Папярэдняя старонка: Філасофія, роздумы

Кунцэвіч Язафат 


Аўтар: Кунцэвіч Язафат,
Дадана: 09-09-2012,
Крыніца: Кунцэвіч Язафат. Катехизм од слуги божого Иосафата сочетанный // Старажытная беларуская літаратура (ХІІ-XVII стст.). Мінск, 2007. C. 392-401.Язафат Кунцэвіч - беларускі пісьменнік-палеміст, філосаф і рэлігійны дзеяч. Займаў пасады ігумена Быценскага, Жыровіцкага і Віленскага Троіцкага манастыроў. З 1618 г. полацкі уніяцкі архіепіскап. У 1623 г. быў забіты ў Віцебску.

Я. Кунцэвіч пакінуў значную літаратурную спадчыну. Сярод яго твораў найбольш значныя: «Аб фальшаванні славянскіх кніг» (Рукапiс б-кi РАН у Санкт-Пецярбургу, фонд П. Дабрахотава. N 79. Арк. 7), «Правілы для прэсвітэраў» (рукапіс РАН у Санкт-Пецярбургу, фонд П.Дабрахотова, № 33. Арк. 195 адв. - 206 адв.), «Катэхізіс» (Рукапіс б-кі РАН у Санкт-Пецярбургу, фонд П.Дабрахотова. № 33. Арк. 182195 адв.), шэраг лістоў, а таксама два рукапісныя тамы «Казанняў» на розныя тэмы ( Зборнік б-кі Акадэміі навук Літвы. № 261. Арк. 68 - 198)

Вельмі каштоўнымі для разумення творчага метаду Я. Кунцэвіча з'яляюцца «Правілы для прэсвітэраў», у якіх аўтар выказвае патрабаванне, каб святары ўласным прыкладам навучалі людзей, служылі для іх добрым узорам: «Священници мают прикладом живота своего побожности людей учити, бо живот побожный священическій - ест казаннем потужным людем простым».

Вельмі каштоўным літаратурным помнікам і адначасна гістарычнай крыніцай з'яўляецца «Ліст да канцлера Л. Сапегі» (21 студзеня 1621 г.). У ім Я. Кунцэвіч прапануе канцлеру не ісці на глыбокія і не апраўданыя кампрамісы з «схізматыкамі» (праваслаўнымі) і заклікае ўрадоўцаў прадухіліць рэгулярныя ўмяшанні Масквы ў царкоўныя справы Вялікага Княства Літоўскага: «Тое і не дзіва, бо Масква была б рада, каб мы перадалі ўсе каталіцкія касцёлы схізматыкам».

У «Лісце да канцлера Л. Сапегі» Я. Кунцэвіч падае насычаны дэталямі гістарычны сюжэт пра пераход у 1460 г. Ноўгарада Вялікага пад уладу князя Казіміра і пра падпарадкаванне ноўгарадскіх уладыкаў духоўнай уладзе кіеўскага мітрапаліта Грыгорыя, прызначанага на пасаду папам рымскім. Пісьменнік піша пра жорсткую расправу з наўгародцамі, учыненую царом Іванам Васільевічам, «дзедам Тырана», за зроблены імі выбар на карысць дачыненняў з Захадам.

Значнае месца ў творчай спадчыне Я. Кунцэвіча займае «Ліст да мітрапаліта Я. В. Руцкага» (1622). У ім Я. Кунцэвіч раскрывае характар супрацьстаяння паміж уніятамі і праваслаўнымі, з абурэннем піша пра інтрыгі полацкіх і магілёўскіх месцічаў, што не жадалі прызнаваць яго духоўнай улады, ужывалі ўсе даступныя ім сродкі, перадусім, паднашэнні і хабар: «Повезли тых бестый косматых - соболев, рысев, вепров. Уже теж его полочане и могилевцы аж назбыт уславили тыми подарками по всем краю русском, бо што дадут, або мают дати, в чом кажут».

«Казанні і павучанні» Я. Кунцэвіча - выдатны ўзор літаратурнага красамоўства і філасофска-рэлігійнай думкі Беларусі. У іх пісьменнік вучыў пра чатыры фундаментальныя «цноты» сапраўдных хрысціянаў - мужнасць, справядлівасць, міласць і спраўнасць, сфармуляваў думку пра сем цялесных і сем духоўных грахоў. Я.Кунцэвіч дэталёва раскрыў сутнасць сямі дарункаў Святога Духа.

Іван Саверчанка

КАТЕХИЗМ ОД СЛУГИ БОЖОГО ИОСАФАТА СОЧЕТАННЫЙ

Вопрос. Што ест быти христiанином?

Ответ. Есть быти крещеным въ имя Отца и Сына и Святого Духа. Верити и вызнавати закон Iсус Христов.

Вопрос. Што мает умети тот, што вызнавает Закон Iсус Христов?

Ответ. Тые четыри речи: Напрод - вызнанне веры, второе - молитися Богу; третее - што чинити а чогося стерегчи, жебыся [подобал] Богу; четвертое - яко набывати ласки Божая альбо помнажатися в ней. Хто то умеет чинити - есть истинным христианином и будет избавленным.

Вопрос. Яко ся могут научити лацно того?

Ответ. Научитися мают напрод - Символу албо Складу веры. Второе - молитвы Господней, то ест «Отче наш». Третее - десяти заповедей Божих. Четвертое - О седми тайнах [праведных].

Часть первая. О ВЕРЕ

Вопрос. Который ест Символ, албо Склад веры?

Ответ. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли. Второе. И въ Iисуса Христа Сына Божiя Господа нашего. Третее. Заченъшагося от Духа Святого, рожденнаго от Девы Марiя. Четвертое. Страдавшаго и Погребенна. Пятое. Съшедшаго въ Ад и воскресшаго из мертвых. Шестое. Возшедшаго на небеса и седящаго одесную отца Вседержителя. Семое. Оттуду паки грядущаго судити живым и мертвым. Осмое. Верую в Духа Святаго. Девятое. Святую Церковь Соборную, Святых общенiе. Десятое. Оставленiе грехов. Одинадцатое. Плоти воскресенiе. Дванадцатое. Жизнь вечную. А то ест Символ Апостольскiй, к тому есть и Никейскiй, который при службе Божественной и в Правиле Церковном заховывает.

Вопрос. Чому его Символом зовут?

Ответ. Символ по гречески, а по нашему Склад.

Вопрос. Чому Его Апостольским зовут?

Ответ. Иж его Апостолове Святые зложили, кгды ходили на проповедь Евангелiи по всем мiре.

Вопрос. Што се замыкаем в том Символе.

Ответ. Дванадцать члонков веры Христианскои. Один мовит о Отци, шесть о Сыне, пять о Духу Светом.

Вопрос. Што значит словко верую?

Ответ. Значит иж моцно держу и за реч певную маю все то што ест в тых дванадцати члонках. Для чого иж научил Апостолов сам Бог, Апостолове зась научили Церков, а Церков научила нас. А иж неподобна реч жебы Богу мел кламати, для того тые речи за певнейшие маю, ниж оные которiе очима вижду и рукамасе тыкаю.

Вопрос. Што значит словко, верую во единаго Бога?

Ответ. Значит, иж хотя особные суть ипостаси - Отец и Сын и Дух Светый, вшак же тыи тры суть единым творцою всех речей и единым Господем, хотя Отец ест Бог, и Сын ест Бог, и Дух Святый ест Бог - един, не три Бога, але один Бог, иж тых трех ипостасiй ест Едино Божество и едино Существо, и ест таемница Пресвятой Тройци.

Вопрос. Чи можем мы дати якое подобенство Пресвятое Тройци?

Ответ. Могу. Душу человеческую, которая сотворена на образ Божiй. Тая ест едина во своем существе, а мает три силы розумь, память, волю.

Вопрос. Што значит словце «Отца»?

Ответ. Значит же Он ест правдимым прирожоным Отцем Единородного Сына своего, есть отцем нашим, але през ласку неприрожоным.

Вопрос. Который ест другий члонок?

Ответ. И в Iисуса Христа Сына Его Единороднаго Господа нашего.

Вопрос. Хто ест Христос?

Ответ. Есть Сын Бога Отца предвечни от него урожоный, такъ всемогущый, и так мудрый, яко он, который ся стал для нас чловеком в животе Пресвятое Девы Марiи.

Вопрос. Яко се то стало?

Ответ. Не справою человечею, але справою Духа Святаго. Поневаж она девицею зостала, якъ пред пороженем, такъ и по пороженю. А такъ Сын Божий на небесах не мает матки, ани на земли не мает Отца.

Вопрос. Чому ж был распятый и погребен?

Ответ. Для нас мизерных людей и для нашего Спасенiя, абы нас очистить от грехов наших, и вырвал з рук неприятелей наших - Дiавола и Пекла. А такъ откупил нас кровiю своею пренадорожшою на древе креста святаго.

Вопрос. То и мы были неволниками и гды нас откупил.

Ответ. Воистинну былисмы невольниками грехов наших, смерти, Дiавола и Пекла.

Вопрос. Што ж вчинил Збавител наш, кгды во Ад заступил?

Ответ. Вывел отцов святых души и инные святые души, которые были въ преисподних зем[лех] близ Ада, ждучи Святого хвалебного пришествiя Его [у арыгінале адсутнічаюць аркушы 184-188. - І. С.].

Часть третяя. О ДЕСЯТИ ЗАПОВЕДЕХ БОЖІИХ

Вопрос. Которая ест третяя часть повинности христианское?

Ответ. Десять заповедей Божих, в которых замыкается, што мает чинити и чого ся стерегчи.

Вопрос. Мов же десять заповедей Божих?

Ответ. Первая. Аз есм Господь Бог твой да не будут тебе Бози [иншие] разве мене.

Вторая. Не прети имени Господа Бога твоего всуе.

Третея. Помни день неделний святити Его.

Четвертая. Чти отца твоего и матер твою.

Пятая. Не убий.

Шостая. Не любодей.

Семая. Не укради.

Осмая. Не послушествуй на друга твоего сведитилства ложна.

Девятая. Не пожадай жоны искреняго твоего.

Десятая. Не пожадай дому ближняго твоего, ни села его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола, ни осла его, ни всякого скота его, вся елика ближняго твоего сут.

Вопрос. Коли Бог тую десять Заповедiй уставил?

Ответ. Первей в Законе Старом, потом Христос в Новом потвердил.

Вопрос. Яко се деет?

Ответ. Першые три ку хвале Божой, а седм остатних къ пожитку ближнего належат.

Вопрос. Яко ж тры належат ку хвале Божой?

Ответ. Иж хочет Господь Бог абысть же ему служили напрод сердцемь, потом словне, на остаток и учинками.

Вопрос. Яко заховуем першую заповедь?

Ответ. Хвалячи одного самого Бога, того ся боючи, и во учтивости Его маючи, и служачи Ему зо всею сердца своего, и ждучи от Него всякаго лекарства, и иншых заплат, яко от началника всего доброго.

Вопрос. Хто грешит противко той заповеди?

Ответ. Тыя особливе, которiи ся бавят балвохвалством, забобонами, ворожъками, играми, которыя суть против хвале Его.

Вопрос. Яко ж заховуем вторую заповедь?

Ответ. Хвалячи Господа Бога и дякуючи Ему языком нашим, и просячи от Него потреб наших.

Вопрос. Хто грешит противко сей заповеди?

Ответ. Напрод, которые блюзнят имя Божое и Святых Его, так и тыя, которiе присягают где не ест реч правдивая и потребная. Потом и тые, которые не держат шлюбов обецаных, и иншые, которые не чинят повинности и учтивости имени Божому.

Вопрос. Чем мовиш, где не есть реч правдивая, справедливая и потребная?

Ответ. Иж присяга мает быти о реч правдивую, которая бы не была фалшивая, и о которой бы первей ведал и о реч справедливую, которая бы была позволеная о реч правдивую, которая бы была важила што бы иначей не будет без греха. И на то потреба учтивости ку тому през кого пресегает.

Вопрос. Ведаеш же якое лекарство же бы николи засе не присегали?

Ответ. Ведаю. Не хочеш ли зле присегати, николи нияко не присегай.

Вопрос. А яко ж мовити хоть чи при речи кому што?

Ответ. Такъ ест албо не так ест, правдиве, заисть. Або вем не ест то присега, але если што болш придаси то уже недобре.

Вопрос. Яко ж заховуем третюю заповедь, которая кажет свято святити?

Ответ. Показуючи з верными учинками веру и милость, которую на серце маем.

Вопрос. В чом же ся указавоти?

Ответ. Не робячи того дня, забавляючися набоженством Церковным, а мяновите слуханем службы Божое з набоженством и с пилностiю старастiю, стараючися абы инъшые поручоные слухали службы Божое.

Вопрос. Што больш чинити?

Ответ. Мел бы ся старати, абы тот день справити на речах, которiе належать къ службе Божой, яко на молитве в читаню книг божественных и слуханю их; в справованю учинков милосердных.

Вопрос. Яко ж заховует четвертое приказане с утщеню отца и матки?

Ответ. Мает их слухати имети с учтивостю и служити им и вспомогати их.

Вопрос. А если бы отец твой росказал мовити якую неправду, албо якiй грех учинити, чи должен еси его слухати?

Ответ. Не должен ест его слухати в речах противных Богу, але толко в речах позволеных и учтивых.

Вопрос. Якъ розмаитые отцове найдуются?

Ответ. Чворакiе. Напрод, отцове прирожоные, которые нас зродили такъ же и дедове. Вторые отцове духовные, яко суть [...] преложные духовные и научителiе. Третiе кролеве, старосты и преложоные светскiе. Четвертые, старые люди для старости их. А тых всех виннисмо мети в учтивости, кождого ведлуг стану их.

Вопрос. Што мают чинити добрые отцове з сынами своими?

Ответ. Мают их учити и справовати, а на назбыт караючи, ани назбыт распущаючи, але того [своего] ведлуг розуму уживаючи.

Вопрос. Яко ся мают слуги албо подданые заховати ку паном своим?

Ответ. Яко сын отцу своему, будучи ест послушным, и чинючи ему почтивость яко Господу нашему Iсусу Христу.

Вопрос. А панове яко ся мают заховати противко слугам?

Ответ. Такъ яко отцове противко сынов, яко братия о Христе.

Вопрос. Которая ест пятая заповедь?

Ответ. Не убiй.

Вопрос. Яко заховуем тую заповедь?

Ответ. Не чинячи жадного злого ближнему нашему.

Вопрос. Которая ест шостая заповедь?

Ответ. Не любодей.

Вопрос. Яко ся маем заховати около того приказаня?

Ответ. Тым способом стерегчися, вшелякое саромности телеснои и неучтивости, не толко в учинках, але и въ слове и въ умысле, яко Господь Бог в десяти заповедех заказует.

Вопрос. Якого лекарства заживати нам ку захованю тых заповеди?

Ответ. Ест немало, але то снать межи иншими. Первое жебы мерным быти въ еденiи и в питию, второе стерегчися злого товариства, третее, не читати книг вшетечных, не мовити злого, ани спевати песней неучтивых, ани их слухати. Иле быти может. Четвертое, часто споведатися и причащатися. Пятое, просити Господа Бога о чистоти и Пречистое Девы Марiи жебы у Христа Бога одержала.

Вопрос. Которая ест семая заповедь?

Ответ. Не укради.

Вопрос. Што се в той заповеди замыкает?

Ответ. Жебысть то не брали, ани держали ничого чужого, ани кгвалтом, ани здрадою, ани помочю, ани радою, ани жадною причиною приводячи до шкоды другого.

Вопрос. Яко ж заховуем осмую заповедь?

Ответ. Не мовячи фалшу против ближнему, не мемрачи, не обмовяючи, не открываючи грехов потаемных [хиба] бы для улеченя твоих тому кому належит, албо для иншого конца доброго; не посужаючи ближняго; не мовячи неправды; але рачей мовечи о кождом добре, так яко бы хотел, жебы о тобе иншые добре мовили.

Вопрос. Яко заховуем девятую заповедь?

Ответ. Не жадаючы чужое жоны, ани жаднои иншои неучтивости. А для того потребно ест стерегчи очи их и тых смыслов вароватися для устереженя сердца, утекатися до Молитвы для звытязства покут.

Вопрос. Яко заховуем десятое приказане?

Ответ. Не жадаючи маетности, ани жадное речи ближнего; не слушнымъ обычаем, ани ему зазрячи добра его.

Вопрос. Можем ли се во короткости замъкнути, што ся поведало в десяти заповедей Божественых?

Ответ. Можем в двох заповедех о любви, возлюбиши Господа Бога твоего над все, а ближняго яко сам себе для Господа Бога. В тых коротких словах замыкается весь Закон Божий, и все што колвек есть [во имени] святом.

Вопрос. Если суть иншые заповеди церковные?

Ответ. Суть. А личим их пять:

Першая. Свята от Церкви установленные святити, то ест службы Божое о тые дни слухати.

Второе. Постити дни певные, в которые Церков приказала заховати, и покармов заказаных в тые дни не заживати, а мяновите чотыри посты през рок.

Третяя. Споведатися грехов своих пред иереем маючим власть от старшых своих на то.

Четвертая. Тело и Кровь Христову, принамне раз в рок а звлаща в велик день приняти.

Пятая. Десятины справедливе выдавати.

Вопрос. Чому Церков Божая памяти святых Божих обходити и святити росказует?

Ответ. Абысть мы Господа Бога хвалили во святых Его. Вторая, абыст то [...] обачили хвалу, которую святые мают в небе. Третяя, жебысь то живот и добрые дела их збирали собе о такие дни, и их наследовали. Четвертая. Абысь мо ся им особливым способом в тые дни полецали, и о причину их [до Господа] Бога просили. Пятая. Иж Церков святая хочет учтити сыны свои светые, яко учтила Бога и Церков.

Вопрос. Чому церков уживает розмаитых обрядков и церемонiй?

Ответ. Напрод для болшое учтивости и притомности хвалы Божой. Вторая, для взрушеня людей ку набоженству, абы през речы позверховные вырозумели внутрнiе. Третiя, иж маем от Господа Бога душу и тело для того маем ест оным, чим душу и тело до набоженства повабити можем. И такiе сут обрядки церковные.

Вопрос. Суть же якiе иншые дела добрые, которiе не сут выражоные в десяти заповедей Божественых?

Ответ. Суть сем учинков милосердных, одны ведлуг духа, другiе ведлуг тела.

Вопрос. Которiе суть учинки милосердные телесные?

Ответ. Алчущаго накормити. Второе, жаждущаго напоити. Третье, нагаго приодети. Четвертое, вязня откупити. Пятое, недужнаго наведити. Шостое, странънаго в дом приняти. Седмое, умерлого погрести.

Вопрос. Которые суть учинки милосердные ведлуг духа?

Ответ. Первая, грешнаго от греха отводити. Второе, неутешнаго научити. Третiе, вонтпливому добре порадити. Четвертое, за ближнего Богу молитися. Пятое, смутнаго потешити. Шостое, кривду скромне зносити. Семое, обрязу отпустити.

Вопрос. Чи много ест фундаментальных цнот?

Ответ. Чтыри. Первая, ростропность. Вторая, мужность.

Третяя, справедливость. Четвертая, милость.

Вопрос. Чи много есть даров Духа Святого?

Ответ. Седм. Первый, мудрость. Вторый, вырозумене. Третий, порада. Четвертый, умеетность. Пятый, мужность. Шостый, побожность. Седмый, боязнь Божая.

Вопрос. Суть ли якiе грехи, о которых несть взменки в десятих заповедех Божиих?

Ответ. Суть седм головных. Первая, пыха. Вторая, лакомство. Третяя, нечистость. Четвертая, гнев. Пятая, заздрость. Шостая, обжарство. Седмая, ленивство.

Вопрос. Чому их зовут головными?

Ответ. Иж суть причиною и головою инъших грехов, а посполите суть смертелными. Хотя подчас могут быти повшехными.

Вопрос. Чи много ест грехов против Духови Святому?

Ответ. Шесть. Збытнее уфане, яко бысть могл быти збавлен без заслуг. Второе, роспач в милосердiю Божому. Третяя, противитися познаню правде. Четвертая, заздрость духовного добра, которое наши ближнiи мают от Господа Бога. Пятое, затверделость греха. Шостое, умерти без покуты.

Вопрос. Чы много ест грехов, которые о помсту до Господа Бога волают?

Ответ. Чтыри. Первый, мужебойство доброволное. Вторый, грех содомский. Третий, утиснене убогих, вдов и сирот. Четвертый, заплата работником задержаная.

Вопрос. Что ест грех?

Ответ. Ест то, чого хто пожадает, албо мовичи, албо чинити против воли Божое и Законови Его.

Вопрос. Што злого чинить грех смертелный?

Ответ. Чинить то иж человек тратит ласку Божую и Бога, хвалу небесную [собе] обецаную, а чинит Его винным вечныя муки.

Вопрос. Чому его зовем смертелным?

Ответ. Иж забивает душу, и чинит же она тратит живот свой, то ест ласку Божую.

Вопрос. А грех повшехный што чинит?

Ответ. Не тратит ласки Божое, ани заслугует Пекла, але чинит человека озяблого въ молитве, и службе Божой, и заслугует каране дочасное, и готует дорогу до греха смертелнаго.

 
Top
[Home] [Maps] [Ziemia lidzka] [Наша Cлова] [Лідскі летапісец]
Web-master: Leon
© Pawet 1999-2009
PaWetCMS® by NOX