Папярэдняя старонка: Анішчанка Я.К.

Публікацыі Я. Анішчанка ў храналагічнай паслядоўнасці 


Дадана: 29-11-2013,
Крыніца: pawet.net.1. Тапаграфічныя апісанні // Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. № 3. 1988. С. 2-21.

2. Камяральнае апісанне -крыніца па сацыяльна-эканамічнай гісторыі Беларусі (1772-1774 г. г. ) // Весці АН БССР. Сер. грамад. навук. № 3. 1988. С. 71-78.

3. Обоснование рукописных картографических материалов Генерального межевания Восточной Белоруссии // Из истории науки и техники Белоруссии. Тез. докл. конференции 25-27 мая в г. Минске. Мн. , 1988. С. 128-129.

4. Производственные ресурсы крестьянских хозяйств Могилевской губернии второй половины ХVIII в. (Опыт применения ЭВМ) // Сельское хозяйство: история, современный опыт и перестройка. Тез. докл. конф. 27-29 октября в г. Гомеле. Мн. , 1988. 226 стр. С. 61-62.

5. Обеспеченность землей помещичьих крестьян Белоруссии во второй половине XVIII // Великий Октябрь и зарубежные славянские страны. XI Всесоюзная научная конференция историков-славистов 27-29 января 1988 г. Тез. докл. и сообщ. Мн. , Университетское. 1988. С. 131-132.

6. Землевладение в Минской губернии и эволюция крестьянского пахотного надела в конце XVIII- середине XIX в. // Рукоп. депонир. В ИНИОН АН СССР. № 33634 от 27. 04. 1988 г. 17 стр. (Весці АН БССР. Сер. грамад. навук. № 6. 1988. С. 117-118. ).

7. Статистика поземельного учета в Минской губернии конца XVIII-первой половины XIX в. // Рук. депонир. В ИНИОН АН СССР. № 33633 от 27. 04. 1988 г. (Весці АН БССР. Сер. грамад. навук. № 2. 1989 с. 107.

8. Феодальное землевладение восточнобелорусских губерний последней четверти XVIII - начала XIX в. // Рук. депонир. В ИНИОН АН СССР. № 34786 от 14. 07. 1988. 85 с. (Весці АН БССР. Сер. грамад. навук. № 2. 1989. С. 106. )

9. Роль местечек в развитии восточнобелорусских земель в последней четверти XVIII - начале XIX в. в. // Взаимосвязи города и деревни в их историческом развитии. XXII сессия Всесоюзного симпозиума по изучению проблем аграрной истории. Тезисы докл. и сообщ. Минск, 11-14 октября 1989 г. М. , 1989. 252 стр. С. 133-137.

10. Белоруссия в руской камералистике последней четверти XVIII века // Развитие исторического краеведения в вузах БССР в свете перестройки высшего образования. Материалы Республиканской научно-методическоой конференции 18-20 октября 1988 г. Гродно, 1989. С. 111-112.

11. Земельные отношения в Восточной Белоруссии во второй половине XVIII - начале XIX в. Автореф. дисс. канд. истор. наук. Мн. , 1989. 9 стр.

12. Условия и уровень развития земледельческого производства на территории Восточной Белоруссии в последней четверти XVIII в. // Рук. депонир. В ИНИОН АН СССР. № 41399 26. 03. 1990 г. 38 стр. (Весці АН БССР. Сер. грамад. навук. № 5. 1990. С. 122

13. З гісторыі міграцыйных працэсаў на тэрыторыі Усходняй Беларусі у другой палове XVIII ст. // Весці АН БССР. Сер. грамад. навук. № 5. 1990. С. 57-64.

14. Методы ретроспективного и картографического анализа документов по истории землевладения и змлепользования в Белоруссии XVIII в. // Методология, историография и источники изучения исторического опыта регионального развития. Тез. докл. и сообщ. Всесоюзной научн. конф. Свердловск. 23-25 октября 1990 г. Вып. 2. Источниковедение. Свердловск. 1990. С. 6-8.

15. Генеральнае межаванне Полацкага і Магілёўскага намесніцтваў // Весці АН БССР. Сер. грамад. навук. 1990. № 6. С. 72-79.

16. Эвалюцыя структуры памешчыцкага землеўладання і сялянскай землезабяспечанасці на Усходзе Беларусі ў канцы XVIII -сярэдзіне XIX ст. // Весці АН БССР. Сер. грамад. навук. 1991. № 1. С. 73-80.

17. Российское пришлое население в Белоруссии XVIII в. // Аграрный рынок в его историческом развитии. Тез. докл. и сообщ. XХIII сессии Всесоюзного симпозиума по изучению проблем аграрной истории. Свердловск. 24-27 сентября 1991 г. М. ,1991. Вып. 2. С. 219-220.

18. Могилевская губерния в русской камералистике конца XVIII в. // Могилевщина. Могилев. , 1991. С. 30-31.

19. Сеймавы праект 1788 года і яго рэалізацыя царызмам // // Весці АН БССР. Сер. грамад. навук. 1991. № 3. С. 57-65.

20. Першыя мерапрыемствы царскага ўрада у адносінах да дзяржаўнага сялянства Беларусі (1772-1774 гг. ) // Весці АН БССР. Сер. грамад. навук. 1991. № 3. С. 58-66.

21. Дваранскія выбары у Полацкім намесніцтве 1789 г. // Весці АН БССР. Сер. грамад. навук. 1992. № 3-4. С. 49-55.

22. Эвалюцыя форм феадальнай рэнты у XVI -XVIIII ст. Рэцэнзія на працу А. Лойкі "Прыватнауласніцкія сяляне Беларусі". Мн, 1991 // Весці АН БССР. Сер. грамад. навук. 1992. № 1. С. 127-128.

23. Акоп уздоўж мяжы // Спадчына. 1992. № 3. С. 14-15.

24. Казырная карта пецярбургскага двара // Спадчына. 1992. № 6. С. 59-61.

25. Перадумовы Генеральнага межавання Усходняй Беларусі // Старонкі гісторыі Беларусі. Мн. ,1992. С. 104-112.

26. Беларусь на відарысах рускіх землямераў XVIII ст. // Навіны Беларускай акадэміі. 9. 10. 1992.

27. Картаграфія беларускіх зямель // Навіны Беларускай акадэміі. 12 чэрвеня 1992. С. 7.

28. Землеустройство церковных имуществ в ходе Генерального межевания восточнобелорусских губерний 1783-1785 гг. // Наш радавод. Гродна. 1992. Кн. 4. Ч. 3. С. 582-590.

29. Здымкі Лепельскага павета 1802-1817 гг. // Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі. Тэзісы дакладаў навуковай канферэнцыі, прысвечанай 1130-годдзю Полацка. Полацк, 1992. С. 4-5.

30. Царызм і легальныя культурна-асветніцкія арганізацыі на Беларусі ў пачатку ХХ ст. // Навіны беларускай акадэміі. 20 лістапада 1992.

31. Маркс аб Віцебску 1820-1840 гг. // Чырвоная Змена, 1992. № 44.

32. Г. Р. Дзяржавін сярод сялян Беларускай губерні // Чырвоная Змена 22-27 лістапада 1992.

33. Апельсіны -у Сібір, шкляныя вуллі-у Полацк // Спадчына. 1993. № 1. С. 61-63.

34. Фінансавыя мерапрыемствы адміністрацыі Кацярыны 11 у дзяржаўных маёнтках Беларусі // Весці АНБ. Сер. грамад. навук. 1993. № 2. С. 77-86.

35. Звычайны гандаль ( аб дзейнасці пагранічных камісій паміж Расійскай імперыяй і Рэччу Паспалітай у першай палове XVIII ст. ) // Тэзісы дакладаў і паедамленняў Усебеларускай канферэнцыі гісторыкаў: Гістарычная навука і гістарычная адукацыя ў Рэспубліцы Беларусь. Новыя канцэпцыі і падыходы. Мінск 3-5 лютага 1993 г. Мн. , 1993. Ч. 2. С. 125-127. ).

36. Усынаўленне // Спадчына. 1993. № 2. С. 75-77.

37. Прывілеяваная тэма. Рэц. На кнігу В. Голубева "Сялянскае землеўладанне і землекарыстанне на Беларусі XVI-XVIII ст. ". // Весці АНБ. Сер. грамад. навук. 1993. № 4. С. 121-122.

38. Дзеля адной цікаўнасці // Хрысціянская Думка. 1993. № 2. С. 173-179.

39. Яўрэі Усходняй Беларусі ў канцы XVIII ст. паводле урадавага уліку (крыніцазнаўчыя аспекты) // Весці АНБ. Сер. гуманіт. навук. 1993. № 4. С. 59-68.

40. Вандроўка імператрыцы // Чырвоная Змена. 2 лютага 1993.

41. Падрыхтоўка да увядзення рысы аселасці ў Беларусі (1781-1793 г. г. ) // Весці АНБ. Сер. грамад. навук. 1993. № 1. С. 62-70.

42. Крыніцы і аўтары атласа Мінскай губерні 1800 года // Тэзісы міжнароднай навукова-тэарэтычнай канферэнцыі "Архівазнаўства, крыніцазнаўства, гістарыяграфія Беларусі: стан і перспектывы 1-2 снежня 1993. Мн. ,1993. Ч. 1. С. 127-132.

43. Шляхам помсты і адчаю // Чырвоная Змена. 13. 11. 1993.

44. Аршанская правінцыя // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1993. Т. 1. С. 188.

45. Асьміна // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1993. Т. 1. С. 227.

46. Атласы губерняў // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1993. Т. 1. с. 227-228.

47. . Бабінавіцкі павет // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1993. Т. 1. с. 245.

48. Беларуская губерня // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1993. Т. 1. с. 371.

49. Дваровыя людзі // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1993. Т. 3. С. 216.

50. Даравальная грамата дваранству Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1993. Т. 3. С. 207-208.

51. Прававы статус беларускіх земляў у палітыцы адміністрацыі Кацярыны 11 // Весці АНБ. Сер. гуманіт. навук. 1994. № 2. С. 61-70.

52. Заканадаўства аб арэндзе дзяржаўнай маёмасці Беларусі ў першай палове Х1Х ст. // Весці АНБ. Сер. гуманіт. навук. 1994. № 3. С. 63-71.

53. Сутычка на краю бездані. Рэц. На кн. У. Емельянчыка " Паланез для касінераў". // Весці АНБ. Сер. гуманіт. навук. 1994. № 4. С. 125.

54. Канфесійнае становішча ў Магілёўскай і Полацкай губернях (70-80-я гг. XVIII ст. ) // Весці АНБ. Сер. гуманіт. навук. 1994. № 4. С. 51-60.

55. Палітычнае і сацыяльна-эканамічнае становішча ў складзе Расійскай імперыі. // Нарысы гісторыі Беларусі. Мн. ,1994. Ч. 1. § 1. Раздзел У. Крызіс феадальна-прыгонніцкай сістэмы. С. 267-280.

56. Сакрэты Смаленскага следства // Беларускі гістарычны часопіс. 1994. № 1. С. 53-56.

57. Просім, пан генерал // Наша Ніва. 1994. № 7.

58. Санітарны кардон // Наша Ніва. 1994. № 12.

59. Беркавец // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1994. Т. 2. с. 20.

60. Ваколічная шляхта // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1994. Т. 2. с. 204.

61. Віцебская правінцыя // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1994. Т. 2. с. 326.

62. Віцебская эканомія // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1994. Т. 2. с. 327.

63. Гарнец // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1994. Т. 2. с. 488

64. Генеральнае межаванне // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1994. Т. 2. с. 508-509.

65. Как поступить с завоеванным // Наша ніва. 1995. № 2.

66. Як сенатары дапамагалі "бедным" памешчыкам // Беларуская мінуўшчына. 1995. № 3. С. 44-45.

67. Арганізацыя кагалаў на Беларусі пад час першага падзелу Рэчы Паспалітай // Беларускі гістарычны часопіс. 1995. № 3. С. 13-24.

68. Фінансавая рэвізія кагалаў Гродзенскай губерні на пачатку Х1Х ст. і яе вынікі // Весці АНБ. Сер. гуманіт. навук. 1995. № 1. С. 45-53.

69. Шклоўскія фальшываманетчыкі // Беларуская мінуўшчына. 1995. № 2. С. 48-51.

70. Дынабургскі праект // Беларуская мінуўшчына. 1995. № 1. С. 57-58.

71. Міжканфесійныя канфлікты у Беларусі напярэдадні першага падзелу Рэчы Паспалітай // Весці АНБ. Сер. гуманіт. навук. 1995. № 3. С. 51-59.

72. Пад шыльдай роўнасці // Чырвоная Змена. 23. 05. 1995.

73. Змагар, летуценнік, палітык // Чырвоная Змена. 18. 07. 1995.

74. Якабінец Ясінскі і шляхецкая Вандэя // Беларуская мінуўшчына. 1995. № 5. С. 2-4.

75. Рускія мігранты на Беларусі ў канцы ХУ111 ст. // Весці АНБ. Сер. гуманіт. навук. 1995. № 4. С. 60-68.

76. Як пабудаваць храм // Культура. 28. 06. 1995.

77. Дзеці, станем мурам // Чырвоная Змена. 19. 09. 1995.

78. Храм Абручніка і вакол яго // Культура. 2-8. 08. 1995.

79. На Вільню са шпагай // Культура. 8-14. 11. 1995.

80. Пад полагам аляксееўскай сістэмы // Культура. 11-17. 10. 1995.

81. Люстрацыя дзяржаўных уладанняў Мінскай губерні пры Паўле 1 // Весці АНБ. Сер. гуманіт. навук. 1995. № 2. С. 41-49.

82. Паўстанне 1794 года: змаганне за народ // Полымя. 1995. № 5. С. 225-241.

83. Беньямін Шпеер і праект арганізацыі беларускіх кагалаў // Яўрэйская культура Беларусі і яе узаемадзеянне з беларускай і іншымі культурамі. Міжнародная навуковая канферэнцыя. Менск, 24-25 траўня 1994 г. Менск. Беларусіка. 1995. № 4. С. 55-59.

84. З торбай вольнасці // Чырвоная Змена. 31. 01. 1995.

85. Другі падзел Рэчы Паспалітай // Беларусь: энцыклапедычны даведнік. Мн. , Бел. Энцыклапедыя. 1995 с. 285.

86. Радамская канфедэрацыя // Беларусь: энцыклапедычны даведнік. Мн. , Бел. Энцыклапедыя. 1995 с. 614

87. Слонімская губернія // Беларусь: энцыклапедычны даведнік. Мн. , Бел. Энцыклапедыя. 1995 с. 668

88. Слуцкая канфедэрацыя // Беларусь: энцыклапедычны даведнік. Мн. , Бел. Энцыклапедыя. 1995 с. 671

89. Таргавіцкая канфедэрацыя // Беларусь: энцыклапедычны даведнік. Мн. , Бел. Энцыклапедыя. 1995 с. 701.

90. Трэцці падзел Рэчы Паспалітай // Беларусь: энцыклапедычны даведнік. Мн. , Бел. Энцыклапедыя. 1995 . С. 707.

91. Чатырохгадовы сойм // Беларусь: энцыклапедычны даведнік. Мн. , Бел. Энцыклапедыя. 1995 . С. 757.

92. Пакінуць у маўчанні // Культура. 20-26. 03. 1996.

93. Канец Статута Вялікага княства // Чырвоная Змена. 8. 02. 1996.

94. Арэнда ў Беларусі ў ХУ111-Х1Х стст. // Весці АНБ. Сер. гуманіт. навук. 1996. № 3. С. 61-68.

95. Харугвы яе імператарскай вялікасці // Беларуская мінуўшчына. 1996. № 1. С. 20-23.

96. Генеральнае межаванне на Беларусі. Мн. , Беларуская. Навука, 1996. 166 стр.

97. Мяжа яўрэйскай аселасці // Чырвоная Змена. 14. 08. 1996.

98. Адозвы літоўскага паўстання 1794 года // Культура. 28. 5. -3. 6. 1996.

99. Вяртанне адшчапенцаў // Голас Радзімы 23. 5. 1996.

100. Духавенства і вернікі Беларусі ў 60-70-я гг. ХУ111 ст. // Весці АНБ. Сер. гуманіт. навук. 1996. № 2. С. 56-63.

101. Вольныя муляры // Беларуская мінуўшчына. 1996. № 3. С. 8-10.

102. Падазраюцца усе // Беларуская мінуўшчына // 1996. № 2. С. 3-12.

103. Інкарпарацыя Беларусі ў Расійскую імперыю за Кацярынаю 11 // Спадчына. 1996. № 3. С. 34-70.

104. Перавод беларускіх уніятаў у праваслаў'е у 1781-1783 гг. // З гісторыі уніпяцтва ў Беларусі (да 400-годдзя Брэсцкай уніі). Мн. ,1996. С. 85-89.

105. Магілёўскія махляры // Беларуская мінуўшчына. 1996. № 5. С. 59-61.

106. Шклоў: ад Чартарыжскага да Зорыча // Культура. 1996. 16-22 ліпеня.

107. Трыумфальная місія генерала Крачэтнікава // Народная газета. 29. 06. 1997.

108. Канец прахаднога двара // Голас Радзімы. 2. 12. 1996.

109. Агапы // Голас Радзімы. 1996. № № 34-35 за

110. Rzadowa organizacja kahalow Bialorusi Wshodniej na territorium anektowanym przez Rosię w 1772 r. // Acta uniwersitatis Wratislavensis. Prawo. CCLI. Wroclaw, 1996. № 1876. S. 65-76. (Урадавая арганізацыя кагалаў Усходняй Беларусі на тэрыторыі, акупіраванай Расіяй у 1772 г. // Акты Вроціслаўскага універсітэта. Права. 1996. Т. 251. № 1876. С. 65-76.

111. Далучэнне Беларусі да Расійскай імперыі // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1996. Т. 3. с. 198-200.

112. Дзесяціна // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1996. Т. 3. с. 227.

113. Другі падзел Рэчы Паспалітай // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1996. Т. 3. с. 287.

114. Збор законаў Расіскай імперыі // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1996. Т. 3. с. 428.

115. Аршанская правінцыя // Беларуская энцыклапедыя. Мн. 1996. т. 1. С. 539.

116. Бабінавіцкі павет // Беларуская энцыклапедыя. Мн. 1996. т. 2. С. 181.

117. Беларуская губерня // Беларуская энцыклапедыя. Мн. 1996. т. 1. с. 410. .

118. Віцебская правінцыя // Беларуская энцыклапедыя. Мн. 1996. т. 4. с. 222-223

119. Ваколічная шляхта // Беларуская энцыклапедыя. Мн. 1996. т. 3. с. 464.

120. Далучэнне Беларусі да Расійскай імперыі. Карта, м :1:1200000 // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1996. Т. 3. С. 200

121. Апошняя люстрацыя Магілёўскай эканоміі // Магілёўская даўніна. 1997. № 5. С. 9-11.

122. Яны баяліся беларускага народа // Беларуская мінуўшчына. 1997. № 6. С. 26-29.

123. Дарадца Агінскага // Культура. 1997. 7-20 студзеня.

124. Дынабургскі рэйд // Беларуская мінуўшчына. 1997. № 1. С. 46-50.

125. Апісанне Віцебскай губерні Пятра Катлоўскага 1808 года // Віцебскі сшытак. 1997. № 3. С. 148-160.

126. Падмуркі паліцэйскага сацыялізму // Спадчына. 1997. № 3. С. 31-41.

127. Шляхецкія ваколіцы усходнебеларускіх губерняў 1783-1785 і 1798-1799 гг. // Годнасць. 1997. № 1 (3). С. 3-30.

128. Землеўладанне і землекарыстанне сялян. // Гісторыя сялянства Беларусі ад старажытнасці да 1861 г. Гл. 1. § 1. Мн. ,1997. Т. 1. С. 277-290.

129. Праект Генеральнага межавання заходніх губерняў Расійскай імперыі у першай палове Х1Х ст. // Весці НАНБ. Сер. гуманіт. навук. 1997. № 3. С. 42-51.

130. Рэцэнзія на кн. А. Замойскага "Апошні кароль польскі" // Беларускі гістарычны агляд. 1997. Т. 4. Сш. 1-2 (6-7). С. 247-249.

131. Камень // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1997. Т. 4. с. 45. .

132. Камеральнае апісанне Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1997. Т. 4. С. 45.

133. Камісіі абодвух народаў // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1997. Т. 4. с. 46.

134. Камісіі Вялікія // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1997. Т. 4. с. 46.

135. Камісіі Добрага парадку // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1997. Т. 4. с. 46.

136. Камісіі парадкавыя цывільна-вайсковыя // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1997. Т. 4. с. 46-47.

137. Камісія вайсковая Абодвух народаў // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1997. Т. 4. с. 47.

138. Камісія вайсковая Вялікага княства Літоўскага // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1997. Т. 4. с. 47.

139. Камісія паліцыі абодвух народаў // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1997. Т. 4. с. 48.

140. Камісія скарбовая абодвух народаў // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1997. Т. 4. с. 47.

141. Камісія скарбовая Вялікага княства Літоўскага // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1997. Т. 4. с. 48.

142. Каморнікі // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1997. Т. 4. с. 53.

143. Канстытуцыя 3 мая 1791 г. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1997. Т. 4. С. 88-89.

144. Канстытуцыя 1793 г. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1997. Т. 4. С. 89. .

145. Капа // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1997. Т. 4. С. 96

146. Кардынальныя правы // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1997. Т. 4. с. 114-115.

147. Карнееў З. Р. // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1997. Т. 4. с. 119.

148. Карэц // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1997. Т. 4. С. 135.

149. Кварта // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1997. Т. 4. с. 159.

150. Кон // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1997. Т. 4. С. 229. .

151. Крачэтнікаў М. М. // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1997. Т. 4. с. 255-256.

152. Лашт // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1997. Т. 4. С. 342.

153. Лінія // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1997. Т. 4. с. 368.

154. Літоўская губерня // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1997. Т. 4. с. 384.

155. Літоўскае ваеннае губернатарства // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1997. Т. 4. С. 384.

156. Літоўскае генерал-губернатарства // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1997. Т. 4. С. 384.

157. Локаць // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1997. Т. 4. с. 392-393.

158. Лунін А. М. // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1997. Т. 4. с. 400.

159. Ляда // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1997. Т. 4. с. 421-422.

160. Віцебская эканомія // Беларуская энцыклапедыя. Мн. 1997. т. 4. с. 226.

161. Генеральнае межаванне // Беларуская энцыклапедыя. Мн. 1997. т. 5. с. 153-154.

162. Воз наперадзе каня. Рэц. на кн. В. Шаўкапляс "Судебные органы в Беларуси (конец ХУ111- первая половина Х1Х в. ) // Наша Ніва. 1998. № 15. за 17. 08. 1998. С. 9.

163. Вайсковыя фарміраванні на Беларусі пры Кацярыне 11 // Старонкі ваеннай гісторыі Беларусі. Мн. ,1998. Вып. 2. С. 6-13.

164. Духавенства ВКЛ у судовых справах напярэдадні першага падзелу Рэчы Паспалітай // Весці НАНБ. Сер. гуманіт. навук. 1998. № 2. С. 78-85.

165. Мяжа Вялікага княства Літоўскага у справах памежных камісій (першая палова ХVIII ст. ) // Беларускі гістарычны агляд. 1998. Т. 5. Сш. 2 (9). С. 419-433. 0, 5 д. а.

166. Беларускія матэрыялы ў картаграфічным зборы Расійскай дзяржаўнай бібліятэкі // Замежная архіўная беларусіка. Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі. Мінск 25-26 красавіка 1996 г. Мн. ,1998. С. 81-86.

167. Черта оседлости (Белорусская синагога в царствование Екатерины 11). Мн. ,Арти-Фекс, 1998. Стр.

168. Дух старое дагматыкі // Рэц. На 1 том «Гісторыя сялянства Беларусі». // Наша Ніва. 1998. № 2 (99) за 2. 02. 1998. .

169. Беларусь у часы Кацярыны 11. Мн. ,Веды, 1998. 212 стр.

170. Статут жыцця Ясінскага // Маладосць. 1998. № 2. С. 220-233.

171. Пачаткі татальнай русіфікацыі // Спадчына. 1998. № 5. С. 17-30.

172. Факторы появления указа 1791 года о черте оседлости евреев // Еврейская цивилизация: проблемы и исследования. Материалы У международной конференции по иудаике. М. ,1998. Вып. 3. С. 110-112.

173. Стрыкеніч-Корзан. Партызанская выправа палкоўніка Стэфана Грабоўскага на Беларусь у 1794 годзе (пераклад і публікацыя) // Байрам. 1998. № 2. С. 32-43; № 3. С. 23-31.

174. Мілеўскі Я. Е. Заходняя Беларусь: да пытання тэрыторыі і насельніцтва (пераклад і публікацыя) // Беларускі гістарычны часопіс. 1998. № 3. С. 40-42.

175. Казмерчык А. Гродзенскі сейм 1692-1693 гг. і яго вынікі (пераклад і публікацыя) // Беларускі гістарычны часопіс. 1998. № 2. С. 65-70. С. 65-70.

176. Збор законаў Расійскай імперыі // Беларуская энцыклапедыя. Мн. 1998. т. 7. с. 29.

177. Камень // Беларуская энцыклапедыя. Мн. 1998. т. 7. с. 519.

178. Каморнікі // Беларуская энцыклапедыя. Мн. 1998. т. 7. с. 532.

179. Канстытуцыя 3 мая 1791 г. // Беларуская энцыклапедыя. Мн. 1998. 6. т. 7. 4. с. 598.

180. Канстытуцыя 1793 г. // Беларуская энцыклапедыя. Мн. 1998. . т. 7. с. 598-599.

181. Казмерчык А. Каралеўскі праект рэформ на сейме 1692 г. // Весці НАНБ. Сер. гуманіт. навук. 1999. № 2. С. 72-77.

182. Трыангуляцыі і картаграфаванне на Беларусі ў першай палове 19 ст. // Весці НАНБ. Сер. Гуман. нав. 1999. № 3. С. 52-57.

183. Рэферат на кн. Я. Анішчанка "Беларусь у часы Кацярыны 11" // Беларусіка. Рэферэтатыўны зборнік. Сацыяльныя і гуманітарныя навукі. Мн. , 1999. № 30. С. 127-131.

184. Рэферат на кн. Е. Анищенко "Черта оседлости". // Беларусіка. Рэферэтатыўны зборнік. Сацыяльныя і гуманітарныя навукі. Мн. , 1999. № 30. С. 132-135.

185. Танцуючы сейм // Маладосць. 1999. № 10. С. 214-228.

186. Л. Гінет. Апошні сейм Рэчы Паспалітай. (Падрыхтоўка і публікацыя) // Архівы і справаводства. Мн. ,1999. № 2. С. 31-35; № 3. С. 44-48; № 4. С. 31-36; № 5. С. 24-30; № 6. С. 6-11.

187. Князь Рэпнін аб паўстанні 1794 года у Літоўскай правінцыі // Гісторыя Беларусі: новае ў даследаванні і выкладанні. Матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі 27 сакавіка 1999. Мн, 1999. Ч. 1. С. 6-9.

188. Магілёўскае намесніцтва // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1999. Т. 5. с. 12.

189. Магілёўская правінцыя // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1999. Т. 5. с. 21. .

190. Меер А. К. // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1999. Т. 5. с. 107.

191. Межавая камісія // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1999. Т. 5. с. 107.

192. Межавыя суды // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1999. Т. 5. с. 107.

193. Межавыя знакі // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1999. Т. 5. с. 107.

194. Мера // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1999. Т. 5. с. 117.

195. Мернік // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1999. Т. 5. с. 117-118.

196. Міля // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1999. Т. 5. с. 144.

197. Морг // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1999. Т. 5. С. 221-222.

198. Мсціслаўская правінцыя // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1999. Т. 5. с. 227.

199. Мяжа яўрэйскай аселасці // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1999. Т. 5. с. 248.

200. Панін М. І. // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1999. Т. 5. с. 398-399.

201. Пастаянная Рада // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1999. Т. 5. с. 431-432.

202. Полацкае намесніцтва // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1999. Т. 5. с. 526.

203. Полацкая губерня // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1999. Т. 5. с. 530.

204. Полацкая правінцыя // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1999. Т. 5. с. 532.

205. Поўны збор законаў Расійскай імперыі // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1999. Т. 5. с. 551-552.

206. Правінцыя // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1999. Т. 5. с. 557.

207. Прапінацыя // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1999. Т. 5. с. 565.

208. Прут // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1999. Т. 5. с. 577.

209. Пскоўская губерня // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1999. Т. 5. с. 588.

210. Пуд // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1999. Т. 5. с. 590.

211. Капа // Беларуская энцыклапедыя. Мн. 1999. т. 8. с. 19.

212. Карнееў З. Г. // Беларуская энцыклапедыя. Мн. 1999. т. 8. с. 81

213. Кварта // Беларуская энцыклапедыя. Мн. 1999. т. 8. с. 159.

214. Крачэтнікаў М. М. // Беларуская энцыклапедыя. Мн. 1999. т. 8. с. 470

215. Лашт // Беларуская энцыклапедыя. Мн. 1999. т. 9. с. 168.

216. Літоўская губерня // Беларуская энцыклапедыя. Мн. 1999. т. 9. с. 316

217. Літоўскае ваеннае губернатарства // Беларуская энцыклапедыя. Мн. 1999. т. 9. с. 315

218. Магілёўская правінцыя // Беларуская энцыклапедыя. Мн. 1999. т. 9. с. 459

219. Магілёўскае намесніцтва (1777-1795 гг. ). карта м-1:1200000 // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 1999. Т. 5. с. 12

220. Восстание и война 1794 года в Литовской провинции. Зборник документов. М. , ЧеРо. 2000. 176 стр.

221. Ля вытокаў паўстання 1794 года (публікацыя дакументаў) // Беларускі археаграфічны штогоднік. Мн, 2000. Вып. 1. С. 208-220

222. Казмерчык А. Проблема христианских слуг у евреев в свете законодательства Речи Посполитой ХУ11-ХУ111 вв. (перевод и публикация) // Евреи Беларуси. История и культура. Сборник статей. Мн, 2000. Вып. 5. С. 6-20.

223. Романюк З. Книги памяти еврейских общин, городов и местечек Беларуси, изданные за рубежом (1940-е-1970-е годы) (Перевод и публикация) // Евреи Беларуси. История и культура. Сборник статей. Мн, 2000. Вып. 5. С. 282-289.

224. Срогаш Т. Дзейнасць дзяжаўных органаў Вялікага княства Літоўскага па ахове здароў'я ў 1768-1794 гг. (пераклад і публікацыя) // Весці НАНБ. Сер. гуманіт. навук. 2000. № 1. С. 63-68.

225. Мейер А. К // Беларуская энцыклапедыя. Мн. 2000. т. 10. с. 255

226. Мернік // // Беларуская энцыклапедыя. Мн. 2000. т. 10. с. 295

227. Морг // // Беларуская энцыклапедыя. Мн. 2000. т. 10. с. 521

228. Мсціслаўская правінцыя // // Беларуская энцыклапедыя. Мн. 2000. т. 10. с. 539

229. Мяжа аселасці // // Беларуская энцыклапедыя. Мн. 2000. т. 11. с. 70

230. Пастаянная Рада // // Беларуская энцыклапедыя. Мн. 2000. т. 12. с. 172.

231. Полацкае намесніцтва // // Беларуская энцыклапедыя. Мн. 2000. т. 12. с. 455

232. Полацкая губерня // // Беларуская энцыклапедыя. Мн. 2000. т. 12. с. 458

233. Поўны збор законаў Расійскай імперыі // // Беларуская энцыклапедыя. Мн. 2000. т. 12. с. 520.

234. Полацкае намесніцтва (1777-1795 гг. ). карта, М-1:1700000 // Беларуская энцыклапедыя. Мн. 2000. т. 12. С. 455.

235. Восстание и война 1794 года в Литовской провинции. По документам архивов Москвы и Минска. Мн, ОО «Молодежное научное общество», 2001.

236. Польскае выданне ў галіне іудаістыкі. Рэц. на зборнік дакументаў «Польскія яўрэі 1648-1772». Пад рэд. А. Казмерчыка. // Спадчына. 2001. № 3. С. 219-222.

237. Рэйд паўстанцкага атрада // Памяць. Мінск. Мн. ,2001. Кн. 1. С. 365-366.

238. Мінскія масоны // Памяць. Мінск. Мн, Белта, 2001. Кн. 1. С. 411-412.

239. Кампіляцыя па беларуску. Рэц. на кн. В. Швед «Паміж Польшчай і Расіяй: грамадска-палітычнае жыццё Беларусі (1772-1863 гг. ) Гродна,2001. // Спадчына. 2001. № 5-6. С. 221-223. 0, 1 д. а. ; Весці НАНБ. Сер. гуман. навук. 2002. № 2. С. 144-145.

240. Пядзя // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 2001. Т. 6. с. 15.

241. Рагачоўская правінцыя // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 2001. Т. 6. С. 41.

242. Радамская канфедэрацыя // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 2001. Т. 6. с. 49-50.

243. Рапнін М. В. // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 2001. Т. 6. с. 98.

244. Сажэнь // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 2001. Т. 6. С. 203-204.

245. Салянка // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 2001. Т. 6. с. 215.

246. Саха // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 2001. Т. 6. с. 234.

247. Слонімская губерня // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 2001. Т. 6. с. 338.

248. Сойм 1773-1775 гг. // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 2001. Т. 6. с. 382-383.

249. Спецыяльнае межаванне // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 2001. Т. 6. с. 390.

250. Сталавіцкая бітва 1771 г. // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 2001. Т. 6. с. 395-396.

251. Стапа // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 2001. Т. 6. с. 405.

252. Стража правоў // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 2001. Т. 6. с. 427.

253. Тапаграфічныя апісанні // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 2001. Т. 6. с. 500-501.

254. Таргавіцкая канфедэрацыя // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 2001. Т. 6. с. 505.

255. Трэцці падел Рэчы Паспалітай // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 2001. Т. 6. с. 534-544.

256. Евреи Белорусской губернии. Исторический очерк и документы. Мн, Пейто, 2002. 200 стр.

257. Восстание и война 1794 года в Литовской провинции. (Публікацыя дакументаў). // Беларусь і Тадэвуш Касцюшка: спадчына, час, здабыткі. Матэрыялы міжнароднага семінара. Мн, 2002. С. 173-197.

258. Ля вытокаў паўстання 1794 г. (Публікацыя дакументаў) // Беларускі археаграфічны штогоднік. 2002. № 3. С. 192195.

259. У ланцугу апалогіі. Рэцэнзія на кн. П. В. Стэгній. "Разделы Польши и дипломатия Екатерины II". М, 2002 // Спадчына. 2002. №. 4. С. 91-92.

260. Стогн. Паўстанне 1794 года. Дакументы. Мн, Пейто, 2002. 208 стр.

261. Шклоўскія яўрэі і афармленне мяжы аселасці // Весці НАНБ. Сер. гуманіт. навук. 2002. № 2. С. 69-74.

262. Генеральнае межаванне ў Беларусі. Горкі-Магілёў. Выдавецтва аддела культуры Горацкага гарвыканкама, 2002. 121 стр.

263. Рагачоўская правінцыя // // Беларуская энцыклапедыя. Мн. 2002. т. 13. с. 197-198.

264. Радамская канфедэрацыя // Беларуская энцыклапедыя. Мн. 2002. т. 13. с. 205.

262. Сажэнь // Беларуская энцыклапедыя. Мн. 2002. т. 14. с. 81.

263. Спецыяльнае межаванне // Беларуская энцыклапедыя. Мн. 2002. т. 15. с. 15.

264. Таргавіцкая канфедэрацыя // Беларуская энцыклапедыя. Мн. 2002. т. 15. с. 440.

265. Слонімская губерня (1796 г. ). карта, м-1:1300000 // Беларуская энцыклапедыя. Мн. 2002. т. 15. С. 15.

265. Інкарпарацыя. Літоўская правінцыя у падзелах Рэчы Паспалітай. Мн, Хурсік, 2003. 470 стр.

266. М. Г. Бародзіч. Прапановы на гародзенскі сойм 1793 г. (публікацыя) // Спадчына. 2003. № 5-6. С. 78-83.

267. Ogens ad servitutem nota (Народжаны рабалепнічаць) // Беларускі гістарычны часопіс. 2003. № 8. С. 12-18.

268. Научный интерес Евгения Анищенко (интервъю) // Диалог: белорусские новости. 14. 02. 2003.

269. Годнасць у вайне 1794 г. (Публікацыя дакументаў) // Беларускі археаграфічны штогоднік. 2003. № 4. С. 258-261.

270. Фаска // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 2003. Т. 6. Кн. 2. с. 27.

271. Фунт // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 2003. Т. 6. Кн. 2. с. 52

272. Фут // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 2003. Т. 6. ч. 2 . С. 52.

273. Цаля // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 2003. Т. 6. Кн. 2. с. 92.

274. Цэнтнер // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 2003. Т. 6. ч. 2. С. 116.

275. Чатырохгадовы сойм 1788-1792 гг. // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 2003. Т. 6. Кн. 2. с. 158-159.

276. Чвэрць // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 2003. Т. 6. Кн. 2. с. 167.

277. Чопавае // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 2003. Т. 6. Кн. 2. с. 167-168.

278. Чыншавая шляхта // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 2003. Т. 6. 2. С. 175.

279. Шанок // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 2003. Т. 6. Кн. 2. с. 193.

280. Шнур // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 2003. Т. 6. Кн. 2. с. 226.

281. Шосавае // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 2003. Т. 6. Кн. 2. с. 227.

282. Шэлезнае // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 2003. Т. 6. Кн. 2. с. 249.

283. Экзактар // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 2003. Т. 6. Кн. 2. с. 252.

284. Эскдывізарска-таксатарскі суд // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 2003. Т. 6. Кн. 2. с. 253.

285. Аршын // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 2003. Т. 6. Кн. 2. с. 324.

286. Дысідэнты // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 2003. Т. 6. Кн. 2. с. 380-381.

287. Пагалоўнае // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 2003. Т. 6. Кн. 2. с. 421.

288. Кварта // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 2003. Т. 6. Кн. 2. с. 399.

289. Зямянскі суд // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 2003. Т. 6. Кн. 2. с. 391.

290. Дагавор 1768 г. // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6-ці тамах. Мн. , Беларуская энцыклапедыя. 2003. Т. 6. Кн. 2. с. 373-374.

291. Фут // Беларуская энцыклапедыя. Мн. 2003. т. 16. с. 506.

292. Цаля // Беларуская энцыклапедыя. Мн. 2003. т. 17. с. 82.

293. Цэнтнер // Беларуская энцыклапедыя. Мн. 2003. т. 17. с. 165

294. Чвэрць // Беларуская энцыклапедыя. Мн. 2003. т. 17. с. 270

295. Чатырохгадовы сейм // Беларуская энцыклапедыя. Мн. 2003. т. 17. с. 259

296. Чыншавая шляхта // Беларуская энцыклапедыя. Мн. 2003. т. 17. с. 311

297. Шнур // Беларуская энцыклапедыя. Мн. 2003. т. 17. с. 448.

298. Камісары Касцюшкі. Дакументы паўстання 1794 г. у Літоўскай правінцыі. (Укладанне, рэдакцыя, прадмова). // Я. Анішчанка. Збор твораў у шасці тамах. Мн, 2004. Хурсік, Т. 1. 264 стр.

299. Імем Айчыны. Дакументы паўстання 1794 г. у Літоўскай правінцыі. (Укладанне, рэдакцыя, прадмова). // Я. Анішчанка. Збор твораў у шасці тамах. Мн, 2004. Хурсік, Т. 2. 236 стр.

300. Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego ksіęstwa Litewskiego 1697-1794. Spis. Warsz. Dig, 2004. 448 S. (Дэпутаты Галоўнага трыбунала Вялікага княства Літоўскага. 1697-1794. Спіс. Варшава, 2004. 448 стр. (удзел у складанні).

301. Рэц на кн. Носов Б. «Установление российского господства в Речи Посполитой 1756-1768 гг. » М, Индрик, 2004. // Беларускі гістарычны агляд. 2004. Т. 11. Сш. 1-2 (20-21). С. 353-356. 0, 17 д. а. // Zeszuty. Bialoruskie towarzystwo historyczne. Bialystok. 2005. T. 24. S. 289-292.

302. Я аднолькава добра маляваў Леніна і калгаснага каня, але вырашыў заняцца гісторыяй. Інтэрв'ю // Краязнаўчая газета. 2004. № 19 (36) за Май.

303. Экзактар // Беларуская энцыклапедыя. Мн. 2004. т. 18. с. 67

304. Далучэнне Беларусі да Расійскай імперыі. Карта, М : 1:1300000 // Атлас гісторыі Беларусі ад старажытнасці да нашых дзён. Мн, Беларуская энцыклапедыя. 2004. С. 59

305. Полацкае намесніцтва (1777-1795 гг. ). карта, М-1:1700000 // Атлас гісторыі Беларусі ад старажытнасці да нашых дзён. Мн, Беларуская энцыклапедыя. 2004. С. 60

306. Магілёўскае намесніцтва (1777-1795 гг. ). карта, м-1:1200000 // Атлас гісторыі Беларусі ад старажытнасці да нашых дзён. Мн, Беларуская энцыклапедыя. 2004 С. 62

307. Слонімская губерня (1796 г. ). карта, м:1300000 // Атлас гісторыі Беларусі ад старажытнасці да нашых дзён. Мн, Беларуская энцыклапедыя. 2004 С. 63

308. В. Я. Уланов. Волочная помера и ее значение в истории Литовско-Русского государства. (рэдакцыя, пасляслоў'е). Мн, Хурсик, 2005. 256 стр.

309. Аршын // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2005. Т. 1. с. 255.

310. Беркавец // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2005. Т. 1. с. 323

311. Барская канфедэрацыя // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2005. Т. 1. с. 291-292.

312. Бочка // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2005. Т. 1. с. 339-340

313. Вайна з Расіяй 1792 г. // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2005. Т. 1. с. 376-377.

314. Вайсковая каміісія // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2005. Т. 1. с. 378-379

315. Вайсковая камісія ВКЛ // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2005. Т. 1. с. 379.

316. Ваколічная шляхта // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2005. Т. 1. с. 379-380

317. Віцебская эканомія // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2005. Т. 1. с. 353-354.

318. Гарнец // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2005. Т. 1. с. 513-514

319. Дагавор 1768 г. // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2005. Т. 1. с. 569-570

320. Далучэнне Беларусі да Расійскай імперыі // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2005. Т. 1. с. 571

321. Другі падзел // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2005. Т. 1. с. 597 с.

322. Дысідэнты // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2005. Т. 1. с. 611-612

323. Зямянскі суд // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2005. Т. 1. с. 660

324. ВКЛ ў сярэдзіне XVIII ст. . Карта, М-1: 3000000 // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2005. Т. 1. С. 28-29

325. Віцебская эканомія ў сярэдзіне XVIII ст. Карта, М-1:1400000 // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2005. Т. 1. с. 453

326. Берасцейская эканомія ў сярэдзіне ХVIII ст . Карта, М. 1:6000000 // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2005. Т. 1. С. 317

327. Гарадзенская эканомія ў сярэдзіне XVIII ст. Карта, М-1: 1400000 // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2005. Т. 1. с. 499

328. Полацкая эканомія ў сярэдзіне XVIII ст. Карта, М. -1:1200000 // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2005. Т. 2. С. 452

329. Палітычная гісторыя ў часы падзелу Рэчы Паспалітай. Доктарская дысертацыя. Мн. , выд. Хурсік, 2006. 256 стр.

330. Разгон. Успаміны дэпутатаў Вярхоўнага Савета XII склікання. (Укладанне і рэдагаванне) // Arche. № 9 (49). 2006. Стр. 82-136.

331. Акт вольнай канфедэрацыі Мінскага ваяводства ад 12 ліпеня 1792 г. // БАШ. 2006. Вып. 7. С. 197-206.

332. СССР. Святы саюз свабодных рыцараў. // Я. Анішчанка. Збор твораў у шасці тамах. Мн, 2006. В. Хурсік, Т. 3. 306 с.

333. На шляху да гегемоніі. Рэц на кн. Носов Б. «Установление российского господства в Речи Посполитой 1756-1768 гг. » М, Индрик, 2004. // Веснік Магілёўскага дзярж. Універсітэта імя А. А. Куляшова. 2006. № 2/3. С. 281-283.

334. Камень // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2006. Т. 2. с. 25.

335. Камісіі абодвух народаў // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2006. Т. 2. с. 25.

336. Камісіі вялікія // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2006. Т. 2. с. 25.

337. Камісіі добрага парадку // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2006. Т. 2. с. 25.

338. Камісіі парадкавыя цывільна-вайсковыя // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2006. Т. 2. с. 25-26.

339. Камісія паліцыі абодвух народаў // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2006. Т. 2. с. 26.

340. Каморнік // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2006. Т. 2. с. 27.

341. Канстытуцыя 3 мая 1791 г. // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2006. Т. 2. с. 34-35.

342. Канстытуцыя 1793 г. // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2006. Т. 2. с. 35.

343. Кардынальныя правы // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2006. Т. 2. с. 49-50.

344. Карэц // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2006. Т. 2. с. 67.

345. Кварта // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2006. Т. 2. с. 80.

346. Кон // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2006. Т. 2. с. 128.

347. Лашт // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2006. Т. 2. с. 187.

348. Лінія // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2006. Т. 2. с. 199.

349. Мера // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2006. Т. 2. с. 300.

350. Мернік // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2006. Т. 2. с. 301.

351. Міля // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2006. Т. 2. с. 312.

352. Морг // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2006. Т. 2. с. 319-320.

353. Панін М. І. // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2006. Т. 2. с. 394-395.

354. Пастаянная Рада // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2006. Т. 2. с. 406-407.

355. Полацкая эканомія // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2006. Т. 2. с. 452

356. Прапінацыя // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2006. Т. 2. с. 462-463.

357. Прут // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2006. Т. 2. с. 467.

358. Пуд // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2006. Т. 2. с. 474.

359. Пядзя // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2006. Т. 2. с. 478.

360. Радамская канфедэрацыя // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2006. Т. 2. с. 484-485.

361. М. В. // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2006. Т. 2. с. 507-508.

362. Сажань // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2006. Т. 2. с. 536.

363. Салянка // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2006. Т. 2. с. 539.

364. Саха // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2006. Т. 2. с. 554.

365. Сойм 1773-75 гг. // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2006. Т. 2. с. 614.

366. Стапа // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2006. Т. 2. с. 626.

367. Таргавіцкая канфедэрацыя // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2006. Т. 2. с. 658-659

368. Трэцці падзел Рэчы Паспалітай // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2006. Т. 2. с. 674-675.

369. Фаска // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2006. Т. 2. с. 697.

370. Фунт // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2006. Т. 2. с. 707

371. Фут // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2006. Т. 2. с. 707.

372. Цаля // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2006. Т. 2. с. 723.

373. Цэнтнер // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2006. Т. 2. с. 731.

374. Чатырохгадовы сойм 1788-92 гг. // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2006. Т. 2. с. 740-742.

375. Чвэрць // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2006. Т. 2. с. 745

376. Чопавае // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2006. Т. 2. с. 745.

377. Чыншавая шляхта // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2006. Т. 2. с. 546-547.

378. Шнур // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2006. Т. 2. с. 760.

379. Шосавае // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2006. Т. 2. с. 761.

380. Шэлезнае // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2006. Т. 2. с. 766.

381. Экзактар // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2006. Т. 2. с. 767-768.

382. Эксдывізарска-таксатарскі суд // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2006. Т. 2. с. 768.

383. Атласы губерний // Республика Беларусь. Мн. 2006. Т. 2. С. 157

384. Белоруская губерня // Республика Беларусь. Мн. 2006. Т. 2. . С. 263.

385. Бабиновецкий уезд // Республика Беларусь. Мн. 2006. Т. 2. . С. 168.

386. Витебская провинция // Республика Беларусь. Мн. 2006. Т. 2. . С. 699.

387. Витебская экономия // Республика Беларусь. Мн. 2006. Т. 2. . С. 703.

388. Генеральное межевание // Республика Беларусь. Мн. 2006. Т. 2. . С. 891.

389. Гарнец // Республика Беларусь. Мн. 2006. Т. 2. . С. 881.

390. Камеральное описание 1772-1774 // Республика Беларусь. Мн. 2006. Т. 3. С. 860.

391. Магілёўская эканомія ў сярэдзіне XVIII ст. Карта, М. -1: 1000000 // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2-х тамах. Мн. , Беларуская Энцыклапедыя. 2006. Т. 2. С. 249

392. Звезду Александру Васильевичу ! // Свободные новости плюс. 24-31 января 2007. с. 12.

393. Храм на крыві // Народная Воля. 18 студзеня 2007. С. 6.

394. Просім, пан генерал // Найяснейшая Рэч Паспалітая. Уклад. А. Дзярновіч. Мн, І. П. Логвінаў, 2007. С. 140-146.

395. Спісы шляхты Магілёўскай губерні за 1783-1785 гг. (публікацыя) // Архіварыус. Мн. ,2007. вып. 5 . С. 60-84.

396. Народжаны рабалепнічаць. Беларускія землі пры першым падзеле Рэчы Паспалітай. Мн. , В. Хурсік, 2007. 452 с.

397. Разгон. Публікацыя. // Народная Воля. 11. 04. 2008. (№ 55-56) 42 стр. .

398. Ураднікі беларускіх земляў ВКЛ пры Станіславе Панятоўскім. Спісы на рускай мове // Я. Анішчанка. Збор твораў у шасці тамах. Мн, 2008. В. Хурсік, Т. 4. 532 с.

399. Часовая мінская газета. 1812 год. Пад рэд. Я. Анішчанкі. Мн. Выд. В. Хурсік. 2008. 184 с.

400. Расьпяты за крыж. Заява для прэсы пра арышт журналіста газ. "Звязда" Віктара Хурсіка // Беларус. № 545. Чэрв. 2008. с. 7-8.

401. Эвакуацыя апазіцыі. Апошні год дзейнасці Вярхоўнага Савета Беларусі 12-га склікання ў друку і ўспамінах дэпутатаў. Уклад. і агул. рэд. Я. Анішчанкі. Мн. , Воля. 2008. 410 с.

402. Да біяграфіі гісторыка Васіля Уланава // БАШ. 2008. т. 9. С. 321-326.

403. Ваеннае забеспячэнне Расіяй другога падзелу Рэчы Паспалітай // БГА. 2008. Т. 15. Сш. 1-2 (28-29). С. 365-373.

404. Спісы шляхты Магілёўскай губерні за 1783-1785 гг. (публікацыя) // Архіварыус. Мн. ,2008. вып. 6 . С. 110-131. .

4о5 Вывады шляхецкіх генеалогій у актах земскіх і гродскіх судоў XVIII ст. // Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі: гісторыя і сучаснасць. Матэрыялы юбілейнай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 70-годдзю Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі (Мінск, 8 сакавіка 2008 г. ). Мн, 2008. С. 16-27. .

406. Вялікае княства Літоўскае (сярэдзіна XVIII ст. ), карта, :1:2000000 // Гістарычны атлас Беларусі. Т. 1. Варшава-Мінск, Эфект, 2008, с. 94-95

407. Прамысловасць і гандаль Беларусі (XVIII ст. ), карта, м:1:3000000 // Гістарычны атлас Беларусі. Т. 1. Варшава-Мінск, Эфект, 2008, с. 96

408. Беларускія землі ў часы падзелаў Рэчы Паспалітай (1772-1796 гг. ), карта, м:1:2000000 // Гістарычны атлас Беларусі. Т. 1. Варшава-Мінск, Эфект, 2008, с. 106--107

409. Паўстанне 1794 г. у Вялікім княстве Літоўскім, карта, м:1:3500000 // Гістарычны атлас Беларусі. Т. 1. Варшава-Мінск, Эфект, 2008, с. 108

410. Имперский реликт // Секретные исследования. № 3(188), Мн. 2009. С. 10-11.

411. Сторона неприкаянная. Книга об утрате нашей вольности. Мн. , В. Хурсик, 2009. 476 стр.

412. Абывацелі правінцыі. Інструкцыі шляхецкіх сеймікаў беларускіх земляў ВКЛ (Літоўскай правінцыі) канца XVIII ст. Зб. дакументаў. // Я. Анішчанка. Збор твораў у шасці тамах. Мн. В. Хурсік, 2009. Т. 5. 532 стар.

413. Расійская вайсковая прысутнасць у Беларусі: чым тое скончылася ў XVIII ст. ?. (Гутарка) // Наша Ніва, 16. 09. 2009, С. 12,

414. Витебская губерния. Государственные, религиозные и общественные учреждения (1802-1917). Мн. 2009. 524. В соавт. 70 стр.

415. Чыноўныя злодзеі // Новы час. 27 ліст. 2009. стр. 6.

416. Прымазаліся // Народная Воля. 4-17 снежня 2009. с. 4.

417. Першая брэш у мяжы аселасці (Праект Камітэта 1803 г. аб легалізацыі статуса яўрэяў у Расійскай імперыі) // БАШ 2009. Вып 10. С. 250-257.

418. Спісы шляхты Магілёўскай губерні за 1783-1784 гг. (публікацыя) // Архіварыус. Мн. 2009. вып. 7. С. 75-99. .

419. Присоединение Беларуси к России. Карта. М-1:1200000 // Города, местечки и замки Великого княжества Литовского. Энциклопедия. Мн. , Бел. Энциклопедия. 2009. С. 29.

420. Чаму у беларускай навуцы шмат прыкарытнікаў ? // Народная Воля. 10-11 сакавіка 2010 г. С. 4.

421. Ураднікі беларускіх земляў ВКЛ у першай палове ХVIII cт. Спісы на рускай мове. // Я. Анішчанка. Збор твораў у шасці тамах. Мн. В. Хурсік, 2010. Т. 6. 392 стар.

422. Прэзідэнт не павінен быць "вышэй за Бога" // Нар. Воля. 21-24. мая 2010 г. С. 4;.

423. Ураднікі беларускіх земляў Расійскай імперыі на рубяжы XVIII-XIX стст. Спісы на рускай мове. Мн. , 2011. 392 стр.

424. Публікацыі дакументаў да пытання аб падрыхтоўцы заканадаўства Расійскай імперыі аб мяжы пастаяннай яўрэйскай аселасці. // БАШ 2010. Вып 11. с. 171--176

425. Трактат Карла Фадэлы пра стан яўрэяў у Расійскай імперыі // БГА, 2009. Т. 16. Сш. 2/31. С. 513-539. БГА, 2010. Т. 17. Сш. 1-2(32-33). С. 191-224. Публікацыя.

426. Шляхта Брестского воеводства. Список XVIII ст. Мн. , Изд. В. Хурсик. 2011. 236 стр. Сборник. Ред. , предисловие.

427. Беларуская гістарыяграфія ў ацэнках гісторыкаў (Анкета БГА) // БГА. 2010. Т. 17. Сш. 1-2(32-33). С. 230-232.

428. Ліст Анішчанка-Васілевічу // Новы Час. 2011. 3. 02. (№ )

429. Малавядомыя крыніцы пра "Віленскую асацыяцыю" 1797 года. Публікацыя. БАШ. 2011. Вып. 12. С. 214-217,

430. Шляхта Волковыского повета. Список XVIII ст. Мн. Изд. В. Хурсика, 2012. Сборник. Ред. , предисловие. 256 с.

431. Дакументы пра высяленне яўрэяў Беларусі ў гарады ў 1823 г. // БАШ. Вып. 13. 2012. С. 344-347.

432. Элегантный курс на застой ? // Свободные новости Плюс. 29 февраля 2012 , с. 10.

433. Ответ гуманитария // Свободные новости плюс. 14 марта 2012. с. 5. .

434. Национальная транзитная идея // Снплюс. 28 марта 2012. С. 9.

435. Что стоит за "преемственностью парламента?" // Н. Воля. 10 ліпеня 2012,

436. Шляхта Слонимского повета. Список XVIII ст. Мн. Изд. В. Хурсик, 2012. 244 с. Сборник. Ред. , предисловие.

437. З гісторыі мерніцтва (Мінскі падкаморскі суд) // Динамика правотворчества и правоприменения в новых условиях развития экономики. Сб. научн. трудов в 2-х частях. Ч. 1. Мн. , Иппокрена, 2012. С. 21-27

438. З чаго пачаць ? // Народная Воля. 2 кастр. 2012. С. 4,

439. "Прававыя формы самадзейнасці месцаў на магдэбурскім праве ў сярэднявечнай Беларусі" // Политико-правовые и философские проблемы суверенитета: тез. докл. Республиканской научно-практической конференции в 2-х частях. Минск, 23-24 ноября 2012 г. Ч. 1. Мн. , Иппокрена, 2012. 74 с. С. 2-3.

440. Шляхта Мстиславского воеводства. Список XVIII ст. Мн. Изд. В. Хурсика, 2013. Сборник. Ред. , предисловие. 308 стр.

441. Карта «Вялікае княства Літоўскае напярэдадні падзелаў Рэчы Паспалітай. 1740-я-1760-я гг. ». М. 1:2000000 // Вялікі гістарычны атлас Беларусі ў 4-х тамах. Мн., Белкартаграфія. 2013. Т. 2. С. 34-35.

442. Карта "Беларускія землі ў 1772-1793 гг. ". М 1:2000000 // Вялікі гістарычны атлас Беларусі ў 4-х тамах. Мн. , Белкартаграфія. 2013. Т. 2. С. 36-37

443. Карта "Паўстанне 1794 г. ". М 1:2800000 // Вялікі гістарычны атлас Беларусі ў 4-х тамах. Мн. , Белкартаграфія. 2013. Т. 2. С. 38

444. Зборная карта "Беларускія землі ў канцы XVIII ст. " (у сааўтарстве з В. Насевічам). М 1:3000000 // Вялікі гістарычны атлас Беларусі ў 4-х тамах. Мн. , Белкартаграфія. 2013. Т. 2. С. 72-122

445. Шляхта Лидского повета. Список XVIII ст. Мн. Изд. В. Хурсика, 2013. Сборник. 312 с. Ред. , предисловие.

450. Тайны шкловского вертепа // Секретные исследования. Февраль. 2014. № 3. С. 12-14. 0.9 п.л.

451. Шляхта Мозырского повета. Список XVIII ст. Мн. Изд. В. Хурсика, 2014. Сборник. Ред., предисловие. 232 стр. 13, 5 п.л

452. Могилевская губерния: государственные, религиозные и общественные учреждения (1772-1917)/ Е. К. Анищенко и др. Мн., Беларусь. 2014. 814 стр. 47, 4 п.л.

453. В когтях двуглавого орла: Беларусь во времена Екатерины II (1772-1796 гг.): монография. - 2-е изд., дополн. - Минск: Изд. В. Хурсик, 2016. - 442 С. ISBN 978-985-7025-60-2


б. Уголовная преемственность // ucpb. org/ Сайт ОГП. 22. 02. 2012. Политика.

д. Пока пистолет не заряжен http: // beltribunal. nl 09/20/2012

 
Top
[Home] [Maps] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX