Папярэдняя старонка: Соркіна Іна

Мяcтэчкі Беларуcі ў канцы XVIII - першай палове ХIХ ст. 


Аўтар: Соркіна Iна,
Дадана: 19-06-2010,
Крыніца: Вільня. Eўрапейскi гуманiтарны унiверсiтэт. 2010.

Спампаваць
УДК 947.6"17/18"

ББК 63.3(4 Беи)

C65


Кніга ў фармаце DJVU


Рэкамендавана да выдання: Навуковай радай Iнстытута гiстарычных даследаванняў Беларусi ЕГУ (пратакол № 2 ад 31 мая 2009 г.); Рэдакцыйна-выдавецкiм саветам ЕГУ (пратакол № 10 ад 26 жнiўня 2009 г.)


Рэцэнзенты: Смілавіцкі Л.Л., доктар гістарычных навук, cтаршы навуковы супрацоўнік Цэнтра дыяспары пры Тэль-Авіўскім універсітэце;

Кіштымаў А.Л., кандыдат гістарычных навук, дацэнт Інстытута прадпрымальніцтва і парламентарызму;

Навуковы рэдактар: Шыбека З.В., доктар гістарычных навук, прафесар.Выданне здзейснена пры фiнансавай падтрымцы Траставага фонду Еўрапейскага гуманiтарнага унiверсiтэта


Іна Соркiна

Мястэчкі Беларусі ў канцы XVIII - першай палове ХІХ ст. - Вільня : ЕГУ, 2010. - 488 с.

ISBN 978-9955-773-33-7.


У манаграфіі комплексна даследуюцца мястэчкі Беларусі ў канцы XVIII - першай палове ХІХ ст. На падставе прац айчынных і замежных аўтараў, архіўных дакументальных крыніц, картаграфічных матэрыялаў, мемуараў, перыядычнага друку аналізуюцца пытанні, звязаныя з палажэннем мястэчак у структуры населеных пунктаў Беларусі, асаблівасцямі іх функцыянiравання, сацыяльна-дэмаграфічнай, этнаканфесійнай сітуацыі, роляй гэтых паселішчаў у сацыяльна-эканамічным і культурным развіцці Беларусі ў азначаны перыяд.

Кніга будзе цікавая і карысная для навукоўцаў, выкладчыкаў і студэнтаў ВНУ, усіх, хто цікавіцца гісторыяй і культурай Беларусі.


УДК 947.6"17/18"

ББК 63.3(4 Беи)

ISBN 978-9955-773-33-7

© I. Соркiна, 2009

© ЕГУ, 2010Змест

Уводзіны ... 5

1. Гістарыяграфія і крыніцы ...11

1.1. Гістарыяграфія ....11

1.2. Крыніцы .... 23

2. Агульная характарыстыка мястэчак і ўмовы іх развіцця ў канцы XVIII - першай палове XIX ст. ....37

2.1. Азначэнне паняццяў "мястэчка", "штэтл" ....37

2.2. Колькасць і тыпалогія мястэчак,

іх месца ў структуры паселішчаў Беларусі ...52

2.3. Палітыка царызму ў дачыненні да мястэчак і іх насельніцтва .... 66

2.4. Сацыяльна-эканамічныя фактары развіцця мястэчак ....89

3. Эканамічнае развіццё мястэчак ...98

3.1. Транспарт ...98

3.2. Гандаль ...112

3.3. Прамысловасць …141

3.4. Сельская гаспадарка ...169

4. Сацыяльныя працэсы ў мястэчках ....183

4.1. Саслоўная структура насельніцтва ....183

4.2. Этнаканфесійная сітуацыя ....198

4.3. Сацыяльная дыферэнцыяцыя, падаткі і павіннасці местачкоўцаў ....226

5. Мястэчкі на культурным ландшафце Беларусі ....245

5.1. Адукацыйна-асветніцкая роля ... 245

5.2. Тэатральнае і музычнае жыццё .... 293

5.3. Архітэктурнае аблічча .....308

Заключэнне ....337

Спіс крыніц і літаратуры ....352

Дадаткі .....376

Summary ....478

Геаграфічны паказальнік .... 479Content

Introduction .... 5

Chapter 1. Historiography and sources .... 11

1.1. Historiography.... 11

1.2. Sources .... 23

Chapter 2. The general characteristic of mestechki and the conditions of their development at the end of the 18 - first half of 19 centuries ...... 37

2.1. Definition of concepts "mestechki", "shtetl" .... 37

2.2. Quantity and typology of mestechki, their place in the structure of settlements in Belarus .... 52

2.3. Policy of tsarism in the case of mestechki and their population ..... 66

2.4. Socio-economic factors of development of mestechki ..... 89

Chapter 3. Economic development of mestechki..... 98

3.1. Transport ..... 98

3.2. Trade ..... 112

3.3. Industry...... 141

3.4. Agriculture .....169

Chapter 4. Social processes in mestechki .... 183

4.1. Class structure of population .... 183

4.2. Ethnic and confessional situation... 198

4.3. Social differentiation, taxes and duties of mestechki's inhabitants .... 226

Chapter 5. Mestechki in the cultural landscape of Belarus .... 245

5.1. Educational-enlightenment role ..... 245

5.2. Theatrical and musical life .... 293

5.3. Architectural image ..... 308

Conclusion .. 337

List of sources and literature ...... 353

Supplements .... 376

Summary .... 478

Geographical Index ... 479
Summary

This monograph explores the place of mestechki in the structure of settlements in Belarus, peculiarities of their functioning and role in social, economic and cultural development of Belarus at the end of the 18th - the first half of the 19th centuries. In the case of this period we could see that mestechki were interesting, multifaceted phenomenon of Belarusian history because:

1. Mestechki were the crossroads of town and village

2. Mestechki were borderlands of different ethnicities, religions, languages and cultures

3. Mestechki were centres of Jewish history and culture, main settlements on a mental map of the lost Jewish world of the Eastern Europe

4. Mestechki were keepers of local traditions of self-government which were based on the principles of religious tolerance and constructive multiethnicity

5. Mestechki were the model of economic, social and cultural organisation for a population of small urban settlements in the conditions of political and economic transformation

The most important historical meaning of mestechki is that they were contact areas between different ethnicities, religions, languages and cultures. Mestechki were places where they all met each other and existed in harmony. This is why mestechko had peculiar economic, social and cultural life, its own inimitable atmosphere and unique relations between its inhabitants.

 
Top
[Home] [Maps] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX