Папярэдняя старонка: Смалянчук A.Ф.

Масавыя рэпрэсіі ў СССР у гістарычных даследаваннях і калектыўнай памяці 


Дадана: 10-03-2019,
Крыніца: Мінск, 2018.

Спампаваць
Масавыя рэпрэсіі ў СССР у гістарычных даследаваннях Масавыя рэпрэсіі ў СССР у гістарычных даследаваннях і калектыўнай памяці: навуковы зборнік. і калектыўнай памяці: навуковы зборнік / Пад рэд. д-ра гіст. н. А. Смаленчука і канд. гіст. н. А. Кандрацюк. - Мінск : Зміцер Колас, 2018. - 608 с., іл.

ISBN 978-985-23-0033-9.

У зборнік увайшлі тэксты беларускіх, украінскіх, польскіх і расійскіх даслед чыкаў праблематыкі савецкіх рэпрэсій 1920-1980-х гг. У цэнтры ўвагі - падзеі г. зв. «Вялікага тэрору» 1937-1938 гг., знішчэнне сялянства падчас «кулацкай аперацыі» ДПУ-НКУС, расправа з інтэлігенцыяй, рэпрэсіі перыяду Другой сусветнай вайны і першага пасляваеннага дзесяцігоддзя. Матэрыялы зборніка дапамагаюць уявіць не толькі маштабы савецкіх рэпрэсій супраць Чалавека і Грамадства, але і наступствы гэтага злачынства, адчувальныя нават у ХХІ ст.

ББК 63.3(4Беи)-4

УДК 94(47)

ЗМЕСТ

Прадмова (А. Смалянчук, О. Кондратюк) ... ........8

ПАЛІТЫЧНЫЯ РЭПРЭСІІ Ў СССР У ДАСЛЕДАВАННЯХ

Аляксандр Смалянчук (Варшава). Да праблемы новых накірункаў у вывучэнні савецкіх рэпрэсій у Беларусі ... 11

Тадэуш Гавін (Варшава). «Польская аперацыя» (1937-1938 гг.) - курс на канчатковую асіміляцыю польскай нацыянальнай меншасці ў БССР ... 31

Maciej Wyrwa (Warszawa). «Operacja polska» NKWD (1937-1938) w polskiej historiografii ... 50

Інна Чернікова (Харків). Радянські репресії серед інтелігенції Харкова. 1933 рік ... 59

Анатоль Трафімчык (Менск). Заступніцтва Якуба Коласа за рэпрэсаваных ... 83

Anton Liavitski (Munich). The Birth of the Belarusian Intelligentsia from the Spirit of Repression ... 97

Юлія Крикун (Київ). Репресовані дослідники звичаєвого права українців 1920-30-х рр. (на прикладі діяльності «Комісії для виучування звичаєвого права України») ... 109

Елена Богдашина (Харьков). Под прессом большевистской идеологии: украинские историки в конце 1920-х - начале 1930-х гг. ... 124

Ірина Петренко (Полтава). Гірка чаша історика Наталії Мірза-Авакянц (1888-1940 ?) ... 139

Оксана Юркова (Київ). «Академічні Януси»: українські історики - секретні співробітники ДПУ-НКВС (1920-1930-і рр.) ...150

Сергій Гула (Вінниця). Другий «воєнно-комуністичний штурм» на Поділлі: взаємовідносини органів ДПУ УСРР і партійно-радянських структур (кінець 1920-1930 рр.) ... 169

Людмила Гуцало (Житомир). Національні меншини Житомирщини у період Великого терору ... 184

Яніна Карпенкіна (Масква). Яўрэйскае насельніцтва Заходняй Беларусі ў ролі ахвяр і катаў (1939-1941) ... 199

Игорь Кузнецов (Минск). Карательные операции НКВД БССР (23-30 июня 1941 г.) ... 211

Ірынa Кашталян (Мінск). «Жыццё ў масцы» як рэакцыя грамадства на рэпрэсіі: прыклад першага пасляваеннага дзесяцігоддзя ... 220

Галина Стародубець (Житомир). Примус до насилля партійно-радянської номенклатури західних областей України в 1944-1946 роках ... 229

Василь Міщанин (Ужгород). Репресії як механізм становлення Радянської влади на Закарпатті (1944-початок 1950-х років) ... 243

Юрій Данилець (Ужгород). Репресії проти духовенства Мукачівсько-Ужгородської православної єпархії (кінець 1940 - початок 1960 рр.) ... 261

Олександра Стасюк (Львів). Радянські виборчі кампанії як вияв політичних репресій режиму (1936-1989 роки) ... 275

Уладзімір Валодзін (Фларэнцыя). Незавершанасць рэабілітацыі ахвяр рэпрэсій 1930-х гг. у Беларусі (на прыкладзе сялянства Менскага раёна) ... 289

ГРАМАДСТВА І ПАМЯЦЬ ПРА РЭПРЭСІІ ДЫ ІХ НАСТУПСТВЫ

Аляксей Ластоўскі (Полацк). Курапаты і «палітыка мёртвых цел» у Беларусі ... 306

Марат Гаравы (Кобрын). Курапаты: плот паміж жыцьцём і смерцю ... 320

Ян Дзяржаўцаў (Віцебск). Урочышча Хайсы пад Віцебскам як месца масавых расстрэлаў ахвяр камуністычнага рэжыму ... 337

Вольга Іванова (Мінск). Калектыўная памяць пра савецкія рэпрэсіі ў вусных успамінах ... 343

Jan Jerzy Milewski (Białystok). Obława augustowska (1945) - największa powojenna zbrodnia sowiecka na Polakach ... 368

Віталій Іванчишен (Київ). Парадокси та наслідки радянської репресивної політики: можливості усноісторичних джерел (на прикладі життєпису родини Войтенків на Вінниччині) ... 387

Алла Дмитренко (Луцьк). Репресії 1930-1940-х років на Волині у спогадах очевидців ... 397

Євген Луньо (Яворів). Радянський вивіз польських колоністів із Західної України 1940 р. в оповідній традиції українців ... 410

Владимир Иванов (Витебск). Устная история ссыльной Антонины Лосминской и ее близких ... 431

Олександр Васянович (Київ). «Голод - не шутка»: вплив Голодомору 1932-1933 років на збереження традиційної народної культури українців ... 436

Олена Кондратюк (Київ). Нищення традиційної народної культури - головний напрямок громадської роботи радянських вчителів 1930-1940-х років ... 451

Оксана Годованська (Львів). «Повоєнний чад (smoke)» радянських репресій (на основі усних історій сільських вчителів Галичини) ... 468

Ігар Мельнікаў (Мінск). Адысея палешука. Успаміны Паўла Нічыпарука пра сталінскія рэпрэсіі і ГУЛАГ ... 480

Ірына Раманава (Вільня). Рэпрэзентацыя бальшавіцкага тэрору ў школьных навучальных курсах ... 488

ДАКУМЕНТЫ

Дмитрий Дрозд (Минск). Документы по истории репрессий в ведомственных и государственных архивах Республики Беларусь ... 502

«Арестован я ни за что…» Савецкія рэпрэсіі ў БССР у гістарычных дакументах (укладальнік А. Смалянчук) ... 516

Аб аўтарах ... 590


Кніга ў PDF

 
Top
[Home] [Maps] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX