Трыбуналаў У. 1512

Трылупайтэне Ю. 216

Трэпет Л. 382

Тугай В.В. 941

Тугай У.В. 107

Тумаш В. 1178

Тураўскi К. (246)

Турилов А.А. 629

Турко А. 782, 1498, 1834

Туронак Ю. 763

Туснолобова-Марченко З. (1407)

Тухачевский М. 1262

Тычына М. 341, 1052, 1208, 1549, 1991

Тышкевiч В.К. (671)

Тышкевiч К.П. (332)

Тышкевiч Я. (814)

Тютюник А. 482


Уварава Л. 1633

Уварова Т.Б. 84

Уладзiмiраў А. 342, 919

Уладзiмiраў У. 1290

Уладзiслаў IУ (1793)

Уласаў А.М. (760), (1047)

Уласiк М.С. (152)

Улевiч В. 820

Уляхiн М. 435

Урбан П. 520

Урбан Р. 1634

Урбанович М. 1769

Урбанович У. 550

Урублеўская-Ягорава Я.Д. (991)

Усцiнаў А. 322

Усяслаў (76)

Усяслаў Брачыславiч (448)

Усяслаў Чарадзей (55), (461), (462), (463), (464), (467)


Фадеева О.Е. 1899

Фамiн С. (153)

Фамiн Я. (1379)

Фамiч Д. (1512)

Феакцiстаў Р. 1168

Фёдараў В. 1209

Фёдараў К. 1448

Федароўскi М. (1917)

Федоров Р. 2098

Фельштинский Ю. 871, 872

Феранц В. 686

Фесенко И. 1770

Фiлатава А. 582

Фiлатава А.М. 30

Фiлiмонова Т. 254

Фiлiповiч I.I. (1789)

Филиппович И. 324, 1054, 1801

Филонов В.П. 1187

Финкельштейн Л. 217

Флоря Б.Н. 629

Фокина С. 1996

Фомин А. (1502)

Фомин В.М. 650

Фралоў Б. 1461

Фралоў П. 1626, 1635

Фрэйндорф Г.А. (999)

Фунцiкаў С.П. (1484)

Фурс А. 616

Фурсевiч I. 267, 383, 1233

Фурык А. 1655

Фурык В. 436

Фурык У. 1835

Фядулаў П.Д. (944)


Хаванскi М.Я. (306)

Хадыка А. 218, 1900

Хадыка Ю. 10

Хайтовiч Г. 724

Хандогин И. 1418

Ханяк А. 1462

Харужая В. (1084)

Харытонаў Дз. 2031

Хаткевiч Г. 1092

Хацiлоўскi Я.М. 2031

Хацкевiч А. 1055, 1256

Хацкевич А. 1499

Хацкевич А.Ф. 1179

Хацянкоў У. 1419

Хiгрын Б.Л. (1365), (1370)

Хлапiцкi Э. (1968)

Хмяльнiцкая Л. 783, 1704

Ходзiн С.М. 887, 920

Ходзька А. (136)

Ходзька I. (136)

Ходин С.Н. 921

Холад I. 1437

Хоменко П.А. (1567)

Хомiч I. 1642

Хомiч Н. 100

Хотенко А. (1487)

Хоцын Г. 1550

Храпко Л.П. 14

Храптовiч I.Л. (616)

Храптовiчы, род (303)

Хромчанка Д. 984, 1004, 1053, 1345

Хурбатаў В. 1573

Хурбатаў Вас. (1573)

Хурбатаў Вяч. (1573)

Хурсiн I. 589


Цадко А. 1251

Цалавальнiкаў I. 1056

Царык Н. (184)

Царыкаў У. 384

Цасюк В. 1383

Цвiкевiч А. 746, 1253

Цвiкевiч I.I. (985)

Цвiрка К. 714, 1833

Цвыраў Л.Р. 885

Церах Л. 543

Церашковiч П. 494

Церашковiч Т.А. 1896

Цеханавецкi А. 494

Цибизов Ю. 1551

Цiмафееў В. 1057

Цiмiнскi А. 1480, 1574

Цiтовiч Г.I. (293)

Цiтоў А. 895

Цiтоў I. 1420

Цiтоў М. 890

Цiхамiраў А. 1252

Цiхамiраў У.А. (1491)

Цiханавецкiя, род (1992)

Цiхановiч А. 219, 2013

Цiхановiч Я. 393, 1196, 1197, 1198

Цішчанка У. 1789б

Цмыг М. 124

Цыган И. (940)

Цыркунов В. 551

Цыхун А. 1135, 1771

Цыхун А.П. 1772

Цыхун Г. 494, 731

Цыялкоўскi К. 1058, (1067)

Цьвiкевiч А. гл. Цвiкевiч А. 746, 1253

Цэпялевiч Е. 1552

Цяпiнскi М. (1774)

Цяплова В.А. 887

Цярохiн С. 521, 890

Цярохiн У. 2099

Цярэшчанка Н. 108


Чаквiн I. 494

Чарвякова С. 926

Чарвякоў А.Р. (922), 926, (926), (936), (1018), (1055)

Чарвякоўскi Р.Ю. (132)

Чаркасава Дз. 181, 397, 568

Чарнабай Н. 1963

Чарнаглаз I.М. (882)

Чарноўскi К. (2051)

Чарныш А. 325

Чарнышэвiч Х. (1823)

Чарняк I. 1500

Чарняўскi I. 2100

Чарняўскi М. 413, 414, 415, 449, 1059, 1060, 1142, (1858)

Чаропка В. 516, 554, 555, 569, 570

Чарот М. 926, (1055)

Чартарыйскi А. (703)

Чашей В.С. 1061

Челядинский А. 15

Червяков А.Г. (1005)

Черепица В. 1773

Черкасова Д. 182

Черкашин Н. 1375

Чернобаев А.А. 879

Чернявский М.М. 412

Черняев В.Ю. 878

Черняховский И.Д. (1598)

Черон Ф. 1376

Чикалова И.Р. 1172

Чорны М. 1481

Чудникова А.А. 258

Чуеўскi С. 1136

Чумачэнка В.З. 922

Чучин Ф.Г. 2011

Чыгрын С. 152, 183, 888, 1774

Чэлядзiнскi А. 43

Чэрскi I.Д. (147)

Чэчат В.У. 784


Шаблюк В. 344, 1836

Шаблюк В.В. 546

Шавека Т. 2021

Шавель А. 514

Шагал М. (156)

Шадыра В.I. 403

Шадыро В.И. 75

Шалак М. 36

Шалуха Б. 729

Шалькевiч В. 747

Шалькевiч В.Ф. 715

Шалястовiч К. 124, 184

Шамрыла М. 1554

Шапiра М. 926

Шараев Н. 1482

Шарапо А.В. 1180

Шарков А.В. 1358

Шаронова Т.Г. 1172

Шастак Ю. 326, 860, 1861

Шастакоў П.П. (1120)

Шатон Г. 220

Шаўцоў Л.Г. 1715

Шаўчук I.I. 16

Шаўчэнка А. 685

Шаўчэнка I.Д. 2031

Шашалевiч А.А. (1121)

Шведаў А. 1732

Шведов С. 834

Шведова С. 851

Шепелев Л.Е. 704

Шерман Б. (1524)

Шерман К. 185

Шершеневич А. 643

Шибалис М. 1159, 1217

Шибека З. 1849

Шилин П. 873, 874

Шинкевич А.Н. 385

Широканов Д.И. 204

Ширяев Е. 896

Шишов И. 1463

Шкардзiнскi С. 923

Шкробат Ц.I. (701)

Шкуран А.П. 1582

Шкуратава I. 288

Шлюбскi А. 399

Шляпников А.Г. 879

Шмаўганец Л.Ф. 1619

Шменкель Ф. (1351)

Шмидт Е.А. 408, 416

Шмiдт Н. 866

Шмiдт Я.Г. 1855

Шнаркевiч М.М. 1636

Шолам Я. (1823)

Шонберг И. (175)

Шорахава Е. 1181

Шпак I. 1678

Шпiлеўскi П.М. (1810)

Шпiтальнiк У. (1420)

Штыхаў Г. 113, 1882, 2101

Штыхаў Г.В. 1881

Штыхаў Ю. 437, 438

Штыхов Г.В. 119

Шуканаў М. 1063

Шукевич В.А. (1770)

Шукелойц А. 186

Шукелойць А. (155)

Шумейко М.Ф. 1358

Шумкоў А. (1383)

Шунейка С. 811

Шунейка Я. 268

Шупляк П. 494

Шур А. 1137

Шур В. 1733, 1888, 2070, 2071, 2072, 2073, 2083, 2102

Шуракова В. 1837

Шурпач (1461)

Шурпач А.С. (1163)

Шурпiн Ф.Я. (1002)

Шустерман М.С. (1423)

Шутаў А. 1716

Шутаў С.Ф. (1396)

Шухоўскi З. 1575

Шчакацiхiн М. 1138

Шчарбакова С. 25

Шчарбакова Т. 216, 221

Шчарбакоў Р. 1501

Шчур Г. 992

Шчурок М.I. (1486)

Шчэрбiч М. 1883

Шыбека З. 694, 748, 1149, 1850

Шыбека С. 694

Шыдлоўскi К. 1064, 1377, 1705, 2074

Шыман Л. 1065

Шымуковiч Ф. 2075

Шынкарчук З. 327

Шынкевiч А.М. 1706

Шыпенка Я. 394

Шыраеў Я. 897, (1421), (1428), 1433

Шырма Р. (1178)

Шышыгiна-Патоцкая К.Я. 571

Шэлянгоўскi Б. 1066


Щербаков Н. (1482)

Щербакова Т. 345

Щукин Л.К. (1645)


Эренбург И. 1553

Эрлих Д. (178)

Этэнка Л. 1221

Эфрон Г.С. (1623)


Юдо П. 1922

Юдчиц А. 1159

Юзвюк У. 1093

Юндил С.Б. (1770)

Юркевич Н.Г. 1916

Юрчанка Г. 153

Юрэвiч Л. 764

Юхо Я. 85, 86, 494, 2080

Юшкевiч С. 1067


Ягеллоны, род (485)

Ягорава Л. 147

Ядвига (507)

Язвiнск А. 100

Якаўлева А.Р. (139)

Якiмовiч Ю. 346, 1707

Яковенко С.Г. 629

Яковлев В. 1502

Яковлев И. 1555

Яковлева А.Р. (138)

Яковлева Т. 1899, 1916

Якубовский Б. 109

Якубовский В. 1094

Якубоўскi I.I. (1402)

Якушэвiч С.С. 30

Ялiнская М. 547

Ялугiн Э. 1048

Ян Казiмiр (1793)

Янец С. 110, 725, (2053), (2055), 2076

Янiн С. 1068

Янин Э. 328

Янiцкая М. 494, 1992

Яноўскi А. 494

Януш I. 222, 596, 749, 861, 1182, 2077, 2078

Янушкевiч Я. 223

Яраш М. 1503

Ярашук Р. 1070

Ярашэвiч У. 285, 417, 439, 440, 441, 450, 451, 455, 456, 460, 465, 466, 467, 2084

Ярашэвiч Я. (740)

Ярмусiк Э.С. 889

Яроменка К. 853

Ярославцев Э. 1775

Ярохин А. 1159

Ярохiн А. 1483, 1917

Яршоў I. 347, 610, 716

Яршоў I.А. (2048)

Ясенецкi В.А. (971)

Ястрабаў М.I. 1464

Ястрабцоў М. (853)

Ястрэбскi М.Ф. (137)

Яўстафiй (554)

Яўцееў С.М. (1607)

Яцкевiч З. 395, 590, 617, 661, 1776, 1789г, 1809, 1886

Яцкевiч С. 623

Яцкевiч С.А. 88

Яцкевiч Т. 655

Яцкевич. 1556

Яцына К. 386

Яшкiн I. 750Adamczewski M. 522

Aliachnowic F. 1071


Baranowski A.J. 517

Baranowski H. (522)

Bardach J. 597, 598

Batory S. (645)

Beauvois D. 785

Benyskiewicz J. 943

Bernatowicz T. 618

Besala J. 645

Bienkowski W. 522

Biskup M. 18, 523

Bodak B. 1291

Bonczak Z. 1263

Boyd L.A. 1277


Ciepielewicz M. (1294)

Czapski M. 925

Czarcinski I. (522)

Czubinski A. 1264


Fenrychow J. 1277


Gach P.P. 65

Galinski A. 1557

Garlicki A. 1266

Gerss M. (524)

Giedymin (518)

Giza A. 867

Gomolka K. 1104

Gross J.T. (1300)


Hej A. 269

Hlebowicz A. 270, 1210, 1211, (1212)


Iwanow M. 1072, (1073)

Iwaszkiewicz M. (1851), 1854


Jagiello (529)

Jakubowicz G. 604

Jankeviciene A. 225

Januszek F. 1292

Jarco J. 271

Jasiewicz Z. 1073

Jasinski G. 524

Jedrychowski Z. 799

Judkowiak B. 800

Justynski J.L. 602


Kaczorowski B. 1777

Kadenacy T. (1972)

Kania I. 785

Karpovic T.A. 572

Karpus Z. 1267

Klos J. 1278

Komorowski B. 276

Konopka H. 525

Kopczynski M. 599

Koryna A. 1271

Kosciuszka T. (705), (823), (824), (825)

Kostowski L.W. 1268

Kozlowski E. (1294)

Krasinski J. 600


Lipinska G. 1293

Lopalewski T. 1659

Lossowski P. 1107

Lubomirski J. (601)


Mackiewicz S. 1269, 1975

Madolski A. 526

Malasz L. 1964

Maron J. 1294

Matwiejczyk W. 824

Michalowski J.M. 751

Mielczarek M. 527, 2014

Mierzwa W. (522)

Mikos S.G. 1277

Mirski J. 273

Morozow W. 751


Nadolski A. 523

Nagielski M. 601

Nowakowski A. 527


Odziemkowski J. 19

Orda N. 348


Petrus J.T. 572

Pilsudski J. (1269)

Pilsudski R. (1972)

Pilsudski S. (1972)

Pilsudski, rod (1972)

Piskunowicz H. 1517

Ponarski Z. 1270, 1295

Ptak J. 528


Radziwilly, rod (1975)

Ratajczyk L. 705, 825

Renik K. 269, 1212

Rezmer W. 1267

Rogala J. 20


Seges R. (1851), 1854

Seniuch Cz. 66

Siedlecki J. 1100

Sielicki F. 687, 752, 1558, 1918

Sieminski J. 1296

Skrzypkowski Z. 1297

Sliwa M. 717

Slusarczyk J. 1298

Smigielski B. 1659

Sosna G. 274

Stegner T. 603

Stepien J. 1265

Stomma L. 529


Taraszkiewicz B. 1095

Trocki l. (1265)

Tuchaczewki M. (1263)

Turnau I. 1901

Turonek J. 275, 1299


Wasilewski T. 518, 530

Waszczynski J. 1300

Wawrzonowska Z. 527

Witko Z. 276

Witusik A. 823

Wosiek M. 1192

Wyczanski A. 583

Wysocki W.J. 1972


Zeligowski L. (1266)

Zychowska M. 1096


Геаграфiчны паказальнік

Скарачэннi: в. - вёска, в-ва - ваяводства, вобл. - вобласць, воз. - возера, г. - горад, г.п. - гарадскi пасёлак, губ. - губерня, канц. л. - канцэнтрацыйны лагер, м. - маёнтак, мяст. - мястэчка, нам-ва - намеснiцтва, п. - пасёлак, пав. - павет, р. - рака, р-н - раён, с.с. - сельскі Савет, х. - хутар, чыг. ст. - чыгуначная станцыя.

Адэльск, в.(Гродз. р-н) 1771

Адэса, г. 1399

Азарыцкiя лагеры смерцi 1575а, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1584, 1585

Азёры, в.(Кругл.р-н) 978

Азяраны, в.(Рагач.р-н) 1732

Азярыцкая Слабада, в.(Смаляв.р-н) 765

Азяты, в.(Жабін.р-н) 1912а

Акцябр, в.(Жлоб.р-н) 1582

Акцябрскi р-н 165, 1511, 1541, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1584, 1585

Алёхаўка, в.(Уздз.р-н) 406

Альтэнграбаў (Германiя) 1561

Амнiшава, в.(Лагойс.р-н) 1583

Англiя 173

Андрэйкi, в.(Мядзел.р-н) 1059

Аргентына 172

Аршанскi пав. 862

Аршанскi р-н 1167, 1390, 1686, 1687, 1700, 1701

Аршаншчына 103, 906, 1356, 1615, 1694, 2051

Асвейскi р-н 1538

Асвенцым (Польшча) 1565

Асiповiцкi р-н 959, 1050, 1479, 1480, 1574, 1826

Асіповіччына 658а

Асiповiчы, г. 1473, 1484, 1582, 1592

Астравецкi р-н 169, 490, 915, 1007, 1361, 1750, 1751, 1752, 1753

Астравеччына 744

Астрашыцкi Гарадок, мяст.(Мiн.р-н) 1831

Аўстрыя 1793

Афганiстан 1649, 1654

Ашмянскi р-н 171, 186, 356, 1134, 1516, 1643, 1747, 1767

Ашмяны, г. 332, 507, 664, 1304, 1742, 1747


Бабаевiчы, в.(Клец.р-н) 1417

Бабiнiчы, в.(Аршан.р-н) 1390

Бабоўня, в.(Капыл.р-н) 1828

Бабруйск, г. 328, 1358, 1630, 1985

Бабруйскi пав. 135

Бабруйскi р-н 339а, 408, 966, 1333а, 1977

Бабруйшчына 328, 1068, 1393

Бабынiчы, в.(Слонiм.р-н) 152

Багатырэвiчы, в.(Маст.р-н) 1763

Багданаў, п.(Валож.р-н) 914

Багушэвiчы, в.(Бярэз.р-н) 909

Багушэўск, г.п.(Сен.р-н) 652

Балгарыя 730, 731

Баранавiцкая вобл. 953, 1436, 1530

Баранавiцкi р-н 1524, 1662, 1977

Баранавiчы, г. 297, 299, 307, 1360, 1376

Барань, г. 1690

Бараўцы, в.(Вiлейс.р-н) 1831

Барздоўка, в.(Аршан.р-н) 1701

Баркалабава, в.(Бых.р-н) 551

Баронькі, в.(Касцюк.р-н) 1787д

Барысаў, г. 779, 793, 1152, 1363, 1602, 1651, 1813

Барысаўскi р-н 846, 947, 1331

Барысаўшчына 137, 807, 1486, 1503

Басiн, в.(Клiч.р-н) 135

Бася, р. 609

Бездзеж, в.(Драгiч.р-н) 1660, 1912а

Беласток (Польшча) 1135, 1286, 1359, 1376

Беластоцкае в-ва 1292

Беластоцкая акруга 740

Беластоцкая вобл. 1437

Беласточчына 129, 130, 274, 949, 1159, 1279, 1861

Белая Русь 68, 2079, 2082

Беняконi, в.(Воран.р-н) 754, 1744

Беразвечча, в.(Глыбоц.р-н) 382

Беразiно, в.(Докш.р-н) 404

Беразнякi, в.(Петрык.р-н) 1554

Бераставiцкi р-н 1746, 1933

Берасцейшчына 1912а

Берлiн (Германiя) 1403, 1406

Беседавiчы, в.(Ветк.р-н) 2039

Беседзь, в.(Ветк.р-н) 1625, 2039

Беседзь, р. 2039

Беседка, в.(Ветк..р-н) 2039

Бешанковiцкi р-н 370, 965, 1209, 1408, 1457, 1616, 1695

Бешанковiчы, г.п. 74, 1699

Блонь, в.(Пухав.р-н) 364

Брагiн, г.п. 1561, 1725, 1963

Брагiнскi р-н 287, 1155, 1164, 1635, 1963, 2059, 2060

Брагiншчына 1726

Бранская вобл.(Расiя) 501

Браслаў, г. 1543, 1552, 1568, 1679, 2074

Браслаўскi р-н 403, 444, 855, 1207, 1683, 1705

Браслаўшчына 248, 429, 1064, 1377, 1452, 1569, 1623, 1696, 1860

Брацькавічы, в.(Касцюк.р-н) 1787е

Бронная Гара, п.(Бяроз.р-н) 1555

Брусель (Бельгiя) 1239

Брылi, в.(Барыс.р-н) 846

Брэст, г. 53, 179, 300, 623, 869, 870, 872, 873, 874, 878, 948, 1096, 1287, 1376, 1423, 1532, 1649, 1661, 1936, 1985

Брэстчына 847, 1159

Брэсцкая вобл. 892, 1437

Брэсцкая крэпасць 726, 727, 728, 1159, 1374, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1856

Брэсцкi пав. 659

Брэсцкi р-н 1401, 1439, 1515

Брэсцкi умацаваны р-н 1375

Буда-Кашалёўскi р-н 291, 1416, 1467, 1519

Будслаў, п.(Мядзел.р-н) 1558

Буйнiцкае поле 1784

Булынкi, в.(Дзяржын.р-н) 1424

Буякi, в.(Брэсц.р-н) 1401

Быхаў, г. 535, 628, 876, 971, 1790, 1791, 1792

Быхаўскi р-н 551, 960, 1411, 1412, 1787а

Бягомль, г.п.(Докш.р-н) 352

Бягомльшчына 1496

Бялынiцкi р-н 973, 1056, 1365, 1370, 1476, 1562

Бялынiчы, г.п. 427, 621а, 737, 806, 1650, 2051

Бялынкавічы, в.(Касцюк.р-н) 1787ж

Бяроза, г. 356

Бярозаўка, в.(Лiд.р-н) 673

Бярозаўскi р-н 1555, 1670

Бярозкi, в.(Докш.р-н) 680

Бярэзiна, р. 408, 831, 845

Бярэзiнскi р-н 181, 432, 488, 909, 1320


Валгаград (Расiя) 1405

Валожын, г. 1965, 2035

Валожынскi р-н 24, 365, 815, 914, 1290, 2032

Валожыншчына 1820

Варацэвiчы, в.(Iван.р-н) 858

Варняны, в.(Астрав.р-н) 1750

Варшава (Польшча) 223, 751, 1403

Васiлевiчы, г.(Рэчыц.р-н) 1328, 1730

Ваўкавыск, г. 325, 1612, 1632, 1778, 1779, 1780

Ваўкавыскi р-н 371, 612, 1312, 1757

Ваўкавыскi уезд 638, 1758

Ваўкулакава, в.(Дубров.р-н) 1594

Велiж (Расiя) 67

Велiжскi пав. 67

Вена (Аўстрыя) 665

Верхнядзвiнск, г. 836, 2056

Верхнядзвiнскi р-н 147, 805, 1040, 1309, 1652, 1704

Верхнядзвiншчына 1301

Верхняе Панёманне 546

Ветка, г. 1728

Веткаўскi р-н 287, 1625, 1910, 2039

Веткаўшчына 1629, 1934

Вiлейка, г. 1816

Вiлейскi р-н 72, 323, 684, 1033, 1558, 1831, 1922, 2044

Вiлейшчына 687, 752, 1814, 1815, 1905, 1918

Вiленская акруга 703

Вiленскi край 891, 894, 896, 897

Вiленшчына 20, 857, 893, 1517, 1659

Вiлiя, р. 420

Вiльнюс (Лiтва) 52, 249, 332, 376, 714, 723, 735, 751, 756, 757, 764, 785, 799, 814, 894, 1110, 1178, 1266, 1270, 1278, 1295, 1518

Вiцебск, г. 23, 53, 156, 358, 373, 707, 783, 1137, 1350, 1384, 1385, 1429, 1518, 1529, 1610, 1624, 1694, 1698, 1884, 1971, 1985, 2019, 2024

Вiцебска-Полацкае Прыдзвiнне 445

Вiцебскае Падзвiнне 423

Вiцебская вобл. 416, 852, 913, 982, 1446, 1447, 1461, 1463, 1497, 1529, 1570, 1634, 1943

Вiцебская губ. 23, 174, 669, 697, 834, 843, 1025

Вiцебскi р-н 342, 375, 919, 969, 1184, 1325, 1443, 1444, 1450, 1520, 1693

Вiцебшчына 23, 109, 367, 589, 721, 861, 1159, 1357, 1362, 1458, 1459, 1521, 1542, 2026, 2046, 2061, 2064

Волма, в.(Дзяржын.р-н) 369

Воранава, г.п. 1743, 1769

Воранаўскi р-н 339, 550, 754, 1185, 1288, 1303, 1744, 1775

Воранаўшчына 1770

Вослеўка, в.(Бялын.р-н) 1365, 1370

Вроцлаў (Польшча) 223

Вусце, в.(Брасл.р-н) 403

Высокае, г.(Камян.р-н) 1664

Вышкава, в.(Карэл.р-н) 2054

Вязаўнiца, в.(Асiпов.р-н) 1480

Вялiкабрытанiя 176

Вялiкае княства Лiтоўскае 2, 76, 483, 484, 490, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 501, 508, 508а, 511, 512, 513, 516, 517, 518, 520, 530, 531, 553, 555, 556, 557, 560, 561, 564, 565, 566, 567, 570, 593, 595, 598, 635, 643, 644, 646, 647, 648, 649, 1970

Вялiкая Бераставiца, г.п.(Берастав.р-н) 1759

Вялiкая Лапенiца, в.(Ваўкавыс.р-н) 371, 1757

Вялiкi Рожан, в.(Салiгор.р-н) 1036

Вялiкiя Жухавiчы, в.(Карэл.р-н) 1160

Вялiкiя Сялюцiчы, в.(Петрык.р-н) 1554

Вялiкiя Сяхновiчы, в.(Жабiнк.р-н) 802

Вярхоўе, в.(Вiцеб.р-н) 1520


Гайна, в.(Лагойс.р-н) 1827

Гайцюнiшкi, в.(Воран.р-н) 339

Гайшын, в.(Слаўгар.р-н) 1422, 1786

Галкi, в.(Браг.р-н) 1635

Гальшаны, в.(Ашмян.р-н) 356

Ганцавiцкi р-н 1833

Гарадзечна, в.(Пруж.р-н) 837

Гарадок, в.(Маладзеч.р-н) 543

Гародня гл. Гродна 1255

Гданьск (Польшча) 603

Геранёны, в.(Iўеўс.р-н) 1748

Гервяты, в.(Астрав.р-н) 490, 1751

Гервяцкi с.с.(Астрав.р-н) 1751

Германавiчы, в.(Шаркаўшч.р-н) 304, 314

Германiя 177, 867, 941, 1106, 1323, 1561

Глуск, г. 1787

Глускi р-н 306, 766, 930, 945, 1046, 1156, 1259, 1261, 1396

Глушкавiчы, в.(Лельч.р-н) 1466, 1508

Глушчына 881, 1512, 1924

Глыбокае, воз. 1961

Глыбокае, г. 148, 386, 1442, 1553, 1680, 1702, 1908, 1909

Глыбоцкi р-н 280, 322, 382

Глядавiчы, в.(Маст.р-н) 1763

Гожа, в.(Гродзен.р-н) 1596

Гомель, г. 53, 903, 1133, 1429, 1573, 1727, 1985, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091

Гомельская вобл. 1358, 2043

Гомельскi р-н 290, 302, 900, 1398, 1467

Гомельшчына 1420, 1509, 1591, 1915

Горацкi р-н 408, 430, 683, 1321, 1322, 1402

Горкi, г. 144, 741, 776

Горск, в.(Бяроз.р-н) 1670

Горы, в.(Гор.р-н) 408, 430

Горы-Горкi, чыг.ст.(Гор.р-н) 683

Гоўчава, в.(Маст.р-н) 918

Гохланд (Германiя) 1568

Гродзенская вобл. 1020, 1183

Гродзенская губ. 1741

Гродзенскi р-н 1596, 1760, 1771, 1772

Гродзеншчына 118, 190, 335, 415, 422, 676, 746, 799, 853, 1129, 1159, 1255, 1364, 1597, 1773

Гродна, г. 53, 118, 326, 349, 368, 374, 381, 425, 485, 643, 821, 1230, 1255, 1293, 1296, 1544, 1756, 1777, 1985, 2068

Грудзінаўка, в.(Бых.р-н) 1787б

Грунвальд (Польшча) 18, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 529, 534, 539, 717, 2014

Грынявiчы, в.(Свiсл.р-н) 366, 372

Грэцыя 171

Гуслiшча, в.(Акцябр.р-н) 1578, 1582

Гута, в.(Iўеўс.р-н) 974


Дабучын, в.(Пружан.р-н) 1400

Давыд-Гарадок, г.(Стол.р-н) 1665, 1930

Данцы, в.(Маст.р-н) 918

Дарагакупава, в.(Бешанков.р-н) 370, 1209

Дастоева, в.(Iван.р-н) 311

Даўгаўпiлс (Латвiя) 126

Даўгiнава, в.(Вiлейс.р-н) 1558

Дахау (Германiя) 1568

Дварэц, в.(Глус.р-н) 1396

Дварэц, в.(Рагач.р-н) 141

Двор-Савiчы, в.(Браг.р-н) 2060

Дзедаўка, в.(Жытк.р-н) 1023

Дзедзiна, в.(Мiёр.р-н) 166

Дзенькаўцы, в.(Маст.р-н) 658

Дзеравянчычы, в.(Слонiм.р-н) 1745

Дзiсенскi павет 854

Дзiсна, г.(Мiёр.р-н) 1681, 2075

Дзяляцiчы , в.(Навагруд.р-н) 1764

Дзяржынск, в.(Лельч.р-н) 1719

Дзяржынск, г. 329, 521, 1348, 1403, 1833, 1836

Дзяржынскi р-н 369, 1327, 1424

Дзярэчын, в.(Зэльв.р-н) 888, 1967

Дзятлава, г.п. 189, 499, 1761, 1859

Дзятлавiчы, в.(Лунiн.р-н) 355

Дзятлаўскi р-н 1530, 1531

Добруш, г. 666, 685, 1467

Добрушскi р-н 1323, 1465

Докшыцкi р-н 267, 352, 383, 404, 679, 680, 1334, 1534

Докшыцы, г. 850, 1534

Доўгае, в.(Кліч.р-н) 779а

Драгiчын, г. 1297

Драгiчынскi р-н 1660, 1912а

Дразды, в.(Мiн.р-н) 1530

Драчаны, в.(Свiсл.р-н) 777

Друцк, в.(Талач.р-н) 1708, 1709, 1710

Друя, г.п.(Брасл.р-н) 1683

Дрыбiнскi р-н 955, 1599

Дрывяты, воз. 1377

Дрыса гл. Верхнядзвiнск 836

Дрысвяты, в.(Брасл.р-н) 1705

Дрысвяты, воз. 1860

Дубаўляны, в.(Мiн. р-н) 1413

Дубна, в.(Маст.р-н) 1763

Дубрава, в.(Шумiл.р-н) 1653

Дубраўка, в.(Шклоўс.р-н) 652а, 1366

Дубровенка, р. 1798

Дубровенскi р-н 1316, 1448, 1594, 1600, 1618

Дуброўкi, в.(Чашн.р-н) 1395

Дуброўна, г. 347, 1706

Дудаковiчы, в.(Кругл.р-н) 351

Дудкi, в.(Маст.р-н) 918

Дукора, в.(Пухав.р-н) 1257

Дэсаў (Германiя) 1560


Елькаўшчына, в.(Кругл.р-н) 899

Ельск, г. 327

Ельскi р-н 677, 980, 1022, 1307, 1354


Жабiнка, г. 657

Жабiнкаўскi р-н 802, 1008, 1440, 1663, 1912а

Жабчыцы, в.(Пiн.р-н) 292

Жалезiнка, в.(Слаўгар.р-н) 1533

Жалудок, г.п. (Шчуч.р-н) 1749а

Жлобiн, г. 1341, 1522, 1734, 1735, 1736

Жлобiнскi р-н 1063, 1355, 1522, 1550, 1560, 1582

Жупраны, в.(Ашмян.р-н) 1767

Жылiчы, в.(Маст.р-н) 2023

Жылічы, в.(Кіраўс.р-н) 333а

Жыровiчы, в.(Слонiм.р-н) 380, 801

Жыткавiцкi р-н 478, 481, 981, 1023, 1043, 1507

Жыткаўшчына 1939


ЗША 154, 155

Забалацце, в.(Брасл.р-н) 855

Забалаць, мяст.(Воран.р-н) 1775

Завалочыцы, в.(Глус.р-н) 306

Заграддзе, в.(Жлоб.р-н) 1550

Задвор'е, в.(Маст.р-н) 918

Зайцава, в.(Горац.р-н) 1402

Закаўказзе 136

Залессе, в.(Смаргон.р-н) 863

Замошша, в.(Лельч.р-н) 701

Запалякi, в.(Маладзеч.р-н) 1065

Заполле, в.(Вiцеб.р-н) 1443

Заракуша, в.(Глус.р-н) 1261

Заруддзе, в.(Іван.р-н) 1912а

Заслаўе, г.п.(Мiн.р-н) 1348, 1832, 1885

Заслаўшчына 1992

Заходняе Палессе 1867

Заходняя Беларусь 396, 1084, 1093, 1099, 1113, 1218, 1272, 1273, 1274, 1277, 1280, 1283, 1285, 1286, 1288, 1289, 1300, 1358, 1918

Заходняя Украiна 1280, 1286, 1300

Зацiшша, х.(Стол.р-н) 1535

Зубарэвiчы, в.(Глус.р-н) 930

Зэльва, г.п. 1404, 1405, 1774

Зэльвенскi р-н 343, 655, 888, 1967, 2028

Зэльвеншчына 1774

Зялены Бор, в.(Ашмян.р-н) 171

Зяльвяне, в.(Маст.р-н) 1763


Iванава (Расiя) 1085

Іванава, г. 1912а

Iванаўка, в.(Гомел. р-н) 1398

Iванаўскi р-н 311, 858, 1289, 1674, 1912а

Iванiчы, в.(Чэрв.р-н) 1491

Iвацэвiцкi р-н 1663

Iвянец, г.п.(Валож.р-н) 815, 1893

Iзраiль 179

Iлья, в.(Вiлейс.р-н) 323

Iлья, р. 72

Iўе, г.п. 198, 354, 1747

Iўеўскi р-н 315, 974, 1748


Кабыльнiк гл. Нарач 864

Казiмiраўка, в.(Вiлейс.р-н) 1831

Какаль, в.(Светлагор.р-н) 2057

Калiнiнград (Расiя) 1420

Калiнкавiцкi р-н 996, 1313, 1505, 1617, 1718

Калiнкавiчы, г. 1306, 1314

Калужская вобл.(Расiя) 501

Калыбанава, в.(Круп..р-н) 1619

Камянец, г.п. 1667, 2041

Камянецкi р-н 859, 1664, 1887

Капланцы, в.(Бярэзiн.р-н) 181

Каплiчы, в.(Калiнкав.р-н) 1718

Капыль, г. 1012, 1136, 1811, 1837

Капыльскi р-н 983, 1338, 1502, 1828

Капыльшчына 1823, 1828

Каранi, в.(Светлагор.р-н) 1605

Карма, г. 580

Кармянскi р-н 1158, 1168, 1601

Картынiчы, в.(Лельч.р-н) 1410

Карэлiцкi р-н 653, 1123, 1160, 1336, 1611, 1749, 1833, 1920, 2054

Карэлiя (Расiя) 149

Карэя 1645

Касцюковiцкi р-н 150, 654, 961, 1537, 1787д, 1787е, 1787ж, 1787з

Касцюковiчы, г. 387, 1787и

Касцюкоўшчына 1470, 1481

Каўшова, в.(Маст.р-н) 1763

Каўшэвiчы, в.(Вiлейс.р-н) 1922

Качына, в.(Мiн.р-н) 1007

Кёнiгсберг гл. Калiнiнград 1420

Кiеўская Русь 224, 441

Кiраёва, в.(Дубров.р-н) 1618

Кiраўскi р-н 308, 333а, 962, 1066, 1217, 1373

Кiсцянi, в.(Рагач.р-н) 1721

Клецк, г. 484, 585, 607

Клецкi р-н 1034, 1342, 1417

Клімавіцкі пав. 1789а

Клiмавiцкi р-н 963, 1122, 1478, 1482

Клiмавiчы, г. 670, 736, 1371, 1622, 1787в

Клiнок, в.(Чэрв.р-н) 1495

Клiўленд (ЗША) 160, 162

Клiчаў, г. 1477

Клiчаўскi р-н 135, 779а, 1003, 1501

Кляннiк, в.(Смаляв.р-н) 968

Княжаводцы, в.(Маст.р-н) 1763

Кобрын, г. 316, 851, 1669, 1673, 1989

Кобрынскi пав. 659

Кобрыншчына 818

Койданава гл. Дзяржынск 329, 1833, 1836

Койтава, в.(Вiцеб.р-н) 1520

Кончыцы, в.(Пiн.р-н) 1409

Копцевiчы, в.(Чашн.р-н) 1688

Копцi, в.(Вiцеб.р-н) 342

Копысь, г.п. 838, 1706

Косава, г. 1438

Кракаў (Польшча) 132, 223, 717, 824

Кранштат (Расiя) 142

Краснае, в.(Маладзеч. р-н) 1818

Краснапольскi р-н 1002, 1041, 1162

Крошын, в.(Баранав.р-н) 1662

Круглае, г.п. 977

Круглянскi р-н 351, 899, 958, 975, 976, 978, 1318а, 1475, 1785а

Кругляншчына 651, 1469, 1608, 1956, 1957

Крупкi, г.п. 944

Крупскi р-н 984, 999, 1053, 1337, 1345, 1565, 1619

Крутагор'е гл. Дзяржынск 521

Крывiчы, в.(Мядзел.р-н) 136

Крывiчы, г.п.(Мядзел.р-н) 1558

Крычаў, г. 681, 1371, 1622, 1787г

Крычаўскае староства 592

Крэслаўка, мяст.(Вiцеб.губ.) 174

Кублiшча, в.(Слуц.р-н) 1549

Кульшычы, в.(Маст.р-н) 658

Куранец, в.(Вiлейс.р-н) 1558

Курапаты, мяст.(Мiн.р-н) 950, 1000

Куршынавiчы, в.(Ляхав.р-н) 1678

Курылавiчы, в.(Маст.р-н) 918

Кухары, в.(Маст.р-н) 2023

Кухцiчы, в.(Уздз.р-н) 344

Кушляны, в.(Смаргон.р-н) 1768


Лабачова, в.(Бешанков.р-н) 965

Лагойск, г.п. 357, 814

Лагойскi р-н 334, 1346, 1583, 1827

Латвiя 107, 1460

Лацiнская Амерыка 185

Лаша, в.(Гродз.р-н) 1772

Лёзна, г.п. 2069

Лёзненскi р-н 1595, 1692

Лельчыцкi р-н 686, 701, 1045, 1308, 1330, 1410, 1466, 1508, 1719

Лельчыцы, г.п. 1010

Лепель, г. 289, 319, 839

Лепельскi р-н 1418, 1453, 2077

Лепельшчына 1182, 1462, 2078

Лiда, г. 356, 489, 1754, 2053, 2055, 2076

Лiдскi р-н 673, 1335, 1435

Лiтва 65, 95, 106, 125, 171, 225, 235, 348, 440, 528, 597, 785, 867, 890, 891, 1999

Лоеўскi р-н 402, 1547

Ломашы, п.(Глыбоц.р-н) 322

Лондан (Вялiкабрытанiя) 166, 253, 665

Лоўча, в.(Лунін.р-н) 1912а

Лошыца, в.(Мiн.р-н) 1821

Лубяны, в.(Бялын.р-н) 1056

Лужасна, в.(Вiцеб.р-н) 375

Лунiнец, г. 360

Лунiнецкi р-н 355, 667, 1912а

Лунна, мяст.(Маст.р-н) 1763

Лынтупы, г.п.(Пастаўс.р-н) 346, 1647

Лыскоўшчына, в.(Кругл.р-н) 1785а

Любанскi р-н 682, 1311, 1488, 1500, 1656, 1810

Любаншчына 436, 1500, 1523, 1626, 1835

Любонiчы, в.(Кiраўс.р-н) 308

Любча, г.п.(Навагруд.р-н) 613, 1755, 1765

Ляды, в.(Акцябр.р-н) 165

Ляды, в.(Жлоб.р-н) 1560

Лянгельмякi (Фiнляндыя) 1332

Ляхавiцкi р-н 1051, 1678

Ляхавiчы, г. 440, 1672


Магiлёў, г. 13, 53, 108, 208, 232, 295, 298а, 310, 324, 345, 395, 408, 505, 535, 541, 588, 590, 594, 608, 617, 661, 865, 877, 879, 880, 882, 884, 1061, 1173, 1293, 1358, 1386, 1387, 1388, 1389, 1593, 1789, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1886, 1929, 1953, 1954, 1962, 1985, 2049

Магiлёўская вобл. 408, 416, 1429, 1483, 1491

Магiлёўская губ. 697, 862, 1789а, 1789в

Магiлёўскi р-н 288, 832, 986, 1009, 1338а, 1339, 1636, 1784

Магiлёўшчына 856, 970, 1159, 1429, 1474, 1785, 1788, 1789г, 1857

Мазалава, в.(Вiцеб.р-н) 969

Мазанава, в.(Маст.р-н) 1763

Мазыр, г. 544, 677, 995, 996, 1045, 1553, 1733, 1985, 2073

Мазырскi р-н 996, 1024

Маканавiчы, в.(Рэчыц.р-н) 1926

Макараўка, в.(Аршан.р-н) 1700

Макары, в.(Маст.р-н) 918

Макраны, в. (Глус. р-н) 766

Маладзечанскi р-н 145, 543, 714, 1065, 1275, 1318, 1817, 1818, 1829, 1831

Маладзечна, г. 863, 1318

Маларыта, г. 1174

Малая Багацькаўка, в. (Мсцiсл. р-н) 312

Манчыцы, в.(Лельч.р-н) 701

Манылы гл. Сярэдняе 993

Мар'iна Горка, г. 35, 187, 1317

Маркава, в.(Маладзеч.р-н) 1817

Марцiнава, в.(Бешанков.р-н) 1695

Масаляны, в.(Берастав.р-н) 1746

Маскавiчы гл. Маскаўцы 444

Маскаўцы, в.(Брасл.р-н) 444

Масква (Расiя) 134, 606, 608, 847, 848, 1254

Мастоўскi р-н 321, 658, 918, 1037, 1763, 2023

Мастоўшчына 1546, 2037

Масты, в.(Маст.р-н) 1763

Махроўскi с.с.(Iван.р-н) 1289

Мачульна, в.(Ваўкавыс.р-н) 612

Машканы, в.(Сен.р-н) 1419

Машталеры, в.(Маст.р-н) 2023

Мерачоўшчына, м.(Iвац.р-н) 1663

Мiёрскi р-н 166, 293, 444, 1681, 1685, 2075

Мiёршчына 1684

Мiёры, г. 2040

Мiжэрычы, в.(Зэльв.р-н) 2028

Мiкалаеўка, в.(Светлагор.р-н) 2058

Мiкалаеўшчына, в.(Стаўбц.р-н) 698, 1127, 1825

Мiнск, г. 2, 42, 53, 234, 338, 363, 377, 378, 379, 389, 390, 391, 392, 393, 424, 440, 535, 572, 591, 662, 668, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 710, 714, 724, 761, 762, 770, 795, 796, 797, 798, 804, 811, 883, 899, 922, 1019, 1026, 1083, 1119, 1170, 1177, 1188, 1192, 1234, 1282, 1286, 1293, 1348, 1351, 1414, 1429, 1492, 1497, 1499, 1553, 1564, 1587, 1588, 1589, 1590, 1602, 1609, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1880, 1959, 1960, 1983, 1985, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102

Мiнская вобл. 1052, 1176, 1399, 1437, 1491, 1492, 1528

Мiнскi р-н 286, 742, 904, 950, 1000, 1007, 1413, 1430, 1431, 1530, 1821, 1822, 1831, 1832

Мiншчына 1159, 1494

Мiр, г.п. 2012

Мiр, г.п.(Карэл.р-н) 1833

Мiхалiшкi, в.(Астравец.р-н) 169

Мiшкавiчы, в.(Шумiл.р-н) 1456

Мнагаверш, в.(Калiнкав.р-н) 1617

Моладава, в.(Карэл.р-н) 653, 1920

Морына, в.(Iўеўс.р-н) 315

Моталь, в.(Iван.р-н) 1674

Мсцiслаў, г. 329а, 778, 1802, 1803, 1804, 1805

Мсцiслаўскi р-н 312

Мсцiслаўшчына 134, 153, 1039, 1394, 1992

Мурава, в.(Пруж.р-н) 1070

Мураванка, в.(Шчуч.р-н) 359

Мухавец, р. 586

Мышкавiчы, в.(Кiр.р-н) 1066, 1217

Мядзведзiчы, в.(Ляхав.р-н) 1051

Мядзел, г.п. 486

Мядзельскi р-н 136, 548, 864, 866, 1059, 1142, 1558

Мясата, в.(Маладзеч.р-н) 714


Навагрудак, г. 298, 309, 320, 440, 1091, 1099, 1434, 1557, 1612, 1781, 1782, 1783, 1878

Навагрудскi пав. 142

Навагрудскi р-н 142, 303, 401, 613, 616, 1755, 1764, 1765

Навагрудчына 191, 1291, 1517, 1659

Навадворцы, в.(Слуц.р-н) 998

Наваельня, г.п.(Дзятл.р-н) 1530, 1531

Навасады, в.(Воран.р-н) 1288

Навасёлкi, в.(Асiпов.р-н) 1574

Нараўлянскi р-н 287

Нарач, в.(Мядзел.р-н) 864

Наўгароды, в.(Мiёр.р-н) 1685

Нацкава, в.(Маст.р-н) 918

Невельскi пав. 67

Негiн, в.(Касцюк.р-н) 654

Нежын, в.(Любан.р-н) 1488

Нёман, р. 420, 1596, 1764, 2050, 2063

Нiзькi, в.(Касцюк.р-н) 150

Новая Зенькавiна(Карм.р-н) 1601

Новы Пагост, в.(Мiёр.р-н) 293

Новы Свержан, в.(Стаўбц.р-н) 584, 1834

Нямежа, в. 629

Нямiга, р. 421, 424, 1812, 1838

Нясвiж, г. 552, 571, 611, 618, 626, 631, 800, 1486, 1833, 1851, 1852, 1853, 1854

Нясвiжскi р-н 1035, 2045

Нястанiшкi, в.(Смаргон.р-н) 276


Обаль, в.(Сен.р-н) 1707

Обаль, г.п.(Шумiлiн.р-н) 1454

Опiн, х.(Любан.р-н) 1500

Опса, в.(Брасл.р-н) 1207

Орля, в.(Шчуч.р-н) 1762

Орша, г. 151, 317, 319, 361, 362, 385, 555, 610, 716, 794, 978, 1365, 1370, 1545, 1694, 1706, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1986, 1990, 2048, 2052


Пагiршчына, в.(Шумiл.р-н) 843

Падбалоцце, в.(Зэльв.р-н) 655

Падгор'е, в.(Бых.р-н) 1411, 1412

Падняпроўе 1897

Палессе 192, 412, 420, 544, 708, 1284, 1869, 1892, 2066

Панiжаны, в.(Маст.р-н) 1763

Панiжаны, в.(Мiн.р-н) 1430, 1431

Папоўка, в.(Бых.р-н) 1787а, 1787б

Папялы, в.(Глыбоц.р-н) 280

Параслiшча, в.(Акцябр.р-н) 1582

Партугалiя 268

Парыж (Францыя) 665, 1252

Парэчча, в.(Пухав.р-н) 1588

Пасожжа 412

Паставы, г. 675, 1572, 1697

Пастаўскi р-н 346, 1647, 1691

Пастаўшчына 409

Патапаўка, в.(Буда-Каш.р-н) 1416

Паўлавiцкi с.с.(Кругл.р-н) 976

Паўлаўская рэсп. 593

Паўночна-Заходнi край 767

Паўночная Беларусь 412, 418

Перм, г.(Расiя) 1513

Петрыкаўскi р-н 1324, 1510, 1554, 1578, 1582

Петрыкаўшчына 1506

Пiна, р. 586

Пiнск, г. 175, 178, 627, 1429, 1526, 1671, 1675, 1912а, 1985

Пiнскi р-н 292, 1409, 1514

Пiншчына 132, 587, 619, 1513, 1666, 1905, 1969

Платы, в.(Вiцеб.р-н) 1450

Полацк, г. 23, 53, 146, 455, 558, 674, 771, 773, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 1368, 1703, 1985

Полацка-Вiцебская епархiя 254

Полацка-Лепельская зона 1451

Полацкае княства 400, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 454, 456, 461, 465, 466, 467, 474

Полацкае нам-ва 695

Полацкая епархiя 257, 437

Полацкая зямля 11

Полацкi тракт 1628

Полаччына 641

Польшча 65, 93, 120, 127, 128, 133, 235, 348, 528, 555, 556, 557, 567, 597, 634, 643, 645, 747, 785, 943, 1072, 1100, 1105, 1107, 1192, 1258, 1267, 1268, 1271

Прага (Чэхiя) 157, 1239

Проня, р. 1633

Пруднiкi, в.(Мiёр.р-н) 444

Пружанскi пав. 659

Пружанскi р-н 340, 837, 1070, 1400, 1668, 1677

Пружаны, г. 337, 851, 1439, 1676, 1985, 2030

Прусiя 528

Прыбалтыка 1280

Прывалка, в.(Гродз.р-н) 1760

Прыдняпроўе 1717

Прыдруцкi край 738

Прынёманскi край 1276

Прыстань, в.(Пухав.р-н) 1490

Пскоў (Расiя) 554

Пусты Асавец, в.(Магiлёўс.р-н) 288

Пухавiцкi р-н 364, 1257, 1490, 1491, 1588, 1824

Пыцькаўка, в.(Буда-Каш.р-н) 291

Пясчанка, р. 434

Пятровiчы, в.(Бабр.р-н) 408

Пятровiчы, в.(Светлагор.р-н) 2058

Пяцеўшчына, в.(Мiн.р-н) 742, 1822


РСФСР 501, 2011

Равань, в.(Старадарож.р-н). 1049

Рагачоў, г. 1631, 1737, 1738, 1739, 1740, 1988

Рагачоўскi р-н 141, 1721, 1732, 2065

Рагачоўшчына 1717

Ражанка, мяст.(Шчуч.р-н) 350

Ражкоўка, в.(Камян.р-н) 1887

Ракаў, в.(Валож.р-н) 365

Ракаў, в.(Калiнкав.р-н) 1505

Раковiчы, в.(Светлагор.р-н) 2058

Рамязы, в.(Ельс.р-н) 677

Расiя 93, 231, 579, 610, 697, 704, 785, 804, 1460, 1789а, 1793, 1864, 2011

Расонскi р-н 979, 1057, 1407, 1614, 2027

Расоншчына 331, 1449

Ротскотэн (Германiя) 1572

Руба, г.п.(Вiцеб.р-н) 1693

Рудня, в.(Слаўгар.р-н) 1422

Ружаны, г.п.(Пруж.р-н) 340, 1668, 1677

Руская дзяржава 609

Русь 531, 1864

Рыбакi, в.(Маст.р-н) 658

Рыга (Латвiя) 1518

Рыжкавiчы, в.(Шклоўс.р-н) 1415

Рэжацкi, пав. 23

Рэкта, в.(Жлоб.р-н) 1063

Рэч Паспалiтая 76, 501, 514, 565, 572, 579, 582, 583, 596, 599, 604, 606, 609, 629, 704, 705, 925, 1793, 1901

Рэчыца, г. 663, 1391, 1724

Рэчыцкi р-н 294, 1328, 1329, 1722, 1723, 1730, 1926


СССР 1100, 2011

Савiчы, в.(Браг.р-н) 2059, 2060

Савiчы, в.(Паст.р-н) 1691

Салiгорскi р-н 1028, 1036, 1315

Салтанаўка, в.(Магiлёўс.р-н) 832

Сар'я, в.(Верхнядзв.р-н) 805, 1704

Сарвасы, в.(Маст.р-н) 918

Свержань, в.(Ганц.р-н) 1833

Светлагорск, г. 1157, 2056

Светлагорскi р-н 769, 1030, 1605, 1731, 2057, 2058

Свiслацкi р-н 131, 366, 372, 777, 1206, 1305

Свіслач, в.(Бабр.р-н) 339а

Свiслач, г.п.(Гродз.вобл.) 671

Свiслач, п.(Асiпов.р-н) 1826

Свiслач, р. 1840

Свiслаччына 1917, 2037

Свольна, п.(Верхнядзв.р-н) 147

Святое, в.(Пухав.р-н) 1588

Себежскi пав. 67

Севастопаль (Украiна) 145

Селiшча, в.(Акцябр.р-н) 1541

Сёмкава, в.(Мiн.р-н) 1530, 1831

Сенненскi р-н 652, 1419, 1707

Сiвошына, х.(Расон.р-н) 1614

Сiняя Вада (Украiна) 521

Сiроцiнскi гл. Шумiлiнскi р-н 1454

Скары, в.(Мядзел. р-н) 1142

Скачок, п.(Кiраўс.р-н) 1373

Скварск, в.(Чавус.р-н) 1633

Скiдаль, г. 952, 2029

Славенск, в.(Валож.р-н) 24, 2032

Слаўгарад, г. 1302, 1326, 2056

Слаўгарадскi р-н 434, 1042, 1044, 1161, 1422, 1533, 1646, 1786, 1789б

Слонiм, г. 301, 440, 611, 1090, 1103, 1567, 1766

Слонiмскi р-н 152, 380, 801, 1745

Слонiмшчына 1961

Слуцк, г. 183, 341, 642, 997, 1032, 1069, 1208, 1487, 1502, 1830, 1991, 2067

Слуцкi р-н 998, 1069, 1310, 1549

Случчына 1135

Смаленск (Расiя) 606

Смаленская вобл.(Расiя) 423, 445, 501

Смалявiцкi р-н 765, 968

Смаляны, в.(Аршан.р-н) 1686, 1687

Смаргонскi р-н 276, 863, 1768

Смаргоншчына 332

Смаргонь, г. 615, 1021, 1400, 1747

Сноў, в.(Нясвiж.р-н) 2045

Сож, р. 1601

Стайкi, в.(Лагойс.р-н) 1583

Сталiнград гл. Валгаград 1405

Старадарожскi р-н 1261, 1340, 1343

Старакраснае, в.(Рэчыц.р-н) 1722

Старая Тухiнь, в.(Дубров.р-н) 1618

Старобiншчына 1500

Старына, в.(Маст.р-н) 658

Старыя Дарогi, г. 912, 1344, 1540, 1575

Стаўбцоўскi р-н 584, 698, 1127, 1825, 1834

Стаўбцоўшчына 1498

Стаўбцы, г. 782, 1833, 2033, 2034

Стокi, в.(Свiсл.р-н) 131

Столiнскi р-н 1535, 1665

Стоўбцы гл. Стаўбцы 2033, 2034

Стоўпня, в.(Рагач.р-н) 2065

Стральцы, в.(Маст.р-н) 2023

Стрэшын, г.п.(Жлоб.р-н) 1522

Сухары, в.(Магiлёўс.р-н) 1636

Сцвiга, р. 2063

Сынковiчы, в.(Зэльв.р-н) 343

Сябровiчы, в.(Чачэр.р-н) 1729

Сякераўцы, в.(Ашмян.р-н) 1516

Сянно, г. 353

Сярэдняе, в.(Мiн.р-н) 993

Сяхновiчы, в.(Жабiн.р-н) 1663


Талачын, г. 1166

Талачынскi р-н 1453, 1455, 1708, 1709, 1710

Тапарышча, в.(Круп.р-н) 1565

Тарту (Эстонiя) 739

Таўкачэвiчы, в.(Уздз.р-н) 1648

Трасцянец, канц.л. 1559, 1563

Траўна, в.(Краснапол.р-н) 1002

Турава-Пiнскае княства 477

Тураў, г.п.(Жытк.р-н) 478, 481

Турэц, в.(Карэл.р-н) 1123

Тутчо, воз. 2025


Узда, г. 1108, 2042

Уздзенскi р-н 333, 336, 344, 406, 755, 812, 1333, 1485, 1648

Уздзеншчына 923, 1819

Украiна 65, 235, 271, 867, 1211, 1212, 1865

Улужжа, в.(Кругл.р-н) 975

Улукі, в.(Слаўгар.р-н) 1789б

Урэчча, г.п.(Любан.р-н) 682

Усвят (Расiя) 67

Усходняя Памеранiя 1404

Усцярхi, в.(Глус.р-н) 1259

Ушаччына 1464


Федзькавiчы, в.(Жабiнк.р-н) 1008

Фiладэльфiя (ЗША) 665

Францыя 124, 171


Халопенiцкi р-н 1493

Хамiчы, в.(Маст.р-н) 2023

Харосiца, в.(Навагруд.р-н) 142

Хатынь, в.(Лагойс.р-н) 334, 1556

Хойнiкi, г. 1725

Хойнiцкi р-н 287, 1720

Хонка, р. 2027

Хоцiмск, г.п. 384, 1622

Хоцiмскi р-н 964

Хоцiна, в. (Бешанков. р-н) 1408


Цiмахi, в.(Вiцеб.р-н) 1444

Цiмкавiчы, чыг.ст.(Капыл.р-н) 1502

Цырын, в.(Карэл.р-н) 1749

Цярэнiчы, в.(Гомел.р-н) 900

Цярэшкавiчы, в.(Гомел.р-н) 302


Чавускi р-н 408, 956, 1585, 1599, 1633

Чаплiн, в.(Лоеўс.р-н.) 402

Чарацянка, в.(Гомел.р-н) 290

Чарняцкая Паляна, п.(Буда-Каш.р-н) 1467

Чачэрск, г. 388, 394

Чачэрскi р-н 287, 1644, 1729

Чашнiкi, г. 1536

Чашнiцкi р-н 840, 1395, 1688, 1689

Чорная Русь 2081

Чыкага (ЗША) 665

Чырвонадворцы, в.(Салiгор.р-н) 1028

Чырвонаслабодскi р-н 1038

Чырвоная Слабада, в.(Бялын.р-н) 1562

Чырвоная Слабада, в.(Дубров.р-н) 1594, 1600

Чэрвеньскi р-н 815, 992, 1491, 1495, 1501, 1655

Чэрыкаўскi р-н 954, 1898

Чэрыкаўшчына 405, 406а


Шаркаўшчынскi р-н 304, 305, 314, 852, 1682

Шаркоўшчынскi р-н 924

Шастакова, в.(Камян.р-н) 859

Шасцёраўка, в.(Клiмав.р-н) 1122

Шацк, в.(Пухав.р-н) 1824

Швецыя 599, 1793

Шклоў, г. 252, 841, 1806, 1807, 1808, 1809, 1982

Шклоўскi р-н 652а, 769а, 957, 1366, 1415

Шклоўшчына 1468

Шоўкавiчы, в.(Рэчыц.р-н) 1723

Шумiлiнскi р-н 843, 1454, 1456, 1653

Шчарбавiчы, в.(Маст.р-н) 1763

Шчорсы, в.(Навагруд.р-н) 303, 616

Шчучын, г. 1776

Шчучынскi р-н 350, 359, 1749а, 1762


Югаславiя 121


Якелеўшчына, в.(Ашмян.р-н) 186

Ялiзава, п.(Асiпов.р-н) 1479

Ясень, в.(Астрав.р-н) 1361

Яхiмаўшчыны, в.(Маладзеч.р-н) 1831

Яшкавiчы, в.(Валож.р-н) 1290


Паказальнік матэрыялаў сесій, канферэнцый, нарад, сімпозіумаў, чытанняў, круглых сталоў

Беларусь у Вялікім княстве Літоўскім: Міжнар. "круглы стол", Мінск, 6-7 крас. 1992 г. 2, 492-498

Брэсцкая унія і яе вынікі: Навук. сес., Гданьск, крас. 1991 г. 603

Духовно-ценностные ориентиры массовых действий людей: Респ. межвуз. науч. конф., Гродно, 19-21 мая 1992 г. 1272

Зофье Налковской...: Науч. конф., Гродно, 16-18 мая 1989 г. 1756

Интеллигенция в политической истории XX века: Межгос. науч.-теорет. конф., Иваново, 23-24 апр. 1992 г. 1085

Каласавіны: Навук. канф., прысвеч. 110-годдзю з дня нараджэння Я.Коласа, Мінск, 1992 г. 698

"Круглы стол" па праблемах гісторыі Беларусі і яе выкладання ў навучальных установах рэспублікі, Мінск, 22 сак. 1992 г. 10

Міжнародны кангрэс беларусістаў, Мінск, 25-28 мая 1991 г. 537

Навукова-практычная нарада, прысвечаная 180-годдзю заснавання Полацкай езуіцкай акадэміі, Полацк, 6-7 чэрв. 1992 г. 789

Навуковая канферэнцыя, прысвечаная юбілею першага гродзенскага касцёла, Гродна, 1 сак. 1992 г. 374

Научно-производственная конференция, посвященная 150-летию образования Белорусской сельскохозяйственной академии, Горки, 10-12 окт. 1990 г. 776

2-я Абласная краязнаўчая канферэнцыя, Магілёў, 29 кастр. 1991 г. 13, 25, 408, 590, 628, 661, 1807, 1857, 1953

Паходжанне гуманнага права: Семінар, праведз. ун-там Н.Каперніка, Варшава, 3-5 мая 1991 г. 602

Педагогіка, звернутая да чалавека: Навук.-практ. канф., прысвеч. 400-годдзю з дня нараджэння Я.А.Каменскага, Мінск, 27 лют. 1992 г. 620

Польска-беларуска-украінска-літоўская канферэнцыя, Рым, 30 крас. 1990 г. 65, 196

Природные и социально-экономические комплексы Белорусского Полесья в экстремальных условиях: Респ. науч.-практ. конф., Гомель 287, 2060

Рапалльская политика: истоки, традиции и современность: Науч. семинар, Минск, 26-27 мая 1992 г. 941, 1106

Славяне и их соседи: XVIII Междунар. конгр. византинистов 629

47-я научно-техническая конференция, посвященная 70-летию Белорусского политехнического института, Минск, дек. 1990 г. 1179

Уніяцкая царква на Беларусі: Навук. бел. канф., Лондан, 1991 г. 253

1941 год: трагическое и героическое: Межресп. науч. конф., посвящ. 50-летию начала Великой Отеч. войны, Минск, 19-21 июня 1991 г. 1358

Хрысціянізацыя Кіеўскай Русі і яе вынікі для краін і народаў сярэднеўсходняй Еўропы: Сес., Люблін, 1988 г. 224

Хрысціянства і культура ў Еўропе: памяць, свядомасць, план на будучыню: Сімп., Ватыкан, 28-31 кастр. 1991 г. 265

Человек, экология, симметрия: Междунар. симп. (с участием Междунар. рабочей группы по пробл. Чернобыля), Минск, 9-11 окт. 1991 г. 75, 1880

Шляхам стагоддзяў: Дзве канф. аднаго года: Ягелон. ун-т (Кракаў), 20-25 лют. 1989 г., Бел. ун-т (Мінск), 23-28 кастр. 1989 г. 611


ПАКАЗАЛЬНІК БІБЛІЯГРАФІЧНЫХ КРЫНІЦ

17, 30, 64, 274, 889, 942, 1143, 1154, 1504


Новая литература по истории и
историческим наукам Беларуси


(Библиографический указатель)

1992, І половина

Складальнікі: Антонава Галіна Іванаўна і інш.

Рэдактар А.В.Мураўёва

Аўтар праграмнага забеспячэння А.П.Бялятка

Тэхнiчны выканаўца В.I.ЯнчанюкНацыянальная бiблiятэка Беларусi. 220036, Мiнск, Чырвонаармейская, 9.[1] Астэрыскам (*) адзначаны матэрыялы, не прагледжаныя de visu/

 
Top
[Home] [Maps] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX