Папярэдняя старонка: Марозава С.В.

Спіс асноўных артыкулаў Марозавай С.В. з 2000 г. 


Аўтар: Марозава Святлана,
Дадана: 05-11-2023,* Марозава, С. Фарміраванне патрыятычнай традыцыі ў духоўным і грамадска-палітычным жыцці ВКЛ у XVI ст.: ад Скарыны да Пацея // Беларускі гістарычны часопіс. - 2022. - № 10. - С. 27-35.

* Марозава, С. Леў Сапега на абароне дзяржаўнага суверэнітэту Вялікага Княства Літоўскага // Актуальныя праблемы гісторыі і культуры. Вып. 3. Вялікае Княства Літоўскае : заканадаўчае забеспячэнне дзяржаўнага суверэнітэту : зборнік навуковых артыкулаў / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Ін-т гісторыі ; рэдкал.: В.Ф. Голубеў [и др.] ; уклад. А.А. Скеп'ян. - Мінск, 2022. - С. 231-245.

* Марозава, С. Белая, 1873 год: расправа са святым // Беларускі гістарычны зборнік = Bialoruskie Zeszyty Historyczne. Т. 54. - Białystok, 2021. - № 54. - С. 165-175.

* Морозова, С.В. Архіў уніяцкіх мітрапалітаў: гісторыя, склад і змест дакументаў // XVI Гарадзенскія навуковыя чытанні "Скарбы гарадзенскіх калекцый": зборнік матэрыялаў [электронны рэсурс]. - Гродна: ЮрСаПрынт, 2021. - С. 55-59.

* Марозава, С.В. «Я сам творца гэтай уніі…»: Леў Сапега і ўніяцкая царква // Беларусь у кантэксце еўрапейскай гісторыі: асоба, грамадства, дзяржава: зб. навук. арт. - Гродна, 2021. - С. 313-318.

* Марозава, С.В. Арганная культура ўніяцкай царквы Беларусі (XVII - першая палова XIX ст.) // Актуальные проблемы мировой художественной культуры : сборник научных статей / ГрГУ им. Янки Купалы ; отв. за вып. Т.Г. Барановская ; редкол.: Т.Г. Барановская [и др.]. - Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2021. - С. 189-195.

* Марозава, С.В. Рэфармацыя і змена культурна-канфесійнай сітуацыі на беларускіх землях у другой палове XVI ст. // Народы и культуры славянского мира Восточной Европы в исторической ретроспективе (Беларусь, Украина, Россия, Польша): сб. науч. статей / Международ. ассоциация белоруссистов, ГрГУ им. Я. Купалы, Центр междисциплинарных исследований диаспор и зарубежного белорусоведения; ред. кол.: М. Баньковская [и др.]. - Гродно : ЮрСаПринт, 2020. - С. 92-99.

* Марозава, С.В. Узнікненне кнігадрукавання як цывілізацыйная рэвалюцыя // Социальные, культурные и коммуникативные практики в динамике общественного развития : сб. науч. ст. - Гродно : ГрГУ, 2020. - С. 54-57.

* Марозава, С.В. Берасцейская царкоўная унія 1596 г. як з'ява культурна-цывілізацыйнага памежжа // Granice i pogranicza ; red.: P. Guzowski [i inni]. - Białystok: 2019. - S. 63-77.

* Марозава, С.В. Гісторыя Святаполка «Акаяннага» і першае летапіснае ўпамінанне Брэста: да 1000-годдзя горада // Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe. - T. XX: Materiały XXV Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemności" (Białystok, 18-19 października 2019 roku); pod red. B. Siegienia. - Białystok, 2019. - С. 177- 185.

* Marozava S. Establishment of the Grand Duchy of Lithuania (mid XIII - third quarter of XIV centuries: a view from Belarus) // Делом и истиной: Сборник научных трудов, посвященный 10-летнему юбилею сотрудничества между историками университетов Беларуси и Тюбингенского университета = Opere etveritate / под науч.ред. О.Б. Келлер. - Минск : РИВШ, 2019. - С. 114-125.

* Марозава, С.В. Гродзеншчына ў канфесійнай структуры Рэспублікі Беларусь: агульнае і адметнае // XIV Гарадзенскія навуковыя чытанні. "Гродзеншчына: 75 гадоў здзяйсненняў": зборнік матэрыялаў. - Гродна: «ЮрСаПрынт», 2019. - С. 97-107.

* Марозава, С.В. Нацыянальна-патрыятычны аспект беларускай Рэфармацыі // Социальные, политические и культурные процессы на территории Центральной и Восточной Европы в исторической перспективе: сб. научн. ст. Вып. IV / Полес. гос. ун-т ; под ред. Р.Б. Гагуа. - Пинск : ПолесГУ, 2019. - С. 51-56.

* Марозава, С.В. Значэнне кнігадрукарскага пачынання Францыска Скарыны для беларускага народа і яго культуры: 12 палажэнняў // Перазовы гадоў хуткаплынных: Ільянскія перазвоны 1765-2019. - Мінск : Выдавец Зміцер Колас, 2019. - С. 336-345.

* Марозава, С.В. Берасцейская царкоўная унія і ўніяцкая царква Беларусі (1596-1839 гг.) у сучаснай гістарыяграфіі (2000-2010-я гг.) // Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы даследавання. Матэрыялы IV Мінароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Брэст, 22- 25 мая 2018 г. [складьнік А.М. Мяснякіна]; пад агульнай рэдакцыяй А.М. Вабішчэвіча. - Брэст, 2019. - С. 176-195.

* Марозава, С.В. Значэнне кнігадрукарскага пачынання Ф. Скарыны для беларускага народа і яго культуры // Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія, 2018. - Т. 10. - № 1. - С. 6-14.

* Морозова, С.В. История Брестской церковной унии 1596 года и униатской церкви Беларуси в современной историографии // Россия и Беларусь: История и культура в прошлом и настоящем. Материалы международной научной конференции «Россиеведение и белорусоведение в XXI веке: традиционные и новые тенденции в научных исследованиях» (Смоленск, 11-12 октября 2018 г.). - Выпуск четвертый. - Смоленск : СмолГУ, 2018. - С. 102-117.

* Марозава, С.В. Канфесійная спецыфіка сучаснай Гродзеншчыны // Роля міжнацыянальнага дыялогу ў станаўленні і развіцці грамадства: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., Гродна, 1 чэрв. 2018 г. - Гродна: ТАА "ЮрСаПрынт", 2018. - С. 32-40.

* Марозава, С.В. Кнігадрукарскі «бізнес-план» Францыска Скарыны // Социально-экономическая история Беларуси и России: смена парадигм: материалы Междунар. науч. конф., Гродно, 19-20 окт. 2017 г. / ГрГУ им. Я. Купалы; редкол.: А.Н. Нечухрин (гл. ред.) [и др.]. - Гродно: ГрГУ им. Я. Купалы, 2018 . - С. 108-116.

* Марозава, С.В. «Этнографическая карта белорусского племени» Яўхіма Карскага ў кантэксце сучаснай тэорыі этнагенезу беларусаў // Славянский мир и национальная речевая культура в современной коммуникации : сб. науч. тр. / редкол.: М.И. Конюшкевич (гл. ред.) [и др.]. - Гродно : ГрГУ, 2018. - С. 13-19.

* Марозава, С.В. Гравюрны партрэт Францыска Скарыны (1517 г.) як твор мастацтва і гістарычная крыніца // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 2 : сборник научных статей / УО «ГрГУ им. Я. Купалы»; гл. ред. Т.Г. Барановская; ред. кол.: Т.Г. Барановская [и др.]. - Гродно : ГрГУ им. Я. Купалы, 2018. - С. 63-70.

* Марозава, С. Прадмова // Лаўрэш, Л. Маламажэйкаўская царква: гістарычны нарыс. - Гродна: ЮрСаПрынт, 2017. - С. 3-4 .

* Морозова, С.В. Возрождение Униатской (Греко-католической) церкви в Беларуси (конец XX - начало XXI в.) // Этносоциальные и конфессиональные процессы в современном обществе: сб. науч. ст. / ГрГУ им. Я. Купалы; редкол.: М.А. Можейко (гл. ред.), С.В. Донских, С.Л. Вилейко. - Гродно : ГрГУ им. Я. Купалы, 2017. - С. 129-136.

* Марозава, С.В. Францыск Скарына як заснавальнік нацыянальна-патрыятычнай традыцыі ў беларускай культуры // Государства Центральной и Восточной Европы в исторической перспективе : сб. научн. ст по мат. II Междунар. научн. конф., Пинск 24-25 ноября 2017 г. : в 2 ч. / Полес. гос. ун-т; под ред. Р.Б. Гагуа. - Пинск : ПолесГУ, 2017. - Вып. 2. - Ч. 1. - С. 220-225.

* Марозава, С.В. Вялікі князь літоўскі Аляксандр - Алена Маскоўская: дынастычны шлюб (1495 г.), які не прынёс Усходняй Еўропе міру // Мир для женщины - женщины для мира: материалы 5-й Междунар. науч.-практ. конф.; сост.: Л.В. Кашенкова [и др.]. - Гродно: ЮрСаПринт, 2016. - С. 284-289.

* Марозава, С.В. Навучальна-выхаваўчая дзейнасць базыльян у Беларусі ў апошняй трэці XVIII-першай трэці XIX ст // Проблемы и перспективы развития университетского образования и науки: материалы междунар. науч. конф., Гродно, 26-27 февр. 2015 г. / редкол.: А.Д. Король (гл. ред.) [и др.]. - Гродно: ГрГУ им. Я. Купалы, 2015. - С. 274-276.

* Марозава, С. Барунская базыльянская школа і яе выхаванцы // Klasztory mnisze na wshodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej od XVI do poczatkow XX wieku. - Poznan: Wydawnictwo Nauka i Innowacji, 2014. - S. 339-354.

* Марозава, С.В. Эвалюцыя палітыки Кацярыны II у дачыненні да ўніяцкай царквы Беларусі (1772-1796 г.) // Развитие социального партнерства между органами государственной власти, женскими, профсоюзными, другими некоммерческими организациями: материалы III респ. науч.-практ. конф., 26 апр. 2014 г. / сост.: Л.В. Кашенкова, Н.И. Черкес, ред. кол. Л.В. Кашенкова, С.В. Морозова, Н.И. Черкес, Э.С. Ярмусик. - Гродно: ЮрСаПринт, 2014. - С. 105-109.

* Марозава, С.В. Сопротивление деунизации в Беларуси (1833-1839 гг.): новые источники // Современные проблемы изучения истории Церкви: сб. докладов междунар. науч. конф. МГУ им. М.В. Ломоносова, 7-8 окт. 2011 г. - М.: Паломник, 2014. - С. 195-213.

* Марозава, С.В. Канфесійная гісторыя ў даследаваннях кафедры гісторыі Беларусі ГрДУ імя Я. Купалы // Актуальныя праблемы гістарычнай навукі і адукацыі: зб. навук. артыкулаў / пад рэд. С.В. Марозавай. - Гродна: ЮрСаПрынт, 2014. - С. 28-34.

* Марозава, С.В. Рэформа ўніяцкай царквы 1830-х г. у лёсе І. Андрушкевіча і І. Салтаноўскага // Актуальныя праблемы гістарычнай навукі і адукацыі: зб. навук. артыкулаў / пад рэд. С.В. Марозавай. - Гродна: ЮрСаПрынт, 2014. - С. 65-69.

* Марозава, С.В. Наваградак як царкоўна-рэлігійны цэнтр Вялікага княства Літоўскага (XIII-XVI ст.) // Людзі і ўлада Навагрудчыны: гісторыя ўзаемадзеяння (да 500-годдзя надання Навагрудку прывилея на магдэбургскае права): зб. навук. арт. - Мінск: Беларуская навука, 2013. - С. 65-88.

* Марозава, С.В. Канфесійная гісторыя Беларусі XVI-XVIII ст. у беларускай гістарыяграфічнай рэфлексіі 2000-х гадоў // Беларусь, Расія, Украіна: дыялог народаў і культур. Калектыўная навуковая работа / склад. Д.У. Караў, В.В. Масненка. - Гродна: ЮрсаПрынт, 2013. - С. 237-250.

* Марозава, С.В. On the Border of the Worlds. Ed. by A. Gil and W. Bobryk. Siedlce-Lublin, 2010 [рэцэнзія] // Беларускі гістарычны агляд. - 2013. - Т. 20.

* Марозава, С.В. Лёс уніяцкай кнігі ў Беларусі // Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы даследавання: матэрыялы і даклады II міжнар. навук.-практ. канф., Брэст, 31 мая-3 чэрв. 2012 г. / склад. А.М. Мяснянкіна, Т.С. Кавенька; пад агул. рэд. М.В. Нікалаева; Брэсц. абл. выкан. камітэт, Брэсц. абл. бібл. імя М. Горкага, Брэсц. дзярж. ўн-т імя А.С. Пушкина. - Брэст: БрДУ, 2013. - С. 156-163.

* Marozava, S. Tyzenhauzai ir Zaludkas // Grafu Tyzenhauzu gimines paveldas = Наследие родни графов Тизенгаузов: материалы междунар. науч. конф., Rokiskis, 2013. - P. 6-11, 12-19.

* Марозава, С.В. Залатаардынская палітыка Вітаўта // Гарадзенскія чытанні: зб. матэрыялаў. - Гродна, 2013. - С. 16-21.

* Марозава, С.В. Крыж Ефрасінні Полацкай - галоўная нацыянальная рэліквія беларусаў // Хроніка - 2000. Український культурологічний альманах. - 2012. - № 1(91). - Випуск "Україна-Білорусь", книга 2. - Київ, 2012. - С. 4-10.

* Марозава, С.В. Рэабілітацыя жанчыны, або гендэрны паварот у гістарычным даследаванні // Через гендерное равенство - к участию в общественной и политической жизни общества: Материалы II Республ. науч.-практ. конф., Путришки, 15 июня 2012 г. - Мозырь: "Белый ветер", 2012. - С. 137-141.

* Марозава, С.В. Крыж Ефрасінні Полацкай - галоўная нацыянальная рэліквія беларусаў // Роль женщин в укреплении местных сообществ: Материалы Республиканской научной конференции (Путришки, 12 февраля 2011 г.). - Гродно, 2011. - С. 13-18.

* Марозава, С.В. Злом на Беларусі царкоўна-рэлігійнай спадчыны Рэчы Паспалітай у найноўшай беларускай гістарыяграфіі (2000-я гады) // История Польши в историографической традиции XIX - начала XXI вв.: Материалы Международной научной конференции (Гродно, 29-30 октября 2009 г.) / ГрГУ им. Я. Купалы; под. общ. ред. Т.Т. Кручковского. - Гродно: ГрГУ им. Я.Купалы, 2011. - С. 214-221.

* Марозава, С.В. Лёс Крыжа Ефрасінні Полацкай у первай палове XX ст. // Духовно-нравственное воспитание на основе отечественных культурно-исторических и религиозных традиций и ценностей: материалы Междунар. науч.-практ. конф., Жировичи, 27 мая 2010 г. / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т философии, Белорус. Экзархат Моск. Патриархата Рус. Правосл. Церкви; науч. ред. совет: М.В. Мясникович, Высокопреосвящ. Филарет [и др.]. - Минск: Беларус. навука, 2010. -С. 166-170.

* Марозава, С.В. Праект "Гісторыкі Гродзеншчыны" // Румлёўскія чытанні. - Гродна, 2010. - С. 40-43.

* Морозова С.В., Ярмусік Э.С. Научная историческая школа: направление «Исследование конфессиональной истории Беларуси» // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 1. - 2010. - № 1. - С. 120-124.

* Марозава, С.В. Святкаванне 600-годдзя Грунвальдскай бітвы // Беларускі гістарычны часопіс. - 2010. - № 8. - С. 3-8.

* Марозава, С.В. Гісторыка-краязнаўчая праблематыка ў працах прафесара В.М.Чарапіцы // Через прошлое - к настоящему и будущему: сборник научных статей / под общ. ред. Э.С. Ярмусика. - Гродно: ГрГУ, 2010. - С. 106-113.

* Морозова С. Юбилейные даты истории ВКЛ как предмет консолидации/дезинтеграции белорусской нации // Acta Humanitarica Universitatis Saulensis: Moksko darba. - Siauliai, 2009. - T. 9. - С.122-126.

* Marozava, S. Die "Union von Brest" // G2W Ökumenisches Forum für Glauben, Religion und Gesellschaft in Ost und West. - 2009. - № 7 - 8. - S. 34-37.

* Marozava, S. Union: Neubeginn in Weißrussland // G2W Ökumenisches Forum für Glauben, Religion und Gesellschaft in Ost und West. - 2009. - № 7 - 8. - S. 39-40.

* Марозава, С.В. Гісторыка-канфесійныя даследаванні на кафедры гісторыі Беларусі ГрДУ імя Янкі Купалы // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 1. - 2009. - № 3. - С. 8-12.

* Марозава, С.В. Сялянская абшчына ў Беларусі XVI - XVIII ст.: новае навуковае бачанне. Голубеў, В.Ф. Сялянская абшчына ў Беларусі XVI - XVIII ст. - Мінск: Беларуская навука, 2008. - 407 с. // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 1. - 2009. - № 3. - С. 162-163.

* Марозава С. Прафесар Ігнат Анацэвіч - першы беларускі даследчык Вялікага Княства Літоўскага // Silva rerum nova: Штудыі ў гонар 70-годдзя Георгія Я. Галенчанкі / Укладальнікі: А. Дзярновіч, А. Семянчук; рэдакц. калегія: А. Дзярновіч (адказны сакратар). - Вільня - Мінск: AIDAI - ATHENAEUM, 2009. - С. 173-183.

* Марозава, С. Дэунізацыя: вілейскі эксцэс 1834 - 1835 г. (паводле крыніц) // Гістарыяграфія і крыніцы па гісторыі гарадоў і працэсаў урбанізацыі ў Беларусі. Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гродна, 25 - 26 верасня 2009 г.) / ГрДУ імя Я. Купалы; рэдкал.: І. Крэнь, І. Соркіна (адк. рэдактары) [і інш.]. - Гродна: ГрДУ, 2009. - С. 269 - 275.

* Марозава, С.В. Ліда на старонках летапісаў і хронік Вялікага княства Літоўскага // Ліда і Лідчына: да 685-годдзя з дня заснавання горада: матэрыялы рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі (Ліда, 3 кастрычніка 2008 г.) / рэкал.: Худык А.П. (гал. рэд.) [і інш.]. - Ліда, 2009. - С. 8-13.

* Марозава, С.В. Беларускі шлях канфесійнага развіцця: неабходнасць тэарэтычнага асэнсавання // Хрысціянства ў гістарычным лёсе беларускага народа: зб. навук. арт.: у 2 ч. Ч.1 / ГрДУ імя Я. Купалы; рэдкал.: С.В. Марозава [і інш.]. - Гродна: ГрДУ, 2009. - С. 13-18.

* Марозава, С.В. Беларусь, восень 1838 - вясна 1839 г.: апошні акт уніяцкай трагедыі (некаторыя малавядомыя старонкі) // Хрысціянства ў гістарычным лёсе беларускага народа: зб. навук. арт.: у 2 ч. Ч.1 / ГрДУ імя Я. Купалы; рэдкал.: С.В. Марозава [і інш.]. - Гродна: ГрДУ, 2009. - С. 309-325.

* Марозава, С. В. 1780 - 1800-я гады: рэлігійная канверсія беларускіх уніятаў // Arche. - 2008. - № 7-8. - С. 797-805.

* Марозава, С.В. Прафесар Ігнат Анацэвіч - пра гістарычную навуку і працу гісторыка // Проблемы методологии исследований истории Беларуси: материалы Международной научной конференции (Минск, 26―27 октября 2006 года) / [редколлегия: А.А. Коваленя (ответственный редактор) и др.]. - Минск: Белорусская наука, 2008. - С. 195-200.

* Морозова, С. Берасцейская унія ў беларускай гістарыяграфіі // Берестейська унія (1596) в історії та історіографії: спроба підсумку. Матеріали міжнародного наукового діалогу про Берестейську унію фундації PRO ORIENTE (третя зустріч: Львів, 21-23 серпня 2006 р.) та Міжнародного наукового симпозіуму Інституту історії Церкви Українського Католицького Університету "Берестейська церковна унія: перспективи наукового консенсусу в контексті національно-конфесійного дискурсу" (Львів, 24-27 серпня 2006 р.) / За ред. Йогана Марте й Олега Турія. - Львів, 2008. - С. 116-129.

* Марозава, С.В. Прафесар І. Анацэвіч як гісторык // Ігнат Анацэвіч: жыццёвы шлях, педагагічная і навуковая спадчына: матэрыялы рэгіянальнай навуковай канферэнцыі (Малая Бераставіца, 21 кастрычніка 2005 г.) / ГрДУ імя Я. Купалы; рэдкал.: С.А. Габрусевіч [і інш.]. - Гродна: ГрДУ, 2008. - С. 15-37.

* Марозава С.В. Ля вытокаў вышэйшай адукацыі на Гродзеншчыне // Университет, город, регион: перспективы взаимодействия: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 880-й год. осн. г. Гродно (Гродно, 11-13 сент. 2008 г.) / ГрГУ им. Я. Купалы; редкол.: Е.А. Ровба (отв. ред.) [и др.]. - Гродно: ГрГУ, 2008. - С. 96-101.

* Марозава С.В. "Слова аб палку Ігаравым» і Гродна // Шостыя рэспубліканскія калеснікаўскія чытанні. "Слова аб палку Ігаравым" у літаратуры і духоўнай культуры славянскіх народаў. - Брэст: Альтернатива, 2008. - С. 208-210.

* Марозава, С.В. Аб неабходнасці новых метадалагічных падыходаў да даследавання канфесійнай гісторыі Беларусі // Состояние и развитие методологических исследований в исторической науке Республики Беларусь и Российской Федерации: сб. науч. ст. / ГрГУ им. Я. Купалы; редкол.: А.Н. Нечухрин (отв. ред.) [и др.] - Гродно: ГрГУ, 2008. - С. 259-266.

* Марозава, С.В. Гродна ў еўрапейскай палітычнай і цывілізацыйнай прасторы XII-XVIII ст. // Гродна і гродзенцы: дзевяць стагоддзяў гісторыі (да 880-годдзя горада): Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі. - Гродна: ГрДУ, 2008. - С. 29-39.

* Марозава, С.В. Уніяцкая царква Беларусі ў 1838 г.: некаторыя малавядомыя старонкі // Хрысціянства у гістарычным лёсе беларускага народа: зб. навук. арт. / ГрДУ імя Я. Купалы; рэдкал. С.В. Марозава [і інш.]. - Гродна: ГрДУ, 2008. - С. 108-116.

* Марозава, С.В. Ліквідацыя уніяцкай царквы як культурна-цывілізацыйны паварот Беларусі // Проблемы цивилизационного развития Беларуси, Польши, России и Украины в конце XVIII-XXI века / под ред. П. Франашка, А.Н. Нечухрина. - Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2007. - С. 131-136.

* Марозава, С.В. Наваградак - царкоўная сталіца Вялікага княства Літоўскага (XIV-XV стст.) // Гарады Беларусі ў кантэксце палітыкі, эканомікі, культуры: зб. навук. артыкулаў/ рэдкалегія: І.П. Крэнь, І.В. Соркіна (адк. рэдактары) [і інш.]. - Гродна: ГрДУ, 2007. - С. 228-236.

* Марозава, С.В. Падзеі ў Берасці 6-10 кастрычніка 1596 г. // Гарады Беларусі ў кантэксце палітыкі, эканомікі, культуры: зб. навук. артыкулаў/ рэдкалегія: І.П. Крэнь, І.В. Соркіна (адк. рэдактары) [і інш.]. - Гродна : ГрДУ, 2007. - С. 236-244.

* Марозава, С.В. Льву Сапеге - 450 гадоў // Леў Сапега (1557-1633 гг.) і яго час: зб. навук. арт. / ГрДУ імя Я. Купалы / рэд. кал. С.В. Марозава [і інш.]. - Гродна: ГрДУ, 2007. - С. 3-5.

* Марозава, С. GIL, ANDRZEJ. Chelmska diecezja unicka 1596-1810. Dzieje i organizacja. Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2005. - 338 s. [рэцэнзія] // Беларускі Гістарычны Агляд. - 2007. - Т. 14. - Сш. 1-2. - С. 420-437.

* Marozava, S. Białoruś, jesień 1838 - wiosna 1839: ostatni akt unickiej tragedii // Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. - 2006. - № 4. - S. 53-69.

* Марозава, С. Надсан, Аляксандр. Княгіня Радзівіл і справа адраджэння Уніі ў Беларусі [рэцэнзія]. - Мн., 2006. - 112 с. // Беларускі Гістарычны Агляд. - 2007. - Т. 14. - Сш. 1-2. - С. 444-451.

* Марозава, С. Трансфармацыя канфесійнай структуры Вялікага княства Літоўскага ў паслялюблінскае стагоддзе (1569-1667 гг.) // Польска-беларускія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. Кн. VIII. - Беласток: Выдавецтва Універсітэту ў Беластоку, 2006. - С. 333-343.

* Габрусевіч С., Марозава С. Прафесар Ігнат Анацэвіч як пачынальнік беларускай гістарыяграфіі // Польска-беларускія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. Кн. VIII. - Беласток: Выдавецтва Універсітэту ў Беластоку, 2006. - С. 351-361.

* Марозава, С.В. Беларускі досвед дыялогу Усходу і Захаду і феномен Берасцейскай царкоўнай уніі // Дыяспара. Культуралогія. Гісторыя: Матэрыялы IV Міжнароднага кангрэса беларусістаў "Беларуская культура ў кантэксце культур еўрапейскіх краін", Мінск, 6-9 чэрвеня 2005 г. - Мінск: Рэдакцыя газеты "Голас Радзімы", 2006. - С. 265-277.

* Марозава, С. П.А. Лойка. Шляхта беларускіх зямель у грамадска-палітычным жыцці Рэчы Паспалітай другой паловы XVI - першай трэці XVII ст. [рэцэнзія] // Гістарычны альманах. - Горадня-Беласток, 2006. - Т.12. - С. 224-229.

* Марозава, С. "Гвалт улады супраць свабоды сумлення: рэпрэсіўная палітыка Савецкай дзяржавы супраць хрысціянскіх цэркваў і веруючых (ідэйныя асновы, механізм рэалізацыі, гістарычныя наступствы)" // Гістарычны альманах. - Горадня-Беласток, 2006. - Т. 12. - С. 231-234.

* Марозава, С.В. "Наша ніва" на старонках сучасных дапаможнікаў па гісторыі Беларусі // Беларусь у эпоху рэвалюцыйных узрушэнняў: Да 100-годдзя выхаду ў свет газеты "Наша ніва". - Мінск: БДПУ, 2006. - С. 46-50.

* Марозава, С.В. За кулісамі Полацкага царкоўнага сабора (восень 1838 - зіма 1839 г.) // Історія релігій в Украіні. Науковий щорічник. - 2006 рік. - Книга I. - Львів: "Логос", 2006. - С. 373-381.

* Марозава, С.В. Станіслаў Баніфацый Юндзіл: Вучоны, які закладваў падмуркі беларускай навукі аб прыродзе // З гісторыі краю і людзей Воранаўшчыны: Матэрыялы навуковай гісторыка-краязнаўчай канферэнцыі (г.п. Радунь, 11 снежня 2004 г.). - Ліда, 2006. - С. 69-79.

* Габрусевіч, С.А., Марозава, С.В. Прафесар Ігнат Анацэвіч - пачынальнік беларускай гістарыяграфіі // Białoruskie Zeszyty Historyczne. № 26.- Białystok, 2006. - С. 117-140.

* Марозава, С.В. Беларуская гістарыяграфія канфесійнай гісторыі Вялікага княства Літоўскага 1991-2003 гг. // Вялікае княства Літоўскае: гісторыя вывучэння ў 1991-2003 гг.: Матэрыялы міжнароднага круглага стала "Гісторыя вывучэння Вялікага княства Літоўскага ў 1991-2003 гг.", Гродна (16-18 мая 2003 г.). Мінск: Медисонт, 2006. - С. 159-168.

* Бадюкова Т.А., Марозава С.В. Я.Н. Мараш - ученый, учитель, человек // Постаці ў гісторыі Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы: Гістарычны нарыс / Аўтар-склад. В.П. Таранцей. Гродна: ГрДУ, 2005.- С. 36-40.

* Габрусевіч С.А., Марозава С.В. Гісторык, мала вядомы на радзіме: да 225-годдзя з дня нараджэння Ігната Анацэвіча // Беларускі гістарычны часопіс. - 2005. - № 9. - С. 42-47.

* Габрусевіч С.А., Марозава С.В. "Ісціна, толькі ісціна і нічога, акрамя ісціны". Да 225-годдзя з дня нараджэння прафесара Ігната Анацэвіча // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы. - 2005. - № 3. - С. 3-10.

* Марозава, С.В. Місія камергера Скрыпіцына // Історія релігій в Украіні: Науковий щорічник. 2005 рік. Кніга 1. Львів: "Логос", 2005. - С. 365-371.

* Марозава, С.В. Сопротивление деунизации в Беларуси в 1834-1838 г. // Liettuviu Kataliku Mokslo Akademijos. Metrastis XVI. - Vilnius, 2005.- P. 271-287.

* Марозава, С.В. Адмена Статута Вялікага княства Літоўскага (1831, 1840 г.) і рэакцыя на яе беларускай шляхты // Pirmasis Lietuvos Statutas ir epocha. Straipsniu rinkinys. - Vilnius: Vilniaus Universiteto leidykla, 2005. - P. 55-62.

* Марозава, С.В. Іасафат Кунцэвіч у беларускай гістарыяграфіі // Sztuka sakralna i duchowosc pogranicza polsko-ukrainskiego na Lubelszczyznie: Materialy я Miedzynarodowej Konferencji "Sztuka Sakralna Pogranicza", Lublin, 13-15.10.2005. - Lublin: Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza, 2005. - S. 75-86.

* Марозава, С.В. Адмена Статута Вялікага княства Літоўскага (1831, 1840 г.) і рэакцыя на яе беларускай шляхты // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 1. - 2005. - № 4. - С. 3-8.

* Марозава, С.В. Веліч правіцеля, спалучаная з трагедыяй чалавека // Стэфан Баторый у гістарычнай памяці народаў Усходняй Еўропы: Матэрыялы міжнароднага круглага стала, Гродна, 26 верасня 2003 г. - Гродна, 2004. - С. 4-17.

* Марозава, С.В. Супраціў дэмантажу уніяцкай царквы на Гродзеншчыне ў 30-60-я г. XIX ст. // 60-летие образования Гродненской области: Материалы международной научной конференции, Гродно, 3-4 марта 2004 г. - Гродно, 2004. - С. 53-59.

* Марозава, С.В. Супраціў дэунізацыі на Беларусі ў 1834-1838 г. // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта. - 2004. - № 4. - С. 3-15.

* Марозава, С.В. Уніяцка-рымска-каталіцкія стасункі (1596-1839 гг.) // Шлях да ўзаемнасці: Матэрыялы Х Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Гродна - Мір, 24-25 кастрычніка 2002 г. У 2 ч. Ч. II. - Гродна: ГАУПП "Гродзенскі друк", 2004. - С. 31-40.

* Марозава, С.В. Уніяцкая царква Беларусі ў моўных працэсах канца XVI - першай паловы XIX ст. // До джерел: Збірник наукових прац на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. Киів-Львів , 2004. - Т. 1. - С. 125-141.

* Марозава, С.В. Етос Уніійной Церкви та національна ідентичність білорусів у XIX столітті // Ковчег (Науковий збірник із церковноі історіі). Т.4: Еклезіяльна й національна ідентічність греко-католиків Центрально-Східноі Европии / Ред. О. Турий. - Львів: Видавництво Украінського Католіцького Університету, 2003. - С. 115-135.

* Марозава, С.В. Перыпетыі этнаканфесійнай ідэнтыфікацыі беларускіх уніятаў // Гістарычны альманах. - 2003. - № 9. - С. 135-146.

* Марозава, С.В., Марозаў С. П. Полацкая трагедыя 1705-1710 гадоў // Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі: Матэрыялы IV Міжнароднай навуковай канферэнцыі. Полацк: НПГКМЗ, Полацк, 2002. - С. 174-181.

* Marozava, S. Cerkiew unicka w etnokulturowym rozwoju Białorusi (1596-1839) // Biuletyn Historii Pogranicza. - № 3. - Białystok, 2002. - S. 47-68.

* Марозава, С. Падокшын Сямён А., Унія. Дзяржаўнасць. Культура (Філасофска-гістарычны аналіз) [рэцэнзія] // Biuletyn Historii Pogranicza. - № 3. - Białystok, 2002. - S. 126-130.

* Марозава, С. Antoni Mironowicz, Kościół prawosławny w dziejach dawnej Rzeczypospolitej [рэцэнзія] // Białoruskie Zeszyty Historyczne. - № 17. - Białystok, 2002. - S. 279-284.

* Марозава, С. С.А. Падокшын. Іпацій Пацей: Царкоўны дзеяч, мысліцель, пісьменнік на пераломе культурна-гістарычных эпох, Мінск, 2001 [рэцэнзія] // Białoruskie Zeszyty Historyczne. - № 17. Białystok, 2002. - S. 285-290.

* Марозава, С. Да пытання пра так званае "униатское наречие" // Історія релігій в Украіні: Праци XII Міжнародноі науковоі конференціі, Львів, 20-24 травня 2002 року. Кніга 1. - Львів: "Логос", 2002. - С. 260-268.

* Марозава, С.В. Рэлігійная канверсія насельніцтва Беларусі ў першай палове XIX ст. і змена яго этнічнай тоеснасці // Этносоциальные и конфессиональные процессы в трансформирующемся обществе: Материалы международной научной конференции, Гродно, 15-16 ноября 2001 г. - Гродно, 2001. - С. 141-148.

* Марозава, С. Гістарыяграфія канфесійнай гісторыі Беларусі // Гістарычны альманах. - 2001. - Т. 4. - С. 147-159.

* Марозава, С.В. Пра некаторыя парадоксы паланізацыі беларусаў «рускай» уніяцкай царквой // Наш Радавод. - Кн. 8: «Беларусы і палякі: дыялог народаў і культур. X-XX ст.»: Матэрыялы міжнароднага круглага стала, Гродна, 28-30 верасня 1999 г. / Заходне-беларускі гуманітарны цэнтр даследаванняў Усходняй Еўропы. - Гродна - Беласток, 1999 (2000). - С. 233-245.

* Марозава, С. Гудзяк, Борис. Криза і реформа: Киівська митрополія, Царгородский патріархат і генеза Берестейськоі уніі / Переклад з англ. М. Габлевич, під редакціею О. Турія. - Львів: Інститут Історіі Церкви Львівськоі Богословськоі Академіі, 2000. - XVI + 426 с. [рэцэнзія] // Беларускі гістарычны агляд. - 2000. - Т. 7. - С. 560-568.

* Марозава, С.В. Фарміраванне канцэпцыі Берасцейскай уніі ў беларускай гістарыяграфіі // Гістарыяграфія гісторыі Беларусі: стан і перспектывы развіцця: Матэрыялы навуковай канферэнцыі, прысвечанай 70-годдзю Інстытута гісторыі НАН Беларусі, Мінск, 6-7 кастрычніка 1999 г. / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі. Інстытут гісторыі. - Мн.: "Дэполіс", 2000. - С. 105-109.

* Марозава, С.В. Грамадска-палітычныя і нацыянальна-культурныя аспекты адраджэння уніяцтва на Беларусі // Этносоциальные и конфессиональные процессы в современном обществе: Материалы междунар. научн. конф. / Госком-т по делам религий национ. РБ, Гродн. обл. исполн. к-т, ГрГУ им. Я.Купалы / Отв. ред. У.Д. Розенфельд. - Гродно, 2000. - С. 508-514.

 
Top
[Home] [Maps] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX