Папярэдняя старонка: Новая лiтаратура па гiсторыi. Бiблiяграфiчны паказальнiк

Новая лiтаратура па гiсторыi 1993 


Дадана: 13-03-2011,
Крыніца: Мiнск 1997.Мiнiстэрства культуры Рэспублiкi Беларусь

Нацыянальная бiблiятэка беларусi

Новая лiтаратура па гiсторыi
i гiстарычных навуках беларусi

(Бiблiяграфiчны паказальнiк)

1993

Мiнск 1997


ББК 91.9:63.3(2Б)

Н-72


Складальнiкi: Г.I.Антонава З.Л.Елiсавецкая А.I.Касiнская Г.М.Асмiнкiна З.Л.Комлiк I.I.Курбатава Р.М.Чыгiрова

Рэдактары: А.В.Мураўёва Р.С.СобальН-72 Новая лiтаратура па гiсторыi i гiстарычных навуках Беларусi, 1993: Бiблiягр. паказ. / Нац. б-ка Беларусi; Склад.: Г.I.Антонава i iнш.; Рэд.: А.В.Мураўева i iнш. - Мн., 1997. - 438 с.


Чацвёрты выпуск бягучага паказальнiка ўключае лiтаратуру, выдадзеную ў асноўным у 1993 г., незалежна ад мовы i месца выдання. Гэта публiкацыi архiўных матэрыялаў, дакументаў i ўспамiнаў, вучэбныя дапаможнiкi для ВНУ i сярэдняй школы, працы па методыцы выкладання гiсторыi, артыкулы са зборнiкаў, часопiсаў i газет (у тым лiку з беларускiх раённых па фондах Нацыянальнай бiблiятэкi), тэзiсы дакладаў навуковых канферэнцый, сiмпозiумаў, "круглых сталоў", аўтарэфераты дысертацый, рэцэнзii, бiблiяграфiчныя дапаможнiкi. Выданне разлiчана на ўсiх, хто цiкавiцца гiсторыяй Беларусi.


ББК 91.9:63+63.3(2Б)я1+
63.4(2Б)я1+63.5(2Б)я1


Н 0453010000-007
ОМ332-93 1-92 Ó Нацыянальная бiблiятэка Беларусi, 1997Змест

Гiстарычная навука Беларусi . Тэарэтычныя i метадалагiчныя праблемы 15

Гiстарыяграфiя. Крынiцазнаўства 16

Персаналiя 21

М.В.Доўнар-Запольскi (1867-1934) 22

У.М.Iгнатоўскi (1881-1931) 22

М.А.Ткачоў (1942-1992) 23

Выкладанне гiсторыi 23

Агульныя працы 24

Тэрыторыя. Насельнiцтва 30

Эканомiка. Сацыяльна-эканамiчныя адносiны. Сацыяльная структура 31

Палiтычны лад. Дзяржава i права. Унутраная палiтыка 32

Сацыяльныя рухi i плынi. Палiтычныя партыi i арганiзацыi 33

Нацыянальныя пытаннi i мiжнацыянальныя адносiны. Нацыянальныя меншасцi 33

Татары на Беларусi 34

Яўрэi на Беларусi 35

Вайсковая справа 35

Знешняя палiтыка. Мiжнародныя сувязi 36

Беларусы i ураджэнцы Беларусi за яе межамi 36

Польшча 37

Расiйская iмперыя 38

I.Я.Грынявiцкi (1855?-1881) 41

I.Ф.Капiевiч (1651?-1714) 41

Расiйская Федэрацыя 41

Эмiграцыя 43

Персаналiя 45

Н.Арсеннева (1903) 49

I.I.Дамейка (1802-1889) 50

М.I.Забэйда-Сумiцкi (1900-1981) 50

Б.У.Кiт (1910) 50

М.М.Мiцкевiч (1897-1992) 51

М.Я.Равенскi (1886-1953) 51

М.Л.Сяднёў (1913) 51

М.З.Шагал (1887-1985) 51

Iдэалогiя. Грамадская свядомасць. Культура. Педагогiка 52

Лёс нацыянальных каштоўнасцей 54

Крыж Ефрасiннi Полацкай 54

З гiсторыi пiсьменства i кнiгадрукавання 55

З гiсторыi асветы i адукацыi 55

З гiсторыi архiтэктуры 56

З гiсторыi мовы i лiтаратуры 56

Канфесii. Рэлiгiйнае жыццё. Атэiзм 57

З гiсторыi язычнiцтва 60

Запаведнiкi. Музеi. Гiстарычныя помнiкi i мясцiны. Архiвы 61

Музеi 61

Помнiкi i памятныя мясцiны 63

Замкi. Абарончыя збудаваннi 64

З гiсторыi Мiрскага замка (XVI ст.) 66

Помнiкi культавага дойлiдства 66

З гiсторыi Фары Вiтаўта ў Гродне (XIV ст.) 70

З гiсторыi Полацкага Сафiйскага сабора (XI-XVIII стст.) 70

Палацава-паркавыя ансамблi. Сядзiбы. Паркi 71

Асобныя будынкi 72

Архiвы 72

Гiсторыя па асобных перыядах 73

Старажытны перыяд 73

IX стагоддзе-1230-ыя гады 75

Персаналiя 79

Полацкае княства 79

Персаналiя 80

Л.Богша (XII ст.) 81

Брачыслаў Iзяславiч (?-1044) 81

Ефрасiння Полацкая (каля 1101-1167) 81

Рагвалод (?-980?) 82

Рагнеда (?-1000) i яе дзецi 83

Усяслаў Чарадзей (?-1101) 83

Турава-Пiнскае княства 83

Персаналiя 84

Кiрыла Тураўскi (1130?-1182?) 84

1230-ыя-1569 гады 85

Тэрыторыя. Насельнiцтва 89

Эканомiка. Сацыяльна-эканамiчныя адносiны. Сацыяльная структура 90

Палiтычны лад. Дзяржава i права. Унутраная палiтыка 92

Альгерд (1296-1377) 94

Вiтаўт (1350-1430) 95

Мiндоўг (1195?-1263) 95

М.Радзiвiл Чорны (1515-1565) 96

Ягайла (1348?-1434) 96

Сацыяльныя рухi i плынi. Палiтычныя партыi i арганiзацыi 96

Нацыянальныя пытаннi i мiжнацыянальныя адносiны. Нацыянальныя меншасцi 96

Вайсковая справа. Ваенная гiсторыя 96

Бiтва пад Грунвальдам 15 лiпеня 1410 г. 97

Бiтва пад Оршай 8 верасня 1514 г. 98

Лiвонская вайна 1558-1583 гг. 98

Персаналiя 99

Астрожскi К. (1460?-1530) 99

Знешняя палiтыка. Мiжнародныя сувязi 99

Iдэалогiя. Грамадская свядомасць. Культура 100

З гiсторыi друку 102

Персаналiя 102

Канфесii. Рэлiгiйнае жыццё. Атэiзм 103

Святыя пакутнiкi Антонiй, Iаан, Яўстафiй (XIV ст.) 104

Персаналiя 104

Алена Iванаўна (1476-1513) 105

С.Будны (1530?-1593) 105

Ф.Скарына (1490?-1551?) 107

1569 год-канец XVIII стагоддзя 109

Тэрыторыя. Насельнiцтва 110

Эканомiка. Сацыяльна-эканамiчныя адносiны. Сацыяльная структура 111

Палiтычны лад. Дзяржава i права. Унутраная палiтыка 112

З гiсторыi Паўлаўскай рэспублiкi (1767-1824 гг.) 114

3 гiсторыi Канстытуцыi 3 мая 1791 г. 114

Персаналiя 115

Т.Рэйтан (1742-1780) 115

Л.Сапега (1557-1633) 115

А.Тызенгаўз (1733-1785) 116

Сацыяльныя рухi i плынi. Палiтычныя партыi i арганiзацыi 116

Вайсковая справа. Ваенная гiсторыя 117

Вайна памiж Рэччу Паспалiтай i Расiяй 1654-1667 гг. 118

Паўночная вайна Расii i Рэчы Паспалiтай супраць Швецыi 1700-1721 гг. 119

Знешняя палiтыка. Мiжнародныя сувязi 120

Iдэалогiя. Грамадская свядомасць. Культура 120

З гiсторыi друку 122

З гiсторыi асветы i адукацыi 123

З гiсторыi архiтэктуры 124

З гiсторыi музыкi 124

Персаналiя 124

К.Семяновiч (1600?-пасля 1651) 125

Канфесii. Рэлiгiйнае жыццё. Атэiзм 125

С.I.Богуш-Сестранцэвiч (1731-1826) 128

Г.Канiскi (1717-1795) 128

К.Лышчынскi (1634-1689) 129

Соф'я Слуцкая (1585-1612) 129

Персаналiя 129

М.К.Агiнскi (1730-1800) 130

С.Полацкi (1629-1680) 130

Канец XVIII стагоддзя-1918 год 130

Тэрыторыя. Насельнiцтва 135

Эканомiка. Сацыяльна-эканамiчныя адносiны. Сацыяльная структура 135

Палiтычны лад. Дзяржава i права. Унутраная палiтыка 139

Сацыяльныя рухi i плынi. Палiтычныя партыi i арганiзацыi 142

Нацыянальнае адраджэнне XIX-пачатку XX ст. 145

В.I.Гадлеўскi (1888-1942?) 147

Паўстанне 1794 г. 147

Персаналiя 148

Т.Касцюшка (1746-1817) 149

Ю.У.Нямцэвiч (1757?-1841) 149

Дзекабрысты на Беларусi 149

Паўстанне 1830-1831 гг. 150

Паўстанне 1863-1864 гг. 150

Персаналiя 152

К.Калiноўскi (1838-1864) 153

Рэвалюцыя 1905-1907 гг. 155

Лютаўская рэвалюцыя 1917 г. 155

Кастрычнiцкая рэвалюцыя 1917 г. 155

Усебеларускi з'езд 1917 г. 156

Нацыянальныя пытаннi i мiжнацыянальныя адносiны. Нацыянальныя меншасцi 156

Вайсковая справа. Ваенная гiсторыя 156

Напалеонаўскае нашэсце 1812 г. 158

Персаналiя 159

Першая сусветная вайна 1914-1918 гг. 159

Брэст-Лiтоўскi дагавор 1918 г. 161

Знешняя палiтыка. Мiжнародныя сувязi 162

Iдэалогiя. Грамадская свядомасць. Культура 162

З гiсторыi навукi 163

З гiсторыi бiблiятэчнай справы i бiблiяграфii 164

З гiсторыi друку i сродкаў масавай iнфармацыi 164

Газета "Наша нiва" (1906-1915 гг.) 165

З гiсторыi асветы i адукацыi 166

Шклоўскi кадэцкi корпус (1778-1800 гг.) 169

Полацкi кадэцкi корпус (1835-1910 гг.) 169

З гiсторыi архiтэктуры 170

З гiсторыi тэатра 170

З гiсторыi лiтаратуры i мовы 171

Персаналiя 172

Н.Орда (1807-1883) 172

Канфесii. Рэлiгiйнае жыццё. Атэiзм 173

Персаналiя 175

М.К.Агiнскi (1765-1833) 176

I.I.Луцкевiч (1881-1919) 176

1918-1985 гады 176

Тэрыторыя. Насельнiцтва 178

Эканомiка. Сацыяльна-эканамiчныя адносiны. Сацыяльная структура 179

Палiтычны лад. Дзяржава i права. Унутраная палiтыка 183

БНР 185

К.Б.Езавiтаў (1893-1946) 189

Утварэнне БССР 190

Беларусiзацыя (1920-я гг.) 190

Рэпрэсii (1920-1960-ыя гг.) 191

Па старонках кнiг "Памяць" 195

Персаналiя 197

Курапаты 199

Персаналiя 199

М.М.Галадзед (1894-1937) 200

П.М.Машэраў (1918-1980) 201

Сацыяльныя рухi i плынi. Палiтычныя партыi i арганiзацыi 202

Грамадзянская вайна 1918-1920 гг. 203

Слуцкi збройны чын 1920 г. 204

С.Н.Булак-Балаховiч (1883-1939) 204

Нацыянальныя пытаннi i мiжнацыянальныя адносiны. Нацыянальныя меншасцi 204

Вайсковая справа. Ваенная гiсторыя 206

Ваенная iнтэрвенцыя 1918-1920 гг. 207

Партызанскi рух 209

Савецка-польская вайна 1920 г. 209

Ю.Пiлсудскi (1867-1935) 210

Рыжскi дагавор 1921 г. 210

Персаналiя 210

I.П.Бялоў (1893-1938) 211

I.П.Убарэвiч (1896-1937) 211

Знешняя палiтыка. Мiжнародныя сувязi 211

Iдэалогiя. Грамадская свядомасць. Культура. Медыцына 212

З гiсторыi навукi 214

Iнбелкульт (1922-1928 гг.) 215

С.М.Некрашэвiч (1883-1937) 215

Г.I.Гарэцкi (1900-1988) 216

З гiсторыi бiблiятэчнай справы i бiблiяграфii 216

З гiсторыi сродкаў масавай iнфармацыi 216

З гiсторыi асветы i адукацыi 217

Вiленская беларуская гiмназiя (1919-1944 гг.) 220

З гiсторыi жывапiсу 220

Я.Н.Драздовiч (1888-1954) 220

З гiсторыi тэатра 221

П.В.Мядзёлка (1893-1974) 221

З гiсторыi лiтаратуры i мовы 222

Рэформа правапiсу 1933 г. 224

М.I.Гарэцкi (1893-1938) 224

А.Дудар (1904-1937) 226

Я.Купала (1882-1942) 226

Т.Лебяда (1914-1970) 227

Я.Лёсiк (1883-1940) 227

Л.У.Чарняўская (1893-1976) 227

I.Д.Харык (1898?-1937) 227

Персаналiя 227

Канфесii. Рэлiгiйнае жыццё. Атэiзм 228

А.В.Станкевiч (1891-1949) 229

Персаналiя 230

В.Ю.Ластоўскi (1883-1938) 230

А.I.Луцкевiч (1884-1946?) 231

Заходняя Беларусь у складзе Польшчы (1921-1939) 232

Беларуская сялянска-работнiцкая грамада (1925-1927 гг.) 234

Персаналiя 235

I.С.Дварчанiн (1895-1937) 236

С.В.Прытыцкi (1913-1971) 237

Другая сусветная вайна 1939-1945 гг. 237

Па старонках кнiг "Памяць" 239

Верасень 1939 г. 250

Вялiкая Айчынная вайна 1941-1944 гг. 252

Напярэдаднi агрэсii. Абарончыя баi 254

Абарона Брэсцкай крэпасцi 257

Абарона Магiлёва 258

Беларусы i ўраджэнцы Беларусi на франтах вайны 258

Усенародная барацьба на акупiраванай Беларусi 265

Партызанскi рух на асобных тэрыторыях 266

Удзел антыфашыстаў у барацьбе беларускага народа 280

Акупацыйны рэжым 282

Спаленыя вёскi 288

Канцлагеры 290

Гета. Знiшчэнне яўрэйскага насельнiцтва 293

Прымусовы вываз насельнiцтва на працу ў Нямеччыну 297

Вызваленне Беларусi 297

Брэсцкая вобласць 300

Вiцебская вобласць 300

Гомельская вобласць 302

Гродзенская вобласць 306

Магiлёўская вобласць 307

Мiнская вобласць 309

Калабарацыя на Беларусi 311

В.Л.Iваноўскi (1880-1943) 313

Войны ў Афганiстане i iншых рэгiёнах i Беларусь 313

Гiстарычнае краязнаўства 314

Брэсцкая вобласць 314

З гiсторыi Брэста 316

Вiцебская вобласць 316

З гiсторыi Баранi 318

З гiсторыi Оршы 318

Гомельская вобласць 318

З гiсторыi Гомеля 319

Гродзенская вобласць 320

З гiсторыi Гродна 323

Магiлёўская вобласць 323

З гiсторыi Магiлёва 324

Мiнская вобласць 325

З гiсторыi Мiнска 327

З гiсторыi Нясвiжа 327

З гiсторыi Слуцка 328

Персаналiя 328

Археалогiя 329

Персаналiя 335

А.М.Ляўданскi (1893-1937) 336

Е.Р.Раманаў (1855-1922) 336

I.I.Стаброўскi (1869-1968) 336

В.А.Шукевiч (1852-1919) 337

Этнаграфiя 337

Этнагенез беларусаў 338

Матэрыяльная культура. Гаспадарка 342

Паселiшчы. Жыллё 342

Адзенне. Аздабленнi 343

Святы. Абрады. Звычаi. Iгрышчы 343

Вялiкдзень 346

Вяселле 346

Гуканне вясны 347

Дзяды 347

Каляды 347

Купалле 348

Радаўнiца 349

Тройца 349

Фальклор. Паданнi. Легенды 349

Персаналiя 351

А.Я.Багдановiч (1862-1940) 352

П.М.Шпiлеўскi (1823-1861) 353

Спецыяльныя гiстарычныя навукi 353

Археаграфiя 354

Генеалогiя 354

З гiсторыi роду Радзiвiлаў 356

Геральдыка 356

З гiсторыi герба "Пагоня" 357

Вексiлалогiя 358

Нумiзматыка 358

Анамастыка 359

Тапанiмiка 359

З гiсторыi назвы дзяржавы 364

Тапанiмiя Мiнска 364

Дапаможныя паказальнiкi 365

Iмянны паказальнік 365

Геаграфiчны паказальнiк 414

Паказальнік матэрыялаў сесiй, канферэнцый, нарад, сiмпозiумаў, чытанняў, «круглых сталоў» 434

Паказальнік бібліяграфічных крыніц 437


Ад складальніка

Бібліяграфічны паказальнік працягвае серыю раней выдадзеных дапаможнікаў. [1] У яго ¢ключаны апублікаваныя ў 1993 г. незалежна ад мовы і месца выдання архіўныя матэрыялы, афіцыйныя дакументы, успаміны, вучэбныя дапаможнікі для ВНУ і сярэдняй школы, працы па методыцы выкладання гісторыі, артыкулы са зборнікаў, часопісаў і газет, тэзісы дакладаў навуковых канферэнцый, сімпозіумаў, "круглых сталоў", аўтарэфераты дысертацый, рэцэнзіі, бібліяграфічныя дапамож­нікі. Таксама ўключана літаратура за мінулыя гады, якая не ўвайшла ў папярэднія выпускі.

У сувязі з актывізацыяй навуковай распрацоўкі гісторыі Беларусі, новымі падыходамі да яе і значнымі дасягненнямі ў яе вывучэнні, з'я­вілася магчымасць больш поўна і па-новаму падысці да раскрыцця асобных праблем гісторыі Беларусі, выявіць дакументы, у тым ліку ці­кавыя архіўныя матэрыялы, па пытаннях, якія раней амаль не асвятля­ліся.

Выданне забяспечана імянным і геаграфічным дапаможнымі паказальнікамі, а таксама паказальнікам матэрыялаў сесій, канферэнцый, нарад, сімпозіумаў, чытанняў, "круглых сталоў" і бібліяграфічных крыніц.

Паказальнік створаны на аснове базы даных "Гісторыя Беларусі", дзе збіраецца і сістэматызуецца ўся бібліяграфічная інфармацыя гэтай тэматыкі. Сёння Нацыянальная бібліятэка можа прапанаваць дыскетны варыянт тэкставага файла дапаможніка "Новая літаратура па гісторыі і гістарычных навуках Беларусі" за 1991 г., 1-ую і 2-ую паловы 1992 г., 1993 г., 1994 г.

Інфармацыя разлічана на ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі, але асаблівую карысць яна прадстаўляе для навукоўцаў, студэнтаў гістарычных факультэтаў, краязнаўцаў, а таксама для біблілграфаў і бібліятэкараў.

Усе заўвагі і прапановы высылайце, калі ласка, на адрас:

220636 , Мінск, Чырвонаармейская, 9. Нацыянальная бібліятэка Беларусі. Навукова-бібліяграфічны аддзел.


Гiстарычная навука Беларусi . Тэарэтычныя i метадалагiчныя праблемы

1. Грыцкевiч В.П. Скажы сваё слова, Клiо!: Ад якой гiсторыi мы адмаўляемся: [Прабл. развiцця бел. гiст. навукi] // Адукацыя i выхаванне (Мiнск). 1993. N 10. С.44-49. Рэз. англ.

2. Да пытання аб перыядызацыi [гiсторыi] Беларусi // Малавядомыя старонкi гiсторыi Беларусi: перыядызацыя, духоўная i матэрыяльная культура, манеты. Брэст, 1991. С.1-2.

3. Ермаловiч М. "Мы больш за ўсiх зацiкаўлены ў справядлiвасцi...": [Гутарка з вучоным-гiсторыкам, аўт. кн. "Старажытная Беларусь" i "Па слядах аднаго мiфа" па прабл. гiсторыi Беларусi] / Запiсаў У.Абрамовiч // Рэспублiка (Miнск). 1993. 14 лiп.

4. Кулагин А.Н. Состояние историко-архитектурной науки Беларуси // Культура ў Рэспублiцы Беларусь: гiсторыя, сучасны стан i перспектывы развiцця: (Тэз. навук. канф.). Мн., 1993. C.65-68.

5. Метадалагiчныя праблемы гiстарычнай навукi - Методологические проблемы исторической науки: [Зб. арт. па матэрыялах мiжнар. навук. канф. (Мiнск, 29 верас.-1 кастр. 1992 г.)] / Склад.: А.М.Балыкiна i iнш. - Мн., 1993. - 122 с. - Бiблiягр. у канцы арт.

Змест: Кушнер В.Ф., Сiдарцоў У.Н. Аб канцэптуальных праблемах вывучэння i выкладання гiсторыi. С.3-11. Харин Ю.А. Исторические события в методологических измерениях философии социального действия. С.12-16. Козма В.Н. События и факты истории в методологических измерениях социального действия. С.17-21. Егоров А.В. Диалектика и методология исторического упрощения. С.21-25. Миськевич В.И. Формации, цивилизации и исторические реалии. С.26-30. Алпеева Т.М. Специфика исторического знания и мифоистория. С.30-34. Фурс В.Н. Границы исторического описания. С.34-39. Берков В.Ф. Глубина понимания исторического текста. С.39-42. Костюк М.П. Современные подходы к историческим исследованиям и национальная концепция истории Беларуси. С.43-48. Кошелев В.С. К вопросу об эволюции идеи прогресса. С.48-51. Жигунин В.Д. О современной модели исторического процесса. С.51-55. Лубский А.В. О монистической и плюралистической интерпретации истории. С.55-60. Котов И.С. Влияние политической конъюнктуры на изучение истории. С.61-64. Ханкевич О.И. Цивилизация прошлого: существующие ныне подходы и решения. С.64-75. Буховец О.Г. Проблемы массового сознания и парадоксы историографии. С.75-79. Пилипенко М.Ф. Методологические проблемы этногенеза. С.80-84. Шевченко Л.А. Концепция национально-культурного возрождения Украины в контексте межнациональных отношений. С.84-87. Бородкин Л.И. Историческая информатика: горизонты 90-х годов. С.88-92. Подгаецкий В.В. "Эффект Журдена", или История как метафора прошедшего времени. С.92-95. Носевич В.Л. Компьютерная модель в изучении исторических процессов. С.96-102. Изместьева Т.Ф. Базы данных и моделирование как средство работы с массовыми источниками. С.102-106. Балыкина Е.Н., Сидорцов В.Н. Инновация интеллектуальной деятельности студента-историка. С.106-112. Балыкина Е.Н. Эффективность компьютерной технологии обучения истории. С.112-117. Джалиашвили З.О., Кириллов А.В., Федоров В.И. Алгоритмы понимания в автоматизированном обучающем диалоге. С.117-121.

6. ["Метадалагiчныя праблемы гiстарычнай навукi": Па матэрыялах мiжнар. навук. канф. у Мiнску 29 верас.-1 кастр. 1992] // Бел. гiст. часоп. (Мiнск). 1993. N 1. С.116-117.

7. Мiрановiч А. Першая ўсебеларуская канферэнцыя гiсторыкаў [Мiнск, люты 1993 г.] // Нiва (Беласток). 1993. Люты (N 6). С.6; Люты (N 9). С.6.

8. Сагановiч Г. "Патрыятычная гiстарыяграфiя": [Пытаннi развiцця гiст. навукi ў Беларусi ў сучас. момант] // Наша нiва (Вiльнюс). 1993. N 14. С.5.

9. Смалянчук А. Гiстарычная памяць беларусаў: [Агляд зб. "Наш радавод", якiя з 1989 г. штогод выдаюцца па вынiках мiжнар. навук. канф. гiсторыкаў у Гродне. Асоба звяртаецца ўвага на навук. праграму "Гiст. памяць беларусаў..." // Бел. мiнуўшчына (Мiнск). 1993. N 2. C. 14-15.

10. Штыхаў Г.В. "Мы павiнны ведаць такую гiсторыю, якой яна была, хай сабе нават там былi i не зусiм прыемныя моманты": [Гутарка з д-рам навук па прабл. гiсторыi Беларусi] / Вёў С.Асiноўскi // Во славу Родины (Минск). 1993. 18 марта.

11. *Hryckiewicz W. Stan nauki i dydaktyki historii na Białorusi / Tłum. z ros. S.Rakowski // Przegląd Wschodni (Warszawa). 1992/93. Z.3. S.697-711. Пол.

Стан гiстарычнай навукi i дыдактыкi на Беларусi ў XX ст.

Гл. таксама N 3252.

Гiстарыяграфiя. Крынiцазнаўства

12. Анiшчанка Я.К. Яўрэi ўсходняй Беларусi ў канцы XVIII ст. паводле ўрадавага ўлiку: [Крынiцазн. аспекты] // Весцi Акад. навук Беларусi. Сер. гуманiтар. навук (Мiнск). 1993. N 4. С.59-68.

13. Гiстарычна-археалагiчны зборнiк: Памяцi М.Ткачова. У 2 ч. Ч.2 / Iн-т гiсторыi АН Беларусi; Уклад.А.А.Мяцельскi. - Мн.: Сантанас, 1993. - 184 с.: iл. - Бiблiягр. у канцы арт.

Са зместу: Мяцельскi А.А. Некаторыя пытаннi гiстарычнай геаграфii Смаленскай зямлi XII-XIII стст.: [Прабл. гiстарыяграфii]. С.60-75. Семянчук А.А. Творы Мацея Стрыйкоўскага як крынiцы па гiсторыi рэлiгii ў Вялiкiм княстве Лiтоўскiм. С.109-123.

14. Драгун Ю. "Воссоединение" цi звычайны захоп?: З нагоды 200-х угодкаў другога падзелу Рэчы Паспалiтай: [Адлюстраванне падзей 1772,1793,1795 гг. у рус. i бел. гiстарыяграфii XIX-XX стст.] // ЛiМ (Мiнск). 1993. 27 жн.(N 34). С.5.

15. Ермаловiч В.I. Лiстоўкi перыяду Вялiкай Айчыннай вайны як гiстарычная крынiца // Весцi Акад. навук Беларусi. Сер. гуманiтар. навук (Мiнск). 1993. N 1. С.49-58. Бiблiягр. спасылкi ў падрадк. заўв.

16. Ермолович В.И. Листовки партизан и подпольщиков Беларуси периода Великой Отечественной войны как исторический источник (1941-1944 гг.): Автореф. дис. ... канд. ист. наук / АН Беларуси. Ин-т истории. - Мн., 1993. - 24 с. - Библиогр.: 7 назв.

17. Зборнiк матэрыялаў магiлёўскiх чытанняў "Трафiм Сурта i яго час" / Уклад.: I.Пушкiн, С.Бяспанскi. - Магiлёў, 1993. - 79 с. - Бiблiягр. у канцы арт.

Са зместу: Филиппович И.И. Трофим Сурта - первый летописец Могилева и город его времени. С.3-19. Бяспанскi С.I. Да гiсторыi вывучэння Магiлёўскай хронiкi Сурты-Трубнiцкiх. С.21-28. Сидоренко Б.И. Могилевская хроника и местное летописание XVI-XIX вв. С.29-43. Сафонова О.В. Палеографический обзор новых документов по истории Могилевщины. С.73-78.

18. Иоффе Э. Советская историография социально-экономического развития белорусской деревни середины XVII-первой половины XIX в.: Автореф. дис. ... д-ра ист. наук / АН Беларуси. Ин-т истории. - Мн., 1993. - 49 с. - Библиогр.: 31 назв.

19. Iофэ Э. Iржа на целе iсцiны: Пра некаторыя пытаннi гiстарыяграфii Беларусi [эпохi феадалiзму] // Бел. думка (Мiнск). 1993. N 1. С.57-59.

20. Караў Дз. Беларуская гiстарыяграфiя канца XVIII-XX стст. i гiстарычная самасвядомасць беларусаў // Беларусiка -Albaruthenika. Мн., 1992. Кн.2. С.101-105.

21. Кручковский Т.Т. Проблемы разделов Речи Посполитой в русской историографии второй половины XIX-начала XX века // Славяноведение (Москва). 1993. N 5. С.76-85. Библиогр.: 33 назв.

22. Лазутка С. Привилегия-судебник евреям 1388 г. великого князя Литовского Витаутаса [в русской историографии] // История евреев в России: Пробл. источниковедения и историографии: Сб. науч. тр. СПб., 1993. С.54-59.

23. Мазец В. На шляху да дзяржаўнай незалежнасцi Беларусi: БНР: [Погляд на прабл. бел. гiст. навукi на розных этапах яе развiцця] // Навiны Бел. акад. (Мiнск). 1993. 12,19 лют.

24. Муха А. Час пракляты i пакутны: [Аб стане нац. свядомасцi беларусаў пасля паўстання 1863-1864 гг.: Па працах бел. эмiграц. даслед.] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 18 лют.(N 7). C.5.

25. Носов Б.В. Разделы Речи Посполитой и русско-польские отношения второй половины XVIII века в зарубежной историографии (1970-е - начало 1990-х гг.) // Славяноведение (Москва). 1993. N 5. С.86-100. Библиогр.: 78 назв.

26. Пахомчык У. Гiстарычная падзея: 75-я гадавiна абвяшчэння БНР: [Па матэрыялах рэсп. газ. i часоп.] // Астрав. праўда. 1993. 24 сак.

27. Петрыкаў П.Ц. Гiстарыяграфiя Вялiкага княства Лiтоўскага: [Працы М.Ермаловiча] // Весцi Акад. навук Беларусi. Сер. гуманiтар. навук (Мiнск). 1993. N 3. С.51-64.

28. Пiсьмовыя крынiцы па гiсторыi Беларусi IХ-ХVIII стст.: Метад. парады па курсе "Крынiцазнаўства гiсторыi Беларусi" / Гродзен. дзярж. ун-т iмя Я.Купалы; Склад. С.В.Палуцкая; Рэд. I.П.Крэнь. - Гродна, 1993. - 69 с. - Бiблiягр. у пачатку раздз.

29. Тэзiсы мiжнароднай навукова-тэарэтычнай канферэнцыi "Архiвазнаўства, крынiцазнаўства, гiстарыяграфiя Беларусi: стан i перспектывы", 1-2 снеж. 1993 г. - Мн., 1993. - Частка тэксту: рус.

Ч.1. - 161 с.

Са зместу: Макаревич А.Ф. Материалы I Всебелорусской конференции архивистов и архивных работников как источник по истории организации архивного дела в республике. С.3-11. Казак К.I. Дакументы Нацыянальнага архiва Рэспублiкi Беларусь па гiсторыi Беларусi перыяду вайны (1941-1944 гг.). С.11-14. Гладкий С.П. Поиски материалов в архивах Белоруссии и Санкт-Петербурга о бойцах отрядов Сопротивления европейских стран [Франция, Италия, Польша (1941-1945 гг.)]. С.54-59. Коротенко В.В., Чиркова М.Ю. Документы госархива Полтавской области о судьбе военнопленных-белорусов, оказавшихся на территории области в 1941-1943 гг. С.60-62. Спиридонов М.Ф. Пути повышения информативности указателей населенных пунктов в публикациях источников по истории Великого княжества Литовского XVI в. С.74-79. Стэпняк У. Матэрыялы па гiсторыi Беларусi ў складзе дакументаў Галоўнага архiва старажытных актаў у Варшаве. С.79-89. Рассадзiн С.Я. Аб найранейшых пiсьмовых крынiцах па гiсторыi Беларусi. С.89-94. Фiлатава А.М. Архiўныякрынiцы па гiсторыi населеных пунктаў Беларусi (Канец XVIII- пач. XX ст.). С.94-97. Сосна У.А. Эвалюцыя сялянскiх саслоўяў на Беларусi ў статыстычных крынiцах канца XVIII- першай паловы XIX ст. С.98-102. Ходзiн С.М. Статыстычныя крынiцы па гiсторыi БССР 1920-х гг. С.102-105. Платонов Р.П. Документы Национального архива Республики Беларусь начала 20-х годов по истории Беларуси: попытка альтернативного прочтения. С.105-110. Шутова О.М. Опубликованные мемуарные источники по истории Беларуси 20-30-х гг. XX в. С.111-114. Смалянчук А.Ф. Газета як гiстарычная крынiца: (На прыкладзе "Kuriera Litewskiego" 1905-1907 гг.). С.114-118. Сяльверстава С.Я. Да пытання аб крынiцах па гiсторыi культуры Беларусi. С.119-123. Космач В.А. Эканамiчная i культурная палiтыка Германii ў адносiнах да Беларусi ў 1919-1933 гг.: (Агляд некаторых арх. крынiц i стат. матэрыялаў). С.123-127. Анiшчанка Я.К. Крынiцы i аўтары атласа Мiнскай губернi 1800 г. С.127-132. Проценко О.Э. Документы БГИА в г.Гродно о развитии сельскогохозяйства Гродненской губернии в начале XX в. С.132-136. Бейлькин Х.Ю. Железнодорожное строительство в Беларуси в свете архивных источников (60-80-е гг. XIX в.). С.136-140. Грыгор'ева В.В. Архiвы Мiнска, Гродна, С.-Пецярбурга, Вiльнюса для вывучэння канфесiйнага становiшча на Беларусi ў XIX- пач. XX ст. С.141-144. Iванова Л.С. Дакументальныя крынiцы па гiсторыi Рэфармацыi на Беларусi (Другая палова XVI-XVII стст.). С.144-147. Палуцкая С.В. Iнвентары базыльянскiх манастыроў як крынiца па гiсторыi культуры Беларусi. С.147-151. Устюгова А.Г. К вопросу об источниках изучения проблемы интеллигенции в деятельности рабочих партий Королевства Польского (конец XIX в. -1907 г.). С.151-155. Лiпецкi Э.А. Узаемадносiны эсэраўскай фракцыi Устаноўчага сходу з Усебеларускiм кангрэсам у 1917 г. С.155-157.

Ч.2. - 137 с.

Са зместу: Клепиков Н.Е. Изъятие ценностей из белорусских церквей в 1922 г. С.2-7. Маин В.Н. Документы военных лет об участии белорусской интеллигенции в возрождении республики (1943-1945 гг.). С.7-10. Захаров И.З. Материалы российских архивов о ратных подвигах россиян и белорусов при освобождении Белоруссии от фашистских оккупантов. С.10-15. Павлов В.П. Немецко-фашистский оккупационный режим в Белоруссии в документах и материалах. С.15-20. Ракашэвiч У.К. Дзяржаўнасць Беларусi ў дакументах КПБ у 20-30-я гг.: (На матэрыялах НАРБ). С.20-26. Филиппова А.В. Документы Госархива Минской области - источник изучения немецко-фашистской оккупации Белоруссии (1941-1944 гг.). С.26-30. Лiтвiн А.М. Адлюстраванне падзей Вялiкай Айчыннай вайны ў выданнях серыi "Памяць". С.31-35. Чарапiца В.М. Аўтографы на кнiгах як гiстарычная крынiца. С.35-36. Гесь А.М. Праблемы беларусiзацыi (20-30-я гг.) у дакументах НАРБ. С.36-42. Миницкий Н.И. Модели представления исторического источника: (Смена парадигм или новаядоминанта). С.42-46. Тихонов В.И. Проблемы источниковедческого анализа комплексов делопроизводственной документации как единых информационных систем: (На примере комплекса дел лиц, ходатайствовавших в 20-30-е гг. о восстановлении в избират. правах). С.47-49. Ермолович В.И. Возможности использования ЭВМ в исторических исследованиях: (Опыт анализа типовых арх. док.). С.49-54. Тяжельникова В.С. Некоторые аспекты достоверности массовых источников по советской истории 20-х- начала 30-х гг. С.55-58. Юшин И.Ф. Проблемы влияния рынка на состав крестьянского хозяйства в конце XIX-начале XX в. С.58-61. Свотнев И.А. Математические методы анализа при научном использовании материалов партизанской картотеки Национального архива РБ. С.61-65. Панюцiч В.П. Да пытання аб ролi сялянства ў паўстаннi 1863 г. на Беларусi: (Даслед. другой паловы 1950-1970-х гг.). С.65-69. Шорац Л.Ф., Шорац В.М. Некаторыя пытаннi гiстарыяграфii нацыянальна-дзяржаўнага будаўнiцтва ў Беларусi ў 1917-1920 гг.: (Агляд прац другой паловы40-х-пач.90-х гг.). С.69-71. Вабiшчэвiч А.М. Праблема захавання нацыянальнай адукацыi, культуры ў Заходняй Беларусi (1921-1939 гг.) у айчыннай i зарубежнай гiстарыяграфii. С.72-75. Сарокiн А.М. Да пытання аб стане i перспектывах вывучэння аграрнай гiсторыi Беларусi. С.75-79. Герасiмаў В.М. Крынiцы па гiсторыi i культуры Беларусi - лiтаратура, перададзеная са спецархiваў. С.79-82. Корзенко Г.В. Исследования по истории науки в Белоруссии (20-90-е гг.). С.82-86. Ахремчик Р.В., Корзенко Г.В. Библиографическая картотека академиков и членов-корреспондентов Центральной научной библиотеки АНБ как источник по истории научной интеллигенции Белоруссии. С.87-91. Либезин О.В. Об актуальности разработки истории государственных учреждений Беларуси (1917-90-е гг.). С.91-96. Рыбчонак С.А. Генеалогiя Беларусi - набыткi i праблемы. С.96-99. Яцкевiч З.Л. Магiлёўскае паўстанне 1661 г. i ягоны ўплыў на мясцовую генеалогiю i геральдыку. С.99-103. Гужалоўскi А.А. Музейны прадмет: (Спроба крынiцазн. падыходу). С.103-106. Седлярэвiч Т.I. Гiстарыяграфiя гiсторыi жаночай адукацыi ў Беларусi ў другой палове XIX-пачатку XX ст. С.107-109. Кубицкая Е.С. Историография комсомола республики в годы восстановления народного хозяйства (1921-1925 гг.). С.110-115. Крэнь I.П., Коўкель I.I. Актуальныя праблемы выкладання гiстарыяграфii Беларусi на гiстарычных факультэтах ВНУ рэспублiкi. С.125-129. Жылуновiч Л.А. Аб выкладаннi гiстарыяграфii Беларусi на гiстарычным факультэце Белдзяржунiверсiтэта. С.129-131. Ходзiн С.М. Праблемы выкладання крынiцазнаўства гiсторыi Беларусi ў ВНУ. С.131-132.

30. Ушакова Е.А. Коллекция белорусской народной керамики в фондах ПИКЗ: Кат. Историография и библиогр. вопр. // Тэзiсы дакладаў навуковых супрацоўнiкаў запаведнiка па вынiках працы. Полацк, 1993. С.25.

31. Шалькевiч В. "Беларуска зямелька, галубка мая...": (Пачатак бел. гiстарыяграфii пра К.Калiноўскага [2-й паловы XIX-пач. XX ст.]) // Беларусь (Мiнск). 1993. N 5. С.4-5.

32. Эльяшевич Д. Источниковедение истории евреев в России [также в Беларуси]: (К постановке вопр.) // История евреев в России: Пробл. источниковедения и историографии: Сб. науч. тр. СПб, 1993. С.27-53.

33. *Djakow W. Powstanie styczniowe na Litwie, Białorusi i Ukrainie w twórczości naukowej Stefana Kiеniewicza / Tłum. A.Szwarc // Przegląd Historyczny (Warszawa). 1993. Z.1. S.47-62. Пол.

Паўстанне 1863 г. у Лiтве, Беларусi i на Украiне ў даследаваннях С.Кiневiча.

34. *Gnatowski M. Żródła do dziejów Białostocczyzny okresu II wojny światowej w archiwach Republiki Białoruśi // Białostocczyzna (Białystok). 1993. N 2. S.52-56. Пол.

Крынiцы па гiсторыi Беласточчыны перыяду другой сусветнай вайны ў архiвах Рэспублiкi Беларусь.

35. *Kuolys D. Asmuo, tauta, valstybe Lietuvos Didziosios Kunigaikštystes istorineje literaturoje: Renesansas. Barokas. - Vilnius, 1992. - 286 s.: il. Лит.

Дзяржава i нацыя ў ВКЛ. Пытаннi гiстарыяграфii.

36. Michnik A. Białoruska ballada // Michnik A. Polskie pytania. - Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1993. - S.283-301. - Пол.

З гiстарыяграфii паўстання 1863 г.

37. Ney-Krwawicz M. Armia Krajowa: siła Zbrojna Polskiego Państwa Podziemnego. - Warszawa: Wyd-wo Szkolne i Pedagogiczne, 1993. - 228 s. - Пол.

Армiя Краёва ў зарубежным друку 1939-1990 гг.

38. *Nowak A. Wojna polsko-sowiecka 1919-1921 roku w świetle najnowszych publikacji // Kwartalnik Historyczny (Warszawa).1993. N 3. S.79-107. Пол.

Польска-савецкая вайна 1919-1921 г. у святле навейшых публiкацый.

39. Szmyd Z. Armia Krajowa w piśsmiennictwie na obczyznie, 1939-1990: Wybor. - Warszawa, 1992. - 200 s. -Пол.

Армiя Краёва ў зарубежным друку, 1939-1990 гг.

40. Wierzbicki A. Konstytucja 3 Maja w historiografii polskiej. - Warszawa: Wyd-wo Sejmowe, 1993. - 144 s. -Пол.

Канстытуцыя 3 мая 1791 г. ў польскай гiстарыяграфii.

Гл. таксама N 170, 532, 703, 839, 902, 915, 1270, 2014.

Персаналiя

41. Иоффе Э. Его знали во всем мире: [В.И.Пичета (1878-1947 гг.)] // Бел. нива (Минск). 1993. 3 дек. С.8.

42. Iофэ Э. Яркi, самабытны талент [М.М.Улашчыка] // Сцяг Кастр. (Дзяржынск). 1993. 4,7,14,18,21,25,28 жн.; 1 верас.

43. Кабат Т., Пуцыковiч Г. Шлях вучонага: [В.Д.Дружыц (1886-1937), бел. гiсторык] // Прысуд адменены: [Зб.]. Брэст, 1993. Ч.1. С.222-230.

44. Паршина Л. Историк и педагог: [Е.Ф.Орловский (1863-1913). Занимался изучением истории Гродненщины] // Сел. новь (Гродно). 1993.1 сент.

45. Хмяльнiцкая Л.У. А.П.Сапуноў [(1851-1924): Апош. гады жыцця гiсторыка] // Полоц. льтописецъ. 1993. N 1. С.82-86.

46. Цiтоў А. Кароткi летапiс пра летапiсца [А.Гвагнiна (1534-1614): Пол. гiсторык, у працах якога апiс. гарады i крэпасцi Беларусi, матэрыял. i духоўн. культура, звычаi i абрады насельнiцтва] // Мастацтва (Мiнск). 1993. N 8. С.64-65.

47. Шумейка М. На абароне спадчыны народа: Бел. крынiцазнаўца i археограф М.М.Улашчык // Бел. мiнуўшчына (Мiнск). 1993. N 3/4. С.35-36.

48. Яцкевiч З. Змiцер Даўгяла [(1868-1942): Бел. гiсторык, архiвiст, крынiцазнавец] // Вестн. Могилева. 1993. 22 янв. (N 3). С.6.

49. Яцкевiч З.Л. [М.В.] Без-Карнiловiч [(1796-1862): Бел. гiсторык, этнограф, краязнаўца] // Вестн. Могилева. 1993. 6 дек.(N 49). С.6.

Гл. таксама N 230, 2070, 2606, 2611.

М.В.Доўнар-Запольскi (1867-1934)

50. Гануш А.Г. Археаграфiчная дзейнасць М.В.Доўнар-Запольскага (1867-1934) // Весн. Бел. дзярж. ун-та. Сер. 3, Гiсторыя, фiласофiя, палiталогiя, сацыялогiя, эканомiка, права (Мiнск). 1993. N 3. С.15-18.

51. Крючек П.С. М.В.Довнар-Запольский как археограф // Тэзiсы мiжнароднай навукова-тэарэтычнай канферэнцыi "Архiвазнаўства, крынiцазнаўства, гiстарыяграфiя Беларусi: стан i перспектывы. - Мн., 1993. Ч.1. - С.71-74.

52. Михальченко С.И. М.В.Довнар-Запольский: Историк и обществ. деятель // Вопр. истории (Москва). 1993. N 6. С.162-170.

53. Шумейка М. Русь вольная - Белая Русь: З пункту гледжання нацыянал-дэмакрата: [М.В.Доўнар-Запольскi i яго манагр. "Гiсторыя Беларусi"] // Бел. мiнуўшчына (Мiнск). 1993. N 2. С.12-13.

Гл. таксама N 2065.

У.М.Iгнатоўскi (1881-1931)

54. Акадэмiк У.М.Iгнатоўскi: Матэрыялы навук. чытанняў, прысвеч. 110-годдзю з дня нараджэння / АН Беларусi. Iн-т гiсторыi; Склад. М.У.Токараў; Прадм. I.Я.Навуменкi. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1993. - 100 с.

55. Грыцкевiч А. Погляды Усевалада Iгнатоўскага на гiсторыю Беларусi феадальнага перыяду // Беларусiка - Albaruthenica. Мн., 1993. Кн.1. С.64-70.

56. Лыч Л. "Праца не загiнула марна...": Першы наркам асветы, першы прэзiдэнт Акад. навук У.Iгнатоўскi i беларусiзацыя 20-х гадоў // Настаўн. газ. (Мiнск). 1993. 20 сак.

57. Мацяс I.Д. У.М.Iгнатоўскi: палiтычны дзеяч. Вучоны: Аўтарэф. дыс. ... канд. гiст. навук / Бел. дзярж. ун-т. - Мн., 1993. - 17 с. - Бiблiягр.: 5 назв.

58. Мелiшкевiч У.У. "Пiсаць i працаваць iнакш..." // Прысуд адменены: [Зб.]. Брэст, 1993. Ч.1. С.231-240.

59. Мiхальчык С. "Арыштаваная кнiга": [Аб перавыд. працы "Кароткi нарыс гiсторыi Беларусi" у 1992 г. пасля канфiскавання яе ў 1931 г.] // Гродзен. праўда. 1993. 11 мая.

60. Якутов В. Мудрый Всеволод: Фрагм. художеств.-ист. повести // Нар. газ. (Минск). 1993. 23,25-30 верас.; 2-4 кастр.

61. Zaprudnik J. Usievalad Ihnatouski - Belarusan historian and statesman // Запiсы (New York). 1992. N 20. P.50-58. Англ.

Гл. таксама N 1560, 1577.

М.А.Ткачоў (1942-1992)

62. Гiстарычна-археалагiчны зборнiк: Памяцi М.Ткачова. У 2 ч. Ч.1 / Iн-т гiсторыi АН Беларусi; Уклад.А.А.Мяцельскi. - Мн.: Сантанас, 1993. - 181 с.: iл.

Са зместу: Чарняўскi М. Мiхась Ткачоў - гiсторык беларускi. С.6-11. Спiс прац М.А.Ткачова / Склала А.У.Iльюцiк. С.12-17.

63. Грамадзянiн Мсцiслава: [Аб ушанаваннi памяцi М.Ткачова] // Бел. мiнуўшчына (Мiнск). 1993. N 3/4. С.55.

64. Калядзiнскi Л. Мiхась Ткачоў // Полацак (Клiўленд). 1993. N 7. С.29.

Выкладанне гiсторыi

65. Беларусiка - Albaruthenica. Кн.1: Матэрыялы мiжнар. кангр. беларусiстаў, 25-27 мая 1991 г., г.Мiнск / Мiжнар. асац. беларусiстаў, Нац. навук.-асветн. цэнтр iмя Ф.Скарыны; Рэд. А.Мальдзiс i iнш. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1993. - 350 с. - Бiблiягр. у падрадк. заўв.

Са зместу: Пяткевiч А. Як нам вывучаць гiсторыю беларускай культуры? С.86-89. Грыцкевiч В. Як пераадолець адставанне гiстарычнай навукi Беларусi? С.100-105.

66. Бiч М.В. Аб нацыянальнай канцэпцыi гiсторыi i гiстарычнай адукацыi ў Рэспублiцы Беларусь // Бел. гiст. часоп. (Мiнск). 1993. N 1. С.15-24.

67. [Водгукi чытачоў часопiса на нацыянальную канцэпцыю гiстарычнай адукацыi на Беларусi] // Бел. гiст. часоп. (Мiнск). 1993. N 4. С.115-121.

Змест: Вабiшчэвiч В. Вызвалiць гiсторыю ад догмаў. С.115-117. Грыцкевiч В. Як выйсцi з крызiсу. С.117-119. Антаненкава Е.В., Бялькевiч А.А., Кунцэвiч З.М. Аднавiць гiстарычную памяць. С.119-120. Бяспанскi С. [Прапановы да нацыянальнай канцэпцыi гiстарычнай адукацыi ў Беларусi]. С.120. Ляскоўскi У. Спадзяюся бачыць праўду. С.120-121.

68. Кушнер В. [Iнфармацыя аб пасяджэннi сумеснай Беларуска-польскай (польска-беларускай) камiсii па гiстарычнай адукацыi ў сярэднiх агульнаадукацыйных навучальных установах (1-5 сак. 1993 г., Мiнск)] // Бел. гiст. часоп. (Мiнск). 1993. N 2. С.120.

69. Маслянiцына I. Прыкмета адраджэння: [З першай усебел. канф. гiсторыкаў (Мiнск, 3-5 лют. 1993 г.), прысвеч. прабл. гiст. адукацыi ў рэсп. Ёсць iнфарм. аб стварэннi Асац. гiсторыкаў Беларусi] // Добры вечар (Мiнск). 1993. 26 лют.

70. Метадычныя ўказаннi "Беларусь у перыяд 20-30-х гадоў XX стагоддзя" па курсу "Гiсторыя сусветнай цывiлiзацыi" для студэнтаў / Гомел. полiтэхн. iн-т; Склад.: С.А.Елiзараў, С.А.Юрыс. - Гомель, 1993. - 22 с.

71. [Навукова-тэарэтычны семiнар вучоных, метадыстаў i настаўнiкаў гiсторыi ў Гродне, 1-3 снеж. 1992 г.: Выкладаннне гiсторыi ў сярэд. навуч. установах рэсп.] // Бел. гiст. часоп. (Мiнск). 1993. N 1. С.118-119.

72. Сухнат Л.К. Гiстарычнай адукацыi - новы змест: [Гутарка з першым нам. мiнiстра адукацыi] / Запiсала А.Пелiхава // Бел. мiнуўшчына (Мiнск). 1993. N 1. С.44-46.

73. Цiтоў А.К. Некаторыя аспекты выкладання гiстарычнай геаграфii Беларусi // Тэзiсы мiжнароднай навукова-тэарэтычнай канферэнцыi "Архiвазнаўства, крынiцазнаўства, гiстарыяграфiя Беларусi: стан i перспектывы". Мн., 1993. Ч.2. С.132-134.

74. Чыкалава I.Р. Гiсторыя культуры Беларусi: Прыклад. праграма курса (факультатыва) [для навуч. устаноў] // Бел. гiст. часоп. (Мiнск). 1993. N 3. С.82-100. Бiблiягр.: с.98-100.

75. Шупляк П. Усебеларуская канферэнцыя гiсторыкаў [3-5 лют. 1993 г., Мiнск]: праблемы адукацыi: [Аб распрац. новай канцэпцыi гiст. адукацыi: Прыведз. узгодн. мадэль гiст. адукацыi, якая ў асноўн. сваiх частках рэалiзуецца цяпер на гiст. фак. БДУ] // Бел. гiст. часоп. (Мiнск). 1993. N 2. С.7-10.

76. Яцкевiч С.А. Праграма курса па беларусазнаўству для ВНУ // Бел. гiст. часоп. (Мiнск). 1993. N 2. С.99-104.

Гл. таксама N 5.

Агульныя працы

77. Андруховiч А. Айчына-мацi ў кожнага адна: [Роздум гал. рэд. часоп. над гiсторыяй дзяржавы X-XX стст. Ёсць звесткi з гiсторыi бел. эмiграцыi XIX-XX стст.] // Бел. мiнуўшчына (Мiнск). 1993. N 3/4. С.3-4.

78. Арлоў У. "Трэба казаць пра акупацыю": [З гiсторыi Беларусi XVI-XVIII стст.] // Наш дзень (Маладзечна). 1993. 9 лют.

79. Асiноўскi С. Лес [на Беларусi: З гiсторыi] // Во славу Родины (Минск). 1993. 3 июля.

80. Асiноўскi С. Мястэчка [на Беларусi: Яго лёс] // Во славу Родины (Минск). 1993. 5 июня.

81. Асiноўскi С. Самая звычайная вёска: [Паходжанне старажыт. бел. вёсак, iх гiсторыя] // Во славу Родины (Минск). 1993. 12 июня.

82. Багдасараў А., Багдасараў М., Ур'еў I. Бурштын у нетрах беларускага Палесся [XVIII-XX стст.] // Берасцейскiя каранi: Гiст.-краязн. i лiт. зб. Брэст, 1993. С.29-37: карт. - Тое ж (са змян.). Янтарь Полесья // Бел. думка (Мiнск) 1993. N 10. С.33. Рус.

83. Велика iсторiя Украiни: Вiд найдавнiших часiв: У 2 т.: [Ёсць матэрыялы пра Беларусь] / Передм. I.П.Крипякевича; Зладив М.Голубець. - Киiв: Глобус, 1993.

Т.1: [X-XIII стст.]. - 352 с.

Т.2: [XVII-XVIII стст.]. - 400 с.

84. Гiсторыя Беларусi: Вучэб.-метад. дапам. для студэнтаў тэхн. ВНУ / Магiлёўс. машынабуд. iн-т; Склад. В.А.Макарэвiч. - Магiлёў, 1993. - 34 с.: iл. - Бiблiягр. у канцы арт.

85. Дубавец С. Калыска беларускай нацыянальнай iдэi: [Вiльня ў гiсторыi беларусаў] // Бярозка (Мiнск). 1993. N 7. С.1-5.

Змест: Крывы горад; Францiшак Скарына; Беларуская мова - дзяржаўная i "простая"; Кастусь Калiноўскi; Францiшак Багушэвiч; "Наша нiва"; Заходняя Беларусь; БНК: [Бел. нац. кам.]; Сёння i заўтра.

86. Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении: Литовс. и Бел. Полесье. - Репр. воспр. изд. 1882 г. - Мн.: БелЭн, 1993. - 490, VI с.: ил. - Вых. дан. ориг.: СПб.; М.: М.О.Вольф, 1882.

87. З'езд беларусаў свету [8-10 лiп. 1993 г. у Мiнску]: Бел. iдэя i адраджэнне: [Карот. урыўкi з выступленняў дэлегатаў, тэксты вынiк. дак.] // Бел. мiнуўшчына (Мiнск). 1993. N 3/4. С.5-9; Бел. гiст. часоп. (Мiнск). 1993. N 3. С.3-10. Назва: Першы з'езд беларусаў свету.

88. ["Заслаўскiя чытаннi": З гiсторыi правядзення, 1989-1992 гг.: Абмяркоўваюцца прабл. гiсторыi i культуры Беларусi] // Бел. гiст. часоп. (Мiнск). 1993. N 1. С.117.

89. История Беларуси: Вопр. и ответы / Сост. Г.Я.Голенченко, В.П.Осмоловский; Лит. обраб. И.М.Акшевского. - Мн.: Беларусь, 1993. - 208 с.

90. История Отечества в лицах: С древнейших времен до конца XVII в.: Биогр. энцикл.: [Есть материал о Беларуси] / Рос. нац. б-ка; Авт.-сост. С.А.Аветисян и др. - М.: Кн. палата, 1993. - 174 с. - Библиогр.: с.173 (13 назв.). - Библиогр. в конце очерков.

91. Ишимова А.О. История России в рассказах для детей. В 2 кн. Кн.1.: [862-1762 гг.: Есть материалы о Беларуси]. - М.: Мысль, 1993. - 509 с.

92. Казлоў Л.Р., Цiтоў А.К. Беларусь на сямi рубяжах: [Гiсторыя дзяржавы]. - Мн.: Беларусь, 1993. - 71 с., карты. - Бiблiягр.: с.68-70.

93. Каралёў В. Малае паселiшча: [З гiсторыi маёнткаў, фальваркаў, засценкаў, хутароў на тэрыторыi Мiёр. р-на, XVIII-XX стст.] // Сцяг працы (Мiёры). 1993. 11 мая.

94. Карамзин Н.М. История государства Российского: [Есть материалы по Беларуси]: В 6 кн. / Вступ. ст. В.Г.Перельмутера. - М.: Кн. сад, 1993.

Кн.1: [С древнейших времен до 60-х гг. XII в.]. - 366 с.

Кн.2: [70-е гг. XII-60-е гг. XIV в.]. - 336 с.

Кн.3: [60-е гг. XIV-нач. XVI в.]. - 432 с.

95. Кiштымаў А. Краiна лёсу [Беларусь] у панараме геапалiтыкi // ЛiМ (Мiнск). 1993. 26 лiстап.(N 47). С.5,12.

96. Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей [X-XVII вв.: Есть сведения о Беларуси]. - М.: Мысль, 1993. - 430 с.

97. Краўцэвiч А. Як здарылася, што Жамойць пачала называцца Лiтвою [XV-XX стст.]? // Наша слова (Мiнск). 1993. 29 снеж. (N 52). С.6.

98. Ластоўскi В.Ю. Кароткая гiсторыя Беларусi [X ст.-1905 г.] / Паслясл. А.П.Грыцкевiча. - Выд. факс. тыпу. - Мн.: Унiверсiтэцкае, 1993. - 126 с.: iл. - Вых. дан. арыг.: Вiльня: Друк.М.Кухты,1910.

99. Лойка Л., Лойка Т. Сучасны погляд на гiсторыю Беларусi // Крыжовы шлях. Мн., 1993. С.3-56.

100. Лойка П.А. Гiсторыя Беларусi: Вучэб. дапам. для 7 кл. сярэд. шк. - Мн.: Нар. асвета, 1993. - 191 с.

101. Марченко В.Т. Хазары, монголы и Русь: Очерк истории Евразии: [Есть материалы о Беларуси]. - М., 1993. - 33 с.: карты.

102. Найдзюк Я., Касяк I. Беларусь учора i сёння: Папул. нарыс з гiсторыi Беларусi / Уклад. Н.Дашкевiч; Паслясл. А.Грыцкевiча. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1993. - 414 с.: iл. + Храналагiчная таблiца з гiсторыi Беларусi: с.376-383; Да бiблiяграфii гiсторыi Беларусi: с.384-397.

103. Пайпс Р. Россия при старом режиме - Russia under he old regine: [История государственности в России. Есть материалы о Беларуси]. - М.: Независимая газ., 1993. - 421 с. -Библиогр. в подстроч. примеч. -Имен. указ.: С.416-420.

104. Петрушевский А.Ф. Рассказы про старое время на Руси от начала Русской земли до Петра Великого: [Есть материалы о Беларуси] / Подгот. текста и примеч. Е.Б.Никаноровой. - СПб.: Лениздат, 1993. - 222 с.

105. Платонов С.Ф. Лекции по русской истории [VI-XIX вв.: Есть бел. материал] / Вступ. ст. А.Н.Фукса. - М.: Высш. шк., 1993. - 736 с.

106. Платонов С.Ф. Собрание сочинений по русской истории. В 2 т. Т.1. Лекции по русской истории: [Есть материалы о Беларуси IX-XIX вв.] / Вступ. ст. В.И.Старцева, В.С.Брачева. - СПб.: Стройлеспечать, 1993. - 733 с.: портр. - Загл. обл.: Сочинения по русской истории.- Загл. указ. на авантит. На тит. л. только загл. т.

107. Платонов С.Ф. Учебник русской истории [для средней школы: Впервые изд. в 1909-1910 гг.: Есть материалы из истории Беларуси]. - СПб.: Наука, 1993. - 429 с.: портр.

108. Пляшэвiч У.К., Жытко А.П., Белая В.Л. Беларусь - мая Радзiма: Вучэб. дапам. [па гiсторыi] для вучняў 4 кл. - Мн.: Нар. асвета, 1993. - 191 с.

109. Покровский М.Н. "Решительно все должны знать белорусский язык, пропитаться белорусской культурой": [Стеногр. запись беседы П.Шукайло с историком и обществ. деятелем (29 дек. 1929 г.) по некоторым пробл. вопр. истории Беларуси, в т.ч. ее культуры: По арх. материалам] / Публ. Р.Платонова // Рэспублiка (Мiнск). 1993. 2,3 лiп.; Прыпяц. праўда (Нароўля). 1993. 3,10 жн.

110. Рассакрэчаныя архiвы. Вып.1.: Дак. [XVIII-XX стст.] дзярж. арх. Рэсп. Беларусь, якiя пераведз. на адкрытае захоўванне: Давед. / Кам. па арх. i справаводству пры Сав. Мiнiстраў Рэсп. Беларусь; Склад. В.А.Дабычына, В.I.Пташнiкава. - Мн., 1993. - 147 с.

111. Рогалеў А. Адкуль ты, Белая Русь?: [Геагр. праекцыя i гiст. iнтэрпрэтацыя] // Настаўн. газ. (Мiнск). 1993. 24 лiп.

Змест: Пра што апавядаюць пiсьмовыя крынiцы?; Дзве Белыя Русi; Ля вытокаў Белай Русi.

112. Саладоўнiкаў А. Доўгi шлях да незалежнасцi [Беларусi: Храналогiя падзей, 1230-1991 гг.] // Гомел. ведамасцi. 1993. 30 лiп.

113. Смолянко А. Что-то с памятью нашей стало: [Размышления над историей Беларуси, XVIII-XX вв.] // Мiн. праўда. 1993. 16 лiстап.

114. Соловьев С.М. Сочинения: История России с древнейших времен: [Есть материалы о Беларуси]. В 18 кн. / Отв. ред. Иванов Н.А.; Подгот. текста М.А.Рахматуллина и др.; Коммент. С.М.Троицкого, И.В.Волковой. - М.: Голос, 1993 - Библиогр. в примеч. в конце т.- Указ. имен, геогр. и этн. назв. в каждом т.

Кн.1, т.1/2: [До XIII в.]. - 752 с.: портр.

Кн.2, т.3/4: [XIII-XV вв.]. - 768 с.

Кн.8, т.15/16: [XVIII в.]. - 639 с.

Кн.9, т.17/18: [XVIII в.]. - 671 с.

Кн.10, т.19/20: [XVIII в.]. - 751 с.

Кн.11, т.21/22: [XVIII в.]. - 620 с.

Кн.12, т.23/24: XVIII в. - 688 с.

115. 100 пытанняў i адказаў з гiсторыi Беларусi / Уклад. I.Саверчанка, З.Санько. - Мн., 1993. - 80 с.: iл.

116. Тарасаў К. "Калi кожны заб'е "крыжака" у сваiм сэрцы, мы, можа, i прыйдзем да чалавечага жыцця": [Пiсьменнiк пра мiнуўшчыну Беларусi (XIV-XX стст.) i яе будучыню] / Веў С.Асiноўскi // Во славу Родины (Минск). 1993. 12 марта.

117. Шевцов Ю. Беларусь - Литва: Не пора ли соседям познакомиться?: [Литов. историк о Беларуси: истории, уровне жизни, религии и т.д.] // Летувос ритас (Вильнюс). 1993. 5-12 марта (N 9). С.3.

118. Шкялёнак М. Падзел гiсторыi Беларусi на пэрыёды: [Аўт. канцэпцыя: Друк. паводле выд.: "Запiсы Бел. Навук. Т-ва" (Вiльня), 1938, сш.1] // Спадчына (Мiнск). 1993. N 3. С.4-10.

119. Штыхаў Г.В., Пляшэвiч У.К. Гiсторыя Беларусi: Старажыт. часы i сярэднявечча [VI-XV стст.]: Вучэб. дапам. для вучняў 5-6-га кл. - Мн.: Нар. асвета, 1993. - 255 с.

120. Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi. У 6 т. Т.1: А-Белiца / Бел. энцыкл.; Рэдкал.: М.В.Бiч i iнш. - Мн.: БелЭн, 1993. - 495 с.

121. Яцкевiч С. Адукацыя. Гiсторыя. Мова: [Iнфарм. пра першыя Рэсп. навук. чытаннi па беларусазнаўству, 14-15 мая 1992, Брэст] // Бел. гiст. часоп. (Мiнск). 1993. N 1. С.115.

122. Яцкевiч С. [Iнфармацыя пра Рэспублiканскую навукова-практычную канферэнцыю "Нацыянальная адукацыя i пытаннi беларускамоўнага выкладання гуманiтарных i прыродазнаўчых дысцыплiн" (24-25 верас. 1993 г., Брэст)] // Бел. гiст. часоп. (Мiнск). 1993. N 4. С.111-112.

123. *Butrimas A. Lietuvos istorija: Nuo seniausiu laiku iki Vitauto Didziojo mirties. - Vilnius, 1992. - 142 p.: il. - Лiтоўс.

Гiсторыя Лiтвы ад старажытнасцi да смерцi Вiтаўта ў 1430 г.

124. Daugudis V. Iš Vilniaus miesto praeities. - Vilnius: Mokslo ir enciklopediju l-kla, 1993. - 56 p.: il. - Лiтоўс.

З гiсторыi Вiльнюса.

125. Drweski B. La Biélorussie. - Paris: Presses Univ. de France, 1993. - 127 p. - (Que sais-je?). - Фр.

З гiсторыi Беларусi.

126. Gudavičius E. Miestu atsiradimas Lietuvoje. - Vilnius: Mokslas, 1991. - 93 p. - Лiтоўс.

З гiсторыi ўзнiкнення гарадоў у Лiтве.

127. Gustaitis A. Dniro upe ir aplinka nuo prieš-kristiniu laiku. - Klaipeda: Raštija, 1991. - 278 p. - Лiтоўс.

Дняпро i яго наваколле на карце ВКЛ.

128. *Historia od X-XX wieku: Kronika wydarzeń - Polska i sąsiedzi: Pr. zbior. / K.Grunberg, K.Polacta, A.Rozwadowska et al. - 2 wyd. - Toruń: Troja, 1992. - 461 s. - Пол.

Польшча i суседзi з X па XX стст.

129. Janowicz S. Terra incognita: Białoruś. - Białystok, 1993. - 95 s. - Пол.

Гiсторыя Беларусi з 980 г.

130. Juška A. Vilniaus byla. D.1: 1323-1905. - 2-asis leid. - Vilnius: Mintis, 1990. - 52 p. - (Laikas ir ivykiai) - Лiтоўс.

Гiсторыя Вiльнюса (1323-1905 гг.).

131. Juškevičius A., Maceika J. Vilnius ir jo apyliukes. - 3-iasis (fotogr.) leid. - Vilnius: Mintis, 1991. - 264 p: il.+1 lap. - Лiтоўс.

Гiсторыя Вiльнюса.

132. Kupiecki R. [Recenzja] // Wiadomośći Historyczne (Warszawa). 1993. N 1. S. 55-56. Ďîë. - Đýö. íŕ ęí. Historia od X-XX wieku: kronika wydarzeń - Polska i sąsiedzi. - Toruń, 1992. -Ďîë.

Водгук на кнiгу аб гiсторыi адносiн Польшчы з яе суседзямi ў X-XX стст.

133. Laniec S. Z kart białoruskiej historii // Dziś (Warszawa). 1993. N 4. S.112-117. Пол.

Старонкi беларускай гiсторыi, IX-XX стст.

134. *Minczeles A. Vilna, Wilno, Vilnius: La Jerusalem de Lituanie / Pref. de L.Poliakov. - Paris: La Découverte, 1993. - 485 p.: ill. - (Texte а l'appui. Histoire contemporaine). - Фр.

З гiсторыi Вiльнюса.

135. Narbutas T. Lietuviu tautos istorija. T.1. - Vilnius: Mintis, 1992. - 392 p. - Лiтоўс.

Гiсторыя народаў Лiтвы.

136. *Studia wschodnie / Pod red. K.Matwijowskiego i R.Zerelika; Inst. Hist. Uniw. Wroclawskiego. - Wroclaw: IHUW: WTMH, 1993. - 141,[3] s. - (Prace Historyczne, N 2). - Пол.

З гiсторыi Беларусi.

137. Wisner H. Litwa i litwini: Z przeszłośći państwa i narodu. - Kaunas: Šviesa, 1993. - 215 s. - Пол.

Лiтва i лiцвiны. Гiсторыя дзяржавы i народа, XIII-XX стст.

138. Zaprudnik J. Belarus: At a сrossroads in history. - Boulder; San Francisco; Oxford: Westview Press, 1993. - XXI, 278 p.: ill. - Bibliogr.: 247-257; Index: 259-278. - Англ.

Беларусь на скрыжаваннях гiсторыi: Ад старажытных часоў да сучаснасцi.

139. Адомонене О., Страздунайте Р. Библиография истории Литвы, 1971-1975 - Lietuvos istorijos bibliografija, 1971-1975 / Б-ка акад. наук Литвы. - Вильнюс, 1992. - 560 с. - Обл.: литов. - Указ.: с.514-554.

Гл. таксама N 28, 544, 545.

Тэрыторыя. Насельнiцтва

140. Варна Б. Межы нашай краiны: Пра фармаванне тэрыторыi Беларусi [VI-XX стст.] // Перамога (Дзятлава). 1993. 7 сак.

141. Казаков А. Население Смоленщины: Прошлое и настоящее: Ист.-демогр. очерк // Край Смолен. 1993. N 2. С.58-61; N 5/6. С.58-64. Продолж. Нач.: N 10, 1992.

142. Кусов В.С. Чертежи Земли Русской: Кат.-справ.: [Бел. дан. см. по геогр. указ.]. - М.: Рус. мир, 1993. - 380 с.

143. Лакотка А. Людзi на балоце... Цi было такое?: [Сiстэма рассялення i гасп. асваення земляў Бел. Палесся, XVI-пач.XX ст.] // Бел. мiнуўшчына (Мiнск). 1993. N 3/4. С.68-72.

144. Насевiч В. Таямнiцы знiклых народаў: [Лiнгвiст. i археал. факты пра этн. групы, што некалi насялялi Беларусь, а потым знiклi] // Чырв. змена (Мiнск). 1993. 23 лiстап.

145. Пешкова А. Русские в Беларуси: [Миграц. процессы, XVI-XX вв. Есть материалы о нац. отношениях] // Вестн. мира (Минск). 1993. Февр.(N 2).

146. Сiдор С.I. Геаграфiя Беларусi: Падруч. для 9-га кл. сярэд. шк. - Мн.: Нар. асвета, 1993. - 176 с.: iл., карты.

147. Смолiч А.А. Географiя Беларусi / Паслясл. А.Лiса. - 4-е выд. - Мн.: Беларусь, 1993. - 374 с.: iл. - Алф. спiс геагр. найменняў: с.346-360.

Са зместу: Гiстарычныя межы Беларуска-Лiтоўскае дзяржавы [XIV-XX стст.]. С.149-151.

148. Сопот А. Издалека, долго: [Об изменениях территории Беларуси в разные ист. периоды] // Нефтяник Беларуси (Гомель). 1993. N 2. С.10-11.

149. Шаблюк В.У. Сельскае рассяленне ў Верхнiм Панямоннi (X-1-я палова XVII ст.): [З гiсторыi славян. каланiзацыi] // Гiстарычна-археалагiчны зборнiк: Памяцi М.Ткачова. Мн., 1993. Ч.2. С.162-169.

150. Шастак Ю. "Беларускае племя займае губернi...": [Бел. этнас на тэрыторыi цяпераш. Польшчы, Расii, Беларусi, пачынаючы з даўнiх часоў па 1924-1926 гг.] // Берастав. газ. 1993. 18 снеж.

Эканомiка. Сацыяльна-эканамiчныя адносiны. Сацыяльная структура

151. Асiноўскi С. "З вараг у грэкi"... праз Старую Перавалоку: [З Балт. у Чорнае мора праз Беларусь: З гiсторыi каналаў] // Во славу Родины (Минск). 1993. 26 июня.

152. Асiноўскi С. Шляхта // Во славу Родины (Минск). 1993. 27 нояб.

153. Бумажные денежные знаки России и СССР [в 1769-1961 гг.: Есть материалы о Беларуси] / А.И.Васюков, В.В.Горшков, В.И.Колесников, М.М.Чистяков. - СПб.: Политехника, 1993. - 215 с.: ил. - Библиогр.: с.215 (14 назв.).

154. Варна Б. Ад дэнарыя да рубля i...: [Гiсторыя бел. манет i манет. двароў, XIV-XIX стст.] // Перамога (Дзятлава). 1993. 6 студз.

155. Ганецкая И.В. Производство майолики и фаянса на Беларуси XII-XVIII вв.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук / АН Беларуси. Ин-т истории. - Мн., 1993. - 21 с. - Библиогр.: 7 назв.

156. Грыцкевiч А. Беларуская шляхта [i яе роля ў гiсторыi Беларусi XIV-XX стст.] // Спадчына (Мiнск). 1993. N 1. С.11-16.

157. Казаков Ю. Формирование белорусской народности: [Соц.-экон. факторы] // Во славу Родины (Минск). 1993. 25 июня.

158. Кiштымаў А. Можа, хопiць камплексаваць?: Нац. характар i нац. прадпрымальнiцтва [у 1-й палове XVI-XX стст.] // Бел. думка (Мiнск). 1993. N 7. С.23-25.

159. Кiштымаў А. У нагу з часам: [З гiсторыi гадзiннiкавай справы, у т. л. на Беларусi, XV-XX стст.] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 5 лют.(N 8). С.3.

160. Колединский Л. На пожар - под кнутом: [Правила пожар. безопасности в средневековой Беларуси] // Навiны Бел. акад. (Мiнск). 1993. 20 жн.

161. Лакотка А. У карчомцы, ля дарогi...: [Карчма на Беларусi, X-XIX стст.] // Культура (Мiнск). 1993. 21 верас.(N 37). С.4-5;13.

162. Орлов В. Денарий, талер, рубль: [О финансовой системе Беларуси от начала нашей эры до конца XVIII в.] // Дело (Минск). 1993. N 3. С.58-59.

163. Орлов В. Предки дружили с удачей: [О торговых связях городов Беларуси, XI-XIX вв. Также представл. гербы, на которых подчеркнута роль торговли] // Дело (Минск). 1993. N 1-2. С.36-37: ил.

164. Полюхович Н. Пинская шляхта: "Не слыть, но быть": [История сословия, XIV-XX вв.] // Пiн. весн. 1993. 15 верас.

165. Соловьев Н. Кафель - солнечные плитки: [Из истории бел. кафеля, XVI-XX вв.] // Бел. предприниматель (Минск). 1993. Май (N 20). С.6.

166. Сярэдневяковыя старажытнасцi Беларусi: Новыя матэрыялы i даслед. / АН Беларусi. Iн-т гiсторыi. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1993. - 148 с.: iл. - Бiблiягр. у канцы арт.

Са зместу: Ганецкая И.В. Основные этапы развития майоликового производства в Беларуси в XII-XVIII вв. С.60-65. Заяц Ю.А. Керамическая посуда Заславля X-XVIII вв. С.107-118. Гурин М.Ф. Материалы эпохи феодализма [XII-XVIII вв.] из раскопок селища Черничи [в Житковичском р-не]. С.119-126. Бубенько Т.С. Кожаная обувь средневекового Витебска XII-XVIII вв.: (По материалам исслед. Ниж. замка). С.127-137.

167. Эканамiчная гiсторыя Беларусi: Курс лекцый / В.I.Галубовiч, Р.I.Ермашкевiч, Г.Ф.Шапавал i iнш.; Пад агул. рэд. В.I.Галубовiча. - Мн.: Экаперспектыва, 1993. - 287 с. - Бiблiягр.: с.284-286.

168. Яцкевiч З. Магiлёўскiя гадзiннiкi [для грамадскага карыстання, XVII-XX стст.] // Вестн. Могилева. 1993. 8 апр.(N 14). С.7.

169. Яцкевiч З. Магiлёўскiя масты: [Гiсторыя буд-ва, XVI-XX стст.] // Вестн. Могилева. 1993. 12 марта (N 10). С.6.

Гл. таксама N 143, 149, 4284.

Палiтычны лад. Дзяржава i права. Унутраная палiтыка

170. Бiч М.В. Дзяржаўнасць Беларусi: станаўленне, страта, барацьба за аднаўленне (IX ст.-1918 г.): [Таксама ёсць звесткi па прабл. бел. гiстарыяграфii] // Бел. мiнуўшчына (Мiнск). 1993. N 5/6. С.3-7,21.

171. Данилова Л.В. Становление системы государственного феодализма в России: причины, следствия: [Есть материал о Полоц. княжестве и ВКЛ, XI-XVIII вв.] // Система государственного феодализма в России: [Сб.]. М., 1993. Ч.1. С.40-92.

172. Общественно-политическая мысль Белоруссии [XVI-XX вв.]: Лекция по курсу "Политология" / Витеб. пед. ин-т; Сост. Г.В.Сахаров. - Витебск, 1993. - 17 с. - Библиогр.: с.17.

173. Петрашкевiч А. Народзе ты мой, народзе...: [Ёсць звесткi з гiсторыi бел. дзяржаўнасцi] // Полымя (Мiнск). 1993. N 1. С.142-159.

174. *Флоря Б.Н. Отношения государства и церкви у восточных и западных славян: (Эпоха средневековья). - М.: Ин-т славяноведения и балканистики РАН, 1992. - 158 с.

175. Цвiкевiч А. Да пытання аб незалежнасцi [Беларусi: Эсэ] / Прадм. А.Лiса // Бел. мiнуўшчына (Мiнск). 1993. N 5/6. С.10-13.

Гл. таксама N 4254, 4260.

Сацыяльныя рухi i плынi. Палiтычныя партыi i арганiзацыi

176. Валович Л. Национальное "Адраджэнне" Белоруссии [XII-XX вв.] / Предисл. В.Конана; Публ. И.Бурсова, А.Кавки // Скарынiч: Лiт.-навук. гадавiк. Мн., 1993. Кн. 2. С.207-238.

177. Дубянецкi С., Дубянецкi Э. Сiндром беларусафобii: [З гiсторыi нац.-культур. адраджэння Беларусi, XII-XX стст.] // ЛiМ (Мiнск). 1993. 12 сак.(N 11). С.5,12.

178. Конан У. Беларускае нацыянальнае Адраджэнне: Гiст.-тыпал. аналiз паняцця // Беларусiка - Albaruthenica: [Зб.]. Мн., 1993. Кн.1. С.25-33.

179. Латушка П.П. Фiласофiя беларускага нацыянальнага адраджэння // Философия. Культура. Рациональность: Материалы межвуз. студен. науч. конф. Мн., 1993. С.47-49.

180. Ракевiч I. Жыве i - будзе жыць!: [Адраджэнне бел. нацыi, яе мовы, культуры (XII-XX стст.)] // Берастав. газ. 1993. 21,31 лiп.; 4 жн.

181. Mironowicz E. Najdłuższa droga do niepodległośći // Dziś (Warszawa). 1993. N 4. S.74-81. Пол.

Гiсторыя беларускага нацыянальнага адраджэння [XVIII-XX стст.].

Гл. таксама N 478.

Нацыянальныя пытаннi i мiжнацыянальныя адносiны. Нацыянальныя меншасцi

182. Гушча У. Немцы - палешукi: [З гiсторыi ням. пасялення ў Столiн. р-не, XVIII ст. - 1940 г.] // Звязда (Мiнск). 1993. 26 лют.

183. Карнялюк К. "Рома" - цыганскi краязнаўчы клуб [створаны ў Вiцебску: Ёсць звесткi з гiсторыi цыганоў на Беларусi] // Маладзеч. газ. 1993. 22 верас.; Ашмян. весн. 1993. 13 кастр.

184. Карнялюк К. Хто такiя рома?: [З гiсторыi цыганоў на Беларусi (XV-XX стст.)] // Прыпяц. праўда (Нароўля). 1993. 28 жн.

185. Карнялюк К. Якая культура ў цыганаў?: [З гiсторыi меншасцi на Беларусi] // Прыдняпр. нiва (Магiлёў). 1993. 11 верас.

186. Палякi на Беларусi, XVII-XX стст.: [З гiсторыi паланiзацыi] // Ляхав. весн. 1993. 16 лiп.

187. Сушчук А. Хто я - беларус? Украiнец? Яцвяг?: [Нац. пытанне на Брэстчыне] // Звязда (Мiнск). 1993. 21 студз.

Гл. таксама N 145, 215, 4013, 4037.

Татары на Беларусi

188. Думiн С.У., Канапацкi I.Б. Беларускiя татары: Мiнулае i сучаснасць [1362 г.-ХХ ст.]. - Мн.: Полымя, 1993. - 206 с.: iл. - (На зямлi Беларусi ў згодзе). - Бiблiягр.: с.205 (13 назв.).

189. Исхаков Д.М. Татары. Закиров А. "Темные закоулки" Российской истории. - Набережные Челны, 1993. - 64 с.

Из содерж.: Исхаков Д.М. Татары: (Попул. очерк этн. истории и демографии). С.3-50.

190. Канапацкi I. Адкуль з'явiлiся ў нас татары? // Наша слова (Мiнск). 1993. 7 лiп.(N 27). С.6; Сел. новь (Гродно). 1993. 10 нояб.

191. Канапацкi I. Мы - не "iга", мы - народ // Беларусь (Мiнск). 1993. N 9. С.3-4.

192. Канапацкi I. Татары на землях Беларусi // Бярозка (Мiнск). 1993. N 6. С.34-36.

193. Криницкий Ю.М. Белорусские татары: Крат. очерк истории, религии, традиций // Идель (Казань). 1993. N 2. С.55-61.

194. М.М. Беларускiя татары: ад Вiтаўта да сёння // Пагоня (Гродна). 1993. 2 крас.(N 7). С.2.

195. Малiноўскi М. Дабром за дабро // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 4 лют.(N 5). С.3,4.

196. Малiноўскi М. Сялям-алейкум! Мiр вам...: Татары на Беларусi // Бел. думка (Мiнск). 1993. N 7. С.43-47.

197. Пробныя артыкулы для энцыклапедычнага даведнiка "Татары Беларусi, Лiтвы i Польшчы" // Байрам (Мiнск). 1993.4. С.58-72. Працяг будзе.

198. "Татары - масульмане на землях Беларусi, Лiтвы i Польшчы": [Iнфарм. пра мiжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 600-годдзю пасялення татар на землях ВКЛ (3-4 сак. 1993, Мiнск)] // Бел. гiст. часоп. (Мiнск). 1993. N 2. С.121-122.

199. Хаўратовiч I. Тут iх радзiма: [Рэц. на кн. С.У.Думiна, I.Б.Канапацкага "Беларускiя татары: Мiнулае i сучаснасць"] // ЛiМ (Мiнск). 1993. 23 крас.(N 16). С.6-7.

200. Kowalska Z. Mikołaja Rozembarskiego traktat z roku 1499 o pochodzeniu tatarów: Studium krytyczny i edycja traktatu / Uniw. Jagiellonski. - [Kraków], 1993. - 78 s. - Пол.

Гл. таксама N 498, 4002.

Яўрэi на Беларусi

201. Бунто Я. Яўрэi на Глыбоччыне [у тым лiку i ў часы вайны] // Весн. Глыбоччыны. 1993. 3 жн.

202. Гессен Ю.И. История еврейского народа в России / С предисл. и библиогр., сост. В.Ю.Гессеном при участии В.Е.Кельнера. - Изд. испр. - М.: Евр. ун-т; Иерусалим: Gesharim, 1993. - VI,241,236,[12] с.: портр. - (Памятники евр. ист. мысли / Евр. ун-т в Москве). - Библиогр. осн. тр. Ю.И.Гессена по истории евр. народа в России: с.I-VI (178 назв.).

203. З гiсторыi Шклова: Жыццё яўр. насельнiцтва / Матэрыял да друку падрыхт. А.Турбiнскi, В.Паўлава // Удар. фронт (Шклоў). 1993. 6 кастр.

204. Iофе Э. Гарбары i друкары // Мiн. праўда. 1993. 15 чэрв.

205. Iофе Э. Калi пасялiлiся на Беларусi габраi?: Гiсторыя Беларусi ў пытаннях i адказах // Наша слова (Мiнск). 1993. 18 жн.(N 33). С.6.

206. Каган Д. Была абшчына [у Навагрудку] / Пер. з англ. Т.Р.Вяршыцкая // Новае жыццё (Навагрудак). 1993. 4 снеж.

207. Калi пасялiлiся на Беларусi яўрэi (габраi)? // Прыпяц. праўда (Нароўля). 1993. 7 жн.

208. Падгарадзецкi I. Нялёгкi лёс яўрэяў // Слонiм. весн. 1993. 9 лiстап.

209. Розенблат Е. Жизнь и судьба Брестской еврейской общины XIV-XX вв. / Ред. А.П.Гарай. - Брест, 1993. - 84 с.: ил., карты. - Библиогр. в подстроч. примеч.

Гл. таксама N 32, 1264.

Вайсковая справа

210. Асiноўскi С. Чырвань на белым: [Войны на бел. зямлi, XIII-XX стст.] // Во славу Родины (Минск). 1993. 8 мая.

211. Зброя для левай рукi [канца XVI-XX ст.] // Бярозка (Мiнск). 1993. N 11. С.24-25.

212. Пазднякоў В.С. Умацаваннi Клецка XI-XVIII стст. // Гiстарычна-археалагiчны зборнiк: Памяцi М.Ткачова. Mн., 1993. Ч.2. С.77-92.

213. Седловский О. Из сокровищ старой ратуши: [О коллекции холод. и огнестрел. оружия Витеб. краевед. музея] // Витеб. курьер. 1993. 24 апр.(N 15). С.5.

214. ...У полымi войнаў [якiя прайшлi праз тэрыторыю Мядзельшчыны, XIV-XX стст.] / Публ. па матэрыялах друку падрыхт. М.Чарняўскi // Нарач. зара (Мядзел). 1993. 6 кастр. С.6.

Знешняя палiтыка. Мiжнародныя сувязi

215. Дашкевiч Я. Польшча i яе ўсходнiя суседзi: [Мiжнац. адносiны ў XIV-XX стст.] / Пер. А.Мiрончыка // ЛiМ (Мiнск). 1993. 17 верас.(N 37). С.16.

216. Некрасов Г.А. Тысяча лет русско-шведско-финских культурных связей, IX-XVIII вв.: [Бел. материал см. по указ. имен] / Рос. АН. Ин-т рос. истории. - М.: Наука, 1993. - 268, [2] с.: ил.

217. Саверчанка I. Штрыхi супрацоўнiцтва: [Бел.-ням. адносiны, X-XVIII стст.] // Культура (Мiнск). 1993. 10 мая.(N 18). C.4-5. (Беларусь i Нямеччына).

Гл. таксама N 476.

Беларусы i ураджэнцы Беларусi за яе межамi

218. Где в мире живут белорусы? // Панорама культур. жизни стран СНГ, Балтии и Закавказья: Информ. сб. (Москва). 1993. Вып. 11. С.46-47. (Беларусь: 100 вопр. и ответов по истории Беларуси).

219. Дашкевiч Ю. Праўнучка Рагнеды: [Князёўна Еўпраксiя, жонка Генрыха IV, 2-я палова XI-пач. XII ст.] // Чырв. змена (Мiнск). 1993. 23 крас.

220. Дзехцярук У. Жывуць у Кохтла-Ярве беларусы...: [Гутарка пра нашых суайчыннiкаў у Эстонii] / Вёў М.Бушэнка // ЛiМ (Мiнск). 1993. 12 сак.(N 11). С.2.

221. Дзюба О., Павленко Г. Хронограф // Слово i час (Київ). 1993. N 2,3.

Са зместу: [Пра тв.-мiстыфiкацыю "Лист половця Смери царю Володомиру Киiвському", аўт. якога, магчыма, з'яўляецца дыякан А.Каладзiнскi (XVI ст.), ураджэнец Вiцебска]. N 2. C.88-89.

222. Карлюкевiч А. Ахвяра парыжскай дыктатуры: [Разалiя Любамiрская-Хадкевiч: Лёс бел. княжны, XVIII ст.] // Во славу Родины (Минск). 1993. 7 авг.

223. Карлюкевiч А. Княгiня Любамiрская: [Лёс бел. княжны, народжанай Хадкевiч, XVIII ст.] // Работнiца i сялянка (Мiнск). 1993. N 11. С.15.

224. Лыч Л. "Як хочацца вярнуцца нам да вас": Беларусы свету: Гiсторыя, сучаснасць, прабл. i шляхi iх вырашэння // Беларусь (Мiнск). 1993. N 6. С.2-3, 24.

225. Маслянiцына I. Агмунда Залатакудрая: [Каралева Венгрыi Анастасiя Яраслаўна, унучка Рагнеды] // Чырв. змена (Мiнск). 1993. 15 студз.

226. Панiзнiк С. Асяродак нацыянальнага гартавання: [З гiсторыi Люцын. (зараз г.Лудза) дзярж. бел. гiмназii, заснав. у 1922 г. у Латвii] // Наша слова (Мiнск). 1993. 15 верас.(N 37). С.4.

Гл. таксама N 150.

Польшча

227. Маслянiцына I., Багадзяж М. Каралева, вартая Польшчы: [З жыцця Альдоны, дачкi Гедымiна, якая ў 1325 г. стала жонкай Казiмiра III Вялiкага] // Чырв. змена (Мiнск). 1993. 21 жн.

228. Рудзкi Э. Ганна Альдона [1309?-1339], дачка Гедымiна, жонка польскага караля Казiмiра III Вялiкага // Спадчына (Мiнск). 1993. N 5. С.22-27.

229. Сахарэвiч М. У Дубiчах на зыходзе стагоддзя: [Пра праваслаўн. асяроддзе бел. вёскi на Беласточчыне. У змесце ёсць звесткi з гiсторыi рэлiгii на тэрыторыi Падляшша з 1918 па 90-я гг.] // Czasopis (Białystok). 1993. N 9. S.8; N 10. S.11; N 11. S.11.

230. Сурмач Г. Беларускi куточак у цэнтры Варшавы: [Пра даследчыка гiсторыi Беларусi Ю.Туронка] // ЛiМ (Мiнск). 1993. 19-25 чэрв.(N 25). С.15.

231. *Chojan M. Admonicja autorowi niby - polemiki dana // Dziś (Warszawa). 1993. N 7. S.102-104. Пол.

Беларуская меншасць у Польшчы, 1944-1956 гг.: Палемiка.

232. *Iwanicki M. Ukraincy, Białorusini, Litwini i Niemcy w Polsсe w latach 1918-1990. - Siedlce, 1993. - 205 s. - (Monografie / Wyższa Szkoła Rolniczo - Pedagogiczna w Siedlcach, N 20). - Пол.

Украiнцы, беларусы, лiтоўцы, немцы ў Польшчы ў 1918-1990 гг.

233. *Majecki H. [Recenzja] // Białostocczyzna (Białystok). 1993. N 4. S.127-128. Пол. - Рэц. на кн.: Mironowicz E. Białorusini w Polsce, 1944-1949. - Warszawa, 1993. - Пол.

Водгук на кнiгу аб беларусах у Польшчы ў 1944-1949 гг.

234. Mironowicz E. Białorusini w Polsce, 1944-1949. - Warszawa: Wyd-wo Naukowe PWN, 1993. - 219 s. - Пол.

Навуковы аналiз палiтычнай, грамадскай, эканамiчнай сiтуацыi беларускай меншасцi ў Польшчы ў 1944-1949 гг.

235. *Rudny Z. Nibyzbliżenie i pseudorecenzja // Dziś (Warszawa). 1993. N 7. S.97-104. Пол.

Беларуская меншасць у Польшчы, 1944-1956 гг. Палемiка.

236. Skrok Z. Los polskich Białorusinów // Nowe książki (Warszawa). 1994. N 2. S.21-22. Пол. - Рэц. на кн.: Mironowicz E. Białorusini w Polsce, 1944-1949. - Warszawa, 1993. - Пол.

Водгук на кнiгу пра беларусаў у Польшчы ў 1944-1949 гг.

237. Яновiч С. [Рэцэнзiя] // Czasopis (Białystok). 1993. N 12. S.18-19. Пол. - Рэц. на кн.: Mironowicz J. Białorusini w Polsce, 1944-1949. - Warszawа, 1993. - Пол.

Водгук на кнiгу аб беларускiм этнасе ў Польшчы ў 1944-1949 гг.

Гл. таксама N 812.

Расiйская iмперыя

238. Андрухович А. Первые белорусские слободы в Москве: [Выходцы из ВКЛ на службе у рус. царей, ХVI-XVII вв.] // Бел. нива (Минск). 1993. 4 нояб.

239. Багадзяж М. Кацярына I [1684-1772]: Мала каму вядома, што жонкай Пятра I была сялянка з Вiцебшчыны // Чырв. змена (Мiнск). 1993. 6 сак.

240. Багадзяж М. Прыцэльны залп: Слынныя сыны зямлi беларускай: [А.I.Казарскi, ураджэнец г.Дуброўна, у рус.-тур. вайне 1828-1829 гг.] // Дзецi i мы (Мiнск). 1993. Лiстап.(N 21). С.4.

241. Багадзяж М. Свечка князёўны Соф'i: [Пра жонку вялiкага князя маск. Васiля I Соф'ю (1371-1453) - дачку вялiкага князя лiтоўс. Вiтаўта] // Чырв. змена (Мiнск). 1993. 9 лют.

242. Баркоўскi А. Беларускiя татары i Сiбiр [XIII-XVII стст.] // Байрам (Мiнск). 1993. N 3. С.19-26.

243. Белы А. "Краiна вытокаў": [Некалькi малавядомых фактаў з гiсторыi тудаўлянаў - этнагр. групы беларусаў, што жыла ў межах Цвяр. губернi, а потым вобл., XIII-XX стст.] // Спадчына (Мiнск). 1993. N 3. С.38-47.

244. Бойко Я.В. Заселение Южной Украины, 1860-1890 гг.: (Ист.-экон. исслед.): [Также о переселенцах из Беларуси]. - Черкассы: Сiяч, 1993. - 256 с.

245. Гришанова Л. Три страницы из книги судеб: [О генерале цар. армии М.Г.Черняеве (1827-1898 гг.), уроженце д.Тубушки Кругл. р-на] // Магiлёўс. праўда. 1993. 28 жн.(N 93).

246. Грыцкевiч В. Аляксандр Ходзька [(1804-1891): Фалькларыст, славiст, усходазнавец, ураджэнец гар. пас. Крывiчы Мядзел. р-на] // Праз смугу стагоддзяў: [Зб.]. Мн., 1993. С.69-73.

247. Грыцкевiч В. "Казакi лiтоўскага спiсу": [Выхадцы з ВКЛ у Сiбiры] // Во славу Родины (Минск). 1993. 29 окт.

248. Гузанаў В.Р. Адысей з Беларусi: Дак. аповесць [пра I.А.Гашкевiча (1814-1872), дыпламата, вучонага-мовазнаўцу, даследчыка Японii i Кiтая, ураджэнца Мiн. павета] / Пер. з рус. мовы Я.Саламевiча. - Мн.: Полымя, 1993. - 311 с.: iл. - (Нашы славутыя землякi).

249. Гучок Я. Сiбiрыяда братоў [Ф. i I.] Цэзiкаў: [Лёс ураджэнцаў Случчыны, асудж. па справе вырабу фальшывых грошай. Больш падрабязна пра творчасць Iгната (1778-?), якi быў скульптарам] // ЛiМ (Мiнск). 1993. 6 жн.(N 31). С.16.

250. Иванов Ю. Военная династия [белорусов] Гурко: [Более подробно о судьбе В.И.Гурко (1795-1852)] // Во славу Родины (Минск). 1993. 4 дек.

251. Иванов Ю. Герой Шипки и Плевны [И.В.Гурко (1828-1901): Из бел. династии Ромейко-Гурко] // Во славу Родины (Минск). 1993. 11 дек.

252. Иванов Ю. "Против своего народа воевать не буду...": [Воен. судьба В.И.Гурко (1864-1937) из бел. династии Ромейко-Гурко] // Во славу Родины (Минск). 1993. 14 дек.

253. Карнiловiч Э. Заўсёды думаў пра хлеб: [Пра бальшавiка-падпольшчыка А.В.Клiмовiча, удзельнiка рэв. падзей ў Пецярбургу i Самары (1910-1917 гг.), ураджэнца Мядзеля] // Нарач. зара (Мядзел). 1993. 24 лют.

254. Князева Ч. Сярод вядомых iмён: [Пра пiсьменнiцу, рэвалюцыянерку Е.Фялiнскую (1793-1859), ураджэнку в.Узнога Клец. р-на, удзельнiцу падпол. арг. "Садружнасць пол. народа", якая мела вялiкi ўплыў на Украiне, Беларусi, Лiтве] // Да новых перамог (Клецк). 1993. 11 снеж.

255. Кузняева С. Кавалерыст Надзея Дурава [(1783-1866) з шляхецкага роду Туроўскiх: Ёсць матэрыялы пра яе ўдзел у ваен. дзеяннях 1812 г. на тэрыторыi Беларусi] // Культура (Мiнск). 1993. 8 сак. (N 9). С.4-5.

256. Малiноўскi М. Марская слава Беларусi: Самы першы помнiк у г.Севастопалi пабуд. у гонар нашага земляка - капiтана [К.I.]Казарскага (1797-1833) // Чырв. змена (Мiнск). 1993. 10 лiп.

257. Малiноўскi М. Прозвiшча, адкрытае нанава: [Пра рус. мовазнаўцу К.А.Касовiча (1814-1883), ураджэнца Полацка] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 11 сак.(N 10). С.3,5.

258. Маслянiцына I., Багадзяж М. Аляксандр [Неўскi] i Аляксандра [Полацкая (1239-1263): Гiсторыя кахання] // Зрок (Мiнск). 1993. N 3. С.40-43.

259. Ноздрева И. История одного предателя: [Страницы биогр. Е.Ф.Азефа, уроженца Гродно] // Гродзен. праўда. 1993. 17 жн.

260. Письма Азефа: [Лидер партии эсеров, уроженец Гродно] / Публ. подгот., авт. вступ. и примеч. Д.Б.Павлов, З.И.Перегудова; Пер. с нем. З.В.Дубровинской // Вопр. истории (Москва). 1993. N 4. С.100-113; N 5. С.108-126; N 8. С.119-137.

261. Прыбытка Г. "Каменоделец иноземный": [Пра бел. дойлiда Я.Бухвостава, аўт. шэрагу помнiкаў рас. архiтэктуры канца XVII- пач. XVIII ст.] // Бел. мiнуўшчына (Мiнск). 1993. N 5/6. С.52-55.

262. Прыбытка Г. Мiласцю прыроднаю майстры: Бел. слабоды ў Маскве [XV-сярэдзiна XVIII ст.] // Бел. мiнуўшчына (Мiнск). 1993. N 3/4. С.56-60.

263. Романов Н.С. Летопись города Иркутска за 1881-1901 гг.: [Также о жизни и творчестве уроженцев Беларуси И.Д.Черского и Б.И.Дыбовского]. - Иркутск, 1993. - 544 с. - Указ. имен: с.525-543.

264. Рытар I. Беларусы ў Адэсе [у 1915-1922 гг.] / Публ. Л.Пранчака // Добры вечар (Мiнск). 1993. 29 лiп.

265. Саверчанка I. Хто заснаваў кнiгадрукаванне ў Маскве?: Гiсторыя Беларусi ў пытаннях i адказах: [Пра выхадцаў з Беларусi П.Мсцiслаўца i I.Фёдарава, якiя, на думку некаторых вучоных, належалi да шляхец. бел. роду, XVI ст.] // Наша слова (Мiнск). 1993. 10 лiстап. (N 45). С.6.

266. Трусаў А. XVII стагоддзе: беларусы ў Маскве: [Гiсторыя перасялення] // Культура (Мiнск). 1993. 12 лiп. (N 27). С.6-7.

267. Трусаў А. Што рабiлi беларусы ў Маскве ў XVII стагоддзi?: Гiсторыя Беларусi ў пытаннях i адказах: [Уплыў беларусаў на духоўн. i матэрыял. культуру Маскоўшчыны] // Наша слова (Мiнск). 1993. 24 лiстап. (N 47). С.6.

268. Тумаш В., Сямёнава Т. Па слядах беларускага "Адысея": [I.А.Гашкевiч (1814-1872 гг.), дыпламат, вучоны, мовазнавец, ураджэнец Мiн. павета] // Астрав. праўда. 1993. 24 крас.; 1,5,15,19,26 мая.

269. Федоров В. Жил-был Федор Великий: [О рус. великане Ф.А.Махнове, уроженце Витеб. уезда] // Акцент (Брест). 1993. N 1/2. С.11.

270. Цярохiн С.Ф. Перунова цяпельца: Эсэ, цi Некалькi згадак з гiсторыi нашага народа: Для ст. шк. узросту. - Мн.: Юнацтва, 1993. - 126 с.: iл.

Са зместу: Замураваны вынаходца: [К.Г.Чарноўскi (1791-1847), стваральнiк падвод. лодкi, чл. тайн. "Нац.-патрыят. т-ва" у Пецярбургу, ураджэнец Iгумен. павета]. С.85-97.

271. Черепица В. Народовольцы [из Гродненской губернии: И.Гриневицкий, И.Млодецкий, Н.Санковский] // Гродн. правда. 1993. 16 марта.

272. Шарухо И.Н. В поисках Земли Санникова...: [О путешественнике-исследователе А.А.Бялыницком-Бируле (1864-1937), уроженце Оршан. уезда] // Магiлёўшчына. Магiлёў, 1993. Вып. 4. С.79-83.

273. Швед В. Дзекабрысты: [Пра ўраджэнцаў Беларусi, сярод якiх: I.I.Гарбачэўскi (1800-1869), У.I.Гурка (1795-1852), А.С.Вайнiловiч (1801-1845), В.В.Сiзiнеўскi (каля 1801?), I.К.Ракуза (1798-?), Ц.У.Комар (?-?), М.Д.Лапа (1798-1840). Таксама пра асабiстыя сувязi рус. дзекабрыстаў з Беларуссю] // Бел. мiнуўшчына (Мiнск). 1993. N 5/6. С.46-49.

274. Янец С. Шлях вучонага: ад Навагрудка да Мiнусiнска: [М.М.Марцьянаў (1844-?) - вучоны-прыродазнавец з Вiленшчыны] // Новае жыццё (Навагрудак). 1993. 20 студз.

275. Ярмоленка В. Чалавек незвычайнага лёсу: [I.Дз.Чэрскi, вучоны-прыродазнаўца, падарожнiк (1845-1892), ураджэнец в.Свольна Верхнядзв. р-на] // Род. прырода (Мiнск). 1993. N 4. С.28.

276. Яцкевiч З. Чарняеў М.Р. (1827-1898): [Рус. палкаводзец, ураджэнец в.Тубушкi Кругл. р-на] // Вестн. Могилева. 1993. (N 4). 29 янв. С.6.

Гл. таксама N 1601, 1602, 1740, 1743, 2323.

I.Я.Грынявiцкi (1855?-1881)

277. Арлоў У. Iгнат Грынявiцкi: [Рэвалюцыянер-народнiк, удзельнiк замаху на Аляксандра II, ураджэнец маёнтка Басiн (зараз в.Калiнаўка Клiч. р-на)] // Праз смугу стагоддзяў: [Зб.]. Мн., 1993. С.99-103.

278. Волк С. Пятнадцать лет спустя // Покушение, или Убийство по политическим мотивам: [Сб.]. - Мн., 1993. - С.161-175.

279. Шустовский А. Цареубийца // Борис. новости. 1993. 30 июля.

280. Ярашук В. Памяць, якая перасцерагае // Пiн. весн. 1993. 11 сак.

281. Яцкевiч З. Iгнат Грынявiцкi // Вестн. Могилева. 1993. 5 февр. (N 5). С.6.

Гл. таксама N 271.

I.Ф.Капiевiч (1651?-1714)

282. Вячорка В. Хто стварыў лiтары, якiмi мы сёння карыстаемся?: [I.Ф.Капiевiч родам з Мсцiслава] // Наша слова (Мiнск). 1993. 8 снеж.(N 49). С.6.

283. Георгiеў Ю. Аўтар расiйскага шрыфту - наш зямляк // Сел. новь (Гродно). 1993. 13 нояб.

Гл. таксама N 1272.

Расiйская Федэрацыя

284. Из истории педагогической мысли России (1941-1985). [В 4 кн.]. Кн. 2 / Под общ. ред. М.И.Кондакова; Сост. М.Н.Колмакова. - М., 1993. - 227 с. - Библиогр. в конце ст.

Из содерж.: Королев Ф.Ф. (1898-1970): [Уроженец Могилев. губернии]. - С.62-82.

285. Курсов В. Смерть адмирала: Сквозь годы: [О Г.Н.Холостякове (1902-1983), уроженце г.Барановичи] // Пин. неделя. 1993. 4 дек.

286. Ларыёнаў У. Дыханне агню, або Чалавек, пра якога на Захадзе ведаюць больш, чым на Белай Русi i проста Русi: [Пра авiяканструктара С.А.Косберга (1903-1965), ураджэнца Слуцка] // Звязда (Мiнск). 1993. 26 лiстап.

287. Лютынскi В. Леў Выгоцкi [(1894-1934): Псiхолаг, ураджэнец Оршы] // Арш. газ. 1993. 20 лiп.

288. Пашковiч Л. Генiй нарадзiўся ў Глыбокiм: [П.В.Сухi (1895-1975), авiяканструктар] // Весн. Глыбоччыны. 1993. 13 лiп.

289. Пономарев В. Семен Косберг: [Гл. конструктор, под рук. которого были созд. реактив. двигатели, уроженец г.Слуцка] // Лидер-пресс (Солигорск). 1993. 12-19 нояб.

290. Прысуд адменены. [Ч.1]: Зб.: [Аб трагiч. лёсе людзей, якiя сталi ахвярамi рэпрэсiй. Яны нарадзiлiся, жылi або дзейнiчалi на тэрыторыi Брэсц. вобл.] / Брэсц. абл. аддз-не Бел. фонду культуры; Рэд. У.П.Самовiч; Прадм.: Г.А.Вайндрах, У.П.Самовiч. - Брэст, 1993. - 241 с.

Са зместу: Цвыд А. Вярнуўся песняй: [Д.Фалькiўскi (1898-1934), рэвалюцыянер, паэт, ураджзнец Кобрына]. С.19-28. Вайндрах Г.А., Наумава А.В. Начальнiк маскоўскага метро: [А.А.Петрыкоўскi (1887-1938), ураджэнец лiд. павета, удзельнiк падзей 1918 г. у акупiр. немцамi Лунiнцы]. С.46-54. Канавалюк В., Мiцковiч М. ...Лiчыць правераным: [М.Я.Германовiч (1895-1937), сав. ваен. дзеяч, камкор, ураджэнец в.Дзяменiчы Жабiн. р-на]. С.65-74. Курылёва С. Толькi адно жыццё: [Ф.Р.Кiрылюк (1895-1937), удзельнiк рэв. падзей у Расii, ураджэнец в.Пагубяцiчы Камян. р-на]. С.115-131. Галiмава Н., Рачэўскi С. Польскi "шпiён": [Ф.А.Пархута (1906-1985), авiяiнжынер, ураджэнец в.Масевiчы Пружан. р-на]. С.148-170.

291. Селиванов П. Забытое имя: [П.М.Шарангович (1893-1938), уроженец д.Кочаны Мядел. р-на. В 1926-1929 гг. - начальник 5-го отд. штаба Бел. воен. окр.] // Во славу Родины (Минск). 1993. 14 июля.

292. Успенский Н. Он слишком много знал, но выжил: [Об уроженце г.Бобруйска, генерале А.Орлове, извест. как "глав. сталин. шпион"] // Рэспублiка (Мiнск). 1993. 28 верас.

293. Фейгин Л. Моя жизнь: Воспоминания [уроженца Бобруйска о муз. жизни в СССР]. - М.: Материк, 1993. - 392 с.

294. Шапиро С. "Заговор" в Красной Армии: [О судьбе Б.М.Фельдмана, уроженца Пинска, ставшего жертвой судеб. процесса 1937 г.] // Заря (Брест). 1993. 20 марта.

295. Шастак Ю. Камандзiр "Iльi Мурамца": [А.М.Касценчык (1889-1935), ураджэнец Гродна] // Астрав. праўда. 1993. 13 лют.

296. Шымаў Я. Фелiкс Дзяржынскi, жалезны рыцар "ордэна мечаносцаў": [Ураджэнец маёнтка Дзяржынава ў Стаўбц. р-не (1877-1926)] // Нар. газ. (Мiнск). 1993. 6 лют. С.11.

Гл. таксама N 264, 272, 2239.

Эмiграцыя

297. Азарка Ю. "Беларуская гiсторыя старэйшая за амерыканскую...": [Гутарка з суайчыннiкам] / Вёў Л.Пранчак // Звязда (Мiнск). 1993. 15 чэрв.

298. Алехнiк А. Беларусы ў Аўстралii // Наша слова (Мiнск). 1993. 22 снеж.(N 51). С.4.

299. Алехнiк А. "Непахiсна стаялi за iдэю незалежнасцi": Карот. нарыс аб беларусах Аўстралii [1947-1991 гг.] // Беларусь (Мiнск). 1993. N 6. С.8-9.

300. Багдановiч В. Iх было многа тысяч: [Як захаваць спадчыну бел. эмiграцыi: Таксама з гiсторыi аб'яд-ня беларусаў Францыi "Хаўрус" (1931 г.)] // ЛiМ (Мiнск). 1993. 6 жн.(N 31). С.11.

301. Баршчэўская Л. Гартаючы старонкi "Беларуса": [З гiсторыi газ., што выдаецца ў ЗША] // Наша слова (Мiнск). 1993. 8 крас.(N 17). С.6.

302. Белямук М. Беларусы ў Клiўлендзе: [Бел. эмiгрант, гiсторык з ЗША расказвае пра бел. дыяспару ў ЗША i Канадзе, пра часоп. "Полацак", у выд. якога ён прымае ўдзел] / Гутарку вялi В.Кушнер, Г.Сяргеева // Бел. гiст. часоп. (Мiнск). 1993. N 2. С.86-92.

303. Галубовiч В. Сялiба на скрыжаваннi: (Бел. эмiграцыя ў 1917-пач.1941 г.) // ЛiМ (Мiнск). 1993. 3-9 лiп.(N 27). С.5,12.

304. Герасiмаў В. Ведаць каранi "Бацькаўшчыны": [Гiсторыя згуртавання беларусаў свету, 1918-1925 гг.] // ЛiМ (Мiнск). 1993. 3-9 лiп. (N 27). С.4.

305. Дуброўскi П. Дбаючы пра бацькаўшчыну: [Па матэрыялах X з'езда сяброў Федэрал. Рады бел. арг. у Аўстралii] // Наш дзень (Маладзечна). 1993. 26 лют.

306. Забродскi Э. БНК у Амерыцы: [Пра дзейнасць бел. нац. кам., якi быў створ. эмiгрантамi ў 1923 г.] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. Верас.(N 36). С.3-4.

307. Калубовiч Я. Нашы папярэднiкi: [Сем хваляў бел. эмiграцыi, XVIII-XX стст.] // Калубовiч Я. Крокi гiсторыi: Дасьлед., арт., успамiны. Беласток; Вiльня; Мн., 1993. С.7-38.

308. Кардонскi Р. Эмiграцыя таксама розная;: [Аўт. погляд на бел. эмiграцыю] // Астрав. праўда. 1993. 22 мая.

309. Культура беларускага замежжа. Кн.2. / М-ва культуры Рэсп. Беларусь; Пад рэд. А.Сабалеўскага. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1993. - 199 с. - Бiблiягр. у падтэкст. заўв.

Змест: Мiшчанчук М. Да скарбаў сусвету iмкнуся...: (Нататкi пра жыццё i творчасць А.Салаўя). С.8-26. Лiс А. Паэзiя Хведара Iлляшэвiча. С.27-52. Берасцень С. I жадаў стаць казачнай няўгледкай...: (Лёс М.Кулiковiча-Шчаглова). С.53-67. Сабалеўскi А. Ля вытокаў культурнага Адраджэння: (Данчык у Беларусi). С.68-96. Марцiновiч А. Раку жывяць ручаiны: [Сучас. выд. лiт. бел. замежжа]. С.98-123. Маленка Л. Амерыканскiя беларусы i iх жыццё ў мастацтве: (Па старонках газ. "Беларус"). С.124-148. Мамонька У. Чытайце "Беларускi каляндар". С.149-162. Гаробчанка Т. Часцiнка Бацькаўшчыны на чужыне: (Клiўленд. бел. грамад.-асветн. цэнтр "Полацак"). С.164-188. Адамовiч Я. Кафедра Беларускай фiлалогii Варшаўскага унiверсiтэта. С.189-198.

310. Л.М. "Канада - збанкрутаваная прынада": Бел. замежжа // Наша слова (Мiнск). 1993. 5 мая.(N 18). С.4.

311. Латышонак А. Лiсце, несенае ветрам: [Бел. грамада ў Аргенцiне, 30-50-я гг.] // Czasopis (Bialystok). 1993. N 5. С.8-9; Чырв. змена (Мiнск). 1993. 12 чэрв.

312. Ляднёва А. Беларуская пошта ў Англii: [У маi 1978 г. у Лондане зарэгiстр. Бел. замеж. пошта] // ЛiМ (Мiнск). 1993. 3-9 лiп.(N 27). С.16.

313. Ляднёва А. Беларусы ў Аўстралii [пачынаючы з 20-х гг.] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 15 лiп.(N 28). С.4.

314. Ляднёва А.С. Скарынаўка: [Пра Бел. б-ку (1971 г.) у Лондане, яе фонды i дзейнасць як цэнтра беларусазнаўства на Захадзе] // Бел. мiнуўшчына (Мiнск). 1993. N 2. С.55-57.

315. Мальдзiс А. Беларусы ў сьвеце // Полацак (Клiўленд). 1993. N 2. С.59.

316. Найдзюк Ю. Беларускi скаўтынг у Нямеччыне (1945-1949 гг.): Успамiны // Беларус (Нью-Йорк). 1993. Чэрв.-лiп.(N 402). С.5.

317. Папоўская Т. Як узнiк "Хаўрус"?: Накiды да гiсторыi бел. эмiграцыi [ў Францыi, 20-30-я гг. XIX ст.] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 10 чэрв. (N 23). С.4.

318. Сурмач А. "Они ушли, чтобы вернуться...": [О представителях бел. зарубежья: Беседа с директором центр. гос. арх. лит. и искусства Респ. Беларусь накануне открытия Первого съезда белорусов мира] / Записала З.Погребная // Бел. час (Мiнск). 1993. 5 лiп. С.5.

319. Сурмач Г. Беларускi загранiчны архiў: [Створ. эмiграцыяй у 1928 г.] // Бел. мiнуўшчына (Мiнск). 1993. N 1. С.18-23.

320. Сяргеева Г. Бацькаўшчына i [заходняя] дыяспара: эвалюцыя ўзаемаадносiнаў i сучасныя праблемы: [Гiсторыя эмiграц. хваляў з Беларусi (XIX-XX стст.), iх прычыны, лёс эмiгрантаў у розныя гiст. перыяды] // Бел. думка (Мiнск). 1993. N 3. С.84-86.

321. Сяргеева Г. Беларуская дыяспара // Крыжовы шлях. Мн., 1993. С.209-239.

322. Сяргеева Г.Г. Беларуская дыяспара i дзяржаўная палiтыка: набыткi i праблемы: [З гiсторыi эмiграц. хваляў з Беларусi на Захад (XIX-XX стст.)] // Бел. гiст. часоп. (Мiнск). 1993. N 2. С.72-78. Бiблiягр.: 6 назв.

323. Сяргеева Г. Куды нi трапяць беларусы!: [Бел. замежжа] // ЛiМ (Мiнск). 1993. 3-9 лiп.(N 27). С.12.

324. Сяргеева Г. "Уся праўда пра эмiграцыю непатрэбна нiкому...": [Гутарка з заг. аддз. гiсторыi бел. эмiграцыi i мiжнар. адносiн Беларусi Iн-та гiсторыi Акад. навук] / Вёў Ю.Залоска // ЛiМ (Мiнск). 1993. 5 лют.(N 6). С.3,14-15.

325. Цiхамiраў А.У. Масавая эмiграцыя i пачатак фармiравання беларускай дыяспары ў ЗША (80-я гг. XIX ст.-1914 г.) // Весцi Акад. навук Беларусi. Сер. гуманiтар. навук (Мiнск). 1993. N 4. С.46-52.

326. Шалястовiч К. Беларусы Аргенцiны: Гiст.-публiцыст. партр. нашага суайчыннiка з берагоў Рыо-дэ-Ла-Платы [канец XIX-XX стст.] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 15 крас.(N 15). С.5; 22 крас.(N 16). С.5; 29 крас.(N 17). С.5; 6 мая (N 18). С.5; 13 мая (N 19). С.5; 20 мая (N 20). С.5; 27 мая (N 21). С.5.

327. Шукелайць А. "У Беларусi адбываюцца незразумелыя падзеi": [Бел.-амер. задзiночанне (БАЗА)] / Гутарку веў Л.Пранчак // ЛiМ (Мiнск). 1993. 19-25 чэрв.(N 25). С.14-15.

328. Языковiч Л. Рэлiгiйны друк [беларусаў у эмiграцыi пасля другой сусветнай вайны] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 19 жн.(N 33). С.4.

329. Языковiч Л.У. Рэлiгiйнае жыццё беларускай эмiграцыi [ад 40-х гг. да нашых дзён: З гiсторыi праваслаўн. царквы] // Бел. гiст. часоп. (Мiнск). 1993. N 2. С.79-85. Бiблiягр.: 23 назв.

Гл. таксама N 77, 87, 1102, 1576, 1580, 1961, 2070, 2111, 2508, 3683.

Персаналiя

330. Алексеева А. "Мне хочется, чтобы каждый гвоздь здесь был самым лучшим...": Говорит бывший брестчанин, ныне гражданин Франции, М.В.Монтвиллов // Веч. Брест. 1993. 6 авг.

331. Аляхновiч Р. Верны сын беларускага народа: [В.Жук-Грышкевiч (1903-1989): Дзеяч бел. эмiграцыi, педагог, лiтаратуразнавец, гiсторык] // Наша слова (Мiнск). 1993. 26 траўня (N 21). С.4; 2 чэрв.(N 22). С.4.

332. Антонава Т. I яны будавалi карабель незалежнасцi: [Бел. грамад. дзеяч на эмiграцыi А.Орса (1896-1959)] // Звязда (Мiнск). 1993. 14 студз.

333. Антонава Т. Свае людзi ў Публiчнай бiблiятэцы Нью-Йорка: [Культур. i грамад. дзеячы на эмiграцыi З. i В.Кiпелi] // Звязда (Мiнск). 1993. 26 студз.

334. Арлоў У. Змагарныя шляхi Кастуся Акулы [(1925): Жыццё i творчасць бел. пiсьменнiка на эмiграцыi] // Род. слова (Мiнск). 1993. N 7. С.17-25.

335. Арлоў У. "Свабода, свабода i яшчэ раз свабода!": [Пра бел. пiсьменнiка Я.Калубовiча, якi ў 30-я гады быў рэпрэсiр. i вялiкую частку свайго жыцця пражыў у Амерыцы] // Наша слова (Мiнск). 1993. 24 сак.(N 12). С.6.

336. Бреский О. Как птица Феникс: [Об эмигранте, монархисте-философе И.Л.Солоневиче (1891-1953), уроженце д.Рудники Пружан. р-на, и его твор. наследии ] // Брест. курьер. 1993. 28 мая - 3 июня (N 21). С.6.

337. Бястужаў Д. За акiянам ведаюць наш голас: Бел. Шаляпiным называюць у свеце спевака [П.Конюха (1910)], амаль невядомага на радзiме // Нар. газ. (Мiнск). 1993. 13 кастр.

338. Вiшнеўскi А. "Я хацеў бы iзноў нарадзiцца...": Творчасць [паэта-эмiгранта] У.Клiшэвiча [1914-1978] // Род. слова (Мiнск). 1993. N 9. С.12-17.

339. Гапоненка В. Аўтар смелых гiпотэзаў: [Пра ўраджэнца Асвеi, вучонага-фiзiка I.В.Яркоўскага (1844-1902)] // Настаўн. газ. (Мiнск). 1993. 6 кастр.

340. Гапоненка В.А. У пошуках гармонii Сусвету: Iван Яркоўскi: [Лёс вучонага-фiзiка, ураджэнца Асвеi, эмiгранта, (1844-1902)]. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1993. - 70 с., 8 л. iл., партр. - (Нашы славутыя землякi). - Бiблiягр. у падтэкст. заўв.

341. Грамадчанка Т. "За любоў да цябе я пакутаваць мушу...": Лёс i творчасць [паэта-эмiгранта] А.Салаўя // Род. слова (Мiнск). 1993. N 4. С.14-23.

342. Грыцкевiч В. Iх змусiлi аддаць свой талент iншым землям i народам: [Пра лёс выхадцаў з Беларусi Я.Х.Дамброўскага (1836-1871), А.Сапегi (1773-1812), I.Дамейкi (1802-1889), Г.Дмахоўскага (1810-1863), А.Ходзькi (1804-1891), Б.Залескага (1820-1880), З.Мiнейкi (1840-1925)] // Беларусь (Мiнск). 1993. N 6. С.32-33.

343. Грыцкевiч В. Мiкалай Судзiлоўскi [1850-1930 гг.]: [Пра дзеяча мiжнар. рэв. руху, ураджэнца Магiлёва] // Настаўн. газ. (Мiнск). 1993. 10 лiп.

344. Жук-Грышкевiч Р. Жыцьцё Вiнцэнта Жук-Грышкевiча [1903-1989] - The Life of Vincent Zuk-Hrysrievic: [Старш. Рады БНР на эмiграцыi ў 1970-1982 гг.]. - Таронта: Выд. Фонд успамiнаў з бел. жыцця, 1993. - 797 с.: iл. - Бiблiягр.: с.757-770.- Паказ. прозвiшчаў: с.771-787.

345. Запруднiк Я. ...Частка краiны жывой: [Гутарка з вядомым палiтолагам i публiцыстам пра яго жыццёвы шлях] / Вяла В.Iпатава // Культура (Мiнск). 1993. 8 лют.(N 5). С.3.

346. Iх працы ўпрыгожваюць храмы i цешаць настальгiчную памяць: [Пра бел. маст., якiя жывуць у ЗША, Т.Стагановiч i I.Рагалевiч-Дутко] // Звязда (Мiнск). 1993. 9 крас.

347. Карнiловiч С. "Пра такую краiну я мару...": [Гутарка з заснав. грамад. цэнтра "Полацак" у Клiўлендзе] / Вёў Л.Пранчак // ЛiМ (Мiнск). 1993. 19 лiстап.(N 46). С.4,14-15.

348. Коўш С. "Я верыў у Бога i Беларусь!": [Гутарка са светаром-эмiгрантам] / Вёў Л.Пранчак // ЛiМ (Мiнск). 1993. 5-11 чэрв.(N 23). С.14-15.

349. Лецка Я. На крыжовых дарогах гiсторыi: Слова пра А.Калубовiча: [З жыцця бел. замежжа] // ЛiМ (Мiнск). 1993. 3-9 лiп.(N 27). С.16.

350. Лiтаровiч Ляв., Лiтаровiч Лiз. "Будзе свята i на Бацькаўшчыне": [Гутарка з бел. эмiгрантамi] / Вёў Л.Пранчак // ЛiМ (Мiнск). 1993. 12-18 чэрв.(N 24). С.14-15.

351. Малiноўскi М. Зорка Зыгмунта Мiнейкi [1840-1925] гарэла ў трох краiнах, а згасла ў адной... // Чырв. змена (Мiнск). 1993. 25 верас.

352. Марцiновiч А. Душа шукала паразумення: Жыццёвыя i творчыя шляхi [пiсьменнiка-эмiгранта] Ю.Вiцьбiча // Род. слова (Мiнск). 1993. N 5. С.16-23.

353. Мельнiкаў М. Доктар Аляксандр Галынскi: [Рэвалюцыянер-дэмакрат, ураджэнец Крычава (1816-?)] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 15 крас.(N 15). С.4,8.

354. Мехаў У. Грамадзянiн свету [М.К.Судзiлоўскi-Русель (1850-1930): [Дзеяч мiжнар. рэв. руху, вучоны-прыродазнавец, ураджэнец Магiлёва] // Рэспублiка (Мiнск). 1993. 9 лiп. С.5.

355. Мiхальчанка А.Н. Доктар медыцыны i кампазiтар з роду Скарынавага...: [Пра С.Скарыну, жыхара Канады: Гутарка са старш. Кам. па арх. i справаводстве пры Сав. Мiнiстраў Рэсп. Беларусь] / Запiсала Л.Мiтаковiч // ЛiМ (Мiнск). 1993. 26 лют.(N 9). С.11.

356. Мiшчанчук М.I. Чатыры партрэты беларускiх паэтаў-эмiгрантаў: [Н.Арсеннева, Л.Генiюш, А.Салавей, М.Сяднёў]: Вучэб.-метад. дапам. / Мiн. дзярж. пед. iн-т iм. А.М.Горкага. - Мн., 1993. - 89 с.

357. Мярляк К. "Мы былi палiтычнымi эмiгрантамi" / Гутарку вёў Л.Пранчак // ЛiМ (Мiнск). 1993. 3 снеж.(N 48). С.14-15.

358. Нарадзiлiся ў Амерыцы. Вызначаюць сябе беларусамi. Чаму?: [Гутарка з Д.Мяжэвiчам, Б.Цупрыкам, Ю.Арцюшэнкам] / Запiсаў Л.Пранчак // Рэспублiка (Мiнск). 1993. 8 лiп. С.5.

359. Падюков С.Н. Золотые купола Сергея Падюкова: [Беседа с амер. архитектором, уроженцем Бреста, эмигрантом] / Записал С.Андреев // Родина (Москва). 1993. N 5/6. С.116-118.

360. Русская философия: Конец XIX-нач.XX в.: Антология: Учеб. пособие: [Есть материалы о творчестве Н.О.Лосского (1870-1965), уроженца Витебщины]. - СПб., 1993. - 591 с. - (Лит. наследие рус. мыслителей).

361. Рытар I. Лiтаратура - мая духоўная радасць: (Бел. замежжа: Жывыя галасы) / Гутарыў Л.Пранчак // ЛiМ (Мiнск). 1993. 28 мая (N 21). С.14-15.

362. Сажыч Я. "Мы рэпрэзентавалi Беларусь у Амерыцы": [Гутарка са старш. Рады БНР] / Вёў Л.Пранчак // Нар. газ. (Мiнск). 1993. 24 сак.

363. Сажыч Я. Рада БНР у эмiграцыi сiмвалiчна несла iдэалы незалежнасцi: [Гутарка са старш. Рады БНР] / Вяла Т.Антонава // Звязда (Мiнск). 1993. 23 крас.

364. Сасноўскi Б. Наш славуты зямляк: [Пра Я.А.Гладкага (лiт. псеўд. Адам Варлыга), асветнiка, эмiгранта, аўт. кн.: "Краёвы слоўнiк Лагойшчыны", "Прыказкi Лагойшчыны" i iнш., ураджэнца в.Мiхалкавiчы Лагойс. р-на] // Род. край (Лагойск). 1993. 22 мая.

365. Сенька М. "Дасць Бог i Беларусь будзе квiтнеючай краiнай...": [Гутарка з эмiгрантам пра адраджэн. рух у час ням. акупацыi, жыццё на эмiграцыi] / Вёў Л.Пранчак // ЛiМ (Мiнск). 1993. 29 мая-4 чэрв.(N 22). С.14-15.

366. Скобла М. Беларусь б'е ў сэрца: Нататкi пра М.Кавыля: [Бел. лiтаратар (1915), якi з 1950 г. жыве ў ЗША] // Род. слова (Мiнск). 1993. N 11. С.16-22.

367. Скобла М. На акропалi казачных сноў: Нататкi пра Р.Крушыну [(1907-1979): Жыццё i творчасць бел. паэта на эмiграцыi. Сапраўд. iмя - Р.Казак] // Род. слова (Мiнск). 1993. N 8. С.15-20.

368. Смоленский Л., Токарев М. Как он стал агентом ЦРУ: Уроки прошлого забывать нельзя: [Судьба И.А.Филистовича, уроженца д.Илья, Вилейс. р-н] // Во славу Родины (Минск). 1993. 29,30 июня; 1,2,6,7,8 июля.

369. Сурвiла П. Беларусь дае сябе пазнаць: [Гутарка з амер. музыказнаўцай, якая нарадзiлася ў бел. сям'i] / Вёў Л.Пранчак // Чырв. змена (Мiнск). 1993. 26 чэрв.

370. Сурвiла I. "Не магу маляваць войнаў i разбойстваў": [Гутарка з мастаком бел. паходжання з Канады] / Вяла В.Трыгубовiч // Мастацтва (Мiнск). 1993. N 1. С.52-54.

371. Чарота I. Шлях мiж берагоў: Лёс М.Запольскага [(1893-1956), бел. пiсьменнiка-эмiгранта] // ЛiМ (Мiнск). 1993. 30 крас.(N 17). С.14-15.

372. Чувахава Т. Змагарныя шляхi Кастуся Акулы: [Пiсьменнiк бел. замежжа] // Род. вытокi (Докшыцы). 1993. 8 верас.

373. Чыгрын С. Бясконцы шлях дадому: [Жыццёвы шлях бел. паэта на эмiграцыi Хмары-Сiняка С. (1905-1992)] // Бярозка (Мiнск). 1993. N 8. С.6.

374. Чыгрын С. Тры постацi: [Лiт. бел. замежжа] // Род. слова (Мiнск). 1993. N 10. С.13-17.

Змест: "Гудзе над Случчу навальнiца": Нататкi пра А.Змагара [1903]; Каб Платон загаварыў па-беларуску: Дзейнасць Я.Пятроўскага [1905 г.]; "Як сiнячок да сонца лётаў": Слова пра С.Хмару-Сiняка [1905-1992].

375. Чыгрын С. Ты ля мяне дзяўчына - Беларусь: [З жыцця i творчасцi паэта-эмiгранта А.Змагара] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 13 мая (N 19). С.7.

376. Чыгрын С. Ян Пятроўскi: [Бел. перакладчык i выд., якi жыве ў Амерыцы] // Праца (Зэльва). 1993. 2 лют.; Пагоня (Гродна). 1993. 18-24 чэрв.(N 17).

377. Юхнавец Я. [Гутарка э паэтам-эмiгрантам] / Вёў Л.Пранчак // Культура (Мiнск). 1993. 21 чэрв. (N 24). С.5.

378. Głogowska H. Na wygnaniu // Czasopis (Białystok). 1993. N 6. S. 6-7. Пол.

Аб жыццi ў эмiграцыi Васiля Захаркi, былога прэзiдэнта Рады БНР.

379. Skowronek J. Aleksander Sapieha: Z magnackiego gniazda do napoleonskiego wywiadu. - Warszawa: Wyd-wo Nauk. PWN, 1992. - 343 s. -Пол.

Аляксандр Сапега (1773-1812), прадстаўнiк роду Сапегаў, ураджэнец Беларусi.

Гл. таксама N 309.

Н.Арсеннева (1903)

380. Арсеннева Н. "Я не палiтык, нiколi iм не была..." / Падрыхт. Л.Пранчаком // Род. слова (Мiнск). 1993. N 1. С.17-21.

381. Арсеньнева Н. У казахстанскай ссылцы: [Успамiны] / Публ. падрыхт. У.Арлоў // Беларусь (Мiнск). 1993. N 6. С.22-23, 28.

382. Вярбоўская В. "Праз слёзы адчуваецца надзея..." // Культура (Мiнск). 1993. 5 лiп. (N 26). С.6-7.

383. Мiшчанчук М. "Мiж берагамi": Лёс i творчасць Н.Арсенневай // Культура беларускага замежжа. Мн. 1993. Кн. 1. С.10-29; Род. слова (Мiнск). 1993. N 1. С.23-29.

384. Савик Л. Корни наши - в родной стороне // Веч. Минск. 1993. 23 нояб.

385. Сямёнава А. Лёс - i над лёсам: Да 90-х угодкаў з дня нараджэння Н.Арсенневай // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 30 верас.(N 39). - С.1,6.

Гл. таксама N 356.

I.I.Дамейка (1802-1889)

386. Булай М. Вялiкi асветнiк [I.I.Дамейка: Удзельнiк вызвал. руху на Беларусi (1830-1831), вучоны-прыродазнавец, прагрэсiўн. дзеяч Чылi, ураджэнец в.Мядзвядка Карэл. р-на] // Лiд. газ. 1993. 4,7,11 снеж.

387. Грыцкевiч В. Iгнат Дамейка // Настаўн. газ. (Мiнск). 1993. 23 студз.

388. Сiцько З. Беларус, чылiец // Нiва (Беласток). 1993. Люты (N 9). С.9.

389. Wojcik Z. Ignacy Domeyko: Zarys biografii w latach 1802-1831 // Prace Muzeum Ziemi. 1993. Z.42. Пол.

Гл. таксама N 342.

М.I.Забэйда-Сумiцкi (1900-1981)

390. Грахоўскi С. Вярнуўся песняй на радзiму: [Пра жыццё i дзейнасць эмiгранта з Беларусi спевака М.Забэйду-Сумiцкага] // Бел. мiнуўшчына (Мiнск). 1993. N 5/6. C. 67-71: iл.

391. Плавiнскi М. Мiхась Забэйда-Сумiцкi ў маiм жыццi: [Успамiны] // Маладосць (Мiнск). 1993. N 4. С.224-247.

392. Плавiнскi М. Яго цудоўныя песнi слухаў старажытны Вiцебск // Нар. слова (Вiцебск). 1993. 3 чэрв.

Б.У.Кiт (1910)

393. Антонава Т. Яго дыплом - наш гонар: [Пра бел. вучонага-эмiгранта Б.Кiта, акад. астрана?тыкi, ураджэнца Навагрудчыны] // Звязда (Мiнск). 1993. 6 лют.

394. Капыловiч М. Барыс Кiт, ганаровы амерыканец // Настаўн. газ. (Мiнск). 1993. 7 лiп.

395. Качаткоў Р. Я шчаслiвы табою, Беларусь... // Культура (Мiнск). 1993. 22 сак. (N 11). С.2.

396. Лецка Я. "Я, Барыс Кiт - беларус з Наваградчыны..." // Беларусь (Мiнск). 1993. N 6. С.16-18.

397. Майсяёнак А. Пастаўскi сюжэт у жыццi акадэмiка астранаўтыкi // Калоссе (Паставы). 1993. N 1. С.46-53.

398. Савiк Л.С. Вяртанне: Жыццяпiс Б.У.Кiта. - Мн., 1993. - 75 с., [9] л. iл. - Спiс публ. Б.Кiта: с.73-75 (29 назв.). - (Б-чка газ. "Голас Радзiмы").

399. Чараповiч Д. Вярнуць Барыса Кiта ў нашу акадэмiю // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 18 лют. (N 7). С.1,4.

М.М.Мiцкевiч (1897-1992)

400. Белы С. Галiна - Мiхась Мiцкевiч [(1897-1992): Жыццёвы i творчы лёс брата Я.Коласа, дзеяча бел. культуры, пiсьменнiка i публiцыста, эмiгранта М.Мiцкевiча (псеўд. А.Галiна)] // Прамень (Стоўбцы). 1993. 23 чэрв.

401. Белы С. Дзядзька Мiхась // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 21 студз.(N 3). С.1,7.

402. Жыгоцкi М. Псеўданiм яго - Антось Галiна // Культура (Мiнск). 1993. 29 снеж.(N 51). С.12.

М.Я.Равенскi (1886-1953)

403. Аляксеенка В. Маўчанне было надта доўгае...: [Пра кампазiтара-эмiгранта М.Равенскага (1886-1953): Гутарка з яго дачкой] / Вяла С.Берасцень // ЛiМ (Мiнск). 1993. 5 сак.(N 10). С.16.

404. Лiпень I. Мiкола Равенскi // Раён. весн. (Чэрвень). 1993. 30 кастр.; 6,13,17,20,27 лiстап.

405. Марцiновiч А. Беларусi - "цiхой i ветлай": Кампазiтар М.Равенскi: старонкi жыцця i творчасцi // Мастацтва (Мiнск). 1993. N 8. С.16-21.

406. Чаркасава Д. Апантаны народнай песняй // Звязда (Мiнск). 1993. 9 крас.

М.Л.Сяднёў (1913)

407. Марцiновiч А. "А часу больш, чым вечнасць": Лёс i творчасць [пiсьменнiка-эмiгранта] М.Сяднёва // Род. слова (Мiнск). 1993. N 2. С.34-41; N 3. С.31-37.

408. Мятлiцкi М. Споведзь вяртання: Да 70-годдзя з дня нараджэння М.Сяднёва // ЛiМ (Мiнск). 1993. 27 жн.(N 34). С.6-7.

409. Савiк Л. "Мне песня дадзена для мукi..." // Культура беларускага замежжа. Мн., 1993. Кн. 1. С.44.

410. Савiк Л. Я прыйду з далёкае чужыны... // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 16 верас.(N 37). С.6-7.

411. Шэўчык Я. Рэабiлiтацыя цягам у жыццё // ЛiМ (Мiнск). 1993. 21 мая.(N 20). С.14-15.

Гл. таксама N 356.

М.З.Шагал (1887-1985)

412. Базан Л. Лятуценьнi робяцца рэальнасьцю: [Пра пастаян. музейн. экспазiцыю "Марк Шагал i Вiцебск": Па матэрыялах яго вiцеб. перыяду] // Мастацтва (Мiнск). 1993. N 1. С.55-57.

413. Сандамiрскi Н. А каранi - беларускiя, або Некалькi штрыхоў да партрэта вялiкага мастака Марка Шагала // Радзiма (Глуск). 1993. 17 крас.

414. Crespelle J.-P. Chagall: Armastus, unelm, elu. - Tallinn: Kunst, 1991. - 223 s.: il. - Эст.

Гл. таксама N 2465.

Iдэалогiя. Грамадская свядомасць. Культура. Педагогiка

415. Асiноўскi С. Шчодрая на таленты зямля: [З гiсторыi культуры Беларусi пач. XVII-XX стст.] // Во славу Родины (Минск). 1993. 18 сент.

416. Беларускiя абразы: [Звесткi з гiсторыi Х-ХХ стст.] / Вiцеб. дзярж. пед. iн-т; Аўт.-склад. М.Л.Цыбульскi. - Вiцебск, 1993. - 42 с.: iл. - Бiблiягр.: с.40-42.

417. Видлога В. Слуцкие пояса - жемчужина мастерства: Из истории // Лидер-пресс (Солигорск). 1993. 24-31 дек.(N 15). С.3.

418. Волах В. Таямнiца [беларускiх] арнаментаў: [З гiсторыi пытання] // Гродзен. праўда. 1993. 28 жн.

419. Ганчарук I. Не ўсё чужое, што чужое: [Помнiкi бел. мед. лiцця, XVII-пач.XX ст.] // Мастацтва (Мiнск). 1993. N 10. С.60-63.

420. Глушакова Т.I. Культурна-гiстарычныя аспекты фармiравання беларускай школы абразапiсання (XI-XVI стст.) // Весн. Бел. дзярж. ун-та. Сер.3, Гiсторыя, фiласофiя, палiталогiя, сацыялогiя, эканомiка, права (Мiнск). 1993. N 3. С. 26-29.

421. Жлутка А. Лацiнская лiтаратура як феномен беларускай культуры [XVI-сярэдзiны XIX ст.] // Спадчына (Мiнск). 1993. N 2. С.13-21.

422. Заняпад i ўваскрэсенне: [Па матэрыялах канф. (Мiнск, сак. 1993 г.), прысвеч. прабл. яўр. культуры на старажыт. Беларусi] / Прадм. А.Курто // Культура (Мiнск). 1993. 12 кастр.(N 40). С.6-7.

Змест: Маскалёў У. Мо дарэмны клопат: [Прабл. рэстаўрацыi сiнагогi ў Столiне]. Мацюшка В. Сiнагога - пажарны комплекс... Музей?: [З гiсторыi сiнагогi ў Мсцiславе]. Шчарбакова Т. Шматгалоссе, шматколернасць [сiнагагальнай музыкi]. Зварыка I. Незнаёмыя гравюры Рудольфа Эрнста [1864-?].

423. Здановiч Н.I., Трусаў А.А. Беларуская палiваная керамiка ХI-ХVIII стст. / Пад рэд. Г.В.Штыхава. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1993. - 183 с.: iл. - Бiблiягр. у падтэкст. заўв.- Геагр. паказ.: с.86-88.

424. История хирургии Республики Беларусь: (Метод. материалы для студентов, субординаторов, интернов, врачей-хирургов) / Гродн. гос. мед. ин-т; Подгот.: Н.Н.Иоскевич, А.Г.Мойсеенко; Общ. ред. Н.И.Батвинкова. - Гродно, 1993. - 46 с. - Библиогр.: с.46 (12 назв.).

Из содерж.: Развитие хирургии в Полоцком княжестве, Великом княжестве Литовском и в период вхождения Беларуси в состав Речи Посполитой (X в.-1795 г.). С.4-6.

425. Калубовiч Я. Мова ў гiсторыi беларускага пiсьменства: Уводзiны: [З гiсторыi бел. культуры, у т.л. ёсць звесткi пра арх., б-кi, друк] // Калубовiч Я. Крокi гiсторыi: Дасьлед., арт., успамiны. Беласток; Вiльня; Мн., 1993. С.167-277.

426. Караў Дз. [Iнфармацыя аб мiжнароднай канферэнцыi "Рым-IV", 27 чэрв.-2 лiп. 1993 г., Гродна: Прысвеч. прабл. суадносiн нац. i рэгiян. культур Беларусi, Лiтвы, Польшчы i Украiны] // Бел. гiст. часоп. (Мiнск). 1993. N 4. С.109.

427. *Корнилова Л.А. Страницы белорусской мариологии: Жировичская, Белыничская и Остробрамская иконы Богоматери // Сборник Калужского художественного музея. - Калуга, 1993. Вып.1, ч.1. - С.31-46.

428. Ленсу Я. Адкуль родам васьмiканцовая зорка?: [З гiсторыi бел. нар. арнаменту (I тыс. н.э.)] // Культура (Мiнск). 1993. 22 снеж. (N 50). С.14.

429. Малевiч С.А., Шалькевiч В.Ф. Гiсторыя фiласофскай i грамадска-палiтычнай думкi Беларусi [XVI-XX стст.]: Метад. рэкамендацыi для студэнтаў гуманiтар. фак. усiх форм навучання / Бел. дзярж. ун-т. Каф. гiсторыi фiласофii i логiкi. - Мн., 1993. - 39 с. - Бiблiягр.: с.35-38.

430. Методическое пособие по философии для студентов II курса лечебного и фармацевтического факультетов по теме "Отечественная философия": [Есть материалы по истории бел. философ. мысли] / Витеб. мед. ин-т. Каф. обществ.-гуманитар. наук; Сост.: А.Н.Чесноков, С.П.Кулик; Под общ. ред. С.П.Кулика. - Витебск, 1993. - 27 с. - Рус., бел.

431. Налiваеў А. Габрэйская [музычная] культура зямлi беларускай // ЛiМ (Мiнск). 1993. 27 жн.(N 34). С.10-11.

432. Ноты з XVI стагоддзя: Муз. старонкi нашай мiнуўшчыны: [Аб культур. жыццi Пiнска ў XVI ст., у 2-й палове XIX-пач. XX ст.] // Полес. правда (Пинск). 1993. 27 нояб.

433. Трусаў А.А. Беларускае кафлярства / Бел. iн-т прабл. культуры. - Мн., 1993. - 55 с.: iл.

434. *Krajewska M., Tomkiewicz B. Biblioteki i pamiątki polskie na Litwie i Białorusi // Biblioteka w Szkole (Warszawa). 1992. R.2, N 1. S.4-7. Пол.

Польскiя бiблiятэкi ў Гродне, Лiдзе, Навагрудку.

Гл. таксама N 74, 109, 155, 180, 193, 551, 3812, 3842, 3968, 4048.

Лёс нацыянальных каштоўнасцей

435. Бабёр М. Зноў пра нясвiжскiя скарбы: [Што страч. у сав. час] // ЛiМ (Мiнск). 1993. 26 сак.(N 13). С.10-11.

436. Бабёр М. У нас - толькi копiя: [З гiсторыi рукап. Друц. евангелля, XIV-XX стст.] // ЛiМ (Мiнск). 1993. 12 лют.(N 7). С.12.

437. Бакуменко М. По следам сокровищ Беларуси: [Приобретения, накопления, утраты (X-XX стст.)] // Рэспублiка (Мiнск). 1993. 18,19,22-26,29,30 чэрв.; 1,2 лiп.

438. Барыс С. Вяртанне: [Пра помнiкi нац. культуры, якiя ў вынiку розных прычын аказалiся за межамi Беларусi] // Бел. гiст. часоп. (Мiнск). 1993. N 2. С.93.

439. Какова судьба старинных музейных и библиотечных собраний Беларуси? // Панорама культур. жизни стран СНГ, Балтии и Закавказья: Информ. сб. (Москва). 1993. Вып. 11. С.47-48. Беларусь: 100 вопр. и ответов по истории Беларуси).

440. Ненадавец А. Скарбы Радзiвiлаў: хто iх знойдзе? // Культура (Мiнск). 1993. 24 жн.(N 33). С.4,13.

441. Ненадавец А. Таямнiца залатых апосталаў // Культура (Мiнск). 1993. 22 сак. С.4-5.

442. Ненадавец А. Таямнiцы радзiвiлаўскiх скарбаў // Чырв. сцяг (Нясвiж). 1993. 16,23 лют.; 2,16,23 сак.

[ Да N 440-442]. Лёc i гiсторыя пошука? нясвiжскiх скарба?.

443. Хто i калi вывез рэлiквii беларусаў?: [Аб каштоўнасцях, вывез. у розныя гады: Больш падрабязна - аб экспанатах Магiлёўс. абл. дзярж. музея, след якiх згубiўся ў гады другой сусвет. вайны // Бел. мiнуўшчына (Мiнск). 1993. N 1. С.67-70.

444. Цiмошык Л. Спадчыну цяжка адшукаць не толькi нашчадкам Радзiвiла: [Аб вяртаннi гiст. каштоўнасцей Беларусi] // Звязда (Мiнск). 1993. 30 сак.

Гл. таксама N 2085, 3916, 3923.

Крыж Ефрасiннi Полацкай

445. Арлоў У. "... I хай напаткае яго доля Iуды": [Крыж Е.Полацкай (ХII cт.) i яго лёс] // Во славу Родины (Минск). 1993. 29 окт.

446. Арлоў У. Тайна крыжа Еўфрасiннi // Вiцеб. рабочы. 1993. 28 студз.; 11 лют.; Герой працы (Шумiлiна). 1993. 5,9 кастр.

447. Багдановiч С. Загадка крыжа Ефрасiннi Полацкай // Магiлёўс. праўда. 1993. 22 мая.

448. Орлов В. Крест Ефросинии [Полоцкой: Поиски] // Комсомол. правда (Москва). 1993. 29 окт.

449. Святыня наша: [Крыж Е.Полацкай i лёс яго стваральнiка залатара Л.Богшы] // Полац. весн. 1993. 8 студз.

З гiсторыi пiсьменства i кнiгадрукавання

450. Нiкалаеў М.В. Палата кнiгапiсная: Рукап. кн. на Беларусi ў X-XVIII стст. / Навук. рэд. М.М.Розаў, А.С.Мыльнiкаў. - Мн.: Маст. лiт., 1993. - 239 с.: iл.

451. Панамарова А. Як вучылiся нашы дзядулi: Да рэвалюцыi мiн. гандляры павiнны былi валодаць калiграфiяй i замеж. мовамi [XVI-XX стст.] // Адзiнства (Барысаў). 1993. 3 лiп.

452. Прыгодзiч М. Беларускiя летапiсы [XI-XVIII стст.] // Род. слова (Мiнск). 1993. N 10. С.25-29.

453. Третьякова О.И. Техника иллюстрирования белорусской книги [XI-XX вв.] // Тэзiсы дакладаў навуковых супрацоўнiкаў запаведнiка па вынiках працы. Полацк, 1991. С.24-25.

454. Урбановiч У.А. Старажытнае пiсьменства i кнiгадрукаванне [на Навагрудчыне, XIII -XVII стст.: [Таксама пра друк., арг. у Любчы (1612 г.)] // Бел. гiст. часоп. (Мiнск). 1993. N 2. С.27-34. Бiблiягр. спасылкi ў падрадк. заўв.

455. Vilniaus akademijos spaustuves šaltiniai, XVI-XIX am. - Vilnius: Mokslas, 1992. - 393 p. - Лiтоўс.

Друкаваныя выданнi Вiленскай акадэмii XVI-XIX стст.

Гл. таксама N 204.

З гiсторыi асветы i адукацыi

456. Каранеўскi А. Ашмянская школа: Гiст. аспект [XV-XX стст.] // Ашмян. весн. 1993. 6,13,20,23,27,30 студз.

457. Мельнiкаў М. З гiсторыi школ Крычава [XVI-XX стст.] // Ленiн. клiч (Крычаў). 1993. 20 студз.

458. Российская педагогическая энциклопедия. В 2 т. Т.1: А-М.: [Есть бел. материал] / Гл. ред. В.В.Давыдов. - М.: Большая Рос. Энцикл., 1993. - 608 с.: ил.

459. Федоровская Р. Истоки: [История слуц. муж. гимназии (с 1617 г.), позднее сред. шк. N 1. Судьба шк. музея] // Сов. Белоруссия (Минск). 1993. 4 дек.

460. Шарай Г. Музей запрашае: [З гiсторыi адукацыi г.Мазыра, XII-XX стст.] // Жыццё Палесся (Мазыр). 1993. 19 кастр.

461. Шатон Г.I. Знак лёсу: Нац. шк. Рэсп. Беларусь: [Аб гiст. традыцыях у адукацыi, XIII- XVIII стст.)] // Адукацыя i выхаванне (Мiнск). 1993. N 1. С.12-20.

З гiсторыi архiтэктуры

462. Архiтэктура Беларусi: Энцыкл. давед. / Бел. Энцыкл.; Рэдкал.: А.А.Воiнаў i iнш. - Мн.: БелЭн, 1993. - 620 с.: iл. - Бiблiягр.: с.616-617.

463. Габрусь Т. Калi змоўкнуць i песнi, i паданнi...: Нарысы з гiсторыi бел. дойлiдства [IX-XVII стст. Больш падрабязна пра помнiкi Полацка i Гродна] // Род. слова (Мiнск). 1993. N 8,9,11.

464. Слюнькова И. Храмы: у истоков [белорусского] зодчества [XVI-XIX вв.] / Беседу записал В.Борисевич // Добры вечар (Мiнск). 1993. 3 лiстап.

Гл. таксама N 4, 622, 625, 645, 3847, 4016.

З гiсторыi мовы i лiтаратуры

465. Анiчэнка У.В. Жыццё [беларускай] мовы [XIII-XX стст.] // Ленiн. сцяг (Хойнiкi). 1993. 4 лiстап.

466. Арлоў У. Чаму ў беларусаў мова беларуская: [З гiсторыi мовы, XVI-XVIII стст.] // Вiцьбiчы. 1993. 29 июня (N 73). С.2; 13 июля (N 79). С.2; 19 авг.(N 95). С.2; 31 авг.(N 100). С.2; 14 сент.(N 106). С.2; 7 окт.(N 116). С.2; 16 окт.(N 120). С.4; 26 окт.(N 124). С.3-4; 16 дек.(N 145). С.5-6.

467. Гмырак Л. Мова цi гутарка: [Разважаннi наконт прабл. нац. адраджэння бел. лiтаратара (1891-1915), сапраўд. iмя М.Бабровiч] // Наш дзень (Маладзечна). 1993. 16 лют.

468. Лагойка А. Без мовы няма i нацыi, цi Як зжывалася беларускасць?: [З гiсторыi мовы] // Бабр. жыццё. 1993. 20 лют.

469. Ласкоў I. З маўклiвых прадонняў: [Фiна-угор. каранi бел. мовы] // Полымя (Мiнск). 1993. N 8. С.239-252.

470. Падлужны А. Каб родным словам смагу наталiць: Моўн. палiтыка на сучас. этапе: [Таксама з гiсторыi фармiравання i ўжывання бел. мовы (XIII-XX стст.)] // Бел. думка (Мiнск). 1993. N 5. С.77-84.

471. Цыхун Г. Арэальныя аспекты фармiравання славянскiх лiтаратурных моў / АН Беларусi, Бел. кам. славiстаў. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1993. - 24 с. - (Дакл. / Мiжнар. з'езд славiстаў; XI). - Бiблiягр.: с.20-21 (37 назв.).

Гл. таксама N 425, 4028.

Канфесii. Рэлiгiйнае жыццё. Атэiзм

472. Асiноўскi С. Цiхi прытулак: [Гiсторыя манастыроў на Беларусi] // Во славу Родины (Минск). 1993. 15 мая.

473. Асiноўскi С. Час збiраць камянi: [Храмы на Беларусi, XI-XIX стст.] // Во славу Родины (Минск). 1993. 22 мая.

474. Беларускi праваслаўны каляндар, 1994. - Мн., 1993. - 108 с.

Са зместу: Святыя зямлi беларускай: [Бiягр. даведкi, дзейнасць]. С.94-100. Iконы зямлi беларускай: [Жыров. Божая Мацi, Заступнiца Мiнска, Бялын. Божая Мацi]. С.100-101. Праваслаўныя святынi Беласточчыны: [Супрасл. Свята-Благавешч. манастыр, Ануфрыеўс. манастыр, Святая гара]. С.101-102.

475. Богдановский К. Монастыри Минской епархии (преимущественно - минские) с древнейших времен: (По поводу 25-летия Мин. первокл. муж. Свято-Духова монастыря) // Мин. епарх. ведомости. 1993. N 1/6. С.90-92.

476. Брылеўскi У. Гiсторыя паўтараецца: [Пол.-каталiц. экспансiя на Беларусi, XIV-XX стст.] // Беларус (Нью-Йорк). 1993. Май (N 401). С.8; Чэрв.-лiп.(N 402). С.4; Царкоўн. слова (Жодзiна). 1993. N 9. С.13; N 10. С.11; N 11. С.14; N 12. С.11.

477. Гiсторыя рэлiгiй i вальнадумства на Беларусi / Гомел. дзярж. ун-т iмя Ф.Скарыны. Каф. культуралогii; Уклад. В.А.Адзiночанка. - Гомель, 1993. - 39 с. - Бiблiягр.: с.24-39.

478. Грыцкевiч В. Унiя: праўда i мана: [Узнiкненне i роля грэка-каталiц. царкоўн. унii на Беларусi, у т.л. яе ўплыў на нац. адраджэнне] // Культура (Мiнск). 1993. 22 снеж. С.4,13.

479. Жлутка А. Наступнiкi айца Iгнацiя: (Езуiты на Беларусi: пошукi праўды [XVI-XIX cтcт.]) // Хрысьцiян. думка (Мiнск). 1993. N 2. С.99-123.

480. Зноско К. (протоиерей). Исторический очерк церковной унии: Ее происхождение и характер. - М.: Мартис, 1993. - 233 с.

Из содерж.: Литовская церковная уния: [Из истории православ. церкви в Беларуси]. С.71-230.

481. Из истории монастырей Минской епархии [XIV-XX вв.] / Сост. Г.Н.Шейкин // Мин. епарх. ведомости. 1993. N 1/6. С.93-95.

482. Iзяслаў (мiтрапалiт). 1000-гадовы шлях [праваслаўнай] царквы на Беларусi] // Голас царквы (Нью-Йорк). 1992/1993. N 65. С.12-14.

483. Iкона Божай Мацi Жыровiцкай [1470 г.-XX ст.] // Царкоўн. слова (Жодзiна). 1993. N 5. С.1.

484. Калiноўскi В. Трэцяя унiя на Беларусi: [З гiсторыi грэка-каталiц. царквы на Беларусi] // Звязда (Мiнск). 1993. 27 лiстап.

485. Касмылёў В. Каталiцкая дабрачыннасць у Мiнску [XVI-XX стст.] // Хрысьцiян. думка (Мiнск). 1993. N 1. С.89-93.

486. Касмылёў В. Наблiжаецца 2000 год: [Аб традыцыi святкавання юбiлеяў у гiсторыi каталiцтва, у т.л. на Беларусi] // Хрысьцiян. думка (Мiнск). 1993.N 2. С.198-203.

487. Кожемяко А. Чудотворные и особо почитаемые иконы Климовичского уезда // Род. нiва (Клiмавiчы). 1993. 4 верас.

488. Крапчук I. Палеская святыня: [З гiсторыi iконы, якая знаходзiцца ў царкве в.Купяцiчы Пiн. р-на] // Чырв. звязда (Iванава). 1993. 23 сак.

489. Кривонос Ф.П. Судьбы Православия в Белоруссии: 1000-летие христианства в Белоруссии // Журн. Моск. Патриархии (Москва). 1993. N 2. С.48-58.

490. Крывальцэвiч М. З царкоўнай гiсторыi Любаншчыны [XVI-пачатку XIX ст.] // Голас Любаншчыны. 1993. 16 чэрв.

491. Крыванос Х. 1000 гадоў Полацкай епархii i праваслаўнай царквы на Беларусi // Бел. мiнуўшчына (Мiнск). 1993. N 1. С.58-59.

492. Крыванос Х. Адкуль прыйшло праваслаўе [на Беларусь?: З гiсторыi, X-XIX стст.] // Наша жыццё (Мiнск). 1993. 4,15,22 снеж.

493. Крыванос Х. З iмем Святога Iаана Прадцечы не першае стагоддзе iдуць па жыццi гавязнянцы: [З гiсторыi рэлiгii i назвы в.Гавязна (цяпер-Вiшнявец) Стаўбц. р-на, канец XVI-XX стст.] // Прамень (Стоўбцы). 1993. 3 сак.

494. Крыванос Х. Ракаў: [Гiсторыя прыхода Мiн. епархii, XV-XX стст. Ёсць звесткi з гiсторыi Праабражэн. царквы, 1793 г.] // Царкоўн. слова (Жодзiна). 1993. N 3. С.12; N 4. С.12; N 5. С.10.

495. Крыванос Х. Цудадзейныя гаеннi сляпых: [З гiсторыi царквы на Беларусi, XVIII-XX стст.: Святыя ўрочышчы на Беларусi: у в.Ракаў (Валож. р-н) i ля в.Карытнае (Асiпов. р-н)] // Зрок (Мiнск). 1993. N 2. С.27-29.

496. Культура ў Рэспублiцы Беларусь: гiсторыя, сучасны стан i перспектывы развiцця: (Тэз. навук. канф.) / Iн-т мастацтвазнаўства, этнаграфii i фальклору iмя К.Крапiвы; Рэдкал.: В.К.Бандарчык i iнш. - Мн., 1993. - 166 с.

Са зместу: Трацяк Я. Роля беларускiх святароў у Адраджэннi нацыянальнай культуры. С.106-110. Рыдкiна Л.М. Новыя матэрыялы пра старавераў на Беларусi. С.118-120. Калiноўскi В.Ф. Стан "народнага праваслаўя" у Брэсцкай вобласцi. С.125-126.

497. Лыч Л. Унiяцтва: позiрк у мiнулае i сучаснасць // Настаўн. газ. (Мiнск). 1993. 30 кастр.

498. Мамаразаков М.С. Мусульманский культ как социокультурное явление: (На материалах Узбекистана и Беларуси): [Есть дан. из истории татар. диаспоры в Беларуси, XIII-XX вв.]: Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Бел. гос. ун-т. - Мн., 1993. - 23 с.

499. Манькоўскi П. Вялiкая iдэя аўтакефалii: [Экскурс у гiсторыю бел. праваслаўн. аўтакеф. царквы] // Голас царквы (Нью-Йорк). 1992/1993. N 65. С.4-11.

500. Мацельскi М. Хрысцiянства на Барысаўшчыне // Борис. новости. 1993. 28 мая; 4,18 июня; 2,9,16,30 июля.

501. Мiнiна Н. Рускiя, старой веры: [Гiсторыя з'яўлення старавераў на Вiцебшчыне з XVIII ст.] // Звязда (Мiнск). 1993. 26 мая.

502. Перагудаў В. Ракаў: Да 200-годдзя з дня афiцыйн. станаўлення Мiн. епархii // Прац. слава (Валожын). 1993. 8,12 чэрв.; 7 жн.; 11 верас.

Са зместу: Праваслаўныя брацтвы (XV-XX стст.). 8,12 чэрв.

503. Петрович Б. Могилевская епархия [с 1633 г.: Крат. дан. о роли каждого епископа] // Вестн. Могилева. 1993. 5 авг. С.6; 12 авг. С.6.

504. Пiкарда Г. Старонкi гiсторыi царкоўнай музыкi [Беларусi X-XX стст.] / Пер. з англ. Ю.Жалезка // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 5 лют.(N 8). С.6-7.

505. Пискунов А. Празднование 1000-летия христианства в Белоруссии // Журн. Моск. Патриархии. 1993. N 2. С.58-65.

506. Побаль К. Стараверы-раскольнiкi на Валожыншчыне [XVII-XX стст.] // Прац. слава (Валожын). 1993. 18 мая.

507. Сiюль А. Стары хрост: Спецыфiка бел. праваслаўя-унiяцтва // Наша нiва (Вiльнюс). 1993. N 14. С.6-7.

508. Собор белорусских святых [XII-XX вв.] // Могилев. епарх. ведомости. 1993. Июнь (N 6). С.2-3.

509. Филиппович И.И. Униаты в Могилеве [Конец XVI-XX вв.] // Магiлёўшчына. Магiлёў, 1993. Вып. 4. С.51-57.

510. Христианство: Энцикл. слов. В 3 т. Т.1: А-К: [Есть материалы о Беларуси] / Редкол.: С.С.Аверинцев (гл. ред.) и др. - М.: Большая Рос. Энцикл., 1993. - 863 с.

511. Цярохiн С. Многiя прыйдуць ад iменi майго: [Езуiты на Беларусi: Скароч. варыянт кн.] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 19 жн.(N 33). С.5; 26 жн.(N 34). С.5; 2 верас.(N 35). С.5; 9 верас.(N 36). С.5; 16 верас.(N 37). С.5; 23 верас.(N 38). С.5.

512. Чаркасава В. Шляхам пакут i адраджэння: [Да 200-годдзя Мiн. епархii] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 8 лiп. (N 27). С.6.

513. Шаблiнская С. Адродзiм веру сваю: [З гiсторыi каталiцтва на Беларусi (XIV-XX стст.), больш падрабязна пра касцёл у Свiранках, Астрав. р-н] // Астрав. праўда. 1993. 14 лiп.

514. Dzieje Kościóła w Polsce: Tablice chronologiczne / Oprac. A.Chruszczewski. - Lublin, 1993. - 113 s. - (T-wo nauk.Katolickiego Uniw. Lubelskiego. Żródła i monografie; N 140). - Пол.

Храналагiчныя таблiцы па гiсторыi царквы ў Польшчы. Ёсць звесткi пра Беларусь.

515. *Hawryluk J. Z dziejów cerkwi prawosławnej na Podlasiu w X-XVII wieku. - Bielsk Podlaski: Zarząd Główny Związku Ukraińców Podlasia,, 1993. - 224 s.: faks., m., portr., rys. - Пол.

Гiсторыя праваслаўнай царквы на Падляшшы ў X-XVII стст.

516. Kościół prawosławny w Polsce dawniej i dziś / Red. nauk. L.Adamczuk, A.Mironowicz. - Warszawa, 1993. - 181 s. Пол.

Праваслаўная царква ў Польшчы ў старажытнасцi i сёння.

517. Kosman M. Od chrztu do chrystianizacji: Polska, Ruś, Litwa. - Warszawa: KiW, 1992. - 171 s. - Bibliogr.: s. 143-163. - Пол.

Польшча, Лiтва, Русь ад хрышчэння да хрысцiянства.

518. Mironowicz A. Drohiczyn nad Bugiem // Czasopis (Białystok). 1993. N 11. S.13-14. Пол.

Гiсторыя праваслаўя ў Драгiчыне.

519. Picarda G. The evolution of church music in Belorussia // Christianity and the Eastern Slavs. Vol.1. Slavic Cultures in the Middle Ages. Berkeley, 1993. P.328-355.

Аб развiццi беларускай царкоўнай музыкi на Беларусi ў X-XX стст.

Гл. таксама N 174, 193, 416, 420, 427, 590, 625, 3944, 4177.

З гiсторыi язычнiцтва

520. Асiноўскi С. Жыжаль, Знiч i Пераплут // Во славу Родины (Минск). 1993. 17 июля.

521. Высоцкi В. Старыя багi нашых продкаў [VI-X стст.] // Сцяг працы (Мiёры). 1993. 16 лют.

522. Дучыц Л. Самая трывалая вера // Навiны Акад. навук Беларусi (Мiнск). 1993. 1 кастр.

523. Дучыц Л.У. Каменныя "бабы" на Беларусi // Нiва (Беласток). 1993. Студз.(N 4). С.9.

524. Зайкоўскi Э. Якiх багоў шанавалi нашыя продкi ў дахрысцiянскiя часы?: Гiсторыя Беларусi ў пытаннях i адказах // Наша слова (Мiнск). 1993. 16 чэрв.(N 24). С.6.

525. Каму мы пакланялiся?: [Язычн. вераваннi беларусаў да прыняцця хрысцiянства] // Прыдняпр. нiва (Магiлёў). 1993. 24 лiстап.

526. Левков Э.А. Шли бы вы, черти, в музей!.. или О некоторых особенностях нечистой силы на Беларуси: [Беседа с профессором геологии о языч. культах] / Записала Е.Пелихова // Веч. Минск. 1993. 14 мая.

527. Ненадавец А. Шанаванне дрэваў [беларусамi] // Культура (Мiнск). 1993. 15 лют.(N 6). С.8; 15 сак.(N 10). С.8.

528. Пасадская Ж.У. Адлюстраванне паганскага светапогляду ў арнаментальных кампазiцыях дэкора традыцыйных дамоў Полацка i яго наваколля // Тэзiсы дакладаў навуковых супрацоўнiкаў запаведнiка па вынiках працы. Полацк, 1993. С.28-29.

529. Светозаров Л. Во что верили наши предки: [По материалам археол. раскопок в р-не д.Нача, Ворон. р-н] // Воран. газ. 1993. 22 снеж.

530. Тарасаў С. Якiх багоў шанавалi нашыя продкi ў дахрысцiянскiя часы? // Сел. новь (Гродно). 1993. 6 окт.

531. Цярохiн С.Ф. Перунова цяпельца: Эсэ, цi Некалькi згадак з гiсторыi нашага народа: Для ст. шк. узросту. - Мн.: Юнацтва, 1993. - 126 с.: iл.

Са зместу: Перунова цяпельца: [Культ агню першабыт. часоў i звяз. з iм свята Купалле, прам. вытворчасць запалак на Беларусi ў XIX ст.]. С.3-48.

532. Час, помнiкi, людзi: Памяцi рэпрас. археолагаў: Тэз. дакл. мiжнар. канф., Мiнск, 27-30 кастр. 1993 г. - Мн., 1993. - 183 с.

Са зместу: Дучыц Л. Культавыя камянi Беларусi як гiстарычная крынiца. С.33-36. Зайкоўскi Э. Язычнiцкiя iдалы Беларусi. С.45-47.

Гл. таксама N 4095.

Запаведнiкi. Музеi. Гiстарычныя помнiкi i мясцiны. Архiвы

Музеi

533. Алексеев Л.В. Судьба Виленского музея древностей: [Созд. семейством бел.-пол. магнатов К.П. и Е.П.Тышкевичей в янв. 1856 г.] // Вопр. истории (Москва). 1993. N 4. С.160-163.

534. Барсукова З. Ветэран-краязнаўца: [П.Е.Кавалькоў, удзельнiк вайны, стваральнiк музея баявой славы ў Бяроз. шк., Слаўгар. р-н] // Ленiн. слова (Слаўгарад). 1993. 8 мая.

535. Блiнова Т. Езуiцкi музей у Полацку [1788-1830 гг.] // Мастацтва (Мiнск). 1993. N 3. С.59-62.

536. Войт Л. Не рвецца сувязь пакаленняў: [Пра гiст.-мемар. музей "Памяць", адкрыты ў в.Ровен. Слабада, Рэчыц. р-н] // Дняпровец (Рэчыца). 1993. 26 жн.

537. Герасiмовiч У.А. Музей i нацыянальная самасвядомасць // Культура ў Рэспублiцы Беларусь: гiсторыя, сучасны стан i перспектывы развiцця: (Тэз. дакл. навук. канф.). Мн., 1993. С.81-83.

538. Грышкевiч К. Музей адкрыты [у школе ў пасёлку Узмёны Мiёрскага р-на] // Сцяг працы (Мiёры). 1993. 13 лiп.

539. Гужалоўскi А. Былi на Беларусi музеi...: [Музейн. справа ў 20-30-я гг.] // ЛiМ (Мiнск). 1993. 30 лiп.(N 30). С.14.

540. Гуртавая В. Гудзевiцкi [лiтаратурна-этнаграфiчны] музей - юбiляр // Зара над Нёманам (Масты). 1993. 6 лют.

541. Камароўская З. "Дарогi, вечныя дарогi...": Маст.-мемар. комплекс "Шлях Коласа" [на Стаўбцоўшчыне] // Род. слова (Мiнск). 1993. N 6. С.53-60.

542. Карачун Ю. Музей В.К.Бялынiцкага-Бiрулi [у Магiлёве: Бел. мастак (1872-1957)] // Пачатк. шк. (Мiнск). 1993. N 2. С.25-30.

543. Карлюкевiч А. Скарбонка слонiмскiх рарытэтаў: [З гiсторыi Слонiм. краязн. музея (1924)] // Во славу Родины (Минск). 1993. 14 сент.

544. Лабынцаў Ю.А. Актавыя дакументы, рукапiсныя i старадрукаваныя кнiгi ў зборах Беларускага музея iмя Iвана Луцкевiча ў Вiльнi / Пер. з рус. мовы Г.Сагановiч // Беларусiка - Albaruthenica: [Зб.]. Мн., 1993. Кн.1. С.47-51.

545. Лабынцаў Ю.А. Архiў беларускага адраджэння: (Дак. помнiкi бел. царкоўн. i грамадзян. гiсторыi ў зборах Музея iмя I.Луцкевiча ў Вiльнi): [Лёс калекцыi] / Падрыхт. тэкстаў i пер. Л.Л.Шчавiнскай. - Мн., 1993. - 48 с. + Пералiк архiўных дакументаў Беларускага музея, забраных НКВД пры ЛССР 15-16.8.1944 г.

546. Ластоўскi Г. Мсцiслаўскi музей старажытнасцi: [Заснав. у 1915 г. Таксама пра стан музейн. работы ў Мсцiсл. павеце ў 1919-1924 гг.: Па матэрыялах дзярж. арх. Смален. вобл.] // Святло Кастр. (Мсцiслаў). 1993. 11 жн.

547. Машын М. Музей славы баявой: [Пра музей Лабанаўс. сярэд. шк. Чэрык. р-на i яго экспанаты, якiя расказваюць пра гiсторыю род. краю] // Заклiк Iльiча (Чэрыкаў). 1993. 15 верас.

548. Паўловiч Г. Ведаць сваю гiсторыю: [Любан. дзярж. музею нар. славы - 25 гадоў] // Голас Любаншчыны. 1993. 17 лiстап.

549. Плешавеня А. Музей прыроды ў Гродне: (Старонкi гiсторыi) // Гарадзенскiя запiсы: (Старонкi гiсторыi i культуры). Гродна, 1993. Вып. 1. С.24-27..

550. Стэльмах А., Вяракша Л. Юбiлей нашай гiсторыi: [Лепельшчына ў экспанатах раён. краязн. музея] // Лепел. край. 1993. 28 снеж.

551. Сцёпiна Т.I. Музей беларускага народнага мастацтва ў Раўбiчах // Пачатк. шк. (Мiнск). 1993. N 7. С.35-38.

552. Сцяжко Н. Па залах музея Белакоза: [Пра унiк. экспанаты вяск. лiт.-краязн. музея ў Гудзевiчах Мастоўс. р-на] // Голас часу (Лондан). 1993. N 22. С.20-22; N 23. С.12-13; N 24. С.22-24; N 25. С.14-15; N 26. С.17-18; N 27. С.29-30.

553. Тэзiсы дакладаў навуковых супрацоўнiкаў запаведнiка па вынiках працы: (Навук.-практ. канф. 1991, 1992 г.). - Полацк, 1993. - 29 с.

Са зместу: Андреева Н.А. К вопросу о проблемах музейной педагогики. С.13. Беспрозванная Н.В. О концепции музея природы. С.15. Джумантаева Т.А. Музейный предмет и его свойства. С.16. Ладисова Г.П. Социальные функции и типология музеев. С.17-19. Ладзiсава Г.П. Канцэпцыя i тэматычная структура Музея беларускага кнiгадрукавання. C.25-26.

554. Фёдараў I. Экспанаты расказваюць: [Пра гiст.-краязн. музей пры Бярозк. сярэд. шк. Хоцiм. р-на i яго экспанаты] // Шлях Кастр. (Хоцiмск). 1993. 3 крас.

555. Хмяльнiцкая Л. Вiцебскае старажытнасховiшча: [З гiсторыi царкоўн.-археал. музея, створ. у 1893 г. Е.Р.Раманавым] // Вiцеб. рабочы. 1993. 21 студз.

556. Царук В.М. Подых стагоддзяў: Гродзен. гiст.-археал. музей // Пачатк. шк. (Мiнск). 1993. N 5. С.25-28.

557. Odrowąz-Pieniązek J. Muzeum Adama Mickiewicza w Nowogródku otwarte po raz trzeci // Przegląd Powszechny (Warszawa). 1993. N 7/8. S.154-160. Пол.

Музей Адама Мiцкевiча ў Навагрудку.

Гл. таксама N 213, 314, 412, 459, 460, 1109, 1374, 1407, 1669, 1867, 1889, 3760, 3837, 3849, 3931, 4004, 4060.

Помнiкi i памятныя мясцiны

558. Асiноўскi С. Чырвоная белая [Камянецкая] вежа // Во славу Родины (Минск). 1993. 28 мая.

559. Габрусь Т. Яны натхнялi Мiцкевiча: [Помнiкi архiтэктуры Навагрудка i Навагрудчыны, звяз. з iмем паэта] // Род. слова (Мiнск). 1993. N 12. С.47-53.

560. Дзярновiч А., Бабiцкi Ю. Новае пра помнiкi в.Дудаковiчы Круглянскага р-на // Магiлёўшчына: [Зб. арт.]. Магiлёў., 1993. Вып.4. С.46-47.

561. Карнялюк К. Курганы славы Магiлёўшчыны // Прыдняпр. нiва (Магiлёў). 1993. 25 верас.

562. [Краткие исторические сведения о памятных местах Беларуси] // Атлас автотуриста. Мн., 1993. С.20-29.

563. Кулагiн А. Архiтэктурныя помнiкi [Навагрудчыны, XIII-XX стст.] // Бел. гiст. часоп. (Мiнск). 1993. N 2. С.18-26. - Бiблiягр.: 18 назв.

564. Локотко А.И. Символы знакомые и загадочные: [О коллекции рис. и акварелей извест. худож. ХIХ в. Д.Струкова, посвящ. памятникам деревян. зодчества Беларуси] // Архитектура и стр-во Беларуси (Минск). 1993. N 1. С.30-32.

565. Мазанiк А. Жывым не забываць, героям жыць...: [Аб помнiках Вялiкай Айчын. вайны на Маладзечаншчыне] // Маладзеч. газ. 1993. 3 лiп. С.3.

566. Помнiкi гiсторыi i культуры Брэстчыны: праблемы вывучэння аховы i выкарыстання: Матэрыялы навук.-практ. канф. / Брэсц. дзярж. пед. iн-т iмя А.С.Пушкiна; Брэсц. абл. аддз-не Бел. фонду культуры. - Брэст, 1993. - 93 с.: iл. - Загал. вокл.: Берасцейшчына-93.- Рус., бел.

Са зместу: Розенблат Е.С. Памятники еврейской культуры на Брестчине (История и современность). С.34-41. Белавус М.Ф. Некаторыя аспекты адносiн да помнiкаў гiсторыi i культуры ў 20-30-я гг. С.42-44. Дабрынiн М. Шляхi адраджэння i аховы беларуска-польскiх помнiкаў культуры Берасцейшчыны. С.60-62. Лялько В.М. Праблемы рэстаўрацыi i музеефiкацыi архiтэктурных помнiкаў Брэстчыны. С.63-68.

567. Цiткоўскi I. З павагай да мiнулага: [Архiтэктур. помнiкi Слуцка] // Слуц. край. 1993. 26 мая.

568. Aftanazy R. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Cz.1, T.4: Wielkie Księstwo Litewskie. Wojewodztwa Wilenskie. - Wyd. 2 przejrz. i uzup. - Wrocław: Zaklad Narodowy im. Ossolinskich, 1993. - 552 s. - Пол.

Гiсторыя архiтэктуры рэзiдэнцый Рэчы Паспалiтай, у т.л. у Вiленскiм, Брэсцкiм, Навагрудскiм ваяводствах.

569. Lavrovska I. Zabytki Brześcia / Tłum. z białorus. G.Michałowski // Podlaski Kwartalnik Kulturalny (Biała Podlaska). 1992. N 1. S. 46-51. Пол.

Гiстарычныя помнiкi Брэста.

Гл. таксама N 816, 832, 2048, 2748, 3704, 3716, 3723, 3771, 3800, 3847, 3882, 3884, 3915, 3945, 3953, 3954, 3977.

Замкi. Абарончыя збудаваннi

570. Асiноўскi С. Вежы замкавай гары: [З гiсторыi Навагруд. замка] // Во славу Родины (Минск). 1993. 14 мая.

571. Асiноўскi С. "Вялiкiм коштам пабудаваў...": [Гiсторыя замка ў Смалянах, Аршан. р-н] // Во славу Родины (Минск). 1993. 29 апр.

572. Варна Б. Каменныя кветкi сярэднявечча: Пра гiсторыю замкаў Беларусi (Навагруд., Лiд., Гродзен., Мiр., Крэўс.) // Перамога (Дзятлава). 1993. 30 студз.

573. Замак над Нёманам: [З гiсторыi замка ў Любчы, Навагруд. р-н] / Аўт. С.Асiноўскi // Во славу Родины (Минск). 1993. 6 апр.

574. Краўцэвiч А. Гродзенскi замак [ХII-ХХ стст.]: Нарыс: Для мал. шк. узросту. - Мн.: Юнацтва, 1993. - 48 с.: iл. - (Б-ка навук.-пазнав. лiт.).

575. Ненадавец А. Напаўзабытая [Бабруйская] крэпасць // Культура (Мiнск). 1993. 9 лiстап. (N 44). С.6-7.

576. Рэвуцкi М. Гарнiтуры з... цытадэлi: [Лёс замка-палаца магнатаў Хадкевiчаў i Сапегаў у Быхаве, XVI-XVII стст.] // Культура (Мiнск). 1993. 26 кастр. (N 42). .5.

577. Рэвуцкi М. У даўгу перад продкамi: [Гiст. звесткi пра Быхаўс. замак] // Маяк Прыдняпроўя (Быхаў). 1993. 17 лiп.

578. Супрун В. Крэўскi замак [(XIV ст.): Таксама гiсторыя сучас. в.Крэва Смаргон. р-на, якая ў XIV ст. была цэнтрам удзел. княства] // Полацак (Клiўленд). 1993. N 1. С.23-26.

579. Титковский И. Слуцк. XII-XVIII столетие: (Силуэты наших городов): [Оборон. сооружения Слуцка] // Лидер-пресс (Солигорск). 1993. 10-17 дек. (N 13). С.7.

580. Трусаў А.А., Собаль В.Е., Здановiч Н.I. Стары замак у Гродне ХI-ХVIII стст.: Гiст.-археал. нарыс. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1993. - 80 с.: iл. - Бiблiягр. у падтэкст. заўв.

581. Трусаў А. Цень Вiтаўта тут блукае...: Стары замак у Гродне: [Новыя звесткi пра абарончыя збудаваннi XV-XVIII стст.] // Мастацтва (Мiнск). 1993. N 4. С.25-34.

582. Улюценка В. Цi жыве бог на Беларусi: [З гiсторыi феад. замкаў на Беларусi (XVI-XVIII стст.). Больш падрабязна пра Лескав. замак у Шумiл. р-не] // Герой працы (Шумiлiна). 1993. 28 снеж.

583. Чарняўскi I. Камянi на Крэўскi замак: [З гiсторыi помнiка архiтэктуры XIV ст.: Па матэрыялах археал. даслед.] // Культура (Мiнск). 1993. 2 лiстап. С. 6-7.

584. *Dubaś B. Problem budowy i funkcjonowania fortyfikacji stałych w Rzeczypospolitej w okresie wojen w połowie XVII wieku // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Z.259. Historia (Toruń). 1993. Z. 28. S.13-33. Пол.

Абарончыя збудаваннi Рэчы Паспалiтай у першай палове XVII ст.

Гл. таксама N 212, 463, 641, 744, 964, 972, 1033, 1212, 1365, 1713, 1716, 3858, 3938, 3981.

З гiсторыi Мiрскага замка (XVI ст.)

585. Бубноўскi Дз.С. Мiрскi замак // Пачатк. шк. (Мiнск). 1993. N 8. С.46-53.

586. Габрусь Т. Архiтэктурны шэдэўр у Мiры // Полымя (Карэлiчы). 1993. 26 чэрв.

587. Лазавы У. Замак у Мiры // Бел. думка (Мiнск). 1993. N 11. С.1-8.

Гл. таксама N 572, 973.

Помнiкi культавага дойлiдства

588. Багадзяж А. Адноўленая прыгажосць: [Касцёл святога Андрэя (1775-1991 гг.) у Слонiме] // Чырв. змена (Мiнск). 1993. 12 жн.

589. Багадзяж М. Музыка, якая застыла ў вяках: [Нясвiж. фарны касцёл (XVI ст.)] // Чырв. сцяг (Нясвiж). 1993. 2 лiп.

590. Багадзяж М. Помнiк стагоддзяў: Цi зможа зноўку вярнуцца ў яго цудатвор. iкона Юравiц. Мацi Божай Мiласэр.?: [Аб Юравiц. езуiц. комплексе 1747 г.] // Чырв. змена (Мiнск). 1993. 26 сак.

591. Баравы Р. Невядомы помнiк старажытнабеларускай архiтэктуры [былая царква Барыса i Глеба ў Вiцебску, XII-XIII стст.] // Спадчына (Мiнск). 1993. N 1. С.64-68. Бiблiягр.: 6 назв.

592. Габрусь Т. Архiтэктурны ансамбль базыльянскага кляштара ў Быценi [XVII-XX стст.] // Час, помнiкi, людзi. Мн., 1993. С.24-27.

593. Габрусь Т. Готыка цi барока?: [Касцёл св. Казiмiра ў Стоўбцах (закладз. у 1621 г.)] // Мастацтва (Мiнск). 1993. N 3. С.13-16.

594. Габрусь Т. Драўляная каралева: [Iльлiн. i Троiц. цэрквы ў Вiцебску] // Мастацтва (Мiнск). 1993. N 6. С.72-74.

595. Габрусь Т. Загублены шэдэўр: [Лёс унiяц. Петрапаўл. царквы i кляштара базыльянаў у Беразвеччы Глыб. р-на, XVII-XVIII стст.] // Мастацтва (Мiнск). 1993. N 10. С.72-76. Бiблiягр.: 5 назв.

596. Габрусь Т. Зруйнаваныя святынi: [Гiст. лёс помнiкаў культавага дойлiдства Беларусi] // Полымя (Мiнск). 1993. N 10. С.183-190.

597. Габрусь Т. Карабель над плошчай: [Архiтэктур. аблiчча езуiц. калегiума i касцёла XVII ст. у Пiнску] // Спадчына (Мiнск).1993. N 4. C.8--11.

598. Габрусь Т. Касьцёл места Клецкага: [Архiтэктур. помнiк XV-XVI стст. Троiц. касцёл у Клецку] // Мастацтва (Мiнск). 1993. N 2. С.70-72. Бiблiягр.: 5 назв.

599. Габрусь Т. На гары анёльскай: [Аб трагiч. лёсе помнiкаў культавага дойлiдства Беларусi] // Мастацтва (Мiнск). 1993. N 1. C.68-71. Бiблiягр.: 5 назв.

600. Габрусь Т. Сьведкi з XVII стагодзьдзя: [Бел. праваслаўн. храмы] // Мастацтва (Мiнск). 1993. N 5. С.64-68.

601. Габрусь Т. Цвяток Радзiмы: [Помнiк драўлян. дойлiдства XV ст. касцёл Мiхаiла-Архангела ў в.Цiмкавiчы Капыл. р-на] // Беларусь (Мiнск). 1993. N 3. С.18-19.

602. Габрусь Т. Цi паўстануць з небыцця?: [Вiцеб. царква Звеставання, помнiк дойлiдства сярэдзiны XII ст.] // Культура (Мiнск). 1993. 13 крас.(N 14). С.4.

603. Древнерусский город Слуцк и его святыни: Ист. очерк [о Свято-Троиц. собор. храме] / Сост. Ф.Ф. Серно-Соловьевич // Мин. епарх. ведомости. 1993. N 1/6. С.96-99.

604. Дубiнка В. Вяртанне святынi: [З гiсторыi пабудовы Будсл. храма, XVIII ст.] // Наш дзень (Маладзечна). 1993. 12 лют.

605. Екименко Н. Ещё одно предание о Коложе... // Гродн. епарх. ведомости. 1993. Июнь (N 6). С.4.

606. Завальнюк У. Касцёл святых Алены i Сымона [у Мiнску i яго лёс з 1910 г.: Таксама паданне пра гiсторыю збудавання] // Бел. мiнуўшчына (Мiнск). 1993. N 1. С.60-63.

607. Завальнюк У. Сказ пра Будслаўскую Сьвятыню [касцёл бернардзiнцаў] // Вера i жыццё (Мiнск). 1993. Чэрв. С.11-12.

608. Загорульский Э.М. Древнейший храм Минска [XI в.]: К 200-летию Мин. епархии. - Мн., 1993. - 7 с.: ил.

609. Иванова Н. Храм св. Николая Чудотворца в Дубно [Мостовского р-на: История с 1828 г.] // Гродн. епарх. ведомости. 1993. N 5. С.3.

610. Каледа В. Кафедральный собор [Минска, 1652 г.-XX в.] // Веч. Минск. 1993. 29 июня.

611. Касьцёл Сьвятое Тройцы ў Менску-Лiтоўскiм // Хрысьцiян. думка (Мiнск). 1993. N 1. С.61-65.

612. Копцiк Ю. Каплiца [у Копысi] // Аршан. газ. 1993. 15 чэрв.

613. Краўцэвiч А. Храм радасцi, цi Божа, уратуй Каложу!: [Лёс Барыса-Глеб. царквы XII ст. у Гродне] // ЛiМ (Мiнск). 1993. 26 сак.(N 13). С.16.

614. Крыванос Х. Жодзiна: [З гiсторыi Петрапаўл. царквы] // Царкоўн. слова (Жодзiна). 1993. N 1. С.6.

615. Крыванос Х. З гiсторыi Св. Петра-Паўлаўскага сабора ў Менску [20-30-я гг. XVII-XVIII стст.] // Праваслаўе ў Беларусi i ў сьвеце (Беласток). 1993. N 1. С.58-59.

616. Крыванос Х. Лагойск: [Храмы, XIV-XX стст.] // Царкоўн. слова (Жодзiна). 1993. N 5.С.10; N 6. С.7; N 7. С.11.

617. Крыванос Х. На былых Старажоўскiх могiлках [царква Марыi Магдалiны, 1847-1985 гг.] // Звязда (Мiнск). 1993. 17 крас.

618. Крыванос Х. Сабор на Нямiзе: [З гiсторыi Мiн. Петрапаўл. царквы, XVII-XX стст.] // Зрок (Мiнск). 1993. N 5. С.18-21.

619. Крыванос Х. Царква ў Сеннiцы: [З гiсторыi Св. Петрапаўл. царквы ў вёсцы Мiн. р-на, XVIII-XX стст.] // Наша жыццё (Мiнск). 1993. 8 верас.

620. Кудлаев К. "...Для сохранения на будущее время": [Об арх. док. 1916 г., свидетельствующих о принятых мерах по сохранению храма-памятника битвы со шведами при д.Лесной] // Ленiн. слова (Слаўгарад). 1993. 8 верас.

621. Кулагiн А.М. Храмы на Дзвiне: [Культавая спадчына Полацка, XI-XX стст.] // Бел. гiст. часоп. (Мiнск). 1993. N 1. С.51-58. Бiблiягр. спасылкi ў падрадк. заўв.

622. Кушнярэвiч А.М. Архiтэктурна-археалагiчнае даследаванне францысканскага кляштара XVI-XVIII стст. у Гальшанах // Весцi Акад. навук Беларусi. Сер. гуманiтар. навук (Мiнск). 1993. N 3. C.64-68: iл.

623. Кушнярэвiч А.М. Культавае дойлiдства Беларусi XIII-XVI стст.: Гiст. i архiтэктур.-археал. даслед. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1993. - 150 с.

624. Кушнярэвiч А. Праваслаўныя храмы Вiльнi [XV-XIX стст.] // Культура (Мiнск). 1993. 13 крас.(N 14). С.5.

625. Лакотка А. Мячэцi на Беларусi [XVI-XIX стст.: Архiтэктур. спадчына] // Мастацтва (Мiнск). 1993. N 2. С.73-76; Культура (Мiнск). 1993. 23 лiстап. С.4-5.

626. Малiноўская Т. З гiсторыi пабудовы i дзейнасцi Гродзенскага кляштара дамiнiканцаў // Гарадзенскiя запiсы: (Старонкi гiсторыi i культуры). Гродна, 1993. Вып. 1. С.11-14.

627. Малiноўская Т. Свята мацi Боскай Будслаўскай: [Ёсць звесткi аб касцёле бернардзiнцаў, пабуд. у 1783 г.] // ЛiМ (Мiнск). 1993. 19-25 чэрв.(N 25). С.4.

628. Мароз Б. Мiёрскаму касцёлу - 85 гадоў // Сцяг працы (Мiёры). 1993. 29 чэрв.

629. Марозаў А.I. Бялынiцкi манастыр [XIII-XX стст.] // Прыдняпроўе: Паведамл. навук. абл. краязн. канф. Магiлёў, 1993. С.38-39.

630. Мельнiкаў М. Стары Крычаў: Касцёлы: [З гiсторыi ] // Ленiн. клiч (Крычаў). 1993. 30 студз.

631. Мельнiкаў М. Стары Крычаў: Сiнагогi: [З гiсторыi] // Ленiн. клiч (Крычаў). 1993. 3 лют.

632. Околотович Г. Фарному костелу [в Несвиже] - 400 // Рэспублiка (Мiнск). 1993. 5 жн.

633. Паркалава С. Таямнiцы Бенiцкага касцёла [XVII-XX стст., Маладзеч. р-н] // Маладзеч. газ. 1993. 21 жн.

634. Пономарев В. Заглянем в прошлое [Слуцка, XVII-XVIII вв.: Есть материалы о культовых памятниках] // Лидер-пресс (Солигорск). 1993. 5-12 нояб.

635. Рыбакова С.Б. Иосифовский собор [в Могилеве] // Магiлёўшчына. Магiлёў, 1993. Вып. 4. С.59-64.

636. Сабасцян А. Храмы Мастоўшчыны [XVI-XX стст.] // Зара над Нёманам (Масты). 1993. 29 мая.

637. Сазановiч У. Клецкiя цэрквы: [З гiсторыi 2-й паловы XIX ст.] // Да новых перамог (Клецк). 1993. 11,14 верас.

638. Сiдарэвiч М. "Райская каплiца" - легенда цi быль?: [З гiсторыi каплiцы каля в.Малыя Нястанавiчы Лагойс. р-на] // Род. край (Лагойск). 1993. 17 крас.

639. Слюнькова I. Там, где Аршыца ўпадае ў Дняпро: [Пра манастыр. комплексы Оршы XVII-сярэдзiны XIX ст.] // Культура (Мiнск). 1993. 3 мая.(N 17). С.4-5.

640. Станкевич Т.Е. Церковь богоявления [в Полоцке, XV-XX вв.] // Тэзiсы дакладаў навуковых супрацоўнiкаў запаведнiка па вынiках працы. Полацк, 1991. С.23-24.

641. Старажытны храм: [Сынковiц. крэпасць, XV ст.] // Слонiм. весн. 1993. 1 чэрв.

Са зместу: Даследаванне [мясцовага краязнаўца В.Супруна].

642. Столярчук К. Возвращение Красного Костёла // Веч. Минск. 1993. 21 янв.

643. Трусаў А.А. Бельчыцкi манастыр: [Па матэрыялах археал. раскопак у Полац. р-не] // Бел. гiст. часоп. (Мiнск). 1993. N 1. С.43-50. Бiблiягр. спасылкi ў падрадк. заўв.

644. Филиппович И. Костел св. Ксаверия [в Могилеве] // Вестн. Могилева. 1993. 15 янв. С.6.

645. Шаўчук В. "Замкаў краiна": [Гiсторыя развiцця культавага дойлiдства Беларусi, X-пач.XX ст.] // Культура (Мiнск). 1993. 19 кастр. (N 41). С.15.

646. Шлык I. Архiтэктурныя помнiкi Зэльвеншчыны: [Цэрквы i касцёлы XV-XIX стст.] // Праца (Зэльва). 1993. 28 верас.; 5,12 кастр.

647. Шлык I. З даўнiны сiвой: [Тры версii ўзнiкнення Сынковiц. царквы] // Праца (Зэльва). 1993. 6 лiп.

648. Шоломицкий М. Возродить Свято-Феодоровский собор: К 900-летию Пинска // Пiн. весн. 1993. N 40. С.1.

649. Шпыркова I. З гiсторыi Жыровiцкага манастыра [на Слонiмшчыне, XV-XX стст.] // Слонiм. весн. 1993. 18 мая.

650. Шыдлоўскi К. Браслаўскi касцёл [(1824 г.): Ёсць таксама звесткi з гiсторыi горада] // Брасл. звязда. 1993. 23 чэрв.

651. Якiмовiч Ю. I няма шляхоў да адраджэння: [Лёс царквы Сашэсця Святога Духа ў Вiцебску (XIV ст.), гiсторыя якой звяз. з iмем Альгерда] // Вiцеб. рабочы. 1993. 27 сак.

652. Янушкевiч Я. З гiсторыi Кальварыйскага касьцёла [у Мiнску з 1825 г.]: Пер. з рус. // Хрысьцiян. думка (Мiнск). 1993. N 1. С.80-84.

653. Яцкевiч З. Магiлёў, якога няма: [Культавы комплекс XV-XIX стст.] // Вестн. Могилева. 1993. 7 янв. (N 1). С.7.

654. Яцкевiч З. Магiлёўскi Спасаўскi манастыр [1552-1992 гг.] // Вестн. Могилева. 1993. 14 окт.(N 41). С.7; 21 окт.(N 42). С.7.

655. Яцкевiч З.Л. Цiкавы помнiк класiцызму [касцёл у в.Расна, Горац. р-н] // Бацькаўшчына: Тэз. дакл. i паведамл. раён. краязн. канф. Горкi, 1993. С.75-76.

656. Яцкевiч З. Як памятка мiнулых дзён: [Фарны касцёл у Магiлёве i яго лёс, пач. XVII-XIX стст.] // Магiлёўс. праўда. 1993. 2 сак.

657. Chmielewski J. Lawra // Czasopis (Białystok). 1993. N 6. S.12-13. Пол.

Праваслаўны манастыр у Супраслi, XV cт.

Гл. таксама N 422, 494, 513, 765, 1321, 1859, 1862, 1897, 1908, 1910, 1911, 3734, 3735, 3889, 3956, 3979.

З гiсторыi Фары Вiтаўта ў Гродне (XIV ст.)

658. Габрусь Т. Шматпакутная фара Вiтаўта // Спадчына (Мiнск). 1993. N 2. С.22-25.

659. Краўцэвiч А., Трусаў А., Трусаў I. Вяртанне да людзей [фарнага касцёла] // Мастацтва (Мiнск). 1993. N 8. С.45-51.

660. Краўцэвiч А., Трусаў А., Трусаў I. Фарны касцёл у Гораднi: Вяртанне да людзей // Пагоня (Гродна). 1993. 30 лiп.-5 жн.(N 22). С.4-5; 6-12 жн.(N 23). С.4.

Гл. таксама N 1204.

З гiсторыi Полацкага Сафiйскага сабора (XI-XVIII стст.)

661. Булкин В.А. К обоснованию датировки Софийского собора в Полоцке // Насельнiцтва Беларусi i сумежных тэрыторый у эпоху жалеза. Мн., 1992. С.31.

662. Гальпяровiч Н. Сястра сiвых стагоддзяў // Пачатк. шк. (Мiнск). 1993. N 8. С.34-36.

663. Двинская Я. София Полоцкой земли: Очерк [об архитектуре собора. Также о событиях в городе в XI в.] // Полоц. льтописецъ. 1993. N 1. С.93-94.

664. Тэзiсы дакладаў навуковых супрацоўнiкаў запаведнiка па вынiках працы: (Навук.-практ. канф. 1989, 1990 гг.) / Полац. гiст.-культур. запаведнiк. - Полацк, 1991. - 26 с.

Са зместу: Джумантаева Т.А. К вопросу о фресковой росписи Софийского собора XI в. в Полоцке. С.5-6. Ласточкина Л.В. Иконы Софийского собора. С.18-19.

Гл. таксама N 621, 765.

Палацава-паркавыя ансамблi. Сядзiбы. Паркi

665. Берасцейскiя каранi: Гiст.-краязн. i лiт. зб. / Рэдкал.: А.Краско (гал. рэд.) i iнш. - Брэст, 1993. - 243 с.: iл.

Са зместу: Лялько В. Замак паслярыцарскiх часоў: [Косаўс. палац, XIX ст., Iвац. р-н]. С.65-67. Буяк Я. Ружанскi "птах" адраджэння: [Помнiк палацавай архiтэктуры XVI-XVIII стст.]. С.68-70.

666. Бобович Е. Наша жемчужина - парк и его история [Гомель, 1834-1890 гг.] // Гомел. праўда. 993. 14,21 студз.

667. Дубровiн М. Сiвая даўнiна Нясвiжа: Замку Радзiвiлаў - 400 гадоў: [Архiтэктур. помнiкi горада] // Бел. мiнуўшчына (Мiнск). 1993. N 2. С.26-30.

668. Кобрын У. Музыка ў камянi: [Палацава-замкавы комплекс у Нясвiжы] // Мiн. праўда. 1993. 21 жн.

669. Папко А., Сабалеўскi В. Стаў палац руiнамi. Цi вырасце з руiн палац?: [Пра сядзiбу вучонага Я.А.Наркевiча-Ёдкi (1848-1905) у в.Наднёман Уздз. р-на] // Звязда (Мiнск). 1993. 4 снеж.

670. Пашкевiч У. Трэба зберагчы!: [Сядзiба-паркавы ансамбль у Iвянцы] // Прац. слава (Валожын). 1993. 17 крас.

671. Савiнаў Б., Прыстаўка А. Даўнiна, ад якой святлее душа...: [Пра маёнтка-паркавыя ансамблi Дзяржын. р-на ] // Сцяг Кастр. (Дзяржынск). 1993. 3,27,30 студз.; 3,6 лют.

672. Уладзiмiраў У. Лаўскi Брод - помнiк мясцовага значэння: [Сядзiба-паркавы ансамбль на беразе р.Бярэзiны, 1930 г.] // Прац. слава (Валожын). 1993. 5 чэрв.

673. Федарук А. Забытыя паркi Вiлейшчыны: [Палаца-паркавыя ансамблi ў в.Ручыца, Мацькаўцы, Сакавiчы, XVIII ст.] // Род. прырода (Мiнск). 1993. N 4. С.25.

674. Цiкавы помнiк даўнiны: [З гiсторыi сядзiба-паркавага ансамбля ў в.Каралiнова Валож. р-на, XIX-XX стст.] // Прац. слава (Валожын). 1993. 13 лют.

675. Шуканаў М. Паркавы комплекс у Чырвоным Беразе: [Да 100-годдзя заснавання, Жлоб. р-н] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 19 жн.(N 33). С.3.

676. Юрэвiч Г. Захаваем для нашчадкаў: [Пра гiсторыю i лёс палаца князёў Друцка-Любецкiх ў Шчучыне] // Дзяннiца (Шчучын). 1993. 30 студз.

677. Янiцкая М. Радзiвiлы i iх карэлiцкiя габелены: [З гiсторыi сядзiбы ў Карэлiчах (XVII-XVIII стст.) i майстэрнi] // Полымя (Карэлiчы). 1993. 3 лiп.; Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. Верас.(N 39). С.5,8.

678. Яцкевiч З. Сады i паркi Магiлёва // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 14 кастр.(N 41). С.4,8.

Гл. таксама N 1025, 1203, 1864.

Асобныя будынкi

679. Баранаў Р.Д. Паданнi даўнiны мiнулай: [Пра будынкi ў Чэрыкаве i палац у в.Горкi (Чэрык. р-н), якiя былi ўзведзены князем Абаленскiм у XVIII ст.: Расказ старажыла горада] / Запiсаў М.Снапко // Заклiк Iльiча (Чэрыкаў). 1993. 17 крас.

680. Жолуд С. Сырнiца: [Апiсанне пабудовы XIX ст. колiшняга фальварка Залучча, што непадалёк ад в.Жукаў Барок Стаўбц. р-на] // Прамень (Стоўбцы). 1993. 7 лiп.

681. Малiноўскi М. Слуцкая брама [у Нясвiжы: Архiтэктур. помнiк XVII-XVIII стст.] // Бел. думка (Мiнск). 1993. N 11. С.63-64; Во славу Родины (Минск). 1993. 16 июля.

682. Подлипский А. Памятники архитектуры: [О здании бывшей земледел. шк. (1877 г.) в пос.Лужесно Витеб. р-на] // Нар. слова (Вiцебск). 1993. 1 лiп.

683. Ратомскi У., Яцкевiч З. Дом на былым Макавецкiм завулку ў г.Магiлёве: (З гiсторыi комплекс. навук. вывучэння помнiка) // Магiлёўшчына: [Зб. арт.]. Магiлёў, 1993. Вып.4. С.36-41.

684. Яцкевiч З. Ратуша: [Лёс помнiка архiтэктуры Магiлёва, XVI-XX стст.] // Выбар (Вiцебск). 1993. 27 кастр.-9 лiстап.(N 35). С.5.

Гл. таксама N 1289.

Архiвы

685. Мiхальчанка А. "Чым больш гаспадароў у нашай гiстарычнай спадчыны - тым менш парадку!": [Аб сутнасцi закона "Аб нац. арх. фондзе i арх.". Таксама аб зберажэннi бел. культуры на дзярж. узроўнi: Гутарка са старш. Кам. па арх. i справаводству пры Сав. Мiнiстраў Рэсп. Беларусь] / Запiсаў А.Андруховiч // Бел. мiнуўшчына (Мiнск). 1993.N 3/4. С.27-29.

686. Сурмач Г. "Мы адчувалi, што мы народ!": Лёс арх. БНР [з 1918 г.] // ЛiМ (Мiнск). 1993. 26 сак. (N 13). С.14-15.

687. Тэзiсы мiжнароднай навукова-тэарэтычнай канферэнцыi "Архiвазнаўства, крынiцазнаўства, гiстарыяграфiя Беларусi: стан i перспектывы", 1-2 снеж. 1993 г. - Мн., 1993. - Частка тэксту: рус.

Ч.1. - 161 с.

Са зместу: Шевченко С.I. Участь у дiяльностi Мiжнародної ради архiвiв, як одна iз форм зовнiшнiх зв"язкiв українських i белоруських архiвiстiв. С.14-17. Волковицкий И.Г. Актуальные проблемы теории и практики архивного дела в Беларуси: (Взгляд из арх.). С.18-23. Горбачев Г.Л. Основные направления автоматизации архивной отрасли Республики Беларусь. С.23-31. Лебедев А.Д. На пути становления: к истории создания и деятельности архивов КП(б) Белоруссии (1921-1941 гг.). С.31-36. Гурбова Л.В. Проблемы комплектования государственных архивов. С.36-39. Лихтенштейн Г.Н. Источники комплектования Белорусского государственного архива. С.39-46. Столина Т.В. О комплектовании Белорусского государственного архива научно-технической документации в новых условиях. С.46-48. Каменко Е.К. Организация ведомственного хранения документов ГАФ Республики Беларусь. С.48-51. Елiзарава Г.У., Елiзараў С.А. Некаторыя аспекты выкарыстання дакументаў архiва. С.51-54. Шарков В.А. О сохранности архивных материалов о немецких военнопленных в Беларуси. С.62-64. Лисова Л.М. Практические аспекты взаимосвязи в работе государственных и ведомственных архивов. С.65-68.

Ч.2. - 137 с.

Са зместу: Шумейко М.Ф. Подготовка кадров архивных работников в Беларуси: прошлое и настоящее. С.115-125.

Гл. таксама N 34, 110, 319, 425, 874, 1598, 2328.

Гiсторыя па асобных перыядах

Старажытны перыяд

688. Асiноўскi С. I заснаваў князь горад: [З гiсторыi бел. старажытнасцi] // Во славу Родины (Минск). 1993. 29мая.

689. Богдасаров А.А., Пивоварчик С.А. Проблемы взаимоконтактов племен железного века на территории Белоруссии // Помнiкi гiсторыi i культуры Брэстчыны: праблемы вывучэння аховы i выкарыстання: Матэрыялы навук.-практ. канф. Брэст, 1993. С.32-34.

690. Варна Б. Старажытныя насельнiкi Беларусi // Перамога (Дзятлава). 1993. 22мая.

691. Гарыст I. Адкуль ты ёсць, зямля наша?: [Гiст.-дак. хронiка Калiнкав. р-на] // Калiнкав. навiны. 1993. 1,3,13,20 лiп.

Са зместу: Тут жылi першабытныя людзi. 1 лiп.

692. Гiсторыя Беларусi: Карот. нарыс: Вучэб. дапам. для вайскоўцаў Узброен. Сiл Рэсп. Беларусь. (У 5 ч.). Ч.1: [Старажыт. перыяд-XIII ст.] / Г.В.Штыхаў; Пад рэд. М.П.Касцюка, М.В.Бiча; Iн-т гiсторыi АН Беларусi, Упр. выхав. работы М-ва абароны Рэсп. Беларусь. - Мн., 1993. - 77 с.

693. Зайковский Э. О погребальном обряде у населения культуры штрихованной керамики // Lietuvos archeologija (Vilnius). 1992. N 9. С.104-107.

694. Зайкоўскi Э. Калi нашы продкi пачалi пiсаць?: [Аб помнiках старажытнаслав. пiсьменнасцi на Беларусi: Па археал. матэрыялах] // Светлагор. навiны. 1993. 23 чэрв.

695. Зайкоўскi Э.М. Касмалагiчныя ўяўленнi старажытнага насельнiцтва Беларусi // Гiстарычна-археалагiчны зборнiк: Памяцi М.Ткачова. Мн., 1993. Ч.1. С.79-93.

696. Зайкоўскi Э. Плямёны старажытнай Беларусi // Нiва (Беласток). 1993. Студз.(N 5). С.10; Наш дзень (Маладзечна). 1993. 26 лют.

697. Казлоў Л. Першабытная гiсторыя Сенненшчыны [з IX-га тысячагоддзя да н.э. да IX ст.] // Голас Сенненшчыны. 1993. 3 лiстап.

698. Калядзiнскi Л. "Бяшэ хлеб з алеем на скавраде пражаны...": [Старажыт. кухон. посуд на Беларусi: Археал. знаходкi] // Культура (Мiнск). 1993. 31 мая (N 21). С.9.

699. Карамзин Н.М. История государства Российского. В 6 кн. Кн.1.: [Есть сведения из истории Беларуси с древнейших времен до 60-х гг. XII в.] / Вступ. ст. В.Г.Перельмутера. - М.: Кн. сад, 1993. - 366 с.

700. Крывальцэвiч М. Самае найстаражытнае: Маст. аздабленьне на касьцян. вырабах эпохi каменя: [Па матэрыялах археал. даслед. воз.Вячэра каля в.Азёрнае Любан. р-на] // Мастацтва (Мiнск). 1993. N 5. С.68-71.

701. Насевiч В.Л. Усё пачыналася ... з Русi: [Гiсторыя Беларусi часоў старажытнасцi] // Чырв. змена (Мiнск). 1993. 18 студз.

702. Расiнская А. Яшчэ да прыходу славян...: [З жыцця старажыт. Палесся па матэрыялах Брэсц. могiльнiка, помнiка вельбар. культуры] // Берасцейскiя каранi: Гiст.-краязн. i лiт. зб. Брэст, 1993. С.52-54.

703. Рассадзiн С. Старажытныя насельнiкi Беларусi: [Па антыч. пiсьм. крынiцах] // Чырв. змена (Мiнск). 1993. 16 лiстап.

704. Седин А.А. Результаты исследования городища Никодимово в восточной Беларуси: [Характеризуют различ. стороны деятельности древ. населения междуречья Днепра и Верхнего Сожа в середине I тысячелетия н.э.] // Бацькаўшчына: Тэз. дакл. i паведамл... Горкi, 1993. С.57-60.

705. Чарняўскi М. Якiя беларускiя дзяржавы былi ў старажытнасцi [VI-VIII стст.]? // Наша слова (Мiнск). 1993. 14 лiп.(N 28). C.6; Ленiн. праўда (Вiцебск). 1993. 19 кастр.; Сел. новь (Гродно). 1993. 1 дек.

706. Чарняўскi М. Якiя старажытныя плямёны былi нашымi продкамi? // Наша слова (Мiнск). 1993. 7 лiп.(N 27). С.6; Сел. новь (Гродно). 1993. 13 нояб.

707. Шадыра В.I. Фiна-ўгры, балты i славяне на поўначы Беларусi ў I тыс. н. э. // Весцi Акад. навук Беларусi. Сер. гуманiтар. навук (Мiнск). 1993. N 3. C. 83-90. Рэз. рус., англ. Бiблiягр. спасылкi ў падрадк. заўв.

708. Шадыро В.И. К истории населения северной Беларуси в I тыс. н.э. // Насельнiцтва Беларусi i сумежных тэрыторый у эпоху жалеза. Мн., 1992. С.107-109.

709. Штыхаў Г.В. Беларусь у глыбокай старажытнасцi: Храналогiя: [Ад эпохi палеалiта да ХIII ст.] // Наша слова (Мiнск). 1993. 17 лют.(N 7). С.6.

710. Szaniawska L. Sarmacja na mapach Ptolemeusza w edycjach jego "Geografii". - Warszawa, 1993. - 225 s.+m. -Пол.

Геаграфiчныя назвы тэрыторыi I Рэчы Паспалiтай на картах К.Пталамея ў яго працы "Геаграфiя".

711. Szykuła K., Szynkiewicz E. Mapy ziem dawnej Polski w wybranych atlasach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. - Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1993. - 187 s.+ 24 m. - Пол.

Карты зямель старажытнай Польшчы: Таксама Беларусi.

Гл. таксама N 3937, 3965, 3968, 3978, 4337.

IX стагоддзе-1230-ыя гады

712. Арлоў У., Сагановiч Г. Гiсторыя Беларусi: Год за годам: [Хронiка, 862-1399 гг.] // Бел. мiнуўшчына (Мiнск). 1993. N 1-5/6. У N 1-2 аўт.: Арлоў У.

Змест: Першыя летапiсныя звесткi пра Полацк; "Крывавае вяселле" Уладзiмiра з Рагнедай; Бiтва полацкага князя Брачыслава з Яраславам Мудрым; Нарадзiўся князь Усяслаў Чарадзей; Бiтва на Нямiзе. Першая згадка ў летапiсе пра Менск. N 1. С.10-16. Нарадзiлася святая Е.Полацкая, асветнiца i нябесная заступнiца Беларусi; Выгнанне полацкiх князёў Рагвалодавiчаў у Вiзантыю; Нарадзiўся славуты пiсьменнiк i прапаведнiк Кiрыл Тураўскi; Ювелiр Лазар Богша стварыў крыж Е.Полацкай. N 2. С.20-25. Створана "Слова пра паход Iгаравы"; Смерць полацкага князя Валодшы; Каранацыя вялiкага князя лiтоўскага Мiндоўга; Заваяванне незалежнасцi Тураўскiм княствам; Першы паход мангола-татараў на Беларусь; Знiшчэнне нямецкiх рыцараў Давыдам Гарадзенскiм. N 3/4. С.18-23. Заснаванне мiтраполii ў Навагрудку; Бiтва ля Сiнiх Вод; Паходы вялiкага князя лiтоўскага Альгерда на Маскву; Крэўская унiя; Бярэсце першым з сучасных гарадоў атрымала магдэбургскае права; Загiнуў апошнi полацкi князь Андрэй Альгердавiч. N 5/6. С.22-27.

713. Булкин В.А. Древний Минск: особенности местоположения: [Из истории города XI-XII вв.] // Насельнiцтва Беларусi i сумежных тэрыторый у эпоху жалеза. Мн., 1992. С.32-34.

714. Гiстарычна-археалагiчны зборнiк: Памяцi М.Ткачова. У 2 ч. / Iн-т гiсторыi АН Беларусi; Уклад. А.А.Мяцельскi. - Мн.: Сантанас, 1993. - Бiблiягр. у канцы арт. Ч.1. - 182 с.: iл., партр.

Са зместу: Бубенька Т.С. Вынiкi вывучэння гандлёва-рамеснага пасада раннесярэдневечнага Вiцебска [X-XIII стст.] (1981-1989 гг.). С.32-42. Ганецкая I.У. Вытворчасць маёлiкi на тэрыторыi Беларусi ў XI-XIII стст. С.43-64. Iоў А.В., Вяргей В.С. Гандлёва-эканамiчныя сувязi насельнiцтва Заходняга Палесся ў IX-пач. XI ст. С.117-134. Калядзiнскi Л.У. Умацаваннi i ўзбраенне дзядзiнца летапiснага Случаска (XII-XIII стст.). С.160-181.

Ч.2. - 184 с.: iл., партр.

Са зместу: Макушнiкаў А.А. Рубяжы Гомiйскай воласцi ў XII-XIV стст.: (Спроба рэканструкцыi). С.42-59. Пiваварчык С.А. Сацыяльна-гiстарычная тыпалогiя гарадзiшч Панямоння X-XIII стст. С.93-108.

715. Грушевський М. Iсторiя України-Руси [XI-XIII стст.]: [Ёсць звесткi з гiсторыi Беларусi i Лiтвы] // Київ. 1993. N 2. С.153-158; N 3. С.145-158; N 4/5. С.131-145; N 6. С.117-137; N 7. С.137-148; N 10. С.141-150; N 11. С.149-155.

716. Гурэвiч Ф.Д. Шматпавярховыя будынкi [у Навагрудку XII-XIII стст.] // Наша слова (Мiнск). 1993. 7 крас.(N 14). С.5.

717. Древнерусское градостроительство Х-ХV веков: [О Беларуси см. указ. городов, насел. пунктов и архитектур. объектов на с.383-391] / ВНИИ теории архитектуры и градостроительства; Под общ. ред. Н.Ф.Гуляницкого. - М.: Стройиздат, 1993. - 391 с.: ил. - (Рус. градостроит. искусство). - Библиогр. в подстроч. примеч.- Указ.: с.381-391.

718. Ермаловiч М. Збiраў землi беларускiя Новагародак: [Аб гiст. ролi Навагруд. зямлi ў фармiраваннi бел. дзяржавы (2-я палова XIII ст.). Таксама з гiсторыi Полац. i Турава-Пiн. княстваў (XII-XIII стст.)] // Бел. мiнуўшчына (Мiнск). 1993. N 2. С.9-12.

719. Зайкоўскi Э. Беларусы ў старажытнай Вiльнi [XI-XIV стст.: Аналiз тапонiмаў ваколiц горада, археал. i летапiс. звестак] // Спадчына (Мiнск). 1993. N 1. С.17-24. Бiблiягр.: 14 назв.

720. Заяц Ю.А. Менская зямля: этапы фармiравання [X-XIII стст.: На падставе новых археал. матэрыялаў] // Бел. гiст. часоп. (Мiнск). 1993.N 4. С.8-15. Бiблiягр.: c.15.

721. Iоў А., Вяргей В. Нататкi пра старажытную Пiншчыну [IX-XI стст.], або Чаго не ведаў летапiсец // Берасцейскiя каранi: Гiст.-краязн. i лiт. зб. Брэст, 1993. С.55-60.

722. Iоў А.В. Археалагiчны комплекс X ст. каля вёскi Франопаль: [З жыцця старажыт. паселiшча ў сучас. Брэсц. р-не] // Помнiкi гiсторыi i культуры Брэстчыны: праблемы вывучэння аховы i выкарыстання: Матэрыялы навук.-практ. канф. Брэст, 1993. С.69-74.

723. Капiшча ля возера: [Пра рэшткi язычн. свяцiлiшча (X-пач.XI ст.), знойдзеных у вынiку археал. раскопак старажыт. селiшча на беразе воз.Святое (Добрае) каля в.Ходасавiчы Рагач. р-на] // Свабод. слова (Рагачоў). 1993. 24 сак.

724. Квяткоўская А. Даследаваннi каменнага могiльнiку каля в.Вензаўшчына Шчучынскага раёна: [Абрад пахавання ў X-XIV стст.] // Гарадзенскiя запiсы: (Старонкi гiсторыi i культуры). Гродна, 1993. Вып.1. С.28-37.

725. Кляўчэня А. Зямныя, святыя людзi: [Ля вытокаў нац. свядомасцi, XI-XV стст.] // ЛiМ (Мiнск). 1993. 27 жн.(N 34). С.4.

726. Моця А., Готун И., Коваленко В. Полесское село древнерусского времени [X-XIII вв.]: (По материалам поселения Автуничи [на Украине]) // Час, помнiкi, людзi: Памяцi рэпрас. археолагаў: Тэз. дакл. мiжнар. канф. Мн., 1993. С.83-86.

727. Мяцельскi А.А. Феадальная сядзiба каля в.Шаўнева [IX-XV стст., Горац. р-н] // Бацькаўшчына: Тэз. дакл. i паведамл... Горкi, 1993. С.51-53.

728. Нясвiжцы на Калцы [супраць мангола-татарскiх захопнiкаў, 1223 г.] / Падрыхт. I.Маслянiцына // Добры вечар (Мiнск). 1993. 18 студз.

729. Пазднякоў В.С. Паходжанне i ранняя гiсторыя Клецка [X-XIII стст.] // Весцi Акад. навук Беларусi. Сер. гуманiтар. навук (Мiнск). 1993. N 3. С.68-75.

730. Пивоварчик С.А. Понеманье как феномен раннесредневековой культуры [XI-XII вв.: Есть материалы из истории Гродно, Новогрудка, Волковыска, Слонима] // К.Лыщинский и современность: Материалы... Брест, 1993. Ч.2. С.22-34.

731. Пресняков А.Е. Княжое право в Древней Руси: Очерки по истории X-XII стст.: Лекции по рус. истории: Киев. Русь: [Есть материал по истории Беларуси] / Подгот. текста, ст. и примеч. М.Б.Свердлова. - М.: Наука, 1993. - 635 с.: ил., портр. - (Памятники ист. мысли). - Библиогр. в примеч.: с.587-619.

732. Прыгодзiч М. Берасцяныя граматы [XI-XV стст.] // Род. слова (Мiнск). 1993. N 5. С.24-26.

733. Прыдняпроўе: (Паведамл. навук. абл. краязн. канф.), [Магiлёў], 28 кастр. 1992 г. / Магiлеўс. абл. краязн. музей, Магiлёўс. абл. краязн. т-ва. - Магiлёў, 1993. - 66 с.

Из содерж.: Дучыц Л. Касцюм на Магiлёўшчыне ў X-XIII стст.: (Па археал. дадзеных). С.30-31. Макушников О.А. О социально-экономическом статусе Гомеля XII-XIII вв. С.32-34.

734. Рогалеў А. "Прыход" крывiчоў у Падзвiнне: [З гiсторыi Беларусi IX ст.] // Вiцеб. рабочы. 1993. 22 лiп.

735. Русаў П. Сярэднявечныя селiшчы [на Дзятлаўшчыне, XII-XIII стст.] // Перамога (Дзятлаў). 1993.24 сак.

736. Рыер Я.Р. Шляхi станаўлення грамадства ў сярэднявеччы: прычыны адрозненняў i ўрокi гiсторыi [XII-XVI стст.] // Магiлёўская даўнiна: [Зб.]. Магiлёў, 1993. С.30-36.

737. Сiдарэнка Б. Летапiсны артыкул 984 году аб падзеях у Пасожжы // Дняпроўскi край: [Зб.]. Магiлёў, 1993. С.56-57.

738. Сиповский В.Д. Родная старина. [Т.1: История России в рассказах и картинах: Происхождение славян, этапы создания государственности, IX-XIV вв. Есть материалы о Беларуси] / Предисл. и коммент. Е.И.Кильсеева. - Н.Новгород, 1993. - 255 с.: ил. - (Герои рус. истории). - На корешке авт. не указан.

739. Сiцько З. Лiтва [XI-XVI стст.] // Нiва (Беласток). 1993. Студз.(N 1). С.14.

740. Сярэдневяковыя старажытнасцi Беларусi: Новыя матэрыялы i даслед. / Iн-т гiсторыi АН Беларусi; Навук. рэд. В.М.Ляўко. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1993. - 148 с.: iл. - Бiблiягр. у канцы арт.

Са зместу: Щеглова В.В. Роль охоты в снабжении мясом населения на территории Беларуси в X-XIV вв. С.74-82. Бектинеев Ш.И. Булавы и кистени XI-XIV вв. на территории Беларуси. С.99-106.

741. Тарасаў С. Калi прыйшло на Беларусь хрысцiянства?: [З гiсторыi IX-XIII стст.] // Наша слова (Мiнск). 1993. 14 лiп.(N 28); Сел. новь (Гродно). 1993. 1 дек.

742. Тарасаў С. Цi быў адзiны старажытнарускi народ?: Гiсторыя Беларусi [X ст.] у пытаннях i адказах // Наша слова (Мiнск). 1993. 16 чэрв.(N 24). С.6.

743. Тарубараў В. Легенды i дакументы гiсторыi [аб заснаваннi Вiцебска ў 974 г.] // Вiцьбiчы. 1993. 28 студз.

744. Ткачоў М. Першыя абарончыя збудаваннi [на тэрыторыi Беларусi ў XI-XIII стст.] // Наша слова (Мiнск). 1993. 24 сак.(N 12). С.5.

745. Флоря Б.Н. Исторические судьбы Руси и этническое самосознание восточных славян в XII-XV веках: К вопр. о зарождении вост.-слав. народностей // Славяноведение (Москва). 1993. N 2. С.42-66. Библиогр.: 48 назв.

746. Фроянов И.Я. О событиях 945-946 гг. в Древлянской земле и Киеве: (В свете этногр. данных): [Из истории межплем. столкновений на правобережье Припяти. Месть княгини Ольги за смерть мужа] // Историческая этнография: Межвуз. сб. Вып. 4. Проблемы археологии и этнографии. 1993. С.100-122.

747. Цярохiн С.Ф. Перунова цяпельца: Эсэ, цi Некалькi згадак з гiсторыi нашага народа: Для ст. шк. узросту. - Мн.: Юнацтва, 1993. - 126 с.: iл.

Са зместу: Шахматы далёкiх продкаў [XII ст.]. С.48-55; Хто адкрые таямнiцу аўтара "Слова..."?: [Старонкi бел. гiсторыi XII ст.]. С.56-64.

748. Штыхаў Г.В. Беларусы: пачатак новага часу, хрысцiянства (IX-XIII стст.) // Наша слова (Мiнск). 1993. 3 лют.(N 5). С.6; 10 лют.(N 6). С.6.

749. Шчакацiхiн М. Нарысы з гiсторыi беларускага мастацтва [XI-XVI стст.] / Т-ва бел. мовы iмя Ф.Скарыны. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1993. - 330 с.: iл., табл. - Перадрук. 1-га (i адзiн.) т. выд. 1928 г. - Бiблiягр. у падтэкст. заўв. - Геагр. паказ.: с. 276-278.

Гл. таксама N 13, 463, 608, 692, 699, 709, 3951, 3955, 4035, 4216.

Персаналiя

750. Масленицына И. Мал Древлянский и Ольга Киевская: [Из истории Беларуси, X в.] // Знамя юности (Минск). 1993. 13 окт.

751. Мельнiкаў А. Хто такi Клiм Смаляцiч?: Гiсторыя Беларусi ў пытаннях i адказах: [Старажыт. мыслiцель, асветнiк, царкоўн. дзеяч (?- пасля 1164 г.)] // Наша слова (Мiнск). 1993. 28 лiп.(N 30). С.6.

Полацкае княства

752. Арлоў У. Бiтва на Нямiзе (1067 г.) // Во славу Родины (Минск). 1993. 30 июля.

753. Арлоў У. "Княжаннi", гарады, Полацкая зямля: [З гiсторыi Полац. княства] // Выбар (Вiцебск). 1993. 19-25 траўня (N 15). С.7.

754. Арлоў У. На берагах Рубона i Турунта: З мiнулага [Полацка, X ст.] // Во славу Родины (Минск). 1993. 17 сент.

755. Арсюхин Е. Нашествие мертвецов потрясло город Полоцк более 900 лет назад, летом 1092 г.: [О мистич. явлениях, опис. в Радзивил. летописи] // Во славу Родины (Минск). 1993. 27 авг.

756. Асiноўскi С. Як нашы продкi ваявалi [885-1365 гг.] // Во славу Родины (Минск). 1993. 26 марта.

757. Данько Л.Ф. Внешнеполитическая история Полоцка и его уделов в конце XII- первой четверти XIII в. по "Хронике Ливонии" Генриха Латвийского // Тэзiсы дакладаў навуковых супрацоўнiкаў запаведнiка па вынiках працы. Полацк, 1991. С.12.

758. Ермаловiч М. "Мсцiслаў не аднаго сцiснуў": [Расправа кiеўс. князя з непакор. Полаччынай (1129 г.)] // Во славу Родины (Минск). 1993. 14 авг.

