Папярэдняя старонка: Агульная інфармацыя

Malewski Czesslaw. Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku 


Аўтар: Malewski Czesslaw,
Дадана: 16-12-2003,
Крыніца: Wilno 2002.Spis treści
Czesslaw Malewski.


Książkę można nabyć w księgarniach Wilna lub autora Cesława Malewskiego
Wstęp

Przedmiotem niniejszej pracy jest próba przedstawienia wykazu (spisu) nazwisk szlachty zamieszkałej na Litwie w powiecie lidzkim w XIX wieku. Czesslaw MalewskiRody szlacheckie w powiecie.W pierwszej połowie XIX stulecia około 10 procent mieszkańców powiatu stanowiła szlachta. Z "Rejestru podymnego z województwa wileńskiego za rok 1690" i "Sumariusza generalnego dymów Wielkiego Księstwa Litewskiego z 1790 roku" wynika, że przeważającą część bo ponad 70% stanowiła szlachta zaściankowa , która wywodziła się z miejscowych bojarów, uszlachconych chłopów oraz przybyszów z Korony.

Znaczna część drobnej szlachty pochodząca z Mazowsza i Podlasia osiadła na terenach powiatu lidzkiego po unii lubelskiej, kupując ziemię na słabo zaludnionych terenach. Nie udało się jej pomnożyć swych majątków. Nie kończące się podziały ziemi spowodowały odwrotny proces. Jeszcze przed rozbiorami stosowany był podział majątku pomiędzy wszystkich synów, który doprowadził do rozdrobnienia ziemi. W ten sposób sporo rodzin szlacheckich przerodziło się w szlachtę zaściankową,która do ostatnich czasów pańszczyźnianych posiadała zaledwie po paru chłopów.

W wyniku rozbiorów Rzeczypospolitej ziemie litewskie znalazły się prawie całkowicie pod zaborem carskim. Na zajętych przez Rosję ziemiach wprowadzono rosyjski ustrój administracyjny, czyli podział na gubernie. Pierwszym wielkorządcą na ziemiach litewskich został mianowany przez Katarzynę II książę M. Repnin, który realizując politykę carycy wprowadził na Litwie rosyjskie porządki. Zwalczał wszelkie objawy walki i oporu przeciwko Rosji.

Upadek państwowości Rzeczypospolitej doprowadził do znacznego rozwarstwienia stanu szlacheckiego. Dotyczyło to zarówno magnaterii, jak i drobnej szlachty, której egzystencja była ściśle związana z ustrojem Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Starostwa i dawne dobra królewskie oraz majątki uczestników powstania w większości przypadków przechodziły w ręce dygnitarzy rosyjskich. Szlachta na Litwie jednak nadal była zwolniona od podatków i zachowała prawa do posiadanej ziemi. W zakresie ewidencji stanu szlacheckiego, zaborca rosyjski wprowadził jego ścisłą kontrolę. Władze carskie nie uznawały tytułu szlacheckiego tym, którzy nie potrafili tego udowodnić odpowiednimi dokumentami. Liczebność stanu uprzywilejowanego w Rosji carskiej, według danych V rewizji z 1795 roku wzrosła trzykrotnie. Szlachta kresowa stanowiła około 70% szlachty w Rosji. W tej sytuacji władza carska nie zaakceptowała liczebności polskiej i od pierwszych lat okresu porozbiorowego dążyła do wykluczenia drobnej szlachty ze wspólnoty szlacheckiej.

W roku 1785 na mocy "żałowannoj gramoty dworianstwu" Katarzyna II ustanowiła urząd gubernialnych i powiatowych marszałków szlachty wybieranych na trzy lata. Po rozbiorach Polski ukazem Pawła I z roku 1797 "żałowannaja gramota" rozpowszechniała się i na byłe ziemie Rzeczypospolitej. W 1798 roku odbyły się wybory marszałków szlachty w powiatach*. Marszałkami w powiecie lidzkim byli:

 1. Aleksander Ostyk - Narbutt 1798 - 1816
 2. Ignacy Skinder 1816 - 1819
 3. Antoni Skinder 1819 - 1824
 4. Ignacy Skinder 1824 - 1827
 5. Romuald Kostrowicki 1827 - 1830, 1839 - 1844;
 6. Antoni Skarbek Ważyński 1831 - 1834
 7. Wawrzyniec hr. Puttkamer 1847 - 1849
 8. Józef Moraczewski 1850 - 1855, był również do 1846 r.
 9. Stefan Butkiewicz 1855 - 1874
 10. J. Czepielewski 1877 - 1891
 11. Ludwik hr Grabowski 1914 -

Ostatnie wybory szlacheckie odbyły się w 1862 r., następił okres nominacji marszałków powiatowych, który przetrwał do roku 1915, czyli do końca rządów carskich na tym terenie. Ostatnim marszałkiem powiatowym był Ludwik hr. Grabowski potomek w prostej linii ostatniego króla Rzeczypospolitej - Stanisława Augusta.

Aktywny udział szlachty w powstaniu listopadowym i styczniowym spowodował, że carski aparat administracyjno - wojskowy na Litwie kładł szczególny nacisk na zneutralizowanie wpływów tej warstwy na inne grupy społeczne. Działania władz carskich zmierzały w dwóch kierunkach: bezpośredniego karania uczestników powstań (konfiskata mienia, zsyłki, grzywny) oraz szeroko rozumianej polityki dążącej do degradacji stanu szlacheckiego. Coraz bardziej zubożała szlachta z racji urodzenia nadal była wolna od osobistego podatku i poboru rekruta. W zasadniczej większości nie posiadała poddanych i utrzymywała się z pracy na roli, zamieszkiwała zaścianki lub tzw. okolice. Nazw tych używano historycznie dla odróżnienia siedlisk szlacheckich od chłopskich, które były zlokalizowane we wsiach.

Po zniesieniu pańszczyzny szlachta zaściankowa została zmuszona do uprawiania ziemi własnymi rękami, skutkiem czego zbliżyła się bardzo do chłopów i zewnętrznie mało różniła się od włościan. Pomimo zubożenia i utraty przywilejów w XIX wieku szlachta zagrodowa zachowała w całej pełni poczucie swej odrębności i "swego klejnotu" czyli herbu. Zubożała, licznie rozrodzona szlachta wywodziła swój rodowód z większych właścicieli ziemskich, należało do niej około 90% uprzywiliowanej warstwy społeczeństwa w powiecie lidzkim.

Warto przypomnieć, że szlachta jeszcze pod koniec XVIII wieku posiadała następujące prawa:

1. wyłączność prawa posiadania dóbr ziemskich,

2. bezwzględną nietykalność domu szlacheckiego,

3. wolność gruntów folwarcznych od podatków,

4. wolność od opłat celnych,

5. prawo nabywania soli po niższej cenie,

6. prawo propinacji,

7. wyłączność uprawnień państwowo - politycznych,

8. wylączny dostęp do godności i urzędów świeckich i duchownych.

W najgorszej sytuacji była szlachta drobna, dla której pierwszym ostrzeżeniem było żądanie dowodów legitymacyjnych w roku 1800. Żądanie trudne do spełnienia, bodaj że niemożliwe dla olbrzymiej większości szlachty drobnej, większość której została zapisana do stanu włościańskiego. Następnym ciosem dla drobnej szlachty był ukaz carski z dnia 24 maja 1818 r. o wykreśleniu z ksiąg genealogicznych tej szlachty, która uzyskała potwierdzenie jedynie na podstawie metryk chrztu i świadectwa osób prywatnych w konsekwencji zostaje ona pozbawiona praw stanowych (dlatego wiele nazwisk szlacheckich nie zostało uwzględnionych w herbarzach wydawanych w XIX i na początku XX wieku). Po zawieruchach wojennych o szlachectwie niejednej rodziny mógł zaświadczyć wyłącznie wpis w księdze genealogicznej i metryki kościelne. A tego nie wystarczało. Władze carskie wymagały dowodów od szlachty drobnej, że przodkowie ich oprócz ziemi posiadali również chłopów. Nie zawsze to było możliwe, zwłaszcza dla rzeszy drobnej szlachty zaściankowej. Cała zać szlachta odnosiła się do nakazu legitymacji nienawistnie. Echa owych nastrojów odnajdujemy w "Panu Tadeuszu" Mickiewicza, który sam również pochodził z drobnej szlachty.

...pytać u mnie o patenta

Kiedym został szlachcicem? Sam Bóg to pamięta!

Niechaj Moskal w las idzie pytać się dębiny,

Kto jej dał patent rosnąć nad wszystkie krzewiny

(księga IV DYPLOMATYKA I ŁOWY, w. 341 - 344).

Działalność zaborcy nie zmierzała tylko do likwidacji szlachty drobnej, lecz jak najdalej posuniętego liczbowego ograniczenia szlachty pozostałej. Dawanie pełni praw tak licznemu i dla władz Cesarstwa niepewnemu elementowi, jakim była szlachta polska i litewska nie było dla państwa rzeczą korzystną. Potwierdzeniem obaw były zrywy patriotyczne mające na celu odbudowę Rzeczypospolitej.

Ukaz carski z dnia 19 października 1831 roku spośród całej dawnej szlachty polskiej wyodrębnił dworian, szlachtę posiadającą pełnię praw przysługujących jej stanowi, a zaliczył do nich posesjonatów i nieliczną, wylegitymowaną szlachtę drobną, nie skompromitowaną udziałem w powstaniu. Poza tym stworzył dwa nowe stany: jednodworców, czyli niewylegitymowaną szlachtę wiejską, i grażdan, czyli niewylegitymowaną szlachtę miejską. Przy okazji wiele szlachty zaliczono do stanu chłopskiego.

Pozbawienie praw obywatelskich dla ogromnej grupy szlachty bezrolnej miało bardzo poważne skutki. Kategoria jednodworców, do której zaliczano zdeklasowanych, była odmianą chłopstwa. Zaliczenie to oznaczało utratę wolności osobistej, konieczność opłacania niczym chłopstwo podatków, niemożność korzystania z dobrodziejstw znanego z łagodności sądownictwa szlacheckiego, obowiązek straszliwej służby wojskowej i przede wszystkim zakaz dostępu do szkolnictwa oraz jekiejkolwiek możliwości społecznego awansu. Dopóki zubożały szlachcic nie był zaliczony do jednodworców, mógł się kształcić w szkołach średnich, a nawet wyższych. Oświata była przywilejem szlachty rodowej, podobnie jak posiadanie ziemi i chłopów pańszczyźnianych. Szkoły te, po roku 1831 całkowicie zrusyfikowane, stwarzały jednak możliwość społecznego awansu.

W okresach popowstaniowych rozwiązano wszystkie organizacje społeczne, kulturalne, ekonomiczne. Znikło szkolnictwo polskie i prasa. Najbardziej wartościowi przedstawiciele szlachty poszli "na Sybir", wyginęli w walce, znaleźli się na emigracji.

Działaniom carskiej administracji wobec drobnej szlachty przyświecały w ciągu XIX wieku różne cele - od chęci racjonalizowania i upodobnienia struktury społecznej w ramach imperium do wyraźnie politycznych motywów, które doszły do głosu po powstaniu listopadowym - osłabienia ziemiaństwa przez odcięcie drobnoszlacheckiego zaplecza, zasymilowania drobnej szlachty z ludem, osłabienia tym samym polskiej substancji na Kresach. W warunkach płynnych granic narodowościowych i wyznaniowych wśród drobnej szlachty, przy postępującej asymilacji i polityce rusyfikacji guberni zachodnich, pytanie o związek między degradacją kilkusettysięcznej szlachty a jej depolonizacją wydaje się zasadne i istotne (...). Pamiętniki, korespondencje prasowe, realistyczna powieść z końca XIX wieku dowodzą zachowania języka (coraz częściej "tutejszego") i utrzymania kulturowej odrębnoćci środowiska drobnoszlacheckiego.

Za okres niewoli tj. od ostatniego rozbioru Rzeczypospolitej do wybuchu I wojny światowej liczebność szlachty na terenie powiatu lidzkiego zmniejszyła się czterokrotnie od ponad 900 rodów do około 200 kosztem szlachty zaściankowej. Okoliczna szlachta przeważnie zamieszkiwała w parafii ejszyskiej, lidzkiej, wawiórskiej, zabłockiej i raduńskiej.

Powiat Lidzki, zamieszkiwało ponad 80 tys. (początek XIX w.) mieszkańców, dzielił się na pięć okręgów: Żyrmuński, Żołudzki, Szczuczyński, Wasiliski i Ejszyszki. Graniczył z powiatami słonimskim, wołkowyskim i grodzieńskim, wileńskim.

Na początku zaś XX wieku przed wybuchem I wojny światowej powiat lidzki składał się z 23 gmin: lidzkiej, dokudowskiej, honczarskiej, bielickiej, żołudzkiej, orlańskiej, rożankowskiej, szczuczyńskiej, lackiej, ostryńskiej, dubickiej, pokrowskiej, wasiliskiej, lebiodzkiej, tarnowskiej, mytlańskiej, zabłockiej, koniawskiej, ejszyskiej, bieniakońskiej, aleksandrowskiej, żyrmuńskiej i należał do guberni wileńskiej. Ówczesny obszar powiatu wynosił 5615,7 km kwadratowych, a liczba mieszkańców (oprócz Lidy) dochodziła do 250 000. Pod względem sądowo - administracyjnym powiat był podzielony na 8 okręgów z ziemskim naczelnikiem w każdym okręgu, a pod względem policyjnym na 5 rewirów (stanów) policyjnych z siedzibą komisarzy policji w Werenowie, Ejszyszkach, Szczuczynie, Wasiliszkach i Bielicy. Na czele policji powiatu stał "sprawnik" powiatowy Eugeniusz Grote de Buko.

Stolicą powiatu było miasto Lida, gdzie lokowały się wszystkie urzędy powiatowe: kancelaria marszałka szlachty, opieka szlachecka, urząd poboru do wojska, zjazd powiatowy, urząd policji, komisja urządzeń rolnych, inspektorat skarbowy, kasa skarbowa, urząd okręgu akcyzy, urząd powiatowego naczelnika wojskowego, inspektorat szkolny itd. Miasto Lida posiadało 16 000 mieszkańców, miała gimnazjum państwowe męskie, prywatne gimnazjum Teodora i Wiery Nowickich żeńskie, dwa prywatne progimnazja, dwie szkoły parafialne - męska i żeńska, szkołę ludową, szkoły żydowskie: talmud - tora i sławny jeszybot rabina Rajnesa. W Lidzie były ześrodkowane fabryki i zakłady: dwa browary piwne - jeden Papirmejstra, a drugi Pupko, gorzelnia Strugacza, tartak Polaczka, odlewnia br. Szapiro, fabryka tytoniowa Wileńczyka, fabryka mydła Kiwelowicza, rozlewnia monopolu spirytusowego oraz hurtownie kolonialne i spożywcze tudzieżp zakłady bankowe: Towarzystwo Wzajemnego Kredytu, Żydowski Bank Spółdzielczy i kantor bankierski Januszkiewicza. Dzięki lokalizacji na skrzyżowaniu dwóch dużych kolei żelaznych, Lida swoimi wyrobami fabrycznymi, składami towarowymi, kredytem i zakładami szkolnymi promieniowała na znaczną przestrzeń: od Wilna do Baranowicz i od Mołodeczna do Wołkowyska. Burmistrzem miasta był Leon Piotr Wismont radca dworu, a zastępcą Bolesław Giesztowt podpułkownik w stanie spoczynku, obaj lidzianie i obaj z wyborów.

W pamiętniku Mirona Bronisława Narbutta z połowy XIX wieku czytamy:"Lida miasto powiatowe już na początku XIX wieku w guberni Wileńskiej, położone na płaszczyźnie nad rzeką Lidzieją, zaludnione w większej części żydowstwem, liczyło około 4000 mieszkańców. Za dawnych czysów litewskich należało do dzielnicy udzielnych książąt Holszańskich, miało rodzaj małej fortecy zamkiem zwanej, którego resztki murów dotąd sterczące ( obecnie zamek Giedymina jest odbudowywany - przyp. autora), są jedynym zabytkiem starożytności w tym mieście.

Za Rzeczypospolitej była miastem powiatowym województwa Wileńskiego, po rozbiorach przyłączona go guberni grodzieńskiej, a w r. 1843-m na ponownie wcielona do guberni Wileńskiej. Jedna długa ulica Wileńska przechodzi przez całą długość miasta. Wszerz zaś idzie również długa ulica Kamionka, boczne ulice: Senatorska i Krzywa i rynek, na którym się sprzedają różne produkty żywnościowe. Miał trzy kościoły: farę fundacji Mosiewiczów, pokarmelicki (obecnie w ruinie) fundacji Narbuttów i popijarski (przerobiony na cerkiew rosyjską) wzniesiony kosztem cesarza rosyjskiego Pawła (obecnie tylko jeden kościół) i kilka kamienic murowanych. Posiada szkołę powiatową (w latach 1832 - 1834 r. uczęszczał do niej Ludwik Narbutt - przyp. autora ), dawniej przez xx. pijarów utrzymywaną, aptekę, cukiernię i szpital wojskowy. Na ładnych i dobrze urzymanych mogiłach parafialnych, ogrodzonych staraniem Klary Jakowickiej ze składek ogólnych, drewniany kościoł fundowany przez X. Wincentego Narbutta miejscowego proboszcza i dziekana.

Niegdyś, kiedy w całej Rzeczypospolitej Polskiej wrzało wszędzie życie publiczne, miała i Lida świetniejsze czasy: Wielkie zjazdy szlaszty na Sejmiki dla obioru urzędników i posłów na Sejmy, i liczną palestrę do spraw w grodzie i ziemstwie agitujących się.

Po rozbiorze Kraju już za panowania Aleksandra I, na którym litwini wielkie dla lepszej przyszłości Kraju pokładali nadzieje, huczne kasyno i zabawy. Później rozwinęło się w niej pieniactwo, szulerka i pijaństwo tak, że te wady bardziej niż gdzie indziej panujące, shłostało głośno wychodzące wówczas w Wilnie satyryczne pismo "Wiadomości Brukowe".

W 1422 r. w Lidzie gościł Jagiełło z dworem i żoną księżniczką Sonką Holszańską. W 1611 roku Zygmunt III nadał miastu prawo magdeburskie. Miasto zniszczone w 1655 r. przez wojska moskiewskie, a w 1710 przez Szwedów.

Podstawowe informacje o rodach szlacheckich pochodzą z parafii rzymsko - katolickich: lidzkiej, białohrudzkiej, niecieckiej, jelnieńskiej, żyrmuńskiej, woronowskiej, bieniakońskiej, osowskiej, ejszyskiej, nackiej, raduńskiej, zabłockiej, wasiliskiej, wawiórskiej, iszczołnskiej, żołudzkiej, lackiej, nowodworskiej, szczuczyńskiej, różankowskiej i dziembrowskiej, szejbakpolskiej, koleśnickiej, które należały do dwóch dziekanatów: lidzkiego i raduńskiego oraz z Szlacheckiej Komisji Wywodowej (Dieputatskoje Dworianskoje Sobranije).

Oprócz nazwiska w pracy podane są nazwy herbów, daty potwierdzenia szlachectwa przez Heroldię wileńską oraz miejscowości w której zamieszkiwała rodzina o danym nazwisku, np. ok. Honckiewicze.

Nie zachowały się, niestety, dokumenty w Państwowym Archiwum Historycznym Litwy (LVIA) o wszystkich rodach zamieszkałych na Ziemi Wileńskiej. Z tego powodu obok wielu nazwisk brak herbu i daty potwierdzenia.

Jednym z elementów współczesnego obrazu społeczeństwa jest stosunek poszczególnych ludzi do swojej rodziny i wartości, które w rodzinie są najcenniejsze. Ma na to wpływ edukacja wyniesiona z rodzinnego domu, którą zawdzięczamy głównie rodzicom i dziadkom. To oni są są łącznikiem między nami, a pradziadkami. Świadomość, że byli jacyś antenaci niekiedy pobudza ludzi do zbadania choćby fragmentu tego odwiecznego łańcucha pokoleń. Najpierw jest to poznanie najprostrzej i jednocześnie najbardziej ulotnej formy jaką jest przekaz ustny. Dalej, zapisywanie tych przekazów oraz badania dokumentów i dokumentów w archiwach.

Przedmiotem genealogii jest badanie dziejów rodziny, ustalenie pokoleń, które po sobie następowały oraz ustalenie pokrewieństw. Pewnym ułatwieniem w badaniach mogą być dane heraldyczne czyli wiedza o herbach. Jednak poszukiwania nie powinny się opierać na wertowaniu herbarzy, encyklopedii szlacheckich. Zawierają one często wyselekcjonowane informacje i mają wiele nieścisłości, możemy jednak zasięgnąć podstawowych informacji o herbie i poszukiwanej rodzinie szlacheckiej.

Podstawowa bibliografia heraldyki polskiej:

 1. J. Ostrowski, Księga herbowa rodów polskich, Warszawa 1897 - 1906.
 2. Z.Leszczyc, Herby szlachty polskiej, Poznań 1908, 2 tomy (opis herbów z tablicami kolorowymi).
 3. Tablice odmian herbowych Chrząńskiego, Warszawa 1909 (kolorowe rysunki herbów wraz z ich odmianami)
 4. J.Szymański, Herbarz średniowiecznego rycerstwa poskiego, Warszawa 1993.
 5. S.Górzyński, J. Kochanowski, Herby szlachty polskiej, wyd. III, Warszawa 1994.
 6. T.Gajl , Polskie rody szlacheckie i ich rody, Wyd. II, Białystok 2000.

Dane biograficzne właściciela herbu można ustalić na podstawie następujących opracowań:

 1. B.Paprocki, Herby rycerstwa polskiego, wyd. I z 1584 r., wyd. II K.J.Turowskiego, Kraków 1858 (obejmujący nazwiska od A do Z).
 2. K.Niesiecki, Herbarz polski, ( pisany w drugiej ćwierci XVIII w.), wyd. J.N.Bobrowicza, Lipsk 1839 - 1846 (uzupełnione), reprint WAiF, 1979 (10 tomów obejmujących nazwiska od A do Ż, zawiera dane biograficzne do początku XIX w.).
 3. A.Boniecki, Herbarz polski, Warszawa, tom I, 1899 ( 16 tomów obejmujących nazwiska od A do Mak..., zawiera dane biograficzne do końca XIX w.).
 4. S.Uruski, Rodzina - herbarz szlachty polskiej, Warszawa 1904 - 1931 ( 15 tomów obejmujących nazwiska od A do Rzy..., zawiera dane biograficzne do końca XIX w.).
 5. Polska encyklopedia szlachecka,Warszawa 1935 - 1938 ( 12 tomów obejmujących nazwiska od A do Ż, zawiera bardzo skrócone dane biograficzne).
 6. St.Dumin, Herbarz rodzin tatarskich Wielkiego Księstwa Litewskiego, Gdańsk 1999 r.
 7. J.Ciechanowicz, Rody rycerskie Wielkiego Księstwa Litewskiego, Rzeszów 2001 r.

Trzeba stwierdzić, że figurowanie czyjegoś nazwiska w herbarzu nie stanowi jeszcze wystarczającego dowodu szlechectwa. Nazwiska polskie są często własnością wielu rodzin, reprezentujących wszystkie stany dawnej Rzeczypospolitej; np. Mickiewiczowie z powiatu lidzkiego, nowogródzkiego należeli do stanu szlacheckiego, pieczętowali się wieloma herbami, a zaś w powiecie wileńskim spotykamy rodziny włościańskie. Podobnie jest z popularnymi nazwiskami Sienkiewiczów, Baranowskich itd.

Wiarogodnymi dowodami są jedynie: urzędowe wywody szlachectwa (tzw. legitymacje), nadania królewskie i sejmowe, akty ziemskie i sądowe wypisy z Metryki Koronnej i Litewskiej, metryki parafialne itp. dokumenty prawne.

Poza tym, osoba której nazwisko znajduje się w herbarzu, nie musi być pochodzenia szlacheckiego, jak i odwrotnie, osoba której nazwisko nie figuruje w herbarzach, może pochodzić z rodziny szlacheckiej. Wszystkie bowiem herbarze są jedynie wyborem mniej lub bardziej pełnym. Z powodu zagłady wielu archiwów, zrekonstruowanie kompletnej listy szlacheckich rodzin jest już praktycznie niemożliwe. Lecz zachowały się mniej więcej w komplecie wypisy metryk chrzestnych, ślubnych i pogrzebowych kościołów parafialnych diecezji wileńskiej z XIX wieku, które dały możliwość najbardziej pełnej rekonstrukcji rodów szlacheckich w powiecie lidzkim.
SPIS RODZIN SZLACHECKICH- A - - B - - C - - D - - E - - F -
- G - - H - - I - - J - - K - - L -
- Ł - - M - - N - - P - -R- - S -
- T - - U - - W - - Z -


Abramicki
Folwarszczyzna - parafia wasiliska;
Abramowicz
ok. Milkuńce - parafia raduńska;
wieś Bojary - parafia wasiliska;
Krupa - parafia lidzka;
Adamowicz - herb własny odm. Leliwa
pw. 2.III.1798 r., 8.XII.1816 r., 8.V.1824 r.
majątek Konstanciszki, m. Ejszyszki - parafia ejszyska;
ok. Bienkiewicze, Kowki - parafia żyrmuńska;
ok. Mickiszki, Giesztowty, Dubicze - parafia raduńska;
ok. Ostrouchy, zaścianek Żuczki - parafia bielicka;
ok. Perepeczyce, Parcikowszczyzna, majątek Kaczanowo - parafia lidzka;
ok. Kołomyckie, Wincze - parafia wawiórska;
wieś Cybańce, dwór Łodociszki - parafia koleśnicka;
Niewisza, folwark Wierch Lebiodka - parafia wasiliska;
wieś Żuczki - parafia jelneńska;
majątek Mielegowo, Koniuszany;
Alchimowicz
m. Werenów - parafia werenowska;
Aleksandrowicz - h. Kosy
pw. 29.X.1817 r., 8.XI.1819 r.
wieś Tawsiuny - parafia ejszyska;
majątek Niewisza, dwór Sasowszczyzna - parafia wasiliska;
dwór Starodworce - parafia lacka;
ok. Jasowszczyzna - parafia nacka;
ok. Posolcze - parafia bieniakońska;
Ambrożewicz, pw. 25.II.1834 r.
ok. Janopole - parafia raduńska;
Ambroszkiewicz, pw. 25.IX.1818 r.
Małe Brzozowce - parafia żołudzka;
Anciuszko
ok. Lubiańce - parafia nacka;
Ancuta - h. własny
Andradzki - h. Bonarowa
m. Ejszyszki - parafia ejszyska;
Andruszkiewicz - h. wł., h. Mogiła;
ok. Wiszkuńce - parafia ejszyska;
ok. Songiałowszczyzna - parafia solecznicka;
wieś Istoki - parafia bielicka;
ok. Siemiankowszczyzna - parafia dziembrowska;
dwór Tarnowszczyzna - parafia białohrudzka;
Andrzejkowicz - h. Lubicz, h. Gryf
pw. 25.II.1834 r.
ok. Połubniki - parafia białohrudzka;
Pustelnictwo - parafia nowodworska;
dwór Dzitwa - parafia białohrudzka;
Andrzejewski - h. Prus I, nb.1601 r.
pw. 27.XI.1806, 9.VI.1820, 10.VIII.1835, 14.I.1837 r.
ok. Lipkuńce, Sapuńce - parafia raduńska;
ok. Dowgiałowicze - parafia ossowska;
Antoniewicz, pw. 19.XII.1819 r.
ok. Kalitańce - parafia butrymańska (ejszyska);
m. Werenów - parafia werenowska;
Antonowicz - h. Jelita
pw. 1837 r.
m. Lida - parafia lidzka;
Antogiński - h. Lis
Arasimowicz patrz Harasimowicz;
ok. Kierbiedzie, Jodki - parafia lidzka;
Arbanowicz
ok. Gornie - parafia lidzka;
Arłukiewicz
ok. Bartoszuńce - parafia raduńska;
Aryszemowicz
wieś Lubarty - parafia bieniakońska;
Apanowicz - h. Gozdawa
pw. 1700
parafia dziembrowska;
Apsztelor
Giesztowty, Daugieliszki - parafia raduńska;
Assanowicz (Tatar) - h. Aksak
pw. 17.XII.1819 r.
m. Bielica - parafia bielicka;
folwark Helenów;
Awgustowicz
Małe Soleczniki - parafia solecznicka;
Azulewicz - h. Alabanda nb. 1768


Babiński h. Dębno
dwór Zubiszki - parafia koleśnicka;
Bagdanowski
majątek Poraduń - parafia nacka;
Balewicz
wieś Strzelce - parafia bieniakońska;
wieś Chodziłonie - parafia zabłocka;
Balcewicz
ok. Pojedubie - parafia ejszyska;
Balukiewicz - h. Trzaska, h. Dąbrowa
ok. Roubiszki - parafia ejszyska;
Baniewicz - h. Bończa
pw. 6.X.1800 r.
wieś Cwirbuty - parafia białohrudzka;
dwór Hołdowski - parafia nieciecka;
Bańkowski (Bankowski ) - h. Znin, h. Ostoja
pw. 5.II.1804 r., 19.XII.1819 r., 13.XII.1832 r.
m. Ejszyszki, ok. Bujwidy, Honckiewicze, Żałobiszki, Półstoki, Jurele, Korkuciany - parafia ejszyska;
ok. Talmonty - parafia nacka;
majątek Czechowce - parafia lidzka;
ok. Milwidy - parafia solecznicka;
Barancewicz - h. Junosza
pw. 19.XII.1819 r., 14.VIII.1835 r., 7.V.1848 r.
Baranowicz - h. Junosza
pw. 15.XII.1800 r.
ok. Pożyżma - parafia werenowska;
ok.Wismonty - parafia lidzka;
Nowe Rakliszki - parafia butrymańska;
Baranowski - h. Grzymała
pw. 29.IV.1820 r.
ok. Miżany, Wojsiaty, Nowokuńce, Czyżuny - parafia ejszyska;
folwark Byliniszki - parafia koleśnicka;
ok. Girwielańce - parafia nacka;
posesja Jachnowicze, Paudziszki - parafia nowodworska;
Piszczowce - parafia nieciecka;
ok. Łyczków - parafia wasiliska;
Barszczewski
wieś Dojlidy - parafia ejszyska;
wieś Porojść - parafia werenowska;
ok. Jasiańce - parafia ossowska;
Bartoszewicz - h. Bończa, h. Samson
pw. 29.V.1800 r., 24.XI.1819 r., 13.II.1833 r., 4.III.1820 r., 18.I.1821 r.
ok. Bartoszuńce, Dzimitry, Jurszyszki, Korkuciany, Michnokiemie,Ponieździel,Wiszkuńce,Paszkiewicze,Pojedubie - parafia ejszyska;
Żagory, majątek Rukańce, ok. Kijucie, Powersocze - parafia koleśnicka;
ok. Łunki, ok. Bartoszuńce, Janowicze, Talkuńce, Pietraszuńce, Pielasa, Wilbiki - parafia raduńska;
ok. Bohdzie, Warniszki - parafia lidzka;
ok. Lubiańce, Mickańce, Smilginie - parafia nacka;
ok. Radziwiłowce - parafia wawiórska;
ok. Chodziłonie, wieś Kozlany, Szłowieńce - parafia zabłocka;
wieś Miergińce - parafia trokielska;
m. Bieniakonie - parafia bieniakońska;
Basiuk
m. Lida - parafia lidzka;
Bejnarowicz - h. Ślepowron
pw. 10.X.1817 r., 20.X.1832 r., 4.IX.1840 r., 10.II.1848 r., 10.II.1861 r.
Bejnarowicz - h. Nowina, pw. 16.X.1817 r.
dwór Hlinkowszczyzna - parafia nowodworska;
ok. Niewisza, Piaszyce, Piaszczyzna - parafia wasiliska;
Chorążyce - parafia koleśnicka;
Benrod
Wersoka Borodzicza - parafia koleśnicka;
Berdowski - h. Ślepowron
pw. 17.V.1829 r.
ok. Talmontowszczyzna, Rudowo, Starodworce, Szorkinie, Wojniłowce - parafia wasiliska;
ok. Wincze, wieś Dragucie - parafia wawiórska;
ok. Talmontowszczyzna - parafia iszczołnska;
ok. Luchoty - parafia różaniecka (lacka);
Bereznicki, pw. 8.III.1828 r.
folwark Możejkowszczyzna - parafia żyrmuńska;
folwark Bobry - parafia nieciecka;
wieś Miadzisze - parafia ejszyska;
ok. Sakowicze - parafia ossowska;
Bernatowicz
ok. Wilkance - parafia ejszyska;
ok. Dowgieluszcze - parafia ossowska;
Bialecki
Białło - h. Trzaska
ok. Podwarańce, Żemojtele - parafia ejszyska;
Białobrzeski
ok. Towzginiany - parafia werenowska;
Białopiotrowicz - h. Leliwa
pw.10.XII.1798 r., 3.XII.1819 r.
ok. Białopiotrowicze, Krupowiesy - parafia ejszyska (koleśnicka);
m. Żyrmuny - parafia żyrmuńska;
Bielawski
wieś Lewasze, ok. Czechowce, Kierbiedzie - parafia lidzka;
Bielski - h. Rawicz
pw. 10.I.1799 r., 31.VIII.1820 r.
posesja Posolcze, ok. Michnokiemie, Miżany, Żemojtele, Nowokuńce, Wojsiaty - parafia ejszyska;
Bieliński - h. Junosza
pw. 14.VII.1811 r. gub. wil., 29.IX.1834 r., 20.VII.1835, 8.X.1843, 23.VII.1857 r.
majątek Stanisławowo - parafia iszczołnska;
Sakowicze, majątek Bogudzięki - parafia ossowska;
ok. Bobry - parafia nieciecka;
dwór Dokudowo - parafia lidzka;
Bieniakoński - h. Łada
pw. 29.V.1800 r.
ok. Michnokiemie, Mongieliszki - parafia ejszyska;
ok. Mickańce, Pikiszki - parafia nacka;
Bieniasz
ok. Krokszle - parafia koleśnicka;
Bienkiewicz - h. Radwan
pw. 2.III.1799 r., 4.III.1820 r., 13.XII.1832 r.
ok. Bartoszuńce, Janowicze, Talkuńce, Pacieluńce, Tatarszczyzna, Wienckiewicze, Wilbiki - parafia raduńska;
ok Wilkance, Korkuciany, Dziczkańce - parafia ejszyska;
ok. Wołejsze - parafia zabłocka;
ok. Puziele - parafia nacka;
Bienko
ok. Abramowszczyzna - parafia lidzka;
Bieresniewicz
ok. Starka - parafia koleśnicka;
Biernacki (Bernacki) - h. Poraj, pw. 22.IX.1816 r.
Biernacki (Bernacki) - h. Korczak, pw. 10.I.1799 r.
ok. Stankieliszki, Markucie, Radziwiłowce, Gradowszczyzna - parafia wawiórska;
ok. Surkonty, Wilbiki, Witożeńcie - parafia raduńska,
ok. Wołczki, Nowiny - parafia żołudzka;
ok. Wołejsze - parafia zabłocka;
ok. Łunki - parafia raduńska;
Bildziukiewicz - h. Węzeł rycerski
pw. 28.V.1820 r.
Siedziejmy - parafia lidzka;
Bi(e)lewicz - h. Radwan
m. Zabłocie - parafia żołudzka;
m. Bielica - parafia bielicka;
wieś Ossowo - parafia nieciecka;
Błażejewicz
m. Lida - parafia lidzka;
Błażejewski - h. Trzaska
m. Lida - parafia lidzka;
m. Żyrmuny - parafia żyrmuńska;
ok. Wojdagi - parafia ossowska;
Boblewski
m. Lida - parafia lidzka;
Bobrowicz
Niewiszka - parafia wasiliska;
Bocewicz - h. Radwan
pw. 20.VI.1800 r.
ok. Żemojtele, Korkuciany - parafia ejszyska;
Porzeczkowszczyzna - parafia butrymańska;
Bogatko - h. Pomian
pw. 2.XII.1798 r.
ok. Bogatki, folwark Przydybajły - parafia lidzka;
Bog(h)danowicz - h. Bogorya
pw. 1858 r.
ok. Chomicze, wieś Zajkowszczyzna - parafia ejszyska;
Lebiodka - parafia żołudzka;
ok. Paszyszki - parafia koleśnicka;
Bog(h)umił h. Krzywda
posesja Korkliny, ok. Jurszyszki, Miżany - parafia ejszyska;
Bohdziewicz - h. Starykoń
pw. 7.I.1799, 11.XI.1841r., 9.XI.1843 r.
posesja Honckiewicze, Hormany, Wilkańce, ok. Krupowiesy, Nowokuńce - parafia ejszyska;
wieś Maguny - parafia raduńska;
ok. Noniszki - parafia żyrmuńska;
ok. Pacuki - parafia nieciecka;
m. Wasiliszki, ok. Łyczków - parafia wasiliska;
Bohusław - h. Przyjaciel
pw. 16.X.1820 r., 1.VI.1834 r.; h. Lubicz
m. Bieniakonie, ok. Bohusławy, wieś Wernakiele, Milwidy- parafia bieniakońska;
ok. Towzginiany, Pożyżma - parafia werenowska;
ok. Rynkuny - parafia ejszyska;
Bolczewicz
folwark Sobolewszczyzna - parafia werenowska;
Bołądź - h. Korab
pw. 7.I.1799 r., 2.VII.1851 r., 30.VI.1859 r.
ok. Talmonty, Puziele - parafia nacka;
ok. Bołądzie, Pojedubie, Chomicze, Maciuńce, Wojsiaty - parafia ejszyska;
posesja Czapliszki - parafia wawiórska;
posesja Wersoka - parafia koleśnicka;
Warszawa.
Bołtuć - h. Bokij
pw. 31.XII.1798 r., 10.II.1820 r., 26.XI.1832 r., 19.I.1842 r., 14. II.1861 r.
posesja Bołtucie, folwark Małykowszczyzna - parafia lidzka;
folwark Kozakowszczyzna - parafia raduńska;
zaścianek Andruszewszczyzna - parafia trokielska;
wieś Cwirbuty - parafia białohrudzka;
ok. Tubielewicze - parafia żyrmuńska;
Arcimowszczyzna;
Bomblewicz - h. Wąż, h. Dołęga
pw. 1798 r.
posesja dziedziczna Żemojtele, ok. Ponieździel, Bujwidy, Michnokiemie - parafia ejszyska;
Boniuszko - h. Brodzic
ok. Rynkuny - parafia ejszyska;
majątek Brusznica - parafia solecznicka;
Bordowski
ok. Talmontowszczyzna - parafia iszczołnska;
folwark Wężowszczyzna - parafia zabłocka;
Borowski - h. Lubicz
pw. 6.IX.1817 r., 7.XII.1845 r.
posesja Szkiłondzie - parafia dubicka;
ok. Radziwoniszki, ok. Chorążyce, ok. Czaple - parafia wawiórska;
Żagory, folwark Wersoka - parafia koleśnicka;
Maciuńce - parafia ejszyska;
ok. Gierwielańce, folwark Chorążyce - parafia nacka;
m. Soleczniki - parafia solecznicka;
Boniecki - h. Bończa
pw. 2.XII.1798 r., 1.X.1832 r.
ok. Skobejki - parafia żołudzka;
dwór Hryszaniszki - parafia nacka;
wieś Wisińcza - parafia ejszyska;
Borejsza
Wielka Wieś - parafia nieniecka;
ok. Sokoły - parafia żyrmuńska;
Borodzicz - h. Borodzicz
pw. 12.X.1817 r.
dwór Wersoka - parafia koleśnicka;
m. Lida - parafia lidzka;
Bortkiewicz - h. Przegonia
pw. 2.XI.1820 r.
dwór Hołodziszki - parafia koleśnicka;
Boryczewski
folwark Kniazikowszczyzna - parafia trokielska;
Borsuk - h. Topór
ok. Łunki - parafia raduńska;
ok. Mickańce - parafia nacka;
Boryso(e)wicz - h. Ogończyk
m. Raduń - parafia raduńska;
Borysowski
m. Ejszyszki - parafia ejszyska;
Brancewicz
ok. Gradowszczyzna, Kołomyckie - parafia wawiórska;
ok. Wiszkuńce - parafia ejszyska;
ok. Sakowicze - parafia ossowska;
Wołczynki - parafia wasiliska;
Brant
m. Wasiliszki - parafia wasiliska;
Brejwo
m. Lida - parafia lidzka;
Brenner - h. Gozdawa
pw. 7.V.1821 r.
majątek Stary Dwór, Rewiatycze - parafia wawiórska;
Brochocki
Brodowicki - h. Łada;
Brodowski
Dejnowa - parafia wawiórska;
Broński
Bruzgielewicz

wieś Dajnowo - parafia nacka;
Brzeziński - h. Lubicz
ok. Poczobuty, wieś Koniuchy - parafia bieniakońska;
Brzozowski - h. Korab
4.I.1820 r., 23.V.1817 r., 27.XI.1836 r.
dwór Mackiszki - parafia ejszyska;
Kubielczyki - parafia wawiórska;
majątek Górnofel - parafia wasiliska;
Buchowiecki
Żagory - parafia koleśnicka;
Buczyński
folwark Pozgrynda - parafia koleśnicka;
Budkiewicz - h. Jastrzębiec
pw. 29.XI.1804 r., 14.VII.1811 r. 20.VIII.1817 r., 9.IX.1832 r., 10.I.1846 r., 24.II.1849 r.
Budrewicz - h. Pobóg
m. Werenowo - parafia werenowska;
Bujko - h. Jastrzębiec, h. Bojcza
pw. 26.VIII.1820 r.
ok. Pojedubie, Mackowszczyzna, Rymkuny - parafia ejszyska;
Bujnicki
wieś Huryny - parafia trokielska;
wieś Ogrodniki - parafia lidzka;
Bukaty - h. własny
ok. Dziewieniszki - parafia lipnicka (lidzka);
wieś Kobylniki - parafia trokielska;
Bukowiecki
ok. Dzieżyszki - parafia koleśnicka;
Bukowski h. Bończa, pw. 16.IV.1798 r., 9.VI.1851 r.
Bulewski - h. Samson
m. Ejszyszki - parafia ejszyska;
Bułhak - h. Syrokomla
ok. Lubiance, wieś Soboluńce, Sołtaniszki, Poddubicze - parafia nacka;
Bułhard
Bułharowski - h. Półświat
pw. 10.I.1799 r.
ok. Kijucie - parafia koleśnicka;
Bumarowski, pw. 7.I.1799 r., 18.VI.1851 r.
majątek Borcie;
Butkiewicz - h. Jastrzębiec
pw. 18.XI.1829 r., 11.XII.1844 r.
h. Trzaska, pw. 20.II.1811r., 27.XI.1831 r., 27.VI.1832 r.
Brzozowce - parafia żołudzka;
wieś Kosowszczyzna - parafia lidzka;
majątek Krzywicze - parafia jelneńska (bielicka),
majątek Puciatowszczyzna - parafia solecznicka;
Wawiórka - parafia wawiórska;
ok. Ławrynki - parafia trokielska;
ok. Montwiliszki - parafia ejszyska;
Burnejko, pw.31.VIII.1820 r.
ok. Pojedubie - parafia ejszyska;
Burzyński - h.Trzywdar
pw. 18.XII.1819 r.
dwór Werenowski - parafia werenowska;
ok. Swiackiewicze, Wilkańce, Honckiewicze, zaścianek Borówka, wieś Palukiszki - parafia ejszyska;
ok. Niekraszuńce, Nowe Tatary - parafia nacka;
ok. Misiewicze, Dylewo - parafia wawiórska;
ok. Wodzboniszki - parafia koleśnicka;
ok. Jundziliszki - parafia solecznicka;
Butrymowicz - h. Starykoń
pw. 29.V.1800 r.
posesja Bołądzie, ok. Podborze, Michnokiemie, Pojedubie - parafia ejszyska;
ok. Dowgiały - parafia ossowska;
ok. Rekście, Zaleskie - parafia żyrmuńska;
Busz - h. Buszler
pw. 16.IV.1820 r., 3.II.1843 r.
Busz - h. Jasieńczyk, pw. 16.IV.1820 r. - bez posiadłości.
m. Lida - parafia lidzka;
majątek Wiszniewo;
Bykowski - h. Bronic (Łopot)
pw. 3.VII.1820 r., 13.V.1824 r.,7.I.1833 r., 25.XI.1846 r.
ok. Bołądzie, Swianiszki, Swianiszki, Wilkańce- parafia ejszyska;
m. Wasiliszki, posesja Lebiodka, ok. Szostakowce - parafia wasiliska;
ok. Pozniakowszczyzna - parafia dubicka;
ok. Dowgiały - parafia ossowska;
ok. Paczyce - parafia żołudzka;
Łahody - parafia różaniecka;
Bylewski - h. Samson
pw. 4.VII.1818 r., 22.VI.1834 r.
ok. Andruszowszczyzna - parafia dziembrowska;
Byliński - h. Łodzia
pw. 10.V.1829 r., 7 IV.1834 r.
ok. Bierniki - parafia dziembrowska;
ok. Rekście - parafia żyrmuńska;
wieś Mociowce, dwór Gielniki - parafia iszczołnska;
ok. Jodki, Czechowce - parafia lidzka;
wieś Kniazikowce, folwark Niewieryszki;
Bystrzycki
m. Szczuczyn - parafia szczuczyńska;


Cedroński - h. Odrowąż
pw. 23.II.1823 r.
folwark Buciszki - parafia ejszyska;
Cielecki
ok. Zachowszczyzna - parafia ejszyska;
Cierpicki - h. Ossorya
pw. 22.III.1821 r.
m. Lida - parafia lidzka;
wieś Slizy - parafia trokielska;
ok. Ławrynowicze - parafia wawiórska;
ok. Kowki - parafia żyrmuńska;
ok. Kowalki, Kudejuńce, wieś Sołtoniszki - parafia nacka;
ok. Kowalki - parafia raduńska;
Czepieluny - parafia koleśnicka;
Chalecki
ok. Żyżma - parafia trokielska (szczuczyńska);
m. Bieniakonie - parafia bieniakońska;
ok. Szaudziny - parafia żołudzka;
Chalkowski
ok. Michnowce - parafia wawiórska;
Charewicz
ok. Sokoły - parafia ossowska;
Charliński
ok. Wojdagi - parafia koleśnicka;
Cerpiński
Ciemochowski
m. Ejszyszki - parafia ejszyska;
Chludziński - h. Charyton
Chlusewicz
Papiernia Brażelska - parafia bieniakońka;
Chmielewski - h. Wieniawa
pw. 3.XII.1798 r., 29.IX.1832 r., 10.III.1837 r., 13.X.1830 r.
ok. Giniuny, Niewisza, Kozieliszki - parafia wasiliska;
m. Ostryna - parafia nowodworska;
ok. Bolcieniki, Butrymańce - parafia bieniakońska;
ok. Giesmonty, wieś Rezy - parafia ejszyska;
ok. Kierbiedzie - parafia lidzka;
ok. Dowgiały - parafia ossowska;
Chmielowski - h. Jastrzębiec
pw. 3.III.1798 r. - 20.I.1799 r.
posesja Chilczyce - parafia różaniecka;
posesja Dowgiały - parafia ossowska;
Chodacki
Lebiodka - parafia szejbakpolska;
Chodakiewicz
dwór Janapol - parafia raduńska;
ok. Wilkańce Wielkie - parafia ejszyska;
Chodorowicz
wieś Porojście - parafia werenowska;
Chojnicki
Piasczyzna - parafia wasiliska;
Cholewa
ok. Radziwiłowce - parafia wawiórska;
Chomicz
ok. Narkuny - parafia ejszyska;
Chomiczewski
m. Lida - parafia lidzka;
Chreptowicz - h. Odrowąż
pw. 4.III.1820 r., 21.III.1834 r., 28.III.1861 r.
posesja Chreptowicze alias Bolcieniki - parafia bieniakońska;
Chrul - h. Prawdzic
pw. 3.XII.1798 r., 18.VII. 1859 r.
ok. Wołkiewicze - parafia raduńska;
folwark Pielewszczyzna, ok. Dowgiały - parafia ossowska;
m. Lida, ok. Czechowce, Kolesiszcze - parafia lidzka;
Chrystowski
m. Lida - parafia lidzka;
Chudoli - h. Ślepowron
pw. 3.III.1798 r. - 20.I.1799 r.
posesja Bartoszewicze;
Chrzanowski - h. Nowina;
Chrzczonowicz - h. Szeliga
pw. 15.XI.1804 r.
ok. Żyżma - parafia trokielska (szczuczyńska);
zaścianek Porojście - parafia werenowska;
wieś Mociewicze - parafia żołudzka;
dwór Wołkiszki - parafia bieniakońska;
ok. Witożencie, Wilbiki - parafia raduńska;
ok. Mickuny - parafia żyrmuńska;
m. Bielica - parafia bielicka;
Chwato
m. Werenów - parafia werenowska;
Chwojnicki
Kujże - parafia raduńska;
Ciechanowicz - h. Nałęcz
Małe Soleczniki - parafia solecznicka;
ok. Dokudowo - parafia lidzka;
parafia nowodworska;
Ciechanowski - h. Dąbrowa
folwark Sawowszczyzna - parafia żołudzka;
Ciemochowski
m. Ejszyszki - parafia ejszyska;
Cierpicki , pw. 22.III.1821 r.
Kowalki - parafia raduńska;
Czepieluny - parafia koleśnicka;
folwark Ławrynowicze - parafia wawiórska;
folwark Pakuliszki - parafia nacka;
folwark Kołki - parafia żyrmuńska;
Ciszewski
dwór Koleśniki - parafia ejszyska (koleśnicka);
ok. Chilczyce - parafia różaniecka;
Ciwiński
ok. Romanowicze - parafia żołudzka;
Cybowicz
wieś Baranowszczyzna - parafia lacka;
ok. Pilczuki - parafia iszczołnska;
Mokrzce Rząśnickie - parafia rożaniecka;
wieś Karewicze - parafia wasiliska;
Cyronko
m. Raduń - parafia raduńska;
Cydzik - h. Grzymała
pw. 23.V.1800 r., 12.I.1817 r.
ok. Rekście - parafia żyrmuńska;
ok. Paszyce - parafia żołudzka;
posesja Koszyce;
Cydzik (Cidzik) - h. Prawdzic
pw. 27.VIII.1820 r., 29.VII.1835 r., 18.VI.1859 r.
ok. Bołądzie, Honcewicze, Jurszyszki, Łowkieniki, Jurszyszki, Mongieliszki, Ponieździel - parafia ejszyska;
ok. Paszyce - parafia żołudzka;
ok. Łowczyłowicze - parafia lidzka;
ok. Zapaśniki, Łyszczyki - parafia zabłocka;
ok. Czaple, Dylewo, Rouby, Zieniewicze - parafia wawiórska;
Wojtkiełowicze, Szlachtowszczyzna - parafia wasiliska;
folwark Podłuże;
Cytowicz - h. Prus I
ok. Wilkańce - parafia ejszyska;
wieś Mejłuny - parafia trokielska;
Czajko
ok. Jodki - parafia lidzka;
Czapla - h. Czapla
pw. 7.IX.1817 r., 10.X.1861 r.
posesja Zaleszany, ok. Nowosady, Nowiny - parafia zabłocka;
ok. Czaple, Michnowce, Dylewo, wieś Misiewicze, Dragucie - parafia wawiórska;
ok. Petrykany - parafia trokielska;
ok. Szostakowce - parafia wasiliska;
ok. Januszyszki - parafia raduńska;
Czaplejewski
m. Dziembrów - parafia dziembrowska;
Czapliński - h. Drogosław
pw. 3.III.1798 r. - 20.I.1799 r.
wieś Janowlany - parafia białohrudzka;
Czapski
ok. Starodworce - parafia wasiliska;
Czarniawski
m. Wawiórka - parafia wawiórska;
Czarnocki ( Czernecki ) - h. Lis
pw. 13.III.1818 r., 21.XII.1832 r.
ok. Wołejsze - parafia zabłocka;
wieś Hołodziszki - parafia koleśnicka;
Czechowicz , pw. 23.X.1818 r.
ok. Sokoły - parafia żyrmuńska;
ok. Pojedubie - parafia ejszyska;
dwór Czepiołuny - parafia koleśnicka;
Czywil - h. Nieczuja
pw. 3.III.1820 r.
ok. Surkonty - parafia raduńska;
ok.Gaworskie, Jurele - parafia nacka;
Czeczott - h. Prawdzic
pw. 12.XI.1817 r.
majątek Kołyszki, m. Lida - parafia lidzka;
folwark Stoki - parafia jelneńska;
Czemiżewski
m. Nacza - parafia nacka;
Czepik - h. Korab
pw. 10.I.1799 r., 31.XII.1798 r., 6.V.1834 r.
wieś Siemiejki, ok. Rouby, Radziwiłowce, Czaple, Siemieńki - parafia wawiórska;
Kozły, Doliniany, Perechody - parafia wasiliska;
posesja Wyzgi - parafia lacka;
Czerkies - h. Leliwa
wieś Drabiczuny - parafia werenowska;
wieś Popiszki - parafia ejszyska;
ok. Posolcze, wieś Zabłocie, Kuże, Kowalki, Milwidy - parafia bieniakońska;
Czerniawski, pw. 11.I.1817 r.
majątek Chilczyce - parafia różaniecka;
Czernicki, pw. 20.V.1815 r.
ok. Czerniczne - powiatu Prużańskiego;
m. Lida - parafia lidzka;
Czerniecki
wieś Minojty - parafia lidzka;
Czerniewski
folwark Dejnowa - parafia ejszyska;
Czerwiński
Wersoczka - parafia nacka;
Czepiejewski - 1891 r. marszałek szlachty lidzkiej
Czwiotr
dwór Istoki - parafia jelnieńska;
Czyrski - h. Prus III
Czyż - h. Godziemba
ok. Honcewicze, Łowkieniki, Serafiniszki, Songiniszki, Michnokiemie - parafia ejszyska;
m. Werenów - parafia werenowska;


Dalecki h. Junosza
pw. 23.IV.1828 r.
majątek Radziwoniszki - parafia wawiórska;
Daney(j)ko - h. Sas
ok. Kozakowszczyzna - parafia raduńska;
Danilecki - h. Półkozicz
pw. 3.III.1798 r., 20.I.1799 r., 27.VII.1820 r.
posesja Gierwielańce, ok. Gaworskie - parafia nacka;
ok. Nackiewicze - parafia koleśnicka;
ok. Stamierowszczyzna - parafia nacka (koleśnicka);
ok. Tubielewicze, Kurminy - parafia żyrmuńska;
Daniewski
ok. Pocieluńce - parafia raduńska;
Danilewicz h. Ostoja
dwór Bastuny - parafia ossowska;
Daraszkiewicz
m. Lida - parafia lidzka;
Daszkiewicz - h. Leliwa
pw. 20.VII.1800 r., 3.III.1842 r., 25.X.1820 r.
Daszkiewicz - h. Korybut
ok. Janowicze, Wilbiki, Pacieluńce, Paszkiewicze, Pietraszuńce - parafia raduńska;
m. Lida, folwark Postawszczyzna - parafia lidzka;
ok. Mickańce - parafia nacka;
Podzitwa - parafia ejszyska;
Dawidowicz
wieś Druskieniki - parafia ejszyska;
Dekudowicz
ok. Krupowiesy - parafia koleśnicka;
Dembiński
m. Wasiliszki - parafia wasiliska;
Derewiński
folwark Skowroniszki - parafia nacka;
Dłuski - h. Nałęcz
pw. 3.III.1798 - 20.I.1799 r.
majątek Lebiodka - parafia wawiórska;
Żyżma - parafia trokielska (szczuczyńska);
majątek Dąbrownia - parafia lidzka;
pw. 19.III.1804 r., majątek Kozicze - parafia lidzka;
ok. Stamierowszczyzna - parafia koleśnicka;
ok. Smilginie, Mickańce - parafia nacka;
Dmitrowicz - h. Nieczuja
Doboszyński - h. Abdank
pw. 18.IX.1816 r.
m. Lida - parafia lidzka;
ok. Chociejewszczyzna - parafia żołudzka;
Dobkiewicz
ok. Butrymańce, wieś Kruże, wieś Lubarty - parafia bieniakońska;
Dobrowolski - h. Trzy gwiazdy
m. Nowy Dwór - parafia nowodworska;
m. Raduń - parafia raduńska;
ok. Bieniuny - parafia ejszyska;
wieś Żemojciszki - parafia ossowska;
Doda
m. Raduń - parafia raduńska;
Dogiel - h. Trzy trąby
pw. 27.XII.1817 r., 12.VI.1862 r.
ok. Wojdagi - parafia ejszyska;
ok. Radziwiłowce - parafia wawiórska;
Łyczków Szlachtowszczyzna - parafia szejbakpolska (wasiliska);
Dogiel - h. Działosza
pw. 3.III.1798 r.
ok. Radziwiłowce, ok. Krupowszczyzna - parafia wawiórska;
ok. Łyczków, Dogiele, majątek Górnofel - parafia wasiliska;
ok. Wołczki m. Żołudek - parafia żołudzka;
Nowy Dwór - parafia nowodworska;
ok. Wojdagi - parafia ejszyska;
Dombrowski h. Junosza
ok. Narkuny - parafia ejszyska;
dwór Brzozowce - parafia żołudzka;
folwark Koszyce - parafia wasiliska;
ok. Dokudowo - parafia lidzka;
wieś Dworczany, Kukle - parafia zabłocka;
Domejko - h. Dołęga
dwór Zapole, Dowludowo - parafia lidzka;
Dorniak - h. Półkozicz
ok. Kmitowszczyzna, Kontrymowszczyzna - parafia bieniakońska;
ok. Towzginiany, Tusumańce - parafia werenowska;
ok. Klewki - parafia trokielska;
ok. Jacewicze - parafia ejszyska;
Dowejko - h. Prus II
Dowgiałło - h. Zadora
pw. 3.XII.1798 r., 5.XII.1850 r., 29.IV.1859 r., pw. 12.VII.1805 r., 20.IX.1832 r.
pw. 20.VI.1819 r., 5.IX.1834 r., 8.V.1840 r., 24.II.1820 r., 30.XII.1832 r.
ok Jasiańce, Dowgiały - parafia osowska;
wieś Paszkiele, ok. Wojdagi - parafia koleśnicka;
ok.Honckiewicze, Pojedubie, Chomicze, Dzimitry, Michnokiemie, Wojdagi - parafia ejszyska;
Bojarowszczyzna - parafia lidzka;
Pielasa, Lebioda - parafia wawiórska;
ok. Jurele - parafia nacka;
ok. Bocewicze;
Dowgierd - h. Bawola Głowa
pw. 3.III.1798 r., 6.XI.1819 r.
posesja dziedziczna Zieniapisze - parafia nowodworska;
ok. Wołejsze - parafia zabłocka;
Dowgird - h. Łabędź
pw. 22.V.1820 r.
ok. Osipowce - parafia zabłocka;
posesja Stary Dwór - parafia lacka (wawiórska);
Czapliszki - parafia - parafia wawiórska;
ok. Przystawowicze - parafia ejszyska;
ok. Towzginiany - parafia werenowska;
ok. Jodki - parafia lidzka;
Szumiaciszki;
Dowiat
Pojedubie - parafia koleśnicka;
ok. Bołtucie - parafia lidzka;
Downarowicz - h. Przyjaciel
pw. 27.I.1819 r.
majątek Wersoczka - parafia koleśnicka;
Drobiakiewicz - h. Drobysz
pw. 3.XII.1798 r., 19.I.1842 r., 7.X.1859 r.
ok. Giniuny - parafia werenowska (ossowska);
ok. Sakowicze - parafia ossowska;
ok. Sokoły - parafia żyrmuńska;
Drobiazgiewicz
ok. Wojdagi - parafia ossowska;
Drozdowski - h. Jelita
ok. Lipkuńce - parafia raduńska;
folwark Dejnowo, wieś Brzozówka - parafia wawiórska;
dwór Sporsczykowszczyzna - parafia lidzka;
ok. Lubiańce, Pakuliszki - parafia nacka;
ok. Wojdagi - parafia ossowska;
ok. Songiałowszczyzna - parafia solecznicka;
Drużyłowski
Dubrawski
ok. Posolcze, Papiernia, wieś Trybańce - parafia bieniakońska;
folwark Podubno - parafia lidzka;
Powersocze - parafia koleśnicka;
Dudzicz
ok. Klikowicze - parafia nieciecka;
Dudziński
ok. Lubkiszki, Półstoki - parafia ejszyska;
Duless
ok. Białopiotrowicze - parafia koleśnicka;
Dulski
wieś Podwarańce - parafia ejszyska;
Dziekowicz
wieś Sidorowce, Toboły - parafia nieciecka;
folwark Nikodemów, wieś Pierowszczyzna - parafia zabłocka;
ok. Nieciecza - parafia lidzka;
Dziakowicz - h. Szachownica
pw. 3.III.1798 r.
posesja Ostrouchy - parafia jelneńska (bielicka);
ok. Kolesiszcze, Nowickie, Jaskowce, wieś Nieciecza - parafia lidzka;
Dziakiewicz - h. Wczele
Dziczkaniec - h. Ślepowron
pw. 31.XII.1798, 18.III.1862 r.
ok. Honcewicze, Kuleszyszki, Dziczkańce - parafia ejszyska;
ok. Maciunce, wieś Mongieliszki, Szawry - parafia nacka;
Wersoka - parafia koleśnicka;
Dziegielewski
ok. Dziczkańce - parafia ejszyska;
Dzierżyc - h. Lubicz
pw. 11.I.1798 r., 29.X.1832 r., 10.V.1835 r., 14.VII.1848 r.
posesja Wersoka, folwark Poturze - parafia ejszyska;
Dzieżyc - h. Lubicz
pw. 31.XII.1798 r.
ok. Kozieliszki, Doliniany, Dzieżyce, Szorkinie, Rudowo - parafia wasiliska;
ok. Wersoka, dwór Poturze - parafia ejszyska;
ok. Osipowce, Zaleszany - parafia zabłocka;
ok. Szemiaki - parafia nowodworska;
Słobodka - parafia raduńska;
ok. Gierwielańce - parafia nacka;
m. Szczuczyn - parafia szczuczyńska;
Dzimitrowicz - h. Trąby
pw.18.XII.1798 r., 24.I.1842 r.
Dzimitrowicz - h. Nieczuja
pw. 3.XII.1798 r.
posesja Swianiszki, Dzimitry, ok. Korkliny, Bołądzie, Jurszyszki, zaścianek Pienciszki, wieś Wisińcza, Nowickiszki, Tawsiuny - parafia ejszyska;
Dzmitrowicz
Maciasy - parafia wawiórska;


Elsner h. własny
dwór żołudzki - parafia żołudzka;
Eysmont - h. Korab, pw. 24.XI.1819 r., 7.III.1862 r.
wieś Dubince - parafia raduńska;
wieś Mergiców - parafia trokielska;
wieś Dziatki - parafia zabłocka;
Zabłocie - parafia żołudzka;
ok. Sakowicze, wieś Ossowo - parafia ossowska;
ok. Purscie, Kolesiszcze - parafia lidzka;
wieś Krokszle - parafia nacka;
majątek Pakuliszki, wieś Krokszle - parafia nacka;
ok. Gudy - parafia żyrmuńska;
Eysymont - h. Korab
pw. 28.V.1826 r.
ok. Dowgiały Małe, Wojdagi, Dowgieluszcze - parafia ossowska;
ok. Czerniki, Kolesiszcze, Kołyszki - parafia lidzka;
m. Szczuczyn - parafia szczuczyńska;
Przewoża dwór - parafia zabłocka;
Enzemblat
ok. Zieniewicze - parafia wawiórska;
Eliaszewicz (Tatar), pw. 2.X.1817 r.
majątek Posolcze - parafia bieniakońska;
Estko - h. własny
pw. 20.XII.1802 r.
majątek Dokudowo - parafia lidzka;


Fabianowicz
Falczewski
Falicewski
ok. Dubicze - parafia raduńska;
Faliszewski
ok. Dowgiały - parafia ossowska;
Falkowski
ok. Pożyżma - parafia werenowska;
dwór Kiemiejsze, folwark Niekraszuńce - parafia raduńska;
Fedorowicz - h. Przegodnia
pw. 3.XII. 1798 r.
folwark Rakuciniszki - parafia nacka;
ok. Jurele - parafia nacka;
Ferlikowski
ok. Paszyce - parafia lidzka;
Fietkiewicz, pw. 3.XII.1798 r.
majątek Raczkowszczyzna - parafia nowodworska;
ok. Korkuciany, wieś Wersoka Siedlikowskiego, Poturze - parafia ejszyska;
ok. Rukańce, Mągieliszki, wieś Gudziszki - parafia koleśnicka;
ok. Smilginie - parafia nacka;
Kolesiszcze - parafia lidzka;
Filipowicz - h. Lis
pw. 13.IX.1811 r., 14.V.1825 r.
folwark Wersoka - parafia ejszyska;
zaścianek Waszginty, majątek Komyczewo - powiat nowogródzki;
majątek Obremszczyzna - powiat grodzieński;
majątek Chocianowicze;
Frą(on)ckiewicz - h. Brodzicz
pw. 27.IX.1817 r., 28.IV.1833 r.
posesja Radziwiłłowce, majątek Lebiodka - parafia wawiórska;
majątek Rogaczewszczyzna, ok. Wojniowce - parafia wasiliska;
folwark Stary Dwór - parafia lacka (wawiórska);
Frankowski
ok. Wędziłowszczyzna - parafia żołudzka;


Gabryałowicz - h. Dołęga
ok. Hancewicze - parafia żyrmuńska;
Gabryałowicz - h. Dęboróg
pw. 19.X.1823 r.
ok. Gabriałowicze - parafia żyrmuńska;
Gadomski - h. Ślepowron, h. Rola
pw. 1.II.1821 r., 18.XI.1832 r., 10.IX.1845 r.
ok. Talmonty - parafia nacka;
majątek Misiewicze - parafia wawiórska;
Gajdamowicz - h. Pomian
pw. 14.VIII.1819 r.
ok. Łajkowszczyzna, Pacuki - parafia nieciecka;
ok. Starodworce - parafia wasiliska;
m. Lida - parafia lidzka;
Gajewski (Hajewski) h. Ostoja
pw. 4.III.1820 r.
ok. Wierciołki - parafia żołudzka;
ok. Zagory, wieś Poturze - parafia koleśnicka;
dwór Winkowce - parafia lidzka;
Starodworce - parafia wasiliska;
ok. Krupowiesy - parafia ejszyska;
wieś Leluszowce - parafia iszczołnska;
folwark Remzy - parafia zabłocka;
Ganiewicz - h. Dęboróg
Garasimowicz - h. Gozdawa
pw. 3.III.1820 r., 22.X.1832 r.; 4.III.1820 r., 10.X.1832 r., 1.IV.1835 r., 5.III.1841 r.
ok. Jacewicze - parafia ejszyska;
ok. Gradowszczyzna - parafia wawiórska;
ok.Worszyszki;
Garbowski
ok. Sokoły - parafia żyrmuńska;
Gawdzilewicz - h. Prus I
pw. 6.IX.1832 r.
wieś Nowosady - parafia lidzka (zabłocka);
Gaworski - h. Rawicz
pw. 6.VII.1811 r. gub. grod., 4.III.1820 r.
posesja Gaworskie, ok. Jurele - parafia nacka;
ok. Raki - parafia zabłocka;
majątek Wołdociszki - parafia raduńska;
Gembicki, pw.17.XII.1819 r.
m. Bielica - parafia bielicka;
Gieniusz
Lewkiszki - parafia nacka;
Gierałtowski
Horodna - parafia ossowska;
Gie(j)sztowt - h. Giejsz
pw. 3.XII.1798 r., 26.I.1828 r., 15.I.1832 r., 23.I.1862 r.
posesja Wołdociszki, Kierbiedzie, Ołtuszki, ok. Giesztowty, Smolaki, Surkonty, Janowicze - parafia raduńska;
Kurosiowszczyzna, Worniszki - parafia lidzka;
wieś Daciszki - parafia ejszyska;
wieś Soliszki - parafia ossowska;
Giezgołd - h. Dęboróg
pw. 10.IX.1845 r.
ok. Bertowty, Wojdagi - parafia ejszyska;
Gierwielaniec - h. Nowina
pw. 26.II.1820 r., 21.XII.1834 r., 28.VI.1844 r., 10.VII.1861 r.
wieś Podubicze - parafia dubicka;
posesja Gierwielańce - parafia nacka;
Gilewicz - h. Nowina
Ginet - h. Zaremba
Ginc - h. Abdank, h. Działosza
pw. 13.XI.1817 r.
majątek Bieniakonie - parafia bieniakońska;
majątek Birżynie - powiat oszmiański;
Ginejko, pw. 23.XII.1819 r.
majątek Szczuczyn - parafia szczuczyńska;
Giryń, pw. 22.XII.1800 r.
ok. Zabrzezie, wieś Dojlidy, folwark Nowickiszki - parafia ejszyska;
majątek Buciszki;
Glinski - h. własny
pw. 17.XII.1819 r., 29.XI.1832 r., 11.XII.1835 r.
folwark Siemiankowszczyzna - parafia dziembrowska;
majątek Tury - powiat wołkowyski;
Gładkowski
dwór Horodno - parafia ossowska;
Głowiński
Lebioda, Krupowszczyzna - parafia wawiórska;
Głuszyński - h. Łabędź
Godlewski - h. Gozdawa
pw. 3.XII.1798 r., 24.I.1842 r.,18.VII.1862 r.
ok. Łowkieniki, Chomicze, Miżyszki, wieś Bertowty - parafia ejszyska;
wieś Siderowce - parafia jelnieńska;
ok. Towzginiany - parafia werenowska;
Ogrodniki - parafia nieciecka;
wieś Brusznica - parafia solecznicka;
ok. Jasiańce, Dowgiały - parafia ossowska;
Godzikowski (Gozdzikowski)
pw. 5.I.1799 r.
folwark Kierszyszki - parafia ejszyska;
Gojżewski - h. Łabędź
pw. 19.V.1819 r., 4.III.1820 r., 19.X.1832 r., 15.XI.1844 r., 24.VII.1851 r.
posiadłość Małe i Wielkie Dowgiały, ok. Jasiańce, Dowgieluszcze - parafia ossowska;
ok. Żałobiszki, Tietiańce, Honckiewicze - parafia ejszyska;
ok. Rukańce - parafia koleśnicka;
Golimont (Golmont) - h. Ślepowron, h. Łabędź
pw. 22.XII.1817 r.
ok. Surkonty - parafia raduńska;
folwark Stare Bieniakonie - parafia bieniakońska;
Golkowski , pw. 31.VII.1811 r.
Gorniewicz
m. Lida - parafia lidzka;
Gorski - h. Nałęcz
pw. 20.III.1798 r., 19.VII.1832 r., 10.VII.1854 r.
ok. Sliwowszczyzna - parafia iszczołnska;
ok. Żelwidory - parafia bieniakońska;
Lebioda - parafia wawiórska;
Rukańce - parafia raduńska;
posesja Doubiszki;
Goszmont, pw. 22.XII.1817 r., 22.X.1832 r.
Grabowski - h. Oksza
majątek Siemiankowszczyzna - dziembrowska;
majątek Wielki Możejków - parafia iszczołnska;
Grabowiecki
pw. 19.VII,1819 r.
m. Lida - parafia lidzka;
Grabski - h. Pomian;
majątek Gimbuty - parafia trokielska;
Gradowski - h. Półkozic
pw. 21.XI.1817 r., 28.II.1863 r.
ok. Niewisza - parafia wasiliska;
ok. Bierniki - parafia dziembrowska;
ok. Kiewisze;
Graff - h. Nałęcz
m. Szczuczyn - parafia szczuczyńska;
Grewin
ok. Beniuny - parafia ejszyska;
Grobicki - h. Trąby
Grodecki
m. Szczuczyn - parafia szczuczyńska;
Gromadzki
ok. Kozakowszczyzna - parafia raduńska;
Gross - h. Łabędź
pw. 28.VIII.1820 r., 5.IV.1872 r.
wieś Dzichowicze - parafia jelnieńska;
zaścianek Dziakowicze - parafia lidzka;
Grozmani - h. Korwin, nob. 1775 r.
pw. 16.IX.1841 r.
majątek Łowczyłowicze - parafia lidzka;
Grudziński
m. Dziembrów - parafia dziembrowska;
Grużewski - h. Lubicz
pw. 21.VI.1804 r., 1.X.1826 r.
folwark Przemysławów, dwór Kulbaki - parafia białohrudzka;
Grydziewicz, pw. 4.III.1799 r.
ok. Jocze - parafia koleśnicka;
Gryfin, pw. 4.V.1801 r.
majątek Hołownia;
Gruhnfeld - h. Dombrowa
Raduń - parafia raduńska;
Grzymała - h. Grzymała
pw. 30.X.1817 r., 22.IX.1832 r.
posesja Niepracha - parafia nowodworska;
Gudziński
wieś Girdzijowce, ok. Czaple, Dylewo - parafia wawiórska;
zaścianek Porzecze - parafia werenowska;
Gurski - h. Nałęcz, h. Rawicz
pw. 3.XI.1819 r., 8.V.1836 r., 4.II.1820 r.
ok. Rukańce, Paluńce - parafia raduńska;
Swianiewszczyzna (Swianiszki), posesja Darmożogowszczyzna; ok. Korkuciany, Girejki - parafia ejszyska;
m. Lida - parafia lidzka;
ok. Jocze - parafia koleśnicka;
Bieniakońce - parafia bieniakońska (Górski 1798 r.);
Łahody - parafia różaniecka;
Gustowicz, pw. 22.VI.1804 r.
folwark Stabrowce;
Gutowski (Gudowski)
wieś Zabłocie - parafia bieniakońska;
Gzowski - h. Junosza
pw. 11.X.1817 r.
Majątek Sokolenszczyzna alias Stare Soleczniki;


Habich - h. własny
pw. 29.V.1800 r.
m. Wasiliszki - parafia wasiliska;
Halicki
m. Lida - parafia lidzka;
wieś Janiszki - parafia koleśnicka;
Hancewicz h. Gozdawa
pw. 7.XII.1821 r.
ok. Hancewicze - parafia żyrmuńska ( 1799 r.);
ok. Hancewicze - parafia ossowska ( 1799 r.);
Szarkucie, Smilginie - parafia koleśnicka;
wieś Starodworce - parafia wasiliska;
ok. Surkonty, Wilbiki - parafia raduńska;
Krupowicze - parafia ejszyska;
Harasimowicz - h. Wieniawa
pw. 23.V.1800 r., 4.III.1820 r.
posesja Kierbiedzie, ok. Worniszki - parafia lidzka;
ok. Montwiany, Rekście, Sokoły - parafia żyrmuńska;
ok. Jacewicze, Rynkuny, Półstoki, Bołądzie, Honckiewicze - parafia ejszyska;
ok. Hancewicze - parafia werenowska;
ok. Siemaszki - parafia koleśnicka;
Harbałowski
m. Zabłoć - parafia zabłocka;
Harbutowicz
dwór Brażelki - parafia bieniakońska;
Hawryłkiewicz - h. Burtowt
pw. 10.III.1799 r., 18.VII.1805 r., 14.VII.1833 r.
ok. Narkuny, Rynkuny, Ponieździel, Bieniuny - parafia ejszyska;
Wielka Wieś - parafia iszczołnska;
majątek Hryszaniszki, zaścianek Gumbiszki, ok. Kijuciszki - parafia nacka;
Hausman
dwór Korsaki - parafia koleśnicka;
Henszel - h. Sulima
pw. 6.VII.1811 r.
majątek Wołdociszki, Girki, ok. Pałaszki - parafia raduńska;
Herman - h. Jastrzębiec
pw. 10.I.1799 r.
posesja Hormany - parafia ejszyska;
Hermanowicz
Krasule - parafia żołudzka;
Hess
wieś Jurszyszki - parafia ejszyska;
Hlebowicz
dwór Nieciecza - parafia nieciecka;
Hłybowski
m. Lida - parafia lidzka;
Hoffman - h. Grzymała
pw. 27.V.1802 r., 19.X.1817 r., 7.X.1832 r.
majątek Misiewicze - parafia wawiórska;
m. Bielica - parafia jelneńska;
majątek Sobakińce, m. Utwiany - parafia nowodworska;
Holeniewski
ok. Surkonty, Witożencie, Wilbiki - parafia raduńska;
Hołowacz - h. Lubicz
dwór Bolcieniki - parafia bieniakońska;
Hołownia - h. własny
pw. 13.XII.1819 r., 27.IV.1851 r.
m. Lida - parafia lidzka;
Hołub - h. Syrokomla
pw. 23.VII.1820 r.
ok. Miszkodańce, Kijuciszki - parafia koleśnicka;
majątek Pikiszki - parafia nacka;
Horbaczewski
ok. Wilbiki - parafia raduńska;
m. Żyrmuny - parafia żyrmuńska;
Houwalt - h. własny
pw. 19.VIII.1829 r.
majątek Rakliszki, Onżadów, Milwidy - parafia ejszyska;
Ho(a)ncewicz- h. Dęboróg
pw. 7.XII.1821 r., 20.VII.1848 r.
posesja Soroki, ok. Hancewicze, Wasiukowszczyzna - parafia żyrmuńska;
ok. Szerkowicze - parafia nacka;
Honckiewicz - h. Dęboróg
ok. Honckiewicze - parafia ejszyska;
Horodko
m. Ejszyszki - parafia ejszyska;
Hryszan - h. Nowina
posesja Ponieździel, ok. Dziczkańce - parafia ejszyska;
Hr(e)yhorowicz - h. Lubicz
pw. 7.XII.1798 r., 6.X.1832 r., 22.I.1838 r.; 3.II.1821 r., 30.XII.1832 r.
ok. Żomojtele, Jurszyszki., posesja Michnokiemie, folwark Serafiniszki - parafia ejszyska;
Słobodka, Nosewicze, Sapuńce - parafia raduńska;
Hrehorowicz - h. Lubicz
ok. Bołądzie, Smilginie, Gierwielańce, Giesmonty - parafia ejszyska;
ok. Mongieliszki, wieś Kijuciszki - parafia koleśnicka;
Lewkiszki - parafia nacka;
Hrudzin
ok. Chodziejowszczyzna - parafia dziembrowska;
Hryncewicz - h. Lubicz
pw. 20.VI.1800 r., 4.XI.1819 r.
ok. Bohdzie, Jodki - parafia lidzka;
Hryncewicz - h. Przegonia
ok. Micewicze;
Hryniewicz
m.Lida - parafia lidzka;
Staredwory - parafia wasiliska;
Sidorowce - parafia nieciecka;
Hubare(o)wicz - h. Radwan
pw. 16.XI.1810, 5.IX.1834 r.
posesja Krasule - parafia żołudzka;
ok. Krupowszczyzna - parafia wawiórska;
Hulewicz - h. Nowina
pw. 11.III.1804 r.
zaścianek Klimowicze - parafia wawiórska;
ok. Dziaduki - parafia żołudzka;
ok. Wierch Lebiodka - parafia wasiliska;
wieś Klukowicze, Leśniki - parafia nieciecka;
Hundius
m. Ostryna - parafia nowodworska;
Hurynowicz - h. Kalinowa
pw. 2.II.1799 r.
m. Werenów - parafia werenowska;
majątek Lebiodka - parafia wawiórska;
Huszcza
ok. Michnokiemie - parafia ejszyska;


Iszczołowicz
wieś Strzelce - parafia bieniakońska;
Izdebski - h. Pomian
pw. 7.XII.1798 r., 26.X.1832 r., 15.III.1849 r.
posesja Nackiewicze, Szarkucie - parafia koleśnicka;
ok. Stamierowszczyzna - parafia nacka;
Ilcewicz - h. Lubicz
pw. 19.X.1820 r., 22.XI.1832 r., 5.IV.1834 r., 18.II.1848 r.
folwark Karmaniszki, ok.Wiszkuńce, Wojdagi, Kukawka, Marcinkiszki, Miżany, Półstoki, Łowkieniki, Bujwidy, Porojście, Ponieździel, Pojedubie, wieś Ładaciszki, ok. Tietiańce, Mackowszczyzna, Chomicze, Trabuszki, Nowokuńce, Krupowicze - parafia ejszyska;
majątek Pietraszka - parafia solecznicka;
m. Raduń - parafia raduńska;
m. Wawiórka - parafia wawiórska;
m. Lida - parafia lidzka;
Iwaszkiewicz - h. Gozdawa
pw. 17.XII.1819 r.
ok. Pojedubie, Korkliny, Giesmonty, Serafiniszki - parafia ejszyska;
ok.Szejbakpole, Sobakonowszczyzna - parafia nowodworska;
ok. Gaworskie - parafia nacka;
Ihnatowicz - h. Świat
pw. 20.XII.1817 r.
zaścianek Korkliny - parafia ejszyska;
dwór Hryszaniszki - parafia nacka;
ok. Radziwiłowce - parafia wawiórska;
ok. Dowgiały - parafia ossowska;
folwark Wersoka - parafia koleśnicka;
Iszora - h. Kościesza
Iwanowski
zaścianek Kukawka - parafia ejszyska;
ok. Dziatki - parafia zabłocka;
m. Soleczniki - parafia solecznicka;
Jabłoński, pw. 15.XII.1819 r.
ok. Wilkańce Wielkie - parafia ejszyska;
dwór Sołtaniszki- parafia nacka;
Bolcieniki - parafia bieniakońska;
majątek Jodkiszki - parafia lidzka;


Jacewicz - h. Odworąż
pw. 7.XII.1798 r., 14.V.1834 r., 27.VII.1842 r.
ok. Wiszkuńce, Ponieździel, Krupowiesy - parafia ejszyska;
Jachimowicz - h. Hołownia
ok. Jocze - parafia nacka;
wieś Wersoka - parafia koleśnicka;
Jachnowicz - h. Topór
pw. 11.XII.1816 r., 14.II.1847 r.
ok. Piaski, Malatycze - parafia nowodworska;
Baniuki - parafia wasiliska;
Jachowski - h. Oksza
dwór Krupa - parafia lidzka;
ok. Wincze - parafia wawiórska;
Jackiewicz
m. Lida - parafia lidzka;
folwark Komoruńce - parafia koleśnicka;
ok. Lubkiszki, Miżany, wieś Zubiszki - parafia ejszyska;
Jacuński - h. Sulima
pw. 5.III.1804 r.
ok. Rynkuny - parafia ejszyska;
folwark Lewkiszki, Wojdzbuniszki - parafia nacka;
dwór Wersoka, ok. Stamierowszczyzna - parafia koleśnicka;
Jacyna
ok. Hryszaniszki - parafia nacka;
Jagiełło - h. Łabędź
pw. 1.XII.1800 r.
ok. Bieniuny, Niewoniańce, Ładociszki, Montwiliszki, wieś Popiszki - parafie ejszyska;
ok. Noniszki - parafia żyrmuńska;
Jakimowicz - h. Hołownia
pw. 3.VIII.1811 r.
Jakowicki - h. Ostoja, h. Pobóg, h. Lubicz
pw. 2.III.1798 r.
ok. Songiniszki, dwór Swiackiewicze - parafia ejszyska;
ok. Pojedubie - parafia koleśnicka;
majątek Lebiodka - parafia wawiórska;
ok. Mickiewicze - parafia nacka;
Jakowicz
ok. Posolcze - parafia bieniakońska;
Jakubowski (Tatar) - h. Topór
pw. 25.X.1819 r., pw. 20.XI.1820 r.
ok. Niekraszuńce - parafia nacka;
wieś Raczkuny - parafia ossowska;
ok. Noniszki, ok. Tatary - parafia żyrmuńska;
ok. Gierwielańce - parafia nacka;
ok. Wersoka, Dziczkańce - parafia ejszyska;
ok. Surkonty - parafia raduńska;
ok. Syndzikowszczyzna;
Jamont
Raczyce - parafia różaniecka;
wieś Klikowicze - parafia nieciecka;
Jancewicz
m. Wawiórka - parafia wawiórska;
Janczura (Tatar),pw. 12.XI.1819 r.
ok. Syndzikowszczyzna;
Janczewski
Radziwiłowce - parafia wawiórska;
Janiszewski, pw. 26.VI.1811 r.
majątek Łuszczykowszczyzna;
ok. Pozgrynda - parafia koleśnicka;
wieś Mołkowce - parafia lidzka;
Jankiewicz (Tatar)
ok. Syndzikowszczyzna;
Jankowski - h. Jastrzębiec
posesja Hanelki - parafia zabłocka;
dwór Dubicki - parafia dubicka;
m. Lida - parafia lidzka;
Posolcze - parafia bieniakońska;
ok. Waszkiele - parafia raduńska;
ok. Pielowszyszki - parafia ossowska;
Dubicze - parafia nowodworska;
Bohdanowszczyzna - parafia wawiórska;
dwór Wersoka - parafia koleśnicka;
wieś Nowokiemie - parafia solecznicka;
Janowski - h. Janina
pw. 2.III.1799, 10.II.1828 r.
posesja Rynkuny, Montwiliszki, wieś Dajlidy - parafia ejszyska;
majątek Krasula, ok. Wołczki, wieś Łohwiny - parafia żołudzka;
ok. Rouby, Dylewo - parafia wawiórska;
Januszkiewicz - h. Lubicz
ok. Gudy, ok. Bienkiewicze - parafia żyrmuńska;
wieś Kuże - parafia butrymańska (ejszyska);
wieś Szawry - parafia nacka;
Januszewski - h. Dąbrowa
pw. 10.I.1799 r.
ok. Rymkuny, Narkuny - parafia ejszyska;
Huta Stocka - parafia bieniakońska;
Jaraminowicz
ok. Perechody - parafia wasiliska;
Jarmołowicz - h. Kościesza
pw. 13.XII.1800 r.
ok. Pojedubie - parafia ejszyska;
wieś Ignatowce - parafia wawiórska;
wieś Łopaty - parafia żołudzka;
ok. Kijucie - parafia nacka;
Jarocki - h. Rawicz
pw. 16.III.1798 r.
ok. Rytelewszczyzna - parafia nowodworska;
Jassowicz - h. Lubicz
pw. 7.XII.1798 r., pw. 10.V.1827 r.
Jassowicz - h. Dołęga
pw. 11.VIII.1832, 26.VI.1845 r.
ok. Mieszkodańce, Siemaszki - parafia koleśnicka;
ok. Bołądzie, Miżany, Marcinkiszki, Półstoki, Talmonciszki, Żałobiszki, Tietiańce - parafia ejszyska;
Jasieński - h. Jastrzębiec
pw. 3.XII.1798 r., 19.I.1861 r.
Jasiński - h. Topór
ok. Nowokuńce, Porojście - parafia ejszyska;
m. Szczuczyn - parafia szczuczyńska;
Wierzchlebiodka - parafia szejbakpolska;
Pożyżma - parafia werenowska;
Jasiulewicz
wieś Gudełki - parafia solecznicka;
Jastrzębski - h. Dołęga
pw. 10.I.1799 r.
Pierowszczyzna - parafia zabłocka;
wieś Szkiery, Bieszanki, ok. Rudowo, Hlebowce, Starodworce, Bieszanki - parafia wasiliska;
Dziatki, wieś Maluki, Pierowczyzna - parafia zabłocka;
Radziwiłowce, Rouby, Dejnowo, Girdziowce - parafia wawiórska;
Jaszewski
ok. Kijucie - parafia koleśnicka;
Jaworowski - h. Pobóg
Jelec - h. Poraj
pw. 20.X.1817 r.
m. Lida - parafia lidzka;
Jeleńkowski
dwór Koniuchy - parafia bieniakońska;
Jereminowicz - h. Tarnawa, h. Kotwicz
pw. 6.XI.1820 r.
ok. Perechody - parafia wasiliska;
ok. Kijuciszki - parafia koleśnicka;
Jes(sz)mont
ok. Szarkucie - parafia koleśnicka;
ok. Kolesiszcze - parafia lidzka;
Jewel
m. Raduń - parafia raduńska;
Jeżewski - h. Jastrzębiec
pw. 26.V.1800 r.
m. Jelnia - parafia jelneńska;
Jocz - h. Godziemba
pw. 3.III.1798 r., 14.XII.1833 r., 31.I.1839 r., 20.VI.1842 r. 13.XI.1850 r.
m. Lida - parafia lidzka;
folwark Rubiki - parafia białohrudzka;
ok. Surkonty, Sapuńce - parafia raduńska;
majątek Kłoncie, ok. Jocze, Puziele, Pikiszki - parafia nacka;
folwark Hrymaniszki, folwark Hołodówka, Likańce, wieś Cybańce - parafia koleśnicka;
Jodko - h. Lis
pw. 4.III.1820 r., 14.XII.1832 r., 26.VI.1842 r.; 7.XII.1798 r., 12.V.1832 r., 16.II.1853 r.; 12.X.1832 r., 18.III.1833 r.
ok. Ryłowce, Biskupce - parafia lidzka;
ok. Songiniszki, Chomicze, Dzimitry - parafia ejszyska;
ok. Rekście, Worniszki - parafia żyrmuńska;
ok. Paszkiewicze, Pietraszuńce, Wilbiki, Zapaśniki - parafia raduńska;
dwór Hołodziszki - parafia koleśnicka;
ok. Mikuty, Brzozówka - parafia wawiórska (1799 r.);
ok. Wołejsze - parafia zabłocka;
majątek Romanowce - parafia iszczołnska;
Jucewicz - h. Odrowąż
m. Wawiórka - parafia wawiórska;
Juchniewicz - h. Leliwa
pw. 23.V.1800 r.
ok. Honckiewicze, Dziczkańce, Nowokuńce - parafia ejszyska;
ok. Stamierowszczyzna - parafia nacka;
Juchnowicz
ok. Czerniki - parafia lidzka;
Jundo
ok. Dzieżyszki - parafia koleśnicka;
Jundziłł - h. Łabędź
pw. 7.XII.1798 r., 23.VII.1820 r., 6.IV.1859 r., 8.II.1862 r.
ok. Jacewicze, Dziczkańce, Żałobiszki, Krupowiesy, Korkliny, Marcinkiszki, Podborze, Poturze, Rukańce - parafia ejszyska;
wieś Koleśniki, ok. Koniawka - parafia koleśnicka;
ok. Wojdagi - parafia ossowska;
majątek Bieluńce - parafia nacka;
Jurczyński - h. Strzemię
ok. Podborze, wieś Bujwidy - parafia ejszyska;
Jurewicz - h. Ślepowron, h. Lubicz
ok. Paszyszki, Komorowszczyzna - parafia koleśnicka;
Juryzdyka Ejszyszki, Ponieździel - parafia ejszyska;
m. Bieniakonie, ok. Bohusławy - parafia bieniakońska;
posesja Czechowszczyzna - parafia żołudzka;
ok. Gudele - parafia żyrmuńska;
ok. Hlebowce - parafia wasiliska;
Zdanowce - parafia różaniecka;
ok. Talmonty - parafia nacka;
Jurowski, pw. 17.XI.1817 r.
majątek Bobry - Kaszuby powiatu Sokolnickiego;
Jursza - h. Ślepowron
pw. 7.XII.1798 r.
ok. Marcinkiszki, Bołądzie, Dzimitry, Jurszyszki, folwark Buciszki, Nowickiszki - parafia ejszyska;
ok. Sakowicze, Jasiańce, Wojdagi, wieś Tatary - parafia ossowska;
ok. Sokoły, Montwiance - parafia żyrmuńska;
ok. Posolcze - parafia bieniakońska;
Siewruki - parafia zabłocka (1799 r.);
ok. Montwiłowszczyzna - parafia solecznicka;
ok.Piełuciszki;
Juszkiewicz
ok. Sidorowce - parafia nieciecka;
Juszyński (Tatar), pw. 4.VIII.1824 r.
ok. Niekraszuńce - parafia nacka;


Kacmajor
ok. Waszkiele, Kozakowszczyzna - parafia raduńska;
ok. Giesmonty - parafia ejszyska;
Kaczkowski - h. Pomian
ok. Nowokuńce, Hormany - parafia ejszyska;
Kaczyński - h. Pomian
folwark Wersoka - parafia koleśnicka (nacka, ejszyska);
Kalinowski - h. Kalinowa
pw. 17.V.1815 r., 30.XI.1820 r., 31.III.1848 r.
m. Lida - parafia lidzka;
ok. Honckiewicze, majątek Podzitwa - parafia ejszyska;
Koniuchy - parafia bieniakońska;
majątek Gimbuty - parafia trokielska;
m. Wasiliszki - parafia wasiliska;
Kaliszewski
ok. Kozakowszczyzna - parafia raduńska;
Kamiński - h. Łuk
ok. Montwiliszki, Hormany, Marcinkiszki, Dzimitry, wieś Zachowszczyzna - parafia ejszyska;
Michnowce, Dylewo - parafia wawiórska;
ok. Smilginie - parafia koleśnicka;
ok. Ginele - parafia nacka;
m. Lida - parafia lidzka;
ok. Pietraszuńce, wieś Możejki - parafia raduńska;
Kamieński - h. Rola
pw.28.XI.1817 r., 16.VIII.1832 r.
Kamieński - h. Ślepowron
pw. 26.VIII.1820 r.
ok. Pietraszuńce - parafia raduńska;
ok. Hormany, Marcinkiszki, wieś Poraduń - parafia ejszyska;
ok. Gierwielańce - parafia nacka;
ok. Rudkiewicze - parafia szczuczyńska;
majątek Kijucie, folwark Hołodziszki - parafia koleśnicka;
ok. Jagiełowicze - parafia nacka;
m. Lida - parafia lidzka;
Kandyba - h. Kampenhausen
pw. 23.VIII.1820 r.
m. Żołudek, ok. Korsaki, posesja Skobejki, posesja Czechowszczyzna, Wielka Wieś - parafia żołudzka;
majątek Dokudowo - parafia lidzka;
zaścianek Korsaków - parafia jelnieńska;
ok. Rodziewicze - parafia nowodworska;
wieś Orszaki - parafia bielicka;
Karaś - h. Dąbrowa
pw. 2.III.1820 r.
ok. Paszyce - parafia żołudzka;
Karczewski, pw. 22.XII.1802 r.
ok. Bohdzie - parafia lidzka;
ok. Zubielowicze - powiat słucki;
Karłowicz - h. Karłowicz
pw. 8.XII.1798 r., 5.X.1817 r., 1.VI.1837 r.
Starostwo Subortowickie, majątek Podzitwa, majątek Bratomierz, ok. Narkuny - parafia ejszyska;
m. Wilno.
Karpiński
m. Lida - parafia lidzka;
Karpowicz - h. Korab, h. Junosza
m. Żołudek - parafia żołudzka;
Zachaliszki - parafia ejszyska;
Karianowicz
ok. Czechowce - parafia lidzka;
Kasperowicz - h. Janina, h. Lubicz, Okszak
pw. 13.V.1824 r., 29.X.1828 r.
Juryzdyka Ejszyszki, Korkliny, wieś Stawidańce - parafia ejszyska;
wieś Jeremiewicze, Czaplice - parafia nieciecka;
folwark Samsonów - parafia szczuczyńska;
ok. Sokoły - parafia żyrmuńska;
ok. Wyzgi - parafia lacka;
ok. Miżance - parafia nacka;
Kasprzycki
m. Szczuczyn - parafia szczuczyńska;
Kaszyc - h. Poraj
pw. 15.II.1805 r., 8.VIII.1835 r.
ok. Rukańce, zaścianek Gabiszki, wieś Gumbiszki - parafia koleśnicka;
ok. Pieretańce, Gaj, Kijuciszki, Lubiańce, wieś Szawry - parafia nacka;
ok. Miszkudańce, Bołądziszki, Wojdagi, folwark Czyżuny - parafia ejszyska;
ok. Nosowicze, Kiwańce - parafia raduńska;
Keler (Keller)
dwór Siewrukowszczyzna - parafia białohrudzka;
dwór Falkowszczyzna - parafia nieciecka;
Kępiński
ok. Mickańce - parafia nacka;
Kibortt - h. Jastrzębiec Kijuć - h. Ślepowron
pw. 23.V.1800 r., 10.X.1821 r., 29.IV.1859 r.
1832 r. - majątek Powersocze - parafia koleśnicka;
ok. Giesmonty, Korkuciany - parafia ejszyska;
ok. Paszkiewicze, Talkuńce, Giesztowty - parafia raduńska;
posesja Rekście, Bienkiewicze - parafia żyrmuńska;
ok. Jagiełowicze - parafia nacka;
Kijuciowie w roku 1902 zamieszkiwali okolice Paszkiewicze, Rukańce, Bienkiewicze, Talkuńce.
Kieraszewicz
ok. Miszkodańce - parafia nacka;
Kierbedź - h. Kierbedź, Ślepowron
pw. 23.V.1800 r. - posesja Kierbiedzie - parafia lidzka;
ok. Stankieliszki, Smilginie, Starodworce - parafia wawiórska;
W 1902 r. Kierbiedziowie zamieszkiwali w okolicy Starodworce, Kierbiedzie;
Kieszkowski - h. Krzywda
pw. 13.IV.1804 r., 25.VII.1841 r.
dwór Korsaki - parafia ejszyska;
Kirkor - h. Kirkor
Kirsza - h. Leliwa
m. Raduń - parafia raduńska;
Kisiel - h. Światołdycz
pw. 22.XII.1800 r.
ok. Bartowty, Bołądzie, Ponieździel, Jurszyszki, Honcewicze, Chomicze, Giesmonty - parafia ejszyska;
Kitowicz
wieś Hryszeniszki - parafia koleśnicka;
Kleczkowski - h. Trzaska
m. Nacza, ok. Jurele - parafia nacka;
Klejnocki
ok. Bekszcie Wielkie - parafia żyrmuńska;
ok. Wołczki - parafia żołudzka;
ok. Krupowiesy - parafia koleśnicka;
ok. Krzeczewicze - parafia raduńska;
m. Iszczołna - parafia iszczołnska;
Klejpacki
wieś Kowale, Brzozówka - parafia wawiórska;
Klikowicz - h. Pilawa
pw. 27.X.1820 r., 7.X.1832 r., 13.VIII.1835 r.
wieś Montwiliszki, ok. Jurele - parafia ejszyska;
ok. Nieciecza - parafia lidzka;
ok. Waszkiele - parafia raduńska;
wieś Wojniłowce - parafia wasiliska;
ok. Krzemieńskie - parafia zabłocka;
Klimaszewski - h. Wieniawa
ok. Maciory - parafia wawiórska;
ok. Krzemieńskie - parafia zabłocka;
ok. Bartoszuńce, Wilbiki - parafia raduńska;
Klimiata , pw. 2.VIII.1820 r.
ok. Posolcze, Podwaryszki, wieś Brażelce - parafia bieniakońska;
ok. Romanowicze - parafia żołudzka;
wieś Stawidańce - parafia ejszyska;
Klimowicz - h. Jasieńczyk
pw. 31.XII.1798 r., 15.I.1832 r., 13.V.1844 r.
Klimowicz - h. Kościesza
pw. 31.VIII.1820 r.
ok. Korkliny, Żemojtele, Montwiliszki, Wilkańce, Ponieździel, Nackiewicze, wieś Dojlidy, Tawsiuny, Wisińcza - parafia ejszyska;
ok. Kudajuńce, Gierwielańce, Gaworskie,Talkuńce - parafia nacka;
ok. Nieciecza - parafia lidzka;
ok. Micaty - parafia rożaniecka;
ok. Cwirbuty - parafia wawiórska;
ok. Januszyszki - parafia raduńska;
W 1902 r. Klimowiczowie mieszkali we wsi Talkuńce.
Klimontowicz - h. Dwa miecze na krzyż inaczej Pielesz
pw. 7.XII.1798 r., 24.IX.1832 r. ., 6.VII.1859 r.
Klimontowicz - h. Gryf , pw. 31.VIII.1820 r.
Podubie - parafia lidzka;
majątek Lebiodka - parafia wasiliska;
W 1902 r. Klimontowiczowie mieszkali w majątku Lebiodka - parafia wawiórska;
Kliszewski - h. Jastrzębiec
ok. Wilbiki - parafia raduńska;
Klukiewicz
ok. Janiszki - parafia nacka;
Klukowicz
ok. Rouby, Czaple, Smilginie - parafia wawiórska;
Czechowce - parafia lidzka;
Waszkiele - parafia raduńska;
wieś Raki - parafia zabłocka;
Kmita - h. Śreniawa
pw. 2.VIII.1820 r., 6.II.1833 r.
ok. Romanowicze, Paszyce - parafia żołudzka;
ok. Wołczki - parafia żołudzka;
ok. Stankiewicze - parafia wawiórska;
Kobyliński - h. Krzywda
pw. 9.XI.1817 r., 15.V.1834 r.
dwór Horodenka - parafia ossowska;
wieś Sielce - parafia bielicka;
ok. Wersoka - parafia koleśnicka;
Kochanowski
m. Żyrmuny - parafia żyrmuńska;
Kochański
ok. Wynckiewicze - parafia raduńska;
m. Ejszyszki, ok. Bertowty - parafia ejszyska;
ok. Jocze - parafia nacka;
Kochocki
wieś Dejnowa - parafia werenowska;
Koczan - h. Nałęcz
ok. Michnokiemie, wieś Rezy - parafia ejszyska;
majątek Rudowszczyzna - parafia solecznicka;
ok. Wojdagi, Bołotniki - parafia ossowska;
ok. Ławrynki - parafia trokielska;
ok. Posolcze - parafia bieniakońska;
ok. Bolcieniki - parafia werenowska;
wieś Bożary - parafia żyrmuńska;
m. Lida - parafia lidzka;
Kojałłowicz, pw. 17.II.1804 r.
folwark Kowale - parafia wawiórska.
Kolenda - h. Bełty
pw. 15.XII.1817 r., 13.VI.1845 r.
ok. Rekście - parafia żyrmuńska;
dwór szczuczyński - parafia szczuczyńska;
Kolendowski - h. Belina
pw. 21.II.1828 r., 19.VI.1861 r.
Kolesiński - h. Lis, h. Radwan
pw. 4.V.1809 r., 2.VII.1832 r., 8.VIII.1861 r.
majątek Siedziejmy, ok. Jodki, Kolesiszcze, Nieciecza, folwark Trzeciakowce - parafia lidzka;
m. Szczuczyn - parafia szczuczyńska;
ok. Towzginiany - parafia werenowska;
ok. Noniszki - parafia żyrmuńska;
Kolesińscy w 1902 r. mieszkali w okolicy Jodki.
Kołaszewski
wieś Brażelce - parafia bieniakońska;
Kołomycki
ok. Jodki - parafia lidzka;
ok. Korkuciany - parafia ejszyska;
ok. Talmonty, Niekraszuńce - parafia nacka;
ok. Kołomyckie, Michnowce, Juchnowce, Szarkinie, wieś Cwirbuty - parafia wawiórska;
Kołupajło, pw. 30.IX.1811 r.
ok. Wincze, ok. Wincze Wielkie - parafia wawiórska;
majątek Żołudek, Wielka Wieś - parafia żołudzka;
Kołyszko - h. Denis, h. Jelita
pw. 4.VII.1820 r., 18.X.1832 r., 1.V.1837 r., 15.X.1861 r.
ok. Karmaniszki - parafia ejszyska;
ok. Kulpy, Kurminy, Tubilewicze, Tołoczkowszczyzna, Gudy, folwark Kaziuńce, Wołkiewicze - parafia żyrmuńska;
Kołyszkowie w 1902 r. zamieszkiwali w okolicy Kurminy;
Komar
Doliniany - parafia wasiliska;
Komarowski - h. Ciołek
ok. Raczkowszczyzna - parafia nowodworska;
Kondracki - h. Ossorya
pw. 26.V.1800 r., 17.V.1834 r.
ok. Anciuszki, Bujwidy, Hormany, Korkuciany, Ponieździel, wieś Porojście, wieś Kalwiszki - parafia ejszyska;
ok. Sakowicze - parafia ossowska;
Kondratowicz - h. Syrokomla
Wielki Możejków - parafia iszczołnska;
Posolcze - parafia bieniakońska;
Koniuszewski - h. Prawdzic
pw. 3.III.1798 r. - 20.I.1799 r.
ok.Marcinkiszki - parafia ejszyska;
Konopacki - h. Nowina
pw. 4.VI.1819 r., 21.II.1842 r.
wieś Pozgrynda, 1731 - 1832 majątek Powersocze - parafia koleśnicka;
majątek Burnejki;
Konopko - h. Nowina
Konstantynowicz
ok. Nosewicze - parafia raduńska;
Korecki
dwór Poberza, wieś Kuże - parafia bieniakońska;
ok. Bołądzie - parafia ejszyska;
wieś Ossowo - parafia ossowska;
Korewa
ok. Niewisza - parafia nowodworska;
Korejwa - h. Kusza
pw. 1804 r.
ok. Dzieżyszki - parafia koleśnicka;
ok. Honckiewicze, Marcinkiszki, Jacewicze - parafia ejszyska;
Korkuć - h. Nałęcz
pw. 23.V.1800 r., pw. 26.V.1800 r., 10.VIII.1832 r., 29.IV.1820 r., 6.II.1836 r., 26.II.1848 r.
ok. Nackiewicze, Dzipiszki, Siemaszki - parafia koleśnicka (nacka);
posesja Korkuciany, folwark Wersoka, Tietiańce, wieś Dajnowa, Ejwuńce - parafia ejszyska;
posesja Girki, ok. Nosowicze, Łunki, Wołdociszki - parafia raduńska;
folwark Rekście - parafia żyrmuńska;
ok. Kaledańce - parafia nacka;
Koplewski - h. Abdank
Korsak - h. własny
pw. 15.I.1835 r.
ok. Kierbedzie - parafia lidzka;
Korzeniecki - h. Bogorya
ok. Sapuńce - parafia raduńska;
ok. Korkuciany - parafia ejszyska;
Korzeniewski - h. Waga, h. Nałęcz
pw. 15.X.1817 r.
ok. Dowgiały - parafia ossowska;
ok. Pożyżma - parafia werenowska;
ok. Krupowiesy, Dojlidy, folwark Dziczkańce - parafia ejszyska;
ok. Cacki - parafia nieciecka;
ok. Czechowce, Czechowce - parafia lidzka;
Sapuńce, wieś Słobodka - parafia raduńska;
Songiałowszczyzna - parafia bieniakońska;
Kos(s)akowski , pw. 7.IV.1804 r.
ok. Nowickiszki - parafia ejszyska;
ok. Achrymowce - parafia dziembrowska;
Kosiak
ok. Kolesiszcze - parafia lidzka;
Kosiński - h. Rawicz
ok. Miżance - parafia ejszyska;
ok. Towzginiany - parafia werenowska;
Smilginie - parafia wawiórska;
Kosewicz
ok. Marcinkiszki - parafia ejszyska;
Kos(s)owski
ok. Cieszkiele - parafia trokielska;
m. Lida - parafia lidzka;
wieś Zabłocie - parafia bieniakońska;
majątek Kobrowce - parafia nowodworska;
Kostrowicki - h. Baybuza
pw. 3.III.1798 r. - 20.I.1799 r., 22.VI.1806 r.
majątek Możejków - parafia iszczołnska;
majątek Papiernia - parafia bieniakońska ?;
Kościeniewo - parafia iszczołnska;
Kowale - parafia wawiórska;
Kościelecki Pacyno - h. Ogończyk
pw. 2.III.1799 r.
Kotarski - h. Pniejnia
majątek Horodenka, dwór Hołdowski - parafia ossowska;
Kotkowski
ok. Chorążyce - parafia nacka;
Kotowicz
wieś Smilginy - parafia wawiórska;
Kotwicki - h. Kotwic
pw. 4.I.1799 r.
posesja dziedziczna Jodki, ok. Wismonty, m. Lida - parafia lidzka;
majątek Żyżma - parafia trokielska (szczuczyńska);
Różanka - parafia różankowska;
Kowalewski - h. Prus III
ok. Hormany, Nowokuńce, Wiszkuńce, wieś Popiszki, wieś Wersoka - parafia ejszyska;
wieś Koniuchy, Michalczuny, Talmonty - parafia nacka;
ok. Mientwiance - parafia żyrmuńska;
ok. Sokoły - parafia ossowska;
Kozakiewicz - h. Kownia
wieś Kuże - parafia butrymańska (ejszyska).
ok. Żelwidory - parafia bieniakońska;
Kozakowski - h. Lis, h. Koził, h. Sas
pw. 4.III.1820 r., 13.X.1833 r., 11.I.1821 r., 21.XII.1861 r.
ok. Pietraszuńce, Bartoszuńce,Czyżuny, Jodki, Krzyże, Paszkiewicze, Poceluńce, Tatarszczyzna, Wołkiewicze - parafia raduńska;
ok. Towzginiany - parafia werenowska;
ok. Honckiewicze, wieś Stawidańce, Podborze, Juryzdyka, - parafia ejszyska;
ok. Dzieżyszki - parafia koleśnicka;
ok. Siewruki, Wincze - parafia wawiórska;
ok. Posolcze - parafia bieniakońska;
ok. Kołyszki - parafia lidzka;
Bolsie;
Kozakowscy zamieszkiwali w 1902 r. okolice: Jodki, Pietraszuńce, Bartoszuńce.
Kozaryn - h. Kościesza
ok. Jurele, Szarkucie, Lubiańce, Mongieliszki - parafia nacka;
wieś Poturze, wieś Sznury, ok. Podwarańce, Bołądzie, Swianiszki - parafia ejszyska;
wieś Wersoka, zaścianek Starka, ok. Kijuciszki - parafia koleśnicka;
folwark Krupa - parafia lidzka;
ok. Tubielewicze - parafia żyrmuńska;
Kozicki
Kozicze - parafia lidzka;
Kozicz
m. Dziembrów - parafia dziembrowska;
Kozielski
m. Lida - parafia lidzka;
zaścianek Szabranowce, Szostakowce, ok. Perechody - parafia wasiliska;
Kozłowski - h. Jastrzębiec
pw. 18.XII.1807 r., 2.IV.1849 r., 5.VI.1861 r.; 18.VII.1817 r., 24.I.1852 r.
ok. Hormany, Jacewicze, wieś Zwiniszki, Dziegucie, Wisińcza - parafia ejszyska;
dwór Dokudowo - parafia lidzka;
ok. Bartoszuńce, Lipkuńce - parafia raduńska;
dwór Waszkiewicze - parafia bielicka;
ok. Bohusławy - parafia bieniakońska;
ok. Bigowszczyzna - parafia nowodworska;
ok. Smilginie - parafia wawiórska;
Krahelski - h. Przegodnia
pw. 30.XI.1826 r.
ok. Nowokuńce - parafia ejszyska;
folwark Krzeczewicze, ok. Talkuńce - parafia raduńska;
m. Lida, ok. Dokudowo - parafia lidzka;
folwark Michalczuny;
Kraiński - h. Jelita
pw. 16.X.1832 r.
majątek Hryszaniszki alias Pokoniawka - parafia dubicka (nacka);
folwark Pałaszki - parafia raduńska;
ok. Wierch Lebiodka, wieś Wojnałowce - parafia wasiliska;
Kraśnik - h. Prawdzicz
ok. Kołomyckie - parafia wawiórska;
ok. Paszyce, Bohdanowo - parafia żołudzka;
m. Dziembrów - parafia dziembrowska;
wieś Bojary, Wierch Lebiodka - parafia wasiliska;
ok. Kraśniki - parafia różaniecka (1799 r.);
Krajewski - h. Leliwa, h. Jasieńczyk
pw. 30.XI.1820 r.
ok. Lejki - parafia lacka;
Brzozowce - parafia żołudzka (wawiórska);
m. Szczuczyn - parafia szczuczyńska;
ok. Wojniłowce, Perechody, zaścianek Górnofel, wieś Borowszczyzna - parafia wasiliska;
ok. Siesiulki - parafia wawiórska;
Poraduń - parafia nacka;
Krukowski - h. Gryf
pw. 29.IV.1821 r., 1.III.1833 r., 22.XII.1851 r.
m. Lida - parafia lidzka;
m. Ejszyszki, ok. Korkuciany - parafia ejszyska;
Krulikowski
ok. Pożyżma - parafia ossowska;
Krupel - h. Korczak
pw. 3.III.1798 r. - 20.I.1799 r.
posesja Widgierowszczyzna;
Krupowicz - h. Krupka, h. Krupos
pw. 28.VIII.1805, 31.XII.1821 r.
Krupowicz - h. Prawdzic
pw. 11.I.1821 r., 7.XI.1834 r., 28.VI.1848 r.; 6.X.1821 r., 8.VI.1861 r.
ok. Krupowszczyzna, Krupowicze, wieś Markucie, ok. Gradowszczyzna - parafia wawiórska;
ok. Krupowiesy, Wiszkuńce, Jacewicze, Bieniuny, Juryzdyka, Dzieżyszki, Lubkiszki, Podborze, Korkuciany, Korsaki, Chomicze - parafia ejszyska;
ok. Bienkiewicze, Stecewicze, Gudy, Krupowicze - parafia żyrmuńska;
folwark Kołyszki, ok. Czechowce, Barany - parafia lidzka;
Dramowicze - parafia szejbakpolska (wasiliska);
ok. Raki, Kurpie - parafia zabłocka;
ok. Niewisza - parafia nowodworska;
ok. Miżance ok. Jurele - parafia nacka;
ok. Pacieluńce, Paszkiewicze, Pusiewory, Wołkiewicze - parafia raduńska;
ok. Bienkiewicze - parafia żyrmuńska;
ok. Mieżyszki, Dzieżyszki - parafia koleśnicka;
ok. Bołotniki - parafia ossowska;
Krupowiczowie zamieszkiwali w 1902 r.: ok. Jurowka, Krupowszczyzna, zaścianek Dramowicze, Poceluńce.
Krupowies - h. Lubicz
pw. 7.I.1799 r., 15.VI.1848 r.
ok. Marcinkiszki, Bołądziszki, Chomicze, Lubkiszki, Wojdagi, Wiszkuńce, Karmaniszki, Krupowiesy, Honckiewicze, Pojedubie, Rymkuny, Wojsiaty, wieś Komaruńce - parafia ejszyska;
Jurele - parafia nacka;
ok. Janiszki, Wojdagi, Starka - parafia koleśnicka;
Krydel - h. Odsiecz
pw. 22.III.1798 r., 1.VIII.1829 r.
Pieciulowce - parafia lidzka;
folwark Tołkowszczyzna - parafia iszczołnska;
Krynicki, pw. 17:XII.1819 r., 19.V.1808 r.
wieś Siendzikowszczyzna;
Podzitwa - parafia ejszyska;
Krzeczkowski - h. Korczak
m. Wawiórka - parafia wawiórska;
Krzywiec - h. Ostoja
wieś Lewasze - parafia trokielska;
ok. Bohdzie - parafia lidzka;
ok. Olechnowicze - parafia raduńska;
ok. Milwidy, Mickańce, Mieszkodańce - parafia nacka;
Krzyż
ok. Krzyże, Janowicze - parafia raduńska;
Krzyżanowski - h. Nowina, h. Mora
ok. Ponieździel, Półstoki, Songiniszki - parafia ejszyska;
ok. Talmonty - parafia nacka;
m. Dziembrów - parafia dziembrowska;
Kubecki
folwark Serafiniszki - parafia ejszyska;
Kubicki - h. Księżyc i miecz
ok. Żomojtele, Jurszyszki - parafia ejszyska;
Kucewicz - h. Bawola głowa
pw. 11.XII.1819 r., 22.XII.1860 r.
wieś Mieżany - parafia ejszyska;
ok. Mickańce, Kucewicze, Jocze - parafia nacka;
ok. Wojzboniszki - parafia koleśnicka;
Kucharski - h. Korab
wieś Bieluńce - parafia nacka;
ok. Widyniańce - parafia koleśnicka;
Kucharzewski
wieś Czyżuny - parafia ejszyska;
Kuczewski - h. Poraj
dwór Żyrmuny - parafia żyrmuńska;
Kuczyński - h. Ślepowron
pw. 3.III.1798 r.- 20.I.1799 r.
Cybory - parafia lidzka;
ok. Piaski - parafia nowodworska;
ok. Radziwiłowce - parafia wawiórska;
m. Raduń - parafia raduńska;
Kujża
Kujże - parafia raduńska;
Kuldosz
ok. Dawidowszczyzna - parafia solecznicka;
Kulesz
Huta - parafia nacka;
Kulesza - h. Ślepowron
pw. 26.V.1800 r., 28.I.1829 r., 23.I.1833 r.
posesja Rymtowczyzna, majątek Ejwuńce - pw. 13.V.1827 r.
posesja Krupowiesy, Rynkuny, Jacewicze, Półstoki, Bieniuny, Michnokiemie, Wiszkuńce, Wojdagi, Korkuciany, Powersocze w 1800 r. - parafia ejszyska;
ok. Stankiewicze, Kasperowszczyzna, Krupowszczyzna - parafia wawiórska;
ok. Janiszki, Mongieliszki, Starka, Swiackiewicze - parafia koleśnicka;
Półwersocze - parafia wasiliska;
ok. Jurele - parafia nacka;
Ejwuńce - parafia raduńska;
Kulikowski - h. Drogomir
pw. 14.IX.1824 r.
majątek Girdziejewka - parafia różaniecka;
wieś Nieciecza - parafia nieciecka;
wieś Hanelki - parafia zabłocka;
Kuncewicz - h. Łabędź
pw. 23.V.1800; 29.X.1817 r., 5.XII.1833 r.
posesja Wersoka, majątek Poturze, Noniszki, Zubiszki, dwór Mejnaliszki - parafia koleśnicka;
m. Lida, majątek Kozicze, ok. Małajkowszczyzna - parafia lidzka;
folwark Białopiotry - parafia ejszyska;
majątek Krułowicze;
Kurniewicz ( Korniewicz)
m.Lida, ok. Czechowce - parafia lidzka;
Kuryłło - h.własny Kuszelewicz - h. Junosza
pw. 16.III.1825 r.
ok. Bołotniki, Dowgiały, Sakowicze - parafia ossowska;
ok. Towzginiany - parafia werenowska;
ok. Mędrykowszczyzna - parafia żyrmuńska;
Kuszelewski - h. Ślepowron
m. Żyrmuny - parafia żyrmuńska;
Kutyłowski - h. Lis
ok. Radziwoniszki - parafia wawiórska;
Kuzmicki - h. Jastrzębiec
folwark Zaczepy - parafia żołudzka;
Kwiatkowski - h. Gryf
m. Lida - parafia lidzka;
dwór Krasule - parafia żołudzka;
Kwieciński
m. Iszczołna - parafia iszczołnska;
Kwinta - h. Drya
pw. 20.VII.1800 r., 5.III.1847 r.
ok. Jadelowce - parafia zabłocka;
ok. Lipkuńce, Rukańce - parafia raduńska;
Zbroszki - parafia wasiliska;


La(e)skowicz - h. Korab
pw. 3.III.1798 - 20.I.1799 r., 16.X.1826 r.
Pusiewory - parafia raduńska;
dwór Hołdowski, dwór Nieciecki - parafia nieciecka;
majątek Kirianowce, Berdowka;
Laskowski - h. Korab
pw. 6.X.1800 r., 11.X.1832 r., 11.XI.1861 r.
majątek Sapuńce, ok. Kiemiejsze, Pusiewory, Nosewicze - parafia raduńska;
Lebecki - h. Łodzia, h. Pobóg
pw. 9.X.1820 r.
folwark Kowalki - parafia raduńska;
ok. Osipowce - parafia zabłocka;
ok. Szlachtowszczyzna - parafia wasiliska;
Lebel - h. własny
dwór ejszyski - parafia ejszyska;
Lebiedziewicz
wieś Jęcze - parafia ejszyska;
Lebiedziński
m. Lida - parafia lidzka;
Lejko, pw. 17.VI.1817 r., 27.VII.1848 r.
ok. Lejki - parafia lacka;
Lebiodka - parafia wawiórska;
ok. Szostakowce - parafia wasiliska;
ok. Chamowszczyzna - parafia dziembrowska;
Lenartowicz
Ostrowle - parafia lidzka;
wieś Żuczki, Gienzgajły - parafia jelneńska;
m. Soleczniki - parafia solecznicka;
parafia raduńska;
Leniewski
ok. Montwiłowszczyzna - parafia solecznicka;
Lesniewski
ok. Wojdagi, Wersoka - parafia koleśnicka;
Leszkiewicz - h. Leski
pw. 4.X.1817 r., 5.VI.1859 r.
ok. Stankiewicze, Dylewo, Czaple, Mejry, Girdziowce - parafia wawiórska;
ok. Starodworce - parafia wasiliska;
m. Zabłocie - parafia zabłocka;
wieś Subocze - parafia żołudzka;
ok. Tarnowszczyzna - parafia białohrudzka;
majątek Kozlany;
Lewczykowski
parafia dziembrowska;
Lewicki
m. Raduń - parafia raduńska;
Lewkowicz
ok. Czerniki - parafia lidzka;
Lewon
parafia raduńska;
Lidziński
ok. Krzeczewicze - parafia raduńska;
Liniewski
ok. Montwiłowszczyzna - parafia solecznicka;
Linkiewicz
m.Lida - parafia lidzka;
ok. Stankiewicze - parafia wawiórska;
m. Raduń - parafia raduńska;
ok. Żomojtele - parafia ejszyska;
Linkim
m. Ossowo - parafia ossowska;
Lipiński - h. Lubicz, h. Rawicz
pw. 6.IX.1817 r., 1855 r.
m. Lida - parafia lidzka;
ok. Poddubicze - parafia dubicka;
Krzeczewicze - parafia raduńska;
Lipowski - h. Bończa
pw. 10.I.1799 r.
posesja Andruszowszczyzna - parafia żołudzka (dziembrowska);
Lipski - h. Grabie
parafia żołudzka;
Lisowski - h. Jeż
ok. Andruszowszczyzna - parafia dziembrowska;
Lubkiewicz - h. Trzaska
pw. 7.I.1799 r., 31.XII.1821 r., 24.XI.1832 r., 12.VI.1835 r.
ok. Jurszyszki, Honckiewicze, Lubkiszki, Łowkieniki, Stawidańce, Chomicze, Mackowszczyzna, Pojedubie, wieś Rezy - parafia ejszyska;
wieś Hryszaniszki - parafia koleśnicka;
m. Lida - parafia lidzka;
Lubianiec - h. Lubicz
pw. 4.III.1820 r., 21.I.1836 r.
ok. Michnokiemie, Kuleszyszki, Korkliny, Korkuciany, Bołądzie, wieś Dociszki - parafia ejszyska;
ok. Jurele, Gaworskie, Lubiańce - parafia nacka;
ok. Stamierowszczyzna, Mongieliszki - parafia koleśnicka;
ok. Pacieluńce - parafia raduńska;


Łabuć - h. Łabędź
Łabuński - h. Zagłoba
Łaniewski - h. Korczak
pw. 3.III.1798 r. - 20.I.1799 r.
posesja Dowgiały - parafia ossowska;
Łapatowski
folwark Zyboły - parafia wasiliska;
Łasko - h. Korab Łaszkiewicz
ok. Surkonty - parafia raduńska;
Łatyszkiewicz
ok. Plasewicze - parafia lidzka;
Ławrynowicz
ok. Rekście, Bekszcie Wielkie - parafia żyrmuńska;
Łą(on)kiewicz
ok. Czerniki - parafia lidzka;
Łodziato
wieś Markucie, ok. Radziwiłowce - parafia wawiórska;
Czepieluny - parafia koleśnicka;
Łojko - h. Łuk, h. Wąż
pw. 3.III.1798 r. - 20.I.1799 r.
Horodyszcze - parafia raduńska;
Siesiulki - parafia wawiórska;
ok. Talmonty - parafia nacka;
folwark Karolinowo;
Łopaciński - h. Lubicz
Łopato - h. Mogiła,
ok. Kolesiszcze, Bohdzie, wieś Korniłki - parafia lidzka;
Łopatowski
folwark Korzyść - parafia wasiliska;
Łosowski
folwark Małe Możejki - parafia iszczołnska;
Łowienicki (Łowieniecki)
Lebiodka - parafia wawiórska;
ok. Gajkowszczyzna - parafia wasiliska;
Łuczko
ok. Gudy, wieś Soroki - parafia żyrmuńska;
ok. Swiackiewicze - parafia ejszyska;
Łukaszewicz - h. Łuk
pw. 31.III.1804 r., 5.XI.1820 r., 24.XI.1861 r., 1832 r., 19.VIII.1820 r.
majątek Osipowce - parafia zabłocka;
ok. Kozieliszki - parafia wasiliska;
ok. Bołądzie, Miżany, wieś Wisińcza - parafia ejszyska;
ok. Jurele, wieś Sołtaniszki - parafia nacka;
m. Bieniakonie - parafia bieniakońska;
ok. Jodki - parafia lidzka;
ok. Pietraszuńce, Pacieluńce - parafia raduńska;
Łukomski
m. Zabłocie - parafia zabłocka;
Łunkiewicz - h. Łuk, h. Bończa
pw. 3.III.1798 r.- 20.I.1799 r., 18.VI.1820 r., 23.I.1829 r., 24.X.1839 r., 17.I.1841 r.
ok. Dowgiały Wielkie, Giniuny, Wojdagi - parafia ossowska;
ok. Wilkańce, Wiszkuńce, Dojlidy, Jacewicze, Marcinkiszki, Krupowiesy, Korkuciany , Korkliny, Kuleszyszki, Półstoki, Żałobiszki, Żemojtele, dwór Dociszki, wieś Poleckiszki - parafia ejszyska;
ok. Malewskie, Łunki, Krzeczewicze, Nosowicze, Pietraszuńce, Wilbiki, Pacieluńce - parafia raduńska;
posesja Kołomyckie, Wylewszczyzna - parafia wawiórska;
ok. Sokoły - parafia żyrmuńska;
wieś Kukle - parafia zabłocka;


Macewicz - h. Rogala
pw. 4.I.1799 r., 31.XII.1804 r.
posesja dziedziczna Maciuńce, ok. Jurele, Gierwielańce - parafia nacka;
ok. Radziwiłowce, Radziwoniszki, Stankieliszki, Smilginie, Michnowce, Krupowo, Wawiórka - parafia wawiórska;
ok. Pietraszuńce, Wołkiewicze - parafia raduńska;
zaścianek Skibiszki, wieś Bakszty - parafia wasiliska (nowodworska);
ok. Sidorowce - parafia nieciecka;
wieś Bakszty - parafia wasiliska;
Macewiczowie w 1902 r. mieszkali w okolicy Maciuńce, Krupowo, Jurele.
Maciecki
ok. Jodki, Bohdzie - parafia lidzka;
Maciejewicz - h. Bogorya
pw. 4.V.1817 r.
ok. Karpowicze - parafia różańska;
dwór Swiniec, ok. Szorkinie - parafia bieniakońska;
folwark Dziczkańce, majątek Stróżnica, wieś Rogaczewszczyzna - parafia ejszyska;
wieś Bojary Smołockie - parafia jelnieńska;
wieś Kobylniki, wieś Gamowce - parafia trokielska;
wieś Bakszty - parafia wasiliska;
folwark Oczkiewicze - parafia żołudzka;
ok. Gierwielańce - parafia nacka;
ok. Filipowicze - parafia nowodworska;
m. Szczuczyn - parafia szczuczyńska;
majątek Zapole (pow. grodzieński), wieś Siewruki, folwark Grabniki;
Maciejewski
ok. Klewki - parafia trokielska;
Kmitowszczyzna - parafia bieniakońska;
wieś Cacki - parafia nieciecka;
Mackiewicz - h. Bogorya, h. Lubicz , Boża wola
pw. 29.X.1817 r., 7.I.1799 r.
m. Ostryna - parafia nowodworska;
ok. Bołotniki - parafia ossowska
ok. Rynkuny - parafia ejszyska;
ok.Sokoły - parafia żyrmuńska;
ok. Pożyżma - parafia werenowska;
ok. Bohusławy - parafia bieniakońska;
ok. Milwidy - parafia solecznicka;
Maculewicz
dwór Falkowszczyzna - parafia nieciecka;
m. Werenowo - parafia werenowska;
Majewski, pw. 16.VII.1808r.
m. Lida - parafia lidzka;
wieś Dubicze - parafia nacka;
m. Bielica - parafia jelneńska;
majątek Papiernia - parafia bieniakońska;
Makarewicz (Makarowicz) - h. Lis
pw. 7.I.1799 r., 8.XI.1815 r., 26.IV.1820 r.
Pożyżma - parafia werenowska;
ok. Ekselmowszczyzna, Wincze, Wawiórka - parafia wawiórska;
Mokrzec Rząsnickie - parafia różaniecka;
ok. Piaszczyzna, majątek Stary Dwór - parafia wasiliska;
m. Lida - parafia lidzka;
ok. Paszyce - parafia żołudzka;
majątek Rakowicze;
Grodno.
Makarewiczowie w 1902 r. - ok. Ekselmantowszczyzna, m. Lida, ok. Paszyce.
Makowski - h. Jelita
pw. 10.I.1799 r.
Siemiankowszczyzna - parafia dziembrowska;
Maksimowicz
parafia dziembrowska;
Makutajtis
Podzitwa - parafia ejszyska;
Malewicz h. Szeliga
dwór Olżewo, m. Lida - parafia lidzka;
folwark Byczkowszczyzna, folw. Milkowszczyzna - parafia dziembrowska;
Malewski - h. Jastrzębiec
pw. 7.III.1799 r., 4.III.1820 r., 31.VIII.1833 r.
ok. Janowicze, Lipkuńce, Malewskie, Pietraszuńce, Surkonty - parafia raduńska;
ok. Dzimitry, Honckiewicze, Karmaniszki, Miżany, Ponieździel - parafia ejszyska;
ok. Montwiany, Sokoły - parafia żyrmuńska;
ok. Bogatki, Przydybajły, Smolaki - parafia lidzka;
ok. Jassowszczyzna, wieś Streżuny - parafia nacka;
ok. Korsaki - parafia jelneńska;
wieś Podwarańce - parafia ossowska;
m. Wilno.
Malinowski
ok. Giesmonty - par. ejszyska;
ok. Czerniki - parafia lidzka;
Maliszewski
folwark Pakuliszki - parafia nacka;
Maluszycki
dwór Horodna - parafia ossowska;
Małachowski - h. Nałęcz
pw. 11.III.1810 r., 6.VII.1859 r.
ok. Zacharowszczyzna - parafia trokielska;
ok. Stankieliszki, wieś Dojlidy - parafia wawiórska;
ok. Krupowiesy, Poleckiszki, ok. Porojście - parafia ejszyska;
ok. Towzginiany - parafia werenowska;
m. Lida, ok. Kolesiszcze, Filanowce - parafia lidzka;
ok. Sokoły - parafia żyrmuńska;
ok. Niekraszuńce - parafia nacka;
majątek Lebioda - parafia wawiórska;
ok. Dowgiały, Bołotniki - parafia ossowska;
m. Bieniakonie - parafia bieniakońska;
m. Wilno.
Małachowscy mieszkali w 1902 r. w okolicy Małe Dowgiały.
Małaszkiewicz
m. Lida - parafia lidzka;
Mamczyc h. Pierś kobieca
pw. 23.V.1800 r.
posesja Wilkańce, ok. Korkliny, Kierszyszki, zaścianek Dumbla - parafia ejszyska;
ok. Bohdzie - parafia lidzka;
ok. Kirszyszki - parafia raduńska;
ok. Wojdagi, Sakowicze, Dowgiały Wielkie, folwark Podborki - parafia ossowska;
ok. Rekście - parafia żyrmuńska;
wieś Kuże, ok. Poczobuty, Papiernia - parafia bieniakońska;
Mamicki
ok. Bogdzie - parafia lidzka;
Mankowski
Miliszyszki - parafia raduńska;
m. Wasiliszki - parafia wasiliska;
Marcinkiewicz - h. Łabędź
pw. 3.III.1798 r. - 20.I.1799 r.
dwór Berdów, Olżew - parafia lidzka;
wieś Toboły - parafia nieciecka;
folwark Dubieńce - parafia iszczołnska;
majątek Wersoka - parafia ejszyska;
Marcinowski - h. Rola
Marciszewski, pw. 19.VI.1821 r., 29.XII.1832 r.
majątek Ładowszczyzna;
Markiewicz - h. Łabędź
pw. 3.III.1798 r.- 20.I.1799 r.
wieś Kołowicze - parafia wawiórska;
ok. Kierbiedzie - parafia lidzka;
Łyczków - parafia wasiliska;
ok. Songiałowszczyzna - parafia solecznicka;
Markiewiczowie w 1902 r. mieszkali w okolicy Sokoły - parafia żyrmuńska;
Markowski - h. Bończa
Korsaki - parafia koleśnicka;
Masłowski - h. Samson
Massalski - h. własny
Maszewski - h. Nowina
pw. 5.V.1821 r.
majątek Winkowce, folwark Trzeciakowce - parafia lidzka;
Matusewicz
wieś Rynkuny, Dumbla - parafia ejszyska;
Sarkinie - parafia wasiliska;
Paszyszki - parafia koleśnicka;
wieś Wersoka - parafia nacka;
Micewicz - h. Radwan
pw. 10.I.1799 r.
posesja dziedziczna Smilginie, ok. Nackiewicze - parafia koleśnicka;
ok. Krokszle - parafia ejszyska;
Michałowski - h. Jasieńczyk
pw. 10.I.1799 r.
posesja dziedziczna Żemojtele - parafia ejszyska;
dwór Sobolewszczyzna - parafia werenowska;
dwór lidzki, Ostrowie - parafia lidzka;
Micary - parafia różaniecka;
ok. Kołomyckie,wieś Monkowce - parafia wawiórska;
ok. Osipowce - parafia zabłocka;
majątek Horodno - parafia ossowska;
Kobrowce - parafia nowodworska;
Michalski
ok. Bohdzie, Okoły - parafia lidzka;
Michnowicz
ok. Kiemiejsze - parafia raduńska;
Mickiewicz - h. Poraj, h. Nałęcz, h. Przyjaciel
pw. 26.V.1800 r., 16.II.1818 r., 20.VI.1819 r.
Towginiany - parafia werenowska;
m. Ejszyszki, posesja Jurszyszki, Jacewicze, Janowicze, Żałobiszki, Honcewicze, ok. Chomicze, Marcinkiszki, Giesmonty, Rynkuny, Swiackiewicze, Wojdagi, folwark Hormany,wieś Paleckiszki - pararafia ejszyszka;
posesja Krupowicze - parafia żyrmuńska;
folwark Żukany, Pikiszki, ok. Smilginie, Stamierowszczyzna, Siemaszki - parafia koleśnicka;
ok. Wilbiki, Pietraszuńce, Rzeżucie - parafia raduńska;
ok. Mickańce, Rakunciszki - parafia nacka;
ok. Dowgiały Wielkie - parafia ossowska;
ok. Bohusławy - parafia bieniakońska;
m. Lida,ok. Kierbiedzie, Bohdzie, Rzeżucie - parafia lidzka;
Mienczyński (Mięczyński)
ok. Pietraszuńce - parafia raduńska;
Mikosza - h. Dąbrowa
pw. 7.I.1799 r.
posesja Pożyżma, ok. Wilkance, wieś Wisińcza, Dojlidy - parafia ejszyska;
ok. Wojdagi - parafia ossowska;
ok. Czechowce, folwark Ostrowie - parafia lidzka;
ok. Giniuny - parafia werenowska;
ok. Poczobuty, Posolcze - parafia bieniakońska;
Pożyżma - parafia hermaniska (ejszyska);
Mikulski - h. Pielesz
pw. 23.V.1800 r., 11.X.1817 r., 16.IX.1824 r., 23.XI.1861 r., 7.XII.1825 r.
majątek Bielowszczyzna - parafia żołudzka;
majątek Głębokie - parafia nacka;
majątek Werenów - parafia werenowska;
Mikutowicz - h. Ostoja
pw. 28.VI.1834 r.
Milewicz, pw. 8.III.1799 r.
ok. Kierbiedzie, Kołyszki, Bołtucie - parafia lidzka;
ok.Noniszki - parafia żyrmuńska;
ok. Lubiańce, Gaworskie - parafia nacka;
ok. Korkuciany - parafia ejszyska;
Milewski, pw. 8.III.1799 r.
ok. Białopiotrowiecze, Giesmonty, Sakowicze - parafia ejszyska;
ok. Wisińcza - parafia butrymańska (ejszyska);
folwark Jagiełowicze - parafia nacka;
Druskinie - parafia koleśnicka;
Miłaszewicz
ok. Michnokiemie - parafia ejszyska;
ok. Posolcze, Chreptowicze - parafia bieniakońska;
ok. Songiałowszczyzna, Rudowszczyzna - parafia solecznicka;
Minakowski - h. Odrowąż
pw. 10.I.1799 r., 7.II.1801 r., 14.VI.1861 r.
posesja Bieniuny, ok. Bołądzie, Chomicze, Honckiewicze Małe, Podborze, Jacewicze, wieś Dejnowo, Czurańce - parafia ejszyska;
ok. Sokoły, Paszkiewicze - parafia żyrmuńska;
ok. Jocze - parafia nacka;
Minko
folwark Dziczkańce - parafia ossowska;
Minski, pw. 6.V.1839 r.
majątek Rekście - parafia żyrmuńska;
Mioduszewski, pw. 10.I.1821 r.
ok. Rouby, Dylewo, Radziwiłowce, Wincze, Markucie, Kołomyckie, Szalewo - parafia wawiórska;
ok. Mickańce, Lubiańce - parafia nacka;
ok. Maluki - parafia zabłocka;
wieś Leluszowce, Szpilki - parafia iszczołnska;
Mirowski
ok. Bohdzie - parafia lidzka;
Misielewicz
Dubicze - parafia raduńska;
m. Ossowo - parafia ossowska;
Misiewicz
ok. Czernichy - parafia żyrmuńska;
m. Raduń - parafia raduńska;
Misiura, pw. 15.II.1805, 21.IX.1861 r.
ok. Zalewszczyzna, Jodki, Kierbiedzie, Bohdzie, Czerniki, Wismonty, Ejsmonty - parafia lidzka;
ok. Witożencie - parafia raduńska;
wieś Dejnowa - parafia ejszyska;
Mizgier - h. Sieniuta
pw. 3.III.1798 r.- 20.I.1799 r.
dziedziczna posesja Jodki - parafia lidzka,
ok. Janowicze - parafia raduńska;
ok. Petrykany - parafia trokielska;
ok. Czechowce - parafia lidzka;
Mogielnicki
ok. Szlachtowszczyzna - parafia wasiliska;
Mokrzecki - h. Ostoja
pw. 11.X.1827 r., 11.II.1833 r.
majątek Mokrzec Moraczewszczyzna - parafia różaniecka;
majątek Dzitryki - parafia nieciecka;
majątek Derażna - parafia żołudzka;
Mołodecki, pw. 7.I.1799 r., 19.VI.1861 r.
Mołodzki (Mołocki) - h. Prawdzic
pw. 26.V.1800 r., 8.VII.1832 r., 19.XII.1851 r.
ok. Kijuciszki - parafia koleśnicka;
ok. Wojdagi - parafia ejszyska;
Mongiałło - h. Wadwicz
ok. Lubiańce, Paszyszki - parafia nacka;
ok. Janiszki, Wojdzboniszki - parafia koleśnicka;
Moniuszko
ok. Soroki - parafia żyrmuńska;
wieś Szawry - parafia nacka;
Monkiewicz - h. Lubicz odm.
pw. 11.IX.1825 r., 16.X.1820r., 6.IV.1859 r.
folwark Ładaciszki, ok.Bartowty, Bieniuny, Bołądzie, Gilwiniszki, Honckiewicze, Hormany, Kijucie, Korkliny, Kudły, Lubkiszki, Łowkieniki, Mackiszki, Marcinkiszki, Michnokiemie, Monkiewicze, Niewoniańce, Pożeczkowszczyzna, Rynkuny, Wersoka, Żałobiszki, ok. ok. Żemojtele - parafia ejszyska;
ok. Mickańce - parafia nacka;
ok. Januszyszki - parafia raduńska;
ok. Kołomyckie - parafia wawiórska;
ok. Kmitowszczyzna - parafia bieniakońska;
Moraczewski - h. Cholewa
pw. 1.II.1810 r.
majątek Unichowszczyzna - parafia różaniecka;
majątek Józefów - parafia wawiórska;
majątek Andruszowce - parafia żołudzka (dziembrowska);
Moraczyński - h. Mora
pw. 16.X.1820 r.
ok. Wierciołki - parafia żołudzka;
wieś Kościeniewo - parafia wasiliska;
Moraczyńscy w 1902 r. mieszkali w okolicy Wierciołki.
Morawski - h. Dąbrowa
pw. 7.I.1799 r.
posesja dziedziczna Hormany - parafia ejszyska;
ok. Giniuny - parafia werenowska;
Horodenka - parafia ossowska;
Morgiewicz - h. Odrowąż, h. Krysin
pw. 3.XI.1819 r.
ok. Mickańce, Puziele - parafia nacka;
ok. Serafiniszki - parafia ejszyska;
majątek Hanelki - parafia zabłocka;
Morozowski
wieś Kulkiszki - parafia bieniakońska;
Morzeczewski
wieś Leluszowce - parafia wasiliska;
Moskiewicz - h. własny
pw. 17.VIII.1832 r.
folwark Żyżma - parafia trokielska;
wieś Towzginiany - parafia werenowska;
Mrokowski - h. Ślepowron
Murawski - h. Korab
ok. Jacewicze, Hormany - parafia ejszyska;
wieś Chorążyce - parafia nacka;
Muraczyński
wieś Łowczyłowicze - parafia lidzka;
Muszyński
ok. Siemiejki, Czeszejki, wieś Radziwiłowce, Kotowicze - parafia wawiórska;
Muszyniewski
wieś Monkowce - parafia zabłocka;
Myszkowski - h. Jastrzębiec
m. Lida - parafia lidzka;
Myślicki
m. Ejszyszki - parafia ejszyska;


Nacewicz - h. Lis
pw. 26.V.1800 r.
ok. Bujwidy, Korkuciany, Bołądzie, Chomicze, Honckiewicze - parafia ejszyska;
wieś Zajkowszczyzna - parafia iszczołnska;
wieś Sinodwory, Stawidańce - parafia ejszyska;
Narbudzki
ok. Rakuciniszki - parafia nacka;
Narbutt - h. Trąby, h. Zadora
pw. 21.VII.1811 r., 27.III.1827 r., 8.XI.1861 r.
majątek Szawry, Lewkiszki, Talmonty - parafia nacka;
majątek Andruszowce - parafia żołudzka;
folwark Radziwoniszki - parafia nieciecka;
majątek Jurszyszki - parafia ejszyska;
folwark Talkuńce - parafia raduńska;
dwór Zubiszki, Wersoka - parafia koleśnicka;
m. Lida, ok. Bielskie - parafia lidzka;
ok. Tarnowszczyzna, Stary Swór - parafia wasiliska;
majątek Kobrowce - parafia nowodworska;
majątek Janowszczyzna, Sukurcze, Woronicze;
Narkiewicz - h. Wieniawa
pw. 10.I.1799 r.
posesja Dziembów - parafia dziembrowska;
ok. Rynkuny, Narkuny,wieś Jęcze - parafia ejszyska;
dwór Owsiadowski - parafia trokielska;
ok. Kierbiedzie, Bohdzie - parafia lidzka;
Narucki
wieś Soliszki - parafia ossowska;
Naruszewicz - h. Wadwicz
m. Lida, ok. Worniszki, Kierbiedzie, Paszkiewicze - parafia lidzka;
folwarek Poleckiszki, Pakuliszki - parafia nacka;
wieś Tatary - parafia ossowska;
Nejman (Neyman)
wieś Konwaliszki, wieś Smolinie - parafia bieniakońska;
Nieciecki - h. Poraj
pw.21.X.1821 r.
ok. Rodziewicze - parafia nieciecka;
ok. Wołejsze, Raki - parafia zabłocka;
ok. Smolicha, ok. Niewisza, Rytelewszczyzna - parafia nowodworska;
ok. Siesiulki - parafia wawiórska;
ok. Jodki - parafia lidzka;
Pojedubie - parafia koleśnicka;
Wołdociszki - parafia raduńska;
Niedzwiecki - h. Ogończyk
dwór Wankiewicze - parafia bielicka;
Niemiętowski - h. Sulima;
Niemiro
wieś Szawerdaki - parafia żyrmuńska;
Niepokojczycki
m. Lida - parafia lidzka;
folwarek Wołczynka - parafia wasiliska;
m. Ejszyszki - parafia ejszyska;
Niewiadomski
m. Lida - parafia lidzka;
Niewojno
m. Raduń - parafia raduńska;
ok. Wojdagi, Jurszyszki, Jęcze - parafia koleśnicka;
folwark Janiszki, Nackiewicze - parafia nacka;
Nitorowicz
ok. Nowojpiele - parafia wawiórska;
Noniewicz - h. Dołęga
pw. 16.III.1798 r.
Noniewicz - h. Prus
pw. 23.V.1800 r., 17.X.1827 r.
ok. Sakowicze - parafia ejszyska (ossowska);
ok. Krokszle, Jocze, Wojdzboniszki - parafia koleśnicka;
m. Lida - parafia lidzka;
ok. Gawienie;
Nossowicz - h. Topór
pw. 23.V.1800 r., 21.XI.1820 r.
posesja Lubiańce - parafia nacka;
ok. Korkuciany- parafia ejszyska;
ok. Lubarty - parafia bieniakońska;
pw. 3.VIII.1820 r., ok. Łunki - parafia raduńska;
ok. Lipkuńce, Nosowicze, Pacieluńce, Pietraszuńce - parafia raduńska;
Nossewicz - h. Topór
m. Raduń, ok. Butrymy, Nosewicze, Surkonty, Łunki, Giesztowty, Januszyszki, Pałaszki - parafia raduńska;
ok. Posolcze - okolica bieniakońska;
ok. Bołądziszki, Bołądzie, Dzimitry, Jacewicze, Korkuciany, Korkliny, Kuleszyszki, Niewoniańce, folwark Narkuszki - parafia ejszyska;
ok.Piaski - parafia nowodworska;
ok. Rekście Wielkie, Hancewicze - parafia żyrmuńska;
ok. Sobolańce, Talmonty, Lubiańce, wieś Sierbieniszki - parafia nacka;
folwark Muchladziszki - parafia werenowska;
ok. Czechowce, Czerniki - parafia lidzka;
Nowicki - h. Nowicki, h. Poraj
pw. 10.I.1799 r.
ok. Pikiszki, Puziele, Mickańce, zaścianek Starzeniszki - parafia nacka;
ok. Wilkańce, Dzimitry, Żemojtele - parafia ejszyska;
wieś Paszkowszczyzna - parafia bieniakońska;
Nowicztrowszczyzna - parafia jelneńska;
ok. Kijucie, Wojdagi - parafia koleśnicka;
ok. Dowgiały - parafia ossowska;
wieś Pilczuki - parafia iszczołnska;
ok. Wołejsze - parafia zabłocka;
m. Lida - parafia lidzka;
Nowocki
wieś Widyniany - parafia koleśnicka;
Nowokuński - h. Strzemię, h. Nowina
pw. 26.V.1800, 25.VII.1832 r.
majątek Karmaniszki, Jurszyszki, Honcewicze, ok.Nowokuńce, Bujwidy, Żemojtele, Żałobiszki - parafia ejszyska;
ok. Bogatki - parafia lidzka;
wieś Zieniewicze - parafia wawiórska;
ok. Towzginiany - parafia werenowska;
Oborski
majątek Iwaszkiewicze;
Obrocki
wieś Bękarty - parafia solecznicka;
Obuchowicz
ok. Pojedubie - parafia ejszyska;
Obuchowski
ok. Rakuciniszki - parafia nacka;
wieś Dziegucie - parafia ejszyska;
ok. Hlebowce - parafia wasiliska;
majątek Ignatowszczyzna - parafia wawiórska;
Odyniec - h. Leliwa
Podwaryszki - parafia bieniakońska;
Okniński - h. Okniński
pw. 29.X.1817 r.
majątek Głębokie - parafia nacka;
Okolicki
ok. Hormany, Bujwidy, Jacewicze, folwark Gilwiniszki, wieś Podborze - parafia ejszyska;
Okołów - h. Topór
pw. 17.I.1799 r., 12.XI.1817 r., 20.XI.1820 r.
m. Lida, ok. Okoły - parafia lidzka;
Janowicze, Pocieluńce - parafia raduńska;
m. Werenów - parafia werenowska;
Stoki - parafia jelneńska;
Olechnowicz - h. Leliwa
posesja Posolcze, Poczobuty, zaścianek Hryndziszki - parafia bieniakońska;
wieś Papukiszki - parafia butrymańska;
ok. Wołczki - parafia żołudzka;
ok. Kobrowce - parafia nowodworska;
ok. Towzginiany, folwark Sobolewszczyzna - parafia werenowska;
ok. Szłowience - parafia zabłocka;
ok. Czechowce - parafia lidzka;
folwark Stary Dwór - parafia wasiliska;
ok. Songiniszki - parafia ejszyska;
Olszański, pw. 31.VIII.1820 r.
ok. Baniuny, Bołądzie - parafia ejszyska;
m. Żołudek - parafia żołudzka;
m. Bielica - parafia bielicka;
m. Wilno.
Olszewski - h. Ślepowron
pw. 26.I.1801 r., 24.III.1819 r.
m. Szczuczyn - parafia szczuczyńska;
ok. Giniuny - parafia werenowska;
ok. Wojdagi - parafia ossowska;
wieś Żelwidory, wieś Kowalewszczyzna - parafia bieniakońska;
ok. Michnokiemie, wieś Dociszki - parafia ejszyska;
Koniawa dwór - parafia nacka;
Zajki - parafia białohrudzka;
Siedziekowszczyzna - parafia raduńska;
m. Lida - parafia lidzka;
Oławski
ok. Bołądziszki - parafia ejszyska ( koleśnicka);
Opolski
wieś Hanczarowczyzna - parafia zabłocka;
Oranowski, pw. 11.XI.1820 r.
dwór Horodno - parafia ossowska;
ok. Wismonty - parafia lidzka;
majątek Szymkowszczyzna;
Wojno - Orański - h. Kościesza
wieś Mikalce - par. trokielska;
ok. Sakowicze - parafia ossowska;
Żyżma - parafia trokielska (szczuczyńska);
Orłowski
Orzechowski
Połubniki - parafia lidzka;
Osiecki, pw. 22.XI.1819 r.
ok. Kobrowce - parafia nowodworska;
folwark Krzywicze - parafia jelnieńska;
Kopciowszczyzna - parafia zabłocka;
m. Lida - parafia lidzka;
Bocewicze;
Ostaniewicz, pw. 23.XII.1819 r.
m. Lida - parafia lidzka;
dwór Bolcieniki - parafia bieniakońska;
Ostapowicz
m. Wasiliszki - parafia wasiliska;
Ostrowski
folwark Zabrzezie - parafia ejszyska;
ok. Podubie, Jodki - parafia lidzka;
Ostrouch - h. Szeliga
pw. 10.X.1799 r., 3.VI.1818 r., 11.IX.1862 r.
ok. Pożyżma - parafia werenowska;
ok. Szczytniki, wieś Dubczany, folwark Rubiki - parafia białohrudzka;
ok. Worniszki, Kolesiszcze, Czechowce, Nieciecz, folwark Kadełby, dwór Olżewo - parafia lidzka;
ok. Bołotniki - parafia ossowska;
m. Bielica, ok. Ostrouchy - parafia jelnieńska;
wieś Mońkowce, Czaple - parafia wawiórska;
majątek Koniuszany, wieś Sołomianka, Ostrouchy, wieś Olszowce - parafia bielicka;
ok. Kulpy - parafia żyrmuńska;
wieś Nowina - parafia zabłocka;
Oszmiański - h. Lubicz
pw. 3.III.1798 r.- 20.I.1799 r.
Ożarowski - h. Rawicz
pw. 26.V.1800 r., 6.IX.1834 r., 5.VI.1859 r.
ok. Hormany, Dociszki, Honckiewicze, Korkliny, Michnokiemie, folwark Montwiliszki, Serafiniszki - parafia ejszyska;
wieś Soliszki - parafia ossowska;

Pacewicz - h. Półorzeł
pw. 20.X.1817 r., 1.X.1832 r.
ok. Czechowce (1832 r.), Raklowce, folwark Kołyszki - parafia lidzka;
ok. Kurminy, Bekszcie, Kulpy - parafia żyrmuńska;
Pachniewski
majątek Dyszlewczyzna - parafia zabłocka;
Pacyna - h. Ogończyk
pw. 10.I.1821 r.
ok. Widugorowszczyzna - parafia żołudzka;
ok. Ostrouchy - parafia jelnieńska;
ok. Mazarowszczyzna (1832 r.);
Palkowski
Pancewicz
Kościeniew - parafia szejbakpolska;
Paprocki - h. Jastrzębiec
pw. 28.V.1828 r.
ok. Wołczki - parafia żołudzka;
wieś Zgrebniki;
Parnawski - h. Sas
Paszkiewicz - h. Radwan, Jastrzębiec
pw. 26.V.1800 r., 22.XII.1832 r., 2.IV.1862 r.
ok. Bartowty, Marcinkiszki, Miżany, Chomicze, Songiniszki, Żomojtele, Ponieździel, folwark Zachaliszki - parafia ejszyska;
ok. Pocieluńce - parafia raduńska;
folwark Birżynie, Posolcze - parafia bieniakońska;
Paszkowski, pw. 26.VII.1845 r.
m. Szczuczyn - parafia szczuczyńska;
ok. Bohdzie - parafia lidzka;
ok. Towzginiany - parafia werenowska;
wieś Bartoszuny - parafia bieniakońska;
Pawlukiewicz
Podzitwa - parafia ejszyska;
Pawłowski - h. Roch, h. Jastrzębiec
pw. 16.XII.1819 r.
ok. Wojdagi - parafia koleśnicka;
m. Werenów - parafia werenowska;
ok. Rytelewszczyzna - parafia nowodworska;
ok. Songiałowszczyzna - parafia solecznicka;
Sołtaniszki - parafia nacka;
majątek Dubrowa (1832 r.);
zaścianek Sienkieliszki;
Pawłowicz
ok. Korkuciany - parafia ejszyska;
wieś Koleśniki - parafia koleśnicka;
Bastuny - parafia ossowska;
Perepeczko
ok. Pożyżma, wieś Dejnowka - parafia werenowska;
Peretko
ok. Montwiłowszczyzna - parafia solecznicka;
Perkowski
Petrykiewicz
dwór Cybory - parafia lidzka;
Petrykowski - h. Drogomir
pw. 21.III.1804 r.
ok. Jurele - parafia nacka;
m. Lida - parafia lidzka;
Słobodka - parafia raduńska;
majątek Pastowszczyzna;
Piadziewicz - h. Cholewa
pw. 23.V.1800 r., 26.V.1800 r.
wieś Druskienniki, Gumbiszki, Zubiszki, ok. Bołądzie, Hormany, Porojście, Łowkieniki, Dzimitry, Lubkiszki - parafia ejszyska;
ok. Giniuny - parafia werenowska;
ok. Malewskie, Pacieluńce - parafia raduńska;
wieś Druskinie, ok. Dowgiały - parafia ossowska;
Piasecki - h. Janina
pw. 25.I.1829 r.
majątek Brzozowce (1832 r.), Tarnowszczyzna - parafia wasiliska (białohrudzka);
Podubnie - parafia lidzka;
Zubiszki - parafia ejszyska;
posesja Szymkowszczyzna - parafia nowodworska;
Piątkowski
folwark Andruszowszczyzna - parafia żołudzka;
m. Szczuczyn - parafia szczuczyńska;
folwark Zielce - parafia jelnieńska;
m. Lida - parafia lidzka;
Piekarski
m. Lida - parafia lidzka;
Pieńkowski
wieś Bortele - parafia koleśnicka;
Pietkiewicz - h. Jastrzębiec, h. Trąby
pw. 26.V.1800 r., 24.I.1842 r.
ok. Chomicze, Korkliny, Pojedubie - parafia ejszyska;
ok. Kurpie - parafia zabłocka;
ok. Kasperowszczyzna, Michnowce - parafia wawiórska;
Pusiewory - parafia raduńska;
dwór Biskupce - parafia lidzka;
wieś Soliszki - parafia ossowska;
Pietraszewicz - h. Radwan
Pietraszkiewicz
folwark Czepiełuny - parafia nacka;
Pietrowski
wieś Czurańce - parafia ejszyska;
Pietrukiewicz
ok. Tołciszki, Talmonty - parafia nacka;
Pietrusewicz (Petrusewicz)
ok. Jurele - parafia nacka;
m. Lida - parafia lidzka;
pw. 29.II.1816 r. - majątek Zalesie w mińskim powiecie;
Pilecki - h. Leliwa
pw. 29.XI.1807 r., 27.IX.1817 r.
majątek Piatkowszczyzna, Orzeliszki - parafia żyrmuńska;
Hołodziszki dwór - parafia ejszyska;
Sukurcze;
Piler
Dombrowna - parafia lidzka;
Piotrowicz
ok. Songiałowszczyzna - parafia solecznicka;
Piotrowski - h. Junosza, Ślepowron
pw. 18.VII.1816 r., 31.VIII.1820 r.
ok. Posolcze - okolica bieniakońska;
wieś Wersoka, ok. Hormany, Jurszyszki, Ponieździel - parafia ejszyska;
m. Szczuczyn - parafia szczuczyńska;
Lebiodka - parafia wawiórska;
Nieciecza - parafia lidzka;
wieś Klukowicze - parafia nieciecka;
wieś Dzitryki - parafia bielicka;
Korwin - Piotrowski
dwór Waszkiewicze - parafia jelnieńska;
Pirucki
Pleskaczewski, pw. 19.XII.1819 r.
ok. Niewoniańce - parafia ejszyska;
Pławiński - h. Plater
ok. Posolcze, dwór Brazelce - parafia bieniakońska;
Pławski , pw. 20.VII.1817 r.
ok. Szostakowce, wieś Hlebowce - parafia wasiliska;
wieś Mejry, majątek Stara Pielasa - parafia wawiórska;
m. Lida, ok. Bohdzie, Kolesiszcze - parafia lidzka;
ok. Pietraszuńce, Giesztowty, Posada, Pacieluńce - parafia raduńska;
Zabłocie - parafia żołudzka;
ok. Filipowicze - parafia nowodworska;
ok. Mikulicze,
Poczobutt (Odlanicki) - h. Pogonia II (Bożezdarz)
pw. 15.X.1820 r.
folwark Dzimitry, ok. Bołądzie, zaścianek Wisińcza - parafia ejszyska;
ok. Poczobuty, Michnokiemie - parafia bieniakońska;
Podbereski - h. Gozdawa
Podejko - h. Korab
pw. 10.I.1799 r., 3.III.1820 r.
ok.Januszyszki, Jurele, Pojedubie - parafia ejszyska;
ok. Jodki - parafia lidzka;
m. Zabłocie - parafia zabłocka;
posesja Malewskie, ok. Janowicze, Bartoszuńce, Wołkowicze - parafia raduńska;
m. Zabłoć, Zapaśniki, Trokielszczyzna - parafia zabłocka;
ok. Jurele, Smilginie, Niekraszuńce - parafia nacka;
wieś Jeremiewicze - parafia nieciecka;
wieś Lubkańce;
Podbipięta - h. Gozdawa
Podlecki - h. Rola
Podlewski - h. Prus I
Pogoski (Pohoski)h. Półkozicz
m. Żołudek - parafia żołudzka;
Połoński - h. Leliwa
pw. 11.XI.1816 r., 28.II.1823 r., 12.X.1828 r.
m. Lida - powiat lidzki;
folwark Tataryszki - parafia solecznicka;
m. Wawiórka - parafia wawiórska;
m. Kiszyniów (1855 r.).
Połujan (Pułjan), h. Pomian, h. Rokosz
pw. 7.XII.1798 r.
ok. Wincze, Dylewo, Lebiodka, Wawiórka - parafia wawiórska;
wieś Rycze - parafia dziembrowska;
wieś Dziegciary - parafia wasiliska;
ok. Nowosady - parafia zabłocka;
wieś Bojary - parafia żołudzka;
Połukord - h. Trupia głowa, h. Radwan
ok. Korkliny, Krupowiesy, Tietiańce, Rukańce, wieś Dociszki - parafia ejszyska;
wieś Gudziszki - parafia koleśnicka;
Posolcze - parafia bieniakońska;
Poniatowski - h. Ciołek
pw. 27.VI.1800 r.
ok. Brzozowce - parafia wawiórska;
ok. Dramowicze - parafia wasiliska;
Popławski - h. Drzewica, h.Trzaska
Józefów - parafia wawiórska;
Łyczków - parafia szejbakpolska;
majątek Kapciuga - parafia wasiliska;
folwark Utwiany - parafia nowodworska;
Pomorski - h. Trzy gwiazdy
pw. 26.II.1820 r.
ok. Piaski - parafia lidzka (nowodworska);
majątek Berdziłowszczyzna;
Potrykowski (Petrykowski ) - h. Drogomir
pw. 21.III.1804 r.
majątek Lebiodka (1832 r.) - parafia wasiliska;
ok. Jurele - parafia nacka;
m. Lida - parafia lidzka;
majątek Pastowszczyzna;
Porzecki - h. Pomian
pw. 10.I.1799 r.
posesja Porzeczkowszczyzna - parafia ejszyska;
Pozniak - h. własny
wieś Klukowicze - parafia nieciecka;
Prochowski
ok. Wilkance - parafia ejszyska;
ok. Dowgiały - parafia ossowska;
Prokopowicz - h. Trzy Groty
pw. 10.I.1799 r.
ok. Mongieliszki - parafia ejszyska;
Proniewski - h. Szeliga
pw. 10.01.1799 r., 16.02.1845 r.
Protassowicz (Protassewicz )
dwór Kulbaczyn - parafia lacka;
m. Żołudek - parafia żołudzka;
m. Zabłocie - parafia zabłocka;
Sułapieciszki - parafia nacka;
Zaścianek - parafia bieniakońska;
Krokszle - parafia koleśnicka;
Pryszmont - h. Łabędź, h. Rawicz, h. Pobóg
pw. 23.V.1800 r., 24.II.1820 r.
ok. Siemaszki - parafia koleśnicka (1832 r.);
ok. Wojdagi, Rynkuny, zaścianek Chomiszki, ok. Ponieździel, Pojedubie (1833 r.), Montwiliszki, Korkliny, wieś Gumbiszki - parafia ejszyska;
ok. Gierwielańce, Nackiewicze - parafia nacka;
ok. Krupowiesy, Mongieliszki - parafia koleśnicka;
ok. Melwidory - parafia bieniakońska;
ok. Pacieluńce - parafia raduńska;
zaścianek Zamojciszki - parafia ossowska;
Przegaliński
m. Bieniakonie - parafia bieniakońska;
Przeleński
ok. Przeleńskie - parafia zabłocka;
Przewodowski
Nowickiszki - parafia ejszyska;
Przybora - h. Syrokomla Przybytko (Przybytek) - h. Rudnica albo Następ
pw. 16.X.1826 r.
majątek Wołejsze - parafia zabłocka;
dwór i folwark Hornie - parafia lidzka;
ok. Hryszaniszki - parafia nacka;
majątek Hajkowszczyzna - parafia wasiliska;
Ptak - h. Kownia
pw. 26.I.1799 r., 14.VII.1848 r., 30.IX.1859 r.
posesja Półstoki, Miżany, Jacewicze, Cieciorka, Dzimitry, Podborze, folwark Konstanciszki - parafia ejszyska;
ok. Dowgiały - parafia ossowska;
Puciato - h. Syrokomla
ok. Petrykany - parafia trokielska;
Puchalski - h. Pobóg, Ślepowron
Radziwiłowce - parafia wawiórska;
Puciłowski - h. Orzeł
Bieluńce dwór - parafia nacka;
Puljanowski, pw. 19.X.1817 r.
folwark Bobrownia;
majątek Cielejewszczyzna;
Puławski - h. Ślepowron
ok. Bołądziszki - parafia ejszyska;
Pusłowski
majątek Dworzyszcze;
Putrament - h. Dołęga
Puttkamer - h. Brodacice odm. Gryf
pw. 8.XII.1802 r., 23.X.1826 r.
majątek Bolcieniki,Brasele - parafia bieniakońska;
Puzielewicz - h. Ślepowron
pw. 17.I.1835 r.
posesja dziedziczna Puziele, ok. Jurele, Mickańce - parafia nacka;
Pużelewicz
ok. Rakliszki, Sobolewszczyzna - parafia werenowska;


Raczko - h. Warnia
wieś Krupie, ok. Czerniki, ok. Czechowce - parafia lidzka;
ok. Rynkuny - parafia ejszyska;
ok. Paszkiewicze - parafia raduńska;
Raczewski
wieś Chadziuki - parafia białohrudzka;
Raczkowski - h. Poraj
ok. Dzieżyszki, Kimboły - parafia ejszyska;
ok. Maciuńce - parafia nacka;
Raczyński - h. Jastrzębiec
ok. Wismonty - parafia lidzka;
Radliński - h. Drzewica
pw. 19.XII.1819 r.
m. Bielica - parafia jelneńska;
Radniewski
dwór Bratomierz - parafia ejszyska;
Radziejewski
ok. Jacewicze - parafia ejszyska;
Radziewicz - h. Łuk
ok. Wołejsze - parafia zabłocka;
ok. Rodziewicze - parafia nieciecka (1833);
ok. Januszyszki - parafia raduńska;
Radziwanowski ( Radziwoński ) - h. Bełty
pw. 3.III.1798 r. - 20.I.1799 r.
posesja dziedziczna Czarnowszczyzna;
Radziwiłowicz - h. Lubicz, h. Sulima
pw. 10.I.1799 r.
posesja Michnokiemie, ok. Borteliszki, ok.Hormany, Żałobiszki, Korkuciany - parafia ejszyska;
Rakielewicz
Myto - parafia wawiórska;
Rakowski, pw. 28.III.1823 r.
ok. Kasperowszczyzna - parafia wawiórska;
folwark Łojbiszki;
Ramułt
dwór Istoki - parafia jelneńska;
Rapacki - h. Lubicz
pw. 4.III.1820 r.
Dejnowo - parafia wawiórska;
dwór Tarnowszczyzna - parafia białohrudzka;
majątek Apolonis, ok. Rekście, wieś Kowki - parafia żyrmuńska;
majątek Owsiadowo;
Rasimowicz
Rawieński
majątek Podubniewo;
Reczyński (Ręczyński) - h. Larysz, h. Rogala
m. Bielica - parafia jelneńska;
majątek Łyczków - parafia wasiliska;
Rejbnitz , pw. 5.VI.1832 r.
majątek Trzeciakowce - parafia lidzka;
Rekść - h. Leliwa
pw. 31.XII.1798 r., 27.X.1841 r.
posesja Siesiulki, Ławrynowicze - parafia wawiórska;
posesja Jodki - parafia lidzka;
ok. Poczobuty, Posolcze, Miszkinie - parafia bieniakońska;
Reynhard, pw. 21.VIII.1820 r.
m. Lida - parafia lidzka;
Wilno.
Rewenski, pw. 21.V.1818 r., 30.VI.1847 r., 9.IX.1858 r., 26.II.1859 r.
majątek Chwojowszczyzna;
Rewkowski - h. Świerczek
dwór Franopolski, Pożyżma - parafia hemaniska;
Rodkiewicz - h. Pobóg
pw. 22.VIII.1825 r.
m. Różanka - parafia różankowska;
m. Bielica - parafia jelneńska;
majątek Gornie - parafia lidzka;
wieś Tawsiuny - parafia ejszyska;
m. Nowogródek.
Rodziewicz - h. Łuk
pw. 29.X.1820 r., 13.X.1832 r.
ok. Widugierowszczyzna - parafia żołudzka;
ok. Rodziewicze - parafia nowodworska;
Pożyżma - parafia hermaniska;
Dumbla - parafia ejszyska;
ok.Jurele, Pakuliszki, Brzozówka - parafia nacka;
Talkuńce - parafia raduńska;
ok. Łyczków - parafia wasiliska;
wieś Czeszejki, Wierzchwawiórka - parafia wawiórska;
parafia dziembrowska;
Rogowski
m. Lida - parafia lidzka;
Rojecki - h. Trzaska
Rokicki - h. Rawicz
pw.16.X.1817 r.
posiadłość Nowosady - parafia lidzka (zabłocka);
m. Jelna - parafia jelneńska (1832 r.);
m. Lida, ok. Przydybajły - parafia lidzka;
Romanowicz - h. Lubicz
pw. 19.IX.1817 r.
folwark Olekszyszki;
Romanowski - h. Boża Wola
pw. 23.V.1800 r.
wieś Sznury, Jęcze - parafia ejszyska;
Nackiewicze - parafia koleśnicka;
wieś Łohody - parafia różaniecka;
wieś Saliszki - parafia ossowska;
ok. Bołtucie - parafia lidzka;
ok. Stasiłowce, Wincze, Stankiewicze, Rouby - parafia wawiórska;
ok. Baranichy - parafia nowodworska;
ok. Romanowicze - parafia żołudzka;
ok. Misiukowszczyzna - parafia dziembrowska;
m. Raduń - parafia raduńska;
Rossudowski - h. Roch III
majątek Dzitwa, majątek Myto - parafia wawiórska;
majątek Szejbakpole (1832 r.), Niewisza - parafia wasiliska;
Rouba - h. Drogomir, h. Rola
pw. 8.XI.1820 r., 23.XI.1823 r., 22.I.1862 r.
ok. Rouby, Kołomyckie, wieś Żyniewicze, Anzelmowszczyzna, Zieniewicze, Mejry, Siemienki, Smilginie - parafia wawiórska;
ok. Hormany - parafia ejszyska;
ok. Baranichy, Piaski, Zobie - parafia nowodworska;
ok. Szostakońce, Dziechciany, Hlebowce, Kosieniewo, Wołczynki, Zbroszki, Wielka Wieś, ok. Rozniatycze - pararafia wasiliska;
ok. Dylewo, Kołomyckie, Czaple, wieś Czeszejki, Mejry - parafia wawiórska;
ok. Jodki (1832 r.) - parafia lidzka;
ok. Falkowszczyzna, wieś Łajkowszczyzna - parafia nieciecka;
ok. Skabejki - parafia żołudzka;
dwór Olżewo, folwark Zajki - parafia białohrudzka;
m. Jelna - parafia jelneńska;
m. Szczuczyn - parafia szczuczyńska;
ok. Nosewicze, Surkonty - parafia raduńska;
Łahody - parafia różaniecka;
Roubowski
ok. Kołomyckie - parafia wawiórska;
Rozczewski
zaścianek Łozówka - parafia wawiórska;
Rozwadowski - h. Rogala
ok. Karmaniszki, Dzimitry, Wilkańce, Jacewicze, wieś Jursze, Jurszyszki - parafia ejszyska;
folwark Białohruda - parafia białohrudzka;
Rudziecki
ok. Kurpie - parafia zabłocka;
Rudzijewski - h. Kościesza
ok. Dzimitry, Songiniszki - parafia ejszyska;
Rudziński
Rudzki (Rucki, Rutski, Rudski)
pw. 26.X.1820 r., 6.II.1829 r.
ok. Surkonty, Pietraszuńce - parafia raduńska;
ok. Radziwiłowicze, Radziwoniszki - parafia wawiórska;
majątek Bojarowszczyzna - parafia lidzka;
ok. Nowosady - parafia zabłocka;
ok. Niewisza, zaścianek Borowszczyzna - parafia wasiliska;
Rukowicz - h. Hipocentarus
pw. 3.III.1798 r.- 20.I.1799 r., 18.XII.1819 r.
ok. Siemaszki, Szarkucie, Stamierowszczyzna, Paszyszki - parafia koleśnicka;
m. Ejszyszki, Hormany, Krupowiesy, folwark Sinodwory - parafia ejszyska;
ok. Rakuciniszki, Smilginie, Stamierowszczyzna - parafia nacka;
Rupejko ( Ropejko)
ok. Czerniki - parafia lidzka;
Rusiecki - h. Poraj
folwark Dorkowce - parafia iszczołnska;
Rustejko
ok. Surkonty - parafia raduńska;
Ruszelewicz
ok. Bołotniki - parafia ossowska.
Rutkowski - h. Pobóg
wieś Kosowszczyzna - parafia lidzka;
m. Bieniakonie - parafia bieniakońska;
m. Wasiliszki - parafia wasiliska;
Rydwański
ok. Żagory - parafia koleśnicka;
ok. Siemaszki - parafia koleśnicka;
Rybicki
ok. Przydybajły - parafia lidzka;
Ryłło - h. Wieniawa
pw. 5.II.1799 r., 24.XII.1817 r., pw. 24.VIII.1832 r.
ok. Mateykany, Matujzy, posesja Wilkańce (1800r.) - parafia ejszyska;
folwark Nizikowszczyzna - parafia lidzka;
folwark Rubiki - parafia białohrudzka;
Perepeczyce, Łowczyłowicze - parafia lidzka;
majątek Zubiszki - parafia koleśnicka;
Rymkiewicz - h. Pomian
pw. 26.V.1800 r., 27.VI.1832 r., 30.X.1850 r.
posesja Michnokiemie w 1800 r.,ok. Bujwidy, Bołądzie, Mieżańce, Honcewicze - parafia ejszyska;
wieś Masiuki, Paszkiele - parafia koleśnicka;
ok. Hlebowce - parafia wasiliska;
folwark Remzy - parafia zabłocka;
ok. Kobrowce - parafia nowodworska;
Rymsza - h. Gozdawa
dwór Nowe Rakliszki - parafia ejszyska;
dwór Gojcieniszki - okolica bieniakońska;
Rynkowski
Czurańce - parafia ejszyska;
Ryntowt
Bojary - parafia żołudzka;
Ryssud
Rząśnicki - h. Dołęga
pw. 22.XI.1819 r., 14.VII.1826 r., 16.I.1841 r.
folwark Dziczkańce czyli Podzitwa (1832 r.) - parafia ejszyska;
folwark Karaśniki - parafia różaniecka;
ok. Surkonty - parafia raduńska;
Jakubów, Zbroszki - parafia wasiliska;
dwór Tusumański - parafia hermaniska;
folwark Lidowszczyzna - parafia dziembrowska;
dwór Talkowski - parafia nieciecka;
ok. Zajkowszczyzna - parafia iszczołnska;
folwark Sawowszczyzna - parafia żołudzka;
Rzecki - h. Szreniawa
pw. 26.X.1820 r.


Sabuk
ok. Jurele - parafia nacka (1799 r.);
Sacken - h. własny
pw. 3.III.1798 r. - 20.I.1799 r.
Karol Jan de Giten Sacken z synem Stanisławem syn Ulryka Generał - Majora Wojsk Polskich z posesji dziedzicznej Bieniakońce - parafia bieniakońska;
Sadkowski (Satkowski ) - h. Rola
pw. 23.II.1823 r., 18.X.1832 r.
m. Lida - parafia lidzka;
ok. Niewiszki - parafia nowodworska;
ok. Niewisza (1832 r.) - parafia szejbakpolska;
Sadowski - h. Lubicz
wieś Dragucie - parafia wawiórska;
m. Lida - parafia lidzka;
ok. Tawsiuny - parafia ejszyska;
ok. Kijucie - parafia koleśnicka;
wieś Maluki, Zapiuny - parafia zabłocka;
Sajewicz
dwór Bolcieniki - parafia bieniakońska;
Sakowicz - h. Pomian
pw. 4.XI.1819 r., pw. 2.XII.1832 r., 10.X.1834 r., 22.IX.1841 r.
posesja Mickańce (1800 r.) - parafia nacka;
ok. Sakowicze, Dowgiały, Wojdagi - parafia ossowska;
ok. Towzginiany, Giniuny, folwark Cynigańce - parafia werenowska;
wieś Podgaliszki - parafia zabłocka;
Piatkowszczyzna - parafia żyrmuńska;
Santocki
ok. Kuleszyszki, Bołądziszki - parafia ejszyska;
Sasin - h. Jastrzębiec
pw. 3.III.1798 r.- 20.I.1799 r.
ok. Rodziewicze - parafia lacka;
Sasulicz, pw. 16.VII.1817 r.
Sawicz - h. Sulima
pw. 23.V.1800 r., 30.III.1812 r.
folwark Kowalki - parafia nacka;
m. Koleśniki - parafia ejszyska;
ok. Perechody - parafia wasiliska;
wieś Widyniany - parafia koleśnicka;
majątek Toszyszki;
Sawicki - h. Lubicz
m. Dziembrów, ok. Chomowszczyzna - parafia dziembrowska;
dwór Iszczołna - parafia iszczołnska;
ok. Wismonty - parafia lidzka;
Straczuny - parafia raduńska;
Scypion de Campo - Józef starosta grodowy lidzki w poł. XIX w.
Scyton, pw. 12.II.1816r., 18.II.1833 r.
m. Szczuczyn (1852 r.) - parafia szczuczyńska;
Sędzimir - h. Ostoja
pw. 7.XII.1798 r. (z zaświadczeniem zagranicznym z Krakowskiego).
ok. Krupowiesy, folwark Nowy Dwór - parafia ejszyska;
ok. Stamierowszczyzna - parafia koleśnicka;
Sidorowicz - h. Sydoryk
pw. 24.XII.1819 r.
folwark Gierdzijówka - parafia żołudzka;
wieś Cwirbuty - parafia białohrudzka;
dwór Ostrowla - parafia lidzka;
ok. Kobrowce, majątek Raczkowszczyzna - parafia nowodworska;
wieś Siderowce - parafia jelnieńska (nieciecka);
ok. Łahody, Gierdzijewka, wieś Mordasy - parafia różaniecka;
Hlebowce, Siderowce, Stanisławów - parafia wasiliska;
wieś Kozlany - parafia zabłocka;
Sieg(h)ień, pw. 17.XII.1804 r., 18.VI.1859 r.
ok. Tołoczkowszczyzna, Paszyce, Stecewicze, Kurminy, Gabriałowicze - parafia żyrmuńska;
ok. Czechowce, Jodki, Obryby, Okoły, wieś Dejnowo - parafia lidzka;
ok. Krupowiesy - parafia ejszyska;
wieś Żelwidory, Lubarty - parafia bieniakońska;
Pożyżma - parafia werenowska;
Siedlecki
wieś Czeszejki, Kaszyce - parafia wawiórska;
wieś Czaplice - parafia nieciecka;
Siedlikowski - h. Ostoja
pw. 7.XII.1798 r., 27.II.1820 r.
posesja Poraduń, wieś Bartoszyszki - parafia raduńska;
dwór Korsaki - parafia koleśnicka;
majątek Tabolicze - parafia zabłocka;
Siedmiogrodzki
ok. Kierbiedzie - parafia lidzka;
Sieklucki - h. Paprzyca
pw. 7.XII.1798 r., 1.X.1826 r.
majątek Hornostaiszki, Brażelce - parafia ejszyska;
Sielatycki - h. Lubicz
pw. 31.VIII.1820 r.
Sielawa - h. Sielawa
pw. 14.XII.1803 r.
folwark Kobrowce - parafia nowodworska;
dwór Bielica - parafia jelneńska;
Sielicki - h. Korczak
m. Lida, folwark Trzeciakowce - parafia lidzka;
ok. Trabuszki - parafia ejszyska;
folwark Szemiaki, ok. Bocewicze - parafia nowodworska;
m. Nacza, folwark Wojdzboniszki, ok. Jurele, Talmonty - parafia nacka;
wieś Perechody - parafia wasiliska;
Siemaszko - h Łabędź
pw.23.II.1820 r., 10.VI.1846 r., 9.VI.1849 r.
ok. Szemiaki - parafia nowodworska;
ok. Lubkiszki, Korkliny, Wiszkuńce - parafia ejszyska;
majątek Wersoka Borodzicza, ok. Siemaszki, Jocze, Żagory, Nowy Dwór, wieś Gudziszki - parafia koleśnicka;
ok. Zajki - parafia białohrudzka;
wieś Biryły - parafia werenowska;
ok. Jurele, Pieluńce, Pikiszki, Milwidy, zaścianek Gumbiszki, wieś Ginele, Milechańce - parafia nacka;
ok. Pacieluńce - parafia raduńska;
ok. Sidorowce - parafia nieciecka;
m. Wawiórka - parafia wawiórska;
Sienkiewicz - h. Bończa
pw. 15.I.1799 r , 3.III.1820 r., 12.VII.1845 r.
ok. Malewskie - parafia raduńska;
ok. Plebańce - parafia lidzka;
ok.Ponieździel - parafia ejszyska;
majątek Soleczniki - parafia solecznicka;
folwark Lebioda, ok. Radziwiłowce, Dylewo, Kołomyckie, Rouby, Wincze, Zieniewicze - parafia wawiórska;
ok. Nowosiołki - parafia zabłocka;
ok. Narkuny - parafia żyrmuńska;
ok. Bieluńce - parafia nacka;
Sierzpukowski, pw. 28.VI.1811 r.
dwór Orłowo - parafia żołudzka;
Sikorski - h. Kopasina
pw. 28.VI.1811 r., 13.XII.1833 r.
folwark Zieniapisze - parafia nowodworska;
Siodłowski
wieś Wisińcza - parafia ejszyska;
Siwicki - h. Trąby
ok. Podborze - parafia ejszyska;
ok. Towzginiany - parafia werenowska;
ok. Starodworce - parafia wasiliska;
Głębokie - parafia nacka;
Skaczkowski Skawiński - h. Rawicz
pw. 30.X.1820 r., 30.XII.1832 r.
m. Wawiórka, ok. Karpowszczyzna, Mikuty, Radziwiłowce, Czaple, Starodworce, Michnowce, Zaleszany, wieś Brzozówka, Dworczany - parafia wawiórska;
ok. Hlebowce - parafia wasiliska (szejbakpolska);
Wielka Wieś - parafia iszczołnska;
ok. Gierwielańce, Puziele, wieś Milwidy, Maciuńce, Kowalki, Kucewicze - parafia nacka;
ok. Lipkuńce, Rukańce, Sapuńce, Surkonty - parafia raduńska;
ok. Pikiszki - parafia koleśnicka;
ok. Macijuńce - parafia ejszyska;
wieś Oleszowce - parafia bielicka;
ok. Lejki - parafia lacka;
ok. Tałciszki, wieś Alchówka;
Skibiniewski
folwark Żemojciszki - parafia ossowska;
Skiłądź (Szkiłądź)
ok. Skiłądzie, wieś Strazuny - parafia nacka;
Skinder - h. Śreniawa
pw. 8.VIII.1811 r., 4.XI.1820 r., 11.VI.1862 r.
Lack (Leszczanka) - parafia lacka;
dwór Misiewicze, Bohdanowszczyzna, folwark Wolnomyśl - parafia wawiórska;
majątek Karolewszczyzna;
Skobejko - h. Ślepowron
pw. 12.I.1799 r.
posesja Skobejki - parafia żołudzka;
Dragucie, wieś Markucie - parafia wawiórska;
ok. Giebowcary - parafia wasiliska;
Skorobohaty
ok. Kolesiszcze - parafia lidzka;
ok. Gierweniki - parafia żyrmuńska;
Skrodzki (Skrocki)
pw. 16.III.1798 r., 11.V.1832 r., 11.X.1832 r., 28.IX.1850 r.
pw. 7.II.1805 r. - majątek Bielica - parafia jelneńska;
ok. Paszyszki, Siemaszki, Szarkucie - parafia koleśnicka (nacka);
ok. Janiszki - parafia koleśnicka;
wieś Łapienice - parafia jelneńska;
Skrycki
ok. Raubiszki - parafia ejszyska;
Skrzycki
ok. Miżańce - parafia nacka;
Skrzendziejewski, pw. 10.IV.1820 r.
majątek Krynki - pow. nowogródzki;
Smigiero
ok. Hancewicze - parafia żyrmuńska;
ok. Smolicha - parafia nowodworska;
ok. Starodworce, Hlebowce - parafia wasiliska;
Smilgin - h. Kościesza
pw. 26.V.1800 r.
ok. Smilginie, Poturze - parafia koleśnicka;
ok. Górele, Jurele, Mickańce - parafia nacka;
Butrymańce - parafia bieniakońska;
Smolak
wieś Abramiszki - parafia wawiórska;
Snacki - h. Mordeły, h. Ślepowron
ok. Szemiaki, Kobrowce, Baranicha - parafia nowodworska;
folwark Jagiełowicze - prafia koleśnicka (nacka);
Snarski
ok. Kobrowce - parafia nowodworska;
ok. Janiszki, Korkuciany, wieś Podzitwa - parafia ejszyska;
Snitko, pw. 6.II.1805 r.
majątek Miegielewo;
Sobiestyjański
folwark Kuże - parafia bieniakońska;
Sobol
Sobolewski
wieś Rudnia, Ginele - parafia nacka;
ok. Nackiewicze, Wojdagi - parafia koleśnicka;
m. Lida - parafia lidzka;
Sokołowicz - h. Gozdawa
pw. 31.XII.1798 r.
posesja dziedziczna Sokoły, ok. Montwiańce, Hancewicze - parafia żyrmuńska;
Sokołowski - h. Korab
pw. 23.V.1800 r., 14.II.1861 r.
m. Bieniakonie, posesja Posolcze, ok. Bohusławy, Kmitowszczyzna, wieś Brażelce - parafia bieniakońska;
ok. Jacewicze, wieś Czyżuny, Miedziusze, Zubiszki, folwark Dziczkańce, Podzitwa - pararafia ejszyska;
pw. 21.IX.1818 r. - wieś Sawicze Brennera;
folwark Ostrowla - parafia lidzka;
ok. Pojedubie, dwór Czepiołuny, majątek Jurszyszki - parafia koleśnicka;
wieś Ossowo - parafia nieciecka;
Songajło - h. Pomian
folwark Zdanowce - parafia różaniecka;
m. Lida - parafia lidzka;
Songin - h. Leliwa, h. Śreniawa, h. Ogończyk
pw 4.III.1820 r., 12.II.1862 r.
ok. Songiniszki, Bołądzie, Dojlidy, Honcewicze, Hormany, Korkliny, Lubkiszki, Łowkieniki, Miszkuńce, Nowosady, Poturze, Ponieździel, Przystawowicze, Serafiniszki, Swiatkiewicze, Wilkańce, Wiszkuńce, Żomojtele - parafia ejszyska;
ok. Powersocze, Kijucie, Dzieżyszki, Wojdagi - parafia koleśnicka;
ok. Łunki, Januszyszki - parafia raduńska;
ok. Romanowicze - parafia różankowska;
Sopoćko - h. Kościesza, h. Łabędź
pw. 13.X.1830 r., 21.I.1855 r.
ok. Zabłocie (1800 r.), folwark Szymkowszczyzna - parafia zabłocka;
folwarek Lebiodka - parafia wasiliska;
Soroko - h. Suchekomnaty, h. Gryf
pw. 11.I.1801 r.
folwark Żyżma - parafia trokielska (szczuczyńska);
ok. Kołyszki - parafia lidzka;
ok. Bołotniki - parafia ossowska;
parafia butrymańska;
Soroko - h. Gryf
Sosewicz
ok. Rynkuny - parafia ejszyska;
Sosnowski
Papiernia Brażelska, wieś Brażelce - parafia bieniakońska;
Sosonko - h. Godziemba
pw. 10.I.1799 r., 11.XI.1819 r., 28.X.1833 r., 7.VII.1850 r.
posesja Rekście, Sokoły - parafia żyrmuńska;
m. Lida, Grodno, Biskupie - parafia lidzka;
Stabrowski
ok. Żomojtele - parafia ejszyska;
wieś Kuże - parafia butrymańska (ejszyska);
Staciukiewicz
ok. Maciuńce - parafia nacka;
Stacewicz patrz Stecewicz
ok. Surkonty, Wilbiki - parafia raduńska;
Wojdagi - parafia koleśnicka;
ok. Żałobiszki, Hormany - parafia ejszyska;
Stackiewicz
wieś Wersoka, ok.Dzimitry, Hormany, Korkliny, Miżany - parafia ejszyska;
ok. Gierwielańce - parafia nacka;
ok. Dowgiały - parafia ossowska;
Staniewicz - h. Leliwa
pw. 10.I.1799 r.
posesja Pierowszczyzna - parafia zabłocka;
ok. Bieluńce - parafia nacka;
Staniszewski, pw. 5.XI.1820 r.
ok. Paszyce - parafia żołudzka;
dwór Wołdociszki - parafia raduńska;
Stankiewicz - h. Mogiła, h. Wadwicz
pw. 15.X.1820 r., 20.IX.1860 r.
zaścianek Hutny - parafia lidzka;
ok. Wojszczuki - parafia wasiliska;
ok. Stankiewicze - parafia wawiórska;
Wersoka, Siemaszki, Krupowiesy - parafia koleśnicka;
majątek Remzy, wieś Przewoże - parafia zabłocka;
ok. Jurele - parafia nacka;
m. Raduń - parafia raduńska;
m. Werenów - parafia werenowska;
ok. Mickuny - parafia żyrmuńska;
Staszewski - h. Starykoń
pw. 22.X.1817 r.
ok. Wołczki, Zabłocie - parafia żołudzka;
ok. Mickańce, Smilginie - parafia nacka;
m. Lida - parafia lidzka;
Stawski
ok. Kowale - parafia wawiórska;
Stecewicz - h. Leliwa
pw. 10.I.1799 r., 30.V.1800 r. , 4.III.1820 r., 28.XI.1823 r., 24.I.1824 r.
ok.Krupowiesy, Dzieżyszki, Hormany, Kudły, Michnokiemie, Bujwidy, Żałobiszki, wieś Podborze - parafia ejszyska;
ok. Jurele - parafia nacka;
ok. Posolcze - parafia bieniakońska;
ok. Wilbiki, Surkonty, Pacieluńce, Nacewicze, Nosewicze - parafia raduńska;
ok. Gabryałowicze, majątek Kurminy - parafia żyrmuńska;
posesja Janulewszczyzna; Wilno (1832 r.);
Stech - h. Radwan
Stecki
ok. Nieciecza, Bołtucie - parafia lidzka;
ok. Nosewicze, Kiemiejsze - parafia raduńska;
Toboła - parafia nieciecka;
ok. Czaple - parafia wawiórska;
ok. Bienkiewicze - parafia żyrmuńska;
wieś Swirydy - parafia iszczołnska;
Steckiewicz - h. Kościesza, h. Łabędź
pw. 2.III.1798 r., 2.VII.1820 r., 28.VII.1848 r., 5.I.1863 r.
ok. Towzginiany - parafia werenowska;
ok. Dowgiały - parafia ossowska;
folwark Milwidy (1835 r.) - parafia dubicka (nacka);
ok. Paszkiewicze, Zapaśniki - parafia raduńska;
ok. Dzieżyszki, Maciuny, Pikuliszki - parafia koleśnicka;
ok. Posolcze, Bohusławy - parafia bieniakońska;
ok. Stamierowszczyzna, Jurele, Pikiszki - parafia nacka;
ok. Rynkuny - parafia ejszyska;
Stećko, pw. 16.VIII.1820 r.
ok. Dylewo - parafia wawiórska;
Stefanowicz
m. Białohruda, wieś Janowlany - parafia białohrudzka;
parafia dziembrowska;
Stocki - h. Rawicz
pw. 23.V.1800 r., 9.X.1819 r., 3.III.1859 r.
ok. Brzozowce - parafia żołudzka;
m. Lida, Zarzecze - parafia lidzka;
majątek Niepracha, folwark Brzozowce Małe, Niepracha, ok. Sabakińce, Dyszłowszczyzna - parafia nowodworska;
ok. Brzozówka, Markucie, Smilginie, Kołomyckie - parafia wawiórska;
wieś Olszowce - parafia bielicka;
Stogniew - h. Lubicz
pw. 10.I.1799 r., 4.VII.1820 r.
posesja dziedziczna Songiniszki - parafia ejszyska;
wieś Towzginiany - parafia werenowska;
m. Zabłocie - parafia zabłocka;
Strokowski
m. Wasiliszki - parafia wasiliska;
m. Raduń - parafia raduńska;
Strumiłło
folwark Winkowce - parafia lidzka;
folwark Józefów - parafia wawiórska;
Strupiński
dwór Chilczyce - parafia różankowska;
Suchocki - h. Łuk, h. Kościesza
pw. 8.III.1804 r.
ok. Żelwidory, Kmitowszczyzna - parafia bieniakońska;
folwark Czaplicowszczyzna - parafia dziembrowska;
wieś Wilkańce - parafia ejszyska;
Suchodolski
wieś Mociewicze - parafia zabłocka;
Sulejmanowicz
Sulkiewicz, pw. 4.X.1817 r.
Su(o)morok - h. Ostoja, h. Pobóg
pw. 4.III.1798 r., 27.IX.1832 r.
majątek Wawiórka, Lebiodka, Józefów, Misiewicze - parafia wawiórska;
folwark Czepiołuny - parafia koleśnicka;
dwór Dzitwa - parafia białohrudzka; (Somoroko);
Mohli - parafia lidzka;
Surkont - h. Gierałt, h. Houwald
pw. 29.IV.1820 r., 18.VII.1848 r.
ok. Surkonty - parafia raduńska;
ok. Mikuty, Misiewicze, Gierwielańce, Radziwiłowce, Dejnowo, Małe Wincze - parafia wawiórska;
ok. Starka, Szarkucie, Kijucie - parafia koleśnicka;
ok. Stankiszki, Wojniłowce - parafia wasiliska;
ok. Skobejki - parafia żołudzka;
ok. Worniszki - parafia lidzka;
Sutkowski
Marciniszki - parafia iszczołnska;
Swiacki - h. Strzemię
pw. 10.I.1799 r., 23.1829 r.
ok. Szorkinie - parafia wasiliska (lacka);
ok. Gierdzijewka - parafia żołudzka;
posesja Wyżgowszczyzna - parafia lacka;
Swia(e)niewicz - h. Kuniglis
pw. 25.II.1820 r., 23.IV.1862 r.
ok. Gaworskie, Kucewicze, Lubiańce - parafia nacka;
Świderski - h. Lubicz
pw. 13.VII.1832 r.
wieś Widyniańce, Paszyszki - parafia koleśnicka;
ok. Łunki - parafia raduńska;
wieś Bieluny, Czepiołuny - parafia nacka;
Swiackiewicz, pw. 1.XII.1798 r.
ok. Swiackiewicze, Pojedubie - parafia ejszyska;
Swidziński
ok. Pożyżma - parafia werenowska;
Sylwestrowicz
ok. Krupowiesy, Starka - parafia koleśnicka;
Syrewicz
folwark Żemojciszki - parafia ossowska;
Szabanowicz (Tatar)
pw. 3.XII.1819 r.
wieś Tawsiuny - parafia ejszyska;
Szabelski
Koszary - parafia żyrmuńska;
Szabłowski, pw. 22.VII.1844 r.
m. Lida - parafia lidzka;
Szachowski
ok. Songajły - parafia lidzka;
Szaciłowski, pw. 19.V.1817 r.
folwark Marianpol;
Szalewicz - h. Szaniawa
pw. 30.X.1817 r.
posesja Wawiórka - parafia wawiórska;
Wersoka - parafia koleśnicka;
ok. Sapuńce - parafia raduńska;
folwark Zaleskowszczyzna - parafia żołudzka;
ok. Półstoki - parafia ejszyska;
dwór werenowski - parafia werenowska;
dwór Dzitryki - parafia nieciecka;
majątek Chodziłonie - parafia zabłocka;
Kordopki - parafia nacka;
m. Lida - parafia lidzka;
dwór Głęboki, ok. Sobakińce - parafia nowodworska (zabłocka);
Szantyr, pw.28.X.1819 r.
m. Szczuczyn - parafia szczuczyńska;
Szapski ( Szabski) - h. Radwan
ok. Pusiawory - parafia raduńska;
ok. Starodworce - parafia wasiliska (wawiórska);
Szarypo
dwór Lebiodka - parafia wawiórska;
Szarko
Lebiodka - parafia wawiórska;
Szarkowski
folwark Lebiodka - parafia wawiórska;
Szatrowski
ok. Bohusławy - parafia bieniakońska;
Szawelski
ok. Przystawowicze - parafia ejszyska;
Szawkowski ( Szafkowski) - h. Kotwicz
Malatycze - parafia nowodworska;
ok. Kucewicze - parafia nacka;
Szczerbuk
Olchówka - parafia wawiórska;
Szczęsnowicz, pw. 14.III.1832 r., 5.VI.1859 r.
wieś Siendziekowszczyzna;
Szczuka - h. Grab
pw. 25.V.1817 r., 24.I.1835 r.
ok. Konstanciszki - parafia ejszyska;
Smolinie - parafia bieniakońska;
ok. Gierdziejewka, Wołczki, Romanowce, Romanowicze, Brzozowce - parafia żołudzka;
folwark Kropiwnica, Szaszkowszczyzna, Kalinowy Ług, ok. Piaski, Kobrowce, Rodziewicze - parafia nowodworska;
ok. Szczuki - parafia różaniecka;
dwór Poturze - parafia koleśnicka;
Szelking
Szemiako - h. Łabędź
Szemiaki - parafia nowodworska;
ok. Krupowiesy, Gudziszki - parafia koleśnicka;
ok. Bartoszuńce - parafia raduńska;
folwark Żykany - parafia nacka;
Krokszle - parafia ejszyska;
Szemiot - h. Hipocentaurus, h. Łabędź
pw. 7.XII.1798 r., 23.V.1800 r.
posesja Dzitwa Stara, ok. Talmonty - parafia nacka;
Rakliszki - parafia koleśnicka;
Szenczył
Pielasa - parafia wawiórska;
Szeniawski
Majątek Łuszczykowszczyzna - parafia solecznicka;
Szepielewicz
dwór Winkowce, dwór Nizikowszczyzna - parafia lidzka;
Szmigiero - h. Ślepowron
ok. Smolichy - parafia nowodworska;
ok. Dajnowo, Kołomyckie - parafia wawiórska;
ok. Hlebowce - parafia wasiliska (wawiórska);
ok. Hancewicze - parafia żyrmuńska;
ok. Osipowce, wieś Raki, Jodelowce, Strzałki - parafia zabłocka;
Szołuch - h. Świat
pw. 10.XII.1798 r.
posesja Skobejki - parafia żołudzka;
Szostak - h. Bawola Głowa z strzałą przez nozdrza
pw. 10.I.1799 r.
Szpakowski - h. Belina
m. Werenowo - parafia werenowska;
Szpilewski
ok. Klukowicze - parafia nieciecka;
Szreter - h. Lechocter
pw. 16.III.1798 r.
m. Lida - parafia lidzka;
majątek Jelna - parafia jelneńska;
Szubski
ok. Szubskie - parafia wasiliska;
Szukiewicz, pw. 12.XI.1810 r.
majątek Siemiankowszczyzna - parafia dziembrowska;
folwark Pozgrynda - parafia koleśnicka;
Krupa, Krzyże - parafia lidzka;
Dzitryki - parafia nieciecka;
majątek Chodziłonie - parafia zabłocka;
majątki: Gurowo, Brzozowiec, Turście;
Szulc - h. Dąb, h. Waga
ok. Wersoka, Talmonty - parafia ejszyska;
ok. Łowczyłowicze - parafia lidzka;
majątek Powisińcza - parafia solecznicka;
parafia żołudzka;
Szumiato
ok. Posolcze - okolica bieniakońska;
wieś Sinodwory - parafia ejszyska;
ok. Talmonty, Mickańce, Puziele - parafia nacka;
ok. Pieciuliszki, Żagory - parafia koleśnicka;
Szumkowski, pw. 3.III.1798 r.
majątek Hołowiczpol - parafia wasiliska;
Szwabowicz - h. Jastrzębiec
pw. 10.I.1799 r.
ok. Hormany, Bołądzie, Dzimitry - parafia ejszyska;
Szybakowski
folwark Lewkiszki - parafia nacka;
Szybowski
ok. Bołotniki - parafia ossowska;
Szyler
Wielka Wieś - parafia iszczołnska;
Szyłejko
wieś Soliszki - parafia raduńska;
Szyłko - h. Kościesza
wieś Soliszki - parafia raduńska;
Szymański
wieś Klukowicze - parafia nieciecka;
folwark Jasowszczyzna - parafia nacka;
Szymkiewicz - h. Ślepowron, h. Kościesza
pw. 10.XII.1798 r.
posesja Paszkiewicze - parafia raduńska;
folwark Lebiodka - parafia żołudzka;
ok. Radziwiłowce, Mejry, wieś Smilginie - parafia wawiórska;
ok. Jodki, Krupa - parafia lidzka;
Szymkowski - h. Rawicz
pw. 7.XII.1798 r., 4.X.1818 r.
wieś Plebańce - parafia lidzka;
ok. Paszyce - parafia żołudzka;
Szynkiewicz
ok. Paszkiewicze - parafia raduńska;
Szynkowicz
ok. Kołomyckie - parafia wawiórska;
Szyszko - h. Dołęga
pw. 10.I.1799 r., 17.XII.1808 r., 27.VII.1811 r., 5.XII.1827 r.
posesja Siemiankowszczyzna - parafia dziembrowska;
folwark Zajki - parafia białohrudzka;
folwark Józefów - parafia wawiórska;
m. Lida - parafia lidzka;
majątek Jelna - parafia jelneńska;
folwark Adamowszczyzna;
Szwedziński
m. Bielica - parafia jelneńska;
Śnieszko
ok. Bohusławy - parafia bieniakońska;
Święcicki
Możejków Wielki, wieś Danowce - parafia iszczołnska;


Tabeński - h. Łada
pw. 23.XII.1829 r., 4.I.1852 r.
Majątki: Wojdziebuszki, Byliniszki;
dwór Sobolewszczyzna - parafia werenowska;
majątek Zieniapisze - parafia nowodworska;
majątek Rudowo - parafia wasiliska;
Uholniki - parafia lacka (zabłocka);
Taliszewski
ok. Songiniszki - parafia ejszyska;
Jasiuny - parafia ossowska;
Talkowski, pw. 23.IX.1824 r.
folwark Kiemiejsze - parafia raduńska,
folwark Talkuńce - parafia nacka;
Talmont - h. Dąbrowa
pw. 2.III.1820 r., 30.XII.1833 r.
wieś Bieniuny, ok. Rynkuny, Żomojtele - parafia ejszyska;
ok. Kotowicze - parafia wawiórska;
ok. Talmonty - parafia nacka;
Tarasewicz
wieś Perechody - parafia wasiliska;
m. Ostryna - parafia nowodworska;
Taraszkiewicz - h. Znin
ok. Dziczyszki - parafia koleśnicka;
ok. Zalesiany, wieś Raki - parafia zabłocka;
Dragucie - parafia wawiórska;
wieś Milwidy - parafia nacka;
Targoński
ok. Pożyżma - parafia werenowska;
Tarlikowski
ok. Paszyce - parafia żołudzka;
Tarnowski - h. Sas
pw. 16.III.1818 r.
Tarnopol - parafia wasiliska;
folwark Terespol;
Tietianiec - h. Ślepowron
ok. Tietiańce, Marcinkiszki, Wiszkuńce, Dzieżyszki - parafia ejszyska;
Kuże Małe - parafia butrymańska;
ok. Stamierowszczyzna, Cybańce - parafia nacka;
Tołkacz
dwór Jadwisk - parafia szczuczyńska;
Tołoczko - h. Pobóg
pw. 13.X.1827 r.
folwark Rozniatycze - parafia wasiliska;
ok. Gaworskie - parafia nacka;
m. Lida - parafia lidzka;
Tomaszewicz
Zielonka, wieś Nowokuńce - parafia ejszyska;
ok. Kolesiszcze - parafia lidzka;
Tomaszewski
m. Żołudek, ok. Paszyce - parafia żołudzka;
folwark Jelenka - parafia jelneńska;
Tomkiewicz (Tomkowicz) - h. Świnka
m. Ejszyszki - parafia ejszyska;
ok. Szemiaki, Rodziewicze - parafia nowodworska;
Towgin - h. Leliwa
ok. Półstoki, Dziczkańce - parafia ejszyska;
ok. Jodki - parafia lidzka;
Towgin - h. Drya
pw. 21.I.1799 r., 11.V.1834 r.
folwark Niewieryszki;
Trojanowski - h. Szeliga
pw. 15.II.1807 r., 11.VII.1847 r.
Truszyński
ok. Lipkuńce, Surkonty, zaścianek Nowiny - parafia raduńska;
dwór Krzywicze - parafia bielicka;
Tubielewicz - h. Bawola Głowa
pw. 30.V.1800 r.17.I.1835 r., 26.II:1842 r., 7.X.1852 r., 2.IV.1859 r.
pw. 10.VII.1811 r. - majątek Berdowka;
pw. 23.V.1800 r. - posesja Tubielewicze;
ok. Wojdagi, Podborze, Honckiewicze Małe, Smilginie, Korkliny, Kudły, Butrymańce, Półstoki, Dzieżyszki - parafia ejszyska;
ok. Kulpy, ok. Sokoły, Mędrykowszczyzna, Krupowicze, Tubielewicze - parafia żyrmuńska;
ok. Wilbiki, Giesztowty - parafia raduńska;
Powersocze, Siemaszki - parafia koleśnicka;
Pożyżma - parafia werenowska;
ok. Siesiulki - parafia wawiórska;
Podubicze - parafia nacka;
Butrymańce - parafia butrymańska;
Tubilewicz - h. Krzywda;
Gierniki - parafia iszczołnska;
Podubnia - parafia lidzka;
Tukałło - h. Śreniawa
pw. 7.VII.1811 r.
Żyżma - parafia trokielska;
majątek Kurosiowszczyzna;
Tumilewicz, pw. 15.II.1805 r.
majątek Werenowo - parafia werenowska;
ok. Zacharowszczyzna, folwark Żyżma - parafia trokielska;
ok. Bołotniki - parafia ossowska;
m. Lida, ok. Plaszewicze - parafia lidzka;
Tumiłowicz
ok. Honckiewicze - parafia ejszyska;
Tur
folwark Hanelki - parafia zabłocka;
Turczyński - h. Gozdawa
ok Bujwidy, Hormany - parafia ejszyska;
folwark Cybory - parafia lidzka;
ok. Rozniatycze - parafia wasiliska;
m. Orlica - parafia zabłocka;
Turkiewicz - h. Suszwelski
Turowicz
folwark Rukańce - parafia koleśnicka;
Turowski
ok. Jurele, Puziele - parafia nacka;
Turski - h. Gryf
Poraduń - parafia raduńska;
folwark Raubiszki - parafia ejszyska;
Turski - h. Dębno
Jawor dwór - parafia nacka;
Tupalski, pw. 11.X.1832 r.
folwark Sendzikowszczyzna;
Tybo
ok. Poczobuty - parafia bieniakońska;
Tyczyna
m. Ejszyszki - parafia ejszyska;
Tyszkiewicz - h. Leliwa
majątek Żyrmuny - parafia żyrmuńska;
Dubicze - parafia raduńska;
Chorążyce - parafia koleśnicka (nacka);
Tyszko - h. Trzaska
Tyzenhauz - h. Bawół
m. Żołudek - parafia żołudzka;


Uchlicki
m. Werenów - parafia werenowska;
Uczkiewicz
majątek Poraduń - parafia nacka;
Ulewicz
ok. Pierowszczyzna - parafia zabłocka;
Ułanowski - h. Sulima
pw. 10.III.1799 r., 9.XI.1851 r.
ok. Giniuny - parafia werenowska;
ok. Rogiele - parafia trokielska;
ok.Bołotniki, Dowgiały, Dowgieliszki, Horodno, Wojdagi - parafia ossowska;
ok. Łowkieniki, Korkliny, Porojście, Półstoki - parafia ejszyska;
ok. Bołtucie - parafia lidzka;
Ułasewicz
dwór Łyczków - parafia wasiliska;
Urbanowicz - h. Łabędź
pw. 17.II.1805 r.
wieś Raki w majątku Zabłocie, ok. Szłowięce, wieś Pierowszczyzna, Poddębie, Ryski - parafia zabłocka;
ok. Kierbiedzie, Winkowce - parafia lidzka;
ok. Bojary, Rekście, Chodorowce - parafia żołudzka;
ok. Rukańce, Bartoszuńce - parafia raduńska;
ok. Wołotkowszczyzna - parafia wasiliska;
wieś Zawiszańce - parafia solecznicka;


Wagner - h. Newlin
pw. 9.VII.1817 r.
majątek Wielkie Soleczniki - parafia solecznicka;
majątek Sokolenszczyzna alias Stare Soleczniki;
Walicki
Porojście - parafia werenowska;
Warszelewicz
ok. Łohwiny - parafia żołudzka;
Chilczyce - parafia różaniecka;
Wasilewski - h. Rogala
ok. Wilbiki - parafia raduńska;
m. Ejszyszki, ok. Songiniszki, Chomicze - parafia ejszyska;
ok. Korsaki - parafia koleśnicka;
wieś Trzeciakowce - parafia lidzka;
ok. Bołotniki - parafia ossowska;
ok. Sokoły, Baranowszczyzna - parafia żyrmuńska;
Wawiórka - parafia wawiórska;
Wojniowce - parafia wasiliska;
ok. Milwidy - parafia solecznicka;
Wasiukiewicz
m. Lida ( potwierdzenie szlachectwa według urzędu).
Waszkiewicz - h. Groty, h. własny
ok. Pojedubie - parafia ejszyska;
Waszkowski
m. Lida - parafia lidzka;
Ważyński - h. Abdank
pw. 20.I.1799 r., 23.VI.1820 r.
majątek Hołdowo - parafia nieciecka;
majątek Iszczołna - parafia iszczołnska;
Wąsowicz
Zabłocie, ok. Rekście - parafia żołudzka;
majątek Horodno - parafia ossowska;
Wąsowski (Wonsowski)
m. Lida ( potwierdzenie szlachectwa według urzędu) - parafia lidzka;
ok. Rekście, Krupowicze, Bekszcie Wielkie - parafia żyrmuńska;
ok. Powersocze, Dzieżyszki - parafia koleśnicka;
Wendełowski
Zapole - parafia lidzka;
Wersocki - h. Lubicz
pw. 18.XII.1819 r.
ok. Lubkiszki, Ponieździel, Hormany, Podwarańce, Wilkańce, Michnokiemie, Chomicze, wieś Ulbiny - parafia ejszyska;
ok. Powersocze - parafia koleśnicka;
folwark Klonce, ok. Jocze - parafia nacka;
Pusiawory - parafia raduńska;
Werzykowski
Wędziagolski - h. Pomian
pw. 25.VIII.1819 r.
majątek Kulbaki - parafia lacka;
Wialbut - h. Radwan
Wialimowicz
folwark Podubno - parafia lidzka;
Wicerewicz
folwark Ginele - parafia nacka;
Wieliczko
ok. Nieciecza - parafia lidzka;
Wierciński - h. Rawicz
pw. 10.I.1799 r., 7.X.1818 r.
ok. Sołtaniszki, Puziele, wieś Miżańce - parafia nacka;
ok. Surkonty - parafia raduńska;
dwór Waszkiewicze - parafia bielicka;
ok. Kraśniki - parafia różankowska;
ok. Sokoły, Noniszki - parafia żyrmuńska;
wieś Widyniańce, ok. Kijucie - parafia koleśnicka;
Perepeczyce - parafia lidzka;
Kopciowszczyzna - parafia zabłocka;
wieś Tatarka - parafia ossowska;
wieś Moskale - parafia żołudzka;
Wierzbicki
m. Lida - parafia lidzka;
ok. Wojdagi - parafia koleśnicka;
folwark Chodziłonie - parafia zabłocka;
wieś Szostakowce - parafia wasiliska;
wieś Rudnia - parafia nacka;
Wierzbowski
ok. Piaski - parafia lidzka;
Wiesztort
wieś Kuże - parafia bieniakońska;
Więckiewicz - h. Radwan
pw. 7.III.1799 r., 27.IX.1846 r.
wieś Trzeciakowce - parafia lidzka;
ok. Janowicze, Wienckiewicze - parafia raduńska;
Wiktorowicz
ok. Radziwoniszki, Krupowszczyzna, wieś Monkowce - parafia wawiórska;
Wilbik - h. Lubicz, h. Szeptycki
pw. 3.III.1798 - 20.I.1799 r., 4.III.1820 r., 20.XII.1832 r., 4.VI.1834 r.
pw.20.X.1854 r. ( majątek Siewiszcze w 1729 r.)
pw. 14.V.1820 r., ok. Kujże;
ok. Tubielewicze - parafia żyrmuńska;
ok. Dzimitry, Kiboły, Krupowiesy, Wilkańce, Bujwidy, Poturze, Żomojtele, Żagaliszki, wieś Podborze - parafia ejszyska;
ok. Worniszki, Kierbiedzie, Nowosady, Czechowce, Jodki - parafia lidzka;
ok. Mikuty - parafia wawiórska;
ok. Surkonty, Kujże, Wołduciszki, Witożeńcie, Pacielunce, Wilbiki - parafia raduńska;
wieś Wersoka, wieś Starka - parafia koleśnicka;
Wileniewicz
ok. Bołądziszki - parafia ejszyska;
Wilkaniec - h. Wilcza Głowa
pw. 10.I.1799 r., 27.IX.1820 r., 6.XI.1833 r., 3.X.1834 r., 16.II.1861 r.
posesja Bohdanowszczyzna - parafia wawiórska;
Stanisławowo, Szejbakpole, Hlebowce - parafia wasiliska;
ok. Kurminy, Sokoły, Hancewicze, Montwiańce - parafia żyrmuńska;
ok. Wilkańce, Dzimitry, Songieniszki, Niewoniańce, Bołądzie, Bieniuny, Hormany, wieś Gilwiniszki, Tawsiuny - parafia ejszyska;
wieś Koleśniki, ok. Wersoka, Kijuciszki, majątek Hołodziszki - parafia koleśnicka;
ok. Smolaki - parafia lidzka;
ok. Dowgiały - parafia ossowska;
ok. Lipkuńce - parafia raduńska;
ok. Mieszkodańce, Kijuciszki, Stamierowszczyzna - parafia nacka;
wieś Bielewicze - parafia dziewieniska;
ok. Konciszki, Łopaciszki, majątek Janowszczyzna;
Wilkin
m. Żołudek - parafia żołudzka;
Wilkoczyński
dwór Waszkiewicze - parafia bielicka;
wieś Łowziany - parafia jelnieńska;
Wilmont
ok. Towzginiany - parafia werenowska;
dwór Sobolewszczyzna - parafia werenowska;
Jęcze - parafia koleśnicka;
Wincza - h. Lubicz, h. Łabędź, h. Trąby
pw. 7.III.1799 r., 11.X.1815 r., 4.III.1820 r., 14.X.1832 r., 21.VII.1811 r.
ok. Mikuty, Kołomyckie, Montwiliszki, Radziwiłowce, Wincze - parafia wawiórska;
ok. Siemaszki - parafia olkienicka (koleśnicka);
ok. Nackiewicze, Gierwielańce, Maciuńce - parafia nacka;
ok. Korsaki, Kijuciszki - parafia koleśnicka;
folwark Przewoże, ok. Wołejsze, wieś Raki, Kukle - parafia zabłocka;
Kołyszki - parafia lidzka;
Piaszczyzna - parafia wasiliska;
dwór Narkuszki - parafia werenowska;
ok. Nosewicze - parafia raduńska;
majątek Osipowce - parafia zabłocka;
Wisłocki
wieś Jankuńce - parafia nacka;
Wismont - h. Sas
pw. 12.I.1799 r. , 23.V.1800 r., 22.XII.1832 r., 9.XI.1844 r.
ok. Wismonty - parafia lidzka;
wieś Mejry - parafia wawiórska;
ok. Zajkowszczyzna - parafia ejszyska;
Wiszniewski
wieś Lebiodka - parafia wawiórska;
folwark Wędziłowszczyzna - parafia żołudzka;
ok. Jurele, Brzozówka - parafia nacka;
m. Bielica - parafia dziembrowska;
Stanisławowo - parafia iszczołnska;
wieś Montwiliszki - parafia ejszyska;
Ogrodniki - parafia raduńska;
folwark Klikowicze - parafia nieciecka;
Witkiewicz - h. Syrokomla
ok. Łahody - parafia różaniecka;
ok. Radziwiłowce - parafia wawiórska;
Witkowski - h. Poraj
m. Lida - parafia lidzka;
Lejkowszczyzna - parafia lacka;
Wielkie Soleczniki - parafia solecznicka;
ok. Smilginie, Kijuciszki - parafia koleśnicka;
Witożeniec - h. Rawicz
pw. 7.III.1799 r.
ok. Witożęcie - parafia raduńska;
folwark Bolesławów - parafia trokielska;
ok. Wojdagi - parafia koleśnicka;
ok. Noniszki - parafia żyrmuńska;
ok. Jurszyszki, wieś Popiszki - parafia ejszyska;
ok. Mickańce, wieś Naszkuńce - parafia nacka;
Wojciechowski - h. Łada
pw. 28.I.1819 r.
m. Dziembrów - parafia dziembrowska;
dwór Dważeńce, ok. Wołczki, dwór żołudzki - parafia żołudzka;
Wojdag - h. Ogończyk, h. Abdank
pw. 10.I.1799 r.
posesja Wojdagi, Żukany, Ponieździel, wieś Korsaki - parafia ejszyska;
ok. Wasiukowszczyzna - parafia żyrmuńska;
ok. Wojdagi, Kijucie, Czepiołuny, wieś Ulbiny - parafia koleśnicka;
Wojdagowski
ok. Chodziłonie - parafia zabłocka;
Wojewódzki - h. Abdank
pw. 10.I.1799 r., 30.X.1817 r.
majątek Downarowszczyzna;
Wojnicki, pw. 15.X.1819 r.
ok. Noniszki, Sokoły - parafia żyrmuńska;
Wojnicz
Baniuki - parafia wasiliska;
Zubiszki - parafia ejszyska;
ok. Posolcze - parafia bieniakońska;
Wojniłowicz - h. Syrokomla
pw. 13.II.1828 r., 29.II.1823 r.
wieś Roubiszki, ok. Bieniuny - parafia ejszyska;
ok. Bołtucie - parafia lidzka;
Wojnisz
wieś Kuży - parafia bieniakońska;
Wojsiat - h. Wojsiat
pw. 7.III.1799 r., 9.VIII.1832 r.
ok. Półstoki, Wojsiaty, Bieniuny, Bołądzie, Dejnowa, Hormany, Korkuciany, Swiackiewicze, Wiszkuńce, wieś Anciuszki, Dumbla - parafia ejszyska;
majątek Dejnowo - parafia wawiórska;
m. Lida - parafia lidzka;
folwark Wersoka - parafia koleśnicka;
Wojszwiłło - h. Rawicz
pw. 7.I.1799 r., 19.V.1837 r., 24.I.1847 r.
ok. Świaniszki, Ponieździel, Hormany, Krupowiesy, Mieżyszki, Michnokiemie, Żomojtele - parafia ejszyska;
ok. Radziwiłowce - parafia wawiórska;
ok. Janowicze - parafia raduńska;
ok. Dowgiały - parafia ossowska;
ok. Pikiszki - parafia koleśnicka;
ok. Jundziły;
Wojtkiewicz - h. Lubicz, h. Ślepowron
m. Raduń, ok. Wilbiki, Surkonty, Sapuńce - parafia raduńska;
ok. Bienkiewicze - parafia żyrmuńska;
ok. Radziwiłowce - parafia wawiórska;
wieś Podejki, Gudziniszki - parafia zabłocka;
Wolański - h. Lubicz
pw. 17.X.1819 r.
Wolski
m. Lida - parafia lidzka;
Wołk - h. Trąby
pw. 2.II.1799 r.
ok. Lipkuńce, Słobodka, majątek Dubrowo - parafia raduńska;
folwark Horniszki - parafia trokielska;
ok. Dylewo, Wincze - parafia wawiórska;
Wołochowicz
m. Ejszyszki, ok. Bujwidy, Jurszyszki, Michnokiemie, Miżany, Podubie, Wojsiaty, Żomojtele, Dzimitry, Dziczkańce, wieś Gudokempie - parafia ejszyska;
Wołodkiewicz - h. Łabędź
pw. 2.III.1799 r.
ok. Korkliny - parafia ejszyska;
Wołosewicz
m. Ejszyszki - parafia ejszyska;
dwór Stoki - parafia jelneńska;
Wołoszewicz
wieś Doliniany - parafia wasiliska;
Wołyncewicz, pw. 28.XI.1800 r.
folwark Szyrkowszczyzna - parafia zabłocka;
m. Żołudek - parafia żołudzka;
m. Lida - parafia lidzka;
Wołżyński - h. Prosna
Womperski, pw. 12.I.1845 r.
Wondołowski, pw. 19.XI.1819 r.
majątek Korewicze - powiat nowogródzki;
Wołyncewicz
pw. 28.XI.1800 r., 11.V.1861 r.
Wołyński
ok. Hormany - parafia ejszyska;
Woronowicz
ok. Dociszki, folwark Matejkany - parafia ejszyska;
Wróblewski
ok. Starodworce - parafia wasiliska;
wieś Tołoczki - parafia zabłocka;
dwór żołudzki - parafia żołudzka;
Wygonowski
dwór Żylicze, folwark Raki - parafia lacka;
Wysocki - h. Dryja
ok. Podborze - parafia ejszyska;
ok. Talmonty, Kucewicze, Mickańce, Wersoka, m. Nacza - parafia nacka;
ok. Kołyszki - parafia lidzka;
dwór Dzitryki - parafia nieciecka;
Wyzga, pw. 4.IX.1817 r.
majątek Głębokie - parafia nacka;
wieś Golkiewicze, Jodkiewicze - parafia wasiliska;
Krasule - parafia żołudzka;
ok. Jackiewicze;
Wyzłogiewicz
ok. Gaworskie - parafia nacka;
Wyrzykowski, pw. 19.XII.1819 r.
majątek Jelna - parafia jelneńska;


Zabiełło - h. Topór
wieś Mankowce - parafia białohrudzka;
ok. Stankiewicze - parafia wawiórska;
wieś Klikowicze - parafia nieciecka;
folwark Czechowszczyzna, ok. Buciły - parafia żołudzka;
Zaborowski, pw. 6.V.1799 r.
m. Lida - parafia lidzka;
Zacha, pw. 10.IX.1832 r.
majątek Zachowo alias Woronkowszczyzna;
Zacharewicz - h. Doliwa
pw. 10.I.1799 r., 21.II.1820 r.
posesja Mongieliszki - parafia koleśnicka;
ok. Songiniszki, Stamierowszczyzna - parafia ejszyska;
Zacharowski
ok. Serafiniszki - parafia ejszyska;
Zachwatowicz - h. PoBóg
pw. 10.I.1799 r., 28.X.1816 r., 10.V.1834 r., 31.III.1848 r.
ok. Kuleszyszki, Pacielunce, Songiniszki, Wismonty - parafia ejszyska;
ok. Kierbiedzie - parafia lidzka;
ok. Krupowiesy - parafia koleśnicka;
majątek Berdówka;
Zaczyński
ok. Ostrouchy - parafia bielicka;
Zaguzin
ok. Puziele - parafia nacka;
Zahorski - h. Lubicz
pw. 17.XII.1819 r.
ok. Bohusławy - parafia bieniakońska;
Pożyżma - parafia werenowska;
Zajączek
m. Szczuczyn - parafia szczuczyńska;
Zajączkowski - h. Prawdzicz
pw. 8.III.1799 r.
ok. Posolcze - parafia bieniakońska;
Zajdler
m. Lida - parafia lidzka;
Zajelski
m. Lida, ok. Bohdzie - parafia lidzka;
Zakrzewski - h. Lubicz
pw. 28.IV.1817 r.
ok. Bołotniki - parafia ossowska;
ok. Chilczyce - parafia różaniecka;
Ciahnilicha - parafia dziembrowska;
Zaleski - h. Lubicz
pw. 7.XII.1798 r., 23.V.1800 r., 14.VIII.1811 r., 28.X.1849 r., 5.XI.1820 r., 24.VI.1836 r., 20.III. 1837 r.
ok. Pietraszuńce - parafia raduńska;
ok. Stacewicze, Zaleskie, Noniszki, Kurminy - parafia żyrmuńska;
posesja Półstoki, Jurele, ok. Jawory, Lubiance, Michnokiemie - parafia ejszyska;
ok. Smolaki, Bohdzie, Czechowce, Bołtucie, m. Lida - parafia lidzka;
dwór Nieciecza, wieś Ossowo, wieś Taboły - parafia nieciecka;
wieś Mejłuny - parafia trokielska;
ok. Mejry - parafia wawiórska;
dwór Krzewicze - parafia bielicka;
m. Zabłocie, ok. Wołejsze - parafia zabłocka;
ok. Kurminy - parafia żołudzka;
dwór Kijuciowce, ok. Zieniapisze - parafia nowodworska;
Zalewski
ok. Montwiłowszczyzna - parafia solecznicka;
Zaniewski - h. Prus
Czepietuny dwór - parafia nacka;
Zapaśnik - h. Lubicz, h. Ślepowron, h. Lis
pw. 11.XII.1816 r., pw. 5.XI.1819 r., 4.III.1820 r., 2.VI.1820 r., 12.XII.1849 r., 4.III. 1854 r., 25.X.1820 r., 9.XII.1832 r., 30.I.1837 r.
ok. Szemiaki - parafia nowodworska;
ok. Nowokuńce, Korkuciany, Wilkańce, Wiszkuńce, Honcewicze, wieś Dojlidy, Poleckiszki - parafia ejszyska;
folwark Łowczyłowicze, ok. Kierbiedzie - parafia lidzka;
ok. Wojdagi, Jasiańce, wieś Dziejaki - parafia ossowska;
ok. Chorążyce, Krokszle, Krupowiesy, Smilginie, Wojdagi - parafia koleśnicka;
m. Zabłocie, ok. Osipowce, Zaleszany, Zapaśniki, wieś Jodelowce, Łyczki, Maluki, Ryski, Kozły - parafia zabłocka;
ok. Bartoszuńce, Paszkiewicze, Kiemejsze, Lipkuny, Łunki, Nosewicze, Pacieluńce, Pusiawory, Słobodka, Swianiewszczyzna - parafia raduńska;
ok. Montwiańce, Noniszki, Tubielewicze - parafia żyrmuńska;
ok. Gierwielańce, Kłoncie, Smilginie, Talmonty, Pikiszki - parafia nacka;
wieś Bojary - parafia wasiliska;
ok. Jurańce;
Zapolski
dwór różankowski - parafia różankowska;
Zarzecki - h. Rak
pw. 25.X.1823 r.
m. Lida - parafia lidzka;
majątek Czaplowszczyzna alias Malestoki;
Zasztowt - h. Ostoja
pw. 10.VI.1820 r.
Zawadzki - h. Jastrzębiec
ok. Brazele - parafia bieniakońska;
wieś Sołtaniszki - parafia nacka;
Zawisza
Zdanowicz - h. Przegonia
ok. Korkuciany - parafia ejszyska;
ok. Rouby, Mejry - parafia wawiórska;
m. Werenów - parafia werenowska;
Zdanowski
folwark Wołciszki - parafia bieniakońska;
Zenowicz - h. Deszpot
pw. 18.VI.1832 r., 5.I.1860 r., 27.X.1860 r.
wieś Siemieszki, Michnowce, Józefów, Wawiórka - parafia wawiórska;
ok. Raki - parafia zabłocka;
ok. Wołkiewicze - parafia raduńska;
Zieleniewicz
Ziemęcki
majątek Sasowszczyzna - parafia wasiliska;
Zienkiewicz - h. Siekierz
pw. 22.II.1812 r., 23.V.1857 r., 26.I.1859 r.
ok. Wołczki - parafia żołudzka;
m. Zabłoć - parafia zabłocka;
wieś Dejnowo - parafia werenowska;
Szorkinie - parafia wasiliska;
Zienkowicz - h. Siestrzeniec
wieś Popiszki - parafia ejszyska;
Wielkie Soleczniki - parafia solecznicka;
Zienowicz - h. własny
posesja Stankiewicze - parafia wawiórska;
posesja Wołejsze - parafia zabłocka;
ok. Smolicha - parafia nowodworska;
Zmiejewski, pw. 8.X.1815 r.
folwark Bublejki - parafia dziembrowska;
Zmitrowicz
folwark Łopaty - parafia żołudzka;
ok. Kołomyckie - parafia wawiórska;
Znamierowski - h. Gryf
pw. 29.V.1800 r., 4.III.1820 r., 17.XII.1832 r., 30.I.1847 r. , 12.VIII.1857 r.
ok. Półstoki, Dojlidy, Hormany, Lubkiszki, Mongieliszki, Żałobiszki, Wojsiaty, Wilkańce - parafia ejszyska;
Stary Jawor, ok. Wersoczka, Niekraszuńce - parafia nacka;
ok. Januszyszki - parafia raduńska;
m. Wawiórka - parafia wawiórska;
Zniczyński
ok. Montwiłowszczyzna - parafia solecznicka;
Znosko
ok. Mongieliszki - parafia koleśnicka;
Zubielewicz
dwór Dociszki - parafia ejszyska;
Zubowicz
wieś Brzozowce - parafia wawiórska;
m. Żyrmuny - parafia żyrmuńska;
Zubowski
ok. Nowokuńce - parafia ejszyska;
Zubrawski, pw. 17.X.1818 r.
ok. Wojniłowce, Starodworce - parafia wasiliska;
folwark Michaliszki;
Zygmuntowicz
ok. Chrzanowszczyzna - parafia dziembrowska;
Żaba - h. Kościesza
pw. 10.I.1799 r.
posesja Chilczyce, majątek Skawroniszki - parafia różaniecka;
m. Lida - parafia lidzka;
Żabczyński
m. Wasiliszki, ok. Starodworce - parafia wasiliska;
Żebrowski - h. Jasieńczyk
pw. 31.VII.1800 r., 10.X.1817 r.
ok. Wilkańce Małe - parafia ejszyska;
ok. Kulpy, Rekście, majątek Nadzieja - parafia żyrmuńska;
dwór Koniawka - parafia koleśnicka;
Żejmo - h. Sas, h. Nowina
pw. 3.VI.1818 r., 15.I. 1862 r.
Że(o)mojtel - h. Junosza
pw. 23.V.1800 r., 14.VI.1845 r., 6.X.1821 r., 9.I.1837 r., 4.V.1848 r.
ok. Żomojtele, Bołądziszki, Giesmonty, Posolcze, Półstoki, Rukańce, Rynkuny, Narkuny, Korkliny - parafia ejszyska;
m. Nacza, ok. Mickańce, Łunki, wieś Sołtaniszki - parafia nacka;
ok. Nosewicze, Januszyszki - parafia raduńska;
m. Żyrmuny - parafia żyrmuńska;
ok. Sakowicze - parafia ossowska;
Żelazowski - h. Jezierza
pw. 31.V.1800 r.
majątek Żyżma - parafia trokielska;
wieś Klukowicze - parafia nieciecka;
wieś Strazuny - parafia nacka;
wieś Korszaki - parafia jelneńska;
Żelichowski
majątek Dzitwa Szemiatowska - parafia białohrudzka;
Żmiejowski
dwór Jakubów - parafia wasiliska;
Żołkowski - h. Dołęga
Żoromski - h. Korab, h. Pobóg
Żochowski - h. Brodzic
pw. 22.VI.1816 r., 16.I.1852 r.
m. Szczuczyn - parafia szczuczyńska;
m. Raduń - parafia raduńska;
folwark Poleckiszki - parafia ejszyska;
folwark Narkuszki - parafia zabłocka;
Żórawski - h. Trzaska
pw. 13.XII.1822 r., 9.VIII.1832 r.
Radziwoniszki - parafia wawiórska;
ok. Kopciowszczyzna, majątek Woronicze, Wężowszczyzna - parafia zabłocka;
majątek Gajkowszczyzna - parafia wasiliska;
Małe Soleczniki - parafia solecznicka;
Ludwinów - parafia lacka;
Żubrawski - h. Ślepowron
pw. 3.III.1798 r.- 20.I.1799 r.
posesja Talmonty - parafia ejszyska (nacka);
ok. Jodki - parafia lidzka;
Żuczkiewicz
wieś Żuczki - parafia jelneńska;
Żudycki - h. Lubicz
Żukowski - h. Gryf
pw. 29.XI.1819 r.
ok. Posolcze - parafia bieniakońska;
ok. Bołądzie, Dojlidy - parafia ejszyska;
m. Lida, wieś Plasewicze - parafia lidzka;
wieś Czużokompie - parafia solecznicka;
dwór Koniawka - parafia nacka;
m. Lack - parafia lacka;
Żułcewicz
ok. Talmonty - parafia nacka;
Żyliński - h. Janina
ok. Wojsiaty - parafia ejszyska;
ok. Wismonty - parafia lidzka;
ok. Szejbakpole - parafia wasiliska;
folwark Sołopiaciszki - parafia nacka;
Żyhorowicz - h. Półkozic
posesja Hancewicze - parafia żyrmuńska;
Żyzniewski - h. Białynia
ok. Malewskie, Lipkuńce - parafia raduńska;
wieś Wisińcza - parafia ejszyska;
ok. Milwidy - parafia solecznicka;


Spis szlachty wykonany na podstawie metryk kościelnych parafii powiatu lidzkiego oraz dokumentów Heroldii wileńskiej.
Pw. ( potwierdzenie szlachectwa) podane na podstawie Dekretu Deputacji Wywodowej Wileńskiej i Grodzieńskiej różnych lat.
Za naszą wolność i waszą


Wszystkie narody, wszystkie państwa mają swoje kresy. Nieszczęśliwy i zmienny jest los grodów i siół kresowych. Gdy wicher się zrywa, wstrząsa przede wszystkim posadami ich budowli. Gdy chmura się zbierze, ostry grad siecze przede wszystkim właśnie ziem kresowych łany. Gdy grzmią pioruny, przede wszystkim tu w wieżyce i domy uderzają...

Józef Piłsudski


Tymczasowy Rząd Narodowy czyli tzw. Komitet Centralny ogłosił, w dniu powstania 22 stycznia 1863 roku, odezwę w której czytamy:,, (...) W pierwszym zaraz dniu jawnego wystąpienia, w pierwszej chwili rozpoczęcia świętej walki, Komitet Centralny Narodowy ogłasza wszystkich synów Polski, bez różnicy wiary i rodu, pochodzenia i stanu, wolnymi i równymi obywatelami kraju. Ziemia, którą lud rolniczy posiadał dotąd na prawach czynszu lub pańszyczyzny, staje się od tej chwili bezwarunkowo jego własnością, dziedzictwem wieczystym. Właściciele poszkodowani wynagrodzeni będą z ogólnych funduszów Państwa... Do broni więc, Narodzie Polski, Litwy i Rusi, do broni! Bo godzina wspólnego wyzwolenia już wybiła, stary miecz nasz wydobyty, święty sztandar Orła, Pogoni i Archanioła* rozwinięty...".
Po wybuchu powstania w Koronie Ludwik Narbutt jako jeden z pierwszych 2 lutego zorganizował oddział na Litwie i 14 lutego z młodszym bratem Bolesławem i sześciu włościanami wyrusza z majątku Sierbieniszki do lasów w okolicach Ejszyszek. Tegoż dnia, po drodze przyłączył do niego Leon Kraiński z Hryszaniszek z kilkunastoma ludźmi. Był to początek oddziału Narbutta. Oddział szybko rósł, ponieważ Ludwik Narbutt był niezwykle popularny wśród ludu. W Ejszyszkach pod koniec lutego dołączył do niego silny oddział dowodzony przez księdza Józefa Horbaczewskiego, wikarego parafii ejszyskiej, który jako pierwszy w powiecie lidzkim ogłosił z ambony Manifest Rządu Narodowego. W lutym oddział przemaszerował przez wsie Popiszki, Kalitańce, Rudnię, Sałki, Gudele w kierunku Puszczy Rudnickiej. Zatrzymywali się w majątku Poraduń Ksawerego Turskiego i majątku Podzitwa Jana Karłowicza.
Już 11 lutego nieduża partia powstańcza sformowana w powiecie lidzkim pojawiła się w okolicach stacjii kolejowej Marcinkańce. Pięć dni później, 16 lutego, zatrzymała ona pociąg i odbiła rekrutów, których wieziono z Królestwa Polskiego.
Naczelnik powstania na powiat lidzki obrał teren działania, a w puszczy nad rzeką Kotrą założył obozowiska i rozpoczął walkę. Oddział liczył około 300 osób, który był uzbrojony przeważnie w broń myśliwską, w kosy a po zwycięskich potyczkach w sztucery i karabiny wojskowe. Partia dowodzona przez zdolnego dowódcę i doskonałego znawcę walki partyzanckiej zadała szereg dotkliwych porażek gwardii rosyjskiej. 9 marca po stoczonej zwycięskiej bitwie pod Rudnikami, w okolicach stacji Rudziszki, nad rzeką Mereczanką do powstańców dołączyła grupa ochotników wileńskich dowodzona przez Elwiro Michała Andriollego. Następne walki stoczone pod Nowym Dworem, pod Piłownią koło Berszt, pod Kowalkami nad jeziorem Dumbla.
Zaniepokojone władze specjalnie dla słumienia "buntowszczyków" przysłają kilka batalionów, ale zdolności organizacyjne i znajomość spraw wojskowych Narbutta jako dowódcy, nabytych na Kaukazie w walce z Czeczeńcami, pozwalają mu w chwilach niebezpiecznych błyskawicznie orientować się w sytuacji i unikać walki z przeważającymi siłami wroga. W ciągu trzech miesięcy oddział Narbuta był prawdziwym postrachem Moskali, ponieważ działał szybko i zdecydowanie. Dobrze obeznany w terenie na obozowiska Narbutt zajmował trudnodostępne miejsca w lesie. Prócz tego dowódca zawsze pilnie przestrzegał potrzeby zacierania za sobą śladów a przy najmniejszej okazji szkodził wrogowi, gdzie tylko mógł. Przetrzymywał urzędników, po drogach odbijał partie rekrutów, wieszał zdrajców sprawy narodowej, zabierał broń u leśników itp. Powodzenie Narbutta spowodowało, że generał-gubernator Nazimow wysłał specjalny rozkaz ściągnięcia silnych oddziałów lejb-gwardii pułku pawłowskiego z trzech pozycji naraz: z Wilna, Grodna i Lidy. Oddziały te otrzymały rozkaz za wszelką cenę rozbić oddział nieuchwytnego dotąd "buntowszczyka" Narbutta. A oto opis jednej z potyczek według E.M. Andriolliego:,,Otoczeni i parci przez Moskali, którzy za punkt honoru mają rozbicie jednego oddziału, mającego rozgłos na Litwie, całą noc maszerujemy bez drogi, zmęczeni, głodni, zziębnięci. Ksiądz Horbaczewski, Kraiński, Narbutt i przewodnik ze świecą w ręku szukają drogi po puszczy. My parami, słaniając się ze znużenia i śpiąc w marszu, potykając się o kłody i wykroty, suniemy śladem światełka. Bywają chwile, że przewodnicy nasi tracą się w ogromnej puszczy, każą stać oddziałowi, a sami rozpierzchają się szukając śladu drogi; wtedy jedni stojąc, drudzy przysiadłszy, inni oparci od nowa zasypiają, snem gorączkowym. Znów komenda: "marsz" i ciągnie się senna, znużona drużyna.
Nad rankiem przekonawszy się, że krążymy wokoło, złamani fatygą i głodni stajemy niedaleko leśnika w uroczysku Łaksztucie. O wybraniu pozycji nie ma mowy, bośmy sądzili, że Moskale, stropieni naszym nocnym wałęsaniem się dadzą nam spokój! Zatrzymaliśmy się w środku ogromnego lasu, mając za sobą błoto, a przed oczami małą trzebież, przez którą winęła się ścieżka do leśnika.
Słońce zaczyna dopiekać. O 11 rano mamy upał. Każdy się roztasował, jak mógł, zachowując wszakże linią bojową zwróconą czołem do trzebieży. Jedni śpią, drudzy jedzą, inni się na słońcu wygrzewają, niejeden czyta książkę lub listek.
O drugiej z południa zmieniono pikiety. Cisza w obozie niesłychana. Słychać gwar much i komarów. Narbutt oddalił się na chwilę za czaty. Zwykła czujność na ten raz osłabiona. Ciepło i znużenie opanowało wszystkich - drzemią.
Wtem strzał z daleka, a za nim dwa drugie! "Do broni, do broni!" Narbutt już między nami. Zagotowało się jak w kotle. Zrywają się drzemiący... pytania, niespokojność zamieszanie. Jeden Naczelnik spokojny, każe się posunąć naprzód o 300 kroków i zasadzić linię tyralierską po trzech wzdłuż brzegu lasu i trzebieży.
Przekonaliśmy się wtedy, co może zimna odwaga jednego człowieka. Wszyscy przed chwilą trwożni, niespokojni, gotowi pierzchnąć, teraz przytomni, zręcznie pozajmowali wskazane sobie miejsce. Kosyniery z oficerem w kolumnie bojowej położyli się na ziemi o 200 kroków za strzelcami. Ci ostatni, kryjąc się poza pniami i w krzakach, z głową naprzód, z rurą przed siebie i palcem na cynglu czekali hasła do strzału, a z daleka grały już trąbki moskiewskie sygnał tyralierski: "Razsyplies mołodcy! Za kamni, za kusty, po dwa w riad!"
Znany ten sygnał dotąd brzmi w uszach. W lesie, gdzie każdy krzak, każde drzewo kryje zasadzkę, gdzie nigdy obliczyć nieprzyjaciół niepodobna, gdzie każdemu się zdaje, iż on tylko i bliższych kilku broni się jeszcze, a reszta już pierzchła, gdzie echo sto razy powtarza strzały i ryk Moskali, a niebezpieczeństwo zdaje się ze wszech stron otaczać - trąbka wojenna niemiłe robi wrażenie.
"Panie Pilecki!" woła Narbutt, "weź 10 ludzi i marsz na rekonesans!", a po chwili:"Proszę się nie narażać!"
Pilecki, były uczeń Uniwersytetu Petersburskiego, śmiały, dzielny, przytomny, a przy tym zacny i wykształcony chłopak, był ulubieńcem całego oddziału. Jemu to Narbutt powierzał najryzykowniejsze wyprawy, pewny, że się z nich śmiało i przytomnie wywiąże.
Po odejściu Pileckiego nastąpiła cisza, której nawet moskiewska trąbka nie przerywała. Serca tylko biły okropnie. Narbutt przebiega całą linię z szaszką w jednej i czapką w drugiej ręce i staje, słucha i znowu zagląda, czy wszyscy na miejscu.
Straszną ciszę niespodzianie przerwała eksplozja kilkunastu strzałów, zagrały trąbki i doleciało " ura! ura!" które las pochwycił i na tysiąc tonów powtórzył. Zaszeleściały krzaki i z rurami dymiącymi jeszcze wpadają nasi z rekonensansu. Twarze blade, oddech przyśpieszony. "Panie Naczelniku! Idą szóstkami, linia ogromna, zajmują skrzydła!"
"Dobrze! Na miejsca! Cicho... żadnych hałasów! Kto krzyknie - rozstrzelam! Strzelać celnie! Czekać, aż każę! Żeby mi nikt nie pisnął!"
A od strzałów moskiewskich zdawało się, że się las łamie. Kule ryją ziemię. Już gdzie-niegdzie słychać:"Jezus Maria! Prowadźcie mię na wozy!" Ale kazano nie strzelać, więc każdy z sercem okropnie bijącym, z rurą naprzód, czeka, aż mu się Moskal pokaże.
Grzmi las okropnie. Strzały i krzyki coraz gęstsze i bliższe, łamią się gałęzie, słychać marsz ciężkiej masy. Za chwilę obaczymy Moskwę. A przed nami trzebież cicha, oblana słońcem.
Zamigały szare szynele, błysnęła broń i białe okrągłe obłoczki na tle lasu. Moskale zajmują przeciwny brzeg trzebieży, czają się za drzewa, ale naprzód, pomimo zachęty oficerów, nie posuwają się. Widocznie ich niepokoi cisza z naszej strony. W końcu z wrzaskiem i strzałami rzucają się szóstkami.
Była to chwila skupienia. Serca tłukły gwałtownie. Jeszcze 40 kroków, a uderzą na bagnety. Ale rozległ się znajomy nam silny głos:"Ognia chłopcy, całą linią!" i od końca do końców przeleciał wybuch górą stu strzałów, a potem cisza i dym.
Nie grają trąbki, milczy "ura!"
"Dobrze, dobrze, dzielnie, nabić broń, ostro chłopcy!" woła rozpromieniony Narbutt obiegając całą linię.
Znowu grają trąbki i słychać komendę moskiewską, znowu grzmią strzały i "ura! w pieriod riebiata!" Łamią się krzaki. Zagrzani, parci siłą posłuszeństwa rzucają się Moskale głową w dół, z bagnetem naprzód. Już, już siedzą nam na karku, jeszcze minuta i pierzchniemy wszyscy, ale na odgłos "Ognia, celnie!" zapala się 150 rur na naszej linii, obok dymu zakrywa wszystko, ucicha wrzawa, słychać tylko jęki konających i rannych z obu stron.
Ale nie długo trwa cisza. Przybywają posiłki. Jęknął las na nowo, strzały, krzyki, popłoch! ... Dajemy ognia kilka razy. Trzymamy się jeszcze. Wtem pierzcha lewe skrzydło złamane pędem Moskali, starają się utrzymać, ale już późno, więc rzucamy się na prawo, za małe błotko, gdzie około Naczelnika wszystko się formuje. Moskwa rozjuszona całym pędem rzuca się za lewym skrzydłem, mija nas jak burza strzelając, rycząc (...), tratując rannych. Ogień się oddala, słychać tylko pojedyńcze strzały. Głosy cichną. Las umilka. Cisza - ale jak różna od dawnej!
Bitwa się skończyła. Słońce pąsowe usiadło za lasem. Z dala dochodzi nas głuchy gwar rozmów, odgłos trąbki i od czasu do czasu daleki wystrzał. Noc.
Położenie stawało się coraz bardziej niebezpieczne. Powstańcy cofali się w głąb puszczy. W dniu 2 maja Narbutt rozłożył się obozem na wzgórzu wśród błot niedaleko Dubicz na południe od jeziora Pielasa. Dostęp do obozu był niemożliwy, o ile ktoś nie znał tajemnych przesmyków i wąskich ścieżek pomiędzy bagnami. Ale tam właśnie stoczył 5 maja ostatnią walkę. Obozowisko powstańców wskazał wrogowi, gajowy lasów państwowych, zdrajca Bazyl Karpowicz, zaufany człowiek Narbutta. Otoczony zewsząd przez przeważające siły wroga (dowodzone przez kapitana Timofiejewa, ranny w nogę na początku bitwy, przez cały czas kierował walką, a jak donoszą relacje współczesne, "ugodzony kulą w pierś skonał, z ostatnim uściśnieniem mówiąc do towarzyszy, że miło jest za Ojczyznę umierać". Z naczelnikiem giną jego towarzysze walki: Aleksander i Franciszek Brzozowscy (synowie Franciszka) z Górnofela, Stefan Hubarewicz (syn Stefana) z Hołowiczpola, Stanisław Jan Jodko z Pietraszuńców, Leon Kraiński (syn Antoniego) z Hryszaniszek, Józefem Pokempinowicz z majątku Podzitwa, Włodzimierz Popławski z Krzewina, Wandalin Żukowski z Lacka, Kazimierz Gremza (syn Stefana) z Lipkuńców, Ignacy Taraszkiewicz felczer z Lidy, Adam N., Tomasz Skirmunt obywatel Pińszczyzny. Do niewoli dostali się Piotr Jankowski - zesłany do Irkucka, gdzie umiera, Władysław Klimontowicz - zesłany na Syberię, Władysław Nikolai ( porucznik wojsk rosyjskich) - rostrzelany w Wilnie 25.09.1863 roku na obecnym placu Łukiskim, dr Cyprian Piasecki z Piasków - zesłany na katorgę do Tobolska, Władysław Pilecki, były student uniwersytetu petersburskiego, skazany na 6 lat katorgi, Feliks Rojsza z Lidy, Cyprian Korkuć z Lipkuńc, Adof Kraiński z Pałaszek (zesłany do guberni woroneskiej, gdzie umiera), Jan Głuszycki.
Po śmierci Narbutta powstanie w powiecie lidzkim zdawało się już tylko dogorywać. Powstańcy bez wodza tułali się po lasach i nie mogli przedsięwziąć ważniejszych akcji. Brat Ludwika Bolesław starał zachować oddział do dalszej walki. Rozkazał powstańcom trzymać się w lesie w okolicach wsi Poddębie, gdzie miał przybyć nowy naczelnik. Centralne władze powstańcze w tej sytuacji wyznaczyło naczelnikiem na powiat lidzki dotychczasowego naczelnika powiatu oszmiańskiego Ostrogę czyli Aleksandra Poradowskiego. Zadanie miał trudne. Należało zebrać rozproszonych powstańców i przywrócić wśród nich dawny zapał i entuzjazm. Pierwszym ważnym zadaniem Ostrogi było ukaranie zdrajcy Bazyla Karpowicza. W dniu Zielonych Świąt Bazyl został powieszony we wsi Montaty koło Dubicz. Podobny los spotkał innego zdrajcę włościanina Jana Szymielewicza 15 czerwca 1863 roku w majątku Sumorokowszczyzna.
Wysiłki Ostrogi w sprawie ożywienia powstania nie dawały wyników. Działalność cywilnych urzędów powstańców zaczęła szwankować. Żywność, broń często nie dochodziła do rąk powstańców, lub dochodziła z wielkim opóźnieniem w ilości niewystarczającej. Śmierś Narbutta i coraz bardziej surowe represje wprowadzone przez nowego generał-gubernatora Michała Murawiowa ( przybył do Wilna 14 maja) były tego przyczyną. W tym samym okresie na granicy powiatu lidzkiego w puszczy Rudnickiej miały miejsce dwie większe potyczki powstańców powiatu trockiego z wojskami carskimi. Pierwsza z nich w dniu 31 maja koło Zygmunciszek z oddziałem generała Weliaminowa, a druga 17 czerwca z kozakami pułkownika Ałchazowa.
Ostroga zaś stoczył kilka potyczek w czerwcu, z których największą i najbardziej pomyślną była pod Korkucianami na południe od Ejszyszek 23 czerwca z oddziałem pułkownika Własowa. Po tej bitwie do Ejszyszek ściągnięto silny oddział wojsk rosyjskich pułkownika Kramera.
W parę tygodni potem Ostroga musiał opuścić granice powiatu lidzkiego i przenieść się na Grodzieńszczyznę, gdzie napierany przez wojska carskie 9 sierpnia przekroczył Niemen i znalazł się w guberni augustowskiej.
Tak się zakończyło powstanie na Ziemi Wileńskiej. Nastały krwawe rządy i represje Murawiowa "Wieszatiela". Zapanował straszliwy stan samowoli, najsurowszych prześladowań, śledztwa, podejrzeń i kaźni. Zaścianki i wsie zamieszane w powstaniu palono, a później często zaorywano miejsca na których stały, mieszkańców zaś wysyłano na Syberię. Dla przykładu, z okolicy Tietiańce w 1864 roku zostały wysiedlone szlacheckie rodziny: Józefa Połukorda (s. Jerzego), Korneliusza Bielskiego (s. Bartłomieja), Antoniego Wojsiata (s. Wincentego), Józefa Songina (s. Jana), z okolicy Swianiewszczyzna rodziny: Wincentego Gurskiego, a ze wsi Lipkuńce rodzina Izydora Truszyńskiego do guberni samarskiej, a na nie wywiezionych nałożono duże kary pieniężne.
Żałoba pokryła całą Litwę. Ale aby jeszcze bardziej zranić naród, generał-gubernator zabronił kobietom (w czerwcu 1863 roku) noszenia żałoby po utraconych mężach, braciach i ojcach.


Wykaz szlachty w 1863 roku prześladowanej przez carat

To niepełny wykaz szlachty w 1863 roku więzionej, prześladowanej i zesłanej8) z jednego tylko powiatu lidzkiego guberni wileńskiej:


Adamkowicz Cezary (syn Kazimierza lat 43 z okolicy Mackiszki),
Aleksandrowicz Ksawery (syn Antoniego lat 35 z majątku Niewisza, okręgowy naczelnik komitetu rewolucyjnego - zesłany do guberni tobolskiej),
Bańkowski Kajetan (syn Tomasza lat 26 z okolicy Wersoczka, wysłany do guberni samarskiej),
Bańkowski Aleksander (syn Michała lat 20, wysłany do guberni samarskiej),
Baranowski Jan (syn Bartłomieja lat 18 z okolicy Miżany, zesłany na Syberię),
Baranowski Władysław (syn Jana lat 25, wysłany do guberni samarskiej),
Berdowski Adolf (syn Antoniego z majątku Sosowszczyzna parafii wasiliskiej, zesłany na katorgę),
Berdowski Edward (z majątku Nieprachy, skazany na 18 lat katorgi),
Bernatowicz Szymon (zesłany do guberni tobolskiej),
Bieliński Jan (z majątku Stanisławowo),
Bielski Jan (syn Bartłomieja lat 42 z okolicy Tietiańce parafii olkienickiej, zesłany do guberni samarskiej),
Bielski Jan (syn Jana lat 20 z okolicy Tietiańce parafii olkienickiej, zesłany na Syberię),
Bienkiewicz Hieronim (syn Hieronima lat 26 z okolicy Wienckiewicze),
Biernacki Justyn (syn Pawła lat 20 z okolicy Stankieliszki z oddziału Narbutta),
Błażejewski Józef ( z majątku Załowo),
Błażejewski Bolesław (syn Józefa),
Bohdziewicz Stanisław (syn Aleksandra lat 21, wysłany do guberni tomskiej),
Bohumił Antoni (syn Józefa lat 18 ze wsi Podborze parafii ejszyskiej, zesłany na Syberię),
Bołądź Bolesław (syn Franciszka lat 24, zesłany na Syberię),
Bołądź Bronisław (lat 21, zesłany na Syberię),
Bołądź Alojzy (syn Leonarda lat 23, zesłany na Syberię),
Bomblewicz Antoni (syn Jana lat 21 ze wsi Bujwidy parafii ejszyskiej, zesłany na Syberię),
Borowski Michał ( syn Michała lat 25 ze wsi Bartoliszki, z oddziału Narbutta - wysłany do guberni samarskiej),
Borowski Józef (zesłany na katorgę na 8 lat),
Bykowski Józef (syn Bonifacego lat 18, wysłany do guberni tomskiej),
Cedroński Michał (syn Jana lat 17 z majątku Duciszki),
Chmielewski Józef (syn Marcina lat 23, z oddziału Czudowskiego - zesłany do guberni tomskiej),
Cydzik Michał (lat 40 z okolicy Dylewo parafii wasiliskiej, zesłany na Syberię),
Czeczot Tomasz (ksiądz wikary parafii ossowskiej),
Czerwiński Jan (syn Aleksandra lat 33, zesłany na Syberię),
Daszkiewicz Aleksander (syn Bartłomieja lat 22 z okolicy Janowicze),
Dobrowlański Dionizy (syn Jana lat 45 z majątku Oleńszczyzna, zesłany do guberni tomskiej),
Drobiazgiewicz Aleksander ( syn Wincentego z zaścianka Bolsie parafii żyrmuńskiej, zesłany do guberni kazańskiej),
Drozdowicz Justyn (lat 25, zesłany na Syberię),
Drozdowski Antoni (syn Szymona z Werenowa zesłany "w sołdaty" na 5 lat),
Ejsmont Aleksander (syn Zachariasza z majątku Pikuliszki, zesłany do guberni tobolskiej),
Ejsmont Leonard (syn Piotra lat 59 z majątku Pikuliszki, zesłany do guberni tobolskiej),
Falkowski Adam (ksiądz proboszcz lat 53 z m. Iszczołna - rozstrzelany),
Gadomski Bronisław (syn Ferdynanda lat 20 z okolicy Talmonty, wysłany do guberni samarskiej),
Gajewski Wincenty (z majątku Iszczołna),
Gajewski Jan (syn Jana lat 17 z okolicy Mickańce parafii nackiej, zesłany na Syberię),
Galkowski Jakub ( zesłany na Syberię),
Gierasimowicz Jan (syn Józefa),
Godaczewski Zygmunt (syn Waleriana lat 44 z majątku Stoki, zesłany do guberni kaganskiej),
Grabowski Wilhelm(syn Tadeusza lat 23 z majątku Siemiakowszczyzna, zesłany do guberni ołomieckiej ),
Gruzdowski Józef (syn Marcina lat 35, zesłany na Syberię),
Gruzdowski Kazimierz (syn Pawła lat 17 ze wsi Sołtaniszki, zesłany na Syberię),
Grzymajłło Feliks (syn Konstantego z folwarku Oczkiewicze, zesłany do guberni tobolskiej),
Gurynowicz Józef (syn Tomasza z majątku Lebiodka),
Hancewicz Józef ( syn Andrzeja lat 17 z okolicy Nackiewicze, zesłany w sołdaty na 5 lat do guberni tulskiej),
Henszel Ludwik (syn Ignacego lat 49 z majątku Wołdociszki, zesłany do guberni tobolskiej)
Horbaczewski Józef (ksiądz wikary kościoła ejszyskiego),
Ignatowicz Romuald (syn Michała lat 24, wysłany do guberni samarskiej),
Iszora Stanisław (ksiądz wikary z Żołudka, skazany na karę śmierci za odczytanie z ambony manifestu Rządu Narodowego i rozstrzelany 3.VI.1863 r. w Wilnie),
Iwanowski Jan (był tymczasowo aresztowany),
Jacewicz Feliks (z majątku Iszczołna),
Jacuński Andrzej (z folwarku Wojdzboniszki),
Jacuński Piotr (syn Feliksa lat 21z folwarka Stamierowszczyzna, z oddziału Narbutta, skazany na katorgę na 8 lat),
Jacuński Wojciech ( syn Szymona z majątku Wojdzbuniszki),
Jakubowski Franciszek ( syn Jerzego lat 19, wysłany do guberni samarskiej),
Jankowski Aleksander ( syn Piotra lat 20 z majątku Raczkowszczyzna parafii nowodworskiej, był w oddziale Narbutta i Ostrogi - zesłany na Syberię),
Jankowski Konstanty ( syn Piotra zmajątku Raczkowszczyzna, zesłany na Syberię),
Jankowski Piotr (syn Piotra lat 24, był w oddziale Narbutta z 3.III.1863 r., podczas potyczki pod Dubiczami 30.III.1863 został ranny - zesłany na katorgę w zakładach, gdzie zmarł),
Jankowski Stefan (syn Piotra lat 22, zesłany na katorgę na 12 lat do guberni tabolskiej),
Januszkiewicz Ludwik (syn Wincentego lat 40, zesłany do guberni tomskiej),
Januszkiewicz Edward (syn Ignacego ze wsi Szawry parafii nackiej, zesłany na Syberię),
Jastrzębski Sylwester ( syn Ludwika lat 18 z okolicy Tołczyszki,z oddziału Narbutta - zesłany na Syberię),
Jastrzębski Romuald ( wysłany do guberni samarskiej),
Jocz Aleksandra (córka Stefana z okolicy Jocze parafii nackiej, łączniczka w oddziale Narbutta i Ostrogi, ukrywała się pod nazwiskiem Zubrowskiej w Wilnie),
Jocz Antoni (syn Michała lat 20, zesłany do guberni samarskiej),
Jocz Dominik (syn Ferdynanda lat 28 z okolicy Surkonty, wysłany do guberni samarskiej),
Jocz Edmund (syn Bartłomieja z majątku Hołodówka parafii koleśnickiej),
Jocz Stanisław (syn Bartłomieja lat 45 z majątku Hołodówka),
Jocz Bogusław ( lat 19 z majątku Kłoncie parafii nackiej),
Jocz Bolesław (syn Felicjana z majątku Kłoncie, zesłany na Syberię),
Jodko Karol (syn Wincentego lat 25 z majątku Pietraszuńce, zesłany do guberni tomskiej),
Jodko Ludwik ( z okolicy Wołoczki, parafialny naczelnik powstania),
Jodko Stanisław (syn Bonifacego lat 56 z majątku Pietraszuńce, zesłany do guberni tobolskiej),
Jundziłł Jan (syn Hipolita lat 18 z okolicy Wojdagi),
Jurewicz Onufry (lat 30 z majątku Jurszyszki parafii ejszyskiej, z oddziału Narbutta),
Jurewicz Anastazy (z okolicy Paszyszki, był w oddziale Narbutta - zesłany na Syberię),
Karpowicz Kazimierz (syn Aleksandra z okolicy Bołądzie parafii ejszyskiej, zesłany na Syberię),
Karpowicz Jan (syn Aleksandra z okolicy Bołądzie parafii ejszyskiej, zesłany do guberni tomskiej),
Keler Fryderyk (syn Fryderyka lat 19, z oddziału Czudowskiego),
Kijuć Szymon (syn Wincentego z majątku Talkuńce),
Kleczkowski Kazimierz (lat 29 z oddziału Narbutta, zesłany do guberni penzeńskiej),
Klimontowicz Władysław (syn Edmunda lat 32 z oddziału Narbutta, zesłany do guberni irkuckiej),
Klimontowicz Bolesław (syn Konstantego z majątku Lebiodka, naczelnik parafialny powstania, pseudonim Antoniewicz - zesłany na katorgę w twierdzy),
Klimontowicz Antoni (syn Konstantego lat 22 z majątku Lebiodka, wzięty do niewoli),
Kmita Antoni ( syn Macieja z okolicy Romanowicze),
Kolesiński Adam (ze wsi Noniszki, organista z Żołudka),
Kolesiński Baltazar ( syn Baltazara lat 44 z majątku Siedejmy, zesłany do kostromskiej guberni),
Kołyszko Michał ( syn Jana lat 28 z okolicy Kulpy, zesłany do guberni tomskiej),
Kołyszko Bolesław (syn Wincentego z okolicy Gudy, powieszony 28.V.1863 r. w Wilnie),
Kondratowicz Adam (syn Marcina lat 20, z oddziału Ostrogi - zesłany do guberni tomskiej),
Konopacki Jan (syna Kazimierza lat 18 z majątku Sumorokowszczyzna, z oddziału Narbutta),
Konopacki Antoni (lat 18 z oddziału Narbutta),
Korkuć Aleksander (syn Jana lat 27 z okolicy Niewoniańce parafii olkienickiej),
Korkuć (Kirkuć ?) Cyprian (lat 24, zesłany na Syberię),
Korzeniewski Jan (ksiądz wikary z Nowego Dworu, zesłany do guberni tobolskiej),
Kraiński Adolf ( z okolicy Pałaszki - zesłany do guberni woroneskiej, gdzie zmarł),
Krajewski Wincenty (syn Józefa lat 37 z miasteczka Szczuczyn, zesłany do guberni tomskiej),
Krajewski Paweł (syn Władysława lat 16 z m. Szczuczyn, zesłany do guberni permskiej),
Kraśnik Zygmunt (syn Jana, zesłany do guberni tobolskiej),
Krupowicz Wincenty (lat 23, zesłany na Syberię),
Krupowicz Józef ( syn Wincentego z okolicy Bienkiewicze),
Krupowicz Józefat (syn Adama, zesłany do tomskiej guberni),
Krupowicz Klemens ( syn Mariana lat 20 z okolicy Dzierżyszki parafii ejszyskiej, zesłany do guberni tobolskiej),
Krupowicz Marcin (syn Aleksandra lat 20 z okolicy Pozgrynda, zesłany na Syberię),
Krupowicz Szymon (z okolicy Wiszkuńce parafii ejszyskiej),
Krupowies Jan ( syn Jana lat 16 z okolicy Pojedubie, wysłany do guberni samarskiej),
Krzyżanowski Michał ( syn Kazimierza lat 29 z okolicy Talmonty, z oddziału Ostrogi),
Krzyżanowski Józef ( z okolicy Talmonty parafii nackiej),
Kubecki Adolf (syn Dominika lat 17 z okolicy Niewoniańce parafii olkienickiej, zesłany na Syberię),
Kuncewicz Konstanty (syn Jerzego lat 43 z majątku Tołuciszki - zesłany do guberni permskiej),
Kuncewicz Rejnold (syn Konstantego lat 17 z majątku Tołuciszki, z oddziału Ostrogi - zesłany do guberni permskiej),
Kuncewicz Tadeusz (syn Antoniego lat 48 z okolicy Białopiotry),
Kuncewicz Władysław (syn Tadeusza lat 17 z okolicy Białopiotry),
Kuszelewicz Ludwik (syn Kazimierza lat 22 z okolicy Towzginiany, z oddziału Ostrogi),
Laskowicz Julian (syn Franciszka lat 32 z Czaplejewszczyzny, zesłany do guberni permskiej),
Laskowicz Albert Wandalin (syn Franciszka, ur. 15.04.1840 r. - rostrzelany w maju 1863 r.),
Lubianiec Jan (syn Dominika lat 25 z okolicy Jurele, wysłany do guberni samarskiej),
Łazowski Edward ( z okolicy Girek, zesłany na Syberię),
Łukaszewicz Rudolf (lat 18 z oddziału Narbutta),
Makowski Aleksander (lat 29, był w oddziale powstańczym),
Malewski Edward ( syn Andrzeja lat 20 z okolicy Surkonty, wysłany do guberni samarskiej),
Malewski Julian (syn Kajetana lat 20 z okolicy Ponieździel parafii ejszyskiej, wysłany do guberni samarskiej),
Malewski Jan (syn Macieja lat 43, zesłany na katorgę w kopalniach bezterminowo; pozbawiony stopnia wojskowego, kawaler),
Malewski Jan (syn Dominika lat 21 z okolicy Talmonty),
Malewski Cyprian ( syn Piotra lat 27 z okolicy Hormany parafii ejszyskiej, z oddziału Ostrogi - zesłany do guberni tomskiej),
Malewski Michał ( syn Piotra z okolicy Dzimitry),
Malinowski Krzysztof,
Malkowski Jan ( z okolicy Tietiańce parafii olkienickiej),
Mańkowski Albert,
Marciszewski Józef (syn Jana lat 20 z m. Ejszyszki, zesłany na Syberię),
Mickiewicz Władysław ( syn Pawła lat 24 z Woronowa, zesłany do guberni permskiej),
Mickiewicz Szymon (syn Kazimierza lat 17, wysłany do guberni samarskiej),
Mickiewicz Izydor (lat 37),
Mickiewicz Jakub (lat 25),
Mickiewicz Józef (lat 24),
Mikulski Walenty (syn Jana lat 40 z majątku Głębokie, zesłany do guberni permskiej),
Milewski Kazimierz (syn Franciszka lat 25 z okolicy Jagiełowicze),
Milewski Jan (syn Franciszka ze wsi Jagiełowicze, zesłany na Syberię),
Milewski Michał (syn Franciszka lat 30 z okolicy Jagiełowicze, z oddziału Ostrogi - zesłany do guberni tomskiej),
Minakowski Jan (syn Antoniego z okolicy Korkuciany, zesłany na Syberię),
Minski Albert (zesłany na katorgę na 8 lat w twierdzy),
Mokrzecki Bolesław (syn Tomasza lat 29, zesłany na katorgę w twierdzy),
Mokrzecki Aleksander ( syn Tomasza lat 27 z majątku Mokrzec, zesłany na Syberię),
Mokrzecki Adam ( syn Tomasza lat 20 z majątku Mokrzec, zesłany na katorgę),
Monczuńska Teodora (z Narbuttów córka Teodora z majątku Szawry parafii nackiej),
Mongiało Antoni (syn Antoniego ze wsi Raubiszki, zesłany na Syberię),
Monkiewicz Dominik,
Moraczewski Adam ( syn Teofila z majątku Andruszowce, zesłany na Syberię),
Morgielewicz Ignacy ( syn Józefa lat 40 z majątku Hanelki, z oddziału Narbutta - zesłany do guberni tobolskiej),
Morgielewicz Piotr ( syn Michała lat 32 z majątku Hanelki, z oddziału Narbutta - zesłany do guberni tomskiej),
Morgiewicz Aleksander ( syn Michała z majątku Hanelki, zesłany na katorgę do guberni tobolskiej),
Narbutt Bronisław (syn Fryderyka lat 31 z majątku Nikodemów, zesłany do guberni orenburskiej),
Narbutt Bolesław (syn Teodora lat 20, zesłany do guberni jenisiejskiej; brat Ludwika),
Narbutt Krystyna (z Sadowskich córka Ignacego z majątku Szawry parafii nackiej, wysłana do guberni penzeńskiej),
Naruszewicz Napoleon (syn Teodora lat 65 z folwarka Paleckiszki, zesłany do Rosji),
Naruszewicz Wincenty (syn Napoleona lat 20, wysłany do guberni samarskiej),
Niepokojczycki Franciszek (mieszkał w Wilnie),
Nowicki Karol (syn Bartłomieja lat 35, wysłany do guberni samarskiej),
Obrębski Kazimierz ( syn Józefa lat 27, wysłany do guberni samarskiej),
Olszański Ignacy (syn Jerzego z m. Ejszyszki, z oddziału Narbutta - zesłany na katorgę na 6 lat do guberni tobolskiej),
Olszewska Izabela ( z Narbuttów córka Adolfa lat 50, zesłana na Syberię),
Orański Konstanty (syn Stanisława lat 37, oddziału Lubicza - zesłany do guberni tobolskiej),
Orański Antoni (syn Stanisława lat 34 z folwarka Łowcuny, zesłany do guberni tomskiej),
Orda Andrzej (syn Justyna lat 44),
Ostrowski Kazimierz ( z majątku Chalczyce),
Ostrouch Leonard (syn Zygmunta lat 33, zesłany na Syberię),
Pawłowicz Adam,
Pawłowski Józef (syn Wincentego lat 15 z Kukawki parafii ejszyskiej, zesłany na Syberię),
Pawłowski Konstanty (syn Jana ze wsi Ogrodniki),
Piasecki Cyprian ( z majątku Piaski i Brzozowce, zesłany na katorgę w twierdzy na 8 lat, gdzie zmarł),
Pilecki Józef (syn Adama, z majątku Łowczynowicze, zesłany do guberni tomskiej),
Pilecki Władysław (syn Sylwestra lat 25 był w oddziale Narbutta, zesłany do guberni tomskiej),
Pleskaczewski Ignacy (zesłany do guberni tomskiej),
Podejko Wincenty (syn Bartłomieja lat 37 z okolicy Lipkuńce, z oddziału Narbutta - zesłany na Syberię),
Połukord Józef (syn Jerzego lat 54 z okolicy Tietiańce, zesłany do guberni samarskiej wraz z rodziną),
Połukord Antoni (syn Józefa lat 28 z okolicy Tietiańce parafii olkienickiej, zesłany na Syberię),
Popławski Julian (syn Michała lat 36 z folwarka Wołczynki),
Potrykowski Anzelm (lat 32 z Lebiodki, był w oddziale Narbutta - zesłany na katorgę),
Puljanowski Napoleon (syn Jakuba lat 55 z majątku Czelejewszczyzna, zesłany na katorgę do guberni irkuckiej na 6 lat),
Raczek Paweł (syn Leona lat 22 ze wsi Lebiedniki parafii ejszyskiej,z oddziału Narbutta - zesłany na Syberię),
Rapacki Konstanty (z majątku Rekście),
Rodziewicz Julian (lat 25),
Romanowski Karol (syn Andrzeja lat 17 z okolicy Wienckiewicze, zesłany na Syberię),
Romanowski Kazimierz (syn Macieja lat 24 z okolicy Krupowiesy parafii koleśnickiej, zesłany na Syberię),
Roubo Michał (lat 20 ze wsi Wawiórka, był w oddziale Ostrogi i Lubicza - zesłany do tulskich "rot aresztanskich" na 4 lata),
Roubo Stefan (syn Jakuba lat 23 z okolicy Kolwickie),
Rozwadowski Jan ( syn Fulgentego lat 24 z okolicy Bołądzie, zesłany na Syberię),
Rucki Stanisław (syn Ignacego lat 25, wysłany do guberni samarskiej),
Rucki Aleksander,
Rucki Jan (syn Kazimierzalat 46, zesłany na Syberię),
Rucki Wincenty (zesłany do guberni penzeńskiej),
Rudnicki Piotr (syn Aleksandra, skazany na katorgę na 6 lat),
Rudnicki Ludwik (syn Aleksandra, zesłany na Syberię),
Rukowicz Szymon (lat 17 z okolicy Smilginie, zesłany na Syberię),
Rutkowski Józef (lat 33),
Rutski Stefan (syn Ignacego lat 20 z okolicy Surkonty),
Rychlewicz Jan ( syn Franciszka z majątku Rodkiewicze w parafii szczuczyńskiej, zesłany do guberni tomskiej),
Ryłło Konstanty (syn Tadeusza z okolicy Jodki),
Rząśnicki Stanisław (syn Stanisława lat 32 z majątku Zdanowce, zesłany do guberni orenburskiej),
Sawicki Tomasz ( z m. Olkieniki),
Sieklucki Wincenty (z majątku Hornostaiszki parafii ejszyskiej),
Sielicki Romuald (syn Bartłomieja lat 20, zesłany na Syberię),
Siemaszko Jan (z majątku Girniki, zesłany do guberni orenburskiej wraz z żoną Walerią),
Skawiński Zygmunt (syn Walentego lat 18, wysłany do guberni samarskiej),
Skawiński Aleksander (syn Dominika lat 42 z majątku Talmonty parafii nackiej, z oddziału Narbutta - zesłany do guberni tomskiej),
Skawiński Adolf (syn Jerzego lat 25),
Skibiński Romuald (syn Jana lat 31, ksiądz proboszcz z miasteczka Dziembrów, skazany na katorgę na 8 lat),
Smilgin Cyprian (syn Dominika, wysłany do guberni samarskiej),
Sokołowski Tadeusz (syn Ignacego lat 17, wysłany do guberni samarskiej),
Sokołowski Jan (syn Józefa lat 29 ze wsi Zubiszki, zesłany na Syberię),
Sokołowski Józef (syn Antoniego, zesłany na Syberię),
Somoroko Józef (ze wsi Radziwoniszki),
Songin Józef (syn Jana lat 35 z okolicy Tietiańce, wysłany do guberni samarskiej),
Sosonko Adam (syn Michała lat 25 ze wsi Rekście, zesłany do guberni kostromskiej),
Stacewicz Stanisław (syn Jana lat 27, wysłany do guberni samarskiej),
Stacewicz Michał (syn Józefa lat 19 z okolicy Kurminy, zesłany na Syberię),
Stacewicz Justyn,
Stecewicz Stefan (syn Jana lat 20 z okolicy Surkonty),
Stecewicz Józef (syn Józefa lat 18 z okolicy Surkonty),
Steckiewicz Kazimierz (z okolicy Wojdagi),
Strumiłło Adolf ( syn Józefa z m. Szczuczyn, zesłany na katorgę w twierdzy na Syberię),
Sumarok Jan (syn Franciszka lat 25 z majątku Wawiórka był oddziale Czudowskiego i Rychlewskiego - zesłany do guberni tomskiej),
Sumarok Romuald (lat 25, zesłany na Syberię),
Sumarok Feliks (zesłany na Syberię w soldaty),
Surkont Adam (syn Antoniego lat 19, zesłany na Syberię),
Syrwid Onufry (ksiądz proboszcz z m. Wasiliszki, skazany na 12 lat katorgi),
Szabelski Józef (leśniczy w lasach hr. Tyszkiewicza, zesłany do guberni tomskiej),
Szachowski Walerian (lat 20 z oddziału Narbutta),
Szalewicz Adolf (lat 26, zesłany do guberni samarskiej),
Szalewicz Józef (syn Felicjana z majątku Szalewo),
Szalewicz Karol (syn Feliksa lat 24, zesłany na Syberię),
Szczęsnowicz Michał (zesłany do guberni tomskiej),
Szelking Alfons (z majątku Zabłocie hr. Potockiego),
Szkiłądź Adolf (syn Jana lat 17 z okolicy Poddubie, zesłany na Syberię),
Smilgin Cyprian (syn Dominika lat 25),
Szmigier Józef,
Szmigier Gustaw (syn Józefa lat 17, zesłany na katorgę w kopalniach na 12 lat),
SzukiewiczaTomasza ( syn Jana - Wincentego lat 36 z majątku Krupowo, sędzia powiatowy - zesłany do guberni tomskiej),
Tabeński Jarosław (syn Dionizego lat 39 z majątku Ziemiapisze, zesłany do guberni permskiej),
Tabeńska Elżbieta ( córka Michała lat 32 z majątku Rudowo, zesłana do guberni tomskiej),
Tabeńska Antonina ( córka Michała lat 22 z majątku Rudowo, zesłana na Syberię),
Taraszkiewicz Ignacy (z oddziału Narbutta),
Tietianiec Ignacy (syn Szymona lat 27, z okolicy Tietiańce parafii olkienickiej, zesłany na Syberię),
Tietianiec Dyonizy (syn Bartłomieja lat 25 z okolicy Tietiańce parafii olkienickiej, zesłany do guberni jenisiejskiej),
Towkiewicz Wincenty ( z majątku Kobylniki),
Truszyński Józef (syn Jana lat 37 ze wsi Lipkuńce, zesłany na Syberię),
Tubielewicz Maciej ( lat 35 z m. Lida),
Tubielewicz Józef ( lat 30 z okolicy Mędrykowszczyzna z oddziału Narbutta, zesłany do guberni permskiej),
Turczyński Wincenty (zesłany na Syberię),
Turowicz Adam (syn Józefa lat 15 ze wsi Milkuńce),
Turski Ksawery (syn Jana z majątku Poraduń),
Tyszkiewicz Karol (syn Jerzego z majątku Żyrmuny lat 44, zesłany do guberni permskiej),
Ułanowski Feliks ( z okolicy Wojdagi),
Walicki Leopold,
Wasilewski Aleksander (syn Wawrzyńca lat 23 ze wsi Podborze parafii ejszyskiej, zesłany na Syberię),
Wąsowski Mikołaj (syn Józefa lat 48, zesłany do guberni tobolskiej),
Wersocki Augustyn (syn Macieja lat 21, wysłany do guberni samarskiej),
Wierzbicki Piotr (syn Jana lat 18 z okolicy Kudły),
Więckiewicz Józef (syn Wojciecha lat 17 z okolicy Wienckiewicze, zesłany na Syberię),
Wilbik Stefan (syn Stefana z okolicy Lipkuńce, zesłany na 8 lat katorgi),
Wilkaniec Józef (syn Klemensa lat 19 z okolicy Kijuciszki, wysłany do guberni samarskiej),
Wincza Klemens ( syn Macieja lat 45 z okolicy Wersoka, zesłany do guberni tomskiej),
Wincza Stefan (syn Piotra lat 57 ze wsi Chomowszczyzna, zesłany wraz z rodziną do guberni samarskiej),
Wiszniewski Maciej (syn Stanisława lat 25 z okolicy Narkuny, zesłany na Syberię),
Wojsiat Antoni ( syn Wincentego lat 38 z okolicy Tietiańce, zesłany do guberni samarskiej wraz z rodziną),
Wolański Adam (lat 28, zesłany do guberni kazańskiej),
Wołochowicz Teofil (syn Piotra lat 26 z okolicy Wołochowicze, był w oddziale Narbutta),
Wołochowicz Augustyn (syn Macieja lat 30 z okolicy Trabuszki, zesłany na Syberię),
Wołochowicz Józef (syn Augustyna lat 20 ze wsi Kiwlaki ?, zesłany na Syberię),
Zachwatowicz Wincenty (z Berdówki, zesłany do guberni woroneskiej),
Zahorski Franciszek,
Zakrzewski Franciszek,
Zapaśnik Andrzej ( wysłany do guberni samarskiej),
Zapaśnik Augustyn (syn Józefa, zesłany do guberni tobolskiej),
Zapaśnik Aleksander ( syn Bonifacego lat 20 z okolicy Osipowce, był w oddziale Narbutta - zesłany do guberni tomskiej),
Zapaśnik Bonifacy (syn Michała lat 50, zesłany do guberni tomskiej),
Zapaśnik Stanisław (lat 25 z okolicy Rukańce, zesłany na Syberię),
Zapaśnik Piotr (syn Benedykta lat 25, zesłany do guberni tomskiej),
Zapaśnik Stefan (lat 18, zesłany do guberni orenburskiej),
Zdaniukiewicz Kazimierz (syn Tomasza ze wsi Szawry parafii nackiej, zesłany na Syberię),
Ziemacki Rajmund (ksiądz proboszcz z m. Wawiórka za przeczytanie z ambony manifestu Rządu Narodowego - rozstrzelany 5.VI.1863 r. w Wilnie),
Ziemęcki Bronisław (syn Onufrego lat 33, zesłany do guberni irkuckiej, gdzie zmarł),
Znamierowski Jan (syn Antoniego z okolicy Półstoki parafii ejszyskiej),
Znamierowski Augustyn ( tymczasowo aresztowany),
Zubrowski Wincenty (syn Aleksandra z okolicy Osipowce, zesłany na katorgę na 8 lat),
Zwierowicz Aleksander (syn Jana lat 25 z majątku Dociszki parafii ejszyskiej, zesłany do guberni orenburskiej),
Żażecki (ksiądz z parafii zabłockiej, zesłany na Syberię),
Żemojtel Bolesław (z okolicy Wilkańce, oddziału Ostrogi),
Żemojtel Rudolf (lat 31, tymczasowo aresztowany),
Żemojtel Karol (syn Ksawerego z okolicy Mickańce lat 20 z oddziału Narbutta),
Żorawski Ignacy (syn Narcyza lat 33 z majątku Kopciowszczyzna),
Żukowski Bolesław (zesłany do guberni penzeńskiej),
Żukowski Władysław,
Żukowski Jan ( lat 25 z oddziału Narbutta, zesłany na Syberię).

Pełny plon działalności Murawiowa na Litwie w ciągu dwóch lat jego bezdusznych rządów w Wilnie od maja 1863 do kwietnia 1865 roku przedstawia się następująco: rozstrzelano lub powieszono 128 osób ( wśród nich: Konstanty Kalinowski, Albert Laskowicz, Józef Jabłoński, Karol Sipowicz, bracia Rewkowscy, Henryk Makowiecki, Jan Bieńkowski, Jan Marczewski, Edward Czapliński, Jakub Ciechanowicz, Ignacy Zdanowicz, Zygmunt Sierakowski, ks. Teofil Raczkowicz, ks. Stanisław Iszora, ks. Rajmund Ziemacki) w tej liczbie 20 księży, na katorgę zesłano 972 osoby, na osiedlenie na Syberii 1427 osób, do wojska wcielono przymusowo 345 młodych mężczyzn, do rot aresztanskich 864. Do guberni położonych wewnątrz Rosji zesłano 1529 osób, równocześnie przesiedlając do nich 4096 osób. Łącznie na skutek murawiowowskich represji ucierpiało 9341 osób. Do tego musimy zaliczyć zamknięcie kilkudziesięciu kościołów i kasatę ponad 30 klasztorów katolickich, likwidację szkół polskich oraz zakaz posługiwania się językiem polskim w miejscach publicznych.
Religii rzymskokatolickiej uczono w szkołach po rosyjsku. Nawet kazania w kościołach nakazywano wygłaszać po rosyjsku.
Uległo konfiskacie 1794 posiadłości (do 31 stycznia 1864 roku tylko w gubernii wileńskiej decyzją sądu skonfiskowano 162 majątki).
Liczne egzekucje dokonywane często publicznie na placach miejskich w asyscie wojska oraz orkiestry, która wygrywała skoczne marsze w chwilach, gdy mieszkańcy odmawiali Anioł Pański za tych, których przed chwilą pozbawiono życia.
Linią oficjalnej polityki było nie tylko fizycznie dręczyć byłych powstańców przez egzekucje i katorżnicze więzienia, lecz stworzyć najbardziej upokarzające warunki bytu dla wszystkich, którzy otwarcie przyznawali się do polskości lub religii rzymskokatolickiej.Książkę można nabyć w księgarniach Wilna lub autora Cesława Malewskiego (E-mal: czemal@ktv.lt)
 
Top
[Home] [Maps] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX