Папярэдняя старонка: Дзярновіч Алег

Militares Livoniensum: Рэестр лівонскага войска пад Пасволем у 1557 г. і праблемы мілітарнай гісторыі рэгіёна 


Аўтар: Дзярновіч А. І.,
Дадана: 30-06-2020,
Крыніца: Дзярновіч А. І. Militares Livoniensum: Рэестр лівонскага войска пад Пасволем у 1557 г. і праблемы мілітарнай гісторыі рэгіёна // Studia Historica Europae Orientalis = Исследования по истории Восточной Европы : науч. сб. Вып. 12. / редкол. : А. В. Мартынюк (отв. ред.) [и др.]. Минск : РИВШ, 2019. С. 163—194.

Спампаваць
Анатацыя:

Militares Livoniensum: Рэестр лівонскага войска пад Пасволем ў 1557 г. і праблемы мілітарнай гісторыі рэгіёна. Падзеі, якія прывялі да ўзнікнення дакументу пад назвай “Militares Livoniensum”, адлюстроўваць ваенна-палітычную сітуацыю ў рэгіёне Усходняй Еўропы напярэдадні вялікага выпрабавання – Лівонскай вайны (1558—1583) і тэрытарыяльнага перадзелу Балтыі, які адбыўся на працягу і ў выніку вайны. Але “Пасвольскі канфлікт” мае і свае спецыфічныя перадумовы і ўласнае палітычнае вымярэнне ў чатырохкутніку Лівонія – ВКЛ – Карона Польская – Прускае герцагства. “Militares Livoniensum” фактычна з’яўляецца рэестрам лівонскага войска пад Пасволем у верасні 1557 г., дзе ў ваеннай дэманстрацыі сышліся войскі Лівоніі і Вялікага Княства Літоўскага. Гэты дакумент ілюструе ваенна-мабілізацыйны патэнцыял Лівоніі сярэдзіны XVI ст.

Militares Livoniensum: Реестр ливонского войска под Пасволем в 1557 году и проблемы милитаристскую истории региона. События, которые привели к возникновению документа под названием "Militares Livoniensum", отображать военно-политическую ситуацию в регионе Восточной Европы накануне великого испытания – Ливонской войны (1558—1583) и территориального передела Балтии, который произошел в течение и в результате войны. Но «Пасвольски конфликт» имеет и свои специфические предпосылки и собственное политическое измерение в четырехугольнике Ливония – ВКЛ – Корона Польская – Прусское герцогство. «Militares Livoniensum» фактически является реестром ливонского войска под Пасволем в сентябре 1557 года, где в военной демонстрации сошлись войска Ливонии и Великого Княжества Литовского. Этот документ иллюстрирует военно-мобилизационный потенциал Ливонии середины XVI в.

Militares Livoniensum: Register of the Livonian Troops near Pasvalys in 1557 and the Problems of the Militaristic History of the Region. The events that led to the emergence of a document called “Militares Livoniensum” reflect the military and political situation in the Eastern European region on the eve of the great ordeal – the Livonian War (1558-1583) and the territorial redistribution of the Baltic region, which occurred during and as a result of the war. But Pasvalys Conflict has its own specific prerequisites and its own political dimension in the quadrilateral: Livonia — GDL – Crown of Poland – Prussian Duchy. “Militares Livoniensum” is in fact the register of the Livonian troops under Pasvalys in September 1557, where the troops of Livonia and the Grand Duchy of Lithuania met in a military demonstration. This document illustrates the military mobilization potential of Livonia in the middle of the 16th century.

Артыкул у PDF

 
Top
[Home] [Maps] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX