Папярэдняя старонка: Рэлігійная гісторыя

Архiў унiяцкiх мiтрапалiтаў. Т. 2 


Дадана: 26-02-2017,
Крыніца: Мiнск-Полацк, 2001.

Спампаваць
Беларускi навукова-даследЧы iнстытут акументазнаЎства i архiЎнай справы
ПОЛАЦКАЯ ГРЭКА-КАТАЛІЦКАЯ ГРАМАДА

АРХIЎ УНIЯЦКIХ МIТРАПАЛIТАЎ

Дакументы да гісторыі царквы ў Беларусі XVI-XX стст. у фондах гістарычных архіваў Украіны

Даведнiк


Мiнск-Полацк
"Сафiя"
2001

УДК 29
ББК 86.37
А 87

Складальнікі: С.ІІIІ. Паўловіч, Т.М. Мальцава

Навуковыя рэдактары: кандыдат гiстарычных навук М.Ф. Шумейка, М.М. Баўтовiч

Рэцэнзенты: кандыдат гiстарычных навук С.У. Жумар, кандыдат фiлалагiчных навук Я.Я. Янушкевiч

А 87 Архiў унiяцкiх мiтрапалiтаў. Дакументы да гiсторыi царквы ў Беларусi XVI-XX стст. у фондах гістарычных архіваў Украіны: Даведнiк. / Склад.: С.I. Паўловiч, Т.М. Мальцава. - Мiнск-Полацк, 2001. - 166 с.

ISBN 985-6448-12-3

У даведнiк увайшлi дакументы па гiсторыi царквы на Беларусi, якiя захоўваюцца ў дзяржаўных гiстарычных архiвах Украiны.
Выданне прызначана навукоўцам, тэолагам, краязнаўцам і студэнтам.

УДК 29

ББК 86.37

ISBN 985-6448-12-3
© БелНДIДАС, 2001
© "Сафiя", 2001


Змест

П Р А Д М О В А

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ УКРАИНЫ В г.КИЕВЕ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ УКРАИНЫ В г.ЛЬВОВЕ

ТЛУМАЧАЛЬНЫ СЛОЎНIК

СПIС СКАРАЧЭННЯЎ


П Р А Д М О В А

У сучасных умовах вялiкае значэнне для вывучэння i асэнсавання канфесiйнай спадчыны Беларусi мае выяўленне крынiц, параскiданых часам па архiвах, рукапiсных аддзелах бiблiятэк i музеяў, прыватных калекцыях, i стварэнне iнфармацыйнага каталога пра наяўнасць i месца захоўвання Архiў унiяцкiх мiтрапалiтаў. Т. 2. дакументаў па гiсторыi Беларусi. У 1999 г. падрыхтаваны даведнiк "Дакументы да гiсторыi царквы ў Беларусi ў XV-XIX стст. у фондзе "Канцылярыя мiтрапалiтаў грэка-унiяцкiх цэркваў у Расii" з Расiйскага дзяржаўнага гiстарычнага архiва ў Санкт-Пецярбурзе", выпуск I, а таксама зроблены крокi, каб працягваць выяўленне гэтых крынiц спадчыны.

Другi выпуск прысвечаны гiстарычным архiвам Украiны. Архiўныя справы згрупаваны па архiвах: у першай частцы пададзены назвы спраў па гiсторыi Беларусi, выяўленыя ў Дзяржаўным гiстарычным архiве Украiны ў г. Кiеве, у другой - у Дзяржаўным гiстарычным архiве Украiны ў г.Львове. Крытэрыем адбору спраў былі належнасць iх да гiсторыi Беларусi альбо беларускае паходжанне. Асноўнай тэматыкай працы ў архiвах Украiны былi пошукi спраў з архiва унiяцкiх мiтрапалiтаў. Матэ-рыялы прыведзены ў тым парадку, у якiм яны размешчаны ў вопiсах фондаў архiваў, з захаваннем пошукавых даных спраў. Гэта дае магчымасць даследчыкам на Беларусi рабiць адбор матэрыялу паводле неабходнай тэматыкі са спасылкамi на пошукавыя даныя.

Значны i вельмi каштоўны матэрыял месцiцца ў другой частцы даведнiка, прысвечанай Львову, дзе захоўваюцца справы па гiсторыi унiяцкай царквы на Беларусi. Яны апiсаныя ў вопiсе № 4 у фондзе 201 Львоўскай грэка-каталiцкай мiтрапалiцкай кансiсторыi. Магчыма, пасля лiквiдавання унii справы з беларускiх унiяцкiх цэркваў былi перададзеныя па iерархiчнай лесвiцы i трапiлi ў мiтрапалiцкi архiў.

Кожная легенда даведнiка адпавядае апiсальнаму артыкулу вопiсу i тытульнаму лiсту справы ў архiвасховiшчы. Легенда складаецца з 1) загалоўка архiўнай справы; 2) пазначэння мовы дакументаў; 3) даты; 4) нумара справы; 5) аб'ёму (калi аркушы ў справе пранумараваны).

Да даведнiка напiсана агульная прадмова, прыкладаецца навукова-даведачны апарат: спiс скарачэнняў, тлумачальны слоўнiк, iмянны i геаграфiчны паказальнiкi да кожнай часткi.

Выданне не прэтэндуе на вычарпальную падачу ўсiх крынiцаў па гісторыі унiяцкай царквы, якiя адсутнiчаюць на Беларусi.

Выказваю шчырую падзяку былому дырэктару Цэнтральнага дзяржаўнага гістарычнага архіва ў г.Львове Арэсту Яраслававічу Мацюку за актыўную дапамогу ў падрыхтоўцы гэтай кнігі.

С.I. Паўловіч

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ УКРАИНЫ В г.КИЕВЕ

Фамильный фонд кн. Радзивиллов. Ф. 257. Оп.1. 1586-1928 гг.

Отношение управляющего Несвижским имением кн. Витгенштейна к ревизору Домбровскому о постройке церкви.
1850 г. д.16в.

Дарственная запись на 40 000 злотых Альбрехта Радзивилла Пинскому монастырю иезуитов. 1650 г. д.97.

Грамоты Иеронима и Альбрехта Радзивиллов о назначении священником Копыльской церкви Антония Ярошевича и об освобождении в Бродецкой униатской церкви. 1759-1777 гг. д.98.

Письма кардинала Юрия Радзивилла князьям Радзивиллам за 1576-1599 гг. д.99.

Письма виленского епископа В.Воловича князьям Николаю и Людвигу Радзивиллам за 1597-1645 гг. д.102.

Письма архидьякона Нидецкого и С.Жечки кардиналу Юрию Радзивиллу. 1581-1582 гг. д.103.

Записная книжка митрополита Сестренцевича. 1731-1735 гг. д.128.

Лист Людвики Каролины Радзивилл о подтверждении Устава 1668 г., данного ее отцом Богуславом Радзивиллом православным церквам Слуцкого и Копыльского графств о независимости духовных судов и порядке судопроизводства. 1686 г. д.139.

Запись Каролины Радзивилл от 5 августа 1687 г. о подтверждении дарственной отца Богуслава Радзивилла на участки земли под строительство протестантской церкви, школы, госпиталя и др. строений в г.Слуцке Новогрудского воеводства (копия XIX в.). д.140.

Подтверждение Генерального суда конфедерации обоих народов договора между Слуцкой евангелистской общиной и Николаем Радзивиллом на обеспечение общины фундушем. 1774 г. д.146.

Личный фонд профессора М.В. Довнар-Запольского. ф.262. оп.1. 1881-1918 гг.

"Очерки духовно-нравственного состояния древней Белоруссии (до конца XII в.) в связи с историей церкви" (рукопись). д.50.

Реестр взимания налогов с подданных киевского митрополита за 1571 г. д.102.

Киевский военный губернатор. ф.533. оп.1

Ведомость об иезуитских имениях, переданных во владения частным лицам. 1803 г. д.1676, л.42-43.

Управление киевского учебного округа. Ф.707. Оп.314

Каталог библиотеки Виленского университета, поступления из монастырских, частных и иезуитских библиотек за 1785-1810 гг., 1812 г., д.10а, 19.

Киевская духовная академия. Ф.1711. Оп.1

Дело о назначении выпускника Киевской духовной академии учителем Минской семинарии. 1805 г., д.466.

Коллекция документов волынского музея. Ф.2227. Оп.1

Письма Августа II королевским комиссарам - смоленскому епископу и виленскому номинату Каролю Панцежинскому, ловчему и подстаросте Минского воеводства Анджею Карницкому, циринскому старосте Казимиру Несоловецкому, старосте Владиславу Ванковичу и витебскому подчашему Казимиру Дерласу о защите минских мещан от злоупотреблений земских урядников Володковичей (печати и автограф короля). 1724 г. д.85.

Привилей королей польских и великих князей литовских о даровании и подтверждении прав православной церкви в Речи Посполитой (копии XVIII в.). 1511-1766 гг. д.185.

Сборник материалов о правах и привилегиях православной церкви в ВКЛ. Привилеи королей, дарственные и завещания магнатов, грамоты митрополитов, относящиеся в основном к Слуцкой архимандрии (копии XVIII в.). 1599-1735 гг. д.187.

Вырок Владислава IV в деле луцкого и острожского православного епископа Афанасия Пузыни и игумена Лепешевского монастыря Мелентия Марцинковича с владимирским униатским епископом Иосифом Баковецким и кобринским Павлом Овлачинским о захвате униатами Рождество-Богородицкой церкви в г. Кобрин и про обиды, учиненные православным в Лепешевской церкви (копия XVII в.). 1647 г. д.191.

Универсал витебского, мстиславского, оршанского и могилевского епископа, наместника киевского митрополита в ВКЛ Иосифа Горбацкого духовенству Слуцкой протопопии с наказом прибыть в г. Слуцк для административной и каноничной проверки. (На обороте - пометки священников об ознакомлении с универсалом, печать.) 1652 г. д.192.

Указ короля Яна Казимира на подтверждение привилея Сигизмунда III от 1595 г. об уравнении в правах православного и католического духовенства (след от печати). 1655 г. д.193.

Привилей Августа II на подтверждение прав православной церкви в Белоруссии (копии XIX в. из Московского главного архива МИД). 1699-1732 гг. д.197.

Привилей Августа II о подтверждении прав Сильвестра Святополк-Четвертинского на Белорусскую, Мстиславскую, Оршанскую и Могилевскую епископию (копия). 1706 г. д.199.

Письмо генерального маршалка австрийских провинций Священной римской империи Кароля-Филиппа о передаче Слуцкой архимандрии под юрисдикцию Киевской митрополии (копия). 28 декабря 1709 г. д.200.

Указы Сената о секуляризации собственности православного духовенства Правобережной Украины и Белоруссии. 1841 г. д.207.

Реестр королевских привилеев Луцкой и др. епископий на церковные ценности, переданные луцким и острожским епископом Кириллом Терлецким для сбережения пинскому мещанину Григорию Крупе. Выписка из книг Коронной метрики (копия XVII в.). 1536 г. д.215.

Челобитная монахов православного Воскресенского монастыря г. Борисова к великим князьям Иоанну Алексеевичу, Петру Алексеевичу и вел. кн. Софье Алексеевне о пожертвованиях монастырю (копия XIX в. из Московского главного архива МИД). 1687 г. д.226.

Фундушевая запись иеромонаха Могилевского братского монастыря Макария Василевича и его сестры Агафьи Богоявленской церкви на указанную сумму (документ поврежден). Б. 1692 г. д.227.

Материалы церковной и общественной жизни г. Могилева-на-Днепре (копии XIX в. из Московского главного архива МИД). 1695-1760 гг. д.228.

Лист белорусского православного епископа кн. Сильвестра Святополк-Четвертинского к киевскому архиепископу о подчинении ему Слуцкой архимандрии, письмо Августа II о подчинении Слуцкой архиепископии белорусскому епископу (копии XIX в.). 1698, 1724 гг. д.230.

Информационное письмо о наступлении униатов и католиков на православную церковь в Речи Посполитой (копия XIX в. из Московского главного архива МИД). 1700 г. д.234.

Свидетельство прихожан Воскресенской церкви г. Слуцка перед Слуцким гродским судом о несправедливых обвинениях слуцким архимандритом Иосифом Лапинским священника Яна Минкевича перед киевским митрополитом о присвоении церковных ценностей, которые использованы для оплаты контрибуции шведским войскам в 1706 г. (выписка из слуцких гродских книг). 1711 г. д.235.

Письмо управителю [Слуцкой архимандрии] к протопопам и священникам православного вероисповедания с просьбой поддержать отношения с епископом С.Святополк-Четвертинским, "который захватил Слуцкую архимандрию и чинит обиды духовным особам и церковным селянам". 1717 г. д.236.

Указ Сената в Коллегию иностранных дел о выдаче паспортов наместнику Минского монастыря Евфимию и иеромонаху Феофилу для проезда из г. Москвы до г. Минска с целью сбора пожертвований для монастыря (копия XIX в. из Московского главного архива МИД). 1719 г. д.238.

Письмо белорусского православного епископа Сильвестра Святополк-Четвертинского киевскому архиепископу с жалобой на монахов Кутеинского монастыря за вооруженное нападение на него и государственного комиссара во время ревизии епископии, с просьбой выдать ему документ, который обязал бы кутеинских монахов подчиняться Четвертинскому. 1723 г. д.239.

Письмо комиссара к неуказанной особе с просьбой покарать монахов Кутеинского монастыря за разбойное нападение на него и белорусского епископа Четвертинского. 1723 г. д.240.

Письмо канцлера графа Гавриила Головкина могилевскому епископу Берлу о замене его в занимаемой должности (копия XIX в. из Московского главного архива МИД). 1732 г. д.242.

Суплика православного духовенства г. Слуцка генералу российских войск, введенных во время конфедерации (копия). 1735 г. д.243.

Жалоба монахов Кутеинского мужского монастыря на монахинь соседнего женского монастыря о нарушении границ в спорных имениях Кутейня под Оршей и Поддубцы. 1743 г. д.245.

Донесения российских дипломатов при саксонско-польском дворе об общественно-политической и религиозной жизни и жалобы православного духовенства Речи Посполитой на притеснения от католиков и униатов (копии XIX в. из Московского главного архива МИД). 1748-1761 гг. д.246.

Справка об основании и подчинении Кутеинского, Буйницкого, Баркулабовского и Тупичевского монастырей (черновик). Сер[едина] XVIII в. д.247.

Документы к судебному делу Лукомского базилианского монастыря с оршанским подстолием Каспаром Божидар-Боря-тынским за право собственности на имение Кащин в Оршанском пов. Витебского воеводства. 1751-1756 гг. д.248.

Суплики игуменов Минского Петропавловского монастыря Павла Стефановича, Теофана Яворского и Никанора Леневича к игумену Виленского Святодуховского монастыря о притеснениях униатов (копия из Московского главного архива МИД). 1753 г. д.249.

Соглашение игумена Минского Петропавловского монастыря Теофана Яворского с комендантом минским Юзефом Калецким о порядке публичных процессий для православных и крещения детей от смешанных браков (копия XIX в. из Московского главного архива МИД). 1757 г. д.250.

Письмо слуцкого архимандрита, наместника киевского митрополита Досифея российскому послу в Польше о возвращении беглецов согласно Манифесту от 1 сентября 1761 г. д.251.

Материалы административно-хозяйственной деятельности Брестского Замухавецкого православного монастыря (копии XIX в. из Московского главного архива МИД). 1761-1762 гг. д.252.

Дело о захвате магистратом г. Бреста владений Рождественского и Симеоновского православных монастырей. 1773 г. д.254.

Мемориалы православных и протестантов к королю и Раде Речи Посполитой об уравнивании в правах католиков и униатов с православными и протестантами (копии). 1777 г. д.255.

Письмо иеромонаха Слуцкого братского монастыря Иосифа к бывшему наместнику Герасиму Свадковскому о личных и церковных делах. [XVIII в.]. д.259.

Указ Литовской консистории учителю Жировичского духовного училища иеромонаху Юрковскому о порядке расследования дел о переходе из греко-католической веры в католическую для ознакомления духовенства Жировичского кафедрального собора. 1841 г. д.265, 6 л.

Реестр документов и привилеев на имения Лыщинского монастыря в Пинском пов., составленный для подачи в Министерство государственных имуществ. 1842 г. д.267, л.8.

Книга исходящей корреспонденции канцелярии минского и бобруйского епископа Михаила. 1848 г. д.269.

Дело о назначении иеромонаха Жировичского монастыря Иосифа Кунаховича парохом Межевичской церкви. 1855-
1857 гг. д.272.

Клировая ведомость Альбянской церкви Слонимского пов. Гродненской губ., составленная священником Иосифом Гриневичем. 1857 г. д.273.

Дело из Литовской духовной консистории о переходе из православия в католическую веру Антона Калиша, Андрея Сушковича и др. из с. Залесье Пружанского пов. Гродненской губ. 1870 г. д.277.

Отношение косовского волостного старшины к настоятелю Альбянской церкви Слонимского пов. Гродненской губ. о необходимости составить список родившихся за текущий год.
1888 г. д.280, л.1.

Грамота пинского и туровского епископа Георгия Булгака о назначении Георгия Яроцкого священником Грибовской церкви в Мозырской протопопии. 1736 г. д.440.

Постановление папы Бенедикта XIV о запрещении проводить какие-нибудь хозяйственные или торговые операции с имениями Владимирско-Брестской униатской епископии, розданными в заставу и посессии предшественниками епископа Теофила (копия). 26 июня 1744 г. д.441.

Письмо канцлера Речи Посполитой униатским епископам о недопустимости принудительного перехода православных в униатство (копия). 1766 г. д.443.

Грамота пинского и туровского епископа Георгия Гедеона Дашкевича-Горбацкого о назначении Григория Матушевского на парафию Покровской церкви в с. Козак Киевского пов. и воеводства (печать). 1779 г. д.447.

Письмо брестского униатского епископа Андрея Арсения Гловневского о назначении Тимофея Коцюбинского священником церкви с. Купичев Владимирского пов. Волынского воеводства. 27 мая 1792 г. д.467.

Грамота брестского епископа Иосафата Булгака о назначении базилианского монаха Онуфрия Фальковского пресвитером Новогрудской кафедральной церкви (печать, документ поврежден). 1803 г. д.472, 1 л.

Грамота дьяконам Новогрудской церкви (печать). 1803 г. д.473.

Универсал кн. Владислава Доминика Заславского об обязательном переходе всего русского духовенства в его владениях к униатскому обряду в подчинение униатскому митрополиту и епископам, о лишении посессионных прав той шляхты, которая мешает проведению в действие этого универсала. 1630 г. д.475.

Инвентарь сел Вержбиловской волости [Полоцкого воеводства], принадлежащих Березвецкому базилианскому монастырю (представленный Полоцкому гродскому суду в 1711 г.). 1643 г. д.478.

Документы к судебному делу Брестского базилианского монастыря со стародубским старостичем Казимиром Завишей, речицким подстолием Войцехом Пусловским, Борейшами и др. за спорные имения Межилесье и Левковичи в Пинском пов. Брестского воеводства и землю в г. Бресте. Судебные вызовы, декрет Главного трибунала ВКЛ, калькуляция движимого и недвижимого имущества имения Межилесье. Заверенные выписи из книг Пинского земского суда и Главного трибунала ВКЛ. 1727-1785 гг. д.481.

Письменное соглашение кравчего Минского воеводства Франтишка Володковича митрополиту А.Шептицкому о назначении Теодору Скольскому парафии в с. Пединки. 1736 г. д.483.

Документы к судебному делу Ятвижского базилианского монастыря с трокской каштеляновой Терезой Киршенштейн и ее опекунами и свислочскими мещанами Шмаем Лейзеровичем и Вольфом Кальмановичем за борги, обеспеченные имением Свислочь Волковысского пов. [Новогрудского воеводства]. 1744-1775 гг. д.486.

Письмо вдовы Завиши настоятелю Брестского базилианского монастыря личного содержания. 1768 г. д.493, 2 л.

Письмо Адама Кунашевского к настоятелю Брестского монастыря. 1771 г. д.495, 2 л.

Соглашение настоятеля Березвецкого монастыря Иеронима Артецкого с настоятелем Полоцкого базилианского монастыря Клеменсом Жабой о передаче под досмотр Полоцкого монастыря имения Вержбилово в связи с новой линией российской границы. Ведомость доходов из Вержбиловской волости за 1773-1784 гг. д.497.

Инвентарь движимого имущества, в том числе книг Ятвижского монастыря, переданных для хранения в Жировичи (документ поврежден). 1774 г. д.499.

Реляция возного генерала о вручении позвы Брестского суда владимирскому земскому писарю Михаилу Булгарину, мате-евичскому стражнику Юзефу Ельскому и др. по жалобе настоятеля Брестского монастыря Януария Гавриловича (выпись из гродских книг Брестского воеводства). 1778 г. д.501, л.2.

Письмо преподавателя Жировичской базилианской школы Иннокентия Слободы к ректору Холмской семинарии Фаустину Колбе приватного содержания. 1779 г. д. 502, л.1.

Заставная запись настоятеля Полоцкого базилианского монастыря Амброзия Кириата Березвецкому монастырю на имения Судиловичи, Гутово и Черствяты в Полоцком воеводстве. 1792 г. д.506.

Метрическая книга парафии Жировичской базилианской церкви (заверенная копия). 1797 г. д.507.

Реестр высших духовных сановников Русской конгрегации базилианского ордена. [2-я пол. XVIII в.], д.509.

Ответ Брестской униатской капитулы на пункты униатского митрополита Иосафата Булгака о состоянии и фундушах капитулы, представленный брестскому униатскому наместнику Антонию Тупальскому (копия). 1819 г. д.513.

Дело Литовской униатской консистории о визитации Пинского базилианского женского монастыря с целью устранения недочетов и установления необходимого порядка. 1834-1836 гг. д.515.

Бытенский базилианский монастырь

Письмо новогрудского земского подсудка Яна Корсака о передаче Люблинскому головному трибуналу дела за вызовом настоятеля Бытенского базилианского монастыря Кшиштофа Меленковича к наследникам новогрудского мечника Александра Почаповского Станиславу и Казимиру Почаповским о неотдаче ими монастырю борга покойного, обеспеченного имением Почапов в Новогрудском воеводстве и отказ выполнять решения Новогрудского земского суда. 1671 г. д.517, л.2.

Арендный контракт Бытенского монастыря с Ицкой Сапсаевичем на землю в г. Гродно около Гризненского перевоза над Неманом. Копии квитов Сапсаевичу и лист Казимира Умястовского к настоятелю монастыря. 1721-1732 гг. д.518.

Материалы к судебному делу Бытенского базилианского монастыря со старостой Петром Горбовским-Воронком, витебским скарбником Яном Кереновским, пинским скарбником Верещакой и др. наследниками и кредиторами покойного новогрудского городничего Яна Бакановского за спорное имение Мотовиды в Слонимском пов. Новогрудского воеводства. 1725-1811 гг. д.519.

Письмо Якуба Яцкевича настоятелю Бытенского монастыря. 1735 г. д.520, л.20.

Инвентарь Гродненского двора Бытенского монастыря. 1744, 1750 гг. д.521, л.2.

Реляция возного генерала о вручении позвы Гродненского земского суда подкоморию Михаилу Хлусовичу в деле с настоятелем Бытенского монастыря Теодором Конячевским. 1751 г. д.522, л.1.

Материалы к судебному делу Бытенского монастыря Гродненским магистратом за двор и землю в г. Гродно. Инвентарь двора. 1753-1787 гг. д.523.

Контракт Бытенского монастыря с Вениамином Шаевичем на аренду монастырской аустерии в г. Гродно. 1774 г. д.524.

Расписка капитана Пентельского Бытенскому монастырю в получении подымного податка в подольской корчме. 1778 г. д.525, л.1.

Обмер грунтов с. Заполье, принадлежащего Бытенскому монастырю по фундушной записи слонимского маршалка Григория Тризны и его жены Регины. 1779 г. д.526.

Материалы к судебному делу Бытенского монастыря с шляхтичами Ростоцкими и шефом литовской гвардии Игнатием Тызенгаузом за борги на имение Мироним в Слонимском пов. Новогрудского воеводства. 1780-1825 гг. д.527.

Материалы к судебному делу Бытенского монастыря с Франтишком и Розой Зарембами из Протасевичей за спорную арендную сумму на им. Сколдичев [Слонимского пов. Новогрудского воеводства]. 1783-1784 гг. д.528.

Купчая запись между настоятелем Бытенского монастыря Сильвестром Пальчевским и гродненским ротмистром Яном Соколовским на монастырский двор в г.Гродно и квитанция настоятеля Юлиана Пестровича в получении денег. 1786, 1796 гг. д.529.

Декрет Главного трибунала ВКЛ по делу Бытенского монастыря с Ксаверием Хоминским, Павлом Грабовским, бытенским кагалом и др. за борги (заверенная выпись из трибунальских книг). 1789 г. д.530.

Инвентарь Бытенского монастыря. 1792 г. д.531.

Жалоба настоятеля Бытенского монастыря Сильвестра Пальчевского к Слонимскому гродскому суду на подскарбия Антония Тызенгауза, старосту Томаша Дибовского за невыдачу имущественного дохода с имения Бытень, принадлежащего монастырю. 1798 г. д.532.

Жалоба бывшего настоятеля Бытенского монастыря Кирилла Грековича в Брестскую униатскую консисторию на недовыплату принадлежащих ему денег монастырским кассиром Бурдилевским (заверенная копия). 1800 г. д.533, л.2.

Перечень движимого имущества, борговых расписок и денег кассира Бытенского монастыря провинциала Тадеуша Лебединского. 1805 г. д.534, л.4.

Жалоба протоконсультора Литовской провинции и настоятеля Жировичского монастыря Иосафата Слободинского и настоятеля Бытенского монастыря Климентия Чаплинского в Югалинский таксаторско-эксдивизорский суд на капитана прусских войск Михаила Юндзилла за невыплату боргов на имение Рогалин в [Слонимском пов. Новогрудского воеводства]. 1819 г. д.535, л.2.

Дело Бытенского монастыря о выделении, согласно указу Литовской греко-униатской консистории, денег для поддержки лиц духовного звания. 1837-1838 гг. д.536.

Дело о финансировании и отчетности Бытенского Петропавловского монастыря. 1842-1844 гг. д.537.

Опись строений Литовской духовной консистории, составленная по наказу виленского архиепископа Иосифа в связи с перемещением Бытенского монастыря в Жировичи и разделом жировичских строений между монастырем и размещенными здесь духовными училищами. 1845 г. д.538.

Отношение литовского и виленского архиепископа Иосифа к синодальному обер-прокурору М.А.Протасову о выделении экстренной денежной помощи Бытенскому монастырю в связи с перемещением его в Жировичи. 1846 г. д.539, л.2.

Письмо брестского епископа, викария Литовской епархии Михаила скарбнику Жировичского монастыря Аврелиану Жижковскому с наказом, как следует распорядиться имением и строениями Бытенского монастыря. 1847 г. д.540.

Указ Литовской духовной консистории управителю Жировичского монастыря игумену Фавету на проведение переговоров с поверенным графини Потоцкой о продаже строений и имения Бытенского монастыря. 1848 г. д.541, 2 л.

Арендный контракт ректора жировичских [духовных] школ с администрацией Бытенского графства на часть территории и строений Бытенского монастыря (копия). 1849 г. д.542, 1 л.

Письмо Антона Н[оваковского] к ректору [жировичских духовных школ] об аренде квартир у б. Бытенского монастыря. 1849 г. д.543, л.1.

Псалмы и песнопения в Замошанской парафии Гродненского пов. Гродненской губ. Б. [XIX в.]. д.548.

Заметки к истории Брестской унии. Фрагмент. [XIX в.]. д.549.

Указы Римско-католического департамента юстиц-коллегии и могилевских архиепископов католическому духовенству Российской империи. 1798-1910 гг. д.566.

Указ Павла I католическому митрополиту Богушу-Сестрен-цевичу о ликвидации папской нунциатуры в России и передаче полноты власти над католической церковью митрополиту; оповещение каменец-подольского епископа Сераковского могилевскому декану (копия). 1799 г. д.567.

Обращения минского католического епископа Якуба Игнация Дедерко к духовенству диоцезии о сборе средств на ремонт кафедрального костела в Минске и открытии кладовища при нем. 1800 г. д.568.

Указ Сената о расширении земских повинностей на имения еврейских общин и мелкой шляхты Белоруссии и Правобережной Украины; указ Римско-католической духовной коллегии Могилевской католической консистории о порядке венчания и крещения детей лиц разного вероисповедания (печатн.). 1825 г. д.572, л.2.

Указ Могилевской римско-католической консистории о печатании бланков визитационных описаний парафиальных костелов, образец бланка (печатн.). 1828 г. д.576.

Указ Могилевской католической духовной консистории киевскому архидьякону об изменениях в административном порядке при переходе из католической веры в православную (заверенная копия). 1842 г. д.578.

Указ могилевского архиепископа Игнатия Головинского про включение в состав Луцко-Житомирской диоцезии Киевской губ. Перечень костелов и монастырей Киевской и Волынской губерний (печатн. и рукописный). 1848 г. д.579.

Собрание распоряжений римской курии и российской администрации Луцко-Житомирской католической епархии. Материалы по истории восстания 1863 г. (печатн., в т.ч. печать папы римского Пия IX). 1848-1863 гг. д.580.

Булла папы Пия IX о размежевании католических диоцезий Российской империи и о создании Херсонской диоцезии (копия). 1849 г. д.581.

Послания могилевских архиепископов к католическому духовенству Российской империи. д.583.

Указ Луцко-Житомирской консистории Могилевскому деканату о порядке оглашения публичных проповедей. 1864 г. д.584.

Булла папы Пия IX к жителям Российской империи католического вероисповедания о праздновании "юбилейного года" католического костела. Копия. 7 июня 1875 г. д.585.

Материалы о церковной и общественной деятельности черниговского и белорусского епископа Гедеона Одорского (копии XIX в. из Московского главного архива МИД). 1690-1693 гг. д.608.

Письмо ксендза Ирениуша Заленты к консультору о разграничении церковной земли в г.Гродно. 1695 г. д.609.

Соглашение кн. Кароля Радзивилла с холмским епископом Войной-Оранским о назначении Косовича пресвитером Крупского костела. 1701 г. д.610.

Жалоба настоятеля Вистицкого цистерианского монастыря Анджея Добинского литовскому гетману Людвику Константину Потею об урегулировании взаимных претензий за села Вистица, Козловицы, Плисы, Волька, Збарож Брестского пов. Брестского воеводства, арендованные монастырем у гр. Евстафия Тышкевича и купленные гетманом у его наследников. 1712 г. д.612.

Разрешение виленского католического епископа Кароля Панцежинского на отправление религиозных служб во вновь построенной каплице в с.Дудичи Речицкого пов. Минского воеводства, имении Богуслава и Петронеллы Вольбеков (документ поврежден). 1726 г. д.616.

Памятная записка о предшествующих собственниках сел Козляковичи и Пеньковичи Пинского пов. Брестского воев., собственности Пинского монастыря ордена кармелитов. 1738-1746 гг. д.620.

Отступная запись Марианны Глушковской Берестейскому [тринитарскому] монастырю на указанную сумму (заверенная выпись из луцких гродских книг). 1746 г. д.624.

Соглашение плебана костела мест. Давид-Городок Пинского пов. Брестского воев. Ксаверия Лембича с Франциском Лешевичем о передаче в аренду парафиального фольв. Малые Орли с селами. 1767 г. д.636.

Журнал генеральной визитации костелов и монастырей Владимирской округи Пинской диоцезии. 1791-1798 гг. д.649.

Журнал Ковельского деканата Пинской диоцезии, инвентари имений, принадлежащих костелам. 1796 г. д.651

Пленипотенция уполномоченного Пинской генеральной консистории Петру Вирскому, Александру Янковскому и др. для участия в деле о наследстве Стемпковского. 1798 г. д.652.

Книга генеральной визитации Лидского, Вилкомирского, Щучинского, Поневежского и Виленского пиарских монастырей Виленской диоцезии. 1799-1815 гг. д.653.

Жалоба монахов Каролинского бернардинского монастыря Пинского пов. Брестского воеводства к наследникам кн. Вишневецких о нарушении соседним францисканским монастырем пунктов фундушных записей Катерины и Михаила Вишневецких о захвате земли около р. Пины каролинским экономом Бочковским, о задержании выплаты доходов с Каролинского фольварка и с просьбой выделить средства на ремонт костела. [XVIII в.]. д.656.

Журнал исходящей корреспонденции Литовской провинции. 1805 г. д.659.

Выписки из дел о расследовании хозяйственных, финансовых и др. нарушений администраторов Береза-Картузского монастыря Леоневича, Блюмского, Малиновского, Пусковского и др. в мест. Береза, селах Бусяж, Рынкевичи Пружанского пов. Гродненской губ. 1823 г. д.667.

Книга записей входящей корреспонденции Могилевского деканата. 1852-1858 гг. д.684.

Статут католической церковной организации в России [не ранее 1852 г.]. д.685.

Рекомендательное письмо виленского епископа Адама Станислава Красинского ректору Виленской католической семинарии Симону Козловскому в связи с отъездом за границу. 1860 г. д.691, л.2.

Обращение вновь избранного папы Пия VII на конклаве в г.Венеции. На титульной странице дарственная надпись ксендза Зарусского Мозырскому деканату. 1800 г. д.749, л.4.

Тадеуш Лашевский. Проповеди. (На одном из текстов отметка об оглашении в с. Невель Пинского пов. Минской губ.) [1825-1828 гг.]. д.759.

Речь папского нунция Архетти [Иоанна Андрея] в Петербурге на церемонии утверждения в сан могилевского архиепископа [1-я половина XIX в.]. д.760.

Сборник проповедей, прочитанных католическим духовенством Брестского пов. по случаю юбилейного года католической церкви. 1826 г. д.761.

Илларион Непокойчицкий. Проповедь от 4 декабря 1827 г. в костеле Шкловского доминиканского монастыря. д.762, 2 л.

Книга регистрации умерших кагала мест. Калушин Минского пов. и губернии. 1843-1846 гг. д.889.

Декрет Лидского поветового суда в деле о разделе наследства викария парафиального костела Лидского пов. Виленской губ. Ивана Анджейковича и возражения по нему настоятеля костела Юзефа Андрацкого. 1842 г. д.893.

Генеалогия слуцкого мещанина Тишевича [конец XVII в.]. д.918.

Заметки неустановленного автора по истории рода Солтанов [начало XX в.], д. 940.

Заявление учителя народной школы с. Дубно Гродненского пов. и губ. Николая Каруты в правление Жировичского духовного училища с просьбой допустить его к экзаменам на звание учителя одноклассной церковно-приходской школы, свидетельство священника с. Дубно о благонадежности Н.Каруты и свидетельство Дубновского волостного правления. 1901 г. д.942.


ГЕАГРАФIЧНЫ ПАКАЗАЛЬНIК

А

Альбянская церковь Слонимского пов. Гродненской губ. ф.2227, оп.1, д.273, 280

Б

Баркулабовский православный монастырь ф.2227, оп.1, д.247

Беларусь (Белоруссия) ф.262, оп.1, д.50; ф.2227, оп.1, д.2, 10, 197, 207, 572

Белорусская православная епископия см. Могилевская

Береза, мест. Пружанский пов. ф.2227, оп.1, д.667

Береза-Картузский монастырь ф.2227, оп.1, д.667

Березвецкий базилианский монастырь ф.2227, оп.1, д.478, 497, 506

Берестейский (Брестский) тринитарский монастырь ф.2227, оп.1, д.624

Борисов, г. ф.2227, оп.1, д.226

Борисовский православный Воскресенский монастырь ф. 2227, оп. 1, д.226

Брест, г. ф.2227, оп.1, д. 254, 481

Брестская православная епископия ф.2227, оп.1, д.254

Брестская униатская епископия см. Владимирско-Брестская

Брестская униатская капитула ф.2227, оп.1, д.513

Брестская униатская консистория ф.2227, оп.1, д.533

Брестская уния ф.2227, оп.1, д.549

Брестский базилианский монастырь ф.2227, оп.1, д.481, 493

Брестский гродский суд ф.2227, оп.1, д.501

Брестский Замухавецкий православный монастырь ф.2227, оп.1, д.252

Брестский магистрат ф.2227, оп.1, д.254

Брестский монастырь ф.2227, оп.1, д.495, 501

Брестский пов. ф.2227, оп.1, д.612, 761

[Брестский] Рождественский православный монастырь ф.2227, оп.1, д.254

[Брестский] Симеоновский православный монастырь ф.2227, оп.1, д.254

Брестское воев. ф.2227, оп.1, д.481, 501, 612, 620, 636, 656

Бродецкая униатская церковь ф.257, оп.1, д.98

Буйницкий православный монастырь ф.2227, оп.1, д.247

Бусяж, с. Пружанского пов. Гродненской губ. ф.2227, оп.1, д.667

Бытенский кагал ф.2227, оп.1, д.530

Бытенский Петропавловский базилианский монастырь ф.2227, оп.1, д.517-543

Бытенское гр. ф.2227, оп.1, д.542

Бытень, им. Слонимского пов. ф.2227, оп.1, д.532

В

Великое княжество Литовское (ВКЛ) ф.2227, оп.1, д. 187, 192, 481, 527, 530, 532, 612

Венеция, г. ф.2227, оп.1, д.749

Вержбилово (Вербилово), им. ф.2227, оп.1, д.497

Вержбиловская (Вербиловская) вол. [Полоцкого воев.] ф.2227, оп.1, д.478, 497

Виленская (православная) епископия см. Литовская

Виленская губ. ф.2227, оп.1, д.893

Виленская католическая семинария ф. 2227, оп.1, д.691

Виленская латинская епископия (диоцезия) ф. 2227, оп.1, д. 85, 653, 691

Виленский пиарский монастырь ф.2227, оп.1, д.653

Виленский Святодуховский православный монастырь ф.2227, оп.1, д.249

Виленский университет ф.707, оп.314, д.10а; оп. 223, д.19

Вилкомирская почтовая контора ф.2227, оп.1, д.58

Вилкомирский (Литва) пиарский монастырь Виленской диоцезии ф.2227, оп.1, д.653

Вистица, с. Брестского пов. Брестского воев. ф.2227, оп.1, д.612

Вистицкий цистерианский монастырь ф.2227, оп.1, д.612

Витебский пов. ф.2227, оп.1, 519

Витебское воев. ф.2227, оп.1, д.85, 248

Владимирская латинская округа Пинской диоцезии ф.2227, оп.1, д.649

Владимирский пов. ф. 2227, оп.1, д. 467

Владимирско-Брестская униатская епископия ф.2227, оп.1, д.191, 441

Волковысский пов. ф. 2227, оп. 1, д. 486

Волынская губ. ф.2227, оп.1, д.579

Волынское воев. ф.2227, оп.1, д. 467, 501

Волька, с. Брестского пов. Брестского воев. ф.2227, оп.1, д.612

Г

Главный трибунал ВКЛ ф.2227, оп.1, д.481, 530

Грибовская церковь Мозырской протопопии ф.2227, оп.1, д.440

Гризненский перевоз в г. Гродно ф. 2227, оп.1, д.518

Гродненская губ. ф.2227, оп.1, д.277, 280, 548, 667, 942

Гродненский двор Бытенского монастыря ф. 2227, оп.1, д.521, 523, 529

Гродненский земский суд ф. 2227, оп.1, д.522

Гродненский магистрат ф.2227, оп.1, д.523

Гродненский пов. ф.2227, оп.1, д.548, 942

Гродно, г. ф.2227, оп.1, д.518, 521, 523, 524, 529, 609

Гутово, им. Полоцкого воев. ф.2227, оп.1, д.506

Д

Давид-Городок, мест.Пинского пов. Брестского воев. ф.2227, оп.1 д.636

Давид-Городокский костел ф.2227, оп.1, д.636

Днепр, р. ф.2227, оп.1, д.228

Дубно, с. Гродненского пов. ф.2227, оп.1, д.942

Дубновская народная школа ф.2227, оп.1, д.942

Дубновское волостное правление ф.2227, оп.1, д.942

Дудичи, с. Речицкого пов. Минского воев. ф.2227, оп.1, д.616

Ж

Жировичи, мест. Слонимского пов. ф.2227, оп.1, д.499, 535, 538, 539, 541

Жировичская базилианская церковь ф.2227, оп.1, д.507

Жировичская базилианская школа ф.2227, оп.1, д.502

Жировичские духовные школы ф.2227, оп.1, д.542, 543

Жировичский кафедральный собор ф.2227, оп.1, д.265

Жировичский монастырь ф.2227, оп.1, д.272, 502, 535, 538, 540, 541

Жировичское духовное училище ф.2227, оп.1, д.265, 538, 942

З

Залесье, с. Пружанского пов. Гродненской губ. ф.2227, оп.1, д.277

Замошанская парафия Гродненского пов. Гродненской губ. ф.2227, оп.1, д.548

Заполье, с. ф.2227, оп.1, д.526

Збарож, с. Брестского пов. Брестского воев. ф. 2227, оп.1, д.612

К

Калушин, мест. Минского пов. ф.2227, оп.1, д.889

Каменец-Подольская консистория ф.2227, оп.1, д.693

Каменец-Подольская латинская епископия ф. 2227, оп.1, д. 567

Каролинский бернардинский монастырь ф.2227, оп.1, д.656

Каролинский фольв. (Пинского пов. Брестского воев.) ф.2227, оп.1, д.656

[Каролинский] францисканский монастырь ф.2227, оп.1, д.656

Кащин, им. Оршанского пов. Витебского воев. ф.2227, оп.1, д.248

Киевская губ. ф.2227, оп.1, д.579

Киевская духовная академия ф.1711, оп.1, д.466

Киевская митрополия ф.262, оп.1, д.102

Киевская православная архиепископия ф. 2227, оп.1, д. 230, 239

Киевская православная митрополия ф. 2227, оп.1, д. 192, 200, 235, 251

Киевский пов. ф.2227, оп.1, д. 447

Киевское воев. ф.2227, оп.1, д.447

Кобрин, г. ф.2227, оп.1, д.191

Кобринская епископия ф. 2227, оп. 1, д. 191

Кобринская Рождества Богородицы церковь ф. 2227, оп. 1, д. 191

Ковельский латинский деканат Пинской диоцезии ф.2227, оп.1, д.651

Козак, с. Киевского пов. и воев. ф.2227, оп.1, д.447

Козаковская Покровская церковь ф. 2227, оп.1, д. 447

Козловицы, с. Брестского пов. Брестского воев. ф.2227, оп.1, д.612

Козляковичи, с. Пинского пов. Брестского воев. ф.2227, оп.1, д.620

Коллегия иностранных дел ф.2227, оп.1, д.238

Копыльская церковь ф.257, оп.1, д.98

Копыльское гр. ф.257, оп.1, д.139

Коссовская волость ф.2227, оп.1, д.280

Крупский костел ф.2227, оп.1, д.610

Купичев, с. Владимирского пов. Волынского воев. ф.2227, оп.1, д.467

[Кутеинский] женский православный монастырь ф.2227, оп.1, д.245

Кутеинский мужской православный монастырь ф.2227, оп.1, д.239, 240, 245, 247

Кутейня, им. ф.2227, оп.1, д.245

Л

Левковичи, им. Пинского пов. Брестского воев. ф.2227, оп.1, д.481

Лепешевская церковь ф.2227, оп.1, д.191

Лепешевский православный монастырь ф. 2227, оп.1, д. 191

Лидский парафиальный костел ф.2227, оп.1, д.893

Лидский пиарский монастырь Виленской диоцезии ф.2227, оп.1, д.653

Лидский поветовый суд ф.2227, оп.1, д.893

Литовская православная епископия ф.2227, оп.1, д.538, 539, 540

Литовская базилианская провинция ф.2227, оп.1, д.535, 659

Литовская духовная православная консистория ф.2227, оп.1, д.265, 277, 538, 541

Литовская униатская консистория ф. 2227, оп.1, д.515, 536

Лукомский базилианский монастырь ф.2227, оп.1, д.248

Луцкая епископия ф.2227, оп.1, д.215

Луцкая православная епископия ф. 2227, оп.1, д. 191

Луцкий гродский суд ф.2227, оп.1, д.624

Луцко-Житомирская латинская диоцезия (епархия) ф.2227, оп.1, д.579, 580

Луцко-Житомирская латинская консистория ф.2227, оп.1, д.584

Лыщинский монастырь Пинского пов. ф.2227, оп.1, д.267

Люблинский головной трибунал ф.2227, оп.1, д.517

М

Малые Орли, фольв. Пинского пов. ф.2227, оп.1, д.636

Матеевичи, с. ф.2227, оп.1, д.501

Межевичская церковь ф.2227, оп.1, д.272

Межилесье, им. Пинского пов. Брестского воев. ф. 2227, оп.1, д.481

Минск, г. ф.2227, оп.1, д.85, 238, 568

Минская губ. ф.2227, оп.1, д.759, 889

Минская латинская епископия ф.2227, оп.1, д.568, 579, 760

Минская православная епископия ф.2227, оп.1, д.269

Минская семинария ф.1711, оп.1, д.466

Минский кафедральный костел ф.2227, оп.1, д.568

Минский Петропавловский православный монастырь ф.2227, оп.1, д.249, 250

Минский пов. ф.2227, оп.1, д.889

Минский православный монастырь ф.2227, оп.1, д.238

Минское воев. ф.2227, оп.1, д.85, 483, 616

Мироним, им. [Слонимского пов. Новогрудского воев.] ф.2227, оп.1, д.527

Могилев, г. ф.2227, оп.1, д.228

Могилевская Богоявленская церковь ф.2227, оп.1, д.227

Могилевская латинская архиепископия ф.2227, оп.1, д.556, 583

Могилевская православная епископия ф.2227, оп.1, д.199, 230, 239, 242

Могилевская римско-католическая консистория ф.2227, оп.1, д.572, 576, 578

Могилевский братский монастырь ф.2227, оп.1, д.227

Могилевский латинский деканат ф.2227, оп.1, д.567, 584, 684

Мозырская протопопия ф.2227, оп.1, д.440

Мозырский латинский деканат ф.2227, оп.1, д.749

Москва, г. ф.2227, оп.1, д.238

Мотовиды, им. Слонимского пов. Новогрудского воев. ф.2227, оп.1, д.519

Мстиславская православная епископия см. Могилевская православная епископия

Н

Невель, с. Пинского пов. Минской губ. ф.2227, оп.1, д.759

Неман, р. ф.2227, оп.1, д.518

Несвиж, им. ф.257, оп.1, д.16в

Новогрудок, г. ф.2227, оп.1, д.519

Новогрудская кафедральная церковь ф.2227, оп.1, д.472, 473

Новогрудский земский суд ф.2227, оп.1, д.517

Новогрудское воев. ф.257, оп.1, д.140; ф.2227, оп.1, д.486, 517, 519, 527, 528, 535

О

Орша, г. ф.2227, оп.1, д.245

Оршанская православная епископия см. Могилевская православная епископия

Оршанский пов. ф.2227, оп.1, д.248

Острожская епископия см. Луцкая епископия

П

Папская нунциатура ф.2227, оп.1, д.567

Пединки, с. ф.2227, оп.1, д.483

Пеньковичи, с. Пинского пов. Брестского воев. ф.2227, оп.1, д.620

Петербург, г. ф.2227, оп.1, д.760

Пина, р. ф.2227, оп.1, д.656

Пинск, г. ф.2227, оп.1, д.215

Пинская генеральная консистория ф.2227, оп.1, д.652

Пинская диоцезия ф.2227, оп.1, д.649, 651

Пинская епископия ф.2227, оп.1, д.440, 447

Пинский базилианский женский монастырь ф.2227, оп.1, д.515

Пинский земский суд ф.2227, оп.1, д.481

Пинский монастырь иезуитов ф.257, оп.1, д.97

Пинский монастырь кармелитов ф.2227, оп.1, д.620

Пинский пов. ф.2227, оп.1, д.267, 481, 519, 620, 636, 696, 759

[Пинский] францисканский монастырь ф. 2227, оп.1, д.656

Плисы, с. Брестского пов. Брестского воев. ф.2227, оп.1, д.612

Поддубцы, им. Оршанского пов. ф.2227, оп.1, д.245

Подольская корчма ф.2227, оп.1, д.525

Полоцкий базилианский монастырь ф.2227, оп.1, д.497, 506

Полоцкий гродский суд ф.2227, оп.1, д.478

Полоцкое воев. ф.2227, оп.1, д.478, 506

Польша см. Речь Посполитая

Поневеж (Поневежис) ф.2227, оп.1, д.653

Поневежский пиарский монастырь Виленской диоцезии ф.2227, оп.1, д.653

Почапов, им. Новогрудского воев. ф.2227, оп.1, д.517

Правобережная Украина ф.2227, оп.1, д.207, 572

Пружанский пов. ф.2227, оп.1, д.277, 667

Пруссия ф.2227, оп.1, д.535

Р

Речецкий пов. ф.2227, оп.1, д.481, 616

Речь Посполитая (Польша) ф.2227, оп.1, д.185, 234, 246, 251, 255, 443

Рим, г. ф.2227, оп.1, д.441, 580, 581, 585, 749

Римская курия ф.2227, оп.1, д.580

Римско-католический департамент юстиц-коллегии ф.2227, оп.1, д.566

Рогалин, им. Слонимского пов. Новогрудского воев. ф.2227, оп.1, д.535

Российская империя (Россия) ф.2227, оп.1, д.251, 566, 567, 580, 581, 583, 585, 685

Русская конгрегация базилианского ордена ф.2227, оп.1, д.509

Рынкевичи, с. Пружанского пов. Гродненской губ. ф.2227, оп.1, д.667

С

Свислочь, им. Волковысского пов. Новогрудского воев. ф.2227, оп.1, д.486

Сколдичев, им. [Слонимского пов. Новогрудского воев.] ф.2227, оп.1, д.528

Слонимский гродский суд ф.2227, оп.1, д.532

Слонимский пов. ф.2227, оп.1, д.280, 519, 526, 527, 528, 535

Слуцк, г. ф.257, оп.1, д. 140; ф.2227, оп.1, д.192, 235, 243, 918

Слуцкая архиепископия ф.2227, оп.1, д.230

Слуцкая архимандрия ф.2227, оп.1, д.187, 200, 230, 235, 236, 251

Слуцкая Воскресенская церковь ф.2227, оп.1, д.235

Слуцкая евангелистская община ф.257, оп.1, д.146

Слуцкая конфедерация ф.2227, оп.1, д.108

Слуцкая протопопия ф.2227, оп.1, д.192

Слуцкие протестантские церковь, школа, госпиталь ф.257, оп.1, д.140

Слуцкий братский монастырь ф.2227, оп.1, д.259

Слуцкий гродский суд ф.2227, оп.1, д.235

Слуцкое графство ф.257, оп.1, д.139

Смоленская латинская епископия ф.2227, оп.1, д.85

Стародубское староство ф.2227, оп.1, д.481

Судиловичи, им. Полоцкого воев. ф.2227, оп.1, д.506

Т

Трокское воев. ф.2227, оп.1, д.486

Тупичевский православный монастырь ф.2227, оп.1, д.247

Туровская епископия см. Пинская епископия

Х

Херсонская латинская диоцезия ф.2227, оп.1, д.581

Холмская епископия ф.2227, оп.1, д.502

Холмская семинария ф.2227, оп.1, д.502

Ч

Черствяты, им. Полоцкого воев. ф.2227, оп.1, д.506

Ш

Шкловский доминиканский монастырь ф.2227, оп.1, д.762

Ц

Циринское староство ф.2227, оп.1, д.85

Щ

Щучинский пиарский монастырь Виленской диоцезии ф.2227, оп.1, д.653

Ю

Югалинский таксаторско-эксдивизорский суд ф.2227, оп.1, д.535

Я

Ятвижский базилианский монастырь ф.2227, оп.1, д.486, 499


IМЯННЫ ПАКАЗАЛЬНIК

А

Август II Сильный, король ф.2227, оп.1, д.85, 197, 199, 230

Анджейкович Иван, викарий Лидского парафиального костела ф.2227, оп.1, д.893

Андрацкий Юзеф, настоятель костела ф.2227, оп.1, д.893

Артецкий Иероним, настоятель Березвецкого монастыря ф.2227, оп.1, д.497

Архетти [Иоанн Андрей], нунций папский ф.2227, оп.1, д.760

Б

Бакановский Ян, городничий новогрудский ф.2227, оп.1, д.519

Баковецкий Иосиф, епископ владимирский ф.2227, оп.1, д.191

Бенедикт XIV, папа римский ф.2227, оп.1, д.441

Берло, епископ православный могилевский ф.2227, оп.1, д.242

Блюмский, администратор Береза-Картузского монастыря ф.2227, оп.1, д.667

Божидар-Борятынский Каспар, подстолий оршанский ф.2227, оп.1, д.248

Борейши, шляхтичи ф.2227, оп.1, д.481

Бочковский, эконом каролинский ф.2227, оп.1, д.656

Булгак Георгий (Юрий), епископ пинский ф.2227, оп.1, д.440

Булгак Иосафат, епископ брестский, митрополит ф.2227, оп.1, д.472, 513

Булгарин Михаил, писарь владимирский земский ф.2227, оп.1, д.501

Бурдилевский, кассир Бытенского монастыря ф.2227, оп.1, д.533

В

Ванкович Владислав, староста ф.2227, оп.1, д.85

Василевич Агафья ф.2227, оп.1, д.227

Василевич Макарий, иеромонах Могилевского братского монастыря ф.2227, оп.1, д.227

Верещака, скарбник пинский ф.2227, оп.1, д.519

Вирский Петр ф.2227, оп.1, д.652

Витгенштейн, кн., управляющий несвижским имением ф.257, оп.1, д.16в

Вишневецкие Катерина и Михаил, кн. ф.2227, оп.1, д.656

Вишневецкие, кн. ф.2227, оп.1, д.656

Владислав IV, король ф.2227, оп.1, д.191

Война-Оранский, епископ холмский ф.2227, оп.1, д.610

Волович В. [Евстафий?], виленский латинский епископ ф.257, оп.1, д.102

Володкович Франтишек, кравчий Минского воев. ф.2227, оп.1, д.483

Володковичи, урядники земские ф.2227, оп.1, д.85

Вольбеки Богуслав и Петронелла ф.2227, оп.1, д.616

Г

Гаврилович Януарий, настоятель брестского монастыря ф.2227, оп.1, д.501

Гловневский Андрей Арсений, епископ брестский ф.2227, оп.1, д.467

Глушковская Марианна ф.2227, оп.1, д.624

Головинский Игнатий, архиепископ латинский могилевский ф.2227, оп.1, д.579

Головкин Гавриил, гр., канцлер ф.2227, оп.1, д.242

Горбацкий (Дашкевич-Горбацкий) Георгий Гедеон, епископ пинский ф.2227, оп.1, д.447

Горбацкий (Кононович-Горбацкий) Иосиф, епископ православный могилевский ф.2227, оп.1, д.192

Горбовский-Воронко Петр, староста ф.2227, оп.1, д.519

Грабовский Павел ф.2227, оп.1, д.530

Грабовский Ян, маршалок Слуцкой конфедерации ф.2227, оп.1, д.108

Грекович Кирилл, настоятель Бытенского монастыря ф.2227, оп.1, д.533

Гриневич Иосиф, священник альбянский ф.2227, оп.1, д.273

Д

Дашкевич-Горбацкий Георгий Гедеон см.Горбацкий Георгий Гедеон

Дедерко Якуб Игнаций, епископ минский латинский ф.2227, оп.1, д.568

Дерлас Казимир, подчаший витебский ф.2227, оп.1, д.85

Дибовский Томаш, староста ф.2227, оп.1, д.532

Добинский Анджей, настоятель Вистицкого цистерианского монастыря ф.2227, оп.1, д.612

Домбровский, ревизор ф.257, оп.1, д.16в

Досифей, архимандрит православный слуцкий, наместник киевского митрополита ф.2227, оп.1, д.251

Е

Евфимий, наместник Минского православного монастыря ф.2227, оп.1, д.238

Ельский Юзеф, стражник матеевичский ф.2227, оп.1, д.501

Ж

Жаба Клеменс, настоятель Полоцкого базилианского монастыря ф.2227, оп.1, д.497

Жечка С. ф.257, оп.1, д.103

Жижковский Аврелиан, скарбник Жировичского монастыря ф.2227, оп.1, д.540

З

Завиша Казимир, старостич стародубский ф.2227, оп.1, д.481

Завиша, вдова ф.2227, оп.1, д.493

Залента Ирениуш, ксендз ф.2227, оп.1, д.609

Заремба Роза (урожд. Протасевич) ф.2227, оп.1, д.528

Заремба Франтишек ф.2227, оп.1, д.528

Зарусский, ксендз ф.2227, оп.1, д.749

Заславский Владислав Доминик, кн. ф.2227, оп.1, д.475

И

Иоанн Алексеевич, вел.кн. российский ф.2227, оп.1, д.226

Иосиф [Семашко], архиепископ православный литовский и виленский ф.2227, оп.1, д.538, 539

Иосиф, иеромонах Слуцкого братского монастыря ф.2227, оп.1, д.259

К

Калецкий Юзеф, комендант минский ф.2227, оп.1, д.250

Калиш Антон ф.2227, оп.1, д.277

Кальманович Вольф, мещанин свислочский ф.22276 оп.1, д.486

Карницкий Анджей, ловчий и подстароста Минского воеводства ф.2227, оп.1, д.85

Кароль-Филипп, генеральный маршалок австрийских провинций Священной римской империи ф.2227, оп.1, д.200

Карута Николай, учитель народной школы с.Дубно ф.2227, оп.1, д.942

Кереновский Ян, скарбник витебский ф.2227, оп.1, д.519

Кириат Амброзий, настоятель Полоцкого базилианского монастыря ф.2227, оп.1, д.506

Киршенштейн Тереза, каштелянова трокская ф.2227, оп.1, д.486

Козловский Симон, ректор Виленской католической семинарии ф.2227, оп.1, д.691

Колба Фаустин, ректор Холмской семинарии ф.2227, оп.1, д.502

Конячевский Теодор, настоятель Бытенского монастыря ф.2227, оп.1, д.522

Корсак Ян, подсудок новогрудский земский ф.2227, оп.1, д.517

Косович, пресвитер Крупского костела ф.2227, оп.1, д.610

Коцюбинский Тимофей, священник Купичевской церкви ф.2227, оп.1, д.467

Красинский Адам Станислав, епископ латинский виленский ф.2227, оп.1, д.691

Крупа Григорий, мещанин пинский ф.2227, оп.1, д.215

Кунахович Иосиф, иеромонах Жировичского монастыря, парох Межевичской церкви ф.2227, оп.1, д.272

Кунашевский Адам ф.2227, оп.1, д.495

Л

Лапинский Иосиф, архимандрит православный слуцкий ф.2227, оп.1, д.235

Лашевский Тадеуш, проповедник ф.2227, оп.1, д.759

Лебединский Тадеуш, провинциал, кассир Бытенского монастыря ф.2227, оп.1, д.534

Лейзерович Шмая, мещанин свислочский ф.2227, оп.1, д.486

Лембич Ксаверий, плебан Давид-Городокского костела ф.2227, оп.1, д.636

Леневич Никанор, игумен Минского Петропавловского монастыря ф.2227, оп.1, д.249

Леоневич, администратор Береза-Картузского монастыря ф.2227, оп.1, д.667

Лешевич Франциск, арендатор ф.2227, оп.1, д.636

М

Малиновский, администратор Береза-Картузского монастыря ф.2227, оп.1, д.667

Марцинкович Мелентий, игумен Лепешевского монастыря ф.2227, оп.1, д.191

Матушевский Григорий, священник Покровской церкви ф.2227, оп.1, д.447

Меленкович Кшиштоф, настоятель Бытенского базилианского монастыря ф.2227, оп.1, д.517

Минкевич Ян, священник ф.2227, оп.1, д.235

Михаил [Голубович], епископ брестский, викарий Литовской епархии ф.2227, оп.1, д.269, 540

Н

Непокойчицкий Илларион, проповедник ф.2227, оп.1, д.762

Несоловецкий Казимир, староста циринский ф.2227, оп.1, д.85

Нидецкий, архидьякон ф.257, оп.1, д.103

Н[оваковский] Антон ф.2227, оп.1, д.543

О

Овлачинский Павел, епископ кобринский ф.2227, оп.1, д.191

Одорский Гедеон, епископ черниговский и белорусский ф.2227, оп.1, д.608

П

Павел I, император российский ф.2227, оп.1, д.567

Пальчевский Сильвестр, настоятель Бытенского монастыря ф.2227, оп.1, д.529, 532

Панцежинский Кароль, епископ латинский виленский, смоленский ф.2227, оп.1, д. 85, 616

Пентельский, капитан ф.2227, оп.1, д.525

Пестрович Юлиан, настоятель ф.2227, оп.1, д.529

Петр Алексеевич (Петр I.), вел. кн., император ф.2227, оп.1, д.226

Пий VII, папа римский ф.2227, оп.1, д.749

Пий IX, папа римский ф.2227, оп.1, д.580, 581, 585

Потей Людвик Константин, гетман литовский ф.2227, оп.1, д.612

Потоцкая, гр. ф.2227, оп.1, д.541

Почаповский Александр, мечник новогрудский ф.2227, оп.1, д.517

Почаповский Казимир, наследник новогрудского мечника ф.2227, оп.1, д.517

Почаповский Станислав, наследник новогрудского мечника ф.2227, оп.1, д.517

Протасов М.А., обер-прокурор синода ф.2227, оп.1, д.539

Пузыня Афанасий, луцкий и острожский православный епископ ф.2227, оп.1, д.191

Пусковский, администратор Береза-Картузского монастыря ф.2227, оп.1, д.667

Пусловский Войцех, подстолий речицкий ф.2227, оп.1, д.481

Р

Радзивилл Альбрехт, кн. ф.257, оп.1, д.4, 29, 97, 98

Радзивилл Богуслав, кн., конюший ВКЛ ф.257, оп.1, д.138-140

Радзивилл Иероним, кн., литовский подчаший ф.257, оп.1, д.98

Радзивилл Кароль, кн. ф.2227, оп.1, д.610

Радзивилл Людвиг, кн. ф.257, оп.1, д.102

Радзивилл Людвика Каролина, кн. ф.257, оп.1, д.139, 140

Радзивилл Николай, кн. ф.257, оп.1, д.102, 146

Радзивилл Роза, кн. ф.257, оп.1, д.168

Радзивилл Юрий, кн., кардинал ф.257, оп.1, д.99, 103

Радзивиллы, кн. ф.257, оп.1, д.99

Ростоцкие, шляхтичи ф.2227, оп.1, д.527

С

Сапсаевич Ицка, арендатор ф.2227, оп.1, д.518

Свадковский Герасим, наместник Слуцкого братского монастыря ф.2227, оп.1, д.259

Святополк-Четвертинский Сильвестр, кн., епископ православный белорусский ф.2227, оп.1, д.199, 230, 236, 239, 240

Сераковский, епископ латинский каменец-подольский ф.2227, оп.1, д.567

Сестренцевич (Богуш-Сестренцевич Станислав), митрополит римско-католический ф.257, оп.1, д.128; ф.2227, оп.1, д.567

Сигизмунд III Ваза, король ф.2227, оп.1, д.193

Скольский Теодор, священник с. Пединки ф.2227, оп.1, д.483

Слобода Иннокентий, преподаватель Жировичской базилианской школы ф.2227, оп.1, д.502

Слободинский Иосафат, настоятель Жировичского монастыря ф.2227, оп.1, д.535

Соколовский Ян, ротмистр гродненский ф.2227, оп.1, д.529

Солтаны ф.2227, оп.1, д.940

Софья Алексеевна, вел.кн. московская ф.2227, оп.1, д.226

Станислав Август (Понятовский) ф.2227, оп.1, д.255

Стемпковский ф.2227, оп.1, д.652

Стефанович Павел, игумен Минского Петропавловского монастыря ф.2227, оп.1, д.249

Сушкович Андрей ф.2227, оп.1, д.277

Т

Теофил [Годебский], епископ владимирский ф.2227, оп.1, д.441

Терлецкий Кирилл, епископ луцкий и острожский ф.2227, оп.1, д.215

Тызенгауз Антоний, подскарбий литовский ф.2227, оп.1, д.532

Тызенгауз Игнаций, шеф литовской гвардии ф.2227, оп.1, д.527

Тишевич, слуцкий мещанин ф.2227, оп.1, д.918

Тризна Григорий, маршалок слонимский ф.2227, оп.1, д.526

Тризна Регина ф.2227, оп.1, 526

Тупальский Антоний, наместник брестский униатский ф.2227, оп.1, д.513

Тышкевич Евстафий, гр. ф.2227, оп.1, д.612

У

Умястовский Казимир ф.2227, оп.1, д.518

Ф

Фавет, управитель Жировичского монастыря, игумен ф.2227, оп.1, д.541

Фальковский Онуфрий, монах базилианский, пресвитер Новогрудской кафедральной церкви ф.2227, оп.1, д.472

Феофил, иеромонах ф.2227, оп.1, д.238

Х

Хлусович Михаил, подкоморий ф.2227, оп.1, д.522

Хоминский Ксаверий ф.2227, оп.1, д.530

Ч

Чаплинский Климентий, настоятель Бытенского монастыря ф.2227, оп.1, д.535

Ш

Шаевич Вениамин, арендатор ф.2227, оп.1, д.524

Шептицкий Афанасий, митрополит киевский ф.2227, оп.1, д.483

Ю

Юндзилл Михаил, капитан прусских войск ф.2227, оп.1, д.535

Юрковский, иеромонах, учитель Жировичского духовного училища ф.2227, оп.1, д.265

Я

Яворский Теофан, игумен Минского Петропавловского монастыря ф.2227, оп.1, д.249, 250

Ян Казимир, король ф.2227, оп.1, д.193

Янковский Александр ф.2227, оп.1, д.652

Яроцкий Георгий, священник Грибовской церкви ф.2227, оп.1, д.440

Ярошевич Антоний, священник Копыльской церкви ф.257, оп.1, д.98

Яцкевич Якуб ф.2227, оп.1, д.520

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ УКРАИНЫ В г.ЛЬВОВЕ

Коллекция писем государственных, общественных и церковных деятелей Украины, Польши и др. государств. Ф.132. Оп.1.
1516-1888 гг.

Лист коронного подканцлера Гембицкого Петра из Вильни и Варшавы магистрату г.Львова с предложениями относительно споров города с еврейской общиной и львовским старостой и просьбой способствовать ордену августинцев в строительстве костела и монастыря 18.04.1637-23.03.1641. д.414. 8 л.

Лист Тадеуша Костюшко из-под Поланца греко-католичес-кому духовенству с призывом поддержки в борьбе против российского гнета. 04.05.1794. д.639. 2 л.

Коллекция документов о католических монастырях, костелах на территории Польши, Украины, Белоруссии и Литвы. Ф.140. Оп.1. 1310-1903 гг.

Акт о юридическом оформлении прав собственности коллегии иезуитов в Вильне на усадьбу королевского секретаря Б.Больке по ул. Войтовской. 1655 г. д.23.

Лянцкоронские. Ф.181. Оп.1.

Листы инфляндского епископа Иосифа Коссаковского из Гродно, Янова, Вильно, Варшавы надворному маршалу коронному Франциску Ржевусскому о хозяйственных делах. 1780-1785 гг. д.535, 46 л.

Листы епископа Коссаковского Иосифа администратору Урускому Фоме. 1781-1783 гг. д.575. 34 л.

Манифесты, меморандумы, петиции и др. документы о диссидентском движении на территории Речи Посполитой. 1648-1685 гг. д.2464. 23 л.

Папские буллы о конкордате между Ватиканом и Речью Посполитой и об участии римско-католической иерархии в политических событиях. 1737-1767 гг. д.2466. 18 л.

Декларации, обращения, речи и др. документы об активном участии римско-католических епископов в политических делах Речи Посполитой. 1758-1769 гг. д.2467. 30 л.

Опись документов о судебном споре магнатов Цетнеров и Тышкевичей с римско-католическим монастырем цистерианов из-за платы наследственных денег, оставленных на имениях в селах Вистичи, Ковердяки, Курмичи под Брестом. 1633г. д.3168. 2 л.

Жировичское духовное училище. Ф.200. Оп.1. 1808-1895 гг.

Доклад Комиссии духовных училищ императору об отчис-лении части доходов церквей на содержание духовных училищ и об устройстве на эти средства бурсы. 28.08.1808-1823. д.1.

Разносная книга исходящих бумаг духовных училищ. 1839-1846 гг. д.2.

Списки учеников, учителей, отчетные ведомости о приходах и расходах и др. 1845-1846 гг. д.3.

Список учеников, приходно-расходные ведомости, планы работы учителей и др. 07.1845-10.1846. д.4.

Акты ревизии училища, отчеты эконома и др. 1846 г. д.5.

Инструкции, ведомости, списки учеников. 1847 г. д.6.

Дело о передаче Жировичского монастыря в управление смот-рителю училища, об устройстве церкви. 01.1848-01.1849. д.7.

Отчеты о деятельности, бухгалтерские ведомости, планы. 1848 г. д.8.

Распоряжения правления Литовской духовной семинарии, программа учебы, переписка по укомплектованию штатов, финансовые документы. 1849 г. д.9.

Предписания Литовской духовной семинарии, списки учеников, учителей и служащих, ведомости приходов и расходов. 1849 г. д.10.

Списки учеников, отчетные ведомости о приходах и расходах, рапорты эконома. 1850 г. д.11.

Списки учеников, учебные программы, переписка с Литовской духовной семинарией, отчетные ведомости о приходах и расходах. 05-10.1850. д.12; 08-12.1850. д.13.

Списки учеников, отчетные сведения, рапорты учителей. 1851 г. д.14.

То же и предписания Литовской духовной семинарии. 1852 г. д.15.

То же и копии распоряжений Синода. 1852 г. д.16.

Предписания Литовской духовной консистории, списки уче-ников, отчетные сведения. 1852 г. д.17; 1854 г. д.18; 1857 г. д.19.

То же и копии приказов обер-прокурора Синода. 07.1858-07.1862. д.20, 21.

Отчетные сведения о приходах и расходах, переписка с Литовской духовной семинарией, рапорты учителей. 1858-10.1859. д.22.

Отчетные сведения, контракты, рапорты учителей. 1859 г. д.23.

Копии указов Синода, месячные бухгалтерские отчеты. 1864 г. д.24.

Отчетные сведения, рапорты эконома, прошения учеников. 1864 г. д.25.

Переписка с Литовской духовной семинарией, отчетные ведомости, рапорты эконома, приходно-расходные документы. 11.1864-03.1866. д.26.

Списки сотрудников училища, отчетные ведомости, сметы, рапорты, приходно-расходные документы. 1867 г. д.27.

Книга учета приходов и расходов училища. 1870 г. д.28.

Отчетные сведения, копии писем, доклады, рапорты учителей. 1870-10.1871. д.29.

Переписка с Синодом, Литовской духовной семинарией о приобретении учебников, отчетные сведения, рапорты эконома. 1870 г. д.30.

Протоколы заседаний депутатов училищного окружного съезда, списки учителей, представленных к награде, финансовые документы. 1878 г. д.31.

Книга записей поведения учеников. 1878-1879 гг. д.32.

Протоколы съезда духовенства, сметы на содержание училища. 1878-1879 гг. д.33.

Отчет о воспитательной работе, контракты, рапорты эконома, отчетные ведомости. 1880 г. д.34.

Ведомости успеваемости учеников, ведомости о расходе продуктов, рапорты эконома. 1889 г. д.35.

Ведомости о затратах на содержание училища, договора на доставку продуктов, ведомости на расход продуктов, меню.
1890 г. д.36.

Протоколы заседаний совета, отчетные сведения, договоры, рапорты эконома. 1891-02.1894. д.37.

Списки учителей, учеников, прошения духовенства о приеме детей в училище. 12.1894-12.1895. д.38.

Львовская греко-католическая митрополичья консистория. Ф.201

Опись 1. Том I.

Инструкция о правах и обязанностях униатского духовенства. 1774 г. д.91.

Послание папы Григория XVI в связи с расторжением унии на территории России и переписка папского нунция и греко-католических епископов с митрополитом Левицким Михаилом и его распоряжения. 1839-1840 гг. д.2107.

Опись 1. Том II.

Переписка митрополита Шептицкого А. с конгрегацией по делам восточной церкви в Риме о состоянии греко-католичес-кой и православной церквей на территории Украины и Белоруссии. 1941-1942 гг. д.90. 68 л.

Переписка Толочко Владимира из Вильно с митрополитом Шептицким А. о делах в парафии и возможности создания греко-католической церкви в Минске и Белоруссии. Ноябрь 1941-ноябрь 1943. д.114.

Опись 4.

Материалы имущественных споров владимирско-брестских епископов с арендаторами имений (выписи из гродских и земских книг Виленского воеводства решений, жалоб, долговых обязательств и др.). 1490-1756 гг. д.1.

Материалы о жизни и деятельности Василия - епископа владимирского и брестского. 1500-1512 гг. д.3.

Сведения об имуществе, доходах и данные по истории церкви в с.Юратишки Ошмянского пов. 1504-1647 гг. д.4.

Сведения о проведении землеустроительных работ на земельных участках монастыря в с.Высокое Пинского пов. 1505-1506 гг. д.5.

Дарственные, инвентарные описи, акты имущественных споров и др. данные по истории епископского имения в с.Меречь Виленского воеводства. 1503-1821 гг. д.6 (т.I); д.7 (т.II); д.8 (т.III).

Грамоты польских королей и князей о предоставлении прав и привилегий униатским церквам и монастырям. 1522-1795 гг. д.14.

Наказ короля Сигизмунда о поставке священниками Дорогичского прихода куниц, принадлежащих владимирскому и брестскому епископу Пафнутию. 1522 г. д.15.

Грамота короля Сигизмунда Августа, подтверждающего жалование пинским и туровским епископом Макарием Лоларту Влоху Кончицкой волоки. 1528-1598 гг. д.17.

Дарственные, завещания, материалы имущественных споров владельцев имения Лепани Тышкевичей, Войниловских, Мирбахов и Тарашкевичей (копии и выписи из жмудских и виленских актовых книг). 1533-1870 гг. д. 18-33 (т.I-XVI).

Сведения о женских монастырях в г.Минске. 1537-1675 гг. д.35.

Личные документы епископа владимирского и брестского Геннадия. 1544-1548 гг. д.44.

Письмо Николая Радзивилла и Яна Горностая Макарию II, митрополиту киевскому, галицкому и всей Руси. 1550 г. д.48.

Выписи из брестских магистратских книг, королевских грамот, подтверждающих привилегии жителей г. Бреста. 1551- 1774 гг. д.49.

Декрет короля Сигизмунда о регистрации лошадей, принадлежащих жителям городов ВКЛ, предназначенных на военные нужды. 1552 г. д.50.

Материалы имущественных споров шляхтичей Ширмов (выписи из новогрудских и пинских актовых книг, обвинительные акты, решения, жалобы и др.). 1563-1778 гг. д.56-59 (т.I-IV).

Дело об имущественном споре епископа владимирского и брестского Лозовского Феодосия с землевладельцем в г. Берестье Станиславом Пекарским. 1565-1580 г. д.60.

Выпись из гродских книг Брестского староства решения суда по спору Глинского Бенедикта, епископа владимирского, со шляхтичем Бжозовским из-за подданных. 1566-1672 гг. д.61.

Дарственная Ходкевича Григория церкви г.Заблудов Минского воеводства. 1567-1746 гг. д.62.

Копии королевских грамот и выписи из актовых книг Виленского и Мстиславского воеводств документов имущественных споров, завещаний, дарственных и др. документов. Б/д, д.63, 64.

Материалы Заблудовского монастыря, дарственные, письма монахов, документы имущественных споров и др. 1569-1799 гг. д.65.

Свидетельство, подтверждающее право собственности Андре-евича Миколы на им. Василишки Виленского пов. 1569 г. д.67.

Сведения по истории церкви с.Валавель Кобринского повета. 1570 г. д.68.

Распоряжения Литовской духовной консистории настоятелю базилианского монастыря Грицкевичу. 1576-1844 гг. д.71.

Дело об имущественном споре епископа владимирского и брестского Хрептовича Мелентия с Пекарским Андреем, владельцем имений Косичи и Смолин. 1580-1593 гг. д.72.

Материалы судебного процесса брестского епископа Лозовского Теодозия со шляхтичем Массальским в связи с наездом последнего на имение Тришин. 1582-1585 гг. д.75.

Повестки на суд польского короля Стефана Батория с владимирским и брестким владыкой Хрептовичем Мелентием по имущественному спору (копии). 1585-1726 гг. д.79.

Разрозненные документы по имущественным спорам шляхты Виленского, Минского и др. воеводств. 1585-1804 гг. д.82.

Сведения по истории церкви г.Пинска Пинского деканата. 1585-1801 гг. д.83.

Акты о проведении землемерных работ на земельных участках Брестского староства. 1586 г. д.86.

Обращение патриарха Иоахима к верующим. 1586 г. д.87.

Сведения по истории церкви в с.Городилово Минского воеводства. 1588-1781 гг. д.90.

Выпись из книг Виленского трибунала (решения, акты продажи, реестры) документов по имущественным спорам Мамоничей. 1590 г. д.91.

Сведения по истории церкви г.Бреста Брестского деканата., 1592-1593 гг. д.98.

То же с. Ляховичи. 1592 г. д.99.

То же с. Токары. 1592-1891 гг. д.100.

Выписи из гродских книг Слонимского замка обвинительного акта по делу Соколовского Валериана с Высоцким Василием. 1692 г. д.101.

Послание Хрептовича Мелентия, епископа владимирского и брестского, киево-печерскому архимандриту. 1593 г. д.102.

Личные документы епископа владимирского и брестского Ипатия Потея. 1593-1613 гг. д.103.

Акт продажи части имения Василишки Минского повета, принадлежащего Семеновичу Ф. 1593 г. д.105.

Долговая расписка, выданная священником Ипатием брестскому мещанину Скибичу Василию. 1593 г. д.106.

Копия акта Брестской унии. 1596 г. д.110.

Решения суда по имущественному спору шляхтичей Пелчинских с брестскими мещанами. 1597 г. д.118.

Выпись из трибунальных книг ВКЛ акта продажи Фурсом Петровичем им.Дукры Слонимского повета Каминскому Станиславу. 1597 г. д.119.

Сведения по истории собора г.Бреста Брестского деканата. 1599-1783 гг. д.123.

То же церкви Св.Михаила. 1599-1803 гг. д.124.

Имущественные акты и привилегии имений Пинской губернии. 1669-1676 гг. д.127.

Выписи из земских книг Полоцкого воеводства дарственных и заставных грамот шляхтичей Пашкевичей. 1600-1608 гг. д.131.

Акт купли-продажи имения в с.Росица Пашкевича Богдана Семеновича и его жены Росицкой Марии князю Леону Сапеге. 1600 г. д.132.

Разрозненные документы по имущественным делам священников. 1602-1809 гг. д.138, 138а.

Жалованная грамота Сигизмунда III пинскому епископу Паисию Саховскому на протопопию Дмитрия. 1608-1626 гг. д.140.

Выписи из виленских земских книг (завещания, долговые расписки, документы имущественных споров и др.) шляхтичей Луканских. 1605-1687 гг. д.141.

Сведения по истории церкви с.Пашуки Брестского воеводства. 1610-1755 гг. д.149.

Сведения по истории с.Будевичи. 1612-1705 гг. д.151а.

Продажная грамота Александра Семена Войны на с.Михнышки. 1612 г. д.152.

Частные письма виленского епископа Тышкевича Георгия. 1613-1662 гг. д.161.

Выпись из гродских книг Ошмянского староства, подтверждающая грамоту короля Сигизмунда Августа с 1563 г., данную Питухам Федору и Анне на с.Самулки Могилевского воеводства. д.162а.

Уступчая грамота Костровицкого на им.Костровицы. 1615-1637 гг. д.165.

Копия дарственной Каличицкого Василия церкви с.Каличицы Брестского деканата. 1615 г. д.166.

Выпись из гродских книг Брестского староства донесения возного по спорному делу Мароковского Якима с Голенским Яном. 1615 г. д.167.

Сведения по истории церкви с.Вижки Брестского деканата. 1617-1774 гг. д.171.

Генеалогические сведения семьи шляхтичей Бжезинских. 1617-1786 гг. д.173.

Декрет короля Сигизмунда Августа III по спорному делу полоцкого епископа Кунцевича Иосафата с могилевскими мещанами. 1610-1619 гг. д.187.

Декрет короля Сигизмунда III о подчинении могилевских мещан юрисдикции полоцких епископов. 1619 г. д.188.

Договор между Бабинским Иваном и Загоровским Александром о передаче движимого и недвижимого имущества в Бабине и Орнашевичах. 1619 г. д.189.

Письмо канцлера ВКЛ Льва Сапеги полоцкому архиепископу Кунцевичу Иосафату о соединении православной церкви с католической (копия). 1622 г. д.193.

Материалы судебного процесса шляхтичей Замойских с Быховским из-за им.Пуща-Блузская. 1623-1647 гг. д.196.

Материалы имущественного спора князей Лакомских с Сапегами. 1624-1638 гг. д.200.

Выписи из минских актовых книг документов имущественного спора шляхтичей Соломерецких и Краевских. 1624-1630 гг. д.201.

Материалы по истории духовной семинарии в г.Вильно (списки воспитанников, письма ректоров и др.). 1625-1741 гг. д.203.

Договор между Грицкевичем и Гурской о продаже им.Мацкевичи. 1628-1681 гг. д.211.

Выписи из книг Виленского трибунала (долговые расписки, сведения о расходах, акты продажи имений, дарственные и др. документы) шляхтичей Войнов. 1631-1760 гг. д.215.

Материалы, относящиеся к жизни и деятельности Иосифа Баковецкого, епископа владимирского и брестского. 1632-
1650 гг. д.217.

Сведения по истории монастыря базилиан в г.Гродно. 1632-1719 гг. д.218.

Выписи из земских книг Ошмянского повета акта продажи Яном Кильбером фольварка Михайловскому. 1634-1830 гг. д.223.

Сведения по истории церкви г.Бреста. 1634-1765 гг. д.223а.

Дарственная церкви с.Подороск. 1694 г. д.224.

Сведения по истории церкви с.Русское Село Ошмянского повета. 1635-1766 гг. д.225.

Выписи из земских подкоморских книг Пинского повета декретов по спору монастыря иезуитов с владельцами имений Протасевичами. 1635-1751 гг. д.226.

Привилей кн.Радзивилла церкви с.Мотоль. 1636 г. д.227.

Договоры об аренде, купле-продаже, долговые обязательства и др. кн. Любомирских. 1637-1833 гг. д.231.

Выписи из гродских книг Витебского воеводства (завещания, дарственные) шляхтичей Яна Киселя и Лукашерских Самуила и Марины. 1638-1680 гг. д.233.

Дарственные шляхтичей униатским церквам. 1639-1795 гг. д.236а-д.

Дарственная Яроша Скиндера церкви с.Жидичи Брестского воеводства. 1640 г. д.237.

Сведения по истории церкви с.Якитино Ошмянского повета. 1642-1643 гг. д.244.

Королевский мандат и долговые обязательства шляхтичей Войнов, относящиеся к им. Городея. 1643-1672 гг. д.246.

Сведения по истории церкви г.Бреста. 1643-1689 гг. д.246а,б.

Выписи из минских гродских книг решений по имущественным спорам шляхтичей Яновских. 1644-1663 гг. д.247.

Копия жалобы епископа самборского Овлачинского Павла на жителей г.Кобрина за нападение на монастырь Св.Спаса и избиение священников. 1645 г. д.248.

Сообщения арендатора Киркора Григория о затоплении 13 апреля 1645 г. Мелешовских сенокосов имения кн. Сапеги Льва Казимира. 1645 г. д.251.

Выпись из гродских книг Виленского воеводства протеста киевского митрополита Антония по поводу захвата ошмянским судьей церковного земельного участка с.Юратичи. 1646 г. д.252.

Вызовы в суд шляхтичей Блинструбов из-за имений Преросль, Малое и Маркутишки Гродненского повета. 1647-1691 гг. д.253.

Выписи из гродских полоцких и кременецких книг, долговые обязательства, дарственные, договора купли-продажи, акты раз-межевания земельных участков и др. материалы имущественных споров шляхтичей Лисовских. 1647-1770 гг. д.256.

Выписи из полоцких гродских книг, акты продажи имений, долговые обязательства, документы имущественных споров и др. шляхтичей Друцких и Соколинских. 1648-1781 гг. д.257, 258а,б (т.I, II).

Сведения по истории церкви в с.Гмина Пинского повета. 1650 г. д.259-259а.

Генеалогические сведения о семье шляхтичей Грегулевичей. 1652-1695 гг. д.260.

Отступное свидетельство братьев Микитиничей, касающееся территории г. Витебска. 1652 г. д.261.

Выписи из гродских книг Пинского повета (инвентарная опись имения, долговые обязательства, договора и др.) кн. Радзивиллов. 1652-1781 гг. д.262.

Материалы относящиеся к жизни и деятельности Потея Ивана, епископа владимирского и брестского. 1654-1666 гг. д.266.

Выпись из коптуровых книг Пинского повета дарственной Дольского Казимира монастырю в мест. Жировичи. 1654 г. д.267.

Долговая расписка возного генерала Минского воеводства Яна Рачкевича. 1654 г. д.270.

Сведения по истории монастыря в г.Минске. 1655-1723 гг. д.271.

Долговое обязательство, выданное Бокесь Томашем и Залевской Анной священнику Адаму Матновскому на право пользования им.Стабинки Гродненского повета. 1655 г. д.272.

Дарственная Барбары Ходкевич церкви с.Чечерск. 1656 г. д.274.

Выписи из земских брестских и слонимских книг дарственных короля Сигизмунда Августа и кн. Сапеги церкви с. Забабье (Рудно). 1658-1796 гг. д.277.

Дарственная Чаплинской Марии Шкаплерскому братству при костеле г.Вильно. 1659-1707 гг. д.279.

Сведения по истории монастырей г.Кобрина. 1659-1837 гг. д.280.

Выпись из протоколов Брестской консистории, декрет генерального официала Карачевского Антония по спорному делу священника Воковича Томаша и Сторкевича Фомы. 1660 г. д.284.

Выписи из судебных актовых книг Полоцкого воеводства, решения суда, долговые обязательства и др. документы шляхтичей Лукомских. 1660-1673 гг. д.285а-к.

Грамота короля Яна Казимира и копии универсалов и писем короля Станислава I. 1662-1664 гг. д.288.

Дарственная Корнеевича Ждана монастырю базилианов в г.Пинске (выпись из книги пинского епископа). 1662 г. д.289.

Сведения по истории церкви с.Губин Гродненского повета. 1663-1673 гг. д.291.

Сведения по истории монастыря в с.Поставы Ошмянского повета. 1663-1826 гг. д.292.

Выписи из полоцких гродских книг, завещения, долговые обязательства, жалобы и др. документы шляхтичей Жоховских. 1665-1757 гг. д.301.

Материалы, относящиеся к жизни и деятельности Глинского Бенедикта - епископа владимирского и брестского, архимандрита кобринского. 1666-1757 гг. д.302, 302а.

Письма митрополита Коленды, реабилитирующие брестского старосту, обвиненного в расхищении церковного имущества. 1666-1669 гг. д.303.

Обвинительный акт митрополита Жоховского по имущественному спору между монахом Слободским Федором и минским каштеляном Юдицким Александром (выпись из киевских гродских книг). 1666-1779 гг. д.305, 305а.

Жалоба кн.Радзивилла по делу о нападении на его имения Деражи и Политишки. 1667 г. д.306, 306а.

Грамота короля Яна III на право пользования им. Орля Витебского повета и документы имущественного спора шляхтича Присецкого с Киселями. 1669-1679 гг. д.312, 312а.

Копии выписей из земских книг Брестского староства по делу об обвинении двумя священниками еврейской общины. 1669-1670 гг. д.314.

Копия грамоты короля Яна III, подтверждающая привилегии униатского духовенства, данные королем Михаилом. 1670 г. д.317.

Выписи из земских книг Ошмянского повета, акты размежевания земельных участков, завещания, продажные записи, долговые обязательства и др. документы шляхтичей Михайловских. 1672-1726 гг. д.320.

Сведения по истории церкви с.Мошмея. 1673 г. д.321.

То же с.Хороша Слонимского повета. 1673-1822 гг. д.322.

То же с.Валанов Брестского деканата. 1675 г. д.325.

Тоже с.Красное Село Минского воеводства. 1676-1752 гг. д.326.

Квитанция о получении базилианским монастырем в г.Минске 500 злотых, пожертвованных Костровицким Стефаном. 1676 г. д.327.

Материалы имущественного спора Корсака с Войткевичами (выписи из книг Виленского трибунала, решения, жалобы, долговые обязательства и др.). 1679-1681 гг. д.333.

Заявления владельцев имений об избрании приходских священников в их имениях. 1679-1798 гг. д. 335а-и.

Материалы, касающиеся Брестской унии, имущественных споров между базилианскими монастырями и др. 1680-1782 гг. д.336.

Сведения по истории церкви с.Любищицы. 1681-1750 гг. д.338.

Выписи из виленских актовых книг документов имущественных споров, решения об изгнании и лишении гражданских прав, долговые обязательства и др. материалы. Б/д. д.339.

Выписи из гродских книг Брестского староства, жалобы, реляции возных, долговые обязательства и др. документы епископа виленского Льва. 1682-1693 гг. д.341, 341а.

Выписи из полоцких гродских книг, акт продажи крепостных имений, заставные грамоты, жалобы, документы имущественных споров, завещания и др. шляхтичей Пакошей. 1682-1809 гг. д.342-345б (т.I-IV).

Выписи из земских и гродских книг Виленского воеводства, судебные вызовы, жалобы, акты продажи имений шляхтичей Колендов. 1684-1773 гг. д.354.

Дарственная Пушковской Теодоры церкви с.Шишово Брестского воеводства. 1685-1801 гг. д.356.

Выпись из актовых книг Брестского воеводства. 1685 г. д.358.

Акт раздела между двумя священниками земельных участков, пожертвованных церкви с.Чернавчицы Брестского воеводства кн. Николаем Радзивиллом. 1687 г. д.362.

Выписи из гродских книг Полоцкого воеводства, решения суда, долговые обязательства, заставные грамоты, документы имущественных споров и др. шляхтичей Мокрицких. 1687-1722 гг. д.364-366.

Выпись из могилевских гродских книг уступчей записи Сущевской Катерины Пашковскому Сильвестру на им. Меречь- Остюковский. 1688 г. д.368.

Сведения по истории с.Бокшта Ошмянского повета. 1689-1763 гг. д.369.

Выписи из гродских книг Брестского староства документов имущественного спора Заленского Льва с Пухальской Теодорой. 1692-1693 гг. д.376.

Мандат короля Яна III об изгнании и лишении гражданских прав Нарбута Михаила. 1693 г. д.378.

Расписка в получении денег за поминовение умершего старосты Сурожского базилианским монастырем г.Полоцка. 1693 г. д.381.

Выписи из брестских и мельницких гродских книг дарственных церкви с.Зубочи. 1694-1736 гг. д.383.

Декрет короля Яна III об изгнании виленского гродского писаря Вольского Яна. 1696 г. д.393.

Дарственная Богуслава Юзефа церкви с.Радвиница Брестского повета. 1696 г. д.394.

Сведения по истории церкви с.Снитов Яновского деканата. 1697-1778 гг. д.396.

Грамоты польских королей шляхтичам Пакошам. 1551, 1697-1797 гг. д.397, 397а.

Выписи из гродских книг Полоцкого воеводства, дарственные, долговые обязательства, акты размежеваний земельных участков, документы имущественных споров и др. шляхтичей Пакошей. 1697-1822 гг. д.398-400 (т.I-III).

Материалы о жизни и деятельности виленского епископа Бжостовского Казимира. 1698-1713 гг. д.402.

Сведения по истории с.Борки. 1698-1782 гг. д.402а.

Инвентарная опись имущества фольварков Колобуск, Тресень, договора, долговые обязательства, документы об имущественном споре архиепископа брестского, митрополита Заленского Льва. 1698-1709 гг. д.403.

Рескрипт короля Августа II о лишении привилегий, данных епископу Могилевской губернии Полховскому Серафиону. 1699 г. д.405, 409.

Выписи из книг Главного трибунала ВКЛ документов имущее-ственных споров шляхтичей Рипинских. 1699-1770 гг. д.406, 407.

Записки об истории славянских народов (фрагмент). Б/д. д.413.

Сведения о присвоении Киевской митрополии прав юрисдикции в г.Вильно, Новогрудке, Минске. XVIII в. д.414.

Рукопись митрополита Кишки Льва, выписки из греческих и латинских авторов, относящиеся к истории Руси, Летописи Нестора и истории русской церкви. XVIII в. д.421.

Тексты религиозных песен и их нотная запись. XVIII в. д.427.

Дарственные, долговые обязательства, выписи из актовых книг по имущественным спорам и разрозненные документы. XVIII в. д.432-443е (т.I-XII).

Сведения по истории церкви с.Илья Виленского деканата. 1700-1779 гг. д.446.

Дарственная Кароля Станислава Радзивилла церкви с.Харси. 1701-1739 гг. д.452.

Выпись из гродских книг Бранского староства дарственной 1692 г. коронного стольника гр. Броницкого Стефана пресвитеру Березовского прихода Гриневецкому Симеону. 1701 г. д.462.

Выписи из актовых книг Минского и Полоцкого воеводств дарственных и материалов имущественных споров шляхтичей Плисецких с Пакошами. 1701-1786 гг. д.464.

Материалы имущественного спора шляхтичей Пакошей с Тихоновецкими. 1701-1749 гг. д.465.

Выписи из гродских книг Полоцкого воеводства и трибунала актов Новогрудского и Виленского воеводств, копии материалов имущественного спора шляхтичей Корсаков с Пакошами. 1701-1779 гг. д.466а-д.

Перечень документов и материалов, содержащих сведения об имениях Чудово, Нисино, Остров. 1701-1744 гг. д.469.

Выписи из гродских земских книг Полоцкого воеводства документов о нападении монахинь-францисканок на села Нисино, Лепель, Жежлин Полоцкого воеводства для захвата крепостных. 1703-1704 гг. д.474.

Дело об имущественном споре шляхтичей Пакошей с Гребницкими. 1703-1778 гг. д.475.

Дарственная кн. Вишневецкого Корибута Михаила церкви с.Славатичи Волковысского повета. 1704 г. д.477.

Дарственная церкви с.Чолатышки Ошмянского повета. 1704 г. д.479.

Письма митрополиту Заленскому по религиозным и политическим вопросам. 1704-1707 гг. д.482.

Выписки из гродских книг Полоцкого воеводства, декрет сеймика, определяющего права гражданства и шляхетства Варвичам. 1705 г. д.483.

Грамота короля Станислава I об избрании Амброзевича Владислава городничим Ошмянского повета. 1708 г. д.490.

Сведения по истории церкви с.Порудомино. 1708 г. д.491.

Сведения по истории Слонимской церкви за 1709-1750 гг. д.496.

Копия привилея короля Станислава Августа церкви с.Ворочевичи Пинского повета. 1712 г. д.506.

Сведения по истории церкви с.Гутово Пинского повета. 1712-1751 гг. д.508.

То же с.Святыня Волковысского деканата. 1712 г. д.509.

Выпись их книг трибунала ВКЛ о духовенстве Брестской, Владимирской и Кобринской епархий. 1712-1769 гг. д.510.

Сведения по истории церкви с.Высокое. 1713-1789 гг. д.514.

То же с.Ляховцы. 1713 г. д.515.

То же с.Хотислав Кобринского повета. 1713 г. д.516.

Сведения киевского митрополита Кишки о приходах и расходах епископских и монастырских имений. Б/д. д.517.

Список базилианских монастырей и монахов ордена Св.Василия в Виленском уезде. Б/д. д.518.

Метрическая книга приходской церкви с.Сычево. 1713-1750 гг. д.519.

То же с.Чернушевичи. 1713-1777 гг. д.520.

Дарственная польского короля Августа церкви с.Лобно Гродненского деканата. 1715 г. д.521.

Дарственная Марциана Доминика церкви с.Холопеничи Оршанского повета. 1715 г. д.522.

Выпись из гродских книг Брестского воеводства, материалы имущественных споров митрополита Льва Кишки с мещанами г.Бреста и др. 1715-1728 гг. д.526.

Распоряжение киевского митрополита Льва Кишки о проведении расследования жалобы на монаха монастыря базилианов Верциловского Теодора. 1716 г. д.527.

Отчет о проверке состояния церкви с.Страдча, инвентарное описание церковных вещей, жалоба на приходского священника этой церкви. 1716-1773 гг. д.528.

Дарственная Цехановича Иеронима церкви с.Стрельня Кобринского повета. 1716 г. д.529.

Дарственная Лисанского Ираклия церкви с.Тороканы. 1716 г. д.530.

Материалы имущественных споров шляхтичей Пакошей с Немировичами (выписки из гродских книг Полоцкого воеводства). 1716-1749 гг. д.532.

Распоряжения митрополита Льва Кишки о запрещении священнику церкви с.Дудицы совершать богослужения. Б/д. д.533.

Сведения по истории церкви с.Хорева Пружанского деканата. 1717-1845 гг. д.534.

Сочинения неизвестного автора "О мудрости поляков противонастроенных русскому народу и всему человечеству". 1717 г. д.536.

Сведения по истории церкви с.Матиевичи. 1718-1879 гг. д.538.

Инвентарная опись недвижимого и движимого имущества монастыря базилиан в мест. Антополь. 1718-1795 гг. д.539.

Петиция униатского духовенства папе римскому с изложением своих требований. 1719 г. д.541.

Разрозненная корреспонденция священников и церковных сановников. 1719-1892 гг. д.546.

Дарственная Хощановских церкви с.Ревятичи Брестского воеводства. 1720 г. д.547.

Дарственная Яльского церкви с.Полони Городнянского повета. 1720 г. д.548.

Сведения по истории села Остромечев. 1720-1778 гг. д.549.

То же с.Княжин Мядельского деканата. 1722-1769 гг. д.552.

Сведения по истории монастыря базилиан в мест. Антополь. 1722-1809 гг. д.553.

Выпись из гродских книг Брестского староства документов имущественного спора митрополита Льва Кишки с Блоцкими в связи с нападением на корчму в епископском имении. 1722 г. д.554.

Дарственная запись на имение Ротщицы Мозырского повета. 1723 г. д.558.

Сведения по истории базилианского монастыря в с.Поставы. 1724-1805 гг. д.563.

То же церкви в с.Лыщица Брестского повета. 1705-1890 гг. д.570.

То же в мест. Бельск. 1725-1780 гг. д.570а.

То же монастыря в мест. Антополь. 1725 г. д.571.

То же базилианского монастыря в г.Вильно. 1725-1743 гг. д.572.

Жалоба дьякона Цитовича Петра из церкви г.Гомеля на притеснения его священником Троицким Стефаном. 1725 г. д.573.

Списки духовенства наместничеств Киевской митрополии. 1725-1728 гг. д.574.

Сведения по истории церкви в с.Горки Слонимского повета. 1726-1822 гг. д.576.

То же в с.Городок Дрогичинского повета. 1726-1748 гг. д.577.

Материалы имущественного спора шляхтичей Пакошей с Буйницкими. 1756-1761 гг. д.578.

Историческая справка о Гомельской Николаевской церкви. 1727 г. д.580.

Дарственная Романовской церкви с.Телешов Рогачевского повета. 1727 г. д.581.

Сведения по истории церквей Могилевской епархии. 1727 г. д.583.

Выписи из гродских книг Полоцкого воеводства, материалы имущественного спора Пакоша Юзефа с Гущей Юзефом. 1727-1732 гг. д.586.

Письма духовных лиц о переходе из униатской церкви в римско-католическую. 1727-1775 гг. д.588.

Сведения по истории церкви с.Вижна Брестского деканата. 1728-1781 гг. д.589.

То же с.Груздов Минского воеводства. 1728-1784 гг. д.591.

То же с.Телятичи Брестского деканата. 1729-1891 гг. д.584.

Выпись из дрогичинских книг привилея короля Августа II церкви с.Чижи. 1729 г. д.595.

Сведения по истории церкви с.Кругель Брестского воеводства. 1730 г. д.610.

Выпись из неизвестной гродской книги дарственной Казимира Раздивилла на церковь с.Чаповичи. 1730-1773 гг. д.612.

Инвентарные описи движимого и недвижимого имущества и акты обследования монастырей ордена базилианов. 1730-1767 гг. д.613.

Привилегии, жалованные грамоты, выписки из гродских книг Полоцкого воеводства и др. шляхтичей Нормицких. 1731-1793 гг. д.618.

Дело об имущественном споре шляхтичей Пакошей с Губинским монастырем. 1731-1744 гг. д.619.

Сведения по истории церкви с.Чемель. 1732-1796 гг. д.620.

Инвентарные описи имения Варатыцк, принадлежащего пинскому и туровскому епископу Юрию Булгаку, и договора о сдаче их в аренду. 1732-1764 гг. д.621.

Сведения по истории церкви с.Вилейка Минского воеводства. 1733-1794 гг. д.625.

То же с.Костеневичи. 1733-1819 гг. д.626.

Дарственная Мартина Володковича церкви с.Рогов Минского деканата. 1733-1874 гг. д.627.

Докладная о состоянии дела об имущественном споре Ланевской с Воловичами. 1733-1761 гг. д.656.

Инвентарная опись фольварка Кухча пинского и туровского епископа Юрия Булгака и договор о сдаче его в аренду. 1734-1766 гг. д.657.

Сведения по истории церкви с.Козловщина Слонимского деканата. 1734-1921 гг. д.658.

То же мест. Спягло Мядельского деканата. 1734-1794 гг. д.659.

Дарственная, долговые обязательства, сведения о приходах и др. материалы монастыря базилиан в с.Рожаны. 1734-1798 гг. д.660.

Списки членов братства при церкви мест. Антополь. 1734 г. д.661.

Дарственная Кароля Пунялы церкви с.Присынок Минского воеводства. 1735-1746 гг. д.664.

Сведения по истории церкви с.Хожово Минского деканата. 1735-1774 гг. д.665.

Материалы по имущественным делам шляхтичей Гурчинов (дарственная, завещание и др.). 1735-1778 гг. д.666.

Заявление вотчинника Яна Кильчевского об избрании Рахманенко Михаила приходским священником церкви мест. Антоновичи. 1735 г. д.667.

Выписи из гродских книг Гродненского уезда материалов имущественного спора митрополита Ростоцкого Теодозия и приходского священника Добжанского Иосифа с кн. Радзивиллом, Яном Сологубом. 1737-1791 гг. д.673.

Сведения по истории церкви с.Крайск Минского воеводства. 1738-1879 гг. д.674.

То же с.Полочаны Ошмянского деканата. 1738-1821 гг. д.675.

Инвентарная опись недвижимого имущества прихода с.Кустынь Брестского воеводства. 1739 г. д.677.

Дарственная Рамеровой церкви с.Волковщина. 1739 г. д.678.

Сведения по истории церкви с.Пожарищи. 1739-1784 гг. д.679.

То же с. Сынковичи Слонимского деканата. 1740-1806 гг. д.684.

Философский трактат священника Альберта Великого "О секретах женщин". 1740 г. д.686.

Инвентарная опись фольварка Тышкевичи пинского и туровского епископа Юрия Булгака и договора о сдаче его в аренду. 1741-1769 гг. д.690.

Сведения по истории церкви с.Тишилово Ошмянского повета. 1741 г. д.691.

Список вещей, вывезенных из Кобринского монастыря. 1741 г. д.693.

Сведения по истории церкви с.Верхня Ошмянского повета. 1742-1796 гг. д.697.

То же монастыря базилианов в мест. Раков. 1742-1824 гг. д.698.

Договора о покупке леса, квитанции, счета и др. документы шляхтичей Пакошей. 1742-1765 гг. д.701.

Сведения по истории церкви с.Латыголь. 1744-1784 гг. д.715.

То же с.Сервеч Долгиновского деканата. 1744-1805 гг. д.716.

То же братства при церкви с.Литвиши. 1744-1869 гг. д.717.

Метрическая книга приходской церкви с.Ляцко. 1744-1757 гг. д.718.

Письма папского нунция в Варшаве, львовского епископа Шептицкого Льва и документы о состоянии монастырей базилианского ордена. 1745-1770 гг. д.719.

Требования униатских епископов о порядке изменения обряда взимания церковной десятины. 1745 г. д.720.

Обвинительный акт по делу настоятеля Минского бизилианского монастыря Любенецкого Августина в присвоении денег, грубости, злоупотреблении саном, список членов дисциплинарной комиссии. 1745 г. д.721.

Выпись из гродских книг Брестского староства дарственной Казимира Александровича церкви с.Зводы. 1745 г. д.724.

Сведения по истории с.Куренец Виленского воеводства. 1746-1818 гг. д.730.

Послание полоцкого архимандрита Гребницкого Флориана. 1747 г. д.734.

Выписи из брестских гродских книг, инвентарная опись имения с.Тришино, дарственная, долговое обязательство, документы имущественных споров и др. владимирского епископа Володковича. 1747-1777 гг. д.735.

Копия грамоты папы римского Бенедикта о возведении полоцкого и могилевского епископа Гребницкого Флориана в сан киевского митрополита. 1748 г. д.741.

Сведения по истории церкви с.Браслав Полоцкого воеводства. 1718 г. д.743.

То же с.Дятловичи. 1748-1782 гг. д.744.

То же с.Пружаны. 1748-1809 гг. д.745.

Метрическая книга церкви мест. Мосты Гродненской губернии. 1748 г. д.753.

Распоряжения митрополита Гребницкого Флориана о допуске священников к выполнению обрядов, заявления землевладельцев об избрании священников в их имения. 1749-1760 гг. д.754.

Сведения по истории церкви с.Вашковичи Виленского воеводства. 1749 г. д.759.

Дарственная земского судьи Юдицкого церкви с.Журавичи Рогачевского деканата. Б/д. д.762.

Частное письмо настоятеля монастыря базилиан г.Полоцка Иосафата Костровецкого. 1749 г. д.764.

Договор об обмене общинных и приходских земельных участков в с.Тихоновец. 1750 г. д.765.

Расписка, данная минскому воеводе в получении денег за аренду имения Плина базилианского монастыря в имении Добригорск. 1750 г. д.767.

Сведения по истории церкви с.Вистицы Брестского деканата. 1751-1867 гг. д.770.

То же с.Ходыничи. 1751-1778 гг. д.771.

Выписи из гродских книг Полоцкого воеводства, решения финансового трибунала, долговые обязательства и др. по спору Пакошей с Кукелем. 1751-1757 гг. д.781.

Полномочия, выданные настоятелем монастыря базилианов Лисовским Иеронимом монаху Спиридонову Иосифу на выступление в суде на процессе по имущественному спору с минским воеводой. 1751 г. д.782.

Ревизская сказка имения Свираны, данные о доходах, договора и др. материалы монастыря базилианов в г.Вильно. 1752-1815 гг. д.785.

Дело о имущественном споре шляхтичей Неверовских с церковным братством в г.Вильно. 1752-1846 гг. д.786.

Дарственная Волковицкого Михаила церкви с.Вертилишки. 1753 г. д.792.

Дарственная Володковского Андрея церкви с.Кореневщина. 1753 г. д.793.

Выписи из гродских книг Полоцкого воеводства, инвентарные описи имений Заверчи, Головщизна, заставные грамоты и др. документы на право собственности на имения шляхтичей Пакошей. 1753-1769 гг. д.795.

Расписка, данная минскому воеводе, о погашении задолженности монастырем базилианов в с.Ушачи. 1753 г. д.796.

Инвентарное описание имения Достоево Пинского повета. 1754 г. д.801.

Сведения по истории церкви с.Тростяница Брестского деканата. 1754-1761 гг. д.802.

То же с.Слободка Мядельского деканата. 1754-1784 гг. д.803.

Решение суда и квитанции об уплате налогов владельцем имения Городея Забельским. 1754-1770 гг. д.804.

Выписи из гродских книг Полоцкого воеводства материалов имущественных споров шляхтичей Пакошей. 1755-1768 гг. д.810.

Дарственная Левоновичей Николая и Констанции церкви с.Азарчицы Гомельского деканата. 1755 г. д.811.

Дарственная возного Речицкого повета Игнаца Казимира церкви с.Речки. 1755 г. д.812.

Копия инструкции папскому нунцию в Польше по делам униатской церкви. 1707. д.825.

Выписи из полоцких гродских книг, решения, долговые обязательства по имущественному спору Пакошей с Яковицкими. 1757-1760 гг. д.830.

Решения Брестской консистории по расследованию жалобы на приходского священника с.Речица за безнравственное поведение. 1758 г. д.831.

Сведения по истории церкви г. Береза-Картузская. 1758-
1781 гг. д.832.

То же монастыря базилианов мест. Борунь. 1758 г. д.835.

То же церквей Брестского воеводства:

с.Кричев, 1759-1763 гг., д.842,

с.Метельна, 1759-1788 гг., д.843,

с.Ходосы, 1759-1775 гг., д.844,

с.Каменец, 1759 гг., д.845,

монастыря базилианов с.Лавров. 1759 г., д.846.

Выпись из книг Главного трибунала ВКЛ заставной грамоты шляхтича Ожешки на фольварки Корсунь и Тихоновичи, данной монастырю базилианов г.Жировичи. 1759 г. д.847.

Выписи из гродских книг Полоцкого воеводства материалов имущественного спора старосты Пшесдецкого Антония с Пакошами. 1760-1761 гг. д.856.

Распоряжение туровского епископа Млодовского священнику с.[Морочь] Волосевичу Игнатию о порядке освящения новой церкви. 1761 г. д.861.

Распоряжение туровского епископа Млодовского А. священнику Малиновскому Юзефу выполнять религиозные обряды. 1761 г. д.862.

Послания, распоряжения, письма и др. документы митрополита Володкевича Ф. 1762-1778 гг. д.871.

Сборник копий посланий римских пап, решений Конгрегации пропаганды веры в Риме и писем об урегулировании положения униатской церкви в Польше. 1763 г. д.877.

Сведения по истории церкви мест. Яново. 1763 г. д.881.

Заявление гр.Сангушки Януша луцкому епископу Любинецкому Сильвестру о назначении Полюзижинского Теодора приходским священником в его селе Головчицы. 1763 г. д.883.

Списки прихожан Могилевского деканата. 1763 г. д.887.

Послания, распоряжения полоцкого архиепископа Смогоржевского Ю. 1764-1788 гг. д.888.

Распоряжения нунция Ястрембовского Антония о принадлежности Бытенского монастыря к Литовской епархии. 1764 г. д.890.

Сведения по истории церкви г.Волковыска. 1764 г. д.893.

Прошение униатских епископов королю Станиславу Августу о равноправном положении униатской церкви. 1764 г. д.895.

Выпись из именной ведомости об учениках Минской епархии. 1765 г. д.917.

Отчеты о результатах экзаменов в Жировичском духовном училище. 1765-1767 гг. д.919.

Письма и распоряжения Массальского Игнатия, епископа виленского. 1766-1789 гг. д.922.

Письмо белорусского епископа Конисского Георгия подканцлеру Великого княжества Литовского. 1766 г. д.923.

Критические заметки на протест православного епископа могилевского на враждебные действия униатов. 1766 г. д.924.

Критические заметки о предоставлении прав лицам некатолических вероисповеданий в Польше. 1766 г. д.925.

Долговое обязательство полоцкого архиепископа Смогоржевского Ю. 1766 г. д.931.

Сведения по истории церкви с.Версток Брестского деканата. 1768-1769 гг. д.952.

Приглашение короля Станислава Августа на сейм писарю Полоцкого воеводства Пакошу Яну. 1768-1784 гг. д.954.

Письмо полоцкого епископа Смогоржевского Струмецкому Петру о перемещении его во Львовскую епархию. 1769 г. д.955-957.

Заметки об улучшении положения униатской церкви. 1769 г. д.958.

Дарственная Изяслава Юрия церкви с.Камень Брестского воеводства. 1769 г. д.962.

Материалы имущественного спора пинского и туровского епископа Горбацкого Юрия Гедеона со шляхтичами Барановичами и Каренгами. 1769-1773 гг. д.965.

Инвентарные описи им. Варатыск епископа пинского и туровского Горбацкого Юрия Гедеона и сведения о сдаче его в аренду. 1770 г. д.972.

Сведения по истории церкви с.Губин Полоцкого воеводства. 1770 г. д.975.

Выпись из брестских консисторских книг акта гр. Мстиславской Елизаветы об урегулировании отношений между священником и прихожанами с.Страдечи. 1771 г. д.986.

Дело по обвинению приходского священника Ярошевича Михаила с.Шконова Брестского воеводства в аморальном поведении. 1771 г. д.987.

Декрет полоцкого епископа Смогоржевского Я. о назначении Корзунова И. священником прихода с.Угорск Виленского воеводства. 1771 г. д.988.

Журнал учета прихода и расхода монастыря базилианов в г.Антополь. 1772-1788 гг. д.1004.

Записка о пребывании митрополита Смогоржевского Юноши Ясона в Петербурге. 1773 г. д.1009.

Привилей короля Августа II церкви с.Сухополье Пружанского повета. 1773 г. д.1019.

Выписи из пинских гродских книг документов имущественного спора туровского епископа Горбацкого Юрия. 1773-1780 гг. д.1021.

Выпись из книги "Апокризис" о Брестском синоде 6 октября 1596 г. д.1023.

Послания и распоряжения брестских униатских епископов. 1774-1794 гг. д.1024.

Списки епископов и монастырей, вносящих благотворительные взносы в пользу греко-католических священников и монастырей. 1775 г. д.1056.

Перечень монастырей ордена базилианов на территории Польши и сведения о подданных и доходах. 1775 г. д.1060.

Дело по имущественному спору между братством при костеле кармелитов в г.Вильно с наследниками Дашкевичами. 1775-1818 гг. д.1066.

Сведения по истории церкви с.Хотыничи. 1776-1789 гг. д.1077.

Выпись из пинских земских книг дарственной Зябко Ивана церкви с.Лясковичи. 1776 г. д.1078.

Выписи из земских книг Минского воеводства и актов асессорского суда в Варшаве материалов имущественного спора Минского монастыря с Раковским монастырем базилианов и киевским митрополитом Володкевичем Ф. 1776-1793 гг. д.1079.

Копия декрета по спору шляхтичей Завишей с Унитовскими из-за имения Кухтичи. 1776 г. д.1080.

Книга записей циркуляров, распоряжений светских и церковных властей приходскому правлению г.Жировичи. 1776-1795 гг. д.1091.

Материалы о жизни и деятельности епископа владимирского и брестского Стефана Млецкого. 1778-1795 гг. д.1105.

Сведения по истории церкви г.Словенска Ошмянского деканата. 1778-1791 гг. д.1119.

Материалы имущественных споров шляхтичей Волковысских и Мрочковских с князьями Сапегами. 1778-1808 гг. д.1125.

Сведения по истории церкви с.Бородичи Кобринского деканата. 1779 г. д.1134.

То же с.Бобыничи Полоцкого воеводства. 1779 г. д.1135.

Дарственная Федюшко Франтишка и Анны церкви с.Рогозна Кобринского деканата. 1779 г. д.1137.

Выпись из трактата между Россией и Польшей и копии писем императрицы Екатерины II римскому папе Пию VI, нунцию и генерал-губернатору Кречетникову о соблюдении прав униатов на территории России. 1780-1793 гг. д.1146.

Протоколы и постановления собора ордена Св.Василия, состоявшегося в Тороканском монастыре с 1 августа по 4 октября 1780 г. д.1147.

Решения коронных и литовских гетманов с военным департаментом обоих народов о назначении военных на должность, донесения о состоянии воинских частей, мемориалы. 1780-1781 гг. д.1150.

Сведения по истории церкви с.[Больки] Брестского воеводства. 1780 г. д.1163.

То же с.Вавуличи Брестского воеводства. 1781-1841 гг. д.1179.

Дарственная церкви с.Головчицы Пинского повета. 1781 г. д.1181.

Договора об аренде фольварка Тышкевичи, принадлежавшего пинскому и туровскому епископу Горбацкому Иоахиму. 1781-1793 гг. д.1182.

Письмо губернатора гр.Чернышева в связи с назначением полоцкого епископа Смогоржевского Ясона львовским епископом. 1781 г. д.1183.

Журнал учета приходов и расходов братства при церкви г.Антополь. 1781-1840 гг. д.1186.

Сведения по истории церкви с.Шерешово Пружанского повета. 1782-1803 гг. д.1191.

То же с.Собакинец Лидского деканата. 1782 г. д.1193.

Сведения о приходах Каменецкого деканата. 1782 г. д.1194.

Заявление презента Цетнера Игнатия митрополиту Стецкому Киприану об избрании Захаревича Марка приходским священником в его имении. 1782 г. д.1195.

Дело об имущественном споре священника Мустиановича Яна из с. Гробинцы с владельцем имения с. Долина. 1782-
1794 гг. д.1197.

Характеристики на священников, выданные деканатскими и общинными правлениями. 1782-1799 гг. д.1198 (т.I).

То же. 1801-1838 гг. д.1199 (т.II).

То же. 1825-1838 гг.1200 (т.III).

То же. 1841-1876 гг. д.1201 (т.IV).

Свидетельство, данное Стефану и Зузане Скоржам в отказе монастыря мест. Дисна от прав пользования имением Сволна. 1783 г. д.1203.

Сведения по истории церкви с.Билавичи. 1783 г. д.1209.

То же с.Закоморье. 1783 г. д.1210.

Инвентарная опись им. Билинка епископа пинского и туровского Горбацкого Иоахима. 1784-1788 гг. д.1219.

Инвентарная опись фольварка Вератицк и сведения об отбытии барщины крепостными епископа пинского и туровского Горбацкого Иоахима. 1784-1786 гг. д.1220.

Копия привилея короля Станислава Августа, данная церкви с.Гнивчицы Брестского воеводства. 1764 г. д.1221.

Сведения по истории церкви с.Половцы Брестского деканата. 1784-1788 гг. д.1222.

То же с.Изабелин Волковицкого деканата. 1784-1794 гг. д.1223.

То же с.Воложин Ошмянского деканата. 1784 г. д.1226.

То же с. Сморгонь Ошмянского деканата. 1784. д.1227.

Дарственная запись Кавзана Антония Арцимовичу Симону на крепостное им. Старинки Минского воеводства. 1784 г. д.1228.

То же Тышкевича Винцента церкви с.Свислочь Волковысского повета. 1784 г. д.1229.

Дело по рассмотрению комиссией финансов ВКЛ жалобы полончовского старосты Мирбаха на Зажицкого и др. финансовых служащих. 1784-1802 гг. д.1232.

Копии декретов по спорному делу Скарбека Ксаверия Михайловского, каноника каменецкого, с Ивановским Матвеем, казначеем латышевским, об имении Ямполь. 1784-1786 гг. д.1240.

Письмо митрополита Смогоржевского Иоанна минскому воеводе по имущественным вопросам. 1784 г. д.1245.

Сведения по истории церкви мест. Скидель. 1785-1816 гг. д.1257.

Письмо луцкого и брестского епископа Турского Феликса о создании прихода в с. Каменица-Жировицкая. 1786 г. д.1275.

Инвентарная опись имущества церкви с. Рогачев. 1787-
1790 гг. д.1280.

Перечень фасцикул консистории, содержащих делопроизводственные документы. 1787-1797 гг. д.1288.

Журнал учета расходов монастыря в мест. Заблудов. 1787-
1806 гг. д.1290.

Протоколы заседаний съезда настоятелей и монахов ордена Св. Василия, состоявшегося в октябре 1788 г. д.1295.

Сведения по истории монастыря мест. Дрогичин. 1788-
1796 гг. д.1302.

Выпись из брестских консисторских книг акта о назначении священника Харламтовича Михаила на должность помощника приходского священника в мест. Збарож. 1788 г. д.1305.

Генеалогические сведения о семье Радзивиллов. 1788 г. д.1312.

Позва в суд по спорному делу Оскерков с монастырем базилианов в мест. Рогачев. 1789-1793 гг. д.1327.

Обращение маршалков польского сейма к духовенству с требованием о представлении сведений о материальном положении духовных семинарий и больниц. 1700 г. д.1337.

Сведения по истории церкви с.Ручки Виленского воеводства. 1790 г. д.1346.

Сведения об имуществе, данные о доходах, копии актов метрических книг прихожан и др. материалы церкви мест. Альбяны Слонимского уезда. 1790-1883 гг. д.1347.

Реестр церквей Пинской епархии и сведения о сборе средств в пользу пинского и туровского епископа Горбацкого Иоахима. 1790 г. д.1348.

Инвентарное описание церкви и монастыря в г.Брацлаве и списки подданных его имений. 1791 г. д.1361.

Исповедальная книга церкви с. Жировичи Гродненской губернии. 1791-1800 гг. д.1398.

Копия постановления сейма о правах детей униатского духовенства. 1792 г. д.1401.

Универсал пограничной комиссии Брестского воеводства о предъявлении владельцами имений документов, подтверждающих право собственности. 1792 г. д.1402.

Материалы по истории монастыря базилианов в г.Вильно (распоряжения епископа, сведения о приходах и расходах, инвентарное описание имущества). 1792-1815 гг. д.1408 (т.I).

То же. 1816-1820 гг. д.1409 (т.II).

То же. 1821-1929 гг. д.1410 (т.III).

Материалы процесса братства в г.Вильно с наследниками Неверовского из-за дома по ул.Рудницкой. 1792-1846 гг. д.1411.

Акты обследования состояния приходских церквей Брестской епархии. 1793-1811 гг. д.1422.

Сведения о монастыре базилианов г.Пинска. 1793 г. д.1423.

Договора, долговые обязательства, квитанции, сведения о расходах и др. документы брестского епископа Булгака Иосафата. 1793 г. д.1425.

Распоряжения порядковой комиссии Кобринской земли о правилах поведения граждан. 1794 г. д.1432.

Грамота туровского епископа Булгака Иосафата о признании цегеского иерея священником. 1794 г. д.1433.

Постановление брестского епископа Гловневского Арсения о назначении Михалевича Григория администратором прихода с.Козиницы. 1794 г. д.1435.

Выписи из привилеев польских королей городам на принадлежащие Короне имения Изяславской губернии. 1794 г. д.1436.

Договор о сдаче корчмы в с.Симоновцы и сведения о задолженностях подданных в имении брестского епископа Булгака Иосафата. 1794-1795 гг. д.1445.

Копии распоряжений Екатерины II, Павла I и Александра I об устройстве греко- и римско-католических церквей на территории России. 1795-1807 гг. д.1452.

Письмо Фурта, эконома имения Хойники Речицкого повета, о насильственном вовлечении подданных в униатскую веру. 1795 г. д.1454.

Уступчая запись пинского епископа Горбацкого Иоахима туровскому епископу Булгаку Иосафату. 1795 г. д.1458.

Сведения об отбытии крепостными барщины и данные о приходах и расходах имений Туровского епископства. 1795-1804 гг. д.1459.

Сведения по истории церкви с.Дубай Пинского деканата. 1795-1801 гг. д.1461.

То же с.Поречье Слонимского деканата. 1795-1840 гг. д.1462.

Договоры об аренде фольварка Радзиловичи брестского епископа Булгака и сведения о задолженностях арендатора. 1795-1796 гг. д.1469.

Сведения по истории монастыря базилианов в мест. Бытень. 1796 г. д.1474.

Исторические выписи о взаимоотношениях католической, православной и униатской церквей. 1797 г. д.1485.

Воспоминания очевидцев о событиях после Французской революции 1799 г., копия письма гр.Воронцова могилевскому архиепископу, императорские указы. 1797-1804 гг. д.1486.

Решение викария Белорусской епархии о назначении Рудиковского Флориана священником Меречского прихода. 1797 г. д.1489.

Инвентарная опись движимого и недвижимого имущества церкви с.Лапиница. 1797 г. д.1490.

Сведения по истории церкви с.Хорошевичи. 1797 г. д.1491.

Выписи из актовых книг Виленского воеводства обязательств, дарственных и др. документов шляхтичей Цехановецких. 1797-1798 гг. д.1496.

Акт замены церковных и общинных участков в с.Гвоздицы Брестского деканата. 1798 г. д.1507.

Сведения по истории церкви в с.Мисса Виленского воеводства. 1798 г. д.1511.

То же с.Модрин. 1798-1827 гг. д.1512.

То же с.Мусуровцы. 1798-1808 гг. д.1513.

То же сел Теляцки и Обичи. 1798-1822 гг. д.1514.

То же с.Симятичи. 1798-1818 гг. д.1515.

Письма в Рим минского епископа Дедерко о принятии монаха монастыря доминиканов Бутака Леопольда под свою юрисдикцию и по личным вопросам. 1798-1800 гг. д.1517.

Выписи из виленских гродских книг, доверенность, позвы, реляции возных и др.документы по имущественным спорам шляхтичей Гурских. 1798-1876 гг. д.1519.

Сборник указов императоров и Синода, присланный для сведения церкви с. Мухавец. 1798-1817 гг. д.1522.

Распоряжение брестского епископа Булгака Иосафата о назначении Антоновича Сильвестра на должность провинциала, консультора и секретаря при монастыре Св.Василия. 1799 г. д.1527.

Инвентарная опись имения Тышкевичи, арендный договор и реестр жалоб на арендатора имений брестского епископа Булгака Иосафата. 1799-1817 гг. д.1531.

Полномочия, выданные Хрептовичу Франтишку на право замещать епископа Булгака Иосафата. 1799-1800 гг. д.1538.

Долговые расписки, данные арендатором фольварка Белинка Ожешко Адамом епископу брестскому Булгаку Иосафату. 1799-1813 гг. д.1539.

Сборник оригиналов и копий императорских и епископских грамот, предсмертная речь Емельяна Пучагева, сведения по истории униатской церкви. XVIII в. д.1541.

Рукописная книга о политических и церковных деятелях Польши, исторических событиях. XVIII в. д.1542.

Сборник копий распоряжений русских властей и универсалов "сконфедерованных сословий обоих народов" Польши и Литвы. Б/д. [XVIII в.]. д.1543.

Исторические сведения о законах, установленных в Польше против лиц отступивших от римско-католического вероисповедания. XVIII в. д.1548.

Отчет митрополита Володковича о деятельности своей и помощника. XVIII в. д.1550.

Грамота римского папы, подтверждающая привилегии монастырей базилианов в Польше. XVIII в. д.1552.

Обращение к Литовскому княжеству во время выборов в Польский сейм и о порядке выбора послов. XVIII в. д.1554.

Письмо королевскому секретарю священнику Левинскому о положении униатской церкви в Польше. XVIII в. д.1556.

Письма священников к государственным и церковным сановникам по религиозным, политическим и общественным вопросам. XVIII в. д.1558; 1800-1817 гг. д.1623.

Копии писем католических епископов папе, мемориал папского нунция и др. документы, касающиеся организации униатской церкви и перехода униатов в римско-католическую церковь. XVIII в. д.1561.

Сведения о приходах и расходах Брестского деканата. XVIII в. д.1575.

Копия дарственной князю Острожскому на имения Дудковцы, Остров, Дричев от Кропивницкого Северина, брацлавского писаря. XVIII в. д.1579.

Перечень вопросов, задаваемых благочинному, священникам и прихожанам при каноническом осмотре церквей и приходов епархии. XVIII в. д.1583.

Выпись из критических заметок и статьи о положении униатской церкви в России. XVIII в. д.1586.

Инвентарные описи фольварка Белинка брестского епископа Булгака Иосафата. 1800-1811 гг. д.1618.

Отчетные сведения о проверке монастыря базилианов в им. Поддубица Брестской епархии. 1800 г. д.1619.

Сведения по истории церкви с. Малые Беседы Минского повета. 1800 г. д.1620.

То же о монастыре базилиан в с.Новый Двор. 1800-1821 гг. д.1620а.

Свидетельство Брестского коллегиума об успеваемости и поведении шляхтича Пшедникевича Тадеуша. 1800 г. д.1625.

Послания виленского епископа, суфрагана Пильховского Д. 1802 г. д.1642.

Свидетельство возного об избиении столярских мастеров жителей г.Вильно Резвитера Генрика и Ленца Фридерика столяром Абрамовичем Адамом и его женой Катериной. 1802 г. д.1648б.

Выпись из виленских земских книг уступчей записи Ивашкевича Иосифа. 1802 г. д.1649.

Сведения по истории монастыря Св.Духа в г.Вильно. 1803-1843 гг. д.1654.

Письмо настоятеля монастыря доминиканцев г.Бреста епископу Булгаку Иосафату о вакантной должности приходского священника с.Чемеры. 1803 г. д.1657.

Материалы, относящиеся к жизни и деятельности брестского епископа Булгака Иосафата. 1804-1830 гг. д.1664.

Сводная ведомость о состоянии приходов Брестской епархии на 1804 год:

Вишневецкого деканата, д.1667.

Влодовичского деканата, д.1668.

Лосицкого деканата, д.1669.

Межиречского деканата, д.1670.

Могилевского деканата, д.1671.

Соколовского деканата, д.1672.

Снитковского деканата, д.1673.

Географические карты с размещением общин, планы церковных зданий. 1804 г. д.1680.

Копии рапортов префекта школ Грицкевича Леона Литовской педагогической комиссии о состоянии школ в Борунском повете. 1804-1830 гг. д.1680а.

Указы и распоряжения Брестской консистории, присланные церквам Полесского деканата для исполнения. 1804-1864 гг. д.1680б.

Материалы о деятельности Брестского епископства. 1805-1809 гг. д.1693.

Список духовенства Брестской епархии. 1805 г. д.1697.

Дарственная Оскерко Игнатия церкви с.Самойловичи Волковысского повета. 1805 г. д.1698.

Решение царского правительства о назначении полоцкого архиепископа Лисовского на должность митрополита униатских церквей России. 1806 г. д.1703.

Письмо Вакульского Теофила, администратора церкви с. Самойловичи Волковысского повета, об аннулировании жалобы на подкомория Оскерко Габриеля. 1806 г. д.1720.

Распоряжения Брестской униатской консистории. 1807-1827 гг. д.1727.

Императорские указы по Минской духовной консистории. 1807-1833 гг. д.1728.

Послание епископа Лисовского Г. 1807 г. д.1730.

Сведения по истории церкви с.Сосины Волковысского деканата. 1807-1822 гг. д.1731.

Распоряжения, циркуляры Минской духовной консистории по Клецкому деканату. 1808-1904 гг. д.1735.

Доклад Синода и инструкция об обязанностях церковных старост, 1808 г. д.1737.

Дарственная Пославского Бруно церкви с.Козицы Кобринского повета. 1808 г. д.1738.

Распоряжения, инструкции Брестской униатской консистории по монастырю базилианов в мест. Антополь. 1809-1826 гг. д.1743.

Выписи из брестских актовых книг, обвинительные акты, долго-вые обязательства и др.документы имущественного спора Ляховича Каетана со шляхтичами Видецкими. 1809-1820 гг. д.1751.

Распоряжения епископа униатских церквей Виленской, Минской и Курляндской губерний Головни Адриана. 1810-1817 гг. д.1764.

Копии посланий униатских епископов верующим Луцкой, Полоцкой и Минской диоцезий. 1810 г. д.1765.

Инструкция митрополита униатских церквей России Кохановича Григория о выборах членов ревизионных комиссий по деканатам. 1810 г. д.1766.

Материалы о жизни и деятельности епископа брестского Булгака Иосафата (письма, выписи из газет и др.). 1810-1838 гг. д.1771.

Указы и распоряжения Минской духовной консистории по Николаевскому монастырю г.Бельска. 1811 г. д.1783; 1812 г. д.1800.

То же по монастырю г.Заблудов. 1841-1913 гг. д.1784.

Решение митрополита униатских церквей России Кохановича Григория о назначении Савчинского Василия приходским священником с.Зазулинцы. 1811 г. д.1785.

Сведения по истории монастыря базилианов г.Антополь. 1811-1827 гг. д.1789 (т.I); д.1790 (т.II); д.1791 (т.III).

Манифест Александра I о создании народного ополчения, сведения об исполнении его монастырем Св.Духа г.Вильно и жалобы на убытки, причиненные монастырю французской армией в 1812 г. д.1797.

Сведения о состоянии финансов и хозяйства церкви с.Черневичи. 1812 г. д.1801.

Сведения об уплате налогов с домов монастырем г.Вильно. 1812 г. д.1802.

Декрет Виленского суда по имущественному спору Анны Шляк с Храповницким Викентием. 1812 г. д.1804.

Реестр документов монастырей ордена базилианов. 1812-1813 гг. д.1805.

Предписания управляющего монастырями базилианского ордена Литовской провинции настоятелю монастыря г.Бреста. 1813-1827 гг. д.1809 (т.I); д.1810 (т.II); д.1811 (т.III); д.1812 (т.IV); д.1813 (т.V); д.1814 (т.VI); д.1815 (т.VII); д.1816 (т.VIII); д.1817 (т.IX).

Указы и распоряжения Минской духовной консистории по Николаевскому монастырю г. Бельска. 1814 г. д.1824.

Дарственная гр. Потоцких церкви с.Андрианка Бельского повета. 1815-1816 гг. д.1830.

Журнал регистрации входящих бумаг Минской духовной консистории. 1815 г. д.1833.

Журнал учета прихода и расхода церкви с.Дудов Бельского деканата. 1815-1860 гг. д.1834.

Распоряжения Минской духовной консистории по Заблудовскому Успенскому монастырю. 1816 г. д.1836.

Сведения по истории церкви мест. Антополь. 1816-1839 гг. д.1840.

Отчеты проверки состояния Юшковской церкви Минской губернии. 1816-1846 гг. д.1845.

Акты обследования состояния и деятельности монастыря и костела тринитариев в г. Б[ресте]. 1816 г. д.1846.

Сведения о количестве монастырской земли в районе г.Вильно и переписка по этому вопросу. 1816-1880 гг. д.1848.

Послания и распоряжения брестских епископов. 1817-
1822 гг. д.1852.

Послания епископа Мартусевича Якова. 1817-1825 гг. д.1853.

Акт размежевания помещичьих и церковных земельных участков в с.Ворониловичи Слонимского повета. 1817 г. д.1857.

Дело о выплате долга в размере 200 руб. серебром Янковским Антоном Антопольской церкви. 1817-1824 гг. д.1861.

Указы римско-католической коллегии на территории России. 1818-1840 гг. д.1868.

Материалы приходской школы при монастыре базилианов Антопольского деканата. 1818-1910 гг. д.1870 (т.I); д.1871 (т.II).

Распоряжения Минской духовной консистории по Заблудовс-кому Успенскому монастырю. 1819 г. д.1882; 1820-1822 гг. д.1889.

Положение о способе содержания нуждающихся учеников духовных училищ. 1819 г. д.1885.

Дело о предании суду артиллерии генерал-майора Пирогова и др. членов следственной комиссии за противозаконную переписку с гродненским губернатором. 1819-1820 гг. д.1886.

Сведения по истории церкви г.Бельска. 1820-1888 гг. д.1891.

Список массонских лож в Польше. 1820 г. д.1895.

Книга регистрации прихожан церкви при монастыре базилианов г.Антополь. 1820-1829 гг. д.1896.

Сведения по истории церкви г. Заблудов. 1821-1822 гг. д.1900.

Сведения по истории духовной семинарии г.Бреста. 1821 г. д.1903.

Сведения по истории церкви с. Х........ Ошмянского повета. 1822-1827 гг. д.1912.

Переписка настоятелей монастырей с виленским митропо-литом о разрешении на выезд из монастыря. 1822-1826 гг. д.1914.

Свидетельства, выданные Отдельным литовским корпусом 2-го гренадерского полка военнослужащим, желающим вступить в брак. 1822 г. д.1915.

Материалы о жизни и деятельности митрополита Литвиновича Спиридона. 1823-1868 гг. д.1920 (т.I); д.1921 (т.II); д.1922 (т.III).

Сведения по истории церкви с.Бутятичи. 1823 г. д.1923.

Воззвание архиепископа минского и литовского Анатолия о сборе пожертвований на выкуп греков, проданных в рабство. 1823 г. д.1926.

Указания минского епископа Дедерко Я. о порядке отправле-ния богослужений и другие документы по делопроизводству и имущественным вопросам. 1823-1830 гг. д.1928.

Дело о реализации пожертвования княжны Радзивилл Марии в 1660 г. в пользу Виленского и Заблудовского монастырей. 1823 г. д.1931.

Сведения по истории монастыря базилианов в с.Сутково, 1824-1830 гг. д.1938, 1961, 1962.

Письмо провинциала монастырей Каменецкого уезда ректору монастыря в мест. Ляды. 1824 г. д.1939.

Работа Германа Шмидта о воссоединении восточной и западной церквей. 1824 г. д.1948.

Распоряжение митрополичьей курии об организации униат-ской церкви на территории Российской империи. 1825 г. д.1950.

Указы и распоряжения Минской духовной консистории по приходскому правлению г.Бельска. 1825-1834 гг. д.1955.

Исторические сведения о состоянии православия и униатства и их взаимоотношении с римско-католической церковью. 1825 г. д.1956.

Распоряжения Минской духовной консистории по Заблудовской Успенской церкви. 1827 г. д.2013.

Распоряжения, инструкции Литовской духовной консистории по Антопольскому базилианскому монастырю. 1827-1829 гг. д.2014.

Решение виленского епископа Головни Адама об отказе отменить дисциплинарное взыскание, наложенное на Бартошевича Григория. 1827 г. д.2016.

Отчетные сведения о деятельности греко-католической школы в мест. Броды. 1827-1833 гг. д.2017.

Сведения по истории монастыря базилианов в с.Борунь Ошмянского повета. 1827-1839 гг. д.2021.

Императорские распоряжения по Минской консистории. 1828 г. д.2032.

Распоряжения пинского епископа Сиротинского Кириллы о допущении к исполнению обязанностей священника Захаровского Стефана. 1828 г. д.2038.

Журнал регистрации входящей корреспонденции приходского правления мест. Деречин. 1828-1843 гг. д.2046.

Распоряжения об устройстве при императорском Белостокском дворце церкви и о требованиях, предъявляемых к православным церквам. 1829-1832 гг. д.2052.

Распоряжения, инструкции Литовской духовной консистории настоятелю Антопольского базилианского монастыря Рачинскому.

1830 г.: д.2072 (т.I); д.2073 (т.II);

1831 г.: д.2096 (т.I); д.2097 (т.II);

1832 г.: д.2108 (т.I); д.2109 (т.II); д.2110 (т.III);

1833-1834 гг.: д.2163.

Распоряжения Литовской духовной консистории и переписка с Дрогичинским деканатом о состоянии церквей. 1830-1836 гг. д.2074.

Материалы соборов ордена Св.Василия. 1830-1854 гг. д.2076.

Переписка с протоиереем Шимановским Яковом о выявлении принадлежности земельного участка при Заблудовской Успенской церкви. 1830 г. д.2079.

Книга учета пожертвований на строительство церкви в мест. Антополь Дрогичинского деканата. 1830-1831 гг. д.2082.

Копия указа императора Николая I о подавлении восстания в Виленской губернии. 1831 г. д.2092.

Штатное расписание и опись строений, принадлежащих Белицкой городской думе. 1831 г. д.2094.

Ведомость Белицкой городской думы о невзысканных долгах. 1831 г. д.2095.

Ведомость о приходах и расходах Заблудовской Успенской церкви. 1831 г. д.2100.

Предписания, распоряжения Униатской духовной коллегии, Литовской духовной консистории. 1832-1834 гг. д.2107.

Распоряжения, инструкции Литовской духовной консистории и переписка с архимандритом г.Гродно о деятельности церквей и монастырей. 1832-1836 гг. д.2111.

Царские указы и распоряжения Минской духовной консистории по монастырю в г.Заблудов. 1832-1936 гг. д.2112.

Письма солдат, адресованные благочинному Горбацевичу Теодору. 1832-1871 гг. д.2123.

Списки прихожан церквей сел Крестеневицы, Вилья, Юшково, Беседа и др. с указанием вероисповедания. 1832-1833 гг. д.2134.

Списки прихожан приходской церкви г.Заблудов. 1832 г. д.2135.

Опись дел, хранящихся в архиве Литовской духовной консистории. 1832-1834 гг. д.2137, 2138, 2176, 2205.

Журналы регистрации прихожан приходов за 1832 год: Барковского, д.2142; Городокского, д.2143; Долгиновского, д.2144; Дуниловичского, д.2145; Дичковского, д.2146; Зацнянского, д.2147; Кривецкого, д.2148; Касуцкого, д.2149; Лебедевского, д.2150; Мядельского, д.2151; Молодечненского, д.2152; Марковского, д.2153; Ножицко-Ласицкого, д.2154; Нарочского, д.2155; Хотенчицкого, д.2156.

Книга учета приходов и расходов церкви г. Заблудов. 1832-1840 гг. д.2160.

Царские указы и распоряжения Минской духовной консистории по приходскому правлению церкви в г.Заблудов.

1833-1834 гг.: д.2164 (т.I); д.2165 (т.II);

1835-1837 гг.: д.2166 (т.III);

1838-1839 гг.: д.2167 (т.IV).

Предписания гродненского благочинного Заблудовской Успенской церкви.

1833 г.: д.2168 (т.I); д.2169 (т.II);

1835 г.: д.2210 (т.I); д.2211 (т.II).

Списки учителей, учеников, журнал успеваемости, рапорты и др. сведения о приходских школах Антопольского деканата. 1833 г. д.2174.

Список прихожан Антопольского деканата. 1833-1842 гг. д.2175.

Книга учета прихода и расхода церкви г.Бельска. 1833-
1839 гг. д.2184.

Указы и распоряжения [Литовской] униатской консистории благочинным Дрогичинского деканата. 1834-1838 гг. д.2190.

Указы и распоряжения Минской духовной консистории по приходскому правлению г.Заблудов. 1834-1839 гг. д.2191.

Императорские указы по Литовской духовной консистории. 1834-1888 гг. д.2192.

Акт проверки состояния церкви с.Юшков Минской губернии. 1834 г. д.2197.

Реестр отчетов о проверке деятельности церквей Литовской духовной консистории. 1834 г. д.2198.

Письма духовных лиц, адресованные благочинному Горбацевичу Теодору. 1834-1867 гг. д.2201; 1837-1871 гг. д.2275; 1843 г. д.2491, 2492.

Сведения по истории церкви г.Антополь. 1835-1924 гг. д.2213; 1840-1846 гг. д.2398.

Рекомендация, выданная домашнему учителю Энгельберту Осипу помещиком мест. Китай-город Ожеховским Михаилом. 1835 г. д.2218.

Копия резолюции Комиссии по разбору дел князей Радзивиллов о продаже их имений. 1835 г. д.2219.

Копии актов метрических книг, выданные светскими и деканатскими правлениями прихожанам Белостокского уезда. 1835-1838 гг. д.2226.

Указ царского правительства об упорядочении метрических и актовых книг Витебской губернии. 1836 г. д.2229.

Предписания гродненского благочинного Заблудовской Успенской церкви. 1836 г. д.2230, 2231.

Дело по руководству и контролю за деятельностью приходской церкви г.Заблудов. 1836-1839 гг. д.2232.

Приходо-расходная книга хлебного склада Антопольской церкви. 1836 г. д.2240.

Предписания Литовской семинарии смотрителю Борунского училища иеромонаху Савичу. 1837 г. д.2249.

Предписания благочинного Дрогичинского деканата приходским священникам. 1837 г. д.2250, 2251; 1838 г. д.2291.

Рапорты приходских священников благочинному Дрогичинского деканата Горбацевичу о состоянии церквей. 1837 г. д.2252, 2253; 1838 г. д.2292.

Инвентарная опись движимого и недвижимого имущества церкви с.Юшково Минской губернии. 1837 г. д.2257.

Сведения по истории церквей Дрогичинского деканата. 1837 г. д.2258.

Письма игумена монастыря базилианов г.Вильно епископу в защиту монахов. 1837 г. д.2277.

Заявления, представленные в Пинский уездный суд, об установлении прав собственности, наследования, об утверждении купчих крепостей и др. 1837-1886 гг. д.2277.

Сведения по истории церкви г.Заблудов. 1838 г. д.2305. (Т.I); д.2306. (Т.II).

Сведения по истории церкви с.Залив Антопольского деканата. 1838-1869 гг. д.2307.

Переписка приходских священников с благочинным Горбаце-вичем Федором о состоянии церквей Дрогичинского деканата.

1838 г.: д.2308 (т.I); д.2309 (т.II);

1841 г.: д.2431 (т.I); д.2432 (т.II).

Распоряжения, инструкции Литовской духовной консистории и переписка с благочинным Дрогичинского деканата Горбацевичем о деятельности церквей.

1839 г.: д.2327 (т.I); д.2328 (т.II); д.2329 (т.III);

д.2330 (т.IV); д.2331 (т.V); д.2332 (т.VI);

д.2333 (т.VII); д.2334 (т.VIII); д.2335 (т.IX);

д.2336 (т.X); д.2337 (т.XI); д.2338 (т.XII);

д.2339 (т.XIII); д.2340 (т.XIV);

1840 г.: д.2392 (т.I); д.2393 (т.II).

Указы и распоряжения Минской духовной консистории Заблудовской Успенской церкви. 1839 г. д.2344, 2345.

Хронологический перечень грамот и др. документов, закрепляющих привилегии православной церкви в Польше. 1839 г. д.2367.

Распоряжения, инструкции и переписка с благочинным Коб-ринского округа о состоянии церквей. 1840-1851 гг. д.2383.

Рапорты приходских священников благочинному Антопольского деканата Горбацевичу о состоянии церквей.

1840 г.: д.2384; д.2385 (т.I);

1845 г. д.2565 (т.II); д.2566 (т.II).

Императорские указы и распоряжения Литовской духовной консистории.

1840 г.: д.2386 (т.I); д.2387 (т.II); д.2388 (т.III);

д.2389 (т.IV); д.2390 (т.V); д.2391 (т.VI).

Исторические сведения о присоединении униатов к православной церкви на территории России. 1840 г. д.2397.

Сведения о капиталах, принадлежащих Бытенскому, а позже Жировичскому монастырю. 1840-1850 гг. д.2401.

Статистические данные о прихожанах, сведения о доходах, копии актов и др. документы по истории церкви г.Заблудов Гродненской губернии.

1840-1841 гг.: д.2402 (т.I);

1842-1843 гг.: д.2403 (т.II);

1844-1845 гг.: д.2404 (т.III);

1846-1848 гг.: д.2405 (т.IV);

1848-1849 гг.: д.2406 (т.V).

Письмо полоцкого архиепископа Лужинского Василия монахине Бытенского базилианского монастыря. 1840 г. д.2410.

Личное дело администратора Игуменского деканата Лойко Николая. 1840-1845 гг. д.2411.

Распоряжения Литовской духовной консистории по Антопольскому деканату.

1841 г. д.2424 (т.I); д.2425 (т.II); д.2426 (т.III); д.2427 (т.IV).

Сведения о деятельности Антопольского деканата Кобринского повета. 1841 г.: д.2428 (т.I-III).

Опись королевских дарственных грамот Николаевской церкви с.Криница Брестского уезда. 1841 г. д.2433.

Инвентарная опись движимого имущества Виленского Николаевского собора. 1841 г. д.2434.

Инвентарная опись движимого и недвижимого имущества церкви женского монастыря с.Мядель Минской губернии. 1841-1854 гг. д.2435.

Протокол обследования церкви с.Писки Антопольского деканата. 1841-1878 гг. д.2436.

Описание зданий бывшего Виленского девичьего монастыря, приписанного к кафедральному Николаевск ому собору. 1841 г. д.2439.

Дело о перестройке и ремонте бывшего Виленского девичьего монастыря для жительства священнослужителей кафедрального собора. 1841 г. д.2440.

Императорский указ по Виленской римско-католической духовной консистории. 1842 г. д.2446.

Распоряжения Литовской духовной консистории Жировичскому Успенскому монастырю. 1842-1848 гг. д.2459.

То же по Антопольскому благочинному правлению. 1842-1843 гг. д.2460.

Распоряжения Минской духовной семинарии и переписка с Березвецким училищем о его деятельности. 1842-1844 гг. д.2462.

Сведения по истории церквей сел Антопольского деканата: Перковичи, 1842-1851 гг., д.2469; Осовец, 1842-1843 гг., д.2470; г.Антополь, 1845-1853 гг., д.2570.

Распоряжения Литовской духовной консистории по Антопольскому деканату.

1843 г.: д.2487 (т.I); д.2488 (т.II); д.2489 (т.III); д.2490 (т.IV);

1844 г.: д.2516 (т.I);

1845 г.: д.2557 (т.I); д.2558 (т.II); д.2559 (т.III); д.2560 (т.IV); д.2561 (т.V); д.2562 (т.VI); д.2563 (т.VII); д.2564 (т.VIII); 1846 г.: д.2600 (т.I); д.2601 (т.II); д.2602 (т.III); д.2603 (т.IV);

1847 г.: д.2626 (т.I); д.2627 (т.II); д.2628 (т.III);

1852 г.: д.2829 (т.I); д.2830 (т.II); д.2831 (т.III); д.2832 (т.IV); 1853 г.: д.2864 (т.I); д.2865 (т.II);

1853-1856 гг.: д.2866 (т.III);

1854-1857 гг.: д.2900 (т.IV).

Сведения по истории церкви с.Береза Антопольского деканата. 1843-1852 гг. д.2493.

То же Дрогичинского деканата: с. Бородичи, 1843-1852 гг., д.2494; г. Дрогичин, 1843-1853 гг., д.2495; с. Полыни, 1843-1852 гг., д.2496; г. Заблудов, 1843-1844 гг., д.2498.

Переписка настоятеля Жировичского монастыря с председателем Литовской консистории об отбытии церковнослужителями наказания и о присылке пономарского жалования лицам, проходящим обучение в монастыре. 1843-1846 гг. д.2500; 1845-1848 гг. д.2575.

Списки прихожан православной церкви г.Жировичи. 1843 г. д.2502; 1845-1946 гг. д.2585.

Журнал регистрации исходящих бумаг Литовской консистории. 1843 г. д.2507.

Свидетельства об окончании учебы воспитанниками Литовской семинарии. 1843 г. д.2509, 2510.

Выписи из актов собственной канцелярии наместника императора в Польше о греко-униатах в Царстве Польском. 1864-1868 гг. д.2511.

Царские указы и распоряжения Литовской духовной консистории слонимскому протоиерею Соловьевичу Иосифу. 1844-1846 гг. д.2517.

Сборник распоряжений слонимского благочинного приходским священникам. 1844-1869 гг. д.2518.

Сведения по истории монастырей: г.Вильно, 1844 г., д.2529; мест. Бытень, 1844 г., д.2530.

Переписка с настоятелями Жировичского и Бытенского монастырей. 1844-1854 гг. д.2531.

Дело о расходовании средств на содержание Жировичского монастыря, 1844-1850 гг. д.2532.

Опись протоколов, хранящихся в архиве Литовской духовной консистории. 1844 г. д.2533.

Сведения по истории церкви: предместья г. Пинска Лещи, 1845 г., д.2571; с. Ява, 1845 г., д.2572; с. Кузьмичи, 1845 г., д.2573; г. Белосток, монастырь, 1845 г., д.2574.

Дело о признании прав шляхтичей на имения сел Загробеля и Петриков, принадлежащих графу Красновскому Винценту. 1845-1852 гг. д.2576.

Дело о передаче книг бывшим Виленским девичьим монастырем Литовской семинарии. 1845-1846 гг. д.2579.

Журнал регистрации исходящих бумаг Борунского духовного училища. 1845 г. д.2586.

Рапорты приходских священников благочинному Антопольского деканата Горбацевичу о состоянии церквей.

1846 г.: д.2597 (т.I); д.2598 (т.II); д.2599 (т.III);

1851 г.: д.2796 (т.I); д.2797 (т.II).

Распоряжения Литовской духовной консистории Жировичскому Успенскому монастырю.

1846 г.: д.2604 (т.I); д.2605 (т.II); д.2606 (т.III); д.2607 (т.IV);

1864 г.: д.3138.

Донесения пристава I стана Слонимского уезда настоятелю Албянской православной церкви о случаях внезапной смерти. 1846-1891 гг. д.2610.

Отчет о приходах и расходах и остатках от суммы, определенной на содержание Жировичского монастыря. 1846 г. д.2612.

Сведения по истории церкви г.Антополь. 1847-1854 гг. д.2630.

Журнал регистрации входящих бумаг Антопольского деканатского правления. 1847-1854 гг. д.2641.

Сборник императорских указов по Литовской консистории. 1848 г. д.2649; 1851 г. д.2793; 1852 г. д.2824, 2825.

Материалы относящиеся к жизни и деятельности Иосифа Семашко, архиепископа литовского и виленского, архимандрита Виленского монастыря, члена Синода. 1848-1851 гг. д.2658.

Копии актов обмена и размежевания земельных участков епископа владимирского и брестского Борзобогатого Иосифа. 1848-1865 гг. д.2664.

Журнал прихода и расхода церкви г.Вильно. 1848-1867 гг. д.2691.

Театральные афиши о спектаклях, поставленных в Белоруссии Украинским театром. 1849-1857 гг. д.2714.

Царские указы и распоряжения Литовской духовной консистории по Слонимскому деканату. 1850 г. д.2716.

Статистические сведения об учащихся жировичских духовных училищ. 1850 г. д.2739.

Дело о вызове смотрителя жировичских училищ игумена Фавета по делам службы в г.Вильно. 1850 г. д.2740.

Переписка правления жировичских училищ с аптекарями о поставке медикаментов для больниц духовных учебных заведений. 1850-1851 гг. д.2741.

Переписка Литовской духовной семинарии с правлением жировичских училищ о разрешении смотрителю жировичских учи-лищ игумену Фавету уехать в Тороканский монастырь. 1850 г. д.2742.

Сведения по истории церкви с.Грушево Антопольского деканата. 1850-1851 гг. д.2769.

Письмо пристава 5-го стана Слонимского уезда настоятелю Жировичского прихода с просьбой о присылке ежегодных сведений о родившихся, бракосочетавшихся и умерших. 1850 г. д.2772.

Выпись из гродненских земских книг реестра документов по истории церкви с.Комотово. 1850-1858 гг. д.2773.

Дело о передаче зданий упраздненного Бытенского монастыря фабриканту Трецеру. 1850-1854 гг. д.2775.

Удостоверения для свободного проживания в городах Гродненской губернии, выданные рекрутским женам. 1850-1853 гг. д.2781.

Журнал учета прихожан церквей Гродненской губернии. 1850-1855 гг. д.2784.

Распоряжения, инструкции Литовской духовной консистории и переписка с благочинным монастырей Гродненской губернии о деятельности бывшего базилианского Супрасльского монастыря. 1851-1853 гг. д.2794.

Предписания брестского епископа Игнатия благочинному Антопольского деканата Горбацевичу. 1851 г. д.2795.

Сведения по истории церквей: с.Блоты, 1851 г., д.2802; с.Городец, 1851 г., д.2803; с.Дятковичи, 1851-1852 гг., д.2804; с.Козницы, 1851-1863 гг., д.2805; с.Кисиловцы, 1851-1853 гг., д.2806; с.Броники, 1851 г., д.2807.

Сведения по истории женского монастыря в г.Гродно. 1851-1853 гг. д.2809.

То же Борисоглебского монастыря г.Гродно. 1851-1853 гг. д.2810.

То же монастыря Св.Успения в г.Жировичи. 1851-1852 гг. д.2811.

Списки прихожан церкви с.Жировичи. 1851 г. д.2815.

Указы и распоряжения Литовской духовной консистории по деканатскому правлению Гродненской губернии. 1852-1853 гг. д.2826.

Царские указы и распоряжения из Литовской духовной консистории слонимскому протоиерею Соловьевичу Иосифу. 1852-1862 гг. д.2827.

Сведения по истории монастыря в мест. Тороканы Гродненской губернии. 1852-1853 гг. д.2836.

Список документов церковных и монастырских, находящихся в архиве Виленской церкви. 1853 г. д.2889.

Список домов г.Белица. 1853 г. д.2892.

Материалы о жизни и деятельности Семашко Иосифа митрополита литовского и виленского. 1854-1882 гг. д.2901.

Сведения по истории монастыря базилианов в г.Гродно.
1854 г. д.2907.

Дело о заключении в Жировичский монастырь Забелло Платона, сына священника, перешедшего в католицизм и не желающего обращаться в православие. 1854-1856 гг. д.2909.

Сведения по истории церкви г.Антополь. 1855-1869 гг. д.2929.

Отчет о деятельности Жировичского Успенского монастыря. 1855 г. д.2930.

Дело о наложении эпитимии на священников Лешкевича, Павловича и Куриловича с отбыванием в Жировичском монастыре. 1855-1856 гг. д.2931.

Объявления, присланные Жировичскому монастырю, об издании новых книг и газет духовного содержания. 1855 г. д.2932.

Дело о заключении в Жировичский монастырь священника Нововольской церкви Пискановского Василия за самовольное оставление прихода и об установлении опеки над его семьей. 1855-1856 гг. д.2933.

Переписка священника Жебровского Сильвестра с настоятелем Жировичского монастыря по бытовым вопросам. 1855-1856 гг. д.2934.

Распоряжения Литовской консистории об организации сельскохозяйственной выставки, распространении церковной литературы, представлении сведений о приходах. 1857-1860 гг. д.2957.

Материалы о деятельности Жировичского монастыря.

1857 г.: д.2986 (т.I);

1857-1859 гг.: д.2987 (т.II);

1859-1862 гг.: д.2988 (т.III).

Журнал учета прихожан мест. Жировицы. 1857 г. д.2990.

Распоряжения минского и бобруйского архиепископа Михаила о признании прав священника Тимиловича Николая. 1858 г. д.3001.

Распоряжения Минской духовной консистории и переписка с благочинным 3-го Слуцкого округа о состоянии церквей. 1858 г. д.3017.

Распоряжения Литовской консистории Богоявленскому базилианскому монастырю в г.Тороканы. 1859 г. д.3047.

Сведения по истории церкви мест. Альбяны Слонимского уезда. 1859 г. д.3048.

Дело об отбывании наказания священниками в Жировичском монастыре. 1859-1860 гг. д.3052.

Императорский указ об открытии в Вильно училища для девиц духовного звания. 1860 г. д.3058.

Распоряжения, инструкции Литовской духовной консистории и переписка с настоятелем монастыря г.Жировичи об их исполнении. 1860 г. д.3060.

Грамоты римских пап о предоставлении униатским церквам привилегий. 1861-1900 гг. д.3074.

Распоряжения Литовской духовной консистории и переписка с благочинными Сниткевичем и Казакевичем по делам церкви. 1861-1864 гг. д.3076.

Отчет и послужные списки Жировичского монастыря. 1862 г. д.3111.

Переписка Гродненской казенной палаты со Слонимским уездным казначейством и Литовской консисторией о выплате денег на содержание Жировичского монастыря. 1862 г. д.3112.

Рапорта священников о безнравственном и противозаконном поведении церковнослужащих и приказы о наложении на последних эпитимии с отбыванием в Жировичском монастыре. 1862 г. д.3113.

Дело о снятии духовного звания со служителя Жировичского монастыря Олешкевича Льва за воровство и безнравственное поведение. 1862 г. д.3114.

Акты обследования, данные о доходах, копии актов гражданского состояния, переписка с приходским священником Тимановичем и др. документы церквей г.Слуцка Слуцкого уезда. 1863-1927 гг. д.3125.

Указ Виленского военного генерал-губернатора о введении обязательного обучения на русском языке в народных школах и о назначении русских учителей. 1864 г. д.3134.

Сведения об успехах народного образования по округу благочинного Садовского Петра. 1864 г. д.3136.

Распоряжения начальника Гродненской губернии о помиловании скитающихся в лесах мятежников в случае их возвращения и раскаяния. 1864 г. д.3137.

Материалы о жизни и деятельности минского архиепископа Зубко Антона. 1864 г. д.3139.

Сведения об имуществе и доходах греко-униатских монастырей в Польше. 1864 г. д.3142.

Дело о взыскании в пользу Жировичского монастыря капитала и долгов, уплаченных помещиком имения Жуковщизна Корсаком. 1864-1897 гг. д.3143.

Переписка правления государственного банка с Жировичс-ким монастырем о приеме денежных вкладов на счет последнего. 1864-1865 гг. д.3144.

Распоряжения Литовской консистории по Заблудовскому монастырю. 1866-1880 гг. д.3176.

Распоряжения Литовской духовной консистории по Литовской семинарии. 1866 г. д.3177.

Инструкции Синода, присланные для ознакомления Жировичскому духовному училищу. 1866 г. д.3188.

Распоряжения Литовской духовной семинарии по Жировичскому духовному училищу. 1866 г. д.3189.

Распоряжения ректора Жировичского духовного училища о трехдневных каникулах по случаю бракосочетания цесаревича Александра. 1866 г. д.3190.

Распоряжение Синода о порядке оформления финансовых документов духовными семинариями Литовского округа. 1866 г. д.3192.

Списки учителей и служащих Жировичского духовного училища с анкетными данными. 1866 г. д.3194.

Отчет ректора Литовской духовной семинарии о порядке деятельности Жировичского училища. 1866 г. д.3195.

Отчет о проверке библиотеки Жировичского духовного училища. 1866 г. д.3196.

Отчетная ведомость о книгах, проданных библиотекой Жировичского духовного училища. 1866 г. д.3197.

Сведения о работе эконома Жировичского духовного училища. 1866 г. д.3198.

Сведения о чиновниках, подведомственных правлению Жировичского училища. 1866 г. д.3199.

Донесения правления Жировичского духовного училища о мерах по улучшению преподавания и усвоения учебного материала. 1866 г. д.3200.

Ведомость расходов по Жировичскому духовному училищу. 1866 г. д.3201.

Прошение Жировичского духовного училища о присылке медикаментов во время эпидемии холеры. 1866 г. д.3202.

Дело об отводе Жировичскому монастырю мельницы, озера и земельных участков. 1866-1876 гг. д.3203.

Дело о приеме учащихся Жировичского духовного училища в бурсу с платным содержанием. 1866 г. д.3204.

Дело о наказании и увольнении провинившихся учащихся Жировичского духовного училища. 1866 г. д.3205.

Дело о назначении Красновского Василия письмоводителем при Жировичском училищном правлении. 1866 г. д.3206.

Дело о назначении на должность врача при Жировичском духовном училище Романского Михаила. 1866-1867 гг. д.3207.

Дело о назначении Барановского Платона на должность учителя Гродненского духовного училища. 1866-1867 гг. д.3208.

Дело о назначении Дружиловского Северина учителем Жировичского духовного училища и донесение о его смерти. 1866-1867 гг. д.3209.

Дело о смерти учителя и эконома Жировичского духовного училища Наркевича Павла. 1866 г. д.3210.

Дело о поставке продовольствия, одежды и дров Жировичскому духовному училищу. 1866 г. д.3211.

Дело о возвращении долга покойного эконома Жировичского училища вдове священника Раницкого. 1866-1867 гг. д.3212.

Дело о назначении пособия надзирателям и учителям Жировичского духовного училища. 1866 г. д.3213.

Дело о назначении дополнительной суммы на содержание бурсы Жировичского духовного училища. 1866 г. д.3214.

Дело об ассигновании денег на содержание Жировичского духовного училища. 1866 г. д.3215.

Переписка Литовской духовной семинарии с правлением Жировичского училища о введении латинской грамматики Смирнова и безналичной покупке книг для библиотеки семинарии и учащихся. 1866 г. д.3217.

Переписка Литовской духовной семинарии с правлением Жировичского духовного училища о порядке уплаты денег учащимися. 1866 г. д.3218.

То же о высылке религиозных журналов. 1866 г. д.3219.

То же по финансовым вопросам. 1866 г. д.3220.

Переписка Жировичского училища с денциольским благочин-ным о взыскании денег со священника Боровского. 1866 г. д.3221.

Переписка бывшего надзирателя Жировичского духовного училища Красновского Василия с правлением о высылке ему жалования. 1866 г. д.3222.

Переписка Жировичского духовного училища с Виленским духовным училищем о назначении учащегося Лукашевича в архиерейский хор г.Вильно. 1866 г. д.3223.

Расписание проповедей по Жировичскому духовному училищу. 1866 г. д.3224.

Смета доходов и расходов Жировичского духовного училища. 1866 г. д.3225.

Ведомость на выплату добавочного содержания служащим Жировичского духовного училища. 1866 г. д.3226.

Дело о пополнении библиотеки при Жировичском духовном училище. 1866 г. д.3227.

Дело о расследовании жалобы священника Заблудовской церкви на мещан за потраву посевов. 1866 г. д.3232.

Распоряжения Литовской духовной консистории настоятелю Жировичского монастыря архимандриту Николаю. 1867 г. д.3236.

Сообщения управляющего делами греко-униатской церкви в Царстве Польском о назначении церковных служащих и установлении им жалования. 1867-1868 гг. д.3241.

То же об использовании священниками дополнительных отпусков. 1867 г. д.3242.

Сведения о канонизации епископа Кунцевича Иосафата. 1867 г. д.3246.

Акт о лучшем устройстве земельного надела для причта Пережирской православной церкви Брестского уезда. 1867 г. д.3257.

Смета расходов на ремонтные работы церквей при Жировичском монастыре. 1867-1869 гг. д.3259.

Письмо священника Будиловича Иоанна настоятеля Покровской церкви князю Радзивиллу с просьбой о выделении средств на ремонт церкви и о присоединении к ней земельного участка. 1868 г. д.3279.

Статистические сведения о школах, жителях и учениках приходских и начальных школ Слуцкого уезда. 1868-1898 гг. д.3286.

Сведения по истории церкви г.Клецка. 1868-1870 гг. д.3291.

Переписка правления государственных имуществ Гродненской губернии с Заблудовской церковью об обеспечении ее дровами. 1869 г. д.3302.

Договоры о проведении ремонтных работ в церквах Жировичского монастыря. 1869 г. д.3316.

Распоряжение Гродненского губернского правления о создании ночных караулов из прихожан для охраны церковной собственности. 1870 г. д.3324.

Характеристики на священников Слуцкого уезда. 1870-1872 гг. д.3337.

Сведения по истории церкви г.Антополь. 1870-1923 гг. д.3338.

Дело по восстановлению прав на имение Глиницы и др. Кобринского уезда наследников Видоцкого Станислава. 1870-1878 гг. д.3340.

Военный билет уволенного из армии Радзивилла Петра. 1871 г. д.3346.

Записки архимандрита Терлецкого. 1872 г. д.3372.

Сведения по истории монастыря Св. Духа в г.Вильно. 1873 г. д.3381.

Журнал регистрации входящих бумаг Антопольского деканатского правления. 1873-1879 гг. д.3382.

Личные документы минского епископа Голубовича Михаила (фотографии, письма, вырезки из газет). 1874 г. д.3390.

Историческая справка и др. сведения по истории церкви с.Поповка Гомельского уезда. 1875-1889 гг. д.3399.

Дополнительный перечень дел, хранящихся в архиве [Литовской] духовной консистории. 1876 г. д.3412.

Царские указы и распоряжения Литовской духовной консистории по Слонимскому деканату. 1878 г. д.3427.

Переписка Жировичского духовного училища Литовской епархии с ревизионным комитетом, назначенным для проверки отчетов о приходах и расходах, о результатах ревизии. 1878 г. д.3431.

Отчет Литовской духовной консистории о проверке состояния церквей. 1879 г. д.3439.

То же о результатах ревизии церковных приходно-расходных книг. 1879 г. д.3440.

Дело о продаже строений, принадлежащих Кобринскому духовному училищу Литовской епархии. 1879-1880 гг. д.3441.

Ведомость о приходах, расходах и остатках денежных сумм по Александро-Невской церкви с.Крупчицы. 1879 г. д.3442.

Сведения о преподавании и хозяйственной деятельности Жировичского духовного училища. 1879 г. д.3443.

Анкетные листы преподавателей Жировичского духовного училища. 1879 г. д.3444.

Сведения о суммах, ассигнованных по смете Синода на содержание Жировичского духовного училища и выплату жалования учителям. 1879 г. д.3445.

Дело о покупке облигаций Жировичским духовным училищем. 1879 г. д.3446.

Дело по руководству и контролю за деятельностью Жировичского духовного училища. 1880-1904 гг. д.3454.

Переписка Заблудовского волостного правления и пристава I стана Белостокского уезда с настоятелем Заблудовской церкви о высылке выписей из метрических книг о рождении и смерти прихожан и лишении духовного сана священника Чайковского Владимира. 1880-1883 гг. д.3462.

Распоряжение Литовской духовной консистории о ревизии метрических книг и переписка по этому вопросу с Белосток-ским благочинным. 1882 г. д.3494.

Заметки, сделанные благочинным монастырей Литовской епархии при их обследовании. 1882 г. д.3495.

Журнал регистрации входящих бумаг церкви г. Альбяны. 1882 г. д.3503.

Распоряжения настоятеля Жировичского монастыря о порядке ведения богослужения и дисциплине послушников. 1883 г. д.3511.

Дело о заключении в Жировичский монастырь на 4 месяца крестьянина с.Копцы Бокшан-Коршука Фомы, обвиняемого в заключении брака с близкой родственницей. 1883 г. д.3512.

Дело о сдаче в аренду на 12 лет мельницы Жировичского монастыря "Великий млын". 1833 г. д.3513.

Дело о возврате крестьянину Жировичской волости Маевскому Леонтию 700 руб. залоговых денег, уплаченных им на торгах при сдаче в аренду "Великого млына". 1883 г. д.3514.

Указы Литовской консистории настоятелю Жировичского монастыря о ревизии церквей епархии и наложении эпитимии на виновных. 1884 г. д.3524.

Переписка настоятеля Жировичского монастыря с типографиями о высылке книг и журналов религиозного содержания. 1884 г. д.3525.

Распоряжение о заключении в Жировичский монастырь за провинность крестьянина Никитина Моисея и священника Мироновского Михаила. 1885 г. д.3535.

Переписка с настоятелем Жировичского монастыря о пога-шении числящегося за монастырем долга. 1885-1892 гг. д.3536.

Контракт о постройке подсобных помещений при Жировичском монастыре. 1885 г. д.3537.

Контракт о ремонте колокола, заключенный между священником Заблудовской церкви и колокольным мастером. 1885 г. д.3538.

Распоряжение Литовской консистории настоятелю Жировичского монастыря о наложении эпитимии на виновных священников. 1886 г. д.3547.

Списки населенных мест Оршанского уезда. 1888 г. д.3594.

То же Рогачевского уезда. 1888 г. д.3595.

То же Сенненского уезда. 1888 г. д.3596.

Сведения, представленные члену Императорского русского географического общества Романову о населенных местах Городецкого уезда. 1889 г. д.3603.

То же о населенных местах Чаусского уезда. 1889 г. д.3608.

Сводная ведомость приходов и расходов Пружанской соборной церкви Литовской епархии. 1890 г. д.3614.

То же Пречистенской церкви. 1890 г. д.3615.

Списки населенных мест Мстиславского уезда. 1890 г. д.3619.

То же Чериковского уезда. 1890 г. д.3620.

Протокол осмотра здания церкви Жировичского монастыря. 1892 г. д.3634.

Контракт о передаче коров Жировичского монастыря Рабиновичу Мойше в аренду. 1892 г. д.3635.

Контракты о сдаче в аренду жилых помещений, садов и огородов Жировичского монастыря. 1895 г. д.3649.

Сводная ведомость о приходах и расходах церкви с. Орехово Брестского повета. 1895-1900 гг. д.3650.

Списки населенных мест Гомельского уезда. 1895-1897 гг. д.3653.

Письмо председателя строительного комитета настоятелю Жировичского монастыря о сооружении православной церкви при 38-м Тобольском полку с приложением предписания. 1897 г. д.3661.

Сведения о приходах, расходах и остатках денежных сумм по Альбянской Свято-Георгиевской церкви. 1897-1899 гг. д.3662.

Копия переписки римского папы Пия V с императрицей Екатериной II о положении униатской церкви в России. д.3702.

Докладная записка о положении униатов в Царстве Польском. Б/д. д.3715.

Историческая справка о г.Гомеле. Б/д. д.3725.

Сведения по истории церквей Гомельской губернии. д.3726.

Список священников Гродненского деканата. д.3729.

Списки монахов Жировичского монастыря с указанием анкетных данных. д.3730.

Работа об археологическом исследовании Могилевской губернии. д.3750.

Конспекты для учителей приходской школы при базилианском монастыре Антопольского деканата. д.3807, 3808.

"Церковное право" (пособие по богословию). д.3819-3825.

Сведения по истории церкви г.Альбяны Слонимского уезда. 1900-1913 гг. д.3851.

Распоряжения Коссовского благочинного Гродненской губернии и епархиального училищного Совета, касающиеся деятельности священника Альбянской церкви. 1903 г. д.3869.

Переписка слонимского уездного наблюдателя церковных школ Гродненской епархии и др. с заведующим церковными школами Альбянского прихода о деятельности школ. 1905 г. д.3883.

Сведения о прихожанах Белавичской церкви Слонимского уезда. 1911 г. д.3918.

Личное дело настоятеля Жировичского духовного училища Красина Евлампия. 1912-1914 гг. д.3925.

Личное дело Ольховского Юлиана, священника Гродненской епархии. 1915-1935 гг. д.3942.

Краткая справка о материалах, относящихся к присоединению униатов к православию, находящихся в делах секретного архива канцелярии обер-прокурора Синода в Петрограде. 1924 г. д.3980.

Программа конференции греко-католических епископов. 1927 г. д.4011.

Список церквей Литовской епархии (выпись из актов архива канцелярии виленского генерал-губернатора). 1929 г. д.4027.

Перечень и краткое содержание законов и распоряжений русских властей, относящихся к унии. 1931 г. д.4045.

Выписи из записок Иосифа, митрополита литовского, о сожжении им униатских церковных книг. 1931 г. д.4046.

Перечень документальных материалов, касающихся Брестской унии и хранящихся в библиотеке Лопатинского Иеронима в г.Люблине, Национальной библиотеке в Варшаве, библиотеке Замойских и Красинских в Варшаве. 1932 г. д.4063.

Описи документов по истории униатской церкви, хранящихся в библиотеке кн. Чарторыйских в Кракове. 1939 г. д.4067.

Выпись из виленских земских книг инвентарного описания имений Полоцкого архиепископства (копия). 1935 г. д.4068-4096.

Хроника церквей Яновского деканата. 1936-1937 гг. д.4097.

Протоколы генерального собрания аббатов и настоятелей монастырей ордена Василия Великого за 1799 г. (копия). 1937 г. д.4104.

Протоколы генерального собрания Брестской капитулы за 1754 г. (копия). 1937 г. д.4105.

То же за 1747 г. (копия). 1937 г. д.4106.

Копии протоколов заседаний Брестской капитулы за 1759 г. (копия). 1937 г. д.4107.

Биография литовского митрополита Иосифа (копия). 1937 г. д.4110.

Биография митрополита Иосифа Рутского (копия). 1937 г. д.4111.

Текст поучения митрополита Иосифа Рутского монахам ордена базилианов (копия). 1937 г. д.4112.

Судебные декреты по спору Рутского Иосифа архимандрита Виленского монастыря базилианов с жителями г. Вильно из-за земельных участков (копия). 1937 г. д.4113.

Выпись из земских книг Виленского воеводства; инвентарная опись имущества Полоцкого архиепископства (копия). 1937 г. д.[4114].

Список игуменов и архимандритов Виленского монастыря (копия). Д.[4158].

Копии писем, адресованных Гомельской Спасской церкви. Б/д. д.4159.

Копии купчих крепостей за 1593-1596 гг., выданных Мацкевичу Яну на имения в Ошмянском повете. Б/д. д.4160.

Копия дарственной записи от 1631 г., подтверждающей основание церковного фонда в Гомеле. Б/д. д.4165.

Машинописные копии писем папских нунциев в Польше о политических событиях 1648-1658 гг. д.[4166-4175].

То же об униатской церкви. 1763 г. д.4176.

Фотографии литовских архиепископов. Б/д. д.4178.

Опись 4а, метрические книги церквей

Метрические книги с.Альбяны Слонимского повета (рождение, бракосочетание, смерть). 1818-1826 гг., д.5, 25 л.; 1823-1826 гг., д.6, 11 л.; 1827-1834 гг., д.7, 87 л.; 1830-1914 гг., д.8, 90 л.; 1835-1841 гг., д.9, 65 л.; 1835-1843 гг., д.10, 100 л.; 1837-1858 гг., д.11, 94 л.; 1842-1848 гг., д.12, 128 л.

Метрические книги (бракосочетание) с.Альбяны Слонимского повета. 1843-1844 гг. д.13. 13 л.

Метрические книги с.Альбяны Слонимского повета. 1843-1853 гг., д.14, 238 л.; 1846-1849 гг., д.15, 24 л.

Метрические книги (смерть) с.Альбяны Слонимского повета. 1854-1857 гг. д.16. 20 л.

Метрические книги с.Альбяны Слонимского повета. 1857-1859 гг., д.17, 80 л.; 1860-1863 гг., д.18, 98 л.; 1864-1870 гг., д.19, 125 л.; 1871-1874 гг. д.20, 90 л.

Метрическая книга (рождение) с.Альбяны. 1877-1880 гг. д.21. 133 л.

Метрические книги с.Альбяны. 1881-1882 гг., д.22, 92 л.; 1883 г., д.23, 46 л.; 1884 гг., д.24, 54 л.; 1885 г., д.25, 50 л.;
1886 г., д.26, 50 л.; 1887 г., д.27, 45 л.; 1888 г., д.28, 62 л.; 1889-1890 гг., д.29, 109 л.; 1891-1894 гг., д.30, 223 л.; 1895-1898 гг., д.31, 240 л.; 1899-1900 гг., д.32, 140 л.; 1905 г., д.33, 100 л.

Метрическая книга (рождение, бракосочетание) с.Альбяны. 1906 г. д.34. 32 л.

Метрическая книга (рождение) с.Альбяны Гродненского повета. 1909 г. д.35. 122 л.

Книга регистрации жителей с.Альбянка. 1913 г. д.39. 112 л.

Метрическая книга г.Антополь Кобринского повета. 1820-1829 гг. д.43. 131 л.

Свидетельства о рождении и справки о разрешении бракосочетания жителей г. Антополь Кобринского повета. 1840-
1846 гг. д.44. 24 л.

Книга регистрации жителей с.Бердовщина Вилейского повета. 1832 г. д.185. 306 л.

Метрические книги с.Белавичи Слонимского повета. 1835-1846 гг., д.297, 155 л.; 1857-1862 гг., д.298, 212 л.; 1873-1930 гг., д.299, 117 л.; 1878-1880 гг., д.300, 115 л.; 1881-1882 гг., д.301, 86 л.; 1884 г., д.302, 47 л.; 1885 г., д.303, 72 л.; 1886-1887 гг., д.304, 139 л.; 1888 г., д.305, 68 л.; 1889 г., д.306, 62 л.; 1890 г., д.307, 74 л.; 1891-1892 гг., д.308, 90 л.; 1893 г., д.309, 68 л.; 1894 г., д.310, 73 л.; 1895 г., д.311, 76 л.; 1896 г., д.312, 68 л.; 1897-1898 гг., д. 313, 163 л.; 1899 г., д.314, 71 л.; 1900 г., д.315, 65 л.

Метрическая книга (рождение) с.Белавичи Слонимского повета. 1901 г. д.316. 32 л.

Метрическая книга с.Белавичи Слонимского повета. 1902 г. д.317. 52 л.

Метрическая книга с.Белавичи (рождение). 1846-1854 гг. д.318. 106 л.

Списки жителей с.Будятичи Ивановского повета. 1823 г. д.586. 5 л.

Свидетельства о рождении, бракосочетании, смерти жителей Гродненского повета. 1850-1855 гг. д.1412. 4 л.

Метрическая книга жителей Слонимского повета Гродненской губ. 1875-1888 гг. д.1413. 162 л.; 1901-1902 гг. д.1414. 94 л.

Журнал учета жителей с.Груздово Ошмянского повета. 1829-1831 гг. д.1417. 12 л.

Метрическая книга г.Заблудов Волковысского повета. 1767-1784 гг., д.1992, 90 л.; 1797-1800 гг., д.1993, 52 л.; 1797-1801 гг., д.1994, 43 л.; 1798-1807 гг., д.1995, 29 л.

Опись 4б

Письма митрополита Шептицкого, записи его бесед с прихожанами, тексты проповедей, прочитанных Шептицким, тексты посланий, поздравительные письма, адреса, счета, статьи, грамоты. д.2606, 2762.

Конспекты лекций по истории канонического церковного права XX в. д.2794-2800.

То же семейного права XX в. д.2801.

Опись 5

Исторический обзор неустановленного автора об уничтожении церковной унии на Украине и Белоруссии в XVIII-XIX вв. Декабрь 1915 г. д.399.

Шептицкий А.О., митрополит греко-униатской церкви. Ф 358.

Опись 1

Копия письма митрополита могилевского к Бенкендорфу (к истории польского костела 1903 - дек. 1906 г.). 18.04.1905. д.51. 101 л.

Переписка с опекунами Львовского школьного округа, учебными заведениями Львова и Пинска о выделении стипендий и участии в проводимых мероприятиях. 1913-1937 гг. Оп.1. д.150а. 32 л.

Опись 2

Письма архиепископов, епископов и митрополитов Польши. 1900-1917 гг. д.80. 86 л.

Опись 3

Мемориал об использовании народных языков во время богослужения. 27.02.1930. д.11. 3 л.

Письмо из папской нунциатуры в Варшаве о расширении юрисдикции нунциатуры на всех землях Советской России, оккупированных польскими войсками. 1919 г. д.102 (т.III). 1 л.

Письма могилевского архиепископа Роппа Эдуарда из Петербурга и папской нунциатуры из Праги к священнику Семяцкому Т. о полномочиях последнего в Могилевской и Минской диоцезиях и разрешении Восточной конгрегации в Риме отправлять службу в римско-католических диоцезиях Чехосло-вакии. 1931 г. д.103. 3 л.

Обзор папской нунциатуры в Варшаве о расширении атеизма и состоянии церкви в СССР. 1936 г. д.117 (т.III). 1 л.

Письмо Восточной конгрегации в Риме о проведении в католических церквах восточного обряда ежегодных восьмидневных молебнов за достижение унии православных с Римом. 14.11.1941. д.119. (т.III). 1 л.

Письмо к архиепископу Рейнису в Вильнюсе о назначении Неманцевича Антония экзархом Белоруссии с просьбой помочь вновь утвержденному белорусскому экзархату. 09.06.1942. д.121 (т.III). 2 л.

Обращение капеллана ордена Св. Марии-Терезии из Швейцарии ко всем детям мира молиться за детей России, которые страдают от голода. 07.03.1934. д.303 (т.III). 1 л.

Библиография к работам по истории униатской церкви. Б/д. д.317. 40 л.

Лукань Степан-Роман Дмитрович, украинский исследователь, библиограф. Ф.364. Оп.1. 1728-1943 гг. (копии 1665-1682 и 1720-1725 гг.)

Выписи, исторические сведения и библиография публикаций о деятельности базилианских школ на Украине и Белоруссии. XVIII-XIX вв. 1930-1932 гг. д.40. 72 л.

Статьи Луканя С., Демчука П., Калиша А. о жизни и деятельности Кунцевича Иосафата, библиография. 1932-1943 гг. д.67. 256 л.

Статьи о посмертном культе Кунцевича Иосафата, причис-ленного к лику святых католической церковью (1643-1746 гг.). 1929-1932 гг. д.68. 72 л.

Статьи Луканя С. и Кийка И. о публикаторской деятельности базилиан на Украине и Белоруссии XVI-XVIII вв. и библиография к этому вопросу. 1928-1932 гг. д.69. 57 л.

Статьи, библиография публикаций, выписки по истории базилианского ордена и его монастырей и церквей XVI-XVII вв. 1930-1938 гг. д.73. 174 л.

Библиография публикаций, исторические сведения, выписки о деятельности базилианских монастырей в г.Полоцке XVII-XVIII вв. 1930-1932 гг. д.83. 53 л.

Библиография публикаций, выписки об основании и деятельности монастыря, архива и типографии в г. Супрасль XV-XVIII вв. (собрано Луканем). 1932 г. д.84. 61 л.

Журнальная статья Твардовского о результатах учета состояния учебных учреждений Минской губернии. 1819 г. д.138. 31 л.

Выписи об основании и деятельности базилианских монастырей и школ при них на территории Украины, Белоруссии и Литвы XVIII в. Б/д. д.146. 24 л.

Скрутень Иосафат, священник, монах. Ф.376. Оп.1. Т.I. 1910-1943 гг.

Приглашения и программы IV и V конференций церковной унии в г. Пинске. 1933-1935 гг. д.18. 7 л.

Указ председателя Варшавского "Священного союза" митрополита Дионисия об исключении и предании анафеме виленского архимандрита Филиппа Павла Морозова (копия). 1925 г. д.27, л.1.

Фотография украинской базилианской церкви в окрестностях г. Гродно (с праздничным приветом). 1929 г. д.31. 3 л.

Письма священника В.Толочко из Вильни. 1924-1939 гг. д.92. 103 л.

Письма епископа Боцяна О. и монаха Демчука П. о результатах поисков материалов к биографии базилианина Кунцеви-ча И. 1924 г. д.112. 18 л.

Ржевусский Тадей Петр,
монах. Ф.378. Оп.1. Т.I. 1909-1949 гг.

Материалы об участии Ржевусского в международной акции католиков по укреплению своих позиций и расширению унии на украинских и белорусских землях и на Балканах (приглашения, протоколы, программы, переписка и др.). 1922-1933 гг. д.2. 69 л.

Протокол совещания митрополита Андрея Шептицкого, священника Колпинского д. и субдьякона Ржевусского Т. в июле 1929 г. во Львове о возможности расширения унии на Восточную Украину, Белоруссию и Россию и др. записки Ржевусского. 1929-1931 гг. д.3. 46 л.

Письма польских издательств, редакций газет и журналов в Кракове, Гродно и др. о публикации статей. 1927-1933 гг. д.11. 12 л.

Обращение префекта народных школ Друйского повета Хонарука В. к воеводскому куратору школ в Вильно с призывом остановить дискриминацию белорусского языка в школах. 1921-1988 гг. д.18. 10 л.

Письма священника Толочко Владимира и Осипа из Вильни с приложением газетных статей, иллюстраций. 1921-1934 гг. д.59. 123 л.

Греко-католический митрополичий ординат. Ф.408. Оп.1

Обращение к верующим Восточной Галиции в связи с закрытиями церквей в Советской Украине, Белоруссии и РСФСР. 18.08.1930. д.9. 4 л.

Обращение протоигумена базилианских монастырей А.Калиша к греко-католическим священникам и монахам по случаю 300-летия памяти архиепископа полоцкого Иосафата Кунцевича. Фрагмент. 1924 г. д.14. 30 л.

Письмо могилевского епископа Иосифа Белоголового папе Пию XI о необходимости объединения православных и католиков Белоруссии под эгидой Ватикана. 10.05.1922. д.31. 4 л.

Протест греко-католического ординаториата против ограничения прав униатской церкви. 1925 г. д.44. 9 л.

Исторические сведения о православной церкови в мест. Дуброва Минской епархии. 1938 г. д.62. 2 л.

Исторические сведения о православной церкови в с. Покровы Брестского повета. Б/д. д.71.

Книга пожертвований на строительство церкви в с. Березовцах и фотографии представителей католической и греко-католической иерархии и светских особ. 1937-1938 гг. д.81. 87 л.

Списки греко-католических священников, арестованных польскими властями, с указанием сана и места проживания. 1921 г. д.123. 52 л.

Статут базилианского женского монастыря. Б/д. д.145. 4 л.

Рукопись пьесы Стацинского Ф. "Борець за вiру" (Иосафат Кунцевич). д.189. 104 л.

Воспоминания Гадлевского В. и Станкевича А. о встречах митрополита Шептицкого А. с белорусскими священниками в Петрограде. 1917 г. д.662. 8 л.

Обращения белорусского священника Шутовича В. к папс-кому нунцию в Варшаве с просьбой о защите от преследований польского архиепископа Ялбжыковского. 1927 г. д.665. 2 л.

Письмо [священника] Снежинского А. из Вильно Рощинскому Ю. о разногласиях между духовенством Виленской епархии и православными священниками. 1932 г. д.667. 12 л.

Акт Берестейской унии 1596 г. Выписка из львовской судовой книги за 1766-1769 гг. 1938 г. д.761. 25 л.

Выписки из гродских актовых книг г.Новогрудка по истории униатской церкви за 1615-1682 гг. 1936 г. д.762. 11 л.

Документы по истории униатской церкви. 1625-1630 гг. д.764. 81 л.; д.765. 121 л.; 1766 г. д.788. 102 л.

Выписки из документов и рукописей государственного архива и университета г.Вильно за 1794-1915 гг. по истории униатской церкви. 1937 г. д.802. 148 л.

Заявление минского епископа Игната Дедерко и полоцкого суфрагана Киприана Одинца о восстановлении Литовской митрополии и представлении привилегий брестскому епископу. 1810 г. д.805. 2 л.

Ведомость о наличии документов по истории унии в архивах и библиотеках консисторий Волыни, Литвы, Минска и др. за XVII-XX вв., собранные Здравомысловым. 1930 г. д.814. 19 л.

Протоколы, акты обвинений и др. документы судовых дел базилианского монастыря в г.Минске. 1744-1745 гг. д.846.

Протоколы заседаний настоятелей базилианских монастырей в г.Бресте за 1747, 1751, 1759 гг. (копии). 1937 г. д.849. 81 л.

Протоколы заседаний настоятелей базилианских монастырей в г.Белостоке за 1763 г. Копия 1937 г. д.852. 12 л.

Статья Жуковича П. о неопубликованных произведениях Иосафата Кунцевича. Б/д. д.871. 33 л.

Работа неустановленного автора "Исторический очерк об упадке церковной унии и введении схизмы на украинских и белорусских землях в XVIII-XIX вв." Б/д. д.905. 35 л.

Статсведения о количестве родившихся, умерших, бракосочетавшихся и вероисповедании жителей православной парафии с. Снитов Кобринского повета. 1837-1842 гг. д.985. 4 л.

Письма Бельграма администиратору мест. Дубно о прибытии владимирского и брестского епископа в г. Владимир в 1779 г. Копия 1936 г. д.996. 5 л.

Почтовые открытки с изображением памятников и видов г.Бреста. Б/д. д.1185. 4 л.

Протоигуменат монастырей ордена Василия. Ф.684. Оп.1. 1575-1944 гг.

Переписка с Белорусским научным обществом в Вильне о передаче во временное пользование базилианских зданий. 1920 г. д.227. 3 л.

Материалы по истории Польши (вырезки из газет, журналов, выписки) за период с 1139 по 1795 г. XX в. д.1659-1668.

Макет сборника документов по истории базилианских монастырей и учреждений управления ими, подготовленного базилианским исследователем А.Крижановским. 1899 г. д.1702. 95 л.

Машинопись монографии священника С.Ляховича "Священ-ник Михаил Бобровский - профессор ... царского университета в Вильнюсе". 1933 г. д.1714. 42 л.

Рецензия Г.Пашковича на вновь опубликованную работу немецкого историка Баумгартена "19 генеалогических таблиц князей белорусских, российских земель и Новгорода-Ильменского в XIII -XIV вв. XX в. д.1732. 2 л.

Машинопись работы "Семейное право". XX в. д.1785. 61 л.

Машинопись монографии "Источники ориентального церковного права". XX в. д.1786. 108 л.

Записки летописного характера по истории базилианского ордена. XIX в. д.1838. 2 л.

Выписки из архивных документов "Беларускага навуковага таварыства ў Вiльнi" по истории православной и униатской церкви. 1932-1933 гг. д.1840. 17 л.

Декларация инициаторов новой церковной унии с Римом в Западной Белоруссии. 1929 г. д.3208. 12 л.

Выписки из решений съездов представителей монастырей ордена Св. Василия о выделении из Литовской и создании самостоятельной Белорусской провинции. 1777 г. д.3280. 2 л.

Королевское обращение на асессорский суд митрополита Володковича и базилианина из Литовской провинции по поводу нарушения ими установленного правопорядка на время замещения должности епископа луцкого и острожского. 1777 г. д.3281. 2 л.

Дарственная запись киевского митрополита Вениамина Рутского на села Рута, Печураны Новогрудского воеводства для использования последующим киево-галицким митрополитом и епископом в Новогрудке. 1777 г. д.3282. 2 л.

Книга записи обследования базилианских монастырей, подчиненных литовскому провинциалу. 1821 г. д.3283. 52 л.

Доклад министра народного просвещения Завадовского императору Александру I проекта реорганизации базилианских монастырей на территории земель, присоединенных к России после разделов Польши (копия с оригинала 1807 г.). д.3284. 1 л.

Монастырь с. Бытень Гродненской губернии

Материалы о финансово-хозяйственной деятельности в его имениях: Миловидах, Скоринках и Куликах. 1649-1845 гг. д.3285. 122 л.

Выписки из актов Люблинской консистории и теребовельских гродских книг о запрещении Гедзинскому Маврицию из
с. Денисов на поступление в монастырь. 1740 г. д.3286. 4 л.

Домовая книга монастыря с хронологическим реестром приписанных и выписанных лиц. 1822-1831 гг. д.3287. 23 л.

Монастырь в Борунах Литовской губернии

Инвентарные описи монастыря и церкви. 1791-1831 гг. д.3288. 111 л.

Акт обследования монастыря. 1821 г. д.3289. 8 л.

Монастырь в Вильно

Реестр музыкальных инструментов, контрактов с дирижерами оркестров, книга доходов и расходов монастыря за 1721-1734 гг. д.3290. 43 л.

Монастырь в Жировичах Гродненской губернии

Историческая справка и инвентарная опись монастырской церкви и книгохранилища. [1854-1900 гг.]. д.3291. 145 л.

Монастырь в Суткове Ошмянского повета

Историческая справка Главного литовского трибунала по имущественному спору между шляхтичами Чижами, Окутками и Петрашевичами и базилианами из Суткова. 1752 г. д.3292. 24 л.

Инвентарные описи монастыря. 1781-1824 гг. д.3293. 82 л.

Опись документальных материалов монастырского архива (по состоянию на 13 августа 1813 года). 1813-1816 гг. д.3294. 28 л.

Монастырь в Мире Новогрудского повета

Историческая справка о монастыре. 1935 г. д.3295. 5 л.

Выписки из новогрудских земельных актов и грамот об имении и привилеях монастырю в XVI-XVIII вв. 1930-1935 гг. д.3296. 19 л.


ГЕАГРАФIЧНЫ ПАКАЗАЛЬНIК

А

Азарчицкая церковь Гомельского деканата ф.201, оп.4, д.811

Азарчицы, с. ф.201, оп.4, д.811

Альбянка, с. ф.201, оп.4а, д.39

Альбянская Свято-Георгиевская церковь ф.201, оп.4, д.3662

Альбянская церковь ф.201, оп.4, д.1347, 2610, 3048, 3503, 3851, 3869; оп.4а, д.5-34

Альбянский приход ф.201, оп.4, д.3883

Альбяны, с. Слонимского у. ф.201, оп.4, д.1347, 3048, 3503; оп.4а, д.5-35

Андрианка, с. Бельского пов. ф.201, оп.4, д.1830

Андрианковская церковь ф.201, оп.4, д.1830

Антоновичи, с. ф.201, оп.4, д.667

Антоновичская церковь ф.201, оп.4, д.667

Антополь, мест. Кобринского пов. ф.201, оп.4, д.539, 553, 571, 661, 1004, 1186, 1743, 1789-1791, 1840, 1896, 2082, 2213, 2398, 2570, 2630, 2929, 3338; оп.4а, д.43, 44

Антопольская приходская школа ф.201, оп.4, д.1870, 1871

Антопольская церковь Дрогичинского деканата ф.201, оп.4, д.661, 1186, 1840, 1861, 2082, 2213, 2240, 2398, 2570, 2630, 2929, 3338; оп.4а, д.43, 44

Антопольский базилианский монастырь ф.201, оп.4, д. 539, 553, 571, 1004, 1743, 1789-1791, 1870, 1871, 1896, 2014, 2072, 2073, 2096, 2097, 2108-2110, 2163, 3807, 3808

Антопольский деканат ф.201, оп.4, д.2174, 2175, 2384, 2385, 2424-2428, 2460, 2487-2490, 2516, 2557-2564, 2566, 2597-2599, 2600-2603, 2626-2628, 2641, 2795-2797, 2829-2832, 2864-2866, 2900, 3382

Антопольское братство ф.201, оп.4, д.661, 1186

Б

Бабин, н.п. ф.201, оп.4, д.189

Базилианские духовные семинарии и больницы ф.201, оп.4, д.1337

Базилианские монастыри (Св. Василия) ф.201, оп.4, д.14, 336, 518, 613, 719, 767, 1056, 1060, 1295, 1527, 1552, 1805, 1809-1817; ф.364, оп.1, д.40, 73, 83, 146; ф.408, оп.1, д.145; ф.684, оп.1, д.1838, 3280, 3284

Базилианские совещания, конференции, соборы ф.201, оп.4, д.1147, 2076, 4104, 4112; ф.408, оп.1, д.849, 852; ф.684, оп.1, д.3280

Балканы, г. обл. ф.378, оп.1, д.2

Барковский приход ф.201, оп.4, д.2142

Белавичи, с. Слонимского пов. ф.201, оп.4а, д.297-318; оп.4, д.1209

Белавичская церковь ф.201, оп.4, д.1209, 3918; оп.4а, д.297-318

Бе(и)линка, фольв., им. ф.201, оп.4, д. 1219, 1539, 1618

Белица, г. ф.201, оп.4, д.2892

Белицкая городская дума ф.201, оп.4, д.2094, 2095

Белорусская базилианская провинция ф.684, оп.1, д.3280

Белорусская епархия ф.201, оп.4, д.1489

Белорусская [православная] епископия см. Могилевская

Белорусские земли (Беларусь, Белоруссия) ф.201, оп.1, т.II, д.90, 114; оп.4, д.2714; оп.5, д.399; ф.358, оп.3, д.121; ф.364, оп.1, д.40, 69, 146; ф.378, оп.1, д.2, 3; ф.408, оп.1, д.9, 31, 905; ф.684, оп.1, д.1732, 3208

Белорусский греко-католический экзархат ф.358, оп.3, д.121

Белорусское научное общество в Вильне ф.684, оп.1, д.227, 1840

Белосток, г. ф.408, оп.1, д.852; ф.201, оп.4, д.2574

Белостокский базилианский монастырь ф.201, оп.4, д.2574; ф.408, оп.1, д.852

Белостокский деканат ф.201, оп.4, д.3494

Белостокский [императорский] дворец и церковь ф.201, оп.4, д.2052

Белостокский у. ф.201, оп.4, д.2226, 3462

Бельск, мест. ф.201, оп.4, д.570а, 1891, 1955, 2184

Бельская церковь ф.201, оп.4, д. 570а, 1891, 2184

Бельский деканат ф.201, оп.4, д.1834

Бельский Николаевский монастырь ф.201, оп.4, д.1783, 1800, 1824

Бельский пов. ф.201, оп.4, д.1830

Бельский приход ф.201, оп.4, д.1955

Бердовщина, с. Вилейского пов. ф.201, оп.4а, д.185

Береза, с. ф.201, оп.4, д.2493

Береза-Картузская церковь ф.201, оп.4, д.832

Береза-Картузская, с. Пружанского пов. ф.201, оп.4, д.832

Березвецкое училище ф.201, оп.4, д.2462

Березовецкая церковь ф.408, оп.1, д.81

Березовская церковь Антопольского деканата ф.201, оп.4, д.2493

Березовский приход ф.201, оп.4, д.462

Березовцы, с. ф.408, оп.1, д.81

Беседа, с. ф.408, оп.4, д.2134

Беседская церковь ф.201, оп.4, д.2134

Билавичи, с. см. Белавичи

Билинка, им. см. Белинка

Блотская церковь ф.201, оп.4, д.2802

Блоты, с. ф.201, оп.4, д.2802

Бобыничи, с. Полоцкого воев. ф.201, оп.4, д.1135

Бобыничская церковь ф.201, оп.4, д.1135

Бокшта (Бакшты), с. Ошмянского пов. ф.201, оп.4, д.369

Больки, с. Брестского воев. ф.201, оп.4, д.1163

[Больковская] церковь ф.201, оп.4, д.1163

Борки, с. ф.201, оп.4, д.402а

Бородичи, с. ф.201, оп.4, д.1134, 2494

Бородичская церковь Кобринского деканата ф.201, оп.4, д.1134, 2494

Борунская церковь ф.684, оп.1, д.3288

Борунский базилианский монастырь ф.201, оп.4, д.835, 2021; ф.684, оп.1, д.3288, 3289

Борунский пов. ф.201, оп.4, д.1680а

Борунское духовное училище ф.201, оп.4, д.2249, 2586

Борунь(ы), мест. Ошмянского пов. ф.201, оп.4, д.835, 2021; ф.684, оп.1, д.3288, 3289

Бранское староство ф.201, оп.4, д.462

Браслав, с. Полоцкого воев. ф.201, оп.4, д.743

Браславская церковь ф.201, оп.4, д.743

Брацлав, г. (Украина) ф.201, оп.4, д.1361, 1579

Брацлавская церковь ф.201, оп.4, д.1361

Брацлавский монастырь ф.201, оп.4, д.1361

Брест (Берестье), г. ф.181, оп.2, д.3168; ф.201, оп.4, д.49, 60, 118, 526,1657; ф.408, оп.1, д.849, 1185

Брестская духовная семинария ф.201, оп.4, д.1903

Брестская еврейская община ф.201, оп.4, д.314

Брестская епархия (епископия) ф.201, оп.4, д.510, 1024, 1422, 1680, 1693, 1697, 1771, 1852 см. Владимирская

Брестская капитула ф.201, оп.4, д.4105-4107

Брестская консистория ф.201, оп.4, д.284, 831, 986, 1305, 1680б, 1727, 1743

Брестская уния (синод) ф.201, оп.4, д.110, 336, 1023, 4063; ф.408, оп.1, д.761

Брестская церковь Брестского деканата ф.201, оп.4, д.98, 223а, 246а,б

Брестская церковь Св. Михаила Брестского деканата ф.201, оп.4, д.124

Брестский базилианский монастырь ф.201, оп.4, д.1809-1817

Брестский деканат ф.201, оп.4, д.98, 124, 1575

Брестский доминиканский монастырь ф.201, оп.4, д.1657

Брестский коллегиум ф.201, оп.4, д.1625

Брестский магистрат ф.201, оп.4, д.49

Брестский монастырь и костел тринитариев ф.201, оп.4, д.1846

Брестский пов. ф.181, оп.2, д.3168; ф.201, оп.4, д.277, 394, 570, 735, 3650; ф.408, оп.1, д.71

Брестский собор Брестского деканата ф.201, оп.4, д.123

Брестский у. ф.201, оп.4, д.2433, 3257

Брестский цистерианский монастырь ф.181, оп.2, д.3168

Брестское воев. ф.201, оп.4, д.358, 526, 1402

Брестское епископство ф.201, оп.4, д.1693

Брестское староство ф.201, оп.4, д.61, 86, 167, 314, 341, 341а, 376, 554, 724

Бродская греко-католическая школа ф.201, оп.4, д.2017

Броды, мест. ф.201, оп.4, д.2017

Броники, с. ф.201, оп.4, д.2807

Броникская церковь ф.201, оп.4, д.2807

Будевичи, с. ф.201, оп.4, д.151а

Буд(т)ятичи, с. Ивановского пов. ф.201, оп.4а, д.586; оп.4, д.1923

Бутятичская церковь ф.201, оп.4, д.1923; оп.4а, д.586

Бытенский базилианский монастырь ф.201, оп.4, д.890, 1474, 2401, 2410, 2530, 2531, 2775; ф.684, оп.1, д.3285-3287

Бытень, с. Слонимского пов. ф.201, оп.4, д.1474, 2530; ф.684, оп.1, д.3285-3287

В

Вавуличи, с. Брестского воев. ф.201, оп.4, д.1179

Вавуличская церковь ф.201, оп.4, д.1179

Ва(е)ратыц(с)к, им., фольв. ф.201, оп.4, д.621, 972, 1220

Валавель, с. Кобринского пов. ф.201, оп.4, д.68

Валавельская церковь ф.201, оп.4, д.68

Валанов, с. ф.201, оп.4, д.325

Валановская церковь Брестского деканата ф.201, оп.4, д.325

Варшава, г. ф.132, оп.1, д.414; ф.181, оп.2, д.535; ф.201, оп.4, д.719, 1079, 4063; ф.358, оп.3, д.102, 117; ф. 376, оп.1, д.27; ф.408, оп.1, д.665

Варшавская библиотека Замойских и Красинских ф.201, оп.4, д.4063

Варшавская Национальная библиотека ф.201, оп.4, д.4063

Василишки, им. Виленского пов. ф.201, оп.4, д.67

Василишки, им. Минского пов. ф.201, оп.4, д.105

Ватикан ф.181, оп.2, д.2466; ф.408, оп.1, д.31

Вашковичи, с. Виленского воев. ф.201, оп.4, д.759

Вашковичская церковь ф.201, оп.4, д.759

Великое княжество Литовское (Литва, Литовское кн.) ф.201, оп.4, д.50, 119, 193, 406, 407, 510, 847, 923, 1150, 1232, 1543, 1554; ф.684, оп.1, д.3292

Версток, с. ф.201, оп.4, д.952

Верстокская церковь Брестского деканата ф.201, оп.4, д.952

Вертилишки, с. ф.201, оп.4, д.792

Вертилишковская церковь ф.201, оп.4, д.792

Верхня, с. Ошмянского пов. ф.201, оп.4, д.697

Верхнянская церковь ф.201, оп.4, д.697

Вижки, с. ф.201, оп.4, д.171

Вижковская церковь Брестского деканата ф.201, оп.4, д.171

Вижна, с. ф.201, оп.4, д.589

Вижнянская церковь Брестского деканата ф.201, оп.4, д.589

Вилейка, с. Минского воев. ф.201, оп.4, д.625

Вилейская церковь ф.201, оп.4, д.625

Вилейский пов. ф.201, оп.4, д.185

Виленская губ. ф.201, оп.4, д.1764, 2092

Виленская духовная семинария ф.201, оп.4, д.203

Виленская епархия ф.408, оп.1, д.667

Виленская епископия см. Литовско-Виленская епископия

Виленская коллегия иезуитов ф.140, оп.1, д.23

Виленская латинская епископия ф.201, оп.4, д.161, 341, 341а, 402, 922, 1642

Виленская митрополия см. Литовская митрополия

Виленская православная архимандрия ф.376, оп.1, д.27

Виленская римско-католическая духовная консистория ф.201, оп.4, д.2446

Виленская церковь и архив ф.201. оп.4, д.2691, 2889

Виленский архиерейский хор ф.201, оп.4, д.3223

Виленский базилианский монастырь ф.201, оп.4, д.572, 785, 1408-1410, 1802, 1931, 2277, 4158; ф.684, оп.1, д.3290

Виленский девичий монастырь ф.201, оп.4, д.2439, 2440, 2579

Виленский деканат ф.201, оп.4, д.446

Виленский кафедральный Николаевский собор ф.201, оп.4, д.2434, 2439, 2440

Виленский костел и шкаплерское братство ф.201, оп.4, д.279

Виленский костел кармелитов и братство ф.201, оп.4, д.1066

Виленский монастырь ф.201, оп.4. д.2529, 2658

Виленский пов. ф.201, оп.4, д.67

Виленский православный монастырь Св. Духа ф.201, оп.4, д.1654, 1797, 3381

Виленский трибунал ф.201, оп.4, д.91, 215, 333

Виленский у. ф.201, оп.4, д.518, 1804

Виленский университет и архив ф.408, оп.1, д.802; ф.684, оп.1, д.1714

Виленское воев. ф.201, оп.4, д.1, 6-8, 18-33, 63, 64, 67, 82, 141, 252, 342-345б, 354, 466а-д, 730, 759, 785, 988, 1346, 1496, 1511, 1519, 1649, 4068-4096, 4114

Виленское ген.-губ. ф.201, оп.4, д.3134, 4027

Виленское духовное училище ф.201, оп.4, д.3223

Виленское училище для девиц духовного звания ф.201, оп.4, д.3058

Виленское церковное братство ф.201, оп.4, д.786, 1411

Вильевская церковь ф.201, оп.4, д.2134

Вильня(о) (Вильнюс), г. ф.132, оп.1, д.414; ф.140, оп.1, д.23; оп.2, д.535; ф.201, оп.1, т.II, д.114; оп.4. д.203, 279, 339, 393, 414, 572, 785, 786, 1066, 1408-1411, 1648б, 1654, 1797, 1802, 1848, 2277, 2434, 2529, 2691, 2740, 3058, 3223, 3381, 4113; ф.358, оп.3, д.121; ф.376, оп.1, д.92; ф.378, оп.1, д.18, 59; ф.408, оп.1, д.667, 802; ф.684, оп.1, д.227, 1714, 1840, 3280

Вилья, с. ф.201, оп.4, д.2134

Вистичи (Вистицы), с. Брестского пов. ф.181, оп.2, д.3168; ф.201, оп.4, д.770

Вистичская церковь Брестского деканата ф.201, оп.4, д.770

Витебск, г. ф.201, оп.4, д.261

Витебская губ. ф.201, оп.4, д.2229

Витебский пов. ф.201, оп.4, д.312, 312а

Витебское воев. ф.201, оп.4, д.233

Вишневецкий деканат Брестской епархии ф.201, оп.4, д.1667

Владимир, г. ф.408, оп.1, д.996

Владимирская, Брестская и Кобринская епископия (епархия) ф.201, оп.4, д.1, 3, 15, 44, 61, 72, 75, 79, 102, 103, 217, 266, 302, 302а, 403, 510, 735, 1024, 1105, 2664; ф.408, оп.1, д.996

Влодовичский деканат ф.201, оп.4, д.1668

Волковщина, с. ф.201, оп.4, д.678

Волковщинская церковь ф.201, оп.4, д.678

Волковыск, г. ф.201, оп.4, д.893

Волковысская церковь ф.201, оп.4, д.893

Волковысский деканат ф.201, оп.4, д.509, 1223, 1698, 1731

Волковысский пов. ф.201, оп.4, д.477, 1229, 1698, 1720; оп.4а, д.1992-1995

Воложин, с. ф.201, оп.4, д.1226

Воложинская церковь Ошмянского деканата ф.201, оп.4, д.1226

Волынская духовная консистория ф.408, оп.1, д.814

Волынь, ист. обл. ф.408, оп.1, д.814

Ворониловичи, с. Слонимского пов. ф.201, оп.4, д.1857

Ворочевичи, с. Пинского пов. ф.201, оп.4, д.506

Ворочевичская церковь ф.201, оп.4, д.506

Высокое, с. Пинского пов. ф.201, оп.4, д.5, 514

Высокская церковь ф.201, оп.4, д.514

Г

Галиция, ист. обл. ф.408, оп.1, д.9

Гвоздицы, с. Брестского деканата ф.201, оп.4, д.1507

Глиницы, им. Кобринского у. ф.201, оп.4, д.3340

Гмина, с. Пинского пов. ф.201, оп.4, д.259, 259а

Гминская церковь ф.201, оп.4, д.259, 259а

Гнивчицкая церковь ф.201, оп.4, д.1221

Гнивчицы, с. Брестского воев. ф.201, оп.4, д.1221

Головчицкая церковь ф.201, оп.4, д.1181

Головчицы, с. Пинского пов. ф.201, оп.4, д.883, 1181

Головщизна, им. Полоцкого воев. ф.201, оп.4, д.795

Гомель, г. ф.201, оп.4, д. 573, 580, 3725, 4165

Гомельская губ. ф.201, оп.4, д.3726

Гомельская Николаевская церковь ф.201, оп.4, д.580

Гомельская Спасская церковь ф.201, оп.4, д.4159

Гомельская церковь ф.201, оп.4, д.573

Гомельский деканат ф.201, оп.4, д.811

Гомельский у. ф.201, оп.4, д.3399, 3653

Гомельский церковный фонд ф.201, оп.4, д.4165

Горки, с. Слонимского пов. ф.201, оп.4, д.576

Горковская церковь ф.201, оп.4, д.576

Городец, с. ф.201, оп.4, д.2803

Городецкая церковь ф.201, оп.4, д.2803

Городецкий у. ф.201, оп.4, д.3603

Городея, им. ф.201, оп.4, д.246, 804

Городилово, с. Минского воев. ф.201, оп.4, д.90

Городиловская церковь ф.201, оп.4, д.90

Городок, с. Дрогичинского пов. ф.201, оп.4, д.577

Городокская церковь ф.201, оп.4, д.577

Городокский приход Минского пов. ф.201, оп.4, д.2143

Гробинецкая церковь ф.201, оп.4, д.1197

Гробинцы, с. ф.201, оп.4, д.1197

Гродненская архимандрия ф.201, оп.4, д.2111

Гродненская губ. ф.201, оп.4, д. 753, 1886, 2781, 2784, 2794, 2826, 2836, 3137, 3302, 3324, 3869; оп.4а, д.1413, 1414; ф.684, оп.1, д.3285-3287, 3291

Гродненская казенная палата ф.201, оп.4, д.3112

Гродненская православная епархия ф.201, оп.4, д.3883, 3942

Гродненский базилианский монастырь ф.201, оп.4, д.218, 2907

Гродненский Борисоглебский монастырь ф.201, оп.4, д.2810.

Гродненский деканат (благочиние) ф.201, оп.4, д.521, 2168, 2169, 2210, 2211, 2230, 2231, 2794, 2826, 3729

Гродненский женский монастырь ф.201, оп.4, д.2809

Гродненский пов. ф.201, оп.4, д.253, 272, 291, 548, 2773; оп.4а, д.36, 1412

Гродненский у. ф.201, оп.4, д.673

Гродненское духовное училище ф.201, оп.4, д.3208

Гродно, г. ф.181, оп.2, д.535; ф.201, оп.4, д.218, 2111, 2809, 2810, 2907; ф.376, оп.1, д.31; ф.378, оп.1, д.11

Груздов, с. Минского воев. ф.201, оп.4, д.591

Груздово, с. Ошмянского пов. ф.201, оп.4а, д.1417

Груздовская церковь Минского воев. ф.201, оп.4, д.591

Грушево, с. Кобринского пов. ф.201, оп.4, д.2769

Грушевская церковь Антопольского деканата ф.201, оп.4, д.2769

Губин, с. Гродненского пов. ф.201, оп.4, д.291

Губин, с. Полоцкого воев. ф.201, оп.4, д.975

Губинская церковь Гродненского пов. ф.201, оп.4, д.291

Губинская церковь Полоцкого воев. ф.201, оп.4, д.975

Губинский монастырь ф.201, оп.4, д.619

Гутово, с. Пинского пов. ф.201, оп.4, д.508

Гутовская церковь ф.201, оп.4, д.508

Д

Денисов, с. ф.684, оп.1, д.3286

Денциольское благочиние ф.201, оп.4, д.3221

Деражи, им. ф.201, оп.4, д.306, 306а

Деречин, мест. Слонимского пов. ф.201, оп.4, д.2046

Деречинский приход ф.201, оп.4, д.2046

Дисна, мест. Полoцкого воев. ф.201, оп.4, д.1203

Дисненский монастырь ф.201, оп.4, д.1203

Дичковский приход ф.201, оп.4, д.2146

Добригорск, им. Минского воев. ф.201, оп.4, д.716

Добригорский базилианский монастырь ф.201, оп.4, д.767

Долгиновский деканат ф.201, оп.4, д.717

Долгиновский приход ф.201, оп.4, д.2144

Долина, с. ф.201, оп.4, д.1197

Дорогичский приход Владимирской епископии ф.201, оп.4, д.15

Достоево, им. Пинского пов. ф.201, оп.4, д.801

Дричев, им. ф.201, оп.4, д.1579

Дрогичин, мест. Кобринского пов. ф.201, оп.4, д.1302, 2495

Дрогичинская церковь ф.201, оп.4, д.2495

Дрогичинский деканат ф.201, оп.4, д.2074, 2082, 2190, 2250-2253, 2258, 2291, 2292, 2308, 2309, 2327-2340, 2392, 2393, 2431, 2432, 2494-2496, 2498

Дрогичинский монастырь ф.201, оп.4, д.1302

Дрогичинский пов. (Польша) ф.201, оп.4, д.577, 595

Друйский пов. ф.378, оп.1, д.18

Дубай, с. Пинского пов. ф.201, оп.4, д.1461

Дубайская церковь Пинского деканата ф.201, оп.4, д.1461

Дубно, мест. Владимирской епископии ф.408, оп.1, д.996

Дуброва, мест. ф.408, оп.1, д.62

Дубровская церковь Минской епархии ф.408, оп.1, д.62

Дудицы, с. ф.201, оп.4, д.533

Дудичская церковь ф.201, оп.4, д.533

Дудковцы, им. ф.201, оп.4, д.1579

Дудов, с. ф.201, оп.4, д.1834

Дудовская церковь Бельского деканата ф.201, оп.4, д.1834

Дукры, им. Слонимского пов. ф.201, оп.4, д.119

Дуниловичский приход ф.201, оп.4, д.2145

Дятковичи, с. ф.201, оп.4, д.2804

Дятковичская церковь ф.201, оп.4, д.2804

Дятловичи, с. ф.201, оп.4, д.744

Дятловичская церковь ф.201, оп.4, д.744

Ж

Жежлин, с. Полоцкого воев. ф.201, оп.4, д.474

Жидичи, с. Брестского воев. ф.201, оп.4, д.237

Жидичская церковь ф.201, оп.4, д.237

Жировичи (Жировицы), мест. и г. Гродненской губ. ф.201, оп.4, д.267, 847, 1091, 1398, 2585, 2811, 2815, 2990, 3060; ф.684, оп.1, д.3291

Жировичская библиотека при училище ф.201, оп.4, д.3217, 3227; ф.684, оп.1, д.3291

Жировичская бурса при училище ф.201, оп.4, д.3204, 3214

Жировичская вол. ф.201, оп.4, д.3514

Жировичская монастырская мельница ф.201, оп.4, д.3513, 3514

Жировичская церковь ф.201, оп.4, д.1398, 2502, 2585, 2815, 3316, 3634; ф.684, оп.1, д.3291

Жировичский приход ф.201, оп.4, д.1091, 2772, 2990

Жировичский Успенский монастырь ф.200, оп.1, д.7; ф.201, оп.4, д.267, 847, 2401, 2459, 2500, 2531, 2532, 2575, 2604-2607, 2612, 2811, 2909, 2930-2934, 2986-2988, 3052, 3060, 3111-3114, 3138, 3143, 3144, 3203, 3236, 3259, 3316, 3511-3513, 3524, 3525, 3535-3537, 3547, 3634, 3635, 3649, 3661, 3730; ф.684, оп.1, д.3291

Жировичское духовное училище ф.200, оп.1, д.1-5, 7, 27, 28, 31, 33, 36, 38; ф.201, оп.4, д.919, 2739-2742, 3188-3190, 3194-3202, 3204-3207, 3209-3215, 3217-3227, 3431, 3443-3446, 3454, 3925

Жмудзкая земля ф.201, оп.4, д.18-33

Жуковщизна, им. ф.201, оп.4, д.3143

Журавичи, с. ф.201, оп.4, д.762

Журавичская церковь Рогачевского деканата ф.201, оп.4, д.762

З

Забабская церковь ф.201, оп.4, д.277

Забабье (Рудно), с. ф.201, оп.4, д.277

Заблудов (мест., г.) Гродненского пов. ф.201, оп.4, д.62, 1290, 1784, 1900, 2112, 2135, 2160, 2164-2167, 2191, 2232, 2305, 2306, 2402-2406, 2498; оп.4а, д.1992-1995

Заблудовская волость ф.201, оп.4, д.3462

Заблудовская Успенская церковь ф.201, оп.4, д.1900, 2013, 2079, 2100, 2135, 2160, 2168, 2169, 2210, 2211, 2230-2232, 2305, 2306, 2344, 2345, 2402-2406, 2498, 3232, 3302, 3462, 3538

Заблудовский приход ф.201, оп.4, д.2164-2167, 2191

Заблудовский Успенский монастырь ф.201, оп.4, д.65, 1290, 1784, 1836, 1882, 1889, 1931, 2112, 3176

Завер[е]чи, им. Полоцкого воев. ф.201, оп.4, д.795

Загробель, с. ф.201, оп.4, д.2576

Зазулинецкий приход ф.201, оп.4, д.1785

Зазулинцы, с. ф.201, оп.4, д.1785

Закоморье, с. ф.201, оп.4, д.1210

Закоморьевская церковь ф.201, оп.4, д.1210

Залив, с. ф.201, оп.4, д.2307

Заливская церковь Антопольского деканата ф.201, оп.4, д.2307

Зацнянский приход ф.201, оп.4, д.2147

Збарож, мест. Брестского пов. ф.201, оп.4, д.1305

Збарожский приход ф.201, оп.4, д.1305

Зводская церковь ф.201, оп.4, д.724

Зводы, с. Брестского староства ф.201, оп.4, д.724

Зубочи, с. Брестского пов. ф.201, оп.4, д.383

Зубочская церковь ф.201, оп.4, д.383

И

Ивановский (Яновский) пов. ф.201, оп.4а, д.586

Игуменский деканат ф.201, оп.4, д.2411

Изабелин, с. Волковысского пов. ф.201, оп.4, д.1223

Изабелинская церковь Волковысского деканата ф.201, оп.4, д.1223

Изяславская губ. (Украина) ф.201, оп.4, д.1436

Ильинская церковь Виленского деканата ф.201, оп.4, д.446

Илья, с. Виленской губ. ф.201, оп.4, д.446

Инфлянты, ист. обл. (Латвия) ф.181, оп.2, д.535

К

Каличицкая церковь Брестского деканата ф.201, оп.4, д.166

Каличицы, с. ф.201, оп.4, д.166

Каменец, с. Брестского воев. ф.201, оп.4, д.845

Каменецкая латинская епископия ф.201, оп.4, д.1240

Каменецкая церковь ф.201, оп.4, д.845

Каменецкий деканат ф.201, оп.4, д.1194

Каменецкий у. ф.201, оп.4, д.1939

Каменица-Жировицкая, с. ф.201, оп.4, д.1275

Каменица-Жировичский приход Луцкой епископии ф.201, оп.4, д.1275

Каменская церковь ф.201, оп.4, д.962

Камень, с. Брестского воев. ф.201, оп.4, д.962

Касуцкий приход ф.201, оп.4, д.2149

Киево-печерская архимандрия ф.201, оп.4, д.102

Киевская митрополия ф.201, оп.4, д. 48, 252, 303, 305, 305а, 376, 403, 414, 421, 482, 517, 526, 527, 532, 554, 574, 673, 741, 754, 895, 1009, 1056, 1079, 1245, 1550, 1703, 1950, 4011, 4111-4113; ф.684, оп.1, д.3282

Киевский пов. ф.201, оп.4, д.305, 305а

Кисиловицкая церковь ф.201, оп.4, д.2806

Кисиловцы, с. ф.201, оп.4, д.2806

Китай-город, мест. ф.201, оп.4, д.2218

Клецк, г. ф.201, оп.4, д.3291

Клецкая церковь ф.201, оп.4, д.3291

Клецкий деканат ф.201, оп.4, д.1735

Княжин, с. Мядельского деканата ф.201, оп.4, д.552

Кобрин, г. ф.201, оп.4, д.248, 280

Кобринская архимандрия ф.201, оп.4, д.302, 302а

Кобринская епархия см. Владимирская

Кобринская земля ф.201, оп.4, д.1432

Кобринские монастыри ф.201, оп.4, д.280, 693

Кобринский деканат ф.201, оп.4, д.1134, 1137

Кобринский монастырь Св. Спаса ф.201, оп.4, д.248

Кобринский округ ф.201, оп.4, д.2383

Кобринский пов. ф.201, оп.4, д.68, 516, 529, 1738, 2428; оп.4а, д.43, 44; ф.408, оп.1, д.985

Кобринский у. ф.201, оп.4, д.3340

Кобринское духовное училище ф.201, оп.4, д.3441

Ковердяки, с. Брестского пов. ф.181, оп.2, д.3168

Козиницкий приход Брестской епископии ф.201, оп.4, д.1435

Козиницы, с. ф.201, оп.4, д.1435

Козицкая церковь ф.201, оп.4, д.1738

Козицы, с. Кобринского пов. ф.201, оп.4, д.1738

Козловщина, с. ф.201, оп.4, д.658

Козловщинская церковь Слонимского деканата ф.201, оп.4, д.658

Козницкая церковь ф.201, оп.4, д.2805

Козницы, с. ф.201, оп.4, д.2805

Колобуск, фольв. ф.201, оп.4, д.403

Комотово, с. Гродненского пов. ф.201, оп.4, д.2773

Комотовская церковь ф.201, оп.4, д.2773

Кончицкая волока ф.201, оп.4, д.17

Копцы, с. ф.201, оп.4, д.3512

Кореневщина, с. ф.201, оп.4, д.793

Кореневщинская церковь ф.201, оп.4, д.793

Корсунь, фольв. ф.201, оп.4, д.847

Косичи, им. Брестской епископии ф.201, оп.4, д.72

Коссовское благочиние ф.201, оп.4, д.3869

Костеневичи, с. ф.201, оп.4, д.626

Костеневичская церковь ф.201, оп.4, д.626

Костровицы, им. ф.201, оп.4, д.165

Крайск, с. Минского пов. ф.201, оп.4, д.674

Крайская церковь ф.201, оп.4, д.674

Краков, г. (Польша) ф.201, оп.4, д.4067; ф.378, оп.1, д.11

Краковская библиотека кн. Чарторыйских ф.201, оп.4, д.4067

Красное село, с. Минского пов. ф.201, оп.4, д.326

Красносельская церковь ф.201, оп.4, д.326

Кременецкий пов. ф.201, оп.4, д.256

Крестеневицкая церковь ф.201, оп.4, д.2134

Крестеневицы, с. ф.201, оп.4, д.2134

Кривецкий приход ф.201, оп.4, д.2148

Криница, с. Брестского у. ф.201, оп.4, д.2433

Криничская Николаевская церковь ф.201, оп.4, д.2433

Кричев, с. Брестского воев. ф.201, оп.4, д.842

Кричевская церковь ф.201, оп.4, д.842

Кругель, с. Брестского воев. ф.201, оп.4, д.842

Кругельская церковь ф.201, оп.4, д.610

Крупчицкая Александро-Невская церковь ф.201, оп.4, д.3442

Крупчицы, с. ф.201, оп.4, д.3442

Кузьмичи, с. ф.201, оп.4, д.2573

Кузьмичская церковь ф.201, оп.4, д.2573

Кулики, им. ф.684, оп.1, д.3285

Куренец, с. Виленского воев. ф.201, оп.4, д.730

Курляндская губ. (Латвия) ф.201, оп.4, д.1764

Курмичи, с. Брестского пов. ф.181, оп.2, д.3168

Кустынский приход ф.201, оп.4, д.677

Кустынь, с. Брестского воев. ф.201, оп.4, д.677

Кухтичи, им. ф.201, оп.4, д.1080

Кухча, фольв. ф.201, оп.4, д.657

Л

Лавров, с. Брестского воев. ф.201, оп.4, д.846

Лавровский базилианский монастырь ф.201, оп.4, д.846

Лапиница, с. ф.201, оп.4, д.1490

Лапиницкая церковь ф.201, оп.4, д.1490

Латыголь, с. ф.201, оп.4, д.715

Латыгольская церковь ф.201, оп.4, д.715

Латышевское казначейство ф.201, оп.4, д.1240

Лебедевский приход ф.201, оп.4, д.2150

Лепани, им. ф.201, оп.4, д.18-33

Лепель, с. Полоцкого воев. ф.201, оп.4, д.474

Лещанская церковь ф.201, оп.4, д.2571

Лещи, с. Пинское предместье ф.201, оп.4, д.2571

Лидский деканат ф.201, оп.4, д.1193

Литва см. Великое княжество Литовское

Литва, ист. обл. ф.364, оп.1, д.146; ф.408, оп.1, д.814

Литвиши, с. ф.201, оп.4, д.717

Литвишская церковь и братство ф.201, оп.4, д.717

Литовская базилианская провинция ф.201, оп.4, д.809, 1809-1817; ф.684, оп.1, д.3280, 3281, 3283

Литовская духовная консистория ф.200, оп.1, д.17-19; ф.201, оп.4, д.71, 2014, 2072-2074, 2096, 2097, 2107-2111, 2137, 2138, 2176, 2190, 2192, 2198, 2205, 2327-2340, 2386-2393, 2424-2427, 2459, 2460, 2487-2490, 2500, 2507, 2516, 2517, 2533, 2557-2564, 2575, 2600-2607, 2626-2628, 2649, 2716, 2793, 2794, 2824-2827, 2829-2832, 2864-2866, 2900, 2957, 3047, 3060, 3076, 3112, 3138, 3176, 3177, 3236, 3412, 3427, 3439, 3494, 3524, 3547; ф.408, оп.1, д.814

Литовская духовная семинария ф.200, оп.1, д.9, 10, 12, 13, 15, 22, 26, 30; ф.201, оп.4, д.2249, 2509, 2510, 2579, 2742, 3177, 3189, 3195, 3217-3220

Литовская епископия (Литовско-Виленская) ф.201, оп.4, д.2016

Литовская митрополия ф.408, оп.1, д.805, 1914

Литовская педагогическая комиссия ф.201, оп.4, д.1680а

Литовская православная епархия ф.201, оп.4, д. 2658, 2901, 3431, 3441, 3495, 3614, 3615, 4027, 4046, 4110, 4178

Литовский главный трибунал ф.684, оп.1, д.3292

Литовский округ ф.201, оп.4, д.3192

Литовский отдельный корпус ф.201, оп.4, д.1915

Лобно, с. ф.201, оп.4, д.521

Лобнянская церковь Гродненского деканата ф.201, оп.4, д.521

Лосицкий деканат Брестской епархии ф.201, оп.4, д.1669

Луцкая диоцезия (епископия) ф.201, оп.4, д.883, 1275, 1765, 1853; ф.684, оп.1, д.3281

Лыщица, с. Брестского пов. ф.201, оп.4, д.570

Лыщицкая церковь ф.201, оп.4, д.570

Львов, г. ф.132, оп.1, д.414; ф.358, оп.1, д.150а; ф.378, оп.1, д.3

Львовская епархия (епископия) ф.201, оп.4, д.719, 955-957, 1183

Львовский магистрат ф.132, оп.1, д.414

Львовский монастырь и костел августинцев ф.132, оп.1, д.414

Львовский школьный округ ф.358, оп.1, д.150а

Любищицкая церковь ф.201, оп.4, д.338

Любищицы, с. ф.201, оп.4, д.338

Люблин, г. (Польша) ф.201, оп.4, д.4063

Люблинская библиотека Лопатинского И. ф.201, оп.4, д.4063

Люблинская духовная консистория ф.684, оп.1, д.3286

Лядский монастырь ф.201, оп.4, д.1939

Ляды, мест. ф.201, оп.4, д.1939

Лясковичи, с. Пинского пов. ф.201, оп.4, д.1078

Лясковичская церковь ф.201, оп.4, д.1078

Ляховицкая церковь ф.201, оп.4, д.515

Ляховичи, с. ф.201, оп.4, д.99

Ляховичская церковь Брестского деканата ф.201, оп.4, д.99

Ляховцы, с. ф.201, оп.4, д.515

Ляцко, с. ф.201, оп.4, д.718

Ляцковская церковь ф.201, оп.4, д.718

М

Малобеседская церковь ф.201, оп.4, д.1620

Малое, им. Гродненского пов. ф.201, оп.4, д.253

Малые Беседы, с. Минского пов. ф.201, оп.4, д.1620

Марковский приход ф.201, оп.4, д.2153

Маркутишки, им. Гродненского пов. ф.201, оп.4, д.253

Матиевичи, с. ф.201, оп.4, д.538

Матиевичская церковь ф.201, оп.4, д.538

Мацкевичи, им. ф.201, оп.4, д.211

Межиречский деканат Брестской епархии ф.201, оп.4, д.1670

Мелешовские сенокосы ф.201, оп.4, д.251

Мельницкая волость ф.201, оп.4, д.393

Меречский приход ф.201, оп.4, д.1489

Меречь, с. Виленского воев. ф.201, оп.4, д.6 (т.I), д.7 (т.II), д.8 (т.III),

Меречь-Остюковский, им. ф.201, оп.4, д.368

Метельна, с. Брестского воев. ф.201, оп.4, д.843

Метельненская церковь ф.201, оп.4, д.843

Миловиды, им. ф.684, оп.1, д.3285

Минск, г. ф.201, оп.1, т.II, д.114; оп.4, д.35, 201, 271, 327, 414; ф.408, оп.1, д.814; 846

Минская губ. ф.201, оп.4, д.1764, 1845, 2197, 2435; ф.364, оп.1, д.138

Минская диоцезия (епархия) ф.201, оп.4, д.917, 1765

Минская духовная консистория ф.201, оп.4, д.1728, 1735, 1783, 1784, 1800, 1824, 1833, 1836, 1889, 1955, 2013, 2032, 2112, 2164-2167, 2191, 2344, 2345, 3017; ф.408, оп.1, д.814

Минская духовная семинария ф.201, оп.4, д.2462

Минская латинская епархия ф.201, оп.4, д.1517; ф.358, оп.1, д.103

Минская православная епископия ф.201, оп.4, д.3001, 3139, 3390; ф.408, оп.1, д.62

Минские женские монастыри ф.201, оп.4, д.35

Минские монастыри ф.201, оп.4, д.271, 1079

Минский базилианский монастырь ф.201, оп.4, д.327, 721; ф.408, оп.1, д.846

Минский деканат ф.201, оп.4, д.627, 665

Минский пов. ф.201, оп.4, д.105, 247, 305, 305а, 1620

Минское воев. ф.201, оп.4, д.62, 82, 91, 270, 464, 466а-д, 591, 625, 664, 674, 767, 782, 796, 1079, 1228, 1245

Мир, мест. Новогрудского пов. ф.684, оп.1, д.3295, 3296

Мирский базилианский монастырь ф.684, оп.1, д.3295, 3296

Мисса, с. Виленского воев. ф.201, оп.4, д.1511

Мисская церковь ф.201, оп.4, д.1511

Михнышки, с. ф.201, оп.4, д.152

Могилев, г. ф.201, оп.4, д.187, 188; ф.408, оп.1, д.31

Могилевская волость ф.201, оп.4, д.162а, 368

Могилевская губ. ф.201, оп.4, д.405, 409, 3750

Могилевская епархия ф.201, оп.4, д.583

Могилевская латинская диоцезия ф.358, оп.3, д.51, 103, 1486

Могилевская православная епископия ф.201, оп.4, д.405, 409, 923, 924

Могилевский деканат ф.201, оп.4, д.887, 1671

Модрин, с. ф.201, оп.4, д.1512

Модринская церковь ф.201, оп.4, д.1512

Мозырский пов. ф.201, оп.4, д.558

Молодечненский приход ф.201, оп.4, д.2152

Морочь, с. ф.201, оп.4, д.861

[Морочская] церковь Туровской епископии ф.201, оп.4, д.861

Мостовская церковь ф.201, оп.4, д.753

Мосты, с. Гродненской губ. ф.201, оп.4, д.753

Мотоль, с. ф.201, оп.4, д.227

Мотольская церковь ф.201, оп.4, д.227

Мошмейская церковь ф.201, оп.4, д.321

Мошмея, с. ф.201, оп.4, д.321

Мстиславский у. ф 201, оп.4, д.3619

Мстиславское воев. ф.201, оп.4, д.63, 64

Мусуровецкая церковь ф.201, оп.4, д.1513

Мусуровцы, с. ф.201, оп.4, д.1513

Мухавец, с. ф.201, оп.4, д.1522

Муховецкая церковь ф.201, оп.4, д.1522

Мядель, с. Минской губ. ф.201, оп.4, д.2435

Мядельский деканат ф.201, оп.4, д.552, 652, 803

Мядельский женский монастырь и церковь ф.201, оп.4, д.2435

Мядельский приход ф.201, оп.4, д.2151

Н

Нарочский приход ф.201, оп.4, д.2155

Нисино (им., с.) Полоцкого воев. ф.201, оп.4, д.469, 474

Новгород-Ильменский, г. ф.684, оп.1, д.1732

Новогрудок, г. ф.201, оп.4, д.414; ф.684, оп.1, д.3282; ф.408, оп.1, д.762

Новогрудский пов. ф.201, оп.4, д.56-59; ф.684, оп.1, д.3295, 3296

Новогрудское воев. ф.201, оп.4, д.466а-д; ф.684, оп.1, д.3282

Новодворский базилианский монастырь ф.201, оп.4, д.1620а

Новый Двор, с. ф.201, оп.4, д.1620а

Ножицко-Ласицкий приход ф.201, оп.4, д.2154

О

Обичи, с. ф.201, оп.4, д.1514

Обичская церковь ф.201, оп.4, д.1514

Орден Св. Марии-Терезии ф.358, оп.3, д.303

Орехово, с. Брестского пов. ф.201, оп.4, д.3650

Ореховская церковь ф.201, оп.4, д.3650

Орля, им. Витебского пов. ф.201, оп.4, д.312, 312а

Орнашевичи, н.п. ф.201, оп.4, д.189

Оршанский пов. ф.201, оп.4, д.522

Оршанский у. ф.201, оп.4, д.3594

Осовец, с. Кобринского пов. ф.201, оп.4, д.2470

Осовецкая церковь Антопольского деканата ф.201, оп.4, д.2470

Остров, им. Полоцкого воев. ф.201, оп.4, д.469

Остров, им. ф.201, оп.4, д.1579

Остромечев, с. Брестского пов. ф.201, оп.4, д.549

Ошмянский деканат ф.201, оп.4, д.675, 1226, 1227

Ошмянский пов. ф.201, оп.4, д.223, 225, 244, 292, 320, 369, 479, 490, 691, 697, 1119, 2021, 4160; оп.4а, д.1417; ф.684, оп.1, д.3292-3294

Ошмянское староство ф.201, оп.4, д.162а

П

Пашуки, с. Брестского воев. ф.201, оп.4, д.149

Пашукская церковь ф.201, оп.4, д.149

Пережирская православная церковь Брестского у. ф.201, оп.4, д.3257

Перковичи, с. ф.201, оп.4, д.2469

Перковичская церковь Антопольского деканата ф.201, оп.4, д.2469

Петербург (Петроград), г. ф.201, оп.4, д.1009, 3980; ф.358, оп.3, д.103; ф.408, оп.1, д.662

Петриков, с. ф.201, оп.4, д.2576

Печураны, им. Новогрудского воев. ф.684, оп.1, д.3282

Пинск, г. ф.201, оп.4, д.83, 289, 1423, 2571; ф.358, оп.1, д.150а; ф.376, оп.1, д.18

Пинская епархия (Пинско-Туровская епископия) ф.201, оп.4, д.4, 17, 140, 289, 621, 657, 690, 861, 862, 965, 972, 1021, 1182, 1219, 1220, 1348, 1433, 1458, 1459

Пинская церковь ф.201, оп.4, д.83

Пинские унийные конференции ф.376, оп.1, д.18

Пинский базилианский монастырь ф.201, оп.4, д.289, 1423

Пинский деканат ф.201, оп.4, д.83

Пинский иезуитский монастырь ф.201, оп.4, д.226

Пинский пов. ф.201, оп.4, д. 5, 56-59, 127, 226, 259, 259а, 262, 267, 506, 508, 801, 1021, 1078, 1181, 2038

Пинский уездный суд ф.201, оп.4, д.2277

Писки, с. ф.201, оп.4, д.2436

Писковская церковь Антопольского деканата ф.201, оп.4, д.2436

Плина, им. ф.201, оп.4, д.767

Поддубица, мест. ф.201, оп.4, д.1619

Поддубицкий базилианский монастырь Брестской епархии ф.201, оп.4, д.1619

Подороск, с. Волковысского пов. ф.201, оп.4, д.224

Подороская церковь ф.201, оп.4, д.224

Пожарищенская церковь ф.201, оп.4, д.679

Пожарищи, с. ф.201, оп.4, д.679

Покровская церковь ф.201, оп.4, д.3279; ф.408, оп.1, д.71

Покровы, с. Брестского пов. ф.408, оп.1, д.71

Поланец, н.п. ф.132, оп.1, д.639

Полесский деканат ф.201, оп.4, д.1680б

Политишки, им. ф.201, оп.4, д.306, 306а

Половецкая церковь Брестского деканата ф.201, оп.4, д.1222

Половцы, с. ф.201, оп.4, д.1222

Полони, с. Гродненского пов. ф.201, оп.4, д.548

Полонская церковь ф.201, оп.4, д.548

Полончовское староство ф.201, оп.4, д.1232

Полоцк, г. ф.364, оп.1, д.83; ф.201, оп.4, д.381, 764

Полоцкая архимандрия ф.201, оп.4, д.734

Полоцкие базилианские монастыри ф.201, оп.4, д.381, 764; ф.364, оп.1, д.83

Полоцкое архиепископство (диоцезия) ф.201, оп.4, д. 187, 188, 193, 741, 734, 888, 931, 955-957, 988, 1183, 1703, 1730, 1765, 2410, 4068-4096, 4114

Полоцкое воев. ф.201, оп.4, д.131, 256, 257, 285а-к, 301, 342-345б, 364-366, 398-400, 464, 466а-д, 469, 474, 483, 532, 586, 618, 743, 781, 795, 810, 830, 856, 954, 975, 1135

Полочанская церковь Ошмянского деканата ф.201, оп.4, д.675

Полочаны, с. Ошмянского пов. ф.201, оп.4, д.675

Полыни, с. ф.201, оп.4, д.2496

Полынская церковь Дрогичинского деканата ф.201, оп.4, д.2496

Польша (Речь Посполитая, Корона Польская, Польское королевство) ф.132, оп.1, д.414; ф.181, оп.2, д.535, 2464, 2466, 2467; ф.201, оп.4, д.14, 397, 397а, 462, 521, 825, 877, 925, 1060, 1146, 1150, 1337, 1436, 1445, 1542, 1543, 1548, 1552, 1554, 1556, 1895, 2367, 2511, 3142, 3241, 3715, 4166-4175; ф.358, оп.2, д.80; ф.684, оп.1, д.1659-1668, 3284

Поповка, с. Гомельского у. ф.201, оп.4, д.3399

Поповская церковь ф.201, оп.4, д.3399

Поречская церковь Слонимского деканата ф.201, оп.4, д.1462

Поречье, с. Слонимского пов. ф.201, оп.4, д.1462

Порудомино, с. ф.201, оп.4, д.491

Порудоминская церковь ф.201, оп.4, д.491

Поставский базилианский монастырь ф.201, оп.4, д.292, 563

Поставы, с. Ошмянского пов. ф.201, оп.4, д.292, 563

Прага, г. (Чехия) ф.358, оп.3, д.103

Преросль, им. Гродненского пов. ф.201, оп.4, д.253

Пречистенская церковь Литовской епархии ф.201, оп.4, д.3614

Присынковская церковь ф.201, оп.4, д.664

Присынок, с. Минского воев. ф.201, оп.4, д.664

Пружанская соборная церковь Литовской епархии ф.201, оп.4, д.745, 3614

Пружанский деканат ф.201, оп.4, д.534

Пружанский пов. ф.201, оп.4, д.1019, 1191

Пружаны, с. Брестского пов. ф.201, оп.4, д.745, 3614

Пуща-Блузская, им. ф.201, оп.4, д.196

Р

Радвиница, с. Брестского пов. ф.201, оп.4, д.394

Радвиницкая церковь ф.201, оп.4, д.394

Радзиловичи, фольв. ф.201, оп.4, д.1469

Раков, мест. Минского пов. ф.201, оп.4, д.698, 1079

Раковский базилианский монастырь ф.201, оп.4, д.698, 1079

Ревятичи, с. Брестского воев. ф.201, оп.4, д.547

Ревятичская церковь ф.201, оп.4, д.547

Речица, с. ф.201, оп.4, д.831

Речицкий пов. ф.201, оп.4, д.812, 1454

Речицкий приход ф.201, оп.4, д.831

Речицкое староство ф.201, оп.2, д.1671

Речки, с. Речицкого пов. ф.201, оп.4, д.812

Речковская церковь ф.201, оп.1, д.812

Рим, г. ф.201, оп.1, т.II, д.90; оп.4, д.541, 741, 877, 1146, 1517 1552, 1561, 3074, 3702, 4166-4176; ф.358, оп.3, д.103, 119; ф.408, оп.1, д.31; ф.684, оп.1, д.3208

Римско-католическая коллегия ф.201, оп.4, д.1868

Рогачев, мест. ф.201, оп.4, д.1280, 1327

Рогачевская церковь ф.201, оп.4, д.1280

Рогачевский базилианский монастырь ф.201, оп.4, д.1327

Рогачевский у. (пов.) ф.201, оп.4, д.581, 3595

Рогов, с. ф.201, оп.4, д.627

Роговская церковь Минского деканата ф.201, оп.4, д.627

Рогозненская церковь Кобринского деканата ф.201, оп.4, д.1137

Рогозно, с. ф.201, оп.4, д.1137

Рожанский базилианский монастырь ф.201, оп.4, д.660

Рожаны (Ружаны), с. ф.201, оп.4, д.660

Росица с. ф.201, оп.4, д.132

Россия (Российские земли, Российская имп., РСФСР, СССР) ф.201, оп.1, т.I, д.2107; оп.4, д.1146, 1452, 1543, 1586, 1703, 1766, 1785, 1868, 1950, 2397, 3702; ф.358, оп.3, д.103, 117, 303; ф.378, оп.1, д.3; ф.408, оп.1, д.9; ф.684, оп.1, д.1732, 3284

Ротщицы, им. Мозырского пов. ф.201, оп.4, д.558

Русское Село, с. Ошмянского пов. ф.201, оп.4, д.225

Русскосельская церковь ф.201, оп.4, д.225

Русь, ист. обл. ф.201, оп.4, д.421

Рута, им., Новогрудского воев. ф.684, оп.1, д.3282

Ручки, с. Виленского воев. ф.201, оп.4, д.1346

Ручковская церковь ф.201, оп.4, д.1346

С

Самборская (Перемышльско-Самборская) епископия ф.201, оп.4, д.248

Самойловичи, с. Волковысского пов. ф.201, оп.4, д.1698, 1720

Самойловичская церковь ф.201, оп.4, д.1698, 1720

Самулки, с. Могилевского воев. ф.201, оп.4, д.162а

Свираны, им. Виленского воев. ф.201, оп.4, д.785

Свислочская церковь ф.201, оп.4, д.1229

Свислочь, с. Волковысского пов. ф.201, оп.4, д.1229

Сволна, им. Полоцкого воев. ф.201, оп.4, д.1203

Святынинская церковь Волковысского деканата ф.201, оп.4, д.509

Святыня, с. ф.201, оп.4, д.509

Сенненский у. ф.201, оп.4, д.3596

Сервеч, с. Ошмянского пов. ф.201, оп.4, д.716

Сервечская церковь Долгиновского деканата ф.201, оп.4, д.716

Симоновецкая корчма ф.201, оп.4, д.1445

Симоновцы, с. Брестского пов. ф.201, оп.4, д.1445

Симятичи, с. ф.201, оп.4, д.1515

Симятичская церковь ф.201, оп.4, д.1515

Скидель, мест. Гродненского пов. ф.201, оп.4, д.1257

Скидельская церковь ф.201, оп.4, д.1257

Скоринки, им. Бытенского монастыря ф.684, оп.1, д.3285

Слободка, с. ф.201, оп.4, д.803

Слободская церковь Мядельского деканата ф.201, оп.4, д.803

Словатичи, с. Волковысского пов. ф.201, оп.4, д.477

Словатичская церковь ф.201, оп.4, д.477

Словенск, с. Ошмянского пов. ф.201, оп.4, д.1119

Словенская церковь Ошмянского деканата ф.201, оп.4, д.1119

Слоним, г. ф.201, оп.4, д.496

Слонимская церковь ф.201, оп.4, д.496

Слонимский деканат ф.201, оп.4, д.658, 684, 2517, 2518, 2716, 2827, 3427

Слонимский замок ф.201, оп.4, д.101

Слонимский пов. ф.201, оп.4, д.119, 277, 322, 576, 1857; оп.4а, д.5-34, 297-318, 1413, 1414

Слонимский у. ф.201, оп.4, д. 1347, 2610, 2772, 3048, 3851, 3883, 3918

Слонимское уездное казначейство ф.201, оп.4, д.3112

Слуцк, г. ф.201, оп.4, д.3125

Слуцкие церкви ф.201, оп.4, д.3125

Слуцкий округ ф.201, оп.4, д.3017

Слуцкий у. ф.201, оп.4, д.3286, 3337, 3125

Смолин, им. Брестской епископии ф.201, оп.4, д.72

Сморгонская церковь Ошмянского деканата ф.201, оп.4, д.1227

Сморгонь, мест. Ошмянского пов. ф.201, оп.4, д.1227

Снитковский деканат Брестской епархии ф.201, оп.4, д.1673

Снитов, с. Кобринского пов. ф.408, оп.1, д.985; ф.201, оп.4, д.396

Снитовская церковь Яновского деканата ф.201, оп.4, д.396; ф.408, оп.1, д.985

Собакинец (Собакинцы), с. Лидского пов. ф.201, оп.4, д.1193

Собакинецкая церковь Лидского деканата ф.201, оп.4, д.1193

Соколовский деканат Брестской епархии ф.201, оп.4, д.1672

Сосинская церковь Волковысского деканата ф.201, оп.4, д.1731

Сосины, с. ф.201, оп.4, д.1731

Спягло, с. Ошмянского пов. ф.201, оп.4, д.659

Спягловская церковь Мядельского деканата ф.201, оп.4, д.659

Стабинки, им. Гродненского пов. ф.201, оп.4, д.272

Старинки, им. Минского воев. ф.201, оп.4, д.1228

Страдечи, с. ф.201, оп.4, д.986

Страдечский приход ф.201, оп.4, д.986

Страдча, с. Брестского пов. ф.201, оп.4, д.528

Страдчанская церковь ф.201, оп.4, д.528

Стрельня, с. Кобринского пов. ф.201, оп.4, д.529

Стрельнянская церковь ф.201, оп.4, д.529

Супрасль, г. ф.364, оп.1, д.84

Супрасльская типография и архив ф.364, оп.1, д.84

Супрасльский базилианский монастырь ф.201, оп.4, д.2794; ф.364, оп.1, д.84

Сурожское староство ф.201, оп.4, д.381

Сутково, с. Ошмянского пов. ф.201, оп.4, д.1938, 1961, 1962, ф.364, оп.1, д.3292-3294

Сутковский базилианский монастырь ф.201, оп.4, д.1938, 1961, 1962; ф.684, оп.1, д.3292-3294

Сутковский монастырский архив ф.684, оп.1, д.3294

Сухополье, с. Пружанского пов. ф.201, оп.4, д.1019

Сухопольская церковь ф.201, оп.4, д.1019

Сынковичи, с. ф.201, оп.4, д.684

Сынковичская церковь Слонимского деканата ф.201, оп.4, д.684

Сычево, с. ф.201, оп.4, д.519

Сычевская церковь ф.201, оп.4, д.519

Т

Телешов, с. Рогачевского пов. ф.201, оп.4, д.581

Телешовская церковь ф.201, оп.4, д.581

Телятичи, с. ф.201, оп.4, д.584

Телятичская церковь Брестского деканата ф.201, оп.4, д.584

Теляцки, с. ф.201, оп.4, д.1514

Теляцковская церковь ф.201, оп.4, д.1514

Теребовля, мест. (Украина) ф.684, оп.1, д.3286

Тихоновец, с. ф.201, оп.4, д.765

Тихоновецкий приход ф.201, оп.4, д.765

Тихоновичи, фольв. ф.201, оп.4, д.847

Тишилово, с. Ошмянского пов. ф.201, оп.4, д.691

Тишиловская церковь ф.201, оп.4, д.691

Тобольская полковая церковь ф.201, оп.4, д.3661

Токарская церковь ф.201, оп.4, д.100

Токары, с. Брестского пов. ф.201, оп.4, д.100

Тороканская церковь ф.201, оп.4, д.530

Тороканский Богоявленский базилианский монастырь ф.201, оп.4, д.1147, 2742, 2836, 3047

Тороканский собор ф.201, оп.4, д.1147

Тороканы, с. Пинского пов. ф.201, оп.4, д.530, 1147

Тресень, фольв. ф.201, оп.4, д.403

Тришино, им. Брестского пов. ф.201, оп.4, д.75, 735

Тростяница, с. ф.201, оп.4, д.802

Тростяницкая церковь Брестского деканата ф.201, оп.4, д.802

Туровская епископия см. Пинско-Туровская епископия

Тышкевичи, фольв. ф.201, оп.4, д.690, 1182, 1531

У

Угорск, с. Виленского воев. ф.201, оп.4, д.988

Угорский приход ф.201, оп.4, д.988

Украина (Украинские земли, Западная Украина, Правобережская Украина) ф.201, оп.1, т.II, д.90, 2714; ф.201, оп.5, д.399; ф.364, оп.1, д.40, 69, 146; ф.378, оп.1, д.2, 3; ф.408, оп.1, д.9, 905

Униатская духовная коллегия ф.201, оп.4, д.2107

Ушачи, с. Полоцкого воев. ф.201, оп.4, д.796

Ушачский базилианский монастырь ф.201, оп.4, д.796

Ф

Францисканский женский монастырь Полоцкого воев. ф.201, оп.4, д.474

Франция ф.201, оп.4, д.1486, 1797

Х

Харси, с. ф.201, оп.4, д.452

Харсинская церковь ф.201, оп.4, д.452

Ходосская церковь ф.201, оп.4, д.844

Ходосы, с. Брестского воев. ф.201, оп.4, д.844

Ходыничи, с. Брестского пов. ф.201, оп.4, д.771

Ходыничская церковь ф.201, оп.4, д.771

Хожово, с. ф.201, оп.4, д.665

Хожовская церковь Минского деканата ф.201, оп.4, д.665

Хойники, им. Речицкого пов. ф.201, оп.4, д.1454

Холопеничи, с. Оршанского пов. ф.201, оп.4, д.522

Холопеничская церковь ф.201, оп.4, д.522

Хорево, с. Пружанского пов. ф.201, оп.4, д.534

Хоревская церковь Пружанского деканата ф.201, оп.4, д.534

Хороша, с. Слонимского пов. ф.201, оп.4, д.322

Хорошевичи, с. ф.201, оп.4, д.1491

Хорошевичская церковь ф.201, оп.4, д.1491

Хорошская церковь ф.201, оп.4, д.322

Хотенчицкий приход ф.201, оп.4, д.2156

Хотенчицы, с. Минского пов. ф.201, оп.4, д.2156

Хотислав, с. Кобринского пов. ф.201, оп.4, д.516

Хотиславская церковь ф.201, оп.4, д.516

Хотыничи, с. ф.201, оп.4, д.1077

Хотыничская церковь ф.201, оп.4, д.1077

Х....., с. Ошмянского пов. ф.201, оп.4, д.1912

Ц

Цегеский приход Туровской епископии ф.201, оп.4, д.1433

Церкви униатские ф.201, оп.4, д.14, 236а-д, 4176; оп.5, д.399

Ч

Чаповичи, с. ф.201, оп.4, д.612

Чаповичская церковь ф.201, оп.4, д.612

Чаусский у. ф.201, оп.4, д.3608

Чемель, с. ф.201, оп.4, д.620

Чемельская церковь ф.201, оп.4, д.620

Чемерский приход ф.201, оп.4, д.1657

Чемеры, с. ф.201, оп.4, д.1657

Чериковский у. ф.201, оп.4, д.3620

Чернавницы, с. Брестского воев. ф.201, оп.4, д.362

Чернавчицкая церковь ф.201, оп.4, д.362

Черневичи, с. ф.201, оп.4, д.1801

Черневичская церковь ф.201, оп.4, д.1801

Чернушевичи, с. ф.201, оп.4, д.520

Чернушевичская церковь ф.201, оп.4, д.520

Чехословакия ф.358, оп.3, д.103

Чечерск, мест. Речицкого пов. ф.201, оп.4, д.274

Чечерская церковь ф.201, оп.4, д.274

Чижи, с. Дрогичинского пов. ф.201, оп.4, д.595

Чижовская церковь ф.201, оп.4, д.595

Чолатышки, с. Ошмянского пов. ф.201, оп.4, д.479

Чолатышковская церковь ф.201, оп.4, д.479

Чудово, им. Полоцкого воев. ф.201, оп.4, д.469

Ш

Швейцария ф.358, оп.3, д.303

Шерешово, с. Пружанского пов. ф.201, оп.4, д.1191

Шерешовская церковь ф.201, оп.4, д.1191

Шишово, с. Брестского воев. ф.201, оп.4, д.356

Шишовская церковь ф.201, оп.4, д.356

Шконово, с. Брестского воев. ф.201, оп.4, д.987

Шконовский приход ф.201, оп.4, д.987

Ю

Юратичи, с. Ошмянского пов. ф.201, оп.4, д.252

Юратишки, с. Ошмянского пов. ф.201, оп.4, д.4

Юратишковская церковь ф.201, оп.4, д.4

Юшково, с. Минской губ. ф.201, оп.4, д.2134, 2197, 2257

Юшковская церковь ф.201, оп.4, д.1845, 2134, 2197, 2257

Я

Ява, с. ф.201, оп.4, д.2572

Явская церковь ф.201, оп.4, д.2572

Якитино, с. Ошмянского пов. ф.201, оп.4, д.244

Якитинская церковь ф.201, оп.4, д.244

Ямполь, им. ф.201, оп.4, д.1240

Янов(о), мест. ф.181, оп.2, д.535; ф.201, оп.4, д.881

Яновская церковь ф.201, оп.4, д.881

Яновский деканат ф.201, оп.4, д.4097


IМЯННЫ ПАКАЗАЛЬНIК

А

Абрамович Адам, столяр ф.201, оп.4, д.1648б

Абрамович Катерина, жена Абрамовича Адама ф.201, оп.4, д.1648б

Август II Сильный, король ф.201, оп.4, д.277, 405, 409, 521, 595, 1019

Александр I, император российский ф.201, оп.4, д.1452, 1797; ф.684, оп.1, д.3284

Александр, цесаревич [Александр III, российский император] ф.201, оп.4, д.3190

Александрович Казимир ф.201, оп.4, д.724

Альберт Великий, монах-доминиканец, теолог ф.201, оп.4, д.686

Амброзевич Владислав, городничий ошмянский ф.201, оп.4, д.490

Анатолий [Максимович], архиепископ православный минский и литовский ф.201, оп.4, д.1926

Андреевич Микола, землевладелец ф.201, оп.4, д.67

Антоний [Селява], митрополит киевский, архиепископ полоцкий ф.201, оп.4, д.252

Антонович Сильвестр, провинциал литовский, консультор, секретарь ф.201, оп.4, д.1527

Арцимович Симон ф.201, оп.4, д.1228

Б

Бабинский Иван ф.201, оп.4, д.189

Баковецкий Иосиф, епископ владимирский и брестский ф.201, оп.4, д.217

Барановичи, шляхтичи ф.201, оп.4, д.965

Барановский Платон, учитель Гродненского духовного училища ф.201, оп.4, д.3208

Бартошевич Григорий, [священник] ф.201, оп.4, д.2016

Баторий Стефан, король ф.201, оп.4, д.79

Баумгартен, немецкий историк ф.684, оп.1, д.1732

Белоголовый Иосиф, епископ греко-католический могилевский ф.408, оп.1, д.31

Бельграм ф.408, оп.1, д.996

Бенедикт XIV, папа римский ф.201, оп.4, д.741

Бенкендорф ф.358, оп.1, д.51

Бжезинские, шляхтичи ф.201, оп.4, д.173

Бжозовский, шляхтич ф.201, оп.4, д.61

Бжостовский Казимир [Констанци], епископ латинский виленский ф.201, оп.4, д.402

Блинструбы, шляхтичи ф.201, оп.4, д.253

Блоцкие ф.201, оп.4, д.554

Бобровский Михаил, профессор виленского университета, священник ф.684, оп.1, д.1714

Богуслав Юзеф ф.201, оп.4, д.394

Бокесь Томаш ф.201, оп.4, д.272

Бокшан-Коршук Фома, копцовский крестьянин ф.201, оп.4, д.3512

Больке Б., королевский секретарь ф.140, оп.1, д.23

Борзобогатый Иосиф, епископ владимирский и брестский ф.201, оп.4, д.2664

Боровский, священник ф.201, оп.4, д.3221

Боцян О.[Иосиф], епископ луцкий греко-католический ф.376, оп.1, т.I, д.112

Броницкий Стефан, гр., коронный стольник ф.201, оп.4, д.462

Будилович Иоанн, священник Покровской церкви ф.201, оп.4, д.3279

Буйницкие, шляхтичи ф.201, оп.4, д.578

Булгак Иосафат, епископ брестский и туровский ф.201, оп.4, д.1425, 1433, 1445, 1458, 1469, 1527, 1531, 1538, 1539, 1618, 1657, 1664, 1771

Булгак Юрий, епископ пинский и туровский ф.201, оп.4, д.621, 657, 690

Бутак Леопольд, монах-доминиканец ф.201, оп.4, д.1517

Быховский ф.201, оп.4, д.196

В

Вакульский Теофил, администратор Самойловичской церкви ф.201, оп.4, д.1720

Варвичи, шляхтичи ф.201, оп.4, д.483

Василий, епископ владимирский и брестский ф.201, оп.4, д.3

Верциловский Теодор, монах-базилианин ф.201, оп.4, д.527

Видецкие, шляхетский род ф.201, оп.4, д.1751

Видоцкий Станислав ф.201, оп.4, д.3340

Вишневецкий-Корибут Михаил, кн. ф.201, оп.4, д.477

Влох Лоларт ф.201, оп.4, д.17

Война Александр Семен, землевладелец ф.201, оп.4, д.152

Войниловские, землевладельцы ф.201, оп.4, д.18-33

Войны, шляхтичи ф.201, оп.4, д.215, 246

Войткевичи ф.201, оп.4, д.333

Вокович Томаш, священник ф.201, оп.4, д.284

Волковицкий Михаил ф.201, оп.4, д.792

Волковысские, шляхетский род ф.201, оп.4, д.1125

Воловичи ф.201, оп.4, д.656

Володкович Мартин ф.201, оп.4, д.627

Володкович [Володкевич] Фелициан Филипп, епископ владимирский, митрополит киевский ф.201, оп.4, д.735, 871, 1079, 1550; ф.684, оп.1, д.3281

Володковский Андрей ф.201, оп.4, д.793

Волосевич Игнатий, священник морочский ф.201, оп.4, д.861

Вольский Ян, писарь виленский гродский ф.201, оп.4, д.393

Воронцов, гр. ф.201, оп.4, д.1486

Высоцкий Василий ф.201, оп.4, д.101

Г

Гадлевский Винцент, белорусский священник ф.408, оп.1, д.662

Гедзинский Мавриций ф.684, оп.1, д.3286

Гембицкий Петр, подканцлер коронный ф.132, оп.1, д.414

Геннадий, епископ владимирский и брестский ф.201, оп.4, д.44

Глинский Бенедикт, епископ владимирский и брестский ф.201, оп.4, д.61, 302, 302а

Гловневский Арсений, епископ владимирский и брестский ф.201, оп.4, д.1435

Голенский Ян ф.201, оп.4, д.167

Головня Адриан [Адам], епископ виленский ф.201, оп.4, д.1764, 2016

Голубович Михаил, епископ православный минский ф.201, оп.4, д.3001, 3390

Горбацевич Теодор [Федор], благочинный антопольский и дрогичинский ф.201, оп.4, д.2123, 2201, 2252, 2253, 2275, 2292, 2308, 2309, 2327-2340, 2384, 2385, 2392, 2393, 2431, 2432, 2459, 2491, 2492, 2565, 2566, 2597-2599, 2796-2797, 2900

Горбацкий Иоахим, епископ пинский и туровский ф.201, оп.4, д.1182, 1219, 1220, 1348, 1458

Горбацкий Юрий Гедеон, епископ пинский и туровский ф.201, оп.4, д.965, 972, 1021

Горностай Ян ф.201, оп.4, д.48

Гребницкие, шляхтичи ф.201, оп.4, д.475

Гребницкий Флориан, митрополит киевский, архиепископ полоцкий, архимандрит полоцкий ф.201, оп.4, д.734, 741, 754

Грегулевичи, шляхтичи ф.201, оп.4, д.260

Григорий XVI, папа римский ф.201, оп.1, т.I, д.2107

Гриневецкий Симеон, пресвитер Березовского прихода ф.201, оп.4, д.462

Грицкевич Леон, префект школ ф.201, оп.4, д.1680а

Грицкевич ф.201, оп.4, д.211

Грицкевич, настоятель базилианского монастыря ф.201, оп.4, д.71

Гурская ф.201, оп.4, д.211

Гурские, шляхетский род ф.201, оп.4, д.1519

Гурчины, шляхтичи ф.201, оп.4, д.666

Гуща Юзеф ф.201, оп.4, д.586

Д

Дашкевичи ф.201, оп.4, д.1066

Дедерко Яков Игнатий, епископ латинский минский ф.201, оп.4, д.1517, 1928; ф.408, оп.1, д.805

Демчук П., монах ф.364, оп.1, д.67; ф.376, оп.1, т.I, д.112

Дионисий, митрополит православный польский ф.376, оп.1, т.I, д.27

Дмитрий (протопоп) ф.201, оп.4, д.140

Добжанский Иосиф, священник ф.201, оп.4, д.673

Дольский Казимир ф.201, оп.4, д.267

Дружиловский Северин, учитель Жировичского духовного училища ф.201, оп.4, д.3209

Друцкие, шляхтичи ф.201, оп.4, д.257, 258а,б, т.I,II

Е

Екатерина II, императрица российская ф.201, оп.4, д.1146, 1452, 3702

Ж

Жебровский Сильвестр, священник ф.201, оп.4, д.2934

Жоховские, шляхтичи ф.201, оп.4, д.301

Жоховский Киприан, митрополит киевский ф.201, оп.4, д.305, 305а

Жукович Платон Николаевич, белорусский историк ф.408, оп.1, д.871

З

Забелло Платон, сын священника ф.201, оп.4, д.2909

Забельский, землевладелец ф.201, оп.4, д.804

Завадовский, министр народного просвещения ф.684, оп.1, д.3284

Завиши, шляхетский род ф.201, оп.4, д.1080

Загоровский Александр ф.201, оп.4, д.189

Зажицкий, финансовый служащий ф.201, оп.4, д.1232

Залевская Анна, ф.201, оп.4, д.272

Заленский Лев, епископ владимирский и брестский, митрополит киевский ф.201, оп.4, д.376, 403, 482

Замойские, шляхтичи ф.201, оп.4, д.196, 4063

Захаревич Марк, священник ф.201, оп.4, д.1195

Захаровский Стефан, священник ф.201, оп.4, д.2038

Здравомыслов ф.408, оп.1, д.814

Зубко Антон, архиепископ минский ф.201, оп.4, д.3139

Зябко Иван ф.201, оп.4, д.1078

И

Ивановский Матвей, казначей латышевский ф.201, оп.4, д.1240

Ивашкевич Иосиф ф.201, оп.4, д.1649

Игнатий, епископ православный брестский ф.201, оп.4, д.2795

Игнац Казимир, возный Речицкого повета ф.201, оп.4, д.812

Изяслав Юрий ф.201, оп.4, д.962

Иоахим, патриарх александрийский ф.201, оп.4, д.87

Иосиф, митрополит см. Семашко Иосиф

Ипатий [Потей], священник см. Потей Ипатий

К

Кавзан Антоний ф.201, оп.4, д.1228

Казакевич, благочинный ф.201, оп.4, д.3076

Каличицкий Василий, землевладелец ф.201, оп.4, д.166

Калиш А., протоигумен базилианских монастырей, историк ф.408, оп.1, д.14; ф.364, оп.1, д.67

Каминский Станислав, землевладелец ф.201, оп.4, д.119

Карачевский Антоний, официал генеральный ф.201, оп.4, д.284

Каренги, шляхтичи ф.201, оп.4, д.965

Кийко И., исследователь ф.364, оп.1, д.69

Кильбер Ян, ф.201, оп.4, д.223

Кильчевский Ян, вотчинник ф.201, оп.4, д.667

Киркор Григорий, арендатор ф.201, оп.4, д.251

Кисели, шляхтичи ф.201, оп.4, д.312, 312а

Кисель Ян, шляхтич ф.201, оп.4, д.233

Кишка Лев, митрополит киевский ф.201, оп.4, д.421, 517, 526, 527, 533, 554

Коленда [Гавриил], митрополит киевский ф.201, оп.4, д.303

Коленды, шляхтичи ф.201, оп.4, д.354

Колпинский Д., священник ф.378, оп.1, т.I, д.3

Конисский Георгий, епископ православный белорусский ф.201, оп.4, д.923

Корзунов И., священник угорский ф.201, оп.4, д.988

Корнеевич Ждан ф.201, оп.4, д.289

Корсак, помещик им. Жуковщизна ф.201, оп.4, д.3143

Корсаки, шляхтичи ф.201, оп.4, д.333, 466а-д

Коссаковский Иосиф, епископ латинский инфляндский ф.181, оп.2, д.535, 575

Костровецкий Иосафат, настоятель Полоцкого базилианского монастыря ф.201, оп.4, д.764

Костровицкий Стефан ф.201, оп.4, д.327

Костровицкий, землевладелец ф.201, оп.4, д.165

Костюшко Тадеуш, генерал-майор ф.132, оп.1, д.639

Коханович Григорий, митрополит униатских церквей России ф.201, оп.4, д.1766, 1785

Краевские, шляхтичи ф.201, оп.4, д.201

Красин Евлампий, настоятель Жировичского духовного училища ф.201, оп.4, д.3925

Красинские ф.201, оп.4, д.4063

Красновский Василий, письмоводитель Жировичского училища ф.201, оп.4, д.3206, 3222

Красновский Винцент, гр. ф.201, оп.4, д.2576

Кречетников Михаил Никитич, ген.-губ. ф.201, оп.4, д.1146

Крижановский А., исследователь базилианский ф.684, оп.1, д.1702

Кропивницкий Северин, писарь брацлавский ф.201, оп.4, д.1579

Кукель ф.201, оп.4, д.781

Кунцевич Иосафат, архиепископ полоцкий ф.201, оп.4, д.187, 193, 3246; ф.364, оп.1, д.67, 68; ф.376, оп.1, т.I, д.112; ф.408, оп.1, д.14, 189, 871

Курилович, священник ф.201, оп.4, д.2931

Л

Лакомские, князья ф.201, оп.4, д.200

Ланевская ф.201, оп.4, д.656

Лев [Заленский?], епископ виленский ф.201, оп.4, д.341, 341а

Левинский, священник, королевский секретарь ф.201, оп.4, д.1556

Левицкий Михаил, митрополит галицкий ф.201, оп.1, т.I, д.2107

Левоновичи Николай и Констанция ф.201, оп.4, д.811

Ленц Фридерик, столяр виленский ф.201, оп.4, д.1648б

Лешкевич, священник ф.201, оп.4, д.2931

Лисанский Ираклий, базилианин ф.201, оп.4, д.530

Лисовские, шляхтичи ф.201, оп.4, д.256

Лисовский Геракл (Ираклий), архиепископ полоцкий, митрополит униатских церквей ф.201, оп.4, д.1703, 1730

Лисовский Иероним, настоятель базилианского монастыря ф.201, оп.4, д.782

Литвинович Спиридон, митрополит галицкий ф.201, оп.4, д.1920-1922 (т.I, II, III)

Лозовский Феодосий (Теодозий), епископ владимирский и брестский ф.201, оп.4, д.60, 75

Лойко Николай, администратор Игуменского деканата ф.201, оп.4, д.2411

Лопатинский Иероним ф.201, оп.4, д.4063

Лужинский Василий, архиепископ полоцкий ф.201, оп.4, д.2410

Луканские, шляхтичи ф.201, оп.4, д.141

Лукань Степан-Роман, исследователь ф.364, оп.1, д.67, 69, 84

Лукашевич, учащийся ф.201, оп.4, д.3223

Лукашерские Самуил и Марина, шляхтичи ф.201, оп.4, д.233

Лукомские, шляхтичи ф.201, оп.4, д.285а-к

Любенецкий Августин, настоятель Минского базилианского монастыря ф.201, оп.4, д.721

Любинецкий Сильвестр, епископ луцкий ф.201, оп.4, д.883

Любомирские, кн. ф.201, оп.4, д.231

Ляхович Каетан ф.201, оп.4, д.1751

Ляхович С., священник ф.684, оп.1, д.1714

М

Маевский Леонтий, крестьянин Жировичской волости ф.201, оп.4, д.3514

Макарий II, митрополит киевский ф.201, оп.4, д.48

Макарий, епископ пинский и туровский ф.201, оп.4, д.17

Малиновский Юзеф, священник ф.201, оп.4, д.862

Мамоничи ф.201, оп.4, д.91

Мароковский (Мараховский) Яким, епископ владимирский ф.201, оп.4, д.167

Мартусевич Яков, епископ луцкий ф.201, оп.4, д.1853

Марциан Доминик ф.201, оп.4, д.522

Массальский Игнатий, епископ латинский виленский ф.201, оп.4, д.922

Массальский, шляхтич ф.201, оп.4, д.75

Матновский Адам, священник ф.201, оп.4, д.272

Мацкевич Ян ф.201, оп.4, д.4160

Микитиничи ф.201, оп.4, д.261

Мирбах, староста полончовский ф.201, оп.4, д.1232

Мирбахи, землевладельцы ф.201, оп.4, д.18-33

Мироновский Михаил, священник ф.201, оп.4, д.3535

Михаил [Корибут-Вишневецкий], король ф.201, оп.4, д.317

Михаил, архиепископ минский и бобруйский см. Голубович Михаил

Михайловские, шляхтичи ф.201, оп.4, д.223, 320

Михайловский-Скарбек Ксаверий, каноник каменецкий ф.201, оп.4, д.1240

Михалевич Григорий, администратор козиницкий ф.201, оп.4, д.1435

Млецкий Стефан, епископ владимирский и брестский ф.201, оп.4, д.1105

Млодовский Антоний, епископ туровский ф.201, оп.4, д.861, 862

Мокрицкие, шляхтичи ф.201, оп.4, д.364-366

Морозов Филипп Павел, архимандрит православный виленский ф.376, оп.1, т.I, д.27

Мрочковские, шляхетский род ф.201, оп.4, д.1125

Мстиславская Елизавета, гр. ф.201, оп.4, д.986

Муравьев Михаил Николаевич, виленский ген.-губ. ф.201, оп.4, д.3134

Мустианович Ян, священник гробинецкий ф.201, оп.4, д.1197

Н

Нарбут Михаил ф.201, оп.4, д.378

Наркевич Павел, учитель и эконом Жировичского духовного училища ф.201, оп.4, д.3210, 3212

Неверовские, шляхтичи ф.201, оп.4, д.786, 1411

Неманцевич Антоний, греко-католический экзарх Белоруссии ф.358, оп.3, д.121

Немировичи, шляхтичи ф.201, оп.4, д.532

Нестор, летописец ф.201, оп.4, д.421

Никитин Моисей, крестьянин ф.201, оп.4, д.3535

Николай, архимандрит, настоятель Жировичского монастыря ф.201, оп.4, д.3236

Николай I, император российский ф.201, оп.4, д.2092, 2112, 2446

Нормицкие, шляхтичи ф.201, оп.4, д.618

О

Овлачинский Павел, епископ самборский ф.201, оп.4, д.248

Одинец Киприан, епископ-суфраган полоцкий латинский ф.408, оп.1, д.805

Ожеховский Михаил, помещик ф.201, оп.4, д.2218

Ожешко Адам, арендатор фольв. Белинка ф.201, оп.4, д.1539

Ожешко, шляхтич ф.201, оп.4, д.847

Окутки, шляхтичи ф.684, оп.1, д.3292

Олешкевич Лев, священник Жировичского монастыря ф.201, оп.4, д.3114

Ольховский Юлиан, священник Гродненской епархии ф.201, оп.4, д.3942

Оскерки, шляхетский род ф.201, оп.4, д.1327

Оскерко Габриель, подкоморий ф.201, оп.4, д.1720

Оскерко Игнатий ф.204, оп.4, д.1698

Острожский, кн. ф.201, оп.4, д.1579

П

Павел I, император российский ф.201, оп.4, д.1452

Павлович, священник ф.201, оп.4, д.2931

Пакош Юзеф ф.201, оп.4, д.586

Пакош Ян, писарь Полоцкого воеводства ф.201, оп.4, д.954

Пакоши, шляхтичи ф.201, оп.4, д.342-345б (т.I-IV), 397, 397а, 398-400, 464-466а-д, 475, 532, 578, 619, 701, 781, 795, 810, 830, 856

Пафнутий, епископ владимирский и брестский ф.201, оп.4, д.15

Пашкевич Богдан Семенович, землевладелец ф.201, оп.4, д.132

Пашкевичи, шляхтичи ф.201, оп.4, д.131

Пашкович Г. ф.684, оп.1, д.1732

Пашковский Сильвестр ф.201, оп.4, д.368

Пекарский Андрей, землевладелец ф.201, оп.4, д.72

Пекарский Станислав, землевладелец ф.201, оп.4, д.60

Пелчинские, шляхтичи ф.201, оп.4, д.118

Петрашевичи, шляхтичи ф.684, оп.1, д.3292

Петрович Фурс, землевладелец ф.201, оп.4, д.119

Пий V, папа римский ф.201, оп.4, д.3702

Пий VI, папа римский ф.201, оп.4, д.1146

Пий XI, папа римский ф.408, оп.1, д.31

Пильховский Д., епископ-суфраган латинский виленский ф.201, оп.4, д.1642

Пирогов, генерал-майор ф.201, оп.4, д.1886

Пискановский Василий, священник Нововольской церкви ф.201, оп.4, д.2933

Питухи Федор и Анна, землевладельцы ф.201, оп.4, д.162а

Плисецкие, шляхтичи ф.201, оп.4, д.464

Полховский Серафион, епископ православный могилевский ф.201, оп.4, д.405, 409

Полюзижинский Теодор, священник головчицкий ф.201, оп.4, д.883

Пославский Бруно ф.201, оп.4, д.1738

Потей Иван, епископ владимирский и брестский ф.201, оп.4, д.266

Потей Ипатий, епископ владимирский и брестский, митрополит киевский ф.201, оп.4, д.103

Потоцкие, гр. ф.201, оп.4, д.1830

Присецкий, шляхтич ф.201, оп.4, д.312, 312а

Протасевичи, землевладельцы ф.201, оп.4, д.226

Пугачев Емельян ф.201, оп.4, д.1541

Пуняла Кароль ф.201, оп.4, д.664

Пухальская Теодора ф.201, оп.4, д.376

Пушковская Теодора ф.201, оп.4, д.356

Пшедникевич Тадеуш, шляхтич ф.201, оп.4, д.1625

Пшесдецкий Антоний, староста ф.201, оп.4, д.856

Р

Рабинович Мойша, арендатор ф.201, оп.4, д.3635

Радзивилл Казимир, кн. ф.201, оп.4, д.612

Радзивилл Кароль Станислав, кн. ф.201, оп.4, д.452

Радзивилл Мария, кн. ф.201, оп.4, д.1931

Радзивилл Николай Янович, кн. ф.201, оп.4, д.48

Радзивилл Николай, кн. ф.201, оп.4, д.362

Радзивилл Петр ф.201, оп.4, д.3346

Радзивиллы, кн. ф.201, оп.4, д.227, 262, 306, 306а, 673, 1312, 2219, 3279

Рамер[ова] ф.201, оп.4, д.678

Раницкая, вдова священника ф.201, оп.4, д.3212

Рахманенко Михаил, священник антоновичский ф.201, оп.4, д.667

Рачинский, настоятель Антопольского базилианского монастыря ф.201, оп.4, д.2072, 2073, 2096, 2097, 2108-2110, 2163

Рачкевич Ян, возный генерал Минского воеводства ф.201, оп.4, д.270

Резвитер Генрик, столяр виленский ф.201, оп.4, д.1648б

Рейнис, архиепископ латинский виленский ф.358, оп.3, д.121

Ржевусский Тадей Петр, монах, супердьякон ф.378, оп.1, т.I, д.2, 3

Ржевусский Франтишек, гр., маршалк надворный коронный ф.181, оп.2, д.535

Рипинские, шляхтичи ф.201, оп.4, д.406, 407

Романов, член Императорского русского географического общества ф.201, оп.4, д.3603, 3608

Романовская ф.201, оп.4, д.581

Романский Михаил, врач Жировичского училища ф.201, оп.4, д.3207

Ропп Эдуард, архиепископ латинский могилевский ф.358, оп.3, д.103

Росицкая Мария ф.201, оп.4, д.132

Ростоцкий Теодозий (Феодосий), митрополит киевский ф.201, оп.4, д.673

Рощинский Ю. ф.408, оп.1, д.667

Рудиковский Флориан, священник Меречского прихода ф.201, оп.4, д.1489

Рутский Иосиф Вениамин, митрополит киевский, архимандрит Виленского монастыря ф.201, оп.4, д.4111-4113; ф.684, оп.1, д.3282

С

Савич, иеромонах, смотритель Борунского училища ф.201, оп.4, д.2249

Савчинский Василий, священник зазулинецкий ф.201, оп.4, д.1785

Садовский Петр, благочинный ф.201, оп.4, д.3136

Сангушка Януш, гр. ф.201, оп.4, д.883

Сапега Лев (Леон), канцлер ВКЛ, кн. ф.201, оп.4, д.132, 193

Сапега Лев Казимир, кн., подканцлер ВКЛ ф.201, оп.4, д.251

Сапеги, кн. ф.201, оп.4, д.200, 277, 1125

Саховский Паисий, епископ пинский ф.201, оп.4, д.140

Семашко Иосиф, архиепископ православный литовский и виленский, архимандрит Виленского монастыря, митрополит литовский ф.201, оп.4, д.2658, 2901, 4046, 4110

Семенович Ф., землевладелец ф.201, оп.4, д.105

Семяцкий Т., священник ф.358, оп.3, д.103

Сигизмунд Август III Ваза, король ф.201, оп.4, д.140, 187, 188

Сигизмунд I Старый, король ф.201, оп.4, д.15

Сигизмунд II Август, король ф.201, оп.4, д.17, 50, 162а

Сиротинский Кирилла, епископ пинский ф.201, оп.4, д.2038

Скибич Василий, мещанин ф.201, оп.4, д.106

Скиндер Ярош ф.201, оп.4, д.237

Скоржи Стефан и Зузана ф.201, оп.4, д.1203

Скрутень Иосафат, монах ф.376, оп.1, т.I

Слободской Федор, монах ф.201, оп.4, д.305, 305а

Смирнов, автор латинской грамматики ф.201, оп.4, д.3217

Смогоржевский-Юноша Ясон, митрополит киевский, архиепископ полоцкий, епископ львовский ф.201, оп.4, д.888, 931, 955-957, 988, 1009, 1183, 1245

Снежинский А., [священник] виленский ф.408, оп.1, д.667

Сниткевич, благочинный ф.201, оп.4, д.3076

Соколинские, шляхтичи ф.201, оп.4, д.257, 258а, б, т.I, II

Соколовский Валериан ф.201, оп.4, д.101

Соловьевич Иосиф, протоиерей православный слонимский ф.201, оп.4, д.2517, 2827

Сологуб Ян, шляхтич ф.201, оп.4, д.673

Соломерецкие, шляхтичи ф.201, оп.4, д.201

Спиридонов Иосиф, монах-базилианин ф.201, оп.4, д.782

Станислав Август (Понятовский), король ф.201, оп.4, д.895, 954, 1221

Станислав I (Лещинский), король ф.201, оп.4, д.288, 490, 506

Станкевич Адам, белорусский священник ф.408, оп.1, д.662

Стацинский Ф. ф.408, оп.1, д.189

Стецкий Киприан, митрополит ф.201, оп.4, д.1195

Сторкевич Фома, священник ф.201, оп.4, д.284

Струмецкий Петр ф.201, оп.4, д.955-957

Сущевская Катерина ф.201, оп.4, д.368

Т

Тарашкевичи, землевладельцы ф.201, оп.4, д.18-33

Твардовский ф.364, оп.1, д.138

Терлецкий, архимандрит ф.201, оп.4, д.3372

Тиманович, священник слуцкий ф.201, оп.4, д.3125

Тимилович Николай, священник ф.201, оп.4, д.3001

Тихоновецкие, шляхтичи ф.201, оп.4, д.465

Толочко Владимир, белорусский священник ф.201, оп.1, т.II, д.114; ф.376, оп.1, т.I, д.92; ф.378, оп.1, т.I, д.59

Толочко Осип ф.378, оп.1, т.I, д.59

Трецер, фабрикант ф.201, оп.4, д.2775

Троицкий Стефан, священник гомельский ф.201, оп.4, д.573

Турский Феликс, епископ луцкий и брестский ф.201, оп.4, д.1275

Тышкевич Винцент ф.201, оп.4, д.1229

Тышкевич Георгий (Юрий), епископ латинский виленский ф.201, оп.4, д.161

Тышкевичи, гр. ф.181, оп.2, д.3168; ф.201, оп.4, д.18-33

У

Унитовские, шляхетский род ф.201, оп.4, д.1080

Уруский Фома (Томаш), администратор королевских имений в ВКЛ ф.181, оп.2, д.575

Ф

Фавет, игумен, смотритель жировичских духовных училищ ф.201, оп.4, д.2740, 2742

Федюшко Франтишек и Анна ф.201, оп.4, д.1137

Фурт, эконом имения Хойники ф.201, оп.4, д.1454

Х

Харламтович Михаил, священник ф.201, оп.4, д.1305

Ходкевич Барбара, (кн.) ф.201, оп.4, д.274

Ходкевич Григорий, кн. ф.201, оп.4, д.62

Хонарук В. префект народных школ Друйского повета ф.378, оп.1, т.I, д.18

Хощановские ф.201, оп.4, д.547

Храповницкий Викентий ф.201, оп.4, д.1804

Хрептович Мелентий, епископ владимирский и брестский ф.201, оп.4, д.72, 79, 102

Хрептович Франтишек, заместитель брестского епископа ф.201, оп.4, д.1538

Ц

Цетнер Игнатий, презент ф.201, оп.4, д.1195

Цетнеры, магнаты ф.181, оп.2, д.3168

Цехановецкие, шляхетский род ф.201, оп.4, д.1496

Цеханович Иероним ф.201, оп.4, д.529

Цитович Петр, дьякон гомельский ф.201, оп.4, д.573

Ч

Чайковский Владимир, священник ф.201, оп.4, д.3462

Чаплинская Мария ф.201, оп.4, д.279

Чарторыйские, кн. ф.201, оп.4, д.4067

Чернышов Захар Григорьевич, гр., ген.-губ. белорусский ф.201, оп.4, д.1183

Чижи, шляхтичи ф.684, оп.1, д.3292

Ш

Шептицкий Андрей, митрополит галицкий ф.201, оп.1, т.II, д.90, 114; оп.4б, д.2606, 2762; ф.358, оп.1, д.150а; оп.2, д.80; оп.3, д.11, 121; ф.378, оп.1, т.I, д.3; ф.408, оп.1, д.662

Шептицкий Лев, епископ львовский ф.201, оп.4, д.719

Шимановский Яков, протоиерей ф.201, оп.4, д.2079

Ширмы, шляхтичи ф.201, оп.4, д.56-59

Шляк Анна ф.201, оп.4, д.1804

Шмидт Герман ф.201, оп.4, д.1948

Шутович Виктор, священник белорусский ф.408, оп.1, д.665

Э

Энгельберт Осип, учитель домашний ф.201, оп.4, д.2218

Ю

Юдицкий Александр, каштелян минский ф.201, оп.4, д.305, 305а

Юдицкий, земский судья ф.201, оп.4, д.762

Я

Яковицкие ф.201, оп.4, д.830

Ялбжыковский Ромуальд, архиепископ латинский виленский ф.408, оп.1, д.665

Яльский ф.201, оп.4, д.548

Ян Казимир, король ф.201, оп.4, д.288

Ян III Собесский, король ф.201, оп.4, д.312, 312а, 317, 378, 393

Янковский Антон ф.201, оп.4, д.1861

Яновские, шляхтичи ф.201, оп.4, д.247

Ярошевич Михаил, священник приходской с. Копова ф.201, оп.4, д.987

Ястрембовский Антоний, нунций ф.201, оп.4, д.890

ТЛУМАЧАЛЬНЫ СЛОЎНIК

Антымінс - асвячоная архірэем шаўковая хустка з выяваю палажэння Хрыста ў магілу і абавязкова з зашытаю на адваротным баку часткай мошчаў святых. Без антымінса нельга адпраўляць літургію

Апат (лац. abbatis) - ігумен каталіцкага мужчынскага манастыра

Архіепіскап (гр. archiepiskopos) - старэйшы епіскап, архібіскуп, духоўнае званне, сярэдняе паміж епіскапам і мітра-палітам, а таксама асоба, якая носіць гэты тытул; кіраўнік найбольш важнай епіскапіі

Архiмандрыт (гр. archimandrites) - вышэйшае духоўнае званне для манахаў, тытул iгумена, а таксама асоба, якая носiць гэтае званне

Архіпастыр - старадаўняе паважнае званне вышэйшых чыноў духавенства: епіскапа, мітрапаліта, патрыярха; старэйшы пастыр

Архірэй (гр. archiereus) - агульная назва вышэйшых духоўных асобаў (епіскапа, архіепіскапа, мітрапаліта)

Арцыбіскуп - старэйшы біскуп, адно з вышэйшых званняў у каталіцкай іерархіі

Аўгустыны - манахі каталіцкага ордэна, якія жывуць паводле статута, складзенага Св. Аўгустынам у V ст., адмаўляюць уласнасць

Аўстэрыя (іт. osteria) - заезны двор, карчма

Афіцыял - асоба для вядзення свецкіх справаў пры епіскапе; царкоўны суддзя

Базыльяны - манахі ордэна, якi прыняў статут Базыля Вялiкага (з 1617 г. -уніяцкі манаскі ордэн)

Банiцыя (лац. bonitas) - выгнанне падданага (падданых) з краiны з пазбаўленнем усiх або некаторых правоў

Бенэдыктыны - члены каталiцкага манаскага ордэна, заснаванага ў VI ст. Св.Бенэдыктам Нурсiйскiм

Бенэфіцыя - ахвяраванне маёмасці (звычайна нерухомай) на карысць царквы вялікім князем або прыватнымі асобамі

Бігамія (гр. gamos) - пабранне другі раз шлюбам, што з хрысціянскага пункту гледжання ёсць грэх

Біскуп - вышэйшае духоўнае званне ў католікаў, епіскап

Благачынны - 1) памочнiк епiскапа ў праваслаўнай царкве, якi здзяйсняў нагляд за духавенствам некалькiх цэркваў або манастыроў; 2) службовая духоўная асоба, што кiруе цэрквамi некалькiх парафiй

Брацтва - рэлiгiйныя аб'яднаннi вернiкаў пры цэрквах i манастырах

Брэве (лац. brevis) - грамата рымскага папы другараднага значэння

Була (лац. bulla) - папская грамата, папскае пасланне важнага зместу

Бурса (лац. bursa) - інтэрнат пры духоўным вучылішчы

Бэрнардыны - 1) манахі, якія прынялі статут Св. Бэрнарда Клервоскага (XII ст.); 2) група манахаў у Польшчы і Вялікім княстве Літоўскім з больш строгім, чым звычайна, статутам

Ваявода - намеснiк вялiкага князя ў асобнай вобласцi (ваяводстве) Вялiкага княства Лiтоўскага

Ведамасць споведная - імянны спіс парафіянаў, якія спавядаліся ў святара

Вiзiтацыя (лац. visitatio) - iнспекцыя

Вiкары (лац. vicarius) - у праваслаўнай царкве - епiскап, якi з'яўляўся намеснiкам архiрэя; у каталiцкай - намеснiк епiскапа цi парафiяльнага святара (пароха)

Возны генэрал - службовая асоба з функцыямі выканаўчай улады пры земскіх судах (следчы)

Вырак - пастанова, рашэнне суда

Гараднiчы - службовая асоба, якая назiрала за станам гарадскога замка, будаўнiцтвам i рамонтам абарончых збудаванняў, забеспячэннем

Гетман (ням. hauptman) - начальнiк войскаў Вялiкага княства Лiтоўскага цi Польшчы

Грунт - зямельны вучастак, вучастак ворнай зямлі

Дамініканы - сябры манаскага каталіцкага ордэна Св. Дамініка, заснаваны ў 1215 г.

Дызуніты (лац. disunitas) - вернікі ўсходняга абраду, што не прынялі Берасцейскай уніі

Дысiдэнт (лац. dissidentis) - той, хто не належыць да паноўнага ў краiне веравызнання; вераадступнiк

Дыяцэзiя (лац. dioecesis) - тэрытарыяльна-адмiнiстрацыйная адзiнка (акруга) у сiстэме кiравання каталiцкай i пратэстанцкай цэрквамi

Дэканат (лац. decanus) - аб'яднанне некалькiх прыходаў у сiстэме кiравання каталiцкай епархii

Езуiты - сябры каталiцкага манаскага ордэна "Таварыства Iсуса", заснаванага ў 1534 г. Iгнатам Лаёлам

Епархія (гр. eparchia) - царкоўна-адміністрацыйная тэрытарыяльная адзінка на чале з епіскапам у праваслаўнай, каталіцкай і пратэстанцкай цэрквах

Епiскап, бiскуп - вышэйшы духоўны сан у хрысцiянскай царкве

Застава - залог, заклад

Iгумен (гр.hegumenos) - старэйшы мужчынскага манастыра ўсходняга абраду

Iераманах - манах-святар

Iнвентар (лац. inventarium) - падрабязнае апiсанне ўсёй маёмасцi, якая знаходзiлася ў маёнтку, у дзяржаўнай або духоўнай установе з пазначэннем каштоўнасцi i атрыманых прыбыткаў

Індульгенцыя (лат. indulgentia) - каталіцкая грамата на адпушчэнне грахоў, якая выдаецца ад імя папы рымскага за асобыя заслугі перад царквой або за плату

Інтэрдыкт (лац. interdictum) - забарона адпраўляць набажэнства і праводзіць рэлігійныя абрады, якая можа накладацца архірэямі на гарады, вобласці, краіны і некаторых асобаў у якасці пакарання за невыкананне рашэнняў царквы

Каад'ютар (лац. coadjutor) - памочнік або намеснік епіскапа, які прызначаўся папам і меў уладу епіскапа ў каталіцкай царкве

Кагал - яўрэйская абшчына з пэўнымі правамі самакіравання

Камiсар (лац. commissarius) - службовая асоба, прадстаўнiк адмiнiстрацыi, якi прызначаўся для выканання нейкага даручэння

Кангрэгацыя (лац. congregatio) - 1) аб'яднанне, сход царкоўных, у прыватнасцi манаскiх, абшчын аднаго ордэна ў каталiцкай царкве дзеля пэўнай мэты; 2) саюзы каталiцкiх манастыроў, якiя падпарадкоўваюцца адзiным правiлам

Канкардат (лац. concordare) - дамова аб узаемаадносiнах царкоўнае i свецкае ўлады

Канклаў (лац. cum clave) - сход кардыналаў, склiканы дзеля абрання новага папы

Канонік (лац. canonicus) - духоўная асоба, сябра епархіяльнай капітулы

Кансiсторыя (лац. consistorium) - 1) падначалены архiрэю калегiяльны епархiяльны орган з царкоўна-адмiнiстра-цыйнымi i судовымi функцыямi; 2) у каталiцкай царкве - нарада кардыналаў з удзелам папы

Кантрыбуцыя (лац. contributio) - прымусовы грашовы альбо харчовы збор на ўтрыманне чужога войска

Канфедэрацыя (лац. сonfоеderatio) - часовы саюз шляхты, якi ствараўся для дасягнення пэўных палiтычных мэт збройным шляхам

Канфірмацыя (лац. confirmatio) - 1) зацвярджэнне каралём заканадаўчых актаў, прынятых сеймам; 2) пацвярджальны прывілей; 3) абрад мірапамазання ў католікаў, які далучае дзетак, што дасягнулі 7-14 гадоў да царквы; у пратэстантаў - абрад прыняцця ў царкоўную супольнасць юнакоў і дзяўчатаў

Канцлер - у Вялiкiм княстве Лiтоўскiм начальнiк канцылярыi вялiкага князя, хавальнiк дзяржаўнай пячаткi

Канюшы - 1) ганаровае званне ў Вялiкiм княстве Лiтоўскiм; 2) слуга ў магнацкiм уладаннi, якi загадваў канюшнямi

Капiтула (лац. capitulum) - 1) калегiя духоўных асобаў пры епiскапе ў каталiцкай i пратэстанцкай царкве; 2) сход сяброў рыцарскага цi манаскага ордэна; кiраўнiчы орган ордэна

Каптуровы суд - суд, якi дзейнiчаў у часе бескаралеўя

Кардынал - вышэйшае (пасля папы) духоўнае званне ў каталiцкай царкве

Кармеліты - сябры каталіцкага манаскага ордэна, заснаванага ў XII ст. у час крыжовых паходаў у Палесціне на гары Кармель (адсюль і назва)

Каронная метрыка - умоўная назва Цэнтральнага дзяржаўнага архiва Рэчы Паспалiтай (Кароны)

Катэдра (лац. cathedra - стул, крэсла) - 1) узвышэнне, з якого вядзецца пропаведзь; 2) месца знаходжання епіскапскага пасаду

Каштэлян (лац. castelium) - 1) камендант замка, памочнiк ваяводы; 2) службовая асоба, якая была на чале, разам з ваяводам, агульнага паспалiтага рушання

Квiт - распiска, вэксальнае абавязацельства, пазыковы запiс

Клiравыя ведамасцi - справаздачы ў трох частках i спiсы, якiя складалiся па вызначанай форме i змяшчалi звесткi аб складзе святароў, будаўнiцтве царквы, яе скарбе, парафiянах, аб узнагароджаннях, спагнаннях i iнш.

Краўчы - пасада i прыдворны чын, баярын, якi быў адказны за вялiкакняжацкi стол, з XVI ст. ганаровы тытул у Вялiкiм княстве Лiтоўскiм

Ктытар (гр. ktitor) - царкоўны стараста, апякун

Курыя (лац. kuria) - 1) рымская (папская) курыя - сукупнасць цэнтральных устаноў, праз якія рымскі папа ажыццяўляе кіраўніцтва каталіцкай царквой; 2) феадальная курыя - савет сіньёра з яго васаламі ў сярэднія вякі

Легат (лац. legatus) - дыпламатычны прадстаўнік рымскага папы ў пэўным пытанні

Лоўчы - службовая асоба, якая ведала рознымi вiдамi палявання, рыбнай лоўляй

Магiстрат (лац. magistratus) - выбарны адмiнiстрацыйны i судовы орган самакiравання ў гарадах, якiя карысталiся магдэбургскiм правам

Мандат - 1) выклiк у суд; 2) каралеўскi ўказ; 3) пiсьмовае распараджэнне

Манстрацый (лац. monstratio) - ёмістасць для захоўвання святых дароў, святых мошчаў

Маршалак - 1) маршалак земскi - кiраўнiк справаў вялiкакняжацкай канцылярыi, старшыня сойму; 2) маршалак дворны - намеснiк маршалка земскага; 3) маршалак павятовы - кiраўнiк павятовага войска ў Вялiкiм княстве Лiтоўскiм

Масоны - члены рэлiгiйна-фiласофскага таварыства, якое ўзнiкла ў XVIII ст. у Англii

Мiтрапалiт (лац. metropolites) - вышэйшы сан праваслаўных i каталiцкiх епiскапаў (бiскупаў), галава мiтраполii, якая аб'ядноўвала некалькi епархiй

Навіцыят (лац. novicius) - выпрабавальны тэрмін царкоўнага іспыту ці ўстанова, дзе праходзіць гэты іспыт

Нунцы (лац. nuntius) - сталы прадстаўнiк папы рымскага ў дзяржавах, з якiмi ёсць зносiны

Падкаморы павятовы - судовы чыноўнiк у Вялiкiм княстве Лiтоўскiм, якi ажыццяўляў разбор межавых спрэчак памiж землеўладальнiкамi

Падканцлер - намеснiк канцлера, кiраваў працай пiсараў, захоўваў дзяржаўны архiў

Падстараста - намеснiк старасты, прызначаны iм асабicта

Падсудак - памочнiк земскага суддзi

Падчашы - першы памочнiк (намеснiк) чашнiка (гл. чашнiк), з XV ст. ганаровае званне ў Вялiкiм княстве Лiтоўскiм

Пасэсар (лац. possesio) - уладальнiк зямлi паводле права закладовага валодання

Паўстараста - намеснiк старасты

Пiары (ад лац. piarum - набожныя) - члены каталiцкага манаскага ордэна, заснаванага ў 1597 г. у Рыме, у Польшчы i Вялiкiм княстве Лiтоўскiм з'явiлiся ў 1642 г., мелi свае школы

Пiсар - асоба, якая вяла справаводства ў дзяржаўных установах Вялiкага княства Лiтоўскага

Плэнiпатэнцыя (лац. plene potentio) - даверчы лicт ў нейкай справе

Плябанiя - дом, сядзiба парафiяльнага святара

Пляц - вялiкая незабудаваная тэрыторыя ў горадзе або вёсцы, прызначаная для якой-небудзь мэты

Позва - пiсьмовае паведамленне аб выклiку ў пэўную ўстанову (суд...)

Правiнцыя - дзяржаўная альбо царкоўная адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльная адзiнка, якой кiруе правiнцыял

Пратапоп - святар (iерэй) вышэйшага чыну; (сiнонiмы - протаiрэй, протапрэсвiтэр) старэйшы святар у белым духавенстве

Прататроній, прататрон (гр. prototronos) - першапасадны, адна з вышэйшых духоўных пасад, старэйшы ўладыка. Адзінка біскупа Уладзімірскага

Пратэстацыя (лац. protestatio) - скарга, пратэст, з якiм заяўнiк звяртаўся ў суд

Прафес - манах каталіцкага ордэна, які акрамя трох манаскіх зарокаў, даваў зарок послуху папе рымскаму

Протадыякан (гр. protodiakonos) - дыякан вышэйшага чыну

Протапрэсвітар (гр. protopresvyteros) - галоўны свяшчэннік у некаторых вялікіх саборах

Прывiлей (лац. privilegium) - дароўная грамата, дакумент, якi змяшчае вялiкакняжацкае або каралеўскае падараванне асобных правоў прыватным асобам, саслоўям, населеным пунктам i тэрыторыям

Прыёр (лац. prior) - 1) ігумен невялікага мужчынскага каталіцкага манастыра; 2) памочнік абата; 3) вышэйшы саноўнік (пасля вялікага магістра) у ваенна-манаскіх ордэнах

Прэлат (лац. praelatus) - вышэйшая духоўная асоба (архіепіскап, епіскап, ігумен) у каталіцкай і пратэстанцкай цэрквах

Прэсвітэр - у праваслаўнай і каталіцкай царкве - святар

Ротмiстр - камандзiр пешай альбо коннай роты ў войску ВКЛ

Рэгент (лац. regentis) - 1) часовы кіраўнік манархічнай дзяржавы, які ажыцяўляў вярхоўную ўладу замест манарха; 2) кіраўнік царкоўнага хору

Рэестр споведных душ - кніга запісаў спавяданняў

Рэляцыя (лац. relatio) - паведамленне

Рэскрыпт (лац. rescriptum) - пiсьмо манарха да якой-небудзь высокапастаўленай асобы з паведамленнем аб узнагародзе, з удзячнасцю за паслугi

Секулярызацыя (лац. saecularis) - перавод царкоўнае маёмасцi ва ўласнасць дзяржавы

Скарбнiк - асоба, адказная за фiнансавыя справы пры вялiкакняжацкiм двары, у ваяводствах, паветах

Сойм - вышэйшы заканадаўчы саслоўна-прадстаўнiчы орган у Рэчы Паспалiтай

Соймiк - мясцовы сход шляхты дзеля абмеркавання мясцовых патрэбаў; а таксама выбараў паслоў (дэпутатаў) на агульнадзяржаўны сойм

Справа - збор дакументаў, якiя маюць адносiны да пэўнага факта, здарэння, асобы i змешчаны ў адну вокладку

Стражнiк - слуга, якi ахоўваў панскi лес, ляснiк; асоба, якая служыла ў войску Вялiкага княства Лiтоўскага

Суплiка (лац. supplicatio) - пакорлiвая просьба

Суфраган - бiскуп без епархii

Схiзматык - так называлi каталiкi праваслаўных; раскольнiк (ад грэч. schisma - раскол), адступнiк

Таксатарска - эксдывiзарскi суд вызначаў кошт маёмасцi i выплаты за карыстанне ёю

Трыбунал Вялiкага княства Лiтоўскага - вышэйшы дзяржаўны апеляцыйны суд

Трынiтарыi (лац. trinitas - тройца) - манахi ордэна, якi паўстаў дзеля iдэалагiчнага супрацьдзеяння антытрынiтарыям, што адмаўлялi Св.Тройцу

Унiверсал (лац. universalis) - указ або грамата з апавяшчэннем або распараджэннем ваеннага i адмiнiстрацыйнага характару

Унiя (лац. unus) - аб'яднанне ўсходняе царквы з каталiцкай пад уладай рымскага папы, але пры захоўваннi гэтай царквой сваiх абрадаў i ладу набажэнства

Фасцыкула (лац. fasciculus) - сшытак

Францысканы - манахі адного з каталіцкіх жабрацкіх ордэнаў, названага імем яго заснавальніка Францыска Асызскага (заснаваны ў 1207 г.)

Фундуш (лац. fundatus) - 1) фонд мэтавага прызначэння; 2) ахвяраванне, дарэнне маёмасцi i iнш. каштоўнасцяў (галоўным чынам, духоўным асобам, установам)

Чашнiк - прыдворны чын у Вялiкiм княстве Лiтоўскiм (у XVI-XVIII стст. ганаровы тытул), якi распараджаўся скляпамi i падносiў вiно i iншыя напоi да княжацкага стала

Чынш - грашовы або натуральны падатак з сялян у карысць землеўладальнiка ў Вялiкiм княстве Лiтоўскiм

Экзарх (лац. exarchos) - архiепiскап, якi ўзначальваў царкоўную акругу, што ахоплiвала царкоўныя вобласцi, маючыя свае асаблiвасцi (этнiчныя, палiтычныя, рэгiянальныя i iнш.)

Энцыкліка - 1) афіцыйнае пасланне рымскага папы да ўсіх католікаў або да каталіцкага духавенства ў пытаннях рэлігіі, маралі, палітыкі

Юрысдыка, юрыдыка (лац. jurisdieco) - гарадское ўладанне з асобнай падсуднасцю

СПIС СКАРАЧЭННЯЎ

Б. - белорусский язык

б. - бывший

б/д - без даты

в., вв. - век, века

вел.кн. - великий князь

Вел.кн.Лит., ВКЛ - Великое княжество Литовское

воев. - воеводство

вол. - волость

г. - город

г.обл. - географическая область

ген.-губ. - генерал-губернатор

гр. - граф, графство

губ. - губерния

д. - дело, дела

дер. - деревня

др. - другие

завер.копия - заверенная копия

им. - имение

ист.обл. - историческая область

кн. - князь, князья

кс. - ксендз

л. - лист

мест. - местечко

н.п. - населенный пункт

нам. - наместничество

о. - отец (священник); остров

обл. - область

окр. - округ

оп. - опись

отст. - отставной

пов. - повет

повр. - поврежден

подл. - подлинник

пр. - приселок

предм. - предместье

пров. - провинция

Р. - русский язык

р. - река

с. - село

Св. - Святой, Святая

СтБ - старобелорусский язык

т. - том

у. - уезд

урожд. - урожденная (урожденный)

ф. - фонд

фольв. - фольварок

Фр. - французский язык


ЗМЕСТ

Прадмова ... 3

Цэнтральны дзяржаўны гістарычны архіў Украіны ў г. Кіеве ... 5

ф. 257 - Фамильный фонд кн.Радзивиллов ... 5

ф. 262 - Личный фонд М.В.Довнар-Запольского ... 6

ф. 533 - Киевский военный губернатор ... 6

ф. 707 - Управление киевского учебного округа ... 6

ф. 1711 - Киевская духовная академия ... 6

ф. 2227 - Коллекция документов волынского музея ... 6

Геаграфічны паказальнік ... 21

Імянны паказальнік ... 31

Цэнтральны дзяржаўны гістарычны архіў Украіны ў г. Львове ... 39

ф. 132 - Коллекция писем ... 39

ф. 140 - Коллекция документов ... 39

ф. 181 - Лянцкоронские ... 39

ф. 200 - Жировичское духовное училище ... 40

ф. 201 - Львовская греко-католическая консистория ... 42

ф. 358 - Фонд митрополита Шептицкого А.О. ... 96

ф. 364 - Фонд Луканя С.Д. ... 98

ф. 376 - Фонд Скрутеня И. ... 98

ф. 378 - Фонд Ржевусского Т. ... 99

ф. 408 - Греко-католический ординат ... 100

ф. 684 - Протоигуменат монастырей ордена Василия ... 102

Геаграфічны паказальнік ... 105

Імянны паказальнік ... 133

Тлумачальны слоўнік ... 149

Спіс скарачэнняў ... 159

Змест ... 161


Даведачнае выданне

АРХIЎ УНIЯЦКIХ МIТРАПАЛIТАЎ

Дакументы да гiсторыi царквы ў Беларусi XVI-XX стст. у фондах гістарычных архіваў Украіны

Даведнiк

Складальнiкі: Святлана Iванаўна Паўловiч, Тамара Мікалаеўна Мальцава

Адказны за выпуск М.М. Баўтовiч

Заг. РВА П.П. Журкевiч

Рэдактар Т.М. Мальцава

Камп'ютэрны набор Т.С. Лубскай

Вёрстка А.А. Паляковай


Здадзена ў набор 10.04.2000. Падпiсана да друку 22.01.2001.

Фармат 60х84 1/16. Папера афсетная. Гарнiтура ТimesDL.

Друк. арк. 10,375. Ул.-выд. арк. 10,5. Тыраж 300. Заказ 3536.

Сумеснае выданне:

Беларускi навукова-даследчы iнстытут дакументазнаўства i архiўнай справы. Лiцэнзiя ЛВ № 69 ад 12.11.1997. 220002, Мiнск, вул. Крапоткiна, 55.

Выдавецтва "Сафiя" пры Полацкай грэка-каталiцкай грамадзе.

Лiцэнзiя ЛВ № 215 ад 17.02.1998.

211400, Полацк, вул. Камунiстычная, 28-40

Надрукавана з арыгінал-макета заказчыка на Richon Priport. ЛП-131.

ПРУПП "Спадчына Скарыны". 211400, г.Полацк, вул. Гагарына, 8.

 
Top
[Home] [Maps] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX