Папярэдняя старонка: Новая лiтаратура па гiсторыi. Бiблiяграфiчны паказальнiк

Новая лiтаратура па гiсторыi 1992, ІI палова 


Дадана: 13-03-2011,
Крыніца: Мiнск 1996.Мiнiстэрства культуры Рэспублiкi Беларусь

Нацыянальная бiблiятэка беларусi

Новая лiтаратура па гiсторыi
i гiстарычных навуках беларусi

(Бiблiяграфiчны паказальнiк)

1992

2-я палова

Мiнск 1996


ББК 91.9:63.3(4Беи)

Н72


Складальнiкi: Г.I.Антонава Г.В.Брага
З.Л.Елiсавецкая А.I.Касiнская I.I.Курбатава Р.С.Собаль (НБ Беларусі)
Н.А. Гурская (Брэсцкая АБ)

Рэдактары: Р.С.Собаль
І.І.Курбатава (НБ Беларусі)
Т.С.Кавенька (Брэсцкая АБ)


Н72 Новая лiтаратура па гiсторыi i гiстарычных навуках Беларусi, 1992, 2-я палова: Бiблiягр. паказ. / Нац. б-ка Беларусi; Склад.: Г.I.Антонава i iнш. - Мн., 1996. - 215 с.


Трэці выпуск бягучага паказальнiка ўключае лiтаратуру, выдадзеную ў асноўным у другой палове 1992 г. незалежна ад мовы i месца выдання. Гэта публiкацыi архiўных матэрыялаў, дакументаў i ўспамiнаў, вучэбныя дапаможнiкi для ВНУ i сярэдняй школы, працы па методыцы выкладання гiсторыi, артыкулы са зборнiкаў, часопiсаў i газет (у тым лiку ўпершыню з беларускiх раённых па фондах Нацыянальнай бiблiятэкi), тэзiсы дакладаў навуковых канферэнцый, сiмпозiумаў, "круглых сталоў", аўтарэфераты дысертацый, рэцэнзii, бiблiяграфiчныя дапаможнiкi. Выданне разлiчана на ўсiх, хто цiкавiцца гiсторыяй Беларусi.


ББК 91.9:63.3(4Беи) +63.3(4Беи)


Н 4503010000-004
М332-96 3-95 Ó Нацыянальная бiблiятэка Беларусi, 1996


З М Е С Т

Гiстарыяграфiя. Крынiцазнаўства 8

Персаналiя 9

I.I.Грыгаровiч (1792-1852) 9

К.I.Кернажыцкi (1902-1942) 9

Выкладанне гiсторыi 9

Агульныя працы 10

Тэрыторыя. Насельнiцтва 12

Эканомiка. Сацыяльна-эканамiчныя адносiны. Сацыяльная структура 13

Палiтычны лад. Дзяржава i права. Унутраная палiтыка 13

Сацыяльныя рухi i плынi. Палiтычныя партыi i арганiзацыi 14

Нацыянальныя пытаннi i мiжнацыянальныя адносiны 14

Вайсковая справа 15

Знешняя палiтыка. Мiжнародныя сувязi 15

Ураджэнцы Беларусi за яе межамi 16

Польшча 16

Расiя 18

СССР 19

Эмiграцыя 20

К.Акула 21

Н.Арсеннева 21

Б.У.Кiт 21

М.Шагал 21

Iдэалогiя. Грамадская свядомасць. Культура. Педагогiка 22

З матэрыялаў працы камiсii"Вяртанне" 23

З гiсторыi архiтэктуры 24

З гiсторыi мастацтва 24

З гiсторыi мовы i лiтаратуры 25

Канфесii. Рэлiгiйнае жыццё. Атэiзм 25

З гiсторыi язычнiцтва 28

Запаведнiкi. Музеi. Гiстарычныя помнiкi i мясцiны. Архiвы 28

Музеi 28

Помнiкi i памятныя мясцiны 30

Помнiкi культавага дойлiдства 31

З гiсторыi Гродзенскай Барысаглебскай царквы 34

З гiсторыi Фары Вiтаўта ў Гродне 34

З гiсторыi Магiлёўскага Станiслаўскага касцёла 34

З гiсторыi Мiнскага Чырвонага Касцёла 34

З гiсторыi Мiрскага замкава-паркавага комплексу 34

Асобныя будынкi 35

Архiвы 35

Гiсторыя па асобных перыядах 35

Старажытны перыяд 35

IX стагоддзе-1230-ыя гады 36

Персаналiя 37

Полацкае княства 37

Персаналiя 39

Лазар Богша 39

Ефрасiння Полацкая 39

Турава-Пiнскае княства 39

Персаналiя 40

Кiрыла Тураўскi 75

1230-ыя-1569 гады 40

Эканомiка. Сацыяльна-эканамiчныя адносiны. Сацыяльная структура 42

Палiтычны лад. Дзяржава i права. Унутраная палiтыка 80

Альгерд 43

Гедымiн 43

Нацыянальныя пытаннi i мiжнацыянальныя адносiны 43

Вайсковая справа 44

Давыд Гарадзенскi 44

Знешняя палiтыка. Мiжнародныя сувязi 44

Iдэалогiя. Грамадская свядомасць. Культура 44

З гiсторыi друку 45

З гiсторыi асветы i адукацыi 45

Канфесii. Рэлiгiйнае жыццё. Атэiзм 45

Персаналiя 46

С.Будны 46

М.Гусоўскi 46

Ф.Скарына 46

Бiтва пад Грунвальдам 47

Бiтва пад Оршай 48

1569 год-канец XVIII стагоддзя 48

Тэрыторыя. Насельнiцтва 49

Эканомiка. Сацыяльна-эканамiчныя адносiны. Сацыяльная структура 49

Палiтычны лад. Дзяржава i права. Унутраная палiтыка 50

З гiсторыi Канстытуцыi 3 мая 1791 г. 51

Сацыяльныя рухi i плынi. Палiтычныя партыi i арганiзацыi 52

Нацыянальныя пытаннi i мiжнацыянальныя адносiны 52

Вайсковая справа 53

Знешняя палiтыка. Мiжнародныя сувязi 53

Iдэалогiя. Грамадская свядомасць. Культура 53

З гiсторыi друку 54

З гiсторыi асветы i адукацыi 55

З гiсторыi архiтэктуры 55

З гiсторыi музыкi 55

Персаналiя 56

К.Семяновiч 56

Канфесii. Рэлiгiйнае жыццё. Атэiзм 56

Афанасiй Брэсцкi 57

Соф'я Слуцкая 57

Персаналiя 57

Г.Канiскi 58

I.Кунцэвiч 58

С.Полацкi 58

Л.Сапега 58

В.Цяпiнскi 59

Вайна памiж Рэччу Паспалiтай i Расiяй 59

Паўночная вайна 59

Канец XVIII стагоддзя-1918 год 59

Тэрыторыя. Насельнiцтва 61

Эканомiка. Сацыяльна-эканамiчныя адносiны. Сацыяльная структура 62

Палiтычны лад. Дзяржава i права. Унутраная палiтыка 63

М.М.Мураўёў 64

I.Ф.Паскевiч 64

А.В.Сувораў 65

Сацыяльныя рухi i плынi. Палiтычныя партыi i арганiзацыi 65

Нацыянальныя пытаннi i мiжнацыянальныя адносiны 66

Вайсковая справа 66

Знешняя палiтыка. Мiжнародныя сувязi 67

Iдэалогiя. Грамадская свядомасць. Культура 67

З гiсторыi навукi 68

З гiсторыi друку 68

З гiсторыi асветы i адукацыi 69

З гiсторыi ланкастэрскiх школ на Беларусi 70

З гiсторыi медыцыны i аховы здароўя 70

З гiсторыi тэатра 71

З гiсторыi лiтаратуры i мовы 71

Канфесii. Рэлiгiйнае жыццё. Атэiзм 72

Персаналiя 72

М.К.Агiнскi 72

Паўстанне 1794 г. 73

Напалеонаўскае нашэсце 74

З матэрыялаў дыскусii вакол пытання, на чыiм баку былi беларусы ў вайне 1812 г. 75

Бiтва на Брылёўскiм полi 76

Я.П.Кульнёў 76

Дзекабрысты на Беларусi 76

Паўстанне 1830-1831 гг. 76

Паўстанне 1863-1864 гг. 76

Рэвалюцыя 1905-1907 гг. 77

Першая сусветная вайна 77

Брэст-Лiтоўскi дагавор 78

Лютаўская рэвалюцыя 78

Кастрычнiцкая рэвалюцыя 79

1918-1985 гады 79

Тэрыторыя. Насельнiцтва 80

Эканомiка. Сацыяльна-эканамiчныя адносiны. Сацыяльная структура 80

Палiтычны лад. Дзяржава i права. Унутраная палiтыка 82

П.М.Машэраў 84

Рэпрэсii 84

Па старонках кнiг "Памяць" 88

З дыскусii вакол Курапат 89

Сацыяльныя рухi i плынi. Палiтычныя партыi i арганiзацыi 90

З гiсторыi "Саюза беларускiх патрыётаў", 1946-1947 гг. 91

Нацыянальныя пытаннi i мiжнацыянальныя адносiны 91

Вайсковая справа 92

Знешняя палiтыка. Мiжнародныя сувязi 92

Iдэалогiя. Грамадская свядомасць. Культура. 92

З гiсторыi навукi 93

З гiсторыi бiблiятэк 93

З гiсторыi сродкаў масавай iнфармацыi 94

Да 65-годдзя "Советской Белоруссии" 94

З гiсторыi асветы i адукацыi 95

З гiсторыi Вiленскай беларускай гiмназii 96

З гiсторыi медыцыны i аховы здароўя 96

З гiсторыi жывапiсу 96

З гiсторыi тэатра 97

У.I.Галубок 97

З гiсторыi фiзкультуры i спорту 97

З гiсторыi лiтаратуры i мовы 97

Персаналiя 98

А.Вольны 98

Б.М.Мiкулiч 98

Л.Р.Шпакоўскi-Случанiн 98

Канфесii. Рэлiгiйнае жыццё. Атэiзм 98

Персаналiя 99

С.Н.Булак-Балаховiч 100

К.Б.Езавiтаў 100

В.Iваноўскi 100

Я.Лёсiк 100

А.Р.Чарвякоў 101

БНР 101

Утварэнне БССР 101

Слуцкi збройны чын 101

Барацьба з Польшчай. Рыжскi дагавор 102

Ю.Пiлсудскi 104

Заходняя Беларусь у складзе Польшчы 104

Другая сусветная вайна 108

Па старонках кнiг "Памяць" 108

17 верасня 1939 г. 111

Вялiкая Айчынная вайна 113

Напярэдаднi агрэсii. Абарончыя баi 114

Ураджэнцы Беларусi на франтах вайны 115

Усенародная барацьба на акупiраванай Беларусi 117

Партызанскi рух на асобных тэрыторыях 117

З дыскусii "Цi патрэбны быў партызанскi рух на Беларусi": Водгукi на артыкулы М.Вярынскага (Бабруйскае жыццё, 1992, 15 кастр.) i Я.Шыраева (ЛiМ, 1992, N 14) 117

Баранавiцкая вобласць 118

Беластоцкая вобласць 118

Брэсцкая вобласць 118

Вiлейская вобласць 118

Вiцебская вобласць 119

Гомельская вобласць 119

Магiлёўская вобласць 120

Мiнская вобласць 120

З гiсторыi акцыi мiнскiх партызан (забойства В.Кубэ) 122

Палеская вобласць 122

Пiнская вобласць 122

Удзел антыфашыстаў у барацьбе беларускага народа 122

Польскi рух Супрацiўлення на Беларусi. Дзейнасць Армii Краёвай (АК) 122

Акупацыйны рэжым 124

Вязнi канцлагераў 126

Азарыцкiя лагеры смерцi 127

З гiсторыi мiнскага гета 127

Вызваленне Беларусi 127

Калабарацыя на Беларусi 130

Войны ў Афганiстане i iншых рэгiёнах i Беларусь 131

Гiстарычнае краязнаўства 131

Брэсцкая вобласць 132

Вiцебская вобласць 132

З гiсторыi Вiцебска 133

З гiсторыi Оршы 134

З гiсторыi Полацка 134

Гомельская вобласць 134

З гiсторыi Гомеля 134

З гiсторыi Рагачова 135

Гродзенская вобласць 136

З гiсторыi Навагрудка 137

Магiлёўская вобласць 137

З гiсторыi Магiлёва 138

Мiнская вобласць 138

З гiсторыi Мiнска 139

З гiсторыi Нясвiжа 139

З гiсторыi Радашковiч 140

Персаналiя 140

Археалогiя 140

Персаналiя 142

Этнаграфiя 143

Этнагенез беларусаў 143

Матэрыяльная культура. Гаспадарка 144

Паселiшчы. Жыллё 144

Промыслы. Рамёствы 145

Адзенне. Аздабленнi 145

Сям'я. Сямейны побыт 145

Святы. Абрады. Звычаi 145

Абрады, звязаныя з нараджэннем дзiцяцi 146

Вяселле 146

Дзяды 146

Каляды 147

Купалле 147

Фальклор. Паданнi. Легенды 147

Персаналiя 148

Е.Р.Раманаў 148

Спецыяльныя гiстарычныя навукi 148

Генеалогiя 148

З гiсторыi роду Радзiвiлаў 149

Геральдыка 149

З гiсторыi герба Пагоня i бела-чырвона-белага сцяга 150

Нумiзматыка 151

Фiлатэлiя 151

Анамастыка 151

Тапанiмiка 151

З гiсторыi назвы "Лiтва" 152

Мiкратапанiмiя Брэста 152

Мiкратапанiмiя Гомеля 153

Мiкратапанiмiя Магiлёва 153

Мiкратапанiмiя Мiнска 153

ДАПАМОЖНЫЯ ПАКАЗАЛЬНIКI 154

Iмянны паказальнiк 154

Геаграфiчны паказальнiк 204

Паказальнiк матэрыялаў сесiй, канферэнцый, нарад, сiмпозiумаў, чытанняў, "круглых сталоў" 214

Паказальнiк бiблiяграфiчных крынiц 214Гiстарыяграфiя. Крынiцазнаўства

1. Адукацыя. Гiсторыя. Мова: Тэмат. зб. навук. прац па беларусазнаўству / Брэст. дзярж. пед. iн-т; Навук. рэд. С.А.Яцкевiч. - Брэст, 1992. - 184 с.

Са зместу: Яцкевiч С. Нацыянальная школа як сацыякультурны феномен: шляхi даследавання: [Аналiз фактараў, якiя дэтэрмiнуюць змяненне статуса нац. шк. ва ўмовах роз. палiт. i сацыякультур. сiстэм - палiт., канфес., навук.-асвет., моўн., iдэал., функцыян.-прафес., агульнакультур., матэрыял. забеспячэння, вучэб.-метад., арганiз.]. С.3-10. Здановiч У. Гiстарычная навука ў Беларусi ў 20-х-пачатку 30-х гадоў ХХ ст. С. 51-54.

2. Беларусiка = Albaruthenica. Кн.1. / Мiжнар. асац. беларусiстаў; Рэд. А.Мальдзiс i iнш. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1992. - 350 с. - Бiблiягр. у парадк. заўв.

Са зместу: Грыцкевiч А. Погляды Усевалада Iгнатоўскага на гiсторыю Беларусi феадальнага перыяду. С.64-70. Пяткевiч А. Як нам вывучаць гiсторыю беларускай культуры? С.86-89. Грыцкевiч В. Як пераадолець адставанне гiстарычнай навукi Беларусi? С.100-105.

3. Голубев С.А. К истории изучения русско-польских отношений конца ХIХ века: Кн. В.И.Гурко "Очерки Привислянья" // Преподавание и изучение историографии и источниковедения отечественной истории: Пробл., опыт, поиски, решения. Тверь, 1992. С.126-135. Библиогр. в прим.: С.134-135.

4. Грицкевич А. Так какую же историю нам изучать?: [Ответ на ст. В.Суряева "История - не гетерочка для политиков" (Веч. Минск, 1992, 9 июня)] // Веч. Минск. 1992. 3 авг.

5. Грыцкевiч В.П. Актуальныя патрэбнасцi беларускай гiстарычнай навукi // Дзеячы аховы здароўя i медыцынскай навукi Беларусi i Лiтвы на пераломе XVII-ХIХ стст.: Матэрыялы навук.-практ. канф. ... Гродна; Белавiчы, 1992. С.5-7.

6. Грыцкевiч В. Вяртанне з Азii ў Еўропу: [Аб канцэпцыi гiст. адукацыi на Беларусi] // Настаўн. газ. (Мiнск). 1992. 15 лiп.

7. Грыцкевiч В. Гiстарычны мiф цi разуменне гiсторыi?: [Сучас. становiшча беларус. гiстарыяграфii i задачы рацыянал. навук. пазнання гiсторыi Беларусi] // ЛiМ (Мiнск). 1992. 4 верас.(N 36). С.16.

8. Грыцкевiч В. Старая казка: [Мiфы i легенды ў гiсторыi Беларусi: З афiц. гiстарыяграфii] // Чырв. змена (Мiнск). 1992. 24-30 жн.(N 35). С.3.

9. Карлюк А. "Как следует писать историю...": [Отклик на ст. А.Грицкевича "Так какую же историю нам изучать?" (Веч. Минск, 1992, 3 авг.)] // Веч. Минск. 1992. 24 авг.

10. Карпаў Дз. Беларуская гiстарыяграфiя канца XVIII-XX ст. i гiстарычная самасвядомасць беларусаў // Беларусiка == Albarutenica. Мн., 1992. Кн.2. С.123-130.

11. Кохановский Г.А. Историография изучения культуры Беларуси в конце XVIII-начале ХХ в.: (Становление науч. знаний по археологии, ист. краеведению и фольклористике): Дис. в форме науч. докл. ... д-ра ист. наук / АН Беларуси, Ин-т истории. - Мн., 1992. - 85 с. - Библиогр.: с.79-85 (93 назв.).

12. Муха А.А. Некаторыя пытаннi паўстання 1863-1864 гг. у сучаснай [англа-амерыканскай i беларускай] зарубежнай гiстарыяграфii: [Сярод iх вялiкая ўвага надаецца асобе i дзейнасцi кiраўнiка паўстання К.Калiноўскага (1838-1864), яго рукапiс. i друк. спадчыне] // Весцi АН Беларусi. Сер. грамад. навук (Мiнск). 1992. N 5/6. С.78-86.

13. Спiрыдонаў М. Мiфы - яшчэ не гiсторыя: [Перагляд сав. гiстарыяграфii Беларусi "лiтоўс." перыяду (сярэдзiна ХIII-ХVIII ст.)] // Навiны Беларус. акад. (Мiнск). 1992. 25 верас.(N 37). C.7; 2 кастр.(N 38). C.7.

14. Суряев В. История - не гетерочка для политиков: [Отклик на ст. А.Грицкевича "Независимому государству - независимую историю" (Веч. Минск, 1992, 11 июня)] // Веч. Минск. 1992. 9 июля.

15. Топалова Т.А. Задачи изучения истории великокняжеской концелярии Жигимонта Старого периода канцлерства О.М.Гаштольда: По материалам кн.-копий Лит. Метрики, 1522-1539 гг. // Вопр. историографии и источниковедения дооктябрьского периода: Сб. науч. тр. М., 1992. С.5-27.

16. Фалькович С.М. О некоторых понятиях, связанных с национальной проблематикой, применительно к исследованию истории Польши и российско-польских отношений в Новое и Новейшее время: [Также о пол.-белорус. отношениях] // Нация и национальный вопрос в странах Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине ХIХ-начале ХХ в. М., 1991. С.45-52.

17. Ясноў У., Гудава Н., Дзiянава Т. Гiсторыю не перапiсаць!: [Крытыка гiст. канцэпцый Г.Штыхава i М.Ткачова] // Вiцеб. рабочы. 1992. 22 кастр.

Персаналiя

18. Iофе Э. Малавядомае пра класiка: [Я.Колас-гiсторык] // Добры вечар (Мiнск). 1992. 3 лiстап.

19. Iофе Э. Яркi, самабытны талент [М.М. Улашчыка (1905-1986), беларускага гiсторыка i этнографа] // Настаўн. газ. (Мiнск). 1992. 19 снеж.

20. Мiхальчанка С. Яго жыццё вартае пяра лiтаратара: [Пра М.В.Доўнара-Запольскага (1867-1934), беларус. гiсторыка, фалькларыста i этнографа] // Навiны Беларус. акад. (Мiнск). 1992. 28 жн.(N 33). C.7; 4 верас.(N 34). С.7; 11 верас.(N 35). С.5.

21. Мяснiкоў А. Асцярожна: гiсторык [А.I.] Залескi // Звязда (Мiнск). 1992. 23 лiп.

22. Мяснiкоў А. Усевалад Iгнатоўскi [1881-1931]: Лёс i трагедыя // Звязда (Мiнск). 1992. 11,12,15,19,22 снеж.

23. Сагановiч Г. Гiсторык [М.В.] Доўнар-Запольскi: "Беларуская дзяржаўнасць - на трывалых гiстарычных падмурках": [Да 125-годдзя з дня нараджэння] // Звязда (Мiнск). 1992. 8 жн.

24. Якутов В. Мудрый Всеволод: Фрагм. из одноим. повести [посвящ. В.М.Игнатовскому] // 7 дней (Минск). 1992. 3-9 авг.(N 32). С.3.

25. Яцкевiч З. Трафiм Сурта [(30-ыя гг. ХVII ст.-1701?), аўтар "Магiлёўскай хронiкi"] // Вестн. Могилева. 1992. 13 окт. С.6.

Гл. таксама N 2.

I.I.Грыгаровiч (1792-1852)

26. Драздоў В. Засталася спадчына: Да 200-годдзя з дня нараджэння I.I.Грыгаровiча // Зямля i людзi (Магiлёў). 1992. 17-23 лiп.(N 14). С.6.

27. Нiкалаеў М.В. Iван Грыгаровiч - гiсторык беларускай царквы: Знаходка ў аддз. рукапiсаў // Наш радавод: Матэрыялы... Гродна, 1992. Кн.4, ч.1. С.75-88.

28. Пашкавец П. Шукальнiк скарбаў // Наша слова (Мiнск). 1992. 12 жн. (N 32). С.5.

29. Толкачева Л.Л. Гомельский протоиерей Иоанн Григорович и начало белорусской археографии: (К 200-летию со дня рождения ученого) // Тэзiсы навуковай канферэнцыi, прысвечанай 1000-годдзю Полацкай епархii i праваслаўнай царквы на Беларусi... Мн., 1992. С.35-36.

30. Яцкевiч З. Iван Грыгаровiч // Вестн. Могилева. 1992. 4 сент. С.6.

К.I.Кернажыцкi (1902-1942)

31. Панюцiч В. Выдатны беларускi даследчык // Беларус. нива (Минск). 1992. 17 нояб.

32. Салаўёў А. Справа N 31620: У лiку тых, хто спрабаваў выратаваць вучонага, была i сястра У.I.Ленiна Марыя Iльiнiчна // Мiн. праўда. 1992. 22 жн.

33. Токарев Н. "Его работы сохраняют свою научную ценность": Такую оценку науч. работ талантливого белорус. ученого-историка К.И. Керножицкого, который в то время находился в заключении, дал в 1940 г. акад. В.И.Пичета // Навiны Беларус. акад. (Мiнск). 1992. 25 верас.(N 37). C.5.

Выкладанне гiсторыi

34. Адукацыя. Гiсторыя. Мова: Тэмат. зб. навук. прац па беларусазнаўству / Брэсц. дзярж. пед. ин-т; Навук. рэд. С.А.Яцкевiч. - Брэст, 1992. - 184 с.

Са зместу: Плiско В. Некаторыя метадалагiчныя праблемы гуманiзацыi нацыянальнай адукацыi. С.77-78. Стралец М. Некаторыя аспекты беларусiзацыi ВНУ. С.81-82. Яцкевiч А. Выкладанне нацыянальнай культуры ў тэхнiчных ВНУ: вопыт i праблемы. С.83-87. Цыбульскi М. Нацыянальная школа i пытаннi выкладання гiсторыi беларускага выяўленчага мастацтва. С.87-90. Кушнер В. Нацыянальнае адраджэнне i гiстарычная адукацыя. С.90-93. Шаўчук I. Праблемы выкладання палiтычнай гiсторыi феадальнай Беларусi. С.94-98. Дабрынiн М. Пытаннi нацыянальнай педагагiчнай думкi ў курсе гiсторыi педагогiкi. С.99-101. Кавалевiч М. Аб некаторых праблемах беларусiзацыi дыдактычнага працэсу на факультэце дашкольнага выхавання. С.102-104. Ахраменка В., Сухая Т. Да пытання аб выкладаннi вышэйшай матэматыкi на беларускай мове. С.104-107. Новiк М. Пытаннi нацыянальнага войска i вайсковай тэрмiналогii ў выкладаннi беларусазнаўства. С.115-118. Стэльмах Н. Ды пытання аб выкладаннi беларускай лiтаратуры ў нацыянальнай школе. С.121-122. Пашкевiч М. Рыторыка i стылiстыка як вучэбны прадмет на Беларусi. С.142-144. Малажай Г. Роля фiлалагiчнай школы Фёдара Янкоўскага ў нацыянальным адраджэннi беларусаў. С.144-146. Гарбуль А. Нацыянальная гiсторыя ў сярэдняй школе. С.155-157. Калеснiк У.Р. Шырма i нацыянальная школа. С.164-171. Крачкоўскi А., Шлома Л. Выкладанне вышэйшай матэматыкi на беларускай мове ў 1920-1930-ыя гады. С.171-174.

35. Бялевiч В. Гiсторыя ў школе. Што новага?: [Пра рэсп. навук.-практ. семiнар ў Гродне па тэме "Выкладанне гiсторыi ў сярэднiх навучальных установах рэспублiкi па новых праграмах. Задачы i перспектывы гiстарычнай адукацыi", 1-3 снеж. 1992 г.] // Полац. весн. 1992. 22 снеж.

36. Бялевiч В. Два днi [працягваўся ў Полацку семiнар настаўнiкаў гiсторыi горада Полацка, Наваполацка i Полацкага р-на] // Полац. весн. 1992. 24 лiстап.

37. Наш радавод: Матэрыялы мiжнар. навук. канф. "Царква i культура народаў Вялiкага княства Лiтоўскага i Беларусi XIII-пач. XX cт." (Гродна, 28 верас.-1 кастр.), 1992 г.: У 4 кн. / Беларус. дзярж. музей гiсторыi рэлiгii; Адказ. рэд. i склад.: Дз.Караў. - Гродна, 1992. - Бiблiягр. у канцы арт.

Кн.4,ч.1. 230 с.

Са зместу: Можначева М.П. Журнал "Образование" (1892-1909) о преподавании гражданской и церковной истории в университетах и гимназиях России. С.125-127. Шупляк П.А. Вывучэнне Вялiкага княства Лiтоўскага на гiстарычным факультэце БДУ. С.142-146.

Кн.4,ч.3. С.516-745.

Са зместу: Карев Д. История в системе школьного образования в Литве и Белоруссии, XVII-нач. XX в. С.717-726.

Агульныя працы

38. Арлоў У. Калi мы былi лiтоўцамi: [Гiсторыя Беларусi з ХШ ст.] // Новая газ. (Наваполацк). 1992. 2,9,23 кастр.; 6,13,27 лiстап.; 8 снеж. Працяг будзе.

39. Баравы В. Далёкiя продкi: [Адкуль мы? Хто мы? Кiм i чым можам ганарыцца? На гэтыя i iнш. пытаннi адказвае аўт., гартаючы старонкi кн. беларус. гiсторыкаў М.Ермаловiча, М.Барсава, А.Андрыяшава, М.Доўнар-Запольскага, М.Грынблата] // Берастав. праўда. 1992. 9,16,23,30 снеж.

40. Бембель А., Трусаў А. Грахi гiсторыi: [Фрагм. з дакл. на мiжнар. навук. канф. у Камянцы-Падол. "Чалавек, грамадзянская супольнасць i дзяржава ў Цэнтральна-Усходняй Еўропе ў святле новых палiтычных рэалiй"] // Культура (Мiнск). 1992. 1 верас.(N 33). С.4-5.

41. Берштовский А. Беларусь: язык, религия и возрождение: [Исслед. белорусов как нации, ХIII-ХХ вв.: Языковый и религ. аспект] // Гродн. правда. 1992. 15 дек.

42. Булаўка А., Макарэвiч А. Куды ўпадае рака Рубон?: Аб чым расказваюць старадаўн. гiдрал. карты: [Карот. агляд рачной сеткi Беларусi з самых даўнiх часоў] // Род. прырода (Мiнск). 1992. N 9/10. С.30-31.

43. Власт (В.Ю.Ластоўскi). Кароткая гiсторыя Беларусi [1129-1905 гг.]: З 40 рыс. / Аўт. паслясл. А.Грыцкевiч. - Мн.: Унiверсiтэцкае, 1992. - 126 с.:iл. - Факс. выд.: Вiльня: Друкарня Марцiна Кухты, 1910.

44. Гайдуль В. "Пiсьмо "вучонаму" суседу": [Экскурс у гiсторыю Беларусi, пачынаючы з XIII ст.] // Маладзеч. газ. 1992. 23 верас.

45. Гiсторыя Беларусi [Старажытны перыяд-1569 г.]: Вучэб.-метад. дапам. для студэнтаў техн. ВНУ / Магiлеў. машынабудаўнiчы iн-т; Склад. В.А.Макарэвiч. - Магiлеў, 1992. - 34 с.: iл. - Бiблiягр. у канцы ст.

46. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь: [Опыт реконструкции рус. истории IХ-XIV вв.: К вопросу взаимоотношений с соседями: Материал о Беларуси см. по содержанию и вспомогательным указателям]. - М.: Мысль, 1992. - 782 с.: карт., табл.

47. Гумилев Л.Н. От Руси к России: Очерки этнич. истории [I-XVIII вв.: Кн. продолжает и допол. исслед. "Древняя Русь и Великая степь": Материал о Беларуси см. по вспомогат. указ.]. - М.: Экопрос, 1992. - 336 с.

48. Еловичева Я.К. Палеогеография и хронология основных этапов развития природной среды антропогена Беларуси: (По палинол. данным): Автореф. дис. ... д-ра геогр. наук / АН Украины. Ин-т географии. - Киев, 1992. - 52 с. - Библиогр.: 49 назв.

49. Ермаловiч М. "Самы страшны тэзiс, якi знiшчыў усю нашу гiсторыю, - гэта тэзiс аб бездзяржаўнасцi Беларусi": [Гутарка з гiсторыкам] / Вяла Т.Антонава // Звязда (Мiнск). 1992. 4 верас.

50. Ермашкевiч М. Па зямлi Сенненскай, старажытнай i заўсёды юнай: [З гiсторыi краю XVI-XX стст.] / Маст. В.В.Бандарэвiч // Голас Сенненшчыны. 1992. 11 жн.; 8 верас.; 10 кастр.; 15 снеж.

51. Запруднiк Я. Дваранства i беларуская мова: (Да прабл. "Асновы беларускага светапогляду"): Арт. зроблены паводле дакл. на мiжнар. канф. "Фармiраванне i развiццё нац. самасвядомасцi беларусаў" 19-20 жн. 1992 г. у Мiнску i Маладзечне // Наша слова (Мiнск). 1992. 16 верас.(N 37). С.2-4.

52. Запруднiк Я. Зямля круглая, i ўсе дарогi вядуць да роднай хаты, альбо Спроба пагаварыць з землякамi: [Фрагм. выступленняў публiцыста, навукоўца, грамад. дзеяча з ЗША ў час наведвання Беларусi. Закранаюцца пытаннi дзяржаўнасцi Беларусi i iнш.] / Падрыхт. Т.Антонава // Звязда (Мiнск). 1992. 23 верас.

53. История озер Белоруссии / О.Ф.Якушко, А.Н.Рачевский, А.Л.Жуховицкая, Я.К.Еловичева, И.И.Богдель, Б.П.Власов // История озер Восточно-Европейской равнины. СПб., 1992. С.144-167.

54. История России: Метод разраб. для слушателей фак. довуз. подгот. и подгот. отд-ния: [В 3 ч.]. Ч.1. С древнейших времен до конца XVIII в. / Гродн. гос. ун-т им. Я.Купалы, фак. довуз. подгот.; [Сост. Л.А.Колоцей, Н.А.Иващенко]. - Гродно: ГГУ, 1992. - 91 с.

55. Калянковiч I. А праўда адна: [Гiсторыя Беларусi i яе асэнсаванне сучас. даследчыкамi] // Голас часу (Лондан). 1992. N 5. С.39-41.

56. Карачун Р. На пачатку шляху: [Погляд на гiсторыю Беларусi] // Гродн. правда. 1992. 25 июля.

57. Крук А. Беларусь у люстэрку гiстарычных падзей: [Мiфы i рэальнасць] // Дзвiн. праўда (Верхнядзвiнск). 1992. 13 лiстап.

58. Крукоўскi М. "Мы бяромся з iдэi сябе, i мы мусiм як след выказаць беларускую iдэю": [Гутарка з прэзiдэнтам Беларус. эстэт. асац., iмя i iдэi якога доўгi час замоўчвалiся: Ёсць звесткi з гiсторыi] / Вёў Ю.Залоска // ЛiМ (Мiнск). 1992. 25 верас.(N 39). С.5,12,14-15.

59. Лаўрыновiч В. Жывыя помнiкi: [Пра дрэвы, пасадж. гiст. асобамi на Беларусi ў роз. гг.] // Магiлёўс. праўда. 1992. 29 верас.

60. Лысенка П., Палуян У. Пазiцыi i амбiцыi Мiколы Шаляговiча i яго паплечнiкаў: Аб нац. прыналежнасцi насельнiцтва Зах. Палесся i пазiцыях кiраўнiкоў аб-ня "Палесьсе": [Растлумачэнне навук., этнiч. i гiст. неабгрунтаванасцi пазiцыi аб-ня ў нац. пытаннi. Падрабязна з гiсторыi Палесся (IХ-ХХ стст.)] // Нар. газ. (Мiнск). 1992. 8 лiп.

61. Мохарев А. Рассуждения о белорусской государственности: (Взгляд учителя на историю Беларуси [IХ-нач. ХХ в.]) // Вячэр. Гомель. 1992. 12,19 жн.

62. Паўлоўскi С. Чаму Летува, а не Лiтва?: [З гiсторыi паняццяў "Лiтва гiстарычная" i "Лiтва этнiчная"] // Наша нiва (Вiльнюс). 1992. N 6. С.6-7.

63. Пачынаем разумець самiх сябе: [Справаздача аб рабоце мiжнар. канф. "Фармiраванне i развiццё нац. самасвядомасцi беларусаў" (г.Мiнск, Маладзечна, 19-20 жн. 1992 г.)] // Наша слова (Мiнск). 1992. 9 верас.(N 36). С.1,2.

64. Трусаў А. Гiсторыя Айчыны: Мiфы i рэальнасць // Культура (Мiнск). 1992. 1 верас.(N 41). С.5.

65. Шатон Г.I. Лёс [беларускага народа, яго культуры, нацыянальнай рэлiгii] у аспекце часу [XVI-XX стст.] // Адукацыя i выхаванне (Мiнск). 1992. N 7/8. С.11-18.

66. Ширяев Е. Помните свое родство: [Об ист. судьбе Беларуси и ее связях с Литвой] // Гомел. ведамасцi. 1992. 18 лiп. С.5.

67. * [1] Bardach J. [Recenzja] // Przeglad Wschodni (Warszawa). 1991. Z.4. S.893-897. Пол. - Рэц. на кн.: Kosman M. Orzel i Pogon: Z dziejow polsko-litewskich XIV-XX w. - Warszawa, 1992. - Пол.

Водгук на кнiгу аб польска-лiтоўскай гiсторыi XIV-XX стст.

68. Bazylow L. Historia powszechna, 1492-1648. - Warszawa: Ksiazka i wiedza, 1991. - 616 s.: il. - Bibliogr.: s.569-578; Ind. nazw.: s.579-594; Ind. nazw. geogr.: s.595-610. - Пол.

Усеагульная гiсторыя, 1492-1648. Звесткi аб Беларусi гл. па геаграфiчнаму паказальнiку.

69. Belorussia. - New Haven: Human relations area files; Chicago: Hraf, S.a. - 389 p.;7 m. - (Subcontractor's monograph). - Англ.

З гiсторыi Беларусi.

70. Davies N. Boze igrysko: Historia Polski. W 2 t. / Tlum. E.Tabakowska. - Krakow: Znak, 1992. - Пол.

T.1: Od poczatkow do roku 1795. 812 s.: il, m.

T.2: Od roku 1795. 905 s.:il, m.

Гiсторыя Польшчы. Ёсць звесткi аб Беларусi.

71. Historia od X-XX wieku: Kronika wydarzen - Polska i sasiedzi: Praca zbiorowa / Grunberg K., Polacka K., Pozwadowska A., Rulka J., Winclawska M. - 2 wyd. - Toryn: Troja, 1992. - 461 s. - Пол.

Гiсторыя Х-ХХ стст.: Хронiка падзей. Ёсць таксама звесткi пра Беларусь.

72. Jakubowska T., Kolendo J., Michowicz J. Historia Polski do 1945 roku. - 3-e wyd., popr. i uzup. - Lodz: Wyd-wo Uniw. Lodzkiego, 1992. - 295 s. - Пол.

Гiсторыя Польшчы ад старажытнасцi да 1945 года. Ёсць звесткi пра Беларусь.

73. Katalog portretow osobistosci polskich i obcych w polsee dzialajacych. / Pod. red.: H.Widaskiej. - Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1990. - Пол.

T.1: A-F. 1990. 330 s.

T.2: G-K. 1992. 415 s.

T.3: L-O. 1992. 308 s.

Каталог партрэтаў польскiх асоб i замежных дзеячоў у Польшчы. Ёсць звесткi пра Беларусь.

74. Kosman M. Orzel i Pogon: Z dziejow polsko-litewskich XIV-XX w. - Warszawa, 1992. - Пол.

Польска-лiтоўская гiсторыя XIV-XX стст.

75. Seniuch Cz. Ziemia udreczona, ziemia zywa // Literatura na swiecie (Warszawa). 1991. N 8/9 (241/242). S.7-15. Пол.

Зямля змучаная, зямля жывая: [З гiсторыi Беларусi].

76. Sienkiewicz W. Maly slownik historii Polski / Red.: J.Czylewski, M.Kamler. - Warszawa: Wiedza Powszechna, 1991. - 251 s. -Ind.: s.231-251. - Пол.

Малы слоўнiк гiсторыi Польшчы. Ёсць таксама матэрыял пра Беларусь.

77. Tarka K. [Recenzja] // Dzieje Najnowsze (Warszawa). 1992. N 4. S.149-151. Пол.- Рэц. на кн.: Новый взгляд на историю Литвы.-Каунас, 1991.

Водгук на кнiгу па гiсторыi Лiтвы.

78. Trusow O. Historia Bialorusi: mity i rzeczywistosc: (Tezy referatu) / Tl. A.Brodowska // Lithuania (Warszawa). 1992. N 4(5)/1(6). S.310-311. - Пол.

Гiсторыя Беларусi: мiфы i рэчаiснасць, IX-XX ст.

79. Waldenberg M. Bialorusini // Waldenberg M. Kwestie Narodowe w Europe srodkowo-wshodniej: Dzieje. Idee. Warszawa, 1992. S.118-120. Пол.

Беларусы ў сярэдне-усходняй Еўропе XII-XX стст.

80. * Wisner H. Swiadomosc panstwowa i narodowa na Litwie w okresie XVI-XX wieku // Lithuania (Warszawa). 1991. N 3. S.33-37. Пол.

Грамадская i нацыянальная свядомасць на Лiтве ў XVI-XX cт.

Гл. таксама N 8, 34, 1707.

Тэрыторыя. Насельнiцтва

81. Брэгер Г. Вялiкая гiсторыя малых паселiшчаў: [З гiсторыi знiкнення з карты некаторых фальваркаў i маёнткаў. Таксама пра неабходнасць выдання "Гiстарычнага слоўнiка населеных месцаў Беларусi". Ёсць звесткi з гiсторыi засценкаў (2-ая палова XVI ст.) i хутароў (XIX ст.) на Беларусi] // ЛiМ (Мiнск). 1992. 4 снеж.(N 49). С.16.

82. * Казаков А. Прошлое и настоящее населения Смоленщины: Ист.-демогр. очерк // Край Смоленский. 1992. N 10. C.54-62; N 11/12. С.76-82.

Шур В. Пра беларускiх палякаў: [З гiсторыi мiграцыi пол. насельнiцтва на Беларусь, XV-XX стст.] // Жыццё Палесся (Мазыр). 1992. 17 лiстап.

Эканомiка. Сацыяльна-эканамiчныя адносiны. Сацыяльная структура

84. История России [с древнейших времен до середины 1980-х годов]: Соц.-экон. и внутриполит. аспекты: [Пособие: Есть данные по Беларуси] / Свердлов. обл. ин-т усоверш. учителей; Авт.: А.В.Лямин, А.Т.Шашков, В.А.Ляпин и др. - Екатеринбург, 1992. - 320 с. - Библиогр.: с.120-135, 309-318.

85. Кiсялёў В.Н. Неўмiручая песня лясоў: Кн. для вучняў: [З гiсторыi развiцця раслiн. покрыва Беларусi, пачынаючы ад "першапасяленцаў" да нашых дзён] / Аўтарыз. пер. з рус. мовы Л.М.Дайнекi. - Мн.: Нар. асвета, 1992. - 64 с.: iл. - (Гэта ты, мая Беларусь).

86. Сардаров А., Сает М. Из истории дороги: [Развитие дорож. сети и сервиса в Белоруссии, XVI-60-ые гг. ХХ вв.] // Автомоб. дороги (Москва). 1992. N 4. С.27.

87. Соловьев Н. Налибокские гутники: [О начале пр-ва в д.Налибоки Столбц. р-на изделий из стекла и фарфора и последующем развитии этого дела в др. местах Беларуси, 1717-1985 гг.] // Белорус. предприниматель (Минск). 1992. Июль (N 28). С.6.

88. * Spis szlachty wylegitymowanej w guberniach grodzienskiej, minskiej, mohylewskiej, smolenskiej i witebskiej / Oprac. S.Dumin, S.Gorzynski. - Warszawa: Fundacja im.Ciechanowieckich: ARBOR-DiA, 1992. - 156 s.: rys. - Пол.

Дакументальны спiс шляхты Гродзенскай, Мiнскай, Магiлёўскай, Смаленскай i Вiцебскай губерний.

Палiтычны лад. Дзяржава i права. Унутраная палiтыка

89. Жлоба С. Цi можа быць дзяржава этнiчнай альбо этнас дзяржаўным: Роздум аб нац. дзяржаўнасцi // Веч. Брест. 1992. 28 авг.-3 сент.(N 35).

90. Карскi Е. Беларускi народ i яго мова: Адбiтка з газ. "Беларусь" / Рэд. тэксту Я.Л. - Факс. выд. - Мн.: Адраджэньне, 1992. - 15 с.

Са зместу: Гранiцы племя; Утварэньне беларускай народнасцi i мовы: [З гiсторыi беларус. дзяржаўнасцi]. С.3-9.

91. Панямонскi М. Пад бел-чырвона-белым сьцягам: [Карот. агляд гiсторыi беларус. народа з IX па XX стст.] // Беларус. думка (Нью-Йорк). 1992. N 37. С.6-8. Працяг будзе.

92. Увасабленне iдэi незалежнасцi на Беларусi [VI-ХХ стст.] / Л.М.Лыч, У.А.Палуян, Г.В.Штыхаў, П.К.Башко, Г.Я.Галенчанка, А.М.Лiтвiн, У.Г.Фiлякоў; Пад рэд. М.П.Касцюка // Звязда (Мiнск). 1992. 23,24 лiп.

93. Юхо Я.А. Вытокi нашай дзяржавы [XII-XVIII стст.: Гутарка з вучоным] / Запiсаў А.Карлюкевiч // Наша слова (Мiнск). 1992. 19 жн.(N 33). С.1-2.

94. Юхо Я.А. Кароткi нарыс гiсторыi дзяржавы i права Беларусi: [Вучэб. дапам.]. - Мн.: Унiверсiтэцкае, 1992. - 270 с.: iл. Частка тэксту: польская. - Бiблiягр. спасылкi ў падрадк. заўв.

95. Юхо Я.А. "Мы не ведаем сапраўднай гiсторыi [беларускай дзяржаўнасцi]": Гутарка с гiсторыкам старажыт. права] / Запiсаў А.Карлюкевiч // Во славу Родины (Минск). 1992. 25 июля.

96. Bialoruska droga do wolnosci / T.Kandrusiewicz, W.Trygubowicz, M.Tkaczow, W.Czarniauski, S.Janowicz, A.Hlebowicz, A.Magdziak-Miszewska, B.Skaradzinski, N.Taylor, M.Ziolkowski. - Warszawa, 1991. - 176 s. - Пол.

З гiсторыi беларускай дзяржаўнасцi.

97. Downar-Zapolski M. Podstawy panstwowosci Bialorusi // Magazyn Polski (Grodno). 1992. 3/4. S.4-10. Пол.

З гiсторыi беларукай дзяржаўнасцi.

98. Kraszewski J.I. Wizerunki ksiazat i krolow Polskich / Z 39 rycinami ks. Pillati'ego oraz inicyalami Cz.Jankowskiego. - Warszawa, 1991. - 451 s. - Пол.

Каралi Вялiкага княства Лiтоўскага i Рэчы Паспалiтай, X ст.-1798 г.

99. Plaza S. Historia prawa w Polsce: Zarys wykladu: Cz.1.: Polska Przedrozbiorowa. - Wyd. 2. - Krakow: Nakladem Uniw. Jagiellonskiego, 1991. - 360 s. - (Skrypty uczelniane / Uniw. Jagiellonski. Inst. Hist.-Prawny; N 657). - Пол.

Гiсторыя польскага права, VIII-канец XVIII ст. Ёсць звесткi пра Беларусь.

Sielicki F. [Recenzja] // Slavica Wratislaviensia (Wroclaw). 1992. T.69. S.141-143. Пол. - Рэц. на кн.: Древнейшие государства на территории СССР. - М., 1989. - (Acta Universitatis Wratislaviensia; N 1296).

Сацыяльныя рухi i плынi. Палiтычныя партыi i арганiзацыi

101. * Kreuski J. Tragic legacy of oppression // Belarusian review (Torrance). 1992. Vol.4, N 2. Англ.

З гiсторыi нацыянальнага нiгiлiзму на Беларусi.

Нацыянальныя пытаннii мiжнацыянальныя адносiны

102. Бараноўскi I. Гордасць. Памяць. Смутак: [З гiсторыi яўрэйс. насельнiцтва ў Брэсце, ХIV-ХХ стст. Таксама пра лiквiдацыю брэсц. гета ў кастр. 1942 г.] // Звязда (Мiнск). 1992. 11 лiстап.

103. Бубала А. Якая ж Дрыса без яўрэя?: [З гiсторыi пражывання яўрэяў у Верхнядзвiн. р-не] // Дзвiн. праўда (Верхнядзвiнск). 1992. 18 верас.

104. Даўгяла З. Цыганы на Беларусi: Гiст. нарыс // Спадчына (Мiнск). 1992. N 4. С.54-67. (Перадрук з часоп.: Наш край. 1925.)

105. Иоффе Э. История белорусских евреев - часть истории Беларуси: [Беседа с пред. ист. Комис. Фонда сохранения еврейс. ист. и культ. наследия РБ] / Записала И.Масляницына // Добры вечар (Мiнск). 1992. 22 кастр.

106. Кiштымаў А. Беларус: хто ён?: [Гутарка з навук. супрацоўнiкам Iн-та гiсторыi АН Беларусi пра нац. самасвядомасць беларусаў] / Вёў П.Юдо // Настаўн. газ. (Мiнск). 1992. 12 верас.

107. Лосский Н. Украинский и белорусский сепаратизм: [Ст. рус. философа (1870-1965), уроженца местечка Креславка, Витеб. губерния] // Север (Петрозаводск). 1992. N 4. С.99-103.

108. Малиновский М. Сыны Израилевы: [Из истории пребывания евреев на Беларуси] // Во славу Родины (Минск). 1992. 12 сент.

109. Мэттэ К. Французы под Минском: [Две версии появления выходцев из Франции в в.Лесковка Мин. р-на, ХVIII в.-40-ые гг. ХХ в.] // Мiн. праўда (Мiнск). 1992. 12 верас.

110. Шур В. "Аль-Кiтаб" па-беларуску: [З гiсторыi беларус. татар. Ёсць i пра паходжанне iх прозвiшчаў] // Настаўн. газ. (Мiнск). 1992. 25 лiстап.

111. Шур В. Пра беларускiх татараў: [З гiсторыi жыцця этнагр. групы] // Светлае жыццё (Лельчыцы). 1992. 25, 28 жн.

112. Яцкевiч З. Магiлёўскае габрэйства [XVI-XX стст.] // Ратуша (Магiлёў). 1992. Верас.(N 17). С.7.

113. * Borawski P. Tatarzy w miastach i jurydykach Radziwillow // Przeglad Humanistyczny (Warszawa). 1992. Z.1. S.65-81. Пол.

Татары ў гарадах Радзiвiлаў, VI ст.-1795 г.

114. * Jagiello M. [Recenzja] // Przeglad Powszechny (Warszawa). 1992. N 1. S.116-132. Пол. - Рэц. на кн.: Wrobel P. Ksztaltowanie sie bialoruskiej swiadomosci narodowej a Polska. - Warszawa, 1990. - Пол.

Водгук на кнiгу аб фармiраваннi беларускай народнай свядомасцi ў Польшчы.

115. Miskiewicz A. O Tatarch polskich w Slonimie // Magazyn Polski (Grodno). 1992. N 2. S.56-59. - Пол.

Татары ў Слонiме: З гiсторыi пытання.

116. Mniejszosci polskie i polonia w ZSRR / Pod red. H.Kubiaka, T.Palecznego, J.Rokickiego, M.Wawrykiewicz. - Wroclaw etc.: Ossolineum, 1992. - 492 s.+ mapa - Пол.

Польская меншасць i польская эмiграцыя ў СССР. Ёсць звесткi пра Беларусь.

117. Patek A. Polacy w Rosji i ZSSR // Polonia w Europe: Praca zbiorowa. Poznan, 1992. S.283-363. Пол.

Палякi ў Расii i СССР, XVII - канец ХХ ст. Ёсць таксама матэрыял аб паляках у ВКЛ i Беларусi.

118. Sakson A. [Recenzja] // Sprawy Narodowosciowe (Poznan). 1992. Z.1. S.235-239. Пол. - Рэц. на кн.: Wrobel P. Ksztaltowanie sie bialoruskiej swiadomosci narodowej a Polska. - Warszawa. 1990. - Пол.

Водгук на кнiгу аб фармiраваннi беларускай нацыянальнай свядомасцi ў Польшчы.

119. * Tyszkiewicz J. Tatarzy na Litwie i w Polsce: Studia z dziejow XIII-XVIII w. - Warszawa, 1989. Пол.

Татары на Лiтве i ў Польшчы ў ХIII-XVIII стст.

120. * Wrobel P. Ksztaltowanie sie bialoruskiej swiadomosci narodowej a Polska. - Warszawa, 1990. - Пол.

Фармiраванне беларускай нацыянальнай iдэi ў Польшчы.

Гл. таксама N 83, 136, 137, 338, 627, 2567, 2568, 2571.

Вайсковая справа

121. Асиновский С. День белорусского войска: [О датах воен. истории Беларуси, достойных стать праздником Вооружен. Сил Респ. Беларусь] // Во славу Родины (Минск). 1992. 11 июля.

122. Асиновский С. Не надо лишать нас истории: [Продолж. дискус. о том, какое событие в истории Беларуси можно считать Днем рождения нац. войска] // Во славу Родины (Минск). 1992. 31 июля.

123. Баранов В. Было то, что было: Полем. заметки по воен. истории Беларусi: [Отклик на ст. "Забытая слава" (Звязда, 1992, 18-22,25-27 лют.] // Сов. Белоруссия (Минск). 1992. 26 сент.

124. Баранов В. История - к "политическому столу": [Крит. анализ крат. обзора воен. истории Беларуси "Забытая слава" (Звязда, 1992, 18-22,25-27 лют.] // Во славу Родины (Минск). 1992. 23 сент.

125. Баранов В. История не терпит насилия, даже если она преподносится народу с благородной целью воспитания национального патриотизма: [Отклик на ст. "Забытая слава" (Звязда, 1992, 18-22, 25-27 лют.)] // Белорус. нива. (Минск). 1992. 9 сент.

126. Грыцкевiч А. Вернем гетмана ў войска?: Вайск. ступенi: Карот. гiст. агляд [з Х ст. па 1944 г.] // Культура (Мiнск). 1992. 26 кастр.(N 41). С.4-5; Во славу Родины (Минск). 1992. 10 нояб.

127. Ермалёнак В. Старонкi ваеннай гiсторыi [Мiёрскага р-на (XIII-XIX стст.)] // Сцяг працы (Мiёры). 1992. 29 верас.

128. Зайцаў А. Грымелi бiтвы ў Рагачове [XIII ст.-1812 г.: Ёсць таксама звесткi з гiсторыi вёсак Вiшчын i Лучын] // Свабод. слова (Рагачоў). 1992. 4 лiстап.

129. Иванов Ю. Состряпанная слава, или Орудие против братства славянских народов: Ответ фальсификаторам: [Отклик на публ. "Забытая слава" (Звязда, 1992, 18-22,25-27 лют.)] // Политика. Позиция. Прогноз (Минск). 1992. Нояб.(N 11). - С.2,6.

130. Козлов И. Беларусь: героика прошлого: В помощь руководителям групп обществ.-гуманит. подгот. офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат: [О нар.-освободит. движении белорус. народа в Х-ХVIII вв. и б-бе за независимость в годы Великой Отеч. войны] // Во славу Родины (Минск). 1992. 18 авг.

131. Мазуркевич В. Надуманная слава: [Отклик на ст. "Забытая слава" (Звязда, 1992, 18-22,25-27 лют.)] // Сов. Белоруссия (Минск). 1992. 9 окт.

132. Малиновский М. Вокруг да около: [Отклик на ст. С.Асиновского "День белорусского войска" (Во славу Родины, 1992, 11 июля)] // Во славу Родины (Минск). 1992. 31 июля.

133. Халодная зброя сярэднявечча: [Баявое мiнулае беларусаў] // Во славу Родины (Минск). 1992. 5 дек.

134. Штыхаў Г. Гiсторыя мужнасцi павiнна быць поўнай: [Водгук на арт. И.Козлова "Беларусь: героика прошлого" (Во славу Родины, 1992, 18 авг.)] // Во славу Родины (Минск). 1992. 6 окт.

Гл. таксама N 34.

Знешняя палiтыка. Мiжнародныя сувязi

135. Асиновский С. "За польским часом": [Правда о белорус.-пол. и белорус.-российс. отношениях: Из истории] // Во славу Родины (Минск). 1992. 22 июля.

136. Веденич С. Независимая история или новый обскурантизм?: [Полемика со ст. А.Грицкевича "Независимому государству - независимую историю" (Веч. Минск, 1992, 11 июня) по вопр. истории отношений России и Беларуси] // Политика. Позиция. Прогноз (Минск). 1992. Июль (N 7). С.9.

137. Веденич С. Обыкновенный "лычизм", или Будут ли обнюхивать небелорусов?: [Взгляд авт. на историю отношений России и Беларуси: Отклик на ст. Л.Лыча "Нататкi аб будаўнiцтве нацыянальных узброеных сiл" (Рэспублiка, 1992, 26 авг.)] // Политика. Позиция. Прогноз (Минск). 1992. Сент.(N 9). С.5.

138. Musijenko S. Przyczynek do zagadnienia polsko-bialoruskich i bialorusko-polskich kontaktow literackich / Przel. J.Traczuk // Studia Polono-Slavica-Orientalia. Acta Litteraria; XIII / Polska Akademia nauk. Inst. slowianoznawstwa. Warszawa, 1992. S.165-183. Пол.

Да пытання польска-беларускiх i беларуска-польскiх лiтаратурных кантактаў (XV-80-ыя гг. ХХ ст.).

Ураджэнцы Беларусi за яе межамi

139. Афанасьева Т. Игнатий Домейко [(1802-1889), ученый, эмигрант, уроженец Новогруд. уезда] // Гродн. правда. 1992. 24 сент.

140. Багадзяж М. Лекарка манархаў [Саламея Русецкая (1718-?), ураджэнка Навагрудчыны] // Чырв. змена (Мiнск). 1992. 5-11 кастр.(N 41). С.6-7.

141. Ган В. Семен Макаров: [Об амер. миллионере, владельце нескольких компаний, уроженце д.Баратин Глус. р-на] // Эхо планеты (Москва). 1992. N 34. С.16-19.

142. Дзехцярук У. Беларусы ў Эстонii // Беларус (Нью-Йорк). 1992. Крас.(N 394). C.6.

143. Дубнов А. Путешествие Ицхака Шамира с "исторической родины" на малую: [О посещении Беларуси с неофиц. визитами б. премьером Израиля И.Шамиром, уроженцем Пруж. р-на, и нынеш. министром иностр. дел Ш.Пересом, уроженцем Волож. р-на] // Новое время (Москва). 1992. N 39. C.6.

144. Казак-Казакевiч Э. Мой жыццяпiс: [Успамiны пра жыццё беларусаў у даваен. Латвii] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1992. 1 кастр.(N 40). С.5; 7 кастр.(N 41). С.5; 15 кастр.(N 42). С.5; 22 кастр.(N 43). С.5; 29 кастр.(N 44). С.5; 5 листап.(N 45). С.5.

145. Луцкевiч Л. Чацьвертая нацыя...: [Беларусы ў Вiльнi] / Гутарыў С.Д. // Наша нiва (Вiльнюс). 1992. N 7. С.6-7.

146. Маслянiцына I. Нейбургская пфальцграфiня: [Лёс дачкi Багуслава Радзiвiла, князёўны Людвiкi Каралiны Радзiвiл (1667-1695)] // Добры вечар (Мiнск). 1992. 22 снеж.

147. Маслянiцына I. Прыўкрасная дама сярэднявечча [французская каралева Анна Русiнка (1024-1075), дачка Яраслава Мудрага, унучка полацкай князёўны Рагнеды] // Чырв. змена (Мiнск). 1992. 17-23 жн.(N 34). С.6.

148. Мехаў У.Л. Смерць у Аахене: [Пра яўрэйс. музыканта Мiхала-Iосiфа Гузiкава (1806-1837), ураджэнца г.Шклова] // Крынiца (Мiнск). 1992. N 9/10. С.44-47.

149. Ножнiкаў М. Мiкалай Судзiлоўскi [(1850-1930), ураджэнец Магiлёва, дзеяч мiжнароднага рэвалюцыйнага руху, вучоны-прыродазнавец] // Вестн. Могилева. 1992. 6 нояб. С.6.

150. Плотнiкаў Б.А. Беларуская мова ў Нямеччыне: [Гутарка з праф. каф. тэарэт. i славян. мовазнаўства ун-та ў Бохуме: Звесткi з гiсторыi] / Запiсаў А.Кiклевiч // Наша слова (Мiнск). 1992. 8 лiп.(N 27). С.4.

151. Свиридов Л. Долго не был я в родной стороне...: [Израил. полит. деятель И.Шамир в Беларуси] // Рэспублiка (Мiнск). 1992. 12 верас. С.3.

152. Струмень Г. Доктар Русель: [З жыцця вучонага-прыродазнаўцы, дзеяча рэвалюцыйн. руху М.К.Судзiлоўскага (1850-1930), ураджэнца Магiлёва] // Пагоня (Гродна). 1992. 23 кастр.-5 лiстап. С.4.

153. Russen in Berlin: Literatur Malerei Theater Film, 1918-1933 / Hrs. von F.Mierau. - Leipzig: Reclam verl., 1991. - 615 S.: Il. -Reg.: S.590-615. - Ням.

Рускiя ў Берлiне, 1918-1933. Аб ураджэнцах Беларусi гл. iмянны паказальнiк на с.590-615.

Гл. таксама N 1097, 1123.

Польшча

154. Бабкин Г. Вот паны... А кто мы?: [Политика Польши в отношении белорусов Белостотчины, 1944-1990 гг.] // Знамя юности (Минск). 1992. 2 дек.

155. Бергман А. Уладзiмiр Самойла (1878-1941) - беларускi дзеяч у Польшчы ў гадах 1919-1939 / Пер. с пол. Н.Баршчэўская // Беларускi каляндар на 1992 г.Беласток, 1992. С.85-92.

156. Гiлевiч Н.С. Рыцар свабоды i братэрства: Слова Н.Гiлевiча на адкрыццi помнiка А.Мiцкевiчу ў Наваградку // ЛiМ (Мiнск). 1992. 25 верас.(N 39). С.4.

157. Глагоўская А. Ёсць у Менску беларусы?: [Гутарка з асiстэнтам Гдан. ун-та, у якой таксама закраналася дзейнасць аддз-ня Беларус. грамад.-культ. т-ва ў Гданьску] / Вяла Л.Баршчэўская // Наша слова (Мiнск). 1992. 23 верас.(N 38). С.3.

158. Iпатава В. Соф'я Гальшанская [(1405-1461), каралева Польшчы, жонка Ягайлы] // Работнiца i сялянка (Мiнск). 1992. N 11/12. C.14.

159. Мiрановiч Я. Колькi было беларусаў [на Беласточчыне пасля другой сусветнай вайны]? // Нiва (Беласток). 1992. 27 снеж.(N 52). С.1,8.

160. Сiмакоў А. Ядвiга Марцiноўская i яе дарожныя нататкi: [Пра пол. пiсьменнiцу, ураджэнку в.Старая Белiца Гомел. р-на] // Гомел. праўда. 1992. 27 жн.

161. Cygan W.K. Slownik biograficzny oficerow legionow polskich. T.1. - Warszawa: Gryf, 1992. - 116 s. - Пол.

Даведнiк:Гераiчныя бiяграфii польскiх афiцэраў, удзельнiкаў першай сусветнай польска-савецкай вайны 1919-1921 гг. Ёсць ураджэнцы Беларусi.

162. * Hrywna I. [Recenzja] // Borussia (Olsztyn). 1992. N 3/4. S.180-182. Пол. - Рэц. на кн.: Tomaszewski J. Mniejszosci narodowe w Polsce w XX wieku. - Warszawa, 1991.

Водгук на кнiгу аб нацыянальных меншасцях у Польшчы ў ХХ ст.

163. * Hrywna I. [Recenzja] // Borussia (Olsztyn). 1992. N 5. S.141-143. Пол. - Рэц. на кн.: Polska - Polacy - mnejszosci narodowe. - Wroclaw, 1992.

Водгук на кнiгу аб нацыянальных меншасцях у Польшчы (у т.л. беларусах).

164. Jaroszewicz P. Przerywam milczenie ...: 1939-1989 / Lit. oprac. B.Rolinski. - Warszawa: Fakt, 1991. - 290 s., 21 ark. fot. - Пол.

З жыцця i дзейнасцi (1939-1989 гг.) польскага дзяржаўнага i палiтычнага дзеяча П.Ярашэвiча, ураджэнца Нясвiжа.

165. * Marciniak T. [Recenzja] // Studia Socjiologiczne (Wroslaw). - 1992. N 3/4. S.221-223. Пол. - Рэц. на кн.: Tomaszewski J.Mniejszosci narodowe w Polsce XX wieku. - Warszawa, 1991. - Пол.

Водгук на кнiгу аб нацыянальных меншасцях ў Польшчы ХХ ст.

166. Massonius M. Dominik Szulc // Magazyn Polski (Grodno). 1992. N 3/4. S.70-71. - Пол.

З жыцця i творчай дзейнасцi ураджэнца Мiншчыны Д.Шульца (1797-1860), польскага навукоўца i лiтаратара.

167. * Polska - Polacy - mniejszosci narodowe. - Wroslaw, 1992 - Пол.

Польшча, палякi, нацыянальныя меншасцi [у т.л. беларусы].

168. Roch L. Mniejszosci narodowe w powojennej Polsce // Almanach Pohonii, 1992. Warszawa. 1991. S.85-99. Пол.

Са зместу: Нацыянальныя меншасцi ў пасляваеннай Польшчы: Беларусы (гл. с.90-92).

169. Rudnicka H. Zygmunt Wroblewski // Magazyn Polski (Grodno). 1992. N 2. S.44-45. Пол.

З жыцця i дзейнасцi польскага навукоўца, ураджэнца Гродна, удзельнiка паўстання 1863 г. З.Урублеўскага.

170. Sadowski A. Narody wielkie i male: Bialorusini w Polsce / Uniw. Jagiellonski. Inst. Religioznawstwa. - Krakow, 1991. - 183 s. - Пол.

Сацыялагiчны аналiз беларускай народнай меншасцi ў Польшчы ў ХХ ст.

171. Sniezko A. Kazimierz Narbutt - autor pierwszej logiki polskiej // Magazyn Polski (Grodno). 1992. N 1. S.52. Пол.

З жыцця i дзейнасцi польскага вучонага XVII ст., ураджэнца в.Крупава Лiдскага раена К.Нарбута.

172. Tomaszewski J. Mniejszosci narodowe w Polsce XX wieku. - Warszawa: Editions Spotkania, 1991. - 58 s. - Bibliogr.: s.55-56; Ind. nazw.: s.57-58. - Пол.

Нацыянальныя меншасцi (у т.л. беларусы) у Польшчы ў ХХ ст.

173. * Mniejszosci narodowe w Polsce (1945-1991): Materialy do bibliografii / Centr. Bibl. Wojskowa; Oprac. zespol w skladzie J.Bilski et al.; Pod red S.Derejczyka. - Warszawa: CBW, 1992. - 75 s. - Пол.

Народныя меньшасцi ў Польшчы (1945-1991): Матэрыялы да бiблiяграфii.

174. Zaporowski Z. Ukrainsko-Bialoruski Klub Sejmowy (Marz.-list. 1928 r.) // Pogranicze: Studia z dziejow stosunkow polsko-ukrainskich w XX wieku (Lublin), 1992. S.7-18. Пол.

Украiнска-беларускi сеймавы клуб (Сак.-лiстап. 1928 г.).

175. * Zieleniewski J. Delimitacja polnocno-wschodniego odcinka granicy panstwowej miedzy Rzeczpospolita Polska a Zwiazkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1944-1947 i zwiazane z nia problemy narodowosciowe: Wybor zrodel // Rubieze (Bialystok). 1992. N 1. S.46-61. Пол.

Дэлiмiтацыя паўночна-ўсходнягя адрэзку польскай мяжы ў 1944-1947 гг. i звязаныя з гэтым нацыянальныя праблемы: Збор крынiц.

Гл. таксама N 73, 1187, 1782, 1820, 1847.

Расiя

176. Афанасьева Т. Герой 1812-го года: [О ген.-лейт. С.Н.Ланском (1779?-1814), уроженце Новогруд. уезда] // Гродн. правда. 1992. 5 сент.

177. Бабровiч В. Фельдмаршал з Бурнеўкi: [Пра I.У.Рамэйку-Гурко (1828-1901), ураджэнца Беларусi, якi ў час вайны 1877 г. памiж Расiей i Турцыяй узначальваў перадавы атрад у бiтве за Хаiнкiойс. i Шыпк. перавалы] // Сел. жыццё (Круглае). 1992. 30 верас.

178. Бярозка У. "Вызначаўся паэтычным талентам...": [Пра лёс пол. i рус. паэта Т.Ладу-Заблоцкага (1811-1847), ураджэнца в.Лугiнавiчы Сен. р-на, удзельнiка тайных т-ваў у Маскве] // Вiцеб. рабочы. 1992. 1 снеж.

179. Дабравольскi В.А. Да iсцiны - найпрасцейшым шляхам: В.Ермакоў [(1845-1922): З жыцця i дзейнасцi матэматыка, заснавальнiка першага ў Расii "Часоп. элементар. матэматыкi", ураджэнца в.Церуха Гомел. р-на]. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1992. - 60 с., [90] арк. iл., партр. - (Нашы славутыя землякi).

180. Евсюк А. Отец Георгий Шавельский [1871-1951 гг.] последний протопресвитер армии и флота: [Из биогр. уроженца Витеб. губернии] // Весн. Беларус. Экзархата (Мiнск). 1992. N 2. C.33-37.

181. Жердев А. О трагедии Гриневицкого: [Отклик на публ. Р.Клiмовiча "Трагедыя Грынявiцкага" (Гомел. ведамасцi, 1992, 11 лiп.)] // Гомел. ведамасцi. 1992. 1 жн. С.4.

182. * Канапацкi I. Нарадзiўся ў Клецку, у татарскай сям'i: [З жыцця поўн. Георгiеўс. кавалера I.Ждановiча] // Байрам (Мiнск). 1992. N 1. С.50-54.

183. Клиер Дж. Значение евреев Белоруссии в истории еврейского народа Российской империи (1772-1855) // Наш радавод: Матэрыялы мiжнар. навук. канф. ... Гродна, 1992. Кн.4, ч.3. С.609-613.

184. Клiмовiч Р. Трагедыя [I.Я.] Грынявiцкага [(1856-1881): З жыцця эсера-нарадавольца з Бабруйшчыны, удзельнiка забойства цара Аляксандра II у 1881 г.] // Гомел. ведамасцi. 1992. 11 лiп. С.5.

185. Кодан С.В., Шостакович Б.С. Польская ссылка в Сибирь во внутренней политике самодержавия (1830-1850-ые гг.): [Есть данные о белорус. землях, жители которых принимали участие в восстании 1830-1831 гг.] // Славяноведение (Москва). 1992. N 6. С.3-14. Библиогр.: 30 назв.

186. Корнилович Э.А. Не стать "добычею других...": [О Богданове А.А. (1873-1928), мыслителе марксист. направления, экономисте, полит. деятеле, ученом-естествоиспытателе, уроженце Гродн. губ.] // Ракурс (Минск). 1992. N 2. C.82-91.

187. Кузняцоў М. Беларуска-iмператрыца: [Лёс Екацярыны I (1684-1727). Нарадзiлася ў Вiцеб. павеце] // Звязда (Мiнск). 1992. 29 кастр.; Нiва (Беласток). 1992. Снеж.(N 51). С.6.

188. Малиновский М. Подводная лодка и государственный преступник: [О К.Г.Чарнавском (1791-1847), одном из первых изобретателей подвод. корабля, уроженце поместья Корытници Черв. р-на] // Во славу Родины (Минск). 1992. 5 сент.

189. Малiноўскi М. Капiтан брыга "Меркурый": [Пра капитана I-га рангу А.I.Казарскага (1797-1833), ураджэнца г.Дуброўны, героя рус.-турэц. вайны (1828-1829), якому ўзведзены першы помнiк у Севастопалi] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1992. 23 лiп.(N 30). С.4,7.

190. Мельнiкаў М. Доктар [А.В.] Галынскi [(1816-1881): Лёс ураджэнца Крычава, удзельнiка дэмакрат. руху 40-60-х гг. // Магiлёўс. праўда. 1992. 13 жн.

191. Мехаў У.Л. Далучэнне: Сiлуэты ў далечы мiнулага: [Ёсць звесткi з жыцця ўраджэнцаў Беларусi]. - Мн.: Маст. лiт., 1992. - 222 с.

Са зместу: Дэбют: Накiд партрэта [М.Азарэвiчавай, актрысы пецярбург. тэатра, вучанiцы К.Сямёнавай, ураджэнкi Шклоўшчыны]. 30-54. ...| было яшчэ каханне: Г.Гельфман i М.Каладкевiч [дзеячы "Народной воли". Першая - ураджэнка Мазыра]. С.55-105.

192. Назаренко Б. Белорусские мастера в России [в XVII в.: Есть также сведения о гонениях православ. белорусов на родине католич. церковью, 2-ая половина XVI-XVII в.] // Воскресение (Минск). 1992. 26 нояб.

193. Рэлес Р. Дзядуля яўрэйскай лiтаратуры: [Пра пiсьменнiка Мендэле-Мойхер-Сфорыма (Я.А.Шалома, 1836-1917), ураджэнца Капыля] // ЛiМ (Мiнск). 1992. 11 снеж.(N 50). С.15.

194. Сяргейчык С. Генерал [М.] Лявiцкi [(1769-1831), удзельнiк вайны 1812 г., ураджэнец Магiлёўшчыны] // Гродн. правда. 1992. 1 авг.

195. Филяков В. О всероссийском революционном движении: [Из биогр. выходцев с Могилевщины: П.Н.Лепешинского, И.И.Ставского, С.Гинзбурга, Д.Бассалыги, П.Г.Смидовича] // Могилевщина: Сб. ст. Могилев, 1991. С.57.

196. Фурык А. Знакамiты вучоны i падарожнiк [К.Ельскi (1837-1896): Ураджэнец в.Ляды Чэрв. р-на] // Раён. весн. (Чэрвень). 1992. 25 лiп.

197. Хомчанка В. Тэрарыстка з Рэчыцы [Ф.Я.Каплан (1886-1918)]: Новыя факты з бiягр. // ЛiМ (Мiнск). 992. 13 лiстап.(N 46). С.14-15.

198. Черепица В.Н. "Олег" - побратим "Авроры": [Из истории рус. воен. крейсера (1904-1919), на котором служило немало белорусов, в т.ч. А.В.Черепица, уроженец Гродн. губернии] // Черепица В.Н. Истоки: (Очерки из истории рус.-белорус.-пол. рев. и культур. связей ХIХ-нач. ХХ в.). Гродно, 1991. С.86-90.

199. Юркевiч М. Яго ведалi Андрэеў i Рэпiн: [Пра ўраджэнца Пiнска Г.А.Тэадаровiча (1864-?), юрыста, лiтаратара, грамад. дзеяча] // Заря (Брест). 1992. 3 сент.

200. Яцкевiч З. К.I.Грум-Гржымайла [(1794-1874), ураджэнец Магiлёва, вучоны ў галiне медыцыны] // Вестн. Могилева. 1992. 2 окт. С.6.

Гл. таксама N 1005.

СССР

201. Глушакоў У. Адмiрал з Клятнога, або Птiч - рака марская: [З бiягр. адмiрала I.К.Хурса, ураджэнца в.Клятное Пухав. р-на] // Беларус. думка (Мiнск). 1992. N 9. - C.53-58.

202. Голенищев Н. "Споры вокруг П.Морозова интересны еще и потому, что его род из Белоруссии, [с Витебщины]...": [Беседа с историком] / Записала М.Монина // Свобод. новости (Минск). 1992. N 23. С.4.

203. Сяргей Грыцавец [(1909-1939) - двойчы Герой Савецкага Саюза, ураджэнец в.Бараўцы Баранавiцкага р-на] // Наш дзень (Маладзечна). 1992. 15 снеж.

204. Дороги в космос: Воспоминания ветеранов ракет.-косм. техники и космонавтики: В 2 т. - М.: Изд-во МАИ, 1992. Т.1. - 232 с.

Из содерж.: Генин А.М.: [Уроженец г.Климовичи]. С.57-65. Т.2. - 152 с. Иоффе Г.И.: [Уроженец г.Горки]. С.16-28.

205. Дружинин Г. Боевые автографы земляка: [Воспоминания о дважды Герое Сов. Союза С.М.Грицевце, уроженце д.Боровцы Баранович. р-на] // Наш край (Барановичи). 1992. 4 июля.

206. Качук Н. "Неизвестный" [П.О.] Сухой [(1895-1975): О сов. авиаконструкторе, дважды Герое Соц. Труда, уроженце г.Глубокое] // Во славу Родины (Минск). 1992. 2 сент.

207. Рыженькая Е. Музыка - вот идеальный язык: [Об И.И.Соллертинском (1902-1944), уроженце г.Витебска, сов. историке музыки, театра и литературы] // Вiцьбiчы. 1992. 17 дек.

208. Селиванов П. Верно служил Отечеству: [О герое гражд. войны, видном сов. военачальнике, комкоре Б.С.Горбачеве (1892-1937), уроженце с.Заболотье Рогачев. р-на] // Во славу Родины (Минск). 1992. 28 авг.

209. Целаахоўнiк Сталiна [генерал М.Уласiк, ураджэнец в.Бабынiчы Слонiмскага р-на] // Бабр. жыццё. 1992. 10 кастр.

210. Ярохiн А.П. Лёс славутага земляка: [Гутарка з журналiстам пра яго кн., прысвеч. Ф.А.Смеяновiчу (?-1943), ураджэнцу Пухав. р-на, якi стаяў ля вытокаў паветр.-дэсант. войскаў] // Во славу Родины (Минск). 1992. 11 дек.

Гл. таксама N 186, 195, 197, 426.

Эмiграцыя

211. А.З.П. Алесь пад бел-чырвона-белым: Нарыс аб беларусах у Аўстралii [1948-90-ыя гг.] // Выбар (Вiцебск). 1992. 22 лiп. С.4-5.

212. Антонава Т. "Буду спрыяць вяртанню мастацкiх каштоўнасцей, вывезеных з Нясвiжа": [Аб знаходжаннi на Беларусi А.Тамашэўскай з магнац. роду Радзiвiлаў] // Звязда (Мiнск). 1992. 15 верас.

213. Антонава Т. Што трэба чалавеку для жыцця: [Лёс беларус. сям'i Лiтаровiчаў у ЗША з 1950 г.] // Звязда (Мiнск). 1992. 27 кастр.

214. Беларускiя цэрквы на эмiграцыi // Хрысьцiян. навiны: Беларус. iнфарматар (Ватыкан). 1992. N 9.

215. Беларускае замежжа: жывыя галасы: [Адказы на пытаннi анкеты "ЛiМа" пiсьменнiкаў-эмiгрантаў] / Публ. Л.Пранчака // ЛiМ (Мiнск). 1992. 23 кастр.(N 43). С.14-15.

Змест: Кавыль М. "Мая радасць i мой боль". Панькоў М. "Беларускае замежжа магло б быць значнейшым...". Яцэвiч А. "Чаму я прыехаў у ЗША?". Жывiца Ю. "Беларусь - апора i зорка майго жыцця". Хмара С. "Прыйшоў час, каб беларускi народ даведаўся...".

216. Беларусы ў Аўстралii: [З гiсторыi эмiграцыi, 40-50-ыя гг. ХХ ст.] // Новая газ. (Наваполацк). 1992. 11 верас.

217. Беларусы ў ЗША: [Па матэрыялах газ. "Беларус" (Нью-Йорк)] // Новая газ. (Наваполацк). 1992. 18 верас.

218. Былы курсант Афiцэрскай школы БКА [Беларускай Краёвай Абароны], Менск, 27 чэрв. 1944 г.: [Па матэрыялах Другога усебеларус. кангрэса (Мюнхен, 1954 г.), у т. л. Рэзалюцыi кангрэса i заключ. прамовы прэзыдэнта Я.Кiпеля i iнш.] // Голас часу (Лондан). 1992. N 4. С.25-28.

219. Бычкоўскi У. "У якой бы раскошы нi жыў...": [Гутарка з беларусам-эмiгрантам, стваральнiкам i кiраўнiком эстрад. аркестра] / Запiсаў З.Яўтуховiч // ЛiМ (Мiнск). 1992. 18 снеж.(N 51). С.10.

220. Весялкоўскi Ю. Першая беларуская арганiзацыя ў Вялiкабрытанii i яе духоўныя i палiтычныя апякуны: [Звесткi з гiсторыi,1947 г.] // Голас часу (Лондан). 1992. N 5. С.20-25; N 6. С.30-35.

221. Германовiч Я. Зрабiў што мог: [Аўтабiягр. успамiны святара, паэта, эмiгранта (псеўд. Вiнцук Адважны, 1890-1978) ] / Уступ. слова Л.Пранчака // Наша слова (Мiнск). 1992. 30 верас.(N 39). С.4; 7 кастр. (N 40). С.4; 14 кастр. (N 41). С.4; 21 кастр. (N 42). С.4; 28 кастр. (N 43). С.4; 4 лiстап. (N 44). С.4.

222. Золак Я. "У свой край непахiсная вера...": [Гутарка з беларус. пiсьменнiкам-эмiгрантам] / Публ. Л.Пранчака // ЛiМ (Мiнск). 1992. 7 жн.(N 32). С.15.

223. Ильенков В. С болью о прошлом, с надеждой о будущем: [Из письма Т.Савицкой из Лондона о судьбе ее семьи, вынужден. навсегда покинуть родину] // Пiн. весн. 1992. 30 верас.

224. Калеснiк У. Такiя элементарныя пахiбкi!..: [Пра паэта, грамад. дзеяча БНР, эмiгранта С.С.Сiняка (1905): Палемiка з аўт. арт. "Нам палаць, а не цьмiць!" Л.Юрэвiчам (ЛiМ, 1992, 4 верас.)] // ЛiМ (Мiнск). 1992. 2 кастр.(N 40). С.6-7.

225. Козляков В. Эсеровская эмиграция: прожекты и проекты: К истории одной дискус. [по поводу решения межнац. проблем на собр. эсер. эмигрантов в окт. 1926 г. в Праге, где присутствовали и представители белорус. партий] // Беларус. думка (Мiнск). 1992. N 9. С.48-52.

226. Мерляк К. Дзейнасць Кастуся Мерляка на эмiграцыi [1945-1985 гг.]: Пранiклiвасць i практ. падыход: [Успамiны]. - Нью-Йорк: Полацак, 1992. - 476 с.: фот.

227. Мiхно Ю. Беларускi хор у Англii: [Пра беларус. мужчын. хор у эмiграцыi, створ. у 1949-1950 гг.: З лiста яго арганiзатара Ю.Весялкоўскага] // Чырв. змена (Мiнск). 1992. 13-19 лiп.(N 29). С.7.

228. Мiцкевiч М. Забытае iмя: [Лёс М.М.Мiцкевiча (Антося Галiны (1897-1992)), малод. брата Я.Коласа, празаiка i публiцыста з 1944 г. эмiгранта] // Чырв. сцяг (Нясвiж). 1992. 15 снеж.

229. Найдзюк Ю. Беларускi скаўтынг у Нямеччыне (1945-1949 гг.): Успамiны // Беларус (Нью-Йорк). 1993. Чэрв.-лiп. (N 402). С.5.

230. Павлов С. Рыцарь идей прогресса и согласия: [О философе, мыслителе, ученом с мировым именем Н.О.Лосском (1870-1965), уроженце Витеб. обл., эмигранте с 1922 г.] // Ракурс (Минск). 1992. N 2. C.100-106.

231. Пiкарда Г. "Няхай цяпер iдуць далей вашы людзi...": [Гутарка з англ. даследчыкам пра творчасць кампазiтара-эмiгранта М.Кулiковiча-Шчаглова (1897-1969)] / Вяла С.Берасцень // ЛiМ (Мiнск). 1992. 27 верас.(N 48). С.10-11.

232. Пятроўскi Я. "Уся мая праца - ёсць толькi пачаткам": [Знаёмства з беларус. фiлосафам, перакладчыкам, лiтаратарам: Арт. з ЗША] / Публ. Л.Пранчака // ЛiМ (Мiнск). 1992. 4 верас.(N 46). С.13-15.

233. Сяднёў М. "У турме я стаўся паэтам...": [Гутарка з беларус. пiсьменнiкам-эмiгрантам ] / Публ. Л.Пранчака // ЛiМ (Мiнск). 1992. 21 жн.(N 34). С.15.

234. Сяргiенка Р. Знаходкi ў архiўных сховiшчах: [Пра творчасць кампазiтара М.Кулiковiча-Шчаглова, канец 30-х-пач.40-х гг.] // Мастацтва (Мiнск). 1992. N 11. C.58-59.

235. Тамашэўская А. Дачка [Альбрэхта] Радзiвiла - у Нясвiжы / Гутарыў К.Прыёмка // Мiн. праўда. 1992. 19 верас.

236. Цэлеш. Салодкi дым Айчыны: [Iнтэрв'ю з жонкай пiсьменнiка-эмiгранта М.Я.Цэлеша, ураджэнца в.Заазер'е Бялын. р-на] / Правёў А.Шчасновiч // Зара над Друццю (Бялынiчы). 1992. 10 кастр.

237. Чаркасава Д. Альфа i амега яго жыцця: [Пра беларус. кампазiтара-эмiгранта Я.Равенскага (1886-1953), аўтара гiмна-малiтвы "Магутны Божа"] // Полымя (Мiнск). 1992. N 12. С.175-183; Голас Радзiмы. 1992. 14 мая (N 20). С.6-7.

238. Юрэвiч Л. "Нам палаць, а не цьмiць!": З жыцця i творчасцi [пiсьменнiка-эмiгранта] С.Хмары [(1905), ураджэнца Слонiм. павета] // ЛiМ (Мiнск). 1992. 4 верас.(N 36). С.6-7.

Гл. таксама N 1369, 1432, 1438, 1447, 1451, 1553, 1678, 1723, 1726, 1796, 2379, 2696, 2734.

К.Акула (1925)

239. Акула К. Беларусы ў Канадзе // Выбар (Вiцебск). 1992. 12 жн.

240. Акула К. "Для заробку нiколi не пiсаў...": [Гутарка з пiсьменнiкам. Ёсць звесткi з гiсторыi] / Вёў Л.Пранчак // ЛiМ (Мiнск). 1992. 31 лiп.(N 31). С.14-15.

241. Госць з Канады Кастусь Акула // Наша слова (Мiнск). 1992. 2 верас.(N 35). С.4.

Н.Арсеннева (1903)

242. Аношкiн I. А хто ж ёсць хто?: [Водгук на аўтабiягр. споведзь паэтэсы ў штотыднёвiку "ЛiМ" (1992, 17 лiп.) i ў часопiсе "Маладосць" (1991, N 4)] // Магiлёўс. праўда. 1992. 11 жн.; Мы и время (Минск). 1992. Сент.(N 19). С.5.

243. Арсеннева Н. "Я не палiтык, i нiколi iм не была": [Аўтабiягр. нататкi, 1903] / Уступ. слова i публ. Л.Пранчака // ЛiМ (Мiнск). 1992. 17 лiп.(N 29). С.5,12.

244. Арсеньева Н. Наталля Арсеньева пра сябе i час: [Таксама пра Беларусь часоў вайны:Размова з паэткай] / Запiсала Т.Антонава // Звязда (Мiнск). 1992. 18 снеж.

245. Арсеньнева Н. Лiстаючы бачыны мiнулага: [Пра гiмназiю iмя Я.Купалы, якая дзейнiчала ў Германii спачатку у лагеры Рэгенсбург, а потым у лагеры Мiхельсдорф, 1946 г.] // Беларусь (Нью-Йорк). 1992. Лiп.(N 392). С.9.

246. Iверс А. Наталля Арсеннева // Наша слова (Мiнск). 1992. 29 лiп.(N 30). С.4.

Б.У.Кiт (1910)

247. Анiшчык А. Такiм я ведаў Барыса Кiта // Новае жыццё (Навагрудак). 1992. 22 жн.

248. Гатковiч А. Сустракайце земляка: [Арт. з Англii] // Наш дзень (Маладзечна). 1992. 29 мая.

249. Харашэвiч К. Беларус - акадэмiк астранаўтыкi // Наш дзень (Маладзечна). 1992. 14 студз.

М.Шагал (1887-1985)

250. Абакумоўская Т. Вяртанне майстра // Рэспублiка (Мiнск). 1992. 8 лiп. С.6.

251. Баравец В. Вяртанне Майстра // Вiцеб. рабочы. 1992. 7 лiп.

252. Барадулiн Р. Пастаялец нябёсаў // Вiцеб. рабочы. 1992. 2 лiп.

253. Лебедева Е. "Отечество мое - в моей душе": Отр. из докл. на Шагал. чтениях] // Нар. слова (Вiцебск). 1992. 11 лiп.(N 80). С.5.

254. Пастернак Т. Для нашей славы нужен он // Нар. слова (Вiцебск). - 1992. 11 лiп.(N 80). С.4.

255. Рыўкiн М. Бацькоўскi дом Шагала: [Пра адрасы г.Вiцебска, дзе прайшлi дзiцячыя гады мастака. Ёсць звесткi з гiсторыi некаторых будынкаў, 80-ыя гг. ХIХ ст.-1947 г.] // Вiцеб. рабочы. 1992. 9 лiп.

Шагаловские места в Витебске // Вiцьбiчы. 1992. 3-5 июля. С.3,5,7-8.

Iдэалогiя. Грамадская свядомасць. Культура

257. Андрэева Е.Г., Лыч Л.М. Нацыянальная асвета: традыцыi i праблемы // Настаўн. газ.(Мiнск). 1992. 15,25 лiп.; 1,8,12 жн.; 2,16,26 верас. Працяг. Пач.:20 чэрв., 1992.

Са зместу: Паланiзацыя. Русiфiкацыя. Векавыя мары здзяйсняюцца. Развiтанне з надзеяй. У ахвяру iнтэрнацыяналiзацыi [1569 г.-XX ст.].

258. Астраўцоў С. Кнiгi лацiнскага шрыфта: [Па матэрыялах выстаўкi "Кнiга (лацiнка) на Беларусi" у Дзярж. музеi гiсторыi рэлiгii (г.Гродна). Таксама ёсць звесткi з гiсторыi кнiгадрукарства, пачынаючы з XVI ст. да 1940 г.] // Гродн. правда. 1992. 15 авг.

259. Богданович М. Белорусское возрождение: [Динамика культ. жизни за несколько веков, главнейшие вехи развития нац. лит., вплоть до начала XX в.]. - Мн., 1991. - 24 с. - Факс. изд.:М.:Тип. Т-ва Рябушинских, 1916. Перепеч. из журн.: Укр. жизнь. 1915. N 1/2.

260. Казуля С. Кнiга-лацiнка на Беларусi [IX-XX стст.] // Гродн. правда. 1992. 1 сент.

261. Наш радавод: Матэрыялы мiжнар. навук. канф. "Царква i культура народаў Вялiкага княства Лiтоўскага i Беларусi ХIII-пач. ХХ ст. (Гродна, 28 верас.-1 кастр. 1992 г.): У 4 кн. / Беларус. дзярж. музей гiсторыi рэлiгii; Адказ. рэд. Дз.Караў. - Гродна, 1992. - Бiблiягр. у канцы арт.

Кн.4,ч.1. 230 с.

Са зместу: Дингли Дж. Культура народов Великого княжества Литовского и Белоруссии XIII-нач. ХХ в. С.33-36. Палуцкая С.В. Старажытнейшыя бiблiятэкi Гродзеншчыны. С.156-163.

Кн.4,ч.3. С.516-745.

Са зместу: Вецер Э.I. Помнiкi жывапiсу ў Мiнску [XV-другая палова XIX ст.]. С.522-526.

262. Немыкин В.В. Из истории изучения флоры Приднепровья [1773-1935] // Магiлёўшчына: [Зб. арт.]. Магiлёў, 1992. Вып. 3. С.75-77.

263. Смалянчук А. Ад Скарыны да нашых дзён: [Пра гiсторыю адукацыi на беларус. землях расказваюць экспанаты музея "Школа i культура Беларусi" у шк. N 14 г.Гродна] // Настаўн. газ. (Мiнск). 1992. 28 кастр.

264. Соловьев Н. Аптеки. Лечебницы. Больницы [на Беларуси, ХVI-нач. ХХ в.] // Белорус. предприниматель. (Минск). 1992. Сент.(N 37). С.6.

265. Фiласофская i сацыялагiчная думка ў Беларусi [X-XX стст.: Вучэб.-метад. дапаможнiк для студэнтаў i аспiрантаў па спец. курсу / Р.М.Грынберг, В.В.Iўчык, Т.I.Iўчык i iнш. - Горкi, 1992. - 48 с.

266. Cubrzynska-Leonarczyk M. O poczatkach drukarstwa w Supraslu // Z badan nad dawna ksiazka. Studia ofiarowane profesor A.Kaweckiej-Gryczowej w 85-lecie urodzin. Warszawa, 1991. T.1. S.173-202:il. Пол.

267. Kappeler A. Russland als Vielvolkerreich: Entstehung. Geschichte. Zerfall. - Munchen: Beck, 1992. - 399 S. - Ням.

Гiсторыя i сучаснасць культуры i лiтаратуры народаў СССР. Пра Беларусь гл. паказальнiк i змест.

268. Katalog rekopisow. Ser.III: Zbiory Biblioteki Ordynacji Zamojskiej. T.2: Rekopisy od XVI do XIX wieku / Oprac. B.Smolenska przy wspoldzidle K.Muszynskiej. - Warszawa: Bibl. Narodowa, 1991. - 584 s. - Ind. osob i nazw geogr.: s.491-564. - Пол.

Каталог рукапiсаў, XVI-XIX стст. Ёсць звесткi пра рукапiсныя помнiкi, якiя належалi беларускiм магнатам.

269. * Pazniewski W. Rola pogranieza kultur // Kresy (Lublin). 1992. N 9/10. S.150-154. Пол.

Роля культуры пагранiчча. Ёсць звесткi з гiсторыi культуры ўсходнiх крэсаў.

270. Rogala J. Nowe badania uczonych litewskich dotyczace dzejow ksiegozbiorow na Wilenszczyznie i Bialorusi // Z badan nad polskimi ksiegozbiorami historycznymi: Pogranicza (Warszawa). 1991. Z.11. S.235-256. Пол.

З гiсторыi кнiжных збораў Вiленшчыны i Беларусi ад XV да пачатку ХХ ст.

Гл. таксама N 1, 41, 65, 138, 306, 350, 743, 2586.

З матэрыялаў працы камiсii "Вяртанне"

271. А магiлёўскiя скарбы дзе?: Водгук на публ.: "Вернуть в Беларусь художественные ценности" (Могилев. ведомости, 1992, N 30) // Могилев. ведомости. 1992. 6-13 авг.(N 32). С.4.

272. Арлоў У. Хто выкраў крыж Еўфрасiннi?: [Па матэрыялах дакументаў] // Полоц. лЪтописецъ. 1992. N 1. C.48-53.

273. Вернуть в Беларусь ее художественные ценности [находящиеся сейчас в музеях и коллекциях Литвы, России, Украины, Польшы] / Подгот. И.Вальковский, Ф.Дубровская, Г.Кисель // Могилев. ведомости. 1992. 23-30 июля (N 30). С.4.

274. Вяртанне: Дакументы i арх. матэрыялы па прабл. пошуку i вяртання нац. каштоўнасцей, якiя знаходзяцца за межамi Рэсп. Беларусь / Беларус. фонд культуры i iнш.; Уклад. А.А.Тоўсцiк. - Мн., 1992. - 256 с.

Са зместу: Мальдзiс А.В. Час вяртання настаў. Краўчанка П.К. Выступленне мiнiстра замежных спраў Рэспублiкi Беларусь. Гiлевiч Н.С. Выступленне старшынi Камiсii Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь па адукацыi, культуры i захаванню гiстарычный спадчыны. З выступленняў на пленуме. Прымалi ўдзел: Мiхальчанка А.М., Лабынцаў Ю.А., Карачун Ю.А., Рошчына Т.I., Гiлеп У.А., Побаль А.Д., Загрышаў I.П., Данiлюк С.П. Список музейных, библиотечных и архивных ценностей, оказавшихся за границами Белоруссии и подлежащих возврату, обмену либо копированию / Сост. Мальдис А.И. Список отдельных уникальных художественных произведений, похищенных из музеев Беларуси немецко-фашистскими оккупантами. Ущерб, причиненный библиотекам войной. Итоговые данные о художественных ценностях, вывезенных и разграбленных фашистскими захватчиками. Звесткi аб помнiках культуры, якiя знiклi з Дзяржаўнай карцiннай галерэi падчас фашысцкай акупацыi ў 1941-1944 гг. / Склад. Аладава А.В. Звесткi аб помнiках культуры, якiя знiклi з Беларускага дзяржаўнага музея падчас фашысцкай акупацыi ў 1941-1944 гг. / Склад. Шукялайць А. Звесткi аб помнiках культуры, якiя знiклi з Магiлёўскага абласнога дзяржаўнага гiстарычнага музея падчас фашысцкай акупацыi ў 1941-1944 гг. / Сост. Игнатьев В.Е., Скапцова Н.С. Список разграбленных немецкими оккупантами культурно -исторических ценностей, хранившихся в Могилевском государственном историческом музее до Великой Отечественной войны 1941-1944 гг. / Сост. Положенцева Т.Ф., Щербакова Т.Ю., Седин А.А. Акт, составленный 22/XII 1944 г. в Могилеве об ущербе, причиненном немецко-фашистскими захватчиками Могилевскому областному государственному историческому музею. Список разграбленных немецкими оккупантами культурно-исторических ценностей, хранившихся в Могилевском государственном историческом музее до Великой Отечественной войны. Правда о кресте: (Из письма б. дир. Могилев. музея И.С.Мигулина). Письмо доктора исторических наук Сапунова Б.В. министру иностранных дел Кравченко П.К. Запiска дырэктара Гомельскага абласнога раязнаўчага музея Казлова I.I. Беларускаму фонду культуры: (Са спiсам). Рукапiсы з фондаў Нацыянальнай бiблiятэкi Беларусi, страчаныя ў гады Вялiкай Айчыннай вайны / Склад. Рошчына Т.I. З пiсьма старшынi Калiнiнградскага абласнога Савецкага фонду культуры Iванова Ю. Беларускаму фонду культуры.Чыгрынаў I. З пiсьма Беларускага фонду культуры ў Калiнiнград. О судьбе русских музеев: (Копия зап. б. дир. Кенигсберг. замка д-ра Роде). Перечень документов, выявленных в личном фонде Штайна Г. (ФРГ), относящихся к Белоруссии / Сост. Толстик А.А., Редкозубова Н.А. Перечень документов для организации розыска архивных, музейных, библиотечных фондов Белоруссии XVIII-XX вв. / Сост. Павлович С.И. Даведка дырэктара Дзяржархiва Вiцебскай вобласцi Шэйбака М. Лiст намеснiка дырэктара абласнога краязнаўчага музея Кузьменкi Л.Д. да старшынi камiсii "Вяртанне" Беларускага фонду культуры Мальдзiса А.В. Информация по истории библиотек, музеев, архивов Гродненской губернии за XVIII-XX вв. / Сост. Сачак М.Н. Запiска Беларускага фонду культуры Савету Мiнiстраў БССР аб вяртаннi з г.Кiева бiблiятэкi Храптовiчаў: (Арх. дакументы аб вывазе музейн. рэчаў з Беларусi) / Склад. Гужалоўскi А.А. Iнфармацыя аб вывазе Расiйскiмi ўладамi архiваў i культурных каштоўнасцей Беларусi / Падрыхт. тэксту Янiцкай М.М. Iнфармацыя з артыкула доктара Маралеўскага А. "Дзярэчынскiя зборы Сапегаў"/ Пер. з пол. Вашкевiча Ю. Рэестр часткi збораў Сапегi Е. з архiва Санкт-Пецярбурга / Падрыхт. тэксту Хадыкi А.Ю. "Дело о передаче в дар императором 7 картин, находящихся в Полоцком иезуитском коллегиуме"/ Подгот. текста Хадыки А.Ю. Лiст Беларускага фонду культуры Генеральнаму консулу ПНР у г.Мiнску: (З прапановамi). Спiс каштоўнасцей, якiя перададзены Польскай Рэспублiцы ў жнiўнi 1950 г. / Склад. Зайцаў А. Лiст Беларускага фонду культуры Генеральнаму консулу ГДР у горадзе Мiнску: (З прапановамi). Лiсты Беларускага фонду культуры Старшынi ЦК таварыства Чырвонага Крыжа РБ Раманоўскаму А.А. i мiнiстру замежных спраў Рэспублiкi Беларусь Краўчанку П.К. аб дапамозе ў пошуку матэрыялаў пра Iпеля А. Доклад художника и консерватора Виленского Белорусского музея Сергиевича П. директору Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. З пiсьма Галоўархiва БССР Савету Мiнiстраў БССР ад 6 снеж. 1960 г. аб вяртаннi з Лiтвы дакументальных матэрыялаў па гiсторыi беларускага народа / Азаров А. Запiска Савета Мiнiстраў Беларускай ССР Савету Мiнiстраў Лiтоўскай ССР "О завершении работы по передаче архивных материалов"/ Крицкий В.И. Пастанова пасяджэння прэзiдыума праўлення Беларускага фонду культуры "Аб навуковай праграме Беларускага фонду культуры па пошуку, апiсанню i вывучэнню бiблiятэкi Сiмяона Полацкага". З запiскi доктара фiлалагiчных навук Лабынцава Ю.А. Беларускаму фонду культуры. Лiст Беларускага фонду культуры Савету Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь, Камiсii Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь па адукацыi, культуры, захаванню гiстарычнай спадчыны аб ушанаваннi памяцi беларускага мастацтвазнаўцы Шчакацiхiна М.М. / Чыгрынаў I.Г. Спiс беларускiх перыядычных выданняў, якiх няма ў бiблiятэках Мiнска, Масквы, Санкт-Пецярбурга, Вiльнюса i Кiева. Перечень культурных ценностей, возвращенных в церкви республики / Сост. Красневский М.А. Опись документов, хранящихся в архиве JIVO (Еврейс. исслед. центр в Нью-Йорке), полученных через мемориальный музей памяти жертв нацизма "Холокост", Вашингтон.

275. Карачун Ю. "Во исполнение распоряжения...": Як рабавалась наша спадчына: [Аб вывазе каштоўнасцей за межы Беларусi (XVIII-XX стст.)] // Рэспублiка (Мiнск). 1992. 22 верас. С.4.

276. Мальдис А.О. Законсервированная история: [Пробл. возвращения культ. и ист. ценностей народам, их создавшим, в т.ч. и белорусам] / Записал И.Гуринович // Сов. Белоруссия (Минск). 1992. 22 июля.

277. Мирончук И. Тайна креста: [Расследование по делу о пропавших в июне-июле 1941 г. из Могилева музейн. ценностях, среди которых был крест Ефросиньи Полоцкой] / Коммент. В.Юшкевич // Вестн. Могилева. 1992. 21 авг. С.4.

278. Ненадавец А. Таямнiца радзiвiлаўскiх скарбаў: [Пра лёс фамiльн. каштоўнасцей княскага роду з Нясвiжа] // Полымя (Мiнск). 1992. N 9. С.164-173.

279. Пiлiпчык В. Вярнiце нарабаванае [у Нясвiжы ў 1812 i 1939 гг.]! // ЛiМ (Мiнск). 1992. 18 верас.(N 38). С.16.

280. Пiлiпчык В. Вярнiце багацце нашых продкаў: [Аб рабаваннях франц. i рус. войскамi Капыл., Нясвiж. р-наў у час вайны 1812 г. i Чырв. Армiяй у верас. 1939 г.] // Слава працы (Капыль). 1992. 11 лiп.

281. Пiлiпчык В. Уяўнае i рэальнае аб нясвiжскiх скарбах: [Рабаваннi Нясвiжа i Мiн. вобл. у 1812, 1912 i 1939 гг.] // Чырв. сцяг (Нясвiж). 1992. 22 верас.

282. Слюнькова I. Архiтэктурная спадчына як адлюстраванне нацыянальнага характару беларусаў // Беларусiка == Albarutenica. Мн., 1992. Кн. 2. С.117-122.

283. Сурмач Г. Аднавiць повязь часоў: [З прабл. выяўлення i вяртання тых каштоўнасцей, што былi гвалтоўна вывезены з Беларусi] // Беларусь (Мiнск). 1992. N 2. С.4-5.

То, чего мы лишились: [О ценностях, вывезен. из Беларуси в XIX-XX вв.] // Сов. Белоруссия (Минск). 1992. 22 июля.

З гiсторыi архiтэктуры

285. Асiноўскi С. Краiна замкаў: [Архiтэктура Беларусi, ХVI-XIX стст.] // Во славу Родины (Минск). 1992. 3 окт.

286. Карнялюк К. Мне снiцца край замкаў...: [Архiт. аблiчча Беларусi, IХ-XVI стст.] // Берастав. газ. 1992. 5 снеж.

287. Krassowski W. Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach Polski. T.3. - Warszawa: Wyd-wo Arkady, 1991. - 304 s.: il. - Пол.

Гiсторыя будаўнiцтва i архiтэктуры на землях Польшчы, XIV-XV стст. Матэрыял пра Беларусь гл. па геаграфiчнаму пакзальнiку.

Гл. таксама N 486, 695, 699, 2380.

З гiсторыi мастацтва

288. Вабiшчэвiч А. Мастацкi цуд нашых храмаў: [Iканапiс на Беларусi ў Х-ХVIII стст.] // Заря (Брест). 1992. 9 июля.

289. Густава Л. "Пенiе псалмов душы украшаетъ...": [Багаслужэб. музыка i пеўчас. мастацтва Беларусi ў XI-XVIII стст.] // Культура (Мiнск). 1992. 21 верас.(N 36). С.4.

290. Слуцкiя паясы // Хрысьцiян. навiны: Беларус. iнфарматар (Ватыкан). 1990. N 7.

291. Тэзiсы навуковай канферэнцыi, прысвечанай 1000-годдзю Полацкай епархii i праваслаўнай царквы на Беларусi, 25 верас. 1992 г., г.Мiнск / Беларус. праваслаўн. царква, АН Беларусi; Адказ. за вып. А.А.Петрашкевiч. - Мн., 1992. - 96 с.

Са зместу: Жураўскi А.I. Царкоўнаславянская мова ў старажытнай Беларусi [ХI-ХVIII стст.]. С.81-83. Мальдзiс А.I. Хрысцiянства i развiццё беларускай лiтаратуры [ХI-ХХ стст.]. С.81-83. Каўка А.К. Беларуская лiтаратура ў рэлiгiйным кантэксце (Канец XVIII-XIX ст.). С.83-84.

292. Хадыка Ю. Традыцыйнае мастацтва i беларускае Адраджэньне: [Гiсторыя станаўлення, развiцця i заняпаду галоўн., на думку аўтара, жанру беларус. мастацтва - абраза, Х-пач. ХIХ ст.] // Мастацтва (Мiнск). 1992. N 9. С.6-11.

294. Яцкевiч З. Ад скамарохаў i батлейкi: (З гiсторыi магiлёўс. тэатра) // Ратуша (Магiлёў). 1992. Лiп.(N 14). С.6.

Яцкевiч З. Магiлёўская кафля [у XV-XIX стст.] // Ратуша (Магiлёў). 1992. Жн.(N 16). С.5-6.

Гл. таксама N 1718.

З гiсторыi мовы i лiтаратуры

296. Габрусевiч С. Спярша трэба стаць беларусам...: [Разважаннi аб гiсторыi беларус. мовы. Ёсць стат. даныя аб ужываннi беларус. мовы ў Гродз. губернi ў 1897 г.] // Гродн. правда. 1992. 17 нояб.

297. Григорьева Р.А. Общие сведения об истории белорусского языка // Материалы к серии "Народы и культуры". Вып. 26: Белорусы. М., 1992. Кн.1. С.21-25.

298. Дубок П. Якой быць нашай мове?: [З гiсторыi ўжывання лацiнкi i кiрылiцы ў беларус. мове з часоў ВКЛ да пач. ХХ ст.] // Наша слова (Мiнск). 1992. 5 жн.(N 31). С.2.

299. Жывая спадчына: Зб. арт. / Уклад. Т.В.Кузьмянкова i iнш.; Пад рэд. А.Я.Мiхневiча. - Мн.: Нар. асвета, 1992. - 224 с. - (Беларус. мова:гiсторыя i сучаснасць).- Бiблiягр. у канцы арт.

Змест:Мартынаў В.У. Шляхi фармiравання беларускай мовы. С.7-28. Ельскi А.К. Пра беларускую гаворку. С.28-42. Карский Е.Ф. Что такое древнее западно-русское наречие? С.42-55. Бузук П.А. Становiшча беларускай мовы сярод iншых славянскiх моў. С.55-69. Расторгуев П.А. Белорусская речь в ее современном и прошлом состоянии. С.69-97. Шакун Л.М. Аб перыядызацыi гiсторыi беларускай лiтаратурнай мовы. С.97-106. Жураўскi А.I., Крамко I.I. Важнейшыя адрозненнi памiж новай i старой беларускай лiтаратурнай мовай. С.106-129. Булахаў М.Г. Сувязi беларускай лiтаратурнай мовы з рускай мовай. С.129-139. Баўкоў М.Я. Слоўнiковая праца ў беларускай мове. С.139-154. Лепешаў I.Я. Прынцып гiстарызму пры ацэнцы моўных з'яў. С.154-164. Баханькоў А.Я. Узбагачэнне беларускай лексiкi ў савецкi час. С.164-178. Бiрыла М.В. Роля Якуба Коласа ў развiццi беларускай лiтаратурнай мовы. С.178-189. Лемцюгова В.П. Цi скланяюцца тапонiмы? С.189-214. Мiхневiч А.Я. Першая беларуская граматыка для школ. С.214-223.

300. Кунцевич Л., Николаева О. Языковая ситуация в республике: вчера, сегодня, завтра // Белорус. нива (Минск). 1992. 7 июля.

301. Ласков И. Откуда пошел белорусский язык / Пер. с белорус. А.Кентыш // Набат (Минск). 1992. Июль (N 24). С.6. Окончание. Нач.: N 23, 1992.

302. Сенкевiч В. Родная мова ў сьвятынях: [Пераказ i камент. працы А.Станкевiча "Родная мова ў сьвятынях" (Вiльня, 1929)] // Хрысьцiян. навiны: Беларус. iнфарматар (Ватыкан). 1989. N 11,12; 1990. N 1-8,11,12; 1991. N 2-8.

Канфесii. Рэлiгiйнае жыццё. Атэiзм

303. Абрамовiч П. Прыкметную ролю мела: Да 1000-годдзя праваслаўя на Беларусi // Берастав. газ. 1992. 26 верас.

304. Акудовiч В. Рэлiгiя i нацыя: [Гiст. роля рэлiгii ў фармiраваннi нацыi i яе адмоўнае значэнне ў гiсторыi беларус. этнасу] // Культура (Мiнск). 1992. Лiп.(N 25). С.7.

305. * Байрашаўскайтэ Т. Мусульманскiя мячэцi на тэрыторыi Паўночна-Заходняга краю // Байрам (Мiнск). 1992. N 4. С.18-22.

306. Беларус П. Царква i мова: [Погляд на гiсторыю праваслаўн. царквы на Беларусi] // Политика. Позиция. Прогноз (Минск). 1992. Авг.(N 8). С.14.

307. Беларускiя сьвятыя // Хрысьцiян. навiны: Беларус. iнфарматар (Ватыкан). 1989. N 11.

308. Беларусь - сувязю ў ланцугу Усходняга i Заходняга хрысьцiянства ў мiнуўшчыну i дацяпер: [Выступленне А.Грыцкевiча на сiмп. "Хрысцiянства i культура ў Еўропе: памяць, свядомасць, план на будучыню" // Хрысьцiян. навiны: Беларус. iнфарматар (Ватыкан). 1991. N 6; 1992. N 7.

309. Белая А. Тысячагодзьдзе [праваслаўнай царквы на Беларусi: Звесткi з гiсторыi] // Полацак (Клiўленд). 1992. N 7. С.26-32.

310. Бембель А. Хрысьцiянская Беларусь у хрысьцiянскай садружнасьцi нацый: (Аспекты рэтра-й пэрспэктыўны): [Вопыт злучнасцi з iнш. хрысцiян. народамi на Беларусi: гiсторыя i сучаснасць] // Культура (Мiнск). 1 верас.(N 41). С.4-5.

311. Василевич П. Кто и как расправлялся с униатами: [Отклик на ст. А.Карлюкевича "Загадка игуменьи Макрины" (Во славу Родины, 1992, 16 мая) // Во славу Родины (Минск). 1992. 21 июля.

312. Василевич П. Русофобская "загадка": [Взгляд авт. на историю униатства и масонства в Беларуси: Отклик на ст. А.Карлюкевича "Загадка игуменьи Макрины" (Во славу Родины, 1992, 16 мая)] // Политика. Позиция. Прогноз (Минск). 1992. Авг.(N 8). С.14.

313. Горбацкий А.А. К истории протестантских общин на Брестчине // Шануючы спадчыну Я.Карскага...: Трэцiя навук. чытаннi. Гродна, 1992. С.234-235.

314. Грыгаровiч I.I. Беларуская iерархiя: [З гiсторыi праваслаўн. царквы на Беларусi] / Прадм. М.Нiкалаева. - Мн.: БелЭн, 1992. - 102 с.

315. Дз'ячэнка А. Рэфармацыя працягваецца: [Таксама аб пратэстанц. суполках, цэрквах, мiсiях на Беларусi i выключна ў Магiлёве, XVI-XX стст.] // Ратуша (Магiлёў). 1992. Верас.(N 17). С.6; Кастр. (N 19). С.6; Лiстап. (N 22). С.6.

316. Дышыневiч В. Сьвята 1000-годзьдзя Праваслаўя ў Беларусi // Полацак (Клiўленд). 1992. N 8. С.7-11.

317. Залоска Ю., Шунейка Я. Метафiзiка будучынi: [Дыялог журналiста i даследчыка нац. культуры таксама па прабл. рэлiгiйн. жыцця на Беларусi. Ёсць звесткi з гiсторыi пытання] // ЛiМ (Мiнск). 1992. 4 снеж.(N 49). С.1,5,12,15.

318. Iзяслаў. 1000-гадовы шлях царквы Беларусi: (Прамова на съвяткаваньнi) // Голас царквы (Нью-Йорк). 1992/1993. N 65.

319. Иконы Божией Матери Чудотворные и местночтимые на Беларуси // Весн. Беларус. Экзархата (Мiнск). 1992. N 2. С.16-20.

320. Иконы Богоматери, которым не известен или не установлен день празднования // Весн. Беларус. Экзархата (Мiнск). 1992. N 2. С.20-22.

321. Католицизм в Беларуси: организация, вероучение, история: Материал в помощь учителю / Гродн. обл. ин-т усовершенствования учителей и др.; Материал подгот.: К.К.Койта. - Гродна, 1992. - 21 с.

322. Кошалеў М. "Поминающе святое крещенье...": Да 1000-годдзя хрысцiянства на Беларусi // Гомел. ведамасцi. 1992. 19 верас. С.4-5.

323. Кошалеў М. Пра Царкву [на Беларусi] - без фiмiяму // Чырв. змена (Мiнск). 1992. 17-23 жн.(N 34). С.3.

324. Малиновский С. Мария, просиявшая над Свислочью: [Из истории чудотвор. иконы Божьей Матери] // Добры вечар (Мiнск). 1992. 2 лiп.

325. Мартос А. Христианство в Беларуси: [Отр. из кн. б. Витеб. и Полоц. епископа "Беларусь в исторической государственной и церковной жизни"(Аргентина, 1966)] // Во славу Родины (Минск). 1992. 2,16 июля; 13,27 авг.; 10,24 сент; 8,22 окт.; 12,26 нояб; 10,24 дек. Продолж. следует. Нач.: 27 мая; 4,19 июня, 1992.

Содерж.:Крещение Руси; Учреждение Киевской митрополии; Первые епископы в Беларуси [X-XII вв.].

326. Маслянiцына I. 1000 гадоў таму назад [была заснавана Полацкая епархiя (992 г.)] // Добры вечар (Мiнск). 1992. 7 кастр.

327. Маслянiцына I. Святыя Белай Русi // Добры вечар (Мiнск). 1992. 7 кастр.

328. Мiрановiч А. Культы сьвятых на Беларусi [XII-XVII стст.] // Голас часу (Лондан). 1992. N 6. С.1-10.

329. Никон. История Новогрудской епархии [с начала XIV в.] // Новае жыццё (Навагрудак). 1992. 31 кастр.

330. Пакуты Менскае Божае мацi: [З гiсторыi з'яўлення iконы, 1500-1943 гг.] / Паводле Ю.Вiцьбiча i А.Шукелойця; Падрыхт. З.Саўка // Свабода (Мiнск). 1992. Верас.(N 7/8). С.10.

331. Песецкий Е. Путь наш из мрака: [О праздновании 1000-летия основания Полоцкой епархии и начала существования православной церкви на Беларуси] // Фемида (Минск). 1992. 5-11 окт.(N 40). С.3.

332. Р.С., М.С. Гiсторыя Сямяцiцкага праваслаўнага прыхода [з XV ст. да 1992 г.] // Нiва (Беласток). 1992. 11 кастр.(N 41). С.5; 18 кастр.(N 42). С.5; 25 кастр.(N 43). С.5.

333. Романчук А. "Возрожденная уния может принести нам только религиозную конфронтацию...": [Из истории униатства на Беларуси] // Гродн. епарх. ведомости. 1992. N 3. С.5.

334. Саўка З. Амэрыка, Амэрыка, краiна абяцаная!: [Мiнулае i сучаснасць баптызму на Палессi] // Свабода (Мiнск). 1992. Верас.(N 7/8). С.11.

335. Серадзiнскi У. З глыбiнi далёкiх стагоддзяў: Да 1000-годдзя Правасл. царквы на Беларусi // Нарач. зара (Мядзел). 1992. 30 верас.

336. Скарынiч Б. Аб беларусах лацiньнiках [(католiках), XIV-XX стст.: Арт. Я.Станкевiча, падпiс. псеўд.] // Спадчына (Мiнск). 1992. N 4. С.76-83. Перадрук з часоп.: Крывiч. 1923. N 2.

337. Старэйшая епархiя Беларусi: [З гiсторыi Навагруд. епархii, заснав. у пач. XIV ст.] // Гродн. правда. 1992. 1 авг.

338. Туронак Ю. Дзяржава павiнна трымаць курс: [Гутарка з гiсторыкам з Польшчы, у якой узнiмаюцца рэлiг. i нац. прабл.] / Вёў У.Панада // Чырв. змена. (Мiнск). 1992. 3-9 жн.(N 32). С.4.

339. Тэзiсы навуковай канферэнцыi, прысвечанай 1000-годдзю Полацкай епархii i праваслаўнай царквы на Беларусi, 25 верас. 1992 г., г.Мiнск / Беларус. праваслаўн. царква, АН Беларусi; Адказ. за вып. А.А.Петрашкевiч. - Мн., 1992. - 96 с.

Са зместу: Пинчук М. Пинская епархия от монголо-татарского нашествия до заключения Брестской унии. С.24-25. Гладышчук С. Праваслаўная царква i каталiцтва на Беларусi (X-XVI стст.). C.26-32.

340. Шалина Т.И. Чудотворная Полоцкая икона Божией Матери "Одигитрия", известная как "Эфесская", "Корсунская" или "Торопецкая" [XII-XX вв.] // Весн. Беларус. Экзархата (Мiнск). 1992. N 2. С.25-32.

341. Шейкин Г.Н. Как пламя свечки перед алтарем...: [Беседа с референтом Мин. епарх. упр. о Полоц. епархии и православ. церкви в Беларуси: Есть ист. сведения] / Записала В.Черкасова // Веч. Минск. 1992. 25 сент.

342. Штыхаў Г. Праваслаўная царква на Беларусi: позiрк у мiнулае: [Агляд 1000-гадовага шляху] // Звязда (Мiнск). 1992. 25 верас.

343. Штыхаў Ю. Асноўныя этапы гiсторыi праваслаўнай царквы ў Беларусi // Полацак (Клiўленд). 1992. N 8. С.3-6.

344. Это праздник не только для верующих: [Из истории Полоц. епархии] // Вiцьбiчы. 1992. 8 июля. С.2.

345. Яцкевiч З. Пратэстанты на Магiлёўшчыне [у XVI-XX стст.] // Ратуша (Магiлёў). 1992. Верас.(N 17). С.6.

346. Budziarek M. Historyczny raptularz: Szkice z dziejow Kosciola w Polsce i nie tylko... - Warszawa: Rubikon, 1991. - 247 s.

Са зместу: Metropolia i prymasostwo wilenskie. - S.73-88. - Пол. З гiсторыi касцёла ў Польшчы i на Беларусi.

347. Hej A. Gdzies na Bialej Rusi / Rozm. przepz. K.Renik // Przeglad Powszechny (Warszawa). 1991. N 5. S.205-217. Пол.

Ёсць звесткi з гiсторыi каталiцтва на Беларусi.

348. Kosciol unicki na Bialorusi // Wschod: ZSRR: Fakty. Opinie. Prognozy. (Warszawa). 1991. N 15. S.12-15. Пол.

Унiацкая царква на Беларусi:Звесткi з гiсторыi.

349. Kosman M. Od chrzystu do chrystianizacji: Polska - Rus - Litwa. - Warszawa, 1992. - 172 s. - Пол.

Гiсторыя хрысцiянства ў Польшчы, Русi, Лiтве.

350. * Koza S.J. Teologia i kultura chrzescijanska dawnej Rusi: Miedzynarodowe sympozjum naukowe Instytutu Ekumenicznego KUZ pod patronatem Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu // Stud Teologiczno-Historyczne Slaska Opolskiego (Opole). 1992. T.13. S.255-263. Пол.

Хрысцiянская тэалогiя i культура даўняй Русi: Матэрыялы Мiжнароднага навуковага сiмпозiума.

351. Polacy w kosciele katolickim w ZSRR / Pod red. E.Walewandra. - Lublin: Redakcja wydawnictw katolickiego Uniw. Lubelskiego, 1991. - 324 s.: m. - Пол.

З гiсторыi касцёла ў Расii, XVI-XX стст.

352. Szyrwinski A. Chrzescijanstwo na Litwie i Wilenszczyzne od poczatkow po czasy najnowsze // Wilno-Wilenszczyzna jako krajobraz i srodowisko wielu kultur: [Zb.]. Bialystok, 1992. T.2. S.9-22. Пол.

Хрысцiянства ў Лiтве i на Вiленшчыне.

353. Turonek J. Katolicyzm na Bialorusi - skala problemy: Polemika // Res Publica (Warszawa). 1990. N 11. S.75-80. Пол.

З гiсторыi каталiцызму на Беларусi.

354. Sosna G. Bibliografia parafii prawoslawnych na Bialostocczyznie: Czesc demograficzna: chrzty, sluby i zgony (wedlug ksiag metrykalnych). - Ryboly, 1992. - 159 s. - Пол.

Бiблiяграфiя праваслаўных прыходаў на Беласточчыне

Гл. таксама N 41, 65, 288, 291, 447, 556.

З гiсторыi язычнiцтва

355. Дранчук В. З прыполу матухны-зямлi: [Водгук на кн. Э.А.Ляўкова "Маўклiвыя сведкi мiнуўшчыны" (Мн., 1992)] // Полымя (Мiнск). 1992. N 12. С.249-251.

356. Дучыц Л. Культ вады ў беларусаў // Нiва (Беласток). 1992. 26 лiп.(N 30). С.9.

357. Дучыц Л. Культ дрэваў у беларусаў // Нiва (Беласток). 1992. 19 лiп.(N 29). С.10; Голас Радзiмы (Мiнск). 1992. 27 жн.(N 35). C.8.

358. Кiсялёў У. Сведка мiнулага [на Мiншчыне - дуб: З гiсторыi пакланення дрэву] // Чырв. зорка (Узда). 1992. 4,7 лiстап.

359. Культ дрэў у беларусаў // Во славу Родины (Минск). 1992. 11 сент.

360. Курачка I. Рэлiгiя язычнiцкiх славян: [Скароч. пер. арт. "Славяне", змешч. у пач. ХХ ст. у "Касцёльнай энцыклапедыi"] / Пер. У.Кiсялёў // Рэспублiка (Мiнск). 1992. 5 жн. С.4.

361. Лобач У. Беларускае паганства [IХ-ХVII стст.] // Чырв. змена (Мiнск). 1992. 20-27 лiп.(N 30). С.4.

362. Лозка А. Цi быў тур язычнiцкiм богам?: [З гiсторыi "паганскiх" культаў] // Нiва (Беласток). 1992. 27 снеж.(N 52). С.9.

363. Ляўкоў Э. Чортаў след i боская ножка: [Ледавiковыя i культавыя камянi i беларус. тапанiмiка] // Во славу Родины (Минск). 1992. 28 нояб.

364. Маслянiцына I., Багадзяж М. Жыжаль [Бог полымя i кавальскай справы] // Чырв. змена (Мiнск). 1992. 28 верас.-4 кастр.(N 40). С.13.

365. Маслянiцына I., Багадзяж М. Пярун // Чырв. змена (Мiнск). 1992. 24-30 жн.(N 35). С.9.

366. Чаропка В. "Старажытная Лiтва ды i iншыя балцкiя землi не ўваходзiлi ў склад Русi, дык яны i не былi ахрышчаны Уладзiмiрам...": [На зах. беларус. землях амаль да XV ст. iснавала паганства] // Беларусь (Мiнск). 1992. N 8. Укл. л. памiж с.18-19, с.19-20.

Запаведнiкi. Музеi. Гiстарычныя помнiкi i мясцiны. Архiвы

367. Борейко В.Е. Как было организовано массовое сокращение заповедников СССР в 1951 г. [в т.ч. и в Белоруссии] // Изв. Рос. АН. Сер. геогр. 1992. N 5. С.105-108. Библиогр.: 14 назв.

368. Садовский Е. Ведь были схватки боевые!: [О памят. местах в Беларуси, связанных с событиями войны 1812 г.] // Во славу Родины (Минск). 1992. 9 сент.

Музеi

368а. Абакумоўская Т. У Здраўнёва, да [I.Я.] Рэпiна: [Пра дом-сядзiбу мастака] // Рэспублiка (Мiнск). 1992. 21 жн. С.5.

369. Аксенова Т.Н. Помнить, кто мы: В г.п.Круглое создается ист.-краевед. музей / Интервью у дир. музея взял В.Дальков // Зямля i людзi (Магiлёў). 1992. 9-15 кастр.(N 25). С.2.

370. Акулiч С. Лёс лагойскага музея: [З гiсторыi стварэння (1842) першага на Беларусi гiст.-археал. музея братамi Канстанцiнам (1806-1868) i Яўстафiям (1814-1873) Тышкевiчамi] // Беларус. думка (Мiнск). 1992. N 9. С.45-47.

371. Антонаў С. У музеi - наша гiсторыя: [Бых. гiст.-краязн. музей ] // Маяк Прыдняпроўя (Быхаў). 1992. 31 кастр.

372. Вiдлога В. Цудоўная кнiга гiсторыi: [Па матэрыялах Слуц. краязн. музея] // Слуц. край. 1992. 19 снеж.

373. Гужалоўскi А.А. Як рабавалi беларускiя музеi: [З гiсторыi 20-30-х гг.: Прыведзены дакументы, якiя сведчаць пра тэмпы i аб'ёмы канфiскацый з музеяў Гомеля, Вiцебска, Магiлёва i Мiнска] // Спадчына (Мiнск). 1992. N 5. С.56-59.

374. Жыгоцкi М. А сосны шумяць...: [З гiсторыi музея Я.Коласа, створ. ў 1959 г.] // Добры вечар (Мiнск). 1992. 17 жн.

375. Зайцева Н. К истории создания Музея [декабристов в Могилеве] // Могилевщина: [Сб. ст.]. Могилев, 1991. С.64-66.

376. Зiнькевiч Л. Аптымiсты з верай у мiнулае: [Стварэнне ў Магiлёве музея гiсторыi горада] // Магiлёўс.праўда. 1992. 28 мая.

377. Зiнькевiч Л. Горад майстроў: [З экспанатаў нядаўна створ. Музея гiсторыi Магiлёва] // Магiлёўс. праўда. 1992. 18 жн.

378. Iмя Язэпа Драздовiча: [З гiсторыi музея мастацтва i этнаграфii ў пас.Германавiчы Шаркоўшч. р-на] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1992. 2 лiп.(N 27). С.6.

379. Крамаренко А. Музей в Гудевичах: [О шк. краевед. музее, Мост. р-н] // Заря над Бугом (Брест). 1992. 7 окт.

380. Крывёнак С. А было ж яно, было...: [З гiсторыi стварэння Магiлёўс. царкоўн.-археал. музея] // Магiлёўс. праўда. 1992. 7 лiп.

381. Луцкевiч А. Беларускi музэй iменi Iвана Луцкевiча. - Мн.: Беларус. т-ва "Адраджэньне", 1992. - 16 с. - Факс. узнаўленне выд-ва: Вiльня, 1933.

382. Маслоўскi С. Другое нараджэнне музея [М.Гарэцкага ў в.Малая Багацькаўка Мсцiслаўскага р-на: Размова з гал. спецыялiстам м-ва культуры Рэсп. Беларусь] / Вяла Р.Бакуновiч // Культура (Мiнск). 1992. 23 лiстап.(N 45). С.7.

383. Мдивани М. "Неисчерпная песни глубина, напояюща вечность...": [О создании в г.Мстиславле ист.-археол. музея] // Добры вечар (Мiнск). 1992. 30 лiп.

384. Несцяровiч В. Сюды не зарасце народная сцяжына: У в.Харужанцы [Лагойс. р-на] адкрыты фiлiял музея Я.Купалы // Родны край (Лагойск). 1992. 9 верас.

385. Пастернак Т. Осенний букет Здравнево: [О музее-усадьбе И.Репина под Витебском] // Нар. слова. (Вiцебск). 1992. 10 кастр. С.5.

386. Подберезский Д. Машина времени в Новогрудке: [О музейн.-ист. комплексе А.Мицкевича] // Знамя юности (Минск). 1992. 25 авг.

387. Прыёмка К. Музей "капае" ўглыбiню: [Збор экспанатаў для Клец. гiст.-этнагр. музея] // Мiн. праўда. 1992. 1 снеж.

388. Пушкiн I. Музеi Магiлёва: [Карот. iнфарм.] // Ратуша (Магiлёў). 1992. Лiп.(N 13). С.5.

389. Симонюков С. Краткая историческая справка [о доме-музее 1 съезда РСДРП] // Мы и время (Минск). 1992. Июль (N 14). С.1.

390. Стельмашок Ф. Музей в госпитале: [О музее истории Гомел. обл. клинич. госпиталя для инвалидов Великой Отеч. войны] // Вячэр. Гомель. 1992. 26 верас.

391. Стельмашок Ф. Музей истории [Гомельского областного госпиталя, основанного в 1941 г.] // Во славу Родины (Минск). 1992. 21 окт.

392. Сусиков П. В экспозицции ордена и медали [Польши времен второй мировой войны]: В обл. краевед. музее открыта выставка этих наград из собр. музея войска в Белостоке // Заря (Брест). 1992. 27 авг.

393. Фурык А. Дом, дзе жыве гiсторыя [Чэрвеньшчыны: Раён. краязн. музей] // Раён. весн. (Чэрвень). 1992. 23 верас.

394. Хмяльнiцкая Л. Вiцебскае старажытнасховiшча: [Пра царкоўн.-археал. музей, якi iснаваў у Вiцебску з 1893 г., большасць рэчаў яго ў 1924 г. перададзена обл. краязн. музею] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1992. 5 лiстап.(N 45). С.7-8.

395. Холод Т. Тайна хрустального графина: [О Хойник. краеведч. музее и его экспонатах, в т.ч. о графине, раскрывающем тайну жизни радикал. настроенного демократа Кареля Прозера, участника восстания Костюшко 1794 г.] // Белорус. нива (Минск). 1992. 4 дек.

396. Шыдлоўскi К.С. Браслаўскi гiстарычна-краязнаўчы музей == Браславский историко-краеведческий музей: Давед. - Мн.: Полымя, 1992. - 126 с.: iл. - Тэкст парал.: беларус., рус.

397. Яцкевiч З. Памяць гiсторыi: [Музеi у Магiлёве, 1867-1938 гг.] // Вестн. Могилева. 1992. 25 дек. С.7.

398. Aniszczenko M. Wieszcowi pomnik nowy // Magazyn Polski (Grodno). 1992. N 3/4. S.32-33.: fot. Пол.

Аб музеi А.Мiцкевiча ў Навагрудку.

399. Grabowski I. Odtwarzanie historii Polesia // Slowo Podlasia. 1992. N 27. S.14. Пол.

Па матэрыялах музея ў Пiнску: З гiсторыi Палесся.

400. * Maroszek J. Muzeum historyczne w Grodnie: 70 lat istnienia // Bialostocczyzna (Bialystok). 1991. N 1. S.1-2. Пол.

Да 70-годдзя гiстарычнага музея ў Гроднi.

401. Tomaszewicz J. Katalog dokumentow pergaminowych muzeum narodowego w Krakowie. - Krakow, 1992. - 141 s. - Пол.

Па матэрыялах Кракаўскага музея. Аб Беларусi гл. с.121.

402. * Trusow I. Dzieje ksiegozbioru Muzeum Historycznego w Grodnie / Tl. z ros. B.Kubiak // Bialostocczyzna (Bialystok). 1991. N 1. S.3-4:il. Пол.

Гiсторыя збору кнiг гiстарычнага музея ў Гродне.

Гл. таксама N 263, 561, 2002, 2680.

Помнiкi i памятныя мясцiны

404. Букацiч С. Беларускае Барадзiно: [Пра рэстаўрацыю помнiка на Брылёўс. полi ля Барысава, дзе ў 1812 г. адбыўся бой памiж рус. i фр. войскамi] // Мiн. праўда. 1992. 22 верас.

405. Верасень М. Палюбiў бы я наш стары парк. Ды няма яго: [З гiсторыi паркаў Магiлёва (XIX-XX стст.) // Ратуша (Магiлёў). 1992. Кастр.(N 20). С.7.

406. Гасянкоў У. Памятныя месцы Мсцiслава // Святло Кастрычнiка (Мсцiслаў). 1992. 17 чэрв.

407. Горшин С.Н., Максименко Н.А., Горшина Е.С. Защита памятников деревянного зодчества. - М.: Наука, 1992. - 279 с.

Из содерж.: Памятники Белоруссии. С.212-213.

408. Деревянная звонница: [Памятник (1799) архитектуры в городском пос.Шерешев Пруж. р-на] // Во славу Родины (Минск). 1992. 24 сент.

409. Иванов А. Сторожка хранит историю: [О памятниках архитектуры ХIХ в. в д.Старые Пески Березов. р-на] // Заря (Брест). 1992. 2 июля.

410. Iдзе рэстаўрацыя [помнiка архiтэктуры ХVIII-ХIХ стст. - былой сядзiбы паноў Любанскiх, што знаходзiцца ў Лошыцкiм парку ў межах Мiнска] // Мiн. праўда. 1992. 22 верас.

411. Казлоўскi Дз. Фотазамалёўкi з жыцця Ружан: [З гiсторыi сапегаўс. палаца] // Раён. буднi (Пружаны). 1992. 29 лiп.

412. Калядзiнскi Л. Верхнi замак Слуцка [XIV-XVI стст.] // Слуц. край. 1992. 21 кастр.

413. Калянковiч I. Ёсць у Пружанах палацык: [Пра ўладальнiка маёнтка ў Пружанах В.Швыкоўскага (1817?-?) i створ. тут па яго iнiцыятыве помнiк дойлiдства сярэдзiны ХIХ ст.] // Заря (Брест). 1992. 24 нояб.

414. Карлюкевiч А. Нясвiжскiя скарбы: [З гiсторыi палаца-замкавага комплексу ў Нясвiжы i роду яго ўладальiкаў - Радзiвiлаў] // Во славу Родины (Минск). 1992. 2 окт.

415. Краўцэвiч А. Фара Вiтаўта ў Гродне: [Помнiк архiтэктуры XVI ст.] // Культура (Мiнск). 1992. 28 верас.(N 37). С.4-5.

416. Лямцава-Канасевiч В. Эклектыка i цагляныя вышыўкi: [Архiт. помнiкi Гомеля, 2-ая палова ХIХ-пач. ХХ ст.] // Гомел. праўда. 1992. 16 лiп.

417. Марозаў В.Ф. Палац у Жылiчах [Кiраўскага р-на] == Дворец в Жиличах . - Мн.: Полымя, 1992. - 76 с.: iл. - (Помнiкi беларус. дойлiдства). - Слоўн. архiт. тэрмiнаў: с.72-75. Бiблiягр.: с.76.

418. О храме и парке, который умер: [Ст.: Есть материалы из истории замчища в Могилеве, ХVI-ХVIII вв.] / Авт.: Седин Л., Жолудев И. // Вестн. Могилева. 1992. 24 июля. С.3.

419. Обелевский Г. В Гродно открыт мемориальный комплекс, посвященный памяти пограничников 86, 87, 88 погранотрядов довоенного Белорусского пограничного округа // Во славу Родины (Минск). 1992. 14 авг.

420. Побаль Л. Верхняе Панямонне: (Па коласаўс. мясцiнах): [Помнiкi старажыт. гiст. i культуры Стаўбцоўшчыны] // Навiны Беларус. акад. (Мiнск). 1992. 4 верас.(N 34). C.5.

421. Путро П. Достояние республики: [Из истории садово- и дворцово-паркового искусства в Беларуси, более подробно - на Гродненщине, ХVII-ХIХ вв.] // Гродн. правда. 1992. 5 сент.

422. 502 беларускiя Ленiны: [Помнiкi правадыру рэвалюцыi ў рэсп.] // Звязда (Мiнск). 1992. 10 кастр.

423. Светозаров Л. Парку [в Больтиниках Вороновского р-на] - 250 лет // Воран. газ. 1992. 4 лiстап.

424. Светозаров Л. Свидетели седых веков: [Ист. памятники Ворон. р-на] // Воран. газ. 1992. 31 кастр.

425. Стальмашонак I. Свiслацкi замак [Бабр. р-н] // Запаветы Ленiна (Асiповiчы). 1992. 1 лют.

426. Стельмашок Ф. В честь Павла Сухого [открыта мемориальная доска в Гомеле] // Во славу Родины (Минск). 1992. 17 нояб.

427. Сторажава А. Нясвiж - скарбонка таямнiц: [Палацава-замкавы комплекс i яго гiсторыя. Таксама пра паданнi аб Чорнай даме (Барбары Радзiвiл), вялiзар. кладзе старажыт. Нясвiжа i iнш.] // Пачатк. шк. (Мiнск). 1992. N 12. С.25-29.

428. Сыну зямлi навагрудскай: [Адкрыццё помнiка Адаму Мiцкевiчу у Навагрудку] // Во славу Родины (Минск). 1992. 29 сент.

429. Хмяльнiцкая Л., Цiшкiн I. Адкрыццё Аршанскага езуiцкага калегiума: [Аб цiкавым помнiку беларус. дойлiдства XVII-XVIII стст.] // Аршан. газ. 1992. 7 лiп.

430. Церковь-крепость [в Сынковичах, Зельв. р-н, конец ХV-нач. ХVI в.] // Во славу Родины (Минск). 1992. 22 окт.

431. Шредер А.Г. Заповедные места: [О Березин. биосфер., Припятском ландшафт.-гидрол. заповедниках и Беловеж. пуще. Есть материал из истории] // Во славу Родины (Минск). 1992. 25 июня

432. Юшкевич В. Сортир у озера: [О разрушении и запустении памятника архитектуры середины ХIХ в. - двора и парка пол. магната в д. Жиличи Киров. р-на, где теперь размещен с.-х. техникум] // Вестн. Могилева. 1992. 28 авг. С.4.

433. Kaczorowski B. Nowogrodek: Historia i zabytki. - Warszawa: Wyd-wo Fundacji "Historia pro Futuro"; Gryf, 1992. - 32 s. - Пол.

Гiсторыя i помнiкi Навагрудка.

434. * Natusiewicz M., Natusiewicz R. Spacerem po starym Grodnie w 1939 roku. - Wroclaw: Urbanistyka, 1992. - 60, [8] s.: rys. - Пол.

Даведнiк па архiтэктурных помнiках Гродна.

Гл. таксама N 156, 256, 632, 1224, 1227, 1255, 2325, 2376, 2385, 2410, 2533-2536.

Помнiкi культага дойлiдства

435. Аляксандраў А. На графскiх руiнах: [Мiкалаеўс. царква ў Гомелi, 1805-1987 гг.] // Вячэр. Гомель. 1992. 31 кастр.

436. Антонаў К. Адраджэнне: [Пра царкву у в.Мамаi Глыб. р-на, будынак XVIII ст.] // Весн. Глыбоччыны. 1992. 3 лiп.

437. Анюкоў М. Клiчуць званы кафедральнага сабора: [З гiсторыi цэркваў Мсцiслава, ХVII-ХХ стст.] // Беларус. Усход (Маркаўка, Хоцiмскi р-н). 1992. 15 жн.

438. Багадзяж М. Мелодыя старажытных муроў: [Пра Нясвiж. фарны касцёл, 1584-1593 гг.] // Чырв. змена (Мiнск). 1992. 6-12 лiп.(N 28). С.9.

439. Баўтовiч М. Гiсторыя аднаго будынка: [Базыльян. манастыр ў Полацку] // Новая газ. (Наваполацк). 1992. 8 верас.

440. Белямук М. Загадка царквы-пахавальнi [Святога Спаса ў Полацку, XII ст.] // Полацак (Клiўленд). 1992. N 7. С.4-8. Бiблiягр.: 10 назв.

441. Бернат М. Мястэчка Сталовiчы [Баранавiцкага р-на] i Ларэнтыйская мадонна: [З гiсторыi буд-ва касцёла i каплiцы, XVIII ст.] // Наш край (Барановичи). 1992. 18 июля.

442. Взрыв 1964 года в Полоцке языком документов: Как и кем был уничтожен Николаевский Кафедральный собор [часть комплекса б. иезуит. коллегиума (академии), построен. в 1733-1745 гг.: По материалам Полоц. архива] // Полоц лЪтописецъ. 1992. N 1. C.68-72: ил.

443. Газiн Дз. Лужаснянскiя купалы: [З гiсторыi Свята-Пакроўс. царквы ў пас. Лужасна, 1815-1943 гг.] // Вiцеб. рабочы. 1992. 1 верас.

444. Говорский К. Полоцкий Борисоглебский монастырь: Экскурс в историю изучения памятника культуры [X||| в. Более подробно о монастыр. зданиях, о настоятелях монастыря ] // Полоц. лЪтописецъ. 1992. N 1. C.37-42. Перепеч. с изд.: Вестн. Зап. России. Ноябрь. Год 3. Том II. (Вильна, 1865).

445. Дамiнiканскi касцёл у Мiнску [1615-1942 гг.] // Хрысьцiян. навiны: Беларус. iнфарматар (Ватыкан). 1992. N 9.

446. Данько Л.Ф. Краткая история Полоцкой градской церкви Покрова Пресвятые Богородицы [1781-60-ые гг. ХХ в.] // Полоц. лЪтописецъ. 1992. N 1. C.82-84; Новая газ.(Новаполацк). 1992. 13 кастр.

447. День празднования Жировицкой иконы Богоматери 20 мая (7 мая ст. ст.): [Есть сведения из истории иконы и Жировиц. монастыря] // Гродн. епарх. ведомости. 1992. N 1. С.5.

448. Дорош Н. Преподобная Марфа [в Гродно] взывает...: [Есть сведения из истории церкви, 1848-1872 гг.] // Гродн. правда. 1992. 29 сент.

449. Дорош Н. Церковь Преподобной Марфы [на православном кладбище в Гродно, построенная в 1848 г.]: (История и современность) // Гродн. епарх. ведомости. 1992. N 4. С.6.

450. Жыровiцкая Мацi Божая - апякунка беларускага народу: [Аб гiсторыi заснавання святынi i манастыра] // Хрысьцiян. навiны: Беларус. iнфарматар (Ватыкан). 1990. N 7.

451. Кадет Г. О чем молчит звоница, которой нет: [Из истории костела в Бобруйске (ХVIII в.) и о планах восстановления его первоначал. вида] // Белорус. нива. (Минск). 1992. 17 окт.

452. Кальварийский собор [храм в Сморгони (1553)] // Во славу Родины (Минск). 1992. 16 июля.

453. Калядзiнскi Л. Першы вiцебскi храм [ХII ст.] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1992. 20 жн.(N 34). С.8.

454. Карнiлава Л.А., Трэпет Л.В. Базыльянскi кляштар у Гродне - помнiк архiтэктуры XVIII ст. [1720-1751 гг.] / Беларус. дабраахвот. т-ва аховы помнiкаў гiсторыi i культуры. - Мн.: Полымя, 1992. - 1 л. [слож. в 16 с.]

455. Контаў В. Вяртанне касцёла [Святой Дзевы Марыi ў Заслаўi] // Наша жыццё (Мiнск). 1992. 31 кастр.

456. Крыванос Х. Сабор на Нямiзе: [З гiсторыi Святакацярын. сабора ў Мiнску, заснав. на пач. ХVII ст. пад назвай Святапетрапаўлаўс. царква] // Звязда (Мiнск). 1992. 20 лiстап.

457. Купрыянаў В. Спаса-Ефрасiннеўскi манастыр [у Полацку: З гiсторыi XII-пач. XX ст.] // Полац. весн. 1992. 29 снеж.

458. Кур'яновiч А. Легенда цi быль?: [З гiсторыi Глыбоц. каплiцы (XVII ст.), звяз. з iмем кармел. манаха Осiпа Корсака] // Весн. Глыбоччыны. 1992. 3 лiп.

459. Малiноўская Т. Да гiсторыi Вялiкабераставiцкага касцёла XVII ст. [1620 г.] // Наш радавод. - Гродна, 1992. Кн.4,ч.3. С.543-546.

460. Марозаў А. Бялынiцкi манастыр: [З гiсторыi храма] // Зара над Друццю (Бялынiчы). 1992. 15 жн.

461. Мiкалай. Царква ў Пацэвiчах: [Пабудавана ў 1867 г., Мастоўс. р-н] // Гродн. епарх. ведомости. 1992. N 3. С.5.

462. Монастырь в Лавришеве: [Основан в 1225 г.] // Новае жыццё (Навагрудак). 1992. 31 кастр.

463. Музей под куполом: [О Преображен. церкви, построен. в Заславле в середине XVI-XVII ст. на территории замка] // Во славу Родины (Минск). 1992. 10 сент.

464. Нестерчук Л. Древний Брест и его храмы [Х-ХVIII вв.] // Заря (Брест). 1992. 15-17 сент.

465. Несцяровiч В. Адраджэнне касцёла [на Гайне у Лагойску] // Мiн. праўда. 1992. 3 кастр.

466. Несцяровiч В. Паўстанне з руiн i забыцця: [З гiсторыi касцёла ў Лагойску] // Родны край (Лагойск). 1992. 9 верас.

467. Николайчик Г. Дорога ведет к храму: [Крат. ист. справка о костеле в д.Порплище Докшиц. р-на, 30-ые-1990 гг.] // 7 дней (Минск). 1992. 10-16 авг.(N 33). С.3.

468. Паўлаў М. Астровенскi касцёл [у наваколлi Вiцебска: Пабудаваны ў гонар перамог войска ВКЛ над войскам Маскоўс. дзяржавы ў 1514 г. пад Чашнiкамi i Оршай. Падрабязна апiсаны ваен. дзеяннi] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1992. 13 жн.(N 33). С.4,7.

469. Пирог С. Каменный старожил Пинска: [Бернардин. монастырь, основан. в 1705 г.] // Заря (Брест). 1992. 4 июля.

470. Пирог С. Костел для ... коммунистов: [Из истории костела Карла Баромея в Пинске, 1695-70-ые гг. ХIХ в.] // Заря (Брест). 1992. 30 июля.

471. Пирог С. Сто лет - как дым: [О монастыре кармелитов в Пинске, 1734-1832 гг.] // Заря (Брест). 1992. 1 дек.

472. Плавiнскi М. Юр'ева Горка: Нататкi краязнаўца: [Ёсць звесткi з гiсторыi Юр'евай царквы ў Вiцебску] // Нар. слова (Вiцебск). 1992. 7 лiстап. С.5; 14 лiстап. С.5; 21 лiстап. С.5; 28 лiстап. С.6.

473. Приходько В. Обретая былой облик: [Крат. информ. о возрожд. Свято-Петропавл. собора в Минске, построен. в 1611 г.] // 7 дней (Минск). 1992. 24-30 авг.(N 35). С.3.

474. Прыгожы М. Пад залатымi купаламi: [Адраджэнне Святапакроўс. кафедр. сабора ў Вiцебску] // Вiцеб. рабочы. 1992. 30 лiп.

475. Прыткова А., Багуцкi А. Адрадзiм храм: [Ёсць звесткi з гiсторыi Свята-Пакроўс. царквы ў Полацку] / Запiсаў Ю.Касцюк // Полац. весн. 1992. 4 верас.

476. Розенблюм А. Зняважаная i знявечаная: [Пра будынак яўр. сiнагогi ў Барысаве] // Адзiнства (Барысаў). 1992. 31 кастр.

477. Розенблюм А. Сумны помнiк [- храму ў вёсцы Зембiн Барысаўскага р-на, 2-ая палова ХIХ ст.] // Адзiнства (Барысаў). 1992. 26 верас.

478. Рублеўскi С. Iоiль - ...: [З гiсторыi Куцеiн. Багаяўлен. манастыра ў Полацку, 1620-1884 гг. Ёсць звесткi пра iераманаха I. Труцевiча] // Нар. слова (Вiцебск). 1992. 21 лiстап. С.4-5.

479. Свекла Л., Нехведович Л. По ком звонит колокол [костела святого Владислава в д.Субботники, 1904 г., Ивьевский р-н] // Iўеўс. край. 1992. 5 жн.

480. Светозаров Л. Храмы [Вороновского р-на] - памятники архитектуры: [Из истории костелов в деревнях Жирмуны (1789 г.), Заболоть (1803 г.), Трокели (1809 г.), Конвелишки (1918 г.)] // Воран. газ. 1992. 7 лiп.

481. Сементовский А. Полотский Борисоглебский монастырь // Полоц. лЪтописецъ. 1992. N 1. C.42-47.: ил. Перепеч. с изд.: "Памятная книжка Витебской губернии на 1866 год" (Санкт-Петербург, 1866).

482. Слюнькова I. "Раскажу пра кляштар...": [З гiсторыi манастыроў Беларусi] // Беларусь (Мiнск). 1992. N 8. C.28-29.

483. Столярчук К. Реликвии одного храма: [Из истории церкви А.Невского, памятника конца ХIХ в.] // Веч. Минск. 1992. 10 дек.

484. Сусиков П. Возрожденный храм: [Из истории Владимир. церкви в д.Чижевщина Жабинк. р-на, построен. в 1894 г.] // Заря (Брест). 1992. 29 окт.

485. Троицкий костел [в деревне Ишкольдь: Уник. памятник камен. зодчества XV в., Баранов. р-н] // Во славу Родины (Минск). 1992. 8 окт.

486. Тэзiсы навуковай канферэнцыi, прысвечанай 1000-годдзю Полацкай епархii i праваслаўнай царквы на Беларусi, 25 верас. 1992 г., г.Мiнск / Беларус. праваслаўн. царква, АН Беларусi; Адказ. за вып. А.А.Петрашкевiч. - Мн., 1992. - 96 с.

Са зместу: Кулагiн А.М. Храмавы Полацк [XI-XIX стст.]. С.62- 63. Селицкий А.А. Софийский собор в Полоцке: (История и фрески, XI-XX вв.). С.63-64. Якiмовiч Ю.А. Полацкая школа дойлiдства i яе гiстарычны лёс [XI-XV стст.]. С.64-65. Колединский Л.В. Первый храм Витебска [XII-XX вв.]. С.65-66.

487. Ушакевiч С. Хто такiя пiяры?: З гiсторыi калегiума i касцёла у Лiдзе [1797-1825 гг.] // Лiд. газ. 1992. 20 кастр.

488. Фарны касцёл [у Магiлёве, асвечаны ў 1614 г.: Карот. даведка] / Падрыхт. I. Пушкiн // Ратуша (Магiлёў). 1992. Снеж.(N 28). С.5.

489. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы [в Гродно]: (История [с 1726 г.] и современность) / Материал подгот. Н.Дорош // Гродн. епарх. ведомости. 1992. N 2. С.4; Гродн. правда. 1992. 2 июля.

490. Шейкин Г. Свято-Покровская церковь села Красное [Молодечненского р-на, XVI-XX вв.] // Мин. епархиал. ведомости. 1992. N 5/8. C.55-62.

491. Baczkowski D., Zyskar J. Mozyrz. Fragm. ksiazki "Nasze koscioly" // Przeglad Katolicki (Warszawa). 1992. N 1. S.14. Пол.

З гiсторыi Мазыра i яго касцёлаў.

492. Kalamajska-Saeed M. Kosciol w Budslawiu // Magazyn Polski (Grodno). 1992. N 3/4. S.80-81. Пол.

Гiсторыя касцёла ў Будславе, Мядзельскi р-н.

493. Kosciol farny w Wolkowysku // Magazyn Polski (Grodno). 1992. N 2. S.39. Пол.

З гiсторыi фарнага касцёла ў Ваўкавыску.

494. Maroszek J. Cudowny obraz // Magazyn Polski (Grodno). 1992. N 1. S.53. Пол.

Аб фарным касцёле ў Гродна.

495. Paszenda J. Budowle jezuickie w Grodnie: Wystroj kosciola // Magazyn Polski (Grodno). 1992. N 3/4. S.78-80. Пол.

Iезуiцкiя касцёлы ў Гродне.

496. Postolowicz L. W Jeziorach przed wojna // Magazyn Polski (Grodno). 1992. N 3/4. S.82. Пол.

З гiсторыi касцёла ў в.Азёры, Гродзенскi р-н.

Гл. таксама N 605, 901, 903, 1680, 2373, 2412, 2484, 2518, 2520, 2525, 2540, 2690.

З гiсторыi Гродзенскай Барысаглебскай (Каложскай) царквы (2-ая палова XII ст.)

497. Коложа // Во славу Родины (Минск). 1992. 13 авг.

498. Коложская церковь: (История и современность) / Материал подгот. Н.Дорош // Гродн. епарх. ведомости. 1992. N 1. С.6.

499. Свирин Г. Древняя Коложская церковь во имя святых князей Бориса и Глеба в г.Гродно - наша память, наша история // Тэзiсы навуковай канферэнцыi, прысвечанай 1000-годдзю Полацкай епархii i праваслаўнай царквы на Беларусi... Мн., 1992. С.66-68.

500. Слюнчанка В.Р. Барысаглебская (Каложская) царква ў Гродне == Борисоглебская (Коложская) церковь в Гродно: Гiст.-архiт. нарыс. - Мн.: Полымя, 1992. - 63 с.: ил. - (Помнiкi беларус. дойлiдства).

501. Шестак Ю. Пришедшая из ХII-го столетия // Гродн. новости. 1992. 5 сент.

З гiсторыi Фары Вiтаўта ў Гродне (XIV ст.)

502. В.П. Касьцёл, заснаваны Вiтаўтам...: [Пра навук. канф., прысвеч. 600-годдзю першага гродз. касьцёла Маткi Боскай, вядомага, як Фара Вiтаўта] // Пагоня (Гродна). 1992. 25 сак. С.8.

503. Paszenda J. Budowle pojezuickie w Grodnie // Magazyn Polski (Grodno). 1992. N 2. S.52-53. Пол.

З гiсторыi будаўнiцтва Фары Вiтаўта ў Гродне (XIV ст.).

504. Skrobocki E., Aniszczenko M. 600-lecie Fary Witoldowej w Grodnie // Magazyn Polski (Grodno). 1992. N 2. S.16-17. Пол.

Да 600-годдзя Фары Вiтаўта ў Гродне.

З гiсторыi Магiлёўскага Станiслаўскага касцёла (XVIII ст.)

505. Бiцкi В. Унiкальны будынак // Ратуша (Магiлёў). 1992. Снеж.(N 28). С.5.

506. Гришанова Л. Слово и дело // Магiлёўс. праўда. 1992. 25 лiп.

507. Яцкевiч З. Фрэскi аб старажытным Магiлёве // Вестн. Могилева. 1992. 16 окт. С.6.

З гiсторыi Мiнскага Чырвонага Касцёла (пачатак XX ст.)

508. Завальнюк П.У. Чырвоны касцёл // Нар. газ. (Мiнск). 1992. 23 лiп.

509. Чырвоны касцёл // Во славу Родины (Минск). 1992. 24 дек.

510. * Jaroszewski T.S. Jeszcze o "Czerwonym Kosciele" // Spotkania z Zabytkami (Warszawa). 1992. N 8. S.13-14: il. Пол.

Яшчэ аб Чырвоным касцёле ў Мiнску.

З гiсторыi Мiрскага замкава-паркавага комплексу (пачатак XVI ст.)

511. Степанова Е. Создан, чтобы удивить мир // Белорус. нива. (Минск). 1992. 5 нояб.

512. Хiлiмонаў В. Гiсторыi патрэбна праўда // Беларус. нiва (Мiнск). 1992. 4 дек.

513. Юркевич Н. Замок-воин // Заря (Брест). 1992. 7 нояб.

514. * Jaroshowski T.S. Zamek na znaczku pocztowym za 30 groszy: (Wspomnienie o zamku w Mirze) // Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie (Warszawa). 1992. T.36. S.163-178: il. Пол.

Успамiны аб замку ў Мiры.

Асобныя будынкi

515. Гришанова Л. Флюгер над городом: [Из истории ратуши в Могилёве, построен. в 1679-1681 гг.] // Магiлёўс. праўда. 1992. 25 жн.

516. Лямцава-Канасевiч В. Старонка пятая: [Пра помнiкi архiтэктуры г.Гомеля конца ХIХ-пач. ХХ ст.: будынкi Гарадской думы, Рус.-Азiяц. банка, Камерц. банка, мужчын. гiмназii] // Гомел. праўда. 1992. 8 кастр.

517. Малiноўскi М. Мiнскi дом афiцераў: [Старонкi гiсторыi збудавання] // Во славу Родины (Минск). 1992. 23 сент.; Добры вечар (Мiнск). 1992. 27 кастр.

Гл. таксама N 255, 1145.

Архiвы

518. Волковицкий И. Страницы архивной летописи Гомеля: [Из истории гомел. архивов, ХI в.-1963 г.] // Гомел. ведамасцi. 1992. 5 снеж. С.5.

519. Шлюбскi А. Матэр'ялы да крыўскае гiсторапiсi: Доля кнiгасховаў i архiваў [знiшч. у 1812-1924 гг.] // Спадчына (Мiнск). 1992. N 4. С.18-27; N 5. С.42-55. Перадрук з часоп.: Крывiч. Заканчэнне. Пач.: N 3, 1992. Бiблiягр. у канцы арт.

520. * Jaruzelski J. Z archiwaliow Ministerstwa Spraw Zagranieznych II Rzeczypospolitej: Po 50 latach kolekcja "sovieticow" wraca z Waszyngtonu. Cz.1. // Przeglad Wschodni (Warszawa). 1991. Z.4. S.841-858. Пол.

Аб вернутых з Вашынгтона архiвах Мiнiстэрства замежных спраў Польшчы.

521. * Stepniak W. Problemy spuscizny archiwalnej w stosunkach Polski z Bialorusia, Litwa, Ukraina i Rosja // Sprawy Miedzynarodowe (Warszawa). 1992. Z.1/2. S.105-114. Пол.

Праблемы архiўнай спадчыны ў адносiнах Польшчы з Беларуссю, Лiтвой, Украiнай i Расiяй.

Гл. таксама N 1243.

Гiсторыя па асобных перыядах

Старажытны перыяд

522. Актуальныя пытаннi гiсторыi Беларусi ад старажытных часоў да нашых дзён: Зб. арт. / Беларус. дзярж. ун-т; Адказ. за вып. У.Н.Сiдарцоў i iнш. - Мн.: БДУ, 1992. - 196 с. - Бiблiягр. у канцы арт.

Са зместу: Калечыц А.Г. Праблема першапачатковага засялення Беларусi. С.6-13. Рассадзiн С.Я. Будзiны, неўры цi скiфы?: Прабл. дачынення герадотавых плямёнаў да тэрыторыi Беларусi. С.24-33.

523. Антонаў А. Факты - рэч упартая: [Паходжанне крывiчоў: Палемiка з аўт. публ. "Кривия" П.Поляковым (Вестн. Могилева, 1992, 7 авг.)] // Вестн. Могилева. 1992. 28 авг. С.6.

524. Весялкоўскi Ю. Нашы пабрацiмы на Балканах: [Аб сходнасцi славян. плямёнаў на Балканах з плямёнамi, якiя пражывалi ў той час i пазней на тэрыторыi Беларусi, V-X стст.] // Голас часу (Лондан). 1992. N 4. С.14-21.

525. Ермалёнак В. Першыя жыхары нашага краю: [З мiнулага старажыт. Мiёршчыны] // Сцяг працы (Мiёры). 1992. 5 верас.

526. Зайкоўскi Э. Калi нашы продкi пачалi пiсаць?: [Па аўт. версii - у III-V стст.] // Нiва (Беласток). 1992. 8 лiст.(N 45). С.10.

527. Iгнатоўскi У. Старажытныя насельнiкi Беларусi: [Урыв. з кн. "Карот. нарыс гiсторыi Беларусi"] // Во славу Родины (Минск). 1992. 12 дек.

528. Кароткi нарыс далетапiснай гiсторыi Чэрыкаўшчыны // Заклiк Iльiча (Чэрыкаў). 1992. 10,17,24 чэрв.; 1,8 лiп.

529. Крывальцэвiч М. Неалiт [новакаменны век (V-пач. II тыс. да н. э.); Бронзавы век (пач. II тыс. да н. э.); Ранняе сярэднявечча (VI-XIII стст.)]: [На тэрыторыi Лельч. р-на] // Светлае жыццё (Лельч. р-н). 1992. 1,8,15 снеж.+ "Дадатак да карты археалагiчных помнiкаў" (18 снеж.)

530. Ксензов В.П. Два этапа заселения Белоруссии в каменном веке // Крат. сообщ. / АН СССР. Ин-т археологии. - 1992. Вып. 206. С.25-29. Библиогр. в прим. с.28-29.

531. Кудрашоў В. Мезалiт [на тэрыторыi Лельчыцкага р-на] // Светлае жыццё (Лельчыцы). 1992. 27 лiстап.

532. Медведев А.М. Белорусское Понеманье в раннем железном веке (I тысячелетие до н.э.-V в. н.э.): Автореф. дис. ... канд. ист. наук / АН СССР. Ин-т археологии. - М., 1992. - 19 c.

533. Поляков П. Кривия: [Из истории племени кривичей (с 834 г.) и их земли. Также о топонимике Беларуси] // Вестн. Могилева. 1992. 7 авг. С. 6.

534. Сiцько З. Неўры: [З гiсторыi племенi, якое населяла Прыпяц. Палессе i Верхняе Прыдняпроўе з IУ цi Ш ст. да н.э. па П ст. н.э.] // Наш дзень (Маладзечна). 1992. 20 лiстап.

535. Ярашэвiч У. Узнiкненне пiсьменнасцi на ўсходнеславянскiх землях [VIII-IХ стст.] // Нар. слова (Вiцебск). 1992. 23 снеж.

Гл. таксама N 2523, 2542.

IX стагоддзе-1230-ыя гады

536. Грушевський М. Iсторiя України - Русi, ХI-ХIII стст.: [Ёсць звесткi пра Беларусь, у т.л. Брэстчыну] // Київ. 1992. N 4. С.133-145; N 8. С.149-162. Укр. Працяг будзе. Пач.: 1991, N 1-12.

537. Грыцкевiч А.П. Да пытання аб хрышчэннi жыхароў беларускiх зямель i ўтварэння епархiй [1105-1128 гг.] // Тэзiсы навуковай канферэнцыi, прысвечанай 1000-годдзю Полацкай епархii i праваслаўнай царквы на Беларусi... Мн., 1992. С.43-44.

538. Дучыц Л. Касцюм на тэрыторыi Беларусi ў ХI-ХII стст., як паказчык станаўлення этнасу: (Па археал. дадзеных) // Беларусiка == Albarutenica. Мн., 1992. Кн. 2. С.91-96.

539. Ермаловiч М. Полацкая епархiя: [З гiсторыi заснавання ў 992 г.] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1992. 24 верас.(N 39). С.5.

540. Зайцаў А. Гаспадарка нашых прашчураў: [Земляробства, жывёлагадоўля i рамяство у IX-XIV стст. на Рагачоўшчыне] // Свабод. слова (Рагачоў). 1992. 22 верас.

541. Иов О.В. Круговая керамика поселений IХ-ХI вв. западной части Белорусского Полесья // Древнерусская керамика: [Сб. ст.]. М., 1992. С.36-47.

542. Калядзiнскi Л. Дзядзiнец Случэска: [З гiсторыi Слуцка, XII-XIII стст.] // Слуц. край. 1992. 2 верас.

543. Калядзiнская Т.Ю. Першабытнаабшчынны лад на тэрыторыi Беларусi [IX-XI стст.]: Вучэб.-метад. дапам. - Мн., 1992. - 42 с. - Бiблiягр.: с.29-35. + "Храналогiя найбольш значных падзей першабытнаабшчыннага ладу на тэрыторыi Беларусi"; "Карты-схемы па гiсторыi першабытнаабшчыннага ладу на тэрыторыi Беларусi"; "Аблiчча старажытных людзей Беларусi".

544. Карамзин Н.М. История государства Российского. В 12 т. Т.4: [1238-1362 гг.: Материалы о Беларуси гл. по указ. имен и геогр. и этн. названий] / Под ред А.Н.Сахарова. - М.: Наука, 1992.- 478 с.

545. Княгиня Ольга [(?-969) - основательница Витебска] и христианство // Вiцьбiчы. 1992. 12 авг. С.3.

546. Метельский А.А. Города Белорусского Посожья [Гомель, Чечерск, Славгород, Кричев, Мстиславль, д.Горы (Горец. р-н)] в X-XIII вв.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. / АН Беларуси. Ин-т истории. - Мн., 1992. - 26 с. - Библиогр.: с.25-26 (7 назв.).

547. Мiрановiч А. Культ Багародзiцы на Беларусi: [Звесткi з гiсторыi, Х-ХII стст.] // Нiва (Беласток). 1992. 13 верас.(N 37). С.5.

548. Насевiч В.Л. З якой зямлi мы родам: Пра гiст. назвы адм. адзiнак на Беларусi ў Х-першай палове ХVI ст. // Гомел. ведамасцi. 1992. 25 лiп. С.6.

549. Палуцкая С. Як пачыналася хрысцiянiзацыя Беларусi [Х-ХIII стст.] // Гродн. правда. 1992. 6 окт.

550. Поздняков В.С. Развитие керамики древнерусского Клецка (Х-ХII вв.) // Древнерусская керамика. М., 1992. С.48-60.

551. Проблеми хронологiї i авторства "Слова о полку Iгоревiм" у сучасному трактуваннi: Тези доповiдей та повiдомлень 3 наук. конф. учасникiв семiнарiю з пробл. вивчення "Слова" / Упорядник i вiдповiдальник за вип. П.П. Охрiменко. - Суми, 1992. - 85 с. Укр.

Праблемы храналогii i аўтарства "Слова аб палку Iгаравым". Ёсць звесткi з гiсторыi Беларусi X-XII стст.

552. Рогалев А. Канун Великого княжества Литовского: [Некоторые аспекты предыстории] // Навiны Беларус. акад. (Мiнск). 1992. 27 лiстап.(N 46). С.4; 4 снеж.(N 47). С.4.

553. Самусенко Э. Сколько лет Минску?: [По мнению авт. первое упоминание о столице относится к Х в.] // Экол. Минска. 1992. Сент.(N 16). С.4.

554. Смялякоў Г. Копысь з глыбiнь стагоддзяў; Копысь: сведчаць археолагi: [З гiсторыi горада, XI ст.] // Аршан. газ. 1992. 10,15 снеж.

555. Стальмашонак I. Старажытны Друцк // Сцяг Iльiча (Талачын). 1992. 17 кастр.

556. Тарасаў С. Адкуль прыйшло хрысцiянства на Беларусь? [Канец X-пач. XI ст.] // Беларусь (Мiнск). 1992. N 8. С.4-5, 14-15; Полацак (Клiўленд). 1992. N 1. С.9-13.

557. Трусаў А. Вытокi вытворчасьцi палiванай керамiкi на Беларусi [XI-XIII стст.] // Мастацтва (Мiнск). 1992. N 12. С.29-36.

558. Халюшков Н. Город пришельцев: [Из истории основания Гомеля (IХ в.) и о происхождении его названия] // Вячэр. Гомель. 1992. 26 жн.

559. Чарняўскi М. Гiсторыя Беларусi ў iлюстрацыях // Маладосць (Мiнск). 1992. N 7.

Са зместу: На раздарожжы: [Падзеi ХII ст.]. N 7. С.238-245; I сейбiты i дойлiды: [Гаспадарка i культура IХ-ХII стст.]. N 8. С.246-255.

Гл. таксама N 462, 529, 535, 2500, 2528, 2529, 2539, 2541, 2542, 2546, 2594, 2749.

Персаналiя

560. Багадзяж М. Князь-волат [Мсцiслаў Храбры (?-1036), сын Рагнеды] // Чырв. змена (Мiнск). 1992. 19-25 кастр.(N 43). С.10.

Полацкае княства

561. Акуневiч В. Аб вiцебскiх "каурах": [Пра экспазiцыю ствараемага ў Вiцебску краязн. музея, больш падрабязна - пра вiцебскiя "кауры" (ракавiны марскiх малюскаў, якiя выкарыстоўвалiся ў якасцi граш. сродкаў, XII-XIV стст.), знойдз. у 1972 г. ля в. Навiнкi Талач. р-на] // Вiцьбiчы. 1992. 24 нояб.

562. Арлоў У. Ад Рагвалода да Брачыслава: [Падзеi X-XI стст. на Полаччыне] // Беларусь (Мiнск). 1992. N 8. С.10-14.

563. Арлоў У. Адкуль наш род: Апавяданнi па гiсторыi Беларусi [Х-ХII стст.] // Пралеска (Мiнск). 1992. N 7/8-12. Працяг. Пач.: N 5,6, 1992.

Змест: [Полацкi князь] Iзяслаў [да 980-1001] i [яго сын] Брачыслаў [?-1044]. N 7/8. С.12-14; Усяслаў Чарадзей - князь-чараўнiк: [Росквiт Полац. дзяржавы, бiтва на Нямiзе у 1067 г., буд-ва Сафiйс. сабора i iнш.]. N 9. С.22-24; Асветнiца Еўфрасiння [Полацкая (1120?-1173): Таксама пра таленавiтага дойлiда Iаана i ювелiра Л. Богшу]. N 10. С.12-14; Князь [Полацкi] Валодша i вайна [яго, а таксама князёў з роду Рогвалодавiчаў з падуладных Полацку паселiшчаў: Вячкi з горада Куканоса i Усевалада з Герцыка] з крыжакамi. N 11. С.43-44; Тураўская зямля [Х-ХII стст.: Ёсць звесткi пра Кiрыла Тураўскага (1130?-1182)]. N 12. С.12-13.

564. Асiноўскi С. Адкуль пайшла наша дзяржава, або Слаўны горад Полацк: [З гiсторыi Полац. княства] // Во славу Родины (Минск). 1992. 25 июля.

565. Данько Л.Ф. История Полоцка и его уделов конца ХII-первой четверти ХIII вв.: По [нем.] "Хронике Ливонии" [напис. в конце 1225-апр. 1226 г.] Г.Латвийского [свидетеля агрессии ордена меченосцев в Прибалтике и землях Древ. Руси] // Полоц. лЪтописецъ. 1992. N 1. C.33-36.

566. Двинская Я. Времена Рогволода: Ист. очерк [о Полоц. княжестве, Х в.] // Полоц. лЪтописецъ. 1992. N 1. С.18-19.

567. Дучыц Л. I насiла сем промняў ля скроняў...: Упрыгажэнннi як этнiч. сiмвалы [у Полац. i Тураўс. княствах] // Звязда (Мiнск). 1992. 5 снеж.

568. Исаенко В.Ф. [Минск -] крепость Полоцкого княжества [XI в.] // Веч. Минск. 1992. 30 июля.

569. Исаенко В.Ф. На пяти холмах: [Из истории Минска (XI в.)] // Веч. Минск. 1992. 23 июля.

570. Как это было: [Основание Полоц. епархии в 992 г.] // Веч. Минск. 1992. 25 сент.

571. Карнялюк К. Горад з легенды: [Пра Друцк - горад Полац. зямлi ў Х-ХVI стст.: Паводле "Друцкага евангелля" - помнiка ўсходнеслав. пiсьменства XIV ст. i археал. раскопак 1991 г.] // Полац. весн. 1992. 25 жн.

572. Катерли А. "Немиги кровавые берега...": Новые страницы белорус. истории [ХI-ХII вв.] в "Слове о полку Игореве": [О полоц. княгине Рогнеде (?-1000), полоц. князе Всеславе Брячиславиче (1044-1101) и их потомках, о легендар. Немиге, а также несколько версий раз. исслед. о белорус. авторстве "Слова..."] // Беларус. думка (Мiнск). 1992. N 10. C.52-61.

573. Курыловiч Г. Якой была карта даўняга Полацка?: [Пра ўдакладненне ў ходзе археал. раскопак межаў старажыт. Полацка] // Вiцеб. рабочы. 1992. 1 верас.

574. Назаренко Б. Мужественный защитник [русских и белорусских земель А.Невский: Есть также сведения о борьбе половчан с литов. и нем. отрядами крестоносцев в 1242-1262 гг.] // Воскресение (Минск). 1992. 24 сент.(N 36). С.3.

575. Началось с Полоцкой епархии: [В связи со 1000-летием Полоц. епархии возник вопрос официал. подтверждения этой даты] // Вест. мира (Москва). 1992. Авг.(N 10). C.1.

576. Орлов В. Время Чародея: [Из истории Полоц. княжества, ХI-ХII вв.] // Знамя юности (Минск). 1992. 29,30 сент.; 2 окт.

577. Орлов В. От Рогволода до Брячислава: [Из истории Полоц. княжества,IX-ХI вв.] // Знамя юности (Минск). 1992. 8,10,14 июля.

578. Селицкий А.А. Живопись Полоцкой земли XI-XII вв. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1992. - 173 с.: ил.

579. Тэзiсы навуковай канферэнцыi, прысвечанай 1000-годдзю Полацкай епархii i праваслаўнай царквы на Беларусi, 25 верас. 1992 г., г.Мiнск / Беларус. праваслаўн. царква, АН Беларусi; Адказ. за вып. А.А.Петрашкевiч. - Мн., 1992. - 96 с.

Са зместу: Заяц Ю.А. Распространение христианства в городах Полоцкой земли: (По материалам археологии). С.21-22. Палуцкая С.В. Усяслаў Полацкi [1044-1101]-язычнiк цi хрысцiянiн? С.22-24. Тарасаў С.В. Полацкая зямля i хрысцiянiзацыя Эўропы. С.44-45. Загорульский Э.М. Полоцкая земля и русские княжества. С.45-46. Пуцко В.Р. Ars Sacra древней Полоцкой земли. С.69-70.

580. Штыхов Г.В. Круговая керамика Полоцкой земли Х-ХI вв. в сравнительном изучении // Древнерусская керамика: [Сб ст.]. М., 1992. С.63-72. Библиогр. в прим.: с.65.

581. Шчэцька В. 1000-годзьдзе Полацкай епархii // Беларус (Нью-Йорк). 1992. Лiстап.(N 395). С.4.

582. Ярашэвiч У. Барацьба Уладзiмiра з крыжакамi: [Полац. княства ў пач. ХIII ст.] // Нар. слова (Вiцебск). 1992. 14 кастр.

583. Ярашэвiч У. Вяртанне полацкiх князёў. Васiлька Святаславiч: [Княжыў у 1132-1144 гг.] // Нар. слова. (Вiцебск). 1992. 3 лiп.

584. Ярашэвiч У. Вяртанне полацкiх князёў: Васiлька Святаславiч [ХII ст.] // Герой працы (Шумiлiна). 1992. 11 жн.

585. Ярашэвiч У. Вячка - князь Кукенойса: [Полац. княства ў пач. ХIII ст.] // Нар. слова (Вiцебск). 1992. 23 кастр.

586. Ярашэвiч У. Кароль Вальдэмар: [Полацкае княства ў 80-ыя гг. ХII-10-ыя гг. ХIII ст.] // Нар. слова (Вiцебск). 1992. 11 верас.

587. Ярашэвiч У. Наступленне крыжакоў: [Полац. княства ў 80-ыя гг. ХII - пач. ХIII ст.] // Нар. слова (Вiцебск). 1992. 30 верас.

588. Ярашэвiч У. Пачатак мiжусобнай барацьбы: Рагвалод Барысавiч [княжыў у Полацку ў 1144-1151 гг.] i Расцiслаў Глебавiч [10-50-ыя гг. ХII ст.] // Нар. слова (Вiцебск). 1992. 17 лiп.

589. Ярашэвiч У. Працяг мiжусобнай барацьбы [у Полацку]: Валадар Глебавiч i Усяслаў Васiлькавiч [50-60-ыя гг. ХIII ст.] // Нар. слова (Вiцебск). 1992. 29 лiп.

590. Ярашэвiч У. Усевалад - князь Герцыке: [Полац. княства ў пач. ХIII ст.] // Нар. слова (Вiцебск). 1992. 4 лiстап.

591. Ярашэвiч У. Усяслаў Васiлькавiч: [Аб падзеях у Полацкiм княстве ў 2-й палове ХII ст.] // Нар. слова (Вiцебск). 1992. 28 жн.

Гл. таксама N 486, 523, 533, 544, 2386, 2528.

Персаналiя

592. Багадзяж М. Ашуканая князёўна: [Пра Прадславу, дачку кiеўс. князя Уладзiмiра Святаславiча i полац. князёўны Рагнеды, ХI ст.] // Чырв. змена (Мiнск). 1992. 18-25 снеж.(N 25). С.6.

593. Назаренко Б. Русская и белорусская добродея [Евпраксия: О внучке Владимира Мономаха, чья юность прошла на территории Киев., Туров., Полоц. и Смолен. княжеств, ХII в. Она известна в этих землях своим трудом "Мази"] // Воскресение (Минск). 1992. 10,17 дек.

Гл. таксама N 147, 572, 579.

Лазар Богша (XII ст.)

594. Арлоў У. Крыж Лазара Богшы // Во славу Родины (Минск). 1992. 19 дек. аб iх

595. Багадзяж М. Вольны майстар з Полацка // Дзецi i мы (Мiнск). 1992. Лiп.(N 14). С.8.

596. Вольны майстр з Полацка // Бярозка (Мiнск). 1992. N 11/12. С.29-30.

597. Пясецкi Я. З намi будзе заўжды крыж Святой Ефрасiннi // Фемида (Минск). 1992. 24-30 авг.(N 34). C.3: здымкi.

Гл. таксама N 563, 600, 602.

Ефрасiння Полацкая (1110?-1173)

598. Зь беларускага рэлiгiйна-культурнага каляндара: [Да 820-годдзя ад дня смерцi Е.Полацкай] // Хрысьцiян. навiны: Беларус. iнфарматар (Ватыкан). 1992. N 8.

599. Маслянiцына I. Святая заступнiца Белай Русi // Добры вечар (Мiнск). 1992. 20 лiп.

600. Орлов В. "Яко луча солнечная..." // Нёман (Минск). 1992. N 12. С.120-135.

601. Препадобная Евфросиния, игумения Полоцкая [1120?-1173]: Жития святых // Гродн. епарх. ведомости. 1992. N 4. С.5.

602. Тэзiсы навуковай канферэнцыi, прысвечанай 1000-годдзю Полацкай епархii i праваслаўнай царквы на Беларусi, 25 верас. 1992 г., г.Мiнск. / Беларус. праваслаўн. царква, АН Беларусi; Адказ. за вып. А.А.Петрашкевiч. - Мн., 1992. - 96 с.

Са зместу: Еваровский В.Б. К характеристике духовно-нравственной позиции Ефросиньи Полоцкой. С.8-9. Ермаловiч М. У iмя Бога i Айчыны: [Подзвiг Е.Полацкай]. С.19-21. Штыхаў Г.В. "Жыцiе" прападобнай Ефрасiннi як крынiца для вывучэння гiсторыi Полацка. С.46-47. Шалина И.А. Об иконе Богоматери Торопецкой:[Есть сведения об Е.Полоцкой, а также из истории Полоцка XII-XVI вв.]. С.70-72. Максимова Э.С. Преподрбная игумения Ефросиния Полоцкая - заказчица креста 1161 г. У истоков белоруского церковного патроната. С.74-76.

Гл. таксама N 563, 594, 2385.

Турава-Пiнскае княства

603. Давыд Игоревич (?-1112) [русский князь, внук Ярослава Мудрого: Также о роли Бреста в междоусоб. княж. войнах Пинска и Турова, ХI-ХII вв.] // Брест. курьер. 1992. 6-12 нояб.

604. Радавод тураўскiх князёў // Нар. слова (Вiцебск). 1992. 2 снеж.

605. Трусаў С.А. Таямнiчая мiнуўшчына [XII-XIV стст.] i сённяшнiя планы Тураўскага храма // Весн. Беларус. Экзархата (Мiнск). 1992. N 2. С.12-14.

606. Ярашэвiч У. Заняпад Тураўскага княства [1146-1195] // Нар. слова (Вiцебск). 1992. 16 снеж.

607. Ярашэвiч У. Мiжусобная барацьба ў Тураўскай зямлi [1042-1142] // Нар. слова (Вiцебск). 1992. 9 снеж.

608. Ярашэвiч У. Тураўскае княства - Чорная Русь [992-1019 гг.] // Нар. слова (Вiцебск). 1992. 20 лiстап.

Гл. таксама N 563, 567.

Персаналiя

609. Преподобный Мартин, затворник Туровский (Вторая половина 90-х г. ХI ст.-1150 г.)] // Гродн. епарх. ведомости. 1992. N 7. С.5.

Гл. таксама N 593.

Кiрыла Тураўскi (1130-1182)

610. Багадзяж М. Кiрыла Тураўскi // Дзецi i мы (Мiнск). 1992. Жн.(N 16). С.3.

611. Клевченя А.С. Борьба епископа Кирилла Туровского против арианской ереси // Тэзiсы навуковай канферэнцыi, прысвечанай 1000-годдзю Полацкай епархii i праваслаўнай царквы на Беларусi... Мн., 1992. С.6-8.

612. Назаренко Б. Златоуст белорусский // Воскресение (Минск). 1992. 16 июля (N 28). С.1,4; 23 июля (N 28). С.3.

613. Sermons and Rhetoric of Kievan Rus' / Trans. and with an introduction by S. Franklin; Distributed by Harvard University Press for the Ukrainian Research Institute of Harvard University. - Harvard, 1991. - 213 p. - (Harvard library of early ukrainian literature. English Translation; Vol. 5). - Англ.

Пропаведзi i рыторыка Кiеўскай Русi, у т.л. К. Тураўскага

Гл. таксама N 563.

1230-ыя-1569 гады

614. Абразы Беларусi [XV-XVIII стст.] // Во славу Родины (Минск). 1992. 8 окт.

615. Арлоў У. Полацкая вайна: [Полацк у 1563-1579 гг. у час Лiвонскай вайны] // Чырв. змена. (Мiнск). 1992. 9-15 лiстап.(N 46). С.6;. 16-22 лiстап.(N 47). С.6,11.

616. Беларуская iдэя i Вялiкае княства Лiтоўскае: [Фрагм. гутаркi за "круглым сталом", якi быў собраны па iнiцыятыве Мiжнар. асац. беларусiстаў у Мiнску па прабл. гiсторыi ВКЛ] / Удзельнiчалi: М.Ткачоў, М.Ермаловiч, Я.Юхо, А.Грыцкевiч, С.Тарасаў, А.Мальдзiс i iнш.; Падрыхт. Т.Якаўлева // Беларус. думка (Мiнск). 1992. N 10. С.62-72.

617. Взятие Полоцка Иваном Грозным 15 февраля 1563 года: (По Продолжению Летописца начала царства) // Полоц. лЪтописецъ. 1992. N 1. C.61-63.

618. Гайба М. Вiтаўт i Наваградак [1392-1430] // Новае жыццё (Навагрудак). 1992. 4 лiстап.

619. Гайдук М. Нашы каранi: [Звесткi з гiсторыi Беларусi, XIII-XV стст.] // Нiва (Беласток). 1992. Студз.(N 1). C.4; Студз.(N 3). C.4; Люты (N 5). C.5,8; Люты (N 7). C.7; Сак.(N 9). C.4; Cак.(N 11). C.4; Сак.(N 13). С.8; Крас.(N 15). C.4; Крас.(N 17). C.3; Май (N 20). C.4; Май (N 22). C.5; Чэрв.(N 24). C.5; Чэрв.(N 26). C.1; Лiп.(N 28). C.5; Лiп.(N 30). C.3; Жн.(N 32). C.5; Жн.(N 34). C.5; Верас.(N 38). C.5; Кастр.(N 40). C.5; Лiстап.(N 45). C.5; Снеж.(N 49). C.5.

620. Глушакова Т.I. Беларускае нацыянальнае Адраджэнне XVI ст. як фактар культурнага плюралiзму i талерантнасцi // Весн. Беларус. ун-та. Сер. 3, Гiсторыя. Фiласофiя. Палiталогiя. Сацыялогiя. Эканомiка. Права (Мiнск). 1992. N 3. С.29-31.

621. Дробушевский А.И. Еще раз о "литовском" периоде в истории Гомеля [Середина ХIV-XVI в.] // Гомел. ведамасцi. 1992. 7 лiстап. С.4-5.

622. Ермаловiч М. Умацаванне Вялiкага княства Лiтоўскага // Беларус. думка (Мiнск). 1992. N 7. C.54-58. Заканчэнне. Пач.: N 6, 1992.

623. Iванова Л.С. Рэфармацыя на Беларусi ў другой палове XVI-першай палове XVII ст. // Актуальныя пытаннi гiсторыi Беларусi ад старажытных часоў да нашых дзён: Зб. арт. Мн., 1992. С.73-83. Бiблiягр.: 11 назв.

624. Католiкаў А. Не горш, чым у сталiцы: Прайшла ў Гароднi канф. па гiсторыi царквы i культуры ВКЛ i Беларусi [у верас.-кастр. 1992 г.] // ЛiМ (Мiнск). 1992. 27 лiстап.(N 48). С.16.

625. Конан У. Беларуская iдэя i мiсiя Беларусi: [Спроба фiласоф. асэнсавання прабл. праз асветн.-гуманiст. дзейнасць Ф.Скарыны (недзе ў 1525-1533 гг.), С.Полацкага (1663-1680 гг.), Л.Сапегi (Канец XVI-пач. XVII ст.)] // Беларус. думка (Мiнск). 1992. N 11/12. С.10-14.

626. Кузьмiч Т. Хто каго заваяваў?: [Канцэпцыя ўтварэння ВКЛ, выкладзеная М.Ермаловiчам у кн. "Старажытная Беларусь" i "Па слядах аднаго мiфа"] // Вiцеб. рабочы. 1992. 19 лiстап.

627. Мальдзiс А. Калi Беларусь была Лiтвою...: [Аб пытаннi прыналежнасцi Беларусi да ВКЛ i беларус.-лiтоўс. адносiнах: Гутарка з дыр. Нац. навук.-асвет. цэнтра iмя Ф.Скарыны, прэзiдэнтам Мiжнар. асац. беларусiстаў] / Вяла А.Цiхановiч // Звязда (Мiнск). 1992. 10 лiп.

628. Насевiч В.Л. Да пытання пра саманазву беларусаў у перыяд ВКЛ // Беларусiка == Albarutenica. - Мн., 1992. Кн. 2. С.97-100.

629. Не надо манипулировать историей: Открытое письмо к общественности [Исполн. сов. Белорус. об-ния военнослужащих (БЗВ): Отдел. аспекты истории ВКЛ: Отклик на кампанию в Лит. Респ. и высказывания В.Ландсбергиса, основ. на ист. мифах о том, что литовцы "подмяли под себя славянские земли"] // Белорус. нива. (Минск). 1992. 23 июля.

630. Ножнiкаў М. "Магiлёўская хронiка": Патрэбна i ўласнае выданне: [Пра неабходнасць выд. поўн. тэкста "Магiлёўскай хронiкi", якая ахоплiвае час з 1526 па 1856 г.] // Магiлёўс. праўда. 1992. 8 верас.

631. Паведамленьне пра беларуска-лiтоўскi "круглы стол", прысвечаны Вялiкаму княству Лiтоўскаму [19-20 чэрв., Гервяты Астрав. р-на] / Прадм. "Спатканьне ў Гервятах" З.Пазьняка // Навiны Беларус. Акадэмii (Мiнск). 1992. 3 лiп.(N 26). С.3.

632. Панасюк П.Н. Город и крепость: какое наследие нам дороже?: [Беседа с дир. мемор. комплекса "Брестская крепость-герой" об истории Бреста, XVI-XVII вв.] / Записал О.Супрунюк // Брест. курьер. 1992. 25 сент.-1 окт.

633. Прысьвечаны Вялiкаму княству Лiтоўскаму // Выбар (Вiцебск). 1992. 8 лiп. С.2.

Змест: Пазьняк З. Спатканьне ў Гярвятах: Паведамл. пра беларус.-лiтоўс. навук. "круглы стол", прысвеч. ВКЛ [19-20 чэрв. 1992 г.].

634. Рогалев А. Гомель в составе Великого княжества Литовского [1355-70-ые гг. XV в.] // Вячэр. Гомель. 1992. 17,24 кастр.; 7,21 лiстап.; 5,19 снеж.

635. Сидоренко Б.И. Древнейшее известие о Могилеве [XIII-XIV вв.] // Магiлёўшчына: [Зб. арт.]. Магiлёў, 1992. Вып.3. С.59-63.

636. Синявский П. В лето 1992:"Да выйдет ветер, иссушит почву...": [Есть сведения из истории Зап. Двины и об истор. событиях, которые происходили на ее берегах, ХV-ХVII вв.] // Нар. слова (Вiцебск). 1992. 22 жн. С.5.

637. Спиридонов М. Могилевская волость в 1560 г.: [Из истории возникновения и развития населен. пунктов Беларуси] // Могилевщина: Сб. ст. Могилев, 1991. С.50-51.

638. Сурта Т.Р., Трубнiцкi Ю. Магiлёўская хронiка [1526-1746 гг.: Няпоўн. пер. двух самастойн. летапiсаў] / Пер. з пол., прадм. i камент. В.У.Туранеўскага // Полымя (Мiнск). 1992. N 7. С.144-172;. N 8. С.194-216.

639. Терехова В. Экскурс в ХVI век, или Рассказ о том, кем и когда была создана "Хроника Быховца": [Предполагаемый ее авт. - маршалак В.Тышкевич (?-1571)] // Беларус. думка (Мiнск). 1992. N 11/12. С.47-50.

640. Хiльмановiч У. З надзеяй на паразуменне: [Аб мiжнар. навук. канф."Царква i культура народаў Вялiкага княства Лiтоўскага i Беларусi ХIII-пач. ХХ ст., Гродна, 28 верас. - 1 кастр. 1992 г.] // ЛiМ (Мiнск). 1992. 9 кастр.(N 41). С.3.

641. Чыя дзяржава?: Беларус.-лiтоўс. "круглы стол", прысвеч. ВКЛ [19-20 чэрв. 1992 г., Гервяты Астрав. р-на] // Наша слова (Мiнск). 1992. 15 лiп.(N 28). С.1.

642. Якiмовiч Ю. На Дубровенцы i Дняпры: [З гiсторыi г.Дуброўна, 1393-1667 гг.] // Вiцеб. рабочы. 1992. 29 кастр.

643. * Borawski P. Tatarzy-kozacy w Wielkim Ksiestwie Litewskim // Rocznik Muzulmanski (Warszawa). 1992. T.1. S.44-68. Пол.

Татары ў ВКЛ.

644. * Gorski T. Rzeki poludniowo-wschodniej Rzeczypospolitej w czasach panowania Jagiellonow i Wazow // 1992. N 3/4. S.28-31. Пол.

Рэкi паўднёва-ўсходняй Рэчы Паспалiтай у часы панавання Ягелонаў i Вазаў.

645. Jasienica P. Polska Jagiellonow. - Warszawa: Panst. Inst. Wydawniczy, 1992. - 479 s. - Ind. geogr. i etniczny: s.465-474. - Пол.

Польшча часоў Ягелонаў, XIV-XVI стст. Ёсць таксама звесткi пра Беларусь.

646. Lietuvos istorijos metrastis 1990 metai. - Vilnius: Mokslas, 1992. - 243 s. - Литов.

Па матэрыялах штогоднiка гiсторыi Литвы. Ёсць звесткi пра Беларусь часоў ВКЛ.

Гл. таксама N 13, 544, 2413, 2420, 2528, 2539, 2547, 2594, 2683.

Эканомiка. Сацыяльна-эканамiчныя адносiны. Сацыяльная структура

647. Бекцiнееў Ш.I. Грашовыя сiстэмы Вялiкага княства Лiтоўскага ў ХIII-XV стст. // Актуальныя пытаннi гiсторыi Беларусi ад старажытных часоў да нашых дзён: Зб. арт. Мн., 1992. С.63-73.

648. Здановiч Н., Трусаў А. ...I стала глiна хараством: Здабытак беларус. ганчароў (XV-XVI стст.) // Культура (Мiнск). 1992. 2 лiстап.(N 42). С.4-5.

649. Левко О.Н. Средневековое гончарство северо-восточной Белоруссии [ХIV-ХVIII вв.] / АН Беларуси; Под ред. Г.В.Штыхова. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1992. - 127 с.: ил.

650. Нiкалаеў М. Дзейнiчала Наваградскае самакiраваньне: [Магдэбург. права ў Наваградку (1511 г.). Прыведзены арт. прывiлею] // Пагоня (Гродна). 1992. 1 мая. С.4.

651. Новiкава I. "Рынак быў i ў Вялiкiм княстве Лiтоўскiм": [З гiсторыi рынкавых адносiн на Беларусi, ХV-ХVIII стст.: Гутарка з дац.-дактарантам БДУ] / Запiсаў А.Мiкалайчанка // Добры вечар (Мiнск). 1992. 17 жн.

652. Уставная грамота Великого князя литовского Александра ("Привилей") г.Полоцку на магдебургское права - 1498 г. октября 7: [Дается факсимиле дакумента] // Полоц. лЪтописецъ. 1992. N 1. C.54-60.

653. * Postolowicz Z. Bartnictwo w dawnej Puszczy Grodzienskiej do konca XVII w. // Bialostocczyzna (Bialystok). 1991. N 3. S.9-12: il. Пол.

Бортнiцтва ў старажытнай Гродзенскай пушчы да канца XVII ст.

Гл. таксама N 540, 2542, 2730.

Палiтычны лад. Дзяржава i права. Унутраная палiтыка

654. Весялкоўскi Ю. Кейстут [?-1382], Вiтаўт [1350-1430] i Ягайла [(1348?-1434) - вялiкiя князi ВКЛ] // Голас часу (Лондан). 1992. N 5. С.12-17.

655. Вольф Ю. Князi на абшарах Вялiкага княства Лiтоўскага ад канца XIV ст. / Пер. з пол. К.Камоцкi // Спадчына (Мiнск). 1992. N 4. С.102-110; N 5. С.104-112; N 6. С.102-110. Працяг будзе.

656. Грамоты коронованных особ Могилеву [от Сигизмунда (1514), Сигизмунда II Августа (1561, 1569), Стефана Батория (1575, 1585) и Сигизмунда III (1588): Из зап. игумена Ореста "Хроники" Ю.Трубницкого] // Вестн. Могилева. 1992. 31 дек. С.8.

657. Грицкевич А. И встало Великое княжество: Первые акты Белорус.-Литов. государства [привилеи 1387, 1413, 1434, 1447 гг. ] // Фемида (Минск). 1992. 24-30 авг.(N 34). С.2.

658. Iванова Л. Мiкалай Радзiвiл Чорны: Некаранаваны кароль [ВКЛ (1515-1565)] // Культура (Мiнск). 1992. 5 кастр.(N 38). С.4-5.

659. Канановiч У. Вялiкi князь Казiмiр [IV Ягелончык (1427-1492)] // Пагоня (Гродна). 1992. 5 чэрв. С.6-7.

660. Кром М.М. Отношение западнорусских городских слоев к Литве и Москве (Конец XV-первая треть XVI в.) // Экономические и социально-политические проблемы отечественной истории. - Москва; Санкт-Петербург, 1992. С.19-37.

661. Литовская Метрика (Последняя четверть XV в.) == Lituvos Metrika: Исслед. 1988 г. / Ин-т истории Литвы; Сост.:Э.Банионис и др. - Вильнюс: Akademia, 1992. - 189 с. - Парал. загл. также англ. - Библиогр. в конце ст.

662. Малиновский М. Витовт Великий [(1350-1430) - князь Великого княжества Литовского] // Во славу Родины (Минск). 1992. 1 авг.

663. Насевiч В.Л. Працэс утварэння Вялiкага княства Лiтоўскага (XIII-XIV стст.) // Актуальныя пытаннi гiсторыi Беларусi ад старажытных часоў да нашых дзён: Зб. арт. Мн., 1992. С.54-63.

664. Родченко Г. Слуцком был сохранен дух нации: [Слуцк в ХVI-XVII вв.: Авт. считает, что именно Слуцк, а не Вильно, следует считать первой нац. столицей Беларуси] // Во славу Родины (Минск). 1992. 15 авг.

665. Супрун В. Мiн Доўгi i Оль Горды: [З гiсторыi ўтварэння ВКЛ i ўдзел у гэтым прабеларус. этнасу. Таксама ёсць звесткi пра дахрысцiян. iмёны нашых продкаў] // Во славу Родины (Минск). 1992. 5 дек.

666. Цыганкоў Л. Палкаводзец, воiн, герой...: [Пра вялiкага князя ВКЛ Кейстута (?-1382)] // Культура (Мiнск). 1992. 30 лiстап.(N 46). С.4-5.

667. Чарняўскi М. Гiсторыя Беларусi ў iлюстрацыях // Маладосць (Мiнск). 1992. N 9-12.

Са зместу: Памiж мячом i шабляй: [Барацьба супраць ням. рыцараў i татараманголаў у першай палове ХIII ст.]. N 9. С.246-252; Пад крылом новай дынастыi: [Утварэнне ВКЛ, княжанне Мiндоўга (1200-1263), Войшалка (1223-1268), Вiценя (?-1316)]. N 10. С.244-252; Часы Гедымiна [1275?-1341] i Аляксандра Альгерда [1296?-1377]. N 11. С.247-255; Нялёгкiя выпрабаваннi: [Часы княжання Вiтаўта (1350-1430)]; Крэўская унiя [1385 г. i Ягайла (1348?-1434)]. N 12. C.238-245.

668. Шершеневич А. ...И служил воеводой в Гродно: [О К.Бекеше (1520-1580?), полит. деятеле, венгре по национальности] // Гродн. правда. 1992. 3 сент.

669. * Falkowski W. Elita wladzy w Polsce za panowania Kazimerza Jagiellonczyka (1447-1492): Studium aspektow politycznych. - Warszawa: Wydawnictwo Fundacji "Historia pro Futuro", 1992. - [2] s. - Пол.

З палiтычнага жыцця Польшчы часоў Казiмiра Ягелончыка (1447-1492), вялiкага князя ВКЛ.

670. * Koczerska M. Autentycznosc dokumentu unii Krewskiej 1385 roku: [Polem.] // Kwartalnik Historyczny (Warszawa). 1992. N 1. S.59-80: il. Пол.

З палемiкi аб сапраўднасцi дакументаў Крэўскай унii 1385 г.

671. Korolko M. Seminarium Pzeczypospolitej Krolstwa Polskiego: Humanisci w kancelarii krolewskiej Zygmunta Augusta. - Warszawa: Wiedza Powszechna, 1991. - 264 s. - Пол. - Bibliogr.: s.243-254; Ind. osob: s.255-263.

Гуманiсты ў каралеўскай канцэлярыi Зыгмунда Аўгуста, XVI ст. Прозвiшчы беларускiх князёў гл. у iмянным паказальнiку.

672. * Kwiatkowski S. O zapomnianym programie ideowym kaplicy grunwaldzkiej w latach 1410-1414 // Studia Grunwaldzkie (Olsztyn). 1991. T.1. S.57-63. Пол.

Пра забытае iдэалагiчнае прызначэнне ў 1410-1414 гг. грунвальдскай каплiцы.

673. * Nikzentaitis A. Bohater czy zdrajca?: Formowanie sie na Litwie stereotypu Jagelly w okresie XV-XX wieku / Tl. A.Jokubaitis, B.Szlachta // Znak (Krakow). 1992. N 3. S.40-47. Пол.

Фармiраванне на Лiтве стэрэатыпу Ягеллы ў перыяд XV-XX стст.

Гл. таксама N 548, 1565, 2690, 2693.

Альгерд (1296?-1377)

675. Анцiпенка А.I. Праваслаўная царква ў Беларуска-Лiтоўскай дзяржаве за часы Вялiкага князя Адьгерда (1345-1377) // Тэзiсы навуковай канферэнцыi, прысвечанай 1000-годдзю Полацкай епархii i праваслаўнай царквы на Беларусi... Мн., 1992. С.47-48.

676. Малиновский М. Велик Ольгерд Великий // Во славу Родины (Минск). 1992. 17 нояб.

677. Малиновский М. Ольгерд Великий // Во славу Родины (Минск). 1992. 18 июля.

678. Янчевский В. Так ли велик Ольгерд Великий?: [Отклик на ст. М.Малиновского "Ольгерд Великий" (Во славу Родины, 1992, 18 июля)] // Во славу Родины (Минск). 1992. 6 ноябр.

Гл. таксама N 667, 715.

Гедымiн (1275?-1341)

679. Казбярук У. Гедымiн у летапiсах // Спадчына (Мiнск). 1992. N 5. С.93-96.

680. Казбярук У. Загадка Гедымiна // ЛiМ (Мiнск). 1992. 18 снеж.(N 51). С.14-15.

Гл. таксама N 667.

Нацыянальныя пытаннi i мiжнацыянальныя адносiны

681. Iофе Э. З гiсторыi яўрэяў на Беларусi [XIV-XVI стст.] // Настаўн. газ. (Мiнск). 1992. 21 кастр.

682. Малiноўскi М. "Краiна цыганiя": [Цыганы на тэрыторыi Беларусi: З гiсторыi ХVI-ХVIII стст.] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1992. 3 верас.(N 36). С.3,4.

Гл. таксама N 643, 1714.

Вайсковая справа

683. Мiкалаеў М. Канстанцiн Астрожскi [(1460-1530) - славуты беларускi палкаводзец] // Ленiн. курсам (Крупкi). 1992. 28 лiстап.

Гл. таксама N 679, 680, 2689.

Давыд Гарадзенскi (?-1326)

684. Багадзяж М. Шчыт зямлi Гарадзенскай // Зрок (Мiнск). 1992. N 7. C.12-14.

685. Ткачоў М., Марчук Г. "Князь Давыдко" // Рэспублiка (Мiнск). 1992. 14 лiп.

686. Ткачоў М. Князь Давыдка // Маладосць (Мiнск). 1992. N 4. С.113-116.

687. Цыхун А. Давыд Гарадзенскi // Гродн. правда. 1992. 1 авг.

688. Чаропка В. Меч i слава: Давыд Гарадзенскi // Крынiца (Мiнск). 1992. N 9/10. С.60-62.

Гл. таксама N 2688.

Знешняя палiтыка. Мiжнародныя сувязi

689. Асiноўскi С. Вялiкае процiстаянне [памiж Масквой i Вялiкiм княствам Лiтоўскiм, XV-XVIII стст.] // Во славу Родины (Минск). 1992. 22 авг.

690. Белы А. Зубр i "Пагоня": З гiсторыi стасункаў ВКЛ i гаспадарства Малдаўскага [XIV-XVIстст.] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1992. 3 снеж.(N 49). С.5.; 10 снеж.(N 50). С.5.; 17 снеж.(N 51). С.5.

691. Красулiн Я. Вялiкае княства Лiтоўскае i Прускi ордэн...: [Аб адносiнах памiж дзвюма дзяржавамi, XIV-XV стст.] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1992. 9 лiп.(N 28). С.5.

692. Лабынцаў Ю. Першая каталiцкая мiсiя ў Полацку: [Кантакты горада з каталiц. светам, XV-XVI cтст.] // Культура (Мiнск). 1992. 17 жн.(N 31). С.8.

693. Пiсьменнiк, палiтык эпохi Рэнесансу: [З жыцця i творчасцi (якая прысвечана супярэчлiвым узаемаадносiнам памiж ВКЛ i Маскоўс. дзяржавай) Г.Пельгрымоўскага, 2-ая палова XVI ст.-1604 г.)] // Спадчына (Мiнск). 1992. N 4. С.28-53.

Змест: Кавалёў С. У пошуках вечнага мiру: [З даследавання паэмы "Пасольства да вялiкага князя маскоўскага", прысвеч. апiсанню пасольства на чале з Л. Сапегам у Маскву да цара Б. Гадунова у 1600-1601 гг.]. С.28-36. Казбярук У. Мастацкi дакумент сярэднявечча: [Па матэрыялах паэмы "Гутарка ў Маскве", прысвеч. рус.-пол.-беларус. палiт. i дыпламат. узаемаадносiнам 2-й паловы XVI-пач. XVII ст.]. С. 36-53.

694. Степаненко В. Хто ми, звiдки?...: [Ёсць таксама звесткi аб адносiнах памiж Украiнай i ВКЛ] // Вiтчизна (Киiв). 1992. N 11. С.151-153. Укр.

Гл. таксама N 660, 734.

Iдэалогiя. Грамадская свядомасць. Культура

695. Габрусь Т.В. Несвиж: Страницы архит. истории [XV-XVIII вв.] // Архитектура и стр-во Беларуси (Минск). 1992. N 4. С.23-26.

696. Горбiк С. Беларуская мова ва унiяцкiм кнiгадрукаваннi [у ХVI-XVIII стст.] // Наша слова (Мiнск). 1992. 12 жн.(N 32). С.4.

697. Гук з дзесятага стагоддзя: [З гiсторыi беларус. мовы, XIV-XVI стст.] // Наша слова (Мiнск). 1992. 15 лiп.(N 28). С.5.

698. Каранеўскi А. На iх магiлы не ўскладаюць кветак...: [Пра жыццё i дзейнасць на Ашмяншчыне вядомых серэднявяковых пол. дзеячоў культуры, удзельнiкаў Рэфармацыi А.Воляна, ураджэнца г.Навагрудка (1530-?), Крыштофа Мiкалая Монiвiда, уражэнца в. Мураваная Ашмянка (1562-1615)] // Ашмян. весн. 1992. 21,24,28 кастр.

699. Кiшык Ю. Акцэнты старога горада: [Нарыс пра архiт. воблiк сярэдневяк. Гродна] // Культура (Мiнск). 1992. 15 верас.(N 35). С.4-5.

700. Талкачова Л. Старажытны беларускi астралагiчны трактат [XVI ст.] // Культура (Мiнск). 1992. 10 жн.(N 30). С.8.

701. Трусаў А. Кафля [XVI-1-й чвэрцi XVII ст.] з раскопак на Старым замку ў Гродне: [Археал. даслед.] // Спадчына (Мiнск). 1992. N 6. С.63-67.

702. Niedziela Z. Uwagi o pismiennictwie wczesnorenesansowym w panstwach jagiellonow // Sprawozdania z posiedzen komisji naukowych / Polska Akademia nauk. Oddz. w Krakowie (Krakow). 1991. T.XXXIII/2: Lip.-grudz. 1989 г. S.311-314. Пол.

Нататкi аб пiсьменнасцi ранняга рэнесансу ў дзяржавах Ягеллонаў [Канец XV-пач. XVI ст.].

Гл. таксама N 37, 412, 485, 734.

З гiсторыi друку

703. Лабынцев Ю. Начатое Скориной: [Книгопечатание, XVI в.] // Сов. Белоруссия (Минск). 1992. 5 авг.

704. Малиновский М. Они были первыми: [О книгопечатниках XV-XVI вв. Ш.Фиоле, Ф.Скорине, С.Будном, В.Н.Тяпинском, И.Федорове, П.Мстиславце] // Во славу Родины (Минск). 1992. 19 сент.

705. Прыбытка Г. Беларускiя асьветнiкi XVI-XV|| стагодзьдзяў у Маскве [Ф.Скарына, П.Мсьцiславец, I.Фёдараў, С.Полацкi] // Род. слова (Мiнск). 1992. N 7/8. С.144-149; N 9. C.76-79.

З гiсторыi асветы i адукацыi

706. Болбас В.С. Добрых нораваў крынiца: Ф.Скарына i М.Гусоўскi аб марал. выхаваннi // Адукацыя i выхаванне (Мiнск). 1992. N 12. С.58-64. Рэз.: англ. Бiблiягр.: 6 назв.

707. Болбас В.С. Прогрессивные нравственно-воспитательные идеи представителей белорусской педагогической и общественной мысли XVI-XVII вв.: Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Бел. НИИ образования. - Мн., 1992. - 21 с.

708. Гарбуль П. Пратэстанцкiя школы ў Беларусi [Першая палова XVI-XVII ст.] // Асвета. Гiсторыя. Мова: Тэмат. зб. навук. прац па беларусазнаўству. Брэст, 1992. С.5-7.

709. Ляута П. Нацыя i школа ля вытокаў станаўлення [XVI-XVIII стст.] // Адукацыя. Гiсторыя. Мова: Тэмат. зб. навук. прац па беларусазнаўству. Брэст, 1992. С.73-77.

710. Чудаев М.Ф., Емельяненка А.М. Братские православные школы в Белоруссии [XVI-XVII вв.] // Тэзiсы навуковай канферэнцыi, прысвечанай 1000-годдзю Полацкай епархii i праваслаўнай царквы на Беларусi... Мн., 1992. С.93-94.

Канфесii. Рэлiгiйнае жыццё. Атэiзм

711. Амелькавiч Л. Беларускiя дысiдэнты XVI стагоддзя: [Кальвiнiзм на Беларусi i яго прыхiльнiкi з роду Радзiвiлаў - Мiкалай Чорны (1515-1565) i Мiкалай Руды (1512-1584)] // Добры вечар (Мiнск). 1992. 8-10,13 лiп.

712. Иванова Л. Реформационные церкви в XVI-XVII вв. на Могилевщине // Могилевщина: Сб. ст. Могилев, 1991. С.34-35.

713. Мартас А. Лiтоўска-Навагрудская мiтраполiя [XIV-1-й паловы XVI ст.: Скароч. перадрук раздз. з кн. "Беларусь в исторической государственной и церковной жизни" (Буэнас-Айрэс, 1966)] // Спадчына (Мiнск). 1992. N 6. С.68-87. Заканчэнне будзе.

714. Мельнiкаў А. Шлях немаркотны: Нарысы па гiсторыi беларус. святасцi // Беларусь (Мiнск). 1992. N 7-11.

Са зместу: Праведная дева Iўлiянiя Альшанская (?-1550). N 7. С.28-29.

715. Тэзiсы навуковай канферэнцыi, прысвечанай 1000-годдзю Полацкай епархii i праваслаўнай царквы на Беларусi, 25 верас. 1992 г., г.Мiнск / Беларус. праваслаўн. царква, АН Беларусi; Адказ. за вып. А.А.Петрашкевiч. - Мн., 1992. - 96 с.

Са зместу: Галенчанка Г.Я. Праваслаўная царква i нацыянальная свядомасць беларусаў у ХIV-ХVI стст. С.9. Лысенко Н.Н. Православная Церковь Литвы и Малой Руси и религиозная политика Великих князей Литовских в XIV-начале XV в. С.48-50. Яноўскi А.А. Рэлiгiйная падаплёка дыпламатычных акцый Маскоўскай дзяржавы ў адносiнах да Вялiкага княства Лiтоўскага (Канец ХV-ХVI ст.). С.50-51. Спiрыдонава М.Ф. Землеўладанне Праваслаўнай царквы на Полаччыне ў сярэдзiне XVI ст. С.51-52.

716. * Augustyniak U. Testamenty ewangelikow reformowanych w Wielkim Ksiestwie Zitewskim. - Warszawa, 1992. - Пол.

Аб запаветах рэфарматарскiх евангелистаў у ВКЛ.

717. Dopmann H.-D. Die orthodoxen Kirchen. - Berlin: Verl. Anstalt Union, 1991. - 383 S.: Ill. - Ням.

З гiсторыi артадаксальнай царквы. У тэксце ёсць матэрыял пра Беларусь XIV ст.

718. * Rachuba A. [Recenzja] // Kwartalnik Historyczny (Warszawa). 1992. N 4. S.143-147. Пол. - Рэц. на кн.: Augustyniak U. Testamenty ewangelikow reformowanych w Wielkim Ksiestwie Litewskim. - Warszawa, 1992. - Пол.

Водгук на кнiгу аб рэфарматарскiх евангелiстах у ВКЛ.

719. * Zakrzewski A.B. [Recenzja] // Przeglad Historyczny (Warszawa). 1992.Z.3. - S.577-580. - Пол. - Рэц. на кн.: Augustyniak U. Testamenty ewangelikow reformowanych w Wielkim Ksiestwie Litewskim. - Warszawa, 1992.

Водгук на кнiгу аб пратэстантах у Вялiкiм княстве Лiтоўскiм.

Гл. таксама N 710.

Персаналiя

Гл. N 427, 711.

С.Будны (1530?-1593)

720. Лiтошка I. Сымон Будны // Дзецi i мы (Мiнск). 1992. Кастр.(N 19). С.6.

721. Назаренко Б. Ученый, педагог и проповедник // Воскресение (Минск). 1992. 5 нояб.(N 42). С.3.

722. Раманчук П. Сымон Будны: Апраўданне: [З жыцця фiлосафа, гуманiста-асветнiка, гiсторыка, фiлолага] // Рэспублiка (Мiнск). 1992. 19 лiстап. С.5.

Гл. таксама N 704, 870.

М.Гусоўскi (1470?-1533?)

723. Калеснiк У. Мiкола Гусоўскi: "Трэба каб мiр для жывых запанаваў на зямлi" // Рэспублiка (Мiнск). 1992. 8 кастр. С.5.

724. Пятровiч В. Мiкола Гусоўскi // Дзецi i мы (Мiнск). 1992. Верас.(N 17). С.6.

Гл. таксама N 706.

Ф.Скарына (1490-1551?)

725. Агiевiч У. Праблемы скарыназнаўства i iмя Скарыны: Незвычайны погляд // Навiны Беларус. акад. (Мiнск). 1992. 23 кастр.(N 41). С.5.

726. Беларусiка == Albaruthenica. Кн.1. / Мiжнар. асац. бларусiстаў; Рэд. А.Мальдзiс i iнш. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1992. - 350 с. -Бiблiягр. у падрадк. заўв.

Са зместу: Матэрыялы юбiлейнай сесii Акадэмii навук Беларусi, прысвечанай 500-годдзю з часу нараджэння Ф.Скарыны (Мн., верасень 1990 г.). Анiчэнка У. Скарынаўскiя традыцыi ў Маскве. С.256-260. Белаказовiч Б. Мiкола Янчук пра лiтаратурную чыннасць Францыска Скарыны. С.261-263. Жураўскi А. Вывучэнне мовы Францыска Скарыны ў славянскiм свеце. С.264-274. Косман М. Цi мог Скарына быць пратэстантам? С.274-280. Купцоў С. Светапогляд Скарыны. С.280-285. Лебедзеў Г. Скарына - першадрукар? Не, Скарына - першавыдавец. С.285-298. Лучук Т., Сенатовiч А. Францыск Скарына - праваслаўны цi католiк? С.298-301. Пуцко В. Аб еўрапейскiм кантэксце сярэдневяковага мастацтва Беларусi. С.301-307. Салееў В. Францыск Скарына i эстэтычны пачатак. С.307-309. Сапуноў Б. Кнiгi Ф. Скарыны ў рускiх бiблiятэках XVI-XVII стст. С.309-318. Сокалава Ф. Вывучэнне жыцця i дзейнасцi Ф.Скарыны чэшскiмi даследчыкамi. С.319-327.

727. Зварыка I. Знак Скарыны: Астрал. погляд // Культура (Мiнск). 1992. 8 верас.(N 34). С.5.

728. Конан У. Хрысцiянскi гуманiзм Францыска Скарыны // Наш радавод: Матэрыялы мiжнар. навук. канф... Гродна, 1992. Кн.4, ч.1. С.49-53. Бiблiягр.: 5 назв.

729. Краўчанка П. Подзвiг Скарыны: Выступленне Мiнiстра замеж. спраў Рэсп. Беларусь П. Краўчанкi на адкрыццi мемар. дошкi ў гонар Ф. Скарыны ў Падуан. унiв. 20 кастр. 1992 г. - Мн.: Беларусь, 1992. - 30 с.

730. Макаравец П. Францiшак Скарына (1490?-1551?) // Дзецi i мы (Мiнск). 1992. Верас.(N 18). С.4.

731. Петрашкевiч А. Прарок для Айчыны // Рэспублiка (Мiнск). 1992. 9 верас. С.4-5.

732. С.С. Новая публикация // Беларус (Нью-Йорк). 1992. Сак.(N 388). C.6. - Рэц. на кн.: G.Picarda "The аllegorical heraldy of Francis Skaryna" (London,1992)

733. Сачанка Б. Загадка Скарыны // Наш дзень (Маладзечна). 1992. 4 снеж.

734. Цiхановiч А. Скарына як праваднiк аднаго дыпламатычнага падарожжа беларусаў да iтальянцаў: [З навук. канф. у Венецыi, прысвеч. беларус.-iтал. культ. сувязям] // Звязда (Мiнск). 1992. 29 кастр.

735. Francisko Skoryna v dile сeskych slavistu: Sbornik k 500 jubileu narozeni vyznamneho beloruskeho humanisty, 1490-1990 / Vyber uspor.: F.Sokolova. - Praha: Slovanska knihovna, 1992. - 257 s. - Чеш.- Lit.:s.241-257. - Text сes.,rus.,fr.,nem.

Зборнiк матэрыялаў да 500-годдзя Ф.Скарыны.

736. * Picarda G. The allegorical heraldy of Francis Skaryna. - London, 1992. - 68 p. - Англ.

Аллегарычная геральдыка Ф. Скарыны.

Гл. таксама N 625, 703-706, 2704.

Бiтва пад Грунвальдам 15 лiпеня 1410 г.

737. Асиновский С. ...И честно приняли судьбу // Во славу Родины (Минск). 1992. 15 июля.

738. Каранеўскi А. Цi змагалiся ашмянцы пад Грунвальдам? // Ашмян. весн. 1992. 26 верас.

739. Краўцэвiч А. "... Ад Ерусалiма да Грунвальда": [Урыўкi з кн. "Тэўтонскi ордэн ад Ерусалiма да Грунвальда"] // Культура (Мiнск). 1992. Лiп.(N 26). С.4-5; Лiп.(N 27). С.4-5.

740. М.В. Слава Грунвальда // Наша слова (Мiнск). 1992. 5 жн.(N 31). С.1.

741. Масакоўскi У. Грунвальд-582 // Шахцёр (Салiгорск). 1992. 14 лiп.

742. Терехин С. Славные отвагой на войне // Во славу Родины (Минск). 1992. 21-23,27-30 окт.; 4-6,10,12,13,17-19,24,26,27 нояб.; 1,3 дек.

743. * Adamczyk M. Negacja tradycji grunwaldzkiej w prasie robotniczej Krolestwa Polskiego do 1918 roku // Studia Kieleckie (Kielce). 1992. N 4. S.53-63. Пол.

Адмаўленне грунвальдскай традыцыi ў рабочым, працоўным друку Каралеўства Польскага да 1918 года.

744. * Badania archeologiezne na polach Grunwaldu w latach 1988-1990 / Oprac. M.Mielczarek i in. // Studia Grunwaldzkie (Olsztyn). 1992. T.2. S.77-92: il., rys., m. Пол.

Археалагiчныя даследаваннi на палях Грунвальду ў 1988-1990 гг.

745. * Fras Z. Grunwald w prasie polskiej drugiej polowy XIX wieku // Studia Grunwaldzkie (Olsztyn). 1992. T.2. S.38-52. Пол.

Грунвальд у польскiм друку другой паловы ХIХ ст.

746. Maciak D. [Recenzja] // Przeglad Humanistyczny (Warszawa). 1992. N 1. S.183-184. Пол. - Рэц. на кн.: Mierzwa W. Bibliografia grunwaldzka.- Olsztyn, 1990.

Водгук на кнiгу, прысвечаную бiблiяграфii па Грунвальду.

747. * Traba R. Grunwald w niemieckiej publicystyce prowincji Prusy Wschodnie na przelomie XIX i XX wieku // Studia Grunwaldzkie (Olsztyn). 1992. T.2. S.53-62. Пол.

Грунвальд у нямецкай публiцыстыцы правiнцыi Усходнiя Прусы на пераломе ХIХ i ХХ стст.

Бiтва пад Оршай 8 верасня 1514 г.

748. Ажэшка А. Вяртанне да вытокаў // Наш час (Волковыск). 1992. 15 сент.

749. Багадзяж М. Бiтва пад Оршай // Добры вечар (Мiнск). 1992. 7 кастр.

750. Багадзяж М. Спрэчкi вакол бiтвы // Чырв. змена (Мiнск). 1992. 12-18 кастр.(N 42). С.6.

751. Баранов В. Оршанская битва: правда и домыслы // Во славу Родины (Минск). 1992. 17 сент.

752. Бiтва пад Оршай // Нар. газ. (Мiнск). 1992. 8 верас.

753. Бiтва пад Воршай 1514 года. Летапiс Рачынскага / Падрыхт. М.Паўлаў // Выбар (Вiцебск). 1992. 9 верас. С.2,7.

754. Грыцкевiч А. Бiтва пад Оршай 8 верасня 1514 г. // Спадчына (Мiнск). 1992. N 6. С.2-11.

755. Грыцкевiч А. Бiтва пад Оршай // Нар. газ. (Мiнск). 1992. 8 верас.; Во славу Родины (Минск). 1992. 8 сент.

756. Космылев В. Оршанская битва произошла 21 сентября 1514 г. [по григорианскому календарю и 8 сентября - по юлианскому] // Во славу Родины (Минск). 1992. 30 сент.

757. Крывёнак М. Цi трэба бiць у лiтаўры, або Што адбылося пад Оршай 8 верасня 1514 г. // Вiцеб. рабочы. 1992. 12 верас.

758. Купава М. Дзень вайсковай славы Беларусi // Звязда (Мiнск). 1992. 8 верас.

759. Пальскi Л. Фэст на рэчцы Крапiўне: Аршан. бiтве - 478 гг. // Дзецi i мы (Мiнск). 1992. Кастр.(N 19). С.6.

760. Сагановiч Г. Бiтва пад Воршай 1514 г. // Нар. слова (Вiцебск). 1992. 9 верас.

761. Сярова А. Аршанская бiтва // Шляхам Скарыны (Мiнск). 1992. N 8. С.2-6.

762. Трусаў А. Аршанская бiтва i лёс Беларусi // Звязда (Мiнск). 1992. 5 верас.

763. Шишов А., Урбан В. Год 1514-й. Битва при Орше: (Кто и почему привлекает к ней внимание в Беларуси) // Красн. звезда (Москва). 1992. 8 сент.

Гл. таксама N 468.

1569 год-канец XVIII стагоддзя

764. Александров Г. "Вавилон" в Кричеве: [Страницы истории Кричева (70-ые гг. XVIII в.), связ. с именем князя Г.А.Потёмкина] // Магiлёўс. праўда. 1992. 20 кастр.

765. Анцiпенка Л. Шклоў у "Магiлёўскай хронiцы" [1664-1709 гг.] // Ударны фронт (Шклоў). 1992. 17,24,28 кастр.

766. Байко П. Аўгуст III у Белавежы [на паляваннi, 27 верас. 1752 г.] // Нiва (Беласток). 1992. 20 снеж.(N 51). С.3.

767. Бальчэўскi Э.П. Такiм ты быў, мой горад старажытны: [З гiсторыi Магiлёва, XVIII-XX стст.] // Ратуша (Брэст). 1992. Жн.(N 15). С.4.

768. Зубрыцкая I. Агiнскiя i Маладзечна: [Аб уладальнiках Маладзечна з роду Агiнскiх у ХVIII-ХIХ стст.] // Наш дзень (Маладзечна). 1992. 24 лiп.

769. Кiрпiчэнка К. Касцюковiчы ў мiнулым [1592-1917 гг.] // Голас Касцюкоўшчыны. 1992. 11 лiп.

770. Малiноўскi М. Старажытны гадзiннiк яшчэ iдзе...: [Вежавы гадзiннiк Гродна - старажыт. маятнiк. прыбор пач. XVIIIст.] // Во славу Родины (Минск). 1992. 24 окт.

771. Селех М. Апякун князёўны Соф'i; На шляху да каталiцтва; Гады лiхалецця; Ва ўладаннях [П.М.] Паца; На вагах Фемiды; З крыжам i кiем: [З гiсторыi Петрыкава, уладання роду Хадкевiчаў, 1578-1765 гг.] // За новыя рубяжы (Петрыкаў). 1992. 24,31 лiп.; 7,14 жн.; 18,25 верас.

772. Три века: Россия от Смуты до нашего времени: Ист. сб.: [Есть материал о Беларуси]: В 6 т. / Под ред. В.В. Каллаша; Сост. А.М. Мартышкин, А.Г. Свиридов. - М.: Патриот: Детектив. Т.1: XVII в. [Первая половина]. - 1991. 285 с.: ил. Т.2: XVII в. [Вторая половина]. - 1991. 288 с.: ил. Т.3/4: XVIII в. - 1992. 576 с.: ил.

773. Филиппович И.И. Из истории Могилевской хроники XVII-XIX стст.: [Сост. Ю., А. и М.Трубницкие; Пер. с пол. Н.Г.Гортынский] // Магiлёўшчына: [Зб. арт.]. Магiлёў, 1992. Вып.3. С.37-48.

774. Шпадарук И. Были о белорусских колдунах [Ю.Войтюлевиче и В.Брыкуне, XVII в.] // Гродн. новости. 1992. 7 июля.

775. Шпилевский П.М. Путешествие по Полесью и белорусскому краю [1853-1855] / Предисл., текст. подгот., примеч. и коммент. С.А.Кузняевой. - Мн.: Полымя, 1992. - 251 с.: ил. - (Лит. памятники Белоруссии).

776. Якiмовiч Ю. А жыццё нiколi не перапынялася ...: [З гiсторыi Дуброўна, 1672-1712 гг.] // Вiцеб. рабочы. 1992. 10 снеж.

777. Якiмовiч Ю. Паставы ў першай палове XVII стагоддзя // Паст. край. 1992. 16 лiстап.

778. Kaczorowski W. Biskupi, wojewodowie i kasztelanowie wilenscy na cejmach za panowania Zygmunta III Wazy // Wilno-Wilenszczyzna jako krajobraz i srodowisko wielu kultur: [Zb.]. Bialystok, 1992. T.2. S.53-73. Пол.

Вiленшчына ў гады праўлення Зыгмунта Вазы III [1587-1632].

779. * Kazmierczuk A. Pomiedzy dwoma sejmami w 1693 r. // Slaski Kwartalnik Historyczny Sobotka (Wroclaw). 1992. N 1/2. S.217-222. Пол.

Памiж дзвюма сеймамi ў 1693 г.

780. * Koper H. Polska jagiellonow: Zeszyt cwiczen do historii. - Inowroclaw: Helmar, 1991. - [2], 55 s.: il., fot., m., portr. - Пол.

З гiсторыi Польшчы XIV-XVI стст.

781. * Zaszuk A. Straty niektorych miast podlaskich po wojnach polowy XVII w. // Bialostocczyzna (Bialystok). 1992. N 2. S.1-4: il. Пол.

Страты некаторых падляскiх гарадоў у войнах 1-й паловы XVII стагоддзя.

Гл. таксама N 13, 614, 620, 623, 625, 630, 632, 636, 638, 642, 644, 645, 2585, 2587, 2589, 2691, 2728.

Тэрыторыя. Насельнiцтва

782. Анiшчанка Я. Казырная карта пецярбургскага двара: [З прабл. рас. уцекачоў у Рэч Паспалiтую, што стала асновай для абгрунтавання тэрытарыял. прэтэнзiй Расii, калi рыхтаваўся першы падзел Рэчы Паспалiтай (да чэрв. 1772 г.)] // Спадчына (Мiнск). 1992. N 6. С.59-61.

783. Болонев Ф.Ф. Украинско-белорусские элементы в народной культуре семейских Забайкалья: [Ист.-этногр. судьба одного из течений в старообрядчестве, чьи представители во 2-й половине XVII в. селились по берегам Сожа в р-нах Гомеля, Ветки, Стародубья] // Традиционная духовная и материальная культура русских старообрядческих поселений в странах Европы, Азии и Америки. Новосибирск, 1992. С. 235-240. Библиогр. в подстроч. прим.

784. Можы Ю. Дэмаграфiчны спад на Беларусi й Лiцьве ў сярэдзiне XVII стагодзьдзя [1648-1667 гг. / Пер. з пол. i падрыхт. М.Раманоўскi // Спадчына (Мiнск). 1992. N 5. С.19-35: табл. Заўвагi ў канцы арт.

785. Русские карты и атласы XVII-XIX вв. [в т.ч. и белорусские (c.16,34,47,49,61,66)]: Каталог выст. к 57-й сес. ИФЛА, Москва, 18-24 авг. 1991 г. / Сост. ГБЛ СССР; Сост.: Н.Е.Котельникова и др. - М., 1991. - 79 с.

786. Спiрыдонаў М. Адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльны падзел Беларусi ў другой палове ХУI ст. // Гомел. ведамасцi. 1992. 25 лiп. С.6.

787. * Bzinkowska J. Mapy ziem dawnej Polski - od XV do XVIII wieku - w wybranych atlasach Biblioteki Jagiellonskiej. - Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1992. - 265,[3] s., 17 k.m. zloz. -(Studia i Materialy z Historii Kartografii; 9). - Пол.

Карты зямель Польшчы (XV-XVIII стст.), у т.л. Беларусi.

Эканомiка. Сацыяльна-эканамiчныя адносiны. Сацыяльная структура

788. Анiшчанка В. [Карл] Маркс аб Вiцебску 1820-1840-га гг. // Чырв. змена. (Мiнск). 1992. 26 кастр.-1 лiстап.(N 44). С.9.

789. Касмылёў В. Манетныя двары на тэрыторыi Беларусi [ХVII-XVIII стст.] // Полацак (Клiўленд). 1992. N 9. C.5-8.

790. Князева Ч. Горад [Клецк] атрымаў герб [i Магдэбургскае права 27 жнiўня 1652 г.] // Да новых перамог (Клецк). 1992. 22 верас.

791. Малiноўскi М. Вяртанне слуцкiх паясоў: [Вырабы руч. ткацтва 2-й паловы XVIII-1-й паловы XIX ст. у Слуцку] // Беларус. думка (Мiнск). 1992. N 11/12. С.72-74.

792. Сердзюкоў А. Славутыя традыцыi: [415-ая гадавiна атрымання Магiлёвам граматы на поўн. магдэбург. права] // Ратуша (Магiлёў). 1992. Кастр.(N 21). С.6.

793. Филиппович И.И. Все пошло из Магдебурга: [Из истории Могилева, 1577] // Ратуша (Магiлёў). 1992. Лiп.(N 14). С.5.

794. Яцкевiч З. Фаянс Магiлёва [апошняй чвэрцi XVII-2-ой чвэрцi ХIХ ст. // Вестн. Могилева. 1992. 2 окт. С.7.

795. Яцкевiч З. Як маскоўскi арол "сеў" на нашу кафлю: [Пра знаходку археал. экспедыцыi - кафляныя вырабы XVII ст., знойдз. у Магiлёве] // Магiлёўс. праўда. 1992. 4 жн.

796. Filipczak-Kocur A. Z dziejow skarbu Wiellkiego Ksiestwa Litewskiego za pierwszych Wazow (1587-1648) Wilno-Wilenszczyzna jako krajobraz i srodowisko wielu kultur: [Zb.]. - Bialystok, 1992. T.2. - S.73-90. - Пол.

З гiсторыi казначэйства ВКЛ у гады праўлення Вазаў (1587-1648).

797. Siekierski M. Landed Wealth in the Grand Duchy of Lithuania // Acta Baltico-Slavica (Warszawa). 1992. T.XXI. S.195-300. Bibliogr.: s.295-300. Англ.

Буйныя землеўладаннi ў ВКЛ, у прыватнасцi, Радзiвiла Мiкалая Кшыштафа Сiроткi (1549-1616).

Гл. таксама N 81, 649, 651, 653, 2355, 2731.

Палiтычны лад. Дзяржава i права. Унутраная палiтыка

798. Броска Т. З гiсторыi палiтычнай барацьбы сялянства на Зэльвеншчыне [XVIII ст.-1905 г.: Прапануюцца матэрыялы, падрыхт. на аснове дак. Гродз. рэсп. гiст. арх.] // Праца (Зэльва). 1992. 1 снеж.

799. Васюк Г.В. Общественно-политическая и конфессиональная обстановка в Речи Посполитой [и Великом княжестве Литовском] в 80-90-ые гг. XVI в. [и укрепление позиций католической церкви] // Весн. Беларус. ун-та. Сер. 3, Гiсторыя. Фiласофiя. Палiталогiя. Сацыялогiя. Эканомiка. Права (Мiнск). 1992. N 3. С.22-24.

800. Грыцкевiч А. Жыгiмонт Ваза [(1566-1632), вялiкi князь Лiтоўскi, кароль Швецыi, кароль Польшчы ад 1587 г.] // Культура (Мiнск). 1992. 24 жн.(N 32). С.4-5.

801. Грыцкевiч А. Уладзiслаў Ваза [(1595-1648), цар Маскоўскай дзяржавы ў 1610-1612 гг., кароль Польшчы, вялiкi князь лiтоўскi] // Культура (Мiнск). 1992. 21 снеж.(N 49). С.4-5.

802. Доўнар Т. Закон продкаў нашых: [Статут ВКЛ 1588 г.] // Суд. весн. (Мiнск). 1992. N 3. С.44-46.

803. Кузьмiч Т. Паўстанне сялян пад кiраўнiцтвам Вашчылы: [Падзеi 30-40-х гг. XVIII ст. у Крыч. старостве] // Праца (Зэльва). 1992. 26 верас.

804. Лабынцаў Ю. "Азбука" беларускай лiтаратура: 400 г. назад убачыла свет другое выданне Статута ВКЛ 1588 г. // ЛiМ (Мiнск). 1992. 18 снеж.(N 51). С.4.

805. Под стягом России: Сб. арх. документов / Сост., прим. А.А.Сазонова, Г.Н.Герасимовой, О.А.Глушковой, С.Н.Кистерева. - М.: Рус. кн., 1992. - 432 c., [16] л. ил.

Из содерж.: Без справедливого и сильного заступления России давно бы уже испровержено была вся наша Конституция...: [Из истории разделов Польши и присоединения ВКЛ к России, 1772-1795 гг.].

806. Сiдарэнка Б. А ўсё ж: колькi магiлёўцаў было ў XVIIcт.?: (Па слядах адной публ. [I. Пушкiна "Магiлёўскi магiстрат у 1636 г." (Ратуша, 1992, N 8)]) // Ратуша (Магiлёў). 1992. Лiп.(N 14). С.5.

807. Томсинов В.А. Религиозные мотивы в правовой культуре Великого княжества Литовского: (На материалах Статута 1588 г.) // Наш радавод: Матэрыялы мiжнар. навук. канф. ... Гродна, 1992. Кн.4,ч.2. С.279-285. Библиогр.: 19 назв.

808. Фiлатава А. Рэч Паспалiтая ободвух народаў: [Характарыстыка ладу i ўнутрыпалiт. становiшча дзяржавы ў XVI-XVIII стст.] // Беларус. думка (Мiнск). 1992. N 11/12. С.43-46.

809. Филиппович И.И. Накануне Большого магдебургского права: [Из истории могилев. староства, ХVI-ХVII вв.] // Магiлёўс. праўда. 1992. 8 кастр.

810. Яцкевiч З. Магiлёўскi стараста: [Водгук на кн. I. Саверчанкi "Астафей Валовiч" (Мн., 1992)] // Магiлёўс. праўда. 992. 8 верас.

811. * Bendza M. Uwagi na marginesie unii brzeskiej // Rocznik Teologiczny (Warszawa). 1991. Z.2. S.25-32. Пол.

З гiсторыi Брэсцкай унii.

812. * Biskup M. Akt nadania administracji prepozytury w kaplicy na Polu Grunwaldzkim przez Zygmunta Starego w roku 1520 // Studia Grunwaldzkie (Olsztyn). 1992. T.2. S.93-95. Пол.

Наданне Зыгмунтам Старым паўнамоцтваў адмiнiстрацыi ў каплiцы на полi Грунвальдскiм у 1520 годзе.

813. * Borawski P. Spolecznosci orientalne w Wielkim Ksiestwie Litewskim w XVII w. // Rocznik Muzulmanski (Warszawa). 1992. T.1. S.6-41: tab. Пол.

Грамадства на ўсходзе ВКЛ.

814. Cegelski T., Lukasz K. Rozbiory Polski, 1772-1793-1795: Szkice z dziejow Polski. - Warszawa: Wyd-wo Szkolne i Pedagogiczne, 1990. - 352 s. - Пол.

Падзелы Польшчы ў 1772,1793,1795 гг.

815. Czaja A. Zata wielkich nadziej: Walka o reforme panstwa polskiego w drugiej polowie XVIII w. - Warszawa: Ksiazka i wiedza, 1992. - 283 s. - Пол.

Барацьба за рэформы польскага грамадства ў другой палове XVIII ст. Ёсць матэрыялы з гiсторыi паўстання 1794 г.

816. Dziegielewski J. Izba poleska w systemie wladzy Rzeczypospolitej w czasach Wladyslawa IV [XVII w.]. - Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1992. - 196 s. Poslowe na sejmy czasow Wladyslawa IV: s.162-183. - Bibliogr.: s.184-187. - Indeks osob: s.188-195. - Пол.

Польская палата ў сiстэме ўлады Рэчы Паспалiтай часоў Уладыслава IV [XVII]. Беларускi матэрыял гл. па паказальнiку iмёнаў.

817. * Holdys S.A. Stosunek Wladyslawa IV do polskiego systemu parlamentarnego na przykladzie lat 1633-1634 // Slaski Kwartalnik Historyczny Sobotka (Wroclaw). 1992. N 1/2. S.193-197. Пол.

Адносiны Уладзiслава IV да польскай парламенцкай сiстэмы на прыкладзе 1633-1634 гг.

818. Jeziorowski T., Jeziorowski A. Mundury wojewodzkie Rzeczypospolitej obojga narodow. - Warszawa: Pelta, 1992. - 45 s., [20] l. il. - Пол.

Ваяводскiя мундзiры Рэчы Паспалiтай, XVIII ст.

819. * Jurkiewicz J. Powinnosci wloscian w dobrach prywatnych w Wielkim Ksiestwie Litewskim w XVI-XVII wieku. - Poznan, 1991 - Пол.

Павiннасцi ўладальнiкаў прыватных сядзiбаў у ВКЛ у XVI-XVII стст.

820. Kriegseisen W. Sejmiki Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII i XVIII wieku. - Warszawa: Wyd-wo Sejmowe, 1991. - 294 s.: il. - Ind. nazw.: s.285-293. - Пол.

Сеймiкi Рэчы Паспалiтай у XVII i XVIII стст. Ёсць звесткi пра Беларусь.

821. * Topolska M.B. [Recenzja] // Przeglad Historyczny (Warszawa). 1992. Z 4. S.773-776. Пол. - Рэц. на кн.: Jurkiewicz J. Powinnosci Wloscian w dobrach prywatnych w Wilkim Ksiestwie Litewskim w XVI-XVII wieku. - Poznan, 1991.

Водгук на кнiгу аб павiннасцях уладальнiкаў прыватных сядзiбаў у ВКЛ у XVI-XVII стст.

822. * Urzednicy dawnej Rzeczypospolitej / Polska Akademia Nauk. Instytut Historii, Biblioteka Kornicka; Pod red. A.Gasiorowskiego. - Wroclaw: Ossolineum, 1985-.

T.10: Urzednicy centralni i nadworni Polski XIV-XVIII wieku: Spisy / Oprac. K.Chlapowski.- Kornik: Biblioteka Kornicka, 1992. - Пол.

Чыноўнiкi даўняй Рэчы Паспалiтай. Т. 10: Цэнтральныя i прыдворныя чыноўнiкi Польшчы XIV-XVIII стст.: Спiсы.

823. Wisner H. Zygmunt III Waza. - Wroclaw: Osslineum, 1991. - 262 s. - Пол.

Зыгмунт III Ваза - кароль Польшчы, 1587-1632.

Гл. таксама N 656, 664, 668, 671, 674, 944, 2473, 2713.

З гiсторыi Канстытуцыi 3 мая 1791 г.

824. Ajnenkiel A. Konstytucja 3 Maja [1791 r.] // Ajnenkiel A. Polskie Konstytucje. Warszawa, 1991. S.18-108. Пол.

825. * Bardach J. Konstytucja 3 Maja a zareczenie wzajemne obojga narodow z 20.X.1791 roku // Lithuania (Warszawa). 1991. N 3. S.23-32: il. Пол.

826. Bauer K. Uchwalenie i obrona Konstytucji 3 Maja. - Warszawa: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 1991. - 273 s. - Пол.

827. * Grzeskowiak-Krwawicz A. Deklaracja Stanow Zgromadzonych z 5 czy 3 maja 1791 roku? // Kwartalnik Historyczny (Warszawa). 1992. N 1. S.105-111. Пол.

828. * Grzeskowiak-Krwawicz A. Za czy przeciw Ustawie Rzadowej?: Historia pewnej polemiki // Wiek Oswiecenia (Warszawa). 1992. [T] 8. S.169-184. Пол.

829. Kadziela L. Dwustulecie Konstytucji 3 Maja i tradycje polskiej demokracji: Konferencja w Bloomington (Indiana, USA) // Kwartalnik Historyczny (Warszawa). 1992. N 3. S.159-160. Пол.

830. * Kadziela Z. Narodziny Konstytucji 3 [Trzeciego] Maja. - Warszawa: Omnipress, 1991. - 116, [4] s., [8] s. tabl.: faks., fot., portr. - Bibliogr.: s.115-116. - Пол.

831. Konstytucja 3 Maja 1791 roku w dokumentach / Oprac. M.Wozniakowa. - Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1991. - 68 s. - Bibliogr.: s.68. - Пол.

832. * Konstytucja 3 Maja z perspektywy dwusetnej rocznicy (1791-1991) // Acta Universitatis Wratislaviensis N 1502 Historia (Wroclaw). 1992. T.110. S.3-109. Пол.

Па матэрыялах канферэнцыi ў Вроцлаве.

833. * Ku reformie panstwa i odrodzeniu moralnemu czlowieka: Zbior rozpraw i artykulow poswieconych dwusetnej rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 Maja 1791 roku / Pod red. P.Zbikowskiego. - Rzeszow: Wyd-wo Wyzszej Szkoly Ped., 1992. - 282 s.: il. - Пол.

Матэрыялы з агульнапольскай навуковай сесii, прысвечанай 200-й гадавiне Канстытуцыi 3 мая 1791 г., 7-9 кастр. 1991 г.

834. * Kucharski W. Tradycje 3 Maja wsrod Polonii // Rocznik Lubelski (Lublin). 1989/1990. T.31/32. S.69-88. Пол.

835. * Michalowski S. Wspolczesni i potomni o Konstytucji 3 Maja // Rocznik Lubelski (Lublin). 1989/1990. T.31/32. S.45-67. Пол.

Сучаснiкi i патомкi аб Канстытуцыi 3 мая.

836. * New Constitution of the Government of Poland, established by the revolution, the third of May, 1791 / Trans. from pol. - Warszawa: Zamek Krolewski, 1991. - 110 s. - Tyt. okl.: Constitution of the Government of Poland, the third of May, 1791. - Przedr., oryg.: London: print. for J.Debrett, 1791, 2 ed. - Англ.

837. * Slusarska M. "Witaj maj, trzeci maj..." // Nowe Ksiazki (Warszawa). 1992. N 11. S.43-44. Пол.

838. * Trzeci Maj w Warszawie: Materialy z Sesji [29 kwiet. 1991 r. w Warszawie] / Do druku przygotowala H.Szwankowska. - Warszawa: Polska Fundacja Kosciuszkowska, 1992. - 166 s. - Biblioteka Historyczna im.T.Korzona; N 37). - Пол.

Матэрыялы з сесii 29 крас. 1991 г. у Варшаве, прысвечанай святкаванням угодкаў Канстытуцыi 3 мая 1791 г.

839. * W 200-na rocznice Konstytucji 3 Maja: [Praca zbiorowa] / Pod red. W.Wincenciaka. - Lomza: LTN, 1991. - 50, [1] s.: 2 fot., portr. - Пол.

Матэрыялы навуковай сесii, прысвечанай 200-й гадавiне Канстытуцыi 3 мая.

840. * Wierzbicki Z.T. Konferencja litewsko-polska i spotkania w Wienie // Kresy (Lublin). 1992. N 11. S.187-189. Пол.

З матэрыялаў лiтоўска-польскай канферэнцыi "Канстытуцыя 3 мая i сучаснасць" i сустрэчы ў Вiльнi.

841. * Za czy przeciw ustawie rzadowej: Walka publicystyczna o Konstytucje 3 Maja: Antologia / Oprac. A.Grzeskowiak-Krwawicz. - Warszawa: Wyd-wo IBZ, 1992. - 279, [1] s.: faks. - Пол.

842. * Ziolek E. Wielka Emigracja wobec Konstutycji 3 Maja // Rocznik Lubelski (Lublin). 1989/1990. T.31/32. S.39-43. Пол.

Адносiны эмiграцыi да Канстытуцыi 3 мая.

Гл. таксама N 815.

Сацыяльныя рухi i плынi. Палiтычныя партыi i арганiзацыi

843. * Dobronski A. Bialostockie Towarzystwo Dobroczynne (do 1914 r.) // Bialostocczyzna (Bialystok). 1991. N 1. S.13-15. Пол.

Беластоцкае дабрачыннае таварыства (да 1914 г.).

Гл. таксама N 818.

Нацыянальныя пытаннi i мiжнацыянальныя адносiны

844. Мэттэ К. Сопротивлением руководил потомок французов: [Две версии появления французов в Беларуси (в ХVIII в. и в 1812 г.), более подробно - о фр. корнях жителей пос.Лесковка Мин. р-на, в т.ч. семьи авт. публ.] // Вестн. Могилева. 1992. 9 окт. С.7.

Гл. таксама N 682, 1714.

Вайсковая справа

845. Бектинеев Ш.И. Белорусские егеря: [Из истории воин. частей, 1777-1856 гг.] // Старонкi ваеннай гiсторыi Беларусi: [Зб.]. Мн. ,1992.Вып.1. С.4-17.

846. * Borawski P. Sluzba wojskowa Tatarow - ziemian w dobrach Radziwillow (XVI-XVIII ww.) // Rocznik Muzulmanski (Warszawa). Пол.

Вайсковая служба татараў з зямель Радзiвiлаў (XVI-XVIII стст.).

Знешняя палiтыка. Мiжнародныя сувязi

847. Dorobisz J. Konwokacja wilenska z 1624 roku // Wilno-wilenszczyzna jako krajobraz i srodowisko wielu kultur: [Zb.]. Bialystok, 1992. T.2. S.91-106. Пол.

Вiленскi сейм 1624 г.: пытаннi ваенных дзеянняў з Швецыяй.

Гл. таксама N 689, 692, 693, 782.

Iдэалогiя. Грамадская свядомасць. Культура

848. Асiноўскi С. Як забiвалi беларускасць: [Гiсторыя заняпаду старадаўн. беларус. мовы, ХVII-ХХ стст.] // Наша слова (Мiнск). 1992. 9 снеж.(N 49). С.3.

849. Беларусiка == Albarutenica. Кн.2. Фармiраванне i развiццё нацыянальнай самасвядомасцi беларусаў: Матэрыялы мiжнар. навук. канф., якая адбылася ў Маладзечне 19-20 жн. 1992 г. / Аддз. навук iнфарм. па гуманiт. навуках АН Беларусi; Рэд. А.Анцiпенка i iнш. - Мн.: Нац. навук.-асвет. цэнтр. iмя Ф.Скарыны, 1992. - 403 с.

Са зместу: Каханоўскi Г. Да пытання аб беларускiм мецэнацтве ў XVI-XVIII стст. С.101-105. Глушакова Т. Мастацкая культура Беларусi XVII ст. як стымулюючы фактар нацыянальнай свядомасцi беларусаў. С.106-111.

850. Вайгачев С.А. Духовная культура переходной эпохи от Средневековья к Новому времени в России [в т.ч. и в Белоруссии, XV-XVII вв.] и Западной Европе: Некоторые типол. параллели // Русская культура в переходный период от Средневековья к Новому времени. М., 1992. С.46-78.

851. Галубовiч В. Як учынялi "законъ крепкой" адносна роднага слова: [Лёс беларус. пiсьменнасцi на працягу ХVII-пач. ХХ ст.] // ЛiМ (Мiнск). 1992. 6 лiстап.(N 45). С. 16.

852. Ганецкая А. Тэатр пачынаецца з гiсторыi: [Пра стварэнне ў Нясвiжы 13 чэрв. 1746 г. Урсулай Радзiвiл першага ў гiсторыi ўсх. i зах. славян тэатра] // Чырв. сцяг (Нясвiж). 1992. 19 снеж.

853. Мальдзiс А. Беларускае барока: [Лiтаратура i мастацтва канца XVI-першай трэцi XVIII стст.] // Род. слова (Мiнск). 1992. N 7/8. C.105-109.

854. Наш радавод: Матэрыялы мiжнар. навук. канф. "Царква i культура народаў Вялiкага княства Лiтоўскага i Беларусi XIII-пач. ХХ ст. (Гродна, 28 верас.-1 кастр. 1992 г.): У 4 кн. / Беларус. дзярж. музей гiсторыi рэлiгii; Адказ. рэд. i склад.: Дз.Караў. - Гродна, 1992. - Бiблiягр. у канцы арт.

Кн.4,ч.1. 230 с.

Са зместу:Ковкель Л.И. Из истории библиотек гродненских монастырей [XVII-XVIII вв.]. С.164-167. Любащенко В.И. Роль Реформации и ранних протестантских церквей в культурном процессе в Белоруссии и на Украине середины XVI-нач. XVII в.: (Просвещение, обществ. мысль, наука). С.435-441. Карев Д.В. Иезуиты и культура народов Великого княжества Литовского (2-ая половина XVI-XVIII в.). С.504-512.

Кн.4,ч.2. С.233-512.

Са зместу: Дзюба О.М. Iдэя "руського" патрiархату ў "Паренезисi" Мелетiя Смотрицького. С.323-328. Подокшин С.А. Проблема религиозного выбора в общественной жизни Белоруссии XVI-XVII вв.:(Опыт ист.-филос. анализа). С.453-461. Дорошевич Э.К. Новая философия в конфессиональных учебных заведениях [Белоруссии: Творчество А. Скорульского (1715-1780), Б. Добшевича (1722-?), С. Шадурского (1727-1789), К. Нарбута (1738-1807), И. Стирпейко (?)]. C.470-491.

Кн.4, ч.3. С.516-745.

Са зместу: Габрусь Т.В. Роля унiяцкай царквы ў фармiраваннi архiтэктуры вiленскага барока [XVIII ст.]. С.551-555. Слюнькова И.Н. Градостроительная организация униатских монастырей Беларуси [XVII-XVIII стст.]. С.556-564.

855. Пагарэльская Н. Учытайцеся ў "Дыярыуш" [помнiк беларускай палемiчнай лiтаратуры XVII ст., якi належаў пяру А.Фiлiповiча] // Вiцьбiчы. 1992. 8 дек.

856. Седун Н.К. Из истории применения лекарственных растений в народной медицине Приднепровья: [Один из старейших лечебников, найден. в д.Гайдуковке Е.Р.Романовым, датир. XVIII в.] // Магiлёўшчына: [Зб. арт.]. Магiлёў, 1992. Вып.3. С.72-74.

857. Физическая культура и спорт в Республике Беларусь: [Впервые среди учеб. заведения Вост. Европы в 1628 г. в прогр. Слуц. лицея были включены занятия гимнастикой и подвиж. играми] / Гос. ком. Респ. Беларусь по физ. культуре и спорту. - Мн., 1992. - 14 с.

858. Фiлiповiч I. Лекi для царскiх людзей: З гiст. магiлёўс. медыцыны, XVII cт. // Ратуша (Магiлёў). 1992. Жн.(N 16). С.6.

859. Хадыка А.Ю., Хадыка Ю.В. Непаўторныя рысы: З гiсторыi беларус. партр. [XVI-XVII стст.]. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1992. - 144 с.: iл.

860. Яцкевiч З. Вынiкi аднаго даследавання: [З гiсторыi беларус. кафлi, XVII-XVIII стст.] // Магiлёўшчына: [Зб. арт.]. Магiлёў, 1992. Вып.3. С.67-69.

861. Яцкевiч З. Магiлёўскiя бiблiятэкi XVII-пачатку ХХ ст. // Ратуша (Магiлёў). 1992. Жн.(N 16). С.7.

862. Яцкевiч З. Пётр Яўсяевiч [(1610-ыя гг.?-1685), беларускi мастак] // Вестн. Могилева. 1992. 25 сент. С.6.

863. Яцкевiч З. Садова-паркавае мастацтва Магiлёва [XVII-XIX стст.] // Ратуша (Магiлёў). 1992. Кастр.(N 30). С.7.

864. Sielicki F. Folklor bialoruski w czasach I Rzecypospolitej // Slavia Orientalis (Krakow). 1992. N 4. S.97-108. Пол.

Беларускi фальклор часоў I Рэчы Паспалiтай.

865. Zakrzewski A. Niektore aspekty polazenia kulturalnego Tatarow litewskich w XVI-XVII w. // Wilno-Wilenszczyzna jako krajobraz i srodowisko wielu kultur: [Zb.]. Bialystok, 1992. T.2. S.107-128. Пол.

Культура лiтоўскiх татар у XVI-XVIII стст.

Гл. таксама N 429, 442, 454, 456, 463, 469, 470, 471, 478, 488, 693, 695-701, 703, 704.

З гiсторыi друку

866. Карпечанка М. Бялынiцкая друкарня: [Звесткi з гiсторыi, XVII ст.] // Зара над Друццю (Бялынiчы). 1992. 5 лют.

867. Мехаў У.Л. Паклон Спiрыдону Собалю [?-1645]: Тры сустрэчы з прадзедам твайго буквара // Мехаў У.Л. Далучэнне: Сiлуэты ў далечы мiнулага. Мн., 1992. С.3-29.

868. Соловьев Н. Первые типографии Минщины: [О Слуцкой (1672 г.) и Лоской (1670 г.) друкарнях, их печатниках и изд. кн.] // Белорус. предприниматель (Минск). 1992. Июнь (N 24). С.7.

869. Чернышева Н.Ф. Издания кирилловской печати XVII-XVIII веков на территории Белоруссии и Литвы и проблемы их бытования: На материале коллекции Гос. публ. ист. б-ки в Москве // Наш радавод: Матэрыялы мiжнар. навук. канф... Гродна, 1992.Кн. 4, ч. 2. С.492-497.

870. Шматаў В. Святло скарынавых кнiг: Традыцыi беларус. асвятнiка ў слав. кнiгадрукаваннi [у прыватнасцi ў афармл. нясвiж. Катэхiзiса (1562 г.) С.Буднага - першай на Беларусi кн. на беларус. мове; у кнiж. графiцы В.Цяпiнскага, выд. вiлен. Свята-духава брацтва (XVI-XVII cтст.), Астрож. Бiблii (1581 г.) I.Фёдарава i iнш.] // Род. слова (Мiнск). 1992. N 9. - C.50-52; N 10. - C.50-54; N 11. - C.61-63.

871. Яцкевiч З., Ножнiкаў М. Пётр Мсцiславец [(? - пасля 1580), беларускi друкар] // Вестн. Могилева. 1992. 21 авг. С.6.

872. Яцкевiч З. Спiрыдон Собаль [(2-ая чвэрць XVII ст.), беларускi друкар] // Вестн. Могилева. 1992. 14 авг. С.5.

873. Postolowicz L. "Gazeta Grodzienska"; Drukarz Jego Krolewskiej Mosci // Magazyn Polski (Grodno). 1992. N 1. S. 73. Пол.

З гiсторыi газеты, якая пачала выходзiць у 1776 г. па iнiцыятыве А.Тызенгауза; З творчай дзейнасцi гродзенскага друкара К.Мадзелеўскага (1741-?).

З гiсторыi асветы i адукацыi

874. Адукацыя. Гiсторыя. Мова: Тэмат. зб. навук. прац па беларусазнаўству / Брэсц. дзярж. пед. ин-т; Навук. рэд. С.А.Яцкевiч. - Брэст, 1992. - 184 с.

Са зместу: Паўлавец Дз., Кузьмiч Л. Брацкiя школы i развiццё мовазнаўства на Беларусi ў ХVI-ХVII стст. С.10-13. Сацута I. Царкоўнаславянская мова як вучэбны прадмет у брацкiх школах [XVI-XVII стст.]. С.13-15. Пазднякоў В. Школы i бiблiятэкi феадальнага Клецка [другой паловы XVI-другой паловы XVIII ст.]. С.15-18.

875. Грыгор'ева В., Жлутка А., Руднiцкi Р. Унiверсiтэты у Полацку: [Ёсць звесткi з гiсторыi, 1580-1883 гг.] / Iнтэрв'ю запiсаў У.Ганчароў // Вiцеб. рабочы. 1992. 16 лiп.

876. Забыты гонар [навучальных устаноў Магiлёва ХVI-пач. ХХ ст.] // Магiлёўс. праўда. 1992. 15 верас.

877. Лаўрык Ю.М. Асветная дзейнасць Iпацiя Пацея [(1541-1613), дзяржаўнага, палiтычнага i царкоўнага дзеяча ВКЛ] // Пачат. шк. (Мiнск). 1992. N 7. С.47-50.

878. Мельнiчук I., Сегенюк Г. Выхаваўчая работа ў брацкiх школах Беларусi [Другая палова XVI-XVII ст.] // Асвета. Гiсторыя. Мова: Тэмат. зб. ... Брэст, 1992. С.3-5.

879. Таляронак С.В. Езуiцкiя школы на Беларусi (Другая палавiна XV|-XVIII ст.) // Пачатк. шк. (Мiнск). 1992. N 9. С.45-48.

880. Шаронава Т.Р. Адукацыя, школа i педагагiчная думка ў XVII ст.: (Беларусь, Расiя, Зах.Еўропа): Тэксты лекцый. - Мн.: МДПI iмя А.М.Горкага, 1992. - 62 с.

881. Яцкевiч З. Забыты гонар, альбо З гiсторыi адукацыi Магiлёва [пачынаючы з 1578 г.] // Ратуша (Магiлёў). 1992. Верас.(N 17). С.4.

882. Яцкевiч З. Iгнат Iеўлевiч [(1619-?), дзеяч адукацыi i культуры Беларусi] // Вестн. Могилева. 1992. 11 сент. С.6.

883. Яцкевiч С. Першая [Брэсцкая брацкая] школа [заснаваная ў 1591 г.] // Заря (Брест). 1992. 30 янв; Чырв. змена (Мiнск). 1992. 25-31 мая (N 22). С.8,9.

884. * Sokolowski W. Studia i peregrynacje Janusza i Krzysztofa Radziwillow w latach 1595-1603: (Model edukacji syna magnackiego na przelomie XVI i XVII w.) // Rozprawy z Dziejow Oswiaty (Warszawa). 1992. T.35. S.3-35. Пол.

Адукацыя магнацкiх сыноў у XVI-XVII стст. на прыкладзе вучобы Януша i Кшыштафа Радзiвiлаў, 1595-1603 гг.

Гл. таксама N 37, 705, 707-710.

З гiсторыi архiтэктуры

885. Исаенко В.Ф. Строились на века: [Архитектура Минска XVII-XIX вв.] // Веч. Минск. 1992. 20 авг.

886. Слюнькова И. Архитектура городов Верхнего Приднепровья, ХVII-середина ХIХ в.: [Гомель, Кричев, Копысь, Могилев, Мстиславль, Лукомль, Орша, Пропойск, Радомль, Чечерск, Шклов]. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1992. - 144 с.: ил.

887. Трацевский В.В. Народное деревянное жилище Беларуси XVIII-нач. ХХ в.: (Генезис, эволюция, нац. особенности): Автореф. дис. ... канд. архитектуры / Акад. худож. Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина. - СПб., 1992. - 22 с. - Библиогр.: с.21-22 (15 назв.).

888. Яцкевiч З. Дом для фундатара [у Магiлёве: З гiсторыi беларус. архiтэктуры ХVIII ст.] // Магiлёўс. праўда. 1992. 8 жн.

З гiсторыi музыкi

889. Берасцень С. Гродна вяртаецца ў Еўропу. Музычную: [Пра спадчыну магната А.Тызенгауза (1733-1785) i адраджэнне беларус. "Тызенгауз-капэлы"] // Рэспублiка (Мiнск). 1992. 15 кастр. С.5.

890. Дадзiёмава В. Янычарскi аркестр у ... Вялiкiм княстве Лiтоўскiм: З гiсторыi беларус. ваен. музыкi [1740-1760-х гг.-XIX ст.] // Во славу Родины (Минск). 1992. 25 сент.

891. Дадиомова О.В. Музыкальная культура городов Белоруссии в XVIII веке. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1992. - 207 с.: ил.

Персаналiя

К.Семяновiч (каля 1600-пасля 1651)

892. Верасень М. Ракетчык з Беларусi:[Водгук на кн. М.Ткачова i Л.М.Бельскага "Вялiкае мастацтва артылерыi" (Мн.,1992)] // Магiлёўс. праўда. 1992. 10 снеж.

893. Сяргееў Г. Нечаканы феерверк айчыннай славы // Зямля i людзi (Магiлёў). 1992. 18-24 снеж.(N 34). С.8.

894. Ткачоў М. Першы ракетчык Еўропы - беларус Казiмiр Семяновiч:[Гутарка з адным з аўт. кн., прысвеч. лёсу вучонага] / Вяла Т.Падаляк // Звязда (Мiнск). 1992. 14 жн.

895. Яцкевiч З. Казiмiр Семяновiч // Вестн. Могилева. 1992. 4 дек. С.6.

Канфесii. Рэлiгiйнае жыццё. Атэiзм

896. Антонiк В.К. "Я веру ў духоўна-рэлiгiйнае адраджэньне...": [Гутарка з выкладчыкам багаслоўя ў Мiн. духоўн. семiнарыi ў Жыровiчах. Закранаюцца пытаннi па гiсторыi Брэсцкай унii на Беларусi, 1596-1839 гг.] / Запiсаў С.Чыгрын // Голас часу (Лондан). 1992. N 4. С.2-9.

897. Бабкiн Г. Святы [Гаўрыла (1684-1690)] вяртаецца на Радзiму // Добры вечар (Мiнск). 1992. 3 снеж.

898. Бензярук А. Нямiрнае семнаццатае стагодзьдзе: [Праваслаўе i каталiцтва на Брэстчыне ў XVII ст.] // Голас часу (Лондан). 1992. N 4. С.32-33.

899. Борисовец А. Брестская уния: 1596-1839: [Православ. и католич. церковь на Беларуси в эти гг.] // Брест. курьер. 1992. 18-24 сент.

900. Вабiшчэвiч А. Картуз-Бяроза: Невядомыя старонкi гiсторыi: [Больш падрабязна пра манаскi ордэн картэзiянцаў на Беларусi, 1648-1866] // Заря (Брест). 1992. 27 окт.

901. Горбiк С. Хто гаспадар храма?: [З гiсторыi Петрапаўл. царквы на Нямiзе ў Мiнску, 1612-1614] // ЛiМ (Мiнск). 1992. 10 лiп.(N 28). С.15.

902. Дзярновiч А. Ордэн Шчаснай Панны Марыi з гары Кармель: [Кармелiты на Беларусi, XVII-XVIII стст.] // Наша нiва (Вiльнюс). 1992. N 8. С.8-9.

903. Иосиф. Чудотворная св. икона Богородицы Коложской [из Борисоглебской церкви в Гродно, XVII в. / Материал подгот. Н.Дорош] // Гродн. епарх. ведомости. 1992. N 3. С.4.

904. Куракин Ю.Н. Политический процесс над константинопольским зкзархом Никифором (Парасхесом-Кантакузином) в истории Брестской унии 1596 г. // Славяне и их соседи. М., 1992. Вып. 4. С.122-144.

905. Мельнiкаў А. Шлях немаркотны: Нарысы па гiсторыi беларус. святасцi // Беларусь (Мiнск). 1992. N 7-11.

Са зместу: Найпадобнамучанiк Макарый [1605?-1678], iгумен Пiнскi, Оўручскi i Канеўскi. N 10. С. 26-27; Страстацерпец Гаўрыiл [1684-1690] Звяркоўскi i Слуцкi. N 11. С.26-27.

906. Мiрановiч А. Невядомая крынiца да гiсторыi Жыровiцкай iконы Божай Мацi [- рукапiс манаха Я.Дубянецкага, XVII ст.] // Голас часу (Лондан). 1992. N 5. С.1-3.

907. Наш радавод: Матэрыялы мiжнар. навук. канф. "Царква i культура народаў Вялiкага княства Лiтоўскага i Беларусi ХIII-пач. ХХ ст." (Гродна, 28 верас.-1 кастр.), 1992.: У 4 кн. / Беларус. дзярж. музей гiсторыi рэлiгii; Адказ. рэд. i склад.: Дз.Караў. - Гродна, 1992. - Бiблiягр. у канцы арт.

Кн.4,ч.2. С.233-512.

Са зместу: Лысенко Н.Н. Православные братства на Украине и Белоруссии [во второй половине XVI-XVIII в.]. С.286-297. Баброўскi I.В., Яноўскi А.А. Антытрынiтарызм у Вялiкiм княстве Лiтоўскiм [у другой палове XVI-першай палове XVII cт.]. С.298-302. Wisner H. Ksiazeta na birzach i dubinkach a przymus wyznanjowy: Litwa - pierwsza polowa XVII wieku. С. 303-313. Заборовский Л.В., Захарьина Н.С. Некоторые проблемы взаимоотношений Белоруссии и Литвы с Россией времени Потопа в Речи Посполитой 1655-1656 гг. С.314-318. Флоря Б.Н. Отражение религиозных конфликтов первой половины XVII века в массовом сознании православного населения восточнай Белоруссии. С.319-322. Kosman M. Spadkobiercy reformacji -protestanci w Wielkim ksiestwie Litewskim XVII-XX wieku. С.338-344. Васюк Г.В., Карев Д.В. Политика правящих кругов Речи Посполитой по отношению к православному населению государства во второй половине XVI-XVIII вв.: (Науч. попул. очерки). С.361-414. Иванова Л.С. Меценацтво и Реформация в Белоруссии (Вторая половина XVI-первая половина XVII в.). С.442-447. Анищенко Е.К. Землеустройства церковных имуществ в ходе Генерального межевания восточнобелоруских губерний (1783-1785 гг.). С.582-590. Филатова Е.Н. Судьбы трех митрополитов: С. Сестренцевича-Богуша [1731-1826], И. Булгака [1858-1838], И. Семашко [1798-1868]. С.628-632.

908. Преподобномученик Макарий Каневский [1605-1678]: Жития святых // Гродн. епарх. ведомости. 1992. N 2. С.7.

909. С.Н. Нарыс аб жыццi св. Мучанiка Гаўрыiла: [Нарадзiўся ў 1684 г. у в.Зверкi] // Нiва (Беласток). 1992. 20 верас.(N 38). С.5.

910. Святой мученик - младенец Гавриил Заблудовский (Белостокский [1684-1690]): Жития святых // Гродн. епарх. ведомости. 1992. N 3. С.3.

911. Тэзiсы навуковай канферэнцыi, прысвечанай 1000-годдзю Полацкай епархii i праваслаўнай царквы на Беларусi, 25 верас.1992 г., г.Мiнск / Беларус. праваслаўн. царква, АН Беларусi; Адказ. за вып. А.А.Петрашкевiч. - Мн., 1992. - 96 с.

Са зместу: Саверчанка I.В. Мiтрапалiт Сiльвестр Косаў [XVI ст.-1657 г.]: рэлiгiйная i асветнiцкая дзейнасць. С.32-33. Дорош У. О вере белорусов и унии [1596-1863 гг.]. С.36-38. Криштапович Л.Е. Брестская церковная уния [1596]: прошлое и настоящее. С.40-41. Сагановiч Г.М. Становiшча Праваслаўнай Царквы ў другой палове XVII ст. С.52-53. Филатова А.Н. Белорусская православная епархия в 60-70-ые годы XVIII в. С.53-54.

912. Яцкевiч З. Бернардыны ў Магiлёве [1687-1897 гг.] // Вестн. Могилева. 1992. 23 окт. С.6.

913. * Bendza M. Z dziejow prawoslawnej diecezji bialoruskiej (1700-1720) // Rocznik Teologiczny (Warszawa). 1992. Z.1. S.87-103. Пол.

З гiсторыi праваслаўнай беларускай епархii, 1700-1720.

914. Kalamajska-Saeed M. Zbroja swietego Michala // Magazyn Polski (Grodno). 1992. N 2. S.50-52. Пол.

З гiсторыi iконы св. Мiхала з Навагрудка (XVII ст.) з гербам Ашмянскага ваяводы А.М.Саковiча.

915. Rzonca J. Spor o biskupstwo wilenskie na sejmach schylku XVI wieku // Wilno-Wilenszczyzna jako krajobraz i szodowisko wielu kultur: [Zb.]. Bialystok, 1992. T.2. S.23-47. Пол.

Вiленскае бiскупства ў другой палове XVI ст.

916. * Szot A. Dzieje parafii Zabludow do roku 1795. - Bialystok: Wojewodzki Osrodek Animacji Kultury: TPZZ, 1992. - 87, [1] s. - (Prace T-wa Przyjaciol Ziemi Zabludowskiej; nr.1). - Пол.

Гiсторыя Заблудаўскага прыходу да 1795 г.

Гл. таксама N 459, 710, 712, 799, 883, 1680.

Афанасiй Брэсцкi (1596?-1648)

917. Мандрик В. Преподобномученик Афанасий Брестский и уния // Тэзiсы навуковай канферэнцыi, прысвечанай 1000-годдзю Полацкай епархii i праваслаўнай царквы на Беларусi... Мн., 1992. С.38-40.

918. Мельнiкаў А. Найпадобны мучанiк Афанасiй, iгумен Берасцейскi // Беларусь (Мiнск). 1992. N 9. С.26-27.

Святой Афанасий Брестский // Брест. курьер. 1992. 18-24 сент.

Соф'я Слуцкая (1585-1612)

920. Маслянiцына I. Святло далёкай зоркi // Добры вечар (Мiнск). 1992. 24 верас.

921. Мельнiкаў А. Праведная Сафiя, княгiня Слуцкая (1586?-1612?) // Беларусь (Мiнск). 1992. N 8. С.8-9.

922. Назаренко Б. Княгиня Софья // Воскресение (Минск). 1992. 1 окт.(N 37). С.1.

923. София, княгиня Слуцкая (1585-1612) // Веч. Минск. 1992. 25 сент.

Персаналiя

924. Войнiч I. Сiльвестр Косаў [?-1657]: погляд зблiзку: [З жыцця i дзейнасцi беларус. i укр. рэлiг. i грамад. дзеяча, пiсьменнiка-публiцiста] // ЛiМ (Мiнск). 1992. 28 жн.(N 35). С.16.

925. Кацнельсон В. Зорка князя Радзiвiла: Гiст. нарыс: [Пра Кароля Станiслава Радзiвiла (1734-1790), празванага Пане Каханку, якi сярод шматлiкiх гарадоў, вёсак, мястэчак валодаў таксама i Смаргонню] // Светлы шлях (Смаргонь). 1992. 12,19,23,26 верас.

926. Конан У. Слова пра Мацея Казiмiра Сарбеўскага [(1595-1640), беларускага паэта, тэарэтыка лiтаратуры i красамоўства, фiлосафа, тэолага, музыку] // Культура (Мiнск). 1992. 14 снеж. (N 48). С.6.

927. Макарчук П. Мялецiй Сматрыцкi (1577-1633): Аўтар шэрагу палем. твораў, якiя складалi агул. фонд беларус. i укр. лiт. таго часу // Дзецi i мы (Мiнск). 1992. Лiстап.(N 21/22). С.10.

928. Циркунов А. Как дядя своего племянника мог бы остаться в истории князь Михаил Казимир Огинский [1730-1800]. Но его личные таланты тоже заслуживают нашей памяти: [О великом гетмане литовском] // Знамя юности. 1992. 12 авг.

929. Яцкевiч З. Станiслаў Богуш-Сестранцэвiч [(1731-1826), беларускi вучоны i лiтаратар, царкоўны i грамадскi дзеяч] // Вестн. Могилева. 1992. 11 дек. С.6.

Гл. таксама N 146, 720-722, 854.

Г.Канiскi (1717-1795)

930. Варатнiкова А.А. Георгi Конiскi - епiскап Беларускi [1772-1795] // Наш радавод: Матэрыялы мiжнар. навук. канф... Гродна, 1992. Кн.4,ч.2. С.257-360.

931. Мельнiкаў А. Свяцiцель Георгiй Канiскi, архiепiскап Магiлеўскi // Весн. Беларус. Экзархата (Мiнск). 1992. N 1. С.36-41. Бiблiягр.: 6 назв.

932. Ножнiкаў М. Архiепiскап, асветнiк, фiлосаф...: 275 год з дня нараджэння Г.Канiскага // Могилев. ведомости. 1992. 3-10 дек.(N 49). С.7.

933. Ножнiкаў М. Георгiй Канiскi // Магiлёўс. праўда. 1992. 19 лiстап.

934. Пушкiн I. Асветнiк i душапастыр // Ратуша (Магiлёў). 1992. Лiстап.(N 24). С.7.

935. Пушкiн I. "Георгий патрэбен у Польшчы" // Тайны, сенсации, открытия (Минск). 1992. Сент. С.6.

936. Яцкевiч З. Георгiй Канiскi // Вестн. Могилева. 1992. 20 нояб. С.6.

I.Кунцэвiч (1580-1623)

937. Горбiк С. Язафат Кунцэвiч - беларускi пiсьменнiк ХVII ст. // Наша слова (Мiнск). 1992. 9 снеж.(N 49). С.6.

938. Паўлаў М. Забойства [I.] Кунцэвiча: [Версiя] // Вiцеб. рабочы. 1992. 10 снеж.

939. Ярашэвiч У. Лiст Жыгiмонту III: [З гiсторыi забойства ўнiяц. архiбiскупа I.Кунцэвiча 12 лiстап. 1623 г. у Вiцебску] // Выбар (Вiцебск). 1992. Снеж.(N 21). С.4.

С.Полацкi (1629-1680)

940. Арлоў У. Муж дабраверны, царкве i дзяржаве патрэбны...: Жыццё i творчасць С. Полацкага // Род. слова (Мiнск). 1992. N 10. C.72-76; N 11. C.70-73.

941. Назаренко Б. Симеон Полоцкий // Воскресение (Минск). 1992. 27 авг.(N 32). С.3.

Гл. таксама N 625, 705.

Л.Сапега (1557-1633)

942. Верасень М. "Канцлер Вялiкага княства": [Водгук на кн. I.Саверчанкi (Мн., 1992)] // Магiлёўс. праўда. 1992. 8 верас.

943. Раманчук П. Залаты час Льва Сапегi // Рэспублiка (Мiнск). 1992. 25 лiп. С.4.

944. Сакоўскi В. Канцлер Вялiкага княства: [Палемiка з аўт. кн. "Канцлер Вялiкага княства" I.Саверчанкам] // ЛiМ (Мiнск). 1992. 16 кастр.(N 42). С.6-7.

945. Шаўчэнка С. Не хачу застацца ўбаку...: [Палемiка з аўт. арт. "Канцлер Вялiкага княства" В.Сакоўскiм (ЛiМ, 1992, 16 кастр.(N 43))] // ЛiМ (Мiнск). 1992. 18 снеж.(N 51). С.7.

946. Яцкевiч Д., Ножнiкаў М. Леў Сапега // Вестн. Могилева. 1992. 28 авг. С.7.

Гл. таксама N 625.

В.Цяпiнскi (1540?-1604?)

947. Макараў В. Васiль Цяпiнскi (1540?-1604?): "Сучаснiк i аднадумец Сымона Буднага, ... дзеяч Рэфармацыi..." // Дзецi i мы (Мiнск). 1992. Кастр.(N 20). С.4.

948. Назаренко Б. Завещание Василия Тяпинского // Воскресение (Минск). 1992. 3 дек.

Гл. таксама N 870.

Вайна памiж Рэччу Паспалiтай i Расiяй 1654-1667 гадо?

949. Макараў М. Дапамога не паспела: [Вiцебск у 1654 г.] // Витеб. курьер. 1992. 26 нояб. С.4.

950. Марзалюк I. Факты - рэч упартая: [Водгук на арт. Б. Сiдарэнкi "Гiсторыя аднаго паўстання" (Ратуша, 1992, N 16,18), прысвеч. падзеям 1654-1667 гг. у Магiлёве] // Ратуша (Магiлёў). 1992. Жн.(N 16). С.16;. Верас.(N 18). С.6. Працяг будзе.

951. Мялешка В. "... А ныне нам пора пришла мстить": (Новая канцэпцыя вызваленчай вайны беларус. народа ў сярэдзiне XVII ст. (1648-1667 гг.) // Навiны Беларус. акад. (Мiнск). 1992. 2 кастр.(N 38). С.5; 9 кастр.(N 39). С.5. Працяг. Пач.: N 13,14. Загл.: "... Ва ўсiм Вялiкiм княстве Лiтоўскiм ... наўрад цi ёсць такi павет, якога нельга прылiчыць да лiку мяцежных: Антыфеадал. вайна беларус. народа ў 1648-1651 гг.". N 16,17. Загл.:"Становiшча простых людзей з прыходам рускiх ратнiкаў не палепшылася: (Грамадз. вайна, канец 1655-восень 1658 г.)". N 24,25. Загл.: "... Монастыри и костёлы выжгли и людей побивали и в полон имали".

952. Сагановiч Г. "Невядомая вайна": [Гутарка з аўт. аднайм. кн.] / Запiсаў У.Давыдоўскi // Культура (Мiнск). 1992. 10 жн.(N 30). С.1.

953. Сiдарэнка Б. Гiсторыя аднаго паўстання: [Магiлёў у часы вайны Расii i Рэчы Паспалiтай, 1654-1667 гг.] // Ратуша (Магiлёў). 1992. Жн.(N 16). С.6;. Верас.(N 18). С.6. Працяг будзе.

954. Siedlecki J. Bransk Boguslawa Radziwilla 1653-1669. - Bialystok: Nakl. autora, cop., 1991. - 107, [1] s., [12] s., [1] k. tab.: 2 il., faks., 2 m., 3 portr. - Пол.

Удзел Багуслава Радзiвiлла ў польска-шведскай вайне 1654-1667 гг.

955. Waszkiewicz J. Wojna moskiewska 1654-1667 // Magazyn Polski (Grodno). 1992. N 3/4. S.62-67. Bibliogr.: 23 nazw. Пол.

Вайна памiж Рэччу Паспалiтай i Расiяй.

Паўночная вайна

956. Гiльбурд В. Карэннi памяцi зямной: [Знаходжанне рус. армii пад началам Пятра I у наваколлi в.Лясная Слаўгар. р-на, 1708 г.] // Магiлёўс. праўда. 1992. 1 жн.

957. Кротава С.С. Пётр I у Горках [падчас Паўноч. вайны 1700-1721 гг.] // Магiлёўс. праўда. 1992. 11 лiп.

958. Шнейдер А. Донесение [А.Д.Меншикова] Петру I из Толочина [16 июня 1708 г.] // Во славу Родины (Минск). 1992. 20 окт.

Канец XVIII стагоддзя-1918 год

959. Абрамова И. Ох, уж эти гусары!..: [О пребывании гусар в Витебске и Бешенковичах в 20-ые гг. ХIХ в.] // Витеб. курьер. 1992. 24 сент. С.5.

960. Арлоў У. Старонкi правiнцыйнага рамана: [ Урыўкi з кн. "Таямнiцы полацкай гiсторыi": З гiсторыi горада , ХIХ ст. Больш падрабязна пра паўстанне 1831 г. у Вiцеб. губернi] // Наша слова (Мiнск). 1992. 18 лiстап.(N 46). С.4.; 25 лiстап.(N 47). С.4.; 2 снеж.(N 48). С.4.; 9 снеж.(N 49). С.4.

961. Арлоў У. Таямнiцы полацкай гiсторыi: Полацк, Травень, 1910: [Урыв. з кн. "Таямнiцы полацкай гiсторыi" пра экан. i культ. жыццё горада] // Нар. слова (Вiцебск). 1992. 1 жн.(N 89). С.5;. 8 жн.(N 92). С.5;. 15 жн.(N 95). С.5;. 29 жн.(N 101). С.5.

962. Бейлькин Х. Гомель в эпоху капитализма [1861-10-ые гг. ХХ в.] // Гомел. ведамасцi. 1992. 1 жн. С.5.

963. Бiч М., Сiдарцоў У., Фамiн В. Неабходныя тлумачэннi: Да выхаду ў свет навуч. дапаможнiка "Гiсторыя Беларусi: ХХ ст." для 10-11 кл. сярэд. шк. // ЛiМ (Мiнск). 1992. 25 верас.(N 39). С.11.

964. В объективе - Советский район [Гомеля]: Цифры и факты [1874-1992 гг.] // Вячэр. Гомель. 1992. 19 верас.

965. Город [Гомель] начала ХХ века [1911-30-ые гг.] / Публ. подгот. по воспоминаниям уроженца города Е.Е.Рубцова // Вячэр. Гомель. 1992. 2 верас.

966. Зубрэй А.I. А назва засталася з таго часу: [Успамiны ўраджэнца хутара Ручэй (каля в.Глушкавiчы Лельч. р-на) пра жыццё да 1917 г., пра войны i партыз. барацьбу] / Запiсаў У.Зубрэй // Светлае жыццё (Лельчыцы). 1992. 1 верас.

967. Iгнацьеў В. Смерчы ў Беларусi [ў 1846, 1913, 1927, 1930, 1947 гг.] // Зямля i людзi (Магiлёў). 1992. 28 жн.-3 верас.(N 19). С.8.

968. Кiрпiчэнка К. Наша Касцюкоўшчына: (З гiсторыi р-на [1861-1917 гг.]) // Голас Касцюкоўшчыны. - 1992. 5 жн.

969. Кiштымаў А. Беларусь на сусветных выстаўках ХIХ стагоддзя: [Больш падрабязна пра некаторыя экспанаты] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1992. 12 лiстап.(N 46). С.1,3.

970. Козырев В. Гродненский уезд при прадедах (1869 г.): [Арх. данные] // Сел. новь (Гродно). 1992. 3 окт.

971. Крупенька I. З гiсторыi маёй вёскi [Дубраўка, 1904-90-ыя гг. XX ст., Шклоўс. р-н] // Ударны фронт (Шклоў). 1992. 27 мая.

972. Лiўшыц У. Горкi на пачатку ХХ стагоддзя: [Па старонках "Памятной книги Могилевской губернии за 1910 год"] // Ленiн. шлях (Горкi). 1992. 29 жн.

973. Музычэнка Р. Вулiца, якой ужо няма: [З гiсторыi Гомеля, 1783-1923 гг. Больш падрабязна - пра Могiльнiкавую вулiцу (з 1923 г. - вулiца Каляева)] // Гомел. праўда. 1992. 17 снеж.

974. Насытка Я. Бялынiцкi край у другой палове ХIХ-пачатку ХХ ст.: [Агул. звесткi] // Зара над Друццю (Бялынiчы). 1992. 14,21,24 кастр.; 11,21 лiстап.; 5,9 снеж.

975. Описание Полоцкого наместничества 1780 года: [Также есть крат. описание всей Белоруссии] // Полоц. лЪтописецъ. 1992. N 1. C.64-67. Перепеч.: "Приложения" к работе А.П.Сапунова "Пребывание императрицы Екатерины II в Полоцке" с изд.: Полоцко-Витебская старина. Вып. 3 (Витебск, 1916) .

976. Подземелья Полоцка: Легенды и факты / Материал подгот. Л.Ф.Данько // Полоц. лЪтописецъ. 1992. N 1. C.73-76.

Cодерж.: Дейнис И.П. Полоцкие подземелья: (Выдержка из рукописи "Полоцк в ХХ веке, 1905-1967 гг."). Андреев М.С. О поиске и посещении подземного хода под р.З[ападная] Двина: [Воспоминания б. жителя города].

977. Пянко М. Вёсачка мая лясная: [Пра в.Клепачы Пруж. р-на, заснаваную ў канцы ХVIII цi ў пач. ХIХ ст.] // Заря (Брест). 1992. 3 сент.

978. Рыбалова Л. Тени на закате: [Воспоминания сестер Е.Е.Горяниной и А.Е.Пивовар о дорев. Могилёве и годах сталин. репрессий] // Магiлёўс. праўда. 1992. 3 верас.

979. Рябцев В. Вместе с Россией: [Из истории Могилев. губернии, более подробно о Климов. уезде, 70-ые гг. XVIII в.-1913 г.] // Род. нiва (Клiмавiчы). 1992. 15,23 крас.

980. Сыракомля У. Мiнск: Беглы агляд сучас. стану Мiнска [Сярэдзiна XIX ст.] / Пер. з пол. Х.Лялько. - Мн.: Голас Радзiмы, 1992. - 118 с.,: [8] с. фот. - (Б-чка газ."Голас Радзiмы").

981. Храналогiя [гiсторыi Беларусi, 1794-1906 гг.] // Во славу Родины (Минск). 1992. 24 июля; 14,28 авг.; 11,25 сент.; 9,23 окт.; 13,27 нояб.; 11,30 дек.

982. Януш I. Як рос Лепель [1797-1805 гг.] // Нар. слова (Вiцебск). 1992. 25 лiп.

983. Ярохiн А. Магiлёўская хата ў Маскве: [Пра першую Усерас. этнагр. выст., праведз. у 1867 г., дзе былi прадстаўлены экспанаты з Магiлёўс., Гродз., Вiцеб. i Мiн. губерняў] // Магiлёўс. праўда. 1992. 25 жн.

984. Korkozowicz K. Mysle o slucczyznie // Magazyn Polski (Grodno). 1992. N 3/4. S.83-85. Пол.

З гiсторыi Случчыны, ХIХ-ХХ стст.

985. Kowalczyk A.S. [Recenzja] // Tygodnik Powszechny (Krakow). 1992. N 28. S.10. Пол. - Рэц. на кн.: Milosz Cz. Szukanie ojczyzny. Krakow, 1992. - Пол.

Водгук на кнiгу па гiсторыi Польшчы i Беларусi, 1795-1918 гг.

986. * Maciag W. [Recenzja] // Nowe Ksiazki (Warszawa). 1992. N 9. S.18-19: il. Пол. - Рэц. на кн.: Milosz Cz. Szukanie ojczyzny. - Krakow, 1992. - Пол.

Водгук на кнiгу па гiсторыi Польшчы i Беларусi, 1795-1918.

987. Maroszek J. Braslaw // Magazyn Polski (Grodno). 1992. N 2. С.33-34. Пол.

З гiсторыi Браслава, ХIХ-ХХ стст.

988. * Maroszek J. Konfiskaty mienia mieszkancow Bialostocczyzny po wojnie z Rosja 1812 r. // Rubieze (Bialystok). 1992. N 1. S.101-107. Пол.

Канфiскацыi маёмасцi жыхароў Беласточчыны пасля вайны з Расiяй 1812 г.

989. * Milosz Cz. Szukanie ojczyzny. - Krakow, 1992. - Пол.

Пошукi Айчыны: З гiсторыi Польшчы i Беларусi, 1795-1918 гг.

990. Pilikowski J. Historia Polski, 1795-1864: Poradnik domowy. - Krakow: Arka, 1992. - 203 s. - Пол.

Гiсторыя Польшчы, 1795-1864. Ёсць матэрыялы аб Беларусi.

991. * Sivers J.E. Jak doprowadzilem do drugiego rozbioru Polski / Oprac., wstepem i przypisami opatrzyli B.Grochulska i P.Ugniewski. - Warszawa: Interim, 1992. - 246 s., [2] s., [16] s. tab.: fot., il., portr. - Пол.

Другой падзел Польшчы, 1793 г.

992. Sterna-Wachowiak S. [Recenzja] // Tytul (Gdansk). 1992. N 4. S.196-201. Пол.- Рэц. на кн.: Milosz Cz. Szukanie ojczyzny.- Krakow, 1992.

Водгук на кнiгу, прысвечаную гiсторыi Польшчы, 1795-1918 гг. Ёсць звесткi пра Беларусь.

993. * Turonek J. Bialoruski ruch narodowy // Oboz (Warszawa). 1992. N 2. Пол.

Беларускi нацыянальны рух з часу першай сусветнай вайны да 1980 г.

994. * Walas T. [Recenzja] // Dekada Literacka (Krakow). 1992. N 11/12. S.22-23. Пол. - Рэц. на кн.: Milosz Cz. Szukanie ojczyzny. - Krakow, 1992. - Пол.

Водгук на кнiгу па гiсторыi Польшчы i Беларусi, 1795-1918

995. Werner A. [Recenzja] // Krytyka (Warszawa). 1992. N 39. S.231-237. Пол. - Рэц. на кн.: Milosz Cz. Szukanie ojczyzny. - Krakow, 1992. - Пол.

Водгук на кнiгу па гiсторыi Польшчы i Беларусi, 1795-1918.

996. Wroblewski J. [Recenzja] // Polytyka (Warszawa). 1992. N 24. S.8. Пол. - Рэц. на кн.: Milosz Cz. Szukanie ojczyzny.- Krakow, 1992.- Пол.

Водгук на кнiгу па гiсторыi Польшчы i Беларусi.

997. * Zawada A. [Recenzja] // Znak (Krakow). 1992. N 11. S.161-165. Пол.- Рэц. на кн.: Milosz Cz. Szukanie ojczyzny.-Krakow, 1992. - Пол.

Водгук на кнiгу па гiсторыi Польшчы i Беларусi, 1795-1918 гг.

998. * Zukasiewicz J. [Recenzja] // Odza (Wroclaw). 1992. N 12. S.32-35:il. Пол. - Рэц. на кн.: Milosz Cz. Szukanie ojczyzny. - Krakow, 1992.

Водгук на кнiгу , прысвечаную гiсторыi Польшчы, 1795-1918 гг. Ёсць звесткi пра Беларусь.

999. Bibliografia Polska, 1901-1939. T.2. / Bibl. Nar.; Pod red. J.Wilgat; Red. B.Dobrzynska, I.Olszewska. - Wroclaw i ctr.: Ossolineum, 1991. - 686 s. - Пол.

Польская бiблiяграфiя, 1901-1939. Т.2.

Гл. таксама N 767-769, 773, 1547, 2403, 2585, 2587, 2589, 2728.

Тэрыторыя. Насельнiцтва

1000. Анiшчанка Я. Беларусь на вiдарысах рускiх землямераў XVIII ст. [пасля далучэння яе зямель да Расiйскай iмперыi] // Навiны Беларус. акад. (Мiнск). 1992. 9 кастр.(N 39). С.3; 16 кастр.(N 40). С.5.

1001. Кабузан В.М. Народы России в первой половине ХIХ в. [1795-1858 гг.]: Численность и этн. состав. - М.: Наука, 1992. - 216 с.

1002. Калiноўскi В. За Асцёрам i Сожам: [З гiсторыi мясцiн, якiя яшчэ ў мiнулым ст. часткова ўваходзiлi ў састаў Магiлёўс. i Вiцеб. губерняў] // Звязда (Мiнск). 1992. 19 верас.

1003. Латколонии: [Из истории расселения латышей на Могилевщине, 1862-1927 гг.: По материалам Могилев. обл. партарх.] / Подгот. Ф.Дубровская // Могилев. ведомости. 1992. 3-10 сент.(N 36). С.7.

1004. Пiскозуб А. Цi стане Беларусь дзесятай Балтыйскай дзяржавай?: [Геапалiт. прабл. мiнулага (XVIII-XX стст.) i сучас. Беларусi: Пол. сцэнарый будучынi Беларусi i Калiнiнград. вобл.] / Пер. з пол. З.Саўкi // Свабода (Мiнск). 1992. Лiп.(N 6). С.5.

1005. Семейных З. Переселения крестьян [из Могилевщины] в Сибирь [1901-1917 гг.] // Могилевщина: Сб. ст. Могилев, 1991. С.48-49.

Гл. таксама N 785.

Эканомiка. Сацыяльна-эканамiчныя адносiны. Сацыяльная структура

1006. Абрамова И. "А в это время Бонапарт переходил границу...": [Из жизни Витебска накануне войны 1812 г.] // Витеб. курьер. 1992. 22 окт. С.5.

1007. Андрэюшкаў А. Байцы вогненнага фронту: [Ёсць таксама звесткi з гiсторыi пажар. аховы на Асiповiччыне, 1910-1985 гг.] // Запаветы Ленiна (Асiповiчы). 1992. 15 крас.

1008. Анищенко М. Отсчитывая годы словно версты: Жабин.-Пин. [ж.-д.] линии - 110 лет: [История стр-ва и эксплуатации] // Железнодорожник Беларуси (Минск). 1992. 10 нояб. С.6.

1009. Анищик Н.М., Фарбер С.Р., Шевнин А.Н. Народное предприятие "Альбертин": [Из истории бумаж. пр-ва на Слонимщине, 1790-1985 гг.]. - Мн.: Полымя, 1992. - 80 с.: ил.

1010. Бейлькин Х. Фермерство в Беларуси [во второй половине ХIХ-начале ХХ в.] // Чалавек i эканомiка (Мiнск). 1992. N 10. С.10-11.

1011. Беларускае мястэчка: [Роля ў гасп. жыццi Беларусi ў XVIII-пач. ХХ ст.] // Во славу Родины (Минск). 1992. 9 окт.

1012. Былi, былi промыслы...: Кругляншчына на зары капiталiзму [у 80-ыя гг. ХIХ ст.] // Сел. жыццё (Круглае). 1992. 9 снеж.

1013. Гаврицкий И. Когда штраф не в тягость: [Есть сведения о наказаниях за экол. преступления в 1910 г. в д.Мижеричи Зельв.р-на ] // Гродн. правда. 1992. 28 нояб.

1014. [К.Р.] Дашкава ў Круглым: [Кругляншчына ў 1772-1861 гг.] // Сел. жыццё (Круглае). 1992. 7 кастр.

1015. Колосов Л. Почта на Пинщине в конце XVIII века // Пiн. весн. 1992. 23 сент.; Голас Радзiмы (Мiнск). 1992. 8 кастр.(N 41). С.8.

1016. Ларионов В. Гомель. Набережная. Начало века: [Из истории пароходства в городе] // Гомел. праўда. 1992. 17 снеж.

1017. Мазуркевiч В. Як шукалi дваранiна Былiнскага: (Быль): [Пра жыццё сялян в.Мiхедавiчы (Петрык. р-н) пад прыгнётам прыгон. права. Падзеi 1847 г.] // За новыя рубяжы (Петрыкаў). 1992. 2 кастр.

1018. Могилевщина: Сб. ст. / Могилев. гос. пед. ин-т им. А.А.Кулешова и др.; Сост. и отв. ред. В.А.Юшкевич. - Могилев, 1991. - 82 с.

Из содерж.: Анищенко Е. Могилевская губерния в русской камералистике конца XVIII в. С.30-31. Киштымов А. Могилевская губерния на выставках [XIX в.]. С.36-37.

1019. Подлипский А. Не хуже, чем у Эми и Грина: [Есть сведения из истории мостов Витебска, 1863-1867, 1934] // Нар. слова (Вiцебск). 1992. 18 лiстап.

1020. Поклад Т.В. Земледелие и земледельческие орудия крестьян Могилевской губернии (Конец ХIХ-нач. ХХ в.) // Магiлёўшчына: [Зб. арт.]. Магiлёў, 1992. Вып.3. С.34-36.

1021. Ровицкий В. Пинской спичке - 100 лет: [Есть крат. сведения о спичеч. ф-ке в Пинске, построен. в 1892 г.] // Заря (Брест). 1992. 10 нояб.

1022. Рубашевский Ю. В Бресте, сто лет назад...: [Из жизни города] // Веч. Брест. 1992. 4-10 сент.(N 36). С.3.

1023. Са святам вас, энергетыкi!: [З гiсторыi энергетыкi ў Вiцеб. вобл., пачынаючы з 1898 г.] // Вiцеб. рабочы. 1992. 17 снеж.

Змест: Казлоўскi А. Не губляем аптымiзму. На зямлi полацкай. Ступенi рэарганiзацыi. Першынец беларускай энергетыкi. Энергетыка Вiцебшчыны: Гiст. даведка.

1024. Савiцкi Э.М. Сямейныя бюджэты як крынiца аб эканамiчным становiшчы рабочых Беларусi ў пачатку ХХ ст. // Актуальныя пытаннi гiсторыi Беларусi ад старажытных часоў да нашых дзён: Зб. арт. Мн., 1992. С.102-110. Бiблiягр.: 18 назв.

1025. Салаўёў М. [Сельскагаспадарчая i саматужна-прамысловая] выстаўка ў Магiлёве [у 1896 г.] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1992. 3 верас.(N 36). С.4.

1026. Сельверстова С. Гродно сто лет назад...: [Стат. сведения об устройстве города, развитии промышленности, культуры, здравоохранения, XIX в.] // Гродн. новости. 1992. 9,11,14 июля

1027. Сергеева С. 108 лет спустя: [О стр-ве участка Барановичи-Белосток (протяженностью в 201 км) ж.д. магистрали Петербург-Варшава: Постоян. движение поездов открылось в 1884 г.] // Железнодорожник Беларуси (Минск). 1992. 5 дек.

1028. Сiнчук I. З гiсторыi грашовага абарачэння [на Беларусi канца XVIII-пач. XIX ст.] // Спадчына (Мiнск). 1992. N 6. С.61-62.

1029. Соловьев Н. Альбертинские фабрики: [О развитии предпринимательства в Беларуси, 20-ые гг. ХIХ в.-1985 г.] // Белорус. предприниматель (Минск). Авг.(N 31). С.7.

1030. Соловьев Н. Белорусский сахар: [Из истории пр-ва на территории респ., 30-ые гг. ХIХ-ХХ в.] // Белорус. предприниматель (Минск). 1992. Нояб.(N 45). С.7.

1031. Соловьев Н. У Беларуси были свои БАМы: [Из истории стр-ва ж.д. на территории респ., Конец ХIХ-нач. ХХ в.] // Белорус. предприниматель (Минск). 1992. Нояб.(N 42). С.7.

1032. "Съверное Полъсье - лесистая и болотистая страна": [Разважаннi над кн. "Обозрение Виленского Военного Округа. Ч.6" (Вiльня, 1910 г.): З жыцця краю пач. XX ст.] // Збудiнне (Мiнск). 1992. 1-15 окт.

1033. Таранков В.И. Ценные бумаги Государства Российского [ХIХ-ХХ вв.]. - М.; Тольятти: АвтоВАЗбанк, 1992. - 648 с.: ил.

1034. Туркевiч В. Рублi, купоны, боны...: [Агляд граш. знакаў, якiя курсiравалi на тэрыторыi Беларусi з пач. XX cт. да 1961 г.] // Культура (Мiнск). 1992. 10 жн.(N 30). С.4-5.

1035. Филиппович И.И. Из истории столетнего [Могилевского] городского водопровода [1858-1978 гг.] // Вестн. Могилева. 1992. 14 авг. С.7.

1036. Хаванскi I.М. Ражок князя Радзiвiла: [Успамiны пра побыт i жыццё Нясвiж. замка пры Альбрэхце Радзiвiле (да 1939 г.)] / Запiсаў К.Прыёмка // Мiн. праўда. 1992. 12 снеж.

1037. Ходзiн С. Хутары на Беларусi [XIX-20-ыя гг. ХХ ст.] // ЛiМ (Мiнск). 1992. 2 кастр.(N 40). С.14-15.

Гл. таксама N 81, 789, 794, 1122, 2431, 2441.

Палiтычны лад. Дзяржава i права. Унутраная палiтыка

1038. Запруднiк Я. Як нас "абулi ў лапцi": Выкрасьлiўшы са сваёй гiсторыi беларус. дваранства i шляхту, мы абракалi сябе i дапамаглi ворагам адраджэньня Беларусi: Роля беларус. дваранства ў гiсторыi, ХIХ-ХХ стст.: Арт. з ЗША] // Свабода (Мiнск). 1992. Верас.(N 7/8). С.8.

1039. Iгнацьеў В. Даўнi звычай: [З сес. губерн. зем. сходу ў Магiлёве 16-18 верас. 1915 г.: Паводля арх. дак.] // Магiлёўс. праўда. 1992. 8 жн.

1040. Макарова Т.И. Присоединение Белоруссии к России в конце XVIII века: [Гос.-правовой аспект]: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / БГУ. - Мн., 1992. - 20 с. - Библиогр.: с.20 (7 назв.).

1041. Мiлаш Ч. Старыя спрэчкi пра анклаў: Вiльня i край [у часе дзвюх ням. акупацый] // Наша нiва (Вiльнюс). 1992. N 6. С.2-3, 6-7.

1042. Могилевщина: Сб. ст. / Могилев. гос. пед. ин-т им. А.А.Кулешова;. - Могилев, 1991. - 82 с.

Из содерж.: Забавский Н. Депутаты Могилевщины в III Государственной думе [1907-1912 гг.]. С.32-33. Крюк В. Оленьское выступление крестьян [1880-1882 гг., Могилев. р-н]. С.40-41.

1043. Наш радавод: Матэрыялы мiжнар. навук. канф."Царква i культура народаў Вялiкага княства Лiтоўскага i Беларусi ХIII-пач. ХХ ст." (Гродна, 28 верас.-1 кастр., 1992 г.): У 4 кн. / Беларус. дзярж. музей гiсторыi рэлiгii; Адказ. рэд. i склад. Дз.Караў. - Гродна, 1992. - Бiблiягр. у канцы арт.

Кн.4,ч.3. С.516-745.

Са зместу: Сосно В.А. Конфискации церковных имений на Беларуси при включении ее в состав Российской империи. С.577-581. Кузняева С.А. Российское библейское общество и Белоруссия [1814-1826 гг.]. С.603-608. Ганчарук I.Г. Да пытання аб ролi каталiцкай царквы ў вызваленчым руху Беларусi ў ХIХ ст. С.633-642. +"Спiс служыцелей каталiцкай царквы, пацярпеўшых у час паўстання 1831 г.(с.637-641). Церашкавiч П.У. Этна-кафесiйная палiтыка расейскай адмiнiстрацыi i фармiраванне беларускай свядомасцi ў другой палове ХIХ-пачатку ХХ ст. С.655-658. Григорьева В.В. Из истории располячения костела в белорусских губерниях: (Взгляд на пробл. через деятельность каноника Сенчиковского [2-ая половина ХIХ в.]). С.672-680.

1044. Носов Б.В. "Польский вопрос" в Государственной думе 1907-1914 гг.: [Пробл. введения земства в Вилен., Гродн., Могилев., Мин., Витеб. губ.] // Нация и национальный вопрос в странах Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине ХIХ - начале ХХ в. М., 1991. С.172-201.

1045. Панюцiч В. "На парэформеннай Беларусi развiццё аграрнага ладу мела капiталiстычны характар"[Канец ХIХ ст.- 1914 г.: Рэц.-даслед. на працу К.I.Кернажыцкага "Да гiсторыi аграрнага руху на Беларусi перад iмперыялiстычнай вайной" (1932 г.)] // Навiны Беларус. акад. (Мiнск). 1992. 27 лiстап.(N 46). С.6.

1046. Россия и США на рубеже XIX-XX вв.: Мат. методы в ист. исслед.: Сб. ст. / Рос. АН; Редкол.:Л.В.Милов (отв. ред.) и др. - М.: Наука, 1992. - 395 с.: ил. - Библиогр. в прим. в конце ст.

Из содерж: Греков Б.И., Шацилло К.Ф. Динамика социально-политической напряженности в России в 1895-1913 гг.: опыт количественного анализа: [Есть данные по Вилен. и Гродн. губерниям]. С.17-40. Киселев И.Н., Корелин А.П., Шелохаев В.В. Политическая карта России в 1905-1907 гг.: количественный анализ:[Есть материалы по Вилен., Витеб., Гродн., Мин., Могилев. губерниям]. С.114-142.

1047. Таляронак С.В. Гвалт: [З гiсторыi грамад.-палiт. руху за адраджэнне Рэчы Паспалiтай на Беларусi ў канцы XVIII ст.] // Крынiца (Мiнск). 1992. N 7/8. С.61.

1048. Теплова В.А. "Польский вопрос" и национально-религиозная политика в Белоруссии (Конец XVIII-первая половина XIX в.) // Тэзiсы навуковай канферэнцыi, прысвечанай 1000-годдзю Полацкай епархii i праваслаўнай царквы на Беларусi... Мн., 1992. С.56-57.

1049. Урбанович М. Волнения на Вороновщине: [О событиях, происходивших в 1884 г. на стр-ве участка Бенякони-Вороново Вильно-Ровен. ж.д.] // Воран. газ. 1992. 26 жн.

1050. Фiлатава А. Да пытання аб паланiзацыi i русiфiкацыi Беларусi ў ХIХ ст. // Беларусiка == Albarutenica. Мн., 1992. Кн. 2. С.131-133.

1051. Швед В.В. Становление Гродненской губернии [1793-первая половина ХIХ в.: Герб, кол-во уездов, штаты упр., фамилии губернаторов] // Дзеячы аховы здароўя i медыцынскай навукi Беларусi i Лiтвы на пераломе XVIII-ХIХ стст.: Матэрыялы навук.-практ. канф... Гродна; Белавiчы, 1992. С.98-103.

1052. Baranski A. Losy i aspiracje inteligencji polskiej na Wilenszczyznie po 1863 roku: Na przykladzie rodziny Lowicz-Baranskich // Wilno-Wilenszczyzna jako krajobraz i srodowisko wielu kultur: [Zb.]. Bialystok, 1992. T.2. S.138-152. Пол.

Польская iнтэлiгенцыя на Вiленшчыне пасля 1863 г.

1053. Brus A., Kaczynska E., Sliwowska W. Zeslanie i katorga na Syberii w dziejach polakow 1815-1914. - Warszawa: Wyd-wo Nauk. PWN, 1992. - 438 s. - Пол.

Палякi ў сiбiрскай ссылцы, 1815-1914 гг. Звесткi пра ўраджэнцаў Беларусi гл. па геаграфiчнаму паказальнiку.

1054. Czerwiecka M. Moje wspomnienia. - Wroclaw: Urbanistyka, 1991. - 24 s., 11 n. tobl.: fot., portr. - Na tyt. i okl. takze wczesniejsza forma nazwiska aut.: Czerniecka. Пол.

З гiсторыi сялянства ў Польшчы ў XX ст. У змесце ёсць звесткi па Гродзенскай акрузе: Успамiны.

1055. Dubina A. Srednia wlasnosc ziemska w okolicach Warszawy i na Braslawszczyznie w poczatku XIX w. // Wilno-Wilenszczyzna jako krajobraz i srodowisko wielu kultur: [Zb.]. Bialystok, 1992.T.2. S.129-138. Пол.

Земства каля Варшавы i на Браслаўшчыне ў пачатку ХIХ ст.

1056. Zgorzelska A. Powrot krola. - Warszawa: Polski Dom Wydawniczy, 1991. - 168 s. - Пол.

З жыцця апошняга караля Рэчы Паспалiтай С.А. Панятоўскага.

Гл. таксама N 798, 805, 814, 1127, 2473, 2694, 2713.

М.М.Мураўёў (1796-1866)

1057. Зданович С. Так кто же он, граф Муравьев? // Политика. Позиция. Прогноз (Минск). 1992. Июль (N 7). С.10.

1058. Сцяпанаў В. Дарога з рабства свая ў кожнага народа // Аршан. газ. 1992. 10 верас.

1059. Токць С. Гарадзенскi губэрнатар [М.М.] Мураўёў-вешальнiк // Пагоня (Гродна). 1992. 6-18 лiстап. С.6;. 4-17 снеж. С.4,7.

1060. Токць С.М. Граф М.М.Мураўёў i канфесiянальная палiтыка царызма на Беларусi, 1827-1835 гг. // Наш радавод: Матэрыялы мiжнар. навук. канф... Гродна, 1992. Кн.4, ч.3. С.614-621.

I.Ф.Паскевiч (1782-1856)

1061. Граматчикова А. Триумф и бесславие князя [И.Ф.] Паскевича // Гомел. праўда. 1992. 24 чэрв.; 23,30 лiп.; 1,11,13,20 жн.; 3 верас. Продолж. следует.

1062. Лямцава-Канасевiч В. "Лебедзi з кiрмашовых дываноў": [Палемiка з арт. Л.Граматчыкавай "Трыумф i бясслаўе князя Паскевiча"] // Гомел. ведамасцi. 1992. 28 лiстап. С.5.

1063. Рогалев А. Фельдмаршал [И.Ф.] Паскевич-Эриванский: [Есть также сведения из истории Гомеля, с которым была связана часть жизни рус. воен. деятеля] // Беларус. думка (Мiнск). 1992. N 8. C.56-58.

А.В.Сувораў (1730-1800)

1064. Галэка С. I гэта - асветнiцтва? // Культура (Мiнск). 1992. 1 верас.(N 33). С.7.

1065. Емяльянчык У. 1992: Сувораў супраць Касцюшкi?..: [Водгук на арт. С.Галэкi "I гэта - асветнiцтва?" (Культура, 1992, 1 верас.)] // Культура (Мiнск). 1992. 15 верас.(N 35). С.3.

1066. Iванова Т. Рукi прэч ад генералiсiмуса!: [Водгук на арт. С.Галэкi "I гэта - асветнiцтва?" (Культура, 1992, 1 верас.)] // Культура (Мiнск). 1992. 15 верас.(N 35). С.3.

Сацыяльныя рухi i плынi. Палiтычныя партыi i арганiзацыi

1067. Акiмаў В. Беларускi скаўтынг учора i сёньня [ХIХ-XX стст.] // Бярозка (Мiнск). 1992. N 11/12. C.61-63.

1068. Анiшчанка Я. Царызм i легальныя культурна-асветнiцкiя арганiзацыi на Беларусi ў пачатку ХХ ст. // Навiны Беларус. акад. (Мiнск). 1992. 20 лiстап.(N 45). С.5; 27 лiстап.(N 46). С.5.

1069. Анненков В.Н. Общественные организации по изучению Беларуси в ХIХ и начале ХХ века // Паведамленнi 2-й абласной краязнаўчай канферэнцыi (29 кастр. 1991 г.). Магiлёў, 1992. С.28-32.

1070. Верас З. Некалькi бiяграфiй сяброў: [Пра ўдзельнiкаў Гарадзен. гуртка беларус. моладзi (1909 г.) А.Бычкоўскага, А.Зенюка i Я.Лявiцкага] // Настаўн. газ. (Мiнск). 1992. 30 верас.

1071. Воробьев А.А. Деятельность эсеровских организаций на Могилевщине в 1902-1907 годах // Магiлёўшчына: [Зб. арт.]. Магiлёў, 1992. Вып. 3. С.78-84.

1072. Ильенков В. Не дайте угаснуть памяти: Из истории нац.-демокр. движения на Пинщине [2-ая половина XVIII-2-ая половина ХIХ в.: Р.Михалевский, М.Бутримович, Т.Костюшко, А.Протасевич, Ф. и М.Ромульти, Ю.Копец, Р.Червяковский, Т.Пусловский, Н.Орда, Г.Друцко-Любецкий, Ф.Савич, А.Незабытковский, Р.Траугутт, В.Каллаур, А.Витковский, А.Шоломицкий] // Пiн. весн. 1992. 25 лiп.

1073. Истоки: (Очерки из истории рус.-белорус.-пол. рев. и культ. связей XIX-нач. XX в.) / Гродн. гос. ун-т им. Я.Купалы; Отв. за вып. В.Р.Коломиец. - Гродно, 1991. - 110 с. - Бiблiягр.: с.100-109 (332 назв.).

Из содерж: Черепица В.Н. Белорусские земли в планах декабристов и членов польского "Патриотического общества". С.5-10; Послание Адама Мицкевича "Русским друзьям" и его роль в развитии российско-польского революционного сотрудничества в XIX веке. С.11-14. Иоахим Лелевель и развитие революционных связей народов России и Польши в первой половине XIX века. С.15-19. Польское национально-освободительное движение 60-70-х гг. XIX в. С.25-33. Российско-польская демократическая эмиграция и ее связи с Белоруссией в период временного спада освободительного движения. С.34-41. Гродненские революционные народники. С.42-44. Орган революционного народничества "Вперед" (1872-1877) и его белорусские корреспонденты. С.45-48. П.Л.Лавров и национальный аспект в народничестве Белоруссии 70-х гг. XIX в. С.52-56. О белорусском революционере [из Вильно] Н.Поспелове [1859-1883]. С.57-59. Выходцы из Белоруссии в студенческом движении Королевства Польского 70-х - начала 80-х гг. XIX в. С.60-66. "Пролетариат" и революционное движение в Белоруссии. С.67-73. Принеманскими следами "Овода":[О прототипе гл. героя романа чл. пол. соц.-рев. партии "Пролетариат" М. Войниче, чья жизнь связана с Гродненщиной]. С.74-80. О белорусском революционере [социал-демократе из Лиды] Н.О.Алюшкевиче [1873-?]. С.81-85. Белорусское национальное движение и Польская социалистическая партия (ППС) в начале XX в.: [Из истории трех поочередно действующих орг. - Белорус. рев. партии (БРП), Белорус. рев. грамады (БРГ), Белорус. соц. грамады (БСГ), 1902-1906 гг.]. С.91-99.

1074. Лозка А. Мы ступаем на забыты шлях: [Ёсць звесткi з гiсторыi скаўц. руху на Беларусi, ХХ ст.] // Пачатк. шк. (Мiнск). 1992. N 7. С.51-52.

1075. Молчанов А. Старейшее общество Беларуси: [Из истории создания (1862 г.) и деятельности о-ва мин. врачей (теперь - Белорус. науч. ист.-мед. о-во )] // Веч. Минск. 1992. 29 сент.

1076. Смоленчук А.Ф. Конституционно-католическая партия Беларуси и Литвы 1906-1907 гг.: (Попытка нового освещения) // Наш радавод: Матэрыялы мiжнар. навук. канф... Гродна, 1992. Кн.4, ч.3. С.681-688. Библиогр.:26 назв.

1077. Собаль В. Тамаш Зан, самы прамянiсты: [З жыцця пол. паэта-рамантыка (1796-1855), стваральнiка вiлен. тайн. таварыстваў моладзi фiламатаў, фiларэтаў, прамянiстых, апошн. гады жыцця якога прайшлi ў маёнтку Кахачын (Сен. р-н )] // Вiцеб. рабочы. 1992. 8 снеж.

1078. Степанов С.А. Черная сотня в России, 1905-1914 гг.: [Также о действии боевых дружин в Беларуси]. - М.: Изд-во ВЗПИ: Росвузнаука, 1992. - 330 с.

1079. Таляронак С.В. "Не было моманту, каб мы не думалi аб вяртаннi правоў свабоды i вольнасцi": Тайныя т-вы ў Лiтве i на Беларусi ў канцы XVIII ст.: [Пра Вiлен. асац. 1796-1797 гг.] // Настаўн. газ. (Мiнск). 1992. 10 кастр.

1080. Таляронак С.В. Польская нацыянальная iдэя ў грамадскiм руху гiмназiчнай моладзi Беларусi (20-ыя гг. ХIХ ст.) // Беларусiка == Albarutenica. Мн., 1992. Кн.2. С.134-137.

1081. Таляронак С.В. Тайныя сьвiслацкiя гурткi "Навуковы" i "Маральны", 1819-1820 гг.: [Прычыны iх узнiкнення, структура арг., сац. склад удзельнiкаў, iх мэты i значэнне ў грамад.-палiт. руху на Беларусi] // Голас часу (Лондан). 1992. N 6. С.10-14. Працяг будзе.

1082. Филиппович И.И. Ядро культуры: [О кружке любителей муз. искусства в Могилеве (1905-1907) и муз. жизни города (1918-1930-х гг.)] // Вестн. Могилева. 1992. 6 нояб. С.6.

1083. Шардыка I.У. Да пытання аб колькасным i сацыяльным складзе арганiзацый кадэцкай партыi на Беларусi ў 1917 г. // Весн. Беларус. ун-та. Сер. 3, Гiсторыя. Фiласофiя. Палiталогiя. Сацыялогiя. Эканомiка. Права (Мiнск). 1992. N 3. С.3-6.

1084. Шибеко З. [Могилевский] комитет крестьянского союза партии эсеров [1905-1906 гг.] // Могилевщина: [Сб. ст.]. Могилев, 1991. С.58-59.

1085. Юбiлей Таварыства [вывучэння Магiлёўскай губернi (1902): Карот. iнфарм.] // Ратуша (Магiлёў). 1992. Крас.(N 8). С.6.

1086. * Waskel M. Grodzienskie Towarzystwo Rolnicze // Bialostocczyzna (Bialystok). 1990. N 4. S.10-12. Пол.

Гродзенскае сельскагаспадарчае таварыства (Канец XVIII-пач.XX ст.).

Гл. таксама N 16, 843, 1043, 1156, 1260, 1299, 1717.

Нацыянальныя пытаннi i мiжнацыянальныя адносiны

1087. Гальпер Е. Через 55 лет: [Есть сведения из истории евреев и еврейс. шк. в Могилеве, 1911-1937 гг.] // Вестн. Могилева. 1992. 11 сент. С.5.

1088. Смалянчук А. Так было, так павiна быць: (Беларус. пытанне ў вiлен. пол. пан.-клерык. друку 1905-1907 гг.) // Голас Радзiмы (Мiнск). 1992. 2 лiп.(N 27). Заканчэнне. Пач.: N 25, 1992.

1089. Bauer H., Kappeler A., Roth B. Die Nationalitaten des Russischen Reiches in der Volkszahlung von 1897. - Stuttgart, 1991 - Ням. A:Quellenkritische Dokumentation und Datenhandbuch.- 540 S. B:Ausgewahlte Daten zur sozio-ethnischen Struktur der russischen Reiches-erste Auswertungen der Kolner NFR-Datenbank. - 532 S.

Нацыянальны склад Расiйскай iмперыi па вынiках перапiсу 1897 г. А: Крытычны агляд дакументацыi i даведнiкаў. B: Выбарачныя данныя сацыяльна-этнiчнай структуры: Ёсць данныя пра Беларусь.

Гл. таксама N 3, 844, 1120, 2332.

Вайсковая справа

1090. Георгиевские кавалеры: В 4 т. Т.1: 1769-1850:[ Сб. ст.: Есть материалы о белорус. полках и о событиях на территории Беларуси] / Сост. А.В.Шишов. - М.: Патриот, 1992.- 543 с. - Библиогр.: с.536-537.

1091. Касцючэнка I. У бiтвах з Напалеонам: [Пра баявы шлях Полац. пяхот. палка, 1806-1814 гг.] // Полац. весн. 1992. 24 лiп.

1092. Шевцов А. Есть в Беларуси такие войска: [Из истории ж.-д. войск в респ. с сент. 1851 г., в т. ч. о вкладе воинов-железнодорожников в победу над фашизмом] // Во славу Родины (Минск). 1992. 21 нояб.

1093. Юркевич Н. В небе Брест-Литовска: [Из истории воздухоплавания в Бресте, 1884 г. Также о Г.Г.Горшкове, рус. авиаторе, служившем в одном из мест. лет. подразделений, организаторе многомотор. авиации России]; Военно-почтовые голуби: [Их использование на фронтах первой и второй мировых войн. Также о воен.-почтовой голуб. ст. в Бресте]: Крат. сведения // Заря (Минск). 1992. 15 окт.

Гл. таксама N 845.

Знешняя палiтыка. Мiжнародныя сувязi

1094. Амэрыка - Беларусь: З гiсторыi дзярж. дачыненьняў [1917-1990 гг.] // Пагоня (Гродна). 1992. 25 сак. С.5.

1095. Zlotkowski D. Stosunki polsko-litewskie w swietle niektorych tytulow prasy polskiej w Wilnie lat 1905-1907 // Wilno-Wilenszczyzna jako krajobraz i spodowisko wielu kultur: [Zb.]. Bialystok, 1992.T.2. S.179-200. Пол.

Польска-лiтоўскiя адносiны па назвах польскай прэсы ў Вiльнi 1905-1907 гг.

Iдэалогiя. Грамадская свядомасць. Культура

1096. Антановiч Р.В. З гiсторыi музейнай справы Магiлёва [пачынаючы з 1867 г.] // Ратуша (Магiлёў). 1992. Лiп.(N 13). С.6.

1097. Гайдук Ю. Беларускi дваранiн з Падляшша [Кастусь Мацязонскi (?-1858), прыхiльнiк дзекабрыстаў: Адыграў вялiкую ролю ў развiццi беларус. муз. культуры] // Наша слова (Мiнск). 1992. 28 кастр.(N 43). С.4.

1098. Гучок Е. "Красотою фигур равнялись греческим антикам" - так писал современник о работах белорусского мастера Игнатия Цезика [1778-?]. Искусного скульптора, гончара... фальшивомонетчика. И, как следствие - горького каторжанина // Знамя юности (Минск). 1992. 31 июля.

1099. Кiчына Я. Роздум ля нязгаснай лампады: [Пра заснавальнiка Вiцеб. маст. шк. Ю.М.Пэна (1854-1937)] // Вiцеб. рабочы. 1992. 22 снеж.

1100. Кузняева С.А. Культурная жизнь Могилевщины конца XVIII-первой половины XIX века в русских мемуарах и записках путешественников прошлого столетия // Могилевщина: Сб. ст. Могилев, 1991. С.42-43.

1101. Кулагiн А. Мадэрн, вiдовiшча: [Пра буд-ва ў Беларусi на мяжы XIX-XX стст. тэатрал.-канцэрт. i вiдовiшч.-забаўлял. устаноў] // Мастацтва (Мiнск). 1992. N 8. С.67-71.

1102. Мороз М.О. Лiтопис життя та творчостi Лесi Українки. - Киiв: Наук. думка, 1992. - 630 с.

Беларускi матэрыял гл. па геаграфiчнаму паказальнiку

1103. Набеда К. Этапы станаўлення [медыцыны ў Чашнiцкiм р-не, XIX-XX стст.] // Чырв. прамень (Чашнiкi). 1992. 22 снеж.(N 102). C.2.

1104. Ножнiкаў М. Ад першай публiчнай...: [З гiсторыi магiлёўс. цэнтр. гар. б-кi iмя К.Маркса, 1827-1985] // Ратуша (Магiлёў). 1992. Жн.(N 16). С.7.

1105. Томин А. Библиография белорусского футбола: [Анализ выхода футбол. лит. на территории Беларуси, ХХ в.] // Добры вечар (Мiнск). 1992. 26 кастр.

1106. Цивес И. Вот так он начался...: (Из воспоминаний старого журналиста):[Странички истории белорус. футбола, 1910-1941 гг.] // Физкультурник Беларуси. 1992. 20 июня.

1107. Яцкевiч З. Традыцыi працягваюцца, альбо Дзе знаходзiлiся Магiлёўскiя музеi: [З гiсторыi музейн. справы Магiлёва, пачынаючы з 1867 г.] // Ратуша (Магiлёў). 1992. Лiп. (N 13). С.5.

1108. Kulagin A. Styl rusko-bizantyjski w architekturze Bialorusi drugiej polowy XIX i poczatku XX wieku // Architektura XIX i poczatku XX wieku. Wroclaw i ctr., 1991.T.1. S.157-162. Пол.

Руска-вiзантыйскi стыль у архiтэктуры Беларусi другой паловы XIX-пач. XX ст.

1109. Pozniak T. Polacy w bialoruskim odrodzeniu kulturalno-literackim (XIX - poczatek XX wiek) // Studia Polono-Slavica-Orientalia: Acta litteraria, XIII. Warszawa, 1992. S.7-40. Пол.

Палякi ў беларускiм культурным адраджэннi (ХIХ-пач. ХХ ст.).

1110. Sielicki F. Folklor dzieciecy i mlodziezowy na Wilejszczyznie w okresie miedzywojennym. - Wroclaw: Wyd-wo Uniw. Wroclawskiego, 1992. - 207 s. - (Acta Uniwersitatis Wratislaviensis; N 1365; Slavica Wratislaviensia; T.71) - Пол.

Дзiцячы i маладзёжны фальклор на Вiлейшчыне памiж першай i другой сусветнымi войнамi.

1111. * Sielicki F. Ironia i humor w przyslowiach i powiedzeniach ludu Wilejszczyzny okresu miedzywojennego // Slavica Wratislaviensia (Wroclaw). 1992. T.72. S.83-105. Пол. (Acta Uniwersitatis Wratislaviensis; N 1373).

Iронiя i гумар ў прыслоўях i паводзiнах люду Вiлейшчыны ў перыяд памiж першай i другой сусветнымi войнамi.

1112. Sielicki F. Piesni bialoruskie i rosyjskie s'piewane na Wilenszczyznie w okresie miedzywojennym. - Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 1992. - 243 s.:nuty. - (Acta Universitatis Wratislaviensis; N 1197; Slavica Wratislaviesia; T.60). - Пол.

Беларускiя i рускiя песнi, якiя спявалi на Вiленшчыне ў перыяд памiж першай i другой сусветнымi войнамi.

1113. Sielicki F. Piesni polskie spiewane na Wilejszczyznie w okresie miedzywojennym. - Wroclaw: Wyd-wo Uniw. Wroclawskiego, 1992. - 228 s. - Пол. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, N 1400; Slavica Wratislaviensia; T.73).

Польскiя песнi, якiя спявалi на Вiлейшчыне ў перыяд памiж першай i другой сусветнымi войнамi.

Гл. таксама N 11, 296, 370, 397, 413, 446, 470, 471, 478, 519, 848, 850, 851, 856, 859, 861, 863, 885-888, 890, 891, 1026, 1088, 1172, 1212, 1285, 1717, 2332, 2525, 2564, 2599, 2610.

З гiсторыi навукi

1114. Анёл Даўгiрд [(1776-1835): З жыцця i творчасцi беларус. вучонага] // Вестн. Могилева. 1992. 18 сент. С.6.

1115. Выдатны вынаходнiк [Я.А.Наркевiч-Ёдка (1848-1905)] // Во славу Родины (Минск). 1992. 27 нояб.

1116. Ножнiкаў М. Выдатны фiлолаг [Ф.С.Шымкевiч (1802-1843): З жыцця i працы беларус., рус. i ўкр. вучонага] // Вестн. Могилева. 1992. 9 окт. С.6.

1117. * Blombergowa M.M. W sprawie towarzystw naukowych dzialajacych w Wielnie w XIX i poczatku XX wieku // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki (Warszawa). 1992. N 1. S.69-87. Пол.

Аб навуковых таварыствах, якiя дзейнiчалi ў Вiльнi ў XIX i напачатку ХХ стагоддзя.

Гл. таксама N 1145, 1580, 2496.

З гiсторыi друку

1118. Бельская Л. Янка Купала i "Наша нiва": З гiсторыi супрацоўнiцтва [1906-1915 гг.] // Род. слова (Мiнск). 1992. N 12. С.66-69.

1119. Конан У. З гiсторыi мiнскага друку: [Газ. "Северо-Западный край" (1902-1905 гг.)] // Род. слова (Мiнск). 1992. N 11. C.77-78.

1120. Навойчык П.I. "Наша нiва" i нацыянальнае пытанне // Беларус. лiт. (Мiнск). 1992. Вып.20. С.20-29.

1121. Наша нiва: Першая беларус. газ. з рыс. Вып.1:1906-1908 гг. - Факс.выд. - Мн.: Навука i тэхнiка, [1992]. - Разд. паг. -Вых. дан. арыг.:Вiльня:Друк.М.Кухты.

1122. Пичуков В. Сельскохозяйственная пресса Могилевской губернии в конце XIX-начале XX в. // Могилевщина: Сб. ст. - Могилев, 1991. С.46-47.

1123. Рыўкiн Я. Аднавiць гiсторыю Бабруйска: [Пра дзейнасць друкарняў горада ў канцы XIX-пач. XX ст. Таксама пра бабруйчан, якiя пакiнулi след у культ. i палiт. жыццi Расii, Польшчы, Германii, ЗША i iнш.] // Бабр. жыццё. 1992. 7 лiп.

1124. Уласаў А. Якуб Колас i "Наша нiва": [Успамiны журналiста, дзеяча нац.-вызвал. руху, аднаго з заснавальнiкаў газ. (1874-1941)] // Маладосць (Мiнск). 1992. N 11. С.235-239. Перадрук з часоп. "Калоссе" (Вiльня, 1936, N 5).

1125. Умецкая Е.С. Книгоиздание в Белоруссии в 1833-1860 гг. // Вопр. библиографоведения и библиотековедения: Межвуз. сб. (Минск). 1992. Вып.13. С.137-143.

1126. Turonek J. Dzialalnosc bialoruskiego wydawnictwa "Zahlanie sonca i u nasza akonca" w Petersburgu (1906-1914) // Studia Polono-Slawica-Orientalia: Acta Litteraria, XIII. Warszawa, 1992. S.41-67. Пол.

Дзейнасць беларускага выдаўнiцтва "Загляне сонца i ў наша аконца" ў Пецярбургу (1906-1914).

Гл. таксама N 1265, 1270, 1272, 1277.

З гiсторыi асветы i адукацыi

1127. Адукацыя. Гiсторыя. Мова: Тэмат. зб. навук. прац па беларусазнаўству / Брэсц. дзярж. пед. ин-т; Навук. рэд. С.А.Яцкевiч. - Брэст, 1992. - 184 с.

Са зместу: Лыч Л. Польскi i рускi iнтарэсы ў сферы народнай адукацыi Беларусi на рубяжы XVIII-XIX стст. С. 18-20. Пiваварчык С. Аб вышэйшай адукацыi на Беларусi ў XIX стагоддзi. С.21-23. Таляронак С. Планы русiфiкацыi народнай асветы на Беларусi ў 1820-ыя гады. С.23-26. Крыўцоў В. Палiтыка царызму ў галiне народнай адукацыi на Беларусi ў 1830-60-ыя гг. С.26-27. Грыгор'ева В. Царкоўныя школы на Беларусi ў другой палове XIX ст. С.28-30. Майсейчык А. На золку станаўлення вясковых школ [у Гошчаўскiм царкоўным прыходзе ў сярэдзiне ХIХ ст.]. С.30-33. Кагачэўская Т. Аб дзейнасцi Магiлеўскага земства ў галiне народнай адукацыi [1911-1914 гг.]. С.33-36. Забаўскi М. Моўнае пытанне ў адукацыi i палiтычным жыццi Беларусi ў трэцячэрвеньскi перыяд (1907-1912 гг.). С.36-38. Бароўка В. Праблемы школьнай адукацыi ў творчасцi беларускiх празаiкаў пачатку ХХ ст. С.39-40. Жаркевiч С., Мышленiк М. М.Багдановiч аб навучаннi ў нацыянальнай школе [пачатак ХХ ст.]. С.41.

1128. Гурэцкая А. Мiнулае абавязвае, будучыня патрабуе: Полац. педвучылiшчу - 120 гадоў: [Ёсць звесткi з гiсторыi] // Вiцеб. рабочы. 1992. 20 кастр.

1129. Iльюшэнка М. З цемры да святла: [З гiсторыi нар. адукацыi ў Шклоўс. р-не, 1908-1990-ыя гг.] // Ударны фронт (Шклоў). 1992. 29 студз.

1130. Казальская С.А. Старэйшая са старэйшых...: [Да 120-годдзя Полац. пед. вуч-шча] // Полац. весн. 1992. 13 кастр.

1131. Крапивин С. Гимназия на перекрестке: [Из истории Мин. муж. гимназии, 1913-1914 гг.: Фрагм. одноим. док. повести] // Жодзiн. навiны. 1992. 22 крас.

1132. Ляута П. [Першая] прыходская школа ў Ваўкавыску: [Адкрыта ў 1812 г.] // Наш час (Волковыск). 1992. 12 сент.

1133. Ляшчынскi М. З гiсторыi школьнiцтва ў Орлi [1863-1970-ыя гг.] // Нiва (Беласток). 1992. 27 снеж.(N 52). С.6.

1134. Магiлёўшчына: [Зб. арт.]. (Вып.3). / Магiлёўс. абл. краязн. музей; Рэд. сав.: В.М.Аненкаў i iнш. - Магiлёў, 1992. - 91 с.

Са зместу: Королькова И.А. Становление и развитие среднего специального сельскохозяйственного образования в Горках [1840-1919 гг.]. С.49-50. Добролюбов Н.Н., Лившиц В.М. Роль Горы-Горецкого земледельческого института в распространении сельскохозяйственных знаний в Могилевской губернии [1840-1864 гг.]. С.64-66.

1135. Малашэня Л. Полацк - душа Беларусi: Адбылася навук.-практ. канф., прысвеч. 180-годдзю Полац. акадэмii // Нар. слова (Вiцебск). 1992. 25 лiп.

1136. Наш радавод: Матэрыялы мiжнар. навук. канф. "Царква i культура народаў Вялiкага княства Лiтоўскага i Беларусi ХIII-пач. ХХ ст. (Гродна, 28 верас.-1 кастр.), 1992 г.: У 4 кн. / Беларус. дзярж. музей гiсторыi рэлiгii; Адказ рэд. i склад.: Дз.Караў. - Гродна, 1992. - Бiблiягр. у канцы арт.

Кн.4,ч.3. С.516-745.

Са зместу: Касмылёў В.С. Перадгiсторыя стварэння акадэмii езуiтаў у Полацку [1812 г.]. С.591-595. Смоленчук А.Ф. Полоцкая Академия 1812-1820 гг. С.596-602. Киштымов А.Л. Выпускники белорусских православных духовных семинарий в Тартусском университете, 1896-1918 гг. С.696-708.

1137. Слаўны шлях гiстарычны [Доўгаўскай сярэдняй школы, Клiч. р-н, 1863-1985 гг.] // Сцяг Саветаў (Клiчаў). 1992. 19 лют..

1138. Снапковская С.В. Общественно-педагогическое движение и педагогическая мысль в Белоруссии (90-ые гг. ХIХ в.-1917 г.): Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Бел.НИИ образования. - Мн., 1992. - 19 с. - Библиогр.: с.19 (7 назв.).

1139. Снапкоўская С.В. За школу, за мову, за долю: Дэмакратызацыя шк. на Беларусi пад уплывам рэвалюцыi 1905-1907 гг. // Адукацыя i выхаванне (Мiнск). 1992. N 11. С.69-74.

1140. Таляронак С.В. Накiрунак адукацыi ў Вiленскiм унiверсiтэце ў святле грамадска-палiтычнага становiшча на Беларусi ў 1803-1831 гг. // Асвета. Гiсторыя. Мова. Брэст, 1992. С.7-10.

1141. * Skowronek J. [Recenzja] // Przeglad Humanistyczny (Warszawa). 1992. N 3. S.153-160. Пол. - Рэц. на кн.: Beauvois D. Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko-ruskich, 1803-1832. T.1-2. - Lublin, 1991. - Пол.

Водгук на кнiгу аб польскай адукацыi на лiтоўска-рускiх землях у 1803-1832 гг.

Гл. таксама N 37, 875, 876, 881, 1087, 1145, 2514.

З гiсторыi ланкастэрскiх школ на Беларусi

1142. Кузняева С., Фiлатава А. Ланкастарскiя [бясплатныя, для бедных] школы на Беларусi [у ХIХ ст.] // Настаўн. газ. (Мiнск). 1992. 15 жн.

1143. Лухверчык В.М. Школы ўзаемнага навучання ў Беларусi ў ХIХ ст.] // Нар. асвета (Мiнск). 1992. N 11. С.75-78.

Фiлатава Л. Ланкасцерскiя школы на Беларусi [у пачатку XIX ст.] // Адукацыя. Гiсторыя. Мова: Тэмат. зб... Брэст, 1992. С.180.

З гiсторыi медыцыны i аховы здароўя

1145. Дзеячы аховы здароўя i медыцынскай навукi Беларусi i Лiтвы на пераломе XVIII-XIX стагоддзяў: Матэрыялы навук.-практ. канф. 11-12 траўня 1992 г. / М-ва аховы эдароўя Рэсп. Беларусь i iнш.; Пад агул. рэд. В.С.Алейнiкавай. - Гродна; Белавiчы, 1992. - 111 с.

Са зместу: Елейникова В.С., Зубрицкий М.К., Крылова З.К. К истории медицинского образования в Белоруссии [XVIII-XIX вв.]. С.8-11. Майсяёнак А.Г., Шарэйка П. Другая прафесiя доктара медыцыны Мiхала Гамалiцкага [1791-1861]. С.12-17. Милинкевич А.В., Мойсеенок А.Г., Шарейко П. Ж.Э.Жилибер - ученый, педагог, общественный деятель [1741-1814]. С.18-22. Савко Е.А., Биркос А.А., Заборовский Г.И. Жизнь и деятельность Ж.Э.Жилибера в Гродно [1775-1781] и Вильно. С.23-26. Игнатович Ф.И. Вклад ученых и воспитанников Гродненской медицинской академии в развитие медико-биологических наук в Белоруссии и Литве [1776-1781]. С.27-31. Трусов И.Г. История строительства здания медицинской академии в Гродно на Городнице [1765-1780]. С.32-35. Межутавичюте В., Павилонис С. Начало медицины в старом Вильнюсском университете [Конец XVIII в.]. С.36-38. Андрюшис А. Медицинская администрация в Вильнюсе в конце XVIII-начале XIX в. С.39-43. Шарейко П., Мойсеенок А.Г. Август Бекю из Гродно - доктор медицины, профессор Виленского университета [1771-1824]. С.44-47. Мирский М.Б. Деятельность В.В.Пеликана [(1790-1875), уроженца Слонима] в Вильнюсском университете. С.48-54. Цыхун А.П. Ураджэнец Гродзеншчыны Марцiн Пачобут-Адлянiцкi [1728-1810] - адзiн з заснавальнiкаў медычнага факультэта ў Вiльнi. С.55-58. Паўлаў М., Хмяльнiцкая Л. Доктар Гiбенталь, вынаходца гiпсавай iмабiлiзацыi ў медыцыне, вядомы практык [1786-1858: З 1816 г. працаваў у Вiцеб. губернi]. С.63-66. Гапоненко О.А. Работы Я.О.Наркевича-Иодко в области практической медицины [Белоруссии (1847-1905)]. С.67-70. Савко Е.А. Научная деятельность врачей г.Гродно в XIX веке. С.71-72. Госцеў А.П., Iгнатовiч Ф.I., Талерчык А.С. Iзiдор Нагумовiч [1800-1842] - лекар i грамадскi дзеяч першай паловы ХIХ стагоддзя. С.73-76. Игнатович Ф.И. Доктор медицины И.(К.)И.Вирион [1752-1815] - первый врачебный инспектор Гродненской губернии. С.77-79. Нарбут А.Н. Медики и биологи из рода Юндзиллов: [Станислав-Бонифаций (1761-1847), Иосиф (1794-1877), Иосиф (1803-1880), Ипполит (1846-1898)]. C.80-83. Костейко Л.А. Становление психиатрической помощи на Гродненщине в дореволюционный период [XVII-XX вв.]. С.84-87. Кульпанович О.А., Пантюк И.В., Балышева М.Н. Состояние медицинской помощи в русской армии на территории Белоруссии в Отечественную войну 1812 г.: (По материалам переписки рус. правительств. лиц и учреждений): К 180-летию Отеч. войны 1812 г. С.88-91. Тищенко Е.М. Отличительные черты медицины Белоруссии ХIХ века. С.92-93. Полуцкая С.В. Медицинская литература в базилианских библиотеках Беларуси [XVI-XIX вв.]. С.94-97.

1146. Змачинская Н.3., Светлович Т. Под знаменем добра: Из истории медицины Беларуси [ХIХ-нач. ХХ в.] // Мед. вестн.(Минск). 1992. 10 авг.(N 32). С.8.

1147. Игнатович Ф.И. К.Ф.Тиффенбах [1771-1822] - один из первых организаторов-пропагандистов оспопрививания по методу Э.Д.Дженнера в Белоруссии // Здравоохранение Беларуси (Минск). 1992. N 3. С.73-75.

1148. Матвейков Г.П. 125 лет научному обществу терапевтов республики Беларусь [1867-1992] // Тезисы докладов юбилейной конференции, посвященной 125-летию образования белорусского научного общества терапевтов. Мн., 1992. С.3-7.

1149. Молчанов А. Оно было первым: [К 130-летию о-ва мин. врачей] // Мед. вестн. (Минск). 1992. 21 дек.(N 51). С.6.

1150. Носик А. Поклон вам, люди в белых халатах: [Из истории Мин. воен. госпиталя (основан в авг. 1805 г.) и становления воен. медицины Беларуси] // Во славу Родины (Минск). 1992. 22 авг.

1151. Пантюк И.В. Иван Устинович Зданович [1864-1915] - первый главный врач Минской губернской земской больницы // Здравоохранение Беларуси (Минск). 1992. N 7. С.73-74.

1152. Яцкевiч З. Стары Беларуска-Магiлёўскi вайсковы шпiталь у Пячэрску [з 1817 г.] // Ратуша (Магiлёў). 1992. Жн.(N 16). С.4.

З гiсторыi тэатра

1153. Филиппович И.И. История строительства нашего [Могилевского] театра [1842-1945 гг.] // Вестн. Могилева. 1992. 11 сент. С.8.

1154. * Jedrychowski Z. Mohylew 1842-1847: Teatra polskie // Notatnik Teatralny (Wroclaw). 1992. N 3. S.148-159:il. Пол.

Польскi тэатр у Магiлёве ў 1842-1847 гг.

1155. * Jedrychowski Z. Mohylew 1848-1852: Teatra polskie // Notatnik Teatralny (Wroclaw). 1992. N 4. S.174-181:il. Пол.

Польскi тэатр у Магiлёве ў 1848-1852 гг.

З гiсторыi лiтаратуры i мовы

1156. Быхавец I. "Хачу, арлы, ляцець з вамi": Штрыхi да партр. Цёткi [(1876-1916), паэтэсы, удзельнiцы рэв. руху пач. ХХ ст. на Беларусi] // Род. слова (Мiнск). 1992. N 10. C.37-42.

1157. Каўка А.К. Беларуская лiтаратура ў рэлiгiйным кантэксце (Канец XVIII-XIX ст.) // Тэзiсы навуковай канферэнцыi, прысвечанай 1000-годдзю Полацкай епархii i праваслаўнай царквы на Беларусi... Мн., 1992. С.83-84.

1158. Каханоўскi Г.А. Iх здзiўляла дакладнасць назваў: [З гiсторыi збiрання i складання слоўнiкаў беларус. мовы, ХIХ-ХХ стст.] // Наша слова (Мiнск). 1992. 19 жн.(N 33). С.4.

1159. Малiноўскi М. Першы сялянскi паэт [Паўлюк Багрым (1812-1891?)] // Род. слова (Мiнск). 1992. N 10. C.55-61.

1160. Седляревич Т. Белорусская дуда писателя: [О В.И.Дунине-Марцинкевиче (1807-1884), белорус. поэте, драматурге, театр. деятеле: По материалам Центр. гос. ист. арх. Респ. Беларусь] // Веч. Минск. 1992. 23 нояб.

1161. Студнева М.М. История написания поэмы "Тарас на Парнасе": Горец. версия [по которой авторство приписывается студенту или группе студентов Горец. земледел. ин-та, 2-ая половина ХIХ в.] // Магiлёўшчына: [Зб. арт.]. Магiлёў, 1992. Вып.3. С.56-58.

1162. Янушкевiч Я. "Заграй, заграй, хлопча малы...": [Новыя факты з жыцця паэта П.Багрыма (1812-1891?). Таксама ёсць звесткi з гiсторыi в.Крошын] // Культура (Мiнск). 1992. 26 кастр.(N 41). С.8.

1163. Яскевич А.С. Становление белорусской художественной традиции (XIX в.): Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / АН Беларуси. Ин-т лит. им. Я. Купалы. - Мн., 1992. - 51 с. -Библиогр.: с.50-51 (22 назв.).

1164. Pietkiewicz A. Wilno i drogi literackie Grodzienszczyzny w XIX w. // Wilno-Wilenszczyzna jako krajobraz i srodowisko wielu kultur: Materialy I miedzynarodowej konferencji, Bialystok, 21-24 wrzes. 1989 г. Bialystok. 1992. T.IV. S.103-112. Пол.

Вiльня i лiтаратура Гродзеншчыны ў XIX ст.

Гл. таксама N 1118.

Канфесii. Рэлiгiйнае жыццё. Атэiзм

1165. Зубович Е. "...И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах...": [Сведения о церков. и приход. учреждениях Жодино ХIХ в.] // Жодзiн. навiны. 1992. 20 сак.

1166. Историческая справка по Гродненской епархии [созданной в 1848 г.] // Гродн. епарх. ведомости. 1992. N 1. С.3.

1167. Каспяровiч Г. Не хлебам адзiным жыў будзе чалавек...: [З гiсторыi iснавання царквы на Беларусi, 1913-1989 гг.] // Навiны Беларус. акадэмii (Мiнск). 1992. 17 лiп.(N 28). С.7; 24 лiп.(N 29). С.5; 7 жн.(N 30). С.5.

1168. Наш радавод: Матэрыялы мiжнар. навук. канф. "Царква i культура народаў Вялiкага княства Лiтоўскага i Беларусi XIII-пач. XX ст. (Гродна, 28 верас.-1 кастр.), 1992 г.: У 4 кн. / Беларус. дзярж. музей гiсторыi рэлiгii; Адказ. рэд. i склад.:Дз.Караў. - Гродна, 1992.

Кн.4,ч.1.

Са зместу: Байрашаўскайте Т. Сохранность сети мусульманских святилищ на территории Северо-Западного края в XIX в. С.191-197.

Кн.4,ч.3.

Са зместу: Верещагина А.В. Зарождение и развитие протестантских сект на территории Белоруссии во второй половине XIX-начале XX века. С.659-671. Забаўскi М.М. Праваслаўная царква ў грамадска-палiтычным жыццi Беларусi (1907-1912 гг.). С.689-695.

1169. Сосно В.А. Прекращение деятельности иезуитов и ликвидация их землевладения на Беларуси [1772-30-40-ые гг. XIX в.] // Тэзiсы навуковай канферэнцыi, прысвечанай 1000-годдзю Полацкай епархii i праваслаўнай царквы на Беларусi... Мн., 1992. С.54-56.

Гл. таксама N 29, 443, 448, 484, 896, 900, 912, 1043, 1048, 1059, 1263, 1271.

Персаналiя

1170. Драўнiцкi I. Грамадскi дзеяч XVIII стагоддзя [на Беларусi - Ян Ходзька (1777-1851)] // Нарач. зара (Мядзел). 1992. 9 верас.

1171. Iгнатовiч Ф., Трусаў I. Жыў у горадзе [Гродна] доктар [Ю.Ф.] Бянецкi [(1829-1903), урач-гуманiст i грамадскi дзеяч: Таксама ёсць звесткi з гiсторыi назваў вулiц Гродна] // Гродн. правда. 1992. 18 авг.

1172. Кiсялёў Г. Постацi: [Новыя бiягр. звесткi вялiкiх продкаў] // Спадчына (Мiнск). 1992. N 5,6.

Змест: Францiшак Рысiнскi - паэт i памешчык [1749-1830]; Падзорная труба Эмiлii Плятар [(1806-1831): З жыцця паэткi, гераiнi паўстання 1831 г.]; Iван Манкевiч - першы перакладчык Крылова [на беларускую мову, удзельнiк паўстання 1863 г.]. N 5. С.97-103. Язэп Каралькевiч - "адзiн з харашэйшых сыноў Беларусi..." [(1835-1910): З жыцця удзельнiка паўстання 1863-1864 гг.]; [П.П.] Чужбiнскi-Чубiнскi [(1839-1884): З творчай дзейнасцi беларус. этнографа]; Слядамi [беларускага паэта Я.] Шэмета-Палачанскага [1826-1910]; Альберт Паўловiч - служачы чыгункi [(1875-1951): З жыцця паэта-нашанiўца]. N 6. С.88-95.

1173. Мельнiкаў М. Мiтрапалiт, драматург, прамысловец [С.I.Богуш-Сестранцэвiч (1731-1826)] // Святло Кастрычнiка (Мсцiслаў). 1992. 5 снеж.

1174. Ножнiкаў М. I мост у Магiлёве: [З жыцця i творчай дзейнасцi М.Ястрэбскага (1808-1874 гг.)] // Магiлёўс. праўда. 1992. 17 лiстап.

1175. Прановiч А. Аляксандр Ельскi [(1834-1916): З жыцця i творчай дзейнасцi гiсторыка, этнографа, краязнаўцы, збiральнiка беларус. рукапiсаў] // Пухав. навiны. 1992. 2 верас.

Гл. таксама N 928, 929, 935, 936, 2354, 2714.

М.К.Агiнскi (1795-1833)

1176. Багадзяж М. Чый кампазытар? // Бярозка (Мiнск). 1992. N 9/10. С.15-17.

1177. Цеханавецкi А. Слонiмскае мецэнацтва Мiхала Казiмiра Агiнскага [1728-1800] // Беларусiка-Albaruthenica. Мн., 1993. Кн. 1. С.70-76.

1178. Цеханавецкi А. Тэатр Агiнскага ў Слонiме: [Урыв. з кн. "Мiхал Казiмiр Агiнскi i яго "сядзiба музаў" у Слонiме" (Кёльн, 1961)] // Слонiм. весн. 1992. 22,29 снеж.

Гл. таксама N 2433.

Паўстанне 1794 г.

1179. Снiтко А. Тадэуш Касцюшка: [Жыццёвы шлях] // Новае жыццё (Навагрудак). 1992. 4 лiстап.

1180. Фiлатава А.М. Добра дома i... у Парыжы: [Пра князя Ф.Сапегу (1772-1829), уладальнiка маёнтка Дзярэчын Зэльв. р-на, удзельнiка паўстання 1794 г. на чале з Т.Касцюшкам] // Культура (Мiнск). 1992. 28 снеж.(N 50). С.4-5.

1181. Фiлатава А.М. Паўстанне 1794 г. на Беларусi i Лiтве // Актуальныя пытаннi гiсторыi Беларусi ад старажытных часоў да нашых дзён: Зб. арт. Мн., 1992. С.83-91. Бiблiягр.: 20 назв.

1182. * Jablonska-Deptula E. Elementy religijne w czci oddawanej Kosciuszce w czasie powstania listopadowego // Roczniki Humanistyczne (Lublin). 1986. T.34, Z.2. S.243-248. Пол.

1183. Kieniewicz S., Zahorski A., Zajewski W. Trzy powstania narodowe: kasciuszkowskie, listopadowe, styczniowe / Pod red. W.Zajewskiego. - Warszawa: Ksiazka i Wiedza, 1992. - 429 s. - Wskazowki bibliogr.: s.410-411; Spis m. i szkicow: s.412-413; Ind. nazw.: s.414-425. - Пол.

1184. * Lukasiewicz D. [Recenzja] // Przeglad Historyczny (Warszawa). 1992. Z.2. S.344-352. Пол. - Рэц. на кн.: Szyndler B. Tadeusz Kosciuszko, 1746-1817. - Warszawa, 1991. - Пол.

Водгук на кнiгу пра Тадэуша Касцюшку.

1185. Okolo-Kulak A. Dworek w Mereczowszczyznie // Magazyn Polski (Grodno). 1992. N 1. S.9: rys. Пол.

На радзiме Т.Касцюшкi ў г.Косаве, Iвацэвiцкi р-н.

1186. * Porter B.A. [Recenzja] // American Studies (Warszawa). 1990. Vol.9. S.157-161. Пол.- Рэц. на кн.: Lubicz-Pachonski J. Kosciuszka po Insurekcji, 1794-1817. - Lublin, 1986. - Пол.

Водгук на кнiгу пра Т.Касцюшку ў 1794-1817 гг.

1187. Porzecki J. Julian Ursyn Niemcewicz // Magazyn Polski (Grodno). 1992. N 2. S.4-5. Пол.

З жыцця ураджэнца в.Скокi Брэсцкага р-на Ю.У.Нямцэвiча (1758-1841), польскага паэта, ад'ютанта Т.Касцюшкi, удзельнiка паўстання 1830 г.

1188. * Sladkowski W. [Recenzja] // Rocznik Lubelski (Lublin). 1989/1990. T.31/32. S.268-269. Пол. - Рэц. на кн.: Kosciuszko pod Dubienka. Lublin, 1992.

Водгук на кнiгу аб паўстаннi 1794 г.

1189. Szyndler B. Tadeusz Kosсiuszko, 1746-1817. - Warszawa: Wyd-wo Bellona, 1991. - 487 s.: il. - Przypisy: s.371-407 (148 nasw.).- Bibliogr.: s.408-429; Ind. nazw.: s. 430-475. - Rec.: ang., fr. - Пол.

Тадеуш Касцюшка, 1746-1817.

1190. Tadeusz Kosciuszko // Magazyn Polski (Grodno). 1992. N 1. S.4-6. Пол.

Т.Касцюшка:бiяграфiчны артыкул.

1191. * Zahorski A. [Recenzja] // Kwartalnik Historyczny (Warszawa). 1992. N 2. S.124-128. Пол. - Рэц. на кн.: Szyndler B. Tadeusz Kosciuszko, 1746-1817. - Warszawa, 1991. - Пол.

Водгук на кнiгу пра Тадэвуша Касцюшку (1746-1817).

1192. Zbyszewski K. Niemcowicz od produ i tylu. - Warszawa: Gebetbner i Ska, 1991. - 390 s. - Пол.

З жыцця i дзейнасцi Ю.Нямцэвiча, паплечнiка Т.Касцюшкi.

Гл. таксама N 395, 815, 2354.

Напалеонаўскае нашэсце 1812 г.

1193. Абрамова И. На войне, как на войне: [Из истории пребывания французов-военноплен. в Витебске, 1812-1814 гг.] // Витеб. курьер. 1992. 1 окт. С.5.

1194. Арлоў У. Разбiтая надзея // Зрок (Мiнск). 1992. N 11/12. С.9-16.

1195. Баўтовiч М. 1812 год на Беларусi: [Спроба адраджэння ВКЛ пад пратэктаратам Францыi. Таксама пра ролю рус. генерала Я.П.Кульнёва ў гiсторыi Беларусi] // Полац. весн. 1992. 4 жн.

1196. Баўтовiч М. Не толькi барацьба з ворагам // Новая газ. (Новаполацк). 1992. 28 жн.

1197. Борисов И. Участник войны 1812 г. [А.Н.Энгельгардт (1778-1826), выходец из дворян Лифляндской губернии: Похоронен на Скидел. гор. кладбище] // Гродн. правда. 1992. 17 дек.

1198. Буганов А.В. Петр Христианович Витгенштейн: [Очерк из новой кн. А.В. и В.И.Бугановых "Русские полководцы. Начало ХIХ в.": Есть материал о событиях войны 1812 г. на территории Беларуси] // Преподавание истории в шк. (Москва). 1992. N 5/6. С.15-21.

1199. Варановiч У. Дзе ж скарб?: Гiпотэза: [З гiсторыi пошукаў фамiл. каштоўнасцей князёў Радзiвiлаў з Нясвiж. замка. Яны былi страчаны ў 1812 г. Дамiнiкам Радзiвiлам] // Чырв. змена (Мiнск). 1992. 24-30 жн.(N 35). С.8-9.

1200. Гаврилин Д. Конец нашествия: [Из истории отступления франц. армии в 1812 г. в р-не Ошмян] // Гродн. правда. 1992. 22 дек.

1201. Горелик А. Багратион в Бобруйске [в 1812 г.]: Докум. очерк // Бобр. курьер. 1992. 2,9,16,23 окт.

1202. Документы русской военной контрразведки в 1812 г. / Публ. В.М.Безотосного // Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII-XX вв. М., 1992. Т. 2/3. С.50-68.

1203. Думанская Е. Да, были схватки боевые...: [О сражении рус. и фр. армий под д.Салтановка (Могилев. р-н)] // Вестн. Могилева. 1992. 10 июля. С.4.

1204. Ильенков В. Полесье, 1812 год // Пiн. весн. 1992. 22 лiп.

1205. Камiнскi М.I. Салтанаўка // Прыдняпр. нiва (Магiлёў). 1992. 11 лiп.

1206. Касцючэнка I. Бiтвы за Полацк [у жнiўнi i кастрычнiку 1812 г.] // Полац. весн. 1992. 28 жн.

1207. Клокаў С. Разгром французскiх захопнiкаў: [З гiсторыi партыз. барацьбы ў тыле фр. армii на Полаччыне. Таксама пра бiтву за Полацк 5-7 кастр. 1812 г. i вызваленне горада] // Полац. весн. 1992. 27 лiп.

1208. Коленкур А. де. Поход Наполеона в Россию: Мемуары [адъютанта и сподвижника императора]. - Смоленск: Смядынь, 1991. - 368 с.

1209. Космылев В. Минск времен Наполеона // Во славу Родины (Минск). 1992. 22,23 дек.

1210. Кротова С.С. Ущерб, нанесенный в годы Отечественной войны 1812 г. Горы-Горецкому имению // Магiлёўшчына: [Зб. арт.]. Магiлёў, 1992. Вып. 3. С.70-71.

1211. Кузняева С. Минск, 1812-й [год] // Веч. Минск. 1992. 30 нояб.; 1 дек. Продолж. следует.

1212. Кульпанович О.А., Пантюк И.В., Балышева М.Н. Состояние медицинской помощи в русской армии на территории Белоруссии в Отечественную войну 1812 г.: (К 180-летию Отеч. войны 1812 г.) // Здравоохранение Беларуси (Минск). 1992. N 12. С.63-66.

1213. Лютынскi В. Глыбокае ў 1812 годзе // Весн. Глыбоччыны. 1992. 17 лiп.

1214. Лютынскi В. Дуброўна ў 1812 годзе // Дняпр. праўда (Дуброўна). 1992. 22 лiп.

1215. Лютынскi В. Кармянскi край у 1812 годзе // Зара над Сожам (Карма). 1992. 3 кастр.

1216. Лютынскi В. Мазыр у Айчыннай вайне 1812 года // Жыццё Палесся (Мазыр). 1992. 2 лiп.

1217. Лютынскi В. Орша ў 1812 годзе // Аршан. газ. 1992. 15 верас.

1218. Лютынскi В. Талачын у 1812 годзе // Сцяг Iльiча (Талачын). 1992. 12 верас.

1219. Малиновский М. Простите нас, генерал...: [О войне 1812 г. на территории Беларуси и о ген.-майоре Е.Е.Гампере (1759-1814), участнике войны, похорон. в д.Деречин Зельв. р-на] // Во славу Родины (Минск). 1992. 14 авг.

1220. Нестерчук Л. Не дрогнули богатыри: К 180-летию сражения под Городечно // Во славу Родины (Минск). 1992. 4 сент.

1221. Николаев В. В течение 10 лет никто не догадывался, что она женщина, или О пользе разгадывания кроссвордов: [Есть сведения об участии Н.А.Дуровой в боевых действиях против армии Наполеона в 1812 г. на земле Могилевщины] // Могилев. ведомости. 1992. 30 июля-6 авг.(N 31). С.8.

1222. Палубiнскi А. Нашэсце Напалеона i наш край: Да 180-годдзя Айчын. вайны [на Свiслаччыне] // Свiсл. газ. 1992. 11 лiп.

1223. Пищуленок М. Свидетель войны с Наполеоном: [Из истории Бобруйс. крепости, стр-во которой начато было в 1807 г.] // Нар. слова (Вiцебск). 1992. 21 кастр.

1224. Плыткевiч С. Барысаў - рускi горад?: [Беларусы ў вайне 1812 г. Таксама пра адкрыццё новага помнiка рус. воiнам пад Барысавам на Брылёўс. полi] // Нар. газ. (Мiнск). 1992. 19 снеж.

1225. Подзвiг Цiмафеева: [Падзеi 1812 г. у Полацку] // Полац. весн. 1992. 18 жн.

1226. Подлипский А. Еще один клад Наполеона?: [Новая версия, выдвинутая краеведом Витебщины В.П.Цехановецким] // Нар. слова (Вiцебск). 1992. 19 жн.

1227. Подлипский А. Памятник на Успенской горке: [Из истории сооружения в 1912 г. обелиска в честь героев войны 1812 г. в Витебске, автором которого был И.А.Фомин (1872-1936)] // Нар. слова (Вiцебск). 1992. 25 верас.

1228. Потапенок Г. 1812 год на Гродненщине // Гродн. правда. 1992. 13 окт.

1229. Сапсалёва I. Гераiчны подзвiг продкаў: [Падзеi на Магiлёўшчыне] // Прыдняпр. нiва (Магiлёў). 1992. 8 лiп.

1230. Сiляўка У. "Скажы нам, дзядзька, не дарэмна ж...": Да 180-годдзя Айчыннай вайны 1812 г.: [Падзеi ў Плешчанiцах] // Родны край (Лагойск). 1992. 15 жн.

1231. Тарле Е.В. Нашествие Наполеона на Россию. 1812 год / Послесл. В.Балязина. - М.: Воениздат, 1992. - 303 с.: ил.

1232. Томчик Л. Сражались как львы: Об участии декабристов А.Н.Муравьёва, С.И.Муравьёва-Апостола, М.А.Фонвизина, С.Г.Волконского и др. в боях с фр. армией на территории Могилёв. обл. в 1812 г.] // Магiлёўс. праўда. 1992. 23 лiп.

1233. Устинов В.И. "Солнце Аустерлица" закатилось в России // Воен.-ист. журн. (Москва). 1992. N 10. С.47-51; N 11. С.53-56.

1234. Федарчук А. Гiсторыю дуб сцеражэ: [Бiтва ля в.Гарадзечна (Пруж. р-н) 12 жн. 1812 г.] // Раён. буднi (Пружаны). 1992. 18 жн.

1235. Фiлатава А. Памiж Парыжам i Масквой: 1812 год i Беларусь // Культура (Мiнск). 1992. 9 лiстап.(N 43). С.4-5.

1236. Черныш А. Дело при Волковыске [2-4 ноября 1812 г.] // Во славу Родины (Минск). 1992. 14 нояб.; Гродн. правда. 26 нояб.; Праца (Зэльва). 1992. 8 снеж.

1237. Шестак Ю. Командир гусар летучих: [О герое войны 1812 г. Д.В.Давыдове (1784-1839), также об освобождении его отрядом Гродно] // Во славу Родины (Минск). 1992. 29 дек.

1238. Шнейдер А. Наполеон в Толочине [22-23 ноября 1812 г.] // Во славу Родины (Минск). 1992. 10 окт.

1239. Шымук Б. Айчынная вайна 1812 года на Дрысеншчыне: [Таксама пра подзвiг рус. ген. Я.П.Кульнева] // Дзвiн. праўда (Верхнядзвiнск). 1992. 11,22 верас.; 23 кастр. Працяг будзе. Кульнёў Я.П.

1240. K.G. Ks. Jozef Poniatowski w Grodzie nad Niemnem // Magazyn Polski (Grodno). 1992. N 2. S.41. Пол.

Падзеi 1812 г. на Гродзеншчыне, калi ў паходзе на баку Напалеона прымалi ўдзел польскiя палкi пад камандаваннем Ю.Панятоўскага.

З матэрыялаў дыскусii вакол пытання, на чыiм баку былi беларусы ў вайне 1812 г.

1241. Аношкiн I., Гарадзецкi М. Дазвольце не згадзiцца, пан кандыдат навук // Зямля i людзi (Магiлёў). 1992. 28 жн.-3 верас.(N 19). С.2; Мы и время (Минск). 1992. Дек.(N 23). С.6.

1242. Вiльчак Ю. Якi "народ" падтрымаў Напалеона? // Звязда (Мiнск). 1992. 16 верас.

1243. Лiўшыц У. На чым баку былi беларусы ў вайне 1812 года? // Ленiн. шлях (Горкi). 1992. 25 лiстап.

1244. Нестерчук Л. Воевали ли брестчане на стороне Наполеона? // Веч. Брест. 1992. 30 окт.-5 нояб.(N 44); 6-12 нояб.(N 45)

1245. Таляронак С.В. Для Беларусi гэта вайна не была айчыннай // Звязда (Мiнск). 1992. 16 верас.

1246. Таляронак С.В. Рабавалi i французы, i рускiя // Навiны Беларус. акад. (Мiнск). 1992. 18 верас.(N 36). C.5.

1247. Тарасаў К. Беларусы ў напалеонаўскай гвардыi: [Раэмова з пiсьменнiкам] / Вёў А.Сланеўскi // Звязда (Мiнск). 1992. 24 верас.

Цiшук Я. Беларусы змагалiся на баку Напалеона: Пункт погляду // Звязда (Мiнск). 1992. 6 жн.

Бiтва на Брылёўскiм полi ў лiстападзе 1812 г.

1249. Горелик А. Всплески Березины: (Докум. очерк): К 180-летию разгрома наполеон. армии в Отеч. войне 1812 г. // Трыбуна працы (Бабруйск). 1992. 18,25 лiстап.

1250. Захаренко Л. Крах на Березине: 180 лет назад, 26-28 нояб. 1812 г. на переправе у д.Студенка вблизи Борисова был завершен разгром армии Наполеона // Во славу Родины (Минск). 1992. 27 нояб.

1251. Куфтерин В. У холодных вод Березины... // Набат (Минск). 1992. Нояб.(N 39). С.7.

1252. Назаренко Б.Н. Донские казаки [М.И.Платова] против армии Наполеона в Беларуси // Воскресение (Минск). 1992. 10 сент.(N 34). С.3.

1253. Раховiч Н. Напалеон згубiў тут славу // Адзiнства (Барысаў). 1992. 4,14,27 лiстап.

1254. Чалей М. Брылёўскае поле // Мiн. праўда. 1992. 3 снеж.

1255. Чалей М. Помнiць Брылёўскае поле: [Пра адкрыццё адноўленага помнiка рус. воiнам, якiя загiнулi ў лiстап. 1812 г. на пераправе цераз Бярэзiну, Барыс. р-н] // Мiн. праўда. 1992. 8 снеж.

Гл. таксама N 1198, 1224, 1233.

Я.П.Кульнёў (1763-1812)

1256. Васiльеў М. Наш агульны герой: [Загiнуў каля в.Сiвошын Расон. р-на] // Дзвiн. праўда (Верхнядзвiнск). 1992. 7 лiп.

1257. Клокаў С. Бой пад Баяршчынай [19 лiп. 1812 г., Расон. р-н] // Полац. весн. 1992. 21 лiп.

1258. Клокаў С. Герой жыве ў нашчадках: [З гiсторыi падзей на Вiцебшчыне] // Вiцеб. рабочы. 1992. 13,15,17 кастр.

Гл. таксама N 1195, 1239.

Дзекабрысты на Беларусi

1259. Тарасова М. О могилевской Управе Северного общества декабристов // Могилевщина: [Сб. ст.]. Могилев, 1991. С.52-54.

1260. Федоров В.А. Декабристы и их время: [Есть материалы о "бобруйском заговоре" 1823 г. (с.143-148), о тайных орг. на территории Литвы и Беларуси: О-во филоматов, О-во Промеистов, О-во филаретов, О-во друзей и др. (с.161-162)]. - М.: Изд-во МГУ, 1992. - 272 с.

Гл. таксама N 375, 1097.

Паўстанне 1830-1831 гг.

1261. * Powstanie Listopadowe, 1830-1831. - 2-e wyd-wo. - Warszawa, 1990. - Пол.

Лiстападаўскае паўстанне 1830-1831 гг.

1262. Uczestnicy ruchow wolnosciowych w latach 1832-1855: (Krolestwo Polskie): Przewodnik biograficzny / Djakow W.A., Galkowski A., Sliwowska W., Zajcew W.M. - Wroclaw etc.: Ossolineum, 1990. - 563 s. - Пол.

Бiяграфiчны слоўнiк удзельнiкаў польскага вызваленчага руху 1832-1855 гг.

Гл. таксама N 185, 960, 1043, 1172, 1183, 1187, 2682.

Паўстанне 1863-1864 гг.

1263. Григорьева В.В. Взаимоотношения двух христианских конфессий на Беларуси: взгляд на проблему через восстание 1863 г. // Тэзiсы навуковай канферэнцыi, прысвечанай 1000-годдзю Полацкай епархii i праваслаўнай царквы на Беларусi... Мн., 1992. С.57-58.

1264. Зылькоў С. Помнiк з кулявымi прастрэлiнамi: [Пра лёс А.Пуслоўскага, удзельнiка паўстання на Навагрудчыне] // Пагоня (Гродна). 1992. 14 жн. С.6.

1265. Каралёў А. "Мужыцкая праўда" [газета, якую выдавалi К.Калiноўскi i яго паплечнiкi: Да 130-годдзя выхаду першага нумара (1862)] // Жодзiн. навiны. 1992. 24 лiп. С. 2-3.

1266. Кашэта А. Славуты паўстанец [Л.Нарбут, паплечнiк К.Калiноўскага] // Дзяннiца (Шчучын). 1992. 22,29 жн.

1267. Князева Ч. Паўстанне Калiноўскага на Клеччыне // Да новых перамог (Клецк). 1992. 27 кастр.

1268. Малiноўскi М. Не Кастусь, але Вiкенцiй Калiноўскi: [Сапраўд. iмя рэвалюцыянера] // Навiны Беларус. акад. (Мiнск). 1992. 11 верас.(N 35). С.4; Дзецi i мы (Мiнск). 1992. Кастр.(N 19). С.8.

1269. Навуменка I. Як стваралася "Пiнская шляхта": [Таксама пра аўт. камедыi В.Дунiна-Марцiнкевiча i падзеi, звязаныя з паўстаннем 1863 г.] // Род. слова (Мiнск). 1992. N 7/8. C.54-61.

1270. Палубiнскi А. Голас "Мужыцкай праўды": К.Калiноўскi i яго справа: [З гiсторыi газеты] // Свiсл.газ. 1992. 12 жн.

1271. Розенфельд У.Д., Щелбанина Г.Н. Проблемы веры и церкви в наследии К.Калиновского // Наш радавод: Матэрыялы мiжнар. канф... Гродна, 1992. Кн.4, ч.3. С.643-651. Библиогр.: 19 назв.

1272. Сердзюкоў А. Шлях да незалежнасцi: (К 100-годдзю "Мужыцкай праўды") // Ратуша (Магiлёў). 1992. Лiп.(N 13). С.6.

1273. Черепица В.Н. К.Калиновский и революционный союз братских народов // Черепица В.Н. Истоки: (Очерки из истории рус.-белорус.-пол. рев. и культур. связей ХIХ-нач. ХХ в.). Гродно, 1991. С.20-24.

1274. Чорны Д. Гавораць факты i дакументы [аб гiсторыi Клеччыны: Пра паўстанне пад кiраўнiцтвам А.Санковiча (1863 г.), пра ваен. шпiталь у в.Сiняўка, што дзейнiчаў у час вайны 1914 г.] // Да новых перамог (Клецк). 1992. 15 снеж.

1275. Чыгрын С. Кастусь Калiноўскi на Слонiмшчыне // Гродн. правда. 1992. 1 авг.

1276. Шавель А. Бiтва пад Мiлавiдамi [21 мая 1863 г., Баранав. р-н] // Во славу Родины (Минск). 1992. 15 авг.

1277. Янушкевiч Я. "Возьмемся, дзецюкi, за рукi...": [Да 130-годдзя "Мужыцкай праўды"] // Род. слова (Мiнск). 1992. N 7/8. C.154-155.

1278. Янушкевiч Я. Ня толькi iдэалы застаюцца пасля герояў...: [Асабiстыя рэчы К.Калiноўскага] // Наша нiва (Вiльнюс). 1992. N 7. C.2-3.

1279. Jagiello B. Rok 1863 pod znakiem orla i pogoni. - Warszawa: Wyd-wo Szkolne i Pedagogiczne, 1992. - 151 s. - Пол.

Паўстанне 1863 г. у Польшчы, Лiтве i Расii.

Гл. таксама N 12, 169, 1052, 1057-1059, 1172, 1183.

Рэвалюцыя 1905-1907 гг.

1280. Круль М. Повинен ли [П.Г.] Курлов в "Курловском расстреле"?: [Новая версия событий 1905 г. в Минске] // Сов. Белоруссия (Минск). 1992. 6 авг.

1281. Мехаў У.Л. Далучэнне: Сiлуэты ў далечы мiнулага. - Мн.: Маст. лiт., 1992. - 222 с.: iл.

Са зместу: Слухаецца справа аб замаху: Трагедыя I.Пулiхава:[З гiсторыi курлоўс. расстрэлу, Мiнск,1905 г.]. C.106-163. Хто вы, Аляксандр Савiцкi?:[Палес. Робiн Гуд, беларус. Дуброўскi - яго называлi i так: Падзеi 1907-1909 гг. на Магiлёўшчыне]. С.164-187.

Гл. таксама N 1076, 1095, 1139.

Першая сусветная вайна

1282. Бубiн I. Разведчык: [Пра Буйко Д.Ф., ураджэнца в.Коханавiчы (Нясвiж. р-н), салдата першай сусвет. вайны] // Чырв. сцяг (Нясвiж). 1992. 11 лiп.

1283. Кацнельсон В. Пiсьмо з мiнулага: [З гiсторыi першай сусвет. вайны на Беларусi, Смаргон. р-н, в.Глiнна] // Гродн. правда. 1992. 17 дек.

1284. Мiрановiч Я. "Бежанцы": [Лёс жыхароў Беласточчыны, што летам 1915 г. рушылi на ўсход] // Нiва (Беласток). 1992. 4 кастр.(N 40). С.1,8.

1285. Пантюк И.В. Оказание медицинской помощи беженцам и призрение их сирот в Белоруссии в годы первой мировой войны // Здравоохранение Беларуси (Минск). 1992. N 12. С.60-62.

1286. Плешевеня А. У гродненских фортов: [Первая мировая война на Гродненщине, 1915 г.] // Гродн. правда. 1992. 10,12,17,19,22,24,26 сент.

1287. Свиридов М. На круги своя: [Культ.-идеол. обстановка в Белоруссии в период первой и второй мировых войн] // Мы и время (Минск). 1992. Сент.(N 19). C.12.

1288. Симонова Т.М. Пути решения литовско-белорусской проблемы после образования независимого польского государства (Конец 1918-нач. 1919 г.) // Первая мировая война и проблемы политического переустройства в Центральной и Юго-Восточной Европе. М., 1991. С.128-156. Библиогр. в прим. с.155-156.

1289. Kawalerowie Virtuti Militari, 1792-1945: Slownik biograficzny. T.11. (1914-1921). Cz.1. - Koszalin, 1991. - 170 s.: 5 l. m., 23 l. fot. - Пол.

Кавалеры польскага ваеннага ордэна: Бiяграфiчны даведнiк. Ёсць звесткi аб баявых дзеяннях на тэрыторыi Беларусi, 1914-1921 гг.

1290. Kowalski L. Generalowie. - Warszawa: PAX, 1992. - 283 s.: fot. - Пол.

Польскiя генералы: Бiяграфiчны даведнiк. Ёсць звесткi пра ваенныя дзеяннi на тэрыторыi Беларусi падчас першай i другой сусветных войнаў.

1291. Los R. Artyleria polska 1914-1939. - Warszawa: Wyd-wo Bellona, 1991. - 374 s.: il. -Ind. osobowy: s.356-366; Ind. nazw geogr.: s.367-374. - Пол.

Артылерыя польская, 1914-1939. Пра Беларусь гл. па геаграфiчнаму паказальiку.

1292. Pajewski J. Pierwsza wojna swiatowa, 1914-1918. - Warszawa: Panstwowe Wyd-wa Naukowe, 1991. - 840 s.; 20 l.il. - Пол.

З гiсторыi першай сусветнай вайны. Пра Беларусь гл. па геаграфiчнаму паказальнiку.

1293. Plygawko D. Akcja pomocy charytatywnej dla Litwy w czasie pierwszej wojny swiatowej // Wilno-Wilenszczyzna jako krajobraz i srodowisko wielu kultur: [Zb.]. Bialystok, 1992. T.2. S.201-210. Пол.

Польская акцыя дабрачыннай дапамогi Лiтве ў гады першай сусветнай вайны.

Гл. таксама N 993, 1274.

Брэст-Лiтоўскi дагавор

1294. Казак Н. Как рождался Брест-Литовский договор // Во славу Родины (Минск). 1992. 14 июля.

1295. Казак Н.П. Хто заключаў Брэст-Лiтоўскi дагавор? // Наш дзень (Маладзечна). 1992. 31 студз.

1296. Nation Craig R. Black earth, red star: A history of Soviet security policy, 1917-1991. - Ithaca; London: Cornell Univ. Press, 1992. - 341 p. - Англ.

Зветкi з гiсторыя савецкай палiтыкi бяспекi, 1917-1991. Пра Брэст-Лiтоўскi дагавор гл. на с.9-15,17,22,35,42-43.

1297. * Ponarski Z. Drozej niz za Alaske // Prawo i Zycie (Warszawa). 1992. N 48. S.11: rys. Пол.

З гiсторыi савецка-нямецкага пагаднення, якое датычыцца правоў на Вiленшчыну, 1918,1939 гг.

Лютаўская рэвалюцыя

1298. Близнец Г.И. Первая мировая война. Февральская революция в России: Материалы лекций для преподавателей, студентов всех специальностей. - Гомель, 1992. - 50 с. - Библиогр.:19 назв.

Из содерж.:[Февраль 1917 г. в Белоруссии]. С.44-45.

1299. Вараб'ёў А. Эсэры - абаронцы народа?: (Дзейнасць партыi эсэраў на Беларусi ў сак.-крас. 1917 г.) // Навiны Беларус. акад. (Мiнск). 1992. 28 жн.(N 33). С.5.

1300. Из протокола пребывания [Б.В.] Савинкова в Могилеве [Авг. 1917 г.] // Политическая история отечества ХХ в.: Документы и материалы. М., 1992. С.14-16.

1301. Коваленчиков Н.Н. К вопросам упрочения Советской власти в Могилеве [12 окт.-15 дек. 1917 г.] // Магiлёўшчына: [Зб. арт.]. Магiлёў, 1992. Вып.3. С.85-87.

1302. Филиппович И.И. Могилев накануне [и после] октябрьского переворота [15 апр.-12 нояб. 1917 г.] // Вестн. Могилева. 1992. 28 авг. С.5.

1303. Церетели И.Г. Кризис власти: [Из истории Февр. революции. Также об Общефронтовом съезде в Минске (c.8-14): Мемуары]. - М.: Луч, 1992. - 272 с. - (Полит. партии России: лидеры, история, документы).

1304. Цiхмянёў М.М. Апошнi прыезд Мiкалая II ў Магiлёў [у 1917 г.: Успамiны рус. генерала] / Уступ. слова Ю.Iваноўскага; Пер. с расейс. А.Асташонак // Крынiца (Мiнск). 1992. N 7/8. С.43-46.

Гл. таксама N 1530.

Кастрычнiцкая рэвалюцыя

1305. Белорусская социалистическая Громада: "Территориальная автономия": Из программы, принятой III съездом партии (Минск, окт. 1917 г.) // Несостоявшийся юбилей: Почему СССР не отпраздновал своего 70-летия?. М., 1992. С.58.

1306. Садовский Е. "Аврора" на колесах: [О бронепоезде, пришедшем в нояб. 1917 г. на помощь рев. Минску: Стоянка его была на разъезде Хвоево рядом с Барановичами] // Во славу Родины (Минск). 1992. 7 нояб.

1307. Сiдарэвiч А. Вялiкi нацыянальны сход: [З гiсторыi I Усебеларус. з'езда, якi праходзiў у Мiнску ў снеж. 1917 г.] // Нар. газ. (Мiнск). 1992. 22 снеж.

1308. Скворцов И. О, Хася!: [О судьбе Х. Шур, участницы рев. событий нояб. 1917 г. в Могилеве] // Вестн. Могилева. 1992. 18 дек. С.7.

1309. Хромчанка Д. Кастрычнiк: гiсторыя i сучаснасць: [Рэвалюцыя 1917 г. i лёс беларус. народа] // Ленiн. курсам (Крупкi). 1992. 7 лiстап.

1310. Savinkov B. Renegade on the left. - New York, 1991. - 540 p. - Bibliogr.: p.487-521; Ind.: p.522-540. - Copyright 1991 by R.B.Spence.

Падзеi Кастрычнiцкай рэвалюцыi. Ёсць таксама матэрыял пра Беларусь.

Гл. таксама N 1301, 1302, 1530.

1918-1985 гады

1311. Ган В. Павлик, друг Освальда: [О судьбе инж. мин. радиотелевизион. з-да П.П.Головачева и его дружбе с Л.Х.Освальдом, убийцей президента США Д.Ф.Кеннеди] // Эхо планеты (Москва). 1992. Июль (N 29). C.34-38.

1312. Ганiна Л. З гiсторыi роднага краю: [Лагойшчына ў 1927 г.] // Родны край (Лагойск). 1992. 9 снеж.

1313. Ганiна Л. Крупшчына 70 гадоў назад // Ленiн. курсам (Крупкi). 1992. 14 кастр.

1314. Ганiна Л. Старонкi гiсторыi [сведчаць аб падзеях на Крупшчыне ў 1927-1928 гг.: Па арх. дакументах i радках рэсп. газ. "Звязда" i "Сов. Белоруссия"] // Ленiн. курсам (Крупкi). 1992. 26 снеж.

1315. Ганiна Л. Так пачыналася новае жыццё: [Старонкi гiсторыi Лагойшчыны (1922 г.)] // Родны край (Лагойск). 1992. 14 кастр.

1316. Иоффе Э. Шесть условий "вождя" [по созданию БССР и КПБ]: Был ли Сталин в Беларуси: [События 20-40-х гг.] // Чалавек i эканомiка (Мiнск). 1992. N 10. С.36-38.

1317. Летапiс газетнымi радкамi: [З гiсторыi Гомел. вобл., 1922-1992 гг.: Па старонках газ. "Гомел. праўда" (раней - "Полесская правда")] // Гомел. праўда. 1992. 20,22,24,29,31 кастр.; 5,7,10 лiстап.

1318. Почетные граждане белорусских городов: [Перечислены многие фамилии почет. граждан начиная с 1964 г. почти 80 городов и поселков Беларуси] // Сов. Белоруссия (Минск). 1992. 3 июля.

1319. Пыско С. [Заходняя Беларусь] пасля уз'яднання [1939-пач. 1941 г.] // Полымя (Карэлiчы). 1992. 5,19,26 верас.; 10,17 кастр.; 7 лiстап.

1320. Deutscher I. Stalin: Eine politische Biographie. - Berlin: Dietz Verl., 1990. - 864 S. - Ням.

Палiтычная бiяграфiя I.Сталiна. Звесткi пра Беларусь гл. па геаграфiчнаму паказальнiку.

1321. Drzazgowski H. Urodzilem sie w twierdzy Brzeskiej // Magazyn Polski (Grodno). 1992. N 3/4. S.86-87. Пол.

З жыцця даваеннага Брэста.

1322. * Dziemianowicz R., Przygodzka R. Wies bialostocka w latach 1939-1941 // Bialostocczyzna (Bialystok). 1991. N 4. S.27-29. Пол.

Беларуская вёска ў 1939-1941 гг.

1323. Kapuscinski R. Pinsk 1939 // Gazeta Wyborcza (Warszawa). 1992. N 109. S.8-9. Пол.

Успамiны былога жыхара Пiнска пра першыя месяцы Савецкай ўлады ў 1939 г.

1324. Taraszkiewicz B. Bialoruskie postulaty polityczne // Literatura na Swiecie (Warszawa). 1991. N 8/9. S.254-273. Пол.

Беларускiя палiтычныя патрабаваннi [1918-1939].

1325. Zeman Z. The making and breaking of communist Europe. - Cambridge, 1991. - 364 p. - Англ.

З гiсторыi камунiстычнай Еўропы, 1917-1989 гг. Ёсць зветкi пра Беларусь.

Гл. таксама N 963-967, 971, 973, 976, 984, 987, 993, 999, 1547.

Тэрыторыя. Насельнiцтва

1326. Андреев Е.М., Дарский Л.Е., Харькова Т.Л. Население Советского Союза, 1922-1991 / Рос. АН. Ин-т народнохоз. прогнозирования, Науч. совет "Пробл. демографии и труд. ресурсов". - М.: Наука, 1992. - 139, [3] с.: ил. - Библиогр.: с.137-140.

1327. Всесоюзная перепись населения 1939 года: Основ. итоги [рассекреч. материалов: Сведения по возрасту, полу населения, уровню его грамотности и образования, состоянию в браке, источникам средств существования, занятиям, а также распределению населения по отраслям нар. хоз-ва. Есть данные по Беларуси] / Под ред. Ю.А.Полякова. - М.: Наука, 1992. - 256 с.

1328. Манак Б.А. Насельнiцтва Беларусi [70-80-х гг. ХХ ст.]: Рэгiян. асаблiвасцi развiцця i рассялення. - Мн.: Унiверсiтэцкае, 1992. - 176 с.: iл.

1329. Нестерович С. Из нашей родословной: [Первое (1923 г.) и второе (1926 г.) укрупнение Беларуси - начало формирования единого террит.-произв. комплекса] // Воскресение (Минск). 1992. 20 авг.(N 31). С.3.

1330. Осокина Е.А. Характер демографических процессов и система централизованного снабжения продовольствием в 1933 г.: Опыт работы с базой данных по торговой и демогр. статистике: [Есть белорус. материал] // Россия и США на рубеже ХIХ-ХХ вв.: Мат. методы в ист. исслед. М., 1992. С.155-173.

1331. Савулькин Л.И. Географические аспекты трансформации семейной структуры населения России и Ближнего зарубежья: (По материалам переписей 1959,1970,1979,1989 гг.): [Есть материал о Беларуси]: Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Рос. гос. пед. ун-т им. А.И.Герцена. - СПб., 1992. - 21 с. - Библиогр.: с.19-21 (11 назв.).

1332. Топилин А.В. Влияние миграции на этнонациональную структуру: [Данные переписи 1989 г.] // Социол. исслед. (Москва). 1992. N 7. С.31-43.

1333. Цiтоў А. Усходняя праблема i мiжваенны час: [Падзел беларус. тэрыторый ў студз.-лют. 1919 г., у крас. 1924 г.] // Спадчына (Мiнск). 1992. N 4. С.13-14.

1334. Черныш С.Л. Социально-демографическое исследование смертности и продолжительности жизни: (На материалах Респ. Беларусь с конца 60-х гг.): Автореф. дис. ... канд. социол. наук / АН Респ. Беларусь. Ин-т социологии. - Мн., 1992. - 29 с. - Библиогр.: с.29 (6 назв.).

Гл. таксама N 1003, 1004.

Эканомiка. Сацыяльна-эканамiчныя адносiны. Сацыяльная структура

1335. Актуальныя пытаннi гiсторыi Беларусi ад старажытных часоў да нашых дзён: Зб. арт. / Беларус. дзярж. ун-т; Адказны за вып. У.Н.Сiдарцоў i iнш. - Мн.: БДУ, 1992. - 196 с. - Бiблiягр. у канцы арт.

Са зместу: Ходзiн С.М. Беларуская вёска: ад дэкрэта аб зямлi да суцэльнай калектывiзацыi. С.117-128. Сарокiн А.М. Арэнда зямлi ў савецкай Беларусi (20-ыя гг.). С.128-137.

1336. Волохнович И.Л. Повышение эффективности работы научно-исследовательских коллективов: опыт, проблемы: (На материалах Компартии Белоруссии, 1976-1985 гг.): Автореф. дис. ... канд. ист. наук / БГУ. - Мн., 1992. - 21 с. - Библиогр.: c.20-21.

1337. Гудков С.С., Райский В.Я. Гомельское производственное обувное объединение "Труд": [Есть также материалы из истории развития предприятия, 1919-1991 гг.]. - Мн.: Полымя, 1992. - 62 с., [12]л. фот.

1338. "25-тысячники" на Могилевщине: [Из истории отправки рабочих на подъем сел. хоз-ва страны: По материалам Могилев. обл. партархива] / Подгот. Ф.Дубровская // Могилев. ведомости. 1992. 6-13 авг.(N 32). С.7.

1339. З гiсторыi [цяперашняга аб'яднання "Бабруйскмэбля": Заснавана ў 1926 г.] // Бабр. жыццё. 1992. 30 студз.

1340. Зубрэй У. Жамчужына гранiту: [Гiсторыя адкрыцця i выкарыстання (з 1925 г.) радовiшчаў кашт. прырод. каменя ў р-не в.Глушкавiчы Лельч. р-на] // Светлае жыццё (Лельчыцы). 1992. 16 кастр.

1341. Исаенко В.Ф. Судьбы имен: [О восстановлении Минска в послевоен. период и о названиях улиц города] // Веч. Минск. 1992. 27 авг.

1342. Корзун И.П. Изменение социально-бытовых условий жизни городского и сельского населения в 1961-1985 гг.: (На материалах БССР) / АН Респ. Беларусь. Ин-т истории. - Мн., 1991. - 31, [1] с. - Библиогр.: с.30-32.

1343. Космылев В. Из биографии рубля [в России и Беларуси, 1918-1924 гг.] // 7 дней (Минск). 1992. 17-23 авг.(N 34). С.2.

1344. Куляшоў В. Ад праўды нiкуды не дзенешся: [Пра лёс В.Е.Хлiмановiча, ураджэнца в.Ляхаўка Дубров. р-на. На яго жыццёвым прыкладзе аўт. прасочвае гiст. шлях вёскi ў першай палове ХХ ст. i ў нашы днi] // Дняпр. праўда (Дуброўна). 1992. 25 лiп.

1345. Микула Е. Забытые имена: Родион Бонч-Осмоловский [(1884-1938): Руководитель с.-х. секции Госплана БССР, жертва сталин. репрессий] // Чалавек i эканомiка (Мiнск). 1992. N 10. С.39-40.

1346. Могилевщина: [Сб. ст.] / Могилев. пед. ин-т им. А.А.Кулешова и др.; Сост. и отв. ред.В.А.Юшкевич. - Могилев, 1991. - 82 с.

Из содерж.: Агеев А.Г. Производственные совещания на предприятиях Могилевской области в 1956-1965 гг. С.60-62. Моргунов А. Инженерно-технические кадры Могилевщины (1951-1955 гг.). С.71-72. Морозевич В. Восстановление хозяйства Могилевской области (1943-1945 гг.). С.73-74. Из истории совхоза "Реста" [в Чаусском р-не]. С.77-80.

1347. Мулица И.С. Двадцатипятилетний юбилей объединения Белоруснефть [1964-1989 гг.] // Ветераны: Воспоминания: Из истории развития нефт. и газ. пром-сти. М., 1992. Вып. 3. С.64-71.

1348. Пацёмкiн М. "Таполя памяцi маей": [З успамiнаў: Беларусы на цалiне. Таксама пытаннi межнац. адносiн] // Маладосць (Мiнск). 1992. N 12. С.187-195.

1349. Расторгуев А.В. Опыт и проблемы в деятельности государственных и общественных организаций Беларуси по подготовке рабочих кадров (1961-1970 гг.): Автореф. дис. ... канд. ист. наук / БГУ. - Мн., 1992. - 24 с.

1350. Трусова Е. Ломбард [в Витебске, 1923-1927 гг.: По документам Витеб. обл. гос. арх.] // Витеб. курьер. 1992. 8 окт. С.5.

1351. Шмiдт Н. "Мара" з "Тэрмапласта": [Гiсторыя (з 1944 г.) i сённяш. дзень з-да "Тэрмапласт"] // Мiн. праўда. 1992. 24 снеж.

1352. Энтин Э.М. Общественные организации и проблемы трудового состязания: старые догмы и поиски новых подходов: (По материалам пром-сти Белоруссии 60-70-ых гг.): Автореф. дис.... д-ра ист. наук / Моск. пед. гос. ун-т им. В.И.Ленина. - М., 1992. - 53 с. - Библиогр.: с.51-53 (19 назв.).

1353. Piroznik I. Spoleczno-geograficzne tendencjie rozwoju i przestrzennej organizacji zagospodarowania turystycznego (na przykladzie ZSRR w latach 1976-1990). - Sosnowiec, 1992. - 248 s.: tab. - Пол.

З гiсторыi арганiзацыi i развiцця турызму ў СССР, 1976-1990 гг. У змесце ёсць матэрыял пра Беларусь.

Гл. таксама N 1007, 1009, 1019, 1021, 1023, 1029, 1030, 1033-1037, 1329, 1613, 1798, 2066.

Палiтычны лад. Дзяржава i права. Унутраная палiтыка

1354. Актуальные проблемы истории советской милиции: Сб. науч. тр. / Под ред. Н.И. Ильинского. - Мн.: МВШ МВО СССР, 1991. - 150 с.

Из содерж.: Ковалев В.В. Роль органов милиции в ликвидации бандитизма в западных областях Белоруссии (1944-1950 гг.). С.74-81. Сороковик И.А. Взаимодействие милиции и комсомола Белоруссии по охране общественного порядка (1966-1980 гг.). С.104-115. Данилов В.А. Из опыта воспитания работников милиции БССР на боевых и трудовых традициях органов внутренних дел (1970-1980 гг.). С.115-122. Горбарук П.Д. Деятельность милиции Белорусской ССР по охране общественного порядка в 60-ые годы. С.126-135.

1355. Актуальныя пытаннi гiсторыi Беларусi ад старажытных часоў да нашых дзён: Зб. арт. / Беларус. дзярж. ун-т i iнш.; Адказны за вып. У.Н.Сiдарцоў. - Мн.: БДУ, 1992. - 196 с. - Бiблiягр.у канцы арт.

Са зместу:Часноўскi М.Э. Змена ўладных функцый Саветаў у другой палове 80-х гг. С.152-156. Вiшнеўскi А.Ф. Некаторыя праблемы фармiравання прававой дзяржавы Беларусi [у савецкi час]. С.181-189.

1356. Вадзiла П. Як гэта было: [Успамiны б. жыхара Рагачова аб расстрэлах бальшавiкамi дызертыраў у 1918 г.] // Свабод. слова (Рагачоў). 1992. 15 лiп.

1357. Далiдовiч А. Дзякуй таварышу Сталiну за наша шчаслiвае дзяцiнства: Як сав. улада змагалася з дзiцячай беспрытульнасцю ў 20-30-ыя гг. на Беларусi] // Чырв. змена (Мiнск). 1992. 18-25 снеж.(N 51). С.5.

1358. Егорычев В. Орден республики: [Из истории Труд. Крас. Знамени БССР] // Сел. новь (Гродно). 1992. 19 сент.; Астрав. правда. 1992. 10 кастр.

1359. Зiмянiн М.В. "Вы яшчэ пераканаецеся - я казаў праўду": [Успамiны парт. i дзярж. дзеяча былых БССР i СССР] / Запiсаў А.Улiцёнак // Звязда (Мiнск). 1992. 30,31 лiп.;1,4-6,8,11,12 жн.

Са зместу: "Гэта была трагедыя - мы жылi ў ардынарным рэчышчы падтрымкi...": [Старонкi беларус. бiягр. аўт. Больш падрабязна - пра пленум ЦК КПБ у чэрв. 1953 г.]. 5 жн.; "Пасля вайны Цанава рыхтаваў нам крывавую бойню": [Пра падзеi на Беларусi ў пасляваен. час]. 8 жн.

1360. Кароткi абрыс беларускага пытання [Чэрв. 1921 г.-сак. 1922 г.: З дакументаў Генерал. штаба (II Аддз.), Варшава, 1928 г.] / Падрыхт. А.Баршчэўскi // Нiва (Беласток). 1992. Лiп.(N 27). С.8; Лiп.(N 29). С.11; Жн.(N 31). С.11. Працяг. Пач.: N 42, 1989.Працяг будзе.

1361. Карпенко И., Долготович Б. "Нужна умная работа": [Из жизни и полит. деятельности К.Т. Мазурова (1914-1989)] // Мiн. праўда. 1992. 12,15,17,19,22,24,26,29 верас.; 1,3,6 кастр.

1362. Катужанец Р. Записки раба божьего о пяти апостолах: [Воспоминания работника ЦК КПБ о П.М.Машерове, Т.Я.Киселеве, Н.Н.Слюнькове, Е.Е.Соколове, А.А.Малофееве] // Рэспублiка (Мiнск). 1992. 11 жн. С.6; 12 жн. С.6; 13 жн. С.6; 15 жн. С.6; 18 жн. С.6.

1363. Кондратьева Л. Как Могилев столицей не стал [в 1938 г.] // Магiлёўс. праўда. 1992. 11 жн.

1364. Криворучко А.Н. Социальная политика в период НЭПа: [Есть данные по Беларуси. См. табл. о размерах заработ. платы по тариф. поясам и др.] // Проблемы социальной политики и общественно-политической мысли в России и СССР: (Из истории соц. политики и соц.-полит. мысли СССР). М., 1992. С.111-166.

1365. Лейзеров А. Нацсоветы: за и против: Из истории [гос. стр-ва] Беларуси [20-30-х гг.] // Во славу Родины (Минск). 1992. 18 нояб.

1366. Лесаўчук А. Права на гiмн: [Звесткi з гiсторыi гiмна "Мы выйдзем шчыльнымi радамi", таксама пра яго аўтараў М.Краўцова i У.Тэраўскага] // ЛiМ (Мiнск). 1992. 24 лiп.(N 30). С.4.

1367. Лыч Г. Власть и произвол: [О Е.Е.Соколове, первом секретаре КПБ и др. парт. деятелях респ.] // Нар. газ. (Мiнск). 1992. 1 жн.

1368. М. Беларускiя палiтычныя элiты [1918-1921 гг.: Iнфарм. пра асяроддзе, з якога выйшлi, так званыя "буржуазныя палiтыкi", пра iх веравызнанне, адукацыю, працу, якую выконвалi пасля гэтага перыяду, пра нацыянальнасць бацькоў i г.д.] // Нiва (Беласток). 1992. 6 верас.(N 36). С.4.

1369. Мазырэц Ц. Узнагароды Беларусi [1918-1989: Карот. звесткi пра 10 узнагарод, у асноўным прынятых за мяжой] // Спадчына (Мiнск). 1992. N 5. С.38-41: iл.

1370. Матуковский Н. "Я шёл к вам по человеческим костям, на которых стоит Минск...": [Из истории присвоения г.Минску в 1974 г. звания "Город-герой"] // Рэспублiка (Мiнск). 1992. 7 лiстап. С. 7.

1371. Новиков И. Ради правды и справедливости: [Отзыв на ст. Н.Матуковского "Я шел к вам по человеческим костям, на которых стоит Минск..." (Рэспублiка, 1992. 7 лiстап.)] // Рэспублiка (Мiнск). 1992. 23 снеж. С.6.

1372. Панкратаў С. Наша гарантыя i ахова: [Ёсць звесткi з гiсторыi пашпартызацыi ў Беларусi, 1919-1976 гг.] // Вiцеб. рабочы. 1992. 22 снеж.

1373. Папкоў I.М. "Мой нярадасны, мой горкi юбiлей...": [Гутарка з б. партызанам, франтавiком аб яго жыццёвым шляху] / Запiсаў А.Мiкалайчанка // Добры вечар (Мiнск). 1992. 14 жн.

1374. Патук Л. ...I залiчылi iх у кулакi: [Звесткi з арх. дакументаў пра сац. становiшча ў вёсках Лельч. р-на ў 20-30-ыя гг.] // Светлае жыццё (Лельчыцы). 1992. 8 верас.

1375. Паўлаў В.П., Шаркоў А.В. Некаторыя пытаннi ўтрымання ваеннапалонных на тэрыторыi Беларусi ў 1944-1950 гг. // Весцi АН Беларусi. Сер. грамад. навук (Мiнск). 1992. N 5/6. C.70-78.

1376. Процька Т.С. Адносiны савецкай дзяржавы да Царквы (1917-1941 гг.) // Тэзiсы навуковай канферэнцыi, прысвечанай 1000-годдзю Полацкай епархii i праваслаўнай царквы на Беларусi, 25 верас. 1992 г., г. Мiнск. Мн., 1992. С.58-59.

1377. Рагойша В. Бацька нацыi: Арт. другi: [Я.Купала i палiтыка "беларусiзацыi" 20-30-х гг.] // Полымя (Мiнск). 1992. N 7. С.191-203. Пач.: N 6, 1992.

1378. Рагойша В. Отец нации: [Я.Купала и белорус. государственность] // Дружба народов (Москва). 1992. N 11/12. С.261-270.

1379. Сазонкин В.В. Неизвестное об известном: [Воспоминания офицера охраны о первых секретарях ЦК КПБ (1950-1980 гг.)] / Записала Р.Одынец // Веч. Минск. 1992. 29, 30, 31 июля; 7 сент.

Содерж.: "...Очень любознательный человек": [О Н.С.Патоличеве (1950-1956)]. 29, 30 июля; "Душевность, теплота, любовь к людям": [О К.Т.Мазурове (1956-1965)]. 31 июля; "Остановить его было трудно": [О П.М.Машерове (1965-1980)]. 7 сент.

1380. Сазонкин В.В. Штрихи к портрету К.Т. Мазурова [1914-1991]; Тринадцать лет рядом с [П.М.] Машеровым [1918-1980]; Тихон [Яковлевич] Киселев - охотник и острослов: [Воспоминания телохранителя о первых секретарях ЦК КПБ] // Беларус. час (Мiнск). 1992. 20-27 лiп.(N 29). С.8; 27 лiп.-3 жн.(N 30). С.4; 10-17 жн.(N 32). С.4; 16-23 лiстап.(N 46). С.8.

1381. Смехович Н.В. Работа государственных, политических и общественных организаций Беларуси по жизнеустройству и воспитанию детей, оставшихся без родителей (1943-1950 гг.): Автореф. дис.... канд. ист. наук / БГУ. - Мн., 1992. - 20, [1] с.

1382. Цыганков В. Беларусь - Вильня: быть ли миру?: [Вилен. край: белорус. история и литов. реальность] // Свобод. новости (Минск). 1992. N 12. С.8.

1383. Чарнобылец В.М. У вечны бой: [Успамiны ветэрана мiлiцыi пра яе работнiкаў у час станаўлення сав. ўлады ў Петрык. р-не] // За новыя рубяжы (Петрыкаў). 1992. 27 лiстап.

1384. Iwanow M. Pierwszy narod Ukarany: Polacy w Zwiazku Radzieckim, 1921-1939. - Warszawa; Wroclaw: PAN, 1991. - 399 s. - Пол.

Палякi ў Савецкiм Саюзе [таксама на тэрыторыi Беларусi у 1921-1939 гг.].

1385. Kumaniecki J. Repatriacja polakow po wojnie polsko-radzieckiej w latach 1921-1924 // Przeglad Wschodni (Warszawa). 1991. Z.1: Historia i wspolczesnosc polakow na Wschodzie. S.133-145. Пол.

Репатриация поляков по окончании польско-советской войны в 1921-1924 г.

1386. * Latka J.S. Oskarzony Feliks Edmundowicz: Fragm. ksiazki "Krwawy apostol - sad nad Feliksem Dzierzynskim" // Lektura (Krakow). 1992. N 11/12. S.18-19:il., rys. Пол.

Фрагмент з кнiгi пра Ф.Э.Дзяржынскага.

1387. * Mozejko E. Wiernosc i cierpienie: O Polakach w Zwiazku Sowieckim przed 1939 r. // Zeszyty Historyczne (Warszawa). 1992. Z.100. S.3-22. Пол.

Палякi ў Савецкiм Саюзе да 1939.

1388. Ulam A.B. The Communists: The Story of Power and Lost Illusions: 1948-1991. - New York, 1992. - 528 p. Ind.: p.517-528. - Пол.

Камунiсты начале ўлады, 1948-1991 гг. Ёсць звесткi пра Беларусь.

1389. * Winnicki Z.J. [Recenzja] // Przeglad Wschodni (Warszawa). 1991. Z.4. S.888-891. Пол.- Рэц. на кн.: Iwanow M. Pierwszy narod ukarany: Polacy w Zwiazku Radzieckim, 1921-1939.- ;Warszawa, 1991. - Пол.

Водгук на кнiгу аб паляках у Савецкiм Саюзе ў 1921-1939 гг.

Гл. таксама N 15, 1041, 1054, 2336, 2724.

П.М.Машэраў (1918-1980)

1390. Кулакоў А. Адзiн з пяцi // Голас Сенненшчыны. 1992. 27 кастр.

1391. Сазонкин В. Гибель [П.М.] Машерова: преднамеренное убийство или трагический случай?: Воспоминания б. нач. личной охраны // Рэспублiка (Мiнск). 1992. 3 кастр. С.5.

Гл. таксама N 1379, 1380.

Рэпрэсii (1920-1960-ыя гг.)

1392. А.П. 266 чалавек - за адно пасяджэнне: [Прыведзены спiсы беларусаў i ўраджэнцаў Беларусi - вязняў Салавец. турмы, якiм асоб. тройка вынесла смярот. прысуд 9 кастр. 1937 г.] // ЛiМ (Мiнск). 1992. 23 кастр.(N 43). С.15.

1393. Адамушка I. Жудасная статыстыка: [Лiчбы ахвяр палiт. рэпрэсiй у Беларусi перыяду 20-50-х гг.] // Тайны, сенсации, открытия (Минск). 1992. Сент. С.2.

1394. Адамушка У.|. Лiчбы на сэрцы: [Стат. дан. колькасцi ахвяр палiт. рэпрэсiй у Беларусi 20-50-х гг.] // Беларус. думка (Мiнск). 1992. N 7. C.71-72.

1395. Адамушко В.И., Иванова Н.В. "Помилуйте...": Документы по репрессиям 1939-1941 гг. в Вилейс. обл. - Мн.: Гл. арх. упр. Беларуси, 1992. - 98 с., 6 л. ил.

1396. Астапчик Л.К. Спецпереселенцы: [Рассказ дочери репрессир. в 1947 г. К.П.Хлюста, уроженца Баранов. р-на] / Записал Ю.Бунеев // Наш край (Барановичи). 1992. 15 февр.

1397. Барадулiн Р. Унучка Францiшка Скарыны, альбо Зэк N 0-287: [Штрыхi да партр. паэткi Л.Генiюш (1910-1983)] // Полымя (Мiнск). 1992. N 10. С.179-187.

1398. Борисевич М. Нашли могилу еще одной жертвы сталинизма: [Из воспоминаний жителей д.Горецковщина Ошмян. р-на И.Садовского, С.С.Подворской о смерти ксендза В.Голяка] // Ашмян. весн. 1992. 15 лiп.

1399. Бунеев Ю. "Был за границей? В Сибирь!": [Рассказ дважды репрессир. (в 1940 и 1951 гг.) жителя г.Барановичи А.Д.Ровгейши] // Наш край (Барановичи). 1992. 27 авг.

1400. Бунеев Ю. Былое приходит во снах...: [О жителе г.Барановичи Д.В.Назаревском, репрессир. в 1947 г.] // Наш край (Барановичи). 1992. 22 мая.

1401. Бунеев Ю. Обитательница старого дома: [Про жительницу г.Барановичи Л.Д.Кужелеву, репрессир. в 1944 г.] // Наш край (Барановичи). 1992. 4 июня.

1402. Бунеев Ю. Одиннадцать лет за колючей проволокой: [Рассказ репрессир. П.В.Павлова, жителя г.Барановичи] // Наш край (Барановичи). 1992. 10 июня.

1403. Бунеев Ю. Узник, фронтовик, снова узник...: [О судьбе жителя д.Полонка Баранов. р-на Ващилко А.А., заключенном гитлер. и сталин. лагерей ] // Наш край (Барановичи). 1992. 8 мая.

1404. Бычына Б.Ф. Без вiны вiнаватыя: [Расказ жыхара г.Заслаўя, рэпрэсiр. у 30-ыя гг.] / Гутарыла А. Сак // Наша жыццё (Мiнск). 1992. 25 лiп.

1405. Бычэня У. Справа N 2690: [Пра рэпрэсiр. у 1936 г. педагога М.В.Шкрабу са Старобiна] // Настаўн. газ. (Мiнск). 1992. 8 лiп.

1406. В НКВД избивали даже Библией: [Репрессии 1937-1939 гг. в Могилев. обл.] / Подгот. к печати Б.Логовский // Могилев. ведомости. 1992. 5-12 нояб.(N 45). С.8.

1407. В.К. Мае горкiя успамiны [пра гады, праведзеныя ў сталiнскiх спецлагерах, 1949-1956] // Голас часу (Лондан). 1992. N 6. С.16-20.

1408. Вакар Н.П. Лiквiдацыя беларускага нацыяналiзму: [Сталiн."чысткi" у 1929-1938 гг.: Праца амер. гiсторыка-беларусазнаўцы] // Спадчына (Мiнск). 1992. N 6. С.12-20. Перадрук са скар. з часоп.: Oboz. 1984. N 9. Бiблiягр.: 21 назв.

1409. Валасевiч Г. Драма драматурга [Ф.] Аляхновiча // Настаўн. газ. (Мiнск). 1992. 23 верас.

1410. Василевский Б. "Я долгие годы скрывал горькую правду своей жизни...": [Рассказ уроженца д.Новое Полесье Круглян. р-на, воевавшего в итал. Сопротивлении, а в 1946-1951 гг. репрессир.] / Записал В.Факеев // Нар. слова (Вiцебск). 1992. 18 лiп.

1411. Васiлеўскi Б.У. "Пiшу пра горкую праўду...": [З успамiнаў рэпрэсiр. з в.Новае Палессе Кругл. р-на] / Запiсаў У.Факееў // Звязда (Мiнск). 1992. 20 жн.

1412. Ведай i помнi: [Сведчаннi жыхароў в.Паддубцы i Бабiнiчы Арш. р-на аб расстрэлах у 1930-1933 гг. у прыгарад. лесе памiж г.Оршай i в.Паддубцы] / Запiсаў Ю.Копцiк // Аршан. газ. 1992. 31 кастр.

1413. Возвращенные имена: Сотрудники АН Беларуси, пострадавшие в период сталин. репрессий: [Биогр., крат. характеристика науч. деятельности, данные об аресте, сроках и месте отбывания наказания, последующая судьба] / Сост. и авт. предисл. Н.В.Токарев; Под ред. А.С.Махнача. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1992. - 120 с.: iл.

1414. Вышынскi М., Харкевiч А. Праз путы i пакуты: [З жыцця рэпрэсiр. беларус. пiсьменнiка Л. Калюгi (1909-1937)] // Фемида (Минск). 1992. 5-11 окт.(N 40). С.3.

1415. Газiн Дз. Як "раскулачвалi" Рэпiных: [Маёнтак Здраўнёва, 1923-1930 гг.] // Нар. слова (Вiцебск). 1992. 12 жн.

1416. Гарэцкi Р. Расстрэл Максiма Гарэцкага [(1893-1938): Новыя факты i дакументы ] // ЛiМ (Мiнск). 1992. 16 кастр.(N 42). С.14-15; 16 кастр.(N 42). С.14-15. 16 кастр.(N 42). С.14-15.

1417. Германовiч I., Ляшук В. Вучоны-педагог Iван Самковiч [(1889-1938): Аўтар чытанак i падручнiкаў па беларус. мове, рэпрэсiр. за контрнацыянал. дзейнасць] // ЛiМ (Мiнск). 1992. 20 лiстап.(N 47). С.16.

1418. Гордеев Б. Их закапывали в ямы ...: [О репрессир. в 30-ые гг. жителях Могилева С.А.Маньковском и С.М.Юркевиче] // Вестн. Могилева. 1992. 23 окт. С.3.

1419. Григорьев Г., Григорьева В. "Сведений о преступной деятельности не обнаружено": [Из материалов дела о контррев. орг. в системе Наркомзема БССР и Белтрактороцентра в 30-ые гг. ] // Белорус. нива (Минск). 1992. 5 авг.

1420. Гришанова Л. Встреча у креста: [О могилевчанах Е.Н. и Н.Н.Орловских, репрессир. в 30-ые гг.] // Магiлёўс. праўда. 1992. 4 лiстап.

1421. Грыб В.А. "Людзi, не будзце зайздрослiвымi!": [Расказ жыхаркi в.Нарач (Мядзел. р-н) аб лёсе сваёй сям'i, рэпрэсiр. у 1949 г.] / Запiсаў М.Чарняўскi // Нарач. зара (Мядзел). 1992. 30 снеж.

1422. Грыгор'еў Г., Грыгор'ева В. "...Выкрываецца паказаннямi сведкаў": [Лёс I.К. Пыжыка, дыр. лестрансгаса "Сырцы" у Талачыне, рэпрэсiр. у 1936 г.] // Ленiн. курсам (Крупкi). 1992. 22 лiп.

1423. Грыгор'еў Г., Грыгор'ева В. "...За адсутнасцю састава злачынства": [Пра I.А. Мiцкевiча, ураджэнца ст.Койданава Мiн. вобл., рэпрэсiр. i расстрал. у лiп. 1938 г.] // Ленiн. курсам (Крупкi). 1992. 1 жн.

1424. Гэта не павiнна паўтарыцца: [Пра лёсы жыхароў Оршы i Аршан. р-на, якiя былi рэпрэсiр. ў 30-50-ыя гг.] / Склад. Г.Сiнiцына; Падрыхт. да друку А.Сцяпанава] // Выбар (Вiцебск). 1992. снеж.(N 21). С.7-8.

1425. Дзябёла М. След сталiнiзму на Беларусi: [Крат. iнфарм. аб калонii для жанчын цяжар. i з груд. дзецьмi ў 30-ыя гг. у пас.Хальч Ветк. р-на] // Нiва (Беласток). 1992. 8 лiстап.(N 45). С.2.

1426. Долгодворов В., Орловский А. Признания бывшего палача: [Репрессии 1937-1947 гг. в Белоруссии: Воспоминания] // Заря (Брест). 1992. 24 окт.

1427. Задаля В. "Загад N 1 - пазбавiць волi...": [Дэпартацыя насельнiцтва Зах. Беларусi у 1939-1941 гг.] // Пагоня (Гродна). 1992. 19 лiстап. 4 снеж. С.5.

1428. Заерка А. Вiцебская мадонна: [Успамiны рэпрэсiр. (1937-1946 гг.) Н.В.Ярнутоўскай] // Полымя (Минск). 1992. N 7. С.129-143.

1429. Iваненка С. Справядлiвасць адноўлена... праз паўвека: [Пра лёс П.С.Жарскага, ураджэнца в.Сушкава Лагойс. р-на, рэпрэсiр. у 1930 г.] // Родны край (Лагойск). 1992. 17 чэрв.

1430. Iофе Э. "Iдэалагiчна чужы элемент...": Новае пра лёс Антона Балiцкага [(1891-1937), рэпрэсiр. наркома асветы БССР] // ЛiМ (Мiнск). 1992. 2 кастр.(N 40). С.14-15.

1431. Iофе Э. "Лiчу палiтыку чужой мне сферай ": [Пра Я.I.Барычэўскага (1883-1934), зачынальнiка беларус. лiтаратуразнаўства, вучонага, педагога] // Настаўн. газ. (Мiнск). 1992. 12 жн.

1432. Калубовiч А. На крыжовай дарозе: [Раздз. з кн. успамiнаў гiсторыка-эмiгранта, б. рэпрэсiраванага, пра арышты нац. беларус. iнтэлiгенцыi ў 30-ыя гг. i жыццё ў сталiн. лагерах] // Спадчына (Мiнск). 1992. N 4. С.68-75; N 5. С.84-92. Заканчэнне. Пач.: N 3, 1992.

Змест.: "Саюз Вызвалення Беларусi": [Спiсы арышт. у 1930-м г.]. С.68-75; Першы дзень працы: [З жыцця ў сталiн. лагерах]. С.84-92.

1433. Канавалюк В. Адзiн з нашых рыцараў: [Пра рэпрэсiр. у 1937 г. беларус. педагога I.К.Самковiча (1889-?)] // Заря (Брест). 1992. 10 нояб.

1434. Касцень А. Беразвецкi манастыр: Калi б сцены маглi гаварыць: [Рэпрэсii ў Глыб. р-не, 1939-1941 гг.] // Звязда (Мiнск). 1992. 19 снеж.

1435. Касцень А. Справа педвучылiшчаў: Дагэтуль у Паставах i Глыбокiм чакаюць рэабiлiтацыi ахвяры сталiншчыны [40-х гг.] // Нар. слова. (Вiцебск). 1992. 2 кастр.

1436. Касцень А. Хоць адрэжце язык...: Тайна Беразвец. турмы: [Рэпрэсii ў Глыбоц. р-не, 1939-1941 гг.] // Нар. слова (Вiцебск). 1992. 12 снеж. С.4.

1437. Кашкин И. Мой ГУЛАГ: [Исповедь репрессир. жителя Гомеля] // Во славу Родины (Минск). 1992. 10 нояб.

1438. Кiшко Л.I. Iх лiчылi ворагамi: [Пра лёс рэпрэсiр. у 1940 г. беларуса I.А.Шведа (зараз жыве ў Лондане): Успамiны дачкi] // Паст. край. 1992. 22 снеж.

1439. Клiмовiч Р. Дзецi "ворагаў народа": [Пра малалет. вязняў сталiн. лагераў] // Гомел. ведамасцi. 1992. 5 верас. С.4.

1440. Климович Г.С. Один из голосов ГУЛАГа: [Воспоминания жителя Гомеля] / Подгот. С.Петров // Во славу Родины (Минск). 1992. 25,26 авг.

1441. Клiмуць Я. Васiль Шашалевiч: [З жыцця i творчасцi беларус. пiсьменнiка, вязня сталiн. лагераў] // Голас Краснапольшчыны. 1992. 11 лiп.

1442. Кого записывали в "нацдемы" [Могилев, 1936-1939 гг.] // Вестн. Могилева. 1992. 20 нояб. С.7.

1443. Коляда М. Династия Полюхов и другие: [Об участниках ком. движения в Зап. Беларуси, репрессир. в 30-40-ые гг., уроженцах д.Сосновка Пружан. р-на братьях К. и М.Полюхах и А.Копыле] / Предисл. У.Калеснiка // Заря (Брест). 1992. 18,20 авг.

1444. Кузьмiцкi В. З прастораў жыцця: Дакум. нарыс [аб траг. лёсе Людвiка i Мiкалая Кузьмiцкiх, ураджэнцаў в.Дзямiдаўка Барыс. р-на, рэпрэсiр. у 30-ыя гг.] // Адзiнства (Барысаў). 1992. 18 лiп. Заканчэнне. Пач.: 23,26,29,30 лiстап.; 3,6,11,20,21,25 снеж., 1991; 4,10,16,25,26,30 студз.; 18 крас.; 11,15 лiп., 1992.

1445. Латыш В.М. "Баракi нас ужо чакалi...": [Успамiны жыхаркi в.Полава Паст. р-на, рэпатрыiр. у 1943 г.] // Паст. край. 1992. 16 снеж.

1446. Левашкевич Н. Вернувшиеся из ада: [Ст. пред. Брест. гор. ассоц. жертв полит. репрессий, узника сталин. лагерей] // Брест. курьер. 1992. 30 окт.-5 нояб.

1447. Лётыс-Шайта Ю. "Я ещё вернусь!": [Воспоминания депортир. в 1940 г. уроженки г.Барановичи (сейчас проживает в США)] // Наш край (Барановичи). 1992. 15 февр.

1448. Лiпень А. I адрамантуюць хату: [Успамiны беларус. ссыльнага пра жыццё ў лагеры] // Мiн. праўда. 1992. 22 снеж.

1449. Лiпскi У. Баба Арыша: [З успамiнаў А.Янушэўскай, жонкi рэпрэсiр. П.А.Янушэўскага з в.Вялiкi Лес Жлоб. р-на] // Рэспублiка (Мiнск). 1992. 16 лiп. С.5.

1450. Лойка Т. Шлях дадому: [Пра жыхароў Беларусi, рэпатрыiр. у час Вялiкай Айчын. вайны] // Голас Сенненшчыны. 1992. 24 лiстап.

1451. Мельяновiч В. "Я, Васiль Мельяновiч, сын кулака...": [Гутарка з беларус. эмiгрантам, ураджэнцам в.Азярнiца Лунiн. р-на, пра лёс яго сям'i ў 30-я гг.] / Запiсала Т.Антонава // Звязда (Мiнск). 1992. 1 лiп.

1452. Мiкула Я. "Шчаслiвыя" працэсы канца 30-х гадоў: [Рэпрэсii ў Гор. р-не] // Ратуша (Магiлёў). 1992. Снеж.(N 26). С.6.

1453. Мiцкевiч Д. Дапамагчы зменшыць боль: [Пра ахвяр палiт. рэпрэсiй 20-80-х гг. i ўвекавечаннi iх памяцi у Любан. р-не] // Голас Любаншчыны. 1992. 1 жн.

1454. Нестерович Н. Почему они оговорили себя и других: [О трагич. судьбе гос. деятеля Беларуси К.Ф.Бенека (1895-1937)] // Знамя юности (Минск). 1992. 4 сент.

1455. Несцяровiч М. Нават расстраляныя, "ворагi народа" заставалiся пад каўпаком КДБ: Органы дзяржбяспекi фабрыкавалi дакументы аб прычынах смерцi палiтзняволеных: [Закранаюцца таксама прычыны смерцi святара А.Станкевiча i намеснiка наркама земляробства Беларусi Э.С.Русецкага] // Звязда (Мiнск). 1992. 6 кастр.

1456. Нечаев И. Беспамятство: [О местах расстрелов жертв репрессий на Гомельщине] // Гомел. ведамасцi. 1992. 17 кастр. С.3.

1457. Ничипорович А.А. Справедливость восторжествует: [О полит. репрессиях 20-80-х гг. и реабилитации их жертв: Ст. чл. Верхов. суда Респ. Беларусь] // Суд. весн. (Мiнск). 1992. N 4. С.51-52.

1458. Новикова Н.М. Как я была "врагом народа": [Рассказ уроженки Орши] / Записал Г.Солонец // Веч. Минск. 1992. 15 дек.

1459. Новицкий Г. На изуверскую голгофу: [Из истории репрессий, в т. ч. и в Белоруссии: По материалам президент. арх.] // Фемида (Минск). 1992. 13-19 июля (N 28). С.2;. 20-26 июля (N 29). C.2.

1460. Патук Л. "Прызнаць кулаком": [Падборка арх. дакументаў аб раскулачваннi ў 30-ыя гг. на Мазыршчыне] // Жыццё Палесся (Мазыр). 1992. 12 лiстап.

1461. Пашкевiч Т. Ахвяра "народнай улады": [Пра рэпрэсiр. жыхара г.п.Друя Д.Л.Шыпiцу] // Брасл. звязда. 1992. 30 верас.

1462. Платонов Р. Под каток террора, жестко централизованного и активно направляемого, попали местные руководящие кадры: [Социол. анализ репрессий в 1937-1938 гг. в Белоруссии] // Белорус. думка (Мiнск). 1992. N 7. C.65-70.

1463. Подгайский Л. Сладкий снег: [О судьбе лит. девушки Ю.Лапинскайте, репрессир. в 1948 г., и белорус. парня А.Сушко, репрессир. в 1945 г.] // Наш край (Барановичи). 1992. 12 сент.

1464. Показания А.Смолича от 20 октября 1930 г. // Навiны Беларус. акад. (Мiнск). 1992. 11 снеж.(N 48). C.5-7.; 18 cнеж.(N 49). С.6.

1465. Протько Т. Сезам, откройся!: [Репрессив. деятельность органов ОГПУ в Белоруссии в 30-ые гг.] // Крынiца (Мiнск). 1992. N 9/10. С.11-13.

1466. Прыма В. Няхай вечнай будзе памяць: [Лёс жыхара хутара Таўкачы (каля в.Морач Салiгор. р-на) Г.Я.Галавастага, вязня ГУЛАГа з 1949 г.] // Шахцёр (Салiгорск). 1992. 18 снеж.

1467. Ритар И. Якуб Колас: [Также о событиях, связан. с арестами и репрессиями 20-30-х гг.]: Пер. с белорус. // Нёман (Минск). 1992. N 10. С.167-170.

1468. Робинсон М.А., Петровский Л.П. Н.Н.Дурново и Н.С.Трубецкой: проблема евразийства в контексте "дела славистов": (По материалам ОГПУ-НКВД): [О полит. процессе над гуманит. интеллигенцией в России, Белоруссии, на Украине в 20-30-х гг.] // Славяноведение (Москва). 1992. N 4. С.68-82. Библиогр.: 11 назв.

1469. Розенблюм А. Куля ад Сталiна, куля ад Гiтлера: [Лёс сям'i Хадасевiчаў з в.Вяляцiчы Барыс. р-на] // Адзiнства (Барысаў). 1992. 3 кастр.

1470. Рудак Т. Праз выпрабаваннi: [Лёс сям'i Красоўскiх з в.Дзвiнаса Лагойс. р-н., рэпрэсiр. у 1937 г.] // Родны край (Лагойск). 1992. 25 жн.

1471. Сазановiч У. Вяртанне з нябыту: [З успамiнаў аб тых, хто ў 30-ыя гг. нелегал. перайшлi пол.-сав. гранiцу i былi арыштаваны органамi НКУС як агенты пол. разведкi] // Да новых перамог (Клецк). 1992. 15,18,22,25,29 жн. Працяг будзе

Са зместу: Браты [У.I. i К.I.] Анiшчыкi; Булаўскiя з Янавiч; Рэабiлiтаваны праз паўстагоддзе: [П.В.Кулiк]; Яшчэ адзiн "вораг": [А.М.Бурак]; Асуджаны ў жнiўнi 37-га: [А.Р.Тарасевiч]; "Агент" польскай палiцыi: [I.М.Цыган]; Арыштаваны НКУС: [С.М.Рамашка].

1472. Салаўёў А. "Я не паспеў зжыць у сабе нацыяналiстычныя настроi...": [Пра рэпрэсiр. у 20-30-ыя гг. беларус. паэтаў i пiсьменнiкаў М.Чарота, Ц.Гартнага, А.Вольнага i iнш.] // Мiн. праўда. 1992. 12 снеж.

1473. Сарока С. Там разбяруцца? Альбо гульня ў сапсаваны тэлефон: [Па рэпрэсii ў Зах. Беларусi ў 1940 г.: Па матэрыялах архiваў] // Наш дзень (Маладзечна). 1992. 31 сак.

1474. Селицкая Л. <<И стала я женой "врага народа">>: [По материалам беседы с жительницей д.Знаменка Логойс. р-на П.Ю.Заровской] // Сов. Белоруссия (Минск). 1992. 12 нояб.

1475. Семяновiч А.А. Паўночная адысея: [Успамiны беларус. лiтаратуразнаўцы пра свае дзiцяч. гады на Дзяржыншчыне, на якiя прыпаў цяжар сталiн. рэпрэсiй (30-ыя гг.)] // ЛiМ (Мiнск). 1992. 7 жн.(N 32). С.14-15.

1476. Скарулис С. "Бык убил лошадь... нарочно": [Мотивы привлечения граждан в 30-50-ые гг. к уголов. ответственности на примере жителя из д.Погулянка Черв. р-на В.Т.Юдо] // Фемида (Минск). 1992. 5-11 окт.(N 40). С.4.

1477. Скарулис С. Их упек в тюрьму... Есенин: [О процессе по делу студентов Мин. пед. ин-та, обвинявшихся в контррев. деятельности и антисов. агитации, 1937 г.] // Фемида (Минск). 1992. 23-29 нояб.(N 47). С.5.

1478. Смiлавiцкi Л. Паэт з небыцця: [Пра яўр. паэта I.Харыка (1896-1937), ураджэнца в.Зембiн Барыс. р-на, ахвяру сталiн. рэпрэсiй] // Беларусь (Мiнск). 1992. N 10. C.23.

1479. Соловьева Т. Вот такая история: [О судьбе В.А.Жуковской с Витебщины, репрессир. в 1944 г.] // Витеб. курьер. 1992. 1 окт. С.3.

1480. Строцкая Г. Длинный язык стоил ... 7 лет: [О судьбе жителя г.Барановичи И.И.Макаренко, респрессир. в 1945 г.] // Наш край (Барановичи). 1992. 13 авг.

1481. Сяленя Я. "Адукацыя - "нiжэйшая", прыстойнасць - вышэйшая...": Лёс яшчэ аднаго "ворага народа" [П.А.Барушкi (1881-1937) - парт. i дзярж. дзеяча Беларусi] // Беларусь (Мiнск). 1992. N 12. С.31.

1482. Так начиналась национальная трагедия: [О первой волне полит. репрессий в 1929-1933 гг. в Беларуси: Публ. части докл. пред. Комис. ЦКК ВКП(б) В.П.Затонского "Наблюдения и замечания из обл. нац. идеологии", заслуш. на заседании Бюро ЦК КП(б)Б] / Публ. подгот. Р.П.Платонов, Н.С.Сташкевич, А.Н.Гесь // Нёман (Минск). 1992. N 9. С.122-149.

1483. Токарев М. По "разнорядке" наркома Бермана: [О судьбе нач. Осипович. РОВД И.Киселева и его пом. Ф.Кашмеля (оба сотр. НКВД), расстрелены в июне 1940 г. Также имеются сведения о массовых репрессиях в Осипович. р-не с янв. 1937 по апр. 1938 г.] // Слава працы (Капыль). 1992. 15 жн.

1484. 1938: Затмение: [О репрессиях в Витеб. обл.: Сокр. публ. "Отчета оргбюро ЦК КП(б)Б по Витеб. обл. к 1-й обл. парт. конф."] / Материалы подгот. М.Пищуленок // Нар. слова (Вiцебск). 1992. 17 кастр. С.5;. 24 кастр. С.5. Заканчэнне будзе.

1485. Тычина М. Виноградная гроздь: [Из воспоминаний репрессир. Г.П.Трофимовича из д.Дальние Бондари Слуц. р-на] // Белорус. нива (Минск). 1992. 31 июля.

1486. Ханеўская-Радкевiч В. Неабгрунтавана рэпрэсiраваны [ураджэнец в.Усполле Мсцiслаўскага р-на М.В.Ханеўскi: Успамiны дачкi] // Святло Кастрычнiка (Мсцiслаў). 1992. 8 лiп.

1487. Чарняўскi М. "Верылi нам, спачувалi": [Пра сям'ю Масыс з хутара ў Дзягiл. сел. савеце, рэпрэсiр. у 1940 г.] // Нарач. зара (Мядзел). 1992. 4 лiстап.

1488. Штыхаў В.Л. "Прашу мяне расстраляць": [Лiсты беларус. настаўнiка (1889-?), напiсаныя ў сталiн. ГУЛАГу i датаваныя 1939-1941 гг. ] / Уступ. слова i публ. Л.Смiлавiцкага; Падрыхт. да друку i пер. з рус. Д.Жука // Полымя (Мiнск). 1992. N 10. С.154-178.

1489. Шыман Л.Ю. Успамiны былога вязня [ураджэнца в.Запалякi Маладзеч. р-на, якi быў арыштаваны ў 1947 г., рэабiлiтаваны ў 1955 г.] // Наш дзень (Маладзечна). 1992. 10, 21, 28, 31 студз.

1490. Шыманоўская М. Палыновы пах: [Пра лёс вязня сталiн. лагераў, жыхара Гомеля Р.С.Клiмовiча] // Гомел. ведамасцi. 1992. 18 лiп. С.6.

1491. Юшкевич В. Расстреляны в Могилевской тюрьме [1938-1939 гг.] // Вестн. Могилева. 1992. 16 окт. С.3.

1492. Янушкевiч Ю. Пекла: [Пра жыхара г.Смалявiчы В.К.Жука, якi трохгадовым хлопчыкам разам з бацькам быў кiнуты ў канцлагер у 1934 г.] // Светлы шлях (Смаргонь). 1992. 5 жн.

1493. Ярохiн А. А лёс так i невядомы: [Пра М.М.Кузьмiна, вучонага, вынаходнiка, рэпрэсiр. у 1937 г., ураджэнца Бабруйска] // Бабр. жыццё. 1992. 31 кастр.; 5,10 лiстап.

1494. * Jaracz A. 10 lutego 1940 roku - pierwsza deportacja ludnosci polskiej z Kresow Wschodnich w glab ZSRR // Rocznik Koszalinski (Koszalin). 1992. N 22. S.46-63. Пол.

Першая дэпартацыя палякаў з Заходняй Беларусi i Украiны ў глыб СССР, 1940 г.

Гл. таксама N 22, 31, 32, 33, 978, 1345, 1374, 1384, 1385, 1387, 1389, 1536, 1544, 1545, 1547, 1556, 1577, 1582, 1584, 1627, 1648, 1651-1653, 1656, 1669-1679, 1683, 1691, 1693, 1696-1698, 1700, 1702, 1708-1710, 1720-1723, 1800, 1924, 1932, 1960, 2025, 2106, 2108.

Па старонках кнiг "Памяць"

1495. Ахвяры рэпрэсiй: [Спiс жыхароў Бялын. р-на, рэпрэсiр. у 30-50-ыя гг.] // Зара над Друццю (Бялынiчы). 1992. 1,8,15,29 лiп.; 5,12,19 жн.; 23 верас.; 7,14,21 кастр.; 11,18 лiстап.; 16,23 снеж. Працяг. Пач.: 27 мая; 24 чэрв., 1992.

1496. Вернем их добрые имена: Список граждан Осипов. р-на, необоснов. репрессир. в 20-50-ые гг. и впоследствии реабилитир. // Запаветы Ленiна (Асiповiчы). 1992. 1,8,18,22,29 лiп.; 5,12 жн.; 5,12,16,19,23,30 верас.; 3,7,10,14,17,21,24 кастр.; 4,7,11,18,21,25,28 лiстап.; 2,5,9,12,10 снеж. Продолж. Нач.: 18,22,25,29 крас.; 8,13,16,20,23,30 мая; 3,6,13,17,20,24 чэрв., 1992.

1497. Вернем их добрые имена: [Списки граждан г.Бобруйска, необоснованно репрессир. в 20-50-ые гг.] // Бабр. жыццё. 1992. 17,19,24 сак.; 2 крас.; 18,23,25 чэрв.; 2,7,14,16,18,21 лiп.; 4,6,13,20,25,27 жн.; 1,3,8 верас.; 6,8,13,15,16,20 кастр.; 14,17,20,24,26 лiстап.; 8,15,22 снеж.

1498. Вернем iх добрыя iмёны: Спiс грамадзян Клiч. р-на, неабгрунт. рэпрэсiр. у 20-50-ыя г. i потым рэабiлiт. // Сцяг саветаў (Клiчаў). 1992. 1,8,22,29 лiп.; 5,15,19 жн.; 23,30 верас.; 3,7,21 кастр. Працяг. Пач.: 13,16,23,27,30 мая; 3,17,20 чэрв.

1499. Вернем iх добрыя iмёны: [Спiс жыхароў Кругл. р-на, неабгрунт. рэпрэсiр. у 20-50-ыя гг.] // Сел. жыццё (Круглае). 1992. 29 лiп.; 1,5,12,19 жн.; 2,16,23 верас.; 7,14 кастр. Працяг будзе.

1500. Вернуты добрыя iмёны [жыхароў Клiмавiцкага р-на, рэпрэсiраваных у 30-ыя гг.] // Род. нiва (Клiмавiчы). 1992. 4,25 лiстап.

1501. Вернуты добрыя iмёны: [Спiс жыхароў Кiраўс. р-на, якiя былi раскулачаны ў 1930-1937 гг.] // Кiравец. 1992. 15 лiп.

1502. Вернуты добрыя iмёны: [Спiс жыхароў Кiр. р-на, рэпрэсiр. у 1937-1950-ыя гг.] // Кiравец. 1992. 8 лiп.; 1 жн.; 2,5,9,12,16,19,26,30 верас.; 31 кастр.; 12 снеж. Працяг. Пач.: 21,25 снеж., 1991; 28 сак.; 1,4 крас., 1992.

1503. Вернуты добрыя iмёны: [Спiс жыхароў Клiмав. р-на, рэпрэсiр. у 30-м г.] // Род. нiва (Клiмавiчы). 1992. 1,4 лiп.; 8 жн.

1504. Вернуты добрыя iмёны: [Спiс рэабiлiт. жыхароў Бых. р-на] // Маяк Прыдняпроўя (Бых. р-н). 1992. 8 лiп.; 19,29 жн.; 2,9 верас.; 4 лiстап. Працяг. Пач.: 15 крас., 1992

1505. Вернуты добрыя iмёны: (Працяг публ. звестак пра рэабiлiт. землякоў, Магiлёўс. вобл.) // Прыдняпр. нiва (Магiлёў). 1992. 8,11,15,29 лiп.; 1,5,12,19 жн.; 12,16,23 верас.; 4,11,18,25 лiстап.; 2,9,16 снеж.

1506. "Враги народа" - больше не враги: Список граждан Бобруйс. р-на, необосн. репрессир. в 20-50-ые гг.: (Из материалов УКГБ по Могилев. обл.) // Трыбуна працы (Бабруйск). 1992. 1,8,15 лiп.; 14,21,28 кастр.; 5,11 лiстап.; 15 снеж.

1507. Кнiгу "Памяць" напiшам разам: Спiс ураджэнцаў i жыхароў Калiнкав. р-на, якiя без вiны расстраляны ў г.Мазыры i яго ваколiцах у перыяд палiт. рэпрэсiй 30-40-х гг.: Спiс партызан Калiнкав. р-на, якiя загiнулi ў гады Вялiкай Айчын. вайны 1941-1945 гг. // Калiнкав. навiны. 1992. 4,7,11 лiп. Працяг. Пач.: 6,9,16,20 чэрв., 1992.

1508. Кого убивали и сажали: Список граждан, необосн. репрессир. в 20-50-х гг. и впоследствии реабилитир., по г.Могилеву // Вестн. Могилева. 1992. 17 июля. С.7; 24 июля. С.8; 7 авг. С.8; 14 авг. С.7; 21 авг. С.8; 11 сент. С.7; 2 окт. С.7. Продолж. следует.

1509. Наш долг - назвать их имена: [Список незакон. репрессир. в 30-ые гг. уроженцев Гродн. обл.] / Подгот. П.Жук // Гродн. правда. 1992. 19 нояб.

1510. Нiхто не забыты: [Спiс рэпрэсiр. у Касцюк. р-не] // Голас Касцюкоўшчыны. 1992. 5,15,26 жн.; 23 верас.; 4 лiстап.; 2 снеж.

1511. Потапенок Г. Из небытия: [Об уроженцах Гродн. обл., незакон. репрессир. в 30-ые гг.: Дополнение к списку, опубл. в газ. за 19 нояб.] // Гродн. правда. 1992. 3 дек.

1512. Спiс грамадзян Краснапольскага раёна, неабгрунтавана рэпрэсiраваных у 20-50-х гадах // Голас Краснапольшчыны. 1992. 8,11,15,18,22,25,29 лiп.; 1 жн.; 31 кастр.; 12,16 снеж. Працяг. Пач.: 3,6,10,13,17,27 чэрв., 1992.

1513. Спiс жыхароў Мсцiслаўскага раёна, раскулачаных у перыяд калектывiзацыi i цяпер рэабiлiтаваных // Святло Кастрычнiка (Мсцiслаў). 1992. 8 лiп.

1514. Спiс жыхароў Мсцiслаўскага раёна, якiя былi неабгрунтавана рэпрэсiраваны ў даваенныя гады i цяпер рэабiлiтаваны // Святло Кастрычнiка (Мсцiслаў). 1992. 1,8 лiп.; 23,26 верас.; 11,18,21 лiстап. Працяг. Пач.: 8 крас., 1992.

1515. Спiс ураджэнцаў Лельчыцкага раёна, бязвiнна расстраляных у г.Мазыры i яго наваколлi ў перыяд палiтычных рэпрэсiй 30-40-х гг. // Светлае жыццё (Лельчыцы). 1992. 10, 14, 17, 24 лiп. Працяг. Пач.:5,9,23,26,30 чэрв., 1992.

1516. Список граждан Глусского района, необоснованно репрессированных в 1920-50-х годах и в последующем реабилитированных // Радзiма (Глуск). 1992. 1 лiп.; 23,30 верас. Продолж. Нач.:12,15,22,26 лют.;30 мая, 1992.

1517. Спiсы рэпрэсiраваных жыхароў Дубровеншчыны // Дняпр. праўда (Дуброўна). 1992. 19 верас.

1518. У раённую кнiгу "Памяць": Спiс грамадзян Круп. р-на, якiя былi рэпрэсiр. у 30-ыя гг. // Ленiн. курсам (Крупкi). 1992. 18 лiстап.

Гл. таксама N 1872.

З дыскусii вакол Курапат

1519. Дрозд А. Странное молчание: [Отклик на ст. В.П.Корзуна "Кто стрелял в Куропатах? (Во славу Родины, 1992, 30 июля)] // Во славу Родины (Минск). 1992. 19 авг.

1520. Загороднюк И.Х. Куропаты: фальсификация века? // Мы и время (Минск). 1992. Сент.(N 19). С.2.

1521. Заключение Общественной Комиссии по расследованию преступлений, совершенных на холме возле деревень Цна-Иодково-Зеленый Луг, который известен сегодня под названием "Куропаты" / Подписали: В.П.Корзун, Р.Е.Мирончикова // Политика. Позиция. Прогноз (Минск). 1992. Окт.(N 10). С.8-9. + Карта-схема района массового уничтожения людей полвека назад у деревень Цна-Иодково и Зеленый Луг.

1522. Корзун В.П. Кто стрелял в Куропатах?: [Беседа с пред. обществ. комис. по независимому расследованию трагедии] / Записал А.Смолянко // Во славу Родины (Минск). 1992. 30 июля.

1523. Корзун В.П. Курапаты: хлусня i праўда: [Гутарка са старш. камiс. па незалеж. расследаванню, навук. супрацоўнiкам АН Беларусi] / Запiсаў А.Смалянка // Мiн. праўда. 1992. 22 снеж.

1524. Корзун В.П. Мертвым не больно, а живым? // Во славу Родины (Минск). 1992. 17 нояб.

1525. Корзун В.П., Мирончикова Р.Е. На основании изложенного...: Из заключения обществ. комис. по расследованию преступлений, соверш. на возвышенности возле деревень Цна-Иодково - Зеленый Луг, которая известна сегодня под названием "Куропаты" // Мы и время (Минск). 1992. Сент.(N 19). С.3.

1526. Осипова М.Б. "...Меня не слышат...": Фрагм. беседы с чл. правит. комис. по расследованию преступлений в Куропатах / Записал В.П.Корзун // Мы и время (Минск). 1992. Сент.(N 19). С.3.

1527. Протасеня А. Пан профессор не в ладах с истиной: [Взгляд авт. на трагедию в Куропатах: Отклик на публ. М.I.Крукоўскага "Брудныя справы за чужой спiной" (Нар. газ., 1992, 8 февр.)] // Политика. Позиция. Прогноз (Минск). 1992. Июль (N 7). С.10.

1528. Садовщиков М. В Куропатах лежат заложники? // Мы и время (Минск). 1992. Дек.(N 24). С.4.

1529. Суховерхий А. Куропаты: кто стрелял?: Версия // Сов. Белоруссия (Минск). 1992. 26 сент.

Сацыяльныя рухi i плынi. Палiтычныя партыi i арганiзацыi

1530. Аврамиди Ю.Н. Большевики и непролетарские партии в борьбе за армейские массы [от Февраля до Октября] в 1917 г.: [Есть материал о Беларуси] // Партия и массы в свете ленинской концепции (Конец ХIХ в.-1920-ые гг.). Ярославль, 1991. С.113-141.

1531. Агеев А.Г. Общественно-политическая деятельность рабочего класса Беларуси в 1956-1965 гг.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук / АН Беларуси. Ин-т истории. - Мн., 1992. - 22 с.

1532. Астроўскi Г. Лета 1972: Разгон мiр. дэманстрацыi [моладзi] у Гораднi: [Лёс удзельнiкаў акцыi непавiнавення ўладам] / Прыведзены ўспамiны Р.Карпiцкага, Г.Шокiна // Пагоня (Гродна). 1992. 25 верас.-7 кастр. С.3-4.

1533. Дзядзенка З. Мяцежны жнiвень 1918-га: [Пра леваэсэр. мяцяжы ў Оршы i Сянно] // Аршан. газ. 1992. 8 жн.

1534. Енка I. Злачынцы цi героi?: [Пра антысав. маладзеж. падпол. арг. "Саюз Вызвалення Беларусi", якая дзейнiчала на Навагрудчыне ў 1947 г. i яе членаў] // Пагоня (Гродна). 1992. 11-24 верас. С.6.

1535. Клiмовiч Р. Як яго цяпер называць?: Пра сялян. паўстанне на Гомельшчыне (1920-1929 гг.) [пад кiраўнiцтвам I.Галакi] // Гомел. ведамасцi. 1992. 4 лiп. С. 5.

1536. Скарулiс С. "Лiстападаўская справа" i Якуб Колас: [З гiсторыi асуджэння настаўнiка Ю.I.Лiстапада за кiраўнiцтва Слуц. падпол. антысав. арг. (1925 г.). Прыведзены вытрымкi з дакументаў, дзе прыгадваецца i iмя Я.Коласа] // Полымя (Мiнск). 1992. N 11. С.217-233.

1537. Современные тенденции молодежной социализации: наблюдения, оценки, суждения: Сб. ст. / Под ред. А.Г.Быстрицкого, М.Ю.Рощина. - М., 1992. - 152 с.

Из содерж.: Мейер М.М. Молодежное национальное движение в Белоруссии: Попытка портр. [о группе "Талака" (1984-1985 гг.), которая видит истоки своего мировоззрения в интеллигент. город. культуре конца ХIХ-нач. ХХ в.]. С.15-23. Суша А. Как начиналось молодежное движение [в Белоруссии, 1979-1985 гг.]. С.37-41.

1538. Стужынская Н. Сялянская вайна на Беларусi [1918-1924] // Во славу Родины (Минск). 1992. 25 нояб.

1539. Трофимович В.В. Проблемы сплочения пролетариата в деятельности российских и польских социал-демократов 1893-1907 гг.: Автореф. дис. ... д-ра ист. наук / Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. - Киев, 1992. - 41 с. - Библиогр.: с.39-41 (28 назв.).

1540. Шаўцоў Ю. Людзi зь лесу: Сумны ўспамiн пра бульбашоў, што адмовiлiся здацца ў палон слаўным чэкiстам: [Пра антысав. узброены рух у 1944-1949 гг. на Палессi] // Пагоня (Гродна). 1992. 15 мая. С.3,5.

1541. Ялугiн Э.В. "Жменька" пяску пад колы сталiнскай тыранii: [Аб маладзёж. антыстал. падполлi ў Зах. Беларусi]: Гутарка з пiсьменнiкам / Запiсала Т.Лазоўская // Добры вечар (Мiнск). 1992. 3 верас.

1542. * Drozdowski M.M. Wilenski Klub Demokratyczny // Lithuania (Warszawa). 1992. N 2/3. S.103-108. Пол.

Вiленскi дэмакратычны клуб, 1918-1939 гг.

Гл. таксама N 220, 225, 1067, 1075, 1336, 1349, 1352, 1578, 1612, 1796, 1801, 1806, 2485.

З гiсторыi "Саюза беларускiх патрыётаў", 1946-1947 гг.

1543. Адамовiч А. Мы не злачынцы перад беларускiм народам: [Успамiны] // Наша слова (Мiнск). 1992. 26 жн. (N 34). С.3.

1544. Барсук Т. Тры гады катаргi за спачуванне: [Расказ сведкi падзей] // Наша слова (Мiнск). 1992. 8 лiп.(N 27). С.4.

Касцень А. Героi, якiм даравалi: Яшчэ раз пра лёс беларус. патрыётаў // Звязда (Мiнск). 1992. 15 верас.

Нацыянальныя пытаннi i мiжнацыянальныя адносiны

1546. * Корсак А. На многонациональной Смоленщине: [О работе над сост. сб., посвящ. развитию нац. отношений в сов. период] // Край Смоленский. 1992. N 9. С.22-27.

1547. Крейер Н. Печальная рапсодия: [Отр. из одноим. кн. Её основу составляют зап. З.Шифрина, уроженца Дрибина, репрессир. в сталин. времена, о жизни евреев в местечке. Есть также сведения об истории Дрибина с 1910 г.] // Ленiн. шлях (Горкi). 1992. 23, 26 верас.; 21, 28 кастр.; 4 лiстап.

1548. Купала Я. Незалежная дзяржава i яе народы: [Арт. з газ. "Беларусь" (1919, 29 лiстап.) аб дзярж. незалежнасцi Беларусi i правах нац. меншасцей] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1992. 23 лiп.(N 30). С.6.

1549. Национальный вопрос на перекрестке мнений, 20-ые гг.: Документы и материалы [в т.ч. и о Беларуси (c.44,47,48,50,52,86,87,92,98,110-113,131,132,138,140,152,164,165,216)] / Рос. независимый ин-т социал. и нац. пробл. и др.; Сост. Н.Т.Фролова и др. - М.: Наука, 1992. - 269 с.

1550. "Палякi" Летувы i Беларусi: З нагоды адной публ.: [Рэплiка наконт аднаго мiфа ў працы Вiльнiшкiса "Летувiсы Вiленшчыны" (перавыд. у ЗША, 1941 г.)] / Пераказ. А.Мiрончыка // ЛiМ (Мiнск). 1992. 11 снеж.(N 50). С.12.

1551. Платонаў Р. "...Пажадана надрукаваць дадатковыя тлумачэннi": [Аўт. прапануе тэкст лiста (i свае каммент. да яго) членаў лiт. аб-ня "Маладняк" М.Зарэцкага, А.Ажгiрэя, А.Александровiча, накiраваны ў кастр. 1925 г. у бюро ЦК КП(б)Б з нагоды дакл. А.Крынiцкага на сходзе Мiн. гар. парт. актыву. Аўт. лiста iмкнулiся "дадаць больш яснасцi" лiнii КП(б)Б у нац. палiтыцы] // ЛiМ (Мiнск). 1992. 25 снеж.(N 52). C.14-15.

1552. Суднiк С. I яшчэ раз пра народ i нацыю: [Спроба знайсцi гiст. каранi католiкаў в.Сейлавiчы ў Нясвiж. р-не: Водгук на арт. Ю.Астроўскага "Беларусы: адзiн народ i тры нацыi" (ЛiМ, 1992, N 20)] // ЛiМ (Мiнск). 1992. 10 лiп.(N 28). С.12.

1553. * Brozek A. People of Polish origin and Polish nationality in the USSR and in the United States: Their language situation // Studia Polonijne (Lublin). 1992. T.14. S.133-144: tab. Англ.

Моўная сiтуацыя сярод палякаў i выхадцаў з Польшчы, якiя пражываюць ў СССР i ЗША.

1554. * Gaworski J. [Recenzja] // Nowe Ksiazki (Warszawa). 1992. N 4. S.23-24. Пол. -Рэц. на кн.: Iwanow M. Pierwszy narod ukarany: Polacy w Zwiazku Radzieckim, 1921-1939. - Warszawa, 1991. - Пол.

Водгук на кнiгу пра палякаў у Савецкiм Саюзе у 1921-1939 гг.

1555. Myslicki Z. Moje Grodno // Magazyn Polski (Grodno). 1992. N 3/4. S.85-86. Пол.

Палякi на Беларусi да 1941 г.

1556. Pietrzela M. U rodakow w Brzesciu // Magazyn Polski (Grodno). 1992. N 2. S.18-19. Пол.

Палякi на Беларусi ў 1939-1944 гг.

1557. Siedlecki J. Losy polakow w ZSSR ... w latach 1939-1986. - Gdansk: Graf, 1990. - 404 s. Zagrabione ziemie RP przylaczone do Republiki Bialoruskiej. - S.284-294. - Пол.

Лёсы палякаў у СССР, у т.л. i на Беларусi (с.284-294).

Гл. таксама N 1087, 1348, 1365, 1384, 1385, 1387, 1389, 1617, 1721, 1727, 1795, 1948, 2189, 2332.

Вайсковая справа

1558. Абрамчык Ф. Людзi вогненай прафесii: Служба 01: Радкi гiсторыi [пажар. службы на Капыльшчыне з 1920 г.] // Слава працы (Капыль). 1992. 2 снеж.

1559. Лiтвiн А., Паўлаў Я. Да пытання аб гiсторыi беларускага нацыянальнага войска ў ХХ стагоддзi // Во славу Родины (Минск). 1992. 24,25 нояб.; 3,8 дек. Працяг будзе.

1560. Рудовiч С. Як хацелi стварыць беларускае войска: Паводле матэрыялаў Беларус. вайск. камiс. [якая дзейнiчала у 1919-1921 гг.] // Во славу Родины (Минск). 1992. 22,23 дек.

Шаров В. Гражданской обороне - 60 лет: [Из истории противовоздуш. обороны в Гродн. обл. с 1932 г.] // Гродн. правда. 1992. 3 окт.

Знешняя палiтыка. Мiжнародныя сувязi

1562. Ермаловiч М. Сакрэтныя старонкi сучаснай гiсторыi: [Водгук на кн. В.Сiўчыка "Невядомая вайна супраць Беларусi" (Мн., 1992), у якой адлюстрав. той момант гiсторыi, калi Вiленшчына засталася па-за межамi Беларус. дзяржавы, 1920-1940] // Нiва (Беласток). 1992. 20 снеж.(N 51). С.4.

1563. Качук Н. Не забыть бы их, не потерять: О воевавших в небе и лежащих в земле респ. Испании [среди которых немало белорусов] // Во славу Родины (Минск). 1992. 30 окт.

1564. Ксензов С.В. Сотрудничество Белорусской ССР и восточно-европейских стран: (На материалах обществ.-полит. орг. Белоруссии, 80-ые гг.): Автореф. дис. ... канд. ист. наук / БГУ. - Мн., 1992. - 22 с.

1565. Сiўчык В.В. Невядомая вайна супраць Беларусi: Сакрэт. старонкi сучас. гiсторыi [1920-1940-ыя гг. - перадача Вiльнi i Вiлен. краю Лiтве. Таксама ёсць звесткi з гiсторыi Вiлен. краю ў кантэксце этнiч. гiсторыi Беларусi i сусед. краiн: Польшчы, Лiтвы, Расii] / Прадм. М.I.Ермаловiча, В.С.Цiтова, С.Ф.Сокала. - Мн., 1992. - 83 с.: iл.

1566. Снапковский В.Е. Внешнеполитическая деятельность Белорусской ССР (1944-1953 гг.): Автореф. дис. ... д-ра ист. наук / АН Беларуси. Ин-т истории. - Мн., 1992. - 45 с. - Библиогр.: с.43-45 (21 назв.).

1567. Станишевская Л.П. Белоруссия в советско-болгарских связях в агропромышленной сфере (70-80-ые гг.): Автореф. дис. ... канд. ист. наук / БГУ. - Мн., 1992. - 26 с.

1568. Степаненко А. От имени БССР: [О вкладе Белоруссии, как члена ООН в разработку и принятие "Всеобщей декларации прав человека"(1948 г.): Воспоминания представителя БССР в Комис. по правам человека] // Веч. Минск. 1992. 2 дек.

1569. Slusarczyk J. Stosunki polsko-radzieckie, 1939-1945. - Warszawa, 1991. - 312 s. - Пол.

Польска-савецкiя адносiны, 1939-1945.

Гл. таксама N 1094, 1288, 1804.

Iдэалогiя. Грамадская свядомасць. Культура.

1570. Балатэвiч К. Габелен для Сталiна [быў выраблены ў лютым 1953-га ў Гродне: У арт. прыведзен расказ аднаго з яго выканаўцаў Ф.Шунейкi аб тым, як працавалi над "спецзаказам"] // Нар. газ. (Мiнск). 1992. 11 снеж.

1571. Грахоўскi С. Памяць мiнулых гадоў: Iнтэрв'ю [з пiсьменнiкам пра культур. жыццё Бабруйска ў 20-30-ыя гг.] / Запiсаў А.Ненадавец // Бабр. жыццё. 1992. 24 лiстап.

1572. Калубович А. Янка Купала и Якуб Колас: [Воспоминания историка, полит. и культ. деятеля, белорус. литератора-эмигранта: Также о культ. жизни Беларуси в 30-ые гг. ]: Пер. с белорус. // Нёман (Минск). 1992. N 10. С.160-167.

1573. Красiнскi А. Пазбаўленьне мiфаў: [Гiсторыя беларус. кiно 20-30-х гг.] // Мастацтва (Мiнск). 1992. N 10. С.22-24.

1574. Лизарев А. Архитектура Гомеля на конвертах [вышедших в 1963-1989 гг.] // Гомел. ведамасцi. 1992. 8 жн. С.8.

1575. Лiцьвiнка В. Шырма [Р.Р.] расказвае пра сябе... [1922-1970-ыя гг.] // Мастацтва (Мiнск). 1992. N 7. C.23-27; N 11. С.60-63. Заканчэнне. Пач.: N 2, 1992.

1576. Махнач А. "Кароўка", "кураняткi" i песня пра Сталiна: [Успамiны пра дзеяча самадзейн. мастацтва, кампазiтара П.I.Шыдлоўскага (1908-1992), ураджэнца Уздз. р-на] // Маладосць (Мiнск). 1992. N 12. C.196-209.

1577. Працько Т. Шлях на Галгофу: [Дзеяч культуры П.В.Мядзёлка (1893-1974) у жыццi Я.Купалы. Таксама пра яе супрацоўнiцтва з ДПУ ў 30-ыя гг.] // Беларусь (Мiнск). 1992. N 10. С.24.

1578. Рогачева Л.М. Культурное строительство в Белоруссии: состояние и проблемы: (На материалах обществ.-полит. орг. 1938-июнь 1941 гг.): Автореф. дис. ... канд. ист. наук / БГУ. - Мн., 1992. - 23 с.

1579. Смаль В. Дык калi ж у Беларусi з'явiлася дакументальнае кiно?: [Аўт. на падставе дакументаў сцвярджае, што першыя здымкi кiнахронiкi зроблены ў Мiнску ў 1908 г., а не ў 1925 г., як было вядома раней]: Пер. з рус. мовы // Мастацтва (Мiнск). 1992. N 12. C.6-7.

Гл. таксама N 18, 231, 234, 236, 237, 373, 397, 519, 1096, 1099, 1105-1107, 1110-1113, 1435, 1468, 1585, 1725, 1822, 1944, 2212, 2259, 2331, 2332, 2599, 2724.

З гiсторыi навукi

1580. Гурскi Б.М. Як збудаваны i чым багаты нетры Беларусi: [Ёсць звесткi з гiсторыi геал. даслед. Беларусi, названы iмёны вядучых вучоных: Мiсуны Г.Б. (1868-1922), Лунгерсгаузена Ф.В. (1884-1960), Блiадухi М.Ф. (1878-1935), Гарэлiка З.А. (1908-1987), Гарэцкага Г.I. (1906-1988), Цапенкi М.М. (1911-1968) i iнш.] / Пер. Н.Ф.Лапiцкая. - Мн.: Нар. асвета, 1992. - 126 с.: iл.

1581. Институт истории Академии наук Беларуси: Крат. очерк: [Есть ист. справка] / Сост. Г.В.Корзенко и др. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1992. - 79 с.:iл.

1582. Iофе Э. Старшыня Iнбелкульта [С.М.Некрашэвiч (1883-1937)] // Наша слова (Мiнск). 1992. 11 лiстап.(N 45). С.4.

1583. Iофе Э. "Я - беларус упарты, настойлiвы": [Пра жыццё i творчасць Г.I. Гарэцкага (1900-1988), вучонага-геолага, рэпрэсiр. у 1930-ыя гг., брата выдат. беларус. пiсьменнiка М. Гарэцкага] // Навiны Беларус. акад. (Мiнск). 1992. 24 лiп.(N 29). С.4; 7 жн.(N 30). С.4.

1584. Наука в СССР [в т.ч. и в Беларуси]: анализ и статистика / [Л.Э.Миндели, В.А.Васин, Н.В.Городникова и др.]; Гл. ред. Л.Э.Миндели; Центр исслед. и статистики науки. - М.: ЦИСН, 1992. - 296 с.: ил.

1585. Петрыкаў П.Ц. Iнстытуту беларускай культуры - 70 гадоў: [З гiсторыi Наркамата асветы БССР (з 1920 г.), арганiзацыi Iнбелкульта (1922 г.) i аб трох перыядах яго дзейнасцi] // Весцi АН Беларусi. Сер. грамад. навук (Мiнск). 1992. N 5/6. С.52-70.

Гл. таксама N 1413.

З гiсторыi бiблiятэк

1586. Варанько К. Першы дырэктар [Нацыянальнай бiблiятэкi Беларусi I.Б.Сiманоўскi (1892-1967)] // Культура (Мiнск). 1992. 1 верас.(N 33). С.2.

1587. Казакевiч П. Вядомы бiблiятэказнаўца - наш зямляк [I.Б. Сiманоўскi] // Бабр. жыццё. 1992. 7 мая.

1588. Прадко Л. Галоўная бiблiятэка краiны: [Да 70-годдзя заснавання Нац. б-кi Беларусi] // ЛiМ (Мiнск). 1992. 4 снеж.(N 49). С.16.

1589. Фядорына А.I. Уклад I.Б.Сiманоўскага ў развiццё бiблiятэчнай справы Беларусi: (Да 100-годдзя з дня нараджэння) // Вопр. библиографоведения и библиотековедения: Межвуз. сб. (Минск). 1992. Вып.13. С.168-175.

1590. Чыгрын С. Бiблiятэка ў Вялiкай Кракотцы [на Слонiмшчыне: З гiсторыi заснавання (1927 г.) i дзейнасцi] // Во славу Родины (Минск). 1992. 20 окт.

Гл. таксама N 1104.

З гiсторыi сродкаў масавай iнфармацыi

1591. Агафонова Н.А. Телевизионный театр Белоруссии: становление и тенденции развития: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения / АН Беларуси. Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора. - Мн., 1992. - 20 с. - Библиогр.: с.20 (12 назв.).

1592. Газеты первых лет Советской власти, 1917-1922. Ч.1: А-И (Известия Забайкальского...:N 1-1164): Свод. библиогр. каталог [в т.ч. и белорус. изданий] / Гос. б-ка СССР им. В.И.Ленина; Редкол.: И.В.Морозова (пред.) и др.; Сост.: О.Н.Нижнёва и др. - М., 1990. - 350 с.

1593. Грахоўскi С. Пры святле полымя: [Да 70-годдзя часоп. "Полымя": Гiсторыя i сучаснасць] // ЛiМ (Мiнск). 1992. 11 снеж.(N 50). С.5.

1594. Законнiкаў С. З вераю ў адраджэнне Беларусi: [З гiсторыi часоп. "Полымя": Гутарка з гал. рэд.] / Запiсаў А.Марцiновiч // ЛiМ (Мiнск). 1992. 11 снеж.(N 50). С.1,6-7.

1595. Зотаў Г. Першы рэдактар [газеты "Соха и молот" М.Д.Шчарбiтаў: З гiсторыi "Магiлёўс. праўды", 1919-1925 гг.] // Магiлёўс. праўда. 1992. 7 лiстап.

1596. Зотаў Г. Страляючае слова: [Пра А.А.Юшкевiча, першага рэд. газ. "За Радзiму": З гiсторыi "Магiлёўскай праўды, 1941-1956 гг.] // Магiлёўс. праўда. 1992. 26 лiстап.

1597. Квир А. Судьба редактора газеты ["Советская Беларусь" И.Л.Фещенко, 1940-1945 гг.: По материалам беседы с его дочерью О.И.Александровской] // Сов. Белоруссия (Минск). 1992. 12 сент.

1598. Крапивин С. Один из плеяды "Нашай нiвы": Юнош. годы поэта Я.Фарботко [1893-1945]: (Фрагм. ист.-докум. повести "Гимназия на перекрестке") // Нар. газ. (Мiнск). 1992. 11 верас.

1599. Лаўрык Ю.М. Каб адчулi сябе беларусамi: Непадцэнзур. выд. асвет. кiрунку (1975-1990 гг.): [Гiсторыя беларус. незалеж. друку] // Адукацыя i выхаванне (Мiнск). 1992. N 10. С.63-66.

1600. Муравейка У. Вышэй галаву, раёнка: [З гiсторыi газ. "Голас Любаншчыны"] // Голас Любаншчыны. 1992. 15 жн.

1601. Саламевiч Я. Праз гады: Спроба бiблiягр. агляду "Полымя" [1922-1941 гг.] // Полымя (Мiнск). 1992. N 11. C.234-251;. N 12. С.184-214.

1602. Саламевiч Я. Праз гады: [Да 70-годдзя часоп. "Полымя". Больш падрабязна пра змест першага нумара часоп. (Снеж. 1922 г.)] // Нар. газ. (Мiнск). 1992. 19 снеж.

1603. Traczuk J. Prasa bialoruska w II Rzeczypospolitej (1918-1939) // Studia Polono-Slavica-Orientalia: Acta Litteraria, XIII. Warszawa, 1992. S.185-342. Пол.

Беларускiя перыядычныя выданнi ў Польшчы ў 1918-1939 гг.

Гл. таксама N 1317, 1849, 2071, 2112, 2559.

Да 65-годдзя "Советской Белоруссии"

1604. Ваганова М. Номер ["Советской Белоруссии"], который не вышел [24 июня 1941 г.] // Сов. Белоруссия (Минск). 1992. 17 июля.

1605. Мостков И. Там, где речка Жеведа...: [О репортаже из Добруш. р-на от Монумента Дружбы белорус., рус., укр. народов, 1978 г.] // Сов. Белоруссия (Минск). 1992. 22 июля.

1606. Пинхасик Д. Декада: [О празд. номере газ. к декаде белорус. искусства в Москве, 1940 г.] // Сов. Белоруссия (Минск). 1992. 15 июля.

1607. Пинхасик Д. Когда мы были молоды: [Репортаж по горячим следам в сент. 1939 г.] // Сов. Белоруссия (Минск). 1992. 14 июля.

З гiсторыi асветы i адукацыi

1608. Адукацыя. Гiсторыя. Мова: Тэмат. зб. навук. прац па беларусазнаўству / Брэсц. дзярж. пед. ин-т; Навук. рэд. С.А.Яцкевiч. - Брэст, 1992. - 184 с.

Са зместу: Гарбуль П. Палiтыка беларусiзацыi ў сiстэме адукацыi рэспублiкi ў 1920-ыя гады. С.41-44. Андрэева Е. Беларусiзацыя i мова агульна-адукацыйнай школы [20-30-ыя гг.]. С.44-48. Талкачова А. Настаўнiцкi iнстытут - папярэднiк Брэсцкага педагагiчнага [1945-1950 гг.]. С.54-56. Плыгаўка Л. Адраджэнне беларускай адукацыi на Вiленшчыне: зрухi i праблемы [20-30-ыя гг.]. С.65-68.

1609. Андрэева Е. Беларусiзацыя - святыня народа: [Водгук на арт. А.Бендзiна "Нашчадкам навука, альбо Пра "беларусiзацыю" вышэйшай школы на рубяжы 20-30-х гг." (Настаўн. газ., 1992, 12 снеж.)] // Настаўн. газ. (Мiнск). 1992. 12 снеж.

1610. Бахтанова Е.Л. Преодоление авторитаризма и утверждение идей демократизации и гуманизации школьного воспитания в советской педагогике (20-ые гг.): Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Мин. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. - Мн., 1992. - 22 с.- Библиогр.: с.21-22 (6 назв.).

1611. Бендзiн А. Нашчадкам навука, альбо Пра "беларусiзацыю" вышэйшай школы на рубяжы 20-30-х гг. // Настаўн. газ. (Мiнск). 1992. 12 снеж.

1612. Бондарь П.И. Нравственное воспитание трудящихся: опыт и уроки: (На материалах гос. ин-тов и обществ. орг. Белоруссии, 1966-1985 гг.): Автореф. дис. ... д-ра ист. наук / Моск. пед. гос. ун-т им. В.И.Ленина. - М., 1992. - 48 с. - Библиогр.: с.47-48 (11 назв.).

1613. В его биографии - целые поколения железнодорожников: [К 70-летию Мин. проф. уч-ща ж.-д. транспорта] // Железнодорожник Беларуси (Минск). 1992. 15 дек.

Из содерж.: Серкутьев Г. На основе традиций - к новому профессионализму: [История уч-ща]. Борисов П. У асов - схожесть: [О судьбе выпускников - минчанина А.В.Лобанова и уроженца г.Дзержинска А.К.Бурака, Героях Сов. Союза]. Павлов М. И это все о нем: [Об А.А.Волохе (1917-1943), Герое Сов. Союза, минчанине, воспитаннике уч-ща]. Сергеева С. ... И почетный гражданин [Минска - И.М.Жижиль: Об ученике первого набора, гос. деятеле БССР, Герое Соц. Труда].

1614. Вабiшчэвiч А. Дзе нарадзiўся i ўзрос: Беларусазнаўства: праз прызму часу: [Месца радзiмазнаўства ў нар. асвеце Беларусi ў 20-ыя гг. ХХ ст.] // Настаўн. газ. (Мiнск). 1992. 23 верас.

1615. Гiсторыi нашай радкi: [Клiмав. пчалавод. тэхнiкум, 1932-1970 гг.] // Беларус. Усход (Маркаўка Хоцiм. р-на). 1992. 19 снеж.

1616. Граковiч I.П. Каб задумы ажыццявiлiся: [Да 70-годдзя Мiн. пед. iн-та iмя А.М.Горкага: Ёсць звесткi з гiсторыi iн-та] // Адукацыя i выхаванне (Мiнск). 1992. N 9. С.14-16.

1617. Гуринович Д. Шалом!: (Последняя евр. шк. была закрыта в Беларуси в 1938 г.) // Крынiца (Мiнск). 1992. N 7/8. С.14.

1618. Дмитриев М.А. Становление и развитие политехнического образования и трудового воспитания в общеобразовательной школе Республики Беларусь в 1919-1991 гг.: (Дидакт. основы) / Мин. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. - Мн., 1992. - 42 с. - Библиогр.: с.39-42 (37 назв.).

1619. Карпiцкая I. Музычны юбiлей: [30 гадоў Маладзеч. муз. вуч-шчу] // Наш дзень (Маладзечна). 1992. 19 чэрв.

1620. Кириленко Э.В. Гомельское музыкальное училище [1921-1985] // Специалист (Москва). 1992. N 4/6. С.32-33.

1621. Короткевич А.Т. Из прошлого - в настоящее и будущее: [К 70-летию Мин. пед. ин-та им. А.М.Горького: Беседа с ректором] / Записал В.Плешевеня // Белорус. нива (Минск). 1992. 10 нояб.

1622. Кошур С. [Сельскагаспадарчая] школа ў Беражне [20-30-ыя гг. ХX ст.] // Гродн. правда. 1992. 17 дек.

1623. Минское высшее профессиональное училище железнодорожного транспорта [1922-1992 гг.] / Сост. Б.П.Мацкевич. - Мн.,, 1992. - 30 с.: ил.

1624. Плешевеня В. Взгляд в будущее: Минскому пед. ин-ту им. А.М.Горького - 70 лет] // Мiн. праўда. 1992. 10 лiстап.

1625. Рублевская Е.А. Проблема воспитания трудовой активности у детей дошкольного возраста в истории советской педагогики (1917-1941 гг.): Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Мин. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. - Мн., 1992. - 20 с. - Библиогр.: с.19-20 (5 назв.).

1626. Сафонава В.В. Праз прызму гiсторыi: Ажыццяўленне пачатк. усенавуча на Беларусi [у 20-30-ыя гг.] // Пачатк. шк. (Мiнск). 1992. N 8. С.38-41.

1627. Смiлавiцкi Л.Л. З гiсторыi чысткi навучальных устаноў Беларусi ў 1924 г. // Нар. асвета (Мiнск). 1992. N 12. С.70-72.

1628. Снапкоўская С.В. Уплыў падручнiкаў Вацлава Ластоўскага на выхаванне самасвядомасцi беларускiх дзяцей // Беларусiка == Albarutenica. Мн., 1992. Кн.2. С.144-149.

1629. Чарняўскi М. "Была у Будславе гiмназiя": [З успамiнаў вучняў беларус. гiмназii (1918-1939 гг.) Я.Д.Мiлеўскай i В.Жук-Грышкевiча] // Нарач. зара (Мядзел). 1992. 12 жн.; 25 лiстап.

1630. Чарняўская Я.А. К вопросу народного образования на Брестчине: (Воспоминания педагога)// Тэзiсы дакладаў навукова-практычнай канферэнцыi: (Мова, лiтаратура, краязнаўства). Брэст, 1992. Ч.1. С.28-31.

1631. Яцкевiч С. Беларусiзацыя народнай адукацыi ў 1920-ыя гады: гiсторыя i сучаснасць // Асвета. Гiсторыя. Мова. Брэст, 1992. С.13-17.

1632. * Krynska E. Wladza radziecka wobec szkolnictwa w wojewodztwie bialostockim w latach 1939-1941 // Zeszyty naukowa / Un-t Warszawski Filia w Bialymstoku. Z.72 Pedagogika i Psychologia Dzial PED - Prace Pedagogiczne (Bialystok). 1992. T.24. S.271-295: tab. Пол.

Адносiны савецкай улады да школьнай справы ў Беластоцкiм ваяводстве ў 1939-1941 гг.

1633. * Smolalski A. Uposazenie nauczycieli w Polsce: Zarys historyczny do 1939 r. // Nowa Szkola (Warszawa). 1992. N 2. S.121-122. Пол.

Зарплата настаўнiкаў у Польшчы да 1939 г.

Гл. таксама N 245, 1087, 1128, 1129, 1130, 1417, 1430, 1433, 1789, 1802, 1816, 1826.

З гiсторыi Вiленскай беларускай гiмназii

1634. Луцкевiч Л. Вiленская беларуская гiмназiя [1918-1919 гг.] // Беларуская школа: Тэз. навук.-практ. канф. (28-29 сак. 1992 г., г.Мiнск). Мн., 1992. С.81-86.

1635. Тумаш В. Вiленская беларуская гiмназiя: [Успамiны б. вучня] // Полацак (Клiўленд). 1992. N 9. C.37-40. Працяг. Пач.: N 3-5, 1992. Працяг будзе.

1636. Чыгрын С. Успамiнамi ўшаноўваем памяць [дырэктара гiмназii Ф.Грышкевiча] / Выкарастаны ўспамiны М.Канапацкага // Нiва (Беласток). 1992. 15 лiстап.(N 46). С.7.

З гiсторыi медыцыны i аховы здароўя

1637. Антонов Игнатий Петрович: [Крат. очерк науч. и обществ. деятельности дир. Бел. НИИ неврологии, нейрохирургии и физиотерапии...: К 70-летию со дня рождения]. - Мн., 1992. - 1л., слож. в 3 л.

1638. Коровкин В.С. Первый туберкулезный трехдневник в Белоруссии: [Благотворит. нар. кампания, посвящ. борьбе с туберкулезом в 1922 г.] // Здравоохранение Беларуси (Минск). 1992. N 7. С.75-77.

1639. Мiкалаеў С. Так перамаглi эпiдэмiю: [Старонкi гiсторыi барацьбы з iнфекц. захворваннямi ў Вiцеб. вобл. (1943-1946 гг.)] // Мед. вестн. (Москва). 1992. 13 июля (N 28). С.5.

1640. Шевченко Н. 70 лет санитарной службе Гомельщины // Дняпровец (Рэчыца). 1992. 29 кастр.

Гл. таксама N 390, 391, 1103, 1148, 1149, 1605.

З гiсторыi жывапiсу

1641. Кейзеров Н. Загадки "Витебского Ренессанса": [Из истории худож. жизни Витебска, 1918-1921 гг.] // Нар. слова (Вiцебск). 1992. 25 лiп.

1642. Подлипский А. Возвращение Иегуды [Юрия Моисеевича] Пэна [1854-1937] // Вiцьбiчы. 1992. 26 авг. С.2-3.

Шатских А. Марк Шагал и Казимир Малевич: [О Витеб. нар. худож. школе, 1919-1922 гг.] // Вiцьбiчы. 1992. 3-5 июля. С.4-5.

З гiсторыi тэатра

1644. Государственный русский драматический театр Беларуси: 60 лет. - Мн.: Беларусь, Б.г. - 8 с.: ил.

1645. Мальцаў У. Пераможцаў не было...: Новае з гiсторыi БДТ-2: [Пра дзейнасць Беларус. драм. студыi ў Маскве (1923-1926 гг.) на базе якой ў 1926 г. быў створ. ў Вiцебску БДТ-2] // Мастацтва (Мiнск). 1992. N 7. С.37-41.

1646. Мальцаў У. "Шмат беларусы нарабiлi глупства...": [Пра Беларус. драм. студыю, адкрытую ў Маскве ў 1923 г., на базе якой быў створаны ў 1926 г. у Вiцебску БДТ-2, i яе кiраўнiка, рэжысёра В.С.Смышляева] // Мастацтва (Мiнск). 1992. N 8. С.25-29.

1647. Нiкiфаровiч В. Але гэта - гiсторыя...: [Экскурс у мiнулае Дзярж. рус. драм. тэатра Беларусi, якi атрымаў свой статус у 1932 г.: Гутарка з заг. лiт. часткi тэатра] / Вяла Ж.Васанская // Культура (Мiнск). 1992. 14 снеж.(N 48). С.2.

Гл. таксама N 228, 1153, 1416, 1467, 1551, 1796, 2128, 2447.

У.I.Галубок (1882-1942)

1648. Грахоўскi С. Апошняя трагедыя [Уладзiслава] Галубка [(1882-1942): Успамiны] // Тэатр. Беларусь (Мiнск). 1992. N 5. С.52-57.

1649. Егорова А. Кто он такой, [В.И.] Голубок?: [Из истории создания и работы передвиж. театра, 1920-1937 гг.] // Вячэр. Гомель. 1992. 22 лiп.

1650. Каткавец В. Пуцявiнамi Уладзiслава Галубка: [Тэатр. дзеяч i Любаншчына] // Голас Любаншчыны. 1992. 12 жн.

1651. Мальцаў У. Як знiшчалi тэатр [У.I. Галубка]: Апошнiя сезоны БДТ-3 (Пач. 30-х-1937 гг.) // ЛiМ (Мiнск). 1992. 10 лiп.(N 28). С.10-11.

1652. Цiхановiч Я. З гiсторыi аднаго партрэта [артыста i драматурга] // Нар. газ. (Мiнск). 1992. 23 верас.

1653. Цiхановiч Я. Не засталося нiкого...: Мазаiка згадак i дакументаў // ЛiМ (Мiнск). 1992. 10 лiп.(N 28). С.10-11.

З гiсторыi фiзкультуры i спорту

1654. А теперь немного истории: [Самбо в Белоруссии, 60-80-ые гг.] // Физкультурник Беларуси (Минск). 1992. 25 нояб.

1655. Григоревич В.В. Физическое воспитание студенческой молодежи Белоруссии, 1966-1985 гг.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук / АН Беларуси. Ин-т истории. - Мн., 1992. - 23 с. - Библиогр.: с.26-27 (7 назв.)

1656. Писарев В. "Я тормозил физкультурное движение": [О Л.Ш.Кузнецове (1907-1937), Первом пред. Ком. по делам физкультуры и спорта при Совнаркоме БССР, репрессир. в 1937 г.] // Вечерний Минск. 1992. 9 нояб.

1657. Погребняк Н. Белорусские армейцы на [XV (Хельсинки) - XXIV (Сеул), 1952-1988 гг. ] Олимпиадах // Во славу Родины (Минск). 1992. 23 июля.

1658. Погребняк Н. Из богатырей - богатырь: Штрихи к биогр. трехкрат. олимп. чемпиона А.[В.]Медведя [(1937)], белорус. спортсмена, почет. гражданина Минска] // Во славу Родины (Минск). 1992. 16 сент.

1659. Прокопович Н. Дед белорусской гимнастики [М.Маркин] // Физкультурник Беларуси (Минск). 1992. 16 окт.

1660. Цивес И. Бери шинель, вернись домой...: [Спорт. жизнь респ. в первые послевоен. гг.] // Физкультурник Беларуси (Минск). 1992. 11 нояб.

1661. Цивес И. Неспетая песня моя: [О велопробеге Минск - Москва, посвящ. 800-летию Москвы (1947), и его участниках] // Физкультурник Беларуси (Минск). 1992. 6 нояб.

Гл. таксама N 1959.

З гiсторыi лiтаратуры i мовы

1662. Алейникова М. Белорусский язык в 20-ые годы [на Гомельщине] // Дняпровец (Рэчыца). 1992. 26 снеж.

1663. Лыч Л. Моўная рэформа 1933 года: iдэалагiчныя аспекты // ЛiМ (Мiнск). 1992. 11 верас.(N 37). С.12-15.

1664. Падлужны А.I. "Мова - важнейшы атрыбут дзяржаўнасцi": [Аб рабоце беларус. вучоных па адраджэнню мовы ў 20-ыя гг. ХХ ст. i па сённяш. дзень ] // Добры вечар (Мiнск). 1992. 11 жн.

1665. Станкевич С.В. Развитие белорусской художественной культуры в 1917-1927 гг.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Рос. акад. упр. - М., 1992. - 21 с.

Гл. таксама N 215, 221, 222, 224, 238, 240, 241, 243, 244, 246, 381, 1102, 1158, 1397, 1409, 1414, 1431, 1441, 1472, 1478, 1572, 1598.

Персаналiя

1666. Кошур С. Збiральнiкi народнага скарбу: [Пра малавядомых беларус. фалькларыстаў братоў Логiных - Язэпа (1896-?) i Андрэя (1898-1989), ураджэнцаў в.Моладава Краэлiц. р-на. Таксама ёсць звесткi з гiсторыi беларус. фалькларыстыкi XIX ст.] // Гродн. правда. 1992. 16 июля.

1667. Мiхнюк У. Адысея [паэта] Язэпа Пушчы [(1902-1964): Прыводзяцца дакументы з арх. КДБ] // ЛiМ (Мiнск). 1992. 23 кастр.(N 43). С.6-7.

1668. Ягорава А. "На сваю родную зямлю ў Гомель...": [Я.Колас на Гомельшчыне, 30-40-ыя гг.] // Гомел. ведамасцi. 1992. 11 лiп. С.6.

А.Вольны (1902-1937)

1669. Важнiк Т. Ён верыў у iдэалы дабра // Пухав. навiны. 1992. 2 снеж.

1670. Резник И. За талант... расстрелять // Веч. Минск. 1992. 10 дек.

Гл. таксама N 1472.

Б.М.Мiкулiч (1912-1954)

1671. Гаварушка Я. Сустрэча з Барысам [Мiхайлавiчам] Мiкулiчам: [Успамiны] // Маладосць (Мiнск). 1992. N 8. С.215-223.

1672. Грахоўскi С. Вечна малады пакутнiк: [Успамiны] // Беларусь (Мiнск). 1992. N 12. С.16-17.

1673. Грахоўскi С. Двойчы вызвалены дзённiк: [З гiсторыi публ. дзённiка рэпрэсiр. пiсьменнiка] // ЛiМ (Мiнск). 1992. 14 жн.(N 33). С.15.

Савик Л. Сколько книг он еще мог написать // Веч. Минск. 1992. 18 авг.

Л.Р.Шпакоўскi-Случанiн (1914)

1675. Бычэня У. Забыць цi дараваць? // Мiн. праўда. 1992. 29 жн.

1676. Грахоўскi С. У рэдакцыю "Мiнскай праўды": [Лёс паэта: Водгук на публ. У.Бычэнi "Забыць цi дараваць" (Мiн. праўда, 1992, 29 жн.)] // Мiн. праўда. 1992. 19 верас.

1677. Пятроў Г. Паэтам можаш ты не быць...: Адкрыты лiст С.Грахоўскаму: Водгук на публ. У.Бычэнi "Забыць цi дараваць" (Мiн. праўда, 1992, 29 жн.) i С.Грахоўскага "У рэдакцыю Мiнскай праўды" (Мiн. праўда, 1992, 19 верас.)] // Мiн. праўда. 1992. 15 кастр.

1678. Савiк Л. "Нашу радасць у гразь утапталi...": Яшчэ адзiн драм. пiсьмен. лёс // ЛiМ (Мiнск). 1992. 10 лiп.(N 28). С.6-7.

1679. Хамчук В. I вечны бой?..: [Палем. нататкi вакол асобы паэта i яго дзейнасцi ў гады вайны] // Мiн. праўда. 1992. 15 кастр.

Канфесii. Рэлiгiйнае жыццё. Атэiзм

1680. Лаўроўская I., Кароляк З. Абраз Мацi Боскай Берасцейскай [створаны ў XVII ст., вяртаецца ў адноўлены касцёл у Брэсце] // Брест. курьер. 1992. 28 авг.-4 сент.(N 33).

1681. Навiцкi У. Грымнуў выбух, якi абвалiў купал...: Дзярж.-царкоўн. адносiны ў Беларусi: ад канфрантацыi ад супрацоўнiцтва [20-90-ыя гг. XX ст.] // Беларус. думка (Мiнск). 1992. N 9. С.14-15.

1682. Нестерович Н. Тернистый путь к храму: [Из истории атеизма в Беларуси, 1943-1953 гг.] // Знамя юности (Минск). 1992. 15,16 дек.

1683. Протько Т. Репрессированная вера: [Церковь в Белоруссии в 20-ые гг.] // Сов. Белоруссия (Минск). 1992. 8,11-14 авг.

1684. Розенблюм А. Ахвяры ваяўнiчага атэiзму: [Па крынiцах Мiн. епархii даецца алфавiт. спiс вёсак Барыс. р-на, дзе калiсьцi мелiся цэрквы] // Адзiнства (Барысаў). 1992. 5 жн.

1685. Филиппович И.И. Болеслав Слоскан [(1898-1981), католический епископ и администратор Могилевской и Минской епархий] // Вестн. Могилева. 1992. 18 дек. С.6.

1686. Яловiк Г.В. "Не выракалiся Бога нiколi: [Гутарка з жыхаркай в.Рымкi аб адкрыццi Благавешч. царквы] / Вяла Ф.Касаткiна // Паст. край. 1992. 5 верас.

1687. * Karwowski J. [Recenzja] // Chrzescijanin w Swiecie (Warszawa). 1992. N 1. S.211-213. Пол. - Рэц. на кн.: Hlebowicz A. Kosciol w niewoli: Kosciol rzymskokatolicki na Bialorusi i Ukraine po II wojnie swiatowej. - Warszawa, 1991. - Пол.

Водгук на кнiгу аб каталiцкiм касцёле на Беларусi i Украiне пасля другой сусветнай вайны.

1688. * Kosciol prawoslawny na Bialostocczyznie w ocenie wladz II [Drugiej] Rzeczypospolitej: Sytuacyjne sprawozdania Urzedu Wojewodzkiego w Bialymstoku z lat 1928-1939: Wybor dokumentow / Wybral G. Sosna. - Bialystok: Orthdruk, 1991. - 116, [1], [4] s.: faks. Пол.

Праваслаўная царква на Беласточчыне па ацэнцы ўлад II [Другой] Рэчы Паспалiтай: Сiтуацыйн. справаздачы ваявод. упр. ў Беластоку за 1928-1939 гг.: Выбр. дакументы.

1689. * Niciejewska A. Uderzylam piescia o zelazna brame...: Wspomnienia z Minska, 1936-1954 / Oprac. A.Hlebowicz // Wiez (Warszawa). 1992. N 7. S.55-75. Пол.

Успамiны аб рэлiгiйным жыццi Мiнска, 1936-1954 гг..

Гл. таксама N 214, 443, 1166, 1167, 1376, 1787, 1797, 1800, 1803, 1805, 1821, 1946, 1962.

Персаналiя

1690. Бэргман А. Яшчэ раз пра Антона Луцкевiча [(1884-1946): Некаторыя факты з бiягр. дзеяча БСГ, аднаго з рэд. "Нашай нiвы"] // Запiсы (Нью-Йорк). 1992. N 20. C.101-108.

1691. Васiлеўская Н., Мiкула Я. Аркадзь Смолiч: Вяртанне з небыцця [беларус. вучонага i палiтыка (1891-1938)] // Навiны Беларус. акад. (Мiнск). 1992. 4 снеж.(N 47). С.5; 11 снеж.(N 48). C.5-7; 18 снеж.(N 49). C.6.

1692. Ждановiч В. Гiсторыя аднаго каханьня: [Пра лёс К.С.Дуж-Душэўскага (1891-1959), беларус. палiт. дзеяча, чл. урада БНР] // Бярозка (Мiнск). 1992. N 7/8. C.15-18.

1693. Iванова Н. Iмя. незаслужана забытае: [Пра Б.А.Тарашкевiча (1892-1938), асветнiка, аднаго з кiраўнiкоў Беларус. Сялянска-Рабочай Грамады] // Наш дзень (Маладзечна). 1992. 21 студз.

1694. Кiсялёў Г. Власт: (Першае наблiжэнне): [З жыцця i дзейнасцi В.Ю.Ластоўскага (1883-1938)] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1992. 24 снеж.(N 52). С.4,7.

1695. Крылов В. Смертельно устал быть "железным": [О Ф.Э.Дзержинском, 1877-1926: Биогр. очерк] // Родина (Москва). 1992. N 10. С.112-114.

1696. Людзьмi сваiмi слаўная: [Пра А.М.Уласава (1874-1941), вiднага дзеяча беларус. нац. Адраджэння, вязня ГУЛАГА] // Маладзеч. газ. 1992. 25 лiп.

1697. Мяснiкоў А. Фабiян Шантыр [1887-1920]: Лёс i трагедыя наркома нац. спраў Беларусi [пiсьменнiка, дзеяча нац. i рэв. руху ў 1917-1919 гг. Таксама пра ўтварэнне БССР] // Звязда (Мiнск). 1992. 30 верас.; 1,3,6-8,10,13,14 кастр.

1698. Паляшчук А. "У люстэрку суровай бiяграфii": [Да 105-годдзя з дня нараджэння Ц.Гартнага (З.Х.Жылуновiча, 1887-1937), беларус. пiсьменнiка i грамад. дзеяча] // Беларус. нива (Минск). 1992. 20 нояб.

1699. Петров С. По этапам большого пути [Н.Е.Авхiмовiча (1907), партийного и государственного деятеля Беларуси: О пережитом, 30-40-ые гг.] // Во славу Родины (Минск). 1992. 9 окт.

1700. Станкевiч Адам: [Катал. святар, асветнiк, адзiн з арганiзатараў беларус. хрысцiян.-дэмакр. руху на Беларусi (1917-1922)] // Во славу Родины (Минск). 1992. 24 дек.

1701. Цыхун А. Духмяны чай Макара Краўцова [(1891-1940): Пра паэта-нашанiваўца, удзельнiка Слуц. паўстання, аўт. гiмна "Мы выйдзем шчыльнымi радамi"] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1992. 10 верас.(N 37). С.1,7.

1702. Шымчук Я. Ксёндз Адам Станкевiч: [Да 100-годдзя з дня нараджэння] // Нiва (Беласток). 1992. Студз.(N 1). С.6-7.

Гл. таксама N 1708, 1710.

С.Н.Булак-Балаховiч (1883-1939)

1703. Кошалеў В. А ўсё ж бандыт цi герой ?: [Водгук на арт., змешчаны ў "Нар. газ." (1992, 16 чэрв.)] // Звязда (Мiнск). 1992. 19 жн.

1704. Латышонак А. Балаховiч // Нiва (Беласток). 1992. 13 верас.(N 37). С.4,8; 20 верас.(N 38). С.4,8;. 27 верас.(N 39). С.4,8; 4 кастр.(N 40). С.4,8;. 11 кастр.(N 41). С.4,8; 18 кастр.(N 42). С.4,8; 25 кастр.(N 43). С.5,8.

Змест: Маладосць. У Расiйскай армii: царскай, чырвонай i белай. У беларускае войска. Зноў у сядле [1920 г.]. Восiп Восiпавiч Пiлсудскi. Час Балаховiча: [Паход на Мiнск, 1920]. У адстаўцы [1920-1939].

1705. Панфiлюк М. Балахоўшчына: [Водгук на арт. А.Латышонка "Балаховiч" (Нiва, 1992, N 37-43)] // Нiва (Беласток). 1992. 22 лiстап.(N 47). С.4,8.

1706. Чобат А. Гэнэрал Булак-Балаховiч: Нарыс // Пагоня (Гродна). 1992. 4-17 снеж. С.1,6;. 18-31 снеж. С.7. 03.09.55

К.Б.Езавiтаў (1883-1946)

1707. Езавiтаў К.Б. Беларусь у мiнулым i сучасным: (Канспект пазашк. працаўнiку для лекцыяў з чароўн. лiхтаром): [Аўтар у 20-ыя гг. працаваў iнспектарам беларус. пачатк. шк.] // Чырв. змена (Мiнск). 1992. 3-9 жн.(N 32). С.6-7.

1708. Езавiтаў К. Гэнэрал-маёр Езавiтаў, Канстантын. Кароткi жыцьцяпiс i праходжаньне службы, адрэдагаваны ўласнаручна К.Езавiтавым // Запiсы (Нью-Йорк). 1992. N 20. С.147-153.

1709. Уласнаручныя паказаньнi Езавiтава, Канстантына Барысавiча // Полацак (Клiўленд). 1992. N 7. C.22-25; N 8. С.45-49; N 9. C.27-31; N 10. C.34-39. Працяг. Пач.: N 6, 1992. Працяг будзе.

1710. Хацкевiч А. Генерал [К.Б.] Езавiтаў: здраднiк цi агент КДБ?: [Матэрыялы крымiнал. справы, што захоўваюцца ў арх. КДБ Рэсп. Беларусь] // Звязда (Мiнск). 1992. 19 жн.

В.Iваноўскi (?-1943)

1711. Вайранюк М. Выкаранiць стэрэатыпы: [Водгук на кн. Ю.Туронка "Вацлаў Iваноўскi i адраджэнне Беларусi" (Варшава, 1992)] // Нiва (Беласток). 1992. 8 лiст.(N 45). С.4.

1712. Жамойцiн Я. Некалькi заўваг да кнiжкi Юры Туронка "Вацлаў Iваноўскi i адраджэнне Беларусi (Нiва, 1992, N 46) // Нiва (Беласток). 1992. 13 снеж.(N 50). С.4.

1713. Туронак Ю. "Вацлаў Iваноўскi i адраджэнне Беларусi": [Па старонках кн.: Гаворка з аўт.] / Запiсаў М.Вайранюк // Нiва (Беласток). 1992. 15 лiстап.(N 46). С.4.

1714. Туронак Ю. Ваша национальность?: [На примере этногенеза семьи Ивановских исследуются пробл. нац. самоопределения белорусов на территории б. ВКЛ] / Пер. с пол. Т.Зарицкой // Нёман (Минск). 1992. N 12. С.154-164.

1715. Туронак Ю. "Iваноўскi быў нацыянальным дзеячам... ": Маналог гiсторыка / Запiсаў У.Панада // ЛiМ (Мiнск). 1992. 16 кастр.(N 42). С.5,12.

1716. * Turonek J. Waclaw Iwanowski i odrodzenie Bialorusi. - Warszawa: Gryf, 1992. - [2], 148 s., [8] s. tab.: faks., fot., portr. - Пол.

Вацлаў Iваноўскi i адраджэнне Беларусi.

Я.Лёсiк (1884-1940)

1717. Гарбiнскi Ю., Жынкiн А. Сiбiрскiя дарогi беларускай гiсторыi: [Вынiкi даследавання матэрыялаў са справы Я.Лёсiка 1908-1917 гг.: Фрагм. дакументаў, знойдз. у абл. арх. Iркуц. вобл.] // Маладосць (Мiнск). 1992. N 12. C.219-232.

1718. Лёсiк Я. Родная мова i яе значэнне: [Арт. 1919 г. Ёсць звесткi з гiсторыi мовы] // Ратуша (Магiлёў). 1992. Верас.(N 18). С.7.

1719. Мясьнiкоў А. Выгнаньнiк сваёй Радзiмы: Урывак з гiст. нарыса "Язэп Лёсiк: супярэчнасьцi асобы" // Полацак (Клiўленд). 1992. N 7. C.16-21.

А.Р.Чарвякоў (1892-1937)

1720. Мыслiвец В. Рэабiлiтацыя кумiра: Старонкi рамана пра А.Чарвякова // Белорус. нива. (Минск). 1992. 19,20,25 авг.

1721. Платонаў Р. Чырвонае i чорнае: "Нацыяналiзм" i трагедыя А.Чарвякова // Беларусь (Мiнск). 1992. N 12. С.20-22.

1722. Чарвякоў Аляксандр:позiрк эблiзку: [Рэц. на зб. <<"Аляксандр Чарвякоў:"...Я нiколi не быў ворагам">> (Мн., 1992)] // ЛiМ (Мiнск). 1992. 6 лiстап.(N 45). С.6.

Гл. таксама N 2336.

БНР

1723. Жук-Грышкевiч В. 25-га сакавiка [1918 г.]: Успамiны з Менску, Будслава, Вiльнi, Прагi, сав. турмы [эмiгранта, былога Старш. Рады БНР (1902-1989)] // Чырв. змена (Мiнск). 1992. 6-12 лiп.(N 28). С.10;. 13-19 лiп.(N 29). С.14;. 20-26 лiп.(N 30). С.14;. 27 лiп.-2 жн.(N 31). С.14.

1724. I.Б. На магiле прэм'ера БНР [Р.Скiрмунта ў вёсцы Парэчча Пiнскага р-на] // Нiва (Беласток). 1992. 11 кастр.(N 41). С.8.

1725. Мазец В. Мы пойдзем сваiм шляхам: [Гiст. вопыт БНР па культ.-нац. адраджэнню] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1992. 17 снеж.(N 51). С.3.

1726. Менскi Я. Спроба лiквiдаваць Раду БНР [у кастрычнiку 1925 г.] // Пагоня (Гродна). 1992. 25 сак. С.5.

1727. Мехаў У.Л. "...Аб'ядналiся ў адзiн народ...": Урад БНР пра адносiны беларусаў i яўрэяў: Па дакументах 1921 г.] // ЛiМ (Мiнск). 1992. 2 кастр.(N 40). С.16.

1728. Ненадавец А. Першая ластаўка Адраджэння // Бабр. жыццё. 1992. 24 сак.

1729. Платонов Р., Сташкевич Н. Тернистый путь к свободе: К вопр. о становлении белорус. нац. государственности: [Провозглашение БНР (1918 г.), образование БССР и Лит.-Белорус. ССР (1919 г.): Анализ документов] // Нёман (Минск). 1992. N 10. С.129-155;. N 11. С.131-161.

1730. 72 гадавiна абвешчаньня незалежнасцi Беларусi // Хрысьцiян. навiны: Беларус. iнфарматар (Ватыкан). 1990. N 3.

1731. Сiдарэвiч А. Як стваралася БНР // Наш дзень (Маладзечна). 1992. 24 сак.

1732. * Gomolka K. Polskie ugrupowania polityczne ruchu bialoruskiego na Litwe Srodkowej // Studia z Dziejow Rosji i Europy Srodkowo-Wschodniej (Wroclaw). 1992. T.27. S.89-102. Res., Summ. Пол.

Польскiя палiтычныя групоўкi ў Лiтве ў адносiнах да беларускага руху, 1918-1922 гг.

1733. * Maciak D. [Recenzja] // Wiez (Warszawa). 1992. N 1. S.141-143. Пол. - Рэц. на кн.: Gomolka K. Polskie ugrupowania polityczne wobec kwestii bialoruskiej: 1918-1922. - Warszawa, 1989. - Пол.

Водгук на кнiгу аб адносiнах польскай палiтычнай групоўкi да беларускага пытання ў 1918-1922 г.

Гл. таксама N 224, 993, 1692, 2732.

Утварэнне БССР

1734. Декларация I съезда Советов Белоруссии о необходимости объединения Советских республик для борьбы с контрреволюцией [3 февр. 1919 г.] // Политическая история отечества XX в.: Документы и материалы. М., 1992. С.30-31.

Гл. таксама N 993, 1697, 1729, 1732, 1733.

Слуцкi збройны чын 1920 г.

1735. Былi ў шэрагах паўстанцаў: [Спiс] / Падрыхт. А.Грыцкевiч // ЛiМ (Мiнск). 1992. 25 снеж. (N 52). С.12.

1736. Гарошка Л. Слуцкi фронт: [Перадрук брашуры "Слуцкi фронт: Кароткi гiст. нарыс Слуц. уздыму 1917-1921 гг." (Лондан, 1967 г.). Аўт. - беларус. унiяц. святар, царкоўны, палiт. i культ. дзеяч на эмiграцыi] / Уступ. слова Г.Сурмач // Звязда (Мiнск). 1992. 24,26 лiстап.; 1 снеж.

1737. Гацкi Ю. Паўстанне // Новае жыццё (Навагрудак). 1992. 28 лiстап.

1738. Грыцкевiч А.П. Пра падзеi на Случчыне ў 1920-м // Слуц. край. 1992. 5,9,12,16 снеж.

1739. Грыцкевiч А. Слуцк 1920-га. Збройны чын у барацьбе за незалежнасць // Добры вечар (Мiнск). 1992. 1,2,4 снеж.

1740. Да ўгодкаў Слуцкага паўстання // Ратуша (Магiлёў). 1992. Лiстап.(N 24). С.6.

1741. Езавiт В. Было гэта ў 1920-м... // Слуц. край. 1992. 28 лiстап.

1742. За землю, за годнае жыццё: 27-29 лiст. на Беларусi адзначаюцца ўгодкi Слуц. паўстання: [Заява Цэнтр. Рады Беларус. сац.-дэмакрат. Грамады] // ЛiМ (Мiнск). 1992. 27 лiстап.(N 48). С.3.

1743. Каралёў А. Слуцкае паўстанне // Жодзiн. навiны. 1992. 4 снеж. С. 3.

1744. Карлюкевiч А. Падзея, якая старанна замоўчвалася: Слуц. паўстанне: думкi гiсторыкаў // Наша слова (Мiнск). 1992. 23 снеж.(N 51). С.1.

1745. Кiпель В. Слуцкая вайна: [Па аднайм. кн.] / Падрыхт. I.Пушкiн // Ратуша (Магiлёў). 1992. Лiстап.(N 24). С.6.

1746. Кляшчук А. Што адбылося ў [вёсцы] Семежаве? // Рэспублiка (Мiнск). 1992. 3 снеж. С.6.

1747. Мацкевiч В. Благаславiць цi праклясцi? // Голас Радзiмы (Мiнск). 1992. 10 снеж.(N 50). С.3.

1748. Мироненко Л. Слуцкое восстание против большевизма // Могилев. ведомости. 1992. 17-24 дек.(N 51). С.7.

1749. Родчанка Р. Форму зняць адмовiўся...: [Пра слуц. шляхцiца кап. А.А.Сокала-Кутылоўскага, якi ў 20-я гады ўзначалiў першую беларус. дывiзiю, што вяла баi ў зах. частцы Случчыны з Чырв. Армiяй, а у гады другой сусвет. вайны камандаваў батальёнам Беларус. Краёвай Абароны] // ЛiМ (Мiнск). 1992. 18 верас.(N 38). С.15.

1750. Сокал-Кутылоўскi А.А. "Наша справа - праўдзiвая": Мае успамiны аб Слуц. збройн. змаганьнi з бальшавiкамi ў 1920 г.: З дакл. на сьвяткаваньнi 24-х угодкаў [аднаго з яго кiраўнiкоў: Перадрук з газ.: Зважай, 1989, N 4] // Культура (Мiнск). 1992. 23 лiстап.(N 45). С.4-5.

1751. Соловьев А. О Слуцких событиях 1920 года // Во славу Родины (Минск). 1992. 25 нояб.

1752. Соловьев А. Слуцк, ноябрь 1920-го... // Сов. Белоруссия (Минск). 1992. 24 нояб.

Гл. таксама N 1703-1706.

Барацьба з Польшчай. Рыжскi дагавор 1921 г.

1753. Анфiлатава Н. Жыццё - подзвiг: [Пра М.С.Данiлеўскага, якi загiнуў у г.Мазыры ў барацьбе з белапол. акупантамi вясной 1920 г.] // Жыццё Палесся (Мазыр). 1992. 7 лiстап.

1754. Богуш В. Ахвярам пiлсудчыны [барацьбiтам супраць польскiх акупантаў на Беларусi: Аб ушанаваннi iх памяцi ў мястэчку Косава i ў Бярозе Картузскай] // ЛiМ (Мiнск). 1992. 6 лiстап.(N 45). С.3.

1755. Казячы Р.I., Мышко Г.Я. 1919: прыйшлi палякi: [Дакументы i факты з гiсторыi акупацыi Беларусi Польшчай: Успамiны] / Падрыхт. i пер. з рус. А.Сёмухi // Пагоня (Гродна). 1992. 6-18 лiстап. С.6;. 19 лiстап.-4 снеж. С.6.

1756. Луцкевiч А. Польская окупацыя ў Беларусi [1919-1920]. - Факс. выд-ва. - Мн.: Беларус. т-ва "Адраджэньне", 1992. - 19 с. - Факс. узнаўленне выд-ва: Вiльня, 1920.

1759. Самахвалаў I. Промнi яго жыцця: [Пра Ф.В.Кляцова, ураджэнца в.Сотнiчы Петрык. р-на, удзельнiка барацьбы за сав. уладу, ветэрана вайны, партызана] // За новыя рубяжы (Петрыкаў). 1992. 15 снеж.

1760. У раённую кнiгу "Памяць": З хронiкi падзей грамадзян. вайны ў Петрык. р-не ў 1919 г. // За новыя рубяжы (Петрыкаў). 1992. 22 снеж.

1761. Филипенко А. Над Бугом: [О событиях 1919-1945 гг. в пригранич. р-нах Зап. Беларуси] // Заря над Бугом (Брест). 1992. 3 июня.

1762. * Antonowicz Z. Granica wschodnia Polski ze stanowiska prawa miedzynarodowego // Stosunki Miedzynarodowe (Warszawa). 1992. T.16. S.17-23. Пол.

Усходняя гранiца Польшчы с пункту гледжання мiжнароднага права.

1763. * Bieniecki J. Poglady na zastosowanie Flotylii Pinskiej MW w dzialaniach bojowych i ich uwarunkowania (1919-1939) // Biuletyn Historyczny / Muzeum Marynarki Wojennej (Gdynia). 1992. N 12. S.25-28. Пол.

Погляды на скарыстанне Пiнскай флатылii ў баявых дзеяннях i iх абумоўленасць (1919-1939).

1764. * Do niezwyciezonych: [Ulotki propagandowe Armii Czerwonej w 1920 r.] / Tl. z ros. P.Mitzner // Karta (Warszawa). 1992. N 8. S.100-102. Пол.

Па матэрыялах прапагандысцкiх лiстовак Чырвонай Армii ў 1920 г.

1765. Dobronski A. Wojsko w Wilnie (1920-1939) // Wilno-Wilenszczyzna jako krajobraz i srodowisko wielu kultur: [Zb.]. Bialystok, 1992. T.2. S.227-240. Пол.

Ваенныя гарнiзоны ў Вiльнi, 1920-1939 гг.

1766. * Dominiczak H. Granica wschodnia Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1939. - Warszawa, 1992. - Пол.

Усходняя гранiца Польшчы ў 1918-1939 гг.

1767. Dziczkaniec J. Samoobrona Ziemi Lidzkiej. - Warszawa: Gryf, 1992. - 172, [2] s. - ((Wojna Polska 1918-1921). -Bibliogr.: s.164-167. - Пол. -Repr., oryg.: Lida: Nakl. Wyd-wo "Ziemi Lidzkiej", 1938.

Самаабарона Лiдскай зямлi [у перыяд пол.-сав. вайны 1919-1920 гг.].

1768. * Filipow K. Wilno-Komarowo: Nieznana karta z poczatkow Dywizji Litewsko-Bialoruskiej // Zeszyty Naukowe. Ostroleckie Towarzystwo Naukowe (Ostroleska). 1989. Z.3. S.41-45. Пол.

Невядомая старонка пачатку Лiтоўска-Беларускай дывiзii, 1919 г.

1769. Kopanski T., Bartkowski Z. [Recenzja] // Wojskowy Przeglad Historyczny (Warszawa). 1992. N 4. S.236-245; 175-276. Пол.- Рэц. на кн.: Tarkowski K. Lotnictwo polskie w wojnie z Rosja Sowiecka, 1919-1920.- Warszawa, 1992. -S. - Пол.

Водгук на кнiгу аб польскай авiяцыi ў вайне з Савецкай Расiяй у 1919-1920 гг.

1770. * Kosicka-Pajewska A. Polska miedzy Rosja a Niemcami: Koncepcje polityczne Adolfa Bochenskiego. - Poznan: Book Servis, 1992. - 211, [1] s. - Bibliogr.: s.207-[212]. - Пол.

Гiсторыя Польшчы 1918-1939 гг.

1771. Lezenski C., Kukawski L. O kawalerii polskiej XX wieku. - Wroclaw: Ossolineum, 1991. - 456 s. - Пол.

Польская кавалерыя, 1918-1920, 1941-1945 гг.

1772. * Lykomski G., Polak B., Wrzosek M. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920. W 2 t.: Dzialania bojowe: Kalendarium / Red. nauk. B.Polak; Wyzsza Szkola Inzynierska w Koszalinie. - Koszalin: Wyd-wo. WSI, 1990. - 168 s. [8] s. m.; 166, [1] s., [16] s. m. - ((Monografie Instytutu Nauk Spolecznych; Nr. 35). - Пол. T.1.: (1 stycz. 1919-29 lutego 1920 r.) T.2.: (marz.-pazdz. 1920 r.)

Польска-савецкая вайна 1919-1920 гг.

1773. Rok 1920: Wojna polsko-radziecka we wspomnieniach i innych dokumentach / Wybral i opracowal J.Borkowski. - Warszawa: Panst. Inst. Wydawniczy, 1990. - 531 s. - Пол.

Польска-савецкая вайна 1920 г. ва ўспамiнах i iншых дакументах. У змесце ёсць матэрыял пра Беларусь.

1774. * Schramm T. [Recenzja] // Kwartalnik Historyczny (Warszawa). 1992. N 3. S.143-146. Пол. - Рэц. на кн.: Wojna polsko-sowiecka 1920 roku. - Warszawa, 1991.- Пол.

Водгук на кнiгу аб польска-савецкай вайне 1920 г.

1775. Suleja W. [Recenzja] / Tl z pol. J.Dorosz // Polish Western Affairs (Poznan). 1992. Vol.33, N 2. S.314-317. Пол.- Рэц. на кн.: Wrzosek M. Wojny o granice Polski odrodzonej 1918-1921.- Warszawa, 1992.

Водгук на кн. аб польска-савецкай вайне 1918-1921 гг.

1776. * Tarka K. [Recenzja] // Nowe Ksiazki (Warszawa). 1992. N 11. S.49. Пол. - Рэц. на кн.: Dominiczak H. Granica Wschodnia Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1939.- Warszawa.- 1992. - S. - Пол.

Водгук на кнiгу аб усходняй гранiцы Польшчы ў 1918-1939 гг.

1777. * Tarkowski K. Lotnictwo polskie w wojnie z Rosja Sowiecka: 1919-1920. - Warszawa, 1991. - Пол.

Польская авiяцыя ў вайне з Савецкай Расiяй ў 1919-1920 гг.

1778. * The reconstruction of Poland, 1914-23. - London, 1992. - Англ.

Аднаўленне Польшчы, 1914-1923.

1779. Wapinski R. [Recenzja] // Studia z Dziejow Rosji i Europy Srodkowo-Wschodniej (Wroclaw). 1992. T.27. S.197-201. Пол. - Рэц. на кн.: Wojna polsko-sowiecka 1920 roku. - Warszawa, 1991.

Водгук на кнiгу аб польска-савецкай вайне 1920 г.

1780. * Wejtko W. Samoobrona Litwy i Bialorusi: Szkic hist. - Warszawa: Gryf, 1992. - 103 s.: 1 portr. - (Wojna Polska 1918-1921).- Repr., oryg.: Wilno: nakl. Zwiazku Organizacyj B.Wojskowych, 1930. - Nazwa ser. oryg.: Biblioteka Wyd-wa "Szlakiem Pradziadow",N 3. - Пол.

Беларусь i Вiльна ў перыяд польска-савецкай вайны 1919-1920 гг.].

1781. * Wrzosek M. Wojny o granice Polski Odrodzonej 1918-1921. - Warszawa, 1992. - Пол.

Польша в войне 1918-1921 гг.

1782. * Zaporowski Z. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 1919-1939: Dzialalnosc poslow, parlamentarne koncepcje Jozefa Pilsudskiego, mniejszosci narodowe. - Lublin: Wyd. UMCS, 1992. - 265, [3] s. - Bibliogr.: s.248-265. - Пол.

Сейм Рэчы Паспалiтай 1919-1939 гг.: Дзейнасць паслоў, парламентарная канцэпцыя Ю. Пiлсудскага, нацыянальныя меньшасцi.

Гл. таксама N 993, 1289, 1385, 1703, 1705, 1706, 1965, 2011, 2132, 2310.

Ю.Пiлсудскi (1867-1935)

1782а.Макаревич А. Юзеф Пилсудский: Мифы и реальность // Беларус. думка (Мiнск). 1992 N 11/12. С.50-54.C

1782б. Попова С.С. Маршал [Ю.]Пилсудский и Октябрьская революция: [По материалам документов: Свидетельства геноцида в зап. обл. Беларуси, 1919-нояб. 1920 г.] // Воен.-ист. журн. (Москва). 1992. N 12. С.24-30.

1783. * Farys J. Pilsudski i pilsudczycy: Z dziejow koncepcji polityczno-ustrojowej (1918-1939). - Szczecin, 1991. - Пол.

Ю.Пiлсудскi i пiлсудчына (1918-1939)

1784. * Hauser P. Jozef Pilsudski's views on the territorial shape of the Polish state and his endeavours to put them into effect in 1918-1921 / Tl. z pol. J.Dorosz // Polish Western Affairs (Poznan). 1992. Vol. 33. N 2. S.235-249. Англ.

Погляды Юзэфа Пiлсудскага на межы Польшчы i яго спробы ажыццявiць iх у 1918-1921 гг.

1785. * Okulewicz P. [Recenzja] / Tl. z pol. J.Dorosz // Polish Western Affairs (Poznan). 1992. Vol.33, N 2. S.321-323. Ням. - Рэц. на кн.: Farys J. Pilsudski i pilsudczycy: Z dziejow koncepcji polityczno-ustrojowej (1918-1939). - Szczecin, 1991. - Пол.

Водгук на кнiгу аб Ю.Пiлсудскiм i яго палiтыцы (1918-1939).

1786. Snopko J. Wilno w koncepcjach wojskowo-politycznych Jozefa Pilsudskiego Walki o Wilno w 1919 roku // Wilno-Wilenszczyzna jako krajobraz i srodowisko wielu kultur: [Zb.]. Bialystok, 1992. T.2. S.211-226. - Пол.

Вiльня ў ваенна-палiтычнай канцэпцыi Ю.Пiлсудскага. Баi за Вiльню ў 1919 г.

Гл. таксама N 1704, 1782, 1809.

Заходняя Беларусь у складзе Польшчы (1921-1939)

1787. Байко П. Царква пад наглядам: [Рэц. на кн.: Kosciol prawoslawny na Bialostoczczyznie, 1928-1939 (Ryboly, 1991)] // Нiва (Беласток). 1992. 2 жн.(N 31). С.8.

1788. Бунто I.У. Таварыства беларускай школы ў 30-ыя гады: [Культ.-асвет. арг. Зах. Беларусi. Яе кiраўнiкамi i актывiстамi былi Б.А.Тарашкевiч, I.С.Дварчанiн, С.К.Рак-Мiхайлоўскi, Р.Р.Шырма i iнш.] // Весн. Глыбоччыны. 1992. 4 верас.

1789. Вабiшчэвiч А. Рух за нацыянальную школу ў Заходняй Беларусi ў 20-30-ыя гг. // Асвета. Гiсторыя. Мова. Брэст, 1992. С.10-12.

1790. Варанец В., Варанец Я. Становiшча жыхароў Заходняй Беларусi у часе польскай акупацыi [1921-1926 гг.] // Голас часу (Лондан). 1992. N 6. С.21-24.

1791. Жуковский А. Возвращение из ада: [О судьбе И.П.Панащика, уроженца д.Русаково Слоним. р-на, члена КСМЗБ, в 1936 г. арестов. пол. полицией, в годы войны - узника нем. концлагеря в Норвегии] // Гродн. правда. 1992. 15 окт.

1792. Задаля В. У верасьнi 1939-га: [Экан. становiшча Зах. Беларусi да верас. 1939 г.] // Пагоня (Гродна). 1992. 18-31 снеж. С.4.

1793. Iванюк С. Беларусы Беласточчыны ў парлямэнцкiх выбарах у мiжваеннай Польшчы [1922, 1928, 1930] // Беларус. навiны (Беласток). 1992. N 3. C.28-32.

1794. Iгнацюк А. "Я не забуду тых год": [Успамiны М.С.Белагурскай аб жыццi ў Столiне ў 1939-1945 гг.] // Навiны Палесся (Столiн). 1992. 11 верас.

1795. Калiноўскi В. Украiнская прысутнасць [на Брэстчыне: Ёсць звесткi пра сувязi асвет. i палiт. арг. Зах. Беларусi i Зах. Украiны ў 20-30-ыя гг.] // Звязда (Мiнск). 1992. 16 лiп.

1796. Карпечанка М. Арганiзатар i сябра сустанi ["Маладая ўскалось" (1937 г.) у Заходняй Беларусi: Ёсць звесткi з бiягр. лiтаратараў-эмiгрантаў С.Хмары i М.Цэлеша] // Зара над Друццю (Бялынiчы). 1992. 19 верас.

1797. Мiрановiч Я. Царква i народ: [Беларус. Аўтакеф. Правасл. царква на Беласточчыне ў 1918-1939 гг.] // Нiва (Беласток). 1992. 5 лiп.(N 27). С.4-5.

1798. Музычэнка П. Тры восенi вёскi Кайшоўкi: [З жыцця сялян у 1938-1940 гг.] // Полымя (Карэлiчы). 1992. 28 лiстап.

1799. Пономаренко П.К. Как Сталин земли делил: Рассказ человека из прошлого [первого секретаря ЦК КПБ (1938-1948 гг.): Также о пробл. Зап. Беларуси] / Записала Н.Соколова // Лит. газ. (Москва). 1992. 9 дек. (N 50). C.13.

1800. Протько Т. Репрессированная вера: Зап. Белоруссия: [Об антирелигиоз. борьбе в 20-30-ые гг.] // Сов. Белоруссия (Минск). 1992. 24 сент.

1801. Румак А.А. Прафсаюзны рух Заходняй Беларусi ў 1926-1929 гг. // Весн. Беларус. ун-та. Сер. 3, Гiсторыя. Фiласофiя. Палiталогiя. Сацыялогiя. Эканомiка. Права (Мiнск). 1992. N 3. С.7-10.

1802. Сiцко З. "Стары Паўловiч": [Пра С.К.Паўловiча (1875-1940), педагога, дзеяча нар. асветы ў Зах. Беларусi] // Наша слова (Мiнск). 1992. 8 лiп.(N 27). С.5.

1803. Сурмач Г. Нацыянальна-адраджэнскi рух у Заходняй Беларусi i праваслаўная царква // Наш радавод: Матэрыялы мiжнар. навук. канф... Гродна, 1992. Кн.4, ч.3. С.709-716.

1804. Трусов И. Судьба маленькой улицы: [Из истории гродн. ул. Гувера (с сент. 1939 г. переименована в ул. Тельмана). Также о благотвор. деятельности амер. президента Г.Гувера в Зап. Беларуси, в т.ч. на Гродненщине, в 1919-1922 гг.] // Гродн. правда. 1992. 24 сент.

1805. Туронак Ю. Мiжваенная унiя ў Заходняй Беларусi: [Iнтарэсы каталiц. царквы i пол. дзяржавы на Беларусi ў 1925-1939 гг.] // Спадчына (Мiнск). 1992. N 5. С.73-78.

1806. Чарняўскi М. "За яго напiша народ": [З жыцця С.В.Прытыцкага] // Нарач. зара (Мядзел). 1992. 15 лiп.

1807. Чарняўскi М. "Каб сцены гэтай будынiны маглi гаварыць...": [Падпольшчыкi з вёскi Балашы - П.Кулiшча, I.Бакула, I.Скакун, А.Кулiшча, М.Мароз, Б.Бакула, I.Ломаць, К.Галубоўскi, М.Самко, М.Грэль: З жыцця вёскi часоў Буржуаз.-памешч. Польшчы, Вiлейс. р-н] // Нарач. зара (Мядзел). 1992. 18 лiстап.

1808. Чарняўскi М. Рызыкуючы трапiць на катаргу: [Пра А.I.Бандарчука - кiраўнiка забастовач. барацьбы нарач. рыбакоў у 1935 г.] // Нарач. зара (Мядзел). 1992. 9 снеж.

1809. Шчэрба С. Чужая школа - не мацi: [Успамiны аўтара пра жыццё беларусаў у Зах. Беларусi ў гады праўлення Ю.Пiлсудскага] // Наша слова (Мiнск). 1992. 15 лiп.(N 28). С.4.

1810. * Bajko P. Organizacje i zrzeszenia spoleczne miedzywojennej Bialowiezy // Bialostocczyzna (Bialystok). 1990. N 4. S.34-36: il. Пол.

Грамадскiя арганiзацыi i аб'яднаннi Белавежы памiж першай i другой сусветнымi войнамi.

1811. Bohm T. Osadnictwo wojskowe na Kresach Wschodnich w II Rzeczypospolitej // Dzieje Najnowsze (Warszawa). 1992. N 1/2. S.3-12. Пол.

Ваенныя гарнiзоны на Крэсах Усходнiх, 1918-1939 гг.

1812. Boyd L.A. Kresy: Fotografie z 1934 roku / Wstep, itroduction S.G.Micos. - Krakow: Znak, 1991. - 26, 155 s.: fot, m. - (Polska 1934 r.). - Пол.

Крэсы: Фотаздымкi 1934 года: Ёсць таксама фота мясцовасцей i жыхароў Заходняй Беларусi.

1813. * Czeropski J. Kursy zawodowe na Bialostocczyznie w okresie miedzywojennym // Bialostocczyzna (Bialystok). 1992. N 2. S.20-23: tab. Пол.

Прафесiйныя курсы на Беласточчыне ў перыяд памiж першай i другой сусветнымi войнамi.

1814. * Dabrowski R. Dzialalnosc spoleczno-gospodarcza i kulturalna mniejszosci narodowych w II Rzeczypospolitej (1918-1939). - Szczecin: Wyd-wo Naukowe US, 1990. - 278 s. - (Rozprawy i studia / Uniwersytet Szczecinski; T.62). - Пол.

Грамадска-гаспадарчая i культурная дзейнасць народных меньшасцяў у II Рэчы Паспалiтай (1918-1939).

1815. Dagilis W. Stosunki Kulturalne na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej // Wilno-Wilenszczyzna jako krajobraz i srodowisko wielu kultur: [Zb.]. Bialystok, 1992. T.2. S.241-260. Пол.

Польска-беларускiя культурныя сувязi, 1918-1939 гг.

1816. * Dagilis W. Z problemow oswiaty bialoruskiej w II Rzeczypospolitej // Akcent (Lublin). 1992. N 2/3. S.66-72. Summ. Пол.

З праблем беларускай адукацыi ў 1918-1939 гг. у Заходняй Беларусi.

1817. * Dobronski A. Bialostocczanie na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie // Bialostocczyzna (Bialystok). 1992. N 3. S.33-35. Пол.

Жыхары Беласточчыны ва ўнiверсiтэце Стэфана Баторыя ў Вiльнi.

1818. * Figura J., Gwozdek Z. Panstwowy Korpus Bezpieczenstwa w II wojnie swiatowej na Bialostocczyznie // Bialostocczyzna (Bialystok). 1991. N 1. S.29-31. Пол.

Дзяржаўны корпус бяспекi ў другой сусветнай вайне на Беласточчыне.

1819. * Galka B.M. Ziemianie i ich organizacje w Polsce lat 1918-1939. - Gdynia: Wyd-wo Uczelniane WSM, 1992. - 265 s., [1] k. zloz. wykr. -(Prace Naukowe Wyzszej Szkoly Morskiej w Gdyni). - Пол.

Землеўладальнiкi i iх арганiзацыя ў Польшчы ў 1918-1939 гг.

1820. * Gomolka K. Bialorusini w II Rzeczypospolitej. - Gdansk: Wyd-wo Politechniki Gdanskiej, 1992. -179 s. - (Zeszyty naukowe Politechniki Gdanskiej; 495. Ekonomia; 31). - Bibliogr.: s.158-167. - Пол.

Беларусы ў Польшчы, 1918-1939 гг.

1821. * Gomolka K. Proby bialorutenizacji Kosciola Prawoslawnego w Polsce miedzywojennej // Oboz (Warszawa). 1992. N 23. S.75-82. Пол.

Спробы беларусiзацыi праваслаўнай царквы ў мiжваеннай Польшчы.

1822. * Januszek F. Polityka oswiatowa ZSRR na okupavanych terenach wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1939-1941: (Na przykladzie wojewodztwa bialostockiego) // Zeszyty Naukowe / Un. Warszawski. Filia w Bialymstoku. Z.72: Pedagogika i Psychologia Dzial PED -Prace Pedagogiczne (Bialystok). 1992. T 24. S.229-269: tab. Пол.

Савецкая асветнiцкая палiтыка ў Заходняй Беларусi у 1939-1941 гг. на прыкладзе Беластоцкага ваяводства.

1823. * Jarmolik W. Swiat przestepcy przedwojennego Bialegostoku // Bialostocczyzna (Bialystok). 1992. N 4. S.31-37: il. Пол.

Злачынны свет перадваеннага Беластока.

1824. * Jemielity W. Szkoly powszechne w wojewodztwie bialostockim w latach 1919-1939. - Lomza, 1991. - Пол.

Усеагульныя школы ў Беластоцкiм ваяводстве ў 1919-1939 гг.

1825. * Jemielity W. Szkoly srednie i zawodowe w wojewodztwie bialostockim w latach 1919-1939. - Lomza, 1991. - Пол.

Школы сярэднiя i школы прафесiйнай адукацыi ў Беластоцкiм ваяводстве ў 1919-1939 гг.

1826. * Kijowski J. [Recenzja] // Zeszyty Naukowe / Ostroleckie T-wo Nauk. (Ostroleka). 1991. Z.5. S.210-211. Пол.- Рэц. на кн.:Jemielity W. Szkoly srednie i zawodowe w wojewodztwie bialostockim w latach 1919-1939.- Lomza, 1991. - Пол.

Водгук на кнiгу пра сярэднiя школы i школы прафесiйнай адукацыi ў Беластоцкiм ваяводстве ў 1919-1939 гг.

1827. * Krasowski K. Episkopat Katolicki w II Rzeczypospolitej. - Warszawa, 1992. - Пол.

Каталiцкi Епiскапат у II Рэчы Паспалiтай.

1828. Kuncewicz J. Przebudowa: Rzecz o zyciu i ustroju Polski [1918-1930 r.]. - Lublin: W-wo Lubelskie, 1990. - 492 s. - Пол.

Польшчa ў 1918-1930 гг.: [Ёсць звесткi пра Беларусь].

1829. * Majecki H. Bialorusini i prawoslawni w obozie sanacyjnym na Bialostocczyznie (1927-1939) // Bialostocczyzna (Bialystok). 1992. N 3. S.28-31. Пол.

Беларусы ў санацыйным лагеры на Беласточчыне ў 1927-1939 гг.

1830. * Majecki H. Centrolew i wybory "brzeskie" na Bialostocczyznie // Bialostocczyznia (Bialystok). 1990. N 4. S.16-19. Пол.

"Брэсцкiя" выбары на Беласточчыне.

1831. * Majecki H. Chrzescijanska Demokracja w Grodnie w okresie miedzywojennym // Bialostocczyzna (Bialystok). 1992. N 1. S.11-13: il. Пол.

Хрысцiянская Дэмакратыя ў Гродне ў перыяд памiж першай i другой сусветнымi войнамi.

1832. * Majecki H. Dzialalnosc PPS w Bialymstoku w okresie miedzywojennym // Bialostocczyzna (Bialystok). 1992. N 4. S.28-31: il. Пол.

Дзейнасць Польскай сацыялiстычнай партыi ў Беластоку у мiжваеннны перыяд.

1833. * Majecki H. Monarchisei na Bialostocczyznie w okresie miedzywojennym // Bialostocczyzna (Bialystok). 1992. N 4. S.56-58: il. Пол.

Манархiсты на Беласточчыне ў перыяд памiж першай i другой сусветнымi войнамi.

1834. * Majecki H. Organizacja Mlodziezy Pracujacej na Bialostocczyznie, 1933-1939 // Bialostocczyzna (Bialystok). 1992. N 3. S.55-56. Пол.

Арганiзацыя працуючай моладзi на Беласточчыне ў 1933-1939 гг.

1835. * Majecki H. PPS w zyciu politycznym Bialostocczyzny okresu miedzywojennego // Bialostocczyzna (Bialystok). 1992. N 2. S.11-15: il. Пол.

Польская сацыялiстычная партыя ў палiтычным жыццi Беласточчыны ў перыяд памiж першай i другой сусветнымi войнамi.

1836. * Majecki H. Poczatki dzialalnosci chrzescijanskiej Demokracji na Bialostocczyznie // Bialostocczyzna (Bialystok). 1991. N 4. S.16-18. Пол.

Пачаткi дзейнасцi Хрысцiянскай Дэмакратыi на Беласточчыне.

1837. * Maroszek J. Wlasnosc cerkiewna na terenie miasta Bialegostoku // Bialostocczyzna (Bialystok). 1992. N 3. S.13-22: rys. Пол.

Царкоўная ўласнасць на тэрыторыi Беластока.

1838. * Mich W. Problem mniejszosci narodowych w mysli politycznej polskiego ruchu konserwatywnego (1918-1939). - Lublin: W-wo UMCS, 1992. - 306, [2] s. - Пол.

Праблемы народных меньшастей у палiтычнай думцы польскага кансерватыўнага руху (1918-1939).

1839. * Milewski J.J. Bezrobocie w wojewodztwie bialostockim w okresie miedzywojennym // Bialostocczyzna (Bialystok). 1992. N 1. S.17-20. Пол.

Беспрацоўе ў Беластоцкiм ваяводстве ў перыяд памiж першай i другой сусветнымi войнамi.

1840. * Milewski J.J. Frekwencja w wyborach do Sejmu w okresie miedzywojennym (Bialystok, pow. Bialystok, Bielsk Podlaski i Sokolka) // Bialostocczyzna (Bialystok). 1991. N 1. S.23-25: tab. Пол.

Выбары ў Сейм у мiжваенны перыяд у Беластоку, Беластоцкiм павеце, Бельску Падляскiм i Саколцы.

1841. * Milewski J.J. Polska Partia Socjalistyczna w wojewodztwie bialostockim wobec antysemityzmu w latach trzydziestych // Bialostocczyzna (Bialystok). 1992. N 3. S.32-33. Пол.

Адносiны Польскай Сацыялiстычнай партыi да антысемiтызму ў Беластоцкiм ваяводстве ў 30-ыя гг.

1842. * Milewski J.J. Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego w okregu bialostockim // Bialostocczyzna (Bialystok). 1990. N 4. S.13-15: il. Пол.

Таварыства Рабочага унiверсiтэта ў Беластоцкай акрузе, 1918-1939 гг.

1843. * Milewski J.J. Wojewodowie bialostoccy w okresie II Rzeczypospolitej // Bialostocczyzna (Bialystok). 1991. N 3. S.17-20: il. Пол.

Беластоцкiя ваяводы, 1918-1939 гг.

1844. * Mironowicz E. Swiadomosc narodowa Bialorusinow na Bialostocczyznie w latach 1918-1939 // Bialostocczyzna (Bialystok). 1992. N 3. S.23-28. Пол.

Нацыянальная свядомасць беларусаў на Беласточчыне ў 1918-1939 гг.

1845. * Nowak M., Wludyka T. Rynek kredytowy w Drugiej Rzeczypospolitej. - Krakow: Secesja, 1992. - 108, [4] s. - Пол. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych / Polska AN. Oddz. w Krakowie, N 14).

Гiсторыя банкаў i крэдытаў у Польшчы ў 1918-1939 гг.

1846. * Osuchowski J. [Recenzja] // Panstwo i Prawo (Warszawa). 1992. Z.12. S.83-87. Пол.-Рэц. на кн.: Krasowski K. Episkopat Katolicki w II Rzeczypospolitej.- Warszawa.-1992.

Водгук на кнiгу пра Kаталiцкi Епiскапат у II Рэчы Паспалiтай.

1847. Podlaski K. Bialorusini, Litwini, Ukraincy. - 7 wyd., uaktualnione przez aut. - Bialystok: Versus, 1990. - 150 s. - Пол.

Беларусы, лiтоўцы, украiнцы ў Польшчы, 1918-1939 гг.

1848. * Siekanowicz P. Oboz odosobnienia w Berezie Kartuskiej, 1934-1939. - Warszawa: Inst. Hist. im. R.Dmowskiego; Chicago: Inst. im. R.Dmowskiego, 1991. - 94, [2] s.: faks., 1 fot., 1 m. - Пол.

Канцэнтрацыйны лагер у Бярозе Картузскай, 1934-1939.

1849. Szkoly srednie na ziemi Wilenskiej, 1918-1939: Wystawa / Autor tekstu R.Cybulski. - Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1991. - 11 s. - Пол.

Сярэднеадукацыйныя школы на Вiленшчыне, 1918-1939 гг.

1850. * Tomczonek Z. Ruch ludowy w okresie miedzywojennym na terenie powiatu wolkowyskiego // Bialostocczyzna (Bialystok). 1991. N 3. S.20-22. Пол.

Народны рух у Ваўкавыскiм павеце ў перыяд памiж першай i другой сусветнымi войнамi.

1851. * Tomczonek Z. Ruch ludowy w powiecie grodzienskim w okresie miedzywojennym // Bialostocczyzna (Bialystok). 1991. N 2. S.21-23. Пол.

Народны рух у Гродзенскiм павеце ў перыяд памiж першай i другой сусветнымi войнамi.

1852. * Wasiluk J. Organizacje polityczne i spoleczne ludnosci bialoruskiej w Polsce w latach 1918-1939 // Pogranicze (Bialystok). 1992. T.1. S.131-148. Пол.

Палiтычныя i грамадскiя арганiзацыi беларускага насельнiцтва ў Польшчы ў 1918-1939 гг.

1853. Zaremba P. Historia dwudziestolecia (1918-1939) / Do druku przygotowal M.Latynski. - Wroclaw, 1991. - 519 s. - Пол.

Гiсторыя Польшчы, 1918-39 гг.

1854. * Bibliografia historii gospodarczej II Rzeczypospolitej / Pod red. B.Marandy-Porebskiej, W.Morawskiego; Katedra Historii Gospodarczej i Spolecznej SGH. - Warszawa: KHGiS.SGH, 1992. - 206 s. - Пол.

Бiблiяграфiя гаспадарчай гiсторыi Польшчы, 1918-1939.

Гл. таксама N 1113, 1443, 1466, 1471, 1603, 1757, 1761, 1762, 1766, 1776, 1783, 1926, 1960, 2620.

Другая сусветная вайна

1855. Канапацкая Т. Iх магiлы засталiся на фiнскай зямлi: [Аб месцах масавых пахаванняў сав. воiнаў (у т. л. ураджэнцаў Беларусi), загiнуўшых у час другой сусвет. вайны ў Фiнляндыi] // Заря (Брест). 1992. 9 июля.

1856. Крывец М. Вогненныя трасы Ксянзова [А.П.: З жыцця ветэрана Сов.-фiнлянд. i Вялiкай Айчын. войнаў, жыхара Бабруйска] // Бабр. жыццё. 1992. 8 мая.

1857. Лукашоў В. Беларус у камандзе "ленд-лiза": [Пра К.I.Лукашова, б. рэктара БДУ, вiцэ-прэзiдэнта АН БССР. Яркай старонкай яго жыцця была камандзiроўка ў ЗША (1939-1944). Пра гэта - успамiны яго сына] // ЛiМ (Мiнск). - 1992. 20 лiстап.(N 47). С.14-15;. 27 лiстап.(N 48). С.14-15.

1858. Сытников А.Ф. Нападение фашистской Германии на Польшу: [Есть материал о Беларуси] // Сытников А.Ф. Начало и первый период второй мировой войны: Учеб. пособие для студентов Москов. гор. ин-та. М., 1992. С.9-21

1859. Цыхун А. Вяртанне...: [Пра лёс К.Цыхуна, ураджэнца в.Кунцаўшчына, б. салдата Войска Пол., вязня ням. лагера, двойчы ахвяры сталiн. лагераў] // Сел. новь (Гродно). 1992. 12 сент.

1860. * Falkowski R.S. Polacy w Armii Czerwonej (1940-1945) // Zeszyty Historyczne (Warszawa). 1992. Z.101. S.115-142. Пол.

Палякi ў Чырвонай Армii (1940-1945).

Гл. таксама N 1290, 1297, 1410, 1761.

Па старонках кнiг "Памяць"

1861. Адгукнiцеся, хто ведае, хто памятае: Спiс воiнаў Бывальк. сел. савета, якiя загiнулi на франтах Вялiкай Айчын. вайны 1941-1945 гг. // Серп i молат (Лоеў). 1992. 5,19,22,26 верас.; 3 кастр.; 4,21 лiстап.; 5,19 снеж.

1862. Боль наша неугасима, память - священна: [Списки уроженцев Витебска, погибших или пропавших без вести, воинов, освобождавших город, и мест. подпольщиков] // Вiцеб. рабочы. 1992. 24,29 верас; 1,6,8,13,15,29 кастр.; 5,12,17,19,24,26 лiстап.; 1,3,10,17,22 снеж.

1863. В районную книгу памяти: Дополнит. список военнослужащих, призв. Ошмян. райвоенкоматом и погибших на территории др. обл. в период Великой Отеч. войны 1941-1945 гг. // Ашмян. весн. 1992. 10 кастр.

1864. Вспомним всех поименно: Список жителей г.Барановичи, погибших на фронтах Великой Отеч. войны 1941-1945 гг. // Наш край (Барановичи). 1992. 23,30 июля; 6,19,27 авг.

1865. Вспомним всех поименно: Члены Баранович. антифашист. подполья, казн. и замуч. в г.Барановичи в период немец.-фашист. оккупации 1941-1944 гг. // Наш край (Барановичи). 1992. 12 сент.

1866. Забытых быць не павiнна!: Спiскi партызан 1-й i 2-й партыз. брыгад iмя К.С.Заслонава, загiнуўшых у гады Вялiкай Айчын. вайны // Аршан. газ. 1992. 9,11 лiп.

1867. Иванов Ю. Гордость и слава Отечества: [Поимен. список воинов, удостоен. вечного поминания в армии, чей прах покоится в белорус. земле] // Во славу Родины (Минск). 1992. 25 июля.

1868. Iваноў Ю. Залiчан навечна: [У арт. названы сыны Беларусi i часткова ураджэнцы Расii i Украiны, хто загiнуў на франтах Вялiкай Айчын. вайны i выконваючы iнтэрнац. абавязак у роз. краiнах, чый прах пакоiцца ў беларус. зямлi] // Берастав. газ. 1992. 2 снеж.; Маяк Прыдняпроўя (Быхаў). 1992. 3 снеж.; Маладзеч. газ. 1992. 5 снеж.; Слава працы (Капыль). 1992. 14 лiстап.; Голас Сенненшчыны. 1992. 17 лiстап.

1869. Кнiга "Памяць": [Спiс загiнуўшых партызан i падпольшчыкаў, ураджэнцаў Любан. р-на] // Голас Любаншчыны. 1992. 4,8 лiп. Працяг. Пач.: 22,29 лют.; 18 сак.; 9 мая, 1992.

1870. Кнiгу "Памяць" напiшам разам: Дадатк. спiс загiнуўшых i прапаўшых без вестак у гады Вялiкай Айчын. вайны (1941-1945 гг.), састаўлены на падставе арх. дакументаў [па Калiнкав. р-ну] // Калiнкав. навiны. 1992. 22, 29 жн.; 5, 8, 12, 15, 26, 29 верас.; 6, 10, 13, 20, 31 кастр.; 4, 7, 10, 24 лiстап.; 1, 8, 12, 15, 22 снеж.

1871. Людзi з вогненных вёсак: Спiс воiнаў, партызан, падпольшчыкаў i сувязных, якiя загiнулi ў час Вялiкай Айчын. вайны 1941-1945 гг. i прыналежнасць якiх да насел. пунктаў Салiгоршчыны ўстанавiць не ўдалося // Шахцёр (Салiгорск). 1992. 1,4,8,11,18,22 снеж. Працяг будзе.

1872. Людзi з вогненных вёсак: Спiс воiнаў, партызан, сувязных, мiр. жыхароў, якiя загiнулi ў час Вялiкай Айчын. вайны 1941-1945 гг., пры выкананнi воiн. абавязкаў i рэпрэс. у гады культу асобы Сталiна [ па Салiгор. р-ну] // Шахцёр (Салiгорск). 1992. 3,7,10,14,17,21,24 лiп.; 4,7,11,14,18,21,25,28 жн.; 4,8,11,15,18,22,25,29 верас.; 2,6,9,13,16,20 кастр.; 13,17,20 лiстап.

1873. Мы свято чтим их имена: Список военнослужащих и партизан, погибших в боях и умерших от ран и захорон. на территории г.Барановичи // Наш край (Барановичи). 1992. 8 июля.

1874. Напiшам кнiгу "Памяць": Пярэжыр. сельсавет: [Спiс воiнаў сельсавета, якiя загiнулi ў Сав.-Фiнлянд. вайне i ў час Вялiкай Айчын. вайны] // Пухав. навiны. 1992. 23, 30 верас.; 8 кастр.

1875. Напiшам кнiгу "Памяць": Рудзен. пас. савет: [Спiс воiнаў сел. савета, якiя загiнулi ў Сав.-фiнлянд. вайне i ў час Вялiкай Айчын. вайны] // Пухав. навiны. 1992. 21,28 кастр.; 4,7 лiстап.

1876. Нiхто не забыты: [Спiс жыхароў Кругл. р-на, якiя загiнулi ў гады вайны] // Сел. жыццё (Круглае). 1992. 15,22,25,29 студз.;1,5,12,15,19,26 лют. Працяг будзе. Пач.: N 89,91,93,95,100,102,106,108,110, 1991.

1877. Нiхто не забыты, нiшто не забыта: [Спiс жыхароў Трокен. сел. савета, якiя загiнулi ў гады вайны] // Астрав. праўда. 1992. 10 кастр.

1878. Панцялейка А. Пахаваны на нашай зямлi [салдаты, якiя памерлi ад ран у 215-м медсанбаце, што знаходзiўся на тэрыторыi в.Крукоўшчына Брасл. р-на: Спiс] // Брасл. звязда. 1992. 4 лiп.

1879. Партызаны-землякi, якiя загiнулi ў гады Вялiкай Айчыннай вайны [Магiлёўс. р-н] // Прыдняпр. нiва (Магiлёў). 1992. 1 лiп. Заканчэнне. Пач.: 27 мая; 27 чэрв., 1992.

1880. Пiшам раённую кнiгу "Памяць": Спiс воiнаў, партызан, ахвяр фашызму - жыхароў [Петрык. р-на], якiя загiнулi ў гады Вялiкай Айчын. вайны // За новыя рубяжы (Петрыкаў). 1992. 10,14,21,31 лiп.; 7,14,21,28 жн.; 11,18,25 верас.; 2,6,9,13,27,30 кастр.; 6,17,24,27 лiстап.; 1,4,8,11,25 снеж.

1881. Погибли за Родину: [Список жителей Витеб. р-на, погибших при защите Родины и выполнении интернац. долга ] // Ленiн. праўда (Вiцебск). 1992. 7,14,21,29 лiп.; 4,11,18,25 жн.; 8,15,22,29, верас.; 6,13,20 кастр.; 4,10,17,24 лiстап.; 1,8,15,29 снеж. Працяг будзе. Працяг. Пач.: 9,16,23,30 чэрв., 1992.

1882. Прачытай. Успомнi. Паведамi ў рэдакцыю: [Спiс воiнаў былога Бягомл. р-на, якiя загiнулi i прапалi без вестак у гады Вялiкай Айчын. вайны] / Прадм. М.Ярашэвiч // Род. вытокi (Докшыцы). 1992. 28 лiстап.

1883. Прозвiшчы, якiя знойдзены ў архiвах: [Спiс загiнуўшых i прапаўшых без вестак воiнаў, якiя ў рады Чырв. Армii былi прызв. Докш. i Бягомл. РВК ] / Прадм. М.Ярашэвiча // Род. вытокi (Докшыцы). 1992. 2 снеж.

1884. Спiс воiнаў, партызан, падпольшчыкаў -жыхароў Баранi i рабочых Аршанскага завода "Чырвоны кастрычнiк", якiя загiнулi i расстраляны ў 1941-1945 гг. // Аршан. газ. 1992. 6 кастр.

1885. Спiс воiнаў, партызан, падпольшчыкаў, былых жыхароў Смалянскага сельскага савета [Аршанскага р-на], якiя загiнулi ў гады Вялiкай Айчыннай вайны // Аршан. газ. 1992. 28 лiстап.; 3,5,8 снеж.

1886. Спiс воiнаў, партызан, падпольшчыкаў, былых жыхароў Стайкаўскага сельскага савета [Аршанскага р-на], якiя загiнулi ў гады Вялiкай Айчыннай вайны // Аршан. газ. 1992. 19,21,24 лiстап.

1887. Спiс воiнаў, партызан, падпольшчыкаў, былых жыхароў Панiзоўскага сельскага савета [Аршанскага р-на], якiя загiнулi ў час Вялiкай Айчыннай вайны // Аршан. газ. 1992. 4,5,7 лiстап.

1888. Спiс воiнаў, партызан, падпольшчыкаў, былых жыхароў Межаўскага сельскага савета [Аршанскага р-на], якiя загiнулi ў гады Вялiкай Айчыннай вайны // Аршан. газ. 1992. 24,29,31 кастр.

1889. Спiс воiнаў, партызан, падпольшчыкаў, былых жыхароў Запольскага сельскага савета [Аршанскага р-на], якiя загiнулi ў гады Вялiкай Айчыннай вайны // Аршан. газ. 1992. 15,17,19 снеж.

1890. Спiс жыхароў Дубраўскага сельскага Савета [Аршанскага р-на], якiя загiнулi ў гады Вялiкай Айчыннай вайны // Аршан. газ. 1992. 8,13,15 кастр.

1891. Спiс жыхароў Першамайскага сельскага Савета [Аршанскага р-на], якiя загiнулi ў перыяд Вялiкай Айчыннай вайны // Аршан. газ. 1992. 20,22 кастр.

1892. Спiс жыхароў Пiшчалаўскага сельскага савета [Аршанскага р-на], якiя загiнулi ў гады Вялiкай Айчыннай вайны // Аршан. газ. 1992. 10,14 лiстап.

1893. Спiс жыхароў р-на, якiя ўдзельнiчалi ў буйнейшых бiтвах Вялiкай Айчыннай вайны // Полымя (Карэлiчы). 1992. 18 лiп.

1894. Спiс мiрных жыхароў, расстраляных нямецкiмi карнiкамi ў гады вайны [ў вёсках Шчадрын, Дабравольшча, Дворышчы, Кiцiн, Пякалiчы, Селiшчы, Сыцiн Жлоб. р-на // Новы дзень (Жлобiн). 1992. 7 лiстап.

1895. Спiс мiрных жыхароў г. п. Лельчыцы, якiя расстраляны, павешаны, замучаны нямецка-фашысцкiмi захопнiкамi ў Вялiкую Айчынную вайну 1941-1945 гг. // Светлае жыццё (Лельчыцы). 1992. 21,28 жн.; 1,4,11 верас.

1896. Спiс ураджэнцаў г.Маладзечна, загiнуўшых у гады Вялiкай Айчыннай вайны (1941-1945) // Наш дзень (Маладзечна). 1992. 17 студз.

1897. Спiс ураджэнцаў Барысаўскага раёна, якiя загiнулi i прапалi без вестак на франтах Вялiкай Айчыннай вайны // Адзiнства (Барысаў). 1992. 1,8,18,22,25,30 лiп.; 1,5 жн.; 12,23 снеж. Працяг. Пач.: 27 чэрв., 1992.

1898. Спiскi членаў Аршанскага партыйна-камсамольскага падполля, загiнуўшых у гады Вялiкай Айчыннай вайны // Аршан. газ. 1992. 21,23 лiп.; 4,6,11,13 жн.

1899. Спiсы землякоў - мiрных жыхароў [Дубровенскага р-на], загiнуўшых ад рук нямецка-фашысцкiх акупантаў у 1941-1944 гг. // Дняпр. праўда (Дуброўна). 1992. 26,30 верас.; 3,7,10,24 кастр.

1900. У кнiгу "Памяць": Спiс воiнаў, партызан i падпольшчыкаў - жыхароў [Бабр.] р-на, якiя загiнулi ў гады Вялiкай Айчын. вайны // Трыбуна працы (Бабруйск). 1992. 4,15,22 студз.; 5,12,19,26 лют.; 4,11 сак. Пач.: 10 жн.,1991

1901. У раённую кнiгу "Памяць": [Спiс жыхароў Магiлёўс. р-на, якiя загiнулi ў вайну] // Прыдняпр. нiва (Магiлёў). 1992. 4,11,15,18,22,25,29 студз.; 1,5,8,12,15,19,22,26,29 лют.; 4,11,14,18,21,25 сак.; 1,4,8,15,25 крас. Пач.: N 102-116,118-127,133-140, 1990; N 2-22,25-27,29-36,38-53,56-58,60-98,100-105,108,111, 1991.

1902. У раённую кнiгу "Памяць": Карэл. падпол. райкам КП(б)Б 07.1943-10.07.1944; Мiр. падпол. райкам КП(б)Б 26.11.1943-10.07.1944: [Спiс членаў] // Полымя (Карэлiчы). 1992. 4 лiп.

1903. У раённую кнiгу "Памяць": [Дадатк. спiс воiнаў па Акцябр. сельсавету, якiя загiнулi ў гады вайны] // Ленiн. курсам (Крупкi). 1992. 16 верас.

1904. У раённую кнiгу "Памяць": [Спiс воiнаў, якiя загiнулi на франтах вайны па Выдрыц., Дзянiсав., Бобр. сельсаветам Круп. р-на] // Ленiн. курсам (Крупкi). 1992. 12 жн.; 3,5 верас.; 3,7,10 кастр. Працяг будзе.

1905. У раённую кнiгу "Памяць": [Спiс мiр. жыхароў, закатаваных i расстраляных у 1941-1944 гг. на Капыльшчыне] // Слава працы (Капыль). 1992. 8,22,29 лiп.; 5 жн.; 21,24,28 кастр.; 14 лiстап.; 5,9,12,16 снеж. Працяг будзе. Пач.: 28,37,38,39,42, 1992.

1906. Ульянкоў С. Кнiга "Памяць": працяг пошукаў: [Аб рабоце камiс. па падрыхтоўцы да выд-ва кн. "Памяць Петрыкаўскага р-на". Ёсць таксама звесткi аб колькасцi загiнуўшых у р-не ў 1941-1945 гг.] // За новыя рубяжы (Петрыкаў). 1992. 25 жн.

1907. Успомнiм усiх пайменна: Воiны-землякi, загiнуўшыя ў гады Вялiкай Айчын. вайны, месцажыхарства якiх не ўстаноўлена:[Спiс па Магiлёўс. р-ну] // Прыдняпр. нiва (Магiлёў). 1992. 26,29 жн.; 2,9 верас.

1908. Успомнiм усiх пайменна: Спiс землякоў, загiнуўшых на сав.-фiнлянд. вайне па Лепел. р-ну // Ленiн. сцяг (Лепель). 1992. 19 кастр.

1909. Успомнiм усiх пайменна: Спiс грамадзян, расстраляных ням. захопнiкамi 12 крас. 1942 г. у супрацьтанкавым рове на паўноч. ускраiне г.Жлобiна: Дадатк. спiс грамадзян Жлоб. р-на, загiнуўшых у гады Вялiкай Айчын. вайны 1941-1945 гг. // Новы дзень (Жлобiн). 1992. 8,15,25 лiп.; 5,19 жн.; 16,23 верас.; 14,24,28 кастр. Працяг. Пач.: 24 чэрв., 1992.

1910. Установлены новые имена [погибших воинов, участников Великой Отеч. войны по Новосёлк., Мурованоошмян., Грандич., Крейванцев. сел. советам]: В район. кн. памяти // Ашмян. весн. 1992. 22 жн.

Гл. таксама N 1507, 1980.

17 верасня 1939 г.

1911. Богуш В. Вулiца 17 верасня // ЛiМ (Мiнск). 1992. 18 верас.(N 38). С.3.

1912. Вабiшчэвiч А. 17.09.1939: трыумф i трагедыя // Звязда (Мiнск). 1992. 17 верас.

1913. Дзярновiч А. 17 верасьня: Дзень нашае гiсторыi, але ня Наш дзень // Свабода (Мiнск). 1992. Кастр. (N 9/10). С.11.

1914. З гiсторыяй на "Вы": [Аб падзеях у Зах. Беларусi ў верас. 1939 г. / Позiрк гiсторыкаў Г.Каханоўскага i П.Рогача, сведкаў тагачас. падзей М.Я.Аўхiмовiча i В.М.Савушкiна; Падрыхт. А.Карлюкевiч] // Во славу Родины (Минск). 1992. 17 сент.

1915. Карлюкевiч А. 17 верасня 1939 г. / Ацэнку падзеям далi Г.Каханоўскi, П.Рагач, М.Я.Аўхiмовiч, В.М.Савушкiн // Во славу Родины (Минск). 1992. 17 сент.

1916. Касцень А. Погляд з хутара Лесунова: Верасень 39-га як акт вызвалення "заходнiкаў" ад зямлi [у Пастаўскiм р-не] // Звязда (Мiнск). 1992. 22 верас.

1917. Клевец А.К. Был тихий месяц верасень...: [О событиях в Зап. Беларуси в 1939 г.: Беседа с участником, б. депутатом Нар. нац. собр. жителем д.Синявка Клец. р-на] / Записал В.Терентьев // Белорус. нива (Минск). 1992. 16 сент.

1918. Ляшковiч В. Не павiнны застацца невядомымi [салдаты Войска Польскага, якiя прымалi ўдзел у баях з гiтлераўскай армiяй увосень 1939 г.] // Маладзеч. газ. 1992. 5 снеж.

1919. Молотов В. Наше правительство обязано было протянуть руку помощи братьям-украинцам и братьям-белорусам: Из докл. Пред. Совнаркома и Наркома иностр. дел на заседании Верхов. Совета 31 дек. 1939 г. // Несостоявшийся юбилей: Почему СССР не отпраздновал своего 70-летия?. М., 1992. С.263-264.

1920. Рэвалюцыя з-за мяжы: [Водгук на манагр. амер. гiсторыка пол. паходжання Я.Гроса "Рэвалюцыя з-за мяжы. Савецкае заваяваньне Польшчы, Заходняй Украiны й Заходняй Беларусi" (1988 г.)] // Свабода (Мiнск). 1992. Кастр. (N 9/10). С.11.

1921. Семиряга М.И. Тайны сталинской дипломатии, 1939-1941. - М.: Высш. шк., 1992. - 302 с.

Из содерж.: Судьба Польши: 17 сент. 1939 г. Новый раздел.

1922. Сосабовски Ю. Оборона крепости Брест-над-Бугом: 14-17 сент. 1939 г.: [Рапорт подполковника пол. армии] // Брест. курьер. 1992. 11-17 сент.

1923. Хацкевич А. Сентябрь 1939 года... // Рэспублiка (Мiнск). 1992. 17 верас. С.5.

1924. Цыхун А. Трагiчны лёс салдата-беларуса былой польскай армii [К.Цыхуна: Нарадзiўся у 1906 г. ў в.Кунцаўшчына Гродз. р-на, рэпрэсiр.] // Гродн. правда. 1992. 22 авг.

1925. * Эскадрон татарскiх уланаў у вайне з немцамi ў 1939 г. // Байрам (Мiнск). 1992. N 3. C.24-27.

1926. Apoznanski Z. Jak to bylo we wrzesniu 1939 // Magazyn Polski (Grodno). 1992. N 2. S.46-49. Пол.

1927. Bernacki E. Reportaz z powrotnej drogi / Oprac. A.Dobronski. - Bialystok: Godruk, 1992. - 46 s. - Пол.

Мемуары аб вайне 1939-1945 гг. Ёсць звесткi пра Беларусь.

1928. Bielski M. Relacja generalowej Alfredy Olszyny-Wilczynskiej z wydarzen wojennych z wrzesnia 1939 r. na terenie dowodstwa Okregu Korpusu nr III Grodno // Dzieje Najnowsze (Warszawa). 1991. N 1. S.83-99. Пол.

З успамiнаў аб ваенных падзеях на тэрыторыi Гродзеншчыны.

1929. * Cygan W.K. Zbrodnie sowieckie na jencach wojennych we wrzesniu-pazdzierniku 1939 r. // Wojskowy Przeglad Historyczny (Warszawa). 1992. N 3. S.118-127. Пол.

1930. * Glowacki A. Jency polscy w ZSSR: Wrzesien 1939-lipiec 1941 // Wojskowy Przeglad Historyczny (Warszawa). 1992. N 3. S.60-83: tab. Пол.

Польскiя ваеннапалонныя ў СССР, 1939-1941 гг.

1931. Horodenski J. Moje zycie // Magazyn Polski (Grodno). 1992. N 2. S.61-64. Пол.

Жыццё Заходняй Беларусi пасля 1939 г.: Успамiны.

1932. * Kaminski M.K. Od wojny do zniewolenia: Polska a Zwiazek Sowiecki: Stosunki polityczne 1939-1945. - Warszawa, 1992. - Пол.

Палiтычныя адносiны памiж Польшчай i Савецкiм Саюзам у 1939-1945 гг.

1933. * Madajczyk Cz. Radziecki system okupacyjny (1939-1941): Ref. // Dzieje Najnowsze (Warszawa). 1992. N 3. S.1-12. Пол.

Акупацыйная савецкая сiстэма (1939-1941).

1934. * Mankowski Z. Po obu stranach Bugu, 1939-1944 // Kamena (Chelm). 1992. N 1/2. S.43-47: il. Пол.

Па абодва бакi Буга (1939-1944 гг.)

1935. Polscy jency wojennie w ZSSR, 1939-1941: Z archiwow sowieckich. T. / Dokumenty przetl., oprac. oraz opatrz. przypisami i wstepem W.Materski. - Warszawa, 1992. - 113 s. - Пол.

Дакументы з савецкiх архiваў аб польскiх ваеннапалонных у СССР у 1939-1941 гг.

1936. Sieminski J. Walczace Grodno: Wspomnienia harcerza. - Bialystok: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. - 143 s.: fot. - Пол.

Гродна змагаецца: успамiны харцэра. З гiсторыi II сусветнай вайны.

1937. Sroka J. Obroncy twierdzy brzeskiej we wrzesniu 1939 roku. - Biala Podlaska: Regionalny Osrodek Kultury, 1992. - 152, [1] s., [10] s. tab.: faks., fot.,pl. - Bibliogr.: s.149-152. - (Tyt. okl.: Obroncy brzeskiej twierdzy we wrzesniu 1939 roku). - Пол.

Абаронцы Брэсцкай крэпасцi ў вераснi 1939 г.

1938. * Strumillo-Milosz G. Znad Switezi w glab tajgi: (Rozmowy z moja matka). - Olsztyn: Pojezierze, 1990. - 112, [4] s., [8] s. tab.: fot., portr. - Пол.

Успамiны пра перажытое, 1939-1945 гг.

1939. * Strzembosz T. Konspiracja na ziemi augustowskiej pod okupacja radziecka (1939-1941) // Przeglad Historyczny (Warszawa). 1992. Z.4. S.667-705. Пол.

1940. * Strzembosz T. Partyzantka polska na polnocno-wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej 1939-1941: (Wilenskie, Nowogrodzkie, Grodzienskie) // Kwartalnik Historyczny (Warszawa). 1992. N 4. S.93-123. Пол.

[Да N 1939-1940]. Польскiя партызаны на Вiленшчыне, Навагрудчыне, Гродзеншчыне ў 1939-1941 гг.

1941. * Zolynski J. Zgromadzenia narodowe Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Bialorusi a przylaczenie wschodnich wojewodztw II Rzeczypospolitej do ZSRR w 1939 roku // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo (Wroclaw). 1992. T.215. S.179-200. Пол.

Народны сход Заходняй Украiны i Заходняй Беларусi па далучэнню ўсходнiх ваяводстваў Польшчы да СССР у 1939 г.

1942. * Henzel W., Sawicka J. Wojna obronna Polski w 1939 r.: Bibliografia za lata 1985-1989 / Centralna Biblioteka Wojskowa. - Warszawa: CBW, 1992. - XIV,244 s. - Пол.

Абарончая вайна Польшчы ў 1939 годзе: Бiблiяграфiя за 1985-1989 гг.

Гл. таксама N 279, 280, 1291, 1607, 1761, 1763, 1765, 1766, 1770, 1776, 2218.

Вялiкая Айчынная вайна (1941-1945)

1943. Васько А. Адкуль пайшло "Жыве Беларусь": [З гiсторыi воклiчу, 1942-1944 гг.] // Жыццё Палесся (Мазыр). 1992. 26, 29 верас.

1944. Вахрушев В.Н. Солдаты в белых халатах: [О сотрудниках, выпускниках и студентах Мин. гос. мед. ин-та - участниках Великой Отеч. войны: Сокращ. вариант гл. кн. "В боях за Родину", над которой работает авт.] // Мед. вестн. (Москва). 1992. 5 окт. (N 40). С.6, 8.

1945. Войцiк Н.С., Войцiк I.Ф. Чужая магiла: [З успамiнаў сведкаў ваен. падзей, што адбылiся ў в.Крупiца (Мiн. р-н) у 1944 г., пра лёс палон. немцаў] / Падрыхт. Г.Лянкевiч // Наша жыццё (Мiнск). 1992. 1 лiп.

1946. Дейкалова С.В. Религия и церковь на Гродненщине в годы Великой Отечественной войны // Тэзiсы навуковай канферэнцыi, прысвечанай 1000-годдзю Полацкай епархii i праваслаўнай царквы на Беларусi, 25 верас. 1992 г., г. Мiнск. Мн., 1992. С.59-68.

1947. Иоффе Э. Блокадное небо в алмазах: [О белорус. художнике М.Ваксере (1916?-1942), погибшем в блокад. Ленинграде] // Во славу Родины (Минск). 1992. 2 июля.

1948. Иоффе Э. Вместе шли в бой: [Об участии евреев в борьбе с фашистами в годы войны, более подробно - об уроженце Борисова ген.-майоре М.Г.Вайнрубе] // Мiн. праўда. 1992. 1 снеж.

1949. Иоффе Э. Ему было только двадцать пять: [О белорус. художнике М.Ваксере (1917-1942), работавшем в блокад. Ленинграде в "Окнах ТАСС"] // Белорус. нива (Минск). 1992. 15 июля.

1950. Квятковский М. Подал бы в суд: [Отклик на ст. В.Акудовiча "Вялiкая Айчынная цi другая сусветная" (ЛiМ, 1992, 26 чэрв.) i В.Мыслiўца "Паклёп" (Политика. Позиция. Прогноз, 1992, N 9)] // Политика. Позиция. Прогноз (Минск). 1992. Дек.(N 12). С.8.

1951. Крупянькова А. Хрысцiна Васiльеўна мацерка салдацкая: [З жыцця жыхаркi в.Цюрлi Маладзеч. р-на Альшэўскай Х.В. i яе сям'i ў гады вайны] // Маладзеч. газ. 1992. 4 лiп.

Змест: Ранiца, 22 чэрвеня. Усе яшчэ жывыя; У акупацыi; Вызваленне; Ваш сын загiнуў смерцю храбрых...; Арышт; Учора. Сёння. Заўтра.

1952. Лiтвiн А.М. Без даравання не можа быць адраджэння нацыi...: [Гутарка з заг. аддз. ваен. гiсторыi Беларусi сав. перыяду Iн-та гiсторыi Беларусi аб удзеле респ. у Вялiкай Айчын. вайне. Ёсць звесткi аб беларус. iнтэлiгенцыi, якая ў гады вайны змагалася на баку Германii] / Запiсаў С.Плыткевiч // Нар. газ. (Мiнск). 1992. 3 лiп.

1953. Лойка Ю. Фляга захавала прозвiшча: [Перапахаванне астанкаў шасцi воiнаў у в.Тарасава Мiн. р-на, загiнуўшых у баях на гэтай зямлi] // Наша жыццё (Мiнск). 1992. 12 верас.

1954. Мыслiвец В. Паклёп: [Водгук на арт. В.Акудовiча "Вялiкая Айчынная цi другая сусветная?" (ЛiМ, 1992, 26 чэрв.)] // Политика. Позиция. Прогноз (Минск). 1992. Сент.(N 9). С.12.

1955. Петровский В. Вы воюйте, мы вас подождем: [О жизни Ворон. р-на в 1944-1945 гг. Приводятся сведения из район. газ. "Путь социализма" за дек. 1944 г.] // Воран. газ. 1992. 12 жн.

1956. Соболевский В. Герои живут рядом. И умирают...: [О мальчишках-минерах, которые в 1945 г. обезвреживали мин. поля в Узд. р-не] // Белорус. нива. (Минск). 1992. 5 сент.

1957. Сцяпанаў I. Гарачыя старонкi: [Рэц. на кн. "Как угли горячие строки" (Мн., 1992), прысвеч. беларус. журналiстам Вялiкай Айчыннай] // Мiн. праўда. 1992. 24 лiстап.

1958. Тарас В. Скажы нам, дзядзька, цi ж дарэмна?: [Пункт гледжання на Вялiкую Айчын. вайну як на сапраўды народ., айчын., антыфашысц.: Водгук на арт. Г.Айзенштадт "Не стареют душой ветераны, неизменно поддерживая линию партии" (Знамя юности, 1991, 3 сент.)] // ЛiМ (Мiнск). 1992. 3 лiп.(N 27). С.4.

1959. Цивес И. Узнав, не забывай!: [О извест. белорус. спортсменах, погибших в годы войны] // Физкультурник Беларуси (Минск). 1992. 4 авг.

1960. Чарняўскi М. Ведаць i шанаваць мiнулае: 2 лiстап.- Дзень памяцi: [Пра лёс некаторых жыхароў вёсак Чарэмшыцы, Бялявiна, Скары, Качаны, Занi, Бадзенi, Мiсуны Мядзел. р-на, што загiнулi на вайне, закат. уладамi Пiлсудскага цi Сталiна] // Нарач. зара (Мядзел). 1992. 28 кастр.

1961. Erobern und Vernichten. Der Krieg gegen die Sowjetunion, 1941-1945: Essays / Hrsg. von P.Jahn, R.Rurup. - Berlin: Argon, 1991. - 256 S. - Ням.

З гiсторыi Вялiкай Айчыннай вайны, 1941-1945. Ёсць звесткi пра Беларусь.

1962. Krahel T. Archidiecezja Wilenska w czasie II wojny Swiatowej // Wilno-Wilenszczyzna jako krajobraz i srodowisko wielu kultur: [Zb.]. - Bialystok, 1992. T.2. - S.261-182. - Пол.

Вiленская архiепiскапства ў другой сусветнай вайне.

Гл. таксама N 130, 134, 392, 1092, 1287, 1373, 1375, 1596, 1771, 1938, 2352, 2367.

Напярэдаднi агрэсii. Абарончыя баi

1963. Акулов П. Трагедия на Западном фронте: [Первые дни войны] // Шлях Кастрычнiка (Хоцiмск). 1992. 9,16 снеж.

1964. Бакуменко М. Светлой памяти...: [О 50-днев. боях на днепров. рубеже Гомельщины в июне-авг. 1941 г., о бойцах и командирах 21-й армии, в т.ч. о ее командующем ген.-лейт. Л.Г.Петровском, под руководством которого армия форсировала Днепр и 4 июля освободила Рогачев и Жлобин] // Во славу Родины (Минск). 1992. 29 июля.

1965. Басюк I. Часу не падуладна: [Два даслед. аб першых днях вайны - "катле пад Навагрудкам" (лiп. 1941) i з гiсторыi партыз. фармiраванняў на тэрыторыi Беларусi, таксама яшчэ ў 20-30-ыя гг.] // Беларус. думка (Мiнск). 1992. N 11/12. C.54-55.

1966. Бибик Л. Пусть поколения знают [о первых днях обороны Брестской крепости] // Заря (Брест). 1992. 21 июля.

1967. Брышцен В. Хто былi гэтыя лётчыкi?: "Здавалася, тайна не будзе разгадана... ":[Iх iмёны - Р.Я.Волахаў, А.С.Астахаў, В.Ф.Старасельскi:Пра паветр. бой каля г. п.Радашковiчы ў чэрв. (26 цi 29) 1941 г.: З успамiнаў ўдзельнiкаў У.М.Сашыхiна, Дз.М.Якава, сведкаў М.Р.Рака, А.I.Барана, I.Ф.Фiлона, па арх. данных] // Маладзеч. газ. 1992. 19, 26 жн.

1968. Быков А. Первые шаги к Победе: [Воспоминания о танковых сражениях в р-не Орши в июле 1941 г.] // Во славу Родины (Минск). 1992. 16 июля.

1969. Ваврентюк И. У деревни Крупичи погибал пульбат...: Глазами сел. мальчишки и языком малоизвест. документов о первых днях войны [на Брестчине] // Во славу Родины (Минск). 1992. 22,23 июля.

1970. Глухов И. Опальный командарм [И.В.Болдин (1892-1965): О командире "Лесной дивизии", проделавшей героич. путь по тылам врага в Беларуси в июле-авг. 1941 г., командующем 50 армией, освобождавшей республику] // Во славу Родины (Минск). 1992. 14 авг.

1971. Глухов И. Страницы жизни генерала [И.В.] Болдина, [связанные с Белоруссией 1941-го и 1944-го гг.] // Гродн. правда. 1992. 1 сент.

1972. Далгатовiч Б. Iх iмёны носяць вулiцы: [Пра ўдзельнiкаў баёў за Беларусь, 1941-1944 гг.] // Вiцеб. рабочы. 1992. 4 лiп.

1973. Ефимьев А.В., Манжосов А.Н., Сидоров П.Ф. Бронепоезда в Великой Отечественной войне, 1941-1945. - М.: Транспорт, 1992. - 246 с.: ил., портр.

Из содерж.: В первые дни Великой Отечественной; Бои на Полесье: [О боевой судьбе бронепоездов N 73 (под командованием Ф.Д.Малышева), N 44 (командир С.Л.Клюев), N 47, 48, 49 и бронепоезда 58-го полка внутр. войск НКВД, сражавшихся в июле-авг. 1941 г. под Минском, Барановичами, Кричевом и Борисовом и др.]. С.22-29.

1974. Iваноў Я. Адыходзiм, каб вярнуцца: [Пра першыя днi вайны на Беларусi] // Аршан. газ. 1992. 2 лiп.

1975. Кiсель М. Быў чэрвень 1941-га...: [Баi на Бярэзiне] // Адзiнства (Барысаў). 1992. 1 лiп.

1976. Корхаў В., Лесiн М., Зарэцкi Е. На подступах да Мiнска стаялi насмерць у першы год вайны савецкiя воiны [Чэрв. 1941 г.] // Наша жыццё (Мiнск). 1992. 19 снеж.

1977. Кулаков А. Батальон капитана [Ф.А.] Баталова: [В боях за г.Жлобин в июле 1941 г.: 9 авг. 1941 г. присвоено звание Героя Сов. Союза] // Новы дзень (Жлобiн). 1992. 11 лiп.

1978. Лойка Ю. Устаноўлены помнiкi загiнуўшым [у першыя днi вайны сямi войнам i палонным], што пакояцца ў в.Шчытомiрычы [Мiнскага р-на] // Наша жыццё (Мiнск). 1992. 18 лiп.

1979. Лопух Л. Спасла фотография: [О судьбе семьи Скипор из д.Олизаровщина Баранович. р-на в первые дни войны] // Наш край (Барановичи). 1992. 20 июня.

1980. Малашэня Л. Адпусцiлi на вечны спакой: [Пра перазахаванне астанкаў салдат, што загiнулi пры абароне Полацка ў чэрв. 1941 г. Названы таксама iх iмёны] // Нар. слова (Вiцебск). 1992. 21 жн.

1981. Мацко А.М. Так начиналась война: [Рассказ жителя г.Барановичи] / Записал Ю.Бунеев // Наш край (Барановичи). 1992. 20 июня.

1982. Михно М.И. Никто не хотел умирать: [Воспоминания белорус. ветерана войны о первых днях войны в Бресте, о годах оккупации в д.Муры Брест. р-на, о боевых походах] / Записал С.Иваненко // Заря над Бугом (Брест). 1992. 25 июля.

1983. Мiцкевiч Д. Развiтанне з роднай зямлёй: [З успамiнаў сына Я.Коласа аб першых днях вайны] // Беларусь (Мiнск). 1992. N 11. С.15-17.

1984. Мухин М.Ю. К вопросу о причинах поражения РККА в приграничном сражении 1941 г.: [В содерж. есть сведения о Зап. Особом воен. округе на территории Белоруссии] // Зеркало истории: Сб. ст. М., 1992. С.132-139.

1985. Пабярэжскi Р., Бруева Л. Трагiчныя лiпеньскiя днi 41-га [на Вiцебшчыне: Па арх. матэрыялах] // Вiцеб. рабочы. 1992. 16 лiп.

1986. Пальчиков П.А, Гончаров А.А. Что произошло с командующим Западным фронтом генералом Д.Г.Павловым в 1941 г.: [В содерж. есть материал об оборонит. боях в первые дни войны на территории Белоруссии] // Новая и новейшая история (Москва). 1992. N 5. С.114-135. Библиогр.: 25 назв.

1987. Петухова Л. Лёс генерала [П.А.Ершакова, якi ўзначальваў 22-ую армiю Зах. фронту, што ў 1941 г. абараняла Полац. умацав. р-н] // Вiцеб. рабочы. 1992. 18 жн.

1988. Репко С.И. Цена иллюзий: Пропаганда на войска и население противника в первые месяцы войны: [Есть материалы о Зап. Особом воен. окр.] // Воен.-ист. журн. (Москва). 1992. N 11. С.8-15.

1989. Русанаў Ф. Шлях салдата: [Успамiны жыхара г.Барысава аб першых днях вайны i аб дзейнасцi партыз. атрадаў на Барысаўшчыне] // Адзiнства (Барысаў). 1992. 4 лiп.

1990. Токараў М. Трагедыя i драма вайны: У пачатковы перыяд вайны ў палоне аказалася каля трох мiльёнаў сав. воiнаў:[Ёсць звесткi пра ваеннапалонных-беларусаў] // Вiцеб. рабочы. 1992. 23 лiп.

1991. Токарев М. Трагедия пленных воинов: [В т.ч. защитников Брест. крепости П.Гаврилова, И.Бутакова, Ф.Журавлева, Г.Еремеева, В.Шабловского, Е.Фомина, А.Филя, В.Яковлева] // Заря (Брест). 1992. 23 июля.

1992. Хацяновiч С.I. Балючая памяць: [Успамiны жыхара Лагойска пра першыя днi вайны] / Запiсаў В.Несцяровiч // Родны край (Лагойск). 1992. 20 чэрв.

1993. Чарнова К. Свята верылi ў перамогу: [Пра батальён мiлiцыi пад камандаваннем К.Ф. Уладзiмiрава, якi прымаў удзел у баях за Магiлёў у лiп. 1941 г.] // Прыдняпр. нiва (Магiлёў). 1992. 1 лiп.

1994. Юшкевiч А.I. Цяжкiя днi выпрабаванняў: [Пра першыя днi вайны ў Лепел. р-не] // Ленiн. сцяг (Лепель). 1992. 16 лiп.

1995. Drogi smierci: Ewakuacja i likwidadacja wiezien NKWD w czerwcu 1941 na Kresach Wschodnich / Wstep red. // Karta (Warszawa). 1991. N 3. S.82-92. Пол.

Змест: Laskowicz K. Wilejka. S.84-92. Kowalczyk S. Berezwecz. S.94-101. Эвакуацыя i лiквiдацыя вязняў НКУС у чэрвенi 1941 г. у Вiлейцы (Докшыцкi р-н) i Беразвеччы (Глыбоцкi р-н).

Гл. таксама N 1604.

Ураджэнцы Беларусi на франтах вайны

1996. Акалович Н. Генерал из деревни Хотино [Бешанковичского района - Л.М.Доватор (1903-1941), Герой Советского Союза] // Во славу Родины (Минск). 1992. 29 дек.

1997. Багавец Л.В. Горка ўспамiнаць мiнулае [ветэрану вайны з в.Баяры Мядзельскага р-на] // Нарач. зара (Мядзел). 1992. 8 лiп.

1998. Балдоўскi А. ...А радавацца не развучыўся: [Пра ўдзельнiка вайны М.Я.Ганароўскага, ураджэнца Шклоўшчыны] // Магiлёўс. праўда (Магiлёў). 1992. 22 жн.

1999. Балдоўскi А. Шэсць ордэнаў маёра-артылерыста: [Пра ўдзельнiка вайны, ураджэнца Крыч. р-на У.А.Сiлкiна] // Беларус. Усход. (Маркаўка Хоцiм. р-на). 1992. 22 жн.

2000. Боянков П. После Победы: "декабристы" 1945-го?: [О воен. судьбе уроженца д.Матюты Горец. р-на В.Е.Боянкова] // Во славу Родины (Минск). 1992. 7 авг.

2001. Бяляўцаў М.М. Незабыўнае: [Успамiны франтавiка, ураджэнца в.Вараноўка Кастюк. р-на, пра ваен. лiхалецце] // Голас Касцюкоўшчыны. 1992. 17,21 кастр.

2002. Вахта памяцi: [Пра музей у жодзiн. сярэд. шк. N 1, прысвеч. б. яе навучэнцу П.Купрыянаву, якi паўтарыў подзвiг А.Матросава] // Жодзiн. навiны. 1992. 17 лiстап. С.5.

2003. Верес М. Память об Эльбе: О чем вспоминает [А.С.Сильвашко,] участник ист. встречи двух армий в апр. 45-го, который живет в Беларуси [в селе Морочь Минской области] // Нар. газ. (Минск). 1992. 2 лiп.

2004. Гасянкоў У., Лiўшыц Ю. Застаўся ў памяцi жывых: [Пра Я.I.Ганчарова, Героя Сав. Саюза, ураджэнца в.Казлоўка Мсцiсл. р-на] // Святло Кастрычнiка (Мсцiслаў). 1992. 12 жн.

2005. Гасянкоў У. На чале танкавай брыгады: [Пра Героя Сав. Саюза П.М.Рудкiна, ураджэнца в.Чорная Сасна Мсцiсл. р-на] // Святло Кастрычнiка (Мсцiслаў). 1992. 26 жн.

2006. Гасянкоў У. Паветраны баец [У.Р.Жыгуноў, Герой Савецкага Саюза, ураджэнец в.Шамаўшчына Мсцiслаўскага р-на] // Святло Кастрычнiка (Мсцiслаў). 1992. 19 жн.

2007. Гасянкоў У. Подзвiг танкiста [Героя Савецкага Саюза Вальваценкi I.К., ураджэнца в.Мазалава Мсцiслаўскага р-на] // Святло Кастрычнiка (Мсцiслаў). 1992. 5 жн.

2008. Гродненский Ю. Командир "Ильи Муромца": [Про Костенчика А.М., уроженца г. Гродно, командира первого в мире тяжелого самолета-бомбардировщика] // Воран. газ. 1992. 26 жн.

2009. Дни и ночи Сталинграда: [Воспоминания жителей г.Марьина Горка Ковшары П.А., Шитикова Г.Б., Бородавки А.Ф., Романовского М.И., Серова А.М., Животовского В.В.] / Записал В.Орлов // Пухав. навiны. 1992. 14 кастр.

2010. Жалкоўскi А. Камандзiр з-пад Рэчыцы: [З ваен. жыцця Р.Чарнышэя, ураджэнца в.Роўнае Рэчыц. р-на, ветэрана вайны] // Дняпровец (Рэчыца). 1992. 2 лiп.

2011. Казырыцкi В. З нявыказанага: [З жыцця удзельнiка Вялiкай Айчын. вайны ураджэнца в.Халопенiчы (Круг. р-н) В.Склубовiча i удзельнiка грамадзян. вайны ураджэнца в.Баркi (Кругл. р-н) А.Блiзнеца] // Ленiн. курсам (Круглае). 1992. 31 кастр.

2012. Каленiк В. Памяць сэрца...: [Пра баявы шлях В.I.Каржа з в.Людзвiноў Петрык. р-на] // За новыя рубяжы (Петрыкаў). 1992. 3 лiп.

2013. Крачкоўскi А. Аб тым. хто не здрадзiў: [Пра лёс ваен. лётчыка У.С.Шыпулi, ураджэнца в.Стрыжава Бешанков. р-на] // Зара (Бешанковiчы). 1992. 7,10 лiстап.

2014. Крачкоўскi А. Масты вялi на Захад: [Пра Героя Сав. Саюза М.А.Высагораца, ураджэнца в.Стрыжава Бешанков. р-на] // Зара (Бешанковiчы). 1992. 24 кастр.

2015. Куковякин В. Всю ночь стояло зарево: [В каменоломнях под Керчью найдены медальоны трех белорус. солдат - С.В.Лещука, А.М.Голубева, В.И.Пикулина, погибших в 1942 г.] // Веч. Минск. 1992. 18 дек.

2016. Лабаноўскi Л. Удзельнiкi парада Перамогi: [П.С.Емельяненка, ураджэнец г.Краснаполле] // Голас Краснапольшчыны. 1992. 12 жн.

2017. Лiпатаў В.А. Камiсар [А.Я.] Лукашэвiч: [Пра ураджэнца в.Краснадворцы Салiгор. р-на, якi удзельнiчаў у баях пад Масквой] // Шахцёр (Салiгорск). 1992. 3 лiп.

2018. Назаранка В. Растрывожаная памяць: [Пра лёс У.С.Барысенкi, ураджэнца в.Вiць Хойн. р-на, пасмярот. узнагародж. ордэнами Айчын. вайны I ступенi] // Ленiн. сцяг (Хойнiкi). 1992. 21 лiстап.

2019. Нiкольскi М. Мой сябра Карл Куркевiч: [Пра баявы шлях салдата з Мазыра, поўнага кавалера ордэна Славы] // Голас Любаншчыны. 1992. 1 лiп.

2020. Палiтыка Т. Выстаялi i перамаглi: [Пра баявы шлях М.Р.Клюковiча, ураджэнца в.Лагi Круп. р-на] // Ленiн. курсам (Крупкi). 1992. 1 лiп.

2021. Писляков Д. До Эльбы оставалось пол-Европы....: [Об участнике Сталингр. битвы минчанине И.Кухновце] // Вяч. Минск. 1992. 24 нояб.

2022. Побратимы А.Матросова: [Список солдат и офицеров, заслонивших собой огонь противника. Среди них - уроженец Бобруйска Герой Сов. Союза В.И.Ермак] / Публ. подгот. Н.В.Борисов // Воен.-ист. журн. (Москва). 1992. N 11. С.22-23.

2023. Последние письма с фронта: В 5 т. Т. 3: 1943: [Сб.] / Гл. ред. комис.: Г.А.Стефановский (пред.) и др. - М.: Воениздат, 1992.- 558 с.:ил.

Из содерж.: "Обязуюсь громить нечисть...": [О парторге П.В.Макарове, уроженце Витеб. обл.]. С.449-451.

2024. [Пра ваеннага лётчыка М.А.Кiрылава, ураджэнца в.Прокшына Аршанскага р-на] // Аршан. газ. 1992. 27 жн.

2025. Решин Л.Е., Степанов В.С. Судьбы генеральские...: [О военачальниках, подвергшихся необоснов. репрессиям. Среди них - белорусы И.Л.Леонович, нач. штаба 18-й армии Южного фронта, и И.Н.Рухле , зам. нач. штаба Сталингр. фронта: Публ. документов 1945 г.] // Воен.-ист. журн. (Москва). 1992. N 11. С.24-27.; N 12. С.12-20. Продолж. следует.

2026. Холод Т. Между прошлым и будущим: [О воен. судьбе И.Л.Чабаткова, уроженца Кормы] // Белорус. нива (Минск). 1992. 14 июля.

2027. Чиликин А. Награда президента [Ф.Рузвельта минчанину Н.П.Чайке, 1943 г., Сталинград] // Сов. Белоруссия (Минск). 1992. 3 июля.

2028. Шастак Ю. Камандзiр "Iллi Мурамца" [першага ў свеце цяжкага самалёта-бамбардзiроўшчыка Касценчык А.М., ураджэнец г.Гродна] // Полымя (Карэлiчы). 1992. 12 верас.

2029. Шырын Л. Пiсьмы з фронту [С.В.Нiчыпаровiча з вёскi Язвiны Старобiнскага р-на: Загiнуў у 1944 г.] // Мiн. праўда. 1992. 10 верас.

Гл. таксама N 1403, 1856, 1948, 1982.

Усенародная барацьба на акупiраванай Беларусi

2030. Антонаў К. Мiльёны [Я.П] Шнэйвайса: [Пра б. упраўляючага Шаркоўшч. банка, якi ў гады вайны спас банк. наяўнасць] // Весн. Глыбоччыны. 1992. 4 жн.

2031. Заяц И. Сусанин из Липичанской Пущи [И.Ю.Филидович, Дятл. р-н] // Во славу Родины (Минск). 1992. 3 июля.

2032. Кузьменка У. Iшла вайна...: [Нетрадыцыйн. погляд на падзеi ў акупiр. Беларусi 1941-1944 гг.: "наколькi правамерна сцвярджэнне аб "усенароднасцi" барацьбы"] // Настаўн. газ. (Мiнск). 1992. 1 лiп.

Гл. таксама N 2203.

Партызанскi рух на асобных тэрыторыях

2033. Зiмянiн М.В. "Вы яшчэ пераканаецеся - я казаў праўду": [Успамiны парт. i дзярж. дзеяча былых БССР i СССР] / Запiсаў А.Улiцёнак // Звязда (Мiнск). 1992. 30,31 лiп.; 1,4-6,8,11,12 жн.

Са зместу: "Да сярэдзiны 42-га Беларусь кiнулi сам-насам з Гiтлерам": [З гiсторыi партыз. руху]. 6 жн.

2034. Калюта В.В. Боевая и политическая деятельность подполья на территории Беларуси в первый период Великой Отечественной войны (Июнь 1941-1942 гг.): Автореф. дис. ... канд. ист. наук. / АН Беларуси. Ин-т истории. - Мн., 1992. - 27 с. -Библиогр.: с.27(5 назв.)

2035. Парсаданаў У., Лук'янчык Ф. Напярэдаднi аперацыi "Баграцiён": [Пра "рэйкавую вайну" партызан у чэрв. 1944 г. i стварэнне перашкод на шляху адступлення ворага] // Бабр. жыццё. 1992. 25 чэрв.

2036. Примаченок А.А., Шарков А.В. Роль работников НКВД в обеспечении правопорядка в партизанских зонах Белоруссии (1941-1944 гг.) // Актуальные проблемы истории советской милиции: Сб. науч. тр. Мн., 1992. С.81-86.

2037. Соловьев А. Фронт за линией фронта; Контрразведка; В тылу врага: [Чекисты Беларуси в годы войны] // Во славу Родины (Минск). 1992. 29 июля; 9,15 дек.

2038. Худалов Т.Т. Северная Осетия в Великой Отечественной войне, 1941-1945 / Сев.-Осет. ин-т гуманитар. исслед.; Под ред. А.Д.Колесник. - Владикавказ, 1992. - 319 с.: ил., портр.

Из содерж.: Сыны и дочери Северной Осетии на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В партизанских отрядах, подполье ... [также и на территории Белоруссии]. С.229-239.

Гл. таксама N 1359, 1965, 2106.


З дыскусii "Цi патрэбны быў партызанскi рух на Беларусi"
Водгукi на артыкулы М.Вярынскага (Бабруйскае жыццё, 1992, 15 кастр.) i Я.Шыраева (ЛIМ, 1992, N 14)

2039. Арбузаў У. Гiсторыю не перапiшаш // Бабр. жыццё. 1992. 27 кастр.

2040. Башан В. Як толькi рука паднялася!.. // Бабр. жыццё. 1992. 29 кастр.

2041. Вавула Г. Урок i папярэджанне // Бабр. жыццё. 1992. 5 лiстап.

2042. Вярынскi М. Цi патрэбны быў партызанскi рух? // Бабр. жыццё. 1992. 15 кастр.

2043. Долготович Б. И ты с ними, земляк? // Политика. Позиция. Прогноз (Минск). 1992. Дек.(N 12). С.8.

2044. Комар В. Пiсаў недасведчаны чалавек // Бабр. жыццё. 1992. 24 лiстап.

2045. Мiрановiч Л. "Не судзiце, да судзiмыя не будзеце" // Бабр. жыццё. 1992. 31 кастр.

2046. "Не каламуцьце, паны, чысты струмень народнага супрацiўлення": [Ёсць таксама звесткi пра акупац. рэжым на Вiлейшчыне i Маладзечаншчыне] / Аўт.: В.В.Лютынскi, Д.С.Юракоў, Р.В.Шарыпава, I.I.Мiроненка, М.Ц.Шашмянёў, В.Ф.Дзюндзiн, А.М.Джураў, М.А.Варонiн, З.П.Савянкова // Маладзеч. газ. 1992. 9 снеж.

2047. Паклёп на беларускiх партызан / Аўт.: Г.Вярбiцкi, Ф.Лук'янчык, Е.Чарнецкая, Т.Вашурава, Н.Ставер-Пукала // Бабр. жыццё. 1992. 16 кастр.

2048. Парсаданаў У. Няведанне або злы намер? // Бабр. жыццё. 1992. 10 лiстап.

2049. Сыраквашын С. Праўдзе насуперак // Бабр. жыццё. 1992. 24 кастр.


Баранавiцкая вобласць

2050. Ад стыхiйнасцi да арганiзаванасцi: (З успамiнаў б. сакратара Карэл. падпол. райкома КП(б)Б [створан у лiп. 1943 г.] М.I.Iльiнiча) // Полымя (Карэлiчы). 1992. 4 лiп.

2051. Баранаў Ю. Узносы плацiлi крывёю [камсамольцы Навагрудскага падполля]... // Новае жыццё (Навагрудак). 1992. 22,29 жн.

2052. Задаля В. Мiцька - партызанскi камандзiр: [Пра дзейнасць першай Беларус. кавалерыйс. партыз. брыгады на чале з Дз.Дзенiсенкам (Навагруд. i Мiр. р-ны), 1942-1943 гг.] // Гродн. правда. 1992. 21 июля.

2053. Заяц И. ... И поглотила ворога трясина // Во славу Родины (Минск). 1992. 3 июля; Знамя юности. 1992. 21 июля.

2054. Заяц I. Подзвiг паляўнiчага // Паляўнiчы i рыбалоў Беларусi (Мiнск). 1992. 16-31 лiп. (N 13/14). С.5,8.

[Да N 2053-2054]. З гiсторыi партызанскай барацьбы ў Дзятлаўскiм р-не. Пра подзвiг жыхара вёскi Лiпiчанская Пушча I.Ю.Фiлiдовiча.

2055. Калеснiк У. Па загаду сэрцаў: [Пра З. Маслоўскую - удзельнiцу камс.-маладзёж. падполля ў Навагруд. р-не. Расстраляна у 1942 г.] // Новае жыццё (Навагрудак). 1992. 18 лiп.


Беластоцкая вобласць

2056. Гайдучек М. Позывные Катюши: [О радистке партиз. отряда, действовавшего на территории Свислоч., Порозов. и Волковыс. р-нов Е.И.Мальцевой] // Свiсл. газ. 1992. 15 лiп.


Брэсцкая вобласць

2057. Агеев В.Д. По велению сердца: [О боевых действиях отряда им.К.Е.Ворошилова под командованием В.Н.Гребенева в Малорит. и Долмачев. р-нах в 1941-1944 гг.] // Шел войной солдат: Воспоминания. Письма. Докум. повести. Очерки. Материалы. Нижний Новгород, 1992. С.102-142.

2058. Колиев М. Ночная атака: [Воспоминания б. партизана отряда им. Чернака, который действовал в Брест. р-не] // Заря над Бугом (Брест). 1992. 23 мая.

2059. Панасюк В. Последний бой: [О подвиге партизана В.П.Панасюка из д.Франополь (Брест. р-н)] // Заря над Бугом (Брест). 1992. 3 июня.

2060. Чарнышова Л. Iх з'яднаў лёс: [Аб святкаваннi 50-годдзя разгрому ням. гарнiзону ў Косаве i выратавання ад смерцi вязняў гета партыз. атрадамi пад кiраўнiцтвам П.Пранягiна i Дз.Дзмiтрыева. // ЛiМ (Мiнск). 1992. 14 жн.(N 33). С.4.

2061. Яльчык Ц. Пiшам кнiгу "Памяць": [Пра М.Ц.Грабко, камандзiра аднаго з партыз. атрадаў 99-й брыгады iмя Гуляева] // Радзiма (Глуск). 1992. 24 кастр.


Вiлейская вобласць

2062. Iванiна П.П. Страшней, чым пад кулямi: [Успамiны сувязной партыз. брыгады iмя Варашылава, што дзейнiчала ў Паст. р-не] // Паст. край. 1992. 3 лiп.

Ланеўскi Г.А. "Пачыналася з падполля": [Старонкi з аднайм. кн. (Мн., 1991) пра дзеяннi партызан на Пастаўшчыне] // Паст. край. 1992. 3 лiп.


Вiцебская вобласць

2064. Арлоў В. Першая Мiнская партызанская [брыгада, сфармiраваная 31 жнiўня 1942 г. у Суражскiм р-не] // Пухав. навiны. 1992. 22 жн.

2065. Багамазаў В. Тых дзён не змоўкне слава: [Да 50-годдзя партыз. брыгады iмя К.С. Заслонава] // Аршан. газ. 1992. 14 лiп.

2066. Высоцкий В. Сосны батьки Миная: [О командире 1-й Белорус. партиз. бригады, дир. Пудот. картон. ф-ки М.Ф.Шмыреве] // Лесн. газ. (Москва). 1992. 24 нояб. С.4.

2067. Ганчароў А. Сцежкамi Першай Вiцебскай: [Пра дзейнасць партыз. брыгады, якую узначальваў М.Бiрулiн, лiстап. 1941-лют. 1943 гг.] / Уступ. слова П.Бяляўскага // Вiцеб. рабочы. 1992. 1,6,8 кастр.

2068. И тем дорог он народу: [Подборка материалов, посвящ. герою-партизану К.Заслонову] // Железнодорожник Беларуси. (Минск.). 1992. 14 нояб.

Содерж.: Ольгина М. Орша: неделя памяти героя. Афанасьев К. Штрихи биографии. Степанова Л. Воспет его образ. Каминский М. Высокочтимое имя. Аржаева Л. Документы свидетельствуют. Заслонова И. У каждого остается и третье...:Размышления об отце.

2069. Казлоўскi П. Браслаўскiя партызаны: Да 48-й гадавiны вызвалення р-на ад нямец.-фашысц. захопнiкаў // Брасл. звязда. 1992. 1 лiп. Працяг. Пач.: 6,10,24,27 чэрв., 1992.

2070. Касцюк Ю. Збройных спраў майстар: [Пра Л.А.Дземянчонка, майстра збройнiка атрада "Смерць фашызму" з брыгады iмя Варашылава, жыхара в.Бяздзедавiчы Полац. р-на] // Полац. весн. 1992. 3 лiп.

2071. Манiс М. У тыя днi агнявыя: Па старонках памяцi газеты-партызанкi ["Бальшавiцкi шлях": З гiсторыi выдання органа Полац. падпол. РК КП(б)Б, 1941-1944 гг.] // Вiцеб. рабочы. 1992. 11,13,18,20,22 жн.

2072. Последние письма с фронта: [Сб.]. В 5 т. Т. 2: 1942 / Гл. ред. комис.: Г.А.Стефановский (пред.) и др. - М.: Воениздат, 1991. -544 с.

Из содерж.:За линией фронта:"Мой отряд уходит в тыл":[Из письма С.С.Голосовского, комиссара 3-го отряда партиз. бригады "Смерть фашизму", действовавшей в Витеб. обл.]. C.501-507.

2073. Раманаў А. На стыку трох рэспублiк: [Успамiны камандзiра партыз. брыгады iмя Ракасоўскага, што дзейнiчала ў Вiцеб. вобл., пра жорст. баi з кар. отрадамi гiтлераўцаў] // Дзвiн. праўда (Верхнядзвiнск). 1992. 3,7,10,21,24 лiп. Працяг. Пач.: 5,16,19 чэрв., 1992.

2074. Раманаў А. Перамогу кавалi разам: Да 50-годдзя ўтварэння партыз. брыгад [ у Расон. р-не] // Голас Расоншчыны. 1992. 29 лiп.; 4,11,18,25 жн.; 1,8, верас. Заканчэнне. Пач.: у штомесяч. дадат. за лiп.

2075. Хруцкi К. Гарэла зямля пад нагамi ворагаў: [Пра захоп i абарону партызанамi аэрадрома ў р-не саўгаса "Белiца"(непадалёк ад Сянно), пач. 1942-крас. 1944 г. ] // Вiцеб. рабочы. 1992. 2 лiп.

2076. Цiханскi А. Вулiцы - iмя герояў: [Пра Казлоўскiх - гераiч. сям'ю бараньскiх падпольшчыкаў, Аршан. вобл.] // Наш лёс (Барань). 1992. 30 кастр.

2077. Чавярыкiн М. Аперацыя "Зорачка" [па выратаванню Полацкага дзiцячага дома: Яе ажыццявiлi работнiкi дзетдома, партызаны брыгады iмя Чапаева i сав. авiятары, у т. л. А.П.Мамкiн, у крас. 1943 г.] // Полац. весн. 1992. 3 лiп.

Гл. таксама N 1866.


Гомельская вобласць

2078. Астапенка М. Тайнымi сцежкамi: [Пра партызана I.П.Мазурэнку з атрада iмя Кiрава, што дзейнiчаў у лясах каля в.Лубень Нараўл. р-на] // Прыпяц. праўда (Нароўля). 1992. 4 лiп.

2079. Вовнянко Ю. Одна из многих: [Про связную и разведчицу Рогач. партиз. бригады Я.А. Тихонович] // Свабод. слова (Рагачоў). 1992. 28 кастр.

2080. И назвали ее "Партизанской криничкой"...: [О деятельности Гомел. гор. партиз. отряда "Большевик", созд. в авг. 1941 г.: Отр. из докум. повести С.Антонова, А.Болховитина, С.Касьянова и др. "Партизанская криничка" (Гомель, 1969)] / Публ. подгот. Н.Царьков // Вячэр. Гомель. 1992. 15 жн.

2081. Кревко Р. Константин Рокоссовский боготворил "королей" Колымы. Маршал изумился: "Лучшие разведчики - зеки...": [Из истории отряда особого назначения им. Дзержинского, что действовал в Гомел., Могилев. и Черниг. обл. О его разведчиках: И.Шацком, В.Коломейце, М.Григорьеве, М.Сибирякове, Ш.Дзнеладзе] // Свобод. новости (Минск). 1992. N 18. С.7.

2082. Мельников Г. Генерал Илья Кожар: [Воспоминания о деятельности секретаря Гомел. обкома КПБ Героя Сов. Союза И.П.Кожара (1902-1968) в годы Великой Отеч. войны] // Рабочае слова (Гомель). 1992. 22 кастр.

2083. Сялiцкi У. Пакрыўджаныя не плачуць...: [Пра партызана, ураджэнца г.Нароўля Ж.Перахода: Старонкi жыцця] // Прыпяц. праўда (Нароўля). 1992. 25 лiп.

2084. Хазанов Н. Да святится имя твое!: [О помощи мест. жителей (Ельс., Петрик. р-ны) партизанам: Из воспоминаний] // Рэспублiка (Мiнск). 1992. 2 снеж. С.6.

Гл. таксама N 1759, 2172.


Магiлёўская вобласць

2085. Гарэлiк А. Рызыкоўная аперацыя: [Пра падпол. групу П.М.Сцяржанава, якая дзейнiчала ў 1942 г. у Бабруйску] // Трыбуна працы (Бабруйск). 1992. 4 лiп.

2086. Гаўрылаў I. Множылi рады ў баях: [Пра першы на Кругляншчыне партыз. атрад, якi быў створаны 15 лiп. 1941 г.] // Сел. жыццё (Круглае). 1992. 5 жн.

2087. Курпатин Э. Оружие особого рода: [Листовка на Могилевщине в годы войны] // Могилевщина: [Сб. ст.]. Могилев, 1991. С.69-70.

2088. Лапо I. Усё гэта - наша гiсторыя: "У жывых застаўся толькi я адзiн", - кажа кiраўнiк адной з падгруп Клiмав. камсамол. падполля М.I.Сталяроў [1943 г.] // Беларус. Усход (Маркаўка, Хоцiм. р-н). 1992. 26 снеж.

2089. Парсаданаў У. Унiкальная аперацыя партызан [першай Бабруйскай брыгады па знiшчэнню на Бярэзiне парахода "Бабруйск" з нарабаваным багаццем, 18 жн. 1943 г.] // Бабр. жыццё. 1992. 8 мая.

2090. Последние письма с фронта: В 5 т. Т. 3: 1943: [Сб.] / Гл. ред. комис.: Г.А.Стефановский (пред.) и др. - М.: Воениздат, 1992.- 558 с.:ил., портр.

Из содерж.: Фронт за линией фронта; "Здесь нас много...": [Из письма Б.М.Дмитриева, командира диверс. группы партиз. отряда, действовавшего в Осипович. р-не, 1942-1944]. С.497-499.

2091. Пруднiкаў П. Грамiлi ворага i ў тыле: (З успамiнаў ветэрана [ партыз. разведчыка, жыхара в.Князеўка]) // Шлях Кастрычнiка (Хоцiмск). 1992. 26 верас.

2092. Серабракоў Л. Клiмавiцкая турма. 1942 год: [Успамiны партызана Асобага партыз. злучэння "Трынаццаць"] // Родная нiва (Клiмавiчы). 1992. 2,9 верас.

2093. Тамаркiн В.Л. Гераiчны прарыў [Боўскай блакады, 1943 г.: З гiсторыi партыз. руху ў Бых. р-не] // Магiлёўс. праўда. 1992. 18 жн.

Гл. таксама N 2081.


Мiнская вобласць

2094. Аляксандраў Я. I вечная памяць у сэрцах нашых: [Пра камсамольцаў-падпольшчыкаў з в. Шчэпiчы, Яжавiчы, Лукаўцы, Навадворкi, Кiсялi, Даматканавiчы (Клец. р-н), якiя загiнулi ў 1941-1945 гг.] // Да новых перамог (Клецк). 1992. 25 лiп.

2095. Бачыла Х.А. Застаюся жыць: (Успамiны камандзiра дыверсiйн. групы 3-й Мiн. партыз. брыгады). - Мн.: Беларусь, 1992. - 174 с., [8] л. iл.

2096. Доморад К.И. Партийное подполье и партизанское движение в Минской области, 1941-1944 / АН Беларуси; Под ред. И.М.Игнатенко. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1992. - 413 с.: ил.

2097. Дуберштэйн З.М. Бачу ў снах Беларусь: [Успамiны разведчыцы-партызанкi атрада "Мсцiвец", што дзейнiчаў у Мiн. вобл.] / Пiсьмо да друку падрыхт. М.Тычына // Мiн. праўда. 1992. 21 лiстап.

2098. Жалкоўскi В. Крок у бессмяротнасць: [Пра Лаўскi бой партыз. брыгады iмя К.Я.Варашылава супраць карнай экспедыцыi каля в.Клецiшча Капыл. р-на] // Слава працы (Капыль). 1992. 2 снеж.

2099. Костин А. Подвиг на Комаровке: [Из истории партиз. борьбы в Минске] // Во славу Родины (Минск). 1992. 20 нояб.

2100. Лисов П. В бой шла "Штурмавая": [Из воспоминаний партизана, Мин. обл.] // Веч. Минск. 1992. 3 июля.

2101. Михайличенко А. О чем поет Налибокская пуща: [О боевых действиях партиз. формирований Ивенец. соединения, 1943-1944 гг.: Отр. из докум. повести участника событий] // Во славу Родины (Минск). 1992. 16-18 дек.

2102. Навахрост М. Хто вы, Артур Спрогiс?: [Пра легендар. разведчыка, баявая дзейнасць якога звязана у т.л. з Круп. р-нам] // Ленiн. курсам (Крупкi). 1992. 4,8,11,15 лiп.

2103. Новиков И. Так ли надо искать истину?: [О судьбе руководителя мин. подполья И.К.Ковалеве: Отклик на ст. А.Хацкевича "Пробивается правда полвека" (Нёман, 1992, N 4)] // Нёман (Минск). 1992. N 12. С.183-186.

2104. Орлов В. Вторая Минская партизанская [бригада, сформированная в сентябре 1942 г. Действовавала в Пухович. р-не] // Пухав. навiны. 1992. 3 кастр.

2105. Орлов В. Партизаны помогали Сталинграду: [О боевых действиях партиз. отряда "Пламя", что действовал на Пуховщине в авг.-нояб. 1942 г.] // Пухав. навiны. 1992. 24 кастр.

2106. Павлов Я., Цыбулько А. Сводки о нем молчали: [О В.И.Ничипоровиче (1900-1945), участнике Мин. подполья, одном из организаторов и руководителей партиз. движения в Белоруссии (1941-1942)] // Веч. Минск. 1992. 3 июля.

2107. Памяцi Алены Колесавай , якая загiнула ў баi ля в.Выдрыца (Круп. р-на): Герой Сав. Cаюза] // Ленiн. курсам (Крупкi). 1992. 23 верас.

2108. Паўлаў Я., Цыбулька А. Загубiла слава: [Пра трагiч. лёс кiраўнiка 208-га партыз. атрада У.I. Нiчыпаровiча (1900-1945). Адна з прычын яго арышту - дачыненне да правалаў Мiн. падполля] // Чырв. змена (Мiнск). 1992. 31 жн.-6 верас.(N 36). С.5.

2109. Петраченко Д. Все, что осталось: [О семье мин. подпольщиков Лапковских, 1943 г.] // Сов. Белоруссия (Минск). 1992. 3 июля.

2110. Плешавеня В. Мае сустрэчы са Сцяпанам Карнеевым: [Пра камандзiра партыз. атрада, што дзейнiчаў на Любаншчыне] // Голас Любаншчыны. 1992. 22, 26 жн.

2111. Плешавеня В. Подзвiг падпольшчыцы [А. Мазанiк: У арт. выкарыстан яе расказ кар."Известий" М.Матукоўскаму] // Голас Любаншчыны. 1992. 1 лiп.

2112. Плешавеня В. У зямлянцы - рэдакцыя: [З гiсторыi партыз. друку на Любаншчыне, больш падрабязна пра слуц. газ. "Народны мсцiвец"] // Голас Любаншчыны. 1992. 29 жн.

2113. Плешевеня В. Козел в роли фюрера: [О партиз. бригаде "Народные мстители", действовавшей в 1943 г. в Мин. обл. Также о параде партизан в Минске 16 июля 1944 г.] // Мiн. праўда. 1992. 10 снеж.

2114. Последние письма с фронта: В 5 т. Т.3: 1943: [Сб.] / Гл. ред. комис.: Г.А.Стефановский (пред.) и др. - М: Воениздат, 1992. - 558 с.: ил., портр.

Из содерж.: "Близок час расплаты": [Из письма В.Т.Воронянского, командира партиз. бригады "Народные мстители", что действовала в Плещениц. р-не]. C.508-512.

2115. Родченко Г. Одна из тайн "небоевых потерь": Версия гибели партиз. группы политрука Валишина [Копыл. р-н, ноябрь 1942 г.] // Во славу Родины (Минск). 1992. 7 авг.

2116. Садоўскi Я. У сорак трэцi раз: [Сустрэча партызан са злучэння "Платона", якое нарадзiлася на Мiншчыне ў 1941 г.] // Наша жыццё (Мiнск). 1992. 1 лiп.

2117. Салаўёў А. "Iнфармацыя поўная i сумненням не падлягае": Аб дзейнасцi чэкiсц. груп у Мiн. вобл. [у 1943-1944 гг.] // Мiн. праўда. 1992. 1 жн.

2118. Сенчук В.С. "Фейерверк" под Михановичами: [Один из эпизодов "рельсовой войны": Воспоминания партизана 1-й Мин. бригады] // Во славу Родины (Минск). 1992. 7 окт.

2119. Тайна вострава Зыслаў: [З гiсторыi першага партыз. аэрадрома, створанага па iнiцыятыве В.I.Казлова каля в.Загалле Любан. р-на] // Голас Любаншчыны. 1992. 1 лiп.

2120. Фурык А. Яе звалi Анютай: [Аб уражэнцы Смiлавiч Г.М.Арцiмовiч, сувязной партыз. брыгады iмя Кiрава, расстралянай у 1944 г.] // Раён. весн. (Чэрвень). 1992. 31 кастр.

2121. Цыбулька А. Беларускi партызан [немец] Ганс Куляс [з атрада iмя Калiнiна А.М.Алейнiка] // Мiн. праўда. 1992. 2 лiп.

2122. Чарняўскi М. Радасць ветэрана: [Пра партызана М.П.Савасцяна, ураджэнца в.Рапякi Мядзел. р-на] // Нарач. зара (Мядзел). 1992. 1 лiп.

2123. Шыла У. Успомнiм былыя гады: [Пра баявы шлях партыз. брагыды "Жалязняк", што дзейнiчала на тэрыторыi Бягомл. р-на] // Род. вытокi (Докшыцы). 1992. 28 лiстап.

2124. Яковлев В. Разведчицы не подвели: [Воспоминания о партиз. разведчиках Слуц. зоны, в т.ч. о выполнении ими важ. задания Центра на ст.Колодищи под Минском] // Во славу Родины (Минск). 1992. 5 сент.

Гл. таксама N 1989, 2131.


З гiсторыi акцыi мiнскiх партызан (забойства В.Кубэ) 22 верасня 1943 г.

2125. Казак К. Як забiлi Кубэ... // Тайны, сенсации, открытия (Минск). 1992. Сент.(N 5).

2126. Как убили Кубе... // Перспектива (Гродно). 1992. 7 окт.(N 10). С.4.

2127. Кнацько Г. Смерць гаўляйтара Кубэ // Добры вечар (Мiнск). 1992. 22 снеж.


Палеская вобласць

2128. Жыгоцкi М. Дзед Талаш i iншыя: [Новыя факты з бiягр. партызана (1844-1946), пра яго сустрэчы з Я. Коласам] // Звязда (Мiнск). 1992. 4 лiстап.

2129. Зубрэй У. Першая стаянка на Палессi; Бой пад Глушкавiчамi; Абарона Глушкавiч; Зноў у рэйд: [Пра партыз. злучэнне С.А.Каўпака, якое вяло баi у снеж. 1942 г. у Лельч. р-не] // Светлае жыццё (Лельчыцы). 1992. 1,4 снеж.

2130. Кудзелiн В. Суровая праўда вайны: [Аб дзейнасцi партыз. атрада I.В.Дубiка Палес. партыз. злучэння] // За новыя рубяжы (Петрыкаў). 1992. 7,14 лiп.; 4,25,28 жн.; 22,29 верас.; 6,16 кастр. Працяг. Пач.: N 36,9,45,48,51,1992.

2131. Плешавеня В. Камбрыг [Дз.Ц.] Гуляеў: [З гiсторыi партыз. руху ў Староб. i Глус. р-нах] // Мiн. праўда. 1992. 2 лiп.

2132. Садовский Е. Орден Василия Талаша [(1844-1946): Об участнике партиз. движения в граждан. и Отеч. войнах, уроженце с.Белка Петриков. р-на, который явился прообразом героя повести Я.Коласа ] // Во славу Родины (Минск). 1992. 15 дек.

2133. Чарнушэвiч Н. Жывём i памятаем: [Пра Героя Сав. Саюза Яна Налепку, камандзiра слав. партыз. атрада, якi ваяваў на тэрыторыi Палес. вобл. 1942 г.] // Светлае жыццё (Лельчыцы). 1992. 22 верас.


Пiнская вобласць

2134. Леоновец А. Охота на охотников: [О Герое Сов. Союза К.П.Орловском, командире спец. разведыват. отряда "Соколы", 1942-1943 гг.] // Сов. Белоруссия (Минск). 1992. 7 авг.

2135. Литвинчук В.А. Там за Днепро-Бугом: [Воспоминания и зап. о партиз. движении в Дрогич., Иван., Пин., и Лунинец. р-нах]. - Брест, 1992. - 262 с., [12] л. фот.

2136. Севастьянов В. Партизанское Полесье: [Рец. на кн. В.А.Литвинчука "Там, за Днепро-Бугом", посвящ. деятельности партиз. отрядов на территории Пинщины] // Заря (Брест). 1992. 5 нояб.

2137. Холад У. "Рэйкавая вайна": [З успамiнаў партызана брыгады iмя Ленiна Пiн. злучэння] // Слава працы (Капыль). 1992. 1 лiп.

Удзел антыфашыстаў у барацьбе беларускага народа


Польскi рух Супрацiўлення на Беларусi. Дзейнасць Армii Краёвай (АК)

2138. В истории польской Армии Крайовой тоже много "белых пятен"...: [Из обращения чл. совета Белорус. ассоц., пред. Гродн. об-ния жертв полит. репрессий П.Жука и зам. пред. Союза поляков Беларуси Т.Малевича к Верховному Совету Респ. Беларусь с требованием реабилитации Армии Крайовой и предоставления ее солдатам прав участников и ветеранов войны] // Добры вечар (Мiнск). 1992. 23 снеж.

2139. Гурин И. Помнить нужно, простить нельзя: [О зверствах "аковцев" на территории Беларуси после освобождения респ.] // Рэспублiка (Мiнск). 1992. 18 верас. .5.

2140. Жумарь С. Армия Крайова: свет или тени?: [Беларусь в 1942-1944 гг.] // Рэспублiка (Мiнск). 1992. 28 кастр. С.5.

2141. Зайко М. Салдаты з мiрнымi людзьмi не ваююць: [Успамiны аб тых, хто загiнуў ад рук акаўцаў на Лiдчыне] // Лiд. газ. 1992. 14 лiстап.

2142. Клешчанка М. Горка ўсведамляць: [Успамiны б. настаўнiцы пра дзеяннi Армii Краёвай у Лiд. р-не ў 1946-1947 гг.] // Лiд. газ. 1992. 26 верас.

2143. Крутилин А., Плаксин А. Не стреляйте из прошлого, господа, не убивайте уже убитых!..: [Из истории создания и деятельности Армии Крайовой] // Рэспублiка (Мiнск). 1992. 8 верас.

2144. Кулеш А. А ахвяры маўчаць: [Успамiны жыхара г.Лiды пра расстрэлы акаўцамi сямей партызан у студз. 1943 г.] // Лiд. газ. 1992. 25 жн.

2145. Снiтко А. Акаўцы. Ушанаванне: [Стварэнне падраздзяленняў АК на Навагрудчыне i iх дзейнасць з кастр. 1941 г. па лiпень 1944 г.] // Новае жыццё (Навагрудак). 1992. 3 кастр.

2146. Снiтко А. З кiм ваявалi акаўцы [ў 1939-1941 гг.] // ЛiМ (Мiнск). 1992. 23 кастр.(N 43). С.16.

2147. Сямёнаў А. Я маю сваю думку...: [Пра дзейнасць Армii Краёвай на Лiд. зямлi] // Лiд. газ. 1992. 26 верас.

2148. Хацкевiч А. Ведаю: не ўсё было так: [Водгук на кн. А.Пiльха "Партызаны трох пушчаў" (Варшава, 1992), камандзiра пол. партыз. атрада, што ў 1943 г. дыслацыраваўся ў Iвянец.-Налiбоц. пушчы i падпарадкоўваўся камандаванню Армii Краёвай] // Мiн. праўда. 1992. 21 лiстап.

2149. Armia Krajowa w dokumentach, 1939-1945. W 6 T. T.1-6. - Wroclaw ect: Ossolineum, 1991. - 524 s. - Пол.

Армiя Краёва у дакументах, 1939-1945 гг. Ёсць матэр. пра дзейнасць на Беларусi.

2150. Borodziewicz W. Szosta Wilenska Brygada AK. - Warszawa: Bellona, 1992. - 372 s. - Bibliogr.: s.336-338; Ind. nazw.: s.339-360; Ind. nazw geogr.: s.361-366. - Пол.

З гiсторыi шостай вiленскай брыгады Армii Краёвай. Дзеяннi адбываюцца таксама на тэрыторыi Беларусi.

2151. Dabrowski A. Byl rozkaz umierac po cichu / Oprac. literackie M.A.Janislawski. - Warszawa: Bellona, 1992. - 172, [4] s., [8] s. tab.: fot., portr. - Пол.

Мемуары з жыцця Армii Краёвай. У змесце ёсць звесткi пра яё дзейнасць ў Гродзенскай акрузе ў 1939-1945 гг.

2152. Dzieje polskiego podziemia na Bialostocczyznie w latach 1939-1956: Materialy z sesji naukowej, 24 kwietnia 1992 r. w Instytucie Studiow Politycznych PAN / Red. M.Gizejewska. - Torun: Wyd-wo Adam Marszalek, 1992. - 113 s. - Bibliogr.: s.62. - Пол.

Матэрыялы навуковай сесii Iнстытута палiтычных даследаванняў Польскай акадэмii навук, якая адбылася 24 красавiка 1992 г., па гiсторыi польскага падполля на Беласточчыне ў 1939-1956 гг.

2153. * Figura J., Gwozdek Z. Stan i perspektywy badan nad bialostockim okregiem ZWZ (AK) // Rubieze (Bialystok). 1992. N 1. S.5-20. Пол.

Армiя Краёва ў Беластоцкай акрузе.

2154. * Figura J., Gwozdek Z. Szkolenie wojskowe zolnierzy ZWZ (AK) w okregu bialostockim // Bialostocczyzna (Bialystok). 1990. N 4. S.19-22. Пол.

Вайсковая падрыхтоўка жалнераў Армii Краёвай ў Беластоцкай акрузе.

2155. Gasztold T. Armia Krajowa na Wilenszczyznie i Nowogrodczyznie - postulaty badawcze // Wilno-Wilenszczyzna jako krajobraz i srodowisko wielu kultur: [Zb.]. Bialystok, 1992. T.2. S.307-332. Пол.

Армiя Крайова на Вiленшчыне i Навагрудчыне.

2156. Holub Cz. Okreg Polski ZWZ-AK w latach 1939-1944. - Warszawa, 1991. - Пол.

Армiя Краёва на Палессi.

2157. * Kialka S. Legalizacja. - Lodz: Zarzad Okregu Wilenskiego AK, 1992. - 22 s. - (Zeszyty Historyczne "Wiano"; Z.7). - Пол.

З гiсторыi Армii Краёвай ў Вiленскай акрузе ў 1939-1945 гг.

2158. * Kozakiewicz J. Inspektorat "E": OR 1. - Lodz: Zarzad Okregu Wilenskiego Armii Krajowej, 1992. - 24 s.: 1 faks., 2 portr. - (Zeszyty Historyczne "Wiano"; Z.6). - Пол.

З гiсторыi Армii Краёвай у Вiленскай акрузе ў 1939-1945 гг.: Успамiны.

2159. Krol E. [Recenzja] // Nowe Ksiazki (Warszawa). 1992. N 5. S.51-52. Пол. - Рэц. на кн.: Armia Krajowa w dokumentach. - Wroclaw, 1990-1991. Пол.

Водгук на кнiгу, прысвечаную Армii Краёвай, 1939-1945 гг.

2160. Ney-Krwawicz M. Komendanci Armii Krajowej. - Warszawa: Wyd-wa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. - 213, [3] s.: faks., fot., portr. - (Szkice z Dziejow Polski). - Пол.

Бiяграфii камандуючых Армii Краёвай Т.Камароўскага, Л.Акулiцкага, С.Равецкага.

2161. * Pilch A. Partyzanci trzech puszcz. - Warszawa: Editions Spotkania, 1992. - 394, [17] s.: fot., portr. - Пол.

Мемуары байца Армii Краёвай, 1939-1945 гг. Ёсць звесткi аб яе дзейнасцi ў Навагрудскай акрузе.

2162. * Pisarczyk E. Oddzial "Kmiecia". - Lodz: Zarzad Okregu Wilenskiego Armii Krajowej, 1992. - 26 s.: 1 fot., 3 m., 3 portr. -(Zeszyty Historyczne "Wiano"; Z.5). - Пол.

З гiсторыi Армii Краёвай у Вiленскай акрузе ў 1939-1945 гг.

2163. * Rutkowski B. "Farba T.". - Lodz: Zarzad Okregu Wilenskiego Armii Krajowej, 1991. - 28 s.: faks., 2 pl., 1 portr. - (Zeszyty Historyczne "Wiano"; Z.2). - Пол.

Успамiны з гiсторыi Армii Краёвай, таксама ў Вiленскай акрузе ў 1939-1945 гг.

2164. Szmyd Z. Armia Krajowa w pismiennictwie na obczyznie, 1939-1990: Wybor / Wojskowy Inst. Hist. - Warszawa, 1992. - 200 s. - Пол.

Армiя Краёва ў замежным друку, 1939-1990: Бiблiягр. спiс. Ёсць таксама лiтаратура аб дзейнасцi АК на Беласточчыне, Вiленшчыне, Навагрудчыне.

2165. * Tropem zbrodni stalinowskich / Pod red. M.A.Zarebskiego; Staszowskie Tow-wo Kulturalne. - Staszow: STK, 1992. - 182 s.: fot. - (Bibl. Staszowska; 25). - Пол.

Па слядах сталiнскiх злачынстваў: Па матэрыялах агульнапольскага сiмпозiума "Сталiнскiя злачынствы супраць Польшчы", 5-7 кастр. 1990. Ёсць звесткi аб Армii Краёвай з 1944 г.

2166. * Urbankiewicz J. Kedyw-Egzekutywa. - Lodz: Zarzad Okregu Wilenskiego Armii Krajowej, 1991. - 34 s.: 1 faks., 3 pl., portr. - (Zeszyty Historyczne "Wiano"; Z.1). - Пол.

2167. * Urbankiewicz J. Oddzial Rozpoznawczy komendanta Okregow. - Lodz: Zarzad Okregu Wilenskiego Armii Krajowej, 1991. - 28 s.: faks., 1 mapa, portr., 1 rys. -(Zeszyty Historyczne "Wiano"; Z.4). - Пол.

[Да N 2165-2167]. З гiсторыi Армii Краёвай у Вiленскай акрузе, 1939-1945: Успамiны.

2168. Zgorzelski G. Ziemie rodzinne // Tygodnik Powszechny (Krakow). 1992. N 9. S. 7: il. Пол.

Армiя Краёва на Вiленшчыне i Навагрудчыне.

2169. * Harz M., Slusarska J. Armia Krajowa, 1939-1945: Bibliografia selektywna / Wojskowy Inst. Hist., Centralna Bibl. Wojskowa, Zwiazek Zolnerzy Armii Krajowej. - Warszawa: WJH: CBW, 1992. - [2],V,115 s. - Пол.

Армiя Краёва, 1939-1945: Бiблiяграфiя.

Акупацыйны рэжым

2170. Апанасевiч Р. Гэта наша гiсторыя: [Знiшчэнне яўрэяў у верас. 1942 г. у Мядзел. р-не] // Нарач. зара (Мядзел). 1992. 25 лiстап.

2171. Астапенка М. Чужое неба: [З жыцця Апарыевай Г.М., уражэнкi в.Смалегаўская Рудня Нараўл. р-на, дэпартыр. у Германiю] // Прыпяц. праўда (Нароўля). 1992. 1 жн.

2172. Бандарэнка У. Два "франты" Валодзькiных: [Лёс сям'i з в.Вiрычаў Рагач. р-на ў час ваен. лiхалецця] // Свабод. слова. (Рагачоў). 1992. 21 кастр.

2173. Бубала А. З малiтваю ў агонь: [Аб траг. лёсе святароў Росiц. касцёла А.Аляшчевiча i Ю.Кашыры, расстраляных фашыстамi 17 лют. 1943 г.] // Дзвiн. праўда (Верхнядзвiнск). 1992. 18 верас.

2174. Веснячок М. Вёска Рудкова - сястра Хатынi: [Расказвае сведка падзей] // Чырв. зорка (Узда). 1992. 21 кастр.

2175. Газiн Дз. "Я помсцiў за тыя здзекi...": [Пра лёс трапiўшых у ням. палон жыхароў Вiцебшчыны, 1942 г.] // Вiцеб. рабочы. 1992. 10 верас.

2176. Герасiмава I. Забыць нельга: Новыя даныя аб генацыдзе у адносiнах да яўрэйс. насельнiцтва ў час акупацыi Бабруйска // Бабр. жыццё. 1992. 12 лiстап.

2177. Горба Н. Помним вас, дети!: [О расстреле детей из Домачев. детдома в сент. 1942 г. в окрестностях д.Леплевка Брест. р-на] // Заря над Бугом (Брест). 1992. 3 окт.

2178. Гостев И. Реквием Лахвенскому восстанию: [Из истории мест. гетто, Лунинец. р-н] // Сов. Белоруссия (Минск). 1992. 4 сент.

2179. Давыдова Г. Если бы не война...: [Н. и М. Кульбицкие в годы оккупации, Пухов. р-н] // Белорус. нива (Минск). 1992. 4 июля. С.2.

2180. Дуброўскi В. Крывавыя жахi Мсцiжа: [Пра трагедыю вёсак Валокi i Мсцiж Барыс. р-на ў 1943 г.: Успамiны сведкаў Г.I.Акулiч, С.Л.Барбухi, Я.Г.Арлоўскай, В.С.Канановiч] // Адзiнства (Барысаў). 1992. 28,31 кастр.

2181. Жучко М. Паляванне на... людзей: [Злачынства акупантаў у Барыс. р-не] // Мiн. праўда. 1992. 4 лiп.

2182. Залужный В. Доры: боль и вера: [О трагедии деревни Волож. р-на, сожжен. 23 июля 1943 г.] // Беларус. час. (Минск). 1992. 20-27 лiп. (N 29). С. 6.

2183. Захарчык Г. Сустракалi пацалункамi: [Успамiны аўт. пра акупацыю i вызваленне в.Старыца Капыл. р-на] // Мiн. праўда. 1992. 8 снеж.

2184. Кадет Г. Сестра Хатыни [деревня Брицаловичи Осиповичского р-на, сожженная фашистами 13 января 1943 года] // Белорус. нива. (Минск). 1992. 30 июля.

2185. Каўко А. Вывезлi ў кусты i застрэлiлi: [З гiсторыi акупацыi. Дэталёва распрацаваны план знiшчэння беларус. народа пачаў ажыццяўляцця з першых дзён вайны, калi партызан яшчэ не было] // ЛiМ (Мiнск). 1992. 10 лiп.(N 28). С.8.

2186. Корсакова Т. Он вчера не вернулся из боя: [О захоронении на окраине Полоцка останков сов. военноплен., уничтоженных оккупантами в годы войны] // Комс. правда (Москва). 1992. 27 авг.

2187. Котляр И. Пусть не останется неразделенной боль еврейского народа: [Из истории брест. гетто, 1941-1942 гг.] // Заря (Брест). 1992. 3 окт.

2188. Крапiвiна М.I. "Таму, што шкадавала...": [Успамiны мiнчанкi, якую выратавала ў гады акупацыi Н.З.Хурс, жыхарка в.Парэчча Пухав. р-на] / Запiсаў I.Есакоў // Мiн. праўда. 1992. 11 лiп.

2189. Крейдич М. "Парад национализма", или Черный октябрь 1942-го в Бресте: [О еврейс. гетто в Бресте, дек. 1941-окт. 1942 г. Также есть сведения о роли евреев в довоен. жизни Бреста] // Веч. Брест. 1992. 9-15 дек.(N 41).

2190. Крюкова О. И я знала тех, кто погиб в гетто: [Отклик на публ. К.Мэттэ "Лагерь смерти на Первомайской" (Вестн. Могилева, 1992, 31 июля;7 авг.)] // Вестн. Могилева. 1992. 14 авг. С.4.

2191. Кулакоў Ф. Нiколi не забудзем: [З успамiнаў жыхароў Дубров. р-на пра зверствы фашыстаў у час акупацыi] // Дняпр. праўда (Дуброўна). 1992. 12 снеж.

2192. Курганок на ўзлеску: [Знiшчэнне яўрэяў у Маладзечне. Змешчаны ўспамiны сведкi тых падзей Я.М.Бубен] // Наш дзень (Маладзечна). 1992. 3 лiп.

2193. Лакарэвiч М. Паклон Вам, фрау Марта: [Лёс сям'i Лакарэвiчаў з г.Паставы, якую ў час вайны вывезлi на работу ў Германiю] // Паст. край. 1992. 12 снеж.

2194. М.Ш. Загiнуў, каб жыла Беларусь: [Пра беларус. ксяндза В.Гадлеўскага (1888-1942), якi загiнуў ад рук нямец. акупантаў] // Беларус. думка (Нью-Йорк). 1992. N 37. С.30.

2195. Мельник С. У ада много имен...: [Еврейс. гетто в Пинске, 1941-1942 гг.] // Заря (Брест). 1992. 12 нояб.

2196. Мiрановiч Я. Беласточчына ў час нямецкай акупацыi // Нiва (Беласток). 1992. Жн.(N 32). С.1,6; Жн.(N 33). С.6-7; Жн.(N 34). С.6-7.

2197. Мэттэ К. Лагерь смерти на Первомайской: [Из истории могилев. гетто, 1941-1943 гг.] // Вестн. Могилева. 1992. 31 июля. С.7.

2198. Мялешка А. Смерць i ўваскрашэнне Вялiкiх Прусаў [вёскi Капыльскага раёна, жыхары якой былi расстраляны 26 верасня 1942 г.] // Мiн. праўда. 1992. 24 снеж.

2199. Нардштэйн М. Беларускiя праведнiкi: [Аб людзях Уздзеншчыны, якiя ратавалi яўрэяў у час фашысцкай акупацыi] // Чырв. зорка (Узда). 1992. 1 лiп.

2200. Пазняк Т.П. Смерцi наперакор: [Успамiны пра жыццё ў гады акупацыi ў в.Сiнск Лоеўс. р-на] / Запiсаў У.Бычэня // Мiн. праўда. 1992. 30 лiп.

2201. Памяць: [Паўстанне вязняў лахвян. гета, Лунiнец. р-н, верас. 1942 г.] // Голас Радзiмы. 1992. 1 кастр.(N 40). С.2.

2202. Панизник С. Освейская трагедия: Кн. народ. памяти: [Оккупац. режим, в т.ч. и на территории Белоруссии]: Докум. повесть: Для ст. шк. возраста / Худож. Р.В.Конрад. - Мн.: Юнацтва, 1992. - 173 с., [16] л. iл.

2203. Парсаданаў У., Лук'янчык Ф. Рызыкуючы жыццём: [Пры трагiч. лёс 150-i ваеннапалонных з бабр. лагера, забiтых у лiстап. 1941 г. каля в.Багушоўка i пра подзвiг сялян, выратаваўшых аднаго з iх ] // Бабр. жыццё. 1992. 19 сак.

2204. Плешавеня В. Вёска Азломль - у сэрцы маiм: [Ёсць звесткi з жыцця вёскi ў гады вайны] // Мiн. праўда. 1992. 4 жн.

2205. Преступления немецко-фашистских захватчиков на территории Брестского района: [О карат. операциях в сент.-нояб. 1942 г.] / Подгот. В.Туров // Заря над Бугом (Брест). 1992. 16 дек.

2206. Пушкiн I. Колькi ў нас [на Беларусi] было палiцаяў // Могилев. ведомости. 1992. 12-19 нояб.(N 46). С.7.

2207. Сабасцян А. Да 50-годдзя трагедыi вёсак Баяры, Задвор'е, Пясчанка [Мастоўскi р-н, 1942 г.] / Успамiны I.А.Цярэшкi, М.А.Дубiцкага, Л.М.Цярэшкi // Зара над Нёманам (Масты). 1992. 9 снеж.

2208. Сандрос И. Да поможет нам память: [Годы оккупации на Рудобельщине (ныне Октябр. р-н). Есть также сведения об Озарич. концлагере] // Дняпровец (Рэчыца). 1992. 2 лiп.

2209. Смолiк Н.М. Нельга ставiць кропку: [Успамiны пра ахвяры фашызму з Маладзечна Жылiнскага К.А. i яго жонку] / Запiсаў В.Ляшковiч // Маладзеч. газ. 1992. 12 жн.

2210. Тамашэўскi А. Расстрэл у Лапiцкiм лесе [ яўрэяў i бежанцаў у лiпенi 1941 г.: Успамiны жыхара в.Лапiчы Асiпов. р-на Сугака I.П.] // Запаветы Ленiна (Асiповiчы). 1992. 11 лiстап.

2211. Тарасевiч I. Трагедыя на Морачы: [Звесткi з гiсторыi в.Вялiчкавiчы Салiгор. р-на. Таксама пра падзеi 10 лют. 1943 г., калi вёска была спалена фашыстамi] // Шахцёр (Салiгорск). 1992. 3 лiп.

2212. Тищенко Е.М. Деятельность медицинских учреждений Белоруссии в период фашистской оккупации // Здравоохранение Беларуси (Минск). 1992. N 7. С.27-29.

2213. Токарев М. Память убить нельзя: [О злодеяниях на территории Беларуси 57-го эсэсов. полицейс. батальона и о его командире Р.Муравьеве] // Во славу Родины (Минск). 1992. 1 сент.

2214. Умпiровiч А.Л. Крывавыя водблiскi: [Успамiны аб пакутах мiр. насельнiцтва ў вёсках Брасл. р-на увосень 1943 г.] // Паст. край. 1992. 3 лiп.

2215. Феранц В.Р. Эстафета герояў: [Пра лёс М.Шчыранкi, ураджэнца в.Бранiслаў Жытк. р-на, расстрал. ў жн. 1941 г.] // Новае Палессе (Жыткавiчы). 1992. 21 жн.

2216. Шевяков А.А. Жертвы среди мирного населения в годы Отечественной войны: [Цифр. данные массового истребления взрослого мир. населения, детей и военнопленных. В т. ч. в Баранович., Бобруйс., Витеб., Гродн., Мин., Полоц. обл.] // Социол. исслед. 1992. N 11. С.3-17.

2217. Ягорава В. Карнiкi, цi Успамiн пра адзiн судовы працэс [над палiцаямi з нямецкiх спецслужб СД i СС: Прыведзены паказаннi падсудных i сведкаў, вытрымкi з матэрыялаў справы] // Крынiца (Мiнск). 1992. N 7/8. С.48-49.

2218. Schafranek H., Streibel R. 22. Juni 1941: Der Uberfall auf die Sowjetunion. - Wien: Picus Verl., 1991. - 189 S. - Ням.

Акупацыйная палiтыка ў Беларусi ў 1941 г. Таксама пра падзеi верасня 1939 г.

2219. * Wisniewski T. Zaglada gminy zydowskiej w Grodnie // Bialostocczyzna (Bialystok). 1992. N 1. S.20-24: il. Пол.

Знiшчэнне яўрэйскага насельнiцтва ў Гродне.

Гл. таксама N 102, 274, 1469, 1794, 1909, 1982, 2297, 2563, 2734.

Вязнi канцлагераў

2220. Багадзяж М., Куфцерын У. Трагедыя Салдацкай горкi: [Пра масавыя знiшчэннi сав. людзей у ням. канцлагары у наваколлi сталiцы] // Добры вечар (Мiнск). 1992. 21 верас.

2221. Жалкоўскi А. Яго маўклiвае сэрца: [Пра лёс I.А.Манкевiча, ураджэнца г.п.Астрына Шчуч. р-на, вязня фашысц. канцлагераў у Германii] // Гродн. правда. 1992. 3 дек.

2222. Лагуновiч А. Падранкi плачуць не толькi ад болю: [Непаўналет. вязнi фашысц. канцлагераў з Гомел. вобл. А.К.Вазьмiцель, М.С.Глыбоўскi, А.М.Шэйфер, А.М.Сталярова i iнш. i iх успамiны пра ваен. жыццё] // Гомел. праўда. 1992. 17 кастр.

2223. Сiдарэнка Н. "Мне снiцца Асвенцiм...": [Пра вязня канцлагера, жыхара Маладзечна В.А.Касiнскага] // Наш дзень (Маладзечна). 1992. 28 лют.

2224. Царьков Н. "Дулаг - 121": По воспоминаниям [военнопленных], узников лагеря [в Гомеле, 1941-1943 гг.] // Гомел. праўда. - 1992. 1 снеж.

2225. Чапялова (Пырко) М.А. "Так хочацца пабачыць добрае жыццё...": [Успамiны вязня лагера Галлiгенхаўзен] // Дняпр. праўда (Дуброўна). - 1992. 9 снеж.

2226. Штрайт К. Они нам не товарищи: (Гл. из кн.): [Пробл. плена в годы войны] // Воен.-ист. журн. (Москва). 1992. N 6/7. С.39-44. Продолж. Нач.: N 1, 1992.

Из содерж.: [Есть также сведения о лагерях для военноплен. на территории Белоруссии - в Минске, Молодечно, Гомеле]. С.40-41.

2227. Шчур Г. Жменька роднай зямлi: [Пра вязнiцу канцлагера Дахаў В.В.Антонаву, ураджэнку в.Новая Ляхаўка Шклоўс. р-на] // Мiн. праўда. 1992. 3 верас.

2228. Яцкевич В. "А увидишь в небе дым, знай...": [Воспоминания узника Освенцима, уроженца д.Шмидельщина Толоч. р-на] // Белорус. нива. (Минск). 1992. 26 авг.

2229. Majdanek, 1941-1944 / Praca zbiorowa pod redakcja T.Mencela. - Lublin: Wyd-wo Lubelskie, 1991. - 556 s.; 32 l.il. - Пол.

Майданак. Таксама беларусы ў канцлагеры.

Гл. таксама N 1791, 2179.

Азарыцкiя лагеры смерцi

2230. Бобков А. Обелиск: [Об узнике П.А.Балуто] // Магiлёўс. праўда. 1992. 2 лiп.

2231. Головаченко Г. Пепел Озаричей стучит в мое сердце... // Знамя юности (Минск). 1992. 18 дек.

2232. Замбржыцкая Т., Дудко I., Храмеля А. Адгукнiцеся, былыя вязнi: [Успамiны аб перажытым] // Бабр. жыццё. 1992. 16 мая.

Гл. таксама N 2208.

З гiсторыi мiнскага гета

2233. Александров И. "Они с детьми погнали матерей..." // Веч. Минск. 1992. 4 авг.

2234. Iофе Э. Самы страшэнны пагром // Звязда (Мiнск). 1992. 29 лiп.

2235. Иоффе Э. Трагические рейсы // Мiн. праўда. 1992. 11 жн.

2236. Иоффе Э. "Это был кошмар! Это был ад!" // Веч. Минск. 1992. 31 июля.

2237. Липский Ф. Кровавый дождь в июле [1942 г.]: О погроме в мин. гетто // Знамя юности (Минск). 1992. 1 авг.

Вызваленне Беларусi

2238. Алегаў А. Ушанаваць памяць [Х.Г.Галеева, удзельнiка вызвалення Вiцебшчыны: Загiнуў у 1944 г. у в.Астроўна Бешанков. р-на] // Зара (Бешанковiчы). 1992. 27 кастр.

2239. Бароўскi М. Камандзiр гераiчнага бранякатэра [М.I.Бурамiнскi: Удзел маракоў-дняпроўцаў у вызваленнi Бабруйска] // Бабр. жыццё . 1992. 27 чэрв.

2240. Бруева Л., Пабярэжскi Р. Крывавы лёд Лучосы: [З гiсторыi вызвалення Вiцебшчыны: Па матэрыялах журн. баявых дзеянняў штурмавой iнж.-сапёр. брыгады рэзерва Галоўн. камандавання за 1944 г.] // Вiцеб. рабочы. 1992. 20 жн.

2241. Бурковский В.А. В то памятное, жаркое лето...: [Об освобождении Бреста 28 июля 1944 г.: Воспоминания участника] // Заря (Брест). 1992. 25 июля.

2242. Гаврилин Д. Высота 166,0: [О боях за освобождение Гродн. обл. в июле 1944 г.] // Гродн. правда. 1992. 16 июля.

2243. Галенчик И. Разве можно такое забыть?: [Из истории операции "Багратион"] // Белорус. нива (Минск). 1992. 3 июля.

2244. Галенчык I. З баямi па роднай зямлi: [З успамiнаў удзельнiка аперацыi "Багратыён"] // Звязда (Мiнск). 1992. 3 лiп.

2245. Гвардейская слава: Речиц. танковой дивизии - 50 лет: [Из истории освобождения Беларуси] // Во славу Родины (Минск). 1992. 31 июля.

2246. Грыгор'еў Л. Героя не забылi землякi: [I.М.Паўловiч у баях за вызваленне Беларусi] // Святло Кастрычнiка (Мсцiслаў). 1992. 29 жн.

2247. Дайнека Р. Год 1944. 3 лiпеня: [Да дня вызвалення Кiраўс. р-на: Па арх. матэрыялах] // Кiравец. 1992. 1 лiп.

2248. Далгатовiч Б. Англiйскi Крыж у боях за Беларусь: [Удзел 348-й Бабруйс. стралк. дывiзii ў вызваленнi Беларусi. Больш падрабязна пра I.I.Далматава] // Бабр. жыццё. 1992. 2 лiп.

2249. Далгатовiч Б. Ганаровы грамадзянiн горада [Бабруйска - П.I.Батаў: З гiсторыi баёў за вызваленне Беларусi] // Бабр. жыццё. 1992. 27 чэрв.

2250. Далгатовiч Б. Смалявiцкi сувенiр: [З гiсторыi вызвалення Мiнска воiнамi 673-га стралк. палка пад камандаваннем К.Д.Даненкава] // Мiн. праўда. 1992. 2 лiп.

2251. Дваранiнаў В. Пераправы, пераправы...: [З успамiнаў удзельнiка вызвалення] // Гомел. праўда. 1992. 2 лiп.

2252. Демин Н. В боях за город [Барановичи] // Наш край (Барановичи). 1992. 8 июля.

2253. Долготович Б. "Обязательно соберемся": [О подвигах воинов-освободителей из 220-й Оршан. стрелк. дивизии] // Веч. Минск. 1992. 3 июля.

2254. Долготович Б. Хроника огненных лет: [О боях за освобождение Гродно] // Гродн. правда. 1992. 16 июля.

2255. Дудараў Л. Памятае Дубровеншчына вызвалiцеляў // Дняпр. праўда (Дуброўна). 1992. 4 лiп.

2256. Ерошенко А. След в ночном небе: [О герое Сов. Союза Е.Носаль, участнице освобождения Беларуси] // Заря (Брест). 1992. 1 сент.

2257. Жукоўскi П. Пра вядомае i малавядомае [у вызваленнi Слонiма ў гады вайны] // Слонiм. весн. 1992. 7 лiп.

2258. Залескi А.I. Вызваленне Беларусi: успамiны i разважаннi: [Ёсць звесткi аб Беларус. Краёвай Абароне (БКА)] // Ракурс (Мiнск). 1992. N 2. C.91-95.

2259. Иванов В. Дважды рожденный: [О летчике В.Д.Ледяеве, участнике освобождения Белоруссии, экс-чемпионе респ. по боксу] // Физкультурник Беларуси (Минск). 1992. 22 апр.

2260. Карачун Р. Жыць i памятаць: [Ёсць звесткi пра вызваленне Гродна ў лiп. 1944 г.] // Гродн. правда. 1992. 16 июля.

2261. Клыго В.И. Хроника ноября 43-го: [О наступат. гомел.-речиц. операции] // Рабочае слова (Гомель). 1992. 10 снеж.

2262. Кляцоўскi М. Аперацыя "Баграцiён": Вайна вачыма салдата // Астрав. праўда. 1992. 1,4,11 лiп.

2263. Красавiцкi Т. Сёстры мiласэрнасцi: [Пра Н.П.Луневу i К.К.Самошыну - удзельнiц баёў за вызваленне Вiцебшчыны] // Зара (Бешанковiчы). 1992. 27 кастр.

2264. Крачкоўскi А. Удзельнiк вызвалення: [Пра М.А.Волгiна, ганар. грамадзянiна г.п.Бешанковiчы, удзельнiка баёў за вызваленне Вiцебшчыны] // Зара (Бешанковiчы). 1992. 27 кастр.

2265. Летапiс баёў за Зэльву: [З успамiнаў удзельнiкаў: I.Слесарава, Л.Болдаравай, В.Р.Шкуратава. Прыводзiцца публ. з франтавой газ. "Адважны воiн"] / Запiсаў I.Шлык // Праца (Зэльва). 1992. 11 лiп.

2266. Лiхачоў У. 37-й гвардзейскай [стралковай дывiзii] - 50: [Пра баявы шлях, таксама пра вызваленне Беларусi] // Полац. весн. 1992. 31 лiп.

2267. Макаров М. Прерванные полёты: [Лётчики в боях за Рогачёв в февр. 1944 г.] // Свабод. слова (Рагачоў). 1992. 1 лiп.

2268. Максiмцоў М. Сын Айчыны [генерал I.В.Болдзiн, камандуючы 50-й армiяй, якая вызваляла Беларусь] // Родная нiва (Клiмавiчы). 1992. 11 лiп.

2269. Маркаў А. Аперацыя "Баграцiён": [Успамiны удзельнiка баёў за вызваленне Беларусi] // Праца (Зэльва). 1992. 4 лiп.

2270. На скрыжаваннях вайны i лёсу: [Пра лётчыка Г.В.Чарняцова, ураджэнца Гомельшчыны, удзельнiка баёў за вызваленне Беларусi: У змест увайшлi успамiны] / Матэрыял падрыхт. С.Сарока // Наш дзень (Маладзечна). 1992. 3 лiп.

2271. Операция "Багратион": Цифры и факты // Во славу Родины (Минск). 1992. 3 июля.

2272. Осiн М. Кiпецень "Бабруйскага катла": [Удзел 484-га знiшч. авiяц. полка ў аперацыi "Баграцiён" у чэрв. 1944 г.] // Бабр. жыццё. 1992. 27 чэрв.

2273. Пакутник Н. Свислоччина помнит своих освободителей // Свiсл. газ. 1992. 15 лiп.

2274. Паўлаў А. 42-я Смаленская ў баях за Дрыбiншчыну: [Пра вызваленне р-на ў чэрв. 1944 г.] // Ленiн. шлях (Горкi). 1992. 9 верас.

2275. Погонюк С. Операция "Багратион" // Гродн. правда. 1992. 2 июля.

2276. Польских Н.Д., Сараев И.Н., Овчар М.Г. Вспоминают ветераны [об освобождении Бреста] // Заря (Брест). 1992. 25 июля.

2277. Последние письма с фронта: В 5 т. Т. 3: 1943: [Сб.] / Гл. ред. комис.: Г.А.Стефановский (пред.) и др. - М.: Воениздат, 1992.- 558 с.:ил., портр.

Из содерж.: Вперед, на Запад!:[В содерж. есть также письма фронтовиков, погибших в 1943 г. при освобождении Гомел., Витеб., Могилев. обл. М.Е.Бурова (с.423-425), К.А.Войтовского (с.425-428), Я.А.Полонского (с.428-431), П.Г.Возмилова (с.431-432), В.Ф.Лосюкова (с.437-440), Н.Р.Рамазанова (с.440-442), Л.Н.Малиновского (с.442-446), С.П.Хайдукова (с.446-449), В.С.Алмазова (с.451-454), П.Л.Воронина (с.454-459), М.З.Дьякова (с.460-463).

2278. Правалiнскi М. Курс - на захад: [Пра баявы шлях 135-га гвардз. Таганрог. авiяц. бамбардзiровач. палка пад камандаваннем Героя Сав. Саюза Д.Д.Валенцiка (1907-1969), ураджэнца в.Райкова Полац. р-на, удзельнiка вызвалення Беларусi] // Звязда (Мiнск). 1992. 3 лiп.

2279. Провалинский М. Вечная память и слава [освободителям Беларуси] // Белорус. нива (Минск). 1992. 1 июля.

2280. Провалинский М. На крыльях мужества: [Воспоминания об участии 135-го гвард. авиаполка в освобождении Белоруссии, в т.ч. о его командире - Герое Сов. Союза Д.Д.Валентике, уроженце д.Райково Полоц. р-на] // Белорус. нива (Минск). 1992. 15 авг.

2281. Провалинский М. Это было под Минском: [Об участниках освобождения обл. М.М.Магерамове, С.Эльдарове, Н.И.Калинине, А.А.Бабаеве // Мiн. праўда. 1992. 2 лiп.

2282. Ров-92: [О перезахоронении останков воинов, погибших зимой 1944 г. в д.Зароново Витеб. р-на] / Авт.: С.Лешкевич, А.А.Бурдо, Е.А.Трапезникова, Н.А.Никоноров, Г.Поттгофф; Подгот. Н.Дарвин // Нар. слова (Вiцебск). 1992. 25 лiп. С.4.

2283. Сабасцян А. Гарачы лiпень памятнага 1944-га: [Вызваленне Мастоўшчыны] // Зара над Нёманам (Масты). 1992. 11 лiп.

2284. Сёння - 49-ая гадавiна вызвалення Гомеля ад фашысцкiх захопнiкаў [10-16 лiстап. 1943 г.] // Гомел. праўда. 1992. 26 лiстап.

2285. Тарасевич Г. В памяти навсегда: [Воспоминания участника боев за освобождение Волковыска] // Наш час (Волковыск). 1992. 14 июля.

2286. Тарасевич Г. ... И стал наш фронт зваться Белорусским: [Из воспоминаний ветерана] // Знамя юности (Минск). 1992. 3 июля.

2287. Тарасевiч Р. Iшла восень сорак трэцяга...: [Успамiны пра вызваленне Гомельшчыны] // Гомел. праўда. 1992. 26 лiстап.

2288. Тарасевич Г. На минском направлении: [Разгром и ликвидация бобруйс. "котла" 3-й армией ген. А.Горбатова в июне 1944 г.] // Добры вечар (Мiнск). 1992. 3 лiп.

2289. Тарасевiч Р. Плацдарм на Друцi: [Успамiны ўдзельнiка аперацыi "Баграцiён" пра баi на рагач. зямлi ў чэрв. 1944 г.] // Свабод. слова (Рагачоў). 1992. 1 лiп.

2290. Тарасевiч Р. У тыя днi далёкiя...: [Вызваленне Навагрудка] // Новае жыццё (Навагрудак). 1992. 4 лiп.

2291. Тимофеев Н. От Припяти - до Буга: [Воспоминания ген.-майора об освобождении Брест. р-на в июле 1944 г.] // Заря над Бугом (Брест). 1992. 19, 30 сент.; 3, 14 окт.

2292. Усцiлоўская Т. Такое не забываецца: [Успамiны ветэрана пра вызваленне Мiнска i Мiн. р-на] // Наша жыццё (Мiнск). 1992. 1 лiп.

2293. Фурык А. Ганаровая вулiца вёскi: [Пра баi ў лiп. 1944 г. на тэрыторыi в.Турэц Чэрв. р-на] // Мiн. праўда. 1992. 3 кастр.

2294. Хронiка памятных дзён: [Да дня вызвалення Петрык. р-на 3 лiп. 1944 г.] // За новыя рубяжы (Петрыкаў). 1992. 3 лiп.

2295. Худалов Т.Т. Северная Осетия в Великой Отечественной войне, 1941-1945 / Сев.-Осет. ин-т гуманит. исслед.; Под ред. А.Д.Колесник. - Владикавказ, 1992. - 319 с.: ил.,портр.

Из содерж.: Сыны и дочери Северной Осетии на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В завершающий период войны: [Участие осетин в Белорус. наступат. операции. Более подробно о ген.-лейт. И.А.Плиеве]. С.201-205.

2296. Царкоў М. Сустрэча не адбылася: [Пра П.В.Асадчага, загiнуўшага 18 лiстап. 1943 г. у баi за вызвалення Рэчыцы] // Гомел. праўда. 1992. 26 лiстап.

2297. Цiмiнскi А. Набат памяцi: [Да дня вызвалення г.Асiповiчы i р-на. Таксама пра трагедыю в.Брыцалавiчы Асiпов. р-на] // Запаветы Ленiна (Асiповiчы). 1992. 1 лiп.

2298. Чарняцоў Г.В. На скрыжаваннi вайны i лёсу: [Успамiны ваен. лётчыка, зараз жыхара г.Маладзечна, аб баях у небе Беларусi пры вызваленнi рэсп.] // Наш дзень (Маладзечна). 1992. 3 лiп.

2299. Чепела И. Разведка боем: [Рассказ участника освобождения Беларуси об одном из воен. дней, о гибели командира взвода Оврагова] / Записал И.Борисов // Во славу Родины (Минск). 1992. 3 июля.

2300. Чернов И. Орлиные крылья "Багратиона": [О Герое Сов. Союза А.И.Майорове, участнике белорус. освободит. операции] // Сов. Белоруссия (Минск). 1992. 3 июля.

2301. Чеспулявичене М. Черчиль восхищался, Ландсбергис возмущался: [29 июня исполнилось 85 лет со дня рожд. полководца Великой Отеч. войны, командующего войсками III Белорус. фронта И.Д. Черняховского: Крат. информ.] // Мы и время (Мiнск). 1992. Июль (N 14). С.5.

2302. Шалух Б. Камбат [П.I.] Шурухiн; Ротны [М.К.] Нехаеў; Падпалкоўнiк [М.М.] Трасцiнскi: [Героi Сав. Саюза, удзельнiкi баёў за вызваленне Аршаншчыны] // Аршан. газ. 1992. 25 лiп.

2303. Шамаў А. "Я стаў сапраўдным салдатам": [Успамiны пра татар. паэта Iсхака Закiрава, якi геройскi загiнуў 14 лiп. 1944 г. ля в.Гарадзiлавiчы Верхнядзвiн. р-на] // Дзвiн. праўда (Верхнядзвiнск). 1992. 21 лiп.

2304. Явараў I. Герой-яфрэйтар А.Лазуненка [якi загiнуў пры вызваленнi г.Калiнкавiчы] // Калiнкав. навiны. 1992. 11 лiп.

2305. Як вызвалялi Столiн: З успамiнаў ветэранаў [А.Бабiна i П.А.Соцкага] // Навiны Палесся (Столiн). 1992. 6 лiп.

2306. Янин Э. Бойцы вспоминают минувшие дни...: [Об освобождении Бобруйщины летом 1944 г.] // Трыбуна працы (Бабруйск). 1992. 24 кастр.

2307. Янин Э. Герои не умирают, или Как совершил свой подвиг [на Бобруйщине Герой Советского Союза] капитан А.И.Черныш [уроженец д.Кромовичи, Витеб. р-н, 1944 г.] // Трыбуна працы (Бабруйск). 1992. 11 лiп.

2308. Яравой Ф.М. Бой за горад [Петрыкаў у лiпенi 1944 г.] // За новыя рубяжы (Петрыкаў). 1992. 3 лiп.

2309. Franczak J. My spod Lenino / Spisala i przygot. do druku D.Suchorowska // Karta (Warszawa). 1992. N 7. S.85-91. Пол.

З матэрыялаў вызвалення Беларусi: бiтва пад Ленiна.

2310. * Paszkiewicz J.A. Chelmszczyzna a Traktat Brzeski // Przeglad Kresowy (Lublin). 1992. N 1. S.8-12: fot. Пол.

Заканчэнне другой сусветнай вайны на захадзе Беларусi. Ёсць звесткi пра Брэст-Лiтоўскi дагавор.

Гл. таксама N 1964, 1970-1972, 2012, 2035, 2183.

Калабарацыя на Беларусi

2311. Акула К. Памiж Сцылай i Харыбдай: З гiсторыi Беларус. Самапомачы i Беларус. Краёвай Абароны: Фрагм. з рамана "Змагарныя дарогi" // Свобод. новости (Минск). 1992. N 19. С.12.

2312. Возвратят ли "охотника" в места его дикой охоты?: [Документы и факты, изобличающие белорус. эмигранта С.Гутырчика в участии в нацист. программе истребления евреев на территории Беларуси] / Коммент. Л.Юнчика // Рэспублiка (Мiнск). 1992. 4 лiстап. С.6.

2313. Гатковiч А. Адваротны бок медаля: [Арт. з Англii: Пра беларус. Кангрэс, якi абвясцiў незалежнасць Беларусi, Мiнск, 27 чэрв. 1944 г.] // Наш дзень (Маладзечна). 1992. 24, 29 лiп.

2314. Гуленка У. Кроў людская - не вадзiца, цi Чаго хацелася аунаўцам i акаўцам?: [Пра дзейнасць нацыяналiст. арг. на Беларусi ў гады вайны] // Беларус. час. (Мiнск). 1992. 31 жн.(N 33/34). С.12.

2315. Назаров М. Эмиграция и война: [Гл. из кн."Миссия русской эмиграции"] // Грани (Франкфурт- на Майне). 1991. N 162. С.203-240.

Из содерж.:[Упоминание о дивизии "Беларусь"]. С.206.

2316. Никитин М.Г. К истории одной фотографии: [В Германию отправляется очередная группа белорус. юношей, добровольно записавшихся в "дружины СС" по призыву Союза Белорусской Молодежи, 1944 г.] // Мы и время (Минск). 1992. Дек.(N 23). С.4. Продолж. следует.

2317. Родченко Г. Беларуская Краёвая Аборона: [Из истории БКА, сформиров. в марте 1944 г.: По материалам реф. В.Шнека, зам. нач. Гл. штаба существующего и ныне Белорус. освободит. фронта, штаб-квартира которого размещена в Австралии] // Во славу Родины (Минск). 1992. 14 июля.

2318. Родченко Г. Правда войны и архивы: [Отклик на ст. А.Соловьева "Особые батальоны Готтберга" (Во славу Родины,1992,18 сент.)] // Во славу Родины (Минск). 1992. 14 окт.

2319. Соловьев А. Особые батальоны Готтберга: [История формирования и деятельности вооруж. батальонов Беларус. Краёвай Абароны, созд. нацистами в 1944 г.: По докум. источникам] // Во славу Родины (Минск). 1992. 18 сент.

Гл. таксама N 1409, 1675-1677, 1679, 1711, 1713, 1715, 1749, 1952, 2258.

Войны ў Афганiстане i iншых рэгiёнах i Беларусь

2320. Болдовский А. Просто солдат [М.Иванов из Кричева: Воевал в Афганистане] // Во славу Родины (Минск). 1992. 10 окт.

2321. Крачкоўскi А. Незагойная рана бацькоў: [Пра воiна-афганца А.М.Сухвала, ураджэнца в.Луг Бешанков. р-на] // Зара (Бешанковiчы). 1992. 8 верас.

2322. Лабаноўскi Л. Загiнуў на афганскай вайне: [У.А.Раманенка, ураджэнец в.Палуж-2 Краснапол. р-на] // Голас Краснапольшчыны. 1992. 17 кастр.

2323. Наливайко Б. Неизвестные герои неизвестной войны: [Об участнике войны в Корее (1950-1953), минчанине Л.К.Щукине] // Во славу Родины (Минск). 1992. 19 сент.

2324. Никитина Т. Один из тех, кто не вернулся: [О воине-афганце из г.Гродно А.Блохине] // Гродн. правда. 1992. 4 авг.

2325. Пальчевский Г. Боль и память в граните и бронзе: [Открытие памятника гродненцам, погибшим в Афганистане] // Во славу Родины (Минск). 1992. 18 авг.

2326. Спiс воiнаў-iнтэрнацыяналiстаў, загiнуўшых у рэспублiцы Афганiстан па г.Маладзечна // Наш дзень (Маладзечна). 1992. 17 студз.

2327. Трусевiч В. Рэквiем апошняй вайны [па воiнах-афганцах з Нясвiжчыны] // Чырв. сцяг (Нясвiж). 1992. 8 верас.

2328. Юськович О. Афганские дни медсестер: [О белорус. девушках, работавших в Афганистане, Н.К.Сенько, М.В.Редько, М.К.Соколовой] // Заря (Брест). 1992. 8 сент.

Гл. таксама N 1868, 1872, 1881.

Гiстарычнае краязнаўства

2329. Анiшчанка Я. Г.Р.Дзяржавiн сярод сялян беларускай губернi [у 1800 г.] // Чырв. змена (Мiнск). 1992. 23-29 лiстап.(N 48). С.8.

2330. Богдасаров А.А., Васильева А.Н., Солоп И.В., Урьев И.И. Условия образования янтаря на территории Брестского Полесья // Тэзiсы дакладаў навукова-практычнай канферэнцыi: (Мова, лiтаратура, краязнаўства). Брэст, 1992. Ч.2. С.39-40.

2331. Вабiшчэвiч А. Першыя крокi радзiмазнаўства: 1920-ыя гады // Адукацыя. Гiсторыя. Мова: Тэмат. зб. навук. прац па беларусазнаўству. Брэст, 1992. С.48-50.

2332. Дубовец С. Вiльня - Wilno - Wilnus: [Из истории города и о многообразии его нац. культур] // Лит. газ. (Москва). 1992. 9 дек.(N 50). С.7

2333. Луiс Карвалан [кiраўнiк чылiйскiх камунiстаў] у Беларусi [1976] // Тайны, сенсации, открытия (Мiнск). 1992. Сент. С.5.

2334. Луцкевич Л. Вильня: [О роли города в белорус. истории и культ.: Разд. из кн.: Пер. с белорус.] // Нёман (Минск). 1992. N 12. С.136-153.

2335. М.С., Р.С. Горад Кляшчэлi: [Звесткi з гiсторыi, XVI ст.-1953 г.] // Нiва (Беласток). 1992. 20 снеж.(N 51). С.5; 27 снеж.(N 52). С.5.

2336. Мехаў У.Л. Далучэнне: Сiлуэты ў далечы мiнулага

Са зместу: Далучэнне: Як нараджаўся адзiн кiнацыкл: [З гiсторыi беларус. дакументалiстыкi, прысвеч. рэв. старонкам рэсп. Яе выдат. асобы: Ф.Арманд, якi ў 1919 г. служыў у Мiнску, А.Р.Чарвякоў, дэлегаты Першага з'езду РСДРП, М.В.Фрунзе i I.Яўнзем, М.В.Крыленка i iнш. Галоўны сярод iх - У.I.Ленiн, яго адносiны, тым цi iншым бокам, да Беларусi]. С.188-221.

2337. * Materski W. Walka o Wilno czy o symbole?: Prastare miasto: polskie, litewskie czy bialoruskie // Prawo i Zycie (Warszawa). 1992. N 11. S.10-11:il. Пол.

Барацьба за Вiльню цi за сiмвал?: Старажыт. горад: польскi, лiтоўскi цi беларускi.

2338. * Mekarska J. Wedrowka po ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej. - Wroclaw: Ogniwo, 1990. - 123 s., [1] k. tabl. zloz.: fot., 1 m. - Пол. - Przedr. fot. oryg.: Londyn, 1966.

Вандроўка па ўсходнiх землях Рэчы Паспалiтай: Львоў, Падол, Палессе, Вiльня, Валынь.

2339. * Orlowski J. [Recenzja] // Kamena (Chelm). 1992. N 1/2. S.53. Пол. - Рэц. на кн.: Sielicki F. Region dolhinowsko-budslawsko-krzywicki na dawnej Wilenszczyznie. - Warszawa, 1989. - Пол.

Водгук на кнiгу пра даўгiнаўска-будслаўска-крывiцкi рэгiён на даўняй Вiленшчыне.

2340. * Sielicki F. Region dolhinowsko-budslawsko-krzywicki na dawnej Wilenszczyznie. - Warszawa, 1989. - Пол.

Рэгiён далгiнаўска-будслаўска-крывiцкi на даўняй Вiленшчыне.

Гл. таксама N 775, 1318.

Брэсцкая вобласць

2341. Адамовiч С. Воўчын: росквiт i заняпад: [З гiсторыi вёскi ў Брэсц. р-не, уладальнiкамi якой былi прадстаўнiкi родаў Чартарыйскiх i Панятоўскiх, XVI cт.-1938 г. Тут нарадзiўся ў 1732 г. i быў пахаваны ў 1938 г. кароль Польшчы С.А.Панятоўскi] // Культура (Мiнск). 1992. 16 лiстап.(N 44). С.4-5.

2342. Гаврюшкин В. Край наш Прибужский: [Крат. ист. обзор: От древ. поселений до войны 1812 г.] // Заря над Бугом (Брест). 1992. 4 нояб.

2343. Глушакоў У. Фрэскi Пагарыння: [З гiсторыi Давыд Гарадка, XII-XX cтст.] // Маладосць (Мiнск). 1992. N 8. C.177-194; N 9. C.187-205.

2344. Дубейка В. Крошын: З мiнулага вёскi // Наш край (Барановичи). 1992. 14 нояб.

2345. Заворошкин В. Там, где сливаются Пина и Припять: [История Пинска, ХI-ХХ вв.] // Во славу Родины (Минск). 1992. 29 авг.

2346. Израильский экс-премьер побывал на своей родине и вернется на историческую: [О посещении И.Шамиром Ружан] // Знамя юности (Минск). 1992. 11 сент.

2347. Клуб "Красная гвоздика" Столинского сельскохозяйственного техникума: [Есть материалы из истории Столинщины] / Подгот. Г.С.Зуев. - Мн.: Полымя, 1992. - [29] с.: ил.

2348. Коновалюк В. Ицхак Шамир побывал на Ружанщине // Заря (Брест). 1992. 12 сент.

2349. Лагiшын: [Карот. звесткi з гiсторыi гар. пасёлка Пiн. р-на i выява яго герба] // Во славу Родины (Минск). 1992. 11 дек.

2350. Ляшук В. "...Не будзе Польшчаю цi Лiтвою, а будзе Беларуссю": Марыя Канапнiцкая пра Палессе: [Успамiн пра дарагiя мясцiны - Кобрыншчыну i Пiншчыну] // ЛiМ (Мiнск). 1992. 17 лiп.(29). С.6-7.

2351. Машин Ю. Брестский этап Степана Бандеры: [О пребывании руководителя орг. укр. националистов в Бресте, 1939 г.] // Заря (Брест). 1992. 18 июля.

2352. Памяць: Гiст.-дакум. хронiка Пруж. р-на / Беларус. Энцыкл.; Рэдкал.: I.П.Шамякiн (гал. рэд.) i iнш.; Маст. А.М.Хiлькевiч. - Мн.: БелЭн, 1992. - 452 с.: iл.

2353. Шамир И. Скорбь, признательность и надежда: [Уроженец Ружан на родине] / Записал В. Коновалюк // Заря (Брест). 1992. 19 сент.

2354. Suchar Z. Poleski Rapsod // Magazyn Polski (Grodno). 1992. N 1. S.10-12. Пол.

Звесткi з гiсторыi Пiнска. Сувязi з горадам С.А.Радзiвiла, М.Агiнскага, Т.Касцюшкi.

Гл. таксама N 1162, 1204, 1220, 1234.

Вiцебская вобласць

2355. Бравер Я.Л. Барань: З вякоў мiнулых: [З гiсторыi горада ў Арш. р-не, заснаван. Крыстафорам Радзiвiлам ў 1598 г.] // Наш лёс (Барань). 1992. 30 кастр.

2356. Галкоўскi Р. Няхай вечна гучаць свяшчэнныя званы Памяцi!: [Водгук на кн. "Памяць" Бешанков. р-на] // Зара (Бешанковiчы). 1992. 3 лiстап.

2357. Гарадок: [Карот. звесткi з гiсторыi горада i выява яго герба] // Во славу Родины (Минск). 1992. 9 окт.

2358. Гедэман О. Гiстарычная спадчына: [Публ. манагр. "Глыбокае" вядомага гiсторыка i краязнаўцы, выдадз. на пол. мове (Вiльня, 1935)] / Пер. У.М.Завальнюк; Лiт. апрац. I.У.Бунто // Весн. Глыбоччыны. 1992. 14,21,28,31 лiп.; 4,21,28 жн. Заканчэнне. Пач.:12,19,22,29 мая; 9,12,23 чэрв., 1992.

2359. Даўнiна становiцца блiжэй: [Паведамленне аб рабоце 1-й аршан. гiст.-краязн. канф.] // Вiцеб. рабочы. 1992. 19 снеж.

2360. Докшыцы: [Карот. звесткi з гiсторыi горада i выява яго герба] // Во славу Родины (Минск). 1992. 24 июля.

2361. Дрыса: [Карот. звесткi з гiсторыi горада (у 1962 г. пераймен. у Верхнядзвiнск) i выява яго герба] // Во славу Родины (Минск). 1992. 11 дек.

2362. Ермалёнак В. Гiсторыя вёсак i гаспадарка краю ў мiнулым: [З гiсторыi населеных пунктаў Мiёр. р-на] // Сцяг працы (Мiёры). 1992. 12 верас.

2363. Каралёў В. Нам засталася спадчына: [Аб мiнулым в.Новы Пагост (Мiёр. р-н)] // Сцяг працы (Мiёры). 1992. 25 лiп.

2364. Кiндзяева Н. Старыя Чашнiкi: [З гiсторыi горада] // Чырв. змена (Мiнск). 1992. 10-16 жн.(N 33). С.6.

2365. Курапаткiн А. Нашчадкi славяна-балтаў: [З гiсторыi Аршаншчыны. Больш падрабязна пра вёскi Забалацця i Горная Веравойша, VI-XX стст.] // Наш лёс (Барань). 1992. 13 чэрв.; 4 лiп.; 1 жн.; 5 верас.

2366. Лепель: [Карот. звесткi з гiсторыi горада i выява яго герба] // Во славу Родины (Минск). 1992. 11 сент.

2367. Памяць: Гiст.-дакум. хронiка Лёзн. р-на / Беларус. Энцыкл.; Рэдкал.: I.П.Шамякiн (гал. рэд.) i iнш.; Маст. А.М.Хiлькевiч. - Мн.: БелЭн., 1992. - 592 с.: iл., [8] л.iл.

2368. Старонкi мiнулага: [Матэрыял у раён. кн. "Памяць"] // Клiч Радзiмы (Шаркоўшчына). 1992. 1,4,11,15,18,22,25 лiп.; 1,5,8 жн.

2369. Сураж: [Карот. звесткi з гiсторыi гар. пас. у Вiцеб. р-не i выява яго герба] // Во славу Родины (Минск). 1992. 23 окт.

2370. Сянно: [Карот. звесткi з гiсторыi горада i выява яго герба] // Во славу Родины (Минск). 1992. 25 сент.

2371. Ушачы: [Карот. звесткi з гiсторыi горада i выява яго герба] // Во славу Родины (Минск). 1992. 24 июля.

2372. Фёдараў К. Цi будзе юбiлей ?: [Звесткi з гiсторыi г.Дуброўна] // Дняпр. праўда (Дуброўна). 1992. 25 лiп.

2373. Хмяльнiцкая Л. "На Белай Русi ў Сар'i": [Гiсторыя вёскi Верхнядзвiн. р-на (XVI-XX стст.), якая з сярэдзiны XVIII ст. стала спадчын. уладаннем сям'i Лапацiнскiх. Таксама пра касцёл у маёнтку, пабудаваны у 1851-1854 гг.] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1992. 10 верас.(N 37). С.5,8.

2374. Хто разгадае таямнiцу Друцка?: [З гiсторыi вёскi ў Талач. р-не] // Тайны, сенсации, открытия (Минск). 1992. Сент. С.8.

2375. Шыдлоўскi К. Вока прадбачання: [З гiсторыi г.Браслава, 1500-20-ыя гг. ХХ ст., больш падрабязна пра старажыт. герб горада, адным з элементаў якога з'яўляецца так званае "Вока Прадбачання"] // Вiцеб. рабочы. 1992. 19 лiстап.

2376. Zarynow J., Zarynowa M. Glebokie: Historia i zabytki. - Warszawa: Wyd-wa Fundaeji "Historia pro Futuro": Gryf, 1992. - 16 s.:fot. - ((Biblioteczka Kresowa). - Пол.

Гiсторыя i помнiкi Глыбокага.

Гл. таксама N 636, 1213, 1214, 1217, 1218, 1225, 1238, 1239, 1256, 1257, 2626.


З гiсторыi Вiцебска

2377. Кривенок М. История Витебска в памятных медалях и значках [1924-1988 гг.] // Вiцьбiчы. 1992. 25 дек.

2378. Криштапович Е. Улица моего детства: [Есть сведения из истории Яновской улицы в Витебске, XVIII-XX вв.] // Вiцьбiчы. 1992. 17 июля. С.3-4.

2379. Марк Шагал: "Я смотрю, мой город, на тебя издалека, как моя мать на меня из дверей, когда я выходил в дорогу": [О II Междунар. Шагаловских днях, прошедших в Витебске] // Нар. слова (Вiцебск). 1992. 11 лiп.

Содерж.: Пастернак Т. Для нашей славы нужен он. Лебедева Е. "Отечество мое в моей душе": Отр. из докл. на Шагал. чтениях.

2380. Паўлаў М., Хмяльнiцкая Л. Старыя дамы Вiцебска [XV-XIX стст.] // Витеб. курьер. 1992. 2 июля (N 26). С.6. Пач.: 16 апр., 1992.

2381. Симанович Д. Приходите к Пушкину, друзья!: [Есть сведения о пребывании Пушкина в Витебске, 1820-1824 гг.] // Нар. слова (Вiцебск). 1992. 1 жн.

Гл. таксама N 486, 1193, 1227, 2703.


З гiсторыi Оршы

2382. Петрович А. В ответ - только привет...: [Крат. информ.: К 925-летию Орши] // Фемида (Минск). 1992. 28 сент-4 окт.(N 39). С.3.

2383. Шутава В. Мой старажытны горад: Ода з нагоды свята Оршы // Нар. слова (Вiцебск). 1992. 1 лiп.

Гл. таксама N 886, 2707, 2711.


З гiсторыi Полацка

2384. Данiльчык Т. Дакрануцца да вытокаў // Наш край (Барановичи). 1992. 2 дек.

2385. Зорин Н. Минувшее и настоящее г.Полацка: (К торжеству перенесения мощей преподоб. Ефросинии из Киева в Полоцк): Крат. ист. очерк [Х-нач. ХХ вв.: Также о памятниках города и его ближайших окрестностей] // Полоц. лЪтописецъ. 1992. N 1. C.20-30. Перепеч. с одноим. изд. (Полоцк, 1910).

2386. Пахутка В. Старажытны Полацк - гонар Беларусi: [Па матэрыялах навук. канф. "Гiсторыя i археалогiя Полацка i полацкай зямлi", ХI-ХIХ стст., Полацк, верас. 1992 г.] // Навiны Беларус. акад. (Мiнск). 1992. 9 кастр.(N 39). С.5.

2387. Тарасов С.В. Историко-топографическая структура Полоцка IХ-XVII вв.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук / АН Беларуси. Ин-т истории. - Мн., 1992. - 25 с. - Библиогр.: с.24-25 (12 назв.).

Гл. таксама N 439, 442, 444, 446, 486, 565, 602, 615, 617, 652, 961, 976, 1206, 1207, 2514, 2540, 2545-2547.

Гомельская вобласць

2388. Бейлькiн Х. Васiлевiчы [Гомельскай вобл.: Карот. нарыс гiсторыi горада ў Рэчыц. р-не, 1560-1917 гг.] // Гомел. праўда. 1992. 1 верас.

2389. Бобр А. Истоки: [З гiсторыi г.Мазыра] // Жыццё Палесся (Мазыр). 1992. 21 лiп.

2390. Зайцаў А. Наша малая радзiма: [З гiсторыi в.Балотня Рагач. р-на] // Свабод. слова (Рагачоў). 1992. 7 кастр.

2391. Калiнкавiчы = Калинковичи: Альбом / Тэкст "Калiнкавiчы: учора, сёння, заўтра" П.Стасевiча; Фота Д.Лупача. - Мн.: Клiч, 1992. - [54]л.

2392. Карнялюк К. З гiсторыi вёскi Барбароў [у Мазырскiм р-не] // Жыццё Палесся (Мазыр). 1992. 7 лiп.

2393. Лозка А. Крынiца мудрасцi i таленту: (З гiсторыi род. краю [Лельч. р-н]) // Светлае жыццё (Лельчыцы). 1992. 24 лiп.; 4,7,11,14 жн.

2394. Мазыр: [Карот. звесткi з гiсторыi горада i выява яго герба] // Во славу Родины (Минск). 1992. 28 авг.

2395. Рогалеў А. Брагiнскiя Савiчы: [З гiсторыi вёскi i яе назвы] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1992. 3 снеж.(N 49). С.7-8.

2396. Рогалеў А. "Пагранiчнае" Янова: [Аб гiсторыi вёскi Ветк. р-на, iнш. насел. пунктаў Яноўск. сел. сав. (ХVI-ХVII стст.), таксама аб iх назвах] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1992. 2 лiп.(N 27). С.1,7.

2397. Чэрыкаў: [Карот. звесткi з гiсторыi горада i выява яго герба] // Во славу Родины (Минск). 1992. 28 авг.

Гл. таксама N 128, 491, 1215, 1216, 2597.


З гiсторыi Гомеля

2398. Виноградов Л. Гомель: его прошлое и настоящее, 1142-1900 г. - Факс. изд. - М.: Типогр. Н.Н.Шарапова, 1992. - 48 с.

2399. Гольдаде С. Мой девиз: "Город - для человека": [Гомелю - 850 лет] / Вели беседу П.Радечко, С.Сыс // Ярмарка (Гомель). 1992. N 9. С.2.

2400. Гомелю - 850 лет: Из летописи города: [Перечень памят. дат из истории города] // Рабочае слова (Гомель). 1992. 18 верас.

2401. [К 850-летию Гомеля: Ст.] / Материалы подгот.: О. Макушников, А. Егорова, Т. Литвинов // Гомел. ведамасцi. 1992. 26 верас.

Содерж.: У истоков городской цивилизации: До конца Х в. Во времена Ярослава Мудрого, ХI в. Под пером летописца: ХII в. Город опустошенный степняком: ХIII в. Возрождаясь из пепелищ: ХIV в. Под властью беглецов из Московии, ХV в. История, обагренная кровью, ХVI в. Арена противостояния, XVII в. От Чарторыйского до Румянцева, XVIII в. Мир содействует благоденствию, ХIХ в. Хроника перемен, ХХ в.

2402. Клiмовiч Р. Подзвiг радзiмiчаў: [З гiсторыi Гомеля, ХI-XVIII стст.] // Гомел. ведамасцi. 1992. 3 кастр. С.3.

2403. Музычэнка Р. Вулiца Рагачоўская [у Гомелi: З гiсторыi горада, 2-ая палова ХIХ-XX ст.] // Гомел. праўда. 1992. 24 верас.

2404. Рогалев А. Гомельские правители (с древнейших времен до начала ХХ века) // Вячэр. Гомель. 1992. 22,29 лiп.; 5,12,19 жн.; 2,26 верас.

2405. Рогалев А. На Соборной (Базарной) площади [Гомеля: Из истории, 1777-1958 гг.] // Вячэр. Гомель. 1992. 1 жн.

2406. Рогалев А. На бывшей Румянцевской [в Гомеле, XV в.-1919 г.] ... // Вячэр. Гомель. 1992. 25 лiп.

2407. Рогалев А. На бывших Фельдмаршальской, Береговой, Спасской и Свечной...: [Из истории улиц Гомеля, XVII в.-20-ые гг. ХХ в.] // Вячэр. Гомель. 1992. 12 верас.

2408. Рогалеў А. Ад Гамяюка да Гомеля: [Да 850-годдзя з часу першай летапiс. згадкi горада (1142 г.). Таксама пра паходжанне яго назвы] // Гомел. праўда. 1992. 26 верас.; Настаўн. газ. (Мiнск). 1992. 21 кастр.; Во славу Родины (Минск). 1992. 31 окт.

2409. Рогалёў А. Аляксандраўская, Паштовая, Рагачоўская вулiцы [Гомеля] i iх наваколлi [XVIII-1960 г.] // Вячэр. Гомель. 1992. 26 жн.

2410. Рогалёў А. На былой Замкавай...: [З гiсторыi вулiцы Гомеля i замка, якi даў ёй назву, 70-ыя гг. XVIII cт.-1960 г.] // Вячэр. Гомель. 1992. 8 жн.

2411. Рогалеў А. На былых Мяснiцкай, Iрынiнскай i Аптэчнай...: [З гiсторыi вулiц Гомеля, 70-ыя гг. XVIII cт.-20-ыя гг. ХХ ст.] // Вячэр. Гомель. 1992. 15 жн.

2412. Фёдараў А. На былой Троiцкай: [З гiсторыi вулiцы Гомеля i Троiцкай царквы, якая дала назву вулiцы, XVI ст.-1960 г.] // Вячэр. Гомель. 1992. 1 жн.

Гл. таксама N 416, 435, 516, 558, 621, 634, 886, 962, 965, 973, 1016, 1061, 1063, 2773.


З гiсторыi Рагачова

2413. Бандарэнка У. Iтальянка з Кракава, або Цi наведвала Рагачоў каралева Бона: Гiст. версiя // Свабод. слова (Рагачоў). 1992. 16 снеж.

2414. Зайцаў А. Некалькi звестак аб нашых продках: [Да 850-годдзя Рагачова] // Свадоб. слова (Рагачоў). 1992. 9 верас.

2415. Пiнчук Н. Рагачоў: [Старонкi гiсторыi] // Свабод. слова (Рагачоў). 1992. 14 кастр.

2416. Рагачоў: [Карот. звесткi з гiсторыi горада i выява яго герба] // Во славу Родины (Минск). 1992. 25 сент.

2417. Рогалеў А. Рагачоў: аб чым расказвае назва?; Асноўныя вехi старадаўняй гiсторыi: Гораду 850 гадоў // Голас Радзiмы (Мiнск). 1992. 22 кастр.(N 43). С.6.; 29 кастр.(N 44). С.7.

2418. Старажытны i малады: [Да 850-годдзя Рагачова] // Свабод. слова (Рагачоў). 1992. 26 верас.

2419. Цi ведаеце вы, што: [Звесткi з гiсторыi Рагачова ад ХI ст. да нашых дзён] // Свабод. слова (Рагачоў). 1992. 26 верас.

2420. Шведаў А. Цi была Бона [жонка польскага караля Жыгiмонта I Старога у Рагачове ў 1521 г.] // Гомел. праўда. 1992. 12 снеж.

Гл. таксама N 2705, 2706.

Гродзенская вобласць

2421. Аўрамчык А. Гародня: [Гiсторыя горада з ХII ст. па 60-ыя гг. ХХ ст.] // Настаўн. газ. (Мiнск). 1992. 5,9,16,19 верас.; 7 кастр.

2422. Вiцьбiч Ю. Апалогiя варнянскай вежы: [З гiсторыi Астравеччыны] // Астрав. праўда. 1992. 12 жн.

2423. Геранёны: [Карот. звесткi з гiсторыi вёскi ў Iўеўс. р-не i выява яе герба] // Во славу Родины (Минск). 1992. 30 дек.

2424. Каранеўскi А. Подых мiнуўшчыны: [З гiсторыi в.Жупраны Ашмян. р-на] // Ашмян. весн. 1992. 2 снеж.

2425. Карнялюк К. Бераставiца, Бераставiца...: Спроба гiст.-краязн. нарыса // Берастав. газ. 1992. 2 верас.

2426. Карнялюк К. Зноў збяруцца ветэраны: [З гiсторыi в.Гальшаны Ашмян. р-на] // Ашмян. весн. 1992. 4 лiп.

2427. Карнялюк К. Пра што апавядае Шчара: [З гiсторыi в.Жыровiчы Слонiм. р-на] // Белорус. нива (Минск). 1992. 3 окт.

2428. Карнялюк К. Слова пра Жалудок: [Ёсць звесткi з гiсторыi гар. пасёлка ў Шчуч. р-не] // Дзяннiца (Шчучын). 1992. 6 кастр.

2429. Кляцоўскi М. Шлях даўжынёй у вякi: [З гiсторыi г.п.Астравец] // Астрав. праўда. 1992. 15,25 лiп.;15,19 жн.

2430. Лiпнiшкi: [Карот. звесткi з гiсторыi вёскi у Iўеўс. р-не i выява яе герба] // Во славу Родины (Минск). 1992. 27 нояб.

2431. Лучиц П. Поречье: [Из истории и о происхождении названия деревни (Гродн. р-н), ХIХ в. Также о стр-ве железной дороги из Петербурга в Варшаву, 50-60-ые гг. ХIХ в.] // Гродн. правда. 1992. 13 авг.

2432. Маслянiцына I. Перакрэслены крыж: [Гiсторыя паселiшча, якое атрымала назву Мiр] // Дзецi i мы (Мiнск). 1992. Жн.(N 16). С.4.

2433. Окуневский Г. Через столетия: [Ист. очерк об имении князей Огинских и Булгариных в Волковыс. уезде. Факты взяты из Гродн., Мин., Вильнюс. ист. арх.] // Свiсл. газ. 1992. 1 лiп.

2434. Побаль Л. Возера Свiцязь i яго загадка: [Археал.-гiст. аспект] // Навiны Беларус. акад. (Мiнск). 1992. 9 кастр. (N 39). С.8; 16 кастр. (N 40). С.7.

2435. Пятроў С. Крэва - горад беларускi // Дзецi i мы (Мiнск). 1992. Кастр.(N 20). С.4.

2436. Радунь: [Карот. звесткi з гiсторыi гар. пасёлка ў Воранаўс. р-не i выява яго герба] // Во славу Родины (Минск). 1992. 23 окт.

2437. Романов К. Радуни - более VI веков: [Из ист. гар. пас. Воран. р-н] // Воран. газ. 1992. 8 лiп.

2438. Сабасцян А. Па Нёмане ад Шчары да Зяльвянкi, цi Погляд на мiнулае г.Масты [ХIII-ХХ стст.] // Гродн. правда. 1992. 20 авг.

2439. Чарныш А. Хронiка Ваўкавыска // Наш час (Волковыск). 1992. 20 окт.

2440. Черныш А. Волковыск // Гродн. правда. 1992. 1 авг.

[Да N 2439-2440]. Старонкi гiсторыi горада, X-XIX стст., паходжанне назвы.

2441. Чыгрын С. Альбярцiн: [З гiсторыi пасёлка (цяпер мiкрар-на Слонiма), 20-ыя гг. ХIХ-1918 г.] // Во славу Родины (Минск). 1992. 17 окт.; Гродн. праўда.; 1992. 26 нояб.

2442. * Dyczkowski A. Slonim: historia i zabytki. - Warszawa: Historia pro Futuro: Gryf, 1992. - 21 s.: fot. - (Biblioteczka Kresowa; 3). - Пол.

Слонiм: гiсторыя i помнiкi.

2443. * Klejn B.S., Maroszek J. Szlak mickiewiczowski. - Bialystok: T-wo Przyjaciol Grodna i Wilna. Oddz. Bialostocki, 1992. - 22,[2] s.: fot., 1 m. kolor, 1 portr. kolor. - Пол.

А.Мiцкевiч i Навагрудчына: Даведнiк.

2444. * Pleszewienia A. Powstanie ogrodu zoologicznego w Grodnie / Tl. A.Iwaniuk // Bialostocczyzna (Bialystok). 1992. N 3. S.36-38: il. Пол.

Узнiкненне заалагiчнага сада ў Гродне.

2445. Postolowicz Z. Sopockinie // Magazin Polski (Grodno). 1992. N 2. S.31-32. Пол.

З гiсторыi гар. пас.Сапоцкiн Гродзенскага р-на, 1514-1939 гг.

2446. Swiety Kazimierz // Magazyn Polski (Grodno). 1992. N 1. S.30-31. Пол.

З жыцця каралевiча Казiмiра (1458-1484) у Гродне.

Гл. таксама N 770, 1051, 1222, 1228, 1236, 1237.


З гiсторыi Навагрудка

Гл. N 433, 618, 650.

Магiлёўская вобласць

2447. Аношкiн I. Дарогамi песняроў: [Жыццё i творчасць Я.Коласа i Я.Купалы i Магiлёўшчына] // Магiлёўс. праўда. 1992. 4 лiстап.

2448. Бабровiч В. [М.В.] Неўраў у Лыскоўшчыне: [Аб знаходжаннi рус. мастака-перадвiжнiка ў Кругл. р-не, Канец ХIХ-пач. ХХ ст.] // Сел. жыццё (Круглае). 1992. 18 крас.

2449. Баўрына В. Хоцiмск: [З гiст. гар. пасёлка, ХV-ХХ стст.] // Шлях Кастрычнiка (Хоцiмск). 1992. 24 кастр.

2450. Валюжэнiч М. Жыццё падкажа: [З гiсторыi в.Кiсялькi Магiлёўс. р-на] // Прыдняпр. нiва (Магiлёў). 1992. 2 снеж.

2451. Горкi: [Карот. звесткi з гiсторыi горада i выява яго герба] // Во славу Родины (Минск). 1992. 9 окт.

2452. Жлоба П. Забытая богам i людзьмi?: [З гiсторыi в.Папоўка, Бых. р-н] // Магiлёўс. праўда. 1992. 1 крас.

2453. Кажамяка А. Клiмавiчы ў люстэрку "Памяцi": [Старонкi мiнулага, 1581-1990-ыя гг.] // Родная нiва (Клiмавiчы). 1992. 19,26 верас.

2454. Кажамяка А. Летапiсец з Галiч [К.Д.Малашанка, якi стварыў "летапiс" роднай вёскi, Клiмав. р-н] // Родная нiва (Клiмавiчы). 1992. 31 кастр.; 7 лiстап.

2455. Карнялюк К. Ёсць вулiца Зарэчная...: [З гiсторыi в.Княжыцы ў Магiлёўс. р-не] // Прыдняпр. нiва (Магiлёў). 1992. 22 жн.

2456. Кныш У. У Грудзiнаўскiм парку: [З гiсторыi маёнтка графiнi А.Д.Талстой, Бых. р-н] // Маяк Прыдняпроўя (Быхаў). 1992. 19 лют.

2457. Кожемяко А. Климовичи: [Из истории города] // Могилев. ведомости. 1992. 19-26 марта (N 12). С.7.

2458. Ламiнскi У. Баронькi: [З гiсторыi вёскi ў Касцюк. р-не] // Голас Касцюкоўшчыны. 1992. 11 крас.

2459. Ламiнскi У. Брацькавiчы: [З гiсторыi вёскi ў Касцюк. р-не] // Голас Касцюкоўшчыны. 1992. 27 мая.

2460. Ламiнскi У. Бялынкавiчы: [З гiсторыi вёскi ў Касцюк. р-не] // Голас Касцюкоўшчыны. 1992. 1 крас.

2461. Ламiнскi У., Бондараў В. Касцюковiчам - 400 гадоў // Голас Касцюкоўшчыны. 1992. 4 студз.

2462. Ламiнскi У. Касцюковiцкi наш край: [З гiсторыi р-на ад першабыт. часоў] // Голас Касцюкоўшчыны. 1992. 22,25 крас. Працяг будзе.

2463. Магiлёўскi каляндар - 1992: [Памят. даты з гiсторыi вобл.] // Магiлёўс. праўда. 1992. 2 лiп.; 1 кастр.; 12 лiстап.; 3 снеж.

2464. Марозаў А. Даўнiя днi i ночы Бялынiч: [Старонкi гiсторыi, Канец ХVI-ХХ ст.] // Магiлёўс. праўда. 1992. 17,19 верас.

2465. Могилевщина: [Сб. ст.] / Могилев. пед. ин-т им. А.А.Кулешова и др.; Сост. и отв. ред.В.А.Юшкевич. - Могилев, 1991. - 82 с.

Из содерж.: Филатова Е. Справочники по истории селений [Минской и Могилевской губерний]. С.55-56. Копытин В. К истории краеведческого изучения Могилевщины. С.67-68.

2466. Пашкевiч У. Старонкi роднай гiсторыi: [З мiнулага в.Жалезнiца Краснапол. р-на] // Голас Краснапольшчыны. 1992. 12 снеж.

2467. Рыбалова Л. На графских развалинах: [О судьбе родового имения Толстых в д.Грудиновка Бых. р-на] // Магiлёўс. праўда. 1992. 9 лiп.

2468. Филиппович И.И. "Ворониною вниз...": [Из истории д.Следюки Быхов. р-на, 1560-1910 гг.] // Магiлёўс. праўда. 1992. 12 снеж.

2469. Цiшчанка У. Пра вёску Улукi [Слаўгарадскага р-на] i яе жыхароў: [Звесткi з гiсторыi, XIII-XX стст.] // Ленiн. слова (Слаўгарад). 1992. 13,17,24 чэрв.; 8,11,18,25 лiп.; 1 жн.

2470. Чавусы: [Карот. звесткi з гiсторыi горада i выява яго герба] // Во славу Родины (Минск). 1992. 14 авг.

2471. Шклоў: [Карот. звесткi з гiсторыi горада i выява яго герба] // Во славу Родины (Минск). 1992. 11 сент.

2472. Яцкевiч З. Гiстарычная спадчына: Прабл. вывучэння [Магiлёус. краю] // Ратуша (Магiлёў). 1992. Крас.(N 7). С.5.

Гл. таксама N 979, 1085, 1203, 1210, 1223, 1229, 1232, 1281.


З гiсторыi Магiлёва

2473. Гордеев Б. Коронованные особы в Могилеве: [Лжедмитрий (1607 г.?), король Польши Ян Казимир (1664 г.), русские цари Алексей Михайлович (1655, 1656 гг.), Петр I (1706 г.), король Швеции Карл ХII (1708 г.), русская императрица Екатерина II (1780 г.), русские императоры Александр I (1802 г.), Николай II (1917 г.)] // Вестн. Могилева. 1992. 18 сент. С.7.

2474. Мельнiкаў М. Падарожжа з Пецярбурга ў Магiлёў: [Аб знаходжаннi Г.Р.Дзяржавiна на Магiлёўшчыне] // Магiлёўс. праўда. 1992. 24 лiстап.

2475. Скворцов И. Дочь полка Мария Кексгольмская: [О судьбе девочки-турчанки, удочеренной воинами рус. Кексгольмс. гренадер. полка в 1878 г., жизнь которой была связана с Могилевом] // Зямля i людзi (Магiлёў). 1992. 18-24 снеж.(N 34). С.6.

2476. Филиппович И.И. [Гора] Мышаковка [в Могилеве: Из истории, ХVII в.-1939 г.] // Вестн. Могилева. 1992. 2 окт. С.6.

2477. Филиппович И.И. Шифровальщик ставки: [Об офицере И.П.Короткове, деятельность которого в 1918-1919 гг. была связана с Могилевом] // Вестн. Могилева. 1992. 17 июля. С.6.

2478. Щчарбакова Т. Пра што расказаў стары план [города], выдадзены ў Магiлёве ў 1918 годзе // Ратуша (Магiлёў). 1992. Снеж.(N 26). С.5.

2479. Яцкевiч З. Паштовая, Ветраная, Садовая...: [З гiсторыi Магiлёва XVI-XX стст.] // Ратуша (Магiлёў). 1992. Кастр.(N 20). С.6.

2480. Яцкевiч З. Што тут можна будаваць?: [Дадат. да гiст. арт. краязнаўцы Э.П. Бальчэўскага, прысвеч. Магiлёву, "Такiм ты быў, мой горад старажытны" (Ратуша, 1992, N 15)] // Ратуша (Магiлёў). 1992. Жн.(N 15). С.4.

Гл. таксама N 377, 767, 773, 792, 793, 886, 1304, 2516, 2517, 2713.

Мiнская вобласць

2481. Адзiнцоў В. Слаўны куток Беларусi: [З гiсторыi Уздзеншчыны] // Ленiн. курсам (Крупкi). 1992. 5 снеж.

2482. Арлоў В. Шацкiя краязнаўцы: [З гiсторыi в.Шацк Пухавiц. р-на. Ёсць звесткi аб краязн. рабоце мясц. шк.] // Настаўн. газ. (Мiнск). 1992. 21 лiстап.

2483. Бобр: [Карот. звесткi з гiсторыi гар. пасёлка Круп. р-на i выява яго герба] // Во славу Родины (Минск). 1992. 13 нояб.

2484. Ермаловiч В. Сведкi - царква i касцёл: Сёлета 400 гадоў з моманту першага ўпамiнання Зембiна: [З гiсторыi вёскi Барыс. р-на, XVII-ХIХ стст.] // Мiн. праўда. 1992. 30 лiп.

2485. Жук А. Краязнаўства на Случчыне: [Пра першыя беларус. краязн. арг. 20-х гг.] // Слуц. край. 1992. 29 жн.

2486. З далёкай мiнуўшчыны ў сённяшнi дзень Клецка // Да новых перамог (Клецк). 1992. 17 кастр.

Змест: Пачатак бiяграфii; З рук у рукi; Дзейнасць С.Буднага; Пад уладай польска-лiтоўскiх феадалаў; Нашэсце шведаў; Забастоўкi i паўстаннi на Клеччыне; Нацыянальна-вызваленчы рух; Хто яны - кляччане?; Клецк - гандлёвы цэнтр; Багата талентамi Клеччына.

2487. Захараў Г., Мялешка А. Смерць i ўваскрашэнне Вялiкiх Прусаў: [З гiсторыi вёскi Капыл. р-на] // Ракурс (Мiнск). 1992. N 3. C.107-121. Заканчэнне будзе.

2488. Iванова Н. Ад сельскай гмiны да горада: [З гiсторыi г.Маладзечна] // Маладзеч. газ. 1992. 17 кастр.

2489. Iгумен: [Карот. звесткi з гiсторыi горада (у 1923 г. пераймен. ў Чэрвень) i выява яго герба] // Во славу Родины (Минск). 1992. 13 нояб.

2490. Капыль: [Карот. звесткi з гiсторыi гар. пасёлка i выява яго герба] // Во славу Родины (Минск). 1992. 14 авг.

2491. Карапецкi А. Адкуль пайшлi такiя назвы: [З гiст. в.Прусiнава] // Чырв. зорка (Узда). 1992. 29 жн.

2492. Карнялюк К. Каб людзьмi-беларусамi звацца: [Гiсторыя в.Астрашыцкi гарадок (ХIV-ХХ стст.) i гар. пас.Заслаўе (ХIV-ХVII стст.) Мiн. р-на] // Беларус. нива (Минск). 1992. 3 дек.

2493. Клецк: [Карот. звесткi з гiсторыi горада i выява яго герба] // Во славу Родины (Минск). 1992. 27 нояб.

2494. Крупкi: [З сярэдзiны XVI ст. да нашых дзён] // Ленiн. курсам (Крупкi). 1992. 28 лiстап.

2495. Раховiч Н. [Барысаў] вачыма гiсторыкаў: [Да 890-годдзя з дня заснавання] // Адзiнства (Барысаў). 1992. 4 лiп.

2496. Сабалеўскi В. Тут жыў [беларускi вучоны Я.А.] Наркевiч-Йодка [(1848-1905), в.Наднёман Уздз. р-на] // Чырв. зорка (Узда). 1992. 29 жн.

2497. Так было, так ёсць...: [З гiсторыi в.Занарач Мядзел. р-на] // Нарач. зара (Мядзел). 1992. 16 верас.

2498. Таразевiч К.В. Трэба ведаць i сённяшняе, i мiнулае [роднай вёскi: Расказ жыхара в.Слабада Мядзел. р-на аб яе гiсторыi] / Запiсаў М.Чарняўскi // Нарач. зара (Мядзел). 1992. 9 верас.

2499. Уздзеншчына са старажытных часоў да 1915 года: Гiст.-дакум. нарыс // Чырв. зорка (Узда). 1992. 19,22,26 жн.; 2,5,9,12,16,23,30 верас.; 3,10,17 кастр.

2500. Чалей М. Табе, мой горад, слава i пашана!: [Ёсць звесткi з гiсторыi Барысава, заснаванага ў 1102 г.] // Мiн. праўда. 1992. 14 лiп.

2501. Чарняўскi М. Свята вулiцы Набярэжная [у гарадскiм пасёлку Свiр, Мядзел. р-н] // Нарач. зара (Мядзел). 1992. 15 лiп.

2502. Шаблюк В. Вёскi роднай цяпло: [З гiсторыi в.Жукаў Барок Стаўбц. р-на, 1510-1876 гг.] // Мiн. праўда. 1992. 10 верас.

2503. Лук'янова Н. Краязнаўчы паказальнiк "Мiнулае Лагойшчыны": (Па старонках перыяд. друку): [Даецца карот. характэрыстыка выд. i спiс арт. з часоп. i газ. па гiсторыi Лагойшчыны] // Родны край (Лагойск). 1992. 17 чэрв.

2504. Strzeminska N. Milosc, sztuka i nienawisc: K.Kobro i W.Strzeminski. - Warszawa, 1991. - 119 s. - Пол.

З жыцця i творчасцi польскiх мастакоў, таксама пра iх знаходжанне ў Смаленску i Вiлейцы (с.14-17, 53-54).

Гл. таксама N 1224, 1230, 1250, 1251, 1253-1255, 2465, 2627, 2647, 2649, 2664.


З гiсторыi Мiнска

2505. Гучок Е. Дунай, между прочим, впадает в Менку // Знамя юности (Минск). 1992. 7 июля.

2506. Либинтов М. Здесь была Комаровка // Веч. Минск. 1992. 30 сент.

2507. Малиновский С. Минск [XI-XIX вв.]. Полет на крыльях времени // Знамя юности (Минск). 1992. 22,24 июля.

2508. Ревяко Г.М. Откуда есть пошел город Минск? // Тэзiсы навуковай канферэнцыi, прысвечанай 1000-годдзю Полацкай епархii i праваслаўнай царквы на Беларусi. Мн.,, 1992. С.92-93.

2509. Штыхаў Г., Крамко I. Сталiца Беларусi - Менск: [Выказваннi вучоных Я.Карскага, А.Вяржбоўскага, А.Абрэмбскай-Яблоньскай, Н.Вайтовiч, У.Дзянiсава, А.Жураўскага, А.Рогалева па пытаннях гiсторыi горада i яго назвы] // Навiны Беларус. Акадэмii (Мiнск). 1992. 3 лiп.(N 26). С.4.; 10 лiп.(N 27). С.5; Наша слова (Мiнск). 1992. 12 жн.(N 32). C.3;. 19 жн.(N 33). C.3.

Гл. таксама N 261, 553, 885, 980, 1150, 1209, 1211, 1281, 1658, 1689, 2108, 2111, 2113, 2662, 2665, 2789, 2790.


З гiсторыi Нясвiжа

2510. Наше наследие // Свiсл. газ. 1992. 18 лiп.

2511. Само имя ласкает слух... // Наш край (Барановичи). 1992. 23 мая.

Гл. таксама N 278, 427, 695, 1036, 2663.


З гiсторыi Радашковiч

2512. Белы С. Штрыхi бiяграфii [гарадскога пасёлка ад Х ст. да нашых дзён] // Маладзеч. газ. 1992. 17 кастр.

2513. Радашковiчы: [Карот. звесткi з гiсторыi i выява герба] // Во славу Родины (Минск). 1992. 30 дек.

Гл. таксама N 2708.

Персаналiя

2514. Леонардов Д. Памяти действительного члена Витебской Ученой Архивной Комиссии Ивана Ивановича Долгова. [Умер] 5 окт. 1911 г. в г.Полоцке: [О жизни и деятельности исследователя истории Полоцка, преподавателя Полоц. кадет. корпуса] // Полоц. лЪтописецъ. 1992. N 1. C.77-80. Перепеч. с изд.: "Полоцко-Витебская старина". Кн. 1. (Витебск, 1911).

2515. Швед В.В. Летописец Гродненщины: [Об историке-краеведе, уроженце Ошмян. уезда Вилен. губ. Е.Ф.Орловском (1862-1913)] // Гродн. правда. 1992. 17 дек.

2516. Юшкевич В. Фонд [И.И.] Филипповича [(1912г.), краеведа, исследователя истории Могилева] // Вестн. Могилева. 1992. 7 авг. С.5.

2517. Ярохiн А. Вучоны iгумен: [З жыцця С.I.Сакалова, даследчыка гiсторыi Магiлёва, 30-50-ыя гг. XIX ст.] // Могилев. ведомости. 1992. 22-29 окт. (N 43). С.5.

Гл. таксама N 2454.

Археалогiя

2518. Археалагiчныя помнiкi Гродзеншчыны: Матэрыялы навук.-практ. канф., якая адбылася 26 лiстап. 1991 г. у г.Гродна / Iн-т гiсторыi АН Беларусi i iнш.; Рэд. кал.: Я.Г.Звяруга, I.П.Крэнь (адказ. рэд.) i iнш. - Гродна, 1992. - 100 с.: [15] с. iл.

Змест.: Ткачоў М.А. Археалагiчныя помнiкi г.Гродна. С.5-22. Чарапiца В.М. Праблемы археалогii ў працах вучоных - ураджэнцаў Гродзеншчыны (Апош. чвэрць ХIХ-пач. ХХ ст.). С.23-26. Коломиец В.Р. Памятники археологии Гродненщины и их охрана. С.27-29. Шаблюк В.У. Да праблемы археалагiчнага вывучэння селiшч. С.31-33. Чарняўскi М.М. Знаходкi культуры шарападобных амфар на Гродзеншчыне. С.35-37. Звяруга Я.Г. Даследаванне Гараньскага гарадзiшча [Смаргон. р-н]. С.39-42. Хартановiч У.У. Раскопкi гарадзiшча Варонча [Карэл. р-н]. С.43-44. Сiнчук I.I., Трусаў А.А. Цэгла i дахоўка ХVI-XVII стст. са Старога Замка ў г.Гродна. С.44-46. Лiпнiцкая В.Л. Стаянка-майстэрня ў наваколлi гар.пас.Краснасельскi [Ваўкавыс. р-н]. С.47-49. Шаблюк Н.В. Помнiкi археалогii ў басейне р.Зяльвянкi [Зэльв., Маст. р-ны]. С.51-53. Москаленко Н.Ф. Работа по охране памятников археологии в Слонимском отделении общества охраны памятников истории и культуры. С.55-56. Палуцкая С.В. З гiсторыi iнтэр'ера Каложскай царквы [Гродна]. С.57-59. Трусаў I.Г. Спроба класiфiкацыi i расшыфроўкi знакаў на гродзенскай плiнфе. С.61-62. Михальченко А.В. Проблемы музеефикации археологических памятников. С.63-65. Пiваварчык С.А. Новыя даследаваннi на гарадзiшчах Панямоння Х-ХIII стст. С.67-71. Кудрашоў В.Я. Гродзеншчына: праблемы першапачатковага засялення. С.73-75. Зайкоўскi Э.М. Язычнiцкiя культавыя помнiкi Гродзеншчыны: пытаннi пошуку i аховы. С.77-80. Игнатович Ф.И. Археологические памятники как источники изучения общественной и личной гигиены населения Гродненщины в IХ-ХIII вв. С.81-83. Добриян А. К вопросу о заселении ятвягами территории Гродненщины. С.85-87.

2519. Археалагiчныя помнiкi Кругляншчыны: [Апiсаннi курганоў, магiльнiкаў, селiшчаў, пасяленняў] // Сел. жыццё (Круглае). 1992. 14 кастр.

2520. [Археалагiчныя] раскопкi на месцы [Уваскрасенскай] царквы [у Вiцебску, ХVIII ст.] // Нар. слова (Вiцебск). 1992. 7 кастр.

2521. Баравуля М. Курганныя могiльнiкi [у Крупскiм р-не] // Ленiн. курсам (Крупкi). 1992. 5 снеж.

2522. Белямук М. Тапаграфiя знаходак манэт i аздобаў [ад I-га ст. да 1200 г. на тэрыторыi Вiцебскай вобл.] // Полацак (Клiўленд). 1992. N 8. C.12-20; N 9. С.9-18; N 10. C.9-15. Бiблiягр. у канцы арт. Працяг будзе.

2523. Богдасаров А.А., Гарай О.А., Солоп И.В. О находках каменных орудий труда в районе Беловежской пущи // Тэзiсы дакладаў навукова-практычнай канферэнцыi: (Мова, лiтаратура, краязнаўства). Брэст, 1992. Ч.2. С.41-42.

2524. Бунеев Ю. Дом, где родился Мицкевич: [О раскопках фольварка Заосье, принадлежавшего семье А.Мицкевича] // Наш край (Барановичи). 1992. 29 июля.

2525. Вашейко В. Тайны монастыря бернардинцев: [О брест. археол. экспедиции, исследовавшей построен. в XVII в. монастырь бернардинцев] // Брест. курьер. 1992. 2-9 июля (N 25).

2526. Вяргей В.С. Актуальныя праблемы археалогii славян V-Х стст. у Беларускiм Палессi // Актуальныя пытаннi гiсторыi Беларусi ад старажытных часоў да нашых дзён: Зб. арт. Мн., 1992. С.13-24. Бiблiягр.:35 назв.

2527. Гарадзiшчы i курганы [Крупскага р-на] // Ленiн. курсам (Крупкi). 1992. 18 лiстап.

2528. Гомельщина: археология, история, памятники: Тез. 2-й гомел. обл. науч. конф. по ист. краеведению. Секция археологии и нумизматики. / Гомел. обл. археол. центр, Гомел. обл. совет белорус. добровол. о-ва охраны памятников истории и культуры, Гомел. обл. краевед. музей. - Гомель, 1991. - 103 с.

Из содерж.:Ксензов В.П. Генезис раннемезолитического населения Гомельщины. С.3-4. Ободенко Ю.В. Мезолитические индустрии нижнего Посожья. С.4-8. Езепенко И.Н. Памятники эпохи камня и бронзы в низовьях Березины. С.8-10. Поболь Л.Д. Археологические культуры железного века и эпохи средневековья в Гомельском Поднепровье. С.11-12. Рассадин С.Е. О находках из Белоруссии - свидетельствах контактов ее жителей с лесостепью скифской эпохи. С.13-15. Лошенков М.И. Городище милоградской культуры Старое Красное (Речиц. р-н). С.16-19. Дробушевский А.И. Городище эпохи раннего железа в г.п.Уваровичи (Буда-Кошелев. р-н). С.26-28. Белицкая Г.М. Зарубинецкое поселение Хотомель (Столин. р-н). С.29-30. Дубицкая Н.Н. К вопросу о технологии керамической посуды: (По материалам городища Чаплин [Лоев. р-н.]). С.30-32. Шмидт Е.А. Археологические культуры железного века в верховьях р.Сожа. С.39-41. Штыхов Г.В. Курганы с кремацией VI-X вв. в северной Белоруссии. С.41-44. Макушников О.А. Первые итоги полевых работ Гомельского областного археологического центра. С.44-48. Кабишев С.В. Исследования на Гомельском посаде в 1990 г. С.49-52. Башилов А.А. Кузнецкий клад из средневековой Речицы. С.53-54. Руденок В.Я., Макушников О.А. Первые спелео-археологические исследования в Гомеле. С.55-56. Синчук И.И. Археологические исследования в г.Мозыре в 1988 г. С.63-66. Трусов О.А. Мозырская камнерезная мастерская XII-нач. XIII в. С.66-67. Зданович Н.И., Синчук И.И. Керамическая бытовая посуда из Мозыря: (По материалам раскопок 1988 г.). С.67-68. Поздняков В.С. Наконечники пахотных орудий из древнерусского Клецка. С.69-71. Александрович Н.П., Колединский Л.В. Животноводство Случеска в XII-XIII вв. С.71-73. Сменчук Г.Н. Зарождение и становление территориального ядра Полоцкой земли. С.73-75. Колединский Л.В. Древнерусский Витебск: развитие топоструктуры в XI-XIII вв. С.78-81. Метельский А.А. К вопросу о локализации Изяславля (Горец. р-н) Смоленской земли. С.81-82. Богомольников В.В. О восточной ориентировке радимичских погребений. С.90-92. Сергеева З.М. К изучению восточного импорта из памятников X-XIII вв. Белоруссии: (По материалам сердоликовых и хрустальных бус). С.92-94. Пуцко В.Г. Подвесная бронзовая иконка из Копыси (Орш. р-н). С.96-98. Милютин В.Н. Находки сасанидских монет на территории Белоруссии. С.98-99. Масько И.Ф. К вопросу о фальсификации средств денежного обращения на территории Белоруссии в конце XV в. С.99-100.

2529. Калядзiнскi Л. Старажытныя знаходкi: [Раскопкi курганоў каля в.Васiлiнкi Слуц. р-на, якiя адносяцца да ХII-ХIII стст. i належалi дрыгавiчам] // Мiн. праўда. 1992. 29 жн.

2530. Калядзiнскi Л. Там, дзе злiваецца Случ з Бычком: [Археал. раскопкi на слуц. гарадзiшчы] // Слуц. край. 1992. 19 жн.

2531. Калядзiнскi Л. У ваколiцах Слуцка: [З археалогii горада, XII-XVII стст.] // Слуц. край. 1992. 11 лiстап.

2532. Канавалава Л. Археалагiчныя раскопкi сведчаць: [З гiст. мiнуўшчыны Рэчыцы] // Дняпровец (Рэчыца). 1992. 4 лiстап.

2533. Козел Р.С. Ствараем карту помнiкаў археалогii Мядзельскага, Маладзечанскага i Мiнскага раёнаў // Наша жыццё (Мiнск). 1992. 9 верас.

2534. Копытин В.Ф. Археологические памятники Круглянского района Могилевской области: Каталог. - Могилев, 1991. - 22 с., [27] с. ил., схем. - Библиогр.: c.[51].

2535. Копытин В.Ф. Археологические памятники Белыничского района Могилевской области: [Каталог]. - Могилев, 1992. - 44 с.,[68] с. рис.

2536. Копытин В.Ф. Археологические памятники Чаусского р-на Могилевской обл.: [Каталог]. - Могилев, 1992. - 53 с., [24] л., рис. - Библиогр.: 35 назв.

2537. Копытин В.Ф. Памятники финального палеолита и мезолита Верхнего Поднепровья / Могилев. пед. ин-т им. А.А.Кулешова, Могилев. обл. краевед. музей. - Могилев, 1992. - 87 с. - Библиогр.: с.60-63.

2538. Крывальцэвiч М. Любаншчына старажытная: [Нататкi археолага] // Голас Любаншчыны. 1992. 28,29 жн.; 2,12,16,19 верас.

Са зместу: Каменны век; Перыяд неалiту; Бронзавы век; Жалезны век; Любаншчына ў IX-XV стст.

2539. Магiлёўшчына: [Зб. арт.]. (Вып.3.) / Магiлёўс. абл. краязн. музей; Рэд. сав.: В.М.Аненкаў i iнш. - Магiлёў, 1992. - 91 с.: iл.

Са зместу: Копытин В.Ф. Чигиринка - памятник гренской культуры в бассейне р.Друть [Киров. р-н]. С.3-8. Лошенков М.И. Раскопки в Бобруйском районе. С.9-17. Седин А.А. Новые городища Восточной Беларуси: [Бель, Березетня (Мстис. р-н), Головчин (Белынич. р-н), Колесище, Кострицы (Могилев. р-н), Сорокопуды, Затоны I (Горец. р-н)]. С.18-29. Кудряшов В.Е. Очерк об археологии Кличевского района. С.30-32. Риер Я.Г. Курганы у г.Чаусы [Х-ХVI вв.]. С.33.

2540. Малашэня Л. Капнулi глыбей, а там - храм: [Вынiкi археал. раскопак у Полацку] // Нар. слова (Вiцебск). 1992. 11 лiп.

2541. Милютин В.Н. Клад [куфических (восточных) серебряных монет] Х века из Струни [близ Полацка, найденный в 1888 г.] // Полоц. лЪтописецъ. 1992. N 1. C.30-32.

2542. Могилевщина: Сб. ст. / Могилев. пед. ин-т им. А.А.Кулешова и др.; Сост. и отв. ред. В.А.Юшкевич. - Могилев, 1991. - 82 с.

Из содерж.: Амброжейчик Е. Археологические памятники Быховщины. С.3-6. Богомольников В.В. Радимичские курганы на Могилевщине. С.7. Дубицкая Н.Н. Археологические памятники [Глусского р-на]. С.8. Езепенко И.Н. На левобережье Березины: [Археол. памятники Кличев. и Киров. р-нов]. С.9. Зайцава В. Ахова i выкарыстанне помнiкаў археалогii. С.10-11. Ильютик А. Находка из Яновского городища [Быхов. р-н]. С.12-13. Копытин В. Могилевская стоянка. С.14-15. Ксензов В. Новые памятники на Бобруйщине. С.16-17. Кудряшов В., Липницкая О. Отходы первичной обработки кремня как источник познания прошлого. С.18-19. Лошенков М. Оборонительные сооружения городища Петровичи [Бобруйс. р-н]. С.20-21. Метельский А. Посожские города Смоленской земли Х-ХIII вв. С.22-23. Поболь Л. Из железного века Поднепровья. С.24-25. Седин А. Никодимовское городище [Горец. р-н]. С.26-27. Риер Я. Средневековая [белорусская] деревня. С.28-29. Милютин В. Монетные находки [IХ-ХI вв. на Могилевщине]. С.44-45.

2543. Рыер Я. Тайны земли хотимской: [О находках археол. экспедиций Могилев. обл. краевед. музея, 1970 г.] // Беларус. Усход (Маркаўка, Хоцiм. р-н ). 1992. 26 снеж.

2544. Светозаров Л. О чем поведали курганы [Вороновского р-на]: [Про археол. находки белорус. ученых] // Воран. газ. 1992. 5 снеж.

2545. Тарасаў С. Вялiкi пасад у Полацку: [Археал. даслед.] // Полацак (Клiўленд). 1992. N 5. С.22-25. Бiблiягр.:6 назв.

2546. Тарасаў С. Незвычайная знаходка ў Полацку: [Археал. група Iн-та гiсторыi АН Беларусi раскапала рэшткi невядомай раней Полац. царквы ХII ст.] // Полацак (Клiўленд). 1992. N 7. С.35.

2547. Тарасаў С. Новае ў археалогii Полацка: [Перадумовы ўзнiкнення i развiцця сярэднявеч. феадал. горада] // Полоц. лЪтописецъ. 1992. N 1. C.7-17.: iл.

2548. Штыхаў Г.В. Крывiчы: Па матэрыялах раскопак курганоў у Паўн. Беларусi / АН Беларусi. Iн-т гiсторыi. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1992. - 191 с.: iл. - Бiблiягр.: с.175-185. - Паказ. iмёнаў, геагр.: с.187-190.

2549. * Barford P., Koblinski Z., Krasnodebski D. Between the Slavs and Germans: Ethnic problems in the archaeology and the histiry of the Podlasie // Archaeologia Polona (Warszawa). 1991. Vol.29. S.123-160: m. Англ.

Этнiчныя праблемы археалогii i гiсторыi Падляшша.

Гл. таксама N 541, 550, 554, 573, 579, 580, 701, 744, 795, 2387, 2566.


Персаналiя

2550. Лебедев Г.С. История отечественной археологии, 1700-1917 гг.: [Более подробно о заслугах З.Доленги-Ходаковского (c.65-67). Есть также др. материал о Беларуси (с.249, 345,346) / С.-Петербург. гос. ун-т. - СПб., 1992. - 464 с.

2551. Пятроў П. Вучоны з-пад Гайны: [З.Я. Даленга-Хадакоўскi (1784-1825), Лагойс. р-н] // Полымя (Карэлiчы). 1992. 31 снеж.

2552. Светозаров Л. Знаменитый ученый земляк: [О первом белорус. археологе В.А.Шукевиче, уроженце д.Нача Ворон. р-на] // Воран. газ. 1992. 28 кастр.

Этнаграфiя

2553. Григорьева Р.А. Краткий очерк этнической истории [белорусов] // Материалы к серии "Народы и культуры". Вып. 26: Белорусы. М., 1992. Кн.1. С.5-20.

2554. Дубiнка В. Дзiвосы на паперы: [Пра адзiн з жанраў нар. мастацтва Беларусi - выцiнанкi (выразанкi)] // Культура (Мiнск). 1992. 12 кастр.(N 39). С.12.

2555. Зайкоўскi Э. Лукатка... прамой: Пра паходжанне беларус. геаметрыч. арнаменту // Мастацтва (Мiнск). 1992. N 8. С.65-67.

2556. Ленсу Я. Сонечнае кола: загадкi i здагадкi: [Вобраз сонца ў беларус. этнаграфii] // Мастацтва (Мiнск). 1992. N 11. С.74-76.

2557. Ленсу Я. Таямнiцы i заканамернасьцi, або Ад эгiды Зеўса да крыжа Пагонi: [Вобраз сонца ў беларус. этнаграфii] // Мастацтва (Мiнск). 1992. N 12. C.37-40.

2558. Лiтвiновiч А. Цiхi, цярплiвы i чулы народ: Беларусы i палякi ў асвятленнi М.Федароўскага: [Пра гiст.-этнагр. нарыс "Вiцебск i Вiцебшчына", надрукаван. у часопiсе "Земя" у 1912 г., дзе характарызуецца характар i светапогляд беларус. народа] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1992. 15 кастр. (N 42). С.1,4.; 22 кастр. (N 43). С.4.

2559. Майкова Э.Ю. Газета и журнал "Жизнь национальностей как этнографический источник (1918-1924 гг.): [Есть материал о Беларуси]: Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. - М., 1991. - 21 с.

2560. Holub B. Przy wilenskim stole. - Warszawa: Ksiazka i Wiedza, 1992. - 248 s.: il. - Пол.

У змесце ёсць звесткi аб этнаграфii i культуры Вiленскай акругi XX ст.

Гл. таксама N 1112, 2548.

Этнагенез беларусаў

2561. Баран В.Д., Козак Д.Н., Терпиловский Р.В. Походження слов'ян / Iн-т археологiї АН УРСР. - Київ: Наукова думка, 1991. - 144 с.: iл. - Укр.

2562. Беларусiка == Albaruthenica. Кн. 2. Фармiраванне i развiццё нацыянальнай самасвядомасцi беларусаў: Матэрыялы мiжнар. навук. канф., якая адбылася ў Маладзечне 19-20 жн. 1992 г. / Аддз. навук. iнфарм. па гуманiт. навуках АН Беларусi; Рэд. А.Анцiпенка i iнш. - Мн.: Нацыянальны навукова-асветны цэнтр iмя Ф.Скарыны, 1992. - 403 с.

Са зместу: Конан У. Архетыпы беларускага менталiтэту: Спроба рэканструкцыi паводле нац. мiфалогii i казач. эпасу. С.18-28. Шыбека З. Спроба вызначэння структуры i эвалюцыi нацыянальнай самасвядомасцi. С.37-41. Пiлiпенка М. Змест i формы першапачатковай этнiчнай самасвядомасцi беларускага народа. С.70-73. Мiрончыкаў Л. Аб паходжаннi этнасу i этнiчнай самасвядомасцi славян. С.74-77. Ласкоў I. Да пытання аб этнагенезе беларусаў. С.78-84. Кляўчэня А. Ля вытокаў нацыянальнай свядомасцi беларусаў. С.85-90.

2563. Гуленко В., Павлов Я. Нет, наш народ не аморфный: Беларусь глазами нацистов: "Этим народом владеют мелкокрестьянские интересы" [1941-1944 гг.]: Пер. с нем // Свобод. новости (Минск). 1992. N 24. С.3.

2564. Здановiч У. Пытанне паходжання беларускай народнасцi ў люстэрку гiстарычнай лiтаратуры ХIХ-пачатку ХХ ст. // Асвета. Гiсторыя. Мова: Тэмат. зб. навук. прац па беларусазнаўству. Брэст, 1992. С.34-36.

2565. Корбут А. Часцiна iндаеўрапейскай цывiлiзацыi: [З гiсторыi фармавання беларус. нацыi] // Культура (Мiнск). 1992. 10 жн.(N 30). С.3.

2566. Краўцевiч А.К. Да праблемы сярэднявечных мiжэтнiчных кантактаў на Панямоннi [памiж усходнiмi славянамi i балтамi: Па матэрыялах археалогii] // Наш радавод: Матэрыялы мiжнар. навук. канф... Гродна, 1992. Кн. 4, ч.2. С.234-237. Бiблiягр.: 5 назв.

2567. Мишурный А. И мы Москву строили: [Взгляд на этногенез белорусов и историю нац. взаимоотношений слав. народов] // Витеб. курьер. 1992. 10 сент. С.6.

2568. Мишурный А. Осторожно, национализм!: [Отклик на арт. М.Паўлава "Асцярожна - прафанацыя!" (Витеб. курьер, 1992, 17 сент.)] // Витеб. курьер. 1992. 24 сент. С.5.

2569. Неўры [нашы старажытныя продкi: Па летапiс. крынiцах i археал. помнiках] // Во славу Родины (Минск). 1992. 11 сент.

2570. Омельянчук М. Жили ли на Брестчине ятвяги?: [Из истории этноса, Х-ХIХ стст.] // Заря (Брест). 1992. 15 окт.

2571. Паўлаў М. Асцярожна - прафанацыя!: [Палемiка з А.Мишурным - аўт. арт. "И мы Москву строили" (Витеб. курьер, 1992, 10 сент.) - наконт гiсторыi мiжнац. адносiн славян] // Витеб. курьер. 1992. 17 сент. С.6.

2572. Пiлiпенка М.Ф. Новы погляд на этнагенез беларусаў // Актуальныя пытаннi гiсторыi Беларусi ад старажытных часоў да нашых дзён: Зб. арт. Мн., 1992. С.34-40. Бiблiягр.: 5 назв.

2573. Рогалеў А. "Скуль, якога мы роду": [Узнiкненне i этнагенез беларусаў, VII-XIV стст.: На аснове аналiзу тапанiмiкi] // Гомел. праўда. 1992. 27,29 кастр.; 5,10,17,19,24 лiстап.; 29 снеж. Заканчэнне будзе.

2574. Урбан П. Да пытаньня этнiчнай прыналежнасьцi старажытных лiцьвiноў // Полацак (Клiўленд). 1992. N 7. С.11-15.; N 8. С.26-29.; N 9. С.22-26; N 10. С.16-19. Працяг. Пач.: N 1-6, 1992 г. Працяг будзе.Бiблiягр. у канцы арт.

2575. Щелягович М. Ятвяги были! Но кем они были?: Полемика с М.Омельянчуком, авт. публ. "Жили ли на Брестчине ятвяги?" (Заря, 1992, 15 окт.) // Заря (Брест). 1992. 26 нояб.

Гл. таксама N 10, 47, 60, 282, 522, 523, 533, 534, 538, 628, 665, 1714, 2549, 2671.

Матэрыяльная культура. Гаспадарка

2576. Волах В. Чырвонай папонай санi пакрывалi: [З этнагр. звестак аб Гродзеншчыне] // Голас Радзiмы. 1992. 16 лiп. (N 29). С.7-8.

2577. Sielicki F. Jedzenie i odziez w przyslowiach i powiedzeniach bialoruskich z terenu b. powiatu wilejskiego // Studia Polono-Slavica-Oientalia: Acta Litteraria, XIII. Warszawa, 1992. S.131-140. Пол.

Ежа i адзенне ў беларускiх прыказках i прымаўках Вiлейшчыны.

Паселiшчы. Жыллё

2578. Дубiнка В. Што нi вятрак - то дзiва: [З гiсторыi стварэння ветракоў на Беларусi] // Культура (Мiнск). 1992. 7 снеж.(N 47). С.4-5.

2579. Iгнатчык I. Старыя млыны [Капыльшчыны] // Дзецi i мы (Мiнск). 1992. Лiп.(N 13). С.6.

2580. Карнялюк К. Скарбнiца з Грозава [гаспадарчая пабудова для захоўвання каштоўных рэчаў, зброi] // Слава працы (Капыль). 1992. 28 лiстап.

2581. Краснова А. Хатка [Я.] Мехедкi-Савiцкага: [З этнаграфii Заслаўя] // Наша жыццё (Мiнск). 1992. 24 кастр.

2582. Ленсу Я. Дом, где родилась бабушка: [Из истории стр-ва изб в Беларуси] // Наш дом (Минск). 1992. N 3. C.4-5.

2583. Материалы к серии "Народы и культуры". Вып. 26. Белорусы. Кн.1 / Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н.Миклухо-Маклая; Ред. кол.: Ю.Б.Симченко (отв. ред.) и др. - М., 1992. - 138 с.

Из содерж.: Ганцкая О.А. Поселения и жилище. С.26-35. Григорьева Р.А. Пища и утварь. С.51-65.

2584. Мiрончык В. У хаце завознiка: [Да адкрыцця ў Заслаўi хаты завознiка - часткi этнагр. комплексу "Млын": Камент. спецыялiста] / Запiсаў Р.Ружэчка // Наша жыццё (Мiнск). 1992. 3 кастр.

2585. Потребин А. Ненужная история?: [О кол. предметов быта Беларуси ХVIII-ХХ вв., принадлежащей минчанину Н.С.Шевцову] // Добры вечар (Мiнск). 1992. 19 лiстап.

2586. Сергачев С.А. Белорусское народное зодчество. - Мн.: Ураджай, 1992. - 255 с.: ил.

Гл. таксама N 887, 983, 2518.

Промыслы. Рамёствы

2587. Буракоўская Н. Iшла барачка Дзвiной...: [З гiсторыi нар. промысла (сплаў рач. суднаў) i прафесii сплаўшчыка на Беларусi, XVIII-XIX стст.] // Настаўн. газ. (Мiнск). 1992. 25 лiстап.

2588. Ганцкая О.А. Традиционные занятия. Орудия и приемы труда // Материалы к серии "Народы и культуры". Вып. 26: Белорусы. М., 1992. Кн.1. С.36-50.

2589. Игнатьев В. Кустарные промыслы [на Могилевщине, 1850-1910 гг.] // Зямля i людзi (Магiлёў). 1992. 4-10 снеж.(N 32). С.4.

2590. Церашковiч Т.А. Лялька беларуская. - Мн.: Полымя, 1992. - 126 с.: ил.

2591. Яцкевiч З. Берасцяная вярэнька: [З гiсторыi пляцёных вырабаў на Магiлёўшчыне] // Магiлёўс. праўда. 1992. 15 верас.

Гл. таксама N 648, 649.

Адзенне. Аздабленнi

2592. Ганцкая О.А. Одежда // Материалы к серии "Народы и культуры". Вып. 26: Белорусы. М., 1992. Кн.1. С.66-76.

2593. Лазар М.Я. У лапцях i магерцы: [Расказ пра старажыт. абутак i адзенне жыхароў Маладзечна] / Падрыхт. А.Манцэвiч // Маладзеч. газ. 1992. 8 жн.

2594. Упрыгожаннi нашых продкаў, ХI-ХIII ст. // Во славу Родины (Минск). 1992. 11 дек.

2595. Як апраналiся нашы продкi: [З гiсторыi адзення на Беларусi] // Во славу Родины (Минск). 1992. 13 нояб.

Гл. таксама N 538, 567, 2522, 2577.

Сям'я. Сямейны побыт

2596. Ганцкая О.А. Семья и общественный быт // Материалы к серии "Народы и культуры". Вып. 26: Белорусы. М., 1992. Кн.1. С.77-93.

2597. Зайцаў А. Побыт нашых продкаў: [З мiнулага Рагачоўшчыны] // Свабод. слова (Рагачоў). 1992. 10 кастр.

Святы. Абрады. Звычаi

2598. Багдановiч А. Багач [асенняе абрадавае свята ў беларусаў] // Наша слова (Мiнск). 1992. 2 верас.(N 35). С.4.

2599. Валодзiна Т. "Кацiўся вяночак з поля...": [З гiсторыi вянка як беларус. абрадавага сiмвала, XIX-XX стст.] // Культура (Мiнск). 1992. 10 жн.(N 30). С.3.

2600. Валодзiна Т. "Як на нашай нiўцы сёння пажынкi...": [Святкаванне дажынак] // Настаўн. газ. (Мiнск). 1992. 23 верас.

2601. Ванiковiч А. Адкрыць сцяжыну да Храма: [Святкаванне Iльiна дня] // Весн. Глыбоччыны. 1992. 18 жн.

2602. Григорьева Р.А. Семейные обряды // Материалы к серии "Народы и культуры". Вып. 26: Белорусы. М., 1992. Кн.1. С.94-115.

2603. Залесны Р. Уваходзiны: [З гiсторыi абрада] // Зара над Сожам (Карма). 1992. 21 лiстап.

2604. Кухаронак Т. Улазiны: [Павер'i пры будаваннi хаты] // Культура (Мiнск). 1992. 7 снеж.(N 47). С.8.

2605. Маслянiцына I., Багадзяж М. Мокаш: [Беларус. нар. святы] // Чырв. змена (Мiнск). 1992. 26 кастр.-1 лiстап.(N 44). С.9.

2606. Матрунчык М. Калi святкаваць Вялiкдзень?: "Каляндарная згода" на Беларусi: цi магчыма яна // ЛiМ (Мiнск). 1992. 17 лiп.(N 29). С.16.

2607. Мокаш: [З календара народ. святаў] // Дзецi i мы (Мiнск). 1992. Кастр.(N 20). С.4.

2608. Пекла: [Беларус. свята, прысвеч. памiнанню мёртвых] // Дзецi i мы (Мiнск). 1992. Лiстап.(N 21/22). С.10.

2609. Праздник в честь креста: [Воздвижение Животворящего Креста Господня - церков.] // 7 дней (Минск). 1992. 21-27 сент.(N 39). С.6.

2610. Провады ў войска: [З гiсторыi абрада, Канец ХVIII-ХIХ ст.] // Культура (Мiнск). 1992. 23 лiстап.(N 45). С.8.

2611. Святлоў П. Сёння - свята Пакрава: [Звесткi з гiсторыi] // Ленiн. курсам (Крупкi). 1992. 14 кастр.

2612. Святы i абрады Берасцейшчыны: [Запiсаны ў Пiнску, Iванаве, вёсках Лоўча (Лунiн. р-н), Азяты (Жабiн. р-н), Заруддзе (Iван. р-н), Бездзеж (Драгiч. р-н)] / Беларус. iн-т прабл. культуры, Берасц. навук.-метад. цэнтр культуры; Уклад. Р.I.Тарашкевiч; Уступ. арт. В.Дз.Лiцвiнкi. - Мн., 1992. - 43 с.

2613. Сысоў У. Чалавек i яго [сямейныя] абрады // Культура (Мiнск). 1992. 24 жн.(N 32). С.8.

2614. Талкачоў П. Заўтра - узвiжанне // Ленiн. курсам (Крупкi). 1992. 26 верас.

2615. Талкачоў П. Сёння Юр'я // Ленiн. курсам (Крупкi). 1992. 9 снеж.

2616. Танчэўская А. Пакроў: З гiсторыi свята // Аршан. газ. 1992. 13 кастр.

2617. Хныкава А. Святая крынiца, святая вадзiца: [Пра старадаўн. нар. свята Бразкуна на Чэрыкаўшчыне] // Магiлёўс. праўда. 1992. 29 лiп.

2618. Хрышчановiч Л.У. Беларускiя народныя святы, звычаi, абрады. - Мн., 1992. - 25 с.

2619. Чарнабог: [З календара нар. святаў] // Дзецi i мы (Мiнск). 1992. Снеж.(N 23). С.7.

2620. Sielicki F. Wierzenia, obuczaje i poglady zyciowe ludu Wilejszczyzny w jego przystowiach i powiedzeniach okresu miedzywojennego // Studia Polono-Slavica-Orientalia: Acta Litteraria, XIII. Warszawa, 1992. S.87-129. Пол.

Вераваннi i звычаi ў народных прыказках i прымаўках Вiлейшчыны ў 1918-1939 гг.

Абрады, звязаныя з нараджэннем дзiцяцi

2621. Кухаронак Т. Адведкi // Культура (Мiнск). 1992. 15 верас.(N 35). С.8.

2622. Кухаронак Т. ...Мы калiнку ды ламаць будзем, мы хрысцiнкi ды гуляць будзем: [Прыведзены тэксты абрад. песень] // Культура (Мiнск). 1992. 21 верас.(N 36). С.8.

2623. Кухаронак Т. Ой, на бары агонь гарыць, у дзяўчыны жывот балiць, казачанька, ратуй-ратуй, калысачку гатуй-гатуй... // Культура (Мiнск). 1992. 1 верас.(N 33). С.8.

2624. Кухаронак Т. Парадзiла сыночка, як яснага сакалочка... // Культура (Мiнск). 1992. 8 верас.(N 34). С.8.

Вяселле

2625. Волах В. Вясельны каравай // Голас Радзiмы (Мiнск). 1992. 2 лiп.(N 27). С.5-6.

2626. Волкаў I. Як Цярэшку жанiлi: [Нар. гульня, якая захавалася ў вёсках Глыбоччыны] // Вiцеб. рабочы. 1992. 24 снеж.

2627. Дудко Т. Ой, вяселейка, ой, вяселейка ...: [З гiсторыi абрада на Крупшчыне] // Ленiн. курсам (Крупкi). 1992. 26 снеж.

2628. Фядосiк А. Беларускае вяселле // Культура (Мiнск). 1992. 9 лiстап.(N 43). С.8.

2629. Цiтавец А. Перазовы [у час вясельных урачыстасцей у Крупскiм р-не] // Культура (Мiнск). 1992. 16 лiстап.(N 44). С.8.

2630. Цяпкова Т. Блаславi, Божа, вянок вiць, нашым маладым доўга жыць... // Культура (Мiнск). 1992. 2 лiстап.(N 42). С.8.

2631. Цяпкова Т. Запiта, дзеванька, запiта, шоўкамi хустанька нашыта... // Культура (Мiнск). 1992. 5 кастр.(N 38). С.8.

2632. Цяпкова Т. Сватанне // Культура (Мiнск). 1992. 28 верас.(N 37). С.8.

Дзяды

2633. Блажыеўская А. "Дзяды" не толькi для памершых // Наш час (Волковыск). 1992. 10 нояб.

2634. Гурко А. Дзяды, альбо Днi памiнання памерлых на Беларусi // Гродн. правда (Гродно). 1992. 31 окт.

2635. Дзяды // Маяк Прыдняпроўя (Быхаў). 1992. 31 кастр.

2636. Лiхота В. Дзяды // Дзецi i мы (Мiнск). 1992. Лiстап.(N 21/22). С.1.

2637. Лiцвiнка В. Дзяды // Культура (Мiнск). 1992. 19 кастр.(N 40). С.4-5; Во славу Родины (Минск). 1992. 30 окт.

2638. Луцевич Т. 2 ноября - День Памяти // Транспортник Белоруссии (Минск). 1992. 31 окт.(N 47). С.1.

2639. Николайчик Г. "Прыхадзiце, дзяды-радзiцелi!" // 7 дней (Минск). 1992. 26 окт.-1 нояб.(N 44). С.1.

2640. Пуцiлоўскi У. Дзяды [на Бераставiччыне] // Берастав. газ. 1992. 31 кастр.

2641. Сiняк Н. Дзяды // Голас Любаншчыны. 1992. 31 кастр.

2642. Талкачоў П. Сёння - Дзяды // Ленiн. курсам (Крупкi). 1992. 31 кастр.

Каляды

2643. Каляда Г. Каляды // Зрок (Мiнск). 1992. N 11/12. С.30-31.

2644. Каляды. Куцуя. Варажба // Паст. край. 1992. 24 снеж.

2645. Ялiнка А. Як пайшла Каляда // Во славу Родины (Минск). 1992. 31 дек.

Купалле

2646. Асиновский С. Купание в росе, или "Отрокам осквернение и девкам растление" // Во славу Родины (Минск). 1992. 4 июля.

2647. Асiповiч А. Ёсць у Маркаве прыгожы куток: [Аб святкаваннi Купалля у в.Маркава Маладзеч. р-на] // Маладзеч. газ. 1992. 4 лiп.

2648. Васiлеўскi М. Купалле // Маяк Палесся (Брагiн). 1992. 4 лiп.

2649. Каскевiч I. Купалле [у Маладзечанскiм р-не] // Маладзеч. газ. 1992. 15 лiп.

2650. Крук I. Купалле // Звязда (Мiнск). 1992. 4 лiп.

2651. Купалле // Нар. слова. (Вiцебск). 1992. 4 лiп.

2652. Кухаронак Т. Купалле // Нiва (Беласток). 1992. Лiп.(N 27). С.9.

2653. Маслянiцына I. Купала i Купава // Добры вечар (Мiнск). 1992. 2 лiп.

2654. Осiн М. Купалле // Радзiма (Глуск). 1992. 4 лiп.

2655. Рабкiна А. У чаканнi купальскай ночы // Наша жыццё (Мiнск). 1992. 1 лiп.

2656. Сердзюкоў А. Гэта цудоўнае свята Купалле // Ратуша (Магiлёў). 1992. Лiп. (N 13). С.7.

2657. Соколовская В. От прадедов испокон веков... // Магiлёўс. праўда. 1992. 7 лiп.

2658. Цудоўнае свята Купалле // Маяк (Гомель). 1992. 15 лiп.

2659. Шыкуць А. Купалле // Весн. Глыбоччыны. 1992. 10 лiп.

Фальклор. Паданнi. Легенды

2660. Григорьева Р.А. Фольклор // Материалы к серии "Народы и культуры". Вып. 26: Белорусы. М., 1992. Кн.1. С.123-136.

2661. Замовы / Уклад., сiстэм. тэкстаў, уступ. арт. i камент. Г.А.Барташэвiч; Рэдкал.: А.С.Фядосiк (гал. рэд.) i iнш. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1992. - 597 с. - (Беларус. нар. творчасць).

2662. Малiноўскi М. Дзе жыў легендарны Менеск?: [Адно з паданняў аб заснаваннi Мiнска i назвы сталiцы] // Во славу Родины (Минск). 1992. 26 сент.

2663. Маслянiцына I. Авэ Марыя !: [Паданне пра манашку, якая спявала ў касцёле Радзiвiлаў у Нясвiжы] // Добры вечар (Мiнск). 1992. 23 верас.

2664. Маслянiцына I. Багатая спадчына: [З назвы в.Фанiпаль, што ў Дзяржын. р-не: Паданне] // Добры вечар (Мiнск). 1992. 14 лiп.

2665. Маслянiцына I. Легенды старога Мiнска // Добры вечар (Мiнск). 1992. 6 лiстап.

2666. Маслянiцына I. Марысiн парк: [Легенда аб каханнi М.Радзiвiл i жакея Антося] // Чырв. сцяг (Нясвiж). 1992. 22 снеж.

2667. Можейко З.Я. Календарно-песенная культура Белоруссии: опыт системно-типологического исследования: Автореф. дис. ... д-ра искусствоведения / Российс. ин-т искусствознания. - М., 1992. - 49 с. -Библиогр.: 10 назв.

2668. Ненадавец А. Дзе ляжыць карэта Напалеона?; Залатая карэта Банапарта: [Два нар. паданнi: З новай кн. аўт."Незлiчоныя скарбы"] // Бабр. жыццё. 1992. 18,25,27 лют.

2669. Подобед Ф. Машэка: [Легенда] / Прадм. i падрыхт. матэрыяла М.Ножнiкава // Ратуша (Магiлёў). 1992. Верас.(N 18). С.6.

2670. Самахвалаў I. У песнях жыве гiсторыя: [Фальклор Петрык. р-на] // За новыя рубяжы (Петрыкаў). 1992. 4 жн.

2671. * Boczkowska A. Jan Dlugosz a legenda o rzymskim pochodzeniu Litwinow // Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie (Warszawa). 1992. T.36. S.305-320: il. Пол.

Ян Длугаш i легенда аб рымскiм паходжаннi лiтвiнаў.

2672. * Kapelus H. "Tarnowy ogien" - piesn weselna z zapisow Chodakowskiego // Literatura Ludowa (Wroclaw). 1992. N 3. S.43-49. Summ. Пол.

Вясельная песня з запiсаў З.Даленгi-Хадакоўскага.

2673. Sielicki F. Dawna literatura bialoruska i folklor // Slavica Wratislaviensia (Wroclaw). 1992. T.74. S.3-8. Пол. (Acta Universitatis Wratislaviensis; N 1406).

Старажытная беларуская лiтаратура i фальклор.

2674. * Szachowicz M. Zagadka ludowa w warunkach polsko-bialoruskiego pogranicza kulturowego // Studia Polono-Slavica-Orientalia. Acta Litteraria (Warszawa). 1992. T.13. S.141-162. Пол.

Народная загадка ва ўмовах польска-беларускага культурнага пагранiчча.

Гл. таксама N 427, 864, 1110, 1111.


Персаналiя

2675. Драўнiцкi I. Яго цiкавiла наша мiнулае: [З жыцця i творчасцi Р.С.Зянькевiча (1811-1868), беларус. этнографа] // Нарач. зара (Мядзел). 1992. 26 жн.

2676. Клiмаў С. Каб не парвалася жывая нiць: [Аб дзейнасцi беларус. фалькларыста i этнографа I.I.Насовiча (1788-1877)] // Во славу Родины (Минск). 1992. 22 сент.

2677. Черепица В.Н. О судьбе забытого литератора [белорусского этнографа] Д.Г.Булгаковского [1845-1918?] // Черепица В.Н. Истоки: (Очерки из истории рус.-белорус.-пол. рев. и культур. связей ХIХ-нач. ХХ в.). Гродно, 1991. С.49-51.

2678. Bialokozwicz B. Mikolaj Janczuk jako badacz pogranicza polsko-wschodnioslowianskiego // Studia Polono-Slavica-Orientalia: Acta Litteraria, XIII. Warszawa, 1992. S.67-85. Пол.

З жыцця i дзейнасцi М.Янчука - даследчыка польска-ўсходнеславянскага памежжа.


Е.Р.Раманаў (1855-1922)

2679. Грабянчук I. "Абуджаць народ да новага жыцця" // Гомел. ведамасцi. 1992. 12 верас. С.4.

2680. Ён стаяў ля вытокаў музейнай справы Магiлёва // Ратуша (Магiлёў). 1992. Лiп.(N 14). С.5.

2681. Яцкевiч З. Еўдакiм Раманаў // Вестн. Могилева. 1992. 25 дек. С.6.

Спецыяльныя гiстарычныя навукi

2682. Карев Д.В. Политика царизма и архивно-археографическая деятельность на территории Литвы и Белоруссии в 30-х-начале 60-х гг. ХIХ в. // Актуальные вопросы теории, методики и истории публикации исторических документов: Межвуз. сб. науч. тр. М., 1991. С.85-96.

Гл. N 29, 30, 2377.

Генеалогiя

2683. Багадзяж М. Гаспадыня Масковii [Алена Глiнская (1508-1538) з княжацкага роду, якi вёў сваё паходжанне ад хана Мамая, а тытул i славу набыў у ВКЛ] // Чырв. змена (Мiнск). 1992. 29 чэрв. -5 лiп. (N 27). С.7.

2684. Бензярук А. Радавод Сяхновiцкiх-Касцюшкаў: [Пра старажыт. двар. род, вядомы сваiмi ўладаннямi на Берасцейшчыне i актыўн. удзелам у грамад. жыццi краю на працягу XVI-XVIII стст.] // Сел. праўда (Жабiнка). 1992. 25,29 лiп.; 1,5 жн.

2685. Выжляцiнскi-Буевiч А. "Вы не из шляхты?": [Гутарка з чл. "Згуртавання беларус. шляхты", у якой закранаецца пытанне аб генеалогii роду Выжляцiнскiх-Буевiчаў, XV-XIX стст.] / Запiсала Л.Хмяльнiцкая // Витеб. курьер. 1992. 3 дек. С.5.

2686. Грицкевич А. Белорусский след Пушкина: [Потомки поэта в Беларуси: По страницам кн. В.М.Русакова "Рассказы о потомках А.С.Пушкина (Лениздат, 1992)] // Веч. Минск. 1992. 13 авг.

2687. Iгнатовiч У. Сведкi мiнулага: [Пра род Даманскiх з Капыльшчыны] // Слава працы (Капыль). 1992. 21 лiстап.

2688. Патапёнак Г. Радавод Давыда Гарадзенскага [ад 1239 г.] // Гродн. правда. 1992. 14 нояб.

2689. Сагановiч Г. Нашчадак ваярскага роду: [З гiсторыi роду Астрожскiх. Больш падрабязна пра гетмана К.Астрожскага (1460?-1530)] // Во славу Родины (Минск). 1992. 7 нояб.

2690. Ярашэвiч А. Гаштольды: [З гiсторыi магнац. роду, вядомым прадстаўнiком якога быў Альбрэхт Гаштольд (?-1539), найбольш знакамiты палiт. дзеяч ВКЛ 1-й паловы XVI ст. У 1519 г. iм пабудавана замк. каплiца (касцёл св. Мiкалая) ў в.Геранёны Iўеўс. р-на] // Спадчына (Мiнск). 1992. N 6. С.53-58.

2691. * Byczkowa M. Polskie tradycje w genealogii rosyjskiej XVII wieku / Tl. z ros. T.Gosk; Oprac. M.Gorny // Genealogia (Wroclaw). 1992. T. 2. S.47-64. Пол.

Польскiя традыцыi ў расiйскай генеалогii ХVII ст.

2692. Dernalowicz M. Portret Familii. - Warszawa, 1990. - 365 s. - Пол.

Чартарыйскiя i Радзiвiлы ў гiсторыi Лiтвы. Гл. паказ.: с.337-356.

2693. * Gorny M. Wladyslaw Jagiello - potomkiem Piastow // Genealogia (Wroclaw). 1991. T.1. S.85-89: tab. Пол.

Генеалогiя караля Польшчы i Вялiкага князя Лiтоўскага Уладыслава II Ягеллы (1351-1434).

Гл. таксама N 147, 604, 844, 1145, 2373, 2433, 2467, 2699.

З гiсторыi роду Радзiвiлаў

2694. Жучко М. Князь [Леў Людвiгавiч Радзiвiл (1803-?)], якi стаў генералам [пры Аляксанды II] // Чырв. сцяг (Нясвiж). 1992. 3 верас.

2695. Песецкий Е. А помните, княгиня?: [О приезде госпожи Альжбеты Радзивил в её родовой Несвижский замок] // Фемида (Минск). 1992. 28 сент.-4 окт.(N 39). C.1.

2696. Тамашэўская А. "I пах вады тут мне знаёмы": [Гутарка з прадстаўнiцай магн. роду Радзiвiлаў (цяпер жыве ў Англii) пра Альбрэхта Радзiвiла, свайго бацьку, апошняга з роду] / Гутарыў Г.Крэскiян // Чырв. сцяг (Нясвiж). 1992. 26 верас.

2697. Ю.Ш. Радзiвiлы: больш, чым багатыя, больш, чым магнаты, больш, чым род // Наша нiва (Вiльнюс). 1992. N 6. C.2-3: здымкi, iл.

2698. * Ilnicki L. Jechal Radziwill z Warszawy do Wilna // Kresy (Lublin). 1991. N 8. S.178-179. Пол.

Ехаў Радзiвiл з Варшавы да Вiльнi: Звесткi з гiсторыi Польшчы, VI ст.-1795 г.

Гл. таксама N 146, 212, 278, 414, 427, 797, 884, 1199, 2354, 2511, 2666, 2692.

Геральдыка

2699. Вярыга-Дароўскi А. Рускiя пячаткавыя знакi: Геральд. тлумач. [пiсьменнiка i гiсторыка (1815-1874), напiсаныя з мэтай паказаць старажыт. паходжанне шляхец. родаў, у т.л. i беларус.] / Пер. з пол. М.Хаўстовiч // Спадчына (Мiнск). 1992. N 5. С.5-18.

2700. Герб Слуцка: [Эталон i апiсанне] // Слуц. край. 1992. 21 лiстап.

2701. Грынькевiч Я. Па чым пазнаюць беларуса?: [Аб беларус. сiмволiцы: З гiсторыi] // Во славу Родины (Минск). 1992. 28 окт.

2702. Кошалеў М. Знакi гiсторыi i радзiмыя плямы сучаснасцi: [З гiст. дзярж. сiмвалаў] // Навiны Беларус. акадэмii (Мiнск). 1992. 3 лiп.(N 26). С.7; 10 лiп.(N 27). С.5.

2703. Кривенок М. Про геральдику и гербы Витебска [XVI в.-1917 г.] // Вiцьбiчы. 1992. 26 нояб.

2704. Пiкарда Г. Алегарычная геральдыка Францiшка Скарыны i кароткi дапаможнiк па беларускай геральдыцы [X-XVI стст.: Арт. англ. вучонага, даследчыка старажыт. беларус. муз. культуры, геральдыкi i iнш.] / Пер. з англ. А.Кудраўцаў // Спадчына (Мiнск). 1992. N 5. С.60-72; N 6. С.38-52. Працяг будзе.

2705. Рогалеў А. Рагачоў - горад дужых?: [З гiсторыi герба горада i яго назвы] // Рэспублiка (Мiнск). 1992. 17 верас. С.5.

2706. Рогалеў А. Рагачоў: Да 850-годдзя ўпамiнання ў летапiсах: [Пра герб i паходжанне назвы Рагачова] // Гомел. праўда. 1992. 29 жн.

2707. Сцяпанаў В. Новае пра сiмволiку герба [Оршы] 1620 г. // Аршан. газ. 1992. 15 кастр.

2708. Цi ведаеце вы, што [23 лютага 1992 г. споўнiлася 200 гадоў з дня падцвярджэння герба горада Радашковiчы] // Наш дзень (Маладзечна). 1992. 25 лют.

2709. Цiтоў А. Герб места Слуцкага: [Аўт. версiя паходжання герба XVII-XVIII стст.] // Спадчына (Мiнск). 1992. N 5. С.36-37, укл. л. памiж с. 80-81.

2710. Шур В. Першы герб Мазыра // Жыццё Палесся (Мазыр). 1992. 22 жн.

2711. Шутаў А. Аршанскi герб: шлях да разгадкi // Аршан. газ. 1992. 31 кастр.

2712. Шыдлоўскi К. Сiмвал горада [Браслава - герб] // Брасл. звязда. 1992. 1 лiп.

2713. Яцкевiч З. Магiлёўскiя сымболi: З гiсторыi гербаў [1577-пач. ХХ ст.] // Вестн. Могилева. 1992. 24 июля. С.2,6; 31 июля. С.6.

2714. * Cetwinski M. Hieroglify kultury slowianskiej: Heraldyka w pogladach Zoriana Dolegu Chodakowskiego // Genealogia (Wroclaw). 1992. T. 2. S.65-76: rys. Пол.

Погляды на геральдыку З.Даленгi-Хадакоўскага.

2715. Gorzynski S., Kochanowski J. Herby szlachty polskiej. - Warszawa: Wyd-wo Uniw. Warszawskiego i Wyd-wo Alfa, 1992. - 176 s.: il. - Bibliogr.: s.165-170; Ind. herbow i zawolan: s.171-175. - Пол.

Гербы польскай i лiтоўскай шляхты.

Гл. таксама N 790, 2349, 2357, 2360, 2361, 2366, 2369-2371, 2375, 2394, 2397, 2416, 2423, 2430, 2436, 2451, 2470, 2471, 2483, 2489, 2490, 2493, 2513.

З гiсторыi герба Пагоня i бела-чырвона-белага сцяга

2716. Вытокi нашай дзяржаўнасцi // Салiгор. весн. 1992. 14 кастр.

2717. Грыб Т. Да пытання аб паходжаннi герба "Пагоня" / Публ. i прадм. Г.Сурмач // Культура (Мiнск). 1992. 27 лiп.(N 28). С.4-5; 3 жн.(N 29). С.4-5.

2718. Грыб Т. "Не разьбiць, не спынiць, не стрымаць": Да пытання аб паходжаннi герба "Пагоня": (Прычынак да высвятлення беларус. геральдыкi): Арт. палiт., грамад. i культ. дзеяча Беларусi Т.Грыба (1895-1938). Быў апубл. у часоп. "Iскры Скарыны" (1935, N 5)] / Уступ. слова i публ. Г.Сурмач // Культура (Мiнск). 1992. 27 лiп.(N 28). С.4-5;. 3 жн.(N 29). С.4-5.

2719. Жураўскi А. Гiсторыя, якая ўмясцiлася ў тры гады // Навiны Беларус. Акадэмii (Мiнск). 1992. 3 лiп.(N 26). С.5-7.

2720. Зайкоўскi Э. Паходжанне герба Пагоня // Нiва (Беласток). 1992. 27 верас.(N 39). С.10.

2721. Копцiк Ю. Довады небясспрэчныя: [Водгук на арт. А.Трусава "Вяртанне старажытных сiмвалаў" (ЛiМ,1992,21 лют.)] // ЛiМ (Мiнск). 1992. 28 жн.(N 35). С.5,12.

2722. Ненадавец А. Адкуль наш герб // Бабр. жыццё. 1992. 17 лiстап.

2723. Сланеўскi А. "Хамутоў не зналi конi продкаў..." // Звязда (Мiнск). 1992. 15 лiп.

2724. Трызна Д. Калi скончыцца падман, цi Як у суверэннай Рэспублiцы Беларусь прымаюць нацыянальную сiмволiку: [Палем. нататкi пра сцяг, герб i гiмн Беларусi. Таксама ацэнка асоб - Н.Арсенневай, М.Шчаглова, М.Равенскага] // Политика. Позиция. Прогноз (Минск). 1992. Сент.(N 9). С.8.

2725. Ульшанiк У. "Кроў лягла чырвонай паласой...": (Да гiсторыi беларус. нац. колераў) // Запаветы Ленiна (Асiповчы). 1992. 26 жн.

2726. Цiтоў А. Наш сiмвал - Пагоня: Шлях праз стагоддзi. - Мн.: Полымя, 1992. - 40 с.: ил.

2727. Цiхановiч А. "Муж збройны на белым канi, у чырвоным полi..." // Звязда (Мiнск). 1992. 18 верас.

Нумiзматыка

2728. Узденков В.В. Монеты России, 1700-1917 == Russian coins, 1700-1917: [Каталог: Есть белорус. материал] / Под ред. В.Л.Янина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Совмест. сов.-герм. предприятие "Межнумизматика": ДатаСтром, 1992. - 678 с.: ил., табл. - На обл. авт. не указан.- Текст парал.: рус., англ. - Библиогр.: с.674-677.

2729. Ярохiн А. Манетныя скарбы Чэрыкаўшчыны [1835-1927 гг.] // Заклiк Iльiча (Чэрыкаў). 1992. 2 верас.

2730. * Debski J. Skarb monet z I polowy XVI wieku z miejscowosci Kupiel, (dawny powiat Slonim), Bialorus // Lodzki Numizmatyk (Lodz). 1992. N 21. S.24-30:il. Пол.

Скарб манет 1-й паловы XVI стагоддзя з мясцовасцi Купель (былы Слонiмскi павет).

2731. * Filipow K. Grodzienski epizod menniczy // Lodzki Numizmatyk (Lodz). 1992. N 21. S.31-32; Bialostocczyzna (Bialystok). 1990. N 4. S.4-5: il. Пол.

З гiсторыi гродзенскага манетнага двара пачатку XVIII ст.

Гл. таксама N 561, 647, 1028, 1034, 2522, 2541, 2542.

Фiлатэлiя

2732. Миронович Л. Возрождение в почтовых марках: [Есть сведения о сер. почтовых марок под назв. "Асобны атрад", вышедшей после объявления БНР в 1918 г.] // Бобр. жыццё. 1992. 11 крас.

2733. Подлипский А. [Марк Шагал] на почтовых марках [1967-1987 гг.] // Вiцьбiчы. 1992. 3-5 июля (спец. вып.). С.6.

2734. Пучынскi У. Беларуская марка: Учора i сёння // Дзецi i мы (Мiнск). 1992. Верас.(N 18). С.8.

Змест: Сёе-тое з гiсторыi; Першыя Беларускiя маркi; Акупацыйныя выданнi; Эмiграцыйныя выпускi; Маркi Рэспублiкi Беларусь.

Анамастыка

2735. Дзярновiч А. Беларускiя прозьвiшчы i iх гiсторыя // Свабода (Мiнск). 1992. Верас.(N 7/8). С.13.

2736. Сiцко З. I падрос i вырас Янучок, а Янкам не стаў: [З гiсторыi прабл. даслед. ўжывання беларус. iмёнаў В.Ластоўскiм] // Наша слова (Мiнск). 1992. 5 жн.(N 31). С.5; 12 жн.(N 32). С.5; 19 жн.(N 33). С.5.

2737. Станкевiч Я. Хрышчоныя ймёны вялiкалiтоўскiя (беларускiя) // Спадчына (Мiнск). 1992. N 6. С.96-101. Заканчэнне будзе. Публ. паводле працы "Запiсы", кн.2 (Мюнхен, 1963).

2738. Трубей А. Что в фамилии твоей?: [О происхождении современ. белорус. фамилий] // Во славу Родины (Минск). 1992. 7 окт.

Гл. таксама N 110, 665.

Тапанiмiка

2739. Арысаў Б. Справа за шыльдамi: [Аб перайменаваннi вулiц г.Маладзечна] // Маладзеч. газ. 1992. 25 лiп.

2740. Бандарэнка У. Страла Пяруна: [Тапанiмiка Рагачоўшчыны] // Свабод. слова (Рагачоў). 1992. 12 верас.

2741. Бобрык А. Вулiца, як тваё iмя?: [З гiсторыi назваў вулiц Бабруйска] // Бабр. жыццё. 1992. 4,7,9 крас.

2742. Болотевич К. Деревня с семью названиями [в Зельвенском р-не - Мижеричи] // 7 дней (Минск). 1992. 29 июня-5 июля (N 27). С.5.

2743. Важнiк Т. Назвы нашых вёсак [Пухаўшчына] // Пухав. навiны. 1992. 5 снеж.

2744. Варна Б. "Сие имя... в предпочтение прочим дано": [Пра паходжанне назвы Белая Русь: У арт. скарыст. даслед. П.Крапiвiна, А.Рогалева, В.Вячоркi, В.Iванова, Г.Сагановiча, А.Мiрановiча, А.Грыцкевiча] // Перамога (Дзятлава). 1992. 7 лiстап.

2745. Вiтка В. Як узнiкалi назвы паселiшчаў [на Беларусi] // Нiва (Беласток). 1992. 4 кастр.(N 40). С.9-10.

2746. Ганжураў Р. Бесядчане - нашчадкi балтаў?: [Аб гiст. паходжаннi назвы р.Бесядзь i некаторых вёсак Ветк. р-на] // Голас Веткаўшчыны. 1992. 25 жн.; 1 верас.

2747. Емельяновiч В.М. Традыцыйнае i новае ў тапанiмii Брэстчыны: [Ёсць звесткi з гiсторыi] // Тэзiсы дакладаў навукова-практычнай канферэнцыi: (Мова, лiтаратура, краязнаўства). Брэст, 1992. Ч.1. С.7-9.

2748. Жураўскi А. Старадаўнiя назвы гарадоў Беларусi // Навiны Беларус. акадэмii (Мiнск). 1992. 14 жн. (N 31). С.3-5; 28 жн. (N 33). С.8.

2749. Игнатенко А.П. О названии территории Белоруссии и самоназвании ее населения в IX-XII вв. // Тэзiсы навуковай канферэнцыi, прасвечанай 1000-годдзю Полацкай епархii i праваслаўнай царквы на Беларусi. Мн., 1992. С.12-14.

2750. Калядзiнскi Л. Цi будзе ў Слуцку праспект святой Соф'i Слуцкай?: [Аб вяртаннi гiст. назваў вулiцам Слуцка] // Нар. газ. (Мiнск). 1992. 13 лiстап.

2751. Карнялюк К. Была вёска Падшапка: [З гiсторыi назвы] // Чырв. зорка (Узда). 1992. 29 жн.

2752. Карнялюк К. I тчэ, забыўшыся, рука...: [З гiсторыi назвы гар. пас. Дамачава (Брэсц. р-н)] // Заря над Бугом (Брест). 1992. 12 авг.

2753. Лыч Л. Назвам зямлi беларускай - нацыянальная аблiчча: [Прабл. беларус. тапанiмiкi] // Нар. газ. (Мiнск). 1992. 2 верас.

2754. Мельниченок В., Купринчик В. Возражение по поводу системы ...: [Переименование улиц Витебска] // Вiцьбiчы. 1992. 3 дек. С.2.

2755. Нагорны Н. Вулiцы [г.Маладзечна] мяняюць назвы // Маладзеч. газ. 1992. 2 верас.

2756. Панамарова А. Што адлюстроўваюць назвы вулiц [Барысава]? // Адзiнства (Барысаў). 1992. 4 лiп.

2757. Плавiнскi М. Вулiцы Вiцебска, як вам цяпер называцца? // Вiцьбiчы. 1992. 3 дек. С.2.

2758. Рогалеў А. Вярнуць неадкладна: [Разважаннi аб тапанiмiцы i неабходнасцi вяртання гiст. назваў насел. пунктам Вiцеб. вобл. ] // Вiцеб. рабочы. 1992. 8 кастр.

2759. Рогалеў А. Зрубiў рыбак Васiль хату...: [Аб паходжаннi назвы в.Васiлевiчы Жлоб. р-на] // Во славу Родины (Минск). 1992. 21 нояб.

2760. Рогалеў А. "Шляхта з Шапатовiч": [Пра назву вёскi ў Чачэр. р-не] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1992. 3 верас.(N 36). С.7.

Гл. таксама N 363, 523, 533, 973, 1171, 1341, 1804, 2076, 2395, 2396, 2408, 2417, 2431, 2432, 2440, 2491, 2573, 2662, 2664, 2705, 2706, 2767, 2785.

З гiсторыi назвы "Лiтва"

2761. [Адкуль пайшла i што значыць назва "Лiтва"] // Во славу Родины (Минск). 1992. 14 авг.

2762. Сiцько З. Лiтва // Наш дзень (Маладзечна). 1992. 13 лiстап.

2763. Супрун В. Беларус на радзiме - тубылец! // Наша слова (Мiнск). 1992. 25 лiстап.(N 47). С.3.

Мiкратапанiмiя Брэста

2764. Дулевич В. Городской Совет против Советской: [О переименовании улиц Бреста] // Заря (Брест). 1992. 5 дек.

2765. Левашкевич Н. Улицы города - как их называть? // Брест. курьер. 1992. 23-29 окт.

2766. Почему люб Радзивилл, а не Машеров: [Надо ли переименовывать площади и улицы Бреста: Отклики читателей газ.] / Авт. писем: А.Богдасаров, А.Сапсай, Е.Водчиц, I.Трушко, В.Коновалюк // Заря (Брест). 1992. 29 окт.

2767. Супрунюк О. Что в имени тебе моем?: [О происхождении назв. г.Бреста и насел. пунктов Брест. р-на] // Брест. курьер. 1992. 25 сент.-1 окт.

2768. Цi варта мяняць назвы [вулiц Брэста: Свае погляды выказваюць С.Яцкевiч, У.Сухапар, А.Сабалеўскi] // Заря (Брест). 1992. 24 нояб.

Мiкратапанiмiя Гомеля

2769. Вулiца [Навiкоўская] памiж дзвюма плошчамi // Гомел. праўда. 1992. 22 кастр.

2770. Катэрлi А. "Непапулярныя" найменнi: [Вулiца iмя М.I.Калiнiна] // Гомел. праўда. 1992. 19 лiстап.

2771. Музычэнка Р. Былая Безыменная вулiца: [З гiсторыi горада, 2-ая палова XIX ст.-1917 г.] // Гомел. праўда. 1992. 29 кастр.

2772. Музычэнка Р. Вулiцы iмя легендарных лётчыкаў, першых герояў Савецкага Саюза // Гомел. праўда. 1992. 3 верас.

2773. Музычэнка Р. Iмя вучонага-акадэмiка [I.В.Курчатава дадзена новай вулiцы. У арт. ёсць звесткi з гiсторыi вулiц горада да Вялiкай Айчын. вайны] // Гомел. праўда. 1992. 15 кастр.

2774. Радзевiч А. На Казённай (Баннай) алеi // Гомел. праўда. 1992. 10 верас.

2775. Радзевiч А. Яраслаўскае балота: [Назвы вулiц горада] // Гомел. праўда. 1992. 3 снеж.

2776. Рогалев А. Географические названия Гомельшчыны: Материалы к спецкурсу для студентов II-V курсов: Учеб. пособие. В 2 ч. Ч.1. "Красная книга" топонимов Гомеля и окрестностей / Гомел. гос. ун-т им. Ф.Скорины. - Гомель, 1991. - 85 с.

2777. Рогалеў А. Гомельскi "Каўказ": Разважаннi над малавядомымi фактамi:[Версiя паходжання назвы горада] // Гомел. праўда. 1992. 2,16 лiп. Працяг. Пач.: 4 чэрв., 1992.

2778. Рогалеў А. Ля вытокаў Пескаватай вулiцы // Гомел. праўда 1992. 27 жн.

2779. Рогалеў А. Манастырская вулiца // Гомел. праўда. 1992. 23 лiп.

2780. Рогалеў А. На былой Адэскай... [1901-1968 гг.] // Гомел. праўда. 1992. 20 жн.

2781. Рогалеў А. Наваколлi Стасенкаўскай вулiцы // Гомел. праўда. 1992. 30 лiп.

2782. Рогалеў А. Цi жывуць у Гомелi нашчадкi легендарнага Гома?.. // Звязда (Мiнск). 1992. 5 снеж.

Гл. таксама N 558, 2403, 2406, 2407, 2409, 2410, 2411, 2412.

Мiкратапанiмiя Магiлёва

2783. Аўраменка В. Рэзананс: [Водгук на арт. I.Пушкiна "Паспяшая - не спяшы..." (Ратуша, 1992, N 12) аб змяненнi назваў вулiц г.Магiлёва] // Ратуша (Брэст). 1992. Жн.(N 15). С.4.

2784. Ножнiкаў М. Лiчбавая тапанiмiка // Магiлёўс. праўда. 1992. 7 лiп.

2785. Ножнiкаў М. Пад "чырвоным сцягам тупанiмiкi" [горада i вобласцi] // Ратуша (Магiлёў). 1992. Жн.(N 15). С.7.

2786. Сидоренко Б. Кто же назвал Могилев Могилевом? // Вестн. Могилева. 1992. 25 сент. С.7.

2787. Тапанiмiчны каталог: Абразкi з мiнуўшчыны // Вестн. Могилева. 1992. 14 авг. С.5.

2788. Яцкевiч З. Вяртанне памяцi - справа складаная: [Водгук на арт. В.Аўраменкi "Рэзананс" (Ратуша,1992,N 15)] // Ратуша (Магiлёў). 1992. Жн.(N 15). С.4.

Мiкратапанiмiя Мiнска

2789. Iсаенка У. Мемарыял на шыльдах вулiц // Добры вечар (Мiнск). 1992. 8 кастр.

2790. Рогалеў А. Мьньскъ: гiсторыя, дыялекталогiя, назва: (У пошуках iсцiны): [Водгук на арт. Г.Штыхава, I.Крамко "Сталiца Беларусi - Менск" (Навiны Беларус. акад., 1992, N 26,27)] // Навiны Беларус. акад. (Мiнск). 1992. 25 верас.(N 37). C.4.

Гл. таксама N 2509.


ДАПАМОЖНЫЯ ПАКАЗАЛЬНIКI

Iмянны паказальнiк

(Лiчбы адсылаюць да парадкавага нумара кнiгi або артыкула. Лiчбы ў дужках адносяцца да прозвiшчаў асоб, указанных па прыкметах персаналii)

А.З.П. 211

А.П. 1392

Абакумоўская Т. 250, 368а

Абрамова И. 959, 1006, 1193

Абрамовiч П. 303

Абрамчык Ф. 1558

Абрэмбская-Яблоньская А. 2509

Аврамиди Ю.Н. 1530

Авхимович Н.Е. (1699)

Агафонова Н.А. 1591

Агеев А.Г. 1346, 1531

Агеев В.Д. 2057

Агiевiч У. 725

Агiнскi М.К. (928), (1176), (1178)

Агiнскiя, род (768), (2433)

Адамовiч А. 1543

Адамовiч С. 2341

Адамушка I. 1393

Адамушка У.|. 1394, 1395

Адважны В. гл. Германовiч Я.

Адзiнцоў В. 2481

Ажгiрэй А. (1551)

Ажэшка А. 748

Азаров А. 274

Азарэвiчава М. (191)

Айзенштадт Г. (1958)

Акалович Н. 1996

Акiмаў В. 1067

Аксенова Т.Н. 369

Акудовiч В. 304, (1954)

Акула К. 239-(241), 2311

Акулiч Г.I. (2180)

Акулiч С. 370

Акулов П. 1963

Акуневiч В. 561

Аладава А.В. 274

Алегаў А. 2238

Алейнiк А.М. (2121)

Алейникова М. 1662

Александр Невский (574)

Александр (652)

Александр I (2473)

Александров Г. 764

Алекандров И. 2233

Александровiч А. (1551)

Александрович Н.П. 2528

Александровская О.И. (1597)

Алексей Михайлович (2473)

Алехнiк А. 216

Алмазов В.С. (2277)

Альгерд Вялiкi (667), (675-678)

Альшэўская Х.В. (1951)

Альшэўскiя, сям'я (1951)

Алюшкевич Н.О. (1073)

Аляксандраў А. 435

Аляксандраў Я. 2094

Аляхновiч Ф. (1409)

Аляшчевiч А. (2173)

Амброжейчик Е. 2542

Амелькавiч Л. 711

Андреев Е.М. 1326

Андреев М.С. 976

Андрыяшаў А. (39)

Андрэева Е.Г. 257, 1608, 1609

Андрэюшкаў А. 1007

Андрюшис А. 1145

Аненкаў В.М. 1134, 2539

Анiчэнка У. 726

Анiшчанка В. 788

Анiшчанка Я.К. 782, 907, 1000, 1018, 1068, 2329

Анiшчык А. 247

Анiшчык К.I. (1471)

Анiшчык У.I. (1471)

Анищенко М. 1008

Анищик Н.М. 1009

Анна Русiнка (147)

Анненков В.Н. 1069

Аношкiн I. 242, 1241, 2447

Антановiч Р.В. 1096

Антонава В.В. (2227)

Антонава Т. 49, 52, 212, 213, 244, 1451

Антонаў А. 523

Антонаў К. 436, 2030

Антонаў С. 371

Антонiк В.К. 896

Антонов И.П. (1637)

Антонов С. 2080

Антось (2666)

Анфiлатава Н. 1753

Анцiпенка А.I. 675

Анцiпенка Л. 765

Анцiпенка А. 849

Анюкоў М. 437

Апанасевiч Р. 2170

Апарыева Г.М. (2171)

Арбузаў У. 2039

Аржаева Л. 2068

Арлоў У. 38, 272, 562, 563, 576, 577, 594, 600, 615, 940, 960, 961, 1194, 2009, 2064, 2104, 2105, 2482

Арлоўская Я.Г. (2180)

Арманд Ф. (2336)

Арсеннева Н. (242)-(246), (2724)

Арцiмовiч Г.М. (2120)

Арысаў Б. 2739

Асадчы П.В. (2296)

Асiноўскi С. 121, 122, (132), 135, 285, 564, 689, 737, 848, 2646

Асiповiч А. 2647

Астапенка М. 2078, 2171

Астапчик Л.К. 1396

Астахаў А.С. (1967)

Асташонак А. 1304

Астраўцоў С. 258

Астрожскi К. (683), (2689)

Астрожскiя, род (2689)

Астроўскi Г. 1532

Астроўскi Ю. (1552)

Аўгуст III (766)

Аўраменка В. 2783, (2788)

Аўрамчык А. 2421

Аўхiмовiч М.Я. 1914, 1915

Афанасiй Брэсцкi (917-919)

Афанасьев К. 2068

Афанасьева Т. 139, 176

Ахраменка В. 34


Бабаев А.А. (2281)

Бабiн А. 2305

Бабкiн Г. 154, 897

Бабровiч В. 177, 2448

Баброўскi I.В. 907

Багавец Л.В. 1997

Багадзяж М. 140, 364, 365, 438, 560, 592, 595, 610, 684, 749, 750, 1176, 2220, 2605, 2683

Багамазаў В. 2065

Багдановiч А. 2598

Багдановiч М. 259, (1127)

Багратион П.И. (1201)

Багрым П. (1159), (1162)

Багуцкi А. 475

Байко П. 766, 1787

Байрашаўскайтэ Т. 305, 1168

Бакула Б. (1807)

Бакула I. (1807)

Бакуменко М. 1964

Бакуновiч Р. 382

Балатэвiч К. 1570

Балдоўскi А. 1998, 1999

Балiцкi А.В. (1430)

Балуто П.А. (2230)

Балышева М.Н. 1145, 1212

Бальчэўскi Э.П. 767

Балязин В. 1231

Бандарчук А.I. (1808)

Бандарэвiч В.В. 50

Бандарэнка У. 2172, 2413, 2740

Бандера С. (2351)

Банионис Э. 661

Баравец В. 251

Баравуля М. 2521

Баравы В. 39

Барадулiн Р. 252, 1397

Баран А.I. (1967)

Баран В.Д. 2561

Баранаў Ю. 2051

Баранов В. 123, 124, 125, 751

Бараноўскi I. 102

Барбуха С.Л. (2180)

Бароўка В. 1127

Бароўскi М. 2239

Барсаў М. (39)

Барсук Т. 1544

Барташэвiч Г.А. 2661

Барушка П.А. (1481)

Баршчэўская Л. 157

Баршчэўская Н. 155

Баршчэўскi А. 1360

Барысенка У.С. (2018)

Барычэўскi Я.I. (1431)

Бассалыго Д. (195)

Басюк I. 1965

Батаў П.I. (2249)

Баторий C. (656)

Баўкоў М.Я. 299

Баўрына В. 2449

Баўтовiч М. 439, 1195, 1196

Баханькоў А.Я. 299

Бахтанова Е.Л. 1610

Бачыла Х.А. 2095

Башан В. 2040

Башилов А.А. 2528

Башко П.К. 92

Безотосный В.М. 1202

Бейлькiн Х. 962, 1010, 2388

Бекеш К. (668)

Бекцiнееў Ш.I. 647, 845

Бекю А. (1145)

Белагурская М.С. (1794)

Белаказовiч Б. 726

Беларус П. 306

Белая А. 309

Белицкая Г.М. 2528

Белы А. 690

Белы С. 2512

Бельская Л. 1118

Бельскi Л.М. (892)

Белямук М. 440, 2522

Бембель А. 40, 310

Бендзiн А. (1609), 1611

Бенек К.Ф. (1454)

Бензярук А. 898, 2684

Берасцень С. 231, 889

Бергман А. 155

Бернат М. 441

Берштовский А. 41

Бибик Л. 1966

Биркос А.А. 1145

Бiрулiн М. (2067)

Бiрыла М.В. 299

Бiцкi В. 505

Бiч М. 963

Блажыеўская А. 2633

Блiадухо М.Ф. (1580)

Блiзнец А. (2011)

Близнец Г.И. 1298

Блохин А. (2324)

Бобков А. 2230

Бобр А. 2389

Бобрык А. 2741

Богданов А.А. (186)

Богдасаров А.А. 2330, 2523

Богдасаров А. 2766

Богдель И.И. 53

Богомольников В.В. 2528, 2542

Богуш В. 1754, 1911

Богуш-Сестранцэвiч С.I. (907), (929), (1173)

Богша Л. (563), (594), (595), (596), (597)

Болбас В.С. 706, 707

Болдарава Л. 2265

Болдзiн I.В. (1970), (1971), (2268)

Болдовский А. 2320

Болонев Ф.Ф. 783

Болотевич К. 2742

Болховитин А. 2080

Бона (2413), (2420)

Бондараў В. 2461

Бондарь П.И. 1612

Бонч-Осмоловский Р.А. (1345)

Борейко В.Е. 367

Борисевич М. 1398

Борисов И. 1197, 2299

Борисов Н.В. 2022

Борисов П. 1613

Борисовец А. 899

Бородавко А.Ф. 2009

Боянков К.Е. (2000)

Боянков П. 2000

Бравер Я.Л. 2355

Брачыслаў (563)

Броска Т. 798

Бруева Л. 1985, 2240

Брыкун В. (774)

Брышцен В. 1967

Брэгер Г. 81

Бубала А. 103, 2173

Бубен Я.М. (2192)

Бубiн I. 1282

Буганов А.В. 1198

Будны С. (704), (720-722), (870), (2486)

Бузук П.А. 299

Буйко Д.Ф. (1282)

Букацiч С. 404

Булак-Балаховiч С.Н. (1703-1706)

Булаўка А. 42

Булаўскiя, сям'я (1471)

Булахаў М.Г. 299

Булгак И. (907)

Булгаковский Д.Г. (2677)

Булгарины, род (2433)

Бунеев Ю. 1396, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1981, 2524

Бунто I.У. 1788, 2358

Бурак А.К. (1613)

Бурак А.М. (1471)

Буракоўская Н. 2587

Бурамiнскi М.I. (2239)

Бурдо А.А. 2282

Бурковский В.А. 2241

Буров М.Е. (2277)

Бутаков И. (1991)

Бутримович М. (1072)

Быков А. 1968

Быстрицкий А.Г. 1537

Быхавец I. 1156

Бычкоўскi У. 219

Бычкоўскi А. (1070)

Бычына Б.Ф. 1404

Бычэня У. 1405, 1675, (1676), (1677), 2200

Бэргман А. 1690

Бялевiч В. 35, 36

Бяляўскi П. 2067

Бяляўцаў М.М. 2001

Бянецкi Ю.Ф. (1171)

Бярозка У. 178


В.К. 1407

В.П. 502

Вабiшчэвiч А. 288, 900, 1614, 1789, 1912, 2331

Ваврентюк И. 1969

Вавула Г. 2041

Ваганова М. 1604

Вадзiла П. 1356

Важнiк Т. 1669, 2743

Ваза, Жыгiмонт (800)

Ваза, Зыгмунт III (778)

Ваза, Уладзiслаў (801)

Вазьмiцель А.К. (2222)

Вайгачев С.А. 850

Вайнруб М.Г. (1948)

Вайранюк М. 1711, 1713

Вайтовiч Н. 2509

Вакар Н.П. 1408

Ваксер М. (1947), (1949)

Валадар Глебавiч (589)

Валасевiч Г. 1409

Валенцiк Дз.Дз. (2278), (2280)

Валишин (2115)

Валовiч А. (810)

Валодзiна Т. 2599, 2600

Валодша (563)

Вальваценка I.К. (2007)

Вальдэмар (586)

Вальковский И. 273

Валюжэнiч М. 2450

Ванiковiч А. 2601

Вараб'ёў А. 1299

Варанец В. 1790

Варанец Я. 1790

Варановiч У. 1199

Варанько К. 1586

Варатнiкова А.А. 930

Варна Б. 2744

Варонiн М.А. 2046

Васанская Ж. 1647

Василевич П. 311, 312

Васiлеўская Н. 1691

Васiлеўскi Б.У. 1410, 1411

Васiлеўскi М. 2648

Васильева А.Н. 2330

Васiльеў М. 1256

Васiлька Святаславiч (583), (584)

Васин В.А. 1584

Васько А. 1943

Васюк Г.В. 799, 907

Вахрушев В.Н. 1944

Вашейко В. 2525

Вашкевiч Ю. 274

Вашурава Т. 2047

Вашчыла В. (803)

Ващилко А.А. (1403)

Веденич С. 136, 137

Вейга М. 911

Верас З. 1070

Верасень М. 405, 892, 942

Верес М. 2003

Верещагина А.В. 1168

Веснячок М. 2174

Весялкоўскi Ю. 220, (227), 524, 654

Вецер Э.I. 261

Вiдлога В. 372

Вiльнiшкiс (1550)

Вiльчак Ю. 1242

Виноградов Л. 2398

Вирион И.И. (1145)

Вiтаўт (502), (618), (654), (667)

Витгенштейн П.Х. (1198)

Вiтка В. 2745

Витковский А. (1072)

Витовт Великий (662)

Вiцень (667)

Вiцьбiч Ю. 330, 2422

Вiшнеўскi А.Ф. 1355

Власов Б.П. 53

Власт гл. Ластоўскi В.Ю.

Вовнянко Ю. 2079

Водчиц Е. 2766

Возмилов П.Г. (2277)

Войнiч I. 924

Войнич М. (1073)

Войтовский К.А. (2277)

Войтюлевич Ю. (774)

Войцiк I.Ф. 1945

Войцiк Н.С. 1945

Войшалк (667)

Волах В. 2576, 2625

Волахаў Р.Я. (1967)

Волгiн М.А. (2264)

Волкаў I. 2626

Волковицкий И. 518

Волконский С.Г. (1232)

Волох А.А. (1613)

Волохнович И.Л. 1336

Вольны А. (1472), (1669), (1670)

Вольф Ю. 655

Волян А. (698)

Воробьев А.А. 1071

Воронин П.Л. (2277)

Воронянский В.Т. (2114)

Всеслав Брячиславич (572)

Выжляцiнскi-Буевiч А. 2685

Выжляцiнскiя-Буевiчы, род. (2685)

Высагорац М.А. (2014)

Высоцкий В. 2066

Вышынскi М. 1414

Вярбiцкi Г. 2047

Вяргей В.С. 2526

Вяржбоўскi А. 2509

Вярыга-Дарэўскi А. 2699

Вярынскi М. (2039-2041), 2042, (2044), (2045), (2047-2049)

Вячка (563), (585)

Вячорка В. 2744


Габрусевiч С. 296

Габрусь Т.В. 695, 854

Гаварушка Я. 1671

Гавриил Белостокский (910)

Гаврилин Д. 1200, 2242

Гаврилов П. (1991)

Гаврицкий И. 1013

Гаврюшкин В. 2342

Гадлеўскi В. (2194)

Газiн Дз. 443, 1415, 2175

Гайба М. 618

Гайдук М. 619

Гайдук Ю. 1097

Гайдуль В. 44

Гайдучек М. 2056

Галавасты Г.Я. (1466)

Галака I. (1535)

Галееў Х.Г. (2238)

Галенчанка Г.Я. 92, 715

Галенчык I. 2243, 2244

Галкоўскi Р. 2356

Галубовiч В. 851

Галубок У.I. (1648-1653)

Галубоўскi К. (1807)

Галынскi А.В. (190)

Гальпер Е. 1087

Галэка С. 1064, (1065), (1066)

Гамалiцкi М. (1145)

Гампер Е.Е. (1219)

Ган В. 141, 1311

Ганароўскi М.Я. (1998)

Ганецкая А. 852

Ганжураў Р. 2746

Ганiна Л. 1312, 1313, 1314, 1315

Ганцкая О.А. 2588, 2592, 2596

Ганчароў А. 2067

Ганчароў У. 875

Ганчароў Я.I. (2004)

Ганчарук I.Г. 1043

Гапоненко О.А. 1145

Гарадзецкi М. 1241

Гарай О.А. 2523

Гарбiнскi Ю. 1717

Гарбуль А. 34

Гарбуль П. 708, 1608

Гарошка Л. 1736

Гартны Ц. гл. Жылуновiч З.Х.

Гарэлiк А. 2085

Гарэлiк З.А. (1580)

Гарэцкi Г.I. (1580), (1583)

Гарэцкi М. (1416)

Гарэцкi Р. 1416

Гасянкоў У. 406, 2004-2007

Гатковiч А. 248, 2313

Гаўрыiл (905), (909)

Гаўрыла (897)

Гаўрылаў I. 2086

Гацкi Ю. 1737

Гаштольд А. (2690)

Гаштольд О.М. (15)

Гаштольды, род (2690)

Гедымiн (667), (679), (680)

Гедэман О. 2358

Гельфман Г. (191)

Генин А.М. (204)

Генiюш Л. (1397)

Генрих Латвийский (565)

Герасiмава I. 2176

Герасимова Г.Н. 805

Германовiч Я. 221

Германовiч I. 1417

Гесь А.Н. 1482

Гiбенталь К.I. (1145)

Гiлевiч Н.С. 156, 274

Гiлеп У.А. 274

Гiльбурд В. 956

Гинзбург С. (195)

Глагоўская А. 157

Гладышчук С. 339

Глiнская А. (2683)

Глухов И. 1970, 1971

Глушакова Т.I. 620, 849

Глушакоў У. 201, 2343

Глушкова О.А. 805

Глыбоўскi М.С. (2222)

Говорский К. 444

Голенищев Н. 202

Головачев П.П. (1311)

Головаченко Г. 2231

Голосовский С.С. (2072)

Голубев А.М. (2015)

Голубев С.А. 3

Гольдаде С. 2399

Голяк В. (1398)

Гончаров А.А. 1986

Горба Н. 2177

Горбарук П.Д. 1354

Горбатов А. (2288)

Горбацкий А.А. 313

Горбачев Б.С. (208)

Горбiк С. 696, 901, 937

Гордеев Б. 1418, 2473

Горелик А. 1201, 1249

Городникова Н.В. 1584

Гортынский Н.Г. (773)

Горшин С.Н. 407

Горшина Е.С. 407

Горшков Г.Г. (1093)

Горянина Е.Е. 978

Гостев И. 2178

Госцеў А.П. 1145

Грабко М.Ц. (2061)

Грабянчук I. 2679

Граковiч I.П. 1616

Граматчикова А. 1061

Граматчикова Л. (1062)

Грахоўскi С. 1571, 1593, 1648, 1672, 1673, 1676, (1677)

Гребенев В.Н. (2057)

Греков Б.И. 1046

Григоревич В.В. 1655

Григорьев Г. 1419

Григорьев М. (2081)

Григорьева В.В. 1043, 1263, 1419

Григорьева Р.А. 297, 2553, 2602, 2660

Грицевец С.М. (205)

Гришанова Л. 506, 515, 1420

Гродненский Ю. 2008

Грос Я. (1920)

Грум-Гржымайла К.I. (200)

Грушевський М. 536

Грыб В.А. 1421

Грыб Т. 2717, 2718

Грыгаровiч I.I. (26-30), 314

Грыгор'ева В. 875, 1127, 1422, 1423

Грыгор'еў Г. 1422, 1423

Грыгор'еў Л. 2246

Грынберг Р.М. 265

Грынблат М. (39)

Грынькевiч Я. 2701

Грынявiцкi I.Я. (181), (184)

Грыцавец С.I. (203)

Грыцкевiч А.П. 2, 4, (9), (14), 43, 126, (136), 308, 537, 616, 657, 754, 755, 800, 801, 1735, 1738, 1739, 2686, 2744

Грыцкевiч В.П. 2, 5-8

Грышкевiч Ф. (1636)

Грэль М. (1807)

Гувер Г. (1804)

Гудава Н. 17

Гудков С.С. 1337

Гужалоўскi А.А. 274, 373

Гузiкаў М.I. (148)

Гуленка У. 2314, 2563

Гуляеў Дз.Ц. (2131)

Гумилев Л.Н. 46, 47

Гурин И. 2139

Гуринович Д. 1617

Гуринович И. 276

Гурко А. 2634

Гурко В.И. (3)

Гурскi Б.М. 1580

Гурэцкая А. 1128

Гусоўскi М. (706), (723), (724)

Густава Л. 289

Гутырчик С. (2312)

Гучок Е. 1098, 2505


Дабравольскi В.А. 179

Дабрынiн М. 34

Давыд Гарадзенскi (684-688), (2688)

Давыд Игоревич (603)

Давыдов Д.В. (1237)

Давыдова Г. 2179

Давыдоўскi У. 952

Дадзiёмава В. 890, 891

Дайнека Л.М. 85

Дайнека Р. 2247

Далгатовiч Б. 1361, 1972, 2043, 2248-2250, 2253, 2254

Даленга-Хадакоўскi З.Я. (2550), (2551)

Далiдовiч А. 1357

Далматаў I.I. (2248)

Дальков В. 369

Даманскiя, род (2687)

Даненкаў К.Д. (2250)

Данiлеўскi М.С. (1753)

Данилов В.А. 1354

Данiловiч А. 222

Данiльчык Т. 2384

Данiлюк С.П. 274

Данько Л.Ф. 446, 565, 976

Дарвин Н. 2282

Дарский Л.Е. 1326

Даўгiрд А. (1114)

Даўгяла З. 104

Дашкава К.Р. (1014)

Дваранiнаў В. 2251

Дварчанiн I.С. (1788)

Двинская Я. 566

Дейкалова С.В. 1946

Дейнис И.П. 976

Демин Н. 2252

Джураў А.М. 2046

Дз'ячэнка А. 315

Дземянчонак Л.А. (2070)

Дзенiсенка Дз.А. (2052)

Дзержинский Ф.Э. (1695)

Дзехцярук У. 142

Дзiянава Т. 17

Дзнеладзе Ш. (2081)

Дзюба О.М. 854

Дзюндзiн В.Ф. 2046

Дзябёла М. 1425

Дзядзенка З. 1533

Дзянiсаў У. 2509

Дзяржавiн Г.Р. (2329), (2474)

Дзярновiч А. 902, 1913, 2735

Дингли Дж. 261

Дмитриев Б.М. (2090)

Дмитриев М.А. 1618

Добриян А. 2518

Добролюбов Н.Н. 1134

Добшевич Б. (854)

Доватор Л.М. (1996)

Долгов И.И. (2514)

Долгодворов В. 1426

Домейко И. (139)

Доморад К.И. 2096

Дорош Н. 448, 449, 489, 498, 903

Дорош У. 911

Дорошевич Э.К. 854

Доўнар Т. 802

Доўнар-Запольскi М.В. (20), (23), (39)

Драздовiч Я. (378)

Драздоў В. 26

Дранчук В. 355

Драўнiцкi I. 1170, 2675

Дробушевский А.И. 621, 2528

Дрозд А. 1519

Дружинин Г. 205

Друцко-Любецкий Г. (1072)

Дубейка В. 2344

Дуберштэйн З.М. 2097

Дубiнка В. 2554, 2578

Дубицкая Н.Н. 2528, 2542

Дубiцкi М.А. 2207

Дубнов А. 143

Дубовец С. 2332

Дубок П. 298

Дубровская Ф. 273, 1003, 1338

Дуброўскi В. 2180

Дубянецкi Я. 906

Дудараў Л. 2255

Дудко I. 2232

Дудко Т. 2627

Дуж-Душэўскi К.С. (1692)

Дулевич В. 2764

Думанская Е. 1203

Дунiн-Марцынкевiч В.I. (1160), (1269)

Дурново Н.Н. (1468)

Дурова Н.А. (1221)

Дучыц Л. 356, 357, 538, 567

Дышыневiч В. 316

Дьяков М.З. (2277)


Еваровский В.Б. 602

Евпраксия (593)

Евсюк А. 180

Егорова А. 1649, 2401

Егорычев В. 1358

Езавiт В. 1741

Езавiтаў К.Б. (1703), 1707, 1708-(1710)

Езепенко И.Н. 2528, 2542

Екатерина II (2473)

Екацярына | (187)

Елейникова В.С. 1145

Еловичева Я.К. 48, 53

Ельскi А.К. 299, (1175)

Ельскi К. (196)

Емельяненка А.М. 710

Емельяненка П.С. (2016)

Емельяновiч В.М. 2747

Емяльянчык У. 1065

Енка I. 1534

Еремеев Г. (1991)

Ермак В.И. (2022)

Ермакоў В. (179)

Ермалёнак В. 127, 525, 2362

Ермаловiч В. 2484

Ермаловiч М.I. (39), 49, 539, 602, 616, 622, (626), 1562, 1565

Ермашкевiч М. 50

Ерошенко А. 2256

Ершакоў П.А. (1987)

Есакоў I. 2188

Ефимьев А.В. 1973

Ефрасiння Полацкая (563), (594), (597-602), (2385)


Жалкоўскi А. 2010, 2221

Жалкоўскi В. 2098

Жамойцiн Я. 1712

Жаркевiч С. 1127

Жарскi П.С. (1429)

Ждановiч В. 1692

Ждановiч I. (182)

Жердев А. 181

Животовский В.В. 2009

Жижель И.М. (1613)

Жилибер Ж.Э. (1145)

Жлоба П. 2452

Жлоба С. 89

Жлутка А. 875

Жолудев И. 418

Жук А. 2485

Жук В.К. (1492)

Жук Д. 1488

Жук П. 1509, 2138

Жук-Грышкевiч В. (1629), 1723

Жуковская В.А. (1479)

Жуковский А. 1791

Жукоўскi П. 2257

Жумарь С. 2140

Журавлев Ф. (1991)

Жураўскi А.I. 291, 299, 726, 2509, 2719, 2748

Жуховицкая А.Л. 53

Жучко М. 2181, 2694

Жывiца Ю. 215

Жыгiмонт I Стары (2420)

Жыгiмонт Стары (15)

Жыгоцкi М. 374, 2128

Жыгуноў У.Р. (2006)

Жылiнскi К.А. (2209)

Жылуновiч З.Х. (1472), (1698)

Жынкiн А. 1717


Забаўскi М.М. 1042, 1127, 1168

Заборовский Г.И. 1145

Заборовский Л.В. 907

Завальнюк П.У. 508

Завальнюк У.М. 2358

Заворошкин В. 2345

Загарульскi Э.М. 579

Загороднюк И.Х. 1520

Загрышаў I.П. 274

Задаля В. 1427, 1792, 2052

Заерка А. 1428

Зайко М. 2141

Зайкоўскi Э.М. 526, 2518, 2555, 2720

Зайцава В. 2542

Зайцаў А. 128, 274, 540, 2390, 2414, 2597

Зайцева Н. 375

Закiраў I. (2303)

Законнiкаў С. 1594

Залескi А.I. (21), 2258

Залесны Р. 2603

Залоска Ю. 58, 317

Залужный В. 2182

Замбржыцкая Т. 2232

Зан Т. (1077)

Запруднiк Я. 51, 52, 1038

Зарицкая Т. 1714

Заровская П.Ю. (1474)

Зарэцкi Е. 1976

Зарэцкi М. (1551)

Заслонов К.С. (2068)

Заслонова И. 2068

Затонский В.П. 1482

Захараў Г. 2487

Захаренко Л. 1250

Захарчык Г. 2183

Захарьина Н.С. 907

Заяц I. 2031, 2053, 2054

Заяц Ю.А. 579

Зварыка I. 727

Звяруга Я.Г. 2518

Зданович И.У. (1151)

Здановiч Н.I. 648, 2528

Зданович С. 1057

Здановiч У. 1, 2564

Зенюк А. (1070)

Зiмянiн М.В. 1359, 2033

Зiнькевiч Л. 376, 377

Змачинская Н.3. 1146

Золак Я. гл. Данiловiч А.

Зорин Н. 2385

Зотаў Г. 1595, 1596

Зубович Е. 1165

Зубрицкий М.К. 1145

Зубрыцкая I. 768

Зубрэй А.I. 966

Зубрэй У. 966, 1340, 2129

Зуев Г.С. 2347

Зылькоў С. 1264

Зянькевiч Р.С. (2675)


I.Б. 1724

Iаан (563)

Iван Грозны (617)

Iванаўскi В. (1711)

Iваненка С. 1429, 1982

Iванiна П.П. 2062

Иванов А. 409

Иванов В. 2259

Иванов М. (2320)

Иванов Ю. 129, 1867

Iванова Л.С. 623, 658, 712, 907

Иванова Н.В. 1395, 1693, 2488

Iванова Т. 1066

Iваноў В. 2744

Iваноў Ю. 274, 1868

Iваноў Я. 1974

Iваноўскi Ю. 1304

Iваноўскi В. (1712-1715)

Iванюк С. 1793

Иващенко Н.А. 54

Iверс А. 246

Игнатенко А.П. 2749

Игнатенко И.М. 2096

Iгнатовiч У. 2687

Iгнатовiч Ф.I. 1145, 1147, 1171, 2518

Iгнатоўскi У.М. (2), (22), (24), 527

Iгнатчык I. 2579

Iгнацьеў В.Я. 274, 967, 1039, 2589

Iгнацюк А. 1794

Iеўлевiч I. (882)

Iзяслаў 318, (563)

Ильенков В. 223, 1072, 1204

Ильинский Н.И. 1354

Iльiнiч М.I. (2050)

Ильютик А. 2542

Iльюшэнка М. 1129

Иов О.В. 541

Иосиф 903

Iофе Э. 18, 19, 105, 681, 1316, 1430, 1431, 1582, 1583, 1947-1949, 2234-2236

Иоффе Г.И. (204)

Iпатава В. 158

Iпель А. (274)

Iсаенка У.Ф. 568, 569, 885, 1341, 2789

Iўлiянiя Альшанская (714)

Iўчык В.В. 265

Iўчык Т.I. 265


Кабишев С.В. 2528

Кабузан В.М. 1001

Кавалевiч М. 34

Кавалёў С. 693

Кавыль М. 215

Кагачэўская Т. 1127

Кадет Г. 451, 2184

Кажамяка А. 2453, 2454

Казак К. 2125

Казак Н.П. 1294, 1295

Казак-Казакевiч Э. 144

Казакевiч П. 1587

Казаков А. 82

Казальская С.А. 1130

Казарскi А.I. (189)

Казбярук У. 679, 680, 693

Казiмiр IV Ягелончык (659)

Казлоў В.I. (2119)

Казлоў I.I. 274

Казлоўскi А. 1023

Казлоўскi Дз. 411

Казлоўскi П. 2069

Казлоўскiя, сям'я (2076)

Казуля С. 260

Казырыцкi В. 2011

Казячы Р.I. 1755

Каладкевiч М. (191)

Каленiк В. 2012

Калеснiк У. 34, 224, 723, 1443, 2055

Калечыц А.Г. 522

Калинин Н.И. (2281)

Калiноўскi В. 1002, 1795

Калiноўскi К. (12), (1265), (1267), (1268), (1270-1273), (1275), (1277), (1278)

Каллаур В. (1072)

Каллаш В.В. 772

Калубовiч А. 1432, 1572

Калюга Л. (1414)

Калюта В.В. 2034

Каляда Г. 2643

Калядзiнская Т.Ю. 543

Калядзiнскi Л. 412, 453, 486, 542, 2528-2531, 2750

Калянковiч I. 55, 413

Камiнскi М.I. 1205

Камоцкi К. 655

Канавалава Л. 2532

Канавалюк В. 1433

Канановiч У. 659

Канановiч В.С. (2180)

Канапацкая Т. 1855

Канапацкi I. 182

Канапацкi М. (1636)

Канапнiцкая М. (2350)

Канiскi Г. (930-936)

Каплан Ф.Я. (197)

Каралёў А. 1265, 1743

Каралёў В. 2363

Каралькевiч Я. (1172)

Карамзин Н.М. 544

Каранеўскi А. 698, 738, 2424

Карапецкi А. 2491

Карачун Р. 56, 2260

Карачун Ю.А. 274, 275

Карвалан Л. (2333)

Карев Д.В. 37, 2682

Карл ХII (2473)

Карлюк А. 9

Карлюкевiч А. 93, 95, (311), (312), 414, 1744, 1914, 1915

Карнееў С. (2110)

Карнiлава Л.А. 454

Карнялюк А. 2428

Карнялюк К. 286, 571, 2392, 2425, 2426, 2427, 2455, 2492, 2580, 2751, 2752

Кароляк З. 1680

Карпаў Дз. 10

Карпенко И. 1361

Карпечанка М. 866, 1796

Карпiцкая I. 1619

Карпiцкi Р. 1532

Карскi Я.Ф. 90, 299, 2509

Касаткiна Ф. 1686

Касiнскi В.А. (2223)

Каскевiч I. 2649

Касмылёў В.С. 756, 789, 1136, 1209, 1343

Каспяровiч Г. 1167

Касценчык А.М. (2028)

Касцень А. 1434, 1435, 1436, 1545, 1916

Касцюк М.П. 92

Касцюк Ю. 475, 2070

Касцючэнка I. 1091, 1206

Касцюшка Т. (1072), (1179)

Касцюшкi, род (2684)

Касьянов С. 2080

Каткавец В. 1650

Католiкаў А. 624

Катужанец Р. 1362

Катэрлi А. 572, 2770

Каўка А.К. 291, 1157, 2185

Каўпак С.А. (2129)

Каханоўскi Г.А. 11, 849, 1158, 1914, 1915

Кацнельсон В. 925, 1283

Качук Н. 206, 1563

Кашкин И. 1437

Кашмель Ф. (1483)

Кашыра Ю. (2173)

Кашэта А. 1266

Квир А. 1597

Квятковский М. 1950

Кейзеров Н. 1641

Кейстут (654), (666)

Кексгольмская М. (2475)

Кеннеди Д.Ф. (1311)

Кентыш А. 301

Кернажыцкi К.I. (31-33), (1045)

Кiклевiч А. 150

Кiндзяева Н. 2364

Кiпель В. 1745

Кiпель Я. (218)

Кириленко Э.В. 1620

Кiрпiчэнка К. 769, 968

Кiрыла Тураўскi (563), (610-612)

Кiрылаў М.А. (2024)

Киселев И.Н. 1046, (1483)

Киселев Т.Я. (1362), (1380)

Кисель Г. 273

Кiсель М. 1975

Кистерев С.Н. 805

Кiсялёў В.Н. 85

Кiсялёў Г. 1172, 1694

Кiсялёў У. 358, 360

Кiт Б.У. (247), (248), (249)

Кiчына Я. 1099

Кiшко Л.I. 1438

Кiштымаў А.Л. 106, 969, 1018, 1136

Кiшык Ю. 699

Клевец А.К. 1917

Клевченя А.С. 611

Клешчанка М. 2142

Клиер Дж. 183

Клiмаў С. 2676

Клiмовiч Р.С. (181), 184, 1439, 1440, (1490), 1535, 2402

Клiмуць Я. 1441

Клокаў С. 1207, 1257, 1258

Клыго В.И. 2261

Клюев С.Л. (1973)

Клюковiч М.Р. (2020)

Кляўчэня А. 2562

Кляцоў Ф.В. (1759)

Кляцоўскi М. 2262, 2429

Кляшчук А. 1746

Кнацько Г. 2127

Кныш У. 2456

Князева Ч. 790, 1267

Ковалев В.В. 1354

Ковалев И.К. (2103)

Коваленчиков Н.Н. 1301

Ковкель Л.И. 854

Ковшара П.А. 2009

Кодан С.В. 185

Кожар И.П. (2082)

Кожемяко А. 2457

Козак Д.Н. 2561

Козел Р.С. 2533

Козлов И. 130, (134)

Козляков В. 225

Козырев В. 970

Койта К.К. 321

Колас Я. (18), (299), (374), (420), (1124), (1467), (1536), (1572), (1668), (2128), (2447)

Коленкур А.де 1208

Колесава А.Ф. (2107)

Колесник А.Д. 2038, 2295

Колиев М. 2058

Коломеец В. (2081)

Коломиец В.Р. 1073, 2518

Колосов Л. 1015

Колоцей Л.А. 54

Коляда М. 1443

Комар В. 2044

Конан У. 625, 728, 926, 1119, 2562

Кондратьева Л. 1363

Коновалюк В. 2348, 2353, 2766

Конрад Р.В. 2202

Контаў В. 455

Копец Ю. (1072)

Копцiк Ю. 1412, 2721

Копыль А. (1443)

Копытин В.Ф. 2465, 2534-2537, 2539, 2542

Корбут А. 2565

Корелин А.П. 1046

Корж В.I. (2012)

Корзенко Г.В. 1581

Корзун В.П. (1519), 1521-1526

Корзун И.П. 1342

Корнилович Э.А. 186

Коровкин В.С. 1638

Королькова И.А. 1134

Короткевич А.Т. 1621

Коротков И.П. (2477)

Корсак А. 1546

Корсак О. (458)

Корсакова Т. 2186

Корхаў В. 1976

Косаў С. (911), (924)

Косман М. 726

Костейко Л.А. 1145

Костенчик А.М. (2008)

Костин А. 2099

Котельникова Н.Е. 785

Котляр И. 2187

Кошалеў В. 1703

Кошалеў М. 322, 323, 2702

Кошур С. 1622, 1666

Крамаренко А. 379

Крамко I.I. 299, 2509, (2790)

Крапiвiн П. 2744

Крапивин С. 1131, 1598

Крапiвiна М.I. 2188

Красавiцкi Т. 2263

Красiнскi А. 1573

Красневский М.А. 274

Краснова А. 2581

Красоўскiя, сям'я (1470)

Красулiн Я. 691

Краўцоў М. (1366), (1701)

Краўцэвiч А.К. 415, 739, 2566

Краўчанка П.К. 274, 729

Крачкоўскi А. 34, 2013, 2014, 2264, 2321

Кревко Р. 2081

Крейдич М. 2189

Крейер Н. 1547

Криворучко А.Н. 1364

Крицкий В.И. 274

Криштапович Л.Е. 911, 2378

Кром М.М. 660

Кротава С.С. 957, 1210

Крук А. 57

Крук I. 2650

Крукоўскi М.I. 58, (1527)

Круль М. 1280

Крупенька I. 971

Крупянькова А. 1951

Крутилин А. 2143

Крывальцэвiч М. 529, 2538

Крыванос Х. 456

Крывец М. 1856

Крывёнак М. 757, 2377, 2703

Крывёнак С. 380

Крыленка М.В. (2336)

Крылов В. 1695

Крылова З.К. 1145

Крынiцкi А. (1551)

Крыўцоў В. 1127

Крэнь I.П. 2518

Крэскiян Г. 2696

Крюк В. 1042

Крюкова О. 2190

Ксензов В.П. 530, 2528, 2542

Ксензов С.В. 1564

Ксянзоў А.П. (1856)

Кубэ В. (2125-2127)

Кудзелiн В. 2130

Кудраўцаў А. 2704

Кудрашоў В.Я. 531, 2518, 2539, 2542

Кужелева Л.Д. (1401)

Кузнецов Л.Ш. (1656)

Кузняева С.А. 775, 1043, 1100, 1142, 1211

Кузняцоў М. 187

Кузьменка Л.Д. 274

Кузьменка У. 2032

Кузьмiн М.М. (1493)

Кузьмiцкi В. 1444

Кузьмiцкi Л. (1444)

Кузьмiцкi М. (1444)

Кузьмiч Л. 874

Кузьмiч Т. 626, 803

Кузьмянкова Т.В. 299

Куковякин В. 2015

Кулагiн А.М. 486, 1101

Кулакоў А. 1390, 1977

Кулакоў Ф. 2191

Кулеш А. 2144

Кулiк П.В. (1471)

Кулiковiч-Шчаглоў М. (231), (234)

Кулiшча А. (1807)

Кулiшча П. (1807)

Кульбицкая М. (2179)

Кульбицкий Н. (2179)

Кульнёў Я.П. (1195), (1239), (1256-1258)

Кульпанович О.А. 1145, 1212

Куляс Г. (2121)

Куляшоў В. 1344

Кунцевич Л. 300

Кунцэвiч I. (937-939)

Купава М. 758

Купала Я. (384), (1118), (1377), (1378), 1548, (1572), (1577), (2447)

Купринчик В. 2754

Купрыянаў В. 457

Купрыянаў П. (2002)

Купцоў С. 726

Кур'яновiч А. 458

Куракин Ю.Н. 904

Курапаткiн А. 2365

Курачка I. 360

Куркевiч К.С. (2019)

Курлов П.Г. (1280)

Курпатин Э. 2087

Курчатаў I.В. (2773)

Курыловiч Г. 573

Куфцерын У. 1251, 2220

Кухаронак Т. 2604, 2621-2624, 2652

Кухновец И. (2021)

Кушнер В. 34


Лабаноўскi Л. 2016, 2322

Лабынцаў Ю.А. 274, 692, 703, 804

Лавров П.Л. (1073)

Лагуновiч А. 2222

Лада-Заблоцкi Т. (178)

Лазар М.Я. 2593

Лазоўская Т. 1541

Лазуненка А. (2304)

Лакарэвiч М. 2193

Лакарэвiчы, сям'я (2193)

Ламiнскi У. 2458, 2459, 2460, 2461, 2462

Ландсбергис В. (629)

Ланеўскi Г.А. 2063

Ланской С.Н. (176)

Лапацiнскiя, род (2373)

Лапинскайте Ю. (1463)

Лапiцкая Н.Ф. 1580

Лапковские, семья (2109)

Лапо I. 2088

Ларионов В. 1016

Ласкоў I. 301, 2562

Ластоўскi В.Ю. 43, (1628), (1694), (2736)

Латыш В.М. 1445

Латышонак А. 1704, (1705)

Лаўроўская I. 1680

Лаўрык Ю.М. 877, 1599

Лаўрыновiч В. 59

Лебедев Г.С. 726, 2550

Лебедева Е. 253, 2379

Левашкевич Н. 1446, 2765

Левко О.Н. 649

Ледяев В.Д. (2259)

Лейзеров А. 1365

Лелевель И. (1073)

Лемцюгова В.П. 299

Ленiн У.I. (422), (2336)

Ленсу Я. 2556, 2557, 2582

Леонардов Д. 2514

Леоновец А. 2134

Леонович И.Л. (2025)

Лепешаў I.Я. 299

Лепешинский П.Н. (195)

Лесаўчук А. 1366

Лесiн М. 1976

Лешкевич С. 2282

Лещук С.В. (2015)

Лёсiк Я. (1717-1719)

Лётыс-Шайта Ю. 1447

Лжедмитрий (2473)

Либинтов М. 2506

Лившиц В.М. 1134

Лизарев А. 1574

Лiпатаў В.А. 2017

Лiпень А. 1448

Лiпнiцкая В.Л. 2518, 2542

Лiпскi У. 1449

Липский Ф. 2237

Лисов П. 2100

Лiстапад Ю.I. (1536)

Лiтаровiчы, сям'я (213)

Лiтвiн А.М. 92, 1559, 1952

Литвинов Т. 2401

Лiтвiновiч А. 2558

Литвинчук В.А. 2135, (2136)

Лiтошка I. 720

Лiўшыц У. 972, 1243

Лiўшыц Ю. 2004

Лiхачоў У. 2266

Лiхота В. 2636

Лiцвiнка В.Дз. 1575, 2612, 2637

Лобанов А.В. (1613)

Лобач У. 361

Логiн А. (1666)

Логiн Я. (1666)

Логовский Б. 1406

Лозка А. 362, 1074, 2393

Лойка Т. 1450

Лойка Ю. 1953, 1978

Ломаць I. (1807)

Лопух Л. 1979

Лосский Н.О. 107, (230)

Лосюков В.Ф. (2277)

Лошенков М.И. 2528, 2539, 2542

Лук'янова Н. 2503

Лук'янчык Ф. 2035, 2047, 2203

Лукашоў В. 1857

Лукашоў К.I. (1857)

Лукашэвiч А.Я. (2017)

Лунгерсгаузен Ф.В. (1580)

Лунева Н.П. (2263)

Лупач Д. 2391

Лухверчык В.М. 1143

Луцевич Т. 2638

Луцкевiч А. 381, (1690), 1756

Луцкевiч I. (381)

Луцкевiч Л. 145, 1634, 2334

Лучиц П. 2431

Лучук Т. 726

Лысенка П. 60

Лысенко Н.Н. 715, 907

Лыч Г. 1367

Лыч Л.М. 92, (137), 257, 1127, 1663, 2753

Любанскiя, род (410)

Любащенко В.И. 854

Лютынскi В. 1213-1218, 2046

Лявiцкi М. (194)

Лявiцкi Я. (1070)

Лялько Х. 980

Лямин А.В. 84

Лямцава-Канасевiч В. 416, 516, 1062

Лянкевiч Г. 1945

Ляпин В.А. 84

Ляута П. 709, 1132

Ляўкоў Э.А. (355), 363

Ляшковiч В. 1918, 2209

Ляшук В. 1417, 2350

Ляшчынскi М. 1133


М. 1368

М.В. 740

М.С. 332, 2335

М.Ш. 2194

Магерамов М.М. (2281)

Мазанiк А. (2111)

Мазец В. 1725

Мазуркевiч В. 131, 1017

Мазуров К.Т. (1361), (1379), (1380)

Мазурэнка I.П. (2078)

Мазырэц Ц. 1369

Майкова Э.Ю. 2559

Майоров А.И. (2300)

Майсейчык А. 1127

Майсяёнак А.Г. 1145

Макаравец П. 730

Макараў В. 947

Макараў М. 949

Макаренко И.И. (1480)

Макаров М. 2267

Макаров П.В. (2023)

Макаров С. (141)

Макарова Т.И. 1040

Макарчук П. 927

Макарый Канеўскi (905), (908)

Макарэвiч А. 42, 1782а

Макарэвiч В.А. 45

Максименко Н.А. 407

Максимова Э.С. 602

Максiмцоў М. 2268

Макушников О.А. 2401, 2528

Малажай Г. 34

Малашанка К.Д. (2454)

Малашэня Л. 1135, 1980, 2540

Малевич К. (1643)

Малевич Т. 2138

Малиновский Л.Н. (2277)

Малиновский С. 324, 2507

Малiноўская Т. 459

Малiноўскi М. 108, 132, 188, 189, 517, 662, 676, 677, (678), 682, 704, 770, 791, 1159, 1219, 1268, 2662

Малофеев А.А. (1362)

Малышев Ф.Д. (1973)

Мальдзiс А.I. 2, 274, 291, 616, 627, 853

Мальдис А.О. 276

Мальцаў У. 1645, 1646, 1651

Мальцева Е.И. (2056)

Мамкiн А.П. (2077)

Манак Б.А. 1328

Мандрик В. 917

Манжосов А.Н. 1973

Манiс М. 2071

Манкевiч I.А. (1172), (2221)

Манцэвiч А. 2593

Маньковский С.А. (1418)

Маралеўскi М. 274

Марзалюк I. 950

Маркаў А. 2269

Маркин М. (1659)

Маркс К. (788)

Мароз М. 1102, (1807)

Марозаў А. 460, 2464

Марозаў В.Ф. 417

Мартас А. 325, 713

Мартынаў В.У. 299

Мартышкин А.М. 772

Марцiновiч А. 1594

Марцiноўская Я. (160)

Марчук Г. 685

Масакоўскi У. 741

Маслоўская З. (2055)

Маслоўскi С. 382

Маслянiцына I. 105, 146, 147, 326, 327, 364, 365, 599, 920, 2432, 2605, 2653, 2663-2666

Масыс, сям'я (1487)

Масько И.Ф. 2528

Матвейков Г.П. 1148

Матрунчык М. 2606

Матуковский Н. 1370

Махнач А.С. 1413, 1576

Мацкевич Б.П. 1623

Мацкевiч В. 1747

Мацко А.М. 1981

Мацязонскi К. (1097)

Машин Ю. 2351

Машэраў П.М. (1362), (1379), (1380), (1390), (1391)

Мдивани М. 383

Медведев А.М. 532

Межутавичюте В. 1145

Мейер М.М. 1537

Мельник С. 2195

Мельнiкаў А. 714, 905, 918, 931

Мельнiкаў М. 190, 1173, 2474

Мельников Г. 2082

Мельниченок В. 2754

Мельнiчук I. 878

Мельяновiч В. 1451

Мендэле-Мойхер-Сфорым гл. Шалом Я.А.

Менскi Я. 1726

Меншиков А.Д. (958)

Мерляк К. 226

Метельский А.А. 546, 2528, 2542

Мехаў У.Л. 148, 191, 867, 1281, 1727, 2336

Мехедка-Савiцкi Я. (2581)

Мигулин И.С. 274

Мiкалаеў М. 683

Мiкалаеў С. 1639

Мiкалай 461

Мiкалай II гл. Николай II

Мiкалайчанка А. 651, 1373

Мiкула Я. 1345, 1452, 1691

Мiкулiч Б.М. (1671-1674)

Мiлаш Ч. 1041

Мiлеўская Я.Д. (1629)

Милинкевич А.В. 1145

Милов Л.В. 1046

Милютин В.Н. 2528, 2541, 2542

Миндели Л.Э. 1584

Мiндоўг (667)

Мiрановiч А. 328, 547, 906, 2744

Мiрановiч Л. 2045, 2732

Мiрановiч Я. 159, 1284, 1797, 2196

Мiроненка I.I. 2046

Мироненко Л. 1748

Мирончикова Р.Е. 1521, 1525

Мирончук И. 277

Мiрончык А. 1550

Мiрончык В. 2584

Мiрончыкаў Л. 2562

Мирский М.Б. 1145

Мiсуна Г.Б. (1580)

Михайличенко А. 2101

Михалевский Р. (1072)

Мiхальчанка С. 20

Мiхальчанка А.М. 274

Михальченко А.В. 2518

Мiхневiч А.Я. 299

Михно М.И. 1982

Мiхно Ю. 227

Мiхнюк У. 1667

Мiцкевiч А. (156), (386), (428), (1073), (2524)

Мiцкевiч Д. 1453, 1983

Мiцкевiч I.А. (1423)

Мiцкевiч М. 228

Мiцкевiч М.М. (228)

Мишурный А. 2567, 2568, (2571)

Можейко З.Я. 2667

Можначева М.П. 37

Можы Ю. 784

Молотов В. 1919

Молчанов А. 1075, 1149

Монiвiд К.М. (698)

Монина М. 202

Моргунов А. 1346

Морозевич В. 1346

Морозов П. (202)

Морозова И.В. 1592

Москаленко Н.Ф. 2518

Мостков И. 1605

Мохарев А. 61

Мсцiславец П. (704), (705), (871)

Мсцiслаў Храбры (560)

Музычэнка П. 1798

Музычэнка Р. 973, 2403, 2771, 2772, 2773

Мулица И.С. 1347

Муравейка У. 1600

Муравьев Р. (2213)

Мураўёў А.Н. (1232)

Мураўёў М.М. (1057-1060)

Мураўёў-Апостол С.И. (1232)

Муха А.А. 12

Мухин М.Ю. 1984

Мыслiвец В. 1720, (1950), 1954

Мышко Г.Я. 1755

Мэттэ К. 109, 844, (2190), 2197

Мядзёлка П.В. (1577)

Мялешка А. 2198, 2487

Мялешка В. 951

Мяснiкоў А. 21, 22, 1697, 1719


Набеда К. 1103

Навахрост М. 2102

Навiцкi У. 1681

Навойчык П.I. 1120

Навуменка I. 1269

Нагорны Н. 2755

Нагумовiч I. (1145)

Назаранка В. 2018

Назаревский Д.В. (1400)

Назаренко Б.Н. 192, 574, 593, 612, 721, 922, 941, 948, 1252

Назаров М. 2315

Найдзюк Ю. 229

Налепка Я. (2133)

Наливайко Б. 2323

Наполеон Б. (1208), (1226), (1231), (2668)

Нарбут А.Н. 1145

Нарбут К. (854)

Нарбут Л. (1266)

Нардштэйн М. 2199

Наркевiч-Ёдка Я.А. (1115), (1145), (2496)

Насевiч В.Л. 548, 628, 663

Насовiч I.I. (2676)

Насытка Я. 974

Незабытковский А. (1072)

Некрашэвiч С.М. (1582)

Немыкин В.В. 262

Ненадавец А. 278, 1571, 1728, 2668, 2722

Нестерович С. 1329

Нестерчук Л. 464, 1220, 1244

Несцяровiч В. 384, 465, 466, 1992

Несцяровiч М. 1454, 1455, 1682

Неўраў М.В. (2448)

Нехаеў М.К. (2302)

Нехведович Л. 479

Нечаев И. 1456

Нижнёва О.Н. 1592

Нiкалаеў М.В. 27, 314, 650

Никитин М.Г. 2316

Никитина Т. 2324

Нiкiфаровiч В. 1647

Никифор (904)

Николаев В. 1221

Николаева О. 300

Николай II (1304), (2473)

Николайчик Г. 467, 2639

Нiкольскi М. 2019

Никон 329

Никоноров Н.А. 2282

Ничипорович А.А. 1457

Нiчыпаровiч С.В. (2029)

Нiчыпаровiч У.I. (2106), (2108)

Новiк М. 34

Новiкава I. 651

Новиков И. 1371, 2103

Новикова Н.М. 1458

Новицкий Г. 1459

Ножнiкаў М. 149, 630, 871, 932, 933, 946, 1104, 1116, 1174, 2669, 2784, 2785

Носаль Е. (2256)

Носик А. 1150

Носов Б.В. 1044


Обелевский Г. 419

Ободенко Ю.В. 2528

Оврагов (2299)

Овчар М.Г. 2276

Одынец Р. 1379

Окуневский Г. 2433

Ольга (545)

Ольгина М. 2068

Омельянчук М. 2570, (2575)

Орда Н. (1072)

Орест (656)

Орловская Е.Н. (1420)

Орловский А. 1426

Орловский Е.Ф. (2515)

Орловский К.П. (2134)

Орловский Н.Н. (1420)

Освальд Л.Х. (1311)

Осiн М. 2272, 2654

Осипова М.Б. 1526

Осокина Е.А. 1330

Охрiменко П.П. 551


Пабярэжскi Р. 1985, 2240

Павилонис С. 1145

Павлов Д.Г. (1986)

Павлов М. 1613

Павлов П.В. (1402)

Павлов С. 230

Павлов Я. 2106, 2563

Павлович С.И. 274

Пагарэльская Н. 855

Падаляк Т. 894

Падлужны А.I. 1664

Пазднякоў В.С. 550, 874, 2528

Пазняк Т.П. 2200

Пазняк З. 631, 633

Пакутник Н. 2273

Палiтыка Т. 2020

Палубiнскi А. 1222, 1270

Палуцкая С.В. 261, 549, 579, 1145, 2518

Палуян У.А. 60, 92

Пальскi Л. 759

Пальчевский Г. 2325

Пальчиков П.А 1986

Паляшчук А. 1698

Панада У. 338, 1715

Панамарова А. 2756

Панасюк В. 2059

Панасюк В.П. (2059)

Панасюк П.Н. 632

Панащик И.П. (1791)

Панизник С. 2202

Панкратаў С. 1372

Пантюк И.В. 1145, 1151, 1212, 1285

Панфiлюк М. 1705

Панцялейка А. 1878

Панькоў М. 215

Панюцiч В. 31, 1045

Панямонскi М. 91

Панятоўскiя, род (2341)

Панятоўскi С.А. (2341)

Папкоў I.М. 1373

Парасхес-Кантакузин Н. гл. Никифор (904)

Парсаданаў У. 2035, 2048, 2089, 2203

Паскевiч I.Ф. (1061-1063)

Пастернак Т. 254, 385, 2379

Патапёнак Г. 1228, 1511, 2688

Патоличев Н.С. (1379)

Патук Л. 1374, 1460

Паўлавец Дз. 874

Паўлаў А. 2274

Паўлаў В.П. 1375

Паўлаў М. 468, 753, 938, 1145, 2380, (2568), 2571

Паўлаў Я. 1559, 2108

Паўловiч А. (1172)

Паўловiч I.М. (2246)

Паўловiч С.К. (1802)

Паўлоўскi С. 62

Пахутка В. 2386

Пац П.М. (771)

Пацей I. (877)

Пацёмкiн М. 1348

Пачобут-Адлянiцкi М. (1145)

Пашкавец П. 28

Пашкевiч М. 34

Пашкевiч Т. 1461

Пашкевiч У. 2466

Пеликан В.В. (1145)

Пельгрымоўскi Г. (693)

Пераход Ж. (2083)

Перес Ш. (143)

Петр I (956), (957), (958), (2473)

Петраченко Д. 2109

Петрашкевiч А.А. 291, 731

Петров С. 1440, 1699

Петрович А. 2382

Петровский Л.П. 1468

Петровский В. 1955

Петровский Л.Г. (1964)

Петрыкаў П.Ц. 1585

Петухова Л. 1987

Пiваварчык С.А. 1127, 2518

Пивовар А.Е. 978

Пiкарда Г. 231, 2704

Пикулин В.И. (2015)

Пiлiпенка М.Ф. 2562, 2572

Пiлiпчык В. 279, 280, 281

Пiлсудскi Ю. (1704), (1782а), (1782б), (1809)

Пiльх А. (2148)

Пинхасик Д. 1606, 1608

Пiнчук Н. 339, 2415

Пирог С. 469, 470, 471

Писарев В. 1656

Пiскозуб А. 1004

Писляков Д. 2021

Пичета В.И. (33)

Пичуков В. 1122

Пищуленок М. 1223, 1484

Плавiнскi М. 472, 2757

Плаксин А. 2143

Платов М.И. (1252)

Платонаў Р.П. 1462, 1482, 1551, 1721, 1729

Плешавеня В. 1621, 1624, 2110-2113, 2131, 2204

Плешевеня А. 1286

Плиев И.А. (2295)

Плiско В. 34

Плотнiкаў Б.А. 150

Плыгаўка Л. 1608

Плыткевiч С. 1224, 1952

Плятар Э. (1172)

Побаль А.Д. 274

Побаль Л.Д. 420, 2434, 2528, 2542

Погонюк С. 2275

Погребняк Н. 1657, 1658

Подберезский Д. 386

Подворская С.С. 1398

Подгайский Л. 1463

Подлипский А. 1019, 1226, 1227, 1642, 2733

Подобед Ф. 2669

Подокшин С.А. 854

Поздняков В.С. 550, 2528

Поклад Т.В. 1020

Положенцева Т.Ф. 274

Полонский Я.А. (2277)

Польских Н.Д. 2276

Полюх К. (1443)

Полюх М. (1443)

Поляков П. (523), 533

Поляков Ю.А. 1327

Пономаренко П.К. 1799

Попова С.С. 1782б

Поспелов Н. (1073)

Потёмкин Г.А. (764)

Потребин А. 2585

Поттгофф Г. 2282

Правалiнскi М. 2278

Прадко Л. 1588

Прадслава (592)

Прановiч А. 1175

Пранчак Л. 215, 221, 222, 232, 233, 240, 243

Працько Т. 1577

Примаченок А.А. 2036

Приходько В. 473

Провалинский М. 2279, 2280, 2281

Прозер К. (395)

Прокопович Н. 1659

Протасевич А. (1072)

Протасеня А. 1527

Процька Т.С. 1376, 1465, 1683, 1800

Пруднiкаў П. 2091

Прыбытка Г. 705

Прыгожы М. 474

Прыёмка К. 235, 387, 1036

Прыма В. 1466

Прыткова А. 475

Прытыцкi С.В. (1806)

Пулiхаў I. (1281)

Пусловский Т. (1072)

Пуслоўскi А. (1264)

Путро П. 421

Пуцiлоўскi У. 2640

Пуцко В.Р. 579, 726, 2528

Пучынскi У. 2734

Пушкин А.С. (2381)

Пушкiн I. 388, 488, (806), 934, 935, 1745, 2206, (2783)

Пушкины, род (2686)

Пушча Я. (1667)

Пыжык I.К. (1422)

Пыско С. 1319

Пэн Ю.М. (1099), (1642)

Пянко М. 977

Пясецкi Я. 331, 597, 2695

Пяткевiч А. 2

Пятровiч В. 724

Пятроў Г. 1677

Пятроў П. 2551

Пятроў С. 2435

Пятроўскi Я. 232


Р.С. 332, 2335

Рабкiна А. 2655

Равенскi М.Я. (237), (2724)

Рагач П. 1915

Рагвалод Барысавiч (588)

Рагойша В. 1377, 1378

Радечко П. 2399

Радзевiч А. 2774, 2775

Радзiвiл, Альбрэхт (1036), (2695), (2696)

Радзiвiл, Альжбэта 2695, 2696

Радзiвiл, Багуслаў (146)

Радзiвiл, Барбара (427)

Радзiвiл, Дамiнiк (1199)

Радзiвiл, Кароль Станiслаў Пане Каханку 925

Радзiвiл, Крыштафор (2355)

Радзiвiл, Леў Людвiгавiч (2694)

Радзiвiл, Людвiка Каралiна (146)

Радзiвiл, Марыя (2666)

Радзiвiл, Мiкалай Руды (711)

Радзiвiл, Мiкалай Чорны (658), (711)

Радзiвiл, Урсула Францiшка (852)

Радзiвiлы, род (212), (235), (278), (414), (2511), (2663), (2697)

Райский В.Я. 1337

Рак М.Р. (1967)

Рак-Мiхайлоўскi С.К. (1788)

Рамазанов Н.Р. (2277)

Раманаў А. 2073, 2074

Раманаў Е.Р. 856, (2679-2681)

Раманенка У.А. (2322)

Раманоўскi А.А. 274

Раманоўскi М.I. 784, 2009

Раманчук П. 722, 943

Рамашка С.М. (1471)

Рамэйка-Гурко I.У. (177)

Рассадзiн С.Я. 522, 2528

Расторгуев А.В. 1349

Расторгуев П.А. 299

Расцiслаў Глебавiч (588)

Раховiч Н. 1253, 2495

Рачевский А.Н. 53

Ревяко Г.М. 2508

Редкозубова Н.А. 274

Редько М.В. (2328)

Резник И. 1670

Репин И. (385)

Репко С.И. 1988

Решин Л.Е. 2025

Ритар И. 1467

Робинсон М.А. 1468

Ровгейша А.Д. (1399)

Ровицкий В. 1021

Рогалеў А.Ф. 552, 634, 1063, 2395, 2396, 2404-2411, 2417, 2509, 2573, 2705, 2706, 2744, 2758-2760, 2776-2782, 2790

Рогач П. 1914

Рогачева Л.М. 1578

Рогволод (566)

Рогнеда (572)

Роде 274

Родчанка Р. 664, 1749, 2115, 2317, 2318

Розенблюм А. 476, 477, 1469, 1684

Розенфельд У.Д. 1271

Рокоссовский К. (2081)

Романов К. 2437

Романчук А. 333

Ромульти М. (1072)

Ромульти Ф. (1072)

Рошчына Т.I. 274

Рощин М.Ю. 1537

Рубашевский Ю. 1022

Рублевская Е.А. 1625

Рублеўскi С. 478

Рубцов Е.Е. 965

Рудак Т. 1470

Рудкiн П.М. (2005)

Руднiцкi Р. 875

Рудовiч С. 1560

Ружэчка Р. 2584

Рузвельт Ф. (2027)

Румак А.А. 1801

Румянцев Н.П. (2401)

Русаков В.М. (2686)

Русанаў Ф. 1989

Русецкая С. (140)

Русецкi Э.С. (1455)

Рухле И.Н. (2025)

Рыбалова Л. 978, 2467

Рыер Я. 2539, 2542, 2543

Рыженькая Е. 207

Рысiнскi Ф. (1172)

Рыўкiн М. 255

Рыўкiн Я. 1123

Рэлес Р. 193

Рэпiн I.Я. (368а)

Рэпiны, сям'я (1415)

Рябцев В. 979


С.Д. 145

С.Н. 909

С.С. 732

Сабалеўскi А. 2768

Сабалеўскi В. 2496

Сабасцян А. 2207, 2283, 2438

Савасцян М.П. (2122)

Саверчанка I.В. (810), 911, (942), (944)

Савiк Л. 1674, 1678

Савинков Б.В. (1300)

Савицкая Т. (223)

Савiцкi А. (1281)

Савiцкi Э.М. 1024

Савич Ф. (1072)

Савко Е.А. 1145

Савулькин Л.И. 1331

Савушкiн В.М. 1914, 1915

Савянкова З.П. 2046

Сагановiч Г.М. 23, 760, 911, 952, 2689, 2744

Садовский И. 1398

Садовщиков М. 1528

Садоўскi Я. 368, 1306, 2116, 2132

Сает М. 86

Сазановiч У. 1471

Сазонкин В.В. 1379, 1380, 1391

Сазонов А.А. 805, 805

Сак А. 1404

Сакалоў С.I. (2517)

Сакоўскi В. 944, (945)

Саламевiч Я. 1601, 1602

Салаўёў А. 32, 1472, 1751, 1752, 2037 2117, (2318), 2319

Салаўёў М. 87, 264, 868, 1025, 1029-1031

Салееў В. 726

Самахвалаў I. 1759, 2670

Самко М. (1807)

Самковiч I.К. (1417), (1433)

Самойла У. (155)

Самошына К.К. (2263)

Самусенко Э. 553

Сандрос И. 2208

Санковiч А. (1274)

Сапега, Леў (625), (942-946)

Сапега, Францiшак (1180)

Сапегi, род (411)

Сапсай А. 2766

Сапсалёва I. 1229

Сапуноў Б. 274, 726

Сараев И.Н. 2276

Сарбеўскi М.К. (926)

Сардаров А. 86

Сарока С. 1473, 2270

Сарокiн А.М. 1335

Саўка З. 330, 334, 1004

Сафонава В.В. 1626

Сахаров А.Н. 544

Сацута I. 874

Сачак М.Н. 274

Сачанка Б. 733

Сашыхiн У.М. (1967)

Свекла Л. 479

Светлович Т. 1146

Светозаров Л. 423, 424, 480, 2544, 2552

Свиридов А.Г. 772

Свиридов Л. 151

Свиридов М. 1287

Свирин Г. 499

Святлоў П. 2611

Севастьянов В. 2136

Сегенюк Г. 878

Седин А.А. 274, 2539, 2542

Седин Л. 418

Седляревич Т. 1160

Седун Н.К. 856

Селех М. 771

Селиванов П. 208

Селицкая Л. 1474

Селицкий А.А. 486, 578

Сельверстова С. 1026

Семашко И. (907)

Семейных З. 1005

Сементовский А. 481

Семенчук Г.Н. 2528

Семиряга М.И. 1921

Семяновiч А.А. 1475

Семяновiч К. (892-895)

Сенатовiч А. 726

Сенкевiч В. 302

Сенчиковский (1043)

Сенчук В.С. 2118

Сенько Н.К. (2328)

Серабракоў Л. 2092

Серадзiнскi У. 335

Сергачев С.А. 2586

Сергеева З.М. 2528

Сергеева С. 1027, 1613

Сергиевич П. 274

Сердзюкоў А. 792, 1272, 2656

Серкутьев Г. 1613

Серов А.М. 2009

Сёмуха А. 1755

Сибиряков М. (2081)

Сигизмунд (656)

Сигизмунд II (656)

Сигизмунд III (656)

Сiдарцоў У.Н. 522, 963

Сiдарэвiч А. 1307, 1731

Сiдарэнка Б.I. 635, 806, (950), 953, 2786

Сiдарэнка Н. 2223

Сидоров П.Ф. 1973

Сiлкiн У.А. (1999)

Сильвашко А.С. (2003)

Сiляўка У. 1230

Сiмакоў А. 160

Симанович Д. 2381

Сiманоўскi I.Б. (1586), (1587), (1589)

Симонова Т.М. 1288

Симонюков С. 389

Симченко Ю.Б. 2583

Сiмяон Полацкi (625), (705), (940), (941)

Сiнiцына Г. 1424

Сiнчук I.I. 1028, 2518, 2528

Синявский П. 636

Сiняк Н. 2641

Сiняк С.С. (224)

Сiўчык В.В. (1562), 1565

Сiцко З. 534, 1802, 2736, 2762

Скакун I. (1807)

Скапцова Н.С. 274

Скарулiс С. 1476, 1477, 1536

Скарына Ф. (625), (703-706), (725-734), (2704)

Скарынiч Б. гл. Станкевiч Я.

Скворцов И. 1308, 2475

Скипор, семья (1979)

Скiрмунт Р. (1724)

Склубовiч В. (2011)

Скорульский А. (854)

Сланеўскi А. 1247, 2723

Слесарава I. 2265

Слоскан Б. (1685)

Случанiн Л.Р. (1678)

Слюнчанка В.Р. 500

Слюньков Н.Н. (1362)

Слюнькова I.М. 282, 482, 854, 886

Смаль В. 1579

Смалянка А. 1523

Смалянчук А. 263, 1076, 1088, 1136

Сматрыцкi М. (854), (927)

Смехович Н.В. 1381

Смеяновiч Ф.А. (210)

Смидович П.Г. (195)

Смiлавiцкi Л.Л. 1478, 1488, 1627

Смолiк Н.М. 2209

Смолiч А. (1464), (1691)

Смолянко А. 1522

Смышляев В.С. (1646)

Смялякоў Г. 554

Снапковский В.Е. 1566

Снапкоўская С.В. 1138, 1139, 1628

Снiтко А. 1179, 2145, 2146

Собаль В. 1077

Собаль С. (867), (872)

Соболевский В. 1956

Сокал С.Ф. 1565

Сокал-Кутылоўскi А.А. (1749), 1750

Сокалава Ф. 726

Соколов Е.Е. (1362), (1367)

Соколова М.К. (2328)

Соколова Н. 1799

Соколовская В. 2657

Соллертинский И.И. (207)

Соловьева Т. 1479

Солонец Г. 1458

Солоп И.В. 2330, 2523

Сороковик И.А. 1354

Сосабовски Ю. 1922

Сосно В.А. 1043, 1169

Соф'я Гальшанская (158)

Соф'я Слуцкая (920), (922), (923)

Соцкi П.А. 2305

Спiрыдонава М.Ф. 715

Спiрыдонаў М. 13, 637, 786

Спрогiс А. (2102)

Ставер-Пукала Н. 2047

Ставский И.И. (195)

Сталiн I.В. (1316), (1570), (1799)

Стальмашонак I. 425, 555

Сталярова А.М. (2222)

Сталяроў М.I. (2088)

Станишевская Л.П. 1567

Станкевiч А. (302), (1455), (1700), (1702)

Станкевич С.В. 1665

Станкевiч Я. 336, 2737

Старасельскi В.Ф. (1967)

Стасевич П. 2391

Сташкевич Н.С. 1482

Сташкевич Н. 1729

Стельмашок Ф. 390, 391, 426

Степаненко А. 1568

Степаненко В. 694

Степанов В.С. 2025

Степанов С.А. 1078

Степанова Е. 511

Степанова Л. 2068

Стефановский Г.А. 2023

Стирпейко И. (854)

Столярчук К. 483

Сторажава А. 427

Стралец М. 34

Строцкая Г. 1480

Струмень Г. 152

Студнева М.М. 1161

Стужынская Н. 1538

Стэльмах Н. 34

Сувораў А.В. (1064), (1065), (1066)

Сугака I.П. (2210)

Судзiлоўскi-Русель М.К. (149), (152)

Суднiк С. 1552

Супрун В. 665, 2763

Супрунюк О. 632, 2767

Сурмач Г. 283, 1736, 1803, 2717, 2718

Сурта Т.Р. (25), 638

Суряев В. (4), 14

Сусиков П. 392, 484

Сухапар У. 2768

Сухая Т. 34

Сухвал А.М. (2321)

Суховерхий А. 1529

Сухой П.О. (206), (426)

Суша А. 1537

Сушко А. (1463)

Сцяпанава А. 1424

Сцяпанаў В. 1058, 2707

Сцяпанаў I. 1957

Сцяржанаў П.М. (2085)

Сыраквашын С. 2049

Сыракомля У. 980

Сыс С. 2399

Сысоў У. 2613

Сытников А.Ф. 1858

Сяднёў М. 233

Сяленя Я. 1481

Сялiцкi У. 2083

Сямёнаў А. 2147

Сяргееў Г. 893

Сяргейчык С. 194

Сяргiенка Р. 234

Сярова А. 761

Сяхновiцкiя, род (2684)


Талаш В.I. (2128), (2132)

Талерчык А.С. 1145

Талкачова А. 1608

Талкачова Л. 29, 700

Талкачоў П. 2614, 2615, 2642

Талстая А.Д. (2456)

Таляронак С.В. 879, 1047, 1079, 1080, 1081, 1127, 1140, 1245, 1246

Тамаркiн В.Л. 2093

Тамашэўская А. (212), 235, 2696

Тамашэўскi А. 2210

Танчэўская А. 2616

Таразевiч К.В. 2498

Таранков В.И. 1033

Тарас В. 1958

Тарасаў К. 1247

Тарасаў С.В. 556, 579, 616, 2545-2547

Тарасевiч А.Р. (1471)

Тарасевiч I. 2211

Тарасевич Р. 2285-2290

Тарасов С.В. 2387

Тарасова М. 1259

Тарашкевiч Б.А. (1693), (1788)

Тарашкевiч Р.I. 2612

Тарле Е.В. 1231

Теплова В.А. 1048

Терентьев В. 1917

Терехин С. 742

Терехова В. 639

Терпиловский Р.В. 2561

Тимофеев Н. 2291

Тиффенбах К.Ф. (1147)

Тищенко Е.М. 1145, 2212

Ткачоў М.А. (17), 616, 685, 686, (892), 894, 2518

Токараў М. 1483, 1990, 1991, 2213

Токарев Н.В. 33, 1413

Токць С.М. 1059, 1060

Толстые, род (2467)

Томин А. 1105

Томсинов В.А. 807

Томчик Л. 1232

Топалова Т.А. 15

Топилин А.В. 1332

Тоўсцiк А.А. 274

Трапезникова Е.А. 2282

Трасцiнскi М.М. (2302)

Траугутт Р. (1072)

Трацевский В.В. 887

Трофимович Г.П. (1485)

Трофимович В.В. 1539

Трубей А. 2738

Трубецкой Н.С. (1468)

Трубнiцкi Ю. 638, (656), (773)

Трубницкий А. (773)

Трубницкий М. (773)

Трусаў А.А. 40, 64, 557, 648, 701, 762, 2518, 2528, (2721)

Трусаў I.Г. 1145, 1171, 1804, 2518

Трусаў С.А. 605

Трусевiч В. 2327

Трусова Е. 1350

Труцэвiч I. (478)

Трушко I. 2766

Трызна Д. 2724

Трэпет Л.В. 454

Тумаш В. 1635

Туранеўскi В.А. 638

Туркевiч В. 1034

Туров В. 2205

Туронак Ю. 338, (1711)-1715, 1805

Тызенгауз А. (889)

Тычына М. 1485, 2097

Тышкевич В. (639)

Тышкевiч К. (370)

Тышкевiч Я. (370)

Тэадаровiч Г.А. (199)

Тэраўскi У. (1366)


Узденков В.В. 2728

Українка Л. (1102)

Уладзiмiр (582)

Уладзiмiраў К.Ф. (1993)

Уладыслаў II (2693)

Уласаў А.М. 1124, (1696)

Уласiк М. (209)

Улашчык М.М. (19)

Улiцёнак А. 1359, 2033

Ульшанiк У. 2725

Ульянава М.I. (32)

Ульянкоў С. 1906

Умецкая Е.С. 1125

Умпiровiч А.Л. 2214

Урбан В. 763

Урбан П. 2574

Урбанович М. 1049

Урьев И.И. 2330

Усевалад (563), (590)

Устинов В.И. 1233

Усцiлоўская Т. 2292

Усяслаў Васiлькавiч (589), (591)

Усяслаў Чарадзей (563), (576), (579)

Ушакевiч С. 487


Факееў У. 1410, 1411

Фалькович С.М. 16

Фамiн В. 963

Фарбер С.Р. 1009

Фарботко Я. (1598)

Федароўскi М. (2558)

Федарчук А. 1234

Федоров В.А. 1260

Феранц В.Р. 2215

Фещенко И.Л. (1597)

Фёдараў А. 2412

Фёдараў I. (704), (705), (870)

Фёдараў К. 2372

Фiлатава А.М. 808, 911, 1050, 1142, 1180, 1181, 1235

Фiлатава Л. 1144

Филатова Е.Н. 907, 2465

Фiлiдовiч I.Ю. (2031), (2053), (2054)

Филипенко А. 1761

Фiлiповiч А. (855)

Фiлiповiч I.I. 773, 793, 809, 858, 1035, 1082, 1153, 1302, 1685, 2468, 2476, 2477, (2516)

Фiлон I.Ф. (1967)

Филь А. (1991)

Фiлякоў У.Г. 92, 195

Фиоль Ш. (704)

Флоря Б.Н. 907

Фомин Е. (1991)

Фомин И.А. (1227)

Фонвизин М.А. (1232)

Фролова Н.Т. 1549

Фрунзе М.В. (2336)

Фурык А. 196, 393, 2120, 2293

Фядорына А.I. 1589

Фядосiк А.С. 2628, 2661


Хаванскi I.М. 1036

Хадасевiчы, сям'я (1469)

Хадкевiчы, род (771)

Хадыка А.Ю. 274, 859

Хадыка Ю.В. 292, 859

Хазанов Н. 2084

Хайдуков С.П. (2277)

Халюшков Н. 558

Хамчук В. 1679

Ханеўская-Радкевiч В. 1486

Ханеўскi М.В. (1486)

Харашэвiч К. 249

Харкевiч А. 1414

Хартановiч У.У. 2518

Харык I. (1478)

Харькова Т.Л. 1326

Хаўстовiч М. 2699

Хацкевiч А. 1710, 1923, (2103), 2148

Хацяновiч С.I. 1992

Хiлiмонаў В. 512

Хiлькевiч А.М. 2352, 2367

Хiльмановiч У. 640

Хлiмановiч В.Е. (1344)

Хлюст К.П. (1396)

Хмара С. 215, (238), (1796)

Хмяльнiцкая Л. 394, 429, 1145, 2373, 2380, 2685

Хныкава А. 2617

Ходзiн С.М. 1037, 1335

Ходзька Я. (1170)

Холад У. 2137

Холод Т. 395, 2026

Хомчанка В. 197

Храмеля А. 2232

Хромчанка Д. 1309

Хруцкi К. 2075

Хрышчановiч Л.У. 2618

Худалов Т.Т. 2038, 2295

Хурс I.К. (201)

Хурс Н.З. (2188)


Цанава Л. (1359)

Цапенка М.М. (1580)

Царкоў М. 2080, 2224, 2296

Цезик И. (1098)

Церашковiч П.У. 1043

Церашковiч Т.А. 2590

Церетели И.Г. 1303

Цеханавецкi А. 1177, 1178

Цехановецкий В.П. (1226)

Цётка (1156)

Цивес И. 1106, 1660, 1661, 1959

Цiмафееў (1225)

Цiмiнскi А. 2297

Циркунов А. 928

Цiтавец А. 2629

Цiтоў А. 1333, 2709, 2726

Цiтоў В.С. 1565

Цiхановiч А. 627, 734, 2727

Цiхановiч Я.А. 1652, 1653, (2079)

Цiханскi А. 2076

Цiхмянёў М.М. 1304

Цiшкiн I. 429

Цiшук Я. (1241), (1242), (1246), 1248

Цiшчанка У. 2469

Цыбулька А. 2106, 2108, 2121

Цыбульскi М. 34

Цыган I.М. (1471)

Цыганков В. 1382

Цыганкоў Л. 666

Цыхун А.П. 687, 1145, 1701, 1859, 1924

Цыхун К. (1859), (1924)

Цэлеш 236

Цэлеш М.Я. (236), (1796)

Цяпiнскi В.М. (704), (870), (947), (948)

Цяпкова Т. 2630, 2631, 2632

Цярэшка I.А. 2207

Цярэшка Л.М. 2207


Чабатков И.Л. (2026)

Чавярыкiн М. 2077

Чайка Н.П. (2027)

Чалей М. 1254, 1255, 2500

Чапялова (Пырко) М.А. 2225

Чарапiца В.М. 2518

Чарвякоў А.Р. (1720-1722), (2336)

Чаркасава Д. 237

Чарнавский К.Г. (188)

Чарнецкая Е. 2047

Чарнобылец В.М. 1383

Чарнова К. 1993

Чарнушэвiч Н. 2133

Чарныш А.I. 1236, (2307), 2439, 2440

Чарнышова Л. 2060

Чарнышэй Р. (2010)

Чарняўская Я.А. 1630

Чарняўскi М.М. 559, 667, 1421, 1487, 1629, 1806-1808, 1960, 2122, 2498, 2501, 2518

Чарняцоў Г.В. (2270), 2298

Чаропка В. 366, 688

Чарот М. (1472)

Чартарыйскiя, род (2341)

Чарторыйский А.Ю. (2401)

Часноўскi М.Э. 1355

Чепела И. 2299

Червяковский Р. (1072)

Черепица А.В. (198)

Черепица В.Н. 198, 1073, 1273, 2677

Черкасова В. 341

Чернов И. 2300

Черныш С.Л. 1334

Чернышева Н.Ф. 869

Черняховский И.Д. (2301)

Чеспулявичене М. 2301

Чиликин А. 2027

Чобат А. 1706

Чорны Д. 1274

Чубiнскi П.П. (1172)

Чудаев М.Ф. 710

Чыгрын С. 896, 1275, 1590, 1636, 2441

Чыгрынаў I. 274


Шабловский В. (1991)

Шаблюк В.У. 2502, 2518

Шаблюк Н.В. 2518

Шавель А. 1276

Шавельский Г. (180)

Шагал М. (250-256), (1643), (2379), (2733)

Шадурский С. (854)

Шакун Л.М. 299

Шалина И.А. 602

Шалина Т.И. 340

Шалом Я.А. (193)

Шалух Б. 2302

Шаляговiч М. (60)

Шамаў А. 2303

Шамир И. (143), (151), (2346), (2348), 2353

Шамякiн I.П. 2352, 2367

Шантыр Ф. (1697)

Шардыка I.У. 1083

Шаркоў А.В. 1375, 2036

Шаров В. 1561

Шаронава Т.Р. 880

Шарыпава Р.В. 2046

Шарэйка П. 1145

Шастак Ю. 2028

Шатон Г.I. 65

Шатских А. 1643

Шаўцоў Ю. 1540

Шаўчук I. 34

Шаўчэнка С. 945

Шацилло К.Ф. 1046

Шацкий И. (2081)

Шашалевiч В. (1441)

Шашков А.Т. 84

Шашмянёў М.Ц. 2046

Швед В.В. 1051, 2515

Швед I.А. (1438)

Шведаў А. 2420

Швыкоўскi В. (413)

Шевнин А.Н. 1009

Шевцов А. 1092

Шевцов Н.С. (2585)

Шевченко Н. 1640

Шевяков А.А. 2216

Шейкин Г.Н. 341, 490

Шелохаев В.В. 1046

Шершеневич А. 668

Шестак Ю. 501, 1237

Шитиков Г.Б. 2009

Шифрин З. (1547)

Шишов А.В. 763, 1090

Шкраба М.В. (1405)

Шкуратава В.Р. 2265

Шлома Л. 34

Шлык I. 2265

Шлюбскi А. 519

Шматаў В. 870

Шмидт Е.А. 2528

Шмiдт Н. 1351

Шмырев М.Ф. (2066)

Шнейдер А. 958, 1238

Шнек В. (2317)

Шнэйвайс Я.П. (2030)

Шокiн Г. 1532

Шоломицкий А. (1072)

Шостакович Б.С. 185

Шпадарук И. 774

Шпакоўскi-Случанiн Л. (1675-1679)

Шпилевский П.М. 775

Шредер А.Г. 431

Штайн Г. 274

Штрайт К. 2226

Штыхаў В.Л. 1488

Штыхаў Г.В. (17), 92, 134, 342, 580, 602, 649, 2509, 2528, 2548, (2790)

Штыхаў Ю. 343

Шукевич В.А. (2552)

Шукялайць А. 274, 330

Шунейка Ф. 1570

Шунейка Я. 317

Шупляк П.А. 37

Шур В. 83, 110, 111, 2710

Шур Х. (1308)

Шурухiн П.I. (2302)

Шутава В. 2383

Шутаў А. 2711

Шчаглоў М. (2724)

ШчарбiтаЎ М.Д. (1595)

Шчасновiч А. 236

Шчур Г. 2227

Шчыранка М. (2215)

Шчэрба С. 1809

Шчэцька В. 581

Шыбека З. 1084, 2562

Шыдлоўскi К.С. 396, 2375, 2712

Шыдлоўскi П.I. (1576)

Шыкуць А. 2659

Шыла У. 2123

Шыман Л.Ю. 1489

Шыманоўская М. 1490

Шымкевiч Ф.С. (1116)

Шымук Б. 1239

Шымчук Я. 1702

Шыпiца Д.Л. (1461)

Шыпуля У.С. (2013)

Шыраеў Я.Я. 66, (2043), (2046)

Шырма Р.Р. (34), (1575), (1788)

Шырын Л. 2029

Шэйбак М. 274

Шэйфер А.М. (2222)

Шэмет-Палачанскi Я. (1172)


Щелбанiна Г.Н. 1271

Щелягович М. 2575

Щербакова Т.Ю. 274

Щукин Л.К. (2323)

Щчарбакова Т. 2478


Эльдаров С. (2281)

Энгельгардт А.Н. (1197)

Энтин Э.М. 1352


Юдо В.Т. (1476)

Юдо П. 106

Юнчик Л. 2312

Юракоў Д.С. 2046

Юрий Ильинич (513)

Юркевiч М. 199, 513, 1093

Юркевич С.М. (1418)

Юрэвiч Л. (224), 238

Юськович О. 2328

Юхо Я.А. 93-95, 616

Юшкевiч А.А. (1596)

Юшкевiч А.I. 1994

Юшкевич В. 277, 432, 1491, 2516


Я.Л. 90

Явараў I. 2304

Ягайла (654), (667)

Ягорава А. 1668

Ягорава В. 2217

Якаў Дз.М. (1967)

Якаўлева Т. 616

Якiмовiч Ю.А. 486, 642, 776, 777

Яковлев В. (1991), 2124

Якутов В. 24

Якушко О.Ф. 53

Ялiнка А. 2645

Яловiк Г.В. 1686

Ялугiн Э.В. 1541

Яльчык Ц. 2061

Ян Казимир (2473)

Янин В.Л. 2728

Янин Э. 2306, 2307

Янiцкая М.М. 274

Янкоўскi Ф. (34)

Яноўскi А.А. 715, 907

Януш I. 982

Янушкевiч Ю. 1492

Янушкевiч Я. 1162, 1277, 1278

Янушэўская А. 1449

Янушэўскi П.А. (1449)

Янчевский В. 678

Янчук М. (726)

Яравой Ф.М. 2308

Ярашэвiч А. 2690

Ярашэвiч М. 1882, 1883

Ярашэвiч У. 535, 582-591, 606-608, 939

Ярнутоўская Н.В. 1428

Ярослав Мудрый (2401)

Ярохiн А.П. 210, 983, 1493, 2517, 2729

Яскевич А.С. 1163

Ясноў У. 17

Ястрэбскi М. (1174)

Яўнзем I. (2336)

Яўсяевiч П. (862)

Яўтуховiч З. 219

Яцкевiч А. 34

Яцкевич В. 2228

Яцкевiч Д. 946

Яцкевiч З. 25, 30, 112, 200, 294, 295, 345, 397, 507, 794, 795, 810, 860-863, 871, 872, 881, 882, 888, 895, 912, 929, 936, 1107, 1152, 2472, 2479, 2480, 2591, 2681, 2713, 2788

Яцкевiч С.А. 1, 883, 1631, 2768

Яцэвiч А. 215Adamczyk M. 743

Ajnenkiel A. 824

Aniszczenko M. 398, 504

Antonowicz Z. 1762

Apoznanski Z. 1926

Augustyniak U. 716, (718), (719)


Bajko P. 1810

Baranski A. 1052

Bardach J. 67, 825

Barford P. 2549

Bartkowski Z. 1769

Bauer H. 1089

Bauer K. 826

Bazylow L. 68

Beauvois D. (1141)

Bendza M. 811, 913

Bernacki E. 1927

Bialokozwicz B. 2678

Bielski M. 1928

Bieniecki J. 1763

Bilski J. 173

Biskup M. 812

Blombergowa M.M. 1117

Bochenski A. (1770)

Boczkowska A. 2671

Bohm T. 1811

Borawski P. 113, 643, 813, 846

Borkowski J. 1773

Borodziewicz W. 2150

Boyd L.A. 1812

Baczkowski D. 491

Brodowska A. 78

Brozek A. 1553

Brus A. 1053

Budziarek M. 346

Byczkowa M. 2691

Bzinkowska J. 787


Cegelski T. 814

Cetwinski M. 2714

Chlapowski K. 822

Cubrzynska-Leonarczyk M. 266

Cybulski R. 1849

Cygan W.K. 161, 1929

Cyril of Turov (613)

Czaja A. 815

Czarniauski W. 96

Czartoryscy, rodzina (2692)

Czeropski J. 1813

Czerwiecka M. 1054

Czylewski J. 76


Dabrowski R. 1814

Dabrowski A. 2151

Dagilis W. 1815, 1816

Davies N. 70

Debski J. 2730

Derejczyk S. 173

Dernalowicz M. 2692

Deutscher I. 1320

Djakow W.A. 1262

Dlugosz J. (2671)

Dobronski A. 843, 1765, 1817, 1927

Dobrzynska B. 999

Dolega Chodakowski Z. (2672), (2714)

Dominiczak H. 1766, (1776)

Dopmann H.-D. 717

Dorobisz J. 847

Dorosz J. 1775, 1784, 1785

Downar-Zapolski M. 97

Drozdowski M.M. 1542

Drzazgowski H. 1321

Dubina A. 1055

Dumin S. 88

Dyczkowski A. 2442

Dziczkaniec J. 1767

Dziegielewski J. 816

Dziemianowicz R. 1322

Dzierzynski F.E. (1386)


Falkowski W. 669

Falkowski R.S. 1860

Farys J. 1783, (1785)

Figura J. 1818, 2153, 2154

Filipczak-Kocur A. 796

Filipow K. 1768, 2731

Franczak J. 2309

Franklin S. 613

Fras Z. 745


Galka B.M. 1819

Galkowski A. 1262

Gasiorowski A. 822

Gasztold T. 2155

Gaworski J. 1554

Gizejewska M. 2152

Glowacki A. 1930

Gomolka K. 1732, (1733), 1820, 1821

Gorny M. 2691, 2693

Gorski T. 644

Gorzynski S. 88, 2715

Gosk T. 2691

Grabowski I. 399

Grochulska B. 991

Grunberg K. 71

Grzeskowiak-Krwawicz A. 827, 828, 841

Gwozdek Z. 1818, 2153, 2154


Harz M. 2169

Hauser P. 1784

Hej A. 347

Henzel W. 1942

Hlebowicz A. 96, (1687), 1689

Holdys S.A. 817

Holub B. 2560

Holub Cz. 2156

Horodenski J. 1931

Hrywna I. 162, 163


Ilnicki L. 2698

Iwaniuk A. 2444

Iwanow M. 1384, (1389), (1554)

Iwanowski W. (1716)


Jablonska-Deptula E. 1182

Jagiello (673)

Jagiello B. 1279

Jagiello M. 114

Jagiellonczyk, Kazimierz IV (669), (2446)

Jagiellony, rodzaj (644), (645), (702), (780), (2693)

Jahn P. 1961

Jakubowska T. 72

Janczuk M. (2678)

Janislawski M.A. 2151

Jankowski Cz. (98)

Janowicz S. 96

Januszek F. 1822

Jaracz A. 1494

Jarmolik W. 1823

Jarochowski T.S. 514

Jaroszewicz P. 164

Jaroszewski T.S. 510

Jaruzelski J. 520

Jasienica P. 645

Jedrychowski Z. 1154, 1155

Jemielity W. 1824, 1825, (1826)

Jeziorowski T. 818

Jeziorowski A. 818

Jokubaitis A. 673

Jurkiewicz J. 819, (821)


Kaczorowski B. 433

Kaczorowski W. 778

Kaczynska E. 1053

Kadziela Z. 829, 830

Kalamajska-Saeed M. 492, 914

Kaminski M.K. 1932

Kamler M. 76

Kandrusiewicz T. 96

Kapelus H. 2672

Kappeler A. 267, 1089

Kapuscinski R. 1323

Karwowski J. 1687

Kazmierczuk A. 779

Kialka S. 2157

Kieniewicz S. 1183

Kijowski J. 1826

Klejn B.S. 2443

Koblinski Z. 2549

Kobro K. (2504)

Kochanowski J. 2715

Koczerska M. 670

Kolendo J. 72

Komorowski T. (2160)

Kopanski K. 1769

Koper H. 780

Korkozowicz K. 984

Korolko M. 671

Kosciuszko T. (815), (1182), (1184-1186), (1188), (1189), (1190), (1191), (2354)

Kosicka-Pajewska A. 1770

Kosman M. 74, 349, 907

Kowalczyk A.S. 985

Kowalczyk S. 1995

Kowalski L. 1290

Koza S.J. 350

Kozakiewicz J. 2158

Krahel T. 1962

Krasnodebski D. 2549

Krasowski K. 1827, (1846)

Krassowski W. 287

Kraszewski J.I. 98

Kreuski J. 101

Kriegseisen W. 820

Krol E. 2159

Krynska E. 1632

K.G. 1240

Kubiak B. 402

Kubiak H. 116

Kucharski W. 834

Kukawski L. 1771

Kulagin A. 1108

Kumaniecki J. 1385

Kuncewicz J. 1828

Kwiatkowski S. 672


Laskowicz K. 1995

Latka J.S. 1386

Latynski M. 1853

Lezenski C. 1771

Los R. 1291

Lowicz-Baranski, rodzina (1052)

Lubicz-Pachonski J. (1186)

Lukasiewicz D. 1184

Lukasz K. 814

Lykomski G. 1772


Maciag W. 986

Maciak D. 746, 1733

Madajczyk Cz. 1933

Magdziak-Miszewska A. 96

Majecki H. 1829-1836

Mankowski Z. 1935

Maranda-Porebska B. 1854

Marciniak T. 165

Maroszek J. 400, 494, 987, 988, 1837, 2443

Massonius M. 166

Materski W. 1936, 2337

Mekarska J. 2338

Mencela T. 2229

Mich W. 1838

Michalowski S. 835

Michowicz J. 72

Mickiewicz A. (398), (2443)

Micos S.G. 1812

Mielczarek M. 744

Mierau F. 153

Mierzwa W. (746)

Milewski J.J. 1839, 1840, 1841, 1842, 1843

Milosz Cz. (985), (986), 989, (992), (994-998)

Mironowicz E. 1844

Miskiewicz A. 115

Mitzner P. 1764

Modzelewski K. (873)

Morawski W. 1854

Mozejko E. 1387

Musijenko S. 138

Muszynska K. 268

Myslicki Z. 1555


Narbutt K. (171)

Nation R.C. 1296

Natusiewicz M. 434

Natusiewicz R. 434

Ney-Krwawicz M. 2160

Niciejewska A. 1689

Niedziela Z. 702

Niemcewicz J.U. (1187), (1192)

Nikzentaitis A. 673

Nowak M. 1845


Oginski M. (2354)

Okolo-Kutak A. 1185

Okulewicz P. 1785

Okulicki L. (2160)

Olszewska I. 999

Olszyna-Wilczynska A. (1928)

Orlowski J. 2339

Osuchowski J. 1846


Pajewski J. 1292

Paleczny T. 116

Paszenda J. 495, 503

Paszkiewicz J.A. 2310

Patek A. 117

Pazniewski W. 269

Picarda G. (732), 736

Pietkiewicz A. 1164

Pietrzela M. 1556

Pilch A. 2161

Pilikowski J. 990

Pillati 98

Pilsudski J. (1782-1786)

Piroznik I. 1353

Pisarczyk E. 2162

Plaza S. 99

Pleszewienia A. 2444

Plygawko D. 1293

Podlaski K. 1847

Polacka K. 71

Polak B. 1772

Ponarski Z. 1297

Poniatowski S.A. (1056)

Porter B.A. 1186

Porzecki J. 1187

Postolowicz L. 496, 873

Postolowicz Z. 653, 2445

Pozniak T. 1109

Pozwadowska A. 71

Przygodzka R. 1322


Rachuba A. 718

Radziwill B. (954)

Radziwill (2698)

Radziwill, Mikolaj Krzysztof Sierotka (797)

Radziwill, Krzysztof (884)

Radziwill, Janusz (884)

Radziwill, Stanislaw Albrecht (2354)

Radziwilly, rodzaj (113), (846), (2692)

Renik K. 347

Roch L. 168

Rogala J. 270

Rokicki J. 116

Rolinski B. 164

Roth B. 1089

Rowecki S. (2160)

Rudnicka H. 169

Rulka J. 71

Rurup R. 1961

Rutkowski B. 2163

Rzonca J. 915


Sadowski A. 170

Sakowicz A.M. (914)

Sakson A. 118

Savinkov B. 1310

Sawicka J. 1942

Schafranek H. 2218

Schramm T. 1774

Seniuch Cz. 75

Siedlecki J. 954, 1557

Siekanowicz P. 1848

Siekierski M. 797

Sielicki F. 100, 864, 1110-1113, (2339), 2340, 2577, 2620, 2673

Sieminski J. 1936

Sienkiewicz W. 76

Sivers J.E. 991

Skaradzinski B. 96

Skaryna F. (736)

Skoryna F. (735)

Skowronek J. 1141

Skrobocki E. 504

Sladkowski W. 1188

Sliwowska W. 1053, 1262

Slusarczyk J. 1569

Slusarska M. 837

Slusarska J. 2169

Smolalski A. 1633

Smolenska B. 268

Sniezko A. 171

Snopko J. 1786

Sokolova F. 735

Sokolowski W. 884

Sosna G. 354, 1688

Sroka J. 1937

Stalin I. (1320)

Stepniak W. 521

Sterna-Wachowiak S. 992

Streibel R. 2218

Strumillo-Milosz G. 1938

Strzembosz T. 1939, 1940

Strzeminska N. 2504

Strzeminski W. (2504)

Suchar Z. 2354

Suchorowska D. 2309

Suleja W. 1775

Szachowicz M. 2674

Szlachta B. 673

Szmyd Z. 2164

Szot A. 916

Szulc D. (166)

Szwankowska H. 838

Szyndler B. (1184), 1189, (1191)

Szyrwinski A. 352


Tabakowska E. 70

Taraszkiewicz B. 1324

Tarka K. 77, 1776

Tarkowski K. (1769), 1777

Taylor N. 96

Tkaczow M. 96

Tomaszewicz J. 401

Tomaszewski J. (162), (165), 172

Tomczonek Z. 1850, 1851

Topolska M.B. 821

Traba R. 747

Traczuk J. 138, 1603

Trusow I. 402

Trusow O. 78

Trygubowicz W. 96

Turonek J. 353, 1126, 1716

Tyszkiewicz J. 119

Tyzenhauz A. (873)


Ugniewski P. 991

Ulam A.B. 1388

Urbankiewicz J. 2166, 2167


Walas T. 994

Waldenberg M. 79

Walewander E. 351

Wapinski R. 1779

Wasiluk J. 1852

Waskel M. 1086

Waszkiewicz J. 955

Wawrykiewicz M. 116

Waza, Zygmunt III (823)

Wazy, rodzaj (644), (796)

Wejtko W. 1780

Werner A. 995

Widaskiej H. 73

Wierzbicki Z.T. 840

Wilgat J. 999

Wincenciak W. 839

Winclawska M. 71

Winnicki Z.J. 1389

Wisner H. 80, 823, 907

Wisniewski T. 2219

Witold (503), (504)

Wladyslaw IV (816), (817)

Wludyka T. 1845

Wozniakowa M. 831

Wrobel P. (114), (118), 120

Wroblewski Z. (169)

Wroblewski J. 996

Wrzosek M. 1772, (1775), 1781


Zahorski A. 1183, 1191

Zajcew W.M. 1262

Zajewski W. 1183

Zakrzewski A.B. 719

Zakrzewski A. 865

Zaporowski Z. 174, 1782

Zarebski M.A. 2164

Zaremba M. 163

Zaremba P. 1853

Zarynow J. 2376

Zarynowa M. 2376

Zaszuk A. 781

Zawada A. 997

Zbikowski P. 833

Zbyszewski K. 1192

Zeman Z. 1325

Zgorzelska A. 1056

Zgorzelski G. 2168

Zieleniewski J. 175

Ziolek E. 842

Ziolkowski M. 96

Zlotkowski D. 1095

Zolynski J. 1941

Zukasiewicz J. 998

Zygmunt August (671)

Zygmunt Stary (812)

Zyskar J. 491


Геаграфiчны паказальнiк

(Лiчбы адсылаюць да парадкавага нумара кнiгi,артыкула. Пры назвах беларускiх вёсак, а таксама геаграфiчных аб'ектаў iншых краiн даецца ўдакладнанне iх месцазнаходжання)

Скарачэннi: акр. - акруга, арх. - архiепiскапства, в. - вёска, в-ва - ваяводства, вобл. - вобласць, воз. - возера, г. - горад, г.п. - гарадскi пасёлак, губ. - губерня, канц.л. - канцэнтрацыйны лагер, м. - маёнтак, мяст. - мястэчка, нам-ва - намеснiцтва, п. - пасёлак, п.с. - пасялковы Савет, пав. - павет, р. - рака, р-н - раён, с.с. - сельскi Савет, х. - хутар, царк. пр. - царкоўны прыход, чыг ст. - чыгуначная станцыя.


Азарыцкiя лагеры смерцi 2208, 2230-2232

Азёры, в. (Гродз. р-н) 496

Азломль, в. (Любан. р-н) 2204

Азярнiца, в. (Лунiн. р-н) 1451

Азяты, в. (Жабiн. р-н) 2612

Акцябрскi с. с. 1903

Акцябрскi р-н 2208

Алень, в. (Магiлёўс. р-н) 1042


Алiзараўшчына, в. (Баранав. р-н) 1979

Альбярцiн, п. (Слонiм. р-н) 2441

Аршанскi р-н 554, 886, 1412, 1424, 1884-1892, 2024, 2076, 2355, 2365, 2528

Аршаншчына 2302

Асвенцым (Польшча) 2228

Асiповiцкi р-н 1483, 1496, 2090, 2184, 2210, 2297

Асiповiччына 1007

Асiповiчы, г. 1483, 2297

Астравец, г. п. 2429

Астравецкi р-н 631, 633, 641, 1877

Астравеччына 2422

Астрашыцкi гарадок, в. (Мiн. р-н) 2492

Астроўна, в. (Бешанков. р-н) 2238

Астрына, г. п. (Шчуч. р-н) 2221

Аўстралiя 211, 216, 2317

Афганiстан 2328

Ашмянскi пав. 2515

Ашмянскi р-н 698, 1398, 1863, 2424, 2426

Ашмяны, г. 738, 914, 1200


Бабiнiчы, в. (Арш. р-н) 1412

Бабруйск, г. 451, 1123, 1201, 1339, 1493, 1497, 1571, 1587, 1856, 2022, 2085, 2176, 2203, 2239, 2249, 2741

Бабруйская вобл. 2216

Бабруйская крэпасць 1223

Бабруйскi "кацёл" 2272, 2288

Бабруйскi р-н 425, 1506, 1900, 2203, 2542

Бабруйшчына 184, 2306, 2542

Бабынiчы, в. (Слонiм. р-н) 209

Багушоўка, в. (Бабр. р-н) 2203

Бадзенi, в. (Мядзел. р-н) 1960

Балашы, в. (Вiлейс. р-н) 1807

Балгарыя 1567

Балканы 524

Балотня, в. (Рагач. р-н) 2390

Баранавiцкая вобл. 2216

Баранавiцкi р-н 203, 205, 441, 485, 1162, 1276, 1306, 1396, 1403, 1979, 2344, 2524

Баранавiчы, г. 1027, 1399, 1400-1402, 1447, 1480, 1864, 1865, 1873, 1973, 1981, 2252

Барань, г. (Арш. р-н) 1884, 2076, 2355

Бараўцы, в. (Баранав. р-н) 203, 205

Барацiн, в. (Глус. р-н) 141

Барбароў, в. (Мазыр. р-н) 2392

Баркi, в. (Кругл. р-н) 2011

Баронькi, в. (Касцюк. р-н) 2458

Барысаў, г. 476, 1253, 1948, 1973, 2495, 2500, 2756

Барысаўскi р-н 477, 1224, 1250, 1251, 1254, 1255, 1444, 1469, 1478, 1684, 1897, 2180, 2181, 2484

Барысаўшчына 1989

Баяршчына, в. (Расон. р-н) 1257

Баяры, в. (Мядзел. р-н) 1997

Баяры, в. (Маст. р-н) 2207

Бездзеж, в. (Драгiч. р-н) 2612

Белавежа (Польшча) 1810

Белавежская пушча 431, 2523

Беларуска-Лiтоўская дзяржава 675

Беласток (Польшча) 392, 843, 1027, 1823, 1840

Беластоцкае в-ва 1632, 1824, 1826, 1839, 1841, 1843

Беластоцкая акр. 1842, 2153, 2154

Беластоцкi пав. 1840

Беласточчына 154, 159, 354, 988, 1284, 1688, 1787, 1793, 1797, 1813, 1817, 1818, 1829, 1830, 1832-1837, 1844, 2152, 2164, 2196

Белая Русь 2744

Белая вежа 766

Белка, в. (Петрык. р-н) 2132

Бель, в. (Мсцiсл. р-н) 2539

Беняконi, в. (Воран. р-н) 1049

Беражна, в. (Карэл. р-н) 1622

Беразвецкi Абруб, в. (Глыб. р-н) 1434, 1436, 1995

Беразетня, в. (Мсцiсл. р-н) 2539

Беразiна, р. 2528, 2542

Бераставiца, п. 2425

Бераставiцкi р-н 459

Бераставiччына 2640

Берасцейшчына 2612, 2684

Берлiн (Германiя) 153

Бесядзь, р. 2746

Бешанковiцкi р-н 1996, 2013, 2014, 2238, 2321, 2356

Бешанковiчы, г. п. 959, 2264

Блумiнгтон (ЗША) 829

Бобр, г. п. (Круп. р-н) 2483

Бобрскi с. с. 1904

Больцiнiкi, в. (Воран. р-н) 423

Боўкi, в. (Бых. р-н) 2093

Бохум (Германiя) 150

Брагiнскi р-н 2395

Бранiслаў, в. (Жытк. р-н) 2215

Браслаў, г. 396, 987, 2375, 2712

Браслаўскi р-н 1461, 1878, 2069, 2214

Браслаўшчына 1055

Брацькавiчы, в. (Касцюк. р-н) 2459

Брест, г. 2189, 2525

Брылёўскае поле 404, 1254, 1255

Брылi, в. (Барыс. р-н) 1254

Брыцалавiчы, в. (Асiпов. р-н) 2184, 2297

Брэст, г. 102, 464, 603, 632, 883, 899, 1022, 1093, 1294, 1295, 1321, 1608, 1680, 1922, 1982, 2187, 2241, 2276, 2351, 2764, 2765-2768

Брэстчына 313, 536, 898, 1127, 1244, 1630, 1795, 1969, 2342, 2570, 2575, 2747

Брэсцкая вобл. 1969, 2061

Брэсцкая крэпасць 632, 1937, 1966, 1991

Брэсцкi р-н 1187, 1982, 2058, 2059, 2177, 2205, 2291, 2341, 2752, 2767

Буг, р. 1761, 1934

Буда-Кашалёўскi р-н 2528

Будслаў, п. (Мядзел. р-н) 492, 1629, 1723

Бурнеўка, в. (Кругл. р-н) 177

Бывалькаўскi с. с. 1861

Быхаў, г. 371, 639

Быхаўскi р-н 1504, 2093, 2452, 2456, 2467, 2468, 2542

Бягомль, г. п. (Докш. р-н) 1883

Бягомльскi р-н 1882, 2123

Бяздзедавiчы, в. (Полац. р-н) 2070

Бялынiцкi р-н 236, 974, 1495, 2535, 2539

Бялынiчы, г. п. 460, 866, 2464

Бялынкавiчы, в. (Касцюк. р-н) 2460

Бялявiна, в. (Мядзел. р-н) 1960

Бяроза Картузская гл. Бяроза

Бяроза, г. 900, 1754, 1848

Бярозаўскi р-н 409

Бярэзiна, р. 1249, 1251, 1975, 2089

Бярэзiнскi бiясферны запаведнiк 431


Валожынскi р-н 143, 868, 2182

Валокi, в. (Барыс. р-н) 2180

Вараноўка, в. (Кастюк. р-н) 2001

Варонча, в. (Карэл. р-н) 2518

Варшава (Польшча) 1027, 1055, 2431, 2698

Васiлевiчы, г. (Рэчыц. р-н) 2388

Васiлевiчы, в. (Жлоб. р-н) 2759

Васiлiнкi, в. (Слуц. р-н) 2529

Ваўкавыск, г. 493, 1132, 1236, 2285, 2439, 2440

Ваўкавыскi пав. 1850, 2433

Ваўкавыскi р-н 2056, 2518

Вашынгтон (ЗША) 274, 520

Венецыя (Iталiя) 734

Верхнядзвiнск, г. 2361

Верхнядзвiнскi р-н 103, 2173, 2303, 2373

Верхняе Падняпроўе 2537

Верхняе Панямонне 420

Верхняе Прыдняпроўе 534

Ветка, г. 783

Веткаўскi р-н 1425, 2396, 2746

Вiлейка, в. (Докш. р-н) 1995

Вiлейка, г. 2504

Вiлейская вобл. 1395

Вiлейскi р-н 1807

Вiлейшчына 1110, 1111, 1113, 2046, 2577, 2620

Вiленскае арх. 1962

Вiленская акр. 2157, 2158, 2163, 2166, 2167, 2560

Вiленская губ. 1044

Вiленшчына 270, 352, 778, 915, 1041, 1052, 1112, 1297, 1382, 1550, 1562, 1565, 1608, 1849, 1939, 1940, 2155, 2164, 2168, 2339, 2340

Вiльнюс (Лiтва) 249, 274, 840, 847, 854, 1041, 1073, 1095, 1117, 1140, 1145, 1164, 1542, 1562, 1565, 1634-1636, 1723, 1765, 1780, 1786, 1817, 2332, 2334, 2337, 2338, 2698

Вiльня гл. Вiльнюс

Вiрычаў, в. (Рагач. р-н) 2172

Вiцебск, г. 207, 250-256, 274, 373, 394, 453, 472, 474, 478, 486, 545, 561, 788, 938, 939, 949, 959, 1006, 1019, 1099, 1193, 1227, 1350, 1428, 1641-1643, 1645, 1646, 1862, 2377-2381, 2520, 2528, 2558, 2703, 2754, 2757

Вiцебская вобл. 230, 1023, 1484, 1639, 1866, 2023, 2065, 2067, 2072, 2073, 2216, 2277, 2522, 2758

Вiцебская губ. 88, 107, 180, 960, 983, 1002, 1044, 1145

Вiцебскi пав. 187

Вiцебскi р-н 385, 403, 443, 1415, 1881, 2066, 2282, 2307, 2369

Вiцебшчына 202, 1226, 1258, 1479, 1985, 2175, 2240, 2263, 2264, 2558

Вiць, в. (Хойн. р-н) 2018

Вiшчын, в. (Рагач. р-н) 128

Воранава, г. п. 1049

Воранаўскi р-н 423, 424, 480, 1049, 1955, 2436, 2437, 2544, 2552

Воранаўшчына 1049

Воўчын, в. (Брэсц. р-н) 2341

Выдрыца, в. (Круп. р-н) 2107

Выдрыцкi с. с. 1904

Вялiкабрытанiя 220

Вялiкае княства Лiтоўскае 13, 15, 37, 98, 261, 298, 468, 616, 619, 622, 626-629, 633, 634, 640, 641, 643, 644, 646, 647, 651, 654, 655, 657-663, 666, 667, 669, 676-679, 689-691, 693, 694, 702, 711, 715, 716, 718, 719, 796, 799, 802, 804, 805, 807, 813, 819, 821, 854, 890, 942, 944-946, 1565, 1714, 2683, 2690

Вялiкая Бераставiца, г. п. (Берастав. р-н) 459

Вялiкая Кракотка, в. (Слонiм. р-н) 1590

Вялiкi Лес, в. (Жлоб. р-н) 1449

Вялiкiя Прусы, в. (Капыл. р-н) 2198, 2487

Вялiчкавiчы, в. (Салiгор. р-н) 2211

Вяляцiчы, в. (Барыс. р-н) 1469


Гайдукоўка, в. (Магiлёўс. губ.) 856

Гайна, в. (Лагойс. р-н) 2551

Гайна, р. 465

Галiчы, в. (Клiмав. р-н) 2454

Галлiгенхаўзен (Германiя) 2225

Галоўчын, в. (Бялын. р-н) 2539

Гальшаны, в. (Ашмян. р-н) 2426

Гарадзечна, в. (Пруж. р-н) 1220, 1234

Гарадзiлавiчы, в. (Верхнядзвiн. р-н) 2303

Гарадок, г. 2357

Гаранi, в. (Смаргон. р-н) 2518

Гародня гл. Гродна

Гарэцкоўшчына, в. (Ашмян. р-н) 1398

Гданьск (Польшча) 157

Геранёны, в. (Iўеўс. р-н) 2423, 2690

Гервяты, в. (Астрав. р-н) 631, 633, 641

Германавiчы, в. (Шаркоўшч. р-н) 378

Германiя 146, 229, 2193, 2221, 2316

Глiнна, в. (Смаргон. р-н) 1283

Глубокае, г. 206

Глускi р-н 141, 1516, 2131, 2542

Глушкавiчы, в. (Лельч. р-н) 966, 1340, 2129

Глыбокае, г. 458, 1213, 1435, 1545, 2358, 2376

Глыбоцкi р-н 436, 1434, 1436, 1544, 1995

Глыбоччына 2626

Гомель, г. 29, 373, 390, 391, 416, 426, 435, 516, 518, 546, 558, 621, 634, 783, 886, 962, 964, 965, 973, 1016, 1061-1063, 1337, 1437, 1440, 1490, 1574, 2080, 2224, 2226, 2284, 2398-2412, 2528, 2769-2782

Гомельская вобл. 1317, 2081, 2222, 2277, 2528

Гомельскi р-н 160, 179

Гомельшчына 1456, 1535, 1640, 1662, 1668, 1964, 2270, 2287, 2528, 2776

Горацкi р-н 546, 1452, 1547, 2000, 2309, 2528, 2539, 2542

Горкi, г. 204, 957, 972, 1134, 1161, 1210, 2451

Горная Веравойша, в. (Арш. р-н) 2365

Горы, в. (Гор. р-н) 546

Горы-Горкi гл. Горкi

Гошчаўскi царк. пр. 1127

Грандзiцкi с. с. 1910

Гродзенская акр. 1054

Гродзенская вобл. 1509, 1511, 2216, 2242

Гродзенская губ. 88, 186, 198, 274, 296, 983, 1044, 1051, 1145

Гродзенская епархiя 1166

Гродзенская пушча 653

Гродзенскi пав. 970, 1851

Гродзенскi р-н 496, 1081, 1859, 1924, 2431, 2445

Гродзеншчына 261, 421, 854, 1073, 1145, 1164, 1228, 1804, 1928, 1939, 1940, 1946, 2518, 2576

Гродна, г. 35, 169, 258, 263, 400, 402, 415, 419, 434, 448, 449, 454, 489, 494, 495, 497-504, 624, 640, 668, 699, 701, 770, 873, 889, 903, 1026, 1059, 1070, 1086, 1145, 1171, 1237, 1532, 1561, 1570, 1831, 1936, 2008, 2028, 2219, 2254, 2260, 2324, 2325, 2421, 2444, 2446, 2518, 2731

Грозава, в. (Капыл. р-н) 2580

Грудзiнаўка, в. (Бых. р-н) 2456, 2467

Грунвальд (Польшча) 73-747

Гудзевiчы, в. (Маст. р-н) 379


Дабравольшчына, в. (Жлоб. р-н) 1894

Давыд-Гарадок, г. (Стол. р-н) 2343

Дальнiя Бандары, в. (Слуц. р-н) 1485

Даматканавiчы, в. (Клец. р-н) 2094

Дамачава, г. п. (Брэсц. р-н) 2177, 2752

Дамачоўскi р-н 2057

Дахаў (Германiя) 2227

Дворышча, в. (Жлоб. р-н) 1894

Дзвiнаса, в. (Лагойс. р-н) 1470

Дзягiльскi с. с. 1487

Дзямiдаўка, в. (Барыс. р-н) 1444

Дзянiсавiцкi с. с. 1904

Дзяржынск, г. 1423, 1613

Дзяржынскi р-н 1423, 2664

Дзяржыншчына 1475

Дзярэчын, в. (Зэльв. р-н) 1180, 1219

Дзятлаўскi р-н 2031, 2053, 2054

Дняпро, р. 642, 1964

Добрушскi р-н 1605

Докшыцкi р-н 467, 1995

Докшыцы, г. 1883, 2360

Доры, в. (Валож. р-н) 2182

Доўгае, в. (Клiчаўс. р-н) 1137

Драгiчынскi р-н 2135, 2612

Друцк, в. (Талач. р-н) 555, 571, 2374

Друць, р. 2539

Друя, г. п. (Брасл. р-н) 1461

Дрыбiн, мяст. (Гор. р-н) 1547

Дрыбiншчына 2274

Дрыса гл. Верхнядзвiнск

Дрысеншчына 1239

Дубраўка, в. (Шклоўс. р-н) 971

Дубраўскi с. с. 1890

Дубровенка, р. 642

Дубровенскi р-н 1344, 1899, 2191

Дубровеншчына 1517, 2255

Дуброўна, г. 189, 642, 776, 1214, 2372


Ельскi р-н 2084


Жабiнка, г. 1008

Жабiнкаўскi р-н 484, 2612

Жалезнiца, в. (Краснапол. р-н) 2466

Жалудок, г. п. (Шчуч. р-н) 2428

Жлобiн, г. 1909, 1964, 1977

Жлобiнскi р-н 1449, 1894, 1909, 2759

Жодзiна, г. 1165, 2002

Жукаў Барок, в. (Стаўбц. р-н) 2502

Жупраны, в. (Ашмян. р-н) 2424

Жылiчы, в. (Кiраўс. р-н) 417, 432

Жырмуны, в. (Воран. р-н) 480

Жыровiчы, в. (Слонiм. р-н) 447, 450, 896, 906, 2427

Жыткавiцкi р-н 603, 605, 2215


ЗША 213, 217, 1094, 1553, 1857

Заазер'е, в. (Бялын. р-н) 236

Забалацце, в. (Рагач. р-н) 208

Забалацце, в. (Арш. р-н) 2365

Забалаць, в. (Воран. р-н) 480

Заблудаў (Польшча) 916

Завоссе, х. (Баранав. р-н) 2524

Загалле, в. (Любан. р-н) 2119

Задвор'е, в. (Маст. р-н) 2207

Занарач, в. (Мядзел. р-н) 2497

Занi, в. (Мядзел. р-н) 1960

Запалякi, в. (Маладзеч. р-н) 1489

Запольскi с. с. 1889

Заронава, в. (Вiцеб. р-н) 2282

Заруддзе, в. (Iван. р-н) 2612

Заслаўе, г. п. (Мiн. р-н) 455, 463, 1404, 2492, 2581, 2584

Затоны-1, в. (Гор. р-н) 2539

Заходнi фронт 1986

Заходняе Палессе 60, 541

Заходняя Беларусь 1297, 1319, 1323, 1354, 1427, 1466, 1471, 1473, 1494, 1541, 1603, 1607, 1757, 1761, 1762, 1788-1790, 1792, 1794-1796, 1799-1805, 1807-1809, 1811, 1812, 1814-1816, 1819, 1820, 1822, 1824, 1827, 1828, 1838, 1845-1848, 1853, 1854, 1911-1915, 1917, 1919-1923, 1925-1927, 1929-1934, 1937, 1940, 1941, 1960, 2218

Заходняя Дзвiна, р. 42,636, 976, 2587

Заходняя Еўропа 880

Заходняя Украiна 1494, 1795, 1919, 1920, 1941

Заходняя асобая ваенная акр. 1988

Зверкi (Польшча) 909

Здраўнёва, м. (Вiцеб. р-н) 368а, 385, 1415

Зембiн, в. (Барыс. р-н) 477, 1478, 2484

Знаменка, в. (Лагойс. р-н) 1474

Зэльва, г. п. 2265

Зэльвенскi р-н 430, 1013, 1180, 1219, 2518, 2742

Зэльвеншчына 798

Зяльвянка, р. 2438, 2518


Iванава, г. 2612

Iванаўскi р-н 2135, 2612

Iвацэвiцкi р-н 1185, 1754, 2060

Iвянецка-Налiбоцкая пушча 2148

Iгумен гл. Чэрвень

Iркуцкая вобл. (Расiя) 1717

Iспанiя 1563

Iталiя 734

Iўеўскi р-н 479, 2423, 2430, 2690

Iшкалдзь, в. (Баранав. р-н) 485


Казахстан 1348

Казлоўка, в. (Мсцiсл. р-н) 2004

Кайшоўка, в. (Карэл. р-н) 1798

Калiнiнград (Расiя) 274

Калiнiнградская вобл. (Расiя) 1004

Калiнкавiцкi р-н 1507, 1870

Калiнкавiчы, г. 2304, 2391

Калодзiшчы, чыг. ст. (Мiн. р-н) 2124

Калясiшча, в. (Магiлёўс. р-н) 2539

Камянец-Падольскi (Украiна) 40

Канада 239

Канвелiшкi, в. (Воран. р-н) 480

Капыль, г. п. 193, 2490

Капыльскi р-н 280, 1746, 2098, 2115, 2183, 2198, 2487, 2580

Капыльшчына 1558, 1905, 2579, 2687

Карма, г. п. 2026

Кармянскi р-н 1215

Картуз-Бяроза гл. Бяроза

Карытнiцы, в. (Чэрв. р-н) 188

Карэлiцкi р-н 511, 512, 513, 514, 1622, 1666, 1798, 1893, 1902, 2050, 2432, 2518

Карэя 2323

Кастрыцы, в. (Магiлёўс. р-н) 2539

Касцюковiцкi р-н 1510, 2001, 2458-2460, 2462

Касцюковiчы, г. 2461

Касцюкоўшчына 769, 968

Кахачын, м. (Сен. р-н) 1077

Качаны, в. (Мядзел. р-н) 1960

Керч (Украiна) 2015

Кiеў (Украiна) 274

Кiраўскi р-н 417, 432, 1501, 1502, 2247, 2539, 2542

Кiсялi, в. (Клец. р-н) 2094

Кiсялькi, в. (Магiлёўс. р-н) 2450

Кiцiн, в. (Жлоб. р-н) 1894

Клепачы, в. (Пруж. р-н) 977

Клецiшча, в. (Капыл. р-н) 2098

Клецк, г. 182, 387, 550, 790, 874, 2486, 2493, 2528

Клецкi р-н 1274, 1471, 1917, 2094

Клеччына 1267, 1274, 2486

Клiмавiцкi р-н 369, 1500, 1503, 2454

Клiмавiцкi уезд 979

Клiмавiчы, г. 204, 1615, 2088, 2092, 2453, 2457

Клiчаўскi р-н 1137, 1498, 2539, 2542

Клятное, в. (Пухав. р-н) 201

Кляшчэлi (Польшча) 2335

Княжычы, в. (Магiлёўс. р-н) 2455

Князеўка, в. (Хоцiм. р-н) 2091

Кобрыншчына 2350

Койданава гл. Дзяржынск

Копысь, г. п. (Арш. р-н) 554, 886, 2528

Косава, г. (Iвац. р-н) 1185, 1754, 2060

Коханавiчы, в. (Нясвiж. р-н) 1282

Крайванцаўскi с. с. 1910

Кракаў (Польшча) 401

Крапiўна, р. 759

Краснадворцы, в. (Салiгор. р-н) 2017

Краснае, в. (Маладзеч. р-н) 490

Краснаполле, г. 2016

Краснапольскi р-н 1512, 2322, 2466

Краснасельскi, г. п. (Ваўкавыс. р-н) 2518

Кромавiчы, в. (Вiцеб. р-н) 2307

Крошын, в. (Баранав. р-н) 1162, 2344

Круглае, г. п. 369, 1014

Круглянскi р-н 177, 1410, 1411, 1499, 1876, 2011, 2448, 2534

Кругляншчына 1012, 1014, 2086, 2519

Крукоўшчына, в. (Брасл. р-н) 1878

Крупава, в. (Лiд. р-н) 171

Крупiца, в. (Мiн. р-н) 1945

Крупiчы, в. (Брэсц. вобл.) 1969

Крупкi, г. 2494

Крупскi р-н 1518, 2020, 2102, 2107, 2521, 2527, 2629

Крупшчына 1313, 1314, 2627

Крывiя 523, 533

Крычаў, г. 190, 546, 764, 886, 1973, 2320

Крычаўскае староства 803

Крычаўскi р-н 1999

Крэва, мяст. (Смаргон. р-н) 2435

Крэслаўка, мяст. (Вiцеб. губ.) 107

Кунцаўшчына, в. (Гродз. р-н) 1859, 1924

Курапаты, мяст. (Мiн. р-н) 1519-1529


Лагi, в. (Круп. р-н) 2020

Лагiшын, г. п. (Пiн. р-н) 2349

Лагойск, г. 370, 465, 466, 1992

Лагойскi р-н 384, 1230, 1429, 1470, 1474, 2551

Лагойшчына 1312, 1315, 2503

Лапiчы, в. (Асiпов. р-н) 2210

Латвiя 144

Лаўрышава, в. (Навагруд. р-н) 462

Лаўскi бой 2098

Лахва, в. (Лунiн. р-н) 2178, 2201

Лельчыцкi р-н 529, 531, 966, 1340, 1374, 1515, 2129, 2393

Лельчыцы, г. п. 1895

Ленiна, п. (Гор. р-н) 2309

Лепель, г. 982, 1908, 2366

Лепельскi р-н 1994

Лескаўка, в. (Мiн. р-н) 109, 844

Лесунова, х. (Паст. р-н) 1916

Лёзненскi р-н 2367

Лiда, г. 487, 1073, 2144

Лiдскi р-н 171, 2142

Лiдчына 1767, 2141, 2147

Лiпiчанская Пушча, в. (Дзятл. р-н) 2031, 2053, 2054

Лiпнiшкi, в. (Iўеўс. р-н) 2430

Лiтва 37, 66, 77, 80, 119, 273, 349, 352, 366, 521, 627, 629, 673, 784, 869, 907, 1076, 1079, 1145, 1181, 1288, 1293, 1565, 1732, 2682, 2761, 2762

Лiтоўска-Наваградская мiтраполiя 713

Лоеўскi р-н 2200, 2528

Лоск, в. (Валож. р-н) 868

Лоўча, в. (Лунiн. р-н) 2612

Лубень, в. (Нараўл. р-н) 2078

Луг, в. (Бешанков. р-н) 2321

Лугiнавiчы, в. (Сен. р-н) 178

Лужасна, п. (Вiцеб. р-н) 443

Лукаўцы, в. (Клец. р-н) 2094

Лукомль, в. (Чашн. р-н) 886

Лунiнецкi р-н 1451, 2135, 2178, 2201, 2612

Лучоса, р. 2240

Лучын, в. (Рагач. р-н) 128

Лыскоўшчына, в. (Кругл. р-н) 2448

Любанскi р-н 1453, 1869, 2119, 2204

Любаншчына 1650, 2110, 2112, 2538

Людзвiноў, в. (Петрык. р-н) 2012

Ляды, в. (Чэрв. р-н) 196

Ляплёўка, в. (Брэсц. р-н) 2177

Лясная, в. (Слаўгар. р-н) 956

Ляхаўка, в. (Дубров. р-н) 1344


Магiлёў, г. 25, 112, 149, 200, 274, 277, 294, 295, 315, 373, 375-377, 380, 388, 397, 405, 418, 488, 505-507, 515, 630, 635, 638, 656, 767, 773, 792-795, 806, 810, 858, 861, 863, 876, 881, 886, 888, 912, 950, 953, 978, 1025, 1035, 1039, 1082, 1084, 1087, 1096, 1104, 1107, 1152, 1153, 1154, 1155, 1174, 1259, 13001302, 1304, 1308, 1363, 1418, 1420, 1442, 1491, 1508, 1596, 1993, 2190, 2197, 2473, 2475-2480, 2516, 2517, 2543, 2680, 2713, 2783-2788

Магiлёўкае земства 1127

Магiлёўскае староства 809

Магiлёўская в-сць 637

Магiлёўская вобл. 1232, 1346, 1406, 1505, 2081, 2089, 2277, 2463, 2785

Магiлёўская губ. 88, 856, 979, 983, 1002, 1018, 1020, 1044, 1085, 1122, 2465

Магiлёўская епархiя 911, 1685

Магiлёўскi р-н 1042, 1203, 1205, 1879, 1901, 1907, 2450, 2455, 2539

Магiлёўшчына 194, 195, 271, 345, 712, 1003, 1005, 1042, 1071, 1100, 1221, 1229, 1281, 1338, 1346, 2087, 2447, 2465, 2472, 2474, 2542, 2589, 2591

Мазалава, в. (Мсцiсл. р-н) 2007

Мазыр, г. 191, 491, 1216, 1507, 1515, 1753, 2019, 2389, 2394, 2528, 2710

Мазырскi р-н 1507, 2392

Мазыршчына 1460

Майданак, канц. л. 2229

Маладзечанскi р-н 490, 1489, 1951, 1967, 2512, 2513, 2533, 2647, 2649, 2708

Маладзечаншчына 2046

Маладзечна, г. 51, 63, 768, 1619, 1896, 2192, 2209, 2223, 2226, 2298, 2326, 2488, 2593, 2739, 2755

Маларыцкi р-н 2057

Малая Багацькаўка, в. (Мсцiсл. р-н) 382

Малдавiя 690

Мамаi, в. (Глыб. р-н) 436

Мар'iна Горка. г. 2009

Маркава, в. (Маладзеч. р-н) 2647

Масква (Расiя) 274, 726, 983, 1606, 2017

Маскоўская дзяржава 468, 660, 689, 693, 715

Мастоўскi р-н 379, 461, 2207, 2518

Мастоўшчына 2283

Масты, г. 2438

Мацуты, в. (Гор. р-н) 2000

Межаўскi с. с. 1888

Мiёрскi р-н 127, 2362, 2363

Мiёршчына 525

Мiжэрычы, в. (Зэльв. р-н) 1013, 2742

Мiлавiды, в. (Баранав. р-н) 1276

Мiнск, г. 51, 63, 261, 274, 324, 330, 373, 389, 410, 445, 456, 473, 483, 508, 509, 510, 517, 553, 568, 569, 885, 901, 980, 1075, 1119, 1131, 1149, 1150, 1151, 1209, 1211, 1280, 1281, 1303, 1305, 1307, 1341, 1351, 1370, 1477, 1579, 1613, 1621, 1623, 1624, 1644, 1658, 1689, 1723, 1944, 1973, 2021, 2099, 2103, 2108, 2111, 2113, 2125-2127, 2220, 2226, 2233-2237, 2250, 2292, 2313, 2505-2509, 2585, 2662, 2665, 2789, 2790

Мiнскае падполле 2106

Мiнская вобл. 281, 2003, 2096, 2097, 2098, 2100, 2101, 2113, 2117, 2121, 2216, 2281

Мiнская губ. 88, 983, 1044, 2465

Мiнская епархiя 1685

Мiнскi р-н 109, 455, 463, 844, 1404, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1945, 1953, 1976, 1978, 2118, 2124, 2292, 2492, 2533, 2581, 2584

Мiншчына 166, 868, 2116

Мiр, г. п. (Карэл. р-н) 511, 512, 513, 514, 2432

Мiрскi р-н 1902, 2052

Мiсуны, в. (Мядзел. р-н) 1960

Мiханавiчы, в. (Мiн. р-н) 2118

Мiхедавiчы, в. (Петрык. р-н) 1017

Мiхельсдорф (Германiя) 245

Моладава, в. (Карэл. р-н) 1666Морач, в. (Салiгор. р-н) 1466, 2003

Морач, р. 2211

Мсцiж, в. (Барыс. р-н) 2180

Мсцiслаў, г. 383, 406, 437, 546, 886

Мсцiслаўскi р-н 382, 783, 1486, 1513, 1514, 2004-2007, 2539

Мураванаашмянкаўскi с. с. 1910

Мураваная Ашмянка, в. (Ашмян. р-н) 698

Муры, в. (Брэст. р-н) 1982

Мюнхен (Германiя) 218

Мядзельскi р-н 492, 1421, 1629, 1723, 1960, 1997, 2122, 2170, 2497, 2498, 2501, 2533


Навагрудак, г. 156, 386, 398, 428, 433, 618, 650, 698, 914, 1965, 2290

Навагрудская епархiя 329, 337

Навагрудскi пав. 139, 176

Навагрудскi р-н 462, 2052, 2055, 2434

Навагрудчына 140, 1264, 1534, 1939, 1940, 2051, 2145, 2155, 2164, 2168, 2443

Навадворкi, в. (Клец. р-н) 2094

Наваполацк, г. 36

Навасёлкаўскi с. с. 1910

Навiнкi, в. (Талач. р-н) 561

Наднёман, в. (Уздз. р-н) 2496

Налiбакi, в. (Стаўбц. р-н) 87

Налiбоцкая пушча 2101

Нараўлянскi р-н 2078, 2171

Нарач, в. (Мядзел. р-н) 1421

Нарач, воз. 1808

Нарвегiя 1791

Нароўля, г. 2083

Нача, в. (Воран. р-н) 2552

Нёман, р. 2438

Новае Палессе, в. (Кругл. р-н) 1410, 1411

Новая Ляхаўка, в. (Шклоўс. р-н) 2227

Новы Пагост, в. (Мiёр. р-н) 2363

Нямiга, р. 456, 572, 901

Нясвiж, г. 164, 235, 278, 279, 281, 414, 427, 438, 695, 852, 1036, 1199, 2510, 2511, 2663, 2695

Нясвiжскi р-н 280, 1282, 1552

Нясвiжчына 2327


Орля (Польшча) 1133

Орша, г. 429, 468, 748-763, 886, 1217, 1424, 1458, 1533, 1884, 1898, 1968, 2068, 2359, 2382, 2383, 2707, 2711


Пагулянка, в. (Чэрв. р-н) 1476

Паддубцы, в. (Арш. р-н) 1412

Падляшша 1097, 2549

Падняпроўе 2528, 2542

Падшапка, в. (Уздз. р-н) 2751

Палеская вобл. 2128, 2130, 2133

Палессе 334, 399, 775, 1032, 1204, 1540, 1973, 2156, 2338

Палонка, в. (Баранав. р-н) 1403

Палуж-2, в. (Краснапол. р-н) 2322

Панiзоўскi с. с. 1887

Панямонне 532, 2518

Папоўка, в. (Бых. р-н) 2452

Парэчча, в. (Пiн. р-н) 1724

Парэчча, в. (Пухав. р-н) 2188

Парэчча, в. (Гродз. р-н) 2431

Пасожжа 2528, 2542

Паставы, г. 777, 1435, 1545, 2193

Пастаўскi р-н 1445, 1686, 1916, 2062

Пастаўшчына 2063

Паўночна-Заходнi край 305, 1168

Паўночная Асецiя 2038, 2295

Паўночная Беларусь 2548

Першамайскi с. с. 1891

Петрыкаў, г. 771, 2308

Петрыкаўскi р-н 1017, 1383, 1759, 1760, 1880, 1906, 2012, 2084, 2132, 2294, 2670

Пецярбург (Расiя) 2431

Пiна, р. 2345

Пiнск, г. 199, 469, 470, 471, 603, 1008, 1021, 1323, 2195, 2345, 2354, 2612

Пiнская ваенная флатылiя 1763

Пiнская вобл. 2134, 2137

Пiнская епархiя 339

Пiнскi р-н 1724, 2135, 2349

Пiншчына 1015, 1072, 2136, 2350

Пiшчалаўскi с. с. 1892

Плешчанiцкi р-н 2114

Плешчанiцы, г. п. (Лагойс. р-н) 1230

Полава, в. (Паст. р-н) 1445

Полацк, г. 36, 340, 439, 440, 442, 444, 446, 457, 475, 481, 486, 565, 573, 596, 602, 615, 617, 652, 692, 960, 961, 976, 1091, 1128, 1130, 1135, 1136, 1206, 1207, 1225, 1980, 2077, 2186, 2384-2387, 2514, 2540, 2545-2547

Полацкае княства 147, 561-564, 566-569, 571, 572, 574, 576-580, 582-596, 2528

Полацкае намеснiцтва 975

Полацкае партыйна-камсамольскае падполле 2071

Полацкая вобл. 2216

Полацкая епархiя 326, 331, 341, 344, 539, 570, 575, 581, 715

Полацкi р-н 36, 2070, 2278, 2541

Полацкi ўмацаваны р-н 1987

Полаччына 715, 1207

Польшча 3, 16, 72, 73, 76, 83, 99, 114, 117, 119, 120, 135, 138, 154, 155, 158, 162, 165, 167, 168, 170, 172, 173, 175, 185, 273, 287, 346, 349, 392, 520, 521, 645, 780, 805, 814, 817, 823, 824, 829, 834, 985, 986, 989, 990, 994-997, 999, 1073, 1095, 1109, 1154, 1155, 1288, 1290, 1291, 1293, 1387, 1389, 1539, 1553, 1557, 1565, 1603, 1633, 1753, 1755-1758, 1760-1762, 1766, 1769-1771, 1774, 1776, 1777, 1783, 1793, 1819-1821, 1828, 1858, 1860, 1918, 1920, 1921, 1932, 1935, 1941,1942, 2165, 2691

Поразаўскi р-н 2056

Порплiшча, в. (Докш. р-н) 467

Прага (Чэхiя) 225, 1723

Прапойск гл. Слаўгарад

Прокшына, в. (Арш. р-н) 2024

Пружанскi р-н 143, 151, 408, 411, 977, 1220, 1234, 1443, 2346, 2352, 2353

Пружаны, г. 413

Прусiнава, в. (Уздз. р-н) 2491

Прусiя 691

Прыдняпроўе 262

Прыпяцкае Палессе 534

Прыпяцкi ландшафтна-гiдралагiчны запаведнiк 431

Прыпяць, р. 2345

Пудаць, в. (Вiцеб. р-н) 2066

Пухавiцкi р-н 201, 210, 2104, 2179, 2188, 2482

Пухаўшчына 2105, 2743

Пякалiчы, в. (Жлоб. р-н) 1894

Пярэжырскi с. с. 1874

Пясчанка, в. (Маст. р-н) 2207

Пятровiчы, в. (Бабр. р-н) 2542


Рагачоў, г. 128, 1356, 1964, 2267, 2413-2420, 2705, 2706

Рагачоўскi р-н 128, 208, 2172, 2390

Рагачоўшчына 540, 2289, 2597, 2740

Радашковiчы, г. п. (Маладзеч. р-н) 1967, 2512, 2513, 2708

Радомль, г. 886

Радунь, г. п. (Воран. р-н) 2436, 2437

Райкова, в. (Полац. р-н) 2278

Райкова, в. (Слуц. р-н) 2280

Рапякi, в. (Мядзел. р-н) 2122

Расiя 47, 54, 117, 135-137, 177, 183, 192, 198, 273, 521, 536, 772, 782, 805, 880, 907, 949, 950, 953, 955, 979, 983, 988, 1033, 1046, 1073, 1078, 1089, 1468, 1539, 1565, 1605, 1769, 1777, 1868, 2691, 2728

Расонскi р-н 1256, 1257, 2074

Росiца, в. (Верхнядзвiн. р-н) 2173

Роўнае, в. (Рэчыц. р-н) 2010

Рубон гл. Дзвiна

Рудзенскi п. с. 1875

Рудкова, в. (Уздз. р-н) 2174

Ружаншчына 2348

Ружаны, г. п. (Пруж. р-н) 151, 411, 2346, 2353

Русакова, в. (Слонiм. р-н) 1791

Русь 46, 349, 350

Рымкi, в. (Паст. р-н) 1686

Рэгенсбург (Германiя) 245

Рэч Паспалiтая 13, 98, 644, 782, 799, 808, 816, 818, 820, 822, 864, 907, 949, 950, 953, 955, 991, 1047, 1056, 1565

Рэчыца, г. 197, 2296, 2528, 2532

Рэчыцкi р-н 2010, 2388, 2528


СССР 117, 267, 1326, 1353, 1384, 1387, 1389, 1494, 1553, 1557, 1932

Савiчы, в. (Браг. р-н) 2395

Салавецкiя астравы 1392

Салiгорскi р-н 1405, 1466, 1872, 2017, 2029, 2211

Салiгоршчына 1871

Салтанаўка, в. (Магiлёўс. р-н) 1203, 1205

Санкт-Пецярбург (Расiя) 274, 1027, 1126, 1947, 1949

Сапоцкiн, г. п. (Гродз. р-н) 2445

Сар'я, в. (Верхнядзвiн. р-н) 2373

Саракапуды, в. (Гор. р-н) 2539

Сасноўка, в. (Пруж. р-н) 1443

Свiр, г. п. (Мядзел. р-н) 2501

Свiслацкi р-н 2056

Свiслач, в. (Бабр. р-н) 425

Свiслач, г. п. (Гродз. р-н) 1081

Свiслач, р. 324

Свiслаччына 1222, 2273

Свiцязь, воз. 2434

Сейлавiчы, в. (Нясвiж. р-н) 1552

Селiшчы, в.(Жлоб. р-н) 1894

Семежава, в. (Капыл. р-н) 1746

Сенненскi р-н 178, 1077, 2075

Сенненшчына 50

Сiбiр (Расiя) 185, 1005, 1053

Сiвошын, в. (Расон. р-н) 1256

Сiнск, в. (Лоеўс. р-н) 2200

Сiняўка, в. (Клец. р-н) 1274, 1917

Скары, в. (Мядзел. р-н) 1960

Скокi, в. (Брэсц. р-н) 1187

Слабада, в. (Мядзел. р-н) 2498

Слаўгарад, г. 546, 886

Слаўгарадскi р-н 956, 2469

Следзюкi, в. (Бых. р-н) 2468

Слонiм, г. 115, 1145, 1178, 2257, 2441, 2442

Слонiмскi пав. 238, 2730

Слонiмскi р-н 209, 447, 450, 896, 906, 1590, 1791, 2427, 2441, 2518

Слонiмшчына 1009, 1275

Слуцк, г. 372, 412, 542, 664, 791, 857, 868, 1536, 2112, 2528, 2531, 2700, 2709, 2750

Слуцкi р-н 1485, 2280, 2529

Случ, р. 2530

Случчына 290, 984, 1701, 1735-1745, 1747-1752, 2124, 2485, 2530

Смалегаўская Рудня, в. (Нараўл. р-н) 2171

Смаленская губ. 88

Смаленшчына 82, 1546

Смалявiчы, г. 1492

Смалянскi с. с. 1885

Смаргонскi р-н 1283, 2435, 2518

Смаргонь, г. 452, 925

Смiлавiчы, в. (Чэрв. р-н) 2120

Сож, р. 783, 2528

Сотнiчы, в. (Петрык. р-н) 1759

Стайкаўскi с. с. 1886

Сталiнград (Расiя) 2009, 2027, 2105

Сталiнградская бiтва 2021

Сталовiчы, в. (Баранав. р-н) 441

Старая Белiца, в. (Гомел. р-н) 160

Старобiн, г. п. (Салiгор. р-н) 1405

Старобiнскi р-н 2029, 2131

Стары Дуб, в. (Мсцiсл. р-н) 783

Старыца, в. (Капыл. р-н) 2183

Старыя Пескi, в. (Бяроз. р-н) 409

Стаўбцоўскi р-н 87, 2502

Стаўбцоўшчына 420

Столiн, г. 1794, 2305

Столiнскi р-н 2343, 2528

Столiншчына 2347

Струнне, в. (Полац. р-н) 2541

Стрыжава, в. (Бешанков. р-н) 2013, 2014

Студзёнка, в. (Барыс. р-н) 1224, 1250, 1251, 1254, 1255

Суботнiкi, в. (Iўеўс. р-н) 479

Супрасль (Польшча) 266

Сураж, г. п. (Вiцеб. р-н) 2369

Суражскi р-н 2064

Сушкава, в. (Лагойс. р-н) 1429

Сынкавiчы, в. (Зэльв. р-н) 430

Сыцiн, в. (Жлоб. р-н) 1894

Сямяцiчы (Польшча) 332

Сянно, г. 1533, 2370


Талачын, г. 958, 1218, 1238, 1422

Талачынскi р-н 555, 561, 571, 2228, 2374

Тарасава, в. (Мiн. р-н) 1953

Тарту (Эстонiя) 1136

Тракелi, в. (Воран. р-н) 480

Трокенiцкi с. с. 1877

Турава-Пiнскае княства 567, 606-608, 612

Тураў, г. п. (Жытк. р-н) 603, 605

Тураўскае княства 563, 593, 604

Турцыя 177

Турэц, в. (Чэрв. р-н) 2293


Уваравiчы, г. п. (Буда-Каш. р-н) 2528

Уздзенскi р-н 1576, 1956, 2174, 2491, 2496, 2751

Уздзеншчына 2199, 2481, 2499

Украiна 273, 521, 536, 694, 854, 907, 1468, 1605, 1687, 1868

Улукi, в. (Слаўгар. р-н) 2469

Усполле, в. (Мсцiсл. р-н) 1486

Ушачы, г. 2371


Фанiпаль, в. (Дзяржын. р-н) 2664

Фiнляндыя 1855

Франопаль, в. (Брэсц. р-н) 2059


Халопенiчы, в. (Кругл. р-н) 2011

Хальч, п. (Ветк. р-н) 1425

Харужанцы, в. (Лагойс. р-н) 384

Хойнiкi, г. 395

Хойнiцкi р-н 2018

Хотамель, в. (Стол. р-н) 2528

Хоцiмск, г. п. 2449

Хоцiмскi р-н 2091

Хоцiмшчына 2543

Хоцiна, в. (Бешанков. р-н) 1996


Церуха, в. (Гомел. р-н) 179

Цюрлi, в. (Маладзеч. р-н) 1951


Чавускi р-н 1346, 2536

Чавусы, г. 2470, 2539

Чарнiгаўская вобл. (Украiна) 2081

Чарэмшыцы, в. (Мядзел. р-н) 1960

Чачэрск, г. 546, 886

Чачэрскi р-н 2760

Чашнiкi, г. 468, 2364

Чашнiцкi р-н 886, 1103

Чорная Сасна, в. (Мсцiсл. р-н) 2005

Чыгiрынка, в. (Кiраўс. р-н) 2539

Чыжэўшчына, в. (Жабiн. р-н) 484

Чэрвень, г. 2489

Чэрвеньскi р-н 188, 196, 1476, 2120, 2293

Чэрвеньшчына 393

Чэрыкаў, г. 2397

Чэрыкаўшчына 528, 2617, 2729


Шамаўшчына, в. (Мсцiсл. р-н) 2006

Шапатовiчы, в. (Чачэр. р-н) 2760

Шарашова, г. п. (Пруж. р-н) 408

Шаркоўшчына, г. п. 2030

Шаркоўшчынскi р-н 378, 2368

Шацк, в. (Пухав. р-н) 2482

Шклоў, г. 148, 765, 886, 2471

Шклоўскi р-н 971, 1129, 2227

Шклоўшчына 191, 1998

Шмiдзельшчына, в. (Талач. р-н) 2228

Шчадрын, в. (Жлоб. р-н) 1894

Шчара, р. 2427, 2438

Шчучынскi р-н 2221, 2428

Шчытомiрычы, в. (Мiн. р-н) 1978

Шчэпiчы, в. (Клец. р-н) 2094


Эстонiя 142


Яжавiчы, в. (Клец. р-н) 2094

Язавiнь гл. Язвiны

Язвiны, в. (Салiгор. р-н) 2029

Янавiчы, в. (Клец. р-н) 1471

Янова, в. (Ветк. р-н) 2396

Яноўскi с. с. 2396

Паказальнiк матэрыялаў сесiй, канферэнцый, нарад, сiмпозiумаў, чытанняў, "круглых сталоў"

Агульнапольская канферэнцыя, прысвечаная 200-й гадавiне Канстытуцыi 3 мая 1791 г., Вроцлаў, 7-9 кастр. 1991 г. 832, 833

Археалагiчныя помнiкi Гродзеншчыны: Навук.-практ. канф., Гродна, 26 лiстап. 1991 г. 2518

Беларуска-лiтоўскi "круглы стол", прысвечаны Вялiкаму княству Лiтоўскаму, Гервяты Астравецкага р-на, 19-20 чэрв. 1992 г. 641

Беларуская школа: Навук.-практ канф, Мiнск, 28-29 сак. 1992 г. 1634.

Выкладанне гiсторыi ў сярэднiх навучальных установах рэспублiкi па новых праграмах: Задачы i перспектывы гiстарычнай адукацыi: Рэсп. навук.-практ. семiнар, Гродна, 1-3 снеж. 1992 г. 35

Гiсторыя i археалогiя Полацка i полацкай зямлi XI-XIX стст: Навук. канф., Полацк, верас. 1992 г. 2386

Двухсотгоддзе Канстытуцыi 3 мая i традыцыi польскай дэмакратыi: Канф., Блумiнгтон 829

Дзеячы аховы здароўя i медыцынскай навукi Белар