759. Ласкавы Г.В. Да пытання аб арганiзацыi i складзе ўзброеных сiл Полацкай зямлi ў канцы XI - пачатку XIII ст. // Гiстарычна-археалагiчны зборнiк. Мн., 1993. Ч.2. С.5-21.

760. Медведев В. Автор "Слова": кто же он?: [Есть материалы о Полоц. княжестве] // Русь (Ростов). 1992. N.4. С.158-164.

761. Семенчук Г.Н. Формирование и развитие территории Полоцкой земли в IX-первой половине XIII века: Автореф. дис. ... канд. ист. наук / АН Беларуси. Ин-т истории. - Мн., 1993. - 25 с.: карты. - Библиогр.: с.23-24 (8 назв.).

762. Смолiч А.А. Географiя Беларусi / Паслясл. А.Лiса. - 4-е выд. - Мн.: Беларусь, 1993. - 374 с.: iл. - Алф. спiс геагр. найменняў: с.346-360.

Са зместу: Полацкi перыяд: [Гiст. межы дзяржавы ў IX-X стст.]. C.149.

763. Тарасаў С.В. Прылучэнне да хрысцiянства [Полацкай зямлi, X ст.] // Бел. гiст. часоп. (Мiнск). 1993. N 1. С.34-42. Бiблiягр. спасылкi ў падрадк. заўв.

764. Тарасаў С. У якiм часе Полацкае княства дасягнула найбольшае велiчы? // Ленiн. праўда (Вiцебск). 1993. 5 кастр.; Сел. новь (Гродно). 1993. 22 дек.

765. Час, помнiкi, людзi: Памяцi рэпрас. археолагаў: Тэз. дакл. мiжнар. канф., Мiнск, 27-30 кастр.1993 г. - Мн., 1993. - 183 с.

Са зместу: Булкин В. У истоков Полоцкой архитектурной школы [XI-XII вв.]. С.14-17. Заяц Ю. К вопросу о сельском населении Изяславского удела Полоцкой земли в X-XII вв. С.50-53. Ткачоў М., Семянчук Г. Парубежныя крэпасцi Полацкай зямлi XI-XIII стст.: (Па матэрыялах Браслава i Дрысвятаў). С.126-129. Тарасаў С. Помнiкi культавага дойлiдства ў тапаграфiчнай структуры Полацка XI-XVII стст. С.130-132.

766. Штыхаў Г.В. Аб вонкавай палiтыцы Полацкага княства ў Х-ХIII стст. // Полацак (Клiўленд). 1993. N 7. С.3-5. Бiблiягр.: 5 назв.

767. Штыхаў Г.В. Вытокi беларускай дзяржаўнасцi: [З гiсторыi Полац. княства, IX-XIII стст.] // Бел. гiст. часоп. (Мiнск). 1993. N 1. С.25-33. Бiблiягр. спасылкi ў падрадк. заўв.

768. Якога мы роду-племенi: [З гiсторыi Полац. княства, X-XII стст.] // Ратуша (Магiлёў). 1993. 1-7 лiп. (N 25). С.4.

Гл. таксама N 171, 445, 446, 447, 448, 663, 712, 718, 791, 3940, 3979.

Персаналiя

769. Багадзяж М. Гардзiслава: [Мал. сястра Е.Полацкай, у манастве Еўдакiя] // Рэспублiка (Мiнск). 1993. 4 лiстап. С.8.

770. Маслянiцына I. Мацi полацкiх князёў?: [Княгiня Прадслава, пры якой пачалася гiсторыя незалеж. Полацка, мацi князя Рагвалода] // Звязда (Мiнск). 1993. 30 крас.

771. Маслянiцына I. Мачаха, або Полацкая Федра: [З жыцця княгiнi Святохны (канец XII-пач.XIII ст.) - жонкi полац. князя Барыса Давыдавiча] // Чырв. змена (Мiнск). 1993. 25 мая.

772. Мельнiкаў А. Свяцiцель Дзiянiсiй епiскап Полацкi [?-1182] // Царкоўн. слова (Жодзiна). 1993. N 7. С.4.

773. Праз смугу стагоддзяў: [Зб. гiст. нарысаў] / Уклад. М.Багадзяж. - Мн.: Нар. асвета, 1993. - 104 с. - (Школьнiкам аб гiсторыi Беларусi).

Са зместу: Маслянiцына I. Звенiслава [Еўпраксiя (XII ст.): Стрыеч. сястра i найбольш. блiзкая паплечнiца Е.Полацкай]. С.29-35. Чаропка В. [Полацкi] князь Вячка [XII ст.]. С.38-41.

774. Свяцiцель Мiна, епiскап Полацкi [1065-1116] // Царкоўн. слова (Жодзiна). 1993. N 6. С.4.

775. Чаропка В. Менскi князь Глеб [?-1119] // Праз смугу стагоддзяў: [Зб.]. Мн., 1993. С.12-17.

Л.Богша (XII ст.)

776. Багадзяж М. Лазар Богша [(XII ст.): Полац. майстар-ювелiр i яго шэдэ?р крыж Е.Полацкай] // Праз смугу стагоддзяў: [Зб.]. Мн., 1993. С.17-21.

777. Орлов В. Первый среди ювелиров: Л.Богша и его шедевр // Дело (Минск). 1993. N 8/9. С.60-61.

Гл. таксама N 449, 712.

Брачыслаў Iзяславiч (?-1044)

778. Арлоў У. Брачыслаў [Iзяславiч (?-1044), полацкi князь] // Во славу Родины (Минск). 1993. 16 июля.

779. Маслянiцына I. Час Брачыслава // Чырв. змена (Мiнск). 1993. 14 мая.

Гл. таксама N 712.

Ефрасiння Полацкая (каля 1101-1167)

780. Анiшчык А. 820 гадоў з дня сьмерцi Еўфрасiннi Полацкай // Эхо Литвы (Вильнюс). 1993. 5 нояб.

781. Арлоў У. Ефрасiння Полацкая // Праз смугу стагоддзяў: [Зб.]. Мн., 1993. С.21-29.

782. Высоцкий В. "Полоцкая мадонна" // Лесн. газ. (Москва). 1993. 5 янв.

783. Два гиганта белорусской письменности: [Е.Полоцкая и К.Туровский] // Акцент (Лунинец). 1993. N 4. С.3.

784. Женщины-легенды: [Также о Е.Полоцкой] / Г.Довгяло, О.Ханкевич, А.Шофман и др.; Сост., науч. ред. и авт. предисл. В.А.Федосик. - Мн.: Беларусь, 1993. - 336 с.: ил.

785. Жыцiе i жыццё Еўфрасiннi, iгуменнi полацкай / Прадм. i публ. А.Мельнiкава // Шляхам гадоў: Гiст.-лiт. зб. Мн., 1993. С.260-275.

786. Куприянов В.А. К вопросу о перенесении мощей Евфросинии Полоцкой // Тэзiсы дакладаў навуковых супрацоўнiкаў запаведнiка па вынiках працы. Полацк, 1991. С.7-8.

787. Плыгаўка Л. Апякунка Беларусi: Да 820-х угодкаў з дня смерцi Е.Полацкай // Наша слова (Мiнск). 1993. 2 чэрв.(N 22). С.6.

788. Сухавiла М. "Яко лучи Солнечная": [5 чэрв. - дзень Е.Полацкай] // Новая газ. (Наваполацк). 1993. 4 чэрв.

789. Трофимов А. Святые жены Руси. - М., 1993. - 239 с.

Из содерж.: Преподобная (благоверная княгиня) Ефросиния Полоцкая. С.35-50.

790. Шалькевiч В. Пуцяводная зорка беларусаў // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 28 кастр.(N 43). С.5; 4 лiстап.(N 44). С.5.

791. Шалькевiч В. "Шчасная праца твая i подзвiгi": [Жыццё i дзейнасць Е.Полацкай. Ёсць звесткi з гiсторыi Полацка XII ст.] // Бел. думка (Мiнск). 1993. N 1. С.44-49.

792. Ярашэвiч У. Ефрасiння Полацкая // Нар. слова (Мiнск). 1993. 20 студз.

Гл. таксама N 712.

Рагвалод (?-980?)

793. Ермаловiч М. Рагвалод: Першы гiст. вядомы полац. князь // Во славу Родины (Минск). 1993. 28 мая.

794. Ермаловiч М.I. Рагвалод i Рагнеда // Зрок (Мiнск). 1993. N 2. С.32-33.

795. Крыванос Х. З варагаў пайшлi суровыя мужы: [З этн. паходжання полац. князёў, з гiсторыi iх iмёнаў] // Бел. мiнуўшчына (Мiнск). 1993. N 2. С.16-18.

Змест: Рагвалод - князь Полацкi; Таямнiчая Рагнеда; Рагнеда i Уладзiмiр.

796. Тарасаў С. Рагвалод i Рагнеда // Праз смугу стагоддзяў: [Зб.]. Мн., 1993. С.4-7.

797. Тарасаў С. Хто такiя Рагвалод i Рагнеда // Наша слова (Мiнск). 1993. 14 лiп.(N 28). С.6; Сел. новь (Гродно). 1993. 8 дек.

Гл. таксама N 4168, 4242.

Рагнеда (?-1000) i яе дзецi

798. Кузняцоў М. Загадка Рагнеды // Рэспублiка (Мiнск). 1993. 23 чэрв.

799. Масленицына И. Болеслав Храбрый и Предслава: [Ст. дочь Рогнеды в борьбе за власть, XI в.] // Знамя юности (Минск). 1993. 9 нояб.

800. Масленицына И. Всеволод и Сигрид Шведская: [Из жизни третьего сына Рогнеды, XI в.] // Знамя юности (Минск). 1993. 16 нояб.

801. Масленицына И. Ярополк, Владимир и Рогнеда // Знамя юности (Минск). 1993. 26 окт.

802. Масленицына И. Ярослав Мудрый, Олоф Святой и Ингигерд: [Из жизни второго сына Рогнеды, XI в.] // Знамя юности (Минск). 1993. 24 нояб.

803. Маслянiцына I. Бунтарная мацi i рахманы сын // Светлагор. навiны. 1993. 15 снеж.

804. Помнiк на Замэчку [у Заслаўi: З жыццёвага лёсу Рагнеды] // Наша жыццё (Мiнск). 1993. 5 чэрв.

805. Шендерович А. Великие княгини: [Женщины рода Рюриковичей, в т.ч. Рогнеда (?-1000) и Елена Глинская (1505-1538] // Наука и жизнь (Москва). 1993. N 9. С.84-88.

Гл. таксама N 794, 795, 796, 797.

Усяслаў Чарадзей (?-1101)

806. Арлоў У. "...I меч трымаюць голы": [З гiсторыi Полац. княства, а таксама дынастыi князя Усяслава Чарадзея] // Во славу Родины (Минск). 1993. 15 окт.

807. Тарасаў С. Усяслаў Чарадзей // Праз смугу стагоддзяў: [Зб.]. Мн., 1993. С.8-11.

Гл. таксама N 712.

Турава-Пiнскае княства

808. Арлоў У. Зямля Тураўская i Наваградская: [З гiсторыi X-XIII стст.] // Выбар (Вiцебск). 1993. 11-17 жн.(N 26). С.7.

809. Дворянские роды Российской империи - Families of the nobility of the Russian empire. [В 10 т.]. Т.1: Князья / Авт.-сост. П.Гребельский и др. - СПб.: Вести, 1993. - 343 с.: ил.

Из содерж.: Турово-Пинское княжество: [История княжества. Родослов. князей Святополк-Четвертинских]. С.327-333.

810. Iоў А.В. Турава-Пiнскае княства ў X-XII стст. // Бел. гiст. часоп. (Мiнск). 1993. N 3. С.11-18. Бiблiягр.: 15 назв.

Гл. таксама N 718.

Персаналiя

811. Масленицына И. Изяслав Ярославич [1024-1054] и Гертруда: [Судьба внука Рогнеды] // Знамя юности (Минск). 1993. 21 дек.

812. Масленицына И. Мешко III и Евдокия Туровская: [Судьба Ярополка Туров. и его сестры Евдокии, XI в.] // Знамя юности (Минск). 1993. 28 дек.

813. Масленицына И. Святополк Туровский и Болеславна: [Из истории княжения Святополка Окаянного [980?-1019] в Турове] // Знамя юности (Минск). 1993. 4 нояб.

814. Рогалеў А. Князь Тур: [Звесткi з гiсторыi (980-983 гг.)] // Во славу Родины (Минск). 1993. 11 июня.

815. Рогалеў А. Трагедыя князя Святаполка [980?-1019] // Рэспублiка (Мiнск). 1993. 4 лiстап.

Кiрыла Тураўскi (1130?-1182?)

816. Абрамовiч Н. Кiрыла Тураўскi: [Да адкрыцця помнiка ў Тураве] // Берастав. газ. 1993. 19 мая.

817. Багадзяж М. Кiрыла Тураўскi // Праз смугу стагоддзяў: [Зб.]. Мн., 1993. С.35-38.

818. Галко В.I. Кiрыла Тураўскi i яго спадчына: [Па матэрыялах лiт. помнiка XII ст. - "Слова пра Марцiна, мнiха Тураўскага". Прыведз. тэкст тв.] // Бел. гiст. часоп. (Мiнск). 1993. N 3. С.29-34, укл. л. памiж с. 32-34. Бiблiягр.: 17 назв.

819. Галко I., Галко В. Кiрыла Тураўскi: (Нац. адраджэнне) // Гомел. ведамасцi. 1993. 12 сак.(N 11). С.4.

820. Горський В. Фiлософська думка Київської Русi (XII - середина XIII ст.): Iст. нариси: Краса духовна (К.Туровський) // Вiсн. АН України (Київ). 1993. N 4. С.37-46.

821. Жития русских святых: Учеб. пособие. В 6 кн. Кн.1. - Коломна, 1993. - 432 с.

Из содерж.: Житие святого отца нашего Кирилла, епископа Туровского. С.347-351.

822. Журбiн I. Кiрыла Тураўскi - доўгi шлях дамоў: [Рух прыхiльнiкаў Т-ва К.Тураўскага на Гомельшчыне] // Гомел. праўда. 1993. 19 студз.

823. Карнялюк К. Багацце духоўнага свету беларусаў // Новае Палессе (Жыткавiчы). 1993. 16 чэрв.

824. Кушнер В. Далучэнне да Кiрылатураўскага руху: [Па матэрыялах канф. (Гомель, 14 крас. 1993 г.), якая прыняла рашэнне аб стварэннi грамад., навук.-культур. i асветн. т-ва iмя К.Тураўскага] // Бел. гiст. часоп. (Мiнск). 1993. N 3. С.35.

825. Лойко О.Т. Кирилл Туровский о смысле жизни человека // Жизнь. Смерть. Бессмертие: Материалы науч. конф. - СПб., 1993. - С.75-76.

826. Малiноўскi М. Кiрыла Тураўскi: Антал. бел. ваен. паэзii // Во славу Родины (Минск). 1993. 22 дек.

827. Марцiновiч А. Залатавуст з Турава // Бел. мiнуўшчына (Мiнск). 1993. N 3/4. С.14-17.

828. Машуцiна А. Доўгi шлях дадому // Чачэр. весн. 1993. 3 крас.

829. Мельнiкаў А. Святы Кiрыл Тураўскi // Царкоўн. слова (Мiнск). 1993. N 11. С.11.

830. Мельнiкаў А.А. Свяцiцель Кiрыл, епiскап Тураўскi // Мин. епарх. ведомости. 1993. N 1/6. С.24-27.

831. Мельнiкаў А. Хто такi Кiрыла Тураўскi? // Наша слова (Мiнск). 1993. 28 лiп.(N 30). С.6.

832. Побаль Л. У гонар вялiкага асветнiка: [Адкрыццё помнiка К.Тураўскаму ў Тураве i стварэнне навук. i асветн. т-ва iмя К.Тураўскага] // Навiны Бел. акад. (Мiнск). 1993. 25 чэрв.

833. Рогачевская Е.Б. Молитвословное творчество Кирилла Туровского: (Пробл. текстологии и поэтики): Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Рос. акад. наук. Ин-т мировой лит. им. А.М.Горького. - М., 1993. - 27 с. - Библиогр.: с. 25-27 (12 назв.).

834. Феранц В. Зорка Кiрылы Тураўскага // Рэспублiка (Мiнск). 1993. 27 жн.

835. Hryniewicz W. Staroruska teologia paschalna w świetle pism św. Cyryła Turowskiego. - Warszawa: Verbinym: Wyd-wo Księży Werbistów, 1993. - 202 s. - Bibliogr.: s.194-202. - Пол.

Стараруская пасхальная тэалогiя па творах Кiрылы Тураўскага.

Гл. таксама N 712, 783.

1230-ыя-1569 гады

836. Апiсанне земляў: (З Дублiн. рукапiсу [другой паловы] XIII ст.): [Геагр. трактат, у якiм змешч. гiст. звесткi пра наш край i прылеглыя да яго землi, першыя згадкi пра Белую Русь: Паводле публ. у амер. часоп. "Speculum" (1979)] / Паслясл. i камент. В.Чамярыцкага; Пер. з лацiн. мовы А.Жлуткi // Спадчына (Мiнск). 1993. N 6. С.63-68.

837. Арлоў У. Калi мы былi лiтоўцамi // Новая газ. (Новаполацк). 1993. 8 студз. Пач.: N 32, 1992.

838. Арлоў У. У пошуках украдзенага скарбу: Гiст. эсэ: [Раздз. з кн. "Таямнiцы полацкай гiсторыi": ВКЛ, у т.л. Полацк, у XVI-XVIII стст.] / Уступ. слова В.Грыцкевiча // Полымя (Мiнск). 1993. N 2. С.136-170; N 3. С.124-167; N 4. С.142-183.

839. Баркулабаўская хронiка: [Ананiм. тв., напiсаны ў в.Баркалабава (Баркулабава). Хранал. ахоплiвае 1545-1608 гг.] // Маяк Прыдняпроўя (Быхаў). 1993. 30 чэрв.

840. Броска Т. З жыцця сялян Зэльвеншчыны XVI-XVIII стст. // Праца (Зэльва). 1993. 14,18 снеж.

841. Брэгер Г. Старажытная Астравеччына [XIV-XVIII стст.] // Астрав. праўда. 1993. 28 жн.; 1,4,8,11,15,22 верас.

842. Великое княжество Литовское: [Материалы дискус., орг. ред. журн. "Родина": Предисл. ред.] / Принимали участие: А.В.Виноградов, С.В.Думин, Б.Н.Флоря, Э.Банионис, Р.Гирконтас, Э.Гудавичюс, А.Дубонис, З.Кяупа, Ю.Кяупене, Л.Мулявичюс, М.Ючас, Г.Я.Голенченко, Д.В.Карев, П.О.Лойко, М.Ф.Спиридонов, И.Граля; Вел беседу Ю.Борисенок; Представлены точки зрения А.П.Грицкевича, Ю.Бардаха, А.Рахубы // Родина (Москва). 1993. N 4. С.81-93.

843. Вялiкае княства Лiтоўскае - аснова Беларуска-Лiтоўскай дзяржавы: Вучэб.-метад. дапам. для студэнтаў тэхн. ВНУ. - Магiлёў, 1993. - 37 с. - Бiблiягр. у падтэкст. заўв.

844. Гайдук М. Нашы каранi: [Звесткi з гiсторыi Беларусi XIV-XVII стст.] // Нiва (Беласток). 1993. Студз.(N 2). С.5; Люты (N 6). С.6; Сак.(N 10). С.5-6; Крас.(N 15). С.6; Жн.(N 31). С.5; Верас.(N 39). С.5; Кастр.(N 43). С.9; Лiстап.(N 47). С.9.; Снеж.(N 52). С.9.

845. Гiсторыя Беларусi: Карот. нарыс: Вучэб. дапам. для вайскоўцаў Узброен. Сiл Рэсп. Беларусь. (У 5 ч.). Ч.2: [Канец XIII-канец XVIII ст.] / Аўт.: П.А.Лойка, З.Ю.Капыскi, Г.М.Сагановiч, М.Ф.Спiрыдонаў, В.I.Мялешка, Г.Я.Галенчанка, Л.С.Iванова, С.А.Кузняева; Пад рэд. М.П.Касцюка, М.В.Бiча; У падрыхт. прымалi ўдзел: Я.I.Нiкулiн, М.I.Скомскi, У.К.Хамянкоў, У.М.Шошын; Iн-т гiсторыi АН Рэсп. Беларусь, Упр. выхав. работы М-ва абароны Рэсп. Беларусь. - Мн., 1993. - 114 с.,1 л.карт.

846. *Дворниченко А.Ю. Русские земли Великого княжества Литовского: (До нач. XVI в.). - СПб.: Изд-во Санкт-Петербург. ун-та, 1993. - 240 с.

847. Добруш [XVI ст.]: З гiсторыi нашага горада // Добруш. край. 1993. 24 лiстап.

848. Ермаловiч М.I. Старажытная Беларусь: Вiлен. перыяд [XIV ст.] / Афарм. А.Мемуса // Маладосць (Мiнск). 1993. N 10. С.178-203; N 11. С.181-202; N 12. С.154-185. Заканчэнне. Пач.: N 7,1988.

849. Ермаловiч М.I. Цi праўда, што лiтоўцы заваёўвалi Беларусь?: Гiсторыя Беларусi [XIII ст.] у пытаннях i адказах // Наша слова (Мiнск). 1993. 11 жн.(N 32). С.6.

850. Жлутка А. Чаму нашы магнаты пакiдалi праваслаўе i пераходзiлi ў каталiцтва?: Гiсторыя Беларусi [XIII-XVII стст.] у пытаннях i адказах // Наша слова (Мiнск). 1993. 10 лiстап.(N 45). С.6.

851. [Iнфармацыя аб гiстарычных навуковых канферэнцыях у Гродзенскiм дзяржаўным унiверсiтэце: "Вiтаўт Вялiкi i яго эпоха" (лiстап. 1990 г.), "Культура народаў ВКЛ i Беларусi, XIII-пач. XX ст." (кастр. 1991 г.), "Царква i культура народаў ВКЛ i Беларусi XIII-пач. XX ст." (29 верас.-1 кастр. 1992 г.)] // Бел. гiст. часоп. (Мiнск). 1993. N 1. С.118.

852. История Европы с древнейших времен до наших дней. В 8 т. Т.3: От средневековья к новому времени (Конец XV-первая половина XVII в.): [Материалы о Беларуси этого периода см. по указ. имен и геогр. назв.] / Рос. АН. Ин-т всеобщ. истории; Гл.редкол.: А.О.Чубарьян (пред.) и др.; Авт.: М.А.Барг, М.В.Винокуров, Н.Е.Копосов и др. - М.: Наука, 1993. - 653 с., 4 л. цв. ил. + Прил.(3 л. карт.). - Огл. парал.: рус., англ.- Библиогр.: с.609-629.- Указ. имен: с.634-640.- Геогр. указ.: с.641-647.

853. Казбярук У. Гiстарычныя арэлi: [Палемiка з аўт. гiст. эсэ "У пошуках украдзенага скарбу" (Полымя, 1993, N 2-4) У.Арловым наконт тэндэнц. асвятлення гiсторыi ВКЛ i Полацка XVI-XVIII стст.] // Полымя (Мiнск). 1993. N 7. С.167-176.

854. Копцiк Ю. Орша ў перыяд маскоўска-лiтоўскiх войнаў XVI ст. // Аршан. газ. 1993. 14,16,18 снеж.; Выбар (Вiцебск). 1993. 31 жн.(N 6). С.2.

855. Краўцэвiч А.К., Якшук Г.М. Стары Мiр: [Комплекс. даслед. гiсторыi горада канца XIV-XVIII стст.]: Для гiсторыкаў, архiтэктараў, краязнаўцаў, усiх, хто цiкавiцца гiсторыяй Беларусi. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1993. - 85 с.: iл.

856. Ластовский Г. Смоленск и Великое княжество Литовское в XIII-XVI веках // Край Смолен. 1993. N 7/8. С.78-98.

857. Лойка А. Цi быў "залаты век" у гiсторыi Беларускай дзяржавы?: Гiсторыя Беларусi [XV-XVI стст.] у пытаннях i адказах // Наша слова (Мiнск). 1993. 24 лiстап.(N 47). С.6.

858. Лойко П. В блеске побед и славы: [ВКЛ в ХIII-ХV вв.] // Во славу Родины (Минск). 1993. 12 марта.

859. Лыч Л. Чаго дамагаюцца фальсiфiкатары [гiсторыi ВКЛ] ? // Нар. газ. (Мiнск). 1993. 17 жн.

860. Мiроненка В. Наша мясцовасць у час феадалiзму: (Гiст. нарыс [аб тэрыторыi, якая цяпер уваходзiць у межы Светлагор. р-на, XVI-XVII стст.]) // Светлагор. навiны. 1993. 4 снеж. Працяг будзе.

861. Пазднякоў В.С. Паўднёвая Беларусь у складзе ВКЛ [XIII-1-я палова XVII ст.: Ёсць звесткi з гiсторыi Пiнска, Давыд-Гарадка, Слуцка, Клецка] // Бел. гiст. часоп. (Мiнск). 1993. N 3. С.19-28. Бiблiягр.: 22 назв.

862. Рогалев А. Великое княжество Литовское: поиски исторических закономерностей // Крыжовы шлях. Мн., 1993. С.57-95.

863. Рогалев А. Великое княжество Русское: [Еще одно "белое пятно" давней истории Беларуси 1-й половины XV в.] // Гомел. праўда. 1993. 1,11,14 снеж.

864. Рубашэўскi Ю. Вiтаўт, Ягайла, Берасце...: [Аб ролi князёў ВКЛ у жыццi старажыт. Брэста канца XIV-пач. XV ст.] // Нар. трыбуна (Брэст). 1993. 5 чэрв.

865. Саверчанка I.В. Вялiкае княства Лiтоўскае: утварэнне дзяржавы [XIII-XIV стст.] // Бел. гiст. часоп. (Мiнск). 1993. N 2. С.11-17. Бiблiягр.: 34 назв.

866. Саверчанка I.В. Што такое Рэч Паспалiтая [XV-XVIII стст.]?: Гiсторыя Беларусi ў пытаннях i адказах // Наша слова (Мiнск). 1993. 20 кастр. (N 42). С.6.

867. Саверчанка I.В. Што такое Вялiкае княства Лiтоўскае [XIII-XVIII стст.]?: Гiсторыя Беларусi ў пытаннях i адказах // Наша слова (Мiнск). 1993. 22 верас. (N 38). С.6.

868. Савченко М. Исторические зарисовки: К 900-летию Пинска // Пин. неделя. 1993. 17 апр.

Содерж.: Лето 1292 года; Весна 1316 года; Лето 1321 года.

869. Сиповский В.Д. Родная старина: Отеч. история в рассказах и картинах ( с ХVI до ХVII в.): [Есть материалы по истории Беларуси]. - М.: Современник, 1993. - 446 с.: ил. - (История России в рассказах для детей).

870. Спiрыдонаў М.Ф. Вераскава, 1557 год: [З гiсторыi маёнтка ў Навагруд. р-не] // Бел. гiст. часоп. (Мiнск). 1993. N 2. С.35-41.

871. Старонкi мiнулага [вёскi Баркалабава: Бых. р-н у XVI ст.] // Маяк Прыдняпроўя (Быхаў). 1993. 23 чэрв.

872. Фёдараў А. Загадка Ельска: [Горад у XVI ст.] // Гомел. праўда. 1993. 16 крас.

873. Хронiка Быхаўца [XIII-пачатку XVI ст.] / Пер. са старабел. i публ. З.Саўкi // Полымя (Мiнск). 1993. N 10. С.160-182; N 11. С.197-218; N 12. С.192-213.

874. Цiхановiч А. Беларускiя сляды ў архiве Ватыкана: [Па матэрыялах гутаркi з даследчыкам А.Жлуткам па прабл. гiсторыi дзяржавы XIII-XVII стст., у т.л. рэлiгii. Ёсць звесткi з гiсторыi назвы Беларусi] // Звязда (Мiнск). 1993. 27 лют.

875. Чарняўскi М. Гiсторыя Беларусi [XIV ст.-1569 г.] у iлюстрацыях // Маладосць (Мiнск). 1993. N 1-12.

Змест: Крэўская унiя [1385 г.: Княжанне Ягайлы]. N 1. С.241-248; Вiтаўт Вялiкi [1350-1430]. N 2. С.246-252; Грунвальд. N 3. С.248-255; Два дзесяцiгоддзi пасля Грунвальда. N 4. С.248-255; Усобiцы, змовы, забойствы. N 5. С.249-255; Подых навальнiцы: [Княжанне Казiмiра (1427-1492)]. N 6. С.249-255; Маскоўска-крымскi нацiск. N 7. С.244-252; На клецкiм слаўным полi. N 8. С.248-255; Жыгiмонт I Стары [1467-1548]. N 9. С.247-253; На Крапiўне пад Воршай. N 10. С.246-255; Змаганне за Прыбалтыку: [Лiвон. вайна, 1558-1583 гг.]. N 11. С.248-255; Люблiнская драма [1569 г.]. N 12. С.242-246. - Пач.: N 1, 1992. Працяг будзе.

876. Чаропка В. Лiтвiны - славянскi народ: [З гiсторыi ўтварэння ВКЛ] // Бел. мiнуўшчына (Мiнск). 1993. N 3/4. С.12-14.

Змест: Першая спроба аб'яднання земляў. Мiндоўгавы ўладаннi. Каранацыя ў Навагрудку. Помста былых паплечнiкаў.

877. *Bazylow L. Historia powszechna, 1492-1648. - Warszawa, 1991. - 615 s. - Bibliogr.: s.569-578. - Пол.

Ёсць звестки з гiсторыi ВКЛ 1492-1648 гг.

878. Bzinkowska J. Mapy ziem dawnej Polski - od XV do XVIII wieku - w wybranych atlasach Biblioteki Jagiellońskiej. - Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1992. - 265, [3] s., 17 k. m. złoż. - (Studia i Materiały z Historii Kartografii; 9). -Пол.

Карты зямель старажытнай Польшчы, XV-XVIII стст.

879. Dzieje Polski, 1501-1795 / Oprac. J.Topolski. - 4-e wyd., zm. - Warszawa: Wyd-wo Nauk. PWN, 1993. - 184 s.: il., m. - Indeks ośob: s. 175-180; Spis m.: s.183. - Пол.

Гiсторыя Польшчы, 1501-1795.

880. Ivinskis Z. Lietuvos istorija: Iki Vytauto Didziojo mirties. - Fotografuot. leid. - Vilnius: Mokslas, 1991. - 428 p. + 1 zml.lap. - (Liet.istoriografija) - Bibliogr.ir koment.isnasose.- Vardynas: p.382-410. - Лiтоўс.

З гiсторыi ВКЛ да 1430 г.

881. Jasienica P. Trzy kronikarze. - Warszawa: Czytelnik, 1993. - 413 s. - Пол.

Гiсторыя ВКЛ. Ёсць звесткi пра Грунвальдскую бiтву.

Гл. таксама N 27, 35, 715, 718, 719, 727, 732, 738, 739, 740, 3955, 4032, 4236.

Тэрыторыя. Насельнiцтва

882. Арлоў У. Калi пасялiлiся на Беларусi расейцы (Канец XV -2-я палова XVIII ст.) // Наша слова (Мiнск). 1993. 15 снеж.(N 50). С.6.

883. Грыцкевiч В. Беларуска-рускiя перасяленнi ў XIV-XVIII стст. // Спадчына (Мiнск). 1993. N 3. С.31-38; N 4. С.37-47; N 6. С.44-54. Назв. N 4.: Дваранска-рускiя перасяленнi.

884. Куштель С. По Ясельде в Припять: [О поселениях викингов на территории Полесья в XIII в.] // Заря (Брест). 1993. 12 окт.

885. Львович А. Мазелтов, полотчане!: [Образование первой в Беларуси евр. общины в Полоцке, середина XVI в.)] // Авив (Минск). 1993. Февр.(N 2). С.13.

886. Малiноўскi М. Дзецi ветру: Цыганы на Беларусi [XV-XVIII стст.] // Бел. думка (Мiнск). 1993. N 6. С.73-77.

887. Сидоренко Б.И. Могилев на немецкой карте 1279 г. // Магiлёўшчына. Магiлёў, 1993. Вып. 4. С.42-45.

888. Magocsi P.R. Historical atlas of East Central Europe / Cartographic design by G.J.Matthews. - Toronto: Univ. of Toronto Press, 1993. - 218 p.: m.- Англ.

Ёсць карты ВКЛ i Рэчы Паспалiтай па этналiнгвiстычнаму рассяленню насельнiцтва, у т.л. беларусаў.

889. Szeliga J. Mapy ziem I [Pierwszej] Rzeczypospolitej w atlasach Biblioteki Gdańskiej PAN [Polskiej Akademii Nauk]. - Warszawa: Bibl. Nar., 1993. - 184 s. - (Studia: Materiały z Historii Kartografii; N 12). - Bibliogr.: s.180-182. - Пол.

Каталог i апiсанне карт земляў Рэчы Паспалiтай i ВКЛ з 1534 па 1796 г.

Гл. таксама N 714.

Эканомiка. Сацыяльна-эканамiчныя адносiны. Сацыяльная структура

890. Асiноўскi С. Вялiкi галоўны гасцiнец [з Масквы ў Еўропу, XV-XVII стст.] // Во славу Родины (Минск). 1993. 19 июня.

891. Бохан Ю.М. Аб месцы мястэчка ў структуры гарадскiх пасяленняў XV-XVIII стст.: (Па матэрыялах мястэчак вярхоўяў Вiлii, Нёмана i Бярэзiны) // Гiстарычна-археалагiчны зборнiк: Памяцi М.Ткачова. Мн., 1993. Ч.1. С.18-31.

892. Булыка А. "Дозволяемъ ярмарокъ держати...": [Развiццё камерц. справы ў ВКЛ i бел. лексiка] // Культура (Мiнск). 1993. 15 сак.(N 10). С.4-5.

Са зместу: Мiжнародны гандаль i лексiка [XIII-XVI стст.]. "Тахромъ, або в тузинъ...": [Бел. сiстэма мер у XVI-XVII стст.]. Грошы цi пенязi? [XIV-XVIII стст.].

893. Грыцкевiч А. Шляхта Вялiкага княства Лiтоўскага да Люблiнскай унii 1569 году // Годнасьць (Мiнск). 1993. N 1. С.16-27. Бiблiягр.: с.25-27 (64 назв.).

894. Дзядзенка З. Аршанская шляхта [XVI-XVIII стст.] // Аршан. газ. 1993. 7 верас.

895. История Европы с древнейших времен до наших дней. В 8 т. Т.3: От средневековья к новому времени (Конец XV-первая половина XVII в.) / Рос. АН. Ин-т всеобщ. истории; Гл. редкол.: А.О.Чубарьян (пред.) и др.; Авт.: М.А.Барг, М.В.Винокуров, Н.Е.Копосов и др. - М.: Наука, 1993. - 653 с., 4 л. цв. ил.+ Прил. (3 л. карт.). - Огл. парал.: рус., англ.- Библиогр.: с.609-629.- Указ. имен: с.634-640.- Геогр. указ.: с.641-647.

Из содерж.: Великое княжество Литовское: [Соц.-экон. развитие в XVI в.]. С.114-118.

896. Князева В.М. Развiццё населеных пунктаў Гродзенскага раёна ў XVI-XVII стст.: (Па матэрыялах пiсцовай кн. Гродзен. эканомii) // Культура ў Рэспублiцы Беларусь: гiсторыя, сучасны стан i перспектывы развiцця: (Тэз. дакл. навук. канф.). Мн., 1993. С.106-108.

897. Копысь: кафляных спраў майстры [XV-XVII стст.] // Аршан. газ. 1993. 12 студз.

898. Краско О.Д. Водяные знаки и их использование в Белоруссии XVI-XVIII вв. // Тэзiсы дакладаў навуковых супрацоўнiкаў запаведнiка па вынiках працы. Полацк, 1991. С.16-17.

899. Марзалюк I.А. Да пытання аб узнiкненнi i этапах засялення тэрыторыi г.Магiлёва [ у XIV-XV стст.] у святле новых археалагiчных даследаванняў // Прыдняпроўе: (Паведамл. навук. абл. краязн. канф.). Магiлёў, 1993. С.31-32.

900. Мяцельскi А.А. Да пытання аб месцазнаходжаннi некаторых гарадоў смаленскай зямлi [XII-XIII стст.: Пацынь i Крупля] // Дняпроўскi край: [Зб.]. Магiлёў, 1993. С.46-51.

901. Орлов В. "Согласно обычаю помеж мастерами...": Цеховая культура средневекового города [XV-XVI вв.] // Дело (Минск). 1993. N 7. С. 44-46.

902. Спиридонов М.Ф. Закрепощение крестьян Беларуси (ХV-ХVI вв.): [Есть также материалы по историографии вопр., с.6-28] / Под ред. А.Л.Хорошкевич. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1993. - 223 с.: табл.+ Прил. (1 л. карт). - Библиогр. в прим.: с.167-196. - Указ. имен., геогр.: с.209-221.

903. Спиридонов М. Крестьяне имения Везовец в 1563 г. [в Слонимском уезде] // Навiны Бел. акад. (Мiнск). 1993. 12 лют.

904. Сярэдневяковыя старажытнасцi Беларусi: Новыя матэрыялы i даслед. / АН Беларусi. Iн-т гiсторыi. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1993. - 148 с.: iл. - Бiблiягр. у канцы арт.

Са зместу: Шаблюк В.В. Феодальная усадьба XVI-XVIII вв. у д.Мочулино [Волковысского р-на]. С.33-39. Соболь В.Е. О застройке Минска в XIV-XVIII вв. С.47-55. Сагановiч Г.М. Кавальска-слясарскiя вырабы [XIV-XVIII стст.] з раскопак Крэўскага замка [у Смаргонскiм р-не]. С.92-98.

905. Устава на волоки и дополняющие ее документы шестой книги литовских публичных дел Метрики Литовской [1557 г.] / Прадм. В.Голубева "Вялiкая аграрная рэформа XVI ст."// Спадчына (Мiнск). 1993. N 4. С.65-78.

906. Шаблюк В. Тыпалагiчныя асаблiвасцi селiшчаў Заходняй Беларусi XVI-XVII стст. // Час, помнiкi, людзi. Мн., 1993. С.132-134.

Гл. таксама N 714, 740.

Палiтычны лад. Дзяржава i права. Унутраная палiтыка

907. Асiноўскi С. Калыска трох дзяржаў: [ВКЛ у XIII-XIV стст.)] // Во славу Родины (Минск). 1993. 24 июля.

908. Вольф Ю. Князi на абшарах Вялiкага княства Лiтоўскага ад канца XIV ст. // Спадчына (Мiнск). 1993. N 1. С.105-112; N 2. С.96-105; N 3. С.82-88; N 4. С.79-91; N 5. С.95-99; N 6. С.86-92. Пач.: N 4, 1992. Працяг будзе.

909. Гайба М. [3-я "Навагрудскiя чытаннi": Iнфарм. аб навук. канф. (Навагрудак, 5 лiп. 1993 г.), прысвеч. 740-й гадавiне каранацыi Мiндоўга ў Навагрудку i прызнанню ВКЛ еўрап. дзяржавай] // Бел. гiст. часоп. (Мiнск). 1993. N 3. С.121.

910. Довнар Т.И., Шелкопляс В.А. Государство и право Беларуси в ХIV-ХVI веках: Учеб. пособие / Акад. милиции. - Мн., 1993. - 33 с. - Библиогр.: с.31-32.

911. Игнатенко А. Оформление фольварочно-барщинной системы и массовое закрепощение крестьян Беларуси (XVI в.) // Во славу Родины (Минск). 1993. 27 марта.

912. Исаев И.А. История государства и права России: Курс лекций. - М.: Бек, 1993. - 255 с.

Из содерж.: Русские земли в составе княжества Литовского. Развитие права в Литовском государстве [XIII-XVI вв.]. С.23-26.

913. Кiрвель А. Знаходцы - пяць с паловай стагоддзяў: [Супрац. Нац. б-кi Расii С.Жэмайцiс у аддз. рукап. знайшоў арыг. Прывiлея 1440 г., дадзен. вялiкiм князем Казiмiрам Навагруд. зямле] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 24 чэрв.(N 25). С.4.

914. Лакiза В. Канстанцiн Васiль Астрожскi (1527-1608 гг.): [Палiт. i культур. дзеяч ВКЛ, адзiн з уладальнiкаў Дзятлава] // Перамога (Дзятлава). 1993. 7 крас.

915. Литовская метрика - Lietuvos metrika. Книга записей [5] (1427-1506) / Ин-т истории Литвы; Подгот. Э.Банионис. - Вильнюс, 1993. - 402 с., 4 л. факс. - Загл. обл.: литов. - Парал. загл. также: англ.- Библиогр. в коммент.: с.299-340.- Библиогр. в подстроч. примеч.- Указ. имен., геогр.: с.359-390.

916. Лойка П. Што такое "Лiтоўская метрыка?": Гiсторыя Беларусi ў пытаннях i адказах: [З гiсторыi дзярж. арх. канцылярыi ВКЛ, XIV-XVIII стст.] // Наша слова (Мiнск). 1993. 17 лiстап.(N 46). С.6.

917. Лойка П.А. Умацаванне дзяржаўнасцi (Сярэдзiна ХIII-пач. XVI ст.) // Наша слова (Мiнск). 1993. 10 сак.(N 10). С.6; 17 сак.(N 11). C.6.

918. Лойка П.А. Хто такi Казiмiр Ягайлавiч?: [З жыцця вялiкага князя (1427-1492)] // Наша слова (Мiнск). 1993. 18 жн.(N 33). С.6.

919. Лойка П.А. Хто такi Жыгiмонт Стары?: [З жыцця вялiкага князя (1467-1548)] // Наша слова (Мiнск). 1993. 25 жн.(N 34). С.6.

920. Лойка П.А. Чым адметнае княжанне Аляксандра?: Княжыў з 1492 па 1506 // Наша слова (Мiнск). 1993. 25 жн.(N 34). С.6.

921. Лойка П.А. Што такое паны-рада?: [З гiсторыi дзярж. кiравання ў ВКЛ] // Наша слова (Мiнск). 1993. 15 верас. (N 37). С.6.

922. Насевiч В.Л. Пачаткi Вялiкага княства Лiтоўскага: Падзеi i асобы. - Мн.: Полымя, 1993. - 160 с.: iл. - Бiблiягр.: с.158-159.

923. Падгарадзецкi I. Як судзiлi слонiмцаў?: [Паводле суд. кн. i iнш. юрыд. дак. сярэдзiны XVI ст.] // Слонiм. весн. 1993. 1 чэрв.

924. Рогалев А. Становление Великого княжества Литовского [во 2-й половине ХIII в.] // Навiны Бел. акад. (Мiнск). 1993. 5 лют.

925. Саверчанка I.В. Вялiкае княства Лiтоўскае: федэрацыя цi унiтарная дзяржава [XIII-XVIII стст.]? // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 7 студз.(N 1). С.5; 14 студз.(N 2). С.5.

926. Саверчанка I. Хто такi Астафей Валовiч: Гiсторыя Беларусi ў пытаннях i адказах: [Дзярж. i палiт. дзеяч ВКЛ (каля 1520-1587)] // Наша слова (Мiнск). 1993. 13 кастр. (N 4). С.6.

927. Сiцько З. Светапогляд - рухавiк гiсторыi: [Нататкi з канф. па геапалiтыцы, дзе разглядалiся пытаннi палiт. i ваен. гiсторыi Беларусi ў асноўн. часоў ВКЛ] // Наша слова (Мiнск). 1993. 15 верас.(N 37). С.1,3.

928. Слiўкiн В. Астроўскае [Востраўскае] пагадненне: [Заключ. 5 жн. 1392 г. памiж Ягайлам i Вiтаўтам аб падзеле ўлады] // Лiд. газ. 1993. 31 жн.

929. Сорокин В. Так было ли государство белоруско-литовским?: [Иcтория бел. государственности, X-XVI вв.: Отклик на точку зрения историка Г.Штыхова] // Во славу Родины (Минск). 1993. 2 марта.

930. Тарасаў К. Гедымiн: [Князь ВКЛ (1316-1341)] // Во славу Родины (Минск). 1993. 14 мая.

931. Тарасаў С.В. Раньнесярэдневяковая беларуская дзяржаўнасць у еўрапейскiм геапалiтычным працэсе // Гiстарычна-археалагiчны зборнiк. Мн., 1993. Ч.2. С.140-152.

932. У гiсторыi - свая праўда: [Водгук на арт. Сорокина В. "Так было ли государство белорусско-литовским?" (Во славу Родины,1993,2 марта), прысвеч. гiсторыi ВКЛ, X-XVI стст.] / П.Лойка, Г.Сагановiч, I.Саверчанка, Ю.Бохан // Во славу Родины (Минск). 1993. 2 апр.

933. Чарныш А. Незалежнасць цанiлася заўсёды: [Да 490-годдзя з часу атрымання Ваўкавыскам магдэбург. права] // Наш час (Ваўкавыск). 1993. 13 лют.

934. Чарняўскi I. За гiстарычнымi падзеямi [у Крэўскiм замку: Забойства Кейстута ў 1382 г.] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 15 лiп. (N 28). С.8.

935. Чаропка В. Хто такi Гедымiн?: Гiсторыя Беларусi [XIII-XIV стст.] у пытаннях i адказах // Наша слова (Мiнск). 1993. 4 жн.(N 31). С.6.

936. Штыхов Г. Образование белорусско-литовского государства в середине XIII века // Во славу Родины (Минск). 1993. 4 февр.

937. Юхо Я. Што такое магдэбургскае права?: Гiсторыя Беларусi [XIV-XVIII стст.] у пытаннях i адказах // Наша слова (Мiнск). 1993. 18 жн.(N 33). С.6.

938. Didziojo lietuvos kunigaikščio Kęstučio: 550 metu sukaktuvems pamineti. - Fotogr. leid. - Vilnius, 1991. - 80 p. - Лiтоўс.

Вялiкi князь ВКЛ Кейстут (?-1382).

939. *Gumuliauskas A. Lietuva nuo valstybes susikurimo iki valstybes atkurimo: Mokomoji кnyga. - Vilnius, 1993. - 254 s. - Лiтоўс.

З гiсторыi дзяржаўнасцi Лiтвы, таксама ВКЛ.

940. Kulisiewicz W. Zaruka (vadium) w prawie litewskim XV-XVII wieku. - Warszawa: Wyd-wo Uniw. Warszawskiego, 1993. - 192 s. - Пол. - Bibliogr.: s. 189-192.

З гiсторыi лiтоўскага права, XV-XVII стст.

941. Matusas J. Švitrigaila-Lietuvos didysis kunigaikštis. - 2 Leid. - Vilnius: Mintis, 1991. - 205 p. - Bibliogr.: p.10-13, 182-202. - Лiтоўс.

Вялiкi князь ВКЛ Свiдрыгайла (1370?-1452).

Гл. таксама N 22, 736, 985.

Альгерд (1296-1377)

942. Чаропка В. Слуга дзяржавы Альгерд // Крынiца (Мiнск). 1993. N 4/5. С.20-23.

943. Чаропка В. Хто такi Альгерд? // Наша слова (Мiнск). 1993. 4 жн.(N 31). С.6.

Гл. таксама N 651, 967.

Вiтаўт (1350-1430)

944. Асiноўскi С. Карона [вялiкага князя лiтоўскага Вiтаўта // Во славу Родины (Минск). 1993. 23 дек.

945. Канановiч У. Вiтаўт супраць Ягайлы: [ВКЛ у 1377-1392 гг.] // Пагоня (Гродна). 1993. 17-23 верас.(N 29). С.4.

946. Кацнельсон В. Вiтаўт i Ягайла [1348?-1434] // Светлы шлях (Смаргонь). 1993. 29 верас.

947. Крэнь I. "Не затопча наша поле бот чужы" // Наша слова (Мiнск). 1993. 13 студз.(N 2). С.6.

948. Мiрончык А. I назвалi яго Вялiкiм // Бел. нива (Минск). 1993. 27 янв.

949. Палуцкая С. Вiтаўт Вялiкi // Гродзен. праўда. 1993. 3,5 жн.

950. Чаропка В. Дзе падзелася каралеўская карона Вiтаўта вялiкага? // Наша слова (Мiнск). 1993. 30 чэрв.(N 26). C.6; Сел. новь (Гродно). 1993. 27 окт.

951. Klimas P. Ghillebert de Lannoy. Dvi jo Keliones Lietuvou Vytauto Didziojo laikais (1413-14 ir 1421 metais) // Praeitis (Vilnius). 1993. T.2. P.119-153. - Лiтоўс.

Ёсць матэрыялы пра вялiкага князя ВКЛ Вiтаўта.

Гл. таксама N 123, 851, 864, 875, 928, 976, 1071, 4156.

Мiндоўг (1195?-1263)

952. Асiноўскi С. Мiндоўг: [Вялiкi князь ВКЛ] // Во славу Родины (Минск). 1993. 16 апр.

953. Ермаловiч М. Некаторыя моманты жыцця i дзейнасцi Мiндоўга // Новае жыццё (Навагрудак). 1993. 23 студз.

954. Мазуркевич В. О Миндовге, Литве и Новогородском княжестве [XIII в.] // Рэспублiка (Мiнск). 1993. 26 кастр.

955. Сiнько З. Мiндоўг, каранаваны ў Гарадзiшчы // Наш край (Барановичи). 1993. 14,24,26 апр.

956. Чарныш А. Род Мiндоўга: [Першы этап збiрання ВКЛ, XIII ст.] // Наш час (Ваўкавыск). 1993. 30 лiп.; 7 снеж.

957. Чаропка В. Мендог (Мiндоўг) // Праз смугу стагоддзяў: [Зб.]. Мн., 1993. С.41-46.

Гл. таксама N 712, 876.

М.Радзiвiл Чорны (1515-1565)

958. Багадзяж М. Атлант кальвiнiзму // Чырв. сцяг (Нясвiж). 1993. 1,8 чэрв.

959. Лаўроўская I. Тыцыян маляваў Радзiвiла: [Аўт. выказвае меркаванне, што на "Партрэце шляхцiча" iтал. мастака (каля 1550 г.) - выява М.Радзiвiла Чорнага. Ёсць звесткi пра асобу самога магната як дзярж. дзеяча] // Спадчына (Мiнск). 1993. N 2. С.82-84.

960. Лiпень Л. Магутны рыцар нашай незалежнасцi // Наша слова (Мiнск). 1993. 30 чэрв.(N 26). С.4,6.

Ягайла (1348?-1434)

961. Асiноўскi С. Ягайла // Во славу Родины (Минск). 1993. 18 дек.

962. Патапёнак Г. Фамiльная рэлiквiя // Гродзен. праўда. 1993. 23 верас.

Гл. таксама N 864, 875, 909, 928, 945, 946, 1064.

Сацыяльныя рухi i плынi. Палiтычныя партыi i арганiзацыi

963. Спiрыдонаў М.Ф. Бунт сялян вёскi Багушэвiчы [Бярэзiнскага р-на, 1561-1569 гг.] // Чырв. змена (Мiнск). 1993. 9 снеж.

Гл. таксама N 725.

Нацыянальныя пытаннi i мiжнацыянальныя адносiны. Нацыянальныя меншасцi

Гл. N 22, 745, 4044.

Вайсковая справа. Ваенная гiсторыя

964. Гiстарычна-археалагiчны зборнiк: Памяцi М.Ткачова. У 2 ч / Iн-т гiсторыi АН Беларусi; Уклад. А.А.Мяцельскi. - Мн.: Сантанас, 1993. - Бiблiягр. у канцы арт.

Ч.1. - 182 с.: iл., партр.

Са зместу: Канановiч У.I. Крымскiя напады на Беларусь [XV-XVI стст.]. С.135-155.

Ч.2. - 184 с.: iл., партр.

Са зместу: Ткачоў М.А., Бубенька Т.С. Да пытання аб каменных умацаваннях дольняга замка Вiцебска [XIV-XV стст.]. С.153-161.

965. Гладкi А. Нясвiжскiя гарматы [XIV-XVII стст.: Калекцыя зброi, сабр. Радзiвiламi] // Мастацтва (Мiнск). 1993. N 2. С.16-19: iл.

966. Маслянiцына I. Давыд Гарадзенскi [(каля 1283-1326): Палкаводзец i дзярж. дзеяч ВКЛ] // Праз смугу стагоддзяў: [Зб.]. Мн., 1993. С.46-51.

967. Пасталiца В.А. Бiтва на Сiнiх Водах: [Перамога войск ВКЛ на чале з Альгердам над войскамi Залатой Арды, 1363 г.] // Бел. гiст. часоп. (Мiнск). 1993. N 3. С.70-75. Бiблiягр.: 16 назв.

968. Рэха звону мячоў над Бабром: [Падзеi рус.-лiтоўс. вайны 1512-1522 гг., у т.л. бiтва пад Оршай, паражэннi, нанесен. рус. атрадам К.Астрожскiм на Крупшчыне ў 1514 г.] // Ленiн. курсам (Крупкi). 1993. 6 сак.

969. Сагановiч Г. У якiх бiтвах беларусы перамагалi крымскiх татараў?: Гiсторыя Беларусi ў пытаннях i адказах [1497-1527 гг.] // Наша слова (Мiнск). 1993. 25 жн.(N 34). С.6.

970. Тарасаў К. Сеча на Ворскле [1399 г.] // Во славу Родины (Минск). 1993. 16 июля.

971. Тарасов К. Литвины на Синей Воде: [О битве войск ВКЛ с татарами в 1363 г.] // Кэмпо (Минск). 1993. N 7. С.38-40.

972. Ткачоў М. Друцк: [З гiсторыi крэпасцi, XIV-XVI стст.] // Во славу Родины (Минск). 1993. 27 авг.

973. Ткачоў М. "...И людей побивали и в полон имали": [З гiсторыi Мiр. крэпасцi, XVI-XVIII стст.] // Во славу Родины (Минск). 1993. 15 окт.

974. Цыганкоў Л. Беларусы ў Кулiкоўскай бiтве // Трыбуна працы (Бабруйск). 1993. 13,20 лiп.

975. Як адбiвалiся нашыя продкi ад крыжацкае навалы: Гiсторыя Беларусi ў пытаннях i адказах [XIII-XV стст.] // Наша слова (Мiнск). 1993. 28 лiп.(N 30). С.6; Ленiн. праўда (Вiцебск). 1993. 19 кастр.

Гл. таксама N 714, 756, 854, 927.

Бiтва пад Грунвальдам 15 лiпеня 1410 г.

976. Арлоў У. Адкуль наш род: Апавяданнi па гiсторыi Беларусi // Пралеска (Мiнск). 1993. N 3,4,6,7/8-12.

Са зместу: Вiтаўт Вялiкi [1350-1430] i бiтва пад Грунвальдам. N 3. С.9-10.

977. Грунвальд - 15 лiпеня 1410 года: Нашы перамогi i паражэньнi // Бярозка (Мiнск). 1993. N 1. С.15-17,20.

978. Кардаш Н. За незалежнасць Айчыны: [Грунвальд. бiтва i ўдзел у ёй Слуц. харугвы] // Слуц. край. 1993. 26 чэрв.

979. Сабасцян А. З берагоў Нёмана - на поле Грунвальда: [Пра насел. пункты над Нёманам, у т.л. Мастоўшчыны, якiя пастаўлялi сваiх воiнаў у Гродзен., Ваўкавыс. i, магчыма, Слонiм. харугвы] // Зара над Нёманам (Масты). 1993. 24 лiстап.

980. Сагановiч Г. Чым вызначылiся беларусы ў бiтве пад Дуброўнай? // Наша слова (Мiнск). 1993. 11 жн. (N 32). С.6.

981. Смалянiч А. "Бурачы прусаў агнём i мячом" // Во славу Родины (Минск). 1993. 13 марта.

982. Jučas M. Žalgirio mušis: Monografija. - Vilnius: "Mokslas", 1990. - 174, [2] p., 36 il. - Лiтоўс.

983. Nadolski A. Grunwald 1410. - Warszawa: Bellona, 1993. - 148,[4] s., [8] s., tabl., [2] k. zloż. m.: il. (w tym kolor), fot., rys. - (Historyczne bitwy). - Пол.

984. *Przedpełski M. Marsz Władysława Jagiełły przez Mazowsze Płockie pod Grunwald 3-9 lipca 1410 r. // Bieżuńskie Zeszyty Historyczne (Bieżuń). 1993. N 1. S.33-44: il. Пол.

Уладыслаў Ягайла ў Грунвальдскай бiтве.

985. *Žalgirio laiku Lietuva ir jos kaimynai / Sudare R.Čepaite, A.Nikzentaitis. - Vilnius, 1993. - 250 p: il. - (Acta historica universitatis Klaipedensis; N 1). -Лiтоўс.

Вялiкае княства Лiтоўскае ў час Грунвальдскай бiтвы i пасля яе.

Гл. таксама N 875, 881, 1006.

Бiтва пад Оршай 8 верасня 1514 г.

986. Бараноўскi I. Бiтва пад Оршай // Навiны Палесся (Столiн). 1993. 8 верас.

987. Каданчык А.I. Гiсторыю нельга перапiсаць наноў // Ленiн. шлях (Горкi). 1993. 15 верас.

988. Каралёў А. Бiтва пад Воршай // Жодзiн. навiны. 1993. 27 жн.

989. Клiмовiч Р. Перамога, што ратавала Беларусь: (Аршан. бiтва - дзень вайск. славы беларусаў) // Гомел. ведамасцi. 1993. 20 жн. (N 34). С.5.

990. Колесников В. Из глубины веков: (По поводу шумихи вокруг битвы под Оршей) // Нар. голас (Ельск). 1993. 16 лiстап.; Наша доля (Мiнск). 1993. 21 кастр.(N 39). С.8.

991. Копылов А. Незабытая слава Сизигмунда? // Во славу Родины (Минск). 1993. 2 сент.

992. Крыжэвiч В. Каму прыпякае Крапiўна?: (З нагоды спекуляцый вакол верас. 1514 г. бiтвы пад Оршай на р.Крапiўна памiж войскамi ВКЛ i маск. цара Васiля III) // Iскра (Чавусы). 1993. 8 верас.

993. Сазонаў А. Было гэта пад Оршай // Слуц. край. 1993. 8 верас.

Гл. таксама N 854, 875, 968, 1000, 1001.

Лiвонская вайна 1558-1583 гг.

994. Арлоў У. Адкуль наш род: Апавяданнi па гiсторыi Беларусi // Пралеска (Мiнск). 1993. N 3,4,6,7/8-12.

Са зместу: Полацкая вайна [1563-1579 гг.]. N 9. С.22-23.

995. Арлоў У. Iван Грозны ў Полацку [1563 г.] // Знамя юности (Минск). 1993. 10 февр.

996. Володихин Д.М. Новые данные о взятии Полоцка в 1563 г.: [Публ. "Известия Лукаша Гурницкого о взятии Полоцка в 1563 г. и связанных с этим событиях" и "Письма короля Сигизмунда Августа Николаю Радзивиллу от 26 февр. 1563 г., содержащего сведения о Полоцком взятии": Пер. с пол.] // Полоц. льтописецъ. 1993. N 1. С.42-43.

997. Корнеў П., Ляўковiч А. Iван Грозны - вызвалiцель беларусаў? // Заря (Брест). 1993. 26 янв.

998. Сагановiч Г. Чаму на Беларусi маскоўскага цара Iвана IV называюць Жахлiвым? // Наша слова (Мiнск). 1993. 22 верас. (N 38). С.6.

Гл. таксама N 854, 875.

Персаналiя

Астрожскi К. (1460?-1530)

999. Арлоў У. Адкуль наш род: Апавяданнi па гiсторыi Беларусi // Пралеска (Мiнск). 1993. N 3,4,6,7/8-12.

Са зместу: Гетман Астрожскi i перамога пад Воршай. N 6. С.13-14.

1000. Багадзяж М. Князь-ратаборац // Маладосць (Мiнск). 1993. N 3. С.194-201.

1001. Сагановiч Г. Хто такi Кастусь Астрожскi? // Наша слова (Мiнск). 1993. 25 жн.(N 34). С.6.

Гл. таксама N 968.

Знешняя палiтыка. Мiжнародныя сувязi

1002. Александров Д.Н., Володихин Д.М. Борьба за Полоцк между Литвой и Московским государством в XV-XVI веках // Полоц. льтописецъ. 1993. N 1. С.44-64. Библиогр. в конце гл.

1003. Асiноўскi С. Мы таму i белыя...: [ВКЛ i мангола-татары, XIII-XIV стст.] // Во славу Родины (Минск). 1993. 31 июля.

1004. Канановiч У.I. Паслы Вялiкага княства Лiтоўскага ў Маскве [XVI ст.] // Свабода (Мiнск). 1993. Май (N 5/6). С.15.

1005. Канановiч У.I. "Скажы, хто твой сябар, i я скажу хто ты", цi Як складваўся хаўрус Масковii i Крымскага ханства [супраць Вялiкага княства Лiтоўскага, 70-80-я гг. XV ст.] // Бел. мiнуўшчына (Мiнск). 1993. N 5/6. С.36-38.

1006. Краўцэвiч А.К. Тэўтонскi ордэн: Ад Ерусалiма да Грунвальда. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1993. - 46 с.: iл. - Бiблiягр.: с.46 (10 назв.).

1007. Кром М.М. Западнорусские земли в системе русско-литовских отношений конца XV - первой трети XVI в.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Рос. АН. Ин-т рос. истории. - СПб., 1993. - 21 с. - Библиогр.: 6 назв.

1008. Мiхайлоўская Л. Тэўтонскi ордэн у еўрапейскiх палiтычных адносiнах канца XIV-першай трэцi XV ст.: [Уплыў на палiт. становiшча Польшчы i ВКЛ] // Бел. гiст. часоп. (Мiнск). 1993. N 3. С.76-81. Бiблiягр.: 14 назв.

1009. Пракопчык Л. Крэўская унiя [1385 г.] // Во славу Родины (Минск). 1993. 25 июня.

1010. Саверчанка I. Што такое Люблiнская унiя [1569]?: Гiсторыя Беларусi ў пытаннях i адказах // Наша слова (Мiнск). 1993. 15 верас. (N 37). С.6.

1011. Сагановiч Г. Калi распачалося сапернiцтва памiж Вiльняй i Масквою?: Гiсторыя Беларусi ў пытаннях i адказах [XV-1-я палова XVI ст.] // Наша слова (Мiнск). 1993. 23 чэрв.(N 25). С.6.

1012. Сагановiч Г. Цi была на Беларусi татара-мангольская няволя?: Гiсторыя Беларусi [XIII ст.] у пытаннях i адказах // Наша слова (Мiнск). 1993. 23 чэрв.(N 25). С.6; Сел. новь (Гродно). 1993. 13 окт.

1013. Юхо Я. Што такое Крэўская унiя [1385 г.]?: Гiсторыя Беларусi ў пытаннях i адказах // Наша слова (Мiнск). 1993. 30 чэрв.(N 26). С.6; Сел. новь (Гродно). 1993. 20 окт.

1014. Янин В.Л. Новгород и Литва: пограничная ситуация: [Пробл. взаимоотношений XIV-XV вв.] // Восточная Европа в древности и средневековье: Спор. пробл. истории. М., 1993. С.87-89.

1015. Dundulis B. Lietuvos kova del valstybinio savarankiš kumo XVa. m. - 2-asis, papild, leid. - Vilnius: Masklo ir enciklopediju l-kla, 1993. - 264 p. [2] iliustr. lap. - Лiтоўс.

Узаемаадносiны Лiтвы i Польшчы ў XV ст.

Гл. таксама N 875, 1016, 1038.

Iдэалогiя. Грамадская свядомасць. Культура

1016. Вячорка В. Якая мова была сродкам дыпламатычных дачыненняў ва Усходняй Еўропе даўней [у сярэднявеччы]?: Гiсторыя Беларусi ў пытаннях i адказах // Наша слова (Мiнск). 1993. 1 снеж.(N 48). С.6.

1017. Гiсторыя сусветнай i айчыннай культуры: Метад. рэкамендацыi для студэнтаў тэхн. ВНУ / Магiлёўс. машынабуд. iн-т. Каф. гуманiтар. дысцыплiн; Склад. С.Я.Макарава. - Магiлёў, 1993. - 28 с. - Бiблiягр. у падтэкст. заўв. -- Бiблiягр. у канцы тэм.

Са зместу: Культура Беларусi падчас Вялiкага княства Лiтоўскага [XV-XVII стст.]. С.25-28.

1018. Глушакова Т.И. Религиозная живопись Беларуси позднего средневековья как объект социально-философского анализа (XVI-XVII вв.): Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Бел. гос. ун-т. - Мн., 1993. - 20 с. - Библиогр.: 5 назв.

1019. Жлутка А. Хто такi Мiкола Гусоўскi?: Гiсторыя Беларусi ў пытаннях i адказах // Наша слова (Мiнск). 1993. 1 верас.(N 35). С.6.

1020. Жураўскi А.I. Беларускае мовазнаўства ў XVI-XVIII стст. // Весн. Бел. дзярж. ун-та. Сер.4, Фiлалогiя, журналiстыка, педагогiка, псiхалогiя (Мiнск). 1993. N 3. С.35-39. Бiблiягр.: 12 назв.

1021. История Европы с древнейших времен до наших дней. В 8 т. Т.3: От средневековья к новому времени (Конец XV-первая половина XVII в.) / Рос. АН. Ин-т всеобщ. истории; Гл. редкол.: А.О.Чубарьян (пред.) и др.; Авт.: М.А.Барг, М.В.Винокуров, Н.Е.Копосов и др. - М.: Наука, 1993. - 653 с., 4 л. цв. ил. + Прил.(3 л. карт.) - Огл. парал.: рус., англ.- Библиогр.: с.609-629.- Указ. имен: с.634-640.- Геогр. указ.: с.641-647.

Из содерж.: Культура Украины, Белоруссии и народов Прибалтики. С.576-586.

1022. Каханоўскi Г. Да пытання аб беларускiм мецэнацтве ў XVI-XVIII стст. // Беларусiка-Albaruthenika. Мн., 1992. Кн.2. С.101-105.

1023. Луцкевiч Л. Старажытная Вiльня, беларуская Вiльня: [Бел. культура ў XVI-XVII стст.] // Беларусь (Мiнск). 1993. N 4. С.10-11, 24-25.

1024. Лучыц-Федарэц I.I. З гiсторыi слова "спадар" [XIV-XVII стст.] // Наша слова (Мiнск). 1993. 18 жн.(N 33). С.5.

1025. Нясвiж: [Пра замак Радзiвiлаў, XVI ст.] // Сел. праўда (Жабiнка). 1993. 18 жн.

1026. Пяткевiч А. Евангелле з Лаўрышава: [Бел. рукап. помнiк 1-й паловы XIV ст.: Захоўваецца ў Кракаве] // Наша слова (Мiнск). 1993. 15 верас. (N 37). С.6.

1027. Пяткевiч А. Старажытныя евангеллi з Гарадзеншчыны [XIV-XVII стст.] // Гарадзенскiя запiсы: (Старонкi гiсторыi i культуры). Гродна, 1993. Вып. 1. С.51-57.

1028. Сабалеўская В. Вяртанне з нябыту: Сiлуэты Гродна XVI ст. // Гродзен. праўда. 1993. 27 мая.

1029. Самсонов И. Православие и русская культура в древней Литве: [Привед. сведения о развитии бел. культуры в XIV-XVI вв.] // Журн. Моск. Патриархии (Москва). 1993. N 7. С.43-51. Библиогр.: 8 назв.

1030. Самуйлiк М. Помнiк рамяства залатарскага: Да 900-годдзя Пiнска: [Пра пячатку пiн. князя Фёдара, аўт. якой з'яўляецца майстар Цiмафей, 1-я палова XVI ст.] // Пiн. весн. 1993. 7 лiп.

1031. Свяжынскi У. Якая мова была дзяржаўнай у Вялiкiм княстве Лiтоўскiм?: Гiсторыя Беларусi ў пытаннях i адказах // Наша слова (Мiнск). 1993. 4 жн. (N 31). С.6.

1032. Старонкi духоўнай i матэрыяльнай культуры насельнiцтва Беларусi эпохi позняга феадалiзму [XVI-XVIII стст.] // Малавядомыя старонкi гiсторыi Беларусi: перыядызацыя, духоўная i матэрыяльная культура, манеты. Брэст, 1991. С.2-12.

1033. Чарняўскi I.М. Развiццё палацава-замкавых комплексаў Беларусi ў канцы XV-XVII стст. // Сярэдневяковыя старажытнасцi: Новыя матэрыялы i даслед. Мн., 1993. С.66-73.

1034. Chrzanowski T. Sztuka w Polsce Piastów i Jagiellonów: Zarys dziejów. - Warszawa: Wyd-wo Nauk. PWN, 1993. - 462 s.: il. - Пол.

Гiстарычны нарыс пра мастацтва Польшчы да XVI ст. У змесце ёсць матэрыял пра Беларусь.

1035. Mironowicz A. W rezydencji Chodkiewiczów // Czasopis (Białystok). 1993. N 7/8. S.6-7. Пол.

Пра Заблудаў, культурна-рэлiгiйны цэнтр Падляшша часоў Вялiкага княства Лiтоўскага.

Гл. таксама N 583, 598, 601, 658, 717, 724, 749, 892, 901, 3939.

З гiсторыi друку

1036. Арэшка В. Старабеларуская кнiга [XVI-пачатку XVII ст.: Гiсторыя развiцця кнiгадрукавання] // Адукацыя i выхаванне (Мiнск). 1993. N 6. С.116-118.

1037. Нiкалаеў М. Кiрылiчнае кнiгапiсанне ў Вiльнi ў XV - першай палове XVI ст. // Спадчына (Мiнск). 1993. N 3. С.47-50.

1038. Сокалава Ф. Беларускiя старадрукi [XVI-XVIII стст.] у чэшскiх бiблiятэках: Да гiсторыi чэш.-бел. узаемасувязяў / Пер. з чэш. i заўв. С.Панiзнiка // Полымя (Мiнск). 1993. N 3. С.196-200.

1039. Шумовiч А.У. Уступны артыкул да каталога "Кiрылiчныя выданнi XVI-XVIII стст." у фондах ПГКЗ // Тэзiсы дакладаў навуковых супрацоўнiкаў запаведнiка па вынiках працы. Полацк, 1993. С.27-28.

Гл. таксама N 1103, 1105, 1116, 1119, 4243.

Персаналiя

1040. Арлоў У. Адкуль наш род: Апавяданнi па гiсторыi Беларусi // Пралеска (Мiнск). 1993. N 3,4,6,7/8-12.

Са зместу: М.Гусоўскi [(1470?-1533?): Бел. паэт-гуманiст]. N 7/8. C.9-10.

Канфесii. Рэлiгiйнае жыццё. Атэiзм

1041. Бабкiн Г. Беларусы не пройдуць да Бога, калi перад iмi зачыняць браму: [Гiсторыя Благавешч. лаўры (1498-1794) на Беласточчыне] // Добры вечар (Мiнск). 1993. 4 студз.

1042. Бельскi I. Мы рана сталi вядомымi, каб неўзабаве апынуцца забытымi: [З гiсторыi арыянства на Iўеўшчыне, XVI ст.] // Iўеўс. край. 1993. 22 снеж.

1043. Будны С. Вызнанне хрысцiянскага Збору Вялiкага Княства аб уладзе i ўсялякiм урадзе, коратка пацверджанае Святым Пiсьмом: [Трактат аб хрысцiянстве] / Пер. на сучас. бел. мову i прадм. I.Саверчанкi // Маладосць (Мiнск). 1993. N 1. С.202-210.

1044. Грыцкевiч А. Унiяцкiя тэндэнцыi i унiяцкая царква на Беларусi ў XV-XVIII стагоддзях // Хрысьцiян. думка (Мiнск). 1993. N 1. С.163-172.

1045. Дзярновiч А. Закон Сьвятога Аўгустына: [Манас. ордэн на Беларусi, XV-1-я палова XVIII ст.] // Наша нiва (Вiльнюс). 1993. N 10. С.8.

1046. Дорош В. О вере белорусов и [Кревской] унии [1385 г.] // Гродн. епарх. ведомости. 1993. N 1. С.4.

1047. Жлутка А. Адкуль i калi прыйшла каталiцкая вера на Беларусь?: Гiсторыя Беларусi [XIII ст.] у пытаннях i адказах // Наша слова (Мiнск). 1993. 13 кастр. (N 41). С.6.

1048. Иванова Л.С. Материалы по истории православной церкви в книгах Метрики Великого княжества Литовского XVI в. // Кнiга, бiблiятэчная справа i бiблiяграфiя Беларусi: [Зб. арт.]. Мн., 1993. С.95-101.

1049. Казбярук У. Мiтрапалiт Кiпрыян: [Царкоўн. i лiт. дзеяч, XIV-XV стст.] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 21 кастр.(N 42). С.1,6-7.

1050. Карнiлава Л. Цудатворныя абразы Гродзеншчыны: Абраз Мацi Божай - Жыровiцкай [XV-XVIII стст.] // Гарадзенскiя запiсы: (Старонкi гiсторыi i культуры). Гродна, 1993. Вып. 1. С.61-65.

1051. Лiпень Л. Арол наш чорны, княжа Радзiвiл...: [Пра дзейнасць князя Мiкалая Радзiвiла Рудога (1512-1584), абаронцы iдэй Рэфармацыi] // Наша слова (Мiнск). 1993. 21 лiп.(N 29). С.4,6.

1052. Мартас А. Лiтоўская мiтраполiя пры асобных мiтрапалiтах [XV-XVI стст.] // Спадчына (Мiнск). 1993. N 1. С.83-97. Працяг. Пач.: N 6, 1992.

1053. Маслянiцына I. Слова, пачутае Богам: [Пра полац. князёўну Ефрасiнню, iгуменню пскоўс. манастыра, пляменнiцу Е.Полацкай] // Чырв. змена (Мiнск). 1993. 10 сак.

1054. Матрунчык М. Уплыў праваслаўнай традыцыi Беларусi на царкоўнае i культурнае жыцьцё Маскоўскага княства ў XVI-XVIII стст. // Праваслаўе ў Беларусi i ў сьвеце (Беласток). 1993. N 1. C.35-39.

1055. Мiрановiч А. Генезiс царкоўных брацтваў на беларускiх землях у XVI-XVII стст. // Праваслаўе ў Беларусi i ў сьвеце (Беласток). 1993. N 1. С.39-47; Голас часу (Лондан). 1993. N 3. С.3-9. Бiблiягр.: 32 назв.

1056. Мiрановiч А. Iкона Божай Мацi ў Бельску Падляшскiм [на Беласточчыне: Таксама аб дзейнасцi княгiнi Алены Iванаўны па абароне праваслаўя ў ВКЛ у апош. чвэрцi XV - пач. XVI ст.] // Голас часу (Лондан). 1993. N 25. С.1-3.

1057. Сцяпанаў В. Кальвiнiзм у Оршы [XVI ст.] // Аршан. газ. 1993. 13 сак.

1058. Blaszczyk G. Diecezja żmudzka od XV do początku XVII wieku: Ustroj. - Poznań, 1993. - 369 s.: 1 m. - (Historia / Uniwersytet im A.Mickiewicza w Poznaniu; N 180). - Bibliogr.: s. 327-346. - Summ. - Пол.

Гiсторыя каталiцкага касцёла ў Лiтве ў XV-XVII стст.

1059. Mironowicz A. Cerkwie bielskie w XVI w. // Czasopis (Białystok). 1993. N 9. S.5-6. Пол.

Цэрквы Бельску ў XVI ст.

Гл. таксама N 13, 850, 874, 958, 1006, 1018, 1035, 1085, 1099, 1103, 1106, 4212.

Святыя пакутнiкi Антонiй, Iаан, Яўстафiй (XIV ст.)

1060. Матрунчык М. Сьвятыя пакутнiкi Антонiй, Iаан, Яўстафiй // Царкоўн. слова (Жодзiна). 1993. N 9. С.4.

1061. Матрунчык М. Хто такiя вiленскiя пакутнiкi? // Наша слова (Мiнск). 1993. 11 жн. С.6.

1062. Меендорф I. Тры лiтоўскiя мучанiкi: Вiзантыя i Лiтва ў XIV ст. // Праваслаўе ў Беларусi i ў сьвеце (Беласток).1993.N1.23-34.

Персаналiя

1063. Багадзяж М. Ахвяра страсцi: [М.Глiнскi (каля 1470-1534 гг.)] // Чырв. змена (Мiнск). 1993. 2 снеж.

1064. Кузняцоў М. Беларуская каралева [Ядвiга (1374-1399), жонка вялiкага князя ВКЛ Ягайлы] // Чырв. змена (Мiнск). 1993. 17 чэрв.

1065. Маслянiцына I., Багадзяж М. Вайдэлотка Бiрутэ [(?-1416): Жонка вялiкага князя ВКЛ Кейстута] // Работнiца i сялянка (Мiнск). 1993. N 7. С.21.

1066. Маслянiцына I. Жанчына - легенда: [Слуц. княгiня Н.Алелькавiч, XVI ст.] // Добры вечар (Мiнск). 1993. 18 студз.

1067. Маслянiцына I., Багадзяж М. Каралева Барбара [Радзiвiл (1520-1551): Вялiкая княгiня ВКЛ i пол. каралева, другая жонка Жыгiмонта II Аўгуста] // Работнiца i сялянка (Мiнск). 1993. N 1. С.16.

1068. Маслянiцына I. Лэдзi Макбет з Навагрудка: [Лiтоўс. каралева Марта, жонка Мiндоўга, XIII ст.] // Чырв. змена (Мiнск). 1993. 20 лiп.

1069. Маслянiцына I., Багадзяж М. Пачынальнiца дынастыi [Ягелонаў - Соф'я Гальшанская (1405?-1461)] // Чырв. змена (Мiнск). 1993. 26 студз.

1070. Рудзкi Э. Соф'я Гальшанская, апошняя жонка Ягайлы, мацi Ягелонаў [1405?-1461] // Спадчына (Мiнск). 1993. N 6. С.34-43.

1071. Чаропка В. Ганна - жонка Вiтаўта: [Гiст. партр. (?-1418)] // Работнiца i сялянка (Мiнск). 1993. N 9. С.20.

1072. Ярош П. Князь, ваяр, манах: [З жыцця i дзейнасцi Войшалка (1223-1267)] // Полымя (Карэлiчы). 1993. 30 крас.

1073. Mistrz Twardowski i wywołanie ducha Barbary Radziwiłłowny / Oprac. M.Wrede. - Warszawa: Aix Regia, 1993. - 20 s. - Пол.

Лёс Барбары Радзiвiл (1520-1551), жонкi Вялiкага князя ВКЛ i польскага караля Жыгiмонта II Аўгуста.

Гл. таксама N 805.

Алена Iванаўна (1476-1513)

1074. Кузняцоў М. Ехала замуж князёўна...: [Пра лёс княгiнi Алены (?-1513), дачкi Iвана III, жонкi князя ВКЛ Аляксандра] // Рэспублiка (Мiнск). 1993. 25 жн.

1075. Маслянiцына I. Чужая // Чырв. змена (Мiнск). 1993. 8 лiп.

Гл. таксама N 1056.

С.Будны (1530?-1593)

1076. Багадзяж М. Асветнiк XVI стагоддзя // Чырв. сцяг (Нясвiж). 1993. 12 студз.

1077. Багадзяж М. Сымон Будны // Праз смугу стагоддзяў: [Зб.]. Мн., 1993. С.51-55.

1078. Багадзяж М. Энцыклапедыст XVI стагоддзя // Добры вечар (Мiнск). 1993. 12 студз.

1079. Банько В. Сымон Будны i беларуская культура // Весцi Акад. навук Беларусi. Сер. гуманiтар. навук (Мiнск). 1993. N 4. С.125-126; Навiны Бел. акад. (Мiнск). 1993. 26 сак.

1080. Болбас В.С. Маральна-выхаваўчыя погляды Сымона Буднага // Пачатк. шк. (Мiнск). 1993. N 1. С.39-41.

1081. Iванова Л. "...Да Сымона ератыка Буднага" // Культура (Мiнск). 1993. 17 жн.(N 32). С.6-7.

1082. Князева Ч. Сымон Будны i яго час // Да новых перамог (Клецк). 1993. 23 студз.

1083. Лiпень Л. Сымон Будны: "Устань ад сну, пара абачыцца!.." // Наша слова (Мiнск). 1993. 24сак.(N 12). - С.4,7.

1084. Лойка А. У полымi неспалымнелы // Полымя (Мiнск). 1993. N 9. С.209-217.

1085. Лойка А.А. Тытан рэфармацыйнага руху Беларусi // Весн. Бел. дзярж. ун-та. Сер.4, Фiлалогiя, журналiстыка, педагогiка, псiхалогiя (Мiнск). 1993. N 1. С.30-33.

1086. Малiноўскi М. "Сами учили и деток своих научали" // Бел. думка (Мiнск). 1993. N 3. С.67-69.

1087. Мiгун Н. Сымон Будны // Салiгор. весн. 1993. 7 крас.

1088. Падокшын С. Сымон Будны i беларускi менталiтэт // ЛiМ (Мiнск). 1993. 30 крас. (N 17). С.5,12.

1089. Радзевiч А. Гiсторыi таемныя радкi // Прац. слава (Валожын). 1993. 23 студз.

1090. Саверчанка I. За што шануюць Сымона Буднага // Наша слова (Мiнск). 1993. 8 верас. (N 36). С.6.

1091. Саверчанка I. "Не закапаў свайго таленту..." // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 28 студз. (N 4). С.1,7.

1092. Саверчанка I.В. Сымон Будны - гуманiст i рэфарматар. - Мн.: Унiверсiтэцкае, 1993. - 222 с.: iл. - Бiблiягр.: с.212-215 (65 назв.).- Паказ. iмёнаў: с.216-221.

1093. Саверчанка I. Талент, прызнаны Еўропай // Полымя (Мiнск). 1993. N 1. С.199-210.

1094. Саверчанка I. Яго ведала Еўропа // Прамень (Стоўбцы). 1993. 3 лют.

1095. Саверченко И. У истоков гуманизма // Нёман (Минск). 1993. N 1. С.168-175.

1096. Сысой Г. Прадаўжальнiк традыцый Францыска Скарыны // Радзiма (Глуск). 1993. 3 сак.

1097. Шчэрба С. Вялiкi сын Беларусi // Нар. трыбуна (Брэст). 1993. 19 чэрв.

1098. Яцкавец Я. Сымон Будны // Род. слова (Мiнск). 1993. N 1. С.41.

1099. Stec W. Szymona Budnego koncepcja polemiki // Necessitas et ars: Studia staropolskie. Warszawa, 1993. T.2. S. 63-68. Пол.

Канцэпцыя тэалагiчнай палемiкi С.Буднага.

Ф.Скарына (1490?-1551?)

1100. Агiевiч У. Скарынiяна i ... Мухi: [Новае тлумачэнне скарын. астран. знакаў-сiмвалаў] // Навiны Бел. акад. (Мiнск). 1993. 30 крас.; 14,28 мая; 4 чэрв.

1101. Арлоў У. Адкуль наш род: Апавяданнi па гiсторыi Беларусi // Пралеска (Мiнск). 1993. N 3,4,6,7/8-12.

Са зместу: Францiшак Скарына. N 4. С.10-11.

1102. Батвiннiк М. Ф.Скарына ў ЗША: [Аб вывучэннi жыцця i дзейнасцi Ф.Скарыны ў Бел. iн-це навукi i мастацтва ў Нью-Йорку. Таксама пра ролю яго прэзiдэнта, эмiгранта з Вiленшчыны В.Тумаша, у даслед. прабл. скарыназнаўства] // Маладосць (Мiнск). 1993. N 12. С.228-241. Бiблiягр.: 3 назв.

1103. Беларусiка - Albaruthenica. Кн.1: Матэрыялы мiжнар. кангр. беларусiстаў, 25-27 мая 1991 г., г.Мiнск / Мiжнар. асац. беларусiстаў, Нац. навук.-асветн. цэнтр iмя Ф.Скарыны; Рэд.: А.Мальдзiс i iнш. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1993. - 350 с. - Бiблiягр. у падрадк. заўв.

Са зместу: Матэрыялы юбiлейнай сесii Акадэмii навук Беларусi, прысвечанай 500-годдзю з часу нараджэння Ф.Скарыны (Мiнск, верас. 1990 г.). Анiчэнка У. Скарынаўскiя традыцыi ў Маскве. С.256-260. Белаказовiч Б. Мiкола Янчук пра лiтаратурную чыннасць Францыска Скарыны. С.261-263. Жураўскi А. Вывучэнне мовы Францыска Скарыны ў славянскiм свеце. С.264-274. Косман М. Цi мог Скарына быць пратэстантам? С.274-280. Купцоў С. Светапогляд Скарыны: Сiнтэз традыцый. С.280-285. Лебедзеў Г. Скарына - першадрукар? Не, Скарына - першавыдавец: Неюбiлейн. даслед. з прычыны 500-гадовага юбiлею. С.285-298. Лучук Т., Сенатовiч А. Францыск Скарына - праваслаўны цi католiк?: Фрагм. укр. скарыназнаўства. С.298-301. Пуцко В. Аб еўрапейскiм кантэксце сярэдневяковага мастацтва Беларусi. С.301-307. Салееў В. Францыск Скарына i эстэтычны пачатак. С.307-309. Сапуноў Б. Кнiгi Ф.Скарыны ў рускiх бiблiятэках XVI-XVII стст. С.309-318. Сокалава Ф. Вывучэнне жыцця i дзейнасцi Ф.Скарыны чэшскiмi даследчыкамi. С.319-327.

1104. Брага С. Доктар Скарына ў Маскве [1520-1533 гг.] / Прадм. Г.Сагановiча. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1993. - 47 с. - (Згукi мiнуўшчыны). - У вып. дан. аўт.: С.Брага (В.Тумаш).

1105. Галенчанка Г.Я. Францыск Скарына - беларускi i ўсходнеславянскi першадрукар / АН Беларусi. Iн-т гiсторыi. Iн-т лiт. iмя Я.Купалы; Навук. рэд. В.Я.Чамярыцкi. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1993. - 280 с.: iл., табл. - Бiблiягр. у падтэкст. заўв.

1106. Дашчынскi А. Кiм быў Скарына?: А.Мальдзiс пра веравызнаньне першадрукара // Свабода (Мiнск). 1993. Лют.(N 1/2). С.15.

1107. Крыулiна С.У. Скарынiяна ў гiсторыi беларускай культуры // Нацыянальная культура як аснова зместу навучання i выхавання студэнтаў: Тэз. дакл. мiжнар. навук.-метад. канф. Мн., 1993. Ч.1. С.45-48.

1108. Левы Б. Фрагменты жыцця i творчай дзейнасцi Францыска Скарыны // Лiд. газ. 1993. 31 лiп.

1109. Мудрова Н.А. Библия Франциска Скорины из собрания областного краеведческого музея // Кнiга, бiблiятэчная справа i бiблiяграфiя Беларусi: [Зб. арт.]. Мн., 1993. С.85-94.

1110. Паўловiч У. Сiмволiка Скарыны // ЛiМ (Мiнск). 1993. 30 лiп.(N 30). С.16.

1111. Прарок на Бацькаўшчыне: [Матэрыялы прысвеч. Ф.Скарыне] // Скарынiч: Лiт.-навук. гадавiк. Мн., 1993.Вып. 2. С.4-56.

Змест: Думкi на свята: [Адказы на пытаннi "Скарынiча" С.Яновiча, Ю.Мядзведзева, У.Конана, Т.Бэрда, Б.Белаказовiча, А.Мальдзiса, В.Дзiёкава, В.Рагойшы, А.Сабалеўскага, Л.Баршчэўскага, К.Гутшмiта, У.Дамашэвiча, Д.Дынглi, А.Жлутко, Н.Загорскай, А.Лапiнскене, Г.Лебедзева, Т.Левашкевiча, А.Лiса, П.Лойкi, I.Малашонак, М.Нiкалаева, Г.Пiкарды, А.Анiшчыка, А.Рогава, С.Скарыны, Г.Сурмач, М.Уляхiна, В.Целеша]. С.4-30. Лебедзеў Г. Пошук не спыняецца: Роздум над "Творамi" i творчасцю Ф.Скарыны. С.31-38. Конан У. Два каментарыi да Бiблii [Ф.Скарыны]. С.39-43. Немировский Е. Библиографический справочник о Франциске Скорине [изданный в 1989 г. в Нью-Йорке В.Тумашем]. С.44-56.

1112. Равяка Р. Гараскоп i сузор'е Францыска Скарыны: [Новая версiя наконт даты нараджэння асветнiка. Аўт. называе 18 сак. 1470 г.] // Звязда (Мiнск). 1993. 15 студз.

1113. Раманцэвiч В. Гiсторыя станаўлення i развiцця беларускай мовы. Францiшак Скарына - выдатны асветнiк, вучоны, гуманiст // Во славу Родины (Минск). 1993. 22 июля.

1114. Усовiч К. Як рака цудадзейная: [Бел. паэт. скарынiяна XX ст.] // ЛiМ (Мiнск). 1993. 20 жн.(N 33). С.6.

1115. Цiхановiч А. Цi звязана "Муха" з Георгiем: [Вакол бiягр. Ф.Скарыны // Звязда (Мiнск). 1993. 23 крас.

1116. Чамярыцкi В. Хто заснаваў беларускае кнiгадрукаванне? // Наша слова (Мiнск). 1993. 1 верас.(N 35). С.6.

1117. Шматаў В. Нататкi мастацтвазнаўчай Скарынiяны // Культура беларускага замежжа. Мн., 1993. Кн.1. С.92-105.

1118. *Francisko Skoryna v díle českých slavistů: Sbornik k 500. jubileu narození významného běloruského humanisty, 1490-1990. - Praha: Nar. Knihovna: Slovanská Knihovna, 1992. - 257 s. - Чэш.

Скарыназнаўчая дзейнасць чэшскiх славiстаў.

1119. *Sielicki F. Franciszek Skoryna w nauce polskiej // Studia o kiążce. (Wrocław, Warszawa, Kraków). 1993. T.19. S.113-130. (Międzyuczelniane zeszyty naukowe resortu edukacji narodowej). Пол.

Польскiя публiкацыi, якiя датычацца вядомага беларускага друкара Ф.Скарыны, пачынаючы з XVI ст. i да нашых часоў.

Гл. таксама N 85, 1275, 3800, 3844, 4261.

1569 год-канец XVIII стагоддзя

1120. Валишевский К. Смутное время: [Ист. очерк: Есть материал о Беларуси конца XVI-нач. XVII в.]. - М.: Квадрат, 1993. - 318 с. - (Происхождение соврем. России).

1121. Грыцкевiч В. Два погляды на адну канстытуцыю [3 мая 1791 г.: Аўт. таксама дае сваю ацэнку незалежнасцi Беларусi пры Рэчы Паспалiтай, нац. i рэлiгiйн. аспектаў жыцця насельнiцтва 2-й паловы XVI-XVIII стст.] // Полымя (Мiнск). 1993. N 9. С.178-192.

1122. Дарэвалюцыйны перыяд [гiсторыi Старадарожчыны: Больш падрабязна пра падзеi XVIII-пач. XX ст. Таксама пра назвы вёсак Языль, Вярхуцiна] // Навiны Старадарожчыны. 1993. 14,17 лiп.

1123. Запрудскi I. Згадкавы лёс нашых паселiшчаў: [З гiсторыi фальварка Iгнатычы (цяпер в.Калiнiна Мiн. р-на), XVII-XVIII стст.: Па арх. дак.] // Наша жыццё (Мiнск). 1993. 3 лют.

1124. Мiкалаеў М. НЛА над Гроднам у XVII стагодзьзi? // Пагоня (Гродна). 1993. 6-22 студз. С.8.

1125. Путешествие в Московию барона [А.] Мейерберга: [Из путевых заметок А.Мейерберга, австр. дипломата, который возвращался на родину из Москвы через Могилев в 1662 г.] / Уступ i заўв. Б.I.Сiдарэнкi; Пер. iх на бел. мову Ю.Певунова // Магiлёўская даўнiна: [Зб.]. Магiлёў, 1993. С.88-89.

1126. Сагановiч Г. Якiя былi прычыны заняпаду Вялiкага княства Лiтоўскага?: Гiсторыя Беларусi [XVII-XVIII стст.] у пытаннях i адказах // Наша слова (Мiнск). 1993. 8 снеж. (N 49). С.6.

1127. Сiдарэнка Б.I. Аўстрыйскi дыпламат Аўгусцiн Мейерберг (1622-1688) аб Магiлёве сярэдзiны XVII ст. // Прыдняпроўе: Паведамл. навук. абл. краязн. канф. Магiлёў, 1993. С.35-36.

1128. Сiдарэнка Б.I. Летапiс Трафiма Раманавiча Сурты: (Да 300-годдзя напiсання "Хронiкi горада Магiлёва") / Пер. на бел. Ю.Пiвуноў // Магiлёўская даўнiна: [Зб.]. Магiлёў, 1993. С.72-77.

1129. Хмяльнiцкая Л.У. Князi Агiнскiя ў Вiцебску [XVII-XVIII стст.] // Выбар (Вiцебск). 1993. 21 крас.-4 траўня (N 12). С.5.

1130. Хмяльнiцкая Л. Павiнна стаць альтэрнатывай: [З гiсторыi Вiцебска, XVIII ст.] // Выбар (Вiцебск). 1993. Студз. (N 1). С.6.

1131. Якiмовiч Ю. У далёкiм васемнаццатым стагоддзi [г.Дуброўна] // Вiцеб. рабочы. 1993. 25 верас.

1132. *Burant S.R., Zubek V. Eastern Europe's old memories and new realities: Resurrecting the Polish - Lithuanian Union // East European politics and societies (Berkeley). 1993. Vol. 7, N 2. Англ.

Ёсць звесткi з гiсторыi ВКЛ у складзе Рэчы Паспалiтай.

1133. *Halecki O. Jadwiga of Anjou and the rise of East Central Europe. - Boulder: Columbia Univ. Press, 1991. - 358 p. - Англ.

Рэч Паспалiтая пасля Люблiнскай унii (XVI-XVII стст.).

1134. Jasienica P. Polska anarchia. - Warszawa: Czytelnik, 1993. - 157 s. - Пол.

Рэч Паспалiтая ў 2-й палове XVI-XVIII стст.

1135. Polska: Losy państwa i narodu / H.Samsonowicz, J.Tazbir, T.Łepkowski, T.Nałęcz. - Warszawa: Iskry, 1992. - 610 s.: m. - Пол.

Ёсць матэрыялы па гiсторыi Беларусi ў складзе Рэчы Паспалiтай.

Гл. таксама N 19, 29, 35, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 847, 850, 852, 853, 854, 855, 857, 860, 862, 866, 867, 869, 871, 872, 874, 877, 878, 879.

Тэрыторыя. Насельнiцтва

1136. Капыскi З.Ю., Капыскi Б.З. Беларуская вёска i яе насельнiцтва ў канцы XVI- першай палове XVII ст.: Вопыт дэмагр. характарыстыкi // Бел. гiст. часоп. (Мiнск). 1993. N 2. С.42-45. Бiблiягр.: 8 назв.

1137. Костенич Л.В. Могилевцы XVII века: (Численность, этн. и соц. состав Могилева в XVII в.) // Зборнiк матэрыялаў магiлёўскiх чытанняў "Трафiм Сурта i яго час". Магiлёў, 1993. С.43-51.

1138. Сiдор С.I. Геаграфiя Беларусi: Дадат. да падруч., 9 кл. - Мн.: Нар. асвета, 1993. - 127 с.

Са зместу: Даследаваннi прыроды i гаспадаркi Беларусi на працягу XVIII - пачатку ХХ ст.; Навуковыя працы па геаграфii Беларусi ў 20-60-х гг. ХХ ст.; Беларусь на карце Еўропы: [Геагр. становiшча, фармiраванне тэрыторыi]. С.5-10.

1139. Ярохiн А. Краснапольшчына на першых геаграфiчных картах [XVII-XVIII стст.] // Голас Краснапольшчыны. 1993. 6 студз.

Гл. таксама N 882, 883, 886, 888, 889.

Эканомiка. Сацыяльна-эканамiчныя адносiны. Сацыяльная структура

1140. Булыка А. "Дозволяемъ ярмарокъ держати...": [Развiццё камерц. справы ў ВКЛ i бел. лексiка] // Культура (Мiнск). 1993. 15 сак.(N 10). С.4-5.

Са зместу: Базар-рынак-кiрмаш [у XVII-пачатку XVIII ст.].

1141. Вiшнеўская В. Вяло мястэчка рачны гандаль: [Беразiно ў XVII-XIX стст.] // Сцяг Ленiна (Беразiно). 1993. 17 крас.

1142. История крестьянства России с древнейших времен до 1917 г. Т.3: Крестьянство периода позднего феодализма (Середина XVII в.-1861 г.) / Рос. АН; Редкол.: В.И.Буганов, И.Д.Ковальченко и др.; Авт.: А.А.Преображенский, Я.Е.Водарский, В.М.Кабузан и др. - М.: Наука, 1993. - 664 с.+ карт. - (История крестьянства России).

Из содерж.: Крестьяне Белоруссии. С.587-599: ил.

1143. Кукуня О. Млын у Паставах [на рэчцы Мядзелка, XVIII-XIX стст.] // Пастаўс. край. 1993. 4 снеж.

1144. Малiноўскi М. Канал iмя Агiнскага: [Гiсторыя пабудавання гiдратэхн. комплексу памiж р.Ясельда i Шчара (1765-1775 гг.)] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 23 снеж. (N 51). С.3.

1145. На ўсе рукi майстры: [Развiццё рамёстваў у Пiнску, XVII-XIX стст.] // Полес. правда (Пинск). 1993. 27 нояб.

1146. Нестерович Я. Белорусские феодальные деревня и город во второй половине XVII-XVIII веков // Во славу Родины (Минск). 1993. 24 июня.

1147. Полюховыч П. Пынська шлехта. Нызначытыса - а буты: [З гiсторыi Пiн., Лунiн. i Стол. р-наў, XVIII-XX стст.] // Збудiнне (Мiнск). 1993. Жн.(N 6).

1148. Соловьев Н. Быхов: ремесленники, мануфактуры, заводы [1755-1913 гг.] // Бел. предприниматель (Минск). 1993. Март (N 9). С.7.

1149. Соловьев Н. Ладно бы эксплуататоры - "народная" власть погубила: [О развитии предпринимательства и мануфактур в Ружанах в XVIII-нач.XX в., Пружан. р-н] // Бел. предприниматель (Минск). 1993. Окт.(N 42). С.7.

1150. Соловьев Н. Несвижские ремесленники [конца XVI-XVIII вв.] // Бел. предприниматель (Минск). 1993. Февр.(N 6). C.6.

1151. Филиппович И. Владения Могилева: [Аграр. реформа конца XVI в.] // Вестн. Могилева. 1993. 29 июля (N 30). С.6.

1152. Юркевич Н. Кому жаловались крестьяне: [Бел. крепост. деревня в XVII-XVIII вв.] // Заря (Брест). 1993. 31 авг.

1153. Яцкевiч З. Магiлёўскае пiва: [З гiсторыi вытворчасцi, 1578-1913 гг.] // Зрок (Мiнск). 1993. N 6. С.50-51.

1154. *Guldon Z., Wijaczka J. Związki handlowe ziem litewskich i białoruskich z Królewcem w świetle rejestrów celnych komory grodzieńskiej z lat 1600 i 1605 // Komunikaty Mazursko-Warminskie (Olsztyn). 1993. N 1. S.21-31: tab. Пол.

Гандлёвыя сувязi лiтоўскiх i беларускiх земляў з Кpулеўцам у 1600-1605 гг.

1155. *Postołowicz L. Administracja leśna w puszczach ekonomii grodzieńskiej do połowy XVII w. // Białostocczyzna (Białystok). 1993. N 1. S.5-11. Пол.

Лясная адмiнiстрацыя ў гродзенскiх пушчах.

Гл. таксама N 18, 677, 890, 891, 892, 894, 896, 897, 898, 901, 902, 904, 905, 906, 4285.

Палiтычны лад. Дзяржава i права. Унутраная палiтыка

1156. Абрамова И. Магдебургское право [Витебску, 1597 г.] // Витеб. курьер. 1993. 5 июня.(N 21). С.8.

1157. Арэшка В. "Працу гэту маю нашчадкам пакiну...": [Пра прадстаўнiкоў магнац. роду Радзiвiлаў у Нясвiжы - Мiкалая Крыштофа Сiротку (1549-1616) i Мiхала Казiмiра Рыбаньку (1702-1762), вядомых палiт. дзеячоў] // Чырв. сцяг (Нясвiж). 1993. 27 лiп.

1158. Доўнар Т. Караць нельга памiлаваць: З гiсторыi суда: [Трэцi Статут ВКЛ 1588 г.] // Суд. весн. (Мiнск). 1993. N 1. С.62-64.

1159. Дробыш Н. Министр из Ясенца: [И.Л.Хрептович (1729-1812 гг.)] // Бел. нива (Минск). 1993. 17 авг.

1160. З гiсторыi Беларусi: [Статут ВКЛ 1588 г.] // Сцяг Саветаў (Клiчаў). 1993. 18 снеж.

1161. Карпiевiч Д. Сiстэма ўзнагарод у Беларусi [XVII-XIX стст.] // Голас Любаншчыны. 1993. 17,28,31 лiп.; 4,11 жн.

1162. Людамант С. Усё лятуць тыя конi...: [З жыцця i дзейнасцi К.М.Дарагастайскага (1562-1615), палiтыка, вайск. дзеяча, аднаго з самых адук. людзей у ВКЛ] // Наша слова (Мiнск). 1993. 25 жн.(N 34). С.4.

1163. Магдэбургскае права [Крычаў атрымаў у 1633 г.] // Ленiн. клiч (Крычаў). 1993. 26 мая.

1164. "Правы пiсаныя маем...": На 400-я ўгодкi друкав. Статуту ВКЛ [1588 г.: З выступленняў на Скарын. семiнары ў Маскве (27 лiстап. 1989 г.)] / А.К.Кавко, Е.Немировский, А.Грицкевич, Б.Белаказовiч, В.Грицкевич, Г.Сагановiч, С.Санько, Ю.Лабынцев // Скарынiч: Лiт.-навук. гадавiк. Mн., 1993. Кн.2. С.180-206.

1165. Сцяпанаў В. Аршанскiя дзяржаўцы i старасты: [З гiсторыi кiравання горадам, XVI-XVIII стст.] // Аршан. газ. 1993. 12 студз.

1166. Фiлатава А. Тры падзелы Рэчы Паспалiтай [1772, 1793, 1795 гг.] // Крыжовы шлях. Мн., 1993. С.96-117.

1167. Хонцар У. Дакументы сведчаць: [З наказу Гродзен. павят. сеймiка паслам на Варшаўс. сейм наконт выд. Закона аб недапушчэннi прыёму сялян. дзяцей у шк., 1773 г.] // Берастав. газ. 1993. 19 мая.

1168. Цярохiн С.Ф. Перунова цяпельца: Эсэ, цi Некалькi згадак з гiсторыi нашага народа: Для ст. шк. узросту. - Мн.: Юнацтва, 1993. - 126 с.: iл.

Са зместу: Энцыкдапедыст са Шчорсаў: [Дзярж. i грамад. дзеяч, фiлосаф, асветнiк, прыродазнаўца I.Л.Храптовiч (1729-1812)]. С.73-84.

1169. Швед В. Другi падзел Рэчы Паспалiтай адбыўся ў Новым замку [Гродна, 1793 г.] // Пагоня (Гродна). 1993. 22-28 кастр.(N 33). С.4.

1170. Шершеневич А. Каспар Бекеш [(1520-1579): Бел. полит. деятель, военноначальник, мыслитель] // Гродзен. праўда. 1993. 17 чэрв.

1171. Юхо Я. Калi была створана першая беларуская канстытуцыя?: [III Статут ВКЛ 1588 г.]: Гiсторыя Беларусi ў пытаннях i адказах // Наша слова (Мiнск). 1993. 1 верас. (N 35). С.6.

1172. Dzięgielewski J. Izba poselska w systemie władzy Rzeczypospolitej w czasach Władysława IV. - Warszawa: Wyd-wo sejmowe, 1992. - 195 s.+ 16 il. - Bibliogr.: s.184-187. - Пол.

Сейм у Рэчы Паспалiтай у XVII ст.

1173. Kappeler A. Russland als Vielvölkerreich: Entstehung. Geschichte. Zerfall. - München: Beck, 1993. - 395 S. - Ням.

Ёсць звесткi пра Польшчу, Лiтву, Расiю i Беларусь у 1772, 1793, 1795 гг.

1174. *Kohut Z.E. Belarus, Russia and Ukraine from the sixteenth to the eighteenth centuries: An agenda for the study of politics // Journal of Ukrainian studies (Edmonton). 1992. V.17, N 1/2. P.3-16. Пол.

З гiсторыi дзяржаўнасцi Беларусi XVI-XVIII стст.

1175. *Konopka T. Historia domu naszego: Raptularz z czasów Stanisława Augusta / Red. i oprac. M.Konopka. - Warszawa: Neriton, 1993. - 239, [s]., XXIX s. tabl.: faks., fot., portr. - Пол.

Гiсторыя Польшчы часоў Станiслава Аўгуста (1732-1798).

1176. Litouski samadur: [Kniaź Hieranim Flaryjan Radziwił] // Sustrečy: Casopis biełaruskich studentau Polščy (Warszawa-Mokotów). 1993. N 2. S.15-16. Пол.

Пра князя К.С.Радзiвiла Пане Каханку (1734-1790).

1177. *Maron J. "Sejmu grodzieńskiego exorbitancyja" - opinia publiczna wobec zerwania sejmu 1688 roku // Šląski Kwartalnik Historyczny Sobotka (Wrocław). 1993. N 2/3. S.247-250. Пол.

Гродзенскi сейм 1688 г.

1178. Poczet krolów i książąt polskich. - Warszawa: Czytelnik, 1993. - 462 s.: il.+ dod. il. - Пол.

Польскiя каралi.

Гл. таксама N 14, 910, 911, 912, 914, 916, 923, 925, 926, 937, 939, 940.

З гiсторыi Паўлаўскай рэспублiкi (1767-1824 гг.)

1179. Крот М. Паўлаўская рэспублiка: [Заснав. П.К.Бжастоўскiм у маёнтку Мерач (цяпер Паўлава Расон. р-на), 1767-1824 гг.] // Весн. Глыбоччыны. 1993. 10 верас.

1180. Цярохiн С. Паўлаўская рэспублiка // Во славу Родины (Минск). 1993. 30 янв.

1181. Цярохiн С.Ф. Перунова цяпельца: Эсэ, цi Некалькi згадак з гiсторыi нашага народа: Для ст. шк. узросту. - Мн.: Юнацтва, 1993. - 126 с.: iл.

Са зместу: Кiшанёвая рэспублiка. С.121-126.

3 гiсторыi Канстытуцыi 3 мая 1791 г.

1182. Сiўчыкаў У. Траўня трэцi дзень // Бярозка (Мiнск). 1993. N 5. С.24-25.

1183. Budziarek M. Zdobyć się na wielkość // Przegląd Katolicki (Warszawa). 1993. N 9. S.3. Пол.

1184. *Grześkowiak-Krwawicz A. Dyzmy Bończy Tomaszewskiego atak na Konstytucję 3 Maja // Wiek Oświecenia (Warszawa). 1993. T.9. S.139-150. Пол.

1185. *Hillar M. Konstytucja 3 Maja: mit i rzeczywistość // Bez Dogmatu (Warszawa). 1993. N 1. S.8-9. Пол.

1186. *Klimowicz M. "Nieznane" kontynuacje dzieła "O ustanowieniu i upadku Konstytucji 3 Maja": Diariusze, reportaże czy dzieła historyczne // Pamiętnik Literacki (Wrocław). 1993. Z. 3/4. S.17-40. Пол.

1187. *Kocoj H. Berlin o Konstytucji 3 Maja // Prawo i Życie (Warszawa). 1993. N 19. S.12: il. Пол.

Берлiн аб Канстытуцыi.

1188. Kocoj H. Stosunek Rosji do Konstytucji 3 Maja // Przegląd Humanistyczny (Warszawa). 1993. N 4. S. 57-70. Пол.

Адносiны Расii да Канстытуцыi.

1189. *Kowalska-Postén L. Uchwalenie Konstytucji 3 Maja w świetle korespondencji dyplomaty szwedzkiego Larsa von Engeströma // Przegląd Humanistyczny (Warszawa). 1993. N 3. S.117-134. Пол.

Канстытуцыя ? святле шведскай дыпламатычнай перапiскi.

1190. *Pasztor M. Hugo Kołłataj na Sejmie Wielkim w latach 1791-1792. - Warszawa: Wyd-wo Sejmowe, 1991. - 231 s. - Bibliogr.: s.219-223. - Пол.

1191. *Postén L. Upadek Konstytucji 3 Maja w świetle raportów dyplomaty szwedzkiego Samuela Niclasa Casströma z okresu 1791-1792 // Komunikaty Instytutu Bałtyckiego (Gdańsk). 1993. Z.42. S.29-49. Пол.

Заняпад Канстытуцыi ? святле рапартаў шведскага дыпламата.

1192. "Rok monarchii Konstytucyjnej": Piśmiennictwo polskie lat 1791-1792 wobec konstytucji 3 Maja / Red. T.Kostkiewicz. - Warszawa: Inst. Badań Literackich PAN, 1992. - 267 s. - Пол.

Гл. таксама N 40, 1121.

Персаналiя

1193. Грыцкевiч А. Мiхал Карыбут-Вiшнявецкi (1640-1673), кароль польскi i вялiкi князь лiтоўскi ад 1669 года // Культура (Мiнск). 1993. 16 лiстап.(N 45). С.4,13.

1194. Грыцкевiч А. Ян Казiмiр Ваза [кароль Польшчы, вялiкi князь лiтоўскi (1603-1672 гг.)] // Культура (Мiнск). 1993. 20 крас.(N 15). С.4-5.

1195. Лойка П. Якое месца ў нашай гiсторыi займае Сцяпан Батура [1533-1586]?: Гiсторыя Беларусi у пытаннях i адказах // Наша слова (Мiнск). 1993. 10 лiстап.(N 45). С.6.

Т.Рэйтан (1742-1780)

1196. Емяльянчык У. Пан Тадэвуш з Грушаўкi: [Пра Т.Рэйтана, палiт. дзеяча Рэчы Паспалiтай] // Культура (Мiнск). 1993. 4 верас.(N 36). С.6-7.

1197. Турыянскi М. Гiсторыя маёнтка Грушаўка, пiсаная Мiхасём Турыянскiм: [Род. мясцiны Т.Рэйтана ? Ляхав. р-не] // Мастацтва (Мiнск). 1993. N 12. С.47-51.

1198. Турыянскi М. Расколiна гiсторыi прайшла праз яго сэрца // Мастацтва (Мiнск). 1993. N 12. С.41-46.

Л.Сапега (1557-1633)

1199. Рубашэўскi Ю. Леў Сапега: [Пра дзярж. дзеяча, юрыста i дыпламата ВКЛ] // Нар. трыбуна (Брэст). 1993. 18 снеж.

1200. Саверчанка I. Палiтыка з пазiцыi сiлы // Во славу Родины (Минск). 1993. 30 июля.

1201. Саверчанка I. Хто такi Леў Сапега? // Наша слова (Мiнск). 1993. 13 кастр.(N 41). С.6.

1202. Супрун В. Леў Сапега: [Слонiм. стараста, 1586-1633 гг.] // Слонiм. весн. 1993. 2 лют.

Гл. таксама N 4229, 4230.

А.Тызенгаўз (1733-1785)

1203. Валетка Л. Казначэй Вялiкага княства Лiтоўскага [А.Тызенгаўз (1733-1785): Пра яго праграмму прам.-культур. пераўтварэння Рэчы Паспалiтай, перш за усё - Беларусi i Лiтвы. Таксама пра архiтэктур. ансамбль - дамы Тызенгаўза ў стылi барока ў Паставах] // Пастаўс. край. 1993. 13 лют.

1204. Гардзееў Ю. З гiсторыi помнiка Антонiю Тызенгаўзу ў Гродзенскiм фарным (паезуiцкiм) касцёле // Гарадзенскiя запiсы: (Старонкi гiсторыi i культуры). Гродна, 1993. Вып. 1. С.21-23.

1205. Цыхун А. Стваральнiк Гароднi: [А.Тызенгаўз -гродзен. стараста] // Гродзен. праўда. 1993. 11 мая; Сел. новь (Гродно). 1993. 29 сент.

Сацыяльныя рухi i плынi. Палiтычныя партыi i арганiзацыi

1206. Асiноўскi С. Вязень Старадубскай крэпасцi [В.Вашчыла (1690-1744): З гiсторыi сялян. паўстання, 1740-1744 гг.] // Во славу Родины (Минск). 1993. 16 окт.

1207. Аўраменка В. Пошукi цi вяртанне?: Вопыт нац. самавызначэння (XVII-XIX стст.) // ЛiМ (Мiнск). 1993. 26 чэрв.-2 лiп.(N 26). С.5,12.

1208. Емяльянчык У. Гiстарычны мазахiзм: [Барская канфедэрацыя (1768-1772), паўстанне 1794 г. i А.В.Сувораў] // Нар. газ. (Мiнск). 1993. 18 лют. С.5.

1209. Ластоўскi В. Казакi на Беларусi: [З гiсторыi паўстання, сярэдзiна XVII ст.] // Во славу Родины (Минск). 1993. 13 авг.

1210. Сцяпанаў В. Казацтва на Аршаншчыне [Канец XVI-XVII стст.] // Аршан. газ. 1993. 4 мая.

1211. Сысой I. Паўстанне ў Крычаўскiм старостве: (Малавядомыя старонкi нашай гiсторыi): [Удзел у паўстаннi атрада В.Вашчылы, 1740 г.] // Бабр. жыццё. 1993. 25 лiстап.

1212. Ткачоў М. "...Казнiць смерцю адпаведна заслуг iх": [З гiсторыi антыфеад. паўстання 1648-1649 гг. жыхароў Давыд-Гарадка. Таксама пра абарончыя ўмацаваннi мястэчка ў XVII-XVIII стст.] // Во славу Родины (Минск). 1993. 29 окт.

1213. Цярохiн С.Ф. Перунова цяпельца: Эсэ, цi Некалькi згадак з гiсторыi нашага народа: Для ст. шк. узросту. - Мн.: Юнацтва, 1993. - 126 с.: iл.

Са зместу: Мядовы бунт: [Антыфеад. выступленне сялян у Слонiм. старостве ў 1720 г.]. С.110-120.

Гл. таксама N 1058.

Вайсковая справа. Ваенная гiсторыя

1214. Багадзяж М. Мяцежны гетман: [Януш Радзiвiл (1612-1655) на чале лiтоўс. войска ў вайне 1648-1654 гг.] // Звязда (Мiнск). 1993. 23 студз. С.3.

1215. Бекцiнееў Ш. Татарскiя ўланы [у армiях Рэчы Паспалiтай i Расiйскай iмперыi, XVIII-XIX стст.] // Чырв. змена (Мiнск). 1993. 1 лiп.

1216. Георгиевские кавалеры: Сб. В 4 т. Т.1: 1769-1850: [В содерж. есть материалы о воен. действиях на территории Беларуси и о бел. воинах] / Сост. А.В.Шишов. - М.: Патриот, 1993. - 543 с.: ил.

1217. Иванов Ю. Витебский пехотный полк (1703-1918) // Во славу Родины (Минск). 1993. 15 сент.

1218. Локiс М. Шабля - шляхецкi гонар: [З гiсторыi зброi XVII-XIX стст.] // Бярозка (Мiнск). 1993. N 9. С.26-28.

1219. Пракопчык Л. Ян Кароль Хадкевiч [(1560-1621): Гетман ВКЛ] // Во славу Родины (Минск). 1993. 25 июня.

1220. Сагановiч Г. Чым вызначыўся Януш Радзiвiл?: [Гетман ВКЛ i вiлен. ваявода (1612-1655)] // Наша слова (Мiнск). 1993. 1 снеж.(N 48). С.6.

1221. Сагановiч Г. Чым славуты Ян Кароль Хадкевiч: Гiсторыя Беларусi ў пытаннях i адказах: [Гетман ВКЛ (1560-1621)] // Наша слова (Мiнск). 1993. 1 снеж. (N 48). С.6.

1222. Ткачоў М. "Кароль курка": [З гiсторыi фартыфiкацыi сярэдневяковага Нясвiжа, канец XVI-XVII стст.] // Во славу Родины (Минск). 1993. 17 сент.

1223. Ткачоў М. "...С городовой стены отказали о сдаче города": [Ратная слава замка ў Ляхавiчах, XVII ст.] // Во славу Родины (Минск). 1993. 11 июня.

1224. Ткачоў М. Як случакi ваяваць вучылiся: [Урыв. з кн. "Замкi i людзi": З ратнай гiсторыi Слуцка, XVII ст.] // Во славу Родины (Минск). 1993. 13 авг.

1225. Януш Радзiвiл [(1612-1655) - гетман ВКЛ] // Во славу Родины (Минск). 1993. 25 июня.

1226. *Brynkus J. Obrońcy kresów wschodnich w czasach Zygmunta III Wazy // Wiadomości Historyczne (Warszawa). 1993. N 3. S.141-150: tab.; Rocznik Naukowo-Dydaktyczny / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Z.158 Prace Historyczne (Kraków). 1993. Z.16. S.221-245, tab. Пол.

Абарона ўсходнiх крэсаў у часы Жыгiмонта III Вазы (1566-1632).

1227. Lesniewski S. Poczet hetmanów polskich i litewskich, XVIII wiek. - Warszawa, 1992. - 262 s. - Пол.

Польскiя i лiтоўскiя гетманы XVIII ст.: Мiхал Казiмiр Радзiвiл (1702-1762), Мiхал Казiмiр Агiнскi (1730-1800) i iнш.

Гл. таксама N 964, 965, 972, 973, 1162, 1170, 1280.

Вайна памiж Рэччу Паспалiтай i Расiяй 1654-1667 гг.

1228. Арлоў У. Адкуль наш род: Апавяданнi па гiсторыi Беларусi // Пралеска (Мiнск). 1993. N 3,4,6,7/8-12.

Са зместу: Крывавае стагоддзе [1654-1667]. N 10. C.6-7.

1229. Марзалюк I.А. Магiлёў у вайне Расii з Рэччу Паспалiтай (1654-1667) // Збор матэрыялаў магiлёўскiх чытанняў "Трафiм Сурта i яго час". Магiлёў, 1993. С.63-72.

1230. Палубiнскi А. У тыя далёкiя гады: [Свiслаччына ў гады вайны] // Свiсл. газ. 1993. 17 крас.

1231. Сагановiч Г. Народна-вызваленчы рух на Беларуси пад час вайны 1654-1667 гг. // Настаўн. газ. (Мiнск). 1993. 7 крас.

1232. Сагановiч Г. Невядомая вайна (1654-1667) // Спадчына (Мiнск). 1993. N 3. С.89-112; N 4. С.92-112; N 5. С.100-112; N 6. С.95-112. Працяг будзе.

1233. Сагановiч Г. Сьмерць палявога гетмана [В.К.Гасеўскага (каля 1620-1662) у час вайны] // Наша нiва (Вiльнюс). 1993. N 13. С.6,7.

1234. Сiдарэнка Б. Гiсторыя аднаго паўстання: [Магiлёў у 1654-1661 гг.] // Ратуша (Магiлёў). 1993. 10-16 чэрв.(N 22). С.5; 29 лiп.-4 жн.(N 29). С.5-6; 23-29 верас.(N 37). С.5.

1235. Сцяпанаў В. Эпiзоды невядомай вайны [1654 г., Орша] // Аршан. газ. 1993. 1 чэрв.

1236. Ткачоў М. "... А приступать не велено": [Дуброўна ў 1654 г.] // Во славу Родины (Минск). 1993. 28 мая.

1237. Ткачоў М.А. Вайна Расii з Рэччу Паспалiтай, 1654-1667 гг. / Да друку матэрыял падрыхт.: В.Кушнер, С.Таляронак, В.Ткачова // Бел. гiст. часоп. (Мiнск). 1993. N 1. С.83-90; N 2. С.56-64. Бiблiягр. у канцы арт.

1238. Ткачоў М. "...И Вашему Царскому Величеству поклониться не хотят": [З гiсторыi абароны Быхава] // Во славу Родины (Минск). 1993. 14 мая.

1239. Ткачоў М. "... И из крепости не отступили": [Ратная слава г.Шклова в ходе войны] // Во славу Родины (Минск). 1993. 25 июня.

1240. *Frost R.I. After the deluge: Poland-Lithuania and the second Northern war, 1655-1660. - Cambridge Univ. Press, 1993. - 209 p. -Англ.

Паўночная вайна Расii i Рэчы Паспалiтай супраць Швецыi 1700-1721 гг.

1241. Арлоў У. Адкуль наш род: Апавяданнi па гiсторыi Беларусi // Пралеска (Мiнск). 1993. N 3,4,6,7/8-12.

Са зместу: Пётр I i Беларусь [у час Паўночнай вайны]. N 12. С.16-17.

1242. Арлоў У. Якая роля ў нашай гiсторыi належыць Пятру I: [Беларусь у гады Паўноч. вайны] // Наша слова (Мiнск). 1993. 8 снеж.(N 49). С.6.

1243. Бордиловский В. "Мать Полтавской баталии": [Битва у д.Лесная Славгор. р-на] // Магiлёўс. праўда. 1993. 9 кастр.

1244. Бяспанскi С.I. Бiтва пад Галоўчынам (1708 г.) вачыма сучаснiкаў // Прыдняпроўе: Паведамл. навук. абл. краязн. канф. Магiлёў, 1993. С.36-38.

1245. Вiцебск у агнi [1708 г.] / Пер. [з выд.: Paryz, 1863] А.Манкевiч // Бел. мiнуўшчына (Мiнск). 1993. N 5/6. С.42.

1246. Гриб С. Петр I и Могилев [1700-1721 гг.] // Вестн. Могилева. 1993. 2 сент.(N 35). С.67.

1247. Данскiх С. "Шведская вайна" на Шчучыншчыне // Дзяннiца (Шчучын). 1993. 28 верас.

1248. Копцiк Ю. Артылерыйскi рэдут [у Копысi часоў Паўночнай вайны] // Аршан. газ. 1993. 10 чэрв.

1249. Кротава С. Пётр I у Горках ( у час вайны ў лiп.-жн. 1708 г.) // Дняпроўскi край: [Зб.]. Магiлёў, 1993. С.6567.

1250. Кузняцоў М. Зняслаўленая шпага: [Беларусь у 17071709 гг.] // Чырв. змена (Мiнск). 1993. 31 жн.

1251. Пашкевiч У. Навагрудчына ў гады Паўночнай вайны // Новае жыццё (Навагрудак). 1993. 20,27,30 кастр.

1252. Пётр I i святары: Гiсторыя аб забойстве базылiянаў у Полац. царкве ў 1705 г. дня 30 чэрв. / З паведамл. Я.Яхiмовiча запiсаў А.Завадскi // Бел. мiнуўшчына (Мiнск). 1993. N 5/6. С.39-42.

1253. Пушкiн I.А. Расейскае войска на Беларусi пад час Паўночнай вайны: (Па магiлёўс. хронiках) // Зборнiк матэрыялаў магiлёўскiх чытанняў "Трафiм Сурта i яго час". Магiлёў, 1993. С.53-62.

1254. Стальмашонак I. Была такая вайна - Паўночная: Аб баявых дзеяннях на тэрыторыi Магiлёўшчыны, у т.л. i на Мсцiслаўшчыне] // Святло Кастр. (Мсцiслаў). 1993. 4 жн.

1255. Стальмашонак I. У час Паўночнай вайны: [Баявыя дзеяннi на тэрыторыi Горац. р-на] // Ленiн. шлях (Горкi). 1993. 1 верас.

Гл. таксама N 620.

Знешняя палiтыка. Мiжнародныя сувязi

1256. Казбярук У. Гальяш Пельгрымоўскi i яго паэма "Гутарка ў Маскве" [1601 г.]: Маст. плён дыпламат. мiсii: [З гiсторыi рус.-пол.-бел. палiт. i дыпламат. узаемаадносiн, 2-я палова XVI-пач. XVII ст. ] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 10 чэрв. (N 23). С.1,7.

1257. Носов Б.В. Курляндское герцогство и российско-польские отношения в 60-е годы XVIII века: К предыстории разделов Речи Посполитой // Славяноведение (Москва). 1993. N 5. С.54-66. Библиогр.: 33 назв.

1258. Floria B. Plany wojny tureckiej Władysława IV a Rosja (1644-1646) // Odrodzenie i Reformacja w Polsce (Wrocław). 1992. T.36. S.133-145. Пол.

Узаемаадносiны Польшчы, Расii, Турцыi ў 1644-1646 гг.

1259. *Kamiński A.S. Republic vs. autocracy: Poland, Lithuania and Russia, 1686-1697. - Cambridge, 1993. - 312 p. - Пол.

Рэч Паспалiтая, ВКЛ i Расiя ў 1686-1697 гг.

Гл. таксама N 21, 25, 1002, 1004, 1016, 1038.

Iдэалогiя. Грамадская свядомасць. Культура

1260. Здановiч Н. "Кую-кую ножку, паеду ў дарожку": [Глiнян. цацкi-свiсцёлкi XVIII ст.: Археал. раскопкi ў Полацку] // Культура (Мiнск). 1993. 1 снеж. (N 47). С.13.

1261. Культура ў Рэспублiцы Беларусь: гiсторыя, сучасны стан i перспектывы развiцця: (Тэз. навук. канф.) / Iн-т мастацтвазнаўства, этнаграфii i фальклору iмя К.Крапiвы; Рэдкал.: В.К.Бандарчык i iнш. - Мн., 1993. - 166 с.

Са зместу: Жук В.I. Узаемадзеянне дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва Беларусi з мастацтвам Еўропы ў XVIII ст. С.21-23. Пiкулiк А.М. Творчасць магiлёўскага гравёра Максiма Вашчанкi [XVII ст.]. С.23-25. Лазука Б.А. Праблемы "трэцяй культуры" у выяўленчым мастацтве Беларусi эпохi барока [XVII-XVIII стст.]. С.56-58.

1262. Мальдзiс А.I. Беларуская культура барока як пасрэднiца памiж заходнеславянскiм i ўсходнеславянскiм светамi / Нац. навук.-асветн. цэнтр iмя Ф.Скарыны пры М-ве адукацыi Рэсп. Беларусь, Бел. кам. славiстаў. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1993. - 19 с. - (Дакл. / XI Мiжнар. з'езд славiстаў). - Бiблiягр. у падтэкст. заўв.

1263. Опарина Т.А. Влияние произведений украинско-белорусских полемистов конца XVI - начала XVII в. на борьбу идей в России XVII в.: ("Кириллова книга" и "Книга о вере"): Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Рос. АН Сиб. отд-ние. Ин-т истории. - Новосибирск, 1993. - 17 с. - Библиогр.: 4 назв.

1264. Праблемы развiцця яўрэйскай культуры на Беларусi [XVII-пачатку XX ст.]: Тэз. дакл., Мн., 3-4 сак. 1993 г. - Мн., 1993.

Змест: Первышин В.Н. Каменные синагоги XVII в. в Беларуси. С.3-4. Сiнчук I.I. Архiтэктурна-археалагiчныя даследаваннi помнiка XVII ст. былой сiнагогi ў г.Быхаве. С.5-7. Москалев В.С. Памятник архитектуры XVIII-XX веков - комплекс зданий синагоги в Столине: Пробл. исслед., реставраций, градостроит. регенерации и использования в соврем. условиях. С.8. Сергачев С.А. Архитектурно-конструктивные особенности крыш синагог Беларуси XVII-XVIII вв. С.9-10. Воротникова О.А. Символ и атрибут в иконографии [XVIII в.]. С.11-12. Цейтлина М.М. Результаты предварительных технологических исследований интерьеров синагоги в г.Слониме [XVII-XIX вв.]. С.13-14. Матюшко В.В. Памятник архитектуры XIX-XX вв. - комплекс бывшего пожарного депо в г.Мстиславле. С.15. Павлова Л.В. Памятник архитектуры XIX-начала XX в. - дом N 17 по ул. Островского [в Минске]. С.16. Зайцева О.Е., Синчук И.И. Дымленая посуда XV-XIX вв. из г.Несвижа. С.17-20. Пятровiч Н. Гiстарычная звестка пра помнiк яўрэйскай архiтэктуры, ансамбльсiнагагельнага альбо школьнага двара ў г.п.Мiр Карэлiцкага р-на Гродзенскай вобласцi [канца XVIII-пачатку XX ст.]. С.21. Левина Г. Бывшая иешива в городе Воложине [1806 г.]. С.22. Щербакова Т. О бытовой музыке евреев Белоруссии. С.23. Зварыка I. Незнаёмыя гравюры Рудольфа Эрнста ў Нацыянальнай бiблiятэцы Рэспублiкi Беларусь. С.26. Дубiнiн А. Каляндарнае кола гебрайскiх сьвятаў у Слонiме. С.27.

1265. Станкевiч А. Беларуская мова ў школах Беларусi ХVI i ХVII стст. - Рэпр. выд. - Мн.: Адраджэнне, 1993. - 19 с. - Вых. дан. арыг.: Вiльня: Бел. крынiцы, 1928.- Надрукав. бел. лацiнкай.

1266. Трусаў А. Кафля: час царавання [XVI-XVII стст.]: Тэмы, партр., cюжэты // Культура (Мiнск). 1993. 15 лют.(N 6). С.4-5.

1267. Тэатр Радзiвiлаў [у Нясвiжы ў 1740-1791 гг.] // Чырв. сцяг (Нясвiж). 1993. 2 лiп.

1268. Час, помнiкi, людзi: Памяцi рэпрас. археолагаў: Тэз. дакл. мiжнар. канф., Мiнск, 27-30 кастр.1993 г. - Мн., 1993. - 184 с. - Бiблiягр. у канцы арт.

Са зместу: Бубенько Т. Изразцы Витебского замка [конца] XVI-XVIII вв. С.11-13. Ганецкая I., Здановiч Н. Дэкаратыўная керамiка [Беларусi XVII-XVIII стст.]. С.27-30.

1269. Шестак Ю. Медвежья академия [в Сморгони: Основ. М.К.Радзивиллом в XVII в.] // Экол. вестн. (Гомель). 1993. Май (N 21).

1270. Яцкевiч З.Л. Знакамiтая фрэска сярэдзiны XVIII ст. як каштоўнейшая крынiца па гiсторыi Магiлёва // Дняпроўскi край: [Зб.]. Магiлёў, 1993. С.61-64.

1271. Dzieje teatru polskiego. F.2. Teatr polski od schyłku XVIII wieku do roku 1863: Lata 1773-1830 / Red. T.Sivért. - Warszawa: PWN, 1993. - 502 s.: il., 5 m. - Bibliogr.: s.412-422. - Пол.

Ёсць матэрыялы па гiсторыi тэатра на Беларусi ў 1773-1830 гг.

Гл. таксама N 593, 677, 892, 901, 1016, 1017, 1018, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1027, 1031, 1032, 1035, 1203, 1256, 1281, 1316.

З гiсторыi друку

1272. Навакоўская А., Сысой I. Друкары старажытнай Магiлёўшчыны [2-й паловы XVI- пачатку XVIII ст.: П.Ц.Мсцiславец, С.Собаль, М.Вашчанка, I.Труцэвiч, I.Ф.Капiевiч, С.I.Богуш-Сестранцэвiч] // Бабр. жыццё. 1993. 26 чэрв.

1273. Соловьев Н. Будет ли День белорусской печати?: [Из истории, 1776-1917 гг.] // Бел. предприниматель (Минск). 1993. Март (N 12). С.7.

1274. Филиппович И. Могилевские типографии [XVIII-XIX вв.] // Вестн. Могилева. 1993. 6 мая. С.6.

1275. Шчэрбiч М. Да 400-годдзя з дня выхаду ў свет [першага] беларускага буквара: [Пра купцоў братоў Л.i К.Мамонiчаў. Таксама пра С.Собаля, Ф.Скарыну] // Заклiк Iльiча (Чэрыкаў). 1993. 17 сак.

1276. Cubrzyńska-Leonarczyk M. Oficyna supraska 1695-1803: Dzieje i publikacje unickiej drukarni ojców bazylianów. - Warszawa: Bibl. Nar. , 1993. - 227 s.: il. - Пол.

З гiсторыi беларускага унiяцкага кнiгадрукавання на Падляшшы, 1695-1808.

1277. Каталог белорусских кириллических изданий конца XVII-XVIII вв. Вып.3: 1693-1800 гг. / Рос. нац. б-ка; Сост. Т.А.Афанасьева. - СПб, 1993. - 103 с. - Указ.: с.89-103.

Гл. таксама N 265, 1036, 1038, 1039.

З гiсторыi асветы i адукацыi

1278. Болбас В.С. Беларускi асветнiк: [С.Рысiнскi (1560-1625) i яго погляды на нар. педагогiку] // Адукацыя i выхаванне (Мiнск). 1993. N 7/8. С.26-32.

1279. Жлутка А. Калi быў заснаваны першы унiверсiтэт на Беларусi?: Гiсторыя Беларусi ў пытаннях i адказах: [Вiлен. iезуiц. акад., заснав. у 1579 г.] // Наша слова (Мiнск). 1993. 17 лiстап.(N 46). С.6.

1280. Крывашэй Дз. З гiсторыi корпуса кадэтаў: [Шк. заснав. князем К.С.Радзiвiлам у Нясвiжы, XVIII ст.] // Чырв. сцяг (Нясвiж). 1993. 25, 29 мая.

1281. Мiлiнкевiч А. Гродзенская Каралеўская медычная акадэмiя [2-я палова XVIII ст.: Iнiцыятыва адкрыцця належыць А.Тызенгаўзу, заслуга - Ж.Э.Жылiбэра] // Гарадзенскiя запiсы: (Старонкi гiсторыi i культуры). Гродна, 1993. Вып. 1. С.15-20.

1282. Палуцкая С.В. Родная мова i лiнгвiстычныя дысцыплiны ва унiяцкiх школах Беларусi (XVII-1-й паловы XIX ст.) // Праблемы нацыянальнай фiлалагiчнай адукацыi ў ВНУ Беларусi: Матэрыялы рэсп. навук.-метад. канф. (22-23 крас. 1992 г.). - Гродна, 1993. - С.78-86.

1283. Палякоў I. Першыя школы Зэльвеншчыны [40-ых гг. XVII-XIX стст.] // Праца (Зэльва). 1993. 23 студз.

1284. Сергеенко Л.О. Иезуитские учебные заведения в г.Полоцке (1582-1820 гг.) // Тэзiсы дакладаў навуковых супрацоўнiкаў запаведнiка па вынiках працы. Полацк, 1993. С.21-22.

1285. Сялiцкi С. Полацкая брацкая школа [пры Багаяўленскай царкве, 1633-60-я гг. XVII ст.] // Вiцеб. рабочы. 1993. 29 мая.

1286. Цiханаў Л. Гуманiстычны змест дзейнасцi брацкiх школ на Беларусi ў XVI- першай палове XVII ст. // Беларусiка Albaruthenica: [Зб.]. Мн., 1993. Кн. 1. С.52-57.

1287. Шаронава Т.Р. Адукацыя, школа i развiццё педагагiчнай думкi эпохi асветнiцтва ХVIII ст.: (Беларусь, Зах. Еўропа, Расiя, ЗША): Тэксты лекцый / Бел. дзярж. пед. ун-т. Мн., 1993. - 66 с. - Бiблiягр. у канцы тэм.

Са зместу: Асвета, школа i развiццё педагагiчнай думкi ў Беларусi XVIII ст.: [Таксама пра дзейнасць Г.Канiскага (1717-1793), К.Нарбута (1738-1807), I.Яленскага (1756-1811)]. С.57-63.

1288. *Wkład Pijarów do nauki i kultury w Polsce XVII-XIX wieku / Red. nauk.: I.Stasiewicz-Jasiukowa. - Warszawa; Kraków: Wyd-wo Zakonu Pijarów, 1993. - 651 s.+12 fot. - Bibliogr.: s.583-626. - Пол.

Пiярскiя школы ў ВКЛ у XVII-XIX стст.

Гл. таксама N 1167, 1314.

З гiсторыi архiтэктуры

1289. Кукуня О.Г., Иванова Л.В. Усадебный дом XVIII в. в Залесье [Сморгонского р-на]: Проект реконструкции (в т.ч. по археол. раскопкам) // Архитектура и стр-во Беларуси (Минск). 1993. N 4. С.30-32.

1290. Лакотка А. Менскiя [драўляныя гiстарычныя] прадмесцi [XVIII-пачатку XX ст.] // Беларусь (Мiнск). 1993. N 9. С.9,12-13.

1291. Пярвышын У. I бажнiца, i крэпасць: [Архiтэктур. асаблiвасцi сiнагог XVII ст.] // Культура (Мiнск). 1993. 12 кастр.(N 40). С.6. (Заняпад i ўваскрэсенне).

1292. Слюнькова I., Трусаў А. Мсцiслаў у велiчы былой: [Дойлiдства XVII-XVIII стст.] // Культура (Мiнск). 1993. 7 верас.(N 35). С.6-7.

Гл. таксама N 261, 463, 597, 600, 627, 665, 1025, 1028, 1033, 3724.

З гiсторыi музыкi

1293. Багадзяж М. Кампазiтар [Мацей Радзiвiл (1749-1800)] // Чырв. змена (Мiнск). 1993. 9 лiстап.

1294. Дадзiёмава В. Гукi замерлi, ды не памерлi: [Пра муз. мастацтва Беларусi ў 2-й палове XVI ст.] // Мастацтва (Мiнск). 1993. N 1. С.71-73.

1295. Капэла Радзiвiлаў [iснавала ў Нясвiжы ў 1724-1809 гг.] // Чырв. сцяг (Нясвiж). 1993. 2 лiп.

1296. Цеханавецкi А. "Мацi ўсiх навук": [Прыдвор. муз. культура Рэчы Паспалiтай у XVIII ст.] // Мастацтва (Мiнск). 1993. N 4. С.35-38; N 6. С.19-22.

Гл. таксама N 1367, 1368, 1369.

Персаналiя

1297. Арэшка В. "Вяльможная аўтарка камедый", або Спроба дэмiфалагiзацыi асобы Уршулi Радзiвiлавай [XVIII ст.] // Мастацтва (Мiнск). 1993. N 7. С.27-32.

1298. Арэшка В.М. Тэатр у Нясвiжы [княгiнi У.Ф.Радзiвiл (1705-)] // Адукацыя i выхаванне (Мiнск). 1993. N 5. С.105-108.

1299. Габрусь Т. Навошта каню крылы, альбо Ушанаванне Багуслава Радзiвiла [(1620-1669): Пра князя ВКЛ, паэта i мастака, якi на думку аўт. распрац. эскiз герба Слуцка] // Спадчына (Мiнск). 1993. N 1. С.69-75.

1300. Галоўка С. А "Ямшчык" жа з-пад Стаўбцоў родам...: [У.Сыракомля (1823-1862) i Стаўбцоўшчына] // Прамень (Стоўбцы). 1993. 25 верас.; 2,9,16 кастр.

1301. Дзюба О., Павленко Г. Хронограф // Слово i час (Киеў). 1993. N 2,3. С.94-95.

Са зместу: [Аб дзейнасцi М.Сматрыцкага (1577-1633)]. N 3. C.94-95.

1302. Цыхун А. Славуты астраном з Прынямоння: Да 265-годдзя з дня нараджэння М.Пачобута-Адлянiцкага [1728-1810] // Гродзен. праўда. 1993. 21 верас.

К.Семяновiч (1600?-пасля 1651)

1303. Анiшчанка А.А., Бельскi А.М. Гiсторыя навукi: [Пра бел. вучонага XVII ст. у галiне артылерыi i пiратэхнiкi К.Семяновiча] // Фокус (Мiнск). 1993. N 1. С.73-77.

1304. Ткачоў М. Хто вынайшоў шматступеневую ракету? // Наша слова (Мiнск). 1993. 1 снеж. (N 48). С.6.

1305. Цярохiн С.Ф. Перунова цяпельца: Эсэ, цi Некалькi згадак з гiсторыi нашага народа: Для ст. шк. узросту. - Мн.: Юнацтва, 1993. - 126 с.: iл.

Са зместу: Ракеты нашага земляка. С.65-72.

1306. Шымуковiч С. Зорка першай велiчынi // Сцяг працы (Мiёры). 1993. 12 студз.

Канфесii. Рэлiгiйнае жыццё. Атэiзм

1307. Абрамова И. Масоны: [Краткая история движения. Есть сведения о существовании масон. лож в Полоцке (1774 г.) и Витебске (1802-1913 гг.) // Витеб. курьер. 1993. 15 мая (N 18). С.8; 22 мая (N 19). С.8.

1308. "В Бресте Литовском на своей Отчизне": [Преподоб. мученик Афанасий (около 1597-1648 гг.). Из истории противостояния православия и унии] // Заря над Бугом (Брест). 1993. 18 сент.

1309. Гарадзенскiя запiсы: (Старонкi гiсторыi i культуры). Вып.1 / Рэд. кал.: П.Сцяцко (гал. рэд.) i iнш. - Гродна, 1993. - 149 с.

Са зместу: Дынамiка колькасцi езуiтаў Гродзенскай калегii за 1623/24 - 1773/74 гг. / Склала i падрыхт. да друку Т.Блiнова. С.103-106. Асабовы склад Гродзенскай езуiцкай калегii ў 1727/28-1730/31 гг. / Пер. i падрыхт. да друку Т.Блiнова. С.107-109.

1310. Гарыст I. Адкуль ты ёсць, зямля наша?: [Гiст.-дак. хронiка Калiнкав. р-на] // Калiнкав. навiны. 1993. 1,3,13,20 лiп.

Са зместу: Юравiчы - цэнтр iезуiцтва на Мазыршчыне [XVII-XIX стст.]. 13 лiп.

1311. Грыцкевiч А. Унiяцкая царква на Беларусi ў канцы XVII-пачатку XIX стагоддзяў // Хрысьцiян. думка (Мiнск). 1993. N 3. С.118-132.

1312. Дзярновiч А. Ордэн Сьвятой Брыгiты: [З гiсторыi каталiцызму на Беларусi, 1634 г. Таксама пра брыгiц. кляштары XVII ст. у Брэсце i Гродне] // Наша нiва (Вiльнюс). 1993. N 14. С.8.

1313. Жданко В. Католiкi святкуюць Вялiкдзень [XVIII ст.] // Звязда (Мiнск). 1993. 10 крас.

1314. Жлутка А. Камянiцы i людзi: Мiн. езуiц. калегiум [1657-1773 гг.] // Хрысьцiян. думка (Мiнск). 1993. N 1. С.105-114.

1315. Жукевiч К. Святы Фабiян: Хто ён i чым здзiўляў свет?: [Каталiц. святар Ф.Малiшоўскi (1583-1643), прыёр касцёла ў Стоўбцах] / Прадм. С.Галоўкi // Прамень (Стоўбцы). 1993. 15,24 снеж.

1316. Карнялюк К. Настаўнiк полацкай калегii: [Культур.-асветн. дзейнасць П.Скаргi (1536-1612), царкоўн. i палiт. дзеяча Рэчы Паспалiтай XVI ст., iнiцыятара i прапагандыста унii 1596 г.] // Полац. весн. 1993. 26 студз.

1317. Кароткi У.Г. Унiя ад Пятра Скаргi: [Кн. П.Скаргi "Пра еднасць касцёла божага..." i прабл. дзярж. i рэлiгiйн. аб'яд-ня ў 2-й палове XVI ст.] // Весн. Бел. дзярж. ун-та. Сер.4, Фiлалогiя, журналiстыка, педагогiка, псiхалогiя (Мiнск). 1993. N 3. С.3-5.

1318. Касмылёў В. Пачыналася ўсё з мiласэрнасцi: [З дзейнасцi на Беларусi спецыялiз. манас. ордэнаў: банiфратраў, рохiтаў, жаночага ордэна сясцёр мiласэрнасцi (XVII-XIX стст.), свец. дабрачын. т-ваў (XIX ст.)] // Бел. мiнуўшчына (Мiнск). 1993. N 1. С.34-36.

1319. Краiнскi Я. Рэляцыя пра гаротны стан царквы Хрыстовае, што вызнае пратэстанцкую рэлiгiю ў Вялiкiм княстве Лiтоўскiм: Пададзен. да ўвагi ўсiх спагадлiвых хрысцiянаў: [Кальвiнiзм на Беларусi ў XVII ст.: Публ. брашуры, выд. у Лондане ў 1661 г.] / Пер. з англ., прадм. i заўв. М.Раманоўскага // Спадчына (Мiнск). 1993. N 1. С.98-104.

1320. Крыванос Х. Крупецкая святыня [1612 г.: З гiсторыi iконы Божае Мацi] // Царкоўн. слова (Жодзiна). 1993. N 8. С.2.

1321. Кушнярэвiч А.М. Манастыры Вiцебска i Оршы [XVII-XVIII стст.] // Гiстарычна-археалагiчны зборнiк: Памяцi М.Ткачова. Мн., 1993. Ч.1. С.156-159.

1322. Лiпень Л. 440 год рэфармацыi ў Беларусi (1553-1993): [Фрагм. з кн. Я.Краiнскага "Рэляцыi (аповяду) пра гаротны стан царквы Хрыстова, што вызнае пратэстанцкую рэлiгiю ў Вялiкiм княстве Лiтоўскiм, пададзеная да ўвагi ўсiх спагадлiвых хрысцiянаў", прысвеч. падзеям 1-й паловы XVII ст.] // Наша слова (Мiнск). 1993. 19 мая (N 20). С.4.

1323. Лыч Л. Што такое вунiяцтва?: Беларусь у пытаннях i адказах: [Адзiн з накiрункаў хрысцiянства на Беларусi ў XVI-XIX стст. // Наша слова (Мiнск). 1993. 17 лiстап.(N 46). С.6.

1324. Мишанич О. Унiя i слов'янськi культури: [Iнфарм. аб мiжнар. навук. канф. "Унiя i унiяты ў пол. i слав. культурах" (Кракаў, 17-19 снеж. 1992 г.). Таксама ёсць звесткi аб значэннi Брэсц. царкоўн. унii 1596 г.] // Слово i час (Київ). 1993. N 3. С.57.

1325. Паўлаў М. Пакутнiцкi крыж айца Iасафата: [Што дала Брэсцкая унiя 1596 г. справе незалежнасцi ВКЛ] // ЛiМ (Мiнск). 1993. 10 верас.(N 36). С.14-15.

1326. Пашкевiч У. Беларускiя рыцары Мальтыйскага ордэна [XVII-XIX стст.] // Чырв. змена (Мiнск). 1993. 2 кастр.

1327. Раманчук П. Афанасiй Фiлiповiч - святы змагар: [Палiт. i царкоўн. дзеяч (1597-1648)] // Рэспублiка (Мiнск). 1993. 19 лют.

1328. Рыдкiна Л.М. Новыя матэрыялы пра старавераў на Беларусi [2-я палова XVII-XIX ст.] // Культура ў Рэспублiцы Беларусь: гiсторыя, сучасны стан i перспектывы развiцця: (Тэз. навук. канф.). - Мн., 1993. - С.118-120.

1329. Саверчанка I. Што такое Берасцейская вунiя?: Гiсторыя Беларусi ў пытаннях i адказах: [Аб пагадненнi, падпiс. у 1596 г. памiж праваслаўн. i каталiц. iерархамi ВКЛ] // Наша слова (Мiнск). 1993. 20 кастр.(N 42). С.6.

1330. Слюнькова I. Базыльянскiя кляштары на Беларусi: [З гiсторыi манастыроў, XVII- пач. XIX ст.] // Полымя (Мiнск). 1993. N 5. С.224-238.

1331. Соколов Ю. Святитель Георгий Могилевский и учреждение епископских кафедр в Слуцке (1785 г.) и в Минске (1793 г.): К 200-летию Мин. епархии // Могилев. епарх. ведомости. 1993. Апр. (N 4). С.5-7.

1332. Сыракомля У. Каталiцкiя сьвятынi ў Менску [XVII-XVIII стст.] / Пер. з пол. Х.Лялько // Хрысьцiян. думка (Мiнск). 1993. N 1. С.30-60.

1333. Трыфанава Н.Я. Беларуская iкона XVIII стагоддзя // Адукацыя i выхаванне (Мiнск). 1993. N 4. С.108-110.

1334. Шатило И.С. Русская философская и социологическая мысль в XI-XVIII веках: Лекция. - М., 1993. - 39 с.

Из содерж.: [Борьба религиозно-церковных идей в XVII в.: О конфликт. отношениях между православ. и католич. церковью на Украине и Беларуси]. С.19-27.

1335. Шейкин Г.Н. Свято-Покровская церковь города Молодечно [XVII в.: Также есть материалы из истории города и его названия] // Мин. епарх. ведомости. 1993. N 1/6. С.117-123. Библиогр.: 31 назв.

1336. Шунейка Я. Шлях да згоды: [З гiсторыi каталiцтва на Беларусi канца XVI-XVII стст.]: Эсэ // Хрысьцiян. думка (Мiнск). 1993. N 1. С.173-188.

1337. Шынкевiч А. Прападобнамучанiк Афанасiй Брэсцкi [1596?-1648] // Царкоўн. слова (Жодзiна). 1993. N 8. С.4.

1338. Юдзiн В., Прачакоў Ю. Цудатворны абраз Мацi Божай Бялынiцкай [i яе лёс, XVII-XIX стст.] // Хрысьцiян. думка (Мiнск). 1993. N 2. С.3-4.

1339. Яцкевiч З. З гiсторыi каталiцтва ў Магiлёве [XVII-XIX cтcт.] // Хрысьцiян. думка (Мiнск). 1993. N 2. С.48-62.

1340. Яцкевiч З. Магiлёўская рэзiдэнцыя езуiтаў: [З гiсторыi Ордэна (1678-1820)] // Ратуша (Магiлёў). 1993. 11-18 лют. (N 5). С.5.

1341. Яцкевiч З. Цудатворная: [Абраз Мацi Божай Магiлёўс., XVII ст.] // Магiлёўс. праўда. 1993. 16 лют.

1342. Dylągowa H. Kosciół unicki na ziemiach Rzeczypospolitej 1596-1918: Zarys problematyki // Przegląd Wschodni (Warszawa). 1992/1993 T.II, z.2(6). S.257-287. Пол.

Унiяцкая царква на землях Рэчы Паспалiтай, 1596-1918 гг.

1343. Jarmiński L. Bez użycia: Działalność polityczna protestantów u schyłku XVI wieku. - Warszawa, 1992. - 269 c. - Пол.

Ёсць звесткi аб Брэсцкай унii 1596 г.

1344. Tazbir J. Reformacja w Polsce: Szkice o ludziach i doktrynie. - Warszawa: KiW, 1993. - 263 s. - Bibliogr.: s. 253-254. - Пол.

Рэфармацыя ў Польшчы. Ёсць звесткi з гiсторыi пратэстантызму на Беларусi, XVI-XVII стст.

Гл. таксама N 13, 535, 600, 615, 850, 874, 1018, 1035, 1041, 1042, 1044, 1045, 1048, 1050, 1051, 1052, 1054, 1055, 1057, 1059, 1279, 1282, 1284, 1285, 1286, 1288, 1291, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 4212.

С.I.Богуш-Сестранцэвiч (1731-1826)

1345. Мельнiкаў М. Пошук працягваецца: [Пра навукоўца, рэлiгiйн. дзеяча i пiсьменнiка мiтрапалiта С.I.Богуш-Сестранцэвiча] // Ленiн. клiч (Крычаў). 1993. 5 чэрв.

1346. Мельников М. ... И прадедов слава травой поросла // Магiлёўс. праўда. 1993. 2 лют.

1347. Фiлатава А. Станiслаў Богуш-Сестранцэвiч: Жыццё i тастамент // Культура (Мiнск). 1993. 3 жн.(N 30). С.6-7.

Г.Канiскi (1717-1795)

1348. Васiлеўскi В. Жыццё яго належыць гiсторыi: [Г.Канiскi (1717-1795), укр. i бел. пiсьменнiк, царкоўна-палiт. i культур. дзеяч] // Радзiма (Глуск). 1993. 11 снеж.

1349. Дышыневiч В. Георгiй Канiскi - светач духоўны // Культура (Мiнск). 1993. 10 жн.(N 31). С.7.

1350. Пушкiн I. Iмя, адлiтае ў бронзе // ЛiМ (Мiнск). 1993. 15 студз.(N 3). С.12.

1351. Рослова Н. Подвиги архиепископа Георгия Конисского в защиту православия // Могилев. епарх. ведомости. 1993. N 2. С.8-9.

Гл. таксама N 1287.

К.Лышчынскi (1634-1689)

1352. Арлоў У. Казiмiр Лышчынскi: [Бел. мыслiцель] // Праз смугу стагоддзяў: [Зб.]. Мн., 1993. С.55-60.

1353. Асiноўскi С. "Ён вiнаваты ў абразе божай велiчы..." // Во славу Родины (Минск). 1993. 4 дек.

1354. К.Лыщинский и современность: Материалы 3-х обществ.-полит. чтений, посвящ. памяти К.Лыщинского. В 2 ч. Ч.1 / Брест. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина; Отв. ред. И.И.Акинчиц. - Брест, 1993. - 61 c.

Из содерж.: Круглов А.А. Казимир Лыщинский и наше время. С.3-12. Прокошина Е.С. За что казнили Лыщинского? С.16-18.

1355. Рубашэўскi Ю. Вальнадумец // Рэспублiка (Мiнск). 1993. 26 студз.

Соф'я Слуцкая (1585-1612)

1356. Жития русских святых: Учеб. пособие. В 6 кн. Кн.1. - Коломна, 1993. - 432 с.

Из содерж.: О святой блаженной Софии, княгине Слуцкой. С.116.

1357. Кузняцоў М. Святая зямлi беларускай: Праз тлен вякоў... // Рэспублiка (Мiнск). 1993. 7,8 лiп.

1358. Мельнiкаў А. Святая праведная Сафiя Слуцкая // Царкоўн. слова (Жодзiна). 1993. N 10. С.6.

1359. Трофимов А. Святые жены Руси. - М., 1993. - 239 с.

Из содерж.: Святая праведная София, княгиня Слуцкая. С.139-145.

1360. Тычына М. Соф'я, князёўна Слуцкая // Мiн. праўда. 1993. 27 сак.

Персаналiя

1361. Бабкова В. Хто такi Васiль Цяпiнскi [1530-40-я-1603 гг.)]? // Наша слова (Мiнск). 1993. 8 верас.(N 36). С.6.

1362. Каралёў А. Жодзiна-Багуслаў?: [Пра князя Багуслава Радзiвiла (1620-1669), уладара паселiшча Жодзiна. Таксама пра назву горада] // Жодзiн. навiны. 1993. 23 лiп.; Ленiн. заклiк (Смалявiчы). 1993. 4 жн.

1363. Кiндзяева Н. Асветнiк свайго народа [В.Цяпiнскi (1540?-1603?)] // Вiцеб. рабочы. 1993. 29 крас. С.4.

1364. Лакiза В. Казiмiр Леў Сапега (1609-1656): [Адзiн з уладальнiкаў г.Дзятлава, сын канцлера ВКЛ Л.Сапегi] // Перамога (Дзятлава). 1993. 22 мая.

Гл. таксама N 1066, 1227.

М.К.Агiнскi (1730-1800)

1365. Афанасьева Т. Палацы слонiмскага магната Мiхала Казiмiра Агiнскага // Слонiм. весн. 1993. 2 лют.

1366. Дадзiёмава В. Рэлiквiя зь Бiблiятэкi нарадовай: [З гiсторыi пошуку зб. песен М.К.Агiнскага] // Мастацтва (Мiнск). 1993. N 6. С.11-13.

1367. Цеханавецкi А. Мiхал Казiмiр Агiнскi i яго "сядзiба музаў" у Слонiме / Пер. з ням. У.Сакалоўскага; Навук. рэд. пер. i тэкст прадм. А.Мальдзiса. - Мн.: Беларусь, 1993. - 176 с. - (Свет пра Беларусь).

1368. Цеханавецкi А. Слонiмскае мецэнацтва Мiхала Казiмiра Агiнскага / Пер. з пол. С.Купцоў // Беларусiка - Albaruthenica: [Зб.]. Мн., 1993. Кн. 1. С.7076; Голас Радзiмы (Мiнск) 1993. 14 студз.(N 2). С.1,6.

1369. Цеханавецкi А. Слонiмскiя ансамблi i iх артысты [у музычным палацы М.Агiнскага (1730-1800), 2-я палова XVIII ст.] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 21 студз.(N 3). С.6; 28 студз.(N 4). С.6.

Гл. таксама N 1227, 4228, 4246.

С.Полацкi (1629-1680)

1370. Арлоў У. Адкуль наш род: Апавяданнi з гiсторыi Беларусi // Пралеска (Мiнск). 1993. N 3,4,6,7/8-12.

Са зместу: Сiмяон Полацкi. N 11. С.12-13.

1371. Арлоў У. Сiмяон Полацкi // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 1 лiп.(N 26). С.8.

1372. Гары-Водскi В. Сiмяон Полацкi // Дзецi i мы (Мiнск). 1993. Cак.(N 50). С.6.

1373. Лабынцаў Ю.А. Крынiца мудрасцi Сымонавай: [З маск. перыяду жыцця С.Полацкага] // Культура (Мiнск). 1993. 28 чэрв.(N 25). С.9.

1374. Третьякова О.И., Краско О.Д. Научная концепция музея С.Полоцкого; Структура музея-библиотеки С.Полоцкого // Тэзiсы дакладаў навуковых супрацоўнiкаў запаведнiка па вынiках працы. - Полацк, 1993. - С.7-10, 23-24.

1375. Шапавалава В.Б. Фiласофiя Сiмяона Полацкага // Философия. Культура. Рациональность: Материалы межвуз. студен. науч. конф. - Мн., 1993. - С.26-27.

Канец XVIII стагоддзя-1918 год

1376. Актуальныя пытаннi гiсторыi i культуры Беларусi (ХIХ-пач. ХХ ст.): Вучэб. метад. дапам. для студэнтаў I курса ўсiх спецыяльнасцей. У 3 ч. Ч.2 / Бел. тэхнал. iн-т iмя С.М.Кiрава.; Склад.: Л.У.Жарына i iнш. - Мн., 1993. - 88 с. - Бiблiягр.: с.86-88.

1377. Альтшулер А. Адампаль - месца гiстарычнае: [З гiсторыi вёскi на Навагрудчыне, XIX-XX стст.] // Новае жыццё (Навагрудак). 1993. 20 студз.

1378. Анiшчанка Я. Вандроўка iмператрыцы: [Кацярына II з iнспекцыяй у Магiлёўс. i Полац. намеснiцтвах у маi 1780 г.] // Чырв. змена (Мiнск). 1993. 2 лют.

1379. Апiсанне Сенненскага павету: [Друкуецца на аснове пол. геагр. слоўн. Данныя на 1869 г.] / Падрыхт. да друку В.Бандарэвiч // Голас Сенненшчыны. 1993. 22 чэрв.

1380. Ачыновiч Л. Падарожжа ў мiнулае: [Гiсторыя дарэвалюц. Клiчава з другой паловы XIX ст.] // Сцяг Саветаў (Клiчаў). 1993. 22 снеж.

1381. Бабовiч А. Таямнiца Гомельскага парку: [З гiсторыi горада канца XVIII-XX стст.] // Гомел. ведамасцi. 1993. 11 чэрв.(N 24). С.5.

1382. Бiлецкi А. Любiнiцкi прыход: [Становiшча вёсак, жыццё прыхаджан, Шклоўс. р-н: Апiсанне зрабiў святар в.Любiнiчы ў 1899 г.] / Матэрыял да друку падрыхт. А.Турбiнскi, В.Паўлава // Удар. фронт (Шклоў). 1993. 11 верас.

1383. Бiч М.В. Гiсторыя Беларусi: Канец XVIII ст.-1917 г.: Вучэб. дапам. для вучняў 8-га кл. - Мн.: Нар. асвета, 1993. - 336 с. - На вокл. аўт. не адзначаны.- Бiблiягр.: с.333-334.

1384. Броска Т. Зэльвеншчына ў складзе Расiйскай iмперыi // Праца (Зэльва). 1993. 9,16 лiстап.

1385. Вiж М. Беларусь у люстэрку славянафiлаў: [Па старонках газ. "День", 1861-1865 гг., Масква] // Наша слова (Мiнск). 1993. 22 верас. (N 38). С.4; 29 верас. (N 39). С.4.

1386. Выржыкоўскi А. Роўнядзi i вiры гiстарычнай плынi: [Вiлейшчына ў ХIХ-ХХ стст.] // Шлях Перамогi (Вiлейка). 1993. 15 чэрв.

1387. Гамулiцкi В. Свiслач: (З зап. вандроўнiка): [Вытрымкi з арт. пол. пiсьменнiка (1848-1919), апубл. у часоп. "Iлюстраваны штотыднёвiк" (1910 г.)] / Уступ. слова i падрыхт. да друку А.Палубiнскi // Свiсл. газ. 1993. 16 кастр.

1388. Гiсторыя Беларусi: Карот. нарыс: Вучэб. дапам. для вайскоўцаў Узброен. Сiл Рэсп. Беларусь. (У 5 ч.). Ч.3: [Канец XVIII-пач. XX ст.] / М.В.Бiч; Пад рэд. М.П.Касцюка; Iн-т гiсторыi АН Беларусi, Упр. выхав. работы М-ва абороны Рэсп. Беларусь. - Мн., 1993. - 144 с.

1389. Грамовiч I. Князь-вар'ят: [З гiсторыi маёнтка Анопаль i в.Кайкава Мiн. р-на, якiя належалi апош. з Радзiвiлаў, Аляксандру, XIX ст.: З успамiнаў сведкаў тых падзей, расказ. К.П.Навадворскай] / Падрыхт. да друку Г.Лянкевiч // Наша жыццё (Мiнск). 1993. 3 сак.

1390. Гродно. Сто лет тому назад... // Гродн. епарх. ведомости. 1993. Авг.(N 8). С.15.

1391. Грыцкевiч В. У маладых Злучаных Штатах: [Ю.Нямцэвiч (1757?-1841) i яго тв. аб падарожжах па род. краi i па Паўноч. Амерыцы] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. Кастр.(N 42). С.5.

1392. Дзянiсаў У. Паштоўка сведчыць: [З гiсторыi дома купцоў Малiных у Мiнску па вул.Захар'еўскай, XX ст.] // Добры вечар (Мiнск). 1993. 6 мая.

1393. Дуброўскi В. Вёска iмя Вароўскага: [Гiсторыя, пачынаючы з 1897 г., Барыс. р-н] // Адзiнства (Барысаў). 1993. 18 жн.

1394. Дудзюк З. Як пераносiлi Брэст [XIX ст.] // Нар. трыбуна (Брэст). 1993. 13 сак.

1395. Дэмбавецкi А.С. Горад на Дняпры, горад гандляроў: [Шклоў у XIX ст.: Урыўкi з кн. аўт. "Вопыт апiсання Магiлёўскай губернii" (1882 г.)] / Падрыхт. У.Паўлаў // Удар. фронт (Шклоў). 1993. 23 кастр.; 11 снеж.

1396. Жыхары Шклоўскага раёна, якiя загiнулi ў гады руска-японскай вайны 1904-1905 гг.: [Спiс] // Удар. фронт (Шклоў). 1993. 29 верас.; 9,13 кастр.; 17 лiстап. Працяг будзе.

1397. Зинин Ю.В. Россия - революция - гражданская война в оценках и воспоминаниях современников: [События предрев. России, февр. и окт. революции: Есть материалы о Беларуси этого периода]. - Пенза, 1993. - 144 с.

1398. Зинькевич Л. Времена приходят и уходят. А торговки семечками остаются: [Могилев, XX в.] // Магiлёўс. праўда. 1993. 14 жн.

1399. Iванова Л. Люблю мой край: (Гiсторыя в.Гарывец [Сеннен. р-на] у людзях i падзеях [XX ст.]) // Голас Сенненшчыны. 1993. 30 лiстап.

1400. Казлякоў У. "Пачынаючы ад Дзяржавiна...": Падарожжы паэта па Беларусi [у 1799-1800 гг.] // Бел. думка (Мiнск). 1993. N 11. С.59-62.

1401. Каранеўскi А. Аб чым расказаў стары план [г.Ашмяны за 1898 г.] // Ашмян. весн. 1993. 6 кастр.

1402. Каўка А.К. Перад усiм - адданасць Беларусi: [Дак. за подпiсам аднаго з заснав. Бел. сац. грамады, прадстаўнiка бел. "нацыянал-камунiзму" А.Л.Бурбiса (1885-1922) аб гiст. мiнулым, палiт. i гасп. стане, нац.-вызвал. руху ў рэсп., 30-40-я гг. XIX-XX стст.] // Бел. гiст. часоп. (Мiнск). 1993. N 4. С.69-76. Тэкст дак. рус.Заканчэнне будзе.

1403. Кудраўцаў М. Развiццё Хоцiмшчыны ў складзе Расiйскай iмперыi [1772-1914 гг.] // Шлях Кастр. (Хоцiмск). 1993. 13,17,27 лют.; 3,6,10,13,24 сак.

1404. Кулеш А. Лiда ў складзе Расii [Канец XVIII-XX стст.] // Лiд. газ. 1993. 9,13,16 лiстап.

1405. Курсов В. Завод на улице Брестской - это бывшая Пинская тюрьма: [Белые пятна в истории Пинска XIX в.] // Пин. неделя. 1993. N 8. С.1-2; N 10. С.1-2; N 15. С.1-2; N 16. С.1-2.

1406. Курсов В. Пинск. Век с лишним назад... // Пин. неделя. 1993. N 48. С.4; N 49. С.2.

1407. Лiсоўскi I. Жывiлi лiру песнi Наднямоння...: [Навагрудчына ў жыццi i творчасцi паэта А.Мiцкевiча (17981855). Ёсць звесткi з гiсторыi Навагрудка XIX ст. Таксама пра музей паэта] // Бел. думка (Мiнск). 1993. N 10. С.75-77.

1408. Макарэвiч I.С. З даўняга, перажытага: Успамiны старажыла [пра Плешчанiцы Лагойс. р-на з пач. XX ст. да 1922 г.] // Род. край (Лагойск). 1993. 22 мая.

1409. Мельнiк Д.А. Мiнулае вёскi Горкi: Успамiны былога жыхара вёскi [Старадар. р-н, XIX-30-я гг. XX ст.] // Навiны Старадарожчыны. 1993. 15,18,22,25,29 верас.; 9,13,16 кастр.

1410. Насытка Я. На хвалях вiрлiвых падзей: Бялын. край у другой палове XIX-пач. ХХ ст. // Зара над Друццю (Бялынiчы). 1993. 10,13 лют.

1411. Невельская старина: Сб. материалов по истории Невеля ХVI - нач. ХХ в.: [С 1772 г. уезд. город Полоц. губернии, а с 1802 г. - Витеб.] / Вступ. ст., сост., примеч. Л.И.Максимовской; Худож. А.И.Бородин. - СПб.: Акрополь, 1993. - 191 с.: ил. - (Малые города России).

1412. Несцяровiч В. Не аддаць забыццю: [Што было на карце Лагойшчыны 100 г. назад] // Род. край (Лагойск). 1993. 6 лют.

1413. Падгарадзецкi I. Падарожжа ў гiсторыю Слонiма [XIX ст.] // Слонiм. весн. 1993. 22 чэрв.

1414. Пастаўшчына на мяжы [XIX-XX] стагоддзяў: Гiст. нарыс [пра геагр. становiшча, узровень адукацыi, мед. абслугоўванне, даходы насельнiцтва i iнш.] / Па лiт. крынiцах падрыхт. I.Зямчонак // Пастаўс. край. 1993. 4 верас.

1415. Развiццё капiталiзму ў Беларусi ў другой палове ХIХ ст.: [Таксама ёсць матэрыялы па паўстанню 1863-1864 гг.]: Метад. рэкамендацыi / Мiн. дзярж. пед. iн-т iмя А.М.Горкага; Уклад.: С.I.Альшэўская, В.I.Талкачоў. - Мн., 1993. - 19 с. - Бiблiягр.: с.19 (9 назв.).

1416. Рогалеў А. Што прынес Гомелю 1772 год? // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 20 мая (N 20). С.4.

1417. Сазановiч У. Клецкiя ваколiцы, або Апавяданне аб раёне па даведачнай лiтаратуры i архiвах другой палавiны XIX стагоддзя - пачатку XX стагоддзя // Да новых перамог (Клецк). 1993. 13,17,20,25 лiп.; 7,10,14,17,21 жн.

Змест: Землеўладальнiкi; Прамысловасць; Паштова-тэлеграфная i тэлефонная сувязь; Народныя вучылiшчы; Рэлiгiйныя ўстановы; Медыцынскае абслугоўванне; Воласцi, iншыя ўстановы i арганiзацыi.

1418. Сапунов А.П. Пребывание императрицы Екатерины II в Полоцке [1780 г.] // Полоц. льтописецъ. 1993. N 1. С.67.

1419. Сачэнка Л. З гiсторыi вёскi Белая [Мазырскага р-на, 1861 г.-2-я палова XX ст.] // Жыццё Палесся (Мазыр). 1993. 16 лiстап.

1420. Светозаров Л. Оставили паны наследие: [История панской усадьбы в Вороново (1-я пол. XIX в.)] // Воран. газ. 1993. 5 чэрв.

1421. Сiдарцоў У.Н., Фамiн В.М. Гiсторыя Беларусi, 1917-1992: Вучэб. дапам. для 9-га кл. сярэд. шк. - Мн.: Нар. асвета, 1993. - 319 с.

1422. Скворцов И. Адмирал Колчак в Могилеве: Из прошлого [1916 г.] // Вестн. Могилева. 1993. 17 июня. С.4.

1423. Соловьев Н. Минск и губерня 200 и 100 лет назад: [Из истории Минска как адм. центра] // Бел. предприниматель (Минск). 1993. Март (N 13). С.7.

1424. Сысой Н. Бобруйская "Европа" с летним садом...: [г.Бобруйск в 1913 г.] // Магiлёўс. праўда. 1993. 19 кастр.

1425. Тамашэўскi Д. Хутаране: [Лёс хутароў i iх жыхароў у цепераш. Янушкавiц. сельсавеце Лагойс. р-на, 1917-1938 гг.] // Род. край (Лагойск). 1993. 13 студз.

1426. Тарасова М. Александр I в Могилеве [в 1817 г.] // Магiлёўс. праўда. 1993. 23 лiстап.

1427. Торубаров В. "Лучший сей в Белоруссии город": [История Витебска XIX в. по док. источникам] // Вiцьбiчы. 1993. 22 июня.

1428. Фiлатава А.М. Полацак 1818 г.: Па матэрыялах часоп. "Miesiecznik Polocki" // Бел. гiст. часоп. (Мiнск). 1993. N 1. С.59-60.

1429. Филиппович И. Могилев в начале века: Из прошлого // Вестн. Могилева. 1993. 26 марта. С.7.

1430. Хонцар У. Час барацьбы i выпрабаванняў: [Бераставiччына ў 1915-1921 гг.] // Берастав. газ. 1993. 24 лiстап.

1431. Чарнова Н. Партрэт [Мiнскага] павета ў стылi "рэтра" [XIX- пач. XX ст.] // Наша жыццё (Мiнск). 1993. 23 чэрв.

1432. Шутаў А. Орша ў 1813 годзе // Аршан. газ. 1993. 2 снеж.

1433. Шчукiн Н.С. Нататкi аб Беларусi: (З часоп. М-ва ўнутр. спраў, 1846 г., стар. 23): [Ёсць звесткi пра Шклоў 40-х гг. XIX ст.] / Падрыхт. А.Турбiнскi, В.Паўлава // Удар. фронт (Шклоў). 1993. 31 сак.

1434. Экскурс в историю Бобруйска [14 июня 1907, окт. 1917, конец 1920, лето 1923, 1930, 30 июня 1941, конец июля 1944 г.] // Бобр. курьер. 1993. 5,12,19 февр.; 12 марта.

1435. Эрэнбург Л.С. З гiсторыi Расасна: [Вёска ў Дубров. р-не, ХХ ст.] // Дняпр. праўда (Дуброўна). 1993. 15 верас.

1436. Юрыс В. Навагрудак i яўрэi: [Успамiны, XIX ст.-1914 г.] / Пер. с англ. Т.Р.Вяршыцкая // Новае жыццё (Навагрудак). 1993. 4 снеж.

1437. Януш I. Шукалi рубель i шчасце: [Аб умовах жыцця i працы сялян Вiцеб. губернii ў XIX ст.: Па арх. дак.] // Нар. слова (Вiцебск). 1993. 17 чэрв.; Тое ж. Як жылi землякi // Лепел. край. 1993. 2 лiстап.

1438. Wandycz P.S. The lands of partitioned Poland, 1795-1918. - Seattle; London: Univ. of Washington Press, 1993. - 431 p. - (A History of East Central Europe. Vol. VII). - Англ.

Ёсць звесткi пра Беларусь 1795-1918 гг.

Гл. таксама N 19, 29, 1122, 3858.

Тэрыторыя. Насельнiцтва

1439. Гузiк В. Чэшскiя дыпламаты на Нараўляншчыне: [Ёсць звесткi з гiсторыi чэш. перасяленцаў на Нараўл. зямлi (XIX ст.), нашчадкi якiх i зараз жывуць у пас. Чэхi] // Прыпяц. праўда (Нароўля). 1993. 15 чэрв.

1440. Дзвесце гадоў назад [была ўтворана Мiнская губерня] // Добры вечар (Мiнск). 1993. 18 студз.

1441. Куприянов В.А. Полоцкий уезд в конце XIX-начале XX века: (Границы, пространство, волости и их центры, насел. места, земел. владения) // Тэзiсы дакладаў навуковых супрацоўнiкаў запаведнiка па вынiках працы. Полацк, 1993. С.3.

1442. Лiннiк М. Юбiлей, якi не святкуюць: [Дзвесцi гадоў назад была ўтвор. Мiн. губернiя] // Наш дзень (Маладзечна). 1993. 9 крас.

1443. Рыдзеўскi Г.У. Магiлёўшчына: губерня, акруга, вобласць: (Аналiз адм. падзелу [1772-1938 гг.]) // Магiлёўская даўнiна. Магiлёў, 1993. С.9-29.

Гл. таксама N 12, 1138, 1768, 1955.

Эканомiка. Сацыяльна-эканамiчныя адносiны. Сацыяльная структура

1444. Абрамсан П. Эканамiчнае жыццё ў Свiслачы ў канцы XIX-га стагоддзя да першай iмперыялiстычнай вайны: [Паводле манагр. аўт., апубл. у "Эмiгранц. часоп." (ЗША)] / Падрыхт. да друку А.Палубiнскi // Свiсл. газ. 1993. 9 чэрв.

1445. Анiшчанка Я.К. Фiнансавыя мерапрыемствы адмiнiстрацыi Кацярыны II у дзяржаўных маёнтках Беларусi [у 2-й палове XVIII ст.] // Весцi Акад. навук Беларусi. Сер. гуманiтар. навук (Мiнск). 1993. N 2. С.77-86.

1446. Асiноўскi С. Пра што спяваюць рэйкi...: [Развiццё бел. чыгункi ў 2-й палове XIX-пач. XX ст.] // Во славу Родины (Минск). 1993. 10 июля.

1447. Бандарэнка У. Сялянская ашчаднасць: [З гiсторыi фальварка ў в.Фёдараўка Рагач. р-на, яго гаспадароў, iх сямейн. даходы i расходы паводле прыход.-расход. кн. 1910-1911 гг.] // Свабод. слова (Рагачоў). 1993. 24 лiстап.

1448. Бейлькин Х. Беларусь конца XIX века: выход из [аграрного] кризиса // Чалавек i эканомiка (Мiнск). 1993. N 3. С.31.

1449. Бейлькин Х. Кооперативы Гомельщины: (К 100-летию создания) // Гомел. праўда. 1993. 23 кастр.

1450. Ветераны потребительской кооперации Республики Беларусь / Бел. респ. союз потребит. о-в; Г.З.Грищенков, А.И.Савинский, Л.Л.Лаппо и др. - Мн.: Ураджай, 1993. - 432 с.: портр.

Из содерж.: Сто лет служения людям. С.5-12. Хроника важнейших событий [1883-1989 гг.]. C.13,16-17,18-25,30-31,38-43.

1451. Гарыст I. Адкуль ты ёсць, зямля наша?: [Гiст.-дак. хронiка Калiнкав. р-на] // Калiнкав. навiны. 1993. 1,3,13,20 лiп.

Са зместу: Зараджэнне капiталiзму [з канца XVIII ст. па 1914 г.]. 20 лiп.

1452. Гуд П.А. Беларускiя кiрмашы ХХ стагоддзя // Зборнiк тэзiсаў дакладаў на навукова-метадычнай канферэнцыi прафесарска-выкладчыцкага складу. - Мн., 1993. Ч.2. - С.18-20.

1453. Дзелянкоўскi М. Зямля i воля: [Аналiз развiцця с.-г. вытворчасцi ў Беларусi, XIX-XX стст.] // Бел. мiнуўшчына (Мiнск). 1993. N 2. С.34-42.

1454. Ермаков Н. Запас лучше дефицита: [История Добруш. бумаж. ф-ки, ХХ в.] // Бел. нива (Минск). 1993. 1 июня.

1455. Кабанов В.В. Пути и бездорожье аграрного развития России в XX веке: [Есть материал о капитализации сел. хоз-ва фермер. типа в Витеб., Гомел., Могилев. губерниях в нач. XX в.] // Вопр. истории (Москва). 1993. N 2. С.34-46.

1456. Калмыков С. Могилевские картинки: [О мест. предпринимателях, 1908-1912 гг.] // Деловой мир (Москва). 1993. 30 апр. С.13.

1457. Кандытарскай фабрыцы ["Чырвоны мазыранiн" у Нароўлi] - 80 гадоў: [Ёсць звесткi з гiсторыi] // Прыпяц. праўда (Нароўля). 1993. 31 жн.

1458. Каралёў В. Карчма ў Воўкаўшчыне: [Пабуд. у 1892 г.: Звесткi аб архiтэктур. рашэннi, размяшчэннi жылых i гасп. пабудоў, Мiёр. р-н] // Сцяг працы (Мiёры). 1993. 30 сак.

1459. Кiштымаў А. Кар'ера прадпрымальнiка: А.[I.] Стульгiнскi [1851-1915 гг.] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 21 студз. (N 3). С.3.

1460. Краско О.Д. Гончарство Витебщины 1-й половины XX в. // Тэзiсы дакладаў навуковых супрацоўнiкаў запаведнiка па вынiках працы. Полацк, 1991. С.6-7.

1461. Курылёва С. Гаспадар на зямлi: [З гiсторыi сялянства Камян. р-на, 1861-1985 гг.] // Берасцейскiя каранi: Гiст.-краязн. i лiт. зб. Брэст, 1993. С.11-15.

1462. Лисневский И.Е. Автомобиль N 1 на улицах города [Минска в начале XX в.] // Веч. Минск. 1993. 7 сент.

1463. Мiклашэўскi Я. Iнтэлiгенцыя за ... кулiсамi: [Роль бел. iнтэлiгенцыi ў XIX-XX стст.] // Тэатр. Беларусь (Мiнск). 1993. N 3. С.36-38.

1464. Михайлов В. Была такая [Березинская водная] система...: [Из истории стр-ва, 1797-1805 гг.] // Экол. вестн. (Гомель). 1993. Апр.(N 16).

1465. Нарачанскi М. А раней было ...: [Пра ганчар. вытворчасць на Мядзельшчыне, XIX-XX стст.] // Нарач. зара (Мядзел). 1993. 29 лiп. С.3.

1466. Орда Н. Аляксандр Скiрмунт: Нарыс жыцця i дзейнасцi [(1798-1870): Магнат, заснав. прам. вытворчасцi на Пiншчыне] / Уступ. слова А.Крэйдзiча // Чырв. звязда (Iванава). 1993. 12 лiстап.

1467. Панюцiч В.П. Пазямельныя арэндныя адносiны на Беларусi ў 2-й палове XIX-пачатку XX ст.: (Дваране, мяшчане, купецтва, каланiсты) // Бел. гiст. часоп. (Мiнск). 1993. N 4. С.40-49. Бiблiягр.: c.48-49 (73 назв.).

1468. Паседзька М. Шумеў-гуляў у Парычах кiрмаш [Светлагор. р-н, XIX ст.] // Светлагор. навiны. 1993. 11 жн.

1469. Паўловiч I., Лукашэвiч А. "Шэры рыцар" сялянскай рэформы [Вiленскi генерал-губернатор У.I.Назiмаў (1802-1874)] // Культура (Мiнск). 1993. 5 кастр.(N 39). С.6-7.

1470. Першыя беларускiя запалкi [выраблялi на Вiцебшчыне: У 1863 г. у мястэчку Уна была заснав. запалкавая ф-ка] // Сцяг перамогi (Лёзна). 1993. 16 лют.

1471. Полубинский А. Свистели розги над спинами крестьян: [Арх. док. об экон., соц. и полит. положении крестьян д.Вилейки, Дудичи, Рожки, Грицки, Ханчицы Свисл. р-на, XIX- нач.XX в.] // Свiсл. газ. 1993. 18 жн.

1472. Прыбыткiн П. Становiшча i барацьба сялян Бярэзiншчыны ў першай палове XIX стагоддзя // Сцяг Ленiна (Беразiно). 1993. 13,17 сак.

1473. Пятрова А. Па вулiцы Вакзальнай: [Ёсць звесткi з гiсторыi чыгунач. вакзал. комплекса ст.Сiроцiна Шумiл. р-на (1866-30-я гг. XX ст.)] // Герой працы (Шумiлiна). 1993. 20 лiп.

1474. Селех М. На панскiм двары [Хадкевiчаў у Петрыкаве ў пачатку XIX ст.: Таксама пра гiсторыю горада з XVI ст.] // За новыя рубяжы (Петрыкаў). 1993. 9 чэрв.

1475. Сiўцоў В.П. З гiсторыi эканомiкi Горацкага павета (Канец XIX-пач.XX ст.) // Бацькаўшчына: Тэз. дакл. i паведамл. раён. краязн. канф. Горкi, 1993. С.60-62.

1476. Скрабатун У. Гiсторыя глыбоцкай паштоўкi [1896 г.-XX ст.] // Весн. Глыбоччыны. 1993. 14 снеж.

1477. Смирнов А. О чем молчит дорога: [История Гродн. участка Петербург.-Варшав. ж.д. нач. XX в.] // Гродзен. праўда. 1993. 7 верас.

1478. Соловьев Н. Via est vita: Дорога - это жизнь, и она пришла на Полесье 29 нояб. 1871, когда вступила в строй новая ж.-д. магистраль // Бел. предприниматель (Минск). 1993. Июнь (N 22). С.6.

1479. Соловьев Н. Банки Беларуси [1873-1917 гг.] // Бел. предприниматель (Минск). 1993. Апр.(N 15). С.6.

1480. Соловьев Н. Были ситец и парча: 100 лет назад (в конце сент. 1893 г.) на Беларуси появилось первое потребит. о-во // Бел. предприниматель (Минск). 1993. Окт.(N 39). С.6.

1481. Соловьев Н. Купцы на Беларуси [конца XVIII-XX в.] // Бел. предприниматель (Минск). 1993. Июль (N 26). С.6.

1482. Соловьев Н. Наш звонкий друг: [О развитии телефон. связи в Беларуси в XIX-нач.XX в.] // Бел. предприниматель (Минск). 1993. Сент. (N 37). С.6.

1483. Соловьев Н. Покупали как хотели, продавали как могли...: [Из истории возникновения товар. бирж в Беларуси (1908-1921 гг.)] // Бел. предприниматель (Минск). 1993. Окт. (N 41). С.5.

1484. Соловьев Н. Скирмунты: [О предпринимат. деятельности бел. семейства в Поречье Пин. р-на, 2-я половина XIX в.] // Бел. предприниматель (Минск). 1993. дек. (N 48). С.5.

1485. Соловьев Н. Страницы минувшего: [Из истории деловой жизни Быхова, XIX в.] // Коммерсант Беларуси (Минск). 1993. N 17. С.8.

1486. Сосна У.А. Кiраванне дзяржаўнай вёскай на Беларусi да рэформы П.Дз.Кiсялёва [канца XVIII-XIX стст.] // Весн. Бел. дзярж. ун-та. Сер.3, Гiсторыя, фiласофiя, палiталогiя, сацыялогiя, эканомiка, права (Мiнск). 1993. N 1. С.14-17. Бiблiягр.: 16 назв.

1487. Сучкоў К.П. Першымi на Беларусi: (З гiсторыi мелiярацыi на Магiлёўшчыне [што звяз. з дзейнасцю Горы-Горац. земляробчага iн-та, 1840-1924 гг.]) // Дняпроўскi край: [Зб.]. Магiлёў, 1993. С.76-78.

1488. Теплова В. Отмена крепостного права и становление буржуазного общества в Беларуси: [Реформа 1861 г.] // Во славу Родины (Минск). 1993. 28 сент.

1489. Тытунёвая фабрыка ў Гродне [60-я гг. - канец XIX ст.] / Падрыхт. К.П.Батракова // Гарадзенскiя запiсы: (Старонкi гiсторыi i культуры). Гродна, 1993. Вып. 1. С.110-114.

1490. Хiла А. Быў у вёсцы [Канчанi] млын [-вятрак, а ў вёсцы Вузла - вадзяны млын: З гiсторыi Мядзел. р-на, XIX-XX стст.] // Нарач. зара (Мядзел). 1993. 11 жн.

1491. Чапко В.У. Сацыяльна-эканамiчнае развiццё Мiнскай губернi ў першай палове XIX ст. // Бел. гiст. часоп. (Мiнск). 1993.N 4. С.24-27. Бiблiягр.: c.27.

1492. Шамрыла М. Юр'еўскiя кiрмашы: [Праводзiлiся ў в.Мiхедавiчы Петрык. р-на 6 мая i 9 снеж.: З гiсторыi iх росквiту ў 1900-1914 гг.] // За новыя рубяжы (Петрыкаў). 1993. 8 снеж.

1493. Щербакова Т.Ю. Автомобиль в Могилеве [1911-1916 гг.] // Магiлёўшчына. Магiлёў, 1993. Вып. 4. С.87-89.

1494. Януш I. З таварам спяшалiся ў Рыгу: [Вод. гандлёвы шлях па Зах. Дзвiне, 1-я пал. XIX ст.)] // Нар. слова (Вiцебск). 1993. 9 лют.

1495. Яцкевiч З. Мiкалай Ястрэбскi [(1808-1874): З магiлёўс. перыяду жыцця i працы iнжынера-будаўнiка] // Вестн. Могилева. 1993. 19 февр.(N 7). С.6.

1496. Sikorska-Kulesza J. Weryfikacje szlachectwa jako instrument stanowej degradacji drobnej szlachty na Litwie i Białorusi w latach 1831-1868 // Przegląd Wschodni (Warszawa). 1992/93. T.II, z.3(7). S.557-572. Пол.

Дробная шляхта на Беларусi ў 1831-1868 гг.

Гл. таксама N 18, 29, 531, 1141, 1142, 1143, 1145, 1147, 1148, 1149, 1152, 1153, 1503, 1582, 4285.

Палiтычны лад. Дзяржава i права. Унутраная палiтыка

1497. Абрамсан П. Грамадска-палiтычнае жыццё [у Свiслачы з канца XIX ст. да 20-х гг. XX ст.: Паводле манагр. аўт., апубл. у "Эмiгранц. часоп."(ЗША)] / Падрыхт. да друку А.Палубiнскi // Свiсл. газ. 1993. 26 мая.

1498. Агееў А.Р. Справа гiмназiста Льва Пятроўскага як крынiца асвятлення грамадска-палiтычнага жыцця 30-х гадоў XIX ст. // Прыдняпроўе: Паведамл. навук. абл. краязн. канф. Магiлёў, 1993. С.43-44.

1499. Анiшчанка Я. Апельсiны - у Сiбiр, шкляныя вуллi - у Полацк: [Пра А.М.Лунiна - губернатара Полац. намеснiцтва (з 1784 г. па 1791 г.): Паводле матэрыялаў з арх. Масквы i Санкт-Пецярбурга] // Спадчына (Мiнск). 1993. N 1. С.61-63.

1500. Анiшчанка Я.К. Падрыхтоўка да ўвядзення рысы аселасцi ў Беларусi (1781-1793 гг.) // Весцi Акад. навук Беларусi. Сер. гуманiтар. навук (Мiнск). 1993. N 1. С.62-70. Рэз. рус., англ. Бiблiягр. спасылкi ў падрадк. заўв.

1501. Анiшчанка Я. "Усынаўленне": [Палiтыка Кацярыны II на Беларусi ў 1772-1778 гг.] // Спадчына (Мiнск). 1993. N 2. С.75-77.

1502. Арлоў У. Цi была Беларусь калонiяй [у 1773-1883 гг. пасля ўваходжання ў састаў Расii]? // Гомел. ведамасцi. 1993. 16 лiп.(N 29). С.4.

1503. Бiч М.В. Беларусы: палiтычнае i эканамiчнае жыццё ў складзе Расiйскай iмперыi (Канец XVIII-сярэдзiна XIX ст.) // Наша слова (Мiнск). 1993. 15 снеж.(N 50). С.4; 22 снеж.(N 51). С.6; 29 снеж.(N 52). С.4. Працяг будзе.

1504. Галоўка С. Як Радзiвiлы з мiкалаеўцамi судзiлiся: [Аб тым, як сяляне в.Мiкалаеўшчына Стаўбц. р-на выйгралi суд. працэс у Радзiвiлаў, 1863-1879 гг.] // Мiн. праўда. 1993. 19 кастр.

1505. Давiдовiч А.В. Палiтычная дзейнась З.Х.Жылуновiча (1917-пач.1918 г.) // Весн. Бел. дзярж. ун-та. Сер.3, Гiсторыя, фiласофiя, палiталогiя, сацыялогiя, эканомiка, права (Мiнск). 1993. N 3. С.9-12. Бiблiягр.: 9 назв.

1506. Космылев В.С. Дело И.Ю.Цейзика: (К вопр. о подделке рос. ассигнаций в Белоруссии начала XIX в.) // Тезисы докладов и сообщений: [Всерос. нумизмат. конф.]. Вологда, 1993. С.72.

1507. Михайловский Г.Н. Записки: Из истории рос. внешнеполит. ведомства, 1914-1920 гг. В 2 кн. Кн.1: Август 1914 г.: [Есть также материалы по "польскому вопросу"] / Предисл. В.Филатова, А.Ермонского. - М.: Междунар. отношения, 1993. - 520 с. - (Россия в мемуарах дипломатов).

1508. На зары Савецкай улады: [Кругляншчына ў 1917-1918 гг.: Таксама пра лёс актыўн. барацьбiта за Сав. уладу К.С.Шрубянкова] // Сел. жыццё (Круглае). 1993. 26 чэрв.

1509. Ненадавец А.М. Крэпасць на Бярэзiне: [З гiсторыi Бабр. крэпасцi, ХIХ-ХХ стст.]. - Мн.: Полымя, 1993. - 71 с.: iл.

Са зместу: Таямнiчая змова ў крэпасцi; "Дайце нам волю!": [Дзярж. злачынцы, удзельнiкi паўстання 1830-1831 гг. i рэвалюцыi 1905 г., у крэпасцi]. С. 44-61.

1510. Об избирательной кампании в IV Государственную Думу: Из информ. особого отд. департамента полиции товарищу министра внутр. дел А.Н.Харузину, 1912 г.: [Есть материалы по Вилен., Витеб., Гродн., Могилев. губерниям] // Октябрь 1917 и судьбы политической оппозиции: Совмест. рос.-бел. исслед. Гомель, 1993. Ч.1. С.121-131.

1511. Павлович И., Лукашевич А. "Вешатель". Верность и страсть: [О судьбе графа М.Н.Муравьева (1796-1866), о его службе в Беларуси] // Во славу Родины (Минск). 1993. 19 окт.

1512. Свiб А.Ф. Асаблiвасцi правядзення расiйскай судовай рэформы 1864 г. на Гродзеншчыне // Весцi Акад. навук Беларусi. Сер. гуманiтар. навук (Мiнск). 1993. N 4. С.25-30.

1513. Свiб А.Ф. Палiтыка-прававыя сродкi барацьбы царызму супраць польскага ўздзеяння i вызваленчага руху на Беларусi ў другой палавiне XIX ст. // Весцi Акад. навук Беларусi. Сер. гуманiтар. навук (Мiнск). 1993. N 1. С.31-37.

1514. Селех М. У пошуках волi: Аб суд. спрэчцы петрыкаўчан з уладальнiкамi фальварка графамi Хадкевiчамi за вызваленне з прыгону, XIX ст.] // За новыя рубяжы (Петрыкаў). 1993. 19 чэрв.

1515. Скворцов И. 182 пуда... тюремного хлеба: [О судьбе революционера И.Н.Брильона, совершившего в 1905 г. покушение на Могилев. губернатора, а в 1917 г. ставшего губерн. комиссаром] // Вестн. Могилева. 1993. 26 авг.

1516. Сосно В. Включение Беларуси в состав Российской империи и изменения в положении крестьянства [XVIII в.] // Во славу Родины (Минск). 1993. 2 апр.

1517. Сосно В. Кризис крепостничества: Полит. положение бел. земель в составе Рос. империи. Кризис крепостн. системы (Конец XVIII-50-е гг. XIX в.) // Во славу Родины (Минск). 1993. 17 авг.

1518. Токць С. "Мураўёў - вешальнiк" i палiтыка расiйскага самаўладства на Беларусi ў сярэдзiне XIX стагоддзя // Гарадзенскiя запiсы: (Старонкi гiсторыi i культуры). Гродна, 1993. Вып. 1. С.80-84.

1519. Токць С. Чужынцы тут спраўлялi баль: [Бюракрат.-адм. сiстэма Рас. iмперыi i палiтыка русiфiкацыi ў XIX ст. на Беларусi] // Бел. мiнуўшчына (Мiнск). 1993. N 3/4. С.24-26.

1520. Фiлатава А. Да пытання аб паланiзацыi i русiфiкацыi Беларусi ў XIX ст. // Беларусiка - Albaruthenika. Мн., 1992. Кн.2. С.131-133.

1521. Шалькевич В.Ф. Общественно-политическая и философская мысль Беларуси в первой половине XIX века: Дис. ... д-ра филос. наук в форме науч. докл. / Бел. гос. ун-т. - Мн., 1993. - 66 с. - Библиогр.: 100 назв.

1522. Швед В. "Чорныя вораны": [Пра тэрарыст. групу рэкецiраў у Гродне, арышт. у сак. 1908 г.] // Свiсл. газ. 1993. 13 лiстап.

1523. Шелохаев В.В. Национальный вопрос в России: либеральный вариант решения: [Есть также материалы по "польскому вопросу", 1905-1914 гг.] // Кентавр (Москва). 1993. N 2. С.45-59; N 3. С.100-115.

1524. *Bairašauskaite T. Sytuacja prawna Tatarów litewskich w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego (przed rokiem 1869) // Przegląd Wschodni (Warszawa). 1992/93. T.2, z.3. S.573-593. Пол.

Прававое становiшча лiтоўскiх татараў у заходнiх губернiях Расiйскай iмперыi да 1869 г.

1525. Kukiel M. Książe Adam / Wstęp: J.Skowronek. - Warszawa: PAVO, 1993. - 156 s. - Пол.

А.Ю.Чартарыйскi (1770-1861). З палiтычнага жыцця барацьбiта за незалежнасць Рэчы Паспалiтай.

1526. *Laniec S. Białoruś w dobie kryzysu społeczno-politycznego: (1900-1914). - Olsztyn: Wyd-wa WSP, 1993. - 133, [2] s.: 1 m. - (Studia i Materiały / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie; N 44: Historia). -Пол.

Беларусь у перыяд сацыяльна-палiтычнага крызiсу (1900-1914).

1527. Отмена крепостного права в России: Указ. лит. (1856-1989 гг.): [Есть бел. материалы] / Том. гос. ун-т; Сост.: Л.Г.Захарова и др. - Томск, 1993. - 166 с. - Библиогр.: с.150-152. - Алф. указ. имен: с.153-163.

Гл. таксама N 1159, 1161, 1179, 1180, 1181, 1471, 1563, 1694, 1768, 1914, 2347, 4217.

Сацыяльныя рухi i плынi. Палiтычныя партыi i арганiзацыi

1528. Абрамсан П. Палiтычныя партыi [у Свiслачы канца XIX - пачатку XX ст.: Паводле манагр. аўт., апубл. у "Эмiгранц. часоп." (ЗША)] / Падрыхт. да друку А.Палубiнскi // Свiсл. газ. 1993. 12 мая.

1529. Акiмаў В. Беларускi скаўтынг. Адраджэнне: [Гiсторыя руху на Беларусi (1915-1992 гг.)] // Добры вечар (Мiнск). 1993. 20 студз.

1530. Акiмаў В.I. Спадарожнiк скаўта. - Мн., 1993. - 109 с.

Са зместу: Гiсторыя скаўтаў Беларусi [80-90-я гг. XIX-XX стст.]. С.15-23.

1531. Акуневiч А. Вiцебскае аддзяленне "Союза 17 октября": [Створ. у 1905 г.] // Вiцьбiчы. 1993. 20 сак. (N 33). С.2.

1532. Байлукова А.М. Грамадскiя арганiзацыi iнтэлiгенцыi ў пачатку XX ст. на Беларусi // Весн. Бел. дзярж. ун-та. Сер. 3, Гiсторыя, фiласофiя, палiталогiя, сацыялогiя, эканомiка, права (Мiнск). 1993. N 3. С.6-9.

1533. Вераб'ёў А.А. Дзейнасць эсэраўскiх арганiзацый на тэрыторыi Беларусi ў перыяд iснавання каалiцыйнага Часовага ўрада // Весцi Акад. навук Беларусi. Сер. гуманiтар. навук (Мiнск). 1993. N 1. С.58-62. Рэз. рус., англ. Бiблiягр. спасылкi ў падрадк. заўв.

1534. Воробьев А.А. Партия эсеров в февральской и Октябрьской революциях: (На материалах Беларуси): Автореф. дис. ... канд. ист. наук / АН Беларуси. Ин-т истории. - Мн., 1993. - 27 с.

1535. Воробьев А. Пуля для полицмейстера Родионова: [О деятельности эсер. орг. на Могилевщине в 1902-1907 гг.] // Вестн. Могилева. 1993. 29 июля (N 30). С.8.

1536. Желтова В.П. Стачечная борьба российского пролетариата в 1910-1912 годах: [Материал о Беларуси см. по геогр. указ.]. - М., 1993. - 232 с.: табл. - Библиогр. в конце глав.- Указ. геогр. назв.: с.225-232.

1537. Коршук В. С позиций реализма: [Рец. на кн. "Октябрь 1917 и судьбы полит. оппозиции: Совмест. рос.-бел. исслед." (Гомель, 1993)] // Бел. думка (Мiнск). 1993. N 12. С.65.

1538. Кривенький В., Ермаков В. Анархисты: [Беседа с историками: Есть сведения о первых анархист. группах в Белостоке в 1903 г., Гродн. губерния] / Записала Т.Максимова // Родина (Москва). 1993. N 5/6. С.70-76.

1539. Крук У. Старадубскае выступленне сялян у 1882-1884 гг. // Прыдняпроўе: Паведамл. навук. абл. краязн. канф. Магiлёў, 1993. С.54-55.

1540. Крук У.П. Сялянскi рух на Беларусi, 1864-1900 гг. / Пад рэд. М.В.Бiча. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1993. - 175 с.: табл.

1541. Курсов В. 100 лет - круглая дата первой пинской забастовки // Пин. неделя. 1993. N 6. С.5.

1542. Лапкоўскi А. Сацыялiстычная iдэя: блеф цi рэальнасць?: [З гiсторыi дзейнасцi бел. сацыял.-дэмакратаў на Беларусi, 80-я гг. XIX-XX стст.] // Сцяг працы (Мiёры). 1993. 15 чэрв.

1543. Лебедзеў У. Папярэднiк Калiноўскага [Ф.А.Савiч (1815-1846)]: Дзеяч сац.-вызвал. руху на Беларусi 30-х гг. XIX ст., заснав. тайн. арг. "Дэмакрат. т-ва"] // Берасцейскiя каранi: Гiст.-краязн. i лiт. зб. Брэст, 1993. С.84-87.

1544. Лiўшыц У.М. З гiсторыi народнiцкага руху ў Горацкiм павеце [70-я гг. XIX ст.] // Магiлёўшчына. Магiлёў, 1993. Вып. 4. С.84-86.

1545. Лобан Н.А. Антиправительственное и антивоенное движение в частях 3-й армии Западного фронта (Март - дек. 1917 г.): Автореф. дис. ... канд. ист. наук / АН Беларуси. Ин-т истории. - Мн., 1993. - 23 с.

1546. Малiноўскi М. Бунт у Крошыне [1828 г.] // Наш край (Барановичи). 1993. 25 марта.

1547. Манец Г. Аб мiнуўшчыне гавораць камянi: [З гiсторыi культур.-асветн. Т-ва фiларэтаў (1819 г.)] // Заря (Брест). 1993. 16 дек.

1548. Октябрь 1917 и судьбы политической оппозиции: Совмест. рос.-бел. исслед. В 3 ч. Ч.2: У истоков политического противостояния: Материалы и док. по истории обществ. движений и полит. партий Респ. Беларусь / Сташкевич Н.С., Касаров Г.Г., Платонов Р.В., Энтин Э.М., Абраменко М.С., Шардыко И.В., Энтин М.Э. - Гомель, 1993. - 227 с.

1549. Палубятка I. Угодкi старэйшай беларускай партыi [Беларуская сацыялiстычная грамада] // Зара над Нёманам (Масты). 1993. 24 снеж.

1550. Политическая ссылка в Сибири. Нерчинская каторга. Т.1: [1825-1861 гг.: Об участниках пол. нац.-освобод. движения 1830-1831 гг. и чл. "Содружества пол. народа", действовавшего во 2-й половине 30-х гг. на территории Царства Пол., Украины, Литвы и Беларуси] / Отв. ред. Л.М.Горюшкин. - Новосибирск, 1993. - 292 с.: ил. - (История Сибири. Первоисточники; Вып. 2).

1551. Сегенюк В. Преемственность белоруской социал-демократии: [Об истории создания и развития Бел. социал-демократ. партии (1903-1991 гг.)] // Заря (Брест). 1993. 21 янв.

1552. Сташкевiч М.С., Раманоўскi I.Ф. Манархiчныя партыi i арганiзацыi на Беларусi [у пачатку XX ст.] // Весн. Бел. дзярж. ун-та. Сер. 3, Гiсторыя, фiласофiя, палiталогiя, сацыялогiя, эканомiка, права (Мiнск). 1993. N 2. С.3-6.

1553. Таляронак С.В. Моладзь марыць i бунтуе: Тайн. гурткi гiмназiстаў на Беларусi ў 20-я гг. XIX ст. // Адукацыя i выхаванне (Мiнск). 1993. N 5. С.93-96.

1554. Таляронак С. Польская нацыянальная iдэя ў грамадскiм руху гiмназiчнай моладзi Беларусi (20-я гг. XIX ст.) // Беларусiка - Albaruthenika. Мн., 1992. Кн.2. С.134-137.

1555. Урбанович А.А. Тактика политических партий Белоруссии в период подготовки и проведения выборов в Учредительное собрание (Март 1917 - январь 1918 гг.): Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Бел. дзярж. ун-т. - Мн., 1993. - 20 с.

1556. Цвыров Л.Г. Политические партии на Западном фронте: борьба за демократизацию армии и выбор путей общественного развития (Март 1917-1918 гг.): [Есть материалы о полит. партиях в Беларуси]: Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Бел. дзярж. ун-т. - Мн., 1993. - 22 с.

1557. Шардыко И.В. Политические партии в борьбе за реализацию аграрного вопроса: (На материалах Беларуси, Окт. 1917-февр. 1918 гг.): Автореф. ... дис. канд. ист. наук / Бел. дзярж. ун-т. - Мн., 1993. - 25 с. - Библиогр.: 5 назв.

1558. Ярашук В. Чаму вучыць забастоўка 1893 года [у Пiнску]: Погляд у гiсторыю // Пiн. весн. 1993. 30 студз.

1559. *Markiewicz H. Działalność Wileńskiego Towarzystwa Dobroczynności w początkach XIX stulecia // Kultura i edukacja (Toruń). 1993. N 3. S. 117-124. Пол.

Дзейнасць Вiленскага таварыства дабрачыннасцi ў пачатку XIX ст.

Гл. таксама N 29, 1207, 1402, 1472, 1513, 1658, 1786, 1887.

Нацыянальнае адраджэнне XIX-пачатку XX ст.

1560. Адамовiч У. Пакутнiкi за дабро: [Дзеячы нац.-дзярж. адраджэння Ф.Шантыр (1887-1920 гг.), У.Iгнатоўскi (1881-1931 гг.), Я.Лёсiк (1881-1940 гг.)] // Раён. весн. (Чэрвень). 1993. 31 лiп.

1561. Багдановiч А.Г. Iдэя дзяржаўнасцi ў нацыянальна-вызваленчым руху Беларусi ў пачатку XX ст. (1900-1917 гг.) // Весн. Бел. дзярж. ун-та. Сер.3, Гiсторыя, фiласофiя, палiталогiя, сацыялогiя, экономiка, права (Мiнск). 1993. N 3. С.3-6. Бiблiягр.: 12 назв.

1562. Беларусiка - Albaruthenica. Кн.1: Матэрыялы мiжнар. кангр. беларусiстаў, 25-27 мая 1991 г., г.Мiнск / Мiжнар. асац. беларусiстаў, Нац. навук.-асветн. цэнтр iмя Ф.Скарыны; Рэд. А.Мальдзiс i iнш. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1993. - 350 с. - Бiблiягр. у падрадк. заўв.

Са зместу: Нядзеля Зд. Польскiя водгукi на беларускае нацыянальнае Адраджэнне ў 1905-1922 гг. / Пер. з пол. С.Купцоў. С.76-80. Радзiк Р. Узаемаабумоўленасць нацыянальнага развiцця польскага i беларускага грамадства (1914 г.) / Пер. з пол. С.Купцоў. С.89-94.

1563. Беларускi нацыянальны рух i барацьба за ўтварэнне Беларускай дзяржавы (Канец ХIХ-пач. ХХ ст.): (Матэрыял у дапамогу студэнтам па курсу "Гiсторыя Айчыны") / Бел. дзярж. ун-т; Р.А.Малюковiч. - Мн., 1993. - 18 с.

1564. Бiч М.В. Беларускае Адраджэнне ў ХIХ-пачатку ХХ ст.: Гiст. асаблiвасцi, узаемаадносiны з iнш. народамi / Акад. навук Беларусi, Бел. кам. славiстаў. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1993. - 29 с. - (Дакл. / Мiжнар. з'езд славiстаў; XI). - Бiблiягр. у падрадк. заўв.

1565. Бяльковiч П.М. На нiве адраджэння [К.С.Дуж-Душэўскi (1891-1959)] // Весн. Глыбоччыны. 1993. 9 лют.

1566. Далiдовiч Г. З гiсторыi беларускага [нацыянальнага] руху на Барысаўшчыне [1905-1922 гг.] // Чырв. змена (Мiнск). 1993. 18 мая.

1567. Залоска Ю. Абдумваньне элiтарнай сiтуацыi: [Бел. iнтэлiгенцыя i нац. iдэя ў канцы XIX- пач. XX ст.] // Мастацтва (Мiнск). 1993. N 2. С.2-3.

1568. Запрудник Я. Об одном историческом предрассудке: [О роли дворянства и шляхты в бел. нац. возрождении, XIX-XX вв.]: Пер. с бел. // Нёман (Минск). 1993. N 7. С.126-130.

1569. Канчер Е.С. Из истории общественных, национальных и революционных движений белорусов: [Публ. очерка о событиях 1917-1918 гг., связ. с I Всебел. съездом] / Подгот. В.Скалабан, В.Сорока // Нёман (Минск). 1993. N 1. С.138-164.

1570. Карнiловiч Э. Паплечнiк [У.М.] Iгнатоўскага: [Пра Я.П.Каранеўскага (1887-1937), бел. вучонага, дзярж. дзеяча культур. адраджэння Беларусi, чл. Iнбелкульта, рэктара Бел. дзярж.ун-та, рэпрэсiр. у 1937 г.] // Наша жыццё (Мiнск). 1993. 8 снеж.

1571. Кароль А. Беларусiзацыя - палiтыка нацыянальнага адраджэння: [Бел. iдэя i справа, XIX-XX стст.] // Крыжовы шлях. Мн., 1993. С.118-164.

1572. Кiсялёў З. Нацыяналiзм i нацыянальная сьвядомасць: гiстарычны вопыт i сучасныя праблемы [1795 г.-XX ст.] // Ратуша (Магiлёў). 1993. 1-7 лiп.(N 25). С.3.

1573. Конан У. Пакутнiк за беларускую iдэю: [У.I. Самойла (1878-1941?)] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 29 крас.(N 17). С.1,7; 6 мая (N 18). С.7.

1574. Лiс А.С. Беларуская iдэя i адраджэнне славян, 20-90-я гг. XIX ст. // Полымя (Мiнск). 1993. N 4. С.210-225. Бiблiягр. спасылкi ў падрадк. заўв.

1575. Лiс А.С. Беларуская iдэя ў кантэксце адраджэння славян [у 2-й палове XIX ст.] // Культура ў Рэспублiцы Беларусь: гiсторыя, сучасны стан i перспектывы развiцця: (Тэз. дакл. навук. канф.). - Мн., 1993. - С.4-6.

1576. Малафей П. "Лiчу сябе беларускай...": [Лёс бел. княгiнi М.-М.Радзiвiл (1861-1945), ураджэнкi Мiншчыны. Яе грамад. дзейнасць звяз. з нац. рухам i культурай. Пакiнула радзiму ў 1922 г.] // Пагоня (Гродна). 1993. 31 снеж.-6 студз.(N 42). С.4.

1577. Мяснiкоў А.Ф. Нацдэмы: Лёс i трагедыя Ф.Шантыра, У.Iгнатоўскага i Я.Лёсiка / Прадм. Б.Сачанкi. - Мн.: Беларусь, 1993. - 110 с.

1578. Нядзеля Зд. Польскiя водгукi на беларускае нацыянальнае Адраджэнне ў 1905-1922 гг. / Пер. с пол. С.Купцоў // Беларусiка - Albaruthenica: [Зб.]. Мн., 1993. Кн.1. С.76-80.

1579. Рудовiч С. Палiтык, асветнiк, будаўнiк: [Пра жыццё i справы К.С.Дуж-Душэўскага (1891-1959), актыўн. дзеяча бел. нац.-вызвал. руху] // Зрок (Мiнск). 1993. N 5. С.36-40; Весн. Глыбоччыны. 1993. 16 крас.

1580. Сярова А. Эпiталiя: [Лёс бел. княгiнi М.-М.Радзiвiл (1861-1945), ураджэнкi Мiншчыны, грамад. дзейнасць якой звяз. з нац. рухам i культурай. Пакiнула Беларусь у 1922 г.] // Полацак (Клiўленд). 1993. N 1. С.27-31.

1581. Токць С. "Западно-руссизм" не памёр: Нарыс з гiсторыi нац. вырачэнства: [Беларусь у 2-й палове XIX-пач. XX ст.] // Свабода (Мiнск). 1993. Лiстап.(N 13). С.6.

1582. Фiлякоў У. "Падымайся з нiзiн, сакалiна сям'я": Пра станаўленне нац. самасвядомасцi беларусаў [i ролi iнтэлiгенцыi ў яе абуджэннi i паглыбленнi, XIX-XX стст.] // Бел. думка (Мiнск). 1993. N 2. С.60-64. Бiблiягр.: 11 назв.

Гл. таксама N 24, 1805, 1926, 2099, 2436, 2454, 2466, 2591, 2593, 2594, 2595, 2596, 2598, 2599, 2600, 2603, 2605, 2609, 2610, 2613.

В.I.Гадлеўскi (1888-1942?)

1583. Гарадзенскiя запiсы: (Старонкi гiсторыi i культуры). Вып.1 / Рэд. кал.: П.Сцяцко (гал. рэд.) i iнш. - Гродна, 1993. - 149 с.

Са зместу: Трацяк Я. Палетку нашага араты...: [З грамад. i палiт. жыцця актыўн. дзеяча бел. адраджэння В.Гадлеўскага]. С.115-119. З жыцця i дзейнасцi В.Гадлеўскага: Аўтабiягр. нарыс. С.120-130.

1584. Пануцэвiч В. Кс. Вiнцэсь Гадлеўскi: Дзярж. муж i правадыр народу. [Таксама пра яго дзейнасць у 1941-1942 гг. на акупiр. Беларусi] // Спадчына (Мiнск). 1993. N 3. С.51-64; N 5. С.81-94; N 6. С.69-85. Бiблiягр. спасылкi ў падрадк. заўв.

1585. Шчасюк Э.Б. Пахаваны Гадлеўскi ў Варшаве // Свiсл. газ. 1993. 30 крас.

Гл. таксама N 2105, 2305.

Паўстанне 1794 г.

1586. Анiшчанка Я. Шляхам помсты i адчаю: [Малавядомыя арх. матэрыялы пра паўстанне на Мiншчыне] // Чырв. змена (Мiнск). 1993. 13 лiстап.

1587. Асiноўскi С. Пра Якуба Ясiнскага, паланез Агiнскага i генерал-паручнiка Ферзена // Во славу Родины (Минск). 1993. 25 сент.

1588. Каранеўскi А. За волю i справядлiвасць: [Паўстанне ? Ашмян. павеце] // Ашмян. весн. 1993. 11 снеж.

1589. Крывальцэвiч М. Баронячы сваю волю i годнасць: (Паўстанцы 1794 года пад Любанню) // Голас Любаншчыны. 1993. 5 мая. Заканчэнне будзе.

1590. Купава М. Увекавечым iмёны паўстанцаў 1794 года // Наша слова (Мiнск). 1993. 15 снеж.(N 50). С.2.

1591. Купава М. Ушануем памяць продкаў, якiя змагалiся за волю, роўнасць i незалежнасць // Нар. газ. (Мiнск). 1993. 25 жн.

1592. Нужен ли белорусам этот праздник?: [Заявление чл. Мин. гор. клуба ист. знаний и Воен.-науч. о-ва при Центр. Доме офицеров в связи с предстоящим 200-летием восстания] / В.А.Войцеховский, А.Яценко, К.Доморад, В.Давжонак, Д.Жмуровский, А.Журавский, А.Залесский, А.Копылов, В.Милованов, В.Полуян, А.Пискунов, Л.Поболь, Е.Примеров, С.Ткачов // Во славу Родины (Минск). 1993. 14 окт.

1593. Паходня волi i незалежнасцi не павiнна згаснуць: [Са звароту нац. арг. кам. па святкаванню ў Беларусi 200-х угодкаў паўстання] // Во славу Родины (Минск). 1993. 14 окт.

1594. Сiцько З. Дуб зламаўся, камень ляжыць: [Аб навук. экспедыцыi па месцах баёў паўстанцаў у Брэсц., Гродзен., Вiцеб. абл.] // Наша слова (Мiнск). 1993. 8 верас. (N 36). С.1-3.

1595. Сiцько З. За вольнасць, роўнасць, незалежнасць // Наша слова (Мiнск). 1993. 29 снеж.(N 52). С.2.

1596. Филатова Е.Н. Восстание 1794 г. в переписке и воспоминаниях современников // Кнiга, бiблiятэчная справа i бiблiяграфiя Беларусi: [Зб. арт.]. Мн., 1993. С.110-118.

1597. Шляхам паўстання: Зварот да мясцовых уладаў, устаноў i арг. Беларусi // ЛiМ (Мiнск). 1993. 20 жн.(N 33). С.3.

1598. *Domańska М. Materiały ks. Jana Wiśniewskiego do dziejów insurekcji kościuszkowskiej w zasobie Archiwum Głownego Akt Dawnych w Warszawie: Skrót ref. // Kieleckie Studia bibliologiczne (Kielce). 1993. T.1. S.161-167. Пол.

Матэрыялы Я.Вiсьнеўскага да гiсторыi касцюшкоўскага паўстання ў запаснiках Галоўнага архiва старажытных актаў у Варшаве.

1599. *Kieniewicz S., Zahorski A., Zajewski W. Trzy powstania narodowe: Kościuszkowskie, Listopadowe, Styczniowe. - Warszawa: KiW, 1992. - 429 s. - Пол.

Паўстаннi 1794, 1830 i 1863 гг.

1600. *Kocoj H. [Recenzja] // Przegląd Humanistyczny (Warszawa). 1993. N 2. S.119-122. Пол. - Рэц. на кн.: Kieniewicz S., Zahorski A., Zajewski W. Trzy powstania narodowe: Kosciuszkowskie, Listopadowe, Styczniowe. - Warszawa, 1992. - Пол.

Водгук на кнiгу аб народных паўстаннях 1794, 1830, 1863 гг.

Гл. таксама N 1208.

Персаналiя

1601. Грыцкевiч В. Юзаф Копаць [(1762-1827): Нарыс прысвеч. удзельнiку паўстання 1794 г.] // Настаўн. газ. (Мiнск). 1993. 18 снеж.

1602. Грыцкевiч В. Язэп Копаць [(1762-1827): Удзельнiк паўстання Т.Касцюшкi, сасланы на Камчатку] // Праз смугу стагоддзяў: [Зб.]. Мн., 1993. С.66-69.

Гл. таксама N 1603.

Т.Касцюшка (1746-1817)

1603. Дьяков В.А. Т.Костюшко и его соратники после сражения при Мацейовице // Славяноведение (Москва). 1993. N 5. С.67-75. Библиогр.: 7 назв.

1604. Мазоўка Н. Сувораўцы? А можа - касцюшкаўцы?: [Т. Касцюшка - салдат] // Звязда (Мiнск). 1993. 27 лют.

1605. Мароз В. Слова пра Тадэвуша Касцюшку // Iвац. весн. 1993. 12 студз.

1606. Юхо Я. Хто такi Тадэвуш Касцюшка? // Наша слова (Мiнск). 1993. 19 студз.(N 3). С.6.

Ю.У.Нямцэвiч (1757?-1841)

1607. Кабот Т.Ф. Юлиан Урсын Немцевич (1758-1841) // Помнiкi гiсторыi i культуры Брэстчыны: праблемы вывучэння аховы i выкарыстання: Матэрыялы навук.-практ. канф. - Брэст, 1993. - С.51-55.

1608. Купцова В. Есть дом в тени аллей... // Заря над Бугом (Брест). 1993. 1,4 сент. Окончание следует.

1609. Мiкалаева Я. Гiсторык, паэт-дэмакрат // Заря над Бугом (Брест). 1993. 2 июня.

Гл. таксама N 1391.

Дзекабрысты на Беларусi

1610. Малиновская Т.С. Вольнодумство Бобруйской крепости [1823 г.] // Магiлёўс. праўда. 1993. 9 снеж. С.2.

1611. Ненадавец А.М. Крэпасць на Бярэзiне. - Мн.: Полымя, 1993. - 71 с.: iл.

Са зместу:Бабруйскi план дзекабрыстаў. С.34-44.

1612. Шаров А. Декабристы Новогрудка: [К.Г.(Я) Игельстром (1799-1851) - рук. О-ва воен. друзей] // Во славу Родины (Минск). 1993. 11 мая.

1613. Швед В. "Трымаць пад арыштам у кляштары...": [Лёс Ксаверыi i Карнэлii Рукевiч, удзельнiц тайн. дзекабрысц. арг. "Ваенныя сябры"] // Гарадзенскiя запiсы: (Старонкi гiсторыi i культуры). Гродна, 1993. Вып. 1. С.75-79.

Гл. таксама N 273.

Паўстанне 1830-1831 гг.

1614. Асiноўскi С. У тую лiстападаўскую ноч... // Во славу Родины (Минск). 1993. 2 окт.

1615. Керсновский А.А. История русской армии. В 4 т. Т.2: От взятия Парижа до покорения Средней Азии, 1814-1881 гг.: [Есть материалы о событиях 1830-1831, 1863-1864 гг.]. - М.: Голос, 1993. - 336 с.: ил.

1616. Bednarski W.W. [Recenzja] // Akcent (Lublin). 1993. N 4. S.220-222. Пол. - Рэц. на кн.: Powstanie Listopadowe na Podlasiu, 1830-1831. - Biała Podlaska, 1993. - Пол.

Рэцэнзiя на кнiгу пра паўстанне 1830-1831 гг. на Падляшшы.

1617. *Drobnik M. Powstanie Listopadowe na Pradze // Kronika Warszawy. 1993. N 3/4. S.95-100: il. Пол.

1618. Powstanie Listopadowe na Podlasiu, 1830-1831: Zbiór materiałów / Pod red. J.Flisińskiego; Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej. - Biała Podlaska, 1993. - 128 s. - Пол.

1619. Tokarz W. Wojna polsko-rosyjska 1830 i 1831 / Wstęp: M.Tarczyński. - Warszawa: Volumen, 1993. - 588 s., [48] s. tabl.: il., 2 faks., 1 m., portr. - (O wolność i niepodleglość). -Пол.

Гл. таксама N 386, 389, 1438, 1496, 1509, 1511, 1550, 1599, 1600, 1608, 1609, 4235.

Паўстанне 1863-1864 гг.

1621. Асiноўскi С. А замкавая гара маўчыць... // Во славу Родины (Минск). 1993. 9 окт.

1622. Бернат М. З кагорты Кастуся Калiноўскага: [Мiлавiд. паўстанцы] // Наш край (Барановичи). 1993. 15,22 апр.

1623. Бiч М.В. Нацыянальныя i аграрныя пытаннi ў час паўстання 1863-1864 гг.: [Таксама пра погляды i дзейнасць кiраўн. паўстання К.Калiноўскага] // Бел. гiст. часоп. (Мiнск). 1993. N 3. С.36-45. Бiблiягр.: 30 назв.

1624. Бунто Я. Паўстанне 1863 года на Глыбоччыне // Весн. Глыбоччыны. 1993. 27 жн.

1625. Васiлеўскi П. Вобраз бiтвы i вобраз жнiва // ЛiМ (Мiнск). 1993. 22 студз. (N 4). С.1.

1626. Вiж М. У падняволлi Маскоўскiм "у нас нiчога не будзе": [З гiсторыi паўстання па матэрыялах "Мужыц. праўды"] // Наша слова (Мiнск). 1993. 24 лют.(N 8). С.1,6.

1627. Грыгор'ева В.В. Каталiцкае i праваслаўнае духавенства ў паўстаннi 1863 г. // Бел. гiст. часоп. (Мiнск). 1993. N 3. С.46-50. Бiблiягр.: 16 назв.

1628. З хронiкi баявых сутычак паўстанцаў: [1863 г. у Вiлен., Магiлёўс., Мiн., Вiцеб., Гродзен., Ковен. губернях] / Падрыхт. А.Фiлатава // Бел. гiст. часоп. (Мiнск). 1993. N 3. С.54-60. Бiблiягр.: 9 назв.

1629. Калiноўскi В. Сцежкамi паўстанцаў 1863 г. прайшоў наш карэспандэнт разам з гiстарычна-этнаграфiчнай экспедыцыяй патрыятычнай маладзёжнай арганiзацыi "Выбранецкiя шыхты" // Звязда (Мiнск). 1993. 20 жн.

1630. Кастусь Калiноўскi: "Падвялi нас, як чорт добрую душу": [Думкi, апубл. у газ. "Мужыц. праўда"] // Дзецi i мы (Мiнск). 1993. Крас.(N 8). С.5.

1631. Касцюк Ю. "За нашу и вашу свабоду!": Да 130-х угодкаў паўстання К.Калiноўскага // Полац. весн. 1993. 6 крас.

1632. Климец М. Трагедия деревни Пеняжки: [О подавлении восстания на Пружанщине] // Заря (Брест). 1993. 25 сент.

1633. Князева Ч. У памяцi нашчадкаў: [Паўстанне на Клеччыне i яго ўдзельнiкi] // Да новых перамог (Клецк). 1993. 8 мая.

1634. Мiкалайчанка А. Самы галоўны запавет Калiноўскага // Добры вечар (Мiнск). 1993. 17 сак.

1635. Ненадавец А. За праўду i волю // Бабр. жыццё. 1993. 14 студз.

1636. Палубiнскi А. Iдэi вольнасцi вiталi: [Свiслаччына ў паўстаннi] // Свiсл. газ. 1993. 3 сак.

1637. Панцялейка А. Не стаялi ў баку ад вялiкiх падзей: [Удзел браслаўчан у паўстаннi] // Брасл. звязда. 1993. 12 чэрв.

1638. Пушкiн I., Цярэшчанка Н. Гiмн магiлёўскiм паўстанцам // Могилев. ведомости. 1993. 27 янв.(N 6). С.7.

1639. Пушкiн I., Цярэшчанка Н. За волю Бацькаўшчыны: [Паўстанне на Магiлёўшчыне i ўдзел у iм студэнтаў Горы-Горацкага земляробчага iн-та] // ЛiМ (Мiнск). 1993. 26 лют. (N 9). С.11.

1640. Рогач А. За нашу i вашу свабоду: [Ураджэнцы Вiлейшчыны ў паўстаннi] // Шлях Перамогi (Вiлейка). 1993. 15 снеж.

1641. Руднева Н. "Ён сiлай магутны, душою агнiсты...": [Паўстанне на Гродзеншчыне] // Слонiм. весн. 1993. 1 чэрв.

1642. Сабасцян А. За мужыцкую праўду: [Ёсць звесткi пра дзейнасць паўстанцаў у Мастоўс. воласцi] // Зара над Нёманам (Масты). 1993. 27 студз.

1643. Скiдан В. Рэха паўстання 1863 года [у Хойнiцкiм i Рэчыцкiм Палессi] // Настаўн. газ. (Мiнск). 1993. 24 лют.

1644. Супрун В. Свабода, палiтая крывёю: Да 130-годдзя паўстання Калiноўскага на Слонiмшчыне // Слонiм. весн. 1993. 23 лют.

1645. Хадыка Ю. Gloria victis! // Навiны Бел. Нар. Фронта "Адраджэньне". 1993. Лют.(N 2). С.1,4-5.

1646. Bajko P. Męczeństwo duchowieństwa prawosławnego w okresie powstania styczniowego // Czasopis (Białystok). 1993. N 10. S.16-19; N 11. S.15-17. Пол.

Праваслаўнае духавенства ў час паўстання 1863 г.

1647. *Bałabych H. Powstanie styczniowe - sprawy, regiony,ludzie: [Spraw. z konf. (Lublin, 21-22. I. 1993)] // Kwartalnik Historyczny (Warszawa). 1993. N 3. S.161-162. Пол.

1648. *Chudzyński M. W 130 rocznice powstania 1863 roku: Powstanie styczniowe między Wisłą a Bzura // Notatki Płockie (Płock). 1993. N 4. S.14-26, il. Пол.

1649. *Korbel W. Sztandar dwóch powstań. - Katowice: Muzeum Śląskie, 1993. - 52, [1] s., [16] s. tabl.: faks., fot., m., portr. -Пол.

1650. *Rok 1863: Materiały sesji zorganizowanej 24 lut. 1993 r. w Kielcach / Pod red. W.Cabana. - Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J.Kochanowskiego, 1993. - 89, [1] s. - Пол.

Матэрыялы сесii, прысвечанай паўстанню 1863 г., якая адбылася ў Кельцах 24 лютага 1993 г.

1651. Wołoszynowski J. Rok 1863 / Posł. i corr.: W. Gomulicki. - Repr. - Białystok: Versus, 1992. - 492 s.: il. - Пол.

Гл. таксама N 33, 36, 1415, 1496, 1511, 1599, 1600, 1615, 1620, 1906, 1927, 4215.

Персаналiя

1652. Аляксандрава А. Хто ён, Вiтольд Мiладоўскi?: [Кiраўн. атрада ў час паўстання К.Калiноўскага] // Ляхав. весн. 1993. 11 чэрв.

1653. Бандарэнка М. Мяцежны генерал: [Р.Траўгут (1826-1864), адзiн з кiраўн. паўстання 1863-1864 гг.] // Бел. думка (Мiнск). 1993. N 1. С.49-51.

1654. Бондаренко Н. Ромуальд Траугутт. Путь на пьедестал [командира отряда повстанцев, Кобрин. уезд, 1863-1864 гг.] // Сов. Белоруссия (Минск). 1993. 19 янв.

1655. Кашэта А. Ануфрый Петрашкевiч - наш славуты зямляк: [З жыцця дзеяча асветн. i рэв. руху на Беларусi i Лiтве (1793-1863)] // Дзяннiца (Шчучын). 1993. 3,7 жн.

1656. Кiсялёў Г. Слонiмскiя iнсургенты: [Пра паплечнiка К.Калiноўскага Ф.У.Юндзiла (1825-1865) ] // Звязда (Мiнск). 1993. 12 лют.

1657. Кiсялёў Г. Чырвоны струмень свабоды: [Пра паплечнiка К.Калiноўскага В.Урублеўскага (1836-1908)] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 16 снеж.(N 50). C.7; 23 снеж.(N 51). C.7; 30 снеж.(N 52). C.7. Працяг будзе.

1658. Копач М. Родам з Мазыршчыны [I.Ф.Кеневiч: Пра аднаго з кiраўн. рэв. арг. пол. моладзi, паплечнiка К.Калiноўскага] // Жыццё Палесся (Мазыр). 1993. 16 снеж.

1659. Палубiнскi А. Яны былi з Калiноўскiм: [Бераставiччане I.Казлоўскi i Ф.Ражанскi ў падзеях 1861-1864 гг.] // Берастав. газ. 1993. 29 верас.

1660. Праз смугу стагоддзяў: [Зб. гiст. нарысаў] / Уклад. М.Багадзяж. - Мн.: Нар. асвета, 1993. - 104 с. - (Школьнiкам аб гiсторыi Беларусi).

Са зместу: Iгнатовiч Ф. Целясцiн Цэханоўскi [(1835-1906): Удзельнiк паўстання 1863-1864 гг. Як урач вядомы i на Беларусi, i ў Сiбiры]. С.78-80. Майсяёнак А. Людвiк Нарбут; Станiслаў Нарбут; Бацька i сыны [Нарбуты: Лёс сям'i ўдзельнiкаў паўстання пад кiраўн. К.Калiноўскага]. С.81-93.

1661. Прыбыткiн П. Адзiн з кiраўнiкоў паўстання [1863 г. на Беларусi: Б.Ч.Свентаржэцкi (1831-1888)] // Сцяг Ленiна (Беразiно). 1993. 24 сак.

1662. Светозаров Л. За свободу Отчизны: [Т.Нарбут (1784-1864) и его дети в восстании 1863-1864 гг.] // Воран. газ. 1993. 10 лют.

1663. Шалькевiч В. Вяньчанне ў астрозе: [Пра ўдзельнiкаў паўстання 1863 г. П.Чакатоўскага i К.Булеўскую] // Работнiца i сялянка (Мiнск). 1993. N 12. С.6-7.

1664. Шалькевiч В. "Марыська чарнаброва, галубка мая...": [Лёс нявесты К.Калiноўскага М.Ямант] // Работнiца i сялянка (Мiнск). 1993. N 2. С.14-16.

1665. Шалькевiч В. Пасля расстрэлу асыпаны кветкамi...: [Пра ўдзельнiка паўстання 1863 г. М.Цюндзявiцкага (1839-1863)] // Звязда (Мiнск). 1993. 21 студз.

1666. Шубiч М. Памяцi паўстанцаў: [Атрады А.Лянкевiча ў 1863 г.: З навук. канф. у в.Мiлавiды Баранав. р-на] // Нар. трыбуна (Брэст). 1993. 8 мая.

1667. Яцкевiч З. Людзвiг Звяждоўскi-Тапор [(1829-1864): Удзельнiк паўстання 1863-1864 гг.] // Вестн. Могилева. 1993. 22 янв. (N 3). С.6.

Гл. таксама N 1928, 4181.

К.Калiноўскi (1838-1864)

1668. Акуневiч В. Хто памёр як ён - не памiрае // Вiцеб. рабочы. 1993. 2 лют.

1669. Гайдучак М. Ён хацеў усiх бачыць шчаслiвымi: [Таксама пра работу Свiсл. раён. музея па прапагандзе гiст. спадчыны К.Калiно?скага] // Свiсл. газ. 1993. 13 сак.

1670. Дрозд С. Нашы гiстарычныя каранi: па слядах К.Калiноўскага // Гарадзенскiя запiсы: (Старонкi гiсторыi i культуры). Гродна, 1993. Вып. 1. С.89-93.

1671. Кiсялёў Г. - Каго любiш? - Люблю Беларусь! // Грамада (Мiнск). 1993. Сак.(N 1).

1672. Кiсялёў Г. Кастусь Калiноўскi // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 18 сак.(N 11). С.5; 25 сак.(N 12). С.5; 1 крас.(N 13). С.5.

1673. Кiсялёў Г. Калiноўскi знаёмы i незнаёмы // Полымя (Мiнск). 1993. N 6. С.218-235.

1674. Крэнь I. "О, загрымiць наша праўда i маланкай праляцiць па свеце!" // Наша слова (Мiнск). 1993. 17 сак.(N 11). С.4.

1675. Няфагiна Г. За зямлю i волю: Вобраз К.Калiноўскага ў бел. драматургii // Род. слова (Мiнск). 1993. N 2. С.28-33; N 4. С.32-36.

1676. Пакутнiк М. Нацыянальны герой свайго народа // Свiсл. газ. 1993. 17 лют.

1677. Палубiнскi А. Кастусь Калiноўскi i наш [Свiслацкi] край // Свiсл. газ. 1993. 20 студз.

1678. Сейбiт праўды // Бабр. жыццё. 1993. 4 лют.

1679. Содаль У. I больш стагоддзя вiсне ноч...: [Дзейнасць К.Калiноўскага як юрыста, доктара правоў, выд. газ. "Мужыц. праўда"] // Фемида (Минск). 1993. 22-28 февр.(N 8). С.3.

1680. Спасюк А. Ён - крыж! Ён - скрыжаванне!: Да 155-годдзя з дня нараджэння К.Калiноўскага: [Выступленнi ўдзельнiкаў вечарыны, якая адбылася ў Доме лiтаратара ў Мiнску] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 25 лют.(N 8). С.5.

1681. Шалькевiч В. Апостал свабоды i незалежнасцi: К.Калiноўскi - рэвалюцыянер-дэмакрат i грамад.-палiт. дзеяч Беларусi // Бел. мiнуўшчына (Мiнск). 1993. N 1. С.30-33.

1682. Шастак Ю. Палымяны мыслiцель i рэвалюцыянер-дэмакрат // Калiнкав. навiны. 1993. 2 лют.

1683. Шастак Ю. "Справа наша - не панская..." // Наш дзень (Маладзечна). 1993. 2 лют.

1684. Шестак Ю. За землю, за волю // Гродн. правда. 1993. 4 февр.

1685. Янушкевiч Я. Хто такi Кастусь Калiноўскi? // Наша слова (Мiнск). 1993. 19 студз.(N 3). С.6.

Гл. таксама N 31, 85, 1623, 1626, 1630, 1634, 1664.

Рэвалюцыя 1905-1907 гг.

1686. Измайлович А. Записки из Мальцевской тюрьмы: [Из воспоминаний участницы покушения на мин. губернатора П.Г.Курлова, 1905 г.] // Покушение, или Убийство по политическим мотивам: [Сб.]. Мн., 1993. С.223-266.

1687. Копысь: падзеi 1905-1907 гадоў: [З арх.] // Аршан. газ. 1993. 18 лют.

Гл. таксама N 1509, 1531.

Лютаўская рэвалюцыя 1917 г.

1688. 1917 год: хто каго?: [Барацьба за ўладу ў Калiнкав. р-не ў лют.-кастр.] // Калiнкав. навiны. 1993. 5 жн.

1689. Палажэнцава Т.Ф. Арышт Мiкалая II у Магiлёве // Дняпроўскi край: [Зб.]. Магiлёў, 1993. С.79-81.

Гл. таксама N 1397, 1534, 1795.

Кастрычнiцкая рэвалюцыя 1917 г.

1690. Башко П. Контрреволюционеры или оппозиционеры?: [Из истории "Комитета спасения революции" Зап. фронта, Минск, окт. 1917 г.] // Крыжовы шлях. Мн., 1993. С.165-180.

1691. Игнатенко И. Октябрь без краски: [Взгляд на события 1917 г. и влияние их на Беларусь] // Бел. думка (Мiнск). 1993. N 11. С.65-69.

1692. Iх вадзiла маладосць у шабельны паход...: [Удзельнiкi Кастр. рэвалюцыi i грамадзян. вайны Бялынiншчыны] // Зара над Друццю (Бялынiчы). 1993. 20 лют.

1693. Петрiв В. Неторованiм шляхом: Спомини з iсторiї української революцiї 1917-1921 рр.: [Падзеi 1917-1921 гг. на Беларусi] / Передм. Н.Конотопець // Вiтчизна (Київ). 1993. N 3/4. С.118-133; N 5/6. С.123-135; N 7/8. С.137-154. Далi буде.

1694. Смалякоў Г. Копысь: кастрычнiк-лiстапад 1917-га: [З успамiнаў старш. ВРК В.В.Арнаутава] // Аршан. газ. 1993. 26 кастр.

1695. Удзельнiкi Вялiкай Кастрычнiцкай сацыялiстычнай рэвалюцыi i грамадзянскай вайны [Магiлёўскага р-на: Спiс па сельсаветах] // Прыдняпр. нiва (Магiлёў). 1993. 15,29 верас.

Гл. таксама N 29, 1397, 1508, 1534, 1537, 1545, 1548, 1556, 1557, 1688, 1795.

Усебеларускi з'езд 1917 г.

1696. "Будуй жа сваё жыццё, беларус!": [Дак. i матэрыялы па гiсторыi Усебел. з'езда 1917 г.] / Падрыхт. А.Мяснiкоў, В.Скалабан // Звязда (Мiнск). 1993. 20 студз.

1697. Езавiтаў К. Першы Усебеларускi кангрэс: [Успамiны ўдзельнiка] / Уступ. слова пра аўт. У.Мiхнюка, Я.Паўлава // Бел. мiнуўшчына (Мiнск). 1993. N 1. С.24-29.

1698. Ярушэвiч Я.А. Усебеларускi з'езд 1917 года: Сведчанне сучаснiка: [Перадрук з газ. "Бел. Рада" (1917,N 6)] / Прадм. i падрыхт. да друку В.Скалабана // Бел. гiст. часоп. (Мiнск). 1993. N 1. С.62-69; N 2. С.46-55; N 3. С.61-69; N 4. С.50-62. У N 4 надрукав. дадат. дак., якiя звяз. з работай з'езда / Падрыхт. В.Мазец.

Гл. таксама N 1569.

Нацыянальныя пытаннi i мiжнацыянальныя адносiны. Нацыянальныя меншасцi

Гл. N 1436, 1500, 1519, 1524, 1747, 1780.

Вайсковая справа. Ваенная гiсторыя

1699. Барысавец А., Буяк Я. Зорка на карце: [З гiсторыi Брэсц. крэпасцi, 1833-1915 гг.] // Заря (Брест). 1993. 18 марта.

1700. Бекцiнееў Ш. "Не трэба прыдумваць тое, чаго нiколi не было": [Гiсторыя бел. гусар. палка, 1775-1783 гг.] // Навiны Бел. акад. (Мiнск). 1993. 14,28 мая; 4 чэрв.

1701. Белоусов Ю. Откуда родом кадеты и суворовцы: [1837 г. - первые кадет. корпуса; 1943 г. - первые суворов. училища] // Патриот (Москва). 1993. Авг.(N 33). С.12.

1702. Галушко Ю.А. Казачьи войска России: Крат. ист.-хронол. справ. казачьих войск до 1914 г.: [Есть сведения о Пин. конном полке (конец XVIII в.) и Вилен. пехот. юнкер. училище (1864-1903 гг.)]. - М.: Рус. мир, 1993. - 231 с., 2 л. карт.: ил. - (Справ.-энцикл. сер."Федерал. целевая программа книгоизд. России"). - Библиогр.: с.223-224.

1703. Иванов Ю. Белорусский гусарский ... [1803-1918 гг.] // Во славу Родины (Минск). 1993. 29 июня.

1704. Иванов Ю. Брестский 49-й пехотный полк [1806-1917 гг.] // Во славу Родины (Минск). 1993. 15 июля.

1705. Иванов Ю. Гродненский лейбгвардии гусарский полк (1824-1918 гг.) // Во славу Родины (Минск). 1993. 10 авг.

1706. Иванов Ю. Гродненский гусарский полк [1806-1918 гг.] // Во славу Родины (Минск). 1993. 6 июля.

1707. Иванов Ю. И белорусы брали Измаил!: [1-й и 4-й батальоны Бел. егер. корпуса в рус.-тур. войне (1787-1791 гг.) // Во славу Родины (Минск). 1993. 23 июля.

1708. Иванов Ю. Минский 54-й пехотный полк [1806-1918 гг.] // Во славу Родины (Минск). 1993. 29 июля; Веч. Минск. 1993. 9 сент.

1709. Иванов Ю. Могилевский 26-й пехотный полк [1805-1918 гг.] // Во славу Родины (Минск). 1993. 5 авг.

1710. Иванов Ю. Несвижский 4-й гренадерский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк (1797-1918) // Во славу Родины (Минск). 1993. 14 сент.

1711. Иванов Ю. "Пожалован поход": [О Могилев. мушкетер. полке, 1805 г.] // Магiлёўс. праўда. 1993. 5 жн.

1712. Иванов Ю. Полоцкий 28-й пехотный полк [1775-1918] // Во славу Родины (Минск). 1993. 28 авг.

1713. Карлюкевiч А. Таямнiцы Бабруйскай крэпасцi: [Водгук на кн. А.Ненадаўца "Крэпасць на Бярэзiне" (Мн., 1993)] // Во славу Родины (Минск). 1993. 10 авг.

1714. Касцючэнка I.Л. Полацкi мушкецёрскi (пяхотны) полк у часы напалеонаўскiх войнаў [у 1806-1812 гг.] // Полоц. льтописецъ. 1993. N 1. С.71-75.

1715. На Кругляншчыну не вярнулiся (1904-1905 гг.): Воiны-землякi, якiя загiнулi ў гады рус.-япон. вайны // Сел. жыццё (Круглае). 1993. 13 кастр.

1716. Ненадавец А.М. Крэпасць на Бярэзiне: [З гiсторыi Бабр. крэпасцi, ХIХ-ХХ стст.]. - Мн.: Полымя, 1993. - 71 с.: iл.

Са зместу: Пачатак будаўнiцтва [па планах Т.Нарбута i К.I.Опермана, 1807-1811 гг.]. С.5-18; Будаўнiцтва працягваеца [1813-1915 гг.]. С.25-34.

1717. Тараканов С. Имя в биографии города: [О коменданте Брест. крепости, военачальнике и поэте Ф.Ф.Бартоломее (?-1862)] // Заря (Брест). 1993. 19 авг.

1718. Швед В. Гродзенскi гусарскi полк: Старонкi гiсторыi [з 1806 г.] // Гродзен. праўда. 1993. 5 жн.

Гл. таксама N 1215, 1216, 1217, 1218, 1396, 1810, 1811, 1812, 1822, 1827, 1856, 1857, 1858.

Напалеонаўскае нашэсце 1812 г.

1719. Верещагин В.В. Наполеон I в России, 1812: [Пояснит. описание событий к картинам извест. художника. Есть материал о Беларуси] / [Вступ. ст. В.А.Кошелева, А.В.Чернова]. - Тверь: Созвездие, 1993. - 286 с.: ил.

1720. Добровольский В.К. Витебская губерния в Отечественную войну // Полоц. льтописецъ. 1993. N 1. С.75-79.

1721. Документы русской военной контрразведки в 1812 г.: [Есть материал о Беларуси] / Публ. В.М.Безотосного // Российский архив: История отечества в свидетельствах и документах XVIII-XX вв. - М., 1992. - Т.2/3. - С.50-68.

1722. Капыцiна В. Бiтва пад Салтанаўкай [1812 г., Магiлёўскi р-н] // Могилев. ведомости. 1993. 17 февр.

1723. Крыванос Х. Паданнi пра нязваных гасцей // Зрок (Мiнск). 1993. N 3. С.12-13.

1724. Крыулiна С. Некаторыя пытаннi вайны 1812 г. на Беларусi // Зборнiк тэзiсаў дакладаў на навукова-метадычнай канферэнцыi прафесарска-выкладчыцкага складу. Мн., 1993. Ч.2. С.28-31.

1725. Лiтвiнскi А. У плынi сцюдзёнай Бярэзiны згiбела надзея адраджэння Вялiкага княства Лiтоўскага // Бел. мiнуўшчына (Мiнск). 1993. N 5/6. С.43-45.

1726. Лiўшыц I. Чай для французскага афiцэра // Магiлёўс. праўда. 1993. 23 лют.

1727. Лютынскi В. У той далёкай вайне: [1812 г. на Светлагоршчыне] // Светлагор. навiны. 1993. 6 студз.

1728. Ненадавец А.М. Крэпасць на Бярэзiне. - Мн.: Полымя, 1993. - 71 с.: iл.

Са зместу: Бабруйская крэпасць у вайне 1812 г. С.18-25.

1729. Нестерчук Л. Воевали ли брестчане на стороне Наполеона? // Веч. Брест. 1992. 30 окт.-5 нояб.(N 44); 6-12 нояб.(N 45).

1730. Нестерчук Л. Прибужье в пламени двенадцатого года // Заря над Бугом (Брест). 1993. 30 июня; 3,7,10,14 июля.

1731. Несцярчук Л. У агнi 1812 года, альбо На якiм баку змагалiся беларусы? // Настаўн. газ. (Мiнск). 1993. 23 чэрв.

1732. Палоннiк Н. Сялянства Бялынiцкага раёна ў час вайны 1812 г. // Прыдняпроўе: Паведамл. навук. абл. краязн. канф. Магiлёў, 1993. С.40-42; Тое ж // Ратуша (Магiлёў) 1993. 21-27 кастр. (N 41). С.5.

1733. Пiлiпчык В. 1812 год: грамадзянская вайна? // ЛiМ (Мiнск). 1993. 12 сак.(N 11). С.14-15; Добры вечар (Мiнск). 1993. 24,25 сак.

1734. Плотнiкаў Б. Цi была айчыннай вайна [1812 г.]? // Светлы шлях (Смаргонь). 1993. 16 чэрв.

1735. Сосно В. Война 1812 года и Беларусь // Во славу Родины (Минск). 1993. 25 авг.

1736. Тарасаў К. Ад Нёмана да Дняпра // Во славу Родины (Минск). 1993. 27 авг.

1737. Швед В. Неман и 1812 год // Гродзен. праўда. 1993. 10 крас.

1738. Щербаченко В.И. На службе Отечеству. - Белгород: Крестьянское дело, 1993. - 78 с.

Из содерж.: Отечественная война 1812 г.: [Также на территории Беларуси]. С.58-76.

1739. История Отечественной войны 1812 г.: Указ. сов. лит. (1918-1990 гг.): [Есть материалы о Беларуси] / Рос. акад. наук. Отд-ние истории; Ред.-сост. Н.И.Бекетова; Сост.: Т.К.Мищенко, В.И.Мордвинова, В.С.Шишкина, Н.А.Андронов. - М.: Наука, 1992. - 251 с.

Гл. таксама N 255, 1216, 1713, 1714.

Персаналiя

1740. Буганов А.В. Яков Петрович Кульнев: [Журн. вариант очерка, подгот. для кн. "Русские полководцы. Начало XIX века". Есть материалы о Беларуси в 1812 г.] // Преподавание истории в шк. (Москва). 1993. N 1. С.22-27.

1741. Карнiловiч Э. Бацька генерала: [Пра ўдзельнiка вайны 1812 г. Р.М.Чарняева, ураджэнца Кругляншчыны] // Сел. жыццё (Круглае). 1993. 11 жн.

1742. Малiноўскi М. Гераiня Айчыннай вайны [1812 г.], або Слова аб Фядоры Мiронавай: [Бел. партызанка, ураджэнка в.Пагуршчына (зараз у межах Полацка)] // Вiцеб. рабочы. 1993. 21 жн.

1743. Чыгрын С. Пра двух генералаў: [Удзельнiкi вайны 1812 г.: М.Лявiцкi (1769-1831), нарадзiўся на Магiлёўшчыне; Е.Гампер (?-1814), пахав. у в.Дзярэчын (Зэльв. р-н)] // Во славу Родины (Минск). 1993. 27 февр.

1744. Шестак Ю. Командир гусар летучих: [Д.Давыдов на Гродненщине в 1812 г.] // Сел. новь (Гродно). 1993. 22 дек.

1745. Шестак Ю. Освобождая Гродненщину: [О Д.В.Давыдове (1784-1839), герое войны 1812 г.] // Свiсл. газ. 1993. 23 студз.

Першая сусветная вайна 1914-1918 гг.

1746. Абрамова И. "...Покойся душою, а Русь дорогая с любовью тебя помянет!": [События первой мировой войны в Витебске, 1914-1915 гг.] // Витеб. курьер. 1993. 19 нояб.(N 45). С.8.

1747. Архив русской революции. В 22 т. Т.19/20 / Изд. И.В.Гессеном. - М.: Терра, 1993. - 385,329 с. - (Рус. арх.).

Из содерж.: Документы о преследовании евреев [во время первой мировой войны, в т.ч. в Беларуси]. С.245-284.

1748. Головин Н.Н. Военные усилия России в [первой] мировой войне: Численность людей, призв. во время великой войны // Воен.-ист. журн. (Москва). 1993. N 6. С.58-68.

Из содерж.: Война 1914-1917 гг. и крестьянское хозяйство: (По дан. с.-х. переписи 1917 г.: [Есть цифры по Витеб. и Могилев. губерниям]).

1749. Митрофан. Прерванный полет лета 1915-го...: Слово при погребении жертв воен. авиации: [Из истории первой мировой войны, Минск, 1915 г.] / Вступ. П.Боянкова // Во славу Родины (Минск). 1993. 5 авг.

1750. Плешевеня А. Оккупация (1915-1919 гг.): [Немцы в Гродно] // Гродн. правда. 1993. 12,14 янв.

1751. Туронак Ю.Б. Беларусь пад нямецкай акупацыяй / Пер. з пол. В.Ждановiч; Камент. А.М.Лiтвiна. - Мн.: Беларусь, 1993. - 236 с., 8 л. iл. - Бiблiягр. i камент.: с.203-232.

1752. Фiлiпаў К. Партызанскiя акцыi Вiленскага атрада Польскага войска ротмiстра [Ю.]Дамброўскага [супраць нямецкiх войскаў] // Помнiкi гiсторыi i культуры Брэстчыны: праблемы вывучэння аховы i выкарыстання: Матэрыялы навук.-практ. канф. - Брэст, 1993. - С.45-50.

1753. Чарняўскi М. Разведчык першай сусветнай [М.Варанец з вёскi Падрэзы (цяпер Чараўкi) Мядзельскага р-на, 1915 г.] // Нарач. зара (Мядзел). 1993. 22 верас.

1754. Dziczkaniec J. Samoobrona Ziemi Lidzkiej. - Repr. wyd. - Warszawa: Gryf, 1992. - 172 s. - (Wojna Polska 1918-1921). -Bibliogr.: s.164-167. - Пол.

Польскiя арганiзацыi Лiдчыны ў гады нямецкай акупацыi.

1755. *Sakowicz J. Białoruskie bezdroża polityczne // Dziś (Warszawa). 1993. N 7. S. 125-126. Пол. - Рэц. на кн.: Turonek J. Białoruś pod okupacją niemiecką. Warszawa, 1993. - Пол.

Водгук на кнiгу аб акупацыi Беларусi немцамi.

1756. Turonek J. Białoruś pod okupacją niemiecką. - 2-e wyd. - Warszawa: Ksiązka i Wiedza, 1993. - 287 s. - Ind.: s.277-283; Spis fot.: s.285-286; Spis m.: s.286.- Пол.

Беларусь у гады нямецкай акупацыi, таксама ў 1941-1944 гг.

1757. Wejtko W. Samoobrona Litwy i Białorusi: Szkic hist. - Repr. wyd.-Warszawa: Gryf, 1992. - 103 s. - (Wojna Polska 1918-1921). - Пол.

Самаабарона Лiтвы i Беларусi ў гады нямецкай акупацыi.

1758. Wieniawa-Długoszowski B. Wymarsz i inne wspomnienia. - Warszawa: Więzi, 1992. - 313 s., 8 l. fot. - Пол.

Успамiны пра ваенныя дзеяннi ў гады першай сусветнай i савецка-польскай войнаў, 1914-1921 гг. Ёсць звесткi пра Беларусь.

Гл. таксама N 1769, 1795, 2665.

Брэст-Лiтоўскi дагавор 1918 г.

1759. Архив русской революции. В 22 т. Т.19/20 / Изд. И.В.Гессеном. - М.: Терра, 1993. - 385,329 с. - (Рус. арх.).

Из содерж.: Фокке Д.Г. На сцене и за кулисами Брестской трагикомедии: (Мемуары участника Брест-Литов. мир. переговоров). С.5-207.

1760. Лукьянов М.Н. Россия, 1917-1941: Док., материалы, коммент.: Кн. для тех, кто изучает историю Отечества. - Пермь, 1993. - 269 с. - (История Отечества).

Из содерж.: Из Брест-Литовского мирного договора. С.225-228.

1761. Мирный договор между Россией, с одной стороны, и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией - с другой // Спадчына (Мiнск). 1993. N 2. С.52-57.

1762. Михайловский Г.Н. Записки: Из истории рос. внешнеполит. ведомства, 1914-1920. В 2 кн. Кн.2: Октябрь 1917 г.-ноябрь 1920 г.: [Также есть материалы о Брест-Литов. договоре]. - М.: Междунар. отношения, 1993. - 688 с. - (Россия в мемуарах дипломатов).

1763. Покровский М.Н. Первые шаги большевистской дипломатии: [Дневниковые записи (дек. 1917-нач. 1918 гг.)] / Публ., предисл. и примеч. А.В.Есиной // Вестн. Рос. АН (Москва). 1993. Т.63, N 2. С.152-163. Библиогр.: 15 назв.

1764. Рак-Мiхайлоўскi С. [Лiсты беларускiм дзеячам у Вiльнi старшынi Беларускай цэнтральнай вайсковай рады: Напiсаны ў час перагавораў у Брэст-Лiтоўску] / Публ. М.Аўсянай // Спадчына (Мiнск). 1993. N 3. С.73-76.

1765. Русско-германский добавочный договор к [Брестскому, подписанному 3 марта 1918 г.] мирному договору между Россией, с одной стороны, и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией - с другой, 27 августа 1918 г. / Паслясл. В.Круталевiча // Спадчына (Мiнск). 1993. N 3. С.76-81.

1766. Чернецовский Ю.М. Россия и Советский Союз в мировой политике XX в. Ч.1: Конец XIX в.- авг. 1939 г.: Учеб. пособие. - СПб, 1993. - 126 с.

Из содерж.: Россия выходит из войны - Брестский мир; От Брест-Литовска до Компьена: крах Четвертого союза. С.52-68.

1767. Pawlowski I. Historia powszechna, 1918-1939. T.2. Lata 1918-1928. - Opole, 1993. - 144 s. - Пол.

Ёсць матэрыялы пра Брэст-Лiтоўскi дагавор.

Гл. таксама N 1771, 2051, 2373.

Знешняя палiтыка. Мiжнародныя сувязi

1768. Андруховiч А. Безабаронны народ мiлiтарызаванай дзяржавы: [З гiсторыi падзелаў i перадзелаў тэрыторыi Беларусi па палiт. матывах (XVIII-XX стст.). Таксама пра нац. аспект стварэння новага бел. войска] // Бел. мiнуўшчына (Мiнск). 1993. N 5/6. С.30-32.

1769. Бяроза А. "Расейска-польскi баль i беларускае пахмельле": (Куды iдзець бел. шлях [1914-1919 гг.]). - Рэпр. выд. - Мн.: Адраджэнне, 1993. - 14 с. - Вых. дан. арыг.: Пiнск: Друк."Haslo", 1921.

1770. Снапкоўскi У. Ад вайны да згоды: [Бел.-ням. адносiны у XX ст.] // Культура (Мiнск). 1993. 10 мая.(N 18). C.4-5. (Беларусь i Нямеччына).

1771. Deutschland und das bolschewistische Russland von Brest-Litowsk bis 1941. - Berlin: Duncker & Humblot, 1991. - 126 S. -Ням.

Савецка-нямецкiя адносiны ад Брэст-Лiтоўска да 1941 г.

Гл. таксама N 1564.

Iдэалогiя. Грамадская свядомасць. Культура

1772. Вусава Н. Беларускi мiф: [Асноўн. матывы i вобразы бел. графiкi, iх трансфармацыя ў пач. XX ст.] // Першацвет (Мiнск). 1993. N 11. С.100-106.

1773. Дняпроўскi край: (Паведамл. абл. краязн. канф. 23 крас. 1992 г.) / Адказ. рэд. С.I.Бяспанскi. - Магiлёў, 1993. - 110 с.: iл.

Са зместу: Белавусава В. Музычныя iнструменты Магiлёўскай губернi (канца XIX-пачатку XX ст.). С.68-70. Поклад Т. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Магiлёўшчыны (канца XIX-пачатку XX ст.). С.71-72.

1774. Зубрыцкая I. Выцiнанка, выстрыганка, выразанка: [З гiсторыi дэкаратыўн.-прыклад. мастацтва канца XIX-XX стст.] // Наш дзень (Маладзечна). 1993. 30 кастр.

1775. История хирургии Республики Беларусь: (Метод. материалы для студентов, субординаторов, интернов, врачей-хирургов) / Гродн. гос. мед. ин-т; Подгот.: Н.Н.Иоскевич, А.Г.Мойсеенко; Общ.ред. Н.И.Батвинкова. - Гродно, 1993. - 46 с. - Библиогр.: с.46 (12 назв.).

Из содерж.: Хирургия Беларуси в дореволюционной России (1795-1917).

1776. Кiм край наш слынны: [З гiсторыi асветы i культур. жыцця гар. пас.Свiслач, XIX-XX стст.] // Свiсл. газ. 1993. 1 снеж.

1777. Кiчына Я. Роздум ля непатухлага цяпельца: [Маст. I.Я.Рэпiн i Ю.М.Пэн у Вiцебску (з канца XIX ст.): Лёс тв. Ю.М.Пэна] // Мастацтва (Мiнск). 1993. N 6. С.56-60.

1778. Ласточкина Л.В. Иконография произведений культовой живописи XVIII-XIX вв. из коллекции заповедника // Тэзiсы дакладаў навуковых супрацоўнiкаў запаведнiка па вынiках працы. Полацк, 1991. С.8.

1779. Лисневский И.Е. От театра до кинетофона: [Кинотеатры в Минске в нач. XX в.] // Веч. Минск. 1993. 14 сент.

1780. Мелишкевич В.У. Русская культура в Белоруссии (2-ой половины XIX в.) // К.Лыщинский и современность: Материалы... Брест, 1993. Ч.2. С.3-10.

1781. Прыдняпроўе: (Паведамл. навук. абл. краязн. канф.) 28 кастр. 1992 г. / Рэд. рада: Бяспанскi С.I. (адк. рэд.) i iнш. - Магiлёў, 1993. - 66 с.: iл. - Бiблiягр. у канцы арт.

Са зместу: Поклад Т.В. Сялянскае жыллё ў вёсках Горацкага павета (Канец XIX-пач. XX ст.) С.55-56. Кротава С.С. Мясцовыя промыслы Горацкага раёна ў першай трэцi XX стагоддзя. С.56-57.

1782. Чыгрын С. Пiсаў паланезы i рамансы: [З жыцця i творчасцi бел. кампазiтара В.А.Казлоўскага (1757-1831)] // Слонiм. весн. 1993. 20 лiп.

Гл. таксама N 29, 533, 1261, 1264, 1295, 1376, 1458, 1564, 1660, 4054.

З гiсторыi навукi

1783. Грыцкевiч В. Юзэф Хадзько [(1800-1881): Пра вучонага-геадэзiста] // Настаўн. газ. (Мiнск). 1993. 24 лiп. С.5.

1784. Грычык В. Даследчык прыроды Мядзельшчыны [заолаг К.Тызенгаўз (1786-1853), ураджэнец Гродзеншчыны] // Нарач. зара (Мядзел). 1993. 8 верас. С.5-6.

1785. История социологии: Учеб. пособие для гуманитар. фак. вузов / А.Н.Елсуков, Е.М.Бабосов, А.А.Грицанов и др. - Мн.: Выш. шк., 1993. - 319 с. - Библиогр.: с.312-314 (102 назв.).- Указ. имен: с.315-318.

Из содерж.: Развитие социологии в Беларуси [XVIII-XX вв.]. С.300-308.

1786. Чарапiца В. Дзед i ўнук: [Вучоны - аграхiмiк, асветнiк А.М.Энгельгарт (1832-1893 гг.) i яго бел. паслядоўнiкi, удзельнiкi рэв. руху А.С.Барэйша (1858-1924) i У.К.Гласко (1860-?) // Гродзен. праўда. 1993. 14 кастр.

1787. Шкадзiнскi С. Цi будзе вулiца iмя Наркевiча-Ёдкi?: [Пра бел. прыродазнаўца i медыка, ураджэнца маёнтка Над-Нёман Уздз. р-на] // Чырв. зорка (Узда). 1993. 3 лют.

1788. Шыбека З. Этапы навукова-асветнай дзейнасцi беларусаў у новы час (XIX-XX стст.) // Беларусiка - Albaruthenica: [Зб.]. Мн., 1993. Кн. 1. С.57-61.

1789. Яроменка К. Спадчына вучонага [I.М.Ястрабцова (1791-?)] // Гарадзенскiя запiсы: (Старонкi гiсторыi i культуры). Гродна, 1993. Вып. 1. С.85-88.

Гл. таксама N 1302, 1487, 1809, 1840, 4240.

З гiсторыi бiблiятэчнай справы i бiблiяграфii

1790. Лапацiна С. З гiсторыi бiблiятэк Чачэршчыны [XX ст.] // Чачэр. весн. 1993. 13,20 лiстап.

1791. Семеновкер Б.А. Государственная библиография России (1837-1855): Указ. вновь выходящих кн.: [О Беларуси см. на с.182] // Ист.-библиогр. исслед.: Сб. науч. тр. / Рос. нац. б-ка. СПб., 1993. Вып.3. С.144-185.

1792. Трусаў I. Кнiжная калекцыя [Храптовiчаў канца XVIII-XX стст.] з Шчорсаў // Гарадзенскiя запiсы: (Старонкi гiсторыi i культуры). Гродна, 1993. Вып. 1. С.58-60.

1793. Умецкая Е.С. Книга в Гродно (1861-1900 гг.) // Вопр. библиографоведения и библиотековедения (Минск). 1993. Вып. 14. С.84-92.

1794. Щербакова С.В. Из истории Могилевской губернской библиотеки [1833-1902 гг.] // Магiлёўшчына. Магiлёў, 1993. Вып. 4. С.71-72.

З гiсторыi друку i сродкаў масавай iнфармацыi

1795. Беларуская журналiстыка: Вучэб.-метад. дапам. для студэнтаў фак. журналiстыкi. Ч.1: (1760-1917 гг.) / Бел. дзярж. ун-т.; Навук. рэд.: А.Г.Слука, С.В.Говiн. - Мн., 1993. - 82 с. - Бiблiягр.: с.81.

Змест: Снiцарава Н.А. Першыя перыядычныя выданнi ў Беларусi; "Губернские ведомости" у Беларусi. С.3-16. Говiн С.В. Беларуская журналiстыка напачатку парэформеннага перыяду [60-70-я гг. ХIХ ст.]. С.16-21. Слука А.Г. Друк народнiкаў Беларусi. С.21-29. Снiцарава Н.А. Беларуская журналiстыка 80-90-х гг. ХIХ ст. С.30-34. Булацкi Р.В. Друк Беларусi ў канцы ХIХ-пачатку ХХ стагоддзя. С.34-43. Слука А.Г. Друк Беларусi ў перыяд рэвалюцыi 1905-1907 гг. С.43-48. Говiн С.В. Беларуская журналiстыка ў 1907-1910 гг. С.48-53. Дарашчонак П.Л. Друк Беларусi ў 1910-1917 гг. С.53-59. Драздоў Д.М. Беларускi друк у часы першай сусветнай вайны и другой буржуазна-дэмакратычнай рэвалюцыi ў Расii. С.59-64. Говiн С.В. Беларуская журналiстыка ў сакавiку-кастрычнiку 1917 года. С.64-72. Раковiч А.I. Станаўленне i развiццё кнiгадрукавання ў Беларусi [да 1917 г.]. С.73-81.

1796. Залоска Ю.I. Газета "Наша доля" (1906): Культурал. аспект выд. // Весн. Бел. дзярж. ун-та. Сер. 4, Фiлалогiя, журналiстыка, педагогiка, псiхалогiя (Мiнск). 1993. N 3. С.70-72.

1797. Кузняева С.А. З гiсторыi распаўсюджвання Бiблii на Беларусi [1812-1837 гг.] // Кнiга, бiблiятэчная справа i бiблiяграфiя Беларусi: [Зб. арт.]. Мн., 1993. С.72-84.

1798. Кузняева С.А. Першы магiлёўскi часопiс ["Отечественный памятник", 1817 г.] // Прыдняпроўе: Паведамл. навук. абл. краязн. канф. Магiлёў, 1993. С.42-43.

1799. Михальченко А.Н. И стих, и эпос телеграфной строкой: [Из истории информ. службы Беларуси (XIX-XX вв.)]. - Мн., 1993. - 150 с.

1800. Соболев В.С. Августейший президент: Великий князь Константин Константинович во главе Император. Акад. наук, 1889-1915 гг. - СПб.: Искусство, 1993. - 182 с.

Из содерж.: Записка, направленная Виленским, Ковенским и Гродненским генерал-губернатором П.Д.Святополк-Мирским великому князю Константину Константиновичу, о необходимости отмены запрещения латино-литовского шрифта в издательском деле (1903 г.). С.124-132.

1801. Степной В. Из истории "Гомельских вестников" [выходивших в 1-й половине XX в.] // Гомел. весн. 1993. 6 февр.

1802. Усава Н.М. Першыя беларускiя лемантары: З гiсторыi маст. дзiцячай кн. на Беларусi [пач. XX ст.] // Адукацыя i выхаванне (Мiнск). 1993. N 11. С.116-119.

1803. Химордин Н.В. Из истории становления губернской печати в Беларуси: ("Мин. губерн. ведомости" в нач. 40-х гг. XIX в.) // Матэрыялы 50-й студэнц. навук. канф. Бел. дзярж. ун-та (Крас.-май 1993 г.). Мн., 1993. С.48.

Гл. таксама N 1273, 1274, 1276, 1277, 1284, 1791, 3691.

Газета "Наша нiва" (1906-1915 гг.)

1804. Вiтан К. "Наша нiва" i Iван Луцкевiч // Скарынiч: Лiт.-навук. гадавiк. Мн., 1993. Кн.2. С.134-138.

1805. Навойчык П. Дзве плынi ў "нашанiўскiм" руху: З гiсторыi бел. адраджэння // Род. слова (Мiнск). 1993. N 9. C.70-73; N 10. C.72-76; N 12. С.65-69.

1806. Bird T.E. The vitality and timeliness of Naša Niva // Запiсы (New York). 1992. N 20. P.59-65. Англ.

1807. *Seniuch Cz. Wilno - Białorusini z "Naszej Niwy" // Krasnogruda (Sejny). 1993. N 1. S.154-156. Пол.

Гл. таксама N 85, 2508, 2598.

З гiсторыi асветы i адукацыi

1808. Аграновский Г. Нафтали Берлин и Воложинская иешива: [К истории талмудич. акад. (1803-1857 гг.) и судьбе ее рук. (1817-1893)] // Вестн. Евр. ун-та в Москве. 1993. N 3. С.130-132.

1809. Бацькаўшчына: Тэз. дакл. i паведамл. раён. краязн. канф. (г.Горкi, май 1993 г.) / Бел. с.-г. акад., Аддз. культуры Горац. райвыканкома, Горац. гiст.-этнагр. музей. - Горкi, 1993. - 79 с.

Са зместу: Богомолов А.М. Н.И.Вавилов в Горках. С.7-10. Нямыкiна I.А., Нямыкiн В.У. Р.Э.Траўтфэттар - дырэктар Горы-Горацкага земляробчага iнстытута. С.21-23. Редько Н.В., Венедиктов А.М. Н.В.Найденов - основатель зоотехнического образования в Беларуси. С.24-25. Решецкий Н.П., Чайка М.Т. К 100-летию со дня рождения Т.Н.Годнева. С.25-26. Седун Н.К. Вклад П.А.Раздольского в становлении курса ветеринарной медицины в Горы-Горецком земледельческом институте. С.26-27. Рававы П.У. Дзейнасць Горы-Горацкага земляробчага iнстытута i БСГА ў развiццi мелiярацыйнай навукi. С.27-29. Сучкоў К.П. Горацкi сельскагаспадарчы iнстытут i Заходняя доследна-мелiярацыйная арганiзацыя. С.34-37.

1810. Волков С.В. Русский офицерский корпус: [Есть материал о воен. образовании Беларуси конца XVIII-XIX вв., в т.ч. о Шклов. и Полоц. кадет. корпусах] / Худож.Н.Н.Пшенецкий. - М.: Воениздат, 1993. - 368 с.: ил, табл. - (Ред. кн.). - Библиогр. в примеч.: с.358-366.

1811. Галушко Ю.А., Колесников А.А. Школа российского офицерства: Ист. справ.: [Есть материал о воен. образовании Беларуси конца XVIII-XIX вв. Более подробно из истории создания Шклов. кадет. корпуса]. - М.: Рус. мир, 1993. - 222 с.: ил. - (Справ.-энцикл. сер."Федерал. целевая программа книгоизд. России"). - Библиогр.: с.220-221.

1812. Гантарэнка А.А. Станаўленне i развiццё ваеннай адукацыi на Беларусi ў XVIII-XIX стст. // Весн. Бел. дзярж. ун-та. Сер.3, Гiсторыя, фiласофiя, палiталогiя, сацыялогiя, эканомiка, права (Мiнск). 1993. N 2. С.70-72.

1813. Глеб (Шульмин). К 200-летию Минской духовной семинарии // Мин. епарх. ведомости. 1993. N 1/6. С.100-102.

1814. Грабянчук I. "Без належнага дазволу", або Невядомая старонка з гiсторыi адукацыi ў нашым горадзе: [Пра спробу адкрыцця ў Светлагорску шк. у 1895 г. i настаўнiцу-энтузiястку В.Скалаву] // Светлагор. навiны. 1993. 24 лiстап.

1815. Дзмiтрук М. Гiсторыя Крываносаўскай СШ [Старадарожскага р-на з 1863 г.] // Навiны Старадарожчыны. 1993. 22 снеж.

1816. Дубiк В. Усе мы - дзецi школы: [Да 100-гадовага юбiлея Голац. сярэд. шк., Пухав. р-н] // Пухав. навiны (Мар'iна Горка). 1993. 10 лiстап.

1817. Еўдакiмава А.Л. Добрае забываць не варта: [Гiмназii дарэв. Беларусi, XIX-XX стст.] // Адукацыя i выхаванне (Мiнск). 1993. N 2. С.50-55.

1818. З гiсторыi развiцця адукацыi ў [Маларыцкiм] раёне [1862-1991 гг.] // Голас часу (Маларыта). 1993. 4,11,18,25 жн.; 1,8,15,22 верас.

1819. Iльюшэнка М. Школам больш ста гадоў: [З гiсторыi Шклоўс. (адкрыта ў 1864 г.) i Фашчаўс. (дзейнiчала з 1897 г.) вучылiшчаў, Чарнаруц. нар. шк. (адкрыта ў 1867 г.)] // Удар. фронт (Шклоў). 1993. 8 снеж.

1820. Кажэўнiкава I. [Мiнскай духоўнай] семiнарыi - юбiлей: [Да 200-годдзя навуч. установы. Ёсць звесткi з гiсторыi] // Слонiм. весн. 1993. 11 верас.

1821. Канаплiцкi У. Сейбiт ведаў: [З гiсторыi Нацкай сярэд. шк., Круп. р-н, XIX-XX стст.] // Ленiн. курсам (Крупкi). 1993. 24 лiп.

1822. Купрыянаў В. Полацкi кадэцкi корпус [1835-1918 гг.] // Полац. весн. 1993. 17 жн.

1823. Лагош Т. Виленский университет в первой трети XIX века: (Пробл. изучения) // II Усебеларускi фестываль "Студэнцкая вясна": Матэрыялы навук. гуманiтар. студэнц. канф., Вiцебск, 6-7 мая 1993 г. - Вiцебск, 1993. - С.180-182.

1824. Лазовiк М. Школа ў Дашкаўцах [у Мастоўскiм р-не з пачатку XX ст. да нашых дзён] // Зара над Нёманам (Масты). 1993. 18 жн.

1825. Лугаўцоў В.М. Гiсторыя Каўшэлеўскай школы // Клiч Радзiмы (Шаркоўшчына). 1993. 27 сак.; 14,24 крас.

1826. Лукашевич А. Кадеты - брестские. Век - ХIX...: [О брест. периоде существования Александр. кадет. корпуса (1842-1854 гг.)] // Во славу Родины (Минск). 1993. 2,3 июня.

1827. Лукашевич А. Полоцкий кадетский корпус [1835-1918 гг.] // Во славу Родины (Минск). 1993. 10 марта.

1828. Лухверчык В.М. Прыватныя i грамадскiя педагагiчныя навучальныя ўстановы на Беларусi ў сярэдзiне XIX -пачатку XX ст. // Нар. асвета (Мiнск). 1993. N 11. С.77-80.

1829. Ля вытокаў духоўнасцi i ведаў: [З гiсторыi шк. у в.Гарадзiлава Маладзеч. р-на. Заснав. у 1897 г.] // Маладзеч. газ. 1993. 31 лiп.

1830. Лянкевiч Г. Яны вучылiся ў Крупiцы: [З гiсторыi вяск. шк. у Мiн. р-не, 1876-1988] // Наша жыццё (Мiнск). 1993. 18 жн.

1831. Ляута П.I. Каля вытокаў прафтэхшколы: Рамес. i с.-г. праца ў пачатк. шк. Беларусi (60-90-я гг. XIX ст.) // Адукацыя i выхаванне (Мiнск). 1993. N 4. С.98-104.

1832. Ляута П.I. Прыходская школа ў Ваўкавыску: [Заснав. у 1812 г. К.Кажанеўскiм] // Адукацыя i выхаванне (Мiнск). 1993. N 1. С.116-117.

1833. Макатроў У. Азарыцкая СШ: шляхi станаўлення: [Гiсторыя развiцця нар. асветы i адукацыi ў Калiнкав. р-не, XIX-XX стст.] // Калiнкав. навiны. 1993. 6 мая.

1834. Мяцельскi М.С. Калi паны сварацца...: Да гiсторыi дарэв. шк. Беларусi [канца XIX-пач. XX ст.] // Пачатк. шк. (Мiнск). 1993. N 2. С.40-43; N 3/4. С.49-53.

1835. Насытка Я. Развiццё народнай асветы Бялынiцкага раёна (XIX- пач. ХХ ст.) // Зара над Друццю (Бялынiчы). 1993. 17,24 сак.; 3,14,21 крас.

1836. Орлов В. Alma mater Polocensis: К 180-летию Полоц. акад. // Нёман (Минск). 1993. N 4. С.156-169.

1837. Палубiнскi А. Лунаў дух вальнадумства: [Пра Свiсл. гiмназiю (1-я пал. XIX ст.), гiсторыю яе стварэння i аб ураджэнцах Бераставiччыны, якiя ў свой час закончылi яе] // ЛiМ (Мiнск). 1993. 13 жн.(N 32). С.16; Берастав. газ. 1993. 4 верас.

1838. Пiнчук Т. Веды сялянскiм дзецям, або З гiсторыi народнай адукацыi вёскi Якiмава Слабада: [Светлагор. р-н у 60-70-я гг. XIX ст.] // Светлагор. навiны. 1993. 4 снеж.

1839. Пономарёва Е. Гимназия старинная моя: [Учеб. заведения Минска в нач. XX в.] // Знамя юности (Минск). 1993. 11 авг.

1840. Прыдняпроўе: (Паведамл. навук. абл. краязн. канф.) 28 кастр. 1992 г. / Рэд. рада: Бяспанскi С.I. (адк. рэд.) i iнш. - Магiлёў, 1993. - 66 с.: iл. - Бiблiягр. у канцы арт.

Са зместу: Немыкин В.В. Лауреат Демидовской премии: [Б.А.Целлинский (1812-1886), агроном, первый профессор и декан Горы-Горец. земледел. ин-та]. С.50-51. Лившиц В.М. Из истории гуманитарного образования в Горы-Горецком земледельческом институте. С.52-53.

1841. Раманаў А. З гiсторыi народнай асветы на Iгуменшчыне [2-я палова XIX ст.-1916 г.] // Раён. весн. (Чэрвень). 1993. 25 снеж.

1842. Рудзiкаў Ф. Праз мiнулае - будучае: [Старонкi гiсторыi развiцця нар. адукацыi на Чэрыкаўшчыне, XIX ст. - 20-я гг. XX ст.] // Заклiк Iльiча (Чэрыкаў). 1993. 4,11,18,25 жн.

1843. Русава С.Ф. Да пытання аб беларускай школе [на пачатку XX ст.] // Адукацыя i выхаванне (Мiнск). 1993. N 7/8. С.21-25.

1844. Скворцов И. У истоков просвещения: [О роли в развитии церковн.-приход. шк. в России и на Могилевщине Палладия (1823-1893) и архиепископа Никанора (1826-1891)] // Вестн. Могилева. 1993. 29 апр.

1845. Стефан, епископ. История Минской духовной академии: [Аб выш. навуч. установе бел. праваслаўн. царквы ў Жыровiчах, 1793 г.-XX ст.] // Журн. Моск. Патриархии. 1993. N 2. С.66-69.

1846. Туронак Ю. Становiшча беларускага школьнiцтва на Беласточчыне [1916-1990 гг.] // Беларусiка - Albaruthenica: [Зб.]. Мн., 1993. Кн.1. С.80-85.

1847. Учение - свет: это хорошо понимали городские власти Пинска еще более ста лет тому назад: К 135-летию со дня открытия Пин. гимназии: [Фрагм. ст. "Ист. сведения о Пин. гимназии с 1858 по 1872 г.", опубл. в газ.:"Вилен. вестн.", 1872, N 207] / Вступ. ст. С.Шапиро // Пiн. весн. 1993. 30 чэрв.

1848. Фурман Н. Служил просвещению: К 240-летию Н.П.Румянцева [1754-1826] // Гомел. ведамасцi. 1993. 3 снеж.

1849. Чаўлытка А., Чарняўскi М. Тройчы залаты юбiлей: Мядзел. сярэд. шк. N 1 - 150 год // Нарач. зара (Мядзел). 1993. 18 снеж.

1850. Шалькевiч В. Джордж Браун - студэнт з Полацка [(1801-1879): З гiсторыi Полац. акад.] // ЛiМ (Мiнск). 1993. 5 лют.(N 6). С.16.

1851. Яновiч С. Do Trzech razy sztuka!: [З гiсторыi бел. шк. у мястэчку Крынкi ў Польшчы, 1916-1945 гг.] // Нiва (Беласток). 1993. Крас.(N 15). С.6.

1852. Kurylowicz W. Białoruska szkoła w Krynkach // Czasopis (Białystok). 1993. N 6. S. 8. Пол.

Беларуская школа ў мястэчку Kрынкi на Беласточчыне (1916-1920 гг.).

Гл. таксама N 1264, 1282, 1283, 1288, 1487, 1655, 1702, 1776, 1788, 1874, 2645, 2692.

Шклоўскi кадэцкi корпус (1778-1800 гг.)

1853. Iльюшэнка М. Кадэтаў рыхтавалi ў Шклове // Удар. фронт (Шклоў). 1993.

1854. Космылев В.С. Генерал [С.Г.] Зорич и его кадеты // Во славу Родины (Минск). 1993. 29 янв.

1855. Лукашэвiч А. Шляхетная вучэльня ў Шклове // Культура (Мiнск). 1993. 24 мая (N 20). С.4-5.

Гл. таксама N 1810, 1811.

Полацкi кадэцкi корпус (1835-1910 гг.)

1856. Арлоў У. Полацкiя кадэты // Спадчына (Мiнск). 1993. N 1. С.28-40.

1857. Любчик В.В. Из истории Полоцкого кадетского корпуса: (О некоторых моментах обучения и воспитания) // Тэзiсы дакладаў навуковых супрацоўнiкаў запаведнiка па вынiках працы. - Полацк, 1991. - С.10-11.

1858. Потоцкая О. Младший сын, рожденный для войны // Знамя юности (Минск). 1993. 10,11 дек.

Гл. таксама N 1810, 2323.

З гiсторыi архiтэктуры

1859. Бандарэвiч В. Дойлiдства мiнуўшчыны: [Архiтэктур. збудаваннi г.Сянно ў XIX-XX стст.: адм. будынкi i Пакроўс. царква] // Голас Сенненшчыны. 1993. 19 студз.

1860. Габрусь Т. Ад Вiцебска да Смаленска: [Сiстэма гар. плошчаў цэнтр. часткi Вiцебска канца XVIII ст.] // Мастацтва (Мiнск). 1993. N 7. С.69-75.

1861. Кiшык Ю. Вiцебск ... "древний и нерусский": [Архiтэктур.-маст. аблiчча горада канца XVIII-пач. XIX ст. на акварэлях маст. I.Пешкi] // Культура (Мiнск). 1993. 4 студз.(N 1). С.4-5; 18 студз.(N 2). С.4-5.

1862. Кулагiн А.М. Адраджэнне готыкi [на Беларусi ў XIX ст.] - Возрождение готики. - Мн.: Полымя, 1993. - 71 с.: iл. - (Помнiкi бел. дойлiдства). - На вокл. аўт. не паказан.- Тэкст парал.: бел., рус.

1863. Лаўрэцкi Г.А. Рэтраспектыўна-рускi стыль у архiтэктуры Беларусi [другой паловы XIX-пачатку XX ст.] // Весцi Акад. навук Беларусi. Сер. гуманiтар. навук (Мiнск). 1993. N 1. С.79-85.

1864. Морозов В.Ф. Гомельский дворец в середине XIX века // Гомел. ведамасцi. 1993. 19 лют. С.4-5.

Содерж.: Заказчик [князь И.Ф.Паскевич, 1834 г.]; Архитектор [А.Идзковский]; Замысел; Осуществление замысла.

1865. Чантурия Ю.В. Композиция архитектурного ансамбля главной площади Полоцка в конце XVIII-XIX вв. // Архитектура и стр-во Беларуси (Минск). 1993. N 5. С.21-23.

1866. Яцкевiч З. Стары Беларуска-Магiлёўскi вайсковы шпiталь [1817 г.-пач. XX ст.] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 22 лiп. (N 29). С.7-8.

1867. Aleksiejuk W. Szlacheckie muzeum wsi // Czasopis (Białystok). 1993. N 10. S.6-8. Пол.

Пра Беластоцкi музей вёскi, дзе прадстаўлена таксама беларускае i лiтоўскае будаўнiцтва XIX-XX стст.

Гл. таксама N 604, 665, 1290, 1392.

З гiсторыi тэатра

1868. Абрамсан П. Тэатр [у Свiслачы, XIX ст.-1915 г.: Паводле манагр. аўт., апубл. у "Эмiгранц. часоп." (ЗША)] / Падрыхт. да друку А.Палубiнскi // Свiсл. газ. 1993. 23 чэрв.

1869. Аксёнаў Л. Адпушчаныя на волю: [Пра прыгон. тэатр. трупу, створ. графам С.Г.Зорычам ў Шклове ў апош. чвэрцi XVIII ст.] // Удар. фронт (Шклоў). 1993. 7 крас.

1870. Лисневский И. В нашем городе побывал Петипа...: [О театр. сезоне 1904-1905 гг. в Минске ] // Веч. Минск. 1993. 2 дек.

1871. Лисневский И.Е. Минск [в начале XX в.] - город театральный // Веч. Минск. 1993. 31 авг.

1872. Любовь столетней давности: [5 июня 1890 г. состоялось открытие Мин. гор. зим. театра] / Подгот. М.Константинова // Добры вечар (Мiнск). 1993. 1 лiп.

1873. Мальцаў У. Тэатральная геаграфiя Гомеля [на мяжы ХIX-XX стст.]: Пер. з рус. мовы // Мастацтва (Мiнск). 1993. N 11. С.41-45.

Гл. таксама N 2532.

З гiсторыi лiтаратуры i мовы

1874. Алесьнiна Ю. Трагедыя душы: ([Бел. пiсьменнiк] С.Палуян [1890-1910] i пытанне нацыяналiзацыi шк.) // Першацвет (Мiнск). 1993. N 10. С.85-97.

1875. Бяляцкi А. Божы лернiк: [Бел. пiсьменнiк К.Каганец (1868-1918)] // Хрысьцiян. думка (Мiнск). 1993. N 2. С.15-19.

1876. Воўкава Л. Гарадзенскi акулiст Лазар Замэнгоф: [Заснав. эсперанта (XIX ст.)] // Пагоня (Гродна). 1993. 28 мая-3 чэрв.(N 14). С.3-4.

1877. Залеская Г. Наш зямляк Адам Плуг: [Бел. пiсьменнiк (1823-1903), сапраўд. iмя А.А.Пяткевiч] // Слуц. край. 1993. 10 лiстап.

1878. Казбярук У. Жыццёвы i творчы подзвiг Алеся Гаруна: [Бел. пiсьменнiк (1887-1920)] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 1 крас.(N 13). С.1,6; 8 крас.(N 14). С.6.

1879. Конан У. "Дзiўным хараством гарэла яго душа...": [Пра I.Канчэўскага (1896-1923), бел. лiт. i грамад. дзеяча] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 11 лют.(N 6). С.1,7.

1880. Кулявец Л. Пiсьменнiк, якога мала ведаюць: [К.Каганец (1868-1918), сапраўд. iмя - К.К.Кастравiцкi] // Бабр. жыццё. 1993. 13 лют.

1881. Лазюк А. Беларускi ксёндз, таленавiты паэт, якi жыў i памёр у Сянно: [А.C.Астрамовiч (1878-1921), псеўд. - А.Зязюля] // Голас Сенненшчыны. 1993. 8 чэрв.

1882. Малiноўскi М. Пра Багрыма i не толькi...: [Паэт П.Багрым - гэта мiф, створ. дзеячамi бел. адраджэння: Аўт. версiя] // Во славу Родины (Минск). 1993. 9 сент.

1883. Малiноўскi М. У Крошыне над Шчарай [жыў i працаваў кавалём паэт П.Багрым (1812-1891): Лёс паэта] // Бел. мiнуўшчына (Мiнск). 1993. N 3/4. С.53-54.

1884. Паўлюкавец А. Мова дружбы i дабра: [Эсперанта на Беларусi ў XX ст.] // Акно (Мiнск). 1993. N 2. С.80-83.

1885. Сакалiнскi А. Слова аб песняру беларускiм: [Пра святара i паэта А.С.Астрамовiча (1878-1921), псеўд. - А.Зязюля] // Голас Сенненшчыны. 1993. 27 лiстап.

1886. Сакалоўскi У. Цiкавая знаходка: [Першая бел. граматыка, падрыхт. А.Луцкевiчам у 1915-1916 гг.] // Наша слова (Мiнск). 1993. 14 крас.(N 15). C.6.

1887. Хаустович Н.В. Белорусское литературно-общественное движение в 30-40-е годы ХIХ столетия: Автореф. дис. ... канд. филол. наук / АН Беларуси. Ин-т лит. им. Янки Купалы. - Мн., 1993. - 18 с. - Библиогр.: с.18 (5 назв.).

Гл. таксама N 1717, 2614.

Персаналiя

1888. Асiноўскi С. "Тут, у фальварку Убель...": [С.Манюшка (1819-1872) i Беларусь] // Во славу Родины (Минск). 1993. 11 дек.

Гл. таксама N 249, 467.

Н.Орда (1807-1883)

1889. Леоновец А. Наполеон Орда возвращается?: [О творчестве бел. художника, композитора, литератора] // Сов. Белоруссия (Минск). 1993. 20 нояб.

1890. Марголiна Р. Святыня вярнулася. Але толькi часткова // Чырв. звязда (Iванава). 1993. 25 чэрв.

1891. Марцiновiч А. Напалеон Орда // Нар. трыбуна (Брэст). 1993. 27 сак.

1892. Не именем единым жив Наполеон: ... И дым Отечества: [О выст., посвящ. творчеству Н.Орды, в фил. Брест. краевед. музея] // Веч. Брест. 1993. 19 нояб.

1893. Пракопчык Л. Зрысавана з натуры / Уступ. слова В.Бандарэвiч // Голас Сенненшчыны. 1993. 2,9,16 лют.

1894. Сiдарэвiч М. Хто ён, Напалеон Орда? // Род. край (Лагойск). 1993. 17 лiп.

Канфесii. Рэлiгiйнае жыццё. Атэiзм

1895. Анiшчанка Я. "Дзеля адной цiкаўнасцi": [Апiсанне рым.-каталiц. кляштароў Полац. губернi ў 1782 г.] // Хрысьцiян. думка (Мiнск). 1993. N 2. С.173-179.

1896. Арлоў У. Полацкiя езуiты [1818-1820 гг.] / Афармл. В.Рулькова // Крынiца (Мiнск). 1993. N 2. С.7-11; N 3. С.26-29.

1897. Байрашаўскайтэ Т. Мусульманскiя мячэцi на тэрыторыi Паўночна-Заходняга краю [канца XVIII-XIX стст.] // Байрам (Мiнск). 1993. N 4. С.18-22.

1898. Баркоўскi А., Карлюкевiч А. Загадка Макрыны Мечыслаўскай: Факты, версii, сведчаннi пра унiяц. святарку, iгуменню мiн. кляштара базыльянак, свец. прозвiшча Ягала (1784?-1869)] // Маладосць (Мiнск). 1993. N 9. С.203-210.

1899. Баянкоў П. Царква пры вучылiшчы сляпых [у Мiнску, 1907-1929 гг.] // Зрок (Мiнск). 1993. N 6. С.11.

1900. Вейго М. Минской епархии - 200 лет: [Ст. настоятеля Свято-Михайлов. собора] // Слуц. край. 1993. 23 чэрв.

1901. Гаўрыiла (Рысiцкая М.М.). "Насуперак усiм варожым падкопам": 150 г. Гродзен. жаночаму манастыру // Царкоўн. слова (Жодзiна). 1993. N 10. С.7.

1902. Грыгор'ева В.В. Праблемы каталiцкай царквы на Беларусi ў другой палове XIX-пачатку XX ст. у творах А.Станкевiча // Кнiга, бiблiятэчная справа i бiблiяграфiя Беларусi: [Зб. арт.]. Мн., 1993. С.102-109.

1903. Дабрынiн Г. Як спрабавалi "узьяднаць" сялян-унiятаў [з праваслаўем у канцы XVIII ст. прадстаўнiкi рас. царызму: Зап. удзельнiка падзей] / Прадм. i пер. У.Сосны // Спадчына (Мiнск). 1993. N 2. С.78-81.

1904. Двухсотлетие Минской епархии // Царкоўн. слова (Жодзiна). 1993. N 7. С.15; N 8. С.6; N 10. С.5.

1905. Деяние Полоцкого собора 12 февраля 1839 г. // Полоц. льтописецъ. 1993. N 1. С.80-81.

1906. Дорош Н. События 1863 года. Далёкое и близкое...: [О судьбе православия на Гродненщине] // Гродн. епарх. ведомости. 1993. N 5. С.5,6.

1907. Из жизнеописаний минских архиереев: [Сведения о В.Садковском (?-1803), А.Зубко (1797-1884), М.Голубовиче (?-1881), Мелхиседеке (в миру М.Л.Паевский, ?-1931), Пантелеймоне (в миру П.С.Рожновский, 1867-?), Питириме (в миру П.П.Свиридов, 1887-?), Антонии (в миру А.С.Мельников, 1924 г.), Филарете (в миру К.В.Вахромеев, 1935 г.) - митрополите Мин. и Слуц., Патриаршем Экзархе всея Беларуси] // Мин. епарх. ведомости. 1993. N 1/6. С.79-89.

1908. Калiноўскi В. Iўе. Мячэць. Пятнiца // Звязда (Мiнск). 1993. 26 мая.

1909. Кирилл, архимандрит. Покров на Хотимщине: [Из истории религиоз. праздника, XIX-XX вв.] // Шлях Кастр. (Хоцiмск). 1993. 13 кастр.

1910. Крыванос Х. Храм у Мар'iнай Горцы (70-я гг. XIX-30-я гг. XX ст.) / Мал. А.Фiнскага // Зрок (Мiнск). 1993. N 4. С.8-10.

1911. Куприянов В.А. К вопросу о землевладениях и монастырских строениях Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря (Середина XIX - начало XX в.) // Тэзiсы дакладаў навуковых супрацоўнiкаў запаведнiка па вынiках працы. Полацк, 1993. С.16-17.

1912. Ляўковiч А. Абраз [св. Роха] - абаронца: [Аб рэлiгiйн. звычаi жыхароў в.Кавальцы Дзяржын. р-на пач. XIX-XX стст.] // Звязда (Мiнск). 1993. 20 жн.

1913. Мiльлер А.В. Немцы прыехалi да Гораднi па асабiстаму запрашэньню гарадзенскага старасты А.Тызенгаўза i стварылi тут сваю грамаду эвангэлiстаў-лютэранаў: [З гiсторыi суполак лютэран-евангелiстаў на Гродзеншчыне, 1793-1993 гг.] // Пагоня (Гродна). 1993. 5-11 лiстап. С.4.

1914. Палуцкая С.В. Скасаванне Брэсцкай царкоўнай унii [20-я гг. ХIХ ст.] // Культура ў Рэспублiцы Беларусь: гiсторыя, сучасны стан i перспектывы развiцця: (Тэз. дакл. навук. канф.). - Мн., 1993. - С.110-113.

1915. Перагудаў В. Ракаў: Да 200-годдзя з дня афiцыйн. станаўлення Мiн. епархii // Прац. слава (Валожын). 1993. 8,12 чэрв.; 7 жн.; 11 верас.

Са зместу: Ракаў. Праваслаўнае брацтва [у 1905-1906 гг.]. 7 жн.; 11 верас.

1916. Полоцкие лабиринты: [О поиске в Полоцке в XIX-XX вв. тайн. ходов, соединявших монастыри и храмы] // Дело (Минск). 1993. N 4. С.44-45.

1917. Правящие архиереи Минской епархии со времени ее основания [1793-1985 гг.] // Мин. епарх. ведомости. 1993. N 1/6. С.78.

1918. Пратапопаў У.В. Архiмандрыт Марцiрый (Гарбачэвiч) (1801-1873) - буйны навуковец-беларус у галiне царкоўнага спявання: [Аналiз яго навук. арт.] // Пытаннi культуры i мастацтва Беларусi. 1993. Вып. 12. С.11-17.

1919. Садоўскi А. Навечна ў нашых сэрцах [К.Д.Жданаў (1875-1918 гг.): Настаяцель шаркоўшч. Успен. царквы] // Клiч Радзiмы (Шаркоўшчына). 1993. 30 чэрв.

1920. Смалянчук А.Ф. Касцёл i царква: змаганне за ўплыў [у 2-ой палове XIX-пач. XX ст.] // Адукацыя i выхаванне (Мiнск). 1993. N 3. С.94-99.

1921. Тэзiсы дакладаў навуковых супрацоўнiкаў запаведнiка па вынiках працы: (Навук.-практ. канф. 1989, 1990 гг.) / Полац. гiст.-культур. запаведнiк. - Полацк, 1991. - 26 с.

Са зместу: Куприянов В.А. Полоцкий женский Спасо-Евфросиниевский монастырь в конце XIX- начале XX века: (Монастыр. строения, землевладения, хоз. деятельность [в конце XIX-начале XX в.]). С.17-18. Любчик В.В. Церковное братство при Николаевской церкви Полоцкой военной гимназии. С.21-22.

1922. Цэйтлiна М. Адметнасць iнтэр'ера [сiнагогi ў Слонiме, XIX ст.] // Культура (Мiнск). 1993. 12 кастр.(N 40). C.7. (Заняпад i ўваскрэсенне).

1923. Шаўцоў Ю. Баптысты - трэцяя канфесiя на Беларусi?: [З гiсторыi пратэстантызму, XIX-XX стст.] // Звязда (Мiнск). 1993. 21 кастр.

1924. Шейкин Г.Н. Двухсотлетие Минской епархии: [Докл., прочит. 17 февр. 1993 г. на собр. духовенства Мин. епархии в Свято-Духовом кафедр. соборе г.Минска] // Бел. гiст. часоп. (Мiнск). 1993. N 4. С.33-39; Мин. епарх. ведомости. 1993. N 1/6. С.70-77.

1925. Шлафли Д. Иезуиты в России в царствование Екатерины II, Павла I и Александра I: [Есть материалы о Беларуси] // Родина (Москва). 1993. N 12. С.16-19.

Гл. таксама N 29, 502, 535, 555, 609, 615, 619, 637, 1282, 1284, 1288, 1307, 1310, 1311, 1318, 1323, 1326, 1328, 1330, 1333, 1338, 1339, 1340, 1342, 1345, 1346, 1347, 1547, 1585, 1627, 1646, 1778, 1797, 1813, 1820, 1844, 1845, 1862, 1881, 1885, 3750.

Персаналiя

1926. Грыцкевiч В. Тамаш Зан [(1796-1855): Удзельнiк нац.-вызвал. руху, даследчык прыроды, лiтаратар] // Настаўн. газ. (Мiнск). 1993. 7 крас.

1927. Iгнатовiч Ф.I. Уладзiслаў Борзабагаты [(1831-1886): Удзельнiк паўстання 1863-1864 гг., рэвалюцыянер-дэмакрат, урач]. - Мн.: Полымя, 1993. - 80 с.: iл. - (Нашы славутыя землякi). - Бiблiягр.: с.79.

1928. Сiмакоў А. Аляксандр Аскерка [(1830-1911): Грамад. дзеяч лiберал. кiрунку, арганiзатар выд. першага буквара на бел. мове, удзельнiк паўстання 1863-1864 гг.] // Праз смугу стагоддзяў: [Зб.]. Мн., 1993. С.73-78.

1929. Шалькевiч В. "Высокае пачуццё абавязку заўсёды кiравала ягонымi дзеяннямi": У.Д.Спасовiч [1829-1906] i адраджэнне лiбералiзму ў Беларусi: [З жыцця юрыста, публiцыста, фiлосафа] // Бел. думка (Мiнск). 1993. N 3. С.61-66.

М.К.Агiнскi (1765-1833)

1930. Багадзяж М. Мiхал Клеафас Агiнскi: [Дзярж. дзеяч Рэчы Паспалiтай] // Праз смугу стагоддзяў: [Зб.]. Мн., 1993. С.60-66.

1931. Граблеўская А. Аўтару славутага паланеза // Гродзен. праўда. 1993. 21 кастр.

1932. Сяльверстава С. Мiхал Клеафас Агiнскi: [Таксама аб яго жыццi ў Залессi (Смаргон. р-н)] // Гродзен. праўда. 1993. 29 чэрв.

1933. Шастак Ю. Аўтар славутага паланеза // Сел. новь (Гродно). 1993. 17 нояб.

Гл. таксама N 4228, 4246.

I.I.Луцкевiч (1881-1919)

1934. Каўка А. Iван Луцкевiч - адраджэнец // Беларусiка - Albaruthenica: [Зб.]. Мн., 1993. Кн.1. С.41-47.

1935. Кахановiч М. Iван Луцкевiч у Магiлёве [у 1915 г.] / Падрыхт. Ю.Васiлеўскi // Ратуша (Магiлёў). 1993. 14-20 кастр.(N 40). С.6.

1936. Луцкевiч Iван: (Iмем братоў Луцкевiчаў будзе назв. вулiца Валадарскага) // Добры вечар (Мiнск). 1993. 9 сак.

Гл. таксама N 1804.

1918-1985 гады

1937. Архив русской революции. В 22 т. Т.17/18 / Изд. И.В.Гессеном. - М.: Терра, 1993. - 318,320 с. - (Рус. арх.).

Из содерж.: Алексеев Н.Н. Из воспоминаний [эмигранта: Также о Беларуси 1918 г.]. С.173-175.

1938. Бараноўскi У. Мазаiка мiнулага: [Успамiны пра рэпрэсii 1937 г., гады акупацыi, партыз. рух (1941-1944) жыхара в.Забалоцце Глус. р-на] // Маладосць (Мiнск). 1993. N 5. С.189-198.

1939. Гасянкоў У.Л. Да новага жыцця: [З гiсторыi Мсцiслаўшчыны, 1924-1938 гг.] // Святло Кастр. (Мсцiслаў). 1993. 4,11,14,18,21,25,28 жн.; 1,4,8,11 верас.

1940. Гiсторыя раёна ў газетным радку: [Прыведз. урыўкi з матэрыялаў Сеннен. раён. газ. за 9 мая 1918 г., 14 чэрв. 1938 г., кастр. 1943 г.: Да 75-годдзя газ.] // Голас Сенненшчыны. 1993. 1 чэрв.

1941. Гiсторыя Беларусi: Карот. нарыс: Вучэб. дапам. для вайскоўцаў Узброен. Сiл Рэсп. Беларусь. (У 5 ч.). Ч.4: [1917-1939 гг.] / Аўт.: I.М.Iгнаценка, М.П.Касцюк, А.М.Лiтвiн, Я.С.Паўлаў, У.А.Палуян, В.В.Банько; Пад рэд. М.П.Касцюка, М.В.Бiча; У падрыхт. прымалi ўдзел: Я.I.Нiкулiн, М.I.Скомскi, У.К.Хамянкоў, У.М.Шошын; Iн-т гiсторыi АН Рэсп. Беларусь, Упр. выхав. работы М-ва абароны Рэсп. Беларусь. - Мн., 1993. - 122 с.

1942. Жытко А.П., Пляшэвiч У.К. Старонкi з гiсторыi Беларусi: Наша Радзiма ў пасляваен. гады: [Па старонках вучэб. дапам. для 5-га кл.] // Бел. гiст. часоп. (Мiнск). 1993. N 1. С.91-96.

Змест: Подзвiг аднаўлення. Народная гаспадарка. Абвяшчэнне незалежнасцi. Сiмвалы незалежнасцi. Стан навакольнага асяроддзя. Беларусь на мiжнароднай арэне.

1943. Захараў Г., Мялешка А. Смерць i ўваскрашэнне Вялiкiх Прусаў: Нарыс: [Гiсторыя вёскi ў Капыл. р-не, пачынаючы з 1942 г.] // Ракурс (Мiнск). 1993. N 2. С.144-153. Заканчэнне. Пач.: N 3, 1992.

1944. Каплан Г.Л. Чашники, какими я их помню: [Заметки-воспоминания уроженца города охватывают середину 20-х-нач.30-х гг.] // Чырв. прамень (Чашнiкi). 1993. 30 кастр.; 2,6,9,13 лiстап.

1945. Крук К. Гэта наша з табой бiяграфiя: [З гiсторыi пас. Асiнторф у Дубров. р-не з 1938 г.] // Дняпр. праўда (Дуброўна). 1993. 29 мая.

1946. Кусельчук М.У. Гэта было нядаўна, гэта было даўно...: [Успамiны жыхаркi Шчучына пра тое, чым жыў горад у 30-я гг.] / Запiсала А.Бiбiкава // Дзяннiца (Шчучын). 1993. 1 студз.

1947. Кушнер В. [Iнфармацыя аб рабоце навуковай канферэнцыi польскiх i беларускiх гiсторыкаў "Польшча-Беларусь, 1918 1945", Варшава, 31 мая 1 чэрв. 1993 г.] // Бел. гiст. часоп. (Мiнск). 1993. N 3. С.121-122.

1948. Мiкiцiнскi У. Дванаццаць дзён краязнаўчага вандравання: (Матар'ялы з падарожжа па Слуц., Грэс., Пухав. i Старадар. р-нах): [Даецца падрабяз. апiсанне мястэчка Старыя Дарогi: Перадрук. з часоп.: Наш край, 1929, N 1,2] // Навiны Старадарожчыны. 1993. 23,27,30 кастр.

1949. Пауроз М.В. Не лёгкiм быў лёс гэтых жанчын: [Успамiны пра жыццё ў в.Замачак Чашн. р-на ў пасляваен. часы] / Запiсала Н.Кiндзяева // Чырв. прамень (Чашнiкi). 1993. 24 жн.

1950. Раёнка паведамляла: 50-80 гады: [Факты i лiчбы з бiягр. Клеччыны: Да 50-годдзя Клец. раён. газ. "Да новых перамог"] // Да новых перамог (Клецк). 1993. 16-19 кастр.

1951. Сабалеўскi В. Калi райцэнтр быў мястэчкам...: [Узда ў 1938 г., напярэдаднi надання ёй статуса гар. пасёлка] // Чырв. зорка (Узда). 1993. 2 кастр.

1952. Сает М. Провиантская, улица детства: [Воспоминания из истории Минска 20-х гг.] // Вираж (Минск). 1993. N 4. С.28-29.

1953. Слонiм Н. Салiгорску - 35 [гадоў] // Шахцёр (Салiгорск). 1993. 10 жн.

1954. Спiс землякоў [Верхнядзвiнскага р-на], якiя загiнулi пры выкананнi воiнскага, службовага i грамадзянскага доўгу // Дзвiн. праўда (Верхнядзвiнск). 1993. 20,24,31 жн.

1955. Теребунь А. Брестский повет: цифры и документы [касающиеся исторического развития повета в 20-30 гг. XX в.: Опубл. карта, сост. в конце XVIII в., дающая представление о территории повета к моменту 3-го раздела Польши] // Заря над Бугом (Брест). 1993. 18 дек.

1956. У першыя месяцы [1944 г.] пасля вызвалення: (З арх. былога Вiцеб. абкома КПБ [пра становiшча спраў у вобл.]) // Вiцеб. рабочы. 1993. 26 чэрв.

1957. Шумiлаў В. Цудоўная вёска Вiрычаў [у Рагачоўскiм р-не: Ёсць звесткi з яе гiсторыi (1918, 30-я гг.)] // Свабод. слова (Рагачоў). 1993. 10 лют.

1958. Юрчык М.Ф. "Горад атрымаўся": Да 35-годдзя Салiгорска: Успамiны будаўнiка] / Запiсала Л.Насановiч // Шахцёр (Салiгорск). 1993. 27 жн.

1959. Ясiнскi Л. Жодзiну - 30 гадоў: [Ёсць звесткi з гiсторыi горада] // Ленiн. заклiк (Смалявiчы). 1993. 9 чэрв.

1960. Srebrakowski A. Sejm wileński 1922 roku: Idea i jej realizacja. - Wrocław: Wyd-wo Uniw. Wrocławskiego, 1993. - 145 s., [14] l. il. - (Acta Universitatis Wratislaviensis; N 1363. Historia; 99). - Пол.

Пра вiленскi сейм 1922 г., на якiм разглядалася пытанне аб далучэннi Вiленшчны да Польшчы. Пра Беларусь гл. геаграфiчны паказальнiк на с.141-142.

Гл. таксама N 29, 70, 1377, 1381, 1386, 1392, 1393, 1398, 1399, 1402, 1404, 1408, 1409, 1419, 1421, 1425, 1430, 1434, 1435.

Тэрыторыя. Насельнiцтва

1961. Заброцкi Э.А. Каланiзацыйна-перасяленчыя працэсы ў Беларусi ў 20-30-я гг.: [Па арх. матэрыялах] // Бел. гiст. часоп. (Мiнск). 1993. N 4. С.88 - 91. Бiблiягр.: 13 назв.

1962. Кваша А.Я. Демографические потери СССР во второй мировой войне: [Есть материалы о Беларуси] // Вестн. Моск. ун-та. Сер.6, Экономика. 1993. N 4. С.38-47.

1963. Кiндзяева Н. Родным кут мой застаецца: [Пра вёскi Чашн. р-на, якiя перасталi iснаваць у ваен. i пасляваен. гады: Прыведз. спiс гэтых вёсак] // Чырв. прамень (Чашнiкi). 1993. 10 жн.

1964. Кругляншчына пасля грамадзянскай [вайны ў 1919-1924 гг.: Тэрыторыя р-на] // Сел. жыццё (Круглае). 1993. 7 лiп.

1965. Национальные проблемы и межнациональные отношения в Российской Федерации. В 2 ч. Ч.1/2: (По материалам публ. центр. и мест. прессы 1991-1992 гг.): [Использ. стат. данные переписи населения 1989 г. в сравнении с итогами 1979 г. Материалы о Беларуси см. по указ. этносов на с. 197-201] / М-во культуры Рос. Федерации, Гл. информ. - вычисл. центр; Обзор подгот. А.В.Каменец, В.М.Гефтер (рук. группы). - М., 1993. - 201 с.

1966. Польский С. Азартные игры в географические карты: [Взгляд авт. на пробл. пересмотра соврем. границ Беларуси, в частности, границы с Литвой] // Бел. думка (Мiнск). 1993. N 1. С.11-16.

1967. Сакевич В.И. Эволюция рождаемости в Беларуси [1979-1989 гг.]: Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. - М., 1993. - 17 с.

1968. Салiвон I. Фiзiчны тып насельнiцтва Пастаўшчыны: [Вынiкi даслед. г.п.Лынтупы Пастаўс. р-на (1976 г.). Таксама пра сувязь расавых асаблiвасцей са старажыт. этн. працэсамi, якiя адбывалiся ў розныя гiст. перыяды] // Пастаўс. край. 1993. 3 крас.

1969. Смолiч А.А. Географiя Беларусi / Паслясл. А.Лiса. - Мн.: Беларусь, 1993. - 374 с.: iл. - Алф. спiс геагр. найменняў: с.346-360.

Са зместу: Адмiнiстрацыйны i палiтычны падзел Беларускае зямлi [у 1920 г.]. С.6-7.

Гл. таксама N 1443, 1768, 2030, 2039, 2079, 2372.

Эканомiка. Сацыяльна-эканамiчныя адносiны. Сацыяльная структура

1970. 30-я: адмiнiстрацыйнае i гаспадарчае будаўнiцтва [на Кругляншчыне ў 1935-1936 гг.] // Сел. жыццё (Круглае). 1993. 21 лiп.

1971. Алейникова М. Руками наших отцов и дедов: [Восстановление Жлобина и насел. пунктов р-на после изгнания оккупантов] // Новы дзень (Жлобiн). 1993. 10 лiп.

1972. Багушэвiч В. Байцы вогненнага фронту: [З гiсторыi пажар. аховы ў Полацку (1918-1993 гг.)] // Полац. весн. 1993. 21 крас.

1973. Васiлеўская Н.У. Калектывiзацыя на Кругляншчыне // Прыдняпроўе: Паведамл. навук. абл. краязн. канф. Магiлёў, 1993. С.58-59.

1974. Ганiна Л. Лагойшчына 70 гадоў назад [у перыяд НЭПа: Па арх. дак. i газ. публ.] // Род. край (Лагойск). 1993. 17 лiп.

1975. Ганiна Л. Старонкi былога: [Крупшчына ва ўмовах НЭПа: Па арх. дак. i газ. публ.] // Ленiн. курсам (Крупкi). 1993. 28 жн.

1976. Гаспадарчае i культурнае будаўнiцтва [на Кругляншчыне, 2-я палова 30-х гг.] // Сел. жыццё (Круглае). 1993. 21 жн.

1977. Героi працоўнага фронту: [Спiс грамадзян Слаўгар. р-на, якiя за сваю працу адзнач. урадавымi ўзнагародамi i маюць ганар. званнi] / Падрыхт. В.Драздоў // Ленiн. слова (Слаўгарад). 1993. 21,24 лiп.; 4,28 жн.

1978. Грамовiч I. "Новы быт" i яго кiраўнiкi: [З гiсторыi калгаса ў Крупiц. сел. савеце: З успамiнаў сведкаў падзей, расказ. К.П.Навадворскай] / Падрыхт. да друку Г.Лянкевiч // Наша жыццё (Мiнск). 1993. 27 сак.

1979. Два дзесяцiгоддзi мiрнай працы i пераўтварэнняў [у Калiнкавiцкiм р-не, 1921-1941 гг.] // Калiнкав. навiны. 1993. 24 жн.

1980. Забытыя старонкi гiсторыi: [Пра стан сел. гасп-кi i правядзенне зямел. палiтыкi ў 1924 г. ва Ушач. воласцi: Па матэрыялах Ушач. дзярж. музея Нар. славы] / Падрыхт. Г.П.Карабань // Патрыёт (Ушачы). 1993. 22 чэрв.

1981. I [торфабрыкетны] завод, i паселак [Беразiнскае Маладзечанскага р-на: Да 40-годдзя] // Маладзеч. газ. 1993. 31 лiп. С.5.

1982. Каданчык А.I., Каданчык Г.Я. Горацкi раён у 1924 г.: (Гiст.-экан. агляд) // Бацькаўшчына: Тэз. дакл. i паведамл. раён. краязн. канф. Горкi, 1993. С.62-66.

1983. Калектывiзацыя ў [Круглянскiм] раёне // Сел. жыццё (Круглае). 1993. 14 лiп.

1984. Карнiловiч Э. Пачуццё роднай зямлi: [Пра Б.В.Лапковiча (1895-1982), матроса рэвалюцыi 1917 г., арганiзатара калгас. ладу на Кругляншчыне, дэлегата 2-га Усесаюз. з'езда калгаснiкаў-ударнiкаў (1935), удзельнiка гераiч. абароны Наварасiйска (1942)] // Сел. жыццё (Круглае). 1993. 1 снеж.

1985. Клiшэвiч В. Было, як у казцы: [Успамiны першага калгас. ардэнаносца на Салiгоршчыне (в.Крывiчы), дэлегата Усесаюз. з'езда калгаснiкаў-ударнiкаў (1935 г.)] / Запiсаў У.Новiк // Шахцёр (Салiгорск). 1993. 31 жн.

1986. Котаў А. Змешаная эканомiка ў Беларусi [у 20-я гг.]: вачыма гiсторыка // Полымя (Мiнск). 1993. N 9. С.252-256.

1987. Кошур С. У гады калектывiзацыi: [Карэл. р-н у 1946-1950 гг.] // Полымя (Карэлiчы). 1993. 17,31 лiп.; 21 жн.; 9 кастр.

1988. Красавiцкi Т. Так пачыналася: [Калгас. рух у Бешанков. р-не, 1918-1950 гг.] // Зара (Бешанковiчы). 1993. 25 мая

1989. Крупейчанка В. Лоеўшчына ў перыяд НЭПа [1920-1927 гг.]; Калектывiзацыя на Лоеўшчыне: [Рэпрэсii ў адносiнах да сялянства канца 20-х-1933 гг.] // Серп i молат (Лоеў). 1993. 2 лют.; 2 сак.; 3 крас. Працяг будзе.

1990. Лапацiна С. На пульсе часу: [Старонкi гiсторыi Чачэр. ф-кi маст. вырабаў, 1937-1993 гг.] // Чачэр. весн. 1993. 2 снеж.

1991. Лебедзева В. "Тыдзень камунiзму" у Гомелi 1919 года: [Па загаду ваен. уладаў была ўведз. зона харч. дыктатуры, калi ўвесь хлеб iшоў на патрэбы армii] // Гомел. ведамасцi. 1993. 17 снеж.

1992. Маеўскi В. Нядобрыя дзядзькi. Безгалоўе. Галавакружэнне: [Успамiн пра калектывiзацыю на Беларусi] // Нар. газ. (Мiнск). 1993. 20 лiп.

1993. Маразевiч В.Л. Магiлёўшчына ў першыя гады новай эканамiчнай палiтыкi: (Па матэрыялах статыстыкi) // Магiлёўская даўнiна. Магiлёў, 1993. Вып.1. С.59-66.

1994. Материалы февральско-мартовского пленума ЦК ВКП(б) 1937 года // Вопр. истории (Москва). 1993. N 5,9.

Из содерж.: [В докл. Л.М.Кагановича есть материалы о проектировании и стр-ве Оршан. ж-д. узла (с.13-14)]. N 9. С.3-32.

1995. Меднiк А. Кузня рачнога флоту: Гомел. суднабуд.-суднарамонт. заводу - 75 г. // Гомел. праўда. 1993. 17 снеж.

1996. Никонов А.В. Национальный вопрос и экономические реалии [в СССР: Есть материалы о Беларуси]: (Размышления исследователя). - Чебоксары, 1992. - 159 с.

1997. Пархiмовiч М.М. Аб некаторых аспектах аграрнай палiтыкi на Беларусi ў перыяд нэпа // Весн. Бел. дзярж. ун-та. Сер. 3, Гiсторыя, фiласофiя, палiталогiя, сацыялогiя, эканомiка, права (Мiнск). 1993. N 2. С.6-8.

1998. Паўлаў В. На аднаўленнi разбуранай гаспадаркi [Магiлёўскага р-на ў 1944-1946 гг.] // Прыдняпр. нiва (Магiлёў). 1993. 3 лiп.

1999. Першыя суботнiкi [на Кругляншчыне, 1919-1925 гг.] // Сел. жыццё (Круглае). 1993. 30 чэрв.

2000. Пратасевiч I. Пагаворым без эмоцый: Водгук на арт. старш. калгаса "Зара" А.I.Панкраценкi, змешч. у раён. газ. за 19 снеж. 1992 г.: [Таксама аб калектывiзацыi на Беларусi ў 30-я гг. i яе вынiках] // Сцяг перамогi (Лёзна). 1993. 23 студз.

2001. [Производственное ткацкое объединение "Красный Октябрь" в г.Речице: Крат. ист. справка с 1927 г.] // Дняпровец (Рэчыца). 1993. 23 лют.

2002. Прыма В.М. Вецер служыў людзям: [З гiсторыi ветр. млынаў у Чырвонадворцах - вёскi Салiгор. р-на (30-я гг.)] // Шахцёр (Салiгорск). 1993. 28 верас.

2003. Пуховичский комбинат хлебопродуктов / М-во хлебопродуктов Респ. Беларусь. - Марьина Горка, 1993. - 12 с.: ил. - Прил. к пухов. район. газ."Пухав. навiны".

Из содерж.: Этапы развития предприятия [1948-1992 гг.]. С.1.

2004. Радкi нашай гiсторыi: [Адраджэнне эканомiкi i культуры Чачэршчыны, якое пачалося пасля вызвалення р-на] // Чачэр. весн. 1993. 27 лiстап.

2005. Рогач П.I., Сакалоўскi М.К. Галiновая i тэрытарыяльная структура гаспадаркi Рэспублiкi Беларусь [1960-1990 гг.]: Матэрыял да лекцыi па курсу "Размяшчэнне прадукцыйных сiл" / Бел. дзярж. экан. ун-т. - Мн., 1993. - 48 с.: табл. - Бiблiягр.: с.47-48 (21 назв.).

2006. Рэлес Р.Л. Золата для пяцiгодкi: З успамiнаў пiсьменнiка [ураджэнца Чашнiкаў пра збор у 1930 г. золата ў жыхароў у фонд пяцiгодкi] // Чырв. прамень (Чашнiкi). 1993. 5 чэрв.

2007. Савенка Р. Заводу - 60 гадоў: [Гiсторыя Крыч. цэмент. з-да з 1930 г.] // Ленiн. клiч (Крычаў). 1993. 10 лiстап.

2008. Савенка Р., Балдоўскi А. I ўзбуйнялi iх, i разбуйнялi: [З гiсторыi калгасаў Крыч. р-на з 30-х гг. да нашых дзён] // Ленiн. клiч (Крычаў). 1993. 16 студз.

2009. Сарокiн А. Трагiчная навальнiца: Вытокi i вынiкi голаду 1932-1933 гг. на Беларусi // Культура (Мiнск). 1993. 28 верас.(N 38). С.3-4.

2010. Секушэнка М. "Вялiкi пералом": хто каго ламаў?: [З гiсторыi калектывiзацыi i раскулачвання сялян в.Дрокаўка Чавус. р-на] // Iскра (Чавусы). 1993. 24 лют.

2011. Сiдаровiч I.Р. "Я вярнуўся ў свой горад"...: [Да 35-годдзя Бел. аўтаз-да ў г.Жодзiна: Гутарка з яго дырэктарам] / Запiсаў Г.Разумаў // Ленiн. заклiк (Смалявiчы). 1993. 18 лiстап.

2012. Сiлянкоў А. Зямельнае пытанне пры Саветах [на Беларусi, 20-90-я гг.] // Чырв. змена (Мiнск). 1993. 21 снеж.

2013. Смалякоў Г. Копысь: даваенныя пяцiгодкi // Аршан. газ. 1993. 9 лiстап.

2014. Сорокин А. Хамелеонство в последней инстанции: Некоторые пробл. аграр. политики и ее историография: [Попытка переосмысления итогов соц. преобразований в респ. за годы сов. власти и состояние историографии аграр. политики в СССР и БССР] // Бел. думка (Мiнск). 1993. N 8. С.55-59.

2015. Сосновский Л.А., Зензинов Н.А. Отечественные ученые-железнодорожники: Крат. биогр. слов.-справ. / Под ред. П.С.Грунтова. - Гомель: БелИИЖТ, 1993. - 260 с. - Библиогр.: с.242-243 (29 назв.).- Алф. указ.: с.250-260.

2016. Тимоховцев Н.М. Батрак, кулак и другие: [Беседа с историком о 20-х гг. на Беларуси] / Записал М.Вальковский // Бел. предприниматель (Минск). 1993. Янв. (N 2). С.6.

2017. Томашевич А.В. Природные условия и ресурсы Республики Беларусь: (Экон.-геогр. характеристика): Учеб. пособие для студентов-географов. - Мн., 1993. - 50 с.

Из содерж.: Минеральные ресурсы. Водные ресурсы. Лесные ресурсы [1940-1990 гг.]. С.21-45.

2018. Шумiлаў В. Калгас "Полымя Рэвалюцыi" [Рагачоўскага р-на: З гiсторыi гасп-кi, 1929(?)-1953] // Свабод. слова (Рагачоў). 1993. 21 крас.

Гл. таксама N 1449, 1450, 1452, 1453, 1454, 1457, 1460, 1461, 1463, 1465, 1473, 1483, 1487, 1490, 2019, 2121, 2142, 2144, 2149, 2155, 2234, 2276, 2279, 2282, 2284, 2967, 3784.

Палiтычны лад. Дзяржава i права. Унутраная палiтыка

2019. Альшэўская С.I., Талкачоў В.I. Палiтычнае i эканамiчнае развiццё Беларусi ў 1918-1920 гадах: Вучэб.-метад. дапам. па курсу "Гiсторыя Беларусi" / Бел. дзярж. пед. ун-т. Мн., 1993. 46 с. Бiблiягр.: с.45-46 (21 назв.).

2020. Анюкоў М. Заўсёды на пасту: [Да 75-годдзя крымiн. вышуку: Есць звесткi з гiсторыi мiлiцыi Мсцiсл. павета, 1918 1919 гг. ] // Святло Кастр. (Мсцiслаў). 1993. 6 кастр.

2021. Барысенка М.С. Дзiцячая беспрытульнасць i безнагляднасць у г.Магiлёве ў 1944-1950 гг. // Магiлёўшчына. Магiлёў, 1993. Вып. 4. С.113-117.

2022. Басюк I. Крывавыя ўрокi: Гiсторыя без "белых плям": [Пазасуд. карныя органы Беларусi] // Гродзен. праўда. 1993. 5 кастр.

2023. Белорус и первый секретарь: [Из истории "белорусскоговорящего" Пленума ЦК КПБ (июнь 1953 г.). Рук. респ. позднее критиковалось за ошибки в нац. политике] // Деловой Пинск. 1993. 12 июня. С.2.

2024. Валасевiч У. Наша першае свята: [З гiсторыi бел. мiлiцыi. Утварылася 4 сак. 1917 г.] // Голас Любаншчыны. 1993. 10 сак.

2025. Как белорусы характер показали: [Об отставке первого секретаря ЦК КПБ Н.С.Патоличева (1908 г.)] / Подгот. публ. и коммент. В.Николайчука // Рэспублiка (Мiнск). 1993. 19-21, 23, 24 лют.

2026. Кондратьева Л.Ф. Как Могилев не стал столицей БССР [в 1938 г.] // Магiлёўшчына. Магiлёў, 1993. Вып. 4. С.102-107.

2027. Круталевiч В. БНР-БССР-РБ, або Палемiчныя нататкi з нагоды юбiлею: [Аб мiнулых i сучас. прабл. дзярж. буд-ва Беларусi] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 25 лiстап.(N 47). C.5; 2 снеж.(N 48). C.5; 9 снеж.(N 49). С.5; 16 снеж.(N 50). С.5; 23 снеж.(N 51). С.5; 30 снеж.(N 52). C.5.

2028. Лапкоўскi А. 1 студзеня [1919 г.-дзень утварэння БССР], 25 сакавiка [1918 г.-дзень абвяшчэння БНР]: што святкаваць?: [Думкi пра тое, што лiчыць пачаткам дзяржаўнасцi Беларусi] // Сцяг працы (Мiёры). 1993. 23 сак.

2029. Материалы февральско-мартовского пленума ЦК ВКП(б) 1937 года // Вопр. истории (Москва). 1993. N 5,9.

Из содерж.: [В докл. А.А.Жданова есть упоминание о кооптировании чл. Гомел. горкома КПБ (с. 8)]. N 5. С.3 23.

2030. Мирный договор между Россией и Литвой, 12 июля 1920 г.: [На карте (с.50 51) обознач. гос. граница между ними, проходящая через территорию Беларуси] // Спадчына (Мiнск). 1993. N 5. С.48-55.

2031. Патоличев Н. Как меня снимали / Публ. Н.Н.Трубициной // Рэспублiка (Мiнск). 1993. 25,26 лют.

2032. Платонаў Р., Сташкевiч М. "Абмяжоўваюся канстатаваннем фактаў...": Аб дак., якi падводзiў да павароту ў нац. палiтыцы ва ўмовах згортвання нэпа // Полымя (Мiнск). 1993. N 8. С.206-221.

2033. Платонаў Р., Сташкевiч М. "Все, что изложено в данном документе, изложено абсолютно объективно...": Апош. дакл. запiскi наркома НКУС БССР А.А.Наседкiна [дат. 1938-1939 гг., на iмя першага сакратара ЦК КП(б)Б П.К.Панамарэнкi аб следчай, агентур., замеж. рабоце НКУС БССР, работы мiлiцыi, пагран. аховы, узаемаадносiн органаў з парт. лiдэрамi] // Маладосць (Мiнск). 1993. N 7. С.172-192.

2034. Платонаў Р. "Друкаваць нельга!..": [З гiсторыi палiткантролю, 1930-1934 гг.] // ЛiМ (Мiнск). 1993. 29 мая-4 чэрв.(N 22). С.16.

2035. Платонаў Р., Сташкевiч М. Так вырашаўся лёс Беларусi: З гiсторыi барацьбы палiт. партый за бел. дзяржаўнасць у 20-я гг.: Урыв. з кн. // Маладосць (Мiнск). 1993. N 4. С.194-205; N 5. С.199-214.

2036. Платонов Р. Цель - республика, идеал - образцовая: [Впервые обнародуются некоторые док. белорусов-коммунистов первой половины 20-х гг., в т.ч. и извест. "Заявление 32-х", связ. с попыткой выработки платформы нац. возрождения респ.] // Бел. думка (Мiнск). 1993. N 8. С.59-62; N 9. С.73-77.

2037. Семянюк У. Таўро-касмапалiт: Гiсторыя адной палiт. кампанii [у 1949 г.] // ЛiМ (Мiнск). 1993. 20 жн.(N 33). С.14-15.

2038. Сiдарэвiч А. Берлiнская канферэнцыя 1925 года: [Палiт. варункi, рашэннi, вынiкi: Склiк. па патрабаваннi кiраўн. КП(б)Б для прызнання Мiнска адзiным цэнтрам бел. палiт. i культур. руху] // Культура (Мiнск). 1993. 3 жн.(N 30). С.5,10.

2039. Сiўчык В. Невядомая вайна супраць Беларусi - An Unknown War Against Belarus: Сакрэт. старонкi сучас. гiсторыi: [Акалiчнасцi i абгрунтаванасцi перадачы Вiльнi i Вiлен. краю Лiтве, 1939 г.] / Прадм. М.I.Ермаловiча i iнш. - Мн., 1993. - 82 с., 2 вкл. л. карт. - У вых. дан. аўт.: Сiўчык В.В.- Тэкст парал. бел., англ.

2040. Снапкоўскi У. "Дом" без падмурку: [Спроба аналiзу бел.дзяржаўнасцi i знешнепалiт. дзейнасцi ўрада пад час iснавання бел. сав. дзяржавы, 20-80-я гг.] // Бел. думка (Мiнск). 1993. N 1. С.17-20. Бiблiягр.: 10 назв.

2041. Туронак Ю. Наша дзяржаўнасць: рэальная i ўяўная: [Падзеi 20-40-х гг.] // Звязда (Мiнск). 1993. 30 крас.

2042. Цвiкевiч А. Незалежнасць - як праграма сённяшняга дня: [ Арт. палiт. дзеяча, гiсторыка (1888-1937)] / Публ. А.Лiса // Культура (Мiнск). 1993. 24 крас.(N 16). С.8-9.

2043. Юхо Я.А. Беларускiя ўрады 1918-1921 гг. i iх паўнамоцтвы: [БНР i БССР] // Бел. гiст. часоп. (Мiнск). 1993. N 4. С.63-68. Бiблiягр.: 17 назв.

2044. Ярмашэвiч М. Крок да дзяржаўнасцi: [Палiт. абставiны ў рэсп. ад утварэння БНР да 1985 г.] // Заря (Брест). 1993. 25 марта.

Гл. таксама N 1571, 1768, 2073, 2077, 2324, 2347, 2570, 2578.

БНР

2045. Авчинкин В. От БНР и до наших дней // Трыбуна працы (Бабруйск). 1993. 30 сак.

2046. Адамович С. Так, ды не так... // Трыбуна працы (Бабруйск). 1993. 30 сак.

2047. Акинчиц И., Постников С. Так ли светла эта дата? // Заря (Брест). 1993. 25 марта.

2048. Барацьбiтам за незалежнасць прысвячаецца: [Мемар. знак "Пакутнiкам за волю i незалежнасць Беларусi" устаноўл. ў г.Маладзечна ў дзень 75-годдзя стварэння БНР] // Нар. газ. (Минск). 1993. 27 сак.

2049. Беларуская Народная Рэспублiка: лёс i трагедыя / Матэрыялы падрыхт. А.Мяснiкоў // Звязда (Мiнск). 1993. 25 сак.

Змест: БНР: абвяшчэнне, сутнасць, самароспуск: (З "круглага стала" у Iн-це гiсторыi АН Беларусi) / Прымалi ўдзел: М.Касцюк, С.Рудовiч, П.Башко, У.Палуян, А.Кароль, А.Мiхальчанка. Мэта - нацыянальнае адраджэнне: (З навук. Акад. у Доме лiтаратара) / Прымалi ўдзел: У.Конан, А.Каўка, I.Юхо, В.Мазец, Г.Сурмач, Т.Процька.

2050. БНР: Iшла вясна 18-га года, i да сапраўднай незалежнасцi было далёка. Як, дарэчы, i сёння...: [Сведчаць асобы (М.Доўнар-Запольскi, В.Кнорын, С.Ашкурка, С.Гусак) i дакументы] // Рэспублiка (Мiнск). 1993. 25 сак.

2051. БНР: Трэйцяя Устаўная Грамата: [Дак., якi абвяшчаў незалежнасць Беларусi i патрабаваў перагляду ўмоў Брэсц. мiру, 25 сак. 1918 г.] // Наша слова (Мiнск). 1993. 24 сак.(N 12). С.1.

2052. Васiльева Г. БНР - семдзесят пяць // Химик (Новополоцк). 1993. 23 марта.

2053. "Вольная i незалежная" у ... няволi i залежнасцi?: [Па матэрыялах "круглага стала", прысвеч. юбiлею БНР] / Аўт. С.Рудовiч, Т.Процька, В.Мазец, У.Палуян, В.Круталевiч, М.Касцюк, I.Iгнаценка, У.Мiхнюк; Падрыхт. М.Стэльмак // Рэспублiка (Мiнск). 1993. 25 сак.

2054. Гайба М. 75 гадоў БНР // Новае жыццё (Навагрудак). 1993. 24 сак.

2055. Галоўка С. Золак нашай дзяржаўнасцi // Прамень (Стоўбцы). 1993. 24 сак.

2056. Грыц С. "Мы гэта свята будзем адзначаць кожны год...": [З выступленняў на ўрачыстым сходзе, прысвеч. 75-й гадавiне абвяшчэння БНР] // Нар. газ. (Мiнск). 1993. 27 сак.

2057. Грыц С. Роўна 75 гадоў таму назад была абвешчана Беларуская Народная Рэспублiка: [Рэдкiя здымкi з Нац. арх. Беларусi] // Нар. газ. (Мiнск). 1993. 25 сак.

2058. Гулак Н. Першая спроба дзяржаўнасцi: 25 сак. 1918 г. у Мiнску была абвешч. незалеж. БНР // Пiн. весн. 1993. 24 сак.

2059. Дваццаць пятае сакавiка: чыё гэта свята? / Н.А.Ачасава, Ф.I.Амяльчэня, А.М.Бандаровiч i iнш. // Во славу Родины (Минск). 1993. 23 марта; Звязда (Мiнск). 1993. 11 сак.

2060. Дзень незалежнасцi: [Прыведз. дак. БНР 1918-1920 гг. са зб. "За дзяржаўную незалежнасць Беларусi" (Лондан, 1960)] / Уступ. слова i публ. У.Арлова // Крынiца (Мiнск). 1993. N 6. С.20-23.

2061. Завiстовiч Р. 75 угодкi БНР: мары i рэчаiснасць // ЛiМ (Мiнск). 1993. 16 крас. (N 15). С.16.

2062. Залаты радок у нашай гiсторыi: Пазiцыя Бел. сацыял.-дэмакрат. грамады // Нар. газ. (Мiнск). 1993. 12 сак.; Добры вечар (Мiнск). 1993. 25 сак.

2063. Засiнец У.П. Абвяшчэнне незалежнасцi БНР - важны этап барацьбы за нацыянальную дзяржаўнасць // Зборнiк тэзiсаў дакладаў на навукова-метадычнай канферэнцыi прафесарска-выкладчыцкага складу. - Мн., 1993. Ч.2. - С.31-32.

2064. Засiнец У.П. Матэрыялы да 75-годдзя абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублiкi / Мiн. iн-т культуры. Каф. гiсторыi Беларусi i замеж. краiн. - Мн., 1993. - 12 с.

2065. Калубовiч Я. Акт 25 Сакавiка й адраджэньне нацыянальнай беларускай культуры; Прафесар Мiтрафан Доўнар-Запольскi й Акт 25 Сакавiка // Калубовiч Я. Крокi гiсторыi: Дасьлед., арт., успамiны. Беласток; Вiльня; Мн., 1993. С.39-91; Свабода (Мiнск). 1993. Сак.(N 3/4). С.9-11.

2066. Каханоўскi Г. У iмя свайго народа: [Пра стварэнне БНР i чл. яе Рады С.А.Рак-Мiхайлоўскага (1885-1937)] // Маладзеч. газ. 1993. 24 сак.

2067. Кацапава А. Беларуская Народная Рэспублiка // Гомел. ведамасцi. 1993. 19 сак.

2068. Клiмовiч Р. Юбiлей Радзiмы // Гомел. ведамасцi. 1993. 12 сак. (N 11).

2069. Конан У. Сiмвал бацькаўшчыны: БНР у кантэксце нац. iдэi // ЛiМ (Мiнск). 1993. 19 сак.(N 12). С.3,14-15.

2070. Краўцоў М. Пётра Антонавiч Крэчэўскi [(1879-1928): Пра гiсторыка, палiт. i культур. дзеяча БНР: Перадрук. з часоп.: Шлях моладзi,1937,N 3] / Публ. В.Мазца // Спадчына (Мiнск). 1993. N 2. С.35-37.

2071. Крэчэўскi П. Мандаты БНР: Дакл. чыт. у Бел. Студэн. Клюбе ў Празе 16 студз. 1926 г. // Спадчына (Мiнск). 1993. N 1. С.2-10.

2072. Кушнер В. Цяжкiя шляхi адраджэння дзяржаўнасцi // Бел. гiст. часоп. (Мiнск). 1993. N 2. С.3-6. Бiблiягр. у падстроч. заўв.

2073. Ластоўскi В. [Лiст да рэд. газ. "Эхо" (Aidas): Выдавалася ў Коўне ў 20-я гг. рас. эмiгрантамi. Аўт. дае характэрыстыку бел. руху за незалежнасць, растлумачвае адносiны бел. партый i груп да Латвii] / Публ. i камент. М.Аўсянай // Спадчына (Мiнск). 1993. N 2. С.27-29.

2074. Ластоўскi В. Прамова ў Жэнэве [на V Асамблеi Лiгi Нацый у вераснi 1924 г.: Падымалася прабл. заходнебел. земляў i пытанне Вiленшчыны] / Уступ. слова Я.Янушкевiча "Незалежнiк" (с.42-43) пра В.Ластоўскага-палiтыка // Спадчына (Мiнск). 1993. N 5. С.44-47.

2075. Лiдэры БНР: [Я.Варонка, Я.Лёсiк, I.Серада, Я.Сажыч: Фотаздымкi] / Матэрыял падрыхт. А.Мяснiкоў // Звязда (Мiнск). 1993. 25 сак.

2076. Лiннiк М. Цярнiсты шлях да незалежнасцi // Наш дзень (Маладзечна). 1993. 23 сак.

2077. Луцкевiч А. Аб дзяржаўным будаўнiцтве; Будаванне дзяржаўнага жыцця; Беларусь i Расея: [Публ. арт. лiдэра БНР з часоп. "Гоман", 1918] / Прадм. i публ. В.Мазца // Спадчына (Мiнск). 1993. N 3. С.11-15.

2078. Мазец В. Дом (N 43 по вулiцы Захар'еўскай г.Мiнска), у якiм Беларусь была абвешчана вольнай i незалежнай // Добры вечар (Мiнск). 1993. 6 мая.

2079. Мазец В. Межы БНР // Спадчына (Мiнск). 1993. N 2. С.106-111. Бiблiягр.: 8 назв.

2080. Мазец В. Невядомы дом: Дзе была абвешчана БНР // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 6 мая. (N 18). С.7.

2081. Мазец В. Толькi родная мова магла зрабiць зразумелымi пропаведзi i малiтвы: [Дзейнасць БНР па ўкараненнi бел. мовы ў рэлiгiйн. жыццё 1917-1918 гг.]; Дзяржаўныя сiмвалы: БНР: дзеля культур.-нац. адраджэння // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 4 сак.(N 9). С.5; 25 сак.(N 12). С.4. Заканчэнне. Пач.: 1992, 17 снеж. Загал.: Мы пойдзем сваiм шляхам.

2082. Мазец В. Тут абвешчана незалежнасць // Навiны Бел. акад. (Мiнск). 1993. 21 мая.

2083. Мазец В. "Хто беларус, той за незалежнасьць" // Навiны Бел. акад. (Мiнск). 1993. 1 студз.

2084. Мазец В. Шлях да волi: 75 гадоў абвяшчэння БНР: [Гутарка з мал. навук. супрац. Iн-та гiсторыi Акад. навук. Беларусi] / Веў З.Сiцько // Наша слова (Мiнск). 1993. 17 сак.(N 11). С.1,4.

2085. Мазец В.П. Вяртанне спадчыны: [Гiст. вопыт дзейнасцi ўрада БНР па захаванню i вяртанню нац. культур. спадчыны] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 11 лют.(N 6). С.5.

2086. Малахаў Б. Узаемаадносiны ўрада БНР з германскiмi, савецкiмi i польскiмi ўладамi ў 1918-1920 гг. // Ратуша (Магiлёў). 1993. 12-18 жн.(N 31). С.2; 26-31 жн.(N 33). С.2.

2087. Навакоўская А., Сысой I. Дзень вясны i волi // Бабр. жыццё. 1993. 25 сак.

2088. Навакоўская А., Сысой I. Пагоня iмчыць праз стагоддзi // Бабр. жыццё. 1993. 18 сак.

2089. Незабыўная дата // Слуц. край. 1993. 17 сак.

2090. Палубятка I. Гiстарычная падзея // Зара над Нёманам (Масты). 1993. 24 лют.

2091. Памятаюць дату i ў Лiтве // Нар. газ. (Мiнск). 1993. 27 сак.

2092. Патрэба М. З вытокаў незалежнасцi // Гродзен. праўда. 1993. 25 сак.

2093. Пашук П. Рэквiем па аперэтачнай БНР, або Чарговы сверб БНФ i К ° // За новыя рубяжы (Петрыкаў). 1993. 12 сак.

2094. 1-я ўстаўная грамата да народаў Беларусi; 2-я ўстаўная грамата да народаў Беларусi; 3-я ўстаўная грамата Рады Беларускае Народнае Рэспублiкi: [Тэксты дак. аб бел. дзяржаўнасцi] // Бел. гiст. часоп. (Мiнск). 1993. N 1. С.70-72; Добры вечар (Мiнск). 1993. 25 сак.

2096. Петриков П. Была ли БНР государством? // Сов. Белоруссия (Минск). 1993. 25 марта.

2097. Петриков П. Кто и как создавал БНР?: История и современность // Навiны Бел. акад. (Мiнск). 1993. 19 сак.

2098. Пяткевiч А. Элiта беларускай нацыi: [Пра кiраўн. i чл. урада БНР: А.I.Луцкевiча, В.Л.Iваноўскага, Т.Грыба, А.Смолiча, А.Цвiкевiча, В.Ластоўскага, П.Бадунову, I.Сераду, Я.Лёсiка, С.Рак-Мiхайлоўскага, Ф.Вернiкоўскага, К.Езавiтава, А.Якубецкага, П.Трамповiча, С.Некрашэвiча, Л.Зайца] // Пагоня (Гродна). 1993. 26 сак.-1 крас.

2099. Резник А. Александр Цвикевич и белоруская идея: [О полит. и культур. деятеле БНР и БССР (1888-1937)] // Европ. время (Минск). 1993. Сент.(N 8). С.7.

2100. Сiдарэвiч А. З думай аб Айчыне // Звязда (Мiнск). 1993. 11 сак.; Наш дзень (Мiнск). 1993. 23 сак.

2101. Сiцько З. БНР была рэальнай рэспублiкай: [75 г. абвяшчэння БНР] // Наша слова (Мiнск). 1993. 28 крас.(N 17). С.4.

2102. Скалабан В. "Доўгая дарога вяртання": [Абвяшчэнне БНР у сак. 1918 г.: Гутарка з гiсторыкам] / Веў А.Карлюкевiч // Во славу Родины (Минск). 1993. 23 марта.

2103. Старчанка У. Дзень волi [25 сак. 1918 г.] // Гомел. ведамасцi. 1993. 26 сак.

2104. Толкачев В. БНР и кованый германский сапог: [О нем. оккупации Беларуси в 1918 г. и деятельности Рады БНР] // Мы и время (Минск). 1993. Март (N 11). С.4.

2105. Трацяк Я. Права на жыццё: [Лёс стваральнiкаў БНР: I.Я.Варонка, В.I.Захарка, Т.Грыб, П.Аляксюк, В.I.Гадлеўскi, А.Якубецкi, М.М.Касцевiч, Я.Станкевiч] // Гродзен. праўда. 1993. 25 сак.

2106. Чыгрын С. Ён быў прэзыдэнтам Рады БНР: [В.I.Захарка (1877-1943 гг.)] // Праца (Зэльва). 1993. 1 чэрв.

2107. Шкут Б., Сцепаненка М., Караневiч К. Чыё ж гэта свята?: [Ёсць звесткi з гiсторыi БНР] // Слуц. край. 1993. 24 сак.

2108. Юхо Я. "Скiдаем з роднага краю апошняе ярмо": Да 75-годдзя ўтварэння БНР // Фемида (Минск). 1993. 29 марта-4 апр.(N 13). С.3.

2109. Юшкевiч В. Два погляды на дзяржаўнасць: БНР: 75 г. з дня ўтварэння // Вестн. Могилева. 1993. 19 марта (N 11). С.2; 26 марта (N 12). С.3.

2110. Янкова Я. БНР пакiнула свой след // Свабод. слова (Рагачоў). 1993. 24 сак.

2111. Янушкевiч Я. "Даўно не мелi з Амерыкi лiстоў...": [Аб сувязi БНР з дыяспарай у ЗША, 1918-1921 гг.] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 19 жн.(N 33). С.1,6.

Гл. таксама N 23, 26, 344, 362, 363, 1392, 2027, 2038, 2043, 2044, 2118, 2217, 2241, 2245, 2325, 2593, 2594, 2595, 2596, 2599, 2600, 2609, 2611, 2612, 2616, 2617, 2643.

К.Б.Езавiтаў (1893-1946)

2112. Гэнэрал-маёр Езавiтаў Канстантын: Кароткi жыцьцяпiс i праходжанне службы, адрэгаваны ўласнаручна К.Езавiтавым // Запiсы (Нью-Йорк). 1992. N 20. С.147-153.

2113. Марцiновiч А. "...Беларусь, ей адной я цяперака малюсь": [Да 100-годдзя з дня нараджэння бел. ваен. i палiт. дзеяча, чл. урада БНР К.Б.Езавiтава] // Добры вечар (Мiнск). 1993. 17 лiстап.

2114. Паклiканы краiнай Беларусь: З эпiсталяр. спадчыны К.Езавiтава / Прадм. i публ. А.Каўкi // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 4 лiстап.(N 44). С.1,4; 11 лiстап.(N 45). С.5; 18 лiстап.(N 46). C.4.

2115. Панiзнiк С. Канстанцiн Езавiтаў (1893-1946) // Род. слова (Мiнск). 1993. N 11. С.76-77.

2116. Перасыпкiна Л. Гiсторыю не перапiсваюць, яе вывучаюць!: [Пра выставу "Жыве Беларусь", адкрытую ў Нац. музеi гiсторыi i культуры Беларусi, дзе прадстаўлены асабiстыя дак. К.Б.Езавiтага] // Нар. газ. (Мiнск). 1993. 30 сак.

2117. Уласнаручныя паказаньнi Езавiтава, Канстантына Барысавiча // Полацак (Клiўленд). 1993. N 1. С.34-38; N 2. С.43-48; N 3. С.34-38; N 4. С.27-31. Працяг. Пач.: N 6, 1992.

2118. Хацкевич А.Ф. Распятая судьба: [Фрагм. протоколов допросов К.Б.Езовитова: Из арх. КГБ] // Фемида (Минск). 1993. 3-9 мая (N 18). С.4; 10-16 мая (N 19). С.2; 17-23 мая (N 20). С.4.

Гл. таксама N 1697, 2098, 2439.

Утварэнне БССР

2119. Калубовiч Я. "Айцы" БССР i iхны лёс // Калубовiч Я. Крокi гiсторыi: Дасьлед., арт., успамiны. Беласток; Вiльня; Мн., 1993. С.92-131.

2120. Лыч Л. I раньш не было, i сёння няма...: [Сумныя згадкi напярэдаднi 75-х угодкаў БССР] // ЛiМ (Мiнск). 1993. 31 снеж.(N 52). С.5,12.

2121. Пашук П. Незалежнасць рэальная i ўяўная: [Ёсць звесткi пра гiсторыю ўтварэння БССР (1919 г.) i дасягненнi Беларусi за гады Сав. улады ў галiне нар. гасп-кi i сац. развiцця] // За новыя рубяжы (Петрыкаў). 1993. 21 лiп.

Гл. таксама N 2027.

Беларусiзацыя (1920-я гг.)

2122. Алейнiкава М. Беларуская мова ў 20-я гады [у школах i установах Гомельскай вобл.] // Калiнкав. навiны. 1993. 5 студз.; Чачэр. весн. 1993. 20 студз.

2123. Бандарэнка М. Вопыт 20-х: [План. ажыццяўленне беларусiзацыi як дзярж. палiтыкi] // Мiн. праўда. 1993. 13 лiп.

2124. Васiлеўскi Ю. "Гомельскi ганебны калiдор": [З гiсторыi бел. нац. руху на Гомельшчыне, 1924-1926 гг.] // Гомел. ведамасцi. 1993. 12 лiстап.(N 46).

2125. Дубянецкi Э. Дасягненнi i цяжкасцi ў правядзеннi беларусiзацыi ў 20-я гады // Беларусiка - Albaruthenica: [Зб.]. Мн., 1993. С.94-99.

2126. Карнялюк К. Беларусы - гэта мы ... // Чачэр. весн. 1993. 2 чэрв.

2127. Кузьмiч М. Гiсторыя паўтараецца? Вiцебск у 20-я гады: працэс беларусiзацыi // Вiцеб. рабочы. 1993. 10 крас.

2128. Лыч Л. Белорусизация двадцатых годов: [Место языка в политике государства в 1924-1927 гг.] // Бел. нива (Минск). 1993. 12 июня.

2129. Лыч Л. Палiгон для будучынi, цi Зноў пра Адраджэнне, мову i лёс пакалення // ЛiМ (Мiнск). 1993. 7 мая (N 18). С.5.

2130. Seniuch Cz. Smagani przez los // Dziś (Warszawa). 1993. N 4. S. 89-91. Пол.

Нацыянальнае i палiтычнае адраджэнне Беларусi, 1922-1992 гг.

Гл. таксама N 2035, 2428, 2442, 2456.

Рэпрэсii (1920-1960-ыя гг.)

2131. Адамушка У. Лiчбы гора людскога: [Ахвяры палiт. рэпрэсiй у 20-50-я гг.] // Звязда (Мiнск). 1993. 20 кастр.

2132. Адамушка У.I., Салькоў А.П. "Пухавiцкая справа": [З гiсторыi рэпрэсiй 1932 пач. 1933 гг.] // Весн. Бел. дзярж. ун-та. Сер.3, Гiсторыя, фiласофiя, палiталогiя, сацыялогiя, эканомiка, права (Мiнск). 1993. N 2. С.68-70.

2133. Адамушка У. Справа N 233771: Бел. нац. цэнтр: [Аб палiт. рэпрэсiях на Беларусi ў 20-50-я гг.] // Бел. мiнуўшчына (Мiнск). 1993. N 3/4. С.45-52; N 5/6. С.56-63.

2134. Бацькаўшчына: Тэз. дакл. i паведамл. раён. краязн. канф. (г.Горкi, май 1993) / Бел. с.-г. акад., Аддз. культуры Горац. райвыканкома, Горац. гiст.- этнагр. музей. - Горкi, 1993. - 79 с.

Са зместу: Мiкула Я.I. Палiтычныя рэпрэсii ў Горацкiм сельскагаспадарчым iнстытуце (2-я палова 30-х гг.). С.20-21. Кротава С.С. Вяртанне праўды: [Рэпрэсii ў Горац. р-не ў 30-50-я гг.]. С.45-47.

2135. Вынiкi аперацыi па высяленню кулакоў па Круглянскаму сел. Савету хутара Альшанiкi [у сак. 1930 г.] // Сел. жыццё (Круглае). 1993. 17 лiп.

2136. Грыгор'еў Г.А. З змрочных 30-х на Кругляншчыне // Прыдняпроўе: Паведамл. навук. абл. краязн. канф. - Магiлёў, 1993. - С.60-61.

2137. Грыгор'еў Г.А., Грыгор'ева В.В. Мазырская справа: [Рэпрэсii 1937 г.] // Мiн. праўда. 1993. 9,11,13 лют.

2138. Жук А. Слуцкiя "контррэвалюцыянеры": [Рэпрэсii 20-30-х гг.] // Слуц. край. 1993. 11 жн.

2139. Забытыя старонкi гiсторыi: [Раскулачванне ва Ушач. р-не ў 1925 г.] / Падрыхт. Г.П.Карабань // Патрыёт (Ушачы). 1993. 14 мая.

2140. Iмем Беларускай Савецкай Сацыялiстычнай Рэспублiкi: [Рэпрэсii на Гродзеншчыне 40-50-х гг.: Па матэрыялах прысудаў] / Падрыхт. Я.Трацяк // Гарадзен. запiсы: (Старонкi гiсторыi i культуры). Гродна, 1993. Вып. 1. С.133-146.

2141. Калеснiк У. На вышынi абсурду: [Роль гасцёўнi Я.Купалы ў дзейнасцi сфабрык. органамi ГПУ арг. "Саюз вызвалення Беларусi"] // ЛiМ (Мiнск). 1993. 12 лют.(N 7). С.5, 14-15; 19 лют.(N 8). С.14-15.

2142. Калеснiк У. Трагедыя абсурдаў; Тайна салона [Я.] Купалы; Паўлiна [Мядзёлка] i "спакуснiкi": [Рэпрэсii супраць бел. iнтэлiгенцыi, 20-30-я гг.] // Нар. трыбуна (Брэст). 1993. 16,23,30 студз.; 6 лют.

2143. Калубовiч А. "Свабода, свабода i яшчэ раз свабода": [Урыўкi з кн. "На крыжовай дарозе" пра "гiбель беларусаў у сав. турмах" у 20-30-я гг.] / Прадм. А.Арлова; Публ. А.Калубовiча-малодшага // Наша слова (Мiнск). 1993. 24 сак. (N 12). С.6; 31 сак.(N 13). С.6; 4 жн.(N 31). С.4; 11 жн.(N 32). С.4.

2144. Капыловiч М. ...I быў абуты ў лапцi: [Пра сталiн. рэпрэсii супраць сялян Зах. Беларусi, у тым лiку Маладзечаншчыны, у пасляваен. гг.: Па дак. Мiн. абл. арх.] // Маладзеч. газ. 1993. 17 лiстап.

2145. Каралёў В. Трагедыя ў Лясным: [Рэпрэсii ў вёсцы Мiёр. р-на] // Сцяг працы (Мiёры). 1993. 10 жн.

2146. Крыжовы шлях: Дапам. для вывучаючых гiсторыю Беларусi. - Мн.: Згода, 1993. - 240 с. - Са зместу: Касцюк М., Мiхнюк У. Рэпрэсii - самае цяжкае злачынства таталiтарнага рэжыму. С.181-193. Адамушко В., Иванова Н. Людские судьбы в письмах. С.194-208.

2147. Кузнецов И. И сомкнулись сибирские снеги...: [Репрессии на Беларуси в 20-30-х гг.] // Во славу Родины (Минск). 1993. 11 дек.

2148. Кулакоў С. "Вораг народа" 30-х гадоў: [Раскулачванне на Любаншчыне: Па арх. матэрыялах] // Голас Любаншчыны. 1993. 27 студз.

2149. Лабаноўскi Л. Iшоў 1937 год...: (З гiсторыi калектывiзацыi на Краснапольшчыне): [Рэпрэсii] // Голас Краснапольшчыны. 1993. 17 лiстап.

2150. Лобан Л. Памяць абавязвае: [Рэпрэсii на Мазыршчыне] // Гомел. праўда. 1993. 6 лют.

2151. Лукашук А. Каты: [Рэпрэсii на Беларусi ў 30-50-я гг.: Дак. даслед.] // Нар. газ. (Мiнск). 1993. 25,26,30 лiстап.; 1,2 снеж.

2152. Макоўскi Я. Пакiнуў добрую памяць: [Успамiн аўт. пра радню з в.Калiта Слуц. р-на, рэпрэсiр. у 1937 г.] // Слуц. край. 1993. 24 лют.

2153. Марозаў А. Пад дулам "нагана" ў шчаслiвае жыццё: Барацьба з кулацтвам на Беларусi, 30-я гг. // Магiлёўс. праўда. 1993. 21 верас.

2154. Марозаў А. Як будавалi "рай": [Раскулачванне сялян у Бялын. р-не, 1930-1941 гг.] // Ратуша (Магiлёў). 1993. 21-27 кастр.(N 41). С.4.

2155. Марцiновiч А. Прыгадаем будучае? А мо ўсё ж праклянём мiнулае?!: [Рэпрэсii ў асяроддзi творчай iнтэлiгенцыi Беларусi] // Бел. нива (Минск). 1993. 19 окт.

2156. Навак В. Голасам сумлення: Нарыс: [Рэпрэсii 30-х гг. на Беларусi] // За новыя рубяжы (Петрыкаў). 1993. 9,19 чэрв.

2157. Памiлуйце!: [Палiт. рэпрэсii на Смаргоншчыне ў 1939-1944 гг.] / Падрыхт. Н.Я.Маркава // Светлы шлях (Смаргонь). 1993. 23 чэрв.

2158. Платонаў Р. "Гэтая хваля зможа захлiснуць i Савецкую ўладу...": Як стваралi аблiчча ворага: [1925-1937 гг. на Беларусi] // ЛiМ (Мiнск). 1993. 10 верас.(N 36). С.5,12.

2159. Платонаў Р.П., Сташкевiч М.С. Дзве аперацыi супраць "ворагаў народа": Па дак. 1937-1938 гг. Упр. дзярж. бяспекi нар. камiсарыята ўнутр. спраў БССР // Бел. гiст. часоп. (Мiнск). 1993. N 1. С.73-80. Бiблiягр. спасылкi ў падрадк. заўв.

2160. Платонов Р. Убиение личности: Взгляд из [минской] камеры предварит. следствия: [Заявление Н.К.Стернина (1900-?) "Партия должна знать всё": Репрессии 30-х гг.] // Рэспублiка (Мiнск). 1993. 1-3,7-10 верас.

2161. Платонов Р., Сташкевич Н., Гесь А. "Ударить более сильно...", или Как искали "врагов народа": (Из стеногр. обсуждения в бюро ЦК КП(б)Б 27 июня 1929 г. докл. пред. комис. ЦКК ВКП(б) В.Затонского по итогам обследования практики проведения нац. политики в БССР): [Из выступлений Л.Н.Ароштама, Д.Ф.Жилуновича, И.А.Василевича, Р.А.Пилляра, В.Р.Гантмана] // Нёман (Минск). 1993. N 12. С.117-129.

2162. Платонов Р. Эпидемия зла: [На основании анализа стеногр. XVI съезда КП(б)Б 10-19 июня 1937 г. дана новая трактовка его роли как детонатора полит. репрессий в Белоруссии. Материалы проливают свет на причины трагич. смерти А.Г.Червякова, "дело" Н.М.Голодеда и т.д.] // Бел. думка (Мiнск). 1993. N 1. С.52-56; N 2. С.64-68.

2163. Рогачев М.Б. Польские могилы на Коми земле: Судьбы депортированных в 1940 г. // Проблемы истории репресcивной политики на Европейском севере России (1917-1956 гг.): Тез. докл. Всерос. науч. конф. 8-11 нояб. 1993 г. Сыктывкар, 1993. С.73-75.

2164. Саковiч В. Крывёю народнай залiтыя гады: [Ахвяры рэпрэсiй у 30-40-я гг. i фашызму на Беларусi, у т.л. у Калiнкав. р-не] // Калiнкав. навiны. 1993. 3,8 чэрв.

2165. Сарокiн А.М. ...I тады прыходзiлi забойцы: [Гутарка з навук. супрац. Iн-та гiсторыi аб рэпрэсiях 20-50-х гг. на Беларусi] / Запiсаў У.Барысенка // Бел. нива (Минск). 1993. 27 февр.

2166. Сарокiн А. Пад прэсам бальшавiзму: Сутнасць i эвалюцыя рэпрэсiй [на Беларусi] // ЛiМ (Мiнск). 1993. 10-16 лiп.(N 28). С.5,12.

2167. Секушэнка М. Супрацьстаянне: [Пра раскулач. у 30-я г. жыхароў в.Гатная Слабодка Чавус. р-на] // Iскра (Чавусы). 1993. 10 лют.

2168. Скарулiс С. Пакалечаныя лёсы: [Аб рэпрэсiях 30-40-х гг. на Беларусi] // Полымя (Мiнск). 1993. N 6. С.207-218.

2169. Смолiч А.А. Сьведчаньнi [1924-1928 гг.: З арх. КДБ па матэрыялах так званага "Союза адраджэння Беларусi". Ёсць звесткi пра Г.I.Гарэцкага] // Полацак (Клiўленд). 1993. N 8. С.30-31; N 9. С.21-23; N 10. С.20-28.

2170. Сталiнскiя рэпрэсii [у Круглянскiм р-не ў 30-я гг.] // Сел. жыццё (Круглае). 1993. 31 лiп.; 4,7 жн.

2171. Тайны Кремлевского двора: Хроника кровавых событий / Сост. О.Н.Аврамченко, П.В.Акулов. - Мн.: Полымя: АЖУР, 1993. - 142 с.

Из содерж.: Иоффе Э. Кровавый след: последствия визита Сталина в Беларусь в июле 1919 года. С.16-19. Токарев М. По разнарядке наркома Бермана: [Репрессии в Белорусии в 1937-1940-х гг.]. С.80-83.

2172. Токарев М. По "разнарядке" наркома Бермана: [Репрессии в Осипов. р-не] // Дняпровец (Рэчыца). 1993. 26 жн.

2173. Хацкевич А. Нарком знал всех шпионов: "Белые пятна" истории: [Репрессии на Беларуси в 20-40-е гг.] // Мiн. праўда. 1993. 1 лiп.

2174. Ю.В. "Вiнаватымi сябе не прызналi": Магiлёўс. мартыралог [20-30-х гг.] // ЛiМ (Мiнск). 1993. 10 верас.(N 36). С.4.

2175. Януш I. Шляхам пакут i выпрабаванняў: [Аб несправядлiва абвiнавач. i незакон. рэпрэсiр. грамадзянах Лепельшчыны ў 30-я гг.] // Лепел. край. 1993. 16 лiстап.

2176. *Znamierowska-Rakk E. [Recenzja] // Kwartalnik Historyczny (Warszawa). 1993. N 1. S.157-160. Пол. - Рэц. на кн.: Kamiński M.K. Od wojny do zniewolenia. - Warszawa, 1992. - Пол.

Водгук на кнiгу, прысвечаную таксама рэпрэсiям на Беларусi.

Гл. таксама N 1989, 1992, 2010, 2022, 2105, 2117, 2233, 2238, 2239, 2249, 2299, 2306, 2309, 2327, 2424, 2439, 2442, 2453, 2475, 2494, 2496, 2497, 2499, 2500, 2503, 2506, 2509, 2515, 2518, 2526, 2527, 2529, 2530, 2531, 2535, 2536, 2537, 2538, 2540, 2542, 2545, 2546, 2547, 2579, 2616, 2617, 2618, 2883, 2918, 3042, 3376, 3932, 3993, 4197.

Па старонках кнiг "Памяць"

2177. Ахвяры рэпрэсiй [1930-х гадоў у Бялынiцкiм р-не] // Зара над Друццю (Бялынiчы). 1993. 13 студз.; 10 лют.; 3,10,17 сак.; 14,26 мая; 9,16 чэрв.; 21,31 лiп.; 11,18 жн.; 1,8 верас. Працяг будзе.

2178. Вернем iх добрыя iмёны: Спiс грамадзян Клiч. р-на, неабгрунт. рэпрэсiр. у 20-50-я гг. i затым рэабiлiт. // Сцяг Саветаў (Клiчаў). 1993. 13 студз.; 27 лют.; 17 сак.; 10,13,17,27 лiстап.; 1 снеж. Працяг. Пач.: N 36,1992.

2179. Вернем iх добрыя iмёны: [Спiс грамадзян Чавус. р-на, рэпрэсiр. у 20-50-я гг. i пасля рэабiлiт.] // Iскра (Чавусы). 1993. 6,12,16,23 студз.; 6,10, лют.; 24 лiп.; 11,18,21,28 жн.; 20,24,27 лiстап.; 1,4,8 снеж. Працяг. Пач.: N 52,1992.

2180. Вернем iх добрыя iмёны: [Спiс грамадзян Шклоўшчыны, якiя былi неабгрунт. рэпрэсiр. у 20-60-я гг. i потым рэабiлiт.] // Удар. фронт (Шклоў). 1993. 6,13,20 студз.; 3,10,13 лют.; 3 сак.; 1,8,15,22 верас.; 11 снеж. Працяг будзе. Пач.: N 98,1991.

2181. Вернем их добрые имена: Список граждан Осипов. р-на, необоснов. репрессир. в 20-50-х гг. и впоследствии реабилитир. // Запаветы Ленiна (Асiпов. р-н). 1993. 23,27,30 студз.; 3,6,10 лют.; 1,8,15,22,29 верас.; 6,13,20,27 кастр.; 10 лiстап.; 8,15 снеж. Працяг будзе.

2182. Вернем iх добрыя iмёны: Iмёны грамадзян Чэрык. р-на, неабгрунт. рэпрэсiр. i ў далейшым рэабiлiт. // Заклiк Iльiча (Чэрыкаў). 1993. 3,10 лют.; 10 сак.; 21 крас.; 17 лiп.; 8,15 снеж. Працяг. Пач.: N 41,1992.

2183. Вернуты добрыя iмёны [жыхарам раёна, якiя былi рэпрэсiраваны ў 20-30-х гадах] // Маяк Прыдняпроўя (Быхаў). 1993. 13 студз; 17 лют.; 14 крас.; 8,22 верас.; 6 кастр.

2184. Вернуты добрыя iмёны: [Спiс грамадзян Клiмав. р-на, якiя былi неабгрунт. рэпрэсiр., а потым рэабiлiт.] // Род. нiва (Клiмавiчы). 1993. 20 студз.; 3 лют.; 3,7,10 лiп.; 27 кастр.; 27 лiстап.

2185. Вернуты добрыя iмены: [Спiс жыхароў Касцюк. р-на, якiя былi рэпрэсiр. у 1920-1950-я гг.] // Голас Касцюкоўшчыны. 1993. 6,27 студз.; 17 сак.; 27,30 кастр.; 24 лiстап.

2186. Вернуты добрыя iмёны: [Спiс грамадзян Хоцiм. р-на, неабгрунт. рэпрэсiр. у 20-50-я гг. i ў паследуючым рэабiлiт.] // Шлях Кастр. (Хоцiмск). 1993. 13 студз.; 17 лют.; 14 крас.; 17, 24 лiстап.; 1,4,8,15,18 снеж. Працяг. Пач.: N 41,1992.

2187. Вернуты добрыя iмёны: [Спiс грамадзян Магiлёўс. р-на, неабгрунт. рэпрэсiр. у 20-50-я гг. i ў наступ. рэабiлiт.] // Прыдняпр. нiва (Магiлёў). 1993. 6,13,27, студз.; 3,10,17 лют.; 3,24 сак.; 19 мая; 2,9 чэрв.; 21 лiп.; 1,8 верас.; 13,20 кастр.; 10,24 лiстап.; 1,8 снеж. Працяг. Пач.: N 3,1992.

2188. Вернуты добрыя iмёны: [Спiс грамадзян Кiраўс. р-на, якiя былi неабгрунт. рэпрэсiр., а потым рэабiлiт.] // Кiравец. 1993. 16,20,23,27,30 студз.; 3,6,10 лют., 21,24,31 лiп.; 4,7,11,18 жн.; 2 кастр.; 24 лiстап. Працяг. Пач.: N 109,1991.

2189. Вернутыя iмёны: [Ахвяры палiт. рэпрэсiй 20-50 гг.] // Лунiн. навiны. 1993. 27 мая; 8 лiп.; 3,17 жн.; 30 лiстап.; 9,14,16,21 снеж.

2190. Вернутыя iмёны [рэпрэсiраваным 20-50-х гадоў Магiлёўскай вобласцi] // Ленiн. шлях (Горкi). 1993. 27 кастр.; 10,17, 24 лiстап.; 1,8,15,22 снеж.

2191. "Враги народа" - больше не враги: Список граждан Бобр. р-на, необоснов. репрессир. в 20-50-х гг. // Трыбуна працы (Бобруйск). 1993. 6 студз.; 11 мая; 3 лiп.; 31 жн.; 14, 21 верас.; 12 кастр.; 9 лiстап.

2192. Рэабiлiтацыя: [Спiсы рэабiлiт. грамадзян Чачэр. р-на, пацярпеўшых у ходзе рэпрэсiй 30-50-х гг., якiм выплач. кампенсацыя] // Чачэр. весн. 1993. 17,20 сак.; 3,8 крас.

2193. Спiс грамадзян Слаўгарадскага раёна, неабгрунтавана рэпрэсiраваных у 20-50-х гадах i ў наступным рэабiлiтаваных // Ленiн. слова (Слаўгарад). 1993. 3 лют.

2194. Спiс грамадзян Краснапольскага р-на, неабгрунтавана рэпрэсiраваных у 20-50-х гадах // Голас Краснапольшчыны. 1993. 10 лют.; 13,17 лiстап.; 1,11,15 снеж.

2195. Спiс грамадзян Любанскага р-на, незаконна рэпрэсiраваных у перыяд 20-80-х гадоў i ў наступным рэабiлiтаваных // Голас Любаншчыны. 1993. 6 студз.; 10 крас.

2196. Спiс грамадзян Крычаўскага раёна, неабгрунтавана рэпрэсiраваных у 20-30-х гг. i ў паследуючым рэабiлiтаваных // Ленiн. клiч (Крычаў). 1993. 10 лют.; 25 жн.; 13 кастр.

2197. Спiс грамадзян Мсцiслаўскага р-на, неабгрунтавана рэпрэсiраваных у 20-50-х гадах i ў паследуючым рэабiлiтаваных // Святло Кастр. (Мсцiслаў). 1993. 6,16,27 студз.; 11,15,18,22,25,29 верас.; 2,6,9,13 кастр.

2198. Спiс грамадзян Мсцiслаўскага р-на, раскулачаных у 30-я гады i ў паследуючым рэабiлiтаваных // Святло Кастр. (Мсцiслаў). 1993. 15 снеж.

2199. Спiс рэпрэсiраваных грамадзян, пражываючых на тэрыторыi Чашнiцкага р-на, i потым рэабiлiтаваных / Падрыхт. М.Дробыш // Чырв. прамень (Чашнiкi). 1993. 4,25 верас.

2200. Спiс ураджэнцаў i жыхароў Барысаўшчыны, якiя падверглiся неабгрунтаваным рэпрэсiям у 1937-1938 гг. i рэабiлiтаваных пасмяротна // Адзiнства (Барысаў). 1993. 24 крас.

2201. [Спiс ураджэнцаў Слуцкага раёна: У час сталiн. рэпрэсiй расстрал. у Ленiнградзе: Паводле матэрыялаў газ. "Веч. Петербург"] // Слуц. край. 1993. 10 крас.

2202. Список граждан Глусского района, необоснованно репрессированных в 1920-50-х годах и в последующем реабилитированных // Радзiма (Глуск). 1993. 20 студз.; 17 сак.; 9 чэрв.; 4 снеж.

2203. Яны рэабiлiтаваны: Спiс жыхароў Слуц. р-на, якiя рэпрэсiр. у гады сталiн. рэжыму, у апош. перыяд рэабiлiт. // Слуц. край. 1993. 23,30 чэрв.; 7 лiп.; 11 жн.; 1 верас. Заканчэнне. Пач.: N 65,1992.

Персаналiя

2204. Адамушка У., Iванова Н. Шчаслiвы выпадак цi недагляд НКУСа?: [Лёс Я.А.Шведа, жыхара в.Занарач Мядзел. р-на] // Бел. мiнуўшчына (Мiнск). 1993. N 2. С.52-53.

2205. Вайнер Г. Неугодных... ломом по голове: Новые данные об убийстве в Минске С.Михоэлса: [Беседа с писателем Г.Вайнером] / Вела И.Горюнова // Фемида (Минск). 1993. 3-9 мая (N 18). С.3.

2206. Галуза А. Дарога праз пакуты: Успамiны вязня ГУЛАГа [настаўнiка з гар. пас. Негарэлае Дзяржын. р-на] // Маладосць (Мiнск). 1993. N 2. С.208-222; N 3. С.202-216.

2207. Гейзер М. Убийство в Минске, оно положило начало витку новых массовых репрессий: [О жизни и гибели С.Михоэлса] // Фемида (Минск). 1993. 8 - 14 февр.(N 6). С.3.

2208. Iваноўскi Н.I. Праз пакуты i смерць: [Успамiны ахвяры рэпрэсiй з в.Суднiкi Дзяржын. р-на ] // Наш дзень (Маладзечна). 1993. 26 студз.

2209. Канаш М. "Чужыя вокны ў вокны мне глядзяць...": [Расказ былога вязня ГУЛАГа, ураджэнца Браслава] / Прадм. i запiс А.Карлюкевiча // ЛiМ (Мiнск). 1993. 10 снеж.(N 49). С.16.

2210. Карлюкевiч А. Да вышэйшай меры: [Пра случчан Г.Бараноўскую i Р.Пратасеню, якiя патрапiлi ў 1937 г. у сталiн. жорнавы] // Слуц. край. 1993. 13 лiстап.

2211. Касаткiна Ф. Не радасць, а гора дала: [Лёс раскулач. сям'i Вештартаў з в.Стары Двор Пастаўс. р-на] // Пастаўс. край. 1993. 27 лют.

2212. Каскевiч I. "Запомнiце мяне такой...": [Лёс сям'i жыхара Маладзечна С.Гротуза, двойчы рэпрэсiр. у 1938 i 1949 гг.] // Маладзеч. газ. 1993. 7 лiп.

2213. Каўшанка З. Дзесяць месяцаў у адзiночнай камэры Менскай турмы: [Рэпрэсii пасляваен. часу: Успамiны] // Наша нiва (Вiльнюс). 1993. N 10. С.6-7.

2214. Клiшэвiч У.С. Праз кругi пекла: [Успамiны вязня сталiн. канцлагера, ураджэнца в.Крывiчы Салiгор. р-на] / Запiсаў В.Прыма // Шахцёр (Салiгорск). 1993. 8 кастр.

2215. Копач М. Трагический 1937-й: [О безвинно расстрелян. и посмертно реабилитир. крестьян. семье Юницких из д.Крушники Мозыр. р-на] // Жыццё Палесся (Мазыр). 1993. 24 жн.

2216. Крыжак М.А. Без вiны i ... суда: [Успамiны аб дэпартацыi (1939 г.) у Казахстан сям'i жыхара в.Межная Слабада Клец. р-на] / Запiсаў У.Сазановiч // Да новых перамог (Клецк). 1993. 28 верас.

2217. Мiхнюк У.М., Лiпецкi Э.А. "Лiквiдацыя БНР не была манеўрам"; "Вiзiт да Пiлсудскага": [Паказаннi А.I.Цвiкевiча на следстве па справе "Cаюза вызвалення Беларусi" у 1930 г.] // Маладосць (Мiнск). 1993. N 1. С.211-240.

2218. Мяцельскi А., Штыхаў Г. Трагiчны лёс беларускiх археолагаў-ахвяраў палiтычных рэпрэсiй i iх рэабiлiтацыя: [А.Ляўданскi, С.Дубiнскi, А.Каваленя, А.Рынеўскi] // Час, помнiкi, людзi. Мн., 1993. С.156.

2219. Петров С. "Краткий курс" Норильлага [уроженца д.Верейцы Осиповичского р-на Л.В.Коваленко] // Тайны Кремлевского двора: Хроника кровавых событий. Мн, 1993. C.130-135.

2220. Раманькова Т.Е. "Са святымi дай спачын": [Лёс ваеннапалон. Л.Каваленкi, ураджэнца Асiпов. р-на, рэпрэсiр. у 1944 г.] // Магiлёўс. праўда. 1993. 23 чэрв.

2221. Раманькова Т.Е. Сказ пра пакутнiцкую Мадонну [А.Каваленка] i яе сына [Л.Каваленка: Рэпрэсii на Беларусi ў 1944 г.] // Нар. газ. (Мiнск). 1993. 5 жн.

2222. Семеняков В. Его именем названы улицы: [Д.И.Волкович (1900-1943), репрессир. парт. и гос. деятель Беларуси] // Веч. Минск. 1993. 28 мая.

2223. Семеняков В. Записали в диверсанты: [Сведения о репрессир. семье И.Ф.Куделько (1891-1938), парт. и гос. деятеля Беларуси] // Веч. Минск. 1993. 26 марта.

2224. Семеняков В. Убивали чужие, убивали свои...: [О семье репрессир. минчанина А.Н.Галабурды] // Веч. Минск. 1993. 14 мая.

2225. Тычына М. Доўгiя вёрсты: [Лёс рэпрэсiр. ураджэнца в.Варкавiчы Слуц. р-на Н.Д.Маглыша] // Слуц. край. 1993. 10 крас.

2226. Чарняўскi М. [М.I. i А.А.] Купрэвiчы з Беразнякоў: [Рэпрэсiр. жыхары вёскi ў Мядзел. р-не] // Нарач. зара (Мядзел). 1993. 24 сак.

2227. Яблонская А. Горкi хлеб: [Лёс С.В.Мачульскай з в.Букарава Талач. р-на i яе сям'i, рэпрэсiр. пад час калектывiзацыi] // Пухав. навiны (Мар'iна Горка). 1993. 11 снеж.

Гл. таксама N 43, 290, 1560, 1570, 1573, 1938, 2066, 2099, 2162, 2171, 2235, 2237, 2241, 2242, 2244, 2245, 2250, 2278, 2337, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2393, 2401, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2452, 2454, 2458, 2462, 2474, 2491, 2498, 2504, 2549, 2552, 2555, 2556, 2557, 2564, 2565, 2566, 2571, 2574, 2577, 2582, 2588, 2589, 2590, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2599, 2600, 2603, 2605, 2606, 2609, 2610, 2611, 2612, 2623, 2659, 2660, 2667, 2668, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2882, 2912, 2924, 2925, 3046, 3682.

Курапаты

2228. Гришан И. Куропаты: следствие возобновлено // Сов. Белоруссия (Минск). 1993. 20 марта.

2229. Iоў А., Крывальцэвiч М., Кудрашоў В. Некаторыя вынiкi археолага-тапаграфiчных даследаванняў ва ўрочышчы Курапаты // Час, помнiкi, людзi. Мн., 1993. С. 53-56.

2230. Комаровский В.М. Куропаты: следствие продолжается... / Беседу со следователем по особо важ. делам при Генер. прокуроре респ. вел А.Смолянко // Во славу Родины (Минск). 1993. 4 июня.

2231. Курапаты - Kurapaty: [Археал. раскопкi (эксгумацыi) пахаванняў ва ўрочышчы] / Выкан.: З.С.Пазняк, М.М.Крывальцэвiч, А.В.Iоў. - Мн.; Ню Ёрк, 1993. - 87 с., 26 л. iл. - Тэкст парал. бел., англ.

2232. Семашко Е. Указатель с надписью "Куропаты" // 7 дней (Минск). 1993. Июнь (N 25). С.3.

Персаналiя

2233. Акшевский И. Судьба наркома [земледелия БССР Д.М.Прищепова (1896-1940)] // Бел. думка (Мiнск). 1993. N 7. С.53-57.

2234. Бусько В. Между рынком и диктатурой: Экон. взгляды А.Червякова [1892-1937] // Чалавек i эканомiка (Мiнск). 1993. N 8. С.38-40.

2235. Григорьев Г. Участник "мозырского дела": [А.А.Ананьев (1900-1942), репрессир. в 30-е г. полит. деятель Беларуси] // Веч. Минск. 1993. 21 мая.

2236. Долготович Б., Карпенко И. "Нужна умная работа": Штрихи к стилю полит. рук. К.Т.Мазурова // Ракурс (Минск). - 1993. N 2. С.133-144.

2237. Карнiловiч Э. Бяссiльны быў перад сiстэмай: [Пра I.А.Васiлевiча (1894-1938), парт. i дзярж. дзеяча БССР] // Нарач. зара (Мядзел). 1993. 11 жн.

2238. Карнiловiч Э. У домiку пад цянiстымi клёнамi можна было спачыць душой...: [З жыцця i творчай дзейнасцi парт. i дзярж. дзеяча БССР I.А. Васiлевiча (1894-1938 гг.)] // Рэспублiка (Мiнск). 1993. 8 лют.

2239. Копач М. Родом из Лубни: [О К.Ф.Мартиновиче, чл. исполкома Мозыр. уезд. Совета, видном воен. деятеле СССР. Погиб в годы полит. репрессий] // Жыццё Палесся (Мазыр). 1993. 24 жн.

2240. Курсов В. Казначей Кремля: [Ф.И.Замойский, один из первых наркомов Беларуси] // Пин. неделя. 1993. N 42, 44.

2241. Лебедзева В. Палута Бадунова: крыжовым шляхам: Невядомыя старонкi гiсторыi [жыцця i палiт. дзейнасцi (1885-1938)] // Гомел. ведамасцi. 1993. 1,8,15,22,29 кастр.; 5 лiстап.

2242. Нестерович Н. Умер ... после расстрела: "Белые пятна" истории: [Э.С.Русецкий - видный обществ. деятель Беларуси 20-30-х гг.] // Бел. нива (Минск). 1993. 2 июня.

2243. Петров С. Невзирая на водовороты века: [О судьбе наркома, секретаря ЦК КП(б)Б, депутата Верхов. Совета И.И.Рыжикова (1893-1979)] // Во славу Родины (Минск). 1993. 20 авг.

2244. Платонов Р. Председатель ЦИК: застрелился или застрелили?: Страницы истории: первые лица: [А.Г.Червяков (1892-1937)] // Рэспублiка (Мiнск). 1993. 7-9 лiп.

2245. Процька Т. Палута Бадунова [(1885-1938): Палiт. дзеяч нац.-вызвал. руху на Беларусi] // Работнiца i сялянка (Мiнск). 1993. N 4. С.17-18.

2246. Пятроў С. Гiсторыя: урокi для тых, хто жыве: [Пра М.Я.Аўхiмовiча (1907), парт. i дзярж. дзеяча Беларусi, удзельнiка многiх падзей гiсторыi рэсп. 30-40-х гг.] // Кiравец. 1993. 6 лют.; Маладзеч. газ. 1993. 10 сак.

2247. Садовский Е. Вера Хоружая: Гвозди бы делать из этих людей... // Во славу Родины (Минск). 1993. 7 апр.

2248. Эрлах Я. Кулацкiя забойцы пiянера [Ж.Сасноўскага з вёскi Руднiшча Лельчыцкага р-на] пакараны // Светлае жыццё (Лельчыцы). 1993. 14,21,28 жн.

Гл. таксама N 1505, 1508, 2222, 2223, 2680, 2681, 2682.

М.М.Галадзед (1894-1937)

2249. Лукашук А. Загадка смерцi [М.М.] Галадзеда: [Парт. i дзярж. дзеяч Беларусi] // Звязда (Мiнск). 1993. 6 лiстап.

2250. Платонаў Р. Тайна смерцi Мiкалая Галадзеда // Беларусь (Мiнск). 1993. N 10. С.22-23.

Гл. таксама N 2162.

П.М.Машэраў (1918-1980)

2251. Антонович С. Петр Машеров "рядом" с Брежневым // Рэспублiка (Мiнск). 1993. 24 верас.

2252. Антонович С. Петр Машеров: Док. повесть: [В содерж. также об участии его в подпол. и партиз. борьбе на Витебщине и Вилейщине в 1941-1944 гг.]. - Мн.: Веснiк, 1993. - 288 с.: ил., фот.

2253. Аслёзов С. Жизнь как легенда // Гродн. правда. 1993. 11 февр.; Добры вечар (Мiнск). 1993. 12 лют.

2254. Аслёзов С. Имя Человека // Веч. Минск. 1993. 12 февр.

2255. Аўрамчык М. З ягонай лёгкае рукi: [З успамiнаў] // Маладосць (Мiнск). 1993. N 2. С.193-207.

2256. Ваганов С. "Чей же он, наш Петр Миронович?" // Добры вечар (Мiнск). 1993. 17 сак.(N 51); 18 сак.(N 52); Труд (Москва). 1993. 27 февр.

2257. Валковiч Л. Урокi на ўсё жыццё // Вiцеб. рабочы. 1993. 20 лют.

2258. Величко В. "Чтобы у каждого поколения был свой Машеров" // Бел. думка (Мiнск). 1993. N 12. С.60-64.

2259. Егорова О. Беларусь поминает Машерова... // Комсомол. правда (Москва). 1993. 13 февр.

2260. Кебич В.Ф. "Болит душа за людские страдания и муки...": [Беседа с Пред. Сов. Министров Респ. Беларусь по случаю 75-летия со дня рождения П.М.Машерова] / Вели В.Величко, В.Драговец // Набат (Минск). 1993. Март.(N 7). С.2.

2261. Кебiч В.Ф. Наш Пётр Мiронавiч: [Гутарка са Старш. Сав. Мiнiстраў Рэсп. Беларусь] / Запiсалi У.Вялiчка i В.Драгавец // Звязда (Мiнск). 1993. 12 лют.; Сов. Белоруссия (Минск). 1993. 12 февр.; Рэспублiка (Мiнск). 12 лют.

2262. Класкоўскi А. ...Але Сiстэма бязлiтасна трушчыла самыя шчырыя мары // Нар. газ. (Мiнск). 1993. 13 лют.

2263. Кузнецов Н. Все, что сокрыто, раскроет время // Рэспублiка (Мiнск). 1993. 13 лют.

2264. Кулажанка У. Як гэта разумець? // Выбар (Вiцебск). 1993. 14-20 лiп.(N 22). С.2.

2265. Машерова Н. "Это было счастьем - находиться рядом с отцом": [Беседа с дочерью] / Записала Е.Дубинская // Знамя юности (Минск). 1993. 13 февр.

2266. Машэрава П.А., Машэрава Н.П. Ён нiколi не кляўся ў любовi да людзей, але ў гэтай любовi не сумняваўся нiхто: [Гутарка з жонкай i дачкой] / Вяла Т.Падаляк // Звязда (Мiнск). 1993. 13 лют.

2267. Сазонкин В. "Крёстный отец" города-героя: факты и домыслы: [Воспоминания начальника лич. охраны] // Бел. час (Мiнск). 1993. 18 студз.(N 2/3). С.8.

2268. Сазонкин В. Я свидетельствую // Во славу Родины (Минск). 1993. 5,6 янв.

2269. Сазонкин В.В. Я, начальник охраны, свидетельствую... // Бел. нива (Минск). 1993. 17 нояб.

2270. Самович В. Дорогое имя для каждого из нас // Заря (Брест). 1993. 16 февр.

2271. Скапа У. "Быў глыбока любiмы..." // Вiцеб. рабочы. 1993. 16 лют.

2272. Смирнов Ю. Жизнь и слава Петра Мироновича Машерова // Бел. думка (Мiнск). 1993. N 2. С.76-79.

2273. Степаненко О. Белоруссия благодарна Машерову, которому сегодня исполнилось бы 75 лет // Правда (Москва). 1993. 13 февр.

2274. Шыдлоўская С. Успамiн [пра юнацкiя i студэнцкiя гады П.М.Машэрава] // Голас Сенненшчыны. 1993. 27 лют.

2275. Якутов В.Д. Ветер ломает те деревья, которые выше других: [Беседа с авт. док. повести "Петр Машеров"] / Записал И.Гришан // Сов. Белоруссия (Минск). 1993. 13 февр.

Сацыяльныя рухi i плынi. Палiтычныя партыi i арганiзацыi

2276. Аколович Л. Шляхта: даешь, Беларусь, новые паспорта, родословные, родовые замки: [Беседа с гл. секретарем Згуртавання бел. шляхты] / Вел Н.Литвин // Свобод. новости (Минск). 1993. - Янв.(N 1). С.4.

2277. Багамолаў М. Першая пiянерка - Феня Курачкiна [з мястэчка Дабрамыслi (Лёзн. р-н, 1922 г.)] // Сцяг перамогi (Лёзна). 1993. 6 сак.

2278. Вайндрах Г.А. Побач з Фрунзе: [Лёс прафесiйн. рэвалюцыянера I.Е.Любiмава (1882-1937). Стварыў i ўзначалiў бальшавiц. арг. у Лунiнцы] // Прысуд адменены: Зб. Брэст, 1993. Ч.1. С.13-18.

2279. Григорьев Г.А. Крестьянские общества взаимопомощи БССР: 1921-1930 гг. / АН Беларуси. Ин-т истории; Под ред. В.А.Полуяна. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1993. - 110 с.

2280. Николаев В. Цветы дарили всегда: [Из истории жен. движения в Могилеве, 1926 г.] // Магiлёўс. праўда. 1993. 6 сак.

2281. Носаў С. Жахi-88, або Гэты грандыёзны "Современник": [З гiсторыi палiтклуба] // Крынiца (Мiнск). 1993. N 7. С.18-19.

2282. Пархимович Н.Н. Аграрная политика общественных организаций в белорусской деревне, 1921-1928 гг.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Бел. гос. ун-т. - Мн., 1993. - 20 с. - Библиогр.: 2 назв.

2283. Патапчык Э. Дакументы з "застойных часоў": [Чым жыла моладзь Смалявiччыны ў 70-я гг.: Па дак. 27-й и 28-й раён. камсамол. канф. (1974, 1975 гг.)] // Ленiн. заклiк (Смалявiчы). 1993. 24 сак.

2284. Пратакол Беларускага Сялянскага з'езду ў Гароднi, 15-16 снеж. 1918 г. // Гарадзенскiя запiсы: (Старонкi гiсторыi i культуры). Гродна, 1993. Вып. 1. С.131-132.

2285. Рытар I. Менск у 1930-1931 гг.: [Нац.-вызвал. рух на Беларуси: Успамiны бел. пiсьменнiцы на эмiграцыi] // Добры вечар (Мiнск). 1993. 6 мая.

2286. Устав Партии Белорусских Федералистов [июль 1918-1921 г.] / Падрыхт. У.К.Коршук // Весн. Бел. дзярж. ун-та. Сер. 3, Гiсторыя, фiласофiя, палiталогiя, сацыялогiя, эканомiка, права (Мiнск). 1993. N 3. С.67-69.

Гл. таксама N 56, 183, 306, 822, 1402, 1529, 1530, 1531, 1537, 1542, 1548, 1549, 1551, 1555, 1556, 1557, 1566, 1569, 1571, 1572, 1578, 2035, 2073, 2304, 2313, 2434, 2439, 2492, 2539, 2622, 2628, 2634, 2638, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2668, 3258.

Грамадзянская вайна 1918-1920 гг.

2287. Даубе В.П. Ликвидация левоэсеровских восстаний в Орше и Сенно [в августе 1918 г.: Воспоминания] // Голас Сенненшчыны. 1993. 9 кастр.

2288. Зюков Б. Гомельский "Кронштадт": [Стрекопыт. мятеж 1918 г.] // Гомел. ведамасцi. 1993. 18 чэрв.(N 25). С.4.

2289. Кравцов И.Я. На той далекой, на гражданской: [Пинщина в 1919 г. Судьбы погибших в борьбе с гайдамаками и петлюровцами А.П.Колесника, М.К.Колесникова, А.И.Комарчука, М.Ф.Левоцкого, Д.Д.Кулика, А.Минича, Е.Е.Ребковца, Ф.А.Хомича, В.Я.Чечуна] // Пин. весн. 1993. 21 крас.

2290. Осмоловский А. Годы, залитые кровью: Из хроники крестьян. восстаний в Беларуси (1918-1922 гг.): [Также о Слуц. восстании 1920 г.] // Чалавек i эканомiка (Мiнск). 1993. N 9. С.37-39.

2291. Слабiн У. А было ж, было...: [75 год з часу Велiж. паўстання на Гарадоччыне ў 1918 г.] // Гарадоц. весн. 1993. 27 лiстап.; 4,18 снеж. Працяг будзе.

2292. Слабiн У. Белагвардзейскiя банды цi народнае паўстанне?: [1918 г. у Гарадоц. р-не] // Выбар (Вiцебск). 1993. 1-7 снеж.(N 37). С.6; 8-14 снеж.(N 38). С.6; 15-21 снеж.(N 39). С.6. Працяг будзе.

Гл. таксама N 1692, 1695, 2333, 2334, 2335, 2337.

Слуцкi збройны чын 1920 г.

2293. Бандарэнка Т. "Тым, хто пайшоў памiраць, каб жыла бацькаўшчына" // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 9 снеж.(N 49). С.4.

2294. Башко П. Мiж двух агнёў // Навiны Бел. акад. (Мiнск). 1993. 2,16,23 лiп.

2295. Грынь А., Мiхнюк У. Следству вядома...: [Скароч. варыянт нарыса аб А.А.Сокал-Кутылоўскiм (1892-1983), адным з кiраўн. Слуц. збройн. чыну 1920 г.] // Лунiн. навiны. 1993. 19,26,28 кастр.; 4,9,16 лiстап.

2296. Грыцкевiч А. Слуцкае паўстаньне 1920 г.- збройны чын у барацьбе за незалежнасьць Беларусi: [У канцы арт. змешч. даведка пра ўдзельнiкаў] // Спадчына (Мiнск). 1993. N 2. С.2-13.

2297. Грыцкевiч А. Слуцкi збройны чын 1920 года // Зборнiк тэзiсаў дакладаў на навукова-метадычнай канферэнцыi прафесарска-выкладчыцкага складу. Мн., 1993. Ч.2. С.26-28.

2298. Сазонаў А. Слуцкi збройны чын // Слуц. край. 1993. 27 лiстап.

2299. Стужынская Н. Помста: [Лёс удзельнiкаў Слуц. паўстання 1920 г.] // ЛiМ (Мiнск). 1993. 7 мая (N 18). С.16.

Гл. таксама N 2290.

С.Н.Булак-Балаховiч (1883-1939)

2300. Латышонак А. Станiслаў Булак-Балаховiч // Помнiкi гiсторыi i культуры Брэстчыны: праблемы вывучэння аховы i выкарыстання: Матэрыялы навук.-практ. канф. Брэст, 1993. С.75-81.

2301. Лiтвiн А. Генерал Булак-Балаховiч - мiфы, фальсiфiкацыi, рэальнасць // Навiны Бел. акад. (Мiнск). 1993. 5,19 сак.; 9,23 крас.; 14 мая; 11 чэрв.

2302. Хацкевiч А. Булак-Балаховiч i яго крывавыя сляды // Мiн. праўда. 1993. 22 чэрв.

2303. Cabanowski M. Generał Stanislaw Bułak-Bałachowicz: Zapomniany bohater. - Warszawa: Mikromax, 1993. - 203, [5] s.: faks., fot., 1 m., portr., err. - Bibliogr.: s.192-196. - Пол.

Нацыянальныя пытаннi i мiжнацыянальныя адносiны. Нацыянальныя меншасцi

2304. Гавiн Т. "Мы тут не чужыя": [Iнтэрв'ю старш. Саюза палякаў Беларусi (СПБ) пра дзейнасць згуртавання i прабл. адносiн беларусаў i палякаў] / Вёў В.Цыганкоў // Звязда (Мiнск). 1998. 26 лют.

2305. Гадлеўскi В. Публiцыстыка [20-х гг.] // Спадчына (Мiнск). 1993. N 2. С.38-51.

Змест: Патрэба нацыянальнай iдэi; Што такое нацыяналiзм?; Народ - нацыя; На восi Токiо-Бэрлiн; Аб "славянскай iдэi"; "Дактрынэрства"; Беларускае лiтвафiльства; Тварэньне Беларускага цэнтра; Аб самавызначэннi народаў.

2306. Ждановiч С. Нацыянальны танец на вастрыi сякеры, або Спроба асэнсаваць мiнулае: [Беларусы, палякi, рускiя ў в.Наталаў Клiч. р-на ў 20-30-я гг.] // Сцяг Саветаў (Клiчаў). 1993. 3 лют.

2307. Карбалевiч В. Лаўрэнцi Берыя як люстэрка беларускага жыцця: [Нац. палiтыка ў 1953 г. пасля смерцi I.Сталiна] // Крынiца (Мiнск). 1993. N 4/5. С.18-19.

2308. Краснов Ю.К. Раскол русской нации: масштабы и последствия: (Положение рус. населения на территории бывшего СССР [в т.ч. в Беларуси]) // Русский народ: историческая судьба в XX в.: [Сб.]. М., 1993. С.94-104.

2309. Крейер Н.Н. Печальная рапсодия: (Жизнь З.Шифрина [уроженца деревни Дрибин Дрибин. р-на: Евреи в Беларуси]) / Предисл.С.И.Берестень. - Мн.: Полымя, 1993. - 46 с.: ил.

2310. Пiшчулёнак М. Палякi ў Вiцебску [1935 г.] // Вiцеб. рабочы. 1993. 22 мая.

2311. По указанию Москвы белорусы вспомнили о родном языке. Покаялись ... и вновь забыли: Док. июн. (1953 г.) Пленума ЦК КПБ, посвящ. нац. вопросу в респ.: По материалам Нац. арх. Респ. Беларусь / Подгот. публ. и коммент. В.Николайчука // Рэспублiка (Мiнск). 1993. 16-19 лют.

2312. Траскова-Круж Я. "А родам мы ўсе з Дрысы...": [Успамiны пра жыццё яўрэяў у Дрысе ў даваен. час i ў гады вайны] // Дзвiн. праўда (Верхнядзвiнск). 1993. 12 сак.

2313. Ясев В.В. Национальная политика партий и общественных движений Республики Беларусь: (1985-1993 гг.): Автореф. дис. ... канд. полит. наук / Бел. гос. ун-т. - Мн., 1993. - 21 с. - Библиогр.: с.20-21 (11 назв.).

2314. Polskij S., Sawczenia A. Polityka narodowośćiowa na Białorusi w latach 1924-1929 / Tłum. z ros. K.Damm // Przegląd Wschodni (Warszawa). 1992/93. T.II, z.3(7). S.663-680. Пол.

Нацыянальная палiтыка на Беларусi ў 1924-1939 гг.

Гл. таксама N 1769, 2023, 2161, 2841, 3037, 3045.

Вайсковая справа. Ваенная гiсторыя

2315. Валадашчук В. Сакрэтныя вучэннi 1954 года: [Выпрабаваннi ядзер. зброi на Тоцкiм палiгоне ў 1954 г.: Па ўспамiнах удзельнiка падзей са Слонiма М.В.Кузняцова] // Гродн. правда. 1993. 16 марта.

2316. Воiны-землякi, якiя ўдзельнiчалi ў савецка-японскай вайне на возеры Хасан i ля ракi Халхiн-Гол: [Спiс па сельсаветах Магiлёўс. р-на] / Падрыхт. У.Агурцоў // Прыдняпр. нiва (Магiлёў). 1993. 26 мая.

2317. Гриф секретности снят: Потери Вооруж. Сил СССР в войнах, боевых действиях и воен. конфликтах: Стат. исслед.: [Есть материалы о Беларуси] / В.М.Андронников, П.Д.Буриков, В.В.Гуркин и др.; Под общ. ред. Г.Ф.Кривошеева. - М.: Воениздат, 1993. - 415 с.

2318. Дмитриев О. И лучшей доли не искали: [Об уроженцах Беларуси, сражавшихся против фашизма в Испании в 1936-1939 гг.] // Во славу Родины (Минск). 1993. 8 дек.

2319. Иванов В. Топографы: [Части Вооруж. Сил Респ. Беларусь, 1933-1993] // Во славу Родины (Минск). 1993. 6 марта.

2320. Карачун Р. Еще раз о чудовищном эксперименте: [Воспоминания бывших военнослужащих из Гродно В.П.Янушкевича и О.Ф.Антонова об испытаниях атом. бомбы в 1954 г. на Тоцком полигоне] // Гродзен. праўда. 1993. 16 лiстап.

2321. Карачун Р. Чудовищный эксперимент: [По материалам беседы с участником испытания атом. бомбы на Тоцком полигоне в 1954 г. В.Г.Макаренковым из Гродно] // Гродзен. праўда. 1993. 26 кастр.

2322. Корж В.З. Партизанские уроки: [Из воспоминаний одного из руководителей партиз. движения в Беларуси о первых боях в Испании в 1936 г.] // Патриот (Москва). 1993. Апр.(N 15). С.4.

2323. Мiкалаеў Ю. Змагалiся за Радзiму: [Пра палачан-кавалергардаў, выпускникоў Полац. кадэц. корпуса, якiя ў 1919 г. ваявалi супраць Чырв. Армii на баку генерала Дзянiкiна // Полац. весн. 1993. 12 лiстап.

2324. Рудовiч С. Чаму не сфармiравалася беларускае [нацыянальнае] войска?: [Падзеi 1919-1921 гг.] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 21 студз. (N 3). С.5.

2325. Ружанцаў А. Беларускiя войскi ў Лiтве, 1918-1920: Карот. вайск.-гiст. абгляд, Коўна, 1921 г. / Прадм. [пра вайск. дзеяча БНР А.Ружанцава (1893-1966), вядомага як паэт-эмiгрант А.Смалянец] i тэкст падрыхт. А.Бялецкi // Спадчына (Мiнск). 1993. N 4. С.23-36.

Змест: Гiстарычны нарыс. С.23-32; Лiст А.Ружанцава да А.Луцкевiча. С.32; Марш беларускай асобнай роты лiтоўскага войска. С.33; Малiтва жаўнера. С.33; Дадаткi. С.34-35; Водар аўтэнтыкi. С.35-36 / Падрыхт. С.Шупа.

2326. Садовский Е. Была Белорусской дивизия...: [Из истории 2-й Бел. стрелковой дивизии, 20-ые гг. ХХ в.] // Во славу Родины (Минск). 1993. 4 авг.

2327. Стужынская Н. Случакi: [Лёс ураджэнцаў Случчыны, курсантаў Лодз. афiцэр. шк. у 20-я гг., якiх набiралi для службы ў армii БНР] // ЛiМ (Мiнск). 1993. 29 студз.(N 5). С.14-15.

2328. Центральный государственный архив Советской Армии: Путеводитель: [Характеристика док. за период 1918-1941 гг. Есть материалы о Беларуси]: В 2 т. / Сост.: Т.Ф.Каряева (отв. сост.) и др. - М.: ЦГАСА.

Т.1. 1991. 421 с.

Т.2. 1993. 531 с.

Гл. таксама N 1701, 1713, 1716, 1768, 2437, 2446, 2872, 3621.

Ваенная iнтэрвенцыя 1918-1920 гг.

2329. Антонаў I.Г. Успамiны аб польскай акупацыi Гародзеншчыны ў 1919-1921 гг. // Голас часу (Лондан). 1993. N 1/3. Пач.: N 11,1992.

Са зместу: Пашырэньне польскага тэрору i палянiзацыi краю. Разрабаванне палякамi яго багацця. N 1. С.31-34; Хiжацкiя iнстынкты палякаў. N 2. С.34-38; Зьнiштажыцелi беларускай школы i царквы праваслаўнай. N 3. С.36-37.

2330. Волацiч М. Лiнiя Кэрзона на фоне падзеяў i тэрытарыяльных зьменаў у Усходняй Эўропе: [З гiсторыi дэмаркац. лiнii ўсход. мяжы Польшчы (1919 г.), якая парушыла гiст. i этнагр. межы Беларусi на захадзе: Друкуецца паводле альм. "Бел. зб." (Мюнхен, 1955) // Спадчына (Мiнск). 1993. N 5. С.4-21; N 6. С.16-33.

2331. Деникин А.Н. Очерки русской смуты: [Воспоминания: Есть сведения о событиях на территории Беларуси в 1918-1919 гг. во время оккупации ее земель нем. и пол. войсками] // Вопр. истории (Москва). 1993. N 7. С.132-151; N 8. С.88-111.

2332. Краўцоў I.Я. З хронiкi падзей грамадзянскай вайны ў Петрыкаўскiм р-не ў 1919 г.: [Барацьба з белапалякамi] // За новыя рубяжы (Петрыкаў). 1993. 15 студз.; 26,30 сак. Пач.: N 99,1992.

2333. Краўцоў I.Я. Знойдзена ў архiвах: (Аб падзеях часоў [ням. акупацыi i] грамадзян. вайны на тэрыторыi Калiнкав. р-на дак. радком) // Калiнкав. навiны. 1993. 15 лiп.; 16,18,21 верас.; 28 кастр.

2334. Краўцоў I., Феранц В. У полымi грамадзянскай вайны: [Барацьба жыхароў Жытк. р-на супраць ням. акупантаў, пятлюраўцаў i гайдамакаў у 1918 г.] // Новае Палессе (Жыткавiчы). 1993. 3 лiстап.

2335. Краўцоў I.Я. Хронiка грамадзянскай: [Лунiнеччына ў барацьбе супраць ням. акупантаў, гайдамакаў i пятлюраўцаў, 1918-1920 гг.] // Лунiн. навiны. 1993. 13 мая; 3,22 чэрв.; 17 жн.; 14 верас.;14,16,21,23 снеж.

2336. Ненадавец А.М. Крэпасць на Бярэзiне: [З гiсторыi Бабр. крэпасцi, ХIХ-ХХ стст.]. - Мн.: Полымя, 1993. - 71 с.: iл.

Са зместу: Жудасныя падзеi 1920 года: [Пад час белапол. акупацыi]. С.61-66.

2337. Прысуд адменены. [Ч.1]: Зб.: [Аб трагiч. лёсе людзей, якiя сталi ахвярамi рэпрэсiй. Яны нарадзiлiся, жылi або дзейнiчалi на тэрыторыi Брэсц. вобл.] / Брэсц. абл. аддз-не Бел. фонду культуры; Рэд. У.П.Самовiч; Прадм.: Г.А.Вайндрах, У.П.Самовiч. - Брэст, 1993. - 241 с.

Са зместу: Слесарук Т. Барацьбiт рэвалюцыi: [Я.Б.Быкiн (1888-1939), кiраўн. брэсц. бальшавiц. падполля ў 1919-1920 гг.]. С.132-139. Кавалёва Н.М. Лёс камандзiра: [Ф.А.Казубоўскi (1895-1942), камандзiр партыз. палка ў час Палес. узроен. паўстання 1918-1919 гг. супраць ням. акупантаў i ўкр. нац. фармiраванняў]. С.175-185.

2338. Раёнка ["Калгаснiк Петрыкаўшчыны" за 11 лiпеня 1936 г.] расказвала... [пра польскую акупацыю раёна ў 1919-1920 гг.] // За новыя рубяжы (Петрыкаў). 1993. 14 лiп.

Змест: Мiцкевiч Л.В. У тыя днi: [З успамiнаў] / Запiсаў К.Чаплiнскi. Кебец Д. Нечаканы ўдар: [Пра рэйс чырв. маракоў у тыл белапалякаў ля в.Бяланавiчы, у якiм iм дапамог вядомы партызан дзед Талаш]. Чаплiнскi К. Пралiтая кроў не прапала дарам: [Пра чырв. партызан, расстралян. белапалякамi ў сак. 1920 г.].

2339. Солахаў А. Польская акупацыя Петрыкаўшчыны [1919-1920 гг.: Ёсць звесткi пра партыз. барацьбу з захопнiкамi] // За новыя рубяжы (Петрыкаў). 1993. 14 лiп.

2340. У барацьбе з акупантамi: [Немцы i белапалякi ў Калiнкав. р-не, 1918-1920 гг.] // Калiнкав. навiны. 1993. 10,17,19 жн.

2341. Цынкевич В.М. Беларусь во внешней политике Польши (1918-1921 гг.) // Матэрыялы 50-й студэнц. навук. канф. БДУ (крас.-май 1993 г.). Мн., 1993. С.55.

2342. Czubiński A. Walka o granice wschodnie Polski w latach 1918-1921. - Opole: Inst. Śląski, 1993. - 314 s.+ [6] m. - Bibliogr.: s.303-313. - Пол.

Барацьба Польшчы за ўсходнiя межы ў 1918-1921 гг.

2343. *Rok 1918 na Grodzieńszczyznie - nieznana relacja por. Daniszewskiego / Oprac. K.Filipow // Zeszyt Naukowy / Muzeum Wojska w Białymstoku (Białystok). 1993. Z.7. S.161-166. Пол.

1918 г. на Гродзеншчыне.

Гл. таксама N 290, 1693, 1752, 1754, 1757, 2104.

Партызанскi рух

2344. Жыгоцкi М.Р. Легендарны дзед: [Арх. матэрыялы, дак., успамiны пра В.I.Талаша (1844-1946), аб яго партыз. дзейнасцi ў Петрык. р-не ў гады барацьбы з белапалякамi i ў Вялiкую Айчынную] / Пад рэд. М.В.Кузняцовай; Прадм. З.Азгура. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1993. - 110 с.: iл. - Бiблiягр. у падрадк. заўв.

2345. Краўцоў I.Я. Партызаны Целяханскага баявога ўчастка з вёсак Рудня, Краi, Рэчкi, Горталь, Пучыны, Лiпнiкi ў 1919 г.: [Iвац. р-н у барацьбе з белапалякамi] // Iвац. весн. 1993. 26 сак.; 4 чэрв.; 13,17 жн. Заканчэнне. Пач.: N 73,1991.

Змест: Мялiк М.Р. (1900-1983): [Бiягр.]. Дакументы: [З данясенняў камандзiраў палкоў i рэзалюцый сялян]. З успамiнаў М.Р.Мялiка.

Гл. таксама N 2338, 2339.

Савецка-польская вайна 1920 г.

2346. Полторак С. Неизвестное об известной войне: (Размышления о сов.-пол. кампании 1920 г.) // Москов. правда. 1993. 29 мая.

2347. Чобат А. I ўцiск, i прымус...: Вайна 1920 г.: Беларусь i вакол Беларусi: [Ёсць звесткi з гiсторыi дзяржаўнасцi на Беларусi з 1-й сусвет. вайны да падзей верас. 1939 г.] // ЛiМ (Мiнск). 1993. 22 кастр.(N 42). С.5,12.

2348. Drozdowski M.M. Warszawa w obronie Rzeczypospolitej, czerwiec-sierpień 1920. - Warszawa: Gryf, 1993. - 231 s.: il. - Пол.

2349. *Kochanowski J. Porucznika Birnbauma "Dziennik rokowań pokojowych w Mińsku 14-30.VIII.1920 roku" // Przegląd Wschodni (Warszawa). 1992/93. T.2, z.3. S.645-662. Пол.

З гiсторыi савецка-польскай вайны. Ёсць матэрыялы пра мiрныя перагаворы ў Мiнску 14-30 жн. 1920 г.

2350. *Krząstek T. Działania wojenne na północno-wschodnich Kresach Rzeczypospolitej. - Plan polski: [Rok 1920] // Ład (Warszawa). 1993. N 36. Dod. 1. I,III-IV: il., m. Пол.

2351. Majchrowski J.M. Ulubieniec Cezara Bolesław Wieniawa-Długoszowski: Zarys biografii. - Wrocław: Ossolineum, 1990. - 279 s. - Пол.

2352. Rzewuski K. Moje walki z bolszewikami , lipiec - październik 1920 r. // Wojskowy Przegląd Historyczny (Warszawa). 1993. N 2. S.134-152. Пол.

Успамiны ўдзельнiка вайны.

2353. Wojna polsko-sowiecka 1920 roku: Przebieg walk i tło międzynarodowe: Materiały ses. nauk. w Inst. Historii PAN 1-2 pazdz. 1990 / Red. A.Koryn. - 2 wyd. - Warszawa: Gryf, 1993. - 235 s. - Пол.

2354. *Zak A.Cz. Wilno 1919-1920. - Warszawa: Bellona, 1993. - 99, [5] s. - (Bitwy Polskie). - Пол.

Вiльня ў часы польска-савецкай вайны.

2355. Bibliografia wojny polsko-rosyjskiej 1918-1920 // Nad Wisła i Wkra: Studium z polsko-rosyjskiej wojny 1920 roku / W.Sikorski. Warszawa, 1991. Пол.

Савецка-польская вайна 1920 г. Бiблiяграфiя.

Гл. таксама N 38, 1758, 2303, 2329, 2341, 2342, 2363.

Ю.Пiлсудскi (1867-1935)

2356. Хацкевiч А. Юзэф Пiлсудскi: беларус цi паляк // Чырв. змена (Мiнск). 1993. 28 снеж.

2357. Jozef Piłsudski: Życie i legenda: [Album] / Zest.: Al.Garlicka, An.Garlicki. - Warszawa: Wyd-wo Sejmowe, 1993. - 11 s.+ 425 il. i fot. - Пол.

2358. *Lenczewski T.B. Jozef Piłsudski w bibliografii: Biografie i życiorysy. - Lodz; Warszawa, 1993. - 36 s. - Пол.

Бiблiяграфiя пра Ю.Пiлсудскага.

Гл. таксама N 2217.

Рыжскi дагавор 1921 г.

2359. Мирный договор между Россией и Украиной, с одной стороны, и Польшей - с другой: [Сокр. текст] // Спадчына (Мiнск). 1993. N 4. С.12-22.

2360. *Wapiński R. Kształtowanie się wyobrażeń o ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w latach 1921-1939 // Kwartalnik Historyczny (Warszawa). 1993. N 4. S.195-210. Пол.

Фармiраванне ўяўленняў аб усходнiх землях Польшчы ў 1921-1939 гг.

Гл. таксама N 2342.

Персаналiя

2361. Дмитриев О. Крещение огнем: [Воен. судьба Н.Е.Чибисова. В 1950-1954 гг. служил в Бел. воен. окр.] // Во славу Родины (Минск). 1993. 4,5 авг.

2362. О масштабах репрессий в Красной Армии в предвоенное годы: Справка о проверке обвинений, предъявл. в 1937 г. судеб. и парт. органами тт.Тухачевскому, Якиру, Уборевичу и другим воен. деятелям в измене Родине, терроре и воен. заговоре: [Среди репрессир. - люди, жизнь и служба которых связ. с Белоруссией - И.П.Уборевич, И.П.Белов, А.И.Егоров (командующие войсками БВО), Н.Т.Тухачевский (участник сов.-пол. войны), Я.Б.Гамарник (чл. РВСБВО), Е.И.Ковтюх (армейс. инспектор БВО)] / Публ. подгот. А.С.Степанов; Примеч.: В.И.Ивкина, А.И.Кокурина] // Воен.-ист. журн. (Москва). 1993. N 2. С.71-80; N 3. С.25-32; N 5. С.59-65.

2363. Погибли в годы беззакония: [Списки военачальников, командиров и политработников РККА, погибших в 1937-1941 гг.] / Публ. подгот. О.Ф.Сувениров // Воен.-ист. журн. (Москва). 1993. N 2,3,8,9.

Из содерж.: [В списке - И.П.Белов, И.П.Уборевич (командующие войсками БВО), Я.Б.Гамарник (первый секретарь, чл. ЦК КП(б)Б, чл. РВС БВО), А.И.Мезис (чл. воен. совета БВО). N 2. С.81-83. Г.Д.Гай (участник освобождения Белоруссии от войск бурж. Польши в 1920 г.), Е.И.Ковтюх (армейс. инспектор БВО), Н.Н.Краворучко (зам. комвойск БВО). N 3. С.33-34. Б.И.Бобров (начальник штаба БВО). N 8. С.70. А.П.Мелик-Шахназаров (командир 16-го стрелкового корпуса БВО), А.М.Перемытов (начальник штаба БВО). N 9. С.49-50].

2364. Ходцава Т.М. Адзiн са ста пяцiдзесяцi чатырох: [I.I.Васiлевiч (1895-1938), бел. ваен. дзеяч, незаконна рэпрэсiр., рэабiлiт. пасмяротна] // Прысуд адменены: Зб. Брэст, 1993. Ч.1. С.186-198.

I.П.Бялоў (1893-1938)

2365. Токарев М. Расправа [с командармом И.П.Беловым: Бел. особый воен. окр. в 1937 г.] // Во славу Родины (Минск). 1993. 30 июля.

Гл. таксама N 2362, 2363.

I.П.Убарэвiч (1896-1937)

2366. Семеняков В. Западня: [О командующем Бел. воен. окр. И.П.Уборевиче (1896-1937)] // Веч. Минск. 1993. 1 окт.

Гл. таксама N 2362, 2363.

Знешняя палiтыка. Мiжнародныя сувязi

2367. Кавалёва Л.А. Утварэнне i дзейнасць Наркамата замежных спраў БССР у 1919-1922 гг. // Весцi Акад. навук Беларусi. Сер. гуманiтар. навук (Мiнск). 1993. N 1. С.43-49.

2368. Ковалева Л.А. Внешнеполитическая деятельность Советской Белоруссии в 1919-1929 гг.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук / АН Беларуси. Ин-т истории. - Мн., 1993. - 26 с. - Библиогр.: 6 назв.

2369. Снапковский В. На весах справедливости: Деятельность ЮНРРА в Беларуси, 1945-1947 гг. // Нёман (Минск). 1993. N 6. С.159-167.

2370. Снапкоўскi У.Е. Дэлегацыя БССР на Парыжскай мiрнай канферэнцыi 1946 г. // Весцi Акад. навук Беларусi. Сер. гуманiтар. навук (Мiнск). 1993. N 3. С.76-83.

2371. Снапкоўскi У. Сталiн i рэпатрыянты: Гiсторыя вяртання сав. людзей да "камунiст. раю" [пасля другой сусвет. вайны. Таксама пра дзейнасць дэлегацыi БССР у ААН па перасяленню грамадзян Беларусi на радзiму] // ЛiМ (Мiнск). 1993. 17-23 лiп.(N 29). С.14-15.

2372. *Dominiczak H. Granica wschodnia Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919-1939. - Warszawa, 1992. - Пол.

Пытаннi гранiцы памiж Польшчай i Беларуссю ў 1919-1939 гг.

2373. Moynihan D.P. Pandaemonium: Ethnicity in international politics. - New York: Oxford University Press, 1993. - 221 p. - Англ.

Аб гiсторыi i ўмовах прыняцця Беларусi ў ААН. Ёсць матэрыялы пра Брэст-Лiтоўскi мiрны дагавор.

Гл. таксама N 29, 1768, 1769, 1770, 1966, 2038, 2039, 2040, 2637, 2720, 2722, 2759, 2831, 2832, 2833, 2834.

Iдэалогiя. Грамадская свядомасць. Культура. Медыцына

2374. Борбат Н. Народны дом збiраў энтузiястаў: [Пра дзейнасць цэнтра культур. жыцця г. п.Круглае ў 20-я гг.] // Сел. жыццё (Круглае). 1993. 16 чэрв.

2375. Габрусь Т., Чантурыя Ю. Зруйнаваная Ворша: [Па фактах знiшчэння архiтэктур. ансамбля горада за гады сав. улады] // Спадчына (Мiнск). 1993. N 5. С.56-62.

2376. Галоўка С. Мархачоўшчынскiя артысты: [Пра муз. гурток моладзi ў в.Мархачоўшчына, 20-я гг. Ёсць таксама звесткi з гiсторыi гэтай вёскi] // Прамень (Стоўбцы). 1993. 16 чэрв.

2377. Глозман М.К. Мое поколение: [Воспоминания уроженца г.Чашники о довоен. культур. жизни города, подробнее - о шк. и работе Дома культуры] // Чырв. прамень (Чашнiкi). 1993. 10 лiп.

2378. Гриб И.И., Васютенок И.И. Из истории борьбы с туберкулезом в городе Могилеве: (Довоен. период, 1924-1928 гг.) // Труды Могилевского врачебного общества Беларуси: К 130-летию о-ва. Могилев, 1993. Ч.1. С.109-112.

2379. Дубровiн М. Першы i адзiны [заапарк у Гродне (1929-1945 гг.). Таксама пра iнiцыятара яго стварэння Я.Каханоўскага] // Бел. мiнуўшчына (Мiнск). 1993. N 3/4. С.42-43.

2380. Загородний Г., Пенчук Б. 55... а как поет и танцует!: [Об ансамбле песни и танца Вооруж. Сил Респ. Беларусь, 1938-1990 гг.] // Рэспублiка (Мiнск). 1993. 20 сак.

2381. История хирургии Республики Беларусь: (Метод. материалы для студентов, субординаторов, интернов, врачей-хирургов) / Гродн. гос. мед. ин-т; Подгот. Н.Н.Иоскевич, А.Г.Мойсеенко; Под общ. ред. Н.И.Батвинкова. - Гродно, 1993. - 46 с.

Из содерж.: Хирургическая помощь в БССР (1918-1991). С.16-46.

2382. Касперович В.А. Роль культурно-просветительных учреждений Беларуси в развитии обрядности (1920-1980-е гг.): Автореф. дис. ... канд. ист. наук / АН Беларуси. Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора им. К.Крапивы. - Мн., 1993. - 20 с. - Библиогр.: 12 назв.

2383. Котляр И.И. Взгляд изнутри. Общественно-политический процесс на Беларуси [1989-1993 гг.: Есть материал о состоянии культуры Беларуси в 70-80-е гг.]. - Лунинец: Спектр, 1993. - 121 с. - Библиогр.: с.119-120.

2384. Культура ў Рэспублiцы Беларусь: гiсторыя, сучасны стан i перспектывы развiцця: (Тэз. навук. канф.) / Iн-т мастацтвазнаўства, этнаграфii i фальклору iмя К.Крапiвы; Рэдкал.: В.К.Бандарчык i iнш. - Мн., 1993. - 166 с.

Са зместу: Куляшова Г.Р. Да пытання аб адраджэннi музычнай культуры гарадоў Беларусi. С.25-26. Ювченко Н.А. Музыкальная комедия и оперетта в Беларуси 1920-1960-х гг. С.26-28. Мдзiванi Т.Г. Пра новы стылiстычны напрамак у сучаснай беларускай прафесiйнай музыцы: (Да пытання аб ролi хрысцiян. этапу ў творчасцi нац. кампазiтараў). С.29-31. Карацееў А.Л. Традыцыi, сучасныя праблемы, перспектывы развiцця духавога сольнага, ансамблевага i аркестровага прафесiйнага i аматарскага выканальнiцтва Беларусi. С.37-40. Лапцэвiч Л. Беларуская скульптура: Этапы развiцця (20-80-я гг.). С.48-50. Ратнiкаў Г. Беларуская лiтаратура i шлях да нацыянальнага кiнематографа. С.61-63. Малiноўская Т.Р. Матывы дэкаратыўнага ткацтва Панямоння. С.70-72.

2385. Ленсу Я. Два юбiлеi беларускага дызайна [1918-1923 гг.] // ЛiМ (Мiнск). 1993. 3 верас.(N 35). С.16.

2386. Лiтвiноўская А. "Рым IV": Мiжнар. навук. канф. [прысвеч. нац. культурам Беларусi, Лiтвы, Польшчы i Украiны, Гродна, 28 чэрв.-2 лiп. 1993 г.] // Czasopis (Bialystok). 1993. N 12. S.6-7.

2387. Навiцкi У.I. Асаблiвасцi культурнага жыцця на Беларусi ў першае пасляваеннае дзесяцiгоддзе // Бел. гiст. часоп. (Мiнск). 1993. N 1. С.96-102.

2388. Навiцкi У. Супярэчлiвасць культурнага жыцця Беларусi ў сярэдзiне 50-х - сярэдзiне 80-х гг. // Бел. гiст. часоп. (Мiнск). 1993. N 2. С.105-113. Бiблiягр.: 6 назв.

2389. Нейгольдберг В.Я. Функционирование искусства в зеркале статистики, 1920-1930-е г. СССР. Кн.2: [Есть материалы о Беларуси]. - М., 1993. - 142 с.

2390. Паводле архiўных звестак: [Нар. адукацыя i культура Ушач. р-на ў даваен. i пасляваен. гады] / Падрыхт. Г.П.Карабань // Патрыёт (Ушачы). 1993. 28 крас.

2391. Станкевич С. Благодаря Союзу Белоруссия возродилась: [Ист. очерк о развитии нац. культуры респ. с 1921 г.] // Деловая жизнь (Москва). 1993. N 4. С.41-43.

2392. Шелихин В. Счастливый месяц в Минске: [Гастроли великого тенора И.С.Козловского в Минске в 1953 г.] // Рэспублiка (Мiнск). 1993. 24 сак.

Гл. таксама N 346, 546, 604, 1774, 1776, 1781, 1859, 1976, 2004, 2486, 2641, 3181, 4054.

З гiсторыi навукi

2393. Бусько В. С позиции здравого смысла: И.Петрович [псевд. Янка Неманский (1890-1937), писатель, обществ. деятель] - первый бел. академик-экономист // Чалавек i эканомiка (Мiнск). 1993. N 11. С.32-33.

2394. Казбярук У. Наша Акадэмiя навук: [Становiшча ў 60-90-я гг.: Прабл. арт.] // ЛiМ (Мiнск). 1993. 9 крас.(N 14). С.14-15; 16 крас. (N 15). С.14-15.

2395. Казлова Г. Доктар [Я.П.] Громер, асiстэнт Эйнштэйна: [З гiсторыi станаўлення матэмат. навукi ў Беларусi, 1928-1930 гг.] // Берасцейскiя каранi: Гiст.-краязн. i лiт. зб. Брэст, 1993. С.91-93.

2396. Махнач А.С. Президенты и другие руководители Академии наук Беларуси: [Глава из кн.] // Навiны Бел. акад. (Мiнск). 1993. 23,30 лiп.; 6,13,20,27 жн.; 3,10,17,24 верас.; 1,8,15,22,29 кастр.; 5,12,19,26 лiстап.; 3,10,17 снеж.

2397. Мiкула Я. Аркадзь Смолiч на Гродзеншчыне [у 1920 г.: З асвет. дзейнасцi вучонага] // Гарадзенскiя запiсы: (Старонкi гiсторыi i культуры). Гродна, 1993. Вып. 1. С.99-101.

2398. Мяснiкоў А. Антон Жабрак: Лёс i трагедыя [бел. генетыка i селекцыянера (1901-1965)] // Звязда (Мiнск). 1993. 30 снеж. Заканчэнне будзе.

2399. Организация историко-научных исследований в России и других странах, входивших в СССР: [Сб.] / Рос. АН. Нац. ком. по истории и философии науки и техники; Редкол.: А.Л.Яншин (пред.) и др. - М., 1993. - 108 с. - Библиогр. в тексте.

Из содерж.: Разработка вопросов истории естествознания и техники в республиках, входивших ранее в Советский Союз: Беларусь [1966-1989 гг.]. С.97-99.

2400. Ридевский Г.В., Болотов А.Н. Основоположники белоруской географии - уроженцы Могилевщины [А.А.Смолич (1891-1938), Н.В.Азбукин (1894-1943), Г.И.Горецкий (1900-1988)] // Дняпроўскi край: [Зб.]. Магiлёў, 1993. С.88-91.

2401. Сяленя Я. Ён зноў да нас вярнуўся: [П.В.Горын-Каляда (1900-1938), першы прэзiдэнт Акад. навук Беларусi] // Прысуд адменены: [Зб.]. Брэст, 1993. Ч.1. С.75-83.

2402. Экспериментальной базе "Устье" - 50 лет: (Материалы науч.-произв. конф.). Кн.2. / Бел. НИИ земледелия и кормов; Сост. З.И.Барковский. - Мн.: Ураджай, 1993. - 224 с.: табл. - Библиогр. в конце ст.

Из содерж.: Барковский З.И. Наука и производство едины: [Из истории базы]. С.4-13.

2403. Краснопольский А.В. Отечественные географы (1917-1992): Биобиблиогр. справ. В 3 т. Т.2. Л-Х: [Есть белорусы] / Под ред. С.Б.Лаврова; Рос. АН, Рус. геогр. о-во. - СПб., 1993. - 449 с.

Гл. таксама N 399, 1487, 1785, 1788, 1809, 2015, 2609.

Iнбелкульт (1922-1928 гг.)

2404. Iнстытут беларускай культуры [1922-1928] / М.П.Касцюк, П.Ц.Петрыкаў, М.У.Токараў i iнш. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1993. - 255 с.: iл. - Iнш. аўт.: Галенчык М.I., Жураўскi А.I., Мушынскi М.I., Мялешка В.I., Палуян У.А., Бандарчык В.К., Фядосiк А.С., Гаробчанка Т.Я., Налiвайка Л.Д., Пятровiч С.А., Смольскi Б.С., Юрчанка Н.А., Круталевiч В.А., Парфёнаў В.I., Курскоў А.М., Насевiч Л.I., Беляцкi Д.П., Зубрыцкi М.К., Ялейнiкава В.С., Гарэцкi Р.Г., Ляўкоў Э.А., Хомiч А.А.

2405. Карзенка Г.У. Цэнтр беларускага нацыянальнага адраджэння: [Да выхаду ў свет кн. "Iнстытут беларускай культуры" (Мiнск, 1993)] // Весцi Акад. навук Беларусi. Сер. гуманiтар. навук (Мiнск). 1993. N 4. С. 123-124.

Гл. таксама N 1570, 2510.

С.М.Некрашэвiч (1883-1937)

2406. Iофе Э. Старшыня Iнбелкульта // Светлагор. навiны. 1993. 15 верас.

2407. Iофэ Э.Р. "Той самы Некрашэвiч..." // Пачатк. шк. (Мiнск). 1993. N 8. С.54-57.

2408. Карнялюк К. Вучоны i педагог // Светлагор. навiны. 1993. 31 сак.

2409. Токараў М., Якушэвiч С. Ля вытокаў навукi Беларусi // Навiны Бел. акад. (Мiнск). 1993. 7 мая.

Гл. таксама N 2098.

Г.I.Гарэцкi (1900-1988)

2410. Гарэцкая Г. Дзядзька Гурык: [Успамiны пра вучонага-геолага] // Полымя (Мiнск). 1993. N 1. С.160-182.

2411. Гарэцкi Р. Першы арышт // ЛiМ (Мiнск). 1993. 27 жн.(N 34). С.14-15; 3 верас. (N 35). С.14.

2412. Iофе Э. Шчодры талентам i душою // Полымя (Мiнск). 1993. N 9. С.202-208.

Гл. таксама N 2169, 2400, 2507.

З гiсторыi бiблiятэчнай справы i бiблiяграфii

2413. Бiблiятэчная справа Гомельскай вобласцi: (На старонках друку), 1983-1992 гг. / Гомел. аб'яд. унiверс. б-ка; Склад. А.Я.Туроўская. - Гомель, 1993. - 68 с. - Паказ. геагр., iмян.: с.53-67.

2414. Ванеев А., Федорина А. Ученый, организатор, педагог: [К 100-летию со дня рождения И.Б.Симановского (1892-1967), директора Нац. б-ки Респ. Беларусь] // Библиотека (Москва). 1993. N 1. С.32-33.

2415. Выданнi Гомельскай абласной аб'яднанай унiверсальнай бiблiятэкi, 1983-1992 гг. / Гомел. абл. аб'яд. унiверс. б-ка; Склад. З.Ф.Байдак. - Гомель, 1993. - 16 с.

2416. Герасiмаў В. Урадавай бiблiятэцы - 60: [З гiсторыi] // Кнiгарня (Мiнск). 1993. 1-15 лiстап.

2417. Купрыянава Н. Сюды iдуць за ведамi: [З гiсторыi б-кi ў в.Ротань Круп. р-на. Створ. у студз. 1954 г.] // Ленiн. курсам (Крупкi). 1993. 26 снеж.

2418. Марцынкевiч Р.С. А пачыналася з хаты-чытальнi: [Гiсторыя нацкай сел. б-кi з 1952 г., Круп. р-н] // Ленiн. курсам (Крупкi). 1993. 22,25 верас.

2419. Сазонова Т.А. Арганiзацыйныя пытаннi беларускай бiблiяграфii ў 1919-1929 гг. // Зборнiк тэзiсаў дакладаў на навукова-метадычнай канферэнцыi прафесарска-выкладчыцкага складу. Мн., 1993. Ч.1. С.42-44.

Гл. таксама N 314, 1790.

З гiсторыi сродкаў масавай iнфармацыi

2420. Дарашчонак П.Л. Станаўленне i развiццё мясцовага друку Беларусi, 1918-1925 гг.: Аўтарэф. дыс. ... канд. фiлал. навук / Бел. дзярж. ун-т. - Мн., 1993. - 25 с.

2421. З гiсторыi раёнкi: [Да 50-годдзя Клец. раён. газ. "Да новых перамог"] // Да новых перамог (Клецк). 1993. 16-19 кастр.

2422. Лiўшыц Ю. У чалавеку бачылi асобу: [Да 75-годдзя Мсцiсл. раён. газ. "Святло Кастрычнiка": Успамiны аб рабоце рэд. у 50-60-я гг.] // Святло Кастр. (Мсцiслаў). 1993. 17 лiстап.

2423. Палымяны летапiсец раёна: [Да 75-годдзя Сеннен. раён. газ.] // Голас Сенненшчыны. 1993. 1 чэрв.

2424. Смиловицкий Л.Л. Книга в годы сталинских репрессий [в Белоруссии] // Кнiга, бiблiятэчная справа i бiблiяграфiя Беларусi. Мн., 1993. С.128-133.

2425. Третьякова О.И. Из истории издания полоцкой [городской] газеты [с 1918 г.] // Тэзiсы дакладаў навуковых супрацоўнiкаў запаведнiка па вынiках працы. Полацк, 1991. С.11-12.

2426. Хаткевiч Г. Сустрэча з "Маладосцю": [Пра вечарыну, прысвеч. 40-й гадавiне з дня выхаду першага нумара часоп.] // Наша слова (Мiнск). 1993. 28 крас.(N 17). С.7.

Гл. таксама N 301, 328, 1799, 1801, 1940, 2601, 2631, 2661, 3040, 3048, 3053, 3058, 3080, 3297.

З гiсторыi асветы i адукацыi

2427. Барысенка М.С. Дзiцячыя дамы горада Магiлёва ў 1944-1950 гг. // Магiлёўская даўнiна. Магiлёў, 1993. С.67-71.

2428. Баталко Т.И. Строительство белорусской национальной школы в условиях политики белорусизации, 1921-1930-ыя гг.: (Обществ.-полит. аспекты): Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Бел. гос. ун-т. - Мн., 1993. - 23 с.

2429. Бяспалая М.А. Да пытання аб культурна-асветнiцкiм жыццi беларускай вёскi ў 1921-1928 гг. // Зборнiк тэзiсаў дакладаў на навукова-метадычнай канферэнцыi прафесарска-выкладчыцкага складу. Мн., 1993. Ч.2. С.32-34.

2430. Васiлеўскi Ю. Пра беларускую школу не дбалi: (Школьнiцтва на Гомельшчыне ў 1919-1926 гг.) // Наша слова (Мiнск). 1993. 6 кастр.(N 40). С.4; 13 кастр.(N 41). С.6; Гомел. ведамасцi. 1993. 22 кастр.(N 43).

2431. Грамовiч I. Мая школа, мае настаўнiкi: [Крупiц. шк. у 30-я гг.: З успамiнаў сведкаў падзей, расказ. К.П.Навадворскай] / Падрыхт. да друку Г.Лянкевiч // Наша жыццё (Мiнск). 1993. 24 сак.

2432. Грудзiна А. Дом, у якiм ядналiся сэрцы: [З гiсторыi шклоўс. дзiцячага дома N 2, 1945-1969 гг.] // Удар. фронт (Шклоў). 1993. 24 лiп.

2433. Грунтов П.С., Шевчук Г.И., Горбачев В.И. Белорусский институт инженеров железнодорожного транспорта: Хроника. События. Люди / Под ред. П.С.Грунтова. - Гомель, 1993. - 290 с., 24 л. ил. - Имен. указ.: с.271-289.

Из содерж.: БелИИЖТ: прошлое, настоящее, будущее: (Вместо предисл.). С.3-11.

2434. Евдокименко Н.Л. Проблемы становления и развития высшей школы Белоруссии: (На материалах гос. и обществ.-полит. орг. (1921-1932 гг.): Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Бел. гос. ун-т. - Мн., 1993. - 22 с.

2435. Ждановiч С. Польская сямiгодка [у в.Турчылова: З гiсторыi нац. шк. у Клiч. р-не, 30-я гг.] // Сцяг Саветаў (Клiчаў). 1993. 13 лют.

2436. Жук-Грышкевiч В. "Належаў да пiянераў беларускага руху": [Э.Будзька (1882-1958), грамад. дзеяч, асветнiк, адзiн з заснав. Будслаўс. бел. гiмназii] // Наша слова (Минск). 1993. 20 кастр.(N 42). С.4,7.

2437. Жуков А.П. Не забыть нам алые погоны...: Навстречу 40-летию Мин. сувор. училища // Во славу Родины (Минск). 1993. 29 июля.

2438. З гiсторыi развiцця школьнай матэматычнай адукацыi на Вiцебшчыне [у савецкi час] / Вiцеб. дзярж. пед. iн-т; Склад.: К.А.Ананчанка, С.М.Грышкевiч. - Вiцебск, 1993. - 46 с. - Бiблiягр.: с.46 (16 назв.).

2439. "Загаворшчыкi": Палiт. дэтэктыў у дак.: [Аб працэсе ў крас. 1925 г. над настаўнiкамi Дзвiн. i Люцын. бел. гiмназiй (Латвiя). Сярод iх заснав. культур.-асветн. т-ва "Бацькаўшчына" у 1921 г. К.Езавiтаў (1893-1946), П.Мядзёлка (1893-1974) i iнш.] // Сьвiтанак (Рыга). 1993. N 1. С.13-22. Працяг будзе.

2440. Iваненка В. Школа святкуе юбiлей: [Шк. у в. Петухоўка Чавус. р-на - 60 год: З гiсторыi навуч. установы] // Iскра (Чавусы). 1993. 20 лют.

2441. Iльюшэнка М. Ад цемры да святла: [З гiсторыi нар. адукацыi Шклоўс. р-на, 30-90-я гг.] // Удар. фронт (Шклоў). 1993. 27 сак.

2442. Iофе Э. "Бацька" беларусiзацыi: [А.В.Балiцкi (1891-1937)] // Мiн. праўда. 1993. 12 кастр.

2443. Котаў А.I. Асаблiвасцi аднаўлення i развiцця культурна-асветных устаноў у пасляваеннай беларускай вёсцы (1945-1950 гг.) // Пытаннi культуры i мастацтва Беларусi: Рэсп. мiжвед. зб. навук. пр. Мн., 1993. Вып.12. С.116-120.

2444. Кошман А. Старонкi з гiсторыi Салтаноўскай СШ [Рэчыцкага р-на: Адкрыта ў 1906 г.] // Дняпровец (Рэчыца). 1993. 4 сак.

2445. Лабаноўскi Л. З неўтаймоўнай энергiяй: [З гiсторыi Краснапол. працоўн. полiтэхн. шк. 2-й ступенi iмя М.I.Пiрагова i яе настаўнiкаў-асветнiкаў з сям'i Шашалевiчаў, 20-я гг.] // Голас Краснапольшчыны. 1993. 16 студз.

2446. Мiнскаму ваеннаму iнжынернаму [зенiтнаму ракетнаму вучылiшчу] - 40 гадоў // Голас Любаншчыны. 1993. 8 мая.

2447. Налiвайка Л. Чырвонае, ружовае i шэрае: [З гiсторыi маст. адукацыi на Беларусi, 1917-1923 гг.] // Мастацтва (Мiнск). 1993. N 10. С.7-15.

2448. Народная адукацыя i педагагiчная навука ў Беларусi, 1917-1945 гг. / Г.Р.Сянькевiч, А.В.Трухан, З.М.Цiток, В.У.Ляшчынскi, М.Г.Яленскi, М.С.Мяцельскi, А.Г.Андрэева, А.А.Грымаць, Л.М.Дрозд, Н.М.Рабава, А.У.Герасiмава, М.П.Абраменка, М.С.Крот, Т.У.Логiнава, Л.Я.Смiлавiцкi, М.У.Пiскуноў, М.А.Дзмiтрыеў, К.А.Кулiнковiч, П.М.Кобрынец. - Мн.: Нар. асвета, 1993. - 495 с.: iл.

2449. Пiсарык I. Пачыналi з хаты-чытальнi: [З гiсторыi культур.-асветн. устаноў Слуц. р-на з 1919 г. да нашых дзён] // Слуц. край. 1993. 4 снеж.

2450. Праз гады сталасцi - на шлях адраджэння: [Да 40-годдзя Ашмян. с.-г. тэхнiкума] // Ашмян. весн. 1993. 12 чэрв.

2451. Саковiч А. Да гiсторыi Беларускага дзяржаўнага унiверсiтэту (30-я гг.): [Успамiны пiсьменнiцы, якая жыве ў ЗША] / Публ. Л.Пранчака // Добры вечар (Мiнск). 1993. 7 лiп.

2452. Семеняков В. Добрались и до наркома просвещения [А.В.Балицкого (1891-1937)] // Веч. Минск. 1993. 15 окт.

2453. Скарулис С. Их упёк в тюрьму... Есенин: [О процессе по делу группы студентов Мин. высш. пед. ин-та, 1937 г.] // Бел. нива (Минск). 1993. 4 февр.

2454. Скiдан В. Рэабiлiтаваны пасмяротна: [Пра настаўнiка, дзеяча нац.-дзярж. адраджэння Ю.I.Лiстапада (1897-1938?)] // Настаўн. газ. (Мiнск). 1993. 24 сак.

2455. Станкевiч М.П. Грунтоўна i аб'ектыўна: [Рэц. на кн. "Нар. адукацыя i пед. навука Беларусi, 1917-1945 гг." (Мн., 1993)] // Нар. асвета (Мiнск). 1993. N 7. 3-я с. вокл.

2456. Фралова I.В. Беларусiзацыя народнай асветы ў 20-я гады // Весн. Бел. дзярж. ун-та. Сер. 3, Гiсторыя, фiласофiя, палiталогiя, сацыялогiя, эканомiка, права (Мiнск). 1993. N 2. С.11-13.

2457. Чарняўскi М. Помняцца тыя далекiя днi: Старыя бел. гiмназii [у т.л. адкрытая ў Будславе ў снеж. 1917 г.] // Наша слова (Мiнск). 1993. 28 крас.(N 17). С.4.

2458. Чэмер А. Гарэла полымем душа: [Пра Я.Цеханоўскага (1888-1938), педагога, дырэктара Навагруд. бел. гiмназii] // Новае жыццё (Навагрудак). 1993. 7 жн.

Гл. таксама N 226, 1487, 1776, 1788, 1809, 1813, 1815, 1816, 1818, 1821, 1824, 1830, 1833, 1836, 1842, 1845, 1846, 1849, 1851, 2122, 2377, 2390, 2397, 2466, 2488, 2523, 2607, 2608, 2619, 2626, 2632, 2639, 2660, 2664, 2670, 2671, 2672, 3036, 3261, 3268, 3285, 3291, 3925, 3927, 4207.

Вiленская беларуская гiмназiя (1919-1944 гг.)

2459. Мароз (Давiдовiч) В. Мянялiся ўлады, але гiмназiя жыла // Наша слова (Мiнск). 1993. 6 студз.(N 1). С.4; 13 студз.(N 2). С.4.

2460. Пяткевiч Г. Аднаўляецца беларуская гiмназiя ў Вiльнi // Звязда (Мiнск). 1993. 6 студз.

2461. Пяткевiч Г. Беларуская гiмназiя [у Вiльнi, 1919 г.] // Пагоня (Гродна). 1993. 26 лют.-4 сак. С.4.

З гiсторыi жывапiсу

2462. Крэпак Б. Яна была амазонкаю духа...: Факты, дак., роздум пра творчасць В.Ермалаевай [(1883-?), жывапiсца Вiцеб. маст. шк., рэпрэсiр. у 1935 г.] // Культура (Мiнск). 1993. 1 снеж.(N 47). С.10-11.

2463. Культура ў Рэспублiцы Беларусь: гiсторыя, сучасны стан i перспектывы развiцця: (Тэз. навук. канф.) / Iн-т мастацтвазнаўства, этнаграфii i фальклору iмя К.Крапiвы; Рэдкал.: В.К.Бандарчык i iнш. - Мн., 1993. - 166 с.

Са зместу: Кавалеўскi А.М. Асаблiвасцi развiцця беларускага жывапiсу ў 20-я гады. С.54-55. Гугнин Н.А. Художники-педагоги Витебской художественной школы (1918-1923). С.63-65.

2464. "Я выйшаў за нуль...": Малевiч у Вiцебску: факты, дак., роздум // Культура (Мiнск). 1993. 31 жн.(N 34). С. 8-9; 7 верас.(N 35) С. 8-9.

Гл. таксама N 542, 1777.

Я.Н.Драздовiч (1888-1954)

2465. Вакар Л. Язэп Драздовiч i Марк Шагал [1887-1985]: паралелi лёсу i творчасцi // Культура (Мiнск). 1993. 5 лiп.(N 26). С.8-9.

2466. Ён служыў iдэям Адраджэння // Новае жыццё (Навагрудак). 1993. 27 кастр.

Змест: М.Гайба. У Навагрудку: [Пра тры гады пед. i творчай дзейнасцi Я.Н.Драздовiча]. А.Коўрык. Мастак - наватар.

2467. Каржанеўская Г. Космас Язэпа Драздовiча: Ява i сны: (Паводле дзённiка) // Культура (Мiнск). 1993. 19 лiп.(N 28). С.12.

2468. Каржанеўская Г. Сцежкамi дзядзькi Язэпа [Драздовiча] - мастака, падарожнiка, летуценнiка // Звязда (Мiнск). 1993. 5 чэрв.

2469. Касцюк Ю. Майстру-падзвiжнiку беларусчыны прысвечана: [Пра Я.Н.Драздовiча i прысвеч. яму навук.-практ. канф. у Вiцебску "Язэп Драздовiч. Асоба. Творчасць"] // Полац. весн. 1993. 8 чэрв.

2470. Крэнь I. Iмя - сцяг // Наша слова (Мiнск). 1993. 10 лiстап.(N 45). С.4.

2471. "Мяне яшчэ пашукаюць...": [Нататкi з навук.-практ. канф. "Язэп Драздовiч. Асоба. Творчасць"] / Матэрыялы падрыхт. Г.Каржанеўская, П.Васiлеўскi // ЛiМ (Мiнск). 1993. 19-25 чэрв.(N 25). С.6-7.

2472. Фёдараў В. Душа Праметэя, мукi Тантала // Рэспублiка (Мiнск). 1993. 27 мая.

З гiсторыi тэатра

2473. Дзяржаўны акадэмiчны Вялiкi тэатр оперы i балета Рэспублiкi Беларусь / Аўт. тэксту i склад. А.Саламаха; Падбор iл. Л.Ражанавай; Тэксты В.Лапко, Л.Клiманскага. - Мн.: Бел. дом друку, 1993. - 111 с.: iл.

Са зместу: З тэатральнага мiнулага Беларусi. С.4-13. Храналогiя [1930-1993 гг.]. С.14-22. Будынак тэатра [1935-1947 гг.]. С.24. Гiсторыя тэатра ў асобах. С.28-108.

2474. Замкавец У. Жыццё i смерць Уладзiслава Галубка [(1882-1942): Адзiн з заснав. бел. нац. тэатра] // Прысуд адменены: [Зб.]. Брэст, 1993. Ч.1. С.55-65. - Тое ж. Жыццё, абарванае куляй // Полымя (Мiнск). 1993. N 8. C.138-145.

2475. Лiс А. Высокаталенавiты, самаахвярны i прыгожы: [Пра пiсьменнiка, рэжысёра, тэатр. дзеяча У.I.Галубка (1882-1942)] // Тэатр. Беларусь (Мiнск). 1993. N 1. С.47-48.

2476. Мальцев В.В. От студии к театру:: Второй бел. гос. театр в 1920-е гг.: (Из истории рус.-бел. театр. связей): Автореф. дис. ... канд. искусствоведения / АН Респ. Беларусь. - Мн., 1993. - 24 с. - Библиогр.: с.24 (8 назв.).

2477. Музычны тэатр Беларусi, 1917-1959 / АН Беларусi, Iн-т мастацвазнаўства, этнаграфii i фальклору М-ва культуры Рэсп. Беларусь; I.В.Глушакоў, Т.А.Дубкова, Г.Р.Куляшова i iнш. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1993. - 432 с., 15 л. iл.: нот. - Бiблiягр. у падтэкст. заўв. - Паказ. iмен: с.416-426. - Паказ. назваў твораў.: с.427-431.

2478. Муллер К.А. Страницы истории: Сегодня Бел. акад. Большому театру оперы и балета - 60: [Из воспоминаний гл. балетмейстера, 30-е гг.] / Публ. Е.Соломахи // Добры вечар (Мiнск). 1993. 25 мая.

2479. Яськевiч Л., Грынчанка Л. Тэатр у Баранавiчах [1939-1953 гг.] // Наш край (Баранавiчы). 1993. 5 нояб.

Гл. таксама N 2532.

П.В.Мядзёлка (1893-1974)

2480. Верацiла С. Паўлiнка: Эсэ [прысвеч. дзеячу бел. культуры] // Звязда (Мiнск). 1993. 11 верас.

2481. Каханоўскi Г. Паўлiна, Паўлiнка... // Род. слова (Мiнск). 1993. N 9. С.45-47.

2482. Купрэвiч С. Сцежкамi жыцця // Нарач. зара (Мядзел). 1993. 8 верас.

2483. Купскi М. Паўлiна ў ролi Паўлiнкi: [Роля П.В.Мядзёлкi ? развiццi бел. тэатра] // Нарач. зара (Мядзел). 1993. 3 лют.

2484. Марцiновiч А. Паўлiна. Паўлiнка, журавiнка // ЛiМ (Мiнск). 1993. 10 верас.(N 36). С.10-12.

2485. Мядзёлка П. Купалаўская "Паўлiнка" у маiм жыццi: [Успамiны] / Публ. i ўступ. арт. "На апошнiм годзе жыцця" падрыхт. Я.Янушкевiч // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 30 верас.(N 39). С.4; 7 кастр.(N 40). С.4; 14 кастр.(N 41). С.4; 21 кастр.(N 42). С.4.

2486. Мядзёлка П. Сцежкамi жыцця: [Успамiны аб культур. жыццi рэсп. у 20-30-я гг.] / Уступ. арт. У.Калеснiка // Полымя (Мiнск). 1993. N 2. С.202-212; N 3. С.201-240; N 4. С.184-209; N 5. С.182-209.

2487. Стальмашонак I. "Паўлiнка" // Нарач. зара (Мядзел). 1993. 1 верас.; Раён. весн. (Чэрвень). 1993. 11 верас.

2488. Янушкевiч Я. Невядомыя старонкi жыцця Паўлiны Мядзёлкi [звязаныя з настаўнiцтвам у Заходняй Беларусi] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 23 верас.(N 38). С.1,6.

Гл. таксама N 2142, 2439.

З гiсторыi лiтаратуры i мовы

2489. Адамовiч А. Беларускае лiтаратурна-мастацкае згуртаванне "Узвышша" [1927-1930] / Прадм. У.Конана; Падрыхт. тэксту С.Шупы // Шляхам гадоў. Мн., 1993. С.158-206. - Тое ж // Нёман (Минск) 1993. N 7. С.131-148. На рус. мове.

2490. Баравiкова Р. Люблю наш край, старонку гэту...: [Пра вядомую бел. паэтэсу К.А.Буйло (1893-1986) i яе радзiму в.Вiшнева Валожын. р-на] // Работнiца i сялянка (Мiнск). 1993. N 1. С.8-9.

2491. Дасаева Т. "...Цi змагу я быць патрэбным у лiтаратуры?..": Жыццё i творчасць П.Галавача [1903-1937] // Род. слова (Мiнск). 1993. N 4. С.7-13.

2492. Дышлевiч А. "Гэй, узьвейце сваiм крыльлем...": Да 70-х угодкаў "Маладняка" - першага лiт. згуртавання творчай моладзi Беларусi // Настаўн. газ. (Мiнск). 1993. 1 снеж.

2493. Жураўскi А.I. Праблемы норм беларускай лiтаратурнай мовы: [З гiсторыi рэформ правапiсу, 20-80-я гг.] / АН Беларусi, Бел. кам. славiстаў. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1993. - 35 с. - (Дакл. / ХI Мiжнар. з'езд славiстаў). - Бiблiягр. у падтэкст. заўв.

2494. За парадай да "бацькi" Сталiна: [Iнфарм. П.К.Панамарэнкi ад 21 лiстап. 1938 г. "О бел. яз., литературе и писателях", адрас. I.В.Сталiну: Па дак. Нац. арх.: З гiсторыi рэпрэсiй на Беларусi] / Падрыхт. У.Ракашэвiч // ЛiМ (Мiнск). 1993. 15 кастр.(N 41). С.3,14-15.

2495. Калубовiч Я. Якуб Колас i Янка Купала: [Успамiны, 1934-1941 гг.] // Калубовiч Я. Крокi гiсторыi: Дасьлед., арт., успамiны. Беласток; Вiльня; Мн., 1993. С.132-145.

2496. Карнiловiч Э. Абарваная песня: Штрыхi да партр. пiсьменнiка А.Вольнага (1902-1937), якi згiнуў у сталiнскiх засценках // Мiн. праўда. 1993. 8 мая.

2497. Кляшторная Т. Белыя Курапаты: [З жыцця бел. паэта Т.Кляшторнага (1903-1938), рэпрэсiр. у 1937 г.: Успамiны дачкi] // Лепел. край. 1993. 11 мая.

2498. Куляшова В. Дзядзька Платон: [П.Р.Галавач (1903-1937), бел. пiсьменнiк, грамад. дзеяч] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 6 мая (N 18). С.1,6.

2499. Лабаноўскi Л. З верай у духоўнае адраджэнне: [З жыцця А.Мрыя (1893-1943), бел. пiсьменнiка, рэпрэсiр. у 1934 i 1940 гг.] // Голас Краснапольшчыны. 1993. 20 студз.

2500. Мiшчанчук М. "Цалуем сонца мiлыя ўсмешкi i молiмся над кожным васiльком...": Пра творчасць Т.Кляшторнага [1903-1938] // Род. слова (Мiнск). 1993. N 3. С.10-14.

2501. "Нацыяналiзм" у Рагачоўскiм павеце: [Рэзалюцыя настаўнiкаў Цiхiн. воласцi Рагач. павета Гомел. губернi ў абарону бел. мовы i школьнiцтва, 1923 г.] // Наша слова. 1993. 20 кастр. (N 42). С.6.

2502. Некрашэвiч С. Сучасны стан вывучэньня беларускай мовы: [Дакл. на Акад. канф. па рэформе бел. правапiсу i азбукi, Мiнск, 1926] // Спадчына (Мiнск). 1993. N 2. С.86-95.

2503. Нiкiцiна В. Уваскрэслыя постацi: Бел. пiсьменнiкi [С.Грахоўскi, Л.Генiюш, Ф.Аляхновiч] - ахвяры сталiнiзму // Жыццё Палесся (Мазыр). 1993. 7 кастр.

2504. Платонов Р. ОГПУ-НКВД против Якуба Коласа // Бел. нива (Минск). 1993. 6 мая. - Тое ж. "Вырашыў напiсаць, дакладней, за мяне вырашылi..." // Прамень (Стоўбцы). 1993. 19 мая.

2505. Пурышава Н.М. Улада i культура: Эпiзод з лiт. жыцця Мсцiслаўшчыны [у 20-я гг.] // Магiлёўшчына. Магiлёў, 1993. Вып. 4. С.93-99.

2506. Рытар I. Мiхайла Грамыка: [Успамiны пра бел. пiсьменнiка (1885-1969), рэпрэсiр. у 30-х гг.] / Публ. Л.Пранчака // Добры вечар (Мiнск). 1993. 11 жн.

2507. Содаль У. Адно iмгненне i ўсё... жыццё: [Згадка пра гiсторыю выд. "Рус.-бел. слоўн." у Смаленску ў 1918 г. братамi М. i Г. Гарэцкiмi] // ЛiМ (Мiнск). 1993. 19 лют.(N 8). С.7.

2508. Станкевiч В. Бацькава Адысея: [З жыцця Я.Станкевiча (1891-1976), моваведа, з 1949 г. - эмiгранта] / Падрыхт. тэксту С.Шупы // Скарынiч: Лiт.-навук. гадавiк. Мн., 1993. Вып. 2. С.164-178.

Змест: Маладосць у Ашмяншчыне; З нашанiўцамi ў Вiльнi; Моваведа, выдавецтва й палiтыка ў Заходняй Беларусi; Другая сусьветная вайна; На эмiграцыi.

2509. Сысой Г. Андрэй Мрый: [Рэпрэсiр. бел. пiсьменнiк-сатырык (1893-1943)] // Радзiма (Глуск). 1993. 24 лiп.

2510. Янiцкая М. Нарком Язэп Дыла: [Бел. пiсьменнiк i грамад. дзеяч (1880-1973)] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 13 мая (N 19). С.1,6.

2511. Яцкевiч З. Воўк-Левановiч: [З бiягр. бел. мовазнаўцы (1891-1943)] // Вестн. Могилева. 1993. 11 нояб.(N 45). С.6.

Гл. таксама N 334, 341, 352, 356, 361, 366, 371, 372, 374, 375, 408, 411, 1878, 1879, 1881, 1884, 1885, 2122, 2128, 2311, 2384, 2592, 2601, 2606, 2611, 2642, 2661, 2841, 3002.

Рэформа правапiсу 1933 г.

2512. Лыч Л. Рэформа беларускага правапiсу 1933 года: Iдэал. аспект. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1993. - 39 с. - (Наш вечны знiч / Т-ва бел. мовы iмя Ф.Скарыны).

2513. Платонаў Р. Моўная рэформа 1933 года: Пратэст БНТ у Вiльнi // ЛiМ (Мiнск). 1993. 17-23 лiп.(N 29). С.5,12.

2514. Саковiч В. Рэформа 1933 года: 60 г. пасля: [Аб задачах, мэтах, пралiках i недахопах яе правядзення] // Калiнкав. навiны. 1993. 19 студз.

Гл. таксама N 2493.

М.I.Гарэцкi (1893-1938)

2515. Агалакава Г. Яго арыштоўвалi тры разы: [З дня нараджэння паэта i вучонага] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 25 лют.(N 8). С.7.

2516. Бугаёў Дз. Максiм Гарэцкi // Настаўн. газ. (Мiнск). 1993. 26 чэрв.

2517. Валавень Г. Паэт, вучоны, публiцыст // Чырв. звязда (Iванава). 1993. 23 лют.

2518. Гапеева Л. Яго iмя вернута народу // Голас Сенненшчыны. 1993. 20 лют.

2519. Германовiч I.К. М.I.Гарэцкi як мовазнавец // Весн. Бел. дзярж. ун-та. Сер. 4, Фiлалогiя, журналiстыка, педагогiка, псiхалогiя (Мiнск). 1993. N 1. С.43-49.

2520. Далiдовiч Г. Чалавек i Майстра // Маладосць (Мiнск). 1993. N 2. С.223-233.

2521. Дасаева Т.М. Летапiс жыцця i творчасцi М.Гарэцкага / АН Беларусi. Iн-т лiт. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1993. - 87 с.

2522. Жыткоўская В. Максiм Гарэцкi i наш лёс // Сцяг Iльiча (Талачын). 1993. 20 лют.

2523. Iофе Э. "Дачушка мая любiмая...": Са скарбонкi М.Гарэцкага як педагога // Рэспублiка (Мiнск). 1993. 26 лют.

2524. Iофе Э. Штрых да штрыха: [Звесткi аб юнацтве М.I.Гарэцкага, знойдз. аўт. у арх., часоп. i газетах 20-х гг.] // ЛiМ (Мiнск). 1993. 19 лют.(N 8). С.6-7.

2525. Краўчанка П. "Закрасуецца прад вiдамi другiх народаў...": [Прамова мiнiстра замеж. справ Беларусi ў штаб-кватэры ААН на ўрачыстым вечары, прысвеч. 100-годдзю М.I.Гарэцкага] // ЛiМ (Мiнск). 1993. 15 кастр. С.2.

2526. Лiўшыц У.М. Справа N 13036: [Арышт i гiбель: Па арх. матэрыялах] // Магiлёўская даўнiна: [Зб.]. 1993. С.46-53; Святло Кастр. (Мсцiслаў) 1993. 20,23,27,30 студз.; 3 лют.

2527. Марцiновiч А. "Ва ймя святога ўсiм нам адраджэння" // ЛiМ (Мiнск). 1993. 26 лют.(N 9). С.3-4.

2528. Марцiновiч А. Габрыелевы прысады i песня вечнасцi // Пралеска (Мiнск). 1993. N 1. С.9-11.

2529. Марцiновiч А. "Дзе тая праўда, дзе тая мана...": ["Скарбы..." М.I.Гарэцкага ў "Полымi"] // ЛiМ (Мiнск). 1993. 19 лют.(N 8). С.6-7.

2530. Марцiновiч А. "На цярнёвай дарозе, якою народ мой iшоў...": Развагi ў сувязi з 100-мi ўгодкамi з дня нараджэння М.Гарэцкага // Бел. думка (Мiнск). 1993. N 2. С.69-75.

2531. Марцiновiч А. Так пачынаў Максiм Беларус... // ЛiМ (Мiнск). 1993. 8 студз.(N 2). С.7.

2532. Марцiновiч А. "Тэатр наш павiнен стаць храмам нашага Адраджэння...": [М.I.Гарэцкi i бел. сцэна] // Тэатр. Беларусь (Мiнск). 1993. N 4. C.26-31: iл.

2533. Мiхнюк У. Вiнаватым сябе не прызнаў: Невядомыя старонкi з жыцця М.Гарэцкага // Род. слова (Мiнск). 1993. N 10. С.68-72.

2534. Мушынская Т. "Ва ймя святога ўсiм нам адраджэння...": Агляд творчасцi М.Гарэцкага // Род. слова (Мiнск). 1993. N 2. С.10-14.

2535. Навакоўская А., Сысой I. Беларусь, ён любiў цябе, пяшчотна i самааддана, як мацi, як жыццё... // Бабр. жыццё. 1993. 18 лют.

2536. Навуменка I. Высокi подзвiг // ЛiМ (Мiнск). 1993. 19 лют.(N 8). С.1,3.

2537. Семянкоў М. I ўваскрасаюць iмёны // Герой працы (Шумiлiна). 1993. 25 мая.

2538. Собаль В. Да нас вяртаецца класiк // Клiч Радзiмы (Шаркоўшчына). 1993. 27 лют.

2539. Студнёва М. Максiм Гарэцкi i горацкiя маладнякоўцы [у 20-я гг.] // Дняпроўскi край: [Зб.]. Магiлёў, 1993. С.82-85.

2540. Топаль А. Зорка Гарэцкага // Сел. новь (Гродно). 1993. 24 февр.

2541. Тычына М. На выспе Патмас: Творчасць М.Гарэцкага // Род. слова (Мiнск). 1993. N 2. С.15-23.

2542. Чарняўскi М. Слаўны сын зямлi беларускай // Нарач. зара (Мядзел). 1993. 17 лют.

2543. Шалькевiч В. Невядомы аўтограф // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 4 лют.(N 5). С.6.

2544. Янушкевiч Я. "Наш дарагi прыхiльнiк": [М.I.Гарэцкi i аўтакефал. царква] // ЛiМ (Мiнск). 1993. 19 лют.(N 8). С.16.

Гл. таксама N 2507, 2561, 2562, 2563.

А.Дудар (1904-1937)

2545. Мiхнюк У. "Але без торгу i без слоў мы аддаем сваiх герояў": [Дак. сведчаннi са справы рэпрэсiр. бел. паэта] // Бел. мiнуўшчына (Мiнск). 1993. N 1. С.50-56.

2546. Мiхнюк У. Балада пра арыштаваныя вершы // ЛiМ (Мiнск). 1993. 8 студз.(N 2). С.14-15.

2547. Я.М. Пасеклi наш край папалам // Нiва (Беласток). 1993. Сак.(N 13). С.7.

Я.Купала (1882-1942)

2548. Грахоўскi С. Дзе ж рэальнасць, а дзе мiф?: [Водгук на арт. Г.Коласа "Янка Купала - рэальнасць i мiфы" (ЛiМ,1993,12 лiстап.)] // ЛiМ (Мiнск). 1993. 3 снеж.(N 48). С.16.

2549. Зенькович Н. Гибель поэта // Тайны Кремлевского двора: Хроника кровавых событий. Мн, 1993. С.70-75.

2550. Каваленка В. Вяртанне да Купалы // ЛiМ (Мiнск). 1993. 22 студз.(N 4). С.6-7,12

2551. Колас Г. Пра смерць Купалы: Сталiну - Панамарэнка: [З дак. Нац. арх. Беларусi] // Культура (Мiнск). 1993. 15 снеж.(N 48/49). С.13.

2552. Колас Г. Праўда цi няпраўда?: Хронiка апош. дзён жыцця Я.Купалы // Бярозка (Мiнск). 1993. N 3. С.6-10.

2553. Колас Г. Янка Купала - рэальнасць i мiфы // ЛiМ (Мiнск). 1993. 12 лiстап.(N 45). С.14-15.

2554. Купалаўскiя сцежкi Лагойшчыны / Дзярж. лiт. музей Я.Купалы; Склад.: Н.Р.Цвiрка. - Мн., 1993. - 19 с.

Гл. таксама N 2141, 2142, 2495.

Т.Лебяда (1914-1970)

2555. *"Вiдаць мне лёсам накавана ляжаць у чужой зямлi": [Бел. паэт, драматург, празаiк, сапра?д. iмя - П.Ф.Шырока?] // Раён. весн. (Чэрвень). 1993. 11,15,18,22 снеж.

2556. Чыгрын С. "Сягоння я надоўга ад'яжджаю...": Невядомае пра Т.Лебяду // ЛiМ (Мiнск). 1993. 1 кастр.(N 39). С.16.

2557. Чыгрын С. Хто такi Тодар Лебяда? // Наша слова (Мiнск). 1993. 5 траўня (N 18). С.4; 12 траўня (N 19). С.4.

Я.Лёсiк (1883-1940)

2558. Багдановiч Л.В. Бясцэнны скарб: Метад. спадчына [бел. мовазнаўцы] Я.Лёсiка // Адукацыя i выхаванне (Мiнск). 1993. N 1. С.65-72.

2559. Рытар I. Язэп Лёсiк: [Успамiны, 2030-я гг.] / Падрыхт. да друку Л.Пранчак // Культура (Мiнск). 1993. 28 чэрв.(N 25). С.10-11.

2560. Сысой Г. Мовазнаўца i пiсьменнiк // Радзiма (Глуск). 1993. 21 жн.

Гл. таксама N 1560, 1577, 2075, 2098.

Л.У.Чарняўская (1893-1976)

2561. Голуб Т. Мiлы таварыш Максiма [пiсьменнiца Л.У.Чарняўская, жонка М.Гарэцкага] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 2 снеж.(N 48). С.1,7.

2562. Марцiновiч А. Леанiла - жонка Гарэцкага // Работнiца i сялянка (Мiнск). 1993. N 12. С.21-22.

2563. Марцiновiч А. Першыя ружы асаблiва прыгожыя... // Пралеска (Мiнск). 1993. N 11. С.10-11.

I.Д.Харык (1898?-1937)

2564. Резник И. "Ад нас, ад акрываўленых, наказ...": [Об аресте в 1937 г. бел. поэта И.Харика] // Знамя юности (Минск). 1993. 7 апр.

2565. Резник И. Приговорен к исключительной мере... // Тайны Кремлевского двора: Хроника кровавых событий. Мн, 1993. C.76-79.

2566. Розенблюм А. Последние дни Изи Харика // Адзiнства (Барысаў). 1993. 18,22 верас.

Персаналiя

2567. Габрусь Т. Галоўны магiстральны архiтэктар [М.П.Паруснiкаў (1893-1968)] // Мастацтва (Мiнск). 1993. N 12. С.52-55.

2568. Попко И. Она первой взошла на Олимп: [О бел. гимнастке из Гродно Е.Волчецкой, чемпионке XVIII Олимп. Игр в Токио] // Гродзен. праўда. 1993. 4 снеж.

Гл. таксама N 2379.

Канфесii. Рэлiгiйнае жыццё. Атэiзм

2569. Антоний, митрополит. Матушка Гавриила: [М.М.Рисицкая, настоятельница жен. монастыря в Гродно (1884-1975 гг.)] // Гродн. епарх. ведомости. 1993. N 1. С.6-7; N 2. С.6-7; N 3. С.5.

2570. "... В киоте, обложенном алой материей, вставлено Ваше изображение...": (Воплощение в жизнь ленин. декрета об отделении церкви от государства): [Арх. док.] / Вступ. ст. Л.Г.Куза // Отеч. арх. (Москва). 1993. N 2. С.56-72.

Из содерж.: Оперсводки 6-го специального отделения следственного отдела ГПУ по изъятию церковных ценностей по РСФСР в апреле-июле 1922 г. [также на Беларуси]. С.66.

2571. Грыгор'ева В., Грыгор'еў Г. "Змова папоў...": [Пра бел. святароў В.I.Глебава i М.I.Стратановiча, рэпрэсiр. у 1938 г.] // Ленiн. курсам (Крупкi). 1993. 15 крас.

2572. Гуркоў I. I глядзяць анёлы з купала...: [Лёс царквы ў в.Сiдаравiчы Магiлёўс. р-на i яе свяшчэннiка М.А.Наўроцкага, 20-30-я гг.] // Прыдняпр. нiва (Магiлёў). 1993. 26 мая.

2573. Жарнасек I. Iхняя мацi - Ефрасiння Полацкая: [Жаночы манастыр у Полацку] // ЛiМ (Мiнск). 1993. 1 кастр.(N 39). С.10-11.

2574. Касцень А. Галгофа айца Канстанцiна: [З жыцця i дзейнасцi К.Д.Жданава (1875-1918), святара з Шаркоўшчыны] // Сцяг працы (Мiёры). 1993. 24 жн.

2575. Клепiкаў М. I цэрквы абрабавалi: [Антырэлiгiйн. кампанiя першых паслярэв. гадоў на Беларусi, у вынiку якой былi знiшч. культур.-гiст. помнiкi] // Бел. мiнуўшчына (Мiнск). 1993. N 5/6. C. 50-51.

2576. Кулiк В. Шабат шалом!: [Яўр. сiнагога ў Мiнску, XX ст.] // Звязда (Мiнск). 1993. 6 студз.

2577. Матрунчык Т. Справа "Iезуiт": (Рэпрэсii супраць праваслаўя на Беларусi: Епiскап Слуцкi М.Шэмецiла [20-30-я гг.]) // Царкоўн. слова (Жодзiна). 1993. N 8. С.8-9.

2578. Навiцкi У. Тварам да вернiкаў: [Адносiны дзяржавы да рэлiгii з 1918 г. па сённяш. дзень] // Бел. думка (Мiнск). 1993. N 7. С.68-72.

2579. Ничипорович А. Страдания за веру: [О репрессиях священнослужителей в 20-50-е гг.] // Суд. весн. (Мiнск). 1993. N 2. С.68-70.

2580. Польскi С. З намi Бог: Рэлiгiйн. геаграфiя Беларусi [1970-1992 гг.] // Беларусь (Мiнск). 1993. N 2. С.18.

2581. Религии и церкви в СССР [также в Беларуси]: Стат. отчет Совета по делам религий при Совете Министров СССР за 1984 г. // Ист. арх. (Москва). 1993. N 1; N 2. С.90-126.

2582. Степанов В. Свидетельство обвинения. Т.3: [Из истории борьбы сов. государства с православ. церковью]. - М., 1993. - 275 с.

Из содерж.: Список православных архиереев, "пропавших без вести" в период 1917-1940 гг.: [Есть материалы о Беларуси]. С.210-262.

2583. Трусова Е., Кайданова Г. На алтарь большевистского идола: [Изъятие церков. ценностей в 20-40-е гг.] // Витеб. курьер. 1993. 3 апр. (N 12). С.1,3.

2584. *Biegun K. Prześladowanie Kościóła na ziemiach zagarniętych przez ZSRR po 17.IX.1939 // Więz (Warszawa). 1993. N 9. S. 118-129. Пол.

Праследаванне касцёла на землях, захопленых СССР 17 верасня 1939 г.

2585. Madała T. Polscy księża katoliccy w więzieniach i lagrach sowieckich od 1918 r.: Materiały do slownika biograficznego. - Lublin, 1993. - 315 s. Пол.

Польскiя ксяндзы ў савецкiх турмах ад 1918 г. Матэрыялы да бiяграфiчнага слоўнiка. Ёсць таксама звесткi пра каталiцкiх служачых на Беларусi.

2586. Odrodzenie kościóła katolickiego w byłym ZSRR: Studia historyczno-demograficzne / Pod red. E.Walewandra. - Lublin, 1993. - 200 s. Пол.

Адраджэнне каталiцкага касцёла ў савецкi час, у т.л. i на Беларусi.

2587. Bibliografia parafii prawosławnych na Białostocczyżnie. Cz. alfabetyczna. Suplement II / Zest: G.Sosna. - Ryboły, 1993. - 191 s. - Пол.

Бiблiяграфiя праваслаўных прыходаў на Беласточчыне. Пра Беларусь гл. геаграфiчны паказальнiк на с.182-190.

Гл. таксама N 229, 328, 329, 555, 609, 619, 1584, 1585, 1813, 1820, 1845, 1881, 1885, 1899, 1900, 1901, 1904, 1907, 1908, 1909, 1910, 1912, 1913, 1916, 1917, 1923, 1924, 2081, 2544, 2623, 2624, 2641, 2642, 3272, 3284, 3320.

А.В.Станкевiч (1891-1949)

2588. Грыгор'ева В. Адам Станкевiч: родная мова ў святынях: [Творчая спадчына каталiц. святара] // Культура (Мiнск). 1993. 15 снеж. (N 48/49). С.8-9.

2589. Станкевiч Адам, яго iмем будзе перайменавана вулiца Берсана // Добры вечар (Мiнск). 1993. 4 сак.

2590. Чыгрын С. Адам Станкевiч у Слонiме // Наша слова (Мiнск). 1993. 31 сак.(N 13). С.4; Гродн. правда. 1993. 11 марта; Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 8 крас.(N 14). С.5.

Персаналiя

В.Ю.Ластоўскi (1883-1938)

2591. Грыцкевiч А. [Iнфармацыя аб навуковай канферэнцыi "Вацлаў Ластоўскi - выдатны дзеяч беларускага Адраджэння" (27-28 кастр. 1993 г., Полацк)] // Бел. гiст. часоп. (Мiнск). 1993. N 4. С.112.

2592. Кiсялёў Г., Токараў М. Вацлаў Ластоўскi // Байрам (Мiнск). 1993. N 3. С.27-28.

2593. Крэнь I. Паклiканы часам // Наша слова (Мiнск). 1993. 27 кастр.(N 43). С.4.

2594. Лапкоўскi А. В.Ластоўскi: вяртанне на Беларусь // Сцяг працы (Мiёры). 1993. 5 кастр.

2595. Ластоўскi В. "Я застаўся тым жа нацыянальным дэмакратам": [Фрагм. паказанняў на следстве ў 1930 г.] / Публ., прадм., заўв. А.Каўкi // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 7 кастр.(N 40). С.1,5; 14 кастр.(N 41). С.5.

2596. Марцiновiч А. На ўсё яго хапала // Культура (Мiнск). 1993. 3-19 кастр.(N 41). С.4,13.

2597. Мiхнюк У. Справа Вацлава Ластоўскага: [Па матэрыялах уласнаруч. паказанняў вучонага i палiт. дзеяча на следстве па справе "Саюза вызвалення Беларусi"] // Маладосць (Мiнск). 1993. N 8. С.203-242; N 9. С.211-246. Заўв.: с.241-246.

2598. Навойчык П. Кудой дарога?: Агляд нашанiўс. публiцыстыкi В.Ластоўскага: [Яе асноўн. тэма - нац. самавызначэнне Беларусi пач. XX ст.] // ЛiМ (Мiнск). 1993. 29 кастр.(N 43). С.14-15.

2599. О, Крыўская зямля! О, волатаў нашчадкi: [Аб канф. Полац. ун-та, прысвеч. 110-годдзю з дня нараджэння В.Ластоўскага] / Выступалi: Я.Янушкевiч, А.Грыцкевiч, А.Баршчэўскi, В.Ермалёнак, А.Мальдзiс // Новая газ. (Наваполацк). 1993. 9 лiстап.

2600. Панiзьнiк С. Разам з абуджанай памяццю // Культура (Мiнск). 1993. 19 кастр.(N 41). С.4.

2601. Пашкевiч А. Сейбiт святла: (Лiт.-выд. дзейнасць В.Ластоўскага) // Першацвет (Мiнск). 1993. N 10. С.98-112.

2602. [Письма В.Ластовского А.Богдановичу: Написаны в ссылке в 1934, 1936 гг. Затрагиваются этногр. вопр.] / Предисл., публ. и примеч. Я.Янушкевича // Нёман (Минск). 1993. N 12. С.112-116.

2603. Резник А. Вацлав Ластовский и белорусская государственность // Сов. Белоруссия (Минск). 1993. 22 окт.

2604. Сачанка Б. Власт (Вацлаў Ластоўскi) // Пачатк. шк. (Мiнск). 1993. N 9/10. С.67.

2605. Сергеев С. Слово о расстрелянном ученом: [Информ. о респ. конф. "Вацлав Ластовский - актив. деятель бел. Возрождения"] // Нар. газ. (Минск). 1993. 28 кастр.

2606. Славутыя iмёны: Ластоўскi Вацлаў // Добры вечар (Мiнск). 1993. 24 лют.

2607. Снапкоўская С. "Сыном маладой Беларусi...": Пед. спадчына В.Ластоўскага // Род. слова (Мiнск). 1993. N 10. С.38-41.

2608. Снапкоўская С. Уплыў падручнiкаў Вацлава Ластоўскага на выхаванне самасвядомасцi беларускiх дзяцей // Беларусiка - Albaruthenika. Мн., 1992. Кн.2. С.144-149.

2609. Якушэвiч С. Хто вы, Вацлаў Ластоўскi; Вацлаў Ластоўскi i беларускае адраджэнне: Навук. дзейнасць В.Ластоўскага ў Сав. Беларусi // Навiны Акад. навук Беларусi (Мiнск). 1993. 29 кастр.; 5,12 лiстап.

2610. Янiцкая М. Постаць эпохi высокага Адраджэння // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 28 кастр.(N 43). С.6.

2611. Янушкевiч Я. Архiў Вацлава Ластоўскага // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 25 лют.(N 8). С.1,5.

2612. Янушкевiч Я. Ён быў занадта небясьпечны, каб бальшавiкi маглi пакiнуць яго жывым // Свабода (Мiнск). 1993. Кастр.(N 11). С.6.

2613. Янушкевiч Я. Неадменны сакратар адраджэння // ЛiМ (Мiнск). 1993. 29 кастр.(N 43). С.3,14-15.

2614. Янушкевiч Я. Першая лiтаратурная дыскусiя i яе "вiноўнiк" [В.Ластоўскi, 1913 г.] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 2 снеж.(N 48). С.6.

Гл. таксама N 2073, 2074.

А.I.Луцкевiч (1884-1946?)

2615. Бэргман А. Яшчэ раз пра Антона Луцкевiча [прэм'р-мiнiстра БНР] // Запiсы (Нью-Йорк). 1992. N 20. С.101-108.

2616. Кузняцоў М. Напiсана за кратамi // Чырв. змена (Мiнск). 1993. 28 кастр.

2617. Луцкевiч Антон: (Iмем братоў Луцкевiчаў будзе назв. вулiца Валадарскага) // Добры вечар (Мiнск). 1993. 10 сак.

2618. Хацкевич А. Антон Луцкевич с точки зрения НКВД: [Арх. док. 1939 г.] // Фемида (Минск). 1993. 13-19 сент.(N 37). С.5.

Гл. таксама N 1886, 2077, 2098, 2325.

Заходняя Беларусь у складзе Польшчы (1921-1939)

2619. Анiшчык А. Была ў Навагрудку гiмназiя...: [Бiягр. бел. навуч. установы (1919-1934), дзейнасць яе педагогаў, лёсы выпускнiкоў] // Новае жыццё (Навагрудак). 1993. 29 мая; 2,5,9,19,23 чэрв.; 3,7,17,31 лiп.; 4,11,14,18,21,25,28 жн.; 1,4,8 верас.

2620. Анiшчык I. Родны кут: [Успамiны жыхара в.Логнавiчы Клец. р-на пра жыццё да 1939 г. i ў гады Сав. улады] // Да новых перамог (Клецк). 1993. 5 кастр.

2621. Барысаў I.С. Было ў iм нешта ад пушкiнскага Дуброўскага: [Гутарка з аўт. кн. "Человек из легенды" (Мн.,1990), прысвечанай дзейнасцi К.П.Арлоўскага (1895-1968), разведчыка, чэкiста, у Польшчы, Iспанii, Кiтаi] / Вёў М.Жучко // Мiн. праўда. 1993. 7 кастр.

2622. Васiлеўскi Ю. Таварыства дабрачыннасцi ў Стоўбцах [1931 г.] // Наша слова (Мiнск). 1993. 17 лiстап.(N 46). С.6.

2623. Германовiч Я. Архiмандрыт Андрэй Цiкота [(1892-1952): Лёс арганiзатара кляштара ў Друi (Брасл. р-н), рэпрэсiр. у 1939 г.] // Хрысьцiян. думка (Мiнск). 1993. N 2. С.34-40.

2624. Дорош Н. Такое было время...: [Гродн. епархия в 1932-1936 гг.] // Гродн. епарх. ведомости. 1993. Окт. N 10. С.8-9.

2625. Ёрш С. Ультыматум беларускiх партызан Язэпу Пiлсудскаму: [З гiсторыi партыз. руху ў Зах. Беларусi, 1921-1923 гг.] // Пагоня (Гродна). 1993. 17-23 снеж.(N 40). С.5.

2626. Жамойцiн Я. Фрагменты з перажытага: [Успамiны ўраджэнца в.Клiмавiчы Лiд. р-на пра палiт. падзеi i адукацыю ў Зах. Беларусi ў 1939-1942 гг.] // Лiд. газ. 1993. 30 студз.; 2,6,9,13,16,23,27 лют.; 2,10 сак.

2627. Заходняя Беларусь пад польскай акупацыяй 1920-1939 гг. // Пагоня (Гродна). 1993. 3-9 верас. (N 27). С.5. Працяг будзе.

2628. Iваноў М. У мiжваенным часе, у забраным краi...: [Бел. навук. т-ва (БНТ) у Вiльнi ў 1918-1938 гг.] // ЛiМ (Мiнск). 1993. 24 снеж.(N 51). С.14-15.

2629. Калеснiк У. Пражскi эпiсталярый: [З палiт., культур. i лiт. жыцця Беларусi 20-30-х гг. i ўдзелу ў iм У.Жылкi, А.Луцкевiча, I.Дварчанiна, Т.Грыба] // Калеснiк У. Усё чалавечае. Мн., 1993. С.244-357.

2630. Каралёў В. Вёска [у Вiленскiм ваяводстве]: 20-30-я гады: Гасп. развiццё: Па стат. звестках: Ёсць звесткi з гiсторыi Мiёр. р-на] // Сцяг працы (Мiёры). 1993. 21 снеж.

2631. Кошур С. Рэдактар "Беларускай газеты" [А.В.Карповiч (1901-1986)] // Полымя (Карэлiчы). 1993. 28 жн.

2632. Кучыньска В. Гiмназiя iмя ксяндза Рыгора Пiрамовiча ў Дзiсне: [Успамiны, 30-я гг. Таксама ёсць звесткi з гiсторыi г.Дзiсны, XIV-XIX стст.] / Уступ. А.Э.Райчонак; Пер. з пол. К.Кожан // Сцяг працы (Мiёры). 1993. 20 сак.

2633. Метадычныя рэкамендацыi "Заходняя Беларусь у складзе Польшчы (1921-1939 гг.)" / Бел. дзярж. ун-т; Склад.: П.I.Зялiнскi. - Мн., 1993. - 14 с.

2634. Мiцюра В. Пасольскi клуб "Змаганне": [Створ. дэпутатамi сейму ад працоўн. Зах. Беларусi ў 1928 г.] // Наш дзень (Маладзечна). 1993. 23 крас.

2635. Навара П. Кароткiя ўспамiны: [Навагрудчына ў 30-40-я гг.] / Камент. Ю.Весялкоўскага // Голас часу (Лондан). 1993. N 25. С.32-37; N 26. С.34-38. Працяг будзе.

2636. Орс П. Баранавiцкая малачарня: Да гiсторыi каапэратыўн. руху ў Зах. Беларусi i бел.-пол. дачыненняў: [Iнтэрв'ю з арганiзатарам руху ў 30-я гг.] / Запiсаў Я.Запруднiк // Беларус (Нью-Йорк). 1993. Сак.(N 399). С.6; Крас.(N 400). С.7.

2637. Рагуля В. Успамiны [беларускага пасла: Зах. Беларусь у 1920-1930-х гг., бел.-пол. узаемаадносiны]. - Мн.: Бацькаўшчына, 1993.- 94 с.: партр. - Выбр. прамовы: с. 73-91.

2638. Румак А.А. Барацьба палiтычных партый за ўплыў на класавыя прафсаюзы Заходняй Беларусi (1921-1933) // Весн. Бел. дзярж. ун-та. Сер.3, Гiсторыя, фiласофiя, палiталогiя, сацыялогiя, эканомiка, права (Мiнск). 1993. N 2. С.14-17. Бiблiягр.: 14 назв.

2639. С-скi. Наваградская беларуская гiмназiя [1920-я-1934 гг.: Па матэрыялах часоп. "Моладзь" (Парыж)] / Падрыхт. Ю.Васiлеўскi // Наша слова (Мiнск). 1993. 17 лiстап.(N 46). С.4.

2640. Сноп С. Аб "феноменах" сацыялiстычнага права: [Ёсць звесткi з гiсторыi Зах. Беларусi, 1921-1939 гг.] // Гарадзенскiя запiсы: (Старонкi гiсторыi i культуры). Гродна, 1993. Вып. 1. С.72-74.

2641. Трацяк Я. Роля беларускiх святароў у адраджэннi нацыянальнай культуры [Заходняй Беларусi, 20-40-я гг.] // Культура ў Рэспублiцы Беларусь: гiсторыя, сучасны стан i перспектывы развiцця: (Тэз. навук. канф.). - Мн., 1993. - С.108-110.

2642. Трацяк Я. Роля беларускiх святароў у адраджэннi роднай мовы [у Заходняй Беларусi, 20-40-я гг.] // Гарадзенскiя запiсы: (Старонкi гiсторыi i культуры). Гродна, 1993. Вып. 1. С.66-71.

2643. Тумаш В. Вiленскiя беларусы расказваюць: [З гiсторыi святкавання беларусамi Дня незалежнасцi рэсп. у Вiльнi ў 30-я гг.] / Запiсала С.Белая // Полацак (Клiўленд). 1993. N 2. С.30-31. Працяг. Пач.: N 3,1992.

2644. Хонцар У. Бераставiччына ў 1921-1939 гг. [пад уладаю Польшчы] // Берастав. газ. 1993. 3,9,19,26, чэрв.; 3,7 лiп.

2645. Шнаркевiч Н. Беларускiя школы ў Заходняй Беларусi [1916-1937 гг.] // Наша слова (Мiнск). 1993. 19 студз.(N 3). С.4.

2646. Gliński B. Naród prawie nie znany // Dziś (Warszawa). 1993. N 4. S.102-104. Пол.

Паланiзацыя Беларусi перыяду II Рэчы Паспалiтай.

2647. Gomółka K. Białorusini w II Rzeczypospolitej // Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Ekonomia (Gdansk). 1992. N 31. S.1-179. Пол.

Беларусы ў II Рэчы Паспалiтай.

2648. *Gomółka K. Stan badań nad losami mniejszości białoruskiej w II Rzeczypospolitej // Stan badań nad dziejami kresów północno-wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej / Pod red. J.J.Milewskiego. Białystok, 1993. Пол.

Беларусы ў II Рэчы Паспалiтай.

2649. Kurkiewicz M. Rząd Władyslawa Grabskiego wobec Białorusinów (1923-1925). Cz. 1 // Dyskusja (Warszawa). 1993. N 1. S.16-17. Пол.

Беларусы ў Польшчы ў 1923-1925 гг.

2650. *Majecki H. [Recenzja] // Białostocczyzna (Białystok). 1993. N 4. S.130-131. Пол. - Рэц. на арт.: Gomółka K. "Białorusini w II Rzeczypospolitej" // Zeszyty naukowe Politechniki Gdanskiej. Ekonomia(Gdańsk). 1992. N 31. S.1-179. Пол.

Водгук на артыкул аб беларусах у II Рэчы Паспалiтай.

2651. Postulaty pozostały te same / Do druku przygot. i koment. opatrz. S.Iwaniuk // Czasopis (Białystok). 1993. N 9. S.7. Пол.

Правы беларусаў у Польшчы ў 1930 г.

2652. Sakowicz J. Przestrzeń nieidylliczna: Kwestia białoruska w II RP // Dziś (Warszawa). 1993. N 4. S.104-112. Пол.

Беларускае пытанне ў II Рэчы Паспалiтай.

2653. *Skuteli B. Bereza Kartuska: Rok 1938 // Dziś (Warszawa). 1993. N 8. S.83-92. Пол.

Бяроза Картузская ў 1938 г.

Гл. таксама N 85, 1769, 1851, 1941, 2074, 2144, 2436, 2459, 2460, 2461, 2488, 3724.

Беларуская сялянска-работнiцкая грамада (1925-1927 гг.)

2654. Бунто Я. Беларуская сялянска-рабочая грамада на Глыбоччыне [1925 г.] // Весн. Глыбоччыны. 1993. 15 чэрв.

2655. Герасiмаў Л. Хто знiшчыў сялянскую "Грамаду"? // Бел. мiнуўшчына (Мiнск). 1993. N 2. С.43-44.

2656. Капыловiч М. "Адвеку мы спалi...": [Лёс партыi i яе кiраўн. Б.А.Тарашкевiча] // Наш дзень (Маладзечна). 1993. 23 лют.

2657. Микула Е. Максим Бурсевич: <<Я - из венка "Громады">>: [О деятеле нац.-освобод. движения в Зап. Беларуси, одном из рук. Бел. крестьян - рабочей громады (1890-1937)] // Чалавек i эканомiка (Мiнск). 1993. N 1. С.34-35.

2658. Фадзееў Л. "Грамаду" знiшчылi бальшавiкi // Нар. газ. (Мiнск). 1993. 4 сак.

Персаналiя

2659. Адамушко В. Помыслы и надежды о свободной Беларуси их никогда не покидали: [Я.Бобрович (1897-1943) и И.Гаврилюк (1893-1937), репрессир. по делу "Бел. нац. центра", орг., создан. в Зап. Беларуси в сент. 1932 г.] // Веч. Минск. 1993. 19 марта.

2660. Анiшчык А. Дырэктар гiмназii [у Ракаве Я.Цеханоўскi (1888-1938)] // ЛiМ (Мiнск). 1993. 19 лiстап.(N 46). С.16.

2661. Галоўка С. Янка Гарох. Якi яго лёс?: [Пра бел. паэта (1906-1909?-?), удзельнiка нац.-вызвал. руху ў Зах. Беларусi. Ёсць звесткi пра лiт.-палiт. часоп. "Пралом". Прыведз. успамiны М.Танка] // Прамень (Стоўбцы). 1993. 16 чэрв.

2662. Ермалёнак В. "Беларускi цар": [К.Ю.Крук (1896-1942), дзеяч нац.-вызвал. руху ў Зах. Беларусi] // Сцяг працы (Мiёры). 1993. 17 крас.

2663. Iверс А. Завочнае знаёмства з Янам Шутовiчам [(1904-1973): Успамiны пра дзеяча культуры Зах. Беларусi] // Калоссе (Паставы). 1993. N 1. С.56-58.

2664. Iгнатовiч Ф.I. Прызнання не дачакаўся...: Напамiн пра М.Марцiнчыка [1901-1980] - дзеяча ТБШ у Зах. Беларусi // ЛiМ (Мiнск). 1993. 27 жн.(N 34). С.12.

2665. Кулеш Н. "Где вы видели господскую деревню?": Листая страницы истории: [О судьбе помещика Р.А.Скирмунта (1868-1939) и его имения в д.Поречье Пин. р-на, 1914-1939 гг.] // Пiн. весн. 1993. 14 лiп.

2666. Ласковiч В.П. За зямлю i волю: [М.I.Лагвiнюк (1901-?), змагар за сац. i нац. вызваленне Зах. Беларусi i ўз'яднанне яе з Сав. Беларуссю] // Навiны Камянеччыны. 1993. 21,24 крас.

2667. Прысуд адменены. [Ч.1]: Зб.: [Аб трагiч. лёсе людзей, якiя сталi ахвярамi рэпрэсiй. Яны нарадзiлiся, жылi або дзейнiчалi на тэрыторыi Брэсц. вобл.] / Брэсц. абл. аддз-не Бел. фонду культуры; Рэд. У.П.Самовiч; Прадм.: Г.А.Вайндрах, У.П.Самовiч. - Брэст, 1993. - 241 с.

Са зместу: Ласковiч В. Жыццё, абарванае куляй: [М.Л.Перавалоцкi (1903-1937), падпольшчык з Зах. Беларусi]. С.29-36. Самовiч У. Персанальная (асабовая) справа: [К.М.Мiранюк, чл. падпол. абкома ЛКСМЗБ]. С.36-45. Сяленя Я.В. "Што чуваць пра бацьку?..": [С.I.Гаворка (?-1937), чл. КПЗБ]. С.84-88; Яго называлi Юрка Пружанскi: [А.А.Альшэўскi (1904-1942), першы арганiзатар камсамола ў Бярозе]. С.89-99. Камейша Б.I. Памiж молатам i кавадлам: [З.Р.Дудзiк (1902-1939, чл. КПЗБ]. С.99-114. Ласковiч В. Пазыўныя бессмяротнасцi: [С.А.Дубовiк (1888-1937), адзiн з заснав. КПЗБ]. С.139-147. Вашчук А. За адсутнасцю саставу злачыннасцi: [С.Ф.Падлiпскi (1906), чл. ЛКСМЗБ]. С.170-175. Сацынаў Ю. Вяртанне: [З.А.Чайкоўскi (1885-1938), удзельнiк падпол. барацьбы ў Зах. Беларусi]. С.206-222.

2668. Тайны Кремлевского двора: Хроника кровавых событий / Сост. О.Н.Аврамченко, П.В.Акулов. - Мн.: Полымя: АЖУР, 1993. - 142 с.

Из содерж.: Токарев М. В колымских джунглях: [О трагедии чл. подпол. комсомол. орг. Зап. Беларуси М.Рожко, В.Тимощука и Н.Борздуна]. С.120-123; С клеймом предателя: [Из биогр. И.Филипенко, в годы войны служившего в полиции по заданию подпол. комсомол. орг., Зап. Беларусь]. С.124-126.

2669. Ульянкоў В. Трагедыя роду Скiрмунтаў: [Больш падрабязна пра лёс Р.А.Скiрмунта (1868-1939), прыхiльнiка iдэi нац. адраджэння] // Культура (Мiнск). 1993. 2 лiстап.(N 43). С.3.

2670. Чыгрын С. Актывiстка ТБШ Алена Лябецкая: [Дзейнасць Т-ва бел. шк., якое iснавала ў Зах. Беларусi з 1921 па 1937 гг.] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. Верас.(N 35). С.7.

2671. Чыгрын С. Была актывiсткай ТБШ // Наша слова (Мiнск). 1993. 14 лiп.(N 28). С.4.

2672. Чыгрын С. У суровыя гады // Гродзен. праўда. 1993. 6 лiп.

[ Да N 2670-2672]. Пра А.Лябецкую (1903-1981) , актывiстку Таварыства беларускiх школ, якое iснавала ? Заходняй Беларусi ? 1921-1937 гг.

2673. Чэмер А. Магiстр Янка Шутовiч [(1904-1973): Творчая дзейнасць: Успамiны пра культур. жыццё Зах. Беларусi] // Калоссе (Паставы). 1993. N 1. С.54-56.

2674. Шпыркова I. Лёс Паўла [Сцяпанавiча] Крынчыка [(1898-1975): Дзеяч рэв. i нац.-вызвал. руху ў Зах. Беларусi] // Слонiм. весн. 1993. 18 верас.

Гл. таксама N 1879, 2066, 2070, 2508.

I.С.Дварчанiн (1895-1937)

2675. Адамушка У.I. Iгнат Дварчанiн - рэвалюцыянер, гiсторык, паэт: [Трагiч. лёс удзельнiка заходнебел. нац.-вызвал. руху] // Бел. гiст. часоп. (Мiнск). 1993. N 3. С.113-118.

2676. Адамушко В. Поплатился жизнью // Веч. Минск. 1993. 7 мая.

2677. Дваранiн I.М. Дарога пачалася ў Погiрах: [Успамiны] / Падрыхт. Я.Мiсарэвiч // Гродзен. праўда. 1993. 16 снеж.

2678. Дзятлава Р. Да юбiлею нашага земляка // Перамога (Дзятлава). 1993. 11 верас.

2679. Мiсарэвiч Я. Змагар за волю // Лiд. газ. 1993. 23 кастр.

С.В.Прытыцкi (1913-1971)

2680. Белугин А. Он отдал себя народу: [С.О.Притыцкий (1913-1971), партийн. и гос. деятель Беларуси] // Бел. думка (Мiнск). 1993. N 3. С.70-73.

2681. Шастак Ю. С.В.Прытыцкi // Наш дзень (Маладзечна). 1993. 5 лют.

2682. Шастак Ю. Чалавек з легенды // Калiнкав. навiны. 1993. 30 студз.; Гродн. правда. 1993. 25 февр.

Другая сусветная вайна 1939-1945 гг.

2683. Бобылев П. В январе сорок первого Красная армия наступала на Кенигсберг: Рассекреч. материалы оператив.-стратег. игр на картах в Генерал. штабе РККА в янв. 1941 г.: [О воен. действиях на территории Белоруссии] // Известия (Москва). 1993. 22 июня. С.16.

2684. Бродский Е.А. Забвению не подлежит: [Об участии сов. военноплен. и угнан. в Германию сов. граждан, в т.ч. уроженцев Беларуси, в движении Сопротивления]. - М.: Мысль, 1993. - 415 с. - Библиогр. в примеч.: с.286-302.

2685. Вап А. Абарона Берасцейскай крэпасцi ў 1939 годзе // Помнiкi гiсторыi i культуры Брэстчыны: праблемы вывучэння аховы i выкарыстання: Матэрыялы навук.-практ. канф. - Брэст, 1993. - С.81-87.

2686. Высоцкi В.Я. 50 гадоў бiтвы пад Ленiна: погляд з Польшчы [на падзеi другой сусветнай вайны: Верас. 1939, бiтва пад Ленiна, справы Армii Краёвай] // Звязда. 1993. 12 кастр.

2687. Гапон К. Салдат 1939 года: [Успамiны ўраджэнца в.Мяшэтнiкi Мастоўс. р-на, якi прымаў удзел у вайне з фашыстамi на баку Пол. войска] // Зара над Нёманам (Масты). 1993. 8 мая.

2688. Горьков Ю.А. Готовил ли Сталин упреждающий удар против Гитлера в 1941 г.: [В содерж. есть материал о предполагаемом стратег. развертывании сов. войск на западе, в т.ч. и на территории Белоруссии] // Новая и новейшая история (Москва). 1993. N 3. С.29-45.

2689. Залескi А. Лёс салдата [Войска Польскага: У.П.Лабаноўскi, жыхар мястэчка Новы Пагост Мiёр. р-на, удзельнiк абарончай вайны 1939 г.] // Сцяг працы (Мiёры). 1993. 18 верас.

2690. Ляшковiч В. Не павiнны застацца невядомымi [салдаты Войска Польскага, якiя прымалi ўдзел у баях з нямецкай армiяй ў вераснi 1939 г.: Сярод iх былi беларусы] // Маладзеч. газ. 1992. 5 снеж.

2691. Матэленак Л. Яшчэ ёсць сведкi: [ Пра ўраджэнца в.Каўшэлева Шаркоўшч. р-на В.Л.Катовiча, пол. ваеннапалон., якi ў 1939 г. быў у сталiн. лагеры каля Катынi]// Сцяг працы (Мiёры). 1993. 10 крас.

2692. Мякiнка У.М. Сасёнкi Катынскага бору: [Успамiны настаўнiка пра вучняў Рубяжэвiц. шк., воiнаў пол. армii Б.Каранеўскага i Ф.Казлоўскага, загiнуўшых у Катынi. Таксама ёсць звесткi аб гiсторыi шк. на Стаўбцоўшчыне ў пач. XX ст.] / Запiсаў Ф.Бандаровiч // Прамень (Стоўбцы). 1993. 31 сак.

2693. Полюхович Н. Признаны через годы: [Воспоминания участника событий 1939 г. в Польше] // Пiн. весн. 1993. 27 студз.

2694. [Секретные документы НКВД от 5 марта 1940 г.: О содерж. в лагерях и в тюрьмах зап. обл. Украины и Белоруссии бывших офицеров пол. армии, пол. полиции и разведыват. орг., чл. националист. партий, которых предложено расстрелять] // Вопр. истории (Москва). 1993. N 1. С.17-19.

2695. Сергеева Е.Д. В складках смятой шали: Былое и думы: [О времени (1939-1944 гг.), о городе, о себе: Воспоминания старожила Бреста] / Записала О.Беркут // Веч. Брест. 1993. 13 авг.

2696. Титов И. Не пропавшие без вести...: [О партиз. отряде "Петр", сражавшемся на территории Польши, командиром которого был уроженец Белоруссии П.К.Финансов] // Во славу Родины (Минск). 1993. 11 сент.

2697. Хоффман И. Подготовка Советского Союза к наступательной войне. 1941 год: [Ст. из Германии: Есть материалы о предполагаемых воен. действиях на территории Беларуси] // Отеч. история (Москва). 1993. N 4. С.19-31.

2698. *Eberhardt P. Polska granica wschodnia, 1939-1945. - Warszawa: Spotkania, 1993. - 223, [25] s.: m. - Bibliogr.: s.217-223.- Пол.

Польская ўсходняя гранiца, 1939-1945 гг.

2699. Kurkiewicz M. Białoruskie racje w czasie II wojny światowej // Dyskusja (Warszawa). 1993. N 1. S.18. Пол. - Рэц. на кн.: Turonek J. Białoruś pod okupacją niemiecką. - Warszawa, 1993. - Пол.

Водгук на кнiгу аб удзеле Беларусi ў другой сусветнай вайне.

2700. Rostocki W. [Recenzja] // Przegląd Wschodni (Warszawa). 1992/93. T.II, z.3. S.718-724. Пол. - Рэц. на кн.: Eberhardt P. Polska granica wschodnia, 1939-1945. - Warszawa, 1993. - Пол.

Водгук на кнiгу пра польскую ўсходнюю гранiцу ў 1939-1945 гг.

2701. *Rymuszko M. Dzwony ponad wszystko. Cz.1-2 // Prawo i Życie (Warszawa). 1993. N 33/34. S.12: il. Пол.

Пацыфiкацыйная акцыя на Беласточчыне ў перыяд другой сусветнай вайны.

2702. Skrok Z. [Recenzja] // Nowe Książki (Warszawa). 1993. N 5. S.63-66. Пол. - Рэц. на кн.: Turonek J. Białoruś pod okupacją niemiecką. - Warszawa, 1993. - Пол.

Водгук на кнiгу аб удзеле Беларусi ў другой сусветнай вайне.

2703. Tarka K. [Recenzja] // Kresy Literackie (Chełm). 1993. N 3. S.53. Пол. - Рэц. на кн.: Eberhardt P. Polska granica wschodnia, 1939-1945. - Warszawa, 1993. - Пол.

Водгук на кнiгу пра польскую ўходнюю гранiцу 1939-1945 гг.

Гл. таксама N 34, 1962, 3221.

Па старонках кнiг "Памяць"

2704. [Cпiс жыхароў г.Рэчыца, якiя згодна даных гаррайваенкамата i цэнтральнага архiва Узброеных Сiл (г.Падольск) загiнулi ў час Вялiкай Айчыннай вайны цi прапалi бз вестак] // Дняпровец (Рэчыца). 1993. 5,10,17,19,24,26,31 жн.; 2,7 верас.

2705. Адгукнiцеся, родныя i знаёмыя!: [Спiс воiнаў, якiя прызывалiся ў даваен. i ваен. час Петрык. i Капаткевiц. ваенкаматамi i загiнулi] // За новыя рубяжы (Петрыкаў). 1993. 6,20,27 кастр.

2706. Адгукнiцеся, родныя i блiзкiя: [Спiс загiнуўшых у Вялiкай Айчын. вайне жыхароў Гомел. р-на] // Маяк (Гомель). 1993. 18,25 верас.; 9,23 кастр.; 6,26 лiстап.; 4,11,25 снеж.

2707. Акцябрскi сельсавет [Слуцкага р-на]: Загiнулi ў Вялiкую Айчын. вайну: [Спiс] // Слуц. край. 1993. 7,14,21,24 крас.

2708. Архiвы паведамляюць iмёны нашых землякоў, якiя загiнулi на фронце, нашых вызвалiцеляў // Дзвiн. праўда (Верхнядзвiнск). 1993. 23 сак.

2709. Ахвяры зембiнскага гета, расстраляныя 18 жнiўня 1941 г.: [Спiс] // Адзiнства (Барысаў). 1993. 26 чэрв.

2710. Ахвяры капыльскага гета: [Спiсы загiнуўшых] // Слава працы (Капыль). 1993. 6,10,13 лiстап.

2711. В районную книгу Памяти: Дополнит. список военнослужащих, призван. Ошмян. райвоенкоматом и погибших на фронтах в период Великой Отеч. войны 1941-1945 гг. // Ашмян. весн. 1993. 10 крас.

2712. Воiны Савецкай Армii, якiя загiнулi на тэрыторыi Шклоўскага р-на ў гады Вялiкай Айчыннай вайны 1941-1945: [Спiс па вёсках р-на] // Удар. фронт (Шклоў). 1993. 19,22,29 мая; 2,19,23,30 чэрв.; 10,14,21 лiп.

2713. Воiны Чырвонай Армii, загiнуўшыя на франтах Вялiкай Айчыннай вайны: Гар. пас. Халопенiчы [Круп. р-на] // Ленiн. курсам (Крупкi). 1993. 3 лют.

2714. Воiны Чырвонай Армii, загiнуўшыя на франтах Вялiкай Айчыннай вайны: Ухвал. сел. Савет [Круп. р-на] // Ленiн. курсам (Крупкi). 1993. 26,30 чэрв.; 7,10,14 лiп.

2715. Воiны Чырвонай Армii, партызаны i мiрныя жыхары, загiнуўшыя ў час Вялiкай Айчыннай вайны: Абчуг. сел. Савет [Круп. р-н] // Ленiн. курсам (Крупкi). 1993. 7,11,14,21 жн.; 1,4 верас.

2716. Воiны Чырвонай Армii, загiнуўшыя на франтах Вялiкай Айчыннай вайны: Халопенiц. сел. Савет [Круп. р-на] // Ленiн. курсам (Крупкi). 1993. 29 крас.; 1 мая.

2717. Воiны Чырвонай Армii, загiнуўшыя ў час Вялiкай Айчыннай вайны: Дакуд. сел. Савет [Круп. р-на] // Ленiн. курсам (Крупкi). 1993. 17, 20 лiстап.

2718. Воiны Чырвонай Армii, загiнуўшыя на франтах Вялiкай Айчыннай вайны: Хацюхоўс. сел. Савет [Круп. р-на] // Ленiн. курсам (Крупкi). 1993. 6,13,16 студз.

2719. Воiны Чырвонай Армii, загiнуўшыя ў час Вялiкай Айчыннай вайны: Iгрушк. сел. Савет [Круп. р-на] // Ленiн. курсам (Крупкi). 1993. 1,4,8 снеж.

2720. Воiны-землякi, партызаны i патрыёты Дубраўскага сельсавета [Пухавiцкага р-на], якiя загiнулi ў час савецка-фiнляндскай i Вялiкай Айчыннай вайны: [Спiс] // Пухав. навiны (Мар'iна Горка). 1993. 21 лiп.; 4,18 жн.

2721. Воiны-землякi, якiя загiнулi i прапалi без вестак на франтах Вялiкай Айчыннай вайны: [Спiс па сельсаветах Мiёр. р-на] // Сцяг працы (Мiёры). 1993. 30 лiстап.; 4,7,11,14 снеж.

2722. Воiны-землякi, партызаны i патрыёты Узлянскага сельсавета [Пухавiцкага р-на], якiя загiнулi ў час савецка-фiнляндскай i Вялiкай Айчыннай вайны: [Спiс] // Пухав. навiны (Мар'iна Горка). 1993. 13,20 студз.

2723. Воiны-землякi, якiя загiнулi ў гады [Вялiкай Айчыннай] вайны: [Спiс па Каменна-Лаўс. сел. Савету Шклоўс. р-на] // Удар. фронт (Шклоў). 1993. 21 лiп.; 4,11,21,25,28 жн.; 18 верас.

2724. Воiны-землякi, якiя ўдзельнiчалi ў савецка-фiнляндскай вайне 1939-1940 гг.: [Спiс па сельсаветах Магiлёўс. р-на] / Падрыхт. У.Агурцоў // Прыдняпр. нiва (Магiлёў). 1993. 26 мая.

2725. Вязнi фашысцкiх засценкаў [у Азарыцкiх лагерах смерцi: Спiсы] // Кiравец. 1993. 26,29 мая; 2,5,9,12,16,23,26,30 чэрв.; 7,17 лiп.

2726. Дадатковы спiс прапушчаных iмён воiнаў-землякоў, партызан i мiрных жыхароў, якiя загiнулi ў Вялiкую Айчынную вайну 1941-1945 гг.: Букчан. сельсавет [Лельч. р-на] // Светлае жыццё (Лельчыцы). 1993. 5 сак.

2727. Дадатковы спiс прапушчаных iмён воiнаў-землякоў, партызан i мiрных жыхароў, якiя загiнулi ў Вялiкую Айчынную вайну 1941-1945 гг.: Буйнавiц. сельсавет [Лельч. р-на] // Светлае жыццё (Лельчыцы). 1993. 5,9,12,19 лют.; 2 сак.

2728. Дадатковы спiс прапушчаных iмён воiнаў-землякоў, партызан i мiрных жыхароў, якiя загiнулi ў Вялiкую Айчынную вайну 1941-1945 гг.: Стадолiц. сельсавет [Лельч. р-на] // Светлае жыццё (Лельчыцы). 1993. 15 мая.

2729. Дадатковы спiс прапушчаных iмён воiнаў-землякоў, партызан i мiрных жыхароў, якiя загiнулi ў Вялiкую Айчынную вайну 1941-1945 гг.: Стадолiц. сельсавет. Глушкавiц. сельсавет. Сiманiц. сельсавет [Лельч. р-на] // Светлае жыццё (Лельчыцы). 1993. 19 мая.

2730. Дадатковы спiс прапушчаных iмён воiнаў-землякоў, партызан i мiрных жыхароў, якiя загiнулi ў Вялiкую Айчынную вайну 1941-1945 гг.: Ударнен. сельсавет [Лельч. р-на] // Светлае жыццё (Лельчыцы). 1993. 9 чэрв.

2731. Дадатковы спiс прапушчаных iмён воiнаў-землякоў, партызан i мiрных жыхароў, якiя загiнулi ў Вялiкую Айчынную вайну 1941-1945 гг.: Бараўс. сельсавет [Лельч. р-на] // Светлае жыццё (Лельчыцы). 1993. 2 лют.

2732. Дадатковы спiс прапушчаных iмён воiнаў-землякоў, партызан i мiрных жыхароў, якiя загiнулi ў Вялiкую Айчынную вайну 1941-1945 гг.: Сiманiц. сельсавет. Тонеж. сельсавет. Ударнен. сельсавет [Лельч. р-на] // Светлае жыццё (Лельчыцы). 1993. 29 мая.

2733. Дадатковы спiс прапушчаных iмён воiнаў-землякоў, партызан i мiрных жыхароў, якiя загiнулi ў Вялiкую Айчынную вайну 1941-1945 гг.: Дзяржын. сельсавет. Дуброўс. сельсавет [Лельч. р-на] // Светлае жыццё (Лельчыцы). 1993. 16,24,30 крас.

2734. Дадатковы спiс прапушчаных iмён воiнаў-землякоў, партызан i мiрных жыхароў, якiя загiнулi ў Вялiкую Айчынную вайну 1941-1945 гг.: Грабянёўс. сельсавет [Лельч. р-на] // Светлае жыццё (Лельчыцы). 1993. 26 сак.; 2,9 крас.

2735. Дадатковы спiс загiнуўшых i прапаўшых без вестак у гады Вялiкай Айчыннай вайны (1941-1945 гг.), састаўлены на падставе архiўных дакументаў [Калiнкавiцкага р-на] // Калiнкав. навiны. 1993. 5,19,21,26,30 студз.; 4,9,25,27 лют.; 2,16,30 сак.; 8,15 крас.; 11,13,18,27 мая; 1,3,5,8,10,22,26 чэрв.

2736. Дадатковы спiс воiнаў, партызан, мiрных жыхароў Ясенскага сельсавета [Асiповiцкага р-на], якiя загiнулi ў гады Вялiкай Айчыннай вайны з нямецка-фашысцкiмi захопнiкамi // Запаветы Ленiна (Асiповiчы). 1993. 24 лют.

2737. Дадатковы спiс прапушчаных iмён воiнаў-землякоў, партызан i мiрных жыхароў, якiя загiнулi ў Вялiкую Айчынную вайну 1941-1945 гг.: Лельч. сельсавет // Светлае жыццё (Лельчыцы). 1993. 8,12 мая.

2738. Дапаўненнi, удакладненнi ў спiсы загiнуўшых [жыхароў Слуцкага р-на] у Вялiкую Айчынную вайну // Слуц. край. 1993. 9,12 чэрв.

2739. Казловiцкi сельсавет [Слуцкага р-на]: Загiнулi ў Вялiкую Айчын. вайну: [Спiс] / Склад. М.Сакалоўскi // Слуц. край. 1993. 13,20,30 студз.; 6,10,17,24,27 лют. Пач.: N 89-94,96,98,1992.

2740. Книга Памяти: Вспомним их поименно: Моркинский р-н: [Есть сведения о погибших в Беларуси] / Верхов. Совет Респ. Марий Эл и др.; Редкол.: А.А.Зенкин (отв. ред.) и др. - Йошкар-Ола: Марийс. кн. изд-во, 1993. - 439 с., 4 л. ил.

2741. Книга Памяти: Курган. обл. Т.7.: Варгашинский и Мокроусовский р-ны: [Есть сведения о погибших на территории Беларуси] / Ред. комис.: Н.Н.Ладыгина (пред.) и др.; Сост.: Д.М.Нестеров, К.Я.Рукавишникова. - Курган, [1993]. - 450 c.

2742. Книга Памяти Республики Коми: Имена воинов, убитых в боях, умерших от ран в госпиталях, пропавших без вести в годы Великой Отеч. войны (1941-1945 гг.) [в т.ч. и Беларуси], земляков коми и призван. военкоматами респ. Т.1: Сыктывкар, Воркута, Вуктыльский, Ижемский р-ны, Инта, Княжпогостский, Койгородский, Корткеросский, Печорский р-ны / Сост.: В.М.Котельников, А.М.Калимова. - Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1993. - 784 с., 6 л. цв. ил. - Библиогр.: с.24-25 (14 назв.).

2743. Книга Памяти: Рос. Федерация, Курс. обл.: [Есть материалы об уроженцах Беларуси и погибших на ее территории] / Редкол.: Н.А.Алымов (пред.) и др. - Курск, 1993. [Т.] 1: Г. Курск, Беловский, Большесолдатский районы. - 430 с., 1 л. схем. [Т.] 2: Глушковский, Горшеченский, Дмитриевский р-ны. - 462 с., 1 л. схем.

2744. Книга Памяти погибших и пропавших без вести в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: [В содерж. есть сведения об уроженцах Белоруссии, призывавшихся Моск. гор. и райвоенкоматами, а также о воинах, погибших и захорон. на территории Белоруссии] / Правительство Москвы; Редкол.: Ю.М.Лужков (пред.) и др. - М.: Центр по изд. Кн. Памяти Москвы, 1993.

Т.2: Абабалов-Бессмертный. - 719 с., [1] л. ил.

Т.3: Бессмертных-Вячин. 688 с.

Т.4: Гаадась-Добров. 686 с.

2745. Книга Памяти: Псков. обл. Т.1: Псковский р-н: Ист.-док. хроника: К 50-летию Победы сов. народа в Великой Отеч. войне: [Есть материалы о погибших на территории Беларуси] / Обл. Совет нар. депутатов и др.; Гл. ред. Н.П.Корнеев. - Псков, 1993. - 412 с., 10 л. ил. - Библиогр.: с.411-412 (49 назв.).

2746. Книга Памяти: [Рос. Федерация, Твер. обл.: Есть сведения о воинах, которые погибли в Беларуси] / Редкол.: Г.Н.Аксенов (рук.) и др. - Тверь: Твер. ведомости, 1993.

Т.2: Весьегонский, Лесной, Сандовский, Сонковский, Удомельский р-ны. - 533 с.: ил.

Т.3: Андреапольский, Бельский, Жарковский, Оленинский, Селижаровский р-ны. - 562 с.: ил.

Т.4: Зубцовский, Осташковский, Пеновский, Ржевский, Торопецкий р-ны. - 740 с.: ил.

2747. Кнiга-летапiс "Памяць": Жыхары Рассвет. сельсавета - удзельнiкi Вялiкай Айчын. вайны // Ленiнец (Добруш). 1993. 17 лют.; 30 чэрв.; 7 лiп.

2748. Лiчбы гавораць: [Аб колькасцi жыхароў Мастоўс. р-на, мабiлiз. у Чырв. Армiю ў гады вайны, якiя загiнулi i прапалi без весткi, аб спален. на тэрыторыi р-на вёсках, аб устаноўл. у гонар загiнуўшых помнiках i абелiсках] / Склад. А.Сiдаровiч // Зара над Нёманам (Масты). 1993. 8 мая.

2749. Людзi з вогненных вёсак: Спiс жыхароў Чырвонаслабод. пассавета [Салiгор. р-на], загiнуўшых у гады вайны 1941-1945 гг. // Шахцёр (Салiгорск). 1993. 3,7,10,14,17,21 верас.

2750. Людзi з вогненных вёсак: Спiс жыхароў Зажэвiц. сельсавета [Салiгор. р-на], загiнуўшых у гады вайны 1941-1945 гг. // Шахцёр (Салiгорск). 1993. 24,28 верас.; 1,5,8,12,15,19,22,26,29 кастр.; 5,12,16,19,23,30 лiстап.; 3,7,10,14,24,28 снеж. Працяг будзе.

2751. Людзi з вогненных вёсак: Паймен. спiс жыхароў в.Чаланец [Салiгор. р-на], якiя загiнулi на фронце i ў партызанах у час Вялiкай Айчын. вайны 1941-1945 гг. // Шахцёр (Салiгорск). 1993. 26 сак.; 2,6,9,16 крас.

2752. Людзi з вогненных вёсак: Спiс воiнаў, партызан, падпольшчыкаў i сувязных, якiя загiнулi ў час Вялiкай Айчын. вайны 1941-1945 гг. i прыналежнасць якiх да насел. пунктаў Салiгоршчыны ўстанавiць не ўдалося // Шахцёр (Салiгорск). 1993. 5,8,12,15,19,22,26,29 студз.; 2,9,12,16 лют. Пач.: N 91,1992.

2753. Людзi з вогненных вёсак: Паймен. спiс мiр. грамадзян [в.Груздава i Барань-Гара Салiгор. р-на], расстрал., павеш., закатав. i спален. ням.-фашысц. карнiкамi i iх памагатымi ў час Вялiкай Айчын. вайны 1941-1945 гг. // Шахцёр (Салiгорск). 1993. 6 лiп.

2754. Людзi з вогненных вёсак: Партыз. могiлкi ва ўрочышчы Векарава [Салiгор. р-на] Хорастаўс. сельсавета, на якiх пахав.: [Спiс загiнуўшых партызан] // Шахцёр (Салiгорск). 1993. 13 лiп.

2755. Людзi з вогненных вёсак: Спiс жыхароў в.Навiна [Салiгор. р-на], якiя загiнулi ў час Вялiкай Айчын. вайны 1941-1945 гг. // Шахцёр (Салiгорск). 1993. 13 лiп.

2756. Людзi з вогненных вёсак: Спiс воiнаў, партызан i сувяз. в.Хорастава [Салiгор. р-на], загiнуўшых у час Вялiкай Айчын. вайны 1941-1945 гг. // Шахцёр (Салiгорск). 1993. 16,19 лют.

2757. Людзi з вогненных вёсак: Паймен. спiс жыхароў в.Рахавiчы [Салiгор. р-на], якiя загiнулi на фронце i ў партызанах у час Вялiкай Айчын. вайны 1941-1945 гг. // Шахцёр (Салiгорск). 1993. 23 сак.

2758. Людзi з вогненных вёсак: Паймен. спiс мiр. грамадзян в.Сава [Салiгор. р-на], расстрал., павеш., закатав. i спален. ням.-фашысц. карнiкамi i iх памагатымi ў час Вялiкай Айчын. вайны 1941-1945 гг. // Шахцёр (Салiгорск). 1993. 25,29 чэрв.

2759. Людзi з вогненных вёсак: Спiс воiнаў, партызан, сувяз., мiр. жыхароў г.п.Чырв. Слабада [Салiгор. р-на], якiя загiнулi ў час Вялiкай Айчын. вайны 1941-1945 гг. i на сав. -фiнлянд. вайне // Шахцёр (Салiгорск). 1993. 13,16,30 лiп.; 3,6,10,13,17,20,24,27 жн.

2760. Людзi з вогненных вёсак: Паймен. спiс жыхароў в.Пузiчы [Салiгор. р-на], якiя загiнулi на фронце i ў партызанах у час Вялiкай Айчын. вайны 1941-1945 гг. // Шахцёр (Салiгорск). 1993. 12,16 сак.

2761. Людзi з вогненных вёсак: Паймен. спiс мiр. грамадзян в.Ямнае [Салiгор. р-на], расстрал., павеш., закатав. i спален. ням.-фашысц. карнiкамi i iх памагатымi ў час Вялiкай Айчын. вайны 1941-1945 гг. // Шахцёр (Салiгорск). 1993. 29 чэрв.; 2,6 лiп.

2762. Людзi з вогненных вёсак: Спiс мiр. грамадзян в.Хорастава [Салiгор. р-на], расстралян., павеш., спален. ням.-фашысц. захопнiкамi ў час Вялiкай Айчын. вайны 1941-1945 гг. // Шахцёр (Салiгорск). 1993. 26 лют.

2763. Людзi з вогненных вёсак: Паймен. спiс расстрал. i спален. ням.-фашысц. захопнiкамi мiр. грамадзян в.Чаланец [Салiгор. р-на] у час Вялiкай Айчын. вайны 1941-1945 гг. // Шахцёр (Салiгорск). 1993. 14,18,21,25,28 мая.

2764. Людзi з вогненных вёсак: Паймен. спiс расстрал. i спален. ням.-фашысц. захопнiкамi мiр. грамадзян в.Пузiчы [Салiгор. р-на] у час Вялiкай Айчын. вайны 1941-1945 гг. // Шахцёр (Салiгорск). 1993. 28 мая; 1,4,8,11,15,18,22,25 чэрв.

2765. Людзi з вогненных вёсак: Паймен. спiс закатав. i спален. ням.-фашысц. карнiкамi мiр. жыхароў в.Рахавiчы [Салiгор. р-на] 15 лют. 1943 г. i ў час Вялiкай Айчын. вайны // Шахцёр (Салiгорск). 1993. 23 крас.; 4,11 мая.

2766. Маханькоў Ц.А. У кнiгу "Памяць": [Спiс жыхароў вёсак Новая Белiца, Малая Белiца, Мяшчэнцы Сеннен. р-на, якiя загiнулi на франтах i ў партызанах] // Голас Сенненшчыны. 1993. 21 снеж.

2767. Назавём усiх паймённа: Сав. грамадзяне [Добруш. р-на], вывез. у фашысц. няволю ў перыяд вайны // Ленiнец (Добруш). 1993. 11,29 верас.; 1 снеж. Працяг будзе.

2768. Назавём усiх паймённа: Воiны-землякi, якiя загiнулi або прапалi без вестак на франтах Вялiкай Айчын. вайны 1941-1945 гг., цi памерлi ад баявых раненняў, г.Добруша // Ленiнец (Добруш). 1993. 24,31 сак.; 21 крас.; 12 мая; 21 лiп.; 4,28 жн.; 1,29 верас.; 13 кастр.; 10,17 лiстап.

2769. Назовем поименно. Т.1: А-Б: [В содерж. есть данные о белорусах, погибших в Вост. Пруссии] / Сост. Н.Н.Богомолов и др. - Калининград: Кн. изд-во, 1993. - 279 с.

2770. Нiхто не забыты...: [Дадат. спiс жыхароў Круп. р-на, якiя загiнулi на франтах Вялiкай Айчын. вайны i ў тыле ворага] // Ленiн. курсам (Крупкi). 1993. 3 сак.

2771. Они погибли за Родину: Доп. список воинов Сов. Армии и партизан, погибших в боях, умерших от ран и пропавших без вести на фронтах Великой Отеч. войны и в др. боевых действиях, Витеб. р-н [за исключением 6 сел. и поселковых Советов Сураж. зоны] // Ленiн. праўда (Вiцебск). 1993. 5,12,19,26 студз.; 2,9,16,23 лют.; 2,10,16,23,30 сак.; 8,14,21 крас.; 4,11,18,25 мая; 1,8,15,22,29 чэрв.; 6,13,20 лiп.; 3,10,17,24,31 жн.; 14 верас.

2772. Отдали жизнь за Родину: Список генералов, адмиралов, корпус. и дивиз. комиссаров Сов. Армии и Воен.-Мор. флота [в т. ч. белорусов и уроженцев Белоруссии], умерших и пропавших без вести в период Великой Отеч. войны (22 июня 1941-9 мая 1945 гг.) [также на территории Белоруссии] / Публ. подгот. А.Д.Сидоров // Воен.-ист. журн. (Москва). 1993. N 1. С.24-25; N 2. C.3-4; N 3. C.2-3; N 4. С.2-3; N 5. С.18-19; N 6. С.8-9; N 7. С.10-13; N 8. С.16-19; N 9. С.2-5. Продолж. следует. Нач.: N 6, 1992.

2773. Память: [Есть материалы об уроженцах Беларуси и о жителях Иркут. обл., погибших в т.ч. и на территории респ.] / Сост. П.Ф.Московских, И.И.Кузнецов. - Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1993. Ч.4: (А-Л). 319 с. Ч.5: (Л-Я). 384 с.

2774. Памяць: [Дадат. спiс мiр. жыхароў, ураджэнцаў Глыб. р-на, якiя загiнулi ў гады вайны] // Весн. Глыбоччыны. 1993. 19 студз.; 2 лют.

2775. Памяць: [Спiс воiнаў, што былi прызваны Горац. райваенкаматам i загiнулi ў гады вайны] // Ленiн. шлях (Горкi). 1993. 6,13,16,20,27,30 студз.; 6,10 лют.; 17,31 сак. Заканчэнне. Пач.: N 75,1992.

2776. Партызаны брыгады "Чэкiст", якiя загiнулi ў гады вайны: [Дзейнiчала ў Магiлёўс. вобл.: Спiс] // Удар. фронт (Шклоў). 1993. 7,10 лiп.

2777. Побратимы А.Матросова: [Крат. биогр. сведения о воинах, в т.ч. белорусах и уроженцах Белоруссии, повторивших подвиг рядового в годы войны] / Публ. подгот. Н.В.Борисов // Воен.-ист. журн. (Москва). 1993. N 1. С.26-28; N 2. С.5-7; N 4. С.4-6; N 9. С.6-8.

2778. Погибли во время войны: Список мир. жителей р-на, расстрел., замуч. и сожжен. оккупантами // Ленiн. праўда (Вiцебск). 1993. 9,16,23,30 лiстап.; 7,14,21 снеж.

2779. Прозвiшчы мiрных жыхароў [Магiлёўскага] р-на, якiя замучаны, спалены i расстраляны фашыстамi ў перыяд вайны 1941-1945 гг.: [Спiс па сельсаветах] // Прыдняпр. нiва (Магiлёў). 1993. 21 лiп.; 4,11,18 жн.; 1 верас.

2780. Расстраляныя ў сорак першым: [Спiс жыхароў Халопенiчаў, Круп. р-н] // Ленiн. курсам (Крупкi). 1993. 13 сак.

2781. Савецкiя грамадзяне, расстраляныя фашысцкiмi акупантамi ў перыяд Вялiкай Айчыннай вайны [на тэрыторыi Добрушскага р-на] // Ленiнец (Добруш). 1993. 7 лiп.; 8,11 верас.

2782. Спiс (дадатковы) воiнаў, партызан, падпольшчыкаў, ураджэнцаў Панiзоўскага сельскага Савета [Аршанскага р-на], якiя загiнулi ў гады Вялiкай Айчыннай // Аршан. газ. 1993. 5 кастр.

2783. Спiс [грамадзян] расстраляных, павешаных, замучаных па Навагрудскаму р-ну [у гады вайны] // Новае жыццё (Навагрудак). 1993. 21 крас.

2784. Спiс ахвяр фашызму - жыхароў Бабунiцкага сельскага Савета [Петрыкаўскага р-на], якiя загiнулi ў гады Вялiкай Айчыннай вайны // За новыя рубяжы (Петрыкаў). 1993. 11,18 жн.

2785. Спiс былых вязняў фашысцкiх канцлагераў i турмаў: (Па данных гарсабеса) // Ленiнец (Добруш). 1993. 9,16 чэрв.

2786. Спiс воiнаў-землякоў, якiя значацца ў кнiзе ўлiку страт [Смаргонскага райваенкамата], але звесткi гэтыя не пацверджаны // Светлы шлях (Смаргонь). - 1993. 22 мая.

2787. Спiс воiнаў, партызан, падпольшчыкаў, ураджэнцаў Якаўлевiцкага сельскага Савета [Аршанскага р-на], якiя загiнулi ў гады Вялiкай Айчыннай вайны // Аршан. газ. 1993. 30 верас.

2788. Спiс воiнаў, якiя загiнулi 3-4 лiпеня 1944 г. пры вызваленнi в.Семежава [Капыльскага р-на] i пахаваны ў братняй магiле // Слава працы (Капыль). 1993. 3,17 сак.

2789. Спiс воiнаў, партызан, ахвяр фашызму - жыхароў Лучыцкага сельскага Савета [Петрыкаўскага р-на], якiя загiнулi ў гады Вялiкай Айчыннай вайны // За новыя рубяжы (Петрыкаў). 1993. 2,6,9,24 крас.; 19 мая; 2,30 чэрв.; 10 лiп.

2790. Спiс воiнаў, партызан, падпольшчыкаў, ураджэнцаў пасёлка Копысь [Аршанскага р-на], якiя загiнулi ў гады Вялiкай Айчыннай вайны // Аршан. газ. 1993. 21 кастр.

2791. Спiс воiнаў, падпольшчыкаў, партызан-жыхароў Клюкаўскага сельсавета [Аршанскага р-на], якiя загiнулi ў гады Вялiкай Айчыннай вайны // Аршан. газ. 1993. 29 чэрв.; 7 верас.

2792. Спiс воiнаў, партызан i падпольшчыкаў - жыхароў [Бабруйскага] р-на, якiя загiнулi ў гады Вялiкай Айчыннай вайны // Трыбуна працы (Бабруйск). 1993. 23,30 лiстап.; 7,14 снеж.

2793. Спiс воiнаў i партызан, ураджэнцаў Семежаўскага сельсавета [Капыльскага р-на], якiя загiнулi ў гады Вялiкай Айчыннай вайны // Слава працы (Капыль). 1993. 6,10 лют.; 3,24 сак.

2794. Спiс воiнаў-землякоў, якiя значацца ў кнiзе ўлiку страт [Смаргонскага райваенкамата], але звесткi гэтыя не пацверджаны // Светлы шлях (Смаргонь). 1993. 22 мая.

2795. Спiс воiнаў-землякоў, якiя загiнулi на франтах Вялiкай Айчыннай вайны, г.Стоўбцы // Прамень (Стоўбцы). 1993. 6,10 лiстап.

2796. Спiс воiнаў-землякоў [Акцябрскага р-на], якiя загiнулi на франтах Вялiкай Айчыннай вайны // Чырв. Кастр. (Акцябрскi). 1993. 10 лiп.

2797. Спiс воiнаў, партызан, ахвяр фашызму - жыхароў Петрыкаўскага сельскага Савета, якiя загiнулi ў гады Вялiкай Айчыннай вайны // За новыя рубяжы (Петрыкаў). 1993. 5,19,29 студз.; 5,12,23 лют.; 12 сак.

2798. Спiс грамадзян гарпасёлка Лоеў, расстраляных, павешаных i замучаных фашыстамi ў гады Вялiкай Айчыннай вайны // Серп i молат (Лоеў). 1993. 25,29 мая.

2799. Спiс грамадзян гарадскога пасёлка Лоеў, загiнуўшых i прапаўшых без вестак у перыяд Вялiкай Айчыннай вайны 1941-1945 гг. // Серп i молат (Лоеў). 1993. 5,9,12,16,19 студз.

2800. Спiс жыхароў Каўпенскага сельскага Савета [Лоеўскага р-на], расстраляных, павешаных i замучаных фашыстамi ў гады Вялiкай Айчыннай вайны // Серп i молат (Лоеў). 1993. 2,9 кастр.; 6,23 лiстап.

2801. Спiс жыхароў Ручаёўскага сельскага Савета [Лоеўскага р-на], расстраляных, павешаных i замучаных фашыстамi ў гады Вялiкай Айчыннай вайны // Серп i молат (Лоеў). 1993. 4 мая.

2802. Спiс жыхароў Струкачоўскага сельсавета [Кармянскага р-на], якiя загiнулi ў Вялiкай Айчыннай вайне (1941-1945 гг.) // Зара над Сожам (Карма). 1993. 6 крас.; 3,7,10,17 верас.

2803. Спiс жыхароў Бывалькаўскага сельскага Савета [Лоеўскага р-на], расстраляных, павешаных i замучаных фашыстамi ў гады Вялiкай Айчыннай вайны // Серп i молат (Лоеў). 1993. 17 крас.

2804. Спiс жыхароў [Чачэрскага] р-на, якiя расстраляны, замучаны i ўгнаны ў фашысцкую няволю ў час Вялiкай Айчыннай вайны 1941-1945 гг. // Чачэр. весн. 1993. 6 студз. Працяг. Пач.: N 63, 1992.

2805. Спiс жыхароў Карпаўскага сельскага Савета [Лоеўскага р-на], расстраляных фашыстамi ў гады Вялiкай Айчыннай вайны 1941-1945 гг. // Серп i молат (Лоеў). 1993. 6 крас.

2806. Спiс жыхароў Пярэдзелкаўскага сельскага Савета [Лоеўскага р-на], расстраляных, павешаных i замучаных фашыстамi ў гады Вялiкай Айчыннай вайны // Серп i молат (Лоеў). 1993. 20,27 лют.; 23 сак.

2807. Спiс жыхароў Страдубскага сельскага Савета [Лоеўскага р-на], расстраляных, павешаных i замучаных фашыстамi ў гады Вялiкай Айчыннай вайны // Серп i молат (Лоеў). 1993. 30 сак.; 6 крас.

2808. Спiс жыхароў Уздзенскага сельсавета, якiя загiнулi на франтах Вялiкай Айчыннай вайны 1941-1945 гг. // Чырв. зорка (Узда). 1993. 20,23,30 студз.; 3,10,13,17 лют.; 10,14,17,21,24,31 лiп.; 4,7 жн.

2809. Спiс жыхароў Любяцкага сельсавета [Уздзенскага р-на], якiя загiнулi на франтах Вялiкай Айчыннай вайны 1941-1945 // Чырв. зорка (Узда). 1993. 4,7 жн.

2810. Спiс жыхароў г.Рэчыца, якiя згодна даных гаррайваенкамата i цэнтральнага архiва Узброеных Сiл (г.Падольск) загiнулi ў час Вялiкай Айчыннай вайны цi прапалi без вестак // Дняпровец (Рэчыца). 1993. 5,10,17,19,24,26,31 жн.; 2,7 верас.

2811. Спiс жыхароў Малiнаўскага сельскага Савета [Лоеўскага р-на], расстраляных, павешаных i замучаных фашыстамi ў гады Вялiкай Айчыннай вайны // Серп i молат (Лоеў). 1993. 26,30 студз.; 6 лют.

2812. Спiс загiнуўшых у гады Вялiкай Айчыннай вайны [жыхароў гарадскога пасёлка Парычы Светлагорскага р-на] // Светлагор. навiны. 1993. 7,14,21 лiп.

2813. Спiс затрыманых [нямецкай палiцыяй i СД] у Навагрудку польскiх актывiстаў: [З арх. дак., датав. 23 лiп. 1943 г.: Пер. з ням. мовы] / Прадм. М.Гайбы // Новае жыццё (Навагрудак). 1993. 24 сак.

2814. Спiс землякоў Глускага р-на, хто найбольш вызначыўся ў час баявых дзеянняў у гады Вялiкай Айчыннай вайны, узнагароджаны трыма i больш узнагародамi // Радзiма (Глуск). 1993. 27 сак.; 3,10,14 крас.; 26 мая.

2815. Спiс партызан, мiрных жыхароў, загiнуўшых у час вайны: Халопенiц. сел. Савет [Круп. р-на] // Ленiн. курсам (Крупкi). 1993. 5 мая.

2816. Спiс расстраляных, спаленых, павешаных i закатаваных у гады Вялiкай Айчыннай вайны грамадзян Грозаўскага сельсавета // Слава працы (Капыль). 1993. 4,11,22 снеж.

2817. Спiс расстраляных гiтлераўцамi яўрэяў у гады Вялiкай Айчыннай вайны ў г.п.Краснаполле // Голас Краснапольшчыны. 1993. 3 сак.

2818. Спiс удзельнiкаў вайны [Мастоўскага р-на], пра якiх адсутнiчаюць дакладныя звесткi // Зара над Нёманам (Масты). 1993. 20,23,27,30 студз.;24 лют.

2819. Спiс удзельнiкаў Вялiкай Айчыннай вайны: Друкуецца з мэтай азнаямлення жыхароў р-на, а таксама ўдакладнення // Сцяг Кастр. (Дзяржынск). 1993. 10,13,17,20,24,27 лiстап.; 1,4,8,11,15,18 снеж.

2820. Спiс ураджэнцаў Барысаўскага раёна, якiя загiнулi i прапалi без вестак на франтах Вялiкай Айчыннай вайны // Адзiнства (Барысаў). 1993. 13,20 студз.; 20,31 сак.; 1мая.

2821. Спiс ураджэнцаў г.Оршы, а таксама воiнаў, прызваных Аршанскiм ваенкаматам, абаронцаў i вызвалiцеляў Радзiмы, якiя не вярнулiся з франтоў у гады Вялiкай Айчыннай вайны // Аршан. газ. - 1993. 14,19,26,28 студз.; 2,9,16,18,23,25 лют.; 2,10,11,18,23,25,30 сак.; 1,6,8,14,15,21,22,29,30 крас; 4,6,11,13,18,20 мая; 1,8,10,15,17,22 чэрв.

2822. Списки узников Озаричских концлагерей по Рогачевскому району / Публ. подгот. В.М.Иванов // Свабод. слова (Рагачоў). 1993. 11,18 жн.; 1 верас.

2823. Список жителей г.Речица, уничтоженных немецко-фашистскими захватчиками [в 1941-1943 гг.] // Дняпровец (Рэчыца). 1993. 1 лiп.

2824. Спiсы вязняў Чавускага р-на, якiя ўтрымлiвалiся ў канцлагерах мястэчка Азарычы / Падрыхт. У.М.Iваноў // Iскра (Чавусы). 1993. 1 верас.

2825. Спiсы вязняў Глускага раёна, якiя ўтрымлiвалiся ў канцлагерах мястэчка Азарычы // Радзiма (Глуск). 1993. 23 чэрв.

2826. У кнiгу "Памяць": [Спiс жыхароў Кiраўс. р-на - воiнаў, партызан i падпольшчыкаў, загiнуўшых у гады вайны] // Кiравец. 1993. 11,15,18,22,29 снеж. Працяг будзе.

2827. Узнагароды шукаюць герояў: Спiсы ўзнагароджаных [ураджэнцаў Дубров. р-на ў гады вайны] // Дняпр. праўда (Дуброўна). 1993. 5 мая.

2828. Успомнiм усiх пайменна: Спiс падпольшчыкаў па г.Лепелю i р-ну, якiя загiнулi ў гады Вялiкай Айчын. вайны // Лепел. край. 1993. 18 мая.

2829. Успомнiм усiх пайменна: Спiс жыхароў г.Старыя Дарогi, якiя загiнулi ў гады Вялiкай Айчын. вайны 1941-1945 гг. // Навiны Старадарожчыны. 1993. 17,20,24 сак.; 3,7 крас.

2830. Успомнiм усiх пайменна: Землякi - воiны Чырвонай Армii, загiнуўшыя, памершыя ад ран, прапаўшыя без вестак на франтах Вялiкай Айчын. вайны 1941-1945 гг. // Лунiн. навiны. 1993. 25 лют.; 16,30 сак.; 6 крас.

2831. Успомнiм усiх пайменна: [Спiс жыхароў Старадар. сельсавета, загiнуўшых без вестак на франтах сав.-фiнлянд. i Вялiкай Айчын. войнаў] // Навiны Старадарожчыны. 1993. 6,13,16,20 студз. Працяг. Пач.: N 87, 1992.

2832. Успомнiм усiх пайменна: [Спiс жыхароў Дражнаўс. сельсавета (Старадар. р-н), загiнуўшых i прапаўшых без звестак на франтах сав.-фiнлянд. i Вялiкай Айчын. войнаў] // Навiны Старадарожчыны. 1993. 30 студз.; 3,6,10,13,24,27 лют.

2833. Успомнiм усiх пайменна: Спiс жыхароў Языл. сельсавета [Старадар. р-на], якiя загiнулi ў гады сав.-фiнлянд. i Вялiкай Айчын. войнаў // Навiны Старадарожчыны. 1993. 11,14,18,21,28 жн.; 1,4 верас.

2834. Успомнiм усiх пайменна: Спiс былых жыхароў Палажэвiц. сельсавета [Старадар. р-на], якiя загiнулi ў гады сав.-фiнлянд. i Вялiкай Айчын. войнаў // Навiны Старадарожчыны. 1993. 10,17, крас.; 5,8,12,15,19,22 мая.

2835. Успомнiм усiх пайменна: Спiс былых жыхароў Шчыткавiц. сельсавета [Старадар. р-на], якiя загiнулi цi прапалi без звестак у гады Вялiкай Айчын. вайны // Навiны Старадарожчыны. 1993. 2,16,19,23,26,30 чэрв.; 3 лiп.

2836. Успомнiм усiх пайменна: Спiс жыхароў вёсак Пасец. сельсавета [Старадар. р-на], якiя загiнулi цi прапалi без звестак у гады Вялiкай Айчын. вайны // Навiны Старадарожчыны. 1993. 14,17,31 лiп.; 4,7 жн.

2837. Чарнавус М. "Горкая памяць сэрца прымусiла напiсаць вам...": [Аб загiнуўшых у вайне аршанцах] // Аршан. газ. 1993. 20 лiп.

Верасень 1939 г.

2838. Вабiшчэвiч А. "... Са свечкай не знойдзеце нi аднаго беларуса" // Нар. трыбуна (Брэст). 1993. 9 студз.

2839. Каляда М. Адметная дата // Iвац. весн. 1993. 10 верас.

2840. Карпюк А.Н. "Не буду гаварыць за палякаў": [Гутарка з бел. пiсьменнiкам пра лёс беларусаў i палякаў пасля далучэння Зах. Беларусi i ў гады вайны: Па матэрыялах газ. "Рэанiмова"] / Вялi Д.Бiчэль-Загнетава, А.Чобат // Наша слова (Мiнск). 1993. 14 лiп.(N 28). С.2-3.

2841. Малецкi Я. Пад знакам Пагонi: [Старонкi аднайм. кн. былога першага нам. старш. Бел. нац. кам. у Вiльнi (з 1941 г.), нам. БЦР Вiлейс. акругi (з 1944 г.): Успамiны] // ЛiМ (Мiнск). 1993. 23 крас.(N 16). С.14-15.

Змест: Бальшавiкi ў Вiльнi [верас.1939-май 1940 гг.]; Гутарка з Айзiкам Кучарам [у сак.1941 г.: З культур. жыцця Беларусi]; Другi прыход бальшавiкоў да Вiльнi [у чэрв. 1940 г.]; Абарона нацыянальных правоў [беларусаў].

2842. Репко С.И. Организация пропагандистской деятельности Красной Армией в период боевых действий осенью 1939 года [на территории Западной Украины и Западной Белоруссии] // Журналистика. История и современность: [Сб.]. М., 1993. С.47-59.

2843. Сиполс В.Я. Тайные документы "странной войны": [Есть материалы о сент. событиях 1939 г. в Зап. Беларуси] // Новая и новейшая история (Москва). 1993. N 2. С.91-122.

2844. Устименко И. Сентябрь 39-го: Брак по расчету? // Рэспублiка (Мiнск). 1993. 15-17 верас.

2845. Ясiнскi Л. Такiя доўгiя вёрсты вайны: [Пра I.С.Сямашку, удзельнiка вызвалення Зах. Беларусi ў 1939 г. i Сав. Беларусi ў 1944 г., у т.л. - насел. пунктаў Смаляв. р-на] // Ленiн. заклiк (Смалявiчы). 1993. 16 чэрв.

2846. Grzelak Cz., Kowalski W.S. Kodziowce, 1939. - Warszawa: Bellona, 1993. - 71 s.: m. - Пол.

Верасень 1939 г. у Польшчы, у т.л. у Заходняй Беларусi.

2847. Kunert A.K. Rzeczpospolita walcząca, wrzesień-grudzień 1939: Kalendarium. - Warszawa: Wyd-wo sejmowe, 1993. - 255 s.+ 32 l. fot. - Пол.

Рэч Паспалiта змагаецца. Таксама i ў вераснi 1939 г.

2848. Kunert A.K. Wrzesień 1939. - Warszawa: Polczek, 1993. - 318, [2] s.: faks., fot., m., portr. - Пол.

2849. *Młodziejowski B. Przywracanie pamięci o obrońcach Grodna z 20-22 wrzesńia 1939 roku // Palestra (Warszawa). 1993. N 11. S.50-52. Пол.

Вяртанне памяцi аб абаронцах Гродна 20-22 верасня 1939 г.

2850. *Nowicki W. Zywe echa. - Komorów, 1993. - 464 s. -Пол.

Успамiны аб 17 вераснi 1939 г. i Вялiкай Айчыннай вайне ў Налiбаках.

2851. *Radomski A. Napaść sowiecka na Polskę 17.9.1939 r.: Stan badań i postulaty badawcze // Wojskowy Przegląd Historyczny (Warszawa). 1991. N 3/4. S.292-304. Пол.

2852. Ślusarczyk J. Agresja sowiecka na Polskę w 1939 r. i jej konsekwencje dla polaków w latach 1939-1941 // Wojskowy Przegląd Historyczny (Warszawa). 1993. N 2. S.3-30. Bibliogr.: 58 nazw. Пол.

Савецкiя ваенныя дзеяннi ў Польшчы ў 1939 г. i ?х вынiкi для палякаў у 1939-1941 гг.

2853. Sudoł A. Jak Polska nie mogła byc Polską: (Kulisy IV rozbioru): Książka-Dokument. - Bydgoszcz; Toruń, 1993. - 148 s. - Пол.

2854. Unternehmen Barbarossa: Zum hist. Ort der dt.-sow. Beziehungen von 1933 bis Herbst 1941 / Hrsg. von R.G.Foerater. - München: Oldenbourg, 1993. - 188 S.

Пакт 23-24 жнiўня 1939 г. памiж СССР i Германiяй. Ёсць матэрыялы пра падзеi верасня 1939 г. i пачатак вайны.

2855. Wybór dokumentów do agresji 17.09.1939 r. Cz.1-4 / Przygot. do druku Cz.Grzelak // Wojskowy Przeglad Historyczny (Warszawa). 1993. N 1. S.195-227; N 2. S.169-189; N 3. S.173-197; N 4. S.211-214. Пол.

Гл. таксама N 1941, 2360, 2372, 2695.

Вялiкая Айчынная вайна 1941-1944 гг.

2856. Бродский Е.А. Забвению не подлежит. - М.: Мысль, 1993. - 415 с. - Библиогр. в примеч.: с.286-302.

Из содерж.: [О В.В.Гиль-Родионове, командире "1-й русской национальной бригады": Созд. немцами в 1942 г., перешла на сторону партизан в 1943 г., действовала в Беларуси]. C.246-249.

2857. Гарбачоў У.В. Трава забыцця не прарасце: [Успамiны аб Вялiкай Айчын. вайне на Беларусi] // Беларусь (Мiнск). 1993. N 5. С.12.

2858. Гасянкоў У.Л. Iшла вайна народная: [Падзеi пачатку вайны, акупацыi i вызвалення Мсцiслаўшчыны] // Святло Кастр. (Мсцiслаў). 1993. 18,22,25,29 верас.; 2,6,9,13,16,20,23,27,30 кастр.

2859. Гiсторыя Беларусi: Карот. нарыс. (У 5 ч.). Ч.5: [Рэсп. у гады Вялiкай Айчын. вайны]: Вучэб. дапам. для вайскоўцаў Узброен. Сiл Рэсп. Беларусь / Iн-т гiсторыi АН Беларусi, Упр. выхав. работы М-ва абароны Рэсп. Беларусь; У падрыхт. прымалi ўдзел Я.I.Нiкулiн, М.I.Скомскi, У.К.Хамянкоў, А.М.Лiтвiн, Я.С.Паўлаў, I.Я.Марчанка, У.I.Навiцкi; Пад рэд. М.П.Касцюка. - Мн., 1993. - 184 с.

2860. Грузiцкi Ю.Л. Эканомiка Беларусi ў перыяд Вялiкай Айчыннай вайны (1941-1945 гг.): [Эвакуацыя насельнiцтва i абсталявання на Усход, працоўн. гераiзм бел. народа ў тыле, асаблiвасцi вытворчасцi на акупiр. тэрыторыi, першыя аднаўл. работы ў 1943-1945 гг.] // Эканамiчная гiсторыя Беларусi: Курс лекцый. Мн., 1993. С.202-214.

2861. Дварэцкi М. У паходах i баях: [Удзел яльчан у Вялiкай Айчын. вайне 1941-1945 гг.] // Нар. голас (Ельск). 1993. 11 верас.

2862. Долготович Б. Поклонимся: [О белорусах и уроженцах Беларуси, повторивших подвиг А.Матросова и совершивших тараны в небе респ.] // Дняпровец (Рэчыца). 1993. 9 кастр.

2863. Долготович Б.Д. Республика Беларусь в годы Великой Отечественной войны: Учеб.-метод. пособие для студентов всех специальностей / Бел. гос. политехн. акад. Каф. истории., мировой и отечеств. культуры. - Мн.: БГПА, 1993. - 84 с.+ Прил.: Почетные наименования, присвоенные частям и соединениям Красной Армии в ходе освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков (с.76-77); Герои Советского Союза - почетные граждане белорусских городов (с.77-80); Справка о жертвах немецко-фашистских злодеяний по Белоруссии (81). - (К 50-летию освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков). - Библиогр. в конце ст.

2864. Драбовiч Л.М. Навечна ў памяцi: [Пра ўраджэнцаў Татарстана, якiя загiнулi i пахаваны ў Гродзен. р-не ў гады вайны] // Байрам (Мiнск). 1993. N 4. С.37-44.

2865. Кураленя У.С. Iшла вайна народная: [З дакл., прысвеч. 50-годдзю вызвалення Нараўл. р-на] // Прыпяц. праўда (Нароўля). 1993. 7 снеж.

2866. Кушаль Ф. Аб гэтым трэба памятаць: [Стварэнне "Дружыны", потым "1-й рускай нацыянальнай брыгады" пад камандаваннем У.У.Гiль-Радзiёнава, яе ўдзел у карных акцыях супраць партызан i мiр. насельнiцтва, пераход на бок партызан, 1942-1943 гг.] // Голас часу (Лондан). 1993. N 25. С.29-32.

2867. Лiхалап Л. Нясло нам лета вызваленне: [Круп. р-н у гады вайны, партыз. рух i вызваленне ў чэрв. 1944 г.] // Ленiн. курсам (Крупкi). 1993. 3 лiп.

2868. Навуменка У., Кудраўцаў М. Суровыя гады выпрабаванняў: [Хоцiм. р-н у гады вайны: акупац. рэжым, партыз. рух, вызваленне] // Шлях Кастр. (Хоцiмск). 1993. 15,18,25 верас.; 9,13 кастр.

2869. Палей Е. Нароўля не скарылася: [Раён. цэнтр у гады вайны, баi за яго вызваленне ў лiстап. 1943 г., аднаўленне ў пасляваен. час. Таксама пра Герояў Сав. Саюза А.Р.Корзуна i М.Л.Спiвака, ураджэнцаў Нараўляншчыны] // Прыпяц. праўда (Нароўля). 1993. 30 лiстап.

2870. *Скринников М.И. Советы и война [1941-1945 гг.]: Метод. пособие для преподавателей шк., ПТУ, высш. и сред. спец. заведений, изучающих историю Респ. Беларусь. - Гомель, 1992. - 51 с. - Библиогр. в примеч.: с.44-50 (120 назв.).

2871. Шалухо Б.Ф. В боях под Оршей: [О героизме и мужестве сов. воинов в годы войны (1941-1944) на территории Оршан., Дубров. и Лиозн. р-нов, более подробно о подвиге Ю.Смирнова]. - Мн., 1993. - 185 с.: ил.

2872. Шумейко М. Осталось на бумаге...: [Попытки создания в годы Великой Отеч. войны Бел. армии в составе Красной Армии] // Во славу Родины (Минск). 1993. 3 марта.

2873. Юмашева Ю.Ю. Командовали фронтами: [Биогр.: Есть материалы о воен. действиях в Беларуси в 1941, 1943, 1944 гг.] // Воен.-ист. журн. (Москва). 1993. N 5. С.21-26.

2874. *Friedrich J. Das Gesetz des Krieges: Das deutsche Heer in Russland 1941 bis 1945: Der prozess gegen das Oberkommando der Wehrmacht. - München; Zürich: Piper, 1993. - 1085 S.- Ням.

Нямецкая армiя ў Расii, 1941-1945 гг., у т.л. i на Беларусi.

2875. *Muller R. The German air war in Russia. - Baltimore, Md.: Nautical & Aviation Publishing Company of America, 1993. - XVIII, 301 p.: ill., m., tab. - Bibliogr. references: p.255-293.- Англ.

Паветраная вайна Германii супраць Расii. Таксама аб падзеях на тэрыторыi Беларусi ў гады Вялiкай Айчыннай вайны.

Гл. таксама N 15, 16, 85, 687, 2840, 2850, 4302.

Напярэдаднi агрэсii. Абарончыя баi

2876. Акулов П. Западный фронт, июнь 1941-го // Во славу Родины (Минск). 1993. 22 июня.

2877. Александров А.А. Две ставки. [Кн.1]. Сорок первый. Ч.1: На Смоленских рубежах.: [В содерж. материал о воен. действиях на территории Беларуси]. - Смоленск: Смядынь, 1993. - 240 с.

2878. Атаманава Р.С. Перад акупацыяй [г.Калiнкавiчы] // Калiнкав. навiны. 1993. 23,25 снеж.

2879. Баранаў С. [Чачэрск у першыя днi вайны: Успамiны] // Чачэр. весн. 1993. 23 кастр. (Так гэта было).

2880. Барановский Г. "Общая правда", которой нет: [Отклик на предисл. Г.Файмана "День-М" к публ. гл. из кн. В.Суворова "Ледокол". Автор жил в Беларуси и "кое-что видел с первых дней войны"] // Независимая газ. (Москва). 1993. 19 нояб.

2881. Басюк I.А. Навагрудскi кацёл [у чэрвенi 1941 г.] // Новае жыццё (Навагрудак). 1993. 8 мая.

2882. Бобренев В.А., Рязанцев В.Б. Палачи и жертвы. - М.: Воениздат, 1993. - 379 с.: ил.

Из содерж.: Расстрельный месяц. 30 последних дней генерала армии Д.Г.Павлова. С.171-196.

2883. Бруцкi А. Крыж памяцi i смутку: [Аб забойстве канвоем НКУС вязняў Беразвец. турмы ля в.Мiкалаева Шумiл. р-на ў чэрв. 1941 г.] // Нар. газ. (Мiнск). 1993. 8 лiп.; Герой працы (Шумiлiна). 1993. 10 лiп.

2884. Ваврентюк И. Трагедия [Брест-Литовского] укрепрайона [Июнь 1941 г.] // Во славу Родины (Минск). 1993. 22 июня.

2885. Воздушно-десантные войска: вчера, сегодня, завтра: Воен.-ист. очерк / Е.Н.Подколезин, В.Ф.Тюрин, Ф.Д.Кузьменко, А.Н.Бобылев, Е.Н.Коротаев. - Шахты: Рус. медведь, 1993. - 510 с.

Из содерж.: В грозные годы Великой Отечественной войны. Десантники вступают в бой: В Белоруссии [в конце июня в 1941 г.]. С.114-121.

2886. Газiн Дз. Лiпеньская гарачыня: [Абарона Вiцебска] // Ленiн. праўда (Вiцебск). 1993. 3 крас.

2887. Грибов Ю. Из героев герой: [О подвиге Н.В.Сиротина в июле 1941 г. близ г.Кричева] // Красная звезда (Москва). 1993. 11 сент.

2888. Далматовiч А.I. Хацелася жыць, але...: [Успамiны пра пачатак вайны, цяжкiя днi адступлення ў чэрв. 1941 г.] // Шахцёр (Салiгорск). 1993. 17 верас.

2889. Дроздов В. Не маем права забыць...: [Абарона Слаўгарада ў лiп.-жн. 1941 г.: Прыведз. ўспамiны М.У.Фiлiпенкава // Ленiн. слова (Слаўгарад). 1993. 24 лiстап.

2890. Жогла I. Наблiжалi, як маглi: [Пра I.П.Германа, партызана атрада iмя А.Суворава (Лельч. р-н). Прыведз. яго ўспамiны пра пачатак вайны] // Светлае жыццё (Лельчыцы). 1993. 29 снеж.

2891. Жукоўскi А. Не забудзем: [Абарона Слонiма ў чэрв. 1941 г.] // Слонiм. весн. 1993. 22 чэрв.

2892. Iваноў А. [Пра баi ў лiпенi 1941 г. пад Сянно i iх удзельнiка Р.М.Галавiна] // Голас Сенненшчыны. 1993. 26 чэрв. (26 чэрвеня 1944 года горад Сянно быў вызвалены Савецкай Армiяй ад нямецка-фашысцкiх акупантаў).

2893. Казанцаў В. Летам 41-га: [Баi на Аршаншчыне] // Аршан. газ. 1993. 8,10,15,17,19,22,24,26,29 чэрв.; 1,15,17,20 лiп.

2894. Капилов А. Пять дней в июне: Ими в 1941 г. и для меня, 16-лет. мин. паренька, началась война... // Во славу Родины (Минск). 1993. 19,20 авг.

2895. Коваленко А. "Пришлите, пожалуйста, Козлова": [О воен. подвигах Героя Сов. Союза Н.А.Козлова на бел. земле в 1941-1943 гг.] // На грани возможного: Легендар. подвиги сов. воинов: [Сб. очерков]. М., 1993. С.54-59.

2896. Копысь: у лiпенi 1941-га... // Аршан. газ. 1993. 16 лiстап.

2897. Королев В. Беда катилась с запада: [Воспоминания жителя д.Ивановка Хотим. р-на о начале войны] // Шлях Кастр. (Хоцiмск). 1993. 25 верас.

2898. Кулевiч Л.Л. "Без загаду не адступiлi б": [Успамiны ўраджэнца в.Капачы Салiгор. р-на пра пачатак вайны. Ёсць звесткi пра фашысц. палон, працу на чужыне] / Запiсаў У.Новiк // Шахцёр (Салiгорск). 1993. 22 чэрв.

2899. Купрэева Г. Пакiнуты народ: [Аўт. прасочвае гiсторыю "рэнегацтва i здрады iнтарэсам бел. народа ЦК Кампартыi Беларусi" у чэрв. 1941 г.] // Бел. мiнуўшчына (Мiнск). 1993. N 2. С.46-48.

2900. О положении на фронте Брест-Кобринского направления: Зап. секретаря Брест. обкома КП(б) Белоруссии М.Н.Тупицына в ЦК ВКП(б) и ЦК КП(б)Б от 25.06.1941 г. // Лейбович О. Россия, 1941-1991: Док., материалы, коммент. Пермь, 1993. С.29-31.

2901. Лейзеров А.Т. Накануне. Пружины трагедии [1941 г.]: О том, что было увертюрой ко всенар. подвигу // Во славу Родины (Минск). 1993. 31 июля.

2902. Лихачев В.И. Малоизвестные страницы обороны Полоцка в 1941 году // Полоц. льтописецъ. 1993. N 1. С.87-89. Библиогр.: 22 назв.

2903. Лiхачоў У. З кагорты першых: [С.Ф.Васiльеў, удзельнiк абароны Полацка ў чэрв.-лiп. 1941 г.] // Полац. весн. 1993. 7 мая.

2904. Мобилизация, строительство оборонительных сооружений. Первые партизанские отряды: [Из материалов Нац. арх. Беларуси] // Чырв. Кастр. (Акцябрскi). 1993. 11 снеж.

2905. Пасечнiк К. Не забуду той дзень нiколi: [Успамiны ўдзельнiка абарончых баёў у р-не Барысава ў чэрв.-лiп. 1941 г.] // Лiд. газ. 1993. 22 чэрв.

2906. Рубан С.Н. Действия советских войск в окружении [в 1941 г.: Также на территории Беларуси] // Воен. мысль (Москва). 1993. N 9. С.65-71.

2907. Садоўская С. Баi пад Гарадком [у лiпенi 1941 г.] // Гарадоц. весн. 1993. 26 чэрв.

2908. Суравец С. Бой на Ельнi: [Мастоўс. р-н у чэрв. 1941 г.: Па ўспамiнах сведкаў] // Зара над Нёманам (Масты). 1993. 18 жн.

2909. Суравец С. Гарэлi Масты [у чэрвенi 1941 г.] // Зара над Нёманам (Масты). 1993. 11 жн.

2910. Суравец С. Падзеi ў Дварку, або Як немцы планавалi ў 1941 годзе зрабiць "кацёл" на [рэчцы] Шчара [у Мастоўскiм р-не] // Зара над Нёманам (Масты). 1993. 24 лiстап.

2911. Суравец С. Першыя днi вайны ў Чарлёне [Мастоўскага р-на] // Зара над Нёманам (Масты). 1993. 13 кастр.

2912. Тайны Кремлевского двора: Хроника кровавых событий / Сост. О.Н.Аврамченко, П.В.Акулов. - Мн.: Полымя: АЖУР, 1993. - 142 с.

Из содерж.: Акулов П. Западный фронт, июнь 1941-го: [Гибель Д.Г.Павлова, В.Е.Климовских, А.А.Григорьева, А.А.Коробкова, Н.А.Клыча]. С.97-101. Иоффе Э. Подручный Сталина: [Воен. судьба Л.Мехлиса. Также о событиях в Белоруссии летом 1941 г.]. С.109-112. Токарев М. Триумф и трагедия маршала Кулика: [Также о событиях 1941 г. на Запад. фронте]. С.113-119.

2913. Токарев М. Перед вторжением: [21 июня 1941 г. в Беларуси] // Во славу Родины (Минск). 1993. 10 июня.

2914. Туров В. Идем дальше, лицом к Востоку: Так писал после первого дня войны в Бресте [1941 г.] очевидец тех трагич. событий репортер гитлер. вермахта // Веч. Брест. 1993. 18 июня.

2915. Хонцар У. Iшла вайна свяшчэнная: [Падзеi першых дзён вайны ў Берастав. р-не] // Берастав. газ. 1993. 23 чэрв.

2916. Шапиро Г. Генерал Армии Яков Григорьевич Крейзер. - М.; Тель-Авив, 1993. - 56 с.: портр.

Из содерж.: Начало войны; На Минско-Московском шоссе: [Об участии 1-й Моск. мотострелковой дивизии под командованием Я.Г.Крейзера в оборон. боях в р-не Борисова и Орши в июле 1941 г.]. С.6-10.

2917. Шведаў А. Лепш пазней, чым нiколi: [Лёс камандуючага 21-й армiяй Ф.I.Кузняцова. Таксама пра баi ў лiп.-жн. 1941 г. у р-не Жлобiна i Рагачова] // Гомел. праўда. 1993. 23 лiп.

2918. Штыхаў Г.В. "Цагельня" каля Чэрвеня: [52 гады назад, 26 чэрв. 1941 г. тут органамi НКУС былi знiшч. сотнi палiтзнявол. з турмаў ГУЛАГА] // Навiны Бел. акад. (Мiнск). 1993. 9 лiп.

2919. Ярохiн А. Гомельшчына: хронiка падзей лета i восенi сорак першага года // Калiнкав. навiны. 1993. 10,12,22,26 чэрв.; 1 лiп.

2920. Ярохiн А.П. Контрудар на Дняпры: [Пра камандуючага 21-й армiяй генерал-палкоўнiка Ф.I.Кузняцова, арганiзатара контрудара ў р-не Жлобiна i Рагачова ў жн. 1941 г.] // Новы дзень (Жлобiн). 1993. 8 мая.

2921. Ярохiн А., Бялькевiч Г. Орша ў планах "Усходняга паходу" гiтлераўцаў: Хронiка падзей лiп. 1941 г. па матэрыялах ням. арх. // Аршан. газ. 1993. 9,21,28 снеж. Працяг будзе.

2922. Ярохiн А. У абарончых баях за Гродзеншчыну // Праца (Зэльва). 1993. 26,30 студз.; 2 лют.

Гл. таксама N 1771, 2626, 2854, 2858, 2873, 3256, 3257.

Абарона Брэсцкай крэпасцi

2923. Пахолкiна Л. Застанецца ў памяцi нашчадкаў [подзвiг камiсара з Брэсцкай крэпасцi Я.М.Фамiна (1909-1941)] // Сцяг перамогi (Лёзна). 1993. 3 лiп.

2924. Разановiч А., Панасюк П. Старонкi справы N 2: [Лёс I.С.Лазарэнкi (1895-1944), камандзiра 42-й стралк. дывiзii, якая абараняла Брэсц. крэпасць] // Прысуд адменены: [Зб.]. Брэст, 1993. Ч.1. С.199-206.

2925. Токарев М. Горькая чаша плена: [Также о судьбах защитников Брест. крепости, оставшихся в живых, - П.Гаврилова, И.Бутакова, Ф.Журавлева, Г.Еремеева, В.Шабловского, А.Филя] // Тайны Кремлевского дворца: Хроника кровавых событий. Мн, 1993. С.102-104.

2926. Черкашин Н. Брестская крепость. Болевые точки памяти // Красная звезда (Москва). 1993. 19 июня.

Абарона Магiлёва

2927. Алимамедова Л. "Ах, война, что ж ты сделала, подлая...": [О летчике Ф.Я.Бережном, погибшем в июле 1941 г. в Мстисл. р-не при обороне Могилева] // Труд (Москва). 1993. 5 марта.

2928. Гардзееў Б. Апошняя версiя: Новае пра лёс генерал-маёра М.Ц.Раманава [(1891-1941), кiраўн. абароны Магiлёва ў лiп. 1941 г.] // Магiлёўс. праўда. 1993. 9 кастр.

2929. Николаев В. Героическая оборона Могилева // Маяк Прыдняпроўя (Быхаў). 1993. 23 чэрв.; Радзiма (Глуск). 1993. 23 чэрв.; Шлях Кастр. (Хоцiмск). 1993. 14 лiп.

2930. Они защищали Могилев / Материал подгот. Б.Гордеев // Вестн. Могилева. 1993. 8 июля.

Беларусы i ўраджэнцы Беларусi на франтах вайны

2931. Акулаў П. На вогненнай дузе [вiцябляне] // Голас Сенненшчыны. 1993. 3 лiп.

2932. Акулаў П. Нашы землякi на вогненнай дузе: [Мiнчане - удзельнiкi Курс. бiтвы] // Род. край (Лагойск). 1993. 11 жн.

2933. Акулов П. На огненной дуге: [Участники Курс. битвы - могилевчане] // Ленiн. слова (Слаўгарад). 1993. 7 лiп.

2934. Аленчык М. Мужнасць героя [З.Р.Лышчэнi: Ураджэнец в.Пласток Любан. р-на] // Голас Любаншчыны. 1993. 8 мая.

2935. Аленчык М. Ордэн салдацкай доблесцi: [Пра М.К.Рагоўскага i К.С.Куркевiча, ураджэнцаў Любаншчыны, узнагародж. ордэнам Славы трох ступеняў] // Голас Любаншчыны. 1993. 22 снеж.

2936. Аляксееў М. Браты-героi [А.I. i П.I.Лiзюковы, ураджэнцы Гомеля] // Чачэр. весн. 1993. 3 лiп.

2937. Анiсавец В. Яны адстаялi вясну: [Аб жыхарах Лоеўшчыны, удзельнiках вайны] // Серп i молат (Лоеў). 1993. 3 лiп.

2938. Белов С.И. Подвигу З.М.Туснолобовой-Марченко - пятьдесят лет: [О мед. сестре, уроженке Россон. р-на] // Здравоохранение Белоруссии (Минск). 1993. N 7. С.77-79. Библиогр.: 7 назв.

2939. Боль i гонар наш - Сталiнград: [Сустрэча за "круглым сталом" удзельнiкаў Сталiнград. бiтвы, якiя жывуць у Лiдзе] / Матэрыял да друку падрыхт. К.Чапля // Лiд. газ. 1993. 2 лют.

2940. Бортнiкаў Ю. У вайну не раз гарэў у танку [А.Я.Фiлоненка: Удзельнiк вызвалення Украiны, Лiтвы, Беларусi, жыхар Пухав. р-на] // Пухав. навiны (Мар'iна Горка). 1993. 3 лiп.

2941. Бурко А.Ф. "Кулю мiлай не назавеш": [Успамiны ураджэнца в.Гара Чашн. р-на пра баявы шлях, 1941-1944 гг.] // Чырв. прамень (Чашнiкi). 1993. 3 лiп.

2942. Бяляўскi П. Героямi былi ўсе: Споўнiлася 50 год з часу перамогi пад Сталiнградам: [Пра ваен. лёс В.А.Кацялоўскага, ураджэнца в.Гразiна (Аршан. р-н)] // Вiцеб. рабочы. 1993. 2 лют.

2943. Валко М. Бранябойшчык: [Пра А.I.Шышканава, удзельнiка абароны Масквы, баёў на Курскай дузе, вызвалення Беларусi, жыхара Нясвiжа] // Чырв. сцяг (Нясвiж). 1993. 8 мая.

2944. Валянцiнава Т. "Мы помнiм цябе, таварыш!: [Пра танкiста М.А.Машнёва, удзельнiка баёў пад Сталiнградам, на Курс. дузе, на Украiне, ураджэнца в.Якубавiчы Шчуч. р-на] // Дзяннiца (Шчучын). 1993. 11 снеж.

2945. Варнаков И. Ценой массового героизма: [Воспоминания участника Курс. битвы, жителя г.Марьина Горка] // Пухав. навiны (Мар'iна Горка). 1993. 26 чэрв.

2946. Васiльеў Л. Блакаднiкi: [Пра краснапальчан С.А.Раяка i У.А.Лiстраценку, якiя былi ўдзельнiкамi абароны Ленiнграда, 1941-1943 гг.] // Голас Краснапольшчыны. 1993. 8 мая.

2947. Воскобойников Г.Л. Казачество и кавалерия в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: [Есть материал о Герое Сов. Союза Л.М.Доваторе, уроженце Бешенков. р-на, и освобождении Беларуси]. - М.: Изд-во Рос. киновидеокомпании, 1993. - 311 с. - Библиогр.: с.307-309.

2948. Вярковiч В. Пiсьмо з 1943 года: [Пра А.I.Iвашына, ураджэнца в.Возера Уздз. р-на, якi загiнуў у баi 22 верас. 1941 г. каля в.Лучка Палтаўс. вобл.] // Чырв. зорка (Узда). 1993. 2 кастр.

2949. Галенчык В. Пабыў у самым пекле: [Пра П.М.Журыда, удзельнiка абароны Ленiнграда, жыхара Узды] // Чырв. зорка (Узда). 1993. 17 лют.

2950. Гасянкоў У.Л. Землякi [мсцiслаўцы] на франтах Вялiкай Айчыннай // Святло Кастр. (Мсцiслаў). 1993. 13,17,27 лiстап.; 1,8,11,15,18,29 снеж. Працяг будзе.

2951. Гераскевiч Ф. I аршанцы стаялi насмерць [у бiтве за Сталiнград] // Аршан. газ. 1993. 2 лют.

2952. Гераскевiч Ф. Тут пачынаўся шлях да Перамогi: [Ёсць звесткi пра аршанцаў, якiя ўдзельнiчалi ў маск. бiтве] // Аршан. газ. 1993. 4 снеж.

2953. Грышкевiч А. Вёска праводзiла салдата: [Пра В.М.Бягуна з в.Забалацце Пухав. р-на, якi загiнуў у 1941 г. пад Ленiнградам i пахав. у роднай вёсцы 13 чэрв. 1993 г.] // Пухав. навiны (Мар'iна Горка). 1993. 16 чэрв.

2954. Далгатовiч Б. Лётчык [I.I.] Iвуценка: [Новыя абставiны гiбелi ў 1945 г. ураджэнца в.Утра Чавус. р-на] // Iскра (Чавусы). 1993. 8 мая.

2955. Далгатовiч Б. Подзвiгу вiцябчан [у баях на подступах да Беларусi] - пяцьдзесят год: [Па матэрыялах Цэнтр. ваен. арх. у Падольску] // Вiцеб. рабочы. 1993. 22 чэрв.

2956. Дарашэнка Н. Навечна ў памяцi: [Пра Героя Сав. Саюза С.А.Лавянецкага, ураджэнца в.Фiлатава Кругл. р-на] // Сел. жыццё (Круглае). 1993. 23 кастр.

2957. Дзвiнскi П. Вызвалiцелi: [М.I.Парцянка з Чашнiччыны] // Чырв. прамень (Чашнiкi). 1993. 28 снеж.

2958. Дзянiсаў I. Ад Баравога да Гамбурга: [Пра баявы шлях В.Ф.Свiрыдава, ураджэнца в.Баравое Лельч. р-на, якi таксама прымаў удзел у вызваленнi Беларусi] // Светлае жыццё (Лельчыцы). 1993. 3 лiп.

2959. Дмитриев О. Подвиг - имя существующее: [Об уроженцах Беларуси, удостоен. звания Героя Сов. Союза за участие в боях за взятие Берлина] // Во славу Родины (Минск). 1993. 26 окт.

2960. Долготович Б. Что ты сделала с нами, война?: [И. и Н. Ивутенки, уроженцы д.Утро Чаус. р-на на фронтах войны] // Во славу Родины (Минск). 1993. 3 авг.

2961. Дюков В. Славный сын Речицы: [О Герое Сов. Союза В.Г.Массальском (1920-1965), особо отличившемся в наступат. боях на Ленингр. фронте (янв. 1944 г.)] // Дняпровец (Рэчыца). 1993. 22 чэрв.

2962. Дюков В. Сталинград - урок истории: [Об участниках Сталингр. битвы, жителях г.Речица, А.П.Водохлебове, К.А.Кузнецове, А.И.Мазуре, Н.Г.Белове, М.П.Сыдько] // Дняпровец (Рэчыца). 1993. 23 лют.

2963. Есипов П. Белорусский Матросов: [П.И.Куприянов (1926-1944), уроженец г.Жодино] // Мин. меридиан. 1993. 2-8 июля.(N 26). С.4.

2964. Жукоўская С. Гартаючы стары альбом...: [Пра жыхара Шклова У.В.Рыбакова, удзельнiка вайны] // Удар. фронт (Шклоў). 1993. 3 лiп.

2965. Зiнкевiч У. Цяпер можна расказаць...: [Пра лёс жыхара Смалявiч А.М.Дудкевiча, удзельнiка вайны] // Ленiн. заклiк (Смалявiчы). 1993. 17 крас.

2966. Иванов Е. Возвращение к родной земле: [О подвиге Героя Сов. Союза Д.Ф.Горбачева, уроженца д.Кузьминичи Добруш. р-на] // Во славу Родины (Минск). 1993. 11 сент.

2967. Iваноў П. Адстаялi родны край: [Успамiны ўдзельнiка абароны Ленiнграда, ураджэнца в.Трыпутнi Шумiл. р-на. Таксама пра аднаўленне нар. гасп-кi Шумiлiншчыны] // Герой працы (Шумiлiна). 1993. 8,18 мая.

2968. Калеснiкава Н. Iм не знайсцi замены: [Пра былога сапёра I.В.Барысенку, якi ваяваў на волхаўс. фронце (1941), ураджэнца в.Халмы Чавус. р-на] // Iскра (Чавусы). 1993. 7 лiп.

2969. Кацяшова Н. Адважнае юнацтва: [Пра ваен. лёс I.М.Пракопенкi, ураджэнца в.Васiлёўка Хоцiм. р-на] // Шлях Кастр. (Хоцiмск). 1993. 30 кастр.

2970. Кацяшова Н. Зрабiлi ўсё, што маглi: [Пра А.Н. i Р.С.Барабанавых, ураджэнцаў в.Альшоў Хоцiм. р-на, удзельнiкаў вайны] // Шлях Кастр. (Хоцiмск). 1993. 18 жн.

2971. Кацяшова Н. Лёсы чалавечыя: [Пра I.I. i А.Р.Базылёвых, удзельнiкаў вайны i вызвалення Магiлёўшчыны, жыхароў в.Юзафоўка Хоцiм. р-на] // Шлях Кастр. (Хоцiмск). 1993. 27 лют.

2972. Кацяшова Н. Па шляхах-дарогах франтавых: [Пра А.Ф.Белавусава, удзельнiка вызвалення Беларусi, Польшчы, Германii, ураджэнца Хоцiмска] // Шлях Кастр. (Хоцiмск). 1993. 11 жн.

2973. Кацяшова Н. Старажыл з Баханоў [Хоцiмскага р-на: I.Ц.Старасценка, удзельнiк вызвалення Беларусi i Польшчы] // Шлях Кастр. (Хоцiмск). 1993. 4 верас.

2974. Кацяшова Н. Сувязiст: [Пра С.М.Кастэнку, удзельнiка вызвалення Беларусi, Польшчы, Усход. Прусii, ураджэнца в.Васiлёўка Хоцiм. р-на] // Шлях Кастр. (Хоцiмск). 1993. 18 снеж.

2975. Кебец В. Вернасць баявому братэрству: [Пра ўдзельнiка Сталiнгр. бiтвы У.Ф.Мiцуру, ураджэнца в.Мiцуры Петрык. р-на: Успамiны] // За новыя рубяжы (Петрыкаў). 1993. 2 лют.

2976. Котляр Э. Витязь огненного времени: [О Герое Сов. Союза, генерал-майоре Л.М.Доваторе, уроженце д.Хотино Бешенков. р-на] // Моск. правда. 1993. 8 мая.

2977. Кроцiкаў Л. Чырвоныя цюльпаны да чырвонай даты: [Пра ўраджэнца Шклоўшчыны П.А.Пашкевiча, удзельнiка вайны] // Удар. фронт (Шклоў). 1993. 8 мая.

2978. Кудраўцаў М. Баявы шлях хацiмчан: [На франтах Вялiкай Айчын. вайны] // Шлях Кастр. (Хоцiмск). 1993. 15 верас.

2979. Лапацiна С. Афiцэры: [Пра загiнуўшых у гады вайны ўраджэнцах Чачэр. р-на: А.Ф.Юрчанку, В.П.Драбышэўскага, I.Д.Драбышэўскага, М.Яўмененку] // Чачэр. весн. 1993. 19 чэрв.

2980. Лапацiна С. На полi бою: [Назв. iмёны загiнуўшых у час вайны ўраджэнцаў Чачэрска] // Чачэр. весн. 1993. 8 мая.

2981. Лiхачоў У. Доблесць палачанiна [Героя Савецкага Саюза I.Е.Аляксеева] // Полац. весн. 1993. 15 студз.

2982. Лянкевiч Г. Аб смерцi не думаў: [Пра В.Р.Пiшчыка, удзельнiка Курс. бiтвы i баёў на тэрыторыi Германii, ураджэнца пас. Анопаль, Мiн. р-н] // Наша жыццё (Мiнск). 1993. 4 снеж.

2983. Макаров М.П. Воспитание мужества: [Белоруска Я.Урбанович в осажд. Ленинграде] // Мы вышли из блокадных дней: [Сб.]. СПб, 1993. С.85-90.

2984. Макарэвiч М. Лёс франтавiка [А.С.Клiмава, ураджэнца в.Отар, Чачэр. р-н] // Чачэр. весн. 1993. 8 мая.

2985. Мандзiк I. З надзеяй па жыццi: [Успамiны жыхара Мастоў пра баi ў Польшчы i Германii ў снеж. 1944 - маi 1945 гг.] // Зара над Нёманам (Масты). 1993. 8 снеж.

2986. Марзалюк А. Праз войны i нягоды: [Пра ўдзельнiкаў вайны Я. i М.Кавалёвых - бацьку i сына, якiя сустрэлiся ў Берлiне ў маi 1945 г., ураджэнцаў в.Стайкi Краснапол. р-на ] // Голас Краснапольшчыны. 1993. 5 мая.

2987. Маркаў I. Доўгi шлях Славы: [З франтавога жыцця С.В.Маркава з в.Вусце Клiч. р-на] // Сцяг Саветаў (Клiчаў). 1993. 3 лют.

2988. Мiкалаеў М. У баях за горад Алiтус [загiнуў М.Барысаў з в.Зароўе Крупскага р-на] // Ленiн. курсам (Крупкi). 1993. 8 мая.

2989. Мошуль Л. Далёкiх год ваенных палiтрук: [Франтавыя шляхi ветэрана вайны М.В.Саланенкi, ураджэнца в.Зацяцёрка Кругл. р-на ] // Сел. жыццё (Круглае). 1993. 3 лiп.

2990. Мошуль Л. Шрамаў i медалёў не саромеюцца: [Ваен. бiягр. беларуса У.М.Цурукава] // Сел. жыццё (Круглае). 1993. 4 жн.

2991. Мы ўсе змагалiся за жыццё: Успамiнаюць удзельнiкi баёў на Курс. дузе [ураджэнцы Лiдчыны] / Матэрыял да друку падрыхт. К.Чапля // Лiд. газ. 1993. 7 жн.

2992. На грани возможного: Легендар. подвиги сов. воинов: [Сб. очерков] / Сост.: А.П.Коваленко, В.Ф.Толубко. - М.: Лимб, 1993. - 455 с., [8] л. фот.

Из содерж.: Из летописи Победы: [Также о летчике Л.Г.Бутелине, уроженце Могилев. обл. Совершил боевой таран 22 июня 1941 г. в р-не Ивана-Франковска]. С.91-92. Коваленко А. Феноменальный результат: [А.Горовец, уроженец Сеннен. р-на, на фронтах войны]. С.237-244. Крамов В. Четыре тарана Бориса Ковзана [белоруса, уроженца г.Шахты]. С.249-258.

2993. Навак В. За Дняпроўскую пераправу: [У.I.Радзiновiч, ураджэнец в.Снядзiн Петрык. р-на ў баях за Кiеў] // За новыя рубяжы (Петрыкаў). 1993. 7 мая.

2994. Нагорнов А. У нас на всех одна победа: Женщины [уроженки Беларуси] на войне // Пiн. весн. 1993. 8 мая.

2995. Наливайко Б. Огненные дороги комбата: [Воен. судьба А.М.Борисовца, уроженца д.Браново Слуцкого р-на] // Во славу Родины (Минск). 1993. 3 июля.

2996. Озеров В. Полет в бессмертие: [О подвиге уроженца Сеннен. р-на Героя Сов. Союза А.К.Горовца в битве на Курс. дуге] // Во славу Родины (Минск). 1993. 14 дек.

2997. Орешко А. Кто водрузил знамя над рейхстагом?: [На основании своих исслед. авт. называет имена, среди которых и белорус М.Почковский] // Добры вечар (Мiнск). 1993. 15,16 лiп.

2998. Пад Рава-Рускай: [Арх. дак. пра подзвiг разведчыкаў 6-й стралк. дывiзii на чале з беларусам М.С.Грыневiчам, 6 лiп. 1944 г. // Полац. весн. 1993. 7 мая.

2999. Памятайце сваiх Герояў: [Падборка матэрыялаў пра Героя Сав. Саюза М.Л.Спiвака (1919-1943), ураджэнца Нароўлi, якi загiнуў 23 лiп. 1943 г. пры вызваленнi Арлоўс. вобл.] / Падрыхт. да друку А.Ярохiн // Прыпяц. праўда (Нароўля). 1993. 18 мая.

3000. Папкоў I. "Я цудам выжыў...": [Аўт., жыхар в.Вольнiца (Глус. р-н), - удзельнiк баёў пад Ленiнградам] // Радзiма (Глуск). 1993. 30 студз.

3001. Пархачоў Я. Салдат з вёскi Трасцянка [Талачынскага р-на: Пра Т.Ф.Шамашова, якi загiнуў пры вызваленнi Украiны] // Сцяг Iльiча (Талачын). 1993. 13 сак.

3002. Пiкулiк А. Вялiкi пясняр чыгункi [Х.С.Шынклер (1903-1942): Загiнуў у баях пад Сталiнградам] // Пухав. навiны (Мар'iна Горка). 1993. 25 верас.

3003. Пикулик А. Русский характер белоруса Дольникова: [О лётчике, уроженце д.Сахаровка Горец. р-на Г.У.Дольникове, воен. судьба которого тесно переплелась с легендар. образом героя шолохов. рассказа "Судьба человека"] // Во славу Родины (Минск). 1993. 6 мая.

3004. Пiкулiк А. Служылi два таварышы: [Герой Сав. Саюза П.I.Гучок, ураджэнец в.Лысоўшчына Пухав. р-на, i Р.У.Дольнiкаў з в.Сахараўка Горац. р-на] // Пухав. навiны (Мар'iна Горка). 1993. 15 верас.

3005. Пiндрас А. Паднялi кубкi за Перамогу...: [Пра Р.А.Чабатарова, ураджэнца Уздзеншчыны] // Чырв. зорка (Узда). 1993. 31 снеж.

3006. Плешавеня В.К. Палон - не канец барацьбы: [Пра ўраджэнак Беларусi Н.Лiсавец i Р.Сямёнаву, удзельнiц фр. руху Супрацiўлення] // Голас Любаншчыны. 1993. 1 верас.

3007. Правалiнскi М. Скрозь полымя вайны: [Пра ўраджэнца Аршаншчыны лётчыка В.М.Правалiнскага, удзельнiка вайны] // Вiцеб. рабочы. 1993. 13 лют.

3008. Прывалаў I.С. "Кулю нашу па сёння": [Успамiны аб мiнулай вайне ўраджэнца в.Каменка Крыч. р-на, жыхара г.Клiмавiчы] / Запiсаў I.Лапо // Ленiн. клiч (Крычаў). 1993. 12 мая; Род. нiва (Клiмавiчы). 1993. 24 лiп.

3009. Прыгадаем iх iмёны: [Ураджэнцы Сенненшчыны i вызвалiцелi Сеннен. р-на, якiм прысвоена званне Героя Сав. Саюза] // Голас Сенненшчыны. 1993. 26 чэрв. (26 чэрвеня 1944 года горад Сянно быў вызвалены Савецкай Армiяй ад нямецка-фашысцкiх акупантаў).

3010. Пятрунiн I. Жыццё, адданае людзям: [Пра С.I.Гарадовiча, удзельнiка вайны, ураджэнца в.Казулiчы Кiраўс. р-на] // Кiравец. 1993. 17 лют.

3011. Сабасцян А. Загiнулi на вайне [у 1945 годзе мастаўчане П.П.Пятка, П.П.Пачобыт, В.В.Пузевiч: Звесткi з iх бiягр.] // Зара над Нёманам (Масты). 1993. 9 чэрв.

3012. Садоха А. Дорога без привалов: [Об А.П.Ткаче, артиллеристе, участнике Сталингр. битвы и освобождения Беларуси, уроженце д.Казимировка Мозыр. р-на] // Жыццё Палесся (Мазыр). 1993. 1 лiп.

3013. Сакоўскi В. Дарога вяла на Захад: [Успамiны ўдзельнiка прарыва Ленiнгр. блакады, вызвалення Эстонii, ураджэнца Браг. р-на] // Жыццё Палесся (Мазыр). 1993. 8 чэрв.

3014. Севелеў Л. Блакадныя днi Ленiнграда: [Пра М.А.Сотнiкава, ураджэнца в.Варвараўка Хоцiм. р-на] // Шлях Кастр. (Хоцiмск). 1993. 20 лют.

3015. Севелеў Л. Вайной апаленае юнацтва: [Пра М.I.Пруднiкава, ураджэнца в.Прудок Хоцiм. р-на] // Шлях Кастр. (Хоцiмск). 1993. 7 лiп.

3016. Севелеў Л. Ветэран сярод ветэранаў: [Пра баявы шлях Я.Г.Дзядзiчкiна, жыхара Хоцiмска] // Шлях Кастр. (Хоцiмск). 1993. 18 жн.

3017. Севелеў Л. Лепш i не ведаць вайны: [Пра М.Р.Мiхаленку, ураджэнца в.Бярозкi Хоцiм.р-на i яго баявы шлях] // Шлях Кастр. (Хоцiмск). 1993. 25 верас.

3018. Севелеў Л. На зямлi, у нябёсах i на моры...: [Пра I.I.Церашонкава, удзельнiка вайны, ураджэнца г.п. Хоцiмск] // Шлях Кастр. (Хоцiмск). 1993. 24 лiп.

3019. Сiдаровiч А. За родную Айчыну: [Аб мастаўчанах - удзельнiках Вялiкай Айчын. вайны] // Зара над Нёманам (Масты). 1993. 3 лiп.

3020. Сiляўка I. Жыццё, як звон вады ў крынiцы: Радавыя Вялiкай перамогi: Пра былую медсястру ваен. шпиталю N 435, ураджэнку Мiн. вобл. В.I.Меркушаву] // Мiн. праўда. 1993. 6 мая.

3021. Сiляўка I. Надпiс на помнiку: [Пра М.Ю.Леановiча, ураджэнца в.Задор'е Лагойс. р-на, якi загiнуў у 1941 г. пад Вязьмай] // Род. край (Лагойск). 1993. 22 верас.

3022. Сiманава А. Лёс земляка вядомы: [Пра ваен. урача Д.М.Макаўца, загiнуўшага 14 кастр. 1941 г. пад г.Вязьмай, ураджэнца в.Восьмае (Песчанец-2) Любан. р-на] // Голас Любаншчыны. 1993. 3 лiп.

3023. Смалякоў М. Марская душа ветэрана: [Пра ўраджэнца Краснапол. р-на У.С.Макрусева, марскога пехацiнца, удзельнiка абароны Ленiнграда, вызвалення Латвii, Лiтвы] // Заклiк Iльiча (Чэрыкаў). 1993. 14 жн.

3024. Там, на волжскiх берагах...: [Успамiны ўдзельнiкаў Сталiнгр. бiтвы Л.А.Бельцюховай, М.М.Гарбачэўскага, А.А.Кадолкi, Д.I.Куцэнкi, М.А.Санiчава, жыхароў Ашмян. р-на] // Ашмян. весн. 1993. 30 студз.

3025. Уладзiмiраў В. Мацi чакала сыноў з вайны: [Ваен. лёс мужчын сям'i Зуевых з в.Галi Шумiл. р-на ] // Герой працы (Шумiлiна). 1993. 22 чэрв.

3026. Царьков Н. Его последний боевой вылет: [О подвиге на Курс. дуге А.Р.Котлярова, уроженца д.Ивановка Гомел. р-на] // Гомел. праўда. 1993. 7 жн.

3027. Цiхая М. Хоць i мiнула шмат год...: [Пра ўдзельнiка Курс. бiтвы, вызвалення Украiны i Польшчы В.М.Кухарэнку з Мядзельшчыны] // Нарач. зара (Мядзел). 1993. 5 мая.

3028. Чурилов А. Подвиг, о котором умолчали: [О белорусе М.А.Почковском, который первым с группой бойцов водрузил знамя Победы над рейхстагом: Привед. док. свидетельства этого подвига] // Дняпровец (Рэчыца). 1993. 8 мая.

3029. Шаховiч М. Праз вогненныя вёрсты вайны: [Пра жыхара г.Смалявiчы П.К.Паўлаўца, удзельнiка Сталiнгр. бiтвы, вызвалення Украiны i краiн Зах. Еўропы] // Ленiн. заклiк (Смалявiчы). 1993. 18 верас.

3030. Шибалис М. А знамя живет!: Страничка из боевой летописи Иркут.-Пин. Это прославл. соединение вскоре отпразднует свою годовщину: [Также о белорусе А.Я.Лещенке] // Во славу Родины (Минск). 1993. 9 сент.

3031. Шутько М. Есть что вспомнить ветерану [Ф.Я.Храмцову: Об участнике войны из Черикова] // Заклiк Iльiча (Чэрыкаў). 1993. 3 лiп.

3032. Яравы С. "Хто iшоў па той дарозе, той ведае...": [Прыведз. падзякi Галоўнакамандуючага за выдат. баявыя дзеяннi ў баях за Польшчу i Германiю чырвонаармейцу П.М.Прусаку з в.Зяльвян Маст. р-на] // Зара над Нёманам (Масты). 1993. 28 жн.

3033. Ярохiн А. Ад Нароўлi да Ленiнграда: [Пра Героя Сав. Саюза А.Р.Корзуна (1911-1943), удзельнiка абароны Ленiнграда, ураджэнца в.Дуброва Нараўл. р-на] // Прыпяц. праўда (Нароўля). 1993. 21 жн.

Гл. таксама N 534, 1984, 2743, 2777, 2862, 2869, 3079, 3125, 3398, 3479, 3524.

Усенародная барацьба на акупiраванай Беларусi

3034. Андреев А. Беспамятство: Кому нужны "истины" академика Горецкого // Рэспублiка (Мiнск). 1993. 6 жн.

3035. Андреев А.Е. Ответ академику Родиму Горецкому // Мы и время (Минск). 1993. Авг.(N 31). С.5.

[Да N 3034-3035]. З гiсторыi партызанскага руху на Беларусi.

3036. Дзмiтрыеў М.А. Удзел настаўнiкаў i школьнiкаў Савецкай Беларусi ў барацьбе з фашызмам // Народная адукацыя i педагагiчная навука ў Беларусi (1917-1945). Мн., 1993. С.458-466.

3037. Каваленя А. Да пытання ўдзелу татар у партызанскiм руху на Беларусi ў гады Вялiкай Айчыннай вайны // Байрам (Мiнск). 1993. N 4. С.33-36.

3038. Кузьменка У. Вайна вядомая i невядомая: [Роля бел. iнтэлiгенцыi ў партыз. руху] // Культура (Мiнск). 1993. 5 лiп.(N 26). С.10-11.

3039. Мельник С. Смелее в бой, белорусы!: [О расширении партиз. движения в Белоруссии в 1943-1944 гг.] // Во славу Родины (Минск). 1993. 24 авг.

3040. Подпольная белорусская печать: [О газ. "Звязда" в годы Великой Отеч. войны] / Подгот. М.Токарев // Во славу Родины (Минск). 1993. 22 июня.

3041. Сенчук В.С. Организация питания белорусских партизан // Здравоохранение Беларуси (Минск). 1993. N 5. С.45-47.

3042. Сульянов А. Допишет время...: [Размышления по поводу событий, описан. в мемуарах П.Пономаренко и связ. с партиз. движением и репрессиями в Беларуси в годы войны] // Нёман (Минск). 1993. N 3. С.163-171.

3043. Сьвяржынскi Ю. Галасы аб "Вялiкай Айчыннай вайне" i удзел у ёй савецкiх i польскiх партызанаў [на Беларусi: Таксама пра ням. акупац. палiтыку] // Голас часу (Лондан). 1993. N 24. С.27-33; N 25. С.20-25. N 26. С.23-28; N 27. С.36-42

3044. Филимонов А.А. Партизанский фронт в годы Великой Отечественной войны / АН Беларуси. Ин-т истории; Под ред. Д.П.Жмуровского. - Мн.: Навука i тэхнiка, 1993. - 112 с. - Библиогр.: с.107-111.

3045. *Tec N. They chose to fight: Jewish partisans in Belorussia during World War II. - Oxford etc.: Oxford University Press, 1993. - Англ.

Партызаны-яўрэi на Беларусi ў другой сусветнай вайне.

Гл. таксама N 2668, 2904, 3268, 3443.

Партызанскi рух на асобных тэрыторыях

Баранавiцкая вобласць

3046. Буката З.П. Человек, вернувшийся из ада: [Беседа с бывшим бойцом отряда "Авангард" (Баранов. обл.) о его партиз. борьбе, о репрессировании, о жизни в лагерях] / Вел В.Леганьков // Бел. нива (Минск). 1993. 26 февр.

3047. Демин Н. Непокоренные: [Из истории Баранов. подпол. горкома] // Товарищ (Минск). 1993. N 3. С.3-4.

3048. Жукоўскi А. Свiнцом i друкаваным словам: [Падпол. выд. Слонiмшчыны] // Слонiм. весн. 1993. 23 студз.

3049. Калейнiк Т. Iёдчыцкiя падпольшчыкi [Клецкага р-на] // Да новых перамог (Клецк). 1993. 23 сак.

3050. Каленiк А. Звестак... не маем: [Успамiны пра перажытае ўдзельнiцы падпол. групы ў Стоўбцах, потым вязня фашысц. канцлагера ў Германii] // Прамень (Стоўбцы). 1993. 4 жн.

3051. Мельцэр Д. Налiбоцкая пушча прытулiла яўрэяў-партызан: Забытая гiсторыя аб атрадзе Т.Бельскага [якi ў гады вайны дзейнiчаў ў Навагрудку. Таксама пра гар. гета] // Звязда (Мiнск). 1993. 3 жн.

3052. Несцярэнка У. "Рэйкавая вайна": [Дзейнасць партыз. атрада iмя Калiнiна на Навагрудчыне] // Новае жыццё (Навагрудак). 1993. 11 жн.

3053. Прыёмка К. Нарадзiлася на хутары [ля вёскi Колкi ў кастрычнiку 1943 г.: Успамiны пра гiсторыю Клец. раён. газ.] // Да новых перамог (Клецк). 1993. 16-19 кастр.

3054. Турайкевiч Я. Неразгаданая тайна: [Пра М.В.Палуйку, партызана атрада iмя Ф.Э.Дзяржынскага, якi дзейнiчаў у Баранав. вобл.] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 8 лiп. (N 27). С.3.

3055. Турко А., Жолуд С. Сiмвал бессмяротнасцi: Да 50-годдзя з дня смерцi партызана [атрада iмя Суворава Стаўбц. зоны] А.Глухава // Прамень (Стоўбцы). 1993. 24 лют.

3056. Хiлiмонаў В. Лясная рэспублiка: (Дзённiк партызана [Баранав. злучэння]) // Полымя (Карэлiчы). 1993. 17,24,31 лiп.; 4,18 верас.; 30 кастр.; 6 лiстап.; 31 снеж. Працяг будзе.

Гл. таксама N 3220.

Беластоцкая вобласць

3057. Гайдучек М. Боец невидимого фронта: [Об Я.И.Баркунове (1915-1977), организаторе и рук. подпол. райкома комсомола в Свисл. р-не (1943-1944 гг.)] // Свiсл. газ. 1993. 2 чэрв.

3058. Тронза Б. Вселяла веру в Победу: [Из истории Свисл. район. газ., основ. 29 нояб. 1943 г. в партиз. бригаде им.Чапаева] // Свiсл. газ. 1993. 27 лiстап.

3059. Шестак Ю. Молодость, опаленная войной: [О молодеж. подполье, партиз. группах и отрядах на территории Гродн. р-на] // Сел. новь (Гродно). 1993. 30 июня.

Гл. таксама N 3061.

Брэсцкая вобласць

3060. Лейзеров А. Обреченных спасший - это праведник: [Освобождение узников косов. гетто (Iвац. р-н) 3 авг. 1942 г. партизанами отряда П.В.Пронягина] // Во славу Родины (Минск). 1993. 5 мая.

3061. Талкачоў П. Радзiма дала нам i веру, i сiлу: [Пра I.В.Дзмiтраковiча, удзельнiка партыз. барацьбы ў Кобрын. р-не i на Беласточчыне] // Ленiн. курсам (Крупкi). 1993. 6 кастр.

Вiлейская вобласць

3062. Манцэвiч Б. Раскажу пра роднага брата [Р.Ф.Манцэвiча: Удзельнiк Мiёр. камсамол.-маладзёж. падполля] // Вiцеб. рабочы. 1993. 17 крас.

3063. Сушкевiч В. Памяць: [Пра бой з фашыстамi каля в.Чарэмшыцы Мядзел. р-на партыз. атрада "Баявы", 4 лiп. 1944 г.] // Нарач. зара (Мядзел). 1993. 30 чэрв.

3064. Сцяпанаў I. Iх iмёны ў памяцi народнай: [Пра Героя Сав. Саюза А.I.Валынца, былога камандзiра партыз. брыгады "За Савецкую Беларусь", якая дзейнiчала на Вiлейшчыне i Маладзечаншчыне, а таксама ўдзельнiчала ў вызваленнi Маладзеч. р-на ў лiп. 1944 г.] // Маладзеч. газ. 1993. 3 лiп.

3065. Чарняўскi М. Партызанскi летапiсец [I.С.Гунько: Аб iм i баявых аперацыях партызан у Мядзел. р-не, 1943-1944 гг.] // Нарач. зара (Мядзел). 1993. 29 лiп.

3066. Шкiрманкоў Ф. Выпрабаванне: [Успамiны партызана брыгады iмя Л.Даватара, якая дзейнiчала на тэрыторыi Вiлейс. вобл. у 1942-1944 гг.] / Прадм. С.Законнiкава // Полымя (Мiнск). 1993. N 7. С.199-223.

Гл. таксама N 2252.

Вiцебская вобласць

3067. Азолiна Н. Прыклад мужнасцi i бясстрашша: [Пра кiраўн. Обал. падполля Героя Сав. Саюза Е.С.Зянькову] // Герой працы (Шумiлiна). 1993. 21 снеж.

3068. Афанасьеў В. Апошнi бой. Ён цяжкi самы: [Партыз. барацьба на Расоншчыне ў 1943-1944 гг.] // Голас Расоншчыны. 1993. 29 чэрв.

3069. Бармiнскi В. Наш партызанскi край: [Пра Полац.-Лепел. партыз. злучэнне пад камандаваннем У.Е.Лабанка: Арт. былога нам. камiсара атрада iмя Шчорса] // Лепел. край. 1993. 26 чэрв.

3070. Бегуновiч А. Жылi, змагалiся, верылi ў Перамогу: [Пра Н.Н.Гайко - медсястру партыз. атрада "Бясстрашны", якi дзейнiчаў на Вiцебшчыне] // Святло Кастр. (Мсцiслаў). 1993. 8 мая.

3071. Газiн Дз. Дзякуй вам, райцаўцы!: [Пра партыз. атрад Д.Ф.Райцава, якi дзейнiчаў на Вiцебшчыне] // Вiцеб. рабочы. 1993. 28 студз.

3072. Ганчароў А. Падпольшчыкi з Ваяводак [Вiцебскага р-на] // Ленiн. праўда (Вiцебск). 1993. 23 лют.

3073. Ганчароў А. Паўстагоддзя назад: З хронiкi змагання i перамог 1-й Вiцеб. [партыз. брыгады ў лют.-снеж. 1943 г.] // Вiцеб. рабочы. 1993. 9 лют.

3074. Данiч В. Жыць у вяках: [Баявыя дзеяннi партызан на тэрыторыi Лепел. i Чашн. р-наў у 1941-1944 гг.: Успамiны] // Чырв. прамень (Чашнiкi). 1993. 8 мая.

3075. Кадыш В. Нiкога не забыць: [Пра дзейнасць падпол. груп на ст.Грамы Полац. р-на i гiбель патрыётаў у маi 1942 г.] // Полац. весн. 1993. 8 кастр.

3076. Клячын А. Векапомныя днi: [Партыз. рух у Сеннен. р-не ў 2-й палове 1944 г.] // Голас Сенненшчыны. 1993. 20 крас.

3077. Копысь: вайна народная...: [З гiсторыi падпол. барацьбы ў гар. пасёлку, 1941-1944 гг.] // Аршан. газ. 1993. 18 лiстап.

3078. Курбацкi Ф. Пра што нагадала мелодыя: [Пра партызанку атрада брыгады "Аляксея" Н.Я.Казлову з в.Пронскае Лёзн. р-на] // Сцяг перамог (Лёзна). 1993. 23 сак.

3079. Курбацкi Ф. Франтавыя дарогi радавога [П.П.] Котава: [Пра былога партызана, баявы шлях якога прайшоў ад в.Гарадок Лёзн. р-на да Берлiна] // Сцяг Перамогi (Лёзна). 1993. 6 крас.

3080. Луйгас Т. Динамит, взрывавший ложь: Газ. "Вiцеб. рабочы" в годы Великой Отеч. войны давала бой профашист. изд. // Бел. думка (Мiнск). 1993. N 5. С.24-25.

3081. Мандрык I. Ад берагоў ракi Сар'янкi: [Аб дзейнасцi Сар'ян. падполля, Верхнядзвiн. р-н] // Дзвiн. праўда (Верхнядзвiнск). 1993. 12,19 лiстап.

3082. Манiс М. Ворагу не скарылiся: Жыхары ўсход. часткi [Полац.] р-на ў барацьбе супраць ням.-фашысц. акупантаў: [Падрабязна пра патрыят. падполле ў вёсках Узнiцы, Сiценец i Юравiчы] // Полац. весн. 1993. 3,14,28 снеж.

3083. Маркевич С.В. Разведка в строю: [Воспоминания бывшего зам. командира партиз. бригады "Дубова" о борьбе за освобождение Беларуси] // Навiны Бел. акад. (Мiнск). 1993. 9 лiп.

3084. Мiкалаеў Я. На месцы бою: [З гiсторыi 1-й Бел. партыз. брыгады, Вiцеб. р-н] // Ленiн. праўда (Вiцебск). 1993. 28 жн.

3085. Пагарэлаў А. Гарачы жнiвень: Да 50-годдзя бою ля Буева [Вiцеб. р-на] атрадаў 1-й Бел. партыз. брыгады з ням.-фашысц. захопнiкамi: [Расказвае былы камандзiр атрада] // Ленiн. праўда (Вiцебск). 1993. 21 жн.; Вiцеб. рабочы. 1993. 21 жн.

3086. Петухоўскi А. У семнаццаць гадоў: [Успамiны пра партыз. жыццё Лепел. партыз. брыгады] // Лепел. край. 1993. 12 студз.

3087. Плiскi Ю. Жыве ў памяцi [партызанка В.Я.Прохарава: Загiнула ў баi 20 студз. 1943 г., Полац. р-н] // Полац. весн. 1993. 29 студз.

3088. Пятрова А. З чаго пачынаецца Радзiма?: Да 50-годдзя гiбелi обал. падпольшчыкоў // Герой працы (Шумiлiна). 1993. 14,18 снеж.

3089. Радишевский В. Партизанский край: Память: [Воспоминания о боевых операциях на территории Полоц. и Лепел. р-нов (1941-1944 гг.)] // Бел. нива (Минск). 1993. 8 дек.

3090. Садовский Е. Были о "дяде Косте": А легендар. судьба К.Заслонова [1910-1942] стала потом... // Во славу Родины (Минск). 1993. 20 мая.

3091. Сцяжына ў бессмяротнасць: [Успамiны баявых таварышаў пра В.З.Харужую (1903-1942), калi яна на чале групы была накiравана ў акупiраваны Вiцебск] / Аўт.: М.Ф.Бiрулiн, Л.П.Карнееў, М.Ф.Iсакава; Запiсаў Дз.Газiн // Вiцеб. рабочы. 1993. 18 сак.

3092. Чавярыкiн М. Гiсторыю народа мы павiнны памятаць: [Былы камандзiр партыз. атрада брыгады "Няўлоўныя" расказвае пра масавы партыз. рух на Вiцебшчыне, дзейнасць партызан на Полаччыне (1942-1943 гг.)] // Полац. весн. 1993. 2 лiп.

3093. Шаблоў Д. Верылi i перамаглi: [Успамiны партызана атрада А.Т.Круглякова пра забеспячэнне работы партыз. аэрадрома на воз.Вечалле ў 1943-1944 г., Полац.-Лепел. партыз. зона] // Патрыёт (Ушачы). 1993. 17 снеж.

3094. Шаблоў Д. Наблiжалi перамогу як маглi: [Успамiны партызана брыгады iмя П.К.Панамарэнкi, Ушац. р-н] // Патрыёт (Ушачы). 1993. 7 мая.

Гл. таксама N 2252, 3025, 3325.

Гомельская вобласць

3095. Балыкаў П. [Партызанскi рух на Чачэршчыне: Успамiны] // Чачэр. весн. 1993. 23 кастр. (Так гэта было).

3096. Бумажкоў Ц.П. Наш партызанскi атрад [у першыя днi вайны, Гомел. р-н] // Чырв. Кастр. (Акцябрскi). 1993. 28 снеж.

3097. Вишняк С.Ф. Тот памятный бой: [О действиях партиз. отряда им.Ворошилова в р-не д.Узнаж Речиц. р-на] // Дняпровец (Рэчыца). 1993. 7 жн.

3098. Дворник Л. Они умирали за Родину: [О подпольщицах г.Речица и Речиц. р-на М.А.Журавлевой, А.Г.Ждан-Хоменок, И.Руденок, В.Ковалевской, Т.Савенок и Э.Шубенок, замученных фашистами] // Дняпровец (Рэчыца). 1993. 8 мая.

3099. Лапацiна С. Заўсёды побач з намi: [Арт. прысвеч. памяцi Л.Карастаянавай, якая загiнула ў баi ля в.Будзiшча на Чачэршчыне, 1943 г.] // Чачэр. весн. 1993. 10 лiстап.

3100. Маеўскi В. Лiстапад: паўвека таму назад: Старонкi партыз. дзённiка: [Аб дзеяннях дыверсiйн. атрада N 108 Гомел. партыз. злучэння] // Рэспублiка (Мiнск). 1993. 11 снеж.

3101. Папок У. Наблiжалi дзень вызвалення: [Баявая дзейнасць партыз. атрадаў i злучэнняў летам 1943 г. на тэрыторыi Гомел. вобл. увогуле i Светлагор. р-на ў прыватнасцi] // Светлагор. навiны. 1993. 1,29 верас.

3102. Помнiк Герою П.I.Кавалёву - помнiк подзвiгу народа ў мiнулай вайне: [Ёсць звесткi з гiсторыi партыз. руху ў Рагач. р-не] // Заклiк Iльiча (Чэрыкаў). 1993. 14 лiп.

3103. Рабянок П. Перад ворагам не скарылiся: [Рэчыц. р-н у час акупацыi (чэрв. 1941 г.-лiстап. 1943 г.): Падрабяз. аналiз партыз. руху i дзейнасцi падпол. груп на тэрыторыi р-на. Таксама аб Гомел.-Рэчыц. аперацыi i вызваленнi р-на] // Дняпровец (Рэчыца). 1993. 15,21,23,28 верас.; 5,14,19,26 кастр.; 4 лiстап.

3104. Раманаў Я. Не скарыўся ворагу: [Пра С.Я.Хiлькевiча, сувяз. i разведчыка партыз. брыгады iмя Калiнiна, якая дзейнiчала на тэрыторыi Чачэр. р-на] // Свабод. слова (Рогачоў). 1993. 8 мая; Чачэр. весн. 1993. 2 чэрв.

3105. Садавы Я. Гэты дзень мы наблiжалi як маглi // Светлагор. навiны. 1993. 1 мая.

3106. Садавы Я. Тылу не было // Светлагор. навiны. 1993. 13 лiстап.

[ Да N 3105-3106]. Успамiны камiсара партызанскай брыгады , я ая дзейнiчала на Гомельшчыне.

3107. Стельмашок Ф. Партизанская криничка: [О партиз. отряде "Большевик", действовавшем на Гомельщине] // Во славу Родины (Минск). 1993. 17 нояб.

3108. Стрыбук П. У варожым тыле: [Добруш. р-н у 1941-1944 гг.] // Ленiнец (Добруш). 1993. 29 верас.; 6 кастр.

3109. Цукараў П. Дапамаглi фронту: [Успамiны партызана атрада "За Радзiму" жыхара пас. Смелы Лоеўс. р-на] // Серп i молат (Лоеў). 1993. 16 кастр.

3110. Чарнушэвiч Н. Вогненнымi дарогамi: [Успамiны пра рэйд партызан па варожым тыле ў Лоеўс. i Столiн. р-нах у кастр.-лiстап. 1942 г.] // Светлае жыццё (Лельчыцы). 1993. 8 мая.

3111. Шумiлаў В. Вясковыя партызаны: [Пра сувязi жыхароў в.Вiрычава Рагач. р-на з партызанамi, 1942-1943 гг.] // Свабод. слова (Рагачоў). 1993. 15 верас.

3112. Шумiлаў В. Партызанскi стараста [А.Ц.Мурзянкоў з вёскi Вiрычаў Рагачоўскага р-на] // Свабод. слова (Рагачоў). 1993. 20 крас.

3113. Шумiлаў В. Трагедыя пад Канаплiцамi: [З партыз. барацьбы ў Рагач. р-не ў верас. 1943 г.] // Свабод. слова (Рагачоў). 1993. 25 жн.

Гл. таксама N 2890, 3567, 3592.

Магiлёўская вобласць

3114. Беляев В. Это было под Быховом: [Из истории партиз. соединения "Тринадцать"] // Во славу Родины (Минск). 1993. 1 дек.

3115. Галынскi А. Успамiн пахне порахам: [Слаўгар. i Чэрык. р-ны ў партыз. барацьбе: Па матэрыялах Я.В.Грышкiна] // Ленiн. слова (Слаўгарад). 1993. 6 студз.

3116. Гарэлiк А. У глыбокiм тыле ворага: [Аб некаторых падпол. групах i партыз. атрадах, якiя дзейнiчалi на Бабруйшчыне] // Трыбуна працы (Бабруйск). 1993. 10,17,24 жн.

3117. Грынкевiч Л. Мы былi на той вайне: [Успамiны былога партызана 8-й брыгады пад камандаваннем С.Г.Жунiна] // Прыдняпр. нiва (Магiлёў). 1993. 20 лют.

3118. Дарога ў бессмяротнасць: [Пра Героя Сав. Саюза А.С.Лукашэвiча, разведчыка-падрыўнiка партыз. атрада, якi дзейнiчаў на Кругляншчыне] / Лiт. апрац. А.Паўлава // Сел. жыццё (Круглае). 1993. 10,13 лiстап.

3119. Дзем'янкоў А. Наблiжалi як маглi: [Пра Г.С.Скальзаева з партыз. атрада N 43, якi дзейнiчаў на тэрыторыi Слаўгар. р-на, удзельнiка вызвалення Беларусi] // Ленiн. слова (Слаўгарад). 1993. 23 кастр.

3120. Дубiнiн У. Адыйшлi тыя гады...: [Успамiны былога падпольшчыка i партызана 277-га партыз. атрада, якi дзейнiчаў на тэрыторыi Клiч. р-на] // Сцяг Саветаў (Клiчаў). 1993. 8,15 верас.

3121. Емельяненка А. Былыя партызаны [атрада "Бальшавiк" С.С.Цiмашэнка i I.I.Крупеня з Хоцiмска] // Шлях Кастр. (Хоцiмск). 1993. 25 верас.

3122. Жыве памяць: [Пра Кругл. падпол. парт.-камсамол. арг. "ОБЗОР" (студз.1942-снеж.1943)] // Сел. жыццё (Круглае). 1993. 22 снеж.

3123. Кавалькоў П. Адзiн з Ляцяг: [Пра П.Ц.Кавалёва, партызана атрада N 720, якi дзейнiчаў у Слаўгар., Бых. i Чэрык. р-нах. Прымаў удзел у вызваленнi Беларусi] // Ленiн. слова (Слаўгарад). 1993. 17 лiстап.

3124. Кавалькоў П. Сяброўкi па вайне: [С.Я.Карпiчэнкава i Н.I.Кацярухiна, партыз. разведчыцы, якiя загiнулi пры вызваленнi Слаўгар. р-на] // Ленiн. слова (Слаўгарад). 1993. 13 лiстап.

3125. Кацяшова Н. "Раскiнулася мора шырока...": [Пра Я.Ц.Кавалёва, партызана атрада "Бальшавiк" (якi дзейнiчаў на Хоцiмшчыне), затым матарыста кацера на Балт. флоце (1944--1945 гг.), ураджэнца в.Бяседавiчы Хоцiм. р-на] // Шлях Кастр. (Хоцiмск). 1993. 25 жн.

3126. Кузьменка У. Арсенал сярод балота: [Пра П.Счаслаўскага, арганiзатара партыз. збройн. майстэрнi ў Бялын. р-не, 1942-1944 гг.] // Зара над Друццю (Бялынiчы). 1993. 21 лiп.

3127. Кунцэвiч У. Сёстры - патрыёткi [С. i Н.Раманоўскiя з в.Пралетарый Кругл. р-на, якiя дапамагалi партызанам] // Сел. жыццё (Круглае). 1993. 12 чэрв.

3128. Курзянкоў В. Дастойныя памяцi i гонару: [Успамiны партызана атрада "Бальшавiк" (дзейнiчаў на тэрыторыi Хоцiм. i Касцюк. р-наў) пра баявыя гады i загiнуўшых сяброў] // Шлях Кастр. (Хоцiмск). 1993. 11 верас.

3129. Лабаноўскi Л. Знойдзена ў архiве // Голас Краснапольшчыны. 1993. 13 кастр.

3130. Лабаноўскi Л. ... Маё прозвiшча, iмя i iмя па бацьку - Сiльчанка Аляксандр Васiльевiч // Голас Краснапольшчыны. 1993. 11 жн.

3131. Лабаноўскi Л. Навечна ў памяцi народнай [I.А.Шатроў i Б.П.Нiгiевiч] // Голас Краснапольшчыны. 1993. 25 жн.

3132. Лабаноўскi Л. Партызанскi дзённiк // Голас Краснапольшчыны. 1993. 18 жн.

3133. Лабаноўскi Л. Партызанская разведка // Голас Краснапольшчыны. 1993. 1 верас.

3134. Лабаноўскi Л. Пiсьмо партызана [А.В.Сiльчанкi] // Голас Краснапольшчыны. 1993. 4 верас.

3135. Лабаноўскi Л. "Рэйкавая вайна" // Голас Краснапольшчыны. 1993. 23 кастр.

[Да N 3129-3135]. З гiсторыi партызанскага атрада "За Радзiму", якi дзейнiча? у Краснапольскiм р-не ? 1942-1943.

3136. Лапо I. "У жывых застаўся толькi я...": [Пра клiмав. падпольшчыка i партызана М.I.Сталярова] // Род. нiва (Клiмавiчы). 1993. 20 лют.

3137. Лiтвiн А. Федар Крыловiч - Марынеска з беларускай чыгункi [(1916-1959): Адзiн з арганiзатараў Асiпов. падполля] // Нар. газ. (Мiнск). 1993. 8 мая.

3138. Марозаў М. Прайшоў салдат вайну: [I.С.Шаўцоў, партызан атрада С.А.Мазура, Магiлёўс. вобл.] // Ленiн. слова (Слаўгарад). 1993. 26 чэрв.

3139. Мельнiкаў М. Iшоў запявала на расстрэл: [Пра артыста А.Акаёмава i яго сябра Г.Лузенiна, якiя былi расстраляны ў Крычаве за выкананне даручэння Чэрык. падполля] // Ленiн. клiч (Крычаў). 1993. 20 лют.

3140. Мельнiкаў В.I. На вайне i пасля - агонь: [Успамiны партызана пра баявыя дзеяннi на тэрыторыi Слаўгар. i Бых. р-наў] / Запiсаў М.Марозаў // Ленiн. слова (Слаўгарад). 1993. 24 лiстап.

3141. Мэттэ К. Замордованные патриоты: [Воспоминания бывшего рук. подполья в Могилеве о его чл. Н.И.Костюшко и Т.И.Шабловской] // Вестн. Могилева. 1993. 9,16 дек.

3142. Никитин М. Весенний гром: [О воен. операции партизан Могилевщины 13 апр. 1943 г., когда были уничтож. вражес. гарнизоны в восьми насел. пунктах] // Мы и время (Минск). 1993. Май (N 18). С.2.

3143. Пагарцаў А. Сустрэча на Iпуцi: [Баi пры фарсiраваннi ракi партызанамi ў чэрв. 1943 г.] // Шлях Кастр. (Хоцiмск). 1993. 23 чэрв.

3144. Панянкоў А.I. Перамогу здабывалi людзi: [Успамiны пра баявыя дзеяннi партызан 1-й Бабр. брыгады ў Асiпов. р-не] / Запiсаў Г.Паўловiч // Голас Любаншчыны. 1993. 3 лiп.

3145. Парсаданов В. Особый батальон "Георгиен": [О боевых действиях груз. партиз. группы на Бобруйщине] // Трыбуна працы (Бабруйск). 1993. 14 снеж.

3146. Парсаданаў В. Яны абаранялi Радзiму: [Аб бабруйчанах, якiя змагалiся ў падполлi i партыз. атрадах] // Трыбуна працы (Бабруйск). 1993. 29 чэрв.

3147. Паўлаў А. Паведала падпольная газета...: [Пра баявыя справы партызан атрадаў пад камандаваннем С.Г.Жунiна на Кругляншчыне] // Сел. жыццё (Круглае). 1993. 6 кастр.

3148. Рабiнiна А. Нязгасная памяць: [Успамiны партызанкi брыгады "Чэкiст", якая дзейнiчала на тэрыторыi Кругл., Шклоўс., Бялын. р-наў] // Удар. фронт (Шклоў). 1993. 8 мая.

3149. Сiневiч Э. Народнаму генералу - 80: [Пра С.I.Свiрыда, аднаго з кiраўн. партыз. руху на Магiлёўшчыне, камбрыга 9-й Кiраўс. партыз. брыгады] // Кiравец. 1993. 7 жн.

3150. Скворцов В.Н. Незабываемое: (К 50-летию прорыва Бовкин. блокады): [Из истории партиз. отряда под командованием С.В.Гришина, Бых. р-н, 1943 г.] // Маяк Прыдняпроўя (Быхаў). 1993. 3 лiп.

3151. Снапко М. А памятаць трэба заўсёды: [Пра чэрыкаўс. падпольшчыкаў I.П.Дзенiсенку i М.П.Зайцаву] // Заклiк Iльiча (Чэрыкаў). 1993. 18 верас.

3152. Сухараў В. Цаною жыцця: [Пра Ц.С.Арцёмава, былога партызана атрада А.Касаева, Магiлёўс. р-н, 1942-1944 гг.] // Зара над Друццю (Бялынiчы). 1993. 11 снеж.

3153. У баi за вёскi Узгорск i Улукi [Слаўгарадскага р-на: Прыведз. успамiны М.Ф.Танькова, У.Г.Данчанкi] // Ленiн. слова (Слаўгарад). 1993. 24 лiстап.

3154. Чупыркiн М. Сувязная: [Пра У.А.Паўтарацкую, былую сувяз. падпол. камсамол. арг. в.Вялiкi Трылесiн (Бялын. р-н)] // Зара над Друццю (Бялынiчы). 1993. 18 жн.

3155. Чэрнiкава Г. Незабыўны шлях салдата: [Пра У.П.Сiдарава, партызана атрада N 47, якi дыслацыраваўся ў лясах непадалёку ад г.Касцюковiчы, потым - танкiста 23-й танкавай брыгады 2-га Бел. фронту] // Заклiк Iльiча (Чэрыкаў). 1993. 8 мая.

Гл. таксама N 1938, 2868, 3589.

Мiнская вобласць

3156. Анатольеў Б. Падпольшчык, партызан, франтавiк [К.Р.Шух: Прымаў удзел у дзейнасцi старадар. падполля, потым быў у партыз. атрадзе iмя Чапаева] // Навiны Старадарожчыны. 1993. 3 лiп.

3157. Барыс А. Медсястра, партызанка [Т.А.Халюта: Барацьба з акупантамi ў Старадар. р-не] // Навiны Старадарожчыны. 1993. 11 снеж.

3158. Бачыла Х.А. Застаецца жыць: [Успамiны падрыўнiка, камандзiра дыверсiйн. групы партыз. брыгады iмя С.Будзённага, якая дзейнiчала на Мiншчыне] / Запiсаў У.Паўлаў // Полымя (Мiнск). 1993. N 7. С.224-227.

3159. Белтаў В. З рассакрэчаных архiваў КДБ перададзены Барысаўскаму музею новыя дакументы, якiя тычацца дзейнасцi славутага разведчыка А.I.Казлова: [Дыверсiйн.-разведв. шк. "Сатурн", Барысаў, 1943 г.] // Адзiнства (Барысаў). 1993. 13 сак.

3160. Гебелева С. Таким был Михаил Гебелев: [О секретаре Мин. подпол. горкома партии] // Авив (Минск). 1993. Окт. (N 6). С.3,6.

3161. Грабовский С. Лопатинцы: [Партиз. бригада "Дяди Коли", действовавшая на территории Борис., Смолев., Логойс. и Мин. р-нов] // Мiн. праўда. 1993. 24, 29 чэрв.; 1 лiп.

3162. Дамарад К. Праўда застаецца вечнай: [Некаторыя эпiзоды партыз. барацьбы ў Мiн. вобл.] // Мiн. праўда. 1993. 25 лют.

3163. Загоровский К. Возвращаясь с задания: [О Л.Г.Гайдученок, секретаре Мин. подпол. райкома ЛКСМБ, погибшей в 1943 г. в бою у д.Плебанцы Мин. р-на] // Пухав. навiны (Мар'iна Горка). 1993. 5 чэрв.

3164. Козлов А.И. Наш человек из "Сатурна": [Беседа с бывшим разведчиком, почет. гражданином г.Борисова о деятельности абвер. развед.-диверс. шк. на территории Беларуси] / Вел Г.Сенюков // Во славу Родины (Минск). 1993. 16 июня.

3165. Копач М. Шли радиограммы из подполья: [О В.И.Сосновской - радистке мин. подполья] // Жыццё Палесся (Мазыр). 1993. 14 верас.

3166. Лабаноўскi Л., Ярохiн А. Жыццё пражыць - не поле перайсцi: [Лёс Д.М.Петрачэнкi, удзельнiцы мiн. падполля. Прыведз. арх. дак. i матэрыялы пра акупац. рэжым ў Мiнску, пра падполле i яго ўдзельнiкаў] // Голас Краснапольшчыны. 1993. 7,10,17,21,24,31 лiп.; 4 жн.

3167. Лянкевiч Г. Гарэла Крупiцкая зямля: [Па матэрыялах музея баявой i прац. славы ў калгасе "Новы быт" Мiн. р-на] // Наша жыццё (Мiнск). 1993. 3 лiп.

Змест: Юны падпольшчык: [Пра Г.Вайцяхоўскага, партыз. сувяз. з в.Кругляк]; Партызанская сям'я [Сiлко з в.Крупiца (Мiн. р-н)].

3168. Лянкевiч Г. Спецгруппа "Артур": [Як жыхары в.Кругляк Мiн. р-на дапамагалi партызанам] // Мiн. праўда. 1993. 3 лiп.

3169. Марозаў У. Выбухi ўночы: [Пра I.М.Лобача, партызана атрада "25-годдзе Кастрычнiка" брыгады iмя Ракасоўскага на Мiншчыне] // Зрок (Мiнск). 1993. N 2. С.47-49.

3170. Невядомыя старонкi вайны: (З сакрэт. арх. гестапа i СД): [З гiсторыi падпол. i партыз. руху на тэрыторыi Круп. р-на, 1943-1944 гг.] / Матэрыялы падрыхт. А.М.Лiтвiн; Уступ. слова Д.Хромчанкi // Ленiн. курсам (Крупкi). 1993. 20 лют.; 27 сак.; 8,12 мая.

3171. Несцяровiч В. "Я - Саша Ульянаў...": [Пра мiн. школьнiка, якi ў гады вайны стаў байцом партыз. атрада iмя Фрунзе брыгады iмя Кiрава, Мiн. вобл.] // Род. край (Лагойск). 1993. 3 крас.

3172. Нiкулiн Ц. За мiрнае неба над галавой: [Партыз. барацьба ў Круп. р-не: Успамiны] // Ленiн. курсам (Крупкi). 1993. 3 лiп.

3173. Новiк У. Пад носам у акупантаў: [Партызаны ў Салiгор. р-не, 1941 г.: Па ўспамiнах З.Ф.Лопана] // Шахцёр (Салiгорск). 1993. 5 кастр.

3174. Орлов В. Биография короткая и яркая: [О Л.Г.Гайдученок, секретаре Мин. подпол. райкома ЛКСМБ] // Пухав. навiны (Мар'iна Горка). 1993. 5 чэрв.

3175. Орлов В. Создавались партизанские бригады [в Пуховичском и Руденском р-нах] // Пухав. навiны (Мар'iна Горка). 1993. 7 крас.

3176. Павлов Я.С. Жизнь и смерть комдива: [Ранее неизвест. факты об одном из организаторов и рук. партиз. движения на Минщине В.И.Ничипоровиче. Также привед. его показания об И.К.Кабушкине (1915-1943)] // Бел. думка (Мiнск). 1993. N 10. С.78-83.

3177. Пiкулiк А. У чым жа крынiца iх высокага гераiзму?: [Зараджэнне i развiццё падпол.-партыз. руху на Рудзеншчыне ў 1941-1943 гг.: Па матэрыялах кн. В.М.Свистуна, А.В.Шарапа "По краю пропасти" (Мн.,1992)] // Пухав. навiны (Мар'iна Горка). 1993. 30 чэрв.

3178. Писляков Д. Как Гитлеру связь вырубили: [Из истории партиз. бригады Н.Н.Покровского, Жодино, 1942 г.] // Веч. Минск. 1993. 25 окт.

3179. Писляков Д. [М.Е.Фролов] на фронте и в тылу врага: [Из истории партиз. отряда "Знамя", Смолевич. и Черв. р-ны] // Во славу Родины (Минск). 1993. 22 июня.

3180. Плешавеня В.К. Камбрыг Гуляеў [Д.Ц.: Пра камандзiра партыз. брыгады iмя А.Неўскага Мiн. злучэння] // Голас Любаншчыны. 1993. 8 мая.

3181. Плешавеня В.К. Партызанскiя медыкi: [Герой Сав. Саюза Я.У.Клумаў, удзельнiк мiн. падполля, i А.I.Шуба, адзiн з кiраўн. партыз. руху на Мiншчыне] // Голас Любаншчыны. 1993. 26 чэрв.

3182. Плешевеня В. Белорусский Сусанин: [О подвиге И.С.Цубы в 1943 г., Мин. обл.] // Мiн. праўда. 1993. 17 чэрв.

3183. Подполье в годы войны [на Стародорожчине] // Навiны Старадарожчыны. 1993. 28,31 лiп.; 4,11,14,18,21,25,28 жн.; 1 верас.

3184. Провалинский М. Партизан Гурген Осипян [из бригады "Буревестник": Действовала в Мин. обл.] // Мiн. праўда. 1993. 3 лiп.

3185. Сасноўскi I. Праз полымя вайны: [З ваен. бiягр. I.У.Сiняўскага, партызана брыгады "Смерць фашызму", Смаляв. р-н] // Ленiн. заклiк (Смалявiчы). 1993. 24 лют.

3186. Сiляўка I. Вярнуўся салдат з таго свету: [Пра I.М.Бохана, партызана брыгады "Народныя мсцiўцы" (Мiн. вобл.), потым - байца пяхот. палка 3-га Бел. фронта] // Род. край (Лагойск). 1993. 13 лiстап.

3187. Сiляўка I. Партызанская сям'я [П.Л.Шайбака з хутара каля в.Малыя Бясяды Лагойскага р-на, якая дапамагала атраду "За Радзiму"] // Род. край (Лагойск). 1993. 29 верас.

3188. Сiняўскi I. Дачка фельчара: [Пра М.Ю.Сiлiч, сувяз. i ўрача партыз. брыгады "Смерць фашызму", якая дзейнiчала на тэрыторыi Смаляв. р-на] // Ленiн. заклiк (Смалявiчы). 1993. 3 лiп.

3189. Сiняўскi I. Наш камандзiр: [Пра Г.А.Шчамялёва з брыгады "Смерць фашызму", якая дзейнiчала на тэрыторыi Смаляв. р-на] // Ленiн. заклiк (Смалявiчы). 1993. 26 чэрв.

3190. Смолянко А. "Я выполнила волю народа...": Осторожно: фальшивки!: [О кровавых делах гауляйтера В.Кубе на Беларуси, его казнь мин. партизанами] / Использ. материалы беседы с Е.Г.Мазаник // Мiн. праўда. 1993. 3 лiп.; Во славу Родины (Минск). 1993. 13 окт.

3191. Токарев М. Цветы печальника: [Партиз. семья с Логойщины: К.С. и А.М.Гулисы] // Во славу Родины (Минск). 1993. 15 сент.

3192. Фурык А. Сiнявокая Анюта: [Пра Г.М.Арцiмовiч з гар. пас. Смiлавiчы Чэрв. р-на, сувязную партыз. брыгады iмя С.М.Кiрава] // Мiн. праўда. 1993. 8 мая.

3193. Цуба М. Дарога мужнасцi: Хлусня i праўда пра братоў Цубаў [з в.Навiна Салiгор. р-на, якiя паўтарылi подзвiг I.Сусанiна ў студз. 1943 г.] // Шахцёр (Салiгорск). 1993. 19,23,26 лют.

3194. Яковлев В. Бой на рассвете: [Из истории Слуц. партиз. зоны: К.Клименко] // Во славу Родины (Минск). 1993. 26 авг.

3195. Яковлев В. Журавли над Полесьем: [О боевых действиях партиз. соединения Слуц. зоны весной 1943 г.] // Во славу Родины (Минск). 1993. 4 мая.

3196. Ясiнскi Л. Дзяўчына з Судабоўкi: [Пра сувяз. атрада "Радзiма", якi дзейнiчаў у Чэрв., Барыс. i Смаляв. р-нах, С.П.Астапковiч] // Ленiн. заклiк (Смалявiчы). 1993. 30 чэрв.

3197. Ясiнскi Л. Сувязны: [Пра У.А.Мурашку, партызана атрада "Iскра", якi дзейнiчаў у Смаляв. р-не] // Ленiн. заклiк (Смалявiчы). - 1993. 19 чэрв.

Гл. таксама N 2867, 3653, 3668, 3908.

Палеская вобласць

3198. Асабiсты дзённiк юнага падпольшчыка Косцi Ярмiлава: [Адзiн з арганiзатараў i актыўн. удзельнiкаў маладзёж. падполля ў Калiнкавiчах, 1941-1942 гг.] // Калiнкав. навiны. 1993. 12,16,19 кастр.

3199. Астапенка М. I на рэках, i на сушы: [Аб М.М.Бахмацкiм, партызане 27-й брыгады iмя Кiрава, якi ўдзельнiчаў у вызваленнi Нараўляншчыны, 1943 г.] // Прыпяц. праўда (Нароўля). 1993. 26 кастр.

3200. Борисов И. Чужая на своей земле?: [О партизанке М.А.Борисовой, погибшей осенью 1942 г. в д.Глинище Хойн. р-на] // Во славу Родины (Минск). 1993. 4 марта.

3201. Вягера У. Доўгачаканы час вызвалення [Ельскага раёна: Удзел 37-й партыз. брыгады] // Нар. голас (Ельск). 1993. 13,20 лiстап.; 4,8 снеж.

3202. Дербан В. 50-я партизанская [в действии: Житк. р-н в годы войны] // Новае Палессе (Жыткавiчы). 1993. 19,29 студз.; 2 лют.; 2,16,19,23,26 сак.; 2,6,9 крас.; 5,9,16,19,26 чэрв.; 3,7,14,21 лiп.; 14,28 жн.; 1,4,8,15,22 верас.; 6,13,16,20 кастр.

3203. Драчэўскi К. Лясная гвардыя: [Стварэнне на Ельшчыне партыз. атрадаў i iх дзейнасць супраць захопнiкаў] // Нар. голас (Ельск). 1993. 22,29 верас.; 2,6 кастр.

3204. Жигоцкий Н. Дед [В.I.]Талаш: правда и вымысел // Во славу Родины (Минск). 1993. 18,19,24,25,26 авг.]

3205. Жыгоцкi М. Наш дзед Талаш // Бел. нива (Минск). 1993. 16,18,23 июня.

[Да N 3204-3205]. Пра ?дзельнiка партызанскага руху ? Петрыка?скiм р-не.

3206. Змушка С. Васiль Гарашчук i iншыя: [Барацьба з акупантамi ў Калiнкавiчах i р-не] // Калiнкав. навiны. 1993. 21,23 верас.

3207. Зубрэй У. Група самаабароны [створана ў студзенi 1943 г. у в.Глушкавiчы Лельчыцкага р-на: Прыведз. успамiны I.П.Германа, Р.Я.Базыма, П.I.Татарчука i iнш.] // Светлае жыццё (Лельчыцы). 1993. 14 студз.

3208. Кашэвiч Т. На сувязь выходзiлi падпольшчыкi: [Стварэнне ў Ельску падпол. груп i iх дзейнасць у гады акупацыi] // Нар. голас (Ельск). 1993. 13,16,30 кастр.

3209. Копач М. Погиб в 1941-м году: [Х.И.Варгавтик, один из организаторов партиз. движения на Полесье] // Жыццё Палесся (Мазыр). 1993. 5 жн.

3210. Лугоўская В. Навечна ў памяцi: [З гiсторыi падпол. камсамол. арг. "Смугнар" у Калiнкавiчах] // Калiнкав. навiны. 1993. 8 мая.

3211. Парсаданаў В., Лук'янчык Ф. Апошнi бой - ён самы цяжкi: [З гiсторыi баявых дзеянняў 1-й Бабр. брыгады каля в.Майсееўка Светлагор. р-на 11 снеж. 1943 г.] // Светлагор. навiны. 1993. 20 кастр.

3212. Смоляр У. Вязень гета - юны партызан: [Я.I.Голад з брыгады Ф.I.Паўлоўскага N 123 Палес. злучэння] // Калiнкав. навiны. 1993. 9 снеж.

3213. Хандрос Б. Мститель: [Про партизана 27-й бригады им. Кирова Г.Мироносова, погибшего в бою у д.Ласки Наровл. р-на] // Прыпяц. праўда (Нароўля). 1993. 6 лiстап.

3214. Чопчыц П. Рэха Сталiнграда на Палессi: [Жытк. р-н у гады акупацыi, партыз. рух у 1942-1943 гг.] // Жыццё Палесся (Мазыр). 1993. 8,13 мая.

3215. Шамрыла М. Акцябрскiя вароты: [Успамiны партызана Палес. злучэння пра ваен. дзеяннi ў лiстап. 1943 г.] // За новыя рубяжы (Петрыкаў). 1993. 7,26 мая.

3216. Шамрыла М. На "Юрый": [Успамiны пра дзейнасць патрыят.-маладзёж. груп у акупiр. Петрык. р-не, 1941 г.] // За новыя рубяжы (Петрыкаў). 1993. 25 снеж.

3217. Шамрыла М. Па-над Пцiччу-ракой: [Успамiн пра баявую аперацыю партызан па падрыву чыгунач. маста на тэрыторыi Петрык. р-на 3 лiстап. 1942 г. Таксама пра камандзiра дыверсiйн.-падрыўн. групы К.Ф.Пушчына] // За новыя рубяжы (Петрыкаў). 1993. 22 снеж.

Гл. таксама N 2344, 3101, 3105, 3106.

Пiнская вобласць

3218. Мельянович В. "Слово "Беларусь" в эмиграции не умерло": [Беседа с рук. Бел.-амер. информ. службы. Также о партизанах Пинщины] / Вел М.Толочко // Сов. Белоруссия (Минск). 1993. 15 июля.

3219. По поводу интервью с бывшим белорусом: [Отклик бывших бел. партизан на высказывания эмигранта В.Мельяновича о партизанах Пинщины в беседе с журналистом М.Толочко (Сов. Белоруссия,1993,15 июля)] / В.Ш.Парсаданов, Ф.Д.Лукьянчик, С.В.Сыроквашин, Е.К.Чернецкая, Н.И.Московченко, М.В.Дроздов, Е.М.Власова, В.К.Пинчук // Во славу Родины (Минск). 1993. 26 авг.

Гл. таксама N 3110.

Удзел антыфашыстаў у барацьбе беларускага народа

3220. Жукоўскi А. Нямецкiя антыфашысты ў барацьбе з гiтлераўцамi: [К.Цымерман, Г.Барс, Ф.Шэфлер з Баранав. партыз. злучэння] // Слонiм. весн. 1993. 17 жн.

Польскi рух Супрацiўлення на Беларусi. Дзейнасць Армii Краёвай (АК)

3221. Армiя Краёва [1939-1945 гг.] // Пагоня (Гродна). 1993. 22-28 кастр.(N 33). С.5; 29 кастр.-4 лiстап.(N 34). С.4; 5-11 лiстап.(N 35). С.5; 19-25 лiстап.(N 37). С.5; 26 лiстап.-9 снеж.(N 38). С.5.

3222. Армия Крайова: враг или союзник: Два взгляда на одну пробл. // Патриот (Москва). 1993. Май (N 21). С.6.

Содерж.: Хацкевич А. Они воевали против оккупантов / Беседу вел П.Черненко. Янец С. Давайте вещи называть своими именами.

3223. Васiлеўскi П. Армiя Краёва - падпольныя акупанты // ЛiМ (Мiнск). 1993. 22 кастр.(N 42). С.2.

3224. Васько А.Ю. Да пытання ўзнiкнення i дзейнасцi Армii Краёвай у заходнiх абласцях Беларусi ў перыяд нямецка-фашысцкай акупацыi // Гiстарычная навука i гiстарычная адукацыя ў Рэспублiцы Беларусь: Тэз. дакл. i паведамленняў Усебел. канф. гiсторыкаў. Мн., 1993. Ч.2. С.141-143.

3225. Гуленка У. I тэрор мае свой колер, альбо Пра тое, якi след пакiнулi бандэраўцы [АУН-УПА] i акаўцы [АК] на Беларусi [у 1941-1952 гг.] // Беларусь (Мiнск). 1993. N 3. С.16-17.

3226. Ермаловiч В. Армiя Краёва // Бел. мiнуўшчына (Мiнск). 1993. N 5/6. С.32-35: iл.

3227. Ковалев В. Прошлое может выстрелить: [О пробл. вокруг необходимости признания солдат Армии Крайовой ветеранами войны] // Красная звезда (Москва). 1993. 26 марта.

3228. Крэнь I.П., Коўкель I.I., Нядзелька У.I. Да пытання аб дзейнасцi польскiх арганiзацый руху Супрацiўлення на тэрыторыi Беларусi ў гады другой сусветнай вайны // Матэрыялы навуковай сесii Аддзялення гуманiтарных навук [Акадэмii навук Беларусi] "Беларусь: шляхi абнаўлення i развiцця", 3-4 лiстап. 1993. Мн., 1993. С.147-149. (Беларусiстыка: Тэмат. зб.).

3229. Кулеш А. Погибшие в день Воскресенья // Сов. Белоруссия (Минск). 1993. 13 февр.

3230. Сланеўскi А. Армiя Краёва: стрэл з мiнулага?.. // Звязда (Мiнск). 1993. 11 лют.

3231. Хацкевiч А. Армiя Краёва: што мы пра яе ведаем? / Уступ. слова А.Сланеўскага // Звязда (Мiнск). 1993. 30 крас.

3232. Хацкевич А. На войне как на войне? // Во славу Родины (Минск). 1993. 16 сент.

3233. Чобат А. Армiя Краёва // Пагоня (Гродна). 1993. 22-28 кастр.(N 33). С.5; 29 кастр.-4 лiстап.(N 34). С.4; 5-11 лiстап.(N 35). С.5; 19-25 лiстап.(N 37). С.5; 26 лiстап.-9 снеж.(N 38). С.5.

3234. *Bartelski L.M. Czas bitew: Opowieść o AK od lipca 1943 po styczeń 1944 [i.e. 1945]. - Warszawa, 1993. - 301 s.: 2faks., m., 1 rys. - Пол.

3235. *Brzozowska H. Nasza dziwna grupa ZWZ-AK. - Krakow, 1993. - 288,[3] s., [24] s. tabl.: faks., fot., pl., portr. - Bibliogr.: s.286-287. - Пол.

3236. Drogi cichociemnych. - Warszawa: Bellona, 1993. - 598 s.: il.- Пол.

3237. *Gwozdek Z. Białostocki okręg ZWZ-AK (X.1939-I.1945). T.1. - Bialystok, 1993.- Пол.

Дзейнасць АК у Беластоцкай акрузе, 1939-1945 гг.

3238. *Hołub C. Okręg Polęski ZWZ-AK w latach 1939-1944: Zarys dziejów. - Warszawa, 1991. - 233 s.: il. -Bibliogr.: s.207-208. - Пол.

Армiя Краёва на Палессi ў 1939-1944 гг.

3239. Korab-Żebryk R. Biała Księga w obronie Armii Krajowej na Wileńszczyznie. - Lublin: Wyd-wo lubelskie, 1991. - 170 s.: il. - Пол.

Армiя Краёва на Вiленшчыне.

3240. Krajewski K. Uderzeniowe Batalione Kadrowe, 1942-1944. - Warszawa: Inst. Wydawniczy PAX, 1993. - 608 s.: il.- Пол.

Дзейнасць атрадаў АК на Гродзеншчыне, Навагрудчыне i Падляшшы, 1942-1944 гг.

3241. *Siemionow A. Czy AK mordowala Białorusinow? / Oprac. A.H. // Ład (Warszawa). 1993. N 2. Dod. S.II.- Пол.

3242. *Zamojski J.E. Polskie formacje wojskowe w ZSRR w latach II wojny światowej: Refleksje generalne // Mniejszości polskie i polonia w ZSRR. Wrocław. 1992. S.68. Пол.

Армiя Краёва ў Заходняй Беларусi.

Гл. таксама N 37, 39, 2686.

Акупацыйны рэжым

3243. Алейникова М. Этого забыть нельзя: Сообщают арх. док.: [Годы оккупации в Чечер. р-не] // Чачэр. весн. 1993. 27 лiстап.

3244. Атаманава Р.С. "Новы парадак": [Беларусь у гады акупацыi] // Калiнкав. навiны. 1993. 28 снеж. Працяг будзе.

3245. Блажукевич А. Оккупация [Гродненщины] // Гродзен. праўда. 1993. 5 жн.

3246. Буйнавец В. Загiнулi ад рук карнiкаў: [Вёскi Казiмiраўка i Казiмiраўская Буда Мазыр. р-на ў гады акупацыi, 1943 г.] // Жыццё Палесся (Мазыр). 1993. 8 крас.

3247. Валаханович А., Сенюков Г. "Смотрите, как меня белорусы избили": [О деятельности 13-го карат. бел. батальона на оккупир. территории Беларуси] // Бел. нива (Минск). 1993. 9 февр.

3248. Галянтаў А. Подзвiг народа бессмяротны: [Крычаўшчына ў гады акупацыi, таксама пра вызваленне р-на] // Ленiн. клiч (Крычаў). 1993. 29 верас.

3249. Грынь В.В. Каб не зарасталi сцежкi да магiл: [Успамiны жыхаркi в.Швабы Лагойс. р-на пра жыццё ў гады акупацыi, у т.л. пра лёс спален. в.Стары Млын, Мыльнiца i iнш.] / Запiсаў В.Несцяровiч // Род. край (Лагойск). 1993. 30 кастр.

3250. Дзецi вайны: Кн. нар. памяцi: [Успамiны бел. малалет. вязняў фашысц. рэжыму]: Для сярэд. i ст. шк. узросту / Уклад. С.С.Папар, Л.М.Грамовiч; Прадм. У.Лiпскага. - Мн.: Юнацтва, 1993. - 239 с.: iл.

3251. Дранг Нах Остен: начало и конец: Из Меморандума о целях агрессии и методах установления господства на оккупир. сов. территориях [также и в Беларуси], от 2 апр. 1941 г.: По материалам Нюрнберг. процесса / Сост. С.Селивановой // Москва. 1993. N 5. C.99-101.

3252. Еленская И. О некоторых проблемах изучения истории периода Великой Отечественной войны в Белоруссии на примере Пинщины: [Структура гражд. оккупац. властей] // Матэрыялы навуковай гуманiтарнай студэнцкай канферэнцыi, 6-7 мая 1993 г. Вiцебск, 1993. С.161-165.

3253. З пратаколаў допытаў сведкаў, якiя пражывалi на часова акупiраванай тэрыторыi, аб злачынствах нямецка-фашысцкiх захопнiкаў у Шклоўскiм р-не: [З арх. матэрыялаў] / Падрыхт. У.Паўлаў // Удар. фронт (Шклоў). 1993. 3 лiп.

3254. Закрэўскi В.К. "Мы смерцi глядзелi ў твар...": [Круп. р-н у гады акупацыi: Успамiны] / Запiсаў В.Казырыцкi // Ленiн. курсам (Крупкi). 1993. 3 лiп.

3255. Звяровiч С. Гранiца на Зяльвянцы: [Успамiны жыхароў Мастоўшчыны пра гады акупацыi] // Зара над Нёманам (Масты). 1993. 21 жн.

3256. Iофе Э. Гiтлер у Барысаве [3 жн. 1941 г.] // Удар. фронт (Шклоў). 1993. 25 жн.

3257. Iсаенка У. Хоць руiны i стралялi, але немцы ў Мiнску адчувалi сябе гаспадарамi: [Устанаўленне акупац. рэжыму ў Мiнску. Ёсць звесткi пра абарону горада ў 1941 г.] // Беларусь (Мiнск). 1993. N 5. С.11.

3258. Калодка А. Беларуска-польскiя дачыненьнi ў Вялейшчыне (1941-1944 гг.): [Успамiны: Ёсць звесткi пра Бел. нац. кам. у Варшаве i ў Вiльнi з пачатку вайны] // Беларус (Нью-Йорк). 1993. Лiстап.(N 407). C.5. Працяг будзе.

3259. Каменецкий А. Табор ушел... в землю: [Уничтожение цыган в урочище Шмедейки оккупантами в годы войны, Ивьев. р-н] // Iўеўс. край. 1993. 4 верас.

3260. Капилов А. Праведники из Липовца: [Круп. р-н в годы оккупации] // Во славу Родины (Минск). 1993. 21,22 июля.

3261. Каралёў В. Школа ў Воўкаўшчыне: [Мiёр. р-н пад час ням. акупацыi] // Сцяг працы (Мiёры). 1993. 13 лют.

3262. Кароткая Я.М. Прысуд памяцi: [Успамiны пра злачынствы гiтлераўцаў у в.Дуброўка i Дакучыно] / Запiсаў В.Казырыцкi // Ленiн. курсам (Крупкi). 1993. 8 мая.

3263. Кашынскi У. Беларусь мая, шматпакутная...: [Ёсць звесткi пра лiквiдацыю дзяржаўнасцi Беларусi i падзел яе тэрыторыi ў час фашысц. акупацыi] // Чырв. зорка (Узда). 1993. 13 студз.

3264. Кiсялёў А. Iлаўка [у гады акупацыi, Вiцеб. р-н] // Вiцеб. рабочы. 1993. 16 лют.

3265. Кнатько Г. Минск в годы оккупации // Нар. газ. (Мiнск). 1993. 1 лiп. С.11-13.

3266. Кнатько Г. Первые дни; Жизнь по карточкам в разрушенном городе; ... И четыре машины "скорой помощи"; Школа и "новый порядок"; В комендантский час - с театральным билетом: Минск: годы оккупации // Веч. Минск. 1993. 22 июня; 2,9,16,23 июля.

3267. Князева Ч. У акупацыi: Клецк быў акупiраваны фашыстамi 25 чэрв. 1941 г. // Да новых перамог (Клецк). 1993. 3 лiп.

3268. Кобрынец П.М. Савецкая школа ў тыле ворага на часова акупiраванай тэрыторыi Беларусi // Народная адукацыя i педагагiчная навука ў Беларусi (1917-1945). Мн., 1993. С.466-472.

3269. Котаў Г.I. [Успамiны пра забойствы фашыстамi жыхароў Расонскага р-на 10 лютага 1943 г.] / Падрыхт. Л.Байдзiн // Голас Расоншчыны. 1993. 4 мая. (Павiнны памятаць колькi жыць будзем).

3270. Крачкоўскi А. Спякотным летам 41-га: [Акупацыя Бешанкоўшчыны] // Зара (Бешанковiчы). 1993. 4 лiстап.

3271. Кривенок М. Как был отмечен в Витебске День Красной Армии в 1942 году: (Глазами антифашиста): [Казнь арм. парашют. десанта] // Вiцьбiчы. 1993. 18 февр.(N 21). С.5.

3272. Курыла В. Не памiлавалi ксяндзоў: [Лiда i Лiд. р-н у 1943 г.] // Лiд. газ. 1993. 5 чэрв.

3273. Куфтерин В. "Квадрат смерти": [Массовые расстрелы жителей Минска в годы войны] // Во славу Родины (Минск). 1993. 11 сент.

3274. Кушнеров М. Человек с того света: [На оккупир. Беларуси: Воспоминания] / Записал Г.Головаченко // Во славу Родины (Минск). 1993. 22 июня.

3275. Ленхард Х. "Жизненное пространство на Востоке": Немцы в Белоруссии, 1941-1944: [Минск в годы оккупации: Гл. из кн.] / Пер. с нем. Г.Белькевича; Предисл. А.Кудравца; Подгот. текста, коммент. и послесл. А.Литвина // Нёман (Минск). 1993. N 5. - С.119-160.

3276. Луговская В. Такое забыть нельзя: [Оккупация Речиц. р-на, 1941-1943 гг.] // Дняпровец (Рэчыца). 1993. 13 лiстап.

3277. Маркелаў В. Помнiк у Мясаце [Б.Капцюгу: Забiты фашыстамi 23 крас. 1943 г., Маладзеч. р-н] // Маладзеч. газ. 1993. 10 лiп.

3278. Масакоўскi У. Лютаўская трагедыя [в.Гаўрыльчыцы Салiгорскага р-на, 1943 г.: Прыведз. успамiны А.С.Тонкi, сведкi тых падзей] // Шахцёр (Салiгорск). 1993. 26 лют.

3279. Мацюшонак Н. "Падарожжа ў грозныя гады": [Мядзельшчына ў гады ваен. лiхалецця] // Нарач. зара (Мядзел). 1993. 30 чэрв.

3280. Могилевщина в годы оккупации (1941-1944): Строки из док. // Могилев. ведомости. 1993. 22,29 сент.; 8,13,20 окт.

3281. Навахрост М. Якой цаной далася Перамога: [Пра злачынствы ням.-фашысц. захопнiкаў у Круп. р-не: Па дак.] // Ленiн. курсам (Крупкi). 1993. 23 студз.

3282. Неизвестная Россия XX в. Кн.4 / Моск. гор. об-ние арх.; Ред.: В.А.Козлов (гл. ред.) и др. - М., 1993. - 509 с.

Из содерж.: Обзор мероприятий германских властей на временно оккупированной территории, [в т.ч. и в Беларуси] подготовленный на основе трофейных документов, иностранной печати и агентурных материалов, поступивших с июня 1941 г. по март 1943 г./ Публ. В.Козлова, С.Сомоновой, Н.Тепцова. С.321-330. Документы штаб-квартиры фюрера и немецкого командования о положении в восточных областях / Публ.В.Романова, Н.Яковлевой. С.331-365.

3283. Ненадавец А.М. Крэпасць на Бярэзiне: [З гiсторыi Бабр. крэпасцi, ХIХ-ХХ стст.]. - Мн.: Полымя, 1993. - 71 с.: iл.

Са зместу: Трагедыя ў крэпасцi [1941-1944 гг.]. С.66-68.

3284. Нiцiеўская Г. З успамiнаў: [Аб дзейнасцi бел. ксяндзоў у Мiнску ў 1942-1945 гг.] / Прадм. А.Кавальчыка; Пер. з пол. З.Саўкi // Хрысьцiян. думка (Мiнск). 1993. N 1. С.94-101.

3285. Нямiга Г. Вучыцца трэба было: [Бел. школьнiцтва ў гады акупацыi] // Наша слова (Мiнск). 1993. 17 лют.(N 7). С.4; 24 лют.(N 8). C.4.

3286. Падаляк Т. 26 кастрычнiка, год 1941: Мiнск здрыгануўся ад жаху: [Першае публ. пакаранне праз павешанне ў Мiнску] // Звязда (Мiнск). 1993. 26 кастр.

3287. Палубiнскi А. Трагедыя ў Вешаўнiку: [Расстрэл пол. iнтэлiгенцыi: Прыведз. спiс ахвяр акцыi 14-15 лiп. 1943 г.] // Свiсл. газ. 1993. 27 кастр.

3288. Паршута С. Няхай не паўторыцца лiхалецце: [Успамiны жыхаркi в.Мiсуны Мядзел. р-на пра перажытае пад час вайны] // Нарач. зара (Мядзел). 1993. 30 чэрв.

3289. Патук Л. У кiпцюрах вылюдкаў: [Петрыкаўшчына ў час акупацыi: Змешч. успамiны жыхара раён. цэнтра I.С.Пасюка] // За новыя рубяжы (Петрыкаў). 1993. 7 мая.

3290. Пашэвiч В. Непаўналетнiя вязнi вайны [з Докшыцкага р-на] // Род. вытокi (Докшыцы). 1993. 24 лiстап.

3291. Пiкулiк А. У днi вайны [у вёсцы Голацк Пухавiцкага р-на працавала пачатковая школа: Успамiны] // Пухав. навiны (Мар'iна Горка). 1993. 10 лiстап.

3292. Пятрунiн I. "Новы парадак" пры акупантах [на Кiраўшчыне: Таксама пра спал. в.Новы Гарадок i забойствы мiр. жыхароў у 1942 г.] // Кiравец. 1993. 24 сак.

3293. Рабушаў Г., Букачоў А. "Бухгалтэрыя" смерцi: [З гiсторыi Вiцебска ў гады акупацыi] // Выбар (Вiцебск). 1993. 2-8 чэрв.; 9-15 чэрв.; 16-22 чэрв.; 23-29 чэрв. + Спiсы вязняў вiцебскай гарадской турмы СД.

3294. Рабянок П. Пад крыжам i свастыкай: [Рэчыц. р-н у 1941-1943 гг.: Прыведз. успамiны жыхаркi в.Дуброва Л.Р.Рудзiшкiнай пра расправу над жыхарамi гэтай вёскi ў чэрв. 1943 г.] // Дняпровец (Рэчыца). 1993. 15 чэрв.

3295. Раттенхубер Г. Адольф Гитлер по прозвищу "Волк": Собственноруч. показания нач. лич. охраны Гитлера от 28 нояб. 1945 г.: [Есть сведения о посещении Гитлером во время войны Бреста и Минска и Муссолини Бреста (1941-1942 гг.)] // Воен.-ист. журн. (Москва). 1993. N 1. С.84-90.

3296. Сазановiч У. Памяць не даруе, або Пра хлусню спадара Навумчыка: [Аб крывавых злачынствах на клец. зямлi каменданта палiцыi в.Заастравечча I.Навумчыка, 1942-1943 гг.] // Да новых перамог (Клецк). 1993. 18 верас.

3297. Страницы истории ["Пагонi": Газ. изд. в годы оккупации в Барановичах] // Товарищ (Барановичи). 1993. N 2(Май).

3298. Стрыбук П. Гады няволi: [Добруш. р-н у гады акупацыi] // Ленiнец (Добруш). 1993. 11,25 верас.

3299. Тарас В. Паставiць крыж: [Аб некаторых асаблiвасцях жыцця i паводзiн насельнiцтва на часова акупiр. тэрыторыi Беларусi] // Крынiца (Мiнск). 1993. N 6. С.26-27.

3300. Трагiчная праўда гiсторыi: [Арх. дак. з ваен. гадоў акупацыi Вiцебска] / Падрыхт. М.Пiшчулёнак // Вiцеб. рабочы. 1993. 10 крас.

3301. Хай лепшай будзе доля дзяцей i ўнукаў: [Успамiны жыхароў Пастаўшчыны пра гады вайны] / Запiсала Ф.Касаткiна // Пастаўс. край. 1993. 3 лiп.

Змест: Кухальскi В.I.: [Пра злачынствы немцаў у спален. в.Гута i Алiхверы]. Касарэўская К.I.: [Пра пакуты ў ням. няволi]. Мiшута А.Ю.: [Пра ваен. лiхалецце, жыццё ў спален. в.Алiхверы].

3302. Хацкевiч А., Бялькевiч Г. Беларуская сiмволiка: погляд у мiнулае: [Гады акупацыi] // Прац. слава (Валожын). 1993. 28 крас.

3303. Хацкевич А., Белькевич Г. Донесение, которое разочаровало Вермахт: [По материалам арх. док. на нем. яз. об обстановке в Минске и в Белоруссии в целом за период 10-25 янв. 1942 г.] // Веч. Минск. 1993. 20 апр.

3304. Хацкевич А., Белькевич Г. "Пагоня" в дни оккупации: К непрекращающемуся спору об отношении гитлеровцев к бел. символике // Фемида (Минск). 1993. 21-27 июня (N 25). С.5.

3305. Хацкевич А. Под гнетом оккупации. И... мифов: Заметки по поводу одной ист. моногр. [Ю.Туронка "Беларусь пад нямецкай акупацыяй" (Мн., 1993)] // Во славу Родины (Минск). 1993. 30 окт.

3306. Хацкевич А. Страшные дни оккупации: К 50-летию освобождения Беларуси // Веч. Минск. 1993. 12 нояб.

3307. Хацкевiч А. Як яны хацелi нас абалванiць...: [Меры акупац. улады па прыняццю i каардынаванню прапагандысц. дзейнасцi па барацьбе з партызанамi] // Маладзеч. газ. 1993. 4 лiстап.

3308. Хваянок М.Р. Праз пакуты - да шчасця вызвалення: [Успамiны жыхаркi в.Дубровiца Хойн. р-на пра гады акупацыi i вызваленне р-на] // Ленiн. сцяг (Хойнiкi). 1993. 4 снеж.

3309. Хромчанка Д. Здраднiк заўсёды ёсць здраднiк: [Лiчбы i факты пра злачынствы ням.-фашысц. захопнiкаў i iх памагатых-палiцаяў у Круп. р-не: Назв. прозвiшчы асоб, якiя кiравалi карнымi аперацыямi: З дак. крынiц] // Ленiн. курсам (Крупкi). 1993. 3 лiп.

3310. Чарнобылец В. Пра "Беларутэнiю" i iншае: [Карот. эпiзоды часоў фашысц. акупацыi Беларусi] // За новыя рубяжы (Петрыкаў). 1993. 15 мая.

3311. Чарняўскi М. Крывавы верасень [1943 г.: Пра карную экспедыцыю гiтлераўцаў на тэрыторыi Мядзел. р-на] // Нарач. зара (Мядзел). 1993. 29 верас.

3312. Чарняўскi М. Нiхто не забыты!: [Пра трагедыю сям'i Чарняўскiх з в.Некасецк Мядзел. р-на, загiнуўшую ад рук фашыстаў 15 снеж. 1943 г.] // Нарач. зара (Мядзел). 1993. 31 снеж.

3313. Чыжова Н. Помняць расонцы!: [Карныя экспедыцыi супраць партызан i мiр. насельнiцтва Расоншчыны ў лют.-сак. 1943 г.] // Голас Расоншчыны. 1993. 10 сак.

3314. Шамрыла М. Стагнала зямля: [Пра зверствы гiтлераўцаў на Петрыкаўшчыне. Таксама пра расстрэл яўрэяў у в.Бабунiчы: Прыведз. успамiны сведкаў падзей] // За новыя рубяжы (Петрыкаў). 1993. 8 снеж.

3315. Шумiлаў В. Абаронцы: [Пра дзейнасць атрадаў самаабароны для аховы вёсак ад партызан, арг. немцамi на Рагачоўшчыне] // Свабод. слова (Рагачоў). 1993. 6 кастр.

3316. Шырын Л. Дзень памяцi народнай: [Пра карную аперацыю фашыстаў i iх пасобнiкаў-палiцаяў у Салiгор. р-не 15 лют. 1943 г.] // Шахцёр (Салiгорск). 1993. 2 сак.

3317. Шэршань В. "Мы, жывыя i мёртвыя...": [Успамiны жыхара г.Крупкi пра зверствы фашыстаў i палiцаяў у Круп. р-не] // Ленiн. курсам (Крупкi). 1993. 21 жн.

3318. Ягоўдзiк У. Кляймо: [Лёс беларусаў у гады акупацыi] // Беларусь (Мiнск). 1993. N 6. С.12-13.

3319. Ярмолiч М. Гэта не павiнна паўтарыцца: [У лютым 1943 г. 245 мiрных жыхароў вёсак Залюцiчы i Ёвiчы былi расстрал. ням.-фашысц. захопнiкамi] // Новае Палессе (Жыткавiчы). 1993. 12 лют.

3320. *Siemionow A. Smutna rocznica // Ład (Warszawa). 1993. N 24. Dod. S.II-III. Пол.

Забойства лiдскага ксяндза ў 1943 г.

Гл. таксама N 201, 1713, 1751, 1755, 1756, 1938, 2164, 2312, 2635, 2695, 2748, 2858, 2867, 2868, 2869, 2898, 3043, 3166, 3214, 3675.

Спаленыя вёскi

3321. Акшевский М. Эту кровь не смоют годы: [К 50-летию трагедии д.Доры Волож. р-на] // Бел. нива (Минск). 1993. 29 июля.

3322. Аляксандрава Т. Глускiя сёстры Хатынi [Паршчаха, Бельця, Восы, Масты, Каляосы, Тоўсты Лес: Расказвае М.П.Булавацкi, адзiн з тых, хто застаўся ў жывых пасля студз. трагедыi 1943 г.] // Радзiма (Глуск). 1993. 20 студз.

3323. Борисов И. Возрожденная из пепла: [О карат. операциях гитлеровцев против мир. жителей на Гродненщине] // Гродзен. праўда. 1993. 31 лiп.

3324. Борисов И. Трагедия Шкленска: [Карат. операции против мир. населения в Гродн. р-не, в т.ч. сожжение деревни, которая не была восстановл. после войны] // Сел. новь (Гродно). 1993. 14 июля.

3325. Вёска-партызанка: [Пра в.Хоцемля Лёзн. р-на, якую немцы спалiлi ў кастр. 1942 г.] // Сцяг перамогi (Лёзна). 1993. 23 лiстап.

3326. Дудкiна Я. Была вёска Красыншчына: [Аб знiшчэннi фашыстамi вёскi ў Лёзн. р-не] // Вiцеб. рабочы. 1993. 31 лiп.

3327. Емельяненка I. Мая вёска - сястра Хатынi: [Расказ сведкi пра спален. фашыстамi Першамайск, Рэчыц. р-н] // Дняпровец (Рэчыца). 1993. 1 лiп.

3328. Залескi А. Такое нельга забываць: [Пра спален. фашыстамi вёскi Слуц. р-на: Гондарава, Лявiшча, Старэва, Чырв. Старонку, Лазараў Бор] // Слуц. край. 1993. 30 студз.

3329. Iгнатчык I. Жавалкi. Калодзезнае: [Трагедыя бел. вёсак, 1943 г.] // Слава працы (Капыль). 1993. 17,24 сак.

3330. Канапелька В. Трагедыi 50 гадоў: [Як была знiшч. в.Кражына ў Валож. р-не] // Прац. слава (Валожын). 1993. 22 мая.

3331. Кашуба М. На зямлi абпаленай: [Пра крывавую акцыю акупантаў у в.Колкi Клец. р-на] // Да новых перамог (Клецк). 1993. 3 лiп.

3332. Курыловiч П. Балючая памяць [в.Альцы Пастаўскага р-на: Спален. 19 студз. 1943 г.] // Пастаўс. край. 1993. 30 студз.

3333. Мацiеўскi М. Памяццю заклiкаю!: [Аб трагедыi в.Асташова Чашн. р-на, спален. фашыстамi ў пач. мая 1944 г.: Прыведз. успамiны К.I.Барадаўкi, сведкi тых падзей] // Чырв. прамень (Чашнiкi). 1993. 3 лiп.

3334. Мишук С. Этого не забыть никогда: [О трагедии д.Борки Малорит. р-на, разделившей судьбу Хатыни] // Заря (Брест). 1993. 26 авг.

3335. Наумаў П. Жыць i помнiць: [Пра в.Межава Расон. р-на ў гады акупацыi: Прыведз. успамiны В.I.Вячэрскай, сведкi тых падзей] // Голас Расоншчыны. 1993. 16 лют.

3336. Пальчевский Г. И на Гродненщине были свои Хатыни... // Во славу Родины (Минск). 1993. 24 авг.

3337. Петрачэнка I. Ала - сястра Хатынi: [Вёска ў Светлагор. р-не, 14 студз. 1944 г.] // Гомел. праўда. 1993. 14 студз.

3338. Суравец С. Трагедыя вёскi Новы Гарадок [Кiраўскага р-на] // Кiравец. 1993. 23 студз.

3339. Сялецкi У. Расстраляная i спаленая [вёска Гута: [Нараўл. р-н у 1943 г.] // Прыпяц. праўда (Нароўля). 1993. 26 кастр.

3340. Хоцын Г. Заградская трагедыя: [Пра спален. немцамi в.Заграддзе Жлоб. р-на ў верас. 1943 г.] // Род. край (Лагойск). 1993. 30 чэрв.

3341. Чыкун Л. Гарэлi ў агнi вёскi: [Трагедыя в.Рыдамля Талач. р-на] // Сцяг Iльiча (Талачын). 1993. 27 сак.

Гл. таксама N 1943, 3249, 3290, 3292, 3301, 3357.

Асвея

3342. Касцень А. З нагоды юбiлею адной трагедыi: Здзiчэлая яблыня Асвейшчыны напомнiць вясною аб лесе знiшч. весак // Звязда (Мiнск). 1993. 3 сак.

3343. Лемяшонак М. Паўвека асвейскай трагедыi // Полац. весн. 1993. 23 лют.

3344. Мотуж М. "Цэлiў усiм у галаву...": [Аўт.- сведка трагедыi] // Дзвiн. праўда (Верхнядзвiнск). 1993. 5 сак.

3345. Пакульневiч Я. Ад памяцi няма выратавання // Дзвiн. праўда (Верхнядзвiнск). 1993. 12 лют.

3346. Пакульневiч Я. Цяжкая ноша мiнулага // Вiцеб. рабочы. 1993. 25 лют.

3347. Чубаков С. Освея: зарево памяти // Сов. Белоруссия (Минск). 1993. 16 марта.

3348. Якушава Н. Трагедыя пакалення: [Аўт. - сведка трагедыi] // Дзвiн. праўда (Верхнядзвiнск). 1993. 5 сак.

Хатынь

3349. Ванькевич А. Правда о Хатыни: (Все ли мы знаем об этой трагедии? Оказывается, всплывают новые, даже загадоч. факты...) // Нар. газ. (Минск). 1993. 20 сак.

3350. Жалабковiч А. Ад такой "праўды" страшна памiраць: [Водгук на арт. А.Ванькевич "Правда о Хатыни" (Нар. газ., 1993, 20 сак.)] // Род. край (Лагойск). 1993. 26 чэрв.

3351. Кiсялёў У. Напярэдаднi Хатынi // Чырв. зорка (Узда). 1993. 19,22 мая.

3352. Козлович А. Про Хатынь нам лгали уже при перестройке: Ее сожгли не фашисты, а наши соотечественники // Лит. газ. (Москва). 1993. 23 июня (N 25). С.2.

3353. Ламсадзе Л. Пакласцi канец падману: [Водгук на арт. А.Ванькевiч "Правда о Хатынi" (Нар. газ., 1993, 20 сак.)] // Род. край (Лагойск). 1993. 26 чэрв.

3354. Лiтвiн А. Трагедыя Хатынi. Позiрк праз паўстагоддзе: [Малавядомыя старонкi трагедыi: Гутарка з гiсторыкам] / Вёў В.Жданко // Звязда (Мiнск). 1993. 20 сак.

3355. Нордштейн М. Взываю к живым - не убий! // Авив (Минск). 1993. Июнь (N 3). С.3.

3356. Петраченко Д.Н. Вечная память и боль // Наш компас (Минск). 1993. N 5.

3357. Пикулик А. Колокола Хатыни: [Также о селах Пухов. р-на, разделивших ее судьбу] // Пухав. навiны (Мар'iна Горка). 1993. 27 сак.

3358. Садоха А. Звоны Хатыни // Жыццё Палесся (Мазыр). 1993. 23 сак.

3359. Семашко Е. Пепел Хатыни напоминает // 7 дней (Минск). 1993. Март (N 12). C.3.

3360. Смолянко А. Не забудем, не простим, не допустим // Мiн. праўда. 1993. 18 сак.

3361. Смолянко А. Скорбь не утешить // Мiн. праўда. 1993. 20 сак.

3362. Степанюк В. В Хатыни убивали не немцы, а свои: [О виновнике трагедии Хатыни - Г.Васюре] // Новое время (Москва). 1993. N 31. С.2.

3363. Трагедыя, якой магло не быць: [Па матэрыялах газ. "Сов. молодежь" (Рига) пра гал. "рэжысёра" трагедыi Г.Васюру - начальнiк штаба 118-га палiцэйс. батальёна] / Прадм. В.Адамчыка // Бярозка (Мiнск). 1993. N 7. С.24-27.

3364. Тризна Л. Бетон и колокола // Рус. вести (Москва). 1993. N 7. С.9.

Канцлагеры

3365. Багдановiч Э. Юнацтва горкае маё: [Лёс вязня канцлагера Г.В.Кажана з в.Пераслоўка Мiёр. р-на] // Сцяг працы (Мiёры). 1993. 30 кастр.

3366. Балакина Т.В., Бессмертная А.Е. "Панцерказарма": [Из воспоминаний узниц фашист. концлагеря в Минске] / Записала Н.Зыбайло // Веч. Минск. 1993. 21 апр.

3367. Бiрскi В. Подых пекла: [Пра малалет. вязня канцлагера ў Германii А.I.Кавалёва, ураджэнца в.Забалацце Чавус. р-на] // Iскра (Чавусы). 1993. 30 кастр.

3368. Вержбицкий Э. Встреча у ворот ада: [Л.А.Голубицкий с Могилевщины и его сын Гриша в концлагере г.Лертс] // Бел. нива (Минск). 1993. 10 апр.

3369. Вялiчка В. Змрочныя днi: [Успамiны вязня скiдал. канцлагера] // Зара над Нёманам (Масты). 1993. 31 снеж.

3370. Ганчароў Д. Жыў побач са смерцю: [Успамiны вязня лагера Заксенхаўзен, ураджэнца в.Дубна Слаўгар. р-на] // Ленiн. слова (Слаўгарад). 1993. 24 сак.

3371. Дарашэнка Н. Святло ў вакне: [Пра Н.З.Вяршкову, вязня ням. турмы i канцлагера ў 1941-1944 гг., ураджэнку в.Паўлавiчы Кругл. р-на] // Сел. жыццё (Круглае). 1993. 3 лiп.

3372. Дашкевiч В. Хаця смерць i хадзiла побач...: Нарыс [пра лёс У.К.Лосiка, вязня фашысц. канцлагера ў Бабруйску] // Навiны Старадарожчыны. 1993. 1 снеж.

3373. Закревский Г. Живу и помню: [Воспоминания узника слуц. концлагеря А.Бутманова] // Во славу Родины (Минск). 1993. 23 сент.

3374. Кавалёва П. "Не забыць тых дзён...": [Успамiны вязня канцлагера Равенсбрук, жыхаркi в.Варанцы Мядзел. р-на] / Запiсаў М.Чарняўскi // Нарач. зара (Мядзел). 1993. 16 чэрв.

3375. Кавалёва А. Нiшто не забыта?: [Вязнi канцлагераў. Лёс аднаго з iх, ураджэнца в.Елiна (Аршан. р-н) А.А.Гатоўскага] // Аршан. газ. 1993. 10 крас.

3376. Калiноўскi В. Бунтарка Яўгенiя, праўнучка Врублеўскага: [З гiсторыi рода Врублеўскiх, пра яго прадстаўнiцу Я.Д.Врублеўскую-Ягораву, вязня фашысц. канцлагераў] // Звязда (Мiнск). 1993. 21 верас.

3377. Капшуль А. Дзяцiнства, абпаленае вайной: [Аўт. - ураджэнец в.Гарадзiшча Глыбоц. р-на, былы вязень канцлагера "Саласпiлс"] // Весн. Глыбоччыны. 1993. 7 снеж.

3378. Карлюкевич А. Огороды на костях: Лагерь смерти "Тростенец": 50 лет спустя // Во славу Родины (Минск). 1993. 18 нояб.

3379. Крачкоўскi А. Вязень Равенсбрука: [Н.Белiтэнка з в.Бачэйкава Бешанков. р-на] // Зара (Бешанковiчы). 1993. 31 лiп.

3380. Крачкоўскi А. Вяртанне з пекла: [Лёс жыхаркi в.Куты Бешанков. р-на С.Л.Лейчанкi, былога вязня Асвенцыма i Беркенбельзена] // Зара (Бешанковiчы). 1993. 18 верас.

3381. Кунавiч М. Бухенвальд, або Адысея Васiля Кабака з Любак [Вiлейскага р-на] // Шлях Перамогi (Вiлейка). 1993. 18 мая.

3382. Куфтэрын В. Тайна i трагедыя "Салдацкай горкi": [Аб ням. канцлагеры ва ўрочышчы Дразды, 1941 г., Мiнск] // Наша жыццё (Мiнск). 1993. 27 лют.; Во славу Родины (Минск). 1993. 4 мая.

3383. Лапацiна С. Вiражы жыцця [Г.М.Раманцовай: Лёс вязня канцлагера, ураджэнкi в.Селянiн Чачэр. р-на] // Чачэр. весн. 1993. 6 лют.

3384. Несцяровiч В. "Помнiш, мама?..": [Пра вязняў канцлагера Асвенцым Н.С. i К.А.Жачкiных з Бягомля Докш. р-на] // Голас Радзiмы (Мiнск). 1993. 25 лют. (N 8). С.4.

3385. Нисонс-Давыдова Г. А боль души не утихает...: [Воспоминание о концлагере в Германии малолет. узницы, вывез. из Беларуси] // Добры вечар (Мiнск). 1993. 14 мая.

3386. Нiчыпараў М. Вязень з Азярышча: [Лёс В.П.Балтунова, вязня ням. канцлагераў, ураджэнца спален. вёскi ў Лёзн. р-не] // Сцяг Перамогi (Лёзна). 1993. 25 мая.

3387. Палескi Ю. Выбар: [Лёс малалет. вязня ням. канцлагера А.Кавальчука з в.Слабада Мазыр. р-на] // Жыццё Палесся (Мазыр). 1993. 26 кастр.

3388. Разбiтнёва Г. Трывожыць сэрца слова "Бухенвальд": [Лёс былога вязня лагера У.М.Платкоўскага з в.Дунаёк (Бых. р-н)] // Маяк Прыдняпроўя (Быхаў). 1993. 24 лiп.

3389. Разбiтнёва Г. Усiм смярцям на злосць: [Лёс Г.П.Яначкiнай, вязня канцлагера, жыхаркi в.Нiканавiчы (Бых. р-н)] // Маяк Прыдняпроўя (Быхаў). 1993. 30 кастр.

3390. Савоняко М.Я. Немецко-фашистские лагеря на территории Белоруссии в годы Великой Отечественной войны 1941-1944 гг.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Бел. гос. ун-т. - Мн., 1993. - 31 с., включ. обл. - Библиогр.: 4 назв.

3391. Свидетельствуют документы: [О лагере для военноплен. в Глуб. р-не, 1941 г.] // Весн. Глыбоччыны. 1993. 22 чэрв.

3392. Скоп В. Памяць трымае моцна: [Пра непаўналет. вязня фашысц. канцлагера ў Дрэздэне В.М.Баравiкова, жыхара в.Юхавiчы Расон. р-на] // Голас Расоншчыны. 1993. 9 лiстап.

3393. Скоробогатов Н. Мертвые сраму не имут. А живые?: [Рассказ о концлагерях Могилев. обл.] // Магiлёўс. праўда. 1993. 6,8 крас.

3394. Снiтко А. Страшней за пекла [былi фашысцкiя канцлагеры: Ёсць звесткi пра лагеры ў в.Калдычэва Баранав. р-на i в.Скрыдлева Навагруд. р-на] // Новае жыц