Папярэдняя старонка: Лаўрэш Л. I зорнае неба над галавой…

Змест 


Аўтар: Лаўрэш Леанід,
Дадана: 03-04-2013,
Крыніца: 'І зорнае неба над галавой…': Нарысы з гісторыі астраноміі / Леанід Лаўрэш. — Мінск: Лімарыус, 2013.

Спампаваць
Алег Дзярновіч. Уступнае слова ад зацікаўленага чытача . . . 9

Прадмова . . . 11

Частка I. ВIЛЕНСКI ПЕРЫЯД . . . 15

XVI-XVII стагоддзі . . . 19

XVIII стагоддзе . . . 29

Марцін Пачобут-Адляніцкі . . . 35

Ян Снядэцкі . . . 75

Францішак Нарвойш . . . 89

XIX стагоддзе . . . 95

Частка II. У РАСІЙСКАЙ IМПЕРЫI . . . 111

Вітольд Карлавіч Цэраскі . . . 113

Гаўрыіл Андрыянавіч Ціхаў . . . 137

АСТРАНОМЫ XX ст. - НАРАДЖЭНЦЫ БЕЛАРУСI . . . 165

ДАДАТКI

1. Урывак з паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш» . . . 189

2. Міхал Карыцкі. Віншаванне . . . 194

3. Кароткая бібліяграфія твораў Марціна Пачобута . . . 197

4. Спіс рэчаў у 1865 г., якія засталіся пасля выдалення з Вільні ўсіх рэчаў, якія не маюць «навукова-гістарычнай каштоўнасці» . . . 198

5. Спіс прац Яна Снядэцкага . . . 199

6. Камета 1811 г. . . . 202

7. Праца Віленскай абсерваторыі ў кантэксце развіцця практычнай астраноміі ў XVI-XVIII стст. . . . 212

8. Памяці В. К. Цэраскага . . . 223

9. Спіс прац В. К. Цэраскага . . . 225

10. Некалькі артыкулаў В. К. Цэраскага. . . 230

Аб мінанні Венеры праз дыск Сонца 1874 года . . . 230

Аб тэмпературы Сонца . . . 234

11. Сціслы выклад гісторыі вывучэння Марса . . . 235

12. Дадаткі да раздзела пра Г. А. Ціхава . . . 239

13. Смысл созвездий. Посвящается Г. А. Тихову . . . 240

14. Выступ Г. А. Ціхава «Найноўшыя даследаванні па пытанні аб расліннасці на планеце Марс» . . . 242

15. Сонечны гадзіннік у в. Iшчална . . . 259

16. Грыгарыянскі і юліянскі календары . . . 261

17. Некалькі імгненняў ХХ ст. . . . 264


Навукова-папулярнае выданне

Лаўрэш Леанід Лявонцьевіч

«I ЗОРНАЕ НЕБА НАД ГАЛАВОЙ…»

Нарысы з гісторыі астраноміі

Адказны за выпуск М. Шыбко

Вёрстка В. Нога

Карэктар М. Шавыркіна

Падпісана да друку 26.02.2013. Фармат 60×84 1/16. Папера афсетная. Афсетны друк. Ум. друк. арк. 15,6. Ул.-выд. арк. 14,5. Наклад 200 асоб. Заказ 2256.

Выдавецтва ТАА «Лімарыус». ЛВ № 02330/0003920 ад 16.03.2009.

Вул. Геалагічная, 59, к. 4, п. 29, 220138, г. Мінск.

Надрукавана ў друкарні ТДА «НоваПрынт». ЛП № 02330/0552786 ад 25.02.2009. Вул. Геалагічная, 59, к. 4, п. 10, 220138, г. Мінск.

 
Top
[Home] [Maps] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX