Папярэдняя старонка: Соркіна Іна

Гістарычная ўрбаністыка: асновы метадалогіі і крыніцазнаўчая база 


Дадана: 13-04-2012,
Крыніца: Гродна, 2011.

Спампаваць
Установа адукацыі
«Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы»

Гістарычная ўрбаністыка: асновы метадалогіі і крыніцазнаўчая база

Зборнік навуковых артыкулаў

Гродна
ГрДУ імя Я.Купалы
2011

УДК 911.375(09)
ББК 63.3(4Беи)
Г51

Рэкамендавана Саветам факультэта гісторыі і сацыялогіі ГрДУ імя Я.Купалы

Рэдакцыйная калегія:
І.В.Соркіна, канд. гістарычных навук, дацэнт (гал. рэд.);
А.Б.Доўнар , канд. гістарычных навук;
З.В.Шыбека, доктар гіст. навук, прафесар;
А.Л.Кіштымаў, канд. гістарычных навук;
С.М.Токць, канд. гістарычных навук;
В.А.Сабалеўская, канд. культуралогіі, дацэнт;
В.Р.Карнялюк, канд. гістарычных навук

Рэцэнзенты:
Піваварчык С.А., доктар гістарычных навук, дацэнт;
Галубовіч В.У., кандыдат гістарычных навук, дацэнт.

На вокладцы выкарыстаны малюнак Напалеона Орды "Гродна. Панарама. 1861 - 1869 гг."

Г51 Гістарычная ўрбаністыка: асновы метадалогіі і крыніцазнаўчая база : зб. навук. арт. / ГрДУ імя Я.Купалы ; рэдкал. І.В. Соркiна (гал. рэд.) [і інш.]. - Гродна : ГрДУ, 2011. − 419 с.

ISBN 978-985-515-519-6

У аснову зборніка пакладзены матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі " Метадалогія даследаванняў і крыніцазнаўчая база ў галіне гістарычнай урбаністыкі ", якая была праведзена кафедрай гісторыі Беларусі ГрДУ імя Янкі Купалы 30 верасня - 1 кастрычніка 2011 г. Выданне падрыхтавана ў рамках выканання навуковага праекта "Гарады і мястэчкі Беларусі ў канцы XVIII - пачатку ХХ ст." (кіраўнік - кандыдат гістарычных навук, дацэнт І.В. Соркіна) як часткі дзяржаўнай комплекснай праграмы навуковых даследаванняў на 2011 - 2015 гг. «Гісторыя, духоўная і матэрыяльная культура беларускага народа» (кіраўнік - доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя). Асвятляюцца метадалагічныя, гістарыяграфічныя і крыніцазнаўчыя аспекты гісторыі гарадоў Беларусі ў сярэднявеччы, Новы і Навейшы час, паказваюцца накірункі і шляхі далейшых даследаванняў. Адрасавана навукоўцам, выкладчыкам, аспірантам, магістрантам, студэнтам, настаўнікам, усім зацікаўленым гісторыяй гарадоў і ўрбанізацыі Беларусі.

УДК 911.375(09)
ББК 63.3(4Беи)
ISBN 978-985-515-519-6
Установа адукацыі
"Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы", 2011

Кніга ў PDF


ЗМЕСТ

ПРАДМОВА … 3

І. МЕТАДАЛОГІЯ
Кристина Гуделите (Хайфа, Израиль)
Город в Библии и в античной философии … 5

Захар Шыбека (Мінск), Іна Соркіна (Гродна)
Ці існуе ў беларусі гістарычная ўрбаністыка? … 13

Алег Дзярновіч (Мінск)
Ці існаваў феадальны горад? Некаторыя метадалагічныя праблемы
даследавання ўрбаністычных супольнасцяў позняга сярэднявечча
і ранняга новага часу … 31

Андрэй Барташэвіч (Гродна)
Канфесійны фактар у сацыяльных канфліктах у гарадах Беларусі XVII ст.:
падыходы і інтэрпрэтацыі … 38

Вольга Сабалеўская (Гродна)
Метадалогія даследавання гісторыі яўрэяў у межах
гарадской прасторы беларусі канца XVIII - пачатку XX ст. … 43

Сяргей Токць (Гродна)
Метадалогія і метады гісторыка-дэмаграфічнага даследавання
беларускага мястэчка хіх ст. (на прыкладзе Скідзеля) … 54

Віталь Карнялюк (Гродна)
Вынікі і перспектывы даследавання ваеннай дэмаграфіі гарадоў
(на прыкладзе і сусветнай вайны) … 73

Геннадий Ридевский (Могилёв)
Динамика численности населения и типология городских
поселений Беларуси по месту и роли в территориальной структуре
расселения на основе материалов переписей 1959-2009 гг. … 82

Владимир Лявшук (Гродно)
Процессия студентов гродненского иезуитского коллегиума в 1664 г.
как ритуал обозначения центра сакрального пространства города … 95

Святлана Сілава (Гродна)
Праваслаўныя брацтвы Гродна XIX - пачатку XX стст.:
праблемы метадалогіі вывучэння … 110

Кацярына Саўчык (Гомель)
Праваслаўныя прыходы Гомеля ў другой палове 1940-х - 1950-я гг.:
праблемы статыстычнага аналізу паводле дадзеных афіцыйных крыніц … 117

Вераника Русакова (Минск)
Методология историко-культурных исследований
еврейского местечка в Беларуси … 124

Екатерина Матвеева (Минск)
Методы исследования и сохранения территории
культурного ландшафта местечка Гольшаны … 128

ІI. КРЫНІЦЫ
Сяргей Стрэнкоўскі (Мінск)
Прывілеі аднолькавага зместу на самакіраванне
гарадам Беларусі XVI - XVII стст. … 133

Аляксандр Доўнар (Мінск)
Увядзенне самакіравання ў Слуцку ў другой палове XVII ст. … 141

Валянцін Голубеў (Мінск)
Ліст Льва Сапегі, канцлера Вялікага княства Літоўскага і магілёўскага старосты,
жыхарам горада Слоніма на самакіраванне, 1 студзеня 1615 г. … 150

Міхаілас Пятраускас (Гродна)
Клятва як форма дысцыплінацыі грамадства ВКЛ у першай палове XVII ст. … 155

Мікалай Мароз (Мінск)
Капыль у матэрыялах Літоўскага дзяржаўнага гістарычнага архіва … 161

Ігор Сердюк (Полтава, Україна)
Генеральний опис Лівобережної України 1765 - 1769 рр.
як джерело для вивчення історико-демографічних характеристик
міського населення гетьманщини … 165

Przemysław Czyżewski (Białystok)
Czy Tabela dymów rolniczych z 1794 r. jest wiarygodnym źródłem
do dziejów miast powiatu grodzieńskiego? … 174

Ірына Кітурка (Гродна)
Пісьмовыя крыніцы пра пажары і пажарную справу
ў гарадах ВКЛ у другой палове хvііі ст. … 181

Мікола Волкаў (Мінск)
Планы Слуцка XVII - xix стст. … 190

Сергей Есюнин (г. Хмельницкий, Украина)
Планы городов как источник исторической урбанистики
Подольской губернии xix - начала XX вв. … 195

Krzysztof Tołkaczewski (Wilno)
Odzwierciedlenie życia mieszczan w napisach nagrobnych
z pierwszej połowy xix w. na cmentarzach w Wilnie … 207

Андрей Киштымов (Минск)
Урбанистика Беларуси в фондах Центрального
государственного исторического архива Украины в Киеве … 215

Святлана Куль-Сяльверстава (Гродна)
Тэатральнае жыццё гарадоў і мястэчак Беларусі ў XIX ст.:
крыніцазнаўчы аспект … 226

Вольга Сабалеўская (Гродна)
Крыніцы для даследавання гісторыі яўрэяў у межах
гарадской прасторы Беларусі канца XVIII - пачатку XX ст. … 233

Алена Фірыновіч (Мінск)
Крыніцы беларускіх архівасховішчаў аб падзеях 60-х гг. xix ст.
у павятовых гарадах беларуска-літоўскіх губерняў Расійскай імперыі … 248

Аляксандр Радзюк (Гродна)
Віленскія губернскія ведамасці другой паловы XIX ст.
як крыніца па гісторыі гарадоў і мястэчак Беларусі … 255

Аляксандр Ерашэвіч (Мінск)
Цэны ў гарадах Беларусі (1796-1861 гг.) паводле дакументаў
фондаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі … 263

Юрий Грузицкий (Минск)
Частный банкирский промысел в белорусских городах
xix - начала XX вв.: источники … 269

Татьяна Воронич (Минск)
Законодательные и нормативно-правовые документы российской
империи как источник по истории проституции в городах Беларуси
второй половины xix - начала XX вв. … 276

Аляксандр Горны (Гродна)
Прашэнні гараджан як крыніца па гісторыі прастытуцыі
ў гродзенскай губерні (канец XIX - пачатак XX стст.) … 290

Людміла Рогач (Гродна)
Прававая рэгламентацыя функцыянавання гарадской
сістэмы грамадскага харчавання ў гродзенскай губерні
ў XIX - пачатку XX стст. паводле крыніц … 300

Алена Макрушыч (Гродна)
Гарадская прастора Навагрудка ў першай палове XIX ст.
(па дакументам канцылярыі гродзенскага грамадзянскага губернатара) … 309

Вольга Папко (Брэст)
Крыніцы па гісторыі шляхецкіх устаноў Ваўкавыска XIX - пач. XX стст. … 316

Іван Сацукевіч (Мінск)
харонімы Гродна ў XIX - XX стст. … 326

Вольга Волкава (Мінск)
Газета "grodnoer zeitung" як крыніца па гісторыі
нямецкай акупацыі Беларусі (1915-1918) … 336

Сергей Пивоварчик (Гродно)
Источники по истории строительства крепостей
в Беларуси (XIX - нач. XX вв.) … 344

Игорь Фёдоров (Гродно)
Губернские органы по надзору за строительством
и ремонтом в Гродно в XIX - начале XX в. … 351

Аляксей Загідулін (Гродна)
Рэстаўрацыя і кансервацыя помнікаў архітэктуры
ў Заходняй Беларусі (1921 - 1939 гг.) … 357

Леанід Лаўрэш (Ліда)
Крыніцы для вывучэння гісторыі калоніі дзяржаўных
дамоў у Лідзе (1920-я - 1930-я гг.) … 362

Ганна Вайцешчык (Гродна)
Культурнае развіццё мястэчкаў Заходняй Беларусі
ў 1921-1939 гг. (аналіз крыніц па праблеме) … 366

Наталья Полетаева (Минск)
Источники по истории предпринимательства
в городах Беларуси в годы НэПа … 376

Михаил Старовойтов (Гомель)
Социальная характеристика городского населения Беларуси
по материалам переписей 1937 и 1939 годов: новые оценки … 384

Cергей Гузенков (Запорожье, Украина)
Образ социалистического Запорожья
в краеведческой литературе советского периода … 398

Оксана Ященко (Гомель)
Опросы населения как источник для этнологической
характеристики культуры горожан Беларуси в начале XXI в. … 406
 
Top
[Home] [Maps] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX