Папярэдняя старонка: Смалянчук A.Ф.

Homo historicus 2019 


Дадана: 28-07-2019,
Крыніца: Вiльня, 2019.

Спампаваць
HOMO HISTORICUS 2019

HOMO HISTORICUS 2019.

Гадавiк антрапалагічнай гісторыі

Пад рэдакцыяй

доктара гістарычных навук Аляксандра Смаленчука

Рэцэнзенты: доктар гістарычных навук Захар Шыбека, Універсітэт у Тэль-Авіве; доктар Рымантас Мікніс, Інстытут гісторыі Літвы (Вільня); доктар гістарычных навук Аляксандр Краўцэвіч, Варшаўскі ўніверсітэт; доктар габілітаваны Ганна Энгелькінг, Інстытут славістыкі Польскай акадэміі навук (Варшава)

Homo Historicus 2019. Гадавiк антрапалагiчнай гiсторыi / пад. рэд. Аляксандра Смаленчука. - Вiльня: Палітычная сфера, 2019. - 307 с.

Homo Historicus 2019 працягвае традыцыі чатырох папярэдніх тамоў (2008, 2009, 2012 і 2016 гг.) з іх арыентацыяй на пашырэнне антрапалагічнага стылю мыслення ў аналізе мінулага. Большасць апублікаваных матэрыялаў датычаць праблемы суадносінаў біяграфіі навукі з біяграфіяй навукоўца на прыкладах жыцця і дзейнасці вядомых гісторыкаў М. Біча і Ю. Бардаха, лінгвісткі А. Абрэмбскай - Яблоньскай, антраполага Ю. Абрэмбскага, генетыка А. Жэбрака ды інш. Таксама ў томе публікуюцца ранней невядомыя дакументы, звязаныя з паўстаннем 1863 г. і камуністычнымі рэпрэсіямі. Сярод аўтараў вядомыя даследчыкі з Беларусі, Польшчы, Літвы, Ізраіля і Украіны.

ЗМЕСТ

Прадмова (Аляксандр Смалянчук) ... 9

Introduction (Aliaksandr Smaliančuk) ... 9

БІЯГРАФІЯ/АЎТАБІЯГРАФІЯ НАВУКІ І НАВУКОЎЦА

BIOGRAPHY/AUTOBIOGRAPHY OF SCIENCE AND SCIENTISTS

Аляксандр Смалянчук (Варшава). Згадваючы Міхася Біча ... 14

• Aliaksandr Smaliančuk (Warsaw). Remembering Michaś Bič ... 14

Міхась Біч (Мінск). Мой шлях у навуку ... 17

• Michaś Bič (Minsk). My Way into Science ... 17

Захар Шыбека (Тэль-Авіў). Пра Міхася Біча, які заўсёды нешта чытаў ... 22

• Zachar Šybieka (Tel Aviv). On Michaś Bič, Who Was always Reading Something ... 22

Ян Ежы Мілеўскі (Беласток). Сустрэчы з Міхасём Бічом ... 27

• Jan Jerzy Milewski (Białystok). Meetings with Michaś Bič ... 27

Анджэй Закжэўскі (Варшава). Юліуш Бардах: шлях у навуцы ... 31

• Andrzej Zakrzewski (Warsaw). Juliusz Bardach: The Way in Science ... 31

Прамова Юліуша Бардаха на ўрачыстасці надання ступені doktor honoris causa Варшаўскага ўніверсітэта. 19 лістапада 1996 г. ... 37

• The speech of Juliusz Bardach at the celebration of him receiving the degree of doctor honoris causa of the University of Warsaw. November 19, 1996 ... 37

Вяртанне да вытокаў. Прамова Юліуша Бардаха на ўрачыстасці надання ступені doctor honoris causa Віленскага ўніверсітэта. 21 кастрычніка 1997 г. ... 44

• Back to basics. The speech of Juliusz Bardach at the celebrations of him receiving the degree of doktor honoris causa of the University of Vilna. October 21, 1997 ... 44

Юліуш Бардах (Варшава). Пра краёўцаў, краёвасць і лакальны патрыятызм - некалі і сёння ... 51

• Juliusz Bardach (Warsaw). On the Krajowcy Movement, Idea and Brand of Patriotism - Past and Present ... 51

Эльжбета Смулкова (Варшава). Антаніна Абрэмбская-Яблоньская (1901-1994) ... 77

• Elżbieta Smułkowa (Warsaw). Antonina Obrębska-Jabłońska (1901-1994) ... 77

Алег Яноўскі (Мінск). Паміж выпадковасцю і наканаванасцю, ці мой шлях на сустрэчу з гісторыяй ... 96

• Alieh Janoŭski (Minsk). Between Chance and Doom, or My Way to History ... 96

ДАКУМЕНТ

DOCUMENT

«Мужыцкая праўда». № 6 (1862). Рукапіс неапублікаванай газеты. Падрыхтоўка да друку Аляксандра Смаленчука ... 126

• "Mužyckaja Praŭda". Nr 6 (1862). The manuscript of the unpublished newspaper. Prepared for print by Aliaksandr Smaliančuk ... 126

«Давялося шмат і шмат працаваць…». З успамінаў беларускага акадэміка Стасіса Матулайціса (1866-1956). Падрыхтоўка да друку Валдаса Селяніса (Вільня) ... 134

• "We had to work hard ...". From the memories of Belarusian Scholar Stasis Matulajcis (1866-1956). Prepared for print by Valdas Selenis ... 134

Анатоль Вялікі (Мінск), Аляксандр Смалянчук (Варшава). «С этим вопросом покончили…», або Cтаронка з біяграфіі акадэміка і «антыпатрыёта» Антона Жэбрака (1901-1965) ... 148

• Anatoĺ Vialiki (Minsk), Aliaksandr Smaliančuk (Warsaw). "The issue has been put to an end..." A biography snapshot of a scholar and "anti-patriot" Anton Žebrak (1901-1965) ... 148

«…Врагі не выкорчеваны…». Старонка з гісторыі знішчэння беларускай акадэмічнай навукі. Падрыхтоўка да друку Аляксандра Смаленчука . ... 170

• "The enemies have not been uprooted ...". A snapshot from the history of Belarusian academic community destruction. Prepared for print by Aliaksandr Smaliančuk ... 170

Вацлаў Іваноўскі і ягоны Curriculum vitae (1918). Падрыхтоўка да друку Аляксандра Смаленчука ... 187

• Vaclaŭ Ivanoŭski and his Curriculum vitae (1918). Prepared for print by Aliaksandr Smaliančuk ... 187

ГІСТОРЫЯ Ў АНТРАПАЛАГІЧНАЙ ПЕРСПЕКТЫВЕ

HISTORY IN ANTHROPOLOGICAL PERSPECTIVE

Ганна Энгелькінг (Варшава). Антрапалогія на службе палітыкі? Выпадак Юзафа Абрэмбскага, даследчыка этнічнасці ў міжваеннай Польшчы ... 192

• Anna Engelking (Warsaw). Anthropology at the Service of Politics? The case of Józef Obrębski, the researcher of ethnicity in the interwar Poland ... 192

Аляксандр Радзюк (Гродна). Паміж двух светаў: гісторыя самагубства графа Аляксандра Біспінга ... 216

• Aliaksandr Radziuk (Hrodna). Between the Two Worlds: Earl Aliaksandr Bispinh's Suicide Story ... 216

Ольга Ковалевська (Київ). Повсякдення окупованого Мінська очима німецьких фотографів: за матеріалами Федерального архіву Німеччини та ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного ... 228

• Olga Kovalevskaya (Kyiv). Everyday Life in the Occupied Minsk as Seen by German Photographers. Materials of the Federal Archives of Germany and the Central Archive of Ukraine ... 228

Аляксандр Гужалоўскі (Мінск). Жыхары БССР ва ўмовах культу Сталіна ў 1930-я - пачатку 1940-х гг.: «праведнікі», «багаборцы» і маўклівая большасць ... 244

• Aliaksandr Hužaloŭski (Minsk). Soviet Belarusians under the Cult of Stalin in the 1930s - early 1940s: "The Righteous", "Theomachists" and the Silent Majority ... 244

Леонид Смиловицкий (Тель-Авив). Отношение к советским государственным праздникам в частной переписке между фронтом и тылом 1941-1945 гг. ... 264

• Leonid Smilovitsky (Tel Aviv). Attitude to the Soviet State Holidays in Private Correspondence between the Frontline and the Rear in 1941-1945 ... 264

Звесткі пра аўтараў ... 301

• About the Authors ... 301


Кніга ў PDF

 
Top
[Home] [Maps] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX